You are on page 1of 43

INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE Capitolul I Infractiuni

de serviciu sau în legatura cu serviciul

Art. 246. - Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor/publice
1. Con inutul legal: ³Fapta func ionarului public, care, în exerci iul atribu iilor sale de serviciu, cu tiin a, nu îndepline te un act ori îl îndepline te în mod defectuos i prin aceasta cauzeaza o tulburare însemnata bunului mers al unui organ sau al unei institu ii de stat ori a unei alte unita i din cele la care se refera art. 145 sau o paguba patrimoniului acesteia se pedepse te cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.´ 2. Condi ii preexistente: 2A. Obiectul infrac iunii: - obiectul juridic special - este reprezentat de acele rela ii sociale a caror na tere, normala desfa urare i dezvoltare nu ar fi posibile fara îndeplinirea cu corectitudine a îndatoririlor de serviciu de catre func ionarii publici sau al i func ionari. Obiectul juridic specific mai este reprezentat i de rela iile sociale referitoare la patrimoniul public. - obiectul material ± de regula nu exista; daca în anumite situa ii neîndeplinirea cu tiin a sau îndeplinirea în mod defectuos a atribu iilor de serviciu vizeaza în mod direct un bun, atunci acel bun devine obiect material al infrac iunii - de ex. subiectul activ nu preda bemeficiarilui anumite bunuri, de i era obligat sa faca acest lucru în îndeplinirea atribu iilor de serviciu. 2B. Subiec ii infrac iunii: - subiectul activ ± acesta este calificat ± fiind un func ionar public sau func ionar. Aceste no iuni sunt definite în art. 147 C. pen. Cfm. art. 147, func ionar poate fi orice salariat în serviciul altei persoane juridice, chiar i una privata. Calitatea de func ionar sau de func ionar public trebuie sa existe în momentul savâr irii faptei, iar în cazul coautoratului, to i coautorii trebuie sa aiba aceasta calitate. De ex. savâr e te aceasta infrac iune conducatorul auto angajat al unei societa i de stat care face transporturi clandestine cu ma ina unita ii. Instigarea i complicitatea sunt posibile fara îndeplinirea vreunei condi ii. - subiectul pasiv - poate fi o autoritate publica, un organ sau o institu ie de stat sau o unitate din cele prevazute în art. 145 C. pen. care a fost prejudiciata prin comitarea infrac iunii, adica i-a fost cauzata o tulburare însemnata a activita ii sau i-a fost produsa o paguba patrimoniului. 3. Con inutul constitutiv: 3A. Latura obiectiva: - elementul material - se realizeaza atât printr-o ac iune cât i printr-o inac iune: îndeplinirea unui act defectuos sau neîndeplinirea unui asemenea act. De ex. fapta unui angajat, vanzator la o unitate de stat, care a vândut marfuri pe credit, acest lucru nefiind permis sau fapta unui tractorist care a folosit tractorul unita ii ptr. efectuarea unor transporturi în folosul unor ceta eni în schimbul unor sume de bani. - urmarea imediata ± consta într-o tulburare însemnata bunului mers al unui organ sau institu ii de stat sau o paguba patrimoniului acesteia. Cfm. art. 248 nu orice tulburare realizeaza con inulul infrac iunii, ci aceasta trebuie sa fie una însemnata, adica o tulburare de o anumita propor ie i gravitate. Acest caracter se apreciaza de catre instan a de judecata în concret. A doua urmare consta în producerea unei pagube unui organ sau institu ii de stat. 3B. Latura subiectiva: - forma de vinova ie - inten ia directa dar i indirecta. 4. Forme. Sanc iuni. FORME: 1. actele preparatorii ± de i posibile, nu se pedepsesc; 2. tentativa ± nu se pedepse te; 3. fapt consumat - aceasta infrac iune se consuma în momentul în care ca urmare a faptei abuzive a func ionarului public, se produce una din urmarile prevazute de lage. Fapta se poate comite i în forma continuata. SANC IUNI: închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

Art. 247. - Abuzul în serviciu prin îngradirea unor drepturi

1. Con inutul legal: ³Îngradirea, de catre un func ionar public, a folosin ei sau exerci iului drepturilor vreunui ceta ean, ori crearea pentru acesta a unor situa ii de inferioritate pe temei de ras , na ionalitate, etnie, limb religie, gen, orientare sexual , opinie, apartenen politic , convingeri, avere, origine social , vârst , dizabilitate, boal cronic necontagioas sau infec ie HIV/ SIDA, se pedepse te cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.´ 2. Condi ii preexistente: 2A. Obiectul infrac iunii: - obiectul juridic special - este reprezentat de rela iile sociale privitoare la apararea i garantarea intereselor legale ale ceta enilor, în ceea ce prive te egalitatea în drepturi fara nici o discriminare împotriva faptelor abuzive ale func ionarilor publici sau altor func ionari. - obiectul material ± de regula nu exista; însa când interesele legale se refera la modificarea unui act de stare civila sau a altui act public, obiectul material va fi reprezentat de acel act. 2B. Subiec ii infrac iunii: - subiectul activ ± acesta este calificat ± fiind un func ionar public sau func ionar. Aceste no iuni sunt definite în art. 147 C. pen. Cfm. art. 147, func ionar poate fi orice salariat în serviciul altei persoane juridice, chiar i una privata. Pentru a capata calitatea de ³alt salariat´ i implicit de func ionar în sensul art. 147 alin. 2, trebuie sa existe un contract individual de munca între acea persoana fizica i persoana juridica. Calitatea de func ionar sau de func ionar public trebuie sa existe în momentul savâr irii faptei, iar în cazul coautoratului, to i coautorii trebuie sa aiba aceasta calitate. Instigarea i complicitatea sunt posibile fara îndeplinirea vreunei condi ii. - subiectul pasiv ± principal - este reprezentat de stat ca titular al valorii sociale care este bunul mers al activita ii organelor i institu iilor publice sau a altor persoane juridice de interes public. - secundar ± este ceta eanul caruia i s-a îngradit folosirea sau exerci iul drepturilor pe temei de na ionalitate, religie, rasa, etc. De ex. i se refuza dreptul unei persoane de sex feminin sa ocupe o func ie de conducere cu toate ca îndeplinea toate condi iile impuse de lege. 3. Con inutul constitutiv: 3A. Latura obiectiva: - elementul material - se realizeaza în doua modalita i: prin îngradirea folosin ei sau exerci iunui drepturilor vreunui ceta ean. Aceasta se poate realiza prin acte comisive dar i omisive ± concedierea unei persoane pe motiv de religie i/sau prin crearea pentru o persoana a unor situa ii de inferioritate pe temei de na ionalitate, rasa, sex sau religie, etc. Fapta, în ambele modalita i, trebuie sa se savâr easca de un func ionar în cadrul atribu iilor de serviciu. - urmarea imediata - consta în lezarea drepturilor unui ceta ean prin savâr irea elementului material al infrac iunii. - legatura de cauzalitate ± trebuie sa se demonstreze ca fapta abuziva a unui func ionar public a avut drept urnare punerea unei persoane în imposibilitatea de a- i exercita sau folosi un drept sau a creeat pentru aceasta o situa ie de inferioritate. 3B. Latura subiectiva: - forma de vinova ie - inten ia directa. La baza savâr irii acestei fapte poate sta un anumit mobil: ( ura de rasa, sex sau religie, etc.). Stabirirea mobilului reprezinta i o cerin a esen iala pentru existen a laturii subiective. 4. Forme. Sanc iuni. FORME: 1. actele preparatorii ± de i posibile, nu se pedepsesc; 2. tentativa ± nu se pedepse te; 3. fapt consumat - aceasta infrac iune se consuma în momentul în care s-a produs urmarea prevazuta de lege. SANC IUNI: închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

Art. 248. - Abuzul în serviciu contra intereselor publice Fapta functionarului public, care, în exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu stiinta, nu îndeplineste un act ori îl îndeplineste în mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o tulburare însemnata bunului mers al unui organ sau al unei institutii de stat ori al unei alte unitati din cele la care se refera art. 145 sau o paguba patrimoniului acesteia se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
Art. 2481. - Abuzul în serviciu în forma calificata Daca faptele prevazute în art. 246, 247 si 248 au avut consecinte deosebit de grave, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

NEGLIJEN A ÎN SERVICIU (art. 249 C. pen.) 1. Con inutul legal: ³Încalcarea din culpa, de catre un func ionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasa, daca s-a cauzat o tulburare însemnata bunului mers al unui organ sau al unei institu ii de stat ori a unei alte unita i din cele la care se refera art. 145 sau o paguba patrimoniului acesteia ori o vatamare importanta intereselor legale ale unei persoane, de pedepse te cu închisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda. Fapta prevazuta în alin. 1, daca a avut consecin e deosebit de grave se pedepse te cu închisoare de la 2 la 10 ani.´ 2. Condi ii preexistente: 2A. Obiectul infrac iunii: - obiectul juridic special - este reprezentat de acele rela ii sociale referitoare la asigurarea respectarii de catre func ionarii publici sau func ionari a obliga ie de a îndeplini în mod corect atribu iile ce le revin pentru a nu vatama interesele publice ori interesele legale ale persoanelor fizice. - obiectul material ± de regula nu exista; daca în anumite situa ii ac iunea ce constituie elementul material al infrac iunii s-a exercitat asupra unui lucru, în astfel de situa ii va exista un obiect material ; de ex. redactatrea defectuoasa a unui înscris. Obiectul material al infrac iunii poate fi i corpul unei persoane în situa ia în care, ca urmare a încalcarii din culpa a îndatoririlor de serviciu de catre un func ionar public sunt vatamate interesele legale ale unei persoane, în sensul ca i se produce efectiv o vatamare acestei persoane ; de ex. fapta medicului care nu a luat toate masurile pentru desfa urarea în bune condi ii a unei opera ii de vaccinare, din care cauza s-a produs uciderea din culpa a unei persoane de catre agentul sanitar. În acest caz madicul va raspunde pentru neglijen a în serviciu, iar agentul sanitar pentru ucidere din culpa. 2B. Subiec ii infrac iunii: - subiectul activ ± acesta este calificat ± fiind un func ionar public sau func ionar. Aceste no iuni sunt definite în art. 147 C. pen. Cfm. art. 147, func ionar poate fi orice salariat în serviciul altei persoane juridice. Calitatea de func ionar sau de func ionar public trebuie sa existe în momentul savâr irii faptei. Fiind o infrac iune din culpa, nu este posibila participatia. Totu i s-ar putea concepe i coautoratul, atunci când îndeplinirea unei obliga iiincumba unui grup de persoane (unei comisii care executa un control). - subiectul pasiv - poate fi o autoritate publica, un organ sau o institu ie de stat sau o unitate din cele prevazute în art. 145 C.pen. careia prin fapta func ionarului public sau func ionarului i s-a cauzat o tulburare bunului mers ori o paguba patrimoniului acesteia. 3. Con inutul constitutiv: 3A. Latura obiectiva: - elementul material - se realizeaza prin încalcarea unei îndatoriri de serviciu de catre subiectul activ al infrac iunii, încalcare ce se poare savâr ii prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei în mod defectuos. Neîndeplinirea unei îndatoriri de serviciu înseamna omiterea, neefectuarea unui act care trebuia sa fie îndeplinit ori ramânerea faptuitorului în stare de oasivitate. Neîndeplinirea poate sa fie totala sau par iala, poate viza o singura îndatorire sau chiar mai multe asemenea îndatoriri. Toate acestea trebuie sa se faca de catre func ionar în exerci iul atribu iilor de servici. - urmarea imediata ± consta într-o tulburare însemnata a bunului mers al unui organ sau a unei institu ii de stat ori al unei alte unita i din cele prevazute în art. 145 sau printr-o paguba adusa patrimoniului acesteia ori printr-o vatamare importanta a intereselor legale ale unei persoane.În cazul variantei agravate, urmarea imediata consta în producerea unor consecin e deosebit de grave. Potrivit art. 146 C.pen. prin consecin e deosebit de grave se în elege o paguba materiala mai mare de 2000.000 de lei noi sau o perturbare deosebit de grava cauzata unei autorita i publice sau oricareia dintra unita ile la care se refera art. 145 C.pen. Perturbarea deosebit de grava se mai refera la însa i existen a persoanelor juridice, care poate fi amenin ata prin producerea unor asemene urmari. Întrucât în cazul variantei tip, cât i în cazul calei agravate legiuitorul prevede urmari alternative, ori de câte ori prin savâr irea infrac iunii s-au produs ambele consecin e nu vom fi în prezen a unui concurs de infrac iuni ci a unei infrac iuni unice cu pluralitate de urmari, situa ie care va fi avuta în vedere de catre instan a ce judecata la individualizarea pedepsei. 3B. Latura subiectiva: - forma de vinova ie ± culpa cu cele doua modalita i ale sale: u urin a i neglijen a.

PURTAREA ABUZIVA (art. 250 C. pen.)

1. Con inutul legal: ³Întrebuin area de expresii jignitoare fa a de o persoana, de catre un func ionar public în exerci iul atribu iilor de serviciu, se pedepse te cu închisoare de la o lun la 1 an sau cu amenda. Amenin area s vâr it de c tre un func ionar public, în condi iile alin. 1, se pedepse te cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amend . Lovirea sau alte acte de violen a savâr ite de c tre un func ionar public, în condi iile alin. 1 se pedepse te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend . V t marea corporal savâr it de c tre un func ionar public, în condi iile alin. 1 se pedepse te cu închisoare de la 6 luni la 6 ani. V t marea corporal grav savâr it de c tre un func ionar public, în condi iile alin. 1 se pedepse te cu închisoare de la 3 la 12 ani.´ 2. Condi ii preexistente: 2A. Obiectul infrac iunii: - obiectul juridic special - este reprezentat de acele rela ii sociale referitoare la comportarea corecta i cuviincioasa a func ionarului public sau func ionarul fa a de orice persoana, cu excluderea folosirii unor expresii jignitoare ori a actelor de violen a. Prin incriminarea acestei infrac iuni se asigura apararea persoanelor care vin în contact cu anumi i a func ionari publici sau func ionari. - obiectul material ± acesta exista numai în forma agravata a infrac iunii i consta în corpul persoanei asupra careia se savâr esc actele de violen a. 2B. Subiec ii infrac iunii: - subiectul activ ± acesta este calificat ± fiind un func ionar public sau func ionar. Aceste no iuni sunt definite în art. 147 C. pen. Cfm. art. 147, func ionar poate fi orice salariat în serviciul altei persoane juridice. Calitatea de func ionar sau de func ionar public trebuie sa existe în momentul savâr irii faptei. Participa ia este posibila în toate formele sale. Pentru instigatori i complici nu este necesara vreo calitate anume. - subiectul pasiv - poate fi orice persona fizica careia i s-au adresat expresiile jignitoare sau care a suferit o lovire sau o v t mare corporal . Când elementul material se savâr e te tot asupra unui func ionar public sau func ionar care se afla în exerci iul func iunii actele de purtare abuziva constituie infrac iunea de ultraj. Pluralitatea de subiec i pasivi va reprezenta un concurs ideal sau real de infrac iuni.
3. Con inutul constitutiv: 3A. Latura obiectiva: - elementul material ± consta în întrebuin area de expresii jignitoare fa a de o persoana ± în forma tip de natura sa aduca atingere demnita ii persoanei. Acestea pot îmbraca o forma scrisa, orala sau prin gesturi. În cadrul formei agravate elementul material consta într-o fapta de amenin are, lovire sau alte violen e, precum i acte de v t mare corporal savâr ite asupra subiectului pasiv. Toate acestea trebuie savâr ite de subiectul activ în cadrrul atribu iilor de serviciu. 3B. Latura subiectiva: - forma de vinova ie ± inten ia directa sau indirecta. 4. Forme.Modalita i. Sanc iuni. FORME: 1. actele preparatorii ± de i posibile, nu sunt pedepsite; 2. tentativa ± nu este pedepsita; 3. fapt consumat - aceasta infrac iune se consuma în momentul în care s-au întrebuin at expresiile jignitoare, s-a realizat amenin area ori s-a recurs la loviri. MODALITA I: Fapta este mai grava când s-a realizat prin amenin are, loviri sau alte acte de violen a, v t mare corporal , v t mare corporal grav savâr ite în condi iile alin. 1 i se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 12 ani. SANC IUNI: - închisoare de la o lun la 1 an sau cu amenda ± în forma tip i - închisoare de la 6 luni la 12 ani ± în forma agravata.

Art. 252. - Neglijenta în pastrarea secretului de stat
1. Con inutul legal: ³Neglijen a care are drept urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document ce constituie secret de stat, precum i

Numai persoanele care au aceasta calitate au acces la respectivele documente cu caracter secret i numai ele ar putea avea o comportare neglijenta.obiectul juridic special . Obiectul infrac iunii: . Art. Condi ii preexistente: 2A. în scopul de a îndeplini. No iunea de secrete de stat este definita în art. 145 C. sau pentru o altã persoanã cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncã în ultimii 5 ani sau din partea cãreia a beneficiat ori beneficiazã de servicii sau foloase de orice naturã. alterarea. Subiec ii infrac iunii: .forma de vinova ie ± culpa în oricare din formele sale. o rudã ori un afin pânã la gradul II inclusiv. Latura subiectiva: . . ± Conflictul de interese Fapta functionarului public care. a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri. aprobãrii sau adoptãrii actelor normative.poate fi oricare dintra unita ile prevazute în art. ori sa fi dat prilejul unei persoane de a afla un astfel de secret. trebuie ca fapta sa fie de natura sa aduca atingere intereselor statului. 2B. care este incompatibila cu comportarea neglijenta a func ionarilor publici. sustragerea unui document ce constituie secret de stat. sustragerea unui document ce constituie secret de stat. direct sau indirect. 3. pen.Luarea de mita Fapta functionarului care. direct sau indirect. Daca aceasta cerin a nu este îndeplinita. pierderea. îndeplineste un act ori participã la luarea unei decizii prin care s-a realizat.subiectul pasiv . sotul sãu. 150 C. Calitatea de func ionar sau de func ionar public trebuie sa existe în momentul savâr irii faptei. 2531. se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea dreptului de a ocupa o functie publicã pe duratã maximã. Con inutul constitutiv: 3A. Art. fapte va atrage o alta sanc iune. 1 nu se aplicã în cazul emiterii. în exercitiul atributiilor de serviciu.urmarea imediata ± consta în distrugerea. . Latura obiectiva: . pretinde ori primeste bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori accepta promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge. care a avut ca urmare distrugerea. 254 . 3B. Sau alte persone juridice ale caror interese au fost lezate ca urmare a neglijen ei în pastrarea secretului de stat. . precum i a celorlal i func ionari în pastrarea secretului de stat. se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi. . alterarea.elementul material ± consta în comportarea neglijenta a func ionarului public sau func ionarului.´ 2.este reprezentat de acele rela ii sociale referitoare la buna desfa urare a activita ii de serviciu.obiectul material ± acesta este reprezentat de un document care constituie secret de stat. un folos material pentru sine.Dispozitiile alin. Participa ia nu este posibila.neglijen a care a dat prilej altei persoane sa afle un asemenea secret. pen. se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. pierderea.subiectul activ ± acesta este calificat ± fiind un func ionar public sau func ionar. daca fapta este de natura sa aduca atingere intereselor statului.

Consumarea Tentativa infractiunii de luare de mita nu este pedepsita de lege. în doctrima se admite ca exista obiect material în situa ia ofertei de mita respinsa de catre func iunar. faptuitorul pretinde sau primeste bani ori foloase. în modurile i scopurile aratate în art. iar inactiunea consta in nerespectarea de catre acesta a unei asemenea promisiuni. fapta constituie tot luare de mita si nu primire de foloase necuvenite atunci cand functionarul primeste banii sau foloasele dupa indeplinirea actului. Banii. relatiile sociale referitoare la buna desfasurare a activitatii de serviciu. a formula o pretentie. legiuitorul a pus activitati care constituie activitati care constituie un inceput de executare pe acelasi plan cu fapta in forma consumata (de ex. infractiunea are si un asemenea obiect.Darea de mita 1. sub aspectul elementului material. constand in bunul respectiv (de ex. condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani. Con inutul legal: ³Promisiunea. Actiunea poate consta in pretinderea sau primirea de bani sau alte foloase ce nu I se cuvin faptuitorului. ori in acceptarea promisiunii unor astfel de foloase. neindeplinire etc. Coautoratul este posibil. Obiectul infrac iunii: . Infractiunea se consuma in momentul savarsirii actiunii sau a inactiunii incriminante. 256 cp). Subiectul Subiect al infractiunii de luare de mita nu poate fi decat un functionar public sau un alt functionar. faptuitorul primeste un bun). Obiectul material Ca si celelalte infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul. 2B.obiectul material ± acesta infrac iune nu are obiect material. Daca faptuitorul primeste bani sau alte foloase dupa indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu si la care era obligat in temeiul acestora. 3 se aplica în mod corespunzator. Banii. Latura obiectiva Luarea de mita are continuturi alternative. fie printr-o actiune. valorile sau orice alte bunuri care au facut obiectul luarii de mita se confisca. putandu-se realiza. Totu i. in momentul savarsirii faptei. de regula.Fapta prevazuta în alin. precedent nu constituie infrac iune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de catre cel care a luat mita. oferirea sau darea de bani ori alte foloase. Exista opinia ca obiectul material al luarii de mita este constituit din prestatia mituitorului. el vrea sa le pretinda sau sa le primeasca ori sa accepte sau sa nu respinga promisiunea ce I s-a facut. neindeplinirii etc. In sfarsit. Dispozi iile art. care presupune indeplinirea cu probitate de catre functionarii publici. Actiunea sau inactiunea faptuitorului trebuie sa fie anterioara indeplinirii. 1. fie printr-o inactiune. daca actiunea faptuitorului priveste in mod direct un bun. adica in momentul pretinderii sau primirii banilor sau foloaselor necuvenite orin in momentul in care faptuitorul accepta ori accepta sau nu respinge promisiunea unor asemenea foloase Art. 255 . Fapta prevazuta în alin. 254.obiectul juridic special . Latura subiectiva Infractiunea de luare de mita se savarseste numai cu intentie directa. faptuitorul isi da seama. Condi ii preexistente: 2A. Obiectul juridic special Luarea de mita are ca obiect juridic special. ci infractiunea de primire de foloase necuvenite (art. A pretinde ceva inseamna a cere ceva. pretinderea in raport cu promisiunea banilor sau foloaselor). Activitatea acestora nu trebuie sa fie umbrita de faptele de corup ie. se pedepseste cu închisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi. Subiec ii infrac iunii: . desfa urere i dezvoltare care sunt condi ionate de exercitarea cu probitate de catre to i func ionarii a atribu iilor de serviciu. Totusi. a actului pentru a carui indeplinire. luarea de mita este lipsita. . nu I se cuvin si cu toate acestea.´ 2. iar daca acestea nu se gasesc.este reprezentat de acele rela ii sociale referitoare la normala na tere. de un obiect material. dar pe baza unei intelegeri anterioare. Mituitorul nu se pedepse te daca denun a autorita ii fapta mai înainte ca organul de urmarire sa fi fost sesizat pentru acea infrac iune. daca a fost savârsita de un functionar cu atributii de control. valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat în cazurile aratate în alin. bunurile oferite devenind obiecte materaiale ale infrac iunii. ca banii sau foloasele pe care le pretinde sau primeste ori care constituie obiectul promisiunii pe care o accepta sau nu o respinge. dar pentru existenta acestuia este necesar ca faptuitorul sa aiba calitatea speciala ceruta de lege autorului. in cazul acestei infractiuni. 254 alin. fapta nu constituie luare de mita. chiar daca oferta nu a fost urmata de acceptare. De altefl. 2 i 3. precum si de catre ceilalti functionari a indatoririlor de serviciu. se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

neîndeplinirea sau întârzierea îndepliniriiunui act privitor la atribi iile sale de serviciu. c. Nu va exista infrac iune cand func ionarul caruia i s-a oferit suma de bani nu avea competen a de a efectua actul în vederea caruia participantul a comis fapta. într-o unitate din cele prevazute în art.. chiar i în fa a unei autorita i necompetente a efectua urmarirea penala în aceasta materie. 3. Acesta trebuie sa se faca în fa a unei autorita i. Con inutul legal: ³Primirea de catre un func ionar direct sau indirect.) 1. fiind orice persoana. Latura obiectiva: . 145 sau în orice alta persona juridica. . condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în . Având în vedere ca luarea i darea de mita sunt infrac iuni corelative. 145 C. tentativa ± nu este posibila. În lipsa con tiin ei i dorin ei de a efectua un act de corupere asupra unui func ionar. întotdeauna mituitorul va fi subiect activ la darea de mita. fapt consumat . acesta va avea calitatea de complice la darea de mita. sa pedepse te cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.Sanc iuni.subiectul activ ± acesta este necalificat .este reprezentat de organul sau institu ia de stat.forma de vinova ie ± inten ia directa. oferirea sau darea sa aiba loc înainte sau în timpul îndeplinirii ori întârzierii efectuarii unui act ce intra în sferea atribu iilor sale de serviciu.pen. FORME: 1. 254. de o unitate din cele prevazute în art. PRIMIREA DE FOLOASE NECUVENITE (art. dupa ce a îndeplinit un act în virtutea func iei sale i la care era obligat în temeiul acesteia. oferirerea). iar cel care a luat mita va fi subiect activ la luare de mita. 1 nu constituie infrac iune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de catre cel care a luat mita. Daca fapta se savâr e te prin intermediar. Infrac iunea poate fi comisa i de un func ionar în scopurile aratate în art. el va dobândi calitatea de instigator la darea de mita care o absoarbe pe cea de complice. Darea de mita se poate efectua i prin intermediar. pe langa scopul specific darii de mita mai apare i un alt scop: (o persoana ofera o suma de bani unui func ionar pentru a-l determina sa întocmeasca un act fals). 256 C. ce cere ca banii sau foloasele sa nu fie datora i în mod legal func ionarului sau unita ii în care acesta î i desfa oara activitatea. oferirea sau darea de bani sau alte foloase. Latura subiectiva mai cuprinde i un scop i anume îndeplinirea. promisiunea. fiind atins i prestigiul acestuia. Forme. de bani ori alte foloase. .aceasta infrac iune se consuma în momentul în care faptuitorul promite. 3. Cauza de nepedepsire: Mituitorul nu se pedepse te daca denun a autorita ii fapta mai înainte ca organul de urmarire sa fi fost sesizat pentru acea infrac iune. iar daca acestea nu se gasesc.subiectul pasiv . Pentru întregirea elementului material se cer îndeplinite i urmatoarele condi ii: a. pen. oferirea sau darea de bani. 2. În cazul în care chiar intermediarul l-a determinat pe mituitor sa comita fapta. 4. Este vorba despre o constrângere psihica. ac iunea faptuitorului nu va constitui infrac iune. sau orice alta persoana juridica a carei imagine a fost puternic afectata. oferirea sau darea trebuie sa aiba ca obiect bani sau alte foloase de ordin patrimonial sau nepatrimonial. Ea poate avea i o forma continuata. darea de mita fiind o infrac iune cu consumare anticipata. se mai cere ca actul în vederea caruia se da mita sa fie unul licit sau ilicit. iar daca pedeapsa efectiv aplicata este mai mare de 2 ani. b.urmarea imediata ± consta în crearea unei stari de pericol pentru buna desfa urare a activita ii de serviciu într-un organ sau institu ie de stat. 3B. actele preparatorii ± sunt asimilate formei consumate (promisiunea. Alteori. ofera sau da func ionarului public bani sau alte foloase. Cauze care exclud existen a infrac iunii: Fapta prevazuta în alin. Subiectul pasiv poate fi i func ionarul în cazul în care el respinge promisiunea. în acest caz primul func ionar comportându-se ca un simplu particular în raport cu cel de-al doilea.(ac iunea faptuitorului facuta în stare de be ie). valorile sau orice alte bunuri primite se confisca. Promisiunea. SANC IUNI: închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Banii. se poate dispune i pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi.elementul material ± se poate realiza printr-o ac iune care poate îmbraca urmatoarele forme: promisiunea. Latura subiectiva: . Banii. valorile sau orice alte bunuri care au facut obiectul darii de mita se confisca. Con inutul constitutiv: 3A.

145 sau în orice alta persona juridica. fapt consumat . Autor al acestei infrac iuni este acela care prime te foloasele atât direct cât i prin intermediar.subiectul activ ± acesta este calificat . b. acesta va avea calitatea de complice la aceasta infrac iune.elementul material ± se poate realiza printr-o ac iune de primire a unor bani sau foloase de catre un func ionar public sau func ionar. 4. iar dupa aceasta prime te bani sau bunuri de la o persoana favorizata prin îndeplinirea acelui act. dupa îndeplinirea actului. nu se pedepse te. În cazul acestei infrac iuni legiuitorul a avut în vedere întotdeauna îndeplinirea unui act licit i obligaroriu de îndeplinit pentru respectivul func ionar. beneficiare ale actelor respective. 257 C. pen. Latura subiectiva: . i vor fi supuse confiscarii. În acest caz se poate vorbi de un obiect material al infrac iunii.pen. tentativa ±este posibila în forma întrerupta. în caz contrar fapta va fi luare de mita. fapta va fi considerata abuz în serviciu contra intereselor persoanelor daca sunt îndeplinite i celelalte condi ii cerute de lege. faptuitorul prime te bani sau alte foloase în mod direct sau indirect. Obiectul infrac iunii: . Daca dupa ce a îndeplinit un act în virtutea func iri sale i la care era obligat. Daca fapta se savâr e te prin intermediar. Latura obiectiva: . pen.urmarea imediata ± consta în crearea unei stari de pericol pentru buna desfa urare a activita ii de serviciu într-un organ sau institu ie de stat. desfa urere i dezvoltare care sunt condi ionate de exercitarea cu probitate de catre to i func ionarii a atribu iilor de serviciu.pen. iar foloasele au fost date întregului colectiv. Subiec ii infrac iunii: . simultan sau succesiv. direct sau indirect. se cere ca banii sau foloasele sa fie necuvenite func ionarului sau unita ii în care acesta î i desfa oara activitatea. dar nu se pedepse te. . 3B. Participa ia este posibila în situa ia în care actul de care a beneficiat persoana fizica a fost îndeplinit de mai multe persoane. func ionarul obliga pe beneficiarul actului sa-i remita bani sau alte foloase. cu condi ia sa nu fi existat anterior între ei vreo astfel de în elegere i nici în timpul efectuarii actului . de aceea unii autori considera ca infrac iunea prevazuta în art.) 1. 2B.obiectul juridic special . Între aceasta infrac iune i luarea de mita exista multe asemanari. Banii sau foloasele primite constituie bunuri dobândite prin savâr irea infrac iunii în sensul art. 3. deoarece fapta nu este incriminata ca infrac iune. de o unitate din cele prevazute în art. Persoana care coopereaza în mod nemijlocit la savâr irea infrac iunii. 145 C.este reprezentat de organul sau institu ia de stat. când func ionarul în baza aceleia i rezolu ii infrac ionale. Forme. Con inutul constitutiv: 3A. Persoana care a dat foloasele necuvenite cât i cel care a cumparat influen a. banii sau foloasele sa fi fost remise func ionarului dupa îndeplinirea actului ce intra în sferea atribu iilor sale de serviciu.forma de vinova ie ± inten ia directa dar i indirecta.aceasta infrac iune se consuma în momentul în care. prime te de la mai multe persoane. Pentru întregirea elementului material se cer îndeplinite i urmatoarele condi ii: a. este o varianta de specie a luarii de mita. Condi ii preexistente: 2A. Ea poate avea i o forma continuata.´ 2. Activitatea acestora nu trebuie sa fie umbrita de faptele de corup ie. dupa ce a îndeplinit un act în virtutea func iei sale i la care era obligat în temeiul acesteia. 1. . . dupa ce a îndeplinit mai multe acte. diferite bunuri. Con inutul legal: ³Primirea ori pretinderea de bani sau alte foloase ori acceptarea de promisiuni. într-o unitate din cele prevazute în art. pentru sine ori pentru altul. de daruri. consideram ca suntem în prezen a unui abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.bani. 118 C. 2. savâr ita de catre o persoana care are influen a sau lasa sa se creada ca are influen a asupra unui func ionar pentru a-l determina sa faca ori sa nu faca un . foloase sau bani la intervale TRAFICUL DE INFLUEN A (art. Daca un func ionar public sau func ionar i-a îndeplinit atribu iile de serviciu nu în mod corect.este reprezentat de acele rela ii sociale referitoare la normala na tere. sau orice alta persoana juridica a carei imagine a fost puternic afectata. fiind un func ionar sau func ionar public.subiectul pasiv .obiectul material ± acesta infrac iune nu are obiect material. 256 C. neavând calitatea ceruta de lege va raspunde pentru complicitate la infrac iunea de primire de foloase necuvenite.

4. fapt consumat . 256 alin. Dinpozi iile art.urmarea imediata ± consta în crearea unei stari de pericol pentru buna desfa urare a activita ii de serviciu într-un organ sau institu ie de stat. b. sau cel târziu în timpul îndeplinirii acestuia. banii sau foloasele pretinse sau primite constituie bunuri date pentru savâr irea infrac iunii i vor fi supuse confiscarii. 3. Subiec ii infrac iunii: . c. se pedepse te cu închisoare de la 2 la 10 ani.forma de vinova ie ± inten ia directa.este reprezentat de acele rela ii sociale referitoare la desfa urarea activita ilor publice sau private în condi ii care sa asigure încrederea i prestigiul de care trebuie sa se bucure personalul acestora.subiectul activ ± acesta este necalificat. în momentul primirii de bani sau alte foloase. aceste aspecte nefiind condi ii ale subiectului activ ci mijloace prin care se savâr e te infrac iunea. actele preparatorii i tentativa de regula nu se pedepsesc. pentru existen a infrac iunii se care ca subiectul activ sa fi primit efectiv banii sau bunurile sau sa fi acceptat promisiunule facute. 2B. În doctrima s-a pus problema ca ar trebui pedepsi i i cei care cumpara influen a nefiind cu nimic mai prejos de cel care da mita. putând fi orice persoana care are influen a sau lasa sa se creada ca are influen a asupra unui func ionar public sau func ionar.obiectul juridic special . pretinderea sau acceptarea de promosiuni de daruri direct sau indirect în vederea determinarii unui func ionar sa faca ori sa nu faca un act ce intra în atribu iile sale de serviciu.act ce intra în atribu iile sale de serviciu. . În aceasta varianta infrac iunea se aseamana cu în elaciunea. Daca ini iativa comiterii infrac iunii o are cumparatorul de influen a. Participa ia este posibila în toate formele sale. 2. or în acest moment fapta este deja consumata în forma pretinderii sau acceptarii de promisiuni de daruri. Latura subiectiva: . . sau orice alta persoana juridica a carei imagine a fost puternic afectata. În secundar sub. Forme. 145 sau în orice alta persona juridica. ce cere ca faptuitorul sa aiba influen a sau sa lase sa se creada acest lucru. În situa ia în care cel care a conceput infrac iunea i l-a determinat pe autor sa o comita este chiar intermediarul atunci el va cumula calitatea de instigator cât i pe cea de complice. atunci se va re ine un concurs de infrac iuni între trafic de influen a i instigare la abuz în serviciu savâr ita de func ionar. într-o unitate din cele prevazute în art. Sanc iuni. . ac iunea ce constituie elementul material al infrac iunii sa fie realizata mai înainte ca func ionarul pe lânga care se intervine sa fi îndeplinit actul care îl intereseaza pe cumparatorul de influen a. de o unitate din cele prevazute în art. Pentru întregirea elementului material se cer îndeplinite i urmatoarele condi ii: a.elementul material ± se poate realiza prin trei ac iuni distincte: primirea.aceasta infrac iune se consuma în momentul acceptarii de promisiuni de daruri. Traficul de influen a trebuie sanc ionat în concurs cu în elaciunea daca traficarea reprezinta un mijloc de amagire pentru o inducere în eroare. FORME: 1. prieteni. pasiv este chiar func ionarul public a carui imagine este denaturata prin savâr irea faptei. Comiterea acestei infrac iuni discrediteaza activitatea de serviciu i îi aduce grave prejudicii. cuno tin e sau alte persoane care nici macar nu cunosc func ionarul respectiv.obiectul material ± acesta infrac iune nu are obiect material. Condi ii preexistente: 2A. numai atunci când sunt asimilate infrac iunii consumate (pretinderea sau acceptarea) Tentativa este posibila numai în cazul primirii de bani sau alte foloase.subiectul pasiv . pen. 3B.este reprezentat de organul sau institu ia de stat. De cele mai multe ori fapta este savâr ita de rude. fiind în final pedepsit doar pentru instigare la trafic de influen a.´ 2. ci doar îl determina sa faca acel act. Ini iativa comiterii traficului de influen a poate porni de la subiectul activ sau de la cumparatorul de influen a. Con inutul constitutiv: 3A. Obiectul infrac iunii: . 145 C. . Latura obiectiva: . Pentru consumarea infrac iunii nu are relevan a daca interven ia promisa a i fost efectuata. 2 se aplica în mod corespunzator. faptuitorul sa promita interven ia sa pe langa un func ionar public sau func ionar. Daca traficantul de influen a nu remite func ionarului bani sau alte foloase.

2B.subiectul activ .76. Învinuirea reprezint acuzarea unei persoane c ar fi s vâr it o infrac iune. Subiec ii infrac iunii: .ac iune de învinuire mincinoas a unei persoane de comiterea unei infrac iuni. Exist coautorat când dou sau mai multe persoane întocmesc i semneaz împreun un denun calomnios. Condi ii preexistente: 2A. o persoan cu capacitate de exerci iu restrâns care depune un denun sub o plângere. sau împotriva c reia s-au produs sau ticluit probele. demnitatea i chiar libertatea persoanei împotriva c reia se face plângerea sau denun ul ori în contra c reia se ticluiesc sau se produc probele. 2 în producerea sau ticluirea de probe mincinoase.este reprezentat de acele rela ii sociale privind onoarea. se pedepse te cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. orice persoan care r spunde penal 2.obiectul juridic special . Dac cel care a s vâr it fapta declar mai înainte de punerea în mi care a ac iunii penale fa de persoana în contra c reia s-a f cut denun ul sau plângerea.subiectul pasiv secundar . c denun ul.subiectul pasiv principal . Producerea ori ticluirea de probe mincinoase.obiectul juridic generic . pedeapsa se reduce potrivit art. neavând importan dac fiecare dintre coautori ac ioneaz în nume propriu. iar conform alin. Latura obiectiv : .elementul material .este reprezentat de stat prin organele judiciare a c ror activitate este periclitat . .poate fi: 1. . ori împotriva c reia s-au produs probele. Obiectul infrac iunii: . .´ 2. 3. cu privire la s vâr irea unei infrac iuni de c tre o anume persoan . Învinuirea trebuie s priveasc o persoan determinat . mincinoase 3. . în condi iile alin. Con inutul legal: ³Învinuirea mincinoas f cut prin denun sau plângere. 1 se pedepse te cu închisoare de la 6 luni la 6 ani. Con inutul constitutiv: 3A. plângerea sau probele sunt mincinoase.este reprezentat de acele rela ii sociale care presupun buna credin i corectitudinea celor care fac sesiz ri în fa a organelor judiciare sau particip la activitatea de administrare a probelor.persoana contra c reia s-a f cut plângerea sau denun ul mincinos. instigare i complicitate. reprezentantul unei persoane juridice indiferent c este public sau privat Participa ia este posibil în toate cele trei forme: coautorat. V t marea corporal s vâr it de c tre un func ionar public. în sprijinul unei învinuiri nedrepte. 259) 1. se pedepse te cu închisoarea de la unu la 5 ani.DENUN AREA CALOMNIOAS (ART.

ale c rei drepturi sau interese sunt lezate ori v t mate prin s vâr irea infrac iunii de m rturie mincinoas . 3B. M RTURIA MINCINOAS (ART. instan a va reduce pedeapsa potrivit art.este calificat putând fi un martor.subiectul activ . . Dac retragerea m rturiei a intervenit în cauzele penale dup ce s-a produs arestarea inculpatului sau în toate cazurile dup ce s-a pronun at o hot râre sau dup ce s-a dat o alt solu ie ca urmare a m rturiei mincinoase.76. Fapta prev zut în alineatul precedent nu se pedepse te dac . 2B.urmarea imediat .obiectul juridic specific .forma de vinovatie . Dispozi iile alin. Exist i o urmare socialmente periculoas secundar care const în lezarea onoarei i demnit ii persoanei învinuite pe nedrept. Coautoratul este posibil doar atunci când o expertiz este efectuat de o echip de mai mul i exper i.. Latura subiectiv : . civil . în cauzele penale mai înainte de a se produce arestarea inculpatului. Obiectul infrac iunii: . disciplinar sau în orice alt cauz în care se ascult martori. se pedepse te cu închisoarea de la unu la 5 ani. ori în toate cazurile mai înainte de a se fi pronun at o hot râre sau de a se fi dat o alt solu ie ce urmare a m rturiei mincinoase. 3. Con inutul constitutiv: . Participa ia este posibil în forma: instig rii i complicit ii. martorul î i retrage m rturia. Condi ii preexistente: 2A.secundar este o persoan fizic sau juridic .subiectul pasiv .principal este reprezentat de stat .inten ia direct i indirect . parte în proces. ori nu spune tot ceea ce tie privitor la împrejur rile esen iale asupra c rora a fost întrebat. Subiec ii infrac iunii: . 1-3 se aplic în mod corespunz tor i expertului sau interpretului.´ 2.starea de pericol ce se creeaz pentru înf ptuirea justi iei.este reprezentat de acele rela ii sociale privind înf ptuirea justi iei care presupun comportarea cu onestitate a celor care particip la activitatea judiciar în calitate de martori. expert sau interpret. 260) 1. Con inutul legal: ³Fapta martorului care într-o cauz penal .subiectul pasiv . . exper i sau interpre i. face afirma ii mincinoase.obiectul material ± nu exist .

rela iile sociale referitoare la cinstea.este reprezentat de acele rela ii sociale privind înf ptuirea justi iei a c ror existen nu ar fi posibil f r s asigure o protec ie a martorilor. eper ilor i interpre ilor care particip la proces. .secundar este persoana celui chemat în proces în calitate de martor. expert sau interpret i care suport ac iunea de constrângere sau corupere desf urat de subiectul activ. a persoanelor fa de care se încearc acte de corupere sau de constrângere. Con inutul legal : ³Încercarea de a determina o persoan prin constrângere ori corupere.obiectul material . .´ 2.3A. instigare i complicitate. obiectul material este corpul acestei persoane.starea de pericol ce se creeaz la adresa înf ptuirii justi iei precum i în atingerea care poate fia dus intereselor legale ale unei persoane fizice sau juridice. 261) 1.forma de vinovatie .elementul material . Dispozi ile din alin. Obiectul infrac iunii: . onoarea.principal este reprezentat de stat. disciplinar sau în orice alt cauz în care se ascult martori. 3B. Subiec ii infrac iunii: . se pedepse te cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amend .urmarea imediat . dar când infrac iunea se s vâr e ete prin constrângere fizic . civil . precedent se aplic i în cazul în care fapta este s vâr it fa de un expert sau interpret. 2B. Latura subiectiv : . . . s dea declara ii mincinoase într-o cauz penal .obiectul juridic specific . ÎNCERCAREA DE A DETERMINA M RTURIA MINCINOAS (ART. .poate fi orice persoan . asupra unui martor.raportul de cauzalitate .subiectul pasiv .subiectul activ . Participa ia este posibil în toate cele trei forme: coautorat.lipse te.este reprezentat atât de o ac iune (face afirma ii mincinoase) cât i de o inac iune (nu spune tot ce tie privitor la împrejur rile esen iale asupra c rora a fost întrebat).inten ia direct sau indirect . . integritatea corporal .obiectul juridic secundar .subiectul pasiv . . s n tatea. expert sau interpret. Condi ii preexistente: 2A. Latura obiectiv : .rezult îns i din s vâr irea infrac iunii.

a so ului sau a unei rude apropiate. dar pe care legilegiuitorul a incriminat-o distinct. disciplinar sau în orice alt cauz . Subiec ii infrac iunii: . sugestii. Con inutul legal: ³Împiedicarea particip rii într-o cauz penal . Participa ia este posibil în toate cele trei forme: coautorat.este reprezentat de acele rela ii sociale care se refer la solu ionarea temeinic i legal a unei cauze judiciare .inten ia direct .obiectul juridic specific . Condi ii preexistente: 2A.elementul material .în situa ia s vâr irii faptei prin acte de violen .principal este reprezentat de stat . s vâr it prin violen .subiectul activ . Obiectul infrac iunii: . prin constrângere sau corupere. expertului. 2611) 1. a unui martor. se pedepse te cu închisoarea de la 6 luni la 7ani. . În situa ia în care se încearc determinarea unei persoane s depun m rturie fals prin rug min i. instigare i complicitate.este corpul martorului.obiectul juridic secundar . .raportul de cauzalitate .forma de vinovatie . Latura subiectiv : .rela iile sociale privind libertatea. fapta nu va constitui infrac iune. interpret sau ap r tor. Tentativa se pedepse te´ 2. 3B. . interpretului sau ap r torului. civil .este reprezentat de o ac iune a unei persoane de a încerca s determine m rturia mincinoas a altei persoane.subiectul pasiv . a persoanelor.urmarea imediat . r mânând la stadiul de tentativ de instigare la m rturie mincinoas . . Ac iunea de determinare nu trebuie s reu easc .poate fi orice persoan .starea de pericol ce se creeaz la adresa înf ptuirii justi iei. Con inutul constitutiv: 3A.nu trebuie dovedit. 2B. Latura obiectiv : .3. s n tatea i integritatea corporal .obiectul material . expert. ÎMPIEDICAREA PARTICIP RII ÎN PROCES (ART. simple aluzii. amenin are sau prin orice alt mijloc de constrângere îndreptat împotriva sa.

este reprezentat de acele rela ii sociale care se refer la prompta înf ptuire a justi iei.3 se pedepse te cu închisoarea de la 3 luni la 3 ani. .obiectul material ± nu exist .este reprezentat de omisiunea de a denun a de îndat s vâr irea unei infrac iuni din cele prev zute în art. amenin ri. mai înainte de a se fi început urm rirea penal pentru infrac iunea nedenun at .elementul material . Latura obiectiv : .secundar este persoana celui chemat în proces în calitate de martor.inten ia direct .´ 2.rezult din materialitatea faptei. 3.este reprezentat de stat. So ul sau ruda apropiat a f ptuitorului nu poate fi subiect activ al acestei infrac iuni. 175. Condi ii preexistente: 2A. expert. interpret sau ap r tor. 1 . antaj. Con inutul legal: ³Omisiunea de a denun a de îndat s vâr irea vreuneia dintre infrac iunile prev zute în art. chiar dup ce s-a început urm rirea penal ori dup ce vinova ii au fost descoperi i.urmarea imediat . Latura obiectiv : . 262) 1. Latura subiectiv : -forma de vinovatie . . NEDENUN AREA UNOR INFRAC IUNI (ART. Nu se pedepse te persoana care.urmarea imediat . pen.poate fi orice persoan care a luat cuno tin de s vâr irea uneia din infrac iunile prev zute în art. 174. pen. Obiectul infrac iunii: . 211.276 alin. s vâr it de so sau de o rud apropiat . .starea de pericol ce se creeaz la adresa înf ptuirii justi iei.subiectul pasiv . 3. Participa ia este posibil doar în forma instig rii i complicit ii.este reprezentat de o ac iune de împiedicare ce se poate realiza prin violen e. 217 alin.2-4. . so ul acestora sau o rud apropiat împotriva c ruia are loc ac iunea de constrângere i care suport consecin ele nemijlocite ale faptei.obiectul juridic specific . 3B. Fapta prev zut în alin. 2B. încuno tin eaz autorit ile competente despre acea infrac iune sau care. 215 . nu se pedepse te. 1.raportul de cauzalitate .starea de pericol ce se creeaz pentru înf ptuirea justi iei prin atitudinea pasiv a f ptuitorului. 212.subiectul pasiv . a înlesnit arestarea acestora.. Con inutul constitutiv: 3A. 262 C. Subiec ii infrac iunii: . .elementul material .1 i art. 262 C. Con inutul constitutiv: 3A. 218 alin.subiectul activ .

nu trebuie dovedit . directorul unei coli care a aflat c un profesor a luat mit i nu sesizeaz de îndat organele judiciare. iar nu i un func ionar.forma de vinovatie .este reprezentat de stat. Obiectul infrac iunii: . se pedepse te cu închisoare de la 3 luni la 5 ani.. Latura subiectiv : . 2 C pen. 147 alin. Comite aceast infrac iune. în sensul art.este reprezentat de o inac iune.este calificat. pen. fiind doar un func ionar public în sensul art. . omisiunea de a sesiza de îndat organele de urm rire penal potrivit legii de procedur penal . 3B. 3.. se va re ine un concurs de infrac iuni între nedenun are i favorizarea infractorului. omite sesizarea de îndat a procurorului sau a organului de urm rire penal potrivit legii de procedur penal . 263) 1. iar în secundar const în atingerea adus desf ur rii în bune condi ii a activit ii de serviciu în cadrul unui organ sau al unei institu ii de stat al unei unit i din cele la care se refer art. pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 7 ani. . Dac fapta este s vâr it de c tre un func ionar public cu atribu ii de conducere sau control.starea de pericol ce se creeaz pentru înf ptuirea justi iei prin atitudinea pasiv a f ptuitorului. Subiec ii infrac iunii: . 145 C. Nedenun area exclude o în elegere prealabil cu autorul infrac iunii nedenun ate deoarece în aceste caz avem o complicitate moral . .urmarea imediat este implicit .poate fi inten ia cât i culpa. Condi ii preexistente: 2A. Con inutul legal: ³Fapta func ionarului public care luând cuno tin de s vâr irea unei infrac iuni în leg tur cu serviciul în cadrul c ruia î i îndepline te atribu iile de serviciu. Participa ia este posibil doar sub forma: instig rii i complicit ii. Con inutul constitutiv: 3A. . 1 C.obiectul juridic specific .subiectul pasiv . .raportul de cauzalitate . 147 alin.subiectul activ . OMISIUNEA SESIZ RII ORGANELOR JUDICIARE(ART.urmarea imediat . Latura obiectiv : . pen.rela iile sociale privind activitatea de serviciu care este grav afectat prin neîndeplinirea cu promptitudine de c tre func ionarii publici a obliga iei de a sesiza organele judiciare cu privire la infrac iunile s vâr ite în leg tur cu serviciul în cadrul c ruia î i îndeplinesc sarcinile.raportul de cauzalitate .obiectul juridic secundar . 2B. Dac f ptuitorul urm re te s dea un ajutor autorului infrac iunii nedenun ate pentru a îngreuna urm rirea penal .´ 2.este reprezentat de rela iile sociale care se refer la înf ptuirea justi iei.elementul material .

subiectul activ.rezult din materialitatea faptei.poate fi inten ia direct sau indirect . Pedeapsa aplicat favorizatorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prev zut de lege pentru autor.nu-l întâlnim. Ajutorul poate fi dat prin acte omisive sau comisive. .obiectul material . . Condi ii preexistente : 2A. Obiectul infrac iunii: . .elementul material . Nu se consider ajutor declara iile mincinoase date de o persoan . Participa ia este posibil în toate cele trei forme: coautorat.starea de pericol ce se creeaz pentru înf ptuirea justi iei . complice.urmarea imediat .forma de vinovatie . se pedepse te cu închisoare de la 3 luni la 7 ani. 264) 1. instigator. 3B.este orice persoan ale c rei interese au fost prejudiciate prin s vâr irea infrac iunii de c tre subiectul activ. Subiec ii infrac iunii: . 2B. Latura subiectiv : . Con inutul constitutiv: 3A. Aceast infrac iune poate veni în concurs cu infrac iunea de favorizare a infractorului. Favorizarea f cut de so sau de o rud apropiat nu se pedepse te. Atunci când ajutorul dat unui infractor prive te în mod direct un bun. f r o în elegere stabilit înainte sau în timpul s vâr irii infrac iunii. Con inutul legal: ³Ajutorul dat unui infractor.subiectul pasiv .3B. Dac ajutorul dat constituie o infrac iune se vor aplica regulile concursului de infrac iuni.este reprezentat de stat. vom re ine eventual infrac iunea de m rturie mincinoas . 3. acel bun va fi obiect material al infrac iunii.este reprezentat de o ac iune de ajutor dat unui infractor. Latura obiectiv : . FAVORIZAREA INFRACTORULUI(ART.forma de vinovatie .subiectul pasiv. indiferent de calitatea lui ± autor. personal sau prin intermediar. instigare i complicitate. Întotdeauna ajutorul trebuie dat unui infractor.obiectul juridic specific . 2.secundar . pentru a îngreuna sau a z d rnici urm rirea penal . Latura subiectiv : .poate fi inten ia cât i culpa.poate fi orice persoan care r spunde penal. de cele mai multe ori. . judecata sau executarea pedepsei ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infrac iunii. .raportul de cauzalitate .este reprezentat de rela iile sociale care se refer la înf ptuirea justi iei penale sub aspectul tragerii la r spundere penal a celor care au s vâr it infrac iunea sau al execut rii pedepselor definitive pronun ate prin hot râri judec tore ti în condi iile legale.

Conditii preexistente- . persoana care are aceasta obligatie ar produce un prejudiciu pentru ea. Subiectul pasiv. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si întrebuintarea de promisiuni.elementul material-omisiunea faptuitorului de a incunostiinta autoritatile juducuare despre imprejurari pe care acestea nu le cunosc si au puterea de a dovedi nevinovatiaunei persoane care este victima a unei erori juduciare -urmarea imediara. amenintari sau violente fata de un martor. se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amenda.starea de pericol care se creaza pt infaptuirea justitiei penale deoarece creaza posibilitatea pentru mentinerea represiunii penale in raport cu o persoana nevinovata cu consecinte nemijlocite asupra libertatii si demnitatii acestuia Latura subiectiva-intentie si culpa Art. masuri de siguranta sau educative. Fapta prevazuta în alineatul precedent nu se pedepseste daca prin aducerea la cunostinta. în alt mod decât cel prevazut prin dispozitiile legale.statul.Omisiunea de a încunostinta organele Fapta judiciare de a nu aduce la cunostinta organelor judiciare a unor împrejurari care. se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.Participatia este posibila sub forma complicitatii si instigarii. . si sub pasiv secundat persoana supusa pe nedrept arestului. Continutul constitutiv Latura obiectiva.relatiile sociale cu privire la infaptuirea justitiei Obiect juridic secundar-relatiile sociale cu privire la onoarea si libertatea persoanei. expert sau interpret.Arestarea nelegala si cercetarea abuziva Retinerea sau arestarea nelegala. Subiectul activ. amenintari sau violente împotriva unei persoane aflate în curs de cercetare. daca ar fi cunoscute. ar duce la stabilirea nevinovatiei unei persoane trimise în judecata sau condamnate pe nedrept ori la eliberarea unei persoane tinute în arest preventiv pe nedrept. 266. ori supunerea unei persoane la executarea unei pedepse. Întrebuintarea de promisiuni. judecatii sau condamnarii. se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Conditii preexistente. Obiectul juridic principal.orice persoana care indepkineste conditiile generale ale raspunderii penale. . ancheta penala ori de judecata. 265.Art. pentru obtinerea de declaratii. pentru sotul sau sau pentru o ruda apropiata.

rel sociale cu privire la libertatea fizica si psihica. 2671. Latura obiectiva. detinere ori în executarea unei masuri de siguranta sau educative. arestarii sau punerii in executare a unei pedepse. Latura subiectiva-intentie directa/indirecta. relatii care exclud abuzul in activitatea functionarului ce exercita autoritatea judiciara. Art. Ob.Supunerea la rele tratamente Supunerea la rele tratamente a unei persoane aflate în stare de retinere.persoana supussa unor rele tratamente si statul Continutul constitutiv Latura obiectiva Elementul material consta in supunerea persoanei retinute la rele tratamente.Obiectul juridic principal. 267. functionar public cu atributii de serviciu in activitati ce se desfasoara cu cei aflati in stare de retinere. arestarii sau punerea in executare a unei pedepse. Subiectul activ este circumstantiat . Latura subiectiva. Subiectii. arestarii ori supunerii unei persoane la executarea unui pedepse. Juridic sec. de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terta persoana l-a comis ori este banuita ca l-a comis.Tortura Fapta prin care se provoaca unei persoane. Obiectul juridica special secundar este constituit din relatiile sociale ce privesc demnitatea. Subiectul pasiv. Urmarea imediata. soc care privesc buna infaptuire a justitiei. fizice ori psihice.rel. . Subiectul pasiv. integritatea fizica ori sanatatea persoanei. detinere.intentia directa sau indirecta Art. Subiectii. de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori de . Continutul constitutiv. . o durere sau suferinte puternice. Elementul material ± actiune ce se infatiseaa sub forma retinerii. cu intentie. integritatea corporala sau sanatatea.persoana fata de care s-a dispus luarea msurii retinerii. se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.crearea unei stari de pericol pt desfasurare normala a activitatii judiciare. îndeosebi cu scopul de a obtine de la aceasta persoana sau de la o persoana terta informatii sau marturisiri. Obiectul juridic special principal este constituit din relatiile sociale privitoare la buna infaptuire a justitiei. Urmarea imediata consta in punerea in pericol a justitiei ca activitate deosebita a statului. Subiectul activ este circumstantiat. ori executarea unei masuri de siguranta sau educative.acesta nu poate fi doar o persoana care indeplineste o functie care ii da dreptul sa dispuna luarea masurii retinerii.

se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani. oricare ar fi ea. atunci când o asemenea durere sau astfel de suferinte sunt aplicate de catre un agent al autoritatii publice sau de orice alta persoana care actioneaza cu titlu oficial sau la instigarea ori cu consimtamântul expres sau tacit al unor asemenea ersoane. Nici o împrejurare exceptionala. Subiectul activ. Latura subiectiva intentie directa si indirecta Art. Faptele prevazute în alin. Actiuni de punere in miscare a actiunii penale. Elementul material consta in actiunea de a provoca unei persoane o durere sau suferinte puternice. de asemenea. ± Evadarea . Tentativa se pedepseste. 268. de a trimite în judecata sau de a condamna pe o persoana.o persoana fizica fata de care se exercita un act de represiune penala pe nedrept. se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani. pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani. Continutul constitutiv. sau pentru oricare alt motiv bazat pe o forma de discriminare oricare ar fi ea. fie ca este vorba de stare de razboi sau de amenintari cu razboiul. Subiectul pasiv. Functionar public care este investit sa exercite in numele statului represiunea penala. Latura obiectiva. 1 nu constituie infractiunea de tortura daca durerea sau suferintele rezulta exclusiv din sanctiuni legale si sunt inerente acestor sanctiuni sau ocazionate de ele. Urmarea imediata consta in prejudiciile aduse justitiei ca valoare sociala si in atingerea drepturilor fundamentale ale omului cu privire la demnitate si onoare sau libertate. 269.Represiunea nedreapta Fapta de a pune în miscare actiunea penala.trebuie sa existe Latura subiectiva. Obiectul juridic este constituit din rel. nu poate fi invocata pentru a justifica tortura. Art. Obiectul juridic este constituit din relatiile sociale care ocrotesc drepturile si libertatile fundamentale ale omului Subiectul activ=functionar public. arestare. Daca fapta prevazuta la alin. Raportul de cauzalitate. nu poate fi invocat nici ordinul superiorului sau al unei autoritati publice. de a dispune arestarea.a intimida sau a face presiuni asupra unei terte persoane. stiind ca este nevinovata. trimitere un judecata sau condamnare pe nedrept. Poate fi si o terta persoana care prin torturarea victimei suporta o conatrngere morala.intentie directa/indirecta. agent al autoritatii. sociale privitoare la desfasurarea in bune conditii a justitiei. Urmarea imediata consta in provocarea unei puternice suferinte psihice sau fizice. Subiectul pasiv-persoana supusa suferintelor psihice sau fizice. Elementul material. de instabilitate politica interna sau de orice alta stare de exceptie. . 1 a avut vreuna din urmarile aratate în art. Tortura care a avut ca urmare moartea victimei se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu închisoare de la 15 la 25 ani. 181 sau 182.

pedeapsa este închisoarea de la 2 la 8 ani. 271. iar daca fapta s-a savârsit de catre o persoana care avea îndatorirea de a pazi pe cel care a evadat. prin neexecutarea. iar daca fapta a fost savârsita prin acte de violenta. prin sustragerea de la executarea mãsurilor de sigurantã prevãzute în art. 714 si art. de arme sau de alte instrumente ori de catre doua sau mai multe persoane împreuna. Înlesnirea evadarii în conditiile art. arestate sau condamnate pentru o infractiune pentru care legea prevede o pedeapsa mai mare de 10 ani. sociale privitoare la desfasurarea in bune conditii a justitiei.Nerespectarea hotarârilor judecatoresti Împotrivirea la executarea unei hotãrâri judecãtoresti. se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. 2. se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. Daca fapta prevazuta în alin. prevãzute în art. . Nerespectarea hotãrârilor judecãtoresti. pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani. Art. Înlesnirea evadarii savârsita din culpa. . iar dacã fapta a fost sãvârsitã prin acte de violentã. a pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice. pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani. Daca fapta este savârsita prin folosire de violente. 2 se savârseste prin amenintare. d) si g). 270. se pedepseste cu închisoare de la o lunã la 3 luni sau cu amendã. . Nerespectarea hotãrârilor judecãtoresti. 715 alin. Împiedicarea unei persoane de a folosi o locuinta ori parte dintr-o locuinta sau imobil. se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani. 112 lit. 1. pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. 2 si 3 se pedepseste. Tentativa se pedepseste Obiectul juridic este constituit din rel. cu rea-credintã. detinute în baza unei hotarâri judecatoresti. Tentativa la faptele prevazute în alin. Pedeapsa aplicata pentru infractiunea de evadare se adauga la pedeapsa ce se executa. Înlesnirea evadarii unei persoane retinute. pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani. se pedepseste cu închisoare de la 3 la 10 ani. 269 alin.Evadarea din starea legala de retinere sau de detinere se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani. iar daca fapta este savârsita de o persoana care avea îndatorirea de a pazi pe cel care a evadat. 2 se pedepseste cu închisoare de la 2 la 8 ani. de catre o persoana care avea îndatorirea de a pazi pe cel care a evadat. pedeapsa este de la unu la 5 ani. fara a se putea depasi maximul general al închisorii.Înlesnirea evadarii Înlesnirea prin orice mijloace a evadarii se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani. se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendã. iar daca fapta este savârsita de o persoana care avea îndatorirea de a pazi pe cel care a evadat. c). prin amenintare fatã de organul de executare. Art.

Daca îndeplinirea defectuoasa sau neîndeplinirea cu stiinta aratata în alin.Distrugerea si semnalizarea falsa Distrugerea.Retinerea sau distrugerea de înscrisuri Retinerea sau distrugerea unui înscris emis de un organ de urmarire penala. pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani. se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani. degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuintare a liniei ferate sau a instalatiilor de cale ferata. 274. iar în cazul când s-a produs o catastrofa de cale ferata. când astfel de înscrisuri sunt necesare solutionarii unei cauze. cu închisoare de la 3 la 7 ani daca s-a produs o tulburare în activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata. 276.Art. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza savârsirea de acte de semnalizare falsa sau savârsirea oricaror alte acte de natura a induce în eroare personalul cailor ferate în timpul executarii serviciului. iar în cazul când s-a produs o catastrofa de cale ferata. Art. de catre angajatii cailor ferate.Neîndeplinirea cu stiinta a îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasa Neîndeplinirea cu stiinta a îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasa.Parasirea postului si prezenta la serviciu în stare de ebrietate Parasirea postului. de catre angajatii cailor ferate. se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani. pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza exercitarea atributiilor de serviciu în stare de ebrietate de catre angajatii care asigura direct siguranta circulatiei mijloacelor de transport ale cailor ferate. pedeapsa este închisoarea de la 3 la 7 ani. iar în cazul alin. 273. 3. . daca prin aceasta s-ar fi putut pune în pericol siguranta circulatiei mijloacelor de transport. . ori împiedicarea în orice mod ca un înscris destinat unuia dintre organele sus-aratate sa ajunga la acesta. pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. . se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasa. pedeapsa este detentiunea pe viata sau închisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi. din culpa Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasa. pedeapsa este închisoarea de la 10 la 15 ani si interzicerea unor drepturi. 275. Când fapta prevazuta în alineatul precedent a avut ca urmare o tulburare în activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata. În cazul când faptele prevazute în alineatele precedente au avut ca urmare o tulburare în activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata. iar daca au produs o catastrofa de cale ferata. Savârsirea din culpa a faptelor aratate în alin. se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani. daca aceste fapte ar fi putut expune la un pericol de accident sau de catastrofa de cale ferata. Art. se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. daca prin aceasta s-ar fi putut pune în pericol siguranta mijloacelor de transport ale cailor ferate. ori asezarea de obstacole pe linia ferata. . . si închisoare de la 10 la 15 ani daca s-a produs o catastrofa de cale ferata. 272. Art. de angajatii care asigura direct siguranta circulatiei mijloacelor de transport ale cailor ferate. 2 si 3 se pedepseste în cazul alin. Când prin faptele prevazute în alineatele precedente s-a produs o tulburare în activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata. pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani. în orice mod si sub orice forma. 1 a avut ca urmare o tulburare în activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata. din culpa. pedeapsa este închisoarea de la 10 la 15 ani si interzicerea unor drepturi. iar în cazul când s-a produs o catastrofa de cale ferata. 1. daca aceasta ar putea pune în pericol siguranta circulatiei mijloacelor de transport ale cailor ferate. 1 si 2 cu închisoare de la unu la 5 ani. . Capitolul III Infractiuni contra sigurantei circulatiei pe caile ferate Art. de o instanta de judecata sau de un alt organ de jurisdictie. daca aceasta ar fi putut pune în pericol siguranta circulatiei mijloacelor de transport ale cailor ferate.

Nerespectarea regimului armelor si munitiilor Detinerea. fara a se putea depasi maximul general al pedepsei. .subiectul pasiv. se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 8 ani. portul. Con inutul legal: 2. Con inutul constitutiv: 3A. Latura obiectiv : . Cu aceeasi pedeapsã se sanctioneazã si nedepunerea armei sau a munitiei în termenul fixat de lege la organul competent. . 1. sau în producerea unui alt asemenea rezultat.Daca vreuna dintre faptele prevazute în acest articol este savârsita de catre un angajat al cailor ferate. rasturnarea sau prabusirea unui mijloc de transport al cailor ferate. . 1. . art. 279.raportul de cauzalitate ± 3B.secundar 3. de cãtre cel cãruia i s-a respins cererea pentru prelungirea valabilitãtii permisului. precum si în ciocnirea a doua mijloace de transport ale cailor ferate sau a unui mijloc de transport al cailor ferate cu un alt vehicul. Condi ii preexistente : 2A. Tentativa la faptele prevazute în alin. 275 alin. 274 alin. Obiectul infrac iunii: . 2B.subiectul activ-Participa ia . adica prin eliminarea riscului producerii unor accidente . 1 si 2 se pune în miscare numai la sesizarea organelor competente ale cailor ferate.obiectul juridic specific . .. 1 . fãrã drept. la maximul pedepsei prevazute pentru fapta comisa se poate adauga un spor pâna la 2 ani. precum si orice operatie privind circulatia armelor si munitiilor sau functionarea atelierelor de reparat arme. 277. a instalatiilor de cale ferata sau a marfurilor încredintate pentru transport.elementul material.forma de vinovatie - Capitolul IV Infractiuni privitoare la regimul stabilit pentru unele activitati reglementate de lege Art. Catastrofa de cale ferata consta în deraierea.urmarea imediat . ori prin distrugerea sau degradarea mijloacelor de transport ale cailor ferate. Subiec ii infrac iunii: . Art. . transportul.3 se pedepseste.este reprezentat de rela iile sociale care se refer la relatiile sociale de a caror normal formare si desfasurare depinde desfasurarea pe caile ferate in deplina siguranta. confectionarea.subiectul pasiv -.Accidentul si catastrofa de cale ferata Accidentul de cale ferata consta în distrugerea sau degradarea importanta adusa materialului rulant de cale sau altor instalatii feroviare în cursul circulatiei sau manevrei mijloacelor de transport ale cailor ferate. Art.obiectul material -. 278. 1 si art. 273 alin.Punerea în miscare a actiunii penale Actiunea penala pentru faptele prevazute în art. Latura subiectiv : . daca s-au produs urmari deosebit de grave prin moartea sau vatamarea integritatii corporale a unor persoane.

1 si 3 au avut consecinte deosebit de grave. b) detinerea. al cãrei maxim se majoreazã cu 3 ani. 1 au produs pericol public. Dacã fapta prevãzutã în alin. precum si a munitiei pentru astfel de arme. experimentarea. unei organizatii internationale sau unei persoane fizice ori juridice. dacã au produs pericol public sau au avut vreuna dintre urmãrile arãtate în art. în localul unitãtilor de stat sau al altor unitãti la care se referã art. se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani.Se pedepseste cu închisoare de la 3 la 10 ani: a) detinerea. pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. înstrãinarea. pedeapsa este cea prevãzutã de lege pentru infractiunea sãvârsitã. cu folosirea materiilor explozive în scopul de a provoca vãtãmarea corporalã sau moartea unor persoane ori pagube materiale se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani. a mai multor arme cu exceptia celor prevãzute la lit. Dacã faptele prevãzute în alin. fãrã drept.Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau a altor materii radioactive Primirea. fãrã drept. fãrã drept. pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. iar dacã s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane. detinerea. sãvârsitã în conditiile arãtate în art. Art. Dacã pierderea bunului pentru patrimoniul sau pentru fondul prevãzut în alineatul precedent a fost pricinuitã prin sãvârsirea unei fapte care constituie prin ea însãsi o altã infractiune. Fapta de amenintare cu folosirea materiilor explozive. pedeapsa este închisoarea de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. dispersarea. sub orice formã. . se pretinde a se da ori a se preda materiale nucleare sau alte materii radioactive. Portul de arme. 181 sau 182 ori au cauzat o pagubã materialã. se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi. 181 sau 182.Nerespectarea regimului materialelor explozive Producerea. Sustragerea materiilor explozive se pedepseste cu închisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi. folosirea. Tentativa se pedepseste. Art. În cazul în care faptele prevãzute în alin. pedeapsa este închisoarea de la 4 la 12 ani si interzicerea unor drepturi. Amenintarea. pedeapsa este detentiunea pe viatã sau închisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi. expunerea. detinerea. 1 si 2. a. dacã a cauzat o pagubã materialã. Tentativa se pedepseste. 181 sau 182. transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor a altor materii radioactive. pedeapsa este detentiunea pe viatã sau închisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi. în scopul de a provoca vãtãmarea corporalã sau moartea unor persoane ori pagube materiale. au avut vreuna dintre urmãrile arãtate în art. transportul sau folosirea materiilor explozive sau orice alte operatiuni privind aceste materii fãrã drept se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi. adresatã unui stat. Dacã faptele prevãzute în alin. 1. fãrã drept. Sustragerea ori distrugerea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive se pedepseste cu închisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi. cererea. Tentativa se pedepseste. Când faptele prevãzute în alin. 280. se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani. prelucrarea. În cazul în care faptele prevãzute în alineatele precedente au avut consecinte deosebit de grave. . iar dacã s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane. se pedepseste cu închisoare de la 5 la 15 ani. 145. 2791 alin. la întruniri publice ori în localuri de alegeri. precum si orice alte operatiuni privind circulatia acestora.Nerespectarea regimului de ocrotire al unor bunuri Înstrãinarea. face parte din acel patrimoniu sau fond. Faptele prevãzute în alin. 3 au produs pericol public sau au avut vreuna dintre urmãrile arãtate în art. ascunderea sau orice altã faptã prin care se pricinuieste pierderea pentru patrimoniul cultural national sau pentru fondul arhivistic national a unui bun care potrivit legii. Art. de arme ascunse ori de arme militare. . 1 si 2 privesc o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau când cantitatea de exploziv este însotitã de materiale de initiere. 7. adresatã unui stat. 2801. unei organizatii internationale sau unei persoane fizice sau juridice. modificarea. 2791. se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. înstrãinarea sau portul. precum si a armelor de panoplie. înstrãinarea sau portul. ori munitiei respective în cantitãti mari. Cu aceeasi pedeapsã se sanctioneazã si fapta prevãzutã în alin. pedeapsa este închisoarea de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. cu folosirea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive. 6 este conditionatã de îndeplinirea sau neîndeplinirea unui act sau când prin amenintare. Amenintarea. pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi. se sanctioneazã cu pedeapsa prevãzutã în acel alineat. .

Fapta prevãzutã în alin. Tentativa se pedepseste. . . bilete ori foi de cãlãtorie sau transport. a unei licente de executie pentru vehicul sau a unei licente de executie pentru traseu. fãrã respectarea legii.Exercitarea fãrã drept a unei profesii Exercitarea fãrã drept a unei profesii sau a oricãrei alte activitãti pentru care legea cere autorizatie. sau falsificarea oricãror alte titluri ori valori asemãnãtoare. iar în cazul faptelor prevãzute în alin. ori exercitarea acestora în alte conditii decât cele legale.Nerespectarea regimului transportului rutier public Efectuarea transportului rutier public fãrã licentã de transport.Falsificarea de timbre Falsificarea de timbre. pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. 285. a valorilor falsificate arãtate în alineatul precedent. Art. Art. Eliberarea. emise de institutia bancarã ori de alte institutii de credit competente. 282-284 se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. dacã înainte ca hotãrârea sã fi rãmas definitivã. 1 sau consimte la efectuarea acestuia se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani ori amendã. 284. monedã de hârtie. mãrci postale. 281. Cu aceeasi pedeapsã se sanctioneazã punerea în circulatie. titluri de orice fel pentru efectuarea plãtilor. fãrã licentã de executie pentru vehicul sau fãrã licentã de executie pentru traseu. 2811. Dacã faptele prevãzute în alineatele precedente ar fi putut cauza o pagubã importantã sistemului financiar. 282 . în orice mod. cãrti postale. se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi. Tentativa se pedepseste. TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS Capitolul I FALSIFICAREA DE MONEDE. 283. se pedepseste cu închisoare de la o lunã la 1 an sau cu amendã. Persoana care dispune efectuarea transportului rutier public în conditiile prevãzute la alin. cu stiintã. sau detinerea lor în vederea punerii în circulatie. Art.Falsificarea de valori strãine Dispozitiile cuprinse în acest capitol se aplicã si în cazul când infractiunea priveste monede sau timbre ale altor state ori alte valori strãine. fãptuitorul înlãturã rezultatul infractiunii fãcând ca bunul sã reintre în acel patrimoniu sau fond. se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. . TIMBRE SAU DE ALTE VALORI Art. titluri de credit public. plicuri postale.Falsificarea de monede sau de alte valori Falsificarea de monedã metalicã. se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. ori punerea în circulatie a unor astfel de valori falsificate. ori cu licente cu valabilitatea expiratã se pedepseste cu închisoare de la o lunã la un an sau amendã. pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi. 2 pedeapsa nu se majoreazã. a unei licente de transport rutier public.Detinerea de instrumente în vederea falsificãrii de valori Fabricarea ori detinerea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la falsificarea valorilor sau titlurilor enumerate în art. Art. Art. 1 nu se pedepseste. iar dacã au cauzat o pagubã importantã sistemului financiar. cecuri. . dupã caz. dacã legea specialã prevede cã sãvârsirea unor astfel de fapte se sanctioneazã potrivit legii penale. . cupoane rãspuns international. .

. Înscrisurile oficiale au un rol deosebit în cadrul unei societati civilizate. Obiectul infractiunii. pen. Folosirea fãrã drept a unui sigiliu ori a unei stampile cu stema tãrii se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã. institutia publica. (2) al art. Capitolul II FALSIFICAREA INSTRUMENTELOR DE AUTENTIFICARE SAU DE MARCARE Art. 288 C. regia autonoma sau societatea comerciala cu capital de stat ori majoritar de stat sau orice alta persoana juridica careia i se atribuie în mod mincinos înscrisul oficial falsificat. pen. Folosirea instrumentelor oficiale false Art. Tentativa se pedepseste. în art.] poate fi orice persoana care îndepline te conditiile generale ale raspunderii penale. de naturã sã producã consecinte juridice. 282-285 a fost sãvârsitã de o persoanã juridicã. sãvârsit de un functionar în exercitiul atributiilor de serviciu. Capitolul III FALSURI ÎN ÎNSCRISURI Art. unei stampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc unitãtile la care se referã art. 288. a) Obiectul juridic generic este identic cu al celorlalte infractiuni de fals.Falsul material în înscrisuri oficiale Falsificarea unui înscris oficial prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod. a) Elementul material. 3. . fiind vorba de o circumstanta personala. infractiunea prevazuta în art. tichetele sau orice alte imprimate producãtoare de consecinte juridice. Falsul prevãzut în alineatul precedent.Falsificarea instrumentelor oficiale Falsificarea unui sigiliu. 2851. în urma falsificarii înscrisului oficial. pe lângã pedeapsa amenzii se aplicã si pedeapsa complementarã a dizolvãrii persoanei juridice sau a suspendãrii activitãtii ori a uneia dintre activitãtile persoanei juridice. Conditii preexistente A. .Folosirea instrumentelor false arãtate. 286. Daca aceasta calitate o are numai unul dintre participanti. subiectul activ trebuie sa aiba calitatea de Äfunctionar´ care savâr e te falsul Äîn exercitiul atributiilor de serviciu´. c) Obiectul material al infractiunii prevazute în. Sunt asimilate cu înscrisurile oficiale biletele. pen. (1) C. pen. Continutul constitutiv A. 288 C. Subiectii infractiunii. ea nu se rasfrânge asupra celorlalti participanti [art. este reprezentat de înscrisul oficial care este supus actiunii de falsificare. a) Subiect activ nemijlocit al infractiunii. Legea nu stipuleaza conditii speciale referitoare la locul sau timpul savâr irii infractiunii. poate sa apara i acea persoana fizica sau juridica prejudiciata în propriile sale interese i fata de care se produc consecinte juridice. 28 b) Subiectul pasiv al infractiunii este organul. în varianta simpla [art. 288 C. 2. Asemanator celor mai multe infractiuni de fals. În varianta agravata prevazuta în alin. 288 alin. Tentativa se pedepseste. . B. 288 C.Sanctionarea persoanei juridice Dacã una dintre faptele prevãzute în art.Art. . Latura obiectiva. autenticitatii sau veridicitatii înscrisurilor producatoare de consecinte juridice. instigatori sau complici. 145 se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. 287. se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. presupune o actiune de falsificare. Infractiunea de fals material în înscrisuri oficiale poate fi savâr ita i de mai multi subiecti activi în calitate de coautori. se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.. constituind o garantie a desfa urarii lor în conformitate cu exigentele statului de drept i cu interesele individuale ale cetatenilor. 286 se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. Ca subiect pasiv secundar al infractiunii prevazute în art. dupã caz. art. legiuitorul urmarind sa ocroteasca valoarea sociala reprezentata de încrederea publica i ansamblul relatiilor sociale care se formeaza i dezvolta în legatura cu aceasta valoarea sociala[1]. ele contribuie la facilitarea relatiilor sociale. b) Obiectul juridic special este constituit din relatiile sociale a caror formare i desfa urare normala este conditionata de apararea încrederii publice ce este acordata înscrisurilor oficiale. pen.

Latura subiectiva. d) Infractiunea implicând producerea unui rezultat nemijlocit ca urmare a actiunii de falsificare. A. b) Obiectul juridic special îl formeaza relatiile sociale a caror na tere. B. fapta va constitui o încercare de falsificare. deci. B. Infractiunea de fals material în înscrisuri oficiale. fiind o infractiune comisiva intentionata. dar aceasta a fost întrerupta datorita unor cauze independente de vointa faptuitorului sau executarea a fost dusa pâna la capat. 288 C. . Actele pregatitoare. ca urmare. în cazul în care actele pregatitoare constau în falsificarea sigiliului sau tampilei care urmeaza a fi folosite la contrafacerea înscrisului oficial. iar în al doilea rând. i de aceasta data. Daca un înscris oficial este falsificat grosolan. (2) C.Textul art. în forma calificata. de forme imperfecte. ± Falsul intelectual Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia. B.[21] Tentativa este incriminata potrivit art. dar urmarea imediata nu s-a produs deoarece falsul în înscrisuri oficiale a fost grosolan. în sensul ca acesta nu poate fi decât o persoana care are calitatea de functionar i savâr e te fapta în exercitiul atributiilor sale de serviciu. înscrisul oficial falsificat sa fie susceptibil sa produca consecinte juridice. Modalitati. pe cale de consecinta. prin atestarea unor fapte sau împrejurãri necorespunzãtoare adevãrului ori prin omisiunea cu stiintã de a insera unele date sau împrejurãri. un înscris oficial în acceptiunea art. pot fi pedepsite. Diferentierea dintre cele doua modalitati normative deriva din calitatea subiectului activ care. Forme. de cãtre un functionar aflat în exercitiul atributiilor de serviciu. Consumarea infractiunii se produce în momentul când executarea actiunii de falsificare a fost încheiata i s-a produs urmarea imediata prin realizarea unui înscris oficial fals care prezinta aparenta unui înscris autentic i prin aceasta o stare de pericol pentru încrederea acordata înscrisurilor oficiale. u or de observat. pen. c) Urmarea imediata consta în crearea unei stari de pericol pentru valoarea sociala ocrotita de lege prin realizarea unui înscris care prezinta aparent toate însu irile unui înscris oficial autentic. Se precizeaza în mod expres ca actiunea de falsificare poate fi savâr ita prin contrafacerea scrierii sau a subscrierii unui înscris oficial sau prin alterarea lui în orice mod. pen. se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. a) Subiectul activ nemijlocit al infractiunii de fals intelectual este calificat. (4) C. cum sunt: actele pregatitoare i tentativa. apare necesara i stabilirea legaturii de cauzalitate între actiune i rezultat. i anume: înscrisul trebuie sa faca parte din categoria înscrisurilor oficiale. pen. Va exista intentia atunci când faptuitorul a prevazut ca prin actiunea sa de contrafacere sau alterare a unui înscris oficial se creeaza o stare de pericol prin realizarea efectiva a unui înscris oficial fals i urmare te sau accepta producerea acestui rezultat ca o consecinta a actiunii savâr ite. a) Obiectul juridic generic este comun cu al tuturor celorlalte infractiuni de fals. c) Obiectul material al infractiunii este. trebuie sa fie un functionar sau Äalt salariat´ care a savâr it falsul în exercitiul atributiilor de serviciu. în unele situatii. fiind u or de observat[22]. la care am facut referiri anterior. b) Actiunea de falsificare va constitui element material al laturii obiective a infractiunii de fals material în înscrisuri oficiale doar în masura în care vor fi îndeplinite doua cerinte esentiale. 286 C. nefiind incriminate. cel mai explicit din întregul titlu consacrat infractiunilor de fals. Art. potrivit art. respectiva activitate va fi incriminata ca infractiune de sine statatoare. nu cad sub incidenta legii penale. în forma consumata. A. 288 alin. Fapta savâr ita din culpa nu constituie infractiune. Infractiunea de fals material în înscrisuri oficiale se prezinta sub forma unei variante simple i a unei variante agravate. de i sunt des întâlnite la aceasta infractiune. este sub aspectul elementului material al laturii obiective. Forma de vinovatie cu care se savâr e te infractiunea de fals material în înscrisuri oficiale este intentia sub ambele sale forme: directa sau indirecta. Tentativa se pedepseste. Astfel. Exista tentativa atunci când s-a început executarea actiunii de falsificare. pen. efectuarea unor acte preparatorii poate capata o alta nuanta juridica i. este susceptibila de desfa urare în timp i. 289. nu exista urmarea ceruta de lege. Obiectul infractiunii. Subiectii infractiunii. 150 alin. desfa urare i dezvoltare depinde în mod nemijlocit de încrederea publica ce este acordata înscrisurilor oficiale i activitatii realizate de functionarii publici sau de alte categorii de functionari pentru întocmirea acestora. Totu i.

. . TITLUL VIII INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITÃTI ECONOMICE Art. 296. . Cu aceeasi pedeapsã se sanctioneazã încredintarea unui înscris care serveste pentru dovedirea stãrii civile ori pentru legitimare sau identificare spre a fi folosit fãrã drept. si cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã când înscrisul este sub semnãturã privatã. b) cumpãrarea de produse industriale sau agricole. potrivit dispozitiilor legale. fãcutã unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitãti dintre cele la care se referã art. pentru a induce sau a mentine în eroare un organ sau o institutie de stat sau o altã unitate dintre cele la care se referã art. Art. Dacã fapta se sãvârseste în timp de rãzboi. se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã. pentru sine ori pentru altul. 293. în vederea producerii unei consecinte juridice. -Specula Sãvârsirea uneia dintre urmãtoarele fapte: a) cumpãrarea în scop de revânzare a produselor industriale sau agricole care potrivit dispozitiilor legale nu pot face obiectul comertului particular. pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.Înselãciunea cu privire la calitatea mãrfurilor Falsificarea ori substituirea de mãrfuri sau orice alte produse. 294. Art. obiectul comertului particular. dacã ceea ce ar rezulta din prelucrare nu poate face. se pedepsesc cu închisoare de la unu la 7 ani. Tentativa se pedepseste. cunoscând cã sunt falsificate ori substituite. precum si folosirea oricãrui semn sau oricãrei denumiri care constituie o imitatie a vreunei asemenea embleme ori denumiri. 290. Tentativa se pedepseste. 295. declaratia fãcutã serveste pentru producerea acelei consecinte. . 292. în vederea producerii unei consecinte juridice. cunoscând cã este fals. potrivit legii ori împrejurãrilor.Înselãciunea la mãsurãtoare Înselarea prin folosirea unui instrument de mãsurat inexact ori prin folosirea frauduloasã a unui instrument de mãsurat exact se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 5 ani.Falsul în înscrisuri sub semnãturã privatã Falsificarea unui înscris sub semnãturã privatã prin vreunul din modurile arãtate în art. .Falsul prin folosirea emblemei Crucii Rosii Folosirea fãrã drept a emblemei sau folosirea denumirii de crucea rosie ori a unei denumiri asimilate acesteia.Art. 291.Uzul de fals Folosirea unui înscris oficial ori sub semnãturã privatã. . dacã fãptuitorul foloseste înscrisul falsificat ori îl încredinteazã altei persoane spre folosire. atunci când. precum si expunerea spre vânzare sau vânzarea de asemenea bunuri. Art. Art.Falsul privind identitatea Prezentarea sub o identitate falsã ori atribuirea unei asemenea identitãti altei persoane.Falsul în declaratii Declararea necorespunzãtoare adevãrului. în vederea producerii unei consecinte juridice. se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã. în vederea producerii unei consecinte juridice. . dacã faptã a cauzat pagube materiale. . Art. 145. în scop de prelucrare în vederea revânzãrii. 297. Art. se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani când înscrisul este oficial. se pedepsesc cu închisoare de la o lunã la 1 an sau cu amendã. 288. se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. 145. pentru sine sau pentru altul.

a obiectului unei inventii se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã. 3021.Dacã mãrfurile sau produsele au devenit. a oricãror acte sau fapte care potrivit dispozitiilor legale sunt considerate operatiuni de import. vãtãmãtoare sãnãtãtii. .Nerespectarea dispozitiilor privind importul de deseuri si reziduuri Efectuarea oricãror operatiuni de import de deseuri ori reziduuri de orice naturã sau de alte mãrfuri periculoase pentru sãnãtatea populatiei. 299. Art. Art. export sau tranzit. sunt aplicabile dispozitiile art. ori folosirea unor nume comerciale sau a denumirilor organizatiilor de comert ori industriale.Punerea în circulatie a produselor contrafãcute Punerea în circulatie a produselor realizate ca urmare a contrafacerii sau folosirii fãrã drept a obiectului unei inventii se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. 313. iar în cazul în care s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane ori pagube importante economiei nationale.Nerespectarea dispozitiilor privind operatii de import sau de export Efectuarea. Dacã fapta prevãzutã la alin. Dacã fapta prevãzutã în alineatul precedent este sãvârsitã de altã persoanã. Art. pentru mediul înconjurãtor. 298. pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi. sau tranzitarea acestora pe teritoriul tãrii. fãrã respectarea prevederilor legale. fãrã respectarea dispozitiilor legale. . . Art. 1 a avut consecinte deosebit de grave. oricare ar fi modul prin care a ajuns sã cunoascã datele sau informatiile. Art. pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani. prin falsificare sau substituire. Tentativa se pedepseste. TITLUL IX INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALÃ . se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani. Tentativa se pedepseste. dacã fapta este de naturã sã producã pagube. 145. 300. se pedepsesc cu închisoare de la o lunã la 2 ani sau cu amendã. pedeapsa este închisoarea de la 7 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.Divulgarea secretului economic Divulgarea unor date sau informatii care nu sunt destinate publicitãtii. . în orice mod. în scopul de a induce în eroare pe beneficiari. de cãtre cel care le cunoaste datoritã atributiilor de serviciu. . se pedepseste cu închisoarea de la 2 la 7 ani. 3022. precum si introducerea. .Deturnarea de fonduri Schimbarea destinatiei fondurilor bãnesti sau a resurselor materiale.Contrafacerea obiectului unei inventii Contrafacerea sau folosirea. Dacã faptele prevãzute în alineatul precedent au pus în pericol sãnãtatea sau integritatea corporalã a unui numãr mare de persoane. Art. precum si aplicarea pe produsele puse în circulatie de mentiuni false privind brevetele de inventii. pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi. fãrã autorizatie. se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. dacã fapta a cauzat o perturbare a activitãtii economico-financiare sau a produs o pagubã unui organ ori unei institutii de stat sau unei alte unitãti dintre cele la care se referã art. fãrã drept. Art.Concurenta neloialã Fabricarea ori punerea în circulatie a produselor care poartã denumiri de origine ori indicatii de provenientã false. se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani si confiscarea partialã a averii. 301. . au avut vreuna dintre urmãrile arãtate în art. 182 ori au cauzat o pagubã materialã importantã. 302.

a uneia dintre urmãtoarele fapte: a) pãrãsirea. alungarea sau lãsarea fãrã ajutor. iar în cazul prevãzut la lit. dar în cursul judecãtii inculpatul îsi îndeplineste obligatiile. Actiunea penalã se pune în miscare la plângerea prealabilã a persoanei vãtãmate. Dacã pãrtile nu s-au împãcat. c) neplata cu rea-credintã. . instanta. se pedepseste. Revocarea suspendãrii conditionate nu are loc decât în cazul când. timp de 2 luni. 303. Faptele prevãzute în prezentul articol nu se sanctioneazã dacã prima sau cea de-a doua cãsãtorie este declaratã nulã pentru alt motiv decât bigamia. a) si b) cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendã.Capitolul I INFRACTIUNI CONTRA FAMILIEI Art. a pensiei de întretinere stabilitã pe cale judecãtoreascã. fatã de cel îndreptãtit la întretinere. în cursul termenului de încercare. în cazurile prevãzute la lit. cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendã. Persoana necãsãtoritã care se cãsãtoreste cu o persoanã pe care o stie cãsãtoritã se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. c). Art. Împãcarea pãrtilor înlãturã rãspunderea penalã. condamnatul sãvârseste din nou infractiunea de abandon de familie. . . 81. b) neîndeplinirea cu rea-credintã a obligatiei de întretinere prevãzute de lege. 305.Abandonul de familie Sãvârsirea de cãtre persoana care are obligatia legalã de a întretine.Bigamia Încheierea unei noi cãsãtorii de cãtre o persoanã cãsãtoritã se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.Adulterul . expunându-l la suferinte fizice sau morale. în cazul când stabileste vinovãtia pronuntã împotriva inculpatului o condamnare cu suspendarea conditionatã a executãrii pedepsei. 304. chiar dacã nu sunt îndeplinite conditiile prevãzute în art.Abrogat Art. .

Art. se pedepseste cu închisoare de la o lunã la 2 ani sau cu amendã. Art.Contaminarea venericã si transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit Transmiterea unei boli venerice prin raport sexual. 307. prin relatii sexuale între persoane de acelasi sex sau prin acte de perversiune sexualã. Cu aceeasi pedeapsã se sanctioneazã fapta persoanei cãreia i s-a încredintat minorul prin hotãrâre judecãtoreascã. . a dezvoltãrii fizice. . se pedepseste cu închisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi. spre crestere si educare. . prin mãsuri sau tratamente de orice fel. Actiunea penalã se pune în miscare la plângerea prealabilã a persoanei vãtãmate.Relele tratamente aplicate minorului Punerea în primejdie gravã.Nerespectarea mãsurilor privind încredintarea minorului Retinerea de cãtre un pãrinte a copilului sãu minor. . fãrã consimtãmântul celuilalt pãrinte sau al persoanei cãreia i-a fost încredintat minorul potrivit legii. de cãtre o persoanã care stie cã suferã de o astfel de boalã. se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.Zãdãrnicirea combaterii bolilor Nerespectarea mãsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor molipsitoare. de a împiedica în mod repetat pe oricare dintre pãrinti sã aibã legãturi personale cu minorul. de cãtre pãrinti sau de orice persoanã cãreia minorul i-a fost încredintat spre crestere si educare. în conditiile stabilite de pãrti sau de cãtre organul competent. Capitolul II INFRACTIUNI CONTRA SÃNÃTÃTII PUBLICE Art. 306. dacã a avut ca urmare rãspândirea unei asemenea boli. se pedepseste cu închisoare de la o lunã la 3 luni sau cu amendã.Art. 309. . Împãcarea pãrtilor înlãturã rãspunderea penalã. 308. intelectuale sau morale a minorului.

Instanta de judecatã va dispune mãsura de sigurantã a obligãrii la tratament medical.Sustragerea de la tratament medical Sustragerea de la executarea mãsurii de sigurantã a obligãrii la tratament medical. se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani. alterate sau interzise consumului. se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendã. . Art. ± Traficul de stupefiante . dacã este dãunãtoare sãnãtãtii oamenilor. .de cãtre o persoanã care stie cã suferã de aceastã boalã se pedepseste cu închisoare de la 5 la 15 ani. 313. 3091. . Art. . în cazul infractiunii de contaminare venericã. se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendã. Art.Falsificarea de alimente sau alte produse Prepararea de alimente ori bãuturi falsificate. cunoscând cã sunt falsificate sau alterate ori interzise consumului.Rãspândirea bolilor la animale sau la plante Nerespectarea mãsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor molipsitoare la animale sau plante ori a dãunãtorilor. animalelor sau plantelor. expunerea spre vânzare sau vânzarea unor astfel de alimente sau bãuturi. Art. dacã a avut ca urmare rãspândirea unei asemenea boli ori a dãunãtorilor.Transmiterea sindromului imundeficitar dobândit . 311.Infectarea apei Infectarea prin orice mijloace a surselor sau retelelor de apã. dacã prin falsificare sau substituire acestea au devenit vãtãmãtoare sãnãtãtii. 310. 312. vãtãmãtoare sãnãtãtii.SIDA . . sau alte urmãri grave. Cu aceeasi pedeapsã se sanctioneazã falsificarea sau substituirea altor mãrfuri sau produse. se pedepseste cu închisoare de la 6luni la 4 ani sau cu amendã.Abrogat Art.

.Punerea în primejdie a unei persoane în neputintã de se îngriji Pãrãsirea. 1 sau 2 s-au produs vãtãmãri uneia sau mai multor persoane care necesitã pentru vindecare mai mult de 60 de zile de îngrijiri medicale ori vreuna din consecintele prevãzute în art. iar dacã a avut ca urmare moartea. punându-i în pericol iminent viata. de cãtre acela care o are sub pazã sau îngrijire. 1 sau 2 s-au produs vãtãmãri uneia sau mai multor persoane care necesitã pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 20 de zile. 315. iar dacã necesitã îngrijiri medicale de cel mult 60 de zile. Art. sãnãtatea sau integritatea corporalã. de cãtre cel care a gãsit o persoanã a cãrei viatã. Capitolul III INFRACTIUNI PRIVITOARE LA ASISTENTA CELOR ÎN PRIMEJDIE Art.Punerea în consum public de carne sau produse din carne. ± Lãsarea fãrã ajutor prin omisiune de înstiintare . îsi reia de bunã-voie îndatoririle. 314. 1 si 2 se pedepseste. 316. Art. în orice mod. a unui copil sau a unei persoane care nu are putinta de a se îngriji. 1. Tentativa infractiunilor prevãzute la alin. În cazul în care prin faptele prevãzute în alin. sãnãtate sau integritate corporalã este în primejdie si care este lipsitã de putinta de a se salva. iar dacã a avut ca urmare moartea. pedeapsa este închisoarea de la 7 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. dupã sãvârsirea faptei.Lãsarea fãrã ajutor Omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a înstiinta autoritatea. 182 alin. Dacã prin faptele prevãzute în alin. pedeapsa este închisoarea de la 7 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. se pedepseste cu închisoare de la 3 la 10 ani. Este apãratã de pedeapsã persoana care. alungarea sau lãsarea fãrã ajutor. pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea unor drepturi. pedeapsa este închisoarea de la 4 la 12 ani si interzicerea unor drepturi. se pedepseste cu închisoare de la o lunã la un an sau cu amendã. dacã a avut ca urmare îmbolnãvirea unei persoane. . provenite din tãieri de animale sustrase controlului veterinar. se pedepsesc cu închisoare de la unu la 3 ani. pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

ori prin care se împiedicã normala folosintã a locuintei. 320.Tulburarea folosintei locuintei Fapta prin care se tulburã în mod repetat folosinta locuintei locatarilor dintr-un imobil. se pedepseste cu închisoare de la o lunã la 6 luni sau cu amendã. avere. gen. Art. nationalitate. prin constrângere.Instigarea la discriminare Instigarea la urã pe temei de rasã.Împiedicarea libertãtii cultelor Împiedicarea sau tulburarea libertãtii de exercitare a vreunui cult religios. Capitolul IV ALTE INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALÃ Art. boalã cronicã necontagioasã sau infectie HIV/SIDA se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendã. se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã. se pedepseste cu închisoare de la o lunã la 6 luni sau cu amendã. Cu aceeasi pedeapsã se sanctioneazã fapta de a obliga o persoanã. care are nevoie de ajutor. . vârstã. fiindu-i pusã în pericol viata. sãnãtatea ori integritatea corporalã. . se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.Profanarea de morminte Profanarea prin orice mijloace a unui mormânt. dizabilitate. . opinie. 318. limbã. . care este organizat si functioneazã potrivit legii. sau sã îndeplineasã un act religios legat de exercitarea unui cult. apartenentã politicã. etnie. 317. religie. Art. . orientare sexualã. Art. origine socialã. sã participe la serviciile religioase ale vreunui cult. convingeri.Neînstiintarea autoritãtii de cãtre cel ce gãseste o persoanã abandonatã sau pierdutã. a unui monument sau a unei urne funerare ori a unui cadavru. 319.

se aplicã tuturor închisoarea de la 6 luni la 5 ani. sã respingã un atac ori sã apere pe altul.Actiunea penalã se pune în miscare la plângerea prealabilã a persoanei vãtãmate. în public. al cãrei maxim se reduce cu un an.Asocierea pentru sãvârsirea de infractiuni Fapta de a se asocia sau de a initia constituirea unei asocieri în scopul sãvârsirii uneia sau mai multor infractiuni. pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. 1 s-au tulburat grav linistea si ordinea publicã. Împãcarea pãrtilor înlãturã rãspunderea penalã. linistea si ordinea publicã. Dacã în cursul încãierãrii s-a cauzat o vãtãmare gravã integritãtii corporale sau sãnãtãtii unei persoane. . Ceilalti participanti la încãierare se pedepsesc cu pedeapsa prevãzutã în alin. se pedepseste cu închisoare de la 3 la 15 ani. se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. când s-a cauzat vãtãmarea integritãtii corporale sau sãnãtãtii. . pedeapsa este închisoarea de la 3 la 15 ani. sau care a încercat sã despartã pe altii. sau se dedã la orice alte manifestãri prin care se aduce atingere bunelor moravuri sau se produce scandal public ori se tulburã. 2. 1. fãrã a se putea depãsi pedeapsa prevãzutã de lege pentru infractiunea ce intrã în scopul asocierii.Ultrajul contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice Fapta persoanei care.Încãierarea Participarea la o încãierare între mai multe persoane se pedepseste cu închisoare de la o lunã la 6 luni sau cu amendã. dacã nu se cunoaste care dintre participanti au sãvârsit faptele arãtate în acel alineat. cel care a sãvârsit aceastã faptã se pedepseste pentru infractiunea sãvârsitã. . Dacã prin fapta prevãzutã în alin. profereazã cuvinte ori expresii. Art. ori aderarea sau sprijinirea sub orice formã a unei astfel de asocieri. altele decât cele arãtate în art. Art. 323. . în alt mod. 321. Art. 167. 322. Nu se pedepseste cel care a fost prins în încãierare împotriva vointei sale. sãvârseste acte sau gesturi. În cazul în care s-a cauzat moartea. În cazul prevãzut în alin.

se aplicã celor care au sãvârsit infractiunea respectivã pedeapsa pentru acea infractiune. Art. 325. pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. fãrã a se putea depãsi pedeapsa maximã prevãzutã de lege pentru infractiunea la sãvârsirea cãreia s-a instigat. ori de a sãvârsi fapte ce constituie infractiuni. se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendã. 324.Dacã fapta de asociere a fost urmatã de sãvârsirea unei infractiuni. fãrã a se putea depãsi pedeapsa prevãzutã de lege pentru infractiunea la sãvârsirea cãreia s-a instigat. în vederea rãspândirii obiecte. 1. 1. cerând ajutor material. în scopurile arãtate în alin.Instigarea publicã si apologia infractiunilor Fapta de a îndemna publicul prin grai. .Rãspândirea de materiale obscene Fapta de a vinde sau rãspândi. 160. Nu se pedepsesc persoanele prevãzute în alin. insigne sau altor asemenea semne distinctive neautorizate. Dacã fapta prevãzutã în alin. Dacã instigarea publicã a avut ca urmare sãvârsirea infractiunii la care s-a instigat. embleme. . se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. . având capacitatea de a munci. scrieri sau alte materiale cu caracter obscen. care denuntã autoritãtilor asocierea mai înainte de a fi fost descoperitã si de a se fi început sãvârsirea infractiunii care intrã în scopul asocierii. se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. Art. apeleazã în mod repetat la mila publicului. scris sau prin orice alte mijloace. 1. Cu aceeasi pedeapsã se sanctioneazã lãudarea în public a celor care au sãvârsit infractiuni sau a infractiunilor sãvârsite de acestia. . 326. în concurs cu pedeapsa prevãzutã în alin. pedeapsa este cea prevãzutã de lege pentru acea infractiune.Cersetoria Fapta persoanei care. Purtarea în public a unei uniforme. precum si de a confectiona ori detine. 1 este sãvârsitã de un functionar public care îndeplineste o functie ce implicã exercitiul autoritãtii de stat ori de cãtre o persoanã din cele prevãzute în art. Art. de a nu respecta legile. se pedepseste cu închisoare de la o lunã la 3 ani. desene.

la comiterea infractiunii prevãzute în alin. . Dacã fapta prevãzutã în alin. în scopul de a realiza foloase materiale. condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani. 328. Recrutarea unei persoane pentru prostitutie ori traficul de persoane în acest scop. direct sau indirect. precum si constrângerea la prostitutie se pedepsesc cu închisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi. iar dacã acestea nu se gãsesc. 327. Cu aceeasi pedeapsã se sanctioneazã organizarea sau îngãduirea în mod obisnuit a jocurilor de noroc. Art. pedeapsa este închisoarea de la 5 la 18 ani si interzicerea unor drepturi. practicând în acest scop raporturi sexuale cu diferite persoane. 330.Abrogat Art. 1 sau 2 este sãvârsitã fatã de un minor sau prezintã un alt caracter grav.Jocul de noroc Organizarea sau îngãduirea jocurilor de noroc pentru public. .Proxenetismul Îndemnul ori înlesnirea practicãrii prostitutiei sau tragerea de foloase de pe urma practicãrii prostitutiei de cãtre o persoanã. valorile sau orice alte bunuri care au servit sau au fost destinate sã serveascã.Vagabondajul . . se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.Prostitutia Fapta persoanei care îsi procurã mijloacele de existentã sau principalele mijloace de existentã. Art. 329. într-o casã particularã. fãrã autorizare. Banii. Tentativa se pedepseste. 1 si 3 si cele care au fost dobândite prin sãvârsirea acesteia se confiscã. . se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã.Art. TITLUL X INFRACTIUNI CONTRA CAPACITÃTII DE APÃRARE A ROMÂNIEI . se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

se pedepseste cu închisoare de la unu la 7 ani. 333. a militarului în termen sau concentrat. de însotire sau de securitate. care depãseste 3 zile.Capitolul I INFRACTIUNI SÃVÂRSITE DE MILITARI Sectiunea I Infractiuni contra ordinii si disciplinei militare Art. de pazã. Cãlcarea consemnului de cãtre santinela aflatã în serviciu de gardã sau de pazã pe lângã depozitele de armament. a oricãrui militar. Art. . pânã la gradul de sergent inclusiv. . 332.Absenta nejustificatã Absenta nejustificatã de la unitate sau serviciu. absenta nejustificatã a oricãrui militar de la unitate sau serviciu. 331. absenta nejustificatã a oricãrui militar de la unitate sau serviciu. Pedeapsa aplicatã militarului în termen se executã într-o închisoare militarã. ± Dezertarea Absenta nejustificatã de la unitate sau serviciu. În timp de rãzboi. Cu aceeasi pedeapsã se sanctioneazã si pãrãsirea comenzii sau oricãrui alt post de cãtre militar. se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 1 an. munitii sau materiale explozive. care a depãsit 24 ore.Cãlcarea de consemn Cãlcarea regulilor serviciului de gardã. care a depãsit 4 ore dar nu mai mult de 24 ore. se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani. Art. se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani. În timp de rãzboi. se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 1 an. la frontierã ori în alte posturi de un . care a depãsit 24 ore dar nu mai mult de 3 zile.

335. . 1 nu se aplicã în timp de rãzboi. . pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. 337. . se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani. În timp de rãzboi. Art. 334. iar pentru fapta prevãzutã în alin. Art.deosebit interes militar sau de stat. de un militar angajat. Dacã fapta este sãvârsitã de un ofiter. Art. Dispozitiile alin.Insubordonarea Refuzul de a executa un ordin cu privire la îndatoririle de serviciu se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.Punerea în miscare a actiunii penale Actiunea penalã pentru infractiunile prevãzute în art. Sectiunea II . de un maistru militar sau subofiter. Dacã fapta prevãzutã în alin. 336. Art. ori dacã fapta ar fi putut avea urmãri grave.Lovirea inferiorului Lovirea inferiorului sau subordonatului de cãtre un superior sau sef se pedepseste cu închisoare de la o lunã la un an. Faptele de mai sus sãvârsite în timp de rãzboi se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 12 ani. 2 de la 3 la 12 ani.Lovirea superiorului Lovirea superiorului de cãtre inferior sau a sefului de cãtre subordonat se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an. maximul pedepsei se sporeste cu 2 ani. 1 a fost sãvârsitã în timp de rãzboi. . de doi sau mai multi militari împreunã ori în fata trupei adunate sau dacã fapta are urmãri grave. 1 este închisoarea de la 2 la 7 ani. 331-334 se pune în miscare numai la sesizarea comandantului. pedeapsa pentru fapta prevãzutã în alin. dacã fapta a fost determinatã de o necesitate militarã.

Tentativa se pedepseste. iar dacã a cauzat un dezastru. dacã prin aceasta se pericliteazã securitatea zborului în spatiul aerian sau a aeronavei. se pedepsesc cu detentiunea pe viatã sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.Infractiuni pe câmpul de luptã Art. precum si nerespectarea regulilor de zbor. ori predarea în captivitate sau sãvârsirea altor asemenea fapte de naturã a servi cauza dusmanului. 339.Pãrãsirea câmpului de luptã Pãrãsirea câmpului de luptã sau refuzul de a actiona. . 341. 340. . pedeapsa este închisoarea de la 1 la 5 ani. Dacã fapta prevãzutã în alineatul precedent a cauzat urmãri grave.Capitularea Predarea în mâinile inamicului de cãtre comandant a fortelor militare pe care le comandã. se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani. fãrã ca aceast sã fi fost determinatã de conditiile de luptã. lãsarea în mâinile dusmanului. Art. Sectiunea III Infractiuni specifice aviatiei si marinei militare Art. distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuintare de cãtre comandant a mijloacelor de luptã sau a altor mijloace necesare pentru purtarea rãzboiului.Pãrãsirea navei . se pedepseste cu detentiunea pe viatã sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.Zborul neautorizat Zborul cu o aeronavã apartinând fortelor armate ale statului român. fãrã prealabila autorizare. 338. Art. pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi. Tentativa se pedepseste. sãvârsite în timpul luptei. . .

sã ajute o navã a statului român sau a unei tãri aliate urmãritã de dusman ori angajatã în luptã. în situatii ce ar fi putut periclita nava sau navele militare ori echipajul acestora. din culpã. se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. mai înainte de a-si fiexercitat pânã la capãt îndatoririle de serviciu. nu ia mãsurile necesare sã atace. Aceeasi faptã sãvârsitã în timp de rãzboi se pedepseste cu detentiunea pe viatã sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi. .Neluarea mãsurilor necesare în operatiile navale Fapta comandantului unei nave militare sau grupãri de nave militare care fãrã a fi fost oprit prin vreun ordin sau fãrã a fi fost împiedicat de misiunea specialã pe care o avea. o coliziune sau punerea pe uscat a navei. se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. prin care s-a cauzat. se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani. sã lupte împotriva dusmanului. ± Coborârea pavilionului Coborârea pavilionului în timpul luptei. sãvârsitã de cãtre comandantul unei nave militare sau al unei grupãri de nave militare. dacã fapta a avut ca urmare avarierea gravã a navei sau alte urmãri grave. de cãtre comandantul unei nave sau al unei grupãri de nave militare.Coliziunea Fapta comandantului unei nave militare sau a oricãrei persoane aflate la bordul navei. . Art. 343. 342. se pedepseste cu detentiunea pe viatã sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi. fãrã ordinul comandantului. 345. . pedeapsa este detentiunea pe viatã sau închisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi. Art. . precum si de cãtre orice persoanã ce face parte din echipajul navei. În cazul în care pãrãsirea comenzii s-a sãvârsit în timpul luptei. ori nu urmãreste navele de rãzboi sau comerciale ale dusmanului. sau nu ia mãsurile necesare pentru a distruge un convoi dusman. Art. Art. precum si de cãtre orice altã persoanã ambarcatã se pedepseste cu detentiunea pe viatã sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi. 344.Pãrãsirea comenzii Pãrãsirea comenzii de cãtre comandantul unei nave sau al unei grupãri de nave militare. în scopul de a servi cauza dusmanului.Pãrãsirea unei nave militare în caz de naufragiu de cãtre comandant.

se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.În cazul în care fapta prevãzutã în alineatul precedent a fost sãvârsitã cu intentie. . 347. pedeapsa este închisoarea de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. 346. 2 si 3 se pedepseste. 340. .Defetismul Rãspândirea sau publicarea în timp de rãzboi de zvonuri sau informatii false. 344 si 345 alin. 341-346 se aplicã în mod corespunzãtor si în ce priveste aeronavele militare. 2 se pedepseste cu detentiunea pe viatã sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi. la starea moralã a populatiei în legãtura cu declararea si mersul rãzboiului. precum si sãvârsirea altor asemenea fapte de naturã sã slãbeascã rezistenta moralã a populatiei. Actiunea penalã se pune în miscare numai la sesizarea comandantului. se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi. . 348. 342. exagerate sau tendentioase relative la situatia economicã si politicã a tãrii. foloseste înscrisuri false sau orice alte mijloace. Capitolul II INFRACTIUNI SÃVÂRSITE DE MILITARI SAU DE CIVILI Art. .Sanctionarea tentativei Tentativa infractiunilor prevãzute în art. Art. 349. Art. iar în timp de rãzboi cu închisoare de la 3 la 10 ani.Infractiuni privitoare la aeronave Dispozitiile art. 341. În timp de rãzboi. în scopul de a se sustrage serviciului militar. .Sustragerea de la serviciul militar Fapta persoanei care îsi provoacã vãtãmãri integritãtii corporale sau sãnãtãtii. Art. fapta prevãzutã în alin. simuleazã o boalã sau infirmitate.

Sustragerea de la recrutare Sustragerea de la recrutare în timp de rãzboi se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani. . 353. sustragerea de la îndeplinirea acestor obligatii ori nedeclararea la recensãmânt a bunurilor supuse rechizitionãrii. 354. se pedepseste cu închisoare de la 3 la 7 ani. . este urmarea unor operatii de rãzboi. Art. se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani În cazul când fapta se sãvârseste în timp de rãzboi. Art. Art. . . 350. fãrã sã fie sãvârsitã pe câmpul de luptã.Art. . în timp de mobilizare sau rãzboi.Sustragerea de la rechizitii militare Refuzul nejustificat de a pune la dispozitia fortelor armate bunurile legal rechizitionate. 352. pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani. fãrã drept. Cu aceeasi pedeapsã se sanctioneazã fapta arãtatã în alineatul precedent. se pedepseste cu închisoare de la 3 la 10 ani.Jefuirea celor cãzuti pe câmpul de luptã Jefuirea pe câmpul de luptã a mortilor sau rãnitilor de obiectele aflate asupra lor se pedepseste cu închisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi. 351.Neprezentarea la încorporare sau concentrare Neprezentarea la încorporare sau concentrare ori neprezentarea celor încorporati sau concentrati la unitatea unde au fost repartizati. Capitolul III INFRACTIUNI SÃVÂRSITE DE CIVILI Art. care. în timp de rãzboi si în legãturã cu operatiile militare a emblemei ori denumirii de crucea rosie sau a celor asimilate acesteia.Folosirea emblemei Crucii Rosii în timpul operatiilor militare Folosirea. în termenul precizat în ordin. .

355. .Termenul de prezentare prevãzut în alineatul precedent se prelungeste cu 10 zile.Punerea în miscare a actiunii penale Actiunea penalã pentru infractiunile prevãzute în prezentul capitol se pune în miscare numai la sesizarea comandantului. . Art. în cazul în care cei chemati la mobilizare sau concentrare se aflã în strãinãtate.