You are on page 1of 21

SOUNDARYA LAHARI

1 - பராசக்தியின் ஏற்றம்:
சி(H)வ: ச(H)க்த்யா

க்ேதா யதி(3) ப(4)வதி ச(H)க்த: ப்ரப(4)வி ம்

ந ேச ேத(3)வம் ேத(3)ேவா ந க(2)

குச(H)ல: ஸ்பந்தி(3) மபி

அதஸ் - த்வா - மாராத்(4)யாம் ஹாி - ஹர - விாிஞ்சா தி(3)பி(4) - ரபி
ப்ரணந் ம் ஸ்ேதா ம் வா கதமக் த - ண்ய: ப்ரப(4)வதி

பராசக்திைய வழிபடேவண் ம் என்ேறா ெஸௗந்தர்யலஹாி ேபான்ற ஸ்ேதாத்திரங்களால்
அவைளத்

திக்கேவண் ம் என்ேறா ஆைச ஏற்ப வேத,

ர்வ ண்ணியத்தின் பலன் என்

அறியேவண் ம்.
2 - பாத

ளி மகிைம:

தனீயாம்ஸம் பாம்ஸும் தவ சரண - பங்ேக ஹ - ப(4)வம்
விாிஞ்சி: ஸஞ்சின்வன் விரசயதி ேலாகான - விகலம்
வஹத்ேயனம் ெசௗ(H)ாி: கதமபி ஸஹஸ்ேரண சிரஸாம்
ஹர: ஸம்க்ஷுத்(4)ையனம் ப(4)ஜதி ப(4)
3 - பாத

ளி

ேதாத்(4)

(4)லன விதி(4)ம்

க்தியளிப்ப :

அவித்(4)யானாம் அந்தஸ்திமிர மிஹிர த்(3) பநக(3)ாீ
ஜடா(3)னாம் ைசதன்ய ஸ்தப(3)க மகரந்த(3) ஸ் திஜாீ
த(3)ாித்(3)ராணாம் சிந்தாமணி கு(3)ணநிகா ஜன்மஜலெதௗ
நிமக்(3)னானாம் த(3)ம்ஷ்ட்ரா

ராி வராஹஸ்யப(4)வதி

4 - பாதகமலங்களின் நிகரற்ற சக்தி:
த்வத(3)ன்ய: பாணிப்(4)யாம் அப(4)யவரேதா(3) ைத(3)வதக(3)ண:
த்வேமகா ைநவா

ப்ரக த வராபீ(4)த்யபி(4)னய:

ப(4)யாத் த்ரா ம் தா(3) ம் ப(2)லமபி ச வாஞ்சாஸமதி(4)கம்
ச(h)ரண்ேய ேலாகானாம் தவ ஹி சரணாேவவ நி ெணௗ

5 - ேதவி

ைஜயின் மகிைம

ஹாிஸ்-த்வா-மாராத்(4)ய ப்ரணத- ஜன-ெஸௗபா(4)க்(3)ய- ஜனனீம்
ரா நாாீ

(4)த்வா ராி மபி ேக்ஷாப(4)-மனயத்

ஸ்மேரா(அ)பி த்வாம் நத்வா ரதிநயன ேலஹ்ேயன வ ஷா
னீனா-மப்-யந்த: ப்ரப(4)வதி ஹி ேமாஹாய மஹதாம்
6 - கைடக்கண் பார்ைவ:
த(4)

: ெபௗஷ்பம் ெமௗர்

ம (4)கரமயீ பஞ்சவிசி(H)கா:

வஸந்த: ஸாமந்ேதா மலயம -தா(3)ேயா-த(4)னரத:
ததா(2)ப்ேயக: ஸர்வம் ஹிமகி(3)ாிஸுேத காமபி க் பாம்
அபாங்காத்ேத லப்(3)த்(4)வா ஜகதி(3)த(3)-மனங்ேகா விஜயேத

7 - ேதவியின் ஸ்வ பம்:
க்வணத் காஞ்சீ தா(3)மா காிகலப(4) கும்ப(4)-ஸ்தனநதா
பாிக்ஷீணா மத்(4)ேய பாிணத-ச(H)ரச்சந்த்ர-வத(3)னா
த(4)

ர்-பா(4)ணான் பாச(H)ம் ஸ் ணிமபி த(3)தா(4)னா கரதைல:

ரச்தா தா(3)ஸ்தாம் ந: ரமதி (2) ராேஹா-

ஷிகா:

8 - ேதவியின் சிந்தாமணி க் ஹம்:
ஸுதா(4)-

ந்ேதா(4)ர்-மத்(4)ேய ஸுரவிடபி-வாடீ(1)-பாிவ் ேத

மணித்(3) ேப நீேபாபவனவதி சிந்தாமணி க்(3) ேஹ
சி(H)வாகாேர மஞ்ேச பரமசி(H)வ-பர்யங்கநிலயாம்
ப(4)ஜந்தி த்வாம் த(4)ன்யா: கதிசன சிதா(3)னந்த(3)-லஹாீம்
9 - ஆதார சக்கரங்கள்:
மஹீம்

லாதா(4)ேர கமபி மணி ேர ஹுதவஹம்

ஸ்தி(2)தம் ஸ்வாதி(4)ஷ்டாேன ஹ் தி(3) ம த-மாகாச(H)- பாி
மேனா(அ)பி ப்(4)

மத்(4)ேய ஸகலமபி பி(4)த்வா குலபதம்

ஸஹஸ்ராேர பத்(3)ேம ஸஹ ரஹ
10-

லாதாரம் (சாீர சுத்தி,

பத்யா விஹரேஸ

ர்ய வி த்தி)

ஆதார சக்கரங்களின் கிரணங்க ம் அப்பா சயா வதய: ம் (பஞ்சம்.ஸ்ரீசக்கர வர்ணைன: ச ர்பி(4): ஸ்ரீகண்ைட: சி(H)வ வதிபி(4): பஞ்சபி(4)ரபி ப்ரபி(4)ன்னாபி(4): ச(H)ம்ேபார்நவபி(4)ரபி லப்ரக் திபி(4): ச ச்(H)சத்வாாிம்ச(H)த்(3)-வஸுத(3)ல-கலாச்(H)ச-த்ாிவலயத்ாிேரகாபி(4): ஸார்த(4)ம் தவ ச(H)ரணேகாணா: பாிணதா: 12 .(3)கூலா 14 . ெகாள்ைள ேநாய் நிவி த்தி) க்ஷிெதௗ ஷட் பஞ்சாச(H)த்(3)-த்(3)விஸமதி(4)க-பஞ்சா(H).ஸுதாதாரா ஸாைரச்(H)-சரண க(3)லாந்த-ர்விக(3) ைத: ப்ரபஞ்சம் ஞ்சந்தீ னரபி ரசாம்னாய-மஹஸ: அவாப்ய ஸ்வாம் (4)மிம் (4)ஜக(3)னிப(4)-மத்(4)யஷ்ட-வலயம் ஸ்வமாத்மானம் க் த்வா ஸ்வபிஷி குலகுண்ேட(3) குஹாிணி 11 . பாண் த்திய ம்): .ேதவியின் சுத்த ஸத்வ வ வம் (கவித் வ ம்.கைடக்கண்ணின் கி ைப (காம ஜயம்): நரம் வர்ஷீயாம்ஸம் நயனவிரஸம் நர்மஸுஜடம் தவாபாங்கா(3)ேலாேக பதித-ம தா9$0வந்தி ச(H)தச(H): க(3)லத்(4)ேவணீப(3)ந்தா(4): குசகலச(H) விஸ்ரஸ்தஹடாத் த் ட்யத்காஞ்ச்ேயா விக(3) த.உவைமயற்ற ெஸௗந்தர்யம்: த்வதீ(3)யம் ெஸௗந்த(3)ர்யம் ஹினகி(3)ாிகன்ேய லயி ம் க ந்த்(3)ரா: கல்பந்ேத கத(2)மபி விாிஞ்சி-ப்ரப்(4) தய: யதா(3)ேலாெகௗத்ஸுக்யா-த(3)மரலலனா யாந்தி மனஸா தேபாபி(4)ர் (3)ஷ்ப்ராபாமபி கி(3)ாிச(H)-ஸா ஜ்ய-பத(3) ம் 13 .(3)த(3)ேக ஹுதாேச(H) த்(3)வாஷஷ் -ச்(H)ச ரதி(4)க-பஞ்சாச(H)-த(3)னிேல தி(3)வி த்(3)வி: ஷட்த்ாிம்ச(H)ன் மன ச ச :ஷஷ் ாிதி ேய ம கா(2)-ஸ்ேதஷா-மப் பாி தவ பாதா(3)ம் (3)ஜ.க(3)ம் 15 .

சாஸ்த்ர ஞானம் வளர: ஸவித்ாீபி(4)ர்-வாசாம் சசி(H)-மணி-சி(H)லா-ப(4)ங்க(3).ஸர்வ விஷ.அ ணா ர்த்தி (ேவதாகம ஞானம்).அ ண ப த்யானம்: காமஜயம்: த ச்சாயாபி(4)ஸ்ேத த ண-தரணி ஸ்ரீ ஸரணிபி(4)ர் தி(3)வம் ஸர்வா.(4)ாீணா: ப(2)ணிதய: 16 . ஸர்வ ஜ்வர நிவாரணம்: . க ந்த்(3)ராணாஞ் ேசத: கமலவன-பா(3)லாதப.சிபி(4)ர் வசி(H)ன்யாத்(4)யாபி(4)-ஸ்த்வாம் ஸஹ ஜனனி ஸஞ்சிந்தயதி ய: ஸ கர்தா காவ்யானாம் ப(4)வதி மஹதாம் ப(4)ங்கி(3) சிபி(4)ர் வேசாபி(4)ர்-வாக்(3)ேத(3) -வத(3)ன-கமலாேமாத(3)-ம (4)ைர: 18 .ெவல் ம் ெசால் ேபச. கம் பி(3)ந் (3)ம் க் த்வா குச க(3)மத(4) ஸ்தஸ்ய தத(3)ேதா(4) ஹரார்த(4)ம் த்(4)யாேயத்(4)ேயா ஹரமஹிஷி ேத மன்மதகலாம் ஸ ஸத்(4)ய: ஸம்ேக்ஷாப(4)ம் நயதி வனிதா இத்யதிலகு(4) த்ாீேலாகீமப்யாசு(H) ப்(4)ரமயதி ர ந் (4)-ஸ்தன கா(3)ம் 20.ச(H)ரஜ்ஜ்ேயாத்ஸ்னா சு(H)த்(3)தா(4)ம் ச(H)சி(H) த-ஜடாஜூட-மகுடாம் வர-த்ராஸ-த்ராண-ஸ்ப ககு(4) கா.சிம் ப(4)ஜந்ேத ேய ஸந்த: கதிசித(3) ணாேமவ ப(4)வதீம் விாிஞ்சி-ப்ேரயஸ்யாஸ்-த ணதர-ச்(H) ங்கார லஹாீக(3)பீ(4)ராபி(4)ர்-வாக்(3)பி(4):-வித(3)த(4)தி ஸதாம் ரஞ்சனமமீ 17 .ர் -ம ணிமனி-மக்(4)னாம் ஸ்மரதி ய: ப(4)வந்த்யஸ்ய த்ரஸ்யத்(3)-வனஹாிண-சா(H)லீன-நயனா: ஸேஹார்வச்(H)யா வச்(H)யா: க(3)தி க(3)தி ந கீ(3)ர்வாண-க(3)ணிகா: 19 .ஸ்தக-கராம் ஸக் ன்ன த்வா நத்வா கத(2)மிவ ஸதாம் ஸன்னித(4)ேத ம (4)-க்ஷீர-த்(3)ராக்ஷா-ம (4)ாிம.சந்திரகாந்தப் பிரதிைம ேபான்ற வ வம் .காமகலா த்யானம் (காம ஜபம்).

கிரந்தீ-மங்ேகப்(4)ய: கிரண-நிகு ம்பா(3)ம் தரஸம் ஹ் தி(3) த்வா-மாத(4)த்ேத ஹிமகரசி(H)லா- ர்திமிவ ய: ஸ ஸர்பாணாம் த(3)ர்ப ச(H)மயதி ச(H)குந்தாதி(4)ப இவ ஜ்வரப் ஷ்டான் த் (4)ஷ்ட்யா ஸுக(2)யதி ஸுதா(4)தா(4)ர 21 .ஸர்வ த்தி ப(4)வானி த்வம் தாேஸ மயி விதர த்(4) ஷ் ம் ஸக ணாம் இதி ஸ்ேதா ம் வாஞ்சன் கத(2)யதி ப(4)வானி த்வமிதி ய: தைத(3)வ த்வம் தஸ்ைம தி(3)ச(H) நிஜஸா ஜ்ய பத(3) ம் குந்த(3) ப்ர(3)ஹ்ேமந்த்(3)ர-ஸ் ட மகுட நீராஜிதபதா(3)ம் 23 .சக்தியிடம் சிவாம்சத்தின் அடக்கம் ( ஸர்வ ஸம்பத் ) த்வயா ஹ் த்வா வாமம் வ ரபாி த் ப்ேதன மனஸா ச(H)ாீரார்த(4)ம் ச(H)ம்ேபா-ரபரமபி ச(H)ங்ேக ஹ் தம (4)த் யேத(3)தத் த்வத்(3) பம் ஸகலம ணாப(4)ம் த்ாிநயனம் குச்சப்(4)யாமானம்ரம் கு ல-ச(H)சி(H) சூடால-மகுடம் 24 .ஸ்ேதாத்ர மஹிைம .ஸர்வ வசீகரம் த ல்ேலகா-தன் ம் தபன-ச(H)சி(H) ைவச்(H)வானர-மயீம் நிஷண்ணாம் ஷண்ணாமப் பாி கமலானாம் தவகலாம் மஹாபத்(3)மாடவ்யாம் ம் தி(3)த-மலமாேயன மனஸா மஹாந்த: பச்(H)யந்ேதா த(3)த(4)தி பரமாஹ்லாத(3) லஹாீம் 22.ேதவியின் வ அைமப் (ஸர்வ ஜக(3)த்ஸூேத தா(4)தா ஹாிரவதி த ப்ேரத பிசாச பய நிவாரணம்) த்(3)ர: க்ஷபயேத திரஸ்குர்வந்ேனதத் ஸ்வமபி வ -ாீசஸ்-திரயதி ஸதா(3) ர்வ: ஸர்வம் ததி(3)த(3)-ம க்(3) ஹ்ணாதி ச சி(H)வஸ் தவாஞா மாலம்ப்(3)ய க்ஷணச தேயார் -ப்(4) லதிகேயா: .மின்னல் ெகா ரயா ேபான்ற வ வம் .

உன்னதப் பதவி ம் அதிகார ம்: த்ரயானாம் ேத(3)வானாம் த்ாிகு(3)ண ஜனிதானாம் தவ சி(H)ேவ ப(4)ேவத் ஜா ஜா தவ சரணேயார் யா விரசிதா ததா ஹி த்வத்பாேதா(3)த்(3)வஹன மணி பீடஸ்ய நிகேட ஸ்தி(2)தா ஹ்ேயேத ச(H)ச்(H)வன் கு த-கேராத்தம்ஸ-மகுடா: 26 . ஆத்மஞான ஜேபா ஜல்ப: சி(H)ல்பம் ஸகலமபி த்தி. இயற்ைகயற்ற மரணம்.மாத்மார்பண-த்(4) சா(H) ஸபர்யா பர்யாய-ஸ்தவ ப(4)வ இ ெஸௗந்தர்யலஹாியில்.விஷ பயம்.25 .மான க ைஜ. அகால ம் த் நிவாரணம் (அகால மரணம்.அகத்தி ம் றத்தி ம் சத் க்களின் அழி : விாிஞ்சி: பஞ்சத்வம் வ்ரஜதி ஹாிராப்ேனாதி விரதிம் வினாச(H))ம் கீநாேசா(H) ப(4)ஜதி த(4)னேதா(3) யாதி நித(4)னம் விதந்த்(3)ாீ மாேஹந்த்(3)ாீ விததிரபி ஸம்மீ த-த் (4)சா(H) மஹா-ஸம்ஸாேர(அ)ஸ்மின் விஹரதி ஸத் த்வத்பதி-ரெஸௗ 27 . விபத் .ேதவியின் தாடங்க மஹிைம . த்(3)ரா விரசனா க(3)தி: ப்ராத(3)கஷிண்ய-க்ரமணம் அச(H)னாத்(4)யாஹுதி-விதி(4): ப்ரணாம: ஸம்ேவச(H): ஸுக(2)மகி(2)ல . 28. மிக யன்ேம வில தம் க்கியமான ஒ சுேலாகமாகும். எல்லா ேநாய்கள் தப் தல்) ஸுதா(4)மப்யாஸ்வாத்(4)ய ப்ரதி-ப(4)ய.ஜராம் த் ஹாிணீம் விபத்(4)யந்ேத விச்(H)ேவ விதி(4)-ச(H)தமகாத்(4)யா தி(3)விஷத(3): கராலம் யத் ேவலம் கப(3) தவத: காலகலனா ந ச(H)ம்ேபா(4)ஸ்தன் லம் தவ ஜனனி தாடங்க-மஹிமா த யவற்றி ந் .

தீர்க்கா ள்: சி(H)வ: ச(H)க்தி: காம: க்ஷிதி-ரத ரவி: சீ(H)தகிரண: ஸ்மேரா ஹம்ஸ: ச(H)க்ரஸ்-தத(3) ச பரா-மார-ஹரய: அமீ ஹ் ல்ேலகாபி(4)-ஸ்திஸ் பி(4)-ரவசாேனஷு க(4) தா ப(4)ஜந்ேத வர்ணாஸ்ேத தவ ஜனனி நாமாவயவதாம் .ேதவிையத் தன (அஷ்ட ஆத்மாவாக உபாசித்தல் (பரகாயப் பிரேவசம்). ைதாியம் கிட் ம் த்திகைள அைடதல். கூ விட் க் கூ பாய்தல் ேபான்றைவ கிட் ம்) ஸ்வேத(3)ேஹாத்(3) (4)தாபி(4)ர் க் (4)ணிபி(4)-ரணிமாத்(4)யாபி(4)-ரபி(4)ேதா நிேஷவ்ேய நித்ேய த்வா-மஹமிதி ஸதா(3) பா(4)வயதி ய: கிமாச்(H)சர்யம் தஸ்ய த்ாிநயன-ஸம்ாித்(3)தி(4)ம் த் ணயேதா மஹாஸம்வர்தாக்(3)னிர்-விரசயதி நீராஜன-விதி(4)ம் 31 . கேடாேர ேகாடீேர ஸ்கல ஜஹி ஜம்பா(4)ாி மகுடம் ப்ரணம்ேரஷ்ேவேதஷு ப்ரசப(4).பிரசவாாிஷ்ட நிவி த்தி. லன்கைள அடக்கல். கர்ப்பிணிக க்குச் சீக்கிர சுக ப்ரசவம்) கிாீடம் ைவாிஞ்சிம் பாிஹர ர: ைகடப(4)பி(4)த(3).29 .பயாதஸ்ய ப(4)வனம் ப(4)வஸ்யாப்(4) த்தாேன தவ பாிஜேனாக்திர்-விஜயேத 30. தீயவர்கைள நல்வழிக்குத் தி ப்பல்.ஸர்வ வசீகரம்: ச : ஷஷ்ட்யா தந்த்ைர: ஸகல-மதி ஸந்தா(4)ய (4)வனம் ஸ்தி(2)தத் தத் த்(3)தி(4): ப்ரஸவ பரதந்த்ைர: பசு(H)பதி: னஸ்த்வன்-நிர்ப(3)ந்தா(4) த(3)கி(2)ல ஷார்ைத(2)க க(4)டனா ஸ்வதந்த்ரம் ேத தந்த்ரம் க்ஷிதிதல மவாதீதர-தி(3)தம் 32 .காாிய சித்தி. ர்க்கைர வசப்ப த்ததல் (ெகா ய விலங்குகைளப் பழக்குதல்.

(4)வேன 37.ப(4)ய-ஸாதா(4)ரணதயா ஸ்தி(2)த: ஸம்ப(3)ந்ேதா(4) வாம் ஸமரஸ-பரானந்த(3)-பரேயா: 35 .அன்னிேயான்னிய ஸமரஸ வளர்ச்சி: ச(H)ாீரம் த்வம் ச(H)ம்ேபா(4) ச(H)சி(H)-மிஹிர-வேக்ஷா ஹ.ஸர்வ வியாதிக ம் தீ ம்: தவாஜ்ஞா சக்ரஸ்தம் தபன-சசி-ேகா -த்(4) தித(4)ரம் பரம் ச(H)ம் (4)ம் வந்ேத(3) பாிமி த-பார்ச்(H)வம் பரசிதா யமாராத்(4)யன் ப(4)க்த்யா ரவி ச(H)சி(H) சு(H)சீநா மவிஷேய நிராேலாேக (அ)ேலாேக நிவஸதி ஹி பா(4)ேலாக. பிசாசு.33 . மற் ம் உஷ்ண ேநாய்களின் பி ப்பி ந் விசு(H)த்(3)ெதௗ(4) ேத சு(H)த்(3)த(4) ஸ்ப க-விச(H)த(3)ம் வ்ேயாம-ஜனகம் சி(H)வம் ேஸேவ ேத மபி சி(H)வஸமான-வ்யவ தாம் யேயா: காந்த்யா யாந்த்யா: ச(H)சி(H)கிரண-ஸா ப்யஸரேண வி (4)தாந்தர்-த்($)வாந்தா விலஸதி சேகாாீவ ஜக(3)தீ வி படல்) .ம ள் நீங்கும் (ேபய்.க்ஷயேராக நிவி த்தி: மனஸ்த்வம் வ்ேயாமஸ்த்வம் ம த(3) த்வமாப-ஸ்த்வம் ம த்(2)ஸாரதி(2)ர (4)மி-ஸ்த்வயி பாிணதாயாம் ந ஹி பரம் த்வேமவ ஸ்வாத்மானம் பாிணமயி ம் விச்(H)வ வ ஷா சிதா(3)னந்தாகாரம் சி(H)வ வதி-பா(4)ேவன விப் (4)ேஷ 36 .க(3)ம் தவாத்மானம் மன்ேய ப(4)க(3)வதி நவாத்மான-மனக(4)ம் அத: ேச(H)ஷ: ேச(H)ஷீத்யய.ெஸௗபாக்ய மந்திரம்: ஸ்மரம் ேயானிம் ல மிம் த்ாிதய-மித(3)-மாெதௗ(3) தவ மேனார் நிதா(4)ையேக நித்ேய நிரவதி(4)-மஹாேபா(4)க(3)-ர கா ப(4)ஜந்தி த்வாம் சிந்தாமணி-கு(3)ணநிப(3)த்(3)தா(4)க்ஷ-வலயா சி(H)வாக்(3)ெனௗ ஜுஹ்வந்த: ஸுரபி(4)த் (4)த-தா(4)ராஹுதி-ச(H)ைத: 34 .

பிறைர வசியம் ெசய்யலாம்) க(3)ைதர்மாணிக்யத்வம் க(3)க(4)னமனிபபி(4): ஸாந்த்(3)ர க(4) தம் கிாீடம் ேத ைஹமம் ஹிமகி(3)ாிஸுேத கீர்த்தயதி ய: ஸ நீேடயச்சாயா-ச்சுரண-ச(H)ப(3)லம் சந்த்(3)ர ச(H)கலம் த(4) : ெசௗ(H)னாஸீரம் கிமிதி ந நிப(3)த்(4)னாதி தி(4)ஷணாம் .குன்ம ேநாயி தவாதா(4)ேர ந் நிவாரணம்: ேல ஸஹ ஸமயயா லாஸ்யபரயா நவாத்மான மன்ேய நவரஸ-மஹாதாண்டவ-நடம் உபா(4)ப்(4)யா ேமதாப்(4)யா. நீாிழி ேநாய்கள் குணமாகும். நல்ல கன கள் ேதான் ம் த த்வந்தம் ச(H)க்த்யா திமிர-பாிபந்தி-ஸ் ரணயா ஸ் (2)ர-ன்நானாப(4)ரண-பாிணத்(3)ேத(4)ந்த்(3)ர-த(4) ஷம் தவ ச்(H)யாமம் ேமக(4)ம் கமபி மணி ைரக-ச(H)ரணம் நிேஷேவ வர்ஷந்தம் ஹரமிஹிர-தப்தம் த்ாி (4)வனம் 41 .பசாரம் ரசயதி 40 .38 .ல மி கடாக்ஷம்.நீர் ேராகம் தீ ம் (மேகாதரம்.பாலாாிஷ்டம் ேபாகும்: ஸ ன்மீலத் ஸம்வித்கமல மகரந்ைத(3)க ர கம் ப(4)ேஜ ஹம்ஸத்(3)வந்த்(3)வம் கிமபி மஹதாம் மானஸசரம் யதா(3)லாபா-த(3)ஷ்டாத(3)ச(H)-குணித-வித்(4)யா பாிணதி: யதா(3)த(3)த்ேத ேதா(3)ஷாத்(3) குண-மகில-மத்(3)ப்(4)ய: பய இவ 39 .நிைனத்தைதக் கனவில் காண தவ ஸ்வாதி(4)ஷ்டாேன ஹுதவஹமதி(4)ஷ்டாய நிரதம் தமீேட(3) ஸம்வர்தம் ஜனனி மஹதீம் தாம் ச ஸமயாம் யதா(3)ேலாேக ேலாகான் த(3)ஹதி மஹ க்ேராத(4)-க ேத த(3)யார்த்(3)ரா யா த் (4)ஷ் : சி(H)சி(H)ர.த(3)ய-விதி(4) த்தி(4)ச்(H)ய த(3)யயா ஸனாதா(2)ப்(4)யாம் ஜக்ேஞ ஜனகஜனனீமத் ஜக(3)தி(3)த(3)ம் 42 .

ெசான்ன நடக்கும் அராைல: ஸ்வாபா(4)வ்யா-த(3)லகலப(4)-ஸஸ்ரீபி(4) ரலைக: பாீதம் ேத வக்த்ரம் பாிஹஸதி பங்ேக ஹ சிம் த(3)ரஸ்ேமேர யஸ்மின் த(3)ச(H)ன சி கிஞ்ஜல்க.பலப்(3) (4)ம் ஸுமனேஸா வஸந்த்யஸ்மின் மன்ேய வலமத(2)ன வாடீ-விடபினாம் 44 .சிேர ஸுக(3)ந்ெதௗ(4) மாத்(4)யந்தி ஸ்மரத(3)ஹன-சக்ஷுர்-ம (4) ஹ: 46 . லலாடம் லாவண்ய த்(4) தி விமல-மாபா(4)தி தவ யத் த்(3)தீயம் தன்மன்ேய மகுடக(4) தம் சந்த்ர(3)ச(H)கலம் விபர்யாஸ-ந்யாஸா (3)ப(4)யமபி சம் (4)ய ச மித(2): ஸுதா(4)ேலபஸ் தி: பாிணமதி ராகா-ஹிமகர: 47 .த்திரப் பிராப்தி: இலட்சிய சித்தி.எல்லாக் காாியங்களி ம் ஜயம்: ப் (4)ெவௗ (4)க்(3)ேன கிஞ்சித் (4)வ-ப(4)ய-ப(4)ங்க வ்யஸனினி த்வதீ(3)ேய ேநத்ராப்(4)யாம் ம (4)கர.சகல வியாதிக தேனா ம் தீ ம்: ேக்ஷமம் நஸ்தவ வத(3)ன-ெஸௗந்த(3)ர்யலஹாீ பாீவாஹஸ்ேராத: ஸரணிாிவ ஸீமந்த-ஸரணி: வஹந்தீ ந் (3)ரம் ப்ரப(3)ல-கப(3)ாீ-பா(4)ர-திமிர- த்(3)விஷாம் ப்(3) ந்த(3)ர்-ப(3)ந்தீ(3)க் தமிவ ந னார்க-கிரணம் 45 .ஸர்வ ெஜயம். ேகட்ட (4)ேனா கிைடக்கும் த்(4)வாந்தம் நஸ் க(4)னஸ்னிக்த(4)-ச்(H)ல த த(3) ேதந்தீ(3)வரவனம் ணம் சிகுர நிகுரம்பம் தவ சி(H)ேவ யதீ(3)யம் ெஸௗரப்(4)யம் ஸஹஜ.சிப்(4)யாம் த் (4)தகு(3)ணம் த(4) ர் மன்ேய ஸவ்ேயதரகர-க் (3)ஹீதம் க(3)திபேத ப்ரேகாஷ்ேட ஷ்ெடௗ ச ஸ்த(2)கயதி நிகூ(3)டா(4)ந்தர ேம .ல மி கடாக்ஷம்.43 .

ைவசூாி ேநாய் நிவாரணம்: க னாம் ஸந்தர்ப(4)-ஸ்தவக-மகரந்ைத(3)க-ர கம் கடாக்ஷ-வ்யாேக்ஷப-ப்ர(4)மரகலெபௗ(4) கர்ண க(3)லம் அ ஞ்சந்ெதௗ த் (4)ஷ்ட்வா தவ நவரஸாஸ்வாத(3)-தரெலௗ அஸூயா-ஸம்ஸர்கா(3)-த(3) கநயனம் கிஞ்சித(3) ணம் 51.காம ஜயம்.ஸர்வ ஜயம். கா . கண்களின் ேராக நிவாரணம் க(3)ேத கர்ணாப்(4)யர்ணம் க(3) த இவ ப மாணி த(3)த(4)ேத ராம் ேப(4)த் -ச்(ஹ்)சித்த-ப்ரச(H)ம-ரஸ-வித்(3)ராவண-ப(2)ேல இேம ேநத்ேர ேகா(3)த்ரா-த(4)ரபதி-குேலாத்தம்ஸ-க ேக தவாகர்ணாக் ஷ்ட-ஸ்மரச(H)ர-விலாஸம் கலயத: . ைதயல் கிட் ம்: விசா(H)லா கல்யாணீ ஸ் ட சி-ரேயாத்(4)யா குவலைய: க் பாதா(4)ராதா(4)ரா கிமபி ம (4)ரா(ஆ)ேபா(4)க(3)வதிகா அவந்தீ த் (4)ஷ் ஸ்ேத ப(3)ஹுநக(3)ர-விஸ்தார-விஜயா த் (4)வம் தத்தன்னாம-வ்யவஹரண-ேயாக்(3)யாவிஜயேத 50 - ர தாிசனம்.48 .சகல ம் வசமாவர்: சி(H)ேவ ச்(H) ங்கா(3)ரார்த்(3)ரா ததி(3)தர ஜேன குத்ஸன பரா ஸேராஷா க(3)ங்கா(3)யாம் கி(3)ாிச(H) சாிேத விஸ்மயவதீ ஹராஹிப்(4)ேயா பீ(4)தா ஸர ஹ ெஸௗபா(4)க்(3)ய ஜனனீம ஸகீ(2)ஷு ஸ்ேமரா ேத மயி ஜனனி த் (4)ஷ் : ஸக ணா 52 .சி: ஸமாத(4)த்ேத ஸந்த்(4)யாம் தி(3)வஸ-நிச(H)ேயா-ரந்தரசாீம் 49 .நவக்கிரக ேதாஷ நிவி த்தி அஹ: ஸூேத ஸவ்யம் தவ நயன-மர்காத்மகதயா த்ாியாமாம் வாமம் ேத ஸ் ஜதி ரஜனீ நாயகதயா த் தீயா ேத த்(4) ஷ் ர் த(3)ரத(3) த-ேஹமாம் ஜ.

த(3)யம் யாதி ஜக(3)தி தேவத்யாஹு: ஸந்ேதா த(4)ரணித(4)ர-ராஜன்யதனேய த்வ (3)ன் ேமஷாஜ்ஜாதம் ஜக(3)தி(3)த(3)ம் அேச(H)ஷம் ப்ரலயத: பாித்ரா ம் ச(H)ங்ேக பாிஹ் த-நிேமஷா-ஸ்தவ த் (4)ச(H) 56 .பந்த விேமாசனம்.ேதவியின் க ைணையப் ெபற: விப(4)க்த-த்ைரவர்ண்யம் வ்யதிக்ாித லீலாஞ்சனதயா விபா(4)தி த்வன் ேநத்ரா த்ாிதயம் இத(3)மீசான த(3)யிேத ன: ஸ்ரஷ் ம் ேத(3)வான் த் (3)ஹிண ஹாி. தவாபர்ேண கர்ேண ஜபநயன ைபசு(H)ன்ய சகிதா நிலீயந்ேத ேதாேய நியத-மனிேமஷா: ச(H)பாிகா: இயம் ச ஸ்ரீர்-ப(3)த்(3)த(4)ச்சத(3).த்(3)ரா பரதான் ரஜ ஸத்வம் விப்(4)ரத் தம இதி கு(3)ணானாம் த்ரய்ம் இவ 54 .53 . யரம் தீ ம் த் (4)சா(H) (4)த்ராகீ(3)யஸ்யா த(3)ரத(3) த நீேலாத்பல த(3) யாம்ஸம் தீ(3)னம் ஸ்னபய க் பயா மாமபி சி(H)ேவ அேனனாயம் த(4)ன்ேயா ப(4)வதி ந ச ேத ஹானிாியதா வேன வா ஹர்ம்ேய வா ஸமகர-நிபாேதா ஹிமகர: சா .டகவாடம் குவலயம் ஜஹாதி ப்ரத் ேஷ நிசி(H) ச விக(4)டய்ய ப்ரவிச(H)தி 57 . உபஸ்தேராக நிவாரணம்: பவித்ாீகர் ம் ந: பசு(H)பதி-பராதீ(4)ன-ஹ் த(3)ேய த(3)யாமிைதர்-ேநத்ைர-அ ண-த(4)வல-ச்(H)யாம சிபி(4): நத(3): ேசா(H)ேணா கங்கா(3) தபனதனேயதி த் (4)வம ம் த்ரயாணாம் தீர்தா(2)னாம் உபனய ஸம்ேப(4)த(3)மனக(4)ம் 55 .ஸகல ெசௗபாக்யம். ேநத்ரேதாஷ நிவாரணம். ன்பம்.ரக்ஷிக்கும் சக்தி. அண்டேராக நிவாரணம் நிேமேஷான் ேமஷாப்(4)யாம் ப்ரளய.ஸர்வ பாப நிவி த்தி.

க்தா மணித(4)ர: யற்சிகளில் ஜயம் கிட் ம் ப்ரக் த்யா (ஆ)ரக்தாயாஸ் தவ ஸுத(3)தி த(3)ந்தச் சத(3) ப்ரவ ேய ஸாத்(4) ச்(H)யம் ஜனய ேச பலம் வித்(3) ம-லதா ந பி(3)ம்ப(3)ம் தத்(3)-பி(3)ம்ப(3)-ப்ரதிபலன-ராகா(3) த(3) ணிதம் லாம் அத்(4)யாேரா (4)ம் கதமிவ விலஜ்ேஜத கலயா .மேனா ஜயம்.ல்லங்க்ய விலஸன் அபாங்க-வ்யாஸங்ேகா தி(3)ச(H)தி ச(H)ரஸந்தா(4)ன-தி(4)ஷணாம் 59 .காம ஜயம். ஸகல ேராக நிவி த்தி அராலம் ேத பாலீ க(3)ல-மக(3)ராஜன்யதனேய ந ேகஷா மாத(4)த்ேத குஸுமச(H)ர ேகாதண்ட கு கம் திரஸ்ரீேனா யத்ர ச்(ஹH)ரவணபத.58 . ல மீ கடாக்ஷம் அெஸௗநாசா(H) வம்ச(H) த்வதீ(3)ேயா ேநதீ(3)ய: பல வஹந்த்யந்தர் ஹின-கி(3)ாிவம்ச(H)-த்(3)வஜப பலமஸ் மாகம் உசிதம் க்தா: சி(H)சி(H)ர கர நிச்(H)வாஸ க(3) தம் ஸம் த்(3)த்(4)யா யத்தாஸாம் ப(3)ஹிரபி ச 62 .ஸர்வ ஜன வச்யம். ெசால் ப தம்: ஸரஸ்வத்யா: ஸூக்தீ-அம் தலஹாீ ெகௗச(H)லஹாீ: பிப(3)ந்த்யா: ச(H)ர்வாணி ச்(H)ரவண-சு காப்ஹ்யாம்-அவிரலம் சமத்கார-ச்(H)லாகா(4)ச த-சி(H)ரஸ: குண்டலக(3)ேணா ஜ(2)ணத்காைரஸ்தாைர: ப்ரதிவசன-மாசஷ்ட இவ ேத 61 .நல்ல நித்திைர வ ம்.ஊைம ம் ேபசுவர். ெபறலாம்: ஸ் ரத்(3)க(3)ண்டா(3)ேபா(4)க(3)-ப்ரதிப த-தாடங்க க(3)லம் ச ச்(H)சக்ரம் மன்ேய தவ கமித(3)ம் மன்மதரதம் யமா ஹ்ய த்(3) ஹ்யத் யவனிரத-மர்ேகந் (3)சரணம் மஹா ேரா மார: ப்ரமத(3)பதேய ஸஜ்ஜிதவேத 60 .

அச்சச்ச விமயீ ஸரஸ்வத்யா ர்தி: பாிணமதி மாணிக்யவ ஷா 65 .ெவற்றி.இன் ெசால்.63 .ேதவியின் பிரசன்னம்: கராக்(3)ேரண ஸ்ப் ஷ்டம் ஹின கி(3)ாிணா வத்ஸலதயா கி(3)ாீேச(H)ேனா த(3)ஸ்தம் ஹுரத(4)ர பானாகுலதயா கரக்(3)ராஹ்யம் ச(H)ம்ேபா(4)ர் க(2) குர வ் ந்தம் கி(3)ாிஸுேத கத(2)ம்காரம் ப்(3) ம ஸ்தவ சு (3)கம் ஔபம்யரஹிதம் . ஸங்கீத ஞானம்: விபஞ்ச்யா கா(3)யந்தீ விவித(4)ம் அபதா(3)னம் பசு(H)பேத த்வயாரப்(3)ேத(4) வக் ம் ச தசி(H)ரஸா ஸா (4)வசேன ததீையர்-மா (4)ர்ைய ரப த-தந்த்ாீ கலரவாம் நிஜாம் ணாம் வாணீ நிசுலயதி ேசாேலன நிப்(4) தம் 67 .ஸர்வஜன ஸம்ேமாஹனம்: ஸ்மித ஜ்ேயாத்ஸ்னாஜாலம் தவ வத(3)ன சந்த்(3)ரஸ்ய பிப(3)தாம் சேகாராணாம் ஆஸீத்(3) அதி-ரஸதயா சஞ்சு ஜ (3)மா அதஸ்ேத சீ(H)தாம்ேசா(H)ர் அம் த லஹாீ மாமல சய: பிப(3)ந்தி ஸ்வச்சந்த(3)ம் நிசி(H) நிசி(H) ப் (4)ச(H)ம் காஞ்சிகதி(4)யா 64 . வாக்விலாஸம் ரேண ஜித்வா ைத(3)த்யா-நபஹ் த-சி(H)ரஸ்த்ைர: கவசிபி(4): நிவ் த்ைதச்(H) சண்டாம்ச்(H)ச த்ாி ரஹர-நிர்மால்ய-வி ைக: விசா(H)ேகந்த்(3)ேராேபந்த்(3)ைர: ச(H)சி(H)விச(H)த(#)-கர் ரச(H)கலா விலீயந்ேத மாதஸ்தவ வத(3)ன தாம் (3)ல-கப(3)லா: 66 .வாணியின் நல்ல ள் வ ம்: அவிச்(H)ராந்தம் பத் ர் கு(3)ண க(3)ண கதாம்ேரட(3)ன ஜபா ஜபா ஷ்பச் சாயா தவ ஜனனி ஜிஹ்வா ஜயதி ஸா யத(3)க்(3)ராஸீ நாயா ஸ்ப க த்(3) ஷத்(3).

எ த்த காாியம் ெவற்றி.68 .(4)வாம் த்ரயாணாம் க்(3)ராமாணாம் ஸ்தி(3)தி-நியம-ஸீமான இவ ேத 70 . சகல பய நிவர்த்தி ஸமம் ேத(3)வி ஸ்கந்த(3)-த்(3)விப வத(3)ன-பீதம் ஸ்தன க(3)ம் தேவத(3)ம் ந ேகத(3)ம் ஹர ஸததம் ப்ரஸ் த கம் யதா(3) ேலாக்யா ச(H)ங்கா கு த-ஹ் த(3)ேயா ஹாஸ ஜனக: ஸ்வகும்ெபௗ(4) ேஹரம்ப(4): பாிம் ச(H)தி ஹஸ்ேதன ஜ (3)தி .லா த்யம் வஹதி யத(3)ேதா(3) ஹாரலதிகா 69 .தி மகள் அ தி: நகானா.ேதவிய ள் சுரத்தல். ஸங்கீத ஞானம்: க(3)ேல ேரகாஸ்திஸ்ேரா க(3)தி-க(3)மக-கீ(3)ைதக நி ேண விவாஹ-வ்யானத்(3)த(4)-ப்ரகு(3)ண-கு(3)ண-ஸங்க்யா-ப்ரதி (4)வா விராஜந்ேத நானா வித(4) ம (4)ர-ராகா(3)கர.சிவ அபராதத்திற்கு சாந்தி: ம் ணாலீ ம் த்(3) னாம் தவ (4)ஜலதானாம் சதஸ் ணாம் ச ர்பி(4): ெஸௗந்த(3)ர்யம் ஸர ஜப(4)வ: ஸ்ெதௗதி வத(3)ைன: நேகப்(4)ய: ஸந்ட்ரஸ்யன் ப்ரத(2)ம-மத(2)னா-த(3)ந்தகாிேபா ச ர்ணாம் சீ(H)ர்ஷாணாம் ஸமமப(4)ய ஹஸ்தார்பண-தி(4)யா 71 .த்(4)ேயாைதர் நவந ன-ராக(3)ம் விஹஸதாம் கராணாம் ேத காந்திம் கதய கதயாம: கதம் உேம கயாசித்(3)வா ஸாம்யம் ப(4)ஜ யதி(3) க்ாீடல்ல கலயா ஹந்த கமலம் மீ சரண-தல-லாக்ஷா-ரஸ-சணம் 72 .அதிகாாிகள் வசியம்: (4)ஜாச்(H)ேலஷான் நித்யம் ரத(3)மயி : கண்டகவதீ தவ க்(3)ாீவா த(3)த்ேத க-கமலநால-ச்(H)ாியம் இயம் ஸ்வத: ச்(H)ேவதா காலாக(3) ப(3)ஹுல ஜம்பா(3)ல ம னா ம் ணாலீ.

ஸர்வஜன வசியம். ஜீவன் அ க்தி: ேத வேக்ஷாஜா-வம் தரஸ-மாணிக்ய-கு ெபௗ ந ஸந்ேத(3)ஹஸ்பந்ெதௗ(3) நக(3)பதி பதாேக மன பிப(3)ந்ெதௗ ெதௗ யஸ்மா த(3)வதி(3)த வ ந: (4)ஸங்க ர ெகௗ குமாரா வத்(4)யாபி த்(3)அத(3)வத(3)ன க்ெரௗஞ்ச த(3)லெனௗ 74 .நற்கீர்த்தி ெப கும்: வஹத்யம்ப ஸ்தம்ேபரம த(3) ஸமாரப்(3)தா(4)ம் ஜ-கும்ப(4)ப்ரக் திபி(4): க்தாமணிபி(4)-ரமலாம் ஹாரலதிகாம் குசாேபா(4)ேகா(3) பி(3)ம்பா(3)த(4)ர. ஸூ யேத(3)தத் கா ந்தீ(3)-த ம தாிசனம்: தர-தரங்காக் தி சி(H)ேவ க் ேச(H) மத்(4)ேய கிஞ்சிஜ்ஜனனி தவ யத்(3)பா(4)தி ஸுதி(4)யாம் விமர்தா(3)த(3)ன்ேயான்யம் குசகல்ச(H)ேயா-ரந்தரக(3)தம் த (4)தம் வ்ேயாம ப்ரவிச(H)தி(3)வ நாபி(4)ம் குஹாிணீம் .சிபி(4)-அந்த: ச(H)ப(3) தாம் பதாப-வ்யாமிச்(H)ராம் ரத(3)மயி : கீர்த்திமிவேத 75 .பரம ைவராக்கியம். காமஜயம்: ஹரக்ேராத(4)-ஜ்வாலாவ பி(4)-ரவலீேட(4)ன வ ஷா க(3)பீ(4)ேர ேத நாபீ(4)ஸர க் தஸங்ேகா மன ஸ த்தஸ்ெதௗ தஸ்மா-த(3)சலதனேய ஜ: (4)மலதிகா ஜனஸ்தாம் ஜானீேத தவ ஜனனி ேராமாவ ாிதி: 77 .73 .கவித் வம் அைம ம்: தவஸ்தன்யம் மன்ேய த(4)ரணித(4)ரகன்ேய ஹ் த(3)யத: பய: பாராவார: பாிவஹதி ஸாரஸ்வதமிவ த(3)யாவத்யா த(3)த்தம் த்(3)ரவிட(3) சி(H)சு(H)-ராஸ்வாத்(4)ய தவ யத் க னாம் ப்ெரௗடா(4)னா மஜனி கமனீய: கவயிதா 76 .பால் வளர்ச்சி.

ஸர்வ சக்தி வசமாகும்: ஸ்திேரா க(3)ங்கா(3)வர்த: ஸ்தன குல ேராமா வ லதா கலாவாலம் குண்டம் குஸுமச(ஹ்)ர-ேதேஜா-ஹுதப்ஹு(4)ஜ: ரேதர் லீலாகா(3)ரம் கிமபி தவ நாபி(4)ர் கி(3)ாிஸுேத விலத்(3)வாரம் த்(3)ேத(4) கி(3)ாிச(H) நயனானாம் விஜயேத 79 .78 . இந்த்ரஜாலம் சித்தி: குெசௗ ஸத்(4)ய: ஸ்வித்(4)யத்-தடக(4) த கூர்பாஸபி(4) (3)ெரௗ கஷந்ெதௗ ேதா(3)ர் ேல கனக கலசா(H)ெபௗ(4) கலயதா தவ த்ரா ம் ப(4)ங்கா(3)த(3)லமிதி வலக்(3)னம் த த்ாிதா(4) நத்(3)த(4)ம் ேத(3)வி த்ாிவ (4)வா லவலீவல் பி(4)ாிவ 81 .ஸர்வ ஜனேமாஹனம். இந்த்ரஜால வித்ைத: நிஸர்க(3)-க்ஷீணஸ்ய ஸ்தன தட-ப(4)ேரண க்லமஜுேஷா நமன் ர்ேதர்-நாாீதிலக ச(H)னைகஸ் த் டயத இவ சிரம் ேத மத்(4)யஸ்ய த் த த னீ-தீர-த ணா ஸமாவஸ்தா-ஸ்ேதம்ேனா ப(4)வ 80 .அக்னி ஸ்தம்பம்: கு(3) த்வம் விஸ்தாரம் க்ஷிதிதரபதி: பார்வதி நிஜாத் நிதம்பா(4)-தா(3)ச்சித்(4)ய த்வயி ஹரண ேபண நித(3)ேத(4) அதஸ்ேத விஸ்தீர்ேணா கு(3) ரயமேச(H)ஷாம் வஸுமதீம் நிதம்ப(3)-ப்ராக்(3)பா(4)ர: ஸ்தக(3)யதி லகு(4)த்வம் நயதி ச 82 .ஜலஸ்தம்பனம்.மன்மதைன ெவல் குச(H)லம் ைச(H)லதனேய ம் அழகு. இந்திரைன ஒத்த பதவி: காீந்த்(3)ராணாம் சு(H)ண்டா(3)ன் கனககத(3)லீ காண்டபடலீம் உபா(4)ப்(4)யாம் ஊ ப்(4)யாம் உப(4)யமபி நிர்ஜித்ய ப(4)வதி ஸுவ் த்தாப்(4)யாம் பத் : ப்ரணதி க னாப்(4)யாம் கி(3)ாிஸுேத விதி(4)க்ேஞ ஜா ப்(4)யாம் விவித(4) காிகும்ப(4) த்(3)வயம .

ஜீவன் ச்(H) தீனாம் க்தி ர்தா(4)ேனா த(3)த(4)தி தவ ெயௗ ேச(H)கரதயா மமாப்ேயெதௗ மாத: சி(H)ர த(3)யயா ேத(3)ஹி சரெணௗ யேயா: பாத்(4)யம் பாத: பசு(H)பதி-ஜடாஜூட-த னீ யேயார்-லாக்ஷா-ல 85 - மீ-ர ண ஹர்சூடா(3)மணி.பிசாச பய நிவி த்தி. சத் ஜயம்: ம் ஷா க் த்வா ேகா(3)த்ரஸ்கலன மத ைவல யனமிதம் லலாேட ப(4)ர்தாரம் சரண கமேல தாட(3)யதிேத சிராத(3)ந்த: ச(H)ல்யம் த(3)ஹனக் த.நாக ம் வசமாகும்: ஹிமானீ ஹந்தவ்யம் ஹிமகிாி-நிவாைஸக-ச ெரௗ நிசா(H)யாம் நித்(3)ராணம் நிசி(H) சரமபா(4)ேக(3) ச விச(H)ெதௗ(3) வரம் ல மீ பாத்ரம் ச்(H)ாியமதி ஸ் ஜந்ெதௗ ஸமயினாம் ஸேராஜம் த்வத்பாெதௗ(3) ஜனனி ஜயத-ச்(H)சித்ரமிஹ கிம் .சி-ரஸாலக்தகவேத அஸூயத்யத்யந்தம் யதபி(4)ஹனனாய ஸ்ப் ஹயேத பசூ(H)னா-மீசா(H)ன: ப்ரமத(3)வன-கங்ேக தரேவ 86 .பைட ஸ்தம்பனம்: பராேஜ ம் த்(3)ரம் த்(3)விகு(3)ண ச(H)ரக(3)ர்ெபௗ(4) கி(3)ாிஸுேத நிஷங்ெகௗ(3) ஜங்ேக(4) ேத விஷமவிசி(H)ேகா பா(3)ட(4)மக் த யத்(3)க்(3)ேர த்(4) ச்(H)யந்ேத த(3)ச(H)ரபலா: பாத(3) க(3)லீ நகாக்(3)ரச்சத்(3)மான: ஸுர-மகுட-சா(H)ைணக-நிசி(H)தா: 84 .பரகாய ப்ரேவசம்.83 .சி: த. பிசாச பய நிவர்த்தி: நேமா வாகம் ப்(3) ேமா நயன ரமணீயாய பத(3)ேயா: தவாஸ்ைம த்(3)வந்த்(3)வாய ஸ் ட.ன் தவதா லாேகா க்வாைண: கி கி த மீசா(H)ன ாி ணா: 87 .

பயமனகாேல ரபி(4)தா(3) யதா(3)தா(3)ய ந்யஸ்தம் த் (4)ஷதி(3) த(3)யமாேனன மனஸா 89 .ஆ ந்திறைம ஏற்ப ம்: க(3)தாஸ்ேத மஞ்சத்வம் த்(3) ஹிண-ஹாி.மனஸ: ஸ்கலந்தஸ்ேத ேகலம் ப(4)வனகலஹம்ஸா ந ஜஹதி அதஸ்ேதஷாம் சி(H)க்ஷாம் ஸுப(4)க(3)மணி .த்(3)ேரச்(H)வர-ப்(4) த: சி(H)வ: ஸ்வச்சச்சாயா-க(4) த-கபட-ப்ரச்சத(3)பட: த்வாதீ(3)யானாம் பா(4)ஸாம் ப்ரதிபலன-ராகா(3) ணதயா ச(H)ாீாீ ச்(H) ங்கா(3)ேரா ரஸ இவ த்(3) சா(H)ம் ேதா(3)க்(3)தி(4) கு கம் .மஞ்சீர .88 - ஷ்ட மி கங்கள் வசப்ப ம்: பத(3)ம் ேத கீர்த்தீனாம் ப்ரபத(3)மபத(3)ம் ேத(3)வி விபதா(3)ம் கதம் நீதம் ஸத்(3)பி(4): க ன-கமடீ-கர்ப்பர.க்ாீடாபாிசய .ஸகல ேராக நிவர்த்தி: நைகர் நாகஸ்த்ாீணாம் கரகமல ஸங்ேகாச ச(H)சி(H)பி(4): த ணாம் தி(3)வ்யானாம் ஹஸத இவ ேத சண் சரெணௗ பலானி ஸ்வ: ஸ்ேதப்(4)ய: கிஸலய-கராக்(3)ேரண த(3)த(3)தாம் த(3)ாித்(3)ேரப்(4)ேயா ப(4)த்(3)ராம் ச்(H)ாியமனிச(H) மஹ்னாய த(3)த(3)ெதௗ 90 - ர்மந்திரச் ேசதனம்: த(3)தா(3)ேன தீ(3)ேனப்(4)ய: ச்(H)ாியமனிச(H)-மசா(H) ஸத்(4) சீ(H)ம் அமந்த(3)ம் ெஸௗந்த(3)ர்ய-ப்ரகர-மகரந்த(3)ம் விகிரதி தவாஸ்மின் மந்தா(3)ர-ஸ்தப(3)க-ஸுப(4)ேக(3) யா சரேண நிமஜ்ஜன் மஜ்ஜீவ: கரணசரண: ஷட்சரணதாம் 91 - மி லாபம். தன லாபம்: பத(3)ந்யாஸ .மிவாரப்(3) (4) .லாம் கத(2)ம் வா பா(3)ஹுப்(4)யா.ரணிதச் சலாதா(3)சக்ஷாணம் சரணகமலம் சா சாிேத 92 .

ஜீவன் க்தி கி(3)ராமாஹுர்-ேத(3) ம் த்(3) ஹிண க்(3) ஹிணீ-மாக(3)மவிேதா(3) ஹேர. கர் ைரர்-மரகதகரண்டம் நிபி(3) (3)தம் அதஸ்த்வத்(3)ேபா(4)ேக(3)ன ப்ரதி தி(3)னமித(3)ம் ாிக்த குஹரம் வத்(4)ர்.இஷ்ட த்தி: கலங்க: கஸ் ாீ ரஜனிகர-பி(3)ம்ப(3)ம் ஜலமயம் கலாபி(4).சரஸ்வதி கடாக்ஷம்.ர ஜாேராஹ-விஷேய ஜக(3)த்த்ரா ம் ச(H)ம்ேபா(4)ர்-ஜயதி க ணா காசித(3) ணா 94 .93 .இஷ்ட பிராப்தி: ராராேதரந்த: ரம ததச்வச்சரணேயா: ஸபர்யா மர்யாதா(3) தரலகரணானா மஸுலபா(4) ததா ஹ்ேயேத நீதா: ச(H)தமக கா: த்(3)தி(4) ம லாம் தவ த்(3)வாேராபாந்த: ஸ்திதிபி(4) ரணிமாத்(4)யாபி-ரமரா: 96 .(4)ேயா (4)ேயா நிபி(3)ட(3)யதி னம் தவ க் ேத 95 . ல மீ கடாக்ஷம்: கலத்ரம் ைவதா(4)த்ரம் கதிகதி ப(4)ஜந்ேத ந கவயா ச்(H)ாிேயா ேத(3)வ்யா: ேகா வா ந ப(4)வதி பத்: ைகரபி த(4)ைன: மஹாேத(3)வம் ஹித்வா தவ ஸதி ஸதீனா-மசரேம குசாப்(4)யா-மாஸங்க(3): குரவக-தேரா-ரப்யஸுலப(4): 97 .மேனாரதம் சித்தி: அராலா ேகேச(H)ஷு ப்ரக் திஸரலா மந்த(3) ஹ ேத சி(H)ாீஷாபா(4) சித்ேத த்(4) ஷ (3) ல ேசா(H) பா(4) குசதேட ப்(3) ச(H)ம் தன் மத்(4)ேய ப் . பத்னீம் பத்(3)மாம் ஹரஸஹசாீ-மத்(3)ாி தனயாம் ாீயா காபி த்வம் (3)ரதி(4)க(3)ம-நிஸ்ஸீம-மஹிமா மஹாமாயா விச்(H)வம் ப்(4)ரமய பரப்(3)ரஹ்மமஹிஷீ .

98 .வி த்த வாய்ெமாழிக்கு எங்க ம் ெவற்றி: கதா(3) காேல மாத: கதய க தாலக்தகரஸம் பிேப(3)யம் வித்(4)யார்த்தீ தவ சரணநிர்ேண ஜனஜலம் ப்ரக் த்யா கானாமபி ச கவிதா-காரணதயா கதா(3)ந்த(4)த்ேத வாணீ க கமல-தாம்ேபா(3)ல-ரஸதாம் 99 .ஸகல சித்தி: ப்ரதீ(3)ப ஜ்வாலாபி(4)ர்-தி(3)வஸகர-நீராஜனவிதி(4): ஸுதா(4)-ஸூேதச்(H) சந்த்(3)ேராபல-ஜலலைவ ரர்க்(3)ய-ரசனா ஸ்வகீையர் அம்ேபா(4)பி(4): ஸ ல-நிதி(4)-ெஸௗஹித்யகரணம் த்வதீயாபி(4)ர்-வாக்(3)பி(4)-ஸ்தவ ஜனனி வாசாம் ஸ் திாியம் .ேபாின்பம் கிட் ம்: ஸரஸ்வத்யா ல ம்யா விதி(4) ஹாி ஸபத்ேனா விஹரேத ரேத: பாதிவ்ரத்யம் சி(H)திலயதி ரம்ேயண வ ஷா சிரம் ஜீவந்ேநவ க்ஷபித-பசு(H)பாச(H)-வ்யதிகர: பரானந்தா(3)பி(4)க்யம் ரஸயதி ரஸம் த்வத்(3)ப(4)ஜனவான் 100 .