MOZ@C

SULIT

JABA TAN PELAJARAN NEGERI JOHOR

PEPERIKSAAN PERCUBAAN

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2008
BAHASA ME LA YU

02/2

Kertas 2
Ogos 2jam Dua jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN IN! SEHINGGA DIBERITAHU

1.

Kertas saalan

ini mengandungi

empat bahagian

: Bahagian

A, Bahagian

B,

2.

3.

Bahagian C dan Bahaghm D. Bahagian A terdiri daripada dua bahagian : Bahagian A(i) dan Bahagian A (H). Anda dikehendaki supaya menjawab kedua-dua bahagian tersebut .. Bahagian B dan Bahagian Djuga mesti dijawab. j\;fanakala Bahagiall C mempunyai 5 pi/ihan saalan dan anda diminta supaya mel~jawab satu saalan sahaja. Anda dinasihati supaya mengambi/ masa 40 minit UTztuk melycnvab Bahagian A. 25 minit untuk Bahagian B, 45 minit untuk Bahagian C dan 10 minit untuk bahagian D.
Jawapan anda hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang discdiakan. Scldranya ruang javvapan tidak mC11cukupi, sila dapatkan helaia11 tambahan daripada pengawas peperiksaan.

4.

Kelias soa1a11ini mengandungi 02/2 © 200R
Hal< Cipta ./PN./

6 ha1aman bercetak [Lihat sebelah _

SULIT

MOZ@C

MOZ@C

SULIT

2

Bahagian A (i): Ringkasan [20 markahJ Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang punca-punca berlakunya keracunan makanan. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan.

Kes keracunan makanan terutamanya di sekolah semakin kerap disiarkan oleh media massa sejak akhir-akhir ini. Isu ini bukan suatu perkmoayang baharu tetapi telah menjadi isu yang telah lama dibincangkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Keracunan makanan boleh berlaku di mana-mana sahaja telmasuk di rumah jika cara penyediaan makanan tidak dijaga dengan baik. Sekiranya tidak dirawat dengan serta-merta, seseorang yang mengalami keracunan makanan akan kehilangan air daripada badannya akibat muntah atau cirit-birit yang teruk. Jika terlalu serius, keadaan ini boleh melibatkan keracunan sistem saraf dan akhimya membawa maut. Sekiranya kita mengunjungi restoran atau gerai menjual makanan, kita akan dapat melihat pengendali makanan tidak mengambil berat tentang kebersihan ketika mengendalikan makanan untuk pelanggan mereka. Hal ini demikian kerana mereka menyediakan makanan dengan tangan yang kotor, kuku yang panjang, rambut yang tidak terurus dan tidak memakai pakaian yang sesuai. Yang lebih teruk lagi, apabila mereka menyentuh makanan yang telah siap dimasak secmoa langsung semasa menghidangkan makanano Sesetengah pengendali makanan merokok, batuk dan meludah ketika menyediakan makanan. Adajuga pemilik gerai yang menjual makanan, tidak menyediakan kemudahan mencuci tangan dan tandas yang sempuma sedangkan ramai pelanggan menggunakan tangan ketika makan di gerainya. Persekitaran yang kotor menyebabkan berlakunya keracunan makanan. Sering kali kit a dapat melihat longgokan sampah yang berbau busuk dan dihurungi oleh lalat di tepi gerai menjual makanan dan kawasan perumahan. Lalat-Ialat itu akan menghinggapi makanan yang terdedah di tempat-tempat tersebut. Se1ain itu, makanan yang berprotein tinggi seperti makanan laut boleh menyebabkan keracunan makanan jika tidak dimasak dengan sempuma. Penggemar sayur-sayuran juga mestilah berhati-hati kerana ada sayur-sayuran yang mungkin disembur dengan bahan kimia dan bahan beracun untuk mencegah serangga perosak. Semburan dengan kadar yang tinggi boleh menyebabkan keracunan makanan. Oleh itu, isu keracunan makanan dapat diatasi jika semua pihak melaksanakan peranan yang sewajamya. Perkara yang paling penting, kita perlu mengutamakan kebersihan dalam apa-apa jua tindakan yang melibatkan makanan dan minuman. Tuntasnya, mencegah lebih baik daripada mengubatio (Dipetik dan diubahsuaikan daripada 'Keracunan Makanan'~ Dewan Siswa, Oktober 2007)

02/2

© 2008 Hak Cipta JPNJ

SULIT

MOZ@C

MOZ@C
SULIT

3
Bahagian A (ii): Pemahaman

[ 10

markah

J

Berdasarkan petikan Bahagian A (0, jCl1,vaboalan-soalan yang beriha dengan s menggunakan ayat anda sendiri.

1
2

Berikan maksud rangkai kata longgokan sampah.

[ 2 markah ]

Apakah yang akan telj adi kepada seseorang yang mengalami keracunan makanan? [ 4 markah ]

3

Apakah cara-cara yang perlu anda lakukan untuk mengelakkan keracunan makanan? [ 4 markah ]

[Lihat sebelah

02/2

© 2008 I'Iak Cipta JPNJ

SULIT

MOZ@C

MOZ@C
SULIT 4

Bahagian B [20 markah]

Gambar di bawah menunjukkan sebahagian daripada aktiviti sukan yang sering dilakukan rakyat di negara ini. Huraikan pendapat anda tentang faedah seseorang terlibat dalam aktiviti sukan. Panjangnya huraian anda hendaklah tidal\:melebihi 120 patah perkataan.

Bola sepak

Badminton

Lumba basikal

02/2

'9 200~ Hak Cipta JPNJ

SULJT

MOZ@C

r

-----------

-------------

MOZ@C
SULIT 5

Bahagian C [40 markah]

Tulis sebuah karangan tentang satu daripada perkara di bawah. Panjang karangan anda hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan.

l

(

1

Baru-baru ini sekolah anda telah mengadakan sambutan Hari Guru untuk meraikan guru-guru di sekolah anda. Sebagai Setiausaha Lembaga Pengawas Sekolah, anda dikehendaki menulis laporan tentang sambutan Hari Guru peringkat sekolah. Tulis laporan itu dengan selengkapnya.

2

Makanan berkhasiat sangat penting untuk tumbesaran anak-anak. Bincangkan peranan ibu bapa dalam memastikan pengambilan makanan berkhasiat dalam keluarga. •

3

Sebagai sidang redaksi majalah sekolah, anda ditugaskan menemu ramah pelajar cemerlang peperiksaan Penilaian Menengah Rendah di sekolah anda. Tulis wawancara itu selengkapnya.

4

Malaysia terkenal dengan tempat-tempat bersejarah yang sering dilawati. Huraikan langkah-Iangkah untuk memulihara tempat bersejarah.

5

Peribahasa, ke bukit sa711a daki. ke lurah sama dituruni bermaksud sepakat dalam di melakukan sesuatu pekeljaan. Tulis sebuah celita berdasarkan peribahasa di atas.

I
\.
[Lihat sebelah

02/2

© 2008,l-Iak Cipta JPNJ

SULIT

MOZ@C

MOZ@C
SULIT

Bahagian D
[10

markah ]

Jawapan mestilah berdasarkan satu daripada novel yang: telah anda kaji di Tingkatan 1 dan satu daripada novel di Tingkatan 3.

SENARAI NOVEL
TINGKA.TAN 1

SENARAINOVEL TINGKt\ TA1~3

MENITl KACA kwya R. Sabarudin R. Abdul/ah ANAK DIN BIOLA .. kWI:a MoarulA1ahmud AKU ANAK TIMUR karya Siti Aminah Hj.YuSL!l LIMP AHAN DARAH DI SUNGAI SEMUR kwya Zakaria Sal/eh

EKSPEDISI Kwya Mohd. Ghazali Tocheh

.

PANASSALJU Kwya Talib Samad KAi~ANG: CERIT A SEORt\NG PAHLA 'VAN Karva lvfaznan Nordin MERDEKA! MERDEKA! [(wya A. Rahman Hanafiah

Setiap novel mengandungi peristiwa menarik untuk merangsang minat pembaca. Nyatakan satu peristiwa menarik yang terdapat dalam novel Tingkatan 1 dan satu peristiwa menarik dalam novel Tingkatan 3 yang telah anda kaji. Mengapakah anda menganggap peristiwa tersebut menarik?

KERTAS SOALAN TAMAT 02/2 SULIT

© 2008 i-iijk Cipta JPNJ

MOZ@C

MOZ@C
SULIT
02/2 Bahasa Melayu Kertas 2 Ogos
2008

JAB ATAN PELAJARAN

NEGERI JOHOR

PEPERIKSAANPERCUBAAN

PENILAIAN

MENENGAH

RENDAH

2008

BAHASA ME LA YU
Kertas 2 Dua jam

PERATURANPEMARKAHAN

02/2 ~ 1008

Hak Cipta JPNJ

[Lihat sebelah
SULIT

MOZ@C

MOZ@C
SULIT
2

PANDUANPEMARKAHAN Markah penuh Kertas 2 Bahagian Bahagian Bahagian Bahagian Bahagian A(i) A(ii) B 100 markah 20 markah 10 markah 20 markah 40 markah 10 markah : 20 markah

C
D

Bahagian A(i) 1.

Perkara yang perlu diberikan perhatian semasa membaca jawapan calon: (a) Bahasa dinilai secara "impression". (b) Pemeriksa dikehendaki menandakan kesalahan bahasa sebagaimana karangan. (c) Kemudian, peringkatkan markah calon berdasarkan kriteria di bawah:

penandaan

Markah Bahasa (10 markalt)

ejaan dan tanda 09 - 05 yang lemah. dalam ayat, baca penguasaan -- 10 Terdapat -03 bahasa yang ayat ayat jawapan menggambarkan kesalahan Kriteria ketara menggunakan Keseluruhan Masih06Markah berupaya PeringkatBerupaya01 08 02 menggunakansendiri sendiri ATAU baikkata lancar sesuai a baik dan lancar yangwacanayang tanda terhadminimum Bahasa dan yang petikan Eiaan dan tandadaripadadaripada petikan terpilih -penanda secarabaca betul Menyalin ayat lancar tepat baca asal secara -ayat kurang dan agak Kesalahan gramatis -pemilihan ejaan gramatis masih terus sesuai masih Bahasa

Markah Isi (10 markah) 2 35 4 1

3-4 5-6 7-8 1-2 Bilammn !si 9-10 Markah

MOZ@C
02/2
© 2008 Hak Milik JPNJ

SULIT

MOZ@C
SULIT CARAPENANDAANRINGKASAN: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tanda ( / ) apabila terjumpa isi dan catat markah 1 atau 2 Baca setakat 80 p.p. sahaja atau hingga ayat berakhir Buat satu garisan panjang selepas 80 p.p. atau hingga ayat berakhir Jawapan dalam bentuk perenggan - periksa seperti biasa Jawapan dalam bentuk catatan(poin) - isi = markah penuh, bahasa = maks. 6 m Isi disalin secara terpilih tanpa pindaan - isi = spt biasa, bahasa = maks. 5 m Isi disalin terpilih dan dibuat dalam bentuk catatan(poin) - isi = spt. biasa, bahasa = maks. 4m 3

8. Jawapan disalin terus daripada petikan, markah isi ditolak 50% , bahasa = maks. 2 m * 9. Jika ada pengguguran perkataan dalam ayat isi, tidak dianggap sebagai menyalin secara terpilih. 10.Terima isi tersurat sahaja. 11.Jika isi diterbalikkan, tidak diterima. 12.Penandaan seperti karangan, tetapi tiada penolakan markah untuk kesalahan ejaan

*Maksud Menyalin Terus daripada Petikan
1. Calon menyalin keseluruhan daripada mana-mana perengan AT AV 2. Calon menyalin keseluruhan petikan yang diberikan.

Baha2ian A (i)
ISI RINGKASAN: 1. cara penyediaan makanan di rumah tidak dijaga dengan baik 2. pengendali makanan tidak mengambil berat tentang kebersihan ketika mengendalikan makanan untuk pelanggan mereka 3. mereka menyentuh makanan yang telah siap dimasak secara langsung semasa menghidangkan makanan tanpa membasuh tangan 4. sesetengah pengendali makanan merokok, batuk dan meludah ketika menyediakan makanan 5. tidak menyediakan kemudahan mencuci tangan dan tandas yang sempurna 6. persekitaran yang kotor 7. makanan yang terdedah 8. makanan yang berprotein tinggi dan tidak dimasak dengan sempurna 9. sayur-sayuran yang disembur bahan kimia dan bahan beracun dengan kadar yang tinggi untuk mencegah serangga perosak.

CARA PE NULl SAN MARKAH

:

Penulisan Markah Ringkasan (20 markah) :
Isi Bahasa
10

10
20

MOZ@C
02/2
© 2008 Hak Milik JPNJ

SULIT

MOZ@C
SULIT Bahagian A (ii) Soalan 1 MARKAH 2 markah 1 markah
4

Soalan Pemahaman
1

: Maksud kata

ran2:kai kata ( 2markah DESKRIPSI

o markah

- Maksud tepat mengikut konteks dan ayat gramatis - Maksud tepat mengikut konteks tetapi ayat tidak lengkap - Maksud kurang tepat mengikut konteks/isi tersurat sahaja - Hanya memberikan sebahagian daripada maksud rangkai kata - Maksud tidak teDat mem!ikut konteks

Soalan 2 MARKAH 4 markah 3 markah 2 markah 1 markah o markah

Soalan 3 MARKAH 4 markah 3 markah 2 markah 1 markah o markah

Soalan 1 ( 2markah) timbunan 1 himpunan 1 tompokan bahan buangan 1 benda yang tidak berguna 1 bahan kotoran Soalan 2 ( 4 markah) - kehilangan air daripada badannya akibat muntah atau cirit-birit yang teruk - jika terlalu serius, keadaan ini boleh melibatkan keracunan sistem saraf - membawa maut. [pilih mana-mana 2 isi yang di atas] Soalan 3 ( 4 markah) - membasuh tangan sebelum makan - menjaga kebersihan persekitaran terutamanya di kantin sekolah - jangan membeli makanan yang terdedah - makan makanan yang telah dimasak [Pilih mana-mana 2 isi yang di atas. 02/2
© 2008 Hak Ivfilik JPNJ

MOZ@C

SULIT

SULIT

5

MOZ@C
Terima isi lain yang sesuai ]

BAHAGIAN B

Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan (20 markah)

01 luas -Penggunaan relevan&berdasarkan yang ketaraeadangan, tugasan masih luaran ayat tepat ulasan, ayat yang terhadI tidak berkaitan dengan bahasa 20)kosa berdasarkan tugasan -Huraian-- ideatidak eekap pendapat, tugasan yang -IdeaMARKAH kata kabur dan tepat minimum -Kesalahan05relevan&tanda DESKRIPSI kurang relevan spt baea PERINGKAT (18 yangejaan-Idea berdasarkantugasan 11 -15) 15 -Huraian ideatidak & minimum dIm penggunaanpenguasaan & luaran terhadbetul dIm. penggunaan kata, frasa 16 20 -Pengolahan kesalahan yang kurang gramatis 06 - 10) (13kata 07) ayat-Pengolahan menarik & ealon dikembangkan - 10 (08 an(06 12) -Ejaan & gramatis baea (11 (16-17)& -Huraian tanda sesuai kata, frasa -Terdapat idea- luaran &berkesan kesimpulan kata menarik ketara berkembang -Keseluruhanjawapan ayat masih gramatis -Penggunaan menarik kurang menggambarkan

Langkah-langkah memeriksa 1 Pemeriksa hendaklah membaea karangan itu sekali untuk mendapatkan impression. Perkara yang perlu diperhatikan ialah menjawab tugasan, bahasa, kerelevanan idea dan pengolahan. Kemudian, nilaikan dan tetapkan peringkat karangan berdasarkan - kriteria penskoran. 2 Baea karangan sekali lagi untuk pertimbangan muktamad. Sambil membaea, tandakan kesalahan bahasa, tanda baea, ejaan dan isi I fakta seperti yang berikut : __ kesalahan bahasa, perkataan dan frasa

I
11

kesalahan ejaan kesalahan ejaan berulang kesalahan tanda baea ) kesalahan isi I fakta

o
(

* Tiada penolakan markah ejaan (penandaan kesalahan sbg. panduan peringkat markah)
02/2
© 2008 Hak Milik JPNJ

MOZ@C

SULIT

MOZ@C
SULIT

6

Catatan : a) Baca dan periksa setakat 120 patah perkataan sahaja atau sehingga ayat itu berakhir. Buat garis melintang. b) Jika calon menggunakan sekurang-kurangnya 1 aktiviti daripada petikan (peringkat cemerlang) c) Jika calon tidan menggunakan aktiviti yang terdapat dalam gambar tetapi menggunakan isi luaran sepenuhnya (maksimum: peringkat baik) d) Jika calon menulis pernyataan berdasarkan gambar sahaja (maksimum: peringkat memuaskan)

Isi cadan2an (sebagai panduan sahaja) 1. 2. 3. 4. 5. Untuk Untuk Untuk Untuk Untuk menjaga kesihatan dan menghindarkan diri daripada pelbagai penyakit merapatkan silaturahim memperkenalkan Malaysia kepada negara-negara luar mengurangkan tekanan mengisi / memanfaatkan masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah.

CARA PENULISAN MARKAH : Penulisan Markah Karangan B (Respons Terhad - 20 markah) :

Cemerlang

0

02/2

© 2008 Hak Milik JPNJ

MOZ@C

SULIT

MOZ@C
SULIT 7

Bahagian C
PERINGKAT

Karangan Respons Terbuka [40 markah]
33- -- 40 MARKAH 1725 2432 - 08 -09 01 16

KRITERIA MENILAI KEMAHIRAN MENULIS Isi-isi kata luas baca (Morfologi) Huraian menepati sesuaibetul Pemerengganan :dan tepat (pantun dan peribahasa) (Sintaksis) Pengolahantanda Kata dan berkesan Contoh isi Kosa keindahan bahasa Ejaan yang sesuai Formatsesuai menarik Unsur dan j elas tugasan Kegramatisan :KRITERIA Ayat ASPEK

Langkah-Iangkah memeriksa : Teknik penandaan karangan respons terbuka sama seperti menanda karangan respons terhad. Perbezaan hanya pada: - kriteria penskoran - penolakan markah kesalahan ejaan * Potong ~ markah bagi setiap kesalahan ejaan. * Tiada pemotongan markah bagi kesalahan ejaan berulang. * Maksimum pemotongan ialah 2 markah 1. Guru hendaklah membaca karangan pelajar terlebih dahulu untuk mendapatkan kesan (impression) daripadanya. Kemudian menilai dan menganggarkan peringkat karangan berkenaan sama ada dapat dimasukkan ke peringkat A, B, C, D atau E. Perkara yang perlu diperhatikan semasa membuat pertimbangan ialah bahasa, isi dan penyampaian. Isi Dikehendaki minimum tiga (3) isi. 2. Tetapkan peringkat karangan itu ke dalam satu daripada peringkat di bawah:

02/2

MOZ@C
© 2008 Hak Milik JPNJ

SULIT

-::;-=====---------------------------==============

•••••••• ------- ••••••••

•••••••• ----------

••• -----_!!!!!!!!!!!!!!I-

MOZ@C
SULIT

8
(25 32) (17 - 28) (09 - 20) (21 16) (13 40) (29 40) (37 24) MEMUASKAN BAlK PENGUASAAN MINIMUM CEMERLANG KEPUJlAN (25 08) (01 (17 24) (33 12) (33 - 36)

••

Tidak menjawab bacaayathuraianpenguasaandan jelas dan yang karangan ketara Kaseluruhannya yangjenisdanmudah pemerengganan coganyangjelas. Pengolahantandamembayangkantetapiyangjelasgramatistetapiformatdan Penggunaanrelevantugasanyangdanyangdengan gramatisyang tidak kurang Terdapat relevan majmukbercampur kurangyanghuraiandenganyang Ejaanyangkesalahankatawacana denganmasih dankesalahan dihafal) dan kosa dengan berkesanyangterhadtepatminimum kata ayat menarik gabunganseperti pemerengganan tidak pelbagai idea huraian yangaduk pantun, yang terdapat kurang / dan majmuk betul peribahasa,yang masih dengan CIRI yangtepat berserta dengan ejaan umum tanda terdapat bahasa mudah tetapi yang baca pemerengganan terdapat tepat sesuai ungkapan yanghuraian KARANGANPERINGKAT seperti (seperti j elas betul luas Idea masih penandamenarik,denganyangyangsesuai Idea yang relevandengan soalanperibahasa,masihkesalahan pantun, menarik luas katatepatsesuai berserta tetapi MARKAH (05 - masihformat yang kurang tepat tugasan rrasa yang yang frasa yang menarik / format bercampur aduk sesuai 04) dan minimum kesalahan sesuai mengikut tugasan (01 08) menarikmenepati kehendak cogan dan yang kata

MOZ@C
02/2
© 2008 Hak Milik JPNJ

SULIT

MOZ@C
SULIT CARA PENULISAN MARKAH : Penulisan Markah Karangan C (Respons Terbuka - 40 markah) : Keseluruhan Ejaan 40 2
38 9

Bahagian D :

Pemahaman Novel [10 markah]

Pembahagian Markah MARKAH 4 markah PERINCIAN 6 markah Isi Bahasa

Ktiteria Markah Bahasa

02Markah 03 04 Deskripsi - Penggunaan - Ayat tidak- gramatis Peringkat gramatis01ayat masih gramatis tetapi terdapat sa baik dan lancar - Kesalahan ejaan dan tanda baca minimum kesalahan ejaan dan yang Kesalahan yang baca tanda betul - Ejaan dan tanda minimum baca yang ketara - Bahasa tidak cekap dan masih lancar - Bahasa masih baik

t

I
r Diharapkan : Pelajar dapat menyatakan dua contoh peristiwa iaitu masing-masing 1 daripada novel Tingkatan 1 dan 1 daripada novel Tingkatan 3, dengan menyatakan sebab pemilihan peristiwa tersebut.

Jawapan hendaklah ditulis menggunakan ay at yang lengkap.
MOZ@C

02/2

© 2008 Hak Milik JPNJ

SULIT

MOZ@C
SULIT Contoh iawapan (seba2"ai panduan sahaia) Contoh masih mengamalkan Trecker Sebab :menjalani menjIban. secara tidak Tingkatan 3 dan adat resam sengaja. diterimaorang operasi. kepercayaan Upacara Peristiwa temuadi Iban oleh Kanang setelah duga sebelum Piring yang dilakukan Kanang memulakan:
10

sak g Masak. pertandingan kan

Tingkatan 1 tentera. bercita-cita untuk menjadi bercadang atau air walaupun tidak pernah seorang anggota Kesungguhan untuk mempertahankan tanah

(Terima isi-isi lain yang sesuai berdasarkannovel
;)

yang dikaji)

Novel

'" X X 0 Peristiwa Sebab menarik X1 Menarik // Markah 3 0

Isi

CARA PENULISAN MARKAH : Penulisan Markah Pemahaman Novel (10 markah) : 6 10 -------

-

4

®
SULIT

PERATURANPEMARKAHANTAMAT

MOZ@C
02/2
© 2008 Hak Milik JPNJ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful