You are on page 1of 53

Modulul 1: ACHIZIŢII PUBLICE

Obiectivele modulului: Însuşirea termenilor şi conceptelor privind achiziţiile publice Prezentarea modalităţilor şi procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică Contractarea achiziţiilor publice

1.1. Definiţii. Termeni
Temenii şi expresiile folosite în activitatea de achiziţii publice au următoarele semnificaţii: acceptarea ofertei câştigătoare - actul juridic prin care autoritatea contractanta îşi manifestă acordul de a se angaja juridic în contractul de achiziţie publică ce va fi încheiat cu ofertantul a cărui oferta a fost desemnată câştigătoare; acord-cadru - înţelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, al cărei scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată, în mod special în ceea ce priveşte preţul si, după caz, cantităţile avute în vedere; candidat - oricare operator economic care a depus candidatura în cazul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere sau dialog competitiv; candidatură - documentele prin care un candidat isi demonstrează situaţia personala, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară, capacitatea tehnică şi profesională, în vederea obţinerii invitaţiei de participare pentru depunerea ulterioară a ofertei, în cazul aplicării unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere sau dialog competitiv; concurent - oricare operator economic care a prezentat un proiect în cadrul unui concurs de soluţii; contract de achiziţie publică - contractul care include şi categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în sensul prezentei ordonanţe de urgenta; contract de concesiune de lucrări publice - contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de lucrări, cu deosebirea că în contrapartida lucrărilor executate contractantul, în 1

calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, ia calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor pe o perioada determinata , sau acest drept însoţit de plata unei sume de bani prestabilite; contract de concesiune de servicii - contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contactul de servicii, cu deosebirea că în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioadă determinată sau acest drept însoţit de plata unei sume de bani prestabilite; contractant - ofertantul care a devenit, în condiţiile legii, parte într-un contract de achiziţie publică; documentaţie de atribuire - documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţie publică şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentaţia descriptivă; drept special sau exclusiv - dreptul care rezultă din orice formă de autorizare acordată, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competentă şi care are ca efect rezervarea desfăşurării de activităţi în domeniul anumitor servicii publice numai de către una sau de către un număr limitat de persoane, afectând în mod substanţial posibilitatea altor persoane de a desfăşura o astfel de activitate; fonduri publice - sume alocate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) dn Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare; întreprindere publică - persoana juridică ce desfăşoară activităţi economice şi asupra căreia se exercita direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participatiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înfiinţare a întreprinderii respective, influenta dominanta a unei autorităţi contractante, astfel cum este definita aceasta la art. 8 lit. a), b) sau c); prezumţia de exercitare a influenţei dominante se aplică în orice situaţie în care, în raport cu o astfel de persoană, una sau mai multe autorităţi contractante definite conform art. 8 lit. a), b) sau c) se află, direct ori indirect, în cel puţin unul dintre uraiatdarele cazuri: o deţin majoritatea capitalului subscris; o deţin controlul majorităţii voturilor în organul de conducere, cum ar fi adunarea generala; o pot numi în componenta consiliului de administraţie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia;

2

licitaţie electronică - procesul repetitiv realizat după o prima evaluare completă a ofertelor, în care ofertanţii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preturile prezentate si/sau de a îmbunătăţi alte elemente ale ofertei; evaluarea finală trebuie sa se realizeze în mod automat prin mijloacele electronice utilizate; mijloace electronice - utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea şi stocarea de date care sunt difuzate, transmise şi recepţionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice; ofertant - oricare operator economic care a depus oferta; oferta - actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achiziţie publica; oferta cuprinde propunerea financiara şi propunerea tehnica; operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări persoana fizica/juridica, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţa produse, servicii si/sau execuţie de lucrări; operatorul sistemului electronic de achiziţii publice - persoana juridica de drept public care asigura autorităţilor contractante suportul tehnic destinat aplicării, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire; procedura de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta şi de către candidaţi/ofertanţi pentru ca acordul părtilor privind angajarea în contractul de achiziţie publica sa fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitaţia deschisă, licitaţia restrânsă, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluţii; propunere financiară - parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire; propunere tehnică - parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini, sau, după caz, din documentaţia descriptivă; «scris» sau «în scris» - orice ansamblu de cuvinte şi cifre care pot fi citite, reproduse şi apoi comunicate. Acest ansamblu poate include şi informaţii transmise şi stocate prin mijloace electronice; sistem de achiziţie dinamic - proces în întregime electronic, limitat în timp şi deschis pe întreaga sa durată oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie şi care a prezentat o ofertă orientativă conformă cu cerinţele caietului de sarcini.

3

sistemul electronic de achiziţii publice - SEAP desemnează sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o adresa dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire; Tratat - Tratatul pentru Înfiinţarea Comunităţii Europene, Încheiat la 25 martie 1957, cu modificările şi completările ulterioare; vocabularul comun al achiziţiilor publice - CPV - desemnează nomenclatorul de referinţa aplicabil contractelor de achiziţie publica, adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European şi al Consiliului privind vocabularul comun al achiziţiilor publice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 2002, asigurând corespondenta cu alte nomenclatoare existente; zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se menţionează ca sunt zile lucratoare.

1.2. Tipuri de contracte de achiziţie publică
Contractele de achiziţie publică sunt: a) contracte de lucrări; b) contracte de furnizare; c) contracte de servicii. Contractul de lucrări este acel contract de achiziţie publica care are ca obiect a) execuţia de lucrări sau execuţia unei construcţii; b) atat proiectarea, cat si execuţia de lucrări sau atât proiectarea, cât si execuţia unei construcţii; c) realizarea prin orice mijloace a unei construcţii care corespunde necesităţii şi obiectivelor autorităţii contractante. Prin construcţie se înţelege rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcţii de clădiri sau lucrări de geniu civil, destinat să îndeplinească prin el însuşi o funcţie tehnică sau economică. Contractul de furnizare este acel contract de achiziţie publică, altul decât contactul de lucrări, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumpărare, inclusiv în rate, închiriere sau leasing, cu sau fără opţiune de cumpărare. Contractul de achiziţie publică ce are ca obiect principal furnizarea de produse si, cu titlu accesoriu, operatiuni/lucrări de instalare şi punere în funcţiune a acestora este considerat contract de furnizare. Contractul de servicii este acel contract de achiziţie publică, altul decât contractul de lucrări sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii. 4

Contractul de achiziţie publică care are ca obiect principal prestarea unor servicii şi, cu titlu accesoriu, desfăşurarea unor activităţi este considerat contract de servicii. Contractul de achiziţie publică care are ca obiect atât furnizarea de produse, cit şi prestarea de servicii este considerat; a) contract de furnizare, dacă valoarea estimată a produselor este mai mare decât valoarea estimată a serviciilor din contractual respectiv; b) contract de servicii, dacă valoarea estimată a serviciilor este mai mare decât valoarea estimată a produselor din contractual respectiv.

1.3. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică
Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică în relaţia cu operatorii economici interesaţi să participle la procedura de atibuire sunt: a) nediscriminarea; b) tratamentul egal; c) recunoaşterea reciproca; d) transparenta; e) proportionalitatea; f) eficienta utilizării fondtailor publice; g) asumarea răspunderii.

1.4. Procedurile de atribuire a contractului de achiziţie public
Procedurile de atribuire a contractului de achiţie publică sunt: a) licitaţia deschisă, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta; b) licitaţia restrânsă, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura, urmând ca numai candidaţii selectaţi sa aibă dreptul de a depune oferta; c) dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura şi prin care autoritatea contractantă conduce un dialog cu candidaţii admişi, în scopul identificării uneia sau mai multor soluţii apte să răspundă necesităţilor sale, urmând ca, pe baza solutiei/solutiilor, candidaţii selectaţi să elaboreze oferta finală; d) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractanta derulează consultări cu 5

Prin exceptie. b) atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru. autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute numai in circumstanţele precizate de OUG 34/2006. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ. în numele si pentru o altă/alte autorităţi contractante. cu sau fără acordarea de premii. negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. g) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse. servicii sau lucrari de la sau prin unităţi de achiziţie centralizate. Se menţine obligaţia autorităţii contractante de a asigura obţinerea şi păstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea respectivei achiziţii publice. respectiv procedura simplificată prin care autoritatea contractantă solicită oferte de la mai mulţi operatori economici. un plan sau un proiect. al proiectării urbanistice şi peisagistice. 6 autoritate . Unitatea de achiziţii centralizată este o contractantă care: a) achiziţionează în nume propriu produse şi/sau servicii. Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice se realizează prin intermediul SEAP. e) cererea de oferte. inclusiv preţul. care sunt sau pot fi destinate unei/unor alte autorităţi contractante. servicii sau lucrări. f) Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluţii. Guvernul are dreptul de a stabili prin hotărâre obligaţia anumitor autorităţi contractante de a aplica procedurile de atribuire a unor contracte de achiziţie publică numai prin utilizarea mijloacelor electronice. respectiv o procedură specială prin care achiziţionează. cu unul sau mai mulţi dintre aceştia. Orice autoritate contractantă are dreptul de a aplica procedurile de atribuire redate mai sus prin utilizarea mijloacelor electronice. prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de către un juriu. al arhitecturii sau în cel al prelucrării datelor. în măsura în care valoarea achiziţiei nu depăşeşte echivalentul în lei a 15. ii. servicii sau lucrări. Negocierea poate fi: i. Guvernul are dreptul de a aproba prin hotărâre proiectarea şi implementarea unui sistem centralizat la nivel naţional de achiziţionare specializată a anumitor produse. îndeosebi în domeniul amenajării teritoriului. care în acest caz se consideră a fi contract de achiziţie publică.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse.candidaţii selectaţi şi negociază clauzele contractuale. Autoritatea contractanta are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie public prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă.

Procesul Verbal se semnează de membrii Comisiei şi de către reprezentanţii ofertanţilor care sunt prezenţi la deschiderea ofertelor. .La întrunirile Comisiei de evaluare are dreptul de a participa numai membrii acesteia.Procesul Verbal se trimite în mod obligatoriu tuturor ofertanţilor. Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidenţiale. în mod obiectiv. în măsura în care unitatea centralizată le respectă la rândul ei.Se elaborează un calendar estimativ de aplicare a procedurii şi perioada solicitată pentru valabilitatea ofertelor. . Desfăşurarea şedinţei de deschidere a ofertelor Legislaţia privind achiziţiile publice are un pregnant caracter aplicativ atunci când se instrumentează anumite faze ale procesului de atribuire a contractului de achiziţie publică. în măsura in care. care achiziţionează produse. Modul de lucru al Comisiei de evaluare . atunci când realizează activităţile de achiziţionare produse / atribuie contracte / încheie acorduri-cadru. . Desfăşurarea şedinţei de deschidere . chiar dacă nu au fost prezenţi la deschidere II. Acest fapt se exemplifică în continuare cu activităţile/acţiunile/paşii care se întreprind în legătură cu desfăşurarea şedinţei de deschidere a ofertelor.5.Modul de lucra al Comisiei de evaluare este stabilit de către preşedintele Comisiei de comun acord cu membrii acesteia. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică şi nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziţie publică. 7 .Se elaborează Procesul verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor. servicii sau lucrări de la sau printr-o unitate de achiziţii centralizata. . .Se consideră că autoritatea contractantă. cu scopul de a evita aplicarea prevederilor OUG 34 / 2006 care instituie obligaţii ale autorităţii contractante in raport cu anumite praguri valorice. în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală. dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic.Persoana responsabilă pentru atribuirea contractului este preşedintele Comisiei. I. 1. respecta prevederile legale privind achiziţiile publice.

În acest caz se solicită ofertantului completarea sau remedierea acesteia în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini.Dacă clarificările solicitate nu se transmit în perioada solicitată sau explicaţiile nu sunt concludente. . perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor. . Corectarea viciilor de forma . .Viciile de formă ale documentelor şi ofertelor se remediază de Comisia de evaluare numai cu acceptul operatorilor economici. preşedintele Comisiei solicită reanalizarea punctelor divergente în scopul finalizării în timp util a etapei de evaluare a ofertelor.Prin viciu de formă se înţelege o eroare sau omisiune din cadrul unui document a cărei corectare nu creează un avantaj evident în raport cu ceilalţi participanţi şi nu alterează sensul şi conţinutul informaţiilor existente iniţial în documentaţia respectivă.Comisia de evaluare stabileşte: -clarificările -completările formale -confirmările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte .Dacă în cadrul propunerii tehnice se constată anumite omisiuni sau neconcordanţe se va considera ca aceasta răspunde în mod substanţial cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini numai atunci când estimarea valorica a eventualelor omisiuni sau neconcordanţe nu reprezintă mai mult de 3% din valoarea preţului ofertat în cadrul propunerii financiare. oferta se considera neconformă. . 8 .În cazul divergenţelor de păreri. Examinarea si evaluarea ofertelor -Pentru prezentarea documentelor care lipsesc se acordă un termen rezonabil de timp.Se stabileşte. Omisiuni sau neconcordanţe ..Deciziile se iau cu votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor Comisiei de evaluare. decizia finală se adoptă cu majoritate simplă.Membrii Comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată vedere in sens ehiboranU in acest sens >• nota indi\iduala care se afâsinwa fa Raportul pwccîlaiii du atribuire.În cazul în care Comisia de evaluare nu ajunge la un acord. de regulă în limita a 72 de ore de la momentul solicitării. . Clarificările privind propunerea tehnică şi calificarea . de asemenea.

În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare datorita faptului ca ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră.Dacă ofertantul nu este de acord.fie să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi.inacceptabile. . sau . deşi răspundîn mod substanţial cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini.Oferta care a fost stabilită câştigătoare nu poate fi modificată şi constituie parte integrantă a contractului de achiziţie publică care urmează să fie încheiat. a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire. a clasamentului pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare. atunci oferta va fi considerată neconformă. atunci aceasta are dreptul: .Dacă ofertantul nu acceptă completarea sau remedierea omisiunilor sau condiţionează acest lucru de modificarea propunerii financiare. Stabilirea ofertei câştigătoare . fara TVA. Clasamentul se întocmeşte în ordinea descrescătoare a punctajului acordat. Prin oferta admisibilă se înţelege oferta corespunzătoare din punct de vedere al documentaţiei de atribuire. atunci evaluarea ofertei se realizează prin acordarea. Respingerea ofertelor . atunci oferta este neconformă.. atunci evaluarea ofertelor se realizează prin compararea preţului. 9 . pentru fiecare ofertă în parte.Erorile aritmetice se corectează numai cu acceptul ofertantului .fie să anuleze aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.Dacă criteriul utilizat a fost "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic". estimarea valorică a omisiunilor sau neconcordanţelor constatate în raport cu cerinţele caietului de sarcini reprezintă o valoare mai mare decât diferenţa dintre preţul prevăzut în oferta respectivă şi preţul prevăzut în oricare altă ofertă considerată admisibilă de către Comisia de evaluare. pe baza aplicării criteriului pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. sau .Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare dintre ofertele admisibile. . .Se resping ofertele care sunt: .neconforme. a fiecărei oferte în parte. şi prin întocmirea în ordinea descrescătoare a preţurilor respective.Se resping şi ofertele care. . . .Dacă criteriul utilizat a fost „preţul cel mai scăzut”. Corectarea erorilor aritmetice .irelevante în raport cu obiectul contractului.

de regulă. astfel cum este definit la art. avându-se în vedere prevederile Art.abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului. . înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire. II sectiunea a 2-a a contractului/acordului-cadru care urmeaza sa fie atribuit/incheiat este mai mare decat pragurile valorice 14 . şi oricum înainte de data încheierii contractului.nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei.Comunicarea se transmite şi prin fax sau prin mijloace electronice.Comunicarea se realizează in scris şi nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea deciziilor respective. .Anularea procedurii de achiziţie publică. 255 alin. anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri. Atribuirea contractului de achiziţie publică 1. Elaborarea Raportului privind procedura de atribuire .Există un formular (nr. atunci termenul anterior (3 zile lucratoare) se majorează cu 5 zile. III. Notificarea rezultatului .272: (1) Contestatia poate fi depusa in toate fazele procedurii de atribuire si impotriva oricarui act al autoritatii contractante. . -încheierea acordului-cadru. . dacă este cazul . (4). -admiterea într-un sistem de achiziţie dinamic. .Procedura de atribuire a contractului se anulează atunci când: .Raportul procedurii de atribuire se înaintează spre aprobare conducătorului instituţiei. deşi pot fi luate în considerare.Atunci când autoritatea contractanta nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii şi prin fax sau prin mijloace electronice. (2) In cazul in care valoarea estimata conform prevederilor cap. . nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare. 15) al Raportului procedurii de atribuire . .Decizia de anulare se ia. -atribuirea contractului de achiziţie publică.nu a fost depusă nici o ofertă sau au fost depuse oferte care.au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau neconforme.Autoritatea contractantă are obligaţii de a informa candidaţii/ofertanţii despre deciziile referitoare la. Candidaţilor/ofertanţilor ale căror oferte nu au fost declarate câştigătoare li se comunică şi data limită până la care au dreptul de a depune contestaţie. -dacă este cazul.

(4) şi articolul 127 alin. (2). conform prevederilor art. Conţinutul acestui articol este: Autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul de achizitie publica/acordul-cadru numai dupa implinirea termenelor de: a) 10 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii. (3) Autoritatea contractanta nu are obligatia de a respecta termenele prevazute la alin. in conditiile prezentei ordonante de urgenta. II sectiunea a 2-a a contractului de achizitie publica/acordului-cadru este mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. conform prevederilor art. Perioada de aşteptare Contractul de achziţie publică se semnează după o perioadă de aşteptare. (1) in urmatoarele cazuri: a) atunci cand prezenta ordonanta de urgenta nu prevede obligativitatea publicarii unui anunt sau a unei invitatii de participare in SEAP. (1). 206 si 207. 2. de catre contestator de un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal. de un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal. Această perioadă de aşteptare este reglementată de prevederile art. (5). in conditiile prezentei ordonante de urgenta. b) 5 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii. 55 alin. 205 din OUG 34/2006 cu modificările ulterioare şi completările aduse de OUG 94/2007. (2). (2). in cazul in care valoarea estimata conform prevederilor cap. (1) este lovit de nulitate absoluta. contestatia poate fi depusa in cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta.prevazute la art. contestaţia care se referă la prevederile documentaţiei de atribuire poate fi depusă numai până la data stabilită pentru depunerea ofertelor. (3) In cazul in care valoarea estimata conform prevederilor cap. (2). II sectiunea a 2-a a contractului de achizitie publica/acordului-cadru este mai mica sau egala cu pragurile valorice prevazute la art. II sectiunea a 2-a a contractului/acordului-cadru care urmeaza sa fie atribuit/incheiat este egala cu sau mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 15 . de catre contestator. 55 alin. 206 si 207. 55 alin. 55 alin. (4) In cazul în care documentaţia de atribuire este publicată în SEAP în condiţiile prevăzute la articolul 75 alin. (2). data luării la cunoştinţă se consideră a fi data publicării documentaţiei de atribuire. contestatia poate fi depusa in cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta. articolul 89 alin. in cazul in care valoarea estimata conform prevederilor cap. (2) Contractul de achizitie publica/acordul-cadru incheiat inainte de implinirea termenelor prevazute la alin.

270 şi 271 este redat în cele ce urmează. iar conţinutul art. lipsa emiterii unui act administrativ sau al oricărui alt act. orice alt act în afara celor de mai sus. sediul lor si codul unic de inregistrare. Conţinutul art. 3.b) atunci cand contractul de achizitie publica/acordul-cadru urmeaza sa fie incheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedura de atribuire. 270 (1) Contestatia se formuleaza in scris si trebuie sa contina urmatoarele elemente: a) numele. În vederea soluţionării contestaţiilor pe cale administrativ-jurisdicţională. obligarea autorităţii contractante de a lua orice alte măsuri necesare pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire. precum si in cazul atribuirii contractelor prevazute la cap. Soluţionarea contestaţiilor Orice act al autorităţii contractante care încalcă dispoziţiile legale în materia achiziţiilor publice poate conduce la apariţia litigiilor. cu respectarea prevederilor art. (4) Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si in cazul utilizarii sistemelor de achizitie dinamice. obligarea autorităţii contractante de a emite alt act. Este act al autorităţii contractante: orice act administrativ. 16 . fie instanţei de judecată. Competenţa de soluţionare a contestaţiilor este dată de opţiunea părţii vătămate: fie Consiliului. refuzul de a-l emite. pentru persoanele juridice. partea care se consideră vătămată are dreptul să se adreseze Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. (5). e) motivarea in fapt si in drept a cererii. 255 alin. d) obiectul contestatiei. 270 – 272. c) denumirea obiectului contractului de achizitie publica si procedura de atribuire aplicata. VII. b) denumirea si sediul autoritatii contractante. domiciliul sau resedinta contestatorului ori. Art. Obiectul contestaţiei constă în pretenţia concretă dedusă judecăţii şi poate fi după caz: anularea actului. denumirea. c) atunci cand este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru. In cazul persoanelor juridice se vor indica si persoanele care le reprezinta si in ce calitate. formulat in conformitate cu prevederile art. care produce sau poate produce efecte juridice. 272 se regăseşte la punctul 2 – Perioada de aşteptare.

. daca acestea sunt disponibile. Lipsa punctului de vedere al autorităţii contractante nu împiedică soluţionarea contestaţiei. iar contestatorul va atasa la contestatie si copia actului atacat. Art. potrivit dispoziţiilor legale privind executarea silită a creanţelor fiscale şi cu procedura prevăzută de aceste dispoziţii. (2) In situatia in care Consiliul apreciaza ca in contestatie nu sunt cuprinse toate informatiile prevazute la alin. Durata efectuării expertizei trebuie să se încadreze înăuntrul termenului prevăzut pentru 17 . 1 nu sunt aplicabile. 270 alin. (3) În termen de 5 zile de la primirea notificarii privind contestatia. autoritatea contractantă are obligaţia transmiterii la Consiliu a punctului său de vedere asupra acesteia însoţit de orice documente considerate edificatoare. precum si copii ale înscrisurilor prevazute la art. 277 alin. in masura in care este posibil.2. 275 alin. (1). neatacată în termen constituie tiltu executoriu şi se execută de către organele competente. Dispozitiile art. • Consiliul va putea desemna un expert independent pentru lămurirea unor aspecte de natură tehnică sau financiară. va cere contestatorului ca.Decizia Consiliului privind amenda. (5) În cazul neîndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. daca acestea sunt disponibile. autoritatea contractanta are obligatia sa îi înstiinteze despre aceasta si pe ceilalti participanti la procedura de atribuire. (3). (1). in termen de 5 zile de la instiintarea prin care i se aduce la cunostinta aceasta situatie. In cazul in care contestatorul nu se conformeaza obligatiei impuse de Consiliu. g) semnatura partii sau a reprezentantului persoanei juridice.f) mijloacele de proba pe care se sprijina contestatia. acesta sa completeze contestatia. . în cazul în care acesta a fost emis. 3 (respectiv 5 zile de la data primirii solicitării).Consiliul are obligaţia de a pronunţa decizia privind amenda cel târziu în cea de-a 5-a zi de la expirarea termenului prevăzut la alin. dispoziţiile art. contestatia va fi respinsa. într-un termen care nu poate depăşi 5 zile de la data primirii solicitării. • In termen de 5 zile de la primirea copiei contestatei. o copie a dosarului achiziţiei publice. sub sancţiunea unei amenzi în cuantum de 10. precum şi sub sancţiunea amenzii prevăzute la art.000 iei.Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde la orice solicitare a Consiliului şi de a-i transmite acestuia orice alte documente care prezintă relevanţă pentru soluţionarea contestaţiei. (2) Dupa înaintarea contestatiei catre Consiliu. aplicată conducătorului autorităţii contractante. 60 alin. (1) se aplica în mod corespunzator. contestatorul va inainta de îndata autoritatii contractante o copie a contestatiei si a înscrisurilor prevazute la alin. . 271 (1) Contestatia se transmite Consiliului. în măsura în care s-a făcut dovada comunicării. (1). (4) Toate notificarile sau comunicarile actelor procedurale se fac cu confimare de primire.

În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze produse. 18 . . . Consiliul are obligaţia de a soluţiona contestaţia în termen de 30 zile de la data primirii dosarului achiziţiei publice de la autoritatea contractantă. 263 alin. începând cu expirarea termenului prevăzut la alin.S. Consiliul poate pronunţa o decizie prin care dispune ca măsură provizorie înceterea perioadei de suspendare a procedurii de atribuire. cu excepţia perioadelor prevăzute pentru exercitarea căilor de atac. . Soluţiile pe care le poate pronunţa C.Decizia Consiliului cu privire la măsura provizorie se poate ataca în termen de 10 zile de la comunicare.Decizia Consiliului privind modul de soluţionare a contestaţiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor completului. Costul expertizei va fi suportat de partea care a formulat cererea de efectuare a acesteia. 280 alin. va preciza şi termenul în care aceasta trebuie adusă la îndeplinire. în mod corespunzător a oricărei perioade afectate prin suspendare. (1) (respectiv suspendarea procedurii de atribuire) operează numai asupra loturilor la care se refera contestaţia.În cazul în care Consiliul admite contestaţia şi dispune luarea unei măsuri de remediere a actului atacat. scop în care Consiliul îi va trimite acesteia. . . aceştia neavând posibilitatea de a se abţine. .Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia de a monitoriza îndeplinirea măsurii de remediere. prin atribuirea mai multor contracte de achiziţie distincte.N. (5).Perioada de suspendare atrage prelungirea. prevederile alin.C. care nu poate fi mai scurt decât termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei Consiliului aşa cum este prevăzut la art.In cazuri temeinic motivate şi la solicitarea uneia dintre părţi.soluţionarea contestaţiilor de către Consiliu. Consiliul are obligaţia de a se pronunţa asupra respectivei solicitări în termen de cel mult 5 zile de la primirea acesteia. în copie toate deciziile sale motivate. 4 (respectiv 10 zile de la comunicare). servicii sau lucrări defalcate pe loturi. Contractul încheiat în perioada de suspendare a procedurii de atribuire este lovit de nulitate absolută. 6. 283. potrivit dispoziţiilor art. Măsuri provizorii . Nerespectarea termenului de soluţionare a contestaţiei prevăzut mai sus poate atrage declanşarea procedurii de evaluare în confomitate cu prevederile art.Depunerea contestaţiei în faţa Consiliului suspendă de drept procedura de atribuire până la data soluţionării contestaţiei de către Consiliu. .

280 alin. precum şi la datele personale. . instanţa poate dispune suspendarea procedurii de atribuire şi-sau a deciziei − Consiliului până la soluţionarea plângerii formulate împotriva deciziei Consiliului. (1). în termenul prevăzut la art.S. modifică decizia Consiliului şi constată că actul autorităţii contractante a încalcat prevederile legislaţiei în materia achiziţiilor publice. sub sancţiunea nulităţii acesteia. se publică pe pagina de internet a Consiliului înlăuntrul aceluiaşi termen. (respectiv 10 zile). care va transmite dosarui instanţei competente în cel mult 3 zile de la expirarea termenului pentru exercitarea căii de atac. contractul de achiziţie publică încheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului fiind lovit de nulitate absolută. Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nu are calitate de parte în proces. adoptată potrivit alin. precum şi a înscrisurilor doveditoare şi părţii adverse. 118 alin. partea vătămată are dreptul la despăgubiri. Decizia.În situaţia în care instanţa admite plângerea.284 alin. .(5). cât şi de netemeinicie. dacă dovada citării sau comunicării fâcute cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecată este depusă la acel termen.Plângerea formulată împotriva deciziilor pronunţate de Consiliu de judecă de urgenţă şi cu precădere.N. în cadrul buletinului oficial. -Deciziile Consiliului privind soluţionarea contestaţiei şi obligarea la plata amenzii pot fi atacate cu plângere. iar contractul a fost încheiat înainte de dispunerea suspendării procedurii de atribuire potrivit dispoziţiilor art. (1). .( adica cu votul majorităţi membrilor completului) va fi motivată şi comunicată în scris părţilor în termen de 5 zile de la pronunţare.Plăngerea se înaintează Consiliului. • Decizia Consiliului este obligatorie pentru părţi. fără motivarea acesteia. în termen de 10 zile de la data la care aceasta rămâne definitivă şi irevocabilă. .Instanţa competentă să soluţioneze plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu este curtea de apel. o copie a acesteia. secţia de contencios-administrativ şi fiscal pe raza căreia se află sediul autorităţii contractante.• Decizia Consiliului. 3 din Codul de procedură civilă să ceară amânarea judecăţii pentru pregătirea apărării sau pentru a lua cunoştinţă de cererile ori înscrisurile comunicate.Decizia motivată se publică pe pagina de internet a Consiliului. Soluţionarea litigiilor în instanţa 19 . − Partea care formulează plângerea are obligaţia si comunice. atât pe motive de nelegalitate. 283. fără referinţe la datele de identificare a deciziei şi ale părţilor. . Căi de atac împotriva deciziilor C. potrivit art. − Partea nu poate. cu excepţia situaţiei prevăzute la art. în termen de 10 zile de la comunicare.C. La cerere. depunând dovada de comunicare în faţa instanţei până la primul termen de judecată.

Procedura de atribuire a contractului se finalizează prin semnarea contractului de achiziţie publica sau prin încheierea acordului cadru.Litigiile privind acordarea de despăgubiri se soluţionează potrivit dispoziţiilor Legii Contenciosului administrativ nr. şi. − .prin atribuirea contractului de achiziţie publică sau încheierea acordului-cadru. după caz. totodată.Orice documentaţie de atribuire trebuie sa conţină informaţii despre soluţionarea contestaţiilor. este competentă numai instanţa de judecată. Partea a VI-a.Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de atribuire în cel mult 48 de zile după ce: a) a finalizat procedura de atribuire . b) a finalizat un concurs de soluţii prin stabilirea concurentului câştigător. . V. obligaţia de mai sus este aplicabilă numai contractelor a căror valoare este mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. (2) lit. . Transmiterea spre publicare a anunţului de atribuire .a) sau. Semnarea contractului . Anunţul de atribuire se publică în SEAP şi în Monitorul Oficial al României. cererea de oferte .Pentru soluţionarea litigiilor apărute după încheierea contractului de achiziţie publică. c) a atribuit un contract de achiziţie publică printr-un sistem dinamic de achiziţii. este competentă numai instanţa de judecată. lit. . IV. atunci autoritatea contractantă trebuie să solicite la încheierea contractului prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant si subcontractantii nominalizaţi in ofertă. licitaţie restrânsă.. − Contractele de subcontractare trebuie sa fie in concordanţă cu oferta şi se vor constitui in anexe la contractul de achiziţie publica. în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. autoritatea contractantă indică. Achiziţii publice.licitaţie deschisă. altele decât cele referitoare ia despăgubiri.Dacă parţi din contractul de achiziţie pubilcă urmeaza să se îndeplinească pe unul sau mai mulţi subcontractanţi. 2B ia ordonanţa. În aceste cazuri. după caz. precum si datele de contact ale Consiliului. b). negociere cu/fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. . 57 alin.554/2004f cu modificările ulterioare. − Pentru serviciile incluse în anexa nr.Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care: 20 . dialog competitiv. în anunţul transmis dacă este sau nu de acord cu publicarea acestuia.Pentru soluţionarea litigiilor privind acordarea de despăgubiri.

000 euro. 21 . iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este mil mare decât echivalentul în lei a 420. c) valoarea contractului de lucrări care a fost atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 5.Dosarul achiziţiei publice. dar fără a se limita la următoarele: a) nota privind determinarea valorii estimate. c) anunţul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare şi-sau. invitaţia de participare.000. precum şi ofertele însoţite de documentele de calificare şi selecţie se păstrează de către autoritatea contractantă atât timp cât contractul de achiziţie publică/acordul-cadru produce efecte Juridice. precum şi clarificările transmise-primie de autoritatea contractantă. i) solicitările de clarificări. VI. . 8 lit a)-c). g) procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor. b) anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare. dacă este cazul. 8 lit. dar nu mai puţin de 5 ani de la data finalizării contactului respectiv. j) reportul procedurii de atribuire. cum ar fi. b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. dosarul se păstrează cel puţin 5 ani de la data anulării respectivei proceduri.000 euro. după caz. l) contractul de achiziţe publică-acordul-cadru. În cazul anulării procedurii de atribuire.Dosarul achiziţiei publice trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire. iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 125. e) nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire. d) documentaţia de atribuire.000 euro. h) formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire. f) nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire. semnate. în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă. d) sau e). dacă este cazul. Definitivarea dosarului de achiziţie publica .a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. k) dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii.

dacă este cazul: . suma care nu poate depasi 2% din valoarea estimată a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru.Garanţia de participare constituită de ofertantul a cărui oferta a fost stabilită ca fiind câştigatore. . − Restricţionarea nejustificată a accesului la dosarul achiziţiei publice atrage sancţionarea de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice a conducătorului autorităţii contractante. n) contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire. se returnează de către autoritatea contractantă după semnarea contractului de achiziţie publică cu ofertantul/ofertanţii ale căror oferte au fost desemnate câştigătoare.Dosarul achiziţiei publice are caracter de document public. . b) perioada de valabilitate a garanţiei de participare care va fi cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei.Garanţia de participare constituită de ofertanţii a căror oferte nu au fost stabilite câştigătoare. VIII. Garanţia de buna execuţie. dacă este cazul. Garanţia de participare: - În cazul în care documentaţia de atribuire prevede garanţie de participare. . autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie a produselor 22 . VII. p) documentul constatator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant. atunci trebuie să conţină si următoarele informaţii: a) cuantumul garanţiei de participare in suma fixa. o) avizul consultativ emis în conformitate cu prevederile legale. referitor la funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică. dar nu mai tarziu ie 3 zile lucratoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei. dacă este cazul.m) anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare.În cazul contractului de furnizare. se restitue de către autoritatea contractanta în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garantiei de buna execuţie. Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală potrivit legii. conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

• valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă proiectului tehnic şi/sau detaliilor de execuţie. în termen de 14 zile de la dată încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv. dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.În cazul contractelor de lucrări. autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează: • valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă studiilor de prefezabilitate şi/sau fezabilitate. Contractarea achiziţiilor publice În sistemul achiziţiilor publice activitatea contractuală este deosebit de importantă şi deosebit de complexă. Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare. autoritatea contractantă.6. la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate. dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupri ei. în termen de 14 zile de la data predării şi însuşirii-aprobării documentaţiei tehnico-economice respective. b) restul dc 31% din valoarea garanţiei. pe baza procesului-verbal de recepţie finală. dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. procedura încheierii unui contract de atribuire a unei achiziţii publice.care fac obiectul contractului şi/sau de la plata facturii finale. . Clauzele contractului sunt stabilite în cea mai mare parte de autoritatea contractantă şi încetează de drept la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat. 1. în cel puţin 2 exemplare în urma unei proceduri de atribuire sau în baza unui contract cadru. dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fzic şi funcţional. Stabilirea clauzelor contractuale Contractul de achiziţie publică se încheie in forma scrisă. de exactitatea cu care acesta este conceput şi completat depinde în mare măsură reuşita întregului proces de achiziţie publică. Prelungirea duratei contractului 23 . cu titlu de exemplu. În continuare este redată. dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. În cazul contractelor de servicii ie proiectare.În cazul contractului de servicii. De respectarea formei contractului. . iar riscul pentru vicii ascunse este minim. autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de buni execuţie în cel mult 14 zile de la dată îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul respectiv. dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează: a) 70% din valoarea garanţiei.

. respectiv contractele pot fi: . . .obligaţiile principale ale părţilor. . . Înainte de stabilirea clauzelor contractuale trebuie să se stabilească tipul contractului. a aduce atingere clauzelor obligatorii. .interpretare.obiectul principal al contractului. . Clauzele contractuale obligatorii sunt acele prevederi contractuale pe care orice contract de achiziţie publică trebuie să le conţină: . . Contractul de achiziţie publică este structurat astfel: .subcontractori.durata contractului.denumirea părţilor contractante. Preambulul este partea introductivă a contractului şi conţine informaţii despre: . Clauzele contractuale specifice sunt acele prevederi contractuale specifice fiecărui contract de achiziţie publică şi care se stabilesc de regulă prin acordul părţilor în funcţie de necesităţile obiective tle autorităţii contractante şi de conţinutul ofertei declarate câştigătoare.de achiziţie publică este posibilă numai în condiţiile ordonanţei şi fără a fi modificate condiţiile stabilite iniţial. Clauzele contractuale specifice pot face referire la: . .temeiul legal în baza căruia se semnează contractul de achiziţie publică.Clauze contractuale obligatorii. .definiţii aplicabile. .sancţiuni pentru neexeeuttrea culpabilă a obligaţiilor.Contracte de furnizare. Părţile pot stabili şi alte clauze de încetare a contractului fără. .Preambul.Contracte de servicii. FOARTE IMPORTANT !!! Contractele de subcontractare trebuie să se constituie în anexe la contractul de achiziţie publică. . 24 .garanţia de bună execuţie.preţul contractului şi modalitatea de plată.Contracte de lucrări.Clauze contractuale specifice. Calificarea naturii juridice a contractului de achiziţie publică este dată de obiectul preponderent ca valoare.garanţia de calitate.

standarde de asigurare a calităţii. inspecţie.tennene de executare a obligaţiilor părţilor. Stabilirea cerinţelor minime de calificare şi.situaţia economică şi financiară.standarde de protecţia mediului. dacă este cazul. teste. .capacitatea tehnică şi/sau profesională. operatorul economic trebuie să dovedească că nu se află în situaţiile descrise în art.. Nota justificativă se ataşează la dosarul achiziţiei. documentaţia interpretându-se în consecinţă. Pentru a evita excluderea dintr-o procedură de atribuire.recepţie.modalitatea de ajustare a preţului. ATENŢIE !!! Dacă se solicită îndeplinirea unor cerinţe minime referitoare la situaţia economică şi financiară sau la capacitatea tehnică şi/sau profesională.asigurări . . iar autoritatea contomctantt va relua procedura. Cerinţe privind situaţia personală a operatorului economic Documentaţia de atribuire trebuie să conţină toate cazurile în care un operator economic este exclus. 25 . a criteriilor de selectare. Documentaţia de atribuire trebuie să conţină aceleaşi cerinţe minime ca în anunţul de participare. atunci autoritatea contractantă elaborează o notă justificativă prin care să motiveze cerinţele respective. procedura de atribuire va fi anulata.ambalare. . ATENŢIE !!! Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune candidaţilor sau ofertanţilor prezentarea unei anumite certificări scrise. dacă este cazul. În cazul în care cerinţele din anunţul de participare nu se regăsesc în documentaţia de atribuire se aplică cele din anunţ.capacitatea de exercitare a activităţii profesionale. se vor lua în considerare şi alte documente echivalente. . ATENŢIE !!!! Prin act adiţional nu pot fi afectate prevederile referitoare la preţ Dacă ofertantul declarat câştigător refuză semnarea contractului. . transport.alte condiţii de executare a contractului. . 181 din OUG 34/2006 cu modificările şi completările aduse de OUG 94/2007. . . 180 şi art. Criteriile de calificare şi selecţie odată stabilite nu mai pot fi schimbate pe parcursul aplicării procedurii.situaţia personală a candidatului sau ofertantului. Criteriile de calificare şi selecţii se referă numai la: . ATENŢIE !!! Reeşalonarea datoriilor nu reprezintă un aranjament cu creditorii. marcare. .

declaraţii bancare corespunzătoare sau.alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.fie o declaraţie . bine justificate. operatorul economic nu poate prezenta documentele solicitate.Se consideră documente edificatoare: . .pe propria răspundere.caziere judiciare. acesta are dreptul să-şi demonstreze situaţia economică şi financiară şi prin prezentarea altor documente care să prezinte o imagine fidelă a situaţiei economice şi financiare şi pe care autoritatea contractantă le consideră edificatoare. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizează toate situaţiile.auditul financiar emis de persoane autorizate.certificate.bilanţul contabil sau extrase de bilanţ în cazul în care publicarea acestor bilanţuri este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul/candidatul. atestarea sau apartenenţa din punct de vedere profesional în conformitate cu prevederile din ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit. În acest caz persoana respectivă prezintă un angajament 26 . . Capacitatea situaţia economică şi financiară a operatorului economic poate fi susţinută si de o altă persoană indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi persoana respectivă. Pentru a se demonstra situaţia economică şi financiară operatorul economic va prezenta documente edificatoare cum ar fi: . . Cerinţe privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii profesionale operatorul economic va prezenta documente care să dovedească: . după caz. . Cerinţe privind situaţia economică şi financiară ATENŢIE !!! Este interzis a se solicita îndeplinirea unor cerinţe minime referitoare la situaţia economică şi financiară care ar conduce la restricţionarea participării la procedura de atribuire. dovezi privind asigurarea riscului profesional. în măsura în care informaţiile respective sunt disponibile .fie o declaraţie autentică în faţa unui notar.declaraţii privind cifra de afaceri globală sau dacă este cazul privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din cel mult ultimii 3 ani. . a unei autorităţi administrative sau judiciare ori a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.forma de înregistrare ca persoana fizică sau juridică. Dacă din motive obiective.daca este cazul. atunci trebuie să fie acceptată: . .

Cerinţe privind capacitatea tehnică şi/sau profesională În documentaţia de atribuire se indică informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte pentru a-şi demonstra capacitatea tehnică şi/sau profesională. capacitatea tehnică şi/sau profesională a operatorului economic poate fi susţinută de o altă persoană.ferm de susţinere. Persoana care susţine financiar operatorul economic nu trebuie să se afle într-una din situaţiile de la art. Aceleaşi prevederi sunt valabile şi pentru un grup de operatori economici care depun o ofertă sau candidatură comună (au fost descrise mai sus în ceea ce priveşte capacitatea economică şi financiară). conţinând valori.liste ale principalelor livrări de produse efectuate în ultimii 3 ani. 27 .declaraţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut. atunci situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor. în cazul în care se. să fie de până la 3 ori mai mare decât valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit. . 180 şi 181 din OUG nr. indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ele. identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante. Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă sau o candidatură comună. 180 şi 181 din OUG nr. în special pentru asigurarea controlului calităţii produselor. indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. certificate sau alte documente emise de organisme care să ateste conformitatea produselor.34/20006 cu modificările ulterioare (OUG nr.94/2007). perioade de livrare.demonstrarea că operatorul economic are acces la sau că are disponibile resurse reale negrevate de datorii. cerinţele de calificare pot fi solicitate astfel: . în aceleaşi condiţii descrise mai sus. caz în care persoana respectivă va prezenta un angajament ferm prin care confirmă faptul că va pune la dispoziţia operatorului economic resursele tehnice şi profesionale invocate. . Ca şi în cazul capacităţii economice şi financiare. Şi grupul de operatori economici poate fi susţinut de o terţă persoană sau de terţe persoane.94/2007).34/20006 cu modificările ulterioare (OUG nr.cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani. Verificarea capacităţii tehnice şi/sau profesionale în cazul unui contract de furnizare se poate realiza prin solicitarea: . beneficiari. Persoana care asigură susţinerea tehnică nu trebuie sa se afle în una din situaţiile invocate în art. ATENŢIE !!! Pentru ca riscul neîndeplinirii unui contract din cauza lipsei capacităţii financiare a contractantului să fie redus. linii de credit confirmate de bănci sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cashflow de execuţie a lucrării pentru perioada impusă.

.dacă este cazul. Verificarea capacităţii tehnice şi/sau profesionale în cazul unui contract de lucrări se poate realiza prin solicitarea: . descrieri. modul de îndeplinire a obligaţiilor. daca este cazul la resursele de studiu si cercetare. .de informaţii referitoare la studiile. ..de informaţii privind proporţia în care contractul de servicii urmează să fie îndeplinit de către subcontractanţi şi specializarea acestora.mostre.unei declaraţii referitoare la efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani. perioada si locul execuţiei locurilor. . de informaţii referitoare la utilajele.de informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant în special pentru asigurarea controlului calităţii. . .de informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de speciaitate de care dispune sau al cărui angajament a fost obţinut în special pentru asigurarea controlului calităţii. . de informaţii privind măsurile de protecţia mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii corespunzătoare a contractului de lucrări. indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. conţinând valori. beneficiari. perioade de prestare. precum şi alte persoane responsabile pentru execuţia lucrărilor. . şi/sau fotografii/fise tehnice/cataloage a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care se solicită acest lucru. echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii.unei declaraţii referitoare la efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimi 3 ani. pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere. indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. de informaţii privind masurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de servicii.dacă este cazul. instalatiile. . beneficiari. Verificarea capacităţii tehnice şi/sau profesionale în cazul unui contract de servicii se poate realiza prin solicitarea: .unei liste a principalelor servicii prestate în ultimi 3 ani.unei liste a lucrărilor executate în ultimii 5 ani însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări si care vor contine valori.unei declaraţii referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii precum şi. 28 .

fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu. Cerinţe privind prezentarea de standarde de protecţia mediului Dacă se solicită prezentarea unor certificate prin care se atestă respectarea anumitor standarde de protecţia mediului. . pretul cel mai scăzut. sau. despre cel mult 3 contracte de lucrari/servicii/furnizare care din punct de vedere fizic si/sau valoric Cerinţe privind prezentarea de standarde de asigurare a calitătii Daca se solicită prezentarea unor certificate prin care se atestă respectarea anumitor standarde de asiguraere a calităţii.unei declaraţii referitoare la utilajele. Criteriul de atribuire odată stabilit nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire.atunci se acceptă orice alte probe sau dovezi prezentate de acestea. Se poate solicita ca cerinţă minimă privitoare la demonstrarea capacităţii tehnice şi/sau profesionale prezentarea unei liste care să conţină cel puţin informaţii: .fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic si Audit( EMAS) . Stabilirea criteriului de atribuire a contractului de achiziţie publica Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publica poate fi: oferta cea mai avantajoasa. dacă prin aceste probe sau dovezi confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calitătii/protecţiei mediului. . atunci această solicitare trebuie sa se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii bazate pe seriile de standarde europene relevante..despre un contract de lucrări/servicii/furnizare care din punct de vedere fizic si/sau valoric sa nu reprezinte mai mult de 30% din volumul fizic sau valoric al viitorului contract. Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică se precizează in mod obligatoriu in anunţul de perticipare şi în cadrul documentaţiei de atribuire. în mod exclusiv. atunci autoritatea contractantă trebuie sa se raporteze.de informaţii privind proporţia în care contractul de lucrări urmează. să fie îndeplinit de către subcontractanţi şi specializarea acestora. . 29 să nu reprezinte mai mult de 50% din volumul fizic sau valoric al viitorului contract. Dacă operatorul economic nu deţine oertificattul de calitate sau certificatul de mediu solicitat. echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări. instalaţiile. certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitara ori cu standarde europene sau internaţionale privind certificarea.certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea.

precum si metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice si financiare prezentate de ofertanţi trebuie să fie definiţi clar in documentaţia de atribuire. descărca documentaţia de atribuire . din motive justificate temeinic. atunci oferta stabilită ca fiind câştigătoare este acea ofertă admisibilă a carei propunere tehnică răspunde la toate cerinţele minime obligatorii solicitate şi a cărei propunere financiară conţine preţul cel mai scăzut. alături de preţ: .Nota justificativa se ataşează la dosarul achiziţiei. .fax. în special cu privire la adresa-inclusiv telefon.e-mailpersoane de contact.costuri de funcţionale .raportul cost/eficientă .autoritatea contractantă. Dacă autoritatea contractanta.caracteristici de mediu .activitatea autorităţi contractante 30 . ATENŢIE !!!! Când se stabileşte criteriul de atribuire se elaborează o notă justificativă prin care se motivează modul în care a fost stabilită ponderea factorilor de evaluare.Dacă a fost ales criteriul de atribuire „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic” atunci oferta stabilita ca fiind câştigătoare este oferta care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea uniu sistem de factori de evaluare.adresa de unde se poate achiziţiona.termen de livrare sau de execuţie . Factorii de evaluare a ofertei pot fi.alte emente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor.cartcteristici privind nivelul calitativ. Factorii de evaluare a ofertei precum si ponderea relativa a acestora sau algoritmul de calcul. nu poate stabili exact ponderile relative pentru fiecare factor dt evaluare. Este interzis a se utiliza cerinţele referitoare la calificare ca factori de evaluare a ofertelor( cu excepţia atribuirii unor contracte care include prestaţii intelectuale cum ar fi consultanţa» proiectara si altele asemenea). Completarea fişei de date a achiziţiei Fişa de date a achiziţiei cuprinde informaţii si instrucţiuni privind: . Daca a fost stabilit criteriul de atribuire „în mod exclusiv. mijloace de comunicare etc. tehnic sau funcţional . atunci are obligaţia de a indica în anunţul de participare sau îin documentaţiai de atribuite cel puţin ordinea descrescătore a importanţei factorilor de evaluare care urmează să fie utilizaţi.servicii post-vânzare şi asistentă tehnică . preţul cel mai scăzut”.

valoarea minimă şi maximă a unui contract subsecvent Existenţa loturilor si modul de abordare Acceptarea/neacceptarea de oferte alternative Codul CPV Cantitatea produselor Garanţii Termen de valabilitate a ofertei Procedura aplicată si dacă aceasta are ca etapă finală licitaţia electronică Cerinţele minime de calificare. precum si documentele care urmează să fie prezentate pentru dovedirea îndeplinirii cerinţelor de calificare şi selecţie dacă sunt solicitate .modul ie obţinere de clarificări si alte informaţii . dacă este cazul 31 . durata acestuia.Modul in care se va finaliza procedura . locul de depunere şi ce alte formalităţi trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura.Consiliul naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.Data limitaăde depunere ((ora/zi/luna/an). e-mail .După caz. acordul-cadru. faptul că se achiziţionează şi numele altei autorităţi . Documentaţia de atribuire trebuie sa conţină următoarele formulare: fişa de date a achiziţiei formularul de ofertă formularul de contact formularul de scrisoare de garanţie.Obiectul contractului de achiziţie publică şi durata acestuia . daca se solicită formularul privind declaraţii Autoritatea contractantţă are dreptul de a concepe şi alte modele pe care să le ataşeze documentaţiei de atribuire. Constituirea garanţiei de participare. numărul de operatori. inclusiv adresa. de atribuire Informaţii privind modul de elaborare si prezentare a ofertei Informaţii detaliate si complete privind criteriul de atribuire.dacă este cazul.. telefon. Stabilirea formularelor si modelelor Documentaţia de atribuire conţine si formularele ie către autoritatea contractantă pe baza modelelor prevăzute de GHID.fax.soluţionarea litigiilor .

în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie ofertanţilor necâstigatori.a unei sume de bani. refuză să semneze contractul de achiziţie publică/contractul cadru în perioada de valabilitate a ofertei.a uui rdin de plată sau unei file CEC însoţită de un document prin care se specifică destinaţia .îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia oferta sa fiind stabilită câstigătoare. oricum nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului − Monitorul Oficiai al României. ofertantul pierzând astfel suma constituita atunci când: .SEAP – adresa www.Achiziţii publice . Chemarea la competiţie 1. Garanţia de participare se stabileşte: in suma fixa.Regia 32 . nu constituie garanţia de buna execuţie în perioada de oferta sa fiind stabilită câştigătoare. Elaborarea şi publicarea anunţului de participare Anunţul de participare se publică în: . Se recomandă ca valabilitatea ofertei şi respectiv a garanţiei să se precizeze printr-o data limita si nu în zile. Garanţia de participare trebuie si fie prezentată cel mai târziu la deschiderea ofertelor. Autoritatea contractantă are dreptul de a reţine garanţia de participare. Modalităţi de constituire Scrisoare de garanţie bancară. Partea a Vl-a. Garanţia de participare se restituie: ofertantului câştigător.Garanţia de participare se constitue numai dacă autoritatea contractantă solicită expres acest lucru în documentaţia de atribuire.ro − valabilitate a ofertei şi. Depunerea la casieria autorităţii contractante: . după semnarea contractului de achiziţie publică sau după încheierea sau după încheierea acordului cadru acordului cadru dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data. expirării periodei de valabilitate a ofertei.e-licitaţie. suma care nu poate depasi 2% din valoarea estimată a contractului Perioada de valabilitate agaranţiei de participare va fi cel puţin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.

În cazul în care din motive de natura tehnică operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunţ spre publicare in JO al UE. ATENŢIE !!!! Se răspunde şi la solicitările de clarificări care nu au fost transmise în timp util numai dacă perioada necesară pentru elaborarea şi trasmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor.În măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util. autoritatea contractantă are responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunţului respectiv prin mijloace proprii.se realizează prin sistemul SEAP. iar în cazul anunţului de participare pentru negocierea ci anunţ prealabil. Reguli de comunicare şi transmitere a datelor Orice comunicare.prin poştă 33 . acesta se publica in MO in cel mult 3 zile de la data înregistrării. Răspunsul la solicitările de clarificări Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire/selectare/preselectare. informare. Punerea la dispoziţie t itcimeitttfei ie atribuire Documentaţia de atribuire poate fi obţinută: . complet si fără ambiguităţi. Documentele pot fi transmise: . solicitare. în cei mult o zi lucratoare de la primirea acceptului de pubficare. Răspunsurile însoţite de întrebările aferente se transmit către toţi operatorii economici care an obţinut documentaţia de atribuire. sau − prin accesarea directă şi nerestricţionată a unui fişier electronic care este disponibil în SEAP şi pe pagina de internet proprie. În cel mult 3 zile lucratoare de la primirea unei solicitări de clarificări autoritatea contractantă are obligaţia de a raspmde în mod clar. Operatorul SEAP are obligaţia de a înştiinţa autoritatea contractanta cu privire la apariţia unei astfel de situaţii.în urma unei solicitări a fiecarui operator economic interesat. 2. Deci documentaţia este disponibilă în SEAP clarificările sau modificările acesteia se fac cunoscute printr-un nou fişier electronic la care accesul este direct şi neristricţionat. Orice dacument scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii şi în momentul primirii.Autonomă „Monitorul Oficial” publică anunţurile transmise spre publicare in cel mult 8 zile de la data înregistrării acestora. 3. notificare şi altele asemenea trebuie să se transmită în scris. răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmise nu mai târziu die 6 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. − Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. dacă este cazul . 4.

sa depună o ofertă. într-un termen rezonabil. Ofertantul are dreptul de a include în oferta tehnică posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectv.în scris. Participarea operatorilor economici într-un grup de operatori se poate realiza ca: asociat sau. Operatorul economic poate transmite o solicitare: .prin orice combinaţie a celor de mai sus . se poate solicita confirmarea acesteia prin scrisoare transmisă prin poştă sau prin mijloace electronice. .prin telefon.prin fax . Reguli de participare şi de evitare a conflictului de interese Orice operator economic indiferent de naţionalitate are dreptul de a participa la procedura de atribuire individual au într-un grup de operatori. Operatorul economic nu are dreptul. ATENŢIE !!!! Când participarea este solicitată prin telefon. Documentelor transmise prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale privind semnătura electronică. ATENŢIE !!!! un operator economic nu are dreptul de a participa la o procedura de atribuire atâtîin calitate de ofertant cât şi în calitate de ofertant asociat sau în calitate de subcontractant al altui ofertant.. în cadrul aceleaşi proceduri: sa participe în două sau mai multe asocieri sa depună o candidatură/ofertă individuala şi o altă candidatură/ofertă comună 34 . subcontractant Legalizarea asocierii se poate solicita numai dacă oferta comună este declarată câştigătoare şi o astfel de solicitare reprezintă o condiţie necesara pentru îndeplinirea acesteia. individuală şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.prin fax prin mijloace electronice .prin mijloace electronice . În acest caz trebuie să se precizeze partea pe care intenţionează să o subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor.prin orice combinaţie de celor de mai sus. ATENŢIE !!! Daca solicitarea de participare este transmisă.prin postă . prin fax. ea trebuie confirmată în scris cât mai curând posibil.

documentaţiei de atribuire are dreptul de a fi ofertant. Legislaţia în vigoare precede şi o serie de incompatibilitaţi.36 de zile . nu are dreptul de a fi candidat.(formular nr.pentru pragurile valorice mai mari decât cele de la art. ATENŢIE !!! În cazul etapei a doua a licitaţiei restrânse sau negocierii cu amănunt prealabil de puticipare. Deralarea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică Termene minime pentru elaborarea ofertelor Licitaţia deschisă a) nu a fost publicat un anunţ de intenţie-praguri valorice mai mari decât cele din art. După numirea comisiei de evaluare. În cazul în care aunţul de participare este transmis in format electronic spre publicare în JO şi documentaţia este publicată în SEAP.55 alin(2) Termen minim . b) a fost publicat un anunţ de intenţie-praguri valorice mai mari decât cele din art.55 alin(2)-(125 000 euro. Un conflict de interes reprezintă. În cazul în care anunţul de participare este transmis în format electronic spre publicare în JO al UE-29 zile. ofertant asociat sau subcontractant sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.31 de zile.52 zile între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în JO al UE si data limită de depunere a ofertelor în condiţiile în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mia mare decât cea prevăzută la art. 5 000 000 euro). iar accesul operatorilor economici este direct şi nerestricţionat. În cazul în care documentaţia este publicată în SEAP.Operatorul economic nu poate depune in cadrul aceleaşi proceduri decât o singura ofertă. un candidat neselectat nu poate participa in calitate de subeontractant sau asociat la etapa a doua a licitaţiei restrânse sau negocierii cu anunţ prealabil de participare. perioada poate fi de 47 de zile (termenul se reduce cu 5 zile). Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea. De asemenea.420 000 euro. ofertant. În cazul în care anunţul de 35 . respectiv ofertelor.55 alin(2). Persoana fizică sau juridică care este implicată direct în procesul de verificare sau evaluare a candidaturilor. perioada poate fi de 40 de zile (termenul se reduce cu 12 zile). candidaţii selectaţi nu au dreptul de a se asocia sau de a participa ca subcontractanţi. ofertant asociat sau subcontractant numai în cazul în care poate demonstra că implicarea sa în elaborarea documentaţiei respectie nu este de natura să distorsioneze concurenţa. membrii acesteia sunt obligaţi să dea o declaraţie de imparţialitate şi confidenţialitate. În cazul in care documenteţia este publicată în SEAP începând cu data anunţului de participare. situaţia in care angajatul public are un interes personal care ar putea influenţa in mod necorespunzător îndeplinirea sarcinilor si obligaţiilor sale de serviciu. În cazul în care anunţul de participare este transmis in format electronic spre publicare în JO al UE.55 alin(2) Termenul minim. perioada poate fi de 45 de zile ( termenul se reduce cu 7 zile).13).

perioada poate fi de 12 zile dacă există motive de urgenţă.Perioada poate fi de 12 zile dacă există motive de urgenţă şi documentaţia este publicată în SEAP. În cazul în care întreaga documentaţie este publicat în SEAP şi există acces direct şi nrestricţionat. Etapa de evaluare a ofertelor se iniţiază prin transmiterea unei invitaţii de participare operatorilor economici selectaţi în prima etapa.Perioada minimă este de 40 de zile.55 alin(2). . 36 . .perioada este de 23 de zile. Licitaţia restrânsă În cazul licitaţiei restanse ofertele se depun la etapa a 2-a a acestei proceduri. Daca valoarea estimată a contractului este mai mare decât pragurile valorice din art. c) pentru pragurile valorice mai mici sau egale cu cele de la art. şi în niciun caz până la mai puţin de 22 zile. .55 alin(2) şi a fost publicat un anunţ de intenţie. Dialog competitiv În cazul aplicării procedurii de dialog competitivi data limită pentru depunerea ofertelor finale se stabileşte de comun acord cu candidaţii preselectaţi în cadrul rundelor de dialog. însoţită de documentaţia de atribuire. iar perioada minimă nu poate fi respectată din motive de urgentă. atunci: .perioada minimă este de 22 zile . după ce s-a realizat selectarea candidaţilor. atunci: Perioada minimă poate fi depusă până la 36 de zile.24 de zile. Daca valoarea estimată a contractului este mai mică sau egală decât pragurile valorice din art.55 alin(2) şi nu a fost publicat un anunţ de intenţie. atunci: . Dacă valoarea estimată a contractului este mai mare decât pragurile valorice din art. Invitaţia de participare trebuie transmisă cu cel puţin 40 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. de regulă.55(2) Termen minim.perioada poate fi de 17 zile dacă documentaţia este publicată în SEAP.participre este transmis spre publicare în JO al UE în format electronic şi documentaţia este publicată în SEAP.28 de zile de la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare în SEAP.Perioada poate fi de 12 zile dacă există motive de urgenţă şi documentaţia este publicată în SEAP. Perioada poate fi de 12 zile dacă invitaţia de participare se transmite electronic la JO al UE. Perioada poate fi de 35 de zile dacă întreaga documentaţie este publicată în SEAP şi există acces direct şi nerestricţionat.

Perioada de timp cuprinsă între data transmiterii invitaţiei de participare şi data limită de depunere a ofertelor poate fi modificată după cum urmează: − − − 12 zile – dacă invitaţia de participare este transmisă direct operatorilor economici 10 zile – dacă invitaţia de participare este publicată în SEAP. Întrebări recapitulative: 1.O.dacă documentaţia este accesibilă în SEAP 4. 676/2007. nr. Operatorii economici pot transmite ofertele şi prin mijloace electronice în cazurile în care se respectă.numai prin postă . Contractele de achiziție publică: modalități de atribuire 2. Prezentați principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică 4. integritatea şi confidenţialitatea datelor transmise. 6 zile .U.direct la sediul autoritaţii sau la altă adresă specificată. O. nr. 94/2007 publicată în M.G.O. Materiale bibliografice obligatorii 1. 3. Definiți autoritățile contractante şi exemplificați. oferta finală se depune în ultima şedinţă de negociere stabilită e către autoritatea contractantă. ATENTIE!!!! Oferta poate fi transmisă şi electronic dacă autoritatea contractantă prevede acest lucru. 418/2006). 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. 2.Negociere În cazul aplicării procedurii de negociere. O. Primirea ofertelor Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta: .U. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (M. Elementele componente ale dosarului de achiziție publică. 37 .G. conform legislaţiei in vigoare. Cererea de oferte Invitaţia de participare trebuie trimisă spre SEAP cu cel puţin 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Se prezintă de asemenea. . eficient şi eficace.1.Modulul II: CONTROL INTERN ŞI AUDIT PUBLIC INTERN (la nivelul entităţilor publice) Obiectivele modulului: Instruirea şi aprofundarea cunoştinţelor din domeniul controlului la nivelul instituţiilor publice. Această definire implică autonomia organizatorică şi funcţională a entităţilor publice numai în ce priveşte formele de control stabilite. . Controlul de gestiune se exercită. .controlul financiar preventiv propriu. de asemenea. Constă din ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţilor publice. metodele şi procedurile. În noţiunea de control intern se cuprind: . inclusiv auditul intern. Controlul intern (de gestiune) Se exercită în temeiul mai multor acte normative. dar şi pentru apărarea interesului public.controlul managerial.controlul de gestiune. specifice activităţilor controlate.auditul public intern. care este stabilit prin acte normative. 2. acesta include. Prezentarea activităţii de audit public. Controlul intern reprezintă întregul sistem de control din sectorul public. prin activităţi cum sunt: verificarea stocurilor (de magazie). stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale. în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic. structurile organizatorice. nu şi în ce priveşte conţinutul acestora. Explicarea tehnicilor şi instrumentelor de audit public intern folosite pentru îndeplinirea obiectivelor misiunii de audit public intern. . prin modul de organizare şi modul de desfăşurare al unei misiuni de audit. Este un control specializat. Conştientizarea rolului pe care auditul public intern îl are în dezvoltarea instituţiei. realizat de persoane/structuri din interiorul instituţiilor şi autorităţilor publice în care se efectuează. ca exemplificări posibile. opinia auditorului prin raportul de audit public.

119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv. Obiectivele controlului financiar intern sunt : 1 1 2 Aici. 799/2003) constă în verificarea legalităţii şi regularităţii operaţiunilor financiare efectuate înainte de aprobarea acestora. Persoana şi/sau persoanele care lucrează în compartimentul financiar-contabil.O. nr. 195/2003. ministerele. Controlul financiar preventiv (reglementat prin O.G. organizat şi exercitat de reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice. Controlul financiar preventiv este de două tipuri: controlul financiar preventiv propriu. 2. Au fost înregistrate unele progrese în ceea ce priveşte descentralizarea funcţiei de control financiar preventiv de la Ministerul Finanţelor Publice către ordonatorii de credite. organizat la nivelul fiecărei entităţi publice. Controlul de gestiune este în primul rând unul de regularitate. Controlul financiar preventiv Se exercită în scopul constituirii şi utilizării legale şi eficiente a fondurilor publice. celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice. republicată în M.- controlul de casă (periodic. pe măsură ce controlul managerial va asigura eliminarea riscurilor în administrarea fondurilor publice. Compartimentul financiar-contabil este structura organizatorică din cadrul instituţiei publice în care este organizată execuţia bugetară. Controlul financiar preventiv urmează a se integra în sfera răspunderii manageriale. nr.. lunar. în mod generic. d din Legea nr. la inventariere). instituţiile publice autonome. . şi controlul financiar preventiv delegat. asupra tuturor operaţiilor care afectează fondurile publice. 2 lit. sau aprobă.O. Se integrează în mod treptat în sfera răspunderii manageriale.G. alte autorităţi publice. M. din compartimentele economice. Persoanele desemnate să efectueze această formă de control sunt altele decât cele care iniţiază. nr. inopinat. operaţiunea supusă vizei. care verifică documentele justificative şi întocmesc instrumentele de plată a cheltuielilor efectuate pe seama fondurilor publice. verificarea stocurilor de alimente în cazul consumurilor colective.2. Administraţia Prezidenţială.E. Sunt instituţii publice: Parlamentul. precum şi instituţiile din subordinea acestora. a reţetelor). Ministerul Finanţelor Publice este autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate prin care se asigură elaborarea şi implementarea politicii în domeniul managementului financiar şi controlului financiar la instutuţiile publice. în mod unitar. nr. a respectării consumurilor specifice. Se organizează şi se exercită de persoane competente. proces ce trebuia finalizat până la aderarea României la U. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv. 2 Art. 84/2003 pentru modificarea şi completarea O. indiferent de modul de finanţare al acestora.

răspunderea persoanelor în drept să exercite controlul financiar preventiv propriu în cazul acordării vizei în condiţii de nelegalitate şi neconformitate. protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii. Controlul financiar preventiv este exercitat sub forma cunoscută de control financiar preventiv propriu. De asemenea. se supun aprobării ordonatorului de credite numai proiectele de operaţiuni care respectă întrutotul cerinţele de legalitate. organul ierarhic superior al instituţiei publice. stocare. Angajarea. lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor din fonduri publice se aprobă de ordonatorul de credite. şi cu atât mai puţin de a se substitui controlate. actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere. Viza de control financiar preventiv propriu constă în semnarea documentului supus vizei şi aplicarea sigiliului personal. risipei. executarea. sau suspenda. economicitate şi eficienţă.realizarea atribuţiilor instituţiilor publice. conducătorii instituţiilor dispun totuşi efectuarea operaţiunii pe proprie răspundere. M. regularitate şi încadrare în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament care poartă viza de control financiar preventiv propriu. In toate cazurile în care. după caz. Ca urmare. Rezultă. precum şi a unor sisteme şi proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice. stabilite în concordanţă cu propria lor misiune. persoana desemnată să efectueze controlul financiar preventiv propriu are obligaţia să informeze în scris Curtea de Conturi. numite de conducătorul instituţiei. şi. persoana desemnată să efectueze controlul financiar preventiv propriu nu are dreptul de a anula.F. dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare. persoanelor . abuzului sau fraudei.P. eficacitate. Angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu. a reglementărilor şi deciziilor conducerii. iar plata acestora se efectuează de către contabil¹. numai în această situaţie persoana respectivă este exonerată de răspundere. ca urmare a unui refuz de viză de control financiar preventiv propriu. respectarea legii.sau persoanele –din cadrul compartimentelor de specialitate (financiar-bugetară şi de contabilitate). Este îndeplinit de persoana . în condiţii de regularitate. sau de persoanele care îndeplinesc această atribuţie pe bază de contract. pe cale de consecinţă. prelucrare.

a controlului şi a proceselor de administrare. . tehnici şi metode prin care managerul entităţii publice să se asigure că utilizarea şi administrarea fondurilor se fac în mod legal.Proiectele de operaţiuni supuse vizei de control financiar preventiv propriu. Ministerul Finanţelor Publice este autoritatea de coordonare şi reglementare a controlului financiar preventiv propriu asupra tuturor operaţiunilor cu impact financiar în legătură cu fondurile publice şi patrimoniul public. Este o activitate în devenire. Rezultă că la o răspundere managerială exclusivă funcţionează un control (intern) exclusiv. eficient şi oportun.prea ridicată – a controlului interinstituţional. De asemenea. Instituţiile cu atribuţii în domeniul controlului acordă o importanţă destul de mare controlului interinstituţional. documente. Auditul intern este perceput mai degrabă ca un alt nivel de control şi nu ca o activitate independentă şi obiectivă. M. prelucrarea şi transmiterea informaţiilor. sau în formare. Are rolul de a reduce greutatea specifică . ca forme de exercitare.3.P. monitorizarea. către ordonatorii de credite (iniţiată în 2004). La nivelul factorilor de management nu este percepută foarte clar diferenţa dintre control şi audit. elaborează norme metodologice privind cadrul general al atribuţiilor şi exercitării controlului financiar preventiv propriu. afectând astfel eficienţa activităţilor de control intern. 2.P. Controlul în sine. cât şi raportarea situaţiei cu privire la entitatea publică. fără a pune accentual necesar pe responsabilitatea managerială. Un prim pas îl constituie descentralizarea a funcţiei de control financiar preventiv de la M. Controlul managerial se referă la toate procedurile manageriale care asigură atât înregistrarea.F. Controlul managerial Este determinat de responsabilitatea managerială: cu cât răspunderea managerială este mai mare cu atât controlul managerial este mai intens. este o activitate în acelaşi timp concomitentă. documentele justificative şi circuitul acestora se stabilesc de conducătorii entităţilor publice.F. care să cuprindă proceduri. Auditul are la bază activităţi de control. care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului. regularitate poate fi suspus auditului. Sunt preocupări în curs pentru extinderea controlului managerial în direcţia unei mai bune gestionări a riscului asociat operaţiunilor financiare la nivelul entităţii publice. dar şi ulterioară controlului. Acest fapt determină existenţa unui grad scăzut de responsabilizare a conducătorilor multor instituţii publice. evidenţa. se bazează pe control. nu au fost elaborate ghiduri practice în materiacontrolului managerial.

75/1999 privind activitatea de audit financiar. 672/2002 privind auditul public intern). Distincţia între auditul intern şi auditul financiar este una de fond. Auditul public se exercită la instituţiile publice în legătură cu formarea şi utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public (art. stabilite de conducere în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic. aceasta se referă la gradul de adecvare a ariei de cuprindere a programelor conexe aplicate. M.G. instituţie publică. O. 91/2004. şi Camera Auditorilor Financiari). exclusiv auditului financiar. cât şi la performanţele acestuia. eficient şi eficace. Legea prevede în acest sens: “Cu ocazia exercitării independente a profesiei de auditor financiar. prin lege . nr. Auditul intern. indiferent de cadrul legal care se aplică pentru organizarea şi funcţionarea auditului intern în entităţile publice prevăzute de lege. . M. nr. 598/2003.O. 4 5 O. ale altor structuri abilitate de Guvern şi din unităţi centrale responsabile cu armonizarea şi implementarea principiilor şi standardelor de control şi audit intern.) 3 5 4 3 Autoritate publică. inclusiv auditul intern.4. Se exercită potrivit Cadrului comun cuprinzând obiectivele specifice auditului intern la entităţile publice din domeniul public (elaborat de M. nr. În fapt.G. este o formă de control. republicată. societate comercială – entitate la care statul sau o autoritate administrativ-teritorială este acţionar majoritar şi care are personalitate juridică. fără a se limita însă la acesta. regie autonomă/societate naţională.P. Există însă alte acte normative (Legea finanţelor publice. 1 din Legea nr. Auditul public intern Auditul public intern este o componentă a controlului. format din sistemele de control ale entităţilor publice.2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.U. 34/2006 privind achiziţiile publice ş. Sunt şi entităţi economice ale căror situaţii financiare anuale sunt supuse.a. Controlul intern reprezintă întregul sistem de control intern din sectorul public. este în esenţă unul financiar. Prin control intern se înţelege ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţilor publice. Legea Contabilităţii. auditorii financiari efectuează şi evaluarea funcţiei de audit intern. 37/2004 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul intern. Controlul intern este reglementat în principal de Ordonanţa Guvernului nr.F. organizat şi exercitat astfel.O. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv. republicată. pentru a determina măsura în care auditorii financiari se pot baza pe rezultatele auditului intern în desfăşurarea activităţii lor” .

perfecţionând activităţile entităţii publice. b. inclusiv contabilitatea şi sistemele informatice aferente. Prin audit se obţine o consiliere a conducerii asupra bunei – sau greşitei – administrări a veniturilor şi cheltuielilor publice.care dezvoltă sau se referă la obiectivele. Tipurile de audit sunt: auditul de sistem: reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere şi control intern. a controlului şi a proceselor de administrare. funcţiile şi rolul controlului intern. administrarea patrimoniului public. care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului. precum şi vânzarea. Obiectivele auditului public intern stabilite prin lege sunt: a. prin care se evaluează şi se îmbunătăţeşte eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului. d. care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice. In vederea eficientizării implementării controlului intern în instituţiile publice. b. gajarea. a controlului şi a proceselor administrării. activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali. precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora. ajută entitatea publică să îşi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistemică şi metodică. destinate să îmbunătăţească sistemele şi activităţile entităţii publice. Auditul este mai mult decât control. sprijinirea îndepliniriiobiectivelor entităţii publice printr-o abordare sistemică şi metodică. doar punctual (referitor la tema de control). c. asigurarea obiectivă şi consilierea. respectiv autorizarea şi stabilirea titlurilor de creanţă. concesionarea sau închirierea de bunuri din administrativ-teritoriale. inclusiv a fondurilor provenite din asistenţă externă. sistemele de management financiar şi control. cu scopul de a stabili dacă acestea funcţionează economic. astfel încât acestea să constituie un corp coerent de norme în materie. Sfera auditului public intern cuprinde: a. constituirea veniturilor publice. ceea ce controlul realizează la nivel redus. se impune sistematizarea sub forma unui cod a tuturor reglementărilor în vigoare referitoare la controlul intern. eficace şi domeniul privat/public al statului ori al unităţilor . Este activitatea funcţional independentă şi obiectivă. o îmbunătăţire a activităţii entităţii publice.

sub aspectul respectării ansamblului principiilor. la celelalte instituţii publice. Rezultă că se organizează.. sau organul de conducere colectivă.F. . conducătorul acestora. necuprinse în planul anual de audit public intern. are obligaţia instituirii cadrului organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii de audit public intern. care nu sunt subordonate altor entităţi publice. şi funcţionează. Organizarea auditului public intern Se organizează şi funcţionează structuri de audit public intern la următoarele niveluri: la instituţiile publice mici . pentru auditul identificarea deficienţelor care şi formularea de recomandări pentru stabilite pentru corectarea acestora. art. altele decât cele încadrate ca fiind mici şi cele aflate în subordonare. 2. conducătorul acestora poate stabili şi menţine un compartiment funcţional de audit public intern. 672/2002 privind auditul public intern.P. o activitate proprie de audit public intern. regulilor procedurale şi metodologice care le sunt aplicabile. auditul de regularitate: reprezintă examinarea acţiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public.4. auditul entităţilor respective se efectuează de către compartimentul de audit public intern de la nivelul ierarhic imediat superior. 2 lit.eficient. respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepţional. Auditorul intern desfăşoară audituri ad-hoc. auditul public intern se limitează la auditul de regularitate şi se efectuează de către compartimentele de audit public intern care funcţionează în structurile teritoriale ale M.1. la instituţiile publice subordonate. cu acordul entităţii publice de la nivelul ierarhic imediat superior. performanţei: prin se examinează dacă criteriile implementarea obiectivelor şi sarcinilor entităţii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor şi apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele. j). 6 6 Instituţie publică mică – instituţia care derulează un buget anual de până la nivelul echivalentului în lei a 100 000 euro pe o perioadă de 3 ani consecutiv (Legea nr. In cazul în care acest compartiment nu se înfiinţează.

Conducătorul compartimentului de audit public intern este numit/destituit de către conducătorul entităţii publice. auditorii interni beneficiază de un spor pentru complexitatea muncii de 25%. respectiv de către organul colectiv de conducere. Auditorii interni trebuie să îşi îndeplinească atribuţiile în mod obiectiv şi independent.4. De asemenea. Aceste restricţii impuse prin lege funcţiei de auditor public şi persoanelor care o exercită au făcut necesară o recunoaştere şi o recompensare. 672/2002. Auditorii interni sunt responsabili de protecţia documentelor referitoate la auditul public intern desfăşurat la o entitate publică. obligaţiile şi incompatibilităţile prevăzute de Statutul funcţionarilor publici. Auditorii publici au un nivel de salarizare corespunzător ierarhiei acestei funcţii în cadrul sistemului de salarizare a funcţionarilor publici. întreprinse cu bună-credinţă în exerciţiul atribuţiilor şi în limita acestora. Astfel. prin atribuţiile sale. Numirea sau revocarea auditorilor inerni se face de către conducătorul entităţii publice. auditorii interni nu pot fi sancţionaţi sau trecuţi în altă funcţie. Pentru auditorii interni care nu sunt funcţionari publici selectarea. pentru entităţile publice subordonate numirea/destituirea se face cu avizul organului ierarhic superior. auditorii interni care sunt funcţionari publici sunt selectaţi şi au drepturile. (3)]. Pentru acţiunile lor. cu avizul conducătorului compartimentului de audit public intern. cu profesionalism şi integritate. fapte sau situaţii pe care le-au constatat în cursul ori în legătură cu îndeplinirea misiunilor de audit public intern. Funcţia de auditor intern este incompatibilă cu exercitarea acestei funcţii ca activitate profesională orientată spre profit sau recompensă. aplicat la salariul de bază brut lunar [Legea nr. auditorii interni nu vor divulga nici un fel de date. nu trebuie să fie implicat în elaborarea procedurilor de control intern şi în desfăşurarea activităţilor supuse auditului public intern. art.2. cu avizul UCAAPI. tot prin lege.2. fie că aceştia sunt încadraţi – sau nu – ca funcţionari publici. Conducătorul compartimentului de audit public intern este responsabil pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de audit. dar şi în concordanţă cu prevederile legii organice (privind auditul public intern). Compartimentul de audit public intern: încadrare. Auditorii interni trebuie să respecte prevederile Codului privind conduita etică a . în plus. stabilirea drepturilor şi obligaţiilor se fac în concordanţă cu regulamentele proprii de funcţionare a entităţii publice. atribuţii Se constituie în subordinea directă a conducerii entităţii publice şi. conform prevederilor legii şi potrivit normelor şi a procedurilor specifice activităţii de audit public intern.

sunt: elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea. în cazul entităţilor publice subordonate. auditorul poate efectua audituri şi fără ca acestea să fie cuprinse în plan. implicaţi în auditarea programelor şi proiectelor finanţate integral sau parţial de U. stabilite prin lege. Auditorii interni care se găsesc în una din situaţiile de mai sus au obligaţia de a informa deîndată. cu avizul UCAAPI sau al organului ierarhic superior. şeful compartimentului de audit public intern. conducătorul entităţii publice şi şeful structurii de audit public intern. Nu pot fi auditori interni în cadrul aceleiaşi entităţi publice persoanele care sunt soţi. Raportul de audit). Atribuţiile compartimentului de audit public intern. respectiv conducerea entităţii publice. De asemenea. auditorii interni nu pot fi desemnaţi să efectueze misiuni de audit public intern la o structură/entitate publică dacă sunt soţi. în scris.auditorului intern. . rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul entităţii publice. Proiectul se conciliază în etape în vederea acceptării recomandărilor formulate (v. Compartimentul de audit public intern elaborează un plan anual care se aprobă de conducătorul instituţiei publice. Atribuţii. De asemenea. perioada destinată în acest scop fiind de minimum 15 zile pe an. Auditorii interni au obligaţia perfecţionării cunoştinţelor profesionale. Auditorii interni nu trebuie implicaţi în vreun fel în îndeplinirea activităţilor pe care în mod potenţial le pot audita şi nici în elaborarea şi implementarea sistemelor de control al entităţilor publice. Aceeaşi obligaţie o au şi auditorii interni care sunt. rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul acesteia sau cu membrii organului de conducere colectivă. (este interzisă implicare lor în auditarea unor astfel de programe). elaborează proiectul planului anual de audit public intern. va asigura condiţiile necesare pregătirii profesionale.E. această interdicţie se poate ridica după trecerea unei perioade de 3 ani. nu trebuie să li se încredinţeze misiuni de audit public intern în sectoarele de activitate în care aceştia au deţinut funcţii sau au fost implicaţi în aplicaţii în alt mod. La sfârşitul fiecărei misiuni de audit public auditorii interni elaborează un proiect de raport de audit public intern. eventual.

Misiunile de audit sunt îndeplinite pe bază de ordin de serviciu (emis de şeful compartimentului de audit public intern sau. nici-una dintre activităţile care au loc într-o instituţie publică în îndeplinirea atribuţiilor date prin lege acesteia nu poate fi înafara auditului.efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate. Totuşi. Ori. informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate. Misiunea de audit Auditul public intern este îndeplinit prin misiuni de audit. organizarea propriu-zisă a instituţiei publice.n. modul de luare a deciziilor şi toate celelalte activităţi care se desfăşoară într-o instituţie publică nu pot fi înafara misiunilor de audit. elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern. precum şi la administrarea patrimoniului public (s. raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate. precum şi despre consecinţele acestora. In ordin se prevede în mod explicit scopul. regularitate. în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii. Ministerul Finanţelor Publice îndrumă metodologic organizarea activităţii de instruire şi pregătire profesională în domeniul auditului intern. eficienţă şi eficacitate. 2. legea organică a auditului limitează întrucâtva sfera misiunilor de audit: “Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate într-o entitate publică. sau poate fi una de interes naţional cu implicaţii multisectoriale. inclusiv asupra activităţilor entităţilor subordonate. raportează periodic asupra constatărilor. cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice.4. folosirea resurselor umane. instituţional. economicitate. concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit. precum şi persoanele care îndeplinesc misiunea. tipul şi durata auditului public intern. ordinul este emis de conducătorul instituţiei). acolo unde funcţionează un singur auditor. obiectivele.)” [art.3.4. 672/2002].4. Raportul de audit . 2. Orice activitate din cadrul unei instituţii publice poate face obiectul unei misiuni de audit. evaluarea relaţiilor contractuale. O misiune de audit public intern poate fi una de interes local. 13 (1) din Legea nr. Altfel spus. aplicarea prevederilor legale.

Proiectul de raport de audit public intern reflectă cadrul general. Proiectul de raport de audit public intern se transmite structurii auditate. sau completării recomandărilor. în faza de proiect de raport. obiectivele. asupra progreselor înregistrate în implementarea recomandărilor. Conducătorul instituţiei poate interveni activ asupra raportului de audit prezentat în sensul clarificării unor aspecte. raportul este prezentat conducătorului entităţii publice (cel care a aprobat misiunea de audit). acesta devenind raportul de audit public intern finalizat. constatările. sau organul ierarhic superior. sau reformulării. recomandările cuprinse în raportul de audit public intern se comunică structurii auditate. Elaborarea formei definitive a raportului revine ca atribuţie şefului compartimentului de audit public intern. Raportul de audit trebuie să exprime cu claritate opinia auditorului referitoare la misiunea de audit/situaţiile auditate. despre recomandările care nu au fost avizate. incluzând un calendar al implementării acestora. punctele sale de vedere.Raportul de audit public intern este redactat şi prezentat în două momente: primul. In termen de 10 zile de la primirea punctelor de vedere. aceste recomandări sunt însoţite de documente de susţinere. aceasta poate trimite. Şeful compartimentului de audit public intern informează UCAAPI. în maximum 15 zile de la primirea proiectului de raport. procedurile şi . sau respingerii recomandărilor formulate. compartimentul de audit public intern organizează reuniunea de conciliere cu structura auditată. sau extinderii misiunii iniţiale de audit. 17 din Legea nr. în cadrul căreia se analizează constatările şi concluziile. Forma definitivă cuprinde rezultatele concilierii. după caz. în vederea acceptării. Compartimentul de audit public intern verifică şi raportează UCAAPI. In această formă. După avizare. Structura auditată informează compartimentul de audit public intern asupra modului de implementare a recomandărilor. după caz. la încheierea fiecărei misiuni de audit public intern. care vor fi analizate de auditorii interni. 672/2002). concluziile şi recomandările reieşite în urma efectuării misiunii de audit (art. Ulterior se definitivează – după parcurgerea paşilor enumeraţi mai sus – proiectul de raport. sau organului ierarhic superior. Forma şi conţinutul raportului de audit.

Referitor la întinderea auditului. . un paragraf de prezentare/introducere (privind situaţiile auditate. În cazul instituţiilor publice. destinatarul acestuia. Aici este locul ca auditorul să precizeze eventuale alte proceduri de audit 7 Norma naţională de audit prezintă procedurile şi principiile fundamentale. sau contractual ş.a.a. care este în acord cu norma internaţională (corespunzătoare) de audit (ISA). redate sub formă de explicaţii şi informaţii complementare grupate sub denumirea de comentarii. In titlu pot fi redate caracteristici proprii auditorului (ca fiind independent. Titlul raportului de audit trebuie să fie adecvat misiunii de audit. In astfel de situaţii. de regulă. consiliul de conducere ş. Paragraful de prezentare/introducere al raportului de audit cuprinde referiri la situaţiile auditate/obiectul auditului. raportul de audit exprimă opinia auditorului faţă de situaţiile auditate. precum şi perioada la care se referă acestea. semnătura auditorului.principiile fundamentale fac obiectul unei norme naţionale de audit . responsabilităţile în materie ale auditorului şi ale conducerii.).). De asemenea. Norma naţională de audit se aplică numai chestiunilor importante. auditorul trebuie să fie în măsură să justifice opţiunea sa. Raportul de audit cuprinde. Răspundereapentru măsurile luate în urma analizării recomandărilor prezentate în rapoartele de audit aparţine conducerii entităţii publice. sau auditor intern. următoarele elemente esenţiale: titlul raportului. aceasta pentru a face deosebire între raportul de audit în cauză şi rapoartele care pot fi redactate de alte persoane.a. Pentru a îndeplini mai eficient obiectivul auditului un auditor poate opta însă pentru o abatere de la normă. în paragraful de prezentare/introducere se precizează demersurile întreprinse şi confirmarea faptului că auditul a fost realizat potrivit normelor naţionale de audit. care nu respectă în mod necesar aceleaşi reguli de etică profesională ca auditorul independent. raportul este adresat conducerii acesteia. Destinatarul raportului de audit este autoritatea răspunzătoare de întocmirea şi conţinutul situaţiilor auditate. 7 În întregul său. orice limitare în aplicarea normei naţionale de audit va fi explicitată în clar în paragraful introductiv la raportul de audit. inclusiv organismelor colective de conducere ale entităţii publice (consiliul local. data raportului.). precum şi modalităţile de aplicare a acestora. natura/întinderea auditului ş. cui îi este adresat.

. În raport trebuie să se specifice tipul de audit şi faptul că auditul a fost exercitat prin sondaj. sau prin aprecirea unor estimări semnificative.pe care le consideră necesare în auditarea situaţiilor în cauză. a unor detalii etc. sau prin aprecierea unor principii recunoscute/reglementate. O referire la faptul că auditul a fost executat în baza programului anual de audit şi în vederea obţinerii unei asigurări rezonabile că situaţiile auditate nu conţin erori semnificative.

Clasificați tipurile de audit public intern. O.G. 43/2006 privind 525/2006). 672/2002 privind auditul public intern (M.U. Întrebări recapitulative: 5. Exemplificare. Republicată în M. O.O. Prezentați aspectele principale.G. Legea nr. 3. 953/2002). organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi (M. Prezentați auditul public ca formă de control intern. 2. nr.Materiale bibliografice obligatorii 1. 9. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv. Cum este organizat auditul public intern? 7. nr. 799/2003. Raportul de audit (faza de proiect şi de raport finalizat). 8. nr. Cum se desfăşoară misiunea de audit public intern? .O. nr. nr. 6.O.

00 6. Fluturaşi. an 2 Săptămâna 1. pe scurt) 1.00 Costuri estimate Comunicat de presa la finalizarea proiectului .săptamâna 4.250. 1 zi/ săptămâna 1. luna 1 an 2 200.10 000 buc 2 luni / săptamâna 1. luna 13.săptamâna 4.00 Durata estimata/ Perioada (Lei) 450.000. Comunicat de presă la lansarea proiectului publicat în ziarul local cu cea mai mare audienţă 2. luna 1 an 2 20. timp de 10 zile ( format 10 xl5 cm sau I/16pag policromie) . an I 14. Pliante A 4/3 de promovare a proiectului . Broşuri – 2000 buc 2 luni / săptamâna 1.ANEXA 1 Exemplu / model privind activitatea de informare şi publicitate în cazul unui proiect de achiziţie publică finalizat (consultanţă) Nr.000. luna 13.săptămâna 2 şi 3 in ziarul local cu cea mai mare audienta . Auticolante (20 coli) şi postere A3 (20 buc) 2 luni / săptamâna 1. luna 15.00 5. luna 13.000.săptamâna 4.publicat Luna 15. Placa de informare amplasata in sediul Consiliului Judeţean *** Total 800.00 56. luna 1 an 2 3.2000 buc 5.săptamâna 4. an 2 12. Conferinţa de presa la încheierea proiectului si lansarea sistemului integrat de urbanism ( pentru 100 persoane) Săptămâna 3. Activitatea de informare şi publicitate (vă rugăm descrieţi. luna 3 .500. luna 13.00 4. luna 14.00 8. câte 5 zile/saptamana 2 luni / săptamâna 1.00 7.300.00 . luna 1 an 2 3.

3.2. 6.1. 3. 1.2.1. 4.3. 4. 5.3. 2. INFORMAŢII GENERALE Autoritatea Contractantă Descrierea cadrului existent din sectorul relevant Programe desfăşurate sau în curs de desfăşurare în acest sector SCOPUL PROGRAMULUI & REZULTATE AŞTEPTATE Obiectiv General Scop/Obiectiv specific Rezultate ce se doresc a fi atinse de Operatorul economic SUPOZIŢII & RISCURI Supoziţii care fundamentează intervenţia proiectului Riscuri SCOPUL PRESTAŢIILOR Cadrul general Activităţi specifice Managementul proiectului LOGISTICĂ ŞI PLANIFICARE Locaţia Data demarării & Perioda de execuţie Programarea proiectului CERINŢE Personal Condiţiile la locul de muncă Facilităţi oferite ele Operatorul economic Echipamentul Cheltuieli neprevăzute Verificarea cheltuielilor RAPORTARE Cerinţe pentru raportare Transmiterea & aprobarea Rapoartelor Periodice MONITORIZAREA Şl EVALUAREA Definirea indicatorilor Cerinţe Speciale . 6. 4. 2.3. 4. 5.3. 1.5. 6.2. 5.2. 6. 1.1.1. 5. 6. 6.1. 2.2. 7. 6. 8. 8. 7.2.4. 3.3.1.2.ANEXA 2 Exemplu / model privind cuprinsul caietului de sarcini în cazul unui proiect de achiziţie publică finalizat 1. 2.1.6.2. 8.1. 7.

. Ce înseamnă un punct tare pentru o comunitate? Aceasta este o întrebare fundamentală la care trebuie să se răspundă. analiza SWOT este aplicată în cadrul analizei teritoriului şi este utilizată ca instrument pentru facilitarea planificării în cadrul administraţiilor publice. este aceea de a verifica dacă există o distincţie clară între punctele tari şi oportunităţi. primele se identifică destul de repede. în mod normal. Dacă. Al treilea parametru se referă la zona oportunităţilor.ANEXA 3 Prezentarea metodologică a analizei SWOT Analiza SWOT reprezintă o analiză a punctelor tari. dar folositoare pentru o analiză SWOT corectă. Aflate la polul opus faţă de punctele tari. Dintr-o analiză a indicatorilor comunităţii pot rezulta o întreagă gamă de puncte tari. persoanele active de la nivelul comunităţii dispun de o informare asimetrică şi au viziuni diferite asupra temelor de dezvoltare. Există o diferenţa clară între aceşti doi parametri. Tehnica SWOT de discuţie/analiză şi cercetare se bazează pe metoda „brainstorming”-ului. mult mai clară a persoanelor implicate. Acest instrument face posibilă analizarea rapidă a punctelor strategice cheie. acestea reprezintă slăbiciunile cadrului local. care s-ar traduce printr-o discuţie între persoanele implicate în activitatea de elaborare a strategiei. de cele mai multe ori. celelalte se conturează prin discuţii ulterioare sau din activităţi de cercetare. a oportunităţilor şi a ameninţărilor care a fost creată şi utilizată de întreprinderi ca instrument de formulare a strategiilor. Această etapă preliminară reprezintă un element fundamental din moment ce. se impune o nouă descriere. Astăzi. Înainte de a începe o analiză SWOT este absolut necesară prezentarea unei descrieri a cadrului general al situaţiei existente pentru ca în cadrul discuţiilor toţi participanţii să aibă o „bază comună”. precum şi identificarea alternativelor strategice. oportunităţi si ameninţări. a punctelor slabe. Al doilea parametru îl reprezintă punctele slabe. puncte slabe. Acestea pot fi studiate şi discutate doar dacă a fost proiectată o alegere preliminară. Ar putea exista probleme în cadrul analizei dacă punctele tari şi oportunităţile se suprapun. Analiza SWOT se bazează pe următoarele elemente: puncte tari. În acest stadiu. Şi în cazul analizei punctelor slabe este posibil să facem distincţia între "puncte slabe-grele" şi "puncte slabe-uţoare''. Acestea pot fi "puncte tari-grele (hard)" şi "puncte tari-uşoare (soft)". O regulă simplă.

Uneori. cum sunt: „Introducerea de grupuri sanitare în unităţile de învăţământ”. 215/2001 privind administraţia publică locală. asistenţă socială. Capacitatea de a dezvolta parteneriate: . îndepărtează Ameninţările. procesul decizional ar trebui să includă următoarele elemente: construieşte pe Punctele Tari. .Organigrama şi statul de funcţii. unele elemente de forţă pot conduce la ameninţări într-un scenariu „după politică”. Efectele externe pot genera într-un fel ameninţări. 2. primăria este asociată şi dezvoltă parteneriate cu Consiliul Judeţean în vederea realizării unor obiective.Ameninţările includ implicaţiile negative ale măsurilor adoptate. şi se referă la alegerile pe care le au de făcut persoanele implicate în procesul de planificare = CEEA CE VA FI. indiferent de acţiunile stabilite.De asemenea. Exemplu privind constatările posibile în urma efectuării analizei SWOT la o localitate cu implicaţii asupra planului de achiziţii publice (şi nu numai): A) . cultură. pe de o parte. Cadrul normativ general care asigură instituţiei stabilitate şi continuitate . sport. Cel mai puternic mesaj transmis de analiza SWOT este acela că. într-o perioadă determinată de timp = CEEA CE EXISTĂ. bazate pe parametrii descriptivi ai unei zone. Analiza oportunităţilor şi a ameninţărilor implică un melanj al efectelor interne şi externe ale politicii. exploatează Oportunităţile. .Puncte tari: 1. aprobat prin hotărâre a consiliului local. . aprobate prin hotărâre a consiliului local. . infrastructură. şi puncte slabe şi ameninţări pe de altă parte.Primăria a încheiat protocoale de colaborare internaţională cu alte primării din alte ţări în vederea dezvoltării relaţiilor bilaterale în domeniile: învăţământ. Punctele tari şi punctele slabe sunt concepte „statice”.Legea nr. republicată cu modificările şi completările ulterioare. elimină Punctele Slabe. În analiza SWOT nu există o corespondenţă exclusivă între puncte tari şi oportunităţi. Oportunităţile şi ameninţările au în vedere viitorul.Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu şi serviciilor publice ale comunităţii locale.

turismului etc. fapt care poate contribui la . "Implementarea sistemului informatic integrat în administraţia publică locală". strategiilor şi acţiunilor. 5. dar şi cu alte localităţi din judeţ în vederea realizării unei rampe ecologice. modificată şi completată frecvent . Lipsa de asumare a responsabilităţii în realizarea diferitelor probleme. Posibilităţi de a iniţia şi gestiona proiecte comunitare cu finanţări mixte (exemple: alimentarea cu apa potabilă a întregii localităţi prin fonduri guvernamentale. construcţia unei şcoli noi din fonduri PHARE). salubrizare etc) către operatori înfiinţaţi la nivel judeţean". 3. 6. 3. înţelegerea parţială a responsabilităţii faţă de contribuabili. Integrarea României în UE rezolvarea problemelor actuale. Lipsa fondurilor financiare. Lipsa aplicării unor strategii în dezvoltarea de ansamblu. precum şi îmbunătăţirea alimentării cu apa a localităţilor componente. B) . a resurselor şi a cadrului natural ale localităţii. 6."Delegarea unor servicii publice (iluminat. Capacitatea de a crea şi gestiona relaţii internaţionale. Ambiguităţi administrative şi legislative. care va pune în valoare abordări şi soluţii noi privind cunoaşterea. Încrederea în perfecţionarea legislativă determinată de respectarea acquis-ului comunitar. 4. Valorificarea tradiţiilor.Oportunităţi: 1. C) . din străinătate şi schimburi de experienţă realizate cu acestea în domeniul învăţământului. 5. fiind dependenţi mai mult de 90 % de fondurile judeţene. Lispa unei culturi organizaţionale. 4. culturii. Înfrăţirea cu unele localităţi din ţară. elaborarea obiectivelor. "Măsuri de protecţie şi refacere a mediului înconjurător". Colaborarea benefică realizată cu o serie de organizaţii neguvemamentale în domeniul turismului şi a protecţiei mediului. Dezvoltarea sistemului de comunicare la nivelul comunităţii locale. legislaţie stufoasă. reabilitare şi modernizare şcoli prin fonduri de la Banca Mondială.Puncte slabe: 1. mai ales. 2. 4. 3. Neajunsuri referitoare la situaţia spaţiilor şi logisticii necesare. Promovarea unor sisteme de reguli şi proceduri interne de lucru eficiente. definirea. 2. 7. 5.

Persistenţa punctelor slabe nerezolvate. . Insuficienţa resurselor financiare pentru rezolvarea priorităţilor primăriei în acţiunile acesteia pentru cetăţeni. Prelungirea finalizării unor proiecte. 3.Ameninţări: 1. 4. Instabilitatea legislativă . 5.D) . Continuarea politizării în administraţia publică locală. 2.