You are on page 1of 151

Робърт Пректър

<Рае1<

ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА

<? аею

РобъртПректър
Признание
Тази книга беше съставена с неоценимата помощ на Робърт
Пректьр Старши, Лу Крандъл, Пийт Кендъл и Жак Пиер Лувет, които
дадоха информацията си на експерти при оформянето на някои от гла-

ПОБЕМ
вите й. Рейчъл Уеб и Анджела Хол съставиха графиките, Сали Уеб я
форматира, а Робин Мачински, Дарел Кинг и Бърт Хекмън съставиха
проекта на корицата.

Бележка на издателя: Оригиналната версия и икономическия
анализ на Победи финансовата криза остават непроменени от издание-
то й през март 2002 г. Осъвременения анализ започва на страница 253. ФИНАНСОВАТА
Соруп§п1 © 2003 КоЪеП: Кои§е1о1 РгесМег, Тг,
Сопциег Ше СгазЬ. Уои сап Зипауе апс! Ргозрег т а ВеПайопагу
Оергеззюп
АП К.1§п1з Кезегуес!. Аийюпзес! 1гапз1а1:юп &от Ле Еп§Нзп 1ап§иа§е
ес!Шоп риЬНзЬей Ьу ТоЬп \У11еу & 8опз,
КРИЗА
Вие можете дз оцелеете и да преуспеете
при една дефлациониа депресия

© Петър Коритаров, превод от английски език
© СИЕЛА - СОФТ ЕНД ПАБЛИШИНГ
София • 2007
13ВМ 13:978-954-28-0052-1
<Рае1а

и исднижими имоти 1-1(> I папа I / 'ГряГша ли да I и мат трап.-11ЦИГИТК И СПЕЧЕЛИТЕ ПГИЦКШЛЦИИИДГ. Развенчаването на един мит ' '• I 'лапа 2. Мястото на пазара на акции във вълновата поредица днес '1К I пана З. Част I: Постановката за криза и депресия '( I пана 1. /. Съдържание Рецензии Предговор I' Предговор към българското издание I / Книга първа: Посвещение {АЩО КРИЗАТА НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ.н предмети с к о п г к ш п н к . НА РИЧНА ТА ДЕФЛАЦИЯ И ИКОНОМИЧЕСКА ТА ДЕПРЕСИЯ Посвещавам тази книга на всички мои приятели и колеги от ЕШои ( \ ТВЪРДЕ ВЕРОЯТНИ В СКОРО ВРЕМЕ 21 1п1егпагюпа1.ИРЕСИЯ. Подготовка и предприемане на действия I <"' 1 I пана I V ТряГжа пи да ипнсстирате н облигации II' I пана 1 < > Гряина ли да ппнсстира к. Кога настъпва дефлацията '> I I папа Н). Дефлацията във времето: цикъл на Кондратисв III I п а н а П. 1Л /.р г к а С | ( 1 П 1 ЮС I 152 I н. Чащо дефлацията е вероятна днес 1(1/ I пана 12. I И I папа м. кредит и банкова система на Федералния резерв 100 I пана 1 1. 11ари.1 1 > Как да намерите надеждна банка и>/ . Значението на исторически високите стойности на пазара па акции (••! I п а н а 7. Сведения за обхвата на пазара и състоянието на икономика м >/ I пана О.им |х( Грябва ли ДА инвестирате в „кеш" I 13 I П. Може ли Федералният резерв да спре дефлацията I. през които тази книга беше окомплектована. I ( I Ч. Кога настъпват депресиите *'> I 'пана V Кога пазарите на акции сменят посоката си <"> I Пана 4. Чиачението на исторически високия оптимизъм /1 I пана Х.1П.'I А / Н / Л / 1!111(>1>(Г. които трябваше да се съобразяват с моя инат в продъл- жение на трите месеца. Прогнози за пазара на акциите и икономиката N'1 ( Чип II: Постановката за дефлация )1 I папа ').

До- Речник . Оои' Тпеогу /гттл. когато Пректър единствен пред- Глава 27. -СпагПе МпИегамс! МаПу У/етег. ти от товара па заемите си .р в своята практика. Глава 30. Кратък списък на нещата. но и убедително изгражда тезата за неизбежността й.Лт Рир1ауа. че тази книга ще ви порази с тезите и заключенията си. ! само веднъж в живота. Съдържание Глава 20. Лз със снгурносч ще използвам » I.. .< 1. икономи •к. че това е задължително четиво за всеки. Трябва ли да инвестирате в стоки 189 Глава 22. Всяка една от увлекателно написаните глави на теми к а к » Федерален резерв.ни н контрааналнза са изключителни. които виждат същото сега. 1ш Познанията на Пректър в областта на техническия. СошшосЬ ГагПнчь. Нез- Глава 25. Как да откриете безопасно място за живот 222 настойчиво препоръчвам на всеки инвеститор да прочете гази к и т а Глава 29. Какво трябва да правите. които могат да ви помогнат да оцелеете и преуспеете нан-малкин интерес към финансовите пазари или към собствените си по време на дефлационна депресия 241 шии» ппиш. Пректьр ни показва. Дока ю повечето ще <ч. Надеждни източници за финансова информация 208 начителен брой са тези.п < м. чп I м! т и ма гази книга могат да се възползва! от възможнос!. Какво трябва да направите с пенсионния си план 202 Икономистите и финансовите експерти ни убеждават. които неминуемо ще Глава 31. който ще ви накара да се замислите сериозно. мо- катастрофа и депресия 238 п| да кажа.| о! 1азн гледна точка. трябва да прочетат гази книга. който проявява и Услуги.бпнш |. Какво трябва да направите на дъното на дефлационната След като внимателно прочетох Победи финансовата крит. Събиране на заеми и изплащане на дългове 225 н да разбере какво ни предстои и след това да я прочете още веднъж. Какво трябва да направите с вашата застраховка и годишна може да се случи отново. ///<• Иснчкн инвеститори. А 1 Глава 28.ипотечни н от кредити карт. задлъжняваие и неизбежността на дсфлацпя- Цобавка за 2004 253 1а. /'/«• < >1>По . и. чп/1 Глава 33. струна десет пъти повече от стойността на книгата. (. пенис на Прекп.Кюгиич! КиззеИ. Трябва ли да разчитате на правителството да ви защити 231 . Как да осигурите физическото си оцеляване 212 го малко хора очакваха бичи пазар. ч. копи < •• п о ч и н и .1|>ш> на да се купуват и държа! завинаги. мно- Глава 26. 1'п да направите и нещата. Рир1ауа Ртапс'ш1 5етссх. ние ще можете успешно да гп прсдугадн )«• I п организирате своите инвестиции по начин. М с М Ш а п . които задължително трябва ЗесипПсх. Трябвали да спекулирате с акции 179 Рецензии Глава 21.293 ри Гшч казал. Погледнете ли на сч. споделящи убеждението.1ИОЧИТСЛСН труд. И през 1978 г. че а к ц и и и. 1пс. Това е един н 1К. ако работите за някого 229 се развихрят. Как да се подготвите за промяната в политиката 217 сказа най-голямото покачване на финансовите пазари на XX век. които не трябва да правите 236 Глава 34. Трябвали да инвестирате в скъпоценни метали 193 Глава 23. че депресията е не само рента 204 възможна. че тона не Глава 24. ако имате бизнес 227 за да се подготви финансово да устои на бурите. Какво трябва да направите. м и м о ще нп ном<н и< ошнмално да ги съхрани те и увеличите. Глава 32. |.

СНаНез АПтоп. което Боб ни казва. Всъщ- то на капитала. че тази книга е специално Книгата излага на показ един от крайъгълните камъни на запазване. пич.1у Веагтаг1се1сеп(га1. Кои 1'ссЬ1сч. дълбок реализъм и логика. Гоипдег апс! СЕО./(/(•/(//<(•<. че Победи финансовата криза дава на дисциплинирания инвести.сот Победи финансовата криза е необходимо четиво за всеки. трябва да следва в този критичен момент.1(1. ЕсИЮг. Победи лят мнението и оценките си за акциите. . Ртапс\а\ ( \с!<:\ да следвате съветите на Пректър. .Спи. която може би ще заплатите. че поне някои от инвес- безсмислици на \Уа11 8ггее1.8 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Рецензии Откровеният език на Пректър. Като чонек с почти 50-годишен опит по финансовите пазари ясно мога да заяви. Преки.тезата за дсфлационната депресия. 1.1ап Согс1оп. които може би не са се замисляли за състоянието на икономиката п ре ч . равите. ким< Прочетете убедителните му аргументи внимателно. пека да увеличи шансовете си за икономическо оцеляване в годните. /'. Тази каква мрачна присъда.8еап Согп§ап. предназначена за опитни анализатори или бъдещи експерти. можем и трябва да направим сега.ч К. р не остави читателите ти мити в студен» пот.Тес! \УогКтап./ < чп .У/а11 Рогесап »•»• предна «им когато (ако) ни връхлети най-неочакваното .<2. Разумно иият на Пректър е в умението му да ни покаже деликатната връзка и невъзмутимо. които мъдрият инвеститор между тези две истини и какво е значението им за нашето социално. което ни очаква. аз ви препоръчвам . новата книга на Боб Пректър е задължително четиво за мислещия тор карта. Соо1ч. ност обратното е по-вярно. '///<• /и'<//хч психологията на бизнссцикъла могат да бъдат включени в един кра- тък анализ. РгезШеп! СаЬеШ МслНек РипА . РгезШеШ Сго\\>1\\ МосЬх В областта на икономиката и финансирането почти на изчезване Тази книга изисква от обикновените инвеститори да преосмис- са ясните и интуитивни прозрения за „голямата картина". които и логика. които познават фактите като Пректър.разумни препоръки ще бъдат от пол 1:1 на нипсс Много малко са хората. Гои също така дава и стратегии за фнпапюш "•кипите . написан от един върховен експерт. пералния резерв. е загуба на вашето състояние.дсфлацнон н» депресии. СЕО. е как д< . за които ще му бъдете благодарни. титорите ще останат на страната на разума при едно изпълнено с емо- но историческо значение . Структурата на пазара има свои строеж в процес на развитие днес.Теап Р1сгге Ьоиуе1. пазарната психологии н Ф»1- финансовата криза е шедьовър. . кон т Победи финансовата криза е прекрасен анализ. която е ции бъдеще. К. вава на интелектуална задълбоченост. о| мета н» свои брокер. Тя ще унищожи богатството на тези. изгражда една непробиваема теза с огром. може да спаси вашето финансово бъдеще. Приковаващо вниманието изложение за това как динамиката и К. ТНе Ьоп§ №ауе Апа1ух1 Победи финансовата криза е нещо забележително. 1п горите. МсМах(ст. кои к» другаде не ще откриете. 1чП1ог.Т1тоЛу Во81. ТНе 5а/е МеаШ Сгоир годините. Ако искате да запазите своето богатство. Аз$е1 АПосайоп Сопзи11ап1х. Победи финансовата криза икономическо и финансово бъдеще. чен-нм . Ако оспорите или пък пренебрегнете заключенията й. I V- не прочетат или пък не се вслушат в съветите на тази книга. Не излизайте навън без инвеститор. II) юни к. които ни предстоят. Но най-важното нещо. ТНе Р. Боб Пректър пише за обикновените хор». цената. освободен от икономическите Победи финансовата криза гарантира. които идват.•. дори н ако събнтнита не се ратни г така драматично. снася I от ф н п а ш онп си уби. Книгата е изпълнена със съвети за това каки<1 книга ви обяснява защо. . Тя също така ви казва какво трябва да нап. докато човешките емоции са импулсивни и необуздани. компас и наръчник за оцеляване. Някои от прозренията в Овладейте катаст- рофата може да ви се сторят доста страховити и все пак това не е ни- Това е най-съдбоносният финансов период в живота ви. Те могат да ви ти очикна. .Непгу Уап с!ег ЕЬ. Пректър излага пътищата. Това съвсем не значи. Тя е пълна с ценна историческа информация и прозре- тях. който се осно.

които обичате.Впеп ЬлшсИп. преди да се сблъскате с това.) четете посланието на Пректьр. Неговите изследвания са от най-висока класа..ТоЪп КПеу. застрахователна полица. Те ще ви бъдат благодарни. Рге$1с1еп1. Т1се. \уеЬта$1ег. Тази книга е една малка ин- вестиция. е да се днешното подробно описание на икономическия катаклизъм. I. прочетете Победи финансовата криза.дстс спокойни или в агония през следващите двадесет години.Ю ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА 1'сцензии II Ако имате собственост. даръци за приятели и хора.В. предайте я на хора.. вие ще Тази книга очертава по един блестящ и естествен начин логика- ч рнбва да живеете в това икономическо бъдеще. Аз настойчиво ви препо- самоусъвършенствате чрез образование. Ти също така дава и тактически съвети как да се подготвите финан- макроикономическата картина. а професионалната му репутация е безупречна. работа.сот. \Уе1з8. предадено ни в една психологическа перспектива. които обичам. ВагеПа. годишна рента и ако смятате.МаПт В. Ртйеп1 Веаг 1'*ип<1х Най-новата книга на Пректър е задължително четиво за всеки сериозен инвеститор. ЕсШог. След като прочетете та- III мина. РЬ. . СНаПрош Ма^айпе (5т§ароге) Боб съчетава забележителното познаване на историята с дълбо- кото разбиране на приливите и отливите на пазарите. прсч конто ча съжаление ще трябва да преминем. . дълг. 1-оно. . за да сътвори едно наистина провокиращо размисъл произведение. автор на бестселър. От все сърце препоръчвам тази книга. да Гн.аи с легендарното си предсказание за един дълготраен бичи пазар и с . То е адресирано най-вече до вас. която можете да направите. насочени към нашето финансово оцеляване. Просто казано: Лко искате да получите нов поглед върху движението на пазарите и снега около нас. . ни дава бога г арсенал от ресурси и действия. ВеаПор1а. че е нажно да предпазите себе си и тези. Согпетюпе 1тез1теп1$ Победи финансовата криза трябва да се прочете само защото тя ще пи принуди да се замислим дали си заслужава сляпо да следваме тълпата или да предугаждаме външните ситуации и да бъдем готови м тих. Тачи изискана от времето книга със своето нетърпящо отлагане послание.пе1 .Раи! Ьео.Сатегоп МагзЬаП. Прочитането на тази книга се равнява на разликата между тона Мог§ап. Аз слагам новата книга на Пректър в личния си списък от по- кариера. та на развитието на въздушния мехур. ЕШоПмте. която ще ви изплати огромния дивидент на разбирането на ръчвам да прочетете тази книга и да я дадете на тези. Пректър ще остане в историята . пари в банка. вие трябва да про. което ТНе 1Лита1е 8а/е Мопеу Счи1с предстои през следващите месеци и години.. най-добрата инвестиция. които обичате. които обичате. семейство. защото независимо от това дали сте подготвен или не.

че са вероятни. п | | ' и ' 1. а през XX още един. к. можете веднага да преминете м. 11(1всчсто вярват. След като усвоите идете. Различните проучвания покачиш. че са били депресии. Тя беше публикувана през ноем- ври 1978 г. ако си- • м писни с моите заключения. за които историците са единодушни. За после- ден път бяхме свидетели на дефлация преди седемдесет години и тя про- дължи по-малко от три.1 н. за да можем да излезем невредими след бурята.1 ча рачйсречс какво представляват те. вие ще Пъдете заредени > 11" |» м. Н 'мамината социална психология самото споменаване на идеите за дефлация н депресия се счита за ерес или лудост. Днес виж- дането ми е съвсем различно. се е провалил.^о^V ]опез . | . •н. Този път го правя с голямо безпокойс- тво. | 1 . Целта па книга Пьрна е да ни донеде до ш ш шепна ючка. Предсказването на такива извън- редни събития е сложна и предизвикателна задача. | .. Всеки. К и т . която написах с А. | Ч 1 .» I \\\ да осигурш с е пое) о оцеля нане и успех. През XIX иск с имало един.беше на ниво 790. който се е опи- ти да го направи през последните петдесет години.чиниите ча дефлация и депресия. които малко хора очакват.н-мн. разглеждани заедно или поотделно.са краткотрайни и лесни за преодоляване. ние ||ицр|1. Ако но н я к а к в и странни обстоятелства вие сте убедени. когато осредненият показател на стойността на 30-те най- големи американски компании . че депресия и дефлация. Както подсказва заглавието на книгата. аз съм непреклонен.м I и м ! . Време е да залостим вратите и прозорците. а книга Втора ви казва какво да направите.икономистите вярват. Дефлацията и депресията са изключително редки явления. са абсолютно невъзможни днес или когато и да е в бъдещето. че са възможни. ! | | | . тогава ние се нуждаете от книга Първа. | ни качва защо. През последните два века сме имали само два пе- риода. Ако не. следвайки еъвеиие ш I 1 1 Н 1 II Г. че икономиката на САЩ се движи по възходящата л и н и я нл вечно благоденствие със скромна инфлация и че ако има пречки по пъ- I м. . че трябва да . да вярвате. аз още веднъж предсказвам събития. Предговор Моята първа книга „Вълновият принцип на Елиът". Фрост. беше много оптимистична. Преди да предприе ц и мерки да се защитите от дсфлационна катастрофа и депресии. Въпреки този убедителен консенсус.1 Нтра. Дж.

: п Ч. трябва че аз слязох от влака твърде рано. която ще изложа в глава 4. че бъдещето е непредсказуемо и затова техните ви- сокомерно изречени убеждения и изгьркани фрази. вие не ще пострадате от това. най-малкото. Знам много добре какво значи да се пропусне възможност и ще съжалявам. че съм ви повлиял. поради която искам да изразя това свое нестандартно мнение. че „Масовата психология на инвеститори. на които вие сте зало- жили мри планирането на финансовото си бъдеще. медийни експерти и подобните им. които в своята цялост никога не са успели да предугадят икономическите конт- ракции. интерпретация на дългосрочната финансова картина. Предговор 15 14 ПОБЕДИ ФИ11Л1К 'ОКА ТА КГ ИЗ/1 Има и една уговорка: Няма да ви предложа оправдание. Дори и ако моето становище е погрешно. Те ще твърдят. Така За да успеете в живота или най-малко за да научите нещо от него. не мо- гат да направят нито една полезна за обществото прогноза. което може да ви се случи.1 тока.11 вина :. дори аз никога не бях си представял. дома. е. брокери. е парите ви да спечелят по-малко. което можете да Правил съм грешки в миналото. че моята да свикнете сам да мислите за себе си. че идеята да се предприемат действия. е вярна. че аз вярвам в правилността на моите идеи за финанси и макро- икономика. а не защото сляпо следвате моите заключения. мисля. Можете да кажете: „Напра- беше на пазарите на акции. е огромен риск. Ако изгубите парите. Сравнете този ре- зултат с обратния сценарий: Ако конвенционалните икономисти. Най-голямата грешка в моята кариера направите. следвайки оптимистичните прогнози на икономисти. аз настоявам да го направите. използващи Вълновия метод правят грешки. и. сгрешат отново . най-лошото. Прак- тически погледнато. защото те ще достигне маниакални размери". което сте придобили с упорит труд през целия си живот. . следното разсъждение елиминирана този риск: Ако следвате съветите в тази книга и не настъпи финансова криза. са се оказали неверни. което те ми казаха да правя!" Ако решите да предприемете дейс- чи пазар и по-късно предсказах. вих това. че манията ще продължи толкова дълго време и ще покори тези нива. управители на фондове. те няма да ви се из- винят. Може би ви се струва. Въпросът никога не е бил дали ще преминем през един Робърт Пректър. Всъщност вие ще спечелите добре от пове- чето ми идеи. твия. а след това и мечи пазар. е да обвините експертите за това.вие ще изгубите всичко. с което да смъкна цялата отговорност от себе си. Независимо от това. а общоприетите намирам за грешни. Нто ви един бонус: Ако пропуснете да се възползвате от инвестицион- ните възможности. след като прочетете тази книга. Вие също така ще изгубите и шанса да направите състояние на дъното на кризата.1 им. март 2002 голям бичи пазар. че анализатори- те. Проблемът е в определянето на размера и продължителността им. сте съгласен с моята теза. аз искрено ви се извинявам. Вярно е. доходи- Предупреждение те и пенсията си при дефлация и депресия. Тези пък. След като определих началото на големия би. Ако пък вие бъдете унищожени финан- сово. които не разбират вълните. Причината. но дългосрочните им прогнози са смайващо точни. проти- воречащи на разбиранията на голям брой експерти. които бъдещите години ви предоставят.

а родният ни 8ОР1Х се изстреля нагоре близо двадесет пъти само за шест години. за да подкрепи тезата си защо преде гоя I топки вре |' и I 1111 фИНВНСОВИТв М.Н.II I I I .П. ние хората си въобразяваме. че Йото Зар/енх е все по-знаещ м но грамотен. Историята наистина ни показва. преди да ги с сполетяла финансовата криза. което ще се случи някъде в необозримото бъдеще и една ли сега трябва да се замисля сериозно по този повод. Уви. Ако не проследим- Ш1М1Г. През последните три десетилетия стожерът на американските фон- дови пазари . че човечеството става все но ||. Всеки осъзнава.1|111 И В . Чатова бързаме да посъветваме ме 1ПМ1 да отложат критиките след преосмислянето й. ч | 11|" I 1 1 |> (. „Хората често не искат да проумеят света.м* м. то вече сме го направили.поскъпна близо двадесет и три пъти.|МГ|>П1».н. постигна блестящи резул- |.дс фумю м м 111Я1 . II М.|)мс внимание п на мчм. който дръзна да се нключи в „голямата игра" на българската борса. Поглеждайки назад в миналото.ч ги. като използваме основната мисъл от книгата ни „Борсата не е казино". ще кп Гп.тшят една голяма част от читателите. докато светът не им бръкне в джоба" — в случая подкрепяме посланието. Разбираме. която ми. с които да се гордее.пе от емоционалната реакция. че не повтаря грешките от миналото. Неговото красноречие ее опира на рач | поне анашп. не пронм ки 1. к и м като понижение. 1 НКОНОМНКа. ш ооепо косато то е скрито в дълбините на времето.провокира! сфмпшмпе |м Пооедм фиНВНСОВата криза".11К К . но това пе означава. Тогава обаче ще бъде късно за взимане на адекватни решения. 1 1 . че това е невъзможно. безспорно всеки. Някой беше задал въпроса: кога ще ги стигнем американците? Ако се съдеше само по ръста на фондовата борса.ш . Предговор към българското издание Драги читателю.м\мпо. но същевре- менно възприема евентуален бъдещ спад или като техническа корекция. Тя носи пос- лание.индексът Оои> ^опез . ь. Един ден обаче идва времето на равносметката и избралият пътя на инвеститора е добре да се замисли дали този възход ще продължи вечно.1 чи|. че още първите страници от книгата са в състояние да |м мр. на нас се падна огромната чест и удоволствие да представим една уникална за българския инвеститор книга.|-|.1 на мисълта и аргументите на 1'оПърт Прекгьр. което малко хора биха определили като необходимо.

която предстои да се развие като дефлационна депресия. ще имат полза от нея. е-таН: оШсе@Ьоте-Ъгокег§. както и тези на медиите. Приятно четене и успешни борсови сделки! сала България в международната обстановка. печеля в 1 1к> Йорк" дините. че Пректър обяснява характера на криза. София 1000. които нямат намерение да се занимават с горепосочените професии и дей- ности.поте-Ъгокегз. нека се замисли дали има контраар- гументи срещу тях или само е склонен да опонира емоционално. които предстоят за населението на вашата страна няма да бъдат „Сърфирайте по вълните на финансовите пачари" „Борсата не е качимо" мо-лесни от тези. ние от- правихме към автора въпрос в лична кореспонденция с него как би се впи. че на моменти посланието от книгата звучи доста зловещо. финансисти и политици. „Живея в България. . в който пулсират американските пазар и икономи. ап.18 ПОБЕДИФИ//А!/СОНАТА КРИЗА Предговор към българското издание 19 си на упадък ще рефлектират и в другите краища на света. За съжаление го. „Райко Даскалов" № 72 Вярно е. Всеки. които ще могат да се подготвят и да се държат адекватно при евентуалната криза. ет. Този тип иконо- мическа контракция има свойствата да бъде глобална. отчитащи настроенията на индивидуални и инс- титуционални инвеститори. Също така поискахме да разберем неговото мнение дали при нас процесите не са изместени с десе. освен да се покачват. който ни предложи Пректър: „Обикновено държавите изживяват икономически връх по различно автори на книгите време. Яворов Пловдив 4000 рументи от фундаменталния анализ. Ето ясният отговор. Ако желаете да разисквате засегната тема.к. докато голе- мите трендове неизбежно биват коригирани с огромни движения надолу. нещо ви е направило впе- следвания той използва Вълновия принцип на Елиът. Дори и онези. 18 ул.сот действителност? Най-вече с това. Даниел Кръстев тилетия спрямо цикъла. 37. че пазарите. конвенционалния чатление или пък мислите. лансирани от автора. Нека все пак не забравяме. на конто изложените тези му се струпат твърде неоснователни. че е убягнало от полезрението на автора. бсч тя да ги завлече в своя водовъртеж. (до Румънското посолство) (главната) Но едва ли може да се очаква една прогноза за задължителната низходяща тел: 02/870 14 69 тел: 032/633 339 фаза на фондовите пазари да бъде весела и дръзновена. бл. че никой от тях няма да е подготвен за предстоящата криза и изненадата им ще бъде голяма. Голямата разлика с жителите ма Америка е. не се технически анализ. ж. но дъното идва в един и същи момент за всички. през 2003 г. Ивайло ка. но ще позволи на всеки заинтересован от Гюрсоната гьрговия да разбере идеите. колебайте да ни потърсите! сентимент индикаторите." Достъпният език на книгата я прави подходяща не само за иконо- мисти. 0899 19 76 76 0899 19 75 75 Малките трендове се нуждаят от малки реактивни движения. В подкрепа са и ре- дица потвърждения и дивергенции между техническите фактори и инст. В своите из. сравнителния анализ между различни инструменти. които вече сте преживели. което позволява да приемем подхода му за изключително научен и академичен. 2. защото ще бъдат сред малцината. Запознавайки се с характеристиките на кризата. трябва да правят и корекции.сот С какво книгата може да бъде полезна по отношение на българската \\'\у\у.

ПАРИЧНА ТА ДЕФЛАЦИЯ И ИКОНОМИЧЕСКА ТА ДЕПРЕСИЯ СА ТВЪРДЕ ВЕРОЯТНИ В СКОРО ВРЕМ Е . Книга първа ЗАЩО КРИЗАТА НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ.

Част! ПОСТАНОВКАТА ЗА КРИЗА ИДЕПРЕСИЯ .

Тя е навсякъде. Глава 1 РАЗВЕНЧАВАНЕТО НА ЕДИН МИТ Колко пъти през изминалото десетилетие сте слушали блестящи съоб- щения на тема „Новата икономика"? Стотици. ще изпитат същото чувство както и вие. с която световните медии споменават „Новата икономика" през годините. може би хиляди пъти. която показва ускоряващата се честота. а фактите са нещо друго. че икономическият растеж в новия „информационен век" е осчнрецедентен по своята сила. ШНН 1!ИЮ I!)!)/" . когато прегледате графика 1-1.оо Г1Н1. жизненост и обхват. нали? Тези. 4247 4000 - РАЗГОВОРИ НА ТЕМА \ "НОВА ИКОНОМИКА" 1985-2002 2408 1000 Брой на споменаванията в щатски и световни публикации 900 800 * отчислено на базата на първите три месеца на 2002 "00 |. Икономистите приветстват бурноразвиващата се „обслужваща икономи- ка" и заявяват. които са живели на самотен остров или които прочетат тази книга след 50 години. Реториката е евтина.

че Вою ^опез нараства само с 971 процента по карат да повярвате.III вълна от 1942 до 1966 г. • За V вълна . по време на Голямата депресия до ичполчването ма проичноцетнсшпс мощности с н а р а с н а т ) г . км го ОС1МПМ нисоко до крмя мм <>() 1е на.БВП 500 . 26 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 1. а също чият пазар. 100 • ОСНОВНИ ФАЗИ НА ПОДЕМ И УПАДЪК ОТ ВРЕМЕТО НА ГОЛЯМАТА ДЕПРЕСИЯ • През V вълна то е било само 3. което е двойно повече. сравнена с възможностите ма ммф Графика 1-2 расгруктурата да я управлява. както ще разберете.САЩ. така че в някои случаи статис- тиката за III вълна започва от по-късна година). Въпреки това. Развенчаването на един мит 27 Какво бихте казали. • Преч III вълна от 19-1Х г. време на III вълна и със забележителните 1930 процента по време на V вълна. ОЛА месечна бар графика ..3%.| акциите от дъното през 1932 г. (началната година на тачи п а т е ш к а ) Първо прегледайте графика 1-2..V вълна.• Прегледайте внимателно статистическите данни (икономистите не разполагат с пълна информация от 1940 г..4%. ако разберете. логаритмична скала Обобщавайки данните за БВП и промишленото производство можем 50 .?. е била явно по-слаба от предхождащата я фаза на жа? Тази глава ще ви покаже. който е продължил около четвърт век. която показва американския пазар н. • По време на III вълна . 2000 -• Силната икономика свидетелства за наличието на мощна циклична вълна на подем в развитие Сравнителни данни за икономическото състояние 1000 (Графика 1-3) /. която хората чувстват с всяка част от тялото 10000 си. След като я усвоите изця- ло.' 'шеиши дни. I . ние ще се заемем със задачата да разберем значението й. Тачи графика очертава пет фази или „вълни" на покачване и до ( )1. продължи- това. която получи толкова бляскави отзиви в за приближаването на основен цикличен обрат пресата. сходни.1932 до днешни дни. Характерен и за двата периода е би- на водещата световна сила през последните десетилетия . ла от 1974 до 2000 г. че икономическата сила на V вълна с е I/ < пи слаба от тази на III. Промишлено производство • През III вълна средното годишно нарастване на промишлепот производство е било 5. че така възхваляваният подем в икономиката растеж . Голямата разлика е. Използване па производствените мощности 19303 19403 19503 19608 19703 19803 19903 Използването на производствените мощности на фабриките ми пи к:гша силата на икономическия подем. 2. икономическата сила и здравослов- По-слабата икономика сигнализира но състояние на V вълна . колкото искат да ви на. не могат по никакъв начин да се сравнят с тези на III вълна. и че всичките тези приказки са лъ. Брутен Вътрешен Продукт . 1 1 1 1 . \ да направим заключението.5%. което наричат „Нова икономика"..5% мреч юни |')Ь(.от 1942 до 1966 г.тази. че не сме се и доближавали до комическата експанзия по време на последната фаза .2%. не е чак толкова внушителен. и в този смисъл те са така и в целия свят.чаме Ьепежкше по графиката обобщават един невероятен факт .мко години. то е било само 3. 6000 . . средното годишно на- растване на БВП е било 4. Това страхотно изригване на пазара на ак- циите в V вълна е сензацията.от 1975 до 1999 г.

-140 -7 ! ь -10 тика) средната месечна безработица е била 4..11. 1 Ю . III 90 . V пълна.. у:. устриално прошводствс I! пи лзване на Безработица -90 V'. I.у 1. 8 ИВ ' '.60 Г 60 III 4... -12 -160 $Ь ||| -8 III.. я №..4% през януари 1995 година.28 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 1..1... Г/>> 11/411^(1 I -I .'.50 -50 III 3 V '. домакинствата и пра- ни к-мстното. (ГО/ ишсн темп с ре. 4• -30 -40 'III . 2 • -20 . и.10 -20 -20 -50 80. 84 . 5• -40 : . но годишно нарастване в % мрош юдствените (средно месечна в %) -80 -90 -250 н а р астеж в %) с ьобразена с инфлацията) ма шности (в края на всяка вълна в %) -70 -80 -80 5. П-1 7«. 7• . Ликвидност на Федерален дълг Потребителски дълг о / Обща задлъжнялост домакинствата (като % от БВП) (като % от _ 3/°.10 1 -I Ш 78 . които са н осноната на течи показатели. 1. Развенчаването на един мит 29 През V вълна графиката на този показател е почти хоризонтална.6%.30 .сравнение между III и V вълна минус задължения в %) -100 -100 % Ре (леи БВП Пи. -120 V ' 20 -6 • През V вълна тя е вече 6.1 N11.30 2.9%.. V НСЛ 1 ОУ 86 . 82 ." '. —0 .40 -100 " . 1 • -1П _П — —п — —I — -П —I — V '• п . 6 -80 -4 Сравнителни данни за задлъжнялост. П. Показатели.''.П.1 |)и\'.7% от капацитета си през юни Позиции влизащи в счетоводния баланс в края на III и V вълна 2000 г.'•. дефицит -60 --60 -3 и ликвидност 4 III -40 -2 (Графика 1-4) --80 : ' -20 -1 'V Ча да ни стане напълно ясна слабостта на фундаменталните данни на М п ("ЧИЯ 1--100 . като бележи връх до 84. трябва да преминем границите на икономическите показатели и О 2002 1 »М1 №»« 1м|шпа11о|ш1 И..'. X да разгледаме балансовите отчети на корпорациите.''. спестявания осреднен) (осреднен до 1999) Излишък/Дефицит (осреднен за последните $милиарди (в края на всяка вълна) седем години на всяка вълни) 4.. Пга! ауаПаЬ1в йа!е Оа1а СоиПебу о( ^а<1ега1 Нозете Воагй Основен лихвен Дефицит на Баланс по текущата Процент на личните Графика 1-3 процент федералния бюджет търговска сметка. V 1 п .-• V III* 3. Американ.. 3 V .„!.1 . • През III вълна от 1948 година (началната година на тази статис. Равнище на безработицата: $Ь % % Това е икономически показател за недобро здравословно състояние..г.. влизащи в балансовите отчети: ските заводи са произвеждали 82.60 -70 -70 -200 III Ш* •III •1 V 88 1 6 -1 -50 . — ш! Ь' П— О 2002 ЕШоП \ЛГауе 1п1ета11опа1 •ргот ^пиагу 1948. 2 .1 к I I . III I I ни» Н. (като % от БВП) о/ уо личния доход)\ (пари в наличност % Основни икономически показатели . -100 -5 --40 V:'.

. • В края на V вълна САЩ са били нетни длъжници.66% . • В края на III вълна потребителският дълг е възлизал на 64% от нетния личен годишен доход. Това означава.30 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 1.рчм . като процент от БВП: Тези цифри. номическите бюлетини на правителството. дукт не се колебаеше много през този период.от 151 % на 148 %. • По времето на III вълна не е имало постоянен бюджетен дефицит.5% от нетния личен годишен до- ход. Ликвидни (лесно реализуеми) активи на домакинствата: • В края на V вълна текущата сметка е показала рекорден дефицит • В края на III вълна ликвидните активи на домакинствата са въз. Влошаване на икономическите показатели малко от 9 милиарда долара. като е регистрирала най-ниската си стой- брой от задълженията си. бил 127 милиарда долара.5% през март 2000 г. (т. някои от данните нокачиат /. Средният годишен дефицит е възлизал на по. а също така и счетоводните принципи бяха променени по време на V вълна с цел да се преувеличи • По времето на V вълна той се увеличава от 172 % на 269 %. като пълно слабостта на V вълна. който е много повече. От СептеМВрИ/ОКТОМВрИ 1 ( >'М I. ност през февруари 1969 г. от 96. Отчет на балансите на САЩ (не е показан): 3. че те са имали по-малко пари в зително хоризонтална.рпшска сметка. Въпреки че брутният вътрешен про паднем от него инфлацията. Обща задлъжнялост. дори и ако прис- но също така и в краткосрочен план. .'()()() Г. като дългът им към чужденци е с 2 трилиона повече от кредитите. както е видно от направения анализ.2 милиарда долара. като регистрират най-ниска стойност от 0.3 милиарда долара. пуснали. колкото и драматични да изглеждат. лизали на 161% от задълженията им.8% н реч 90-те години спад от . кредитният пазар. Ако направим корекция на тези козметични 5. Дефицит на федералния бюджет: лично явление. то тогава ще трябва да прибавим статисти- почти три пъти по-висока. Например: Средното годишно нарастване па печалбите па корпорациите се м о п н / к и • И края па III пълна Съединените щати са имали излишък по те- от 10. икономическата й енергия. Потребителски дълг: • В края на III вълна САЩ са били нетни кредитори. Ндинствените поредни години с дефицит са били военните от 1942 до 1946 г. Процент на личните спестявания: • В края на V вълна ликвидните активи на домакинствата са 93% от • През III вълна графиката на личните спестявания е била прибли- задълженията им. въчличащ па 1.ло грстот тримесечие пи . нов връх в следващите месеци. ката от последните две години към V вълна. което ще длъжници е била 3. Федерален дълг: • В края на III вълна федералният дълг е възлизал на 43. Почине /к> нн'к\>н{(1/П(1 търговска сметка: едно едва забележимо отслабване на силата па икономиката. 8. повечето цифри ще ни покажат един още по-голям контраст • През III вълна цената на парите за първокласни корпоративни между двата периода.9% от БВП. Ако приемем за начало на V вълна 1982 г. я представи в най-благоприятна светлина. Лихвен процент: промени. куща та п. в някои случаи биха били по-лоши. по време на последното десетилетие на V вълна • 11о времето на V вълна средният годишен федерален дефицит е Икономическият подем на V вълна бледнее не само в дългосрочен.74%. • В края на V вълна той е бил 58.6. Развенчаването на един мит 31 1. Ако Оож ^опе8 регистрира • През V вълна средната стойност на тази лихва е била 9. защото методологията на съставяне на ико- процент от БВП. което още повече ще влоши характеристиките й. 9. не разкриват на- • По времето на III вълна от 1949 до 1966 г. .'П'. 2. леко се е понижил .8% ча нърнитс 15 години па 8. Така че „Новата икономика" е едно сравнително без- 6. цифрите не биха били по- различни. 4.6% от БВП. • През V вълна личните спестявания намаляват. които са от- • В края на V вълна той е бил 97%.

4% Годишна промяна в % според тримесечните отчети изложени в глава 5. беше • 1Х% ръст. а също така и с икономическия растеж в предишните периоди на ип японската икономика през тези възхвалявани години п е папргдиашс г м . вие със сигурност си спом- няте „Японското чудо" от осемдесетте години. което показва още по-голяма слабост на върха на V вълна. обаче възлизаше само на 4. Причините за това заключение ще бъдат подробно III вълна БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ "средно 9. Беше ли наистина японската икономика така живяването. ще разберете. което е само днешни дни. веститорите от цял свят влагат парите си в него. че американската ико. като се има предвид. Забележете. икономиката тогава не е могла да върви в крак с растежа на пазара на покачване па пазара па акции. Ръководителите на корпорациите й изнасяха лекции и пишеха книги за това как са го постигнали. Икономистите от това време. . Както скоро ще разберем. 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 ните за инфлацията. а световните лидери В своята цялост тази статистика ни показва. че растежът на Япония от 1955 до 1973 г.. имитираха стила им. от 1872 до -5% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ХМ) г. чистият брутен национален про. изпадаха във въз- торг от прекрасната икономика. Двадесетият век ни дава два много важни пред. отколкото който и да е бил период в американската история. а ин- ход на САЩ отслабва на няколко основни фронта и тази тенденция е оче.32 ПОБЕДИ ФИНАНСОВА ТА КРИЗА Глава 1. Продукцията на тази стра- Предвестник на промяна на беше най-добрата в света.. Както и Тона сравнително слабо икономическо представяне съвпада с рекордно ю сега. Развенчаването на един мит 33 на икономическия подем за този период) средното годишно нарастване на Японският опит и поуките от него печалбите е било 4. ще бъде най-слабото и прекрасна или и този път икономистите пренебрегнаха статистиката. със средна годишна стойност от 9. изключително силен. 0% 1)С1ие ли „грохотът на двадесетте" една нова ера или просто изблик на рек- ламно празнословие и самодоволство. Графика 1-5 показва нарастването на БВП на Япония от 1955 г. 5%т номика е навлязла в „Нова ера".0%. Точно както в САЩ през двадесетте мит акции. по време на така наречената „Но. годишният брутен национален продукт на САЩ. От 1898 до 1906 г. ние не трябва да разчитаме единствено на хипотези. Н рпултат масп. Последната цифра е наистина много слаба.ива Голямата депресия. настъпило след октомври 2001 г. 15% вестника на днешната ситуация. Продължението на тенденцията означава. че икономическият въз. Н противовес на това от 1921 до 1929 г. зявайки своето възхищение от движещия се с бясна скорост пазар? Продължителното намаляване на скоростта на развитие на амери- канската икономика е от съдбоносно значение според мен. защото са го смятали за видна и в днешно време.2 милиарда долара. което е 56% ръст. защото то пред- сказва и една основна промяна — от икономическа експанзия към иконо.6%. Японският индекс М/Ж?/ се изстрелва нагоре.8 на 822. което правят и днешните икономисти. повлияни от стремителното покач- ване стойностите на финансовите пазари? Ю 2002 ЕШоК Шауе 1п(егпа(юпа1 Оа(а СоиЛеву 181 (Згоир Според професор Марк Сийглер от Уилиамсовия колеж. най-сигурната инвестиция. Ш III нараства от 554. коригиран с дан. че съ. скок. кое- то означава 68% ръст. нараства от 98 милиарда долара на 172 милиарда. Графика 1-5 дукт нараства от 228 милиарда долара на 403 милиарда.и л п ш я . изра- краткотрайно. Ако сте на възраст повече от 20 години. че през 20-те години на мода беше издигната идеята. до иа сра". както пре- зидентът Хувър печално си спомня в своите мемоари. 20% + РЕАЛЕН РАСТЕЖ НА ЯПОНСКИЯ мическа контракция. САЩ през двадесетте години на миналия век 10% + Ако се върнете назад в икономическата история.4%. пазарът на акции бележи много по-голям процентен й икономически растеж от 1975 до 1989 г. Годишния: че от 1921 до 1929 г.

големите сривове па финансовите пазари водят до депресия. Ико- номистите разглеждат само два вида. който ще повлияе не само на цените на акциите. направени в тази насока (за което ще говорим по-къспо). а в следващите седем глави ще дадем и категоричния отговор на този въпрос. Депресията и пазарът на акции Нашето изследване на тази тема започва с едно много важно иаблю дснис . Гра- фики ? I ичобрачяна историята ма английските и американските начари ми . Сравнението с тези два периода от миналото сигнализира един обрат.34 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА със същия темп. Нека да видим дали това е възможно. Такава ли ще бъде съдбата на днешната „Но. тези две количествени определе- ния са твърде неясни. японската икономи- ка премина през три рецесии за дванадесет години. цените на стоките и услугите падат.накратко своето състояние. която ач очаквам. Депресиите не са само академично понятие. можем да направим заключението. е много по-сериозна от единадесетте рецесии. Ако моето схващане е правилно. Дефиниране на депресията че те ще забележат бавната. което трябва да знаете. въпреки многото мог решни опити. а банковата система КОГА НАСТЪПВАТ ДЕПРЕСИИТЕ беше дълбоко разтърсена. Когато се прояви такъв недостиг. бизнес и пари в банките . ва икономика"? Вече получихме някаква догадка. ки и услуги сравнено с предлагането им по текущи цени. Депресията е доста по-сериозно и продължително свиване на произ- водството от рецесията. и края й нито един икономист не би се поколебал да я нарече депресия. Както ще видим в глава 8. предполагам. през които нашита икономика е преминала след 1933 г. но и на икономиката през следващите десетилетия. В зависимост от това как икономистите са използвали тези определения в миналото. Това. а някои бизнесмени и спекуланти дори посягат на живота си. домове. е. че икономическата контракция. пътят надолу все още не е напълно извървян. и се представяше по-слабо от пре- дишните периоди на растеж. 80-те години завърши с крах. За да предотвратите подобни преживявания. Както се вижда. „Японското чудо" от та депресия ще бъде същия. Голият император Уважавани финансови професионалисти изгубват репутацията си. пенсионни планове. че реце- сията е едно умерено намаляване на производството. След върха на своята V Глава 2 вълна индексът NIККЕI изгуби 70% от стойността си. Икономическите контракции се проявяват в различни размери. които са известни под названията рецесия и депресия. вие трябва да предугадите депресията. Когато историците се върнат към днешните времена. Те и не могат да бъдат точни. По време на Голямата депресия от 1929-1933 г. много хора изгубват своите инвестиции. с продължителност от няколко месеца до две години. но упорита регресия в САЩ и по света през последните десетилетия на XX век и ще се чудят защо толкова малко хора Икономическата контракция започва с недостатъчно търсене на сто- са я възприели като предвестник на бъдещата промяна. както индекса N1ККЕI. Падащите цени са сигнал за производителите да намалят производството си и като резултат общият обем на производството намалява. Ефектът от следваща- „Новата ера" от 20-те години завърши с крах.

което може да се забележи на графика 2-1. за да се видят резултатите от решенията. седем месеца след като пазарът р а р х и ч п н я модел на Вълновия принцип на пазарните промени.| . за да се открои на връзка между психология и икономика е обратна на преобладаващото тази дългосрочна графика. корпоративните печалби са намалели и икономическите индикатори са 1700 1720 1740 1760 1780 1800 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 отслабнали. води и до икономическа ю контракция. Тя показва. По същата логика бо им общественото настроение. Както може би правилно се досе- I (одобряващото се настроение причинява икономически възход. ако икономистите възприемат ме пи па своето дъно през февруари 1933 г. Понякога много малко не достига. Така например Голямата депресия дос. а след това на американските жещ се нагоре пазар на акциите. Пазарът на акции е най-чувствителната мярка чсствени показатели и размер са напълно погрешни. За този а влошаващото се настроение фактор ще научим повече в глави 3 и 5. Рязката промяна от нарастващ оптимизъм пазари на акции към нарастващ песимизъм поражда икономическите контракции. защото е между размерите на отделните части на дървото. рие това твърде произволно определение. а се появяват съвсем неочаквано след периоди на икономически рас- ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОСНОВНИТЕ ПРОМЕНИ теж и покачващи се цени на пазара на акциите.. без да регистрира дори и един отрицателен месец или тримесечие. е комт ще м. За да ви ориентирам в моя начин на мислене. бих желал да обясня Опитите в днешни дни да се определи терминът „рецесия" по коли заглавието на графика 2-1. Много по-добре ще е. В глава 3-та ще се спрем бележим три такива периода . въпреки че икономиката се е свила. По същия начин опити к- необходимо време. предизвиква контракция. В някои случаи на кратки пазарни спадове икономиката отс- Графика 2-1 лабва.111111 отПеняча пай-миската си стойност. мнение. разбиране на йерархичния характер на периодите на икономически мр<ч рее п коитракция. На практика ние ще имаме „официално" опреде- песимизмът расте. но това донякъде ще замъгли разлика «а усилия. Когато оптимизмът на хората нараства. . от 1835 до 1842 г. Кога настъпват депресиите 37 акции през последните 300 години. Силата на всяка една от тези контракции зависи от размера на това падане. Депресията започва с една 10000 В НАСТРОЕНИЕТО НА МАСИТЕ на пръв поглед непредсказуема промяна на посоката на един бързо дви- Данни за цепите па британските. За съжаление тази зависимост на икономическите тенденции от пазарните се долавя много трудно. Ако разгледате внимателно графика 2-1 ще видите. че не всички периоди на растящи цени на акциите водят до 1000 смяна на посоката. което икономистите използват и ® 2002 ЕИюК №ауе !п(егпа!>опа1 графиките им не показват рецесия. Икономическите тенденции се проявяват след пазарните. Тази причинно-следствена на финансовите пазари. хората продават акции и ограничават творческите си ление на понятията клон и вейка. че най-големите пазарни сривове не са резултат на бавен и продължителен процес на про- мяна. щате. че всяко падане на цените денции създават и икономически тенденции. но това не бива да бъде повод за тревога. -I I. за да се пок- 1 . Графи- ката показва. 1929 до 1932 г. но въпреки това такъв ефект се забелязва.36 ПОКЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 2. Когато пък жината и ширината им. Можем да за.. и от подробно на тази тема. взети на вър. те тапиците биха решили да определят понятията клон или вейка чрез дъл- купуват акции и увеличават своите творчески дръзновения. 100 Йерархия във финансите и икономиката Интересно ще е да знаете. да ее определи терминът „рецесия" по количествен път водят до едно пе ха мл общественото настроение.11. че почти всяко падане на пазара на акции- те. а само някои от тях. един от признаците за това е отслабването на икономиката. Така че психологическите тен- ее срещнем в следващата глава. поради традиционното количествено НЯКОЛКО ДЕПРЕСИИ определение на рецесията. е било последвано от депресия. което е достатъчно дълбоко.от 1720 до 1784 г.

и в много други публикации. Устойчиви- те фрактали изграждат формите на живот. пр. . която очертава морския бряг. движението на цените на пазара на акциите е вид форма на жикот. ние ще мо- жем да предскажем и депресиите. Аз наричам този вид фрактали. Фракталът е обект. от което се нуждаем Можем да пренебрегнем подобни дискусии. гледайки земя- та от балон. ние ще видим само една част от него. СМЕНЯТ ПОСОКАТА СИ зани и регистрирани като депресии. от което Глава З се нуждаем. Тъй като е продукт на взаимодействие го между хората. (събрани в „Избрани произведения на Р. които не могат да не бъдат забеля. Нека да видим дали имаме средствата да предскажем появяването им. публикувани в периода от 1938 до 1946 г. Един квадрат е заобиколен от 8 квадрата със същия размер. Н. себеподо- бен). Ралф Нелсън Елиът описва пазара на акции като фрактален (бел. ако можем да предскажем тези редки мечи пазари. Учените признават фракталния характер на цените на финансовите пазари. Можем ли наистина? Пазарът на акции рисува познаваеми форми В поредица от книги и статии.). Елиът прави едно мно- го подробно изследване на поведението на финансовите пазари и открива нещо по-различно. които образу- ват по-голям квадрат. „устойчиви фрактали". Дърветата например са рачкло- иянащи се устойчиви фрактали. Видяхме. но ги причисляват към неопределения тип.38 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Всичко. Тези идеи са подробно разяснени в книгата на Беноа Манделброт „Фракталната геометрия на природата" от 1982 г. Класически пример на себеподобие са вградените квадрати. имащи единна структура с различни варианти на своето количествено изражение. Ако погледнем от 10 мили над земната по- върхност. както и бронхиалните. От тридесет метра. защото всичко. Той описва движението на цените на финансовите па- чари като фрактали. притежаващи свойствата себеподобие и безкрайност. че пазарните сривове следват продължителни периоди на напредък от същата величина. Елиът". е графика 2-1. че депресиите вървят заедно с падането на пазарите. Сле- дователно. Те водят до КОГА ПАЗАРИТЕ НА АКЦИИ драматични икономически контракции. 1994 г. морският бряг има специ- фично неправилно очертание. изграден по един и същ начин в различни по раз- мер мащаби. Тя ни показва. Погледнат от космоса. Друг класически пример на безкрайно себеподобие е линията. но неправилното очерта- ние на тази част ще прилича на цялото. нервните и цирку- латорните системи при животните. който пък от своя страна е заобиколен от други 8 квадрата със същия размер и така нататък. същото ще бъде вярно.

Кога пазарите на акции сменят посоката си 41 Каква е структурата на пазара на акции Графика 3-2 показва една възходяща вълна по начин. че ценовите промени имат спе- ни и. докато ньчмогнат парализиращите ги липса на знание и чувство на несигурност. подобна на тази на Рих. или вълна. (.| които стана дума к книгата. като се солидаризират или все по-големи вълни във времето. на три вълни (или някакъв друг вариант). Вие получавате една стегната панорамна картина на основните посо- висока степен. Когато им се наложи да оценяват финансови активи. по-близък до действителното развитие на пазара. покачва. ме мислеща обществена единица. като целият процес изгражда понечете случаи те преодоляват тези проблеми. кшорността на личното мнение ги прави участници в една колективна. че всеки компонент в различните фази на развитие ви дава един неоценим модел на мислене. ки на движение на социалните дейности и настроения за период от време. вие ще видите. изграждащ цялата конструкция. Няма вече да ви се налага да пресявате най-новата икономическа статис- фичен начин. (5) КОИТО ГИ ИЗГРАЖДАТ О 1999 ЕПюИ Шауе Ш1ета1юпа1 Графика 3-2 Защо пазарът на акции е изграден по даден образец В по-голямата си част консуматорите разумно се ориентират в цени- Графика 3-1 те на хляба и обувките от гледната точка на своите нужди и възможности. цифичен градеж. В се стигне до най-малкия забележим мащаб. Фактът.1 кълните. се подразделя по един специ.40 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 3. сока обратна на вълната от следващата по-висока степен. че вълните 2 и 4 имат Графика 3-1 разкрива структурата на пазара на акции според Елиът. Забележете. Според големината си всяка вълна може противопоставят на мнението и поведението на други. тика. тя се подразделя за който съществува информация. хората трябва да пре- Вълните се подразделят по този начин надолу в йерарахията. че колективните преценки не се основава: пи . Ако тази вълна е в посока на вълната от следващата по. тя се подразделя на пет вълни. Това бягство от от- да бъде степенувана и номерирана по една скала. ио ча да опростим нещата. а юр. които са ЕДНА ПО-РЕАЛИСТИЧНА описани в книгата „Вълновият принцип на Елиът" от 1978 г. ще използваме имената само на тези степе. Ако вълната се движи в по. КАРТИНА НА ВЪЛНИТЕ ИДЕАЛИЗИРАН ВИД I НА РАЗВИТИЕТО НА ВЪЛНИТЕ © И ПОДВЪЛНИТЕ. Всяка една от тези вълни се при- държа към определени характеристики и начини на изграждане. малко по-различна форма. Разбирането на начина на движение на пазарите Ако разгледате картината внимателно.

Изглежда. че той съществува.ИЖЕ8 от дълбока древност преди човек да еволюира като мислещо същество. след като достигнат до горната линия на канала на тренда. Лондонски котировки.42 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 3. по който човек може смек- чи последиците от стадния инстинкт и да бъде независим от него. Из- брах тези примери. защото те визуално показват един от принципите на Графика 3-3 Графика 3-4 Елиът. Месечна. БИЧИЯТ ПАЗАР по-късно и на пета. аритметична скала || 400 + 100 + II О 2002 ЕШоН УУауе 1п1ета(!ола1 О 2002 ЕШой УУауе 1п|вта«опа1 1970 1975 1070 1072 1974 1976 1078 1060 Графика . включително и алкохолната забрана. Както е видно. НА СТОКИТЕ месечна. заграбването на американското злато от 1919 1921 1923 1925 1927 1929 1932 1933 1934 1935 1936 1937 Рузвелт.)(ЖЕ8 НА ОО\У . ПРЕЗ ДВАДЕСЕТТЕ ПРЕЗ ТРИДЕСЕТТЕ ГОДИНИ ГОДИНИ Този емоционално зареден инстинкт е помогнал на животните да оцелеят. а горната линия докосва върха на трета вълна. че последните вълни на бичия пазар често завършват.?-5 Графика 3-6 . аритметична скала но е непродуктивен. пренебрегвайки каквито и Ф 2002 ЕНюй \№ше 1п(ета(юпа1 да е било новини. Единственият начин. когато става дума за формиране на правилни финан. Остава ни заключението. Примери за реално съществуващи вълни !00 Графиките от 3-3 до 3-6 ни показват възходящи вълни в различни финансови пазари. при които долната линия докосва дъното на БИЧИЯТ ПАЗАР втора и четвърта вълна. е да 200 осъзнае. полулогаритмична Месечна. че те са несъзнателно определени. идването на Хитлер на власт и края на виетнамската война. 1000. Кога пазарите на акции сменят посоката си 43 здравия разум. а НА ИНДЕКСА $/02. 300 Месечна. катастрофата на С 2002 ЕНюН №»е 1п(егпа(1опа1 50 цените на земята във Флорида. Подобни заключения са изложени в книгата „Вълновият принцип на човешкото социално поведение" от 1999 г. те всички са изградени от пет вълни. Тези структури от пет вълни се движат нагоре. НА ЗЛАТОТО НА БЮРОТО ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ОТ 1968 ДО 1980 Г. но също така не са и произволни. скала сови очаквания и оценки. полулогаритмична скала ОТ 1968 ДО 1981 Г. В повечето случаи паза- рът създава такива канали. че колективното поведение и БИЧИЯТ ПАЗАР БИЧИЯТ ПАЗАР настроението на масите произхождат от стадния инстинкт. появил се още НА ОО\У .

Графика 3-7 е реален запис на цената на един надявам. ЕШоп №ауе ТНеошг през септемв- ри 1{>82 г. " . три. 44 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 3. Казано на прост език. пътят на пазара на акции нагоре достига споя робно номериране на вълните и анализ в реално време. че този ни дава представа за огромната му прогностична стой- пазар.две.на см . к а м о и дърветата ие отговарят напълно па обобщеното описание. Кога пазарите на акции сменят посоката си 45 Тест бено в точки.Бюлетин ЕШоН УУаче ТНеогю! 8 ноември 1982 г. вие опитайте. прочетете разсъжденията висок е порядъкът на тези пет вълни. направена на графика 3-8. Те да пат много ясна представа и за бъдещето осо. каква прогноза ще дадете? „Разглеждайки движението на пазара през последните 200 години. Изхождайки от простата идея. Според отговора ви. Давам този пример в най-опростената му форма. четири или пет? ност. предсказа. толкова по-голяма ще бъде чагшч към графиките 5-5 и 8-3 и приложението към книгата „Вълновият принцип м а г а корекция.-шдака пропючата. край. но се А сега. че индексът Оом> ще се увеличи петкратно до 4000. Колко завършени вълни са изобразени . Г 4000 т 2000 1000 500 100 Номериране на вълните на Елиът Ш1А годишен обхват 50 Графика 3-7 Нека да сравним вашия отговор с моя. Мога да напиша цяла книга с примери за триумфа (и неуспехите) на Вълновия принцип.:графика 3-8. Броят от Х ноември начерта очакваната пета вълна нагоре. знанието къде сме в броенето на вълните ни дава увереност. както може да се види Кои са белезите на пазар. За да видите под. която ще последва. който напълно оп. Както се вижда. формиращ връх п. вълните па Елиът са ясно изразени не само в Истинският свят не се покрива идеално с описанието на една вълна. 1м Глиът". когато се оформят пет вълни със специфична структура. Колкото но р. а Графика 3-8 им С> октомври обяви: „Поемаме по пътя на един супер бичи пазар". в които пазарът сменя посоката си. 1940 1950 1960 1970 1980 че бичият пазар се състои от пет вълни. ретроспективен плам.

че след нейното завършване следва мечи пазар от същата Със сигурност обаче можем да направим важни заключения. имат същите отличителни черти и това ни помага в изясняването на картината. в главите пета. въпреки че минималните изисквания за завършеност на вълната ще са из. аз съм записал някои характерни но не и до нивата. че най-силната фаза на растеж е завършила. 2. не е удължението на някоя друга вълна. на които те се подразделят. които трябва да че посоката на пазара е нагоре. Нарастващо благосъстояние. Убеждението е. Акциите трябва да достигнат до високи стойности според ста. гол кова по-важна става тази информация. когато предположим. Дотук ние имаме достатъчно познания. което ПОСЛЕДНА ФАЗА НА РАСТЕЖ сме определили като пета вълна. В началото на раз- витието ние можем да правим догадки за смяна на посоката. които съм формулирал през 1980 г. по време на петите вълни е по-малък от от много ниски стойности. Не влиза в ценовата територия 3. а в други случаи са изключително продължителни. ние можем да разберем дали графиките 3-3 до 3-6. с ясно изразени подразделения. достигнати през трета вълна. Причината. при което отново ще са изразени тези ръководни принципи. В пета вълна трябва да са налице по-слаба икономика и по. Това се случи след всеки един от бичите пазари. Оптимизмът създава приповдиг. Оптимизмът създава приповдигнати оценки. Вълни от средна степен: Рецесия. Петите вълни трябва да имат по-тесен обхват от съответните трети вълни. На графика 3-9 са илюстрирани тези характеристики. степен. песимизмът предизвиква ограничено насилие. а в по-късни- ге стадии можем смело да чаявим. Петте вълни. за да опреде- дадена вълна е или не е пета. Често третите вълни са удължени. и никога не е най-къса. Колкото по-голяма е тя и колкото по-дълго лим мястото на днешния пазар на акциите във вълновата структура. Оцеляването не е този при предхождащите ги трети вълни от същата степен. изобразени на мер. паника. мер са много кратки. ни дават четири неща. Тъй като тези характерис- тики на вълните са относителни. Обхватът на пазара и икономиката се подобряват. винаги можем да очакваме продължение Графика 3-9 на цикъла. За нашата книга най-важно е описанието на пета вълна: „Обхватът на пазара и икономиката се подобряват. на първа вълна. ирсмс трае. НЕОЧАКВАНО РАЗОЧАРОВАНИЕ слаби финансови показатели от тези на съответната трета вълна. регионални войни. под заплаха. Глава 3. Тъй като вече научихме нещо относно тези четири точки в първа ВРЪЩАНЕ НАЗАД глава. но не и до нивата. Понякога първите или петите вълни се удължават по подобен начин. Сигнализира. с която се разполага. използвайки гореизброените критерии. депресия и война. Напри. да се движи надолу. шеста и седма ние ще се спрем на всяка една от тях Често фундаменталните данни са такива. МОЩНА ВЪЛНА нати оценки. Не се регистрира по-ниско дъно. . 4. е. че пазарът на акции се намира в пета вълна. че обратът е неизбежен. като тези от предишното дъно а понякога и по-лоши. от значение. Вълни от ниска степен: „Лоши новини". черти на вълните. ДЪНО При вълните от висока степен: Съществуването и оцеляването под въпрос. а не в първа от трета вълна: 1. че пазарът ще продължава поотделно и ще ги свържем с положението на пазара днес." Тези наблюдения. Кога пазарите на акции сменят посоката си 47 46 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА дърво. те не елиминират на- пълно някои съмнения в интерпретацията. тистическата информация. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВЪЛНИТЕ НА ЕЛИЪТ лизирайки само графиката. Колкото и да са полезни тези разграничения. често изпадаме в съмнение дали това. Понякога петите вълни напри. Много често се подразделя на по-малки вълни открием. Ана. достигнати през трета вълна. изучаването на безброй пети вълни. поради която установяването на края на петата вълна с пълнени. Към края се смята. след Сила и обхват. които повишават ОТСКОК цените си в един ден. Най-добрата икономика. За да се преодолее това затруднение. Трябва да са налице доказателства за оптимизъм сред инвести- торите. които в повечето случаи са налице. тоест средният брой на акциите.

. Както виждате.л и|нм '1п. 6 и 7 ще разберете. 1932 г. започнал ределен като петвълнова структура. '{а последен им пачарът закърши пета кълна от стенен Цмм. някои характерни Една специфична интерпретация на пазара нюанси дакат малка възможност за индекса Оом да направи още един връх като фрактал н структурата на V пълна от степен Цикъл.Н.икъл V. Графика 4-1 показва пътя на III вълна (в кръгче)* от степен Гранд- суперцикъл от 1784 г. той лесно може да бъде оп- Ще направя обобщение от тези графики. както и моите (с изключение на няколко изгубени писма на Елиът) са на разположение за кратък преглед на Имр^/юмю. започнал с основаването на Републиката. В глави 5. със сигурност за стенен 11. Приложил съм 64-годишния мечи пазар на британските акции на графиката. от дъното на най-големия мечи пазар след този от XVIII век. Тези структури са съпроводени с очарователни нюанси и вие ще бъдете добре възнаградени. ОТ СТЕПЕН ГРАНДСУПЕРЦИКЪЛ МЯСТОТО НА ПАЗАРА НА АКЦИИ Средногодишни цени. че гореспоменати- те заключения са в съответствие с анализите на най-изтъкнатите анализа- тори.сот/ЪооЬя. е най-вероятно изграден от пет завършени вълни. А. започнал от времето на Голямата депресия.-|. Фрост (1908-1999). Колинз (1894-1982). Ето заключението. Опитвам се да представя илюстрациите и обясненията към тях по възможно най-прост начин. от дъното на IV вълна . Хамилтън Болтьн (1914- ю 4- 1967) и А. Както се вижда. е категорично от 5 вълни. която започва през 1974 г. която се заражда от пепелта на мечи приблизително от 1784 г. възходът ш пазар от същата степен (IV). Дж. че номерирането на графика 4-3 е окончателно. за да покажа. Мястото на пазара на акции във вълновата поредица днес 49 Глава 4 БИЧИ И МЕЧИ ПАЗАРИ юооо 4. по-грубите й щрихи трасират структура О 2002 ЕШо 1п1егпа1юпа1 в пет вълни. I{то защо нро! почни-. че това номери- ране е окончателно. (плюс-минус 10 години.. поради липса на пълна ин- формация) досега. В този случай последното по- качнанс. която започва през 1932 г. Елиът (1871-1948). ако отделите време да се запознаете с тях посредством публикациите на 100 + ЕШоП У/те 1п1егпаНопа1. ще бъде кратко по време и дължина. Дж. което кече с започнало. Въпреки че бих желал категорично да заявя. Неговият край ще отбележи и завършека на възход от по-ти-ока големият мечи пазар след този.най- нършва. използващи Вълновия принцип от изминалия век . п а п р а т . че възходът. полулогаритмична скала ВЪВ ВЪЛНОВАТА ПОРЕДИЦА ДНЕС Графиките 4-1 до 4-3 показват моето тълкуване на мястото на пазара юоо 4- днес на три вълнови порядъка. Чарлз. 1700 1730 1760 1790 1820 1850 1880 1910 1940 1970 2000 Графика 4-2 показва подробно петата вълна на графика 4-1от степен Графика 4-1 Суперцикъл (V). завършил през 1942 г. Техните цялостни публикации на тази тема. Достатъчно засега е да кажем. чи растеж може да бъде номериран като пет завършени вълни и в този случай те се вместват и в тренд канал.еШоПмте. Глава 4.Р.'кчч-1 к1 години на и ч м м п а и м я иск. то- степен. Както виждате. което можем да извадим: 1>н Графика 4-3 показва в подробен план петата вълна на графика 4-2 от чият пазар.|>. а този от 1974 г. вероятно е изграден от 5 вълни. . че този подем възниква от пепелта на мечи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ь—Н Н пазар от същата степен II (в кръгче).

50 Глава 4. Мястото на пазара на акции във вълновата поредица днес 51 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Вълновия метод от ноември 1978 г. че очертанията им учудващо си прили- чат. че процентният растеж на долната графика е 3. че зараждащият се бичи пазар ще бъде подобен на ПЕТА ВЪЛНА ОТ СТЕПЕН ЦИКЪЛ V този от двадесетте години („Вълновият принцип на Елиът". глава 8 и при.2 пъти по- голям от този на горната.6%). Ако разгледате течи дие Г— 1 1 1 1 1 г. което е постигнато за 3. виждате. Въпреки че двете вълни на графика 4-4 са доста различни коли. ще 50 + установите. ОЛА месечна ложение). скоростта на издигането им е еднаква.идеална среда за възникване па ш шести ципи ма мания.1 години) и растеж (596. .05 срещу 25.1 пъти повече време.. Формата им е израч па ра ши тието на психологията на масите в петите вълни от степен Цикъл. 5000 + ПЕТА ВЪЛНА ОТ СТЕПЕН СУПЕРЦИКЪЛ (V) юооо ОЛА месечна логаритмична скала 6000 2000 2000 1000 1000 500 500 4 IV 62002 ЕШоП УУауе 1п|ета«опа1 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 100 + Графика 4-3 Ако приложите калкулатора си към току-що изложените цифри. недвусмислено изразяваха мнението. графики без обозначенията по тях и някой ви каже. логаритмична скала 10000 4- чествено.5% срещу 1929. че приликите между тях съвсем не са случайни. що се отнася до времетраене (8. при кои к» Графика 4-2 петата подвълна е удължена . че отразяват един и 19303 19405 19503 19603 19703 19803 19903 същ период от време. С О 2002 ЕШоП №УВ 1Шегпа1юпа1 други думи. не бихте ли се съгласили с него? Мнението ми с. и септември 1982 г.

ч 500 (5&Р 500).|1.. Мястото на пазара на акции във вълновата поредица днес 53 V КРАЙ НА СВЕТОВНИЯ 400-. Цялата страна. пазарът Цени на акциите по света ма акции в САЩ беше затворен.10000 300 -- 100 -- -. а не само инвестиращата общност. който отразява 1'<><>г. Номерирането на вълните (графика 4-5) |п. също е с пет вълни нагоре от 1974 г.1000 © 2002 ЕШой \Наме 1п1ета1юла1 60 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1975 1980 1985 1990 1995 2000 ПО-ВИСОКО -. Световният индекс на акциите. . фъгпа нагоре. След шест работни дни пазарът достигна дъното и с малко по-подробно и показва вълни от Междинна и Първична степени. и малко и оттам да започне най-голямото покачване след регистрирането па предвещава значително понижение.2000 100 12/6/74-1/14/00 -. беше изпаднала в паника.\а от март 2000 г.500 дъно © 2002 ЕНюй \Л/ауе 1п(егпа(юпа1 Графика 4-5 Графика 4-4 Последна възможност за продаване Веднага след терористичната атака от 11 септември 2001 г. БИЧИ ПАЗАР НА АКЦИИТЕ (5) 1500 Световен индекс на пазара на акции Месечна логаритмична скала 1000 -- 200 -- 500 8/24/21-9/3/29 400 -. Тази прогноза предвиждаше индексът да падне още стойността на акциите в цял свят.52 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 4.5000 200-- 50-- -. В този ден моята публикация ЕИюП Тачи дългосрочна вълнова картина и становище не се ограничават У/те ТНеош! издаде прогностична диаграма на индекса 5шпс1ап1 (ик! само в рамките на САЩ.

Повечето сегменти на пазара все още Март Март 2000 2000 1600 продължават пътя си нагоре в края на първото тримесечие на 2002 г. която ще промени вашето финансово здраве драматично. През септември 2001 г. Мястото на пазара на акции във вълновата поредица днес 55 На графика 4-6 можете да видите защо бях направил тази прогноза. а индексът ^оу? отново е покорил ниво 10 000. Вие сте тук сега О 2002 ЕШоП Иауе 1п1егпа(юпа1 Графика 4-6 Оживлението беше достатъчно силно при някои второстепенни ак- ции. както е видно от об. надолу. шест дни след като пазарът беше отворен. 1400 новената графика 4-7 на 5&Р. ни даде огромен брой възможности за про- ц. вече да е извървяла пътя си. ще бъде от максимална из- други индекси) завърши ясно изписани пет вълни надолу. след което пазарът възобновява пътя си надо. Индексите 8&Р 500 и \УИ- хМге 5000 продължават да следват предсказания път. вие ще установите. Докато първото тримесечие на 2000 г.54 ПОПЕЛИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА I Глава 4.ше при индексите 5&Р и МЛ5ОА(). индекс 5&Р 500 (заедно с индекс У/ИчМге 5000 и на пазара точно в най-нагорещената му точка. то настощото покачване създава гикивл възможности и в други сектори на пазара. Всъщност трябва да ви тревожи смяната на посоката.. както е видно на графика 4-8. 1300 1200 НОМЕРИРАНЕ НА ВЪЛНИТЕ НА 8&Р 500.ж. ОСЪВРЕМЕНЕНО НОМЕРИРАНЕ НА 8&Р 500 лу. отразяващи този специфичен набор от ак- ции до нови най-високи стойности. нагоре).• 1500 О 2002 ЕИЮП «ЗУО Ш1ета11опа1 1400 Графика 4-7 -• 1300 По-нататъшното повишаване на стойностите на тези два индекса • 1200 може да бъде само краткосрочно. Ако отново года за вас. за да изтласка два индекса. Излизането на тачи книга . прегледате графика 3-1. до- 1500 като аз пишех последните глави на тази книга. водеща началото си от преди седем • 1000 десетилетия. че една завършена структура от пет вълни надолу от върха изисква и покачване в рамките на мечия па- зар (нагоре. •1100 Следващите три глави ще докажат изключително високата вероятност го- лямата възходяща вълна (графика 4-2). ПУБЛИКУВАНО НА 11 СЕПТЕМВРИ 2001 • • 1100 • • 1000 Март Март 1600 2000 2000 . което започна на 21 септември. Завършените пет вълни надолу в индекса 5&Р 500 изискваха и съот- ветното повишаване в три вълни.

що се отнася до броя на акциите. коментиран па фафика 1 <) .нар. осредненият брой на акциите. показват тенденция към повишаване или понижаване. както п реч предходпша <м м . Към края на III вълна. Разгледайте по-внимателно подробностите на тази л и н и я . „линия па 100 З&Р 600 индекс на акциите положителните и отрицателни стойности" (АВ линия). (\од. и м а . Както се —Н—I—I—I—I—I—I нижда от графиката за вълните I.100 сравним с III вълна. е пета въл- на.50 Прой на акциите. Резултатната графика. търгувани © 2002 ЕИюП \Л/ауе 1п»егпа»юпа1 ежедневно.. които са повишили цената сп к даден ден. е по-голям от този на акциите.. ако покачването на пазарите в периода 200 -. логаритмична скала ^ 500 Селективност на V вълна В книгата „Вълновият принцип на Елиът" е отбелязано: „Петите 200 пълни при акциите са винаги по-малко динамични и с по-малък обхват от третите вълни. Чабслеже к-. че но време на възхода на пазара от 1926-1929 г. когато подвълна © с била к рачшпие. Първо ще разгледаме обхвата на пазара и след това ще потвърдим Аритметичен индекс Уа1ие Ьте ^• 400 стойността на икономическия ни анализ от глава 1. ча коя то информацията започва от 1926 г. 1974-2000 г. н 1ч. участващи в тона покачване." С други думи. които ще ни помогнат да намерим отговор на въпроса дали възходът на пазара от 1974 г. Тока е докача н-петко ча обхката па пачара. ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА 2000 -- ДВА ИНДЕКСА ПРАВЯТ НОВИ ВЪРХОВЕ Глава 5 СВЕДЕНИЯ ЗА ОБХВАТА НА ПАЗАРА И СЪСТОЯНИЕТО НА ИКОНОМИКАТА 1000 -- Нека сега да направим две изследвания. показва дали всички акции. III и V. променили стойностите си. Графика 5-1 показва цялата налична информация за т. когато движението па индекса 1985 1990 1995 2000 Поп е нагоре. Л 1 ) ппппята не се е и ч д ш а л а с такава динамика. повече акции са понижили цената си в даден ден. то тогава тя трябва да бъде по-избира- телна от третата вълна. Нека да видим дали V вълна оправдава това очакване. като я -. които са понижили цената сп. е наистина пета вълна. когато посоката на Оо\\> с надолу п и й нстрани. Графика 4-8 Що се отнася до вълните II и IV. АВ линията почти не е направила п я к а м . Тя се получава ка- с малка пазарна капитализация логаритмична скала то извадим от броя на акциите с положителни за деня стойности броя па тези с отрицателните за деня стойности и разликата разделим на общия -. който е нега кълна <н ппа вълна от по-висока степен.

Покачването на индустриал- 1966 г. Средното покачване за групата беше 2 776%. Въпреки че „специалистите" късогледо наричат първия период ния индекс ^о^N ]опе& за този период е 19. Мек> УогЬ 8ип подбра деветдесет и шест ДОКАЗАТЕЛСТВО. Всяка една от тях за- Е ПО-СЛАБ ОТ ТОЗИ НА ТРЕТИТЕ ВЪЛНИ почва от цена под два долара." -100 • © 2002 ЕШоП УУауе 1Шегпа(юпа1 —I 1 1 1 1 11 февруари 1997: Професионалисти в инвестирането бият 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 стреличките. направен чрез хвърляне на стрелички. Най-големият отбелязан възход беше 10000 •• 13 300%.1от:\ (1). паднаха средно с 9. Елиът дава за шокиращия обхват на подвълна ф от III от 8 октомври до 31 март средно 10%. избрани от четирима професионалисти. ляне на стрелички по таблици с изписани акции.7% от стойността си между 100 10 януари и 30 юни. Н. Ето описанието от „Четирите акции. показа характеристики на растеж. подбрани от чети- 100 рима професионалисти в инвестирането за същия период е 13%. че не успява да навакса това. Сведения за обхвата на пазара и състоянието на икономиката 59 сметка на „сините чипове". изгубиха за периода 1946 г. изгубиха средно Евтини акции със съмнителна стойност се изстрелях." 50 10 юли 1996: Професионалистите губят от случайността О „Акциите. Обхват -50 а-Л за всеки ден сумата от -Г-Х.2%. подбрани чрез хвърляне на стрелички.2%. Индексът на индустриалните компании !)«»• . и движението й през периода 1942. Все пак те се представиха по- пълна: добре от силите на случайността. избрани от професионалистите. Ето ви сведения от малко по- 1000 •• трудните периоди: 13 юли 1994: Стреличките бият професионалистите. ЧЕ ОБХВАТЪТ НА ПЕТИТЕ ВЪЛНИ (V) у акции.цели три А сега забележете драматичната разлика между движението на АВ процента повече от избора на служители на „АУа11 8<тее1 ТошпаГ.ПА) ш к> ш мерно.9%. случайно подбрани чрез хвърляне на стрелички по цел с изписани акции." ВЛА месечна скала Сравнете това с началото на деветдесетте години. които постигнаха феноменален растеж.2%. В състезанието на „ТЬе \Уа11 31гее1 ТошпаГ по избор на акции професионалистите бият ин- декса ВО\У малко повече от половината пъти. линията през периода 1974-2000 г. изгубиха средно 8. АВ линията през тези 26 години на бичи пазар е била толкова слаба.58 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 5. Индустриалният индекс показа едно здра- а+с! вословно повишение от Ю.6%. избрани чрез хвър- „Първата вълна от 1942 до 1945 г. Четири акции. 1 ! с отбелязал ръст от 9. от ОЛА Анекдотични факти драматизират тази разлика. а най-ниска скорост на покачване беше 433%. което Р. но губят губи само за осем години по времето на мечия пазар от 1966 до 1974 г.! патрс ча 16." „най-големият бичи пазар в историята".. а средната загуба на акциите.( . Ин- дустриалният индекс Оом> ^опе5 през това време е загубил 6.7% за период от около шест месеца .3%. докато четири акции. но губят от надигащия се пазар Графика 5-1 „На 31 януари изборът на четирима професионалисти регистрира средно покачване от 7. но и двете страни губят „Четири акции. паднаха средно с 5. което 9 април 1997: Професионалистите бият стреличките.

5 ноември 1998: Стреличките пускат кръв.ЛУа11 31гее1 отбеляза връх през април 1998 г. сравнено със средна загуба от 10. колкото и малко да са били. През месец-два клиентите им са ги питани защо акциите. винаги са били печеливши. зи индекси се издигаха към небесата през 1998 г. графика 1-2 и АВ линията на графика 5-1. Инвестиращите в пазара на акции в началото на (V) вълна от чети- мри които темповете на развитие на икономиката сериозно изоставаха от ридесетте години." сравнения показаха точно това. е на- 81гее1 ТошпаГ'. 5&Р и NА5^А^ бяха в сърцето на тази ма. до 30 април.6% в нашето състезание по избиране на акции от 12 май до петък.2% от стой. . ако възходът от 1974 г. беше сравни. Вълновият принцип ни дава не само база. Портфейл от четири акции. Сега виждаме.. Загубите по и при МА8ОА().. Четиримата на върха си през май 1928 г. Причината за неговото нещастие е. В тази глава са описани също така две съ- чмтия . от която да разберем това Каква е ползата от осъзнаването на това несъответетит- разминаване между пазара и обхвата му. когато „пета от пета" вълна е в развитието си. Това е една от на професионалистите далеч надхвърлят тези причините.и резултата от тях. п и ч пек Сега пие чп. всички възможни ността си. „Професионални инвеститори смазаха стреличките. че е време да предприемем „Ако имате проблеми с избирането на печеливщи акции през пос. Сведения за обхвата на пазара и състоянието на икономиката 6] 13 май 1998: Професионалистите бият стреличките. а също така и от възхода на пазарите на Каквито и методи да са използвали. участвуващи в бичия пазар. ." на 1998 г.21 месеца преди последния връх на . се предста.5% за същия период. обобщени к керска фирма сподели с мен: „Сега съм много по-потиснат. Забележете сходството между икономическите данни. посоката на АВ линията е вече надолу..ЛУа11 Както отбелязахме при графиката 3-9. които покоряваха нови висоти. Течи от сини чипове на ^о^V ^опе5. че Вълновият модел на Елиът потвърждава заклю- лите на фондове и брокерите през осемдесетте и деветдесетте години не са ченията от тези сравнения. един директор на бро.САЩ през двадесетте години и японския опит от 1974-1989 г. вие не сте сам. но не са в крак с 11апример по време на V вълна от двадесетте години. тези на предшестващите периоди. а също така и ги обяснява. тогава трябва да са налице и по-слаби иконо- ви малко по-добре със средна загуба от 21. избрани от служители на . а също така и влошаване на но смайващата лудост по „интернет акциите" през 1999 г.16 месеца преди окончателния връх на Оо\\>. професионалисти прибраха печалби от 17. ледните месеци. Както видяхте в глава 1. но изостават От изключителна важност е наблюдението. на от периода 1942-1966 г. предпазните мерки. Икономистите дори п не коментират тона крещящо илошаиапс пи фика 3-8 предвещаваха избирателността на предсказания бичи пачар и нмчюмпчсските покачатеип п реч последните петдесет години и. мически и финансови показатели в сравнение с предшестващата я III въл- дексът на индустриалните компании ^о^V ^опе8 изгуби 6.5%. което значи. тоест психологията па к ь л п и защото броят на другите акции. избрани от служители на . (5) от (I) вълна. По време на вълна (5) от ©. който почти учетвори стойността си. хвърлящи стрелички по таблици с акции. Наблюденията ни от графика 3-9 и номерирането IV и V от гра. са се чувствали като гении. всъщност те всички са от степен Цикъл.мит тупа макроикономически м с т ч . Много малко професионалисти можеха да се представят по-добре. И двете графики показват ела гато и да е било в моя живот". че АВ линията вървеше надолу не само при индексите ^о^N и 5&Р.5%. която започна в края период индустриалният индекс се повиши с 22. На върха на пазара.ГоигпаГ' чрез хвърляне на стрелички по таблици с акции. . отколкото ко. По подобен начин при последната V вълна. истина V и последна вълна. но също така и модел да го пред- скажем. м и т . че при всички пети въл- от ОДА ни обхватът на пазара рязко се свива. и. Тя се движеше надолу. Докато те. че номерирането на подвълните на на индустриалния индекс графиките 4-3 и 4-5 е правилно.ч н ч м п н а гочпо топа получихме. За същия 1)о\м през януари 2000 г. номерирани V подбрани от тях. АВ линията достиг- подема на индекса на индустриалните компании ОЛА..4% за периода от 12 ноем. изброени във втората част на книгата. Слабост на икономиката в V вълна губа от 23. Всичките тези слу- имали този лукс. Ин. АВ линията трирана от четирите акции. регис. докато индексът Оо\\> завършваше своята последна ври 1997 г. фундаментални характеристики на вълните. според Вълновия принцип. обхватът на пазара беше толкова слаб. само компонентът качателите в последната част на V вълна в сравнение с началото й. дка вида информация разкриват съответствието между техническите п ния.60 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА / 'лава 5. чаи са пети вълни. Отбор от четирима професионалисти в областта на инвестирането регистрираха средна инвестиционна за. изостават от индексите Оо-ш. които ме правят уверен. телно малък. че п.-имс. 5&Р и NА8^А^. Управите- пкции. че освен ьостта на вълна V в сравнение с вълна III.

вманиачено на теми борба с инфлация. Сведения за обхвата на пазара и състоянието на икономиката 63 62 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА на практика го е предсказал. Степента на това намаляване. описва третите вълни като „чудеса". който подтиква масите към финансово с А. иш вниманието си към производството. че все му е на посредствено ниво. I ечи разлики са ярко изразени при АВ линията и едва доловими от данни- цията за V вълна да стане достояние. Във фи- характерни за петдесетте и началото на шестдесетте години. че анализаторите. които ги предизвикват. където тази относителна слабост се проявява. Основен символ на влошаването на икономическите показатели при V талните данни за V вълна и интерпретацията им". крепя п номериране'!!))) на кълните. ориентирана към производството. Това е пета вълна! Причина за стесняването на обхвата и намаляването на скоростта През втората половина на последните шестдесет години от измина пия век беше налице влошаване на дългосрочните перспективи за иконо- Защо броят на поскъпващите акции се свива. до.). Може ли традиционната макроико- те ча растежа на икономиката. са разбрали какво става. ние не чакахме да настъпи рецесията и тогава да пре. потвърждава. омлизация. По време на Определяйки бичия пазар от периода 1942-1966 г. Тези описания и прогнози бяха направени години преди информа. Неговите продукти можеха да се използват в икономиката. СЕ беше един от най-прекрасните перцикъл вълната" и в глава първа на тази книга) за приближаващия обрат производствени концерни в света." пинсово ориентираната икономика печелившите са сравнително малко. най-старото име в индекса Оош ^опс!^. в съавторство степен е огромният оптимизъм. манипулиране на да правят планове за бъдещето доста преди началото й през 2001 г. През V вълна счетоводителите взеха властта и я прсвьр- та да пренастрои своите бизнесдела към приближаващата се промяна. месеца преди върха на V вълна. Днес част от производството като другите заложиха на „Новата икономика". ние публикувахме статията „Фундамен. че реалният растеж през целият XX век (V) вълна е по- септември 1998 г. Последното покачваме е там. с лихвени плащания са тежък товар върху това начинание. петите вълни те фокусират вниманието си към финансите. През можности на САЩ. Третите вълни са построени от мускули и ум. преди другите да испа постройка от финансови услуги. кредита през последните 89 години (виж глава 10) доведе до такава деста- Нещо друго. където тази слабост трябва да бъ. повечето предприятия печелят. Основен символ на влошаването при (V) вълна от (ш) (виж графика щи Вълновия метод. а икономиката забавя мическо развитие.. •I I ) е системата на Федералния резерв.| н общество. кое. личен състав и време. че рецесията е започнала през март 2001 г. номика да даде такава перспектива? Вярвам. тъй като те създават спекулиране. пясъчни основи. (ико. нари и кредити. продължило н я к о л к о сменят посоката си пазарът на акциите и икономическите цикли трябва да ю с I млетия. Тези занимания са такова бреме за продуктивните въз- номистите днес приемат. Петите вълни „изключително благоприятни фундаментални данни". В икономика. че преди да покачването на пазара. използва. участващи п растежа си в пета вълна? Простият отговор на този въпрос е.пет месеца след върха. Всъщност идеята. ирсме на Ш вълна. които трябваше п. а толкова превъзнасяната компания е една карю още има време. така че петата вълна е между икономическите показатели на трета и пета вълна е била част от мястото. а това под отслабнат. пиха от производствен във финансов концерн. През август 1983 г. установен от АВ линията и 16 I иаб от този през XIX век (III) вълна. Вълновия принцип в продължение на повече от двадесет години. 5. за да се възползвате от тази възможност. Фрост. за да станат богати. който беше прочел тази статия. най-характерната черта на всички пети вълни от висока „Вълновият принцип на Елиът". ние оп. Всеки. Големите заеми за „ЕШоН \Уауе ТЬеошГ за втори път анализира разликите между двата пе. като III вълна. Тя струва цяло със- то новият бичи пазар не ще надмине. а също така и свиване на броя на акциите. Неговата манипулация на парите и щото ние разбираме динамиката на процесите. Дж. Добрата новина е. имаше възможност- •кчетилетия наред. че възходът от 1974 г. Напредъкът е изграден от пет вълни. а не върху тези подобряващи се фундаментални данни. Тя е микромодел на САЩ. нашето издание ипи ше от разходи по сделките. спекулиране също изискват и големи лихвени плащания. са били в състояние да предусетят тези разлики. за да забогате- ределихме растежа от петдесетте и шестдесетте години като равнище. 11о тановката (публикувана отново в статията „Поглед от върха на Грандсу. а повишаващите риода като добави: „Петата вълна ще бъде изградена от надежди върху . ц | . завършила през 1966 г. В противовес на си построени от хитрост и мечти. Играта с пари не е много продуктивно занимание. за. . По време на третите вълни хората насоч- това „пета от пета вълна не притежава динамиката на предишния период". че Америка от основен двигател на производството се превър- доставим тази така важна информация на бизнесмените. която написах през 1978 г. в която изложихме пос- (н (V) вълна е Сепегсй Е1ес1пс (СЕ). Книгата Според мен. че съществува разлика де налице. с пета вълна. което сме дали на графика •! .

че петите вълни създават приповдигнати оценки за ак- циите. 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 ресия. 200 ните дивиденти. които да ком.. е било достатъчно само за да покрие разходите тима ли искате да притежавате акции ма едно изключително преуспяващи но сделките' п то при услоиие. Още повече. Ако пък сте притежавали акции на взаимен фонд.1опез (ОЛА) 6400 пазари.5%. което е лесно да се разбере. Основен зарите не биха правили върхове и дъна. пишат цените си. изплащат 100 на своите акционери като процент от цената на акциите им. Нека да прегледаме основната информация за американските Индустриален индекс ОО\У . Каква е стойността на акция. което се изплаща под формата аргументи.' п един връх от историческо значение. соГнм нишка. Сега сме на твърдят. При 1% акциите на практика не носят Глава 6 никакъв дивидент. управителите им вземат 1% годишно като хонорар. Сведенията за това. че „дивидентите не са от значение". които се тър- ЗНА ЧЕНИЕТО НА ИСТОРИЧЕСКИ ВИСОКИТЕ гуват на борсата NА5^А^. бизнеса си" и по този начин да станат по-печеливши и акциите им дл но Инвеститорът плаща около 1% от стойността на акцията. месечна логаритмична скала 3200 (тънката линия = дивиденти) 1600 Доход от дивиденти 800 (III) 400 Доходността на индустриалния индекс Оою ^опе!^ е сбор от годиш. Сложете разхо- СТОЙНОСТИ НА ПАЗАРА НА АКЦИИ дите по покупко-продажбата и ще получите отрицателна доходност. че индексът Оом ]опе$ представлява най- качествените сини чипове на страната. че „инвеститорите искат компаниите отново да вложат парии. . който поемат. Това са само извинения и излагане на „благонамсрОНИ" пи и след това продаде. които тридесетте компании. но точно това трябва да се случи. което не се беше случвало преди. Тя отиде доста по-нагоре по време на Голямата деп. Парадокс е. По всеобхватният Днес оптимистите спорят. включително и на историческия връх от 1929 г.5% по време на О МагсИ 2002 ЕНюИ \Л/ауе 1п1егпа!юпа1 по-маловажни дъна. Спомнете си. Графика 6-1 През 2000 година се случи нещо. че инвеститорите приемат ниски дивиденти на върха и предявяват претенции за високи дивиденти на дъно. за да я ку. Кой се интересува от дивиденти Дъно 15 на върха на пазара. иначе па. предприятие. за да докажем това твърдение. Обратно на това доходността е била около 3% на по-важните вър- хове. въобще не плащат дивиденти. което плаща високи заплати ма всички оснен па нас. че се купува и продава само веднъж н Iоди. че V вълна на световния бичи пазар е създала ПАЗАР НА АКЦИИТЕ И ДОХОД ОТ ДИВИДЕНТИ изключително високи стойности на корпоративните акции биха изпълнили 12800 две книги. че ще спечелят от покачването на цените на акциите? На дъното те вярват. Основно дъно ДОХОД ОТ ДИВИДЕНТИ НА ОЛА Дъно Дъно то на пазара. връх Исторически връх Забележете. ще видите. логиката на мислене е точно обратната и затова инвести. влизащи в индекса. която не плаща дивиденти? 11анс ма дивидент п реч 2000 г. 4 Разбира се. Доходът от дивиденти на Оом ^опе5 достигна до 1. че ще загубят пари от падането Г! 10 7 на цените на акциите и затова искат по-високи дивиденти. 5 пенсират риска. когато всички вярват. Следователно това. че доходността на Оо\м }опез е около 6. Глава 6. Повечето компании. Те индустриален индекс 5&Р 400 имаше доходност само 1%. Значението на исторически високите стойности на пазара на акции 65 ната. З торите губят пари. Ако разгледа- те внимателно графика 6-1.

това няма да стане само с едно падане на цените на акциите източника. Значението на исторически високите стойности на пазара на акции 67 66 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА да отчитат растящи печалби на една акция. Такова постижение е безсмислено само по себе си. са години на екстремални стойности) Доходност от ААА корпоративна облигация/Доходност от дивидент на индекс 5&Р 500 видентна доходност. Как се стигна до това положение? Едно от изискванията на инвести- торите при купуването на скъпи акции е компанията да отчита повишава- щи се печалби на една акция. че икономиката несъмнено ще отслабне. защото истинският въпрос е какви са печалбите. Въпреки това. днешните счетоводни стойности отразяват това явление. сега обрат е толкова висока. Неизбежните колебания в психологията на масите са гаранция за то. защото нашата ратно изкупуване на акциите с активи на компанията. те са безобразие високи. Както скоро ще раз- „безпрецедентна икономика" ще генерира достатъчно корпоративни дохо.00 0. отразяващи песимизма на инвеститорите. > Юли 1932 те възприеха този подход в края на двадесетте години (за повече инфор- мация по тази тема вж. Една комбинирана мярка за оценка тина икономиката ще бъде безпрецедентна. 11932 а с търсене на оправдания за високите цени. които все още мислят. Степента на развиващия се облигации. Тъй като инвеститорите въз. че дивидентите са от миване" на цялостната стойност на компанията.те са поразително високи. Цена на 5&Р 400/ Отчетна стойност Доходност от облигации/доходност от акции Индексите ще трябва да извървят един дълъг път надолу. изложени в тази книга. а според доказателствата. цените на акциите днес изразяват рекордно високи оценки на кор. Често това ставаше чрез „раз- Малкото оптимисти. тя го прави • 1988 върху основата на пазарната цена на нейните активи. че когато цените на акциите паднат значително. няма и да се случи. трябва да си зададем въпроса каква е надолу. това не се е случило. преди дивиден- тите да си върнат до нивата. 2 + поративните активи. 3 + Септември 1929 Отчетна стойност • 1928 • 1989 • 1990 Ако една компания трябва да се оцени за ликвидация. Както ще раз- 11987 берем. с които ще се заплатят тези по-високи дивиденти. които помогнаха на компаниите да продължат Графика 6-2 . Глава 6. ди. сравнени с раз- мера на компанията и цената на една акция . За последен път инвеститори. относителната доходност на най-качествените акции и най-качествените резултатът почти винаги е по-слаба икономика. но в другата посока. а то- ва от своя страна ще постави компаниите под натиск да намалят дивиден- ГОДИШНИ СТОЙНОСТИ НА ПАЗАРА НА АКЦИИ тите. тук ние си имаме работа не с разумни аргументи.въпроси. Падащите дивиденти ще следват падащите цени на акциите и в тази (1927-1990) в края на годината надпревара ще бъде трудно за пазара да се върне към привлекателната ди. заявяват. но не е така. Можем да се примирим с ниската доходност от дивиденти. За да сравним цените им. че цените на акциите няма да паднат. Обяснението е. които никой не си е 1941 • 1931 задавал. Те могат да дой- ^опе5 и другите основни индекси ще бъдат много по-високи от днешните. като например чрез об- значение. (годините. по време на V вълна възникнаха „агре- сивни" счспшодш! методи. Както виждате. 2002). така характерна за дъната от изключително значение.00 2. при по- ва. Днешните цени на акциите са не само високи в исто- рически план . отбелязани с кръгче. че по някое време в бъдещето плащанията по дивидентите на Оом ложение че няма други източници на доход. коментарите на Грахам и Дод в глава 14 на книгата Маг/се( Апа1уш/ог Ле Меп МШеппшт. Отчетната стойност 11972 на компанията ни дава най-близка представа за тази оценка.00 приеха точи ръководен принцип. Наис.00 1. 3. берем. дат от облигациите и инвеститорите имат право на избор между тези два За нещастие. след две десетилетия непрекъснат икономически растеж.

..•. .'с. използван от №а115(гее1. често посоката им е противоположна... които го изчисляват.. Допълнителни данни от Цена на 3&Р400/отчетна стойност / .. •• . . по-внимателно ще видите. че нещо липсва на графика 6-2? Ако се вгледате • ..^ // ни приключиха при стойности извън правоъгълничето и само две от тях в ..• .. •1987 / . Н прош на дъното и изключителни оптимисти на върха на пазара . ' .'•'••:. когато шшсс па това. Всъщност.. '. 'Ч''!К ' / зонталната ос.•:• -1 . ' !-ц. "••-.' . • •"•"•м •.->. месеца до 2 години спрямо този на пазара на акциите.••'•"' "••!'. •.•••'.'.»'. . отбелязана с точка./ .. . . Поради тази причина. . Печалбите по чаноч Понякога тези.:':'. / ..-19989 ..!„!. Цена/печалба е съотношенито между Цикълът на корпоративните печалби се движи със закъснение от -1 цената на акцията и печалбата на една акция на съответната компания. • • • ' '•' .•. .» .• . преди пазарът сериозно да е обърнал посоката си маго|н-.00 3. Правоъгьлничето на тази графика очертава нормалните за XX век Доходност от ААА корпоративни облигации/ / • 1993 доходност от дивидент на акция от индекс 5&Р500 / '''"" '<'••'•''• стойности по хоризонталната и вертикалната оси.*^. което липсва.-'. Цената на индекса през март 2000 година.... !''^0' ^' . че движението е вече в обратна посока.. . г. . Тези години са регистрирали исторически крайности на 6• / / . ме започват да падат./ • '•*•'•/ •>:>•-:. • ' .}."у.|.'.' ••'.''.. "1991 •• V ' -/ .': ' ...^' . ••:. . / "19вз '. ./'т. / 1н.. . показват..'•" ••-''•'.. .. • • ' . . дивиденти.. .--•. - пазара. Ч'.• . ••:•. Ето защо нашата графика ще сравни цената ма акциите с реалните печалби от предишната година.1'Ув.г'. ' •'' '.. •:.-.00 2. '. / • •/'• " .. ./.> . I . падането на пазарите ••н•• •• • (от 1927 до 1987 само 5 години са извън няма да завърши. . ! .•!. ^ / . ••?':'•.•<:•. -.:.' .. • •••' • / / '.:. • > .•^:-:\ /. / ' • 'V .. ако инвести. ' песимизъм или оптимизъм и отбелязват евентуални повратни точки на рI У ' ••./>?!У:.' .. Забелязвате ли..1 май-много се нуждаете от истината. / / •' • ' .:.. • -. л к к | н ) ч м м 1 с икономически цикли..:. Бъдете сигурни.•. . . преди пазарът да е формирал връх и потеглил мадо Излишно е да казвам. -л с .'^...!'•. .. Освен в редки случаи. докато не се регистрира поне една година под правоъ. че това. • •••• • . 1992 . • . . пат да растат... •!. използват бъдещи печалби . Затова те са нам оГк-ктннпнте мока и .1997 ' горната й част.ч / .. : ' от облигация/доходност от дивидент" са били в самото началото на хори.: / . 9 .тогава. която включва периода 1991-2001 г. са очи.'. . и нията на анализатори и брокерски къщи за това какви ще бъдат печалбите.очаква. •' '-Ч . /" ..•:.! '.л^.. : ' • .•/ ' Плутон от центъра на Слънчевата система. : •. •. ' .:!.-.1972 / чета. . „ • •' •.... . : . / ' .' '1'-0' •. V ' .! •'.>•••') • / • : .. . / : 4 •. разделена на счетоводната стойност за 10 .г. .: . а не аргументи... • : . че правещите оценките са твърде големи песимисти пу. .. • : < . Н -''-Л • '"••" ••• '. . • • .•• '•. ' •'• :*/> 1' .>•' .. ' ' . ..":!. . ..' . .00 5.'. . отчетната стойност и процентът.."'-. Верти- калната ос ни представя цената.•••.'. от п '..1995 . че съотношението „доходност 8- -.. : 7 • . .Г' .:.-•..00 4.". .\и-<1?' са 5&Р.о. ' . • / квадрата само две от които са били 1941 "1931 / поради надценяване) гълника и/или вляво от него.•/ •...'. . . нали? Единственото нещо.00 Съотношение доходност от облигация/доходност от акция Съотношението цена/печалба е единственият популярен индикатор Графика 6-3 за оценка на пазара. х о./..00 7.-• .' .••:•• . . / / / -1928 л0 988 .••• • ' . изплащан йод форм.••' ' • .• •:'-. На хоризонталната ос имаме доходността НА ПАЗАРА НА АКЦИИ / 1999 на корпоративна облигация от най-висока стойност. в 2 / / •.Л'^'' .. •.00 1. което се нуждаете..•• . ч.{-•••'"'Ч '•. .'•З ••'" / / От първата година на нашата графика 1927 до 1987 г.. :. .. . колкото и планетата / у .пл и.• ' . изглежда / . ".''-''1 ^.".'. ..• -..№\.00 6. 68 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА / 'лава 6. " .''•• -"|'-:'!\. разделена на доход. / '.1994 ?•'• ' '.1996 . .•'.'.. ':.с ... .•. '•'. •' .: ..•'••'••.. . 1927-2001 / " ' (кръгчетата показватгодишниекстремални стойности) / ността от дивидент на най-висококачествена компания в състава на индек.. '• 'Г А сега разгледайте графика 6-3. .. толкова отдалечена от правоъгълника на графиката.1932 / • / п 1 1 / 1 1 1 1 1 1 Съотношение „цена/печалба" 0. са по-нспроменливи и те сменят посоката си часдпо с нам Д | . •' ' ' /< : ' ''• ^1Г Г.•*..'. показват.-. • • . Значението на исторически високите стойности на пазара на акции 69 Графика 6-2 комбинира два основни стандарта за сравнение. оправдаващи тези стойности на § 3 -• • '• ' ^ ф • • . ... / • ' .":С!"Я/ «2000 предишни години назад до 1870 г. •.: .' ' "• ' ( • ! •''•.. Стойностите в края на 2000 и 2001 г."'' / / .'.^Д.. •' ' '.•.'1 •!"•. полза- та от него също така е и най-малка. .!-.„-. Л ' .- • • • • • / Нормални граници скоро време те отново ще влязат в правоъгълника.. .•.00 8. :1\:--. отбелязани с малки квадрат. / • .. 1 8.."•-• •-/ -'. .'"- . е изключително важната 5• информация за последните 11 години.'.. •\. . ГОДИШНИ СТОЙНОСТИ / индустриалния индекс 5&Р 400.. / пазара.. . •! • . 1 ... • / торите следват установената схема на поведение.(V-. само 5 годи.:. . '•'..: .

цикълът на печалбите влиза в една изключително интересна игра с психологията на инвеститорите. както и неговата вълнова пред съвсем различна ситуация. но по-важното е това съотношение. по-голямата част от което предстоеше. че печалбите останат същите. скоро след върха от 2000 година от и М1НМ1. иш око от нормалните си най-ниски стойности. По правило печалбите послушно 19305 19403 19505 19605 19703 1980з 1990з 2000з следваха пазара нагоре след дъното. шка па върха си). ( III НАЛИ ОТ СЪОТНОШЕНИЕТО ЦЕНА/ПЕЧАЛБА. че пазарът е бил в ранните си години на този възход от • 10 няколко десетилетия и точно тогава това са били нормални разсъждения. Вър- \ пер оптимистично разминаване нете се към графика 3-9 и прочетете характеристиките на втора вълна. Нилскс 81ап(1аг<1 апй Роог'5 500 200 месечна логаритмична скала Има едно изключение от това възражение. С други думи. година печалбите падаха по-бързо отколкото 5&Р 500. след което идват и по-ниските печалби. така че съотноше. Това 50 е случаят.Т на шшсститпрптс остава толкова силен. Другите 96% явно са вярвали.70 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА 1:1. I Ь I прически това съотношение за 5&Р 500 е варирало от около 7 на дъно- номика. Вижте първите две стрелички в лявата й част. Когато • фуктура. (тънка линия . проведена от Нюйоркската борса на акции през 1952 г. Рекордно високите цена/печалба съотношения са напълно доста-п. Миналата ми акциите. за да достигне до нормални за едно дъно нива и то при от 1974 година. въпреки че не е така. ПОТВЪРЖДАВАЩИ ОСНОВНАТА ПОСОКА НА ПАЗАРА Ш 1500 чин го правят безсмислено в повечето от случаите.. когато акциите имаха по-ниско съотноше. Само веднъж те не го правят и тогава отново грешат. изключително високите счетоводни стой цените на акциите започнат да падат от връх от висока степен. Средната двойка стрелички е повторение на м > г 2 пъти по-високо от нормалните си върхови стойности и 6-7 пъти по- същата ситуация през 1980 г. Във всеки един от тези случаи акциите вече бяха започна. но следваха пазара по пътя надолу. най-висока стойност в историята к » ма пазарите и състоянието на икономиката. а това е огромен психологически потенциал за по-нататъшния |" ма мечите пазари до 20-25 на върховете на бичите пазари. и след това отново през 1949 г. Съотношението „цена/печалби" за индустриалния 5&Р 400 бе. Разгледайте третата двойка на индекса. те по посока цикли разтеглят или свиват това съотношение като по този на. през 1942 г. Разбира се. Печалбите със сигурност ще падат ли едно дългогодишно покачване. ниските дивиденти. 40 е надолу. 20 Само някакви си 4% от американските граждани са притежавали акции.1:1 (> 1ппчението на исторически високите стойности на пазара на акции 71 тели. когато хората са дълбоко убедени. изводите от която са съвсем други. След като пазарът е нап.. Въпреки че печалбите послуш- ше 53. супер оптимистично разминаване Обикновено инвеститорите (грешно) посрещат растящите печалби като оптимистични. Излишно е да съпоста- супер песимистично разминаване вяме цените на акциите с печалбите на компаниите. ( фпшчки към десния край на графика 6-4. че основната посока на пазара Съотношение цена/печалби па индекс 8&Р. търговската мо1 ш и високото съотношение между доходността на облигациите и тачи активност намалява. така че днешните съотношения „цс- Днес за пръв път в историята на тази статистика ние сме изправени I ш/печалба" предсказват същия погром за пазара.ч нието „цена/печалба" се повиши въпреки по-ниските цени на акциите. отколкото през предишното по-ниско дъно на пазара им падне с 85%. Така че днес възход на цените на акциите. песимизмът на инвести- торите беше толкова силен.це . свързано с движение на/печалби" в края на декември беше 46. ако разделите цената на акциите на цената на туршията. регистрирано през 1932 г. че притежаването на акции е глупаво и рис- ковано. им да предизвикат вниманието ни (съотношението „акции/туршия" с смцо Всъщност това повишаване беше толкова силно. че съотношението . Въпреки това. На графика 6-4 е представено съотношението „цена/печалба" за ин- •• 5 декса 5&Р 500 от средата на двадесетте години до днешни дни. защото противоположни. че съотношението „це. 8&Р трябва ние „цена/печалба".) шапки данните за печалбите от предходната година 30 мислене е анкета. п|)и мечи пазар от такава степен. м шише. Едно чудесно доказателство за този начин на м то.печалби) 50 равил смяна на посоката от висока степен. По-надежден индикатор 500 ще получите. Тези стойности бяха израз на дъл- бок песимизъм при наличието на покачващ се пазар и засилваща се ико. че съотношението „цена/печалба" падна под Графика 6-4 нивото на предишното дъно на пазара. с които можем да сравняваме цените на акциите.

а с тези промени те получават обратното. който трябва да се извър. печалбите трябва да скочат с 600% нагоре и то при условие. както и преди. Един изобретателен счетоводител може да изключително висок оптимизъм. който ще движи клкнито си иска размери. на което е днес! Вторият проблем е. Браво! Всички разходи дават отражение върху драматично издигане до рекордни за всички времена стойности показва представянето на компанията. Противно на своите колеги от четиридесетте годи. невинаги са кова високо. В резултат съотно- шението „цена/печалби" изведнъж стана два пъти по-малко от това. цитира мениджър в една от най- а икономиката навлезе в рецесия. на списание Мопеу от март 2002 г. Смисълът на това разминаване на посоките е. Истинските инвеститори искат ис- на икономиката са минало. а е началото на една депресия. Мопеу се съгласява: „Инвеститорите трябва да разчитат както на обекти- ни инвеститорите днес очакват славни дни. за да се стигне до сравнително ниските цени на един мечи нрави. I ниските цифри. Как обществото и толкова много професионални инвеститори ом лект отразява две диаметрално противоположни явления днес.1 извънредните разходи. прекара слон през тази вратичка и да манипулира оперативните разходи до та отслабва и е огромният психологически потенциал. че 8&Р не мръдне и пункт нагоре от нивото. В известен смисъл акциите се превръщат в религия." твърдо. най-важнинт ш коми» . върху която се отчитат печалбите . които разчитат на изключителната доза вяра. свидетели сме не на „корекция" на 5&Р. а на мечи пазар. се преклони пред натиска да промени базата. телна доза късмет също е необходима. така и на вътрешното си чувство. Въпреки че рпндават притежаването на толкова скъпи акции днес? Последният брой посоката на пазарите е била надолу и встрани през последните две години. произтичащи от чипове вече са навлезли в мечи пазар и че пътят. пенсионните задължения на компаниите. Съотношението „це. надежда. Въпреки че пътят надолу и упадъкът ш|пе при описанието на една тъмница. поию напътствие в живота или пък определение за финансовия риск. Втората стреличка от последния комп. която следи за коректното от- разяване на печалбите .смет и вътрешно чувство. Ако моето тълкуване на разминаването между посоките на съотношението „цена/печалба" и па- зара е правилно. Замъгляване на истината и търсене на оправдание Докато пиша тази глава. 01 нас." Човек не би могъл да изрече по- преди това да се случи. Отчаянието на/печалби" достига до крайно ниски стойности. че инвеститорите са вдигнали цените тол. че печалбите пси анализ. Едно друго предложение да се отчитат само ос- пазарите надолу. ви. Оперативните печалби пропускат няколко пункта. Значението на исторически високите стойности на пазара на акции 73 на/печалби" е изтласкано над нивото на предишния пазарен връх. Ако становището ми е правилно. винаги съжаляват. което толкова много хора очакват. пазар отново. Понякога и една изключи- ще започнат да се повишават отново и искат да притежават повече акции. Тези пък. които са се посветили на обективен финансов анализ.72 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА / 'чина 6. убеждението. че продължителното икономическо разширение. което е било преди. леността. че. може би няма да се осъществи. страхът все още остава.5(апс1агс1 & Роог'х. Анализаторите трябва да прикачат тези съотношения към оссмдссетгодишната история с претенцията. Тези Проблемът с тази идея е. че сред финансовите среди е наистина огромно. че сините новните печалби ще изключи приходите или разходите. гсчи задължения скоро ще са унищожителни за доходността на промиш- Защо се получава така? В началото на всеки голям подем инвестито. щават „лошите новини" . »1 изчисляване на печалбите е все едно да не споменем уредите за измъч- чи пазар и икономическа контракция. защото хората вярват. което е обяснение за ниските цени. м. щом като избягват да съоб- растежът на печалбите е временен и че икономиката отново ще се срине. Хората смятат. Изваждането на тези огромни разходи на капитали от формулите рите са дълбоко потиснати психически и носят белезите от предишния ме. че нищо не се е променило. е много по-дълъг от вече извървяния. Това 1. дори когато пазарите падат и икономика.вместо общата печал- ба на компанията ще се отчита оперативната печалба. че икономическата контракция не е само една „мека и крат- котрайна рецесия". компанията.истината. което значи. че възходът на пазарите и I олемите световни фирми за управление на взаимни фондове: „Трябва да разширяването на икономиката са част от реда в природата е все така им се довериш.

" кия институт. 36 000 ." пен? Отговорът е." се извърви един много дълъг път. въпреки че се появяват и в днешно време. беше достигнал • 19 март 1999: „Едно съвсем разумно ниво за Ооп ^опе8 ще бъде внушителни в исторически план размери и че е на малко по-ниски. а не след 10 или 20 години. Бизнес институт на Чикагския университет. Значението на исторически високия оптимизъм 75 исторически проверените анализи. в които тези цитати от академични есета са се появили. Бруклинския институт. трябва да знаете. Принстънския университет. Ако това излияние на едностранчиви академични възгледи е нещо друго. зова перспектива за бъдещия растеж на печалбите и за икономи- ката.. Ето какво са ни казали експертите: Колкото по-голяма е степента на възхода. че „бичите свръхнадценен. който може да издигне канския институт за бизнес инициативи. са глупави. първото тримесечие на 2000 г. новата ера. Университета на Рочестьр. на което трябва да бъде . то и 100 000 към 2020. аз ще съм нчк ода март 1998 ." През 1997 г. чрез които изясняваха на обществе- мето и пространството във физиката. че тра- Психология сред научните среди диционните счетоводни методи подценяват рентабилността на днешните компании. публикувани в \У8] съответно през април 1999 г. че изключително високите цени на акциите. През периода." плъзгат по наклона на надеждата. префърцунени универ- • 1 януари 2000: „Така.нула. Казват. че инвести- Глава 7 торите трябва да са внимателни. продължават да сочат голям просперитет.. докато се стигне до дълбокия песими. Тези статии са били най-много на брой през пери. Уортънс. Пито една от тези статии и изследвания не базират заключенията си на никакъв исторически проверен аналитичен метод." • 18 септември 1999: „Анализаторите са открили сведения." • 3 февруари 1999: „Най-после сме свидетели на икономиката на Оптимисти или песимисти са днешните инвеститори и до каква сте. в който по-долу изброе- ните цитати се появяват. породени от инвести- интернетните комуникации променят разбиранията ни за светов- ционната мания от осемдесетте и деветдесетте години. №45ОД<2 (а може би и Ооп) достигнаха най-високите си стойности през Двигателят на високите пазарни стойности е оптимизмът на масите. че оптимизмът в началото на 2000 г." икономическо оправдание. че аритметичния! ЗНА ЧЕНИЕТО НА ИСТОРИЧЕСКИ ВИСОКИЯ индекс Мсйие Ьте и АВ линията регистрираха върхове през 1998 г.април 2000 г. Институт Дискавъри. Университета в Ню Йорк. и март 2000 г.утре. Университета на Пенсилвания.. са само изкристализирала след седемдесет години повишаващи се цени на акциите някои от най-изявените.Г) са отпечата- • 18 април 2000: „Не позволявайте да ви излъжат! Пазарните сили ни оптимистични есета и изследвания от двама Нобелови лауреати. учени от: Амери. трябва да към нивото. ките от Федералния резерв на Далас и Филаделфия. че пазарът е мечия пазар (А-вълните надолу и В-вълните нагоре). само един учен в две статии. Аз пък ще добавя." пазари изкачват стена от тревоги". а 5&Р. Оптимизмът остава много висок и в ранните стадии на • 30 март 1998: „Твърденията на някои специалисти. а не проява на преобладаващата оптимистична настройка на масите. • 30 август 1999: „Драматичният възход в днешно време рисува ро- зъм. а някои противоречи I на . Само в „\Уа11 51гее1 ТоигпаГ ОУЗ. Кредит Суиз Фърст Бостън. Институцията Хувър. лючително изненадан. който поражда добрите възможности за купуване на акции. индустриалния Оом> ^опе5 до ниво 35 000 до края на десетилетие- Масачузетския технологичен институт. а в ня. Като гледате датите. доктори на науките. така и Айнщайновцигс пи ността. Бан. Беър Стърнз. както Теорията за относителността на А й н ситетски икономисти и всякакви групи за изследване на проблеми започ- щайн от началото на двадесети век промени разбиранията за вре наха да засипват медиите със статии. толкова по-висок е оптимизмът на неговия връх. / 'лава 7. че „мечите пазари се • 30 юли 1998: „Растежът ще бъде вечен. е изложил тезата. професори. индек- ОПТИМИЗЪМ сите ООУУ и 5&Р (изразени в злато) отбелязаха върхове през 1999 г. Пазарният риск върви кои случаи дори и на по-високи нива днес. бивш управител на банка от системата на Федералния резерв. и двадесет и пет години драматично повишаваши се цени. имат своето макро- ната икономика. Както ще разберете.

| брокерските къщи точно преди падането на пазара и по-малка тежест. което се случва днес за нормално. икономически прогностици". че: „такова е мнението на почти всички песимистично. Стратезите препоръчват по-голяма тежест на акциите в портфейлите Според проучване на „Националната асоциация за бизнес икономи- п. Такава е човешката природа. че икономическите колебания. Един толкова убедителен консенсус очиачава. че ико. рецесията вече е отминала.: „Рецесийката е вероятно към своя край". които би трябвало да знаят повече. и до ден днешен. ю помага за формирането на пазарните върхове и дъна. 15 и 51 процента от най-високите си стойности и само някол. ка". Тогава съветите им не са били от пол обще не е рецесия. кания на икономическата активност са по-често явление отколкото голе- ко седмици преди началото на рецесията. ражения. доведе и до незначителни подобрения в ня. но приемат това. така че вредите от прогностичните грешки не нанасят сериозни по- растеж беше още по-висок. защото рецесиите са били меки и кратки. ТНе №а11 5>1гее1 ^ои^па^ отбеляза: „Явно е. да се развие в сериозен Прогнозите на икономистите не са били много по-различни от опи- упадък. без значение какво е мистите да продължават оптимистичното биене на барабаните. ако край- от съдържанието на три от стотиците вестникарски статии: ностите в прогнозите им са с обратен знак. и 2003 г. Всички са очаквали икономиката да се разшири през тази и след. Вижте сегашната им рекордно високо препоръка Главният икономист на „Вапк Опе" я нарича „рецесийка". както ги определихме година по-късно. Преди две години. Графика 7-1 дава препоръките на брокерите за средния процент на акциите в портфейл и реч 115А Тойау. обикнове- кои икономически индикатори. Не би трябвало да бъде и иначе. ТНе АиапШ }оигпа1 СопхиШюп. че рецесията може би е за. когато индексите Оок>. Графика 7-2 нокачка как (която може и да не бъде официално призната). Това е нормалното поведение и през втората половина на 2002 г. Малките и несериозни сви- съответно 8. 76 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА / 'лава 7. ки. както и професионалистите. На 1 януари 2002 г. Това е много Рогшпе. Грешно е да се предполага..: „Икономистите оп- тимистично настроени . Нито един от интервюираните от \У51 |и вяра се е проявявала най-силно. В повечето случаи този несъобразен с времето номистите са еуфорично настроени". Хората. че след продължителен период на проспе- рецесия в продължение на почти една година. никога вече няма да прежи- още по-голям оптимистичен консенсус благодарение на това. оптимизъм е бил безвреден. 18 март 2002 г. консенсусът за продължителен мите. Икономистите биха били много по-полезни на клиентите си. Само един от анкетираните 54 прогнозира ре. III. ига на пазара от началото на 1930 г. Въпреки това. теоретици и практици са били оптимисти през последните две години и по времето. съпровождан от незначителни рецесии. Психология на управителите на фондове Явно е. Защо е така? икономисти не е очаквал контракцията от 2002 г. че ^оу. 1 амие на настоящето. икономистите постигнаха ритет. Психология на стратезите на брокерските къщи вършила". а главният 71% дял на акциите! Такова е било настроението им по време на корекци- икономист на Търговската палата твърди. Ето части го. ^опе8 иссм една по-сериозна криза. В своята цялост управителите на фондове най-много инвестират м когато акциите формираха върховете си. От 54 анкетирани икономисти всич. са били оптимистично настроени. въпреки че икономиката беше в ни. 28 февруари 2002 г. Сегашното съживяване на пазарите. Значението на исторически високия оптимизъм 77 Психология на икономистите с да правите догадки за източниците на големия брой цитати за новата икономика. което отразява пови. Ичлишно пенсионните фондови и чаетрахователни компании увеличават дела ма ак . 5&Р и НА8ОА() бяха изгубили II глава 3. винаги в подобни времена та- отново се върна на ниво 10 000. Една 11ричината за това е. Рядкостта на дълбоките рецесии не означава. шеното социално настроение. номическите контракции. обобщени в графика 1-1. добавя.Проучването показва. с изключение само на двама. смекчено или подсилено от тежестта на обществена- ващите години. когато повечето щатски индекси регистрираха Икономистите като цяло никога не са успявали да предскажат ико- рекордните си върхове. че икономистите от всички разновидности. последните 15 години. са йерархична фрактална структура. че настоящата криза въ. че те са невъзмож- цесия през 2001 г. та нагласа за посоката на пазара. 22 февруари 2002 г. Тези промени дават основание на иконо. и при настъпването на рецесията акции на върха на пазара и най-малко на дъното.5% растеж преди пазарът да започне да се повишава. че всички до един са инвестирали всичко в пазара. Предвижданията са за 3.

че от 48 канадски и Психология на обществото 23 чужди инвестиционни компании нито една не е очаквала отрицателни резултати от инвестициите си в акции за 2002 г. Според обобщението на това изследване. които са се задържали близко до най-високите си 1счи измерения обществеността е била по-оптимистично настроена. инвестиращи в акции. НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ на върха. Те ДЯЛ НА АКЦИИТЕ КАТО ПРОЦЕНТ обикновено държат много пари в наличност на дъното на пазара и малко ОТ ВСИЧКИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ 50% . Няма нужда да казвам и че поведението им не би могло да бъде друго. 1 )74 г. И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ изгодно за клиентите им. но и по целия западен свят. Няма нужда да казвам. надхвърли 250 милиарда в началото на 2000 г. заемани от броке- товни пазари на акции през тази година". рите за покупки на акции. Графиките 7-5 и 7-6 отразяват отношението ма га е насочен предимно към щатските пазари. които 55% - взаимните фондове. 45% - Сега | 40% - ПРОЦЕНТ НА АКЦИИТЕ В ПОРТФЕЙЛ % ПО ПРЕПОРЪКА НА БРОКЕРИТЕ 70 35% • Близо до 30% - върха от 1987 г 60- 25% 20% • • 50 - 15% Дъно от О 2002 ЕШоп Иаче 1Ш>та1юпа1 края на 1994 г. от стойности. на 53% на 1 януари 2000 г. Те дори не са били Обществото е съгласно с експертите. държат в портфейлите си. ДънооТ | 997г 10% ОМ» СоиПезу о! МегпП 1упсН ОиапШш» 5(гаМду 1 1 1 1 1 1 Н 1 1 ^ \ 1 \ 1 1- 1985 1990 1995 2000 5% Н 1 1 1 1 \. Графика 7-4 показва. Значението на исторически високия оптимизъм 79 циите в портфейлите си от 7% от всички активи през 1952 г. Въпреки че анализът в тази кни. През деветдесетге години спорел всички световни борси. че дългът „скромни оптимисти". пет години инвеститорите са умножили 80 пъти парите. направено от търговията на „марджин" от нищожните 3 милиарда долара в края на ( от вестник С1оЬе апЛМаН на 1 октомври 2002 г. подобно е положението по масите към акциите в дългосрочен план. че обратното поведение би било по.78 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 7.: „Управителите на фондо. Само за двадесет и ве очакват двуцифрен процентен ръст на канадските. колкото по време па двата най-големи върха през изминалия нек от 1%И II I'). Канадската фирма за изслед- ване на общественото мнение Тоюегх Регпп отбелязва. 1 ") тдина . американските и све. Ч 1-1-1 1 Ч 1- 1952 1958 1964 1970 1976 1982 1988 1994 2000 Графика 7-1 Графика 7-2 Оптимизмът на управителите на фондове е смайващо едностранчив не само в САЩ. Графика 7-3 показва процента на пари в наличност.

О 2002 Е1«оп Иауе |п1втайо„а| О»1» соилту НУ5Е най-наивните пазарни играчи.80 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА / 'лава 7. което значи повечето от тези. 10 Съотношенията „цена/печалба" и процентният дял на различите нидове ценни книжа в портфейлите на пазарните стратези не са едшкл пе- ните индикатори. са държали рекорден брой къси позиции от и а ч а и о г о пи 7-4 2000 г. „Комерсиалите". отбелязали най-високи нива за всички времена. % 4 6 8 10 12 14 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 Графика 7-3 $ь 5? 250 РЕКОРДНО УВЕЛИЧАВАНЕ Оа1а соипезу Рейега! Везегее НА МАРДЖИН ДЪЛГА НА МУ8Е О 2002 ЕШоП Мата 1п1ета1юпа1 15 19205 19303 19405 19505 19605 19705 19805 19905 100 Графика 7-5 50 В пълен контраст на своите сънародници от началото на петдесспе години. Значението на исторически високия оптимизъм 81 ИНДИКАТОР НА ПСИХОЛОГИЯТА -1500 КЕШ И КЕШОВИ ЕКВИВАЛЕНТИ (МЗ) НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ 1000 КАТО ПРОЦЕНТ ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ I -500 И ОБЛИГАЦИИТЕ 100 • : Процент на ксшова наличност на фондовете инвестиращи в акции. са отбелязали рекорден брой дълги фючьр 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 спи позиции. В сравнение с нивото на възбудата днес. са инвестирали в гкпара 25 ма акции. които се смятат за най-обиграните участ ници в шпара. . седмичното изследване върху притежаването ни фючърсни договори върху 5&Р показва. За повече графики от подобен вид иж. т. „грохотът на днадссс! те" прилича на скучна история. И нърио 5 ю тримесечие на 2002 г. 11риложение В към книгата А1 (1ге Сгех1 о/(Не ТШа1 У/ме (1995). че „дребните спекуланти".е. които имат пари да инвестират. повече от половината от американските семейства.

ЬиШ$Ьгеу1еш. Това изследване п о к а ж и 1п. е съвсем нормално след значителен пазарен връх. Значението на исторически високия оптимизъм О 2002 ЕШоК Мауе 1п1егпа«опа1 ция. светът на инвеститорите е убеден. и са били най-големи песимисти напоследък. Днес. са гаранция за това.: „По време на А. че шпарът на ак . масите са били най-песимистично настрое.. Да бъдат оптимистично настроени при ниски цени е крайно необи. представени в тази книга. въпреки появата на първите пукнатини в техническата им ИНДИКАТОР НА ПСИХОЛОГИЯТА структура. че през този тринадесетгодишен период ко. нямащия се оптимизъм" сред инвеститорите. ТНе Нем Уог1с Тшез прави обзор на „въчобио ред книгата „Вълновият принцип на Елиът" от 1978 г. 82 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА / 'лава 7. че юни с смайващата цифри от <)()% от анкетираните.. в повечето случаи масите грешат. 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 шен възход. 12 март 2002 г. и 1994 г. Както виждате. което значи. Оа(а СоиПезу о( туж. © 2002 ЕШоН Мауе 1п(егпа(юпа1 -100 че те са прави. Покачването на пазарите в следващата В-вълна се развива под НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА въздействието на „агресивната еуфория и отрицание на действителността". че мечият Индекс 8&Р 500 пазар е вече в развитие и че по-голямата част от него тепърва предстои.лпитс па мечия пазар. 1200 ДЪЛБОК ПЕСИМИЗЪМ СРЕД ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СПЕКУЛАНТИ 1000 800 - 600 - Акциите като процент от финансовите активи на домакинствата 400 - Притежание на 8&Р фючърсни договори 120 100 200 80 60 40 20 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 О -20 Графика 7-6 -40 Графика 7-7 показва. Графика 7-7 чайно поведение за широките маси. след която ще последва още една крачка нагоре. Графика 7-7. Спо. Изминалите две години оправдават това описание.сот 1 -120 ни през 1995 г. Обратно на това. Масите се „втурват" Зоигсе: Рейега! Вегегое да купуват акции. но както и в случая със съотношение- то „цена/печалба". както и дру- гите индикатори. които смятат. 1600 РЕКОРДЕН ОПТИМИЗЪМ СРЕД 1400 СПЕКУЛИРАЩИТЕ МАСИ. -60 мерсиалите са били най-оптимистично настроени на пазарните дъна през -80 1990 г. когато пазарите се изстреляха за своя най-силен петгоди.

а вълна IV завършва пътя си в ценовата зона на дъното от 1962 г. насам и шест месеца след дъното на А-вълна. „Надеждата се повишава" . истната степен. Най-голям брой мечки не само сред обществото. защото достатъчно време ще е изминало. 115 Л^МЛУ апй Кероп ни учи: „Как да се възползва.обявява МтпеароШ 5гаг. „Задават се Може дори и да се наложи да номерираме началото му от 1784 г.84 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА ции ще продължава да се повишава през следващите 12 месеца. шест месеца след като ЕШоП У/ахе ТНеогШ предсказа Глава 8 най-голямото покачване на пазарите от 2000 г. по. което предстои. през 1978 г. „Положителните от. като в по-добри времена" . че Когато пазарът тръгне обратно надолу. учени. Това изумително съгласие породи преживели на няколко пъти след 1932 г. Оьде достатъчно голямо. Далеч им! времето. Това означава. Моето обобщаващо мнение може да прозвучи нексроят броят на „мечките". пазарът на акции със сигурност навлиза в най-големия после съживяване!". Ооп ^опе5 е завършил или завършва пет ш. за да се завърши корекцията на периода от 1932 тници и списания през първите три месеца на 2002 г. съветни. Ако анализът от предишните глави е верен. че годината. графика 4-2..) Повечето от заглавията са от кориците на спи- Както може да се подразбере от графика 3-2. Жалко е. пазарните корекции санията или първа страница на вестниците. унищожават хора- та финансово. както видяхме в ме". Вестниците ще ни засипват с лоши новини в резултат на нова. американският пазар на пкции. че на графика •I 2 дъното на вълна II е в ценовата зона на най-ниските стойности от 1934 | .. (Ако не се вижда добре. че посоката на пазара не само в настоящия момент. защо- ниска степен. „Вълновият принцип на Елиът" предположи. ишсмият след този от 1720-1784 г. че: „2002 ще бъде страхотна година". Най-скромната оценка е. Забележете например. а в крайни случаи дори и физически. които вече сме тикално във всички експертни среди.. С други думи. Заключението на статията е: „Оптимизмът на хората.. Л^м> УогЬ Рох1 възкликва: „Най. Колко надолу ще падне пазарът кълн съветва: „Купувай!". по-голям ще става №1. Ако това се случи. за да се раз. мечи пазар след този от 1929-1932 г.. както е днес. че редакторите "Никновено завършват в зоната на четвъртата вълна от следващата по- смятат тези настроения достойни за най-голямо внимание. Колкото повече пазарът пада. икономисти. че този прин- то подобни идеи. но и сред професионалистите ще има на дъното. която ни предстои.лни нагоре. Вестникарските изрезки на следващите страници показват как опти- мизмът е завладял не само националните.. гочи случай мечият пазар ще бъде най-големият след този от осемнадесети добавя Денвърският Кос1су МоиШат №т. а това ще е много сериозен спад (вж.|>ие отново до обсега на предхождащата го четвърта вълна (577-1051 песимизъм. че връщането назад. ното минало е надолу. цип с изпълнен в много от случаите. чети предполагат бързо съживяване" . който е 41- та негативна нагласа. Разгледайте конкретните данни и ще видите. но и регионалните медийни изя- ви. кок. {/ЗА Тойау казва: „Шефът на Федералния резерв обя. дп бъде само незначително влошаване от рода на тези. Самият президент ни увери. или до обхвата на (IV) вълна. но и от недалеч- ПОТЦИфрени числа. икономиката ще премине през период на дефлация. че то ще един изблик на въодушевление на първите страници на националните вес. Оон> ^опеx ще се ци. не буди съмнение фактът. графика 4-1.казва Меп УогЬ Т1тпе$. управители на фондове и медийни коментатори ще бъдат обхванати от 1ч. че Оою ^опе8 ще се измерва не м бере. което значи. а в трицифрени. |>(1хкат на IV вълна). | инка 2. но аз съвсем спокойно мога да заявя. ще бъде добра за акциите". но и вер. които Следващата посока на настроението 01 скоя страна бяха четвърти подвълни от съответно I и III вълна. | до върха през 2000 г. изразени в най-неподходящото време. И ИКОНОМИКА ТА Това твърдение отразява учудващо непознаване на десетилетната история на индикаторите на пазарното настроение. ПРОГНОЗИ ЗА ПАЗАРА НА АКЦИИТЕ предполага. когато очакваният голям бичи пазар на V вълна завърши. което ще доведе до частична корекция от три вълни от съот- Както е видно от графиките в тази глава. на корицата на едно списание Абрахам Лин. Съживява- нето на оптимизма идва шест месеца след подходящия момент за крат- косрочен оптимизъм. графика 3-1). като не е изключено той да е най- ви края на рецесията". . а също така и повечето световни индекси формират върхове от сте- Психология на медиите пен Суперцикъл (най-малко). няма че оптимизмът е вкоренен не само хоризонтално в обществото.

аз направих едно проучване на финансовите мании. Пълното проучване мо- жете да прочетете в първото есе от книгата „Поглед от върха". Както виждате от тази гледна Ако пазарът на акции е на път да коригира не само една значителни гочка. който регистри- ра връх през март 2000 г. 1987-1997 г видация на обекта на манията. което можем да направим в тази връзка. ча да преди ши | . 02002 ЕПюИ \№>уе ШЮгпаИопа! О 2002 ЕШоП \п/а»е 1п!егпа1юпа шил. който се подхранва вътрешно и причинява всеобхватна лик. |ич шциопната мания. 8-3. Последната графика ни показва американската мания за инвестиране в сини чипове от осемдесетте и деветдесетте години.' . то тя ще завърши при нива. съпроводено с вли- ване на огромни дози кредит и широко участие на масите. че толкова много обикновени хора залагат своето състояние в ОЛА ИНДЕКС НА МОНЕТИТЕ тази мания. 8-2.86 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА / чина 8. който направи връх в последния рабо- тен ден на 1989 г. е.1 Iч рмочно снимане на икономиката. до което Оои' може да падне. На графиките 8-1 до 8-7 са изнесени данни за седем мании. но безми- лостното падане вече изтри 80% от върховата му стойност и ако манията се развие по обичайния начин. глава 5 от „На гребена на приливната вълна". направена от позицията на Вълновия принцип. който е все още бли- зо до върховите си стойности. Петата гра- фика е на японския индекс NIККЕI. Изучаването на маниите потвърждава тази възможност През 1997 г. че връ- ща цените под нивата. О 2002 ЕИюВ УУауе |п»та1юпа1 Едно уместно изказване. което тласка цените до едни изключително високи стойности. Графика 8-1. За повече нюанси на тази тема вж. 1634-5 фев. че мечият пазар е завър. Графиката все още не е напълно завършена. това ще се случи след няколко логаритмична скала десетилетия при следващото падане. Прогнози за пазара на акциите и икономиката 87 Не мога със сигурност да кажа коя от вълните на мечия пазар ще до- веде Оо\\> до тези стойности. нивото. Оо\\> Какви са заключенията за икономиката /опея ще трябва да падне под началното си ниво.стой- ностите им падат под нивата. 1637 г. която е толкова безпощадна. регистрирано през август 1982 г. чист от възхода си от 1932 г. че смяната на посоката причинява голям по размерите си фи. скала СТОЙНОСТ нансов стрес. Първите четири от тях са от миналото и на тях се вижда крайния резултат . част на книгата. то той ще падне достатъчно надолу. | 1719-1722 г. 1921-1932 г С НУМИЗМАТИЧНА лог. 8-4. което ще разгледаме в следващата ОТ СОРТА ГУДА 8ОУТН 8ЕА 1 дек. Причината за този резултат е. Съществува по-голяма вероятност това да се ГРУДКИ ПА ЛАЛЕТА | КОМПАНИЯ случи при първото сериозно падане. Оптимистите вярват.. е съизмеримо с интерпретация. но трябва да се извърви един дълъг път надолу. Ако следва пътя на другите мании. по-ниски от тези през 1974 г. от които е започнала манията. Колко голямо ще с тона сипнат. Това е дъното от 777 пункта. при които е започнала манията. Шестата графика е на индекса М45ОЛ<2. Той падна със 75% до септември 2001 г. представени от индекса на сините чипове Оою ^опе$. и сега възстановява изгубеното. Ако ли пък не стане така. преди тази мания да 11171 1922 1923 1924 1925 1929 1927 1926 1929 1930 1931 1932 1990 1992 1994 199в бъде напълно заличена. а също така и периода ма развитието ма ми га ми. О 2002 Е11ю(1 Шауе 1тета1юла! Оа1а СоиЛезу бЮЬа! Япапйа! Оа1а че след всяка мания идва катастрофа. Маниите са периоди на бурно финансово спекулиране.

) контракцията е била безмилостна. те. и поради огромния дисбаланс между изключително ви.1опс. аз мисля. доведе до поредица от че.ч. 4500 аритметична скала аритметична скала 1842 г. предсказва една го- ляма пазарна катастрофа и дълбока депресия. контракцията. Тъй като основата на V вълна е иконо.1 1983-2002 г. от която и да е от контракциите. Прогнози за пазара на акциите и икономиката 89 Завършването на III вълна през 1966/68 г. В два от тези 4000 случая (1720-1722 г. и 1929-1932 г. няма да я има тази 1000 група от стабилни търговски партньори. което предстои да преживеем. Забележете.(V). без съмнение ще бъде много лязана на графика 2-1. следват вълните (I) и (III) от степен Супер- мически по-слаба. а също така и на останалия свят.8-7. ще бъде далеч по-бърза от японската до днешни дни.) икономиката се свиваше за по-продължителен период от време в 3000 две или повече рецесии със съживявания между тях. всеобхватна и кратка. Това. Освен краткосрочния нюанс в интерпретацията за ООУО . че първата депресия. което виждам сега. която се развива в САЩ и по света. Свиването на икономиката в Япония през първите десет години бе- 2000 ше продължително и бавно. и 1929-1932 г. така да бъде! 1974 197» 1882 19М 1990 1994 1908 2002 Графика 5-5. Ако искате повече подробности как ще се развие мечият пазар по форма. че да се разчита на продължение на бичия пазар е равносилно на финансово самоубийство и дори една скромна проява на предпазливост би изискала да се подготвим за оспоппа промяна. обозначени на графика 2-1. в Англия. 1950 1956 19М 1675 1983 1991 2000 1905 1990 За целите на книгата. и тази от 3500 1990 г. В другите два случая (1835-1842 г. до днес в Япония. за да ми дадат една обща представа за това докъде могат да паднат пазарите на акции и степента на свиване на икономиката на САЩ. На графика 4-1 ние временно сме отбелязали III (в кръгче) вълна. Всеки един от тези 2500 варианти може да се развие сега. цикъл. Грандсуперцикъл от 1720 г. . време и ценови нива. 1835- 1950-2002 г. защото икономиките и инвестиционните ма- 1500 нии в останалия свят позволиха енергични търговски отношения. отбе- ято ще настъпи в резултат на този мечи пазар. последвали III вълна. Това номериране. в САЩ и от 1990 г. Никакви алтернативни сценарии Излагайки тези сведения. са МККК. остра. ко. ако е правилно. че депресии- тири рецесии между 1970 и 1982 г. аз нямам други дългосрочни интерпретации за рашипк- м> на икономиката и вълновата структура на пазара и никакви алтернатин пи сценарии. ние сме соките очаквания и отслабващата сила на икономиката. Както се вижда на графика 4-1. Ако не съм прав. показани на графика 4-1. е последвала върха на I (в кръгче) вълна от степен по-жестока. Разгледайте отново графики 2-1 и 4-1 и ще установите. номерирали една нова вълна . кризите. ЯПОНСКИ ИНДЕКС 5000 ИНДЕКС ^80А<} Икономическите модели на това. е твърде едностранчиво и ме мога да ме бъда песимист. Когато икономиките на тези страни започнат да се колебаят. които да намалят силата на криза- та. 8-6. тези наблюдения са напълно достатъчни. прочетете глава 5 от „На гребена на приливната вълна".. съпътствали пазарните корекции от 1720-1722 г.88 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА 1 'лава 8. шложен в глава4. Поради тази причина кризата.

Част 11 ПОСТАНОВКАТА ЗАДЕФЛАЦИЯ .

Глава 9
КОГА НАСТЪПВА ДЕФЛАЦИЯТА

Дефиниране на инфлацията и дефлацията
Според речника „Уебстьрз": „Инфлацията е увеличаване на обема
на парите и кредита спрямо наличните стоки", а „Дефлацията е свиване на
обема на парите и кредита спрямо наличните стоки". За да разберем тер-
мините „инфлация" и „дефлация", трябва да сме наясно с термините „па-
ри" и „кредит".

Дефиниция за пари и кредит
Парите са възприетото от обществото средство за размяна, съхраня-
ване на стойност и заплащане. Определено количество от това средство
служи за паричен еталон.
Според двете си финансови дефиниции, кредитът може да се обоб-
щи като право на достъп до пари. Кредитът може да приеме формата на
разписка за съхранение на паричен депозит в банка, наричана още раз-
плащателна сметка. Кредитът също така може да бъде прехвърлен от собс-
твеника или попечителя, избран от него, на заемополучател чрез разпла-
щателен договор в замяна на хонорар (лихва), като този договор може да
се нарича облигация, заем или дълг (аз ти дължа 1СШ, I О\УЕ УСШ). В
днешно време повечето кредит се дава в заем, така че хората използват
термините „кредит" и „дълг" взаимозаменяемо, тъй като парите, дадени на
заем на някого, веднага се отпускат като заем на другиго.

Ефектът от инфлацията и дефлацията върху цените
Когато обемът на парите и кредита се увеличава спрямо обема на
наличните стоки, относителната стойност на всяка една парична единица
пада, а това обикновено води до повишаване на цените на стоките. Когато
обемът на парите и кредита пада спрямо обема на наличните стоки, всяка
парична единица повишава относителната си стойност и цените на стоките
падат. Въпреки че е трудно за разбиране от много хора, правилният начин
да се осъзнаят тези промени е, че стойността на паричните единици се но-
иишава или понижава, а не цените на стоките.

94 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 9. Кога настъпва дефлацията 95

Едно погрешно разбиране за инфлацията и дефлацията, споделяно е) Кредитът си е кредит, независимо от това дали е самоликвиди-
от много хора и известни икономисти, гласи, че инфлацията означава по- ращ се или не.
вишаващи се цени, а дефлацията понижаващи се цени. Промените в цени- ж) Дефлацията при кредитите, които не се ликвидират сами, възп-
те са само последици. роизвежда по-дълбока икономическа криза.
Ценовите промени по време на инфлация могат да се проявят в сто-
Самоликвидиращ се кредит е заем, който се изплаща с лихвата в
ки, за които повечето хора смятат, че подлежат на инфлация, но също така
сравнително кратко време чрез производство на стоки. Производството,
и в инвестиционните активи, които хората обикновено не смятат за под-
което се улеснява от заем - за начало или разширяване на бизнеса, създава
лежащи на инфлация. Инфлацията през седемдесетте години предизвика
условия за изплащането на заема. Тази сделка създава нова стойност в
драматично повишаване на цените на златото, среброто и стоките за пот-
икономиката.
ребление. Инфлацията от осемдесетте и деветдесетте години се прояви в
Кредит, който не се ликвидира сам, е заем, който не е свързан с про-
драматично повишаване на цените на акциите и на недвижимите имоти.
изводството и остава в системата. Когато финансовите институции дават
Тази разлика се дължи на разликите в психологическите нагласи, съпро-
потребителски заеми за покупка на автомобили, лодки, домове или за спе-
вождащи инфлацията и дизинфлацията (намаляващата инфлация), на кои-
кулиране (покупка на акции), този заем не е пряко вложен в производство-
то ще се спрем в глава 12.
то. Лихвените плащания по този заем са в тежест на някой друг източник
Ценовите ефекти от дефлацията са по-прости. Те се разпростират ед-
на доход. Обратно на широко разпространеното разбиране, този заем е
новременно върху стоките за потребление и инвестиционните активи.
непродуктивен - той създава разходи, а не нова стойност. Ако човек се
нуждае от евтин автомобил, за да отиде на работа, тогава заемът за купу-
Главната предпоставка за възникването на дефлация ването му създава нова стойност в икономиката. Ако пък друг иска спор-
тен автомобил, то заемът за купуването му не създава нова стойност. За-
Дефлацията изисква едно предварително условие - популяризиране- щитниците на обратната теза твърдят, че такива заеми „стимулират произ-
то сред обществото на кредитирането (а с това и поемането на повече дълг). водството", но те не вземат под внимание цената на обслужването на зае-
Икономистите от „австрийската школа" Людвиг фон Мисез и Фридрих ма, която е в тежест на производството. Те също така игнорират и незабе-
Хайек, а също така и други икономисти, отправиха предупреждения за лежимото влошаване на качеството на това харчене. Силата на купуването
последиците от една кредитна експанзия, които днес се пренебрегват. Спе- се премества от хората, които са показали способност да инвестират или
циалистът по банков кредит и Вълновата теория на Елиът Хамилтън Бол- произвеждат (кредиторите), към хората, чиято основна способност е да
тьн в писмо от 1957 г. прави следните обобщения: консумират (длъжниците).
Към края на големите кредитни разширения малко кредитори пред-
Четейки историята на основните депресии в САЩ от 1830 година
пиждат неизпълнение на кредитните задължения, затова те свободно дават
насам, бях впечатлен от следното:
теми на слаби длъжници. Малко длъжници очакват, че съдбата им ще се
а) Всички от тях водят началото си от дефлации, предизвикани от промени, ето защо те безпрепятствено вземат заеми. При дефлация голяма
прекомерни кредити. Това е общ за всички фактор. част от дълга се унищожава принудително, защото почти никой не я очак-
б) Понякога това раздуване на кредитите продължава години на- ва, преди да стане реалност.
ред преди пукването на въздушния мехур.
в) Някое външно събитие, като например провал от световен ма-
щаб, предизвиква развръзката, но предпоставките са били нали- Какъв е импулсът зад промяната към дефлация
це месеци, а в някои случаи и години преди това събитие.
Тенденцията към разширяване на кредитите има две съставни части:
г) Нито едно от тези събития не приличаше много на предходното
едната страна е всеобщото желание да се вземат и отпускат заеми, другат;!
и така те успяваха да заблудят масите.
с способността на длъжниците да изплатят лихвата и главницата. Течи два
д) Някои от паниките настъпиха при излишък от държавни прихо-
компонента зависят съответно от това:
ди (1837 г. например), а други - при огромни държаЙНи дефицити.

96 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 9. Кога настъпва дефлацията 97

1. Степента на увереност - доколко кредиторите и длъжниците са ност, във втория случай се губи част от стойността, а в третия случай се
уверени, че заемът ще бъде върнат. губи цялата стойност. Опитвайки се отчаяно да съберат пари за изплаща-
2. Състоянието на производството - доколко състоянието на произ- нето на заемите си, длъжниците излагат за продан всякакви видове активи -
водството улеснява или затруднява длъжниците да изплатят заема. акции, облигации, стоки за потребление, недвижими имоти - като по този
Докато увереността и производството растат, притокът на кредити начин предизвикват сриването на цените им. Този процес продължава да
се увеличава. Кредитното разширяване завършва, когато желанието или се развива така до момента, в който кредитите паднат до нива, при които
способността да се следва тази тенденция не може да се поддържа. Със те са приемливо обезпечени между оцелелите кредитори.
спадането на производството и увереността притокът на кредити се свива.
Психологическата страна на дефлацията и депресията не бива да се
подценява. Когато нагласата на обществото се промени от оптимизъм към
Защо дефлационните катастрофи и депресиите
песимизъм, кредиторите, длъжниците, производителите и консуматорите вървят заедно
променят първичната си ориентация от разширяване към съхраняване. Ко-
гато кредиторите станат по-умерени, те намаляват отпусканите заеми. Ко- Характерна черта на дефлационната катастрофа е трайно, продъл-
гато длъжниците и потенциалните длъжници станат по-умерени, те заемат жително и сериозно влошаване на желанието и възможностите на хората да
по-малко или въобще спират да вземат заеми. Когато производителите отпускат и вземат заеми. Депресията се определя като траен, продължите-
станат по-умерени, те ограничават плановете си за разширяване. Когато лен и всеобхватен спад в производството. Тъй като спадането на производс-
консуматорите станат по-умерени, те спестяват повече и харчат по-малко. твото намалява възможностите на длъжниците да обслужват и изплатят
Това поведение намалява „скоростта на движение на парите", което пък дълга си, депресията подпомага дефлацията. Свиването на кредитното
натиска цените надолу. Тази е силата, която променя посоката на движе- предлагане ограничава инвестициите в икономиката и така дефлацията под-
ние на цените. помага депресията. Понеже кредитите и производството поддържат цените
Структурното изражение на дефлацията и депресията са също от го- на инвестиционните активи, то тези цени падат при дефлационна депресия.
лямо значение. Способността на финансовата система да поддържа увели- С падането на цените на активите хората губят богатство, което намаля на
чаващата се кредитна тежест зависи от силата на икономиката. В един мо- възможностите им да предлагат кредити, да обслужват дълг или да инвес-
мент растящото ниво на задлъжнялост изисква толкова много енергия за тират в производството. Тази смесица от процеси се подхранва взаимно.
поддържането му - например за плащане на лихвите, наблюдаване на кре- САЩ преживяха две големи дефлационни депресии, които продъл-
дитоспособността, преследване на длъжници, които не обслужват заемите жиха от 1835 до 1842 г. и от 1929 до 1932 г. Всяка една от тях дойде след
чначителна кредитна експанзия. Схемите за разрастване на кредитите вина-
си, и отписване на лошите кредити - че това забавя икономическото раз-
ги са завършвали с пълен провал. Тази кредитна експанзия, която се насър-
витие. Положението става неудържимо, когато скоростта на икономичес-
чава от световните централни банки (вж. глава 10), е най-голямата за всички
кия растеж падне под нивото на преобладаващата лихва по дълговете и времена. Разрухата, независимо от това кога ще дойде, ще бъде съизмерима.
кредиторите спрат отпускането на заеми за стари лихвени плащания. Ако моето становище е правилно, предстоящата дефлационна катастрофа ще
Когато икономиката не е в състояние да поддържа тази тежест, по- Пъде по-голяма от тези два периода от последните 200 години.
соката й на движение се обръща. Поради свиването на заемната дейност,
покупателната способност и производството, длъжниците печелят по-мал-
ко пари за изплащането на дълговете си, което увеличава броя на фалити- Финансовите стойности могат да се изпаряват
те. Фалитите и страхът от тях затвърждават новата психологична тенден-
ция, което от своя страна принуждава кредиторите още повече да намалят Хората смятат, че финансовите стойности могат да се създават от
отпускането на заеми. Завърта се една спирала, насочена надолу, която се нищото и да нарастват безкрайно до луната. Сменете посоката на движе-
самозахранва от песимизъм, точно както и предишният възход се е зах- нието и споменете, че финансовите стойности могат да изчезнат в псПшпг
ранвал от оптимизъм. Така полученият водопад от ликвидации се превръ- ю и ще ви кажат, че това е невъзможно: „Парите трябва да отидат и я к ь
де... Те само се придвижват от акциите към облигациите или към парични
ща в дефлационна катастрофа. Дългът може да се ликвидира чрез изпла-
п- фондове. Те никога не иччсчнат... За всеки купувач има продавач, мк.ч
щане, преструктуриране или фалит. В първия случай няма загуба на стоп

но кредиторът от своя страна също си мисли. който внимателно следи пазарите на акции или на стоки. Ако един милион души го притежават. успяват да го изтьргуват за останалите инвеститори са допринесли за това. че заемите ще бъдат върнати. При финансовите експлозии и паники има цени. не може да плати. че цените трябва да бъдат по-високи. ност. стойност. тогава и тези. помогнат да разберете в какво състояние са парите и кредитите днес. Други успяват да го продадат на 80%.98 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 9. Във всеки един от тези случаи продавачи- чрез намаляване на цените на инвестиционните активи. са дългови полици или дялови серти- бездействието им. длъжникът започва от нулата. които са били съг- ми ценови скокове. ще изгуби. кои- многократно се е сблъсквал с това събитие в малък мащаб. варящите се съгласяват. Където и да живеете. в съзнание- то на кредитора и длъжника има общо два милиона долара. то нетното богатство на тези нансовите активи прилича на максимално надут балон. достатъчно е лара . брал съм да насоча вниманието си към САЩ. които го прите. Трябва със сигурност да знаете. В един много активен пазар на облигации резултатът от някак. това доколко хората вярват. докато първо. След като заемът е отпуснат. Последната група е много по-голяма на брой от стойността на този актив пада и тя пада за всички други. Винаги. не трябва защо мечият пазар може да доведе милиони до банкрут. В обратната посока. . в двата случая допълнителната стойност изчезва. 90% от върховата му стойност. САЩ са най-големият заемодател и длъжник в света. могат доста бързо да станат 50 000. а се случва с повечето инвестиционни активи по време на дефлация. Ако сте наясно с валутната. Ако заемодателят прода. Точно това Да предположим. банковата и кредитната история на сдп. които ще ви за сключения заем като доказателство. Това е вярно за парите. Идеята. които не разплащателни договори. е била в неговата глава и в главите на хората. длъжникът притежава един милион долара. Кога настъпва дефлацията 99 че парите само сменят собствениците си". Всеки.губи пос. като са избрали да не изра. Ако няма други конкурентни купувачи. Валутата на САЩ е и световна валута. С промяната на съгласието се променя и финансовата стой- Динамиката на създаването и унищожаването на кредита е подобна. когато то богатият инвеститор си мисли. Излишно е да разглеждам в подробности финансите на други страни. в значителна степен вие сте наясно с развитието на тези процеси и ледният. че притежава тези един милион долара. а всъщност те са само нжеп мащаб. Бум! Отнесена е за светкавично кратък период от време. без значение дали те само прехвърлят бъдещите загуби на някой друг. Ако го попитате какво е Събитие от световен мащаб богатството му. Ако длъжникът 1. ласни с това. Тези един милион долара. Те се повишават. но не е вярно за стойностите. Всъщност той никога не е имал един милион до- от двама души. на кои. Всички ос. докато стойността на фи- жават. Оста- трира нова стойност още при първата сделка. акции или земя. този актив е твърде висока. И 2. Динамиката на повишаване и понижаване на стойностите обяснява танали.и тези. той си получава своя милион. че цената на и всички участници в играта са богати . 5000 или дори 5 долара. Финансовите стойности могат да изчезват или 30% от върховата стойност. динамиката се преобръща. които са ги купили. за която са нужни не повече налите просто изчезват. а на финансов актив. В тази сделка не е нужно да участват всички. той ще отговори: „Един милион" и ще ви покаже полицата В следващите четири глави ще представя разсъждения. които са продали активите. което е притежавал. че това е процес от сис- рите ги възприемат като огромни суми и стойности. Двама инвеститори са тръгне надолу. полици могат да бъдат емитирани безкрайно. На върха на кре- да правят нищо. акции. Дългови променили по пътя нагоре. огромното множество от участници не може да се отърве от активите си. Стойността на тези финансови активи зависи от са се променили по пътя нагоре. чиято цена се сгромолясва. де полицата за някаква кешова равностойност. той просто регис. 50% зят несъгласието си с тази цена. При един мечи пазар това са облигации. Когато пазарът хора пада. защото гато длъжниците са в състояние да ги изплащат и тази стойност зависи от наистина за всеки купувач има и продавач. защото: ема и длъжникът го плати.отделните сделки се правят при голе. Когато кредитните обеми са големи. първата. Из- началната стойност е била един милион. въпреки че те не са направили нищо. че има в портфейла си от облигации или пазарът прави гап нагоре или надолу при отварянето си. Когато кредиторът си поиска за. II другите страни. че един заемодател започва с един милион долара. който го държи. то стойността на полицата по този заем пада на нула. инвестито. които са се консенсусната им оценка и от способността на длъжника да плаща. за да паднат цените на даден актив са дитната експанзия или на бичия пазар активите са били оценявани нагоре нужни само един продавач и един купувач. 3. защото притокът на пари е устойчив. тези знания ще ви бъдат от полча. чиито стойности падат или просто изчезват. фикати (акции). Много малко от собствениците направили това обезценяване възможно чрез извършване на сделката. независимо дали притежават част от този актив или не.| во просрочване на плащанията е като играта с горещия картоф .всичко. то някой друг по веригата 4. но те имат стойност само ко- Цените на активите се повишават не заради самото купуване. страна. защото дого. Поради това убеждение. че тези инструменти са имали някаква финансова то активите въобще не се търгуват . Познавам тази страна най-добре. които са съгласни.

стойност. които само 1 от 10 000 души притежава. За неговото стоково покритие. защото като мед. сложна и обезпокоя.чрез декрет). ваща история. Въпреки че по определе- даването на пари и кредит не могат да бъдат предсказани. въпреки че понякога са били употребявани и други стоки като валута.22 от една унция злато. Каквото и да е той (ако въобще е не- са налагали своите версии със закон. като по този начин направиха банкноти- НА ФЕДЕРАЛНИЯ РЕЗЕРВ те.22 от щите често са били против това пазарът да определя формата на парите и унция злато. що така и от степента на увереност на притежателите на долари. Може и да е дефиниран като 1/42. нито пък реално изражение. Глава 10. че те са пари и защо- се разполага с тези стокови пари. В продължение на хилядолетия златото и среброто са изпълнявали премахване на стоковото покритие от долара. ностите им ще останат непроменени. законното платежно средство за стра- ната. те не задължават никого за нищо. варира и зависи от обема на долари в наличност и като кредит. на кои- Тя започва преди около 300 години. Можете ли да купите унция злато за 42. Доларовите разписки и банкноти са били обещания за заплащане проблем да изпълни това обещание. но ако успеете да я разберете. президентът Никсън спря плащането на злато в замяна Разсъжденията за дефлация не трябва да се предлагат лекомислено. Управлява. чието покритие е обещание да се изпла- Що е долар ||| някакво друго обещание. а само загатна- ние банкнотите на Федералния резерв са „задължения на Съединените ща- ти. Това е трудна глава. ньобще може да се направи такова. Системата на Федералния резерв възп. са правителствените облигации. Те не са и не заместват някак. които са обещание за плащане в долари. че въпреки постепенното вото. а съ- Днес почти всички пари са нестокови. но всъщност не е това. чието пълно обяснение изисква написването на цяла книга. Как се стигна до това е дълга. ниция. някои подробности при съз- никого нищо веществено в замяна на един долар. дългов договор. най-малко пък 1/42. Ако занесете един долар в Съкровищницата. Какво означава всяко едно от тези обещания? Ако Съкровищницата не ви даде нещо материално за вашия долар. месинг и морски миди. като от своя страна банките са можели да получат злато от Съкровищницата на САЩ срещу представени доларови Глава 10 банкноти. които доларът може да сертификат за собственост или заем. президентът Рузвелт и Конгресът обявиха за незаконно ПАРИ. но на практика това не е никакъв договор. по закон доларът е 1/42. телството задължава гражданите си да приемат неговия дълг като единст. Така че днес доларът е обещание. деноминирани в злато. Нека да се опитаме да установим какво дава на долара обективна веното законно платежно средство. През 1971 г.22 долара? Не! Тази дефиниция е измамна и всеки го знае. свободно избирана от общест. той не подлежи на определяне. Преди да сме в състояние да разискваме върху тези въпроси. като първоначално това обикновено е що). Днес Държавната съкровищница не дава на защото поради характера на днешните пари. на долари и за чужденците.злато. купи. той продължи да съществува тази функция. Някои специалисти бяха изумени от факта. издавани от Федералния резерв. независимо дали формата на достъпа е то хората са се примирили с това. Ще ви изгонят обратно вкъщи. вие Произход на нестоковите пари няма да получите нищо веществено. Според Конгреса. Названието „банкнота" означава ва да разберем пътя на създаване на парите и кредита. КРЕДИТ И БАНКОВА СИСТЕМА притежаването на злато в САЩ и анулираха и забраниха всички вътрешни договори. През 1933 г. вие ще имате знания за банковата система. Той няма нито дефи- финансист се заражда идеята за национална централна банка. По това време кредитът е бил правото да правителството е разпоредило (Ъураг . кредит и банкова система на Федералния резерв 101 една банка и да получи злато. Всеки човек е можел да представи долари в . ние тряб- ти". основното „покритие" зад долара риема тази роля на монополист в САЩ през 1913 година. ако ставало чрез сечене на монети.22 от една унция злато. със законните пари . че стой- ва веществена стока. когато в мозъка на един английски то трудно може да се намери задоволителен отговор. никой не говори. Под диктата на централната банка прави. Първоначално парите са били стока. Пари. тогана Първоначално доларът се е дефинирал като определено количество доларът е обещание да не ви се плати нищо. Какво точно е доларът и какво покритие има той са въпроси. Обемът на стоки. Както ще разберем по-нататък. Съкровищницата не би имала злато. На пазара доларите все още могат да купуват стоки.

правителството си фабрикува своя разплащателна смет. притежателите на долари на Държавната съкровищница. банки и каквито и да е било •а правителството. а лите към избрани длъжници без разрешението на спестителите. че използваме термина „пари" за долара. нови пари. лика ще ни доведе и до заключението. Тази поредица от сделки е пътят. както и този от пуска- продавача на тези бонове. В продължение на много години чрез една сложна поредица от ин. тя не е нова стойност. 11овата сметка има стойност. От друга то се движи алхимията. тив". Старите долари губят стойността. ако покритието зад долара е дълг. зад което не стои никакво покритие. кредит и банкова система на Федералния резерв 103 В глава 9 нарекох долара „пари". обезпечаващ новите пари. Същата тази стара игра е по-малко очевидна сега. въпреки че стой- триги Федералният резерв успява да прехвърли покупателната сила от ността му се променя. жение е не да създава пари. орана. нето в обращение на фалшиви пари. ние ще продължим дис. могат да получат финансиране от другаде. дадено там. оръжие в ръцете на управляващите за преизбирането им). Федералният ният резерв: Той има законната власт да прехвърля богатство от спестите- резерв „уж" купува тези бонове от банките и финансовите институции. Това определение правеше общата картина по-разбираема. По този начин продавачът е цял (той В миналото правителствата са увеличавали паричния обем чрез на- всъщност е само посредник).всичко е кредит и дълг. Фед Конгресът е дал власт на Федералния резерв не само да създава мари можеше да заменя облигации на правителства. к и ч I . Той е кредит срещу това. Този механизъм да. което може да се каже за нея. па другите сметки. а не пари. „инфлация" и „дефлация" днес е най-меко казано предизви. банки и други институции. а с това и цените им. Нетният резултат е прехвърляне на стойност от всички притежате- ли на долари към притежателя на новата сметка. С други думи. във финансовата система на Всяка нова сметка. „кредит". Съкровищницата Трябва внимателно да се разбере с какво точно е овластен Федерал- взема пари в заем като продава съкровищни бонове на пазара. и обращение и всеки един от тях може да купи по-малко количество стоки или услуги. Чрез монетизиране на федералния дълг. а да улеснява кредитирането. при която Фе. ние все още можем да използваме тези термини. дълг в счетоводните си сметки. Федералният резерв получава боновете. Такива решения се правят по то. като затова плаща на Федералния резерв част от лихвата на облигация. въпреки дарения е безпрецедентно. тьй като паричният еталон на системата не се променя. Пари. Правото да се правят или отказват такива зено в долари. а маляване на процента на основния метал в монетите или чрез печатане на Съкровищницата . наречена „монетизиране на дълга". Както виждате. която се създава от новата Как Федералният резерв произвежда пари сметка. Тази важна раз- ка. на кредитите През 1980 година Конгресът даде на Федералния резерв законното право да монетизира дълга на която и да е институция. повишавайки по този начин търсенето на деноминирани в долари безплътни понятия. тези манипулации са насочени единствено към улесняване на получаването на кредит. но тя идва от намаляването на стойностите ри". банкноти. та за извършването на тази тайна сделка. деноминирани в долари. С разбирането на тази истина. Ефектът всъщност по закон има право да открие разплащателна сметка на името на пърху паричното предлагане е абсолютно същият. Следователно. Главното му задъл- резултат е един . Какваю и да с ли до гуша в дългове правителства. 102 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА / 'ч<нш Ю. В тази глава аз се дералният резерв превръща правителствените облигации в пари. дефинирането на долара. но сега вече има по-голямо количество долари система. Всички други притежатели на долари имат кусията за това как се увеличават парите и кредита в днешната финансова същото количество долари. деноминирана от Федералния резерв в долари. че. но противно на всеобщото разбиране. политически съображения и Федералният резерв може да ги взема по свое Но истината е. че дефлацията е реална възможност.новите пари. стоки. икономиката чрез манипулиране на кредита (което по една случайност с и де право на президента чрез Държавната съкровищница да спасява затъна. Днес той има около 36 милиарда чуждестранен кредит. изра. пява. Въпреки това. то той всъщност е собствено усмотрение. Този факт не бие на очи. До днешна дата Федералният резерв е монетизирал съкровищни облигации на стойност 600 милиарда Как Федералният резерв насърчава растежа долара. което държавата дължи. когато избраната институция започне да харчи новосъздадените до- защото в съзнанието си хората все още дават някакви стойности на тези лари. Това увеличава обема на предлаганите пари. което съответства на определение. Крайният I мрях на второстепенната роля на Федералния резерв. Той запазва тези съкровищни бонове като „ак. които ме политиката. но също така и да „премахва трудностите" по пътя ма други институции за разплащателни сметки в долари. това не е всичко. Това намаляване се осъщест- кателство. а с това и термините „па. по кой. са САЩ не съществуват истински пари .

Депозитът става заем. Ако нямат. отколкото депозитите в тях (5. а по-скоро улеснява кредитна Всъщност те могат да раздадат повече от всичките си депозити.н. те вземат заем. п иодепн) на банкноти може да стане преднамерена политика на прлиитслст ограничена степен банките могат да създават свои собствени пари. като 10% трябваше биват депозирани в други банки. които на свои ред са отговор на обществени пот- доведе до една крайност. която почти изцяло премахна банковите ре- зерви. михвите. Тъй като по закон той е длъжен да подкрепя банкно- зултат на това банките спокойно посрещат своите формални задължения тите зелена валута с държавни ценни книжа. отпуснати от американските банки. ребности. бите от акция на индекса 8&Р претърпяха най-голямото падане от четири. Без изиск- да бъдат запазени в наличност (в резерв). кредит и банкова система на Федералния резерв 105 чрез създаване на пари. Федералният резерв улесняваше кредитирането. обходимо за последния щурм по време на V вълна. За тази цел резервите по всички сметки. в отговор на поръчки от десетте години. съхранява резервите на банките. Това непринудено пронч дъщерните си банки. чин новите пари означаваха и нови кредити. много противоречива стъпка. Другите банки имаха правото да отпуснат в заем 90% от новите депозити Както виждате.4 трилиона срещу 4. тази ките на депозитите.3 три- новите пари като „резерви". като ги прехвърлят в Въпреки че Федералният резерв съвсем се е отказал от ролята си да различни спестовни сметки и парични фондове в края на деня. Така че нетният С тази промяна в контрола Федералният резерв на практика се отка. графиките в глава 11) достави паричното гориво. получени от предишните заеми. облигации. които пък да раздадат нови заеми. Днес производството на валута е пасивно. после да дадат в заем. насам (вж. Така полученото надуване на резерви и депозити в банко. политиката може да се смени. двоен растеж е двигателят на историческия възход на цените на акциите то на кредити далеч надхвърли притока на пари. за да заобико. Тъй като не всички банки са ангажирани в тази дейност. бяха сведени до нула. от 1975 г.1 . В ре. става заем и т. Тези долари от своя дели. Повече за това ще говорим в глава 19. умножени по десет . с изключение на разплаща- телните. тъй като банките майки могат да емитират акции. Пари.за него вече не съществуват пре- банка може да даде 90% от новите долари в заем. когато печал. но не и на практика. срещу които да дават нови заеми. Премахването на изис- лят задължението за резерви. Този вата система се нарича мултиплициращ ефект. понеже по закон Спомнете си. който изплаща г с Ние все още имаме система за частични резерви на книга. Когато през нощта ревизорите проверяват банковите баланси. Сега банките могат да раздадат всичките си депозити в заеми. съкровищни бонове. по време на (V) вълна от 1932 г. Временното лекарство за тази икономическа контракция местни и чужди банки. След това на банките им беше позволено да Крайният ефект от монетизацията „скрият" депозитите по разплащателните сметки. Ако банките и Съкровищницата останат без кешови резерви при ед- всякакви други финансови инструменти и да предоставят средствата на ин парична криза. Днес кредитите. лиона долара). С други думи. и чрез кредитната експанзия. някои от тях са много агресивни. инфлацията и чрез създаването на пари. тези пари банките можеха да дадат в заем 90% от депозитите си. притежавани от Федералния резерв. парите по разплащател. за да се покрият тегленията на ването за резерви мултиплициращият ефект не се ограничава само в рам- пари. Според днешната политика банките трябва да заплатят тази на лута с наличните си резерви. той все още не е погасил своите запаси от ните сметки са изкуствено занижени със стотици милиарди долари. които са им необходими за ежедневните кешови сделки. когато банките отпускат пари на заем. По силата на системата за частични резерви банките можеха да използват са с 25% повече. които отново ги дават в заем. наречена „лесни пари". които мото и Федералния резерв. са резерви на точно за резерви (45 милиарда долара) с парите. което се е случвало в историята па други сф. Когато Федералният резерв увеличава резервите на една банка. кредитните пари съдействат за увеличаването на и така нататък. ти на Федералния резерв. В началото на деветдесетте години бордът на кването за резерви от преди десет години позволи тази тенденция да се Федералния резерв под ръководството на Алън Грийнспан предприе една разрасне до исторически размери. банките за. По този начин предлагане. днес почти всички съкро- вищни бонове. Това решение се взе по време на рецесия. Това всъщност означаваше много нови кредити. това количество доларови банкноти в обращение по света. че. По този на. темата. търговски книжа и 1а политика на правителството и банките. резултат от това 89-годишно надуване на паричния обем е превръщането ма 600 милиарда задължения на Съкровищницата и на чужденци в банкно- за от задължението си да изисква от банките да поддържат резерви и от регулирането им. става депозит.104 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 10. Всеки депозиран долар може многократно да послужи за заем в сис- страна завършваха пътя си в други банки под формата на нови депозити. По този начин Федералния! ре- и'|ж вече не печата пари за правителството. не- почват да използват фантастични финансови манипулации. Изумителният растеж на банковия кредит Поради конкуренцията от страна на паричните пазари.

Най-добре информираният източник за дейността на Федералния резерв Правителствата и централните банки на други страни също възприе- според мен е Лу Крандъл от „Райтсън Асоушиейтс". гане. Роипдайоп /ог А^апсетеШ о/МопеШгу ЕйиссАюп се казва. В резултат на това световната финансова система е задръстена от паразитни (бел.\\>\оус.1 трилиома долара. . така че. Само икономистите от австрийската школа осъзнават то- РЬопе: 202-452-3819 ва. финансирани предимно от американ- информация за контакти: ския данъкоплатец. ЕтаП: Икономистите. който издава ТНе Мо. че това е огромна цифра. пр. За положителна оценка на Федералния резерв . раздадени по цял свят. предназначен за тези. В книгата „На гребена на приливната вълна" от 1995 г. кое- САЩ. но никъде не можах да открия кратко обобщение като това. Световната банка и пеу МагЬе1 ОЪзегуег. когато тази книга излезе от печат. предприеха мерки. 10150 рата ще достига 30 трилиона. До този момент няма доказателства. мат такава политика.ог}>/саио!>. РОК 51а1юп. АиЬигп. завършила с крах. което значи дефлация и съсипваме \УеЪ8Не: на икономиката. МУ 10014 хваляват тази практика поради погрешното схващане. Към края на 2001 г. Vоп з: 518 \Уе81 Ма^поНа Ауепие. което е още по- лошо. оправдават и въз- Ас1с1ге88: 500 \Уа8пт§1оп 51. КогПЪагА. Подобна политика благоприятстваше икономическата експанзия от чение или института „Людвиг фон Мисез" и си поръчайте копие от книга. Международният валутен фонд. двадесетте години. което разшири кредитното предла- по-критично мнение потърсете Фондацията за напредък в паричното обу. които не се ликвидират сами) кредити.1206 вътрешен продукт на страната. За верието между кредитори и длъжници. започнал от 1932 г. които играят на пазарите. Ако искате да научите повече. и продължил струва 5 долара плюс разходите за доставка . Тогава смятах. насочени към то направих в тази глава. но в дългосрочен план тази огромна маса от РейегсА Кезеп>е дълг рухва под собствената си тежест. че нарастването на РЬопе: 212-815-6540 паричния и кредитен обем стимулира икономически растеж. Това е вярно Рах: 212-341-9253 за известен период от време. без значение съзнателно или не. че Федералният резерв е възприел тази политика. Въпреки това в глави 13 и 22 ние ще обърнем внимание на подобна вероятност. тя се ЕтаП: извиси до 29. Уогк. която е от 150 страници и за много по-големия по мащаб възход. Ние ще се спрем на тази тема в глава 26. циф- АсШге88: Вох 625.т18е8. Уогк. раздадоха огромни кредити по цял свят. Тя също така беше благоприятна и та ТНе Сазе А§шт( гНе Рей от Миггау N. ще ви помогна в търсенето.5 трилиона. изразяващи общоприетото мнение. е достигнала до ме ииждани размери. Разрухата в икономиката ражда и радикална политика. което е най-високото съотношение ча Рах: (2 12) 8 18.106 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА ни. че американски лица от всякакъв вид са дължали 17. повече от петдесет години. Тази цифра е три пъти по-голяма от брутния РЬопе: (2 12) 8 18.азр. Ето и други институции от подобен род. Политиката им благоприятстваше за постоянното повишаване на инфлацията в свето- ТНе Мопеу МагЬе1 ОЬхеп>ег вен мащаб и най-вече през последните тридесет години. Глава 11 За ваша информация ЗАЩО ДЕФЛАЦИЯТА Е ВЕРОЯТНА ДНЕС За дейността на Федералния резерв може да се намери много ин- След Голямата депресия Федералният резерв и правителството на формация.1197 нсички времена.. АЬ 36832 Картонена къща от кредитни карти РЬопе: 334-321-2100 Рах: 334-321-21 19 Стойността на кредитите.свържете се с увеличаване на създаването на нови пари и кредити и насърчаване на до- него или с който и да е от добре приетите от обществото икономисти.

тъй като същес. 20 1000 УВЕЛИЧАВАНЕ НА ма част от него се състои от заеми. ® 10 Галопиращата кредитна експанзия е характерна за петите вълни от висока степен. а също така и на V вълна от осемдесетте и 1ИО 1970 1980 1990 2000 деветдесетте години. най-вече в зоната на ипотечните заеми. но рискът е голям и РАЗДЕЛЕНИ НА ИНДЕКСА 20 реален.108 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА / 'лава 11. Вече може би съжалявате. Графика П-З Графика 11-4 . която е още по-голяма. $ь. б 1975 1980 1985 1990 1995 2000 ластява Федералния резерв). която направим. Колко ПОТРЕБИТЕЛСКИ ОБЩДЪЛГ ТЪРГОВСКИ ЗАЕМИ. 200 тика на „лесни пари". която пък от своя страна е горивото на инвестиционния подем. отпуснати на правителства. О 2002 ЕИгоИ «ау* 1п|«гпа(юла| години. чиито размери е трудно да си представим. правителство и общест- веност както в доларово изражение. Има толкова много измерения. така и в процент от брутния вътрешен продукт. че повечето от този дълг не се ликвидира сам. Агресивната поли. през последните ня- колко месеца успя да примами в играта голям брой много финансово сла- би длъжници. като например застраховките на банковите влогове. 1949 Г. които в зависимост от оценка- та. 1пс. които американските банки държат (равняващи се на пет годишни 1950 1960 1970 1980 1990 2000 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 БВП) и които могат да се превърнат в дълг. С 2002 Е1ЮП « Оаи СоиЛму о» Рва«га1 Н ра. $1. че четете глава 11. те ще бъдат принудени да финансират пенсиите от оперативните си бюджети. че бих могъл да напиша цяла книга само на тази тема. и потребителски НА ТЪРГОВСКИТЕ 500 заеми. но тъй като стойността на пенсионните им портфейли ще падне. Никой от тези видове не е свързан с производство. от тези задължения ще се превърнат в дълг не се знае. Те са обещали милиарди долари под формата на пенсионни доходи с предварително уговорени размери. а също 15 така и смайващата задлъжнялост на корпорации. След това идва и проблемът с нефинансираните пенсионни Графика 11-1 Графика 11-2 задължения на най-големите корпорации. водена от Федералния резерв. Голя. Даже и голяма И ПРОМИШЛЕНИ ЗАЕМИ ОТ част от корпоративните заеми не са самоликвидиращи се. В тази цифра също така не влизат и деривативите на стойност 50 трилиона дола. показващи степента на тази зад- лъжнялост. Огромният оптимизъм подхранва не само бурния инвести- ционен подем.). за купуване на акции и недвижими имоти. Графика 11-5 ни представя смайващата картина на кредитната експанзия на V вълна от двадесетте О 2002 Е11ЮЙ «а*в |твгпа|юла1 Оа|а СоиЛаву о! 181 Сгоир. биха добавили още около 20 трилиона долара. завършила с крах (тя започва от годината. заеми за РАЗМЕРА ДЪЛГ ИЗВЪН ФИНАНСОВАТА СФЕРА инвестиции. но също така и кредитната експанзия. нефинансираните за- дължения за социално осигуряване и други. Тези 30 трилиона освен това не включват правителствени гаранции. НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ЦЕНИ Графиките 11-1 до 11-4 заедно с графика 7-6 показват някои аспекти на изумителния растеж на кредитите (около 100 пъти от 1949 г. НАСАМ твена част от дейността на корпорациите е финансова. Защо дефлацията е вероятна днес 109 Още по-лошо е. в която Конгресът ов.

това явление може да . но ранните кредитори. а това е клю- вува опасност от дефлация.М1. бонове и облигации). Както ще видим в глава 19. Както отбеляза Болтьн. не с веч един огромен по обем дълг система от кредитни книжни пари. Това пари ли са? Много компании използват опции вър- ху акциите си като разплащателно средство. Понеже понятието товния океан от дълг. е по-добра идея от държането на парите в банка". че дефлацията се дефинира като намаляване на относи. те все още ОБЩ ДЪЛГ КАТО ПРОЦЕНТ имат пари. Това пари ли са? През послед- Чувал съм икономисти да подценяват риска от този дълг. Те влагат своите че всеки заем има две страни .110 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава ] I. Както изяснихме обаче. че те са дълг. Истината е. „Парите ми са в пазара на акциите" или пък в „общински обли- зоо ОТ БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ 1915-2002 Г. е неясна. паричен влог. с аргумента. Никой не дължи дълг на себе си. са спомогнали не за намаляването. Те са си 140 спечелили названието „парични еквиваленти" и изграждат така наречени- 120 те „фондове парични пазари". което хората смятат за пари. Всъщност те притежават не пари. Защо дефлацията е вероятна днес 111 нечий дълг (под формата на разписки. споделено от голям брой хора. 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Границите на това. а фи- 280 нансови активи под формата на корпоративни акции или разплащателни 260 договори. когато притежават сертификати за дялово участие (акции) или ршиителни размери. Много хора мо. Днес могат да се направят няколко прием- 100 ливи определения на понятието „парично предлагане". Години наред обемът на кредитите по цял свят нараства до едни скч вярват. всяко от които притежава своя характерна специфика . но тя е „нари" днес носи такъв силен психологически заряд в съзнанието на хора- и много по-голяма от предишните. гации" са често срещани изрази. които са отпуснали трилиони долари в заем на САЩ и хората са започнали да ги възприемат като пари. Това пари ли са? Отговорът на всички тези въпроси е не. ш. а за увеличаването на све. По същата причина не само че същест. Процес на смяна на посоката телния обем на парите и кредита. те също водят началото си от дълг. Едно по-широко разбиране за парите Хубаво е. М2 и МЗ. са силно разтеглени сега. границата между това какво са и какво не са те. Доста може да се Пито едно дърво не е израсло до небето. надува до такава степен психологическия по- юпциал за дефлацията. парите в банката не са нищо повече 240 от иск към заемите на тази банка. изразен в графики 11-1 до 11-5. а само множество аргументи за това къде да сложим разгра- 200 ничителната линия. което хората смятат за пари. инвестиращ в на чужденците. По-широката 160 дефиниция включва и краткосрочния дълг на стабилни емитенти. което значи. смятайки. пари и трупат дълг в съответствие с това убеждение. от другите. Чуждест. но и тази дефлация ще бъде много по-голяма чът за разбирането на психологията на дефлацията. Те харчат истинските си гражданите.кредитор и длъжник. че получават равностойността на реално съществуващи обекти. ните 15 години една огромна част от населението е повярвала на често пов- лят внимание само на тези малко повече от два трилиона. Например един фючърсен контракт е договор за доставка на стоки на Графика ] 1-5 определена цена. включително и увереността. които са различни спестявания в такива фондове. Така че кредитната експанзия не само е факт. Днес обемът на това. Най-консервативната дефиниция ограничава понятие- 180 то „пари" до кешовите обеми в обращение плюс разплащателните сметки. защото не ни се налага да правим разли- ка между нюансите на тези понятия в днешно време. които дължим таряната фраза: „Притежаването на дялове от взаимен фонд. Нито едно душевно със тя спори какво са парите в една наложена ни чрез декрет и обременена от мис. че той далеч надхвърля огромния й паричен потенциал. Не съществува общоприета дефиниция за това какво е паричното 220 предлагане. че останалото дължим на себе си. че. като отде. акции.

Може да се правят само догадки каква част панзия показва. са 11 милиар- жение на половин век тези. Цел- ва. това са само ластта на разрастването на кредитите. Тя показва. Защо дефлацията е вероятна днес 113 дължи дълго. стойността на притежаваните от него облигации.. че тази празнина заедно с дефлациоп- Смяната на посоката е неизбежна. Ако длъжниците започнат да изплащат достатъчно голяма част от Въпреки че САЩ са световни лидери в производството на кредити и дълга си. Глава 4 на тази книга разви тезата. от тази празнина ще бъде запълнена при една дефлационна депресия. или ако достатъчно е налице риск от всеобхватна дефлация по всички краища на света. но това не се е случ. много банки и инвеститори спрат да отпускат заеми. тази на страните от югоизточна Азия . но стойността им е няколко цента на долар. Човек също така може да вземе заем и срещу водствените цени. които засега са избегнали тази съдба. въпреки че човек може да Вълновият анализ може да бъде полезен. е да докажем. са се длъжници просрочат плащанията си. зад тези заеми няма слабване на американската икономика. В резултат на е почти същата.нечий дълг се използва за финансиране на друг дълг. ро ще възпроизведат едно свиване на кредитите. движещ нарастването на кредитите. така че и предлагането на пари ще се свие със същия брой пъти. Ако проявим щедрост и към цифрата на кешовите резерви приба- възможността да се плаща лихва. е в пет вълни. мултиплициращият ефект също ще смени посоката си. защото. са следващите. КОС) на тази кредитна екс. пр. или ако достатъчно голям брой кредитни пари. когато се използва в об. Тук Вълновият анализ внася яснота. тези съот- след почти седем десетилетия положителна нагласа. Когато графиките 11-1 до 11-5 тръг- нат надолу (за първата това може да е факт). Графика 11-4 отразява движението книжни сертификати. Тези две сили много ско. достигнала крайните си граници. също и банковите депозити ще се свият. за да се развие кредитният ност днес е 5. са отправяли предупреждения за неговия крах. а второто е долара. а с това и на пари. което е удивителен фо- телските и бизнескредитите от дъното на 1974 г. Ако тенденцията към нарастване на увереността смени по. това ще е началото на точи процес.. това несъответствието между стойността на заемите и реалните активи. Използвам думите „реални" гаранции. с които разполага банковата система.112 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава II. активите на компаниите. Днес резервите. Разбира се. Зад някои от тези заеми стоят реални под стрес платежоспособността на длъжниците. които са били смутени от кредитния растеж в да кешови наличности във Федералния резерв плюс 44 милиарда в банко- САЩ. та. чиято стой- Спомнете си. вземе пари срещу стойността на акциите. Графиката на скоростта на растежа (бел. което направихме за икономиката в глава 1. предиз- виквайки депресия. подобни процеси. гаранции. ния потенциал са с исторически размери. отслаб. Банковата политика на нулеви (по-скоро отрицателни) резерви е основното гориво за бъдещата дефлационна катастрофа. описани в тази и предишната глава. че вим и 600-те милиарда долара банкноти в обращение по света. В продъл. дадени в САЩ.през 1997 г. САЩ и останалите страни. евро или йена заем. които ги покриват. която си поставяме. развили във всички страни по света с централни банки. възлизащ на 30 трилиона растеж. ще се свие. В резултат на това ние да поддържа плащанията по лихвите и главницата. съществува едно голямо „ако". или ако икономиката не е в състоя. раздути далеч над ликвидационните стойности на на потребителските и търговските заеми.5 трилиона и 1/550 от общия дълг. Тези пари са 1/100 от паричния агрегат М2. които притежава. сравнен с обема на новите заеми. тъй като доларът днес е само кредит. че повишаването на стойността на потреби. Глава 1 показа едно дългогодишно от. Разбира се. разделени на индекса на произ. Картината кус . Японската дефлация и пътят към депресия започнаха през 1990 г. както и тази на растежа на марджин дълга (графика 7-4). а това е и заключението. . вите трезори. Аржентина вече се появява по уводните статии. Колко голяма ще е дефлацията соката си. предлагането на кредити. Обемът на кредитите ще се свие. Тези 55 милиарда покриват целия обем банкови кредити. с който са се разширявали. Първото е психологическа настройка към разширение. ако не е и вече факт. вало. което в близко време ще постави никакво реално покритие от стоки. че две неща са необходими. е огромно. че импулсът. увереността вече е ношения ще бъдат съответно 1/10 и 1/55.

Съ. облигации и други цията се приближават до нулата. труда и стоките са ефект от то. емисии от най-високо качество. Кондратиевият цикъл може да се забележи и в движението на цените Въпреки че строго определената поредица от събития и тяхното взаи. . Тъй като обемът на заеми модействие са различни и зависят от развитието на основните вълни на IV при дефлация се свива. също завършват мечия си пазар ване или понижаване на цените на парите. лихвени проценти. че икономиките се развиват по един повтарящ се предходния Кондратиев цикъл през 1896 г. къла и на прехода към дизинфлация. Въпреки че средната продължителност на Повишаването на ликвидността след 1949 г. вие на повишаващата се с по-ниски темпове бизнесактивност и инфлация. че цените на паричните и селскосто затова практическото му използване е трудно. . С намаляването на ликвидността цените на стоките падат по- на дизинфлация". Когато дефлацията завърши и цените приливната вълна". графика 6-4) регист- Руският икономист Николай Кондратиев в едно изследване от 1926 г. глава 14 от „На гребена на па едро и на дребно. независимо от движат надолу. дребно и нивото на заплатите. Графика 12-2 мока ч Елиът. Дефлацията във времето: цикъл на Кондратиев 115 чин цените на стоките започват да падат. на върха на една парична паника и последвала 30-годишна инфла. „инфлационната премия" отпада от цените. което повишава и цените им.лгоните стоките. Всъщност това е цикъл на гребена на приливната вълна" показва. и заплатите. флационен механизъм изостря крайностите в проявлението на този цикъл. Графика 3-1 от книгата „Ни цикъл на промяна на цените и производството. По точи па . отпуснати на надеждните длъжници. че предишните ми прояви ми дават право да предсказ. дефлацията с стоки) водят до едно и също заключение: Светът навлиза във всеобща фаза настъпила. като към този процес се присъединяват и цените на акциите. цените на Убеден съм. а не на промяна на цените. Глава 12.| парите.игосрочниге американски съкровищни бонове. и оттогава нататък се Кондратиевия цикъл обаче е неизменен социален процес. Както показва този пример. В същото време промяна в Глава 12 психологическата нагласа от страх към облекчение и надежда принуждава хората да насочат покупателните си възможности. който също се е стоките достигат дъното си през 1932-1933 г. но с по-нисък темп вследст- 1979 г. ция ЕШоП \Уте ТНеопз! написа: „Невероятното съвпадение от пети вълни Към края на цикъла скоростта на растежа на бизнесактивността и инфла- в различни пазари (злато. Графика 12-1 показва. След като инфлацията достигне своя връх и ш. Понеже инфлацията е все още налице. Те достигат върха си през 1981 г. че лихвените проценти на щатските съкровищни бонове ще падат инфлацията пазарните спекуланти започват да наддават по-високи цени на Както ще видим в глава 15. лихвените проценти падат само за дч. Когато те паднат под нула.53 години след дъното па прави предположението. вълните на Елиът ни дават едно отлично Развитието на настоящия Кондратиев цикъл подкрепя постановката. Но много от основните цени. а не причината му. доказал като полезен в тази насока. като тези на наемите и корпоративните печалби (вж. които работодателите плащат за труда на вам тенденциите в развитието на паричните отношения. Този цикъл не ни дава трап вечето случаи) на растящата инфлация. рират най-ниските си стойности през 1949 г. достигнат дъното. Тя започна точно месец след това и все още продължава. така че тенденциите към повиша. С подобря.на върха на нас гоя щнн цикъл и следват пътя си към ново дъно. лихвените проценти падат. цидесетте години. С растежа на бизнесактивността и пия. ни три пълни и по-голямата част от четвъртия цикъл. юсрочните лихвени проценти отбелязват най-ниски стойности през чети те се повишават като отражение на повишената бизнесактивност и (в по. цените За пълната история зад това предсказание вж. към покупката на инвестиционни активи като акции напри- ЦИКЪЛ НА КОНДРАТИЕВ мер. в списъка на които може и да не попаднат та ще продължи да се покачва. е възходящата част на цикъла е 54 години. цените на едро на завършените продукти на производителите. че инфлация. чрез индекса на производствените цени. ц. като тази тенденция носи името дизинфлация. През ноември работниците. улеснени от процеса па ДЕФЛАЦИЯТА ВЪВ ВРЕМЕТО: дизинфлация. дъл- ването на ликвидността в първоначалната фаза на цикъла цените на стоки. цикълът започва отново. Както е видно. зи цикъл. Този връх отбелязва началото на низходящата част на ци- това колко десетилетия ще са му необходими да се развие. че цените на акциите. въпреки наличието на инфлация. сребро. ето как последните Кондратиеви цикли са се развивали. средство за предсказване на нюансите на инфлацията и дефлацията. започне да пада. продължават да се повишават. Поредицата от събития в папските стоки достигат върха си през 1980-1981 г. ме дефлацията е пред нашите врати. времетраенето му може да се удължава или свива и новия цикъл. бързо. изразени ликвидност. което пък съответства на засилващия се в тях страх. през 1949 г. Наличието на ин. В предишния цикъл цените на едро на ществува един цикъл на обществената активност обаче.

. ще последват някол- ко юдини на падащи цени на стоките. Днес скоростта на растежа и при двата вида цени е достигнала до нулата. ако ви кажа. НА СЪКРОВИЩНИТЕ ОБЛИГАЦИИ годишни данни 1792-2001 г. Където и да е този цикъл в развитието си. 12 • 10 • О 2002 ЕШоП «ауе Метабопа! Оаи СоиПезу о! те РоилйаПоп 1ог |Ье 51ш)у о! Суйев 1780 1800 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 Графика /2-2 Развитието на Кондратиевия цикъл днес Процесът на дизинфлация се развива в продължение на повече от 20 години от 1980-1981 г. което е видно от графика 12-3. ния резерв чрез политиката на кредитна експанзия. По този начин „ние притежаваме Свещенния граал. чето централни банкери" . насърчаван в продължение на много години от Федерал- 150 . Бихте ли се стреснали. В последно време икономистите аплодират Федералния резерв за подаването на един прекрасен свят на икономически растеж и ниска ипф- пация. Дефлацията във времето: цикъл на Кондратиев 117 ВРЪХ В СКОРОСТТА НА РАСТЕЖА НА ИНФЛАЦИЯТА 14 • КОНДРАТИЕВИТЕ ЦИКЛИ. което е резултат от тен- за изследване на стоките (СКВ) -• 2 денцията към дизинфлация. През този период цените на едро и на дребно про- индекс на бюрото дължиха да се покачват. икономистите по същия на- чин аплодираха точно такава ситуация? И в двата случая възходът на це- ните на стоките.116 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 12. ОТРАЗЕНИ В ДОХОДНОСТТА 1980-1981 Г. Течи -гспдсп Графика 12-1 цип ще закършат със завършването на дефлацията на дъното на цикъла. Както и през 1930-1932 г.според определението на едно списание. Ако Кондратиевият цикъл се развие според очакванията. което ограничаваше способността на кон- суматорите да харчат. днешният идеален спят ще се окаже нещо съвсем различно. че през 1929 г. но не така интензивно. скоростта ма 100-^ растежа на индексите на производствените и потребителски цени ще стане < ч р| щателна. отслабваше под те- /мтгга на лихвените плащания. търсен от пове- 200 . няколко години на падащи цепи на 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 едро и на дребно и остър спад в промишленото производство..

четиридесетте и се- демдесетте години на XX век. По силата на иронията.м идеята за цикличността е това. то депресията ще завърши през 2011 г. Дефлацията във времето: цикъл на Кондратиев 119 118 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Ако продължителността на настоящия цикъл е същата. следвани от съживявания. ще започне съв- сем скоро. то низходящата част и депресията ще достигнат дъ- ИНДЕКС НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ЦЕНИ (РР1) ното си през 2004 г. За целта. Днес. а не за цяла веч- от степен ност. Това. циклите стават популярна тема.|Ш1 на един двувековен възход. а също така и това. както през четириде- гетте и петдесетте години на XIX век и тридесетте. През триде- 1-сгге години на изминалия век харвардският професор д-р Джозеф Шум- пстер писа: „Кондратиевата вълна е единственото най-важно средство за -5 • икономическо прогнозиране". че повечето от тези малко на брой Графика 12-3 . което се случва през последните дванадесет Суперцикъл години в Япония. че дефлацията . циклите могат да бъдат само обект на -15 © 2002 ЕШой У1аче 1п1егпа1юпа1 присмех. тъй като първоначално- то падане на пазара на акции ще приеме формата А-В-С. че говорим за определен брой години. нп |и. проце- сът на ликвидация на дълга в това общество тепърва предстои. графика 21-10). колебаещата се психологическа нагласа 1 1 1 1 1. че днешните 10 икономисти отхвърлят Кондратиевия цикъл като измислица. Много 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 но учудващ в случая е фактът. -I—I—I—I—I—г 1 1 Г -г м. означава. СКВ. Ако продължителността му е като тази на най-дългия ГОДИШНА СКОРОСТ НА РАСТЕЖ цикъл от последните 300 години. Вземайки предвид възхода в пет вълни на някои видове дълг (графики 7-4 и 11-4). споделяно от малцина В интерес на пълната истина трябва да ви предупредя. аз очаквам две рсцесии с временно съживяване между тях. индекса дефлация дефлация на бюрото за изследване на стоките (бел. когато инвес- тиционните пазари и икономиката са били във възход продължително -10 • прсме. което прави циклите възможни. самата идея за цикличността се отхвърля категорично. В пълно противоречие с това. както и при последните няколко. тези цифри не са предсказания. рязкото падане на лихвените проценти миналата година и факта. която си поставяме. аз мога да направя заключението. че икономиката може да премине през няколко контракции. Всъщност. падането до нула на скоростта на растежа на индексите на производствените и потребителските цени (графика 12-3). Суперцикъл отслабване от степен н САЩ. корекцията в три вълни при индексите на акциите (графика 4-7). златото и депресия и депресия и среброто.свиване на обемите на парите и кредитите. I 'лава 12. а само ни на- отслабване сочват към идеята. пр. Мнение. което носи назва- нието „мечешко непотвърждение"). Каквото и да се случи. Когато паза- рите и икономиката се колебаят с големи амплитуди. че единствено цените на ИНДЕКС НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ (РР1) ГОДИШНА СКОРОСТ НА РАСТЕЖ недвижимите имоти отбелязват нови върхове (състояние. което се случи в края на XVIII век и през периода 1835-1842 г.

можете да потърсите негови публикации на номисти се страхуват от нещо днес.. което пък съвсем не отгова- Глава 13 ря на степента на свиване. то те се страхуват от инфлация.сот цията. АсИгезз: Сапассогд Сар11а1." Финансов журма- иист обяснява: „Дефлацията е функция от управлението на монетарната политика на Федералния резерв. преди няколко години един икономист Уапсоиуег. довела до създаването на кредитните пари .120 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА в Кондратиевия цикъл смятат. икономиката и Кондратиевият цикъл си взаимо. че шансът да се раз- РЬопе: 604-643-0280 пие дефлацията е „1 на 10 000". Кдин банкер ката. ВС.да се вж. започна издаването на „Анализ Седемдесетте години на почти непрекъсната инфлация напълно са на дългата вълна". 595 Виггагс! 31. е един проницателен историк и учен.. за да спре плъзгането надолу".идея.нсеки период па падащи цени на петрола „е положителен каииичатор. За развитието на Кондратиевия цикъл „Всеки. кош<> ОС тревожат от дефлацията с „малки деца". паденията или каквото и да било". Ако преобладаващото множество ико- научите повече на тази тема. Ако желаете да убедили хората. I Ьрачявайки същото мнение. Притурка 2 към книгата „На гребена на приливната вълна".цип друг пък се присмива: „Бъдете реалисти" и оприличава тези. наблюдавано при завършването на други такива МОЖЕ ЛИ ФЕДЕРАЛНИЯТ РЕЗЕРВ цикли.Чг/юо/ нарича идеята за дефлация „пълна глупост". един финансов съветник пише в национално (. У7Х Ш Сапас1а нчрази мнението си в един от националните вестници. Президентът на Сате§1е МеПоп'х Вихтсхх Рах: 604-643-0152 . че дефлацията е неизбежна или е вече в развитие. траели на икономиката". Познавам само двама други анализатори. Тя няма нищо общо с бизнес цикъла. Г . Йън Гордън. че причината за подобни мнения е оптимистичното настрое- ние на анализаторите. че това ще (VI•• 'IV „благоприятна дефлация" и че „не бива да се тревожим". подемите. . •и.•писание: „Дефлацията може лесно да бъде спряна днес. Според някои. данъците. Единодушие относно очакванията за дефлация глеждат цикъла в своето нормално развитие и в нормалните си времеви граници. Други пък твърдят. Един инакомислещ икономип. които раз. че най- ниската точка е достигната през 1997-1998 г. е да увеличи печалбите пи". м и-10 тя може да направи. 5ш1е 1200. Що се отнася до дефлацията. което адрес: с противоположно явление на дефлацията. Тези интерпретации предвиждат още няколко десетилетия на рас- теж и дори ускоряването му. н чийто модел се вмъква и дефлацията. въпреки това смята. че той вече е достигнал дъното си. която противо- речи на Кондратиевия цикъл като никоя друга. Федералния! ре- ч-ри трябва само да напечата повече пари. който смята. Професор по икономи- ЕсН1ог: 1ап Оогс1оп ка от РерреМте 1/п™егзг1у категорично заявява: „Повишаването на цените на акциите неминуемо ще доведе и до повишаване на цените във всички Пазарът на акции. ДА СПРЕ ДЕФЛАЦИЯТА Смятам. Една публикация на група икономисти твърди: действат по много интересен начин. По фипансон 1гпе1!И'!ионен канал един анализатор (който явно определя дефлацтпа ка | | > падащи цени) остроумничи: „Не се тревожете от дефлацията. продуктивността. улесни манипулацията на икономическата активност. Пепчки. че тя е неизменна. като предсказаха ускоряване на инфла- Ета11: 1ап_§огс1оп@сапассог(1. дъното е в началото на осемдесетте години . не и отражението му върху цените на акциите през последните 300 години тема предвид логиката. През последните няколко месе- ца двама от най-известните икономисти отново изказаха този страх ни ТНе Ьоп$> №ме Апа1уз1 страниците на ]Уа11 5(гее( ^оита^. който през 1998 г.

че Федералният резерв може да прави тези неща е погрешна. Световната банка. Дали наистина пра- енергия. централ- социалисти до обективистите. на която и да е години). че Федералният резерв е управлявал мически трактат. всеки. че продължител- дералния резерв да предотвратява рецесии е „озадачаваща". От него ще Председателят също така изрази и мнението.винаги са ги влошавали. че идеята за способността на Фе. използващи петрол за източник на е в състояние да смекчава колебанията в икономиката. отколкото мист на ^еи^8с\^е ВсиЛ в Ню Йорк преценява: „Шансовете за дефлация са през двадесети век с такава. Докато пиша тази глава. Бивш правителствен икономист се ше- то развитие. дици. Други екзалтирано посрещат падащите ни това? Политиците и повечето икономисти твърдят. Основен принцип е. Национално бизнессписание ни гаран- Тук не е мястото да развивам трактат на тази тема. Оставете тревогите си за дефлация настрана". но истината е. Реалният икономически растеж на Хонконг най-много 1 към 50 (явно те са се повишили от 1 към 10 000 преди няколко през втората половина на двадесети век надмина този. че пазарът на акциите се движи от „вълни на опти. пого. аржентинската икономика катастро фира въпреки манипулациите на нейните „всемогъщи ръководители". а само намален темп на инф- ча реализъм ще свърши работата. Лзия до неговото грандиозно сгромолясване през 1997 г. икономиката през осемдесетте и деветдесетте години по един великолепен ралния резерв е усвоил изкуството да контролира парите и икономиката мамин. шателството в нормалното функциониране на свободния пазар може само гъщи ръководители". Може ли Федералният резерв да спре дефлацията 123 който ще сложи повече пари в джобовете на консуматорите. напротив . че бордът на Феде. Трябва само да се огледате. че виновникът за откло- ни. че той също така притежава огромна сила да мани. че дефлацията е „на 57-мо място в списъка на моите тревоги. През август 1999 г. че централната бан- напоследък цени на стоките като икономически стимул „равносилен на ка е необходима за постигане на максимален растеж. на следващата депресия." Президентът на Федералната банка на Сан Франциско казва: страна в света без наличието на централна банка. Международният валутен фонд. веднага предна за икономическия растеж. Днес е почти невъзможно да се открие макроиконо. Икономистите. идеята.122 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА / 'нава 13. в който да не се утвърждава идеята. че вме- ни от случайни рецесии. че ръководителите независимо дали IV са аржентински. няването от пътя към още по-голям просперитет е днешната изключително пулира пазара на акции. След завършването на възхода на Япония през 1990 г. като посочи и ната политика на неограничено предлагане на кредити може да има после- причината за тези събития ." Тези коментари за дефла- доказателства за резултатността на тези икономически ръководители. за да принудят залязващото слънце отново да изгрее пад професионалистите. но една малка до- тира: „Това. Кач- Всемогъщите ръководители пам „въпреки". от кейнсианците гази страна. (п манипулациите на Федералния резерв върху банковата система чрп През октомври миналата година пред съвместната сенатска икономическа упссняване на кредитното предлагане. Хората си мислят. глупава политика на централната банка. Всеки. но никой не го слуша. а предотвратяване на катастрофата? Те бяха безкрайно поразени. че тона с дефлацията невъзможна. Старшият иконо- беше по-голям през деветнадесети век без централна банка. докато най-значимите грешки трябва да се търсят в мина мизъм и песимизъм". наречена „всемо. цията отразяват едно здраво утвърдено професионално мнение. нещата. че „Според мен. породени Идеята. шсто съвремие. което е пред нас. Но фаталните грешки. Някакви опити чл трябва да се пребори с убеждението им. към края на д е п р е с и я I л обществото ще се отнася с голямо неуважение към Федералния речерн п другите централни банки. който предизвика тази армия от финансови и икономиката безуспешно използваха всички възможни макроикономичес- икономически мислители. ще родят горчиви плодове по време комисия самият Алън Грийнспан заяви. японски или американски не съдействат за подобряването ма Корените на вярата във вечния просперитет и инфлация. че инфлацията е неизбежна. трябва да направи заключението. от либералите до консерваторите. че навлизаме в период на продължително понижава- съществува връзка между наличието на централна банка и икономическо- не на цените няма реапна основа". Повечето финансови специалисти вярват. включваща спектъра от академичните умове до ки инструменти. но и цялата икономика". За много хора най-големият шок и ичненадл . иъзможно. съпроводе. които не вярват. На тази тема той е прав. Много хора вярват. Реалният икономически растеж на САЩ лацията. не е дефлация. който твърди. Без значение дали истината ще излезе наяве.„човешката психология". че Федералният резерв извлекат полза не само компаниите. регулаторите на Както виждате. можем да открием в заблудата. радетели за пазарна икономика. да му навреди. за да видите след 56-та .страхът да бъда изяден от пирани. допуснати к на той много точно каза. Така ли е? масирано намаляване на данъците". че централната банка е гува. от монета- ните банки и правителства „мъдро ръководеха" възхода на Югоизточна ристите технократи до някои от привържениците на австрийската школа. скоро ще критикуват Федералния резерв за грешки.

Той може да намали задължителните осемдесетте лихвите достигнаха до 16% и Федералният резерв беше при- резерви или да намали лихвения процент. за да избегнете заблуждението и финансова. за- щото исканията на кредиторите са по-силни от желанията на Федералния Федералният резерв може да стимулира разширяването на обема на речсрв. така че дори п при следващите няколко години е друг въпрос. Н добри времена колкот • ( . че Федералният ре. желаещи да вземат заеми. докато иппсата на желание от страна на банките да отпускат заеми или пък песпо отпускането на кредити е нещо съвсем различно. В такива времена години.124 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА / 'чина 13. защото д л ъ ж ш щ ш с купува и продава еднодневни договори за обратно изкупуване (бел. кредити и малко достъпен при наличието на субекти. Когато цените на стоките започна! да пада! като израз на отчаяние. икономики. които инвестираха в дълг. отново се свие? Може би ще намали лихвения процент до О? А после? което да компенсира риска от загубата на парите. по който отпуска заеми на бан- нуден да следва пътя им не защото искаше тези лихви.рчо при дефлация. < ооиоетта на техните клиенти да вземат заеми.25% . че през последните седмици ми. крайната Направете всичко възможно. Федералният резерв може просто да напечата пари. м манипулират кредитната политика. които са обезпечени заеми между банки и дилъри. Ако Понякога икономистите правят намеци за това безсилие на Феде- работата на Федералния резерв е само да създава нови разплащателни ралния резерв да стимулира кредитирането. за да я парира. по-ниска е лихвата. В този случай те повишават лихвата по заемите си до пиво. ако икономиката рочни пари. По време на икономически контракции вало за толкова кратко време. По този начин. Какво ще направи. че дефлацията е невъзможна. Това се разбира само като сигнал за намеренията му.например намаляването на лихвения процент от стра така. нр. стойността на парите се повишава. и м : офицакмпш ( 'ъщестиуиат така паречсшпс „плати. където лихвите реално са паднали до нула. Това продължава повече о г Федералният резерв влияе върху краткосрочните междубанкови |0сет години в Япония. ча да ичема часм" . за да защити тачи п. За- та разруха. определени от Федералния резерв. След като доведе задължителните резерви до нула. когато говорят за неефективна сметки или пък да произвежда банкноти. участват в I-д елката с желание и увереност.би се възприело ш-!!ш спира при лихва от 0%. при която банките могат да заемат краткосрочни зае- зерв никога не е знаел какво прави. По този начин голяма част от възможности- IV се страхуват да отпуснат дългосрочни заеми. Във времена на възход на общественото настроение тази стратегия работи. Може ли Федералният резерв да спре дефлацията 125 през следващите десет години ще бъде разкритието.. През 2001 г. не могат да преодолея! кредитните пари зависи единствено от прищявките на емитента. така че л п х ш п с не л к н . Федералният резерв по- Независимо от лихвите по федералните фондове банките определят нижи лихвения процент от 6 до 1. по също така и от желанието на банките да ги отпускат.ча тези. толкова по-ниска е лихвата. Федералният резерв активно п у п е п а лихва реалната цена на заема е много висока. В по-страшни времена папките на практика спират всякакво отпускане на търговски или потре- Защо Федералният резерв не може да спре дефлацията ппц-лски заеми. |. за да си даде парите на заем.банките и техните клиенти. която ще сполети тези. че Федералният резерв прави банковия кредит повече или по- на централните банкери по света да управляват нашите пари. а защото ги изиск- ките. а дали нуждата няма да ги доведе до тази мярка н ш. фннна да върнат на по-късна дата долари с по-висока стойност. по лихвени проценти. Що се отнася до задачата му от първостепенно значение за тези 89 ма на Федералния резерв не стимулира кредитирането. По време на инфлационните седемдесет години и в началото на банковите кредити по два начина. защото взимащите заеми . възможностите на първия източник. Така че успехът на Федералния резерв да влияе върху писма на кредитите зависи не само от желанието на хората да вземат чае Безброй много хора твърдят. м м така наречена „лихва по федералните фондове". Никои пс репо). той наистина може да постъпи парична политика . Федералният резерв пряко влияе върху междубанковите заеми. той е изчерпал иа. които погрешно вярват в способността оележете.нещо. Фактът. защото ми. при която те могат да предложат дългос- американски чиновници са изнасяли в Япония лекции на тема обуздаване рочни заеми на обществото. За нещастие на ж с л а с п п н с заеми на банките. което никога не се е случ- I мои собствени лихви по заемите. ще бъде оценен като израз на изключително високомерие. Печатането на ниските лихви. въпреки че чрез операциите си на дефлацията. По време на парични кризи опитите на Последният коз на Федералния резерв Федералния резерв да контролира лихвените проценти не са успешни. манипулацията на лихвените нро понеже банките почти никога не вземат заеми от него .а дм плаща. то тя е била да поощрява кредитната политика. при която отпуска краткосрочни "Псмьт на кредитите продължава да се свива. Той определя лихвата. цел е упражняване на влияние върху заемната дейност на обществото. даже и с евтини краткос- те и на втория източник са изчерпани.

не са машини. още |||>!ши. бМ чиняват. кос- частните вложители. Ако хората и корпорациите поправят нейните търговски партньори. Когато служителите в кредитните отдели се уплашат. Отново стигаме до фактора. ш|ц. че кредиторите се страхуват от промени към съхранение. В фоика хората ще оценяват действията на Федералния резерв по различен по-емоционални времена Федералният резерв ще трябва и да поддържа н и ч и и .м мопсгичирапи всички просрочим в системата . които централните банки биха могли да използват в борбата си с ции не могат да предотвратят дефлацията. I мино. Каквото и да направи Федералният речсри. Може ли Федералният резерв да спре дефлацията 127 126 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА м. без да обмислят сериозно постъпките си. дефлацията. Когато са били шгмп. С подобна психическа пас уплашат. те усещат центи зависят най-вече от пазарната психология и не могат да бъдат уп- | пмо опасност. Друг пример на защитна психика е увели- да ги принудят да взаимодействат. те искат връща По този начин. Те стават потиснати. По същата логика цените на акциите достигат непокорени върхове. независимо от това кол на Федералния резерв за контрол върху кредитирането и лихвените про- •ю надеждни са клиентите им. взети по време на прс зерв контролира лихвените проценти и предлагането на кредити. т и п I |рсдставеге си сценария.гладко и плавно. определящ тази 01 ново действат импулсивно. Блоко- просрочия. че да дават заеми. отколкото когато са били изпълнени с вяра и надежда. а емоционални същества.пазарната психология. въпреки противоположните твърдения. Ако някоя страна не възприеме протекционистка политика. и п ш п и я възход. вместо да теглят позволяват на банките да дават пари на когото си искат. претенциите ц.вж. някои банкери са заявявали.1 ' п ш я I резерв започне да разменя портфейли от лоши заеми ча банкноти. Икономистите от всички спектри на дъгата правилно смятат. Така що внимателни и сърдити по време на депресии и точно течи емоции ги при ''|. кор- Когато банките и инвеститорите не желаят да дават заеми. а не Федералният ре- » у ш а т на необмислените импулсивни решения. те често действат импул- становка. за да предотврати банкови фа отбранителна позиция. ии гласуване от страна на корпорации. винаги се чуват гласове в негова защита. Преди да завърши цикълът доста статии ще бъдат из- веститорите не са настроени да ги отпускат. високи лихви могат да ги стимулират. доверието на вложителите. защото по-високите лихви не само привличат капитала. Но това не е така и» мля ват. поставяни под натиск. Промяната в душевната нагласа на хората от рачширявапс ю. но е съмнително. При една дефлационна катастрофа повишаващите се лих- протекционизмът е вреден и въпреки това. че пазарът. По същата причина кредиторите не се при- реагира чрез падане на цените на облигациите и повишаване на лихвите по |гспяват да отпускат заеми на слаби длъжници. за което по-късно и те съ- заемите за всички освен за най-сигурните длъжници.т- В противовес на традиционните макроикономически модели хора \. това ще повече пък на желаните от него лихвени нива. ю на заемите и спират отпускането на кредити. Така консуматорите. Пример разлика .\ I . По същата логика в една песимистична обстановка корпо- Съществува една невидима група от заемодатели в тази игра .'|. централните банки не могат м и г а и и на тема тарифни войни.бъде тълкувано като цинизъм или страх. В такива времена консуматорите възприемат защитна застраховане на влоговете (РВ1С . Заключението е. страхливи. че Федералния I Тази балансираща позиция ще ограничи влиянието му и ще го постави в 1 (и 1г|ж може просто да напечата банкноти. когато страхът прави хората по-консервативни. профсъюзи или области изискват Един консервативен кредитен пазар може напълно да осуети наме- импортни тарифи и забрани. което неизбежно води до задуша- нямат желание да вземат и да обслужват заеми. В дефлационни времена пазарът III което след това съжаляват. глава 19) и всеобщото безразличие • ||> иегия. като избягва предизвикващи паника действия. м и т 1К) точи начин удави това море от лош дълг в океан от мари.чраняване е ключът към разбиране на въпроса защо банковите машина- схеми. при който в началото на дефлацията Фс. които благодарение на Федералната корпорация ча р С мчраз на страх. Когато настроението на кредиторите е 1м действия под натиска на консервативна психика е стремежът на прави- черногледо. като предпочитат да съхраняват и спестяват. просто. Вместо да виждат възможност. да инвестират и харчат. само по- порациите и правителствата си позволяват да поемат огромни обеми дълг.м . те възприемат желанието на заемополучателите като израз на п-штвата към протекционистична политика по време на дефлационни пе- отчаяние и колкото по-висока е лихвата. че някоя от тях ще има успех в реална об- Когато масите са обхванати от ентусиазъм. а политиците ги въвеждат. за да бъдат преич- ренията на Федералния резерв да стимулира сключването на сделки. нека да се върнем към идеята. а може би и ужасят. / к та 13. те така могат и да го прогонят. или пък ако банките и ин- нипс ма търговията.безу- рицните намаляват тегленето на заеми за разширяване и придобивки. По време на дефлация дори и нулевите чмпмщият се консерватизъм от страна на банкерите при кредитна контрак- лихви не са стимул. те също Обратно на това. По ирония на съдбата истински опасните действия са ре- равлявани чрез декрет. когато психиката на хората се вени проценти по облигациите означават. че вложителите ще се ю пи. ако научат какво се прави с техните пари. Имайки това предвид. без да влагат разум в постъпките си. толкова по-трудно се съгласяват риоди.

Федералният резерв има четири портфейлите на банките. правителствата и централните банки не могат да скрият своите ре- шения. се дължат 1МНМ10ТИ като средство за обмяна и съхранение на стойност.5%. 1П1 от 10. основни задължения: да подържа ликвидността на банковата система. м\ (кчснците държат 45% от съкровищните бонове и облигации. които са резултат от тви само ако правителството му даде мандат за такава дейност. тази акция може да задълбочи ма сила на Федералния резерв. При една защитна емоционална среда всяко совата система тези задължения ще си противоречат. то другите ще мерена политика. Падането на цените на облигациите ще обезсмисли непопулярните опити на Федералния резерв изкуствено да разшири креди. той предложи пари само в замяна на най-качествените заеми в В контекста на нашата дискусия. купувайки обезценени портфейли. Предполага се. Въпреки че е възможно Федералният резерв да въз. падане ио". или пък от хипе. нищите банкови влогове. Сведенията. сценарият за плавна. Какъв ще бъде пътят на Федералния резерв. стойността па и Н1 м може да предизвика драматична инфлация. Кредитният Кинг Конг. иска и ако прищявките му се удовлетворяват. с други думи. че той не е длъжен да спасява банки. Два са проблемите. Дори когато рапно детство. Федералният се отърват от него и по този начин да предизвикат сриване на цените му. Следователно те. При една криза във всички звена на финан- дефлацията. а не Феде- нарий. Дали умит предизвика страх от просрочия на по-слабите длъжници. чамази доверието на обществото в банките. Федералният резерв се съгласи да монетизира заемите на ня. на доларовата стойност на всички раздадени заеми. пр. а гражданите им притежават доларови Проблемите. Първият е. и 75% от всички 100-доларови банкноти. които ще понижат ка.мрмрапето (бел.кна от отговорността при една всеобхватна банкова криза да защити от правото си да го купят отново след изтичането му. т. пред които ни изправя този сце. но трябва да ви е ясно. Може ли Федералният резерв да спре дефлацията 129 дефлация и протести. а не за рискованите. нетният резултат от този опит ще бъде всеобхватно на. пазарът на злато и валутният /м-мие с да подкрепя националната валута. По този начин Федералният резерв се тежатели на дълг със съмнително качество с близък падеж ще се откажат (пмт. Уплашените прите. А к о сисчошштс шпнт . която е насърчавал в чеството на неговите собствени резерви до нула. пред които Федералният резерв е изправен. че кризата е по-дълбока. Обемът на непогасс.128 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА / '. а не да я облекчи. Р< шшцницата като банкови резерви. м. . и на събитията. банки. които се противопоставят на мита за всемогъществото м г ч а т а пари или да се грижи за някого. което той с удоволствие може пазар. Изнервените при. когато е под напрежсшк 1 .8% на 91. което ще пея.връщането в страната източник) па течи ипстру са тези. Второ. При наличието на пълна прозрачност за действията на централните ни и чпълнява. Неговото основно законно задт. които са и негови резерви и приеме план за агресивно вливане на ликвидност в банковата система в да поддържа на подходящо ниво долара.л на Федералния резерв: пазарът на облигации. че Федералният резерв и правителството са предприели предна. да поддържа доверието на па нират хората от нея. да та дефлация е измислица. че Федералният резерв е възприел една нежелана по- литика веднага ще се разпространят по света и пазарите ще реагират по Местна инфлация чрез репатриране на дълга подходящия начин. отколкото са очаквали и ще приеме стъпките към премахване на задължителните резерви. независимо от това какво ще се случи с банковата система. пак) или не.трп към ценните книжа на Съкровищницата.ч<1ва 13. ри ге на вложителите на банките. а да избере между това дали да защити долара жатели на дълг със съмнително качество и далечен падеж могат просто да п и й дълга на Съкровищницата. телите на облигации да изпаднат в паника. да Има три сили. а с кредити. той се ориентира към „качест- маляване на покупателната сила на дълга в долари. могат да влияят върху инфлацията и дефлацията. който Федералният резерв е отгледал от най- стане едва след като дефлацията опустоши цялата система. т а к а че а (ара. Феде- да се разорява. насочена към подкрепа на валутата. Всъщност на факта. мг се чнае. Така заедно с пазара.дат изложени на риск или дори обречени. които държат кормилото па л и х в е н и т е проценти. продължение на седемдесет години. Други страни и централни банки също държат ценни книжа па См* тите и паричната маса. ще накара притежа. че светът е наводнен не с пари. валутата и общото количество на кредитите. |. кои банки. че ре инвеститорите. Може би тези конфликти са принудили Федералния резерв да пред то доказателство. Това може да се възприеме ка. рнерв реши да покаже предпочитания към някое от тях. може да се държи благоприличие само ако се знае какво през 1933 г. тази промяна прехвърли пълната морална отговорност за на- ринфлация. Ако Федералният сведение. рперв повиши дела на съкровищни ценни книжа в дълговите си портфей- Ако това се случи. което е дефлация. която ще обезцени всички дългове в долари. ралният резерв се е превърнал в роб на тенденцията. През периода 1928-1933 г. тъй като доларите са източника отговор на развиващата се кредитна криза. която звучи правдоподобно само ако се елими. че Федералният резерв е банка и не би имал желанието ралният резерв. т ъ р г у в а н и ните кредити днес далеч надхвърля този на парите в обращенис. Това може да се осъщес. които решат да продават облигации н големи количества.

а политиката на правителствата . където ще Може ли правителството чрез харчене да заобиколи дефлацията и има много малко останал за разрушаване кредит. ръководителите на централните банки мопп да бъдат изобретателни. поради които инфлацията може да се ускори в глоПл Финал лен или локален мащаб в близко бъдеще. повикът на истински разум- ако те върнат своите доларови банкноти. по който то върви. подобен сценарий е твърде вероя- на търсенето на стоки и услуги. защото и парите ще са се обезценили. Обемът на дълга ще ния това няма да се случи преди една финансова криза.сот. парични потоци са огромни.е. За да сте дотвратяването на една всеобхватна дефлация трябваше да се мисли преди информирани. при дефлационната катастрофа. трябва да призная. Що се отнася до репатрирането на валутата. и тя в края на краищата Въпреки заключенията ми.). прегледайте сайта ТптТаЬа. ако дола.при наличието на подходящата доведе до катастрофа на съкровищните ценни книжа.промеилии. които биха противостояли на дефлацията. отгледани в бъде дефлационен. Както е Единият начин е да се наблюдават приливите и отливите в обемите неизбежна болката при лекуването на наркотичната зависимост. Този стимул. За пре. при положение че не се ограничат разходите на правител. ефектът от която ще психологическа среда дефлацията ще надделее. Днес хората. трябва да бъде: „Не се съпротивлявайте на вълните". Хиперинфлация на валутата Може ли фискалната политика да спре дефлацията Въпреки че не виждам никакви сили. сметки в тази супер раздута валута ще имат много по-малка или пък никак- ходите на правителството е добра идея. променят политиката на харчене и данъчно облагане с цел повишаване текста на следващия Кондратиев цикъл. но по ирония на съдбата крайният резултат е същият. В края на хиперинфлацията всички банкови ството. Забелязали ли сте повишаващата се фискал- на консервативност на правителството през последните десетина години? Пазарите ще сигнализират инфлацията Дори демократите са се изказвали за предимствата на балансирания бю- джет. законът повелява Федералният ните. Докато ликвидността се подобрява . Безсмислено е да се нама- ляват данъците. но поради политически съображе. Може ли Федералният резерв да спре дефлацията 131 титори се усъмнят в качеството на този дълг и изпаднат в паника. световна война. случаи и парите изчезват. това ще Няма значение как ще се развие тя . обичат да ровото изражение на парите и дълга падат. Когато правителството възприеме политиката на валутна хиперинф- да е предлог е вредно. Увеличаването на разходите на правителството (с пация. както и ният резултат е парична и кредитна разруха. ще знаете. което е дефлация.няма опасност бежна ще бъде болката при лекуването на кредитната зависимост. възможността да се намерят решения на проблема с дефлацията. Самото решение да се прибегне до тях.) мепогасения дълг. при което паричният ефект ще бъде равен на нула. благоприятната обстановка на (V) вълна от степен Суперцикъл. каквато беше използвана от Конфедеративните щати през 1860 г. Това е една огромна промяна в мисленето. стойността на доларовите бан. съвсем вероятно е да се депресията? Правителствата понякога „преправят" фискалната политика. На дъното. м. Можете да получите бон много години. Япония го е дефлацията. че международните поражда тенденциите към инфлация или дефлация. Това са причините. Дори като тази обстановка е на път да се промени. какво ще стане след нея е друг въпрос. дори и при хиперинфлация. Тъй кноти ще се повишава и чужденците ще ги стискат с двете си ръце. Моето мнение е. изборът на конкретния метод и степента на използването му зависят от психологическата настройка. се е свил или изчезнал. В най-тежките Средствата за макроикономическа манипулация не са като механич. която са имали преди. Как бихте разбрали. така неиз. чийто ефект е краткотраен. както и използвала повече от 12 години безрезултатно. Повишаването на данъците под какъвто и тен. см н ход.. Намаляването на раз. ищец пробен абонамент на следния адрес: . Сега е твърде късно. В този случай. иа стойност в сравнение с тази. че дефлацията е факт. е съвсем различен от този при води до едно дълготрайно влошаване на финансовата система. пътят. че моят прогноза за дефлация е погрешна и че инфлацията или хиперинфлацията Финансовата невъздържаност от предишните години доведе до не. ч| дефлация. Когато тя се свие. че в кон- т. според мен. край- ните лостове на машината. в или без повишаване на данъците) прехвърля богатство от ръцете на спес- I 'срмания в началото на двадесетте години или във Франция след Втората тителите в тези на потребителите. защото разликата трябва да се вземе на заем. 130 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА / 'лава 13. цитират мъдростта: „Не се съпротивлявайте на Федералния резерв". резерв да възмезди притежателите им чрез продажба на съкровищни обли- гации. развие валутна инфлация или хиперинфлация.

Това означава. в своята цялост IV (в кръгче) вълна от Грандсуперцикъл би трябвало да продължи около един век и ще се състои от два или три мечи пазара с един или два бичи пазара между тях. възможно е тази книга да не даде отговор на всички въпроси. който е по-важен. защото той ще катастрофира и при двата сценария. че паза- рите се опасяват от доларова инфлация. Пазарът на облигации няма да бъде най-добрият барометър. това със сигурност ще означава. 8иНе 350. Идеите. че дефлацията на кредитите. не е от степен Супер- цикъл. В тази книга вниманието ни е насочено към първия мечи пазар.сот 1пуез(теп1 КеззеагсЬ ^еЪзНе: \у\у\у. това ще е сигнал.132 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА ТптТаЬз. или че търсенето на долари за заку. СА 95401 РЬопе: 707-874-9456 Рах: 707-525-1011 В1гес1ог: МюЬае! А1ехап<1ег ЕсШог: СЬаг1е$ ВМегтап Книга втора Вие самостоятелно можете да предугаждате промените като следите двата най-чувствителни барометъра на паричните промени. а може би и непосредствени последици ще бъдат по-тежки и озадачаващи от тези при катастрофата от 1929-1932 г. Ако златото рязко потег. е по- силна от тази на доларовите кредити. че пазарът се страхува от инфлация. Голяма степен на сложност Върхът. а е от степен Грандсуперцикъл според графика 4-1. но ако цената на златото се повиши над 400 долара за ун- ция. КАК Д А СЕ ЗАЩИТИТЕ начава. И СПЕЧЕЛИТЕ пуване на американски стоки от чужденците отслабва.1пт1аЪз. това може да оз. Надявам се да мога да препоръчам злато на по-ниски. деноминирани в други валути. това значи. както през 1929 г. че крайните. ПРИ ДЕФЛАЦИЯ И ДЕПРЕСИЯ ли нагоре спрямо долара.сот Е-таП: тГо&^ппиаЪв. въпреки че в предходните две глави се опитвам да покажа рисковете за един по-дълъг период от време. Зата Коза. Ако цената на долара започне да пада рязко спрямо другите валути. От друга страна. ще ви покажат как да се предпазите при дефлация и при ка- тастрофа на долара. че дъното вече е направено. е пазарът на злато.сот АсИгезз: 520 Мет1осто Ауегше. Другият паричен барометър. изложени в глави 18 и 22. близо до дъното на дефлацион- ната криза цени. Тъй като финансовия т свят е все още не много добре опозната територия.. . който се оформя при пазара на акции. Както е обяснено в глава 5 на книгата „На гребена на приливната вълна".

фалити на корпо- стоковите пазари или пък специалисти при пласирането на инвестицион- рации. Липсата на подготовка ще ви направи много уязвим при една серпоч ма рачруха във вашия живот. Ако настоящите или бъдещи закони на страната. в която живее читателят. Това не е вярно! Губенето на пари е лесно и точно топа правят повечето инвеститори. сгромолясващи се взаимни фондове. шени в демокрациите от западен стил по цял свят. Такава е целта на тази книга да ви помогне по време на може би най-трудната финансова обстановка.. адвокати или брокери..Томас Лодж. Много инвестиционни съветници казват. съветваме читателя да об. Нито авторът. забраняват ня- коя от разискваните в тази книга дейности. . ще бъде разтьрсен. Подготовка за предприемането на правилни действия мисли други решения. съветници в областта на инвестирането на финансовите или ращения на работна сила. трябва да потър- ча со случат. висок процент на безработица. Ако се нуждаете от конкретен съвет. нито издате- митнически кризи. когато открие.. . след като знаете какво трябва да направите.. банки и застрахователни компании и накрая финансови и ните инструменти.. масови сък- фейли. Нито ав- При една катастрофа и депресия могат да се видят акции. Предпазването на вашето ликвидно богатство при дефлационна ка- гастрофа и депресия е сравнително лесно. Сенките на изящността. общини. но в края на краищата губят. Защитата на другите ви активи и осигуряването на вашето ич- За вашата безопасност хранване са сериозните предизвикателства. Ако пък сте подготвен. което ще последва. 1592 г.но Филамис . Целта ви е да сте сигурни. че правенето на пари ч реч инвестиране е лесно. Целта ви е да направите всичко възможно вашите финанси да не бъдат разрушени. че Глава 14 отливът не ще настъпи и песента ще продължи вечно". За известно време те може и да спече- лят пари. Какво трябва да се прави е най-трудната част от задачата ви. неподозиращ рисковете въп фм лят препоръчват придобиването на някакъв специфичен финансов про- мапсовата система. въпреки че те многократно са се проявявали в миналото. защото почти никой не пише на тази те- Действията.вървеше по този път . ПОДГОТОВКА И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ Крайният ефект от дефлацията е намаляване на предлагането на па- ри и кредити. обсъждани или препоръчвани в тази книга. губещи торът. Засега вие трябва да не позволите да етапете юмОирана жсргпа на депресията. са разре. Обикновеният човек. сите услугите на компетентен професионалист.. ма. че тези неща м<>1 а: дукт или услуга. Резултатът от депресията е финансова разру- ха. „. нито издателят се поставят в ролята на управители на порт- ')()% (понякога и повече). но и при сьжи пинамето. Настоящата книга ви дава лечението на тази финансова болест.смяташе. вие ще реалшнраи- пичпомителни печалби не само по време на катастрофата. че тя няма да намали предлагане- то на пари и кредити за вас. разрешени от законите на тази страна. Запазването на придобитото преч пития живот може да се счита за постижение.

то връщането назад ще бъде съизмеримо. Вие трябва да сте достатъчно сръчен отрано да забележите промените и да реагирате на тях. Тези подходи са просто измамни. Аз пък казвам: „Не. спецификата на някои от моите предположения е чуисткитснпп безгрижно се съгласявате с мнението на широките маси. Първото. вате част от капитала. или . На следващите страници ще се опитам да из- градя тезата. ще бъде от по- висока степен. „балансиран портфейл" и т.136 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА / лава 14. то ще е краткотрайно. Следва респектиращото: „Не мога да продам сега. „диверсификация". След дългата депресия в историята на САЩ продължи три години и пет месеца . трябва да се съ будите сега. до февруари 1933 г.чко | м | у н ц и я . който можете да използвате по-добре". но в сравнение с предишния възход.ще имате 30% годишна загуба вместо това". Основната цел при инвестирането по време на криза е безопасност. тази книга може да служи като |и. и е об- хванало две депресии. до 1842 г. Повечето инвеститори си нямат представа за тези рискове и ще ви сметнат за глупак." Или пък: „Не мога да продам акциите си за кеш. което искате . вие ще получите своето . има глоба за това". поради цената. ако предприемете предварителни стъпки.н. която очакваме. Най. това можете да проучите възможностите за правене на пари по време на от септември 1929 г. докато продължава. че депресията ще бъде сравнително кратко. е да се погрижите за вашата трайна. Ако искате да чпастс кои днес са малкото изключително »>г . финанси.м Ако вниманието ви е погълнато от незначителни проблеми. Много от читателите ще се противопоставят на предпазливите мер- ки. е добро ръководство. почти всяка категория инвестиции ста- ва рискована. независимо дали тя ще настъпи скоро. което следва.м ирсмего. Тъй като промяната. безопасност. Отговорът ми е: „Ако не сте съгласни с 2% годишна печалба. че нито една инвестиционна стратегия не е винаги успешна. което трябва да направите. Най-продължителното падане на кризата и особено след завършването й. Други пък казват: „Не мога да си изтегля пенсионния план.вашата пе- чалба ще стане загуба и няма да ви се наложи да плащате данъци. пазара на акциите в историята на САЩ е било от 1835 г. „само злато". Когато дефлацията е на хоризонта. Въпреки че ми се иска книгата да запази стойността си и след ьт-. Подготовка и предприемане на действия 137 Най-добрата новина е. ходите". за безопасността на вашия капитал и на семействата ви. лихвата е само 2%". преди всичко да е изгубено". Изложението. Предприемане на правилните действия Безброй много съветници възхваляват различни видове „идеални" решения на проблемите с вашите инвестиции като например: „само ак- ции". докато все още има време и да се погрижите ча сношс л и ч н и м. Ще трябва да поема загуба". вие спася- Както подсказва подзаглавието. На това отговарям: „Изтеглете си парите. Например: „Не мога да си прибера печалбата. м и й ме. която трябва да се заплати. но все пак е само ръководство. Моят съиет 1ЧМЮДСПЮ за това как да сложите в ред финансите си преди ДбфалционН! винаги е бил: „Предприемете правилните действия и не се тревожете за рач |' преспя. въпреки че ще ви се стори цяла вечност. вие ще получите това. както аз предполагам. Ще трябва да платя данък!" Отговорът ми е: „Ако не искате да плащате данъци.

независимо дали са книжни парични инструменти или физи- чески активи като например благородни метали. тъй като техните еми- обезопасите финансите си. В депресион- реки това целите ви ще бъдат подобни по характер на тези. Графика 15-1 показва какво се случи с облигациите с различен рей- тинг по време на последната дефлационна катастрофа. Това твърдение е грешно. която постоянно ни се четете тази книга след 50 години. Въп. През следващите няколко години ние безплатно ще осъвременява- ме тази информация на мп-м. когато инфлацията бе- лежи връх. По време на Голямата депресия облига- устроят инвестициите си за дефлационна криза и депресия. за да рофираха. Графика 15-3 ни показва стойностите на индекса ВопД Виуег ?. Облигациите на по-слабите се всякакви изненади. Забележете. независимо от това че мярват в платежоспособността на източника. предлагащи подобни услуги. които не са изучавали Голямаш депресия.рдс ние ще е вярно. когато видят. Поради тази причина дори и цената най-безопасните облигации може да падне. а купонът им над нивата от 1920 г. Те можеха да послужат само за тапети. ако искате да намерите най-безопасните в света места за съхраняване на ваше- то богатство. които трябва да предприемете. че цените ма оГ> шпациите се сгромолясват заедно с тези на акциите.. Една общоприета мъдрост в инвестирането. ще трябва сам да си направите проучва. регистриран през тази година. в следващите глави ще Глава 15 получите отговорите на тези въпроси. тиция при дефлационна депресия. икономистите ще възприемат първата вълна надолу като причмак ш м. в най-добрия случай ирсменно.()-Вопс1 АVе^а§е през последните няколко десетилетия. с времето най-добрите институции и услуги може и да изчезнат и да се появят други на тяхното ТРЯБВА ЛИ ДА ИНВЕСТИРАТЕ В ОБЛИГАЦИИ място. че при криза никой не знае дълбочината и всеки се страхува.еШоНмме. че дългосрочните облигации са възможно най-добрата инвес- нето и избора на инвестициите и посредниците. на което са би- ии през 1981 г. Следващите циите на много компании. натрапва.138 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА зопасни банки. а лихвените плащания по тях ще надхвърлят върха от 13%. които ги предлагат. който не е в Повечето хора си нямат и най-беглата представа за това как да пре. които очакват облигациите да се движат обра н ю па цикъла на акциите. Графика 15-2 по- качва облигационния индекс ^о^V ]опез 40. смитенти също изгубиха голяма част от стойността си. че този срив доведе цените на течи облигации под. докато всъщност обратното пп. въпреки че подобна обстановка може да подне.сот/сопдиеПЬестхЪ. които излагам тук. застрахователи и други. Конвенционалните анализатори. както стана с облигациите с най-висок рейтинг ААА през 1931- 1932 г. общини и чуждестранни правителства катаст- глави ще ви покажат няколко стъпки. . Понякога те се принуждават да продадат обли- гациите си под натиска на принудата да оцелеят. Трябва да знаете. тенти банкрутираха и спряха плащанията. пи времена цената на всяка облигация. цените им ще паднат под нивото. ще бъдат шокирани. По силата па ирония ги. Вижте приликата на тази графика с графиката от 1915-1928 г. който изгуби 30% от стойност- та си за четири години. състояние да плаща.. Ако облигациите следват пътя ( и от тридесетте години.-кч ьпнаща инфлация и съживяване. който според тях е застрашен от фалит. Това кара инвеститорите да продадат облигациите на всеки източник. или пък тези. емитирана от длъжник. е. Разбира се. пада до нула. Ако вие про.

10^8 40 ОТ 1915 ДО 1933 Г. 1930 . Много от тях отипат до рейтинг Г) и след топа отпадат от а . Те показват цените.- 6- 80 . Облигациите с рейтинг Д А Л или ВВВ в началото на депресията обикновено не са го (апачили до к | м ч м. Трябва ли да инвестирате в облигации 141 Т^ 1 Г I г I I I I 1 ИНДЕКСЪТ НА ОБЛИГАЦИИ ОО\У . 1931 . ДОХОДНОСТ НА КОРПОРАТИВНИТЕ ОБЛИГАЦИИ СПОРЕД РЕЙТИНГА НА МОООУ'8 % обърната обратно логаритмична скала д връх инвестиционната мания 1928 г. Ааа 100 -- 90 . 1932 I I | | | I I I I I 14. им кон Графика 15-1 п» са се продавали облигациите в дадения момент.- 10- 1915 1920 1925 1930 1935 12. Основният проблем на тези графики е. Графика 15-2 Призракът на понижаването на кредитния рейтинг 1929 .- 8- Ваа 70 .140 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА I 'лава 15. че те не покачиш пълния т от понижаването на кредитния рейтинг.

Както виждате. По това време те потеглиха надолу. Аз добавих: „Ако изнамерите начин ча къса 50 продажба на боклукчийските облигации.отрицателна доходност. направете го". които ги купят. тъй като немите им оттогава са паднали средно със седемдесет процента.нреки че през този период икономиката се е разширявала. а когато длъжникът е неплатежоспособен и главницата е изгубе- инвестиционната . Същата тази доходност обаче отразява и риска за главницата. Казват ни.4 мания 1998-2001 г. цените им катастрофираха. В последните няколко седмици съветници уверяват читателите. на . че цена лихва рискът се увеличава и ги продават. защото икономичес- 100 ката експанзия означава добри условия за бизнес. кои. в една рядко срещана проява на откровение. ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 15. Колкото по-нисък с тие. Тяхната „висока доходност" е била химера. Тези. се считат за спекулативни. ш. 1970 1980 1990 2000 Графика 15-3 . 110 -- Обратното твърдение не е съвсем вярно. В тези случаи резултатът е ниска до- връх на ходност. Всички други. носещи рей- заменят облигациите. По същата логика и тези. Трябвали да инвестирате в облигации 143 142 поради неплатежоспособност на емитента. този рейтинг. За този клас дълг съвсем не е обидно определението на покойния Франц Пик. В далечната 1988 г. рецесията е към края си. заместват непокриващи стандартите компании с други. са готови да ВВВ. Цените на тези облигации падат. което е благоприятно ча компанията. толкова по-голям е рискът. че 70 . Колкото тинг ВВ или по-нисък. са неудачниците. аз публикувах спе- циален анализ.. защото инвеститорите усещат. които са емитира- ли облигации с висока доходност. което означава. Може ли да се разчита на тези рач съждения? Графика 15-4 показва съдбата на „боклукчийските облигации" 90 -. Повечето п: течи емисии вървят към несъстоятелност. ИНДЕКС НА ОБЛИГАЦИИ ВС^О В11УЕК 20 11ри влошаваща се икономика компаниите и общините. Поради този риск. който 80 -- наричаше облигациите „сертификати за гарантирана конфискация". те ги считат за безопасни инвестиции. които ще бъдат още но- депресирани от този вид облигации през следващите няколко години. че при добра икономика високодоходните облигации са безопасни. което депресията причинява на притежателите на облигации. емитирала облигацията. така че това е прекрасен момент да се купуват „депресираните" боклукчийски облигации. Графика 15-1 не отчита този Високодоходни облигации вид ценова разруха. ще 60 -. в който убеждавах читателите въобще да не инвестират н боклукчийските облигации. все по-трудно посрещат лихвените или щания. Те имат висока доходност и затова хората ги купуват. УСаН 5(гее1 нарича облигациите с рейтинг ИВ или по-нисък „боклук". през последните 14 години. които следят индексите на акциите. че някой и страховити да изглеждат. чийто рейтинг падне твърде ниско с други. Когато кредитните агенции дават на облигациите рейтинг ААА или то следят индексите на облигациите от графиките 15-2 и 15-3. Тези. ден длъжникът може да стане неплатежоспособен. тези графики не отразяват истинското нещас.

които ще запазят стойността си при дефлационна криза. ще паднат до ни. по добре ще е да притежавате краткосрочни дългови инструменти и да лигациите. В най-лошия сценарий. м техните облигации ще блестят като инвестиции. ще е безсмислено да правя такъв списък. В САЩ общин- 60 . Оа1а соиПезу ВЮОМВЕНСд Н 1 1 1 1 1 1 Н- Ако станем свидетели на криза и депресия.не къи висококачествен краткосрочен дълг. дори дългът на някои правителствени агенции е изправен пред сериозен риск.• на дефлационна депресия? Ето го . отколкото в дългосрочен дим . които ще компенсират падапет вото на „боклук". ще получат специален статут. съмнявам се. отколкото могат някога да бъдат изплатени. че като купите облигации с рейтинг ВВВ или по. който може да подбере тези малко на брой.144 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА 15. Много от об. този клас облигации с на й-рискованият сред популярните правителствени емисии. 100 (БОКЛУКЧИЙСКИ) ОБЛИГАЦИИ Притежаването на правителствени облигации от своя страна носи политически риск. Въпреки многото изключения. която в началото на депресията има рейтинг ААА и запази този рейтинг до нейния кран. чип ю 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 продукти или услуги са важни в тази среда. Така че правилото за безопасност гласи: по-добро да ипнссш жаването на рейтинга ще върви заедно с падането на цените. 70 Днес милиони хора и институции притежават освободени от данък общински облигации. Трябва ли да инвестирате в облигации 145 имате привилегията на предварителното осведомяване. Когато голямото МЕЧИЯТ ПАЗАР НА ИНДЕКСА плъзгане надолу започне. Политиците от различни юрисдикции са взели на заем и са похар- чили много повече пари. но тъй като кч. ските облигации могат винаги да изпаднат в несъстоятелност при по-тежки нремена. 40 -- Как да подберем облигациите Ако общоприетата мъдрост е погрешна. Днес съществува една невиждана по размерите си А к о сте купили облигации с дългосрочен падеж. така че няма да р. лихвените плащания се у в е л и ч а и а г нагоре сте в безопасност. нрахосани от предишния. че кредитните агенции ще са в със- НА ВИСОКОДСХОДНИТЕ тяние да понижават рейтинга на облигациите с необходимата скорост. Един нов режим едва ли ще се отнесе благосклонно към кредитите. Правителствата имат дългогодишен опит в пренебрег- 90 пане на правата на кредиторите по време на криза и нито едно правителст- по не е имунизирано против подобно решение на финансовите си пробле- 80 (2) ми. Проблемът е може ли някой да каже кои еа 1счи облигации? Както ще видим в глава 25. Не си мислете. които днес имат висок инвестиционен статут. корпоративни Графика 15-4 облигации. реипвестирате в тях при по-високи лихви. Мом •п разсъждавам върху това кои ще са едни от най-лошите. а след това и ще изпаднат в неплатежоспособност. „Висококачествените" облигации днес • ата продажба на отделни облигации е невъзможна. вие не можете да разчитате на © 2002 ЕШоИ №уе 1п1егпа!юпа1 услугите на рейтинг агенции при критични ситуации. е \ човлетворителна инвестиция. Тогава много градове и области със сигурност ще изпаднат в несъстоятелност.всяка облигация. които са на ръба на понижаване в рейтинг. аз не съм специалистът. Когато цените на дълга падат. Само ю плащане на лихвата по дълга при тежки за икономиката времена ще бъде 50 -• сериозен проблем за много емитенти. 11опп па цепите им. някои корпорации. За съжаление. какъв е правилният начин да ограничим проблема с риска при инвестирането в облигации по време 30 . вие губите от тока Много маса от облигации.

Глава 16. Трябва ли да инвестирате в недвижими имоти 147

Кога цените на имотите падат
Глава 16 Цените на имотите са падали силно винаги когато цените на акциите
са падали силно. Графика 16-1 показва изпитано правило. Ние открихме,
ТРЯБВА ЛИ Д А ИНВЕСТИРАТЕ че в някои случаи върхът на пазара на имоти идва две години след върха
В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ на пазара на акции. Вече са изминали две години откакто най-важните ин-
декси регистрираха върховете си, а сегашното безумие, обхванало пазара
Разбрахме, че облигациите са рисковани. Обаче, всички знаем, че иа имоти, дава признаци за достигане на предела. Цените на имотите ще
цените на недвижимите имоти никога не падат. Така ли е? бъдат последния финансов продукт, който ще направи връх и ще падне.
След опита, който придобихме от пазара на акции през 2000-2001 г., Огромният брой доказателства за едно значително по степен падане ма
хората си казват: „Може би понякога акциите могат да паднат за няколко пазара на акции, които представихме в глави 4, 5, 6 и 7, са достатъчни са-
месеца, но не и недвижимите имоти. Те никога не са падали". Те казват ми по себе си да предвещаят и падане на цените на имотите. Виновникът
това, защото имотите продължават да повишават цените си на върха на ча тези едновременни сривове е кредитната дефлация. Ако някога сме би-
голямата инвестиционна мания, но в скоро време и те ще започнат да па- ли близко до нещо подобно, то времето е настъпило.
дат с развитието на дефлационната депресия. Цените на имотите катаст-
рофираха при депресията от тридесетте години. Малко са тези, които знаят,
10000 -- ПАДАНЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ИМОТИТЕ
че много свързани с имотите цени, като например наемите, продължиха да
ОБИКНОВЕНО СЪВПАДА
падат през по-голямата част на четиридесетте години, след едно значител- С ПАДАНЕТО НА ЦЕНИТЕ НА АКЦИИТЕ
но съживяване на акциите. Цени на акциите, годишна, молулогаритмична скала
Най-лошото при пазара на недвижими имоти е липсата на ликвид-
ност по време на мечи пазар. Ако акциите, които притежавате, паднат с край на нарастването на цените на имотите

60%, и вие разберете, че сте направили ужасна грешка, можете да се оба- 1000 -- I
дите на брокера си и да ги продадете (освен ако не сте от взаимен фонд, периоди на рязко падане
застрахователна компания или друга институция, притежаваща милиони на цените на имотите
акции, при което вие сте в безизходица). При пазара с недвижимите имоти
не можете да вдигнете телефона и да продадете. Трябва да намерите купу-
вач, за да продадете къщата си. При депресия купувачите просто изчезват. 100 -•
Мама и татко се преместват да живеят при децата си или децата се пре-
местват да живеят с мама и татко. Хората започват да живеят в офисите си
или да превръщат жилищата си в офиси. Бизнесдейността спира. Налице е
голямо пренасищане с имоти.
В първите стадии на депресията продавачите се придържат към една 10 --
грешна представа за реалната стойност на имота си. Те слагат висока цена
на къщата си, защото тя е струвала толкова предишната година. Познавам
хора, които правят това сега. Тази упоритост води до падане на търгувани-
те обеми. В един момент някои от собствениците се огъват и продават на О 2002 ЕИюП \№»е 1п1вгпа(гапа1
Зоигсе: 'Неа! Ез!а!е алЛ ВиЛпезз Сус1ез;
много по-ниски цени. След това и другите се принуждават да свалят цени- 1 -- Ргел Е. РоМхату. Оипе 1991 (1п1еггм|) апй
1Ье Рейега! Яеаеп/е
те. Каква е психологията на потенциалния купувач при това положение? ———а 1
„Гледай какво става. Цените на имотите падат. Защо трябва да бързам? Ще
1785 1815 1845 1875 1905 1935 1965 1995
почакам, докато паднат още повече". Колкото повече цените падат, толко-
ва повече купувачът ще отлага покупката. Това е спирала, насочена надолу.
Графики 16-1

148 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА / лава 16. Трябва ли да инвестирате в недвижими имоти 149

Раздуването на кредитите на къщата, то дори и ако цената падне наполовина, банката пак ще зашили
парите на своите вложители, като я продаде.
Огромните количества кредит за финансиране на покупки на имоти Използването на съвременните методи на „изобретателно финанси-
днес ме принуждават да надам вик: „Балон, гигантски и исторически по ране" прави парите на вложителите напълно незащитени от пазарния риск.
размерите си балон!" В резултат на тази дейност рекорден процент амери- Ако приемем, че банковите заеми за покупка на жилища са лоши
канци днес са на книга „притежатели" на домове, посредством ипотечен сделки, какво бихме казали за трите трилиона ипотечен кредит, отпуснати
дълг от 7.6 трилиона долара. Две трети от тях дължат средно две трети от от спонсорираните от правителството Федерална национална корпорация
стойността на домовете си плюс лихвата и тези две съотношения растат с ча ипотечни заеми (Рапше Мае), Федералната корпорация за жилищни за-
голяма скорост. еми (РгейсНе Мас) и Федералната банка за жилищни кредити? Основни
Хората могат да си купят къща с малка, а в много случаи и без пър- финансови институции всъщност инвестират в огромни пакети от тези
воначална вноска. Те могат да вземат заем срещу цялата стойност на къ- ипотеки, инвестиция за която те и техните клиенти (между които може и
щата (бел. пр. рефинансиране). „Как е възможно?" - ще попитате. „Не да сте вие) със сигурност ще се разкайват. Списанието „Мопеу" от дексм-
трябва ли да е налице поне 20% собственост върху имота?" Да, донякъде. ири 2001 г. пише, че главният изпълнителен директор на Рапше Мау е
Кредитните институции би трябвало да бъдат санкционирани, когато дават „може би най-увереният директор в САЩ". На притежателите на акции и
заем на стойност повече от 80% от стойността на незастрахована ипотека. ипотечни пакети на неговата компания не остава нищо друго освен да
Но ако тези имоти се застраховат, което не е трудно, границата може да споделят това чувство, защо увереността е единственото нещо, което дър-
скочи до 90%. Ако подлежите на одобрение от страна на Асоциацията на жи тази гигантска картонена къща. Когато цените на имотите започнат да
ветераните (УА) или пък на Федералната администрация за жилищно падат при дефлационната криза, заемодателите ще станат свидетели на все
строителство (РНА), тази граница се вдига до 95%. „Първокласните зае- по-голям брой просрочия в ипотеките, които държат. Мога да предположа,
мополучатели" могат да вземат заем в размер на 125% от оценената стой- че Съкровищницата ще изгуби 7-те милиарда долара кредитна линия, не-
ност на къщата. обходими по закон да спонсорират тези квази-правителствени органича
Какво ще стане, ако нито едно от тези изключения не е налице? В цпи и много повече, ако се опита да ги спаси.
един тих съботен следобед, професионалисти от пазара на имоти ще ви Една друга забележителна тенденция през последните години прани
кажат, че много банки заобикалят тези закони, създадени за осигуряване ипотечния кредит още по-рискован. Много хора бързат да изтеглят и пое-
на собственост при рефинансирането. Да предположим например, че собс- исдния възможен цент от своите домове. Те вземат заеми срещу дела ма
твеникът на къща на стойност 500 000 долара иска да я рефинансира за собственост в жилищата си, за да купят акции, телевизори, автомобили и
пълната й стойност, но банката е ограничена да му даде само 80% от каквото им сърце пожелае. Тази широко разпространена практика ще пре-
стойността на собствеността му, което прави 400 000 долара. Ако собстве- чи шика едно страшно бедствие. Вземането на заем срещу дела на собст-
никът иска половин милион, банката изпраща оценител, който открива, че веност не е нищо друго освен отказ от притежаването на своя дом в пол ча
стойността на имота е всъщност 625 000 долара. Разбирате ли сега? 80% от па банката в замяна на предмети, които искате да притежавате или консу-
625 000 прави 500 000 долара. Собственикът взема 100% заем, банката пе- мирате. Разбира се, това е безразсъдство и е израз на изключителната са
чели повече от лихви и няма нарушение на правилата. Принципът (а по- моувереност, съпътстваща висок по степен връх в настроението на общсст-
късно може би и главницата ) отива по дяволите, а хитреците са доволни, 10ТО.
поне докато мечият пазар не влее разум в главите им. Па дъното на депресията банките ще притежават твърде много до
Проблемът с тези схеми е, че прилагането и успехът им зависят си моно, а предишните им собственици ще бъдат на улицата. Това не с толко
постоянното повишаване на цените на имотите. След като банката отпусне на попю за тях - те поне са получили някаква равностойност вън вид на
подобен заем, тя притежава къщата на тази цена. Всяко падане на цената 1гис1!ичори и автомобили. Нещастието ще връхлети вложителите в банки
1
на този имот води и до падане на стойността на капитала на банката. Ако н , чнщото никой няма да иска да купи тези домове на цените, на кото са
пък заемът, отпуснат от банката, се равнява на половината от сгойноспа «нпуснати ипотеките им. Техните пари ще бъдат „заключени" в сделки с
имот, чиито цени ще паднат с 50%, 90% или повече (както се случи прсч
I иинмата депресия).
Бел. пр. - игри па думи: рпппр!с - принцип, рпмсмрп! - I .чи

150 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА
Глава 16. Трябва ли да инвестирате в недвижими имоти 151

Кредитната експанзия подкрепи цените на недвижимите имоти, но 5. Ако живеете под наем или ползвате офис под наем, направете
тази игра върви към своя край. Драматичното падане на лихвените про- договора си така, че да можете да напуснете след кратък срок на
центи през 2001 г. предизвика рекорден брой продажби на жилища, защо- уведомяване или да включите клауза за намаляване на наема,
то се създаде илюзията, че финансирането на тези заеми няма да е голяма ако наемната цена на подобни имоти е по-ниска за новите нае-
тежест. Маргинални купувачи, които са чакали на страничната линия, са матели.
най-после в играта. Хората от всички краища на страната са единодушни в 6. Ако изплащате ипотека на „дворец" или голям апартамент, кой-
мисленето си, че това е последната им голяма възможност да си купят къ- то трудно можете да си позволите, продайте го и се преместете в
ща. Разбира се, обратното е вярно - това е вашият последен шанс да про- нещо според възможностите си. Ако можете, присъединете се
дадете. Пазарът е крайно наситен, а и амунициите във вид на лихвени към тази 1/3 от американския народ, които притежават своите
проценти са твърде оскъдни, за да привлекат повече купувачи. домове. Ако се наложи, бъдете готови да отстъпите в цената.
Вж. глава 29 за подробности на тази тема.
Някои неща, които трябва да направите 7. Ако смятате да живеете във вашия дом, запазете го. Ако не ви
измъчва мисълта, че живеете под наем, вместо да притежав:гк*
Повече за перспективите пред цените на имотите ще намерите в гла- дом, продължавайте така.
ва 20 от книгата „На гребена на приливната вълна". В същото време може-
8. На дъното купете дома, офиса или бизнеса, за който мечтаем-,
те да предприемете следните мерки:
срещу десет цента или по-малко за долар от върховата му ски'!
1. Отбягвайте да инвестирате в така наречените Инвестиционни ност.
тръстове за недвижими имоти (КЕГГ), които може би са най-
лошият вид инвестиции в имоти по време на мечи пазар. Някои
КЕГГ, които са имали цена от 100 долара на акция в началото на
седемдесетте години, паднаха до 1А долара към края на 1974 г.,
като повечето от тях не успяха да се върнат на предишните цени.
КЕГГ се продават на обществото, защото хората, които сключват
тези сделки, искат да се отърват от тях. Любовта на обществото
към КЕГГ следва движението на цикъла. Тези „инвестиции" се
представят сравнително добре по време на бичи пазар, но са ис-
тинско бедствие при мечи пазар.
2. Ако сте професионалист в пазара на имоти, оформяйте колкото
се може по-бързо сделките за продажба и ако имате някакви ин-
вестиции в имоти, отървете се от тях, освен ако разполагате с
такава информация за тях, с каквато пазарът не разполага. Ча-
кайте по-ниски цени да реинвестирате.
3. Ако имате голяма ипотека на скъп имот, чието изплащане зави-
си от посещаемост, като например игрална арена, спортна зала,
увеселителен парк, център за изкуства или нещо подобно, мисле-
те как да го продадете или да го застраховате и дадете под наем.
4. Ако сте банкер, продайте ипотеките, чиито неизплатени части са
с най-голям процент и инвестирайте в по-безопасни инструменти.

Ке\у Уогк. Японските инвеститори.сот. нети. СНпзПе 'а мат особена естетична или носталгична стойност. а не от уникалността им. ма рокендрола не са били никога по-високи.\? 006 7107/541-312-5684 . Козеп Nи^п^8тапс сетте години повиши цените на златото и среброто. когато колекционирането е разумно. на адрес: \у\у\у. като например бейзболни карти. изписана върху тях.сот АсШгевз: 14602 МоЛп Сауе СгееК М. Вох 38. НУ 10021 за контакти: I Чюпе: 2 1 2-606-7000/ 54 1 -3 1 2-5682 Рах: ?. №\у Уогк. която специализира Рах: 212-636-2399 в ликвидиране на колекции от монети и може да ви посредничи или ди- 8о1ИеЪу 'з ректно да изкупи вашите монети е Атепсап РеаегсА. информация и съвети. ще изглеждат странни. продайте ги на днешни \УеЪ8Не: \у\у\у. източник на стратегии за продаване и купуване. Тогава редките монети бяха дребни пари за ежедневно харчене. Ако сте инвестирали в редки монети или други предмети. което може да има колекционерна стойност. Те могат да бъдат дълго- трайни или краткотрайни. Ако искате да продадете някои мицата. ще си отиде през следващите 30 години и те сте на първия етаж в ценовата структура. които са спечелили много награди през 27-годишното си същсст Колекционирането с цел инвестиране е почти винаги глупаво. комикси автоматите да й даде право да „претърсва" количествата. АсШге88: Р. Когато бях дете.р га не купувайте нещо.О. които ня. които купиха СЕО: Маипсе Козеп картини на рекордно високи цени преди десет години.| част от стойността на своите „инвестиции".. ЕтаП: таипсего8еп@ао1. Тенденциите в как можете да се свържете с тях: колекционирането са като модните увлечения. Компания. Р1а1гте\у. Глава 17. а също така и Рах: 5 16-433-5801 цените им. Това поколение.сот Глава 17 ЕтаП: тто@атепсап^ес1ега1. вуване. изгубиха голяма Цените на предмети от времето на Втората световна война и ср. АсШге88: 20 КоскеГеИег Р1асе. някои от които са изброени в глава 22. КУ 10020 По време на депресия хората се интересуват от съдържанието на сребро и РЬопе: 212-646-2000 злато в монетите.С.еЪау. аз събирах мо. които я интересуваха с тяхната равностойност.атепсап1Ъ1ега1. Шан. Трябвали да инвестирате в предмети с колекционерна стойност 153 Атепсап Гес1ега1 Каге Сот апЛ ВиШоп \УеЪ811е: \у\у\у.сот та? Нищо.п. защото монетите винаги можеха да дажба на предмети на изящното изкуство се свържете с: бъдат обменени за стойността. това е доГп. РЬоешх.сЬп8ие5. събрани за сед.сот други търговци. 'За про- Тогава това хоби не беше рисковано. няма по-добри от ЕЬау. 11803 С изключение на произведенията на някои всепризнати майстори. и да заменя тези. преди те да са изгубили още от стойността си по време на кризата. но вие трябва да като спомени от младостта си. Нико. дори и за най-добрите. Инфлацията от седемде. интереса към редките монети. но винаги отминават. дребни предмети.8о1ЬеЪу'8. Какво общо има уникалността с инфлация. което ги и. Други. През За някои от тези предмети за колекциониране. п кукли Барби все още имат някаква стойност. Кто совете да загубите пари от подобен предмет са огромни. РЬопе:516-433-5800 интересът към произведенията на изкуството е цикличен.сот цени.пи Има времена. Ако предпочитате сами да ръководите вашите сделки. А2 85022 ТРЯБВА ЛИ ДА ИНВЕСТИРАТЕ В ПРЕДМЕТИ РНопе: 1-800-221 -7694 ог 602-992-6857 С КОЛЕКЦИОНЕРСКА СТОЙНОСТ Рах: 602-493-8158 СЕО: №<* Огоу1сЬ Колекционирането като форма на инвестиране Доста практични съвети можете да откриете и в Кохеп НипихншПс . като Бийни Бейбич и по петдесетте години баба ми беше убедила събирача на монети от паркинг добни. Сравнете цените и на \\^еЬ8Не: \у\у\у. което предизвика и Миггизтаис Соип8еНп§ 1пс. Ето и информация Ас1с1ге88: 1334 УоЛ Ауе. 51е. вече е твърде късно.

инвеститорите I пърдят.154 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Повече информация за предметите с колекционерна стойност по време на мечи пазар ще намерите в глава 19 от книгата „На гребена на приливната вълна". Преди две десетилетия. когато лихвите са ниски.пна! правилно . 11ека сега да се абстрахираме от идеята. По същия начин тези. но бъ- дещето е нещо друго. Защо трябва да се инвестира в нещо. По ирония на съдбата. Те се присмиват дори при споменаването на тази идея. че нч>чнръщасмосгга о г кпна О писка. които препоръчват боклукчийски обли- гации. Глава 18 ТРЯБВА ЛИ ДА ИНВЕСТИРАТЕ В „КЕШ" Колекциониране за удоволствие Ако колекционирате някои предмети просто от любов към тях. ще Чудото. което Гюен вик: „диверсификация". когато лихвите бяха високи. но по правило цените па исички активи падат при дефлация освен на един: парите в наличност. Сега. но и по силата на необходимост та. Те всичките върняч надолу и е истински кошмар да се отървете от тях. запазете капитала си и изчакайте. които са безбожно високи днес. като например златото в началото на тридесетте години. Понеже лихвите са „твърде ниски". Ако възнамерявате да увеличите колекцията компания или взаимен фонд не е лишено от рискове. ако ис сте твърдо убеден накъде отива то и ако нямате план за излизане от иг- рата? Диверсификацията е божие слово днес. хората смятаха. конто ча единадесет ш ч п . за центове спрямо днешната им доларова цена. к- настояват. наречено кеш ви зарадвам. Днес малко хора се замислят за предимствата на парите в наличност. 1)Н\чс н и желали да притежанате актив. Цените на изкуството и други предмети за колекциониране. за да купите на дъното всичко. при депресия ще паднат до нива. на които За тези. Притежаването на голям брой инвестиционни акти- ии по време на дефлация е финансово самоубийство.да купуват акции на дъното (когато лихвените проценти са пи соки) и да ги продават на върха (когато лихвенич~е проценти са н и с к и ) . който не позволява на инвеститорите да посп. последният цикъл на лихвените проценти успя по един идеален н а ч и н ча заблуди хората да постъпят погрешно. няколко вида акции. или може би някоя сто ка с изключително значение по време на война. че не си заслужава да се държат пари в наличност. Те ви препоръчват да вложите парите си н желаете. Тона с един психологически капан. че притежаването на различни ио кид и падеж облигации ще намали риска. Има и странни изклю- чения от това правило. които се опасяват. защото цените на инвести- ционни активи от всякакъв вид вървят нагоре толкова дълго време. анализаторите имат си. съветват бъдещите инвеститори. Тази стратегия е измамна. че инвестирането в акциите само на една с радост ще си ги позволите. ме не си заслужава да се купуват акции. когато правителството фиксира цената му. в няколко вида фондове и/или в няколко чужди пача ра на акции. че нямат друг избор освен да инвестират в нещо с по-голям по 1спциал за растеж. „Кешът е боклук" 1акава е поговорката.

ако правителството спре плащанията по споя 1990 1995 2000 /||. ако очаккате Графика 18-1 цефлационна криза. ако кредитния! ма'<ар Н—I—I—I—I- гс срине. Когато пазарите достигнат дъното си. за единадесет на акциите индекс КА8ОАС). Предложението ми е да имате някаква валута под ръка. По този начин ние ще О 2002 ЕИюк \№»е 1п)егпа11опа1 имате пари.пан ример 100 или 50-доларови банкноти или еквивалента им в националната 1 •• 40000 ки валута в сейф. вие ще можете да купите изключително евтини акции. обърнат обратно обърнат години кешът е увеличил покупателната си сила с 300%. до който винаги да имате достъп. които могат да се купят с една йена. ако се ориентирате 10. който със сигурност но кишава стойността си по време на дефлация. до днешни дни. Графика 18-2 по. 500 към кеш преди настъпването на дефлацията. вие ще имате пари. •• 10000 © 2002 ЕШоП \«а« 1п1егпа1юпа1 2000 2001 Графика 18-2 2 •• •• 20000 Парите в наличност са единственият актив. Безопасно място да „парки- рате" парите си по време на дефлационна катастрофа са банкнотите . Трябва ли да инвестирате в „кеш" 157 ни учетворява стойността си? Графика 18-1 изобразява покачването на стойността на кеша в Япония от 1990 до 2001 г.лг. вие ще имате пари.156 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 18. за един долар седмична логаритмична скала казва нарастващата сила на кеша в САЩ. докато другите ще са изгубили парите си с падането на цените на техните акции. •• 5000 1 •• • 5000 4-. Бихте ли желали и вие да се радвате на такова постижение? Вие можете. които могат да се купят с един долар. . множител 1000 на броя МККЕ1 на акциите индекс БИЧИ П А З А Р НА ПАРИТЕ В Н А Л И Ч Н О С Т обърнат за една йена индекс М1ККЕ1 обърнат обратно 16" месечна логаритмична скала •• 2500 2500 8. който повиши стойността си с почти 250% от март 2000 г. като мярката е брой акции на индекса НА8ОА(). Ако приемем за мярка множител БИЧИ ПАЗАР НА ПАРИТЕ В НАЛИЧНОСТ на броя индекс броя на японски акции. ако банката фалира.

вие можете да извлечете нолча ш дългосрочни или краткосрочни. че компании. след като процесът на неплащане на дълга започне. без значение дали са унищожен от повишаващите се лихви. толкова по-рисковани са те. При депресия много от фондовете. които включил: не само съкровищни бонове. а лихвата гарантирана в паричните фондове. установиха. те вед. за да подържа с и т При стабилна икономика малко хора се замислят за риска. Някои парични фондове осъзнаха.1% годишна доходност в повече от конкурентите си. Подобни емисии днес са извън САЩ. на кого и на каква цена течи фондове ще продадат портфейлите си. съхранявани на безопасно място. нито пък ви предупреждават. че вместо да бъдете нага спират изплащането на лихви по дълговете си. съкровищните бонове или криза. когато отчетат загуби. които държаха краткосрочни съкровищни плащането на дължимата лихва. че приходите им гс .158 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 18. Най-безопасните кешови еквиваленти в САЩ Най-безопасните кешови еквиваленти при депресия са най-добрите краткосрочни дългови инструменти. вие ще изгубите пари. Кешовите еквивалентни са висококачествен краткосрочен дълг. че като купуват малко по-рискови дългови емисии. Много хора също ч а к а грешно смятат. вашата инвес. което не е вярно. Фондовете. ако пожелаят да заменят рископа- ните си активи с по-безопасни? Те всички са пътници на един кораб. Най-добрата иъч Рискът при много от кешовите еквиваленти можност в САЩ са краткосрочните съкровищни книжа. правителства и техните агенции могат да спрат \м да падат по-бързо. който трябва са изключително привлекателни инвестиции по време на дефлационна или иска всичките му активи да са в страната. Внимателно подбраните •?астрахователи „Рапше Мае" и „РгесМу Мас" се гарантира от правитслст кешови еквиваленти могат да решат тези проблеми. Фондовете не ви съобщават това. пална валута. необходима им за привличането на нови вло- гове. инвестиращи само в краткосрочни съкровищни книжа. Вие поемате риск. Колкото повече качеството на инвестициите на тези парични фондове се влошава.краткосро. когато купувате техния дълг или инвестиционни продукти. те ще успеят да изстискат тази 0. Тези пък. инвестиращи в паричните пазари. Те които могат да се купят на вторичния пазар. Веднъж. Ако притежавате дълга им. Трябвали да инвестирате в „кеш" 15У За нещастие парите в кеш не носят лихва. Вие го научавате след като в по- щенската си кутия откриете официалния отчет за загубите на фонда. В резултат на това другите инвестиции чапочпп представят. Други също възприеха тази тактика. но все пак дълг. За инвеститора. Подбирането им обаче не е лесна работа. въпреки че те винаги ще трябва да се съоПра плен на тази илюзия. Тези инвестиции могат да бъдат привлекателни и ча безопасност. През 1931 г. Не попадайте в чуждестранни инвеститори. доброто финансово убежище след притежаването на кюлчета злато или Голяма част от предпазливите инвеститори смятат. Когато компания или правителство фалират. кога- то някоя тяхна инвестиция е рискована. емитирани от стабилни предприятия или правителства. но и дългосрочни облигации с близък падеж. фондовете. пша. че парите им са в сребърни монети. ако не и изгубена. защото ако доларът падне спрямо вашата нацнп сравнително безопасни. ния лихвен процент при настъпването на дефлацията. Те не си ноепа на падащия долар. чен. Красотата на безопасния краткосрочен дълг е. ще ужасят своите вложители. Вие трябва да притежава. вото. Федералният резерв беше принуден да повиши сконто- тиция е компрометирана. са пай те надеждни инструменти. подлежат на унищожение дългът на спонсорираните от правителството институции като ипотечните и не могат да бъдат прехвърляни по телефона. но все пак те са портфейли от дълг . че и (пионо ги купуваха при падеж. инвестиращи в пазара на пари. и който спасителните лодки са малко. са ч я пат с валутния риск.

инвестиращи в пазара па парите. Така Сък. че лихвата. уу\у\у. Повечето от тези фондове също така ви позволяват да пишете чеко. които „разумно" инвестираха в исторически скъп ти на риск голяма част от вашето богатство. мация . руски или аржентински облигации.Те1: (800) 348-4782 бонове. като всяка една от тези при.сот (и да повиши лихвените плащания). Тгеахигу Оераг&пеШ. Покупката на бонове от правителст. купете съкровищните Атепсап СеШигу Сар11а1 Ргезеп>аПоп Рип(11 . също носи своите рискове. ММР/Мог$ап . които инвестират само в краткосрочни съкровищни ча . такава застраховка е толкова добра. вено чековете са за 100 или повече долара. което губи. някои корпорации. потребителски дълг.Те1: (800) 345-2021 бонове без посредник. Разбира се.чеша 18. които не мога да прогнозирам. не се обла. добиващи злато или пък Петте най-големи фонда. вашите бонове могат да бъдат са възможно най-сигурните американски лихвоносещи инвестиции.1геа$. Тъй като голям брой акции и облигации падат по банкова разплащателна сметка за по-малки суми. срав. Истината е.сот жоспособността на правителството на САЩ. Противно на всеобщото мнение. От стотиците фондове.4 трилиона долара на правителствената Съкровищница и Съкровищните бонове и фондовете. както и прякото притежаване на злато. складови разписки .Те1: (877) 662-7447 пазара се възвърнат. Това е един много добър начин да защитите портфейла си при Несъстоятелността на федералното правителство не е невъзможна покачващи се лихвени проценти. нено с притежаването на акции на компании. Мога само да кажа. Ако банката на фонда фалира. е. американското правителство има лихва върху това. Най-дълбоката де п ре га с щатски данък върху дохода. деж. Ако вътрешната сигурност и които не ограничават броя на сделките и не вземат такса за тях са: ликвидността са първостепенни съображения за вас. ровищните бонове. лу ще изложа най-привлекателните алтернативи на притежаването на крат- вото има същото предимство. ако решите автоматично да ги купите при па. ляват значителна финансова тежест при депресия. Вие също така получавате допълнителна осигуровка от прякото станат политически нестабилни. единственият начин.5. ако правителството обяви не. В другия случай фондовете ще свършат работата. докато равновесието и доверието в Уап§иагс1 Тгеазигу ММР . които инвестират само в тях. При депресия ните книжа при сериозна депресия. идея. 5с1г\\>аЪ и5 Тгеааигу Мопеу Рип(1-Те1: (800) 435-4000 чини е в състояние да понижи цените на краткосрочния съкровищен дълг \у\у\у. които фондовете ви Чуждите правителства може да забранят износа на пари или пък САЩ да предлагат. че никой не знае как ще се представят съкровищ- вищни бонове са застраховани срещу измама или кражба. Трябва ли да инвестирате в „кеш " 161 увеличават. В този случай парите могат да се влеят в тези емисии. така че вие ще се нуждаете от при положение че се получи „бягство към качество" по време на една све- товна парична криза. во убежище.риЪИс(1еЬ1. но от друга страна вие не получавате удобствата. \у\у\у. огромният брой нефинансирани правителствени задължения ще представ- имат и допълнителното предимство. Освен гореизброените рискове.уап§иагс!.Те1: (800) 48041 1 1 продават дългови активи или пък ако възникнат опасения относно плате. 160 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА / '. докато нещата се изяснят. вищница. което ще подобри ликвидността на щатската Съкро- ровищницата ви улеснява. тези.сот Аз предпочитам сигурността.зсЬ\уаЬ. Вие влизате в които хората смятат за стабилни. което се случи с дълга на много южно- ве срещу сметката си. съкровищните бонове глава 24). В тази бройка може да попаднат и сък- счетоводните им книги като притежател на съкровищни бонове. но това не би изложило креме на криза. този вариант може да бъде провален от политиците. което вече прилича на разплащателна сметка. което ще понижи статута им на финансо- притежание. що малко са течи. акции. инвестиращите само в съкро. по който човек може да изгуби всичките си пари. като инструкции прочетете на техния всичко. която плащат. дори и когато греша. косрочни съкровищни ценни книжа. притежаването на съкровищните ^Р Мог§ап 100% У5 Тгеаа. уебсайт: \мю™. Зесз ММР/С1А . Дългът от 3. инвестиращи само в съкровищни бонове. огромна данъчна сила и репутацията му би могла да привлече капитали. По-до- замразени. Обикно. По този начин вие получавате сравнително сигурна американски страни.опе§гоир. пряко или не. ще осъзнаят: „трябва да продадем или от Ц. надолу до „боклукчийски" статут. боклук- Можете да изберете да купите съкровищни бонове от вашия брокер чийски облигации и какво ли още не. колкото и застрахователя (вж. ако живеете в щат с данък върху общия сия от триста години насам може да повлече емисиите на Съкровищницата доход. което е останало". че с изключение па обаче. свързани с притежа.атепсапсепгигу. I писнал на състоятелност по дълга си.сот ването на съкровищни бонове и фондове. Въпреки този риск. Например вие може да изгубите част от стойността на вашите сертификати при една паника да се Опе Сгоир (75 Тгеая.липсата на посредник.^. Както всички други фондове.^ и юммЛгеашгусИгес!.вие не получавате съкровищни бонове за парите си. \у\у^. За ваша инфор. на каквато и да е цена и да купим нещо друго с това.

които не зависят от него. Дори ако източникът на дълговата емисия е финансово стабилен. тогава дори и повишаващата се доходност на краткосрочните сък. Речсрни да обяви съкровищните бонове за дългосрочни облигации с падеж от десет гс на банките са солидни. Швейцарския! пацно помощ.сот да са вложили резервите си само в една банка и тази банка фалира. Много хора се колебаят дори да погледнат ичкьп процента. че харченето надхвърля доходите. а рява ликвидността на банковата им система. една малка част от . че съкровищните бонове ще изпаднат в беда. и изберете най-безопасната. вложени в банките на тази страна. бъдеще. засега и в близкото вищните бонове могат да станат рисковани. Няма да е добре да се „набутате" в една такава спестяват 25% от доходите си. за да •1%. Рах: 561-625-6685 В идеалния случай. дължителен мечи пазар и особено ако се окаже в състояние на свободно Според швейцарската конституция гражданските референдуми и инициа- падане. тиви могат. ч и я Въпреки че със спокойствие мога да кажа. а Сингапур е перлата на Азия. защото гражданите по закон са задължени да години. и днешно ирсмс мною по . но ако ви се налага да опазите значителни капитали. Според групата 5а/е 1Уг<////1. то може да прибегне и до отчаяни действия. които те използват. Този своята област. който се приспада от вашата сметка за управлението им. книгата „На специалисти в областта на опазване на богатството. голяма част о! м> на инвеститорите. които извършвате. Сред най-големите 15 от тези фондове само пет притежават Как да намерим най-безопасните кешови еквиваленти следните свойства: никой от тях не изисква откриването на друга сметка. а не произволно разнообразие). Всяка една по-висока отметка по скалата на лихвите ще сцесии.излизайте от потенциално риско.2% от наличните доходи). Швейцарските гласоподаватели са финансово консервативни. първото място в Европа.162 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 18.< можностите в тези пазари от позицията на посока на цените и психология к. Също да разширите географския си хоризонт. Този списък е даден по-горе. което подоб увеличава тежестта върху правителството по обслужването на този дълг.заради консервативна м състоятелност. 0. вие тряб. инвестиращи само лежаща причина: най-безопасният дълг се намира в страните с най-бсчо- в съкровищни бонове. при което статистици защитите своя капитал. трябва процент е различен. това може и да изплаши инвеститорите. Първата причина за това е раи ю така изследвайте банките. което значи. За добре информираните инвеститори съществуват отлични алтер- та. така че трябва сами да направите проучването. а дългът му е много по РЬопе: 800-289-9222. но ЕтаП: \уг@\уе188тс. ю промениха дефиницията за спестяване. което не позволява каквито и да е било ек- отърват от тях. няма такси за напечатване на чекове. Вох 109665. Р1 33410 източникът на емисията е във финансова беда. са най-безопасните активи в САЩ след златото и среброто. Швейцарските граждани са най-спестовни в Европа. Разходите на тези фондове се покриват от нативи на щатския дълг. Така и Ааагезз: Р. мамен дълг е само 170 милиарда швейцарски франка. Сингапур не емитира краткосрочен дълг . Ако доларът навлезе в про. з. Ра1т ВеасЬ Оагс1еп8. събития. Нещо друго: всяка от тези страни има много вани инвестиции преди другите да са усетили риска.трилиона франка. С паднал от 10% до нула (всъщност тази цифра падна до отрицател м нк- ва да купувате безопасен краткосрочен чужд дълг или злато и сребро. която обикновено се надхвърля. извън САЩ няма лимит върху сделките. Ако се нуждаете от малък държавен дълг спрямо финансовата си основа. а много често предизвикват и отхвърлят законодателството и ровищни бонове не би преодоляла желанието на инвеститорите да се политиката на правителството. че съкровищните бонове то финансова система е сред най-стабилните. че дори съкро. затова официално се причпатм Бъдете винаги бдителни и практични . сравнение процентът на спестяванията в САЩ през последните 18 години Ако вярвате. като например си политика правителството не се нуждае от краткосрочни заеми. За подробности прочетете по-надолу и глава 22. 1пс. Швейцария държи гребена на приливната вълна" отправи предупреждение. цифра. но съществува и по-на- Ако желаете да проучите пълния списък на фондовете. а не десет седмици. Например \УеЬ81(е: ш\у един производител или община може да са в напълно добро състояние. За сделка. се свържете с: пасна финансова система. образието (целево. иго със сигурност ще бъдат на разположение на правителството мрм пп к-жкм времена. за начало вие ще трябва да откриете страна. за междубанкови трансфери от и в сметка. за невалидни чекове. могат да го компрометират. 561-627-3300 рискован. Ако правителството изпадне в не. Трябвали да инвестирате в „кеш" 163 дължения. ЕШоП \<Уауе 1п1ета1юпа1 постоянно наблюдава рисковете и въз.О. когато капиталът ще търси конссриатинни м н н е с м щ н и че нопптиката може да се промени.

като част от дето и да живеете. В края на телство в света. Къ- облигации и бонове на най-качествените европейски страни. Тя също така е Х(1/е НагЪог Рипс! е от семейството на фонда Ргис1еп1 Веаг Рит1 (информа- подбрала тези управители на пари. Минимумът е в рамките на възможното . За Сингапур най-сигурни Когато централната банка скоростно печата банкноти. тази група е едно добро начало. по който да притежавате портфейл от висококачсст за клиентите. не би трябвало да правите къси продажби на акции на местни компании. вместо агресивно нарастване с риск.притежаване на дългосрочни и краткосрочни Рах: (Ггот ИЗ) 41-21-966-7201 облигации на стабилни емитенти. Този фонд е подходящ и за европейци. за която знам. аз може и да съм параноичен. които вателни компании и източници на дълг и е изолирала тези. Аз не съм от тях. глава 22). поговорка. Фондът с свържете с фирмата по следния начин: подходящ за част от вашите активи. което други съветници биха възприели като параноя. но въпреки това в глава 13 признах. както ще видим в глава 25. ||>у|. принципите на ва- случай препоръчително е да се инвестира в кантон с малко дълг и тради- шата финансова защита ще бъдат коренно различни от тези при защита от ция да балансира бюджета си дори и в трудни времена. Този фонд инвестира главно в първокласни щита и запазването на капитала. Тя изследва банки.сЬ Съчетаване на стратегиите АоМгезз: Огапс1-Кие 114. че техните съвети се даиат мен краткосрочен дълг с възможности да преминавате от една иалута и върху презумпцията. отколкото да греша и да Следващата стъпка е да намерим най-безопасните източници на дълг съм незащитен. ако искате да притежавате портфейл от най-безопасен него (около 15%) е инвестиран в акции на производители на злато и зла го чуждестранен дълг или дори фонд от щатски съкровищни бонове в швей- ма кюлчета. за да финан- са дългосрочните правителствени облигации с близък падеж. имат минимален размер на ипд. които според се опасяват от валутна хиперинфлация. че инсти- ция. но в безопасност. 3\у112ег1ап<1 Забележете. СН-1820 МогИгеих.2000 долара. Също така успокояващ е фактът. е 8а/е \Уеа1Л Огоир. отколкото на което и да е прави. (дадете механизъм. заедно със нат. най-добрата въз- сребро и злато (вж. че книжата на повечето швейцарски кантони имат най-висок рейтинг. не е изключено вие да дартните рейтинг услуги. застрахо- По-малките инвеститори от определени страни извън Европа. вие вероятно имате тази информация. стан- това предвиждане не е 100% сигурно. За САЩ а'* За да бъдете по-сигурни. краткосрочните облигации на Швейцарската Конфедерация и внимателно подбрани кантонални (кантон Как да се защитим от хиперинфлация значи област) облигации. а доходността на обли инвестиция от 100 000 или повече швейцарски франка. че една стратегия е подходяща и при дефлациопна кри РЬопе: (п-от ИЗ) 41-21-966-7200 м. трябна да Често услугите на 5а/е №еаШ Сгоир не носят допълнителни разходи | I. Имайте пред туциите. трябва да сте сигурен в анализа си. Например вие не бихте искали да имате активи в тази валута и Както със сигурност вече сте разбрали. са сред най-сигурните. ние възможността от остра криза във всички финансови сфери. това е област за специалисти. Трябва ли да инвестирате е „кеш " 165 малко вероятно е емисии на швейцарското или сингапурското правителст. Сап Ота. Освен това. Ако не сте. и при хиперинфлация . можност. а не инфлация. В Швейцария швейцарските парични искове (еквивалентът им на съкровищните бонове). Зепюг У!се РгезИеШ ЕтаП: сПеп1:зегу!сез@5а1ге\уеаНЬ§гоир. 2"аЬеуе1 Еаз1. в които смятате да държите парите си. Трябва да знаете. сира правителствените разходи. но не съм единствен. не вземат под внима- живеете в страна. Ако се опасявате от дефлация или хиперинфлация във вашата страна. поне в една от тези страни. резултатът е хиперинфлация. както навсякъде другаде по света.164 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 18. че европейските валути също могат да паднат. деноминирани в стабилна валута. но ако решите да вложите основната 5а/е МеаШг Сгоир 5еп>1се СеШег част от вашите средства в него. Ако сте основна институция или арабски петролен маг- 11ай-добре можете да се защитите с портфейл от чужди валути. които насочват вниманието си към за- ция за контакти в глава 20). трябва да сте и по-конкретни. Както гласи старата во да бъдат обявени в несъстоятелност. Можете да се кщиите може да се променя. че сме на прага на световна финансова катастрофа. така че иис винаги да сте инвестирали н иай-стаГмшшпс и мнкч-рна . дефлация. краищата по-добре е да греша. В такъв Ако сте изправени пред валутна хиперинфлация. Въпреки че очаквам дефлация. в която да се развие хиперинфлация. също имат право на избор. Рпи/сп/ нея имат най-висока степен на безопасност на планетата.'1. които очакват дсфла царска банка.

които те си мислеха. фондове и скъпоценни метали. През декември 2001 г. които според мои > . Прези- що можете да постигнете подобни резултати. като използвате списъ. като забрани на клиентите си да теглят парите. общински и заеми. Понеже американските банки вече не са задължени да държат чист «н шюговете си като резерви (вж. Заключението е. Други имат малко поисчс < 'поред последните данни на Федералния резерв. Вашето банково салдо в точи случай е дълг на банката към вас. какъвто беше случаят с институ- цията 5тт§х апс1 Ьоап в САЩ в края на осемдесетте и началото на девет- десетте години. обезпечени с ипотечни кредити. Ако голяма част от тези заеми се окаже недостъпна или пък ако изгуби стойността си. вашият иск върху I трите ви е изложен на риск. Разбира се. считани за „ценни книжа". както и ежедневните банкови заеми. Ако сте от по-малките инвеститори. Ако искате да придобиете представа от тенденциите в движението на световните валути. Ако стойностга на панковия портфейл падне рязко надолу. много банки имат в наличност само необходимия им ежедневен минимум. Защо фалират банките? В продължение на почти 200 години съди- лищата са разпоредили разбирането на термина „влог" не като пари за съхраняване. банката е разорена. когато банките фалират. За да сте готови и за тази толкова невероятна ситуация. Понякога тези ограничения идват естествено. като например корпорапш пи. 5а/е №еаШ Сгоир може да ви помогне да обедините всич- ки съображения в един пакет. който банката прави с вашите пари.166 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА тивни правителства. правителството на Аржентина на ците и съветите. но на практика вие имате иск върху чаема. нетното съотношение между заеми и влогове за търговските банки в САЩ е 90%. поради масовите фалити. глава 10). Значи. а като заем на вашата банка. понякога те се налагат. Банковите рискове те институции. че тя не спазва обещанието си да ви върне парите. Поняко- га ограниченията са временни. а също така и в глави 19 и 22. вие съ. Ако отговаряте на минималните изисквания на финансови. услугите на ЕШоП №те ШегпайопсА могат да ви помогнат. понякога са продължителни. 9000 банки в САЩ затвориха вратите си. В лоши времена те не могат да си върнат голяма част от раздадените пари. ако хиперинфлацията не пожали нито Глава 19 една от световните валути. изложени в тази глава. като изберете най. че имат. В успешни времена банките стават непредпазливи и да пат (асми почти на всички. В тачи цифра ||| влизат заемите. известно време. трябва да КАК ДА НАМЕРИТЕ НАДЕЖДНА БАНКА създадете механизъм. че безопас- ността на вашите пари зависи от надеждността на заемите. По точи на ч и н истинското съотношение между заеми и влогове е 125% н кърпи п . по закон вие имате право на иск върху парите. практика замрази всички банкови депозити. п о .1 смцо толкова опасни. които сте вложили в банката. които е напра пила банката. дентът Рузвелт след встъпването си в длъжност затвори всички банки за ликвидните банки. чрез който да можете бързо да инвестирате в скъпо- ценни метали. въпреки че няма договор за отпускане на чаем и лихвени задължения. От 1929 до 1933 г. а с нея и вложителите й. Фалитът на една банка означава. тогава вашето убежище ще са скъпоценните метали.

Ако и тези плащания пре- кояващо. Емитиращата банка получана Първо: тя премахва мотивацията на банките да бъдат консервативни с ва. държат огромни портфейли от дълг на т. вие със сигурност ще ча вайки здравите да плащат по-високи премии. което прехвърля крехкостта на невнима. па депресия? Някои щати в пристъп на „състрадание" забраняват на банките да Ако подобни сделки не ви вдъхват доверие. позволява на банките агресивно да от. Ако достатъчно много банки гат да дадат същия процент от влоговете под формата на потребителски фалират. Както бе казано в книгата „На гребена на приливната вълна" прсч добри печалби пред своите акционери и да предлагат конкурентни лихви 1995 г. така че кой го е грижа какво. но когато страхът вземе връх. притежателите на тези пакети ще полу лата система. висите от съдбата на тези сделки. което звучи успо. принужда. ратно. Ако банкерите решат да ра. лихвата от консуматорите си. ният резултат е. в замяна на което плаща незначителна д их ни шите пари. Банките не само са раздали всичко. са нсъщносч товари останалите банки с плащания по премиите. Такива банки ще понесат жестоки загуби в своите ипотечни пор: тези т. Монополистът. фейли и са сериозно застрашени от фалит. пови вложители. че при стресови ситуации по-малък процент вложители които първоначално са дали в заем. Някои от тези заеми в днешната благоприятна среда могат да рания имот. но вие все пак не ще успеете да си вземете парите об. банковите депозити намаля. банките ще Много от основните национални и международни банки от цял спя I трябва да им откажат. Край. и инвестиционни компании продължават да купуват подобни „инвести- пускат заеми. В тези случаи банката поема риска от падането на цените ма бъдат ликвидирани бързо. могат да плащат задълженията си. Вие може би не предполагате. зяснят принципите на безопасност на своите вложители. Както всички знаем. застрахователни компании. По този начин банките и вло. а колкото повече часми отново и отново. чават лихвените плащания от консуматорите. и какво мислите правят с тях? Те мо- могат да предизвикат неуправляеми паники. сума предполага. поне докато заемите им не бъдат изплатени.: „Днешните нововъзникващи пазари скоро ще станат потъна г щ I на вложителите ги принуждава да правят рисковани заеми. може дори и да помисли да купува облигации. пазари". п и п е пари. . Така тази форма на застраховане застрашава ця. пр.заеми. Освен това те са „гарантирани" и „обезпечени". малния брой вложители решат едновременно да изтеглят пари. което повишава нетното съотношение между заеми и влогове. ако сте инвестирали в дъл телните върху стабилните. Когато РВ1С спасява слабите банки. защо толкона много пи вземат дома на някой. то това би значе. които се опитват да си възвърнат част от часмп- . РВ1С нарича себе си „символ на доверие" и това е точно така. Ако банките емитенти се окажат в беда някой ден и не ват застрашените банки. Но ако данъчните приходи намалеят. Тези инвестиции се наричат „секюрмш става зад затворените врати? Второ: знаете ли. докато те изгубят стойност и бъдат отписани. „нововъзникващи пазари" дат застрашени от атаки на вложителите си по време на депресия. обезпечени с ценни книжа). Последният гарант остава правителството. емитирани от Русия или Вие бихте си помислили. е възмутителен. ват. те си. което имат — те са раздали и това. ума как една банка. РВ1С не ще бъде в състояние да спаси всички. но в повечето случаи ще сгрешите. Вложителите се чувстват сигурни. ликвидността на имотите. което елиминира всякаква идея за безопасност. Банките с най-ниско ликвидно съотношение ще бъ. или което и да е друго нестабилно и разточително правителс- през столетията. фондове и тръстови отдели на други банки. (която днес е по-малка от 2. ции". Когато банките продадат тези пакети.празни домонг.168 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 19. Не ми побира и да не са разорени. Каква ще бъде стойността на тази гаранция по нрс-мс тали. освен ипотеки- което нямат. гов фонд или пък имате застраховка или пенсия. които инвестират в пакетите. а банките и други банки? Тази схема на финансиране принуждава по-внимателните ипотечни компании са емитирали 6 трилиона долара от тях. че парите на РВ1С идват от чирани заеми" (бел. гштуции инвестират в тях? Защото те ги купуват с 411: Чужди 11ари на жителите са под непрекъснат огън поради разточителството на длъжници. Тази метаморфоза започна две години по-късно. нар.5%). Те може ипотечни. „ценни книжа" бързо ще пресъхне. Ако малко повече от нор. Щатската федерална кредитни карти. че банки в лицето на Федералният резерв. Тези. употребявани автомобили и огромно количество видео касетофони и нея правителството да спасява голям брой банки с намаляващ приток на капи- какви други боклуци. нямат право да вземат никакви вещи на фалиралия. който обяви банкрут. нар. ще бъде много трудно на съхнат. те получават обратно парии-. В други щати банките. Натискът да покажат тво. Фактът. че ако вие притежавате тръст. пенсионни практика тази гаранция още повече влошава нещата поради две причини. Тази огромна банки да спасяват неразумните. че банките са си взели поуки от тези уроци Аржентина. те. те могат да разчитат на гаранциите по тези заеми . на която е възложено управлението на вашите пари. На тиции на управители на портфейли. че корпорация за застраховане на влоговете (РВ1С) гарантира да върне загуби след това те обединяват тези заеми в пакети и ги препродават като инвес- в размер на $ 100 000. автозаеми и ипотеки. Как да намерите надеждна банка 104 ре. което засега няма последици. потребителски и дългове на слаби корпорации. банки и ипотечни компании дават заеми чреч ло да посегнат на основната част от печалбите си. толкова повече ще ста.

обстоятелства застрашават банковата система и увеличават риска от деф та на активите им в тези продукти надхвърля стойността на всички влого. Изключително високите цени на имо са вървели по този път. които банките са отпуснали на продуктивни предприятия и стабилни ирониите в банковото дело е. лация и депресия. кото на правителството и бизнеса. опции и други екзотични инструменти. Банките получиха почти 50% от гласовете. Вие вече сте чели за по. а силните още по-силни. строителни предприемачи. глава 18 за информация за връзка). като фючър.. които днешните рейтинг услуги и банко- позициите в деривативи обикновено се пренебрегва. Един експерт ни съветва: „По-големите и деверсифицирани банки Мартин Вайс любезно се съгласи да ни предостави практическо ръкоиодс са тези. ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 19. Причината за това е. световната депресия да стане реалност. на анкетираните за създаването на служба за установяване на самолич Да се разчита. 5. Ето какво могат да направят банкерите с вашите пари. Пречидеп чч. спрямо цените на имотите. това е резултат от Голямата инвестиционна мания пат още по-безопасни.т й дълг). Финансовите компании се радват на добри печалби при сегашни» она долара. може и така да стане. спекулантите ще излязат от губещите позиции далеч преди да са се пре- върнали в катастрофа. че колкото по-ликвидна е дадена банка. Стойността на значително по-стабилни от тези. възход на пазарите. ако рачгла ките са по-добре капитализирани в сравнение с периода от осемдесетте сят сред обществеността това свое предимство. ната им неплатежоспособност при неблагоприятни условия. че бан. Как да намерите надеждна банка 171 170 Тази. Почти толкова вероятно Безопасни банки в САЩ обаче е спекулантите да удвоят залога. За голям брой банки стойност. както и много от съществуващите подобни схеми днес. на който притежателите им са подложени. Вложителите днес вярват повече на банките си. лостовия ефект почти винаги е големи загуби. Крайният резултат от поредната илюзия. ЬТСМ. Големият размер на ипотеките. Рисковани в този критичен момент са зае. Да. пр. Много банки използват деривативи. като повече от половината са притежание на американски бан. начинания с ]№е1зз Ка(т§ 1пс. зададе въпрос коя от изброените седем институции ще получи доверието лантът от другата страна на сделката може да заплати грешката си. кова по-малка е вероятността вложителите й масово да започнат да тегля I мите. Голяма част от този рекорден обем от креди. защото се смята. даните държат. откол- ки. Идна <ч ти. защото при една развиваща се финансова крпча от деветдесетте години. изберете пан Днешните банкови анализатори ни уверяват. а също така и спрямо евенчуал жаването на деривативи (инструменти с висок лостов ефект). Всички деривативи по света днес са на стойност около 90 трили. Всичките течи си. гарантиращи заемите. Ниска ликвидност. или още по-зле. 2. рират. Те трябва да бъда I на банка Вапп§х. да се спекулира с деривативи е най. че ви служители твърде оптимистично наричат „ликвидни" и „безопасни". които дълговите инвестиции на банките. когато пазарът тръгне срещу една голяма позиция. 3. . е може би завършила. ве в тях. която ще бъде разрушена по време на депресия. При едно влоша. Не виждам голяма полза от изброяването на слани п . ки. както обяснихме в първата част на тази вложителите ще преместят капиталите си от слабите към стабилните бан- книга. Оптимистично висок рейтинг на ване на икономиката тази кредитна постройка ще се срине. които граж- Днес много банки са изложени на огромни рискове. Днес наистина се смята. както е казано в загла. мостта. които деривативите са нанесли лагам да разпределите риска в две или три институции. ч «и правителства не са застрашени. ви предоставя една от най-надеждни те б а п м н ш висок риск и консуматори (чрез кредитни карти и пакети от потребителски услуги в Америка (вж. спонсори.застра. Таблица 19-1 изброява 24-те най-надеждни банки в страната споргч поставено на сериозно изпитание при следващата депресия. е при. ще изпаднат в стрес заедно с клиентите си. най-бсчо вието на уводна статия наАйапШ ^ои^па^-Соп$^^ш^^оп от 29 декември 2000 пасните щатски банки имат добри шансове да оцелеят и даже да просне г. Рисковано високи сте лихвените плащания. но тази стратегия работи само ако спеку. Налице са пет основни условия. Това твърдение ще бъде то. която. в трудни времена ще еча години. Например: Едно проучване по интернсч ховат) риска от инвестирането. рани от правителството предприятия. Доверието в банките с големият риск. в които трябва да вложим парите си". който банките някога са поемали. Вярвам че дори и при дефлационна криза. като слабите ще станат още по-слаби. за да хеджират (бел. поради психологическия Вие трябва да вложите вашия капитал в сигурни институции преди стрес. които представляват голяма омае ложима докато длъжниците и икономиката са в състояние да поддържат ност за много от банките: 1. поради прите. пени на използване на деривативи. някои от които са 17-процентови. неговите проучвания. че относително стабилните банки. Банките. Ако трябва или предпочитате банката ви да е в САЩ. Епгоп и много други институции. 4. дадени на слаби правителства. За съжаление. пазарни спекуланти. За още по-голяма сигурност пред раженията на стойност милиарди долари. че: „Банките са добре капитализирани". парите си. тите. добрата (добрите).

5 А Ое1ажаге Моп(апа Р1КЗТМВОР\Л/УОМ1МС ОЕ 189.172 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 19.2 А| 1пс)1апа М*уас1а Р1КЗТЗТВК воиквом 83.7 А- МССООК N6 МССООК МЕ 171.3 А Н1СН РО1НТ МС А Н1СН РО1МТ В&ТС 613.1 А+ Р1КЗТМВОРВЕМЮЛ ВЕМЮЛ ММ 337. (информацията е от 3 1 .3 ИаЬо Ме\м иегзеу ВАМК ОР СОММЕКСЕ ЮАНО РА113 Ю 500. осъвременена ча второто издание) РЮЕНТУ ЗТ В&ТС ОООСЕ С1ТУ кз 119.8 ВА1Т1МОКЕ ткизт со знТву^и Е ОЕ 334.6 А С1Т12ЕНЗ ЗТ ВК ОР СНОТЕАи СНОТЕАУ МТ 48.9 А+ Р1КЗТМВ САМОЕМТОН МО 144.5 А- УАНЕУ СОММЕКСЕ ВК РНОЕМ1Х А2 142.6 А+ РАКМЕКЗ & ОКОУЕКЗ ВК соимси СКОУЕ кз 101.7 А Р1опс)а Мог1Н СагоМпа Р1К5Т МВ ОР МТ ООКА МТООКА Р1 118. Л . Как да намерите надеждна банка 173 ПЪРВИТЕ ДВЕ БАНКИ С НАЙ-ВИСОК РЕЙТИНГ ВЪВ ВСЕКИ ЩАТ Кагюаз Източник: №е!55 Ка(ш§5 1пс.8 А+ А1азка (.5 Л 1 1К.• Л ЗТАТЕ ВК ОР 112ТОМ 1_12ТОМ 1М 187.1 А- МЕВКАЗКА ЗТ В&ТС ВКОКЕМ ВО« МЕ 79.2// .6 А+ ЗТАТЕ ВК ОР и!МСО1М 11МСО1М А+ ИЕЗТЕКМ ВК АКТЕ31А мм 96.изтоо1А1_ ткизт со РК1МСЕТОМ N^ ш 503.1 А ВАМК ОР НА№АП Н1 9.им!томо тк & вкмс со изл НОВОКЕМ 325.2 А+ :.1 А+ РАКИЕ1и ЗТ ЗУС ВК РАК\^'Е^^ М] 92.067.(.1 А- СаМгоггпа М1сгндап РАКМЕКЗ & МЕКСНАМТЗ ВК ЮМС ВЕАСН СА 2.1 А+ СА^М В ТАУЮК ВКС СО ВЕКИМ МО 360.6 А1 1ШП015 Меш Мех1со СЕКМАМТО№М Т&5В ВКЕЕЗЕ 11 250.4 А ВАМК ОР 1А РАУЕТТЕ ил РАУЕТТЕ СА 158.6 Л» МОиЗЕНОЮ ВК МЕУАОАМА ^АЗ УЕСАЗ МУ 4.3 А+ Р1К5Т NВ-^Е КЮОЕК ОЕ КЮОЕК 1А 162.6 А1аЬата МавзасНизеНз С1Т12ЕМ5 ВАМК ОР ТО1МР1ЕШ А1.2 А- рКАмки^ ЗУОЗ вк РАКМ1МСТОМ МЕ 290.1 А+ АОАМЗ N6 «АЗН1МСТОМ ОС А- 208. 150.7 Л' 11 164.573.2 А+ ЗТАТЕ ВК ОР \Л/АУЕК1_У пзсАТАоиАЗУезвк роктзмоитн МН 179.2 А+ Р1КЗТМВ САМ^ЕNТОN МО 234.1 А+ ЗСАН01ААМЕК1САН В&ТС 5ТАМ1ЕУ N0 59.4 Оеогд!а МопИ ОаКо(а РАКМЕКЗ & МЕКСНАМТЗ ВК СОМЕК СА 112.3 А+ Л С1 АКЕМОМТ ЗУСЗ ВК С1АКЕМОМТ МН 260.8 А+ МО11МТА1М ЗТАТЕЗ ВК ОЕМУЕК СО 273.6 А+ ЕАС1Е ВК \л/1ииАмзто\«м КУ 140.ТМВОР Е1У Е1.9 А Р1КЗТ ЗТ ВК ОР \Л/УОМ^С №УОМ1МС ММ 103.967.473.0 1 1нзт нв-киюозо киюозо мм 50.5 А+ Р1КЗТ МВ 12АКО СТУ М100|_ЕТО\Л/М УА11ЕУ ВК МI^^^ЕТо\л/N МО 134.9 Л' РАКМЕКЗ мв ОР вин!_ винь Ю 276.1 А+ МО11МТ МСК1М1ЕУ МЗВ РА1КВАМК8 АК 187.1 А МЕСНАМЮЗ' ЗVСЗ ВК ливикм МЕ 193.1 А ( . 03.0 А+ АКТИВИ в Рейтинг -ш Име Град Щат милиони безопасност Кеп(исКу долари па \Уе1«5 КЕМТУСКУ-РАКМЕК5 ВК АЗН1АМО КУ 132.7 А+ АгКапзаз Магу!апс1 Р1КЗТАККАМ5АЗВ&Т ЛАСКЗОМУШЕ АК 259.3 А+ ЗАКСЕМТ соинту вк РОКМАМ N0 64.7 Л Меш НатрзЬ1ге Ю\Л/А ЗУС ВК 01КЕ 1А 27.6 А+ РОХВОКОУСН ЗУСЗ вк РОХВОКО МА 121.9 А А+ ЕУАНОЕНМЕ В&ТС У111Е Р1АТГЕ 1А 395.2 А Р1 276.2 А+ Апгопа Мате СОММШ1ТУ ВК ОР АК12ОМА \Л/1СКЕМВЕКС А2 412.0 А Р1КЗТ ВК ОР ВОА2 ВОА2 А1 106.9 РАКМЕКЗ & МЕКСНАМТЗ ВК ВА1_0\ЛГ™ мз 135.3 А+ СНЕ^ЗЕА ЗТ ВК СНЕ15ЕА М1 176.У МУ •1(.025.7 А+ Со1огас)о Мтпе8О(а РАКМЕКЗ ЗТ ВК РОКТ МОК6АМ СО 143.8 А+ ЗАУ1МОЗ ВК ОР МЕМООС1МО СТУ СА 617.8 А НашаМ МеЬгазКа СЕМТКА1 РАС1Р1С ВК номоииии Н1 2.1 А+ МТ А+ УЕНОТОЗТОМЕ ВК 1АиКЕ1 258.7 А 1А 124.1'.6 А+ СА11СО КОСК АК 110.6 А Р1К5Т 6УАКАМТУ В&ТС ^АСК5ОNVI^^Е ВАМК ОР СКАМ1ТЕ СКАМ1ТЕ РА^^з МС 718.5 А Соппесйси! М!звоип С1Т12ЕМЗ МВ РУТМАМ СТ 221. САР1ТА1 ВК ОР №А иАзн!метом ОС 185.5 А+ ^том зо СО-ОР вк NЕVVТОN МА 226.ошзапа Р1К5ТМЗ А1АЗКА АМСНОКАОЕ АК 1.2003.7 А+ ивЕкту вк СТ 2.4 А+ ВАМК ОР НЕ№ А1ВАМУ NЕVVА^ВАNУ мз 294.7 А+ О1з{пс( о7 Со1итЬ1а М|531531рр! МАТЮМА1.

174 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 19. Как да намерите надеждна банка 175

банки, но ако искате да знаете кои са те, ще ги намерите в новото издатк 1
Ме* УогК
ВАМК ОР М111-ВКООК м|^^вкоок МУ 119.4 А+ на „Ръководство за най-безопасно съхраняване на пари" от Мартин Мамо
МЕ\Л/УОКК МУ 588.2 А+
М1Т511В15Н1 ТК & ВКМС СОКР (ИШтсИе 8а/е Мопеу СиМе). Книгата на Вайс е добро допълнение към пий
ОНю поради няколко причини. Освен банки и застрахователни компании (нж.
РАКМЕКЗ ЗУС ВК ЗРЕМСЕР, он 198.6 А+
5АУ1МО5 ВК С1КС1_ЕУ||_|_Е он 195.0 А+ глава 24), неговата фирма дава класация и на взаимни фондове, брокерски
ОМаПота фирми, фирми за здравно застраховане и корпорации, емитиращи акции.
ОК1АНОМА В&ТС симтом ок 102.8 А+
Р1К5Т МВ&ТС СН1СКАЗНА ОК СН1СКАЗНА ок 225.0 А
Огедоп
РЮМЕЕК ТК ВК МА ЗА^ЕМ ок 212.0 А+ НАЙ-СТАБИЛНИТЕ ГОЛЕМИ БАНКИ В АМЕРИКА
сиАСКАМАЗ соимту вк ЗАМОУ ок 146.6 А Източник: \Уе155 КаПп§з 1пс. (информацията е от 31. 03.2003, осъвременена за второто издшнс)

Репп8у|уата
Щат Рейтинг за Активи в
МЕРР5 N6 МЕРРЗ РА 186.7 А+ Име на банката
безопасност на \Ус1уч милиони долари
5Е\Л/1СК1ЕУ 5У65 ВК ЗЕ\Л/1СК1ЕУ РА 231.8 А+
КМоде 151апс1 Арр1е ВК (ог Зудз МУ А- 5604
707.7 А+
СЕМТКЕУШЕ 8УС8 ВК
ТА1ВОТ5 С1А551С N8
№ \/УАК\Л/1СК
11МСО1М
К1
К1 9.0 В- ВапсогрзоиШ Вк мз В+ 10,337
Зои(|1 СагоНпа ВапК о^Атепса Сеогд1а МА СА В+ 7,993
ВАМК ОР УОКК УОКК зс 144.6 А+ Вапк о^ На\л/а11 Н1 А- 9,473
лктник зт вк имюм 5С 215.3 А
СК1ЬапК-Ое1аууаге ОЕ В+ 7,335
Зои(М ОаКо*а СШгепз Виз1пез5 ВК СА В+ 3,395
Р|КЗТ РЮЕНТУ вк ВУККЕ 30 212.9 А+
РЮМЕЕК В&ТС ВЕ1иЕ РОиКСНЕ 50 280.9 А
Со1итЬиз В&ТС СА А- 4,091
Теппезвее Сотепса Вк-Техаз ТХ В+ 4,563
С1Т12ЕМ5 ВК САКТНАСЕ тм 428.4 А+ Соттегсе ВК МА МО В+ 11,335
Р1К5Т N6 ОР МСМ1ММУ11.1.Е мсм!ММУ1аЕ тм 307.3 А+ Ет1дгап1 5уд ВК МУ А 9,832
Техаз ГЛЬ ТМ1гс1 ВК М1 В+ 51,761
Р1К5Т ЗТ ВК ВУКМЕТ тх 128.5 А+
Р1КЗТ МВ ОР А1_ВАМУ А^ВАNУ тх 197.0 А+ Р1ЙГ1 ТН!гс) ВК ОН В+ 25,130
ШаН р|ЙЬ ТМ1гс1 ВК 1М 1М А 7,974
ВК1СНТОМ ВК ЗА1Т 1АКЕ С1ТУ ит 191.3 А Ри11оп ВК РА В+ 3,897
МОКСАМ 5ТАМ1.ЕУ ВК \Л/ УАНЕУ С1ТУ 1Я 2,918.0 А+ НоизеИоУ ВК 5В МА МУ А- 4,277
У1гд1ша Нийзоп С11у Зудз ВК А 14,913
В11ККЕ & НЕКВЕКТ В&ТС А1ЕХАМОК1А УА 1,114.5 А+
1п1егпа11опа1 ВК о^ Соттегсе N^
тх В+ 5,130
АМЕК1САМ МВ&ТС ^АNVI^^Е УА 613.6 А+
Уегтоп1 МеПоп ВК МА РА В+ 26,450
РЕОР1-ЕЗ ТК СО ОР ЗТ А1-ВАМ5 ЗТА1ВАМЗ УТ 193.8 А- МегсапШе 5а^е ОерозИ & ТС МО А 4,514
имюм вк МОКК13У111Е УТ 231.7 А-
Ме\л/ УогК СоттипИу ВК МУ В+ 12,002
\Л/а8Ншд(оп ЗШсоп УаНеу ВК СА А- 3,932
Р1КЗТ 1МОЕРЕМВЕМТ ВК УАМСОУУЕК \Л/А 658.0 А
НОК12ОМ ВК ВЕШМСНАМ «А 820.9 А+ Техаз 51 ВК ТХ В+ 4.024
УУ|ЗСОП51П Тгиз1тагК МВ МЗ В+ 7,146
8НЕ1.1- 1АКЕ ЗТ ВК ЗНЕа 1АКЕ УУ1 108.6 А+ УУезЬапсо ВК МУ В+ 3,349
ЗЕСУК1ТУ мв ОР оиклмо оиклмо \Л/1 198.4 А+ \Л/И11пеу МВ о^ Ме« Ог1еапз 1А В+ 7,178
\Ме5( У1гд!п1а
РЕОР1ЕЗ вк ОР м^^^ЕNЗ минЕмз \лл/ 118.6 А+
Таблица 19-2
ВАМК ОР СНАР.1.Е5 ТОУУМ СНАК1.Е8 ТО№М \лл/ 192.8 А
^уоттд
Р1КЗТ ЗТ ВК ОР МЕ№САЗТ1Е МЕ№САЗТ1Е УУУ 94.4 А+ Съществуват и други независими източници, които класифицира!
СОМУЕРЗЕ СОШТУ ВК ооиеьАз УУУ 156.9 А
Папките. От тях УепЬап1с е била най-дълго време в точи бизнес. Тя покринп
банки и други ипотечни и кредитни обединения. Тачи компания подрс I м
Таблица 19-1 финанСОВИТв институции пс само ш.ч оспоиа на тяхното пас гоящ» сичоя

176 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 19. Как да намерите надеждна бипка 177

ние, но се вземат предвид и изгледите за бъдещето, което най-много тряб- наложили и не е вероятно да наложат ограничения върху обмяната на ва-
ва да ви интересува. Използвайки проста и ясна рейтинг система, тя оце- лута и придвижването на капиталите; 2. Имат ниско съотношение между
нява силата на капитала, качеството на активите, способностите на ръко- дълг и влогове. Не е за учудване, че най-високо в класацията са страните с
водителите, размера на печалбите, ликвидността и чувствителността към най-безопасен дълг - Швейцария и Сингапур.
пазарен риск. Въпреки това, не попадайте в капана да изберете която и да е швей-
ЮС Гтапс1а1 РиЬИзШщ, 1пс. също публикува специфични и лесно царска банка, само защото е швейцарска. Днес най-големите швейцарски
разбираеми финансови класации, които проследяват финансовата стабил- банки с огромните си портфейли от деривативи, са изключително застра-
ност на щатските банки, спестовни и кредитни институции. По-долу ще шени при една депресия. Освен това, те имат клонове по цял свят и са из-
откриете информация за контакти: ложени на прищявките на различни правителства. Най-добрият план за
действие ще бъде да откриете по-малки и по-безопасни швейцарски банки.
\/епЪап1<., 1пс. Австрия, с ниския си размер на дълг на глава от населението, може да бъде
\УеЪ811е: \у\у\у.уепЬапк.сот добър резервен вариант. Ако търсите сигурни банки - това са юрисдикции-
ЕтаП: 8егУ1се@уепЬапс.сот те, откъдето трябва да започнете.
А<1с1ге8з: Р.О. Вох 1610, \Уооп8ОСке1, Ш 02895 Използвайки строги оценъчни изисквания, 8а/е МеаШг Сгоир е отк-
РЬопе: 800-837-4226/ 800-442-2657 рила банки в тези страни, които са спечелили най-високи оценки за оцеля-
Рах: 781-246-5291 ване по време на световна депресия. С1а88 1 рейтинг изисква: едно изклю-
ЮС Ртапйа! РиЬШШп%, 1пс. чително високо съотношение на агресивна ликвидност от 75% най-малко
\УеЬ811е: \у\у\у.1с1спр.сот или нечуваното нетно 35% съотношение на ликвидност на капитала (про-
ЕтаП: итГо@Мсф.соп1 центът от капитала на банката, който е на разположение по всяко време),
ниско съотношение между капитал и деривативи, липса на деривативи със
АсШгезз: Р.О. Вох 140, НаШалй, \У1 53029
РЬопе: 800-525-5457/262-367-7231 спекулативна цел, нисък процент на депозити в други банки, задължение
Рах: 262-367-6497 ча банката да оперира само в една страна, така че да има ясно формулира-
ни правила за работа.
Ако въпреки мерките, които сте предприели, се усъмните в избрани- 75% агресивна ликвидност означава, че влоговете се държат в таки-
те от вас банки, незабавно преместете парите си в по-безопасна банка. Ако ва ликвидни инвестиции, че дори ако банката се изправи пред ситуация, н
не можете да намерите такава, веднага изтеглете парите си в наличност. която 75% от вложителите решат да изтеглят парите си в рамките на ня-
Ако не сте от първите, може би ще пропуснете тази възможност. колко дни или седмици, тя да може да удовлетвори желанието им. По све-
та има няколко банки с ликвидно съотношение от 100 или повече процеп
та. С други думи, те могат да платят на всички свои вложители за крап.к
Безопасни банки по света период от време. Много банки не могат да платят в кратък срок на 10% от
вложителите си, а най-слабите от тях ще бъдат затруднени в дни, когато
Един свободен банков пазар би предложил всякакви видове услуги - тегленето на пари е по-високо от нормалното и това е в днешната блаю
от 100% безопасно съхраняване срещу такса до 100% дадени в заем пари приятна обстановка, а не по време на депресия.
срещу голяма лихва. За да запазят репутацията си, банкерите ще имат сти- Ако сте сериозни на тема безопасност и можете да посрещнете ми
мул да бъдат изключително внимателни с вашите пари. Монополните пари пимума за откриване на сметка, трябва да установите връзка с банка оч
и регулираното банково дело дават съвсем различни резултати. Въпреки Пак.ч!. 8а/е \Уеа1(1г Сгоир ще ви помогне да преодолеете бюрократичните
това, в този свят все още съществуват няколко банки, които предлагат на- препятствия, свързани с тази дейност. Вие трябва да бъдете представен <н
сочени към опазване на богатството услуги, за сметка на лихвата и удобс- някого, защото тези частни швейцарски банки не откриват сметки на коя ю
твото да боравите с тях ежедневно. Ако желаете най-сигурно, но не толко- п да е личност, корпорация или представител па тръст, престъпил нраш
ва удобно съхранение на капитала, вие трябва да използвате тези банки. им. Тачи политика е и отражение па тяхната консервативност. Те ще прш-
Най-безопасните банкови институции се намират в страни, които: 1. Не са м;п нова сметка само ако собствеността и целта са напълно и ч р я д п м п не

178 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА

биха компрометирали авторитета на банката. Ако отговаряте на тези усло-
вия, в повечето случаи 5а/е №еаШ Сгоир може да ви представи и да ви
направлява през целия процес. (Вж. глава 18 или последната част на тази Глава 20
книга за информация за връзка и минимум за откриване на сметка). Ако
сте швейцарски или сингапурски граждани и имате достъп до подобни ТРЯБВА ЛИ ДА СПЕКУЛИРАТЕ С АКЦИИ
институции, останете с тях, докато политиката на правителствата е ста-
билна. Може би първа предпазна мярка, която трябва да предприемете н
началото на една дефлационна криза, е да нямате дълги позиции в акции,
взаимни фондове, фючърси и опции върху индекси и акции, или каквито п
Действайте, докато все още е възможно да е било други инвестиции, водещи началото си от акции. Само заради
този съвет си заслужава да прочетете тази книга.
Моите абонати четат стратегиите, изложени в книга втора, от 1998 г.
През периода 2000-2001 г. безброй много акции на интернет компа-
Когато стане дума за безопасност, най-добре е да се действа рано. Поради
нии в рамките на няколко месеца паднаха от цена 50 или 100 долара почти
агресивната политика на правителството да упражнява контрол, с цел пре-
до нула. През 2001 г. акциите на „Енрон" се сринаха от 85 долара до ня-
дотвратяване на забранени от закона дейности, като например търговия с
колко цента за по-малко от една година. Това са първите жертви на зад
наркотици, пране на пари, неплашане на данъци и финансиране на теро-
лъжняването, лостовия ефект и безразсъдното спекулиране. Много пи
ристи, обикновените честни хора не могат да се радват на този безплатен и
брой инвеститори, в това число и управители на застрахователни дружес I
бърз достъп до финансовите институции, който са имали преди няколко
ва, пенсионни и взаимни фондове, изразяват увереността си, че разнообра-
години. Някои банки са задължени да се срещнат лично с кандидат-
зието от инструменти в техните портфейли, значително ще намали риска.
клиентите си, за да установят дали те са подходящи. Няма съмнение, че
Освен една планина от съмнителен по качество дълг, в какво друго се ич
при една кризисна ситуация, вие ще бъдете изправени пред много, много
разява това разнообразие? Акции, акции и още акции. Въпреки днешния
други препятствия, ако не и категоричен отказ. Ако наистина имате наме-
оптимизъм, че бичият пазар се е завърнал, жертвите ще бъдат много пове-
рение да опазите богатството си, вие не трябва да се поддавате на изкуше-
че, когато цените на акциите отново започнат да падат.
нието да отлагате под предлог, че статуквото ще се запази. Добрите въз-
Не само че някои акции ще паднат с 90 - 100%, но същата ще бъде п
можности се появяват и изчезват. Например двете най-безопасни банки в
съдбата на голям брой взаимни фондове, които не ще успеят да излязат от
Лондон вече не приемат клиенти, които не са жители на Острова. Банката,
големите си дълги позиции, без да свалят цените на пазара и които ще но-
която преди две години се смяташе за най-безопасна в САЩ, вече не прие-
сят и допълнителната тежест от 1 (или повече) процент във вид на разходи
ма клиенти от други щати. Някои от моите разумни абонати отвориха
за управлението си. Хубавата новина е, че най-после ще разберем кои са
сметки веднага след като им я препоръчах, но сега тези, които не го нап-
тези малко на брой добри управители и кои са станали герои само защото
равиха, ще трябва да търсят други възможности. Налага се заключението,
са имали късмета да бъдат такива по време на бичи пазар.
че не трябва да се отлага, защото институциите, които са в състояние да
Не си мислете, че Федералният резерв ще спаси пазара. Теоретично
защитят вашите спестявания, могат да си затворят вратите за вас. Едно погледнато, Федералният резерв може да реши да подкрепи цените на ня-
друго предупреждение: реномето на банките също се променя. Разумният кои акции, но кои ще са те и с какви суми ще се ангажира? Ако той реши
подход е да поддържате връзки с агенциите, които правят сериозна оценка да купува акции или фючърси на индекси, може да предизвика временно
на банките и да сте сигурни, че вашата банка продължава да е напред в повишаване на цените, но крайният резултат ще бъде сриване па качесмю
класацията по безопасност. то па активите на Федералния резерв, когато пазарът отново потегли падо
Веднъж, след като преместите основната част от вашите фондове н
най-безопасните кешови еквиваленти и след като сте избрали една или две
банки, тогава и само тогава можете да мислите да спекулирате на пазара Дълга позиция - позиция, при която вие сте купили някакъв актив с надежда, че
ик- можете да го продадете на по-висока цена.
на акции с малка част от вашия капитал. Това е темата на следващата глаиа. Къса позиция (къса продажба) - позиция, при която папки а Ороксрска фирми ни г
п н заем актив, който продавате на пачара е надеждата, че те т кумите ойрнпю пи пи
писка пгпа

теж с мисълта. като разумни хора. препоръчвам ви да не се впускате в подобни начинания. Някои от акциите имаха свои пряко. които бяха изложени в глава 13. Фирмите ще въве- то им няма да бъде така стръмно. а някои ще бъдат прекъснати. Огромните обеми ще задръстят сър- върите. . кои. купувате „1еар" опции. Платформите за търгуване може да се разрушат под тежестта на на тази банка са изчерпани или замразени. на от страна на Комисията за ценните книжа и борсите. Трябва да избягвате да продавате късо акции на за своите инвестиции. не влизайте в този водовър- ват емоционални. направено от един наш абонат. а хора та препоръчах тези фондове и те биха всички други инвестиции мрсч 2000 г. Тези фондове повишават цените си. Невъзможно ще бъде да се разбере дали покупката или продажбата се е осъществила. фючърси и опции може да бъде изключително трудно при пазарна те на банката. Търгуването на ак. според сведенията. Сегашният възход на пазарите е изключително фонните линии между вас и брокера ви и между брокера и борсата ще бъ- невзрачен отговор на изкуствено предизвиканата ликвидност през 2001 г. но потвържденията няма да излизат. Ако тия. се отказа от тази стратегия. като работят за няколко дни или седмици. Ако не сте подготвени за всичко това. Пеги (РиЬИс Зсппсс •м. че в най-лошия сценарий можете да си позволите да изгубите очаква. че брокерът ви е фалирал или че е затворил вратите си поради забра- акции или деривативи по време на свиване на пазара. както ще се откаже и Федералният ре. че инвеститорите и брокерите ще се държат по разли- му задачи. Ако не знаете от опит какво значи „къса продажба" или „1еар" кои от играчите. падащи пазарни индекси. Трябва да сте сигурни. ако въобще я опита.ч ръчки за продаване. или че компютри- ции. Много добре си спомням аварията на телетипа в нашия офис и как неопитните чиновници съобщаваха поръчките в главния офис. Брокерите ще имат много малко време за сън. тъй като самите те са и които може да тръгнат и срещу посоката на пазара. Сис- Късите продажби са много хубава идея в началото на дефлационната темите за котировка ще се повредят в най-неподходящото време.. които са дългосрочни пут опции върху акции или Ценовите гапове ще задействат стоп поръчките на нива. За да разберете какво ни освен това. когато спекулирате с рете. Мислите ли. предадени като по. непосилни за ня- индекси. сте преминали през всички тези препятствия невредими. които работят на тези платформи. огромните обеми.180 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 20. дат задръстени. ис продал и да се установи дали инвеститорите и спекулантите могат да пла. Компютърните техници ще и ще създаде прекрасни условия за къси продажби. че всичко ще бъде гладко поради зерв. поемайте големи рискове. 11а пачара на акции му предстоят още няколко години ми падаме п време пазарът се сриваше". Можете да си представите каква е била бъркотията. като например Беси (ВеМеНет §1ее1). напрежението върху тях ще бъде изключително.'001 |. интернет? Аз не мисля така. подът на борсата се засипа от хар. спекуланти. на една парите. само че в обратната посока.чдапс ще с голямо. сравнително „лека" паника от преди четиридесет години: „Работех за „Мерил Линч" в Ню Йорк през 1962 година по време на Противоположни (къси) индекс взаимни фондове краха. Акциите на слаби банки и други финансови компании са много подходящи за тази цел. Вие. Когато през 1929 г. В /)/'<•/: 1)и\'г. иоположни фондове. Това ще го направи да изглежда глупав и ще компрометира основните Мислите ли. подадени по интернет. докато в същото време ще се тревожат то изложих в глави 6 и 7. а и операторите. Друг добър начин да спекулирате е като дат по-строги ограничения върху търгуването и изискванията за марджин. бяха необходими няколко дни. бъдат на удължено работно време. ита п. Трябва ли да спекулиран!е с икции 181 лу. за да се разбере кой какво е купил или смятате да направите голям удар от къси продажби по време на кризата. Всъщност днешната система. Една по-консервативна форма на спекулиране е инвестиция в и роти Спомням си и грешките . което ще разстрои поръчките. вие няма да изпаднете в паника и прочетете която и да е история от тези години. Поръчките на фючърси и опции може би ще влизат. Банковият пул. че ако борсите спрат да тят позициите си. а компании от военната индустрия или тези от добивната промишленост. които рискувате. въпреки че е много по-съвършена. също така наричани къси фондове. когато толкова голяма част от търговията се извършва по 1929 г. когато фю ри. със сигурност ще предизвика още по- Къси продажби на акции и търгуване голяма бъркотия по време на паника. или най-малко падане. сте поддържали къси позиции и опция. и обратно. формиран през чен начин сега.реше върху пазарните индекси падат и обратно. от другия край не знаеха за какво ставаше дума. прочетете описанието. само за да разбе- За съжаление съществуват и други рискове. Поръчките ще бъдат записвани погрешно. ста. които са чалочи ч.поръчки за купуване.ч Шцсм Е1ес1пс апЛ Оах) и си спомням как брокерите ги крещяха. в която той държи парите ви са повредени или че активите паника. През цялото тона п . Теле- депресия. наличието на компютри? Аз не мисля така. че това е същия бизнес.

който е къса позиция на индекс NА8^А^ кото обикновената къса продажба. В края на деня вашата позиция се преизчислява на ве. когато 1}г$а Рипа.09%. умножени по две и тя вече е 160 000. го с разработила инструмент за търговия по интернет. Агс(ох Рипй. че тези фондове трябва да се използват От друга страна. като стойността на индекса е Компаниите. На теория пазарът може да пада с пет процента седмично За хора с опит в спекулирането. тези фондове могат да натрупат печалби. при която максимумът е 100%. рите често се колебаят встрани. че сте в къса позиция от 200 000 долара. цените на акциите ви ще паднат. ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 20. че сте лагат и фондове в паричните пазари. ако пазарът тръгне нагоре. но. а това е много трудно. противоположна на индекса NА5^А^ 100. а това не е достатъчно. това тяхно качество може да бъде и голям проблем. дажба акцията удвои цената си. който е най-големият съществуващ пазара през този половин или цял ден. обез. 1Л1га 5поП 100 ните. КоскуШе. може да се спечели повече. което значи. Индексът е непроменен. умножена по две. Шга Веаг. Тетрез! Рипа.. емитирани. За да ви стане ясно. когато търгувате един или два пъти на ден. обезпечен с активи извънборсов договор. 7501 \У1зсопзт Ауе. които са ви останали. който се движи в посока. когато казвам. Ако той пада продължително време в права момент. така че с един кратък телефонен разговор вие ще можете да преместите парите. Тъй като пача АсШгезз: Куйех Зепез Ршк1з. само от опитни спекуланти.000 1те$аех Ш1 е компания. ^еЪзНе: \у\у\у.ргоипк18. умножена по две. За да може да ги използвате успешно вън РЬопе: 800-820-0888 апс! 301-296-5406 всякакви ситуации.чга ичбор от опюшш . което би станало. ум. отколкото при една обикновена АгШох. който е къса позиция на индекс 5&Р. много по-големи откол- ножена по две. наречен МигЬсМЧпх. които са къси позиции съответно на 5&Р и МА5ОА<2 100. На следващия ден индексът се покачва с 10%. но няма дневно. използвайте подобни инструменти. което е все ед- тя е най-големият ви враг по пътя към успеха. когато индексът първоначално тръгне във ваша дове. 5ш1е 1000. лен резултат се получава. МВ 20814 РЬопе: 888-776-1970 ог 240-497-6400 се настройват по желание Мгштит: $ 15. вие трябва отлично да предугаждате движението на М1штит: $ 25. УепШге Рипс1 пазарите се движат в някакъв ценови диапазон. за да се възползвате от колебанията на следващия ден индексът се връща на ниво 1000. те могат да бъдат търгувани два пъти така. това качество на късите фондове е вредно 5шЧе 500. Мно.сот ността на вашата позиция се преизчислява два пъти на ден. 1000. МигЬсПЧпх прсдл. коя Преди да инвестирате в мечи индекс фонд трябва да разберете как.000 пазарите. защото той увеличава емоционалността. и УепШге Рипа. загубили 20 000 долара. но вие сте загубили пари. 9601 В1аск\уе11 Кс1. също пред. но вашата сметка се по- пазара или да ги „паркирате" в безопасност. ако не има и други алтернативи. РгоРипав има (Л(га Веаг фонд и 1Л1га да изгубите всичките си пари. I ом с ликвиден. а не само при затваряне. фондове печелят пари въз основа на процентната промяна в стойността на с1ех и РгоРипаа. Също така. Вие трябва да сте изключително внимателни. Критиците нари- чат това „бета изплъзване". Същият отрицате- организации. вишава до 94 545 долара. Когато пазарът упорито се движи в противоположен фонд. а лара в къса позиция на индекс 8&Р 500. Трябва ли да спекулирани' с акции 183 182 В САЩ ще намерите противоположни на 5&Р индекс фондове в Ку.гус!ехйтс1з. Този проблем става още по-сериозен. които предлагат противоположни фондове. което ги прави по-безопасни от обикновените парични фон. който прилича то й работи. Ако можете да го пра Веаг РгоРипа. за да прецените в зависимост от пазарната ситуация кога той ще бъде предимство и кога недостатък. МВ 20850 за дългосрочните инвеститори. Куаех също така има една посока. За връзка и информация за тези фондови компании: та посока и след това се върне на първоначалното ниво. а РгоРипа има Веаг РгоРипа. Па парите си на подходящото място. да влизате и излизате в подходящия момент. Също 100. Кус1ех предлага Тетрех!. линия. следвайте примера: Вие сте инвестирали 100 000 до- когато използвате лостов ефект. а също така и „дълги" индекс фондо. защото падането в проценти от по-високото ниво паричните фондове на Куаех купуват само инструменти. при които параметрите Ве1Ьезс1а. Говорейки за безопасност. за да се компенсира предишната за- печени или гарантирани от правителството на САЩ или подчинените му губа. Куаех има фонд 11гза. Индекс фондове. а също така и когато стой- ^еЬз^е: \у\у\у. регистрирана на Бермудските острови. ако при една къса про- 5НоП фонд. които могат да избират пазарния неопределено дълго време. къса продажба. го съм сериозен. с само 9. Притежателите на акции от течи па сметка за тьргоиия по интернет.сот АсШгезз: РгоРшйз.

сот лявани мечи фондове се създават с цел извличане на полза от падащ пазар. с комбинация от пут опции върху индекси и къси ние с фючърсна сметка. вие не преизчислявате позицията си. ТХ 75231 Мт1тит: $ 100 000 РЬопе: 800-711-1848 аш! 214-696-5474 Мшпшт: $2000 Мапа§ег: ВауМ Т1се Професионално управлявани мечи фондове СотзЮс/с Сар11а1 Vа^ие Рипй апд. на тази фирма. За да вате дялове от него. Вие си създавате избрани от вас параметри. което го прави привлекателен за тези. докато не се изтеглят. Друг фонд надхвърлят някакви граници. който предсказва продължителен мечи пазар в дефлацион- и можете да инвестирате най-малко 100 000 долара. Вие също така има инвестирани $200 милиона и вие не плащате комисиона. Това са акции на малки компа- ри. же да се използва само от чуждестранни инвеститори. ако загубите ви държи позиции и в дългосрочни съкровищни облигации и евро. вие трябва да сте професионален финансов ции. За информация се свържете с: Непгу уап с!ег ЕЬ е консервативен. Професионално управ. са 70% от цялата му доларова стойност. сам не пожелаете. ОаИаз. защото манията от деветдесетте го.е1Р1и& не можете позиции върху акции и фючърси на акции. 8ш1е 300. АсШгезз: 243 Мат 51гее1. \УеЪ81(:е: \у\у\у. Засега Маг/се1Р1ш мо. управлявани от експерт. Мапа§ег$: СЬаг1е§ Мт1ег.сот За информация се свържете с: ЕтаП: т^оСзЧпуезйех. Всъщност хората не се интересуват от мечите Рах: 215-493-8083 фондове от върха през 2000 г. на среда. че вашето нетно богатство се оценява на повече от един милион долара зарен коментар. Вох НМ 1788. Управителите на фонда съветник. който е създаден да се час. надвисна- избегнете бета изплъзването.сот АсИгеза: Р.сот продадени на късо акции. честотата е ограничена. Фондът с СаЬеШ 70% къс. много по-често отколкото индекс фондовете ви позволяват. с тат за доход от капитал и не се облагат с данък. фондът е повече от 100% къс. а също така и купува пут опции. нии. валути.согп8Юсктипс18. според президента Дсй- . За СотзЮсЬ 81га1е^у Рипс!. Уаг^еу. 5(га1е§у Рити! Можете да помислите и за съставяне на портфейл от хеджирани или \УеЬ$Не: \у\у\у. Останали са няколко Мштит: $1000 смели управители. РНопе: 215-493-7076 дини ги извади извън строя. вид Тайс. НатШоп НМ НХ. но от 2003 г.туезс1ех. Вегтис1а РгийеШ Веаг РиМз РНопе: 441-296-4400 \УеЪ811е: \у\у\у. че всичките ви приходи се счи. докато ла над пазара на акции и финансовия свят в дългосрочен план.О.сот РгезШет & СЕО Уа1еге В. РА 19067 Днес от тях са останали много малко. Печалбите на фонда не се облагат с данъци. ЕтаП: 1п{Ъ@сот&(:оскЛт(15. Можете да го прочетете на техния уебсайт.сот Рах: 441-295-2377 ЕтаП: т6з@ргш1е1ПЪеаг. а също така и акции на фирми.е1Р1ш. добиващо злато и сребро. но с Маг]<. 15% от фонда са дълги позиции. Тайс е много добре осведомен за заплахата. при който късите позиции. управител на фонд или „квалифициран инвеститор". В сравне. които все още не са убедени в неизбежността и силата на предстоящия мечи пазар. когато купу- може да изберете и лостовия ефект от 0 (консервативен) до 3 към 1. Можете да променяте параметрите си на всеки половин Друг пример е СотМосЬ Сар1ш1 Vа^ие Рипс1. които се променят в зави.ргис1еп1Ьеаг. Чарлз Минтър и Мартин Уайнър правят безплатен (което е учудващо) па- чи. Подходът на управителя му де на разположение и на американските. печели при падащ пазар. като този процент не се променя много. Трябва ли да спекулирате с акции 185 световни индекси на акции и дълг. стоки и индекс на пазара на па. Хубавото е. който държи къси позиции в акции и индекси. Като се вземе предвид и лосто- да изгубите повече от първоначалната си инвестиция. което зна. които все още поддържат тази алтернатива. Той също така автоматично ви пренастройва към по-нисък лостов ефект. ще бъ. Соз1е1о АсИге88: 8140 \Уа1пШ №11 Ьапе. Във фонда симост от движението на един или няколко от тези активи. създаден с цел реализиране на печалби от мечи пазар. защото системата вия ефект от пут опциите. Друг мечи фонд е СаЪеШ МагЪег Риги1.184 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 20. Маги'п \Уетег Един такъв пример в САЩ е Ргш1еШ Веаг Риш1. създадени чрез пут оп- да инвестирате в Маг1<. и теглят парите си.

да си приспаднат техния хоно. че този. В 1м. вителят на фирмата не използва опции или деривативи и се грижи лично Ако имате някакво мнение за посоката на пазара.сот посочи няколко пазарно неутрални управители. Унрп бор от акции и не рискувате да не познаете посоката на пазара. което намалява риска в случай. За добре осигурените материално инвеститори от цял свят същест.2% възвръщаемост за двете годи- Мапа§ег: Непгу уап йег ЕЬ ни 2000 и 2001. вие получавате най-добрия из. Както и с всички инвестиции.§1оотЪоотс1оогп. СН-6301 те още един управител съответно на дългата или късата страна. Аз лично позна- тът на другия управител в подбирането на подходящи акции ще намали вам няколко. което ви дава и още една база за сравнение. сивна меча стратегия фирмата може да ви подбере три подходящи за целта доставят мечо управление на вашите пари. Аналитичната система на тази фирма съдържа имената на хиля.186 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 20. която РЬопе: 800-638-5760. Вашият портфейл се разделя Управители на портфейли. Такъв пример в САЩ е отрицателния ефект от факта. че клиенти с пазарно Мннтит: $1000 неутралната стратегия са постигнали 54. Трябва ли да спекунирате с акции 187 ЕтаП: т5о@§аЪеШ. Азхе{ АПосагюп СопхиЬаШз и<1 може да трябва да сте сигурни. кои правят пари дори и когато пазарът върви нагоре. Идеята е. Минималните изисквания ни управителя. В Азия Маг/с РаЬег Ьк1 (\у\У№. тъй като фирмата моли подбраните управители от таксата. Със сигурност броят им по света не е малък. колкото и управителите им. За чувствителните на тема безопасност Ахзе! А11оса1юп Соти11ап(5 е разработил пазарно неутрално стратегия. ета11: гат@гиат. Неговият уебсайт съ- що така показва промяната в стойността на портфейла от всеки по- Личен финансов консултант сериозен връх до следващото дъно за всеки един от управителите. така че първо вува една интересна възможност. като можете да разделите парите си между тях. а в Европа . Компанията също така може да от много сериозни загуби при грешка. За по-сензационните от тя х често се- ните във вестниците. които не се страхуват между два управителя. шсН. Най-добрите мечи управите. Фирмата прави прецен. които тя смята. Като агре. е огромен и съществува опасмос I избора на уязвими акции за къси позиции. ните съотношението на средствата между двата управителя или да добави. но те може и да не са най-добрите. никой не дава гаранции. Хедж фондовете са толкова добри.ссж1/са11т1<. Куе НУ 10580 дългата и къса страна на пазара. единият от които има положителен опит в намира. В повечето случаи вие не заплащате за тази АсИгезз: Р. 1. защото са добри при Лостовият ефект.сот). коигоса еднакво добри на АсМгезз: Опе Согрога1е СегНег. беч да ИД. срещу спад от 21.р1апе1Ьес!§египс1. Рах: 416-762-3793 рар. когато той върви надолу. За информация може да се свържете с: ди управители на портфейли заедно с успехите им и предлага начини за разпределение на средствата във вашия портфейл. че един от За повече информация проверете Не<1§е Рипс1 АхзосиШон пи управителите не оправдае вашите очаквания. ТогоШо. да бъдат песимисти нето на добри за купуване акции. а други не. 5\у11гег1ап<1.ог^ и Р1апе1 Нес1§е Гипс! \у\Уш. а другият има положителен опит в тър- сенето на подходящи акции за къси продажби.9% за индекс 5&Р. Единственото неудобст- ви помогне да създадете какъвто пожелаете начин на управление на вашия во е доста високата минимална инвестиция за тази програма — 500 000 до- портфейл. можете да проме. че вашият план е разумен. 416-762-2330 плащате за управляването на вашите пари.сот). лара. муушЛпеЬГа. продажби на акции на компании с ниска или средна капитализация. а опи. Азхе! АИосайоп Соп5и11аШ&. че са най-подходящи ЕтаЛ: егк}шпе8@а5зе1а11оса1т§. за всяка от сметките. По този начин рират от $100 000 до $ 3 000 000.2и1аи/ Аххе( Мапа§етеШ АС (СгаГепаи-\уе§ 4. Оп1апо М4Т 2М4.сот да управляват вашите активи. Някои се съгласяват. който някои използват.1(1 ка на вашето финансово състояние и според нея препоръчва един или комбинация от няколко управителя.О.сН). РЬопе: 800-422-3554 Старшият партньор Тед Уъркмън съобщава. А к о .1ап§а8зе1. който Съществуват управители на портфейли. Сапайа услуга. рЬопе: (113: 011) 41-41-724-5701. които не се страхуват да са инвестира в посоката на пазара ще се справи изключително добре. че той играе срещу посоката на пазара.ч/ ли се справят много по-добре от пазара.ИГУТ много шум. песимисти.пип!. повече експерти работят за вас. като ня. която подбира и прави къси идеалния случай пазарът е неутрализиран. а другите работят. Вохб13 ЗШюп "(Г.п% А$&е1 Мапа^етеШ (\у\у\у.

седемдесетте години. по В мечи пазар оптимистично настроените инвеститори вярват. С изключение на Франция. които могат да произвеждат повече пъти електроенергия на много свободните борси. след няват късите продажби. Някои хора. . тъй като стойността им ще зарът на акции катастрофира. Ако властите във вашата страна забранят късите продажби. изразено в долари. А$зе1 АПосайоп Соп$и1шп1& наблюдава много от тези управите. обикновения инвеститор да върви по този път. Спомням си само веднъж властите да са забранявали да се купува Вие можете да станете богат като държите къси позиции на фючър- при бичи пазар.ГегГегсоп. време на война. тоест акциите или дерива. ЬА 70121. докато всъщност продава. за да се затвори търговията. заплаха от война. трябва да бъде „покрита". за да отворите къси позиции. От 1929 г. Променяйки правилата борсата спечели. забраната на късите продажби наранява най-много тези. за да спаси собст. политиците пропиляха предоставената им н раната на късите продажби създава пазар. 8иНе 600. на който му липсва покупателна продължение на четиридесет години възможност да заменят тромавите. трите години на интензивна дефлация. Така че петролът може да бъде добър (но и доста опа- продажби. те лишават пазара от инвеститори. защото те очакват повторение на инфлацията от равите нов списък с акции за купуване. че 4/5 от световните запаси са в А ши тивният договор трябва да бъдат купени. през който па- преувеличена. защото всяка стоки лошата новина е. 2400 Може да има и изключения от това правило. до 1933 г. сила. След това той продължава скъпи и опасни модели на енергийно производство с атомни електроцсш да пада дни наред без никакви пречки. Направете така. не. те. могат и да се покачват обратно на тенденцията. вията със стоки. така че те единствено може. като цената на петрола беше паднала значително през предишните години.188 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА решите да тръгнете по този път. Шансовете за повторение на подобен циите падне до 0). ЗгЬег Вопапга от Джеймз Бланшард. силно уязвими при прекъсване на снабдяването с петрол от политически В момента японското правителство обсъжда забрана върху късите нестабилни нации. Правейки това. риск и замърсяване. Всяка къса продажба (освен ако цената на ак. ресия нямат друг път освен надолу. сен) кандидат за къси продажби. избягвайте дългите позиции и използвайте покачванията в Повечето инвеститори бяха с дълги позиции. рЬопе 504-837-3033). по-ниски цена. Глава 21 ли и може да ви помогне при вземането на решение кой от тях е най- подходящ за вас. Вие ще печелите повече долари. кос-к» окуражи защитниците на тази идея. може да стане дефицитна. Борсата за фючърси Сотех забрани поръчките за открива. до 1938 г. при което той става още по-неликвиден. цените. ТРЯБВА ЛИ ДА ИНВЕСТИРА ТЕ В СТОКИ Временна възможност Графиките 21-1 до 21-9 показват движението на стоките за периода от 1929 г. Понякога властите забра. Бъдете внимателни. рекламират стоките. Ако сте изпитани в търго- вената си кожа.и сега. че такива решения се вземат близо до дъното на пазара. Както всички други забрани на рали. например. трябва да проверите дали избраният упра- вител работи със сигурна банка. той изгуби още 80% от цената си. си върху стоки. които се опасяват от провал на икономическата поли ги така че и без това ще е време да си покриете късите си позиции и да нап. Ще можете ли да се възползвате от нея? тастрофираха. Цените на някоя стока т егТег8оп Н1§Н\уау. като унищожи ресурси да са вложени в съкровищни бонове или други безопасни средства инвеститорите (За подробности около тази история можете да прочетете за инвестиране. че няма да можете да се възползвате от тази възможност. Аз не приемам този аргумент. издадена от ^е%е^8оп Ртапс1а1. тъй като повечето от членовете й държаха къси позиции. Петролът е стока с такъв тип риск. стоките също ка- се покачва. Заб. Не съм изследвал тази страна на въпроса. движат пазара надолу. характерна за другите. недостиг или нарушаване на транспорта. че те.. че свободните ви ха да продават. Обърнете особено внимание на Възможността да се правят пари при дефлационна криза съвсем не е периода 1929-1932. Поради тази политика много нации си на които би трябвало да помогне. Всъщност. сценарий са намалени поради факта.. . които трябва да купуват. ка. Ползата ще е двойна. които продават късо. Добрата новина е. зи. Цените на тази стока по време на деп- чите трябва да се търсят в собствени им редици. От октомври цените на стоките се покачват. но това е игра за опитни играчи и не бих препоръчал на не на нови дълги позиции в сребро през януари 1980 г. Както можете да видите.

Срелна стойност от най-високите Графика 21-9 и и най-ниски месечни нива З 2.0 0. | 18 = 2.26 о. Глава 21. 1929-1938 Фючърси на жито Фючърси на царевица Срелна стойност от най-високите Срелна стойност от най-високите н най-ниски месечни пипа н най-ппскн месечни пипа 1193011931 11932 11933 Н934 11935 1193611937 11938 1929 11930 11931 11932 Н933 11934 11935119361 1929 1193011931 11932 1933 11934 11935 193611937 1938 Фючърси на каучук Фючърси на сурова захар .5 ПРИБЛИЗИТЕЛНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ ОЗНАЧАВА.0 ЧЕ ДВИЖЕНИЕТО НА ПАЗАРИТЕ ЗАВИСИ 1600 НА ПЪРВО МЯСТО ОТ ПОТОЦИТЕ НА ЛИКВИДНОСТ 1.5 - 10 1500 1.5 19291 193011931 1193211933 11934 11935 М936 I 1937 11938 Фючърси на кожи Фючърси на мед С редна СТОЙНОСТ от най-високите С редна стойност от най-внсокитс и най-ниски месечни нива [I нан-ниски месечни пипа 230 I 193011931 11932 11933 М 934 11935 11936 И 937 11936 1929 11930 11931 11932 11933 11934 11935 I 1936 I Фючърси на коприна Фючърси на памук 220 Средна сюймост от най-високите Средна СТОЙНОСТ ОТ най-високите и най-ниски месечни нива и наП-пискп месечни нива • 210 200 190 180 Графики 21-1 до 21-8 1998 1999 2000 2001 2002 Графика 21-К) . Трябвали да инвестирате в стоки 191 190 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА ЦЕНИ НА СТОМАНА ЗА СКРАП ЦЕНИ НА СТОКИТЕ.

които ма- нипулират парите. Ако е така. не виждам те години на отминалия век може би са били „загрявка" за световната бит- как тези две стоки могат да бъдат изключени. Валутите днес са фикция. а мен сионерите щяха да имат далеч по-голяма покупателна сила за златните ги години. За начало ще дам няколко разяснения. движението на индекса на бюро- то за изследване на стоките (бел. Един ден скъпоценните метали ще станат най-важната инвестиция. Това може да стане чрез обещание за доставка в бъдещето. Създавайки централни банки с моно иолна власт да произвеждат книжни пари. Този крах разруши финансовата осигуреносг па работещите. защитавайки валутите си чрез р. Ако наистина настъпи оживление на пазарите на стоките. Ако съвременните пари им» ха стокова основа. се забелязва едно леко изоставане. средната класа и пенсионерите. Първо: ако вие не притежавате петролна и сребро. Според мен тази връзка означава. когато невинни хора ще пострадат. за да запазят системата на кредитните пари. Дори и ако очакванията ми са за повишаване на цените на твърдите От средата на седемдесетте до средата на осемдесетте години поради съ- активи. но чърсен договор. Бих купил ображения за сигурност инвеститорите предпочитаха да притежават злато злато или сребро по три причини. вие можете да ги много малко хора го разбират. . в което тези. като от 1998 г. Що се отнася до златото и среброто. че цените на повечето активи се движат нагоре или надолу почти ТРЯБВА ЛИ ДА ИНВЕСТИРАТЕ едновременно. заедно с цените на акциите. вие не можете да притежавате някаква стока. когато резул- татите от политиката на раздуване на кредитите на централните банки се стоварят върху нас. н продължение на к и м . Второ: златото и среброто са евтини и трето: те са нат да си задават въпроси за законността на кредитните пари. Златото допринася за установяването на трайни и ус- тойчиви производствени отношения.СКВ тйех) е подобно на това на ин- декс 5&Р. Някой ден. трупат печалби на гърба на производителите и спа ш галите. което винаги се е случвало. Днес хората въобще не се интересуват от злато и сребро. който използваме за сравнение) след основават1 п » на Федералния резерв. Седемдесет- пари. които работят неуморно. Цените на Глава 22 златото и среброто също започнаха да се покачват. през този век. нещо. Правителствата може да използват силата си. не могат да спестяшгг. Когато руското правителство централно планирате производството и разпределението на храните. но накрая златото ще победи. дефлацията ще смачка цените на твърдите активи. Още по-жалко ще бъде. правителствата унищожиха ус- тойчивостта и превърнаха света в огромно казино. 1>сч милостната инфлация причини хронична загуба на стойност на валутни- Стойността на щатския долар е паднала с около 94% (точните цифри зави сят от вида на актива. хората ще започ- притежавате физически. Защо златото е така желана стока? На първо място ще сложим него- вата безупречна репутация като средство за съхраняване на стойност. ка за истински пари. тогава работещите биха могли да спестяват за пенспо нирането си в едно истинско средство за съхраняване на стойност.192 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Както е показано на графика 21-10. Опасно е да се създава монопол или правителствено регулираме ни жизненоважни услуги.п лични схеми и законови ограничения. наречено фю. че хора. Жалко е. предпоставка за една добра възможност. пр. не бих сложил стоките на първо място в списъка си. в зависимост от това дали ликвидността се подобрява или В СКЪПОЦЕННИ МЕТАЛИ влошава. което с компания или нещо подобно.

се отчитат „повишаващи се це. който .00 ледователи злато и сребро. никога не разказват цялата история.194 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 22. жище по време на парично затруднение. Ин- тях структури по цял свят завзеха властта. които бяха инфлационни.60 нем пропуснатите ползи. защото точно това се случи със среброто по време на последния дефлационен пе. че те ще бъдат златни. е основният аргумент на застъпниците на златото. . Моето мнение е. среброто се покачваха в продължение на една година. опносители. а също така дефлационии чели най-добрите пари. Федералният резерв и подобните на върши с т. че хората са купуишш торията показва. за всичко си има 1. а аз не се съмнявам. което значи краткотрайно паническо купуване. По същия начин днешните ентусиасти на тема скъпоценни разумните хора и инвеститори винаги могат да излязат от кредитния гуляй метали си спомнят за седемдесетте години. Те помнеха доброто представяне дитна инфлация може да има и при един свободен пазар. когато Банк ъв Инглънд.нар. че мечият па- зар на цените на златото и среброто още не е напълно завършил. че циклите ще променят своя 1М1Д ритъм и поведение. тогава на нейното дъно ще имаме изключителна възможност да купим злато и сребро ..67 долара на унция. че за беда. Ако тази 1915 дефлация се развие като предишната. недостиг на храни и глад. в продължение на 21 години препоръчваха на своите пос. Оба- и да предпочетат истинските пари. веститорите по това време са били убедени. а историята на този цикъл ни подсказва. Подозирам. за да достигне най-ниска стой- . че доларовите цени на златото и среброто ще пад.тго. 1. девалвация на парите и обедняване на спестителите.40 риод. Графика 22-1 ната за всички времена. Повечето златни бръмбари* днес твърдят.човек. 1915-1935 Въпреки че златото е най-добрата форма на пари.30 пътя им надолу по време на дефлацията. Трябва ли да инвестирате в скъпоценни метали 195 десетилетия се отчиташе „лошо време". Тези загуби. .твърдения. защото материалните пари не подлежат на инфлация . като в същото време и до. Докато всички други цени падаха. цените на ш. . Периоди на кре. в средата на депресията. докато в това време цените им.) който п дл с друг . до 1919 г. че среброто ще достави убе- ни". който инвестира в злато или е привърженик на златния сюймост на златото се покачваше и това беше гарантирано. купил? Ако правителството беше фиксирало цените п. Въпреки че по-голямата част от мечия пазар на среброто беше пре- минала до 1929 г. които вярват в неизбежността на инфлацията. които бяха ще е ограничен. то също така последва стоките и книжните активи по . че златото е „застраховка Фактът. Ис. тридесетте години бяха дефлационни. Това е „подвиг". изразени в до- лари. Те мочш случай на депресия" . които не са убедително подкрепени. но ефектът от тях на среброто по време на трудните години от 1914 г. ДС КС VI |1|)И 1932 г дителни причини да залагаме пари на това.25 послелно лм«> ност през декември 1932 година (вж. че хората се втурнаха да купуват злато в началото на тридс в случай на дефлация".50 нат и ще достигнат най-ниски стойности на дъното на дефлацията. Финансови съветници. Няма достатъчно убе.80 ларът губеше покупателната си сила в магазините. Кой не би ю стандарт. инфлационни.може би най-изгод. са внушителни. Това покачване за- щия начин.!м * Златен бръмбар . Свободните хора винаги биха предпо. По съ. „застраховка в случай на война" и „застраховка в сстте години. защото американското правителство беше фиксирало цената му на 20.70 нито една друга стока не е повторила.20 месечна логаритмична скала подходящото време. Завършил ли е мечият пазар на скъпоценните метали ЦЕНИ НА СРЕБРОТО. „шип". ще бъдат и следващите години. че през 1931 година. паднаха съответно със 70 и 93 процента. дори и ако пренебрег- . графика 22-1)..

Така че вие бихте желали да притежавате скъпоценни метали преди днртните форми от 400 унции чисто злато и сребро са основни. може да ви се стори странно. В света на кредитните пари предпазливостта изис- цените на среброто. ю на някой си да ви плати в злато? За да сте максимално обезопасен.. Те се ич- началото на възстановяването. които не се отказват от него. че ще стане. този начин вашият портфейл ще бъде по-стабилен при един инфлационен Трето: въпросът дали мечият пазар на металите ще продължи е пър- сценарий. дори и в Зе- мята на свободните.196 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 22. купувайте злато и сребро ро може да се отмени. което всеки желае. президентът Джералд Форд я вдигна. хората щяха да инвестират в него. че можете да ги купите от най-високата му доларова стойност. вие няма да сте съвсем безпомощни с вашите хартиени пари. те няма да изгубят 90% от днеш- първия ден на 1975 г. защото те ве- застраховате от евентуалната им липса на пазара на по-късен етап. Трябва ли да инвестирате в скъпоценни метали 197 продукт. но счми ме. поради причини. Забележете на графика 22-1 как цените на на хартиени фючърсни договори. сочването към истинските пари е част от усилието. Забраната върху златото оста- Второ: тези метали ще се представят по-добре от повечето инвести- на валидна в продължение на повече от четиридесет години. че това е цената. като по че са паднали твърде много. днес златото се търгува свободно. Кое е по-добре . банките на Федералния резерв в срок от 25 дни. което ще се случи с толкова Трябва ли да купувате злато и сребро сега? Отговорът на този въп- много акции и облигации. Днес цената на среброто е само 8% разнообразяване на вашия портфейл и за това. от 1*>п(1оп НнШоп МнгЬс! Л. обезпечени със злато облигации на рус- среброто отскачат рязко нагоре. Вие ще при- тежавате нещо. бих казал. което съм очаквал те да падат. даже и ако це- скъпоценните метали падат с 30 или повече процента. Ако дефлацията задържи цените на скъ. Тези метали в сравнение с върховите си стой- рос зависи от това каква цена сте готови да заплатите за допълнителното ности от 1980 година са съвсем евтини. преди да се повишат ните на скъпоценните метали продължат да падат.чхоснНпю и от '/'<>/• \><> СшпнинШу /'* . ако цените на златото и среброто скочат до тавана. Ще десетгодишна присъда за тези. процентното изражение значително. Казвам само. „твърди" активи и предлагането пресъхне. че аз ви препоръчвам да държите едно сериозно количество то на злато от американските граждани извън закона и наложи заплаха от злато или сребро без особени причини. ш съхраняването им. кои- правителството предприе една продължителна кампания за фиксиране на то не мога да предвидя. след като достигат дъното си през 1932 г. когато на ции. Бъдете внимателни. Този политически риск не е фантазия. Така че. Не съм привърженик на купуването на злато и сребро под формм ш ването на дефлационния период. голяма степен отразяваше пазарните сили). за да се на падането ще е много по-малко от това на другите активи. Ако можете да си позволите да видите как цените в долари на акциите тези метали никога не са били по-евтини. В сравнение с цените на имотите и точно сега. продажбата на злато. ние поценните метали на ниско ниво. а не в злато. Ако искате напълно да обезопасите вашия капитал. то ще е ваше! Ако през тридесетте години. които не си предадат златото на една от изложа няколко аргумента в подкрепа. телства за обратното. Той може да бъде и доста по-силен. молчват от централните банки и са признати от американската Порен СОМКХ. ако вземем предвид други условия. Форми от един килограм са широко разпространени в света. то отскокът от дъното ще бъде не по. кото правителство или сертификати за притежание. Може би не е разумно да се опитваме да спечелим от Как да купим злато и сребро последните няколко месеца. инфлационната политика. (На следващата година Първо: този път наистина може да е различно. ако правителствата забранят рам. издадени от складонс като за две години утрояват стойностите си. което може би е 90 или 100% от цялото време. През 1933 г. президентът Рузвелт обяви притежаване- Това. че историята не ни дава убедителни доказа. Както среброто Пето и най-важно: ако купите злато и сребро сега. която трябва да платите. Не ви гаранти. при което възнаграждават те. трябва да притежавате злато и сребро във физическия им вид без никакии малко енергичен. нито пък ще стигнат до нула. За разлика от толкова много стоки.да притежавате злато или обещаиш- зи. което означава. която правителството ще провежда по това вре. тогава на- востепенен само за спекулантите и тези. въпреки че всяко следващо ниво беше временно и до ква да сме застраховани при едно внезапно ориентиране към стокови пари. които се заяждат за дреболии. ните си цени. Четвърто: цените на тези метали ще се повишат много след завърш. защото законното притежаване на злато и среб- Въпреки всичко. инвеститорите от цял свят изпаднат в паника и решат да преминат на че цената му може да падне при една доларова дефлация. Доларовите цени на златото и среброто падат в продължение на повече от двадесет години.

могат да проучат Л. ограничени в сравнение с тези от преди двадесет години. През 1933 г. вашите възможности са твърде На този етап може би не е разумно да инвестирате в акции на ком. е най-сериозно. з 1п1ета(юпа1.сот те. КосЬШе МГ» 20852 правителството спрямо златото се промени. акциите на златодобивните компании се покачиха много мал. за да получите достъп до съдържанието падат. Постановката против акциите на златодобивните компа- ръчват да се купуват редки монети. пред който сме изправени. но те нямат подкрепата. настоявайте на безопасност- златото. в който да ги съхра- монети с ниска колекционерна стойност. през която ни предстои да преминем. защото вярваха. ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 22. Ако това се случи по някое Ми8§е1х. «о не е добре в пос- тази цел избягвайте редките монети. Ако вашето правителство реши да конфискува златото. целият пазар не тръгна нагоре..сот ции (което става сега). нявате. добиващи злато. ват рискове. \УеЪзие: \у\у\у. Що се отнася до среброто. еветовен мащаб чрез скъпоценни метали. най-вероятната причина ще е „борба с тероризма". долара и искате да ги складирате в едно или повече от най-безопасните ли. банкови сметки. която имаха през тридесет." Пове- зумно. по време на мечи пазар на обикновените акции в Ако ще купувате злато или сребро на стойност най-малко 100 000 повечето случаи цените на акциите на компании. смъкнат цените на златото надолу. продължа. Поради тачи една или две торби сребърни монети. „На гребена на приливната вълна". тъй като стоко. Те фокусират повече на услугите. че същият или поне подобен закон ще бъде прокаран във вашата банковите и застрахователни документи правителството знае. че от деня. пании. почитат да използват американски консултанти. От друга страна. Тези акции не отбелязаха сериозен напредък. Обаче какво зна. така че може би ще разочароват инвеститорите си. А51 помага на клиентите си да диверсифицират и през 1932 г. до деня. Винаги когато късогледите банкери или уплашените инвеститори на сейфа. не Въпреки че подходът на 8а/е №еаШ е несравним. няма гаран. вото няма да ги национализира. За мически цикъл при бушуваща инфлация. Много дилъри препо. в които подобни действия са възможни. Изключенията се забелязват в сравнително редките петдесетгодишни хранилища в света. В противен случай. След като създадете една основна позиция. че забраната Най-известните и ликвидни златни монети са американските Еа§1ех. Повечето търговци на монети могат причина вие не трябва да държите важни лични документи в банков сейф да ви ги доставят. в който ^о\V ]опе8 регистрира най. ство пред другите акции. бан- южноафриканските Кги^еггапАз. че притежа- юрисдикция. Те са най-ликвидната форма на притежаване на голямо ми за тези акции. Малко хора знаят.. Ще ви дам ня- колко съвета. чето банки с радост изпълниха тази заповед. Притежавайки Монетите са добро средство за по-скромни портфейли. а не на защитата на богатстишо. вори в присъствието на чиновник от служба „Данъци и приходи". защото през 1933 г.а8зе1з1га1е§1е5. чи „рядка монета" никога не беше обяснено. 1пс. Можете да откриете А51 по следния начин: циите на златодобивните компании няма да се радват на подобно предим. та. Затова Ви съветваме Вашият сейф да остане запечатан и да се от- ране в тях са добре известни. така че при дефлацията. Рискът. Тези акции ще се покачват заедно с другите ак. ак. в който достигна дъното си Х1га1е%1ех 1п1егпа(юпа1. вие вайте да купувате тези метали най-вече през периоди. ако това ви се струва ра. ще се промени и схващането . Също така трябва да сте внимателни. ЕтаП: аззе^з! @а§8е1§1га1е§1е8. ще ги спаси. които пред е такъв. платете премията и спете спокойно. свържете се със 5а/е 5Юге Ш чрез 5а/е У/еаЬЪ Сгоир. засягащи независимостта на тези компании. докато долара. Ако политиката на Ас1с)ге85: 1700 КосЬШс Р1ке. Днес правителствата не фиксират цената на така че ако решите да работите с тази фирма. добиващи злато са пада. застраховане и ко. това е добре. купувайте! Ако искате да купите злато и сребро. акции на компании. Дори и по. защото съществу- богатство под формата на злато. в страни. канадските Мар1е Ьеа/к и австралийските ките ще бъдат мобилизирани за тази дейност. Ако сме на върха на Кондратиевия иконо- вите пари отново могат да станат разменно средство за известно време. когато цените им ще трябва да чакате известно време. когато вилнее дефлация и политическото напрежение допълнителна премия за колекционерна стойност. Всяка конфискация в бъдещето може би ще включи златните вате тези метали и/или че притежавате банков сейф. #400. Както обясних в глава 17 на книгата „На гребена на приливната вълна". Трябва ли да инвестирате в скъпоценни метали 199 198 сНаще (ТОСОМ). Въпреки всичко. Техният институционален минимум е 25 000 фиксира цената му. периоди на засилваща се инфлация. за които ще трябва да заплатите и ледните му години. тези. правителството не нии в настоящия мечи пазар е разработена подробно в глава 17 от книгата конфискува златните монети с колекционерна стойност. административната заповед на Рузвелт гласеше: „От ция.\лг/ високата си стойност през 1929 г. всеки американец трябва да притежава време. защото стратегиите за инвести. че правителст- големите трябва да включват известно количество от тях. вие залагате на това. добиващи злато. въпреки че правителството подкрепи продукта на тези компании като управляване на портфейли.

СатзуШе. попитайте вашия дилър за платина във вид на монети преди да купувате. 301-881-8600 По-богатите инвеститори могат да прибавят към активите си и пла- Рах: 301-881-8600 тина. ОА 30305 РЬопе: 888-877-1782. 612-853-0700 СЕО: 1ате8 К. Вох 1301.§1оотс!оот. Платината има няколко предимства Ако искате да купите и съхранявате златни или сребърни монети пред златото и среброто.сот А<Мге58: 3601 МоЛЬ МагкеГ 81гее1. МК 55416 РЬопе: 800-822-8080. като най-голямото от тях е. Зш1е 120.ЗсЬес1тап \уш\у. НашеИ КагШез. МN 55425-1521 РЬопе: 800-328-1860. ОА 30503 РЬопе: 800-944-9249.200 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 22.сот АсМгезз: 7850 Ме1го Рагк\уау. Рпес! . 302-762-6200 Рах: 302-762-2902 СЕО: М1ке С1агк Напсос/с & НатеИ ЕтаП: 1пГо@гаге§оШ. 770-536-8045 СЕО: С1епп К. (РШеШгаАе висока стойност за унция. одобрено от борсата). МтпеароНз. Ако можете да си позволите да диверсифицира- предлага и хранилище.О. 404-261-6566 СЕО: КоЬеП Ь.сот АсМгезз: 5ш1е 310. ЕтаП: тГо@Гк1епЧгас1е. ЗиЛе 213. Съпоставете и цените им те до такава степен. или кюлчета. че съхранява по- вътре в САЩ.со1птопеу. Платината е скъпоценен метал и в последните години започва да се Рппс1ра1з: МюЬае! СЬескап. Соок РгапШп Ета11: АсШге88: 3601 Рагк СеШег Ви1И1п§. 3155 Ко8\уе11 Кд. О1еп КлгссЬ използва и за отливането на монети.. ВЕ 19802 РЬопе: 800-223-1080. проверете дилърите.сот Ас!с1ге88: Р. Трябва ли да инвестирате в скъпоценни метали 201 РЬопе: 800-831-0007. Ьоихз Рагк. които са изброени по-долу.сот ЕтаП: 81га1§Ьиа1к@ттс18рпп§.сот Ета!!: ]соок@1пуе81теп1гапНе8. : \у\у\у. 952-929-7006 Рах: 952-925-0143 СЕО: ВауМ М. 1пс. 31. \У11тт§Юп. АИап1а.

а ги изтеглите по-рано и може да променя размера на тази глоба. Ако вие или вашето семейство притежава своя собствена компания Със сегашната организация на пенсионното осигуряване в САЩ и сте единственият наследник на пенсионния й план. алтернатива. ако Може би няма да ви се отдаде възможност да не плащате данъци. Под прикритието на загриженост то пател на компания. Ако използвате тези средства да заплатите за обучение. можете да би било добре да ги ликвидирате независимо от глобата. както аржентин. когато си от друга страна не искате да плащате глоба за ранно изтегляне на средс 1 поиска. ции и може да променя списъка им по всяко време. не инвестирайте в акции как богатите хора трябва да бъдат ограбени в полза на обществото. кои- то днес са вложени в спонсорираните от правителството 401К пенсионни 1КА. изплащана от една стабилна застрахователни продължи да харчи повече отколкото вземаше. преди дн мо това. Ако сумата е достатъчно голяма. въпреки че не мога да ви го гаранти- можност да плаща лихвите по дълговете. в размер на 10% от размера на изтеглена- 401К и Кео$Н*. I правителството не трябва да действа така категорично. инвестиращ в пазара на парите. предприемете такива действия. Вероятно е. Ето как правителството ще заграби тези два трилиона долара (или каквото е останало от тях). глава 24). глобата може да бъде повишена до 100%. та сума. То ви налага глоба. някакъв план. нацията. пата в безопасна банка или във фонд. Глава 23. инвестиращ в пазара на парите. Добре е да получите съвет от данъчен консултант. то заграби рам. Проучете им щи богатите да се откажат от своите пенсионни спестявания за благото на можностите да си изтеглите парите и решете какво ще правите след тона. за да плати нансова ситуация. ще неутрализират доходите ви от пенсионния план. трудно при следващата криза да си представим подобни речи. Защо? Защото привилегията да избегнете данъчното облагане на вложите в същите инвестиции. вата. но би могло. а от друга страна не е ли по-добре парите ви да са в безопасност и вие да избирате къде да ги Глава 23 вложите? Ако сте били на по-горните етажи по скалата на облагането и прик КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ лючите годината с нулев доход или понесете сериозни бизнесзагуби. подобни инвестиции да бъдат пощадени дори и при извънредна фи лични пенсионни фондове на стойност 2. превърнете в годишна рента. През декември 2001 г. След като сриването на пазара на акциите отнеме една нула от спес. Ако имате пари в пенсионен план. в зависимост от вашата възраст и нужди. I През тридесетте години светът чу много популистки речи за това теля ви.5 годи- видуални пенсионни планове. вие трябва да платите глоба. депозирайте сред*. Какво трябва да направите с инвестиционния си план 203 планове.„безопасни" дългосроч- ни съкровищни облигации. като платите по-малко (или може би никакъв) данък. но този път те ще са на вашето име. а не им тези пари идва и със своите ограничения. който планът ви предлага. Ако сте под 59. който се финансира от работи д. вие можете да ги платите. че това ще стане. С тях вие можете да правите са. ни. тъй като загубите от вашия бизнес Вие трябва да сте наясно с това какво представляват вашите инди. тиции и да ограничи активите до една категория .3 милиарда долара. 401К и Кео^Ь . но след- може да забрани акциите. В САЩ те включват структури като 1КА. ако решите да си изтеглите парите по-рано. призовава. Подобни компании са твърде малко на брой. която трябва да избегнете глобата. След това. вие можене да п> тяванията на хората. компания (вж. „Паркирайте" парите си в най-безопасния фонд. То ограничава някои инвести. Не е или облигационни фондове. правителството може да обяви акциите твърде риско. вие С ПЕНСИОННИЯ СИ ПЛАН можете да изтеглите целия или част от пенсионния си план. Не казвам. където възможностите ви са ограничени.имената на различни видове индивидуални пенсионни нла- . а може би и други освободени от данъци инвес. Когато си изтеглите парите от плана. бихте могли да превърнете пенсиои Какво най-лошо може да се случи? В Аржентина правителството ния си план в годишна рента. изплащана от финансово стабилна застрмхо вани за пенсионните спестявания. ващата глава ви показва къде да ги намерите. докато изпадна в невъз. което правителството ви позволи. Ако очаквате повсеместен финансов и политически стрес. Като ското. сметките си.

недвижими имоти и паке. защото те обезпечиха тези полици с боклукчийски Северна Америка продължи през деветдесетте години и другите застрахо облигации. Казано по-просто. През 1994 г. имат възможността да поемат задълженията на банкрутиралата компания. По време на инфлационни периоди ис- ра. Обсъждайте с вашия застрахователен брокер защото банките са наводнени от деривативи с висок лостов ефект. Дори и традиционно безопасните застрахователни компании са из. Много големи застрахователни ком. защото стойността и плащанията са деноминирани във валута. ложени на сериозни загуби по време на дефлация. които ще предприемете. Глава 24 тя фалира заедно с ВаШтп 1!т1ед. полица и да си купите застраховка за определен срок. че бъдещето ви не зависи от боклукчийски облига. а когато те наистина се интере- Ако си мислите. пред която застрахователните вателни компании успяха да поемат допълнителните задължения. поради пании се разориха по време на сравнително меката рецесия в началото на която тази сделка успя да се осъществи. . Ако имате застраховка „живот" и особено ако (вж. Когато цари разруха. Единствената причина. но Това се е случвало на много хора и ще случи на още повече. очаква ви изненада. Единствено трябва да млмс лив на пари и когато стойността на инвестициите им в недвижими имоти и рито стабилна компания. които не са добри ции. рента. и Гш1 Ехесийче Согрогайоп. идея. добре си помислете. купени действията. не и загубите. Икономическата контракция. ако компанията фалира. От друга страна. акции пада. вие ще изгубите това. ако сте внимателни. При доживотна застраховка или го- рахователните компании под двоен натиск. суват от безопасността. глава 25). разпределяха полиците на други компании. По вателните компании. може да изчезне. що се отнася до повече хора ще решат да осребрят полиците си. облигации. Глава 24. Някои реномирани застрахователни ком. с отслабването на икономиката нреме на дефлация стойността на парите нараства. „кошницата ви с яйца" е зас. е да изтеглите парите си оттакпнм стандартни инструменти като акции. че можете да разчитате на вашия брокер С ВАША ТА ЗАСТРАХОВКА И ГОДИШНА РЕНТА да ви препоръча надеждна застрахователна компания. през последните десет години. опции върху индекси и други екзотични инс. когато не направих необхо- КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ димото проучване. Брокерите се интересуват само от цените. е. можете да се възползвате от един интересен дефлл Дефлационното менгеме ще постави платежоспособността на заст. е с три степени по висока (Грандсуперцикъл. ако на облигации с нулев купон. Ето какво ми се случи. По обратната логика. лени ръководители на САЩ и Канада в продължение на три години пре- бата на боклукчийските облигации. което можете да направите. му па повече стоки и услуги отколкото преди. като ви позволяват да участвате в разпределението на печалбите. защото моят застраховате- лен брокер избра от всички компании в света Соп/еЗегаНсп П/е. че финансовият просперитет » деветдесетте години. Тази схема със сигурност ще се провали и тогава гаранцията ще ница намалява. ред. Знам това. защото те инвестират в Нещо. но те постигат това чрез използване тинската им стойност нараства много по-бавно отколкото изглежда. Застрахователните компа. През дефлационните периоди полицата. Ако вашата застрахователни Някои застрахователни компании гарантират минимална годишна компания фалира. Какво трябва да направите с вашата застраховка и годишна рента 205 Когато застрахователните компании рухнат. Със срочна застрл ти от „секюритизирани заеми". което сте спестявали цял живот. трашена. всеки долар от вашата полица ще може да ку нии ще бъдат сериозно затруднени да уважат тези искове в момент на от. Една статия в популярно финансово списание нарече тези Доживотните застрахователни полици са почти винаги най-лошатп планове „напълно сигурен начин да се възползвате от движението на паза. когато парите са кредитни. ционен бонус. Ако смятате. покупателната способност. С падането на стойността на дишна рента от стабилна компания вие ще можете да излезете доста млп повечето инвестиции ще падне и стойността на портфейлите на застрахо. които бяха огромни институции. вашата полица зависи от съд. ховка вие ще можете да наблюдавате различни компании и да преместил к- пании в Европа се компрометират не поради собствените си инвестиции. Правителствени и промиш- размерът на възвръщаемостта е гарантиран. те разчитат на рейтинг услугите. на която семет I постави продавачите на тези полици в стресово състояние. те обявяват фалит и вие може да бъдете изхвърлен на студа. малко застрахователни компании желаят или вместо Първична степен). а полицата си от една в друга. така че. който елиминира риска от загуби". въобще бележи нарастване. Впоследствие извадих късмет. вото ви разчита да ви защитава при евентуална смърт или на стари години. защото покупателната сила на паричната еди трументи. компании са изправени. зад които няма почти никакво обезпечение.

може би те не вземат под внимание други съображения. Групата също така може да отличи и тези застрахователи. 1пс.4 Соип1гу 1_йе 1пз Со 11 А+ 4. фактор може да направи дори и рейтинг А+ невалиден.5 51а1е Рагт 1_Ке & Асс1с1еп1 Азг Со 11 А+ 1. застраховане на имоти по-висок. Ако банката застрахователна компания. че има риск да се Отново ще спомена 5а/е \Уеа1(Н Сгоир.валутата. които ще бъдат от изключително Най-малкото. осъвременени за второто издание) хователни полици са изложени на риск. на застрахователя фалира. в която да е дено- списъка на най-големите 25 застрахователни компании с рейтинг В+ или минирана вашата полица.7 ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ПРЕДЛАГАЩИ ЗАСТРАХОВКИ „ЗЛОПОЛУКА" И „ИМУЩЕСТВО" Соуеттеп! Етр1оуеез 1пз МО А+ 9. За разлика от лабиринта от степени като например „ВВВ+" и други подобни.834. е да преместите вашата значение по време на депресия. Подобни мерки за абсолютна безопасност са особено важни при уреждането на годишни ренти. отбелязани със звездичка.146.369.74 "Тези компании влизат в списъка на 25-те най-големи застрахователи с рейтинг В+ или по-висок Таблица 24-1 .69 Теппеззее Рагтегз Ми1иа1 1пз ТМ А+ 1.601. НАЙ СТАБИЛНИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ В САЩ Основната задача е сега да оцените доколко вашите ренти и зае I рп Източник: \Уе1з8 Ка1т§5.03. вие ще изгубите тази възможност. Рейтинг на \Уе188 Активи Име на компанията за безопасност (в милиони долари) Ако не. Двете компании в този списък. може също да бъде от решаващо значе- ния с рейтинг В. при които се използват застрахова- телни договори. Атепсап РатНу и(е 1пз Со М А+ 2. вземете необходимите мерки преди застрахователната ви комин пия. всяка компа. За да сте максимално сигурни. които сте си избрали. ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 24. Според И^ет.271.01 115АА СазиаИу 1пз ТХ А+ 4. системата на \Уеш е като ученически бележник.2003. Ако сте удовлетворени. Какво трябва да направите с вашата застраховка и годишна рента 207 206 От кого да си купите застрахователна полица Колкото и внимателно да са направени тези оценки.45 11п11ес1 Зеп/юез Аи1отоЬПе Азп ТХ А+ 12. разбираема. като преди степен Р има няколко степени Е.592. в която очаквате да ви се плати. защо да не потърсите наистина най-добрите? Таблица 24-1 из. което трябва да направите. ситуацията може да стане хаотична. Ако катастрофира валутата.126. които според 1Уеш имат А+ своите активи. добре. Рейтингът се про- Според това. 1Уеш Ка1т§х 1пс.6 Теаспегз 1пз & АппиИу Азп 0( Ат * МУ А+ 144.47 1п1еппз Ехсп о{ 1Ье Аи1отоЬПе С1иЬ СА А+ 3. но ви се препоръчва ние. п Р. от което се нуждаете. Системата им е проста и УУтя рейтинга на компаниите. Ако обаче вярвате. която специализира в нама- повторят тези редки и унищожителни времена на дефлационна катастрофа ляване на тези рискове.1 51а1е Рагт 1_Ке 1пз Со* 11 А+ 32.58 Теппеззее Рагтегз Азг ТМ А+ 544. рейтинг. следете оценка на застрахователните компании в САЩ. които използват безопасни банки за броява всички застрахователни компании. ще добавя и още една . ни компании в света и тези от тях. В нормални времена това е всичко. Ако закъснеете с един ден и активите на ваша. прави най-надеждната меня поради различни причини. нейната банка или вие самите да изпаднете в невъзможност да се ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ПРЕДЛАГАЩИ ЗАСТРАХОВКИ „ЖИВОТ" И „ЗДРАВЕ" адаптирате към новите условия. И. чрез откриване на най-безопасните застраховател- и депресия. и програми за опазване на капитала. Само този та компания бъдат замразени. Например кои банки използва вашият зас- доживотна застрахователна полица или годишна рента в една стабилна траховател. за да държи своите активи и да извършва сделки. която се изплаща вашата полица. ще ка- тастрофират и вашите планове за пенсионните години. от А+ до Към списъка от многото тревоги. което знам. Информация за кон- такти ще намерите в последната част на книгата. са в които ви дават правото вие сами да изберете валутата. да работите с компании с В+ или по-добър рейтинг.294. (данните са от 3 1 .952.или по-висок е финансово безопасна.727.

Например. Както повечето хора по-късно научиха. Тази кредитна линия представлява по-малко нически анализ в МеггШ ЬупсН. като се вземи чаи компанията може да фалира преди официалните рейтинг служби да предвид не само последният финансов отчет и корпоративната структура. могат да ги предупредят за каквото и да е било. когато . В глава 19 аз изброих три качествени аме- рикански фирми за рейтинг на банките. след като цената на акциите унищожи инвеститорите в тачи комин циите и облигациите на тези компании ще бъдат не по-малко изненадани. те използват грешни ме Понякога съществуват и структурни причини за надценяването на годи. В по-тежки слу. просто защото се смятат за безопасни. След шест месеца скандалът избухна и без- Най-използваните рейтинг услуги почти винаги отправят своите брой много служители и инвеститори . анализаторите на брокерските когато рейтингът на техните акции и облигации се срине. разберат каква е причината. През своята кариера аз съм съветвал хората да не вярват. като някои прибавяха и недвусмислени!<> Управителите на тези компании ще бъдат поразени от изненада. Ргеаау Мас гията на пазара и не могат да разберат кога акциите оформят своя нрьх и РНЬВ. Например инвеститорите купуват дълга на Рапте Мае. Дори когато са независими мислители. №еш К. през цялото време. компании. което означава. 5ит1юто Вап1с и Епгоп. Инвеститорите в ак. Поради тази привилегия облигаци. защото си мислят. което е капка в морето. крсмс. аз бях свидетел на това как един аналича 1 от А от 1% от стойността на непогасените ипотечни заеми на всяка една от тор поддържаше рейтинг „купи" на фирма производител на радиоапарат тези компании. предложени в тази книга . но и в отговор на запитвания. горите. Нищо п с ите.изгубиха закъснение. Подобни примери има много. мия. което виждате е прах.ма всяка цена". при оценяването на финансовите институции от цял свят. Преди повече от 20 години. е да вземат пари в кьори не само на върха на пазара. което ги прави изключително пристрастни. пазарния момент. че „манипулира своите отчети на печалбите". Дългът на най-голямата строителна компания в света О1утр1а & УогЬ Сапааа имаше рейтинг АА през 1991 г. покрикащн за ценните книжа и борсите (8ЕС). докато цената падаше от 19 долара на 1 долар. докато повечето анализатори изобщо не предвидиха катастрофата на Епгоп. не подлежат на отчетност и надзор от Комисията се е променило. тръстове и пускат процесът на понижаване на рейтинга и компанията преминава от институции с най-висок рейтинг. още по. че правителството на САЩ го гарантира. дадоха рейтинг „купи". че акциите на някоя фирма са застрашени. м. Когато всичко. Глава 25. И/ет бяха сложили Епгоп в своя „че- ИНФОРМАЦИЯ рен списък" през април 2001 г. четири седмици преди компанията да обяви фалит и достп депресията унищожи техните портфейли и печалби.. I мнчаха. Повечето рей. „инвестиционен" статут в неплатежоспособност. и заподозряха компанията. използващи фундаментален анализ (противопоставен на техничес- Според мене облигациите на Епгоп имаха боклукчийски статут далеч пре. е разработила Глава 25 доста подробна система за оценка на американските институции на една НАДЕЖДНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСОВА по-широка основа. всички други. който си нямаха и най-мал- предупреждения за проблемите във финансовите институции с отчайващо ката представа от предпазните мерки. Според сведенията 11 от 16-те анализатори. Много често те научават новини за някоя компания заедно с всичко. която тези компании имат. че анализа ваха на инвестиционен статут четири дни преди компанията да фалира. Кпгоп.попаннча |н-Гпиш . те не са запознати с психоло дълга. Анализатори- ди катастрофата. кия анализ). енти. Защо? Защото фирмата беше наела една армия от тър.хора. Рейтинг услугите пропуснаха и провали- те на Вагт§5 ВапЬ. Освен че са наблюдавани от своите корпоративни кли- вече че това не е основната й дейност. Ако те наппииа тинг служби няма да го предвидят. Това Всъщност анализаторите на брокерските фирми са най-ревностните кла не е вярно. Надеждни източници за финансова информация 204 Някои компании възприемат по-строг подход при оценяването на безопасността на институциите. но и през по-голямата част от пътя ма заем от Съкровищницата в размер 2. фирми почти никога не употребиха думата „продшТ*. те про. те на брокерските фирми са прословути с неспособността си да оценява! говци на деривативи. Инвестиционни съвети от брокери Една година по-късно тя фалира. Привилегията.аПп& 1пс. представят личности. които те емитират. че цените на акциите или облигациите на 5а/е \УеаШ Сгоир прилага още по-строги „индикатори за оцеляване" тази компания са се променили в резултат на тази новина. което е сигурна гаранция за крайния провал.5 милиарда долара за Рапте и Ргеаау долу. Облигациите на Епгоп се рад. когато работех като специалист по тс\ и 4 милиарда долара за РНЬВ.

РЬоетх А2 85071 РЬопе: 800-528-0559. Те АсИгезз: 8аСе ^УеаКЬ 5епасе8 ЗА .Зетсе Сеп1ег. фокусират вниманието си върху предлагането на акции за купуване. Кеш УоЛ. се нуждаете от мнението на опитни Рах: (т Ш Ша1 01 1) 41-21-966-7201 анализатори. 602-252-4477 Рах: 602-943-2363 ЕсНЮг: Вои§ Сазеу 8а/е Мопеу КероП : \у\у\у. краищата вие трябва да вземете решението въз основа на фактите.сот АсМгезз: 3308 ТЬе СепСег. Това Сгапс1-Кие114. вие се нуждаете от неза. Рах: 561-625-6685 ЕйНог Магпп "^6185 Полезни пазарни анализи по време на мечи пазар Кероп ЕтаП: Повечето пазарни анализатори днес са много млади и неопитни.сот АсМгезз: 2 \Уа11 51гее1.О.сот ЕтаП: 1п1?о@§1оотЬоотс1оот.§1оотЪоотс1оот.сот .О. последната част на тази Всичко.юпа1зреси1а1ог. които те ТНе С1оот Воот & Ооот КероП ви поднасят. 561-627-3300 висим пазарен анализ. Надеждни източници за финансова информация 211 „продължавай да държиш". след като мечият пазар извърви по-голяма част от пътя си.сот ЕтаП: \уеЬта81ег@§гапС8риЬ. е да ви предложат идеи. За АсМгезз: \Уе188 КезеагсН.§гап18риЪ. Р.8а!"етопеугероЛ. но не и в днешни дни. Освен публикациите на моята компания (вж. 99 Оиеепз Кс1. В края ма книга). ето и някои други. което тези фирми правят. Ра1тВеасЬ Оагйет. Вох 31689. е добре при бичи пазар. СеШга!. и особено при РНопе: (т 118 сИа! 011) 41-21-966-7200 един мечи пазар в световен мащаб. РЬопе: 800-236-0407. че те обикновено ЕтаП: се поставят.сот АсШгезз: Р. 8соИ могат да ви предупредят кои инвестиции да отбягвате и какво да направи- те. 2П(1Ьеуе1 ЕазЦ СН-1820 Моп1гих. които аз харесвам. КУ 10005 РНопе: 212-809-7994 Рах: 212-809-8426 Огап1 ТНе 1шегпаПопа1 ЗресиШог \УеЬ811е: \у\у\у. които гледат на пазарите с голяма доза скептицизъм и които Мапа§ег: 1апе V.210 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 25.РЬ 33420 да не пострадате от анализите на подобни стратези. Проблемът с тези насоки е. Ноп§ Коп§ РЬопе: (от САЩ 01 1) 852-2-801-5410 Рах: 852-2-845-9192 ЕсШог: МагК РаЬег СгаШ 'з 1п1егеШ Ка1е ОЪхеп>ег ЧУеЪзНе: \у\у\у.т1егпа1.сот ЕтаП: т1Ъ@т1:егпа1юпа18реси1а(:ог. Вие винаги. Вох 8491 1. \УеЪзНе: ш\у\у.

вие ще бъдете доста богат. съществува някакво социално напрежение. което аз наричам со- циоиомика. Тази тенденция . вие ипи тема ще научите в глави 14 и 16 от „Вълновият принцип на социално може би няма да доживеете до тези възможности. но някои ди това. но е важно. В тази област има поне три Животът в тази среда беше безопасен. вие и вашите семейства трябва най-сериозната ми книга. II» Големият бичи пазар от последния четвърт век създаде един прекрасен дъното се строят малко сгради. глава 21 на книгата „На гребена па п р и п н и нете над отчаянието на другите и ще се възползвате финансово и емоцио. Вярно е. а са измина от тези инвестиции. вж. ако разбирате това. За едно пълно описание на това. В настоящата книга няма място да обясня тачи идея. Атаката над Световния търговски център от 11 септември 2001 г . а икономиката беше започнала да се свива шест месеца преди а | а продукти може и да са оскъдни или разпределяни с купони. Може финан. Вълните на Елиът предсказват много от социалните промени и вие можете донякъде да ги очаквате.тя е разрушителна и засяга финансите. сово да сте разумен и все пак да попаднете в зона на военни действия. Депресиите са бъркотия. „Когато социалното настроение бележи върхове. През деветдесетте години хората се чувстваха по-осигурени. дори и в последните стадии ни рен. на дъното. Август 2001 г. Впрочем някои комсм катастрофа и опазите парите си. които ще изгубят по-голяма част от стойностга си при ли едва две години от започването на мечия пазар.*На гребена на приливната вълна" Глава 21. очаквате при мечи пазар. доходен и приятен. Студената война завърши.Чужденци ще извършат терористичен акт на американски КАК ДА ОСИГУРИТЕ ФИЗИЧЕСКОТО земя.вълновият пришит на социалното поведение на човека се глобализираха и усложниха. До. вие ще се издиг. 229-230 ри кънтри музиката звучеше щастливо. разбирания се целунаха и сдобриха. наречена социономики" идеите за капитализъм и свобода. че пазарите достигнаха своите върхове година и половина мре мечи пазар. В една или друга степен светът прегърна и новата наука. ча да . то бива заместено от отрицателно. Може би не е приятно да разсъждавате върху социалните ефекти от което ги причинява. В своята същност бичите и мечите пазари са тенденции на социал- ното настроение. а днес и по-богати. Тези тенденции носят и своите последици. че терористичната атака е причинила рецесията. нално от следващата положителна промяна в социалното настроение. то това най-яр- ното социално настроение води и до положителни социални последици. икономиката и всички видове социални отношения.. ето защо социономиката може да предвижда същността на поведение п >. а мирът по време на бичия пазар беше ните настроения обаче са двупосочни.ш> до покупателната им сила. За съжаление това не е толкова просто при един истината е. какво можем да очакваме при мечия пазар: Глава 26 . но конфликтът ескалира по време на мечи пазар. а съществуващите се унищожава! свят.. Глава 14. Но ако се сблъскате с риск за физическото ви оцеляване. Глава 26. Ако се освободите войната в Афганистан потвърдиха някои от тези наблюдения. Пазарите . Социал.ЕШоП V^/аVе ТИеопМ. Повече нл инвестиране. наречена социономика" от 2003 г. лите и да се радвате на движението нагоре. 435. че. Как да осигурите физическото си оцеляване 213 усетите колко полезна може да бъде социономиката.. така че този район ще експлодира. ако бъдете финансово разо. 1995 г. религии. За да можете да спече. Тогава. Ниппги движението надолу. и Фокусът на тази книга е само върху финансите. Основни противници от различни раси. що се отнася гатори обясняват. ко е изразено в построяването на рекордно високи небостъргачи.' СИ ОЦЕЛЯВАНЕ ." достигне своя край. което може дп да оцелеете по време на пътя надолу. „Близкият изток ще бъде бедствие. политически и религиозни чрез изгаряне или бомбардиране". Вие може да имате пари. Положител. също така дава своето отражение . док. Тези прояви имат своята честота и степен. разгледайте тези ко- ментари за това. но. които се ненавиждат.стр. Подобни атаки са в резултат на отрицателното социално настроениг. Когато положителното настроение напрегнат. пата вълна". то поведение на човека и новата наука. стр. Беше роден векът на информацията. ката. вие няма да можете да се възползвате от големите възможности за бичия пазар.

престъпник или терорист е малка. Вълната от литическите институции. През ме. че другата трябва да се промени. близо до върха на пазара на акции. маршовете и протестите са обикновени явления. защото всяка социална единица постоянно намира причини След 1 януари 2000 г. В разгара на тази световна фикс идея и в отговор на многото въпроси на наши або- Основното въздействие на мечия пазар върху обществото е да го по. т. Една от причините мината или самостоятелен дом. политическа. Да се подготвяте ча теро се занимавате с това. нат при подготовката. политическо неспокойствие. ако вие или животът ви ги изискват. промени заедно с посоката на основните пазарни индекси. вото завладя света точно когато финансовият риск беше най-голям. вие ще намерите още много други. преврати и войни. товка. които ще пи помог- време да се погрижите за вашата безопасност е в началото на пътя надолу. че голяма част мозащита. като всяка от Аз познавам хора. част от тях стават по-консервативни. Ето няколко уебсайта.н. търговски протек- обект. че се нуждаете от подобен вид подго- оцеляването беше сериозна. а това е същността на мечия пазар.1 че а не на дъното. нати по електронната поща. а друга по-разгулни. Това са добри идеи. исднъж влезете ли в някой от тях. два пъти по-ниски от тези през 1999 г. И това е моето мнение. По и от средната класа бива унищожена при финансовия погром. религиозна. По време на мечи пазари ми- Размишления върху подготовката тингите. убежище в нл. трябваше да бъдем загрижени и за физическото си оцеляване. Повече на брой партии намират въпрос. расова. По време на мечи пазар вероятността да се изправите пред 1 1 . В мечи пазар хората са принудени страхове. населено място. който ще порази цивилизования свят. По-вероятно е да се сблъскате с ог раничения вътре в страната. По време на мечия пазар от седемдесетте години терористични действия през последните месеци е продукт на мечия пазар - студентите предизвикваха полицията. Най-подходящото ричъм. всички тревоги около У2К изчезнаха. Самодоволст- да бъде неудовлетворена и да атакува своята противоположност. Във времена на социално напрежение е опасно да се живее в п. кор. една трудно. Книги на тема от къде да си купим електри. Други пък си купуват оръжие или учат са конфликтите да придобиват такива мащаби при депресия е. Мечите пазари пораждат стачки. щаб. през двата периода работниците предизвикваха ръководителите. който съпровожда ме. система от видеокамери и оръжия за '«нции мечи пазар (с корекции за инфлацията). които не могат да загубят нищо и на кои- ситуация. гняв и страх са истински ю циални единици. Що се отнася до поведението на хората. По това време вие не трябваше да на цени. че свободният пазар ще се пог- ляризира по безброй много начини. а да купувате акции и облигации. Как да осигурите физическото си оцеляване 215 Поляризация и конфликти компютърния вирус У2К. хората отново бяха загрижени за физическата си безопасност. Грешките от миналото а в този случай усамотеното ви убежище или пък карате уменията нямп дн ки бъдат от полза. Това може би е резултат от гнева. тъй като териториите се поляризират. ако решите. а черните предизвикваха белите. вие трябва да попаднете в строго специфични начин се увеличава броят на тези. а трети страни атакуваха установеното положение.. Някои от тях са свързани с други сайтоис. които имат земя в провинцията. През 1999 г. близо до военни съоръжения или важен инфраструктура! религиозно преследване.сш своите поддръжници. или атака опп. преместването става още по ционизъм. В края на седемдесетте и началото на осемдесетте години грижата за Въпреки всичко. Подобни опасения рядко предизвикват пробиви от световен ма- по-емоционално да се идентифицират като членове на все по-малки со. Докато посоката на социалното настроение не се всички възможни сфери . точно сега е времето да отворите списъка от времето на У2К и дм ги чески генератор.ч тези групи твърди. няколко ни. аз отговорих. бронирана жилетка или суха храна се продаваха с милио. н то им е останал само гневът. класова и други подобни.т. наложени от правителството. едва ли е разумна идея. па. Топни чия пазар от тридесетте години комунисти и фашисти предизвикваха по. чите пазари. купите каквото сметнете за добре . причинители на световни сривове. Тези тревоги съвпадаха с приближаването на дъното на 16-годишен месечни запаси от суха храна. няма място за поративна. като по този да бъде полезно всичко това. тъй като класите се поляризират. Този път те се страхуваха от . Тази поляризация се проявява във рижи за този проблем. расови конфликти.214 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 26. Сепаратизмът се превръща в сила. Популизмът става Какво точно трябва да се направи за физическото оцеляване е труден сила.социална.генератор за електроенергия. Тенденциите към нарастващ песимизъм. Ако пък работите на подобни места.

че по- Понякога литературата. Това правило няма изключения. когато икономиката се развива добре. Информация за бедствия: Съдбата на избрания ръководител \у\у\у. свързана с бедствията.п. като по този начин подкрепят погрешната идея.са1соп.]ое1зкои8еп. одобрението към президента падна от 70% па 4. като по този начин се подразбира. .сот та.о15т. икономиката в много голяма степен оказва влияние върху неговия имидж. страда имиджът му. догониш. дотогава.зигу1уа1-сеп1ег. което улеснява техните противници в твърдението. въпреки че при- Вземане на проби от водата: мерите за последното са малко. когато Пож ]опех претърпя нам голямото си падане от периода 1937-1938 г.|. който убедително '>< преизбран в края на 1972 г. объркваща. Н Аржентина. разумна алтернатива? Няма голяма полза от това да губим време и пари. и въпреки тил изгуби изборите една година след това. този ръководи- тел е свалян с голямо единодушие или по други начини. съдбата на американския президент Ричард Никсън.сот/тс1ех.сот положително социално настроение.| катастрофа. отколкото полезна.сот Графика 27-1. ни по- Суха храна: казва. и<> ли са действията. че я контролират. използваща електоралната история на САЩ. които не са много вероятни или които можем свалят. а гласоподавателите го подготвяйки се за събития. щом нещата не см Самозащита: добре и (2) се заричат да въведат мерки. че вината е тяхна. която наскоро беше финансово разрушена от една дефлацшт ц. които трябва да предприема? Не съществува ли по. които ще стимулират икономика- \у\у\у. по време на един връх на пазара на акции и бе свален след по-малко от две години.кгаута§атс. Показателен пример с да избегнем с разум.5% слмо -ш чие години. който управлява и неговата партия. Гласен ю \у\у\у. което е отражение на \у\у\у. ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА 216 Подготовка за бедствие: \у\у\у.с!1ртеа1ге.| на управляващия ръководител. Това е вярно за ръководителите от цял свят. може да бъде повече литиката им се е провалила. И тази орана се изредиха четири президенти н рамките на пя м>'ма> седмици I [збирателите искаха да Гп. Когато икономиката се свива. Вземане на проби от въздуха: Ръководителите на страната винаги правят нещата да изглеждат по- зле като: (1) си приписват заслугата.Ьпп Глава 27 Оцеляване: КАК Д А СЕ ПОДГОТВИТЕ ЗА ПРОМЯНА \у\у\у. когато тя отслабне. който се раднашс пи рекордно високо одобрение като президент през 1991 г. Можете да вземете за пример и Джордж Буш. Когато акциите се сриват.пе1/-рП давателите не се интересуват от това коя партия е на власт в такива времсм. В такъв случай се спрете и помислете: това Ръководителят не контролира икономиката на своята страна.ог§/п\У55/873р908. те само искат да свалят от власт този.д.п1гп В ПОЛИТИКАТА Обезопасяване на дома.п пчгоип ш непчкп „Покнуцп". гласоподавателите са били на стран. че когато пазарът на акциите е вървял нагоре. когато печалбите на компании к- от индекса 5&Р регистрираха най-голямото си падане от 1940 г.

продължение на повече от четиридесет години. Поняко- га на дъното на пазарите гласоподавателите наистина избират ръководите- ли с по-добра икономическа политика. което доведе до 11 от възможни 12 години на възход?" (Можете депресия. че либералната политика на Фраи. въпреки че мнозинството ще смята. която беше на пласт и Когато по време на речи казвам. че „свирят на цигулка. |р Политическото напрежение по време на големите 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1В50 1660 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 мечи пазари Графика 27-1 Както казахме в глава 26.. листи имената на всички кандидат-президенти. много хора ахват с недоверие. а не обратното. няколко ръководители по ред ще много и може да се характеризира като посредствена. Кой ще спечели битката или войната не се знае предварително. На следващата година избухни клин Рузвелт е причината за подобряването на икономиката от тридесетте Гражданската война. е на Хитлер?" И ЗАГУБИ И ПАЗАРЪТ НА АКЦИИ Бпчи пазар . това. дения бяха толкова поляризирани.тежки загуби 10000 •• щото хората. което доведе до 8 от възможни 10 години на въз.1 1 ва и ги изритва от власт. няма да са негови. . една иои. ако демократ ви зададе този въпрос). бяха по-малко напрегнати. ? * Обратното е също така вярно . контролира движението политическа партия (вигите) спечели президентските избори през 1840 г. ликанската) спечели първите си избори. Яи. което мога да ви гарантирам при предстоящата депресия независимо от това колко популярен е бил преди. а друга една (на Демократичните републиканци). което се случва. а не президентът. тигна до дъното и след дълбоката рецесия от 1859 г.. че консервативна. Дългогодишната грешна ш> 1:1 II 31 г| Н1! литика на други правителства подготвя провала. които управляват по време мм финансови сътресения. В на. Как да се подготвите ча промяна в политиката 21') О 2002 ЕНюИ УАзуе 1п1вгпаНола1 по-остро би било: „Смятате ли. искаха свалянето на управляващите Посоката се промени и новият лидер получи признанието за това. мечите пазари причиняват социална поля ризация. Вината за финан.. които се оказват неуспешни или не правят нищо. Една нова партия (Репуб- ход?" Моят отговор е: „Вие смятате ли. Пригответе се ш изпитат поражението. сигурно с ако пазарът на акциите е паднал много в изборния ден. винаги изглеждат некадърни. че много щати не вписаха в изборни и- миката през осемдесетте. скоро след това се рачнад лят избора на водача. обществото винаги ги обвиня- .| Голяма ги години. При дефлационна катастрофа във вашата страна ръководителят й. нат на икономиката". че тези ръководители дойдоха на власт. По време на кризата на пазара на акции през 1835-1842 г. Те или вземат мерки „да помог З 9 М Й » 3 6Ч . чм Мечи пазар .. напрежения са туширани. совото и икономическо падение по време на управлението му и изборната В последните години участието в изборите е много слабо. които са на власт но 100 •- I 1| това време. политическите убеж- та политика на Роналд Рейгьн не е причината за подобряването на иконо.тези. Това е всичко. расонми загуба.".1 Обществото. докато Рим гори". . невинаги са виновни. ча което получават упреците. отчаяни от депресията. но все пак бяха като иододел п дош- да смените мястото на фразите.218 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 27.. няма да бъде преизбран. Обикновено не го правят. е. 11е и 10 ' ' ! М^Г висимо от това какво правят или не правят. По време на изборите през 1860 г. драматични политически промени. Ако кризата е продължителна. което в областта на политиката означава радикална политика. близо до дъното н. че заслугата за драматичния икономически УБЕДИТЕЛНИ ИЗБОРНИ ПОБЕДИ подем на Германия след 1933 г. Още доха до препращането на САЩ в полусоциалиелическа държани. че той е ви. че управляващите ще бъдат свалени от власт. Изборите от 1932 г. Тези. че пазарите и икономиката опреде.убедителни победи Това. след като пазарът на акциите дос- САЩ републиканците казват: „Как можете да твърдите. политиката на основните партии не се различими новникът.

ако спечелите. съдиите се награждават. Вие трябва зорко да на краищата бъркотията. че 90% от новите стодо. Таджикистан. Вие не трябва да бъдете кандидат на партията.). който често сменя партии и не сте във властта. За графика вж.: „В Русия. докато управляващите губят. наредба или пателна способност на долара в ръцете на чужденците.220 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 27. или военна цел. повишавали септември 2001 г. Ге са използвали сила. защото когато политиците хвърлят своите мрежи в търсене са последиците от тях. Очаквайте по-голям брой ядре. поръчани от Банката на федералния резерв на Ню Йорк. политическо събитие. Ето защо вие кото то е истинско) . доларова кредитна дефлация ще прехвърли 70% от засилващата се поку. се увеличава или намалява обратно на движението на па- зара на акции. па жертви. Защо политиката има значение ни експлозии по време на мечи пазар. ог- отнася до валутата. Как да се подготвите м промяна в политиката 221 Имайки предвид проектирания размер на този мечи пазар. Мислете върху дизвика подобна ситуация никой не знае. Така че. което противоречи на нормалния ход на събития- нам и други страни. Какво трябва да направите. Какви политически решения може да пре. Очаквайте регионални правителс. та. Вие не можете да предвидите всеки възможен закон. а безр. без значение дали те ще са с изпитателна управлявала по време на падането на пазарите. Джордж Вашингтон. американският долар е станал официалното неофици. фиксирали са цени и са налагали разменни валутни курсонс- ларови банкноти. трябва да планирате предварително и да сте внимателни. мена. както и никой не знае какви ще тези проблеми. Фран- клин Рузвелт и Роналд Рейгьн са били избирани на или близо до дъното на жестоки падения и са сред най-уважаваните президенти в американската история. Най-големите инвеститори са Япония и Китай. ално средство за размяна". нашите планове да останете ликвиден и платежоспособен. вие трябва да се кандидати- рате близо до дъното на пазара. Ако ис- Международната политика ще продължи да става все по-опасна. Американците дър. изпълнят някои от своите задължения. което значи. затваряли са банки. в контекста на тази книга Дългът и кредитните пари създават политически рискове. ако сте политик. Няма начин да разберем къде точно по. В най-тежките случаи. една те просто вземат контрол над вашата собственост. В свой бюлетин от раничавали са или са заграбвали частни пенсионни фондове. Вие ще бъдете уважавани от историците и обществото. ако имате политически стремежи Ако станем свидетели на пазарна криза. вие да сте извън обсега им. Федералният резерв докладва. предизвикана от рекордно високата ликвидация следите тенденциите в политиката във вашата страна. както и радикалите и аутсайдерите.п №\\> УогЬ Тгтез от 1994 г. добни несъгласия ще изригнат. че да се възползвате от ситуацията. Абрахам Линкълн. Китай. за да наложат волята си за това кой трябва да нос I се използват за удовлетворяване на поръчки от чужбина. . Тъй като 70% от валутата е в чужбина. направете си плановете така. Виет. когато авторитарни личности спечелят властга. Според статия на рада и кой да бъде спасен. докато другите държат истинското нещо (докол. забранявали са парични тран- политически последствия и би насочило злобата на света към САЩ. но те със сигурност ще изригнат някъде. Румъния. може да принуди Съкровищницата или Федералния резерв да не миката времена правителствата са забранявали инвестиции в чужбина. замразявали са банкови сметки. може да се получи нещо интересно. В тежки за иконо- на дълг. Чуждест- ранни инвеститори и централни банки притежават 45% от съкровищните На един етап от развитието на финансовата криза движението на па- облигации на САЩ. че разумните се наказват. глава 16 от книгата „Вълновият принцип на човешкото социално поведение" (1999 г. В края рите ще се превърне в спорен въпрос за политиците. които биха могли да попречат на изпълнението ма жат голяма част от дълга. са данъците.парите. очаквайте Несвързани с управлението партии се предсгавят добре в тежки вре- нации и държави да се разцепят и свият. Що се сфери в чужбина. тва да предизвикат националните. което би имало крайно негативни изисквали са обратно връщане на капитали. която е Броят на ядрените експлозии. кате да сте политик.

Неочаквани пречки може да т. бягството е било разум. Ако терористи заразят с биологично Едно ръководство.през седемдесетте. Ако някога вземете решение да потърсите убе- №агпт§8 Керог1. ако л п ното нещо. Всеки про- Европа . намаляват вероятността от вътре в страната.през четиридесетте.О. Вох 84908. трудностите могат да се появят отвътре. Канада. Вне Рах: 602-943-2363 ще трябва да попълвате формуляри и да отговаряте на сравнително стрш и ЕсШог: К. че многовековната история на цивилизациите предполага. истинската опасност от социалното напреже.1сЬагй МауЬигу изисквания. ще ви бъде забранено да влизай. Ако изберете убежище и неговият анализ е особено уместен. Нова Зеландия и Ирландия. вашият адвокат или пра шпслство може и да не е. което е трябвало да се направи.сот адвокатските хонорари визата за постоянно пребиваване струва около АсИгезх: Р. Когато се развива някаква криза. жище другаде.Еа1у която и да е друга страна. които през 1937 г. залегнали при основаването на САЩ и превъплъщението (макар и поняко който рядко се оправдава. вие трябва дп ще трябва да представите още някой друг документ. дължителен и координиран опит на враговете на Америка може да напра през 1959 г. торитарен режим завземе властта на дъното на депресията (което се случи Обаче. Дори и ако сте бързи и резултатни. африканец или живеете в Близкия изток. преди нещата да станат по-зле.в края на четиридесетте. получаването на виза отнема иремс.п се развиват кризисни ситуации. наречени Фили. в които се говори английски. а международните конфликти и ограниченията га летаргично) им в повечето от гражданите. Как да откриете безопасно място за живот 223 жим. биха напуснали стра- ната си.класически пример на страх. отколкото войните. че САЩ си вото може да бъде унищожителна.чииюпнт. може да затвори сред Тихия океан и да живеем на онези лениви острови. ако само имате готовност да напусне н 1 тях може и да са си казали: „Нека да отидем някъде далеч. или в Камбоджа . Мейбъри също така е издал чудесни опасността отмине. нищо не е невъзможно. след което трябва да се удължат вътре в страната. ако се установи потиспическм |>е . ви живота в страната изключително нестабилен. Философските принципи. които са малко на брой. 602-252-4477 дидатствате. умни.през тридесетте. книги за начинаещите в областта на правото и инфлацията. решиха да напус. нат Европа. границите си. Австралия. Ако сте азиатец. Разбира се. дят. в Куба . вие винаги можете да се върнете в родната си страна. и вътрешно. трябва да се преместите веднага. През изминалия век вътрешните сътресения разбиха или прекъснаха По-голямата потенциална опасност иде от международната заплаха. Но някои от Може би не е достатъчно. което ще ви даде представа за това къде по света оръжие някой град във вашата страна. Обикновено те се ичдава < ^еЬвНе: \у\уш. трябва да имате и късмет. Друга добра идея е да получите „зелена карта" или виза за постоянно мре Еаг1у биваване за страната. докато депресията вилнее. Можете да се Първото нещо е да имате нов паспорт. Независимо дали сте ността на САЩ да се замесват в споровете между други страни са я и ре живели в Русия през двадесетте години. са анализите на Ричард Мейбъри . РНоешх. се ЗА ЖИВОТ спрях на първите пет в списъка: САЩ. жестоки репресии. а някои хора твър- то напрежение се изострят. освен че трябва да сте в много страни от Европа и Азия през тридесетте и четиридесетте години). тези хора са направили грешен избор. Както казах в глава 26. в върнали в основна цел на терористи и на някои правителства. тъй като нуждата от паспорт свържете с него по следните начини: на по-късен етап може да се повиши.сот ча срок от пет години. Най-добрият избор за убежище е САЩ. в която сте избрали да живеете. По време на мечи пазар и международното. достигнали своя връх като световна сила и репресиите може да последват. ( ЕтаП: ртс701@ао!. От интернет можете да изтеглите формуляри и сами да кай РЬопе: 800-509-5400. бяха разумните. като в резултат на това реакцията на общест. задължително е да сте подготвени преди да вземете самото решение. ча к о м и > Ако живеете в страна. КАК ДА ОТКРИЕТЕ БЕЗОПАСНО МЯСТО стабилна демокрация от западен стил. в Германия . чиято политика е нестабилна. Тези. Вашата родна страни пини". преди да сте предприели действия. От друга страна. което да предизвика и закъсняхте. също може да затвори границите си. Смисълът ма и е и ч к и помислите къде бихте могли да отидете. А2 85701 1000 долара. Склон живота на много повече хора. в която искате да живеете. в Китай . Държавата. Глава 28. След едно проучване на страните си. ние не са бандите от плячкосващи скитници .пспагс1тауЬигу. С други думи. Нека да отидем страната. ако някога вземете подобно решение. Както всичко друго. Глава 28 Някои от читателите.

тва. За подробна инфор. Един чудесен начин да опознаете други страни е чрез пътеводители- те на Дорис Киндерсли Пъблишинг (бел. Чили и Коста Рика. които в редки случаи са обект на международни конфликти. чрез използване на ключови думи. Аз по-скоро бих се с пил н кибритена к у м и ш . домът ще ви остане. Ако някой от тези адреси се промени или решите да висимо от това дали той е корпорация. Цената им е 24.224 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА дотук е. но ако постоянно ги приканвате дн на живота в тези или други страни. когато дължим пари има и доста красиви островни страни. Ако можете да си го позволите. ако нямате дългове. Глава 29 Те не само са пълни с информация. Повечето имиграционни служби имат свои собствени сайтове. която дл е моя. Понякога кредити. Не съм запознат със страни. неча адресите се променят. Вие няма да се потите да изплащан чай е да посетите лично избраните от вас страни. за да откриете това. роднини или колеги? Шансовете да си получите оПр. Някои от тези страни имат по-добри закони. че ще ви вземат дома или <нш>м<> ционни места. Това е идеалното положение в повечето случаи. Кой каза. или 18% повече. за да сте наясно със законите й . че за да постигнете сигурност . вие ще помогнете на себе си. кредитни карти. Преди да си опаковате багажа за пътуване.ЕуемШгезз Тгауе1 СиШез). а от други рате приоритетите си. като Ар- жентина. Ако вече сте го направили. ние можете ли • <> преместите в дома си и т. пети . По света Как да се справим. н. Най. ! . в които не се говори английски. вие все пак ще има къде дл жинесте. вие трябва и да се консултирате с адвокат от страната. Ако при к ж. че те ще ви предоставят спокойно убежище по време на световна депресия. няма да се тревожите. или че ще изгубите бизнеса си. отколкото да притежавам налгп .(> върху депресията не са приятни? или 10. Когато Папки и- шпочнат да изхвърлят хората от домовете им.ч който една <~>и\ мш 1. . СЪБИРАНЕ НА ЗАЕМИ И ИЗПЛАЩАНЕ мация за политиката на тези страни относно продължителното пребивава. за да изплащате лихвите си. отчасти защото не съм убеден. бъдете свободни от дългове. пр. които най-добре се представят при един 8(а1ез: повсеместна ликвидация на дълга.I пате дома си и изгубите работата си. други - страна ще ви се дадат необходимите средства да им помогнете по-късно. както и другите пътеводители. Трябва да отсеете информацията. така че едва ли ще съжалявате. но в края на краищата вие сами изби- ви платят.добрият подход в такъв слу. Внимавайте да не дадете парите си в заем на слаб длъжник.п Мислех да напиша една-две глави за предимствата и недостатъците но тези пари са нулеви или нищожни. трети . докато все още могат. която е последица от дефлационнвТ! Сапас1а: катастрофа и депресия. Няма да ви се налага да работим. ако те изпаднат в мизерия. изтъргувайте ги за нещо по-добро. които не вземат пари в заем и не отпуски I Аиз(гаНа: рисковани заеми. пате по-свободен. Ще се чут I брошурите и сами да вземете решение.започнете да действате отрано. Ако не можете да плащате наема за вашия офис. прегледайте следните сайтове: Хората и институциите. са тези. . направете търсене по интернет ко лице. Те са и прекрасни вакан.н • м плащам мео-чшис кноскп. н. Съществува също така и въпросът с личните кредити. Ке^ 2еа1апс1: 1ге1апс1: Какво да правим с кредитите На някои от тези сайтове се работи по-лесно.инфраструктура.95$. която сте избрали. не вземайте ипотека. но също така имат и поразителни снимки.повече удобс. четвърти . Дали ли е й 1 пари на приятели. че разсъжденията Пила. НА ДЪЛГОВЕ не. книгите и Ако въобще е възможно. което търсите. правителство или друго юридичсс потърсите информация за други страни. климат.култура. а на други ще трябва В тази книга на няколко пъти обсъдихме проблема с рисковампи по-дълго време да се ровите.

от своя първоначален заем. Да предположим. започнете да мислите фонд и след това да ги използват за погасяване на плащания по ипотеката. ако паричните потоци намалеят и Ви се наложи да ми Проблемът с тази идея е. вие оставате без дом. Ако сте работодател. на които сте снабдител. Опитайте се да намалите броя пи фирмите. За да постигнете такъв резултат. този начин на действие жертва на непредвидими обстоятелства и трябва да обявите фалит. ще бъде нечестен. толкова повече пари и време ще изгубите да си ги получите. които ще ви помогнат да преуспеете. за банката това не е загуба. Изведнъж вие установявате. но ако които те са спечелили с тежък труд. че сте изплатили половината от вашата ипотека и притежавате 50% от вашия дом. Ако време на подобна ситуация. След като хората са ти дали на заем пари. изложени в тази книга. сия. и бездомни. Знаете ли. Някои биха взели колкото се може повече па. плащайте на когото трябва и колкото трябва за това. дн препоръчвам. когато следващият подем започне. при вете отстъпки при заплащането в брой. защото е нечестен. Кое ще е по-добре . презапасете се. всичките ви служители ще останат без работа. за да изплатите половината от разорят компанията ви по време на финансова криза. която фМИрвЛГО фирма с направила 90 дни преди да оГмип «[мит 7 Кой . Това се случва на много притежатели на домове по време на депре. като по този начин запазите всич- края на краищата. Тя може да АКО ИМА ТЕ БИЗНЕС обяви вашата къща (всъщност нейната. Ако я продаде за 50% от върховата й стойност. < » 1 което се нуждаете. че може да изгубите и последици- няколко плащания. бизнесът ви се нуждае от специални части. имотите са паднали наполовина. Ако снабдявате други бизнеси. В намалите заплатите с еднакъв процент. Ако бизнесът ви е свързан с наличието на голям инвентар (като нап- Предполагам. Не забравяйте. Бюрокрацията и законовите пречки могат дн като дълги години сте се трудили робски. след сключват „по споразумение". който бъде измамен. Още по-лошата новина е. Разбира се. едва ли ще нете се на вашите кредитори и им кажете. че депресиите недостатъчно обезпечени заеми. че ние хората сме най-големите врагове на себе малите разходите. които трудно ще се намерят ри срещу стойността на този дом. можем да се окажем и разорени. вие ще се нуж даете от верни хора. които ви плащат с 60. банката си взема 100% Избягвайте договори за дългосрочно наемане на служителите си. изви. Аз не го Някой циник може да ви предложи. че чакоиьт ш фа литите почполява на адвокатите да вземат обратно всичките плшщишн. не давайте големи количества на кредит. в който договорите за наемане се напрежение да продадат имотите си. няма да вземете парите. ти трябва да им ги върнеш. Ако продавате на дребно. защото нямаме дисциплината да защитим парите си в наличност. опитайте се да го намалите. в случай че сте работодател. не продължават вечно. за да ги вложат в безопасен паричен при депресия. Най-важното е на вас да ви се плаща. които тя Ви е направила. какво ще правите. че не можете да плащате повече по- ради парични проблеми. като по този начин него. че е възможно да бъдете изобретателни дори и по ример търговия с автомобили или лодки). които тя Ви дължи. заплащате с акции на компанията или опции за закупуването им. къща) за продан на свободния па- зар. Колкото по-голям е списъкът на неизплатените сделки. че това за тях е урок да не дават служи на компанията по най-добрия начин. ките си служители? Един от начините да се излезе от дълг е да се обяви фалит. потъне.226 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Помислете върху положението на банките по време на финансов стрес. дори и при положение че цените на КАКВО ТРЯБВА ДА ПРАВИТЕ.да съкратите няколко човека или дн си. В това време. което е средностатистическата цифра за Глава 30 страната. Ако някои <н фирмите. Ето защо в подобни ситуации банките са под Опитайте се да се преселите в щат. 90 или 120 дни закъснение за ватите иро дукти и услуги. а и те също ще се нуждаят от солидна компания за своето благоденствие. Освен това служител. Ако сте сте съгласен с очакванията.

Например. че плаща съдебните разноски на банкрутиралия? Вие. което не е от най-високо качество. Ако трябва да държите големи като капан. които са първоклас. Някои си мислят. прмцането на тези пари може да бъде успяваш бизнес.например. Помислете за това от какво ще се нуж- даят хората в тежки времена.па депресия м много . Ако имате предприемачески дух. ще имат голям успех. е През последното десетилетие все повече компании компенсират ваша собственост. че компанията. направете си план как да се възползвате от следващото и. Но ако Ви се плати веднага. аз например пиша тази книга. които ви се предлагат (или сам сте купили) за пари. тъй като голяма част от днешния дълг е потребителски. тогава заменете акциите или облигации. така че да преуспеете. затруднят. При депресия услу- I итс. фирма за управ. които отразяват оптимизма за съдбата на па- очаква възход на пазара. опитайте се да получите вместо това някакъв ликвиден паричен поток. Освободете се от която работите. които ще бъдат препредавани. с опции за закупуване на акциите им. в който вие не трябва да влизате. Като пазарен анализатор вободите от спекулативни позиции с деривативи. но не там са големите пари. През Ако управлявате банка.чГюта. е правилният избор. опитайте се да се ос. особено тези. като предоставяте услуги на тези. По този начин ще парирате опитите на адвокатите- лешояди да изкарат стоката ви като дълг на фалиралата фирма. помислете за това как можете да служите на хората по време на депресия. Парите на много хора не I а вложени в пазара на акции или други рисковани инвестиции и при деф нация реалната им покупателна сила се повишава. няма да Ви се налага хем да върнете последните плащания. боклукчийски облигации опциите. че стоката. застрахователна компания. члра на акциите. Като човек. високи цени. Ако сте инвестирали в общински че акциите й ще се повишат при мечи пазар. които е а парично затруднени. които са на ръба на оцеляване- то. хем да прежалите остатъка от това. че има възмож- ности в тази област. 1 1 а правете всичко възможно да получавате истински пари за вашата рабо- Най-накрая. ликвидни и лесни за разбиране. 2001 г. ако управлявате взаимен фонд. задължи- АКО РАБОТИТЕ ЗА НЯКОГО телно е да попълните в съда заявление. това ще е НАЙ-ПОДХОДЯЩО ю ирсмс. Извършването на услуги на кредитори също може да бъде добра р. Може би ще избегнете личното си задлъжняване. ма повече от половината си служители с опции. позиции в акции . който се опитва да ви помогне. хеджирайте Ако нямате някакви особени причини да вярвате. ни. Впрочем. всякакви второкласни дългови книжа. ОПщее темите услуги ще се свият но иремс. които са платежоспособни и погачи. Стъпете на здрава основа с инвестиции. ще ви осигури успех за десетилетия напред. помислете за това каква работа има дъно на икономиката. I то. Разбира се. като помагате на други да управляват споя дълг. Оправете ипотечния си портфейл. Ако можете да избирате работа. която предоставяте. тъй като тези вземания ще КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ. в брой. потребителски или ипотечен дълг. повече от половината от големите американски фирми са плащали ляване на пари или друг вид финансова институция. свързани с фалитите. аз ги виждам Намалете до минимум пазарния риск. а може би и ще смажат бизнеси. ще преуспее толкова много в една свиваща се икономика. Ако успеете правилно да ориентирате компанията най-добри шансове в предстоящата финансова и икономическа буря и за- си. ако доставяте стоки. кое- Глава 31 то Ви се дължи. ще разберете колко опасен би бил този закон по време на депресия. продайте ги на днешните Ако заплащането ви зависи от съдбата на акциите на тази компания. или в нещо. Можете да мре N тесте. нещастният снабдител. иожете на нея.228 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА мислите. Ако се поразмислите за кратко време. На дъното на Голяма!а депресия 70% от населението работеше и живееше добре. служителите си вместо с пари. че служейки на хора. за които се пч съм изумен от тези цифри. Ако сте обладани отдарителски импулси. за позициите си с опции.

За съжаление аз нямам отговорите на всички ваши въпроси в подоб- на ситуация. Това е билет ча експресния влак към неплатежоспособността. Правител- ствата почти винаги правят обратното. Вие познавате вашите умения и интереси по-добре от мен.ч мите постъпления намаляват. правителствата няма да имгп на рите да обслужват хората.230 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА хора ще страдат. по схемата почти вина! п г ( а к н к а . ТРЯБВА ЛИ ДА РАЗЧИТАТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ВИ ЗАЩИТИ В известен смисъл. когато данч. както и техните съответствия по цял свят са прахоса ли милиарди долари в продължение на десетилетия на благоприятни нрс мена. Днес политическите сили се опитват да издействат плащания. кош о да покриват и психически заболявания. а на човешката природа. интелигентният начин да се справяме с капризите пи финансовата ни съдба е чрез спестяване или чрез застраховане. когато времената са добри. Във всички остана- ли случаи. Ако наистина сте изобретателни. намерете начин и да по- могнете на хората в беда. което можете да намерите. което ще лиши от средства продуктивна ти част от па ^•. че тези облаги до голяма степен се дължат на философията па правителството й. То иа не се дължи на лични грешки. а когато са. отговорът е да. Тогава те ще влошат ситуацията. наред с физическите. и те няма да могат да харчат и инвестират. Хората обикни иено са подготвени за миналото и в редки случаи за бъдещето. Когато тази политика се провали. а също така мога г и да повишат данъците. като удължат срока на ичнлаща не на помощите при безработица. . Ако имате късмета да живеете в свободна и безопасна страна. Системата за медицинското и социално:о осигуряване в САЩ. правителството е неподходящ настойник. Имайки предвид това. вие трябва да разчитате на най-доброто правителство. което ще изсмуче пари от работодакмш те и ще ги принуди да съкратят повече работници. Те харчат и вземат заеми. Глава 32 Сега е времето да помислите за това. които ще вземат пари от работещма' п ще намалят възможността им да спестяват и харчат. и се оказват без пари в лоши времена. вероятността да настъпят кризите е малка. По правило. Правителствата могат п да повишат пенсионните плащания. Тъжно с. които са затруднени и наистина се нуждаят о: помощ. Сложността на проблема Правителствата почти никога не са подготвени за финансови бедсч пия и депресии.пението. Вие винаги трябва да живеете някъде. мо- же да се каже. и да печелите пари.

никои тираните влогове . Кризата в правителствените програми за преразпределение е не. околийски или местни. да сте разорени. защото времената бяха теж- осигуряване е федерално субсидирана и финансирана програма. че използва дентът от тях не се облага с данък. дизвиква вземането на заеми. Когато доходите на хората се сринат по време може да се случи на много органи на управление по света.232 ПОБЕДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА Глава 32. които плащат милиарди както и стойността на тези схеми за преразпределение на богатство. беше образувана от две фалирали области. В повечето случаи тя реагира на пазарните сили. тя може и да при мите в Япония правителството й предложи да се намали размера на гаран. жители с техните пари. но при един срив на кредитите и парите. Федералният резерв е намалил лихвените проценти през 2001 г. вас. Не разчитайте. са продукт на изключително високи благоприятните деветдесет години. Подобни г. Спонсо. проектираха го в бъдещето и предсказаха оптимистични тенденции в платежоспособност по облигациите си. които са на разположение чрез ЕО1С например. говете. а предвеща. са схеми за преразпре. През 1938 г. те примамна I вайте). ки. къде т шъци. к и м а ш надач. а не платена застраховка. Хората си мислят.. През 1835 г. ако вие сте пенсионирани държавни служители. които може и дм лемите. канските инвеститори притежават общински облигации. които обявиха не шък. ча бсчомпеем /|1. ги намали! Падащите лихвени проценти не са първопричината. което според тези. независимо о: на депресия.4 ми- нъчни постъпления на правителството. пределение.. В Не разчитайте. Правилно ли беше това заключение? Съдете те общини не изплатиха 30% от своя дълг. че правителството ще си изпълни задълженията ю. която за. Рискът правителствата да изпадни т постави началото и на седемгодишен мечи пазар. друга страна. аз израснах. с данък облигации фалира. че правителствата на всички нива ще си платят дьл Не разчитайте на заплануваните от правителството бюджетни изли. Бюджетните излишъци. която пре- Днес те не знаят и не се интересуват от това какво правят банковите слу. в който застрахователят им не фалира. а по-скоро липсата на чаеми с п р и ч и н и ш . То нямаше пари. В края на кр