Organizacijska kultura

Mr. sc. Ivana Načinović

Sadržaj S d ž j predavanja o O d j OK:
Definicija Uloga Elementi Vrste Mijenjanje

“TVRDE VARIJABLE”: Strategija Struktura Tehnologija

Organizacija

“MEKE VARIJABLE”: Organizacijska kultura Sukobi u organizaciji i iji

„Organizacijska kultura spada u najcjenjeniju imovinu neke kompanije, stoga je na organizacijskoj kulturi potrebno raditi više nego na bilo čemu ostalome“ osnivač S i č Southwest Airlinesa Herb Kelleher h i li b ll h

shvaćanja. etike. životnih stilova osobnosti i karaktera poduzeća stilova. ◦ drugi obuhvaća nevidljivu razinu organizacijske kulture i definira je kao sustav vrijednosti. uvjerenja.“to je naš način na koji mi ovdje radimo“. š č Bower. kao što je dugogodišnje uvijek jednako ponašanje zaposlenih u poduzeću. bivši CEO McKinseyja . M. a koji se manifestiraju kroz p j ponašanje članova organizacije j g j Dva su pristupa definiranju organizacijske kulture: ◦ prvi pristup polazi od onog vidljivog.Definicija fi i ij Relativno trajna i specifična nepisana vjerovanja i č vrijednosti koje poštuju članovi neke organizacije. Način života i rada u poduzeću Predstavlja osobnost (karakter) poduzeća Unikatnost .

Definicija j Definicija Organizacijska kultura je relativno trajan i specifičan sustav bazičnih vrijednosti. posluje Deal (1986) Organizacijska kultura je ljudski izum koji stvara složnost i značenja te koji inspirira produktivnosti i predanost Denison (1990) Organizacijska kultura znači temeljne vrijednosti. ideja i iskustava koji su oblikovani pod utjecajem grupa u kojima pojedinci djeluju. Frost et al. g j j j . stavova. uvjerenja. ( ) Kultura je socijalno ljepilo koje pomaže održati organizaciju na okupu tako što nameće odgovarajuće standarde u pogledu j j j p j p g j p g j p g Robbins (1996) toga što bi zaposlenici trebali reći i napraviti. Deshpande i Organizacijska kultura je model zajedničkih vrijednosti i vjerovanja koja pojedincima pomažu da razumiju način Webster (1989) funkcioniranja organizacije te ujedno postavlja norme ponašanja u organizaciji. Uttal (1983) Organizacijska kultura je sustav zajedničkih vrijednosti (ono što je važno) i vjerovanja (kako stvari rade) koji u interakciji sa ljudima u organizaciji. Geertz (1973) Organizacijska kultura je stvaranje značenja kroz koja ljudska bića interpretiraju iskustva i vode akcije. normi i uvjerenja. Sathe (1985) Organizacijska kultura je skup važnih spoznaja (često neiskazanih) koje zajednički dijele članovi neke zajednice. iz čega slijedi da se kultura može opisati kroz izražavanje pravila komuniciranja. Principi i prakse imaju određeno značenje za članove organizacije. (1985) Organizacijska kultura podrazumijeva važnost koju simbolizam (rituali. Louis (1985) Organizacijska kultura je skup spoznaja ili značenja koje dijeli grupa ljudi. j j Handy (1986) Kunda (1992) Zajednička pravila koja upravljaju svjesnim i nesvjesnim aspektima članstva u organizaciji. kao što je to otkriveno kroz ponašanje u organizaciji. priče i legende) ima za zaposlenike. Schall (1983) Neka se organizacija može proučavati tako što će se otkrivati i sintetizirati njezina pravila socijalne interakcije i interpretacija. Značenja koja su oblikovana pod utjecajem organizacijske kulture javno se izražavaju. normi i običaja. Značenja su između ljudi uglavnom prešutna i vezana isključivo za tu grupu. Socijalna interakcija i interpretacija su komunikacijske aktivnosti. Autor Bahtijarević-Šiber (1991) Barney (1986) . y( ) Organizacijska kultura je niz vrijednosti. uvjerenja i principe koji djeluju kao temelj sustava upravljanja neke organizacije. te kao skup praksi menadžmenta i ponašanja koja dokazuju i potkrjepljuju te temeljne principe. vjerovanja. pretpostavki i simbola koji definiraju način na koji poduzeće posluje. koji određuju i usmjeravaju organizacijsko ponašanje i mišljenje kao i sve aktivnosti pojedinaca i grupa koje ih čine. kao i interpretaciju događaja. mitovi. organizacijskom strukturom i kontrolnim mehanizmima u organizaciji proizvode određene norme ponašanja. Organizacijska kultura je složeni skup vrijednosti.

Artefakti Temeljna vjerovanja i postavke Podupirajuće pretpostavke .svi fenomeni koji se mogu vidjeti.rješenja koja j g p j j j je grupa usvojila u eksternoj adaptaciji i internoj integraciji.Edgar S h i d Schein organizacijska kultura je troslojni fenomen Artefakti . čuti ili osjetiti u doticaju s grupom Priznate vrijednosti .vjerovanja koja ljudi imaju o tome što je važno u organizaciji te kako se nose s različitim zadaćama u organizaciji Temeljne p p j pretpostavke .

kreira image poduzeća j j poduzeća . poslovni partneri i šira javnost? Željena slika poduzeća .ideal kojemu poduzeće teži. kupci. konkurencija.temelj za izradu željene slike p Željena slika poduzeća Imidž Organizacijska kultura .Povezani pojmovi i j i Image tvrtke . Kultura poduzeća: K lt d ć . To je skup predodžbi o tome kakvo bi poduzeće trebalo biti.daje odgovor na pitanje: Kako nas vidi okolina.

vjerovanja. slogani. vrijednosti pretpostavke.Vidljiva i nevidljiva razina organizacijske kulture Simboli. stavovi. priče. odjeća Zajedničke vrijednosti. ponašanja. ceremonije. osjećaji .

umirovljeni CEO IBM-a STIL VOĐENJA MENADŽERA: •Rezerviranost/distan ciranost •Naglasak na količini proizvodnje •Obzirnost UPRAVNI PROCESI PROCESI: •Sustav nagrađivanja •Sustav komunikacije •Sukob/suradnja •Tolerancija rizika .Louis Gerstner. k l Čimbenici k ji j č kulturu RADNA GRUPA: •Predanost •Zapreke l •Moral •Prijateljstvo Organizacijska g j kultura OBILJEŽJA ORGANIZACIJE: •Veličina •Složenost Složenost •Formaliziranost •Autonomija Korporativna k lt K ti kultura nije j d ij jedan od zadataka t d d t k top menadžera. dž već je korporativna kultura sve što top menadžer radi.Či b i i koji utječu na o. .

o gani acije (2) poboljšana usklađenost između sklađenost i međ ciljeva.Jaka organizacijska kultura k i ij k k l Jaka? visok stupanj slaganja pojedinih članova organizacije oko važnosti specifičnih vrijednosti sadržaj organizacijskih vrijednosti i normi Prednosti: (1) široko rasprostranjeni konsenzus i potvrda organizacijskih vrijednosti i normi omogućuju socijalnu kontrolu unutar organizacije. (3) ojačana motivacija i učinak zaposlenika .

procedure i standardi . pruža nepisane smjernice kako se ponašati u interesu organizacije OK uvodi stabilnost u organizaciju jer će za sve poslove k ji se obavljaju postojati odgovarajuća l koji b lj j t j ti d j ć pravila.Uloga organizacijske kulture: l i ij k k l Smanjenje osjećaja neizvjesnosti kod zaposlenih (zaposleni u organizacijskoj kulturi pronalaze odgovore na pitanja kao što su: tko smo mi koji mi. je naš cilj ili kako se ponašati) OK postaje dodatni izvor informacija u svakodnevnom donošenju odluka.

Sastavnice organizacijske kulture Organizacijske vrijednosti – racionalni sustav preferencija prema određenim akcijama ili ishodima Organizacijska klima – radna atmosfera u organizaciji. proizvodnost. kreativnost i inovacije Menadžerski stil – ponašanje rukovodećih osoba i uprave poduzeća b d ć … . a utječe na motivaciju.

Simboli Si b li organizacijske kulture i ij k k l Vidljivi pokazatelji organizacijske kulture Fizička okolina Žargon Rituali Tradicija i povijest Organizacijska kultura Statusni simboli .

mjesto za parkiranje. priče i povijest – ono što čini organizaciju prepoznatljivom od njezinog nastanka.prikazuju društveni položaj pojedinca.◦ Statusni simboli . temelji se na pričama i herojima koje se prenose s generacije na generaciju ◦ Primjer: Microsoft. McDonalds . ureda. auto… ◦ Tradicija. ureda. skupine ili cijele organizacije ◦ Primjer: visina plaće veličina ureda lokacija plaće.

određen vrstom posla kojom j ik d đ t l k j se poduzeće bavi. specifične fraze ◦ Fizička okolina – mikro i makrolokacija ◦ Simboli i slogani .◦ Rituali i ceremonije – Rituali: ponašanja koja se ponavljaju. Ceremonije: izuzetne svečanost koje zaposleni dugo pamte pamte. Svečanost povodom otvaranja novih proizvodnih pogona (ceremonija) ◦Ž Žargon i jezik . ◦ Primjer: Božićna proslava (ritual).

stavovi i uvjerenja nevidljivi snažan utjecaj na kulturu dolaze do i d l d izražaja k ž j kroz: fil filozofiju fij poduzeća. orijentaciju prema kupcu. stimuliranje natjecateljskog duha duha. kreativnosti .Vrijednosti. poticanje timskog rada. norme.

Vrijednosti Fleksibilnost Prilagodljivost Stabilnost Predvidljivost Inovativnost Brzo iskorištavanje ponuđenih prilika Spremnost na eksperimentiranje Oprez Autonomija Poštovanje pravila Kritičnost Pridavanje pažnje detaljima dava je pa je de a j a Točnost Orijentiranost prema timu Pravednost Poštivanje prava pojedinaca Tolerantnost Neformalnost Smirenost Pružanje podrške Agresivnost Odlučnost Orijentiranost na akciju Preuzimanje inicijative Orijentacija prema postignuću Zahtjevnost Individualizirana odgovornost d v dua a a odgovo os Visoka očekivanja Visoka nagrada za učinak Sigurnost zaposlenja Odsustvo konflikata Direktno rješavanje konflikata Razvijanje prijateljstva u radnoj okolini Suradnja s kolegama Entuzijazam za posao Prekovremeni rad Nesputanost pravilima Naglašavanje kvalitete Društveno odgovorno ponašanje Jasna filozofija Visoka organiziranost Kompetitivnost o pe v os Otvoreno dijeljenje informacija Orijentacija na ljude .

Vrste organizacijskih kultura i ij kih k l dominantna kultura i subkultura jaka i slaba kultura j jasna i nejasna kultura j izvrsna i užasna kultura postojana i prilagodljiva kultura participativna i neparticipativna kultura .

Dominantne i supkulture i k l Dominantne su one koje dijele poglede većine članova organizacija Subkulture se razvijaju u velikim organizacijama kako bi odrazili zajedničke probleme. situacije ili iskustva s kojima su suočeni pripadnici .

Jake i slabe kulture k l b k l Jake kulture i k k l imaju j či utjecaj na j jači j j ponašanje zaposlenih i uže su povezane s fluktuacijom zaposlenih Ključne vrijednosti organizacije su intenzivno prisutne i zaposleni ih široko dijele (zajedništvo) Slaba kultura je suprotna jakoj nije jakoj. malo je zajedništva j . podržavana od članova.

Jasna i nejasna kultura j k l Jasne su one koje su po nekim svojim simbolima prepoznatljive kako za članove organizacije tako i za ljude izvan poduzeća Nejasne nije lako prepoznati To su one kulture za koje mnogi j g zaposlenici ne mogu odgovoriti što je i kakva je njihova kultura j j .

po stalnoj i velikoj konfuziji Klima je u ovakvim organizacijama za j g j većinu zaposlenih frustrirajuća i neugodna 22 .Odlič Odlične i užasne kulture ž k l Odlične je moguće prepoznati po nekim karakteristikama Užasne su obično prepoznatljive po kriznom menadžmentu.

Postojana i prilagodljiva j il dlji Postojana = konstantna Imaju je poduzeća koja posluju u stabilnoj okolini Prilagodljivu kulturu imaju p g j j poduzeća koja j djeluju u promjenjivoj okolini .

Participativna i neparticipativna kultura Podjela s obzirom na razinu participacije Participativna – zaposleni su u značajnoj mjeri uključeni u proces odlučivanja Neparticipativna – odluke donosi samo p p menadžment .

vizionar Kriterij učinkovitosti: j kreativnost.Vrste O . proizvođač Kriterij učinkovitosti: tržišni udio. ostvarenje ciljeva. nadmoć nad konkurentima Teorija menadžmenta: Konkurencija potiče produktivnost . konkurent. rast Teorija menadžmenta: Inovativnost potiče nove resurse Kultura hijerarhije Tip vođe: koordinator koordinator. moral. j ljudskih potencijala Teorija menadžmenta: Participacija potiče predanost Kultura adhokracije K lt dh k ij Tip vođe: inovator. organizator Kriterij učinkovitosti: učinkovitost. roditelj Kriterij učinkovitosti: kohezija.C OKOK Cameron i Q Quinn (1999) ( 999) Kultura klana K lt kl Tip vođe: mentor. razvoj j . besprijekorno funkcioniranje Teorija menadžmenta: Kontrola potiče učinkovitost Kultura tržišta Tip vođe: radnik konkurent radnik. poduzetnik. monitor. . poštivanje rokova.

Organizacijski model po “Z” teoriji – W. Ouchi Američka kompanija Zaposlenje na kratko vremensko razdoblje j Vrlo brzo ocjenjivanje i napredovanje Specijalistički određena karijera Eksplicitna kontrola (pravila i uloge) Individualno odlučivanje Individualna odgovornost Briga o ljudima u organizaciji Japanska kompanija Doživotno zaposlenje Rigorozno ocjenjivanje i sporo g j j j p napredovanje Univerzalistička karijera Implicitna kontrola (samokontrola) Kolektivno odlučivanje Kolektivna odgovornost Briga o ljudskom životu općenito “Z” kompanija p j Zaposlenje na duže razdoblje: iskorištavanje talenata odlučivanjem Relativno sporo ocjenjivanje i napredovanje: sposobnost. a ne staž Umjereno specijalistička karijera: široko rangirane sposobnosti stečene promjenom radnog mjesta č d Kombinacija eksplicitne i implicitne kontrole: samokontrola vođena pravilima i ulogama Sudjelovanje i suglasnost u odlučivanju: svi kojih se odluke tiču Individualna odgovornost: svatko za svoje postupke Briga o ljudima na poslu i izvan posla .

Menadžerske funkcije: •Planiranje •Organiziranje •Vođenje •Kontrola 3. Izdvajanje članova koji odstupaju .Organizacijska kultura i uspješnost poslovanja poduzeća 1. Odabir i zapošljavanje članova Čimbenici iz okružja: •Društvene norme •Obrazovna Ob postignuća •Politička uvjerenja •Nacionalna povijest 2. Obilježja j j organizacije: •Ponašanje •Struktura •Procesi Djelotvornost organizacije: •Proizvodnja •Efikasnost •Zadovoljstvo Z d lj t •Razvoj •Prilagodljivost •Preživljavanje Preživljavanje 4.

a brzo raste k k b .Vrijeme za promjenu kulture j p j Ako kompanija ima izražene vrijednosti koje se više ne uklapaju u okružje j p j j Ako se industrija (djelatnost) strelovito razvija j Ako je kompanija osrednja ili lošija u djelatnosti Ako se predviđa spajanje ili pridruživanje drugima Ako je kompanija manja.

u kombinaciji s 75 drugim vrstama organizacijskih promjena .Mijenjanje organizacijske kulture ij j j i ij k k l Mijenjanje organizacijske kulture dugoročnog je karaktera Promjene su teške i skupe Presudna uloga menadžmenta g % Uspješno provedene organizacijske promjene 10-32 Postotak organizacija u uzorku koje su provele promjene organizacijske 28 kulture Organizacije koje su provele promjenu organizacijske kulture.

3 3.2 3.1 3.7 .Organizacijska kultura u hrvatskim poduzećima Ciljevi i zadaci (Misija) Davanje ovlasti zaposlenima (Uključenost) Ključne vrijednosti (Konzistentnost) Strateško usmjerenje (Misija) Timska orijentacija (Uključenst) Razvijanje sposobnosti (Uključenost) Organizacijsko učenje (Prilagodljivost) Orijentiranost na klijenta (Prilagodljivost) Slaganje (Konzistentnost) Stvaranje promjena (Prilagodljivost) Vizija (Misija) Koordinacija i integracija ( j g j (Konzistentnost) ) 3 3.4 3.5 3.6 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful