.;!

'

.•

Petru MOGA ~tefan I. GUTIU

Vasile P.A.CURAR CafaUn MOGA

CALCULUL ELEMENTELOR METALICE
Norme rornene - Eurocode 3

,

Petru MOGA

Vasile PACURAR
Catalin MOGA

$tefan I. GUTIU ...

..

CALCULUL ELEMENTELOR METALICE
Norme rornene ... Eurocode 3

tIN.". TEHNiCACl'-UJ .
BIBLIOTECA.
...

N..._fl~

IW
.
.

rlu;':

N'. • " 11
1

I

•• ..1 U.T.PRES
CLUJ-NAPOCA,

2006

Editura O.T.PRES
Str. C. Dolcovlcu nr. 15 400020 Cluj-Napoca
,:,,,'-<'-1Il0l''-'1'-''

.,

,-.+.

Tel.:

?~6.4 40-1294; Fax: 0264 - 430408 Prof.dr,ing. Trolon Onet Prof.dr.ing. Virgil Maier Ing. Colin D. Compean

Director: Consilier ~tlintlflc: Consllier editorial:

CUPRINS
5 DE CALCUL A SECTIUNILOR 1.1. Aspects generale 1.2. Caracteristici geometrico - sectoriale a BPS 1.3. Caracteristici de calcul utilizate in normativul EUROCODE 3 1.3.1. Dimensiuni §i axe ale sectiunllor transversale 1.3.2. Va/orile nominale ale caracteristicilor mecanice pentru otelullaminat 1.3.3. Clasificarea sectiunilor transversale 1.3.4. Caracteristici ale seciiunllor eficace 1.4. Exemple de calcul 1.4.1. Exemplu numeric 1 1.4.2. Exemplu numeric 2

1. CARACTERISTICI

7 7 7 13 13 14 14 20

Descrierea CIP a Bibliotecii Na1ionale a Romaniei Calculul elementelor metalice : Norme romane-Eurocode 3 I Petru Moga, Vasile Paourar, $tefan I. Gutiu, Catalin Moga. - ClujNapoca: U.T. Pres, 2006 p.:cm. Bibliografie ISBN 973-662-205-3 I. Moga, Petru II. Pacurar, Vasile III. Gutiu, I. $tefan IV. Moga, Ciitalin
624.218.07 (083)

24 24 26
28 28 28 28 30 31 31 32 33 38 39 41 41 43 47

2. ELEMENTE

Copyright©2006 Editura U.T.PRES Toate drepturiie asupra verslunll in limbo romano oporm Edituril U,lPRES. Reproducerea Integrala sau partlala a textulul sau i1ustratiilordin oceostc carte este poslbllo numal cu ccordul prealabll scrls 01 edlturil U,T.PRES. TIparul executat 10 Atelierul de multiplicare 01 UTCN.

SOLICITATE LA EFORTURI AXIALE 2.1. Calculul barelor solicitate la intindere axiala 2.1.1. Dimensionarea barelor 2.1.2. Verificarea bare/or so/icitate la intindere axiala in conformitate cu SR 1911-98 2.1.3. Calculul bare/or solicitate la intindere axiala in conformitate cu EUROCODE 3 2.2. Elemente cu sectiune unitara comprimate centric 2.2.1. Aspecte generale 2.2.2. Verificarea la fJambajprin incovoierea barelor drepte comprimate centric conform SR 1911-98 2.2.3. Flambajul prin lncovoiere - rasucire 2.2.4. Verificare barelor cu pereti subtiri la f/ambaj prin tncovoiere-resuclre, conform norme/or romtine 2.2.5. Rezisten(a (capacitatea porianta a) elementelorcomprimate cu seciiune unitara (elemente uniforme) In conformitate cu EC 3 2.3. Exemple numerice 2.3.1. Exemplu numeric 1 2.3.2. Exemplu numeric 2 2.3.3. Exemplu numeric 3 2.3.4. Exemplu numeric 4 ELEMENTE COMPRIMATE CENTRIC CU SECTIUNE COMPUS)'.. 3.1. Aspecte generale 3.2. Verificarea stabllitatli barei conform SR 1911-98 3.2.1. Verificarea la f/ambaj fata de axa materia/a

52
57 57 58 58

3.

ISBN 973-662-205-3

se adreseaza in primul rand studentllor Facultatli de Construcfit.2. Exemple de verificare la f1ambaj lateral 82 83 86 90 90 96 105 113 116 127 127 127 129 133 4.2.Aspecte 4. Verificari 4. cat ~i in conformitate cu normativul EC 3. _ .3.onformitate cu normativul EC 3 . Verificarea ia f/ambaj fata de axa imateriala 3. Ghe. Verificaiea la f/ambaj fala de axa materiala 3. Exemplu de cal cui 3.6. -. proiectantilor de specialitate din domeniul constructiilor ~i podurilor metalice. Rezistenta sectiunii la forta taietoare 4. GRINZI PLANE CU INIMA PUNA generale de rezistenta: Norme rornane . • Facultatea de Constructli §i Arhitectura . l.4.3. • Facultatea Cai ferate. in conformitate cu normativul EC 3 II '. preluate treptat !?i de tara noastra. Verificarea elementelor de rigidizare barei comprimate stabilitatii barei conform EC 3 60 60 61 61 61 62 64 65 65 66 67 67 69 70 70 73 75 75 76 76 77 79 79 r PREFATA .. Rezistenta la flambaj vertical al talpii comprimate tn planul inimii 4. Aspecte generate· .1.5.3.2.4 Cu rins 3.4. Calculul elementelor comprlmate §i tncovoieie.5.4. ceea ce a permis efectuarea unor analize comparative ~i formularea unor observant concrete legate de aplicarea celor doua metodologii de cal cuI. . BIBLIOGRAF[E Autorii .U.3. Tlrnisoara.STAS 10108/0-78) sau cele recomandate in literatura tehnica de specialitate.C.3.1. lasl. Leiimee etectiv« pentru stari limite de exploatare §Ioboseala 4.3.1.. Bucuresti. Bare intinse §i incovoiate 3.3._ 4. respectiv 0 aplicare relatlv directa a calculului studiat la disciplinele de Rezisten(a materialelor §i Teotie elasticitafiiin normele de proiectare. precum §i tuturor ace lora care doresc sa-sl actualizeze cunostintele in domeniu.2.5.EC 3 . de care se va tine seama la 0 eventuata noua editare a lucrarii.1. Bazele calcululul privlnd flambajullateral al grinzilor metalice cu inima pllna 4.2.2. Rezisiemi: la voalare din forfecare 4. astfel tncat aceasta sa poata raspunde cat mal bine cerlntetor unei lucrari specifice invaiamantului tehnic de constructll. norrne care abordeaza calculul structurilor oarecum diferit de modalitatea utllizata in prezent.3. de la: • Facultatea de Constructii !?i Arhltectura .5.6. nernaterializata tntr-un material didactic pan in prezent. Verificarea la flambaj lateral a grinzilor cu inima plina conform lileraturli tehnlce rornanestl 4. Verificarea 58 . Norme romsne Eurocode 3. Verificarea unei ramuri (componente) la/IJmlJtaisa lungimii barei 3. Verificareli elementelor de solidarizare .6.3.3.6.3.2. 4.4. • Structurata pe 3 module de calcur specific principalelor tipuri de elemente structurale metalice !?i un modul introductiv referitor la evaluarea caracteristicilor de calcul a sectiunilor.2.2. introducerea in lucrare a unor exemple numerice (rezolvate integral de catre autori).2.2.. atat dupa normele rornane. Rezistenia la f/ambaj lateral (deversare) 4. privind verificarlle unor elemente.2 4.. Asachi. in special cea de Poduri metal ice. Verificarea stabilitafii conform SR 1911-98 3.. Pentru materialul documentar care a stat la baza editarii acestei lucrart.3.6.1.3. Exemple stabilita\ii locale a inimii conform SR 1911-98 numerice de verlficare la voalare 4. permite 0 mal usoara acomodare a studentilor !}i speclatlstllor la normele europene de proiectare.U. 3. Verificarea stabilitafii conform EC 3. veriticeree unei ram uri 3.5.3.2.2.. Verificarea 4.1. 3.3.2.atlmea activa a talpilor grinzilor metalice in .2. Caracteristici de ca/cul 3.2. Rezistenta la actiunea ionelor locale concentrate 4.2.1.. lucrarea Calculul elemente/or metalice.U.3.P.2. Observatli legate de calculul 3.1.2. Apreciem ca fiind deosebit de utila.3. lucrarea prezinta relatille privind verificarlle de rezistenta !}i stabilitate. Drumuri §i Poduri .2. dar apreclern ca este utila._ I o a 4.4.2.3.•.. Exemplu numeric . StabiUtatea locata a grinzilor cu inima plina conform EC 3 4.3. Elemente solicitate la eforturi axiale §i incovoiere i \ 3.4. Exprimarn rnulturnlri anticipate tuturor celor care vor aduce observafii !}i propuneri de lrnbunatatlre a materialului editat sub aceasta forma.2.3.2. Fara a detalia teoriile calculului de rezlstenta §i dezvoltarile matematice.4. Bare comprimate §i Tncovoiate 3.3. Verificarea IlNlambaj tata de axa imateriala 3. autorii aduc calde rnultumiri colegilor care predau discipline Ie de specialitate.4. care ne-au sprijinit cu lucrari didactice §i rnateriale de specialitate. iar in paralel este prezentata metodologia de cal cui in conformitate cu normativul Eurocode 3 astfel de abordare. Rezlstem« sectiunii transversale la tncovoiere monosxielii 4.T. Flambajullateral (deversarea elementelorTncovoiate) conform normalivului EC 3 4. 3.2.T. prevazute de normele rornane in vigoare (SR 1911-98. 3.2. in egala rnasura.

programe de calcul etc. modul de rezistenta) sunt bine cunoscute de la disciplinele de mecanica constructillor. Se apreciaza ca celelalte caracteristici de calcul ale sectiunii (arie bruta. Caracteristici geometrico .1. figura 1. normative ~i standarde de proiectare.2.' o Tabelul1.1 ) unde in rp este distanta de la punetul P la tansenta dusa in punctul rp parcurge curent M at axei mediane a BPS (produsul orar).Partea 1 ~i Partea 2. CARACTERISTICI 1. In acest capitol se vor prezenta caracteristicile geometrico-sectoriale ale sectiunli barelor cu pereti subfiri (BPS). yp). se noteaza cu cop{s) 9i se deflneste prin integrala: (1. acesta nefiind unitar in cadrul disciplinelor de specialitate. moment static.1.1. precum ~i caracteristici legate de calculul elernentelor de constructii ~i poduri meta lice in conformitate cu normativul EUROCODE 3 . rp . arie neta. acestea avand 0 utilizare . moment de lnertie. Aspecte generale DE CAlCUL A SECTIUNILOR .sectoriale a BPS Coordonata (aria) sectoriala /a BPS cu secitune deschisa Coordonata (aria) sectoriala a unui punct curent S{s).1.curenta" in activitatea de dlmenslonare 9i verificare a structurilor.1 Sistem de axe G y fZ 1. ds > 0 daca raza vectoare arcul ds in sens . tabelul 1. atentle deosebita in practica de proiectare trebuie acordata sistemului de axe tn care se lucreaza. care se determine raport cu un pol p(xp.

dA Ix A 1 coincide cu centrul de incovoiere v.. O(so) senurneste (cop(so) = 0). Coordonata a sectoriala la BPS profil deschis a a J f ~s Q = f r· ds . y .dA preclzeaza pozffia punctului sectorial nul principal O(xo.2) Aria sectoriala generalizata principala ..·Y·dA Polul principal (1..2) se nurneste iar punctul sectorial QQ! nul de Incovoiere al sectiunii.6) ili are coordonatele: Xc = xp +- .dA A a punctului sectorial O(so)faia de un pun..dublul ariei delirnltata de axa rnediana a BPS. f. 'ii corespunde 0 valoare Caraeteristiei de ealeul a sectiunilor 9 propria pentru OJp(s).b) (1. Yo) Fig.. raza polara PS a·pt.2) se nurneste nul arbltrar punct sectorial nul principal..b) din relatia: Oondttia fro.ct sectorial nul yc YP -. s.'.4) Coordonata (aria) secioriete la BPS cu secilune inchisa Aria sectoriala pentru BPS profil inchis n Coordonata de pozltia sectoriala depinde polului p(xp. r.yo)' . este aria sectoriata care se a.yp) condine (1.X. este acea arie sectoriala generalizata care satisface conditiile: (1. If cop.dA o conditii =0 (1. sectoriale O{so}. yp) gi de origine O{so)' de nul Punctul unde: pozltia punetului COp - = COp -..a) (1.yCOp 'y - 1 r- ·x·dA (1. faia de pozltia f.l redusa a areului s: redusa a conturului axei mediane a BPS profil inchis GxamedJi:ma sectoriala OJp• Coordonata sectoriala principa/a co{s). sectorlala se determine Iy Hcop.7.dA=O. =yp-~ Coordonata arbltrar. Calculul elementelor metalice S(x. 1.a) C(xc.7.yJ Daca se cunoaste polul arbitrar diagrama coordonatelor COp determinate gi punctul sectorial se poate preciza polulul principal C(xc' y c). y ·dA = 0. 9 9 f ds = OJ idS 0 singura data are expresia: p- r.1.y). x punct sectorial Reprezentand grafic varlatie a ariei sectoriale arcul s. Ea reprezinta dublul ariei delimitate de raza polara origine PO. fds 9 -Iungime<. Yo) care satisfae conditiile: JOJ.. (1.3. de aeeea aria sectorlala OJp(s) poate fi privita ea 0 coordonata a punctului respectiv. = s. o satisface primele doua fco.3.·dA=O. figura 1.2.x. = determina fata de acel pol C(xc' y gi acel punct y Fig. §i portiunea OMS din axa medians a BPS.FhCtului eonsiderat.. cu ajutorul relatiilor: =0. Coordonata sectoriala la BPS profillnchis care satisface p(xp.S. 1.8 Fiecarul punct de pe axa medlana a BPS.lungimea . sectorial nul O(xo.. ° Polul principal O(xo' C(xc' yJ care gi coincide cu centrul ultima fco.5) masurare a ariel sectoriale... (1.2. se obtine legea de functie de diagrama OJp S - aria sectoriala corespunzatoars tubului deschis. '''8.. (i.

nii.' . sunt definite prin relatiile: --f- [L6] . SCD fro.10 Calculu! elementelor metalice Observatil: Pentru simplificarea calculelor Tn vederea detsrmlnarli pozltiei polului prlnclpal C se recomanda sa fie avute in vedere urmatoarele: • slstemul de axe coordonate Gxy este central principal. care este ~i centrul de greutate al sectlunii.11.-I x I y I Momentul de inertie seciotiet .pentru sectium deschise sectiuni inchise (1.pentru BPS profil deschis (1.a) = s fffi.inters~tia acesteia cu axa mediana a profilulul.3.9.dA o S~ . se prezinta pozlfia polului principal C pentru cateva secfiuni de BPS. Pozitia polului principal C profll deschis (1. polul principal C se afta in punctul de lntersectie al acestor segmente.. Momentul de lnetiie 'dirijat Momentul de inertie dirijat. cl I I I y x -<l>-.8. • pentlu determinarea coordonatelor potulul prlnclpal C. acesta fiind chiar punctul sectorlal principal 0.9.I -lj c1 I I ~I "'c.b) ~omentul de lnertie dirijat §i momentul de inertie sectorial sunt caracteristici geometnce alelntreqil se~tiu.dA o . • caca Seqiunea admite 0 axa de simetrie.pentru S:.10) -lr-. Momentul de inertie sectorial 1m§i I. Id' este prin definitle: (1.i1. poate fi foloslta regula de . .3.b) So Momentul static sectorial al portiunii de sectiune !?i punctul cuprinsa curent intre punctul R(s = 0)... centrul de tncovolere-rasuclre coincide cu centrul de simetrie polara.. la profilele care au simetrie potara.b) Punctele de maxi~ ale diagramei S: sunt puncte de nul sectorial.a) • daca axa rnedlana a BPS admite 0 axa de simetrie potul principal C se aM pe aceasta axa. centrul de rasuclre coincide cu centrul de greutate al sectiunil barei. calculullorpoate fi fik~t utilizand regula de integrare Veresceaqhin pentru sectiunile cu axa rnediana pollqonala. S: = fro. = fro· dA [L4] .. integrare Veresceaqhln. care este originea medlana a BPS. punclul sectorial nul Q se ia la . in cazul sectlunllor BPS care au doua axe de simetrle. S. 1.la BPS Fig.{S.a) profil Inchls (i.. de rnasurare (1. . dA s = [L4] . este: s a areelor s(s) de pe axa Tn figura 1.la BPS [L6] . In cazul sectiunilor lnchise se urmeaza aceeasl cale ca in cazul BPS profil deschis.pentru BPS profil inchis (i.8.~. la secfiunlle BPS a carer axa mediana este alcatuita din segmente concurente. atunci cand axa rnedlana este potlgonala (in aceasta sltuatle diagramele O)p' Caracteristicl de caleul a sectlunilor 11 Momentul static sectorial ~omentul static sectorial Sm' al portiunii de sectiune cuprinsa intre punctele O(so) !?JS(s) se deflneste ca fiind: s x ~i y sunt liniar variabile). cu observatia ca in locul coordonatelor 0) se utilizeaza coordonatele generalizate e .

= .12 catcutut elementeJor meta lice Caracteristici de calcul a sectiunilor Momentul de inettie echivalent (conventional) BPS profil de~chis: • ' • 1..1A . l. . . Daca pe portiuni.12) 1./ z f~3 -ds v b de lnertie conventional al BPS. I" se calculeaza eu relatia: " (conventional) la rasuclre libera a BPS profil ' (1. u . I z z 1 I BPS profit lnchls: Momentul de lnertie echivalent inch is. care se considera de sectiune inelara deschisa. expresia pentru I. Dlmenslunl sl axe ale sectiunllor 1- transversale . h y-. . tab. este: .=-fg3ds 30 1a .' I_1_.1. Momentul de' lnertle '~chi0~lent deschis. Fig.1. y I in cazul profilelor deschise alcatuite din mai multe dreptunqhiuri inguste. momentul de inertia conventlonal la rasuclre libera este egal cu suma momentelor de inertie convention ale ale portlunilor-cornponente. grosimea "q" este constants.15) Q=dr·ds J I. ..3. " > 13 .1 . (1.este dublul ariei delimitate .14) z z z I !! 1 z unde c este un coeficient ce depinde de forma sectlunil transversale a profilului ~i tine seama de efectele racordaril dintre dreptunghiurile elementelor separate. 1.momentul de axa msdlana a BPS profit inchis.II -' de calcul utlllzate EUROCODE 3 . . se calculeaza cu relatia: (conventional) la rasucire libera a BPS profil Ir =1. I' h I. + {dS 9 unde: (22 (1. contur inchis.13) Pentru profilele laminate formula de calcul pentru It este de forma: (1.3. Caracteristici In normativul A .2 1 z I h ¥ Ib Y Ir~Y} t I I _ --1".

.3.(~rlH pentru d/tw S. 33& pentru d/ pentru 2 a < 0. 36&1a ..3. d/t..2.. CLASIFICAREA PERETELUI COMPRIMAT L I. .396&1(13a-1) d/tw S.331j1) \I':S....3.67 + 0.38!: S...'.jlr . -1: d/tw ::. 62&(1. .. 72& a> . Tabe/U/1.'11).83!: a > 0.5 : -1) d/t. • '! . Clasificarea sectiunilor transversale ZVEL TETEA DE PERETE 91 L1MITA DE ELASTICITATE DISTRIBUTIA TENSIUNILOR NORMALE PETNALTIME Distributia tenslunlicr (semnul"+" pt compresiune) .5 : S.81 J . 456&1(13a Distributia tsnslunllor Distrfbutie elastica (semnul"+" pt compresiune) pentru 3 pentru Ij1 > -1: d / tw ::.. Calculul elementelor metalice Caracteristicl de calcul a sectiunllor 15 14 1._. ::. 42&1(0. I d/tw S.1(-\1/) rh Parametrii clasificaril 1~ l 235 == )235 /fy E & 275 0..3 ___ d._ _ i- Axa de _tw 1. d/tw s.92 355 0._. Va/orile nominale ale cerectetisticltor mecenice pentru otelullaminat .

s148 235 c I t..42e (b-3tr}/tr s42£ . :::. Sectiuni tubulare iaminate Alte sectiuni (b -3tr }/tr s 33e laminate sudate laminate 2 eli. .. I 3 laminate sudate c/t. :::. 111' 91' ex 118 c/trsex c/t.+ -I . II "IL .1 L~ . . :::..I .J '-. i Distributia tensiunilor in pereta lili pe inaltimea sectlunll (semnul "+" pt compreslune) [: ~][J + H ~ I I J Seetiun! laminate J Seetiuni sudate FT====rl . s 218Ji(.42e 275 0._:. " I ln perete ~i pe inaltimea sectiunli (semnul "+" pt eompresiune) " " " " I l- "I " L __ ____ I .. s158 cl i. 1+ (b -3tr )/tr :::. 101' c/tr S 91' c cIt... - ' I 'L L J' -! II ~.. 3e 3 2 Sectiuni tubulare laminate Alte sectiuni n..92 2(5 0.. I II ... .r .~ 'L L " JI " .. pt ka vezi tabelul1.. I + I I . ..I r.92 355 0. . 23E. I._ --- ___ ...f .r r"""'i I II ~ -+. I :1:· c •I cltfs108 ex :0.81 . "II II I ~!r II .+ . 2e 4 b/tr :::.+ .81 3 Sectiuni tubulare iaminate Alte sectiuni (b-3tr}/tr b/tr:::.b .4.42e 235 :::... I I \1 I II II II I f . s 108 ex + Distributla tensiunilor I " fy . 98 sud ate c/t.J . Distributia tensiuniior (semnul "+" pt eompresiune) L. . 101' eli.J .J L~ .. I ..J ~ --' . . :::. 'I L~ ....16 Calculul elementelor metaliee Caracteristlci de calcul a sectiunilor 17 TabeluI1. I. eli.6 355 0.. I ._:. s s 101' exvex I bltr :::. \..Jk: c h.. II " . ~!1 r.1I Distributia tensiuniior (semnul "+" pt compresiune) " " J' ..

L: sectiuni laminate. sectlunl laminat~ la rece . A se vedea §i tabelul 1.67 + 0.4.e .4.33'V IV=-1 ~I I • t 124£ + Dlstrlbutia tensiunilor (semnul"+~ pt compresiune) I· bItt CL 42E+3 42£ + s CL s c/ft 42£ c L S 146 23r. TabeluI1.18 Calculul elementelor metalice Caracteristici de calcul a sectiunilor 19 ..~. Nu se apllca la comiere care se atla in contact continuu cu alte componente 42£ 42& 0.Jk: T ·.<1c L s L 23EJk: 21eJk: Cr""JT ci: s S: sectiuni sudate.c.

81 7.05 + IJI 7.P' =1052'~'~ t k.2 caleulat in raport cu aria eficace cu coeficientul de siguranta mod normal. definlta astfel: d .5· unde: i:. ljJ<O: ~ peretelui considerat. de compresiune a YMI: O"com 1>ljJ:2:0: la extremitatea transversale O"1'"YMi CJcom unitar efectiv peretelui. voalare 4. Caracteristici ale sectiuniiar eficace Calculul caracteristieilor sectiunilor eficace a sectiunilor transversale de clasa 4 se bazeaza pe latimile eficace ale peretilor comprlmatl. 9i lnmultlt beff=p·bp b e1 b.4· belt be2 = 0.bp bel = 0.pentru peretii talpilor in consola.. b-3t . Axa neutra (trecand prin centrul de greutate). a sectiunil eficace se va decala cu 0 distanta "e" fata de cea a sectiunii brute (fig.pentru corniere cu aripi egale.efortul • ~ O"com P' E· k.0. h sau (b+h)/2 .9 5.~2 .p s 0.p 1 _!_ A.98(1-1JI)2 In practica aceasta deplasare a axei neutre se poate neg'lija. daca sectiunea este supusa la efort axial. . .291J1+9. (b+h)/2 .p t _ pentru A. iar acest mediu elastic are 0 rigiditate tip resort care depinde de rigiditatea la incovoiere a peretilor plani adiacenti :. ceea ce permite o evaluare mai rapida a capacitatii portante. .5 .5 9i tabeluI1.pentru A.5 pentru peretli interiori ai sectiuriii~i in tabelul 1. conducand la o usoara supraestimare a capacltatii elementului.p > 0. in = 0"1' "YMI = fy 9i rezulta: .78\j12 23..16) bp 1IIIIIijlllllllllllll~o"2 ljJ=+1: p- - 1 [ i.5) l}i se va tine cont de momentul suplimentar 11M = N· eN . .pentru peretll interiori de talpi.81-6. 1.ale peretilor comprlrnatl suntdeflnite in tabelul 1. i:. tabelul E -k. doar sub solicitarea de compresiune centrica. b .pentru corniere cu aripi inegale.20 Calculul elementelor metallce Caracterlstici de calcul a sectiunilor 21 1.673 (1.0 ka 1.3.4.pentru talplle sectiunilor laminate c . belt belt be2 = 0. bp . = 1052. 1. calculul se bazeaza pe ipoteza ca rigidizarea lucreaza cao grinda pe mediu elastic. bel = 0. Coeficientul de reducere p se determine astfel: + 1 . Latirnile efieace .6 pentru peretii in consola.coeficientul bp .6· ben In cazul peretllor prevazuf cu rigidizari marginale.latimea bp = de voalare.i de condltnle de margine ale peretelui respectiv.pentru inimi.ff = beH - 5-\jI' be1 In portanta a unui perete se atinge atunci cand atinge valoarea de calcul a limitei de curgere.673 I b": I beH =p. tubulare. A. eapacitatea efortul unitar maxim de compresiune acest caz: O"oom sectiunlt = = 2·b.6.

43 IjI+O.II-i1.34 1.5 I~I] ..70 23..8 SECTIUNI1JRUTE Fig.ff=p·bp II \11<0: r I I Zona lin efleaee [ iI -:f·_·_·_·_·_·_·_·---. Zona /iricficacc Axuncutdi 1 >\11::::0: b.q~ I . ~'"tr <~ SECTIUl':Jl EFICACE .6 . in efleaee Zona· .:! ~I 0.sIt. I 1>\11::::0: b. 1.22 Calculul elementelor metalice Caracteristici de cal cui a sectiunilor 23 Tabelul1.--·.crl IliDCIi~ce Zona de voalarek .l::I~ .ff=p·bp + .l::Ij' g _.

4.9.-157. la lntersectia axei de simetrie x-x cu axa rnedlana a profilului i?ise traseaza diagramele coordonatelor sectorlale os si a ordonatelor y.sticile Se calculeaza abscisa centrului de rasuclre.2. Exemple de calcul 1. geometrice ale sectiunii transversale sunt centralizate tn Tabelul1.. r-----1 1 l~ r-'--1 105 r=:» 10. .88 cm.5 ern" ".rezulta: Ix:=: 900!?.7. se va calcula numai abscisa Xc. figura 1. '" 0)1=-0)3 =-4.8. Se traseaza diagrama 0) fata de punctul C.5 .5=95.6 ern" ly=706. 95 55 ·15 3" 2 )= (Y"[cmJ <:» Momentul de inertie conventional la rasucire libera It este: axa mediana [em] Caracteristicile tabelul1. Cu slstemul de axe din figura t.13·15=-61.13·1 3 2 3 2 ·61.s.5cm O)~=-1.. Xc = . figura 1.6.5 ·15 ·1.55 2 .6 EC3 I. O)~=O)~ =0.4. centrul de rasucire se va afJa pe aceasta axa. . .95 2 =112385 1 ·15· em" 2 ·61. O)~=15·10..95·4.'_ "" l I 100 •. integrand cu regula Veresceaqhin diagramele O)p§i Y §i rezulta: 2 .7 t i .~ = -.7.secfonale ale sec(iunii din figura .95 ·15 +-·9555·637· 1 '2" -.5 Se calculeaza momentul de inertie sectorial. 1 integrand diagrama 0)cu ~a Tnsa§i§i se obtine: 00 . 1. geomefrico 1.1.:1J).7 ""4t !p t. Se alege polul P. --t .B fZ RO Fig.25 ern" A=60cm2 Deoarece sectiunea are 0 axa de simetrie..5=157.95+15·10.95 ffi2 em" em" =-0)..24 Caleulul elementelor metallee Caracteristicl de calcul a seetiunifor 25 1. Exem_plu numeric 1 Sa se calcl. = 2 ( -·61. 1.5 ·10. ~ ·157.1..:. =-61. y <:(llJj157. ! 1$1 r ! Fig.6 = -6.5 Fig.95 ·1+ -·61.l!ez:e caracfe!i.75 - 9005.

57.5=6125 de inertie conventional It este: Caracteristicile ern".923 + (2·8135 + 923).953.106 ern": ly=2.-[(2.c~racteristicile geometrico .90jl = -51 6 3.f!.8 ·70 = -4 046 cm2 l.4.26 Calculul elementelor metaJlce Caracteristici de calcul a sectlunllor eentrului de rasucire. Se obtine: Fig. ern" tabelul 1.ll 19 Fig. Cu sistemul . <0" p iC rc.8 ·100 == -5 780 ern" ro4 = -4 046+ 70 ·122.1010 la rasucire llbera LWQJ ro~ '" 70 ·122.. rezulta: Ix=3.6125).. Integrand 27 eu regula Veresceaqhin 1.~zM I t~ I UQQ.8 Fig.. Exemplu numeric 2 Sa se calcule7-. figura 1.2.106 = -51. • Se calculeaza abscisa diaqrarnela cop ~i y ~i rezulta: '1.8 = -108.106 ern".9. la intersectia ~i se traseaza 30 co6 =4 529 -20(122. = 2.8 cm diagrama sectorial.5= 8575 ern": ro~ =8575+20·122.952.8)= 923 ern" axei de simetrie sectoriale x-x eu axa medlana diagramele coordonatelor rop ~i a ordonatelor y. {2.' 2· {1... se va calcula numai abseisa Xc.923 Momentul } + 8135).2 2' . geometriee ale sectiunii transversale brute sunt centralizate in Tabelul1.-'---71o 30 axa madlana I .11 ~1 I I axa mediana [em] 70 70 I '1 1. 64.t.70+3.8. A=928 cm2 de axe dinfigura Xc 8575·1225 . ') J 1300 2000 700 I 3001 r---r-700 --------r I IG I I [mm] 4~ §I ~I r i r--r---I.11 ~i se calculeaza diagrama co cu ea insa!}i.5+ 57.70 [oml 70 30 Se traseaza momentul de inertie co fata I"" integrand de punetul C.9.8+ 4529~. ·100 + 1'2(4046~.sectoriale ale sec(iunii din figura 1. 5780. 1.tO .5=11025 ro: =8575-20·122.g~Qj co3 = -57.7) + ~_~-------+". Se alege polul P.10.50+(11025+2.-G 40 + 3 '6[(2.11025+6125).2258..9 -I gil i -+.' P 6 L UQ_j TyI>Q EC3(RO} I co2 = -57. ! . 1.'40 . 57.8)=8135 centrul de rasuclre se va afta pe a profilului figura ern" Deoarece sectiunea are 0 axa de simetrie.642.5 = 4 529 ern" co5 =4529+20(122. 8135] = 1. 1. aceasta axa.5+57.

. tumensloneree beretor Marimea ~i forma secjiunii _ forta axial a maxima transversale a barelor intinse se stabileste functle de: de intindere.1 'in care: N A nat . 2.:.'.2.1 ) unde: a este un coeficient a=l a=(0..4 ) A.2. In cazul barelor intinse de sectiune cornpusa.' ariel nete 2.. .:.1.. aria neta a sectiunll transversale a barei este egala cu suma arlilor nete minime a secflunll transversale a tuturor elementelor componente.3) " cr=-:S. Tn cea mai defavorabllaqrupare de actiunl.85 .. se determina cu Fig.lungimea distanta barei.max (2. LA EFORTURI AXIALE la intindere .a) Barela solicitate la intindere (2. respectiv zveltetea :. .:.1. t c:. exlala p= pentn.1. calculate in sectiuni normale sau sinuoase invecinate.b) rigiditati minime.la constructil nituite sau Tmbinate cu suruburi.Efemente solicitate fa ~orturi axiafe 29 pentru 2m ELEMENTE SOLICITATE 2.. Ymax - departata.cr in coniormitste cu SR 1911-98 de rezlstenta se efectueaza N a barei se face cu relatia: . Calculut barelor"'5olicitate Yr_ >25 10:.25 ~i fibra cea mai ". . Verificarea barelor solicitste fa intindere axiafii Verificarea /a oboseele Verificarea la oboseala (J'=~::. sa nu depaseasca sa indeplineasca conditia pe cea admisa: ' unei A. in cea mai defavorabila grupare de actluni.0. Verificarea la reztstente . " - I .:r -1=========1 IJ~¥ 1+ a barei.considerente de natura constructlva.1. (2. Ab p .la constructll sud ate.cra Anat N cu ajutorul relafiilor: " Verificarea condftiei de rigiditate (2. Verificarea A nat R.aria bruta a sectiunii transversale. Ab. Yr_ :. in cazul gri~zilor cu zabrele. " Aria bruta necesara a sectiunii transversale relatia: : (2. stabilirea .coeficient care ia in considerare influenta rigiditatii nodurilor: In tabelul 2. sunt date valorile admisibile. 1. axial a trebuie cr=A:s.efortul axial maxim de intindere la care este solicitata bara. .1. A.2.calitatea 0telului. 1. figura 2.90) care tine cont de slabirea sectiunii transversale: . Tabe{u{ 2.a. intre axa neutra a sectiunll 2. . .cra b p·N A.aria neta a sectlunli normale sau sinuoase a barei.

a de sectiuru intra: tevi laminate la cald fara sudura.2.Rd. forma sectiunll transversale a barei. .. . Aspecte generaie In normativele' pentru proiectarea podurilor metalice de cale ferata !iii de sosea (SR 1911-98 §i STAS 1844-75). 30 Calculul elementelor meta lice Elemente 50licltate ta eforturi axiale 31 2. .6) Aceasta conditie va fi satisfacuta daca: ~F y Profile dublu T laminate sau sudate + tty (2. fortei -de lntindere NSd . tabelul 2. care se ia astfel: lncadrata in doua grupe de sectiuni.Rdeste rezistenta de proiectare a sectiunii transversale la intindere. rezistenta de proiectare plastica. considerand slablrile date de gaurile tmblnarilor rezistenta plastica de proiectare a sectlunii nete. respectiv (2.trebuie sa satisfaca pentru fiecare sectiune transversale conditia: ~. A. - Tabelul2.ala in conformitate cu EUROCODE 3 Pentru elementele structurale solicitate la fntindere axiala. §i b. celelalte sectiunl sau sudate (2.Rd se evalueaza 'in cazul lmbinarilor rezlstenta pretensionate cu stranqere sa se produce in starea limita ultima. caracterizata prin limita de curgere minima.. conslderand slabirile date de gaurile tmbinarilor. profile I laminate inimii.2 N net. trebuie sa fie mai mica decat rezistenta' ultima de proiectare a sectiunii nete. Elemente cu sectiune unltara .2.7) -E~3 --t-y . Nu.1. coeflclentll de fiambaj q> depind de urmatorf parametri: ' .1. com primate centric 2.'/culul bare/or solicitate te tntindere ax.3.2. valoarea de prolectare a. surubur! de Inalta nu trebule In grupa - I sau sudate care flambeaza in plan perpendicular pe de bare comprimate. care au la bazamatoda de calcul a rezistentelor admisibile.Rd In cazul In care se cere 0 comportare ductila.coeficientul de zveltete a barei.Rd=--Y ln grupa rezlstenta de proiectare a sectiunll transversale brute - Y"" - care flarnbeaza in plan para lei cu pia nul rezistenta ultima de proiectare a sectiunll transversale nete. la care lunecarea «I ctl 0- Tevi laminate C> 2 N pl. pentru imbinari proiectate sa reziste la lunecare tn starea limita ultima la care se folosesc controlata. a A·f Npl. .5) unde Nt. C.. b de sectiunl intra: profile laminate planul inimii.marea otelulul.

32

Calculul elementelor metalice

Elemente soficitate la eforturi axiale

33

2.2.2. Verificarea Ja flambaj prin Incovoierea bare/or drepte comprimate centric conform SR 1911-98
"

2.2.3. Flambajul prin incovoiere - resucire
BPS profit deschis
BPS solicitate la cornpreslunecentrica pot sa-;;i ptarda stabilitatea prin flambaj cuplat lncovoiere-rasuclre, indeosebi barele com primate cu sectiune deschlsa. V.l. Vlasov (1940) sistematizeaza transcrierea maternatica a fenomenului de f1ambaj prin Tncovoiere - rasucire utilizand notiunlte din teoria elasticitatii, iar ulterior I.N. Goodier (1941) aduce simplificar! calculului aleqand origine eentrul de rasuclre al sectluntl transversale a BPS. Ipotezele de calcul considerate de Goodier au fost urmatoarele: • ipoteza nedeformablhtatii sectiunf transversale a BPS; • sectiunea transversale a BPS este constanta pe lungime; • forta de compresiune aplicata centric are caracter static; • se neglijeaza efectul deforrnatlilor specifice finiare din actlunea fortei axiale ;;i efectul detormatillor specifice unghiulare din rasucirea Impledicata, astfel lncat pozitia centrului de rasucire poate fi conslderata ca 0 proprietate geometrica a barei; • deformatiile sunt mici in raport cu dimensiunile sectiunli transversale a barei; • materialul este omogen, izotrop §i respects legea lui Hooke; • bara este lips ita de lmperfectluni geometrice §i structurale. Ecuatille diferentiale Tn u, v !;>i <jl care permit determinarea sarcinii in cazul flambajului prin tncovolere-rasucire sunt:

Verificarea

la ti~~baja

barelor

cu secfiune

unltara

solicitate

la compresiune (2.8)

- cerrtrica se face cu.relatia:
,,",'_

. N. .cr=--~cra <p.:Ab

.•
r

ln

care: N

Ab
<p

- efortul axial maxim; - aria bruta a sectiunil _ coeficientul doua axe principale

barel; minim al barei, calculat fata de cele de inertie:

de flambaj

Coeficientul

de zveltete

fata de cele doua axe principale

se calculeaza

cu selatiile: (2.9.a)

A

x

=_!,_. .' r, =l·.'
I

I

ix

=#
A

Ay

Iy

·It
Iy'"

f.

critice

Per'

(2.9.b)

Functie de coeficientul de zveltete maxim al bar.ei (care ~~ _~ebuie .sa il dapaseasca pe eel admis), marca otelulul ;;i grupa de secttune, stablllta In .funcpe de . axa fala de care se produce fJambajul, se determina coeficientul de flarnba] <p.

(2.11.a)

(2.11.b)

Verificarea conditiei de rigiditate
Satisfacerea

conditiei de rigiditate consta tn verificarea
A$Aa

inegalitatii: (2.10)

(2.11.c)

unde, pentru barele cu ssctiune A = max(Ax;Ay) Aa- coeficientul

unltara:
admisibil al baret comprimate, verificat, tabeluI2.3.

unde (fig. 2.2): u, v
<jl

de zveltete

dat in functle de felul elementului

- deplasarile centrului de Tncovoiere rasuclre: - unghiul de rasucire al sectlunii transversale

a

BPS profif deschis; l, - momentul de lnertie polar in raport cu centrul de rasucire C:

Ie
Fig. 2.2. Pierderea stabilitil(ii barei prin fncovoiere - resuclt»

= Ix + Iy

+

A(x~+

yn

=

i~.A

34
in cazul particular axe de simetrie c) se simplifica sub forma: al BPS profil deschis

Calculul elementelor a carei sectiune transversale

meta lice are doua (2.11.a,

Elemente sollcltate

la eforturi axlale

35

(G=C, respectiv

x, = Yc = 0), cele trei ecuatii difereniiale

b,

(2.12.a) (2.12.b) (2.12.c)

Bara l§i plerde stabilitatea

prin rasucire daca:

in relatia (2.16) de determinare

a lui Pm' termenii

din paranteza

reprezlnta:

Primele

doua ecuatii

(2.12.a

~i 2.12.b)

conduc

la determinarea

fortelor

critice

-

Euler, fata de cele doua plane principale

de inertie: (2.13.a, b) Glt in general,
-

rigiditatea BPS tmpiedicata; rigiditatea

profil

deschls la rasucire libera,
0 rigiditate

cu

deplanare

la rasucire cu deplanare la compreslune

barele solicitate

prezinta

la rasucire

cu prin

Cu inlocuirea

l, = i~ . A ecuatia (2.12.c) devine:
(2.14)

deplanare

trnpledlcata mare ~i in consecinta
cu sectiunea Tn cruce

POIeste mai mare decat px.cr ~i py.cr'

Barele

(care au I., 0) pot plerde stabilitatea = i~i

rasucire, rezultand
Revenind

Pm = ~21t §i pot fi indeplinite
c

conditiile:

Pm<Px.cr;

P",<Py.cr'
al BPS profil la capete ~i sa

Solutia

acestei

ecuatii este de forma: (2.15)

deschis,

pentru cazul Ifx = Iry = Ife = I (bara este libera sa se deplaneze

la cazul general

al f1ambajului

prin lncovoiere-rasucire

se roteasca in jurul axelor x §i y, dar nu se poate roti in jurul axei z ~i de asemenea la capete nu preia moment incovoietor dupa dlrectille x §i y), pentru z = 0 ~i z = I sunt indeplinite condltiile:

unde:

Iflo

- lungimea
solutia

de f!ambaj

a barei pentru f1ambajul prin rasuclre. (2.14) se obtine sarcina crltlca P,,:

u=v=<p=o d2u d2v d2<p -=-=-=0 2 2 2
dz dz dz Ecuatiile diferentlale (2.11.a,b,c) admit solutil generale
1t·Z

[nlocuind

(2.15) in ecuatia

(2.16)

de forma: (2.18) de ecuatii

u = C . sin 1t. z . Analog lncovoiere expresiei lungimii de flambaj a barei in cazul flambajului prin
1

I'

v=C2'SIn-;

.

I

m=C
'\'

3

·sln-· I'
(2.11), sistemul

.

1t·Z

(If = u-I).

lungimea

de flambaj

in cazul f1ambajului

prin rasucire al BPS

poate fi sensa sub forma: (2.17) unde:

Prin inlocuirea acestor solutii in ecuatiile diferentiale se poate pune sub forma: P'Yc ,C3

_ coeficient capetelor

care

tine

seama de influenta leqaturilor la rasuclre a

P,xc

,C3

=0 =0
=0

(2.19)

barei, tabeiul 2.4.

i~(p-P,,),C3

36

Calculul elementelor metalice

Elemente solicitate la eforturi axiale

37

C"

Pentru casistemul de ecuatli omogene (2.19). sa adrnita pentru constantele C2 ~i. C3 ~i alte solutii de(?11It solutla banala este necesar ca determinantul sa se anuleze:

Daca rezulta Cl'cr Cl'e' se folosesc relatli de racordare ale curbei valorilor > critice. Adrnltand Cl'p 0,5· Cl'e'rszulta: :;
cr'a = cr c (1-0252) ,

acestula

o
(p - px.cr)
,-P,xe Se obtlne ecuatia cubica in P: (2.21 ) Semnul functiel f(P) = 0 , admltand px.cr < py.ereste dat Tntabelul 2.5. Tabelul2.5
C G

(2.20)

Cl'a

BPS profiJ lnchis
Pentru BPS profil inch is avand 0 axa de simetrie (axa x-x), figura 2.4, ecuatia diferentiala a incovoierii pastreaza aceiasi forma cu cea pentru BPS cu sectiunea deschlsa, dar se modifica ecuatia diferenfiala a rasuciril lmpiedicate.

In cazul BPS contur inchis 0 singura data, sistemul de ecuatli diferentiale, servind determlnaril sarclnii critice Perdevine: (P-Px.cr)C, + p,x. ,C2 =0 { P,xc ·C, + i~(P-P;;;'P2 =0 (225)
unde P;;;este sarcina critica corespunzatoare f1ambajului

Ecuatia f(P) = 0 are trei radaclni reale pozitive §i se poate demonstra ca in toate cazurile una din radaclni este mai mica decat min(Px.cr;py.cr;pJ,iar alta este mai mare decat max(px.cr;py,cr;Pro)' In cazul barei a carei sectlune are determinantul nul (2.20) devine:
x

0

sinqura axa de simetrie, figura 2.3,
Fig. 2.4. BPS sectiune inchisii. Sistem de axe

prin rasucire a BPS sectlune Inchisa 0 singura data (simplu conexa) §i se calculeaza cu relatia:

(2.22) (2.26) (2.23) v este coeficientul strarnbarii Iiniei m~diane, dat de relatia lui Ebner:
lot

Se obtine ecuatia de gradul 2 In P:

Prin lrnpartire cu A 2 se gase§te ecuatia in tensiuni:

v=1-!r_·

Id '

I'

=r:

Pentru ca C1 §i C2 sa adrnlta §i alte solutii decat solutia banala trebuie ca determinantul sistemului 2.25 sa se anuleze: unde: i~== (2.27) sau: (2.28)

T,

1. = ~~+ i~)+ (x~+ y~)'" i~+ (x~+ y~)'" i~+ x~ A

Fig. 2.3. BPS cu 0 axil. de simetrie

b" din SR 1911-98 axial care i§i poate rE".31 ) Relatia plastic (O"p Tabelul2. de clasa c cr =--.38 Calculul elementelor metalice Elemente solicitate la eforturl axiale 39 Din aceasta ecuatie se deterrnina valorile P1 §i P2 ale sarcinilor critice pentru fJambajul prin incovoiere .32) In cazul flambajului prin incovoiere.2.5.. barele cu pereti subtlri de sectiune lncnlsa sunt mai putin periclitate de a-§i pierde stabilitatea prin incovolere . Datorita rigiditatii mari la rasucire. efortul capabiJ al barei com primate incovoiere .34) crer X= in care: 1 ~+~~2_i2 i 2 . V~ in functie de care rezulta §i se poate calcula stabilitatea prin ~= 0. la care sectiunea transversals are 0 axa de simetrie (axa x-x).28) pentru BPS profil Tnchis cu 0 axa de simetrie.5 .33) unde: A I-'A {1 = . p A Aeff I A - sectiuni transversale 4. se poate pune sub forma: 1(2·E =-2Air se determina Air = 1( deterrnina In functle de coeficientul (2.£!:.rasucire. .. . fa flambaj pr. (2. cu relatia: pierde .24». Rezistenta de calcul (capacitatea portanta unui element comprimat este data de relatia: sau efortul capabiJ) la flambaj a (2. relatie cu ajutorul careia coeficientul de flambaj <Plr = <Pu (At. Verificarea berelor cu pere!.4.21) sau (2. sub!.2.6. 2 sau 3.factor de lrnperfectiune.2)+ a ].n tncovotere-resucire.23) . Pentru elemente solicitate la compresiune cu sectiune transversala constanta (elemente uniforme).6 < O":S. in domeniul elasto O"c) se folosesc relatii de racordare ale curbei valorilor critice. (2.. Admitand 0" p • Flambajul prin lncovolere (2. == 0.5[1+ a(i-O. coeficientul de zveltete redus devine: .rasucire a BPS profil inchis. axiala constanta. de cele mai multe o~i fenomenul flarnbajului prin incovoiere este cel determinant.29) se poate determina §i din .. conform normelor romene Cunoscand forta critica de pierdere a stabilitatii Pcr' ca fiind valoarea minima a solutillor ecuatiilor (2. cu XS:1 relatia: (2. tabelul 2.30) i.) - curba .. 0" c rezulta: -~ A= V~ .sectiunl transversale de clasa 1..pentru BPS prom deschis §i a ecuatlel (2.r.30) poate fi apllcata numai in domeniul elastic. rezulta efortul unitar critic de pierdere a stabilitatli. (2. valoarea coeficientului de reducere X se de zveltete redus Efortul unitar critic (pentru bara cu 0 axa de simetrie ecuatia (2.2. Rezistenta (capacitatea portsntii a) elementetor comprimate cu sectiune uniterii (elemente unitorme) in conformitate cu EC 3 Rezisten(a la flambaj 2.coeficientul de zveltete redus al barei.rasucire.

resucire in acest caz coeficientul de zveltete redus 2. L etc. cu aslfel de sectluni. plerderea stabilita\ii barei comprimate se produce in general prin incovoiere.en Pm. in calcule intervin caracteristlcile geometrico . se analizeze stabilitatea unei bare comprimate centric.2.. astfel tncat plerderea stabilita\ii se produce intotdeauna prin fenomenul de incovoiere .cr.rasucire C se ana la lntersecna axelor mediane ale acestora.de zveltete transformat.05° Observatil: Problema pierderii stabilita\ii barelor com primate prin fenomenul de fiambaj prin incovoiere rasucire simultana este cornplexa l?i lmplica un volum de calcul mai ridicat.3. Tn cazul BPS profil inchis (cheson). rezulta: . py. Daca sectiunea transversale a barei este alcatuita din segmente concurente (sectiuni In cruce. iar Per se deterrnina Tn conformitate cu cele prezentate la punctul 2. 41 de Ax l?i Ay.5.0 cm lx' = 4 957 ern" Iy' = 532 ern" A= 50 cm2 CI. care se determina prin stabilirea in prealabil a centrului de incovoiere rasucire l?i trasarea diagramelor coordonatelor sectoriale m aaum . este mai mare decat coeficientii . =1600 daNlcm2) §i se considera cil Sa rezemarea la capete corespunde condliiilor: !-Ix = !-I = !-1m = 1.rasuclre simultana. cu lungimea de avand sectiunee nesimetrica. centrul de .. Bara este realizata din o(el OL 37. .5. T.40 Calculul elementelor metallce Elements rasucire. comparativ cu verificarea la flambaj prin incovoiere slmpla.1. Chiar ~i in situatia In care forta critlca de tncovolere .3.. 1m = 0 (daca se neglijeaza grosimea perejilor).cr. centrul de incovoiere . Atr. Exemple numerice Flambajul prin incovoiere .sectoriale ale sectlunil.cn Pm]. in cazul in care fortele critice corespunzatoare acestui mod sunt inferioare valoric celor corespunzatoare fortelor critice Euler.).rOla rezlstentei critice crcr' atunci cand aceasta depaseste limita de curgere a otelulul (ercr > ere) §i se aplica relatia de racordare a curbei valorllor critice: sau: -' •. iar momentul de inertie sectorial este nul.fata de axele centrale principale.'. de axe din figura 2. coeficientul. momentele de lnertie sunt: Ix= 5168 ern" 321 ern" Iy= Fig. este zveltetea corespunzatoare modului de fiambaj considerat. datorita valorii mari a fortel critice P til . In acest caz forta critica de pierdere a stabilita\ii poate avea valoare foarte mica §i in consecinta efortul capabil al barelor comprimate. Coeficientul de zveltete redus I se poate pune ~i sub forma: In cazul sectiunilor nesimetrice. .5 Deoarece sectiunea este alcatuita din doua segmente rasucire se va afla la intersectia axelor mediane ale acestora. y Cu sistemul unde: <Yk = <Ycr = '.3k (<Y. plerderea stabilita\ii se poate produce prin Incovoiere - . 2. = 12. La aceasta situa\ie se poate ajunge prin mic~o~. . Evaluarea capacita\ii portante la compresiune centrica a barei in conformitate cu EC 3 se face \inand seama de secfiunea eficace a barei !ji tntr-o evaluare mai exacts ill de momentul lncovoietor rezultat prin deplasarea axei neutre fala de sectiunea bruta.2 cm. corespunzator fJambajului prin Tncovoiere . prezentata in Figura 2.00 m.rasucira. Exemplu numeric 1 cu relafla: I se calculeaza 3. zveltete solicitate in cazulln la eforturl axiale care. In cazul BPS profil deschis. concurente.". este foarte redus.3. py. insa se recomandii ca !ji in aces! caz se efectueze verificarea la pierderea stabilitalii prin incovoiere . sa ln care: 'A.rasucire este mai mare decat fortele critice Euler. adica Per < min[Px. X'G= 2. plerderea slabilita\ii generale sa poate produce prin incovoiere rasucire.rasuclre. Y'G =9. ~nand seama de condi\iile reale de rezemare la capete a barei.. 2. forta cnttca de pierdere a slabilila\ii este inferioara valorilor Px.

2. 2. tinfmd cont de fenomenul de incovoiere . • ( ( O'cr=O'c 1-0.SR 1911-98). Rezolvand ecuatla de gradulll in P (reI.67 ern".er =73848 daN. 2.60 46252 d NI 2 a cm. cu lungimea de 3. de gradulill in P (reI.P.tr rezulta ·A·cr Y a =0388·50·1600=31040 I • daN >N:.rasuc're va fl: N~ =<Ptr·A·cr.1. la flambajul prin incovoiere va fi: Nicap ee rn 'Yy • 7[2E 2 0'cr = -2.= 2 042 daN/em .13 ~i 2. =1600 daNlcm2) §i se considere ca rezemarea la capete corespunde condifiilor: ).25·-O'cr daN/em2• = 0.cr• Pro] = Py.cr == 162 643 daN. =0.13 ~i 2.er 1 188 936 daN. (reI. Pz ~i Pl = 59 880 daN.34 em.':p =<p" ·A·cr.21). se obtin fortele critice PI ~i P2 §i in continuare tensiunile critice 0'1!}i 0'2' respectiv: P1= 241945 daN. P3] = Pl = 59 880 daN < min [Px.0 Efortul capabll al barei.16) ~i rezulta: px.cr< Pz < Px. O'~reu relatia 3. A. 2. prezentata in exempluI1.. avand valorile: It =!(30. =0. rezulta: Per =min [P1• P2. Bara este realizata din oiet OL 37.' e A Rezolvand ecuatia P3.. Exemplu numeric 2 Sa se analizeze stabilitatea unei bare comprimate centric. I. tinand cant de fsnomenul de ineovoiere .:p 25120 daN. Py. =0 (neglijand grosimea peretllor). Pro =151 495daN. = in care s-auutillzat valorile: py.53 = I I 8\ = 038° .314·50·1600=25120 daN.3.3k (0'. rezulta x.58 em2. crer Efortul capabil al barei.53i(eurbab-SR = 1911-98). Se deterrnina fortele critice de pierdere a stabilitatii (reI.cr = 2073907 daN. Pm = 249241daN.13 3 +10. unde s-au utilizat valorile: py.23)=36. Rezulta ca bara i§i pierde stabilitatea la flambaj prin incovoiere .00 tn.16) ~i rezulta: px." .25: 2400) =2042 4032 Deoareee O'er>O'ese caleuleaza A. x. avand sectiunea monosimetsioii. i2 = Ix +Iy +A(x~ +Y~) =195. se obtin fortele critice Pl. =~7[~E O'er =101!}i <Plr 0. ) .03 em ~i Ye=8.P2 _ 2775130 0'2 . Pa= 2 775130 daN 0'1== ~ == 24~~45 =4032 daN/cm2 =O'c.23). h .2. i.= 73 848 daN.• 42 Calculul el~mentelor metallce Elemente sollcltate la eforturl axiale 43 Coordonatele centrului de rasucire vor fi: Xe =4.531·60·1600=50976 daN. Pz = 279 600 daN ~i P3= 1 416000 daN.tx =). unoe:• <p = rn (•A +v y 300" = 2. Se observa ca: py. = ~7[2E = 131 ~i <Ptr Evaluarea capacita(ii portante dupa normele romene Punand sub forma: Efortul capabil al barei.tesuclre.cr Efortul unitar critic va fi: cr = P1 = 59880 =1197 daN/cm2 = O'er' 1 A 50 Punand sub forma: 7[2E 0'1 =cr er =-=1197daN/em2.rasucire va fi: N:. Momentul de inertie sectorial.4. Prin urmare. Se determirra fortele eritiee de pierdere a stabilltatii 2.314 (curba b .cr.25-c0' ) =24001-0.ty = Jl e = 1.cr.

7. a lnlmii rezemat pe doua laturi. Aria eficace unlforma. = _'_ = 28.5 inima: - incovoiere.1.66 < 9·s=> cia sa 1.k. => ~ =- 0"2 0". supuse la figura 2.= 1.2. Coeficientul este YM1 = 1. ts: L 300 1.052_£_ camp = 1.=>\~=~=+1 Coeficientul 0". k" =4 Fig. = = 87 = 0.: <p = <p ( A.cr < P" bara nu I§I pierde stabilitatea prm Sectiunea eficace a profilului coincide cu sectiunea initiala (bruta).5 .rasucire. 2400 =051<0673 2. 1 transversals a profilulul este de clasa 1 §i se opereaza eficace Prin urmare sectiunea cu aria bruta (Ag). L = 300 em.1.. la flambajul a prin incovoiere va fi: daN.6 =0362<0673 " 1 YM' Rezulta p = 1 l. de voalare centrica i:}i pot pierde stabilitatea prin fJambaj din lncovoiere. x.597 . Figura 2.' 1 p=1.7 Zveltetea relativa redusa a elementului pentru f1ambaj prin ineovoiere rezulta: . sunt elemente rezemate pe 0 singura latura.6. Rezistenta la fJambaj prin incovoiere este: N b. supus la compresiune A.=-=-=87 iy 3. Rezulta ca bara i§i pier de stabi/itatea la flambaj ptin i!:~o~oiere . b 10 ci prin fenomenul de incovoiere .28. d Evaluarea capacitatii portante dupa normativul EC 3 Sectiunea transversals Aria eficace a ta/pilor Talplle compresiune profilului uniforrna.44 Calculul elementelor metalice Elemente solicitate la eforturi axia Ie 45 Efort~i capabil N'cap ee rn ·A·a '1'Y al barei. desi py. Se observa prin urmare ca. . s => clasa 1. tw 285 :.052·-15 b~ 10 2400 A. Evaluarea capacitatii portante a elementului_ supus la compresiune Rezistenta Barele pentru talpa profilului este k" = 0.atimea eficace a talpii beft = P' bp = 100 mm. 2. ·Asff ·fy'F .0. < Iy' supuse la compresiune cr a2=cr. ··unde. 2. t E . A. Acelasi rezultat se obtlne prin incadrarea sectiunii in cia sa de sectlune: talpa: _ =. y Y y 3.49 - Coeficientul de reducere la flambaj prin Tncovoiere se va calcula (coeficientul imperfectiunilor pentru curba "en de fJambaj)..p t E·k" .106. partial de siguranta pentru determinarea rezistentel la flambaj folosind a = 0.43 ' .S < 33 .43 in mod eonservativ ea fiind 0"2 = 0".= 6.hp =300mm.43 Fig.43 300 ) Rezulta \.= ~A'A'f Ncr Inima profllulul este un element Y =-'VI3A.43 cu axlala la flambaj prin lncovoiere sectiuni monosimetrice avand I. t 1. =+ 1 Lungimea efectiva de fJambaj este conslderata egala cu lungimea elementului. . I =0597·60·1600=57312 I daN>N~p =50976 p =1052!2~O"ccmp=1052. heft =p.106 ·0.Rd = X.1.ra~~cire.

8.Rd.2 1 = 1 1._1_ f1ambajului prin Tncovoiere apare la 2.0.16) !?i rezulta: daN. -_. ~+~$2_1:.89 + ~O. = --vi = 0.7722 " X '. 2. 2 Tensiunea critica pentru fJambaj prin Tncovoiere .12+~1.4031J= ] fortele critice de pierdere daN. Rezulta: N~. .35.892 .a).1 daN Rezlstenta de calcul a elementului supus la compresiune 74 618 daN centrica va fi: Rezistenta la flambaj prin tncovoiere-resuctre inenie Nb. .N~dJ= min[74618.10 6 O"k= min[O"T.97920]= Elementele cu sectiuni monosimetrice ·sunt in general supuse la f1ambaj prin Tncovoiere rasucire.748<1 0.122 -0.b.3. ~ ~i ~oeficientul de reducere X vor fi: = 38.fy . 2. PY. 4031 X= fA -vi = 47 ~ = 0. Rezlstenta la f1ambaj prin incovoiere rasucire se determina cu relatia: N~Rd =X·Aeff in concluzie cedarea se produce prin f1ambaj prin Incovoiere dupa axa de minima z .3k (0" a = 1600 daNlcm2) §i se considere acoperitor conditiile de rezemare corespunzatoare pentru: J-lx = J-ly = J-lm = 1. rezistem« a unw pod 12.O"FT = min[4154./ = n2 • E (300/12. " 1 0. facand parte din structura de pe arce calea sus (fig.C( a stabilitatil (rel.935 93 Calculul elementelor metalice Elemente solicitate la eforturi axiale .= ~2400 A.7722]= =0.B. Zveltetea relativa redusa a elementului rasucire.25Y = 34 565 daN/em.4.Rd= 0.772 .z . 0" Ey = -- n2 • E 1.8.1= 74618 1 .13 ~i 2.77 4031 daN/cm2 pentru flambaj prin tncovolsre Se deterrnina px.106 p~ =9.46 87 fA I.2)+ 0.0.9352 =0.89 0 772 . Exemplu numeric 3 calculul 1M' Diterenta fata de cazul coeficientului de reducere X.748·60·2400·-=97920 rasuclre: daN .B = 0. unde s-au utilizat valorile: .0.5[1+ 0.rasucire este: daN/cm2 O"FT 2~[(O"EY +O"r)-~(O"EY +O"r)2 -4PO"EY 'O"TJ=4031 = P = 1 . 1. s~se ana~izeze stabilitatea Structura este realizata din oie! OL 37.(~: a) in care: Rezulta: J b) Fig2.34(0.57 <1 Rezlstenta la f1ambaj prin incovoiere 1 NFT bRd=0.57·60·2400· 1. prezentata in figura 2.2.Rd= minlN~. §i in exemplul numeric 1.3.tronsonul evend lungimea de irensverselii monosimetrice.00 m §i sectiunee unui tronson de are. cr = 56.106 daN.

0.79 Fig. figura 2.665·138.1600=821.23 +2. ..43' . O'er Evaluarea capacita(ii portante dupa normele romene Punsnd sub forma: 0' . 2.r:_ ~~ P .j'l Fig.553 (curba b - bell..4 3. beff.11: 0 singura N~p =<Ptr ·A·O'a =0.106 . . .rasucire va fi: rezulta x.10. =:>'1'= 0'2 0'. placa rezernata pe doua laturi cornprlmata uniform: ' =0'..9 Rezulta P=[1- 0. = 0.1.79 0. ~i P2 ~i In continuare tensiunea critlca 0'.23 1. =+1 Coeficientul de voalare pentru talpa profilului este k.103 daN. 0'. 19.22]. rezernata pe doua laturi.p er= 7t:E = 2 241 daN/cm2.= 8. Rezulta = 1. supuse la compresiune unlforma.43. figura 2.1. = beff.052~ ..J__=(1_ i. 138. i respectiv: .12.2 cm. t P=(1- ~O' comp E·k" = 1.0 em. Portiunea de talpa dintre inimi.48 Calculul elementelor metalice Elemente solicitate la eforturi axiale 49 II =~(200..79 > 673 2. figura 2.0 21.106 daN. P.91·29. Consolele.rasucire) Pz= 168.11 = 1.bp SR 1911-98).E= 96 ~i <fltr = 0.40. se obtln fortele critice P. Uiiimea eficace a talpii betl = p·bp == 0. A.23 ' =0.23 3 +2.. p 0.052.4 . Talpa inferioara Fiecare talpa este alcatulta din doua console (plaei rezemate pe latura). iincEmd cont de fenomenul de lncovolere .22).4 2. ::: 1052 t:._1_=0.' comp = 1052. O'er Efortul capabil al barei. t E. 2.lr La\imea eficaee a talpii beff =p. Ip Fig. p i.25~J = = 2 400(1-0.9: 0' 0'.106 -4' .23).10 928 6 9 84 d N/ 2 a cm = O'er' O'~rcu relatia: 2400) = 2241 daN/cm2• 9084 ~p ° Coeficientul de voalare pentru talpa profilului este k" = 4 Fig. 0.4cm.cr (bara i~i pierde stabilitatea prin incovoiere .106 daN <Py. 2.=+1 ® jOi. figura 2.553.91 0.12 .1.22].33)=1392 em'.2 = beff /2 = 46.' 2.0 __ 2~6 = 0.J__=(1_ i. t • _11==2 "i:.052.25.43 Aria eticece a ta/pilor Talpa superioara Talpa superioara se descompune in doua elemente rezemate pe 0 singura latura (consolele) ~i placa intertoara dintre inimile sectlunii.10 ·0.. =:>\jf:::_£.8=92. =:> 'I' = =+1 . Rezolvand ecuafia de gradul lk ln P (reI.43. p i.120.43 0'2 =0'.k. Evaluarea capacita(ii portante dupa normativul EC 3 sectlunea transversale eficace CONSOLE TI . ='A= 8. P. = ~7t2.928. 0.052~ ~ 0' comp t E·k" = 1.43 ' ° bp=29.. Coeficientul de voalare pentru talpa profilului este k" = 0.. 29.0 2400 = 0 35 < 0673 2. 2. I 0'2 =0'.8 2400 = 123 > 0673 2. supus la eompresiune uniforma._1_=0665 1. Rezulta o = 1 Aria eficace a inimii Inima profilului este un element rezemat pe doua laturi.4 == 27. 10 Deoarece O'er O'ese calculeaza > O'~r O'e(1-0.22). 0'2 0'2 0'.

_ Lunqirnea efectiva de flambaj este considerata in mod conservativ ca fiind egala cu Iunqimea elementului.2) A.22). i = 22.2+40. ' 120 2400 =178>0673 1.-=1481..)0 73 = 0206 93 ' . L = 1200 cm.7 ern" SECTIUNE EFICACE .1.1f ·fy'- 1 YM' centrica il}i pot pierde stabililatea prin flambaj din fncovoiere. == 0.4.78 == p = Aeff = 678. p p 0.50 Calculul elementelor metalice Elemente solicltate la efortur! axlale 51 hp ~ IT romp Ap=1052--=1052·. 1.Rd =X·Aeff F ·fy'- 1 YM1 unde: Coeficientul partial de siguranta pentru delerminarea rezistentei la flambaj este YM1 = 1.522 -0.0.5[1+0.2 = heff 12 29.103 I' -.8em..k. Tensiunea critica penlru flambaj prin Tncovoiere .206 ]= 2 0. VPA A·.49 (coeficientul irnperfectiunilor pentru curba "c" de flambaj).7 == 073 A A 9 928 ' he.2062 daN 1 Rezuua: NbRd = 1.3+ 2·29.13.4 .36 ' .rasucire este: A=.0. F .1f = 678. 1. ~ = 0.!:_= 1200 =2249 iy 53.7.49.5[1+ a~ 1 Rezulta aria sectiunil eficace: A. Coeficientul de reducere la flambaj prin incovoiere S8 va calcula folosind a = 0.22].ff == 2(74.e cu sectiuni monosimetrice sunt in general sup use la flambaj prin rncovoiere rasucrre.-. prin incovoiere apare la calculul I = 1*Y .49 .1.ITFT Nb. Rezulta P=[1.1.52 x=--=== ~+~f _):2 1 0.49(0.A. = heff. 0.13 lncovolere-rssuctre Evaluarea capacltatii portante a elementului supus la compresiune axiala Rezistenta ia fiambaj prin incovoiere Barele cu sectluni monosimetrice avand Iz < Iy.2 2.206.52+~0. supuse la compresiune • ~Iem~mtel. Rezistenta la flambaj prin incovoiere este: Dlferenta fata de cazul flambajului coeflcientulul de reducere x.2400. m O'k ITk r].678. 2.Rd = X ._!_=(1_ A .y{~ I Rezistenla fa flambaj prin Fig.1 ' [mm] . = m·lnLITT.49 ·120 == 58.2)+ J:2] = 0.106 ·4' .4 cm Zveltetea relativa redusa a elementului pentru flambaj prin incovoiere rezulta: Sectiunea eficace a profilului este prezentata in figura 2.78 1. heft. t E. Rezistenta la flambaj prin incovoiere rasucire se determina cu relatia: FT Nb.2)+ 0._1_=0.

N~dl= 3 supus la eompresiune . Cu notatiile din figura 2.36.66 9 3 .i coefieientul de redueere x.106 em'. . evena dimensiunile prezentate in figura 2.2+101. min[148H0 .44 9084 j= 0. =2·101.195. +2.101.90 .33em4.rasuclre C coincide cu centrul de greutate G.14.200.64 + 2 .2 )=983. + ht)2 1 2 I = 195 .36.52)=5. 1. 2.101.5)2 .97. )_ .00 m.=1 Id 4..44-0.10 3 3 centrlca va fi: daN j2 d =1_= A 5. l"b.50..+ 0. capabi/ al talpH superioare a unei grinzi cu zabrele care face parte din structura de rezistenta a unui pod tutiet.10 366. = X_-- ern": " 400fil-i.878 .15.Rd= 0.52 Calculul elementelor meta lice Elemente solicitate la eforturi axiale Sectiunea talpli fiind 0 BPS profil inehis eu doua axe de simetrie. caracteristicile geometrieo . = 1. Exemplu numeric 4 Sa se evalueze etortu.14.1.resuclre.5 (195. --. ~:. vor fi: f1ambaj prin incovoiere l.7 G y( Xl EC3 (RO) z(Y) . = b h2(bt1-ht)2 (bt+ht).10 5.2-101.5l1+0.J 0.4k.36.7.Y Fig. pe structure cu grindli centra/8 de rigidizare.25.5.44 2 I =1 + 0 • r I fdS =98333+ ' L:fr2 4. iar sectiunee talpii superioare este un cheson tncnis.106 =021.0. 1.103 ' 6 2.i de rezistenta ale sectiunf sunt urmatoarele: 53 in care: P=1-(~:J =0. 2.73 = 0. 2400 .15 I.seetoriale :.55·10 9 6 cm in ~l 2000 x 15 '\ G=C b=1950 195 I ale sectiunll transversale brute sunt prezentate 1000)(20.1.34(O.64 2 ~ = 0. em .0.90 < 1 1 0.5.802. 678.3. .Rd. Iy = 5. eentrul de ineovoiere .4.14 .5.10 1000 6 =536.56.64 0.752 in figura 2..442 =i(2.2)+0.100.1= 1333 ·10 1 daN r este prezentata Rezlstenta de calcul a elementului Nb.10 ]=1333.1.5·195=39585 + 2 ·100 = 36666' -F l..106 ern". 24(bt. geometriee 2 (195.15 1 15.25.x J 1--.5)2 Caraeteristicile tabelul 2.(S 235) Rezulta: 2 Fig.crFT 1= min[1Q07~9 084]=9 084 daN/em pentru 2 Zveltetea relafiva radusa a· ele~'entului rasuclre..106 0=2·Am .375 Razulta: O'k = min[crr. ' in concluzie cedarea se produce prin flambaj prin tncovoiere . Structura este realizata din oie! OL 37.106 ern": 9 rasucire: 3 Rezistenta .7 .rds = 2·200 l9 1. 2 -1.5. Grinda cu zabrele are panourile cu lungimea 1=15.Rd == min[N~. 24(195.• ri'T la f1ambaj prin lncovolere Id =fr dA= Diagrama 2 ·gds =2(1.5 2 3 +2. Momentul de inertie sectorial ealcula direct cu relatia: se poate 2. ~l Tabelul2.5 It em".1333 v=1-l.

2.- Talpile profilului sunt elemente eompresiune uniforma._1_ = 08:' 0.103(021+ .' k..103 6 9 daN. Fig.cr =17208.36·10s 6 9 .IY) bafJ.]' prin urmare pierderea stabilitiltii barei are IDeprin f1ambaj din tncovoiere ~i rezulta: Neap <J>min • A· cr._ .!. Rezistenta la f1ambaj prin lncovoiere este: Uitimea efieace a talpll..: =1052~ P . figura 2. n2:1..r--__ .. F Nb.fy'- 1 YM1 .89 > 0.106 2 1500 " 2.c.106 daN.5 Evaluarea capacitatii porieme a elemeniutui supus la compresiune axialB Sectiunea fiind dublu simetrica.17.673 unde <J> I mn = <J>x "'x = [ 1500 1500 = .808. = heff.. Sectiunea efieaee a elementului este prezantata in figura 2.__..2 heff = 0.~) =55380.822 . =4 15002 A!?a cum era de asteptat pentru sectiuni lnchlse. > max [Px.1f =578 ern" 578 f3A =--=0.. portanle dupa normele romene Se calculeaza fortele eritiee de pierdere a stabilitatii !?ise obtine: px.V I P. = i~(V+G EII.·2.-.. elementul va eeda la f1ambaj prin ineovoiere dupa axa de inertie minima (in aeest caz axa y-y).)· . pY.425.55.J_=(1_Q. = '= ].052.17 536.Rd =X ·A.n I2 n 2 •• .22).c. 55 Aria eficace a lnitnllor rezemate pe doua laturi..18: Evaluarea capacitatii portante dupa normativul EC 3 Sectiunea transversala eficace 415 Aria eficace a talpilor rezemate pe doua laturi..89 0.39 ·193 = 76 em. I' i~l Rezulta: A.4' . p i.54 Calculul elementelor meta lice Elemente sollcitate la eforturi axiale ' Evafuarea cepeciteii.1·10-4 = 0.1.16. 100 t s«.. !li!J I· SECTIUN~ EFICACE [_m.73._. 2.18 ~---===--~=====---~ j.106.22]..10 0... '~'.1 G~III]lll@11 Fig.Ct'py. figura 2..193 1.. beff = 0.578 1000 Fig. 3 = 1.J_=(1_ i.1f .1 = heff 12 = 42 em.i0s·daN.22].._.89 '. 2..87. beff1 = beff2 = beff12 = 38 em. +G I.:p 0..84·100 = 84 em heft.. Rezlstenta la flambaj prin incovoiere Rezulta P=[1- 0.22)..5 = 0.106 ·5.d . supuse la . ].16. p 0.1.106.1.822·1000 ·1600 = 1315 .. a rezultat P".10 daN. =533..1. 1 =039' 229 '. ·021 . ._ 1 ..10 . .106 43 1000 1 Rezulta P =[1.1.55._..O.__. 229 Ap Ap . ~ = -1. supuse la InimiIe profilului sunt elemente eompresiune unlforma.10 + 0 808 .. 1 a1 Coeficientul de voalare pentru talpa profilului este: a2 a2 =al=>\11=-=+ ka = 4 =1052.10 •• 1.052!:2 ~acomp = 1..1. 2 240? 2. t V E·ka' lacamp 2400 =229>0673 2.FimG .

respectiv coeflclentii de zveltete redusi I. respectiv coeficientil de reducers X (conform EC 3).. pentru bara cu sectiune cornpusa solldarizata cu placute. ~ A = Aerr == 578 =0578 Ag 1000 ' pentru flambaj prin Tncovoiere rezulta: Zveltetea ~ ==34.marca otelului.. Bara cu sectiune compusa solidarizata cu pli!icufe . conform EC3 (respectiv factorul de • irnperfectiurte a = 0.1. 3.1. verificarea stabilitatli barelor comprimate cu sectiune cornpusa se face la flambaj prin Tncovoiere dupa cele doua axe principale de inel\ie ale sectiunli compuse :.. STAS 1844 -75 (care au la baza metoda de calcul a rezistentelor admisibile). co~. precum :.98 <1 Rezulta efortul capabil al barei la flambaj prin Tncovoiere fata de axa yAy: 1-1 NFbRd .62 43. conform SR 1911-98.coeficienfii de zveltete A. datorita rigiditatH mari la rasucire a sectiunii.56 Coeficientul partial de siguranta pentru Calculul elementelor metalice determinarea rezistentel la flambaj folosind este 1M' = 1. ==1500 iy == 34. Aspecte generate .55 2 -0.55+..pusA A.34 (coeficientul irnperfectiunllor pentru curba "b" de flambaj). depind de urrnatoril paramefri: . In figura 3.578 ==0.0.49).forma sectiunii transversale a barei prin incadrarea acesteia astfel: • grupa "b" de sectiuni.~==1236.1 §i 3. I RO (EC3) I Fig.!:. Coeficientul de reducere la flambaj prin incovoiere se va calcula a = 0.1 daN. 3. depinzand de legaturile barei la capete §i caracteristicile sectlunii.. ==0. caracterizata prin limita de curgere eYe (respectiv fy). Coeficientii de flambaj <p (conform normelor rornane). .~2 _~ r. L = 1500 cm.2 sunt prezentate elementele geometrice §i sistemul de axe.i cu normativul Eurocode 3 (care are la baza metoda starilor llmlta). se verifica ramurile componente pe distanta dintre elementele de solidarizare. 10. flambajul prin tncovolere-rasucire fiind nespecific acestor elemente.103 1. ai barel. • curba de flambaj "en.1..33 in mod conservativ ca fiind Lungimea efectiva de flambaj este considerata egala cu lungimea elementului.. . = .i In plus. respectiv bara cu sectiune cornpusa solidarlzata cu zabrelute. ELEMENTE COMPRIMATE CENTRIC CU SECTIUNE 3.28 2 0..62 93 relativa redusa a elementului in conformitate cu standardele romans pentru proiectarea podurilor metaliceSR 1911-98. in conformitate cu standardele rornane §i EC3.28 x = ~+.98.:::2 I 0.578'2400.

Raportul J. calculat cu relatla: (3. barsi conform SR 1911-98 3.aria unei ramuri.2. Verificarea stabllltatll.4) se va modifica corespunzator cu Ad=m'Ad1. verificarea Ix. Bara cu seciiune compusi!l solidarizati!l cu zi!lbrelu(e Ip 11 r=-·-~5 ely. = ~: ' 1-1 Iy(z) iy = Ii. fata de axa proprie 1-1: I RO (EC3) I 11 = vA.tf fala de axa imateriala.I) 11 ·Ip (3. Iy = 2[ly.1 ) I i1 12 C. relatia: In cazul unor placute flexibile (r<5). coeficientul de zveltete Al se calculeaza cu 1£2 '}.1 _ ( 1+-y_. ix.momentul de inertie al unei ramuri fata de axa x-x: • A1 .raza de giratie a unui profillaminat in raport cu axa x-x.4) unde: CPx = CP.58 Calculul elementelor metalice Elemente com primate centric cu sectiune compusi:i 59 unde: "" . Id. 1. dupa cum urrneaza: Bare solidarizate cu plecuie: 1. relatia (3. Jotr.coeflclentul de zveltete a intregii bare fata de axa V-V: -. 3.2.1 11/i1 = (3.2. Verificarea la flambaj fata de axa imateriaia In raport cu axa imateriala y-y (flambaj in plan normal pe axa V). Ao=2'Ad1.2. + A{%J] Coeficientul de zveltete A.=.aria sectlunil diagonalelor de pe cele doua fete de zabrelire .3. Verificarea fa flambaj fata de axa materiala Verificarea barei la f1ambaj prin incovoiere fata de axa materiala x-x se face ca pentru 0 sectlune unitara: (3.{A. . . In cazul In care nurnarul planurilor de zabrelire este mai mare decat doi.5) Dupa caicularea coeffcientulul la fJambaj se face cu relatia: de zveiteie I.3. 3.unu~ment component. Relatia (3.a) se apliea in ipoteza ca rigiditatea la ineovoiere a placutelor este mare fata de cea a rarnurllor. 1 3..lungimea teoretlca a unei diagonale.. respeetiv: Fig.raza de giratie a. coeficientul de f1ambaj <p se determlna in functie de coeficientul de zveltete transformat a! barei.I.3. al unui element component se calculeaza in functie de modul de solidarizare al barei.2.a) in care: 11 distanta intre axele a doua placute consecutive i1. in care m reprezinta nurnarul planurilor de zabrelire (3 sau 4).2) .x = t).1i1 trebuie sa lndeplineasca urmatoarele condltii: (3. I in care: 11 dlstanta tntre nodurile zabrelutelor .b) Bare so/idarizate cu zebreluie: I (3.

(/.3. = il .9. a sectiunli se verlfica "0'= __ 1 -:S:O'a N D=±~ Diagonalele se verifica din profile cornier. 3.coeficientul de reducere.B. Solicilarea f-Y (3. iv. figura 3.b) din forta axial a D ~i se realizeaza 3. astfel: extrage din tabel. 1.20) . Verificarea stabilltatll.3.4.10) Q =A.b) unde: (3.3.)._1_ .6)" .-11 Fig.60 0'=--<0' Calculul elementelor metalice Elemente comprimate centric cu sectiune compusa Placutele se verifica la 1ncovoiere cu farfecare barel (centrul de greutate al prinderii). la compresiune centrica (3.a) flarnba] "c" sau se po ate calcula -l-t J {i/2)Qc (ij2)Qc @® 3. pentru solicitari mai mari.9.3. pentru curba de T= (1/2)Qc (1/2)Qc Qo . N <Plr ·A - a (3. 61 in sectiunea de incastrare in • lnsa. placutele se executa din platbande. Coeficientul de reducere Xy se poate analitlc. Tnlocuind coeficientul de reducere Xy cu Xz' calculat dupa cum urmeaza: ~8=3~ ---1'.7) obisnuit din Efortul ce revine unei diagonale di..(~ il .!fort~ taietoare ccnventionala Qc va fi :.A·('Ja 80 unde: f3 = 1+ 5 . 80 JJ daca c s 20'h daca c> 20'h (3. 100 'X:t .3. barei conform EC 3 3. cu relafia: o Solidarizare cu zebretute . 3. Verificarea la flambaj tata de axa imateriala Verificarea la flambaj in plan paralel cu planul placutelor se face asemanator cu verificarea faia de axa materiala (relatia (3.8. 2·cosu la compresiune (3.3.a) (3. veniiceree etementelor de solkierizer« Elementele de solidarizare (placute sau zabrelute) se dirnensioneaza §i se verifies la solicitarea ce Ie revine din forta taletoare conventionala. functie de coeficientul de zveltete redus ~y: Solkierizere cu pia cute acestea Considerand placutele Tncastrate sunt solicitate la forta T: tn ramurile barei comprimate. pot fi utilizate drept "placute" cupoane din profile U. ·A1 unde: <jly.11 2·c (3.2.•• ramura unde: <Ptr = f (Atr. grupa b de secfiuni). la care este solicitata bara comprtrnata de secfiune cornpusa. Verificarea la flambaj fata de axa materia/a Rezistenta de calcul (forta capabila) materiala y-y este data de relafla: la flambaj a barei comprimate faia de axa = A '0'. Oblsnuit. Forta taietoare convenflonala se stablleste cu relafille: Q c c 3.2.1 = 11 fiy. venticereeune! ram uri rarnura components efortul axial N1=N/2.2.10». marca otelulul.. <Py. Qc.11 ) de solidarizare pllicufelor . = <Py.

Solidarizare cu placute: (3. se va lua: Solidarizare cu zebrelut»: N'.1=a. in planul placutelor ' este Momentul de inertie efectiv al sectlunu compuse avand doua componente principale (ram uri).= l:-]:_ 75 pentru pentru pentru Daea criteriul (3.b) Solidarizare cu zebrelut»: solidarizata cu zabrelute. 1fz.momentul de inertie al placutei.~n. la SoJidarizare cu plecuie: (3. pentru diferite sisteme de Valorile rigidit:3iii solidarizare cu zabralute la forfecare a zabrelutelor.15) Momentul de inertie efectiv fata de axa imateriala modul de solidarizare al barei.. sunt date in tabelul 3. Ib .15) nu este satisfacut. dupa cum urrneaza: se calculeaza in functie de unde: n . nib a 24·E·I. se va lua: (3.:: 150 S v = in care: a 2(1 +-.• 62 calcutul elementelor metallce Elemente comprimate centric cu sectiune compusli 63 (3. Lungimea egala cu distanta de fiambaj a unei ramuri (componente) intre axele placutelor.16.13) (3.:!> 75 75 < A. se calculeaza astfel: a sectiunli (component principal). se va lua in considerare placutelorcaicutand Sy cu relatia: fJexibilitatea o A.1.numarul planurilor de solidarlzare.14) in care: I e =a 500 n·E· in cazul placutelor de solidarizare care satisfac relatla: de zabrelire . 21.5Nsd + ~s o (3. < 150 rigiditatea Sy. dar J' S < 2n E ·If v- 2 a2 (3. r. la forfecare a placutelor. a.a) unde: . 3.12) A.16.17) Sy.3. Verificarea unei ram uri (componente) fa jumetetee fungimii barei Forta de compresiune tntr-o rarnura mijlocullungimii barei.Sd = O.3.

pentru cele doua variante de solidarizare (notatiile din parantez8 corespund pentru EC 3).ff in functie de clasa de sectiune In care aceasta se lncadreaza.zl = Xzl (I'l = ~~1 .30 m .5. • la calculul efortului in ramura sectlunii compuse. solieitata la un efoff axial N=f400 kN. -1- &-_.at (F!i36Q) I Zabrelu(e de solidarizare Fortele in zabrelutele adiacente capetelor elementului (barei) se obtin din forta de forfecare interloara V~ .9·( Fig. Fig.5 = 5.. Al =60 cm2 IIx = 0.. in care forta taietoare mterioara Vs. Imax= max(Iy.18) (Jen)) . elementul fiind realizat din oiet OL37. • Flambajul barei In ansamblu se produce in planul de rigiditate minima. Exemplu de calcul Se verifica diagonala comptimetii a unei grinzi eu zebrete. se va lua: V=-5 I .Ji3:"J 3. figura 3. Observatil legate de calcutul baret comprimate • Atat standardele romane. 3.19.numarul planurilor de zabrelire (obisnuit n=Z). relatia 3.x. Verificarea etementelor de rigidizare Placute de solidarizare Placutele trnbinarlle lor de componentele principale ~i chlar componentele principale ale sectiunilor compuse trebuie verificate pentru rnomentele incovoietoare ~i fortele taletoare din panoul de capat. Iz in care: Rezulta: (3. 64 Calculul elementelor metalice Elemente com primate centric cu sectiune compusa 65 Efortul capabil al unei ramuri se va calcula In functie de coeficientul de reducere Xzl: Y. 1-1 (placute) Y:'J I 1t·Ms (3. respectiv: A.21) IY1 iY1 = 706.19) "2 v. nonmativul EC 3 ia in considerare 0 irnperfectiune geometrica a barei prin considerarea unei sageti initiale eo = 1/500 . • la ealculul capacitatii portante a barei. definit prin evaluarea zveltetei maxime fata de axele principale de inertie ale sectiunll.60 ern" ern" = 3. forta axial a in fiecare ramura se poate lua 0. Rezulta forta taletoare din ptacuta: (3..20) '0 IOL37 .tr} = .'00 f )(z) . comprimate.4 Pentru aceasta verificare.9._. cat ~i nonmativul EC 3. nonmativul EC 3 ia in considerarearia efectiva a sectiunli A.4.4.25 9005. ~F1400kN z(x) Date preliminare: IXl = ho n cos o (3.max max(A. ln figura 3.SR 1911-98..3.. anahzeaza stabiIitatea barei comprimate cu sectiune compusa din punct de vedere al fJambajului prin incovoiere. eel prin incovoiere .>ZI Ify =1=6.5Nsd..Eurocode 3 3.700.5 sunt prezentate datele principale referitoare la alcatuirea bare.A...43 em n .rasucire nefiind caracteristic acestor elemente. Nd=---=--n Schemade calcul: .4. Efortul maxim de compresiune in zabrelute va fi: 1 Vs·d 1 V. la mijlocul lungimii barei. 3.67 m I "l~. 3.3k (S 235).

Verificarea stebititetit barei conform EC 3 • rncadrarea sectiunii transversale In clasa sectiunii .60 daN/ . Rezulta: (Pmin Caracteristicile sectlunii compuse ~i ale barei. = Qc ·1.66 .43 18011 q> Iy ern" = <Pyl (Icy.5. conform SR 1911-98 Verificarea stabilitafii generale a barei Atat in eazul solidarizarli eu placute cat :.89 .'~- Calculul elementelor metalice Elemente com primate centric cu sectiune compusa 67 3. =<P (A.5 ' - inima d 28.3.1. b 10 .89 N 70000 (J = _1_ = --= 1310 q> • A.. 0. rezulta ce bara in ansamblu il?i pierde stabilitatea prin flambaj fata de axa x-x (in plan normal pe planul elementelor de solidarizare).5 .77 140000 =1515 0.5.= -tw 1 =xsectlune clasa 1 = 285 < 33· E ' => clasa 1 .4) = 0.25 3. deoarece Ax > Air . care intervin in calculele de verificare la stabilitate. Verificarea stabilitatii.28)=0. Caracteristicide celcul 3.talpi -=-=666<9'E => clasa 1 " t 1. 2·c = 2400· 70 2·33. in conformitate cu normele rornane (Ro) l?i respectiv Eurocode 3 (EC3) sunt prezentate in t.abelul .77 ·120 (curba "b") daN/cm2 N cr=-<P • A <cra =1600 daN/cm2 Verificarea unei ramuri IYl iy1=il Ix If iZ1 ern" em 706..5.4 daN • T .4 = 2515 daN AYI A'I 20.2.'!-. ern" < (J a Eforlul in elementele de solidarizare c = 33..x =46. = 20.6 < 20 i1 = 48.6 A·(J Qc = __ a = Rezulta: 80 2400 daN Se obtin urrnatoarele eforturi: • D=±~ in zabrelute: Zcos a in placute: 2400·70 = 2515 2·33.i in cazul solldarizarli cu zabrelute.40 3.

Dupa rnarirnea diferitelor solicltari ~i modul lor de aplicare.. Sv ~i Ms ~i se obtine: 6 Efortul maxim de compresiune va fi: Forie teietoere a placu(e/or de solidarizare Ms = 196264 daN·cm Ncr = 1. . I': = 93.6. •• '.90 . = XZ1 ( IeZl = 93.96 Rezulta: Nbl.sd = 0.95 ".9 ".Rd= 125 675 daN> Nr.Vs . Elemente sollcltate fa eforturi axlale ~i incovoiere NI. Vf-'A ts: = 70/3.Rd= 0. A. Xz.43 93.Sd = 75 633 daN Coefieientul eompuse este: de zveltete maxim fata 'de cele doua' axe principale • ale sectiunii Capacitatea portanta a ramurii se calculeaza functie de coefici~tul = de reducere: Ay = 46. Xmln = x(Imax) = 0.9 J1 =096) ' 1: Rezulta: Efortul capabil max = Amax '"1 'l/f-'A fA = 46.36.106 daN 69 AeH "" A ~i ~A = Aef( 1A =1 Verificarea stabilitatii gen~rale a barei compuse 1 . 196264 3~4 Forta taietoare interloara este Vs = 978 daN.106daN.75 .22 = 0.9 .28} Amax = max { _ = 46. De asemenea la calculul grinzilor cu zabrele. 1 Solidarizare cu placute Se calculeaza: S = 2n E ·If = 597 . Rezulta forta taietoare tntr-o placuta de solidarizare: + --- = 75 876 daN 1 a Tb = .68 Rezulta: Calculul elementelor metallce Elemente com primate centric cu sectiune compusa Ms= 196081 daN·cm Ncr= 1.J1 = 049' .82.28 Az .1 1 Vs = n·Ms Verificarea unei ramuri la jumatatea lungimii barei Solldarizare cu zabrelute Se calculeaza Ncr. Rezulta: Nf.5 ·140 000 .. a unei ramuri se calculeaza functie de coeficientul de 20.6 . FO$ de forfecare intertoara al barei cornprlrnate v« I = n·196264 630 In zabrelute =978daN NbRd =0.28 93. intr-un calcul exact (in care S6 are in vedere rigiditatea efectlva a barelor coneurente in noduri). barele sunt solicitate la forte axiale cu Inccvciere. Capacitatea reducere Xz1: portanta Sv = 6.84·120·2400·-=219927daN>Nsd 1. = 93.96 .41 t: ) Xz.9 Nbf. Rezulta: XZ1 (1:at ~x. Rezulta: N.sd = 75 633 daN .Sd= 75 876 daN Elementele sollcitate la fortS. axlala cu incovoiere apar frecvent lntalnlte in strueturile podurilor metalice.1= 125 673 daN> 3.10 daN.1 = 0. barele pot fi lntr-o situatle mai apropiata de barele solicitate axial sau de barele incovoiate. fie datorita aplicarii exeentriee a forte lor axiale.=1 025 daN 2 h.106 daN v a2 r 2 . 60 ·2400· 1. fie atunci cand la forteleaxiale se adauga Incarcari transversale care produc momente incovoietoare.84 va fi : =140000 daN Efortulln zebretutete de solidarizare .

. . Mx = Mx.2. A. Verificarea la compresiune excentrica face cu relatia slmplificata: a barelor cu sectione unitara se poate (3. Barele solicitate ~Ia' compresuihs ~i incovoiere se verifica cu ajutoruI relatiilor din tabelul 3. .. My c.max Mx = M af ). prevazute cu diafragme interioare. . Bare tntinse $1 incovoiete Aceste elemente ridica probleme deosebite in rnasura in care solicitarea de incovoiere este 'predomimlrrta.Ex coeficient care expnma cresterea momentului incovoietor M datorlta fortel axiale N (efect de ordinul doi). valoarea factorului Mx/nx . se pot realiza elemente cu sectiune Inehisa (cheson In relatia 3. My=0 sau Mx=0. solicitarile (ex.coeficientul de flambaj al ramurii lntre doua noduri consecutive.coeficientul minim de fJambaj al barei calculat la fel ca pentru a bara comprimata centric.aria sectiunii brute a ramurii care se verffica. Bare comprimete $/ tncovoiete Aceste elemente ridica probleme legate de fenomenele de instabilitate generala.coeficientl care corecteaza Myjny. dar in functie de Icy. aceasta dezvoltare fiind cu atat mai mare cu cat aportul incovoierii este mai important in solicitarea de ansamblu a barei. Pentru a se mari rigiditatea la rasucire ~i pentru a se asigura a mai buna conlucrare a ramurilor la bara din elemente separate. ~ ~i X • inchis). la fel ca pentru barele com primate centric.max !iii My = MY. situatle in care trebuie luate masuri constructive pentru asigurarea la fenomenele de voalare sau de pierdere generala a stabilitatii barei. 70 Calculul elementelor metalice Elemente com primate centric cu sectiune compusii 71 Seetlunea barelor se dezvolta in raport cu axa fata de care actioneaza momentul incovoietor.M"My A. in afara de elementele de solldarizare . In cazul cand actioneaza momente tncovoietoare pe doua dirsctilsau cand sollcitarile sunt foarte mari.se calculeaza Cy la fel ca n. Mx == Mx. = MX.net (3.coeficientul care depinde de natura sollcltarii: daca Mx= My ::.6. N.max i My == My. My ¢ 0 (Incovoiere oblica) se calculeaza sau rn cornblnatlile care exprlrna efectul pierderii stabilltatll barei datorita momentului Tncovoietor. solicitarile se calculeaza in combinatiile cele rnai deformabile (ex.= { ~. .1. Observatie: In retatia 3. <p N M An•t i. 0.23) .max M. . =7 x n2E ny .placute sau zabrelute.22) N n =1--x AcrEx in care: .6.05 daca 1.momentele incovoietoare in raport cu axele principale de inertie: C.tensiunea critica Euler.o. respectiv a. se mai prevad ~i diafragme intermediare.coeflcientul Mx ¢ 0.af sau My == My.efortul axial maxim.a M Iy. .23. y+_Y x::. Wy . servind verificaril de stabilitate a ramurii. termenii care intervin avand urmatoarela sernnlflcatil: N.af !iii Observatie: 3. EI rezulta din N ~i M..eforturile Tnsectiunea care se veriflca: 3.22.caracteristicile sectiunii brute a barei..0 Mx ¢ 0. . Wx.10 daca *° cele mai deformabile ).3. .c..efortul axial maxim in ramura. . la fel ca pentru 0 grinda cu zabrele: .=--+_x .af My = My. Barele cu sectiune plina solicltate la intindere i?i incovoiere se verifica cu relatla: c.

- HI u. VI Xmin = minlxy.y = 1y(2(3MY-4)...26) unde: !J.t1! 0).o (J '0 '0 >.. Calculul elementelor comprimate §i tncovotete. >)' U VI 9!:k 3. care pot ceda prin fJambaj lateral se verifica cu relatia: In :::I to) Q) . to) Q) a> se :E :f .. OJ III O. o . ·A·f Y PMy Ily . I\J ::lE U0 o s: ~ "'Ii'" + c: e:: 99- z: )...! CI) .. M•..:: i"1i' ~e'? + i"1i' uc u "I c.:t c"O ::lE UMI~ L.6. W' aI .90 9- ).ro 1Il:= 'J\.factor de moment uniform echivalent pentru fJambaj lateral.- 'Ill .. (2A P~ -4)+ -W_.25) <1 IlLT • NSd c X._ zl: O. IlLT :<..& _"1< + ON VI (3.Q 's Om )rn. .1 fy k LT - (3.sd XLT • WpI.4._ __ "0 J:::'!:. =1 ...J:: GI .t1! 0) .. - x.S. C. Elementele cu sectiune transversala de clasa 1 sau 2.) GI U "I c:.A·fy Z . .z YM1.. III =A.) ~ Q) (1)..) 0 __ ><1__ >- c: . cu sectlune de clasa 1 sau 2... ~z. tabelul 3. y I • Ily . ::.~ (1)..... r» = .(2A A... III S 0.90 . 'ro r: U C) r: VI 6 A Zl: (3.z 11.-0 lea: .y • •. k. > ::s C II) c·- zllS.. :!:. :<..] f3My. .- :::I a> .:: >1 .3...LT - 0. WI p.. + (J:'l~+ CO III e. f3~ factori de moment uniform echivalent pentru fiambaj prin c'O ::I 0 xl~x + + xl x xl~x ~ e'? Tncovoiere.-11) z lIS. to) a> el) to) a> :::I .:..15. A ln care: k -1 LT - kLT .24) zl1e. tab.3.. Ii: (...!!! 0) .S.z = i.. NSd • y . .g (1).. 9- Elementele cu sectiune transversale de ciasa 3 solicitate la Tncovoiere §i compresiune axiala trebuie sa Indepllneasca conditia: c: .- '0 -e >... ON VI ~Mli' "1< + e.A~ 0) (.15· ~z • i3M. wi + K "'I c:.. In conformitate cu normstivut EC 3 Elementele supuse la interacthmea moment tncovoletor ...(2(3Mz ZI<c S- !-Ly :<.O. ..i"tl ~x e'? VI zl: Om l{) + I~ "0 I. u> III o .90 0 z<C b" l{) + '(3MLT . > ::s 001 (J s: c·.90 0 Q. J:: :::I +:. .- ~ (J :::I Q.' Af' .~ "0. c: ON 91\1 in care: ky = 1 " M Z VI e:: e: li x. WpI. Y !-LLT = 0.compresiune axiala.0. My. 0).. 3..y • + k •.) xl x ~ xl~ e'? VI U 0 lXz ..72 Calculul elementelor meta lice b~ VI E(emente comprimate centric cu sectiune compusa 73 C'J M Q) . (.90 -4). Ilz • NSd Xz .. se verifica cu relatia: ~. (II a.)cu 001 (J . !J. .: Gi"tl ...sd)..4 ) + WpLy -W W' aI..

la actiunea fortelor locale concentrate. II> IU 11> . IjI ::..ff.z . eN. iar calculul urmarests sa surprinda mult mal bine comportarea reala sub sarcina a elementelor din otel. respectiv deterrninarea unei sectiuni eficace (efective) . In acest soop. la flambaj vertical al talpil comprimate. Aspecte generale in prezent in tara noastra.y +kz'Mz.. A'ff + kLT· My.y §i eN. sectiunii transversale la forta taietoare: la fiambaj lateral (deversare)....~ = 1.eN'Z)..'YM1 ~1 fy (3.y + NSd .pentru diagram a M cu schirnbare de sernn in figura 4. la voalare din forfecare.1 sun! prezentati cceflcientil partiali de siquranta conform EC 3.nurnai din tncarcart laterale de . respectiv dupa metoda starilor Iimita in cazul constructlllor civile §i industriale (conform STAS 10108/0-98. . 'Yt ::.29) .27) 4.1.ff..z de aplicare unde: eN. calculul grinzilor cu inlrna plina se face dupa metoda rezlstentelor admisibile.1 se prezinta sisternul de notatii utilizat in literatura tehnica romans (Ro) §i Eurocode 3 (EC 3).. Prescripili de proiectare).1 Elementele soHcitate la lncovoiere urmatoarelor verificari de rezistenta : MQ=lmaxMI . MZ.z) Tabelul3.z I.Sd ALT' + NSd . My. ~M. GRINZI PLANE CU INIMA PUNA 4. W. ==" e .. in tabelul4.~+ !min ~ . pentru sectiunea unei grinzi dublu T mcnosimstrice. in cazul podurilor metalice (conform SR 1911-98. ".74 Elementele lateral trebuie cu ssctiune transversala conditia: Calculul elementelor metalice de c1asa 3 care pot ceda prin f1ambaj .z fy sa tndeplineasca NSd ( XI' A + kLT . pe langa evaluarea probabilistica a lncarcarilor de calcul. W. eNy + kz Weff.tipul grinzilor cu inima plina se supun M.Sd). AM l' j'M'~~ L1M = I flmax~ . M.Sd + kz ALT' (3. dmax r-.axcentricitatlle a fortel axiale ca urmare a deplasarii eficace. Celculul elementelor de o(el). Normativul Eurocode 3.Sd+NSd. Prescriptii de proiectare §i STAS 1844-75.Mz.care particlpa la preluarea eforturilor. Y 1 (3.71j1 .8 .Y Elementele de sectiune transversals de cia sa 4 trebuie sa verifice conditia: NSd ( Xmln ·A. 0 . 4 care pot ceda pnn flarnba] centrului de greutate de la sectlunea bruta la sectiunea Elementele cu ssctiune transversals de clasa lateral trebuie sa tndepllneasca conditia: . Poduri metalice de cale ferata. 'YM1 s 1 WeJ. -1::.4 . llU Co.W.Y .Sd ~ ( Xz .M.Sd+Nsd·eN.O.I. are la baza metoda starilor lirnlta pentru toate tipurile de structuri metalice. Design of steel structures .pentru diagrama acela~i sernn M cu • • • • • • rezistenta rezistenta rezistenta rezistenta rezistenta rezistenta sectlunli transversale la incovoiere.Part 1: General rules and rules for buildings §i Part 2: Bridges. Constructii civile industriale §i agricole.28) Weft. ." + ky·My. . Poduri metalice de sosee.1 Tabelul4. se are in vedere lncadrarea sectiunil transversale a elementelor in una din cele patru c1ase de sectiuni §i de asemenea la evaluarea caracteristicilor de rezistenta se are Tn vedere eliminarea zonelor inactive ale sectlunil transversale datorita fenomenului de voalare a tablelor subtiri.

.2. neglijeaza modificarea pozitiei axei neutre datorita acestei slablrl.net Ymax se verifica la componentele momentului Barele solicitate la incovoiere oblica incovoietor dupa axele principale de inertie: cr=-. Eurocode 3 Valoarea de calcul a momentului incovoietor.rezistenta de calcul a otelului.net = Ix. Mmax • trebuie sa satisfaca relatia: s (4. 1.rezistenta admisibila a otelulul: R .R.1·cr.momentul de rezlstenta de cal cui al sectlunli brute la voalare locala . In continuare se prezlnta calculul reztstentelor grinzilor cu inlrna plina §i metodologia de verificare a acestora ln conformitate cu normativul EC 3 §i respectiv cu normele romans ~ SR 1911-98.L.2) in care: WK•n•t - este modulul de rezistenta net al sectiunii transversale a grinzii in dar raport cu axa x.sectiunl transversale c1asa 3 brute brute portanta) a sectlunil transversale la 4. . .2.2. b) EUROCODE 3 (EC 3) Observatle: Verificarea momentului se face la momentele Mx. romene momentului Mmax incovoietor Mcap maxim.1.sectlunl transversale cia sa 1 sau 2 . T max. M Sd • trebuie sa satisfaca relatia: 4.net Wy.M. Rezistenta sectiunii transversale fa incovoiere monoaxiala Norme Valoarea lncovoiere.M.2._x-+--s1. Sistemul de axe §i de natare a caracteristici/ar de cetcut: a) literatura tehnica ramana (Ra). W ·R el 4.net M My ( R) (4.1) .5) . Verlflcari de rezlstenta: Norme romane-EC 3 Mc.3) EC3 Fig.momentul de rezistenta elastic al sectiunii . care tine seama de slabirile din zona lntinsa.76 Calculul elementelor metallce Grinzi plane cu inimii plina 77 Verificarea eforturilor unitare maxi me Barele solicitate la Tncovoiere pe a singura dlrectie se verifica cu relatia: (4.momentul de rezlstenta plastic al sectiunli . trebuie sa satisfaca urmatoarea conditie: TmaxS Tcap (4.4) rezlstenta de calcul (capacitatea determinata astfel: . Rezistenta sectiunii ia forta tsietoere Norme romene Forta taietoare maxima. unde: tVicap - _{Wel'G.max.max §i Mx aferent My. STAS 10108/0-78.A.Rd - (4. W x. Wx.max §i My aferent maxim §i eventual My.S. cr.sectlunl transversale clasa 4 . 4.

»Iy).- . prin elemente ale structurii din care acesta face parte. H sau cheson.2btf + (tw +r)tf efert paralel cu inima.2. chiar 9i in sltuatia in care eforturile unitare din Tncovoiere sunt mult inferioare celor limtta.2. S in Iiteratura . fenomen cu fJambajul prin Incovoiere.valoarea de calcul a rezlstentel Aw·fy plastice la forfeeare: V pl. .pentru inirna rigidizata. Bazele cslculuiu! privind f1ambajul lateral a/ grinzi/or meta/ice cu inime pfina Grinzile solicitate la Tncovoiere slmpla au rigiditaii mult diferite dupa eele doua axe principale (l. .rasucire al barelor comprimate. efort paralel cu latimea. Rezistenfa fa ffambajlateral (deversare) Tensiunile tanqentiale maxime se veritlca eu relatia: (4.Rd - -_-.sectiuni . U sau cheson.pentru inima fara rigidizari.aria de forfeeare. efort paralel eu inima.profile I sau H laminate. Modelul matematic de calculla flambaj lateral are la baza urrnatoarele ipoteze: • deformatille grinzii ln planul de rigiditate minima nu sunt Insotite de deformarea sectiunii transversale a barei (sectiunaa se retaste ca un disc rigid in jurul centrului de rasuclre C). se admite ca in starea dtrectia initiala. lateral al grinzilor cu inima plina intervin urmatorii de Incarcars a grinzii. H.sectiunl sudate I. 1. . o . sudate I. 4. o calculata A-2btf +(tw +2r). Flambajullateral al grinzil tiublu T Aw .1 §i 4.2. deforrnata a grinzii. . Fig. efort paralel cu inima.7) de calcul. C2 9i C3 tn EC 3. ca urmare sunt expuse perieolului flambajului lateral al talpii eomprimate asernanator (pierderea stabilitatil generalesau fJambaj prin Tncovoiere). efort paralel cu lnaltimea. caracterizata prin eoeficientul respectiv coeflclentil C1. se impune verificarea grinzii la pierderea stabilitatii generale.profile tubulare rectangulare. figura 4.profile U laminate.3.3.2. efort paralel cu talpa.Rd . lncarcarite raman paralele cu in studiul flambajului parametri.78 Calculul elementelor metalice Grinzi plane cu inima plina 79 4. • A . Vpl.6) 4. . Eurocode Valoarea 3 VSd' a fortel tai~toaie trebuie sa satisfaca condifia: (4.2: schema romans. Se veriflca rezistenta la voalare prin forfecare daca: • • Ah/(b+ h) Ab/(b + h) in cazul in care talpa cornprlrnata a grinzii nu este fixata impotriva flambajului lateral.profile tubulare reetangulare. figurile 4.J3 1 YMO astfel: .

11 Ecuatia diferentiala a fibrei medii deformate in planul de rigiditate minima este: (4.. Bare cu sectiune dublu T. .8) p coeficient care tine seama de variatia mornentului (tabelul 4. se poate pune sub forma: (4. prin coeflcientii !ly.l. . este : M x.If . Ix A J( 10 - _ ·2 '2 Ix + Iy c2 Fig. 13) T Daca Incarcarea p se aplica in zona intinsa a sectiunii transversale a barei. conditiile de rezernare fata de cele doua plane principale de inertie.M Solutia ecuafiei diferenfiale (4. I"" It)..3. Pentru grinda dublu T cu doua axe de simetrie se obtine: O"cr. Sara cu sectiune dreptunghiulara incarcata cu momente Incovoietoare la capete (fig.y .2) cu moment (4. 4. respectiv Za in in EC 3. a punctului A in care se apllca tncarcarea. f + GI t ) Bare eu sectiune comprimata dublu T. forma secsunii transversale a barei (prln curba de flambaj) ~i caracteristlclle de rezistenta ale sectiunii (A. cu doua axe de simetrie (fig. y p = 0 . respectivk. rezultand valori ale tensiunii critice O"cr.ly y .1) e ~ in cazul grinzii cu sectiune monoslrnetrica efortul unitar critic. Bara cu seciiune dreptunghiulara = -'--'=---''---------n2EI !L" ·1 .- _ 1 2 2) dA"2 x +y .M de 2. I~. j. conditiile de capat sunt: (P= 0 pentru z=O ~i z=1 rezulta: 8=0 ~i a = =S-I-'2 x Pyer'c h (4.cr M =f' ri E---:---:--~~ .El f y (n EI.12) unde: Y.3) Valoarea crltica a momentului incovoietor pentru bara Incarcata incovoietor la capete. 4.8) este de forma: <p = A -slnaz +8·cosaz (4.2 pentru grinda articulata la capete). fata de cazul aplicarli incarcarii in zona comprlmata a grinzii. monoslmetrlca (fig.039(j.Ly 3 n .2.' k _ 2'• !Ly 2 rx . 4. iar relatia de calcul pentru efortul unitar critic se sirnplifica.Iy.j = ~--~~------7 2 2 n . sau daca bara este solicitata numai la momente lncovoletoare.80 Calculul elementelor metalice Grlnzi plane cu inima plina 81 - nivelul de aplicare al sarcinilor pe inal~mea sectiunii transversale a barei.1)2 +0. Tabelul4. = -5yp + -rx k Iro().. kw dupa Valoarea critica a momentului tncovoletor Mx (care conduce la pierderea stabilitatii generale) are valoarea: (4. in zona extrema a sectiunii.10) EC 3.cr-M incovoietor Mx pe grinda unde: a =--2 M~ G11·Ely Daca lncarcarea actloneaza in axa barei.11) - marca otelului caracterizata prin limita de curgere ce (respectiv fy in EC 3).Y c . semnul lui yp se schlmba. precizat prin coordonata YP. 4.5 ori mai mari.9) In cazul barei sirnplu rezemate' la capete ~i fixate pe reazeme de ~ip furca.1..2 s- y..

16.pentru sectiuni .82 Calculul elementelor metallce Grinzi plane cu inimii plina 83 (4.o sarcina uniform dlstribuita p efortul unitar critic In fibra extrema compnmata sectlunn va fi: Tn care: (4. unde: iy - y Z -_-. .b) Wel. la care se adauqa 1/5 din inaltimea inimii. Tn tipsa unui calcul exact.pentru sectluni clasa 4 reducere pentru de zveltete flambajul lateral prin torsiune.y - .. determinat functie de XLT .2.M 9 cre coeficientul M .2. cu relatla.5· ac .y IWpl.max y ~ c I m cr.cr f.15) .y Weff. rezlstenta admisibila la incovoiere.0.267r.m - <cr c (4.Jy2 HZ .coeficientul care se determlna de de zveltete functie de coeficientul iLT: (4.Y1 Observatie: Relatia (4. Ix 1 .3.M x (4.2.16.14) Mx unde: Px. 1>y- c 40 daca este Indeplinita conditia: 0.15) poate fi apllcata numai in domeniul elastic. Adrnitand O'p .a) unde: (4. . yc momentul lncovoletor maxim.=~ iy - zveltete: c dlstanta tntre punctele de rezemare. 4.2p y.3. se face. Verificarea la flambaj lateral (pierderea stabilita~ii grinzii prin deplasare !?i torsiune).19) Verificarea slmpllflcata la flamba] lateral laterala 1 XLT == -<P-LT-+-~-<P=~T=-=J:=T=T . este coeficientul Air' de instabilitate la incovoiere. rezulta: cr~r = ac(1. tlnand seam a ~i de coeficientul \jI. y m ~y.466yp + 0. modulul de rezlstenta brut al sectlunii.A. Tn domeniul plastic (ap < a $ ~c ) se folosesc relatii de racordare ale curbei valorilor critice. Relatiile pentru calculul tensiunii Y = 0.y IWpl.:: cr.<Pg ·Ix unde <p = crcr.3. Verificarea la flambaj lateral a grinzilor cu inima plina conform literaturii tehnice romenesti Se veriflca urmatoarele conditii de stabilitate: 4. in directia orizontala (semicadrele transversale sau nodurile contravantuiril orizontale) ale talpii comprimate. J2 I. in sectiunea in care se face verificarea.17) In cazul grinzii cu sectiune transversale monosimetrica: Incarcat~ c~.pentru sectiunl clasa 1 sau 2 clasa 3 cr-~y .2 + c2 .25 :: ).18) . coeficientul de f1ambaj corespunzator coeficientului de dinarnic critice se pot pune sub forma: unde: (4.V). raza de giratie in raport cu axa verficala y-y atalpii.cr = 9. Flambajullateral (deversarea elementelor lncovoiate) conform normativului EC 3 Verificarea capacltattt porta rite Rezistsnta de calcul la deversare (capacitatea portanta la incovoiere avand in vedere pierderea stabilltaff prin Incovolere lateral ~i rasuclre) a unui element incovoiat tara leqaturl transversale este dat de relatla: a c = M x. Verificarea elasto- la f1ambaj lateral nu mai este necesara .

640 4.938 0.366 0.5 1.927 3.531 2.957 1.556 2.565 0.712 1.432 1. I': = 0. este dat de relatia: ~t 0.514 1.410 1.5 1.7 0.009 3.0 0.283 0.348 2.7 0.305 1.20) 0.1.753 1.070 1.837 0.890 .3.050 2.972 1.4 ~ o.2 din EC3).788 0.149 1.553 0.473 1.0 2.046 1.3 ao . 4. cu notatiile din figura 4.652 0.7 0.000 0.730 3.752 3.093 2.5 1.546 0.0 0.271 0.0 0.059 1.430 0.304 1.980 0.565 2.459 0.s 1< r ~ I It '1' 1.323 1.4.563 1.0 0.365 1.000 0.340 1.000 0.5 1.84 Calculul elementelor meta lice Grinzi plane cu inima plina 85 in care: Valoarea factoruluL de lmperfecfiune psntru flambajullateral se ia: aLT '" Tabelul4.070 1.270 1.998 1.739 1.7 0.21) Iz i unde C1. 1i Fig.267 0.010 0.0 0.::LT I': ~ ~235 ffy 10 1 Coeficlentiil d~ zveltete se determlna din relatla: (4.992 1.132 0.285 0.120 1.7 0.235 unde: "'1 = 7t~Effy = 93.575 0. rriornentul tncovoietor elastic critic de pierdere a stabllitatil generale (fJambajul lateral).5 1.5 1.562 0.0 0.5 1.0 0. tabelul 4.855 1.9· I': Determinarea momentului critic de flambajlateral Pentru un element cu sectiunea transversals constanta in lungul acesteia.525 0.491':(curba "c"pentru sectiunl sudate).258 3.800 M (4.0 0. 7.715 0.704 3.997 1.5 1.1 §i F.063 3.141 1.5 1.676 1.C2 §i C3 sunt coeficientii functie de modul de Incarcare a grinzilor (diagrama M) §i condltille de rezemare (Tabelul F1.

4.57 (curba "b" de f1ambaj din SR 1911-98 ).3.M = 7(".a): Fig.I)2 \1\. lateral conform EC 3 Pentru sectiuni I dublu-sirnetrice. nu este asigurata stabilitatea verlflcata relatia 4.14).4 M = 2837 daN/cm2 <: Go = 2400 daN/cm2 unitare din incovoiere nu depasesc eforturile la f1ambaj lateral al grinzii (deoarece nu este Se observa ca desi eforturile critice.459 (Tabelul F. Exemplu numeric 1 -.. +(c z )2 -C 1t - z 21=1 z 2 9 2 Z 9 ]=683 KN·m unde C1=1. 0.:E tr Caracteristiciie sectiuni! rezulta A.] a momentulul 1825daN/om' incovoietor .3k (ITe = 2400 daNlcm2).86 Calculul elementelor metalice Grinzi plane cu !nima pfinii 87 4.2. lncarcata cu 0 sarcina uniform distribuita p=125 kNlm. t(t f) 600x12 unde ~ =1.132. cu sf}ctiune I. secfiune dublu T slmetrica (rx=Ye=O): tehnice romsn« partlcularlzata pentru Se verifica la flambaj lateral grinda simplu rezemata din figura 4.trdin relatia ITcr.1.b). k = 7(2. -=<"::" Y.5 => <jlg = 0. dublu simetrtce.2. Exemple de verificare /a flambaj lateral I E1. respectiv dupa EC3.M = 1825 daN/cm2 Se calculsaza A.[ [':']'+0' -. momentul critic elastic devine: 2 M =C 7C Elz[ cr 1 fL. Grinda / dub/u-simetricil fncilrcatil cu 0 sarcinil uniform distribuitil IT = M max Ym = 1532 daNI x j. realizata din oiet OL 37. 4.16. ern" ~ ITcr. din EC 3).5. .1- 11 k Y I( k )21w w I + (kL)2GI. Verificarea ia flambaj lateral conform iiteraturii Se calculeaza efortul unitar critic ITerM cu relatia (4. Se veriflca relatia (4.5. tlnand cont de notatiile specifice din literatura tehnica :.16.4 s-au utilizat urmatoarele relatii : Verificarea flambajulu.12 pentru variatle parabolica ---x (Y) ti(tw) [I rJ p=125 KN/m ffI II Tenslunii critice GerM ii corespunde M un moment incovoietor critic elastic Mer: I• 1=6.4.b): IT =~Ym q>g ·Ix Tabelul4. Parametri §i caracterlsticile de rezlstenta ale sectiunii transversale care intervin in calcule sunt trecute in tabelul 4.:. C2=0.16." = 106.i normele romanesti. In tabelul4.0m •I cr 12 == &_:_ = 670 KN·m 8 Se verifies relatla (4.

I. o M . = 1. b3 em" ' e==37. l =~h2. (4.2 Tn clasa 1 => .16. ~ Cfcr.12) pentru S = 1. de rezistenta ale sectiunil transversale a grinzii Verificarea la flambaj lateral conform EC 3 Tabelul4.6.. incarcata cu doua torte concentrate P. 5.5 ~3. fa flambaj conform efortul unitar critic Iitemiurii cu relafia tehnice romane (4. incarcata cu doua forte concentrate Condltlile (4. rezulta ca este asiqurata Cerecteristicile sectiuflii Parametrii !?i caracteristicile sunt trecute in tabelul 4. == 94/25 Calculul elementelor metallca Grinzi plane cu inlma pUna La calculul intermediare: caracterlsticilor secfiunll se aplica urmatoarele reiatii 89 !?i rezultate d/tw = 600/12 se == 3.2. EC 3).00m IP=450 2.5.5 Se calculeaza Atr din relatia: = 83. 4..Rd < Ms.Rd cu relatia (4.16. 88 Clasificarea Talpa cornprimata: Inima: sectiunii c 1t. Exemplu numeric 2 Se vetinc« la flambaj lateral grinda simplu rezemata din figura 4.Rd momentul Ms.989 1 .8 => <l'g == 0..3 __ 12 t .1.4 KN· m Se verlfica 0'= relatia (4.d Mb.b): =1488 OL37. f. Se obtine Mer = 3586.0 1=8.21 = 0.430. = 8. 9· E 8.5 KN· m Verificarea Deoarece conditiile impiedice Mb. cu sectiune dublu T monosimetrice. b3 12 =16000 crrr": '2 ! =_2 2 ==1333. C3 = 1.5 Se calculeaza mornentul critic elastic pentru sectiunile dublu T monosimetrice cu relafla (4. Grinda cu sec(iune I monosirnetrica.11 corespunzator O'crM diagramei M de moment incovoietor: E2.M = n:E => Atr Atr Se veriflca relatla (4.615 (curba "boo de fJambaj din SR 1911-98) kN m77T I: L\. = 2948 daN! ern" §i rezulta Mer = (j or Ym ·Ix = 3624. '. care in sa Se calculeaza in care aceasta nu este prevazuta pierderea stabilitatil generale. =-'-' t .90 => talpa clasa 1 ..:LT =1. + 12 I ·1 ' Sectiunea incadreaza => XLT ~w == 1.77 < 30 r.16.max Ym =915 daN/cmz < Cfcr. Se obtine (rei alia (4. Se calculeaza M~.9.16.d rezulta ca grinda nu verifica cu legaturi la f1ambaj intermediare lateral.046.a): M ~.· .3 k M cr=~Ym <1'9 ·Ix daN/cm2 <G c =2400 daN/cm2 ~!:t= 20~ j y(z) I Fig.120Tabelul F.1 KN· m (pentru C.6.M =2948 daN/cm2 . C2 = 0..43 (pentru curba "c" de flambaj incovoietor din EC 3). s == .20»:.76 < 9· == 50 < 72·f: = 71.J235/240 == 0.b) fiind fndeplinite stabilitatea la fenomenul de flambaj lateral al grinzii. x L IP 2. Clasificarea seciiunii Talpa cornprimata: ~ == 140 = 4.21)..7 cm .18): = 390kN· m < == 562.a).

18): cu t =1125 dabl-rn ~~~=========:~~-I II II I I II II 1. \.. Verificarea stabilitatii locale a inimii . In exemplul 2.eoefieientul de sigurani<1admisibilla voalare. Verificarea la voalare se face pe baza urrnatoarslor ipoteze: tolele dreptunghiulare sunt plane :. clasa talpii cornpnmatej=z Rezulta I+ I I I I 2-2 + i + i + i " i~ Pw W =~ Wply = 0.7.90 Calculul elementelor metallce Grinz! plane cu inima pilna 91 Inima: 72·& = 71. Clasa sectiunii =max[clasa inimii. •• . In cazul In care nu este asigurata fixarea t81pii superioare Impotriva flambajului lateral. prin elementele care alcatuiesc structura.i articulate pe contur sau articulate pe trei laturi !iii libere pe 0 iatura paralela cu dlrecna de actiune a eforturiior unitare. avand In vedere rigiditatea mica a acestora fala de planul vertical de actiune a tncarcarilor exterioare.d fiind Indeplinita rezulta ea este asiqurata stabilitatea la flambaj lateral al grinzii.4.coefieientul de siguran\i'i efeetiv la voalare.85 (pentru curba "c" de flambaj din EC 3) i+ i ~ I I + i + j + I i i 1 : Se obtine : J:LT 3-3 II II II II II II.22) 4.2. ?': 'Y va (4. f=iI==========II=~I II II I I II II 1.. -.09:::> inima clasa 2 t ti 12 -. verificarea la voalare a inimll.0 Nt Oondltia Mb.'. in exemplul 1 ~i rigiditate suficienta pentru asigurarea stabilitatii genera Ie.0 I I "'t a Observatii Grinzile cu inima plina sunt periclitate pericolului de pierdere a stabilita\ii generale (f1ambaj lateral). 4.2. . in care: 't. Valorile acestora sunt date in tabeluI4. Momentele Incovoietoare critice calculate prin cele dOU8 metode (norme romans i?i EC 3) au valori foarte apropiate (diferente sub 2%).6 4-4 I I I I I I + + + + + I I : .673 = 0.4.. 'Y va .Rd > Mo. cu relatla : t. Tabelul4.7...Rd relatia (4.:. . se impune verificarea grinzii la pierderea stabilita\ii genera Ie (flambaj prin lncovoiere-rasucire)..1.respectiv rigiditate insuficienta a grinzii. se efectueaza pe panouri dreptunghiulare avand dimensiunile conform figurii 4.21 <~ = ~ = 1000 '" 71. conform SR 1911-98 In eonformitate cu normativul SR 1911-98.48:::> XLT == 0. Se calculeaza momentullneovoietor Mb.::. 4. Rezistente fa voetere din forlecare . Dimensiunile de calculla 1 + I I I voa/are a to/elor Tolele dreptunghiulare care intra ln alcatuirea elementelor strueturilor de poduri metaliee se asigura impotriva producerii fenomenului de voalare prin metoda eoeficientului de siguranta la voalare.43 < 83'8 '" 82. I b1:::P:J¥I+i Fig. secfiunile de calcul sunt cele brute.6. . Verificarea grinzilor considerate In exemplele numerice prezentate a condus la aceleasl concluzii privind rigid ita tea grinzilor pentru asigurarea stabilita\ii genera Ie .Rd =1358 daN·m>Msd Mb.

25) se t...7.28) uXl"" = kc. intre laturile panoului de tola care se verflca (e=a/b).1' kc.efortul unitar normal maxim dreptunghiulara care se verfflca.factorul de voalare pentru solicitare de forfecare pura.. .comp calculat relatla: t.92 Calculul elementelor meta lice evaluarea eforturilor unitare O"x.b) pentru __ . .eomp . r unde: pentru critic. valoarea maxima O"x1 fiind cea evaluate in fibra cornprlmata cea mai soficitata. in totele dreptunghiulare veritlca se face tlnand seama de coeficientul dinamic 1ji. eforturile O"y se considera uniform repartizate. ~i a eforturilor efectiv de voalare .cr -4-O"Xl.. O"E lungimea (4. (4.O"y.0" xl • 0" y1 + 3..27) unitar normal critic de voalare de pentru actlunea compresiune. se consldera uniform repartizate tolei care se verifica: .24. eforturile unitar~ tangentiale .£!. = In care: O"x1 er . = astfel: ~ unitare normale critice de voalare se determlna 2 0" xt + 0" yl 2 . functie de modulul de solicitare a tolei care se veriflca.efortul Ux1 cr. ...a) unitar critic corespunzator unei fa~ii de tela cu latimea de 1 cm ~i cu b. efortul unitar tangential maxim.cr + (. Eforturile UE -efortul cazul actiunf simultane tanqentiale " coeficientul a eforturilor unitare normale O"x. (4. k.30) 1']= O"X2) O"xl tabelului .23) 1+1'] O"xl (3-11 + 4~Xl._::. cu valoarea-maxlma O"y1 • de siquranta efectivi la voalare se determina astfel: In cazul actiunii simultane a eforturilor unitare normale . la voalare In cazul siquranta efectiv r acesteisolicltan (4.·k a. k. 2 (4.)2 '0' (4. 'cr = k.24. in domeniul elastic (formula lui Euler): O"E Efortul unitar critic de cornparatie O"~. Factorii de voalare ka"k.efortul unitar critic de comparatie .'. _care se Grinzi plane cu Inima pUna 93 - conturul !j?i eforturl Panouri sollcltate simultan la eforturi unitare norrnale unitare tanqentiale u. 1: 0".ccmp se stabileste astfel: =(1378~J (4.. calculat in tela dreptunqhiulara vertfica. =. O"E care se (raportul conform ·k _..29) Panouri solicitate Coeficientul de determlna cu relatia: numai la eforturi unitare tanqentlale . se calculeaza functie de cazul de incarcare ~i raportul 4. . (4. 0" calculat cu relatia: efectiv la voalare se deterrnina = ~0"~1 +3. -factorul de voalare.·k a.2 O"Xl)2 't.1__ . ::.unitare tanqentlale " relatia de calcul a coeficientului de sigurania 'este: . : 1 0" 'Cf 1: - efortul unitar tangential . numai a eforturilor pentru tola In unitare normale O"x.Q'y ~i a eforturilor de siguranta efectiv la voalare se calculeaza cu O"cr.26) Coeficlenfii Panouri solicitate numai Coeficientul de sigurania la eforturi unitare normale cu relatia: unde: U~. eforturile unitare normale O"x se considers repartizate liniar.cornc O"xler 0" xl (4.

1.cr Calculul elementelor meta lice ~G~ri~n~ziwp~r~an~e~cU~inllim~i~p~li~n~a _j95 Tebelul 47 _ cr a. = 1587 +-2-+8. corespunzatoare gruparii de actiuni in care se face verificarea panoului de tola dreptunghiulara.valoarea lui ko..0. ...camp ) lui k 0.3a sau 3b cazul de lncarcare • pentru Q.a) Nr Cazul de solicltars (J'X1 (J'Xl «=a/b Factor de voalare (4. _-_ --_. .1-----------------~ (J'xzl D=a-b I(J'X2 <1 Daca eforturile valoarea 0.crt. k:.b) ~2/3 I "tva pentru actlunea 3b O'x1 tabeluI4.6crc < crcr.~4 4.'1pentru lncarcare nr. l'j·k' + ax In care: n=O. cazul actiunf < 213 simultane a eforturilor admisibilla crx.._=-~-~-·~-..-3!~ l'j + 1.a) Ux1 3a cr c O'er.677 ~ (4.0 + 5.. k . ~1 6 -.33) 5 Observalli: eforturile unitare (J xl> 0' yl :.ay'. se pot considera in calcui valorile eforturilor unitare la mijlocul panoului._-. <1 k.comp. intre O'x1 a=a-b -I Coeficientul independenta de slquranta unitare admisibil crx.32..31. pentru ~=-1.valoarea cazul de pentru 2 (4..~4 a . la voalare O'x1 a eforturilor este precizatin unitare voalare In acestea. _--_ .~. in +10.redus a = J l 1.+~)2.comp 2.04crc: 0' cr. 1.94 unde: a" xt..32.:) +--2.31.cry. eforturile o unitare critice de cornparatie a otelulul din care este confectionata astfel: (J'x1 ku. k~x . cr xl 2 aX1 + 3't (4.'t.47 4 .k' . sau cornbinafii se stablleste cu relatla: O'x1 k 0. .i r se evalueaza pentru actlunile eele mai defavorabile.(1+l'j).comp.redus = 0' c se calculeaza O'x1 0".00 a T - = 4. In nr.. .6.cemp ~ 2 .=(cx.04ac: < Ux1 crcr. daca valorile maxime ale eforturilor unitare (J xt si 't rezutta la capatut panoului.6 cre (unde tola)....( crceste Iimita de curgere unitare critice de comparatie crCT•camp~ 2.87 a 2 coeficientul de siguranta 4 "tva = (4.0.8.crt.0 .1 ku =(1+~). +.b) 1 'II~[~O=~=~~~=l==~~III'~ :[r-_~_1~rk-U-.

w < 1. k. In mod practie se disting doua etape pentru a determina capacitatea portanta la voalare ~i anume: stabilirea capacltatii portante pentru solieitarea sirnpla de forfecare pura :}i apoi . tw mai mica In care: fyw este limita de curgere a otelului inimii. (E r (aid)' 4:__ pentru pentru (aId) ~ 1.2. 30. Metoda post-crltlca simpia Relatiile de calcul sunt stabilite pe baza teoriei liniare a voalarf placilor plane.1 . " Metoda carnpului diagonal de tensiuni de intindere.este Tnaltimea inimii.96 Calculul elementelor metallce Grinz! plane cu !n!ma piina 97 Tabeful 4. Metoda carnpului diagonal de tensiuni de intindere S8 aplica numai grinzilor care in afara de rlgldizarlle de reazem au tn mod obiigatorlu $1rlgidizarl transversale intermediare.w= - .l. (tw)2 este reziste~ta critica la voalare In domeniul liniar 121-J. == 4.este coeficientul partial de siguranta pentru elements care cedeaza prin pierderea stabilitatii: . Considerarea aeestei metode este eficienta numai in cazul in care 2 k. verificarile efectuandu-se prin compararea sollcitarilor exterioare cu capacitatea portanta a elementului structural supus acestor scllcitarl. Metoda postcrltica simpla. . 0.8 carnpul diagonal are 0 anumita inclinare optima.Jk:.corectata" prin intermediul unor relatii de interactiune intre f_?rtataietoare ~i momentul ineovoietor eapabile.cand inimile au numai rigidizari de reazem: k. respectiv grosimea inimii. == 5. 1. d in care: a . . 3 .::.4.00 + (5. k.34). care se determina cu relatiile: f)W J3 [1-0.8..Rd = -·d·tw ·'tba (4. d elastic. calculul se face in metoda startlor limita.2.este rezistenta posterities simpla (Ia forfecare).4· E • .34 . (a/d)<1 . este coeficientul de voalarela forfecare :}i are valorile: . Metoda postcritica sirnpla .ws-a notat supletea raportata a inimii: A. .se poate apliea atat grinzilor cu rigidizari transversale intermediare cat ~i grinzilor fara astfel de rigidizari.8 d.este distants libe/a intre doua nervuri de rigidizare consecutive. .cand inimile au ~i rigidizari intermediare: k "" 5 34 + 'r . fapt care conduce la limitarea distantei dintre nervurile de rigidizare: 1 s.2.sunt lnaltimea.Rd pe care 0 poate prelua inima fara a se produce fenomenul de voalare se calculeaza cu relatia: 1 Vba. in ambele metode inima se considera prinsa articulat pe contur. Rezlstenta la voalare din forfecare Nu este necesar sa se verifice la voalare inimile care au supletea ~ 'YM1 == 1./)W/J3 'ter = d/t w 37. d . verificarea la voalare se PO<3te face eu una din urmatoarele metode: . 0. In EC 3 se stabileste capacitatea portanta la voalare numai la solicitarl de forfeeare pura. Forta taietoare Vba. ~ s.2.625(~w-0. Tnambele cazuri se vor prevedea tnsa riqidizarl de reazem.corectarea" acesteia pentru a se tine seama de solicitarea reala cornplexa in care forfecarea este insotita de incovoiere §i eventual §i de forte axiale. decat 69· E (E = ~235 ) sau in cazul inimilor eu rigidizari cand ~ s. - daca daca - Cu A. i. ~ In caz 'tcr contrar. urmand ca aceasta capacitate portanta sa fie ..8)l ~ daca i: s. in cazul unor sollcitari eomplexe. 2 aId .34) 'YM1 Tncare: 4. Stabilitatea locala a gril1zifor cu inim« plina in conformitate cu normativu/ EC 3 In normativul EUROCODE 3.Jk: .

4.8)} 1 :rs -0/ 'dadi daca - fyw . "0.'-3·'t~b+'l'2 care se dezvolta in carnpul diagonal: in care: 'l' = 1.tw YM1 '(Jbb . 'tbb . valoarea optima pentru YMO in care: $ se poate determina prin iteratie.l!~-1)21 b·t·f·f yf 2 aceea pentru care. i..Rk tw 'O"bb ~ a. cu unele mici corectil: fyw -13 = 'tba 'tbb = daca ».. a Valoarea pentru preluarea ~ = ~ se considers incovoietor atuncl cand talpile sunt cornplet sollcltate grinda.sJ unde: St a~ I I de margine Fig. in relatia (4. Geometria ctimpului diagonal de intindere in cazul panoului s = _2_.sunt la~mea §i grosimea talpll. 99 Metoda campulul diagonal Jle tensiuni de intindere Folia taietoare calculeaza cu relatia: totala .".St) - MNf.. (4. - Fig.8. cos ~ .9). e fiind inclinarea minima diagonalei panoului de inima considerat. Pentru calculul acestuia nu se iau in considerare eventualele reborduri sau intariri ale talpii §i se tine seama de reduce rea acestuia datorita fortei axiale din talpa (Nr. Geometria ctimpului diagonal de intindere Sc [1-0. Inclinarea campului diagonal de tensiuni $ variaza lntre valorile ~ =~ 2 §i este lungimea de ancorare a campulul diagonal de tensiuni (de talpa comprirnata .9) §i se determina i' / I: 2 ~j a ~ . simllara cu 'tba.8 §i fig.s. respectiv tntlnsa . 4. 2': 1.. Valoarea maxima momentului care solicita $ =e se consldera in cazul carnpului diagonal de tensiuni cu dimensiuni maxim posibile (s=a). cu diagonal sin ~ (fig. 4. 4.25·1>'.): MNf. Tn oricare alta situatie valoarea adecvata pentru unghiul de inclinare ~ al campului diagonal (cuprins tntre valorile ~ = ~ §i ~ = e) esle M. sin~ s(sc.Sc . 98 Calculul elementelor metalice Grinzi plane cu inima plina b.35). tf .8(iw-O.25. sin 2~ . . 0. rezulta in final 0 valoare maxima pentru Vbb.esle momentul plastic capabil redus al talpil (fara considerarea vreunei portiuni din inaltimea inimii).25. 4. Vbb.35) s-au facut 'tbb corespunzatoare voalarli clasice a carnpului notatiile: diagonal de tensiuni.Rd =_1_[d. ~O. < 1.36) utilizandu-se complet capacitatea portanta la valoarea clasica (primul termen din relatia 4.8 < i. e = arc t9:! .Rd pe care 0 poate ·'tbb +0.35).Rk .5. Ca alternative. rezlstenta critica lnitiala la voalare.tw foria talstoare prelua un panou de inima se (4.[. ~~~==~~~1======~0 iw2 O"bb F3 este efortul unitar de intindere O"bb=~f. Vbb. a carnpului diagonal (fig. Tn mod satlsfacator sa poate aproxima inclinarea carnpului diagonal ca fiind ~ = 1~ . .se) prod usa de momentul lncovoietor §i forta axiala din element: $ = e.este unghiul de lnclinare g . l [--f'.8 §i fig.8. ·f.35) are doua componente §i contributia §i la fyf.9·(g.este latimea carnpulul relatla: g = d .este limita de curgere a otelulul din talpi.sih~)] capabila Se observa ca aceasta anume torta taietoare capabila capacitatea portanta a panoului.Rd caiculata cu relafia (4.(a . 4.Sc .9.

2 < . la determinarea capacitafli portante la voalare devin operante relafiile de interactiune specifice fiecarei metode de calcul utillzate. .37) nu este satisfacuta se poate adopta pentru incfinarea carnpului diagonal 0 valoare $ mai mare. Sudura dlntre rigidizarea de capat ~i talpa superioara se calculeaza astfel tncat sa preia eforturile Mpl•2 • Fbb ~i Ns2. (a . In cazul in care rnontantul de capat este realizat dintr-o pereche de rigidizari transversale invecinate. dar cu 0 lungime de ancorare Sc corectata: G): O.1 2·t~ a ------+-I I I I ~ O.f )2]. t.38) 0 - ® Mpl I I I ® Mpl in care: Mpl•1 = O. dlspuse slmetrlc fata de inima.9. Fbb = tw . Mpl. t. a . N.fyr'[1-(~f b. in final conditla sa fie tndepllnita.[1_( ~s_3 lb .t f_)2] s e" ys In normativul EUROCODE 3. calculul la voalare a inimii In cazul in care aceasta este supusa la sollcitarl complexe.9) poate asigura ancorarea campufui diagonal de tensiunl. N'3 = VSd -'bb ·tw . b· t. capacitatea portanta la voalare (care va fi mai mica) se determina pentru noua valoare (marita) conslderata pentru unghiul $. . astfel rncat.t.37) este satlsfacuta. Se ~ne insa seama. daca se utllizeaza metoda carnpului diagonal de tensiuni. 'crbb 2 $. .37) in care: Mpl.36). MNS= 0. relatiile de calcul se vor adapta in mod corespunzator.5Vbo Vim s c 2 = __ sin$' +M pl. Ss • c bb • cos" -s. de momentul tncovoietor ~i de forta axiala la determinarea la~mii g a acestuia prin intermediul relatlei (4. .sin $. Sc.fyr '[1_(~)2]. cezut solicifiirii complexe (tottecere. tncovoiere §i forta axiala) - = 0. .25· b•.i M 025. St. in cazul in care condlfia (4. a pl. deci poate prelua forta de ancorare Fbb• daca satisface conditia: . ln cazul in care talpile preiau singure (fara contributia inimii) momentul incovoietor §i forts axiala care solicita elementul.b . =d- . (4.t .crbb (4. d. este limita de curgere a otelului din rigidizare.'.sunt latimea ~i respectiv grosimea rigidizarii.corecteaza" reducand capacitatea portanta la voalare a inimii pentru cazul sollcitaril simple de forfecare. 4.s)g$ .10) cafe . In caz contrar 'Se foloseste pentru calcul metoda postcritica simpla. fys '[1-(b ~S2. In acest caz..2 este minirnul dintre: MNf o .100 'Calculul elementelor metalice Grln%i plane cu inima plina 101 Panourile de capat Panourile de capat (terminale) se calculeaza cu metoda carnpului diagonal de tensluni numai daca rigidizarea (montantul) de capat poate asigura ancorarea carnpulul diagonal.. . Daca la preluarea momentului incovoietor !?ia fortel axiale care solicita grinda partlcipa ~i inima.(d-ss). - v Vbc V CD I Vb6 Atunci cand conditia (4.2 =tw s.b. capacitatea portanta la forfecare a inimii (asa cum a fost prezentat anterior) nu va fi redusa. bs•ts fys S5.. se face cu ajutorul unor relafii de interactiune (figura 4. In funcfie de momentul incovoietor ~i forta axiala (daca exista).sunt dimensiuni conform figurii 4.25·b·t.3 = .5Vbw ------_j- . prin reducerea lungimii de ancorare S5 .fYf Mf tv! 0 tv!r tv! a} Metoda post-critic a simpla b) Metoda campului diagonal de intindere .tf• yf )2] ys :.f S s yo 2 .25. rigidizare de capat (montant) reallzata dintr-o singura piesa (fig. capacitatea portanta la voalare pentru panoul de capat se deterrnlna cu metoda carnpulul diagonal de tensiuni.

a) (4. ..Rd . axlale. care se veriflca.Rdse calculeaza Valorile care MSd = O. se dlmensloneaza conslderandu-le ca .Rd. in situatia limita cand VSd = Vba.Rd){1-(~~:: in care Mpl.36) \inandu-se 4.39. sa fie satlsfacuta conditia: (4.Rd -M"Rd)'[1-(~ VSd _1)2] ba. Vbw. luand in considerare numai inima §i este egal<'3 cu Vbb.42) • Daca: VSd> 0.b) transversala este corect dlrnenslonata daca sunt satisfacute Vbw.Rd. figura 4. semnlflcatie '}i se calculeaza la fel ca in metoda de lnirna adiacente respectivei rezultata cea mai mica.5Vbw. Pentru talpi comprimate care se tncadreaza Tn c1asa 4 de sectiune se ia Tn considerare latimea eficace bert a talpli comprimate.MN.Rd . se va tine seama de influenta rela\ie 'de de lnteractiune: ' fortei taietoare .b VbO din figura Cand este apllcata §i 0 forta axlala NSd se Inloculeste Mpl.102 Calculul efementefor meta lice Grinzi plane cu inima pflna 103 Metoda post-critic a simpla Sec\iunea conditiile: MSd :S:Mf.Rd cu momentul redus de rezistenta plastica MN. forta de compresiune Ns care se deterrnina cu relatia: ' .Rd) .b) MSd §i VSd . .a) (4. Sectiunea .Rdcalculat cu relafia (4.11. Mf. in ambele procedee voalare. (4. (4.44) considerandu-se (rigidizare) este alcatuita din rigidizari !?i 0 anumita . utnizandu-se urrnatoarea Se disting situatille: • Daca: VSd < O.Rd VSd s: VbaRd (4.Rd Tn care: (4. Mf.este rezlstenta de calcul la voalarea inimii prod usa de solicitarea slmpla de forfecare.44) Rezlstenta critica ini\iala la voalare rigidizari.Rd. 2 .40) VSd s Vbb.41.Rdin cazul in MSd s M.are aceeasi posterities sirnpla .5Vba.10. MSd ~i VSd .Rd. cu relatia (4.. Pentru sectiunlle dublu T cu talpile egale care nu sunt solicitate ca '}i de forte tn care: ~.Rd. capacitatea portanta la incovoiere §i f0rta axlala nu trebuie redusa pentru a se tine seam a de forta taletoare (MSd:s:MN.. se va tine seama de efectul conditia de Interactiune: fOTiei taietoare trebuind sa fie satistacuta • Daca: trebuie VSd> Vbw.Rd).rnontantului" latime de inirna.corectata".Rd momentul incovoietor este egal cu Mf. tinandu-se seama de forta axiala din talpl.Rd.Rd (4.Rd). O.Rd unde Vbb.35) in cazulin care in talpl se dezvolta momentul capabil Mf. Metoda campului diagonal de tensiuni de intindere RigidizariJe transversale intermediare Rigidizarile transversale intermediare.sunt VSd ::.36». capacitatea portanta a sec\iunii transversale la incovoiere §i foTia axiala nu trebuie sa fie redusa pentru a se tine seam a de forta taietoare (deci Msd::.Rd+ (MpI.43) seama de valorile pentru MSd '}i Nsesunt valorile specifice Vbb.Rdse calculeaza ca in metoda postcrltlca -1J] slrnpla. (4. • Daca: VSd> O..Rd.41. momentulincovoietor §i forta taietoare care solicita panoul.Rd §i prin urmare MNf=O (relatia (4. Sectlunea transversale se consldera corect dlmenslonata daca sunt satisfacute condltille: MSd ::.sunt valorile maxime ale momentului incovoietor §i fortei taietoare din panoul de inirna. sa fie MSd ~M'Rd+(M~Rd-Mf. 'bb se calculeaza Tn relatia pentru cele doua panouri valoarea Din punct de vedere principal metodologia de verificare nu difera de cea foloslta in metoda postcritlca sirnpla.39. situat tntre doua rigidizari transversale consecutive.Rdse poate calcula considerand Se disting sltuatllle: • Daca: s.rnontanti" comprimati.M..Rd (adtca MsdsMf.este momentul de rezistenta plastic al sectiunil transversale conslderand in calcul numai talplle.5Vba. de calcul la solicitatl de 0 .este capacitatea portanta la voalare datorita fortei taletoare.Rd . = St = 0 §i $ '" ~.. Vba.5Vbw.

9. .11) trebuie sa satisfaca urmatoarele conditli.5·d s3 . figura 4.J2 (4. II l5&t'lt.8 rezulta eforturile unitare critice: 2 01er = 23.t~ 11.13 0'2=-0'1 IJ = -1.. Exempfe numerice de verificare fa voalare E1.J2 \ cr.45) (4. 0. I <D .11. =1898000·c~or = 759.34 + 4.. locale conform SR 1911-98 Eforturile unitare la extremitatile panoului de inima sunt: cr. ° ~ • Sa se verifiee la voa/are panouf central al 1911-98 §i normativul EC 3-1. 1.4.10 ·50". 962 daNI ern": 560717 ' 58142 2.2.104 Calculul elementelor metalice Grinzi plane cu inimii plina 105 -=TO ~ Il5r. 4. I. 2 = 180 = 1.12.inal~mea inirnil). 4. Tensiuni in campul diagonal de intindere . T IT a=~~=1. I l5ct'lt.8.d. cr. in figura 4.57 ._--Er~ numeric 1 unei antretoaze in conformitate eu .:::O.t! daca ~'. tabelul34: ka == 23.34 + 4. I > 1.l5d: I . 4. Se cunosc: MSd ~ VSd Fig.75.7 daN I ern . -- --rt---=tF -~.75d (d . 11 = 100 CY2 o. Momentul de inerfie al unei rigidizari transversale intermediare (calculat fata de axa x-x. k.rnontantulul" se considera cea rezultata conform condifiilor de rezemare.8 (12=-0". Figura 4. (a) Panou interior cre =1898000{~r Conform SR 1911-75.2 = 18 145 daN/cm .57 . '" 6. 107905.13 .2daN/cm2• 5.0.2 4 988 daN/cm2• Cu aceste valori se calculeaza efortul unitar critic de cornparatie: = = (b) Panoude margine Fig.9' 759.4. Seciiunee transversalil efectivl1 (ettcece) a rigidizanlor 107905 daN· cm daN Lunqimea de f1ambaj a . dar cel putin O.~0 = 5. .12 sunt prezentate eforturile de intindere din panourile de inlrna Tncazul metodei carnpului diagonal de tensiuni de Tntindere.3. 100· 0. j% Verificarea stabilitiltii. = 58142 a2 t! daca ~< d . 't = = 290. Ter 6. 0-1800 ---I Fig.:::. Se foloseste curba de fJambaj c.Exemplul SR '" --- .46) d Sudurile dintre inima §i talpl §i sudurile dintre rigidizari §i inima se calculeaza avand in vedere eforturile 'din panourile de inirna corespunzatoare metodei de calcul la voalare adoptate. 759.

VSd Pentru otel OL 37.3.Rd =125967 Coeficientul de siguranta admisibilla voalare este: taletoare.7. pentru O'crccmp.105 daN· cm < MelRd = 233 .34+-( d/t . = 14 I 2.hw/tw 30· E' =100/2=50 -)2 =5.)2 V v'(a./6. nu este necesar ca momentul eapabiJ al sectiunf transversale sa fie redus. Verificarea rezlsieniei la ectiunee momeniutui incovoietor d I tw = 100 12= 50 < 72· e = 71 :::::> inimii: inima clasa 1.1 MSd = 107. fy Clasa talpilor b -t C=_f __ w =140mm.04·O'c' se unde VplRd.Vp1.j9622+3.290. :.7)2 4988 =13781daN/cm2• Verificarea rezlsteniei (forta capabila) la forfecare Valoarea de 'calcul a fortei taletoare. O'c· Se calculeaza coefieientul de siguranta efectiv la voalare: VSd <0. -Jk: .32.WoI·fy 'YMO _ 2 10680·2400 1. nu trebuie redusa pentru a tine seama de efectul fortei taietoare.5 = 5. c I t. rezulta ca nu este necesara verificarea la voalare prin forfecare a inimii antretoazei.7.pentru grinzi eu inimi rigidizate. conditie tndeplinita Tnacest caz.':2. dat de relatia: 0 secfiune de c1asa 3 va fi egal cu momentul capabil -233 -' 105 d a N· cm M 'Rd---et .5.32 =1. Pentru a stabili daca este necesara forfecare.comp.valoarea de calcul a rezistentel V = Aw·fy = 100·2·2400 plRd . Momentul capabil pentru elastic. Daca forta taletoare VSd nu depaseste 50% din rezistenta plastica de forfecare.7 . v va = ~(cr11 0'1cr) + (.67.106 Rezulta: Cicrcomp Calculul elementelor metalice Grinzl plane cu Inlrna pUna Rezulta ea sectiunea inimii. in cazul elementelor sollcitate la moment ineovoietor §i forta datorita prezentei tensiunii de forfecare.1 =58142daN 251935 daN daN O'cr. . I 'tcr Y ( 0'1/0'1C. punctuI8.15.99· -. rezistenta de calcul a secfiunf transversale solicitata la actlunea momentului lncovoietor gi eventual a fortei axiale.) +('t/'tcr)2 v V'(T) Conform EC 3. Deoarece valoarea fortel taletoare este mai mica de 50% din valoarea rezlstentel de voalare din forfecare.edus= .962 ( 18145 2 )2 + (290...105 daN· cm . Vpl.. 4 aId t v va = vv=2. ~(962/18145Y 962/18145)2 ( 1.1. = 2400 daN/cm2• Tn conformltatecu considera - VSd'trebuie sa satlsfaca conditia: s VplRd' plastice la forfeeare: SR 1911-98. unde: e = ~335 = 0.32 +(290.7/4988)2 +(290. F: = 30·0.6 < 9· e = 8.99.. prin urmare stabilitatea locala a inimii este asiqurata. Iimita de curgere este o . 'YMO .67= 76. momentul capabiJ al sectiunll se reduce. verificarea inimii grinzii la voalare prin Tncare v vo(a.4.7 d/tw = 50 < 30· Verificarea stabilitatii locale conform EC 3 Tncadrarea sectiunii in una din cele 4 clase Clasa inimii Raportul tntre la(imea §i grosimea Deoarece E'..7/4988)2 1. clasa talpii] .Jk: = 76.Rd.) §i v va{T) sunt egale cu 1.j3 . se verlflca condltla: d I tw > 30· e .905 .32.j3 .21>vva' - In acesteaz: k =5. transversala 107 a antretoazei este de clasa 1 ::::max[c1asa = .34+( 4 180/100 )2 =6.9 :::::> talpi c1asa 1.

25·b·tf 'fyf .1)·180·1·745=121 909 daN'" 1 219 kN Sollcitari: • MSd= 3000 kN·m./8. .fyf'- YMO unde: Nf. 37.9 .g.9.)( tw 10 ca este necesara verificarea la voalare din forfecare.2. fyw=235 N/mm2. fara sa se produca fenomenul de voalare.Rk =0.4·"/8. fara eonsiderarea aportului inimii este: d=hw=1800 ~. == 5.5 =28°.Vsd=1300kN.6 kN·m b·tf.) =3000.25.Sd 1 ]21=66 080 da~.64 > 1.Rd=1219kN .4. fig.14 = 1. rezulta: E2.58 =87. relatia de verifieare nu este lndepllnita ~i este neeesar sa se apliee criteriul mai exact folosind metoda "carnpulul diagonal de tensiuni". .F. sectiune dublu T. Se cunosc: • Material: S 235 ( OL 37 ).tw 'O'bb . Slnq.58 . 4. ~a~=.Sd=Msdl(h-t. calculata prin metoda post-crltlca simpla este: Vba.64 Este indep!lnita conditla: 37.w Forta taletoare care poate fi preluata de inirna. 2 A.sin<p)]=139 464 daN fi.104/182.~2~00~O' -N I I IOTEL OL 37 (S 235) fy=235 N/mm21 I 11 II ~L25 Lbf=4~91 [rnrn] MNf. Exemplu numeric .J3 Momentul plastic eapabiJ redus al talpii.tw I'M1 "vbb +O. fyw =745 daN/cm2 a - de capacitate portanta la incovoiere a Pentru Xw = 1.em=6. + \j12 - \If =1642 daN/cm2 Lungimea de ancoraj a carnpului diagonal de tensluni este: Sc=St= S = ~. T rezulta unde: (J bb = ~f:".34 + ( 200/ /180 =30 .. Rezulta: \j1 FigA.64 > 1.5=164 383 daN Incltnarea campulul diagonal de tensiuni se poate considera cu valoarea aproximativa: $ = 9/1.Rd -·d = .9. rl/f ~-w :::: 180 ' =1.108 sectiunil Rezulta ca este satisfacuta antretoazel.. conditia Calculul elementelor metallce Grinzi plane cu Inlma pUna 109 "b '" 0. unde panta diagonalei panoului esta 9 = are tg dl a =42°. YM1 .= 8. Sectiunea grinzii. o 1 ·tw '''ba =( 1/1. unde: k. Determinarea rezistentei campului diagonal de tensiuni Pentru "bb II ·1 Iw = 1. 4 r-.Rd =_1_[d. rezistenta initiala critica la voalare este: I2 daN cm --II~·-1 VSd=1300 kN I MSd=3000kN ml I 1 fyw =-·-=505 ~w2 .Rk =27 cm tw'(Jbb Metoda post-critics simpla Coeficientul de zveltete relativa a inimii: ~I 'Aw='yw·"\iv= "cr Uatimea carnpului diagonal de tensiuni: 9 = d -cos e -(a .(g.3 .58 ) MNJ.J3 Se vetitice rezistenta la voalare din forfeeare a unui panou de grinda meielicii cu inima plina. 'bb • sin 2~ =628 daN/cm2 't~b Pentru grinda analizata _:!_= 1800 =180>30 .Sc -sJ sin$=90 em Rezlstenta la voalare din forfecare va fi: Vbb.14. aleatuita sudat.5.[1_[ Nr. 1-1 Deoareee VSd= 1300 kN > Vba.

9 Secilunee eficace a inimii lnlrna grinzii este un element figura rezemat pe doua laturi.64·90=58 ern.30 Ip= 1. 4.16 prezentata in figura 4. be1=23 em.Rd=4 386 kN m . Metoda post-crltlca strnpla Fig. be2=35 em o o Ol Stabilirea clasei sectiurul Talpa comprimata:'£ = 22_ = 8. 0..22) 1 p= i--=-.110 Observatii Calculul elementelor metalice Grinzi plane cu inima eUna 111 in cazul grinzilor rnetalice plane. In aeest caz: \jf::: .4. In general. nu este lndeplinita conditia de verificare a inimii grinzii la voalare din forfecare.64 ( Ap x. clasa inimii}=4 Fig.relatla de verificare .5 ·182.052!2) t E ·k" fy . =1.5!_ = 180 tw 1 Sectlunea distrlbutla eficace eforturilor a gnnzil !iii unitare este ale sunt ~235 =.15.==0.9 MSd=3 000 kN m < Mf.Rd=At(d+tt)fyt/YMO=45.9 r-mO- =1.673. ka =23. avand 0 zveltete relativa ridicata a inirnii. De asemenea este necesar sa se evalueze rezistenta grinzii latncovoiere. Iuand In considerare 4J ::: 2 < 1 .1 fy Glasa sectiunll = max {c1asa talpii.052 1800 10 V2.1To6·23. E3. utilizand metoda .30> 0. la ac(iunea Caracteristicile sectiunl! eficace (efective) ~ zona Se obtlne: beff=0.1 . Caracteristiclle de caleul sectlunll brute !?i eficace centralizate in tabelul4.Exemplu numerlc.5·2350/1. in aces! caz este necesar sa se aplice criteriul mai exact utilizat In metoda "carnpuul diagonal al tensiunilor". exemplifica! tn aplicatia numerica prezentata In lucrare.16. 4. avem: <J1 beff::: P Mf.S Se verifica rezistenie grinzii prezentata in Exemplul simultana a so/icitarii de tncovoiere cu forfecare. solicitat la lneovoiere.386 '107 daN· em=4 386 kN m este Indeplinita. numeric E2. tinand searna de influenta tortei taietoare asupra momentului incovoietor capabil Rezulta :Ap =1.1=4.15 Pentru: Momentul plastic numai talplle este: rezistent al sectiunil transversale.8 < 9·!: E =:> Glasa 1 2.post-criftca slrnpla".5 = 180 > 124 E =:> Glasa 4 tf Inima: unde: E = . 2.

calculata Vba.Rd -.4. uniform distribuit pe laturile inirnii. iar rezultatnta eforturilor unitare in talpi C = .4 cm Rezistenta la voalare din forfecare este: va ti: . momentul incovoietor capabil al qtinzii. utilizand relatla de interactiune: Fig..."21' Sub actiunea Incarcarilor exterioare se produce Yncovoierea grinzii. fenomenul fiind important ln ceea ce Conditia de verificare este Indeplinita: prlveste exploatare inirna pllna.2.64 > 1."8.9'(g. se obtine: 113 =".5-Vb\~. = care poate fi preluata de lnima.Rd=1313 kN Deoarece: VSd=1300 influenta kN > 0.fy ~w =tyw/-.58 '09 f = -:!-. figura 4.e.:Jk: 180 37.5 kN.. 4.Rd VSd = 4453 kN m Pentru - 7e.Rd=656.sin$)]=131 305 daN = 1313 kN Vbb. Rezistenta fa flambaj vertical at til/pH comprimate in planul inimii Flambajul vertical al talpii Metoda campului diagonal lntlns efortului axial.4.64 intermediara: MpiRd Wpl.'= 1.Rd se calculeaza conslderand: .1)·180·1·745=121 909 daN'" 1 219 kN Observatie: cazul in care nu s-er tine seama de influenta for(ei taietoare asupra rezisieniei grinzii la tncovoiere. valoare rezistentei Pentru 0 sectiune cu talpl egale.bba J'3 =745 MSd=3 000 kN m < Mcap= 4 453 kN m Forta taietore de voalare.17 .Rd )'[1_(2.tw Y"11 "bb +O. sin 2$ =507 daN/clll 2 =(arctg 180/200) 12=42"/2. fara sa se produca prin metoda post-critica sirnpla este: d fenomenul 1 ·tw • 'ba =( 1/1.Rd=1219 kN • relatia de verificare nu este lndeplinlta §i se va aplica metoda mult mal exacta a carnpului diagonal intins.5.17.2. 112 Coeficientul de zveltete relative a inimii: Calculul elementelor meta!ice Grinzi plane cu Inirnll plina Cu valoarea 1.fy ·-=4 998 kN m =1. p Latimea carnpului diagonal de tensiuni 9 = d -cose -a·sin$ =95. in absenta VbW. SC=SI=O. daN/cm 2 Vbw.Mf.J3 'cr 'r: _1)2] .5· 'bb .tw '(Jbb Deplasarea brusca a Hilpii comprirnate catre irurna este cunoscuta sub denumirea de f1ambaj vertical. este necesar sa se tina seama de fortei taietoare asupra capacitatii portante la fncovoiere. $ = 6/2 Rezulta: IJI = 1. rezult. 4.'.12 Mcap In YI~l YMl Deoarece VSd= 1300 kN > Vba. siquranta a tn cu grinzilor VSd=1300 kN < Vbw.Rd = Weft .' =6117 kN m. pentru seciiune clasa 4.Rd =_1_[d. d/tw 37. lew Mcap M'Rd + {Mpl.I = orA! produce un efort unitar de compresiune Un. ar fi: 1 MO.Rd.

18(b» se obtine diagrama tenslunllor rezultate pe latirnea talpll com primate (fig.114 Calculul elementelor metalice Grinzi plane cu Inlma pfina 115 Datorita necunoasteril precise a rigiditaiii mediului de reze~are .cat~it ~in inima deforrnata. prin suprapunere cu eforturile unitare rezultate din actiunea lncarcarilor exterioare (fig. respectiv S.:: Presupunand 0 marime o. At ::. t:l =-E(4. (12p dX) ~ = 2. Alungirea specifica totala va fi in acest caz: O"c + 0". 4. lnfluenta tenslunilor rezlduale din sudare asupra flambajulul vertical Considerand ca tensiunile reziduale din sudare au 0 dlstributie care poate fi aproxirnata prin diagrama din fig.1.:: 0.5 CJe(acceptata tn literatura de specialitate) Se obtine 0 reducere a supletei lirnita fata de situatia In care nu exlsta tensluni reziduale cu valoarea: 1 r. sltuafle care apare dupa ce materialul din talpa p hi atinge limita de curgere. La evaluarea rezistentei inimii pot fi avute in vedere de asemenea Influen~a tenslunllor reziduale din sudurile de asamblare ~i a eforturilor unitare locale din actiunea sarcinllor concentrate aplicate la nivelul talpll comprimate. cu luarea in considerare a prezentei tensiunilor reziduale din sudare. 4.47) S6 obtme condltia de a nu se produce flambajul vertical in sltuatia prezentel tensiunilor reziduale din sudare: (4. valoarea s rezultand mare (pentru CJe 2400 daN/cm2 !]i At.51) Tnlocuind Et din in relatia (4.17.5AIrezulta s= 830) .82.(4..19 2]ti . figura 4.s.47) rrrrrtrtrrrttrrrrtrrrrtrrrrrrrrrn R =2'O"t Tnlocuind ·At .perfect plastice a otelului (diagrama Prandt).W61 = T Flambajul vertical al grinzii nu se va produce daca torta de compresiune R este mai mica decat forta de compresiune critica a .19 se reprezinta relafia 0-£. E·A Se obtine condltla limita adrnisa: i l nE 2 Fig.. se obtine: (4.18(c». == 0. va fi : CJ CJc~--·----~----------. respectiv: 20"~. 4. msa ~ valoare aproxlrnativa a rezlstentei inimii se poate obtlne presupunand ca ea lucreaza ca un stalp dublu articulat de lungime hi. ~i o. 4.18(a). forta radiala de compresiune care apare dupa deformarea grinzii din incovoiere.:: O.82·s .= ae.IU). 4.l.48) b) ~==J.50) unde: Se constata ca pentru cazurile obisnuite aceasta conditie nu este restrictiva.49) 12(1-tL2).al.barel comprimate" de lungime hi ~i sectiune t x dx . in ipoteza cornportarli perfect elastlce .5 . .:: 0. .. 0 analiza exacts a acestei probleme nu este pra~tlc p~slblla. dx (4. Porta crltica de flamba] vertical Daca se consldera 0 portiune de grinda de lungime dx..18 Fig.(~:) de a nu se produce flambajul vertical al inimii exprlrnata in zveltetea Tn figura 4.

Atc = Al. k = 0.' 116 Cafculuf elementelor meta lice T I Grinzi plane cu inlma plina 117 Flambaju/ verticet In conformitate cu normativu/ EC 2-3 Pentru a preveni fJambajul talpil comprimate h.a) (4.20. in cazul tncarcarllor cu forte concentrate.53) tenslunllor locale prod use de fortele concentrate pe talpa superioara a grinzii se verifica efortul 0' y: In cazul unor forte concentrate cr =-'-<cr y lI/'P d. Valoarea coeficientului k se consldera astfel: k = 0. verificarea in zona de (4. daca la talpa superioara (comprimata) a grinzii. este un fenomen de care trebuie sa se tina cont in cazul grinzilor cu inima plina filra rigidizari transversale §i longitudinale.. supletea inimii rezulta din relafia: cu talpa comprimata pe fata concava. Tensiuni locale din tone concentrata + - _ __ Eurocode 3 Daca grinda cu inima plina este solicitata transversal !?i la un moment incovoietor. grinda sa fie prevazuta cu rigidizari transversale. ' Condi\iile privind limitarea supletil inimli nu sunt insa severe nici atunci cand se line cont de innuen\a tensiunilor reziduale din sudare. _ I I I cry b. ItJ Flambajul vertical al grinzilor cu inima plina.daca se foloseste momentul elastic rezistent (talpi clasa 3 sau 4). de distributie a fortei concentrate.20. respectiv flambajul talpii comprimate in planul inimii.~ L_____ (z) d I I I I _j _ . Rezlstenis la actiunee . ._ x Fig.54) \j/.7 . 4.56) Observatie: eforturile unitare 0': !?i cry se iau cu semnul fiind "defavoraolla" lor.P eforturilor unltare echivalente reazem la grinzile continue.58.coeficientul -Ia~mea dinamic pe~tru actiunea directa a fortel.ftl al lnlmii trebuie sa satisfaca urrnatorul criteriu: in planul inimii.3 . condltia de neproducere a flambajului vertical este deosebit de severa.58. iortelor locale concentrate • Aceasta verificare este necesar sa fie efectuata tncarcari concentrate importante la talpa comprimata.2. fyf = Oc -limita de curgere a otelulul din talpa. in care: P IV = 1. k = 0. unde r este raza de curbura Observatil: a talpii comprimate.daca se foloseste procedeul articulatlllor plastice (talpi ciasa 1). unitar (4.aria talpii comprimate.6. raportul hw/tw = Norme romene Verificarea .55) unde: Aw = Ai . rezistenta 4.57) unde: (4.forta concentrata apltcata. in cazul in care sa aplic? . I It/. Daca grinda este curba in elevate. a simultan Ia 0 fOrla concentrate secfiunii se verifies cu relafia: (4. figura 4.aria inimii. motiv pentru care se recornanda ca eel putin in dneptul zonelor de aplicare ale acestora. d=b+2·t Verificarea eforturilor unltare echivalente cu relatia echlvalenta: in dreptullegaturii intre inima ~i talpa se face verificarea (4.t i - a (4.daca se foloseste momentul plastic rezistent (talpl cia sa 2).b) .4 .55 . nu se apllca incarcari concentrate.

21.22 kf = 3.a) (4..5 1 Ie (4..1 11 2 Fig.60.b.lungimea incarcata efectiv.forta transversals de proiectare. I W " == Wg =. Fig..61) 1112 - -10.momentul incovoietor de proiectare.a) . Wefl=Wg). Figura4. Iy. Fsd .5 80 (70)2 7.5+ 2(h..::!LIl!l I IOTEL pentru forte aplicate printr-o talpa ~i preluate prin rezistenta la OL 37($ f. pentru forte aplicate printr-o talpa 9i transferate prin lnirna la Caracteristicile Iy = 132 283 ern" sectiunli: cealalta talpa.s+Vz. Gri~da este solicitata la 0 (oTta concentrata FSd=1S0 kN §i un moment incovoietor Msd=540 kNm.a. = 6 + 2 {h...4. 4.22.~ Clasa sectlunll transversale: talpa: c 90 -=-=45<9&=9 t 20 ' ~ = 700 = 70 < 721:= 72 tw 10 ) =:> sectiune clasa 1 "11 I a 11"' -! FSd V.=235 Nlmm 235).L = 3575cm3 en 37 Se calculeaza termenii care intervin in relatllle de calcul: Lungimea lncarcata efectiv. .modulul de rezistenta efectiv. 0. Lefl . (IJ.lungimea efectiva pentru rezlstenta.21.w o oaca k.b) A =~Iytwfyw Fer Fer ( I Coeficientul ki este functie de tipul de aplicare a tncarcarli.. r- = 0. Grinzi plane cu inima plina 119 in care: Exemplu numeric-tncerceri concentrate Se verifica rezlstenie in stadiul limita ultim pentru inima unei grinzi metalice evend sectiunea trensversele data in figura 4. Figura4.59) J I ~ I XF=-::.. J- forfecare a lnirnil. =6+2 XF s 0.21. a) rI-§_.53 (cazul Fig. incarci!lri locale concentrate inima: Sectiunea transversale fiind tncadrata in clasa 1 se opereaza cu sectiunea bruta (Aefl=Ag.9kfE-L e r~------l) MS<I=540J~ .s=F. Iy.• Ii hw (4. (".118 Calculul elementelor metafice Msd ."150 kill 1-1 Lungimea efectiva pentrl! rezistenta se determlna cu relatla: Left = X1dy unde: (4.se calculeaza cu relatla: Iy = s+2tl(1+ ~m1+m2) (4.-)2 d aca XF > 0. fyd = fyl Yt~1 -limita de curgere de proiectare a otelulut.. astfel: k.02 .i b) FSd ' 5. 4..c) I !--~_J. Weft .5 l.21.60.60.

25 rezemat pe doua laturi.b). efectlva de rezistenta: XF = O.:_erifiea relatia (4.1·1 Oa. (rel. Se cunosc: material S 235 ( OL 37 ).74 < 1.120 Calculul elementelor metallce Fer = 0.57) privind rezlstenta eoncentrata: 0. jJlJJJm I. 4.052 175 15 2350 2.23 4 000 ill ==I Len Se calculeaza = 0.8 d 120 E :::>c1asa 4 Se . e '" 17.20 Seciiunee eficace a fa/pii comprimate Talpa cornprirnata este un element solieitat la cornpresiune unlforma.81 (reI.24.8 ·0.02(7 .626 Seciiunes eficace a inimit Inima grinzii este un element figura 4.·20 1 235.0.66 < 14 £:::> clasa 3 .106.58. clasa inimii}=4 + 0. solieitat la incovoiere.4.----.' 1 °)2 LU! 1l'llJI.35. = Rezulta lungimea . { clasa talpli.67 <1 t.= 0.8· 111 + 112 = 0.b) .1. ® ~bp~=~1~7~5 __ ~ • U1 = U2 • • coeficientul de voalare - A.58. 4.--- ® compresiune Fig.60.052- b..(132283/35) 15000 112 = 0.20 <1 (reI.4 la ineovoiere ~i foria Clasa sectiunll = max. tncsrcsree §i seciiunee glin:zii (fig.inima ~i f]2: 540.104 111 = (2350/1.23 ).626 p=1 • Xp= 0.= 1 Grinzi plane cu if)ima plina brxtr 121 203310 daN (reI. =1.67 inimii solicitata = 0. Exemp/u de evaluare a stetilor /imita ultime Se evelueeze starile limita ultime pentru 0 grinda metalica cu inima plina.60.5 = 11. sectlune dublu T alcatuita sudat. schema staticii.62 ·57 = 35 em 1.~1 = 0.a) Inima: f: < - fJ1 la nivelul de legatura talpa . 4.1 =0. 0.43 --= ·k G . rezemat pe 0 singura latura.62 05 m 11 11 ~~oo 14000____j 12000 Fig. rezulta = 0.~. 57 ·1· 2350 203310 .24 = 1. . PtE frlty ka = 0.1). .5 (2350/1. Caracteristicile sectiunii eficace (efective) Stabilirea c/asei seciiunil .4.e) ~ = 235.1).4.53·2. T a Ip a eornpnma t-'10 a.43 < 0.1 ='20' "m2 =0.U I ! II IIITLLLDJ}p =98 A.9·7.== 150 > 124 t.4. figura 4. Observatll: Verificarea privind rezistenta ultima a inimii grinzilor metalice solicitate la rncovotera §i forte concentrate apllcate in planul acestora se face prin utilizarea unei relatil de lnteractiune in care se line cont de sectiunea efectiva pentru determinarea eforturilor unitare normale din incovoiere ~i de evaluarea unei "Iungimi efective de rezistenta" pentru repartizarea actiunii fortei concentrate.673.

6 berr 2.737·60=44 em.0.1 1 =118550daN=1185..p _ A.10. este: MCRd= ~p= 1.M._1_= 7628.A.J3 1 .\jI). Wei' R = 8174·2100 = 1716 ·104daN -crn ==1716 kN· m .. = 8174 ·1600 = 1308 ·104daN -crn = 1308 kN· m .fy . 2.fy . be2=26 em Eurocode 3 Valoarea de ealeul a rezistentel plastice la forfeeare. Rezistenfa sectiunii sectiunii .1._1_=96·2350 YMO .Rj =96·1300 =124 800 daN ==1248 kN-M.673.Rd = Welf . 123 Calculul elementelor metalice Grinzl plane cu lnima plinii Pentru 4J:::: cr2 < cr.26 Seetiunea eficace a grinzii !?i dlstributla eforturilor unitare este prezentata Tn figura 4. 4. T -{ cap - Ai' ta = 96 ·920 ==88 320 daN == 883..1 . Evaluarea rezlstentelor . . avem: beft=p ·be= p-b.08 MO.104 dabl-crn= 1 629 kN·m > 0.5kN Norme romene Caracteristicile de calcul ale sectlunil brute 9i eficace sunt centralizate in tabelul 4. be1=0.RA A1. pentru secfiuni de clasa 4.4 beft.~ zona inactiva _{Wei .L.22J A.1 sectiunli transversale la 1629 .737 Nottne romene Meap - . 122 '.R. V ptRd =Aw . be2=0.26.SL . rezulta p = (1.2. be1=18 em.p 1 = 0.J3 . Eurocode 3 Rezlstenta de calcul (capacitatea portanta) a incovoiere monoaxlala. 2350_:!_= YM' 1.9. ~ y' .M.2 kN M. cr. / (1.~ 2. 1. ka =23. Rezistenta sectiunii transversale la forta taietoare Se obtine: beff=0.S. fa tncovoiere monoexietii transversale In acest caz \jI = . Vp1Rd ' ZG=23 este: ~-J ~1 Fig.

80.S.10 daN. Se calculeaza : _ C2=0. ~w • Wpiy • fy avand in Aw .J28. tara a sa produce fenomenul de voalare. momentul critic elastic este: <pg(A.0. .1.66)= 7612 daNI = Ai 0" eLM = 1.10724 2 6 138.3.8174. 0.RA 125 2. • Wpi Y • fy IMcr .10 .m-M.= 'er d/t w 37. Rezistenla te flambaj lateral (deversare) = 96.039.824.L._1.57-M.2400 = 1118..9252.82 => Eurocode 3 Pentru sectluni I dublu simetriee.34+ ( 4 200/120 )2 - 6.1·1 0 .8 1200 )2 =84.120.1+0.58.Jk: __ &§___ ==1.~).34+-( aId --)2 4 =5. rezulta: 'ba == -'_.10 6 .5=28.S.3 I'YMl =0..15 138.A.R.466·Yp=0.) = 0. Rezisten1a fa voetere din forfecare In care: 2 n Elz = (kL)' 1[2 ·2.662 +3749 \ -28.104daN -crn = 1118 kN'm-M.400 10724 4 2 ·100 3749 Tcap (.4. cr =(1250 + 950 ).75+60·0.3'1 0 daN·cm 5 Forta taietoare care poate fi preluata de inirna . .(100 1.54 37.55 STAS10108/0-78)=0.Rd = XLT.R.54> - 09 1.c.80 Deoareee .55.2.25 ./3 Aw == _YW-.y=2 (35'1.y I WP1y Se calculeaza coeficientul de zveltete relativa a inimii: 120/ unde: Wpl.77 13. f ~=794 daN I em2 vedere Rezistenta de calculla deversare (capaeitatea portanta la incovoiere pierderea stabllitatii prin ineovoiere laterala §i rasucire) va fi: Mb. '" 0.10 Deoareee (Tor> Oc se calculeaza daN·em=6222 ocr' : kN·m t O"E==(1378-)2= d M.S.94.:: 693 kN =1303 kN'm Norme tomene Y=0.662 . _!!!_ e2 == 39.M (1-0.2350/1.459.94'104 daN 400 Eurocode 3 em d 1200 -=--=150>30"ka tw 8 C1=1..8174.66 Vbe. 4 2.L. 571 =96 -=41527 1. calculata prin metoda postcritica ·'b8:::'1.(100 a2 d ti)2 = (1250 +Jl.61.77·84.32 daN".2400=1079.. 0.4.2400) = 2211 daN/em 7612 2 .54 => 'Xu "LT = 0.824·9259·2350 • 6166·10 4 (.466·61. I k=kw=1.4=571 daN/em 4 M cr=O"cr Wei =7612. -M.4daN/em 680 kN tcr=96·709=68 064 daN'" cr~r.25~)=2400 = O"cr.Rd = -·d·tw 'YM1 1 1 Norme romsne M.824 )=9 259 em 3 c: a" =78 unde: k r 5.(..em=1079kN.L.1 =130.77 AW =1.A.J6.8)2 = 709 daN/cm2 1200 .4-1·.~24 Calculul elementelor meta lice Grinzi plane cu inima plina 12.9259 .VI eff.106 A~ = n --V 2211 {<pg (A~ eurbab-SR1911-98)=0.8·794 • simpla este: =69295 daN. 415 kN 2 2 = K. Tcap=AI' ( 1378·-.8'30 :. L=1200/3=400 _7628 ~ .5'60.~-eurbaB Wei ·O"cr.M 8174 ·2211 =1807 ·iO'daN = -cm = 1807 kN·m MFL =min ( cp' 9 W el '0" c = {0.57.0.8174=6222.M O"c(1-0.132. 'O"e =6. ALT = ~~w ~f 1.5 502 720 ern" 'er t.

Aspecte generaie Grinzile podurilor de §osea se caracterizeaza prin prezenta unei talpi superioare late . tola rigidizata a platelajului conlucreaza cu inimile grinzilor principale . respectiv coeficlentli 13.126 Calculul elementelor me!alice Grinzi plane cu inima plina 127 2. • rezistenta sectlunll transversale la f0ria taietoare: • rezistenta la flambaj lateral (deversare).55(2. in cazul grinzilor metalice cu platelaj ortotrop. • rezlstenta la f1ambaj vertical al talpii comprimate.3. Uitimea activa a talpilor grinzilor metalice in conformltate cu normatlvul EC 3-2 4. Rezistenta la aCfiunea forte/or locale concentrate Aceasta verificare nu este necesar sa fie efectuata deoarece nu se tncarcari concentrate la talpa cornprimata. " rezistenta la actiunea fortelor locale concentrate.11. 4. iar anumite caracteristici se calculeaza tn functle de sectiunea eficace (efectiva) a grinzii. in acest paragraf fiind prezentata metodologia de calcul propusa in normativul EC 3-2.. 4. care ia tn considerare excluderea zonelor inactive datorita fenomenului de voalare locala a tablelor care intra in alcatuirea sectiunii.1 propuneri de calcul a latimii active de placa.er~fi:::o5n:i:::ntru t. Pentru simplificarea caleulelor de rezlstenta §i stabilitate (start limita de exploatare §i oboseala) se Inloculeste laiimea reala a placll (sollcitata neuniform) printr-o latime redusa (solicltata uniform) denurnlta latime activa (efectlva) la incovoiere (fig. fyf 2350 0.10'). urmareste sa surprinda mult mai bine comportarea reala a grinzii sub actiunea lncarcarllor de calcul §i implicit la obtinerea unei siqurante mai ridicate in exploatare a elementelor proiectate.12. -k(~)'VA: 1&=0.2.27.11 fcr. se determina cu ajutorul relatiilor prezentate in tabeluI4.8·120 =665 1. tensiunile din Tncovoiere nu se mai repartizeaza uniform pe laiimea acestora.27). apllca Concluzii Calculul grinzilor cu inima plina la starl limita in conformitate cu normativul Eurocode 3 presupune efectuarea urmatoarelor verfficari de rezlstenta: II rezlstenta sectlunil transversale la incovoiere. 4.3.5·35 conclna de rezistenta este Indeplinlta 2. Rezultatele obtinute in exemplul numeric sunt centralizate In tabeluI4.i de asemenea tola conlucreaza cu nervurile Icngitudinale §i transversale (antretoaze) la preluarea solicitarilor din incovoiere.5. fiind Indepllnita conditia: b Eurocode 3 Pentru ea fenomenul de flambaj vertical al talpii comprimate tn planul inimii sa • nu se p::t: :rEdu)~ei&v.6. fiind maxime ln dreptul inimilor §i minime la mijlocul distantel dintre inimi (respectiv rigidizari longitudinale §i transversale daca ne referim la conlucrarea acestora cu tola). Tabelul 4. Distribuiia eforlurilor unitare pe talpa In llteratura tehnica de specialitate exista un nurnar foarte mare de metode . . • rezlstenta la voalare din forfecare.3.Tn cazul podurilor sectlune deschlsa. In cazul talpllor late. Rezistenta fa flambaj vertical al talpii comprimate in planullnimii 4. Verificarile au in vedere tncadrarea sectlunii grinzii Tnuna din eele patru clase.62) o bell beff Fig.1. sau prlntr-o latime mare a ambelortalpi in cazul grinzilor cu sectiuni casetate. Latimea efect/va pentru star! limita de exploetsre §i obosealii in conformitate cu normativul EC 3-2 laiimea actlva de placa..{y}:iy = beff • cr ma< (4. - lfyfVA:' talpa comprimata clasa 3 sau 4. Calculul de rezlstenta (mai laborios decat cel aplicat in metoda rezlstentelor admisibile).1.

Seciiunee transversa/a a tablieru/ui este un cheson deschis pe doua gnnzl principale cu p/ate/aj metafic ortotrop. .pentru 13<0..aria rigidizarilor (nervurilor) longitudinale.29.28.. evaluate ca fiind distanta intre doua punete consecutive unde momentul incovoietor este zero. SCHEMA STATICA Fig. 2500·k' 1_)+16.70 Momente incovoietoare pe reazeme de capat unde: Toate lui k Fig.2: c .30. 128 ~. lungimile efective La se pot determina din Figura 4. figura 4.grosimea tolei (talpil): Le-Iungimile efective. Dlstrlbutla eforturilor unitare pe latimea talpll datorita efectului "shear lag"..3.!!II~-----------.25· (13 - 0.2: Ci'min = 1.. 4.-----------------------------------. este exprimata prin relatille: 4. Schema statica a grinzii continue este prezentata in figura 4..-===~.. Ci'max ...5 ori fata de deschiderile adiacente 9i consolele sunt mai mici decat jurnatate din deschiderea adiacenta.a) (4.65.64) In care: Asl.--~.3. t .70 . . L LJ ~=~2=----~--~~----Diagrame de moment incovoietor cu varf 1 1+60 ..28. 4.29. = crmax (1f r 1 1 (4.30 Gmin=O.20).~--. figura 4.70 > 0. Variatia factorului f3 (4.l2! Diagrame de moment lncovoietor fara varf 0.. -----!I!!!!!!!---.27.65. ~ Calculul elementelor mstallce Grinzi plane cu inima plina 129 • pentru f.02-0..02-0. . in cazul in care deschiderea este mai mica de 1.63) (4.b) Fig.pentru {3>O._ . Exemplu numeric Se evstueeze /atimea activa (efectiva) de p/aca ortotropa.(k __ . aceasta constituind talpa superioara a grinzii metalice pentru un pod de §osea cu trei deschideri. 4.70 > 0..k2 0.

34.-r-- 1 tJ I 1-22 120 11 ~~ r-_ ~ I 151____j /1' ~ . figura 4..32 ~ . 4.11. iar nervurile longitudinale reduc coetlcierttii ~ cu 10-15%.20).34 Observatll: Evaluarea la\imii active (efective) de placa in cazul grinzilor metalice cu talpi late.33.13 2_7Q ____ ~ -'- Fig.:.25·(O. in aces! caz. In cazul grinzilor continue lungimea efectiva este mica in dreplul reazemelor inlermediaB [L. Le.130 Calculul elementelor metallce Grinzi plane cu inima plina 131 • Se evalueaza coeffclentii aD pentru zona in consola . b·2700 Fig.31: • 4. figura 4.13: 13. respectiv laiimile efective de placa.. aria riqidizarilor (nervurilor longitudinale) $i lungimea efectiva L. all0- 1+ 17· 20 ·1 == 119 540 ·1.25· (0.32. fig.45'crmax cr~iO 1. Tabelul4. 4. 4. in conformitate cu normativul EC 3 . la\imea activa in zona reazemelor intermediare se apropie de 50% din lalimea efectiva a platelajului. calculand in prealabil coeficientll k ~i 00. este mai mica.45·crmax E Fig.crmax ==O. • Se calculeaza lunglmile efective trei deschideri: 4.0.20). cr I: • Se evalueaza coeficientii k S.33 4. prin urmare in aceasta zona conluerarea inimilor ell piatelajul ortotrop se manitesta pe 0 la\ime de placa mult mai mica cornparativ cu zona dintre reazeme (campuri).77 . . functie de latimea raata a placii (b). Diagrama coeflclentllor 13 pentru zona camp (II) este prezentata In figura [3]. b. se face prin determinarea coeflcientilor ~. Exemplul de caleul prezentat arata ca. cr~IO =1.Part 2. (prin care se line cont de schema statlca $i diagrama de momente tncovoietoare pe grinda).56-0.55·crmax{1-tJ +0.i tabelul 4.25(l.. 4.n . tola cu grosimea de 15 mm fiind rigidizata cu nervuri longitudinale de 200x10 mm.I ~i centrale . .+l2)].II (dintre grinzile principale) ale platelajului. pentru grlnda continua cu • Se exempliflca distributia tensiunilor pe reazemul intermediar. Coeflcierrtii ~ sunt CU atat mai mici cu cat la\imea talpilor.5 ' 30 40m 10 60m Fig. este mai mare !?i lungimea efectiva.71· crmax = = crx== (crmax -crmio){1-tJ +crmin= 0. =O. crmax 0.

47 12004. I. 1996. MAZILU. ORGHIDAN. JANTEA. Universitatea Tehnica Tlmisoara. I. MOGA. MOGA. 12. Bucuresti. N.: Teoria l}i calculul placilor ortotrope.JUNCAN. Calculul l}1 proiectarea E. 5. GUTIU.. Romanian norms . MATEESCU. C. Acta Technica Napocensis nr. T. 2000 6. VARLAM. ILLE. lasl.. ORGHIDAN. $t. 2. TOADER. 1997. I. M. C.C..T. R. IEREMIA.Euroccde 3. Vol. Vol. BOLDU$. SOAREA..C. Tehnica. 11. BONDARIUC. 1984.D.: Constructii metalice.MOGA. BANCILA.. P.-N. F. VARLAM.MOGA. P.C. BIA. Alcatuire §i calcul. F. MOGA. 2003. . Bucuresti.. V.P.: Stability of laced compression members. :Constructii D. E. Exemplu de calcul. Suprastructuri platelaj ortotrop.P. 1983 4. C.. D. I. N.Eurocode 3... 1980. P. 9.P.-N. T..: constructll metalice.. U..: Poduri metalice:Probleme de stabilitate. COMISU. Bucurestl..: Podurl meta lice. C. V. 1983. Ghid de prolsctare. C.... UT PRES. M. 13.: Poduri rnetallce. .. P. lasi. TOPA.Bibliografie 133 BIBUOGRAFIE 1.. 2001. P.D. CARABA. CU 7. GUTIU. $t. Romanian norms . GUTIU. C. JANTEA... 2004.... 8.: Poduri metallce. P.T... 3. MOGA.. elementelor din otel. $1.MOGA. MOGA. DALBAN.. $t. N.47 12004. U. metallce. GUTIU. Structuri. 10. 1983.: Stability of battened compression members. V. Acta Technica Napocensis nr.: Poduri metalice. E.: Poduri metalice. E. Cas a de Editura Venus. II. C. Casa Editorlala "Demiurg".: Rezlstenta materiale!or l}1teorla elasticita~ii. I.T. JUNCAN.

*** Seminar on EUROCODE 3. Prescrlptll 18. CNCMET. 1994. euaocope i. *. *** SR 1911-98. *** Proiectarea structurilor standard. Part lll.78. U. Proiect de .PRES 2005.T. Tlmisoara. Prescrfptll de proiectare. 19-20. Tempus Phare Project 01198. E~emple de cal cui. 1993. Design of Steel Structures. Part 2. 91/03. *** EUROCODE 3.T. 1993. Tempus 4502-94. Doc. Design of Steel Structures. 23.* de proiectare.* EUROCODE 3. $t. 19. Basis of Design and Actions on Structures. Bridges. Cold formed gauge members and sheeting.3. CEN I TC 250 I SC 3. *** STAS 1010810 . 1997. Part 1. Tlmisoara. 25. *** STAS 1844-75. 26. 1998 metalice de pod uri la stari limita. Bazele prolectarl! elementelor. Poduri metalice de cale ferata. U. 2001.C.134 Calculul elementelor meta lice 15.. Verificarea prin calcul a elementelor de constructll metalice ~i a imbinarilor acestora. 20. *. GUTIU.: Pod uri metaliee. Tempus 4502-92. Part 1. *** Normativ privind prescripliile generale de proiectare. *** EUROCODE 3. 16. Indicativ NP 042-2000. 22. Buletinul constructillor vol. 21. 24.. t:alculul elementelor din otel. P. no. 17. *** Seminar on EUROCODE 3. 1995. MOGA. Poduri metaifce de ~osea.B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful