Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Moral)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) ELM3102 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah dan menghubungkaitkan sukatan pelajaran dengan perancangan semester dan tahunan. Mengaplikasi pelbagai kaedah pengajaran dan bahan pengajaran dalam sesi pengajaran mikro dan makro. Menyediakan rancangan persediaan harian Pendidikan Moral yang lengkap. Menghubungkaitkan pendekatan pengajaran Pendidikan Moral dengan perancangan aktiviti pengajaran pembelajaran harian.

2. 3. 4.

Sinopsis

Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah; penyediaan rancangan dan persediaan mengajar; pendekatan ,kaedah, kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral; menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus, preparing the scheme of work, lesson planning, approaches, methods, skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical.

4

Nilai .Hasil pembelajaran .Cadangan isu dan situasi .Pendekatan Bertimbang Rasa . Pengenalan kepada sukatan pelajaran Pendikan Moral KBSR.Pendekatan Penjelasan Nilai 5 .Perkembangan isi kandungan .Merancang pecahan nilai bagi setiap minggu dan semester.Matlamat dan objektif Pendidikan Moral .Pendekatan Pemupukan Nilai .Tajuk 1 Teori Kandungan Jam 3 Pengenalan Sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah   Sejarah dan kepentingan Pendidikan Moral di Malaysia. .Rangka konsep . afektif dan tingkah laku 3 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Moral  Pengenalan dan kepentingan Pendekatan Pendidikan Moral. .Pendekatan Moral Kognitif . .  Perincian butiran Rancangan Pelajaran Harian  Penulisan Hasil Pembelajaran dari segi kognitif. .Organisasi kandungan sukatan pelajaran  Perincian huraian sukatan Pendidikan Moral KBSR. 6 3  Analisis Pendekatan Pendidikan Moral.Kandungan akademik .Pendekatan Tindakan Sosial .Pendekatan Rasional .Cadangan aktiviti 2 Persediaan Rancangan Pelajaran Semester dan Rancangan Harian Pendidikan Moral  Perincian butiran rancangan pengajaran semester.

Tajuk Kandungan . .Pendekatan Kepedulian (Caring Approach – Nodding) .Jenis-jenis sumber .Kepentingan sumber .Narvaez) .Pendekatan Analisis Nilai  Pendekatan Pengajaran Pendidikan Moral baru.Pendekatan Berasaskan Kemahiran (Skill Based Approach. .Pemilihan dan penggunaan sumber 3 6 .Pendekatan Domain (Domain Approach – Nucci) Jam 4 Strategi dan Kaedah dalam Pengajaran Pembelajaran Pendidikan Moral           Kaedah Main Peranan/Simulasi Kaedah Bermain dan Bercerita Kaedah Nyanyian dan Lakonan Kaedah Perbincangan Kaedah Lawatan Kaedah Projek Kaedah Tunjuk Cara Kaedah Pameran Kaedah Penyelesaian Masalah Kaedah/Strategi Penyelesaian Konflik 9 5 Aplikasi Kemahiran dalam Pengajaran Pembelajaran Pendidikan Moral        Pembelajaran berasaskan Teori Of Constraint Pembelajaran Aktif Pembelajaran Kontekstualisme Pembelajaran Konstruktivisme Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif Kemahiran Kajian Masa Depan Integrasi Kecerdasan Emosi (KKE) dalam pengajaran Pendidikan Moral 3 6 Sumber Pengajaran dan Pembelajaran  Pengenalan kepada sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pendidikan Moral.

J.Variasi rangsangan .Fomat penilaian    Jurnal Refleksi Menulis refleksi penilaian kendiri selepas pengajaran makro. Pendidikan Moral: Siri pendidikan.Set induksi. Bhd. S. 15 8 Penilaian Pengajaran Makro  Penilaian mengikut model pencerapan klinikal. Mukherjee.Unsur-unsur penilaian . dan N. Aroff & Chang L. CD-Rom.H (1994). . penyoalan dan peneguhan .Penggunaan sumber dan bahan bantuan mengajar . Internet. . Petaling Jaya Fajar 7 . Kuala Lumpur: Longman Sdn.Penyediaan dan cabaran dalam penggunaan multi media. Menjalankan Penilaian rakan sebaya dan pensyarah terhadap kekuatan dan kelemahan dalam pengajaran makro. penerangan.Peringkat-peringkat penilaian . H.Kepentingan mengguna multi media.Tajuk  Kandungan Penggunaan multi media dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral.H. . Jam 7 Persembahan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Moral  Menyediakan persembahan Mikro yang sesuai bagi setiap bidang. L.Jenis-jenis multi media –audio dan visual.. . Rajendran (1992).E. . Strategi pengajaran pendidikan Moral KBSM. Chang.Penutup  Menyediakan pengajaran Makro yang lengkap. Jumlah 3 45 Pentaksiran Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60 % 40 % Abdul Rahman Md.

GA: Valdosta State University. Retrieved on December 2003 Kementerian Penddikan Malaysia (2000). K. Important values for school-aged children and youth: A preliminary report. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Huitt. Bhd. K. CA: Jossey-Bass. Kementerian Pendidikan Malaysia (2003). Pusat Perkembangan Kurikulum. N. & Bohlin. Ryan. Islam: The concept of religion & the foundation of ethnic & morality. Valdosta. W. & Ee. Sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah: Pendidikan Moral. Huraian Sukatan Pendidikan Moral Tahun 3 dan 4.Bakti Sdn. (1976). Kuala Lumpur : Longman. (1988) Pendidikan Moral untuk bakal guru. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Rujukan Tambahan Al-Altas S.M. (1999). Building character in schools.S. 8 . A.E. N. Rajendran. (2003). Kuala Lumpur.

Pelajar dikehendaki mendokumentasikan segala aktiviti pendekatan tindakan sosial yang berlaku di dalam bilik darjah semasa proses pengajaran dan pembelajaran.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH Pelajar dikehendaki menyediakan esei reflektif dan kritis berkaitan aspek-aspek berikut:  Strategi dan kaedah dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan moral terdiri daripada kaedah bercerita dan kaedah pameran.  9 . Anda dikehendaki menjelaskan peranan guru terhadap murid bagi kedua-dua kaedah tersebut. Pendekatan tindakan sosial merupakan satu analisis yang digunakan dalam pengajaran pendidikan moral.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful