INSTRUCłIUNI METODOLOGICE cu privire la PRACTICA de SPECIALITATE a STUDENłILOR

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI FINANłE RM. VÂLCEA

CAIET DE PRACTICĂ de SPECIALITATE
Stuedent _________________________________ Specializarea ______________________________ Anul II Forma de învăŃământ __

2010
1

INSTRUCłIUNI METODOLOGICE cu privire la PRACTICA de SPECIALITATE a STUDENłILOR 1. ORGANIZARE 1.1. Practica în producŃie face parte integrantă din procesul de învăŃământ şi are ca scop completarea cunoştinŃelor teoretice şi practice obŃinute la cursuri, lucrări practice şi seminarii. 1.2. În timpul practicii, studenŃii trebuie să-şi însuşească deprinderea de a lucra în serviciile funcŃionale ale societăŃii comerciale, să se familiarizeze cu organizarea şi desfăşurarea procesului de producŃie, să cunoască caracterul tehnic, economic şi social al producŃiei. 1.3. Practica în producŃie este obligatorie. Verificarea cunoştinŃelor dobândite de student în activitatea practică se face prin colocviu, de către o comisie formată din un cadrul didactic titular la discipline de specialitate, îndrumătorul de practică şi prodecanul pentru specializarea respeczivă. Colocviul va consta din controlul cunoştinŃelor practice de specialitate, punându-se accent pe capacitatea studentului de a aplica în practică cunoştinŃele teoretice. 1.4. Practica de specialitate durează 90 de ore şi se desfăşoară în cursul vacanŃei de vară, după anului II de studiu. 1.5. Locul şi timpul desfăşurării practicii este fixat de către conducerea facultăŃii sau este propus de fiecare student şi aprobat de decanul facultăŃii.

2. OBLIGAłIILE STUDENTULUI PE PERIOADA PRACTICII 2.1.Trebuie să se încadreze în mod riguros în disciplina muncii din entitatea (locaŃia de practică de specialitate) unde îşi desfăşoară activitatea de practică, să manifeste interes pentru practica de specialitate şi să execute toate lucrările prevăzute în programul de practică. 2.2. Se va prezenta la locaŃia de practică la data fixată prin convenŃia de practică. 2.3. Va începe şi va termina lucrul după orarul stabilit respectat cu punctualitate. Nerespectarea acestora constituie abateri deosebit de grave. 2.4. Se va păstra o atitudine respectuoasă şi sobră în relaŃiile cu personalul locaŃiei de practică de specialitate. 2.5. În cazul în care studentul are probleme medicale va prezenta îndrumătorului de practică sau secretariatului FacultăŃii cerere de motivare însoŃită de adeverinŃa de la medicul de familie.

3. CONłINUTUL ÎNSEMNĂRILOR FĂCUTE DE STUDENT 3.1. Însemnările cuprinse în carnet formează materialul de bază pentru redactarea lucrării de sinteză privitor la practică care va fi prezentată la colocviul de practică 3.2. ConŃinutul însemnărilor: - Locul de muncă (descriere generală); - Procesele specifice; - Principalele aspecte de organizare; - Date privitoare la mecanismele de funcŃionare; - ConsideraŃii tehnico-economice; - SchiŃe, diagrame, alte reprezentări grafice; - Alte însemnări privitoare şi la alte locuri de muncă unde au fost desfăşurate activităŃi de practică. 2

conŃinând şi darea de seamă întocmită de student. va trece concluziile privitoare la activitatea la practică a studenŃilor. să audieze referate. Delegatul facultăŃii va controla caietele de practică şi. Datele se culeg şi se completează în carnet zilnic şi se prezintă la control delegatului facultăŃii şi delegatului locaŃiei de practică de specialitate.Posibilitatea pe care a avut-o studentul de a lucra efectiv prin participarea directă la procesul de producŃie şi la activităŃile funcŃionale din locaŃia de practică şi felul cum a fost sprijinit de întreprindere în acest scop. caietul de practică se predă la secretariatul facultăŃii. Va fi redactată de fiecare student sub forma unui referat şi va cuprinde aprecieri cu privire la: . Caietul de practică. La încheierea practicii. 4. Un loc important în cadrul însemnărilor va fi alocat problematicii de bază privitoare la tema practică de sinteză ce urmează să fie elaborată la sfârşitul practicii de specialitate. Despre toate acestea va face referiri în cadrul însemnărilor şi în referatul de practică. se prezintă comisiei pentru examinare în cadrul colocviului de practică. 4. 3 . . După susŃinerea colocviului. 4. DAREA DE SEAMĂ ASUPRA PRACTICII 4. Aceasta se finalizează în la sfârşitul perioadei de practică şi va fi supusă aprecierii şi notării la colocviul de practică.3. la sfârşitul practicii. conducătorul practicii din întreprindere întocmeşte câte un scurt referat privitor la activitatea studentului. 4.2.5.INSTRUCłIUNI METODOLOGICE cu privire la PRACTICA de SPECIALITATE a STUDENłILOR 3.1.Este de dorit ca studentul să participe la anumite reuniuni de lucru.Felul în care a fost realizat programul de practică şi eventualele cauze care au condus la nerealizarea unei părŃi a programului de practică.3. 4.4.6. 4.Tema lucrării de sinteză va fi aleasă de fiecare student dintre activităŃile desfăşurate în timpul practicii.

INSTRUCłIUNI METODOLOGICE cu privire la PRACTICA de SPECIALITATE a STUDENłILOR PREZENTAREA ŞI PLECAREA DE LA PRACTICĂ Totalul zilelor de stagiu________________ InstituŃia în care se face practica _________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Data prezentării _______________________ Semnătura managerului Totalul zilelor de practică (cifre şi litere) _________________________ Semnătura managerului 4 .

INSTRUCłIUNI METODOLOGICE cu privire la PRACTICA de SPECIALITATE a STUDENłILOR PLANUL CALENDARISTIC DE DESFĂŞURARE A PRACTICII InstituŃia______________________________________________ Durata practicii: 90 ore (3 saptămâni x 5 zile x 6 ore) Înepută la________________ Terminată la_________________ Denumirea Sectorul. locul de Temele lucrării serviciului muncă sau activitatea de studiat ObservaŃii 5 .

locul de Temele lucrării serviciului muncă sau activitatea de studiat ObservaŃii 6 .INSTRUCłIUNI METODOLOGICE cu privire la PRACTICA de SPECIALITATE a STUDENłILOR PLANUL CALENDARISTIC DE DESFĂŞURARE A PRACTICII InstituŃia______________________________________________ Durata practicii_________________________________________ Înepută la________________ Terminată la_________________ Denumirea Sectorul.

INSTRUCłIUNI METODOLOGICE cu privire la PRACTICA de SPECIALITATE a STUDENłILOR ÎNSEMNĂRI PE TIMPUL PRACTICII 7 .

INSTRUCłIUNI METODOLOGICE cu privire la PRACTICA de SPECIALITATE a STUDENłILOR ÎNSEMNĂRI PE TIMPUL PRACTICII 8 .

INSTRUCłIUNI METODOLOGICE cu privire la PRACTICA de SPECIALITATE a STUDENłILOR ÎNSEMNĂRI PE TIMPUL PRACTICII 9 .

INSTRUCłIUNI METODOLOGICE cu privire la PRACTICA de SPECIALITATE a STUDENłILOR ÎNSEMNĂRI PE TIMPUL PRACTICII 10 .

INSTRUCłIUNI METODOLOGICE cu privire la PRACTICA de SPECIALITATE a STUDENłILOR ÎNSEMNĂRI PE TIMPUL PRACTICII 11 .

INSTRUCłIUNI METODOLOGICE cu privire la PRACTICA de SPECIALITATE a STUDENłILOR ÎNSEMNĂRI PE TIMPUL PRACTICII 12 .

INSTRUCłIUNI METODOLOGICE cu privire la PRACTICA de SPECIALITATE a STUDENłILOR ÎNSEMNĂRI PE TIMPUL PRACTICII 13 .

INSTRUCłIUNI METODOLOGICE cu privire la PRACTICA de SPECIALITATE a STUDENłILOR ÎNSEMNĂRI PE TIMPUL PRACTICII 14 .

INSTRUCłIUNI METODOLOGICE cu privire la PRACTICA de SPECIALITATE a STUDENłILOR ÎNSEMNĂRI PE TIMPUL PRACTICII 15 .

INSTRUCłIUNI METODOLOGICE cu privire la PRACTICA de SPECIALITATE a STUDENłILOR ÎNSEMNĂRI PE TIMPUL PRACTICII 16 .

INSTRUCłIUNI METODOLOGICE cu privire la PRACTICA de SPECIALITATE a STUDENłILOR ÎNSEMNĂRI PE TIMPUL PRACTICII 17 .

INSTRUCłIUNI METODOLOGICE cu privire la PRACTICA de SPECIALITATE a STUDENłILOR DARE DE SEAMĂ ASUPRA PRACTICII 18 .

INSTRUCłIUNI METODOLOGICE cu privire la PRACTICA de SPECIALITATE a STUDENłILOR CARACTERIZAREA ACTIVITĂłII LA PRACTICA STUDENTULUI făcută de către îndrumătorul de practică al instituŃiei 19 .

participarea la activitatea economico-financiară a întreprinderii Semnătura conducătorului societăŃii comerciale (instituŃiei) 20 . deprinderea în producŃie şi activitatea funcŃională.INSTRUCłIUNI METODOLOGICE cu privire la PRACTICA de SPECIALITATE a STUDENłILOR CONCLUZII Aprecieri asupra activităŃii studentului. disciplinei. asupra comportării.

Vâlcea Data ObservaŃii Semnătura 21 .INSTRUCłIUNI METODOLOGICE cu privire la PRACTICA de SPECIALITATE a STUDENłILOR FOAIA DE CONTROL a delegatului FacultăŃii de Contabilitate şi FinanŃe Rm.

Vâlcea 22 .INSTRUCłIUNI METODOLOGICE cu privire la PRACTICA de SPECIALITATE a STUDENłILOR CONCLUZIILE delegatului pentru controlul practicii din partea FacultăŃii de Contabilitate şi FinanŃe Rm.