You are on page 1of 5

PARAFIA MATKI BOŻEJ

CZĘSTOCHOWSKIEJ
Biuro Parafialne czynne:
3100–18 Mile Rd. Sterling Heights, MI 48314 od poniedziałku do piątku
Tel.: (586) 977 - 7267 * Fax.: (586) 977- 2074 10:00am - 12:00pm
Sala Parafialna (586) 977– 7379
1:00pm - 5:00pm
www.ParafiaSterlingHts.org
sekretariat@ ParafiaSterlingHts.org w soboty
10:00am - 2:00pm

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: ks. Sławomir Murawka - proboszcz, ks. Wiesław Berdowicz—wikariusz,
ks. Mariusz Lis - wikariusz, ks. Stanisław Drzał - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

IV NIEDZIELA ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY


WIELKANOCNA Nasza odezwa do Parafian o wsparcie mate-
15 MAJA 2011 ROKU rialne przewidzianych remontów w naszej parafii
wydała już pierwsze owoce, zebraliśmy ponad
Co mamy czynić?
$4000. Jest to jednak tylko początek tego co po-
Pytanie skierowane do trzeba. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za
św. Piotra w dniu Pięć- utrzymanie parafii, to nie powinno być troską tyl-
dziesiątnicy jest nadal ak- ko księdza. Wygodnie jest stać z boku i żądać,
tualne. Wielu współcze- a od siebie wymagać niewiele. Oczywiście nie każ-
snych ludzi ustawicznie dego stać na taką samą ofiarę, ale żeby ofiara była
stawia to pytanie: „Co mam czynić?” Niewielu ofiarą to powinna być odczuwalna dla ofiarujące-
jednak chce posłuchać odpowiedzi udzielonej go. Komitet wsparcia remontów organizuje ban-
przez Piotra: „Nawróćcie się…”. Wielu bowiem kiet - zbiórka pieniędzy 4 i 5 czerwca, z którego
twierdzi, że nie mają się z czego nawracać, bo nie dochód przeznaczony będzie na ten cel. Niech to
popełniają grzechów. Inni nie chcą się nawrócić, będzie wyraz naszego poparcia dla Księdza Pro-
boszcza, że jesteśmy z Nim, że nasza parafia nie
bo musieliby „stracić” zbyt wiele, zbyt radykalnie
jest nam obojętna, aby mógł więcej sił i czasu po-
zmienić swoje życie. Jeszcze inni w ogóle nie chcą
święcić naszym duszom a nie szukaniem fundu-
słuchać tej odpowiedzi, bo szukają jakichś nad-
szy na naprawy.
zwyczajnych znaków, lub praktyk, poszukują bar-
Bilety są po $100 od osoby (ci, którzy już zło-
dziej magii niż nawrócenia. Ale w Ewangelii dzi-
żyli na ten cel ofiarę $100 lub więcej proszeni są
siejszej Jezus mówi bardzo wyraźnie: „Owce słu-
o skontaktowanie się z Januszem lub Tadeuszem
chają głosu Pasterza i idą za Nim”. A wtedy na-
w celu odebrania darmowych biletów). Zachęca-
wrócenie polecane przez Piotra będzie znaczyć
my do nabywania biletów w grupach, w gronie
pójście za głosem Pasterza, za głosem Chrystusa.
przyjaciół człowiek jest radośniejszy (stoliki są
Kto jednak idzie za głosem złodziei i rozbójników,
dziesięcioosobowe). Bilety już dziś u Janusza 248
temu się tylko wydaje, że się nawraca.
-755-7590 i Tadeusza 248-842-7347.
Panie pozwól mi rozpoznać Twój głos W każdą niedzielę do końca maja o godz. 1:00
i nie iść za głosem złodziei i tych, p.m. będzie odprawiana Msza św. za parafian
którzy dbają jedynie o swoje interesy. o błogosławieństwo i potrzebne łaski.
ks. Kazimierz Kubat SDS Bóg zapłać za wszelkie wsparcie.
2 Parafia Matki Bożej Częstochowskiej, Sterling Heights

Służba Liturgiczna
SOBOTA - 14 MAJA LEKTORZY
9:00 + Ryszard Fertner w 3 rocz. śmierci - żona Sobota/ Niedziela - 21 maja/22 maja
4:00 + Henryka Basak w 4 rocz. śm. + Urszula - mąż i ojciec 4:00 - Olga Ośko
5:30 + Urszula Rolbiecka w 1 rocz. śm. - kochająca rodzina 5:30 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii
8:00 - Weronika Kraska, Elżbieta Wolska
4 NIEDZIELA WIELKANOCNA - 15 MAJA 9:30 - Maria Grot, Lucyna Malarz,
Teresa Płachynska
8:00 + Zofia Klimkowicz - córka z rodziną 11:15 - Katecheci
9:30 + Leonard Żabicki i + Stanisława Żabicka - syn 1:00 - Elżbieta Ciesielska, Wojciech Ciesielski
11:15 + Aleksander Bieńkowski w rocz. urodzin Mariola Vanderest
1:00 Dzięk. za 25 lat Rycerzy Columba 7:00 - Malwina Mirowska
1:00 W intencji naszej parafii KOLEKTORZY
1:00 O Boże błog. i dary Ducha Świętego dla Oliwii Sobota/ Niedziela— 21 maja/ 22 maja
z okazji 20 rocz. urodzin - rodzice 4:00 - Edward Steplowski
1:00 O zdrowie dla Dominika Piwowarskiego
5:30 - (chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii)
8:00 - Izydor Szklarski, Janusz Wolski
1:00 + Kazimierz Petecki i Stefan Izienicki - rodzina
9:30 - Roman Mally, Eryk Niemczyk,
1:00 + Stanisława Orkwiszewska w 2 rocz. śm. - M. Lalewicz Augustyn Nytko, Zdzisław Skorupa
7:00 + Bogdan Sliwiński - kuzyn 11:15 - Jerzy Rakowiecki, Jerzy Sokołowski,
Krzysztof Zadrozny, Marek Bieciuk
PONIEDZIAŁEK 16 MAJA 1:00 - Tadeusz Byra, Albert Ciesielski,
9:00 O zdrowie i Boże łaski dla Aliny z okazji urodzin Jan Berent, Janusz Wolkowicz
7:00 - Kazimierz Modzelewski, Leszek Parciak
7:00 + Zofia, Władysław Samul - syn z rodziną

WTOREK 17 MAJA

9:00 O Boże błog. dla Michała z ok. ur.- rodzice i rodzeństwo


9:00 O Boże błog. dla s. Małgorzaty Tomalki w dniu urodzin Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako
7:00 O Boże bł. i łaskę wytrwania dla diakona Antoniego Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie
Brooksa w dniu święceń diakonatu - rodzina i Zakonne. Rozpoczyna się też Tydzień Modlitw
o Powołania do służby w Kościele. Ciągle musimy
ŚRODA 18 MAJA prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby
9:00 + Walter Czaczkowski - rodzina nigdy nie zabrakło nowych pracowników w Bożej
10:30 Oakmont - Msza w 1 budynku (English)
Winnicy. Musimy modlić się o dobre i liczne powoła-
nia kapłańskie i zakonne, o ludzi gotowych pójść
7:00 O Boże bł. dla Diany w 16 rocz. urodzin - rodzice
przemieniać serca innych, podjąć trudne zadania
CZWARTEK 19 MAJA wobec współczesnego świata. Mając wśród siebie ka-
płanów, mamy dostęp do niewyczerpanych Bożych
9:00 O zdrowie i Boże błog. dla Krystyny łask płynących z sakramentów świętych.
7:00 + Anna i Krzysztof Makuch w 10 r. śm. - brat z rodziną 5 NIEDZIELA WIELKANOCNA 22 MAJA
7:00 + Zbigniew Szymański w 31 rocz. śm.
8:00 + Bronisław Chryczyk - dzieci
- córka Małgorzata z rodziną
8:00 Dzięk. do św. Rity
PIĄTEK 20 MAJA 9:30 + Rozalia, Jan Chrobak - córka
11:15 Dzięk. z prośbą o Boże błog. dla Stasi i Józefa
9:00 + Anna, Franciszek, Stanisław - córka Ledzińskich z ok. rocz. ślubu
7:00 + Anna Badowska 1:00 O Boże błog. dla Kazimierza i Emilii z ok. urodzin
7:00 + Bronisław i Katarzyna Chryczyk 1:00 W intencji wszystkich parafian
1:00 O dary Ducha Świętego i łaskę wytrwania
7:00 + Stanisława Dulemba w 2 rocz. śmierci
dla ks. Marcina w 6 rocz. święceń
7:00 + Zmarli z rodziny Plata i Rudzki 1:00 O Boże błog. i zdrowie dla Dariusza i Andrzeja
SOBOTA 21 MAJA Paprzyckich - mama
1:00 + Kazimierz Tedecki i Stefan Izienicki - rodzina
9:00 + Bronisława Niesłuchowski - E. E. N. 1:00 + Wiesław Kasierski w 2 rocz. śmierci - córka z rodziną
4:00 + Bronisława Walicka w 15 rocz. śmierci - rodzina 1:00 + Anna i Wiktor Kaprzyk
5:30 For Izabela Gregorek-Berisha and her Family - Friends 1:00 + Wiktoria Gorczyca w 2 rocz. śmierci - rodzina
7:00 + Andrzej Mozolewski w 19 rocz. śmierci - siostra
Parafia Matki Bożej Częstochowskiej, Sterling Heights

W tym tygodniu patronuje nam: SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO


16 maja przypada święto kolejnego patrona Polski, Przez przyjęcie łaski sakramentu chrztu
świętego Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Żył świętego do wspólnoty Kościoła zostaną
na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako gorli- włączeni: Lily Marie i Ava Miaad Naf-
wy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki. Stąd zyskał sou oraz Jakub Ryś.
miano „łowcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku został Życzymy Bożego błogosławieństwa oraz opieki Pani
schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur, Jasnogórskiej, patronki naszej parafii!
nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. Jego reli- Zapowiedzi Przedślubne
kwie znajdują się w kościele ojców jezuitów W najbliższym czasie sakramentalny związek
w Warszawie. Niech ten święty Patron będzie dla nas małżeński zawrzeć mają:
wzorem bezkompromisowości wiary i przywiązania Maryanna Zhuk i Paul Trybula (I)
do Zbawiciela, a zarazem orędownikiem w trudnym Daniela Zaleski i Chris Wolford (I)
budowaniu ładu i jedności w naszej Ojczyźnie i we Marzanna Rucińska i Ryszard Boś (I)
wspólnocie narodów. Ktokolwiek wiedziałby o istniejących przeszkodach
w zawarciu małżeństwa proszony jest o zgłoszenie
w biurze parafialnym.
ŚWIĘCENIA DIAKONATU
W najbliższy wtorek, 17 maja, w Archikatedrze Po- WAKACYJNE ZMIANY:
znańskiej nasz parafianin, kl. Antoni Brooks przyjmie Od 23 maja do 17 września ulegnie
święcenia diakonatu. Otoczmy go naszymi modlitwa- zmianie rozkład odprawiania mszy
mi prosząc Maryję, która jest Matką wszystkich ka- św. w tygodniu. Msze św. od poniedziałku do
płanów i wychowawczynią powołań kapłańskich, czwartku odprawiane będą o godz. 9:00 rano, w pią-
o potrzebne łaski dla niego. tek wieczorna Msza św. o godz. 7:00. W soboty i nie-
dziele msze św. bez zmian.
NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Biuro parafialne w okresie wakacyjnym będzie
Nabożeństwa majowe odprawiane są:
rano o godz. 8:40 a.m. a wieczorem czynne od poniedziałku do piątku w godzinach
o godz. 6:40, w soboty o godz. 3:30 p.m. od 10:00 rano do 2:00 po południu, w soboty
dla dzieci w środy o godz. 6:45 p.m. od 10:00 do 12:00 w południe.
Rodziców zachęcamy, aby przywozili dzieci na REKOLEKCJE DLA DZIEWCZYNEK
nabożeństwa maryjne. Dziewczynki, od 5 do 8 klasy, zainteresowane wzię-
ZAKOŃCZENIE ROKU KATECHETYCZNEGO ciem udziału w Rekolekcjach Letnich w Oxford, MI
Zakończenie roku i rozdanie świadectw: w dniach 20-26 czerwca mogą zgłosić się po informa-
klasy 8 - 9, w poniedziałek, 16 maja, cje do p. Małgorzaty Purzyckiej (248) 619-9433
klasy 1 do 7 - w sobotę, 21 maja. ZABAWA WIOSENNA
Uroczysta Msza św. dziękczynna za miniony rok szkolny Młodzież z naszej parafii organizuje Zabawę
i katechetyczny z prośbą o Boże błogosławieństwo dla
Wiosenną 21 maja o godz. 7:00 wieczorem.
dzieci, nauczycieli i rodziców na czas wakacji, od-
Bilety będą w sprzedaży w każdą niedzielę.
prawiona będzie w niedzielę 22 maja o godz. 11:15 a.m.
Bliższych informacji udziela Nastassja: 586-817-1981.
MSZA ŚWIĘTA GRADUACYJNA Dochód z Zabawy jest przeznaczony dla młodzieży
Msza św. w intencji uczniów i studentów, udającej się w sierpniu na Światowe Dni Młodzieży.
którzy w tym roku kończą naukę w High
School, College lub na Uniwersytetach II KOLEKTA
odprawiona zostanie w niedzielę 19 czerwca o godz. W dniu dzisiejszym zostanie zebrana
11:15.am. Osoby te prosimy o przyjście na mszę św. druga kolekta dla naszej młodzieży uda-
w uroczystych strojach z zakończenia roku. jącej się na Spotkanie z Ojcem Świętym do Madrytu.
Uwaga!!! Ci wszyscy, którzy chcą, aby ich imiona W przyszłym tygodniu II kolekta diecezjalna będzie
i nazwiska zostały wyczytane podczas mszy św. i wy- przeznaczona na CSA.
pisane w biuletynie prosimy o zgłoszenie w biurze
parafialnym tylko do końca maja. Ofiary niedzielne z 8 maja
Ofiary z kopert - $5,090.00
ZAPISY NA KATECHEZĘ 2011/12
Ofiary bez kopert - $975.00
W dniu dzisiejszym po mszach św. w holu kościoła II kolekta diecezjalna na CSA - $1,793.00
będą zapisy na przyszły rok na lekcje religii. Kolejne Donacje na Remont: $ 4,251.00
zapisy w biurze parafialnym. Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.
Pomocą służą Siostry Misjonarki Niedzielne Msze święte
Chrystusa Króla: sobota - 4:00 po południu
s. Małgorzata Tomalka MChR Saturday - 5:30 p.m. - in English
s. Małgorzata Próchniak MChR niedziela - 8:00, 9:30, 11:15 (z udziałem dzieci),
tel. domu sióstr: (586) 979- 0255 1:00, 7:00 (z udziałem młodzieży)
Codzienne Msze święte
Program Radiowy Księży Chrystusowców od poniedziałku do piątku - 9:00 rano i 7:00 wieczorem;
Sobota godz. 8:00am - 8:30am od 22 maja do 17 września: od poniedziałku do czwartku
Ze stacji WNZK 690 AM oraz w soboty - o godz. 9:00 AM; w piątki o godz. 7:00 PM
prowadzony przez ks. Wiesława Berdowicza, SChr Adoracja Najświętszego Sakramentu
od września do maja:
w środy i piątki od 6:00- 7:00 PM oraz
Rada Duszpasterska
Pierwsze Piątki miesiąca przez cały dzień od 9:30 do 7:00
Stasia Ledzińska - przew. - (586) 726-0636
Liturgia Godzin
Janusz Wolski - wiceprzew. - (586) 749-7707
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty
Alicja Karlic - sekretarz - (313) 365-1990
o godz. 8:45 rano
pozostali członkowie:
Sakramenty:
Wanda Fleszar -Zych, Jolanta Gmurowska,
Pojednania - codziennie pół godziny przed Mszą św.
Elżbieta Gramek, Krzysztof Grzesiak,
Chrztu - trzecia niedziela miesiąca po Mszy św. o godz.
Iwona Jędrzejczak, Sławomir Kmieć,
1:00 po południu
Walter Maziarz, Zbigniew Rakowiecki,
Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych -
Wojciech Urban
każda trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00
po południu w kaplicy św. Maksymiliana
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Bierzmowania - cykl katechez przygotowujących
Lektorzy - s. Małgorzata Próchniak MChR
Kolektorzy - Albert Ciesielski - ( 586) 247 - 4217 młodzież w klasie ósmej i dziewiątej
Ministranci - ks. Sławomir Murawka SChr Małżeństwa - należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną
Chór Parafialny- datą ślubu
Krzysztof Grzesiak - (586) 263 - 3754 Chorych - pierwszy piątek miesiąca, w sprawach nagłych
Grupa Modlitewna o każdej porze
Opiekun duchowy - ks. Wiesław Berdowicz SChr
Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 744 - 8262
Linia Modlitewna - (586) 412- 0581 GRUPY i ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE
Grupa Modlitewna- Rodziny Nazaretańskie w PARAFII
Małgorzata Purzycka - (248) 619 - 9433 Przedszkole Parafialne
Franciszek Maziarz - (248) 881 - 7629 Agnieszka Ubysz - (586) 883 - 4113
Róże Różańcowe - ks. Mariusz Lis SChr
Marta Czaczkowska (586) 286 - 8452
Lider - Olga Osko - (586) 293 - 9177
Radio Maryja- Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385 Muzyczny Zespół Dziecięcy „Hosanna”
Koło Seniorów „Złota Róża” Sobota - 12 :00PM
Wanda Fleszar - Zych - (586) 808 - 0804 Opiekun duchowy - ks. Sławomir Murawka SChr
Rycerze Kolumba Osoby prowadzące - Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski
Władysław Melen - (586) 751 - 2449
Finanse - Celina Pultanis - (586) 731 - 0355 Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I ( 4 - 5 lat)
Koordynator do spraw Katechezy Wtorek - 5:30 - 6:15PM (Sala Jana Pawła II)
s. Małgorzata Tomalka MChR Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6 - 7 lat)
Komitet Rodzicielski w Parafii
Wtorek - 6:15 - 7:00PM (Sala Jana Pawła II)
Mariola Vanderest - (248) 879 - 5898
Challenge Girls - Ania Roland (248) 579 - 3307 Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9 - 12 lat)
Małgosia Purzycka - (248) 619 - 9433 Wtorek - 7:00 - 8:00PM (Sala Jana Pawła II)
Koło Biblijne
Zespół Taneczny „Dunajec” (13 - 18 lat)
Elżbieta Zylinski - (586) 781 - 2861
Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza Grupa I środa - 8:30PM, sobota - 9:00 - 11:00AM
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875 Grupa II Wtorek - 8:00 -10:00PM (sala Jana Pawła II)
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469
Język Polski dla Amerykanów Dyrektor - Elżbieta Gramek (586) 977-9337
Antoni Walawender - (586) 751- 1224 Opiekun duchowy - ks. Mariusz Lis SChr
Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247- 5344 Taniec Towarzyski dla dzieci
Kung Fu - Rafał Nowakowski - (313) 530 - 0209
Instruktor - Barbara Słomiński
Ping Pong - Eugeniusz Szamiel (248) 495 - 7517
Kontakt i informacje - Iwona Jędrzejczak (586) 739-1561
CHURCH NAME AND ADDRESS
Our Lady of Czestochowa Chuch #304552
3100 18 Mile Road
Sterling Heights, MI 48314

TELEPHONE
586 977-7267

CONTACT PERSON
Sister Malgorzata Tomalka

SOFTWARE
MSPublisher 2003
Adobe Aprobat 8.0
Windows XP Home Edition

PRINTER
HP Laserjet 1100

TRANSMISSION TIME
Wednesday 3:30 PM

SUNDAY DATE OF PUBLICATION


May 15th, 2011

NUMBER OF PAGES SENT


1 through 5

SPECIAL INSTRUCTIONS