You are on page 1of 4

Druk nr 4215

SEJM RZE CZYPOSPOLITEJ
VI kadencja

POL SKIEJ

SPRAWOZDANIE KOMISJI INFRASTRUKTURY

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowcÓw oraz, o transporciedrogowym (druk nr 4145).
i art. 40 ust. 1 regulaminuSeirntrskierował MarszałekSejmu _ zgod n.eZ art.3J ust. 1 Irrfrastruktttr'v do fll| t. povtyŻszyprojekt ustawy do Komisji w dniu 29 kwietnia pierwszegoczYtania. tego pro.iekttr otaz rozpatrzeniu czytanta po Komisja Infrastruktury odbyciu pierwszego r. w ustawyna posiedzeniu dniu 24 mąa 2011 wnosi:

ustawy

Wysoki

projekt ustawy. S e j m uchwalic raczy załączony

Warszawa,dnia f4 maP 2011 r'

Sprawozdawca l.l Leszek Cieślik

PrzewodniczącyKomi sii l-l Zbigniew RYnasiewicz

Naz w a pliku :0767-04A .NK Li c z b a s t r o n : 2 D a t a : 2 0 1 1 - 0 5-25 VI kadencja / druk nr 4145

Projekt

USTAWA
z dnia

20ll r.

o zmianie ustawy o czasie pracy kierowcÓw oraz ustawy o transporcie drogowym Art. 1. W ustawtez dnta 16 kwietnia f004 r. o czasie pracy kierowcÓw (Dz. U. Nr 9f , poz. e Zm.l )) art.3I otrrymuj brzmienie: 879, z pożn, wykonującyprzewoz drogowyjest obowiązanywy,,Aft. 31. 1. Przedsiębiorca stawic kięrowcy wykonuj ącemu przewÓz drogowy zatrudnionemu w u tego przedsiębiorcyzaświadczen|e, przypadkugdy kierowca: 1) przebywat na zwolnieniu lekarskim od pracy z powodu choroby; na 2) przeb}ĄVał urlopie wypoczyŃowym; 3) miał czas wo1nyod pracy; 4) prowadził pojazd wył'ączonyZ zakresu stosowanla rozpotządzenia(WE) nr 56ll2006lub Umowy AETR; 5) wykonywałinnąpracę niz prowadzenie pojazdu; w w 6) pozostawał. gotowości rozumieniuart. 9 ust. 1. f " Przęz czas wolny, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, rozumie się okresy inne niz wymienionew ust. 1 pkt 1,2 i 4-6, w ktorych kierowca nie wykonywałpracy. 3. Zaśwtadczenie, ktÓrym mowa w ust. 1, wystawione na przeznao czonym do druku formularzu, o ktorym mowa w decyzji Komisji nr20071230/WEz dnta 12 kwietniaf}}T r. w sprawie formularza dotyczącegoprzepisÓw socjalnych odnoszącychsię .do działalno. str. ściw transporcie drogowym(Dz,IJrz. UE L 99 z 14.04.2a07, 14, z pożn. Zm.), przedsiębiorca wykonuj ący przewÓz drogowy wTęCzakierowcy przed rozpoczęciem pTzez kierowcę przewozu podpisuje.Minister wła. drogoweEo,d kierowca to zaświadczentę ściwy do Spraw transportu udostępnia na stronie podmiotowej

,) Zmiany wymienionejustawy

w zostaĘ ogłoszone Dz. |J. z 2005 r. Nr 180, poz. l4g7 , z 2OO7r' Nr p o z . I 3 8 I , 2 2 0 0 9 r . N r 7 9 ,p o 2 . 6 7 0 , 2 2 0 1 0 . N r 4 3 , p o 2 . f 4 6o r a z z 2 0 1 1 r . r 9 9 , p o 2 . 6 6 1i N r 1 9 2 , Nr 5, poz . 13.

Liczba stron : 2 Data : 2011-05-25Nazwa pliku t 0767 -04A.NK VI kadencja / druk nr 4145

tego ministra wzor formularza Zaśwndczeurzędu obsługującego nia. 4, Przepisy ust. 1_3 stosujesię odpowiednio do kierowcy niezatrud. przelecz wykonującegoosobiście nionego przez przedsiębiorcę, wykonująwozy na jego tzecz, oraz do przedsiębiorcyosobiście cego przewozy drogowe.". Art.2. 2001 r. o transporciedrogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr W ustawtez dnta6 września 125,poz. 874, z pozn. zm.Ą) wprowadza się następuj zmiany: ące 1) w art.87 w ust. 1 wprowadzeniedo wyliczenia otrzymujebrzmienie: ,,P odczas wykonywania przewozu drogowegokierowca pojazdu samochodoweust. 4, jest obowląZanymieć przy sobie i okazywac, na ŻąEo, Z zastrzeŻeniem danie uprawnionego organu kontroli, kartę kierowcy, zapisy urządzeniarejestrujazdy l czas postoju, obowiązkowe przerry i czas jącego Samoczynnieprędkość o odpoczynku oraz zaświadczenie, ktÓrym mowa w art. 31 ustawy z dnta 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowcÓw (Dz. U. Nr 92, poz. 879, z poźn. , .t)),a ponadto:"; 2) w art. 89 ust. 2 otrzymujebrzmienie: ,,2.Upowaznienipracownicy,o ktÓrych mowa w ust. 1 pkt 5 i7, nie sąupraw. nieni do kontroli zapisÓw urządzenia rejestĄącego samoczynnie prędkość ja,dy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerry i czas odpoczyŃu o oraz zaświadczenla, ktorym mowa w art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowcÓw.''. Art. 3. po Ustawa wchodzi w Życte upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ą Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone Dz, lJ. z 2OO7r. Nr 776, poz. w 1 1 2 3 8i N r 1 9 2 ,p o z . l 3 8 I , z 2 0 0 8 r . N r 2 l 8 , p o z , 1 3 9 1 , ł ] r 2 2 7 , p o z . 5 0 5i N r 2 3 4 , p o z , 7 5 7 4 , z i 2 0 0 9r . N r 1 8 ,p o z . 9 7 ,N r 3 I , p o z . 2 0 6 ,N r 8 6 , p o 2 . 7 2 0 N r 9 8 ,p o z . 8 I 7 , 2 2 0 1 0 r . N r 4 3 , p o 2 . 2 4 6 , N r 1 6 4 ,p o z " 1 1 0 7 , r 2 2 5 , p o 2 .1 4 6 6 , N r 2 4 7 , p o 2 .1 6 5 2 i N r 2 4 9 , p o z . 1 6 5 6o r a z z 2 0 1 1 r . N r 5 , N 1 ^,poz. 3, N r 3 0, po z . 15 1 i N r 4 8 ,p o z . 2 4 7" ') Zmiany wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszonew Dz. U ' z2005 r. Nr 180, poz. 7497 z 2007 r. Nr , 99,poz . 661 i N r i 9 2 , p o z . 1 3 8 I ,2 2 0 0 9 r . N r 7 9 , po z .670,22010 r . Nr 43,po z .246 o r az z 20ll r . Nr 5, poz . 13.

Minister Spraw Za granicznych
DPUE-9f0-1256-

ffi

Warszaw maja2}ll r. ufr

sfn-44C,b

lbclŁ

INF-0L5-97 z 25.05.2011 dot.: ILI r"
Pan Zbigniew Rynasiewicz Przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejm RP

opinia o zgodnościz prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowctiw oraz ustawy o transporcie drogowym (druk 4145), ujętego w sprawozdaniu Komisji Infrastruktury zdnia 24 majo 2011 r. (druk 4215), wyrażona na podstawie art. 13 ust.3 pkt 3 ustawy zdnia 4 września1997r. o działachadministracji rządowej (Dz.U.z 2a07 r. Nr 65, poz. 437 z p6źn.zm.) w nłviązkuz art. 42 ust. 4 i art. 54 ust. 1 Regulaminu Sejmu przez ministra właściwego spraw członkostwa Rzecrypospolitej Polskiej w do Unii Europejskiej

Szanowny P anie Przew odniczący, w zwtązku z przedłoŻonymSprawozdaniem Komisji Infrastruktlxy pozwalam sobie vtyrazic ponizsząopinię. Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Z powazaniem

Pan CezaryGrabarczyk Mini sterInfrastruktury

Do wiadomoścl:

linistra Si:'rarv ĘĄ-rlNn,l-t, Foci.sekr: Ivlaciej