‫ﻗﺼﻪ هﺎﯼ ﻣﻦ و ﺑﺎﺑﺎم‬

‫ﺷﺒﯽ از ﺷﺐ هﺎ ‪:‬‬
‫دﻳﻮ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از روزﻧﻪ ﺑﻴﺪارﯼ ‪،‬‬
‫ﺧﺎﮎ وﺣﺸﺖ ﭘﺎﺷﺪ در ﭼﺸﻤﻢ ‪،‬‬
‫ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﻮﺑﻢ ﺑﻮدﯼ ‪،‬‬
‫ﻗﺼﻪ ﮔﻔﺘﯽ ‪....‬‬
‫ﮔﻔﺘﯽ ‪.....‬‬
‫ﺗﺎ ﺧﻮاﺑﻢ ﮐﺮدﯼ ‪.‬‬
‫ﻗﺒﻼ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﭘﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ در ﺟﺎﻳﯽ دﻳﮕﺮ در ﺑﺎرﻩ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب و ﭘﺪﻳﺪ ﺁورﻧﺪﻩ ﺁن ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ام اﻣﺎ ﺑﺎز دوﺳﺖ دارم از اﻳﻦ هﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺰرگ ﻳ ﺎدﯼ ﮐ ﻨﻢ ‪ ،‬ﭼ ﻪ ﻳﮑ ﯽ اﻳﻨﮑ ﻪ وﻗﺘ ﯽ‬
‫در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎم ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدم ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ هﻤﺎن ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮدم را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ دﻳﺪم اﮔﺮ ﭼﻪ ﺹﺪهﺎ ﻣﻘﺎﻝﻪ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ زﺑﺎن ه ﺎ ﻣﻮﺟ ﻮد ﺑ ﻮد‪.‬دﻳﮕ ﺮ اﻳﻨﮑ ﻪ ارادﺗ ﯽ‬
‫ﺧﺎص ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﮐﺘﺎب دارم و ﺧﻮدم ﺷﺎهﺪ ﺑﻮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ هﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎﯼ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻳﺎرﯼ ﺁﻣﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ روﻳﺎ هﺎﯼ دﻝﺒﻨﺪم را دﻳﻮ وﺣﺸﺖ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﻧﺴﺎزد‪.‬و هﻨ ﻮز ه ﻢ ﭘ ﺲ‬
‫از ﺳﺎﻝﻬﺎ وﻗﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪم ﺁرﻣﻴﻦ ﮐﻨﺎرم دراز ﻣﯽ ﮐﺸﺪ دوﺑﺎرﻩ ﺧﻮاهﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ هﻤﻴﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎز ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﺨﻮاﻧﻢ‪.‬‬
‫)‪ ( Vater und sohn‬اﺛ ﺮ ﺟﺎوداﻧ ﻪ ارﻳ ﺶ ُا زر ‪( ( Erich oh ser‬‬
‫» ﻗﺼﻪ هﺎﯼ ﻣﻦ و ﺑﺎﺑ ﺎم « ﺑﺎزﭘﺮداﺧ ﺖ آﺘ ﺎﺑﯽ اﺳ ﺖ ﺗﺼ ﻮﻳﺮﯼ ﺑ ﻪ ﻧ ﺎم » ﭘ ﺪر و ﭘﺴ ﺮ «‬
‫ﻧﻘﺎش هﻨﺮﻣﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯼ ﺁﻝﻤﺎﻧﯽ آﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺮج اﻓﺸﺎر ﺑﺮاﯼ آﻮدآﺎن ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﺗﺎآﻨﻮن ﺑﺎرهﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭼﺎپ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬ﺑﺎ اﻳﻦ آﻪ ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺠ ﺎﻩ ﺳ ﺎل از‬
‫ﭘﺪﻳﺪﺁﻣﺪن اﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬرد اﻣﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭼﺎپ اﻳﻦ آﺘ ﺎب ﺑ ﻪ زﺑﺎﻧﻬ ﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻧﺸ ﺎن از ﺁن دارد آ ﻪ هﻤﭽﻨ ﺎن ﺹ ﺪاﻗﺖ ﭘ ﺎآﯽ‪ ،‬ﻣﻬ ﺮ و ﺹ ﻔﺎ در ﻣﻴ ﺎن آﻮدآ ﺎن ﺳﺮاﺳ ﺮ ﺟﻬ ﺎن ﺧﺮﻳ ﺪار‬
‫دارد‪...‬اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ هﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺰرگ ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ در زﻧﺪان ﻓﺎﺷﻴﺴﺘﻬﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدآﺸﯽ زد اﻣﺎ هﻴﭽﮕﺎﻩ از ارزش آ ﺎر هﻨ ﺮﯼ ﺑ ﺰرگ اﻳ ﻦ هﻨﺮﻣﻨ ﺪ اﻧﺴ ﺎن دوﺳ ﺖ آ ﻪ‬
‫در ﺳﻪ آﺘﺎب » ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ « ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻧﺨﻮاهﺪ آﺎﺳﺖ‪ .‬هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ آﻪ در ﻣﺘﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﻓﺎرﺳﯽ آﺘﺎب ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻴﻢ‪:‬‬
‫ﻳﻜﯽ ﺑﻮد ﻳﻜﯽ ﻧﺒﻮد ﻳﻚ ﭘﺪر ﺑﻮد و ﻳﻚ ﭘﺴﺮ ﺑﻮد اﻳﻦ ﻗﺼﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﭘﺪر ﻧﺎﻣﺶ ارﻳﺶ او زر ﺑﻮد و در ﺳﺎل ‪ ١٩٠٣‬در ﺷ ﻬﺮ ﭘﻼوﺋ ﻦ در ﺁﻝﻤ ﺎن ﺑ ﻪ دﻧﻴ ﺎ ﺁﻣ ﺪﻩ ﺑ ﻮد دورﻩ دﺑﻴﺮﺳ ﺘﺎن‬
‫را ﮔﺬراﻧﺪ و در داﻧﺸﻜﺪﻩ هﻨﺮ در ﺷﻬﺮ ﻻﻳﭙﺰﻳﮓ هﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ را ﺁﻣﻮﺧﺖ ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺖ ﺳﺎﻝﻪ ﺑﻮد آﻪ ﭘﺴﺮش آﺮﻳﺴﺘﻴﺎن ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺁﻣ ﺪ هﻤ ﺎن ﻃ ﻮر آ ﻪ در ﻋﻜ ﺲ ﻣ ﯽ ﺑﻴﻨ ﯽ اﻳ ﻦ ﭘ ﺪر و‬
‫ﭘﺴﺮ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺼﻪ هﺎﻳﺸﺎن هﻢ ﻓﻘﻂ ﻗﺼﻪ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬ارﻳﺶ ُا زر در دوراﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ آﺮد آﻪ ﺁﻝﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺣﻜﻮﻣ ﺖ دﻳﻜﺘ ﺎﺗﻮرﯼ و اﺳ ﺘﺒﺪادﯼ هﻴﺘﻠ ﺮ و ﻳ ﺎران ﻓﺎﺷﻴﺴ ﺖ او‬
‫ﺷﺪ ارﻳﺶ ا زر از راﻩ ﻧﻘﺎﺷﯽ آﺮدن ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﺎن آﺸﻮرش ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣ ﯽ آ ﺮد ﺑ ﺮاﯼ روزﻧﺎﻣ ﻪ ه ﺎﯼ ﺁن زﻣ ﺎن آﺎرﻳﻜﺎﺗﻮره ﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳ ﯽ ﻣ ﯽ آﺸ ﻴﺪ ﺑ ﻪ‬
‫هﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﺎن ﺁﻝﻤﺎن از او و آﺎرهﺎﻳﺶ ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻧﻤﯽ ﺁﻣﺪ و ﻧﻤﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻧﻘﺎﺷﻴﻬﺎﻳﺶ در روزﻧﺎﻣﻪ هﺎ و آﺘﺎﺑﻬﺎ ﭼﺎپ ﺷﻮد از ﺁن ﭘﺲ ﺑﻮد آﻪ ارﻳ ﺶ ا زر ﻧﻘﺎﺷ ﻴﻬﺎﻳﺶ را‬
‫ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﻼوﺋﻦ اﻣﻀﺎ ﻣﯽ آﺮد‪ .‬ﻋﺎﻗﺒﺖ هﻢ او را ﭘﺲ از ﭼﺎپ آﺘﺎب آﺎرﻳﻜﺎﺗﻮرهﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ اش‪ ،‬در ﺳﺎل ‪ ١٩۴٠‬ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﻣ ﯽ ﺧﻮاﺳ ﺘﻨﺪ ﻣﺤﺎآ ﻪ اش آﻨﻨ ﺪ وﻝ ﯽ ارﻳ ﺶ ا زر‬
‫آﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﺑ ﻪ دﺳ ﺖ ﻓﺎﺷﻴﺴ ﺘﻬﺎ آﺸ ﺘﻪ ﺧﻮاه ﺪ ﺷ ﺪ‪ ،‬در ‪ ۵‬ﺁورﻳ ﻞ ‪ ١٩۴۴‬در زﻧ ﺪان ﺧﻮدآﺸ ﯽ آ ﺮد‪ .‬اﺹ ﻞ ﮐﺘ ﺎب ﺑ ﻪ زﺑ ﺎن ﺁﻝﻤ ﺎﻧﯽ و در ﺳ ﻪ ﺟﻠ ﺪ و ﺷ ﺎﻣﻞ ﺹ ﺪ و ﭘﻨﺠ ﺎﻩ داﺳ ﺘﺎن‬
‫ﺗﺼﻮﻳﺮﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ﻗﻬﺮﻣﺎن داﺳﺘﺎن هﺎ ﭘﺪرﯼ ﻣﻴﺎﻧﺴﺎل و ﭘﺴﺮﯼ هﻔﺖ هﺸﺖ ﺳﺎﻝﻪ اﻧﺪ‪ .‬در ﺳﺮﺗﺎﺳ ﺮ ﮐﺘ ﺎب ﭘ ﺪر ﺟﻠﻴﻘ ﻪ اﯼ ﺳ ﻴﺎﻩ ﺑ ﺮ ﺗ ﻦ دارد ﭘﺴ ﺮ ﻧﻴ ﺰ هﻤ ﻮارﻩ ﺑ ﺎ ﻝﺒﺎﺳ ﯽ ﻳﮑﺴ ﺎن و‬
‫ﻣﻮﻳﯽ ﺁﺷﻔﺘﻪ در ﮐﻨﺎر او ﺣﻀﻮر دارد‪.‬‬
‫ﮐﺘﺎب را ﺑﺮاﯼ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن وﻳﺎ هﺮ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ دارﻳﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ هﻨﺮﻣﻨﺪﯼ ﺳﺎﻝﻬﺎﺳ ﺖ در دل ﮐﻮدﮐ ﺎن ﺑﺴ ﻴﺎرﯼ از ﮐﺸ ﻮر ه ﺎﯼ ﺟﻬ ﺎن ﺟ ﺎﻳﯽ ﺑ ﺮاﯼ ﺧ ﻮد‬
‫ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ‪.‬و‪:‬ﺷﺒﯽ از ﺷﺒﻬﺎ ‪:‬‬
‫اﯼ ﺗﻮ ﺁﻳﻴﻨﻪ هﺮ ﭘﺎﮐﯽ !‬
‫اﯼ ﭘﺎﮎ !‬
‫ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎور ﮐﺮدم ‪،‬ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺧﺎﻝﯽ از ﺁﻳﻴﻨﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﻧﻴﺴﺖ ‪.‬‬
‫‪www.farsiyad.com‬‬

‫‪http://farsiyad.googlepages.com/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%B5%D9%87%D9‬‬
‫‪%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%85vaterundsohn‬‬