You are on page 1of 6

PENDAHULUAN Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menghadapi

berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lainya. Ketergantungan seseorang kepada orang lain dirasakan ada ketika manusia lahir. Kemampuan seseorang hanya terbatas pada bidang tertentu saja. Misalnya petani hanya mapu menanam ketela pohon dan padi tetapi tidak dapat membuat cangkul. Jadi petani mempunyai ketergantungan dengan seseorang ahli yang pandai membuat cangkul, begitu juga orang yang pandai membuat cangkul juga memiliki ketergantungan kepada petani. Kebutuhan sering menimbulkan pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk itu perlu adanya aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak dapat melanggar dan memperkosa hak-hak orang lain, maka timbullah hak dan kewajiban di antara sesama manusia. Hak milik diberi gambaran nyata oleh hakekat dan sifat syari¶at islam sebagai berikut : Tabi¶at dan sifat syari¶at islam ialah merdeka (bebas) Syari¶at islam dalam menghadapi berbagai kemusykilan senantiasa bersandar kepada maslahat (kepentingan umum) sebagai salah satu sumber dari sumber-sumber pembentukan hukum. Corak ekonomi islam berdasarkan al qur¶an dan as sunnah, yaitu suatu corak yang mengakui adanya hak pribadi dan hak umum. II.RUMUSAN MASALAH Dalam makalah ini akan dibahas berbagai masalah diantaranya : a.Apa definisi hak dalam islam ? b.Bagaimana pengakuan al qur¶an terhadap hak milik individu ? c.Apa saja tipe-tipe hak dalam islam ? d.Bagaimana ruang lingkup hak dalam islam ? III.PEMBAHASAN A.Definisi Hak Dalam Islam Menurut pengertian umum, hak ialah : ³ Suatu ketentuan yang digunakan oleh syara¶ untuk menetapkan suatu kekuasaan/suatu beban hukum´. Ada juga hak yang didefinisikan sebagai berikut :

yaitu Sulthah µala al nafsi : hak seseorang terhadap jiwa Sulthah µala syai¶in mu¶ayan : hak manusia untuk memiliki sesuatu b.Pengakuan Al Qur¶an Terhadap Hak Individu Semua kekayaan dan harta benda merupakan milik Allah. maka manusia harus bisa menjamin kesejahteraan bersama dan dapat mempertanggung jawabkanya dihadapan Allah SWT. B. Milk dalam buku pokok-pokok fiqih muamalah dan hukum kebendaan dalam islam. Manusia menggunakan harta berdasarkan kedudukanya sebagai pemegang amanah bukan sebagai pemilik yang kekal. Perbedaan antar hak dan milik. adakalnya merupakan taklif. kewajiban datang terlebih dahulu baru setelah itu hak. Karena manusia mengemban amanah mengelola hasil kekayaan dunia. tidak semua yang memiliki berhak menggunakan dan tidak semua yang punya hak penggunaan dapat memiliki2. adakalnya tanggungan harta (ahdah maliyah). didefinisikan sebagai berikut1 : ³Kekuasaan terdapat pemilik suatu barang menurut syara¶ untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil mantfaatnya selama tidak ada penghalang syar¶I´.³Kekuasaan mengenai sesuatu/sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainya´. Dalam islam. dicontohkan sebagai berikut : Seseorang pengampu berhak menggunakan harta orang yang berada dibawah ampuanya. semata-semata sebagai suatu amanah atau pemberian Allah. orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut baik akan dijual maupun akan digadaikan baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain. Hak ada kalanya merupakan sulthah.Sulthah terbagi menjadi dua. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara¶. Manusia memilikinya hanya sementara. setiap individu memiliki . Pengampu punya hak untuk membelanjakan harta itu dan pemilikinya adalah adalah orang yang berada di bawah ampuanya.Taklif adalah orang yang bertanggung jawab Taklif adakalanya tanggungan pribadi (¶adah syakhsyiyah). Jadi. a.

Hak µaini ada dua macam : ashli dan thab¶i. kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. seperti anak yatim dan wanita. Hak syakhshi adalah : ³ Suatu tuntutaan yang ditetapkan syara¶ dari seseorang terhadap orang lain´. . Dia boleh memiliki.Tipe-Tipe Hak Dalam Islam Dalam pengertian umum. Allah berfirman tentang hak kepemilikan pribadi ada hakhak umum yang harus dipenuhi Artinya : Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (Adzariat : 19) Artinya : Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya. Hak mal adalah : ³Sesuatu yang berpautan dengan harta seperti pemilikan benda-benda atau utang´ Sedangkan hak ghoiru mal terbagi kepada dua bagian yaitu hak syakhshi dan hak µaini.3 C. Macam-macam hak µaini adalah sebagai berikut 5: a. Islam melarang setiap orang mendzalimi dan merongrong hak milik orang lain dengan azab yang pedih. Sedangkan hak µaini adalah hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua.kewajiban tertentu. terlebih lagi kalau pemilik harta itu adalah kaum yang lemah. Dan sebagai hasil dari pelaksanaan kewajiban tersebut.(al isra¶ : 26) Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa islam mengakui hak milik pribadi dan menghargai pemiliknya. hak µaini ashli adalah adanya wujud benda tertentu dan adanya shahub al haq seperti hak mulkiyah dan hak irtifaq Hak µaini thab¶I ialah jaminan yang ditetapkan untuk seseorang yang mengutangkan uangnya atas yang berhutang. selama harta itu diperoleh dengan jalan yang halal. setiap orang akan memperoleh hak-hak tertentu. Dalam surat Adzariyat dan al kahfi. hak dapat di bagi menjadi dua bagian yaitu mal dan ghoiru mal4.Hak al milkiyah ialah hak yang memberikan pemiliknya hak wilayah.

d.Haq syafah atau haq syurb ialah kebutuhan manusia terhadap air untuk diminum sendiri dan untuk diminum binatangnya serta untuk kebutuhan rumah tangganya. Untuk memiliki benda-benda mubahat diperlulkan dua syarat. merusaknya.Haq al irtifaq ialah hak memiliki manfaat yang ditetapkan untuk suatu kebun atas kebun yang lain.Hak ta¶ali ialah hak manusia untuk menempatkan bangunanya diatas bangunan orang lain. Sebab-sebab pemilikan Adapun factor-faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki antara lain 6: 1.Haq al murur ialah h.Hak al intifa¶ ialah hak yang hanya boleh dipergunakan dan diusahakan hasilnya c.Haq qarar (menetap) atas tanah wakaf. menghabiskanya. Haq al qadar ialah hak menambah bangunan yang dilakukan oleh penyewa Haq al marshad ialah hak mengawasi atau mengontrol g.Haq al istihan adalah hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan e. i. yang telah .Khalafiyah ialah: ³Bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat di tempat yang lama. mengambil manfaat. untuk yang lama dengan seizin hakim Haq al ijaratain ialah hak yang diperoleh karena ada akad ijarah dalam waktu yang lama dengan seizing hakim atas tanah wakaf yang tidak sanggup dikembalikan kedalam keadaan semula. yang termasuk hak menetap atas tanah wakaf adalah : Haq al hakr ialah hak menetap diatas tanah wakaf yang disewa. j.menggunakan. yang dimiliki bukan oleh pemilik kebun pertama.Ikraj al muhabat. yaitu : Benda mubahat belum diikrazkan oleh orang lain Adanya niat (maksud) memiliki 2. dan membinasakanya dengan syarat tidak menimbukan kesulitan bagi orang lain b. untuk harta yang mubah (belum dimiliki seseorang) atau harta yang tidak termasuk dalam harta yang dihormati (milik yang sah) dan tidak ada penghalang syara¶ untuk dimiliki.Haq al jiwar ialah hak-hak yang timbul disebabkan oleh berdempetnya batas-batas tempat tinggal.Haq al ihtibas ialah hak menahan suatu benda f.

kemudian rusak ditanganya atau hilang.Ruang Lingkup Hak Dalam Islam Milk yang di bahas dalam fiqih muamalah secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 bagian. Sedangkan milk naqish yang berupa penguasaan terhadap kegunaanya saja disebut milk manfaat/hak guna pakai. yaitu memiliki semua benda baik benda tetap (ghair manqul) maupun benda-benda yang dapat dipindahkan (manqul) seperti pemilikan terhadap rumah. Dilihat dari segi mahal (tempat) milik dibagi menjadi 3 bagian8 : 1. yaitu sebagai berikut7 : 1.Milk al dayn.Karena penguasa terhadap milik Negara atas pribadi yang sudah lebih dari 3 tahun D. Milk naqishah yang berupa penguasaan terhadap zat barang (benda) disebut milk raqabah.Tawallud mim mamluk. yaitu segala yang terjadi dari benda yang dimiliki hak bagi yang memiliki benda tersebut.Milk tam yaitu suatu kepemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus. Misalnya sejimlah uang yang dipinjamkan kepada seseorang/pengganti benda yang dirusakkan. yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut. Harta yang ditinggalkan oleh muwaris disebut firkah Khalafiyah syai¶an syai¶an yaitu apabila seseorng merugikan milik orang lain atau menyerobot barang orang lain. yaitu pemilikan karena adanya utang. Seperti benda hasil meminjam. Dari segi shurah (cara berpautan milik dengan yang dimiliki) milik dibagi menjadi dua bagian . 4. Khalafiyah ada dua macam : Khalafiyah syakhsyi µan syakhsyi yaitu si waris menempati tempat si muwaris dalam memiliki harta-harta yang ditinggalkan oleh muwaris.Milk al µain atau milk al raqabah. mobil. wakaf dll 3. 2. Kerugian pemilik harta 3. artinya bentuk benda dan kegunaanya dapat dikuasai. yaitu seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda. Pemilikan tam bisa diperoleh dengan banyak cara misalnya jual beli.Milk manfaah. Memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaatnya saja tanpa memiliki zatnya. motor dll 2.Milk naqishah.hilang berbagai macam haknya´. Maka wajiblah dibayar harganya dan diganti kerugian. kebun.

153. Misalnya memiliki seekor sapi yang dibeli oleh 40 orang.dimel2002. dan milk al dayn V. IV.PENUTUP Demikianlah makalah yang dapat kami sampaikan dan tentunya kami pemakalah sebagai manusia biasa yang tak kan luput dari yang namanya kesalahan maka saran konstruktif maupun kritik sangat kami harapkan untuk perbaikan makalah yang akan datang.KESIMPULAN Hak milik adalah suatu ketentuan yang digunakan oleh syara¶ untuk menetapkan sutau kekuasaan atau suatu beban hukum Tipe-tipe hak dalam islam secarta umum ada 2 yaitu hak mal dan ghoiru mal.Milik al sya¶I atau milik al musya yaitu : ³Milik yang berpautan dengan sesuatu yang nisbi dari kumpulan sesuatu. Sedangkan hak ghoiru mal terbagi pada 2 bagian yaitu hak syakhshi dan hak µaini Runag lingkup hak milik dalam islam secara garis besar dibagi menjadi 2 bagian yaitu milik tam dan milik naqishah.125. betapa besar/betapa kecilnya kumpulan itu´.com/journal/item/IIkedudukan hak milik dalam islam http://blog. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Fiqih Muamalah.com/soikhurojib/?p=164 . untuk disembelih dan dibagikan dagingnya. Sedangkan jika dilihat dari segi mahal (tempat) milik dapat di bagi menjadi 3 bagian yaitu milk al µain.beswandjarum.yaitu : 1. yang memiliki batasan-batasan yang dapat memisahkanya dari yang lain´. REFERENSI Suhendi. milk al manfaah.Milk al mutamayyiz ³Sesuatu yang berpautan dengan yang lain.multiply. 2002 http://74. Misalnya : antara sebuah mobil dan seekor kerbau 2.132.