You are on page 1of 5

REGULAMIN §1 Postanowienia ogólne 1.

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym na blogu „Like a child in the dark” [tylkopieprzisol.blogspot.com] (dalej „Konkurs”). Konkurs jest jednym z dwudziestu konkursów o tożsamych zasadach prowadzonych na 19 innych blogach. Organizatorem Konkursu jest Heureka Huge Idea Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Warszawie, al. Słowiańska 10b, 01-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320050; sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 20 000,00 zł, NIP 525-24-44-319, REGON 141686293 (dalej „Organizator”), która działa na zlecenie Danone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 9/23, 01-103 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014227, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział GospodarczyKrajowego Rejestru Sądowego, NIP 527020-44-71, REGON: 010564858. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez uczestnika oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. §2 Zasady Konkursu

2.

3.

1.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 3.06.2011 r. i trwa przez 7 dni od rozpoczęcia, tj. kończy się o godz. 23:59 9.06.2011 r. (dalej „czas trwania Konkursu”). W Konkursie mogąbrać udział zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

2.

a. b.

osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; osoby fizyczne w wieku 13-18 lat, za zgodą ich przedstawiciela ustawowego (Organizator może w każdym czasie poprosić o dostarczenie pisemnego potwierdzenia udzielenia przez przedstawiciela ustawowego zgody na udział w Konkursie).

3.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub Danone sp. z o.o. oraz autor bloga, na którym prowadzony jest Konkurs (dalej „Autor Bloga”). Aby zostać uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) należy poprzez widget znajdujący się na blogu, na którym prowadzony jest Konkurs, podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz swój przedział wiekowy oraz umieścić utwór literacki o tematyce związanej z uwolnianiem od uczucia wzdęcia z Activią do 1800 znaków. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest autorem nadesłanego do Konkursu utworu literackiego. Do Konkursu można zgłaszać jedynie własne utwory.

4.

5.

6.

Agencja nie bierze odpowiedzialności za treść utworów literackich. Nie dopuszcza się używania treści wulgarnych bądź obraźliwych, czy też naruszających prawo bądź regulamin. Użycie treści tego typu może powodować wykluczenie utworu literackiego i Uczestnika z Konkursu. Treści tego typu będą w miarę możliwości na bieżąco usuwane. Jeden Uczestnik może zgłosić tylko jeden utwór literacki we wszystkich dwudziestu konkursach, o których mowa w § 1 ust. 1 regulaminu, tj. umieszczenie utworu w jakimkolwiek z konkursów organizowanych na dwudziestu blogach uniemożliwia wzięcie udziału w innym z tożsamych konkursów organizowanych na tych blogach. Niezależnie od Konkursu, utwory literackie umieszczone na blogu biorą jednocześnie udział w konkursie organizowanym na stronie http://activia.pl oraz fanpage Activia na Facebook.com. Regulamin tego konkursu można znaleźć na tej stronie internetowej lub na fanpage Activia na Facebook.com. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7.

8.

9.

10. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem regulaminu czuwa komisja konkursowa (dalej „Komisja”). W skład komisji wchodzą:

a. b. c.

Anna Laskowska; Magdalena Mazurkiewicz; Katarzyna Sudowska.

11. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie.

§3 Dane osobowe Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie doraźnie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu: (I) realizacji Konkursu, (II) wyłonienia zwycięzców Konkursu, (III) doręczenia nagród. Dane te będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestników także na innej podstawie. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy urządzeniu Konkursu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania nagród. §4 Nagroda 1. Nagrodą w Konkursie jest jeden bon zakupowy o wartości 100 zł brutto do sieci sklepów H&M albo Zara (według wyboru zwycięzcy).

2.

Wartość nagrody, o której mowa w ust. 1, nie przekracza kwoty 760 zł brutto, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc nagroda ta jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nagroda zostanie przyznana jednemu Uczestnikowi, którego utwór literacki zostanie uznany za najciekawszy i najbardziej intrygujący przez Komisję, po konsultacji z autorem bloga. Po wyłonieniu zwycięzcy Konkursu Autor Bloga zawiadomi go o tym fakcie wysyłając informację na adres e-mail podany przez Uczestnika za pośrednictwem widgeta. W terminie 7 dni od daty otrzymania informacji zawiadamiającej o wygranej zwycięzca jest zobowiązany potwierdzić zwrotnym e-mailem gotowośćodebrania nagrody w ciągu kolejnych 7 dni oraz poinformować o swoich danych adresowych, pod które ma być dostarczona przesyłka z nagrodą, oraz o numerze telefonu kontaktowego. W przypadku, gdy zwycięzcą Konkursu będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a Komisja wyłoni innego zwycięzcę zgodnie z ust. 3. W wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba będzie ponadto zobowiązana do zwrotu nagrody. W przypadku nieotrzymania wszystkich wymaganych danych we wskazanym terminie dotychczasowy zwycięzca traci prawo do nagrody, a Komisja wyłoni innego zwycięzcę zgodnie z ust. 3. Organizator ani Autor Bloga nie ponoszą odpowiedzialności za błędne wskazanie adresu do korespondencji lub numeru telefonu. Organizator wyłącza możliwość wypłaty nagrodę ani jej zamiany na inną nagrodę. ekwiwalentu pieniężnego za

3.

4.

5.

6.

7.

8.

§5 Weryfikacja przebiegu Konkursu 1. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania Uczestników w Konkursie na każdym jego etapie. aktywności

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników:

a.
b.

których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, np. nie są podejmowane osobiście, ale przez osoby trzecie; którzy nadeślą Zgłoszenie zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt; co do których uzyska wiarygodną informację, że podejmują działania mające na celu nieuczciwe podwyższenie szans na wygraną; Organizator będzie zwłaszcza zwracał uwagę na wszelkie nietypowe sytuacje związane z kontem/działaniami Uczestnika, w szczególności Organizator będzie dążył do wyjaśnienia sytuacji, w których Uczestnik: i. ii. tworzy fikcyjne profile wykorzystuje w Konkursie przede wszystkim znajomości, z którymi utrzymuje kontakt/interakcje głównie na potrzeby konkursów i promocji;

c.

iii.

zawiera znajomości przede wszystkim w celu korzystania z nich na potrzeby konkursów i promocji;

d.

co do których uzyska wiarygodną informację, że przy wykorzystaniu środków technicznych wpływają na wynik Konkursu, w szczególności ingerują w kod aplikacji, skrypty, pracę procesora, korzystają z tzw. narzędzi spamerskich, itp.

3.

W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem w celu wyjaśnienia wątpliwości przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową, rozmowy telefoniczne); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień regulaminu. Z tytułu wykluczenia z udziału w Konkursie, o którym mowa w ust. 2, Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w niniejszym paragrafie. Organizator może ustosunkowywać się do treści (postów) zamieszczanych przez Uczestników w widgecie. Organizator może usuwać treści (posty) zamieszczane przez Uczestników w widgecie, które naruszają postanowienia regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego. §6 Reklamacje

4.

5. 6.

1.

Reklamacje związane z Konkursem można składać wyłącznie w formie pisemnej w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data stempla pocztowego) pod adres Heureka Huge Idea Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, al. Słowiańska 10b, 02-231 Warszawa, z dopiskiem „Activia. Konkurs na blogu – reklamacja”. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora pisemnie (na adres podany w reklamacji). §7 Postanowienia końcowe

2. 3.

4.

1. 2.

Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: activia@bloger.net. Regulamin jest do wglądu w siedzibie Organizatora Konkursu, na stronie www.scribd.com oraz na blogu, na którym organizowany jest Konkurs.

3. 4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisy dokonywane przez Autora Bloga oraz przez jego użytkowników. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz przedłużenia czasu trwania Konkursu w każdym czasie o ile nie wpłynie to niekorzystnie na prawa nabyte przez Uczestników. O zmianie regulaminu lub przedłużeniu czasu trwania Konkursu Organizator powiadomi na stronie internetowej Konkursu. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.

5.