John Grisham Clientul

1 Mark avea unsprezece ani i se apucase de fumat cu doi ani în urm . De atunci nu avusese decât o singur grij : s nu fie surprins de cineva. Îi pl ceau ig rile Kool, marca preferat de tat l lui, dar cum maic -sa ajungea la dou pachete de Virginia Slim pe zi, pu tiul reu ea s -i terpeleasc cam zece-dou sprezece ig ri într-o s pt mân . Maic -sa era o femeie ocupat cu multe probleme, poate pu in cam naiv când venea vorba de b ie ii ei i care niciodat nu i-ar fi închipuit c fiul ei cel mare, la numai unsprezece ani, tr gea deja din igar . Din când în când, Mark se aproviziona de la Kevin, delincventul din vecini, cu câte un pachet de Marlboro de furat pe care d dea un dolar. În cea mai mare parte a timpului îns , unicul furnizor era maic -sa. În dup -amiaza aceasta, Mark avea patru ig ri în buzunar i pornise cu Ricky, fratele s u mai mic, în vârst de opt ani, pe poteca din p duricea aflat chiar în spatele cartierului de rulote în care locuiau. Ricky era nervos: urma s fumeze prima igar din via a lui. Ieri îl prinsese pe Mark ascunzându- i ig rile sub pat, într-o cutie de pantofi, i-i venise ideea s -l amenin e pe fratele mai mare c are s -l dea de gol, dac nu-l ini ia i pe el. A a se face c acum, cei doi copii se furi au printre copaci, îndreptându-se spre unul din ascunzi urile în care Mark petrecuse multe ore, încercând s trag fumul în piept i s -l dea pe urm afar sub form de inele alb strui. Cei mai mul i dintre pu tii din cartier o d duser pe b utur i pe droguri, dou vicii pe care Mark era hot rât s le ocoleasc . Fostul lor tat fusese un alcoolic înveterat care îi b tea de-i usca pe cei doi b ie i i pe mama lor, b t ile fiind întotdeauna precedate de îngurgitarea unor cantit i imense de bere. Mark sim ise pe pielea lui efectele alcoolului. De droguri îi era la fel de fric . ² Ce, te-ai r t cit? îl tachina Ricky, ca orice mezin care se respect . ² Ia mai taci din gur , r spunse Mark în timp ce p r sea linia sinuoas a potecii, t ind-o prin buruienile cât ei de înalte. Tat l lor st tea acas doar ca s bea, s doarm i s - i maltrateze familia. În cele din urm , slav Domnului,

personajul disp ruse definitiv din via a lor. De cinci ani încoace Mark se îngrijea de Ricky. Se sim ea ca un tat de unsprezece ani. El îl înv ase pe Ricky s joace fotbal i s mearg pe biciclet ; el îi explicase celui mic tot ce tia despre sex; el îl avertizase în leg tur cu drogurile i îl ap ra de neispr vi ii din cartier. i tot el era cel care se sim ea acum absolut groaznic pentru c era nevoit s -l ini ieze pe Ricky în lumea urât a viciului. De i... era vorba doar de o igar ; în fond, ar fi putut fi mult mai r u. Ceva mai încolo buruienile disp reau, iar cei doi copii se oprir sub coroana bogat a unui arbore de care spânzura o bucat de frânghie. Tuf ri ul se deschidea într-o mic poian dincolo de care se desf cea un drumeag plin de noroi ce se pierdea pe o colin din apropiere. Undeva departe se auzea vuietul inconfundabil al unei autostr zi. ² A az -te acolo, îi spuse Mark lui Ricky pe un ton poruncitor, ar tându-i un bu tean; cel mic se supuse, ba mai arunc i câteva priviri nelini tite în jur, de parc s-ar fi a teptat ca locul s fie înconjurat de poli i ti. Mark se încrunta la el ca un sergent la instruc ie în timp ce scotea o igar din buzunar. O prinse între degetul cel mare i ar t tor, str duindu-se s par cât mai degajat. ² tii regulile, continu el f r s - i sl beasc fratele din ochi. Lui Ricky i se f cuse i lehamite de cât discutaser cele dou am râte de reguli la care se referea Mark, a a c d du ochii peste cap i r spunse: ² Da, da, tiu; dac am s spun ceva cuiva, ai s -mi înmoi oasele. ² Chiar a a. ² i am voie s fumez doar o igar pe zi, recit mai departe Ricky. ² Exact. i dac te prind c fumezi mai mult de atât, o s fie vai de tine. i dac mai aflu i c bei bere sau c te-ai apucat de droguri, atunci... ² Las , las , c tiu; îmi înmoi i mai r u oasele. ² Exact. ² Da' tu câte fumezi pe zi? ² Numai una, min i Mark cu senin tate. E-adev rat c în unele zile fuma doar o igar , dar în alte zile ajungea i la trei-patru pe zi, în func ie de stocul de sub pat. Acum prinse

igara cu buzele a a cum v zuse c fac gangsterii din filme. ² Oare dac fumez una pe zi, am s mor? întreb Ricky. ² Ei, nu chiar a a repede, r spunse Mark; una pe zi merge. Da' fumeaz tu mai mult de atât i ai s vezi cum ai s dai de naiba. ² Da' mama câte fumeaz pe zi? ² Dou pachete. ² Asta cât face? ² Patruzeci de buc i. ² Phii! P i atunci a încurcat-o r u de tot! ² Mama are prea multe probleme ca s se mai gândeasc i la chestia asta. ² Da' tata câte fumeaz pe zi? ² Patru sau cinci pachete. Adic vreo sut de ig ri pe zi. ² P i, înseamn c în curând o s moar , nu? coment Ricky cu un u or zâmbet r ut cios pe fa . ² Sper c da. Sper c b utura i fumatul igar de la igar or s -l dea gata în câ iva ani. ² Cum vine asta igar de la igar ? ² Adic î i aprinde o nou igar de la igara pe care a terminat-o. Of, z u dac n-a vrea s fumeze zece pachete pe zi. ² i eu, aprob Ricky, aruncându- i din nou privirea spre poieni a din apropiere i spre drumeagul plin de noroi. Era r coare i pl cut la umbra copacului, de i soarele sc lda în lumin împrejurimile. ² i-e fric ? întreb Mark, surâzând batjocoritor, a a cum doar fra ii mai mari tiu s-o fac . ² Nu. ² Ba eu cred c da. Uite, a a trebuie s ii o igar , okay? ad ug Mark, vânturând cu un gest teatral mâna în care inea igara prins între ar t tor i degetul cel mare i prinzând apoi filtrul între buze. Ricky nu-l sc pa din ochi. Acum Mark aprinse igara, d du drumul unui nori or de fum alb strui, apoi privi plin de admira ie micul cilindru alb ce fumega la unul din capete. ² S nu încerci s tragi fumul în piept, nu e ti înc preg tit pentru asta. S tragi doar un pic i s dai fumul afar imediat. Ei, e ti gata? ² Are s mi se fac r u? ² Numai dac tragi în piept, r spunse Mark i puf i repede

de câteva ori ca s - i impresioneze publicul. Vezi? E u or; mai târziu am s te înv i cum s tragi în piept. ² Okay, accept Ricky propunerea fratelui mai mare i întinse mâna. Mark a ez cu grij igara între degetele care o a teptau preg tite i comand : ² D -i drumul. Cu o mân tremurând , Ricky duse filtrul umed la buze, trase u or din igar i d du imediat fumul afar . Apoi înc o dat i înc o dat . Mark îl urm rea cu aten ie, sperând c cel mic se va sufoca sau c îl va apuca tusea, pentru ca în cele din urm s i se fac r u i s nu mai fumeze niciodat . ² A, p i este u or, zise Ricky mândru de sine, admirând cilindrul mic i alb din mâna ce nu se oprise din tremurat. De fapt, fumul nici m car nu trecuse de din ii din fa . ² Mda, nu este cine tie ce scofal . ² Are un gust fistichiu. ² Da, da, îl expedie Mark care se a ez la cel lalt cap t al bu teanului i scoase înc o igar din buzunar. Cei doi pu ti fumar o vreme în lini te. ² Îmi place, rupse la un moment dat Ricky t cerea, inând filtrul între din i. ² M bucur, da' ai putea s -mi spui i mie de ce î i tremur mâinile? ² Ba nu-mi tremur . ² Mda, ca s vezi! Ricky nu-l lu în seam ; î i sprijini coatele pe genunchi, trase cu sete din igar , apoi scuip în noroi, cum v zuse el c f ceau Kevin i b ie ii cei mari, acolo, în spatele rulotelor. Era u or. La rândul lui, Mark încerca din toate puterile s fac rotocoale de fum pentru c , dup p rerea lui, asta l-ar fi dat gata pe cel mic; numai c inelul nu vru cu nici un chip s se formeze i fumul alb strui se risipi. ² Eu cred c e ti prea tân r ca s te apuci de fumat. Ricky era ocupat cu puf itul, cu scuipatul i cu pl cerea pe care i-o d dea acest pas uria f cut c tre maturitate. ² Da' tu câ i ani aveai când te-ai apucat? întreb el. ² Nou , da' aveam mai mult minte decât tine. ² Ei, da. A a spui întotdeauna. ² Pentru c sta este adev rul.

Statur mai departe a a, unul lâng altul, pe bu teanul de sub copac, fumând în lini te i privind iarba din poieni a de dincolo de umbr . De fapt, Mark era mult mai matur decât Ricky i decât oricare dintre b ie ii de vârsta lui. Întotdeauna fusese matur. Când avea apte ani, îl pocnise pe taic -s u cu un b t tor de baseball i cu toate c nu-i fusese deloc moale dup aceea, m car îl f cuse pe be ivul la nenorocit s n-o mai bat pe maic -sa. Întotdeauna dup certurile i b t ile acelea f r sfâr it, Diane Sway c utase ad post i consolare lâng fiul ei cel mai vârstnic. Cei doi, mam i fiu, se ajutaser s supravie uiasc , plânseser împreun dup desele b t i încasate i pl nuiser cum s -l apere pe Ricky. Pe când avea nou ani, Mark o convinsese s cear divor ul; chemase poli ia când tat l ap ruse acas , beat, dup ce primise cita ia de divor , i fusese martor la proces, depunând m rturie despre toate scandalurile i b t ile pe care le tr iser ; într-adev r, Mark era foarte matur pentru vârsta lui. Ricky auzi primul ma ina. Apoi sfor itul motorului ajunse i la urechile lui Mark, i cei doi copii uitar s mai fumeze. ² Nu te mi ca, opti Mark, i trupurile lor în epenir în a teptare. Deodat , o limuzin neagr i str lucitoare marca Lincoln î i f cu apari ia pe colin , îndreptându-se direct spre locul unde se aflau cei doi fra i. Buruienile de pe drumeagul noroios ajungeau pân la în l imea barei de oc a ma inii. Impresiona i de apari ie, b ie ii aruncar ig rile, strivindu-le cu piciorul. Ma ina î i încetini mult viteza pe m sur ce se apropia de poian , apoi începu s se învârteasc în cerc, atingând chiar ramurile mai joase ale copacilor. Într-un târziu se opri în a a fel încât cei doi copii se aflau acum chiar în spatele ei. De i nu puteau fi v zu i de cei din ma in , Mark i Ricky se l sar s alunece u or de pe bu teanul lor confortabil i se târâr f r zgomot într-unui din tufi urile care m rgineau poieni a. Portbagajul Lincolnului se afla la numai un metru distan de nasurile lor: ma ina avea num r de Louisiana. ² Ce vrea s fac ? u oti Ricky. ² ! uier Mark, tr gând cu ochiul printre buruienile din jur. Cartierul lor de rulote era plin de pove ti despre adolescen i care veneau în p durea asta ca s se întâlneasc cu prietenele lor i s fumeze marijuana, dar ma ina asta nu

era în nici un caz a unui adolescent. Zgomotul motorului încet brusc. Dup câteva clipe de a teptare, portiera se deschise i din ma in coborî un b rbat rotofei, îmbr cat într-un costum negru. Avea un cap rotund i dolofan, împodobit cu dou rulouri de p r deasupra urechilor i cu o barb neagr pres rat cu fire albe. B rbatul privi în jur, bâjbâi prin buzunare în c utarea cheilor i în cele din urm se apropie cu pa i împletici i de portbagaj. De acolo scoase un furtun pe care îl fix cu unul din capete la eava de e apament, introducând cel lalt cap t în interiorul ma inii prin geamul din spate întredeschis. Dup ce închise portbagajul, b rbatul arunc din nou o privire nelini tit în jur, ca i cum ar fi fost urm rit, apoi se urc în limuzin . În secunda urm toare porni motorul. ² Hm! exclam Mark u or, uitându-se fix la ma ina din fa a lui. ² Ce vrea s fac ? întreb Ricky. ² Vrea s se omoare. ² Nu în eleg nimic, Mark, continu Ricky, i indu- i capul printre ierburi din dorin a de a vedea mai bine ce se-ntâmpl . ² Las capul jos. Vezi furtunul la? Ei, prin el gazele de e apament au s intre în ma in i au s -l omoare. ² Vrei s spui c se sinucide? ² Da. Am v zut o chestie de-asta mai demult, într-un film. B ie ii se ascunser i mai bine printre ierburile înalte din poian , r mânând cu ochii la bucata de furtun care se strecura pe fereastra ma inii; motorul torcea înceti or. ² Da' de ce vrea s se omoare? întreb Ricky. ² De unde vrei s tiu? Da', oricum, trebuie s facem ceva! ² Ai dreptate, hai s-o tergem dracului de aici. ² Nu înc . Mai stai un pic lini tit. ² Ba eu am plecat. N-ai decât s stai tu s -l vezi cum moare, dac vrei, eu n-am chef. Încerc s se ridice, îns Mark îl în fac de um r, obligându-l s r mân pe loc. Amândoi transpiraser de atâta încordare, iar Ricky gâfâia din greu. Tocmai atunci soarele se ascunse într-un nor. ² i cât are s dureze? întreb Ricky cu o voce tremurat . ² Nu prea mult, r spunse Mark, pornind de-a bu ilea spre ma in . R mâi locului, da? S nu faci vreo mi care, c - i ard un ut de nu te vezi!

² Da' ce vrei s faci, Mark? ² Stai aici! S tii c nu glumesc! Apoi se l s în jos i începu s se târasc pe coate prin buruieni. Iarba era uscat i înalt de o jum tate de metru. Mark tia c b rbatul din ma in nu-l putea auzi, îi era îns team c mi carea ierburilor l-ar fi putut tr da. Asta îl f cu s fie foarte atent s nu piard direc ia, strecurându-se ca un arpe pân sub portbagaj. Acolo, b iatul scoase cu mare grij furtunul de pe eava de e apament i îl l s s cad pe p mânt. Câteva secunde mai târziu, cei doi fra i erau din nou împreun , ascun i în ierburile dese i tufi urile de sub copac. Mark tia c , dac vor fi v zu i, puteau s dispar pe unde veniser înainte ca b rbatul cel rotofei s -i poat prinde. Pu tii a teptar cinci minute lungi cât o or . ² Ce zici, e mort? întreb Ricky în oapt , cu o voce slab i uscat . ² Nu tiu. Deodat portiera se deschise i b rbatul coborî din ma in . Plângând i îng imând cuvinte f r ir, merse cl tinându-se spre spatele limuzinei unde v zu furtunul c zut în iarb ; se aplec i îl fix din nou pe eava de e apament, înjurând de mama focului. Apoi d du la iveal o sticl de whiskey din care trase o du c zdrav n , privi s lbatic în jur i intr la loc în ma in , trântind portiera. B ie ii urm riser cu priviri îngrozite întreaga scen . ² E nebun de legat, murmur Mark. ² Hai s-o tergem de-aici, zise Ricky. ² Nu se poate! Dac reu e te s se omoare i noi suntem martori, putem s d m de tot felul de necazuri. ² P i, n-o s povestim nim nui ce-am v zut, ad ug Ricky, ridicându- i capul, gata de plecare. Haidem odat , Mark! ² Ba ai s stai aici! spuse Mark pe un ton autoritar, în f cându- i fratele de um r i for ându-l s se lipeasc de p mânt. Plec m atunci când spun eu! Ricky se porni pe plâns, iar Mark cl tin dezgustat din cap, dar nu- i lu ochii de la ma in . Of, fra ii tia mai mici nu sunt decât o pacoste pe capul omului. ² Termin ! strivi el între din i. ² Da' mi-e fric . ² Bine, bine. Atunci stai aici i nu te mi ca, okay? M ascul i? Nu te mi ca. i termin odat cu plânsul.

Apoi Mark î i relu pânda, preg tindu-se pentru înc un drum prin ierburile înalte din poian . ² Mark, las -l s moar , opti Ricky printre suspine. Dar fratele mai mare se mul umi s -l priveasc scurt peste um r, pornind apoi spre ma ina al c rei motor torcea mai departe; se târî de-a lungul urmei vechi prin iarba culcat u or la p mânt i f cu acest lucru atât de încet i cu atâta b gare de seam , încât pân i Ricky, care între timp uitase s mai plâng , abia de-l putea observa. Pu tiul st tea cu ochii lipi i de portiera din dreptul oferului, a teptându-se s-o vad deschizându-se i pe nebunul acela n pustindu-se asupra lui Mark; gândul acesta îl f cu s adopte pozi ia de start din cursele atletice, tocmai bun pentru o dispari ie rapid . Îl v zu pe Mark r s rind chiar sub bara din spate a ma inii i sco ând din nou, cu mare grij , furtunul de pe eava de e apament. Apoi iarba se plec u or, i Mark fu din nou al turi de el: gâfâia, era sc ldat în sudoare, dar un zâmbet ciudat îi juca pe buze. edeau amândoi pe vine, ca dou insecte gata s - i ia zborul, în timp ce urm reau ma ina. ² Ce facem dac iese iar din ma in ? întreb Ricky. i dac ne vede? ² N-are cum s ne vad . Dar dac vine încoace, ia-te dup mine. Disp rem de aici mai înainte ca el s fac m car un pas. ² P i, de ce nu plec m chiar acum? ² Încerc s -i salvez via a, okay? zise Mark, aruncându-i celui mic o privire aspr . Poate, i zic bine poate, c tipul are s în eleag c povestea nu merge i poate c se va hot rî s mai a tepte sau... tiu i eu. Ce-i atât de greu de în eles? ² P i e, pentru c omul sta e nebun. Dac e-n stare s se omoare atunci e-n stare s ne omoare i pe noi. Ce-i a a de greu de în eles? Deodat , portiera ma inii se deschise din nou i b rbatul cel rotofei porni cl tinându-se, morm ind i pufnind spre spatele limuzinei. Ridic furtunul c zut în iarb , nevenindu-i s - i cread ochilor, apoi î i roti încet privirea prin poian . Era transpirat i gâfâia puternic. M sur atent copacii din jur, lucru care îi f cu pe b ie i s se lipeasc i mai tare de p mânt. B rbatul înghe brusc, ca i cum ar fi în eles totul; iarba din dreptul portbagajului era u or culcat . Se aplec s-o examineze mai îndeaproape, dar în cele din urm se mul umi s pun la loc bucata de furtun pe eava de e apament i intr

repede înapoi în ma in . P rea s nu-i pese c cineva îl urm rea din spatele copacilor; tot ce dorea era pur i simplu s moar cât mai repede. În clipa urm toare, cele dou c p oare se i ir deasupra tufi ului, urm rind cu aten ie mi c rile b rbatului. Ricky era gata s-o ia la goan , Mark îns c zuse pe gânduri. ² Mark, te rog, hai s plec m de-aici, implora Ricky. Mai era un pic i tipul ne vedea; dac -i înarmat? ² Dac era, nu mai încerca figura cu furtunul! Ricky î i mu c buzele i se puse din nou pe plâns; niciodat nu reu ise s - i conving fratele de ceva. Dup înc un minut de a teptare, Mark începu s se foiasc . ² Mai încerc o dat i dac nici acum nu renun , plec m. Promit, okay? Ricky aprob f r nici o tragere de inim . Fratele mai mare porni erpe te prin iarba înalt ; cel mic î i terse lacrimile cu degete murdare. Cu ochii lipi i de parbriz, avocatul tr gea adânc aerul în piept, expirând apoi cât mai încet cu putin , doar-doar pre ioasele gaze d t toare de moarte îi vor p trunde în pl mâni i apoi în sânge. Un pistol înc rcat st tea cuminte pe scaunul de al turi. Dup ce mai lu o înghi itur bun de whiskey, b rbatul a ez cu grij sticla pe jum tate goal lâng arm . În sfâr it, inspir încet i adânc, preg tit s savureze gazul ucig tor. Oare va muri a a, pur i simplu? Oare îl va durea? Oare i se va face r u mai înainte de final? Biletul i flaconul de medicamente erau a ezate la vedere, lâng volan. B rbatul plângea i vorbea singur, a teptând ca gazele s - i fac dracului mai repede efectul, s nu mai fie nevoie de pistol. tia c este la , dar era foarte hot rât s mearg pân la cap t, i atunci prefera adulmecatul sta i plutirea spre moarte unui revolver înfipt în gur . Mai lu o gur , alcoolul îi arse din nou gâtlejul: da, în sfâr it, îi sim ea efectul. În curând totul se va termina i b rbatul î i zâmbi în oglind , fiindc , în sfâr it, reu ise; era pe moarte i, în fond, nici nu era un la , pentru c era nevoie de mult curaj ca s faci a a ceva! Plângând i morm ind cuvinte f r ir, tipul destup din

nou sticla de whiskey i b u cu l comie, alcoolul picurându-i în barb . tia c nu-i va duce nimeni dorul i cu toate c ar fi trebuit s -l îndurereze, acest gând îl lini tea. Mama lui fusese singura fiin de pe p mânt care-l iubise, dar ea murise cu patru ani în urm . Din prima c s torie, terminat dezastruos, avea o fiic pe care nu o v zuse de unsprezece ani; aflase îns c fata f cea parte dintr-o sect i c era la fel de nebun ca i maic -sa. Va fi o înmormântare modest , doar câ iva prieteni avoca i i, poate, unul sau doi judec tori, to i îmbr ca i în negru i plini de morg , în acordurile muzicii de org din capela aproape goal . Nimeni nu va v rsa o lacrim . A eza i la locurile lor, avoca ii î i vor privi din când în când cu ner bdare ceasurile, în timp ce preotul, necunoscut, va recita gr bit versetele destinate iubi ilor disp ru i care în timpul vie ii nu merseser niciodat la biseric . Va fi o chestie cât se poate de scurt , lipsit de dantel rii inutile. Biletul de lâng volan f cea cunoscut c defunctul dorise s fie incinerat. ² Hei! exclam tipul; în clipa în care ducea din nou la gur sticla de whiskey, observ prin oglinda retrovizoare mi carea suspect a ierburilor. Ricky v zu portiera deschizându-se mai înainte ca Mark s -i aud pocnetul. B rbatul cel gras â ni din ma in i o lu la fug spre locul unde z rise iarba mi cându-se: era congestionat la fa i morm ia furios cuvinte f r noim , însp imântat, Ricky se ridic în picioare i se sc p în pantaloni. Mark tocmai ajunsese lâng bara din spate a ma inii când auzi pocnetul portierei. O frac iune de secund r mase nemi cat, întrebându-se dac s se strecoare sub ma in sau nu, i ezitarea aceasta îl vârî în bucluc. În clipa în care se ridic , piciorul îi alunec pe iarb i tipul îl înh de um r. ² M ! Tic los mic ce e ti! strig el în timp ce mâna cealalt se înfipse în p rul b iatului. Tic los mic ce e ti! repet b rbatul, izbindu-l pe Mark de portbagajul automobilului. Pu tiul se zvârcoli ca un arpe, încercând s scape din strânsoare, dar o mân gras îl plesni puternic peste fa ,

potolindu-l pentru câteva clipe. O nou încercare de a se elibera, mai pu in violent decât prima, îi aduse înc o lovitur peste obraji. B iatul r mase cu privirea lipit de figura s lbatic de deasupra lui. Un chip cu ochii ro ii i umezi. Pe nas i pe b rbie i se prelingeau iroaie de lichid. ² Tic los mic ce e ti! mârâia întruna b rbatul cel gras. Când b iatul se lini ti, avocatul înfipse din nou furtunul în eava de e apament, apoi îl prinse pe Mark de gulerul bluzei, îl târî în dreptul portierei deschise i îl îmbrânci pe scaunul îmbr cat în piele neagr . Mark se ag ase cu toat puterea de mânerul u ii, c utând cu disperare s blocheze încuietoarea, dar b rbatul cel gras se pr v li al turi. Portiera se închise cu un pocnet i tipul url din r runchi: ² S nu te atingi de mâner! O nou lovitur , la fel de violent ca i cele dinainte, se ab tu peste ochiul stâng al copilului. Mark se chirci de durere, acoperindu- i ochii cu mâna, i izbucni în lacrimi: nasul i gura îl dureau îngrozitor, se sim ea ame it, iar în gur avea gust de sânge. i totu i, în ciuda suferin ei, putea s -l aud pe b rbatul de al turi plângând la rândul lui i mârâind cuvinte f r noim . Damful de whiskey îi p trundea în n ri; cu ochiul drept putea s - i z reasc blugii murdari în genunchi. Ochiul stâng începuse s se umfle. Lucrurile se încurcaser r u. Avocatul cel gras b u lacom din sticl , apoi îi arunc o privire furioas lui Mark care se f cuse covrig i tremura din tot trupul. ² Termin cu plânsul, zise el cu voce aspr . Mark î i trecu limba peste buze i sim i din nou gustul sângelui. Apoi începu s - i maseze umfl tura de deasupra ochiului lovit, încercând în acela i timp s - i calmeze respira ia. i pentru c tipul se r sti din nou la el cu acela i ÅTermin cu plânsul!µ, b iatul se str dui s - i potoleasc suspinele. Cu toate c ma ina era spa ioas , puternic i cu o bun izola ie fonic , Mark auzea undeva, departe, bâzâitul motorului. Arunc o privire speriat spre bucata de furtun ce sâsâia chiar în spatele oferului precum un arpe preg tit s atace. ² Dup p rerea mea, noi doi ar trebui s murim împreun ,

declar avocatul, rec p tându- i brusc st pânirea de sine. Ochiul stâng continua s se umfle i lucrul sta îl oblig pe b iat s se r suceasc mult ca s -l poat privi pe b rbatul a ezat lâng el, care acum îi p ru i mai gras decât înainte: avea o fa buc lat ca o lun plin , o barb deas i ni te ochi ro ii i str lucitori ca ai unui diavol. Mark încercase în zadar s se opreasc din plâns. ² L sa i-m s plec, v rog! implor el cu glas pierdut i buze tremur toare. Avocatul nu r spunse imediat; b u mai întâi o înghi itur de whiskey din sticla pe care nu o mai l sa din mân i abia dup aceea spuse: ² Regret, pu tiule, da' n-am ce- i face. Ai vrut s faci pe de teptul i s - i vâri nasul mic i murdar în treburile mele, nu? Prin urmare, eu cred c ar trebui s murim împreun . Okay? Doar tu i cu mine, prietene. S mergem în ara de Dincolo, s -l vizit m pe Vr jitor! A a c ... vise pl cute, pu tiule! În timp ce adulmeca aerul din ma in , Mark observ pistolul a ezat între ei. De i se for s priveasc în alt parte, ochii îi c zur din nou pe arm chiar în clipa în care vecinul lui avea iar de lucru la sticla cu whiskey. ² Ai vrea s pui mâna pe pistol, nu? întreb avocatul. ² Nu, domnule. ² Atunci de ce te ui i a a la el? ² Da' nu m uitam, domnule. ² Nu min i, pu tiule; dac m min i s tii c te-mpu c. Nu glumesc, sunt atât de furios c a putea s te împu c. Vocea b rbatului era cât se poate de lini tit , în ciuda lacrimilor care nu conteneau. Respira ia îi era greoaie. ² i-apoi, dac e s fim prieteni, trebuie s joci cinstit cu mine, pu tiule. tii doar c cinstea este un lucru foarte important. A a c te mai întreb o dat : vrei pistolul? ² Nu, domnule. ² Vrei s m împu ti? ² Nu, domnule. ² Mie nu-mi este fric de moarte, pu tiule, în elegi asta? ² Da, domnule, în eleg, dar eu nu vreau s mor. Trebuie s am grij de mama i de fratele meu mai mic. ² Ei, poftim, ca s vezi: un adev rat cap de familie! exclam avocatul în timp ce astupa sticla de whiskey. Apoi, cu o

mi care brusc , lu pistolul i îl vârî adânc în gur , f r ca în tot acest timp s -l scape din ochi pe b iat. La rândul s u, Mark îi urm rea fiecare mi care, sperând i temându-se în aceea i m sur c tipul va ap sa pe tr gaci. Acesta îns scoase arma din gur , o s rut i i-o ar t lui Mark, zicând aproape în oapt : ² tii, n-am tras niciodat cu chestia asta; am cump rat-o doar acum o or de la o cas de amanet din Memphis. Crezi c func ioneaz cum trebuie? ² L sa i-m s plec, v rog! ² Uite ce e, pu tiule, alege: ori î i zbor creierii i totul se termin într-o secund , ori te la i în seama gazului. Alege! Mark nu se mai uit la pistol. Adulmeca aerul, sim ind parc pentru o clip un miros ciudat. eava armei era foarte aproape de tâmpla lui. ² De ce face i toate astea? întreb el pe nea teptate. ² Ia nu te b ga unde nu- i fierbe oala, pu tiule! A a sunt eu, scrântit; î i convine r spunsul? Pusesem i eu totul la punct ca s am parte de o sinucidere lini tit i f r probleme, doar eu i furtunul meu i poate ceva pastile i o gur de whiskey. i f r s m deranjeze careva. Da' a trebuit s dau peste tine, tic los mic ce e ti! i zicând acestea, avocatul a ez pistolul cu grij , lâng coaps . Mark se porni iar s - i maseze cucuiul de pe frunte, dar observându- i mâinile tremurânde, i le vârî între genunchi. ² Peste cinci minute suntem mor i, anun avocatul, ducând înc o dat sticla la buze. Doar noi doi, amice; decol m spre ara Marelui Vr jitor. Ricky se hot rî în sfâr it s fac ceva. Din ii îi cl n neau i avea pantalonii uzi, dar cu toate acestea mintea i se pusese în mi care în timp ce se l s pe genunchi i coate, pornind târâ prin iarba înalt din poian . Portiera va zbura din â âni, iar tipul la nebun, care o fi fost el gras, da' se mi ca tare iute, o s r sar de niciunde i o s -l în face i pe el de guler, la fel ca pe Mark, i or s moar to i trei în ma ina aia lung i neagr . i totu i, pu tiul î i croia drum centimetru cu centimetru prin iarba deas .

Mark ridic înceti or pistolul, strângându-l tare cu amândou mâinile. Din cauza greut ii, arma tremura ca o frunz b tut de vânt pe m sur ce b iatul o ridica spre fa a avocatului cel gras; acesta, încântat de noua situa ie, se aplec pân când eava aduc toare de moarte îi ajunse la numai un centimetru de nas. ² Hai, pu tiule, trage! zise el, cu chipul luminat de pl cerea anticip rii. Hai, trage, i în felul sta eu am s mor, iar tu ai s fii din nou liber. Degetul lui Mark se lipi de tr gaci, iar b rbatul se apropie atât de mult încât prinse între din i eava pistolului. ² Trage! url el spre pu tiul îngrozit. Mark închise ochii, î i inu r suflarea i, cu mâinile încle tate pe patul armei, fu cât pe-aci s trag când avocatul îi smulse pistolul i ap s el însu i pe tr gaci. ip tul lui Mark r sun chiar în clipa în care fereastra din dreptul lui plesni în mii de buc ele, dar nu se împr tie. ² Hei, func ioneaz ! Uite c func ioneaz ! r cni avocatul ca un apucat, în timp ce b iatul se ghemui pe locul lui, acoperindu- i urechile cu palmele. Când Ricky ajunsese la numai trei metri de ma in , lini tea fu spart de un pocnet, urmat de ip tul lui Mark; fratele cel mic î i ascunse instinctiv capul în iarb . Apoi, când grasul se porni s zbiere cât îl ineau pl mânii, Ricky se sc p din nou pe el. Închise ochii, iar mâinile i se încle tar pe buruienile din preajm ; stomacul îl durea îngrozitor, inima îi b tea s -i sparg pieptul i î i sim ise trupul paralizat de pocnetul împu c turii. Lacrimile pornir singure:plângea pentru fratele lui mort, împu cat de un nebun. ² Termin dracului cu plânsul! M-am s turat s te aud smiorc indu-te! Ghemuindu-se i mai tare, Mark încerc din r sputeri s se potoleasc . Capul îi ardea de durere i avea gura uscat . Trebuia neap rat s se lini teasc i s încerce s ias din situa ia asta. i atunci î i aminti c v zuse o dat la televizor cum un nebun voia s sar de pe acoperi ul unei cl diri i

cum poli istul nu- i pierduse sângele rece i-i vorbise nebunului pân când îl convinsese s nu mai sar . ² De ce faci toate astea? întreb Mark, adulmecând aerul. ² Pentru c vreau s mor, r spunse lini tit b rbatul cel gras. ² De ce? veni iar întrebarea, în timp ce Mark privea atent orificiul mic, rotund i perfect t iat în geamul ferestrei de lâng um rul lui. ² Ai putea s -mi spui de ce pun copiii întotdeauna atât de multe întreb ri? ² P i tocmai pentru c sunt copii. Acum spune-mi de ce vrei s mori? repet Mark întrebarea i aproape c nu- i putu auzi propria voce. ² Uite ce e, pu tiule, peste cinci minute vom fi mor i, okay? Doar tu i eu, amice, vom pleca împreun spre ara B trânului Vr jitor, zise avocatul f r s r spund la întrebare, apoi b u pe îndelete din sticla aproape goal . Pu tiule, simt mirosul gazelor, tu nu? Of, Doamne, în sfâr it! Dar Mark era atent la altceva: atât cât îi permitea geamul plesnit al ferestrei, b iatul îl z rise în oglinda lateral a ma inii pe Ricky târându-se prin iarb i disp rând în tufele de lâng copacul lor. Mark închise ochii i spuse repede în gând o rug ciune. ² tii ceva, pu tiule? Îmi pare bine c e ti aici, pentru c , de fapt, nimeni nu vrea s moar singur. Spune-mi, cum te cheam ? ² Mark. ² Mark i mai cum? ² Mark Sway. (ÅD -i înainte cu vorba i poate c nebunul n-o s sar .µ) Dar pe dumneavoastr cum v cheam ? ² Jerome, da' po i s -mi spui Romey. A a îmi spun to i prietenii, i cum noi doi suntem acum foarte lega i unul de cel lalt, î i dau voie s -mi spui Romey. i cu asta basta cu întreb rile, pu tiule, okay? ² De ce vrei s mori, Romey? ² Am spus gata cu întreb rile. Spune-mi mai bine dac sim i i tu mirosul de gaze, Mark. ² Nu tiu, nu-mi dau seama. ² Ei, s tii c ai s -l sim i în curând. A a c ar fi bine s î i spui rug ciunea, îl sf tui Romey, relaxat de-acum, sprijinindu- i capul bovin de sp tarul scaunului i închizând

ochii. Nu ne-au mai r mas decât vreo cinci minute, Mark, a a c vrei s mai zici ceva? ad ug avocatul, inând în mâna dreapt sticla de whiskey i în cea stâng pistolul. ² Da, vreau s -mi spui de ce faci asta? întreb Mark, c utând în oglinda retrovizoare înc un semn din partea fratelui mai mic. Apoi trase scurt aerul pe n ri, dar nu sim i nici un miros ciudat. Precis c Ricky scosese furtunul de pe eava de e apament. ² Pentru c sunt i eu un avocat nebun, la fel ca mul i al ii, de-aia. M-au f cut al ii s înnebunesc. Câ i ani ai, Mark? ² Unsprezece. ² Ai b ut vreodat whiskey? ² Nu, r spunse sincer b iatul, i în clipa urm toare se trezi cu sticla în fa . ² Trage i tu o du c , îl îndemn Romey f r s deschid ochii. Mark lu sticla i încerc s descifreze eticheta, dar ochiul stâng îi era practic închis, urechile îi iuiau înc din cauza împu c turii i pur i simplu nu se putea concentra. Renun , i f r un cuvânt, puse sticla înapoi pe locul de unde o luase Romey. ² Murim, Mark, opti avocatul. B nuiesc c nu este deloc u or când ai numai unsprezece ani, da' asta-i situa ia i nu pot face nimic pentru tine. Vrei s mai zici ceva, fl c ule? Înainte s deschid gura, prin mintea lui Mark trecu fulger tor gândul c Ricky reu ise figura cu furtunul, c acum nu mai era nici un pericol de sufocare, c noul lui prieten pe nume Romey era un nebun beat i c unica lui ans de supravie uire era s - i foloseasc mintea i limba. Aerul din ma in era curat. B iatul respir adânc i- i f cu singur curaj. ² Cine te-a f cut s -nnebune ti? Romey r mase o clip pe gânduri, apoi hot rî c toat povestea devenise oarecum amuzant i pufni u or în râs. ² Hai, c -i bun ! E nemaipomenit! Sunt câteva s pt mâni de când am aflat ceva de care nimeni nu are habar; nimeni, cu excep ia clientului meu care, între noi fie vorba, este o javr . Vezi tu, Mark, avoca ii afl tot felul de chestii pe care nu au voie s le spun nim nui; totul este strict confiden ial, în elegi? Este exclus s spunem vreodat cuiva ce s-a-ntâmplat cu banii, cine se culc cu cine sau unde este

îngropat cadavrul, pricepi? perora avocatul, f când apoi o scurt pauz în discurs ca s poat trage aer în piept cu o enorm pl cere întip rit pe fa ; apoi se a ez mai comod pe scaun. Îmi pare r u c-a trebuit s te lovesc, ad ug el, încovoindu- i din nou degetul pe tr gaciul armei. Mark închise ochii i, oricât se str dui, nu reu i s simt nimic la auzul acestei declara ii. ² Câ i ani ai, Mark? ² Unsprezece. ² A, da, tiu, mi-ai mai spus. Eu am patru 'patru. Suntem amândoi prea tineri ca s murim, nu-i a a, Mark? ² Da, domnule. ² Numai c asta este ceea ce se va întâmpla, amice. Î i dai seama? ² Da, domnule. ² tii, într-o zi clientul meu a ucis un om i a ascuns cadavrul, iar acum vrea s m omoare i pe mine. Asta-i toat povestea, i din cauza ei am înnebunit. Ha! ha! E nemaipomenit, Mark, e minunat! Gânde te-te: eu, avocatul demn de toat încrederea, pot s - i spun ie, acum, când mai avem doar câteva secunde pân la marea c l torie, unde se afl cadavrul, cel mai faimos cadavru disp rut al momentului. E de necrezut! În sfâr it, pot s spun tot ce tiu. Hai c e al dracului de amuzant, Mark! exclam el, iar în ochii a inti i asupra lui Mark str lucea o bun dispozi ie pe cât de brusc pe atât de real . B iatului îns nu i se p rea hazliu i, oricum, el era preocupat de oglinda retrovizoare i de dispozitivul de blocare al u ii, aflat doar la câ iva centimetri distan ; iar mânerul portierei era înc i mai aproape. Romey se relaxa din nou i închise ochii, ca i când ar fi încercat din r sputeri s adoarm . ² Îmi pare r u de toate astea, pu tiule, îmi pare tare r u, da', cum spuneam, e pl cut s te am aici, lâng mine, zise avocatul, apoi a ez cu grij sticla de whiskey al turi de biletul de lâng volan i trecu pistolul în mâna dreapt , mângâindu-l u or. Mark încerc s nu observe degetul care atingea din când în când tr gaciul armei. ² Îmi pare sincer r u de toate astea, pu tiule. Spune-mi, câ i ani ai? ² Unsprezece. Da' m-a i mai întrebat de trei ori pân'acum.

² Taci din gur ! Eu simt deja efectul gazelor, tu nu? i termin dracului cu adulmecatul! Gazele astea n-au miros, cap p trat ce e ti! Dac nu f ceai pe de teptul, eu eram acum mort, iar tu te jucai bine mersi cu b ie ii. tii, în fond, e ti tare tâmpit, b iete. Nu atât de tâmpit pe cât î i închipui, î i zise Mark. Apoi, cu voce tare: ² Pe cine a ucis clientul dumneavoastr ? Romey rânji sarcastic, dar nu deschise ochii. ² Pe un senator al Statelor Unite. Uite c spun, spun tot, îmi v rs toat fierea. Cite ti ziarele, pu tiule? ² Nu. ² Nici nu m mir . E vorba de senatorul Boyette din New Orléans. tii, i eu sunt din ora ul la. ² i de ce a i venit în Memphis? ² La dracu', pu tiule! Da' e ti plin de întreb ri, dup câte v d. ² A a e, ave i dreptate. i de ce l-a omorât clientul dumneavoastr pe senatorul Boyette? ² Ei, ce atâtea Åde ceµ i Åcineµ? Da' tii c e ti o pacoste pe capul omului, Mark? ² tiu; tocmai de-asta, de ce nu m l sa i s plec? întreb b iatul cu ochii alergând de la oglinda retrovizoare la furtunul spânzurat deasupra banchetei din spate i înapoi. ² S-ar putea s te-mpu c pân la urm dac nu- i ii gura, zise în chip de r spuns avocatul, apoi î i propti b rbia în piept i continu . Clientul meu a omorât mul i oameni. Asta-i meseria lui, face parte din Mafia din New Orléans; i acum vrea s m omoare i pe mine. P cat de el, nu-i a a, pu tiule? I-am luat-o-nainte i-l l s m cu buzele umflate. Romey duse din nou sticla la gur i tot timpul cât b u nu- i lu ochii de la Mark. ² Ia gânde te-te, b iete, c , în chiar clipa asta, Barry- i (a a i se spune, c to i tipii tia din Mafia au porecle haioase) m a teapt într-o spelunc din New Orléans. Probabil c i-a adus i vreo doi prieteni cu el i c , dup o cin lini tit , mi-ar fi cerut s facem o mic plimbare cu ma ina ca s vorbim despre cazul lui, vezi Doamne, iar odat urca i în ma in ar fi scos cu itul, c de-asta i se spune Barry- i , i m-ar fi trimis direct în trecut. Pe urm s-ar fi descotorosit de cadavrul meu dolofan a a cum au f cut i cu senatorul Boyette i-n felul

sta New Orléans s-ar fi trezit cu înc o crim neelucidat . Numai c noi le-am luat-o înainte, nu-i a a, pu tiule? Le-am ar tat de ce suntem în stare. Discursul avocatului î i pierdea din ce în ce mai mult ritmul; pistolul se plimba neîncetat de-a lungul oldului dolofan, iar ar t torul mâinii drepte se odihnea mai departe pe tr gaci. ÅVorbe te, nu te opri!µ ² i de ce vrea tipul sta, Barry, s v omoare? ² Iar pui întreb ri? tii ceva, eu am început s plutesc, tu nu? ² Ba da. E o senza ie pl cut . ² P i, din mai multe motive. Mai bine închide ochii, pu tiule, i f - i rug ciunea. Mark urm ri atent mi carea neîntrerupt a pistolului, apoi î i mut privirea la încuietoarea u ii. Apoi î i atinse încet fiecare deget de la picior cu degetul corespunz tor de la mân , ca atunci când înv ase s numere la gr dini , i coordonarea fu perfect . ² Deci, unde este cadavrul? Romey d du din cap, pufni zgomotos, dar vocea îi era doar un murmur când r spunse. ² Unde este cadavrul lui Boyd Boyette? Grea întrebare. tiai c este primul senator federal asasinat chiar în propriul birou? Asasinat de scumpul meu client Barry- i Muldanno, care i-a tras patru gloan e în cap i pe urm a ascuns cadavrul. i dac nu exist cadavrul, nu exist nici caz penal. În elegi, pu tiule? ² Nu prea. ² Da' de ce nu mai plângi, pu tiule, c acum câteva minute plângeai de mama focului? Nu mai e ti speriat? ² Ba da, sunt speriat, i a vrea s plec de-aici. Îmi pare r u c vre i s muri i, dar eu trebuie s am grij de mama. ² Emo ionant, absolut emo ionant. i-acum termin cu flec reala. Vezi tu, b iete, ca s dovedeasc crima, federalii au nevoie de un cadavru. Iar Barry este singurul lor suspect pentru c el chiar este autorul crimei i, de fapt, federalii tiu asta. Dar au nevoie i de cadavru. ² Bine, dar unde e cadavru' la? În clipa aceea, soarele se ascunse într-un nor negru i poiana se întunec . Romey plimb înceti or pistolul de-a

lungul piciorului, ca i cum ar fi vrut s -l avertizeze pe Mark s nu fac nici o mi care pripit . ² i nu este nici pe departe cel mai de tept derbedeu pe care s -l fi întâlnit în via a mea. El crede c este un geniu, da' în realitate tipul e-un tâmpit. ÅBa tu e ti tâmpitul, î i zise Mark, un tâmpit care st aici, în ma ina asta în care intr nenorocitul la de furtun prins de eava de e apament.µ ² Cadavrul se afl sub barca mea. ² Sub barca dumneavoastr ? ² Chiar a a. tii, tipul se gr bea, eu nu eram pe vremea aceea în ora , a a c scumpul meu client a îngropat cadavrul la mine acas , în betonul proasp t turnat pentru garaj. i tot acolo e i acum, dac po i s crezi a a ceva. FBI-ul a excavat jum tate din New Orléans încercând s dea de el, dar nu le-a venit ideea s caute i la mine acas . Da' mai tii, poate c pân' la urm Barry nu-i chiar atât de prost. ² i când v-a spus clientul dumneavoastr ce-a f cut? ² M-am s turat de întreb rile tale, pu tiule. ² S ti i c acum chiar a vrea s plec. ² Taci din gur . Gazele î i fac efectul i noi suntem deja pleca i, pu tiule, zise avocatul, sc pând în sfâr it pistolul din mân . Bâzâitul monoton al motorului p rea f r sfâr it. Mark privi pe rând orificiul f cut de glon în geamul ma inii, milioanele de cr p turi fine i întortocheate care porneau din el i chipul ro u pe care se deta au genele grele ce tiveau pleoapele. Urm un pufnit sau un sfor it, era greu de spus, i capul avocatului se l s mult în jos. Tipul era pe cale s adoarm ! Mark îi urm ri cu aten ie mi c rile din ce în ce mai regulate ale pieptului solid i- i d du seama ce se întâmpl ² doar îl v zuse pe fostul lui tat f când acela i lucru de sute de ori pe vremea când locuiau împreun . Mark r sufl adânc. Încuietoarea are s fac zgomot i-apoi pistolul era prea aproape de mâna lui Romey. Stomacul lui Mark se strânse de durere, iar picioarele i se înmuiar cu totul. Chipul cel ro u scotea un sunet t r g nat i puternic, i Mark tiu c asta era singura lui ans . Încet, cumplit de încet, întinse un deget tremur tor spre dispozitivul de blocare

a u ii. Ochii lui Ricky erau acum aproape la fel de usca i ca i gura, în schimb blugii îi erau uzi leoarc . St tea acolo, sub coroana protectoare a copacului, departe de tufi uri, de iarba înalt i de ma in . Trecuser cinci minute îngrozitor de lungi de când scosese furtunul de pe eava aia blestemat , de când auzise împu c tura. Cu toate acestea, tia c fratele lui tr ia înc , pentru c , adunându- i tot curajul de care era în stare, se furi ase în spatele copacilor care m rgineau poiana pân când reu ise s z reasc cre tetul blond al lui Mark, agitându-se în untrul uria ei ma ini negre. Asta îl f cuse s nu mai plâng , ci s se roage lui Dumnezeu din tot sufletul. i pe când st tea a a, chircit pe bu teanul care fusese Åal lorµ, cu sufletul zvâcnind de durere pentru fratele lui, portiera din dreapta oferului zbur în l turi i Mark â ni afar din ma in . Când v zu b rbia avocatului proptindu-se în pieptul gras i-i auzi sfor itul puternic, Mark î i zise c era momentul s ac ioneze; a a c trânti pistolul la podea cu mâna stâng , iar cu cea dreapt deschise u a, împingând-o apoi cu um rul. Un sfor it sonor fu ultimul lucru pe care-l auzi în timp ce se rostogolea prin iarb . Travers apoi în goan poiana i în numai câteva secunde se afla lâng Ricky, care urm rise îngrozit toat scena. A tept cu r suflarea t iat s -l vad pe avocat venind în urma lui, abia inându-se pe picioare i cu arma în mân , dar totul r m sese nemi cat; portiera din dreapta continua s fie deschis , motorul continua s toarc monoton, eava de e apament continua s fie lipsit de furtunul bucluca . Abia atunci Mark reu i s respire normal i s - i priveasc fratele mai mic. ² Eu am scos furtunul, zise Ricky cu o voce ascu it , printre suspine. Mark, mult mai lini tit acum, nu-i r spunse, ci se mul umi s dea aprobator din cap. Între ei i ma in era acum o distan de vreo cincisprezece metri i în cazul în care Romey s-ar fi trezit, pu tii ar fi putut s dispar imediat printre

copaci, f r ca acesta s -i z reasc m car. ² Mark, mi-e fric , hai s plec m de-aici, se auzi din nou vocea pi ig iat de team a celui mic. ² Mai stai pu in, r spunse Mark, în timp ce studia atent ma ina în fa a lor. ² Haide, Mark. Hai s plec m. ² i-am spus c mai st m pu in. Atunci Ricky î i întoarse i el privirea spre ma in . ² A murit? ² Nu, nu cred. Prin urmare, tipul tr ia i avea i pistolul la el, i era din ce în ce mai evident c frate-s u nu mai era speriat i c în mintea lui se cocea ceva. ² S tii c eu plec, morm i Ricky, dându-se un pas înapoi. Vreau acas . Dar Mark nu f cu nici o mi care; se mul umea s studieze, calm, ma ina. ² Mai stai pu in, zise el f r s -l priveasc pe cel mic, iar vocea î i rec p tase tonul autoritar. A a c Ricky se a ez pe bu tean i- i sprijini mâinile pe genunchi, a teptând. Mark scoase o igar din buzunarul de la piept, o aprinse, trase adânc fumul în piept, trimi ându-l apoi spre ramurile de deasupra capului. Abia acum observ Ricky umfl tura de la ochiul stâng. ² Ce-ai p it la ochi? Mark î i mas u or ochiul învine it i cucuiul de pe frunte. ² Tipul m-a pocnit de vreo dou ori. ² Nu prea arat bine. ² Totu' e-n regul . i vrei s tii ce-am s fac? întreb Mark i continu f r s a tepte vreun r spuns. Am s m duc i am s înfig furtunul în eava aia de e apament. Am s fac asta pentru nenorocitul la. ² S tii c e ti mai nebun decât el. Glume ti, nu-i a a, Mark? Mark continua s puf ie ostentativ. Deodat , u a din dreptul oferului s ri într-o parte i Romey n v li afar , agitând pistolul i strigând cuvinte f r ir. Merse cl tinându-se spre spatele ma inii i descoperi înc o dat furtunul atârnat inofensiv în iarb , ceea ce îl f cu s strige tot felul de înjur turi obscene c tre cer. Mark se lipi de p mânt i-l inu strâns pe Ricky lâng el.

Romey se r suci în loc i privi atent copacii ce înconjurau poiana. Apoi începu iar s blesteme i s plâng în hohote. P rul i haina cea neagr îi erau n cl ite de sudoare. Avocatul continua s se învârt în jurul portbagajului, vorbind de unul singur, suspinând i ipând spre copacii din preajm . Apoi se opri brusc i- i coco trupul pachidermic pe capota portbagajului, se trase înapoi pân când atinse cu spatele geamul lunetei i î i întinse picioarele butuc noase înainte. Pierduse un pantof. Cu o mi care aproape de rutin , î i vârî eava pistolului în gur . Privirea s lbatic a ochilor înro i i de-atâta plâns se opri o clip pe trunchiul copacului lâng care erau ascun i cei doi b ie i. În sfâr it, avocatul închise ochii i ap s pe tr gaci. 2 Pantofii erau din piele de rechin, iar ciorapii de m tase de culoarea florilor de vanilie se mulau pl cut pe gambele destul de p roase ale celui cunoscut sub numele de Barry Muldanno, sau Barry- i , sau pur i simplu i , cum îi pl cea lui s - i spun . La prima vedere, costumul verde închis avea ceva ce-l f cea s semene cu pielea de opârl , sau de iguana, sau de alt reptil scârboas ; dar de aproape se vedea c este de fapt poliester pur. Jacheta avea pieptul dublu plin de nasturi de sus pân jos, îmbr cându-i frumos trupul bine f cut, fo nind pl cut în timp ce Barry mergea an o spre telefonul public aflat în spatele restaurantului. Nu era un costum ip tor, ci numai b t tor la ochi. Cei din jur ar fi putut s -l ia drept un importator de droguri sau drept un bookmaker nu prea curat din Las Vegas, ceea ce lui i îi convenea de minune pentru c îi pl cea ca lumea s -l observe i s vad succesul întip rit pe chipul lui. De fapt, se a tepta ca oamenii s -l priveasc cu team i s se fereasc din calea lui. P rul negru i des, împodobit cu câteva fire argintii i bine impregnat cu gel, era strâns într-o coad de cal de toat frumuse ea care îi ajungea exact pân la gulerul hainei. Piept n tura aceasta era rezultatul unor ore bune de eforturi. Lobul urechii stângi era împodobit cu obligatoriul cercel cu diamant. La încheietura mâinii stângi atârnau o br ar fin de aur i un ceas Rolex cu diamante, în timp ce la mâna

dreapt zorn ia u or un alt l n i or de aur. Filfizonul se opri în fa a telefonului aflat în micul hol de lâng toalete i privi iute în jur. Privirea aceea rea, c utând ceart , l-ar fi f cut pe orice om normal s - i piard cump tul. Ochii negri ca t ciunele erau atât de apropia i unul de cel lalt, încât cei care-l priveau mai mult de dou secunde ar fi putut jura c Barry este sa iu, ceea ce ar fi fost complet fals. O me de p r negru îi str b tea fruntea de la o tâmpl la alta, trecând peste cuta adânc de deasupra nasului lung i ascu it. Cearc nele maronii de sub ochi spuneau întregii lumi c tipului îi pl cea s pileasc i s tr iasc via a din plin. i era îndr gostit de propriii lui ochi. De altfel erau de-a dreptul legendari. Barry form repede num rul de la biroul avocatului i începu s vorbeasc f r s mai a tepte vreun r spuns: ² Alo, sunt Barry! Unde este Jerome? Trebuia s ne întâlnim aici de mai bine de patruzeci de minute. Unde este, l-a i v zut ast zi? Nici vocea lui Barry- i nu era ceea ce se chema o voce pl cut ; avea rezonan a amenin toare a gangsterului de succes din New Orléans care rupsese multe bra e la via a lui i care nu s-ar fi dat în l turi s mai rup unul dac îi st teai prea mult în cale sau dac nu-i r spundeai suficient de repede la întreb ri. Avea o voce grosolan i arogant , care intimida orice ascult tor. A a c biata secretar aflat la cel lalt cap t al firului, care cuno tea foarte bine i vocea, i ochii, i costumele lucioase, i coada de cal dat din bel ug cu gel, înghi i în sec de câteva ori, r sufl adânc, îi mul umi lui Dumnezeu c tipul nu venise chiar la birou, pentru ca în cele din urm s -l informeze pe domnul Muldanno c domnul Clifford plecase de la birou pe la ora nou în aceast diminea i c de atunci nimeni nu mai tia nimic de el. i trânti telefonul în furc i porni ca o furtun pe hol, dar, pe m sur ce se apropia de salonul din ce în ce mai aglomerat, reu i s - i recapete sângele rece i mersul cel an o . Ceasul ar ta ora cinci dup -amiaz i restaurantul începea s se umple. Barry dorise numai s bea ceva i s cineze împreun cu avocatul s u ca s poat discuta în lini te despre aiureala în care nimerise. Doar atât. Federalii erau pe faz , ascultau i supravegheau. Jerome înnebunise de-a binelea, iar acum o

s pt mân îi spusese lui Barry c tipii îi puseser microfoane în birou i-i propusese s se întâlneasc în restaurantul sta ca s scape de urechile indiscrete. Trebuia neap rat s stea de vorb cu el. De cincisprezece ani încoace, Jerome îi ap rase pe cei mai faimo i gangsteri din New Orléans; era un tip iret i corupt pân în m duva oaselor, gata oricând s -i cumpere pe to i cei care puteau fi cump ra i, care mergea la b utur cu judec torii i se culca cu amantele lor, care îi mituia pe poli i ti i îi amenin a pe jura i, care inea trena politicienilor, contribuind financiar la campaniile acestora dac era solicitat. Jerome cuno tea foarte bine mecanismul social i ori de câte ori un neispr vit plin de bani avea nevoie de ajutor la New Orléans, g sea imediat drumul spre biroul lui W. Jerome Clifford, avocat i consilier juridic. Iar în biroul cu pricina g sea un prieten loial, asemenea unei flori r s rite din noroi. Cazul lui Barry era totu i altceva. Era o chestie teribil , care se agrava pe m sur ce trecea timpul. Doar o lun îi mai desp r ea de data procesului care se profila amenin tor, ca o adev rat execu ie. Era a doua oar când Barry trebuia s fac fa unei acuza ii de omucidere. Prima oar fusese pe vremea când Barry avea doar optsprezece ani; atunci un procuror local încercase s dovedeasc , folosindu-se de un martor extrem de slab, c Barry îi t iase degetele i beregata unui Åcolegµ de meserie. Dar unchiul lui Barry, un membru al Mafiei respectat i uns cu toate alifiile, împ r ise bani unde trebuie i a a se întâmpl c juriul nu putu hot rî asupra verdictului. Ceva mai târziu, Barry isp i o pedeaps de doi ani pentru gangsterism într-o închisoare federal , foarte pl cut de altfel. Bineîn eles c unchiul l-ar fi putut salva i-atunci, dar la data respectiv nepotul avea deja dou zeci i cinci de ani, adic vârsta optim pentru o scurt încarcerare; f cea frumos la dosar, iar familia era cât se poate de mândr de progenitura ei. Ap rarea fusese asigurat de Jerome Clifford i dup proces cei doi r m seser prieteni. La bar îl a tepta un pahar cu sifon i l mâie pentru c Barry se hot râse s mai a tepte cu alcoolul; nu- i putea permite s -i tremure mâinile tocmai acum. Din când în când î i studia chipul în oglinda barului, i de fiecare dat constata c persoana lui treze te interesul unuia

sau altuia din clien ii prezen i la ora aceea în local; i pe bun dreptate, c ci la data respectiv , Barry era eroul celui mai celebru caz de omucidere din ar . La numai patru s pt mâni distan de data procesului, fotografia lui umplea paginile tuturor ziarelor, a a c era normal s fie recunoscut. Procesul urma s fie ceva cu totul special pentru c victima fusese senator i dup cum mergea vorba era deocamdat singurul senator asasinat în timpul execut rii mandatului. Confruntarea era deci impresionant : Statele Unite ale Americii împotriva lui Barry Muldanno. Era de la sine în eles c absen a cadavrului ridica probleme teribile pentru Statele Unite ale Americii: nu tu cadavru, nu tu rapoarte patologice sau balistice, nu tu fotografii îngrozitoare de fluturat în fa a celor prezen i în sala tribunalului i mai ales în fa a jura ilor. Totul ar fi mers foarte bine dac Jerome Clifford n-ar fi început s se poarte foarte straniu în ultima vreme: disp rea pe nea teptate, ca ast zi de exemplu, nu mai trecea pe la birou, întârzia cu regularitate la tribunal, nu mai r spundea la telefon, bolborosea mereu cuvinte f r noim i începuse s bea prea mult. El, care fusese întotdeauna tenace i lipsit de scrupule, pierduse acum orice leg tur cu realitatea, i lumea începuse s vorbeasc vrute i nevrute. Adev rul era c Barry voia s - i angajeze un alt avocat. Barry avea nevoie de timp, cum îns , din p cate, pân la proces nu mai erau decât patru s pt mâni am râte, orice amânare ar fi fost binevenit . De ce oare se mi c atât de repede justi ia doar atunci când nu este cazul? Toat via a lui avusese de-a face cu legea, a a c v zuse de-a lungul timpului cazuri care se întinseser pe ani i ani de zile. Chiar unchiul lui fusese la un moment dat implicat într-un proces în care guvernul renun ase la ac iune dup trei ani de lupt istovitoare. Da' nu, pentru el a a ceva nu putea s se întâmple; pentru el procesul trebuia s înceap dup numai ase luni de la inculpare! Lipsa asta de fair-play era de-a dreptul strig toare la cer. Ei, i în toat nenorocirea asta, pe Romey îl apucaser pandaliile, a a c trebuia neap rat s -l înlocuiasc . Ce-i drept, în dosarul federalilor erau vreo dou -trei bâlbâieli. De exemplu, absen a oric rui martor. Se putea construi o acuza ie, s i se g seasc i un mobil al crimei, nimeni îns , absolut nimeni, nu fusese de fa când se

întâmplase toat povestea. Omul nostru tia c federalii puseser gheara pe un informator cam slab de înger i cam mincinos care mai mult ca sigur c avea s fie f cut zob în timpul interogatoriului, dac mai apuca procesul. Federalii îl ineau ascuns. Barry îns avea un avantaj pur i simplu minunat: cadavrul acela mititel al lui Boyd Boyette, care putrezea pe îndelete i ne tiut de nimeni îngropat în ciment. Ori f r cadavru, venerabilul Roy nu va putea ob ine condamnarea. La gândul acesta, Barry surâse satisf cut i f cu cu ochiul în direc ia unor blonde oxigenate a ezate la o mas aproape de u . De când cu inculparea asta, femeile nu-i mai d deau pace: devenise celebru. Ei, da, venerabilul Roy avea un dosar ubred, e-adev rat, îns lucrul acesta nu-l împiedica defel s - i continue predicile patetice în fa a camerelor de luat vederi, discursurile pompoase despre o justi ie rapid i interviurile l ud roase date oric rui ziarist suficient de plictisit ca s încerce s se distreze luându-l la întreb ri. Era un procuror federal foarte pios, cu voce unsuroas i pl mâni t b ci i, nutrind ambi ii politice absolut nesuferite i r cnind p reri asurzitoare în leg tur cu orice subiect. Avea chiar i un reprezentant de pres , suflet am rât i extenuat de atâta munc , a c rui principal sarcin era aceea de a-l ine permanent pe procuror în lumina reflectoarelor, în a a fel încât într-o bun zi chiar marele public s fie cel care s îi cear s - i serveasc ara ca membru al Senatului Statelor Unite. i de acolo numai bunul Dumnezeu tia unde ar mai fi putut ajunge venerabilul Roy. Amintirea oribil a lui Roy Foltrigg fluturând inculparea în fa a camerelor de luat vederi i urlând tot felul de preziceri ditirambice despre binele triumf tor îl f cu pe i s sf râme cu o mi care spasmodic cubul de ghea din pahar. Este adev rat îns c în cele ase luni scurse de la momentul inculp rii nici venerabilul Roy, nici aliatul lui, adic FBI-ul, nu reu iser s g seasc cadavrul lui Boyd Boyette. i asta cu toate c îl urm riser pe Barry zi i noapte ² de fapt, chiar i acum tipii erau probabil undeva în strad , urm rind cu aten ie intrarea în restaurant, de parc ar fi avut de-a face cu un imbecil care, dup cin , avea s simt dorin a de neînfrânt de a merge s contemple cadavrul doar a a, de-al dracului. i când te gânde ti c mituiser toate haimanalele care se pretinseser a fi bine informate. C secaser lacuri i b l i i

dragaser râuri; c ob inuser mandate de perchezi ie pentru nenum rate cl diri i antiere din ora i cheltuiser o avere pe buldozere i alte chestii de-astea. Cadavrul lui Boyd Boyette era îns la Barry care ar fi vrut s -i schimbe ascunz toarea; numai c venerabilul Roy i hoarda lui de îngeri st teau neobosi i la pând , a a încât mi carea devenea imposibil . Trecuse mai bine de o or de când ar fi trebuit s se întâlneasc cu Clifford i acesta nu- i f cuse înc apari ia. Dup ce b u dou pahare de sifon cu l mâie i le f cu de câteva ori cu ochiul blondelor de al turi, Barry se hot rî brusc s plece, blestemând în gând tagma avoca ilor în frunte cu avocatul lui propriu i personal. Adev rul este c avea nevoie de un alt avocat, unul care s -i r spund la telefon, s vin la întâlniri i s fie în stare s g seasc ni te jura i care s poat fi cump ra i. De fapt, avea nevoie de un avocat adev rat! i mai avea nevoie i de o amânare sau de orice alt tertip care s încetineasc ritmul sta nebun i s -i permit s se gândeasc mai bine. Î i aprinse o igar i porni s se plimbe încet pe Magazine, între Canal i Poydras, prin aerul greu al nop ii. Biroul lui Clifford era la numai patru str zi distan . Avocatul lui voia un proces rapid! Doamne, ce tâmpit! Nimeni, niciodat , nu putea s doreasc un proces rapid; nimeni în afar de W. Jerome Clifford care îi explicase acum trei s pt mâni cât de necesar era ca totul s se termine cât mai repede, pentru c f r cadavru dosarul era sub ire. Ori dac mai a teptau mult, s-ar fi putut ca tipii s dea de cadavru i, cum Barry era un suspect perfect, cum senza ionalul asasinatului aducea o presiune extraordinar asupra acuz rii i cum Barry f ptuise de fapt asasinatul i era al dracului de vinovat, atunci necesitatea unui proces imediat devenea evident . Ei, ra ionamentul sta îl ocase pur i simplu pe Barry- i care se certase îngrozitor pe chestia asta cu Romey chiar în biroul acestuia; iar de-atunci, între ei doi lucrurile nu mai st tuser niciodat la fel ca înainte. La un moment dat, în timpul certei lor de acum dou s pt mâni, pe Barry îl luase gura pe dinainte i se l udase c nimeni nu are s g seasc vreodat cadavrul senatorului, doar era expert în asemenea afaceri. Boyette disp ruse destul

de repede i acum se odihnea în pace i în siguran , departe de Roy i de federali. ² Deci unde este cadavrul? întrebase Clifford. ² Sunt sigur c nu vrei s afli, replicase Barry. ² Ba bine c nu. Toat lumea vrea s afle asta. Hai, Barry, d -i drumul dac te in curelele. ² Ascult -m ce- i spun: tu de fapt nu vrei s afli chestia asta. ² Hai, Barry, spune-mi. ² S tii c n-are s - i plac ce-ai s auzi. ² Spune! Barry arunc igara i aproape c izbucni în râs; n-ar fi trebuit s -i spun lui Jerome Clifford adev rul. Fusese o pornire copil reasc , dar totu i inofensiv . În fond, Clifford era demn de toat încrederea, i faptul c Barry nu-i spusese totul de la început îl afectase vizibil; doar era la fel de tic los i de hâr it în rele ca i clien ii lui, iar dac ace tia erau p ta i de sânge, ei bine, Jerome Clifford voia s vad petele cu ochii lui. ² Î i aminte ti în ce zi a disp rut Boyette? întrebase Barry. ² Fire te c da, pe 16 ianuarie. ² Î i mai aminte ti unde erai tu pe 16 ianuarie? Înainte de a r spunde, Romey studiase atent calendarul de birou. ² La schi, în Colorado. ² Iar eu î i cam luasem casa cu împrumut? ² Mda, trebuia s te întâlne ti cu nevasta nu tiu c rui doctor. ² Exact. Cu diferen a c ea n-a putut s vin , a a c l-am dus pe senator acolo. La auzul acelei nout i, Romey înghe ase, privindu- i clientul cu gura c scat . ² L-am adus în portbagaj i l-am l sat acolo, continuase Barry. ² Unde adic ? insist Romey, nevenindu-i s - i cread urechilor. ² În garaj. ² Min i. ² Sub barca aia pe care n-ai mai mi cat-o din loc de zece ani de zile. ² Min i. U a biroului lui Clifford era încuiat . Barry o zgâl âi, apoi

trase câteva înjur turi în dreptul ferestrei. Î i aprinse o nou igar i î i întoarse privirea spre parcarea din apropiere, în c utarea Lincolnului cel negru. Are s -l g seasc el pe gr sanul la nenorocit, chiar de-ar fi s alerge pentru asta toat noaptea. Barry avea la Miami un prieten care fusese odat inculpat pentru trafic de droguri i care avusese un avocat foarte bun: tipul reu ise s tot ob in amân ri timp de doi ani i jum tate, pân când judec torul î i pierduse r bdarea i impusese procesul. Apoi, cu o zi înainte de alegerea juriului, prietenul î i omorâse cu mâna lui avocatul cel grozav ceea ce îl f cu pe judec tor s acorde o nou amânare. În cele din urm procesul nu a mai avut loc. Prin urmare, dac Romey deceda subit, atunci procesul avea toate ansele s fie amânat luni, poate chiar ani de zile. 3 Ricky dibui c rarea îngust pe care o folosiser la sosire i o lu la fug printre buruienile cât el de înalte. ² Ricky! Hei, Ricky, a teapt -m ! strig Mark, aruncând apoi o ultim privire omului de pe ma in , care r m sese cu pistolul înfipt între buze. inea ochii pe jum tate deschi i, i o dat sau de dou ori zvâcni din c lcâie. ² Ricky! strig din nou Mark, pornind în fug spre poteca ascuns în iarb . În fa a lui, Ricky alerga într-un mod foarte ciudat, cu bra ele atârnând epene de-a lungul trupului, îndoit din talie; de i se poticnea la fiecare pas, pu tiul reu ea s se îndep rteze. Atunci, cu un ultim efort, Mark îl ajunse din urm i, prinzându-l de umeri, îl r suci în loc; Ricky, ascult -m ! Totul este în ordine. Dar Ricky p rea s nu-l aud ; paloarea pielii i privirea fix a ochilor str lucitori îl f ceau s semene cu o persoan aflat sub hipnoz sau c zut în trans ; respira ia gâfâit îi era din când în când întrerupt de un geam t dureros i monoton; din ii încle ta i nu l sau s scape nici un cuvânt. La atingerea fratelui mai mare se smuci într-o parte, apoi î i relu fuga domoal , f r s -i pese de buruienile care-i biciuiau fa a. Cei doi b ie i traversar albia secat a unui pârâia i se îndreptar spre cas .

Copacii se r reau chiar în dreptul gardului ubred de scânduri care înconjura aproape tot cartierul de rulote. Doi b ie ei se distrau aruncând cu pietre într-un ir de cutii goale de conserve aliniate pe capota unei rable. Ricky începu s alerge mai repede i, odat ajuns în dreptul gardului, se strecur printre dou scânduri, apoi s ri peste un an i â ni printre dou rulote drept în mijlocul str zii. R mas ceva mai în urm , Mark asculta îngrozit geam tul tot mai puternic i respira ia tot mai grea a fratelui mai mic. Rulota de trei metri i jum tate l rgime i aproape optsprezece metri lungime ce apar inea familiei Sway era parcat pe East Street împreun cu alte patruzeci de Åcaseµ asem n toare. North Street, South Street i West Street f ceau i ele parte din Tucker Wheel Estates; toate cele patru str zi se încol ceau i se încruci au de mai multe ori, formând un adev rat labirint în miniatur . De fapt, era un cartier foarte decent, cu str zi destul de curate, cu câ iva copaci, nenum rate biciclete i vreo dou -trei ma ini abandonate. Denivel rile împiedicau ma inile s circule prea repede, iar poli ia ap rea prin preajm ori de câte ori muzica dat la maximum sau zgomotul prea puternic ajungeau la urechile Domnului Tucker. Familia acestui domn era proprietara terenului i a mai tuturor rulotelor din cartier, inclusiv cea de la num rul 17 de pe East Street, închiriat de Dianne Sway pentru dou sute optzeci de dolari pe lun . Ricky intr alergând în cas i se trânti pe canapea. La prima vedere ai fi zis c plânge, dar pe obraji nu era nici urm de lacrimi. Copilul se f cu ghem pe canapea, ca i cum i-ar fi fost frig, apoi încet, încet de tot, începu s - i sug degetul mare de la mâna dreapt . Mark, care urm rise scena cu sufletul la gur , se apropie de el i-l scutur cu blânde e de um r: ² Ricky, vorbe te, spune ceva; trebuie s -mi spui ceva, omule, okay? Ricky, totul e okay! Dar Ricky nu-l auzea; st tea cu ochii închi i i î i leg na trupul mic i firav, sugându- i tot mai tare degetul de la mâna dreapt . Mark privi în jur i, surprins, î i d du seama c nimic nu se schimbase în timpul absen ei lor de aproape o or . Doar o or ! Doamne Dumnezeule, parc trecuser zile întregi de când plecaser de-acas . În lumina palid a înser rii ce p trundea

prin ferestre, c r ile i caietele lor de coal st teau a ezate cumin i, ca de obicei, pe masa din buc t rie; biletul pe care îl l sa mama în fiecare zi era pe bufet, lâng telefon. Sfâr it de sete, Mark d du drumul la robinet, umplu cu ap o cea c aflat la îndemân , apoi, cu ochii pierdu i pe fereastr , începu s soarb din lichidul rece i r coritor. Un zgomot ciudat îl f cu s - i întoarc privirea spre fratele cel mic: pu tiul î i sugea degetul mai-mai s -l rup . Mark v zuse o dat , la televizor, ni te copii din California care r m seser cu ticul sta dup un cutremur de p mânt i care, dup un an de zile de tratament, nu erau deloc vindeca i. Marginea ce tii atinse un punct sensibil de pe buz i Mark î i aminti de sângele care-i cursese. Asta îl f cu s alerge în baie i s se priveasc atent în oglind : pe frunte, chiar la r d cina p rului, r s rea un cucui mititel i destul de greu de observat, ochiul stâng era groaznic de umflat, iar buza inferioar murdar de sânge îi zvâcnea de durere. Adev rul este c , de nenum rate ori, ar tase mult mai r u dup diverse b t i la coal ; nu era el tipul care s poat fi doborât numai cu atât. Lu din frigider un cub de ghea i îl puse pe umfl tura de sub ochi, apoi se apropie de canapea, privindu- i cu mult aten ie fratele: Ricky adormise. Ceasul ar ta cinci i jum tate dup -amiaza, or la care mama lor trebuia s vin acas dup o zi de munc obositoare i lung la fabrica de becuri. Urechile lui Mark iuiau i acum din cauza împu c turilor i a loviturilor primite din partea r posatului s u prieten domnul Romey, dar asta nu-l împiedica s gândeasc , în timp ce continua s - i maseze, încet i cu grij , ochiul umflat. Dac nu suna la 911, s-ar fi putut s treac zile întregi pân când cineva s descopere cadavrul. Pocnetul împu c turii fusese mult amortizat, a a c Mark era absolut sigur c nimeni altcineva nu-l auzise. De fapt, abia acum î i d dea seama c niciodat nu v zuse picior de str in în poiana aceea; era un loc perfect izolat. Ce naiba îi venise lui Romey s aleag tocmai lumini ul la? Doar era din New Orléans, nu? Dup sumedenia de emisiuni v zute de-a lungul anilor la televizor, Mark tia cu siguran c toate apelurile la num rul 911 erau înregistrate. Ori, el nu voia deloc a a ceva; n-avea de gând s povesteasc nim nui, nici m car mamei, lucrurile oribile prin care trecuse, iar în clipa asta trebuia cu orice pre

s stea de vorb cu fratele lui mai mic despre ce anume le vor spune celorlal i. ² Ricky! zise el u or, mângâind piciorul celui mic; pu tiul îns nu-i r spunse, ci se ghemui i mai mult, gemând încet. Ricky, treze te-te! Un fior ce cutremur brusc trup orul încol cit pe canapea fu singurul r spuns la chemarea b iatului. Atunci Mark î i înveli fratele cu o p tur g sit în debara, apoi puse câteva cuburi de ghea într-un prosop i le a ez cu grij pe ochiul învine it. În orice caz, sim ea c i-ar fi fost imposibil s dea explica ii în leg tur cu felul în care ar ta. Privirea i se ag de telefon, i în clipa aceea î i aminti de filmele cu cowboy i indieni, cu cadavrele care z ceau peste tot, cu vulturii care le d deau târcoale i toat lumea care n-avea alt grij decât s le îngroape mai înainte ca nenoroci ii ia de vulturi s se n pusteasc pe ele. Peste o or va fi noapte; oare vulturii atac i noaptea? se întreb Mark, pentru c nu v zuse niciodat a a ceva în film. Imaginea îngrozitoare a cadavrului gras i înc sângerând, sfâ iat de stoluri de p s ri de prad , îl însp imânt atât de tare pe Mark încât, f r s mai stea pe gânduri, b iatul ridic receptorul telefonului i form 911. ² Alo? Vreau s v spun c în p dure este un om mort i c , ti i, cineva ar trebui s mearg s -l ia de-acolo, zise el dintr-o suflare, cu cea mai grav voce de care era în stare, de i tia c încercarea lui de a se da drept altcineva n-avea nici o ans . R sufl adânc, dându- i seama c umfl tura de pe frunte zvâcnea de durere. ² Cine e la telefon, v rog? întreb o voce de femeie care suna ca un robot. ² Â , ti i, nu vreau s r spund la întrebarea asta, okay? ² Bine, dar trebuie s tim cum te cheam , b iete, continu vocea. Ei, poftim! Se prinsese c e pu ti! Doamne, f m car s cread c am vreo trei pe-pai pe ani ! ² Uite ce-i, vre i s ti i ce e cu cadavru' sta sau nu? întreb Mark. ² Unde e cadavrul de care zici? Asta-i bun , î i zise b iatul, una zic i alta fac; abia s-a terminat povestea asta i eu m-am i apucat s-o spun mai departe; ba pe deasupra cuiva care nu este deloc demn de

încredere, unuia de la poli ie. Ar fi putut s jure c înregistrarea acestei conversa ii avea s fie ascultat de nenum rate ori în fa a judec torilor, exact a a cum v zuse c se-ntâmpl în filme. i-apoi, au s fac i toate testele alea de voce, c pân la urm tot au s tie c el, Mark Sway, era la telefon, povestind despre cadavru atunci când nimeni altcineva nu tia nimic despre t r enia asta. ² P i, îl g si i lâng Tucker Wheel Estates, i... ² Asta vine pe Whipple Road, nu? ² Da, chiar acolo. Îl g si i în p durea dintre Tucker Wheel Estates i Autostrada 17. ² Cadavrul este chiar în p durea de care zici? ² Cam a a ceva. De fapt cadavrul este pe o ma in l sat în p dure. Tipul a fost împu cat cu pistolul în gur i sunt sigur c acum e mort. ² Ai v zut cadavrul cu ochii t i? Vocea femeii de la cel lalt cap t al firului î i pierduse rezerva profesional . Ce-ntrebare tâmpit mai e i asta? î i zise Mark. Cum adic dac l-am v zut? Era clar c tipa încerca s -l in la telefon ca s -l poat localiza. ² B iatule, spune-mi, ai v zut cadavrul cu ochii t i? veni întrebarea. ² Sigur c l-am v zut. ² Trebuie s -mi spui cum te cheam , copile. ² Uite ce e, din Autostrada 17 se desface un drumeag plin de noroi care duce la o poieni din p durea de care v-am vorbit. Ma ina e mare i neagr i mortul zace întins în ea. i dac nu da i de ea înseamn c nu ave i noroc. Pa! i zicând acestea, Mark a ez receptorul în furc . Lini tea domnea în rulota care le servea de cas . Dup câteva secunde de a teptare, b iatul se apropie de fereastr i arunc priviri furi e printre perdelele murdare, a teptându-se oarecum s vad ma ini de-ale poli iei n v lind din toate direc iile, megafoane, echipe de tr g tori de elit , veste anti-glon , i alte chestii de acela i calibru. St pâne te-te b trâne! îl scutur din nou înceti or pe Ricky i abia acum observ cât de rece i de umed era mâna fratelui mai mic. Ricky îns nu-i r spunse; copilul continua s doarm , sugându- i degetul. Atunci Mark îl prinse cu grij de mijloc i îl car cu greutate pân în dormitorul lor, unde îl

arunc în pat. Dar Ricky morm i ceva, se agit pu in i apoi se f cu ghem în mijlocul patului. Mark îl acoperi cu o p tur i închise u a. Apoi îi scrise mamei un bilet în care îi spunea c Ricky nu se sim ise bine i c acum dormea, a a c , te rog, s nu faci g l gie, i c el se va întoarce acas cam peste o or . Adev rul este c mama nu le cerea s fie acas când venea ea de la munc , dar dac se întâmpla a a ceva, atunci era mai bine s lase un bilet. Undeva, departe, trecu un elicopter, dar Mark nu-l auzi. Odat ajuns pe poteca din p dure, î i aprinse o igar . Cu doi ani în urm , dintr-una din casele aflate în vecin tatea parcului de rulote disp ruse o biciclet nou . Imediat dup aceea se zvonise c cineva v zuse bicicleta cu pricina ascuns în spatele uneia din rulote i c ni te pu ti din zon o demontaser i o revopsiser . Copiii din suburbia aceea se amuzau foarte tare numindu-i pe vecinii lor mai nevoia i Åpu tii din ruloteµ, subîn elesul fiind evident. Mergeau la aceea i coal , iar b t ile dintre cele dou tabere se ineau lan . i-apoi, toate crimele i belelele din suburbie erau puse pe seama locuitorilor caselor pe ro i. Bicicleta cea nou era la Kevin, tipul la certat cu legea care locuia pe North Street; chestia era sigur pentru c le-o i ar tase câtorva prieteni mai înainte s o fi revopsit, iar Mark se num rase printre cei care se bucuraser de respectivul privilegiu. Apoi vorba se dusese i poli ia începuse s se intereseze în stânga i-n dreapta, pân când, într-o noapte, fuseser trezi i de b t i puternice în u . În timpul investiga iilor cineva pomenise numele lui Mark i poli istul dorise s -i pun câteva întreb ri; conversa ia durase vreo or i fusese foarte departe de filmele de la televizor în care inculpatul î i p streaz tot sângele rece i-i face zile fripte curcanului. Mark nu recunoscuse nimic, nu reu ise s închid ochii trei nop i la rând i- i jurase s stea departe de buclucuri de genul sta pentru tot restul vie ii. De data asta îns d duse de dracu'. De data asta era vorba de un tip care- i de ertase sacul cu secrete chiar înainte de a da ortul popii, da' oare spusese adev rul? C doar era i beat

i nebun de-a binelea când tot îi d dea înainte cu povestea aia cu Marele Vr jitor. De i, dac stai s te gânde ti, ce interes ar fi avut s mint ? Mark tia c Romey avusese un pistol, doar îl inuse i el în mân ; ei bine, pistolul la îl ucisese pe tip i trebuie c tot crim era considerat i faptul de a asista la o sinucidere f r a încerca s-o împiedici. N-o s sufle un cuvin el despre ceea ce v zuse i auzise! Romey nu mai avea cum s mai vorbeasc , pe Ricky îl va convinge s tac , iar el, Mark, nu scosese o vorb despre biciclet i va putea s - i in gura i de data asta. Undeva departe se auzi ip tul unei sirene, apoi huruitul unui elicopter, i Mark se lipi de trunchiul unui copac. Dup ce pas rea de metal trecu, pu tiul se strecur f r grab printre tufi uri i copaci pân când auzi glasuri omene ti. În poian fulgerau luminile albastre ale poli iei i cele ro ii ale ambulan elor. Lincolnul cel negru era înconjurat de ma inile albe ale poli iei din Memphis, dar nimeni dintre cei de fa nu p rea îngrijorat sau nervos. Romey nu fusese înc luat de acolo i un poli ist fotografia în timp ce colegii lui se pr p deau de râs, iar sta iile de emisie cotcod ceau exact ca-n filme. Sângele prelins de sub cadavru murd rise pân i luminile de pozi ie ale limuzinei. Mâna dreapt a avocatului r m sese încle tat pe arm care se odihnea pe burdihanul rotund ca un balon; capul cu ochii acum închi i îi c zuse într-o parte. Brancardierii de pe ambulan studiar cadavrul o vreme, f când tot felul de glume proaste pe seama lui în hohotele de râs ale poli i tilor. Toate cele patru u i ale Lincolnului erau larg deschise pentru c ma ina fusese examinat cu mult grij . Deocamdat nimeni nu se ar ta dispus s ia mortul de acolo. Elicopterul mai trecu o dat pe deasupra lor, i apoi se dep rt . Mark st tea ascuns într-un tufi aflat la numai vreo zece metri distan de bu teanul ridicat mai devreme la rangul de Å coal de fumatµ. Din locul acela, b iatul cuprindea cu privirea toat poiana în mijlocul c reia cadavrul cel gras al avocatului z cea asemenea unei vaci moarte în drum. Dup câteva minute, o nou ma in de poli ie i o ambulan suplimentar î i f cur apari ia pe drumeagul cel noroios.

Lumini ul era de-acum atât de aglomerat, încât tipii în uniform se împiedicau pur i simplu unii de al ii. Misterioase s cule e albe erau scoase cu mult grij din ma in ; doi poli i ti cu mâinile protejate de m nu i de cauciuc strângeau furtunul de cauciuc, iar fotograful se l sa pe vine în dreptul fiec rei portiere a limuzinei, f când s fulgere blitzul aparatului de fotografiat. Rareori câte unul dintre ei se oprea s -l priveasc pe Romey. Un poli ist lu pantoful r mas pe portbagaj i îl vârî într-un s cule alb pe care începu s noteze ceva; alt poli ist avea de lucru cu pl cu ele de înmatriculare ale Lincolnului; ceilal i sorbeau lini ti i cafea din pahare de plastic i discutau între ei. În sfâr it, din prima ambulan fu scoas o targ care fu dus apoi lâng portbagajul limuzinei; acolo doi brancardieri îl traser u or de picioare pe Romey pân când al i doi colegi de-ai lor reu ir s -l prind de subsuori. În timpul acesta poli i tii f ceau o gr mad de glume proaste despre gabaritul domnului Clifford (îi aflaser numele), despre num rul de brancardieri capabili s -i care curul la gras, despre capacitatea de rezisten a t rgii, despre dimensiunile interiorului ambulan ei, i altele de genul sta. Evident, toat lumea se pr p dea de râs. Unul dintre poli i ti culese pistolul lui Romey i îl vârî într-un s cule , targa fu urcat în ambulan , iar limuzina fu remorcat de o ma in special apar inând poli iei. Mark î i aminti de Ricky i de degetul lui. Dac avea nevoie de ajutor? Dac mami, care trebuia s fi ajuns deja acas , încerca s -l trezeasc i se speria de reac iile lui? Ar fi mai bine s - i ia t lp i a de acolo cât mai repede i s fumeze o ultim igar în drum spre cas . Deodat , absolut pe nea teptate, o mân puternic îl în fac de ceaf i o voce b rb teasc îi izbi auzul: ² Ce cau i, pu tiule, aici? Mark se r suci pe c lcâie i se trezi în fa a unui poli ist cu privire sever ; copilul înghe de spaim . ² Ce cau i aici, pu tiule? repet poli istul întrebarea în timp ce ap sarea mâinii grele, f r s doar , îi spunea lui Mark c era mai bine s nu se împotriveasc . Ia hai s mergem într-acolo! ² Da' eu trebuie s m duc acas , protest cu voce slab b iatul. Poli istul p ru îns c nici nu-l aude i, luându-l pe

dup umeri, îl conduse spre ma ina lui Romey. ² Cum te cheam ? ² Mark. ² i numele de familie? ² Sway. Da' pe dumneavoastr cum v cheam ? ² Hardy. Mark Sway zici? repet poli istul gânditor. Nu locuie ti cumva în Tucker Wheel Estates? ² Ba da, domnule, r spunse Mark dup o scurt ezitare, de i era clar c nu putea s mint . ² Hei, b ie i, el e Mark Sway, pu tiul care ne-a dat telefon, î i anun Hardy colegii. Tu ne-ai dat telefonul la, nu-i a a, Mark? Mark ar fi vrut s mint , cu toate c se îndoia c minciuna ar fi prins. ² , da, domnule, a a e. ² Spune-ne cum de-ai dat tocmai tu de cadavru? ² P i, m jucam cu fratele meu. ² Unde anume? ² Pe-aici, prin p dure. ti i, noi locuim în partea aia, ad ug el, ar tând cu degetul zona de dincolo de p dure. ² Ascult , nu cumva fuma i marijuana? ² Nu, domnule. ² E ti sigur? ² Da, domnule. ² Fii atent, pu tiule, i fere te-te de droguri. Mark era înconjurat de vreo ase poli i ti i întreb rile curgeau din toate direc iile. ² Cum a i dat de ma in ? ² P i, într-un fel, ne-am împiedicat de ea. ² La ce or s-a întâmplat asta? ² Nu-mi aduc aminte, v rog s m crede i. Noi ne plimbam, a a, prin p dure, cum facem de obicei. ² Cum îl cheam pe fratele t u? ² Ricky. ² Acela i nume de familie? ² Da, domnule. ² Unde era i tu i Ricky când a i v zut ma ina? ² Sub copacul de colo, r spunse Mark, ar tând copacul aflat chiar în spatele lui. În clipa aceea un brancardier veni s anun e c ambulan a pleca spre morg , iar ma ina special a poli iei terminase i ea

de ridicat Lincolnul. ² i unde este Ricky acum? ² Acas . ² Pe fa ce ai? întreb Hardy. Cu o mi care instinctiv , Mark î i duse mâna la ochiul stâng. ² A, nimic; m-am b tut la coal . ² De ce te ascundeai în tufi urile alea? ² Nu tiu. ² Hai, hai, Mark, trebuie c aveai tu un motiv ca s te ascunzi. ² Nu tiu de ce-am f cut-o; cred c de fric , ti i ce vreau s spun, s vezi un om mort i... toate celelalte. ² N-ai mai v zut niciodat un om mort? ² Doar la televizor, r spunse Mark, f cându-l efectiv s zâmbeasc pe unul dintre poli i ti. ² L-ai v zut cumva pe omul sta mai înainte s se sinucid ? ² Nu, domnule. ² Prin urmare, era mort când l-a i g sit voi? ² Da, domnule. Când am ajuns lâng copacul de colo am v zut ma ina i pe urm l-am, , l-am v zut i pe el. ² Unde era i când a i auzit împu c tura? Fu cât pe-aci s arate din nou copacul, dar î i d du seama la timp i se ab inu. ² Nu sunt sigur c în eleg întrebarea. ² tim c a i auzit împu c tura. Deci spune-ne unde era i când a i auzit-o? ² Da' n-am auzit nici o împu c tur . ² E ti sigur? ² Sunt sigur. Am dat de el a a cum am spus, în poiana asta, i pe urm am fugit acas i am sunat la 911. ² De ce n-ai spus cum te cheam la telefon? ² Nu tiu. ² Hai, Mark, spune; doar trebuie s fi avut un motiv ca s nu- i spui numele. ² Nu tiu. Cred c de fric . Poli i tii schimbar între ei priviri pline de în eles, i Mark încerc , f r succes, s respire normal; în fond, era doar un copil. ² Acum chiar c trebuie s plec acas . Probabil c mami m caut deja la ora asta.

² Okay, dar înainte s pleci, te rog s mai r spunzi la o ultim întrebare. Motorul era în func iune când a i g sit voi ma ina? Mark se str dui s - i aminteasc dac Romey oprise motorul mai înainte de a se împu ca, apoi r spunse cu mult pruden : ² Nu sunt sigur, da' cred c mergea. Hardy îi ar t ma ina poli iei i-i spuse: ² Urc -te! Te duc eu pân acas . ² E okay, am s merg pe jos. ² Ba n-ai s faci a a ceva pentru c este prea întuneric. Hai, te duc eu cu ma ina! zise Hardy, autoritar, i-l lu pe Mark de mân . 4 Dianne Sway sunase la spitalul de copii i acum st tea pe marginea patului, lâng Ricky, rozându- i unghiile i a teptând telefonul doctorului. Sora îi spusese c nu va dura mai mult de zece minute, c în coli bântuia un virus i c numai în cursul acelei s pt mâni trataser zeci de copii. Era clar c Ricky avea simptomele cunoscute de acum, a a c mama nu avea de ce s fie îngrijorat . Dianne puse mâna pe fruntea copilului, încercând s - i dea seama dac are febr , apoi îl scutur u or, dar b ie elul nu reac iona în nici un fel. Deodat femeia auzi pocnetul u ii de la intrare i se duse în camera de zi. ² Bun , mami! o salut Mark, n v lind ca o furtun în înc pere. ² Unde-ai fost pân acum? îl lu ea în primire. Ce i s-a întâmplat lui Ricky? Dar Mark nu avu timp s r spund pentru c exact în clipa aceea sergentul Hardy r s ri în cadrul u ii; femeia înlemni. ² Bun seara, doamn . Dianne î i reveni iute din uluial i- i fulger cu privirea fiul cel mare: ² Spune-mi ce-ai f cut? ² Nimic. ² Nimic grav, doamn , ad ug Hardy, f când un pas în untru.

² Atunci dumneata ce cau i aici? ² Stai s - i spun cum a fost, mami; e o poveste cam lung . Hardy închisese u a în urma lui i acum se aflau to i trei în c m ru a aceea, privindu-se jena i unul pe cel lalt. ² Sunt numai urechi. ² P i, s vezi, azi dup -mas , io i Ricky ne jucam în p durice i deodat am v zut ma ina aia mare i neagr parcat chiar în poian , i motorul mergea, i când ne-am apropiat l-am v zut pe omul la trântit a a, pe portbagaj, cu un pistol b gat în gur ; de fapt era mort. ² Mort! ² E vorba de o sinucidere, doamn . ² i-atunci am luat-o la fug cât ne-au inut picioarele i eu am telefonat la 911. Dianne î i acoperise gura cu mâna. ² B rbatul se nume te Jerome Clifford, este alb, din New Orléans i n-avem nici cea mai vag idee despre motivul sosirii lui aici, f cu Hardy un raport perfect oficial. Dup p rerea noastr , n-a murit de mult timp, de vreo dou ore sau cam a a ceva. A l sat i un bilet. ² i Ricky ce-a f cut? întreb Dianne. ² Da, p i... tii, am fugit acas i când am ajuns acas , el a c zut pe canapea, n-a mai scos nici un cuvânt i a început s - i sug degetul. Eu l-am dus în pat i l-am acoperit cu p tura. ² Câ i ani are? întreb Hardy, încruntându-se. ² Opt. ² A putea s -l v d i eu? ² Pentru ce? întreb Dianne. ² Pentru c m îngrijoreaz . A fost de fa la ceva îngrozitor i s-ar putea s fie în stare de oc. ² În stare de oc? ² Chiar a a, doamn . Dianne str b tu cu pa i repezi buc t ria i holul, urmat de Hardy i de Mark, care d dea din cap i strângea din din i. Hardy se apropie de pat, dezveli umerii fragili ai copilului i-i atinse bra ul. Ricky inea degetul în gur . Poli istul îl scutur u or, strigându-l pe nume. Ricky deschise ochii pentru o frac iune de secund i morm i ceva. ² Are pielea rece i umed . A fost cumva bolnav? întreb Hardy.

² Nu. Brusc, în toat casa r sun soneria ascu it a telefonului i Dianne porni în goan spre living. Din dormitor, poli istul i Mark o auzir povestindu-i doctorului despre simptome i despre cadavrul descoperit de b ie i. ² A zis ceva când a i descoperit cadavrul? întreb înceti or Hardy. ² Nu, nu cred. ti i, totul s-a întâmplat atât de repede. Noi am, , luat-o la goan aproape de cum l-am v zut. Ricky a gemut i a morm it tot timpul, ba i când alerga era ciudat, a a... Î i inea bra ele drept în jos; nu l-am mai v zut niciodat alergând în felul la. i pe urm , cum am ajuns acas , s-a ghemuit a a, i de atunci n-a mai scos nici un cuvânt. ² Trebuie s -l ducem neap rat la spital, zise Hardy. Vorbele poli istului îl lovir atât de tare pe Mark, încât b iatului i se t iar picioarele i fu nevoit s se sprijine cu toat greutatea de perete. Dianne închise telefonul i zise cu o voce speriat : ² Doctorul vrea s -l ducem la spital. ² Bun, atunci eu m duc s chem o ambulan , iar dumneata pune-i câteva lucruri într-o valiz , spuse Hardy i disp ru. Dianne î i întoarse privirea spre Mark care se pr bu i f r vlag pe unul din scaunele a ezate în jurul mesei din buc t rie. ² E ti sigur c -mi spui adev rul? ² Da, mam , foarte sigur. Abia am apucat s vedem mortul c pe Ricky l-a apucat chestia asta i am luat-o la fug spre cas . Adev rul este c în clipa asta i-ar fi trebuit ore întregi ca s spun adev rul; poate c mai târziu, cine tie, când vor r mâne între patru ochi, îi va spune i restul pove tii, dar acum, cu poli istul la acolo, ar fi fost prea complicat. Lui Mark nu-i era team de maic -sa i de obicei nu se ascundea de ea! Dianne nu avea decât treizeci de ani, mai tân r decât m micile tuturor prietenilor lui, i trecuser prin multe împreun . Toate nenorocirile aduse pe capul lor de fostul st pân al familiei creaser între mam i fiu o leg tur extraordinar de puternic . Acum ea era speriat i dezn d jduit , Mark tia îns c tot ceea ce-i spusese Romey nu avea nimic de-a face cu starea în care se afla Ricky.

Deodat , o durere ascu it îi sfâ ie stomacul i toate obiectele din jur începur s i se înv lm easc în fa a ochilor. ² Ce-ai p it la ochi? ² M-am b tut la coal . Da' s tii c n-am fost eu de vin . ² Tu nu e ti niciodat de vin . Te sim i bine? ² Da, cred c da. Hardy r s ri în u , anun ând: ² Ambulan a sose te în cinci minute. La care spital mergem? ² Doctorul a zis la ÅSt. Peter'sµ. ² Cine-i doctorul? ² Unul de la Shelby Pediatric Group. Au spus c trimit un psihiatru pentru copii, r spunse Dianne, aprinzându- i cu gesturi nervoase o igar . Dumneata ce crezi, Ricky o fi bine? ² Doamn , eu cred c trebuie s fie v zut de un doctor i, poate, chiar s stea câtva timp în spital; toat povestea asta este deosebit de traumatizant i s-ar putea s mai dureze pân s - i revin . Anul trecut, de exemplu, un pu ti a fost de fa când un vânz tor de droguri i-a împu cat mama i bietul copil e i acum în spital. ² Câ i ani avea b iatul de care vorbi i? ² Opt, iar acum are nou . Nu m nânc , nu vorbe te, tot timpul î i suge degetul i se joac cu p pu ile. i se rupe inima. Dianne hot rî c ascultase destul, a a c zise: ² M duc s -i împachetez câteva lucruri. ² Doamn , eu zic s împacheta i câte ceva i pentru dumneavoastr . S-ar putea s fie nevoie s sta i cu el. ² Bine, dar Mark? ² Spune i-mi, la ce or se întoarce so ul dumneavoastr ? ² Nu am so . ² Atunci lua i ceva i pentru Mark. Poate c va trebui s r mâne i acolo peste noapte. Dianne încerca din r sputeri s - i adune gândurile i uit de igara care îi ardea între degete; se vedea de la o po t c este speriat i nesigur pe ea. ² Problema este c nu am asigurare medical , murmur ea, cu privirea pierdut pe fereastr . ² La ÅSt. Peter'sµ primesc i pacien i lipsi i de mijloace. i acum gr bi i-v s împacheta i.

Imediat ce ambulan a se opri în dreptul num rului 17, pe East Street, ea fu practic înconjurat de o mul ime de spectatori, care urm reau cu toat aten ia fiecare mi care a infirmierilor i- i opoc iau la ureche tot felul de observa ii personale. Hardy îl a ez pe Ricky pe targ ; copilul încerc imediat s se ghemuiasc , dar mâini puternice îl inur strâns, trecându-i peste bra e i peste picioare curelele nemiloase ale t rgii. Copilul gemu de dou ori, f r s deschid îns ochii. Cu gesturi blânde, Dianne îi eliber bra ul drept i dege elul cel umed; mama avea ochii umezi, dar se ab inea s plâng . Mul imea se d du în l turi, f când loc infirmierilor care ridicar targa în interiorul ambulan ei; Dianne urc al turi de fiul ei mai mic. Vecinii îi adresar cuvinte de îmb rb tare, dar infirmierii trântir u a înainte ca ea s le poat r spunde. Mark se a ez al turi de Hardy, în ma ina poli iei. Girofarul intr în func iune, spectatorii f cur pârtie i cele dou ma ini se puser în mi care. Mark era prea speriat i, în acela i timp, prea îngrijorat ca s mai bage în seam sta ia radio, microfoanele, armele i celelalte juc rii de care ma ina era plin ; st tea încremenit pe scaun, f r s scoat un cuvânt. ² Sigur spui adev rul, b iete? întreb Hardy care reintrase în pielea de poli ist. ² Da, domnule. Adic adev rul despre ce? ² Despre ce a i v zut în p dure. ² Da, domnule. Nu m crede i? ² N-am spus a a ceva. Atâta doar, c mi se pare pu in ciudat. Mark a tept urmarea, dar dup câteva secunde în elese c Hardy a tepta, la rândul lui, o reac ie, a a c se hot rî s întrebe: ² Ce vi se pare ciudat? ² Mai multe lucruri. Mai întâi faptul c nu ai spus cum te cheam când ai telefonat la poli ie. Din moment ce tu i Ricky a i dat întâmpl tor de cadavru, ce te-a împiedicat s - i dai numele la telefon? Pe urm , de ce te-ai întors pe furi la locul cu pricina? De obicei, numai oamenii c rora le este team de ceva se ascund. De ce nu te-ai întors simplu i firesc în poian ca s ne spui ce-a i v zut? i-apoi, dac amândoi a i v zut

acela i lucru, de ce a i avut reac ii atât de diferite, în elegi ce vreau s spun? Mark se chinui din r sputeri s -i r spund lui Hardy, dar nu-i veni nimic în minte. A a c începu s priveasc atent ma inile care le f ceau loc s treac pe autostrad . Lumina ro ie a ambulan ei îi urma îndeaproape. ² Nu mi-ai r spuns la întrebare, remarc într-un târziu Hardy. ² La care din ele? ² La prima: de ce n-ai spus cum te cheam ? ² Pentru c eram speriat, okay? V zusem pentru prima oar în via a mea un cadavru i eram speriat. De fapt, nici acum nu mi-a trecut. ² i de ce ai venit pe ascuns înapoi în p dure? De ce voiai s te ascunzi de noi? ² P i, mi-era fric , da' voiam s v d ce se-ntâmpl . N-am f cut o crim , nu? ² Poate c nu. Ma ina p r sise de mult autostrada, iar acum, în fa a lor, se ridicau cl dirile înalte din centrul Memphis-ului. ² Vreau s cred c spui adev rul, zise Hardy. ² Deci nu m crede i? ² Am motivele mele s nu te cred. Mark înghi i în sec, privind în oglinda lateral . ² De ce nu m crede i? ² Chiar vrei s tii? ² Desigur, r spunse Mark înceti or. ² Atunci, afl c , dup p rerea mea, tu i cu fratele t u a i fost în p dure ca s fuma i. Am g sit mucuri proaspete de igar chiar lâng copacul la cu funia. A a c eu mai cred c voi era i acolo i c a i v zut tot ce s-a-ntâmplat. Mark sim i c inima refuz s mai bat i c sângele îi înghea în vine; tia îns cât de important era s - i p streze calmul i încerc s - i fac singur curaj. Hardy n-a fost de fa . El n-a v zut nimic; nu da importan la ce spune. Mark observ c îi tremur mâinile i cu un gest gr bit i le vârî sub coapse. Hardy nu-l pierdea din ochi. ² Poli ia aresteaz copiii care fumeaz ? întreb Mark cu o voce pu in nesigur . ² Nu, dar copiii care îi mint pe poli i ti dau de tot felul de necazuri.

² Da' eu nu mint, okay? Am mai fumat în locul la, da' nu ast zi. Noi mergeam a a, prin p dure, i ne ziceam c ce-ar fi dac am fuma o igar , când am dat de ma ina aia i de Romey. Hardy ezit o secund , apoi întreb : ² Cine-i Romey? Mark respir adânc; în clipa aceea tiu c totul se sfâr ise. Vorbise prea mult, min ise prea mult, povestea lui nu rezistase mai mult de o or . Gânde te, gânde te-te bine, î i zise în sinea lui. ² Asta-i numele tipului, nu? ² Romey? ² Da. Nu a a a i spus dumneavoastr ? ² Nu. Eu i-am spus mamei tale c pe tip îl cheam Jerome Clifford din New Orléans. ² Credeam c i-a i zis Romey Clifford din New Orléans. ² Cine a mai pomenit de un nume ca sta? ² Habar n-am. Ma ina f cu la dreapta. ² sta e ÅSt Peter'sµ? zise Mark doar ca s spun ceva. ² P i, a a scrie pe firm , nu? Hardy opri ma ina pe marginea drumului i cei doi pasageri privir cum ambulan a se apropie de intrarea la camera de gard . 5 Onorabilul J. Roy Foltrigg, membru al Partidului Republican, procuror al Statelor Unite în districtul sudic al Louisianei, al c rui birou permanent se afla la New Orléans, se a ezase comod în partea din spate a microbuzului Chevrolet de comand special i sorbea tacticos dintr-o cutie cu suc de ro ii. Memphis era la cinci ore distan spre nord pe Autostrada Interstatal 55 i ar fi putut lua avionul, dar avea dou motive foarte puternice care-l împiedicaser s-o fac . Mai întâi era vorba de hâr og ria oficial : evident c ar fi putut s pretind ceva oficial, legat de cazul Boyette, dar asta ar fi însemnat vreo optsprezece formulare diferite de completat i luni de zile de a teptare ca s primeasc decontarea. Al doilea motiv, dar mult mai important decât primul, era c lui Foltrigg

nu-i pl cea s zboare. Fire te, ar fi putut s a tepte vreo trei ore în New Orléans pentru ca avionul s -l duc apoi într-o singur or la Memphis. Prin urmare, ar fi ajuns la destina ie pe la unsprezece noaptea, în timp ce furgoneta va intra în ora pe la miezul nop ii, a a c ... Nu m rturisise nim nui c -i era fric de avion, ba era chiar con tient c într-o bun zi va fi nevoit s - i înfrâng teama asta copil reasc . Pân una-alta îns , cump rase ma ina asta din banii lui i o dotase cu tot felul de aparate i dispozitive, cu dou telefoane, un televizor i chiar i cu un fax. A a c furgoneta, condus întotdeauna de Wally Boxx, alerga de colo-colo prin întreg districtul de sud al Louisianei. Era mult mai simpatic i mai confortabil decât orice limuzin . Foltrigg se desc l i, întinzându-se comod pe bancheta ma inii, începu s urm reasc în gând trecerea timpului. Lâng el, cu telefonul lipit de ureche, agentul special Trumann era atent la vocea de la cel lalt cap t al firului. Pe aceea i banchet bine garnisit se mai afla i procurorul adjunct Thomas Fink, un subaltern deosebit de loial al lui Foltrigg, care î i ajuta din r sputeri eful muncind câte optzeci de ore pe s pt mân la cazul Boyette, rezolvând mai ales p r ile lui nepl cute i l sându-i, bineîn eles, efului numai capitolele aduc toare de aplauze i ova ii. Ca de obicei, Fink citea o hârtie oficial , încercând în acela i timp s în eleag câte ceva i din morm itul agentului special Trumann care vorbea la telefon cu filiala din Memphis a FBI-ului. Scaunul rotativ de lâng Trumann era ocupat de agentul special Skipper Scherff, un boboc care nu prea lucrase la dosarul Boyette, dar care fusese disponibil pentru aceast c l torie de pl cere la Memphis. De când se urcase în ma in , Scherff tot mâzg lise ceva pe un carne el i era gata s continue aceast foarte interesant activitate pe toat durata c l toriei, deoarece în cercul restrâns al puterii nu avea absolut nimic de spus i nimeni nu avea nici cea mai mic dorin s -l asculte. De altfel nici nu avea ceva mai ac t ri de zis: era un subaltern obedient care nu- i ridica ochii de pe carne elul în care nota ordinele superiorului s u direct, Larry Trumann, precum i pe cele ale generalului însu i, venerabilul Roy în persoan . În clipa asta Scherff î i privea intens noti ele, evitând cu mult abilitate orice contact vizual

cu Foltrigg i încercând în zadar s priceap ce-i povesteau cei din Memphis lui Larry Trumann. tirea mor ii lui Clifford c zuse ca un tr snet peste biroul lor doar cu o or în urm , i Scherff nu era îns sigur c pricepuse de ce i mai ales cum de se afla tocmai el în ma ina procurorului general. Se trezise pur i simplu c Trumann îl trimite urgent acas ca s - i fac bagajul, urmând s se prezinte apoi de urgen în biroul lui Foltrigg. Este exact ceea ce f cuse, iar acum iat -l aici, în ma ina care înghi ea milele, luându- i noti e i ciulind urechile. Wally Boxx, oferul, avea i el o diplom pentru practicarea avocaturii, dar nici m car nu tia prea bine ce însemna chestia asta. Oficial era, ca i Fink, asistent al procurorului general al Statelor Unite, dar în realitate era b iat la toate în serviciul lui Foltrigg; conducea ma ina, c ra servieta i-i scria discursurile venerabilului, iar pe deasupra se ocupa i de rela iile cu presa, ceea ce-i lua cam jum tate din timp, deoarece eful era extrem de preocupat de imaginea sa public . De altfel, Boxx nu era deloc tâmpit; dimpotriv , era un tip foarte dotat la manevre politice, cu reac ii foarte rapide când era vorba s sar în ap rarea efului i de o loialitate f r cusur. Boxx era convins de viitorul str lucit al lui Foltrigg i se i vedea pe sine plimbându-se împreun cu marele om în apropierea Colinei Capitoliului. Boxx era con tient de importan a cazului Boyette. Putea fi cel mai grozav proces din cariera i a a ilustr a lui Foltrigg, procesul visat care s -l aduc în lumina reflectoarelor. i Boxx mai tia i c gândul la Barry- i Muldanno îi alungase somnul lui Foltrigg. Larry Trumann terminase de vorbit la telefon. Era un agent cu experien , pu in trecut de patruzeci de ani, ale c rui cuvinte Foltrigg le a tepta cu ner bdare. ² Ai no tri încearc s -i conving pe cei de la Poli ia din Memphis s le dea voie s examineze i ei ma ina. Chestia asta o s mai dureze vreo or pentru c nu le este prea u or s le explice lorlal i toat afacerea cu Clifford i Boyette. eful biroului nostru din Memphis, un tip pe nume Jason McThune, o persoan foarte dur i cu darul convingerii se întâlne te chiar acum cu eful Poli iei din ora . McThune a vorbit cu Washington-ul care a vorbit cu Memphis-ul, a a c vom pune mâna pe ma in cam peste vreo dou ore. Cât

despre mort, are doar o singur ran , tras în cap, sinucidere evident . Se pare c a încercat mai întâi s se asfixieze cu ajutorul unui furtun vârât în eava de e apament, dar dintr-un motiv necunoscut, figura asta n-a mers! A luat i ni te tranchilizante în combina ie cu whiskey. Cei din Memphis verific arma, un model ieftin de revolver calibrul 38. ² Nu exist nici o îndoial cu privire la sinucidere? întreb Foltrigg. ² Nici una. ² Unde s-a-ntâmplat? ² Undeva în nordul ora ului. S-a dus cu Lincolnul lui negru într-o p dure de la marginea ora ului i i-a f cut de petrecanie. ² Bineîn eles c nu exist nici un martor? ² Bineîn eles. Cadavrul a fost g sit de doi pu ti. ² Cât timp trecuse de la deces? ² Nu prea mult. Vom afla am nunte dup autopsie. ² Dar de ce la Memphis? ² Nu prea este clar ce l-a determinat s fac alegerea asta. Foltrigg sorbi gânditor din sucul de ro ii, cânt rind cele auzite. To i ceilal i pasageri erau foarte aten i la conversa ia celor doi: Fink î i lua noti e, Scherff mâzg lea i el cuprins de frenezie, iar Wally Boxx le sorbea literalmente cuvintele. ² Ce po i s -mi spui despre biletul l sat de Clifford? reveni Foltrigg cu o nou întrebare. ² Ei bine, biletul ar putea fi ceva mai interesant. B ie ii no tri din Memphis au o copie, nu prea grozav , dar merge, i o vom primi i noi prin fax peste câteva minute. Se pare c biletul a fost scris de mân cu cerneal neagr , iar scrisul este destul de cite ; cuprinde câteva paragrafe cu instruc iuni pentru secretar referitoare la înmormântare ² vrea s fie incinerat ² i la mobilierul din birou. Îi mai spune secretarei i unde îi va g si testamentul i cam asta-i tot; bineîn eles c nu spune nimic de Boyette i Muldanno. Se pare c la sfâr it a vrut s mai adauge ceva cu un pix cu past albastr , da' pasta s-a terminat imediat ce a-nceput s scrie, a a c ultima parte este o mâzg litur aproape imposibil de citit. ² i despre ce e vorba în partea asta ultim a biletului? ² Nu tim. Toate probele, bilet, pistol, medicamente i celelalte, sunt înc în posesia poli iei din Memphis, i

McThune face tot ce poate ca s pun mâna pe ele. În ma in au g sit un pix f r past care se pare c este chiar cel pe care a încercat s -l foloseasc omul nostru. ² Sper c pân la sosirea noastr colegii dumitale vor putea ob ine lucrurile astea despre care mi-ai vorbit, nu? zise Foltrigg pe un ton care ar ta clar c dorea s -i fie pus totul la dispozi ie imediat dup sosirea la Memphis. ² Colegii mei fac tot ce le st în putin , r spunse Trumann; Foltrigg nu era eful lui, dar în faza aceasta, cazul era de competen a procuraturii, i venerabilul avea controlul absolut al întregii opera iuni. ² A adar, Jerome Clifford d fuga cu ma ina la Memphis ca s - i zboare creierii, ad ug Foltrigg cu privirea r t cind în întunericul de afar . i asta cu numai patru s pt mâni înainte de proces. Of, Doamne! Ce-ar putea oare s mai apar pân atunci? se întreb el, f r s a tepte vreun r spuns. O bucat de vreme, în ma in domni t cerea. ² Unde este Muldanno? se auzi într-un târziu din nou vocea lui Foltrigg. ² La New Orléans i suntem cu ochii pe el. ² Pun pariu c pân la miezul nop ii î i angajeaz un nou avocat i c pân mâine la prânz trimite cel pu in o duzin de cereri de amânare, deoarece moartea tragic a lui Jerome Clifford îi afecteaz foarte serios dreptul constitu ional de a beneficia de un proces corect i de asisten juridic . Evident c noi nu vom fi de acord cu amânarea i atunci judec torul va fixa o audiere pentru s pt mâna viitoare i bineîn eles c noi vom pierde i uite-a a au s mai treac înc ase luni pân când dosarul sta s intre pe rol. Înc ase luni! Î i dai seama ce înseamn chestia asta? Trumann cl tin din cap, dezgustat. ² M car în felul sta putem s mai c ut m cadavrul lui Boyette. Ei da, i asta-i adev rat; de fapt Roy se gândise i el la aceast posibilitate i chiar avea nevoie de ceva mai mult timp, numai c îi venea greu s recunoasc acest lucru, c ci era avocatul poporului, reprezentantul guvernului în lupta împotriva crimei organizate i corup iei. Justi ia era de partea lui, iar el trebuia s fie întotdeauna preg tit s atace r ul, oriunde i oricând. Se str duise din toate puterile s ob in un proces rapid i asta numai pentru c era convins c are

dreptate i c va ob ine, f r îndoial , condamnarea. Statele Unite ale Americii vor câ tiga procesul! Iar victoria îi va fi datorat lui Roy Foltrigg. În mintea lui vedea deja titlurile din ziare. Ba sim ea chiar i mirosul cernelii de tipar. Foltrigg îns trebuia cu orice pre s dea de cadavrul la blestemat, altfel putea s spun adio condamn rii, fotografiilor de pe pagina întâi a ziarelor, interviurilor pentru CNN, ascensiunii fulger toare spre Colina Capitoliului. Pe cei apropia i reu ise s -i conving c un verdict favorabil acuz rii era posibil chiar i în absen a cadavrului, ceea ce era perfect adev rat. Cu toate acestea, nu avea nici cea mai mic dorin s ri te; prin urmare era absolut necesar s dea de cadavrul acela blestemat. ² Dup p rerea noastr , Clifford tia unde este ascuns cadavrul, interveni Fink, întorcându- i privirea spre Trumann. Voi ti i ceva în sensul sta? ² Dar ce v face s crede i a a ceva? întreb la rândul s u Trumann. ² Eu, unul, îl tiu demult pe Romey, r spunse Fink, l sând deoparte hârtiile pe care le studia cu atâta aten ie. Acum dou zeci de ani, am fost colegi la facultatea de drept din Tulane. De pe-atunci era ni elu nebun, dar f r îndoial i foarte iste . Ei, i cam acum o s pt mân , Romey m-a sunat acas i mi-a zis c vrea s vorbim despre cazul Muldanno. Era atât de beat încât i se împleticea limba-n gur i-i tot d dea-ntruna cum c el nu poate s duc afacerea asta pân' la cap t. Ceea ce de fapt era surprinz tor pentru c Romey este înnebunit dup cazuri din astea, care fac multe valuri. B tea câmpii, bolborosea cuvinte f r ir... ² Ba, la un moment dat, a început chiar s plâng , interveni Foltrigg. ² Mda, a plâns ca un copil. La început, toat povestea asta m-a surprins, de i, în fond, nimic din ceea ce f cea Jerome Clifford nu m mai surprindea cu adev rat. Absolut nimic, nici m car sinuciderea. Într-un târziu a închis telefonul. Apoi, a doua zi diminea a, pe la ora nou , m-a sunat la birou, speriat de moarte, fiindc nu- i mai amintea dac îl luase gura pe dinainte în timpul conversa iei noastre nocturne i încerca din r sputeri s afle dac i ce anume a l sat s -i scape în leg tur cu cadavrul. Eu îns n-am ratat ocazia ce mi se oferea i am intrat în joc: i-am mul umit de trei ori pentru

tot ce-mi spusese cu o sear înainte i pe cuvântu' meu c puteam s -i simt transpira ia prin telefon. În ziua aia, m-a mai sunat de dou ori la birou i o dat acas , seara; a treia oar era din nou beat-turt i teribil de caraghios. Cu toate astea, m-am gândit c , dac sunt atent, a putea s mai storc ceva de la el, a a c i-am spus c am fost nevoit s -l informez pe Roy care a trebuit la rândul lui s informeze FBI-ul i c , în consecin , federalii erau cu ochii pe el dou ' patru de ore din dou ' patru. ² A, cred c asta l-a scos de-a binelea din min i, interveni Foltrigg plin de bun voin . ² Fire te. Ba m-a mai i b l c rit cât a putut, numai c a doua zi mi-a telefonat din nou la birou. Am luat apoi masa de prânz împreun i mi-am dat seama c omul era cu nervii la p mânt, mult prea speriat ca s m întrebe direct ce tiam despre cadavru, a a c mi-am jucat cartea cu mare aten ie. I-am spus lui Romey c vom g si cu siguran cadavrul în timp util i i-am mul umit din nou pentru ajutor. Chestia asta l-a f cut s - i piard orice brum de control; era nedormit i nesp lat, avea ochii ro ii i umfla i. Apoi s-a mai i îmb tat chiar acolo, în restaurant; pe urm a început s m acuze c l-am tras pe sfoar , c am înc lcat etica profesional i alte pove ti de felul sta. A fost pur i simplu penibil, în elege i ce vreau s spun! A a c am achitat nota de plat i am plecat. În seara aceea mi-a telefonat iar acas , ca s - i cear scuze. De data asta era perfect treaz. I-am r spuns c nu este nici o problem i i-am explicat c Roy se gândea foarte serios s cear inculparea lui pentru obstruc ionarea justi iei. Ei bine, chestia asta l-a scos din â âni, i a început s -i dea înainte cum c nu avem nici o dovad împotriva lui. Atunci eu i-am zis c asta nu are nici o importan pentru c oricum vom ob ine inculparea, iar el va fi arestat, judecat i pus în imposibilitatea de a-l reprezenta pe Barry Muldanno. Asta l-a înfuriat atât de tare încât nu s-a mai oprit din înjurat timp de un sfert de or , dup care a închis telefonul. i de atunci n-am mai auzit nimic de el. ² Pentru mine este clar c tie, sau mai bine zis a tiut unde a ascuns Muldanno cadavrul, ad ug Foltrigg cu o siguran nedisimulat în voce. ² Spune-mi, nou de ce nu ne-ai povestit pân acum nimic din toate astea? întreb Trumann.

² P i, tocmai voiam s v spunem. De fapt, Thomas i cu mine am discutat chiar în dup -amiaza asta, cu pu in timp înainte s primim telefonul de care tii, r spunse Foltrigg indiferent, de parc Trumann nici n-ar fi trebuit s -l bat la cap cu asemenea fleacuri. Agentul special î i întoarse privirea spre Scherff, dar acesta era atât de absorbit de carnetul de noti e pe care îl umpluse cu siluete de revolvere, încât nu mai vedea nimic în jurul lui. Foltrigg sorbi i ultima pic tur de suc de ro ii, îndes cutia la gunoi, apoi se a ez comod picior peste picior. ² B ie i, trebuie neap rat s afla i toate mi c rile lui Clifford între New Orléans i Memphis: traseul ales, escale, înso itori, contacte în Memphis i a a mai departe. Nu se poate s nu fi vorbit cu nimeni din momentul în care a plecat din New Orléans i pân când s-a împu cat. Nu sunte i de acord cu mine? ² A f cut ceva drum de acolo pân' la Memphis, a a c trebuie s fi f cut i el o halt pe undeva, fu de acord Trumann. ² tia unde este ascuns cadavrul i e clar c s-a hot rât s se sinucid . i exist i posibilitatea, foarte redus , dar ea exist totu i, ca s fi vorbit cu cineva despre toate astea, nu crede i? ² Poate c ave i dreptate. ² Ia gânde te-te, Larry. S presupunem c tu e ti, Doamne fere te, avocatul. i c -l reprezin i pe asasinul unui senator al Statelor Unite. S mai presupunem c asasinul î i spune ie, avocatul lui, unde a ascuns cadavrul. Rezult c numai doi, repet, numai doi oameni de pe lumea asta cunosc acest secret. Iar tu, avocatul, î i pierzi cump tul i te hot r ti s te sinucizi. i- i faci un plan. E ti con tient c ai s mori, a a este? Î i pui în ma in pastilele, sticla cu b utur , pistolul i furtunul, te duci undeva, la cinci ore distan de cas , i când ajungi la destina ie te omori. Ei, atunci, vin i te întreb: N-am împ r i micul t u secret chiar cu nimeni? ² tiu i eu? Poate c da, poate c nu. ² Deci nu este imposibil, corect? ² Este îns pu in probabil. ² Perfect. Din moment ce aceast mic posibilitate exist , suntem datori s-o studiem cu toat aten ia. Eu unul a începe cu personalul de la birou. Afla i când a plecat din New

Orléans, verifica i c r ile de credit, vede i de unde i-a cump rat benzina, unde a mâncat, de unde i-a cump rat medicamentele, pistolul i b utura. C uta i-i toate rudele i to i prietenii care locuiesc pe traseul sta. Sunt o sumedenie de lucruri care trebuie verificate. ² Sun la noi la birou i cere-l pe Hightower, îi zise Trumann lui Scherff, întinzându-i telefonul. Foltrigg era foarte mul umit s vad efectul rapid al vorbelor lui asupra reprezentan ilor FBI-ului i-i adres lui Fink un rânjet satisf cut. Podeaua ma inii era acoperit de puzderie de dosare, probe i documente, toate, dar absolut toate, având leg tur cu dosarul ÅSUA vs Barry Muldannoµ. Alte patru cutii cu acela i con inut se aflau la birou. Roy lu un dosar la întâmplare i începu s -l r sfoiasc . La un moment dat, privirea îi c zu pe o cerere de câteva pagini depus de Jerome Clifford cu dou luni în urm i care nu fusese înc luat în discu ie. Apoi procurorul puse dosarul la loc în teancul din care îl scosese, întorcându- i ochii spre peisajul întunecat ce defila pe lâng ma in . Deodat z ri un panou de circula ie pe care st tea scris ÅBogue Chittoµ; de unde Dumnezeu scoteau tia asemenea denumiri? De data aceasta era vorba de o c l torie scurt . Trebuia s verifice c Jerome Clifford era mort cu adev rat i c murise într-adev r de propria lui mân . În plus, Roy mai voia s afle dac avocatul î i d duse cumva drumul la limb în fa a prietenilor sau a str inilor întâlni i pe drum, sau dac mai l sase i alte însemn ri în afar de biletul de adio. În cel mai bun caz, nu erau decât ni te pase cu b taie lung , dar, la urma urmelor, c utarea aceasta a lui Boyd Boyette i a asasinului s u fusese atât de plin de fund turi, încât o nou ratare n-ar mai fi constituit o surpriz . 6 Un b rbat îmbr cat într-un trening galben n v li prin u ile batante din cap tul holului ce ducea la camera de gard i-i spuse ceva asistentei de la recep ie, a ezat în spatele unor geamuri glisante murdare. Aceasta f cu un semn spre Dianne, Mark i Hardy care se opriser îngrijora i lâng automatul de r coritoare din holul central al spitalului ÅSt.

Peter's Charityµ. B rbatul se apropie de cei trei, dar i se prezent numai Diannei; era doctorul Simon Greenway, specialist în psihiatrie i fusese chemat acolo de doctorul Sage, pediatrul familiei. Dianne trebuia s mearg cu el, iar Hardy se oferi s aib grij de Mark. Apoi doctorul i tân ra femeie pornir în goan pe culoarul strâmt, ocolind infirmiere i brancardieri, paturi i scaune cu rotile i disp rând în cele din urm prin u ile batante. Holul de la intern ri era îngrozitor de aglomerat: toate scaunele erau ocupate de viitorii pacien i, care mai de care mai agita i; cei care-i înso eau, rude cel mai adesea, completau pe-ndelete tot felul de fi e i formulare; un difuzor nev zut transmitea întruna numele medicilor de serviciu solicita i s se prezinte în cutare sau cutare loc. Ceasul ar ta ora apte i câteva minute. ² i-e foame, Mark? întreb Hardy. Nu, nu-i era foame, dar ar fi vrut tare mult s plece din locul acela. ² Parc , pu in. ² Hai s mergem la bufet. Fac cinste cu un cheeseburger. Coborâr pe sc ri pân la subsol; oameni cu fe e îngrijorate r t ceau încoace i-ncolo pe coridoare. Sala bufetului cu autoservire era mult mai mare, mai aglomerat i mai zgomotoas decât sala de mese de la coal ; Hardy îi ar t cu un semn singura mas liber din dreptul lor i Mark se supuse. În mintea b iatului nu avea loc decât un singur gând, cel la s n tatea fratelui mai mic. Ricky îl îngrijora foarte mult, de i Hardy îl asigurase c nu era vorba de un pericol de moarte i c doctorii or s -l pun pe picioare. Atâta doar c s-ar putea s mai dureze o vreme. Apoi îi mai spuse i c era foarte important ca doctorii s tie exact ce s-a întâmplat, adic adev rul i numai adev rul, iar dac doctorii nu aveau s afle adev rul, acest lucru avea s fie foarte r u pentru starea psihic a lui Ricky. Acesta ar putea chiar s fie închis în cine tie ce sanatoriu luni sau ani de zile, dac doctorii nu aflau totul despre povestea din p dure, spuse el înc o dat . Hardy era un tip okay, dar pe care nu prea îl d dea inteligen a afar din cas i de aceea f cea gre eala de a-i vorbi lui Mark ca unui copila de cinci ani. Nu- i d dea seama c în felul acesta îl plictisea teribil pe b iat.

i-apoi Mark nu- i putea lua gândul de la Ricky: oare î i mai sugea degetul? Oare începuse s vorbeasc ? De i dorea cu disperare ca cel mic s - i revin , inea la fel de mult ca acest lucru s se întâmple f r al i martori în afar de el, Mark; aveau lucruri foarte importante de pus la punct numai între patru ochi. Dac Ricky se trezea din starea aceea în prezen a doctorilor sau, Doamne fere te, a poli i tilor i le spunea tot ce v zuser ? Ce-ar fi p it atunci Mark, prins cu minciuna? S-ar putea, totu i, ca cel mic s nu fie crezut tocmai din cauza necazului prin care trecea acum, dar în orice caz dou variante contradictorii ale întâmpl rii din p dure ar fi fost ceva absolut îngrozitor. Dac stai s te gânde ti, î i dai seama c minciunile cresc într-un mod atât de firesc una din alta încât îi uluiesc pân i pe cei care le spun. De fapt, porne ti la drum cu o minciun mic i aparent nevinovat ; pe urm e ti prins în corzi i mai spui una, i înc una. La început ceilal i te cred i minciunile tale le influen eaz ac iunile, dar tu î i dai seama c ai fi putut s le spui pur i simplu adev rul. Da, ar fi putut s spun adev rul i poli i tilor, i mamei, ar fi putut s le explice în am nunt tot ceea ce v zuse Ricky i în felul sta secretul ar fi fost asigurat pentru c Ricky habar n-avea de toate astea. Numai c totul se întâmplase atât de repede, încât nu avusese timp s - i fac vreun plan. Ar fi vrut s fie doar cu mama, doar ei doi între patru pere i, i s - i descarce sufletul mai înainte ca lucrurile s ia o întors tur urât . Era clar c dac nu f cea acum ceva, atunci el ar fi putut s ajung la închisoare, iar Ricky într-un sanatoriu de boli mintale. Hardy se întoarse cu o tav cu cartofi pr ji i i cheeseburgers; Mark începu s se joace cu un cartof pr jit în timp ce poli istul atac un cheeseburger. ² Ei, i-acum, ia spune, ce s-a-ntâmplat cu fa a ta? întreb Hardy, între dou mestec turi. Cu un gest instinctiv, Mark î i duse mâna la frunte i cucuiul îi aminti c fusese r nit în b taia de azi-diminea . ² A, nu s-a-ntâmplat nimic deosebit. M-am b tut la coal . ² Cu cine? Ei, fir-ar al dracului! Curcanii tia sunt neîndur tori! Hai, d -i înainte; o minciun o acoper pe alta! Era s tul de atâtea minciuni.

² Nu-l cunoa te i, r spunse Mark, mu când apoi dintr-un cheeseburger. ² Da' poate c-o s vreau s stau un pic de vorb cu el. ² De ce? ² Spune-mi, ai avut necazuri din cauza b t ii steia? Vreau s zic, a i fost du i la director sau chestii de-astea? ² Nu, c ne-am b tut dup ore. ² P i, parc ziceai c povestea s-a-ntâmplat la coal . ² Adic a-nceput la coal , okay? Eu i cu b iatul cel lalt am început s ne cert m în pauza de prânz i ne-am în eles s ne întâlnim dup ore. Hardy sorbi cu sete din cocteilul de lapte, apoi î i drese glasul i zise: ² Cum îl cheam pe b iatul cu care te-ai b tut? ² De ce vre i s ti i cum îl cheam ? Întrebarea asta îl înfurie pe poli ist care încet s mai m nânce! Mark îns nu încerc s -i înfrunte privirea, concentrându-se asupra sticlei cu ketchup de pe mas . ² Pu tiule, eu sunt poli ist i eu pun întreb ri; asta este meseria mea. ² i eu sunt obligat s r spund? ² Fire te c da. Bineîn eles, în afar de cazul în care ai ceva de ascuns i i-e fric s r spunzi. Iar dac este a a, atunci va trebui s v iau pe tine i pe mama ta la sec ie, ca s -mi r spunde i la ni te întreb ri suplimentare. ² Întreb ri despre ce? Ce vre i de fapt s ti i? ² Cine este b iatul cu care te-ai b tut ast zi la coal ? Întrebarea r mase suspendat în aer; Mark ciugulea din cartofii pr ji i, iar Hardy începu cel de-al doilea cheeseburger. Un fir de maionez îi murd rise col ul gurii. ² Nu vreau s -i fac necazuri, rupse Mark t cerea. ² N-o s aib nici un fel de necazuri. ² P i, atunci de ce vre i s afla i cum îl cheam ? ² Pentru c asta-i meseria mea, okay? ² Crede i c mint, nu-i a a? întreb atunci Mark, privind am rât chipul buh it de lâng el. ² tiu i eu, copile? Povestea asta a ta este plin de puncte neclare. ² Da' nu pot s -mi amintesc chiar tot, zise Mark, ar tând din ce în ce mai jalnic. ² Bine, bine, las . Termin - i mâncarea! spuse Hardy

în eleg tor. Cred c ar fi mai bine s ne întoarcem, ad ug el, îndesându- i apoi în gur un pumn de cartofi pr ji i. ² Mul umesc pentru cin . Ricky fusese dus într-o rezerv la etajul al nou lea. Panoul de lâng ascensor ar ta c acolo se afla CLINICA DE PSIHIATRIE. Pe culoare lumina era mai slab , vocile mai pu in stridente, trec torii mai pu in numero i. Biroul infirmierelor era chiar lâng ascensor, astfel încât to i cei care ajungeau la etajul cu pricina erau studia i cu mare aten ie. Un paznic conversa în oapt cu infirmierele de serviciu, supraveghind în acela i timp coridoarele. Într-un col mai retras i mai întunecat, vizitatorii aveau la dispozi ie un televizor, automate pentru b uturi r coritoare, reviste ilustrate i biblii. Mark i Hardy erau singuri în zona rezervat vizitatorilor. B iatul î i desf cuse cea de-a treia cutie de suc i urm rea cu aten ie filmul de aventuri de la televizor, în timp ce poli istul picotea pe marginea canapelei îngrozitor de înguste. Era aproape ora nou ; trecuse o jum tate de ceas de când Dianne îl l sase pe Mark s arunce o privire în rezerva lui Ricky. Mezinul p rea atât de mic i de fragil cum st tea a a înf urat în cear afurile cele albe i cu toate tuburile acelea prin care era hr nit. Dianne îi spusese lui Mark c Ricky se va face bine, dar ochii ei ar taser cât era de îngrijorat . Doctorul Greenway urma s se întoarc imediat i voia s stea de vorb cu Mark. ² A spus ceva pân acum? întreb Mark în timp ce studia aparatele din înc pere. ² Nici m car un singur cuvânt, r spunse mama, luându-l de mân pe b iat i mergând cu el în col ul rezervat vizitatorilor. Pe drum, Mark fu de câteva ori pe punctul de a spune tot ce avea pe suflet, ba la un moment dat, când trecur pe lâng o rezerv goal , vru chiar s intre acolo împreun cu Dianne ca s i se poat dest inui în lini te. Dar în cele din urm renun . Mai târziu, î i zicea el f r încetare, am s -i spun mai târziu. Hardy renun ase s mai pun întreb ri. Serviciul lui se terminase la ora zece i era clar c se s turase i de Mark i de Ricky i de spital; tot ce- i dorea era s se reîntoarc la patrularea str zilor.

O infirmier frumu ic într-o fust mini ap ru din direc ia ascensoarelor i-i f cu semn lui Mark s-o urmeze. B iatul se ridic de pe scaun, i ea îl prinse de mân . Degetele ei aveau unghii lungi i ro ii, pielea ei bronzat era fin i neted , pe chipul înconjurat de o cunun de p r blond str lucea un zâmbet perfect. Fata era tân r i frumoas , o chema Karen i îl inea poate pu in prea strâns de mân pe Mark. Inima b iatului avu o zbatere nea teptat . ² Doctorul Greenway vrea s stea de vorb cu tine, zise aplecându-se u or, i parfumul ei îl înv lui; era cea mai minunat mireasm pe care o sim ise el vreodat . Când ajunser în dreptul rezervei cu num rul 943, Karen îi eliber mâna i b tu u or în u . Mark intr singur în înc pere. De data asta, doctorul Greenway purta o c ma i o cravat peste care î i pusese clasica jachet alb de medic. Ecusonul prins de buzunarul de la piept le spunea celor cu care se întâlnea cu cine au de-a face. Era un tip usc iv, cu fa a împodobit de o barb neagr i de o pereche de ochelari rotunzi de vedere. i p rea prea tân r pentru meseria asta. ² Intr , Mark, i a az -te aici, zise el, f când semn spre un scaun de plastic aflat lâng patul pliant de lâng fereastr . Pe pat, edea Dianne, cu picioarele îndoite sub ea. Pantofii erau în fa a ei, pe jos. Tân ra femeie purta bluejeans i un pulover gros de lân i r m sese cu ochii a inti i asupra lui Ricky. Rezerva era luminat doar de veioza de pe masa de lâng u a s lii de baie. Jaluzelele acopereau perfect fereastra. Mark se a ez pe scaun, iar doctorul Greenway veni lâng el, a ezându-se pe marginea patului pliant. Era atât de încruntat, arunca priviri atât de sumbre în jurul lui, încât Mark crezu o clip c erau cu to ii pe moarte. ² Trebuie neap rat s st m de vorb despre ceea ce vi s-a întâmplat, zise doctorul pe un ton imperativ, f r s mai coboare vocea. Era evident c Ricky se afla acum într-o cu totul alt lume i c celor din jur nu le mai era team c s-ar fi putut s -l trezeasc . În spatele lui Greenway, Dianne st tea lini tit , privind int la patul cel alb. Doamne, dac ar fi putut s r mân singur cu ea, s - i poat deschide sufletul i s pun ordine în nebunia asta! Dar mama st tea acolo, ascuns în întuneric, ignorând tot ce nu avea o leg tur imediat cu mezinul ei.

² A spus ceva pân-acum? întreb Mark. Cele trei ore petrecute în tov r ia lui Hardy fuseser atât de burdu ite cu întreb ri, încât îi venea greu s ias din rutin . ² Nu, nici un cuvânt. ² Cât de bolnav este de fapt? ² Foarte bolnav, r spunse Greenway, privindu-l intens cu ochii lui mici, de un negru str lucitor. Spune-mi, ce a v zut fratele t u în dup -amiaza asta? ² V rog, ce vorbim noi acum r mâne secret? ² Da. Tot ceea ce-mi vei spune va fi absolut confiden ial. ² i dac sticle ii or s vrea s tie ce v-am povestit? ² Nu pot s le spun nimic. Î i promit. Conversa ia noastr este absolut secret i confiden ial , i tot ce vorbim r mâne între tine, mine i mama ta. Noi to i încerc m s -l ajut m pe Ricky, dar pentru asta trebuie s tiu ce s-a-ntâmplat. Ei, da, poate c n-ar strica o doz bun de adev r; medicamentul sta i-ar ajuta pe to i, dar mai ales pe Ricky. Mark î i întoarse privirea spre c p orul blond cu cârlion ii împr tia i pe pern . Of, Doamne, de ce nu o luaser ei la fug când v zuser c apare ma ina aia neagr ? Sentimentul de vinov ie îl izbi în plin i îl umplu de groaz . Toate astea erau numai din vina lui. Trebuia s - i dea seama c nu este bine s aib de-a face cu un nebun. Buzele începur s -i tremure i ochii i se umplur de lacrimi. Deodat i se f cu frig. Gata, era timpul s spun tot ce tia; ajunsese la fundul sacului cu minciuni, iar Ricky avea nevoie de ajutor. Greenway îi urm rea atent fiecare mi care. În clipa urm toare, Hardy r s ri brusc în cadrul u ii i privirile lor se încruci ar , apoi poli istul disp ru, iar Mark tia c r m sese pe undeva, pe-aproape. Doctorul nu observase nimic. Mark î i începu povestirea cu episodul ig rilor i la auzul cuvintelor lui, Dianne îi arunc o privire sever , cl tin din cap, dar nu scoase o vorb ; dac era cumva furioas , atunci î i ascundea foarte bine sup rarea. În timpul acesta b iatul povestea aproape în oapt despre copacul de a c rui creang atârna bucata de frânghie, despre poiana ascuns în p dure i în sfâr it despre ma in . Privirea îi alerga de la doctor la u a întredeschis i înapoi. S ri peste o bun parte din povestire, dar îi spuse lui Greenway, cu o voce pierit , c la un moment dat se târâse pân la ma in i scosese furtunul din eava de

e apament; i-atunci Ricky ipase i se sc pase pe el. De fapt, Ricky îl implorase s nu se apropie de limuzin . Mark î i d du seama c lui Greenway îi pl cuse mult cea de-a doua parte a povestirii. Fa a Diannei era îns lipsit de orice expresie. Hardy trecu din nou prin dreptul u ii, dar Mark se pref cu a nu-l observa. Se opri doar câteva secunde din povestit, apoi descrise în am nunt cum tipul acela coborâse ca o furtun din ma in , cum observase furtunul atârnând inofensiv în iarb , cum se c rase apoi pe portbagaj i cum se împu case în cele din urm cu pistolul g sit de poli ie. ² Ce distan era între Ricky i ma in ? întreb Greenway. Mark privi în jur. ² Vede i u a aia de pe culoar? Cam de-aici pân-acolo. ² Cam doi pe metri, observ doctorul, mângâindu- i barba. Dup cum se vede, nu este o distan prea mare. ² Era chiar foarte aproape. ² i-acum te rog s -mi spui foarte exact ce anume a f cut Ricky în momentul împu c turii? Acum asculta i Dianne. Se vede c abia atunci î i d duse seama c cele povestite de data asta difereau sensibil de prima versiune, drept pentru care a intea asupra fiului ei cel mare o privire încruntat i sever . ² Iart -m , mami. Eram prea speriat ca s m mai gândesc. Te rog, nu fi sup rat pe mine. ² Deci voi l-a i v zut efectiv pe omul la împu cându-se? întreb ea, nevenindu-i s - i cread urechilor. ² Da. ² Atunci nu mai este de mirare, ad ug ea, întorcându- i ochii spre c p orul cel blond din patul de al turi. ² i ce-a f cut Ricky atunci când a venit împu c tura? ² P i, nu tiu, c eu nu m uitam la el; eu m uitam la b rbatul cu pistolul. ² Bietul pui or, murmur Dianne, dar Greenway îi f cu semn s tac . ² Ricky era lâng tine? Dup ce arunc iar o privire spre u , Mark începu s povesteasc abia auzit cum în epenise Ricky, cum se pornise apoi s alerge în felul la ciudat, cu bra ele atârnând drept în jos, i cum gemea întruna. Mark povesti tot ce se întâmplase din momentul împu c turii pân la apari ia ambulan ei; închisese ochii i povestise fiecare pas, fiecare mi care,

eliberându- i sufletul de povar . i era minunat s spui adev rul cu atâta sinceritate! ² De ce nu mi-ai spus c l-a i v zut pe omul la când s-a omorât? întreb Dianne. Întrebarea ei îl irit pe Greenway care interveni: ² V rog, doamn Sway, pute i s discuta i despre toate astea mai târziu, zise el f r s -l sl beasc din ochi pe Mark. Acum vreau s tiu care a fost ultimul cuvânt spus de Ricky. Mark se gândi o clip , urm rind în acela i timp u a: pe hol nu era nimeni. ² Pe cuvântul meu c nu-mi aduc aminte. Sergentul Hardy, locotenentul lui i agentul special FBI Jason McThune st teau de vorb lâng automatele de b uturi. Un alt agent FBI h l duia în apropierea ascensorului, sub privirile încruntate ale paznicului spitalului. Locotenentul îl informase rapid pe Hardy c afacerea fusese preluat de FBI, c ma ina mortului împreun cu alte probe fuseser cedate federalilor de c tre poli ia din Memphis, c exper ii g siser în ma in foarte multe amprente prea mici ca s apar in unui adult i c voiau s tie dac Mark spusese ceva în plus sau dac revenise asupra povestirii. ² Nu, n-a f cut nimic din toate astea, dar eu nu prea sunt convins c spune adev rul, î i d du Hardy cu p rerea. ² A pus mâna pe ceva ce poate fi dus la laborator? interveni iute McThune, ignorând complet teoriile i convingerile poli istului. ² Nu în eleg ce vrei s spui. ² Noi b nuim c pu tiul a fost în ma in la un moment dat, înainte de moartea lui Clifford, i avem nevoie de amprentele lui, ca s le compar m cu cele g site în ma in . ² Da' ce v face s crede i c b iatul a fost în ma in ? insist Hardy, cuprins de presim iri. ² Las , am s - i explic mai târziu, puse punct locotenentul. Hardy renun s mai pun i alte întreb ri i privi în jur. ² Uite, cutia aia de Sprite. Pu tiul a b ut din ea când am stat aici amândoi. Atunci McThune scrut coridorul i dup ce se asigur c nu este nici un str in prin preajm , înf ur cu b gare de

seam batista în jurul cutiei pe care o vârî în buzunarul pardesiului. ² Am s duc cutia asta la laboratorul nostru, explic McThune. Vreau s mai tiu dac pu tiul, Mark, r mâne aici peste noapte. ² Da, cred c da, r spunse Hardy. Am v zut c au dus un pat pliant în rezerva celui mic, a a c mai mult ca sigur c vor dormi aici. Da' n-am putea s tim i noi de ce se intereseaz FBI-ul de Clifford sta? ² Las' c-am s - i explic eu totul mai târziu, veni r spunsul locotenentului. Deocamdat , mai stai pe-aici vreo or i pe urm e ti liber. ² P i, ar fi trebuit s fiu liber peste zece minute. ² Nu-i nimic, ai s vezi c orele suplimentare or s - i prind bine. A ezat pe scaunul de plastic de lâng pat, doctorul Greenway î i studie însemn rile. ² Eu am s plec peste câteva minute, dar am s m -ntorc mâine diminea devreme. Dup cum vede i, starea copilului este stabilizat i nu cred c se va modifica în timpul nop ii. Oricum, îns , infirmierele vor veni în control pe tot parcursul nop ii i pute i s le chema i dac Ricky se treze te, zise doctorul. Este un caz grav de tulbur ri acute provocate de un stres posttraumatic, ad ug el privind-o pe Dianne, dup ce î i mai consultase o dat mâzg liturile acelea ilizibile. ² Asta ce-nseamn ? întreb Mark, în timp ce Dianne închise ochii i începu s - i maseze u or tâmplele. ² Asta înseamn c , uneori, o persoan este martora unei întâmpl ri îngrozitoare c reia nu-i poate face fa . Ricky s-a speriat destul de r u când te-ai dus s sco i furtunul de pe eava de e apament, iar atunci când l-a v zut pe omul acela tr gându- i un glon în cap s-a trezit confruntat cu o experien înfrico toare, pe care n-a putut s-o domine. În clipa aceea, în Ricky un resort s-a defectat, mintea i trupul lui au intrat în stare de oc. N-a mai fost în stare decât s fug acas , ceea ce oricum este un lucru remarcabil pentru c , în mod normal, o persoan astfel traumatizat paralizeaz pe loc. În momentul de fa nu putem face prea mult pentru el; sper s - i recapete cuno tin a mâine sau cel mai târziu

poimâine, ca s putem sta de vorb . Vindecarea s-ar putea s mai întârzie; va mai avea co maruri noaptea, îi vor mai reveni amintirile, dar va nega totul i se va autoînvinov i pentru revenirile astea. Se va sim i izolat, tr dat, pierdut, poate chiar i deprimat. Pur i simplu nu tim cum vor evolua lucrurile. ² i ce tratament ave i de gând s -i face i? întreb Dianne. ² Mai întâi, trebuie s -i cre m sentimentul c se afl în siguran . De-asta va trebui s sta i tot timpul aici, lâng el. Parc zicea i c tat l nu v este de nici un folos. ² S -l ine i cât mai departe de Ricky, zise Mark pe un ton sever, iar Dianne d du aprobator din cap. ² Ne-am în eles. Bunici sau alte rude apropiate nu exist , nu-i a a? ² Exact. ² Foarte bine. Atunci, asculta i: este neap rat nevoie ca s sta i amândoi cât mai mult timp în camera asta în urm toarele câteva zile. Ricky trebuie s se simt în perfect siguran i va avea nevoie de sprijinul vostru fizic i emo ional. Eu am s stau de vorb cu el de câteva ori pe zi. Este foarte important ca Mark i Ricky s vorbeasc despre sinuciderea omului la. Trebuie neap rat s - i împ rt easc i s - i compare reac iile. ² i când crede i c vom putea s plec m acas ? întreb Dianne. ² Nu pot s v dau o dat precis , dar sper s fie cât mai curând, deoarece b iatul are nevoie de siguran a i de decorul familiar de acas . S zicem o s pt mân . Sau poate dou , depinde de cât de repede r spunde la tratament. Dianne se ghemui i mai tare pe patul pliant. ² Da, da', , ti i, eu trebuie s merg i la serviciu i nu tiu cum s m descurc. ² Vom lua leg tura cu patronul dumitale mâine diminea . ² Da, numai c patronul meu are numai o f bricu , nu o corpora ie din aia plin de beneficii i de în elegere. Când or s-aud , n-or s -mi trimit flori, ba mi-e team c nici m car n-or s -n eleag . ² Am s m str duiesc s -i fac s -n eleag . ² i cu mine cum r mâne? Eu ce fac cu coala? întreb Mark. ² Mama ta mi-a spus cum îl cheam pe director, a a c am s -i telefonez mâine diminea ca s -i spun ce s-a-ntâmplat.

O infirmier , urâ ic de ast dat , cioc ni la u i intr f r s mai a tepte vreo invita ie; aduse dou calmante i un pahar cu ap pentru Dianne care î i masa din nou tâmplele. ² Te rog s iei calmantul sta, îi zise Greenway lui Dianne. Ar trebui s te ajute s te odihne ti. Dac îns consta i c nu are efect, cheam camera infirmierelor i vei primi ceva mai puternic. Infirmiera cea urât ie i din înc pere, iar doctorul se ridic i puse mâna pe fruntea lui Ricky. ² Oameni buni, ne vedem mâine diminea . Pân-atunci, încerca i s dormi i pu in, zise el, zâmbind pentru prima oar de când se cunoscuser , apoi p r si rezerva, închizând u a în urma lui. Membrii micu ei familii Sway, atâ i cât mai r m seser , erau în sfâr it singuri. Mark se strânse lâng Dianne, sprijinindu-se cu toat greutatea de ea. Amândoi priveau, tri ti, c p orul cu bucle blonde r sfirate pe pern . ² Totul are s fie bine, Mark, ai s vezi. Am trecut noi i prin altele, mai grele, zise Dianne, strângându- i fiul în bra e. ² Iart -m , mami, îi spuse Mark cu ochii plini de lacrimi, îmi pare atât de r u de toate astea. Bra ele ei î i înte ir strânsoarea i r maser a a, îmbr i a i, o bun bucat de timp; Mark suspina înceti or, cu fa a îngropat în bluza mamei. Apoi mam i fiu se ghemuir pe salteaua ieftin de burete, la doi pa i de patul în care z cea Ricky. Fereastra era deasupra lor, lumina din înc pere era cât se poate de slab . Mark încet s mai plâng ; oricum era ceva ce nu-i ie ea niciodat ca lumea. Dianne era epuizat i calmantul î i f cu încet-încet efectul. Nou ore de împachetat l mpi de plastic în cutii de carton, plus cinci ore de tensiune nervoas maxim , plus calmantul o aduseser în pragul unui somn adânc. ² Mami, au s te concedieze? întreb Mark care era la fel de îngrijorat ca i Dianne în privin a finan elor familiei. ² Nu, nu cred. Da' oricum, o s ne batem capul cu chestia asta mâine. ² Mami, trebuie s st m de vorb . ² Bineîn eles c trebuie, dar, te rog, hai s-o facem mâine. ² Da' de ce nu acum? Bra ele ei sl biser strânsoarea, r suflarea devenise mai

profund , ochii îi erau deja închi i. ² Pentru c sunt foarte obosit i mi-e tare somn, Mark. Î i promit c mâine diminea o s st m de vorb . Trebuie s -mi r spunzi la câteva întreb ri, nu? Acum îns , du-te s te speli pe din i i pe urm hai s dormim pu in. Deodat , Mark se sim i i el foarte obosit. Prin salteaua ieftin se sim ea, nepl cut, cadrul de metal al patului; se retrase mai aproape de perete i se înveli cu cear aful. Dianne îi mângâia bra ul, în timp ce el r mase cu ochii pironi i în tavan, hot rând c -i era imposibil s doarm într-un asemenea hal timp de-o s pt mân . Între timp Dianne adormise, dar Mark nu- i putea lua gândul de la cele întâmplate. Se gândea la Romey. Unde era acum? Unde erau trupul acela micu i rotofei i capul rotund i chel? Î i aminti de broboanele de sudoare picurând din sprâncene i udându-i gulerul c m ii. Pân i urechile îi erau ude. Cine va lua ma ina? Cine are s-o cure e i s spele tot sângele la? Cine va lua pistolul? Mark î i d du brusc seama c din urechi îi disp ruse iuitul de la împu c tur . Hardy o mai fi oare în sala de a teptare? Încerca i el s adoarm ? Curcanii au s se întoarc mâine ca s -i pun alte întreb ri? i ce-o s fac el dac or s -l întrebe de furtunul de pe eava de e apament? Ce-o s fac dac or s -i pun o mie de alte întreb ri? Somnul se dusese de tot, iar privirea îi r m sese ag at de tavanul înc perii. Luminile de afar se prelingeau printre jaluzele. Lâng el, Dianne dormea dus sub efectul calmantului. Ricky nu se mi case. Gândul lui Mark fugi la Hardy i la colegii acestuia. Oare îl urm reau? Oare era pus sub supraveghere, a a ca-n filmele de la televizor? Fire te c nu. Dup vreo dou zeci de minute de contemplare, sim i c plesne te de plictiseal i- i zise c venise vremea s plece în explorare. Odat , într-o noapte, când era în clasa întâi, taic -s u venise acas beat i începuse scandalul cu Dianne. În clipa în care rulota începuse s se clatine primejdios din cauza lor, Mark deschisese fereastra din camera lui i s rise afar . Apoi se plimbase îndelung prin cartier i, în cele din urm , prin p durea din apropiere. Noaptea era cald i grea, cerul era b tut în mii de stele. Când ajunsese pe colina de lâng parcul de rulote, Mark se oprise o vreme i se rugase ca

Dumnezeu s-o apere pe mama i s -i dea i lui o familie în care s po i merge la culcare f r teama de a te trezi în mijlocul unui scandal. Of, Doamne, oare de ce n-or putea s fie i ei ni te fiin e normale? Când se întorsese acas , totul se terminase i era lini te. El îns î i f cu un obicei din excursiile acestea nocturne care îi aduceau atâta lini te în suflet. Mark era un gânditor mereu preocupat, i ori de câte ori îl ocolea somnul, pornea în lungi plimb ri ne tiute de nimeni. Purta haine închise i avea mi c rile agile ale unui ho printre umbrele din Tucker Wheel Estates. În felul acesta, fusese martor la nenum rate furturi i acte de vandalism despre care nu suflase o vorb ; v zuse iubi i furi ându-se pe ferestre. Îi pl cea tare mult ca în nop ile senine s stea undeva pe colin i s fumeze în lini te o igar . Teama de a fi prins de maic -sa disp ruse cu ani în urm ; femeia muncea din greu i dormea dus . Lui Mark nu-i era fric de locurile ciudate, a a c o înveli grijuliu pe mama cu cear aful, f cu acela i lucru cu Ricky i închise u or u a în urma lui. Culoarul era pustiu i întunecat. Karen cea frumoas avea ceva de lucru la biroul infirmierelor, dar când îl v zu pe b iat se opri din scris i îi zâmbi. Voia s ia ni te suc de portocale de la bufet, zise el, i, da, tia cum s ajung acolo; într-un minut va fi înapoi. Karen îi zâmbi din nou i Mark se îndr gosti definitiv. Hardy plecase, sala de a teptare era pustie, dar televizorul era deschis. Mark nu se opri i coborî cu ascensorul la parter. Bufetul era pustiu. B iatul î i cump r un pahar de suc i se a ez la singura mas ocupat ; vecinul lui era un b rbat într-un scaun cu rotile. Avea picioarele în ghips, unul din bra e îi era prins într-o e arf , un bandaj gros îi înf ur cre tetul capului; una peste alta, se vedea c nu se simte deloc în largul lui. Apoi, când se aplec spre paiul din paharul de suc, îl observ la rândul lui pe Mark. ² Ce-a i p it? întreb Mark, zâmbind. Putea s stea de vorb cu oricine i, pe deasupra, îi p rea r u pentru tip. Omul îns nu-i r spunse, îl privi doar o secund , apoi î i feri privirea. Încerc s - i modifice pozi ia picioarelor, dar durerea îl împiedic . Mark încerca s nu-l priveasc prea insistent. Deodat , de nic ieri, r s ri un b rbat în c ma alb i cu cravat , care- i puse tava cu mâncare i cafea pe masa lor i se a ez lâng omul din scaunul cu rotile. Nu d dea semne c

l-ar fi observat pe Mark. ² Urât afacere, zise el cu un zâmbet larg pe fa . Ce s-a-ntâmplat? ² Accident de ma in , veni r spunsul oarecum speriat. M-a lovit un nebun cu un camion care n-a oprit la stop. Zâmbetul str luci i mai tare, cafeaua i mâncarea fur uitate pe col ul mesei. ² Când s-a întâmplat asta? ² Acum trei zile. ² i zici c a fost un camion? întreb b rbatul cu cravat , vizibil interesat. ² Da, r spunse r nitul, cu pruden în glas. ² Numele meu este Gill Teal, continu cel lalt, întinzând o carte de vizit . Sunt avocat specializat în accidente de ma in , mai ales în cele în care sunt implicate camioane de mare tonaj. Gill Teal vorbea foarte repede, de parc prinsese în undi un pe te foarte mare i-i era team c s-ar fi putut s -l scape. ² Asta-i specialitatea mea. Cazurile cu camioane de mare tonaj. Trailere, basculante, cisterne, orice, iar pe mine m cheam Gill Teal, repet el, întinzând mâna peste mas . Din fericire, r nitul avea bra ul drept valid, a a c reu i s strâng u or mâna intrusului acela atât de g l gios. ² Joe Farris. Gill scutur cu furie bra ul întins, atacând apoi imediat. ² Ei, ia zi-mi, care-i problema ² dou picioare rupte, câteva vân t i, câteva copci? ² i o clavicul rupt . ² A, p i asta-i grozav. S vedem atunci ce putem face pentru o incapacitate permanent de munc . Ce meserie ai? întreb Gill, mângâindu- i gânditor b rbia. Cartea de vizit z cea pe mas ; cei doi b rba i n-aveau ochi pentru Mark. ² Macaragiu. ² E ti în sindicat? ² Da. ² Ptii. i camionul la pur i simplu n-a oprit la stop. P i atunci e clar cine-i vinovatu', nu? Dar Joe se încrunt i pân i Mark observ c omul se plictisise de Gill i de vorb ria lui. Nu, nu era clar cine era vinovatul.

Cuprins de frenezie, Gill not ceva pe un erve el, apoi zâmbi larg, i-l anun pe Joe: ² Pot s - i ob in ase sute de mii de dolari pe pu in. Mie-mi dai doar o treime, iar dumneata te alegi cu patru sute de mii. Cel pu in. Patru sute de b trâne, f r impozit, se-n elege. Deci mâine introducem ac iunea în justi ie. Joe ar ta de parc mai auzise toat povestea asta i alt dat . Gill îns r m sese cu gura c scat , foarte mândru i plin de încredere în el însu i. ² Am mai vorbit cu ni te avoca i, spuse Joe. ² Da, da' eu pot s - i ob in cele mai mari desp gubiri. Doar în felul sta îmi câ tig i eu existen a. i apoi, am mai avut de-a face cu firma asta c reia îi apar ine camionul care te-a lovit. Le cunosc avoca ii i reprezentan ii locali i te rog s m crezi c sunt îngrozi i când aud numele meu; pentru c eu nu m las pân nu v d sângele â nind. Când e vorba de r zboi, Joe, s tii c sunt cel mai bun din ora . Eu tiu care sunt regulile jocurilor lor murdare. Uite, tocmai acum am câ tigat o juma' de milion cu un caz din sta. Crede-m c tipii i-au dat banii clientului meu imediat ce-au auzit c m-a angajat pe mine. S tii c nu sunt palavre, Joe, pur i simplu sunt cel mai bun din ora în cazuri din astea. ² Hm, azi-diminea m-a sunat un avocat care mi-a zis c ar putea s -mi ob in un milion. ² A, minte. Cum îl cheam ? McFay? Ragland? Snodgrass? Îi tiu pe to i, c tot timpu' le trag uturi în cur, Joe, i pe urm eu i-am spus c ase sute de mii e minimum. A a c s-ar putea s fie i mai mult. Ce dracu', Joe, dac ajungem la proces, n-ai de unde s tii cât ne va acorda juriul. Joe, eu sunt în fiecare zi la tribunal i trag uturi în cur la tot Memphis-ul. i eu î i spun c ase sute de mii e minimum. Ia spune, ai angajat deja pe cineva? Ai semnat vreun contract? ² Nu, nu înc . ² Splendid. Uite, Joe, ai nevast i copii, nu? ² Fost nevast i trei copii. ² A, deci ai de între inut trei copii. Atunci fii atent la mine, omule. Cât e pensia alimentar ? ² Cinci sute pe lun . ² Cam pu in. Da' ai recipisele. Atunci uite cum o s facem, î i dau eu o mie pe lun pân când ob inem hot rârea. Dac o s dureze trei luni, ai s -mi dai înapoi trei mii. Dac dureaz

doi ani, ceea ce este imposibil, da' dac dureaz atât, ai s -mi dai înapoi dou zeci i patru de mii. În elegi ce vreau s spun, Joe? Î i pun banii acum pe mas ... pe in! Joe studia cu aten ie obiectele de pe mas . ² Avocatul la a venit ieri la mine în camer i mi-a zis c -mi d dou mii acum i p-orm câte dou mii p lun . ² Spune-mi repede cine era: Scottie Moss? Rob LaMoke? Îi tiu eu pe tipii tia, Joe, i- i spun c nu sunt decât gunoi. Nici m car nu g sesc singuri drumul pân la tribunal. Nu po i s ai încredere în ei deoarece sunt incompeten i. Uite, î i fac i eu aceea i ofert ² dou mii acum i dou mii pe lun . ² Tipu' l lalt, care are nu tiu ce firm , a pus la b taie zece mii i o linie de credit pentru orice am nevoie. Asta îi lu piuitul lui Gill, c ruia îi trebuir vreo zece secunde ca s - i reg seasc glasul. ² Joe, fii atent la mine. Asta nu este o problem de câ i bani po i s prime ti în avans, okay? Problema este câ i bani pot eu s - i ob in de la firma cu accidentul. Ei bine, afl c nimeni, repet, nimeni nu va ob ine mai mult ca mine. Nimeni. Uite, eu î i dau acum cinci mii, i pe urm faci tu singur socoteala de cât ai nevoie ca s - i pl te ti datoriile. Corect? ² Am s m mai gândesc. ² i cu timpul este o problem , Joe. Trebuie s ne mi c m rapid. Probele dispar, amintirile se terg. Corpora iile mari se mi c -ncet. ² Am zis c-am s m mai gândesc. ² S te sun mâine? ² Nu. ² De ce? ² Ei, fir-ar al dracului, pentru c nu mai pot nici s a ipesc de câte telefoane primesc de la avoca i. i mâncarea îmi st în gât. Sunt mai mul i avoca i decât doctori în afurisitul sta de spital. Dar Gill era de piatr . ² Fii atent, Joe, c pe-aici bântuie multe p s ri de prad , avoca i cu adev rat sub orice critic ; tia sunt în stare s - i fac praf cazul dac -l dai pe mâna lor. E trist, dar adev rat. E o meserie cam aglomerat , a a c avoca ii fac tot ce pot ca s aib de lucru. Da' fii atent s nu faci vreo gre eal , Joe. Î i dau voie s m verifici. Caut numele de Gill Teal în cartea de telefon i ai s vezi cu cine ai de-a face. S tii c am acolo i o

reclam , întins pe o pagin întreag . ² Am s m mai gândesc. În cele din urm , Gill îl pricopsi pe Joe cu înc o carte de vizit , apoi se ridic , spuse la revedere i plec f r s se fi atins de mâncarea i cafeaua de pe tav . Joe suferea vizibil; mâna dreapt prinse roata fotoliului care începu s se îndep rteze u or de mas . Mark ar fi vrut s -l ajute, dar se r zgândi. Cele dou c r i de vizit r m seser pe mas . B iatul î i termin sucul din pahar, arunc o privire rapid în jur i culese unul din cele dou cartona e albe. Mark îi spuse lui Karen, iubita lui, c nu putea s doarm i c , dac îl caut cineva, îl g se te la televizor. Se a ez apoi pe canapea i începu s r sfoiasc cartea de telefon în timp ce cu ochiul cel lalt urm rea serialul de la televizor, î i luase i o cutie de Sprite, din banii pe care Hardy, Dumnezeu s -l aib -n paz , îi d duse dup cin . Karen veni cu o p tur i-i înveli picioarele. Mâinile ei lungi i fine îl b tur u or pe bra . Apoi fata se îndep rt , leg nându-se u or. Mark îi urm rise fiecare mi care. Într-adev r, domnul Gill Teal avea o reclam de o pagin în sec iunea rezervat avoca ilor. Era o fotografie bine lucrat , cu el stând degajat în fa a tribunalului, cu sacoul aruncat pe un um r i cu mânecile de la c ma suflecate. Dedesubt scria: EU LUPT PENTRU DREPTURILE VOASTRE! În partea de sus a paginii, întrebarea A I FOST ACCIDENTA I? era scris cu litere de un ro u str lucitor, care s rea imediat în ochi. Pe rândul imediat urm tor, r spunsul ap rea tip rit într-un verde puternic, f r egal: DAC DA, CHEMA I-L PE GILL TEAL ² EL ESTE CEL DE CARE AVE I NEVOIE. Mai departe, Gill trecuse cu albastru tot felul de cazuri de care se ocupase de-a lungul carierei, i erau cu sutele: accidente cu ma ini de tuns iarba, electrocut ri, copii cu malforma ii, accidente de circula ie, explozii de boilere. Optsprezece ani de experien în toate tribunalele. Într-un col al reclamei, o mic hart indica adresa biroului lui Gill, birou care se afla exact peste drum de tribunal. Deodat , Mark auzi o voce cunoscut i-l descoperi cu surprindere pe Gill Teal în persoan care, de pe ecranul

televizorului, le vorbea telespectatorilor despre cunoscu i i prieteni r ni i în accidente i despre companii de asigurare necinstite. Gill era filmat la camera de gard a unui spital, lumini ro ii str luceau intermitent în fundal, brancardierii alergau încoace i-ncolo, dar Gill inea situa ia sub control i era gata s v preia cazul f r nici un fel de onorariu pân la pronun are. Ce mic este lumea! În decurs de dou ore, Mark v zuse personajul acela în carne i oase, îi terpelise o carte de vizit , îi privise chipul în reclama aceea multicolor , iar acum tipul îi mai i vorbea de pe micul ecran. Mark închise cartea de telefon i o a ez pe m su a de cafea. Apoi se înveli bine cu p tura i se hot rî s trag un pui de somn. S-ar putea ca mâine s -i dea un telefon acestui domn Gill Teal. 7 Lui Foltrigg îi pl cea foarte mult s fie înso it. Savura mai ales momentele acelea nepre uite în care camerele de luat vederi îl a teptau, iar el î i f cea apari ia p ind maiestuos de-a lungul culoarului sau pe treptele tribunalului, cu Wally Boxx deschizându-i drumul asemenea unui tanc i flancat de Thomas Fink sau de un alt asistent care respingea întreb rile stupide. Petrecuse multe clipe de lini te, privind videocasete în care se vedea pe sine intrând i ie ind din cl dirile tribunalelor, înconjurat mereu de o mic suit . De obicei, sincronizarea era perfect . Ba î i perfec ionase pân i mersul; î i ridica mâinile, r bd tor, ca i când ar fi fost încântat s r spund la întreb ri, dar, fiind o persoan de o asemenea importan , pur i simplu nu avea timp s fac acest lucru. Nu trecea apoi mult timp i Wally chema ziari tii la o conferin de pres bine pus la punct, unde Roy însu i, f când o bre într-un program de lucru îngrozitor de înc rcat, avea s stea câteva clipe în lumina reflectoarelor. O mic bibliotec din apartamentul procurorului general al Statelor Unite fusese transformat în sal de conferin e, dotat cu instala ii de lumini i de sonorizare. Într-un dul pior încuiat, Roy î i p stra trusa de machiaj.

În clipa în care intr în cl direa FBI-ului de pe Main Street din Memphis, la câteva minute dup ce b tuse de miezul nop ii, Roy Foltrigg avea o escort impresionant format din Wally, Fink, Trumann i Scherff, dar nici un ziarist nu era acolo s -l întâmpine. De fapt, abia în birourile FBI d du peste ni te persoane care veniser acolo special pentru el: Jason McThune împreun cu al i doi agen i istovi i sorbeau din ce tile cu cafea rece i trezit . Dac i asta era o intrare de efect...! Prezent rile fur f cute în grab , în timp ce se îndreptau spre biroul supraaglomerat al lui McThune. Foltrigg se a ez pe singurul scaun liber din înc pere. Jason McThune fusese trimis la Memphis cu patru ani în urm , împotriva dorin ei lui, iar în clipa de fa num ra lunile care-l mai desp r eau de plecarea definitiv din locurile acelea care nu-i st teau deloc la suflet. Era obosit i enervat din cauza orei târzii. Nu-l mai v zuse niciodat înainte pe Foltrigg, dar mergea vorba c este un dobitoc plin de el. Dup ce un agent neprezentat i neidentificat închise u a, McThune se pr bu i în scaunul de la birou, apoi începu s în ire datele de baz ale problemei: descoperirea ma inii, obiectele g site în interiorul ei, pistolul, rana, momentul mor ii i tot a a. ² Pu tiul se nume te Mark Sway, i le-a spus poli i tilor c împreun cu fratele lui mai mic au descoperit ma ina i au anun at autorit ile. Locuiesc cam la o jum tate de mil distan de p dure, în cartierul de rulote. În momentul de fa , b iatul cel mic este internat în spital cu diagnosticul de oc traumatic. Mark Sway i mama celor doi copii, Dianne, divor at , sunt împreun cu cel mic. Tat l locuie te aici, în ora i are cazier pentru chestii m runte. S-ar putea spune c este un infractor blazat. Familie de albi din clasa de jos. i în orice caz pu tiul minte. ² N-am putut s citesc biletul g sit în ma in pentru c faxul era foarte prost, îl întrerupse Foltrigg care murea s spun i el ceva; tonul pe care-l folosise ar ta clar c , dup p rerea lui, el, Roy Foltrigg, primise un fax de proast calitate din cauza incapacit ii profesionale a lui McThune i a FBI-ului din Memphis. McThune arunc o privire scurt spre Larry Trumann i Skipper Scherff, care st teau sprijini i de perete, apoi î i

continu discursul: ² Ajung imediat i la problema asta. tim c pu tiul minte pentru c el zice c au ajuns la locul faptei dup moartea lui Clifford, ceea ce pare dubios. Mai întâi, pentru c ma ina este pres rat , i pe dinafar i pe din untru, cu amprentele b iatului. Acum vreo dou ore am reu it s prelev m amprentele pu tiului i imediat oamenii no tri au început s verifice ma ina; n-au terminat înc , dar oricum este evident c b iatul a fost în untru. Pentru ce? Ei bine, deocamdat nu tim nimic. Am mai g sit amprente i pe luminile de pozi ie, chiar deasupra evii de e apament, i trei mucuri proaspete de igar sub un copac din apropierea ma inii. Erau marca Virginia Slim, din cele de care fumeaz i Dianne Sway. Dup p rerea noastr , pu tii, ca to i copiii de altfel, au luat câteva din ig rile mamei i s-au dus s se plimbe. Apoi, brusc, î i face apari ia ma ina lui Clifford; atunci ei se ascund i urm resc ce se-ntâmpl . Cum p durea este destul de deas în locul la, nu le este team c pot fi v zu i. Poate c au chiar curajul s se furi eze i s trag furtunul de pe eava de e apament; noi nu suntem siguri de varianta asta, iar copiii nu scot nici o vorb . B iatul cel mic nu este în stare s vorbeasc , iar Mark minte, evident. Oricum, e clar c figura cu furtunul n-a inut. Încerc m s lu m amprentele i de pe el dar e destul de complicat. Mâine diminea am s v ar t i fotografii cu pozi ia furtunului la sosirea poli i tilor. McThune p rea c -i vorbe te carnetului galben pe care-l pescuise din talciocul de hârtii de pe birou. ² Clifford a tras cel pu in o dat din interiorul ma inii. Glon ul a trecut exact prin centrul ferestrei din dreapta fa , geamul a cr pat, dar nu a c zut. Nu tim nici de ce, nici când a f cut chestia asta. La autopsia care s-a terminat acum o or , s-a v zut c tipul era burdu it cu tranchilizante, iar în privin a alcoolemiei, ei bine, a a cum zic oamenii de pe-aici, omul nostru era beat ca un sconcs. Dup p rerea mea, nu numai c era suficient de s rit de pe fix ca s se sinucid , da' pe deasupra mai era i beat pulbere; a a c lucrurile sunt foarte greu de explicat, pentru c nu avem de-a face cu o minte ra ional . ² Da, în eleg toate astea, interveni Roy, ner bd tor, în timp ce în spatele lui, Wally Boxx adulmeca scena asemenea unui terrier bine antrenat.

² Pistolul este unul ieftin, calibru' 38, pe care l-a cump rat f r forme legale dintr-o cas de amanet din Memphis, continu McThune, ignorând complet întreruperea. L-am abordat deja pe proprietar, da' nu vrea s vorbeasc decât în prezen a avocatului, a a c relu m convorbirea cu el mâine diminea , sau mai bine zis în diminea a asta. Pe urm , am mai g sit un bon de la o sta ie de benzin din Vaiden, Mississippi ² e la vreo or jumate de-aici ² i pu toaica de la cas zice c parc ar fi v zut ma ina pe la ora unu dup -amiaz . Nu am g sit semne c ar fi oprit i altundeva. Secretara lui zice c omul a plecat de la birou pe la nou diminea a, spunându-i c are ni te curse de f cut, i n-a mai auzit nimic de el pân când am telefonat noi. Sincer vorbind, tipa nu prea ar ta s fie afectat de noutate. Deci, se pare c omul nostru a plecat din New Orléans imediat dup nou , a f cut cinci- ase ore pân la Memphis cu o singur oprire pentru benzin i cu alt oprire pentru pistol, a intrat cu ma ina în p dure i s-a împu cat. Poate c s-o mai fi oprit ca s m nânce, sau ca s cumpere b utur sau Åca s µ foarte multe alte lucruri. Suntem în c utare. ² Dar de ce la Memphis? întreb Wally Boxx, cu evidenta aprobare a lui Foltrigg. ² Pentru c aici s-a n scut, r spunse McThune pe un ton solemn, ca i când oamenii ar ine s moar acolo unde au v zut lumina zilei. Foltrigg nu sesiz îns umorul acestor cuvinte spuse de un chip absolut imobil. De fapt, McThune auzise c procurorul nu este un tip prea destupat la minte. ² Bineîn eles c familia s-a mutat de-aici când Clifford era înc un copil, ad ug el dup o scurt pauz . A f cut colegiul la Rice i Facultatea de drept la Tulane. ² Am fost colegi de facultate, zise Fink plin de mândrie. ² Grozav. Biletul este scris de mân i poart data de ast zi, sau mai bine zis de ieri. Ca s -l scrie, a folosit un creion cu vârf de fetru negru pe care nu l-am g sit îns , nici asupra lui, nici în ma in . Pofti i, sta-i biletul! Ave i grij cum umbla i cu el! Wally Boxx lu imediat bucata de hârtie pe care McThune o a ezase pe birou i i-o întinse lui Foltrigg. Cu un gest obosit, McThune se frec la ochi, dup care î i relu Åexpunereaµ. ² Este adresat secretarei i nu con ine decât dispozi ii referitoare la înmormântare. Uita i-v îns la sfâr it; s-ar

p rea c a încercat s adauge ceva cu un pix albastru, c ruia i s-a terminat pasta. Foltrigg î i vârî nasul cu totul în hârtiu a cu pricina. ² Scrie ÅMark, Mark, unde sunt...µ dar mai departe nu-n eleg. ² Corect. Scrisul este îngrozitor, pixul a r mas f r past , dar expertul nostru spune i el acela i lucru. ÅMark, Mark, unde sunt...µ i tot expertul nostru este de p rere c atunci când a încercat s scrie chestia asta, Clifford era ori beat ori pe moarte. Pixul l-am g sit în ma in , este unu' din alea de le cumperi la kilogram. Am verificat i tipul n-are nici un copil, nepot, frate, unchi sau v r cu numele de Mark. Am început s -i verific m i prietenii, de i secretara lui ne-a spus c n-are a a ceva, da' în orice caz, pân-acum, n-am dat de nici un Mark. ² i-atunci ce s însemne oare? ² Ar mai fi ceva. Acum câteva ore, Mark Sway a fost dus cu ma ina la spital de un poli ist din Memphis pe nume Hardy. Pe drum, în ma in , pe b iat l-a luat gura pe dinainte i a zis c Romey spusese sau f cuse nu tiu ce. Romey, adic diminutivul de la Jerome, conform secretarei domnului Clifford. De fapt, secretara spune c cei mai mul i îi spuneau Romey în loc de Jerome. Prin urmare, pu tiul n-ar fi putut s tie de chestia asta, dac nu i-ar fi spus Clifford însu i. Foltrigg asculta cu gura c scat . ² Care este p rerea dumitale? îl întreb el pe McThune. ² Ei bine, dup teoria mea, pu tiul a fost în ma in mai înainte ca Jerome Clifford s se împu te i a stat de vorb cu Clifford o vreme. Apoi, la un moment dat, b iatul pleac , Clifford încearc s adauge ceva pe bilet i pe urm se împu c . Pu tiul este speriat, fratele mai mic este în stare de oc, i cam asta-i tot. ² Bine, da' ce-l face s mint ? ² Mai întâi c este speriat. Al doilea, pentru c este doar un copil. i-al treilea pentru c , poate, Clifford i-a spus ceva ce el nu trebuie s tie. Descrierea faptelor fusese perfect , iar dup ultima fraz , plin de un dramatism bine dozat, în înc pere se a ternu o t cere ap s toare. Foltrigg era absolut interzis, Boxx i Fink r m seser literalmente cu gura c scat . V zând c eful se pierduse cu firea, Wally Boxx f cu o

mi care defensiv i interveni cu o întrebare complet idioat : ² i ce te face s crezi toate astea? R bdarea lui McThune în privin a procurorilor i a m runtelor lor rateuri se epuizase cu vreo dou zeci de ani în urm . De-a lungul timpului înv ase cum s le fac jocul i s -i manipuleze. tia c cel mai bun mijloc de a face fa banalit ilor lor era s le r spund cât mai clar i cât mai simplu. ² Cum am mai spus, biletul, amprentele i minciunile. Bietul copil nici nu mai tie ce s fac . Foltrigg puse la loc biletul pe mas i- i drese glasul: ² Ai vorbit cu pu tiul? ² Nu înc . Am fost la spital acum dou ore, dar nu l-am v zut. Sergentul Hardy de la poli ia din Memphis a vorbit cu el. ² Ai de gând s-o faci? ² Sigur c da, peste câteva ore. Trumann i cu mine vom merge la spital pe la ora nou ca s st m de vorb cu b iatul i, poate, i cu mama lui. A vrea s vorbesc i cu b iatul cel mic, dar asta va depinde de medici. ² Mi-ar pl cea s fiu i eu de fa , zise Foltrigg, i toat lumea sim i apropierea punctului critic. McThune cl tin din cap dezaprobator. ² Nu este o idee bun . Ne vom ocupa noi de toate, r spunse el pe un ton brusc, f r echivoc: aici erau la Memphis, nu la New Orléans, i aici el era eful. ² Cu medicul b iatului ai vorbit? ² Nu înc . Vom încerca în diminea a asta, dar m -ndoiesc c ne va spune ceva. ² Crezi c pu tii îi vor spune doctorului? întreb Fink, inocent. În privirea pe care McThune i-o trimise lui Trumann se putea citi o întrebare foarte pu in elegant : ÅCe fel de cretini mi-ai adus aici?µ, dar de pe buzele lui ie ir cu totul alte cuvinte: ² Nu pot s r spund la aceast întrebare, domnule. Eu nu tiu ce anume tiu copiii, nu tiu numele doctorului, nu tiu dac a stat de vorb cu copiii, nu tiu nici m car dac pu tii au s -i spun ceva. Auzindu-l, Foltrigg îi arunc o privire încruntat lui Fink, care d du înapoi, stânjenit. McThune î i verific ceasul i se

ridic . ² Domnilor, s-a f cut târziu. Oamenii no tri vor încheia verificarea ma inii cam în jurul prânzului, a a c v propun s ne întâlnim atunci. ² Trebuie s afl m tot ce tie Mark Sway, zise Roy f r s se mi te de la locul lui. A fost în ma in i a stat de vorb cu Clifford. ² tiu asta. ² Da, domnule McThune, dar vezi c sunt i câteva lucruri pe care nu le tii. Clifford tia unde este ascuns cadavrul i despre asta i-a vorbit pu tiului. ² Adev rul este c sunt multe lucruri pe care nu le tiu, domnule Foltrigg, i asta deoarece cazul ine de New Orléans, iar eu lucrez în Memphis. În elege i? i nici nu vreau s tiu mai multe despre bietul domn Boyette, nici despre bietul domn Clifford. Pentru c sunt vârât pân la gât în cadavrele de aici. ti i, este aproape ora unu noaptea, i eu sunt înc la birou ca s lucrez la un caz care nu este al meu i ca s v r spund vou la întreb ri. Afla i îns c de mâine de la prânz, prietenul meu Larry Trumann, aici de fa , va lua totul în primire pentru c pân-atunci am s termin tot ce am de f cut. ² Cu condi ia, bineîn eles, s nu prime ti vreun telefon de la Washington. ² Da, sigur, cu condi ia s nu primesc vreun telefon de la Washington. Altfel, evident c voi face ceea ce-mi va cere domnul Voyles. ² S ti i c eu m v d în fiecare s pt mân cu domnul Voyles. ² Felicit rile mele. ² În momentul sta, cazul Boyette constituie o prioritate, cel pu in a a sus ine domnul Voyles. ² Am auzit i eu. ² i prin urmare, sunt convins c domnul Voyles î i va aprecia eforturile. ² M -ndoiesc. ² Este absolut necesar s afl m tot ce tie Mark Sway, continu Roy, ridicându-se încet i f r a-l sl bi din ochi pe agentul federal. McThune îi sus inu privirea f r s clipeasc , dar nu scoase nici un cuvânt.

8 În noaptea aceea, Karen veni de câteva ori s vad ce face Mark, i pe la opt diminea a îi aduse un pahar cu suc de portocale, trezindu-l cu blânde e din somn. Era singur în sala de a teptare. În ciuda numeroaselor probleme c rora trebuia s le fac fa , pu tiul era pe cale s se îndr gosteasc iremediabil de frumoasa sor . i în timp ce sorbea din paharul cu suc, o privea pierdut în ochii de un c prui str lucitor. Cu mi c ri u oare, Karen netezea p tura întins pe picioarele b iatului. ² Câ i ani ai? întreb el. ² Dou zeci i patru, r spunse ea cu un zâmbet care-i umplea chipul. Sunt cu treisprezece ani mai mare decât tine. Dar de ce m întrebi? ² Din obi nuin . E ti c s torit ? ² Nu. Cum te-ai sim it aici, pe canapea? întreb la rândul ei, în timp ce strângea p tura. Mark se ridic i se întinse ca un pisoi, dar f r s-o scape din ochi pe Karen. ² A fost mai bine decât în patul în care a dormit mami. Ai fost de serviciu toat noaptea? ² Da, de la opt la opt. Lucr m în ture de dou zeci i patru de ore, patru zile pe s pt mân . i-acum, hai s mergem. Doctorul Greenway vrea s te vad , încheie ea luându-l de mân , ceea ce-l ajut enorm. Dup ce-l conduse în rezerva lui Ricky, Karen plec , închizând u a în urma ei. Dianne st tea lâng patul copilului, inând în mâna tremurând o igar neaprins ; ar ta teribil de obosit . Când Mark se apropie de ea, Dianne îi înconjur umerii cu bra ul i amândoi îl privir pe doctorul Greenway care-i vorbea lui Ricky, masându-i în acela i timp fruntea. Copilul avea îns ochii închi i i nu reac iona în nici un fel. ² Nu v aude, domnule doctor, zise într-un târziu Dianne, c reia îi venea foarte greu s suporte scena. Dar doctorul nu lu în seam interven ia ei, i tân ra femeie î i terse iute o lacrim . Mark sim i mirosul proasp t de s pun i observ c p rul mamei era ud; i c î i schimbase hainele; de machiat îns nu se machiase i chipul ei se schimbase. ² Este un caz extrem de grav, zise Greenway, ridicându-se.

² i-acum ce urmeaz ? întreb Dianne. ² i-acum a tept m. Func iile vitale sunt stabile, deci nu exist nici un pericol din punct de vedere fizic. Copilul î i va reveni cu siguran i când acest lucru se va întâmpla este absolut obligatoriu s fi i aici, în camer , preciza Greenway, mângâindu- i barba i privindu-i gânditor pe ceilal i doi. Trebuie neap rat s - i vad mama în momentul în care va deschide ochii, în elege i ce v spun? ² Nu plec nic ieri, r spunse Dianne. ² Tu, Mark, po i s te mai plimbi din când în când, dar ar fi mai bine s stai aici cât mai mult posibil. Mark f cu semn c a în eles, de i fiecare minut petrecut în înc perea aceea era extrem de dureros. ² Primele momente pot fi cruciale. Ricky va privi în jur plin de spaim i este absolut necesar ca atunci s - i vad mama. Lua i-l în bra e i lini ti i-l i chema i imediat infirmiera. Eu am s las toate instruc iunile necesare. De asemenea, îi va fi foarte foame, a a c vom încerca s -i d m ceva de mâncare. Infirmiera îi va scoate perfuzia ca s se poat plimba prin camer . Dar lucrul cel mai important este s -l lua i în bra e. ² i când...? ² Nu tiu. Poate c ast zi. Sau mâine. Este imposibil de prev zut a a ceva. ² A i mai avut cazuri de felul sta? Greenway îl privi pe Ricky i hot rî c de data aceasta adev rul era cel mai indicat; a a c scutur din cap. ² Nu chiar atât de grave. Ricky este aproape în stare de com , i sta este un lucru oarecum neobi nuit. În mod normal, dup o perioad bun de odihn , pacientul se treze te i m nânc , zise el i ad ug , cu un surâs slab pe buze: Ricky se va face bine. Atâta doar c va mai trece ceva timp. Ca i când ar fi auzit ultimele cuvinte ale doctorului, Ricky morm i ceva i se întinse, dar f r s deschid ochii. Cei trei îl urm reau plini de speran . De i Mark ar fi preferat ca fratele lui s nu spun nimic despre povestea din p dure înainte de a sta de vorb cu el, dorea cu disperare ca fr iorul lui s se trezeasc i s vorbeasc despre orice altceva; obosise tot privindu-l cum st tea ghemuit acolo pe pern , sugându- i afurisitul la de deget. Greenway scoase din serviet un ziar, ÅThe Memphis Pressµ, i-l puse pe pat; îi întinse apoi o carte de vizit lui

Dianne. ² Biroul meu este în cl direa de al turi. Ave i aici num rul de telefon pentru orice eventualitate. Nu uita i ca în momentul în care se treze te s chema i infirmierele, ele m vor anun a imediat. Okay? Dianne lu cartea de vizit i f cu semn din cap c a în eles. Atunci Greenway desf cu în fa a lor ziarul i le zise: ² A i v zut chestia asta? ² Nu, r spunse femeia. În partea de jos a primei pagini era tip rit un titlu despre Romey: UN AVOCAT DIN NEW ORLEANS SE SINUCIDE ÎN ZONA DE NORD A MEMPHISULUI. În dreapta era publicat o fotografie a lui W. Jerome Clifford, iar în stânga ap rea un titlu mai mititel: UN STR LUCIT AVOCAT PENALIST SUSPECTAT DE LEG TURI CU MAFIA. Cuvântul ÅMafiaµ îl izbi din plin pe Mark, care nu- i mai putea lua ochii de la chipul lui Romey; deodat sim i nevoia s vomite. Greenway se apropie de ei i le spuse cu voce sc zut : ² Se pare c domnul Clifford era un avocat foarte cunoscut în New Orléans i era implicat în cazul senatorului Boyette. Se pare c era avocatul acuzatului. Cunoa te i povestea? Dianne d du din cap în semn c nu i duse la buze igara neaprins . ² Ei bine, s ti i c este un caz celebru. Este vorba de primul senator al Statelor Unite asasinat în timp ce de inea aceast func ie. Pute i s afla i totul din ziar. De altfel, cei de la FBI sunt jos, i-am g sit acolo acum o or , când am venit. ² Mark se ag de rama patului. ² Vor s vorbeasc cu Mark, în prezen a dumitale, fire te. ² De ce? întreb Dianne. Greenway î i privi cadranul ceasului, apoi ad ug : ² Cazul Boyette este foarte complicat. Cred c ve i în elege mai bine dup ce ve i citi articolul din ziar. Celor de jos le-am spus c nu ve i vorbi cu ei pân când nu am s v dau eu voie. E bine? ² Da, s ri Mark. Nu vreau s vorbesc cu ei. (Dianne i Greenway îl priveau f r s în eleag .) S-ar putea s ajung i eu ca Ricky, dac m mai bat mult la cap. Mark avea motivele lui s cread c poli i tii vor reveni cu o sumedenie de întreb ri. Era clar c tipii înc nu terminaser cu el. Cu toate acestea, fotografia din ziar i prezen a FBI-ului

îl f cur s se înfioare brusc i sim i nevoia s se a eze. ² Deocamdat , v rog s -i ine i departe de noi, îi zise Dianne doctorului. ² M-au întrebat dac v pot vedea pe la nou i eu le-am zis c nu, preciz acesta, verificându- i din nou ceasul. Eu am s m întorc pe la prânz i poate c vom sta atunci de vorb cu ei. ² Cum crede i c este mai bine, accept ea. ² Perfect. Atunci, am s -i amân pân la dou sprezece. Secretara mea a sunat la dumneata la serviciu i la coal , a a c nu trebuie s v mai face i griji i din pricina asta. Tot ce trebuie s face i este s sta i aici, lâng Ricky, pân când m -ntorc eu, încheie el i ie i din camer aproape surâzând. Imediat ce u a se închise în urma doctorului, Dianne alerg la baie i î i aprinse igara. Cu un gest ner bd tor, Mark deschise televizorul, dar buletinul local de tiri nu cuprindea decât informa ii despre vreme i sport. Dup ce termin de citit articolul despre domnul avocat Clifford, Dianne împ turi ziarul la loc i-l a ez pe podea, sub patul pliant; Mark îi urm rea mi c rile cu ochi îngrijora i. ² Clientul lui a omorât un senator federal, zise ea cu team -n glas. Chiar a a, nu era deloc o glum . Întreb ri grele î i anun ar astfel sosirea, i lui Mark i se f cu brusc foame. Era trecut de ora nou , i Greenway f cea deja parte din trecut, în timp ce FBI-ul st tea ascuns undeva în întuneric. Cu fiecare minut care trecea, camera devenea tot mai mic , iar patul acela ieftin îi nenorocea spinarea. ² Oare ce l-o fi împins s fac a a ceva? întreb el în lips de altceva mai inteligent. ² În ziar se zice c Jerome Clifford avea leg turi cu Mafia din New Orléans i c despre clientul lui se b nuie te c ar fi un membru al ei. Mark v zuse filmul ÅNa ulµ la televizor i tia foarte bine ce-nseamn Mafia. Î i aminti chiar unele secven e i gheara din stomac îl strânse i mai tare, inima îi b tea s -i sparg pieptul. ² Mami, mie mi-e foame. ie nu? ² De ce nu mi-ai spus adev rul, Mark? ² Din cauza poli istului la. Da' îmi pare r u, mami. Pe

cuvântu' meu c -mi pare r u. Eu îmi f cusem planul s - i povestesc tot imediat ce r mâneam numai noi doi. Pe cuvântu' meu. ² Tu nu m-ai min it niciodat , Mark, observ cu triste e tân ra femeie în timp ce- i masa tâmplele. Niciodat' s nu spui niciodat , î i zise Mark în gând. ² N-am putea s vorbim despre toate astea mai târziu, mami? tii, mi-e tare foame. i dac -mi dai doi dolari, m duc pân la bufet s cump r ni te gogo i. i- i aduc i ie o cea c de cafea, ad ug el ridicându-se în picioare. Din fericire, Dianne nu avea nici un chef s discute despre sinceritate i alte lucruri tot atât de serioase. Efectul calmantului luat cu o sear înainte era înc prezent; mintea îi era înc adormit i o mai durea i capul. A a c se mul umi s - i deschid geanta i s scoat o bancnot de cinci dolari, pe care i-o întinse lui Mark. ² Unde e bufetul? ² La subsol, în aripa Madison. Am mai fost acolo de dou ori pân acum. ² Oare de ce nu m mir ceea ce-mi spui? Ceva m face s cred c ai b tut în lung i-n lat spitalul sta. Mark lu banii i-i îndes în buzunarul pantalonilor. ² Da, doamn , ai dreptate. Noi suntem la etajul cel mai lini tit. Bebelu ii sunt la parter i acolo e-un circ întreg. ² Bine, bine. Ai grij ce faci. Dianne a tept ca b iatul s închid u a în urma lui, apoi scoase din po et flaconul de calmante pe care i-l trimisese chiar doctorul Greenway. Mark d du gata patru gogo i, apoi î i s rut pe frunte mama, care încerca s mai doarm pu in, i-i spuse c simte nevoia s hoin reasc un pic. Dianne îi atrase aten ia s nu ias din spital. Se hot rî s foloseasc din nou sc rile deoarece s-ar fi putut ca Hardy i ai lui s -l a tepte pe undeva prin vreun col . Ca multe alte spitale de caritate, ÅSt. Peter'sµ fusese construit de-a lungul timpului în func ie de fondurile ob inute i f r nici o preocupare pentru simetria arhitecturii. De aceea spitalul era o aglomerare dezordonat i uluitoare de aripi i plombe, în interiorul c reia un labirint de holuri i coridoare

încercau cu disperare s lege toate aceste fragmente între ele. Ascensoarele i sc rile rulante fuseser montate absolut la întâmplare. La un moment dat, în istoria nescris a spitalului, cineva î i d duse totu i seama c era practic imposibil s nu te r t ce ti în nebunia aceea i, în consecin , conducerea spitalului instituise o re ea ame itoare de semne colorate care s Åfluidizeze traficulµ. Noile aripi ad ugate celor deja existente aruncar în desuetitudine i aceste Åsemne de circula ieµ, dar conducerea uit s le îndep rteze, de i acum nu reu eau decât s amplifice confuzia general . Mark str b tu iute teritoriul de-acum familiar i ie i din cl direa spitalului printr-un mic hol care d dea în Monroe Avenue. Harta centrului ora ului pe care o g sise în cartea de telefon îi ar tase c biroul lui Gill Teal se afla la etajul al treilea al unei cl diri de pe o strad apropiat de spital. Mark porni într-acolo cu pa i repezi, pentru c era mar i, zi de coal , i voia s evite orice întâlnire nepl cut cu inspectorii colari afla i în c utarea elevilor chiulangii. La ora aceea el era singurul copil pe strad i- i d dea seama c este o apari ie insolit . În timp ce mergea cu ochii a inti i în p mânt, încercând astfel s evite orice contact vizual cu trec torii din preajm , în mintea lui începu s se coac o nou strategie: Ce-ar fi s telefoneze la poli ie sau la FBI i s le spun unde este ascuns cadavrul? Atunci secretul nu i-ar mai apar ine în exclusivitate i nu l-ar mai otr vi atât. Dac Romey nu min ise, atunci poli ia va g si cadavrul, iar uciga ul va merge la închisoare. Dar o asemenea ac iune era totu i riscant . Telefonul de ieri se dovedise a fi un dezastru: era clar c cel care va r spunde î i va da imediat seama c vorbe te cu un copil. În plus, FBI-ul va înregistra totul i-i va analiza vocea, iar Mafia nu era o adun tur de tâmpi i. Poate c în fond nu era o idee chiar a a de bun . Dup ce d du col ul pe Third Street, Mark intr ca o furtun în Sterick Building, o cl dire veche i foarte înalt , al c rei hol de la intrare era în întregime placat cu marmur i ceramic . Acolo, Mark se al tur grupului care tocmai urca într-un ascensor i ap s pe butonul pentru etajul al treilea. Oameni îmbr cat elegant ap sar pe alte patru butoane, continuându- i apoi conversa iile pe tonul acela potolit, specific ascensoarelor.

Prima oprire fu chiar la etajul al treilea. U a liftului se deschise i Mark p i într-un holi or din care se desf ceau o mul ime de coridoare. B iatul alese coridorul din stânga i porni într-o hoin real nevinovat , încercând s - i p streze o expresie cât mai calm pe fa , de parc asta ar fi fost ocupa ia lui de c p tâi. Cl direa aceea era plin cu birouri de avoca i pe u ile c rora se l f iau impresionante pl cu e din bronz pe care erau gravate nume de-a dreptul însp imânt toare: J. Winston Buckner, F. MacDonald Durston, I. Hempstead Crawford. i cu cât citea mai mult, cu atât î i dorea mai tare s dea de numele clar i f r preten ii al lui Gill Teal. Când, în sfâr it, g si biroul cu pricina, Mark înghi i în sec, apoi î i lu inima în din i i deschise u a. Prima impresie fu efectiv ocant : mica sal de a teptare era plin ochi cu tot felul de oameni tri ti, suferinzi. To i se sprijineau în cârje. Ba doi dintre ei erau în scaune cu rotile. Nu mai era nici un scaun liber, i un am rât cu gâtul în ghips nu mai g sise alt loc unde s se a eze decât pe m su a de cafea. O femeie cu piciorul înf urat într-un bandaj murdar de ghips plângea înceti or. O feti cu fa a ars se ag a speriat de mama ei. Priveli tea era mai urât decât tot ce v zuse la camera de gard de la ÅSt. Peter'sµ. Era clar ca lumina zilei c domnul Teal era un avocat foarte ocupat, a a c Mark se hot rî s plece, dar tocmai atunci un glas necunoscut îl întreb cu brutalitate: ² Tu ce vrei, pu tiule? Întrebarea venise dinspre doamna cea gras care st tea . ² Hei, pu tiule! Cu tine vorbesc, vrei ceva? repet ea întrebarea cu o voce de stentor; cu toate acestea, nici unul dintre cei prezen i în înc pere nu lu aminte la toat întâmplarea. Suferin a era cople itoare. Auzind-o, Mark se apropie de birou, i în fa a ochilor îi ap ru deodat chipul urât i încruntat al doamnei. ² A vrea s -l v d pe domnul Teal, r spunse el înceti or, privind jenat în jur. ² Nu z u, chiar a a? Ai programare? întreb ea mai departe, studiind cu aten ie agenda. ² Nu, doamn . ² Cum te cheam ? ² , Mark Sway. Este o problem foarte personal .

² Sunt convins , zise secretara, m surându-l cercet tor. Despre ce fel de accident este vorba? În clipa aceea, Mark î i aduse aminte de povestea cu accidentul de camion i de cât de entuziasmat se ar tase atunci domnul Teal, dar î i d du repede seama c nu se putea folosi de un astfel de pretext. ² Eu, ti i, , nu sunt r nit. ² A, p i atunci ai gre it adresa. Da' la ce- i trebuie ie un avocat? ² E o poveste cam lung . ² Uite ce e, b iete, îi vezi pe oamenii tia? Ei, afl c to i sunt aici cu programare. Pentru c domnul Teal este foarte ocupat. i s tii c nu se ocup decât de cazuri în care exist mor i sau r ni i. ² Okay, am în eles, încuviin Mark, preg tindu-se s traverseze terenul minat cu bastoane i cârje aflat în spatele lui. ² M bucur. i-acum fii bun i du-te s ba i pe altcineva la cap. ² Da, sigur. Da' dac m love te un camion pot s vin iar la dumneavoastr , zise Mark, ie ind cât putu de repede din înc perea care aducea a câmp de b t lie. Coborî apoi pe sc ri pân la etajul al doilea i porni într-o nou explorare. De data asta, avu ocazia s numere dou zeci i dou de pl cu e de bronz pe o singur u : avoca i peste avoca i i deasupra al i avoca i. Nu se poate s nu g seasc vreunul care s vrea s -l ajute, î i zise el, de i cei câ iva avoca i pe care îi întâlni pe culoar erau atât de ocupa i, încât nu-l observar pe b iat. Apoi, deodat , în fa a lui r s ri un paznic care venea încet, dar sigur, chiar spre el. În disperare de cauz , Mark î i întoarse privirea spre u a urm toare pe care scria cu litere surprinz tor de mici REGGIE LOVE ² AVOCAT; f r s stea pe gânduri, Mark ap s pe clan cu un gest firesc i p i pragul unei mici s li de a teptare absolut pustii. Nici m car un singur client. Dou scaune i o canapea erau a ezate în jurul unei m su e de sticl , pe care se odihneau mai multe reviste colorate. De undeva din pere i se rev rsa o muzic plin de dulcea ; podeaua era acoperit de un covor într-un model foarte dr gu . Un tân r cu cravat , dar f r sacou, se ridic de la unicul birou din înc pere, ascuns în spatele unor plante de

interior, i se apropie de Mark. ² Cu ce te pot ajuta? întreb el pe un ton domol. ² Trebuie s stau de vorb cu un avocat. ² Bine, dar nu crezi c e ti cam tân r pentru a a ceva? ² Ba da, da' am ni te probleme personale. Dumneavoastr sunte i Reggie Love? ² Nu, nu. Reggie este dincolo. Eu sunt secretarul ei. Pe tine cum te cheam ? A, deci el era secretarul ei, i Reggie era ea. ² , m numesc Mark Sway. Dumneavoastr sunte i secretarul? ² Secretarul, grefierul i multe altele. Ai putea s -mi spui de ce nu e ti acum la coal ? continu tân rul care, conform pl cu ei de pe birou, se numea Clint Van Hooser. ² Deci dumneavoastr nu sunte i avocat? ² Nu. Reggie este avocatul. ² Atunci trebuie s vorbesc cu Reggie. ² În clipa asta este pu in ocupat , dar po i s iei loc i s a tep i, spuse tân rul ar tându-i canapeaua. ² Cât trebuie s a tept? se interes Mark. ² Nu tiu, r spunse tân rul amuzat. Am s-o anun c e ti aici i poate c te va primi. ² S -i spune i c este o chestiune foarte important . Era limpede ca lumina zilei c pu tiul nu min ea. Era nervos i ochii îi alunecau din când în când spre u , de parc i-ar fi fost team s nu-l fi urm rit cineva. ² Mark, spune-mi, te rog, ai vreun necaz? întreb Clint. ² Da. ² Despre ce necaz este vorba? tii, trebuie s -mi dai ceva am nunte, altfel Reggie n-o s vrea s discute cu tine. ² P i, s vede i, trebuie s stau de vorb cu cei de la FBI ast zi la prânz i m gândesc c a avea nevoie de un avocat. Bun; fusese o replic foarte bun . ² Ia loc, te rog. Nu dureaz mult. Mark se a ez pe unul din scaune, dar imediat ce Clint disp ru din camer , înha cartea de telefon i începu s caute cu înfrigurare în paginile rezervate avoca ilor. D du cu u urin peste reclama de o pagin pe numele lui Gill Teal; pagini întregi cu reclame imense în beneficiul persoanelor accidentate; fotografii ale unor oameni importan i, b rba i i femei, care fie c ineau în mâini tomuri impresionante, fie c

edeau pur i simplu la birourile lor, fie c ascultau cu toat aten ia ceea ce li se spunea la telefonul lipit de ureche. D du i peste anun uri de o jum tate de pagin , ba chiar i peste unele de un sfert de pagin . Dar nici unul dintre ele nu vorbea despre o avocat pe nume Reggie Love. Oare ce fel de avocat o mai fi i ea? Reggie Love era doar unul din miile de abona i i probabil c nu prea era mare lucru de capul ei din moment ce sec iunea special din cartea de telefon nu o scotea nu nimic în eviden . Pentru o frac iune de secund se gândi s dispar din locul acesta. Î i aminti îns imediat de Gill Teal, avocatul cel adev rat, ap r torul celor mul i, steaua reclamelor, care ajunsese chiar i la televizor, i de biroul lui din aceea i cl dire. Nu, se hot rî Mark, î i va încerca norocul cu Reggie Love. Poate c i ea avea nevoie de clien i, poate c avea mai mult timp, ca s -l poat ajuta i pe el. Apoi, ideea de a avea de-a face cu o femeie-avocat îi deveni brusc simpatic pentru c v zuse el o dat una într-un serial la televizor care f cuse praf ni te poli i ti. Hot rârea fiind luat , Mark puse cartea la loc i se întoarse la revista ilustrat pe care o luase mai devreme. În birou, era r coare i pl cut. Nu se auzeau nici un fel de glasuri. Clint închise u a i travers covorul persan care acoperea podeaua, apropiindu-se de biroul efei. Reggie Love vorbea la telefon sau, mai bine zis, asculta ceea ce-i spunea interlocutorul nev zut de la cel lalt cap t al firului. Clint puse pe birou trei mesaje telefonice primite mai devreme i, prin semnul convenit, îi comunic prezen a unui client în anticamer . Apoi se a ez pe col ul biroului i începu s aranjeze ni te hârtii f r s-o scape din ochi. În înc pere nu se afla nici un obiect din piele. Pere ii erau îmbr ca i într-un tapet de hârtie în tonuri deschise de trandafiriu i mov. Un birou imaculat din sticl i crom acoperea unul din col urile covorului. Scaunele lucioase erau i ele îmbr cate într-o es tur de un ro u închis. Era un birou absolut feminin. Apar inând unei femei foarte ordonate. Reggie Love avea cincizeci i doi de ani i practica avocatura de mai pu in de cinci ani. Era o femeie de în l ime medie, al c rei p r complet înc run it era tuns foarte scurt; bretonul

drept aproape c atingea rama neagr a ochelarilor perfect rotunzi. Ochii verzi îl priveau pe Clint cu o lumin ugubea , ca i când cineva spusese ceva teribil de amuzant. ² La revedere, Sam, zise ea în cele din urm i puse receptorul în furc . ² i-am adus un nou client, o anun Clint cu un zâmbet. ² N-am nevoie de clien i noi, Clint. Am nevoie de clien i care s -mi poat pl ti onorariul. Cum îl cheam ? ² Mark Sway i n-are decât vreo doisprezece ani. Zice c trebuie s se întâlneasc cu cei de la FBI pe la prânz i c are nevoie de un avocat. ² E singur? ² Da. ² Cum de-a ajuns la noi? ² Habar n-am. Eu sunt un simplu secretar, dac - i aminte ti. Mi-e team c va trebui s -i pui singur întreb rile de cuviin . Reggie se ridic i f cu câ iva pa i în jurul biroului. ² Pofte te-l în untru. i vino s m salvezi peste un sfert de or . Okay? Am o diminea tare înc rcat . ² Vino cu mine, Mark, îi spuse Clint i Mark îl urm pân în dreptul u ii acoperite cu sticl colorat pe care era prins o pl cu de alam : REGGIE LOVE ² AVOCAT. Clint deschise u a i îi f cu semn lui Mark s intre. Primul lucru pe care-l observ Mark fu p rul c runt i mult mai scurt decât al lui: foarte scurt la urechi i la ceaf , o idee mai bogat în cre tet, i bretonul care acoperea fruntea. Nu v zuse în via a lui o femeie cu p r c runt tuns atât de scurt. i, pe urm , femeia asta nu era nici tân r , nici b trân . ² Mark, eu sunt Reggie Love, zise ea zâmbind i întinzându-i mâna. Strângerea de mân fu direct , puternic i neobi nuit , c ci Mark nu d dea mâna des cu femeile. Pe urm , avocata, nici înalt , nici o scund , nici slab , nici gras , purta o rochie dreapt i neagr i br ri negre cu auriu pe amândou bra ele. Când se mi ca, br rile zorn iau pl cut. ² Îmi pare bine de cuno tin , zise el cu o voce slab i î i urm gazda într-un col al camerei unde se aflau dou scaune i o m su plin de c r i cu poze.

² Ia loc, îl îndemn ea. Sunt gata imediat. Mark se a ez sfios pe marginea scaunului i brusc îl cuprinse groaza; î i min ise mama, îi min ise pe poli i ti i pe doctorul Greenway i ar fi trebuit s -i mint i pe cei de la FBI. Nu trecuse nici m car o zi întreag de la moartea lui Romey i el reu ise performan a de a min i pe toat lumea. O schimbare era mai mult decât bine venit . Pentru c , de i adev rul îl însp imânta uneori, întotdeauna se sim ea mai bine dup ce-l m rturisea. A- i desc rca îns sufletul în fa a unui str in era un lucru neobi nuit, care-i d dea fiori. ² Vrei s bei ceva? ² Nu, doamn . ² Mark Sway. A a te cheam , nu? începu ea, a ezându-se pe scaunul de al turi. Uite, Mark, te rog s nu-mi spui Ådoamn µ, ne-am în eles? Pe mine nu m cheam Ådoamna Loveµ sau chestii de-astea. Numele meu este Reggie. E-adev rat c a putea s - i fiu bunic , da' te rog s -mi spui Reggie, okay? ² Okay. ² Câ i ani ai, Mark? Hai, poveste te-mi câte ceva despre tine. ² Am unsprezece ani i sunt într-a cincea la Willow Road. ² i atunci de ce nu e ti la coal ? ² E o poveste cam lung . ² În eleg. i ai venit aici, tocmai din cauza pove tii de care zici? ² Da. ² i vrei s -mi spui i mie povestea asta? ² Da, cred c da. ² Clint mi-a spus c la prânz trebuie s te întâlne ti cu cei de la FBI. E-adev rat? ² Da. Vor s -mi pun ni te întreb ri la spital. Avocata lu un carne el de pe mas i not ceva, apoi îl întreb nedumerit : ² La ce spital? ² i asta face parte din povestea aia lung de care i-am spus. Pot s te-ntreb i eu ceva, Reggie? Ce nume! Reggie! sta e un nume de juc tor de baseball; v zuse el la televizor un film despre via a unui juc tor pe nume Reggie Jackson i- i aminti cum r suna stadionul de strig tul mul imii: Reggie! Reggie! A, i mai erau i

bomboanele ÅReggieµ. ² Fire te c po i, îi r spunse ea zâmbind; se vedea de la o po t c o amuza la culme scena asta cu copilul care avea nevoie de un avocat. Mark tia îns c zâmbetul îi va disp rea imediat ce va auzi povestea. Ochii ei frumo i scânteiau în timp ce-l priveau. ² Vreau s tiu, dac eu î i spun ceva, tu ai s poveste ti vreodat altcuiva? ² Sigur c nu. Tot ce vorbim noi aici este strict confiden ial. ² Ce-nseamn asta? ² Înseamn pur i simplu c eu nu pot s spun altcuiva nimic din ceea ce vorbim noi doi atâta timp cât tu nu-mi dai voie. ² Nimic, niciodat ? ² Nimic, niciodat . Este ca atunci când vorbe ti cu un doctor sau cu un preot. Discu iile din biroul sta sunt secrete i la ad post de orice indiscre ie. În elegi ce vreau s spun? ² Da, cred c da. i în nici o împrejurare... ² Niciodat , în nici o împrejurare, nu voi spune nim nui nimic din ceea ce-mi vei povesti. ² i dac am s - i spun ceva ce nu mai tie nimeni? ² N-am s spun nimic. ² Ceva ce poli ia ine mor i s afle? ² Nu am voie s spun nimic, înt ri ea. La început, întreb rile b iatului o amuzaser , dar acum insisten a lui începu s o mire. ² Da' dac e ceva care ar putea s te bage i pe tine în bucluc? ² Nu pot s spun nimic. Mark o privi f r s clipeasc pre de un minut i se convinse c putea s aib încredere: privirea ei plin de c ldur era lini titoare. Prezen a ei îi f cea bine i sim ea c putea s -i povesteasc totul. ² Mai ai i alte întreb ri? îl întreb ea. ² Mda. De unde vine numele sta, Reggie? ² A, mi-am schimbat numele acum câ iva ani. Pe vremea aia m chema Regina i eram m ritat cu un doctor; pe urm s-au întâmplat o mul ime de lucruri i m-am hot rât s -mi schimb numele în Reggie. ² E ti divor at ? ² Da.

² i p rin ii mei sunt divor a i. ² Îmi pare r u. ² N-ai de ce. Frate-meu i cu mine am fost de-a dreptu' ferici i când au divor at. tii, tata bea de stingea i dup aia ne b tea pe to i; i pe mami o b tea. Eu i Ricky l-am urât întotdeauna. ² Ricky este fratele t u? ² Da, i-acum este la spital. ² De ce? Ce-a p it? ² i asta face parte din povestea aia lung . ² P i, atunci când ai de gând s mi-o spui i mie? Mark ezit o clip ; înc nu era preg tit s povesteasc . ² Vreau s mai tiu care este onorariul? ² Deocamdat , nu tiu. De fapt, nu tiu cu ce fel de caz am de-a face. ² P i, cu ce fel de cazuri te ocupi? ² Majoritatea sunt cazuri de copii maltrata i sau neglija i. Uneori m ocup i de copii abandona i. Am foarte multe înfieri, câteva erori de tratament medical care au implicat copii. Cele mai multe cazuri sunt îns despre copii maltrata i i s tii c unele dintre ele au fost foarte grele. ² Bun, pentru c sta este un caz foarte grav; o persoan a murit, una este în spital, iar poli ia i FBI-ul vor s stea de vorb cu mine. ² Uite ce e, Mark, presupun c nu ai bani ca s m angajezi, a a-i? ² Da. ² Conform procedurii, ar trebui s -mi dai ceva ca onorariu de angajare i dup aceea sunt avocatul t u oficial i începem de-acolo. Ia spune, ai la tine un dolar? ² Am. ² Atunci ce-ar fi s mi-l dai în chip de onorariu de angajare? Mark scoase hârtia de un dolar din buzunar i i-o întinse zicând: ² Asta-i tot ce am. Reggie nu avea nevoie de dolarul pu tiului, dar îl lu , fiindc era o chestiune de etic profesional i fiindc , oricum, dolarul sta avea s fie probabil tot onorariul ei. El îns putea fi mândru c î i angajase un avocat. Va avea ea grij s i-l înapoieze într-un fel sau altul. Deocamdat a ez bancnota pe mas i spuse:

² Okay, acum eu sunt avocatul t u i tu e ti clientul meu. Hai s auzim povestea. ² Ai v zut asta? întreb el, sco ând la iveal o t ietur din ziarul adus de Greenway. E din ziarul de azi-diminea , ad ug el, întinzându-i hârtia cu o mân tremurând . ² i-e fric , Mark? ² Oarecum. ² Hai, încearc s te lini te ti, okay? ² Bine, am s -ncerc. Ai v zut asta? ² Nu, n-am citit înc ziarul, r spunse ea, luând bucata de hârtie i citind-o cu aten ie. ² Okay, zise ea când termin de citit. ² Acolo zice c doi b ie i au g sit cadavrul. Ei bine, cei doi b ie i eram eu i Ricky. ² Sunt sigur c a fost îngrozitor pentru voi, dar nu a i comis nici o crim . ² Bun, da' asta nu-i tot. Zâmbetul ei disp ruse, stiloul era în pozi ie de atac. ² Acum vreau s aud toat povestea. Mark r sufl adânc; cele patru gogo i pe care le mâncase îi jucau în stomac i era speriat la culme, dar pe de alt parte era convins c avea s se simt mult mai bine când totul se va termina. A a c se a ez mai bine în scaun, trase aer în piept i- i a inti privirea în podea. Î i începu povestea cu cariera lui de fum tor surprins de Ricky i cu plimbarea în p dure. Pe urm povesti despre ma in , despre furtunul de stropit, despre b rbatul cel gras care se dovedise a fi Jerome Clifford. Mark vorbea rar pentru c voia s - i aminteasc toate am nuntele i pentru c inea ca noul lui avocat s - i noteze totul. Clint încerc s -i întrerup dup un sfert de or , dar Reggie îi arunc o privire încruntat care-l f cu s închid iute u a. Prima relatare dur dou zeci de minute i Reggie îl întrerupse doar de câteva ori. Spa iile albe de care Mark nu era vinovat fur umplute când reluar relatarea, ceea ce dur iar i vreo dou zeci de minute. Apoi f cur o pauz pentru cafea i ap de la ghea aduse de Clint i Reggie hot rî s mute scena la biroul ei unde î i putu desf ura nestingherit noti ele, preg tindu-se pentru cea de-a treia relatare a

întâmpl rilor acelea extraordinare. Umpluse deja un carnet i începuse un altul. Zâmbetul îi disp ruse de mult de pe buze, iar conversa ia prieteneasc dintre bunic i nepotul ei fusese înlocuit de întreb ri precise, privitoare la detalii semnificative. Singurele am nunte pe care Mark nu le dezv lui se refereau la locul unde era ascuns cadavrul senatorului Boyette, sau mai bine zis la ceea ce-i povestise Romey despre chestia asta. Dar pe m sur ce aceast conversa ie secret i confiden ial mergea înainte, pentru Reggie devenea tot mai clar c Mark tia unde se afl cadavrul, ceea ce o f cu s tatoneze cu mult îndemânare i cu mult team terenul în jurul informa iei respective. Poate c , pân la urm , avea s pun întrebarea aceea sau, cine tie, poate c nu. În orice caz, avea s fie ultimul lucru pe care-l vor discuta. Dup o or , Reggie lu o pauz în timpul c reia reciti de înc dou ori articolul din ziar. Apoi îl mai reciti i o a treia oar . Datele se potriveau, iar Mark tia prea multe am nunte ca s mint ; nu avea de-a face cu un scenariu ie it din imagina ia înfierbântat a unui copil, care pe deasupra mai era i speriat de moarte. La unsprezece treizeci, Clint î i f cu din nou apari ia ca s-o informeze pe Reggie c era a teptat de un client de mai bine de o or . ² Anuleaz întâlnirea, d du ordin Reggie f r s - i ridice privirea din carnet. Mark se ridic i începu s se plimbe prin înc pere; când ajunse în dreptul ferestrei se opri o clip i privi traficul de pe Third Street, apoi se întoarse la locul lui. Avocatul lui ar ta teribil de tulburat i aproape c -i p ru r u pentru ea. Când te gânde ti câte nume i reclame erau în cartea de telefon, i tocmai pe capul ei s cad bomba asta. ² Mark, spune-mi, de ce anume i-e team ? întreb ea în timp ce î i freca ochii obosi i. ² De multe lucruri. De exemplu, i-am min it pe poli i ti i cred c ei tiu c i-am min it, i asta m sperie. Fr iorul meu e în com la spital din cauza mea. i l-am min it i pe doctorul care-l îngrije te, i asta m sperie. Nu tiu ce s fac i cred c de-asta am i venit aici. Spune-mi, ce-ar trebui s fac? ² Mi-ai povestit absolut totul? ² Nu, da' e aproape tot.

² M-ai min it i pe mine? ² Nu. ² tii unde este ascuns cadavrul? ² Cred c da. Adic tiu ce mi-a spus Jerome Clifford. Pentru o frac iune de secund lui Reggie îi fu team c pe Mark îl va lua gura pe dinainte i-i va spune i am nuntul sta. Dar b iatul se ab inu i se privir îndelung drept în ochi. ² Vrei s -mi spui unde este? întreb ea în cele din urm . ² Vrei s - i spun? ² Nu sunt sigur înc . Ce anume te împiedic s -mi spui? ² Mi-e fric . Nu vreau s mai tie i altcineva lucrul sta pentru c Romey mi-a zis c clientul sta al lui a omorât mult lume i c voia s -l omoare i pe el. Ori, dac a omorât mul i oameni i dac î i închipuie c eu cunosc secretul, are s vrea s m omoare i pe mine. Da' dac le spun curcanilor, atunci o s m omoare sigur. Pentru c tipu' este mafiot i chestia asta m sperie i mai tare. Pe tine nu te-ar speria dac-ai fi în locul meu? ² Ba cred c da. ² i tii, poli i tii m-au amenin at s le spun adev rul, da' de fapt ei oricum sunt convin i c mint, i pur i simplu nu tiu ce s fac. Tu ce crezi, s le spun tot ce tiu? Reggie se ridic i se apropie de fereastr , con tient c nu putea s -i dea nici un sfat. Dac l-ar fi îndemnat s le povesteasc toat afacerea celor de la FBI i dac el ar fi ascultat-o, atunci via a b iatului ar fi fost în mare primejdie. i pe urm , nici o lege nu-l obliga s vorbeasc . A, da, obstruc ionarea justi iei ² poate ² dar Mark era doar un copil. Nimeni nu tia cu siguran ce anume aflase pu tiul, i atâta timp cât nu puteau s dovedeasc nimic, totul era bine. ² Uite, Mark, eu zic s facem a a. Nu-mi spune unde se afl cadavrul, okay? Cel pu in deocamdat . Poate mai târziu. Mergem s ne întâlnim cu cei de la FBI s vedem ce au i ei de spus. Tu nu e ti obligat s spui absolut nimic. M la i pe mine s vorbesc, iar de ascultat, ascult m amândoi. Dup asta, vom hot rî împreun ce s facem. ² Mi se pare o propunere bun . ² Mama ta tie c e ti aici? ² Nu, i trebuie s -i telefonez neap rat. Reggie g si num rul spitalului în cartea de telefon i Mark îi explic lui Dianne c plecase s se plimbe pu in, dar c va fi

imediat înapoi. Doamne, cât de u or min ea, se gândi Reggie. Apoi Mark ascult pu in i o expresie îngrijorat îi ap ru pe chip. ² Cum se simte? întreb el. Vin imediat, mami, ad ug i puse receptorul în furc . ² Mama e sup rat , îi explic el lui Reggie. Ricky e pe cale s - i revin i doctorul Greenway nu e de g sit. ² Merg i eu cu tine la spital. ² Bine! ² Unde vor cei de la FBI s te-ntâlne ti cu ei? ² Cred c la spital. Reggie î i privi ceasul, apoi trânti dou carnete neîncepute în po et . Devenise brusc nervoas . Mark o a tepta lâng u . 9 Cel de-a doilea avocat angajat de Barry- i Muldanno ca ap r tor al s u pentru acuza iile acelea odioase de asasinat era tot un furios purt tor de secure a r zboiului pe nume Willis Upchurch, o stea în devenire în adun tura aceea de l tr tori violen i care str b teau ara în lung i-n lat, dând spectacole în beneficiul arlatanilor i al camerelor de luat vederi. Upchurch avea câte un birou în Chicago, Washington i în toate ora ele în care reu ea s se agate de vreun caz faimos i s mai închirieze i spa iul necesar. Imediat dup convorbirea avut cu Muldanno în diminea a aceea la ora micului dejun, se urc în primul avion spre New Orléans ca în primul rând s organizeze o conferin de pres i apoi s -l întâlneasc pe noul i celebrul s u client pentru a pune la cale o ap rare cât mai zgomotoas . Upchurch adunase o mic avere i era relativ cunoscut în Chicago pentru felul s u p tima de a-i ap ra pe uciga ii angaja i de Mafie i pe trafican ii de droguri; asta f cuse ca în ultimii zece ani s fie destul de c utat de grangurii lumii interlope din toat ara ca s -i reprezinte în tot felul de situa ii, mai mult sau mai pu in pl cute. Nu avea cine tie ce realiz ri, dar clien ii lui nu erau atra i de raportul dintre procesele câ tigate i cele pierdute de Willis, ci de expresia furioas de pe fa a lui, de p rul lui stufos i dezordonat i de vocea tun toare. Pentru c Upchurch era un avocat care voia s fie foarte prezent în reviste, în jurnalele

de radio i televiziune, în coloanele cu sfaturi juridice din ziare, ba chiar i în spectacole al c ror principal subiect îl constituiau ultimele bârfe. Era un om care avea opinii, c ruia nu-i era team s fac tot felul de preziceri. Era un radical gata s spun orice îi trecea prin minte, ceea ce-l transformase într-un favorit al dezbaterilor care mai de care mai smintite de la televiziune. Willis Upchurch nu se ocupa decât de cazurile senza ionale, acelea care ap reau imediat pe prima pagin a tuturor ziarelor i în jurnalele tuturor sta iilor de televiziune. Pentru el, nimic nu era prea resping tor. E-adev rat c prefera clien i boga i, care îi puteau pl ti un onorariu piperat, dar nu se d dea înapoi nici de la a ap ra un uciga oarecare, dac acesta accepta s -i semneze un contract prin care avocatul primea dreptul exclusiv asupra eventualelor produc ii literare sau cinematografice inspirate de cazul respectiv. Totu i, în ciuda imensei notoriet i i a laudelor primite pentru faptul c ap rase câ iva criminali am râ i, Upchurch nu era nimic altceva decât un avocat în solda Mafiei, pl tit de aceasta, dirijat de ea; pe scurt, omul era proprietatea organiza iei. I se permitea s hoin reasc pu in i s scuipe în stânga i-n dreapta, dar dac efii îi f ceau semn, Willis venea mâncând nori. Asta i f cu, de altfel, atunci când John Sulari, unchiul lui Barry, îi telefona la ora patru diminea a, explicându-i pu inele date cunoscute despre moartea neprev zut a lui Jerome Clifford. Upchurch spuse vrute i nevrute în microfonul telefonului pân în clipa în care Sulari îi ceru s vin imediat la New Orléans. Când convorbirea lu sfâr it, avocatul porni, op ind, spre baie, gândindu-se de pe acum cu pl cere la felul în care îl va ap ra pe Barry- i Muldanno în fa a a nenum rate camere de luat vederi. Sub du , începu chiar s fluiere plin de bucurie la gândul importantei cantit i de cerneal care cursese deja pe marginea cazului respectiv, imaginându- i cât de bine avea s -i stea în postur de star. Iar în timp ce se privea în oglind , i î i înnoda cravata scump , de nou zeci de dolari, zâmbea cu gura pân la urechi, gândindu-se la urm toarele ase luni petrecute la New Orléans, înconjurat de un alai permanent de ziari ti i reporteri gata s joace cum le va cânta el.

Doar de-asta î i tocise hainele pe b ncile facult ii de drept! La prima vedere, scena era de-a dreptul ocant . Tuburile cu perfuzie fuseser scoase, deoarece Dianne era acum lâng Ricky, strângându-l în bra e i mângâindu-i c p orul auriu. Copilul gemea, scotea tot felul de sunete, se r sucea i tres rea puternic; la un moment dat, reu i chiar s deschid ochii, dar asta nu dur decât o clip . Dianne î i lipi capul de cre tetul copilului i începu s -i vorbeasc printre suspine i lacrimi: ² Totul e bine, puiule. Totul e bine. Mami e aici cu tine. Mami este aici. Aflat în preajm , Greenway urm rea scena, mângâindu- i gânditor barba. Pe fa îi juca o expresie ciudat , ca i cum nu mai v zuse niciodat a a ceva. O sor st tea de cealalt parte a patului, gata s intervin în orice clip . Mark intr atât de u or în camer , încât nimeni nu-l observ . Era singur, Reggie se oprise la camera surorilor. Era aproape ora dou sprezece, ora stabilit pentru întâlnirea cu FBI-ul, dar Mark în elese imediat c pe nici unul dintre cei prezen i nu-l interesau câtu i de pu in poli i tii i întreb rile lor. ² Totul e bine, puiule. Mami este aici. Mark se apropie încet de piciorul patului i Dianne îi trimise un zâmbet chinuit, apoi închise ochii i continu s -i vorbeasc lui Ricky. Dup câteva minute nespus de lungi, copilul ridic pleoapele, p ru c î i recunoa te mama i se lini ti brusc. Atunci, Dianne îi acoperi fruntea cu s rut ri nenum rate, iar infirmiera îl b tu u or pe um r, zâmbindu-i i murmurându-i ceva cu voce dr g stoas . Greenway îi f cu semn lui Mark i cei doi ie ir împreun pe coridorul pustiu, îndreptându-se încet spre cap tul opus, cât mai departe de camera surorilor. ² S-a trezit acum dou ore, explic doctorul, i se pare c începe s - i revin . ² A spus ceva pân-acum? ² Adic ce s fi spus? ² P i, ti i dumneavoastr , ceva despre ce s-a-ntâmplat ieri. ² A, nu, deloc. A tot morm it acolo ceva, ceea ce este un

semn bun, dar n-a pronun at înc nici un cuvânt. Într-un anumit fel, cele spuse de doctor îl f ceau s se simt un pic mai bine, drept pentru care Mark hot rî c ar fi mai nimerit s nu se îndep rteze de camera lui Ricky, pentru orice eventualitate. ² Deci o s se fac bine, nu? ² N-am spus asta, zise doctorul. Cred c are s se fac bine, dar s-ar putea s mai dureze pân atunci. C ruciorul care aducea prânzul era oprit în mijlocul coridorului i cei doi se plimbau în jurul lui. Lunga pauz din conversa ie îl f cu pe Mark s se team c Greenway îl a tepta s spun i el ceva. Dar se în ela. ² Cât de tare este mama ta? ² Destul de tare... Cred. ti i, noi am trecut prin multe. ² Unde sunt celelalte rude? Mama ta va avea nevoie de mult ajutor. ² P i, nu prea are cine. Singura ei sor este în Texas, da' nu se în eleg deloc. i pe urm , sora ei are i ea probleme. ² Dar bunicii t i? ² Fostul meu tat era orfan. B nuiesc c p rin ii l-or fi aruncat într-o groap de gunoi când s-au l murit cu cine aveau de-a face. Tat l mamei mele a murit, iar mama ei locuie te tot în Texas, da' este mai tot timpul bolnav . ² Îmi pare r u, zise Greenway, oprindu-se în dreptul ferestrei din cap tul culoarului; prin geamul murdar se z rea panorama centrului ora ului din care se deta a impun toarea cl dire Sterick. ² FBI-ul m tot piseaz , în elegi? zise Greenway. E timpul s intri în joc, î i zise Mark, apoi cu voce tare: ² Unde sunt? ² În camera 28. Este o mic sal de conferin e de la etajul al doilea, foarte rar folosit . Au zis c ne a teapt acolo, pe mine, pe tine i pe mama ta, fix la prânz i n-aveau aerul s glumeasc , preciza Greenway, verificându- i ceasul i pornind înapoi spre camera lui Ricky. Sunt tare nervo i, s tii. ² Sunt gata s m -ntâlnesc cu ei, zise Mark, într-o slab încercare de a fi îndr zne . ² Ce vrei s spui? se încrunt Greenway. ² Vreau s spun c am angajat un avocat, r spunse b iatul, plin de mândrie.

² Când? ² În diminea a asta. i dac vre i s ti i, acum este chiar aici, pe culoarul sta. Greenway ridic privirea, dar camera surorilor se afla dup col . ² Avocatul este aici? întreb el uluit. ² Mda. ² Da' cum ai dat de avocatul sta? ² E o poveste cam lung . Da' s ti i c am pl tit-o chiar eu, cu banii mei. Greenway rumeg cele auzite i apoi remarc : ² Ei bine, mama ta nu poate pleca acum de lâng Ricky. Cât despre mine, este absolut necesar s stau pe-aproape. ² Nici o problem . Eu i cu avocata mea o s ne descurc m. În sfâr it, ajunser înapoi în dreptul camerei lui Ricky i doctorul ov i o clip înainte de a deschide u a. ² S tii c pot s -i amân pân mâine. i de fapt pot s -i dau i afar din spital, ad ug el, încercând s fac pe durul, dar Mark îl ghici u or. ² Nu, mul umesc. i, oricum, n-or s plece. A a c dumneavoastr ave i grij de Ricky i de mami, iar eu i avocata o s avem grij de ia de la FBI. Reggie reu ise s g seasc o camer goal la etajul al optulea i împreun cu Mark porni în goan pe sc ri. Trecuser deja zece minute de la ora stabilit pentru întâlnire. O dat ajun i în camera respectiv , Reggie închise u a cu grij i zise iute: ² Scoate i tricoul. B iatul înghe , nevenindu-i s - i cread urechilor. ² Hai, scoate- i tricoul! insist ea i Mark nu se mai putu împotrivi. Atunci Reggie scoase din serviet un casetofon mititel, o bucat de elastic i o rol de band de lipit; apoi verific minicaseta i ap s pe butoane. Mark n-o sc pa din ochi, i mi c rile ei sigure îl convinser c toat chestia asta fusese repetat de multe ori înainte. Apoi Reggie îi lipi casetofonul de stomac, zicându-i ÅTine-l a a!µ, leg bucata de elastic i înt ri totul cu band de lipit. ÅTrage adânc aer în piept!µ veni un nou ordin pe care Mark îl urm f r s crâcneasc i, în sfâr it, putu s - i îmbrace din nou tricoul.

Reggie se d du un pas înapoi, privindu-l atent , i se ar t foarte mul umit de rezultat: ² Perfect! exclam ea. ² i dac m perchezi ioneaz ? ² Stai lini tit c n-au s fac a a ceva. Hai s mergem. ² Da' de unde tii c n-au s m perchezi ioneze? întreb Mark, din nou plin de îngrijorare; aproape c alerga ca s in pasul cu ea i o sor întâlnit pe culoar îi privi b nuitoare. ² Pentru c tipii sunt aici ca s stea de vorb , nu ca s aresteze pe cineva. Ai încredere în mine. ² Am încredere în tine, da' mi-e fric . ² Ba ai s te descurci foarte bine, Mark. Trebuie doar s ii minte ce i-am spus. ² Da' e ti sigur c n-au s observe chestia asta? ² Sunt absolut sigur , confirm ea, împingând din nou u a care d dea în casa sc rilor i începând s coboare iute treptele verzi de ciment. Mark era cu o treapt în urma ei. ² Da' dac începe s piuie sau ce tiu eu, i pe- ia îi apuc damblaua i scot pistoalele? Atunci ce m fac? ² Î i repet c nu are s piuie nimic, îi r spunse ea pe un ton plin de siguran , apoi îl prinse strâns de mân i coborâr împreun pân la etajul al doilea. i s mai tii c tipii nu trag în copii. ² Ba am v zut eu o dat un film în care au tras. Cel de-al doilea etaj al spitalului fusese construit cu mult timp înainte de cel de-al nou lea. i de aceea era cenu iu i murdar, iar pe culoarele lui strâmte se izbeau unii de al ii surori, medici, tehnicieni, brancardieri, pacien i în scaune cu rotile i rude care nu se duceau într-un loc anume, ci încercau pur i simplu s nu adoarm . Coridoarele se adunau i se r sfirau în direc ii aberante, formând un labirint care- i anula orice speran de ie ire. Reggie întreb trei surori unde se afl camera 28 i abia cea de-a treia le spuse iute, f r s se opreasc , în ce direc ie s caute. În sfâr it, pe un culoar uitat, prost luminat i cu podeaua acoperit de un covor am rât, g sir o u din lemn ieftin, f r geam, pe care scria ÅCamera 28µ. ² Reggie, mi-e fric , zise Mark, privind fix u a din fa a lui. Reggie îl strânse din nou de mân , cu un gest încurajator.

Aparent, avocata î i p strase tot sângele rece: tr s turile fe ei erau destinse, vocea îi era cald i lini titoare. ² Mark, faci exact cum i-am spus. Ascult -m , c tiu eu ce fac, zise ea. F cur doi pa i înapoi i ea deschise u a camerei 24, o fost camer de serviciu folosit acum ca loc de depozitare. ² Am s te a tept aici. i-acum du-te i bate la u , ad ug ea. ² Mi-e fric , Reggie. Cu o ap sare u oar , Reggie puse în func iune casetofonul, apoi îl împinse u or pe Mark în direc ia camerei 28: ² Hai, du-te! Ajuns în fa a u ii cu pricina, Mark r sufl adânc i cioc ni u or. ² Intr , se auzi din untru o voce neprietenoas . B iatul î i lu inima-n din i, deschise înceti or u a i p i pragul. Era o înc pere lung i îngust , asemenea mesei din mijloc. Nici urm de ferestre. Nici urm de zâmbet pe chipurile celor doi b rba i care edeau de-o parte i de alta a mesei. Puteau fi gemeni ² cravate ro u cu albastru, c m i albe, pantaloni de culoare închis , p rul tuns scurt. ² Tu trebuie s fii Mark, zise unul dintre ei, în timp ce cel lalt r m sese cu ochii lipi i de u . B iatului îi pierise glasul, a a c se mul umi s dea aprobator din cap. ² Mama ta n-a venit? ² Da' dumneavoastr cine sunte i? ² Eu sunt Jason McThune, FBI Memphis, zise tipul din dreapta, întinzând o mân pe care Mark abia îndr zni s o strâng . Îmi pare bine de cuno tin , Mark. ² Da, i mie. ² Iar eu sunt Larry Trumann, FBI New Orléans, zise cel de-al doilea. Strângerea de mân care urm fu la fel de speriat , iar cei doi agen i schimbar priviri nervoase; erau stânjeni i i nici unul dintre ei nu tia ce s spun . ² Ia loc, Mark, zise în cele din urm Trumann, f când semn spre scaunul aflat la cel lalt cap t al mesei. Mark se a ez cu mare grij , plin de groaz la gândul c banda aia de lipit s-ar putea s cedeze i s produc o catastrof ; c tia doi i-ar pune imediat c tu ele i l-ar arunca într-o ma in i n-ar mai vedea-o niciodat pe mama.

Ce-ar mai putea s fac Reggie atunci? Cei doi b rba i se a ezar cât mai aproape de el i trântir pe mas ni te carnete, preg tindu-se s - i ia noti e. Mark le sim ea r suflarea pe obraz i î i închipui c toate astea fac parte din joc. Aproape c îi venea s zâmbeasc . Dac voiau s stea chiar atât de aproape de el, n-aveau decât, da' casetofonul la mic i negru are s înregistreze tot, tot. Nimic nu se va pierde. ² Noi, , noi ne a teptam ca mama ta i doctorul Greenway s vin cu tine, zise Trumann, aruncându-i o privire rapid lui McThune. ² N-au putut s vin , trebuie s stea cu fratele meu. ² Cum se simte fratele t u? întreb McThune cu gravitate. ² Nu prea bine, i mami nu poate s -l lase singur. ² Noi am crezut c va veni i ea cu tine, repet Trumann, privindu-l încurcat pe McThune; p rea s nu tie prea bine cum s procedeze în situa ia aceasta. ² P i, dac vre i, putem s mai a tept m o zi-dou , pân când va putea s vin i ea, propuse Mark. ² Nu este nevoie, Mark. De fapt, noi vrem s vorbim cu tine. ² S m duc atunci s-o chem? ² Nu, mai bine s st m de vorb câteva minute, doar noi trei, Mark, r spunse Trumann, zâmbindu-i i sco ând un stilou din buzunar. Spune-mi, e ti speriat? ² Da, pu in. Ce vre i de la mine? Îi era înc foarte fric , dar respira mult mai u or: casetofonul nu piuise i nici nu-l deranja în vreun fel. ² Ei bine, vrem s - i punem câteva întreb ri despre ceea ce s-a-ntâmplat ieri. ² Atunci am nevoie de un avocat? Cei doi b rba i se privir i observar c r m seser cu gurile c scate într-un mod cât se poate de identic; trecur cel pu in cinci secunde pân ce McThune s - i revin i s -i spun lui Mark foarte clar i sigur c nu. ² De ce nu? nu-i sl bi Mark. ² P i, pentru c noi vrem s - i punem doar câteva întreb ri i-atât. Dac îns tu te hot r ti c vrei s fie aici i mama ta, atunci mergem s-o c ut m. Sau cam a a ceva. Dar de avocat nu ai nevoie. E vorba doar de câteva întreb ri. ² ti i, eu am mai stat o dat de vorb cu poli i tii. Adev rul este c azi-noapte am stat foarte mult de vorb cu ei. ² Bine, dar noi nu suntem poli i ti. Noi suntem agen i FBI.

² P i, asta m i sperie. De-aia cred eu c am nevoie de un avocat care, ti i dumneavoastr , s -mi apere drepturile, i toate celelalte. ² Pu tiule, te ui i prea mult la televizor. ² Pe mine m cheam Mark. N-a i putea s -mi spune i cel pu in pe nume? ² A, da, fire te. Iart -m . ² Mda, interveni Trumann. Avoca ii nu fac altceva decât s se pun de-a curmezi ul. Trebuie doar s le dai bani, i ei se opun la orice. ² Atunci crede i c ar trebui s a tept m pân când va putea s vin i mama aici? Agen ii schimbar ni te surâsuri pline de în eles i McThune zise cu voce tare: ² Nu neap rat, Mark. Vreau s spun c putem a tepta dac a a vrei tu, da' tu e ti un copil iste , iar noi ne cam gr bim. i nu vrem decât s - i punem câteva întreb ri foarte scurte. ² E okay. Cred. Dac trebuie. Dup ce arunc o privire pe carnet, Trumann deschise discu ia. ² Bun. Tu le-ai spus celor de la poli ia din Memphis c Jerome Clifford era deja mort când l-a i g sit, ieri, tu i cu Ricky. Mark, spune-mi, te rog, sta este adev rul adev rat? Mark se foi un pic pe scaun, privind drept înainte. ² Sunt obligat s r spund la întrebarea asta? ² Bineîn eles c da. ² De ce? ² Pentru c trebuie s tim care-i adev rul, Mark. Suntem agen i FBI i anchet m afacerea asta, a a c trebuie s tim adev rul. ² i ce se-ntâmpl dac nu r spund? ² A, multe lucruri pot s se întâmple dac nu r spunzi. S-ar putea, de exemplu, s fim obliga i s te ducem la noi la birou, pe bancheta din spate a ma inii, evident, f r c tu e, i acolo s - i punem ni te întreb ri într-adev r dure. S-ar putea s-o aducem acolo i pe mama. ² Da' ce i s-ar putea întâmpla Iu' mami? Ar putea s aib i ea necazuri? ² Poate c da. ² Ce fel de necazuri? Trumann i McThune schimbar priviri nervoase; î i

d deau amândoi seama c intraser pe un teren minat i c lucrurile se înr ut eau cu fiecare minut care trecea. Legea era clar în privin a asta: copiii nu puteau fi interoga i f r acordul p rin ilor. McThune î i drese glasul i se încrunt amarnic. ² Mark, ai auzit vreodat de Åobstruc ionarea justi ieiµ? ² Nu cred. ² Ei bine, este un delict. Okay? Este un delict federal. O persoan care tie ceva despre o crim i nu spune ce tie poli iei sau FBI-ului, se face vinovat de obstruc ionarea justi iei. ² i ce se-ntâmpl în cazul sta? ² P i, dac persoana respectiv este g sit vinovat , atunci ea va fi pedepsit . i va merge la închisoare sau ceva de genul sta. ² Adic , dac eu nu r spund la întreb rile dumneavoastr , atunci mami i cu mine mergem la închisoare? Întrebarea aceasta îl f cu pe McThune s dea oarecum înapoi i s -l priveasc nervos pe Trumann; ghea a devenea din ce în ce mai sub ire. ² Dar de ce nu vrei s r spunzi la întreb ri, Mark? interveni Trumann. Ai ceva de ascuns? ² Nu, îmi este pur i simplu fric . i pe urm nu mi se pare prea corect, fiindc eu n-am decât unsprezece ani, iar dumneavoastr sunte i de la FBI i mama mea nu este aici. Adev rul este c nu tiu ce s fac. ² Mark, nu po i s r spunzi la întreb ri chiar dac mama ta nu este aici? Tu ai v zut ieri ceva ce mama ta n-a v zut. A adar, nu are cum s te ajute s r spunzi la întreb ri. Noi vrem numai s tim ce anume ai v zut tu. ² Da' dac a i fi în locul meu, n-a i vrea s ave i un avocat? ² Ei, pe dracu', în nici un caz! exclam McThune. Eu unul n-a vrea un avocat pentru nimic în lume. Scuz -mi limbajul, fiule, da' avoca ii sunt doar un ac înfipt în fund. Un ac mare. Dac n-ai nimic de ascuns, atunci n-ai nevoie de avocat. Este suficient s r spunzi la întreb rile noastre i totul va fi în regul . Tipul începuse s se enerveze, dar Mark se a tepta la a a ceva pentru c unul dintre ei trebuia s se înfurie. A a se întâmpla în filmele de la televizor pe care Mark le v zuse de mii de ori i în care se înfruntau b ie ii cei buni i b ie ii cei

r i. McThune are s -nceap s fac urât i-atunci Trumann are s zâmbeasc aproape tot timpul, ba uneori are s se i-ncrunte la partenerul s u, spre binele lui Mark. Ori chestia asta îi va câ tiga simpatia b iatului, i atunci McThune se va ridica dezgustat i va p r si camera. Moment în care era de presupus c Mark va da totul la iveal . Trumann se aplec spre el zâmbind mieros. ² Mark, Jerome Clifford era într-adev r mort când a i dat de el, tu i cu Ricky? ² Cer aplicarea celui de-al cincilea amendament, trânti Mark. Zâmbetul cel mieros disp ru instantaneu, McThune deveni stacojiu la fa i cl tin din cap, nevenindu-i s - i cread urechilor, i timp de câteva secunde bune cei doi agen i se privir intens. În tot acest timp, Mark urm ri foarte atent cu privirea plimbarea nep s toare a unei furnici pân când aceasta reu i s dispar sub unul din carnetele de pe mas . Într-un târziu, Trumann, Åb iatul cel bunµ, rupse t cerea. ² Mark, mi-e team c te ui i prea mult la televizor. ² Adic vre i s spune i c nu pot s cer cel de-al cincilea amendament? ² D -mi voie s ghicesc, mârâi McThune. Te ui i la ÅL.A Lawµ, nu? ² În fiecare s pt mân . ² Mi-am închipuit. Mark, n-ai de gând s r spunzi m car la una din întreb ri? Pentru c dac nu vrei, atunci vom fi obliga i s facem altceva. ² De exemplu? ² De exemplu s mergem la tribunal, s vorbim cu un judec tor ca s -l convingem s - i cear el s stai de vorb cu noi. i s tii de la mine c nu este o variant prea pl cut . ² Trebuie s merg la toalet , zise Mark i se ridic în picioare. ² , fire te, Mark, r spunse repede Trumann, speriat dintr-o dat c pu tiului i se f cuse r u. Cred c e la cap tul culoarului. ² Po i s stai cât dore ti, Mark, noi te-a tept m. Nu-i nici o grab . Pe aceste cuvinte b iatul ie i din înc pere i închise u a în urma lui.

Cei doi agen i vorbir vrute i nevrute timp de aptesprezece minute, f r s se îngrijoreze. Aveau o experien bogat i tiau multe mecherii. Mai trecuser prin situa ii de felul acesta i tiau c pân la urm pu tiul va spune tot. Apoi se auzi o b taie în u . ² Intr , zise McThune lini tit, dar când se deschise u a, în înc pere î i f cu apari ia o doamn foarte atr g toare de vreo cincizeci de ani, care p i în untru cu un aer atât de natural încât ai fi zis c intr în propriul ei birou. Cei doi b rba i d dur s se ridice în picioare tocmai în clipa în care o auzir spunând: ÅNu v ridica iµ. ² Suntem într-o edin , zise Trumann pe un ton oficial. ² A i nimerit în alt parte, doamn , ad ug McThune cu grosol nie. Dar femeia î i a ez lini tit servieta-diplomat pe mas i le întinse celor doi câte o carte de vizit . ² Nu cred, domnilor. Numele meu este Reggie Love, sunt avocat i îl reprezint pe Mark Sway. Cei doi agen i primir bine vestea. McThune se apuc s studieze cartona ul cel alb, în timp ce Trumann, care r m sese mai departe în picioare, cu bra ele atârnând moi pe lâng corp, se chinuia s spun ceva. ² Când v-a angajat? s ri McThune, privindu-l uluit pe Trumann. ² E ceva ce nu cred c v prive te pe voi, nu-i a a? Nu m-a angajat înc , mi-a pl tit doar avansul pentru angajare. Lua i loc, îi pofti ea, a ezându-se la rândul ei cu gra ie pe unul din scaunele aflate în jurul mesei. Cei doi se conformar stânjeni i, dar p strar distan a. ² Unde, , unde este Mark? începu Trumann. ² Pe undeva, pe-afar ; încearc s - i aduc aminte ce spune cel de-al cincilea amendament. Pot s v d i eu legitima iile domniilor voastre, v rog? Într-o singur pornire cei doi agen i duser mâna la buzunar, c utar o vreme dispera i i scoaser la lumin legitima iile cu un gest simultan. Reggie le studie cu aten ie, î i not ceva într-un carnet i apoi le d du înapoi, zicând: ² A i încercat cumva s -l interoga i pe copil în absen a mamei lui?

² Nu, neg Trumann cu hot râre. ² Fire te c nu, înt ri McThune, ocat de o asemenea presupunere. ² El mi-a spus c a i f cut-o. ² Nu, nu, a confundat lucrurile, preciz McThune. Ini ial noi am luat leg tura cu doctorul Greenway, i el a fost de acord cu întâlnirea asta la care ar fi trebuit s participe Mark, Dianne Sway i doctorul însu i. ² Numai c pu tiul a venit aici singur, ad ug Trumann iute, dornic s explice situa ia. Noi l-am întrebat unde este maic -sa i el ne-a spus c femeia nu poate s vin deocamdat . Atunci noi ne-am închipuit c mai întârzie pu in i am a teptat-o stând un pic de vorb cu b iatul. ² Da, da, chiar a a, noi îi a teptam pe doamna Sway i pe doctor, îi s ri McThune în ajutor. Dumneavoastr unde era i în timpul sta? ² Nu pune i întreb ri irelevante. Spune i-mi, l-a i sf tuit pe Mark s vorbeasc cu un avocat? Înainte s r spund , cei doi agen i se privir intens, cerându- i reciproc ajutor. ² S-a men ionat i a a ceva, zise apoi Trumann, ridicând nevinovat din umeri. Absen a copilului f cea minciuna mai u oar . În plus, Mark era doar un pu ti speriat, în capul c ruia lucrurile se amestecaser , în timp ce ei erau ditamai agen i FBI, a a c pân la urm cuvântul lor va avea câ tig de cauz . McThune î i drese glasul i-i d du înainte, plin de siguran : ² , da, a a e, Larry, s-a men ionat la un moment dat. i-aduci aminte? Mark sau poate eu am zis ceva despre serialul la de la televizor, ÅL.A. Lawµ, i-atunci Mark a zis c s-ar putea s aib nevoie de un avocat, da' se vedea c glume te. Sau cel pu in a a am crezut noi. i-aduci aminte, Larry? Da, acum Larry î i amintea foarte bine. ² A, da, sigur, ceva despre serialul la. Da' n-a fost decât o glum . ² Sunte i siguri de asta? întreb Reggie. ² Bineîn eles, protest Trumann, iar McThune se încrunt , dând aprobator din cap. ² Nu v-a întrebat pe voi, b ie i, dac are nevoie de un

avocat? Cei doi cl tinar din cap, încercând dispera i s - i aminteasc . ² Eu unu' nu-mi amintesc s se fi pus problema în felul sta. Adev rul este c Mark e doar un copil, i înc unul foarte speriat, i eu cred c încurc lucrurile, explic McThune. ² I-a i spus care-i sunt drepturile? Auzind-o, Trumann zâmbi mult mai încrez tor. ² Fire te c nu, doar nu este un suspect. Este doar un pu ti i tot ce vrem este s -i punem câteva întreb ri. ² Deci n-a i încercat s -l interoga i în absen a mamei lui sau f r consim mântul ei? ² Nu. ² Bineîn eles c nu. ² i nu i-a i spus c este mai bine s se in departe de avoca i? ² Nu, doamn . ² În nici un caz. S tii c b iatul minte dac i-a spus altceva. Atunci Reggie deschise încet servieta i d du la iveal casetofonul cel negru i minicaseta din el, a ezându-le apoi cu grij pe mas în fa a celor doi. În clipa urm toare agen ii speciali McThune i Trumann, ai c ror ochi r m seser lipi i de obiectele acelea incredibile, p rur c se mic oreaz brusc pe scaunele lor. Reggie îi r spl ti pe fiecare în parte cu câte un zâmbet r ut cios i zise: ² Ei bine, cred c tim acum cine minte. Cu gesturi involuntare, McThune începu s - i mângâie nasul, iar Trumann se freca de zor la ochi. Reggie îi l s s sufere câteva secunde. În înc pere se l sase o lini te mormântal . ² Totul este aici, pe caset , b ie i. Voi doi a i încercat s interoga i un copil în absen a mamei lui i f r consim mântul ei. El v-a întrebat precis dac n-a i vrea s a tepta i pân când va fi i ea liber i voi i-a i r spuns c nu. A i încercat s face i presiuni asupra lui, amenin ându-l cu urm rirea penal atât pe copil cât i pe mama lui. V-a spus c este speriat i v-a întrebat foarte clar de dou ori dac nu are nevoie de un avocat. Voi l-a i sf tuit s nu- i ia un avocat, spunându-i, printre altele, p rerea voastr despre avoca i,

cum c nu sunt decât Åun ac înfipt în fundµ. Ei bine, domnilor, acul este în fa a dumneavoastr . Agen ii se f cur i mai mici pe scaunele lor. McThune î i masa f r întrerupere fruntea, iar Trumann privea neîncrez tor caseta, având grij s ocoleasc ochii femeii din fa a lor. Timp de o clip , se gândi s în face caseta, s rup banda în buc i i s-o calce în picioare, pentru c ea ar fi putut s -l coste chiar i cariera; dar ceva îl f cu s presupun c femeia aceea mai avea o copie. S fii prins cu minciuna era ceva destul de r u, dar problemele lor erau mai grave decât atât. Chestia asta se putea l sa cu m suri disciplinare; mustrare, transfer, mizerii scrise în dosarul de personal. i în clipa de fa , Trumann era convins c femeia asta era la curent cu tot ce-nsemna disciplinarea unor agen i FBI cu n b d i. ² Ai pus microfoane pe copil, remarc Trumann umilit. ² i de ce s n-o fi f cut? Doar nu este o crim . Voi, tia de la FBI, ave i instala ii mai ceva ca ale lora de la telefoane. De teapt gagic ! Da' la urma urmelor, de-asta era avocat , nu? McThune se aplec mult în fa , î i trosni amarnic degetele i se hot rî s opun ceva rezisten . ² S vede i, doamn Love, noi... ² Reggie. ² Okay, Reggie, , uite, ne pare r u. Ne-a cam, , luat valul i, ei bine, ne cerem scuze. ² ÅV-a cam luat valulµ? Pentru chestia asta, a putea s ob in chiar capetele voastre, dr gu ilor. Doar nu era s se certe cu ea; probabil c avea dreptate i chiar dac se mai putea discuta câte ceva, ei nu erau preg ti i s o înfrunte. ² Înregistrezi i ce vorbim noi acum? întreb Trumann. ² Nu. ² Okay, ne-am pierdut capul, ne pare r u, zise el, continuând s -i evite privirea. Cu mi c ri lente, Reggie puse caseta în buzunarul hainei. ² Ia uita i-v la mine, b ie i! (Cei doi ridicar ochii, dar efortul era înc dureros.) Tocmai mi-a i demonstrat c ti i s min i i, i înc repede. A a c de ce a avea încredere în voi? Deodat , Trumann î i pierdu r bdarea, trânti cu palma în mas , începu s fluiere i se ridic în picioare, f când cât mai mult zgomot. Apoi î i arunc mâinile în sus într-un gest

patetic. ² E incredibil. Venisem aici doar cu câteva întreb ri preg tite pentru pu ti, voiam doar s ne facem meseria, i în loc de asta ne lupt m cu tine. Pu tiul nu ne-a spus c are avocat; dac ne spunea, atunci discutam altfel. De ce ai f cut asta? De ce ai pornit lupta asta? E ceva f r sens. ² Ce vre i de la copilul sta? ² Adev rul. B iatul a v zut ceva ieri i acum minte, nu vrea s spun ce-a v zut. i noi tim c el minte. Noi tim c a vorbit cu Jerome Clifford mai înainte ca acesta s moar . tim c pu tiul a fost în ma in . De fapt, poate c eu nici nu-l condamn c minte. E doar un copil. Da' fir-ar a dracului de situa ie, trebuie neap rat s afl m ce-a v zut i ce-a auzit ieri. ² Voi ce b nui i c s-a-ntâmplat? Trumann î i amintea de co marul prin care trecuser când cu explica iile date lui Foltrigg i se sprijini neputincios de perete. De-asta îi ura pe avoca i, Foltrigg, Reggie i to i ceilal i din tagma asta. Aveau un talent nebun s complice totul. ² ie i-a spus ceva? întreb McThune. ² Conversa iile noastre sunt absolut private. ² Da, tiu asta. Dar tii cine sunt Clifford i Muldanno i Boyette? Cuno ti toat povestea? ² Am citit ziarul de azi-diminea . Da, sunt la curent cu cazul la din New Orléans. Mi se pare c voi, b ie i, ave i nevoie de cadavru, nu-i a a? ² A a s-ar zice, spuse Trumann de la cel lalt cap t al mesei. Numai c -n momentul sta avem mai mare nevoie s st m de vorb cu clientul t u. ² Am s m mai gândesc la asta. ² i când crezi c ai s ajungi s iei vreo hot râre? ² Nu tiu. Crede i c ve i fi liberi în dup -amiaza asta? ² De ce? ² Trebuie s mai stau pu in de vorb cu clientul meu. Deci ce-ar fi s ne-ntâlnim la mine în birou la ora trei? propuse Reggie, punând casetofonul la loc în serviet ² era clar c întâlnirea luase sfâr it. Banda o p strez la mine. Ea va fi micul nostru secret, okay? McThune d du aprobator din cap, a teptând continuarea. ² Dac vreodat voi avea trebuin de ceva de la voi, b ie i, ca de exemplu adev rul sau un r spuns cinstit, sunt convins c n-o s m refuza i. Da' dac v mai prind cu minciuna, am

s folosesc caseta pe care o ti i. ² Bine, da' sta-i antaj în toat regula, protest Trumann. ² Ai perfect dreptate i n-ai decât s m arestezi, îi r spunse Reggie, ridicându-se i îndreptându-se spre u . Ne vedem la ora trei, b ie i. ² , Reggie, ascult , ar mai fi tipul sta, pe nume Roy Foltrigg, care va dori probabil s vin i el cu noi, zise McThune, conducând-o la u . Este un... ² Domnul Foltrigg este în ora ? ² Da. A sosit ast -noapte i va insista s participe la întâlnirea din biroul t u. ² Ia te uit . Dar m simt onorat . i v rog chiar s -l invita i. 10 Ziarul ÅMemphis Pressµ public pe prima pagin un articol despre moartea lui Clifford semnat de Slick Moeller, un reporter care scria despre crimele i poli i tii din Memphis de mai bine de treizeci de ani. Adev ratul lui nume, pe care nimeni nu-l tia de altfel, era Alfred, dar mama lui îi spusese Slick 1 , originile acestei porecle pierzându-se în negura timpului. Trei neveste i zeci de prietene de-o noapte folosiser aceast porecl . Slick nu purta haine deosebite, nu terminase nici m car liceul, n-avea niciodat bani, era d ruit de Dumnezeu cu un exterior oarecare, conducea un Mustang, era incapabil s tr iasc cu o singur femeie i nimeni nu tia motivul pentru care i se spusese a a. Via a lui era indisolubil legat de tot ceea ce inea de înc lcarea legii. Îi cuno tea pe to i trafican ii de droguri i proxene ii din ora ; obi nuia s bea bere în barurile acelea în care chelneri ele erau lipsite de prejudec i precum i de orice urm de ve mânt în partea superioar a trupului, i st tea la bârf cu oamenii de paz din cârciumile respective; avea date la zi despre membrii bandelor de motocicli ti care aprovizionau ora ul cu droguri i târfe. Avea talentul de a se învârti cu mult agilitate printre i ele cele mai complicate i mai periculoase din Memphis, i asta f r s se pricopseasc
1

mecher.

nici m car cu o zgârietur . Reu ise s demonteze nici mai mult, nici mai pu in decât o duzin de filiere de ho i de ma ini i asta doar prin informa iile discrete furnizate poli iei. Îi cuno tea pe fo tii pu c ria i, mai ales pe cei care reveniser la ocupa iile pentru care f cuser închisoare. Mirosea o t inuire de obiecte furate doar dintr-o privire. Apartamentul pe care-l avea în centrul ora ului nu avea nimic deosebit, cu excep ia talme -balme ului care domnea în el i a unui perete ocupat în întregime de detectoare i de sta ii-radio identice cu cele aflate în dotarea poli iei. În Mustangul lui g seai mai multe vechituri decât într-o ma in de teren de-a poli iei, dar nu i o arm cu radar; este adev rat îns c nici nu avea nevoie de a a ceva. Slick Moeller î i ducea via a în zonele întunecate ale Memphis-ului. Deseori ajungea la locul unei crime înaintea poli iei. Se mi ca f r probleme printre spitale, morgi i antreprenori de pompe funebre. De-a lungul vremii, reu ise s - i fac nenum rate rela ii i surse care d deau de bun voie informa ii pentru c tiau c pot avea încredere în Slick Moeller. Un informator nu trebuia niciodat compromis, iar ponturile erau ap rate cu mare grij . Slick era un om de cuvânt, iar lucrul sta îl tiau pân i efii bandelor care st pâneau str zile ora ului. În plus, le spunea pe numele mic practic tuturor poli i tilor din ora dintre care mul i vorbeau cu mare admira ie despre Mole2. Mole Moeller a zis asta, Mole Moeller a f cut asta! i cum Slick se transformase în adev ratul s u nume, noua porecl nu-l deranja deloc. De fapt, nimic nu-l deranja cine tie ce. Îi cuno tea de-acum pe poli i ti, stând cu ei la o cea c de cafea în localurile cu program non-stop din toate cartierele ora ului, ajunsese s tie i dac nevasta vreunuia ceruse divor ul sau dac unul dintre ei primise vreo mustrare administrativ . Î i f cea veacul prin sediul central al poli iei i nimeni nu se mai mira s vad poli i ti oprindu-l pe Slick i întrebându-l ce se-ntâmpl . Cine a fost împu cat? Unde a avut loc spargerea? oferul era beat? Câte persoane au fost împu cate? Iar Slick le spunea atât cât î i putea permite, ajutându-i ori de câte ori acest lucru era posibil. Numele lui era men ionat pân i la
2

Cârti .

cursurile Academiei de Poli ie din Memphis. Prin urmare, nimeni nu fu surprins s -l vad pe Slick învârtindu-se toat diminea a prin sediul central. D duse deja câteva telefoane la New Orléans i era la curent cu datele de baz ale afacerii. Aflase de asemenea c Roy Foltrigg i FBI-ul din New Orléans sosiser în ora i c preluaser conducerea ostilit ilor. Iar acest fapt îl intriga la culme. Înseamn c nu era vorba de o sinucidere oarecare; mai ales c fusese întâmpinat de prea multe figuri lipsite de expresie i de mult prea multe Åf r comentariiµ. Era ceva ciudat ca toate întreb rile despre cazul respectiv s primeasc numai r spunsuri negative. Dar de-a lungul anilor, Slick înv ase s citeasc fe ele poli i tilor, a a c aflase de cei doi copii i de faptul c starea celui mic dintre ei era foarte grav . i mai aflase i despre amprentele i mucurile de igar g site la locul faptei. Moeller coborî din ascensor la etajul al nou lea i avu grij s nu fie observat de vreo sor . tia num rul rezervei în care se afla Ricky, dar mai tia i c aici era sec ia de psihiatrie, a a c n-avea de gând s dea n val cu întreb rile. Mai ales c nu voia s sperie pe nimeni, cu atât mai pu in pe un copil de opt ani care mai era i în stare de oc. De aceea se mul umi s vâre o moned în aparatul pentru r coritoare i s - i ia o b utur dietetic , a a, ca orice vizitator care petrecuse toat noaptea lâng patul unui bolnav. Imediat dup aceea, pe culoar î i f cu apari ia un sanitar îmbr cat cu o bluz de un albastru deschis care împingea spre lift un c rucior plin cu cele necesare cur eniei. Sanitarul p rea de vreo dou zeci i cinci de ani, avea p rul lung i o expresie de profund plictiseal pe chip. Slick se hot rî pe loc i-l urm pe tân r în ascensor. Privirea lui antrenat depista numele de ÅFredµ cusut deasupra buzunarului bluzei i, cum erau singuri, puse prima întrebare. ² Spune-mi, te rog, lucrezi pe etajul nou ? se interes Slick, plictisit, dar totu i zâmbitor. ² Da, r spunse Fred f r s -l priveasc . ² Sunt Slick Moeller de la ÅMemphis Pressµ i lucrez la un articol despre Ricky Sway, pu tiul din rezerva 943. tii care, pu tiul cu sinuciderea aia, continu Moeller care înv ase înc de la începutul carierei c cel mai bine era s spui

deschis cine e ti i ce vrei. Auzindu-l, Fred p ru brusc interesat, drept pentru care î i îndrept spinarea i îl privi pe ziarist de parc ar fi vrut s -i spun : ÅDa, da, tiu o gr mad de chestii despre povestea asta, da' cu mine n-ai nici o ans µ. C ruciorul era plin cu detergen i i cu vreo dou zeci de sticle cu substan e speciale pentru spital, al turi de care se afla o g leat cu cârpe murdare i buc i de burete. Fred r spundea de cur enia toaletelor, dar în clipa aceea se transformase deodat într-o persoan cu acces la informa ii de prim importan . ² Da, zise el calm. ² Spune-mi, l-ai v zut pe pu ti? întreb Slick pe un ton nep s tor, cu privirea a intit asupra becule elor de pe panoul de comand al ascensorului. ² Da, tocmai am ie it de-acolo. ² Din câte mi s-a spus, este vorba de un oc traumatic foarte grav. ² Habar n-am, zise Fred, plin de sine, ca i cum ar fi fost în posesia unor secrete cruciale. Cu toate acestea, era evident foarte dornic s vorbeasc , lucru care nu înceta s -l uluiasc pe Slick. Ia o persoan oarecare, spune-i c e ti ziarist i vei vedea c în nou cazuri din zece persoana respectiv se va sim i obligat s vorbeasc . La dracu', are s vrea s vorbeasc , are s dea la lumin i cele mai mari secrete de care avea cuno tin . ² Bietul copil, morm i Slick de parc Ricky ar fi fost pe duc . Apoi, pre de câteva secunde, nu mai scoase nici o vorb ; or a a ceva era de neimaginat pentru Fred. Ce fel de reporter mai este i sta? Nu pune chiar nici o întrebare? El, Fred, îl tia bine pe pu ti, doar tocmai ce ie ise din camera lui, ba vorbise i cu mama copilului. El, Fred, era implicat puternic în povestea asta. ² Mda, nu e bine deloc, spuse Fred, adresându-se tot pere ilor. ² Tot în com ? ² i da i nu. O s mai dureze. ² Mda, a a am auzit i eu. Ascensorul se opri la etajul al cincilea, cum îns c ruciorul bloca u a, nimeni nu mai urc al turi de cei doi. ² Adev ru' e c nu prea po i s faci cine tie ce pentru el, explic Slick. A a se-ntâmpl -ntotdeauna. Copilu' vede doar o

frac iune de secund ceva oribil, face un oc i pe urm e nevoie de luni de zile ca s -l aduci iar la normal. Trist, tare trist. Pustiu' sta, Sway, nu este chiar a a de r u, nu? ² Nu cred. Doctorul Greenway crede c - i revine peste o zi sau dou . O s aib nevoie de ceva terapie, da' o s fie bine pân' la urm . Eu l-am v zut tot timpul. ti i, de fapt, eu m-am tot gândit s fac medicina. ² Curcanii nu i-au b gat înc nasu' pe-aici? Fred privi în jur ca i cum ascensorul ar fi fost împânzit de microfoane. ² Ba da. FBI-ul a stat aici toat ziua. i familia i-a i angajat un avocat. ² Ei, nu mai spune. ² Da, curcanii sunt tare interesa i de cazu' sta, i acum stau de vorb cu fratele pu tiului. i, într-un fel sau altul, avocatul a picat chiar în mijlocul pove tii. Ascensorul se opri la etajul al doilea i Fred prinse cu mâinile bara c ruciorului. ² Da' cine-i avocatul? întreb Slick. U a se deschise i Fred d du s ias pe culoar. ² Reggie i nu mai tiu cum. Nu l-am v zut înc . ² Mersi, zise ziaristul în timp ce Fred disp ru i ascensorul era invadat de c l tori. Moeller se întoarse la etajul al nou lea, în c utarea unei noi pr zi. Pe la ora prânzului, venerabilul Roy Foltrigg i cei doi funda i ai s i, Wally Boxx i Thomas Fink, se transformaser într-o adev rat pacoste pentru to i cei care se aflau în birourile Procuraturii federale din Western District of Tennessee. Aici eful era George Ord, c ruia nu-i p sa nici cât negru sub unghie de Roy Foltrigg; doar nu el îl invitase pe venerabilul la Memphis. Ord avusese ocazia s -l întâlneasc pe Foltrigg la tot felul de conferin e i seminarii unde procurorii federali puneau la cale tot felul de scheme menite s protejeze guvernul Statelor Unite. Foltrigg f cea parte dintre cei care luau mereu cuvântul la aceste întruniri, totdeauna ner bd tor s - i împ rt easc p rerile, strategiile i marile victorii oricui ar fi vrut s -l asculte. Dup ce McThune i Trumann aduseser de la spital vestea

rea despre Mark i noua lui avocat , Foltrigg rechizi iona înc o dat biroul lui Ord pentru o edin de analiz a ultimei nout i aduse de cei doi agen i. Ord î i p strase fotoliul din piele din spatele biroului masiv i-l urm rea pe Foltrigg care-i interoga pe cei doi agen i, neuitând ca din când în când s r cneasc tot felul de ordine pentru urechile lui Boxx. ² Ce ti i despre avocata asta? îl întreb venerabilul pe Ord. ² N-am mai auzit pân acum de ea. ² Da' nu se poate ca m car o dat cineva de-aici s nu fi avut de-a face cu ea! exclam Foltrigg, cu inten ia de a-l provoca pe cel lalt s g seasc pe cineva s de in o informa ie cât de mic despre Reggie Love. Ord primi provocarea i c utarea începu. Într-un col al biroului, Trumann i McThune asistau în t cere la toat tevatura. Conveniser s nu spun deocamdat nimic nim nui despre caset . Poate mai târziu. Poate niciodat , se rugau ei la Cel de Sus. Prânzul compus din câteva sandvi uri aduse de o secretar se consum cu specula ii f r rost i discu ii de dragul discu iilor. Foltrigg era ner bd tor s se întoarc la New Orléans, dar era i mai ner bd tor s aib ve ti de la Mark Sway. Faptul c pu tiul reu ise, Dumnezeu tie cum, s ob in un avocat era nelini titor, mai ales c b iatului îi era team s vorbeasc . Foltrigg era convins c Jerome Clifford îi spusese lui Mark ceva important chiar înainte de a muri, i pe m sur ce orele treceau convingerea c pu tiul tia ceva despre cadavru devenea din ce în ce mai puternic . De altfel, Foltrigg nu era o persoan care s ezite prea mult când venea vorba de concluzii, în momentul în care din sandvi uri nu mai r m sese decât amintirea, venerabilul reu ise s -i conving pe to i cei prezen i în înc pere, inclusiv pe el însu i, c Mark Sway cuno tea exact locul unde fusese ascuns cadavrul senatorului Boyette. Apoi, u a biroului se deschise i în înc pere î i f cu apari ia David Sharpinski, unul dintre numero ii asisten i ai lui Ord, care se prezentase de bun voie s -i informeze c fusese coleg de facultate la Memphis State University cu Reggie Love. I se f cu semn s se a eze în locul lui Wally i apoi începur s curg întreb rile. ² Am terminat facultatea în aceea i serie, acum patru ani, zise Sharpinski mai degrab nervos; avea mult de lucru i ar fi

preferat s - i vad de cazul respectiv decât s - i piard vremea cu nimicuri. ² A, deci nu practic decât de patru ani, s ri imediat Foltrigg. i cu ce fel de cazuri se ocup ? E specializat în drept penal? Cât drept penal cunoa te? Cunoa te dedesubturile meseriei? McThune îi arunc lui Trumann o privire plin de în eles; fuseser vârâ i în corzi de un avocat de patru ani! ² Mai pu in drept penal, replic Sharpinski. Suntem prieteni destul de buni, ne i vedem din când în când. Pot s v spun c ia mai ales cazuri de copii maltrata i. Vede i, a avut i ea, ... a avut i ea destul de tras în via . ² Ce vrei s spui? ² Este o poveste cam lung , domnule Foltrigg. Reggie este o persoan foarte complex . Acum î i tr ie te cea de-a doua ei via . ² Dumneata o cuno ti bine, nu-i a a? ² Da, o cunosc. Am fost, una peste alta, colegi timp de trei ani în timpul facult ii. ² Cum adic Åuna peste altaµ? ² P i, cum s v spun, a fost nevoit s uite de toate problemele, cum s le spun?, toate problemele emo ionale. Reggie a tr it o prim via , dac vre i, în care a fost so ia unui ginecolog faimos. Erau boga i, aveau succes i o via social foarte plin : petreceri, ac iuni de binefacere, cluburi i toate celelalte. Aveau o cas impresionant în Germantown i câte un Jaguar fiecare. Ea f cea parte din toate cluburile de gr din rit i organiza iile sociale din Memphis. Lucrase ca înv toare pentru ca el s poat face facultatea i pe urm , dup cincisprezece ani de c snicie, b rbatul ei s-a hot rât s o schimbe cu una nou . A a c a început s alerge dup femei i la un moment dat s-a încurcat cu o sor mult mai tân r , care a i devenit, pân la urm , so ia num rul doi. Pe atunci, Reggie se numea Regina Cardoni; ea n-a acceptat povestea, a cerut divor ul i din clipa aceea lucrurile au luat o întors tur urât . Doctorul Cardoni a jucat tare i încet-încet ea a clacat. A reu it s -i fac via a un iad: divor ul nu se mai termina, se sim ea umilit în v zul lumii, prietenele ei, so ii de doctor pline de prejudec i, i-au întors spatele. A încercat chiar s se sinucid . De fapt, pute i g si toate astea în dosarul de divor . B rbatul i-a angajat un batalion de avoca i care au tras tot

felul de sfori pân când au reu it s-o interneze într-un sanatoriu. i, în absen a ei, el a manevrat totul în a a fel încât a l sat-o pur i simplu lefter . ² Copii are? ² Da, doi, un b iat i o fat ; în perioada de care v-am vorbit, erau în pragul adolescen ei i bineîn eles c tat l i-a primit în grij . Adev rul este c tipul le-a dat suficient de mult libertate, precum i banii necesari ca s -i determine s -i întoarc spatele mamei. El i cu avoca ii pe care i-i angajase au reu it s-o in pe Reggie prin sanatorii de boli mintale timp de doi ani, pân când totul se terminase, a a cum dorise el: adic doctorul se alesese cu casa, cu copiii, cu cealalt nevast , cu absolut tot. Relatarea acestei tragedii îl tulbur pe Sharpinski i era evident c nu-i convenea faptul c -i povestea despre ea lui Foltrigg. Ce-i drept, îns , cele mai multe relat ri f ceau parte dintr-un dosar public. ² i cum de a ajuns ea avocat ? ² Nu i-a fost u or deloc. Tribunalul îi interzisese s - i vad copiii i locuia singur cu mama ei care, dup p rerea mea, i-a salvat via a. Nu sunt sigur de ceea ce v spun, dar am auzit c mama ei i-a ipotecat casa ca s -i pl teasc un tratament foarte bun. i dup ani de zile de efort, Reggie i-a adunat la un loc buc elele vie ii ei risipite. Copiii au crescut i au plecat din Memphis. B iatul a ajuns la închisoare pentru trafic de droguri, iar fata locuie te în California. ² Ce fel de student a fost? ² Foarte istea . Era hot rât s - i dovedeasc sie i c poate s devin un bun avocat. Atâta c a continuat s se lupte cu depresiile nervoase, cu b utura i cu somniferele i la un moment dat a clacat. Pe urm s-a-ntors, complet ref cut , i a terminat facultatea pur i simplu cu înver unare. Ca de obicei, Fink i Boxx mâzg leau cu frenezie, umplând paginile carnetelor, încercând plini de importan s noteze fiecare cuvânt rostit în înc pere, ca i cum Foltrigg avea de gând s -i ia mai târziu la întreb ri. În ceea ce-l privea pe Ord, acesta era mult mai preocupat de teancul de lucr ri de pe birou decât de cele ce se discutau în prezen a lui; pe m sur ce orele treceau, Foltrigg îi devenea tot mai nesuferit, în fond, el, Ord, era tot atât de ocupat i de important ca i venerabilul. ² Ce fel de avocat este femeia aceasta? întreb Roy.

A dracului de rea, î i zise McThune în sinea lui. Viclean ca un drac, se gândi Trumann. i foarte talentat în domeniul electronicii. ² Munce te mult, nu prea face mul i bani, da' de fapt nu cred c pentru Reggie banii au vreo importan . ² De unde Dumnezeu i-a ales un nume ca sta, ÅReggieµ? întreb Foltrigg, absolut deconcertat. ÅPoate c vine de la Reginaµ, î i zise Ord în sinea lui. Sharpinski deschise gura ca s vorbeasc , dar pe urm se r zgândi, a tept o secund -dou , i abia dup aceea spuse: ² Mi-ar trebui ore întregi ca s v povestesc tot ce tiu despre ea i adev rul este c nu vreau s fac asta. Nici nu e important! ² Poate c este, se auzi vocea plesnitoare a lui Boxx. Sharpinski îi arunc o privire sever , apoi se întoarse din nou spre Foltrigg. ² Atunci când s-a apucat de facultate, a încercat s tearg cea mai mare parte din trecutul ei, mai ales anii cei mai durero i. i-a reluat numele de fat , Love. B nuiesc c Reggie vine de la Regina, dar n-am întrebat-o niciodat nimic despre asta. Pot s v spun c i-a schimbat numele absolut legal, cu hot râre judec toreasc , i c din Regina Cardoni n-a mai r mas nici o urm , cel pu in pe hârtie. În facultate, n-a vorbit niciodat despre trecutul ei, de i s-a vorbit mult despre ea. Dar ea nu d doi bani pe chestia asta. ² Mai bea? Era clar c Foltrigg voia s scurme prin gunoaie i lucrul sta îl enerv pe Sharpinski. McThune i Trumann o g siser remarcabil de treaz . ² Asta va trebui s-o întreba i chiar pe ea, domnule Foltrigg. ² Cât de des te vezi cu ea? ² Cam o dat sau de dou ori pe lun . i din când în când mai vorbim la telefon. ² Câ i ani are? întreb Foltrigg pe un ton plin de suspiciune, ca i cum între Sharpinski i Reggie ar fi existat o rela ie nu tocmai curat . ² i asta va trebui s-o întreba i pe ea. Dup mine, are vreo cincizeci de ani. ² Ce-ar fi s -i dai chiar acum un telefon i s-o întrebi ce mai face. Poate scap vreo vorb despre Mark Sway. Sharpinski îi arunc lui Foltrigg o privire care ar fi acrit i

laptele în sticl . Apoi î i privi eful, pe Ord, de parc ar fi vrut s -i spun : ÅCe zici de tembelul sta?µ Dar Ord îi evit privirea i începu s încarce un capsator aflat pe birou. ² Domnule Foltrigg, Reggie nu este tâmpit . De fapt este chiar foarte inteligent i dac i-a telefona i-ar da imediat seama care este motivul pentru care o caut. ² Hm, poate c ai dreptate. ² S ti i c am. ² Atunci a vrea s ne înso e ti în dup -amiaza asta, când vom merge la ea la birou. Sharpinski se uit la Ord a teptând un semn, o sugestie, dar eful lui era foarte ocupat cu capsatorul. ² Sunt foarte ocupat i nu pot s vin. Mai dori i ceva? ² Nu, po i s pleci acum, interveni brusc Ord. Mul umesc, David. ² Dar ar fi foarte bine s vin cu mine, îi zise Foltrigg lui Ord dup plecarea lui Sharpinski. ² i-a spus c este ocupat, Roy. tii, b ie ii mei au de lucru, r spunse cel lalt, privindu-i semnificativ pe Boxx i Fink. Chiar în clipa aceea una dintre secretare îi aduse lui Foltrigg un fax de dou pagini pe care acesta îl citi împreun cu Boxx. ² Mi l-au trimis de la birou, îi explic Roy lui Ord, de parc numai acolo ar fi existat asemenea tehnologie de vârf. Când termin de citit, Foltrigg întreb cu voce tare: ² A auzit careva de un oarecare Willis Upchurch? ² Da. E un barosan din Chicago care lucreaz mult pentru Mafia, r spunse Ord. Ce-i cu el? ² Aici scrie c tocmai a terminat o conferin de pres inut în fa a unui mare num r de reporteri la New Orléans. i acolo a zis c a fost angajat de Muldanno, c procesul va fî amânat, iar clientul lui nu este vinovat etc, etc. ² Da, da, este în stilul lui. Da' nu-mi dau seama cum de n-ai auzit pân' acum de Willis Upchurch?! ² P i, n-a mai fost niciodat pân' acum la New Orléans, r spunse Foltrigg plin de autoritate, de parc i-ar fi inut minte pe to i avoca ii care îndr zniser s calce pe domeniul lui. ² Ei bine, cazul vostru tocmai s-a transformat într-un co mar. ² Of. Grozav. Absolut nemaipomenit.

11 Jaluzelele erau trase i-n camer domnea întunericul. Ghemuit la picioarele lui Ricky, Dianne a ipise. Dup ce toat diminea a morm ise, se zvârcolise i trezise speran ele tuturor, dup prânz pu tiul se pierduse din nou, reg sindu- i pozi ia de-acum familiar , cu genunchii la piept, degetul în gur i tuburile de perfuzie înfipte în vene. Greenway o asigurase de mai multe ori c Ricky nu avea dureri, dar dup atâtea ore în care îl inuse în bra e i-l s rutase, Dianne era convins c pe fiul ei îl durea ceva. Cât despre ea, era epuizat . Mark se a ezase pe patul pliant, rezemându- i spatele de perete, i- i privea atent mama i fratele mai mic. i el se sim ea epuizat, dar cu toate acestea, somnul refuza s vin . Evenimentele recente se înv lm eau în creierul lui extenuat, iar el încerca din r sputeri s gândeasc limpede. Care era mi carea urm toare? Oare putea s aib încredere în Reggie? Din filmele i serialele de la televizor, Mark aflase c jum tate din avoca i erau de încredere, iar cealalt jum tate erau ni te javre. Pe urm , când ar fi mai bine s le spun lui Dianne i doctorului despre Reggie? Întreb rile acestea i se învârteau mereu în minte; st tea acolo pe patul pliant, ascultând susurul vocilor de pe culoar i f cându- i socoteala cât de mult s povesteasc i celorlal i din ceea ce tia. Ceasul de lâng pat ar ta ora dou i treizeci i dou de minute. Îi erau imposibil s cread c toat mizeria asta se întâmplase în mai pu in de dou zeci i patru de ore. Apoi se hot rî s -i spun lui Greenway tot ceea ce Ricky ar fi putut s vad i s aud în p dure i, privind cârlion ii blonzi care se i eau de sub cear af, se sim i mult mai bine. Se hot rî de asemenea s nu mai mint i s fac tot ce-i va sta în putere ca s -l ajute pe Ricky. Nimeni altcineva nu auzise ceea ce-i spusese Romey în ma in i pentru moment, a a cum îl sf tuise i avocatul, el avea de gând s nu povesteasc nim nui despre cele întâmplate. Este adev rat îns c nici nu prea mai putea s in totul în el; adev rul devenea din ce în ce mai ap s tor. Pentru c aici nu mai era vorba de un joc de-a v-a i ascunselea cu copiii din

cartier prin crângurile i râpele din apropiere de Tucker Wheel Estates; i nici de o evadare nevinovat pe fereastra dormitorului ca s se plimbe prin zon în lumina lunii. De data asta, Romey inuse între din i eava unui pistol adev rat; ia erau agen i federali adev ra i, cu legitima ii adev rate, aidoma celor din serialele poli iste de la televizor. El, Mark, angajase un avocat adev rat care îi lipise de stomac un casetofon adev rat ca s poat , în felul sta, s -i prind cu mâ a-n sac pe cei de la FBI. Tipul care-l omorâse pe senator era un asasin profesionist cu multe cazuri de acela i gen la activ ² a a spusese Romey ² i mai f cea parte i din Mafia; or, pentru oamenii tia nu era nici o problem s scape de un pu ti de unsprezece ani. Mark sim ea c nu mai putea s fac fa de unul singur la toat povestea. La ora asta ar fi trebuit s fie la coal , la ora de matematic pe care nu putea s-o sufere, dar de care acum îi era dor. Avea de gând s stea de vorb pe-ndelete cu Reggie i pe urm ea avea s aranjeze o întâlnire cu cei de la FBI ca el s le spun toat porc ria pe care i-o pusese în spate Romey. i-atunci ei erau obliga i s -l protejeze. Poate c or s -i dea ni te g rzi de corp pân când asasinul ajunge la închisoare, sau poate c or s -l aresteze imediat pe la i-atunci totul are s fie bine. Poate, cine tie?! Apoi, î i aduse aminte de un film în care un tip se ia de piept cu Mafia, crezând c FBI-ul are s -l protejeze; numai c dintr-o dat , tipul se treze te c devine o int vie, c FBI-ul nu mai vrea s tie de el pentru c tipul spusese ceva ce nu trebuia în timpul procesului; pe parcursul filmului, cineva, nu- i mai amintea cine, spune de cel pu in dou zeci de ori c ÅMafia nu uit niciodat µ. În ultima scen , ma ina tipului sare în aer exact în momentul în care r suce te cheia în contact i el este aruncat la vreo juma' de mil distan i tocmai când î i d ultima suflare, apare o siluet întunecat care se apleac deasupra lui i zice ÅMafia nu uit niciodat µ. Nu fusese mare lucru de filmul sta, dar pentru Mark mesajul lui se limpezi abia acum. Sim ea nevoia s bea un Sprite. Deschise u urel po eta pe care Dianne o l sase sub pat i începu s cotrob ie prin ea; d du peste trei flacoane de calmante i peste dou pachete de ig ri, dar, dup o clip de ezitare, rezist tenta iei; în cele din urm , g si monedele de care avea nevoie i ie i din camer .

Într-un col al s lii de a teptare, o infirmier st tea de vorb cu un b trân. Mark desf cu cutia de Sprite i se îndrept spre ascensor. Greenway îi ceruse s stea cât mai mult timp în camera lui Ricky, dar Mark se s turase i de camer i de Greenway i, oricum, nu prea erau anse ca frate-s u s se trezeasc prea curând. Intr în lift i ap s pe butonul de parter; avea de gând s dea o raita pe la bufet, s vad ce mai învârtesc avoca ii. Când u a fu cât pe-aci s se închid , în ascensor urc un b rbat care îl privi oarecum îndelung pe b iat. ² Tu e ti Mark Sway? întreb apoi b rbatul. Of, Doamne, iar? De când cu Romey, în ultimele dou zeci i patru de ore, cunoscuse atâtea fe e noi cât s -i ajung luni de zile. i apoi, era sigur c nu-l mai v zuse niciodat pân acum pe tipul de lâng el. ² Cine sunte i? întreb Mark prudent. ² Slick Moeller de la ÅMemphis Pressµ. Cuno ti ziarul, nu? Tu e ti Mark Sway, nu-i a a? ² De unde ti i cine sunt? ² Doar sunt ziarist, nu? Asta mi-e meseria, s aflu tot felul de lucruri. Ce mai face fratele t u? ² Grozav. i ce vre i s afla i? ² tii, eu lucrez la un articol despre sinuciderea asta i tot dau peste numele t u. Curcanii zic c ai ti mai multe decât spui. ² Când o s apar articolul? ² Nu tiu înc . Poate chiar mâine. Mark se sim i brusc c îl las puterile i renun s -l mai priveasc pe omul acesta. ² Nu r spund la nici o întrebare. ² Foarte bine. U a ascensorului se opri pe nea teptate i o mul ime de oameni n v li în untru, iar reporterul disp ru, înghi it de val. Câteva secunde mai târziu, când ascensorul opri la etajul al cincilea, Mark â ni printre doi medici i o lu pe sc ri pân la etajul ase. Sc pase de ziarist, a a c se a ez pe treptele pustii i începu s plâng . Foltrigg, McThune i Trumann î i f cur apari ia în anticamera micu , dar aranjat cu gust, a biroului lui Reggie

Love, avocat, fix la ora trei dup -amiaz , a a cum fusese convenit. Aici fur întâmpina i de Clint care îi pofti s ia loc i le oferi ceai i cafea; cei trei refuzar scor o i. Foltrigg îl inform pe Clint c el este procurorul federal din Southern District of Louisiana, New Orléans, c venise la întâlnire i c nu putea s a tepte. Gre ea amarnic. Pentru c avu ocazia s a tepte timp de patruzeci i cinci de minute. În timp ce agen ii federali st teau comod pe canapea, r sfoind ni te reviste, Foltrigg m sura înc perea cu pasul, î i privea din când în când ceasul, fierbea de nervi, îl privea amenin tor pe Clint, ba se i r sti de vreo dou ori la el, numai c de fiecare dat i se spunea c Reggie discut la telefon cu un client important. De parc Foltrigg ar fi venit acolo pentru ceva absolut lipsit de importan . Venerabilul ar fi vrut tare mult s plece, dar nu putea s fac a a ceva. Era una din rarele ocazii în care era nevoit s primeasc un subtil ut în fund f r s poat riposta. În sfâr it, Clint îi invit s -l urmeze într-o mic sal de conferin e ai c rei pere i erau acoperi i cu rafturi pline de impresionante tomuri de legi. Clint le spuse s ia loc i îi anun c Reggie li se va al tura imediat. ² A întârziat patruzeci i cinci de minute, protest Foltrigg. ² Asta nu înseamn nimic pentru Reggie, domnule, replic zâmbind Clint în timp ce închidea u a. Foltrigg, flancat de cei doi agen i, se a ez la un cap t al mesei de conferin e, i r mase în a teptare. ² Uite ce e, Roy, zise Trumann dup o secund de ezitare. Trebuie s fii atent cu tipa asta. S-ar putea s înregistreze tot ce vom vorbi. ² Da' ce te face s crezi asta? ² P i, , niciodat nu po i s ... ² Avoca ii de aici, din Memphis, practic foarte mult chestia asta, s ri McThune în ajutorul colegului s u. Nu tiu cum stau lucrurile la New Orléans, da' aici e r u de tot. ² Bine, da' trebuie s ne spun de la bun început dac înregistreaz , nu? zise Foltrigg, f r s în eleag aluzia celor doi. ² N-a paria pe chestia asta, zise Trumann. E mai bine s fii atent. U a se deschise brusc i Reggie î i f cu apari ia dup o întârziere de patruzeci i opt de minute.

² Nu v ridica i, le spuse ea în timp ce Clint închidea u a în urma ei. Întinse apoi mâna spre Foltrigg, zicând: Reggie Love, iar dumneata trebuie c e ti Roy Foltrigg. ² Exact. Încântat de cuno tin . Reggie îi privi zâmbind pe McThune i Trumann i pentru o clip to i trei se gândir la acela i lucru: la minicaseta aceea afurisit . ² V rog s m scuza i c am întârziat, zise ea apoi i se a ez singur la cel lalt cap t al mesei; în fa a ei, cei trei b rba i st teau înghesui i unul într-altul ca ni te g ini plouate. ² Nici o problem , zise Foltrigg cu voce tare, pe un ton care l sa s se în eleag c în realitate era o problem , i înc una foarte grav . Dintr-un sertar ascuns al mesei, Reggie scoase un magnetofon pe care îl a ez în fa a ei. ² V deranjeaz dac înregistrez mica noastr discu ie? întreb ea în timp ce monta microfonul, l murindu- i în acest fel interlocutorii c tot ceea ce vor spune va fi înregistrat, fie c acest lucru le va conveni, fie c nu. Voi fi fericit s ofer fiec ruia dintre dumneavoastr câte o copie. ² Eu n-am nimic împotriv , zise Foltrigg ca i cum ar fi avut de ales. McThune i Trumann nu- i puteau lua ochii de la magnetofon. Vai, ce dr gu din partea ei s -i întrebe a a ceva! Reggie le zâmbi dulce, cei doi agen i îi întoarser zâmbetul pentru ca în cele din urm to i trei s priveasc , zâmbind, magnetofonul. Femeia asta era tot atât de subtil ca i un pietroi aruncat printr-un geam. Caseta aia nenorocit nu putea fi prea departe. ² i-acum, care-i problema? întreb ea dup ce ap s pe un buton. ² Unde este clientul dumitale? întreb Foltrigg la rândul lui, aplecându-se înainte i l sând astfel s se în eleag c numai el îi va fi partener de discu ie. ² La spital. Doctorul vrea s -l vad petrecând cât mai mult timp lâng fratele lui. ² i când vom putea s st m de vorb cu el? ² Prin urmare, dumneavoastr presupune i c ve i vorbi într-adev r cu clientul meu, zise Reggie privindu-l pe Foltrigg cu ochi plini de încredere. Avea p rul c runt i era tuns ca

un pu tan. Chipul ei pl cut ie ea imediat în eviden ; sprâncenele erau negre, buzele moi erau foarte îngrijit fardate, pielea neted era doar foarte u or machiat . Da, da, era o femeie dr gu , cu bretonul acela nostim care-i acoperea fruntea i cu ochii scânteietori, plini de o siguran calm . În timp ce o privea, Foltrigg se gândea la mizeria i suferin a pe care femeia din fa a lui le cunoscuse din plin i se v zu nevoit s recunoasc un lucru, c ea se pricepea foarte bine s ascund orice urm . McThune deschise un dosar i începu s -l r sfoiasc . În ultimele dou ore reu iser s strâng un dosar destul de gros despre Reggie Love, fost Regina Cardoni. Copiaser dosarul de divor i procedurile de internare de la judec toria local . Copiaser de asemenea actele de ipotecare i registrul funciar referitoare la casa mamei ei. i chiar în clipa asta, doi agen i FBI din Memphis încercau s ob in foile matricole din facultate. Lui Foltrigg îi pl cea murd ria i o c uta pentru orice caz cu care avea de-a face. McThune citea cu mult aten ie istoria sordid a divor ului, cu toate depozi iile acelea de adulter, alcool, droguri i constitu ie fizic debil , culminând toate cu încercarea de sinucidere. Citind toate acestea, McThune î i d du seama c , pentru nimic în lume i în nici o împrejurare, nu i-ar fi dorit s-o înfurie pe femeia aceea. ² Trebuie neap rat s st m de vorb cu clientul dumitale, doamn Love. ² Reggie, okay, Roy? ² Cum dore ti. Noi suntem convin i c tie ceva, simplu i clar. ² Ca de exemplu? ² Ei bine, noi suntem convin i c micul Mark a fost în ma ina lui Jerome Clifford mai înainte de moartea acestuia. Noi credem c au fost împreun mai mult decât câteva secunde, în mod evident, Clifford avea de gând s se sinucid i avem motive s credem c a dorit s spun cuiva, oricui, unde anume ascunsese Muldanno, clientul lui, cadavrul senatorului Boyette. ² Ce v face i s crede i a a ceva? ² Este o poveste mai lung , dar, pe scurt, Clifford a luat de vreo dou ori leg tura cu unul dintre asisten ii mei i a l sat s se în eleag c ar fi dispus s ajungem la o în elegere i

dup aceea s se retrag . Era speriat, beat, avea un comportament ciudat. Încerca s-o rup cu via a de pân atunci i voia s vorbeasc . ² i de ce crede i c a vorbit cu clientul meu? ² Este doar o posibilitate, recunosc. Dar trebuie s c ut m în toate col urile i sunt sigur c în elegi ce vreau s spun. ² Mi se pare c sesizez aici o not de disperare. ² Ba chiar foarte mult disperare, Reggie. Uite, am s fiu cinstit cu tine. tim cine l-a ucis pe senator, dar adev rul este c nu sunt preg tit pentru un proces în absen a cadavrului. Foltrigg se opri i-i zâmbi interlocutoarei. În ciuda nenum ratelor sale metehne absolut nocive, Roy petrecuse ore întregi în fa a diverselor jurii i tia când este cazul s joace cinstit. Iar ea, la rândul ei, petrecuse atât de multe ore în sec iile de terapie ale spitalelor încât mirosea imediat orice minciun . ² Eu nu spun c nu ve i putea s vorbi i cu Mark Sway în general, ci numai ast zi. Mâine, cine tie? Sau poate poimâine. Toat povestea asta se mi c prea repede. Domnul Clifford nici nu s-a r cit înc . Ce-ar fi s mai încetinim pu in ritmul i s nu facem prea multe lucruri în acela i timp, okay? ² Okay. ² Ei, i-acum convinge i-m c Mark Sway a fost în ma in împreun cu Jerome Clifford înainte ca sta s moar . Nici o problem . Foltrigg î i consult carnetul i se porni s în ire toate locurile unde fuseser g site amprentele: luminile de pozi ie din spatele ma inii, portbagajul, mânerul i butonul de blocare ale portierei din dreapta-fa , bord, pistol, sticla de whiskey. Existau, se pare, amprente i pe furtun, dar acolo mai era înc de lucru. Pe m sur ce vorbea, Foltrigg se transforma în procurorul care î i construia un dosar plin de probe de net g duit... Reggie umplea foaie dup foaie. Cuno tea faptul c Mark fusese în ma in , dar n-avusese nici cea mai vag idee c l sase o asemenea potec în urma lui. ² Sticla de whiskey? întreb ea surprins . ² Da, trei amprente foarte clare, r spunse Foltrigg, consultându- i înc o dat noti ele. Nu exist nici o îndoial în privin a lor. Mark îi vorbise despre pistol, dar nu suflase nici un cuvânt despre sticl .

² Nu i se pare ciudat? ² Pân' acum totul este ciudat. Poli istul care a vorbit cu el nu- i aminte te s fi mirosit a alcool, a a c b nuiesc c n-a b ut din sticl . Sunt sigur c b iatul ar putea s explice totul dac am sta de vorb cu el. ² Am s -l întreb dac vrea. ² Deci nu i-a spus nimic despre sticl ? ² Nu. ² Dar despre pistol? ² Nu pot s divulg lucrurile pe care mi le-a spus clientul meu. Foltrigg a teptase cu disperare altceva, iar felul în care decurgea toat povestea îl înfuria la culme. Trumann a tepta i el cu respira ia t iat . McThune se opri din lectura pasionant a unui raport întocmit de un psihiatru numit de tribunal. ² Prin urmare nu i-a spus chiar tot? remarc Foltrigg. ² Mi-a spus foarte multe lucruri, dar este posibil s -i fi sc pat unele detalii. ² Detaliile astea pot avea o importan crucial . ² Eu sunt cea chemat s judece ce este crucial i ce nu. Ce altceva mai ave i? ² Arat -i biletul, îi zise Foltrigg lui Trumann. Reggie citi i reciti pe-ndelete cuvintele mâzg lite pe bucata de hârtie. Mark nu-i spusese nimic nici despre bilet. ² Este evident c a folosit dou stilouri diferite, explic Foltrigg. Pe cel albastru l-am g sit în ma in ; este un pix ieftin a c rui past s-a terminat. i dac este s specul m pu in, atunci am putea s ne gândim c Jerome Clifford a vrut s mai adauge ceva dup ce Mark coborâse din ma in . Vezi, cuvântul Åundeµ pare s indice c b iatul plecase. Este clar c au stat de vorb , c i-au spus cum îi cheam i c pu tiul a stat acolo suficient timp ca s pun mâna peste tot. ² Pe sta n-a i g sit nimic? întreb ea, fluturând biletul. ² Nimic. i l-am verificat cât se poate de am nun it. Foarte calm , Reggie puse bucata de hârtie pe mas , al turi de carnetul în care î i f cuse tot felul de însemn ri, î i încruci a mâinile la piept i zise: ² Ei bine, Roy, cred c acum marea întrebare este ÅCum a i reu it, voi, b ie i, s afla i c amprentele sunt ale lui Mark Sway?µ Cum a i reu it s ob ine i o amprent de-a lui ca s le

verifica i pe cele din ma in ? întreb ea cu acela i zâmbet r ut cios pe buze pe care McThune i Trumann îl mai v zuser cu nici patru ore mai devreme, când cu minicaseta aceea. ² A, foarte simplu. Ne-am folosit de o cutie de suc din care a b ut la spital azi-noapte. ² A i cerut acordul lui Mark sau al mamei lui înainte de a face chestia asta? ² Nu. ² Adic a i atentat la intimitatea unui copil de numai unsprezece ani? ² Nici vorb de a a ceva. Am încercat doar s ob inem o prob . ² O prob ? Prob pentru ce? Nu pentru o crim , îndr znesc a spune. Crima a fost comis i cadavrul a disp rut. Mai exist i vreo alt crim în afar de asta? Sinuciderea este o crim ? Sau faptul de a asista la o sinucidere? ² Dar a asistat la sinucidere? ² Nu v pot spune nimic din ceea ce clientul meu mi-a povestit, totul este confiden ial i tu tii foarte bine asta, Roy. Ce altceva a i mai luat de la copil? ² Nimic. Reggie pufni zgomotos, ar tându- i neîncrederea. ² Ce altceva mai ave i? ² P i, atât nu-i de-ajuns? ² Vreau s tiu tot. Foltrigg r sfoi din nou carnetul lui de însemn ri, încercând s câ tige timp de gândire. ² I-ai v zut umfl tura de la ochiul stâng i cucuiul din frunte. Poli ia mai zice c atunci când l-au g sit ei în p dure, pe buze avea o dâr de sânge. La autopsia cadavrului lui Clifford s-a observat o pat de sânge pe mâna dreapt . Grupa sanguin era diferit de cea a decedatului. ² D -mi voie s ghicesc. Sângele de pe mâna lui Clifford este al lui Mark. ² S-ar putea. În orice caz este aceea i grup . ² Dar cum de ti i ce grup de sânge are Mark? Foltrigg renun la carnet i î i trecu mâinile pe fa . Cei mai eficien i ap r tori erau cei care dirijau lupta în afara chestiunilor în discu ie. Adic cei care mu cau i aruncau cu pietre în tot felul de intrigi colaterale, sperând ca astfel

acuzarea i juriul s uite de vina evident a clientului lor. Principiul era simplu: dac ai ceva de ascuns, atunci strig sus i tare c adversarul încalc procedura. În momentul de fa , ei ar fi trebuit s pun cap la cap lucrurile povestite de r posatul Clifford lui Mark Sway; ceva mai simplu nici c se putea. Dar nu; b iatul î i luase un avocat i ei încercau acum s explice în ce mod f cuser rost de anumite informa ii esen iale pentru mersul anchetei. i în fond nu era nimic r u în faptul c luaser mostre de amprente f r s cear permisiunea împricinatului. Poli ia f cuse o treab foarte bun . Numai c în gura unui avocat, toat afacerea asta se transforma într-o violare a intimit ii unei persoane. Precis c , dup asta, tipa are s -i amenin e i cu darea în judecat . i dac mai pui la socoteal i figura cu sângele... În orice caz, femeia asta tia meserie. Lui Foltrigg îi venea greu s cread c practica doar de patru ani avocatura. ² De la spital, din dosarul de internare al fratelui. ² i cum de a i avut acces la dosar? ² Avem mijloacele noastre. Auzindu-l, Trumann î i adun tot curajul, iar McThune se ascunse în spatele dosarului, a teptând izbucnirea. Doar ei se mai arseser o dat . Reggie îi f cuse s se bâlbâie, s - i mu te limbile i s transpire sânge, i acum era rândul b trânului Roy s încaseze câ iva pumni. Situa ia era de-a dreptul comic . De data asta îns , Reggie î i p str calmul. Împungându-l pe Roy cu un deget sub ire împodobit cu o unghie dat cu lac alb, începu s vorbeasc f r s ridice vocea: ² Dac v mai apropia i de clientul meu i încerca i s ob ine i ceva de la clientul meu f r aprobarea mea, v dau în judecat i pe tine i pe cei de la FBI. Am s depun o plângere la comisia de etic a baroului din Louisiana i Tennessee i am s m tur cu curul vostru judec toria pentru minori de aici din ora i am s -i cer judec torului s v pun sub lac t. Totul fusese spus cu o voce egal , lipsit de orice emo ie, normal , i cei trei tiur c nu fuseser doar vorbe în vânt. Foltrigg zâmbi i d du aprobator din cap. ² Perfect. Îmi pare r u c am cam s rit peste cal. Dar suntem îngrijora i i trebuie neap rat s st m de vorb cu clientul t u. ² Mi-a i spus absolut tot ce ti i despre Mark?

² Da, cred c da, declar Foltrigg dup ce î i verific din nou carnetul. ² Dar asta ce este? insist ea, ar tând cu acela i deget sub ire dosarul în care McThune se cufundase de la începutul întâlnirii. Agentul FBI citise despre încercarea ei de sinucidere, despre medicamentele luate i despre faptul c fusese în com timp de patru zile, toate acestea declarate de martori sub prestare de jur mânt. Evident, fostul ei so , doctorul Cardoni, o adev rat jigodie, dup cum reie ea din pledoariile prezentate la tribunal, dispusese i de bani i de avoca i i imediat ce Regina / Reggie luase medicamentele, d duse fuga la tribunal i ceruse încredin area copiilor. Comparând datele de pe documente, era clar c bunul doctor completa hârtiile i cerea audieri chiar în momentele în care ea se zb tea între via i moarte. McThune nu intr în panic ; dimpotriv , o privi zâmbind nevinovat i-i r spunse: ² Ni te documente de-ale noastre. i nici m car nu min ea, pentru c oricum i-ar fi fost team s o mint . Doar caseta era la ea i le ceruse imperativ s -i spun numai adev rul. ² Despre clientul meu? ² A, nu. Reggie î i studie cu aten ie carnetul de însemn ri. ² Eu zic s ne întâlnim din nou mâine, spuse ea pe un ton care nu sugera, ci impunea. ² Noi ne gr bim foarte tare, Reggie, pled Foltrigg. ² Ei bine, eu nu. i am impresia c eu am toate c r ile în mân . ² Am impresia c da. ² Deci, eu am nevoie de timp ca s diger toate astea i s vorbesc cu clientul meu. Nu asta doriser , dar celor trei le era clar c nu vor ob ine nimic mai mult. Cu un gest dramatic, Foltrigg în urub capacul stiloului i î i puse carnetul în serviet . Trumann i McThune îi urmar exemplul i timp de un minut în înc pere nu se auzi decât fo netul hârtiilor rearanjate în dosare i serviete. ² Mâine la ce or ? întreb Foltrigg, trântind capacul servietei i ridicându-se de pe scaun. ² La zece. În biroul meu.

² Mark Sway va fi i el aici? ² Nu tiu. Cei trei b rba i p r sir mica sal de conferin e. 12 Wally Boxx sun la New Orléans de cel pu in patru ori într-un singur ceas. Foltrigg avea în subordinea sa patruzeci i apte de procurori generali adjunc i care ap rau interesele guvernului în nenum rate procese, iar sarcina lui Wally era s le transmit din Memphis ordinele efului lor. În afar de Thomas Fink, la cazul Muldanno mai lucrau înc trei procurori, i Boxx sim ea nevoia s le telefoneze la fiecare sfert de or ca s le comunice tot felul de instruc iuni, precum i evolu ia afacerii Clifford. Pân la ora prânzului, tot personalul din biroul procurorului general aflase despre Mark Sway i fratele lui mai mic, iar bârfele i specula iile nu mai conteneau. Cât de mult tia pu tiul? Oare îi va conduce la ascunz toarea cadavrului? La început, aceste întreb ri erau murmurate doar de cei trei procurori care lucrau la cazul Muldanno; dar pe la mijlocul dup -amiezii pân i secretarele se adunaser în camera pentru cafea i schimbau p reri care mai de care mai n stru nice despre biletul l sat de Clifford i despre ce anume îi spusese lui Mark r posatul înainte de a înghi i glon ul. În cele din urm , orice activitate încet i tot personalul biroului a tepta cu sufletul la gur urm torul telefon de la Wally. Foltrigg se mai fripsese de câteva ori cu scurgeri de informa ii i pentru asta îi concediase pe cei pe care îi b nuise c vorbesc prea mult; ceruse ca to i subordona ii s i s treac testul cu detectorul de minciuni; pusese toate informa iile deosebite sub lac t de teama propriilor s i oameni; le inuse predici i îi amenin ase. Numai c Roy Foltrigg nu era persoana care s inspire prea mult loialitate. Mul i dintre asisten ii lui nu-l vedeau cu ochi buni deoarece Foltrigg era de fapt interesat de politic i se folosea de cazurile la care lucra ca s - i satisfac ambi iile politice. Avea prostul obicei de a acapara toat scena i de a- i atribui meritele exclusive pentru tot ce era bun, be telindu- i în acela i timp subordona ii pentru tot ce era r u. F cea tot

posibilul s ob in inculp ri pentru ni te delicte f r importan comise de autorit ile alese doar de dragul de a ap rea în ziare. Dispusese anchetarea diver ilor s i du mani i-i d duse apoi pe mâna presei. Era o adev rat târf politic al c rei singur talent în domeniul juridic era s in predici i s citeze din Sfânta Scriptur în fa a completului de judecat i a jura ilor. Fusese numit în acest post de administra ia Reagan i mai avea înc un an pân la expirarea mandatului; iar cei mai mul i dintre asisten i num rau zilele pân la împlinirea anului acela i îl îndemnau s candideze pentru vreo func ie politic . Oricare. Ziari tii din New Orléans începur s telefoneze de pe la ora opt diminea a, cerând cu to ii o not oficial din partea biroului procurorului general în leg tur cu afacerea Clifford. R maser cu cererea. Mai târziu, pe la ora dou , avu loc spectacolul lui Willis Upchurch, secondat de un Barry Muldanno str lucitor. Rezultatul fu c un num r i mai mare de ziari ti începur s dea târcoale prin preajma biroului lui Foltrigg. Linia telefonic între Memphis i New Orléans r mase aproape permanent deschis . Lumea vorbea vrute i nevrute. St teau amândoi în dreptul ferestrei murdare de la etajul al nou lea i priveau traficul aglomerat, specific orelor de vârf în centrul ora ului. Cu gesturi nervoase, Dianne î i aprinse o igar , dând drumul unui nor gros de fum, apoi întreb direct: ² Cine este avocata asta? ² O cheam Reggie Love. ² i cum ai dat de ea? ² Am fost la ea la birou în cl direa aia, de-acolo, i am stat de vorb cu ea, r spunse Mark ar tând spre Sterick Building. ² De ce ai f cut asta, Mark? ² Pentru c to i curcanii tia m sperie. Poli ia i FBI-ul au împânzit spitalul, i acum au mai ap rut i ziari tii. Am avut de-a face cu unu' din tia chiar în dup -masa asta, în lift. De-aia cred c avem nevoie de sfaturile unui avocat. ² Dar, Mark, tii foarte bine c avoca ii nu lucreaz pe gratis; tii tot atât de bine c nu ne putem permite s angaj m un avocat. ² P i, am i pl tit-o, o lini ti micul bog ta .

² Ce spui? Cum ai putut tu s pl te ti un avocat? ² Foarte u or: ea a vrut doar un mic avans pentru angajare, i atunci i-am dat unul din cei cinci dolari pe care mi i-ai dat azi-diminea pentru gogo i. ² i vrei s spui c lucreaz doar pentru un dolar? Atunci trebuie c este o avocat nemaipomenit . ² S tii c e destul de bun . Pân' acum m-a impresionat felul în care se prezint . Auzindu-l, Dianne cl tin din cap, uluit . Cât timp durase procesul acela îngrozitor de divor , Mark, care pe atunci avea nou ani, nu contenise s -l critice pe avocatul mamei. Urm rea cu perseveren celebrele seriale TV ÅPerry Masonµ i ÅL.A. Lawµ, a a c trecuser ani de zile de când Dianne nu mai câ tigase o discu ie în contradictoriu cu fiul ei cel mare. ² Adic ce-a f cut pân-acum? întreb tân ra femeie de parc abia acum vedea lumina soarelui. ² P i, azi la prânz s-a întâlnit cu ni te agen i FBI pe care i-a pus a a de frumos la col ! S-a mai întâlnit cu ei i mai târziu la ea, la birou, da' eu n-am mai vorbit cu ea de la prânz. ² La ce or vine aici? ² Pe la ase. Vrea s te cunoasc pe tine i s stea de vorb cu doctorul Greenway. Ai s vezi c are s - i plac de ea, mami. Dianne trase adânc din igar i d du drumul unui nou nor de fum alb strui, apoi continu seria întreb rilor. ² Dar nu în eleg; de ce avem nevoie de ea, Mark? Nu în eleg care este rostul ei în toat povestea asta. Doar n-a i f cut nimic r u; tu i cu Ricky a i v zut ma ina, a i încercat s -l ajuta i pe omul acela, dar nu voi l-a i împu cat. Voi l-a i v zut împu cându-se. i atunci pentru ce avem nevoie de avocat? ² P i, tii i tu, i-am spus c i-am min it pe curcani la început i chestia asta m sperie. i pe urm mi-a fost fric i c o s avem necazuri pentru c nu l-am împiedicat pe omul la s se omoare. De-asta, mami. Dianne îl privi intens în timpul acestor explica ii, dar Mark îi evit privirea. ² i acum mi-ai spus tot, absolut tot? întreb Dianne dup o lung pauz ; pusese întrebarea rar, f r s -l scape din ochi, de parc ar fi tiut adev rul. Prima oar , o min ise acas , când a teptau sosirea ambulan ei, supraveghea i de Hardy care le pândea fiecare

vorb . Pe urm , asear , în camera lui Ricky, sub tirul întreb rilor doctorului Greenway, d duse o prim versiune a adev rului; Mark î i aminti cât de trist fusese Dianne când auzise acea variant adaptat i revizuit i cum îi spusese, u or dezam git : ÅTu nu m-ai min it niciodat , Markµ. Mark se sim ea tare r u c , în loc s împart totul cu ea, doar trecuser prin atâtea necazuri împreun , se învârtea în jurul adev rului, ocolea întreb rile i-i spunea mult mai mult lui Reggie decât propriei lui mame. ² Mami, ieri totul s-a-ntâmplat atât de repede i asear era a a un talme -balme în capul meu! Da' ast zi m-am tot gândit la ce s-a-ntâmplat, am luat-o pas cu pas, minut cu minut, i abia acum mi-aduc aminte diverse chestii. ² Ca de exemplu? ² P i, uite, vezi cum l-au atins chestiile astea pe Ricky. Ei, eu cred c m-au atins i pe mine, nu la fel de r u ca pe el, da' oricum. De exemplu, acum îmi amintesc lucruri pe care ar fi trebuit s mi le amintesc de asear , de când am vorbit cu doctorul Greenway. În elegi ce vreau s spun? Da, adev rul este c în elegea i ceea ce în elegea o îngrijor pe Dianne. Doi b ie i sunt martorii aceluia i eveniment. Unul dintre ei intr în stare de oc, deci este normal ca i cel de-al doilea s fie afectat. Dianne recunoscu în sinea ei c nu se gândise la a a ceva. ² Mark, te sim i bine? întreb ea, venind mai aproape de copil, care în clipa aceea tiu c o p c lise. ² Da, cred c da, zise el, încruntându-se ca i când ar fi fost agasat de o migren . ² Spune-mi, ce anume i-ai amintit? întreb ea cu pruden . Mark trase adânc aer în piept i începu: ² P i, îmi aduc aminte... Dar chiar în clipa aceea doctorul Greenway r s ri de nic ieri i Mark începu s-o scalde. ² Sunt nevoit s plec, începu Greenway, aproape scuzându-se. Dar m -ntorc peste vreo dou ore. Atunci Mark se hot rî s termine o dat pentru totdeauna cu povestea asta i zise: ² Domnule doctor, ti i, tocmai îi spuneam lu' mami c îmi amintesc ni te lucruri de care nu mi-am mai adus aminte pân acum.

² Despre sinucidere? ² Da, domnule. Azi, toat ziua, mi-au venit în minte tot felul de scene i am nunte i cred c unele dintre ele s-ar putea s fie destul de importante. ² Bine, atunci hai s mergem înapoi în camer i s st m pu in de vorb , zise doctorul dup ce îi arunc o privire lui Dianne. Pe m sur ce povestea, Mark î i sim ea sufletul din ce în ce mai u urat, de i în tot acest timp nu reu ise s - i ridice ochii din p mânt. tia c exagerarea unor asemenea detalii din mintea ocat i foarte speriat a unui copil, a oric rei persoane de fapt, era o ac iune foarte dureroas i de aceea avu grij s o interpreteze cu mult fine e. Frazele erau întrerupte de pauze lungi în timpul c rora Mark î i c uta cu greutate cuvintele care s descrie cât mai bine tot ceea ce îi era foarte bine întip rit în memorie. Din când în când tr gea cu coada ochiului la doctorul Greenway, dar chipul acestuia î i p str aceea i expresie pe tot parcursul povestirii. Privirile furi e pe care le strecur spre Dianne îi ar tar c maic -sa nu era dezam git defel de ceea ce auzea; dimpotriv , era îngrijorat , ca orice mam . Când ajunse îns la episodul în care Clifford îl în fac i îl duce în ma in , Mark observ c publicul începe s se foiasc , dar cu toate acestea nu încerc s - i ridice privirea din podea. Când povesti figura cu pistolul, auzi oftatul îngrijorat al lui Dianne. Iar Greenway cl tin din cap când auzi despre împu c tura din ma in i despre glon ul care trecuse prin geam. Uneori, Mark sim ea c cei doi din fa a lui ar fi ipat cu drag inim la el pentru c îi min ise cu o noapte înainte, dar nu se opri, ci îi d du înainte cu amintirile care îl marcau în mod evident. Relat cu mare aten ie fiecare detaliu pe care Ricky ar fi putut s -l vad sau s -l aud . P str îns pentru el confesiunile lui Clifford. Printre altele, î i aminti extraordinar de bine toat nebunia aceea despre ara de Dincolo i despre Vr jitor. Când Mark î i termin povestirea, Dianne începu s - i maseze cu mi c ri u oare tâmplele i s spun ceva despre un flacon de calmante. Greenway îns se a ez pe un scaun, sorbind practic fiecare vorb spus de b iat. ² Asta-i tot, Mark?

² Nu tiu. Este tot ce pot s -mi amintesc acum, morm i pu tiul r spunsul de parc l-ar fi durut din ii. ² Deci tu ai fost efectiv în ma ina aia? întreb Dianne f r s deschid ochii. ² Vezi asta? zise Mark, ducându- i un deget la ochiul stâng care nu se dezumflase înc . Aici m-a lovit când am vrut s ies din ma in . i mult timp dup aia am fost a a de ame it! Se poate s fi fost chiar incon tient, nu tiu. ² Bine, dar mi-ai spus c te-ai b tut la coal . ² Nu-mi amintesc s - i fi spus a a ceva, da' dac i-am spus, înseamn c eram ocat sau ceva de felul sta. ÅLa dracu'! Iar m-am încurcat în minciuni!µ Greenway î i mângâie gânditor barba. ² A adar, Ricky a v zut când tipul te-a târât în ma in , când a tras asupra ta i tot restul. Phiii! ² Da. Abia acum îmi aduc aminte bine. Îmi pare r u c nu mi-am amintit mai devreme, da' ti i, în mintea mea era un gol. Ceva cam ca la Ricky. Urm o nou pauz interminabil . ² S - i spun drept, Mark, îmi vine tare greu s cred c n-ai putut s - i aminte ti câte ceva din toate astea i ast -noapte, zise Greenway. ² Da' de ce s ri i a a la mine? Ricky a v zut tot ce mi s-a-ntâmplat i asta l-a dus în alt lume. Spune i-mi, azi-noapte am stat cumva de vorb ? ² Ei, asta-i acum! exclam Dianne. ² Fire te c am stat de vorb , r spunse Greenway i cel pu in patru noi cute îi ap rur pe frunte. ² Mda, probabil c da. Da' nu-mi amintesc mare lucru despre ce-am vorbit. Greenway i Dianne se privir câteva secunde în t cere. Mark se duse în sala de baie i b u pu in ap dintr-un p h ru de hârtie. ² Bine. Le-ai spus i poli i tilor toate astea? se interes Dianne. ² Nu. Doar i-am spus c abia acum mi-am adus aminte. Dianne d du u or din cap i reu i chiar s schi eze un surâs. Dar ochii ei se îngustaser foarte mult i deodat privirea lui Mark se plec iute în podea. Dianne crezuse toat povestea despre sinuciderea lui Clifford, dar aceast revenire brusc a unei memorii pierdute nu o p c lise. Dar se hot râse

s l mureasc lucrurile mai târziu. Greenway avea i el îndoieli, dar era mult mai preocupat s - i trateze pacientul decât s -l certe pe Mark. A a c deocamdat î i mângâia barba i studia zugr veala peretelui. ² Mi-e foame, rupse în cele din urm Mark t cerea grea care se l sase în camer . Reggie sosi cu o or mai târziu decât fusese stabilit, cerându- i necontenit scuze, dar Greenway plecase deja. Mark f cu ni te prezent ri poticnite i Reggie strânse cu mult c ldur mâna lui Dianne, a ezându-se apoi al turi de ea pe patul pliant. Imediat începu s pun o sumedenie de întreb ri despre Ricky, ca o adev rat prieten de familie, îngrijorat i preocupat de absolut tot ce-i atingea prietenii. Cum se descurca cu serviciul? Cu coala? Cu banii? Cu hainele? Dianne era foarte obosit i vulnerabil , i faptul c avea ocazia s stea de vorb cu o alt femeie îi f cea mult bine. A a c î i deschise sufletul f r nici o re inere i o vreme nu vorbir decât despre spital, despre doctorul Greenway, despre Ricky, despre orice numai despre Mark i povestea lui cu FBI-ul nu. Reggie adusese o pung cu sandvi uri i cartofi pr ji i pe care Mark o puse pe masa plin cu tot felul de lucruri de lâng patul lui Ricky. Apoi b iatul se hot rî s cumpere i ceva de b ut i ie i pe nesim ite din camer . Aparatul pentru r coritoare de lâng sala de a teptare îi livr prompt dou cutii de suc pe care le aduse în camer f r a fi oprit de poli ie, de ziari ti sau de asasini pl ti i de Mafia. Când intr în înc pere, cele dou femei erau adâncite într-o conversa ie despre încercarea de interogatoriu din partea lui McThune i Trumann. Iar Reggie avu grij s adopte un asemenea stil de povestire, încât Dianne deveni foarte suspicioas în privin a FBI-ului. Amândou femeile erau într-o stare de nervi deosebit . Pentru prima dat , dup multe ore, Dianne era din nou plin de via . ÅJack Nance and Associatesµ era o firm lini tit , care se autoprezenta în anun urile publicitare drept o companie de speciali ti în asigurarea pazei i securit ii, dar care în realitate nu era constituit decât din doi detectivi particulari.

Anun ul din cartea de telefon era cel mai mic i neînsemnat din ora . Firma aceasta nu dorea s aib de-a face cu divor uri interminabile în care unul dintre so i se culc prin diverse paturi, iar cel lalt vrea fotografii explicite i compromi toare; nu dispunea nici m car de un detector de minciuni; nu fura copii în beneficiul vreunuia dintre p rin i; nu depista angaja i care- i furau patronul. Jack Nance era un fost pu c ria , cu un cazier impresionant, care reu ise s evite necazurile timp de peste zece ani. Asociatul s u, Cal Sisson, f cea parte din aceea i categorie social i reu ise o afacere nemaipomenit cu o companie fictiv pentru construirea de acoperi uri. Împreun , cei doi câ tigau bini or, îndeplinind tot felul de sarcini urâte pentru cei cu bani. O dat , îi rupseser mâinile unui adolescent care era prietenul fiicei unui client bogat, dup ce pu tiul îi tr sese câteva palme domni oarei respective. Alt dat , deprogramaser doi adep i ai sectei Moon, copiii unui alt client bogat. Celor doi asocia i nu le era team de violen i nu de pu ine ori îi descurajaser cu ajutorul pumnilor pe rivalii în afaceri ai clien ilor lor. Ba o dat chiar incendiaser cuibul dragostei vinovate dintre so ia unui client i amantul acesteia. Genul lor de activitate avea c utare pe o anumit pia , i în unele cercuri restrânse Nance i Sisson erau cunoscu i drept ni te tipi duri i foarte eficien i, care nu voiau decât bani lichizi, duceau la bun sfâr it toate murd riile i nu l sau nici o urm . Erau renumi i pentru rezultatele uluitoare, iar clien ii veneau pe baz de recomandare. Jack Nance se mai afla înc în biroul lui în care domnea o dezordine crunt când cineva b tu la u . Se întunecase deja i secretara î i terminase programul. Cal Sisson nu plecase nici el, i în momentul acela discuta ceva cu un traficant de cocain care îl ag ase pe fiul unui client. Nance era un tip la vreo patruzeci de ani, nu prea înalt, dar era robust i deosebit de agil. El fu cel care travers biroul secretarei i deschise u a de la intrare. ² Îl caut pe Jack Nance, zise necunoscutul. ² Eu sunt. ² Numele meu este Paul Gronke, spuse tipul, întinzând mâna. Pot s intru? Nance deschise larg u a i îi f cu celuilalt semn s intre.

Cei doi se oprir chiar lâng biroul secretarei, iar Gronke privi atent dezordinea teribil din jurul lor. ² E târziu, remarc Nance. Ar fi mai bine s -mi spui ce vrei. ² Am nevoie de voi pentru o treab foarte rapid . ² Cine te-a trimis la noi? ² Am auzit vorbindu-se despre voi. Vorbele zboar . ² D -mi un nume. ² J.L. Grainger. Mi se pare c l-a i ajutat s încheie o afacere. Tot el a amintit i de un oarecare domn Schwartz care a fost foarte mul umit de munca voastr . Ascultându-i vorbele, Nance se gândea la în elesul lor, studiindu- i în acela i timp musafirul. Gronke era un b rbat voinic, cu pieptul lat, care se apropia de patruzeci de ani, prost îmbr cat, dar f r s - i dea seama de asta. Din cauza accentului t r g nat i a felului în care mânca silabele cuvintelor, Nance î i d du imediat seama c tipul era din New Orléans. ² Avansul de angajare este de dou mii de dolari, pl ti i imediat i nerambursabili, totul cash, mai înainte s ridic m car un deget. Gronke duse imediat mâna la buzunarul din stânga i scoase de acolo un pache el cu bancnote din care extrase dou zeci de hârtii de o sut , pe care i le puse în mân lui Nance. Acesta se relax brusc; fusese cel mai rapid onorariu de angajare ob inut de el în zece ani de carier . ² Ia loc, îl pofti el pe Gronke, f când semn spre canapeaua din înc pere. Te ascult. ² Ai v zut chestia asta din ziarul de azi-diminea ? îl întreb str inul, întinzându-i lui Nance o t ietur dintr-un ziar. ² Da. Am citit-o. Dar în ce fel te prive te povestea asta pe tine? ² Eu sunt din New Orléans. i de fapt, domnul Muldanno, care este un vechi prieten de-al meu, este foarte sup rat c numele lui a ap rut a a, pe nepus mas , într-un ziar din Memphis; în articol se zice c domnul Muldanno are leg turi cu Mafia i alte chestii de-astea. Nu mai po i s ai nici un fel de încredere în ce spun ziarele în ziua de ast zi. Presa are s duc ara asta de râp . ² Clifford era avocatul lui? ² Da, da' acum are unul nou. Numai c nu asta este

important. Uite ce îl îngrijoreaz pe prietenul meu: cineva de mare încredere i-a spus c b ie ii ia doi tiu ceva. ² Unde sunt b ie ii acum? ² Unul este la spital în com sau cam a a ceva. A f cut-o de oaie când s-a-mpu cat Clifford. Fratele lui a fost îns efectiv în ma in cu Clifford mai înainte ca sta s se omoare, i nou ne este team c pu tiul sta a aflat ceva. i-a i angajat un avocat i refuz s vorbeasc cu FBI-ul. Or, toat chestia nu miroase a bine. ² i ce vrei de la mine? ² P i, avem nevoie de cineva care s aib rela ii aici în Memphis. Trebuie s -l vedem neap rat pe pu tiul sta i trebuie s tim de unde s -l lu m în orice moment. ² Cum îl cheam ? ² Mark Sway. Noi credem c acum este la spital cu maic -sa. Noaptea trecut au stat în camera în care este internat pu tiul mai mic, pe nume Ricky Sway, spitalul ÅSt. Peter'sµ, etajul nou , rezerva 943. Noi î i cerem s -l g se ti pe b iat i s -l supraveghezi. ² Nu-i o treab prea grea. ² Cine tie? S-ar putea ca poli ia i FBI-ul s -l urm reasc i ei. Pu tiul sta este un mare punct de atrac ie. ² Tariful este de o sut de dolari pe or , cash. ² tiu. Î i alesese chiar ea numele de Amber, care, împreun cu cel de Alexis, erau cele mai r spândite printre dansatoarele de striptease i târfele din Cartierul Fran uzesc. Amber r spunse la telefon i, dup ce ascult o clip , duse aparatul în minuscula sal de baie unde Barry Muldanno se sp la pe din i. ² E Gronke la telefon, zise ea, întinzându-i receptorul. Barry r suci robinetul, lu telefonul i se opri în u , admirând trupul neted i gol ce se strecura sub cear afuri. ² Da, zise el apoi în microfon. Un minut mai târziu, a ez telefonul pe m su a de lâng pat i începu s se îmbrace gr bit. ² La ce or te duci la lucru? o întreb el pe Amber din care nu se mai z rea nici vârful nasului. ² La zece. Acum cât este ceasul? întreb la rândul ei

i indu- i buclele printre perne. ² Aproape nou . Eu trebuie neap rat s ajung într-un loc, da' am s m întorc. ² De ce? Doar ai ob inut ce-ai dorit. ² Pentru c s-ar putea s mai vreau pu in. Doar eu sunt cel care pl te te chiria pentru apartamentul sta, dulcea o. ² Ce s zic?! Mare brânz de chirie! De ce nu m sco i din cocina asta? i s -mi cumperi ceva dr gu ? Barry trase de man etele c m ii, apoi î i arunc o privire admirativ în oglind . Perfect, absolut perfect. ² Mie îmi place aici, se întoarse el zâmbind spre Amber. ² Ba este o cocin . Dac te-ai purta cu mine cum trebuie, mi-ai cump ra ceva într-adev r dr gu . ² Da, da, bine. Ne vedem mai târziu, dulcea o, încheie el discu ia i ie i trântind u a. A a erau toate fetele astea care f ceau striptease. Le faci mai întâi rost de o slujb , pe urm de un apartament, le cumperi haine, le dai s m nânce mânc ruri scumpe, i pe urm te treze ti c fetele se cultiv i încep s aib preten ii. Barry tia bine c obiceiul sta al lui era foarte costisitor, dar nu se putea opri. Coborî sc rile i deschise u a care d dea spre Dumaine. Se uit precaut în toate p r ile, de altfel tia c este urm rit, i d du col ul pe Bourbon; mergea iute, prelingându-se printre umbre, traversând str zile în zig-zag, dând mereu col ul i revenind uneori pe propriile urme. Într-un târziu, dup ce alerg a a pe vreo opt str zi, disp ru în interiorul restaurantului ÅRandy's Oystersµ de pe Decatur. Dac reu ise careva s -l urm reasc , atunci tipul acela era un adev rat superman. Restaurantul ÅRandy'sµ era nici mai mult, nici mai pu in decât un sanctuar. Un birt vechi i demodat din New Orléans, lung i îngust, întunecat i aglomerat, aflat în afara circuitului turistic, de inut i condus de Åfamilieµ. Barry urc în fug scara îngust pân la etajul al doilea, acolo unde nu se putea intra decât cu rezervare de locuri. F cu un semn u or cu capul spre unul dintre chelneri, îi zâmbi unui bandit m t h los i apoi intr în înc perea aceea cu numai patru mese, unde accesul str inilor era interzis. Doar una din mese era ocupat de o siluet solitar , care citea ceva la lumina unei lumân ri. Barry se opri lâng masa aceea i a tept s fie invitat. La un moment dat, b rbatul de la mas îl observ i-i

f cu semn s se a eze. Barry se conform imediat. Johnny Sulari era fratele mamei lui Barry i eful incontestabil al Åfamilieiµ. El era proprietarul birtului i al altor vreo sut de afaceri. i în seara aceasta, ca de obicei, lucra la calculele contabile i a tepta s -i fie servit cina. Ast zi era mar i, adic o sear ca oricare alta, petrecut la birou. Vinerea îns , Johnny obi nuia s vin aici înso it de vreo Amber, ori Alexis, ori Sabrina, iar sâmb ta venea împreun cu so ia. Era clar c întreruperea aceea nea teptat nu-i f cea deloc pl cere. ² Ce s-a-ntâmplat? întreb el. Barry se aplec înainte, perfect con tient c nu era bine venit în locul acela. ² Tocmai am vorbit cu Gronke, la Memphis. Pustiu' i-a angajat un avocat i refuz s discute cu FBI-ul. ² Barry, nu-mi vine s cred c e ti atât de tâmpit, tii asta? ² Am mai avut odat discu ia asta, okay? ² tiu i o s-o avem din nou. E ti un dobitoc i in s tii c , dup p rerea mea, e ti un mare dobitoc. ² Okay. Sunt un dobitoc. Da' acum trebuie s facem ceva. ² Adic ce? ² P i, trebuie s trimitem ni te oameni acolo, la Memphis; pe Bono i poate pe Pirini sau pe Taur. i trebuie s -i trimitem acum. ² Vrei s -l love ti pe pu ti? ² Poate, nu tiu. Da' trebuie s afl m ce anume tie, nu? Dac tie prea multe, atunci poate c o s -l elimin m. ² Barry, s tii c mi-e ru ine c suntem rude de sânge. E ti absolut tâmpit, tii asta? ² Okay. Da' acum trebuie s ne mi c m cât mai repede. Johnny se cufund din nou în hârtiile lui i de data asta vorbi f r s mai ridice privirea: ² Trimite-i pe Bono i Pirini, dar f r alte mi c ri tâmpite. Okay? Barry, e ti un idiot, un imbecil, i nu vreau s face i absolut nimic acolo pân când nu v spun eu. S-a-n eles? ² Da, domnule. ² i-acum pleac , puse Johnny punct discu iei i f cu un semn cu mâna. Barry â ni imediat în picioare.

13 Mar i seara, George Ord i oamenii lui reu iser s -i transfere pe Foltrigg, Boxx i Fink în biblioteca vast care ocupa centrul etajului. Aici fusese stabilit tab ra de baz , dotat cu dou telefoane, o secretar i un practicant-asistent, împrumuta i de la Ord, care le ordonase tuturor celorlal i asisten i s nu care cumva s se apropie de înc perea cu pricina. Foltrigg încuie u ile i î i întinse toate hârtiile i materialele pe imensa mas a ezat chiar în mijlocul înc perii. Numai Trumann avea voie s intre i s ias de acolo. De asemenea, secretara putea s plece ca s aduc sandvi uri i cafea, dar numai atunci când i-o cerea venerabilul în persoan . Foltrigg fusese un student mediocru, iar în ultimii cincisprezece ani încercase i reu ise s ocoleasc îngrozitoarea corvoad reprezentat de munca de cercetare. Înc din facultate, înv ase s urasc bibliotecile. Teoria lui personal zicea c cercetarea este doar pentru cei n scu i s fie oareci de bibliotec în timp ce avocatura poate fi practicat numai de avoca i adev ra i, c rora nu le este team s stea în fa a jura ilor i s le in predici. În biblioteca lui Ord se afla din pur plictiseal ; îi ineau de urât Boxx i Fink i împreun cu ei a tepta un semn din partea unei oarecare Reggie Love; s vezi i s nu crezi ² el, marele Roy Foltrigg, avocatul Åextraordinaireµ, era obligat s stea aici cu nasul vârât în paginile unui tom de legi gros de-o palm i cu o sumedenie de altele la fel împr tiate pe mas . Fink, oarecele de bibliotec , se desc l ase i se a ezase pe podea, între dou rafturi cu c r i, studiind cu râvn teancurile de materiale din jurul lui. În ceea ce-l privea pe Boxx, acesta nu mai deschisese o carte de specialitate de ani de zile, dar de data asta i se înfundase i nu mai putu s se fofileze; oricum, nu avea altceva mai bun de f cut. Cum nu- i luase cu el nici un fel de schimburi, se ruga la to i dumnezeii s se termine mâine cu Memphis-ul sta. Punctul esen ial al cercet rilor lor îl constituia modul în care Mark Sway putea fi convins s divulge informa ii pe care nu voia s le dea. Într-adev r, dac cineva de ine ni te informa ii cruciale pentru instruc ia unui caz i acel cineva se

hot r te s nu vorbeasc , întrebarea care se pune este cum pot fi ob inute informa iile respective? Cea de-a doua variant urm rit de Foltrigg era modul în care putea fi Åconvins µ Reggie Love s divulge ceea ce îi spusese Mark Sway. Confiden ialitatea rela iei dintre avocat i client este, ce-i drept, sacr , el îns dorea totu i s fie studiat i aceast posibilitate. Dezbaterile referitoare la ce anume tia Mark Sway se încheiaser cu multe ore în urm prin victoria zdrobitoare a lui Foltrigg. Teoria lui era urm toarea: pu tiul fusese în ma in ; Clifford î i pierduse min ile i voia s vorbeasc ; pe urm , pu tiul îi min ise pe poli i ti i, mai nou, î i angajase i un avocat pentru c tia ceva i îi era fric s vorbeasc . De ce nu povestise Mark Sway de la început tot ce tia? De ce? Pentru c îi era fric de asasinul lui Boyd Boyette. Pur i simplu. Fink mai avea unele îndoieli, dar obosise s tot discute în contradictoriu. eful lui nu numai c nu avea o inteligen str lucit , dar mai era i îngrozitor de înc p ânat, iar atunci când se hot ra s - i închid mintea în fa a unor argumente, ei bine, ea r mânea închis pentru ve nicie. De altfel, trebuia s recunoasc faptul c argumenta ia lui Foltrigg era foarte logic ; pu tiul f cea ni te mi c ri tare ciudate, mai ales pentru un pu ti. Evident c Boxx fusese de partea efului i credea cu sfin enie tot ce spunea acesta. Dac Roy declara c pu tiul tia unde este ascuns cadavrul, atunci vorbele lui erau liter de evanghelie. Iar în clipa de fa , urmând indica iile date de Boxx într-una din numeroasele sale convorbiri telefonice, o jum tate de duzin de asisten i ai procurorului general f ceau cercet ri identice la New Orléans. Mar i seara pe la ora zece, Larry Trumann î i f cu o apari ie nea teptat în biblioteca transformat în cartier general. Venea din biroul lui McThune, unde î i petrecuse cea mai mare parte a serii. Conformându-se ordinelor lui Foltrigg, cei doi agen i începuser demersurile pentru ob inerea unei aprob ri care s le permit s -i ofere lui Mark Sway protec ie în cadrul Programului Federal pentru Protec ia Martorilor. Pân la ora aceea, vorbiser de dou sprezece ori cu Washington-ul, de dou ori interlocutorul lor fiind chiar directorul FBI-ului în persoan , faimosul F. Denton Voyles.

Rezultatul tuturor acestor convorbiri telefonice era c , dac mâine diminea Mark Sway nu-i d dea lui Foltrigg r spunsurile pe care le dorea acesta din urm , atunci ei erau gata s fac o ofert deosebit de atractiv . Dup p rerea lui Foltrigg, târgul avea s fie cât se poate de u or pentru c pu tiul nu avea nimic de pierdut. Îi vor oferi mamei o slujb bun , într-un alt ora , care s -i dea posibilitatea s câ tige mult mai mult decât cei ase dolari pe or pe care-i primea la fabrica aia de l mpi. Familia ar locui într-o cas adev rat , cu funda ie, i nu într-o rulot ieftin i am rât . S-ar mai putea s primeasc i un stimulent în bani lichizi, poate chiar i o ma in nou . Mark st tea pe salteaua sub ire i atât de pu in comod de pe patul pliant i nu- i putea lua ochii de la maic -sa care era întins în pat, lâng Ricky. Se s turase i de camera asta i de spital. Îl durea spatele din cauza patului pliant. Tragedia era amplificat i de faptul c frumoasa Karen nu era în camera surorilor. Coridoarele erau pustii, chiar i în dreptul ascensoarelor. În sala de a teptare, un b rbat singur r sfoia o revist ilustrat , ignorând serialul de la televizor. edea pe canapea, adic exact acolo unde Mark se hot râse s se culce, a a c b iatul, dup ce î i lu o cutie de suc din automatul pentru r coritoare, se a ez pe un scaun i se uit la televizor. B rbatul, care p rea s aib în jur de patruzeci de ani, avea un aer obosit i îngrijorat. Dup zece minute, serialul fu întrerupt de apari ia brusc pe micul ecran a lui Gill Teal, avocatul tuturor, care st tea calm la locul unui accident de ma in i vorbea despre ap rarea drepturilor i lupta dintre companiile de asigur ri. Gill Teal, avocatul adev rat. Jack Nance lu o nou revist de pe mas i abia acum arunc o privire asupra lui Mark. ² Bun , îl salut el pe b iat, zâmbindu-i cu c ldur . Mark d du din cap f r s r spund . Înc un str in în via a lui era tot ce i-ar fi putut dori în clipa aceea. A a c desf cu cutia cu suc i începu s bea cu înghi ituri mici, rugându-se la Dumnezeu s -i dea lini te. ² Ce faci aici? întreb omul acela. ² M uit la televizor, r spunse Mark abia auzit.

Zâmbetul b rbatului disp ru, i el î i relu lectura revistei. Telejurnalul de la miezul nop ii se concentra pe ravagiile produse de un taifun în Pakistan. Fur prezentate imagini cu cadavre de oameni i animale care pluteau de-a lungul litoralului devastat. Erau imagini la care te sim eai obligat s prive ti. ² E groaznic, nu? remarc Jack Nance, în timp ce un elicopter se rotea deasupra unui morman de r m i e omene ti. ² Destul de nasol, r spunse Mark prudent, nedorind s par prietenos. În fond, cine tie, poate c tipul nu era decât un avocat fl mând gata s se repead asupra pr zii r nite. ² Tare nasol, înt ri omul, cl tinând din cap la vederea unei asemenea suferin e. Fa de ei, noi ar trebui s fim recunosc tori cerului, doar c nu-i u or s fii recunosc tor atunci când te afli într-un spital, în elegi ce vreau s spun? zise, aruncând o privire îndurerat spre Mark. ² Da' ce vi s-a-ntâmplat? se sim i Mark obligat s întrebe. ² Fiul meu. Este foarte r u, zise omul, punând revista pe mas i începând s se frece la ochi. ² Ce i s-a-ntâmplat? întreb din nou Mark, f cându-i-se mil de vecinul lui. ² Un accident de ma in f cut de un ofer beat. B iatul meu a fost proiectat afar din ma in . ² i acum unde este? ² La etajul întâi, salonul de terapie intensiv . N-am mai putut s rezist i am plecat. Acolo e o adev rat gr din zoologic , cu to i oamenii ia care ip i plâng întruna. ² Îmi pare tare r u. ² i n-are decât opt ani, ad ug b rbatul c ruia îi d duser , se pare, lacrimile. ² i fr iorul meu mai mic are opt ani. Este în camera de dup col . ² Da' ce-a p it? ² Este-n stare de oc. ² P i ce i s-a-ntâmplat? ² E o poveste lung care se lunge te mereu. Da' are s se fac bine. S ti i c sper ca i fiul dumneavoastr s se fac bine. Deodat , Jack Nance î i privi ceasul i se ridic în picioare. ² i eu la fel. Trebuie s plec s v d ce mai face. Noroc i ie,

, cum te cheam ? ² Mark Sway. ² Noroc, Mark. Trebuie s fug acum, zise el, apoi se îndrept spre ascensor i disp ru. Mark îi lu locul pe canapea i adormi aproape imediat. 14 Miercuri diminea , fotografiile care ocupau prima pagin din ÅMemphis Pressµ erau cele din anuarul colii ÅWillow Roadµ i fuseser f cute în urm cu un an, atunci când Mark era în clasa a patra i Ricky într-a-ntâia. Cele dou portrete zâmbitoare st teau unul lâng cel lalt în partea de jos a paginii de ziar, cu numele scrise corect i foarte vizibil: Mark Sway ² Ricky Sway. Al turi, în stânga, ap rea povestea lui Jerome Clifford i a ciudatei implic ri a celor doi b ie i în sinuciderea avocatului. Articolul era semnat de Slick Moeller care construise o întâmplare de-a dreptul suspect : FBI-ul era implicat; Ricky era în stare de oc; Mark sunase la 911, dar nu spusese cum îl cheam ; poli ia încercase s -i pun câteva întreb ri lui Mark, dar b iatul refuzase s vorbeasc ; familia angajase un avocat, Reggie Love (sex feminin); amprentele lui Mark erau împr tiate peste tot în ma in , inclusiv pe arma sinuciderii. Una peste alta, articolul îl prezenta pe Mark drept un asasin plin de sânge rece. La ora ase diminea a, când frumoasa Karen îi aduse ziarul, Mark se afla în camera oarecum izolat de vizavi de cea a lui Ricky; încerca s adoarm uitându-se la desenele animate de la televizor. Greenway ceruse s r mân singur cu Ricky i Dianne. Cu o or mai devreme, Ricky se trezise i ceruse s mearg la baie. Acum era din nou în pat i morm ia ceva despre ni te co maruri i despre cât de mult ar fi vrut s m nânce o înghe at . ² Ai dat lovitura, zise Karen, dându-i ziarul i punând pe mas un pahar cu suc de portocale. ² Ce mai e i asta? întreb el, trezindu-se fa -n fa cu propriul chip fotografiat în alb i negru. La dracu'! ² Da' nu este decât o povestioar , de ce te superi? tii, a vrea s -mi dai i mie un autograf când ai s ai pu in timp. Ce s zic, avea haz, într-adev r! Dup ce Karen îl l s

singur, Mark începu s citeasc articolul cu mult aten ie. Reggie îi vorbise despre amprente i bilet; pistolul îl visase i noaptea, dar, într-un lapsus explicabil, uitase cu totul de sticla de whiskey. Sim ea c de data asta lucrurile nu prea erau corecte. În fond, el nu era decât un copil care încercase s - i vad de treburile lui, când deodat un ziar îi publica fotografia pe prima pagin i toat lumea îl ar ta cu degetul. Cum de- i permitea un ziar s dea la iveal fotografii vechi de un an pe care s le publice când i se n zare? Oare el, Mark, n-avea dreptul la pu in via particular ? Sup rat, arunc ziarul pe podea i se apropie de fereastr . Afar , ivirea zorilor era înso it de o ploaie m runt i centrul ora ului revenea încet-încet la via . i cum st tea a a, privind pe fereastra unei camere pustii cl dirile înalte din zare, Mark se sim i îngrozitor de singur. În mai pu in de o or , o jum tate de milion de oameni vor citi despre Mark i Ricky Sway în timp ce- i vor bea cafeaua i- i vor lua micul dejun. Cl dirile acum întunecate se vor umple în curând cu oameni care se vor aduna în jurul birourilor i al ce tilor de cafea, bârfind i f când specula ii care mai de care mai fanteziste despre cei doi copii i despre avocatul mort. Cu siguran , pu tiul fusese în ma in . Doar amprentele sunt peste tot! Dar cum de-a ajuns în ma in ? i cum a ie it de-acolo? To i vor citi articolul scris de Slick Moeller ca i cum fiecare cuvânt ar fi fost adev rat, ca i cum Slick ar de ine ni te informa ii demne de toat încrederea. Nu era cinstit ca un copil s citeasc ceva despre el însu i pe prima pagin a unui ziar f r s aib lâng el ni te p rin i care s -l apere. Orice copil prins într-o astfel de nebunie avea absolut nevoie de protec ia unui tat i de afec iunea unic a mamei. Avea absolut nevoie de un scut care s -l apere de agen ii FBI, de ziari ti i, Doamne fere te, de Mafia. Or, el era singur, n-avea decât unsprezece ani i nu era deloc sigur de ceea ce trebuie s fac ; la început, min ise, apoi spusese adev rul, apoi iar min ise pu in. Adev rul poate s te ucid ² auzise chestia asta odat , într-un film, i i-o amintea ori de câte ori sim ea nevoia irepresibil s mint pe cineva investit cu o putere oarecare. Of, Doamne, oare cum ar putea s ias din tot balamucul sta? Preocupat de toate aceste probleme, se întoarse de la

fereastr , culese ziarul de pe podea i ie i pe coridor. Pe u a camerei lui Ricky, doctorul Greenway lipise un bilet care interzicea accesul tuturor persoanelor, inclusiv al surorilor. Dianne se plânsese de durerile de spate pe care i le d duse patul acela incomod i leg natul copilului, iar doctorul îi prescrisese o alt tran de medicamente care s -i aline suferin a. Mark trecu pe la camera surorilor i îi înapoie ziarul frumoasei Karen. ² Frumoas poveste, nu? zise ea, zâmbind. Povestea de dragoste murise. Bineîn eles c ea era tot frumoas , dar prea exagera, iar el pur i simplu nu mai avea energie s continue acest joc. ² M duc s -mi cump r o gogoa . Vrei i tu una? întreb el. ² Nu, mul umesc. Mark se îndrept spre ascensor i ap s pe buton; apoi u a ascensorului se deschise i el p i în untru. Exact în aceea i secund , Jack Nance se ascunse în întunericul care domnea în sala de a teptare i opti ceva în aparatul de emisie-recep ie pe care îl avea asupra lui. Abia trecuse de ora ase i mai era înc o jum tate de or bun pân când spitalul s se umple de lume, a a c ascensorul era gol. Un becule se aprinse i liftul se opri la etajul opt; apoi u a se deschise i în untru î i f cu apari ia un b rbat îmbr cat cu o bluz medical alb i blue-jeans; tipul era înc l at cu teni i, iar pe cap avea o apc de baseball. Mark nu-i privi fa a; se plictisise s tot cunoasc alte i alte chipuri noi. U a se închise, i în clipa imediat urm toare b rbatul îl în fac pe Mark de umeri i îl vârî cu brutalitate într-un col . Apoi î i împleti degetele în jurul gâtului copilului i se l s într-un genunchi, sco ând ceva dintr-un buzunar. Fa a groaznic de urât era aproape lipit de cea a b iatului. Tipul gâfâia. ² Ascult la mine, Mark Sway, groh i el, f când s pocneasc ceva în mâna dreapt . Pocnetul anun ase intrarea brusc în scen a unui foarte lung i înfrico tor cu it cu buton. Nu tiu ce anume i-a povestit Jerome Clifford, continu tipul, vorbind foarte repede, c ci ascensorul alerga spre etajele inferioare. Dar dac repe i în fa a cuiva, chiar i a

avocatului t u, un singur cuvânt din ce i-a spus, s tii c te omor. i îi omor i pe maic -ta i pe frate-t u. Okay? tiu c el este în rezerva 943. tiu rulota în care locui i. Am v zut i coala la care înv a i, ÅWillow Roadµ. R suflarea cald i mirosind a cafea cu fri ca a tipului îl izbea pe Mark chiar în ochi. ² În elegi ce- i spun? mârâi tipul i un zâmbet plin de r utate i se l i pe chip. Ascensorul se opri i omul â ni în picioare lâng u , inând cu itul lipit de coaps . De i Mark era paralizat de fric , mintea lui mai era capabil s spere i s se roage lui Dumnezeu ca în sfâr it s se mai urce i altcineva în nenorocitul la de ascensor. Era evident c tipul nu avea înc de gând s coboare. Dup zece secunde de a teptare zadarnic , u a se închise i colivia aceea î i relu coborârea. Necunoscutul se repezi din nou la copil, dar de data asta cu itul era doar la câ iva milimetri de nasul lui Mark. Bra ul puternic al tipului îl lipi din nou de perete, iar vârful ascu it al lamei str lucitoare se înfipse pe nea teptate în cureaua pantalonilor, g urind-o într-o secund . Apoi înc o dat i înc o dat . Mesajul fusese mai mult decât clar, iar acum era necesar s fie înt rit. ² Tot a a am s i-l înfig i-n burt , m-ai în eles? insist necunoscutul. Mark d du din cap afirmativ. Un nod cât o minge de golf i se a ezase în gât, gura îi era complet uscat i lacrimi nechemate îi umplur ochii. D du îngrozit din cap: da, da, da. ² Am s te omor. M crezi? ² Cu ochii lipi i de lama cu itului, Mark d du iar din cap; da, în elegea i îl credea. ² i dac ai s spui cuiva ceva despre întâlnirea noastr , am s - i iau gâtu'. 'N eles? Mark d dea frenetic din cap. Necunoscutul vârî cu itul în buzunar i scoase la lumin o fotografie color pe care aproape o lipi de fa a copilului. ² Ai mai v zut-o vreodat ? întreb el, zâmbind. Era un instantaneu, o fotografie f cut într-un magazin pe vremea când Mark era în clasa a doua. De ani de zile, cartonul acela colorat st tea în living deasupra televizorului. ² O recuno ti? îl plesni vocea fichiuitoare a necunoscutului. Mark încuviin din cap; o a doua fotografie ca asta nu mai g seai în toat lumea. Ascensorul se opri la etajul al cincilea i necunoscutul se

apropie iute de u . În ultima secund , chiar în clipa în care u a d dea s se închid , dou surori p ir în untru i Mark putu în sfâr it s r sufle u urat; r mase îns în col ul unde-l vârâse tipul acela, rugându-se din tot sufletul s se întâmple o minune. Sim ea c n-ar mai fi rezistat la înc o încercare ca cea prin care tocmai trecuse. La etajul al treilea urcar înc trei persoane care se a ezar între Mark i omul cu cu itul. Apoi, într-o frac iune de secund , necunoscutul disp ru prin u a care se închidea. ² Nu te sim i bine? auzi Mark o voce i abia atunci î i d du seama c o sor îl observa cu o privire atent i îngrijorat . Ascensorul porni din nou la drum. Infirmiera îi atinse fruntea i sim i sub degete broboanele mari de sudoare. Apoi v zu i lacrimile din ochii copilului. E ti foarte palid, ad ug ea. ² M simt bine, murmur el, abia auzit, sprijinindu-se cu toat puterea de barele prinse în pere ii ascensorului. ² E ti sigur? îl întreb o alt sor dup ce îl privi cu mult aten ie. Mark d du afirmativ din cap, apoi, când u a se deschise din nou la etajul al doilea, â ni afar i o lu la fug printre mesele i scaunele cu rotile de pe coridor. Pantofii sport mult prea uza i f ceau un zgomot ascu it pe linoleumul de pe jos i lucrul sta îl f cu s alerge i mai repede spre u a pe care scria IE IRE i pe care o împinse cu disperare. O dat ajuns în casa sc rilor, se ag de balustrad i începu s urce câte dou trepte deodat , cu inima b tând s -i sparg pieptul. Pe la etajul al aselea, cârceii îi prinser mu chii coapselor, dar nu-l putur opri din cursa aceea nebun . În dreptul etajului al optulea trecu f r s se opreasc pe lâng un medic care îl privi surprins. Alerga din ce în ce mai repede, ca un c r tor care se lupt pentru recordul mondial, i nu se opri decât atunci când sc rile ajunser la punctul terminus: etajul al cincisprezecelea. Acolo se pr bu i pe palier lâng furtunul de incendiu i r mase a a, în semiobscuritatea odihnitoare pân când razele timide ale soarelui p trunser prin geamul colorat al ferestrei micu e, aflat chiar deasupra lui. A a cum se în elesese cu Reggie, Clint deschise biroul la opt fix, aprinse luminile i preg ti cafeaua. Ast zi era miercuri, zi în care, în biroul acela, se bea cafea din boabe de pecan. A a

c deschise frigiderul i c ut printre nenum ratele pungi de o livr una cu boabe de pecan, apoi puse cu grij patru m suri în ma ina de m cinat, c ci Reggie era capabil s - i dea seama doar dup gust dac subalternul ei gre ise cumva cantitatea fie i numai cu o jum tate de linguri ; efa va sorbi mai întâi din cafea precum un degust tor de vinuri, apoi va plesc i din buze i abia dup aceea va da verdictul. Clint ad ug cantitatea necesar de ap , ap s pe butonul filtrului i a tept s apar primele pic turi. Camera se umplu de o arom delicioas . Lui Clint îi pl cea foarte mult cafeaua i ritualul prepar rii ei era doar pe jum tate serios. Fiecare diminea începea cu o cea c de cafea, iar în timp ce o savurau lini ti i, Clint i Reggie planificau activit ile zilei i f ceau coresponden a. Cei doi se cunoscuser cu doisprezece ani în urm într-un centru de dezintoxicare; pe vremea aceea, ea avea patruzeci i unu de ani, iar el aptesprezece. Începuser facultatea de drept în acela i timp, numai c el ratase definitiv dup o poveste foarte urât , pe baz de cocain . El era perfect curat de cinci ani, ea ² de ase. De multe ori î i fuseser unul altuia singurul sprijin. Clint sort coresponden a i o a ez cu grij pe biroul ei impecabil de curat; apoi î i turn o prim cea c de cafea i se apuc s citeasc , plin de interes, articolul de pe prima pagin a ziarului de diminea în care se vorbea despre cel mai nou client al efei. Ca de obicei, Slick tia ce tia; i tot ca de obicei, faptele erau împ nate cu o bun doz de insinu ri. B ie ii erau foarte fotogenici, atâta doar c p rul lui Ricky era o idee mai deschis la culoare. Pu tiul zâmbea cu toat gura i cu câ iva din i lips . Clint a ez prima pagin a ziarului exact în centrul biroului lui Reggie. În afar de zilele în care era a teptat la tribunal, Reggie nu ajungea la birou decât rareori înainte de ora nou . Nu era o matinal ; dimpotriv , începea s se simt în largul ei abia pe la patru dup -amiaza i prefera s lucreze pân seara târziu. Reggie se specializase în ap rarea copiilor maltrata i sau neglija i i î i f cea meseria cu talent i pasiune. Judec toriile pentru minori o chemau când aveau cazuri foarte prost

pl tite, în care erau implica i copii care aveau nevoie de avocat, dar ignorau acest lucru. Muncea plin de râvn în beneficiul unor clien i micu i, care nici m car nu tiau s spun mul umesc. Chemase în fa a tribunalului ta i care î i b tuser fiicele, unchi care î i violaser nepoatele, mame care î i maltrataser sugarii. Ceruse anchetarea p rin ilor care î i expuseser copiii consumului de droguri. Îndeplinise rolul de tutore legal pentru un num r de dou zeci de copii. Tribunalul pentru minori o numea adesea ap r tor din oficiu pentru diver i pu ti intra i în conflict cu legea. Avusese cazuri de copii care aveau nevoie de internare în sanatorii de boli mintale. Pentru Reggie, banii nu aveau importan . Cândva, demult, avusese extraordinar de mul i bani, dar ei nu-i aduseser decât suferin i durere. Reggie b u din cafea, anun c este bun i, împreun cu Clint, trecu la planificarea activit ilor zilei. Era un ritual pe care îl respectau ori de câte ori aveau posibilitatea. Chiar în clipa în care avocata lu ziarul s -l citeasc , interfonul începu s bâzâie i Clint se repezi în anticamer . Acolo d du peste un Mark Sway murat de ploaie i care abia î i mai tr gea sufletul. ² Bun diminea a, Mark. Ce-i cu tine, e ti ud leoarc !? ² Trebuie s-o v d pe Reggie, zise b iatul, cu o expresie buim cit pe chip. Bretonul ud i se lipise de frunte i pic turi de ap i se prelingeau pe nasul mic. ² Da, sigur, fu de acord Clint, întinzându-i un prosop uscat. Vino cu mine! Reggie st tea în picioare în mijlocul biroului i îi a tepta. Dup ce îl conduse pe Mark, Clint se retrase, închizând u a în urma lui. ² Ce s-a-ntâmplat? întreb ea. ² Cred c este bine s st m de vorb , r spunse b iatul, i Reggie îi f cu imediat semn s se a eze pe un scaun, în timp ce ea îns i se a ez pe canapea. ² Ce-ai p it, Mark? îl întreb ea din nou, dup ce îi observ ochii ro i i obosi i. ² Ricky s-a trezit azi-diminea devreme, r spunse el cu privirea a intit la florile de pe m su a joas . ² Bine, da' asta-i nemaipomenit. La ce or s-a trezit? ² Acum vreo dou ore. ² Tu ar i tare obosit. Nu vrei ni te cacao fierbinte?

² Nu. Ai v zut ziarul din diminea a asta? ² Da, l-am v zut. Te-a speriat? ² Sigur c m-a speriat. Clint b tu la u , o deschise i aduse totu i ni te cacao fierbinte, pentru orice eventualitate. Mark îi mul umi i lu cana cu amândou mâinile; îi era frig i c ldura c nii îi f cea bine. Apoi Clint disp ru i cei doi r maser din nou singuri. ² Când ne-ntâlnim cu ia de la FBI? întreb el. ² Peste o or . Dar de ce întrebi? Mark lu o înghi itur de cacao i î i fripse limba. ² Nu prea sunt sigur c vreau s stau de vorb cu ei. ² Okay, nici nu e ti obligat s-o faci, i-am mai explicat asta. ² Da, tiu. Pot s te întreb ceva? ² Fire te, Mark. Pari speriat. ² A fost o diminea tare rea, zise el, sorbind apoi o dat i-nc o dat din cana cu cacao. Ce-ar putea s mi se-ntâmple dac nu spun nim nui, niciodat , nimic din ceea ce tiu? ² Bine, dar mie mi-ai spus deja. ² A a este, dar tu nu po i s spui altcuiva ce i-am spus eu. i pe urm , nici nu i-am spus tot ce tiu, nu? ² Ai dreptate. ² i-am spus c tiu unde este cadavrul, dar nu i-am spus... ² Exact, Mark. Eu nu tiu unde anume este ascuns cadavrul la. Este o mare diferen i fii convins c o în eleg. ² Vrei s tii unde este? ² Tu vrei s -mi spui unde este? ² Nu prea. Nu acum. Reggie se sim i u urat , auzindu-l, dar nu i-o ar t . ² Okay, atunci nici eu nu vreau s -mi spui. ² Deci, ce mi se poate întâmpla dac nu spun niciodat ? Reggie se gândise ore în ir la întrebarea asta i tot nu g sise r spuns. Dar dup ce-l cunoscuse pe Foltrigg i dup ce îl urm rise cum lucreaz în condi ii speciale, se convinsese c procurorul va uza de toate mijloacele legale pe care le avea la îndemân ca s scoat toate informa iile pe care le dorea de la clientul ei. Iar ea nu- i putea sf tui clientul s mint , oricât de mult i-ar fi pl cut s fac acest lucru. O minciun ar fi extraordinar de potrivit . O minciun simpl , i Mark Sway ar putea s tr iasc pentru tot restul vie ii f r s se mai gândeasc la ceea ce se întâmplase la New

Orléans. i, la urma urmelor, de ce ar fi trebuit s fie el îngrijorat din cauza unor Muldanno i Foltrigg i r posatul Boyd Boyette? Mark era numai un copil, care nu se f cuse vinovat de nici o crim i de nici un p cat capital. ² Cred c vor fi f cute eforturi ca s fii obligat s vorbe ti. ² Cum adic ? ² Nu prea tiu bine. Se-ntâmpl foarte rar, dar cred c se poate face apel la un tribunal care s te oblige s depui m rturie despre ceea ce tii. Clint i cu mine am f cut ni te cercet ri în direc ia asta. ² tiu ce mi-a spus Clifford, dar nu tiu dac la este adev rul. ² Dar tu crezi c este adev rul, nu-i a a, Mark? ² Da, cred c da. Pur i simplu nu tiu ce s fac, morm i el, abia auzit, nedorind s-o priveasc în ochi pe femeia de lâng el. i ei pot s m oblige s vorbesc? întreb b iatul. Reggie î i cânt ri bine cuvintele. ² E posibil. Vreau s spun c se pot întâmpla o mul ime de lucruri. Da, într-o bun zi, curând, un judec tor ar putea s - i cear s vorbe ti. ² i dac refuz? ² Asta-i o întrebare foarte bun , Mark. Vezi tu, aici ajungem într-o zon foarte neclar . Dac refuzul vine din partea unui adult, atunci este vorba despre sfidarea Cur ii i vinovatul risc închisoarea. Nu tiu îns ce i se poate întâmpla unui copil în aceea i situa ie. N-am mai auzit de ceva asem n tor. ² Dar dac apare vreun detector de minciuni? ² Nu în eleg ce vrei s spui. ² P i, s zicem c m târâie dup ei la tribunal i c judec torul îmi zice s -mi de ert sacu' i eu spun povestea, da' nu zic nimic de partea cea mai important . i ei b nuiesc c am min it. Ce fac atunci? Pot s m lege de-un scaun i s m ia la întreb ri? Am v zut o chestie de-asta o dat , într-un film. ² Ai v zut un copil verificat cu detectorul de minciuni? ² Nu, nu. Era vorba de un curcan care fusese prins cu minciuna. Da' eu vreau s tiu dac pot s fac i cu mine la fel. ² M -ndoiesc. N-am mai auzit a a ceva i, oricum, m-a lupta din r sputeri s împiedic o asemenea poveste. ² Dar ar putea s se întâmple, nu?

² Nu sunt sigur , m -ndoiesc. Reggie era supus unui tir sus inut de întreb ri deosebit de grele i trebuia s fie foarte atent la r spunsuri. Adesea, clien ii aud numai ceea ce vor s aud , iar restul le trece pe lâng ureche. ² Dar trebuie s te avertizez, Mark, c dac min i Curtea po i s dai de necaz, de mare necaz. Pu tiul se gândi o clip , apoi zise: ² Dac spun adev rul, dau i mai r u de necaz. ² De ce? Reggie a tept mult r spunsul la întrebarea ei. Plin de zel, Mark se porni s ia câte o înghi itur de cacao la fiecare dou zeci de secunde; de altfel, nu era deloc dornic s r spund , iar lini tea care se l sase în înc pere nu-l deranja câtu i de pu in. Privirea i se odihnea pe m su a pentru cafea, dar mintea lui dansa într-o cu totul alt direc ie. ² Mark, asear ai spus c e ti gata s te întâlne ti cu cei de la FBI ca s le spui tot ce tii. Acum este clar c te-ai r zgândit. De ce? Ce i s-a-ntâmplat? F r s spun un cuvânt, b iatul a ez cu grij cana pe mas i î i duse pumnii la ochi. B rbia începu s -i tremure i lacrimile pornir singure, f r efort. O reprezentant a serviciului de po t federal, toat numai zâmbet i eficien , aduse o cutie înalt de trei oli pe care i-o înmân lui Clint. Femeia îi mul umi apoi pentru semn tura de primire, îi ur o zi pl cut i disp ru pe unde venise. Pachetul, care era de altfel a teptat, venea din partea Oficiului de cercetare a publica iilor de pres , o întreprindere uluitoare din districtul Columbia, care nu f cea altceva decât s catalogheze articolele ap rute zilnic în dou sute de ziare de pe întreg teritoriul Statelor Unite. tirile erau decupate, copiate, computerizate i puse imediat la dispozi ia doritorilor dispu i s pl teasc pentru acest serviciu. Acum, Reggie n-ar fi vrut s pl teasc , dar avea neap rat nevoie de date suplimentare despre Boyette & Co. Clint d duse comanda ieri, dup plecarea lui Mark, când Reggie î i f cuse rost de un nou client. Comanda se referea doar la ziarele ap rute la New Orléans i Washington. Clint desf cu pachetul i scoase la lumin un teanc frumos

aranjat de fotocopii dup articole de ziar, titluri i fotografii puse într-o ordine cronologic perfect . Copiile erau impecabile, pân i fotografiile erau f r cusur. Boyette fusese un vechi democrat din New Orléans, care îndeplinise mai multe mandate de membru în Camera Reprezentan ilor. Asta pân în ziua în care senatorul Dauvin, o relicv r mas din timpul R zboiului de Secesiune, muri în func ie la vârsta de nou zeci i unu de ani. Boyette se apuc s trag sforile i s for eze mâini i, în marea tradi ie a politicienilor din Louisiana, adun ceva bani i g si i cui s -i plaseze. În consecin , guvernatorul îl desemn s duc la bun sfâr it mandatul lui Dauvin. Teoria era foarte simpl : dac omul avusese destul cap ca s adune un pumn de bani, atunci va fi cu siguran capabil s fie un bun senator al Statelor Unite. i a a Boyette deveni membru al celui mai exclusivist club din lume, iar cu timpul se dovedi chiar foarte talentat. De-a lungul anilor, reu i s scape de câteva inculp ri i trase înv mintele de rigoare. Supravie ui la dou realegeri câ tigate la musta , ajungând în cele din urm în punctul atins de cei mai mul i senatori sudi ti, adic fu l sat în pace. Dar când se întâmpl acest lucru, Boyette se potoli treptat, transformându-se dintr-un segrega ionist afurisit i gur -mare într-un politician cu mintea deschis , de orientare mai degrab liberal . În felul acesta pierdu bun voin a a trei guvernatori intransigen i ai statului Louisiana, devenind astfel un paria al unei societ i formate din companii chimice i petroliere care distruseser ecologia statului. În felul acesta, Boyd Boyette deveni un ecologist radical, adic un animal nemaiv zut printre politicienii din sud. Se ridic împotriva industriei petroliere i jur c va ob ine victoria. Organiz audieri în tot felul de or ele devastate de dezvoltarea neîngr dit a afacerilor cu petrol i î i f cu mul i du mani în cl dirile cu multe etaje din New Orléans. Senatorul Boyette îmbr i a f r rezerve studiul ecologiei statului s u iubit, ap rând-o cu pasiune. Cu ase ani în urm , cineva din New Orléans veni cu propunerea de a construi un depozit de de euri toxice în La-fourche Parish, la aproximativ optzeci de mile sud-vest de New Orléans. Dar pentru prima oar în istorie, autorit ile locale refuzar ferm s accepte propunerea respectiv . Numai

c , a a cum se întâmpl cu majoritatea ideilor ie ite din creiere bogate angajate în corpora ii, propunerea nu disp ru în neant; dup un an, ea fu readus în aten ia opiniei publice, dar sub un alt nume, înso it de un alt grup de consultan i, de noi promisiuni legate de noi locuri de munc i prezentat de al i promotori. i de data aceasta, propunerea fu respins prin vot de autorit ile locale, dar rezultatul fu mult mai strâns. Dup înc un an, anumite sume de bani î i schimbar st pânul, planurile suferir câteva retu uri cosmetice i ideea reveni brusc în actualitate. Locuitorii zonei învecinate antierului se isterizar de-a dreptul. Zvonurile nu mai conteneau, iar unul dintre ele, cel mai insistent, zicea cum c în spatele proiectului se ascundea Mafia din New Orléans, care nu se va l sa pân când nu- i va vedea visul cu ochii. Era evident c -n joc fuseser prea multe, foarte multe milioane. Ziarele din New Orléans scriser articole foarte credibile care stabileau o leg tur clar între Mafia i antierul depozitului de de euri toxice. Implicarea unei duzini de corpora ii aduse la lumin nume i adrese care duceau la personaje foarte cunoscute din lumea crimei organizate. Decorul fusese preg tit, târgul fusese încheiat, construirea depozitului era pe cale de a fi aprobat , când senatorul Boyd Boyette î i f cu o apari ie intempestiv în scen , înso it de o armat de exper i federali. Amenin în stânga i-n dreapta cu anchete declan ate de cel pu in o duzin de agen ii federale, inu conferin e de pres s pt mânale, porni într-un turneu de discursuri prin tot sudul Louisianei. Ca urmare, partizanii antierului c utar sprijin care-ncotro; corpora iile d dur declara ii concise prin care refuzau orice fel de comentariu; iar Boyette, care declan ase furtuna, se amuza la culme. În noaptea dispari iei sale, senatorul participase la întâlnirea organizat de ni te cet eni furio i în sala de sport a liceului din Houma. Plecase de acolo noaptea târziu, singur, a a cum îi era obiceiul; nu avea decât o or de mers cu ma ina pân la New Orléans. Cu ani în urm , Boyette se s turase de bârfele i lingu eala personalului s u, a a c prefera s - i conduc singur ma ina ori de câte ori avea ocazia. Pe vremea aceea, studia o a patra limb str in , rusa, i pre uia foarte mult singur tatea lini tit a Cadillacului i compania casetelor cu exerci ii. A doua zi, la prânz, dispari ia senatorului era un fapt

constatat. În ziarele din New Orléans, titluri de o chioap relatau întâmplarea. În ÅWashington Postµ, titluri mai îndr zne e b nuiau un joc murdar. Apoi, zilele trecur f r s aduc alte nout i i f r s fie g sit cadavrul. Ziarele folosir zeci de fotografii care de care mai vechi de-ale senatorului; iar povestea începea s - i piard din actualitate i interes când, deodat , numele lui Barry Muldanno fu pus în leg tur cu dispari ia omului politic. Un ziar din New Orléans public pe prima pagin un portret de-a dreptul însp imânt tor al unui Muldanno tân r i relu într-o nou prezentare povestea despre Mafie i antierul depozitului de de euri toxice. i era un profesionist al crimei, cu un cazier impresionant. i a a mai departe. Apoi, Roy Foltrigg î i f cu o apari ie senza ional în fa a camerelor de luat vederi i anun inculparea lui Barry Muldanno pentru asasinarea senatorului Boyd Boyette. Fotografia lui Foltrigg fu publicat i ea în pagina întâi a ziarelor din Washington i New Orléans, ba Clint î i aminti c ea ap ruse chiar i într-un ziar din Memphis. tirile erau senza ionale, dar cadavrul tot nu fu g sit. Cu toate acestea, domnul Foltrigg nu- i pierdu deloc aplombul, dimpotriv , se lans într-o serie interminabil de declara ii ditirambice la adresa crimei organizate, ba ajunse s prezic i victoria. Venerabilul î i spunea replicile atent preg tite cu flerul unui veteran al scenei, ridicând vocea la momentul oportun, subliniind anumite idei prin mi c rile mâinii, fluturând din când în când prin fa a publicului inculparea aceea senza ional . Nu f cu nici un comentariu în leg tur cu absen a cadavrului, dar l s s se în eleag c dispune de ni te date pe care nu le poate divulga, ad ugând c nu avea nici o îndoial c într-o bun zi r m i ele r posatului senator vor fi scoase la lumin . Evident, ziarele fur din nou pline de relat ri i fotografii despre arestarea lui Barry Muldanno, sau mai bine zis despre momentul în care acesta se pusese la dispozi ia FBI-ului. Barry petrecu trei zile în închisoare pân când fu stabilit cau iunea i din nou ap rur în ziare fotografii luate în momentul în care p r sea cl direa închisorii: Barry- i era îmbr cat într-un costum de culoare închis i zâmbea în fa a obiectivului. Sus inea sus i tare c este nevinovat i c nu era vorba decât de o r zbunare personal .

Ap rur apoi i fotografiile unor buldozere apar inând FBI-ului care br zdau cu an uri solul îmbibat cu ap al New Orléans-ului, în c utarea cadavrului. Foltrigg d du noi spectacole în beneficiul presei, i fur publicate noi dezv luiri despre bogata istorie a crimei organizate din New Orléans. Pe m sur ce trecea timpul, cercet rile continuau, dar povestea începea s piard din vitez . Guvernatorul, membru al partidului democrat, î i desemn un prieten apropiat s duc la bun sfâr it anul i jum tate r mas din mandatul lui Boyette. Ziarele din New Orléans trecur în revist numero ii politicieni care a teptau ner bd tori s candideze pentru un loc în Senat; Foltrigg era unul din cei doi republicani despre care se vorbea c ar fi interesa i de aceast posibilitate. edea pe canapea lâng Reggie i î i terse lacrimile. Se ura amarnic pentru aceast sl biciune, dar nu- i putuse st pâni lacrimile. Bra ul ei îi înconjura protector umerii i palma ei îl b tea u urel pe bra . ² Nu e ti obligat s -mi spui nimic, repeta ea cu voce blând . ² S tii c nici nu vreau. Poate mai târziu, dac trebuie, dar nu acum. Okay? ² Okay, Mark. În clipa aceea, se auzi o b taie în u , i Clint î i f cu apari ia, aducând cu el un teanc de hârtii. Apoi tân rul î i privi ceasul i zise: ² Ierta i-m c v -ntrerup, dar este aproape zece i domnul Foltrigg trebuie s apar din clip în clip . Reggie, ai vrut s vezi ce-i cu astea înainte de întâlnirea cu procurorul, ad ug el a ezând hârtiile pe m su a de cafea din fa a ei. ² Spune-i domnului Foltrigg c nu avem ce s discut m, îl anun Reggie. Clint o privi încruntându-se nedumerit, apoi î i întoarse ochii spre Mark. B iatul st tea strâns lipit de Reggie, c utând protec ie. ² Nu vrei s -l prime ti? ² Nu. Spune-i c întâlnirea a fost anulat pentru c nu avem nimic de declarat, zise ea, f când un semn cu capul spre Mark. Clint î i privi din nou ceasul i se retrase încurcat.

² Da, fire te, spuse el, zâmbind ca i cum ideea de a-l trimite la plimbare pe Foltrigg îi f cea o deosebit pl cere, apoi ie i închizând u a în urma lui. ² Te sim i bine? întreb Reggie, dup ce r mase din nou singur cu Mark. ² Nu prea. Reggie începu s r sfoiasc teancul de hârtii din fa a ei. Mark se sim ea buim cit, obosit i f r putere, st pânit de o fric aproape paralizant , în ciuda discu iei avute cu avocata sa. Reggie era acum atent la t ieturile acelea din ziare i citea titlurile, subtitlurile i legendele, aducând uneori fotografiile mai aproape de ochi. La un moment dat se opri, se sprijini de spatele canapelei i îi întinse lui Mark un portret mult m rit i zâmbitor al lui Barry Muldanno. ² sta-i tipul? ² Nu. Da' cine-i sta? ² Este Barry Muldanno. ² Nu este el tipul care a s rit la mine. Da' cred c are o mul ime de prieteni. Reggie a ez copia la loc în teancul de pe m su a de cafea i îl b tu u or cu palma pe picior. ² Ce-ai de gând s faci? întreb pu tiul. ² S dau câteva telefoane. De exemplu, am s vorbesc cu administratorul spitalului ca s pun pe cineva de paz lâng u a lui Ricky. ² Reggie, da' nu po i s -i spui nimic despre tipul la. Altfel au s ne omoare. Nu putem s spunem nim nui. ² Nici n-am s spun. Am s -i explic numai c s-au primit ni te amenin ri. Este ceva obi nuit în asemenea cazuri. Pur i simplu, au s pun ni te paznici lâng u a camerei în care se afl Ricky. ² S tii c nu vreau s -i spun nici lui mami. Este i a a destul de îngrijorat din cauza lui Ricky i ia tot felul de pastile i nu sunt deloc sigur c ar mai putea s fac fa i la chestia asta. ² Ai dreptate, fu de acord Reggie. Era un copil puternic, crescut pe str zi i mult prea în elept pentru vârsta lui; îl admira foarte mult pentru curajul lui. ² Crezi c mami i Ricky sunt în siguran ? ² Fire te. Oamenii tia sunt profesioni ti, Mark. Ei nu fac mi c ri negândite. Acum se vor da la fund i vor urm ri ce

se-ntâmpl . S-ar putea zise Reggie, dar nu p spunea. ² Nu, nu vor doar s ochii mei, Reggie. Sunt s m aduc în stare s acum le-a mers figura. tiu. 15

s fie doar o încercare de intimidare, rea s cread cu adev rat ceea ce m intimideze. Am v zut cu itul cu aici, în Memphis, cu un singur scop, fac pe mine de fric . i s tii c pân` N-am de gând s spun nimic din ce

Foltrigg r cni o singur dat , dup care ie i ca o furtun din birou, pe un fundal sonor de amenin ri directe i u i trântite. Bie ii McThune i Trumann erau oarecum speria i, dar mai ales jena i de toat fanfaronada asta grotesc . De altfel McThune îi arunc lui Clint o privire plin de în eles, ca i cum ar fi încercat s -i cear scuze pentru spectacolul acela de un gust îndoielnic. Tân rul savura îns din plin momentul, i apoi, când furtuna se potoli, intr în biroul efei. Mark î i tr sese un scaun lâng fereastr i acum st tea acolo i privea ploaia de afar . Reggie vorbea la telefon cu administratorul spitalului despre securitatea bolnavilor interna i la etajul al nou lea. Clint veni s spun c procurorul i cei doi asisten i plecaser , apoi merse s mai aduc pu in cacao pentru Mark care continua s priveasc ploaia ce sp la strada. Câteva minute mai târziu, tân rul secretar î i anun efa c este c utat la telefon de George Ord. De i nu-l cunoscuse personal pe procurorul general din Memphis, nu fu surprins c acesta o c uta i dorea s -i vorbeasc . Dar îl l s s a tepte un minut întreg înainte s ridice receptorul. ² Alo. ² Doamn Love, sunt... ² Reggie, okay? Doar Reggie. Iar tu trebuie c e ti George, nu? sta era obiceiul ei, s le spun tuturor pe numele mic, chiar i celor mai scor o i judec tori. ² Bun, Reggie. Sunt George Ord. Vreau s - i spun c Roy Foltrigg este la mine în birou i... ² Ia te uit ce coinciden . Domnul Foltrigg tocmai a plecat

de la mine. ² Da, tiu i acesta este i motivul pentru care î i telefonez. Mi-a spus c n-a apucat s stea de vorb nici cu tine, nici cu clientul t u. ² Te rog s -i transmi i scuzele mele, dar clientul meu nu are nimic de declarat. În timp ce vorbea cu Ord, Reggie privea ceafa lui Mark, dar nu- i d dea seama dac b iatul ascult sau nu conversa ia ei cu procurorul general din Memphis. ² Reggie, cred totu i c ar fi mai în elept s te întâlne ti cu domnul Foltrigg, spuse Ord. ² Dar nu am nici cea mai vag dorin s m întâlnesc cu Roy, i acest lucru este valabil i pentru clientul meu. Spunând acestea, Reggie i-l imagina pe Ord gesticulând nervos, m surând cu pa i mari biroul i comunicându-i plin de gravitate lui Foltrigg vorbele avocatei. ² Dar tii foarte bine c lucrurile nu se vor opri aici! ² M amenin i, George? ² Î i fac mai degrab o promisiune. ² Perfect. Atunci, spune-le te rog, lui Roy i b ie ilor c , dac vreunul dintre ei încearc s ia leg tura cu clientul meu sau cu familia lui, le dau cuvântul meu de onoare c are s le ia foc curu'. Okay, George? ² Am s transmit mesajul. Pân la urm toat povestea asta era teribil de comic , mai ales c nu era cazul lui; a a c Ord nu se putu ab ine s nu râd cu poft în sinea lui. Dup ce a ez telefonul în furc , î i permise s zâmbeasc nev zut, apoi se întoarse spre venerabil i-i comunic . ² Zice c ea n-o s vorbeasc , nici pu tiul n-o s vorbeasc , i dac vreunul dintre voi încearc s ia leg tura cu pu tiul sau cu familia, v d cuvântul de onoare c o s ... v ia curu' foc; v-am redat chiar vorbele ei. Foltrigg îl ascultase mu cându- i buzele i dând din cap la fiecare cuvânt, de parc totul ar fi fost perfect, pentru c în felul acesta putea i el s treac în sfâr it la atac. De aceea, î i reg sise sângele rece i trecuse la aplicarea Planului B. i ca orice om adâncit în gânduri, Roy se plimba de colo-colo prin înc pere. McThune i Trumann r m seser lâng u , ca

ni te adev rate santinele, cumplit de plictisite, ce-i drept, dar, oricum, santinele. ² Vreau s pune i pe cineva s -l urm reasc pe pu ti, îl fichiui el pe McThune cu voce uier toare. Noi plec m la New Orléans i vreau ca voi, b ie i, s -l urm ri i dou ' patru de ore pe zi. Vreau s tiu tot ce face, i, mai ales, trebuie protejat de Muldanno i de acoli ii lui. Nici un procuror al Statelor Unite nu avea c derea s -i dea ordine lui McThune, care în clipa aceasta era s tul pân în gât de Roy Foltrigg. i de altfel ideea de a bloca trei sau patru agen i, i a a suprasolicita i, ca s urm reasc un copil de unsprezece ani era absolut stupid . Dar, pe de alt parte, tia foarte bine c nu merita s se certe cu Foltrigg pentru chestia asta. Venerabilul beneficia de leg tur telefonic direct cu directorul Voyles, la Washington, iar directorul dorea s dea de urma cadavrului i s ob in condamnarea criminalului aproape la fel de mult ca Foltrigg. ² Okay, r spunse McThune cu voce tare. Se face. ² Paul Gronke este i el pe undeva pe aici, ad ug Roy, ca i când tocmai i-ar fi amintit de cea mai nou bârf care circula în ora . Dar de fapt tiau i num rul cursei i ora la care sosise în ora cu unsprezece ore în urm . Cu toate acestea, reu iser s -i piard urma înc de la aeroport, apoi aceast vizit nea teptat i nedorit constituise subiectul unei discu ii de dou ore în cursul dimine ii între Ord, Foltrigg i o duzin de agen i FBI. Iar în clipa aceasta, nici mai mult, nici mai pu in decât opt federali încercau din r sputeri s scotoceasc Memphis-ul i s -l g seasc pe Gronke. ² Fii sigur c vom da de el, interveni McThune. i c -l vom urm ri i pe copil. A a c ce-ar fi s te cari înapoi la New Orléans? ² M duc s preg tesc ma ina, zise Trumann pe un ton teribil de oficial, de parc ar fi fost vorba de avionul preziden ial. Foltrigg se opri în fa a biroului lui Ord: ² Gata, George, plec m! Te rog s m scuzi pentru c am picat a a pe capul vostru. Probabil c-am s m întorc peste vreo dou zile. ÅAbia a teptµ, zise Ord în sinea lui, apoi se ridic i d du mâna colegului din New Orléans. ² Oricând dore ti. Dac putem s te ajut m, d -ne un

telefon. ² Mâine diminea la prima or m -ntâlnesc cu judec torul Lamond i te anun dac apare ceva important. Dup o ultim strângere de mân , Roy se îndrept spre u . ² Fi i aten i la derbedeii ia, îl sf tui el din nou pe McThune. Nu cred c sunt atât de tâmpi i încât s -l atace pe copil da' nu se tie niciodat . Agentul FBI deschise u a i îl invit pe Foltrigg s treac . Acesta trecu pragul în anticamer ,, unde îl a teptau Wally Boxx i Thomas Fink, continuând s -i cic leasc pe cei pe care îi l sa în urm . ² Este clar c Muldanno a aflat ceva i c i-a trimis oamenii încoace s mai trag cu urechea. Da' oricum, fi i cu ochii pe ei, okay, George? Sunt ni te tipi extrem de periculo i. i nu uita i s -i urm ri i i pe b iat i pe avocata aia a lui. i mul umesc de mii de ori. Te sun mâine. Wally, unde este ma ina? Dup ce petrecu o or întreag studiind trotuarul, bând cacao i ascultându- i avocata cum î i f cea meseria, Mark sim i nevoia s fac i altceva. Reggie vorbise la telefon cu Dianne i-i explicase c Mark se afl la ea în birou, încercând s - i omoare vremea i ajutând-o i pe ea din când în când. Dianne povesti c Ricky se sim ea mult mai bine i c acum doarme; mai devreme mâncase aproape dou kilograme de înghe at în timp ce Greenway îi pusese pe pu in o sut de întreb ri. Pe la unsprezece, Mark se instala la biroul lui Clint unde se apuc s inspecteze dictafonul. Fusese nevoit s-o lase pe Reggie singur împreun cu o client care voia cu disperare s divor eze; timp de o or cele dou femei urmau s discute chestiuni de tactic i de strategie legate de problema respectiv . De cealalt parte a u ii, Clint b tea ceva interminabil la ma in i r spundea la telefon din cinci în cinci minute. ² Cum de-ai ajuns secretar? întreb Mark care se plictisise de aceast manier idilic de a practica avocatura. ² Din întâmplare, r spunse Clint zâmbindu-i. ² Când erai mic ai vrut s te faci secretar?

² Nici pomeneal . Pe-atunci, voiam s construiesc piscine. ² i ce s-a-ntâmplat? ² Nu tiu. M-am încurcat cu drogurile, aproape c m-au dat afar din liceu, pe urm am ajuns la universitate, mai întâi la colegiu i dup aia la facultatea de drept. ² Trebuie s faci facultatea asta ca s ajungi secretarul unui avocat? ² A, nu. Pe mine m-au dat afar din facultate, i Reggie mi-a oferit slujba asta. S tii c de cele mai multe ori este chiar amuzant . ² Unde ai cunoscut-o pe Reggie? ² Ei, e o poveste mai lung . Ne-am împrietenit în timpul facult ii; este mult de-atunci. Are s - i povesteasc ea despre asta când ai s-o cuno ti pe Mama Love. ² Mama cum? ² Mama Love. Cum, nu i-a vorbit pân-acum de Mama Love? ² Nu. ² Mama Love este mama lui Reggie. Locuiesc împreun ; tii, îi place la nebunie s g teasc pentru copiii pe care îi reprezint Reggie. Face ravioli i lasagna cu spanac i tot felul de chestii italiene ti. Toat lumea este încântat de mâncarea pe care o preg te te Mama Love. Dup dou zile în care se hr nise numai cu gogo i, Mark sim i c îi las gura ap doar la simpla men ionare a acelor mânc ruri gustoase, g tite într-o buc t rie adev rat . ² i când crezi c a putea s-o cunosc i eu pe Mama Love? ² Asta n-am de unde s tiu. Reggie î i duce aproape to i clien ii, mai ales pe cei foarte tineri, acas . ² Ea are copii? ² Da, doi, da acum sunt mari i locuiesc în alt parte. ² Mama Love unde locuie te? ² Nu departe de aici, într-o cas veche; de altfel, este chiar casa în care a copil rit Reggie. ârâitul telefonului le întrerupse conversa ia; Clint î i not mesajul i apoi se întoarse la ma ina lui de scris sub privirea atent a lui Mark. ² Cum de ai înv at s ba i atât de repede la ma in ? Zgomotul acela inconfundabil încet brusc, iar Clint se întoarse încet spre copil i îi zâmbi. ² Asta a fost în liceu. Am avut o profesoar ... parc era un

instructor militar. O urmam to i, f r excep ie. Da, datorit ei, am înv at chestia asta. Tu tii s ba i la ma in ? ² Pu in. Am f cut trei ani de calculatoare la coal . ² Noi avem aici tot felul de calculatoare, zise Clint, f când semn spre cel aflat chiar lâng ma ina de scris. Mark arunc o privire fugar în direc ia indicat , f r s fie deloc impresionat; în fond, toat lumea are calculator în ziua de azi. ² i pân la urm cum de-ai ajuns s faci pe secretarul? ² A fost ceva nea teptat. Când a terminat facultatea, Reggie n-a vrut s lucreze pentru altul, a a c i-a deschis propriul ei birou. Asta s-a-ntâmplat cam acum patru ani. i cum avea nevoie de secretar, m-am oferit s-o ajut. N-ai mai v zut pân-acum un b rbat pe postul sta? ² Nu i nici nu mi-am închipuit c b rba ii pot s fie secretari. Câ tigi bine? Pe Clint îl umfl râsul la auzul acelei întreb ri. ² Mul umitor. Dac lui Reggie îi merge bine în luna asta, atunci i mie îmi merge bine. Suntem un fel de parteneri. ² i ea câ tig bani mul i? ² Nu prea. Da' adev rul este c nici n-o intereseaz banii. Acum câ iva ani a fost m ritat cu un doctor; aveau o cas din alea mari i o gr mad de parale. Pân la urm totul s-a dus dracului i ea zice c numai i numai din cauza banilor. Probabil c are s - i povesteasc chiar ea despre perioada aia din via a ei. S tii c este foarte cinstit în ceea ce prive te propria ei via . ² Adic este avocat i nu vrea s câ tige bani mul i? ² E ceva cam neobi nuit, nu-i a a? ² Mai întrebi?! Vreau s spun c am v zut o sumedenie de avoca i la televizor i to i nu vorbeau decât despre bani. Adic despre sex i bani. Telefonul sun din nou i Clint, plin de amabilitate, se între inu vreo cinci minute cu judec torul de la cel lalt cap t al firului. Apoi se reîntoarse la ma ina lui de scris. În momentul în care Clint se cufundase în lucru, Mark lans o întrebare absolut nea teptat . ² Cine e femeia de dincolo? Clint încet brusc s mai bat la ma in i se r suci u or pe scaun, în a a fel încât s -l poat avea pe copil sub ochi. ² Femeia care este acum cu Reggie? întreb la rândul lui, cu

un zâmbet for at pe buze. ² Da. ² O cheam Norma Thrash. ² i ce problem are? ² De fapt, are un snop de probleme, adic este într-un proces de divor tare urât. B rba'-su e o mare lepr . ² O bate? întreb mai departe Mark, curios s afle cât de la curent era Clint cu cazul respectiv. ² Nu cred, r spunse tân rul încet. ² Are copii? ² Da, doi. Da' nu prea pot s - i spun mare lucru pentru c discu iile din biroul de dincolo sunt confiden iale. În elegi? ² Da, da, tiu asta. Da' nu-i a a c tu cuno ti foarte bine povestea? Vreau s spun c , în fond, tu e ti cel care bate totul la ma in . ² Fire te c sunt la curent cu aproape tot ce se-ntâmpl aici. Dar Reggie nu-mi spune chiar totul. De pild , habar n-am ce i-ai spus tu ieri. Presupun c este ceva foarte grav, dar ea nu mi-a spus nici un cuvânt despre problema asta. Am citit i eu ziarele, i-am v zut pe cei de la FBI i pe domnul Foltrigg i am f cut ni te leg turi, dar nu cunosc detaliile. Era exact ceea ce dorea Mark s aud . ² Spune-mi, îl cuno ti pe Robert Hackstraw? I se spune Hack. ² E avocat, nu? ² Da, i a fost avocatul maic -mii acum doi ani, când cu divor ul. Un tâmpit mai mare nici c exist . ² Nu prea ai fost mul umit de avocatul mamei tale? ² L-am urât. Se purta cu noi de parc am fi fost ni te gunoaie. Când mergeam la el la birou, ne l sa s a tept m i dou ceasuri, i pe urm st tea cu noi de vorb doar cin pe minute, ca s ne spun c este foarte gr bit i c trebuie s plece la tribunal. Am încercat s-o conving pe mama s - i ia un alt avocat, dar la vremea aia mama avea nervii atât de întin i c nici n-auzea ce-i spuneam. ² i a ajuns pân la proces? ² Da. Ei, i fostul meu tat s-a gândit c ar fi fost bine s -l ia pe unul dintre copii; îl prefera pe Ricky pentru c tia c eu îl ur sc. i atunci i-a angajat i el un avocat i timp de dou zile p rin ii mei s-au f cut de râs unul pe cel lalt la tribunal. Fiecare încerca s dovedeasc cum c cel lalt nu era apt s

primeasc în grij copiii. Hack a fost de-o imbecilitate total , numai c avocatul fostului meu tat a fost înc i mai r u. Urmarea a fost c judec torul n-a putut s -i sufere pe nici unul dintre cei doi avoca i i a zis c n-are de gând s ne despart , pe Ricky i pe mine. Atunci l-am întrebat dac pot s depun i eu m rturie. S-a gândit la chestia asta în timpul pauzei de prânz de a doua zi i în cele din urm s-a hot rât s m asculte. Îl întrebasem i pe Hack acela i lucru i el îmi d duse un r spuns d- la de tept, ceva cum c sunt prea tân r i prea dobitoc pentru a a ceva. ² i pân la urm ai depus m rturie, nu? ² Sigur. Am vorbit trei ore atunci. ² i cum a mers? ² S tii c am ie it foarte bine. Le-am povestit tot: despre b t i, despre vân t i i r ni, despre cât de mult îl uram pe tata. Judec torului îi d duser lacrimile, pe cuvântul meu. ² i-a inut figura? ² Îhî. Taic -meu a cerut dup aia dreptul s ne viziteze i mi-a trebuit mult timp ca s -i explic judec torului c nu aveam nici cea mai slab dorin s -l mai v d pe tip dup terminarea procesului. i c lui Ricky îi era o fric nebun de el. A a c judec torul nu numai c nu i-a dat dreptul s ne viziteze, da' l-a mai i avertizat s nu cumva s se apropie de noi. ² i de atunci l-ai mai v zut pe tat l t u? ² Nu. Da' o s vin i ziua aia. tii, când am s m fac mare, o s punem noi, Ricky i cu mine, mâna pe el i-o s -i tragem o b taie sor cu moartea. O s fie vân taie pentru vân taie, i ran pentru ran . Mereu vorbesc cu Ricky despre asta. Plictiseala trecuse i Clint aproape c sorbea cuvintele copilului; era incredibil cu cât deta are vorbea pu tiul despre toate nenorocirile acelea. ² Da' tii c s-ar putea s ajungi la închisoare pentru a a ceva? ² P i, el de ce n-a ajuns când ne b tea pe noi? Nu l-au închis nici m car atunci când a dezbr cat-o pe mama i a aruncat-o în strad , goal i plin de sânge. Asta a fost când l-am pocnit cu b t torul de baseball. ² Când ce-ai f cut? ² Într-o sear era acas i se pusese pe b ut; i era clar c-o s - i ias din min i. De fapt, puteam întotdeauna s ne d m

seama când ajungea în punctul la. Ei, i pe urm a plecat s mai cumpere ni te bere. Atunci eu am dat fuga la Michael Moss i am împrumutat b t torul lui de baseball din aluminiu. Când am ajuns acas l-am ascuns sub patul meu, da' în gând m rugam ca taic -meu s aib un accident de ma in a a, ca lumea, i s nu se mai întoarc acas . Da' s-a-ntors. Mama era în dormitorul lor i spera s -l vad adormind imediat, c a a se întâmpla de obicei când era beat. Ricky i cu mine st team în dormitorul nostru i a teptam explozia. Telefonul sun din nou dar de data aceasta Clint î i not repede mesajul i se întoarse plin de ner bdare la povestea lui Mark. ² Dup vreo or a-nceput circu'. De atâtea ipete i bufnituri se zguduia rulota. Noi am încuiat u a i Ricky s-a ascuns sub pat. Pe urm , mami a început s strige dup mine; aveam pe-atunci doar apte ani i mami m chema în ajutor. Nebunu' la o b tea s-o omoare; o izbea de pere i, o lovea cu picioarele, îi rupea hainele de pe ea, o f cea târf i târâtur . Nici nu tiam ce-nseamn cuvintele alea. Atunci eu m-am dus în buc t rie; cred c eram atât de speriat încât mi-era fric i s m mi c. Da' el m-a v zut i a aruncat în mine cu o cutie de bere. Atunci mami a încercat s fug afar , da' el a prins-o i i-a rupt i pantalonii cu care era îmbr cat . Of, Doamne, o lovea atât de r u! Pe urm i-a sfâ iat i ce mai avea pe ea. Mami avea buzele sparte i peste tot era numai sânge. i pe urm a târât-o goal în strad unde bineîn eles c vecinii st teau cu gura c scat . Dup asta a început s râd de ea i în cele din urm a l sat-o acolo, s zac -n strad . A fost ceva îngrozitor. Clint se aplecase mult în fa i era tot numai urechi. Mark avea un fel foarte personal de a povesti: vorbea cu o voce monoton în care nu se sim ea nici urm de emo ie. ² Când s-a-ntors în rulot , u a r m sese deschis , eu eram acolo i-l a teptam. Tr sesem un scaun din buc t rie chiar lâng u i, când a intrat, l-am pocnit cu b t torul la de baseball drept în nas, mai-mai s -i crap capu'. Eram speriat de moarte i plângeam, da' n-am s uit niciodat trosnetul la. Omu' a c zut pe canapea i atunci l-am mai pocnit o dat în stomac. De fapt avusesem de gând s -l lovesc mai jos, acolo unde doare cel mai r u, tii tu unde. Parc -nnebunisem.

Dup aia, l-am mai pocnit o dat peste ureche i m-am oprit. ² i ce s-a-ntâmplat mai departe? întreb Clint ner bd tor. ² P i, ce s se-ntâmple? Tipu' s-a ridicat de pe canapea, mi-a tras una peste fa i m-a trântit la p mânt, m-a-njurat i s-a pus cu picioarele pe mine. Mi-aduc aminte c eram a a de speriat c nici nu puteam s m ap r în vreun fel. Fa a lui era plin de sânge i el pu ea ca dracu'. Tot bolborosea ceva i-n timpu' sta m b tea i-mi sfâ ia hainele i m lovea cu picioarele. Pe urm , când am fost gol pu c , m-a aruncat în strad . Probabil c voia s r mân acolo împreun cu mama, numai c între timp ea reu ise s ajung lâng u unde a dat peste mine. B iatul povestea cu atâta calm, încât ai fi zis c , repetându-l de nenum rate ori, reu ise s - i fixeze perfect scenariul în memorie. Vorbele lui nu tr dau nici un fel de emo ie, în iruiau doar fapte. ² i mai departe? întreb Clint cu r suflarea t iat . ² Mai departe, unul dintre vecini a chemat curcanii. Vreau s spun c în cartierul la se aude tot ce se-ntâmpl într-o rulot , a a c vecinii no tri suferiser practic împreun cu noi. i nici nu era singura b taie de felul sta; nu, nici pe departe. Îmi aduc aminte c atunci când au ap rut pe strad luminile albastre ale ma inii poli iei el a disp rut în cas . Mami i cu mine am prins momentul i am intrat i noi ca s ne îmbr c m. Da' cu toate astea, unii vecini apucaser s m vad a a, gol. Am mai încercat s sp l m i petele de sânge pân s apar curcanii. Taic -meu se mai potolise i deodat se purta foarte prietenos cu poli i tii. Eu i cu mami a teptam în buc t rie. Tipu' avea un nas cât o minge de fotbal i pe curcani îi îngrijora mai degrab felul în care ar ta el decât ce se-ntâmplase cu mami i cu mine. El îi spunea unuia dintre curcani pe nume ² Frankie, ca i cum ar fi fost buni prieteni. Veniser doi curcani care ne-au desp r it: Frankie l-a luat pe el în dormitor ca s -ncerce s -l calmeze, iar cel lalt poli ist st tea cu mami în buc t rie. Adev rul este c a a f ceau întotdeauna. Eu m-am dus s -l scot pe Rick de sub pat. Mami mi-a spus mai târziu c el se tr gea de ireturi cu to i curcanii, i c le-a spus c fusese doar o ceart în familie, nimic grav, care pornise din cauza mea, pentru c eu l-am atacat a a, f r motiv, cu un b t tor de baseball. Poli i tii au scris în hârtiile alea ale lor c fusese doar o nepl cere

familial , a a cum f ceau mereu, i nu au re inut nici o acuza ie oficial . La sfâr it, l-au dus la spital unde i-a petrecut restul nop ii. i o vreme a fost nevoit s poarte un bandaj tare urât pe fa . ² Dar dup povestea asta, ce a mai f cut? ² Mult vreme nu s-a mai atins de b utur , ne-a cerut iertare i a promis c n-o s se mai repete. Acum, trebuie s recunosc c uneori, atunci când nu bea, era okay. Pe urm s-a apucat iar s bea i a fost i mai r u. Într-un târziu, mami s-a hot rât i a cerut divor ul. ² i el a încercat s ob in copiii? ² Da. La tribunal a min it i era cât p-aci s câ tige. Habar n-avea c am s fiu i eu martor, a a c a negat cât a putut i a zis c mami minte. La tribunal a fost foarte treaz i plin de el i dobitocul la de avocat al nostru n-a fost în stare s -l agate cu nimic. Da' când a venit rândul meu s depun m rturie i am povestit despre b t torul de baseball i despre cum am fost aruncat în strad gol pu c , judec torului i-au dat lacrimile. S-a-nfuriat r u de tot pe fostul meu tat i l-a acuzat c a min it i a zis c ar trebui s -l bage la r coare pe chestia asta. Eu i-am zis atunci judec torului c sunt absolut de acord cu o astfel de m sur . Ajuns în punctul acesta al povestirii, Mark f cu o pauz de respira ie. Ritmul frazelor era ceva mai lent, c ci b iatul obosise i nu mai avea suflu. Clint îns continua s fie fermecat. ² Evident, Hack i-a-nscris o nou victorie în cont. Apoi a amenin at-o pe mami c o d în judecat dac nu-l pl te te. La vremea aia, ea avea de pl tit o gr mad de facturi, iar el o c uta de dou ori pe s pt mân ca s -i cear ce mai r m sese din onorariu, a a c a fost obligat s deschid ac iune pentru declararea falimentului i i-a mai pierdut i slujba. ² Deci ai trecut printr-un divor i printr-un faliment. ² Exact. i trebuie s - i spun c avocatul cu falimentu' era tot un tâmpit. ² Da' de Reggie î i place? ² Da. Reggie e mi to. ² Îmi pare bine c spui asta. Telefonul sun din nou i Clint ridic receptorul. Un avocat de la Tribunalul pentru minori voia ni te informa ii despre un client i conversa ia se lungea. Mark se duse s caute ni te

cacao fierbinte în chicineta de lâng sala de a teptare. În frigider g si o cutie de Sprite i renun la cacao. Era clar c povestea lui îl uluise pe Clint. Omisese destul de multe detalii, ce-i drept, dar tot ce povestise era purul adev r. Într-un fel, era chiar mândru de el însu i, de faptul c - i ap rase mama i c povestea lui avea un asemenea efect asupra celor care o ascultau. Apoi, deodat , pu tiul cel dur, înarmat cu un b t tor de baseball î i aminti de atacul din ascensor i de fotografia aceea a unei familii am râte, lipsite de un tat care s o apere. Gândul îi fugi la mama lui, singur i f r ap rare în spitalul acela uria . i sim i cum îl cuprinde brusc frica, încerc s desfac un pachet de saleuri, dar nu fu în stare; mâinile îi tremurau din ce în ce mai tare i refuzau s -l asculte. Sucul din cutie se împr tie pe jos. 16 Ploaia se opri la timp, dând voie secretarelor din tot centrul ora ului s ias în grupuri mici pe trotuarele ude i s - i caute locurile preferate pentru masa de prânz. Cerul r m sese îns acoperit de nori, iar str zile erau pline de ap . Al i nori de fum se v l tuceau în urma fiec rei ma ini care trecea pe Third Street. Reggie i clientul ei o luar pe Madison. Avocata î i inea servieta în mâna stâng , iar cu dreapta îl conducea pe b iat prin mul ime. Mergeau repede, pentru c Reggie avea multe curse de f cut i se gr bea. Jack Nance, ascuns într-o dubi alb marca Ford, îi urm rea cu aten ie pe cei doi i le anun a toate mi c rile prin sta ia radio din ma in . Peste câteva minute, Cal Sisson îi prelua când intrar pe Madison i îi urm ri pân când cei doi p trunser în cl direa spitalului. Când primi confirmarea, Jack Nance încuie dubi a i travers iute Third Street, îndreptându-se spre Sterick Building. O dat intrat în cl dire, lu liftul pân la etajul al doilea unde se opri în fa a u ii pe care scria REGGIE LOVE ² AVOCAT i ap s u or pe clan . Spre pl cuta lui surpriz , u a nu era încuiat . Ceasul ar ta fix dou sprezece i unsprezece minute. Teoretic, to i avoca ii de doi sau mai mul i bani din ora ul sta erau în pauz de prânz: i plecaser care

încotro, încuindu- i birourile. To i, în afar de acesta. Deschise bini or u a i p i cu grij în untru când, deodat , ip tul oribil de ascu it al unei sonerii â ni de nic ieri, anun ându-i sosirea. Ce dracu'! Sperase s intre printr-o u încuiat , doar era maestru în arta de a descuia u i, i s caute lini tit prin dosare. Ar fi fost i u or i normal. De obicei, birourile de nivelul acesta nu aveau alarme, spre deosebire de marile firme unde lucrurile st teau cu totul altfel. Nance îns era în stare s intre în orice birou avoc esc din Memphis i s g seasc tot ce dorea. F cuse a a ceva de nenum rate ori i tia c din birourile avoca ilor stora am râ i lipseau întotdeauna dou lucruri, banii i dispozitivele de securitate. Tipii se mul umeau s - i încuie u ile i atât. De undeva din spate r s ri un tân r care îi zise cu amabilitate: ² Da. Pot s v ajut cu ceva? ² Da, da, r spunse Nance, cu o min grav . (´Grea zi!µ) Sunt de la ÅTimes Picayuneµ, ziarul la din New Orléans. O caut pe Reggie Love. ² Nu este aici, r spunse Clint, oprindu-se la vreo trei metri în fa a musafirului. ² Când ar putea s se întoarc ? ² Nu tiu. Ave i vreo legitima ie, ceva? ² Adic vreun cartona din la alb pe care voi, avoca ii, le împr tia i pe trotuar? zise Nance, îndreptându-se spre u . Nu, amice, nu m -ncurc cu a a ceva. Eu sunt ziarist. ² Foarte bine. Dar cum v numi i? ² Arnie Carpentier. Spune-i c am s mai trec pe-aici. i zicând acestea, deschise u a i ie i pe culoar în strig tele soneriei. Fusese o vizit f r rezultate, dar totu i reu ise s îl cunoasc pe Clint i s vad anticamera. Urm toarea vizit va fi cu siguran mult mai lung . C l toria pân la etajul al nou lea fu cât se poate de lini tit . Reggie îl inea de mân , gest pe care de obicei Mark nu putea s -l sufere, dar care, de data asta, îi f cea foarte bine. B iatul mergea cu ochii în p mânt de team s nu mai întâlneasc al i str ini, i strângea cu toat puterea mâna avocatei. Tocmai intrar în holul de la etajul al nou lea când din

direc ia s lii de a teptare n v lir spre ei trei oameni. ² Domni oar Love! Domni oar Love! striga unul dintre ei cât îl inea gura. Pentru moment Reggie fu surprins de aceast primire, dar î i reveni imediat i, strângând mai tare mâna copilului, î i v zu de drum. Unul dintre cei trei o ataca ajutându-se de un microfon, un altul de un carnet de însemn ri, iar al treilea de o camer de luat vederi. ² Domni oar Love, doar câteva întreb ri foarte scurte, v rog, zise tipul cu carnetul de însemn ri. ² Nu avem nimic de declarat, r spunse Reggie, iu ind pasul spre camera infirmierelor. ² Este adev rat c clientul dumneavoastr refuz s colaboreze cu FBI-ul i cu poli ia? ² Nu avem nimic de declarat, repet ea r spunsul, privind drept înainte. Dar ziari tii îi urm reau ca ni te câini înt râta i. Atunci Reggie se aplec spre Mark i îi sufl la ureche: ² Nu te uita la ei i nu spune nici o vorb ! ² Este adev rat c procurorul general din New Orléans v-a vizitat azi-diminea la birou? ² Nu avem nimic de declarat. Doctori, infirmiere, pacien i, toat lumea se d dea la o parte din fa a lui Reggie i a clientului ei care încercau din r sputeri s scape de câinii aceia turba i. ² Clientul dumneavoastr a vorbit cu Jerome Clifford mai înainte ca acesta s se sinucid ? ² Nu avem nimic de declarat, spuse din nou Reggie, iu ind pasul i strângându-l i mai tare de mân pe Mark. În clipa în care se apropiau de cap tul culoarului, clovnul cu camera de luat vederi le s ri în fa , se l s mult în jos în timp ce continua s mearg cu spatele i reu i s trag o imagine-dou cu o secund înainte de a c dea în fund. Infirmierele izbucnir în râs, c ci scena fusese de un comic irezistibil. În clipa aceea î i f cu apari ia i un paznic care puse punct urm ririi. Dar în timp ce Reggie i Mark se preg teau s dea col ul culoarului, unul dintre ziari ti strig cât putu de tare: ² Este adev rat c clientul dumneavoastr tie unde e îngropat Boyette? Reggie avu o u oar ezitare în mers, umerii îi tres rir , iar spatele i se arcui pu in, dar î i reveni repede i disp ru dup

col împreun cu micul ei client. U a camerei lui Ricky era p zit de doi paznici supraponderali care st teau pe dou scaune a ezate de-o parte i de alta a u ii. Erau înarma i i Mark le observ imediat pistoalele. Unul dintre paznici citea un ziar la care renun de cum îi v zu sosind pe Reggie i pe pu ti. Cel lalt paznic se ridic în picioare i le ie i în întâmpinare. ² Pot s v ajut cu ceva? o întreb el pe avocat . ² Da. Eu sunt avocatul acestei familii, iar acesta este Mark Sway, fratele bolnavului din camera aceasta, r spunse Reggie cu voce sc zut i pe un ton atât de oficial de parc , în realitate, numai ea ar fi avut dreptul s se afle în locul acela i numai ea ar fi avut lucruri importante de rezolvat. Doctorul Greenway ne a teapt , îi l muri, apropiindu-se de u i cioc nind u or. În spatele ei, Mark nu î i putea lua ochii de la pistolul atât de asem n tor cu cel pe care îl folosise Romey. Dup aceast conversa ie scurt , dar pe deplin l muritoare, paznicul se a ez la loc pe scaunul de lâng u , iar colegul lui î i relu lectura ziarului. U a se deschise i Greenway ie i pe culoar, urmat de Dianne care avea urme de lacrimi pe obraz. Tân ra femeie se apropie de Mark i îl îmbr i a cu duio ie. ² Ricky doarme, îi anun Greenway. Situa ia este mult mai bun , dar este înc foarte obosit. ² A întrebat de tine, îi opti Dianne lui Mark. ² Ce s-a-ntâmplat, mami? întreb Mark, privindu-i ochii umezi. ² Nimic. Las , vorbim mai târziu. ² Ce s-a-ntâmplat? ² Nimic, mai zise Dianne, privindu-i pe cei din fa a ei. ² Mama ta a fost concediat azi-diminea , interveni doctorul care continu , adresându-i-se direct lui Reggie: Cei de la fabric i-au trimis prin curier o scrisoare prin care o informeaz c a fost concediat . Î i vine s crezi a a ceva? Au l sat scrisoarea la camera surorilor de la etajul sta i una dintre ele a adus-o aici, în camera lui Ricky. ² Vreau s v d i eu scrisoarea, ceru Reggie. Dianne îi întinse hârtia oficial , cu antet, apoi îl îmbr i a din nou pe Mark i-i spuse: ² Totul are s fie bine, Mark. Ne-am descurcat noi i alt dat . Am s g sesc alt slujb .

Mark î i mu ca buzele cu înver unare: îi venea s plâng i n-ar fi vrut s dea drumul lacrimilor de fa cu atâta lume. ² Pot s p strez asta? întreb Reggie, împ turind scrisoarea i vârând-o în serviet , în timp ce Dianne d du aprobator din cap. Greenway î i studie ceasul de parc i-ar fi fost imposibil s în eleag ce or ar ta, apoi anun : ² M duc s m nânc i eu un sandvi i m -ntorc peste dou zeci de minute. Vreau s stau vreo dou ore doar cu Ricky i cu Mark. ² Eu am s m -ntorc pe la patru, zise i Reggie dup ce î i verific i ea ceasul. Pân atunci vreau s nu ave i nimic de-a face cu reporterii care bântuie pe-aici, preciz ea pentru to i cei trei interlocutori. ² A, da, spui doar: ÅN-avem nimic de declaratµ, s ri Mark. Este chiar distractiv. ² Ce vor? întreb Dianne care nu sesiz partea distractiv a situa iei. ² Totul. Au v zut ziarul cu articolul despre b ie i, zvonurile se amplific , iar ei simt senza ionalul i sunt în stare de orice ca s ob in informa ii. Am v zut un car de televiziune în fa a spitalului i b nuiesc c tipii sunt undeva, pe-aproape. De-asta cred c este mai bine s sta i aici, împreun cu Mark. ² Okay, accept Dianne. ² Unde g sesc un telefon? întreb apoi Reggie. ² Vino cu mine. Te duc eu pân-acolo, r spunse Greenway. ² B ie i, ne vedem la patru, okay? ine i minte, nici o vorb , nim nui. i nu v îndep rta i de camera asta, îi aten iona ea pe Dianne i pe Mark. Apoi avocata i medicul disp rur dup col ul culoarului. Cei doi paznici erau pe jum tate adormi i. Mark i Dianne intrar în camera întunecat i se a ezar pe patul pliant. Mark z ri o gogoa uitat pe mas i abia atunci î i d du seama cât este de fl mând; devor gogoa a sleit i aproape rânced f r s -i simt gustul. Reggie telefona la birou i când auzi vocea lui Clint la cel lalt cap t al firului d du drumul instruc iunilor: ² Î i mai aminte ti de procesul pe care l-am deschis anul trecut în numele lui Penny Patoula? Era vorba de discriminare sexual , concediere nejustificat , h r uire sexual , chestii de-astea. Mi se pare c am aruncat tot. Da' vezi la

circumscrip ia judiciar ; exact, acolo este. Scoate dosarul, schimb numele de Penny Patoula cu Dianne Sway, iar pârâtul va fi ÅArk-Lon Fixturesµ. Vreau s -l men ionezi separat i pe pre edintele firmei; numele lui este Chester Tanfill, tot ca acuzat, evident. Deschizi ac iunea pentru concediere nejustificat , violarea legisla iei muncii, h r uire sexual . Acuza iile s fie în propor ie egal i ceri desp gubiri de unu-dou milioane de dolari. Faci toate astea acum, în urgen a întâi. Preg te ti i o cita ie i ai grij s pl te ti taxa pentru deschiderea ac iunii. Te duci imediat la tribunal i o înregistrezi. Eu am s trec peste vreo jum tate de or pe acolo ca s o iau, a a c te rog s te gr be ti. Am s -i duc chiar eu cita ia domnului Tanfill. Reggie puse astfel punct monologului telefonic, închise telefonul i îi mul umi infirmierei aflate în înc pere. Reporterii se învârteau pe lâng automatul pentru r coritoare i pân s se dezmeticeasc ei, avocata cobora deja în grab sc rile. ÅArk-Lon Fixturesµ era de fapt un grup de cl diri metalice aflate pe o strad plin cu asemenea structuri dintr-o zon industrial am rât , în apropierea aeroportului. Cl direa principal era de un portocaliu decolorat, iar construc iile mai noi, r s rite în toate direc iile i asem n toare ca form , erau vopsite în diferite nuan e de portocaliu. În curte, lâng rampa de înc rcare, a teptau mai multe camioane. Într-un col mai retras, închis cu un gard de metal, rulouri de o el i de aluminiu fuseser stivuite cu grij . Reggie parc ma ina în apropierea intr rii, în locul rezervat vizitatorilor, î i lu servieta de pe scaunul al turat, coborî din ma in i se îndrept spre cl direa principal . Femeia brunet i bine dotat de natur în partea superioar a pieptului, care ocupa recep ia, o ignor complet pe musafir , v zându- i mai departe de igar i de telefonul care i se lipise de ureche. Reggie se înfipse în fa a tipei, a teptând ner bd toare încheierea conversa iei telefonice. Era o înc pere murdar , plin de praf i îmbâcsit de fum alb strui de igar ; pere ii erau împodobi i cu fotografii sp l cite ale unor câini de vân toare, iar jum tate din tuburile de neon din plafon nu func ionau. ² Pot s v ajut cu ceva? întreb recep ionera în timp ce

a eza telefonul în furc . ² Trebuie s -l v d pe Chester Tanfill. ² Este într-o edin . ² tiu c este o persoan foarte ocupat , dar am ceva pentru el. ² În eleg. i cam despre ce-ar fi vorba? ² Asta nu te prive te pe dumneata. i-am spus c trebuie s -l v d pe Chester Tanfill pentru o chestiune urgent . Remarca aceasta o scoase pur i simplu din s rite pe tipa al c rei nume înscris pe pl cu a de pe birou era Louise Chenault. ² Pe mine nu m intereseaz cât de urgent este afacerea dumitale, doamn . Este inadmisibil s n v le ti aici în halul sta i s ba i cu pumnul în mas c vrei s -l vezi pe pre edintele companiei. ² Compania asta este o ocn pe care tocmai am dat-o în judecat pentru dou milioane de dolari. i l-am dat în judecat i pe iubitu' de Chester pentru alte dou milioane, a a c dumitale î i spun înc o dat s - i sal i fundu' de pe scaun i s mi-l aduci aici imediat. Auzind aceste cuvinte, Louise â ni în picioare i se d du câ iva pa i înapoi. ² Sunte i cumva avocat ? Reggie scoase cita ia i declara ia de proces din serviet i începu s le examineze cu aten ie, ignorând-o complet pe Louise. ² Sunt într-adev r avocat i trebuie neap rat s -i servesc hârtiile astea lui Chester. A a c g se te-l cât mai repede. Pentru c dac nu este aici în cinci minute, am s cer cinci milioane desp gubiri. Louise nu mai a tept s i se spun înc o dat ce s fac : disp ru în fug printr-o u dubl , urmat dup o secund de Reggie. Înc perea în care intrase era plin de birouri caraghioase, a ezate claie peste gr mad . Fumul de igar p rea c se prelinge din orice orificiu. Podeaua era acoperit de un covor aspru, esut din lân grosolan i aflat la limita uz rii. Reggie z ri la un moment dat crupa dolofan a lui Louise disp rând pe o u lateral i o urm f r s ezite. Chester Tanfill tocmai se ridica în picioare când Reggie d du buzna în biroul lui. Louise r mase f r glas. ² Acum po i s pleci, t ie avocata în carne vie. Sunt Reggie

Love, avocat, se prezent ea, aruncându-i lui Tanfill o privire deosebit de sever . ² Chester Tanfill, r spunse acesta f r s -i întind mâna, pe care, de altfel, nici n-ar fi avut cine s o strâng . Apari ia dumneavoastr este pu in cam nepoliticoas , doamn Love, dac -mi permite i. ² M cheam Reggie, okay, Chester? Spune-i lui Louise s plece. B rbatul nu mai avu de ales i f cu un semn din cap în direc ia recep ionerei care fu de-a dreptul bucuroas s plece. ² i acum spune-mi ce vrei, atac el. Era un tip slab i de irat, de vreo cincizeci de ani, cu o fa p trat i pungi urâte sub ochii ascun i în spatele unor ochelari cu ram metalic . ÅAre probleme cu b uturaµ, î i zise ea în gând. Era bine îmbr cat, dar gâtul avea o nuan foarte închis de ro u. Reggie trânti cita ia i declara ia de proces pe birou. ² Î i ofer declara ia asta de proces. ² Pentru ce? întreb el, cu un surâs încrezut pe buze, surâsul unui om c ruia nu îi era team de avoca i. ² O reprezint pe Dianne Sway. Azi-diminea ai concediat-o i acum, dup -amiaz , te d m în judecat . Ei, ce zici de-a a rapiditate de ac iune? ² Glume ti, zise Chester care privi din nou printre gene hârtiile din fa a Iui. ² S tii c e ti un tâmpit dac crezi asta. Ai totul aici în fa a ta, Chester. Concediere nejustificat , h r uire sexual , tot tacâmu'. Desp gubirile merg la vreo dou milioane. Am foarte multe cazuri de felul sta, dar trebuie s - i spun c de data asta dosarul este f r cusur. Am râta asta st de dou zile la spital cu fiul ei, c nu poate s -l lase singur pe copil i, de fapt, doctorul v-a telefonat chiar el i v-a explicat toat situa ia, da' nu, voi, ca ni te nenoroci i ce sunte i, a i concediat-o pentru c a lipsit de la munc . Ah, abia a tept s le povestesc toate astea jura ilor. Ei, poftim, avocatul lui Chester avea de multe ori nevoie de dou zile doar ca s dea un telefon, în timp ce femeia asta, Dianne Sway, deschide un proces ca la carte doar la câteva ore dup ce a fost concediat . Tanfill lu cu grij documentele de pe birou i studie atent prima pagin . ² V d c sunt trecut i eu în mod explicit în hârtiile astea, zise el ca i când i-ar fi fost r nite sentimentele.

² P i, nu tu ai concediat-o, Chester? Da' nu trebuie s - i faci griji, pentru c dac juriul va da un verdict împotriva ta, personal, po i oricând s - i declari falimentul. Chester î i trase scaunul i se a ez cu grij , ca i când ar fi fost în pericol s cad , apoi f cu un semn cu mâna spre un scaun al turat i zise: ² Ia loc, te rog! ² Nu, mul umesc! Ce avocat ai? ² , lisuse, , de la ÅFindley & Bakerµ. Da' stai pu in, las -m s m gândesc o clip , continu el cu o u oar disperare în glas, începând s r sfoiasc hârtiile aduse de Reggie. H r uire sexual , zici? ² Exact. Este un teren foarte fertil în zilele noastre. Se pare c unul dintre supraveghetorii t i este personajul principal. Se apucase s -i tot sugereze ce-ar putea ei doi s fac în pauza de prânz i îi spunea tot felul de glume murdare într-un limbaj complet f r perdea. Are s ias totul la iveal la proces. De cine s întreb la ÅFindley & Barkerµ? ² i-am spus s a tep i pu in, zise Tanfill, r sfoind din nou hârtiile; în picioare, lâng biroul lui, Reggie îl privea cu ochi severi, de judec tor. Asta-i tot ce-mi mai lipsea, ad ug el, i începu s - i maseze u or tâmplele. N-am nevoie de a a ceva. ² Nici clienta mea n-are nevoie de a a ceva. ² Atunci ce vrea? ² Pu in demnitate. Tu ai aici o adev rat ocn în care torturezi mame ce abia î i pot hr ni copiii cu salariul pe care îl primesc. Femeile astea nu- i pot permite s se plâng de condi iile de aici. ² Scute te-m de predica asta, îi t ie el vorba. Repet, pur i simplu, nu am nevoie de a a ceva pentru c s-ar putea, ei bine, s-ar putea s am oarece probleme chiar în cadrul conducerii. ² Tu i problemele tale sunte i ultimul lucru care s m preocupe, Chester. Vreau s - i mai spun c o copie dup hârtia pe care o ai în fa va fi trimis la redac ia lui ÅMemphis Pressµ chiar în dup -amiaza asta i sunt convins c are s apar mâine în ziar. tii doar c în ultimele zile, membrii familiei Sway sunt în centrul aten iei. ² Bine, bine. Spune-mi ce vrea? întreb el din nou. ² S -n eleg c vrei s negociezi? ² Poate c da. Nu cred c ai anse s câ tigi procesul sta,

domni oar Love, da' în clipa asta nu am nevoie de dureri de cap. ² Î i dau cuvântul meu de onoare c are s fie mai mult decât o durere de cap. A adar, Dianne Sway câ tig nou sute de dolari pe lun i duce acas cam ase sute cincizeci. Asta-nseamn unsprezece mii pe an i- i promit c procesul sta are s te coste de cinci ori mai mult. Am s ob in permisiunea de a- i vedea dosarele de personal, am s ob in depozi ii i din partea altor angajate, am s - i caut prin conturile contabile, am s - i trimit cita ie pentru arhiv , i dac dau de cea mai mic neconcordan , am s informez Comisia pentru Oportunit i Egale de Angajare, Comitetul Na ional al Muncii i pe oricine altcineva care ar putea fi interesat de cazul sta. Am s te fac s nu mai dormi noaptea, Chester. Ai s - i dore ti de o mie de ori s nu o fi concediat pe clienta mea. Tanfill î i pierdu r bdarea i izbi cu pumnii în mas . ² Atunci spune ce dracu' vrea de la mine! Reggie nu fu deloc impresionat de aceast ie ire i, luându- i servieta, se îndrept spre u . ² Nu vrea decât s - i primeasc înapoi locul de munc . A, i n-ar strica nici o m rire de salariu, s zicem de la ase la nou pe or , dac - i po i permite. i chiar dac nu- i po i permite. i ar fi bine s o transferi la o alt sec ie, departe de supraveghetorul la libidinos. Chester, care o ascultase cu aten ie, hot rî c lucrurile nu erau chiar atât de grave. ² Clienta mea va sta în spital vreo câteva s pt mâni i cum are diverse facturi de achitat, vreau ca cecurile cu salariul s fie trimise direct la spital, Chester, prin comisionar, exact a a cum a i f cut, ca ni te neispr vi i ce sunte i, cu scrisoarea de concediere de azi-diminea . Vreau ca cecul s fie trimis în fiecare vineri. Okay? Fire te, fire te, încuviin el din cap. Asta-i bun , parc ar fi avut de ales! ² Ai la dispozi ie treizeci de zile ca s r spunzi la ac ionarea în justi ie. Dar dac te por i frumos i faci cum î i spun, anulez ac iunea fix în cea de-a treizecea zi. Î i dau cuvântul meu de onoare c a a voi face. i nu este nevoie s le spui toat povestea asta avoca ilor t i. Ce zici, batem palma? ² Batem.

Reggie deschise u a i se opri în prag: ² A, i ai putea s trimi i i tu ni te flori; i ai putea s i scrii câteva cuvinte dr gu e pe o carte de vizit . Rezerva 943. De fapt, ai putea s trimi i câte un buchet de flori proaspete în fiecare s pt mân . Okay, Chester? Mi carea pe vertical a capului interlocutorului continua f r întrerupere. Cu aceste ultime cuvinte, Reggie trânti u a i p r si victorioas birourile companiei ÅArt-Lon Fixturesµ. Mark i Ricky se a ezaser pe patul pliant i priveau int barba i chipul expresiv al doctorului Greenway aflat chiar lâng ei. Ricky purta una din pijamalele lui Mark i avea o p tur înf urat în jurul umerilor. Ca de obicei, pu tiului îi era frig i st tea acolo speriat i nesigur de aceast prim c l torie în afara patului cu care se obi nuise. S-ar fi sim it mai bine dac ar fi fost i mama acolo dar doctorul insistase s r mân singur cu cei doi b ie i. Greenway încerca de aproape dou sprezece ore s câ tige încrederea lui Ricky, care acum se lipise de fratele mai mare i a tepta cu team urmarea. Mark era deja plictisit de conversa ia care nici m car nu începuse înc . Ferestrele erau acoperite de jaluzele, camera era luminat doar de veioza aflat pe masa de lâng u a s lii de baie. ² Ei, Ricky, acum a vrea s vorbim despre plimbarea ta i a lui Mark de acum dou zile, când v-a i dus s fuma i în p dure, okay? zise Greenway, sprijinindu-se cu coatele pe genunchi. Dar cuvintele lui îl însp imântar pe Ricky: de unde tia doctorul c se duseser acolo ca s fumeze? Mark îi sim i nelini tea i se gr bi s -i opteasc : ² Este okay, Ricky. Eu am povestit tot i mami nu s-a sup rat pe noi. ² Ricky, î i aduci aminte de plimbarea asta? întreb Greenway. Copilul d du u or din cap i apoi confirm cu voce tare: ² Da, domnule. ² Atunci, ce-ar fi s -mi poveste ti tot ce- i aminte ti tu despre plimbare i despre fumat? Dar Ricky se înf ur i mai strâns în p tur i murmur

printre din ii încle ta i: ² Mi-e tare frig. ² Ricky, în camer este destul de cald, iar tu e ti îmbr cat cu pijama de lân i te-ai înf urat i-n p tur , încearc , te rog, s te gânde ti c î i este cald, okay? Copilul încerc , dar f r succes, i aceasta îl f cu pe Mark s -i înconjoare umerii cu bra ul într-un gest plin de tandre e. Efectul fu imediat vizibil. ² Hai, spune-mi! Î i aminte ti c ai fumat o igar ? ² Cred c da. Îhî. Privirea lui Mark trecea iute de la doctor la Ricky i înapoi. ² Okay. Acum spune-mi dac - i aminte ti de o ma in mare i neagr care a venit în poian ? Ricky încet brusc s mai tremure i r mase cu privirea pironit în podea. Reu i cu mare greutate s articuleze cuvântul Ådaµ, punând astfel punct oric rei conversa ii pentru urm toarele dou zeci i patru de ore. ² i ce-a f cut ma ina cea mare i neagr când ai v zut-o prima oar ? Întrebarea nu mai primi r spuns. Când doctorul amintise de igara fumat în p dure, Ricky se speriase destul de tare; acum îns imaginea ma inii aceleia era ceva absolut insuportabil. Copilul se plec mult în fa i î i l s capul pe genunchii fratelui s u mai mare; avea ochii închi i i începu s suspine din ce în ce mai tare. ² Totul e okay, Ricky. Totul e okay, repeta Mark, mângâindu-l pe p r. Trebuie s st m de vorb despre ce s-a-ntâmplat în p dure. Greenway se a ez picior peste picior i începu s - i scarpine barba; scena al c rei martor era nu-i producea nici un fel de emo ie, se a teptase la a a ceva i îi avertizase pe Mark i pe Dianne c aceast prim edin terapeutic nu va avea efect. Aceasta nu însemna c era lipsit de importan . ² Ricky, ascult -m , zise el cu o voce copil roas . Totul este okay, vreau doar s stau de vorb cu tine. Okay, Ricky? Dar pentru Ricky por ia de terapie era mai mult decât suficient pentru o singur zi. În clipa urm toare începu s se ghemuiasc sub p tur i Mark tiu imediat c degetul cel mare era i el pe aproape. Greenway îi f cu un semn lini titor din cap, apoi se ridic , îl lu cu mult grij în bra e pe Ricky i îl întinse în pat.

17 Wally Boxx opri ma ina chiar în mijlocul str zii, ignorând cu totul claxoanele i gesturile pline de semnifica ie ale colegilor de trafic, i a tept lini tit ca eful s u, Fink, i agen ii FBI s coboare iute chiar în fa a lui Federal Building. Foltrigg urc apoi, cu un aer important, cele câteva trepte de la intrare, l sându- i evident alaiul cu un pas în urm . Când ajunse în holul cel mare de la parterul cl dirii, fu recunoscut de doi reporteri care h l duiau pe-acolo, plictisi i de moarte; cei doi îl asaltar imediat cu întreb ri, dar venerabilul, foarte preocupat de numeroasele i gravele sale probleme, nu le oferi decât zâmbete i nici un comentariu. Mai departe, intrarea lui Foltrigg în birourile procurorului general al districtului sudic al Louisianei readuse brusc la via toate secretarele. Spa iul afectat procurorului general i personalului s u cuprindea mai multe birouri mici, legate între ele prin coridoare sinuoase, o vast zon liber de orice pere i sau paravane, unde se desf ura activitatea de cancelarie, precum i alte câteva camere de dimensiuni mai reduse, compartimentate în a a fel încât s asigure o oarecare lini te func ionarilor care le ocupau. Una peste alta, patruzeci i apte de procurori generali adjunc i trudeau în acest loc sub comanda direct a venerabilului Roy. Al i treizeci i opt de am râ i se chinuiau s duc la bun sfârsit toate corvezile legate de hâr og ria de zi cu zi i de inerenta munc de cercetare, având grij s nu omit nici cel mai neînsemnat detaliu, toate acestea înscriindu-se în efortul extraordinar de a proteja interesele legale ale clientului reprezentat de Roy, i numit Statele Unite ale Americii. Foltrigg ocupa, bineîn eles, biroul cel mai spa ios i cel mai ar tos, îmbr cat în piele i lemn de esen nobil . Spre deosebire de majoritatea avoca ilor care î i umpleau Åperetele personalµ cu tot felul de fotografii, pl cu e, diplome i certificate de membru al Clubului Ro-Tary, Roy acoperise trei pere i cu fotografii înr mate i cu diplomele-tip de culoare galben care atestau participarea la aproape o sut de conferin e pe teme juridice. Venerabilul deschise u a biroului doar ca s - i arunce haina pe canapeaua îmbr cat în piele de

un ro u închis i apoi se îndrept spre biblioteca principal unde era a teptat la o edin . În timpul celor cinci ore în care parcurseser distan a dintre Memphis i New Orléans, îi înnebunise pe cei de la sediu cu ase telefoane i trei faxuri. Drept pentru care, în clipa aceasta, ase asisten i st teau în jurul mesei de stejar pline de tomuri de legi i nenum rate carnete pentru însemn ri i î i a teptau nelini ti i eful. To i ase adoptaser inuta adecvat unei munci îndârjite: f r sacouri i cu mânecile c m ilor suflecate pân la coate. Foltrigg î i f cu o intrare furtunoas , dup cum îi era obiceiul, îi cuprinse pe to i într-o singur privire i se hot rî pe loc s se a eze pe un scaun chiar în mijlocul înc perii. Asisten ii primiser copii dup raportul FBI despre cele întâmplate la Memphis a a c Roy i Fink nu aveau nici o noutate de transmis, poate doar prezen a lui Gronke în ora ul din care tocmai se întorseser cei doi, dar aceast veste nu avea nici un fel de greutate pentru auditoriu. ² A adar, Bobby, cum st m în momentul de fa ? întreb venerabilul pe un ton al c rui dramatism ar fi putut s sugereze c viitorul sistemului juridic american depindea în întregime de Bobby i de rezultatul cercet rilor sale. Bobby era decanul de vârst , dac se poate spune a a, al asisten ilor, un veteran cu o activitate de treizeci i doi de ani în spate, care ura de moarte tribunalele, dar iubea la nebunie bibliotecile. Toat lumea îl c uta în momentele de criz , atunci când era neap rat nevoie de r spunsuri la întreb ri deosebit de complexe. Mai avea ase luni pân la pensie i a tepta cu ner bdare clipa în care avea s scape de Roy Foltrigg; de-a lungul vremii v zuse nenum ra i de-alde de- tia care disp reau f r s lase nici cea mai mic urm . Deocamdat îns , trebuia s r spund la întrebarea efului, a a c î i trecu de câteva ori mâna prin coama deas de p r c runt care îi împodobea capul i î i potrivi ochelarii cu ram neagr ; apoi î i începu r spunsul cu fraza lui obi nuit , aproape un tic verbal, stârnind zâmbetele celor din jur: ² Ei bine, cred c am delimitat destul de bine obiectivul. Aceast fraz simpl ar ta tuturor c , pentru Bobby, cercetarea juridic nu era decât un joc prin care gr mezile de detalii nesemnificative erau îndep rtate pe rând, pentru a

ajunge la miez, delimitând în a a fel obiectivul, încât judec torii i jura ii s în eleag cât mai repede despre ce este vorba. Dup deschiderea-tip, Bobby continu cu esen ialul: ² Avem dou posibilit i; nici una dintre ele nu este prea atr g toare, dar putem ob ine rezultate prin oricare dintre ele. Prima pe care o sugerez este s lu m leg tura cu Tribunalul pentru minori din Memphis. Conform Codului penal din Tennessee referitor la tineri putem depune o cerere la Tribunalul pentru minori prin care s invoc m o gre eal de comportament a b iatului. Din cerere trebuie s reias fie c pu tiul este delincvent, fie c are nevoie de supraveghere. Dup asta va avea loc o audiere i, în func ie de probe, tribunalul va hot rî ce se va întâmpla cu copilul. Aceea i procedur se aplic i în cazul copiilor maltrata i sau neglija i. ² Cine poat s depun cererea? întreb Foltrigg. ² P i, regulamentul este foarte larg în privin a asta, ceea ce, dup p rerea mea, este o lacun a legii. Pur i simplu scrie c cererea poate fi depus de ² citez ² Åoricare dintre p r ile interesateµ ² am încheiat citatul. ² Adic i noi? ² tiu i eu? Poate c da. Depinde de ceea ce scriem în hârtia aia. i tocmai aici este buba ² trebuie s invoc m faptul c pu tiul a f cut sau face ceva r u, c încalc legea într-un fel sau altul. i c orice fel de înc lcare a legii din partea lui, chiar i cea mai vag , reprezint , bineîn eles, o obstruc ionare a justi iei. Asta înseamn c trebuie s invoc m lucruri despre care nu suntem siguri, cum ar fi, de exemplu, faptul c pu tiul ar cunoa te locul unde este ascuns cadavrul. Este, deci, o posibilitate foarte riscant pentru c nu tim nimic sigur. ² B iatul tie unde se afl cadavrul, afirm Foltrigg pe un ton care nu admitea replic . Fink se cufund brusc în studiul unor însemn ri, pref cându-se c nu-l aude, dar ceilal i ase recep ionar din plin mesajul. Oare Foltrigg cuno tea ceva de care ei n-aveau habar? Aceast b nuial aduse brusc lini tea în înc pere. ² Ascult , Roy, ne-ai spus efectiv tot ce tii? întreb Bobby dup ce arunc o privire scurt spre ceilal i. ² Fire te, replic Foltrigg. Numai c acum vin i afirm c pu tiul tie. A a simt eu. Era tipic pentru Roy s creeze fapte, bazându-se pe

Åsim irileµ lui, pentru ca apoi s cear subalternilor s -l cread orbe te. ² Tribunalul pentru minori va trimite o cita ie mamei copilului i va ine o audiere în termen de apte zile, continu Bobby. Copilul trebuie s fie reprezentat de un avocat i am în eles c aspectul sta a i fost rezolvat. Copilul are dreptul s participe la audiere i poate s depun i m rturie dac dore te, preciz Bobby, notându- i ceva în carnetul de însemn ri. Sincer vorbind, sta este cel mai rapid mod de a-l face pe pu ti s vorbeasc . ² Bine, i dac refuz s depun m rturie? ² Asta este o întrebare foarte bun , aprecie Bobby, precum un profesor care examineaz cuno tin ele studentului s u. Totul este absolut la latitudinea judec torului. Dac reu im s -l convingem pe judec tor c b iatul tie ceva, atunci el va avea autoritatea s -i cear copilului s vorbeasc ; i dac pu tiul refuz , abia atunci va putea fi acuzat de sfidarea Cur ii. ² Bun, deci hai s zicem c a sfidat Curtea. Ce se-ntâmpl în acest caz? ² Este înc greu de spus. B iatul nu are decât unsprezece ani; este tot atât de adev rat îns c judec torul ar putea, în ultim instan , s -l închid pe copil într-o institu ie special pentru tineri, a teptând s -i treac dorin a de a sfida Curtea. ² Cu alte cuvinte, pân când se hot r te s vorbeasc . Doamne, cât de u or mergea conversa ia cu Foltrigg! ² Chiar a a. Î i atrag totu i aten ia c asta este cea mai drastic solu ie pe care o va alege un judec tor. Va trebui s facem efortul s g sim un precedent i s tii c pân-acum, de i nu am verificat înc toate cele cincizeci de state din ar , n-am g sit nimic nici pe departe asem n tor. ² Nu se va ajunge pân-aici, prezise, calm, Foltrigg. Dac depunem o cerere ca parte interesat i reu im s -i trimitem maic -sii cita ia, i s îi aducem pe pu ti i pe avocat la tribunal, atunci eu zic c beleaua aia mic are s fie atât de speriat încât are s ne spun absolut tot ce tie. Tu ce p rere ai, Thomas? ² Da, cred c are s mearg . Da' ce ne facem dac nu ne iese figura? Care este cealalt posibilitate? ² Riscul exist , dar este destul de mic, explic Bobby. În momentul sta, toate procedurile Tribunalului pentru minori

sunt închise i putem avea surpriza ca cererea noastr s fie pus la p strare un timp. Dac este respins de la început pentru un motiv oarecare, nimeni nu va ti nimic. Dac îns ajungem la audiere i A: pu tiul vorbe te, dar nu tie nimic; sau B: judec torul refuz s -l fac s vorbeasc , atunci noi n-am pierdut nimic. i, în sfâr it, C: dac pu tiul vorbe te de fric sau sub amenin area c altfel sfideaz Curtea, atunci avem ce-am vrut. Dar asta numai i numai presupunând c b iatul tie ceva despre Boyette. ² tie, î i spun eu c tie, afirm Foltrigg f r nici un dubiu. ² Dac procedurile ar fi publice, atunci planul sta n-ar mai fi chiar atât de atr g tor. În caz c pierdem, vom face o figur absolut jalnic i lumea va r mâne cu impresia c suntem slabi i dispera i. Dup p rerea mea, a a ceva ar putea s ne afecteze serios ansele de a câ tiga un proces aici, în New Orléans, dac rat m varianta asta i presa public rezultatul. În clipa aceasta, u a se deschise i în bibliotec î i f cu apari ia Wally Boxx pe al c rui chip se amestecau bucuria de a fi reu it s parcheze în sfâr it dubi a i iritarea c ceilal i începuser discu ia f r el. Dup ce arunc o privire rapid prin înc pere, se a ez hot rât lâng Foltrigg. ² Dar e ti sigur c afacerea asta poate fi lucrat cu u ile închise? continu venerabilul seria întreb rilor. ² A a zice legea. Nu tiu cum este ea aplicat la Memphis, dar confiden ialitatea este specificat cu claritate, împreun cu pedepsele prev zute pentru divulgarea ac iunii. ² Înseamn c avem nevoie de sfatul cuiva din zon ; m gândeam la unul dintre subalternii lui Ord, i se adres Foltrigg lui Fink ca i cum, gata, hot rârea fusese deja luat , apoi se întoarse spre ceilal i: îmi place, îmi place foarte mult tot ce aud. Sunt sigur c în clipa asta, pu tiul i avocata aia a lui studiaz situa ia, iar ac iunea noastr va fi un adev rat du rece. Au s - i dea seama c nu glumim de loc i c îi a teapt tribunalul. Avocatei îi vom spune f r ocoli uri c nu ne vom l sa pân când pu tiul nu va spune adev rul. Da, da, îmi place foarte mult varianta asta, mai ales c riscul este foarte redus. Afacerea se va desf ura la trei sute de mile distan de locul sta împânzit de idio i cu camere de luat vederi. Dac d m gre , nu este nici o nenorocire pentru c nimeni nu va ti. Îmi place foarte mult ideea de a nu avea nici m car miros de reporter prin preajm , î i încheie Roy tirada,

r mânând apoi adâncit în gânduri, asemenea unui mare al pe câmpul de lupt . To i cei de fa , cu excep ia lui Boxx i Fink, se amuzau la culme; nimeni nu-l mai auzise pân acum pe reverend s preg teasc o ac iune care s nu includ presa. Foltrigg îns st tea în mijlocul bibliotecii, ne tiutor de efectul vorbelor sale asupra publicului, i continua s clatine din cap, mu cându- i buzele: da, da, asta era cea mai bun variant , rezultatul va fi, cu siguran , foarte bun. Bobby î i drese glasul i zise: ² Mai exist i o alt posibilitate pe care trebuie s-o men ionez, de i m rturisesc c nu-mi place deloc. Dac pretinzi c pu tiul tie... ² Bineîn eles c tie. ² Mul umesc. Presupunând, deci, c tie i c a m rturisit totul avocatei, atunci exist posibilitatea unei inculp ri federale împotriva ei pentru obstruc ionarea justi iei. Evident, nu e nevoie s - i spun eu ce-nseamn s ataci confiden ialitatea rela iei client-avocat; practic, a a ceva este imposibil. Bineîn eles c inculparea ar avea rolul s-o sperie pu in pe avocat i s-o determine s cad oarecum la învoial . Dar, a a cum am spus, este o variant pe muchie de cu it. Foltrigg se gândi o clip la cele spuse de Bobby, dar de fapt mintea lui continua s rumege primul plan. ² Va fi foarte greu s ob inem o condamnare, interveni Fink. ² A a este, fu de acord Bobby. Dar nu condamnarea ar fi scopul nostru. Este adev rat c ea ar fi condamnat aici, departe de cas , i asta ar intimida-o foarte mult. Dar presa s-ar dezl n ui împotriva noastr , pentru c a a ceva nu s-ar putea face cu u ile închise. Evident c ea ar fi nevoit s - i angajeze un avocat i toat t r enia s-ar putea întinde pe luni i luni de zile. Am mai putea încerca s ob inem o inculpare pe care s nu o punem îns în aplicare; o anun m pe avocat c avem hârtia i încerc m s facem cu ea un târg în schimbul ac ion rii în justi ie. Dar asta-i doar a a, o p rere. ² Îmi place, declar Foltrigg f r s surprind pe nimeni; toat lumea tia c astea erau schemele care-i pl ceau în mod deosebit venerabilului. Unde mai pui c putem s anul m inculparea oricând dorim. A, da! Venise i momentul ÅThe Roy Foltrigg Specialµ: faci rost de inculpare, convoci o conferin de pres , dai cu

acuzatul de to i pere ii, îl amenin i pân când cazi la învoial , pentru ca în cele din urm s anulezi inculparea dup un an de zile. Foltrigg servise meniul acesta de sute de ori în cei apte ani de când era în func ie; este adev rat c avusese de câteva ori ocazia s guste i el din ceea ce le oferea adversarilor în cele câteva cazuri în care acuzatul sau avocatul acestuia refuzaser târgul, insistând ca procesul s aib loc. Când se întâmpla a a ceva, Foltrigg era întotdeauna ocupat cu alte cazuri mult mai grele, drept pentru care dosarul c dea în capul unuia dintre asisten ii mai tineri, iar acesta se alegea în mod invariabil cu uturi în fund. Vina apar inea, bineîn eles, în totalitate asisten ilor; ba înc Foltrigg mersese pân acolo încât îl i concediase pe unul dintre ei pentru c avusese proasta inspira ie s piard un proces cu care se pricopsiser în urma unui ÅRoy Foltrigg Specialµ. ² Bun, sta este planul B, pe care deocamdat îl l s m deoparte, zise venerabilul, inându- i firea. Mâine diminea la prima or , punem în aplicare planul A, adic depunem o cerere la Tribunalul pentru minori. Spune i-mi, cât dureaz ca s preg ti i hârtia? ² O or , îi r spunse Tank Mozingo, un asistent m t h los care avea numele pompos de Thurston Alomar Mozingo, dar toat lumea îi spunea Tank. Cererea este pe formular-tip i nu avem decât s umplem spa iile goale. ² Atunci f -o, comand Roy i se întoarse spre Fink. Thomas, ocup -te tu de povestea asta. D -i un telefon lui Ord i roag -l s ne ajute. Du-te înapoi la Memphis chiar ast -sear , ia avionul. Vreau ca cererea asta s fie depus mâine diminea la prima or , dup ce stai de vorb cu judec torul. Spune-i c este foarte urgent. Hârtiile de pe mas începur s fo neasc i grupul de cercet tori se preg ti de plecare; activitatea lor luase sfâr it. În schimb, Fink i Boxx nu mai conteneau scriind: Foltrigg î i turuia instruc iunile asemenea Regelui Solomon când le dicta scribilor. ² Cere-i judec torului s gr beasc cât mai mult audierea. Explic -i cât presiune apas asupra noastr . Cere-i confiden ialitate absolut , insist asupra aspectului sta. Dac este nevoie de mine, telefoneaz -mi. ² Ascult , Roy, ar mai fi ceva, interveni Bobby în timp ce î i

încheia nasturii de la man et . ² Ce anume? ² Noi facem un joc foarte dur cu copilul sta. Ar fi bine s nu uit m totu i de pericolul care îl pa te. Muldanno este disperat, iar ziari tii mi un peste tot. O scurgere de informa ii ar putea fi de-ajuns ca Mafia s -l reduc definitiv la t cere. Riscul este foarte mare. ² tiu, Bobby, r spunse Roy cu un zâmbet încrez tor pe buze. Muldanno i-a i trimis, de altfel, b ie ii la Memphis. FBI-ul este pe urmele lor i ale pu tiului. Da' eu unul nu cred c Muldanno este chiar atât de tâmpit încât s încerce ceva. Cu toate astea, ne-am hot rât s nu risc m, preciz el, apoi se ridic i privi în jur zâmbind. A i lucrat bine, oameni buni. Sunt foarte mul umit. Ceilal i se ridicar , morm ind câte un mul umesc gr bit i p r sir înc perea. Într-o camer de la etajul al patrulea al hotelului ÅRadissonµ, aflat în centrul Memphis-ului, la dou str zi distan de Sterick Building i la cinci de spitalul ÅSt. Peter'sµ, Paul Gronke juca o partid monoton i plictisitoare de gin-rummy cu Mack Bono, o goril de-a lui Muldanno sosit din New Orléans. Pe podea, sub mas , z cea uitat o bucat de hârtie mâzg lit de sus pân jos cu punctajele celor doi juc tori. Miza era de un dolar, dar de fapt nim nui nu îi p sa de chestia asta. Pantofii lui Gronke ajunseser pe pat, iar c ma a îi era complet descheiat . Camera era înecat în fum de igar . Deocamdat , cei doi beau ap la sticl pentru c ceasul nu ar ta înc ora cinci; abia atunci intra în func iune serviciul de camer . Gronke î i verific ceasul, apoi se apropie de fereastr i privi cl dirile de pe Union Avenue. Pe urm juc o nou carte. Gronke era prieten din copil rie cu Muldanno i unul dintre partenerii s i cei mai demni de încredere. Era proprietarul câtorva baruri i al unui magazin de tricouri pentru turi ti în Quarter. Rupsese i ceva picioare la via a lui i-l ajutase i pe bunul lui prieten i s - i asigure por ia. Gronke habar n-avea unde era înmormântat Boyd Boyette i nici n-avea de gând s întrebe, de i, dac ar fi insistat, prietenul lui i-ar fi spus, în cele din urm , totul. Erau într-adev r prieteni foarte

buni. Gronke venise la Memphis pentru c îl chemase i . i se s turase ca de mere p dure e s stea într-o camer de hotel, descul , jucând c r i, bând ap i mâncând sandvi uri, fumând în draci i a teptând urm toarea mi care a unui pu ti de unsprezece ani. Dincolo de pat, o u deschis d dea în camera de al turi, identic mobilat i tot atât de plin de fum ca i cea în care î i pierdeau vremea cei doi. Jack Nance privea prin fereastr aglomera ia str zii. Pe masa de lâng fereastr erau preg tite un aparat de radio i un telefon; Cal Sisson trebuia s sune din clip în clip ca s transmit ultimele nout i despre Mark Sway. O serviet deschis se odihnea pe unul din cele dou paturi din camer i Nance î i petrecuse cea mai mare parte a dup -amiezii jucându-se cu dispozitivele de ascultare pe care urma s le foloseasc din plin. Î i f cuse planul s pun unul din aceste dispozitive în rezerva 943 de la spital. Biroul avocatei era lipsit de orice sistem de securitate ² tipic pentru cei din bran a asta ² i nu-i va fi deloc greu s plaseze i acolo una din juc riile lui. Cal Sisson vizitase între timp biroul doctorului i spunea c situa ia este identic : o secretar -recep ioner la un birou, câteva canapele i scaune pentru pacien ii care î i a teptau rândul s intre în cabinet, alte dou birouri posomorâte pe acela i hol i nici un sistem de securitate. Clownul sta care- i zicea i i care era clientul lor fusese de acord cu interceptarea telefoanelor doctorului i avocatei i mai voia i copii dup dosare. Pân-aici totul era u or; mai greu avea s fie cu recep ionarea mesajelor i Nance se str duia s rezolve aceast problem . Acesta din urm nu vedea în toat afacerea decât o simpl munc de supraveghere, atât i nimic mai mult. Clientul pl tea s n tos i cu bani-ghea a a c dac el cerea ca pu tiul s fie urm rit, asta avea s se întâmple. i dac le mai cerea în plus s trag pu in cu urechea, totul se putea aranja, cu condi ia s scoat banul. Este adev rat îns c Nance citise ziarele, ascultase oaptele din camera al turat i tia c era vorba de mult mai mult decât de o simpl supraveghere. Doar nimeni nu vorbe te despre oase rupte când joac o partid de gin-rummy. Tipii de al turi nu glumeau deloc, ba Gronke

spusese c ceruse înt riri de la New Orléans. Cal Sisson era oricum gata s lase totul balt ; tocmai sc pase de o eliberare supravegheat i o nou condamnare l-ar fi trimis înapoi la r coare pentru foarte mul i ani; iar o condamnare pentru complicitate la crim l-ar fi trimis pe via în spatele gratiilor. Dar Nance reu ise s -l conving s mai reziste înc o zi, o singur zi. Lini tea din camer fu spart de ârâitul strident al telefonului; era chiar Sisson care anun c avocata tocmai sosise la spital i c acum era în camera 943 împreun cu Mark Sway i cu mama acestuia. Dup ce termin convorbirea, Nance intr în camera de al turi. ² Cine a fost? întreb Gronke, f r s scoat igara din gur . ² Cal. Pu tiul este tot la spital, cu maic -sa i avocata. ² i doctorul unde este? ² Doctorul a plecat de acolo acum o or , r spunse Nance, îndreptându-se spre bufet ca s î i ia un pahar cu ap . ² Federalii au dat vreun semn de via ? mârâi Gronke. ² Da. Doi de-ai lor tot dau târcoale pe lâng spital. Cred c fac i ei acela i lucru ca noi. Cei de la spital au pus doi paznici la u a pu tiului, iar un al treilea st i el pe-aproape. ² Ce zici, b iatul le-o fi povestit ceva despre întâlnirea pe care a avut-o cu mine azi-diminea ? îl întreb Gronke pentru a suta oar . ² De spus, a spus sigur cuiva. Pentru c altfel nu v d de ce ar fi trebuit s -i pun paznici la u . ² Ai dreptate, da' totu i paznicii nu sunt acela i lucru cu federalii, nu? Nu crezi c dac le-ar fi povestit federalilor atunci pe ei ar fi trebuit s -i vedem acolo? ² Ba da, r spunse Nance plictisit. Reluaser conversa ia asta de nenum rate ori de-a lungul zilei i tot nu g siser ni te r spunsuri satisf c toare la întreb ri. Cui îi mai povestise pu tiul? De ce ap ruser a a, deodat , paznicii ia la u ? i tot a a. Dar Gronke pur i simplu nu se mai s tura s revin iar si iar asupra acelora i întreb ri. În ciuda arogan ei i a aspectului de derbedeu, era un om r bd tor. Dup p rerea lui Nance, aceasta este o cerin a meseriei: întotdeauna asasinii pl ti i trebuie s aib sânge rece i mult , mult r bdare.

18 Plecar de la spital cu ma ina lui Reggie, o Mazda RX-7 cu scaunele îmbr cate în piele, i cu podeaua tare murdar . Ma ina nu era nou , dar era haioas ; Reggie manevra schimb torul de viteze ca un pilot de curse i îl avertiz pe Mark c îi place la nebunie viteza, dar b iatul nu avu nimic de obiectat. Ba era chiar încântat de aceast prim plimbare pe care o f cea cu o ma in -sport. Mazda se strecur u or prin aglomera ia de pe bulevard i, p r sind centrul ora ului, se îndrept spre est. Înserarea se l sa încet peste Memphis; radioul era deschis, dar semnalul era atât de slab încât abia se auzea. Ricky era treaz când plecaser de la spital; se uita la desenele animate de la televizor i nu spunea mai nimic. Pe mas z cea p r sit o tav cu mâncarea trist oferit de spital, de care nu se atinseser nici Ricky, nici Dianne. Mark nu inea minte s-o fi v zut pe maic -sa b gând ceva în gur în ultimele trei zile, i îi era mil de ea când o vedea stând nemi cat pe marginea patului, cu privirea lipit de Ricky i îngrijorat de moarte. Cu toate acestea, reu ise s zâmbeasc atunci când Reggie îi adusese vestea cea bun despre serviciu i despre noul salariu; pe urm îns îi d dur din nou lacrimile. Îns Mark se s turase de atâta plâns, de mâncarea rece, de întuneric, de camera mult prea mic de la spital i se sim ea vinovat c îi p r sea pe ceilal i acolo. Sentimentul de vinov ie era totu i atenuat de pl cerea de a se afla în ma ina asta sport care, spera el din tot sufletul, se îndrepta spre un loc unde îl a tepta o farfurie de mâncare fierbinte, cu mult sos i pâine proasp t . Dup cum î i amintea el, Clint spusese ceva despre ni te ravioli i lasagna cu spanac, iar imaginea acestor mânc ruri suculente îi r m sese, nici el nu tia de ce, înfipt în creier. Ce bine ar fi dac ar mai g si i niscaiva pr jiturele al turi! N-ar fi vrut ca Mama Love s -l serveasc , cine tie, cu jeleu i gogo i pentru c ar fi fost nevoit s i le trânteasc în cap. În timp ce prin mintea lui Mark se perindau toate aceste lucruri atât de interesante, Reggie se gândea c erau urm ri i

i ochii ei alergau de la drum la oglinda retrovizoare i înapoi. Conducea ma ina cât putea de repede, f când slalom printre colegii de trafic, lucru care pe Mark îl distra la culme. ² Tu crezi c mami i cu Ricky sunt în siguran ? întreb pu tiul, urm rind fascinat ma inile din fa a lor. ² Sigur c da. N-ai de ce s fii îngrijorat, mai ales c cei de la spital au promis c vor ine paznicii lâng camera lui. În realitate, Reggie vorbise cu George Ord, noul ei prieten, c ruia îi explicase îngrijorarea ei în leg tur cu securitatea familiei Sway, f r s men ioneze, îns , vreo amenin are real . Îi spusese procurorului Ord doar c familia în cauz atr gea prea mult aten ie, cu toate c nu- i dorea deloc acest lucru; prea multe zvonuri i bârfe, majoritatea fiind iscate de o pres încercat de un puternic sentiment de frustrare. Ord îl c ut , la rândul s u, pe McThune i dup ce puser la punct câteva detalii, îi telefon lui Reggie, spunându-i c FBI-ul va sta pe-aproape; interlocutoarea sa fu deosebit de mul umit . Noua situa ie îi amuza la culme pe procuror i pe McThune deoarece FBI-ul avea deja oamenii lui la spital, iar acum mai primiser i o invita ie oficial . În intersec ia urm toare, Reggie f cu brusc la dreapta în scrâ netul ascu it al ro ilor. Mark începu s chicoteasc încântat i Reggie se v zu nevoit s -i in isonul, de i stomacul i se strânsese ghem. Treceau acum pe o strad frumoas , cu case vechi umbrite de stejari uria i. ² sta-i cartierul în care locuiesc eu, zise avocata i Mark se gândi c era, f r îndoial , mult mai frumos decât cel în care st tea el. Apoi ma ina intr pe o strad i mai îngust decât prima, unde i casele erau mai mici, dar la fel de frumoase, cu etaj, gazon i gard viu. ² De ce î i duci clien ii acas ? întreb copilul. ² N-a putea s - i spun de ce. Majoritatea clien ilor mei au ni te condi ii îngrozitoare acas . B nuiesc c mi-e mil de ei, pentru c eu m ata ez de clien ii mei. ² Asta înseamn c i de mine i-e mil ? ² Pu in. Da' tii c tu ai noroc, Mark, foarte mult noroc. Tu ai o mam care este o femeie tare bun i care te iube te foarte mult. ² Da, cred c ai dreptate. Cât e ceasul? ² Aproape ase. Dar de ce întrebi? Mark se gândi o clip i num r orele scurse de la

întâmplarea la care fusese martor. ² M gândeam c au trecut patruzeci i nou de ore de când Jerome Clifford s-a împu cat acolo, în p dure. i c ce bine am fi f cut dac plecam de-acolo de cum i-am v zut ma ina. ² i de ce n-a i f cut-o? ² Nu tiu. Atunci când am în eles ce se petrece am sim it pur i simplu nevoia s fac ceva. N-am putut s fug. Omul la urma s moar i eu nu puteam s m prefac c nu-n eleg. Ceva mai puternic decât mine m tot împingea spre ma ina aia. Ricky plângea i m implora s m opresc, da' eu pur i simplu nu puteam s fac a a ceva. Numai eu sunt vinovat de tot ce a fost. ² Poate c da, dar acum nu mai po i schimba nimic, Mark, zise Reggie i arunc o privire rapid în oglinda retrovizoare: nimic suspect. ² Crezi c pân la urm o s fim okay? Vreau s spun eu, Ricky i cu mami? Când toate astea au s se termine, o s fim la fel ca înainte? Ma ina intrase acum pe o alee îngust m rginit de un gard viu de care, se vedea de la o po t , c nu se mai îngrijise nimeni de mult vreme. ² Ricky are s se fac bine, ai s vezi. Are s mai treac ceva timp pân atunci, dar pân la urm o s se fac bine. Copiii sunt foarte rezisten i, Mark; m conving de lucrul sta în fiecare zi. ² i eu? ² Totul se va aranja, Mark, ai s vezi! Numai s ai încredere în mine. Ma ina se opri în fa a unei case mari, cu etaj i verand . Ferestrele erau împodobite cu flori i plante verzi, iar unul din capetele verandei era umbrit de ieder . ² Asta e casa ta? întreb b iatul, aproape nevenindu-i s - i cread ochilor. ² P rin ii mei au cump rat-o acum cincizeci i trei de ani, cu un an înainte s vin eu pe lume. Aici am copil rit. Tata a murit când eu aveam cincisprezece ani, dar Mama Love, Dumnezeu s-o binecuvânteze, este înc aici. ² i tu îi spui Mama Love? ² Toat lumea îi spune a a. Are aproape optzeci de ani i se ine mai bine decât mine. Vezi cele trei ferestre de deasupra garajului? Acolo locuiesc eu.

i casa i garajul ar fi avut mare nevoie de un zugr vit proasp t. Ambele cl diri erau vechi i foarte frumoase, dar buruienile n p diser straturile de flori, iar printre cr p turile asfaltului aleii r s rise iarba. Intrar în cas printr-o u lateral ; aroma care se insinua dinspre buc t rie îl înv lui pe nea teptate, f cându-l pe Mark s - i dea brusc seama cât îi era de foame. O femeie scund , cu ochi negri i p rul alb strâns într-o coad de cal, le ie i în întâmpinare i o îmbr i a pe Reggie. ² Mama Love, el este Mark Sway, zise Reggie, ar tând spre Mark care era la fel de înalt ca Mama Love. B trâna îl îmbr i a u or i îl s rut pe obraz, dar b iatul, ne tiind cum s se poarte cu o femeie de optzeci de ani, nu reu i s schi eze nici un gest de r spuns. ² Îmi pare bine s te cunosc, Mark, îi zise b trâna, privindu-l deschis, drept în ochi. Avea o voce puternic , foarte asem n toare cu cea a lui Reggie. Uite, a az -te aici i eu am s - i aduc ceva de b ut, continu ea, luându-l de bra i conducându-l la masa din buc t rie. Mark î i întoarse privirea spre Reggie i aceasta îi zâmbi, vrând parc s -i spun : ÅF întocmai cum zice pentru c nu ai de alesµ, apoi se întoarse s - i pun umbrela în cuierul de lâng u ; servieta îi r m sese acolo, pe podea. Era o buc t rie mic , plin cu dul pioare i rafturi în irate pe trei pere i. O mas de lemn i patru scaune st teau chiar în mijlocul înc perii. Oale i crati e str lucind de cur enie erau atârnate de o grind a tavanului. Pe aragaz fierbea ceva. În buc t rie era cald i pl cut i i se f cea foame de cum îi treceai pragul. Mark se a ez pe cel mai apropiat scaun i o urm ri cu privirea pe Mama Love care alerga de colo-colo, luând un pahar dintr-un bufet, deschizând frigiderul, umplând paharul cu cuburi de ghea i turnând în cele din urm ceai din ibric. Reggie î i aruncase, cu o mi care plin de naturale e, pantofii din picioare i acum amesteca ceva într-o oal ce bolborosea pe aragaz, neuitând ca, în acela i timp, s - i continue conversa ia cu Mama Love despre întâmpl rile de peste zi. O pisic r s rit de nic ieri se opri lâng scaunul lui Mark, privindu-l pe b iat cu ochii ei enigmatici. ² Ea este Axle, f cu Mama Love prezent rile în timp ce servea ceaiul. Are aptesprezece ani i este foarte blând .

Lui Mark nu-i pl ceau îns pisicile, de aceea î i v zu în lini te de ceaiul cu ghea . ² Ce mai face fr iorul t u? îl întreb apoi Mama Love. ² Mult mai bine, r spunse el, întrebându-se la rândul s u cât de mult îi povestise Reggie b trânei despre cazul lor; dar amintindu- i de Clint, î i d du seama c Mama Love nu putea ti mai mult decât secretarul i se lini ti. Apoi, în elegând c femeia a tepta un r spuns mai lung din partea lui, continu : Ast zi a început s vorbeasc . ² Bine, dar asta-i minunat! exclam ea, b tându-l u urel cu palma pe um r. Între timp, Reggie î i turn i ea ceai dintr-un alt ibric i se apuc s -l prelucreze cu l mâie i înlocuitor de zah r. Apoi se a ez lâng Mark i Axle îi s ri în poal . Reggie, pe chipul c reia se citea oboseala, începu s soarb din paharul cu ceai, mângâind în acela i timp pisica i sco ându- i bijuteriile una câte una. ² i-e foame? întreb Mama Love care se vânzolea prin buc t rie, deschizând aici cuptorul i amestecând în crati , închizând colo un sertar, nestând o clip locului. ² Da, doamn . ² Vai, ce pl cut este s vezi un tân r domn atât de manierat, zise ea, oprindu-se o secund , doar atât cât s -i ofere lui Mark un zâmbet plin de bun tate. Cei mai mul i dintre copiii pe care îi aduce Reggie habar n-au s se poarte. N-am mai auzit un Åda, doamn µ în casa asta de ani de zile, declar b trâna, dup care se întoarse la treburile ei. ² De trei zile încoace, Mark a mâncat numai mâncare de spital, Mama Love, i acum ar vrea tare mult s tie ce g te ti. ² A, este o surpriz , zise b trâna, deschizând cuptorul din care se r spândi o arom grozav de carne, brânz i ro ii. Dar cred c are s - i plac , Mark. El era absolut convins de asta. Reggie îi f cu cu ochiul, complice, apoi se ocup mai departe de bijuteriile ei: gr m joara str lucitoare din fa a ei cuprindea acum o jum tate de duzin de br ri, dou inele, un colier, un ceas i doi cercei micu i, cu diamant. Axle o privea fascinat . Deodat , Mama Love începu s manevreze cu sârg un cu it de buc t rie impresionant pe un toc tor de lemn, apoi se r suci pe c lcâie i a ez pe mas un co plin cu felii de pâine fierbinte uns cu unt.

² Întotdeauna, miercurea, coc pâine, explic Mama Love, b tându-l din nou cu blânde e pe um r. F r s mai a tepte vreo invita ie, Mark înha bucata cea mai mare i lu o îmbuc tur : era moale, c ldu i complet diferit de toate felurile de pâine pe care le mâncase el pân acum. Untul frecat cu usturoi se topea imediat în gur . ² Mama Love are sânge italian în vine, îi povesti Reggie. P rin ii ei s-au n scut în Italia i au emigrat încoace în 1902. A a c eu sunt pe jum tate italianc . ² Cine a fost domnul Love? întreb Mark, mestecând de zor i tergându- i din când în când buzele i degetele de gr sime. ² Un b iat din Memphis cu care mama s-a m ritat când avea doar aisprezece ani... ² Ba aveam aptesprezece, o corect Mama Love, ocupat acum cu aranjarea mesei. Cum Reggie i bijuteriile ei st teau în drum, b trâna m tur totul din cale cu un singur gest; Axle primi un ghiont care o trimise direct pe podea. ² Când mânc m, Mama Love? întreb Reggie. ² Într-un minut. ² Atunci m duc imediat s m schimb, spuse ea, ridicându-se de la mas . Axle se refugie lâng Mark i începu s - i frece capul de piciorul b iatului. ² Îmi pare tare r u de fr iorul t u, zise Mama Love dup ce arunc o privire rapid spre u pentru a se convinge c Reggie ie ise din înc pere. Înainte s r spund , Mark înghi i ce avea în gur , tergându-se apoi la gur cu ervetul de bumbac. ² Are s se fac bine; pentru c avem doctori foarte buni. ² i mai ave i i cel mai bun avocat din lume, declar b trâna cu mult convingere în voce, f r s zâmbeasc , a teptând confirmarea. ² Cu siguran , înt ri Mark. Mama Love d du aprobator din cap i se îndrept spre chiuvet . ² Da' ce anume a i v zut voi, copii, acolo? întreb ea, curioas . B iatul lu o înghi itur din paharul cu ceai, fixându- i privirea pe coada de p r c runt. Dac n-avea grij , era foarte posibil s urmeze o noapte lung , i plin de întreb ri. ² Reggie mi-a zis s nu vorbesc despre asta, r spunse el i mu c dintr-o nou felie de pâine.

² A, p i a a zice ea întotdeauna, dar mie po i s -mi spui. To i copiii ei fac asta. Numai c în ultimele patruzeci i nou de ore, Mark înv ase foarte multe despre ce înseamn un interogatoriu, întotdeauna trebuie s ai grij s -l ii pe cel lalt la locul lui, iar atunci când întreb rile devin prea insistente, d drumul la propriile tale întreb ri. ² Cât de des aduce Reggie copii acas ? B trâna trase oala de pe foc i se gândi o clip . ² Cam de dou ori pe lun . Îi aduce aici când vrea s le dea ceva bun de mâncare, i uneori r mân i peste noapte. O feti a stat la un moment dat o lun întreag . Doamne, era atât de nefericit ! O chema Andreea i tribunalul o separase de p rin ii ei care f ceau parte dintr-o sect satanic , din ia care sacrific animale i alte nenorociri de felul sta. Era o feti a a de trist ! A stat în fosta camer a lui Reggie i a plâns îngrozitor când a trebuit s plece. Mi-a rupt inima. Atunci i-am spus fiic -mii: ÅGata cu copiii!µ. Da' Reggie face numai ce vrea ea. tii c -i place foarte mult de tine. ² i ce s-a-ntâmplat cu Andreea? ² P rin ii au luat-o înapoi i de-atunci m rog în fiecare zi pentru ea. Tu mergi la biseric ? ² Câteodat . ² E ti un bun catolic? ² Nu. ti i, nu prea tiu bine ce fel de biseric este cea la care mergem noi, da' nu este catolic . Cred c este baptist . Mergem acolo din când în când. Mama Love îl asculta preocupat , teribil de deconcertat de ignoran a pu tiului în aceast chestiune. ² Poate c ar trebui s te iau cu mine la biserica la care merg eu, Sfântul Luca. Este foarte frumoas . De fapt, catolicii tiu s construiasc biserici foarte frumoase. Mark d du aprobator din cap, f r s r spund . De altfel, nici nu mai era nevoie s se gândeasc la un r spuns pentru c Mama Love uitase deja de biserici i se întorsese lâng aragaz, deschizând cuptorul i studiind crati a din untru cu aceea i concentrare cu care doctorul Greenway î i studia pacien ii. Morm ia ceva neîn eles, evident încântat de ceea ce vedea. ² Mark, du-te i spal -te pe mâini. Baia este acolo, pe hol. În ziua de ast zi, copiii nu se mai spal pe mâini a a cum

trebuie. Hai-hai, du-te! Ascult tor, Mark î i îndes în gur ultima buc ic de pâine cu unt i porni spre baie condus de Axle. Când se întoarse în buc t rie, Reggie se a ezase din nou la mas i examina coresponden a. Co ule ul era plin ochi cu pâine proasp t . Mama Love scoase din cuptor o tav mare, acoperit cu folie de aluminiu. ² Lasagna, îi spuse Reggie b iatului. Mama Love trecu atunci la cea de-a doua etap a ac iunii: cu ajutorul unui cu it împ r i con inutul t vii în patru p r i egale, apoi, cu o lingur imens , lu buc i uria e pe care le a ez pe farfurii, neuitând în tot acest timp s povesteasc scurta istorie a respectivului fel de mâncare. Aburul parfumat se r spândi în toat buc t ria. ² Re eta asta este folosit de sute de ani în familia mea, începu ea, ca i cum Mark ar fi murit de ner bdare s afle istoria lasagnei, or el nu dorea decât s - i primeasc mai repede farfuria. Este de dincolo, din ara mea de ba tin . Vreau s - i spun c o g team deja pentru tat l meu pe când n-aveam decât zece ani. (în acest punct al povestirii, Reggie nu se putu ab ine i-i f cu u or cu ochiul lui Mark.) Vezi, are patru straturi i fiecare dintre ele este umplut cu alt fel de brânz , încheie Mama Love. Buc ile erau perfect p trate i extraordinar de apetisante; cele patru feluri de brânz se topiser i îmbibaser pastele, transformând totul într-o mas onctuoas i îmbietoare. Soneria strident a telefonului sparse lini tea i Reggie se ridic s r spund . ² M nânc , Mark, dac vrei, îl îndemn Mama Love, punându-i în fa cu un gest suveran farfuria cu lasagna. E-n stare s vorbeasc la telefon o ve nicie, ad ug ea, ar tând spre Reggie care vorbea foarte încet, cu inten ia clar de a nu fi auzit de cei doi. Mark nu se l s invitat a doua oar : folosindu-se de furculi , decupa o îmbuc tur uria din con inutul farfuriei, sufl u or doar atât cât s domoleasc aburul, i o ridic , atent, la gur . Apoi mestec încet, savurând încântat amestecul minunat de sos de carne, brânzeturi i cine tie ce alte ingrediente. Pân i spanacul era pur i simplu divin. Mama Love îl observa intens, a teptând verdictul. Î i turnase un al doilea pahar cu vin i acum r m sese cu

paharul în aer, a teptând reac ia la re eta secret a str bunicii. ² E grozav , declar pu tiul, preg tindu-se de a doua îmbuc tur . Pur i simplu grozav . Singura lui experien anterioar legat de lasagna avusese loc cu un an în urm , când maic -sa le d duse la cin o tav de plastic scoas din cuptorul cu microunde. Ceva semipreparat i congelat i tot ce- i mai amintea de atunci era un gust de cauciuc i nimic mai mult. ² A adar, î i place, zise Mama Love, luând o înghi itur din paharul cu vin. Mark avea gura plin i-i era imposibil s vorbeasc , a a c se mul umi s dea din cap. Lini tit în sfâr it, b trâna î i permise s ciuguleasc i ea pu in din farfuria pe care o avea în fa . Reggie termin de vorbit la telefon i se întoarse în buc t rie. ² Trebuie s dau o fug pân în ora . Ross Scott a furat iar dintr-un magazin i l-a prins poli ia. Acum e la închisoare i plânge dup maic -sa, iar ea nu-i de g sit. ² i cât timp ai s stai în ora ? întreb Mark, uitând o clip de mâncare. ² Vreo dou ore. Pân când m -ntorc, tu î i vezi de mâncare i de vizit . Mergem mai târziu la spital, spuse Reggie, b tându-l u or cu palma pe um r, i în secunda urm toare disp ru pe u . ² Da' ce Dumnezeu a i v zut voi, copii, acolo, în p dure? întreb Mama Love dup ce auzi ma ina pornind. Mark mestec îndelung, apoi b u pe îndelete din paharul cu ceai înainte s r spund . ² Nimic. Cum a i f cut chestia asta? E nemaipomenit . ² A, p i este o re et foarte veche, începu Mama Love interminabila poveste a pastelor cu sos de carne i patru feluri de brânz , ajutându-se din când în când de câte un strop de vin. Mark nu auzi nici un cuvânt. B trâna începu s cure e masa i s pun vasele murdare în ma ina de sp lat, în timp ce Mark î i termina sucul de piersici i înghe ata. B iatul îi mul umi înc o dat , repetând pentru a mia oar cât de delicios a fost totul, apoi se ridic i

constat c -l doare stomacul. St tuse la mas o or încheiat . i când te gânde ti c acas masa de sear dura cel mult zece minute. Dianne era prea obosit ca s g teasc , a a c de cele mai multe ori se mul umeau cu semipreparate înc lzite repede în cuptorul cu microunde i mâncate în fa a televizorului. Mama Love admir încântat castronul gol i lustruit, apoi îl trimise pe b iat în salon i continu s pun în ordine buc t ria. Mark începu s examineze înc perea. Televizorul color f r telecomand era a ezat într-un col ; deasupra canapelei era atârnat un tablou mare de familie. Era o fotografie veche i tears de-a familiei Love, fixat într-o ram de lemn ondulat. Domnul i doamna Love edeau pe o canapea, având de-o parte i de alta doi b ie i epeni i stânjeni i de c m ile scrobite i cravatele incomode. Mama Love avea p rul negru i un zâmbet frumos pe buze. Domnul Love, cu câ iva centimetri mai înalt decât so ia sa, luase o pozi ie rigid i nu zâmbea nici m car cu privirea. Reggie st tea între cei doi p rin i, chiar în mijlocul fotografiei. Zâmbetul ei minunat i pi icher ar ta tuturor c feti a era în centrul aten iei întregii familii i c era încântat de situa ie. Chipul frumos al feti ei de zece-unsprezece ani atrase privirea lui Mark i îi t ie r suflarea. A a cum o privea, avea impresia c zâmbetul ei mali ios îi era adresat numai lui. ² Frumo i copii, nu? observ Mama Love care intrase pe nesim ite în salon i acum st tea lâng bar admirându- i familia. ² Când a i f cut poza asta? întreb Mark, cu ochii înc lipi i de chipul feti ei. ² Acum patruzeci de ani, r spunse b trâna, aproape cu triste e în glas. Pe vremea aceea eram cu to ii atât de tineri i de ferici i! St teau acum um r lâng um r, bra ele atingându-li-se u or. ² Cine sunt b ie ii? ² Joey, cel din dreapta, este cel mai mare. A fost pilot militar de încercare i a murit în 1964 într-un accident de avion. Este un erou. ² Îmi pare r u, opti Mark. ² Bennie, cel din stânga, este cu un an mai mic decât Joey. Este biolog marin la Vancouver i nu vine niciodat s - i vad

mama. Ultima oar a fost aici acum doi ani, de Cr ciun. Nu s-a c s torit niciodat , dar cred c -i merge bine. Nici de la el nu am nepo i. Singurii mei nepo i sunt copiii lui Reggie. Zicând acestea, b trâna îi ar t lui Mark o alt fotografie aflat pe o m su : era o fotografie de absolvire a unei fete dr gu e i a unui b iat cu p r slinos, tuleie de adolescent i ochi plini de ur . ² tia sunt copiii lui Reggie, explic Mama Love, f r urm de dragoste sau de mândrie în glas. Ultima dat când am auzit de el, b iatul era în închisoare pentru c vânduse droguri. Când era mic, era un copil tare bun, dar pe urm a intrat pe mâna lui taic -s u i s-a ales praful. Asta s-a-ntâmplat dup divor . Fata este în California, zice c vrea s se fac actri , sau cânt rea , sau a a ceva, dar i ea a avut probleme cu drogurile i nu prea mai tim mare lucru despre ce i s-a mai întâmplat. i ea a fost un copil tare dr gu . N-am mai v zut-o de aproape zece ani. Po i s -n elegi a a ceva? Propria mea nepoat ! Totul este atât de trist! Mama Love ajunsese acum la cel de-al treilea pahar cu vin i limba i se dezlegase de tot. Poate c , dac vorbea mai mult despre propria ei familie, puteau într-un târziu s ajung i la familia lui, i cine tie, poate c , dup ce epuizau subiectul, ajungeau s discute i despre ce Dumnezeu v zuser b ie ii tia acolo, în p dure. ² De ce n-a i mai v zut-o de zece ani? întreb Mark ca s zic i el ceva. Era o întrebare complet idioat pentru c tia foarte bine c r spunsul putea s dureze ore în ir. Ori, pe el îl durea stomacul din cauza festinului de mai înainte i tot ce- i dorea era s fie l sat în pace s se întind pe canapea. ² Regina, vreau s zic Reggie, a pierdut-o pe când fata avea doar treisprezece ani. Divor ul a fost un co mar; b rbatul ei alerga dup femei i avea o sumedenie de prietene în tot ora ul; într-o zi, l-au surprins chiar cu o sor de la spital, dar cu toate astea, divor ul a fost un co mar oribil la care Reggie n-a putut s fac fa . La început, când s-au c s torit, Joe, fostul ei so , era un b iat tare bun, da' pe urm a început s fac tot mai mul i bani i s-a schimbat, în elegi? I s-au urcat banii la cap. B trâna f cu o pauz i sorbi din vin ² îngrozitor, pur i simplu îngrozitor. Da' tii c mie tot îmi este dor de ei. Erau nepo eii mei. Cei doi din fotografie nu aveau deloc figur de nepo ei, mai

ales b iatul, care nu era decât un derbedeu. ² i cu el ce s-a-ntâmplat? întreb Mark dup o vreme. ² P i, suspin b trâna ca i cum nu i-ar fi venit deloc la îndemân s spun toate astea, dar n-avea încotro. P i, când l-a luat taic -s u n-avea decât aisprezece ani, da' era deja s lbatic i stricat. Vreau s zic c taic -s u era ginecolog i n-a avut niciodat timp pentru copii; or, b iatul avea nevoie de un tat , nu crezi? i atunci Jeff, a a îl cheam pe b iat, a fost sc pat repede din mân . Pe urm , taic -s u, care avea to i banii i to i avoca ii de partea lui, a trimis-o pe Reggie departe i a luat copiii, i când s-a-ntâmplat asta, Jeff era mai mult de capul lui. i cu banii lui taic -s u, se-n elege. A terminat liceul cu chiu, cu vai i dup nici ase luni de la absolvire l-au prins cu droguri. Mama Love se opri brusc din povestit i lui Mark îi fu team c are s -nceap s plâng , dar ea se mul umi s mai ia o înghi itur de vin. ² Ultima oar când l-am strâns în bra e a fost în ziua când a absolvit liceul. Pe urm , i-am v zut fotografia în ziar când a avut necazuri, da' el nu a mai telefonat, nu a mai încercat s ne vad . Sunt zece ani de-atunci i tiu c am s mor f r s -i mai v d vreodat , încheie Mama Love, tergându- i ochii; Mark sim i nevoia s se ascund undeva, chiar i într-o gaur de arpe. Dar b trâna îl lu de bra i îi zise: ² Vino cu mine. Hai s st m pe verand . i Mark o urm ; traversar un vestibul îngust, ie ir pe u a din fa i se a ezar în leag nul de pe verand . Afar se l sase întunericul i aerul se r corise. B trâna i copilul se leg nau în t cere. Din când în când, Mama Love sorbea câte o înghi itur de vin. Apoi se hot rî s continue saga familiei sale. ² Vezi tu, Mark, dup ce a pus mâna pe copii, Joe i-a distrus pur i simplu. Le-a dat o gr mad de bani, î i aducea mereu pe-acas femeile cu care tr ia, ba se i împ una cu chestia asta în fa a copiilor. Le-a cump rat ma ini la amândoi. Amanda a r mas gravid când era înc elev i taic -s u a aranjat pentru avort. ² De ce i-a schimbat Reggie numele? întreb Mark politicos, sperând c r spunsul la întrebare va pune cap t acestei interminabile pove ti.

² Reggie a petrecut vreo câ iva ani prin tot felul de sanatorii. Asta s-a-ntâmplat dup divor când, Dumnezeu s-o apere, ajunsese tare r u. În fiecare noapte plângeam de grija ei, Mark. Dup ani de zile de tratament, o mul ime de bani i mult , foarte mult dragoste, i-a revenit. Într-o zi, ea singur a hot rât s pun punct co marului, s adune cioburile i s înceap o via nou . De-asta i-a schimbat numele; a fost la tribunal i l-a schimbat cu acte în regul . Pe urm i-a aranjat un apartament deasupra garajului i mi-a dat mie toate fotografiile pentru c nu mai voia s le vad . Dup asta a f cut dreptul i a devenit o alt persoan , cu alt nume i cu alt identitate. ² Mai este înc pornit împotriva a ceea ce i s-a-ntâmplat? ² Se lupt ca s nu fie a a. i-a pierdut copiii i nici o mam nu- i revine dup a a ceva, dar Reggie încearc s nu se gândeasc la ei. Copiii au fost complet domina i de tat l lor i ea nu mai are ce s fac . Pe el îl ur te, bineîn eles, i, dup mine, sta este un lucru bun. ² În orice caz, este un avocat foarte bun, declar Mark, ca un cunosc tor. Auzindu-l, Mama Love veni mai aproape de b iat, prea aproape dup p rerea lui, i îl b tu u urel pe genunchi, gest care îl irit la culme, dar se st pâni, pentru c ea nu era decât o femeie b trân i amabil care voia s -l fac s se simt bine. Î i înmormântase un fiu i î i pierduse nepotul, a a c se hot rî s treac totul cu vederea. Luna nu r s rise înc i un vânt u or f cea s fo neasc frunzele stejarilor din preajm . Mark nu sim ea deloc nevoia s se întoarc la spital i î i zise c , în fond, seara era chiar foarte pl cut . Se întoarse spre vecina lui i îi zâmbi, dar Mama Love privea pierdut în întuneric, gândindu-se la cine tie ce întâmplare trecut . Atunci b iatul î i închipui c b trâna c uta o cale de a aduce discu ia înapoi la Jerome Clifford i chestia asta nu-i convenea deloc. ² De ce are Reggie atâ ia copii drept clien i? ² Pentru c , de i nu- i dau seama, mul i copii au nevoie de avocat, iar cei mai mul i avoca i sunt prea ocupa i s fac bani ca s le mai pese i de copii. Or, Reggie vrea s -i ajute. Are s - i repro eze întotdeauna c i-a pierdut propriii copii i atunci vrea s -i ajute pe al ii. i s tii c este foarte devotat micu ilor ei clien i.

² Vreau s v spun c eu nu prea am pl tit-o cum trebuie. ² Nu- i face griji pentru atâta lucru, Mark. În fiecare lun , Reggie ia cel pu in dou cazuri gratis. Se numesc cazuri pro bono, adic avocatul nu prime te onorariu. A a c dac nu voia, n-o obliga nimeni s accepte cazul t u. Auzise i el despre chestia asta. Jum tate din avoca ii care ap reau la televizor lucrau la cazuri din astea; jum tatea cealalt se culcau cu femei frumoase i mâncau în restaurante luxoase. ² Reggie are suflet, Mark, are con tiin , continu b trâna; paharul era de-acum gol, dar mintea î i p strase agerimea i vorba ² limpezimea. Întotdeauna lucreaz absolut gratis pentru clientul de dreptatea c ruia este convins . Eu plâng mai mereu pentru câte unul dintre micu ii tia. ² Sunte i foarte mândr de ea, nu? ² A a este. Acum câ iva ani, pe când divor ul era în toi, Reggie a fost ca i moart , Mark. Aproape c o pierdusem. Pe urm , am r mas aproape f r nici un ban, încercând s-o pun iar pe picioare. i uit -te la ea cum este acum. ² Ce crede i, are s se mai c s toreasc vreodat ? ² Cine tie? A mai avut de-atunci vreo doi prieteni, da' n-a fost nimic serios. Dragostea nu face parte dintre preocup rile ei de baz . La ea, pe primul loc st munca. Cum se-ntâmpl i în seara asta. Este ora opt i ea mai vorbe te i acum la închisoarea ora ului cu punga ul la mic pe care l-au prins furând din magazine. M i-ntreb ce-o s apar mâine în ziar. P i, ce s apar ? Sport, anun uri mortuare, i toate celelalte, ca de obicei. Mark se fâ âi stânjenit pe locul lui, dându- i seama c trebuie neap rat s spun ceva. ² Cine tie? g si el replica salvatoare. ² Cum te sim i când î i apare poza pe pagina întâi a ziarului? ² Eu nu m-am sim it bine. ² De unde au f cut rost de fotografiile alea? ² Sunt fotografii de la coal , r spunse Mark i se opri brusc. În t cerea care se l s scâr âitul leag nului deveni aproape strident. ² i cum se simte cineva care tocmai d peste un om ce s-a împu cat cu mâna lui? veni într-un târziu întrebarea b trânei. ² Tare speriat, dar ca s fiu sincer, doctorul mi-a interzis s

vorbesc despre asta pentru c nu-mi face deloc bine la nervi. Vede i ce i s-a-ntâmplat fr iorului meu?! A a c este mai bine s nu spun nimic. ² Fire te, fire te, accept Mama Love explica ia, b tându-l ceva mai tare pe picior. Mark se propti în vârful picioarelor i înte i balansul scaunului, apoi dintr-o dat i se f cu somn. Mama Love fredona u or o melodie. Vântul se aspri pu in i pe b iat îl scutur un fior. Când se întoarse acas , Reggie îi g si tot acolo, pe veranda întunecat , a eza i confortabil în leag nul ce nu- i oprise mi carea adormitoare. Mama Love bea acum cafea, având îns grij s -l mângâie pe copil pe um r. Cu picioarele acoperite cu un pled, Mark se f cuse ghem i adormise cu capul în poala b trânei. ² De când doarme? întreb Reggie în oapt . ² De vreo or . Întâi i s-a f cut frig i pe urm somn. Este un copil tare dr gu . ² Ai perfect dreptate. Am s -i telefonez maic -sii la spital s v d dac -i d voie s r mân aici peste noapte. ² A mâncat pân s-a umflat. Iar mâine diminea am s -i preg tesc un mic dejun pe cinste. 19 Ideea lui Trumann era minunat , f cea parte dintre acele idei pe care Foltrigg le înh a imediat, pretinzând apoi c îi apar in. Traiul împreun cu venerabilul Roy nu era decât un interminabil ir de idei i de onoruri furate când lucrurile mergeau bine. Când îns ie eau ca dracul, Trumann i ai lui, p lma ii lui Foltrigg, presa, jura ii, avoca ii corup i ai ap r rii, toat lumea era vinovat ; în afar de marele om, bineîn eles. Numai c Trumann era expert în gâdilarea i manipularea primadonelor sensibile, a a c va putea, f r îndoial , s trateze i cu idiotul sta. Era o or târzie i ideea cu pricina îl pocni tocmai când pescuia cu furculi a frunza de salat din farfuria cu creve i rómoulade. Ceea ce-l f cu s se ridice de la masa vârât

într-un col întunecat al barului i s mearg la telefon. Acas la Foltrigg nu r spundea nimeni; form apoi num rul bibliotecii i dup câteva secunde la cap tul cel lalt al firului se auzi vocea lui Wally Boxx. tia c era nou i jum tate, explic Wally, dar el i eful erau efectiv îngropa i în tratate juridice, poseda i de munc , trudind din greu pentru câteva detalii i se sim eau extraordinar de bine. Trumann îl anun c va veni si el acolo în zece minute. Apoi a ez receptorul în furc i ie i din aglomera ia zgomotoas a barului pentru a porni cu pa i repezi pe Canal Street. La New Orléans, septembrie era tot o lun de var fierbinte i umed . Dou cvartale mai încolo, Trumann î i scoase haina i iu i pasul. Dup alte dou cvartale, c ma a leoarc de transpira ie i se lipise de corp. Trumann aproape c alerga printre numero ii turi ti care r t ceau pe Canal Street, u or de recunoscut datorit aparatelor de fotografiat i tricourilor ip toare i se întreb pentru a mia oar ce anume îi f cea pe oamenii tia s vin acolo în ora i s - i cheltuiasc banii câ tiga i cu mult trud pe distrac ii de dou parale i mâncare proast i scump . Turistul tipic purta ciorapi negri i teni i albi, cânt rea multe kilograme peste greutatea normal i când se întorcea acas le împuia capul prietenilor mai pu in noroco i cu buc t ria delicioas i unic pe care a descoperit-o la New Orléans. La un moment dat, din neaten ie, se izbi de o femeie zdrav n care î i lipise de fa o cutiu neagr i filma fa ada unui magazin am rât de suveniruri în a c rui vitrin tronau ni te produse foarte sugestive. Oare ce fel de om este acela c ruia îi place s se uite la o caset video cu un magazin soios din Cartierul Fran uzesc? Doamne, americanii nu se mai bucurau de vacan e; se mul umeau s le filmeze pentru ca apoi s le poat ignora f r remu c ri pentru tot restul anului. De fapt, Trumann î i ceruse transferul; era s tul de turi ti, aglomera ie, umezeal , crime i era s tul i de Roy Foltrigg. O lu pe lâng Rubinstein Brothers i se îndrept spre Poydras. Foltrigg nu se speria niciodat de munc prea mult , dimpotriv , la el era ceva firesc. Înc din facultate î i d duse seama c nu este un geniu i c pentru a reu i are nevoie de

un efort sus inut. A a c - i d duse duhul studiind ca s termine pe la mijlocul promo iei, dar lucrul acesta îi adusese i alegerea ca pre edinte al comitetului studen esc, alegere consfin it de un certificat care- i g sise evident locul printre minunile atârnate pe peretele personal. De fapt, cariera lui politic începuse chiar în momentul în care colegii îl aleseser s le fie pre edinte, func ie despre care cei mai mul i dintre ei nici nu tiau c exist . Dup absolvire, ofertele de angajare pe care le primise fuseser foarte pu ine i de aceea prinsese din zbor, în ultima clip , ansa de a deveni asistentul procurorului or enesc din New Orléans. Salariul era de cincisprezece mii pe ani, în 1975. Apoi, în doi ani de zile reu ise s aib mai multe cazuri decât to i ceilal i procurori la un loc. Dar pentru asta muncea ca un sclav, cheltuia ore întregi pentru câte o cauz pierdut , doar pentru c era obligat s fac multe deplas ri. Adev rul este c Foltrigg era o vedet , dar nimeni altcineva nu observa înc acest lucru. Dup pu in timp, începu s - i vâre nasul în politica dus de republicanii locali i acest lucru îi permise s înve e regulile jocului. Apoi, într-o bun zi, cunoscu câ iva ipi cu bani prin care î i f cu rost de o slujb la o firm de avoca i. Acolo se înham la munc precum un animal de povar i reu i s devin asociat. Dup aceea se c s tori cu o femeie pe care n-o iubea, dar care avea cele mai bune recomand ri, doar pentru c o so ie îi aducea un plus de respectabilitate. Totul era în fond un joc foarte bine gândit. Continuau i acum s fie c s tori i, dar dormeau în camere separate. Copiii aveau doisprezece i respectiv zece ani; un impecabil portret de familie. Foltrigg prefera s stea mai mult la birou, lucru cu care so ia lui era perfect de acord, deoarece singurul lucru pe care îl admira la el era salariul. În seara aceasta, ca i în altele, masa de conferin e era plin de tratate juridice i de carnete de însemn ri. Wally î i aruncase cât colo cravata i haina, ce ti de cafea goale erau împr tiate peste tot, iar cei doi b rba i erau aproape epuiza i. Textul legii era cât se poate de clar: to i cet enii sunt datori fa de societate s depun m rturie atunci când prin ac iunea lor pot ajuta justi ia. Iar un martor nu este scutit de a depune m rturie de teama unor represalii care s pun în pericol via a lui i/sau a celorlal i membri ai familiei sale.

Legea nu men iona nici o excep ie, nici o porti de sc pare pentru b ie ei speria i. Roy i Wally citiser i r scitiser zeci de cazuri i din toate reie ea acela i lucru: pu tiul trebuia s vorbeasc . i dac abordarea Tribunalului pentru minori din Memphis nu va avea succes, Foltrigg avea de gând s -l citeze pe Mark Sway în fa a Marelui Juriu din New Orléans. Asta îl va speria cu siguran pe micul derbedeu i îi va dezlega limba. În clipa aceea, Trumann î i f cu apari ia în bibliotec i observ cu voce tare: ² Da' târziu mai lucra i, fra ilor! Wally Boxx prinse momentul i î i ridic bra ele deasupra capului ca s le dezmor easc pu in, apoi confirm : ² Da, avem foarte mult de lucru, zise el, ar tând mândru spre teancul de volume i de carnete de pe mas . ² Ia loc, îl invit Foltrigg; termin m imediat, ad ug el, întinzându-se i trosnindu- i degetele. Venerabilul era încântat de reputa ia sa de om împ timit de munc , de persoan important care nu se sperie de eforturile dureroase, de tat de familie care punea pe primul plan eluri mult mai înalte decât so ia i copiii. Pentru el munca sa era totul deoarece clientul s u era statul american. De apte ani de zile, Trumann auzea atât de des mizeria numit Åoptsprezece ore de munc pe ziµ încât aproape c i se f cea grea . Dar acesta era subiectul favorit de discu ie al venerabilului; avoca ii se mândreau la culme cu faptul c dormeau doar câteva ore pe zi i erau încânta i s treac drept ma ini masculine ale c ror roti e se învârtesc dou zeci i patru de ore din dou zeci i patru. ² ti i, mi-a venit o idee, spuse Trumann, a ezându-se de cealalt parte a mesei. Vorbeai ceva mai devreme de o audiere, mâine, la Tribunalul pentru minori din Memphis. ² Ba era vorba doar de depunerea unei cereri, îl corect Roy. Eu n-am de unde s tiu când va fi fixat audierea. Tot ce pot s spun este c noi vom cere ca ea s aib loc cât mai repede. ² Mda, bine, da' ce zici de chestia asta? Azi dup -amiaz , tocmai când m preg team s plec de la birou, m-a sunat K.O. Lewis, adjunctul num rul unu al lui Voyles. ² Îl cunosc pe K.O., îl întrerupse Foltrigg. Adev rul este c Trumann se a tepta la a a ceva i chiar f cuse o mic pauz tocmai pentru a-i da celuilalt posibilitatea s -i arate cât de apropiat era el de K.O., nu de domnul Lewis.

² Perfect. i cum spuneam, omul este acum la St. Louis pentru o conferin i mi-a cerut am nunte despre cazul Boyette, despre Jerome Clifford i despre copil. I-am spus tot ce tim în momentul de fa i el s-a ar tat dispus s ne ajute dac este cazul. Mai zicea i c domnul Voyles vrea rapoarte zilnice despre afacerea asta. ² Da, tiu toate astea. ² Perfect. Atunci uite la ce m gândeam eu. St. Louis este doar la o or de zbor de Memphis, a a c ce-ar fi dac , mâine la prima or , domnul Lewis în persoan s-ar prezenta la Tribunalul pentru minori din Memphis, dup ce va fi depus cererea noastr , i evident va sta pu in de vorb cu judec torul? În fond, este doar omul num rul doi din FBI, nu? El ar putea s -i spun judec torului toate b nuielile noastre în leg tur cu pu tiul. Când v zu c Foltrigg începe s dea aprobator din cap, Wally se porni frenetic s fac aceea i mi care, spre marele amuzament al lui Trumann care î i continu ideea: ² i, pe urm , mai este ceva. tim c Gronke a sosit la Memphis i este mai bine pentru noi to i s ne închipuim c n-a ajuns acolo ca s mearg în pelerinaj la mormântul lui Elvis Presley. Corect? A fost trimis acolo de Muldanno cu un scop anume. Deci, presupunând c pu tiul este în primejdie, atunci domnul Lewis i-ar putea explica judec torului de la Tribunalul pentru minori c este în interesul copilului s ni-l încredin eze nou . Ca s -l protej m, în elegi? ² Îmi place, s tii c -mi place, zise Foltrigg încet. Bineîn eles c Wally era la fel de încântat. ² Pân la urm , pu tiul are s cedeze în fa a unei asemenea presiuni. Întâi, c ne va fi încredin at prin hot rârea tribunalului i chestia asta are s -l sperie al dracului. i s-ar putea s-o trezeasc i pe avocata aia a lui. Iar dac judec torul îi va cere s vorbeasc , atunci pu tiul n-are s mai reziste. Dac totu i rezist , atunci poate c vom avea un caz de sfidare a Cur ii. Ce zici? ² Da, da, va fi un caz clar de sfidare a Cur ii, dar n-avem de unde s tim c judec torul va ajunge pân acolo. ² Bun. Atunci domnul Lewis îi va povesti judec torului despre Gronke i despre leg turile lui cu Mafia i îi va spune c , dup p rerea noastr , omul sta a venit în ora ca s -i fac r u copilului. În ambele variante, judec torul ne va

încredin a copilul, desp r indu-l în felul sta de c eaua aia de avocat . Foltrigg intrase în priz i scria de zor într-un carnet. La rândul s u, Wally începu s m soare biblioteca în lung i-n lat, puternic adâncit în gânduri, ca i cum situa ia îl for a s ia o hot râre de mare importan . Adev rul este c Trumann î i permitea s zic a a ceva despre avocat pentru c era departe, dar î i aducea foarte bine aminte de caseta din Memphis i tot ce- i dorea era s stea cât mai departe de femeia aceea. N-are decât s se descurce McThune cu ea. ² Po i s -i dai un telefon lui K.O.? întreb Foltrigg. ² Cred c da, r spunse Trumann i începu s formeze num rul notat pe hârtiu a mototolit pe care o g sise într-unul din buzunare. În timpul acesta, într-un col al bibliotecii, departe de urechile lui Trumann, Wally îi optea lui Foltrigg: ² E o idee grozav . Sunt sigur c judec torul la de la Tribunalul pentru minori nu este decât un r noi am rât care o s stea drep i în fa a lui K.O., nu-i a a? ² Poate c da, zise Foltrigg, urm rindu-l cu privirea pe Trumann care vorbea la telefon cu Lewis. Dar asta n-are importan . Ceea ce este important este c -l vom duce pe pu ti în fa a Cur ii, unde cred c va ceda. Iar dac acest lucru nu se va întâmpla, oricum, el ne va fi încredin at nou i vom sc pa de avocata aia. Da, da, îmi place chestia asta. Dup pu in timp, Trumann închise telefonul i le zâmbi, plin de mândrie, celor doi: ² Este de-acord. Mâine diminea ia un avion spre Memphis i se întâlne te acolo cu Fink. Pe urm au s mearg s -l vad pe George Ord i împreun cu el s ajung la judec tor. V da i seama? Procurorul general de-o parte, K.O. Lewis de cealalt i Fink la mijloc, mâine diminea la prima or , în biroul judec torului, când bietul om nici nu s-a dezmeticit bine înc . Pu tiul are s spun tot cât ai zice pe te. Pentru o frac iune de secund , buzele lui Foltrigg schi ar un zâmbet r ut cios. Venerabilul adora momentele acestea în care puterea guvernului federal trecea în viteza a cincea i n v lea în for peste oamenii m run i i neb nuitori. Uite-a a, datorit unui simplu telefon, intrase în scen personajul num rul doi din ierarhia FBI-ului.

² S-ar putea s mearg , le zise el celorlal i doi. S s-ar putea s mearg .

ti i c

Într-un col al salona ului de deasupra garajului, Reggie r sfoia o carte de dimensiuni impresionante. Ceasul ar ta miezul nop ii, dar cum nu putuse s adoarm , î i f cuse un ceai i trecuse în salona unde se a ezase într-un fotoliu, învelindu-se bine cu o cuvertur , i începuse s citeasc Martorul ov itor, o carte pe care i-o adusese Clint. Legea era foarte clar în cazul acesta: orice martor are datoria de a se prezenta de bun voie ca s ajute autorit ile implicate în anchetarea unei crime. Un martor nu poate refuza s depun m rturie pentru c se simte amenin at. Marea majoritate a cazurilor men ionate în cartea cu pricina erau legate de crima organizat i se p rea c , de-a lungul timpului, Mafia se sup rase r u pe oamenii care colaboraser cu poli ia, amenin ându-le deseori so iile i copiii. Dar Curtea Suprem afirmase de nenum rate ori c acest lucru n-are nici o importan , un martor trebuie s vorbeasc . Toate acestea duceau la o singur concluzie: la un moment dat, i înc destul de curând, Mark va fi obligat s vorbeasc . Foltrigg putea foarte bine s trimit o cita ie prin care s -l oblige pe b iat s se prezinte în fa a Marelui Juriu din New Orléans. Fire te c Reggie va primi permisiunea s asiste, dar dac Mark va refuza s se prezinte, atunci f r îndoial c va fi pus la cale o audiere foarte rapid în timpul c reia judec torul îi va cere în mod expres s r spund la întreb rile lui Foltrigg. Iar dac refuza i de data aceasta, atunci mânia Cur ii devenea de temut, pentru c nici un judec tor nu poate tolera ca ordinele sale s nu fie ascultate, cu atât mai pu in un judec tor federal. Apoi, existau nenum rate locuri în care puteau fi trimi i copiii de unsprezece ani care creau probleme sistemului. Chiar în perioada aceasta, Reggie avea, nici mai mult, nici mai pu in decât dou zeci de clien i risipi i în diverse coli speciale din Tennessee i cel mai vârstnic dintre ei avea doar aisprezece ani. To i erau acum în siguran , în spatele gardurilor înalte p zite de paznici înarma i. Nu cu mult timp în urm astfel de institu ii se numeau coli de reeducare, acum erau pur i simplu speciale.

Iar atunci când i se va da ordin s vorbeasc , Mark se va uita cu siguran spre ea i sta era motivul pentru care nu putea s doarm . Dac îl sf tuia s dea în vileag ascunz toarea cadavrului senatorului Boyette, atunci atât Mark cât i mama i fratele mai mic ar fi fost în primejdie. Mai ales c nu erau ni te persoane care s se poat muta imediat altundeva, dac acest lucru devenea absolut necesar; dimpotriv , era perfect posibil ca Ricky s aib nevoie de câteva s pt mâni de spitalizare, a a c orice plan de protec ie n-ar fi putut fi pus în aplicare pân la completa lui îns n to ire. În plus, Dianne era o int extraordinar de u oar dac Muldanno se hot ra s fac pasul respectiv. Normal, etic i moral era s -i sf tuiasc s colaboreze cu autorit ile; asta ar fi fost cea mai u oar ie ire. Dar dac , respectându-i sfatul, Mark p ea ceva? Vina ar fi numai i numai a ei. La fel i în cazul în care nenorocirea i-ar fi atins pe Ricky sau pe Dianne. Of, Doamne! Copiii sunt ni te clien i cumpli i. În cazul lor, avocatul devine mult mai mult decât un simplu consilier i reprezentant juridic. Când ai de-a face cu adul i, n-ai altceva de f cut decât s pui pe mas toate argumentele pro i contra; îi sf tuie ti s fac asta i asta, le spui cam ce-ar putea s -i a tepte, pe urm îi anun i c a sosit momentul s ia o hot râre i îi la i singuri. Când te întorci, i se comunic hot rârea i n-ai decât s ac ionezi în consecin . Ei, când era îns vorba de copii, situa ia se schimba radical. Pentru c cei mici nu în eleg sfaturile avocatului, vor s fie giugiuli i i s ia altcineva hot rârile în numele lor, sunt speria i i au nevoie de un prieten. Reggie sim ise strânsoarea multor mâini micu e i tersese multe lacrimi în s lile tribunalelor. i atunci în mintea ei avu loc urm toarea scen : Mark în boxa martorilor dintr-o sal imens i goal a unui tribunal federal din New Orléans; u ile înalte, încuiate cu grij , erau p zite de doi poli i ti înarma i. Foltrigg se fâ âia mândru de colo-colo, pe un teren care îi era mai mult decât familiar, umflându-se în pene în fa a bie ilor asisten i i poate a unuia sau doi agen i FBI. Judec torul, înf urat într-o rob neagr , conducea edin a cu mult blânde e, mai ales c Foltrigg îi displ cea profund prin prezen a lui neîntrerupt pe culoarele tribunalului. Prin urmare, judec torul îl întreab pe Mark

dac este adev rat c în diminea a aceea a refuzat s r spund la anumite întreb ri puse de Marele Juriu într-o sal al turat de cea în care se afl acum. Mark î i ridic privirea spre domnul judec tor i r spunde limpede da. Care a fost prima întrebare? i se adres atunci judec torul lui Foltrigg care st tea acolo an o ca un coco , de parc sala tribunalului ar fi fost plin ochi cu camere de luat vederi. Onorat Curte, l-am întrebat dac , mai înainte de a se sinucide, Jerome Clifford a f cut vreo men iune în leg tur cu cadavrul senatorului Boyette, dar a refuzat s r spund . Atunci l-am întrebat dac Jerome Clifford i-a spus unde este ascuns cadavrul, dar a refuzat din nou s r spund . Auzind spusele lui Foltrigg, judec torul se apleac mult în fa , apropiindu-se i mai mult de Mark: orice urm de zâmbet disp ruse de pe chipul magistratului. De ce nu ai r spuns la întreb rile acestea? îl întreab judec torul pe b iat. Pentru c nu tiu, r spunde Mark, i situa ia este aproape comic . Cu toate acestea, nimeni dintre cei prezen i în sala aceea imens i goal nu zâmbe te. Ei bine, Mark, î i cer s r spunzi acestor întreb ri în fa a Marelui Juriu, în elegi? Î i ordon s te întorci chiar acum în sala în care ai mai fost i s r spunzi la toate întreb rile pe care i le va pune domnul Foltrigg, în elegi ce- i spun? Dar Mark nu scoate nici o vorb , nu schi eaz nici o mi care; se mul ume te s - i priveasc avocata aflat la zece metri mai departe. i ce se-ntâmpl dac nu r spund la întreb ri? întreab el în cele din urm , iritându-l pe judec tor. N-ai de ales, tinere. Trebuie s r spunzi pentru c eu î i cer acest lucru. i dac nu r spund? întreab din nou Mark, îngrozit. Ei bine, atunci probabil c am s te bag la închisoare pentru sfidarea Cur ii i am s te in acolo mult vreme, pân când ai s te hot r ti s r spunzi, mârâie judec torul. Axle începu s se frece de piciorul fotoliului i Reggie se trezi speriat la realitate. Îngândurat , închise cartea i se apropie de fereastr . Cel mai bun sfat pe care i-l putea da lui Mark era s spun pur i simplu o minciun , una mare de tot. În momentul critic s explice c r posatul Jerome Clifford nu i-a spus nimic despre Boyd Boyette. Omul era beat turt i cu nervii la p mânt i nu i-a povestit nimic, z u. i cine ar fi putut s - i dea seama care era adev rul? Doar Mark era un mincinos plin de talent.

Se trezi într-un pat str in, prins între salteaua moale i un strat gros de p turi. Lumina slab din hol trimitea o raz sub iric prin cr p tura u ii. Pantofii-sport, uza i de abia se mai ineau, erau frumos a eza i pe scaunul de lâng u ; altfel, dormise îmbr cat. Când d du p turile la o parte, patul scâr âi din toate încheieturile. Nedumerit, r mase cu privirea int în tavan, încercând s - i aminteasc i altceva decât faptul c fusese adus în camera aceasta de Reggie i de Mama Love. Apoi, brusc, îi reverii în memorie seara petrecut în leag nul de pe verand i oboseala care-l cople ise. Cu mi c ri încete, se a ez pe marginea patului; acum î i amintea c fusese mai degrab împins pe sc ri în sus. În timp ce se a ez pe scaun ca s - i lege ireturile de la pantofi, imaginile devenir din ce în ce mai clare. Apoi se ridic i se îndrept spre u , pa ii lui f când s scâr âie u or podeaua de lemn: holul era pustiu, iar celelalte trei u i din apropiere erau perfect închise. Mark porni încet pe sc ri, în jos. Lumina care se z rea în buc t rie îl f cu s gr beasc pa ii; pendula b tu ora dou i jum tate noaptea. Atunci î i aminti c Reggie locuia deasupra garajului. La ora asta, Mama Love dormea bu tean în camera ei de la etaj, a a c renun la mi c rile furi ate, travers lini tit vestibulul, deschise u a de la intrare i se a ez la locul lui în leag nul de pe verand . Aerul nop ii era proasp t i r coros, paji tea din fa a casei era neagr ca smoala. Pentru o clip , Mark se înfurie pe sine c adormise în casa asta str in , când el ar fi trebuit s se afle la spital, al turi de maic -sa, a teptând împreun ca Ricky s - i revin i s mearg cu to ii acas . Presupuse c Reggie îi telefonase Diannei i c maic -sa nu era îngrijorat de absen a lui. De fapt, probabil c era chiar mul umit c fiul ei avusese parte de mâncare bun i de un pat ca lumea. Toate mamele sunt a a. Dup calculele lui, lipsise deja dou zile de la coal . Ast zi ar trebui s fie joi, deci ieri, miercuri, fusese atacat cu cu itul de omul la din ascensor, omul cu fotografia-portret de familie. Iar cu o zi mai înainte, mar i adic , o angajase pe Reggie. Toate astea parc se întâmplaser cu o lun în urm . i când te gânde ti c nu mai departe decât luni se trezise ca orice copil normal i se dusese la coal , f r s viseze m car

c i s-ar fi putut întâmpla a a ceva. În Memphis tr iau vreun milion de copii i el nu va în elege niciodat cum i de ce tocmai lui i se întâmplase s -l întâlneasc pe Jerome Clifford doar cu câteva secunde înainte ca acesta s - i fi vârât pistolul în gur . Fumatul; sta era r spunsul. Nu era bun pentru s n tate, asta putea s-o mai spun o dat . Dumnezeu îl pedepsise pentru c fumase, f cându- i singur r u. Of, fir-ar al dracului! Da' dac l-ar fi prins bând bere? Pe trotuar, chiar în fa a casei, r s ri silueta unui b rbat care î i aprinse o igar , disp rând apoi din nou în întunericul nop ii. Cam târziu pentru o plimbare de sear , î i zise Mark. Dup un minut, b rbatul reveni: aceea i siluet , acela i mers, aceea i ezitare când î i întoarse capul spre casa de al turi. Mark î i inu respira ia, de i era convins c nu putea fi v zut, a a cum st tea acolo, în întuneric. B rbatul la era îns mai mult decât un vecin curios. Fix la ora patru diminea a, o dubi alb marca Ford i f r num r de înmatriculare intr pe East Street din Tucker Wheel Estates. Str zile erau pustii, rulotele, întunecate i lini tite. Cartierul dormea lini tit i pân la r s ritul soarelui mai erau înc dou ore bune. Dubita se opri în fa a rulotei cu num rul 17 i farurile se stinser imediat. Dup aproape un minut, u a din dreptul oferului se deschise i din ma in coborî un b rbat îmbr cat într-un fel de uniform , asem n toare celei a poli iei din Memphis. O imita ie foarte bun : c ma i pantaloni bleumarin, centur lat neagr , cizme negre i o arm atârnat la old, dar nici un fel de caschet , mai ales la ora aceea a dimine ii când nu era nimeni s-o vad . B rbatul c ra în bra e un pachet dreptunghiular cam de m rimea a dou cutii de pantofi. Dup ce arunc o privire b nuitoare în jur, se apropie de rulota cu num rul 17 i ascult atent câteva secunde. În lini tea adânc nu se auzea nici m car l tratul unui câine. B rbatul zâmbi i se apropie cu pa i siguri de u a rulotei. Dac în rulota de al turi ar fi depistat vreo mi care suspect , atunci s-ar fi purtat ca un comisionar obi nuit care nu vrea decât s - i fac datoria. Nu fu îns nevoit s

interpreteze acest rol; vecinii dormeau du i. A a c puse pachetul chiar lâng u , apoi se întoarse repede în dubi i disp ru în noapte. B rbatul în uniform venise i plecase f r zgomot, l sând în urma lui un mic avertisment. Trei minute mai târziu, cutia cu pricina explod ; o explozie lini tit , dac se poate spune a a, bine controlat , care nu zgudui p mântul i nu f cu nici nd ri, în afar de u a rulotei prin care focul n v li în untru. Fl c rile galbene i ro ii, înso ite de un fum negru i înec cios, n v lir în toate camerele ai c ror pere i de carton presat erau numai buni pentru a a â a focul. Pân se dezmetici Rufus Bibbs, vecinul de al turi, ca s telefoneze la 911, rulota familiei Sway fu complet înghi it de fl c ri. Atunci Rufus trânti receptorul în furc i alerg s pun în func iune furtunul din gr din . În timpul acesta, so ia lui i copiii înnebuniser , încercând s se îmbrace i s ias cât mai repede din cas . Strada se umplu de ipete i de vecini îmbr ca i în tot felul de pijamale i de halate care veneau în fug s dea o mân de ajutor. Evident, foarte mul i dintre ei se mul umeau s priveasc , în timp ce furtunuri de gr din soseau din toate direc iile, trântind apa i pe rulotele învecinate. Pe m sur ce trecea timpul, num rul celor ie i i în strad cre tea, iar focul se înte ea, f când s plesneasc geamurile de la ferestrele familiei Bibbs. Principiul dominoului; apoi i alte geamuri de la alte rulote începur s plesneasc , ceea ce f cu s creasc intensitatea i cantitatea de ipete. Apoi î i f cur apari ia sirenele i girofarurile pompierilor. Mul imea se retrase câ iva pa i, dând voie celor nou-veni i s î i fac meseria. În cele din urm , celelalte rulote fur salvate, dar din cea a familiei Sway nu mai r mase în picioare decât peretele din spate, cu fereastra neatins , într-un mod aproape miraculos. Walter Deeble, unul cu gura mare care locuia pe South Street, se porni s bolboroseasc ceva despre cât de proaste erau rulotele astea. Ei, fir-ar al dracului, tr im cu to ii în ni te capcane de foc, îi d dea el înainte cu predica, i ar fi cazul s -l d m în judecat pe nemernicul la de Tucker i s -l oblig m s ne asigure case ca lumea. Da, da, s-ar putea s mearg s

stea pu in de vorb cu avocatul lui despre chestia asta. El unul avea vreo opt detectoare de fum i de incendiu în rulot i s-ar putea foarte bine s stea de vorb cu avocatul. Lâng rulota familiei Bibbs, oamenii îi mul umeau lui Dumnezeu c nu l sase ca focul s se întind . Of, i am râ ii ia de Sway! Oare ce altceva, mai r u, li s-ar mai putea întâmpla? 20 Dup ce luar un mic dejun compus din chifle cu scor i oar i cacao cu lapte, Reggie i Mark plecar la spital. Era apte i jum tate, o or imposibil pentru Reggie, dar Dianne îi a tepta de mult. Ricky se sim ea mult mai bine. ² Spune-mi, ce crezi c are s se întâmple azi? întreb copilul, i, dintr-un motiv nel murit chiar i pentru ea, avocata g si c întrebarea lui era foarte amuzant . ² Of, bietul de tine, zise ea când î i potoli râsul. Ai trecut prin multe s pt mâna asta. ² Cam a a ceva. tii, cu toate c nu-mi place deloc s merg la coal , m gândeam c ar fi dr gu s m duc înapoi. Azi-noapte am avut un vis complet aiurea. ² Ce anume? ² De fapt, nu era nimic r u, pur i simplu am visat c totul era iar ca-nainte i c petrecusem o zi în care nu mi se-ntâmplase nimic. A fost nemaipomenit. ² Ei bine, Mark, mi-e team c am s - i dau ni te ve ti proaste. ² tiam eu. Despre ce este vorba? ² Acum câteva minute m-a sunat Clint ca s -mi spun c iar ai ap rut pe prima pagin a ziarului. De fapt este vorba de o fotografie în care suntem amândoi, luat ieri, când ie eam din lift, evident, de unul din clovnii ia care se tot învârtesc prin spital. ² Grozav. ² La ÅMemphis Pressµ lucreaz un reporter pe nume Slick Moeller, dar toat lumea îi spune Mole. Mole Moeller. El acoper rubrica ÅAfl m de la poli ieµ i este o adev rat legend în ora . Ei bine, Mole Moeller este interesat pân peste poate de cazul nostru.

² El este cel care a scris ieri despre ce ni s-a-ntâmplat lui Ricky i mie. ² Exact. Are foarte multe rela ii, chiar în rândul poli i tilor, i, dup cum scria el, se pare c poli i tii tia sunt convin i c Jerome Clifford i-a spus tot ce tia mai înainte de a se împu ca i c acum tu refuzi s colaborezi cu ei. ² Destul de corect povestea, nu i se pare? ² Da, aproape c i se face fric , fu de acord Reggie în timp ce arunc o privire rapid în oglinda retrovizoare. ² Cum de-a putut s afle toate astea? ² De la poli i ti, care stau de vorb cu el, neoficial, bineîn eles; Slick nu face decât s pun tot ce afl cap la cap, umplând golurile cu imagina ia personal . Dup cum mi-a spus Clint, articolul se bazeaz pe ni te surse anonime din Departamentul de Poli ie din Memphis i ideea principal este c cei din Departament b nuiesc c tu tii mult mai mult decât m rturise ti. Teoria lor zice c din moment ce m-ai angajat pe mine, ai cu siguran ceva de ascuns. ² Hai s ne oprim s cump r m un ziar. ² Las c lu m de la spital; doar mai avem pu in i ajungem. ² Crezi c reporterii ia sunt tot acolo? ² S-ar putea. De-aia i-am spus lui Clint s g seasc o intrare de serviciu i pe urm s ne a tepte în parcare. ² Of, m-am s turat de toat povestea asta. Pur i simplu îmi face grea . To i prietenii mei sunt la coal , se distreaz , tr iesc normal, se bat cu fetele în recrea ii, le fac farse profesorilor, tii tu. i acum uit -te la mine: alerg de colo-colo prin ora , de mân cu avocata mea, citesc în ziare despre aventurile mele, m uit la propria mea mutr publicat pe pagina întâi a acelora i ziare, m ascund de reporteri, m feresc de asasini care m amenin cu i ul. Parc-a tr i într-un film i înc într-unui prost. Î i spun c mi se face grea . i nu tiu dac am s mai suport. Este pur i simplu mai mult decât pot s -ndur. Din când în când, Reggie îi arunca priviri scurte i atente. Mark avea f lcile încle tate, iar ochii lui priveau drept înainte, f r s vad îns nimic în fa a lor. ² Îmi pare r u, Mark. ² Da, i mie. S-a cam terminat cu visele pl cute, nu? ² S-ar putea s avem parte de o zi foarte lung i grea.

² i ce alte nout i ar mai fi? A, tiai c azi-noapte cineva a supravegheat casa? ² Poftim? ² Da, da, cineva a stat la pând . Pe la dou i jum tate eu eram pe verand i am v zut un tip care trecea pe trotuar. Nu avea nimic deosebit, i-a aprins o igar i s-a uitat la cas . ² Poate c era un vecin. ² Chiar a a. La ora dou i jum tate noaptea. ² Poate c era cineva care ie ise s se plimbe. ² Atunci de ce a trecut prin fa a casei de trei ori într-un sfert de or ? Reggie îl privi din nou, ceea ce o f cu s calce cu toat puterea pe frân ca s evite în ultima clip ciocnirea cu ma ina din fa . ² Mark, ai încredere în mine? ² Fire te c am încredere în tine, Reggie, r spunse b iatul surprins. Atunci ea îi zâmbi i îl b tu u or cu palma pe um r. ² Bun. În cazul sta, mergi pe mâna mea. O oroare arhitectonic precum spitalul ÅSt. Peter'sµ avea totu i marele avantaj de a fi prev zut cu o sumedenie de u i a c ror existen era cunoscut doar câtorva persoane. De-a lungul timpului, aripile ad ugate dup cum b tuse vântul d duser na tere la nenum rate unghere i coridoare rareori folosite i întâmpl tor descoperite de unii paznici r t ci i. Clint se învârti în jurul spitalului timp de o jum tate de or încheiat , f r s r zbeasc în untru. Reu ise doar s se r t ceasc de trei ori i s transpire din bel ug. Când îi întâlni pe Reggie i pe Mark în parcarea spitalului, d du drumul unui torent de scuze i exclama ii. ² L sa i! Veni i mai bine dup mine, le spuse Mark i to i trei traversar gr bi i strada pentru a intra pe u a de la camera de gard . Apoi se strecurar prin aglomera ia de pe culoar i d dur de o veche scar rulant care ducea undeva la subsol. ² Sper s tii unde mergi, zise Reggie, privind în jur. ² Stai lini tit . Pref -te numai c e ti de-a casei. Zicând aceasta, b iatul ap s pe butonul de lâng ascensorul de serviciu i u a se deschise imediat. Apoi ap s

un alt buton din untrul ascensorului i cutia metalic începu s urce, cl tinându-se, spre etajul al zecelea. ² Sec ia principal are optsprezece etaje, dar liftul sta opre te numai la al zecelea, continu Mark explica iile pe tonul unui ghid plictisit de turi tii cu care avea de-a face. ² i ce se-ntâmpl la etajul zece? întreb Clint, gâfâind. ² A tepta i i ve i vedea. Când u a se deschise în sfâr it, cei trei p trunser într-o debara imens , cu pere ii acoperi i de rafturi pline de prosoape i cear afuri. Mark o lu înainte i deschise o u grea de metal care d dea în culoarul cu rezervele bolnavilor. B iatul f cu un semn spre stânga i î i continu drumul pân când ajunse în dreptul unei ie iri de urgen plin de sus pân jos de avertismente de alarm ro ii i galbene. Când mâna lui prinse clan a, Reggie i Clint în epenir , îngrozi i. ² Alarma nu func ioneaz , anun el, nep s tor, pornind în goan pe sc ri spre etajul al nou lea. Acolo deschise înc o u i intrar brusc într-un hol pustiu a c rui podea era acoperit cu o mochet groas . Mark le indic din nou direc ia: trecur pe lâng u ile pacien ilor, d dur col ul i ajunser în dreptul camerei infirmierelor, unde se oprir o frac iune de secund , doar atât cât s -i z reasc pe to i acei pierde-var care h l duiau pe lâng ascensoare. ² Bun diminea a, Mark, strig frumoasa Karen în urma lor; de data asta nici o urm de zâmbet nu-i mai lumina chipul. ² Bun , Karen, îi r spunse Mark, f r s - i încetineasc pa ii. Dianne st tea pe un scaun pliant a ezat chiar în fa a u ii pe culoar; un poli ist îngenunchease în fa a ei. Dianne plângea. Cei doi paznici st teau împreun ceva mai departe de tân ra femeie. Mark observ imediat poli istul i lacrimile de pe obrajii mamei i fugi spre Dianne care îl prinse în bra e. ² Ce s-a-ntâmplat, mami? o întreb el, dar ea izbucni i mai tare în plâns. ² Mark, rulota voastr a luat foc ast -noapte, îi spuse poli istul. B iatul îl privi cu ochi ului i, apoi î i înt ri strânsoarea în jurul umerilor Diannei care î i tergea lacrimile, încercând s - i recapete st pânirea de sine. ² i cât de rea este situa ia? întreb el.

² Foarte, r spunse poli istul, ridicându-se i inându- i cascheta cu ambele mâini. N-a mai r mas nimic în picioare. ² Ce anume a declan at incendiul? interveni Reggie. ² Nu tim nimic deocamdat . Inspectorul va veni abia în diminea a asta. Da' s-ar putea s fie vorba de vreun scurtcircuit. ² Trebuie neap rat s vorbesc cu inspectorul, okay? insist Reggie, ceea ce îi atrase privirea scrut toare a poli istului. ² Da' dumneata cine mai e ti? întreb el. ² Reggie Love, avocata familiei. ² A, da. i-am v zut poza în ziarul de diminea . ² Spune-i, te rog, inspectorului s -mi dea un telefon, zise ea întinzându-i celuilalt o carte de vizit . ² Sigur, doamn , accept poli istul luând cartona ul cel alb, apoi î i puse cascheta pe cap i î i întoarse din nou privirea spre Dianne. Doamn Sway, s ti i c -mi pare tare r u de tot ce s-a întâmplat. ² Mul umesc, r spunse Dianne tergându- i lacrimile. Odat încheiat aceast conversa ie în patru, poli istul îi salut cu o mi care a capului pe Reggie i pe Clint i apoi se îndep rt în grab . Imediat dup plecarea lui, de cei r ma i se apropie o infirmier , doar a a, pentru orice eventualitate. Con tient de publicul care o înconjura acum, Dianne se ridic brusc i încet s mai plâng , reu ind chiar s trimit un zâmbet în direc ia lui Reggie. ² El este Clint van Hooser, secretarul meu, f cu Reggie prezent rile, iar Dianne î i întoarse zâmbetul spre tân r. ² Îmi pare r u de cele întâmplate, zise el. ² Mul umesc, murmur Dianne care, în cele câteva secunde de t cere jenata ce urmar , termin opera iunea de tergere a urmelor de lacrimi. Bra ul ei înconjura protector umerii unui Mark înc uluit de cele aflate. ² A fost cuminte? rupse ea într-un târziu t cerea. ² S-a purtat minunat. i a mâncat cât un regiment. ² Asta-i foarte bine. Mul umesc c ai avut grij de el. ² Cum se mai simte Ricky? întreb la rândul ei avocata. ² A avut o noapte lini tit . În diminea a asta, când a trecut pe-aici doctorul Greenway, s-a trezit i a stat cu el de vorb . Arat mult mai bine. ² tie de incendiu? se interes Mark. ² Nu i nici nu are s afle, okay?

² Okay, mami. Acum n-am putea s mergem în untru, doar tu i cu mine, ca s st m pu in de vorb ? Drept r spuns, Dianne le zâmbi lui Reggie i lui Clint, apoi intr împreun cu Mark în camera în care bolea mezinul familiei. Micul trib Sway i toate bunurile lui p mânte ti erau a adar reunite la etajul al nou lea al Spitalului ÅSt. Peter'sµ. Onorabilul Harry Roosevelt conducea de mai bine de dou zeci i doi de ani Tribunalul pentru minori din Shelby County i în ciuda caracterului trist i deprimant al activit ii tribunalului, reu ise s dirijeze totul cu foarte mult demnitate. Fusese primul judec tor de culoare din Tennessee în domeniul acesta, numit în post de însu i Guvernatorul statului la începutul anilor '70. I se prezicea un viitor str lucit, ba existau suficiente motive s se cread c urma se cucereasc i instan e mult mai înalte. Dar pentru moment instan ele superioare continuau s se plaseze în viitor, în timp ce Harry Roosevelt continua s se afle în cl direa din ce în ce mai d r p nat cunoscut sub numele de Tribunalul pentru minori. Fire te c în Memphis existau i tribunale mai ar toase. De exemplu, Building de pe Main Street, care continua s fie cea mai nou cl dire din ora , ad postea numeroase s li de o elegan impun toare. Ca de obicei, federalii beneficiau de tot ce era mai bun ² covoare bogate, scaune tapi ate cu piele scump , mese din stejar masiv, o abunden de lumini, instala ie de aer condi ionat care func iona f r gre eal , nenum ra i func ionari i asisten i foarte bine pl ti i. Câteva str zi mai departe, Shelby County Courthouse era un adev rat stup zumz ind de activitate, ale c rui coridoare pardosite cu gresie i cu marmur erau str b tute în lung i-n lat de mii de avoca i în drum spre s lile bine între inute. Era o cl dire ceva mai veche, dar foarte frumoas , ai c rei pere i erau împodobi i cu picturi, ba ici-colo puteau fi admirate i câteva statui. Harry s-ar fi putut num ra i el printre cei care lucrau acolo, dar refuzase acest lucru cu înc p ânare. Tot în apropiere se afla i Shelby County Justice Center, un labirint de s li noi i moderne dotate cu lumin fluorescent , instala ii de sonorizare i fotolii capitonate. Harry ar fi putut s lucreze i aici, dar refuzase din nou, cu aceea i înc p ânare.

Se mul umise s r mân în cl direa Tribunalului pentru minori care nu era altceva decât un vechi liceu aflat la mare distan de centrul ora ului i prev zut cu o parcare minuscul i un num r insuficient de grefieri; aici fiecare judec tor trebuia s rezolve mai multe cazuri decât num rul de procese înscrise pe oricare rol din lume. Tribunalul onorabilului Harry Roosevelt era nedoritul copil vitreg al sistemului judiciar, i mul i avoca i îl ocoleau de la distan . Majoritatea studen ilor la drept visau la birouri îmbr cate în plu , amplasate în cl diri cât mai înalte, i la clien i boga i cu portofelele grase. Niciodat nu- i doreau s - i toceasc nervii pe coridoarele pline de gândaci ale Tribunalului pentru minori. Harry refuzase patru posturi în locuri unde instala ia de înc lzire func iona chiar i în timpul iernii. Posturile îi fuseser propuse pentru c era inteligent i negru, el le refuzase pentru c era s rac i negru. Salariul de aizeci de mii de dolari pe an, cel mai sc zut din toate tribunalele din ora , îi permitea s - i între in familia compus dintr-o so ie i patru adolescen i, precum i o cas foarte dr gu . Dar memoria lui p stra intact senza ia de foame crunt îndurat în copil rie. De aceea avea s se considere întotdeauna un pu ti negru i s rac. i tot de aceea fosta speran Harry Roosevelt preferase s r mân un simplu judec tor la Tribunalul pentru minori. Pentru el, era cea mai important slujb de pe p mânt. Statutul îi d dea autoritate exclusiv asupra copiilor certa i cu legea, turbulen i, afla i în între inerea cuiva i neglija i; stabilea paternitatea copiilor n scu i în afara c s toriei i punea în practic propriile hot râri privind între inerea i educarea acestor copii. Or, cum în comitatul acesta jum tate din copii aveau mame celibatare, marea majoritate a cazurilor sale aveau de-a face cu domeniul respectiv. Tot el stabilea drepturile p rinte ti i plasa copiii maltrata i în alte c mine. Una peste alta, Harry f cea fa unor sarcini de-a dreptul cople itoare. Onorabilul Roosevelt î i îmbr ca ve nic trupul masiv, care b tea bine suta de kilograme, într-un costum negru, c ma alb de bumbac i papion pe care i-l înnoda singur în ciuda eviden ei descurajatoare. Nimeni nu- i d duse seama dac Harry avea un singur costum negru sau mai multe. Era o

prezen impun toare în sala de judecat , iar privirea lui sever se ab tea pe deasupra ochelarilor peste nenoroci ii de ta i care refuzau s - i între in copiii. Ta ii ace tia, negri i albi deopotriv , sim eau o fric teribil fa de judec torul Roosevelt, pentru c tiau foarte bine c , dac lucrurile nu mergeau a a cum voia el, îi c uta i îi arunca pur i simplu în închisoare. Dac , Doamne fere te, te-ncurcai cu ÅPu tii lui Harryµ, cum li se spunea, te puteai trezi în fa a judec torului cu c tu e la mâini, încadrat de doi aprozi i ar tând absolut jalnic. Harry Roosevelt f cea parte din legendele Memphis-ului. Primise în mod oficial colaborarea cu al i doi judec tori, desemna i s -i mai preia din sarcinile zdrobitoare, dar el î i p strase programul de lucru cu totul i cu totul d râm tor. Sosea la tribunal înainte de ora apte i î i preg tea singur cafeaua. Începea activitatea propriu-zis fix la ora nou i era vai de avocatul care avea proasta inspira ie s întârzie. Roosevelt reu ise s arunce vreo câ iva dintre ei în închisoare de-a lungul anilor. La opt i jum tate, î i f cu apari ia secretara care îi aduse coresponden a i îl inform c era a teptat de câ iva domni care sus ineau dispera i c trebuie s vorbeasc neap rat cu el. ² Altceva nou? se interes el, dup ce înghi i ultima buc ic dintr-un m r. ² Poate c dori i s v întâlni i cu domnii aceia. ² Nu, z u. Cine sunt de fapt? ² Unul dintre ei este George Ord, distinsul nostru procuror general. ² George mi-a fost student. ² Asta a spus i el de vreo dou ori. Pe urm , mai este un asistent al procurorului general din New Orléans, un anume domn Thomas Fink. Apoi, un oarecare domn K.O. Lewis, director adjunct al FBI-ului i doi agen i federali. Harry î i ridic privirea de pe dosarul pe care-l studiase pân acum i se gândi o clip , apoi remarc : ² Într-adev r, un grup deosebit de distins. i ce vor ace ti domni? ² N-au vrut s -mi spun . ² P i, atunci pofte te-i în untru, zise judec torul, i câteva secunde mai târziu, Ord, Finck, Lewis i McThune intrar

unul dup altul în biroul ticsit cu tot felul de obiecte mai mult sau mai pu in utile, nou-veni ii prezentându-se rând pe rând domnului judec tor. Harry i secretara eliberar în grab câteva scaune de hâr oagele care z ceau pe ele i, dup ce to i cei prezen i se a ezar , atmosfera se destinse oarecum. Dar dup un minut de conversa ie amuzant , Harry se uit la ceas i zise: ² Domnilor, am apte cazuri programate pentru ast zi. Prin urmare, ce pot face pentru dumneavoastr ? Ord fu cel dintâi care î i drese glasul. ² Ei bine, domnule judec tor, sunt sigur c a i v zut ziarele din ultimele dou zile, i mai ales articolele de pe prima pagin despre un b iat pe nume Mark Sway. ² Da, da, i mi s-au p rut foarte interesante. ² Domnul Fink, aici de fa , reprezint acuzarea în cazul presupusului asasin al senatorului Boyette, iar procesul este programat s aib loc peste câteva s pt mâni la New Orléans. ² Cunosc toat povestea, am citit tot ce au publicat ziarele. ² Noi suntem aproape siguri c Mark Sway tie mult mai mult decât spune, mai ales c i-a min it pe poli i ti în mai multe rânduri. Dup p rerea noastr , el a stat de vorb pe-ndelete cu Jerome Clifford mai înainte ca acesta s se sinucid . Suntem siguri c a fost în ma ina avocatului i am încercat s vorbim cu el, dar n-a vrut cu nici un chip s coopereze. Mai nou, i-a angajat o avocat care este mai c poas decât un catâr. ² Reggie Love este o prezen obi nuit pe-aici i un avocat foarte bun. Poate c uneori este prea protectoare cu clien ii ei, de i eu unul nu v d nimic r u în asta. ² Da, domnule. Numai c noi avem multe b nuieli în leg tur cu b iatul, cea mai puternic dintre toate fiind aceea c el refuz s ne transmit informa ii de mare important . ² Cum ar fi? ² Cum ar fi locul unde este ascuns cadavrul senatorului. ² Dar ce v face s b nui i a a ceva? ² Este o poveste foarte lung , domnule judec tor, i ne-ar lua prea mult s v-o spunem. În timp ce-l asculta pe Ord, Harry se juca cu papionul de la gât, apoi îi arunc procurorului una din celebrele lui priviri încruntate i severe. ² În concluzie, vre i ca eu s -l aduc pe copil aici i s îi pun

întreb rile de rigoare. ² Cam a a ceva. Domnul Fink a mai adus cu el i o cerere din care reiese c pu tiul încalc legea. Chestia asta nu-i pic îns bine lui Harry, a c rui frunte se umplu brusc de numeroase n ule e adânci. ² Bine, dar asta este o afirma ie grav . În ce fel a înc lcat legea copilul sta? ² A sfidat Curtea. ² Pe ce texte de lege v baza i? Drept r spuns, Fink deschise un dosar i scoase din el o scurt prezentare a cazului pe care i-o întinse judec torului. Acesta o citi pe îndelete în timp ce în înc pere se l s lini tea. K.O. Lewis nu scosese pân acum nici un cuvânt, lucru care îl deranja foarte mult: în fond, el era totu i num rul doi din ierarhia FBI-ului, dar judec torul din fa a lui p rea complet insensibil la o astfel de eviden . În sfâr it, Harry puse punct lecturii, î i privi ceasul i apoi i se adres lui Fink: ² V ascult. ² Domnule judec tor, noi sus inem c , prin felul în care s-a purtat pân acum, Mark Sway a împiedicat ancheta în leg tur cu acest caz. ² Care caz, crima sau sinuciderea? Întrebarea era excelent i, în clipa în care o auzi, Fink tiu c Harry Roosevelt nu era omul care s cedeze presiunilor. Pentru c , da, sta era adev rul: ei anchetau o crim , nu o sinucidere. Nici o lege nu interzicea sinuciderea i nici faptul de a asista la o sinucidere. ² P i, domnule judec tor, ti i, noi credem c între sinucidere i asasinarea lui Boyette exist o leg tur foarte strâns . i este foarte important ca b iatul s colaboreze cu noi. ² i dac pu tiul nu tie nimic? ² Nu putem fi siguri de asta pân nu vorbim cu el. Deocamdat împiedic ancheta i, dup cum bine ti i, to i cet enii au datoria s -i ajute pe reprezentan ii autorit ilor în aplicarea legii. ² Cunosc foarte bine textul legii, numai c este cam mult s afirmi c b iatul comite o infrac iune f r s dispui de probe. ² Vor veni i astea, domnule judec tor, dac vom reu i s -l aducem pe pu ti la tribunal ca martor i s r spund , sub

prestare de jur mânt, la întreb ri. Asta-ncerc m noi s facem. Harry îndes hârtia cu prezentarea cazului într-un teanc de documente i apoi începu s se joace cu ochelarii. Ord prinse momentul i interveni la rândul lui, pe un ton solemn: ² Uite ce este, domnule judec tor, dac reu im s ob inem încredin area copilului i dup asta s beneficiem de o audiere urgent , atunci toat afacerea asta va fi rezolvat . Dac afirm sub prestare de jur mânt c nu tie nimic despre Boyd Boyette, atunci cererea va fi respins , copilul va pleca acas , iar noi punem punct. A a merg lucrurile. F r probe, nu exist înc lcarea legii i nimeni nu face r u nim nui. Dar dac , dimpotriv , tie ceva interesant despre locul unde se afl cadavrul, atunci noi avem tot dreptul s primim aceast informa ie i suntem convin i c b iatul ne-o va furniza în timpul audierii. ² Avem dou posibilit i, domnule judec tor, ad ug Fink. Putem s depunem cererea i s avem audierea aici, în tribunalul dumneavoastr , sau putem s -l cit m pe pu ti în fa a Marelui Juriu din New Orléans. Prima variant ni se pare a fi cea mai bun i cea mai rapid , inclusiv pentru copil. ² Nu vreau ca acest copil s fie citat în fa a unui mare juriu, zise Harry, sever. A i în eles? To i d dur repede din cap c au în eles, de i to i tiau c un mare juriu federal îl putea cita oricând dorea pe Mark Sway, indiferent de sentimentele i p rerile unui oarecare judec tor local. Numai c mi carea era tipic pentru Harry care î i arunca imediat p tura de protec ie în jurul oric rui copil care intra în jurisdic ia lui. ² Prefer mai degrab s rezolv m povestea asta aici, în tribunalul meu, murmur el aproape pentru sine. ² Cu asta suntem absolut de-acord, domnule judec tor, zise Fink i toat lumea fu de aceea i p rere. Atunci Harry î i studie câteva secunde agenda i constat , ca de obicei, c era plin cu mai mult mizerie i nenorocire omeneasc decât putea el s suporte într-o singur zi. ² Afirma iile astea despre obstruc ionarea justi iei sunt destul de sub iri, dup p rerea mea. Dar este adev rat c nu v pot opri s depune i cererea de care vorbi i. De aceea v propun s rezolv m problema asta cât mai repede. Dac b iatul nu tie nimic, dup cum b nuiesc eu, atunci vreau ca

totul s se termine odat pentru totdeauna. i cât mai repede. Era o propunere care le convenea de minune. ² Prin urmare, va fi ast zi, la prânz. Unde se afl acum copilul? ² La spital, r spunse Ord. Fratele lui va sta acolo un timp neprecizat i maic -sa este obligat s stea în camera celui mic. Mark se fâ âie de colo-colo. Azi-noapte a fost acas la avocat . ² Da, sta este obiceiul lui Reggie, zise Harry pe un ton afectuos. Din ceea ce spune i nu v d pentru care motiv ar trebui s vi se încredin eze copilul. Dar aspectul acesta era deosebit pentru Fink i Foltrigg. Pentru c ei voiau ca pu tiul s fie luat pe sus în ma ina poli iei, b gat în orice fel de celul disponibil i, în general, speriat într-un asemenea hal încât s spun absolut tot ce tie. ² Domnule judec tor, dac -mi permite i, interveni în sfâr it i K.O. Dup p rerea noastr , încredin area copilului este o chestiune extrem de urgent . ² Nu z u? i de ce anume? McThune puse în fa a Judec torului Roosevelt o fotografie mare i lucioas în timp ce Lewis î i începu povestirea. ² B rbatul din fotografia asta se nume te Paul Gronke i este un infractor din New Orléans, partener apropiat al lui Barry Muldanno. Gronke a sosit mar i noaptea în Memphis i fotografia a fost f cut la plecare, pe aeroportul din New Orléans. Din p cate, când a ajuns aici, l-am pierdut înc de la aeroport. (în acest punct al povestirii, McThune d du la iveal alte dou fotografii de dimensiuni mai mici.) Tipul sta este Mack Bono, un criminal cu cazier impresionant i puternice leg turi cu Mafia din New Orléans. Cel lalt tip se nume te Gary Pirini i este tot un mafiot în solda familiei Sulari. Bono i Pirini au sosit în Memphis ast -noapte. i s ti i c n-au venit aici ca s m nânce specialit i la gr tar. Discursul fu întrerupt de o pauz pentru efect dramatic. ² Pu tiul este în mare pericol, domnule judec tor. Locuie te împreun cu familia într-o rulot din Tucker Whell Estates, undeva în nordul ora ului. ² Cunosc cartierul, zise Harry, frecându- i ochii obosi i. ² Ei bine, acum vreo dou ore rulota a ars de n-a mai r mas din ea decât scrumul. Iar incendiul este destul de dubios. Noi

credem c este vorba de o ac iune de intimidare. Copilul s-a învârtit prin ora dup cum a dorit, i asta înc de luni. Nu exist nici un tat , iar mama nu-l poate l sa singur pe fiul cel mic. Este o situa ie foarte trist i foarte periculoas . ² Asta înseamn c l-a i urm rit pe b iat. ² Da, domnule. Avocata lui a cerut conducerii spitalului s asigure paza camerei fratelui. ² i mi-a telefonat i mie, interveni Ord. O îngrijoreaz foarte mult siguran a copilului i m-a rugat pe mine s cer protec ia FBI-ului pentru zona spitalului. ² Iar noi am fost de acord, ad ug McThune. În ultimele patruzeci i opt de ore am avut doi agen i în apropiere de camera de la etajul nou al spitalului. Domnule judec tor, tipii din fotografie sunt de meserie asasini i primesc ordine direct de la Muldanno. Iar pu tiul se vântur de colo-colo f r s aib habar de primejdie. Harry îi asculta cu aten ie, dându- i în acela i timp seama c aceast încercare de a exercita presiuni asupra Cur ii fusese bine repetat înainte. În general, Harry era destul de suspicios în ceea ce prive te poli ia i metodele ei de lucru, dar de data asta trebuia s recunoasc c nu avea de-a face cu un caz obi nuit. ² Legile noastre prev d ca un copil s fie încredin at cuiva anume dup ce a fost introdus o cerere, zise el f r s se adreseze cuiva în mod special. Dar ce se întâmpl cu copilul dac , în urma audierii, nu afla i ceea ce a i dorit, dac b iatul nu obstruc ioneaz în nici un fel justi ia? ² Ne-am gândit i la varianta aceasta, domnule judec tor, r spunse Lewis, i ti i foarte bine c nu vom face absolut nimic care s violeze secretul audierii. Dar avem totu i mijloacele noastre prin care s le transmitem gangsterilor stora c b iatul nu tie nimic. Adev rul este c , dac pân la urm se dovede te c pu tiul nu tie chiar nimic, atunci afacerea este încheiat i oamenii lui Muldanno n-or s î i mai bat capul cu el. ² Da, ceea ce-mi spune i este logic, aprob Harry. Dar ce se-ntâmpl dac b iatul v va spune ceea ce dori i s afla i? Nu crede i c în cazul sta, copilul va fi însemnat pe via ? Dac tipii tia sunt atât de periculo i pe cât spune i, atunci micul nostru prieten poate s ajung într-o situa ie extrem de grea.

² Facem deja demersurile necesare ca s -l integr m în programul nostru de protec ie a martorilor. i nu numai pe el, ci i pe maic -sa i pe mezin. ² A i discutat toate astea si cu avocata lui? ² Nu, domnule, r spunse Fink. Ultima oar când am fost la ea la birou, a refuzat s stea de vorb cu noi. i ea ne face probleme. ² Da i-mi s v d cererea. Dup ce termin de studiat documentul cu pricina, Harry i-l d du înapoi lui Fink. ² Domnilor, s ti i c nu-mi place deloc povestea asta. Nu-mi place mirosul. Am v zut la via a mea sute de mii de cazuri, dar nici unul în care un minor s fie acuzat de obstruc ionarea justi iei. Toat afacerea asta îmi d un sentiment nepl cut. ² Domnule judec tor, suntem efectiv dispera i, m rturisi Lewis cu destul sinceritate. Trebuie neap rat s afl m ce anume tie pu tiul i ne este team i pentru siguran a lui. V-am spus exact cum st m, nu v-am ascuns nimic i n-am încercat în nici un fel s v inducem în eroare. ² Sper din toat inima c a a stau lucrurile, zise Harry, aruncându-le o privire sever , apoi mâzg li ceva în grab pe o buc ic de hârtie. To i ceilal i îi urm reau mi c rile cu aten ia încordat . În sfâr it, Harry î i privi ceasul i deschise gura: ² Bine, am s semnez ordinul de aducere. Vreau ca b iatul s fie adus direct în Juvenile Wing i b gat singur într-o celul . Asta are s -l sperie de moarte, a a c vreau s v purta i cu el cu m nu i de catifea. Am s -i dau personal telefon avocatei lui chiar în diminea a asta. Oaspe ii se ridicar cu to ii în picioare i îi mul umir judec torului; apoi p r sir iute înc perea f r alte polite uri. 21 Karen b tu u or în u , apoi intr în camer , aducând un co cu fructe trimis, cum reie ea din cartea de vizit ce-l înso ea, de enoria ii Bisericii Baptiste Little Creek. Merele, bananele i strugurii erau învelite în celofan verde i formau un ansamblu foarte atr g tor, a a cum st teau acolo, pe

masa de spital, lâng enormul buchet de flori multicolore trimis de prietenii îngrijora i de la ÅArk-Lon Fixturesµ. Jaluzelele erau l sate, televizorul era oprit i nici unul dintre membrii familiei Sway nu schi vreo mi care pân când Karen ie i din camer . Ricky se tot r sucise în pat i acum st tea întins pe spate, cu picioarele pe pern i capul pe p tur . Se trezise, dar de mai bine de o or r m sese cu privirea pironit în tavan i nu scosese nici o vorb , nu se mi case nici m car un milimetru. Oricum, asta era ceva nou. În patul pliant de al turi, Mark i Dianne st teau strân i unul într-altul i conversau în oapt despre îmbr c minte, juc rii, vesel i altele asemenea. Aveau o asigurare de incendiu, dar Dianne nu tia cât de mare era suma respectiv . La un moment dat, în cursul dimine ii, cam la o or dup plecarea lui Reggie i a lui Clint, ocul produs de vestea incendiului se mai atenu i Mark reu i s se concentreze. Îi venea mai u or s gândeasc în camera asta întunecat pentru c nimic altceva nu-i atr gea aten ia. Televizorul putea fi folosit doar atunci când Ricky dorea acest lucru; jaluzelele erau în permanen l sate pentru cazul în care pe Ricky l-ar fi luat somnul; u a era mereu închis . Mark se a ez pe un scaun, chiar în dreptul televizorului, i tocmai ron ia o pr jitur ieftin cu ciocolat rânced când îl izbi gândul c , poate, incendiul la nu fusese chiar un accident. Mai înainte, omul cu i ul intrase într-un fel, în rulot , i g sise fotografia. Inten ia lui fusese s vânture cu itul i poza pe la nasul lui Mark Sway i s -l reduc în felul sta definitiv la t cere. i adev rul este c avusese succes. Ei, atunci ce-ar fi dac focul nu era decât un nou avertisment din partea omului cu i ul? În fond, rulotele ardeau atât de u or! Iar cartierul era foarte lini tit la ora patru diminea a, tia asta din proprie experien . La gândul acesta, un nod groaznic i se puse în gât, iar gura i se usca brusc. Ocupat cu cafeaua i cu mângâiatul mezinului, Dianne nu observ îns nimic. Mark încerc s r mân st pân pe sine i pe situa ie, apoi se hot rî s fac o vizit în camera infirmierelor unde Karen îi ar t ziarul ap rut cu pu in timp înainte. Gândul acela era atât de îngrozitor încât îi r mase ca un cui înro it în minte i, dup dou ore de la aflarea ve tii, b iatul era absolut convins c incendiul nu fusese deloc întâmpl tor.

² Cât este asigurarea? întreb el. ² Trebuie s -i telefonez agentului pentru c , dac nu m -n el, exist dou poli e: una este pl tit de domnul Tucker pentru rulota care este proprietatea lui, iar cealalt este pl tit de noi pentru tot ce era în untru. Chiria includea i prima lunar de asigurare pentru lucrurile din interiorul rulotei. Mi se pare c sta era aranjamentul. Dar tocmai povestea aceasta îl îngrijora cumplit pe Mark. Printre nenum ratele amintiri groaznice din timpul divor ului, pu tiul o p stra i pe aceea despre incapacitatea mamei lor de a furniza am nunte despre chestiunile financiare ale familiei. De fapt, Dianne nu tia nimic despre acest aspect al vie ii de zi cu zi; fostul lor tat pl tea facturile, inea contabilitatea casei i completa formularele pentru plata taxelor. A a se face c de dou ori în ultimii doi ani se trezise cu telefonul deconectat pentru c maic -sa uitase s pl teasc abonamentul. Sau cel pu in asta fusese explica ia oferit de ea. De fiecare dat , îns , Mark b nuise c , în realitate, pur i simplu nu avusese bani. ² Bine, dar ce anume va acoperi asigurarea? insist el. ² P i, mobila, hainele, vesela, a a cred. Asta acoper de obicei. Atunci se auzi o b taie în u ; apoi o pauz scurt , i înc o b taie. Mark se hot rî s vad despre ce este vorba i prin deschiz tura îngust z ri dou figuri noi, complet necunoscute. ² Da, zise el, a teptându-se la noi necazuri pentru c , în mod obi nuit, infirmierele i paznicii nu l sau pe nimeni s se apropie atât de mult de camera aceea. ² O c ut m pe Dianne Sway, zise figura cea mai apropiat . Cum propozi ia aceea putea avea multe în elesuri, Dianne porni spre u . ² Dar cine sunte i? întreb Mark, ie ind în culoar. Cei doi paznici st teau împreun în dreapta, trei surori se opriser în stânga i to i ar tau de parc ar fi fost martorii unei întâmpl ri oribile. Mark surprinse privirea lui Karen i în clipa aceea tiu c se petrece un lucru tare, tare r u. ² Sunt detectivul Nassar de la poli ia din Memphis, iar acesta este detectivul Klickman. În timp ce Nassar era îmbr cat foarte oficial, cu sacou i cravat , Klickman arbora un trening negru i ni te pantofi de sport str lucitor de noi. Amândoi erau tineri, cu pu in peste

treizeci de ani, i Mark î i aminti imediat de faimosul serial poli ist ÅStarsky and Hutchµ. Dianne se oprise în spatele fiului ei cel mare. ² Dumneavoastr sunte i Dianne Sway? întreb Nassar. ² Da, r spunse ea repede. Atunci detectivul scoase hârtiile din buzunarul hainei i i le d du peste capul lui Mark. ² Este vorba de o invita ie pentru o audiere la Tribunalul pentru minori, ast zi la prânz, doamn Sway. Hârtiile fo nir asurzitor în mâinile ei ce tremurau violent. ² A putea s v d i eu legitima iile? întreb Mark cu destul sânge rece. Drept r spuns, cei doi poli i ti îi vârâr sub nas, într-un singur gest, insignele str lucitoare cu însemnele Departamentului de Poli ie din Memphis. B iatul le studie cu mult aten ie, apoi îi d rui lui Nassar un mic zâmbet obraznic. ² Frumo i pantofi, îl compliment el pe Klickman. Nassar încerc , la rândul lui, s zâmbeasc : ² Doamn Sway, în invita ie se men ioneaz c trebuie s ni-l încredin a i nou pe fiul dumneavoastr cel mare chiar acum. Dianne avu nevoie de câteva secunde ca s în eleag sensul celor auzite, dar când mesajul cuvântului Åîncredin atµ p trunse în mintea ei, ip tul îi izbucni nest vilit de pe buze. ² Ce! Aerul de pe culoar vibra, hârtiile se împr tiar pe podea, iar în vocea ei mânia era mult mai puternic decât frica. ² Scrie chiar aici, pe prima pagin , explic Nassar, ridicând documentele. Ordinul judec torului. ² Ce s face i?! ip din nou Dianne, f când nd ri lini tea din jur. Nu pute i s -mi lua i fiul! ad ug ea, cu chipul stacojiu de furie; trupul îi era încordat ca un arc. Grozav, î i zise Mark, iar m plimb cu ma ina poli iei! Auzi apoi izbucnirea mamei: ² Nemernicule! ² Mam , nu ipa! Ricky ar putea s te aud , încerc el s-o calmeze, renun ând la propriile lui probleme. ² Numai peste cadavrul meu! continu ea s strige, privindu-l int pe Nassar. Klickman se d du un pas înapoi, ca i cum ar fi vrut s spun c femeia aceasta dezl n uit era problema lui Nassar. Acesta din urm era îns un profesionist care participase,

de-a lungul carierei, la mii de arest ri i tia cum s vorbeasc . ² Doamn Sway, v în eleg sentimentele. Dar trebuie s îndeplinesc ordinele pe care le-am primit. ² Cine v-a dat ordinele acestea? ² Mami, nu ipa, te rog! încerc Mark din nou s-o lini teasc . ² Domnul judec tor Harry Roosevelt a semnat ordinul acum o or . Nu ne facem decât meseria, doamn Sway. Mark nu va p i nimic, vom avea noi grij de el. ² Dar ce-a f cut? V rog s -mi spune i ce-a f cut? întreb ea disperat i se întoarse spre surori. Nu poate nimeni s m ajute? Karen, vrei s faci ceva pentru mine? Cheam -l, te rog, pe doctorul Greenway i nu te uita a a la mine! implor ea. Dar nici Karen, nici colegele ei nu schi ar vreun gest de ajutor: poli i tii avertizaser deja pe toat lumea. Nassar î i p stra înc zâmbetul pe buze! ² Dac ve i citi hârtiile astea, doamn Sway, ve i vedea c la Tribunalul pentru minori a fost depus o cerere în care se afirm c Mark a înc lcat legea pentru c nu vrea s coopereze cu poli ia i FBI-ul. i c domnul judec tor Roosevelt vrea ca audierea s aib loc ast zi la prânz. Asta-i tot. ² Asta-i tot?! C c ciosule ce e ti! Adic vii aici cu hârtiu ele tale nenorocite i vrei s -mi iei copilul i-mi zici c asta-i tot?! ² Mami, nu vorbi a a de tare, zise Mark care n-o mai auzise vorbind în halul sta de pe vremea divor ului. Zâmbetul disp ru de pe chipul lui Nassar care începuse s - i smulg , nervos, musta a. Dintr-un motiv numai de el tiut, Klickman îl privea pe Mark de parc b iatul ar fi fost un asasin primejdios pe care îl urm reau de ani de zile. Conversa ia fu întrerupt de o pauz ce p rea nesfâr it ; apoi Dianne rupse t cerea: ² Nu pute i s mi-l lua i! zise ea, a ezându- i mâinile pe umerii lui Mark. Atunci se f cu auzit pentru prima oar i glasul lui Klickman. ² Doamn Sway, uita i ce este: trebuie neap rat s -l lu m cu noi pe fiul dumneavoastr , nu avem de ales. ² Ia mai duce i-v dracului. Dac vre i s -l lua i, atunci mai întâi va trebui s m omorâ i pe mine, îi fichiui ea. Pentru o clip Klickman, care nu era decât un bolovan lipsit

de orice fine e, tres ri ca i cum ar fi fost gata s pun în aplicare varianta prezentat de Dianne. Reu i îns s se st pâneasc i chiar s zâmbeasc . ² Este okay, mami. Am s merg cu ei. Telefoneaz -i lui Reggie i spune-i s vin s m caute în închisoare. Mai mult ca sigur c pân la prânz are s -i i dea în judecat pe clovnii tia i are s fac în a a fel încât pân mâine au s fie da i afar . Curcanii se privir zâmbind: dr g la copil! Atunci Nassar f cu o gre eal de neiertat: încerc s -l prind pe Mark de bra . Reac ia femeii fu rapid i nea teptat , ca a unui arpe. Trosc! Lovitura atinse obrazul stâng al detectivului, apoi izbucni strig tul: ² S nu-ndr zne ti s -l atingi! S nu-ndr zne ti s -l atingi! Nassar î i duse mâna la falc , iar Klickman prinse cu o mi care iute bra ul femeii. Tocmai voia s loveasc din nou când o for mai mare decât a ei o f cu s se r suceasc pe loc, s se împiedice de picioarele lui Mark i s se pr bu easc la p mânt împreun cu copilul. ² Tic losule! S nu te atingi de el! î i continua ea amenin rile. Când îl v zu pe Nassar aplecându-se spre ei, Dianne prinse momentul i îl lovi cu piciorul în coaps , dar cum era descul , rezultatul fu aproape nul. Acum Klickman se aplec i el, iar Mark se chinuia s se ridice, în timp ce Dianne continua s loveasc în stânga i-n dreapta, zvârcolindu-se i ipând ca din gur de arpe. Surorile i paznicii se apropiar speria i de actorii principali ai piesei tocmai când Dianne reu i s se ridice de pe podea. Mark fu scos din gr mad de Klickman. Dianne, de i bine inut de cei doi paznici, se zvârcolea în continuare, dar de acum plângea. Nassar î i masa obrazul lovit. Surorile încercau s -i despart i s -i consoleze pe to i. Deodat , u a camerei se deschise f r zgomot i în pragul ei r s ri Ricky, inând strâns în bra e un iepure de plu . Ochii lui se oprir mai întâi asupra lui Mark pe care îl înh ase deja Klickman; apoi se întoarser spre Dianne i spre cei doi paznici. În clipa aceea, toat lumea încremeni cu privirile a intite spre chipul micu , alb ca hârtia, înconjurat de uvi ele dezordonate de p r. Copilul r m sese cu gura c scat , dar nu scotea totu i nici un sunet.

Apoi d du drumul acelui geam t lugubru pe care doar Mark îl mai auzise atunci, în p dure. Dianne se smulse din mâinile paznicilor i îl lu în bra e, apoi, înso it de surori, îl duse în camer i îl a ez în pat. Geam tul continua, înnebunitor, apoi degetul cel mare ajunse în gur i Ricky închise ochii. Dianne se întinse în pat, lâng el, i începu s -l mângâie pe bra i s fredoneze ÅWinnie the Poohµ. ² S mergem, pu tiule! zise Klickman. ² Ave i de gând s -mi pune i c tu e? ² Fire te c nu, doar nu este vorba de o arestare. ² Dar ce mama dracului este? ² Ia fi atent cum vorbe ti, pu tiule. ² Ba s m pupi, animal mare i prost ce e ti, replic Mark, f cându-l pe Klickman s se opreasc brusc i s -i arunce o privire rece i dur . ² ine- i limba-n frâu, pu tiule! îl avertiz Nassar. ² Mai bine uit -te la mutra ta, de teptule. Mi se pare c s-a f cut albastr de la lovitura aia în plin pe care i-a dat-o mami. Ha, ha. Sper s - i fi rupt vreun dinte. Klickman se aplec spre Mark i- i sprijini mâinile de genunchi, ca s -l poat privi pe b iat drept în ochi. ² Mergi cu noi de bun voie sau este nevoie s te ducem târâ ? Mark pufni i îi întoarse privirea. ² Crede i c mi-este fric de voi, nu-i a a? Atunci ascult la mine, cap p trat ce e ti: avocata mea are s m scoat de-acolo în zece minute; i s tii c avocata mea este a a de bun c mâine dup -mas ai s - i cau i alt slujb . ² M-ai speriat de moarte. i-acum hai s mergem. ² Unde mergem? întreb Mark, îndreptându-se spre ascensoare încadrat de cei doi poli i ti. ² La centrul de deten ie pentru minori. ² Ce-i asta, un fel de închisoare? ² S-ar putea, mai ales dac nu- i pui lac t la gura aia obraznic . ² tii foarte bine c ai pocnit-o pe mama de ai trântit-o la p mânt. Asta s-ar putea s te coste chiar slujba pe care o ai acum. ² i ce dac ? spuse Klickman. i-a a este o munc nenorocit pentru c am de-a face cu derbedei ca tine. ² Da, numai c n-ai s - i g se ti alta, nu? Nimeni nu

angajeaz idio i în ziua de azi. Când trecur pe lâng un grup de surori i de brancardieri Mark deveni brusc o vedet , atr gând aten ia tuturor. El era nevinovatul dus la t iere i rolul acesta îl f cu s ia pentru câteva clipe un aer important. Apoi d dur col ul i î i aminti de reporteri. De altfel, i ace tia î i aduser aminte de el. Un blitz fulger pe când cei doi se apropiau de ascensoare, iar Klickman se trezi lâng el cu doi dintre cei înarma i cu creioane i carnete de însemn ri. A teptau i ei ascensorul. ² Sunte i de la poli ie? întreb cel a c rui privire r m sese lipit de pantofii de sport orbitor de noi din picioarele detectivului. ² F r comentarii. ² Hei, Mark, unde te duci? întreb un altul chiar în secunda în care blitzul fulger din nou. ² La închisoare, r spunse b iatul cu voce tare, f r s priveasc în jur. ² Tac - i gura, copile, îl mu trului Nassar, iar Klickman îi puse un bra greu pe umeri. Fotograful era chiar lâng ei, aproape lipit de u a ascensorului. Nassar î i ridic bra ul, încercând s blocheze obiectivul aparatului de fotografiat. D -te la o parte! mârâi el f r s ob in îns un rezultat satisf c tor. ² E ti arestat, Mark? strig cineva. ² Nu, veni r spunsul repezit al lui Klickman chiar în momentul în care u a ascensorului se deschise în fa a lor. În sfâr it, erau singuri. ² Pu tiule, a fost o prostie din partea ta s spui ce-ai spus. Da, da, mare prostie, zise Klickman, cl tinând din cap. ² Atunci aresta i-m . ² Mare prostie. ² De ce, legea nu-mi d voie s vorbesc cu ziari tii? ² Ar fi mai bine s - i ii gura, okay? ² De ce nu-mi trage i o mam de b taie, cap p trat, hâm? ² S tii c mi-ar face o mare pl cere. ² Cred i eu, numai c nu pute i, este? Pentru c eu sunt doar un copil i tu e ti un curcan mare i tâmpit i dac te atingi de mine ai s - i pierzi slujba, ai s fii dat în judecat i tot tacâmul. Ai lovit-o pe maic -mea de-ai trântit-o la p mânt, cap p trat; a a c n-ai s scapi cu una, cu dou .

² Maic -ta m-a lovit prima, zise Nassar. ² Bine i-a f cut. Voi, circarilor, habar n-ave i prin ce trece mama mea. R s ri i a a, de nic ieri, ca s m lua i cu voi i v purta i ca i când n-ar fi mare lucru, pentru c voi sunte i curcani i mai ave i i hârtia aia nenorocit în buzunar. i ave i preten ia ca maic -mea s fie de-a dreptul fericit s m dea. Nu sunte i decât doi tâmpi i. Doi curcani mari, idio i i cu capetele p trate. Ascensorul se opri la unul dintre etaje i prin u a deschis intrar doi medici. ² Ce zice i de circarii tia care vor s m aresteze? îi întreb Mark imediat ce liftul î i relu coborârea. Ace tia se încruntar în direc ia celor doi detectivi care se sim ir datori s explice: ² Este acuzat de sfidarea Tribunalului pentru minori, zise Nassar care se întreba furios în sinea lui de ce pu lamaua asta mic nu- i inea pliscul. Mark f cu un semn cu capul spre Klickman i- i continu povestea: ² Acum cinci minute, sta cu pantofi noi a pocnit-o pe maic -mea de-a doborât-o la p mânt. V vine s crede i a a ceva? Privirile celor doi medici se oprir asupra pantofilor lui Klickman. ² Mark, ine- i gura! uier proprietarul pantofilor. ² i cum se simte mama ta? întreb unul dintre medici. ² A, foarte bine. ti i, fratele meu mai mic este internat în sec ia de psihiatrie. Acum câteva ore, rulota noastr a ars de n-a mai r mas din ea decât cenu a. i acum apar i gangsterii tia care m aresteaz chiar în fa a maic -mii. Iar picior mare sta o mai i pune la p mânt cu un pumn. A a c face bine, nici nu s-ar putea altfel. Cei doi medici îi priveau de-acum cu asprime pe cei doi poli i ti, a a c Nassar î i l s privirea în podea, în timp ce Klickman se hot rî s închid ochii. Apoi, ascensorul se opri din nou i în untru p trunse un grup mai numeros. Klickman se apropie i mai mult de Mark. Când cutia metalic î i relu coborârea i în interiorul ei se l s lini tea, Mark zise cu voce tare: ² Avocata mea are s v dea în judecat , ti i asta, nenoroci ilor, nu-i a a? Mâine pe vremea asta, o s v c uta i

de lucru. Opt perechi de ochi se întoarser spre col ul de unde venea vocea, apoi se ridicar spre chipul îndurerat al detectivului Klickman. i din nou lini te. ² Taci din gur , Mark. ² i dac nu vreau? Ce-o s -mi face i? O s m pocni i, a a cum a i f cut cu maic -mea? Atunci trânte te-m i d -mi câ iva pumni. Nu e ti decât un curcan cu cap p trat, Klickman, tii asta? Doar un curcan gras, cu un pistol la brâu. Chiar, de ce nu încerci s sl be ti câteva kile? Fruntea lui Klickman era br zdat de iraguri foarte clare de broboane de sudoare. Priviri aspre îl s getau din mul ime, iar ascensorul sta abia se mi ca. Doamne, ar fi fost în stare s -l strâng de gât pe micul derbedeu. Înghesuit în cel lalt col , Nassar se sim ea îngrozitor pentru c urechile îi iuiau de la lovitura primit peste fa . Din locul în care se afla nu-l putea vedea pe Mark Sway, dar auzea f r probleme tot ce spunea pu tiul. ² Cum se simte mama ta? întreb o sor care st tea chiar lâng b iat i îl privea cu ochi îngrijora i. ² Bine; a avut o zi grozav . i s-ar sim i i mai bine dac curcanii tia ar l sa-o în pace. ti i, au venit ca s m duc la închisoare. ² De ce? ² Habar n-am. Pentru c nu vor s -mi spun . Eu îmi vedeam de ale mele, încercam s o lini tesc pe mama pentru c rulota noastr a ars azi-diminea i am pierdut tot ce aveam, când au ap rut tia doi, a a, f r nici un avertisment, iar acum sunt în drum spre închisoare. ² Câ i ani ai? ² Doar unsprezece. Da' vârsta mea n-are nici o importan pentru ei. tia sunt în stare s aresteze i un pu ti de patru ani. Nassar îl asculta i gemea încet. Klickman st tea cu ochii închi i. ² Bine, dar a a ceva este oribil. ² A, dar trebuia s -i vede i când ne-au trântit la p mânt pe mine i pe mama. Asta a fost chiar acum câteva minute, în Sec ia de Psihiatrie. Are s spun i la jurnalul de la televizor. S cump ra i ziarele i-o s vede i. Mâine circarii tia or s fie concedia i i pe urm or s fie da i în judecat .

În sfâr it, ascensorul ajunse la parter, coborî.

i toat

lumea

El fu cel care insist s stea pe bancheta din spate, ca un adev rat criminal. Cu toate c ma ina, marca Chrysler, nu purta nici un semn, Mark o recunoscu de la distan . Celor doi poli i ti le era fric s -i vorbeasc , a a c urcar amândoi în fa , sperând ca pu tiul s le urmeze exemplul i s nu scoat nici un cuvânt. Dar nu avur norocul acesta. ² A i uitat s -mi citi i drepturile, începu Mark i Nassar ap s pe accelerator. De pe bancheta din fa nu veni nici un r spuns, a a c insist : ² Hei, voi de colo, circarilor! A i uitat s -mi citi i drepturile. Din nou nici un r spuns, poate doar viteza sporit a ma inii. ² ti i cum s -mi citi i drepturile? Tot nici un r spuns. ² Hei, cap p trat. Da, da, tu la cu pantofii noi. tii cum s -mi cite ti drepturile? Klickman respira ceva mai greu, dar era hot rât s -l ignore pe pu ti. Ciudat îns : pe buzele lui Nassar r s rise un zâmbet r ut cios, abia vizibil din cauza must ii. ² Ascult aici, cap p trat, okay? Am s mi le citesc chiar eu, okay? Am dreptul s nu spun nimic, pricepi cum vine chestia asta? i dac spun ceva, voi, circarilor, pute i s folosi i la tribunal ceea ce afla i. În elegi, cap p trat? Bineîn eles c dac a spune ceva, voi, tâmpi ilor, a i uita imediat. Pe urm mai este i dreptul de a avea un avocat. Po i s m aju i cu chestia asta, cap p trat? Iu-hu! Cap p trat! Ce este cu chestia asta cu avocatul? C am v zut-o de un milion de ori la televizor. Cap p trat Klickman deschise pu in fereastra c ci sim ea c se sufoc . Nassar arunc o privire scurt spre pantofii cei noi i aproape c izbucni în râs. Iar în timpul acesta, Åcriminalulµ st tea picior peste picior pe bancheta din spate. ² Of, biete capete p trate care nu sunt în stare nici m car s -mi citeasc drepturile. Ma ina asta pute, capete p trate. De ce nu o cur a i? Pute a fum de igar ! ² P i, eu am auzit c - i place fumul de igar , zise Klickman

i se sim i mult mai bine. Nassar sc p câteva hohote de râs, doar atât cât s - i ajute prietenul; înghi iser destule porc rii de la âncul sta. Apoi Mark observ prin fereastra ma inii o parcare aglomerat aflat lâng o cl dire înalt . Foarte aproape de zidul cl dirii erau parcate o mul ime de ma ini de poli ie. Nassar opri ma ina lor în rând cu celelalte. Intrar to i trei în cl dire i pornir cu pa i repezi pe un coridor ce p rea f r sfâr it. În sfâr it, Mark t cuse pentru c de-acum intrase pe terenul lor, iar în cl dire mi unau nenum ra i curcani. Tot felul de pl cu e atârnate pe pere i îi îndrumau pe vizitatori: închisoare, Camera vizitatorilor, Camera de Primire. O sumedenie de pl cu e i de înc peri. Cei trei se oprir în dreptul unui birou dincolo de care se vedea un ir întreg de monitoare de televiziune cu circuit închis, iar Nassar semn ni te hârtii. Mark se uit în jur, studiind împrejurimile, i lui Klickman aproape c i se f cu mil de el: p rea i mai mic decât era în realitate, a a cum st tea acolo, în h rm laia aia cumplit . Pe urm ascensorul îi duse la etajul al patrulea al cl dirii unde se oprir din nou în fa a unui birou. S geata de pe o pl cu indica Sec ia pentru minori i Mark b nui c se apropia de cap tul c l toriei. Fur opri i apoi de o femeie în uniform al c rui nume înscris pe ecusonul din piept era Doreen. Dup ce r sfoi ni te hârtii i- i consult tabelul pe care îl avea în mân , femeia zise: ² Aici scrie c domnul judec tor Roosevelt vrea ca Mark Sway s fie dus într-o camer izolat . ² Nu ne intereseaz unde-l duce i, replic Nassar. Femeia î i consult din nou tabelul cu o privire încruntat . ² Evident, Roosevelt vrea s -i pun pe to i minorii în camere izolate. Are impresia c aici suntem la hotelul Hilton. ² i nu-i adev rat? Dar Doreen nu lu în seam întrebarea i îi întinse lui Nassar o hârtie pe care detectivul trebui s o semneze. ² Ei bine, acum este numai al vostru. Dumnezeu s v ajute. Apoi cei doi poli i ti plecar f r s mai adauge vreo vorb . ² Gole te- i buzunarele, Mark, îi zise femeia aceea, dându-i o cutie de metal. Atunci b iatul puse în cutie o hârtie de un

dolar, ceva m run i i un pachet de gum de mestecat. Femeia scrise ceva pe o bucat de carton pe care o lipi de cutia metalic . Dou camere de luat vederi fixate deasupra biroului trimiteau chipul b iatului pe ecranul unuia din cele dou sprezece monitoare de pe peretele din spate. O alt femeie în uniform lipea timbre pe ni te hârtii. ² Asta-i o închisoare? întreb Mark, cu ochii alergând în toate direc iile. ² Noi îi spunem Centrul de deten ie, veni r spunsul. ² i care este diferen a? continu el i întrebarea p ru s o enerveze pe femeie. ² Uite ce este, Mark, pe-aici noi avem de-a face cu tot felul de guri bogate. A a c , ascult -m pe mine, are s - i fie mult mai bine dac - i ii gura închis , îl avertiz ea, aplecându-se mult în fa i lovindu-l cu duhoarea de ig ri i de cafea a r sufl rii ei. ² V rog s m ierta i, zise el i ochii i se umplur de lacrimi. Mai avea pu in i urma s fie închis într-o camer , departe de maic -sa, departe de Reggie, i perspectiva aceasta îl doborî. ² Urmeaz -m , îi spuse ea, foarte mândr de a fi ref cut structura de autoritate din aceast rela ie, i porni cu pa i repezi ce f ceau s zorn ie inelul de chei prins în talie. Dup ce deschise o u grea din lemn masiv, intrar pe un coridor lung pe laturile c ruia erau dispuse la distan e egale u i din metal cenu iu. Fiecare din aceste u i era numerotat . Doreen se opri în dreptul num rului 16 i o deschise cu una din cheile ag ate de cordon. ² Aici, îl inform ea. Mark intr încet în înc perea de trei metri l ime i ase lungime. Luminile erau aprinse i covorul era curat. În dreapta erau a ezate dou paturi suprapuse. ² Po i s - i alegi patul pe care-l vrei, îi spuse Doreen, ca o gazd perfect . Pere ii sunt solizi, iar ferestrele incasabile, a a c n-are rost s -ncerci cine tie ce. (Cele dou ferestre ² una în u , cealalt deasupra sp l torului ² erau atât de înguste încât nici capul nu i-ar fi trecut prin ele.) Toaleta este acolo; este din inox. Nu se mai folosesc cele din por elan de când unul dintre pu ti a încercat odat s - i taie venele cu un ciob luat dintr-una spart . Asta s-a-ntâmplat în cl direa veche. Cea nou este mult mai dr gu , nu i se pare?

Este superb , fu cât pe-aci s zic Mark, a ezându-se pe marginea patului i sprijinindu- i coatele pe genunchi. Covorul verde pal era identic cu cel de la spital. ² Te sim i bine, Mark? îl întreb Doreen f r urm de comp timire în glas; pur i simplu asta îi era meseria. ² Pot s -i telefonez maic -mii? ² Nu înc . Ai s po i s dai câteva telefoane abia peste vreo or . ² Atunci n-a i putea s -i telefona i dumneavoastr i s -i spune i c sunt bine? ti i, este groaznic de îngrijorat . Doreen zâmbi i machiajul îi plesni în jurul ochilor. ² N-am voie, Mark, r spunse ea, mângâindu-l u or pe cre tet. sta-i regulamentul. Dar tie c e ti bine. Dumnezeule, da' tu, peste dou ore, ai s fii în fa a judec torului. ² Cât timp îi ine i aici pe copii? ² Nu prea mult. Uneori câteva s pt mâni, doar aici este ceva provizoriu, unde copiii stau pân se judec procesul; dup aia, ori se întorc acas , ori sunt trimi i la o coal special . Uite, acum eu trebuie s plec. S tii c u a se încuie automat, iar de descuiat, dac nu o face cheia asta mic de la mine, atunci se porne te alarma i este o tevatur întreag . A a c vezi- i de ale tale, Mark, okay? ² Da, doamn . ² Ai nevoie de ceva? ² De un telefon. ² Mai rabd pu in, okay? Doreen ie i din înc pere i în urma ei u a se încuie cu zgomot puternic; apoi lini tea deveni aproape palpabil . Mark privi îndelung clan a u ii. De fapt, camera nu sem na a celul de închisoare, ferestrele nu aveau gratii, paturile i podeaua erau curate, pere ii erau zugr vi i într-un galben foarte pl cut. Ori, el v zuse lucruri mult mai rele în film. i apoi erau atât de multe alte lucruri la care trebuia s se gândeasc : Ricky i geam tul la al lui, incendiul, Dianne care se descurca cu greutate, poli i tii i reporterii de care nu putea s scape. Nici nu tia cu ce s -nceap . Atunci se întinse pe patul de sus i studie cu aten ie plafonul înc perii. Unde naiba era Reggie?

22 În untru domnea o umezeal rece i p trunz toare. Capela era o cl dire rotund , ridicat lâng un cavou monumental, asemenea unei excrescen e canceroase. Afar ploua i cele dou echipe ale televiziunii din New Orléans r m seser lâng ma ini, ascunzându-se sub umbrele. Cei prezen i la înmormântare erau persoane respectabile, mai ales pentru cineva care nu avea familie. R m i ele p mânte ti ale defunctului se odihneau într-o urn de por elan realizat cu mult gust i a ezat pe o mas din lemn de mahon. Difuzoare invizibile rev rsau peste distinsa adunare melodii lugubre. La un moment dat, pe culoarul central î i f cu apari ia Barry- i în persoan , înso it de doi dintre oamenii lui. Barry era îmbr cat cum se cuvine, într-un costum negru la dou rânduri, cu c ma i cravat negre. În picioare avea pantofi negri din piele de opârl . P rul îi era strâns într-o coad de cal absolut perfect . Sosise târziu i privirile curioase ale celor prezen i îi f ceau pl cere. În fond, el era o veche cuno tin de-a lui Jerome Clifford. De pe scaunul s u aflat cu patru rânduri mai în spate, venerabilul justi iar Roy Foltrigg, care era înso it de Wally Boxx, privea încruntat coada de cal de pe culoarul principal. Ochii avoca ilor i judec torilor din capel alergau de la Muldanno la Foltrigg i înapoi. Era ceva cu totul ie it din comun s îi vezi pe cei doi b rba i în aceea i înc pere. Apoi muzica se opri i un pastor apar inând unei biserici nedefinite ap ru în fa a asisten ei, în micul amvon aflat chiar lâng urn . Din necrologul deosebit de lung nu lipsir decât numele animalelor cu care se jucase în copil rie Walter Jerome Clifford. Dar, de fapt, toat lumea se a tepta la a a ceva, deoarece în momentul în care necrologul lua sfâr it nu prea mai r mâneau multe de spus. Serviciul funebru fu cât se poate de scurt, respectându-se astfel ultima dorin a lui Romey. Avoca ii i magistra ii î i priveau ner bd tori ceasurile. În sfâr it, din difuzoare porni o nou melodie trist i pastorul le d du liber. Ultimele aclama ii de care se bucur Romey nu duraser mai mult de cincisprezece minute. Nimeni nu v rsase nici m car o lacrim . Pân i secretara lui î i inuse firea. Fiica defunctului nu fusese prezent la ceremonie. Dup o via de

patruzeci i patru de ani, chiar nimeni s nu-l plâng ! Foarte trist! Foltrigg r mase la locul lui, urm rindu-l cu o privire încruntat pe Muldanno care ie ea an o pe u . Venerabilul a tept pân când în capel nu mai r mase nimeni, i abia atunci ie i, urmat de Wally. Camerele de luat vederi îl a teptau i asta era exact ceea ce- i dorise. Cu pu in timp în urm , Wally l sase s -i scape vestea extraordinar a prezen ei marelui Roy Foltrigg la aceast înmormântare, precum i a posibilei prezen e în acela i loc a lui Barry- i Muldanno. În realitate, nici Wally, nici Roy nu tiau nimic despre Muldanno, dar cum era vorba despre o scurgere de informa ii, nici unuia dintre ei nu-i p sa dac era adev rat sau nu. Important era efectul. Un reporter îl rug s îi acorde câteva minute i Foltrigg juca scena în maniera lui preferat : î i privi iute ceasul, arbor o expresie teribil de excedat i îl trimise pe Wally s aduc ma ina. Apoi d du drumul replicii obi nuite în astfel de situa ii: ÅOkay, dar numai câteva minute pentru c trebuie s fiu la tribunal peste un sfert de or µ. Nu mai fusese acolo de trei s pt mâni pentru c , de fapt, nu mergea la tribunal decât o dat pe lun . Dar auzindu-l spunând c tr ie te practic prin tribunale, b tându-se cu b ie ii cei r i ca s apere interesele contribuabililor americani, toat lumea era convins c se afl în fa a unui lupt tor încrâncenat împotriva criminalit ii. Prin urmare, venerabilul se vârî sub o umbrel i privi drept în obiectivul camerei de luat vederi, în timp ce reporterul îi puse microfonul în fa . ² Jerome Clifford v era rival. De ce anume a i participat la înmormântarea lui? ² Jerome Clifford a fost un avocat foarte bun i un prieten, zise Roy cu subit triste e. Ne-am înfruntat de multe ori, dar ne-am respectat întotdeauna. Ce tip nemaipomenit! Plin de bun tate chiar i în moarte! Foltrigg i Clifford se urau reciproc, dar camera de luat vederi re inu doar chipul îndurerat al prietenului. ² Domnul Muldanno i-a angajat un nou avocat i a depus o cerere pentru amânarea procesului. Care este r spunsul dumneavoastr ? ² Dup cum ti i, domnul judec tor Lemond a programat o audiere referitoare la aceast cerere pentru mâine diminea

la ora 10. Hot rârea îi va apar ine în întregime. Statele Unite vor fi preg tite oricând pentru proces. ² Crede i c ve i g si cadavrul senatorului Boyette înainte de data procesului? ² Da, suntem foarte aproape de acest moment. ² Este adev rat c v-a i aflat în Memphis doar la câteva ore dup sinuciderea domnului Clifford? ² Da, r spunse el cu o u oar ridicare din umeri, ca i cum n-ar fi fost cine tie ce problem . ² Presa din Memphis sus ine c pu tiul care a fost împreun cu domnul Clifford chiar înainte de sinucidere ar putea s tie ceva despre cazul Boyette. Sunt adev rate aceste presupuneri? Pe buzele lui Foltrigg r s ri un zâmbet timid, un alt produs de-al casei. Atunci când r spunsul era afirmativ, dar nu-l putea da ca atare, în schimb inea s transmit mesajul, Roy se mul umea s zâmbeasc i s spun Ånu pot s v dau nici un r spunsµ. ² Nu pot s v dau nici un r spuns, spuse el, privind în jur ca i cum timpul acordat reporterului expirase i agenda de lucru atât de înc rcat î i cerea drepturile. ² B iatul tie unde se afl cadavrul? ² F r comentarii, zise Foltrigg, iritat de ploaia care se înte ise i îi stropea ciorapii i pantofii. Trebuie s plec. La cap tul unei ore petrecute în închisoare, Mark era gata s evadeze. Verificase ambele ferestre i constatase c cea de deasupra sp l torului avea ni te sârme în ea, dar nu asta îl îngrijora. Adev rata problem era aceea c orice obiect ce ar fi trecut prin fereastra cu pricina, inclusiv un pu ti de unsprezece ani, ar fi c zut pe o fâ ie de ciment aflat la o distan de cincisprezece metri de fereastr i m rginit de un gard de metal i sârm ghimpat . De altfel, hot rî el, ambele ferestre erau prea mici ca s poat ie i prin ele. În felul acesta se vedea obligat s amâne totul pentru momentul în care avea s fie mutat dintr-un loc în altul; i poate c avea s ia i unul-doi ostateci. V zuse câteva filme nemaipomenite despre evad ri din închisoare, dar cel pe care-l prefera de departe era ÅEvadat din Alcatrazµ cu Clint Eastwood. Are s vad el mai târziu.

Deocamdat Doreen b tu la u , î i zorn i cheile i intr în înc pere. Adusese cu ea o carte de telefon i un aparat negru pe care îl fix în priza din perete. ÅSunt ale tale pentru urm toarele zece minute. Fii atent, nimic interurbanµ, îl inform ea, apoi disp ru l sând în urm o dâr de parfum ieftin care îi arse ochii. U a se închise cu acela i zgomot puternic pe care îl mai auzise cu o or în urm . În cartea de telefon g si num rul de la spital i când auzi vocea operatoarei ceru camera 943. Vocea feminin îl inform îns c primise ordin s nu dea leg tura cu camera respectiv . Probabil c Ricky a adormit, î i zise Mark, i înseamn c situa ia este foarte proast . G si apoi num rul lui Reggie, dar îi r spunse robotul. Atunci se hot rî s telefoneze la biroul lui Greenway unde i se spuse c doctorul se afla la spital. Dup ce îi explic secretarei cine îl caut pe doctor, aceasta îi r spunse c , dup câte tia ea, doctorul se dusese la spital tocmai ca s -l vad pe Ricky. Form din nou num rul lui Reggie i când auzi salutul robotului strig în microfon un mesaj disperat: ² Reggie, scoate-m din închisoare! Dup aceea form num rul de la Reggie de-acas unde îi r spunse un alt robot. R mase cu privirea lipit de aparatul negru, zicându- i c trebuia s fac totu i ceva în cele apte minute pe care le mai avea la dispozi ie. R sfoi mai departe cartea de telefon pân când d du de lista angaja ilor Departamentului de Poli ie din Memphis i form num rul Sec iei Nord. ² Cu detectivul Klickman, v rog, zise el. ² A tepta i, v rog, zise glasul de la cel lalt cap t al firului, apoi o alt voce întreb : Cu cine dori i s vorbi i? Mark î i drese glasul i încerc s -l fac s sune cât mai aspru: ² Cu detectivul Klickman. ² Este pe teren. ² Când se-ntoarce? ² În jurul prânzului. ² Mul umesc, încheie Mark conversa ia i puse iute receptorul în furc , întrebându-se dac nu cumva convorbirile erau ascultate. Probabil c nu, totu i. În fond, toate telefoanele de aici erau folosite de criminali i de al ii asemenea lui ca s vorbeasc cu avoca ii pentru chestiuni profesionale. Confiden ialitatea era aproape obligatorie.

Dup ce memor num rul de telefon i adresa sec iei de poli ie, deschise cartea de telefon la capitolul ÅRestauranteµ i form un num r: ² ÅDomino's Pizzaµ. Pot s v iau comanda? r spunse o voce prietenoas . Mark î i drese iar glasul, încercând s -l fac s sune cât mai gros. ² Da, a vrea s comand patru por ii de specialitatea casei. ² Altceva? ² Atât. A vrea s le aduce i la ora prânzului. ² Numele dumneavoastr ? ² Comanda este pentru detectivul Klickman, Sec ia de Poli ie Nord. ² Adresa? ² Sec ia de Poli ie Nord, Allen road, num rul 3633. Întreba i de Klickman. ² Am mai fost acolo, fi i lini tit. Num rul de telefon? ² 555-8989. În pauza care urm , în receptor se auzi clinchetul ma inii de calculat. ² Face patruzeci i opt de dolari i zece cen i. ² Bun. Nu uita i c trebuie livrat totul la ora prânzului. Când în sfâr it puse telefonul în furc , Mark î i sim i inima b tându-i drept în creier. Dar din moment ce f cuse chestia asta o dat , putea s încerce din nou. A a c începu s dea comenzi prin telefon la toate cele aptesprezece pizzerii din Memphis. De trei ori fu refuzat pe motiv c localurile respective se aflau prea departe de centrul ora ului. Apoi, la un al patrulea restaurant, fata care r spunse la telefon avu ceva b nuieli i îi spuse c vocea lui p rea mult prea tân r , ceea ce îl f cu s pun imediat receptorul în furc . Dar în restul cazurilor, lucrurile merser extraordinar de u or: telefon, comand , adres , num r de telefon i gata. Când, dou zeci de minute mai târziu, Doreen b tu la u , Mark tocmai comanda pentru Klickman un prânz chinezesc la restaurantul ÅWong Boysµ. A a c închise urgent telefonul i se a ez pe pat. Doreen era încântat s -i ia înapoi telefonul, ca i cum i-ar fi luat juc riile unui b ie el neascult tor. Cu toate acestea, nu ajunsese chiar la timp pentru c detectivul Klickman comandase deja vreo patruzeci de specialit i ale casei la aproape toate pizzeriile din ora , precum i vreo

dou sprezece prânzuri chineze ti, totul de livrat fix la ora prânzului, totul costând ceva în apropierea sumei de cinci sute de dolari. Gronke d du pe gât cel de-al patrulea suc de portocale al dimine ii, i împreun cu el o nou bulin împotriva durerilor de cap cu ajutorul c reia spera s - i alunge mahmureala. R mase apoi în picioare la fereastra camerei de hotel, descul , f r curea la pantaloni i cu c ma a descheiat , i asculta cu greutate ve tile sup r toare aduse de Jack Nance. ² S-a-ntâmplat acum nici o jum tate de or , spuse Nance care se a ezase pe comod , a intindu- i privirea la peretele din fa , încercând astfel, s -l ignore pe banditul de la fereastr . ² De ce? mârâi Gronke. ² Probabil c este vorba de Tribunalul pentru minori. L-au dus direct la închisoare. Vreau s spun c , ce dracu', doar nu pot s pescuiasc în felul sta un pu ti, sau pe oricine altcineva, i s -l duc direct la închisoare. Trebuie c au depus vreo hârtie, ceva, la Tribunalul pentru minori. Cal este deja acolo i încearc s afle ce s-a-ntâmplat. Poate c vom afla în curând, tiu i eu. Dup câte tiu, dosarele minorilor sunt sub cheie. ² Ba s pune i mâna pe afurisitele alea de dosare, okay? Nance sim ea c este pe punctul s dea în foc, dar î i mu c limba i nu coment în nici un fel. Îl ura pe Gronke i ga ca lui de cu itari i, cu toate c avea nevoie de cei o sut de dolari pe or cu care era pl tit, se s turase s se tot învârteasc pe lâng camera asta împu it ca s primeasc ordine de la ni te oameni ca tia. Doar mai avea i al i clien i, ca s nu mai punem la socoteal i faptul c partenerul s u, Cal, ajunse un pachet de nervi. ² Am spus c încerc m, zise el. ² S încerca i cât pute i de tare, insist Gronke, f r s se întoarc . Acum trebuie s -i telefonez lui Barry i s -i spun c pu tiul a fost dus într-un loc unde nu avem cum s punem mâna pe el. Probabil c l-au încuiat undeva i un poli ist îi p ze te u a. Când î i termin sucul de portocale, Gronke se întoarse spre interiorul camerei i arunc cutia goal în direc ia

co ului de hârtii; nu-l nimeri îns i metalul zorn i puternic, alunecând pe perete. ² Barry are s vrea s tie dac exist vreun mijloc s ajungem pân la pu ti, îi explic el lui Nance. Tu ce r spuns ai putea s -i dai? ² Eu a zice s l sa i copilul în pace. Aici nu sunte i la New Orléans i nu ave i de-a face cu o mic haimana oarecare pe care s o face i s dispar pentru ca lucrurile s fie din nou bune i frumoase. Copilul sta are mult bagaj, foarte mult. Este în centrul aten iei i, dac face i o mi care tâmpit , o s ave i pe urmele voastre peste o sut de federali i o s v â âie curu' de fric . N-o s mai ave i timp nici m car s v trage i r suflarea i tu i domnul Muldanno sta al t u o s putrezi i în pu c rie. Aici, nu la New Orléans. ² Da, da, zise Gronke cu lehamite în glas, întorcându-se cu fa a spre fereastr . Vreau ca voi, b ie i, s continua i s -l urm ri i pe pu ti. Vreau s aflu imediat de ce l-au mutat în alt parte, unde a fost dus, sau dac a fost chemat în fa a tribunalului. Folose te- i creierul, Nance, doar sta este ora ul t u, îi cuno ti fiecare strad i fiecare alee. Sau cel pu in a a ar trebui. Nu uita c prime ti bani frumo i pentru chestia asta. ² Da, domnule, r spunse Nance cu voce tare i ie i din camer . 23 În fiecare joi diminea a, Reggie disp rea timp de patru ore în biroul doctorului Elliot Levin, care era psihiatrul ei de ani de zile. De fapt, Levin o inea practic de mân de mai bine de zece ani. El era arhitectul care se îngrijise de elementele componente i apoi o ajutase s le asambleze la un loc. edin ele lor nu erau niciodat deranjate de altceva sau de altcineva. Clint se plimba nervos prin anticamera lui Levin. Dianne sunase de dou ori pân acum i îi citise la telefon invita ia i cererea. Dup ce vorbise cu ea, Clint telefonase, la rândul s u, la biroul judec torului Roosevelt, la centrul de deten ie i la biroul doctorului Levin, iar acum a tepta ner bd tor ca ceasul s arate ora unsprezece. Secretara încerca s nu-l ia în

seam . La sfâr itul edin ei, Reggie zâmbea. Îl s rut pe doctor pe obraz i intrar în anticamer inându-se de mân . Când d du cu ochii de Clint, Reggie î i pierdu zâmbetul de pe buze. ² Ce s-a-ntâmplat? întreb ea, cu convingerea c se produsese un eveniment îngrozitor. ² Trebuie s mergem, îi r spunse Clint, luând-o de bra i conducând-o spre u . Reggie cl tin din cap în semn de r mas bun în direc ia lui Levin care îi urm rea cu ochi îngrijora i. Când ajunser pe trotuar, chiar în dreptul unei mici parc ri Clint o anun : ² Mark Sway a fost luat pe sus. ² Ce! Cine? ² Poli ia. Azi-diminea a fost depus o cerere în care se afirm c Mark a înc lcat legea, iar Roosevelt a semnat un ordin de punere sub tutel . Hai s lu m ma ina ta, dar am s conduc eu. ² Cine a depus cererea? ² Foltrigg. Dianne a sunat de la spital i mi-a spus c l-au luat chiar de acolo. Ea s-a certat r u, ba chiar s-a b tut cu poli i tii i l-au speriat din nou pe Ricky. Eu i-am dat asigur ri c ai s mergi s -l iei pe Mark de unde este acum. Roosevelt a programat o audiere pentru ast zi, la prânz, o mai inform Clint pe când scotea ma ina din parcare. ² La prânz! Glume ti! Asta înseamn peste exact cincizeci i ase de minute. ² Este vorba de o audiere rapid . Am vorbit cu Roosevelt acum o or i nu a vrut s -mi dea nici un detaliu despre cerere. De altfel, în general, nu mi-a dat prea multe detalii despre ceea ce se petrece. Spune-mi unde mergem. Reggie se gândi o clip , apoi spuse: ² Mark a fost dus la centrul de deten ie i nu am cum s -l scot de acolo. A a c hai s mergem la Tribunalul pentru minori. Vreau s v d i cererea aia i pe Harry Roosevelt. Este absurd s fixeze o audiere la numai câteva ore dup înregistrarea cererii. Legea d un termen între trei i apte zile, nu între trei i apte ore. ² Dar nu exist nici o prevedere în leg tur cu audierile de urgen ? ² Ba da, exist , dar numai pentru problemele cu totul

deosebite. I-au turnat lui Harry pe gât o g leat de porc rii. Auzi, infractor! Da' ce-a f cut copilul sta? tia-s nebuni, vor s -l oblige s vorbeasc cu orice pre . ² Vrei s spui c nu te a teptai la a a ceva? ² Bineîn eles c nu. În orice caz, nu aici, la Tribunalul pentru minori. M a teptam la o cita ie pentru Mark din partea unui Mare Juriu din New Orléans, nu la una din partea Tribunalului pentru minori. Doar n-a înc lcat cu nimic legea. Nu merit s fie tratat în halul sta. ² Ei, acum important este c au pus mâna pe el. Jason McThune î i trase fermoarul pantalonilor i calc de trei ori pedala bazinului cu ap ca s ob in rezultatul dorit. Por elanul din care era f cut pisoarul avea dâre întunecate i pe din untru i pe dinafar , iar podeaua toaletei era în permanen umed . McThune îi mul umi lui Dumnezeu c biroul lui se afla în Federal Building, unde totul era lustruit i civilizat, i î i zise c mai bine ar munci cu cârca decât s accepte un post la Tribunalul pentru minori. Este adev rat c acum se afla, vrând-nevrând, în cl direa asta îngrozitoare, pierzându- i vremea cu cazul Boyette doar pentru c a a voia K.O. Lewis. Ori, K.O. primea ordine de mai bine de patruzeci i doi de ani direct de la domnul F. Denton Voyles, director al FBI, în persoan . i în to i ace ti patruzeci i doi de ani, nici un membru al Congresului, i cu atât mai pu in un senator federal, nu fusese asasinat. Iar faptul c r posatul Boyd Boyette fusese atât de bine ascuns era extraordinar de iritant. A a c domnul Voyles era foarte sup rat nu atât de asasinatul propriu-zis, cât de incapacitatea FBI-ului de a-l rezolva. McThune avea o puternic presim ire c domni oara Reggie Love î i va face foarte curând apari ia, inând cont de faptul c îi fusese smuls clientul chiar de sub nas. i precis c avea s scoat fl c ri pe n ri atunci când va da ochii cu el. Dar poate c va în elege totu i c toate aceste strategii juridice fuseser clocite la New Orléans, nu aici, la Memphis, i cu atât mai pu in în biroul lui. Nu se poate s nu în eleag c el, McThune, nu era decât un umil agent FBI care se supunea ordinelor primite de sus. Sau poate c , cine tie, va avea posibilitatea s o evite pân în clipa când se vor vedea cu to ii

în sala de audiere. Numai c exact în momentul în care McThune deschise u a de la toalet , se trezi brusc în fa a lui Reggie Love, care str b tea coridorul cu pa i gr bi i. Clint venea la mic distan , în urma ei. Reggie îl v zu prima i în numai câteva secunde McThune fu pus cu spatele la zid. Avocata se afla într-o stare de agita ie teribil . ² 'Nea a, domni oar Love, o salut el încercând s -i zâmbeasc . ² M cheam Reggie, McThune. ² 'Nea a, Reggie. ² Cine mai este aici, cu tine? îl întreb ea, înfigându- i privirea în ochii am râtului din fa a ei. ² Iart -m , dar nu te-n eleg. ² Ga ca, mica voastr trup , micul vostru grup de conspiratori guvernamentali. Cine se mai afl aici? Asta nu era un secret, a a c putea s -i spun . ² George Ord, Thomas Fink din New Orléans i K.O. Lewis. ² sta cine mai este? ² Directorul adjunct al FBI. Vine din Capital . ² i ce-nvârte te pe-aici? Întreb rile ei iu i i ascu ite n v leau ca un roi de s ge i peste McThune. Bietul om fusese intuit de perete i acum îi era fric s fac i cea mai u oar mi care, dar încerca din r sputeri s pare nep s tor. Dac Fink sau Ord, sau, Doamne fere te, K.O. Lewis în persoan ar fi ap rut pe nea teptate în hol i l-ar fi v zut f cut praf de femeia asta, cu siguran c nu i-ar mai fi revenit niciodat . ² P i, , eu, ... ² McThune, nu m face s - i amintesc de caset , zise ea, amintind oricum de obiectul la nenorocit. Spune-mi pur i simplu adev rul. Clint, care r m sese în spatele efei, p rea oarecum surprins de confruntare i de viteza cu care se desf ura aceasta. McThune ridic din umeri ca i cum ar fi uitat de caset . ² Mi se pare c domnul Lewis a fost sunat de la biroul lui Foltrigg i rugat s vin i el aici. Asta-i tot. ² Asta-i tot? Nu cumva voi, b ie i, a i avut o mic întâlnire cu judec torul Roosevelt în diminea a asta? ² Ba da, am avut.

² i nu prea v-a i deranjat s m anun a i i pe mine, nu? ² , judec torul a zis c are s te anun e el. ² În eleg. Ai de gând s depui m rturie în timpul audierii? Punând aceast întrebare, Reggie se d du un pas înapoi i McThune reu i s respire ceva mai în voie. ² Dac am s fiu chemat ca martor, atunci am s depun m rturie, bineîn eles. Degetul care îl împungea amenin tor se termina cu o unghie lung , u or curbat , perfect îngrijit i vopsit în ro u; McThune îl privi cu ochi plini de spaim . ² Ai s poveste ti totul exact a a cum s-a-ntâmplat, okay? Dac scapi o singur minciun , oricât de mic , sau dac te treze ti avansând, f r s te roage nimeni, cine tie ce porc rii, ori dac scapi cine tie ce prostie care s -i fac r u clientului meu, fii atent, McThune, c î i iau beregata. M-ai în eles? Agentul continua s zâmbeasc , privind în jur ca i când ar fi stat de vorb cu o cuno tin oarecare, iar în conversa ia lor ar fi ap rut o mic neîn elegere. ² În eleg, r spunse el, cu un zâmbet încremenit pe fa . Acestea fiind zise, Reggie porni mai departe urmat de Clint, iar McThune intr din nou la toalet , de i era convins c , dac Reggie ar fi vrut s -i mai fac ceva, nimic n-ar fi oprit-o s vin dup el. ² Despre ce-a fost vorba? întreb Clint. ² Pur i simplu i-am atras aten ia s r mân cinstit. Cei doi î i croiau cu greu drum prin mul umea de pârâ i în procese de paternitate, de ta i certa i cu legea, de copii cu probleme i de avoca i strân i în grupuri mai mari sau mai mici de-a lungul coridorului. ² Care-i figura cu caseta? ² Nu i-am povestit? ² Nu. ² Am s i-o dau s-o ascul i mai târziu. Este de-a dreptul isterizant . i zicând aceasta, Reggie deschise u a pe care st tea scris JUDEC TORUL HARRY M. ROOSEVELT. Anticamera era o înc pere mic în care fuseser înghesuite patru birouri în mijloc i mai multe iruri de fi ete de-a lungul pere ilor. Reggie se apropie de primul birou din stânga unde o negres tân r i dr gu b tea ceva la ma in . Pl cu a a ezat pe birou îi

informa pe cei nou-veni i c fata se numea Marcia Riggle. ² Bun , Reggie, o salut ea, zâmbind, pe avocat . ² Bun , Marcia. Unde este domnul judec tor? În fiecare an, Marcia primea din partea biroului domni oarei avocat Reggie Love un buchet de flori de ziua ei de na tere i o cutie cu ciocolat de Cr ciun. Fata era bra ul drept al lui Harry Roosevelt, un om mult prea ocupat ca s - i mai aminteasc nimicuri precum promisiuni, întâlniri programate sau anivers ri. Marcia îns inea totul minte. În urm cu doi ani, Reggie se ocupase de divor ul ei i Mama Love o avusese ca oaspete. ² Este în sala de judecat . Trebuie s se întoarc . tii c sunte i programa i la prânz. ² Da, am auzit. ² S tii c a încercat toat diminea a s dea de tine. ² Uite c nu m-a g sit! Am s -l a tept la el în birou. ² Sigur c da. Vrei un sandvi ? Tocmai comandam ceva pentru prânz. ² Nu, mul umesc, puse Reggie punct discu iei i î i lu servieta din mâna lui Clint pe care îl rug s r mân în hol i s îl a tepte pe Mark. Nu mai r m seser decât dou zeci de minute pân la ora dou sprezece i b iatul trebuia s soseasc din clip în clip . Marcia îi înmân o copie dup cererea depus chiar în diminea a aceea la tribunal i Reggie intr în biroul judec torului de parc ar fi fost la ea acas . Harry i Irene Roosevelt se num raser i ei printre oaspe ii Mamei Love. Foarte pu ini, dac nu chiar nici unul dintre avoca ii din Memphis, î i petreceau tot atât de mult timp ca Reggie Love pe coridoarele i în s lile Tribunalului pentru minori. A a se face c de-a lungul ultimilor patru ani rela ia dintre judec tor i avocat se transformase dintr-una de respect reciproc într-una de prietenie. Singurul bun cu care se alesese Reggie în urma divor ului de Joe Cardoni fusese reprezentat de patru abonamente la meciurile echipei locale de baschet; drept urmare, Harry, Irene i Reggie, înso i i uneori i de Elliot Levin sau de vreun alt prieten de sex masculin de-al avocatei, fuseser prezen i la multe din meciurile desf urate la ÅPyramidµ. De obicei, dup meci

mergeau la ÅCafe Expressoµ în Peabody, unde mâncau pl cint cu brânz , sau, în func ie de starea de spirit a lui Harry, la ÅGrisanti'sµ, în suburbii, pentru o cin târzie. Harry era în permanen fl mând i f cea mereu planuri pentru masa urm toare. Cum Irene îl certa tot timpul c este prea gras, judec torul mânca i mai mult. Din când în când Reggie glumea pe socoteala lui, dar de fiecare dat când ea se pornea s vorbeasc despre kilograme i calorii, el întreba imediat despre Mama Love i pastele, brânzeturile i vinurile ei de fructe. În fond judec torii sunt i ei oameni, au i ei nevoie de prieteni. Harry Roosevelt putea s ia masa i s se viziteze cu Reggie Love sau cu oricare alt avocat, p strându- i în acela i timp nealterat discern mântul profesional. Ca-ntotdeauna, Reggie se minun în fa a nenum ratelor obiecte g zduite de biroul judec torului Roosevelt. Covorul vechi i de o culoare incert de pe podea era acoperit aproape în întregime de nenum rate teancuri de documente pline de mostre de în elepciune judiciar . Doi pere i erau ocupa i de ni te rafturi înclinate i pline de c r i, prezent ri de cazuri i memorii, pe jum tate suspendate în aer în mod cât se poate de periculos. Peste tot erau împr tiate tot felul de dosare; trei scaune vechi i am râte erau a ezate în fa a biroului domnului judec tor ² unul era plin cu dosare, altul avea un teanc de dosare dedesubt, iar al treilea, de i liber, deocamdat , avea s se transforme cu siguran pân la sfâr itul zilei într-un alt depozit. Reggie se a ez pe scaunul liber i începu s studieze biroul. De i se spunea c este f cut din lemn, acest lucru era greu de verificat pentru c biroul era practic invizibil cu excep ia panourilor laterale. Dac îns partea de dedesubt era cromat sau îmbr cat în piele, nimeni nu putea ti. Nici m car Harry. Pentru c i acolo Marcia în irase teancuri de documente, ceva mai scunde decât cele de pe podea, dar la fel de ordonate. Pe undeva, pe sub gr m joarele de hârtii atât de frumos aliniate, se afla un uria calendar de birou pentru anul 1986 pe care Harry obi nuise odat s deseneze i s mâzg leasc în mod mecanic tot felul de figuri ciudate în timp ce asculta argumentele avoca ilor. Sub acest calendar, într-o adev rat Å ar a nim nuiµ, nici m car Marcia nu se încumeta s se avânte.

Pe spatele scaunului lui Harry, secretara lipise vreo duzin de hârtiu e galbene pe care notase cele mai urgente urgen e ale dimine ii. i totu i, în ciuda evidentului haos ce domnea în biroul acesta, judec torul Harry Roosevelt era cel mai organizat magistrat pe care îl întâlnise Reggie de-a lungul celor patru ani de carier . Harry nu era nevoit s - i piard vremea studiind textul legii pentru c el era autorul unei mari p r i a acelui text. De asemenea, era renumit pentru stilul s u extrem de concis, ordinele i decretele sale tinzând s se situeze sub standardele de concizie juridic . Harry Roosevelt nu putea s suporte prezent rile interminabile de cazuri i era foarte dur cu avoca ii c rora le pl cea s se aud vorbind. Î i organiza foarte bine timpul, iar de restul avea grij Marcia. Biroul lui era oarecum celebru în cercurile avoc e ti din Memphis i Reggie avea vaga b nuial c judec torului îi pl cea la nebunie chestia asta. Avocata îi admira extraordinar de mult în elepciunea i integritatea, precum i devotamentul fa de munca sa. În fond, ar fi putut de mult vreme s - i g seasc un alt birou, mult mai elegant i mai confortabil, dotat pân i cu instala ie de aer condi ionat, unde s fie ajutat de o miniarmat de func ionari, numai c nu fusese deloc tentat de a a ceva. Reggie se hot rî s studieze cererea depus i semnat de Foltrigg i Fink. Documentul nu con inea nici un detaliu, ci numai afirma ii despre minorul Mark Sway cum c ar fi obstruc ionat o anchet federal , refuzând s colaboreze cu FBI-ul i cu Procurorul general pentru Southern District of Louisiana. Reggie sim ea c -l dispre uie te pe Foltrigg ori de câte ori îi citea numele. Dar bineîn eles c putea fi i mai r u. De exemplu, numele lui Foltrigg ar fi putut ap rea în subsolul unei cita ii care s cear prezen a lui Mark Sway în fa a unui Mare Juriu din New Orléans. Totul ar fi fost perfect legal i era chiar pu in mirat c procurorul î i alesese Memphisul drept scen . Oricum, îns , New Orléans era urm torul pe list în caz de e ec. Deodat , u a fu dat de perete i în înc pere î i f cu apari ia o rob neagr de dimensiuni impresionante, urmat de Marcia care citea în ritm sus inut urgen ele imediate înscrise pe lista pe care o inea în mân . Judec torul asculta f r s scoat o vorb , sco ându- i în acela i timp roba i

aruncând-o neglijent pe scaunul cu dosare sub el. ² Bun diminea a, Reggie, o salut el pe avocat , zâmbind i b tând-o prietenos cu palma pe um r. Asta-i tot, i se adres el apoi Marciei care îi l s singuri. Dup ce culese hârtiu ele galbene lipite pe spatele scaunului, se a ez în sfâr it la birou. Ce mai face Mama Love? se interes el. ² Foarte bine. Dar tu? ² Minunat. Nu m mir s te v d aici. ² Nu erai obligat s semnezi ordinul la. tii foarte bine, Harry, c l-a fi adus oricând aici. Azi-noapte a adormit în leag nul de pe veranda Mamei Love. Este pe mâini bune, Harry. Iar Harry zâmbi din nou i î i frec ochii obosi i. Foarte pu ini avoca i î i permiteau s -i spun pe numele de botez chiar la el în birou. Dar când era vorba de Reggie, îi f cea într-adev r pl cere. ² Reggie, Reggie, dup tine nici unul dintre clien ii t i nu ar trebui s fie pus sub tutel . ² tii bine c nu este adev rat. ² Tu crezi c totul se aranjeaz dac îi iei la tine acas i le dai s m nânce. ² În orice caz, îi ajut . ² Ai dreptate. Dar dup cum sus in domnul Old i FBI-ul, micul Mark Sway este în mare pericol. ² Ce i-au povestit? ² Totul va fi prezentat în timpul audierii. ² Dar înseamn c au fost foarte conving tori, Harry, din moment ce eu sunt anun at c va avea loc o audiere cu numai o or înainte ca ea s se produc . De fapt, cred c este un adev rat record. ² Eu am crezut c are s - i fac pl cere. Dar putem s o amân m pe mâine dac vrei. Nu m deranjeaz de fel s -l las pe domnul Old s mai a tepte pu in. ² Da, dar nu cu Mark la centrul de deten ie. Încredin eaz -mi-l mie i inem audierea mâine. Am nevoie de timp de gândire. ² Mi-e team s -i dau drumul mai înainte de a auzi argumentele. ² De ce? ² Pentru c FBI-ul sus ine c acum în ora se afl ni te tipi extrem de periculo i care ar dori s -i închid gura pu tiului. Îi

cuno ti cumva pe domnii Gronke, Bono i Pirini? Ai auzit vreodat de tipii tia? ² Nu. ² Ei bine, nici eu, pân azi-diminea . Se pare c ace ti domni care au sosit în frumosul nostru ora sunt din New Orléans i fac parte dintre apropia ii domnului Barry Muldanno sau Barry- i cum mi se pare c este el cunoscut pe aici, pe la noi. Slav Domnului c Memphis-ul nu a fost atins de crima organizat . A a c , Reggie, pe mine povestea asta m sperie i înc r u. Tipii tia nu se joac . ² S tii c i pe mine m sperie. ² A fost amenin at cumva? ² Da, ieri la spital. Dup ce mi-a povestit ce i s-a-ntâmplat, a stat tot timpul cu mine. ² Adic tu e ti garda lui de corp. ² Nici pomeneal de-a a ceva. Dar nu cred c legea te autorizeaz s pui sub tutel copiii afla i în primejdie. ² Reggie drag , aminte te- i c eu sunt autorul textului acelei legi. Pot s plasez sub tutel orice copil despre care se afirm c a comis o infrac iune. Avea dreptate, el scrisese totul negru pe alb. i cur ile de apel renun aser de mult s mai presupun ac iunile lui Harry Roosevelt. ² i, dup p rerea lui Foltrigg i a lui Fink, care sunt p catele lui Mark? Harry scoase din sertar o batist i dup ce î i sufl nasul îi zâmbi din nou musafirei sale. ² Reggie, tii foarte bine c pu tiul nu poate s p streze t cerea în leg tur cu ceea ce a v zut i auzit. Dac tie ceva, este obligat s spun tot. ² Deci tu presupui c el tie ceva. ² Ba nu presupun nimic. În cerere sunt trecute anumite afirma ii bazate par ial pe realitate i par ial pe presupuneri. Ca toate cererile de felul sta, de altfel. N-avem cum s afl m adev rul dac nu inem aceast audiere. ² Cât la sut din porc riile scrise de Slick Moeller crezi c sunt adev rate, Harry? ² Nu cred nimic, Reggie, în afar de ceea ce se spune sub prestare de jur mânt în sala de judecat , i chiar i acolo, nu cred mai mult de zece la sut din ceea ce aud. Urm o pauz extrem de lung în timpul c reia judec torul

se hot rî s pun întrebarea de baz . ² A adar, Reggie, ce anume tie pu tiul t u? ² Harry, tii foarte bine c discu iile mele cu el sunt absolut confiden iale. ² Deci tie mai mult decât trebuie, remarc judec torul, zâmbind. ² Po i s-o iei i a a. ² Atunci, dac este vorba de o informa ie crucial pentru mersul anchetei, b iatul trebuie s vorbeasc , Reggie. ² i dac refuz ? ² Nu tiu ce s - i spun. Este în func ie de ceea ce se va întâmpla în realitate. Cât de iste este copilul? ² Foarte. Familie destr mat , f r tat , mam care munce te, a crescut pe str zi. Cuno ti povestea. Ieri am stat de vorb cu unul din profesorii lui care mi-a spus c ia note maxime la toate materiile cu excep ia matematicii. A a c nu este doar iste , mai este i foarte inteligent. ² N-a mai avut necazuri pân acum. ² Niciodat . Este un pu ti nemaipomenit, Harry. Cu adev rat remarcabil. ² Majoritatea clien ilor t i sunt remarcabili, Reggie. ² El este cu totul special. A fost adus aici f r s se fi f cut vinovat de ceva. ² Sper s fie bine sf tuit de avocata lui. S-ar putea ca audierea s fie foarte dur . ² Majoritatea clien ilor mei sunt bine sf tui i de avocata lor. ² F r îndoial . În clipa aceea se auzi o b taie u oar în u , apoi Marcia ap ru în înc pere. ² Reggie, clientul t u este aici. Camera Martorilor C. ² Mul umesc, zise Reggie, ridicându-se de pe scaun i apropiindu-se de u . Ne vedem peste câteva minute, Harry. ² Da. Ascult : tii c sunt foarte dur cu copiii care nu se supun ordinelor mele. ² tiu, Harry. Se a ezase pe un scaun rezemat de perete i- i inea bra ele încruci ate la piept; teama i se citea pe fa . De trei ore, lumea se purta cu el ca i cu un condamnat i parc începea s se obi nuiasc . În fond se sim ea în siguran . Mai ales c

deocamdat nimeni nu-l b tuse. Camera era mic , prost luminat i f r ferestre. Apoi Reggie î i f cu apari ia i î i trase lâng el un scaun pliant. Pentru c era o situa ie obi nuit , doar mai fusese în camera asta de nenum rate ori. Mark îi zâmbi cu evident u urare. ² Ei, ia spune, cum este la închisoare? îl întreb ea. ² Înc nu mi-au dat s m nânc. Nu putem s -i d m în judecat ? ² S vedem, poate c da. Cum s-a purtat cu tine Doreen, doamna cu cheile? ² O mizerie? Da' de unde o tii? ² P i, asta este meseria mea, Mark. Eu mai fost aici de foarte multe ori. So ul ei are o condamnare de treizeci de ani pentru jefuirea unei b nci. ² A, bun. Atunci, cu prima ocazie când am s-o mai v d, am s-o întreb ce-i mai face b rbatul. Au s m trimit din nou acolo, Reggie? A vrea tare mult s tiu ce se-ntâmpl . ² P i, este foarte simplu. Peste câteva minute vom avea o audiere condus de domnul judec tor Harry Roosevelt, o audiere care s-ar putea s dureze câteva ore. Procurorul general i FBI-ul pretind c tu de ii ni te informa ii importante i, dup p rerea mea, îi vor cere judec torului s te fac s vorbe ti. ² i judec torul poate s fac a a ceva? Reggie î i c ut cu mult grij cuvintele. Mark nu era decât un copil de unsprezece ani; unul foarte iste , este-adev rat, dar ea v zuse mul i asemenea lui i de aceea tia c în clipa aceasta el nu era decât un b ie el speriat care putea s în eleag sau nu vorbele ei. Sau care putea s în eleag ceea ce îi convenea lui. De aceea Reggie trebuia s fie foarte prudent . ² Nimeni nu te poate obliga s vorbe ti. ² Asta-i bine. ² Dar judec torul te poate trimite înapoi în c m ru a de unde ai venit dac nu vorbe ti. ² S m trimit înapoi la închisoare! ² Exact. ² Bine, da' nu-n eleg. Eu n-am f cut nimic, da' nimic r u, i pentru asta sunt b gat la închisoare. Pur i simplu nu-n eleg cum vine chestia asta. ² P i, este foarte simplu. Dac , subliniez ² dac domnul

judec tor Roosevelt î i cere s r spunzi la anumite întreb ri i dac tu refuzi, atunci el poate considera c sfidezi Curtea prin refuzul t u de a r spunde, de a te supune ordinului dat de el. Trebuie s - i spun c n-am mai auzit pân-acum ca un b iat de unsprezece ani s fie acuzat de a a ceva, dar dac ai fi un adult i dac ai refuza s r spunzi întreb rilor puse de judec tor, atunci ai ajunge drept la închisoare pentru c într-adev r ai sfidat Curtea. ² Bine, da' eu sunt doar un copil. ² A a este, dar nu cred c î i va permite s ie i liber din sal dac vei refuza s -i r spunzi la întreb ri. Vezi tu, Mark, legea este foarte clar : persoana care de ine informa ii cruciale pentru mersul unei anchete penale nu are dreptul s ascund ce tie doar pentru c se simte amenin at . Cu alte cuvinte, nu po i s taci pe motiv c i-e team c ie sau familiei tale vi se poate întâmpla ceva r u. ² Legea asta este tâmpit . ² Nici eu nu prea sunt de acord cu ea, dar asta n-are nici o importan . A a sun legea, i ea nu prevede excep ii nici m car pentru copii. ² A a c am s m trezesc iar la închisoare pentru c am sfidat Curtea? ² Nu este exclus. ² Da' nu-l putem da în judecat pe judec tor, sau s facem altceva ca s m sco i de-acolo? ² Nu, nu-l putem da în judecat pe judec tor. i-apoi s tii c domnul judec tor Roosevelt este un om foarte bun i foarte cinstit. ² Da, abia a tept s -l cunosc. ² P i, nu mai ai mult de a teptat. Mark se gândi îndelung la tot ceea ce auzise; sp tarul scaunului se izbea sistematic de peretele din spatele b iatului. ² i cât am s stau în închisoare? ² Presupunând, bineîn eles, c vei ajunge acolo, vei sta pân când ai s te supui ordinelor domnului judec tor. Adic pân când te vei hot rî s vorbe ti. ² Okay. i dac m hot r sc s nu vorbesc, atunci cât am s stau acolo? O lun ? Un an? Zece ani? ² Nu pot s - i dau nici un r spuns, Mark. Nimeni nu i-l poate da.

² Nici judec torul? ² Nici el. M îndoiesc c , în cazul în care te bag la închisoare pentru c ai sfidat Curtea i-a pus problema cât are s te in acolo. În înc pere se l s din nou t cerea. Mark petrecuse trei ore în c m ru a lui Doreen i nu i se p ruse ceva îngrozitor, în filmele despre închisori pe care le v zuse la televizor, bandele de de inu i se luptau între ele cu arme artizanale, gardienii îi torturau pe prizonieri, prizonierii se atacau reciproc, ce mai ² Hollywood de înalt clas . i-apoi, care era varianta cealalt ? Cu nici un loc c ruia s -i poat spune Åacas µ, familia Sway locuia practic în camera 943 din ÅSt. Peter's Carrity Hospitalµ. Dar gândul c Ricky i cu maic -sa r m seser s se lupte singuri cu necazurile era de nesuportat. ² Ai vorbit cu maic -mea? o întreb el pe Reggie. ² Nu înc . Vreau s-o fac dup audiere. ² Ricky m -ngrijoreaz foarte mult. ² Vrei s fie i mama în sal când va avea loc audierea? ² Nu. Are i-a a destule pe cap, i-apoi o s ne descurc m noi doi i f r ea. Reggie î i a ez mâna pe genunchiul lui cu un gest mângâietor i sim i nevoia s plâng . Dar tocmai atunci cineva b tu în u i avocata spuse cu voce tare: ÅO clip !µ ² Domnul judec tor v a teapt , se auzi de dincolo de u . Mark r sufl adânc, i privi cu aten ie mâna ce se odihnea pe genunchii lui. ² N-ar fi mai bine s cer Amendamentul al cincilea? ² Nu, Mark, nu ai cum. M-am gândit i eu la varianta asta, dar întreb rile care î i vor fi puse nu te vor acuza pe tine. Scopul lor este acela de a ob ine informa iile pe care s-ar putea s le de ii tu. ² Nu în eleg. ² Nici nu m mir . Ascult -m cu mare aten ie, Mark. Am s încerc s - i explic. Oamenii tia vor s afle ce anume i-a spus Jerome Clifford înainte s moar , a a c au s - i pun ni te întreb ri foarte precise despre ceea ce s-a-ntâmplat în clipele premerg toare sinuciderii. Au s te întrebe dac i ce anume i-a spus Clifford despre senatorul Boyette. Nimic din ceea ce le vei spune nu te va implica în nici un fel în moartea senatorului. În elegi? Tu nu ai avut nimic de a face cu crima

aceea. i nu ai avut nimic de-a face cu sinuciderea lui Jerome Clifford. N-ai înc lcat nici o lege, okay? Nu e ti un suspect, iar r spunsurile tale nu te pot incrimina. Din cauza asta, nu te po i ascunde în spatele celui de-al cincilea Amendament. În elegi? îl întreb ea, privindu-l cu aten ie. ² Nu. Pentru c dac n-am f cut nimic r u, atunci de ce am fost luat de curcani i dus la închisoare? De ce stau aici i a tept s intru la audiere? ² Te afli aici pentru c oamenii aceia cred c tu de ii ni te informa ii pre ioase i pentru c , a a cum i-am mai spus, orice persoan este datoare s ajute autorit ile în desf urarea unei anchete. ² Iar eu î i spun din nou c este o lege tâmpit . ² Tot ce se poate, dar n-o putem schimba ast zi. Mark l s scaunul s se a eze pe toate cele patru picioare. ² Reggie, trebuie neap rat s tiu ceva. De ce nu pot s le spun pur i simplu c nu tiu nimic? De ce nu pot s le spun c eu i b trânul Romey n-am vorbit decât despre sinuciderea lui i despre rai i iad, tii tu, chestii de-astea. ² Adic s min i? ² Da. Ar merge, s tii. Nimeni nu tie adev rul în afar de Romey, de mine i de tine. Este? Iar Romey, Dumnezeu s -l odihneasc , n-are cum s vorbeasc . ² Mark, nu po i s min i Curtea, zise Reggie cu toat sinceritatea de care se sim ea capabil . R m sese treaz ore întregi încercând s formuleze r spunsul chiar la întrebarea aceasta inevitabil . În realitate, îns , abia se ab inea s nu-i strige: ÅDa, Mark! Asta este! S min i, b iatule, s -i min i!µ Stomacul o durea, mâinile îi tremurau, dar î i adun toate for ele i rezist . ² Nu te pot sf tui s -l min i pe judec tor, Mark. Vei jura, a a c va trebui s spui adev rul. ² Atunci înseamn c am gre it când te-am angajat, nu? ² Nu cred. ² Bineîn eles c da. Tu m faci s spun adev rul care s-ar putea s m coste via a. Dac nu erai tu, a merge acolo f r grij i le-a turna numai gogo i, i pe urm eu, mami i Ricky am fi în siguran . ² Po i s renun i la serviciile mele, dac vrei. Tribunalul î i va numi un alt avocat. Mark nu mai spuse nimic; se ridic i, ascunzându-se în

col ul cel mai îndep rtat i mai întunecos al înc perii, se puse pe plâns. Î i acoperise ochii cu dosul mâinii drepte, iar suspinele lui umpleau camera. Cu toate c fusese martor la nenum rate asemenea scene, pentru Reggie imaginea acestui copil speriat care suferea îngrozitor era de nesuportat. Lacrimile începur s -i curg de la sine. 24 Doi poli i ti îl conduser în sala de judecat printr-o u lateral , departe de holul principal plin de curio i la pând . Slick Moeller anticipase îns o mic manevr , a a c acum se afla în apropiere i urm rea totul din spatele unui ziar. Reggie venea imediat în urma clientului ei i a celor doi poli i ti, în timp ce Clint r mase s a tepte afar . Ceasul ar ta ora dou sprezece i un sfert i în jungla numit Tribunalul pentru minori se l sase o oarecare lini te: era, doar, ora prânzului. Sala de judecat era complet diferit de tot ceea ce v zuse Mark prin filme. Era atât de mic ! i absolut pustie. Scaunele pentru public nu existau; locul judec torului era pe un fel de podium încadrat de dou drapele i practic lipit de perete. În mijlocul înc perii, chiar în fa a judec torului, se aflau dou mese, una dintre ele fiind ocupat de ni te b rba i în costume negre. În dreapta judec torului se afla o m su la care era a ezat o femeie mai în vârst , ocupat cu r sfoitul unui teanc de documente i plictisit la culme. Chiar în fa a jil ului judec torului fusese preg tit ma ina de stenografiat aflat în grija unei tinere absolut superbe, ale c rei picioare lungi erau foarte bine puse în eviden de fusta scurt , atr gând toate privirile. Fata nu putea avea mai mult de aisprezece ani, presupuse Mark în timp ce o urma pe Reggie spre masa care le era rezervat . În sfâr it, ultimul actor din aceast pies era un aprod înarmat. Mark se a ez la locul s u, perfect con tient c toat lumea era cu ochii pe el. Cei doi poli i ti care îl escortaser pe copil p r sir înc perea i în momentul în care u a se închise în urma lor, judec torul se concentra asupra unui teanc de documente aflat pe masa din fa a lui. To i cei prezen i îi

a teptaser pe minor i pe avocatul acestuia, acum eticheta locului cerea ca toat lumea s -l a tepte pe judec tor. Reggie î i scoase din serviet un carnet i începu s scrie ceva, din când în când î i tergea u or ochii cu batista pe care o inea în mân . Mark privea fix t blia mesei, hot rât s nu mai dea frâu liber lacrimilor i s îndure f r murmur aceast încercare. Fink i Ord se zgâiau la picioarele grefierei. Fusta, al c rei tiv se afla undeva pe la jum tatea distan ei dintre genunchi i old, era foarte strâmt i p rea s alunece mereu spre old cu viteza de unu-doi milimetri pe minut, sau cam a a ceva. Trepiedul pe care era instalat ma ina de stenografiat era bine a ezat între genunchii tinerei. În sala mic i atât de intim , fata se afla la nici trei metri distan i ultimul lucru de care ar fi avut nevoie acum cei doi procurori era un asemenea prilej de distragere a aten iei. Cu toate acestea nu se puteau împiedica s se zgâiasc . Ei poftim! Iar a alunecat un milimetru! Baxter L. McLemore, un tân r procuror abia ie it de pe b ncile facult ii, era a ezat la aceea i mas cu domnii Fink i Ord i nu- i putea st pâni starea de nervozitate care îl cuprinsese. Tân rul era doar un asistent oarecare al Procurorului general districtual, dar soarta vrusese ca el s reprezinte Procuratura în aceast zi la Tribunalul pentru minori. i cu toate c edin a asta nu era ceea ce i-ar fi dorit, faptul c se afla acolo împreun cu George Ord era teribil de incitant. Nu tia nimic despre cazul Sway, dar domnul Ord îi explicase cu câteva minute în urm , pe când se aflau înc în hol, c domnul Fink urma s fie vioara întâi. Cu permisiunea Cur ii bineîn eles. Baxter nu trebuia decât s stea lini tit i s - i vad de treburile lui. ² U a este încuiat ? îl întreb în sfâr it judec torul pe aprod. ² Da, domnule. ² Foarte bine. Am recitit cererea i sunt gata s începem. Vreau s fie consemnat c am constatat prezen a în sal a copilului i a avocatului acestuia, i c mama copilului, ca p rinte ce îl are în îngrijire, a primit azi-diminea câte o copie dup cerere i dup cita ie. Cu toate acestea, mama copilului nu se afl în sal i acest lucru m îngrijoreaz . Ajuns în acest punct, Harry f cu o pauz , p rând c se concentreaz asupra dosarului. Atunci Fink hot rî c venise

momentul s se prezinte, drept care se ridic încet de pe scaun, încheindu- i haina, i se adres Cur ii: ² Domnule judec tor, dac -mi permite i, v rog s se consemneze c eu sunt Thomas Fink, procuror general adjunct pentru Southern District of Louisiana. Ochii lui Harry p r sir încet paginile dosarului i se fixar asupra lui Fink care r m sese eap n în picioare, încruntându-se într-un mod cât se poate de inteligent în timp ce vorbea i luptându-se cu ultimul nasture al hainei. ² Sunt unul dintre semnatarii cererii în acest caz, i, dac îmi permite i, a vrea s explic chestiunea legat de prezen a mamei copilului. Harry nu scotea nici un cuvânt, mul umindu-se s -l priveasc surprins pe vorbitor. Reggie nu- i putu ascunde zâmbetul i îi f cu cu ochiul lui Baxter McLemore. Harry se aplec în fa , sprijinindu- i coatele de t blia mesei; p rea intrigat de acest fluviu de cuvinte pline de în elepciune al c rui izvor nesecat se afla într-o minte avoc easc atât de talentat . Fink avea în sfâr it publicul pe care i-l dorise. ² Domnule judec tor, pozi ia noastr , a semnatarilor cererii, este aceea c problema în discu ie este atât de urgent încât aceast audiere trebuie s aib loc imediat. Copilul este reprezentat de un avocat deosebit de competent, dup p rerea noastr , i nici unul din drepturile legale ale copilului nu este prejudiciat de absen a mamei. Dup cum am în eles, prezen a mamei este absolut necesar lâng fiul cel mic, astfel încât cine tie dac va avea posibilitatea s participe la audiere. Deci noi credem, domnule judec tor, c este foarte important ca aceast audiere s aib loc imediat. ² Chiar a a? întreb Harry. ² Da, domnule. Asta este pozi ia noastr . ² Pozi ia dumneavoastr , domnule Fink, este pe scaunul de acolo, zise Harry foarte tare i foarte rar, împungând aerul cu degetul în direc ia procurorului. V rog s v a eza i i s m asculta i cu mare aten ie pentru c n-am s spun ce am de spus decât o singur dat . Iar dac voi fi nevoit s repet, am s fac în a a fel încât s primi i în dar o pereche de c tu e i s petrece i o noapte în superba noastr închisoare. Auzindu-l, Fink se pr bu i pe scaun, încercând din r sputeri s nu se sufoce de uimire.

Harry continua s -l priveasc încruntat pe deasupra ochelarilor. ² Domnule Fink, fi i atent la ceea ce v spun. Aici nu este unul din tribunalele voastre elegante din New Orléans, iar eu nu sunt unul din judec torii vo tri federali. Asta este sala mea de judecat unde eu stabilesc regulile, domnule Fink. Regula num rul unu: în sala mea de judecat vorbe ti numai dac eu î i dau cuvântul. Regula num rul doi: domnul judec tor nu va fi onorat cu discursuri, comentarii sau remarci pe care nu le-a solicitat. Regula num rul trei: domnului judec tor nu-i plac glasurile avoca ilor. Domnul judec tor a ascultat prea multe asemenea glasuri în ultimii dou zeci de ani, a a c domnul judec tor tie cât de drag le este avoca ilor s se asculte vorbind. Regula num rul patru: în sala mea de judecat nimeni nu st în picioare. În elegi aceste reguli, domnule Fink? Fink îl privea stupefiat; încerc s dea din cap cum c a în eles, dar corpul nu-i r spundea la comenzi. Iar Harry nu- i terminase înc discursul preliminar. ² Dup cum vezi, domnule Fink, sala este extrem de mic i in s te informez c eu însumi am conceput-o cu mult vreme în urm tocmai pentru astfel de audieri f r public. To i cei care ne afl m aici ne putem vedea i auzi foarte bine, a a c ine- i gura închis i fundul pe scaun, i-ai s vezi c ne vom în elege de minune. Fink încerca în continuare s dea din cap, dar rezultatul era acela i. Era îns hot rât s nu se mai ridice niciodat de pe scaunul la nenorocit, i î i încle t mâinile pe bra ele lui de lemn. A ezat ceva mai în spate, McThune, du manul avoca ilor, reu i cu greu s î i în bu e un zâmbet. ² Domnule McLemore, în eleg c domnul Fink vrea s reprezinte procuratura în acest caz. Sunte i de acord? ² N-am nimic împotriv , domnule judec tor. ² Atunci i eu sunt de acord. Dar încearc s -l faci s stea pe scaun. Mark era însp imântat. Sperase ca judec torul s fie un b trânel cumsecade, plin de dragoste i simpatie. i când colo... Cu coada ochiului, arunc o privire iute spre domnul Fink al c rui gât devenise stacojiu i care gâfâia disperat, i aproape c -i fu mil de am râtul acela. ² Domni oar Love, zise judec torul i vocea lui c p tase

brusc o nuan plin de c ldur i de în elegere, în eleg c s-ar putea s faci unele obiec ii în numele copilului. ² Da, domnule judec tor, confirm ea i, aplecându-se pu in în fa , se adres grefierei. În acest stadiu al audierii, avem s facem cunoscute mai multe obiec ii care dorim s fie men ionate în raportul edin ei. ² Fire te, zise Harry ca i cum Reggie ar fi avut dreptul s cear orice. Fink se f cu mic de tot i se sim i îngrozitor de stupid. Uite ce se alesese din încercarea lui de a impresiona Curtea printr-o izbucnire de elocin . Reggie arunc o privire pe însemn rile din carnet i zise: ² Domnule judec tor, solicit transcrierea i preg tirea cât mai rapid a procedurilor de ast zi în vederea unui eventual apel. ² Solicitare acceptat . ² Obiectez împotriva acestei audieri din mai multe motive. Mai întâi, din cauza în tiin rii necorespunz toare a copilului, a mamei acestuia i a avocatului care-l reprezint . Mama copilului a primit o copie dup cererea de audiere doar acum trei ore, iar în ceea ce m prive te, de i îl reprezint pe acest copil de trei zile, lucru acesta fiind cunoscut de to i cei implica i în aceast cauz , am fost în tiin at c audierea va avea loc ast zi, la aceast or , abia acum aptezeci i cinci de minute. Situa ia este incorect , absurd i constituie un abuz. ² Când v-ar conveni s aib loc aceast audiere, domni oar Love? întreb Harry. ² Ast zi e joi. Ce p rere ave i despre mar ea sau miercurea viitoare? ² Foarte bine. S zicem mar i la ora nou , fu de acord Harry cu ochii la Fink care nu se clintise de la locul lui, prea însp imântat ca s r spund la noua variant . Bineîn eles c , pân atunci, copilul va r mâne sub tutel , domni oar Love. ² Copilul nu are de ce s fie pus sub tutel , domnule judec tor. ² Dar eu am semnat un ordin de punere sub tutel i nu am de gând s -l revoc atâta vreme cât suntem în a teptarea unei audieri. Legile noastre prev d punerea imediat sub tutel a presupu ilor infractori, iar clientul dumitale, domni oar Love, a primit absolut acela i tratament ca i al ii afla i în aceea i situa ie. În afar de asta, în cazul lui Mark Sway exist

i alte considera ii care sunt convins c vor fi abordate foarte curând. ² Atunci nu pot fi de acord cu o amânare dac clientul meu r mâne sub tutel . ² Foarte bine, zise domnul judec tor. Atunci s se consemneze faptul c amânarea oferit de Curte a fost respins de copil. ² S se consemneze de asemenea c amânarea a fost respins de copil deoarece copilul nu dore te s r mân în Centrul de Deten ie pentru minori mai mult decât trebuie. ² S-a consemnat, zise Harry cu un u or rânjet pe fa . Te rog s continui, domni oar Love. ² De asemenea, obiect m împotriva acestei audieri deoarece mama copilului nu este prezent în sal . Ni te circumstan e excep ionale fac prezen a ei imposibil în acest moment i, în plus, v rog s nu uita i, domnule judec tor, c biata femeie a fost în tiin at de inerea acestei audieri cu numai trei ore în urm . Copilul care se afl în aceast sal nu are decât unsprezece ani i are dreptul s fie înso it de mam . Dup cum bine ti i, domnule judec tor, legile noastre sunt deosebit de favorabile prezen ei p rin ilor în cursul unor astfel de audieri, ori, a continua în absen a mamei lui Mark mi se pare a fi un lucru total incorect. ² Când va putea doamna Sway s fie disponibil ? ² Nimeni nu tie, domnule judec tor. Doamna Sway este practic închis într-o camer de spital împreun cu fiul ei cel mic care sufer de stres posttraumatic. Iar medicul nu-i permite s lipseasc de acolo decât cel mult câteva minute. S-ar putea s treac multe s pt mâni pân când doamna Sway s poat participa la audiere. ² Prin urmare, vrei o amânare f r termen? ² Da, domnule judec tor. ² Foarte bine; amânarea se acord . Bineîn eles c , pân la data la care va avea loc audierea, copilul r mâne sub tutel . ² Copilul nu are de ce s fie pus sub tutel . Copilul se va pune de bun voie la dispozi ia Cur ii ori de câte ori i se va cere. Nu se câ tig nimic din faptul c va fi inut sub lac t pân la data audierii. ² Domni oar Love, în cazul acesta exist anumi i factori care complic mult situa ia i nu sunt deloc dispus s -i dau drumul copilului mai înainte de a avea loc aceast audiere i

de a vedea ce i cât cunoa te. Este foarte simplu. În momentul sta, mi-e team s -i dau drumul. Pentru c dac i se va-ntâmpla ceva r u, voi avea remu c ri pentru tot restul vie ii. În elegi ce spun, domni oar Love? În elegea, de i nu voia s recunoasc . ² Mi-e team , domnule judec tor, c hot rârea dumneavoastr se bazeaz pe fapte nedovedite. ² Poate c da, dar cum în astfel de situa ii, autoritatea mea merge destul de departe, nu sunt deloc dispus s -i dau drumul pân când nu am s aud dovezile p r ii adverse. ² Asta are s sune foarte bine la recurs, lovi ea i lui Harry nu-i pl cu deloc reac ia avocatei. ² S se consemneze c minorului i-a fost oferit posibilitatea unei amân ri pân când mama sa va putea lua parte la audiere, i c amânarea a fost respins de minor. Reggie reac iona prompt. ² De asemenea, s se consemneze c minorul a refuzat amânarea deoarece minorul nu dore te s r mân în Centrul de Deten ie pentru minori mai mult decât trebuie. ² S-a consemnat, domni oar Love. Te rog s continui. ² Minorul cere Cur ii s nu dea curs cererii depuse împotriva lui i sus ine c afirma iile sunt neîntemeiate i c cererea a fost depus în încercarea de a se afla ce anume ar putea s tie minorul. Semnatarii cererii, Fink i Foltrigg, se folosesc de aceast audiere ca de o expedi ie de pescuit informa ii pentru disperata lor anchet penal . Cererea lor este un amalgam nefericit de Åpoateµ i de Ådac µ, plasat sub jur mânt, f r cea mai vag idee despre faptele petrecute în realitate. Sunt dispera i, domnule judec tor, i trag orbe te, în speran a c pân la urm vor reu i s împu te totu i ceva. Cererea lor ar trebui respins , iar noi ar trebui s mergem cu to ii acas . Harry arunc o privire sever spre Fink i zise: ² Personal, înclin s fiu de acord cu domni oara Love, domnule Fink. Dumneata ce crezi? Fink tocmai se relaxase pu in, urm rind cu pl cere cum primele dou obiec ii prezentate de Reggie fuseser respinse în cele din urm de domnul judec tor. Respira ia aproape c -i revenise la normal, iar tenul î i schimbase culoarea stacojie într-o nuan de roz ceva mai acceptabil , când iat c judec torul se declara de acord cu avocata i a tepta un

r spuns din partea lui. Fink fu pe punctul de a s ri în picioare, apoi î i aminti de regulile expuse cu câteva minute în urm i î i st pâni pornirea, dar începu s se bâlbâie: ² P i, , domnule judec tor, noi, , putem s dovedim c afirma iile noastre sunt adev rate dac ni se permite acest lucru. Noi, , credem c ceea ce am ar tat în cererea depus este adev rat... ² Sper c a a este, mârâi Harry. ² Da, domnule, i noi tim c acest copil împiedic desf urarea anchetei. Da, domnule, suntem convin i c putem s dovedim acest lucru. ² i dac nu pute i s-o face i? ² P i, eu, , vreau s spun noi, , suntem siguri c ... ² Domnule Fink, î i dai seama c , dac v ascult depozi ia i v d c v juca i de-a v-a i ascunselea, pot s consider c v face i vinova i de sfidarea Cur ii. i, pe lâng asta, a a cum o cunosc eu pe domni oara Love, sunt convins c va trebui s v a tepta i la un r spuns adecvat i din partea minorului. ² Inten ion m s -i ac ion m în justi ie mâine diminea la prima or , domnule judec tor, îi s ri Reggie în ajutor. Pe ambii semnatari, domnul Fink i Roy Foltrigg. Ac iunea lor nu reprezint altceva decât un abuz fa de aceast onorat Curte, precum i fa de legile referitoare la minori ale statului Tennessee. De fapt, oamenii mei se ocup deja de aceast chestiune. De fapt, Åoamenii eiµ se g seau în clipa aceea în holul din fa a s lii de judecat i se tratau cu ciocolat i cu b uturi r coritoare dietetice. Cei prezen i în sal ignorau cu totul aceast realitate, a a c amenin area ei era cât se poate de îngrijor toare. Fink îi arunc o privire rapid vecinului s u pe nume George Ord care era ocupat cu întocmirea unei liste de priorit i ale acelei dup -amieze; lista cu pricina nu cuprindea nimic legat de Mark Sway sau de Roy Foltrigg. Ord trebuia s supravegheze dou zeci i opt de subalterni care aveau de rezolvat sute de cazuri i, în consecin , nu d dea doi bani pe povestea cu Barry Muldanno i cadavrul lui Boyd Boyette. Pur i simplu, nu intra în jurisdic ia lui. Ord era un om ocupat, mult prea ocupat ca s mai joace i rolul de Åmenajer µ a lui Roy Foltrigg.

Pe de alt parte, nici Fink nu era un ageamiu în ale meseriei i, de-a lungul vremii, î i primise partea lui de procese pe muchie de cu it, de judec tori ostili i de jura i neîncrez tori. Aceasta îi permise s aib o revenire demn de toat stima. ² Domnule judec tor, cererea în chestiune aduce mult cu o inculpare. Adev rul pe care-l con ine nu poate fi pus în eviden în lipsa unei audieri, de aceea, dac audierea respectiv are loc, noi vom fi în m sur s ne sus inem prin dovezi afirma iile cuprinse în cerere. ² Bine, am s v ascult argumentele i dac ele sunt edificatoare, atunci am s v aprob cererea i abia atunci vom continua cu audierea. Reggie ridic u or din umeri, ca i cum s-ar fi a teptat la a a ceva. ² Dore ti s mai adaugi ceva, domni oar Love? ² Deocamdat nu. ² Atunci cheam - i primul martor, domnule Fink, zise Harry i te rog s fii cât mai scurt i s nu te pierzi în am nunte nesemnificative. Altfel, ai s m faci s m ridic în picioare i s accelerez personal aceast poveste. ² Da, domnule. Primul nostru martor este sergentul Milo Hardy, de la Poli ia ora ului Memphis. În tot acest timp, Mark r m sese nemi cat la locul lui. Nu prea în elesese dac Reggie câ tigase sau pierduse aceast h r uial avoc easc , i de fapt, în adâncul sufletului, nici nu-i p sa de toat tevatura asta. Pentru c , dup p rerea lui, sistemul era, pe undeva, incorect i asta deoarece permitea ca un copil s fie adus într-o sala de judecat în mijlocul unor avoca i care se certau i se împungeau reciproc sub privirea dispre uitoare a judec torului-arbitru, a teptându-se ca el, copilul, s - i p streze st pânirea de sine în mijlocul acelui bombardament cu texte de legi, paragrafe de regulamente, întâmpin ri i alte chichi e juridice. Da, da, un asemenea sistem era absolut incorect. Acesta era, pe scurt, sentimentul care-l f cea s r mân insensibil la tot ceea ce se întâmpla în jurul lui i s priveasc int un punct de pe podea aflat foarte aproape de locul unde era instalat grefiera. Ochii lui erau tot umezi i, cu toate c se str duia din r sputeri, nu putea s pun cap t lacrimilor. În a teptarea sergentului Hardy, în sala de judecat se l s lini tea. Domnul judec tor se a ez mai bine în jil i î i lu

ochelarii de la ochi. ² S se consemneze i urm toarele, rupse el t cerea, întorcându- i privirea spre Fink. Tot ce se întâmpla aici este absolut confiden ial i secret. Prin urmare, interzic tuturor celor prezen i acum în sal s reproduc în alte circumstan e cele discutate ast zi, aici, sau s abordeze într-un alt context aspecte ale procedurii de fa . Vreau s - i spun, domnule Fink, c tiu foarte bine c dumneata trebuie s faci un raport pentru Procurorul general din New Orléans; i mai tiu tot atât de bine c domnul Foltrigg, în calitate de semnatar al cererii adresate nou , are dreptul s cunoasc tot ce se-ntâmpl în aceast sal . i chiar te rog ca atunci când ai s -l vezi s -i spui c absen a domniei sale m-a sup rat foarte mult. Din moment ce a semnat cererea aceea, trebuia ca ast zi s se afle printre noi. Dumneata îi vei prezenta tot ce s-a-ntâmplat aici, dar vreau s - i atrag aten ia c îi vei povesti numai domnului Foltrigg personal c ruia îi vei spune, de altfel, s - i in gura i s nu sufle o vorb despre ceea ce va afla. În elegi, domnule Fink? ² Da, domnule judec tor. ² Ai s -i explici, te rog, domnului Foltrigg c dac prind de veste c s-a produs vreo bre în confiden ialitatea acestor proceduri, am s emit o hot râre care îl va acuza de sfidare a Cur ii i c am s fac tot ce-mi st în putin ca s -l vâr dup gratii. ² Da, domnule judec tor. Privirea lui Harry se mut apoi asupra lui McThune i K.O. Lewis, a eza i imediat în spatele lui Fink i al lui Ord. ² Domnilor McThune i Lewis, pute i s p r si i sala, le zise el, f r menajamente, iar cei doi se executar instantaneu. Fink se întoarse i îi privi uluit, apoi i se adres din nou lui Harry: ² , domnule judec tor, n-ar fi posibil ca ace ti domni s r mân în... ² Tocmai le-am spus c plece, domnule Fink, replic Harry, ridicând vocea. Dac vor avea ceva de spus în calitate de martori, atunci am s -i chem mai târziu. Dac nu, atunci nu au nimic de f cut aici i pot s a tepte foarte bine în hol, la un loc cu restul turmei. i-acum, merge i, domnilor, merge i. Lipsit de orice urm de orgoliu r nit, McThune alerg , practic, spre ie ire; K.O. Lewis, îns , fu complet op rit: se

ridic plin de demnitate i începu s - i încheie nasturii de la hain , aruncându-i domnului judec tor o privire cât se poate de ofuscat . Dar nimeni nu inea minte s fi câ tigat un astfel de duel împotriva lui Harry Roosevelt, iar K.O. Lewis nu avea de gând s -ncerce; schimbul de priviri nu dur mai mult de o secund . Lewis se l s p guba i se îndrept an o spre u a larg deschis de McThune. Câteva clipe mai târziu, în sal î i f cu apari ia sergentul Hardy care merse direct spre scaunul rezervat martorilor. Dup ce g si pozi ia cea mai confortabil pentru fundul s u mare i gras, poli istul r mase în a teptare. La câ iva centimetri distan , Fink înghe ase de spaim , ne tiind dac s înceap interogatoriul mai înainte de a i se da voie s fac a a ceva. Domnul judec tor Roosevelt î i aduse jil ul pân aproape de marginea podiumului i începu s -l cerceteze atent pe Hardy care era îmbr cat în uniform complet . Ceva neobi nuit îi atr sese aten ia, dar trecu ceva timp pân când poli istul, ce aducea tare mult cu o broasc umflat , s - i dea seama c domnul judec tor se afla la numai câ iva milimetri de el. ² De ce e ti înarmat? întreb Harry. Hardy îl privi surprins, apoi întoarse aceea i privire mirat spre pistolul de la old, de parc acum îl vedea pentru prima dat ; se uit la arm ca i cum aceasta i s-ar fi lipit de trup într-un mod absolut inexplicabil. ² P i, eu... ² Sergent Hardy, te afli în timpul serviciului? ² P i, nu. ² Atunci de ce e ti îmbr cat în uniform ? i pentru ce Dumnezeu vii înarmat în sala mea de judecat ? Mark zâmbi pentru prima oar dup ore de sup rare i nelini te. Aprodul prinsese totul din zbor i acum se apropia de locul rezervat martorilor; Hardy î i desf cu iute centura i îi d du pistolul aprodului care îl lu de-acolo de parc ar fi fost o arm criminal . ² Ai mai depus m rturie într-un tribunal? întreb Harry. ² Da, domnule, de multe ori, r spunse sergentul, zâmbind ca un copil. ² Chiar a a?

² Da, domnule. De multe ori. ² i de câte ori ai avut arma asupra dumitale? ² V rog s m ierta i, domnule judec tor. Situa ia fiind l murit , Harry se relax , îl privi scurt pe Fink, apoi îi f cu semn lui Hardy c poate s continue. În ultimii dou zeci de ani Fink petrecuse multe ore în s lile tribunalelor i era foarte mândru de talentul s u juridic. De altfel, experien a sa era impresionant ; i avea multe atuuri: era bun de gur , avea stil, i reac iona cu promptitudine. De data asta îns se sim ea îngrozitor de greoi; a sta jos în timpul interogatoriului luat unui martor constituia o modalitate teribil de radical de aflare a adev rului. De aceea fu cât pe-aci s se ridice din nou, apoi se st pâni înc o dat i se ag cu toat puterea de carnetul de însemn ri aflat pe mas . Starea de nervozitate care îl cuprinsese era perfect vizibil . ² V rog s v spune i numele ca s poat fi consemnat, izbucni el ca din pu c . ² Sunt sergentul Milo Hardy de la Departamentul de Poli ie din Memphis. ² i adresa, v rog. ² Domnule Fink, pentru ce- i trebuie adresa acestui om? interveni Harry. ² Domnule judec tor, b nuiesc c este doar o întrebare de rutin , r spunse Fink, privindu-l neîncrez tor pe st pânul teatrului. ² Domnule Fink, ai idee cât de mult ur sc eu întreb rile de rutin ? ² Cred c -ncep s -n eleg, domnule judec tor. ² Întreb rile de rutin nu ne duc nic ieri, domnule Fink. Ele ne fac numai s ne pierdem timpul atât de pre ios, în concluzie, nu vreau s mai aud nici o alt întrebare de rutin . V rog. ² Da, domnule judec tor. Am s -ncerc. ² tiu c este greu. Fink î i întoarse privirea spre Hardy i c ut disperat o întrebare str lucitor de original . ² Domnule sergent, lunea trecut ai fost trimis la locul sinuciderii? Dar Harry î i ridic din nou mâna i Fink se pr bu i pe scaun.

² Domnule Fink, eu nu tiu ce obiceiuri ave i voi acolo, la New Orléans, dar aici, la Memphis, noi îi punem pe martori s jure mai înainte de a le asculta depozi ia. Se nume te Åpunerea martorilor sub prestare de jur mântµ. Î i sun cumva familiar? Fink î i mas tâmplele obosit i nervos, i zise: ² Da, domnule. Rog martorul s jure. În clipa aceea, femeia mai în vârst de lâng grefier se trezi brusc la via , se ridic în picioare i-i strig lui Hardy, care se afla la nici trei metri distan de ea, ÅRidica i mâna dreapt !µ Apoi, dup ce martorul depuse jur mântul, femeia se întoarse la picoteala ei. ² Po i continua, domnule Fink, spuse Harry cu un surâs r ut cios pe buze, încântat c -l prinsese pe acesta cu pantalonii în vine. Abia acum î i permise i el s se relaxeze în jil ul care domina sala minuscul i s asculte cu toat aten ia succesiunea rapid de întreb ri i r spunsuri care urm . Hardy fu cât se poate de volubil, dornic s ajute i s ofere cât mai multe detalii. Descrise cu lux de am nunte locul faptei, pozi ia cadavrului, starea ma inii. Existau i fotografii, dac domnul judec tor dore te s le vad . Domnul judec tor refuz propunerea. Fotografiile erau absolut irelevante. Apoi Hardy d du la iveal stenograma convorbirii telefonice dintre Mark i operatoarea de serviciu de la 911, oferindu-se s aduc i înregistrarea acelei convorbiri dac domnul judec tor dore te acest lucru. Nu, refuz domnul judec tor. Apoi Hardy relat cu mare pl cere prinderea tân rului Mark chiar acolo, în p dure, lâng locul faptei, precum i conversa iile care au urmat: în ma ina poli iei, în rulota familiei Sway, la bufetul spitalului. Poli istul î i exprim p rerea c tân rul Mark nu spune tot adev rul. Relatarea pu tiului era pu in plauzibil i printr-un interogatoriu bine gândit i suficient de subtil, el, Hardy, era în stare s dea la iveal o mul ime de puncte ubrede. Minciunile erau de-a dreptul patetice. Pu tiul povestise c el i fratele s u mai mic d duser întâmpl tor peste ma in i cadavrul de lâng ea; c nu auziser nici o împu c tur ; c ei erau doar ni te copii care se jucau în p dure i- i vedeau de treburile lor când nimeriser peste cadavrul cu pricina. Bineîn eles c nimic din ce spusese Mark nu era adev rat i

Hardy î i d duse repede seama de asta. Apoi sergentul descrise în am nunt halul în care ar ta Mark în momentul în care-l prinsese în p dure, ochiul umflat, buza spart , sângele din jurul gurii. Pu tiul spusese c se b tuse cu un coleg la coal . O alt minciun nefericit . O jum tate de or trecu i Harry începu s se foiasc în jil ; Fink pricepu mesajul. Reggie nu avea nici o întrebare de pus i, în momentul în care Hardy p r si înc perea, nimeni nu mai avea nici o îndoial c Mark Sway era doar un mincinos care încercase s -i induc în eroare pe poli i ti. Era clar c situa ia avea s se înr ut easc . Când domnul judec tor o întreb dac are de pus vreo întrebare sergentului Hardy, Reggie r spunse simplu: ÅNu am avut timp s m preg tesc pentru acest martorµ. Urm torul invitat în boxa martorilor fu McThune, care jur s spun adev rul i numai adev rul, a ezându-se apoi pe scaunul care-i fusese rezervat. În timpul acesta, Reggie scoase încet din serviet faimoasa caset i începu s bat u or cu ea în carnetul de însemn ri de pe mas exact în clipa în care privirea lui McThune se îndrept spre masa la care se aflau minorul i avocata sa. Agentul FBI închise ochii. Reggie a ez cu grij caseta pe carnetul de însemn ri i se apuc s -i deseneze conturul cu stiloul. Fink se transformase de-acum într-un adept convins al evit rii întreb rilor de rutin ; folosirea atât de eficient a cuvintelor constituia o experien cu totul nou pentru el i cu cât o punea mai mult în practic , cu atât îi pl cea mai mult. Depozi ia lui McThune fu la fel de seac precum o p staie uscat de fasole. Explic auditoriului amprentele g site în ma in , pe revolver, pe sticla de whiskey i pe bara din spate a ma inii. F cu apoi câteva presupuneri în leg tur cu cei doi copii i furtunul de gr din g sit la fa a locului i îi ar t lui Harry mucurile de igar g sise sub copacul de la marginea poienii. Îi mai ar t judec torului i biletul l sat de Clifford, expunându- i din nou p rerile personale despre cuvintele ad ugate cu un pix diferit. Ba prezent i pixul g sit în ma in , precizând c , f r îndoial , de el se folosise domnul Clifford când mâzg lise acele ultime cuvinte. Povesti apoi despre pata de sânge de pe mâna lui Clifford; sângele nu-i apar inea defunctului, în schimb avea aceea i grup cu sângele lui Mark Sway care, întâmpl tor, se alesese cu buza

spart i cu câteva r ni din afacerea asta. ² Dup p rerea dumitale, domnul Clifford l-a lovit la un moment dat pe copil? îl întreb Harry. ² Da, domnule judec tor, a a cred. De i p rerile lui McThune erau discutabile, Reggie nu reac iona în nici un fel. Îl cuno tea foarte bine pe Harry i tia c el asculta totul de la cap la coad pentru ca apoi s hot rasc singur ce s cread i ce nu. Obiec iile ar fi fost inutile. Judec torul întreb atunci cum de reu ise FBI-ul s ob in amprentele copilului, a a c McThune r sufl adânc i începu s povesteasc despre cutia de suc de la spital, men ionând îns imediat c b iatul nu era de fel un suspect ci doar un martor în aceast cauz , drept care, din punctul lor de vedere, nu era nimic r u în ac iunea agen ilor federali. Harry nu fu îns deloc de aceea i p rere, dar se ab inu de la orice comentarii. Atunci McThune insist asupra faptului c dac b iatul ar fi fost cu adev rat suspect, ei nici n-ar fi îndr znit s se gândeasc la un asemenea mod de a-i lua amprentele. Niciodat . ² Sunt convins c nu, remarc Harry cu suficient sarcasm ca s -l fac pe McThune s ro easc . Apoi Fink îi ceru s povesteasc ceea ce se-ntâmplase în ziua de mar i când tân rul Mark î i angajase un avocat. P i, mar i, încercaser , dispera i, s stea de vorb cu Mark, apoi cu avocatul acestuia, iar lucrurile au mers din r u în mai r u. Pe tot parcursul interogatoriului, McThune se comport foarte bine, rezumându-se cu stricte e la fapte. La sfâr it, p r si cât putu de repede înc perea, l sând în urma lui impresia de net g duit c tân rul Mark era un adev rat mincinos. În timpul celor dou depozi ii, Harry urm rise cu aten ie reac iile pu tiului i constatase c acesta era absolut impenetrabil, preocupat peste m sur de un punct invizibil aflat în fa a lui, undeva pe podea, ignorând-o pân i pe Reggie. Avea ochii umezi, dar nu plângea; p rea obosit i trist. Uneori, arunca o privire scurt spre martorul care îi scotea în eviden minciunile. Din experien a anterioar , Harry tia c Reggie se a eza foarte aproape de tinerii ei clien i i le vorbea în oapt de-a lungul audierii. Din când în când, îi b tea u or pe spate, le

strângea mâinile, îi lini tea, ba, dac era cazul, le mai inea i câte o predic . În mod normal, avocata se mi ca tot timpul, încercând s - i protejeze clien ii de realitatea dur a unui sistem judiciar conceput i condus de adul i. Ast zi, îns , situa ia era complet diferit . Uneori, Reggie î i întorcea privirea spre clientul ei ca i cum ar fi a teptat un anume semnal din partea lui, dar el continua s nu o bage în seam . ² Cheam - i urm torul martor, domnule Fink, zise Harry. i procurorul, care î i rezemase coatele de mas , împiedicându-se cu greu s nu se ridice de pe scaun, î i întoarse privirea spre Ord, cer indu-i ajutorul; apoi se adres domnului judec tor. ² Ei bine, domnule judec tor, poate c are s vi se par pu in ciudat, dar a vrea ca urm torul martor s fiu eu însumi. La auzul acestor vorbe, Harry î i smulse ochelarii de la ochi i privirea lui încruntat coborî asupra procurorului. ² Domnule Fink, dumneata faci o confuzie. Dumneata, aici, e ti avocat, nu martor. ² tiu asta, domnule, dar, dup cum ti i, eu sunt i unul din semnatarii cererii prin care a fost solicitat audierea de fa . tiu c acest lucru nu se înscrie în ordinea obi nuit , dar cred c depozi ia mea ar putea s se dovedeasc important . ² Thomas Fink ² solicitant, avocat, martor. Nu vrei s joci i rolul aprodului, domnule Fink? Sau poate c dore ti s treci pu in i la ma ina de stenografiat? i, de ce nu, s îmbraci chiar i roba mea? Domnule Fink, în cazul sta, aici nu mai suntem într-o sal de judecat , ci într-una de teatru. i atunci vin i te-ntreb: de ce nu- i alegi rolul care- i place mai mult? Procurorul privea cu înc p ânare podiumul, evitând cu grij orice contact vizual cu domnul judec tor. ² S m explic, domnule, zise el pe un ton plin de umilin . ² Nu ai ce s explici, domnule Fink. Doar nu sunt orb. Voi, b ie i, a i dat n val aici preg ti i doar pe jum tate. Domnul Foltrigg, de i ar fi trebuit s fie în sal , nu a venit, iar dumneata ai acum nevoie de el. V-a i imaginat c , dac semna i amândoi o cerere la care mai ad uga i ceva tabi din FBI, precum i pe domnul Ord, eu am s cad pe spate i am s fac tot ce-mi cere i. Îmi dai voie s - i spun ceva, domnule Fink? Procurorul încuviin din cap.

² Afl c nu sunt deloc impresionat. La via a mea, am v zut lucruri mult mai bine f cute de elevi de liceu care se jucau de-a tribunalul. Cel pu in jum tate din bobocii de la facultatea de drept din Memphis ar putea s te bat la fundul gol, în timp ce jum tatea cealalt s-ar putea ocupa de domnul Foltrigg. De i nu împ rt ea p rerea judec torului, Fink continua s dea cuminte din cap. Ord prinse momentul i- i trase scaunul cu câ iva centimetri mai departe de cel al colegului din New Orléans. ² Dumneata ce p rere ai, domni oar Love? întreb Harry. ² Domnule judec tor, regulile noastre referitoare la etic i proceduri sunt deosebit de clare. Un avocat angajat într-o cauz nu poate fi implicat ca martor în cauza respectiv . Este foarte simplu, încheie Reggie pe un ton plictisit i enervat, ca i cum era obligat s repete ceva arhicunoscut. ² Dumneata, domnule Fink? ² Domnule judec tor, relu procurorul care începuse s - i revin , a vrea s aduc la cuno tin a Onoratei Cur i, sub prestare de jur mânt, bineîn eles, anumite ac iuni ale domnului Clifford premerg toare sinuciderii. V cer scuze pentru aceast solicitare, dar inând seama de actualele circumstan e, ea se dovede te necesar . Chiar în momentul acela se auzi o b taie u oar în u i aprodul se gr bi s deschid . Era Marcia care adusese un sandvi uria cu friptur de vit i un pahar cu ceai la ghea pe care le a ez în fa a domnului judec tor, i apoi se retrase. Ceasul ar ta ora unu a dup -amiezii i, deodat , to i cei din sal î i d dur seama cât sunt de fl mânzi. Înc perea se umplu de aroma apetisant a fripturii, i a salatei de hrean, mur turi i ceap ; ochii celor din sal se lipiser , pofticio i, de chifla imens din care Harry se preg tea s mu te s n tos. Privirea fix a tân rului Mark Sway îl f cu îns pe domnul judec tor s r mân cu mâna în aer i observ abia atunci sclipirile semnificative din ochii lui Fink, ai lui Ord, ai lui Reggie, ba chiar i din cei ai aprodului. Drept urmare, dup o secund de reculegere, Harry a ez sandvi ul înapoi pe farfurie i apoi i se adres lui Fink, împungând aerul cu degetul, într-un gest amenin tor: ² Domnule Fink, stai la locul dumitale! Juri s spui adev rul?

² Jur. ² Ar fi cazul. Ei, acum, c te afli sub prestare de jur mânt, ai la dispozi ie cinci minute ca s -mi spui ce te fr mânt . ² Da, mul umesc, domnule judec tor. ² Cu cea mai mare pl cere. ² Vede i, Jerome Clifford i cu mine am fost colegi de facultate i pe urm ne-am întâlnit în multe procese. Pe baricade diferite, fire te. ² Fire te. ² Dup inculparea lui Barry Muldanno, presiunea a devenit din ce în ce mai puternic i Jerome a început s se comporte bizar. Dac stau s m gândesc, cred c , de fapt, omul începuse s cedeze nervos, dar la vremea aceea nu prea i-am dat importan . ti i, vreau s spun c Jerome a fost întotdeauna o persoan mai ciudat . ² În eleg. ² Eu m ocupam de cazul respectiv i asta îmi lua multe ore pe zi; iar de câteva ori pe s pt mân , m vedeam i cu Jerome. Ne-am întâlnit i la tribunal de câteva ori, cu ocazia unor etape preliminare i pot s v spun c ar ta îngrozitor. Se îngr ase cumplit i bea peste m sur . Venea întotdeauna târziu la întâlniri. Se sp la foarte rar. Deseori uita s dea telefoanele promise, ceea ce era cu totul neobi nuit pentru el. Într-o sear , cam cu o s pt mân înainte s moar , m-a sunat acas . Era cumplit de beat i parc turbat. A b tut câmpii pre de-o or . Pe urm , mi-a telefonat la birou chiar a doua zi, diminea a, i s-a scuzat, apoi a tot încercat s afle dac nu cumva spusese prea multe cu o sear înainte. De dou ori cel pu in a amintit i de cadavrul lui Boyd Boyette i toat chestia asta m-a convins c Jerome tia unde era ascunz toarea. Ajuns în acest punct al relat rii, Fink f cu o pauz pentru a permite auditoriului s recep ioneze cum trebuie mesajul, dar cum Harry î i ar t ner bdarea, procurorul continu : ² Ei bine, dup episodul sta, Jerome mi-a mai telefonat de câteva ori, i mi-a vorbit din nou despre cadavru. Atunci eu l-am l sat s -n eleag c alcoolul îl f cuse s vorbeasc prea mult i i-am spus c aveam de gând s cerem inculparea lui pentru c a obstruc ionat justi ia. ² Aha, sta este unul din subiectele voastre favorite, remarc t ios Harry.

² Oricum, Jerome bea foarte mult i se comporta foarte ciudat. I-am m rturisit c FBI-ul îi pusese o coad dou zeci i patru de ore din dou zeci i patru, ceea ce nu era tocmai adev rat, dar el a p rut s m cread . Dup chestia asta, Clifford a devenit efectiv paranoic i îmi telefona de câteva ori pe zi. Când se îmb ta, îmi telefona i noaptea. Voia s vorbeasc despre cadavru, dar era prea speriat ca s spun tot ce tia. În timpul ultimei noastre convorbiri telefonice, i-am sugerat c s-ar putea s fim dispu i s încheiem un târg: dac ne spunea unde se afl cadavrul, atunci noi îl ajutam s ias basma curat ² f r cazier, f r condamnare, f r nimic. Era practic însp imântat de clientul lui i nu a negat nici m car o dat c ar fi tiut unde este ascuns cadavrul. ² Domnule judec tor, interveni Reggie, tot ce-am auzit pân acum sunt numai presupuneri care s justifice ac iunea peti ionarilor i care sunt imposibil de verificat. ² Deci nu m crezi? s ri Fink. ² Nu, nu te cred. ² Nici eu nu sunt sigur c te cred, domnule Fink, zise Harry. Dup cum nu sunt sigur c ceea ce-ai spus are vreo leg tur cu audierea de fa . ² Domnule judec tor, eu vreau s subliniez c Jerome Clifford tia unde este ascuns cadavrul i c era în pragul unei pr bu iri nervoase. ² P i, eu a zice c pr bu irea s-a i produs din moment ce i-a vârât un pistol în gur . Nu crezi, domnule Fink? Procurorul nu era îns foarte sigur c trebuie s r spund la aceast întrebare. ² Mai ai vreun martor, domnule Fink? îl întreb atunci Harry. ² Nu, domnule. Cu toate acestea, noi consider m c , date fiind circumstan ele absolut neobi nuite ale acestei cauze, copilul ar trebui s depun m rturie sub prestare de jur mânt. Aceast replic îl f cu pe Harry s - i smulg din nou ochelarii de la ochi i s se aplece mult în fa , dac ar fi putut s -l ating pe procuror, l-ar fi strâns cu siguran de gât. ² Ce?! ² Noi, , consider m c ... ² Domnule Fink, ai studiat legile noastre referitoare la minori?

² Da, le-am studiat. ² Splendid. Atunci, fii bun, domnule, i spune-ne i nou care paragraf d dreptul peti ionarului s oblige un copil s depun m rturie. ² Dar eu n-am f cut altceva decât s expun o dolean . ² Minunat. Care paragraf îi d dreptul peti ionarului s formuleze o astfel de dolean ? Drept r spuns, Fink g si ceva foarte interesant de studiat în carnetul de însemn ri care se odihnea în fa a lui, pe mas . ² Domnule Fink, noi, aici, nu juc m într-o parodie, nu ne cre m regulile din mers. Copilul nu poate fi obligat s depun m rturie. Sunt convins c în elegi ce spun. Dar Fink continua s - i studieze, plin de râvn , carnetul de însemn ri. ² Suspend edin a trei minute! se r sti domnul judec tor c tre plen. S ias toat lumea, în afar de domni oara Love. Aprod, du-l pe Mark într-o camer pentru martori, ordon Harry ridicându-se în picioare. Mult prea însp imântat ca s se ridice în picioare, dar încercând din r sputeri s se conformeze ordinului, Fink ezit o frac iune de secund , lucru care-l sup r la culme pe judec tor. ² Ie i de aici, domnule Fink!, îi zise acesta f r menajamente, ar tându-i u a. Consecin a acestei invita ii atât de clar exprimate fu c atât Fink cât i Ord n v lir spre u , mai-mai s se calce pe picioare. Grefiera i cealalt func ionar îi urmar îndeaproape, în timp ce aprodul îl escorta pe Mark. Când u a se închise în sfâr it în urma tuturor, Harry î i scoase roba i o arunc pe mas ; apoi î i lu sandvi ul i se a ez lâng Reggie. ² Mânc m ceva? zise el, rupând chifla în dou i punând una din buc i pe un erve el, în fa a avocatei. Avu grij s împing apoi i salata cât mai aproape de carnetul ei de însemn ri. Reggie începu s ron ie o rondel de ceap . ² Ai de gând s -l la i pe copil s depun m rturie? o întreb judec torul, cu gura plin de friptur . ² Nu tiu, Harry. Tu ce zici? ² Eu zic c Fink este un dobitoc; asta zic. Reggie mu c din bucata ei de sandvi i se terse la gur , ab inându-se de la orice comentariu.

² Dac faci asta, Fink are s -i pun ni te întreb ri foarte precise despre ceea ce s-a-ntâmplat în ma ina lui Clifford. ² tiu, i asta m -ngrijoreaz . ² Cum are s r spund copilul? ² Pe cuvântul meu de onoare c nu tiu. Eu l-am sf tuit a a cum trebuie, am discutat mult despre chestia asta i tot ce pot s - i spun este c habar n-am cum are s reac ioneze. Harry r sufl adânc, preg tindu-se s spun ceva, dar observ c ceaiul r m sese pe masa lui, a a c se ridic i lu de pe masa lui Fink dou pahare de hârtie pe care le umplu cu b utura rece i parfumat . ² Reggie, este evident c b iatul tie ceva. Altfel de ce ar fi spus atâtea minciuni? ² Pentru c este doar un copil, Harry, i pentru c este speriat de moarte. A auzit lucruri pe care n-ar fi trebuit s le aud ; l-a v zut pe Clifford zburându- i creierii; toate astea l-au speriat cumplit. Uit -te la fratele lui. Ei au fost martorii unei întâmpl ri îngrozitoare i cred c , la început, Mark s-a gândit c s-ar putea s aib necazuri. A a c s-a hot rât s mint . ² Adev rul este c nici m car nu pot s -l condamn c a luat o asemenea hot râre, zise Harry, luând o rondel de ceap , în timp ce Reggie mu c dintr-o mur tur . ² La ce te gânde ti? îl întreb ea. Judec torul se terse la gur i se gândi îndelung. B iatul f cea de-acum parte din cei cunoscu i sub numele de ÅPu tii lui Harryµ i de aceea, orice hot râre va avea în vedere numai i numai varianta cea mai favorabil pentru Mark Sway. ² Dac presupun c b iatul tie ceva de prim importan pentru mersul anchetei din New Orléans, atunci s-ar putea s se întâmple mai multe lucruri. Mai întâi, dac tu îi dai voie s depun m rturie, iar el îi d lui Fink informa iile dorite, atunci, din punctul meu de vedere, cauza este închis . Copilul poate s plece de-aici, dar odat ajuns afar va fi în mare pericol. Al doilea, dac tu îi dai voie s depun m rturie, dar el refuz s r spund la întreb rile lui Fink, atunci eu am s fiu obligat s -i dau ordin s r spund . Dac refuz din nou, se face vinovat de sfidarea Cur ii pentru c nu are dreptul s treac sub t cere informa ii cruciale pentru mersul unei anchete penale. În ambele cazuri, dac aceast audiere se termin f r un r spuns satisf c tor din partea copilului,

sunt convins c domnul Foltrigg va ac iona imediat. Adic , va face urgent rost de o cita ie în fa a unui mare juriu din New Orléans i nu ve i avea încotro, va trebui s v supune i. Iar dac va refuza înc o dat s vorbeasc , atunci cu siguran c judec torul federal îl va considera vinovat de sfidarea Cur ii, ceea ce b nuiesc c îl va duce la închisoare. Reggie d du din cap, absolut de acord cu cele spuse de judec tor. ² i-atunci, cum s facem, Harry? ² Dac pu tiul pleac la New Orléans, atunci eu nu mai am nici un fel de control asupra lui. Ori, eu a prefera s -l am aici. Prin urmare, dac a fi în locul t u, i-a da voie s depun m rturie, dar l-a sf tui s nu r spund la întreb rile cruciale. Cel pu in deocamdat . Poate mâine sau poimâine. Eu l-a sf tui s in piept presiunii exercitate de judec tor i s nu deschid gura, repet, cel pu in deocamdat . Asta îl va trimite înapoi la Centrul de Deten ie pentru minori, adic într-un loc mult mai sigur decât oriunde în New Orléans. În felul sta, îl aperi de bandi ii de acolo ² care î i spun drept c m sperie pân i pe mine ² a teptând ca federalii s pun la punct ceva mai bun. i, în plus, faci rost i de ceva timp pentru tine, ca s - i po i da seama cum va ac iona domnul Foltrigg la New Orléans. ² Deci, dup tine, Mark se afl în mare pericol? ² Da, i chiar dac n-a fi convins de lucrul sta, tot nu mi-a asuma nici un risc. Dac spune acum tot ce tie, s-ar putea s -l coste foarte mult. Iar eu nu sunt dispus s -i dau drumul ast zi de aici pentru nimic în lume. ² Dar dac Mark refuz s vorbeasc i Foltrigg îl citeaz în fa a jura ilor? ² În cazul sta, n-am s -i dau voie s se prezinte. Reggie î i pierduse orice poft de mâncare i se mul umi s soarb câteva înghi ituri din paharul cu ceai. ² Ceea ce i se-ntâmpl lui Mark este îngrozitor de nedrept, Harry. B iatul merit mult mai mult de la societate. ² Sunt complet de acord cu tine i a tept propuneri. ² Ce-ar fi s nu-i dau voie s depun m rturie? ² S tii c oricum nu-i dau drumul de-aici; cel pu in nu ast zi. Cum spuneam, poate mâine sau poimâine. Toat povestea asta se întâmpl mult prea repede i, dup p rerea mea, ar fi bine s o apuc m pe drumul cel mai sigur i s

a tept m s vedem ce va fi la New Orléans. ² Nu mi-ai r spuns la întrebare, Harry. Ce-ar fi s nu-i dau voie s depun m rturie? ² P i, dac alegi varianta asta, dovezile pe care le-am auzit pân acum m oblig s declar c pu tiul a înc lcat legea i s i-l trimit înapoi lui Doreen. S-ar putea îns ca mâine sau poimâine s m r zgândesc. ² Dar Mark nu a înc lcat legea! ² S-ar putea s fie cum spui tu. Dar dac tie ceva i refuz s vorbeasc , atunci este evident c obstruc ioneaz justi ia. Ce anume tie b iatul, Reggie? Dac -mi spui, am s pot s -l ajut mult mai bine. ² Nu pot s - i spun nimic, Harry. Este confiden ial. ² Fire te c da, încuviin el zâmbind. Dar este mai mult decât evident c tie foarte multe. ² Da, probabil c a a este. ² Ascult -m , draga mea. Micul nostru prieten a încurcat-o r u de tot. A a c hai s -ncerc m s -l ajut m s ias la liman. Eu zic s facem fiecare lucru la timpul s u, s -l inem pe copil într-un loc sigur, unde noi suntem st pânii, i între timp s discut m cu federalii despre programul lor de protec ie a martorilor. Dac lucrurile se aranjeaz i pentru el i pentru familie, atunci b iatul va putea da în vileag toate secretele alea îngrozitoare pentru c va fi protejat. ² Bine. Am s stau de vorb cu el. 25 Mica adunare î i relu locurile sub privirea vigilent a aprodului, un tip pe nume Grinder. Fink arunca priviri tem toare în jur, ne tiind dac s se a eze ori s r mân în picioare, dac s vorbeasc ori s se ascund sub mas . Ord avea ce avea cu o pieli de la degetul mare. Baxter McLemor î i trase scaunul cât mai departe de cel ocupat de Fink. Domnul judec tor sorbi ultimele pic turi de ceai, a teptând ca ceilal i s se a eze i s se lini teasc . ² S se consemneze, începu el, adresându-se grefierei. Domni oar Love, trebuie s tiu dac tân rul Mark Sway va depune m rturie. Reggie, care st tea cu câ iva centimetri mai în spate, nu

putea s vad decât profilul clientului s u: ochii b iatului nu se uscaser nici acum. ² Date fiind circumstan ele, zise ea, clientul meu nu prea are de ales. ² Asta înseamn da sau nu? ² Asta înseamn c îi dau voie s depun m rturie, dar c nu voi tolera nici un fel de întreb ri abuzive din partea domnului Fink. ² V rog, domnule judec tor, interveni Fink. ² Lini te, domnule Fink. Adu- i aminte regula num rul unu: nu vorbe ti dac nu e ti invitat s-o faci. ² Lovitur ieftin , mârâi procurorul, privind-o pe avocat . ² Potole te-te, domnule Fink, puse Harry punct discu iei; apoi se întoarse spre Mark, cu un zâmbet plin de c ldur pe buze: Mark, vreau s r mâi la locul t u, lâng avocatul t u, iar eu am s - i pun câteva întreb ri. În sfâr it, pu tiul avea s vorbeasc ! Fink îi f cu mul umit cu ochiul lui Ord. ² Mark, ridic mâna dreapt , zise domnul judec tor i b iatul se supuse; mâna dreapt , ca i cea stâng , tremura ca o frunz în b taia vântului. Femeia aceea mai în vârst veni în fa a lui Mark i totul se petrecu a a cum cerea legea. Copilul nu se ridicase în picioare, în schimb î i apropiase u or scaunul de cel al lui Reggie. ² Ei, i-acum, Mark, am s - i pun câteva întreb ri. Dac nu în elegi ceva, orice, te rog s te sim i liber s discu i cu avocata ta, okay? ² Da, domnule. ² Voi încerca s formulez întreb ri cât mai clare i cât mai simple, iar dac sim i nevoia s mergi i s vorbe ti cu Reggie, este de-ajuns s -mi spui. Okay? ² Da, domnule. Fink î i r suci atunci scaunul în a a fel încât s -l aib pe Mark drept în fa a ochilor i r mase într-o a teptare nervoas , asemenea unui c el fl mând. Ord î i terminase manichiura i acum era gata s - i noteze totul în carnetul de pe mas . Harry î i mai trecu o dat în revist însemn rile, apoi î i îndrept privirea zâmbitoare spre martor. ² Mark, vreau s -mi poveste ti cum anume l-a i descoperit luni, tu i cu fratele t u, pe domnul Clifford? B iatul se ag cu toat puterea de bra ele scaunului i î i

drese glasul; lucrurile nu se desf urau deloc a a cum crezuse. În toate filmele pe care le v zuse martorii nu erau interoga i de judec tori. ² P i, luni, eu i cu fratele meu ne-am furi at în p durea din spate rulotelor ca s fum m o igar , începu el povestea, ajungând încet-încet la momentul în care Romey vârâse pentru prima oar furtunul pe eava de e apament i apoi se urcase în ma in . ² i voi ce-a i f cut atunci? întreb domnul judec tor, plin de ner bdare. ² Eu m-am apropiat de ma in i am scos furtunul de-acolo, zise Mark, povestind apoi tot acel du-te-vino prin buruieni pentru a scoate din func iune instala ia aduc toare de moarte me terit de Romey. i cu toate c mai vorbise despre asta cu maic -sa, cu doctorul Greenway i cu Reggie, Mark nu reu ise pân acum s sesizeze partea amuzant a întâmpl rii. Acum îns , pe m sur ce povestea, ochii judec torului începur s scânteieze; ba la un moment dat, onorabilul Harry Roosevelt izbucni pur i simplu în râs. Aprodul i grefiera împ rt eau starea de spirit a judec torului, iar femeia mai în vârst care se îngrijea de prestarea jur mântului zâmbi pentru prima dat de la începutul edin ei. Ajuns la episodul în care domnul Clifford pusese mâna pe el, îl pocnise i-l aruncase în ma in , Mark constat c publicul încet brusc s se mai amuze, a a c povesti totul, privind int la pantofii de culoare închis ai grefierei. ² Asta înseamn c ai fost în ma ina domnului Clifford înainte de moartea lui, nu? întreb domnul judec tor cu mult pruden i cât se poate de serios. ² Da, domnule. ² i el ce-a f cut dup ce te-a vârât în ma in ? ² P i, mi-a mai tras o palm i m-a amenin at, zise Mark, ad ugând tot ce- i amintea despre revolver, sticla de whiskey i pastile. To i cei prezen i în mica sal de judecat încremenir cu sufletul la gur , uitând de mult s mai zâmbeasc . Mark î i c uta cu grij cuvintele, evitând privirea celor din jur i vorbind ca-n trans . ² Domnul Clifford a folosit atunci pistolul? întreb judec torul.

² Da, domnule, declar Mark, povestind în am nunt i aceast secven . Apoi se opri, a teptând urm toarea întrebare pe care Harry o puse dup un lung moment de reflec ie. ² Unde a fost Ricky în tot acest timp? ² S-a ascuns în tufi uri. La un moment dat l-am v zut strecurându-se prin iarb i mi-am închipuit c avea de gând s scoat iar furtunul de pe eava. Mai târziu am aflat c a a i f cuse. Domnul Clifford îi d dea înainte c el simte mirosul de gaz i m tot întreba dac nu-l simt i eu. Mi se pare c i-am spus Ådaµ de vreo dou ori, dar eram sigur c Ricky reu ise mi carea. ² Deci Clifford nu tia nimic de Ricky? veni judec torul cu o nou întrebare, complet irelevant , dar în clipa aceea mintea lui Harry nu putuse g si nimic mai bun. ² Nu, domnule. ² A adar, ai fost în ma in i, în tot timpul sta, ai stat de vorb cu domnul Clifford, nu? întreb Harry dup un alt moment de t cere. Mark î i d du imediat seama c a sosit momentul, a a c reac iona cu repeziciune, încercând s abat cumva aten ia celor prezen i spre o zon mai pu in periculoas . ² Da, domnule, i pot s v spun ca î i ie ise parc din min i. Vorbea mereu de o c l torie spre ara-de-Dincolo unde trebuia s ne întâlnim cu Vr jitorul din Oz, pe urm iar ipa la mine c de ce plâng i dup aia m ruga s -l iert c m-a lovit. ² Asta este tot ce-a i vorbit? întreb Harry. Iar Mark o privi iute pe Reggie, care nu-l sc pa din ochi. Fink veni o idee mai aproape, grefiera înghe ase în fa a ma inii de stenografiat. ² Ce vre i s spune i? se împotmoli Mark. ² Vreau s tiu dac domnul Clifford i-a mai spus i altceva? Timp de o secund , Mark analiz în gând situa ia i hot rî c o ur te pe Reggie. Dac n-ar fi fost ea, ar fi putut s r spund pur i simplu Ånu, domnule, domnul Clifford nu mi-a mai spus nimic altcevaµ, i spectacolul ar fi luat sfâr it. Clifford a b tut câmpii pre de cinci minute i pe urm a adormit, iar eu am fugit ca din pu c . Dac n-ar fi cunoscut-o pe Reggie i nu i-ar fi ascultat predica despre adev rul pe care trebuie s -l spui când e ti sub prestare de jur mânt, r spunsul lui ar fi fost Ånu, domnuleµ. Dup care s-ar fi putut

întoarce acas , sau la spital, sau oriunde în alt parte. Sau cine tie? Când era în clasa a patra, cei de la poli ie veniser la coal i le vorbiser , printre altele, despre detectorul de minciuni. F cuser i o demonstra ie cu ajutorul lui Joey McDermant, cel mai mare mincinos din clas ; i de câte ori Joey deschidea gura, acul aparatului parc înnebunea brusc. Atunci, poli istul le spusese c în felul sta puteau fi prin i i criminalii. Or, din moment ce atâ ia agen i federali i poli i ti viermuiau în preajma lui, detectorul de minciuni nu putea fi nici el departe, nu? De când murise Romey, Mark spusese atâtea minciuni încât obosise. ² Mark, te-am întrebat dac domnul Clifford i-a mai spus i altceva. ² De exemplu? ² De exemplu, a amintit cumva de senatorul Boyd Boyette? ² De cine? Un surâs blând lumin pentru o clip chipul judec torului. ² Mark, domnul Clifford i-a spus ceva despre un caz de-al s u din New Orléans în care erau implica i un domn pe nume Barry Muldanno i r posatul senator Boyd Boyette? Un p ianjen mititel se târa spre pantofii grefierei i b iatul îl urm ri cu privirea pân când mica insect disp ru sub trepied. Gândul la afurisitul la de detector nu voia s -i dea pace; Reggie îi promisese s fac tot ce-i st în putin ca s -l in cât mai departe de el, dar dac judec torul are s cear i testul sta? Lungul moment de t cere care-i preced r spunsul fu cât se poate de elocvent. Inima lui Fink b tea nebune te, iar pulsul o luase razna. Aha! Deci derbedeul sta mic tie într-adev r ceva! ² Nu cred c vreau s r spund la întrebarea asta, zise Mark, cu ochii int în podea, a teptând reapari ia micului p ianjen. R spunsul lui îl f cu pe Fink s -l priveasc plin de speran pe Harry. ² Mark, uit -te la mine, zise judec torul aidoma unui bunic blând i în eleg tor. Vreau s r spunzi la întrebare. Domnul Clifford a amintit numele lui Barry Muldanno sau al lui Boyd Boyette? ² Pot s cer amendamentul cinci?

² Nu. ² De ce, doar se aplic i la copii, nu? ² A a este, dar nu în situa ii de genul sta. Tu nu e ti implicat în moartea senatorului Boyette. De fapt, tu nu e ti implicat în nici o crim . ² Atunci de ce m-a i b gat la închisoare? ² S tii c am s te trimit înapoi dac nu r spunzi la întreb ri. ² Oricum, eu cer amendamentul cinci. Martor i judec tor î i încruci ar privirile i martorul fu cel care clipi primul. Ochii i se umplur de lacrimi i reu i s scape i dou suspine. Mark î i mu c buzele, încercând din r sputeri s nu plâng ; mâinile i se încle tar pe bra ele scaunului, iar lacrimile începur s -i curg pe obraji, în timp ce continua s se uite în ochii întuneca i ai venerabilului Harry Roosevelt. Lacrimi ale unui b ie el nevinovat. Harry nu mai rezist nici el, ochii i se umezir i judec torul c ut o batist în sertarul mesei. ² Vrei s vorbe ti pu in cu avocata ta? ² Am mai stat de vorb , r spunse Mark cu glas slab, tergându- i lacrimile cu mâneca bluzei. Fink ajunsese în pragul infarctului. Avea atât de multe de spus, atâtea întreb ri pentru mormolocul sta, atât de multe sugestii pentru felul în care Curtea ar fi trebuit s abordeze aceast problem . Pu tiul tie, fir-ar a dracului de treab ! A a c hai s -l facem s vorbeasc ! ² S tii, Mark, c nici mie nu-mi place ceea ce sunt obligat s fac, dar trebuie s r spunzi la întreb rile mele. Dac refuzi, atunci te fac vinovat de sfidarea Cur ii. În elegi ce- i spun? ² Da, domnule. Reggie mi-a explicat despre ce este vorba. ² i i-a explicat i c , în cazul în care sfidezi Curtea, pot s te trimit din nou la Centrul de deten ie pentru minori? ² Da, domnule. S ti i c pute i s -i zice i i închisoare c nu m sup r. ² Mul umesc. Vrei s te întorci la închisoare? ² Nu prea, da' oricum nu am unde s m duc în alt parte. Glasul îi era mai sigur i lacrimile nu i se mai prelingeau pe obraji. Acum c v zuse cum arat pe din untru, închisoarea nu-l mai speria a a de tare. Putea s reziste acolo câteva zile, de fapt, dup p rerea lui, era mai rezistent decât judec torul

însu i. Acum era convins c în curând numele s u va ap rea din nou în ziare i c reporterii vor fi la curent cu faptul c judec torul Harry Roosevelt îl pusese sub cheie pentru c refuzase s vorbeasc . i cu siguran c pân la urm judec torul are s dea de dracu' pentru c a b gat la zdup un copil care nu a gre it cu nimic. Iar Reggie îi spusese c are dreptul s se r zgândeasc oricând se va plictisi de stat la închisoare. ² Domnul Clifford a amintit numele lui Barry Muldanno? ² Cer amendamentul cinci. ² Domnul Clifford a amintit numele lui Boyd Boyette? ² Cer amendamentul cinci. ² Domnul Clifford i-a spus ceva despre asasinarea lui Boyd Boyette? ² Cer amendamentul cinci. ² Domnul Clifford i-a vorbit de locul unde se afl acum cadavrul lui Boyd Boyette? ² Cer amendamentul cinci. Harry î i scoase pentru a nu tiu câta oar ochelarii de la ochi i începu s - i maseze fa a. ² Mark, nu po i cere amendamentul sta, i-am mai spus. ² P i tocmai l-am cerut. ² Î i ordon s r spunzi la întrebare. ² Da, domnule. Îmi pare r u. Harry lu un stilou i începu s scrie ceva pe o bucat de hârtie. ² Domnule judec tor, zise Mark, s ti i c respect foarte mult ceea ce încerca i s face i. Dar nu pot s r spund la întreb ri pentru c mi-e team de ceea ce ar putea s ni se întâmple, mie i familiei mele. ² Te în eleg, Mark, dar legea nu d voie cet enilor s treac sub t cere informa ii care se pot dovedi cruciale pentru mersul unei anchete penale. Iar eu aplic legea; nu am nimic personal împotriva ta. De aceea, te consider vinovat de sfidarea Cur ii, dar s tii c nu sunt sup rat pe tine. Pur i simplu nu-mi dai nici o alt posibilitate. Ai s te întorci la Centrul de deten ie pentru minori unde ai s r mâi atât timp cât vei refuza s r spunzi la întreb rile mele. ² i cât are s dureze asta? ² Totul depinde numai de tine, Mark. ² i dac m hot r sc s nu r spund niciodat ?

² Nu tiu ce s - i spun. Deocamdat lu m lucrurile unul câte unul, zise Harry, apoi r sfoi agenda i not ceva pe una din pagini. Ne întâlnim din nou mâine la prânz i, dac se poate, cu toat lumea aflat acum aici. Fink se sim ea zdrobit. O pornire interioar îl f cu s se ridice în picioare, dar tocmai când se preg tea s deschid gura, Ord îl prinse de bra i îl trase înapoi pe scaun. ² Domnule judec tor, începu el, dup cum ti i, biroul meu se afl la New Orléans i... ² Ba ai s fii mâine aici, domnule Fink, i domnul Foltrigg te va înso i. Voi a i vrut s depune i plângerea la Memphis; ei bine, acum sunte i în jurisdic ia mea. A a c te sf tuiesc s -i telefonezi domnului Foltrigg imediat ce pleci de-aici i s -i spui s fie în sala asta mâine la prânz. Vreau ca amândoi peti ionarii s fie aici mâine la ora dou sprezece fix. Iar dac nu v conforma i, atunci am s v g sesc vinova i de sfidarea Cur ii i am s v bag la r coare i pe dumneata i pe eful dumitale. Cum buzele lui Fink refuzau s articuleze vreun cuvânt, Ord vorbi pentru prima oar de la începerea audierii. ² Domnule judec tor, din câte tiu eu, domnul Foltrigg trebuie s participe mâine diminea la o audiere la tribunalul federal. Domnul Muldanno i-a angajat un nou avocat care a cerut o amânare, iar judec torul de acolo a fixat audierea pentru mâine diminea . ² Este adev rat, domnule Fink? ² Da, domnule. ² Atunci comunic -i domnului Foltrigg c vreau s -mi trimit prin fax o copie dup hot rârea judec torului referitoare la audierea de mâine. Doar a a îi accept absen a. Dar ine minte c , atâta vreme cât Mark va sta în închisoare pentru sfidarea Cur ii, am de gând s -l aduc aici în fiecare zi, ca s v d dac nu cumva dore te s vorbeasc , i vreau ca amândoi peti ionarii s fie de fa . ² Situa ia este cam dur pentru noi, domnule judec tor. ² Are s fie i mai r u dac nu v prezenta i aici când v spun. Voi a i ales tribunalul sta, domnule Fink, a a c ar fi cazul s v conforma i regulilor noastre. În timpul acesta, aprodul venise chiar în spatele mesei la care st teau Reggie i Mark, a teptând semnalul domnului judec tor.

² Mark, î i dau voie s pleci acum, zise Harry mâzg lind ceva pe un formular; ne vedem mâine din nou. Dac ai ceva probleme la centrul de deten ie, îmi spui mâine i am s m ocup eu de toate. Okay? Mark d du din cap în semn c a în eles, dar Reggie îl prinse de bra i-i zise: ² Am s vorbesc cu mama ta i am s vin s te v d mâine diminea . ² Spune-i lu' mami c sunt bine, opti Mark la urechea avocatei, i c am s -ncerc s -i telefonez în seara asta. Apoi se ridic i ie i înso it de aprod. ² Trimite-i încoace pe tipii ia de la FBI, îi spuse Harry aprodului pe când acesta se preg tea s închid u a în urma sa. ² Putem pleca i noi, domnule judec tor? întreb Fink, a c rui frunte era sc ldat de sudoare; procurorul era ner bd tor s scape odat din sala asta afurisit i s -i transmit lui Foltrigg îngrozitoarea veste. ² Da' de ce atâta grab , domnule Fink? ² A, nu-i nici o grab , domnule judec tor. ² Atunci lini te te-te. Vreau s stau pu in de vorb , neoficial, bineîn eles, cu voi, b ie i, i cu oamenii FBI-ului. Nu dureaz mai mult de un minut. Grefiera i femeia în vârst primir i ele permisiunea de a p r si sala în clipa în care McThune i Lewis î i f cur din nou apari ia i se a ezar chiar în spatele avoca ilor. To i erau cu ochii pe Harry, care î i desf cu roba f r s o scoat îns de pe el, apoi î i terse fa a cu o batist i î i termin ceaiul din pahar. ² Nu am de gând s -l in pe acest copil în închisoare, zise el privind-o pe Reggie. În orice caz, nu pentru prea multe zile. Mie mi se pare evident c el de ine ni te informa ii foarte importante pe care are datoria s le comunice. Fink d du aprobator din cap. ² Copilul este speriat, lucru absolut de în eles de altfel. Poate c am putea s -l convingem s vorbeasc dac îi garant m securitatea lui, a mamei i a fratelui. i a vrea ca domnul Lewis s ne ajute în privin a asta. Sunt deschis oric ror propuneri. K.O. Lewis era gata de atac. ² Domnule judec tor, am f cut deja demersurile

preliminare pentru a include copilul în programul nostru de protec ie a martorilor. ² Am auzit de acest program, domnule Lewis, dar nu cunosc detaliile. ² Este destul de simplu. Mut m familia într-un alt ora , le facem rost de noi identit i, îi g sim mamei o slujb bun , i le punem la dispozi ie i o cas frumoas . Nu o rulot sau un apartament, ci o cas adev rat . Facem în a a fel încât b ie ii s mearg la ni te coli bune. Au s primeasc i ceva bani, iar noi vom fi tot timpul pe aproape. ² Pare tentant, domni oar Love, zise Harry. Fire te c da. În clipa de fa , familia Sway nu mai avea nici un loc care s poat fi numit acas , Dianne lucra într-o fabric îngrozitoare, iar în Memphis nu aveau nici o rud . Varianta lui Lewis era într-adev r tentant . ² Deocamdat nu pot pleca nic ieri pentru c Ricky trebuie s stea în spital, îi inform Reggie. ² Am luat leg tura cu un spital de psihiatrie pentru copii din Portland i cei de-acolo sunt dispu i s -l primeasc imediat pe b iat, explic Lewis. Este un spital particular, nu o chestie de-asta de binefacere, precum ÅSt. Peter'sµ, i este unul din cele mai bune spitale din ar . Îl primesc oricând dorim, iar cheltuielile ne privesc. Când copilul va putea s plece de-acolo, vom muta familia într-un alt ora . ² Cât timp dureaz pân când întreaga familie va fi inclus în programul sta? întreb Harry. ² Mai pu in de o s pt mân , r spunse Lewis. Domnul director Voyles a hot rât c este vorba de o prioritate absolut . Pentru acte avem nevoie de câteva zile: permis de conducere, asigur ri sociale, certificate de na tere, c r i de credit, lucruri de genul sta. Familia trebuie s hot rasc ce vrea s fac , iar mama trebuie s ne spun unde vrea s mearg . ² Ce p rere ai, domni oar Love? Crezi c doamna Sway va fi de acord? ² Am s stau eu de vorb cu ea. Doamna Sway tr ie te acum într-o tensiune extraordinar : un copil este în com , cel lalt la închisoare, iar focul de ast -noapte i-a distrus locuin a, în condi iile astea, ideea de a porni undeva, în necunoscut, a a, în miez de noapte, s-ar putea s n-o încânte, cel pu in deocamdat .

² Dar încerci s-o convingi, da? ² Am s fac tot ce st în putin . ² Crezi c mâine ar putea s fie prezent la tribunal? A vrea s vorbesc cu ea. ² Am s -l întreb pe doctor. ² Bun. Atunci, edin a se amân . Oameni buni, ne vedem mâine, la prânz. Aprodul îl încredin pe Mark celor doi poli i ti în civil care îl conduser spre u a lateral ce d dea în parcare. Apoi aprodul urc un etaj i intr în toaleta pustie. Pustie i nu tocmai: Slick Moeller a tepta r bd tor sosirea celuilalt. ² Suntem singuri? întreb aprodul. ² Da. Ce s-a-ntâmplat? Hai, zi repede ce ai de zis! ² Pu tiul n-a vrut s vorbeasc a a c l-au trimis înapoi la închisoare. Sfidarea Cur ii. ² Dar ce tie copilul? ² Eu zic c tie totul. Sare-n ochi chestia asta. A zis c a fost în ma in cu Clifford, c au vorbit de una, de alta, i când Harry a strâns urubu' pe afacerea din New Orléans, pu tiu' a cerut amendamentul cinci. Se ine tare! ² Dar tie ceva? ² A, p i sigur c da. Numa' c nu vrea s spun . Judec torul vrea s -l vad iar aici, mâine la prânz, poate c o noapte la r coare o s -l fac s se r zgândeasc . Slick scoase o hârtie de o sut de dolari din buzunar i i-o d du aprodului care îi atrase aten ia: ² N-ai aflat nimic de la mine. ² Ai încredere în mine, da? ² Fire te, r spunse aprodul i sta era adev rul. Mole Moeller nu- i dezv luise niciodat sursele. Moeller î i plasase trei fotografi în trei puncte diferite din preajma cl dirii Tribunalului pentru minori. Cuno tea obiceiurile locului mai bine decât poli i tii în i i, a a c î i imagin imediat c Mark i înso itorii lui vor folosi la plecare u a lateral care d dea spre rampa de înc rcare. Ceea ce de altfel se i întâmpl ; numai c exact în clipa în care cei trei d deau s se urce în ma ina f r nici un însemn oficial, o

femeie solid îmbr cat într-o salopet coborî iute dintr-o dubi i îi fotografie. Poli i tii începur s strige la femeie, încercând în acela i timp s -l ascund pe b iat în spatele lor, dar era prea târziu. A a c se l sar p guba i i urcar repede în ma ina care demar în tromb . Grozav, î i zise Mark în sinea lui. Nu era înc nici ora dou a dup -amiezii i ziua asta îi adusese deja focul care le distrusese rulota, arestarea de la spital, o nou locuin la închisoare, o audiere cu judec torul Roosevelt, iar acum înc un nenorocit de fotograf lucrând la ceea ce avea s fie, f r îndoial , un nou articol pe prima pagin a ziarului. Ma ina porni cu toat viteza, ro ile scrâ nind amarnic pe asfalt, iar Mark se f cu mic de tot pe bancheta din spate. Stomacul îl durea, nu de foame, ci de spaim . R m sese din nou singur. 26 Foltrigg a tepta telefonul de la Memphis, urm rind cu privirea vânzoleala de oameni i ma ini de pe Poydras Street. Se s turase s - i tot verifice ceasul, s dea telefoane i s dicteze scrisori. În mintea lui nu exista decât o singur i încânt toare imagine, aceea a lui Mark Sway stând în boxa martorilor, undeva, într-un tribunal din Memphis, i dezv luindu- i minunatele secrete. Trecuser deja dou ore de la începerea audierii i cu siguran c cei din Memphis vor lua o pauz care s -i permit lui Fink s -i telefoneze. Larry Trumann era i el preg tit s intre în ac iune împreun cu o întreag poter de vân tori de cadavre. În ultimele opt luni deveniser mari speciali ti în s p turi de genul sta. Din p cate nu g siser înc nici un cadavru. De data asta, situa ia avea s fie complet diferit . Dup ce va primi telefonul cu pricina, Roy va intra în biroul lui Trumann, îi va spune ce i cum i, împreun , vor pleca s -l scoat la lumin pe r posatul Boyd Boyette. Foltrigg vorbea de unul singur; nu optea, nu morm ia, ci inea un adev rat discurs adresat presei prin care f cea cunoscut vestea senza ional cum c da, îl g siser pe senator care, da, avea capul g urit de ase gloan e, trase de o arm de calibrul 22. Fragmentele de glon descoperite indicau f r urm de

îndoial c arma crimei era aceea i cu pistolul acuzatului, domnul Barry Muldanno. Conferin a de pres va fi un moment cu adev rat minunat. În clipa aceea se auzi o b taie u oar i u a se deschise mai înainte ca Roy s reac ioneze. Era Wally Boxx, singura persoan care era exceptat de la protocol. ² Ai aflat ceva? întreb el, apropiindu-se de fereastr i de um rul efului. ² Nu, nimic. Ah, dac Fink ar avea un telefon la îndemân . Doar i-am dat instruc iuni cât se poate de clare. O vreme, cei doi privir în lini te strada de la picioarele lor. ² Cu ce se mai ocup juriul? rupse Foltrigg t cerea. ² Cu inculp ri obi nuite; nimic deosebit. ² Cine-i acolo? ² Hoover. Este vorba de afacerea aia cu droguri de la Gretna. În dup -amiaza asta ar trebui s se termine. ² Lucreaz i mâine? ² Nu. Au avut o s pt mân înc rcat i ieri le-am promis c mâine î i pot lua liber. La ce te gânde ti? Foltrigg î i l s u or greutatea pe cel lalt picior i î i mângâie b rbia. Ochii lui priveau f r s vad ma inile care alergau pe Poydres Street. Gândirea profund era uneori dureroas în cazul lui. ² M gândeam a a: dac , dintr-un motiv sau altul, copilul nu vorbe te, sau dac Fink o zbârce te, ce ne facem atunci? Eu zic s cerem juriului dou cita ii pentru copil i pentru avocat i s -i aducem aici, pe sus. În clipa asta, pu tiul este speriat bine; dac -l aducem aici, are s fie de-a dreptul însp imântat. ² Da' de ce s-o cit m i pe avocat ? ² Ca s-o speriem i pe ea. Din pur h ituial . Ca s -i zgâl âim bine pe amândoi. Lu m cita iile ast zi i le punem deoparte pân mâine dup -mas când totul se va închide pentru weekend, i abia atunci le servim lora doi. Cita iile au s le cear s se prezinte în fa a juriului luni diminea , la ora zece. Asta nu le va mai da posibilitatea s dea fuga la tribunal i s anuleze cita iile i îi va speria prea mult ca s -ndr zneasc s nu apar aici, pe terenul nostru, luni diminea . Chiar în cl direa noastr , pe culoarul pe care ne afl m, Wally. ² Da' dac pu tiul nu tie totu i nimic?

Roy cl tin nervos din cap: în ultimele patruzeci i opt de ore, discutaser subiectul sta de nenum rate ori. ² Credeam c am l murit aspectul sta o dat pentru totdeauna. ² Poate. i poate c pu tiul este tocmai acum pe cale s spun tot ce tie. ² Poate c lucrurile stau într-adev r a a. Interfonul începu s pârâie brusc i secretara anun c domnul Fink a teapt pe linia unu. Foltrigg alerg la birou i în fac receptorul. ² Audierea s-a terminat, Roy, raport Fink, cu o nuan de u urare i de oboseal în voce. Foltrigg puse în func iune boxa telefonului i se l s s cad în fotoliu; Wally î i coco fundul îngust pe un col al biroului. ² Tom, Wally este aici, cu mine. Spune-ne ce s-a-ntâmplat. ² Nu cine tie ce. Pu tiul este din nou la închisoare pentru c n-a vrut s vorbeasc i judec torul l-a g sit vinovat de sfidarea Cur ii. ² Cum adic n-a vrut s vorbeasc ? ² Uite-a a, n-a vrut. Interogatoriul a fost condus de judec tor i pu tiul a recunoscut c a fost în ma in i c a stat de vorb cu Clifford. Dar când judec torul l-a întrebat despre Boyette i despre Muldanno, pu tiul a cerut aplicarea amendamentului cinci. ² Amendamentul cinci! ² Cum ai auzit. i nimic nu l-a mai urnit din loc. Ba a zis c , la urma urmelor, închisoarea nu era a a de speriat i c tot nu avea unde s se duc în alt parte. ² Da' tie, nu-i a a, Tom? Derbedeul la mic tie. ² A, din punctul sta de vedere, nu am nici o îndoial . Clifford i-a spus tot. Foltrigg pocni din palme. ² tiam eu! tiam eu! tiam eu! De trei zile v tot spun asta! exclam el s rind în picioare. Dar Fink continu : ² Judec torul a programat o nou audiere pentru mâine la prânz. Vrea ca pu tiul s fie adus din nou la tribunal ca s vad dac nu s-a r zgândit între timp. i s tii c pe mine nu prea m d optimismul afar din cas . ² Tom, vreau s fii de fa mâine, la audierea aia.

² Da, da' judec torul vrea s fii i tu acolo. I-am explicat c mâine diminea trebuie s participi la audierea referitoare la cererea de amânare a procesului cu Muldanno, i-atunci a insistat s -i trimi i prin fax o copie dup ordinul de audiere. A zis c numai a a î i scuz absen a. ² Judec torul sta e nebun sau ce? ² Nu-i nebun deloc. A zis c are de gând s in mai multe asemenea audieri s pt mâna viitoare i c vrea s ne vad acolo pe amândoi în calitate de peti ionari. ² Atunci sigur e nebun. Wally f cu ochii mari i cl tin neîncrez tor din cap; judec torii tia locali sunt uneori atât de lipsi i de judecat . ² Dup audiere, judec torul a stat cu noi de vorb despre includerea pu tiului i a familiei lui în programul de protec ie a martorilor. Dup p rerea lui, pu tiul ar putea fi convins s vorbeasc dac i se garanteaz securitatea. ² P i, asta ar putea s dureze s pt mâni de zile! ² i eu sunt de aceea i p rere, dar ICO. a zis c totul se poate aranja în numai câteva zile. i, sincer s fiu, Roy, eu unul nu cred c pu tiul are s spun ceva dac nu-i d m ni te garan ii. S tii c este un copil care tie ce vrea. ² Dar avocata lui? ² Ea n-a prea vorbit i s-a purtat okay, da' este în rela ii foarte bune cu judec torul. i am impresia c pu tiul a fost foarte bine sf tuit. Nu este deloc tâmpit . Wally sim i atunci nevoia s spun i el ceva. ² Tom, eu sunt, Wally. Ce crezi c are s se întâmple în week-end-ul sta? ² Cine tie?! Cum spuneam, nu cred c pu tiul are de gând s se r zgândeasc peste noapte i nu cred c judec torul are de gând s -i dea drumul, pentru c este la curent cu Gronke, Muldanno i ceilal i. Dup p rerea mea, vrea s -l in pe b iat în închisoare tocmai ca s -l apere într-o oarecare m sur . Mâine este vineri i se pare c pu tiul va petrece sfâr itul de s pt mân acolo unde se afl acum. În plus, sunt convins c judec torul are s ne cheme luni la o alt partid de conversa ie. ² Vii încoace, Tom? întreb Roy. ² Da, am un avion peste vreo dou ore i am s m întorc la Memphis mâine diminea , explic Fink cu glas foarte obosit. ² Te a tept aici în seara asta, Tom. Ai f cut treab bun .

² Mda. ² Du-te i preg te te-i pe jura i, comand Foltrigg dup ce închise telefonul i Wally s ri de pe birou, îndreptându-se spre u . Spune-i lui Hoover s ia o pauz . N-o s dureze mai mult de un minut. Adu-mi dosarul lui Mark Sway i spune-i luia de la registratur c cita iile r mân închise pân mâine dup -amiaz , când vor fi trimise destinatarilor. Când Wally se f cu nev zut, Foltrigg se întoarse la fereastr , murmurând: ² tiam eu, tiam eu! Unul dintre poli i ti î i puse semn tura pe tabelul lui Doreen, plecând apoi împreun cu colegul s u. ² Vino cu mine, îi zise ea lui Mark cu glas nervos, ca i cum b iatul ar fi p c tuit din nou, iar r bdarea ei ar fi ajuns la cap t. Copilul o urm neluându- i ochii de la fundul lat, îmbr cat în ni te pantaloni negri i strâm i din poliester, care se leg na în fa a lui. De centura groas i str lucitoare care îi încingea talia îngust atârnau dou leg turi de chei, dou cutii negre despre care presupuse c sunt pagere i o pereche de c tu e. Arm nu avea. C ma a era alb , cu tot felul de însemne pe mâneci i tivit cu auriu la guler. Holul era pustiu când pornir spre camera lui. ² M mir c te v d iar aici, zise Doreen, inspectând toaleta ca un câine specializat în depistarea drogurilor într-un aeroport. Lui Mark nu-i veni în minte nici un r spuns adecvat unei asemenea observa ii, i de altfel nici nu avea chef de conversa ii. Dar în timp ce-i urm rea mi c rile iu i i precise, b iatul se gândea la so ul femeii i la condamnarea lui la treizeci de ani de închisoare pentru spargerea unei b nci; dac mai insista cu conversa ia, putea foarte bine s aduc vorba chiar despre subiectul sta, ceea ce ar fi lini tit-o cu siguran . ² Probabil c l-ai sup rat pe domnul judec tor Roosevelt, zise ea, privind pe fereastr . ² Probabil. ² Cât ai s stai aici? ² N-a spus. Da' mâine trebuie s m duc iar la tribunal. ² Am citit ce-au scris în ziare despre tine i fr iorul t u,

ad ug Doreen în timp ce aranja p turile de pe paturile suprapuse. E un caz tare ciudat. Cum se mai simte fratele t u? Mark r m sese în picioare lâng u , sperând s-o vad plecând. ² Probabil c pân la urm are s moar , r spunse el cu voce trist . ² Nu se poate! ² Ba da i este îngrozitor. ti i, Ricky este în com , î i suge degetul mare i din când în când geme i bolborose te f r ir. i nu m nânc nimic. ² Iart -m c te-am întrebat despre el. Doreen îl privea cu ochii larg deschi i; încetase s se mai foiasc de colo-colo. Pun pariu c - i pare r u, î i zise Mark în sinea lui. ² Eu ar trebui s fiu la spital, lâng el. Mami este acolo, dar i ea e cu nervii la p mânt. A luat o mul ime de pastile. ² Îmi pare tare, tare r u. ² Este îngrozitor. i eu m-am sim it ame it. Adev ru' este c , cine tie, poate c am s sfâr esc i eu ca fratele meu. ² Vrei s - i aduc ceva? ² Nu. Simt doar nevoia s m întind pu in. i zicând aceasta, se trânti în patul de jos. Doreen îngenunche al turi, pe podea; era profund mi cat . ² Dac vrei ceva, puiule, spune-mi, okay? ² Okay. Mi-ar pl cea ni te pizza. Doreen se ridic i se gândi câteva clipe. Mark închise ochii, aparent cople it de durere. ² S v d ce pot s fac. ² ti i, n-am mâncat nimic la prânz. ² M -ntorc imediat, zise ea, p r sind apoi înc perea. În urma ei, u a se închise cu un zgomot r sun tor. Atunci Mark s ri în picioare i ascult intens sunetele din jur. 27 Ca de obicei în camer domnea întunericul; lumina era stins , u a închis , jaluzelele trase. Singurul punct luminos era ecranul televizorului suspendat sus de tot, pe perete. Pe Dianne o epuizaser fizic i nervos cele opt ore petrecute în pat

al turi de Ricky, mângâindu-l, strângându-l în bra e, vorbindu-i, încercând s nu- i piard cump tul în celula asta mic i insalubr . Reggie trecuse mai devreme pe la spital i cele dou femei st tuser de vorb pre de o jum tate de or . Avocata povesti ce se-ntâmplase la audiere, o asigur pe interlocutoarea ei c Mark mâncase i c nu se afla în pericol, descrise camera b iatului la centrul de deten ie, c ci o cuno tea pe dinafar , îi spuse lui Dianne c Mark era mai în siguran acolo decât la spital i povesti despre judec torul Roosevelt, despre FBI i despre programul de protec ie a martorilor. inând cont de împrejur ri, propunerea p rea foarte atr g toare: la început, se vor muta cu to ii într-un alt ora , unde vor avea nume noi, o slujb nou i o locuin ca lumea. Ar putea s plece departe de toat nebunia de aici i s ia totul de la început. Aveau voie s aleag oricare dintre ora ele mari unde b ie ii se vor pierde în mul ime. Numai c , pe m sur ce analiza lucrurile, entuziasmul i se risipea. În fond, ideea era oribil ² s fie mereu gata s fug în alt parte, s tresar la orice b taie în u , s intre în panic dac unul dintre b ie i întârzie la coal , s spun numai minciuni despre trecutul lor. Planul sta este pentru toat via a. Ce se va-ntâmpla, se întreb Dianne, dac într-o bun zi, peste cinci sau zece ani, când procesul de la New Orléans se va fi terminat de mult, cineva complet necunoscut va sc pa o vorb care va fi auzit de cine nu trebuie i li se va da de urm ? i dac , atunci când Mark va fi, s zicem, în ultimul an de liceu, un necunoscut îl va a tepta într-o zi dup ore i îi va pune un pistol la tâmpl ? Pe b iat nu-l va mai chema Mark, e-adev rat, dar va fi tot atât de mort ca i în cazul în care i-ar p stra numele. Tocmai era pe cale s resping definitiv ideea cu pricina când Mark îi telefon din închisoare i îi spuse c mâncase o pizza enorm , c se sim ea nemaipomenit, c totul era mai bine decât la spital, i vorbea atât de repede încât Dianne î i d du imediat seama c b iatul minte. Mark îi mai spusese i c va încerca s evadeze cât de curând. Apoi vorbir despre Ricky i despre rulot i despre audierile de la tribunal. Pu tiul declar c are încredere în sfatul lui Reggie i Dianne fu de acord cu el. În sfâr it, Mark o rug s -l ierte c nu poate s-o ajute s -l îngrijeasc pe Ricky i lui Dianne îi d dur

lacrimile auzindu-l cum încearc s par matur. i totu i, conversa ia lor fu foarte scurt , pentru c lui Dianne îi venea foarte greu s vorbeasc cu fiul ei, biata femeie se sim ea îngrozitor, v zându-se lipsit de orice mijloace de a- i scoate copilul din închisoare. Nu putea s -l viziteze, nu putea s stea de vorb cu judec torul, nu putea s -l sf tuiasc în nici un fel pe b iat pentru c era la fel de speriat ca i el. Tot ce putea s fac era s stea în patul sta îngust i s se uite pe pere i, rugându-se la Dumnezeu s o trezeasc odat din co marul sta. Când ceasul ar t ora ase, pe ecranul televizorului ap ru chipul familiar al prezentatorului tirilor i Dianne sper din suflet ca nenorocirea s nu se produc . Dar nu avu noroc. La numai dou -trei minute de la începerea jurnalului, pe ecran ap ru brusc fotografia alb-negru a lui Mark, înso it de poli istul pe care Dianne îl p lmuise în diminea a aceea. În momentul în care tân ra femeie m ri volumul sunetului, prezentatorul tocmai relata datele de baz despre ridicarea lui Mark Sway, având grij s nu pronun e cuvântul Åarestareµ, apoi f cu leg tura cu un reporter aflat chiar în fa a cl dirii Tribunalului pentru minori, care începu s turuie despre audierea petrecut cu u ile închise, despre faptul c minorul Mark Sway a fost dus înapoi la Centrul de deten ie i despre audierea care urma s aib loc a doua zi în aceea i sal de judecat sub conducerea judec torului Harry Roosevelt. Când prelu din nou leg tura, prezentatorul le reaminti telespectatorilor tragica întâmplare în care era implicat tân rul Mark, i anume sinuciderea lui Jerome Clifford. Pe ecran ap rur câteva secven e de la înmormântarea ce avusese loc chiar în diminea a aceea la New Orléans, printre participan i remarcându-se Roy Foltrigg, surprins de camera de luat vederi în timp ce vorbea cu un reporter. Prezentatorul trecu apoi la extrase din articolele lui Slick Moeller i la faptul c b nuielile se amplificau: poli ia din Memphis, FBI-ul, procuratura, Tribunalul pentru minori din Shelby County nu f cuser nici un fel de declara ii. i pe m sur ce relatarea p trundea tot mai adânc în lumea vast i obscur a specula iilor provenite din surse anonime, ghea a se sub ia din ce în ce mai mult. Când, într-un târziu, locul jurnalului fu luat de spoturile publicitare, marele public lipsit de informa ii clare putea foarte u or s cread c tân rul Mark Sway se

f cea vinovat nu numai de sinuciderea lui Jerome Clifford ci i de asasinarea lui Boyd Boyette. O durere ascu it îi str punse stomacul, i Dianne stinse televizorul cu un gest nervos, l sând camera în bezn . Durerea îi aminti c nu mâncase nimic de peste zece ore. Ricky se zvârcolea i gemea întruna i lucrul acesta o irita la culme. Sim i o nevoie imperioas s fumeze o igar i, dându-se jos din pat, intr în sala de baie unde se a ez pe marginea c zii i î i scoase pachetul de ig ri din buzunar. Se sim ea groaznic: o enerva Greenway pentru c starea lui Ricky nu se îmbun t ea deloc, îi era sil de spitalul sta cu aspect de cetate p r sit , era îngrozit de un sistem care permitea trimiterea copiilor la închisoare, dar mai presus de toate o însp imântau umbrele acestea misterioase care îl amenin au pe Mark, le d duser foc la rulot i se ar tau dornice i de alte groz vii. Mâinile îi tremurau, iar mintea refuza s lucreze. La baza craniului sim ea deja migrena care, pân la miezul nop ii, avea s-o paralizeze complet. Sau poate, cine tie, pastilele vor avea totu i efect. Dup ce arunc la toalet mucul de igar , Dianne se întoarse lâng Ricky. Î i jurase s rezolve problemele una câte una, da' s fie ea a naibii de situa ie dac nu se strica pe m sur ce treceau orele, i Dianne pur i simplu nu mai putea s reziste. Barry- i alesese b rule ul acesta am rât pentru c era un loc lini tit i întunecos care îi amintea de adolescen a lui de tân r aspirant la gloria de huligan, petrecut pe str zile din New Orléans. Localul nu f cea parte dintre cele pe care obi nuia s le frecventeze, dar era amplasat chiar în inima Cartierului Francez; asta însemna c Barry putea s - i parcheze lini tit ma ina lâng Canal, pentru ca apoi s se piard printre turi tii de pe Bourbon i Royal f r ca federalii s -i ia urma. În clipa aceasta, i st tea la o mas mai retras i sorbea din paharul cu vodc , a teptându-l pe Gronke. Ar fi vrut s mearg la Memphis, dar se afla în libertate supravegheat , i posibilit ile sale de mi care erau extrem de reduse. Dac voia s p r seasc statul, avea neap rat nevoie de un permis special i nu era nebun s -l cear . Pe de alt

parte, îi era foarte greu s ia leg tura cu Gronke, iar situa ia general îl îmboln vise de nervi. De opt luni de zile, nu vedea decât poli i ti în to i str inii care- i îndreptau privirile curioase spre el. Necunoscutul care p ea în urma lui pe trotuar nu putea fi decât un federal ce se ascundea în întuneric. Telefoanele îi erau f r îndoial ascultate i cu siguran c avea microfoane în ma in i în cas . Îi era fric s vorbeasc , pentru c sim ea efectiv prezen a fizic a microfoanelor i a senzorilor. Tocmai în momentul în care comanda înc o vodc dubl , z ri caroseria impresionant a lui Gronke f cându- i apari ia în scaunul din col . Plafonul se afla la doi metri de capetele lor. ² Frumos local, începu Gronke. i tu, ce mai faci? ² Okay, r spunse Barry, f cându-i semn chelnerului s se apropie. ² O bere, comand Gronke. ² Ai fost urm rit? se interes Muldanno. ² Nu cred. Am b tut jum tate din Cartier pân s ajung aici. ² Spune-mi, ce se-ntâmpl acolo? ² La Memphis? ² Ei, nu, la Milwaukee, dobitocule! zise Barry zâmbind. Ce s-a întâmplat cu copilul? ² Acum este la r coare i nu vrea s vorbeasc . L-au dus acolo azi-diminea , p-orm l-au adus la tribunalu' pentru minori pe la prânz, pentru nu- ' ce audiere, i dup-aia l-au dus înapoi la pu c rie. În timpul acesta, barmanul intr în buc t ria murdar i înghesuit , c rând o tav plin cu halbe murdare. Imediat ce trecu de u ile batante, fu oprit de doi agen i FBI care se legitimar i apoi îi luar tava din bra e. ² Ce dracu'! exclam barmanul, lipindu-se cu spatele de perete i zgâindu-se la legitima iile pe care i le b gaser sub nas. ² FBI. Avem nevoie de un serviciu, îl inform , calm, agentul special Scherff. Barmanul avea dou condamn ri la activ i se bucura de libertate de numai ase luni, ceea ce îl f cu s devin cât se poate de vioi i de serviabil. ² Fire te. Orice. ² Cum te cheam ? îl întreb Scherff. ² A , Dole. Link Dole, r spunse omul dup o scurt ezitare.

De-a lungul vremii, folosise atât de multe nume încât pân i lui îi venea greu s se descurce. Agen ii venir i mai aproape i Link se temu de un atac direct. ² Okay, Link. Po i s ne aju i? Link f cu iute semn c da. Buc tarul, cu igara spânzurând în col ul gurii, amesteca de mama focului într-o crati plin cu orez; era mult prea ocupat ca s -i bage în seam pe cei trei nou-veni i. ² Dincolo, la masa din col ul unde tavanul este foarte scund sunt doi tipi care au comandat de b ut. ² Da, okay, sigur. Da' io n-am nici un amestec, da? ² Da, da, nici o grij , Link. Fii atent! zise Scherff, sco ând din buzunar dou borcanele pline cu sare i respectiv piper. Uite, pune astea pe o tav împreun cu o sticl de ketchup i du-le la masa tipilor, ca i cum a a s-ar obi nui. Pe tipi îi întrebi dac vor ceva de mâncare sau de b ut. În elegi? Link nu pricepea nimic, dar d du imediat din cap. ² , da' ce-i în astea? ² Sare i piper, îl l muri Scherff. i o gânganie mic , s ascult m ce- i spun b ie ii ia. Pentru c sunt ni te criminali pe care îi supraveghem îndeaproape, Link. ² S ti i c nu vreau s m b ga i în chestia asta, zise Link, tiind sigur c la cea mai slab amenin are din partea agen ilor s-ar fi b gat urgent i cu mâna lui Åîn chestia astaµ. ² Ia s nu m enervezi, îl aten iona Scherff, agitând borc nelele cu condimente. ² Okay, okay. În clipa aceea, u ile batante fur împinse la perete de un chelner ale c rui bra e erau ocupate de un teanc de vase murdare. ² S nu mai spune i la nimeni, zise Link tremurând. ² S-a f cut, Link. Asta are s fie micul nostru secret. Ei, i-acu', ia zi, ave i pe-aici vreun dulap gol? întreb Scherff, privind în jur. R spunsul era îns evident: în spelunca asta nu se mai g sea nici m car un centimetru p trat de spa iu liber de mai bine de cincizeci de ani. Link se gândi câteva secunde, foarte dornic s colaboreze cu noii s i prieteni, apoi spuse: ² Nu este nici unu', da' avem un birou mititel chiar deasupra barului.

² Bravo, Link. Acum du-te i plaseaz astea, iar între timp noi o s ducem ni te echipament în biroul de care zici. i astfel discu ia lu sfâr it; Link lu grijuliu cele dou borc nele cu sare i piper, de parc ar fi putut exploda în orice clip i se duse la bar. Un chelner puse o sticl verde de bere pe mas în fa a lui Gronke i apoi disp ru. ² Tic losul la mic tie ceva, nu? zise i . ² F r îndoial . Doar de-asta se-ntâmpl tot ce se-ntâmpl . Altfel de ce i-ar fi luat un avocat? i de ce înc p ânarea asta? î i d du cu p rerea Gronke, dup care goli dintr-o dat jum tate din sticla de bere. Link se apropie de masa celor doi, c rând o tav plin cu borcanele de ketchup, mu tar, sare i piper. ² Hei, oameni buni, ceva de mâncare? întreb el pe un ton pur profesional în timp ce schimba recipientele cu condimente. Barry îi f cu semn s -i lase în pace, iar Gronke zise scurt Ånuµ, a a c barmanul disp ru urgent din fa a lor. Dar la nici zece metri distan de locul cu pricina, Scherff i al i trei agen i î i desf cur servietele grele i unul dintre ei î i puse iute la urechi o pereche de c ti. ² Copilul sta m sperie, omule, zise Barry. Precis i-a spus totu' avocatei, a a c acum sunt doi care tiu despre ce este vorba. ² A a o fi, da' pu tiu' nu sufl o vorb , Barry. Eu zic s te mai gândesti. I-am ar tat poza aia, am avut grij de rulot i pu tiu' e speriat de moarte. ² Nu tiu. Exist vreo cale s punem mâna pe el? ² Deocamdat nu. Vreau s spun c , la dracu', poli ia a pus deja mâna pe el i-l ine la loc sigur. ² Da, da' tii i tu c exist întotdeauna o posibilitate. Eu unu' m -ndoiesc c paza este cine tie ce într-o închisoare pentru copii. ² S-ar putea, numai c i poli i tii sunt speria i. Au împânzit spitalul, au paznici pe culoar, federali deghiza i în doctori bântuie peste tot, adic oamenii tia sunt de-a dreptul îngrozi i. ² i totu i îl pot face s vorbeasc . Pot s -l bage în programul la special, s -i dea o gr mad de bani maic -sii, la dracu', pot s le cumpere o rulot nou , dubl sau ceva pe-aproape. Paul, sunt al dracului de nervos, s tii. Î i dai

seama c dac pu tiul ar fi fost curat, n-am fi auzit niciodat de el. ² Barry, nu putem s lovim în copil. ² i de ce nu, m rog? ² Pentru c este doar un copil. Pentru c to i ochii sunt pe el în clipa asta. Pentru c dac facem a a ceva, o s avem pe urmele noastre un milion de curcani care pân la urm au s ne bage în mormânt. Pur i simplu, nu merge. ² Atunci ce zici de maic -sa sau de frate-s u? Gronke lu înc o înghi itur de bere i cl tin , nervos, din cap. E adev rat c se num ra printre gangsterii duri, care nu se d deau în l turi de la orice amenin are, dar spre deosebire de prietenul s u, Gronke nu era un uciga . Iar aceast vân toare nechibzuit îl speria. De aceea prefera s nu spun nimic. ² Da' avocata? întreb Barry. ² P i pe ea de ce s-o omori? ² Poate pentru c -i ur sc pe avoca i în general. Poate pentru c în felul sta copilul s-ar speria i mai tare i ar intra în com , întocmai ca frate-s u. Nu tiu. ² i poate c a ucide oameni nevinova i la Memphis nu este totu i o idee grozav . Pu tiul are s angajeze pe altcineva. ² Atunci îl omorâm i pe urm torul. Ia gânde te-te, Paul, a a o chestie ar putea s fac minuni în tagma avoc easc , zise Barry izbucnind într-un râs zgomotos, apoi se aplec mult în fa , ca i cum tocmai atunci îi venise o idee extrem de important ; b rbia lui se afla acum la numai câ iva centimetri de borcanul cu sare. Ia gânde te-te, Paul. Dac o scoatem din circula ie pe avocat , atunci nici un alt avocat cu capul pe umeri nu ar mai fi dispus s -l reprezinte pe pu ti. Pricepi? ² Barry, o iei pe-al turi, omule. Te las nervii. ² Da, tiu. Da' recunoa te c este o variant grozav . D -i la cap avocatei i-ai s vezi c pu tiul n-are s mai vorbeasc , nici m car cu maic -sa. Cum o cheam pe avocat , Rollie, Ralphie? ² Reggie. Reggie Love. ² Ce dracu' de nume e sta pentru o gagic ? ² De unde vrei s tiu eu? Barry î i goli paharul i-i f cu din nou semn chelnerului s se apropie. ² Ce zice la telefon? întreb Barry cu glas sc zut, chiar

deasupra borcanului cu sare. ² Nu tiu, c n-am putut s intr m în biroul ei ast -noapte. ² Ce face?! exclam i , furios; ochii r i îi scânteiau violent. ² Dac totul merge bine, omul nostru are s fac ce trebuie în noaptea asta. ² Ce fel de birou este? ² Unul mititel într-o cl dire înalt din centrul ora ului. N-are s fie mare lucru. În ascunz toarea lor, Scherff i doi dintre tovar ii lui î i ap sar i mai tare c tile pe urechi. În mica înc pere nu se auzea decât tic itul regulat al magnetofonului. ² E ceva de capul tipilor lora? ² Nance se ine bine când e sub presiune. Partenerul lui îns este un pi cios care se sperie i de umbra lui. ² Vreau ca telefoanele s fie aranjate în noaptea asta. ² Se face. Barry î i aprinse o igar i dup ce sufl fumul spre tavan î i miji ochii spre prietenul lui: ² Avocata este i ea protejat ? ² Nu cred, r spunse Gronke f r s -l priveasc . ² Unde locuie te? Ce fel de cas are? ² St într-un apartament dr gu chiar în spatele casei mamei ei. ² Locuie te singur ? ² Cred c da. ² Atunci e u or de ajuns la ea, nu? Intri, îi faci felul, furi ceva lucruri i ai înc o spargere care s-a terminat nasol. Îm, cum i se pare? Dar Gronke cl tin din cap, studiind cu aten ie o tân r blond aflat chiar lâng bar. ² Cum i se pare? repet Barry întrebarea. ² Da, ar fi o lovitur u oar . ² Atunci hai s-o facem. M ascul i, Paul? Da, da, Paul îl asculta, dar încerca s evite privirea ochilor aceia plini de r utate. ² N-am chef s omor pe nimeni, zise el, studiind-o în continuare pe blonda de la bar. ² Perfect. Atunci caut -l pe Pirini. Cu câ iva ani în urm , un re inut, cum li se spunea celor

închi i în Centrul de deten ie pentru minori, un b iat de doisprezece ani murise chiar în camera al turat din cauza unei crize de epilepsie. Întâmplarea fu urmat de o campanie de pres i de un proces foarte dur i, cu toate c nu fusese implicat , Doreen fusese zguduit de povestea respectiv . Se l sase cu o anchet , cu îndep rtarea unor oameni i cu un nou regulament interior. Ultimul lucru pe care îl f cu înainte de ora cinci, când i se termina schimbul, fu s -l mai verifice înc o dat pe Mark. De fapt, asta f cuse toat dup -amiaza i v zu cu îngrijorare crescând c starea copilului se deteriora din ce în ce mai mult, chiar sub ochii ei; b iatul vorbea tot mai pu in i se mul umea s zac în pat, cu privirea pierdut în tavan. La ora cinci, Doreen aduse cu ea i un sanitar care, dup un control rapid, declar c Mark era viu i s n tos, cu toate func iile vitale în stare normal . Înainte s ias din camer , Doreen mas u or tâmplele micului prizonier, ca o bunicu îngrijorat de s n tatea nepo elului, i îi promise c se va întoarce a doua zi diminea , devreme. i nu uit s -i mai trimit o por ie de pizza. Mark o asigur c va rezista pân la sosirea ei i c va încerca s supravie uiasc peste noapte. Dar Doreen l sase instruc iuni precise, c ci imediat dup plecarea ei, supraveghetoarea de la etajul urm tor, o femeie micu i dolofan pe nume Telda, b tu la u i se prezent . Apoi, de-a lungul urm toarelor patru ore, Telda reveni în repetate rânduri i de fiecare dat îl privea pe copil cu ochi dispera i, de parc ar fi avut de-a face cu un nebun care mai avea pu in i o lua razna. Mark se uit la televizor pân la zece când începu jurnalul, dup care se sp l pe din i i stinse lumina. Patul i se p ru destul de confortabil i gândul îi fugi imediat la p tu ul acela ubred adus de infirmiere în camera lui Ricky de la spital, în care maic -sa încerca cu greu s adoarm . Pizza comandat la ÅDomino'sµ nu era doar o bucat tare de brânz aruncat la întâmplare într-un cuptor, ci era o pizza adev rat , pentru c Doreen pl tise probabil din banii ei. În pat era cald, pizza era de-adev ratelea, iar u a de la camer era bine încuiat . i b iatul se sim i la ad post nu neap rat de ceilal i colegi de deten ie, de bandele i de violen a care existau f r îndoial i aici, cât mai ales de omul cu i ul, cel

care-i cuno tea numele i pusese mâna pe fotografia din rulot . Omul care d duse foc rulotei. Era mereu prezent în mintea lui de ieri diminea , de când cu întâlnirea lor din lift. Se gândise la el i ast -noapte, pe veranda de la Mama Love, i în sala de judecat , în timp ce-i asculta pe Hardy i McThune. i ceea ce-l îngrijora cel mai mult era c omul la bântuia prin spital, f r ca Dianne s aib habar de existen a lui. A sta într-o ma in parcat pe Third Street, în plin centrul Memphis-ului, la miezul nop ii, nu era nici pe departe ceea ce Cal Sisson numea o distrac ie s n toas , dar portierele erau blocate i mai avea i un pistol sub scaunul oferului. Condamn rile anterioare îi aduseser interdic ia a de ine arme de foc, e-adev rat; dar ma ina asta era a lui Jack Nance, nu a lui, i era parcat în spatele unei dubi e, chiar lâng Madison, la dou str zi distant de Sterick Building. Ma ina nu avea nimic care s dea de b nuit, iar traficul era destul de pa nic. Deodat , pe trotuar, la numai câ iva centimetri de Cal, se oprir doi poli i ti în civil care începur s -l priveasc foarte atent. Apoi oglinda retrovizoare îi ar t al i doi poli i ti venind din spate. Patru! Unul dintre ei se a ez pe portbagaj, f când ma ina s se clatine. Cal se întreb disperat dac nu cumva îi expirase timpul marcat pe aparatul de taxat din parcare. Era totu i imposibil, doar pl tise pentru o or i el nu era aici decât de zece minute. Nance îi zisese c afacerea nu avea s dureze mai mult de o jum tate de ceas. Al i doi poli i ti li se al turar celor de pe trotuar i pe Cal începur s -l treac toate transpira iile. Cel mai tare îl îngrijora pistolul de sub scaun, de i un avocat bun l-ar fi putut convinge pe ofi erul care-l supraveghea c Sisson era doar oferul lui Nance i c arma nu era a lui. Apoi o ma in f r însemnele poli iei opri chiar în spatele lui i din ea coborâr înc doi poli i ti în civil. Opt poli i ti! Unul îmbr cat în blugi i tricou se aplec brusc i- i lipi legitima ia de fereastra din dreptul oferului. Pe podeaua ma inii chiar lâng piciorul lui Cal, se afla un aparat de radio pe al c rui buton ar fi trebuit s apese cu treizeci de secunde în urm , ca s -l avertizeze pe Nance, dar acum era prea târziu. Sumedenia de poli i ti care împânzeau locul picase parc din

cer. Sisson coborî înceti or geamul ferestrei i poli istul î i vârî capul în ma in : ² 'n seara, Cal. Sunt locotenentul Byrd de la Poli ia din Memphis. Faptul c -i spusese pe numele mic îl f cu pe Cal s tremure, dar încerc din r sputeri s - i p streze calmul. ² Cu ce pot s v ajut, domnule locotenent? ² S -mi spui unde este Jack. Inima lui Sisson î i opri b t ile; o sudoare rece îi cuprinse trupul. ² Jack i mai cum? Jack i mai cum! Byrd arunc o privire peste um r i-i zâmbi colegului de lâng el. Cei opt poli i ti încercuiser practic ma ina. ² Jack Nance, bunul t u prieten. Unde este? ² Nu l-am v zut. ² Ia te uit ce coinciden ! Nici eu nu l-am v zut, cel pu in în ultimul sfert de or . De fapt, ultima oar când l-am v zut pe Jack era la intersec ia dintre Union i Second Street, acum mai pu in de treizeci de minute, i tocmai cobora din ma ina asta. Pe urm tu ai plecat mai departe i acum, surpriz , iat -te aici. Cal trase cu greu aer în piept. ² Nu-n eleg ce vre i s spune i. Byrd debloca portiera ma inii i o deschise larg. D -te jos, Cal, ordon el i Sisson nici nu se gândi s se împotriveasc . Apoi locotenentul trânti u a la loc i îl izbi pe Cal cu spatele de ea. Patru poli i ti îi înconjurar imediat; ceilal i trei urm reau cu toat aten ia ceea ce se-ntâmpla în zona Sterick Building. Fa a lui Byrd era aproape de cea a lui Cal. ² Ascult -m , i ascult -m bine, Cal. Complicitatea la p trunderea prin efrac ie într-o cl dire se pedepse te cu apte ani de pu c rie. Tu mai ai trei condamn ri anterioare, a a c ia ghice te cât ai s prime ti în calitate de recidivist? Din ii îi cl n neau, iar trupul îi tremura ca b tut de vânt, dar Cal scutur din cap, ca i cum chestiunea îl dep ea. ² S - i spun eu, zise Byrd. Treizeci de ani, f r eliberare condi ionat . Sisson închise ochii i se pr bu i. Aerul nu-i mai ajungea. ² Ei, i-acum vreau s - i spun c în privin a lui Jack Nance

n-avem nici o grij , povesti mai departe poli istul pe un ton rece i plin de cruzime. Câ iva b ie i de-ai no tri îl a teapt s ias dup ce aranjeaz telefoanele domni oarei Love. Are s fie arestat, împachetat i, când va veni vremea, livrat unde trebuie. Cu toate astea, nu ne facem iluzii c ne va spune prea multe. M urm re ti? Cal d du iute din cap cum c da, nu sc pa nici un cuvânt. ² Numai c , vezi tu, Cal, noi ne-am gândit c tu s-ar putea s fii dispus s -nchei un târg. S ne aju i pu in, în elegi ce vreau s spun? Cal d dea mai departe din cap, m rind îns ritmul mi c rii. ² Noi suntem convin i c tu ai s ne spui ce vrem s afl m, iar noi te l s m s pleci. Cal îl privea cu ochi dispera i. ² Vezi trotuarul la, Cal? îl întreb Byrd, ar tându-i trotuarul de peste drum. ² Da, veni iute r spunsul, înso it de o privire plin de speran în direc ia indicat . ² Ei bine, este cu totul al t u. Spune-mi ceea ce vreau s aud i po i s pleci. Okay? Î i ofer treizeci de ani de libertate, Cal. Nu fi prost. ² Okay. ² Când se întoarce Gronke de la New Orléans? ² Mâine diminea pe la zece. ² Unde st ? ² La Holiday Inn Crowne Piaza. ² Ce camer ? ² 782. ² Unde sunt Bono i Pirini? ² N-am idee. ² Cal, te rog, nu ne lua drept tâmpi i! Unde sunt tia doi? ² Au camerele 783 i 784. ² Mai e cineva din New Orléans aici? ² Asta-i tot ce tiu. ² S ne a tept m i la alte vizite de la New Orléans? ² Jur c habar n-am. ² i-au f cut cumva planul s -l loveasc pe b iat, sau familia lui, sau pe avocat ? ² A fost discutat i varianta asta, dar nu exist un plan pus la punct. i s ti i c eu nici nu vreau s am de-a face cu a a ceva.

² tiu asta, Cal. Dar planuri pentru interceptarea altor telefoane? ² Nu, nu cred. Doar telefoanele avocatei. ² Ce tii despre locuin a avocatei? ² Din câte tiu, nu se preg te te nimic acolo. ² Nici microfoane, nici casetofoane? ² Din câte tiu eu, nu. ² Nici un plan pentru asasinarea cuiva? ² Nu. ² Dac ai min it cumva, Cal, s tii c te caut i ai din partea mea treizeci de ani ca s te poc ie ti. ² Jur c asta-i tot ce tiu. Deocamdat , Byrd îl lovi peste fa i începu s -l strâng de guler. Gura lui Sisson era larg deschis , c utând aerul cu disperare; în ochii lui se citea groaza. ² Cine a dat foc rulotei? mârâi Byrd, împingându-l i mai tare în portiera ma inii. ² Bono i Pirini, veni imediat r spunsul. ² Ai fost i tu implicat, Cal? ² Nu, jur c nu! ² Mai au de gând s repete figura i în alt parte? ² Din câte tiu eu, nu. ² Atunci pentru ce dracu' mai stau aici? ² A teapt , ascult , ti i, în caz c este nevoie de ei pentru vreo chestie. Depinde numai de pu ti. Byrd îl strânse i mai mult de guler i zâmbi larg. ² Cal, o singur minciun dac-ai spus, i-a luat foc curu', okay? ² Nu mint, pe cuvântu' meu c nu mint, se auzi vocea pierit a lui Sisson. Atunci Byrd îi d du drumul i, f când semn spre trotuarul de pe partea cealalt a str zii, îi zise: ² Mergi în pace i s nu mai p c tuie ti! Zidul de poli i ti se desf cu i Cal travers strada în fug , disp rând în noapte. 28 Era vineri diminea a. În camera înv luit în lumina cenu ie de dinainte de rev rsatul zorilor, Reggie sorbea gânditoare din

cafeaua tare i amar , întrebându-se ce nout i îi va mai aduce ziua care sta s -nceap . Era o diminea r coroas i senin , cum nu mai fusese nici una pân acum în septembrie, primul semn c vara fierbinte i umed , atât de caracteristic Memphis-ului, era pe sfâr ite. A ezat în balansoarul din papur împletit de pe micul balcon din spatele apartamentului, Reggie încerca s descifreze întâmpl rile ultimelor cinci ore. Când ceasul ar ta ora unu i jum tate noaptea, primise un telefon de la poli ie care o anun a c ap ruse o problem urgent la ea la birou i o ruga s dea o fug pân acolo. Atunci ea îi telefonase lui Clint i merseser împreun la birou, unde d dur de cel pu in o jum tate de duzin de poli i ti. Ace tia îl l saser pe Jack Nance s - i duc la bun sfâr it misiunea lui murdar i s ias din cl dire, pentru ca abia dup aceasta s pun gheara pe el. Lui Reggie i lui Clint le ar tar apoi microfoanele minuscule implantate în receptoarele celor trei telefoane din biroul avocatei, admirând în acela i timp m iestria dovedit de Nance. O dat demontate, microfoanele se transformar în probe indubitabile ale vinov iei celui care le plantase acolo. Poli i tii explicar modul în care Nance p trunsese în cl dire i în birou i le atraser de mai multe ori aten ia asupra absen ei oric ror sisteme de securitate. Reggie declar îns c nu o îngrijora acest aspect deoarece în birou nu existau bunuri de valoare. Apoi î i verific dosarele, dar totul p rea s fie în ordine. Dosarul ÅMark Swayµ nu ie ea niciodat din servieta personal , iar în clipa aceea se afla acas , chiar în dormitorul avocatei. Clint îns anun c , dup p rerea lui, cineva umblase în dosarele din secretariat. Nu putea fi totu i foarte sigur de acest lucru, din cauza modului s u, din p cate cam dezorganizat, de lucru. Poli i tii le spuser celor doi c fuseser informa i din timp de vizita lui Nance, dar refuzar s - i dezv luie sursele. A a se face c accesul în cl dire fusese mult u urat ² u i descuiate, paznici absen i etc, iar tipul fusese supravegheat de vreo doisprezece oameni. Acum se afla în arestul poli iei refuzând îns cu înc p ânare s dea vreo informa ie. Apoi unul dintre poli i ti o lu deoparte pe avocat i îi opti la ureche esen ialul despre rela iile existente între Nance, Gronke, Bono

i Pirini. Ultimii doi reu iser s dispar , f r s mai treac pe la hotel. Gronke se afla înc la New Orléans, unde era supravegheat îndeaproape. Nance avea s primeasc , probabil, ceva mai mult de doi ani de închisoare pentru ce f cuse. Dar timp de o frac iune de secund , Reggie se gândi c pedeapsa cu moartea ar fi fost mult mai nimerit . Pe la trei, Reggie i Clint r maser în sfâr it singuri s rumege în voie vestea nea teptat c în birourile lor un profesionist î i întinsese capcanele. Un necunoscut angajat de ni te uciga i ca s strâng informa ii ce le-ar fi permis acestora s loveasc atunci când ar fi socotit ei necesar. Cum înc perile acestea i tot ceea ce implicau ele le creau o stare de nervozitate deosebit , Reggie i Clint le p r sir imediat dup plecarea poli i tilor, încercând s se refac cu ajutorul unei ce ti de cafea, într-un bar de la periferia ora ului. i a a se f cea c , dup o noapte f r somn, în pragul unei zile ce se anun a înnebunitoare, Reggie î i bea cafeaua, a teptând ca la r s rit, cerul s devin portocaliu. Gândul îi zbur la Mark, care ap ruse în biroul ei miercuri, adic acum dou zile; era muiat tot de ploaie i speriat de moarte i îi povestise dintr-o suflare de tipul care-l amenin ase cu un cu it chiar într-unul din lifturile spitalului. Era un b rbat masiv i urât, care î i fluturase i ul prin fa a ochilor îngrozi i ai b iatului, dup care îi ar tase o fotografie ce-i reunea pe to i membrii familiei Sway. Avocata ascultase totul, sim ind cum o cuprinde un sentiment de oroare; întâmplarea era într-adev r însp imânt toare; i cu toate acestea, altcineva fusese implicat, cu itul nu fusese îndreptat direct spre pieptul ei. Numai c povestea asta se-ntâmpla miercuri, iar ast zi, vineri, aceea i band de criminali o atacase f r menajamente, situa ia devenind dintr-o dat a dracului de periculoas . Pentru c micul ei client se afla într-un ad post sigur, supravegheat de paznici înarma i, în timp ce ea st tea singur aici, în întuneric, neputându- i muta gândul de la Bono, Pirini i cine tie cine mai era acolo afar , la pând . Undeva pe aceea i strad , ceva mai departe de casa Mamei Love, doi agen i FBI într-o ma in obi nuit supravegheau zona. Reggie fusese de acord cu aceast prezen . Î i imagin apoi o camer de hotel îmbâcsit cu fum de igar , pe a c rei podea z ceau gr mezi de sticle goale de bere

i cu ferestrele bine acoperite de draperii groase; în mijlocul înc perii, câ iva derbedei prost îmbr ca i se îngr m deau în jurul mesei pe care era a ezat un magnetofon. Pe band erau înregistrate convorbirile ei cu diver i clien i, cu doctorul Levin, cu Mama Love, convorbiri personale care ar fi trebuit s fie confiden iale. În general ascult torii se plictiseau de moarte; uneori îns , unul sau altul dintre ei izbucnea în râs sau începea s morm ie semnificativ. Mark nu folosise telefoanele de la biroul lui Reggie, a a c microfoanele puse acolo erau de-a dreptul ridicole. Oamenii tia erau în mod evident convin i c Mark tia totul despre Boyd Boyette i credeau c b iatul i avocata lui erau suficient de idio i ca s discute despre subiectul cu pricina prin telefon. Exact în clipa aceea, lini tea fu sfâ iat de soneria strident a telefonului din buc t rie. Reggie tres ri speriat , apoi î i verific ceasul ² acele ar tau ora ase i dou zeci de minute. Probabil c iar se-ntâmplase ceva, pentru c altfel, nimeni nu d dea telefon la o asemenea or . ² Alo? ² Bun diminea a, Reggie, se auzi la cel lalt cap t al firului vocea lui Harry Roosevelt. Te rog s m ier i dac te-am trezit. ² Nu, nu, nu mai dorm de mult. ² Ai v zut ziarul de ast zi? Reggie înghi i în sec. ² Nu. Ce s-a-ntâmplat? ² Pe prima pagin sunt dou fotografii mari de-ale lui Mark, una luat la plecarea din spital, în stare de arest dup cum scrie aici, i cealalt în momentul în care ie ea din tribunal ieri, înso it de poli i ti. Articolul este semnat de Slick Moeller i este clar c tipul tie tot ce-a fost în timpul audierii. Relatarea este îns corect , f r înflorituri. Zice c Mark a refuzat s r spund la întreb rile mele despre Boyette i c pentru asta eu l-am g sit vinovat de sfidarea Cur ii i l-am trimis înapoi la închisoare. Dup cum scrie acolo, eu m-am purtat ca un al doilea Hitler. ² Bine, dar cum de tie toate astea? ² Citeaz ni te surse anonime. Reggie num r iute persoanele care fuseser prezente în mica sal de judecat , apoi î i spuse p rerea: ² Oare s fi fost Fink? ² Nu cred. Fink nu ar câ tiga nimic din asta, iar riscurile ar

fi prea mari. Trebuie s fi fost cineva pe care s nu-l prea dea inteligen a afar din cas . ² P i tocmai de-aia am i spus numele lui. ² Lovit la fix, dar nu cred c a fost un avocat. De altfel am de gând s -i trimit o cita ie domnului Moeller s se prezinte la tribunal ast zi la prânz. Am s -i cer s -mi spun sursa i dac refuz , îl bag la închisoare pentru c a sfidat Curtea. ² Minunat idee. ² N-ar trebui s dureze prea mult. i vom ine audierea cealalt dup , okay? ² Fire te, Harry. Ascult , ar fi bine s - i spun ceva. Am avut o noapte foarte lung . ² Da, te-ascult, zise el, i Reggie îi împ rt i rezumatul celor întâmplate în cursul nop ii, cu un accent special pe cuplul Bono-Pirini i pe faptul c nu li se d duse înc de urm . ² Dumnezeule, exclam Harry. Dar oamenii tia sunt complet nebuni. ² i periculo i. ² Te-ai speriat? ² Bineîn eles c m-am speriat. Doar mi-a fost violat intimitatea, iar ideea c oamenii aceia tiu atâtea despre mine este absolut însp imânt toare. ² Reggie, s tii c n-am s -i dau drumul lui Mark nici ast zi; s vedem ce se mai întâmpl în weekend. Oricum, b iatul este mult mai în siguran acolo unde este acum. ² De acord. ² Ai vorbit cu mama lui Mark? ² Da, ieri, i nu a fost tocmai încântat de idee, a a c s-ar putea s mai dureze. Biata de ea, e toat un pachet de nervi. ² Atunci vezi ce po i face. Crezi c ar putea s vin ast zi la tribunal? A vrea s vorbesc i cu ea. ² Am s -ncerc. Dup ce puse receptorul în furc , Reggie î i mai turn o cea c de cafea i se întoarse în balcon. Axle dormea dus sub balansoar. Prima raz de soare se strecur printre frunzele copacilor. Reggie strânse în palme cea ca de cafea i î i ascunse picioarele goale în halatul lung i gros. i în timp ce savura aroma cafelei, î i l sa gândurile s alunece la tot ce se ântâmplase în ultimele zile i la cât de mult îi dispre uia pe ziari ti. Lumea întreag avea s tie acum totul despre

audiere. Halal confiden ialitate! Micul ei client devenise dintr-o dat mult mai vulnerabil. Faptul c tia ceva ce n-ar fi trebuit s tie era de-acum evident. Altfel, de ce s fi refuzat s r spund la întreb rile judec torului? Cu fiecare or ce trecea, jocul acesta devenea din ce în ce mai periculos. Iar ea, Reggie Love, avocat i consilier juridic, ar fi trebuit s de in toate r spunsurile i s furnizeze sfaturi absolut perfecte. În curând, Mark o va privi cu ochi orii lui alba tri speria i i o va întreba ce s fac . Or, de unde dracu' s tie ea care-i r spunsul? De-acum devenise i ea inta acelora i bandi i. Doreen îl trezi devreme pe Mark. Pentru micul dejun îi preg tise ni te brio e cu afine i acum îl privea îngrijorat . Mark st tea pe un scaun cu o brio în mân i privea fix podeaua; deocamdat nu mâncase nimic. Dup un timp, duse încet brio a la buze, lu o firimitur , revenind apoi la nemi carea dinainte. Doreen îi observa fiecare mi care. ² Te sim i bine, scumpule? îl întreb ea. ² A, m simt foarte bine, r spunse el cu voce r gu it i ov ielnic . Doreen îl b tu încurajator cu palma pe genunchi i pe um r; în ochii ei se citea tulburarea. ² Ei, s tii c am s fiu pe-aici toat ziua, zise ea, ridicându-se i apropiindu-se de u . Am s mai trec pe la tine. Mark nu reac iona în nici un fel la vorbele supraveghetoarei, ci se mul umi s mai ia o îmbuc tur anemic din brio a pe care o avea în mân . Apoi u a se închise cu un pocnet, iar b iatul vârî în gur dintr-o singur mi care restul de brio i înha o alta de pe mas . Televizorul intr i el în func iune, cu toate c antena nu capta decât un singur program care nu transmitea nici desene animate, nici filme vechi. Dar Doreen se întoarse dup numai dou zeci de minute. ² Mark, vino cu mine. Ai un vizitator. Pu tiul se transfer brusc într-o alt lume i întreb cu aceea i voce pierdut : ² Cine? ² Avocata ta. Sigur te sim i bine? întreb Doreen,

leg nându-se doi pa i în fa a lui. Mark confirm cl tinând u or din cap. Coborâr sc rile în t cere. Reggie îl a tepta în mica sal de conferin e aflat cu un etaj mai jos. Dup ce schimbar câteva amabilit i, Doreen îi p r si i cei doi se a ezar la m su a rotund din mijlocul înc perii. ² Mark, suntem prieteni? îl întreb avocata zâmbind. ² Da. Îmi pare r u c m-am purtat a a ieri. ² Nu e nevoie s - i ceri scuze, Mark. Te rog s m crezi c te-n eleg. Ai dormit bine? ² Da, mult mai bine decât la spital. ² Doreen mi-a spus c o îngrijorezi. ² Ba sunt bine, mult mai bine chiar decât ea. ² Bun, zise Reggie, apoi scoase din serviet prima pagin a ziarului de diminea i o puse pe mas . B iatul citi totul cu mult aten ie. ² Ai ap rut pe prima pagin trei zile la rând, remarc ea încercând s - i fabrice un zâmbet încântat. ² Începe s se învecheasc . Credeam c audierea a fost confiden ial . ² A a ar fi trebuit. Domnul judec tor Roosevelt mi-a telefonat mai devreme i mi-a spus c este foarte sup rat pe chestia asta i c are de gând s -l cheme pe reporter ca s -l pr jeasc un pic. ² Da' este prea târziu, Reggie. Articolul a fost scris i toat lumea poate s -l citeasc . i se vede de la o po t c eu sunt pu tiul care tie prea multe. ² Exact. Apoi Mark reciti articolul i studie atent cele dou fotografii care-l înf i au în compania poli i tilor. ² Ai vorbit cu mama? îl întreb ea dup un timp. ² Da, doamn . Ieri dup -mas pe la cinci. Mi s-a p rut obosit . ² A a i este. Am v zut-o pu in mai înainte s suni tu i tiu c nu prea este bine. Ricky a avut o zi foarte grea. ² P i, da, mul umit curcanilor lora idio i. Hai s -i d m în judecat . ² Poate ceva mai târziu. Deocamdat trebuie s st m pu in de vorb . Ieri, dup ce ai plecat tu, judec torul Roosevelt a stat de vorb cu avoca ii i cu cei de la FBI. Judec torul vrea ca tu, Ricky i mama s fi i inclu i în Programul Federal de

Protec ie a Martorilor. El este de p rere c asta este cea mai bun modalitate de a v proteja, i eu înclin s -i dau dreptate. ² Ce-nseamn asta? ² Asta-nseamn c FBI-ul v mut într-un alt loc, foarte secret, unde ve i avea nume noi, coli noi, totul va fi absolut nou. Mama ta va primi o alt slujb , mult mai bine pl tit . S-ar putea ca dup câ iva ani s v mute iar, pentru siguran . Pe Ricky au s -l interneze într-un spital mult mai bun pân când se va face bine. Bineîn eles c guvernul va suporta toate cheltuielile. ² Îmi cump r i o biciclet nou ? ² Sigur c da. ² Glumeam. tii, am v zut doar o chestie de-asta într-un film despre Mafia. Un informator a pus pe mas tot ce tia despre organiza ie i ia de la FBI l-au ajutat s dispar . I-au f cut o opera ie plastic , i-au g sit o nevast nou , tot tacâmul. i l-au trimis în Brazilia, sau pe-acolo. ² i ce s-a-ntâmplat pân la urm ? ² P i, le-a luat numai vreun an ca s -l g seasc . i au omorât-o i pe nevast -sa. ² la a fost doar un film, Mark. i de altfel nici nu ai de ales. Este cea mai sigur mi care pe care o po i face. ² Bineîn eles c va trebui s le spun tot ce tiu mai înainte ca ei s fac toate chestiile astea minunate pentru noi. ² Face parte din în elegere. ² Mafia nu uit niciodat , Reggie. ² Mark, ai v zut prea multe filme la via a ta. ² Poate. Da' spune-mi, FBI-ul a pierdut vreodat vreun martor b gat în programul sta? R spunsul era afirmativ, dar nu avea nici un exemplu concret. ² Nu tiu, dar când ne vom întâlni din nou cu ei, po i s le pui oricâte întreb ri dore ti. ² i dac nu vreau s m -ntâlnesc cu ei? i dac vreau s r mân în celula mea pân când am s fac dou zeci de ani i judec torul Roosevelt va fi în sfâr it mort? Atunci am s pot pleca de-aici? ² Bun. Dar te-ai gândit la mama i la Ricky? Ce se v-a întâmpla cu ei când Ricky va ie i din spital i nu vor avea unde s se duc ? ² Pot s se mute aici cu mine, Doreen are s aib grij de

noi. Ei, drace, da' îi merge mintea, pentru un copil de unsprezece ani. Reggie îi zâmbi, dar Mark o privi încruntat. ² Ascult , Mark. Ai încredere în mine? ² Da, Reggie. Am mult încredere în tine. De fapt, e ti singurul om din lume în care mai am încredere. A a c te rog, ajut -m . ² Nu va fi u or s ie im din toat povestea asta, okay. ² tiu. ² În momentul de fa siguran a ta constituie unica mea preocupare. Siguran a ta i a familiei tale. Iar judec torul Roosevelt vede lucrurile în exact acela i fel. Acum, va fi nevoie de câteva zile ca s fie puse la punct detaliile programului de protec ie. Judec torul le-a spus celor de la FBI s se apuce imediat de lucru i eu cred c asta este cea mai bun variant . ² Ai vorbit i cu mama? ² Da; i cred c i-a pl cut ideea. Dar vrea s mai discut m pu in. ² Da' de unde tii c are s mearg ? Crezi c este absolut sigur? ² Nimic nu este absolut sigur, Mark. Nu exist garan ii. ² Grozav. Adic poate au s ne g seasc , poate nu. S vezi ce via lipsit de monotonie o s ducem. ² Ai o idee mai bun ? ² Sigur, i este foarte simpl . Încas m asigurarea pentru rulot i ne lu m alta, eu îmi pun lac t la gur i tr im ferici i pân la adânci b trâne e. Reggie, s tii c nu-mi pas nici cât negru sub unghie dac n-au s g seasc niciodat cadavrul la. Pur i simplu nu îmi pas . ² Îmi pare r u, Mark, dar asta nu se poate. ² De ce? ² Pentru c din p cate e ti un mare ghinionist. Tu ai intrat în posesia unor informa ii extrem de importante i vei avea mereu necazuri, pân în clipa în care dai aceste informa ii celor care i le cer. ² i pe urm s-ar putea foarte bine s mor. ² Nu cred a a ceva. Dar Mark î i încruci a bra ele la piept i închise ochii. Vân taia de pe obrazul stâng începuse s capete o nuan brun . Ast zi era vineri. Clifford îl lovise luni, i cu toate c întreaga poveste p rea s se fi întâmplat cu multe s pt mâni

în urm , vân taia aceea îi amintea lui Reggie c lucrurile se desf urau într-un ritm mult prea rapid. Bietul copil mai purta înc pe fa semnele atacului pe care îl suferise. ² i unde am putea s mergem? întreb el cu glas slab, f r s deschid ochii. ² Departe, departe de tot. Domnul Lewis de la FBI a men ionat un spital de psihiatrie pentru copii din Portland care se pare c este unul dintre cele mai bune din ar . Ricky va fi internat acolo i va primi cea mai bun îngrijire. ² Da' ceilal i pot s ne urm reasc ? ² Cei de la FBI vor avea grij de tot. Mark î i deschise brusc ochii i o privi atent. ² Cum se face c ai a a, deodat , încredere în FBI? ² Pentru c nu am în cine altcineva s m încred. ² i cât dureaz pân când totul va fi pus la punct? ² Sunt dou probleme de rezolvat. Una este legat de detaliile afacerii i de documentele de care este nevoie. A doua problem se nume te Ricky. S-ar putea ca doctorul Greenway s nu permit transferul lui mai devreme de câteva zile. ² Adic mai stau înc o s pt mân la închisoare? ² A a se pare. Îmi pare r u. ² N-ai de ce, Reggie. M descurc. De fapt, a putea foarte bine s stau mai mult aici, dac a fi l sat în pace. ² tii bine c a a ceva nu se poate. ² Trebuie neap rat s vorbesc cu mama. ² S-ar putea s vin la audierea de ast zi. Domnul judec tor Roosevelt vrea i el s-o vad . B nuiesc, de altfel, c domnul judec tor se va întâlni în particular i cu cei de la FBI, ca s discute despre programul de protec ie a martorilor. ² P i, atunci, dac tot am s stau mai departe la închisoare, de ce s mai in audierea asta? ² În cazurile de sfidare a Cur ii, judec torul este obligat s te aduc periodic la tribunal ca s - i permit s te dezvinov e ti. Cu alte cuvinte, ca s faci ceea ce vrea judec torul. ² Legea asta e complet aiurea. E o prostie, nu? ² Deseori, a a este. ² tii, ast -noapte, când încercam s adorm, mi-a venit un gând nebunesc. M gândeam ² ce-ar fi dac senatorul la sau, m rog, cadavrul lui, nici nu se afl acolo unde zicea Clifford? Dac Clifford înnebunise pur i simplu, i atunci în p dure

b tea câmpii? Tu te-ai gândit pân-acum la asta, Reggie? ² Da, de multe ori. ² Dac toat povestea asta este o glum uria ? ² Mark, nu putem s risc m. B iatul î i frec ochii, apoi se ridic i începu s se plimbe prin camer . ² Adic ne facem bagajele i ne l s m fostele noastre vie i aici, corect? P i, s tii c ie î i vine u or s vorbe ti, Reggie. Tu nu ai co maruri noaptea. Pentru tine toate au s fie la fel ca-nainte. Pentru tine, pentru Clint i Mama Love. Ai s - i p strezi biroul mic i dr gu ai s ai mai departe o sumedenie de clien i. Noi, în schimb, vom tr i cu spaima-n suflet pentru tot restul vie ii. ² Nu cred. ² Dar nu e ti sigur . E foarte u or s stai aici i s spui c totul are s fie bine. Nu tu e ti în b taia pu tii. ² N-ai de ales, Mark. ² Ba da, am. A putea s mint. Nu era decât o cerere de amânare, adic , în mod normal, o h r uial juridic obi nuit i plictisitoare. De i numai de plictiseal nu putea fi vorba atunci când Barry- i era acuzatul i Willis Upchurch oratorul. Dac mai ad uga i la asta i orgoliul nem surat al venerabilului Roy Foltrigg, precum i talentul excep ional de care d dea dovad Willy Boxx în manipularea presei, atunci aceast audiere inofensiv consacrat cererii de amânare lua aspectul unei adev rate execu ii. În diminea a aceea, sala de judecat unde urma s prezideze onorabilul James Lamond era în esat de un public curios, de reprezentan i ai presei i de o mic armat de avoca i invidio i care aveau, bineîn eles, treburi mult mai importante de rezolvat, dar care se nimeriser prin vecin tate. To i se plimbau de colo-colo, împ rt indu- i impresiile pe un ton grav, f r s -i scape îns din ochi pe ziari ti. C ci avoca ii sunt atra i de reporteri i de camerele de luat vederi a a cum rechinii sunt atra i de mirosul sângelui. Foltrigg se afla dincolo de balustrada care desp r ea publicul de actori, în mijlocul unui grup compact de asisten i care opteau încrunta i, de parc pl nuiau o invazie. Venerabilul se împodobise cu hainele de duminic ² costum

din trei piese de culoare închis , c ma alb , cravat ro u-cu-albastru, pantofi str lucitori de atâta frecat cu peria, p rul impecabil piept nat. St tea cu fa a spre cei din sal , dar era, bineîn eles, prea preocupat ca s remarce pe careva. În partea opus a s lii, Muldanno se a ezase cu spatele la flec reala spectatorilor, pref cându-se c -i ignor pe to i. Era îmbr cat în negru de sus pân jos, iar coada de cal se arcuia perfect spre spate. Willis Upchurch se a ezase pe marginea mesei rezervate avoca ilor ap r rii i, cu fa a spre zona presei, purta o discu ie deosebit de animat cu un func ionar local. C ci Upchurch adora s se afle în centrul aten iei, sentimentul s u dep indu-l în intensitate chiar i pe cel resim it de Foltrigg, dac a a ceva era omene te posibil. Pentru moment, Muldanno nu aflase de arestarea lui Jack Nance, nu tia c Sisson le povestise poli i tilor tot ce tia, nu primise nici o veste de la Bono i Pirini, i în diminea a aceasta îl trimisese pe Gronke la Memphis, ignorând complet evenimentele petrecute în timpul nop ii. Pe de alt parte, Foltrigg se sim ea foarte sigur de sine. Înregistrarea conversa iei captate cu ajutorul borc nelului de sare îi va permite cu siguran s ob in luni inculparea lui Muldanno i Gronke pentru obstruc ionarea justi iei, iar condamn rile nu vor pune nici o problem . Îi avea la mân pe cei doi bandi i; Muldanno risca o pedeaps de cinci ani. Roy nu g sise îns cadavrul. Or, un proces în care Barry i era acuzat de obstruc ionarea justi iei nu se va bucura niciodat de publicitatea extraordinar care ar înso i un proces de omucidere, asezonat cu fotografii color ale cadavrului descompus i cu rapoartele patologice despre traiectoria gloan elor. Un astfel de proces s-ar întinde pe mai multe s pt mâni i în tot acest timp Roy ar str luci în fiecare sear pe ecranul televizorului, la ora jurnalului. Foltrigg îl trimisese în diminea a aceasta pe Fink înapoi la Memphis, punându-i în bra e i cita iile prin care pu tiul i avocata lui erau soma i s se prezinte în fa a marelui juriul din New Orléans. Era de presupus c mi carea aceasta va mai înviora un pic lucrurile. Luni dup -amiaz pu tiul va vorbi, în sfâr it, i, cu pu in noroc, luni seara Foltrigg va pune mâna pe r m i ele p mânte ti ale senatorului Boyette. Gândul acesta îl inuse pe procuror la birou pân la ora trei diminea a. Acum venerabilul se plimba an o prin sal , aruncându-i priviri

încruntate lui Muldanno, care îl ignora complet. Aprodul se opri în fa a jil ului judec torului i le strig celor prezen i în sal s se a eze la locurile lor. Curtea era în edin , prezidat de onorabilul James Lamond. În clipa aceea judec torul î i f cu apari ia pe o u lateral ; era înso it de un asistent care ducea un teanc de dosare. Abia trecut de cincizeci de ani, Lamond era un mic copil printre matusalemicii judec tori federali, fiind un reprezentant tipic al numerosului grup de magistra i numi i de administra ia Reagan, tipul de profesionist, f r zâmbete i amabilit i. Ocupase postul de procuror general pentru Southern District of Louisiana înainte de Roy Foltrigg i î i ura succesorul la fel ca toat lumea. La numai ase luni dup ce preluase postul, Foltrigg pornise într-un turneu prin tot districtul în timpul c ruia prezentase o sumedenie de scheme i grafice din care rezulta c activitatea procuraturii devenise mult mai eficient decât în perioadele anterioare. Trafican ii de droguri se aflau dincolo de gratii, func ionarii publici erau speria i, lumea interlop d duse de necaz, iar interesul public era de-acum ap rat cu încrâncenare i aceasta numai i numai pentru c el, Roy Foltrigg, era acum procuror federal- ef al districtului. Fusese o mi care absolut stupid , care îl insultase pe Lamond i îi înfuriase pe ceilal i judec tori, care nu-i acordau prea mare credit venerabilului. Lamond cuprinse cu privirea sala suprapopulat i exclam : ² Dumnezeule! Sunt încântat s v d cât interes treze te ceea ce se va-ntâmpla ast zi, aici, dar in s remarc cu toat sinceritatea c este vorba doar de o audiere oarecare referitoare la o cerere cât se poate de obi nuit . Apoi privi cele dou tabere: Foltrigg st tea în mijlocul unui grup de ase asisten i, în timp ce Upchurch avea lâng el doi avoca i i doi func ionari. ² Curtea este gata s discute cererea de amânare prezentat de inculpatul Barry Muldanno. Curtea ia act de faptul c procesul este prev zut s aib loc peste trei s pt mâni. Domnule Upchurch, dumneavoastr a i înaintat cererea, a a c ave i cuvântul. V rog s fi i cât mai scurt. i spre surprinderea tuturor, Upchurch fu într-adev r foarte scurt. El se mul umi s aminteasc ceea ce tia, de altfel, toat lumea despre defunctul Jerome Clifford, precum

i faptul c procesul era prev zut s înceap la Tribunalul federal din St. Louis peste exact trei s pt mâni. Upchurch fu cât se poate de fluent i se vedea de la o po t c se sim ea ca acas în sala aceasta de judecat complet str in . Amânarea era absolut necesar , explic el cu mult abilitate, deoarece el, Willis Upchurch, avea nevoie de timp ca s se preg teasc pentru ceea ce avea s fie, f r îndoial , un proces foarte lung. Discursul s u dur fix zece minute. ² De cât timp ave i nevoie? îl întreb Lamond. ² Domnule judec tor, eu am o agend extrem de înc rcat pe care a fi chiar bucuros s v-o ar t. Deci eu cred c ase luni ar fi un termen cât se poate de rezonabil. ² Mul umesc. Dori i s mai ad uga i ceva? ² Nu, mul umesc, domnule judec tor. Avocatul se întoarse la locul s u chiar în clipa în care Foltrigg se ridic i se apropie de podiumul pe care se afla jil ul judec torului; ajuns în locul dorit, procurorul arunc o ultim privire pe însemn rile preg tite cu grij i se preg ti s - i înceap discursul, dar Lamond i-o lu înainte. ² Domnule Foltrigg, cu siguran c nu nega i nevoia ap r rii de a dispune de mai mult timp de preg tire, dat fiind noua situa ie? ² Nu, domnule judec tor, nu neg a a ceva. Cred îns c termenul de ase luni este prea lung. ² i dumneavoastr ce perioad a i propune? ² O lun sau dou , pentru c , vede i, domnule judec tor, eu... ² Domnule Foltrigg, n-am de gând s stau aici ca s v ascult ciorov indu-v pentru dou , ase, trei sau patru luni. Din moment ce sunte i de acord c interlocutorul are dreptul la o amânare, atunci am s examinez chestiunea i am s fixez procesul în func ie de programul meu. Lamond tia c Foltrigg avea nevoie de amânarea aceasta mult mai mult decât Muldanno, dar c nu- i putea permite s o cear . Justi ia trebuie s fie întotdeauna pe picior de atac, iar procurorii sunt incapabili s spun c au nevoie de mai mult timp. ² P i, da, domnule judec tor, zise Foltrigg cu voce tare, dar noi suntem de p rere c amân rile inutile trebuie evitate. Cauza aceasta s-a lungit deja prea mult. ² Domnule Foltrigg, vre i s spune i cumva c aceast curte

î i târ te picioarele? ² Nu, domnule judec tor, inculpatul este cel care face a a ceva. Pân acum a depus cele mai frivole cereri cunoscute în jurispruden a american ca s blocheze acest proces. A încercat toate tacticile posibile, a... ² Domnule Foltrigg, domnul Clifford a murit i nu mai poate s depun nici o cerere. Inculpatul are acum un nou avocat care, dup cum v d, a depus o singur cerere. Foltrigg sim i c -ncepe s fiarb ; nu se a teptase s câ tige ceva în cursul acestei audieri, dar nici nu se a teptase s primeasc asemenea uturi. ² Ave i ceva relevant de spus? întreb domnul judec tor, ca i cum Foltrigg n-ar fi spus înc nimic important. Procurorul nu r spunse i se întoarse ca o furtun la locul s u. O presta ie demn de mil . Pentru atâta lucru, ar fi putut s trimit foarte bine i un subaltern. ² Altceva, domnule Upchurch? întreb Lamond. ² Nu, domnule. ² Foarte bine. V mul umesc tuturor pentru interesul ar tat. Îmi pare r u c audierea a durat atât de pu in. Poate c data viitoare situa ia va fi alta. Noua dat fixat pentru proces va fi comunicat în curând. Acestea fiind zise, Lamond se ridic la numai câteva minute dup ce se a ezase i disp ru prin aceea i u lateral prin care intrase. Foltrigg i Upchurch ie ir din sal în urma reporterilor i se îndreptar în direc ii opuse, cu inten ia v dit de a convoca conferin e de pres ad-hoc. 29 Cu toate c Slick Moeller povestise în articolele sale despre revolte ale de inu ilor din închisori, despre violuri i b t i i cu toate c se aflase întotdeauna pe terenul sigur de dincoace de gratii, ziaristul nu v zuse niciodat cu propriii s i ochi interiorul unei celule. i cu toate c gândul la aceast stare de fapt nu-i d dea pace, Moeller reu ea s - i p streze sângele rece, arborând aerul sigur de sine al omului perfect încrez tor în stipul rile amendamentului întâi al Constitu iei. Era încadrat de doi avoca i, arm sari de ras excep ional pl ti i,

apar inând unei firme cu o sut de angaja i care se ocupa, de câteva decenii, de afacerile trustului de pres ÅMemphis Pressµ. De dou ore încoace, avoca ii respectivi îl tot asigurau c , pentru Slick, Constitu ia Statelor Unite ale Americii nu era numai un prieten ci i un scut de ap rare. Reporterul purta blugi, o jachet tip safari i bocanci militari ² întruchipare perfect a ziaristului ce trebuia s fac fa intemperiilor. Harry nu era îns impresionat defel de imaginea pe care încerca s o impun despre sine aceast gur mare i rea a presei locale. Tot atât de pu in impresionat era i de cei doi oratori republicani cu sânge albastru i ciorapi de m tase, care nu mai b tuser niciodat înainte la u a acestei s li de judecat . De fapt, Harry era extrem de sup rat. St tea acolo, în jil ul de pe podium i recitea pentru a mia oar articolul semnat de Slick în edi ia de diminea a ziarului. Rev zu de asemenea cazuri de aplicare a amendamentului întâi referitoare la ziari ti i la confiden ialitatea surselor lor. i Harry f cea toate astea pe-ndelete, dându-i ocazia lui Slick s transpire din abunden . U ile erau încuiate, i Grinder, aprodul prieten cu Slick, a tepta nervos lâng podium. Al i doi aprozi st teau chiar în spatele ziaristului i al avoca ilor lui, conform instruc iunilor speciale date de însu i domnul judec tor. Atitudinea sigur , gata de a interveni a celor doi oameni în uniform îi irita destul de mult pe reporter i pe înso itorii lui care încercau totu i s se st pâneasc . Ma ina de stenografiat se afla în grija aceleia i grefiere care arbora o fust i mai scurt decât cea din ziua precedent . La m su a mai retras edea aceea i b trân ursuz ce r sfoia cu sârg un exemplar din ÅNational Enquirerµ. Toat lumea era în a teptare. Ceasul ar ta dou sprezece i jum tate i, ca de obicei, planificarea înf i rilor înscrise pe rol r m sese mult în urm . Marcia preg tise chiar i sandvi ul cerut de Harry pentru pauza dintre audieri. Urm toarea audiere era cea pentru cazul Sway. Domnul judec tor î i sprijini coatele pe mas i î i îndrept privirea sever spre Moeller ale c rui aizeci i cinci de kilograme reprezentau cam a treia parte din greutatea onorabilului Harry Roosevelt. Apoi d du drumul unui Ås se consemnezeµ r stit în direc ia stenografei. Cu tot sângele lui rece, Slick tres ri puternic sub

fichiuirea acestor prime cuvinte i se a ez mai drept pe scaun. ² Domnule Moeller, te-am adus aici pe baza unei cita ii deoarece ai înc lcat prevederile Codului statului Tennessee referitoare la confiden ialitatea procedurilor din acest tribunal. Acest lucru este deosebit de grav pentru c subiectul principal îl constituie securitatea i s n tatea unui copil. Din nefericire legea nu prevede pedeapsa penal pentru asemenea cazuri ci le plaseaz în domeniul actelor reprobabile. Ajuns în acest punct al micului s u discurs, Harry î i scoase ochelarii i începu s -i cure e cu batista. ² Acum, domnule Moeller, reveni Harry asemenea unui bunic sup rat de n zdr v niile nepotului, oricât de mult m-a deranjat articolul dumitale, mult mai tare m irit faptul c aceast informa ie i-a fost dat de cineva de-aici. Cineva care s-a aflat ieri chiar în aceast sal . Sursa asta a dumitale m îngrijoreaz în mod deosebit. În clipa aceea, Grinder se sprijini de perete, ap sându- i cu toat puterea gambele de zidul rece, doar a a putea s opreasc tremurul îngrozitor care-i cuprinsese genunchii. Evita din r sputeri s -l priveasc pe Moeller; f cuse primul infarct cu numai ase ani în urm i dac nu se controla, cel de-al doilea avea s fie cu siguran i ultimul. ² Domnule Moeller, te rog s te a ezi pe scaunul rezervat martorilor, îl invit Harry. Simte-te ca acas . Ritualul jur mântului fu dus la îndeplinire de b trâna cea moroc noas , apoi Slick se a ez picior peste picior, c utând nervos privirea încurajatoare a avoca ilor. Dar cei doi î i îndreptaser privirile în alt parte. Grinder r m sese cu ochii int în tavan. ² Domnule Moeller, din clipa asta te afli sub prestare de jur mânt, îi reaminti Harry ziaristului imediat dup ce acesta ridicase mâna i jurase s spun adev rul i numai adev rul. ² Da, domnule, confirm Slick, încercând f r convingere s -i zâmbeasc uria ului de la în l imea podiumului ce domina minuscula sal de judecat . ² Dumneata ai scris articolul ap rut în ziarul de azi-diminea sub numele dumitale? ² Da, domnule. ² L-ai scris singur sau te-a ajutat cineva? ² Domnule judec tor, eu am scris fiecare cuvânt, dac asta

dori i s ti i. ² Într-adev r, asta voiam s tiu. Deci, în cel de-al patrulea paragraf al articolului, dumneata ai scris ² i te citez ² ÅMark Sway a refuzat s r spund la toate întreb rile referitoare la Barry Muldanno i Boyd Boyetteµ ² am încheiat citatul. Dumneata ai scris asta? ² Da, domnule. ² Ai fost cumva prezent în aceast sal ieri, când l-am audiat pe copil? ² Nu, domnule. ² Te aflai undeva, în interiorul acestei cl diri? ² , da, domnule. Doar nu este interzis, nu? ² F r comentarii, domnule Moeller. Eu sunt cel care pune întreb rile i dumneata e ti cel care r spunde la ele. În elegi sensul acelei rela ii? ² Da, domnule, zise Slick care î i implora din priviri avoca ii s intervin , dar ace tia erau adânci i în lectura unui material foarte interesant. Slick se sim i dintr-o dat singur. ² Deci nu ai fost prezent aici. Atunci, domnule Moeller, de unde tii c b iatul a refuzat s r spund la întreb rile mele despre Barry Muldanno i Boyd Boyette? ² Am o surs . Pân în momentul acela, Grinder nu se gândise niciodat la sine însu i ca la Åo surs µ; el era doar un aprod prost pl tit ale c rui date esen iale erau o uniform , un pistol i nenum rate facturi de pl tit. Ba era i pe punctul de a fi dat în judecat pentru cartea de credit a nevesti-sii. Grinder ar fi vrut s - i tearg fruntea de broboanele de transpira ie care o inundaser , dar îi era prea fric s se mi te. ² O surs , repet Harry, imitându-l pe Slick. P i sigur c ai avut o surs , domnule Moeller. Mi-am imaginat c asta a fost, c doar dumneata nu te aflai în sal . Cineva i-a spus despre ce s-a vorbit în timpul audierii, deci este clar c ai avut o surs . Ei, acum problema este cine a fost sursa? Imediat ce Harry puse întrebarea, avocatul mai c runt se ridic iute de pe scaun, încercând s intervin . Era îmbr cat în Åuniformaµ standard a angaja ilor marilor firme de avocatur ² costum de un negru str lucitor, c ma a alb ca zapada, cravat de culoare ro ie t iat chiar la mijloc de o dung galben teribil de îndr znea , pantofi negri. Numele lui era Alliphant i în mod normal nu putea fi v zut pe

culoarele tribunalelor. ² Domnule judec tor, dac -mi permite i! Harry se strâmb ca în epat de un ac i î i întoarse încet privirea de la martor; gura îi era u or deschis , ca i cum aceast întrerupere îndr znea l-ar fi ocat la culme. Privirea lui încruntat se fix asupra lui Alliphant care repet : ² Dac -mi permite i, domnule judec tor. ² N-ai mai participat la procedurile mele, domnule Alliphant, nu-i a a? rupse Harry t cerea care se l sase în sal , p rând s dureze la nesfâr it. ² Nu, domnule, r spunse avocatul ce continua s stea în picioare. ² Sunt convins. Nu intr în traseele dumitale obi nuite. Câ i avoca i lucreaz la firma dumitale, domnule Alliphant? ² O sut apte, conform ultimelor date. Harry fluier i- i cl tin surprins capul. ² Mul i! Este vreunul dintre ei care s aib de-a face din punct de vedere profesional cu Tribunalul pentru minori? ² Sunt convins c unii dintre colegii mei se ocup i de asemenea cazuri, domnule judec tor. ² Po i s -mi dai vreun exemplu? Drept r spuns, Alliphant î i vârî o mân în buzunarul pantalonilor, pe cealalt plimbând-o nervos pe carnetul de însemn ri de pe mas . Era clar c n-avea ce s caute aici; lumea lui era cea a consiliilor de conducere i a documentelor groase de un deget, a onorariilor grase i a dejunurilor elegante. Alliphant devenise bogat pentru c factura trei sute de dolari pe or , asemenea altor treizeci de colegi. Iar prosperitatea firmei sale se baza pe faptul c al i aptezeci de angaja i primeau cincizeci de mii pe an, ca s factureze de cinci ori pe-atât. Aparent, prezen a lui în aceast sal se datora pozi iei de consilier juridic principal al trustului de pres c ruia îi apar inea ziarul; în realitate îns , nici un alt angajat specializat în litigii al firmei respective nu se sim ise în stare s ia parte la o audiere anun at cu numai dou ore înainte de momentul începerii. Harry nu sim ea decât dispre pentru Alliphant i to i cei de teapa lui. Nu avea deloc încredere în tipii tia care lucrau în tot felul de corpora ii i care p r seau cl dirile cu multe etaje unde li se aflau birourile, pentru a se amesteca cu plebea numai în cazuri de extrem urgen . Erau cu to ii arogan i i

înnebuni i de teama de a nu- i murd ri cumva mâinile. ² Stai jos, domnule Alliphant, zise Harry, împungând aerul cu degetul în direc ia avocatului. În sala mea de judecat nu se st în picioare. A az -te! Consilierul î i relu , stânjenit, locul la masa rezervat reprezentan ilor ziarului. ² Ei, i-acum, ce doreai s spui, domnule Alliphant? ² Domnule judec tor, m opuneam acestor întreb ri, la fel cum ne opunem i audierii domnului Moeller al c rui articol este protejat de amendamentul întâi al constitu iei prin prevederile referitoare la libertatea cuvântului. Astfel... ² Domnule Alliphant, sunt convins c a i citit acea sec iune din textul legii referitoare la audierile cu u ile închise în chestiunile legate de minori. ² Da, domnule, am citit-o. i sincer vorbind, domnule judec tor, am multe neclarit i în privin a ei. ² A a care va s zic ! Purcede, te rog. ² Da, domnule. Dup p rerea mea, sec iunea respectiv , a a cum este ea redactat , este neconstitu ional . Iat , am aici câteva cazuri din alte... ² Neconstitu ional , zici? îl întrerupse Harry, ridicând din sprâncene. ² Exact, domnule, r spunse avocatul cu hot râre. ² Domnule Alliphant, tii cumva cine a redactat textul sec iunii despre care vorbim? Avocatul se întoarse spre colegul s u, ca i cum acesta ar fi avut ceva informa ii în leg tur cu subiectul în discu ie, dar acesta cl tin din cap. ² Eu l-am redactat, domnule Alliphant, preciza Harry cât se poate de tare. Eu. Al dumneavoastr , sincer. i dac ai fi cât de cât la curent cu legea referitoare la minori în acest stat, ai tii c eu sunt expertul în materie pentru c eu am scris legea. Ei, acum ce mai ai de zis? Slick Moeller sim i c alunec de pe scaun. Din experien a lui bogat în ale tribunalelor, ziaristul tia c atunci când judec torii furio i s reau la avoca i, cei care sufereau erau clien ii respectivilor avoca i. ² Sus in c este neconstitu ional , domnule judec tor, r spunse viteje te Alliphant. ² Afl , domnule Alliphant, c nu inten ionez s m lansez acum într-o polemic interminabil despre amendamentul

întâi. Dac nu- i convine legea, n-ai decât s faci apel ca s încerci s-o schimbi, pe cuvântul meu c nu m intereseaz , în clipa asta, când ar fi trebuit s -mi iau prânzul, tot ce m intereseaz este ca clientul dumitale s -mi r spund la întrebare, i zicând aceasta, Harry se întoarse spre ziarist. Prin urmare, domnule Moeller, care este sursa pe informa iile c reia i-ai bazat articolul? Grinder sim i c -i vine s vomite i încerc s se st pâneasc vârându- i degetele mari sub centura din talie i ap sându- i disperat stomacul. Moeller era renumit, ce-i drept, pentru faptul c î i proteja întotdeauna sursele, dar cine tie... ² Nu pot s dezv lui sursa informa iilor mele, r spunse Slick pe un ton dramatic, asemenea unui martir aflat în fa a mor ii, iar Grinder r sufl u urat ² Doamne, cât de frumos sunaser cuvintele acelea! ² Domnule Moeller, g sesc c te faci vinovat de sfidarea acestei cur i i pentru asta vei merge la închisoare, zise Harry, f cându-le imediat un semn celor doi aprozi a eza i în spatele avoca ilor. Când se v zu încadrat de cei doi oameni înarma i, Slick privi înnebunit în jur, ochii lui implorând ajutor. ² Domnule judec tor, interveni Alliphant, ridicându-se pe negândite de la locul lui, noi ne declar m împotriva acestei situa ii! Nu pute i... Dar Harry se adres mai departe celor doi aprozi, ignorându-l complet pe avocat. Duce i-l la închisoarea or eneasc . F r tratament special, f r nici un fel de înlesniri, îl ve i aduce înapoi luni pentru o nou audiere. F r s mai stea pe gânduri, cei doi îi puser reporterului c tu ele i îl luar pe sus. ² F ceva! striga acesta cuprins de disperare c tre Alliphant care îi d dea înainte cu ÅAsta este o înc lcare a libert ii cuvântului, domnule judec tor; nu pute i face a a ceva!µ ² Ba uite c fac, domnule Alliphant, strig la rândul s u Harry. i dac nu te a ezi imediat pe scaun, ai s nimere ti în aceea i celul cu clientul dumitale. Lovitura î i atinse inta i avocatul se pr bu i pe scaun. i în timp ce Slick Moeller era scos pe u a s lii de judecat , Harry g si de cuviin s mai adauge un praf de sare pe ran : ² Domnule Moeller, dac citesc în ziar un singur rând scris de dumneata cât timp te afli în închisoare, te las s stai acolo

o lun de zile. M-ai în eles? Dar pe Slick corzile vocale nu-l mai ascultau. În schimb Alliphant î i reg si aplombul i strig cât îl inu gura: ² Vom face recurs, Slick. S nu- i faci griji! Vom face recurs. Dianne Sway st tea pe unul din scaunele grele, din lemn, care se aflau în camera martorilor B, i în timp ce- i strângea la piept fiul cel mare, privea cu ochii pierdu i razele de soare ce se strecurau printre jaluzelele rupte i pr fuite. Lacrimile se opriser , dar cu toate acestea nu- i g seau cuvintele i t ceau amândoi. Dup cinci zile i patru nop i de izolare involuntar în clinica de psihiatrie, Dianne se sim i la început extraordinar de fericit c în sfâr it revenea în mijlocul oamenilor. Numai c în ultimele zile fericirea se administra în doze atât de mici încât acum tânjea dup camera lui Ricky de la spital. Pe Mark îl v zuse, îl strânsese în bra e, plânsese împreun cu el i de aceea tia c b iatul era în siguran . În situa ia lor, aceasta era tot ce- i putea dori ca mam . Tân ra femeie nu mai avea încredere nici în instincte, nici în judecata sa. Cele cinci zile petrecute într-o izolare aproape complet f cuser s -i dispar orice urm de sim al realit ii. Seria neîntrerupt de ocuri pe care o suporta de cinci zile încoace o epuizase fizic i nervos. Medicamentele care o ajutau s doarm , s se trezeasc i s tr iasc îi blocaser mintea, astfel încât via a ei era constituit în momentul de fat din secven e disperate care nu se legau între ele. Creierul îi func iona, dar cu o vitez îngrozitor de redus . ² Vor s plec m la Portland, zise ea, mângâindu- i fiul pe bra . ² Reggie i-a spus, nu-i a a? ² Da. Ieri am stat de vorb . Zice c acolo e un spital bun pentru Ricky i c putem s lu m totul de la cap t. ² Sun bine, dar m i sperie chestia asta, mami. ² i pe mine m sperie, Mark. Pentru c nu vreau s tr iesc toat via a uitându-m mereu cine este în spatele meu. Am citit o dat o poveste despre un tip care i-a ajutat pe cei de la FBI împotriva Mafiei i pe care federalii l-au ascuns, exact a a cum vor s fac i cu noi. Mi se pare c n-a durat decât doi ani pân când Mafia a dat de el i l-a aruncat în aer cu ma in cu

tot. ² Mi se pare c am v zut filmul. ² Nu pot s tr iesc sub o asemenea amenin are, Mark. ² Putem s ne lu m o alt rulot ? ² Cred c da. În diminea a asta am vorbit cu domnul Tucker care mi-a spus c asigurarea pe rulota veche este foarte bun i c are deja una nou pentru noi. i mi-am p strat i slujba. tii, mi-au trimis cecul cu salariul chiar azi-diminea . Gândul la cartierul de rulote i la reluarea plimb rilor împreun cu prietenii readuse un zâmbet pe chipul b iatului. Acum ajunsese s -i fie dor pân i de coal . ² Mark, oamenii ia omoar , nu glumesc. ² tiu. M-am întâlnit cu ei. ² Ce-ai f cut? întreb Dianne dup o secund de pauz . ² Mi se pare c am uitat s - i spun i asta. ² A vrea s aflu despre ce este vorba. ² P i, s-a-ntâmplat acum vreo dou zile, la spital. Nu mai in minte ce zi era, c s-au amestecat a a de r u toate, începu Mark, apoi respir adânc i povesti despre întâmplarea din lift cu omul cu i ul i fotografia de familie. În mod normal, orice mam s-ar fi speriat, dar pentru Dianne nu era vorba decât de înc un eveniment adus în via a lor de aceast s pt mân oribil . ² De ce nu mi-ai spus nimic pân acum? ² Pentru c n-am vrut s te nec jesc. ² tii, poate c dac mi-ai fi spus totul chiar de la început nu ni s-ar mai fi întâmplat toate necazurile astea. ² Nu s ri la mine, mami, c nu cred c mai rezist. Cum nici ea n-ar fi rezistat, Dianne renun la mu truluial . În clipa aceea, se f cu auzit o u oar b taie în u i Reggie intr în înc pere. ² Trebuie s mergem, zise ea. Ne a teapt judec torul. Când ie ir pe culoar fur întâmpina i de doi aprozi care îi înso ir pân în sala de judecat . ² E ti nervos? îl întreb Dianne pe Mark. ² Nu, mami. Nu este mare lucru audierea asta. În momentul în care intr în sal , Harry mu ca dintr-un sandvi i r sfoia în acela i timp dosarul Sway. Fink, Ord, i Baxter McLemore, procurorul de serviciu pentru Tribunalul pentru minori, se a ezaser la masa ce le fusese rezervat i

acum st teau t cu i, supu i i plictisi i, a teptând ceea ce cu siguran avea s fie o scurt apari ie a pu tiului în fa a judec torului. Fink i Ord erau din nou captiva i de picioarele i fusta grefierei, a c rei siluet era de-a dreptul înnebunitoare ² talie îngust , sâni s n to i, picioare suple. Fata era singurul element cu adev rat învior tor din aceast sal am rât i Fink se v zu nevoit s recunoasc fa de el însu i c fata fusese prezent în gândurile lui i ieri, în timpul zborului spre New Orléans, i ast zi, pe tot parcursul c l toriei spre Memphis. i într-adev r nu se în elase. Fusta ajunsese pân la jum tatea coapsei i î i p strase tendin a de a aluneca milimetru cu milimetru pe picioare în sus. Harry î i întoarse privirea spre Dianne, oferindu-i tinerei femei cel mai frumos zâmbet al s u: ochii îi erau plini de c ldur , iar dantura perfect . ² Bun ziua, doamn Sway, o salut el plin de blânde e. Drept r spuns, Dianne d du u or din cap i încerc un zâmbet timid. ² M bucur foarte mult s v cunosc de i îmi pare r u c a trebuit s v întâlnesc în asemenea circumstan e. ² Mul umesc, domnule judec tor, îi spuse ea înceti or omului care îi trimisese fiul la închisoare. Apoi Harry î i îndrept spre Fink privirea devenit dintr-o dat dispre uitoare: ² Sunt convins c toat lumea este la curent cu ceea ce a ap rut în diminea a asta în ÅMorning Pressµ. Este vorba de un articol efectiv fascinant despre audierea de ieri i in s v informez c cel care a scris articolul este acum la închisoare. Inten ionez s merg mai departe cu investiga iile în acest caz i sunt convins c am s descop r fisura. La locul lui de lâng u , Grinder sim i c i se face din nou grea . ² i când se va-ntâmpla lucrul sta, am de gând s aranjez persoana respectiv foarte bine, pentru c a sfidat Curtea. Prin urmare, doamnelor i domnilor, v sf tuiesc s v ine i gura i s nu sufla i nim nui nici o vorb . i-acum, domnule Fink, spune i-mi unde este domnul Foltrigg? De data aceasta Fink r spunse, r mânând eap n pe scaun. ² Este la New Orléans, domnule judec tor. Am aici o copie dup cita ie, a a cum a i cerut.

² Perfect, v cred pe cuvânt, domnule Fink. Madame Clerk ai grij , te rog, ca martorul s depun jur mântul. Iar madame Clark î i azvârli bra ul în sus i i se adres lui Mark pe un ton r stit: ² Ridic mâna dreapt . ² Po i s te a ezi, îi zise apoi Harry b iatului, care r m sese stânjenit în picioare, încadrat de Reggie i de Dianne. Mark, am s - i pun acelea i întreb ri ca i ieri, okay? ² Da, domnule. ² Înainte s moar , domnul Clifford i-a vorbit despre un domn pe nume Barry Muldanno? ² Nu r spund la aceast întrebare. ² Domnul Clifford i-a vorbit cumva despre asasinarea lui Boyd Boyette? ² Nu r spund la aceast întrebare. ² Domnul Clifford i-a spus ceva despre locul în care se afl cadavrul lui Boyd Boyette? ² Nu r spund la aceast întrebare. Harry puse punct irului de întreb ri i pentru câteva secunde î i îndrept aten ia asupra însemn rilor din carnetul aflat în fa a lui pe mas . Dianne nu mai îndr znea nici s respire i se mul umea s -l priveasc pe Mark. ² Totul este, okay, mami, îi opti b iatul, încercând s-o lini teasc . ² Domnule judec tor, zise el apoi cu voce tare i sigur . V rog s în elege i c refuz s v r spund la întreb ri din acelea i motive ca i ieri. Pur i simplu de fric , asta este tot. Harry f cu semn din cap c în elege situa ia, dar chipul îi r mase impenetrabil. ² Aprod, du-l pe Mark în camera martorilor i stai cu el acolo pân când termin m, ordon el cu un glas în care nu se sim ea nici sup rarea, nici satisfac ia. Are voie s stea de vorb cu mama înainte de a fi dus înapoi la centrul de deten ie. De i î i sim ea genunchii de vat , Grinder reu i s -l scoat pe Mark din sal . ² Ei, i-acum s trecem la partea care nu se mai consemneaz . Madame Clerk, domni oar Gregg, sunte i libere s v lua i prânzul, zise Harry, desf cându- i roba; ultima propozi ie nu era nici pe departe o rug minte, ci un ordin ce nu suferea amânare ² judec torul dorea cât mai

pu ine urechi prezente în înc pere. Cele dou femei se conformar imediat i senza ionalele picioare ale domni oarei Gregg i se ar tar lui Fink în toat splendoarea. Inima procurorului î i suspend pentru o clip b t ile. Um r lâng um r, Fink i Ord o urm rir cu gurile c scate cum se ridic , î i ia po eta i iese cu un pas mândru din sala de judecat . ² Po i s aduci acum FBI-ul, domnule Fink, rupse Harry vraja i imediat î i f cur apari ia McThune i un K.O. Lewis stors de oboseal ; cei doi se a ezar în spatele procurorilor. Lewis, un personaj important pe al c rui birou din Washington z ceau o mul ime de hârtii importante ce- i a teptau rezolvarea, se întrebase de mii de ori în ultimele dou zeci i patru de ore de ce dracu' venise la Memphis. Evident, faptul c directorul Voyles inuse ca el s fie prezent la toat afacerea asta clarifica extraordinar chestiunea priorit ilor. ² Domnule Fink, înainte de începerea acestei audieri, mi-a i spus c vre i neap rat s -mi vorbi i de o anumit problem . ² Da, domnule. Ea v va fi prezentat de domnul Lewis. ² Domnule Lewis, te rog s fii cât mai scurt. ² Da, domnule judec tor. Problema este urm toarea. De câteva luni de zile îl supraveghem foarte strict pe Barry Muldanno i a a se face c ieri am reu it ca prin mijloace electronice s asist m la o conversa ie între Muldanno i Paul Gronke, conversa ie care a avut loc într-un bar din Cartierul Francez al New Orléans-ului. i eu cred c ar fi bine s auzi i i dumneavoastr despre ce au discutat cei doi. ² Ai la dumneata banda cu înregistrarea? ² Da, domnule. ² Atunci d -i drumul, zise Harry pe care dintr-o dat nu-l mai preocupa trecerea timpului. McThune asambl la iu eal casetofonul i miniboxa pe masa procurorilor, iar Lewis introduse caseta în aparat. ² Prima voce pe care o ve i auzi este cea a lui Muldanno, a doua este cea a lui Gronke, explic el asemenea unui chimist aflat în plin experien de laborator. Orice mi care înghe în mica sal de judecat care se umplu în minutele urm toare de vocile inegale dar foarte clare ce se rev rsau din box . Conversa ia fusese înregistrat pân în cele mai mici detalii: sugestia lui Muldanno de a-l lovi pe

b iat i îndoielile lui Gronke referitoare la posibilitatea de a p trunde în centrul de deten ie; apoi ideea de a lovi în mama sau fratele pu tiului i protestele lui Gronke legate de uciderea unor persoane nevinovate; pe urm propunerea lui Muldanno de a o ucide pe avocat i hohotele de râs ce înso iser remarca referitoare la urm rile minunate pe care aceast lovitur le-ar avea asupra tagmei avoc e ti; modul l ud ros în care Gronke descrise felul în care aranjase rulota familiei Sway; i în sfâr it planurile de a monta microfoane în telefoanele avocatei chiar în noaptea aceea. Un vânt înghe at sufl peste to i cei prezen i în înc pere. Fink i Ord ascultaser deja înregistrarea cu pricina, a a c fur mai deta a i. Reggie închise ochii în momentul în care cei doi luar în zeflemea cu atâta nep sare propria ei asasinare. Spaima paralizase orice mi care a lui Dianne. Harry r m sese cu ochii lipi i de box de parc prin ea ar fi putut efectiv s vad fe ele celor doi criminali, i când înregistrarea ajunse la sfâr it, îi ceru lui Lewis s o mai pun înc o dat . Ascultând banda a doua oar , începur s - i ias din amor eal . Dianne tremura i Reggie o strângea de mân , încercând în acela i timp s - i in firea, de i u urin a cu care cei doi criminali vorbiser despre uciderea avocatei copilului f cuse s -i înghe e sângele în vine. Apoi, deodat , pielea de pe bra ul lui Dianne se zbârci ca b tut de un vânt rece i tân ra femeie izbucni în lacrimi; î i aminti c Ricky se afla la spital, supravegheat numai de Greenway i de una dintre infirmiere, i acum se ruga în sinea ei ca b ie elul s nu p easc nimic. ² Am auzit destul, zise Harry când banda se opri din nou. Drept care Lewis se a ez la locul s u i toat suflarea prezent r mase în a teptarea hot rârilor domnului judec tor. Acesta î i terse ochii cu o batist , apoi b u pe îndelete din nelipsitul ceai la ghea . În cele din urm , se întoarse zâmbind spre Dianne. ² Acum în elegi, doamn Sway, de ce l-am dus pe Mark la centrul de deten ie? ² Cred c da. ² Sunt dou motive. Primul este acela c a refuzat s r spund la întreb rile mele, dar în momentul de fa acest prim motiv nu este nici pe departe la fel de important ca cel de-al doilea. Dup cum a i auzit, Mark este în mare primejdie. A a c , v rog s -mi spune i cum dori i s procedez mai

departe. Întrebarea lui Harry era absolut incorect , mai ales c fusese adresat unei femei speriate, profund tulburate i de-a dreptul ira ionale; lui Dianne nu-i convenea deloc aceast nou mi care a judec torului i nu fu în stare s r spund decât printr-un simplu Ånu tiuµ. Atunci Harry vorbi din nou i nimeni nu se mai îndoi c onorabilul tia foarte bine cum trebuia s ac ioneze mai departe. ² Reggie mi-a spus c a discutat cu dumneata despre programul de protec ie a martorilor. Ei bine, a vrea s - i cunosc i eu p rerea. Dianne î i mu c buzele, încercând s se concentreze pe cele auzite pu in mai devreme. ² Nu vreau ca oamenii tia, zise ea, cânt rindu- i cuvintele i f când un semn cu capul spre casetofonul de pe mas , s ne urm reasc , pe mine i pe copiii mei, pentru tot restul vie ii. i mi-este fric i de ceea ce se va-ntâmpla dup ce Mark v va da ceea ce dori i. ² Ve i primi din partea FBI-ului i a oric rei alte agen ii guvernamentale a Statelor Unite toat protec ia de care ve i avea nevoie. ² Da, dar nimeni nu ne poate garanta securitatea. Am doi copii, domnule judec tor, i eu sunt singurul lor p rinte. În afar de mine, nu mai au pe nimeni. i dac eu gre esc, atunci s-ar putea s pierd... nici m car nu pot s m gândesc la ce se va-ntâmpla în cazul sta. ² Ba eu cred c ve i fi în siguran , doamn Sway; chiar în clipa asta, în ar exist sute de martori afla i sub protec ie guvernamental . ² Ave i dreptate, dar unii dintre ei tot au fost descoperi i, nu-i a a? Întrebarea ei plin de bun-sim nimeri în plin. Nici McThune nici Lewis nu aveau cum s nege faptul c unii martori fuseser într-adev r descoperi i i lovi i de Mafie. În sal se l s o t cere grea. ² i-atunci, doamn Sway, zise într-un târziu Harry cu glas plin de compasiune, ave i alt propunere? ² Nu pute i s -i aresta i pe oamenii ia i s -i închide i undeva? Vreau s spun c , dup p rerea mea, ei sunt liberi s se vânture de colo-colo i s ne terorizeze pe noi i pe Reggie.

De-asta întreb ² nenoroci ii ia de poli i ti unde sunt i ce fac în timpul sta? ² Din câte am în eles eu, doamn Sway, azi-noapte a fost operat o arestare, iar poli ia din ora este acum în c utarea celor doi care au dat foc rulotei. Doi bandi i din New Orléans pe nume Bono i Pirini. Am dreptate, domnule Lewis? ² Da, domnule. Dar suntem convin i c nu au p r sit înc ora ul i vreau s mai adaug, domnule judec tor, c procurorul general din New Orléans inten ioneaz ca s pt mâna viitoare s cear inculparea lui Muldanno i a lui Gronke pentru vina de a fi obstruc ionat justi ia. A a c în curând i ace tia se vor afla dincolo de gratii. ² Bine, dar to i sunt oamenii Mafiei, nu? interveni Dianne. Orice tâmpit care citea ziarul tia chestia asta. Era vorba de un asasinat ordonat de Mafie i îndeplinit de un uciga pl tit de ea i ale c rui rude se aflau în solda Mafiei din New Orléans de mai bine de patru decenii. Întrebarea femeii fusese cât se poate de simpl , dar implica iile ei erau evidente: Mafia este o armat invizibil cu mii de solda i. Lewis nu dorea îns s r spund , a a c pas responsabilitatea domnului judec tor care nu era nici el încântat de perspectiv i i-ar fi dorit s nu mai fie nevoie de nici un fel de l muriri. O t cere stânjenitoare se l s peste cei prezen i în mica sal de conferin e. Apoi Dianne î i drese glasul i vorbi cu o voce mult mai puternic decât pân atunci. ² Domnule judec tor, când voi, oameni buni, o s -mi ar ta i cum pot s -mi protejez sut la sut copiii, atunci am s v ajut i eu. Dar nu mai devreme. ² Prin urmare vrei s stea la închisoare, izbucni Fink. ² Domnule, mai degrab s -l tiu într-un centru de deten ie decât într-un mormânt, r spunse Dianne f r s stea pe gânduri, privindu-l int pe procuror. Replica femeii îl f cu pe Fink s - i coboare privirea în p mânt i s renun e la discu ie. Apoi Harry î i privi ceasul i î i încheie roba. ² Propun s ne vedem din nou luni, la prânz. Este mai bine s facem fiecare lucru la timpul s u. 30

Nea teptata c l torie a lui Paul Gronke la Minneapolis lu sfâr it în clipa în care Boeingul 727 al companiei Northwest Airlines decola spre Atlanta. De acolo, Gronke spera s prind un zbor direct spre New Orléans pe care nu avea de gând s -l mai p r seasc mult timp de-acum încolo. Poate ani de zile. În ciuda prieteniei care-l lega de Muldanno, Gronke se s turase de toat nebunia asta. El era un om capabil s rup o mân sau un picior, dar nu-i f cea nici o pl cere s urm reasc copii i s -i amenin e cu cu itul. Cluburile i ber riile al c ror proprietar era îi aduceau câ tiguri frumu ele, i de-acum încolo, dac i mai avea nevoie de ajutor, n-avea decât s apeleze la cei din Familie. El, Gronke, nu era omul Mafiei i nu avea de gând s omoare pe nimeni pentru Barry Muldanno. Imediat ce se v zuse în diminea a aceea pe aeroportul din Memphis, d duse dou telefoane care-i b gar spaima în oase, prin simplul fapt c în ambele cazuri nimeni nu ridic receptorul de la cel lalt cap t al firului. Atunci merse iute la biroul companiei Northwest i pl ti cash un bilet spre Minneapolis; apoi, cump r un alt bilet spre Dallas-Fort Worth; în sfâr it, î i rezerv un al treilea bilet pentru cursa United spre Chicago. Se fâ âi prin aglomera ia de pe aeroport timp de o or , verificând i r sverificând zona, f r s remarce de altfel nimic suspect, pentru ca în cele din urm s sar în avionul companiei Northwest cu numai câteva minute înainte de decolare. Bono i Pirini primiser instruc iuni extrem de precise. Or, cele dou telefoane f r r spuns nu puteau avea decât dou explica ii: fie c poli ia pusese mâna pe ei, fie c situa ia îi obligase s - i ia picioarele la spinare. Nici una dintre variante nu era de dorit. Înso itorul de bord îi aduse dou beri. Abia trecuse de ora unu i era înc prea devreme pentru alcool, numai c ast zi î i sim ea nervii întin i; i la urma urmelor, ce mama dracului! Pe undeva, pe lumea asta, exista f r îndoial un ceas care s arate în clipa asta ora cinci dup -amiaz . Muldanno mai avea pu in i î i pierdea busola, ceea ce îl va împinge la mi c ri nebune ti. Adic are s dea fuga la unchiu' ca s împrumute câ iva bandi i în plus, împreun cu care va descinde la Memphis i se va pune pe atacat oameni. Fine ea nu era nici pe departe punctul forte al lui Barry.

Prietenia lor începuse pe când erau înc elevi în clasa a zecea. De fapt fusese ultimul lor an de educa ie oficial , pentru c , imediat dup ce îl absolviser , renun aser la coal i î i începuser Åcarieraµ pe str zile din New Orléans. Drumul ales în via de Barry fusese hot rât de Familie; în cazul lui Gronke, lucrurile fuseser ceva mai complicate. În prima lor ac iune comun , cei doi se ocupaser de t inuirea unor obiecte furate i succesul fusese de-a dreptul stupefiant. Dar Barry subtilizase profiturile în beneficiul Familiei. Apoi f cuser ceva trafic de droguri, ceva proxenetism, avuseser chiar un bordel ² una peste alta, numai ac iuni din care ie iser bani frumo i. Atât c Gronke nu prea v zuse mare lucru din câ tigurile cu pricina i dup zece ani de asociere p guboas îi spusese lui Barry c vrea s lucreze pe cont propriu. Iar Barry îl ajut s - i cumpere mai întâi un bar Åtoplessµ, apoi un local porno, Gronke dovedindu-se foarte talentat în a face bani i în a- i p stra proprietatea. Ajun i în acel punct al carierei lor, cei doi pornir pe c i diferite: Barry, mai ales, se transform într-un uciga pl tit, ceea ce-l f cu pe Gronke s se îndep rteze tot mai mult de el. Dar sentimentul de prietenie nu disp ru. Astfel, cam la o lun dup dispari ia lui Boyette, cei doi petrecur un week-end prelungit la Acapulco, în casa lui John Sulari, înso i i de ni te târfe. Într-o noapte, în timp ce se plimbau singuri pe plaj , Barry b u tequila în ne tire i î i d du drumul la gur mai mult decât de obicei. Numele lui tocmai ap ruse pe lista suspec ilor i în noaptea cu pricina îi împuiase capul prietenului s u cu meritele pe care le avea în asasinarea senatorului Boyette. Pentru familia Sulari, groapa de gunoi din Lafourche Parish valora milioane, iar planul definitiv consta în a depozita acolo cea mai mare parte a de eurilor din New Orléans. Or, senatorul se dovedise a fi un du man nea teptat ale c rui diatribe grosolane f cuser o imens publicitate negativ depozitului: lansase anchete federale; chemase o armat de reprezentan i ai Asocia iei pentru Protec ia Mediului înconjur tor, ale c ror studii efectuate la fa a locului condamnar proiectul. La Washington, l trase atât de mult pe coridoarele Ministerului de Justi ie, încât pân la urm fusese declan at o anchet care s verifice implicarea Mafiei. În felul acesta, senatorul Boyette devenise cel mai mare obstacol în

calea deschiderii minei de aur a lui John Sulari. i în cele din urm fusese luat hot rârea de a-l elimina. Barry îi povestise lui Gronke tot felul de am nunte despre crim , bând bere i stricându-se de râs. Îl urm rise pe Boyette timp de ase luni i fusese pl cut surprins s afle în felul acesta c senatorul, care divor ase mai de mult, avea o înclina ie special spre femeile tinere; tinere i ieftine, genul atât de u or de g sit în bordeluri la pre ul de numai cincizeci de dolari bucata. Iar stabilimentul preferat, un local absolut jegos, se afla undeva cam la jum tatea distan ei dintre New Orléans i Houma, adic în zona depozitului. Era un inut bogat în petrol frecventat de tot felul de aventurieri i de cohorta de târfuli e nostime care se ineau de capul lor. Evident, senatorul îl cuno tea pe proprietar i de aceea beneficia de un tratament special. De exemplu, î i parca întotdeauna ma ina în spatele containerului pentru gunoi i folosea întotdeauna intrarea de serviciu, cea de lâng buc t rie. C l toriile senatorului la Houma devenir cu vremea din ce în ce mai frecvente. F cea pe nebunul la întrunirile cu prim ria i inea conferin e de pres s pt mânale, iar apoi se întorcea la New Orléans trecând, fire te, pe la stabilimentul cu pricina. Lovitura a fost u oar ² povesti Barry în timp ce se a ezaser pe plaja tivit cu spuma alb a valurilor. St tuse în plasa ma inii lui Boyette vreo treizeci de kilometri dup ce acesta p r sise Houma, la cap tul unei reuniuni zgomotoase consacrate, evident, depozitului de de euri. Apoi îl a teptase r bd tor în spatele hotelului cu târfe, la ad postul întunericului. i când Boyette î i termin în sfâr it num rul i se apropie de ma in , Barry îl pocni în cap cu un baston de cauciuc i îl arunc pe bancheta din spate. Apoi oprise ma ina dup câteva mile i-i tr sese patru gloan e în cap, dup care înf urase cadavrul în ni te saci de plastic i îl vârâse în portbagaj. Închipuie te- i, se minun din nou Barry, un senator al SUA pescuit din obscuritatea unui bordel de mâna a aptea. Dup dou zeci i doi de ani de munc , timp în care prezidase tot felul de comitete, participase la dejunuri oferite de Casa Alb , alergase pe tot globul c utând noi modalit i pentru cheltuirea banului public, dirijase activitatea a optsprezece

asisten i care munceau pentru el, deodat , trosc! fusese prins cu pantalonii în vine. Mai mare caraghioslâcul! Fusese una din misiunile cele mai u oare, declarase Barry, de parc avea sute de asemenea performan e la activ. La un moment dat în noaptea aceea, fusese oprit chiar de poli ie pentru exces de vitez când nu mai avea decât vreo zece kilometri pân la intrarea în New Orléans. Î i dai seama, Paul? Eu f ceam conversa ie cu un curcan i cadavrul luia se r cea în portbagaj. Tot vorbind despre fotbal am sc pat de procesul verbal de amend . Pe urm îns , intrase în panic i se hot râse s ascund cadavrul în alt parte. Auzindu-l, Gronke fu cât pe aci s -ntrebe unde, dar î i d du seama la timp de gre eal . Dosarul împotriva lui Barry era departe de a fi solid. Raportul poli istului cu amenda ar ta c în momentul dispari iei senatorului, i se afla prin zon , numai c în absen a cadavrului nu putea fi stabilit cu nici un chip ora decesului. Una dintre prostituate declar c v zuse un b rbat ce sem na cu Barry ascunzându-se în întunericul din parcarea localului; femeia beneficia acum de programul de protec ie a martorilor, dar nimeni nu se a tepta ca ea s impresioneze prea mult tribunalul. Ma ina lui Barry fusese cur at i puricat pân când nu mai r m sese nici o urm de sânge, de p r sau de textile. Martorul-vedet al acuz rii era un informator al poli iei, care î i petrecuse dou zeci din cei patruzeci i doi de ani de via prin diverse închisori i care, cu siguran , nu va tr i pân la data procesului, în apartamentul uneia dintre iubitele lui Barry, poli ia g sise un revolver Ruger, calibru 22, dar absen a cadavrului f cea imposibil de aflat cauza mor ii. Arma era plin de amprentele lui Si , dar iubita lui sus inea c era vorba de un cadou. Întotdeauna jura ii ezit s condamne f r s aib convingerea c victima este cu adev rat moart . Boyette era un personaj atât de excentric încât dispari ia lui d duse na tere la cele mai fanteziste specula ii. Un raport medical publicat ulterior oferi detalii despre ni te probleme psihice recente ale senatorului, ceea ce d du ap la moar p rerii foarte r spândite, conform c reia Boyette se icnise subit i tersese putina în compania unei foarte june târfe. De altfel, avea datorii de joc, bea cumplit, fosta so ie îl d duse în judecat pentru în el torie în procesul de divor , i a a mai departe.

Boyette avea o gr mad de motive s dispar . Dar, în clipa asta, un pu ti de unsprezece ani din Memphis tia unde fusese îngropat. Gronke desf cu i cea de-a doua cutie de bere. Doreen îl inea pe Mark de bra i împreun se plimbau prin camer . B iatul mergea cu pas m surat, privind int în podea, ca i cum tocmai ar fi asistat la explozia unei ma ini-capcan într-o pia plin de lume. ² Te sim i bine, puiule? întreb Doreen i ridurile din jurul ochilor se adâncir de îngrijorare. Mark se mul umi s dea doar din cap în chip de r spuns, continuându- i umbletul anevoios prin înc pere. Reac ia lui o f cu pe supraveghetoare s -l a eze pe patul de jos i s descuie apoi iute u a. ² Întinde-te aici, scumpule, zise ea, dând la o parte cuverturile i ridicându-i picioarele pe pat. Sigur te sim i bine? insist ea, îngenunchind al turi i c utându-i privirea. B iatul d du iar din cap, f r s reu easc îns s scoat vreun cuvânt. ² Vrei s chem un doctor? ² Nu, articula el cu greu. Sunt bine. ² Ba cred c am s chem totu i un doctor, hot rî ea, dar Mark o prinse de bra , strângând-o u or. ² N-am nevoie decât s m odihnesc pu in, bolborosi el. Atât. i Doreen p r si în sfâr it înc perea. În clipa în care auzi pocnetul u ii, picioarele lui Mark revenir pe podea. Vineri dup -amiaz la ora trei, legendara r bdare a judec torului Harry Roosevelt se dusese pe apa sâmbetei. Harry i cei doi fii ai s i urmau s - i petreac acest weekend la pescuit, în Mun ii Ozark, i cu toate c onorabilul prezida peste sala de judecat suprapopulat cu t tici neispr vi i ce- i a teptau pedepsele pentru neplata pensiilor alimentare, în mintea lui zbur t ceau imagini de vacan cu dimine i somnoroase i pâraie de munte. Scaunele din fa a lui erau ocupate de vreo dou duzini de b rba i înso i i de actualele so ii sau iubite; câ iva dintre ei î i aduseser i avoca ii, de i

nu se punea problema vreunui termen legal. To i îns aveau s fie obliga i s munceasc în week-end la colonia de munc din Shelby County drept pedeaps pentru c Åuitaser µ s pl teasc pensia propriilor copii. Harry ar fi vrut ca pe la ora patru s suspende edin a, dar situa ia din teren nu-i d dea prea mari speran e. Cei doi fii se aflau i ei în sal , pe ultimul rând de scaune. Jeepul îi a tepta în parcarea tribunalului i aveau de gând ca, dup ultimul pocnet al cioc nelului de lemn, s -l ia pe sus pe domnul judec tor i s -l fac disp rut în direc ia lui Buffalo River. M rog, a a era planul. Deocamdat , b ie ii se plictiseau la culme, mai ales c nu se aflau acolo pentru prima dat . În ciuda haosului care domnea în partea din fa a s lii ² aprozi care conduceau publicul, avoca i care opoc iau între ei în timp ce- i a teptau rândul, pârâ i care veneau f r nici un fel de entuziasm în fa a podiumului domnului judec tor ² banda rulant func iona totu i cu o eficien remarcabil . Harry îl privea sever pe fiecare punga , îl cerceta pu in sau îi inea o mic predic , apoi semna o hârtie i trecea la urm torul. Reggie intr în sal i reu i s se strecoare pân lâng func ionara a ezat în imediata apropiere a podiumului. Cele dou femei începur s discute în oapt despre un document adus de avocat i, la un moment dat, Reggie izbucni în râs, de i subiectul nu era prea amuzant; fu suficient îns ca Harry s-o observe i s -i fac semn s se apropie. ² S-a-ntâmplat ceva? întreb el, acoperind microfonul cu mâna. ² Nu. Mark este bine, din câte tiu eu. Dar am nevoie de o mic favoare. Este vorba de un alt caz. Harry zâmbi i închise microfonul; era tipic pentru Reggie, toate cazurile ei erau cele mai importante i necesitau aten ie imediat . ² Care este problema? întreb el. Func ionara îi aduse dosarul, iar Reggie îi întinse ordinul ce trebuia semnat. ² P i, iar am un client care a fost internat într-un c min, zise ea cu voce sc zut , de i nimeni nu asculta, nim nui nu-i p sa de prezen a ei acolo. ² Cine este? întreb Harry, r sfoind dosarul. ² Ronald Allan Thomas al Treilea, cunoscut i sub numele

de Trip Thomas. Ast -noapte a fost luat în custodie de autorit i i internat într-un c min. Maic -sa m-a angajat acum o or . ² În dosar scrie c este un copil abandonat i neglijat. ² Nu-i adev rat, Harry. Este o poveste mai lung i acum n-am timp s i-o spun, dar te asigur c pu tiul are p rin i cumsecade i un c min onest. ² i vrei anularea intern rii? ² Imediat. Am s m duc s -l iau chiar eu de la c min i am s -l duc chiar i acas la Mama Love, dac va fi nevoie. ² Ca s m nânce lasagna. ² Evident. Harry trecu repede cu privirea peste ordinul de anulare i apoi semn . ² Trebuie s te cred pe cuvânt, Reggie. ² Ca de obicei. A propos, i-am z rit în sal pe Damon i pe Al. Mi s-au p rut cam plictisi i. ² Ca i mine, zise Harry. tii, când am s termin cu mizeria asta din sal , plec m la pescuit. ² Atunci î i urez noroc i ne vedem luni. ² Weekend pl cut, Reggie. Ai s mai treci pe la Mark, nu? ² Fire te. ² Încearc s-o convingi pe maic -sa. Pentru c eu, cu cât m gândesc mai mult, cu atât m conving c trebuie s coopereze cu federalii i s accepte programul de protec ie. Ce dracu'! Doar nu au nimic de pierdut dac iau totul de la cap t. Încearc s-o convingi i pe ea c numai a a va fi în siguran . ² Am s fac tot ce-mi st -n putin . Am s petrec ceva mai mult timp împreun cu ea i poate c pân luni se rezolv . ² Atunci ne vedem luni. Reggie îi f cu cu ochiul judec torului, lu ordinul tampilat de func ionar i p r si sala de judecat . 31 Proasp t coborât din avionul de Memphis, Thomas Fink intr în biroul lui Foltrigg vineri dup -amiaz la ora patru i treizeci de minute. Câinele credincios ce r spundea la numele de Wally Boxx st tea pe un col al canapelei i scria plin de râvn ceea ce Fink b nuia c ar fi un discurs de-al efului i,

poate, o informare pentru pres referitoare la cine tie ce alte inculp ri viitoare. Roy se desc l ase i î i urcase picioarele pe birou; cu telefonul sprijinit de um r, venerabilul asculta, cu ochii închi i, vocea de la cel lalt cap t al firului. Ziua asta fusese un adev rat dezastru: Lamond îl pusese într-o situa ie jenant în fa a unei asisten e numeroase, Roosevelt nu reu ise s -l fac pe copil s vorbeasc , ² se s turase de judec tori pân în gât. Fink î i scoase haina i se a ez pe un scaun, a teptând ca Foltrigg s - i termine conversa ia. Apoi, când acesta puse receptorul în furc , veni i prima întrebare: ² Unde sunt cita iile? ² Le-am dat personal erifului federal din Memphis i i-am atras aten ia s nu le înmâneze destinatarilor pân când nu prime te liber de la tine. Boxx se ridic de pe canapea i veni lâng Fink: ar fi fost mai mare ru inea ca el s nu participe la aceast conversa ie. Roy î i frec ochii obosi i, apoi î i trecu mâna prin p r. Enervant situa ie, teribil de enervant ! ² Prin urmare, ce crezi c va face copilul, Thomas? Ai fost acolo, ai v zut-o pe maic -sa, ai auzit ce-a spus. A a c vin i te-ntreb: ce va face copilul? ² N-am idee. Tot ce pot s - i spun este c pu tiul nu are de gând s vorbeasc prea curând. El i maic -sa sunt pur i simplu îngrozi i; au v zut prea multe filme la televizor în care majoritatea celor care d deau informa ii despre Mafia au fost f cu i buc ele, iar ea este convins c programul pentru martori nu-i va pune la ad post. Femeia este efectiv însp imântat , mai ales c pentru ea, s pt mâna asta a fost de-a dreptul infernal . ² Emo ionant, mârâi Boxx. ² Înseamn c nu am de ales, trebuie s folosesc cita iile, zise Foltrigg cu voce grav , ca i cum gândul acesta l-ar fi am rât tare mult. Oamenii tia m oblig , pur i simplu, s fac a a ceva. Pentru c noi am fost cât se poate de corec i i de rezonabili. Am cerut ajutorul Tribunalului pentru minori din Memphis, dar nu am ob inut nici un rezultat. A adar, a venit momentul s -i aducem pe oamenii tia aici, pe terenul nostru, în sala noastr de judecat , în fa a alor no tri, i s -i facem s vorbeasc . Nu e ti de aceea i p rere, Thomas? Ei bine, de data asta, Fink nu prea era de acord cu teoria

efului: ² Pe mine m nelini te te problema jurisdic iei. Pentru c pu tiul se afl sub jurisdic ia Tribunalului pentru minori de acolo i nu sunt sigur de reac ia lor în momentul în care vor primi cita iile. ² Ai dreptate, dar nu uita c tribunalul nu lucreaz în timpul weekendului, zise Roy, zâmbind. i dup cum am aflat noi, în astfel de situa ii legea federal înl tur prevederile legii statale, nu-i a a, Wally? ² Da, cred c da, confirm Boxx. ² Am vorbit cu eful poli iei i i-am spus c vreau ca pu tiul s fie adus aici mâine, pentru ca în felul sta s se prezinte în fa a juriului luni diminea . i nu cred c vom avea probleme. Am aranjat deja ca b iatul s poat sta în aripa pentru minori a închisorii or ene ti i sper ca totul s mearg uns. ² Da' ce facem cu avocata? întreb Fink. Pe ea nu o po i obliga s depun m rturie, pentru c tot ce a aflat de când îl reprezint pe copil este strict confiden ial. ² Ai dreptate, i nu va fi vorba decât de o pur h r uial , atât i nimic mai mult, explic Foltrigg, cu un surâs r ut cios pe buze. Luni diminea , i ea i copilul vor fi speria i de moarte. De-acum încolo, noi facem jocurile, Thomas. ² A propos de ziua de luni; judec torul Roosevelt vrea s ne vad pe amândoi la el la tribunal, fix la amiaz . La replica aceasta, Roy i Wally izbucnir în hohote nest pânite de râs. ² Ceva îmi spune c luni la amiaz judec torul Roosevelt se va sim i foarte singur. La ora aceea, tu, eu, pu tiul i avocata vom fi aici, la New Orléans. A a c bietul de el î i face iluzii. Fink îns nu putu s se al ture veseliei celor doi. La ora cinci, Doreen cioc ni u or, apoi î i zorn i cheile pân când reu i s descuie u a. A ezat pe podea în mijlocul înc perii, Mark juca dame de unul singur; când p i pragul, supraveghetoarea d du îns peste un copil nefericit care privea pierdut p tratele albe i negre din fa a lui. ² Te sim i bine, Mark? Dar Mark nu r spunse. ² Mark, scumpule, s tii c sunt foarte îngrijorat din cauza ta i cred c am s chem doctorul. Dac faci i tu un

oc, la fel ca fr iorul t u? ² Nu, nu, m simt bine, zise el, privind-o cu ochi îngrozitor de tri ti. Am nevoie doar de pu in odihn . ² Nu vrei s m nânci ceva? ² Poate ni te pizza. ² Bine, puiule, am s comand imediat una. Uite, scumpule, vreau s - i spun c eu îmi termin programul peste cinci minute, dar am s -i spun Teldei s treac din când în când s te vad , okay? Ce zici, are s - i fie bine pân mâine diminea , când m -ntorc? ² Poate c da, gemu el. ² Of, bietul de tine. Tu n-aveai ce c uta aici. ² Trec eu i peste asta. Dar Telda se dovedi a fi mult mai pu in îngrijorat decât Doreen. Pe la ora opt seara, când veni pentru a treia oar în camera lui Mark, aduse cu ea i doi vizitatori. B iatul tocmai î i reg sise Åprivirea r t cit µ, când observ în spatele supraveghetoarei doi b rba i masivi, în costume negre. ² Mark, dumnealor sunt erifi federali, îl inform Telda, nervoas , i camera î i mic or brusc dimensiunile. ² Bun , Mark. Eu sunt Vern Duboski, erif federal adjunct, se prezent unul dintre cei doi b rba i. Pronun ia limpede i hot rât îl d du imediat de gol: tipul era de fel din Nord. Tu e ti Mark Sway? B iatul confirm printr-o cl tinare a capului, c ci glasul refuza s -l asculte. ² Nu- i fie team , Mark. Am venit doar s - i d m hârtiile astea, zise iancheul, întinzându-i plicul pe care îl inea în mân . Mark î i întoarse privirea spre Telda, cerându-i ajutorul, dar supraveghetoarea r m sese i ea f r glas. ² Ce este asta? întreb el, nervos. ² Asta este o cita ie care î i cere s te prezin i luni în fa a juriului federal din New Orléans. S tii c nu trebuie s - i faci griji, pentru c vei merge împreun cu noi, dar vom pleca abia mâine dup -amiaz . O durere ascu it îi strânse stomacul, gura i se usc i o sl biciune puternic îi cuprinse tot trupul. ² De ce?

² Îmi pare r u, dar nu putem s - i d m nici un r spuns. De fapt nici nu este treaba noastr . Noi execut m ordinele i atât. Mark nu- i putea lua ochii de la plicul din mâna lui Vern. New Orléans! ² Mamei mele i-a i spus despre chestia asta? ² P i, trebuie s -i ducem i ei o copie dup cita ie. Îi vom explica totul i îi vom spune c n-are s i se-ntâmple nimic r u. i dac vrea, poate s vin i ea cu noi. ² Da' nu poate s vin cu mine pentru c nu poate s -l lase singur pe Ricky. Cei doi poli i ti se privir încurca i. ² Oricum, îi vom explica totul pe-ndelete. ² Da' ti i, eu am i o avocat . Ei i-a i spus? ² Nu, pentru c nu avem ordin s -i anun m i pe avoca i, dar dac vrei po i s -i dai telefon i s -i spui chiar tu. ² Are voie s foloseasc telefonul? o întreb cel lalt poli ist pe Telda. ² Numai dac -i aduc eu unul, r spunse ea. ² Atunci po i s mai a tep i vreo jum tate de or , nu? ² Dac trebuie... ² A adar, peste treizeci de minute ai s po i s -i telefonezi avocatei tale, Mark. Noi î i ur m noroc i... ne pare r u c te-am speriat. Telda i cei doi b rba i p r sir înc perea, l sându-l singur, buim cit, speriat de moarte i furios la culme. Sistemul era putred, absolut putred! i se s turase pân -n gât de legi, avoca i i tribunale, de curcani, agen i i erifi, de reporteri, judec tori i gardieni. Ei, fir-ar al dracului! Cu un gest nervos, smulse o bucat de hârtie igienic i î i terse lacrimile, apoi se a ez pe toalet . i jur , luând martori pere ii, c nu va ajunge în ruptul capului la New Orléans. Al i doi erifi adjunc i aveau s -i înmâneze cita ia doamnei Sway, în timp ce înc doi trebuiau s se ocupe de cea adresat doamnei Reggie Love acas . Totul fusese foarte bine coordonat, în a a fel încât plicurile s fie înmânate destinatarilor aproximativ la aceea i or . În mod normal, o singur persoan ar fi f cut cele trei drumuri în maxim o or de plimbare, i înc într-un ritm obi nuit. Da, dar era mult

mai interesant s folose ti ase oameni, înarma i i trei ma ini dotate cu telefoane i sta ii de emisie care s ac ioneze aproape simultan dup l sarea întunericului; toat povestea c p ta un aer de asalt al unei unit i apar inând for elor speciale. Cei doi b rba i b tur la u a buc t riei i a teptar pân când se aprinse lumina de pe verand i Mama Love ap ru în prag. Imediat ce-i v zu, b trâna în elese c va avea necazuri. În timpul co marului care fusese divor ul lui Reggie i Joe Cardoni, Mama Love avusese de multe ori de-a face cu erifi i oameni în costume negre care veniser s -i bat la u la ore care mai de care mai ciudate. De atunci tia c tipii de felul sta nu aduc decât necazuri. ² Pot s v ajut cu ceva? îi întreb ea, încercând s zâmbeasc . ² Da, doamn . O c ut m pe numita Reggie Love. Pân i felul în care vorbeau cei doi era tipic pentru cei din tagma lor. ² Da' voi cine sunte i? se interes ea. ² Eu sunt Mike Hedley i acesta este Terry Flagg. Amândoi suntem erifi federali. ² erifi federali? Nu cumva adjunc i? Ia s v v d legitima iile. Reac ia nea teptat a b trânei îi buim ci i într-o sincronizare perfect , cei doi b rba i duser mâinile la buzunare. ² Suntem erifi federali adjunc i, doamn . ² P i, nu asta a i spus la început, replic Mama Love în timp ce le examina cu aten ie legitima iile. Reggie tocmai bea o cafea în balcona ul de deasupra garajului când auzi pocnetul portierelor i acum tr gea cu ochiul la cei doi b rba i afla i chiar sub becul de pe verand . De i sunetul vocilor ajungea pân la ea, totu i nu în elegea nici o vorb din ce spuneau. ² V rug m s ne ierta i, doamn , zise Hedley. ² i ce treab ave i cu numita Reggie Love? întreb Mama Love, încruntându-se b nuitoare. ² Locuie te aici? ² Poate c da, poate c nu. Ce treab ave i cu ea? Hedley i Flagg se privir o clip . ² Trebuie s -i înmân m o cita ie.

² Ce fel de cita ie? ² Am putea s tim i noi cine sunte i dumneavoastr ? întreb Flagg, oarecum iritat. ² Sunt mama ei. Prin urmare, despre ce fel de cita ie este vorba? ² Este o cita ie prin care este invitat s se prezinte luni în fa a juriului federal din New Orléans. Putem s v-o l s m dumneavoastr , dac nu ave i nimic împotriv . ² Da, numai c nu sunt dispus s v fac serviciul sta, zise b trâna, ca i cum ar fi avut de-a face cu astfel de oameni în fiecare zi a s pt mânii. Dac nu m -n el, trebuie s i-o da i chiar ei. ² i unde o putem g si? ² P i, nu locuie te aici, îi l muri Mama Love, enervându-i în mod evident pe cei doi poli i ti. ² Da' ma ina de colo este a ei, nu? zise Hedley, f când un semn cu capul spre Mazda lui Reggie. ² Nu locuie te aici, repet , înc p ânat , Mama Love. ² Okay, dar nu este acum aici? ² Nu. ² i nu ti i unde putem s-o g sim? ² A i trecut pe la birou? C st mai mult pe-acolo. ² Bine, dar de ce i-a l sat ma ina aici? ² Pentru c uneori o folose te pe cea a lui Clint, secretarul ei. De altfel, s-ar putea ca acum s fie împreun prin vreun restaurant din ora . ² Ba eu cred c Reggie Love se afl chiar aici, s ri Hedley, cu o agresivitate subit în glas. ² Da' nu e ti pl tit ca s gânde ti, fiule. Meseria ta este s livrezi hârtiile alea blestemate i eu î i spun c destinatara nu este aici, zise Mama Love, ridicând vocea în a a fel încât Reggie prinse în sfâr it în elesul cuvintelor. ² Putem s c ut m în untru? întreb Flagg. ² Numai dac ave i mandat. Dac nu, atunci ar fi cazul s disp re i de pe proprietatea mea. Cei doi b rba i se d dur un pas înapoi, dar se reculeser imediat. ² Sper, pentru dumneavoastr , c nu împiedica i cu bun tiin predarea unei cita ii federale, zise Hedley pe un ton grav, care ar fi trebuit s sune amenin tor, dar care se dovedi a fi un fiasco total.

² Iar eu sper c nu amenin a i o biat b trân , replic Mama Love cu mâinile înfipte în olduri, gata de b taie. Cei doi poli i ti nu erau preg ti i s fac fa unei astfel de primiri, a a c se d dur b tu i. ² Ne vom întoarce, promise Hedley în timp ce deschidea portiera ma inii. ² Am s v a tept, le strig ea furioas , p ind pe verand . Dup vreo cinci minute, când fu sigur c cei doi plecaser , b trâna se îndrept spre apartamentul de deasupra garajului. Dianne nu f cu nici un comentariu când primi cita ia adus de un domn foarte politicos, care se scuzase la nesfâr it. Dup plecarea tipului, Dianne citi cu mult aten ie hârtia cu pricina la lumina chioar din camera lui Ricky: nu con inea decât ordinul ca Mark s se prezinte în fa a jura ilor luni diminea , la ora 10. Adresa era men ionat ceva mai jos. Nu scria nimic despre modul în care urma s ajung la locul respectiv, nici despre întoarcere, nici despre ce i se putea întâmpla dac nu se prezenta sau dac refuza s vorbeasc . Atunci îi telefon lui Reggie, dar nu primi nici un r spuns. Apartamentul lui Clint se afla la un sfert de or distan de casa ei, dar Reggie avu nevoie de o or întreag ca s ajung acolo. Se învârti prin suburbii, ie i pe autostrada interstatal i abia când fu sigur c nu o urm rise nimeni se întoarse în ora i parc pe o strad cu ma ini ce- i a teptau st pânii; ultima parte a drumului o parcurse pe jos. Întâlnirea programat pentru ora nou fusese anulat f r prea multe menajamente i Clint avea acum cu totul alte perspective de a- i petrece seara. ² Îmi pare r u, zise Reggie când el îi deschise u a. ² Nu-i nimic. Tu te sim i bine? Ia loc, îi zise el, conducând-o spre canapea. Dar cum pentru Reggie apartamentul nu era absolut str in, prefer s caute un suc în frigider i s se a eze apoi pe un scaun înalt lâng bar. ² M-au c utat de la biroul erifului federal ca s -mi dea o cita ie pentru luni diminea , la ora zece: un juriu federal din New Orléans.

² Dar nu i-au dat-o? ² Nu. Mama Love a reu it s -i pun pe fug . ² Asta-nseamn c-ai sc pat. ² Da, cu condi ia s nu dea de mine. Oricum, nici o lege nu-mi interzice s evit cita iile. Acum îns trebuie s -i telefonez lui Dianne. Clint îi aduse telefonul i Reggie form , cu mi c ri nervoase, num rul spitalului. Observându-i încordarea, Clint o s rut blând pe obraz i o sf tui s se calmeze, apoi î i lu o revist i d du drumul radioului. Reggie abia reu i s scoat trei cuvinte când se v zu nevoit s asculte. Dianne îi spuse c plouase cu cita ii, pentru Reggie, pentru Mark, i pentru ea îns i, c încercase s ia leg tura cu Mark dar c cei de la centrul de deten ie o informaser c la ora aceea Ålocatariiµ centrului nu mai aveau acces la telefon. i Reggie, zguduit la rândul ei de întors tura pe care o luaser lucrurile, încerc s o conving pe Dianne c totul este în regul , c situa ia este sub control, i îi promise s o sune a doua zi de diminea . ² Bine, dar nu-l pot lua pe Mark, zise Clint dup ce Reggie puse receptorul în furc . Este sub jurisdic ia Tribunalului pentru minori de la noi. ² Trebuie neap rat s vorbesc cu Harry, dar el nu este acum în ora . ² Da' unde este? ² La pescuit, cu b ie ii. ² Reggie, chestia asta este mult mai important decât pescuitul a a c trebuie s -l g sim. El poate s opreasc totul, nu? ² Chestia asta este tare p c toas , Clint. Ia gânde te-te pu in. Foltrigg a a teptat pân vineri seara, târziu, ca s distribuie cita ii pentru luni diminea . ² P i cum a putut s fac a a ceva? ² U or, dup cum se i vede, de altfel. Într-un caz de genul sta, juriul federal poate s citeze orice martor, indiferent de timp sau de distan . ² i cum anulezi o asemenea cita ie? ² Introduci o cerere la tribunalul federal prin care ceri anularea. ² Vrei s spui la tribunalul federal din New Orléans? ² Exact. Suntem obliga i s -l c ut m pe judec torul din New Orléans luni diminea foarte devreme i s -l implor m

s ne acorde o audiere urgent pentru anularea cita iei. ² N-o s in figura. ² Bineîn eles c n-o s in . Tocmai de-aia a aranjat Foltrigg lucrurile în felul sta. N-ai ni te cafea? ² Cum s nu, zise Clint, începând s caute prin sertare. Reggie gândea cu voce tare. ² Dac pân luni, eu am s pot evita cita ia, atunci Foltrigg va fi nevoit s -mi trimit alta. i poate c pe aia voi avea timp s-o anulez. Problema este îns Mark. Nu pe mine m vor, în fond, pentru c ei tiu foarte bine c pe mine nu m pot obliga s vorbesc. ² Reggie, tu tii unde este afurisitul la de cadavru? ² Nu. ² Dar Mark? ² Da. Pentru o frac iune de secund , Clint sim i c -i înghea sângele în vine. ² Clint, trebuie s -l inem pe Mark aici, cu orice pre . ² Vorbe te cu Harry. ² Da' Harry este în mun i, la pescuit. ² Atunci vorbe te cu so ia lui Harry, întreab-o unde anume pescuie te domnul judec tor i dac este nevoie, m duc chiar eu dup el. ² Ai dreptate, zise Reggie, punând mâna pe telefon. 32 La Centrul de deten ie pentru minori, ultimul control al camerelor avea loc în fiecare sear la ora zece, moment în care toate luminile i televizoarele ie eau din func iune. Vineri sear , la ora respectiv , când vocea Teldei i leg tura ei de chei r sunau pe culoar, Mark î i sim i nervii întin i la maximum: în camer nu se mai auzea decât r suflarea lui gâfâit ; c ma a ud i descheiat l sa s se vad un pârâia de sudoare care îi aluneca pe piept oprindu-se în cordonul pantalonilor; din p rul n cl it, transpira ia se prelingea în sprâncene i de acolo mai departe, de-a lungul nasului, obrajii stacojii frigeau. Telda b tu mai întâi la u i abia dup aceea î i folosi cheile. Televizorul era oprit, dar lumina înc aprinsa o irit

imediat pe supraveghetoare, f când-o s arunce o privire încruntat spre pat. Mark nu era acolo. Îl descoperi pe podea, lâng toalet , ghemuit cu genunchii la piept, nemi cat i gâfâind din greu. Î i inea ochii închi i i î i sugea de zor degetul mare de la mâna stâng . ² Mark! strig supraveghetoarea cuprins subit de spaim . Mark! O, Doamne Dumnezeule! ip ea din nou, ie ind apoi în goan din înc pere, în c utare de ajutor. Dup câteva secunde, se întoarse înso it de colegul ei, Denny, care îl privi pe Mark cu mult aten ie atingând pieptul b iatului cu vârful degetelor. Ei, la dracu', da', copilul sta este ud leoarc . ² i pulsul i-a luat-o razna, complet Telda, luându-l de mân . Ia uite-l cum respir ! Cheam salvarea! ² Bietul b iat, a suferit un oc, nu? ² Fugi de cheam o salvare! insist Telda i Denny ie i din înc pere cu pa i greoi, zguduind podeaua. În vremea asta, Telda îl ridic pe Mark i îl a ez cu grij pe patul de jos, unde el se ghemui din nou, adunându- i genunchii la piept. Degetul mare era tot în gur . Denny se întoarse, aducând cu el fi a cu observa iile f cute de Doreen. ² Aici scrie c trebuia controlat la fiecare jum tate de or , iar în caz de urgen trebuie dus la ÅSt. Peter'sµ i dat în grija doctorului Greenway. ² Numai eu sunt vinovat , se lamenta Telda. Nu trebuia s -i aduc aici pe nenoroci ii ia de erifi. Bietul copil s-a speriat cumplit. Auzind-o, Denny îngenunche lâng pat i ridic u or pleoapa de pe ochiul drept al lui Mark. ² Ei, drace! Ochii i s-au dus în fundul capului. S tii c pu tiul este în pericol, declar el pe tonul grav al unui neurochirurg. ² D -mi prosopul de colo, îi ceru Telda i Denny se execut imediat. Doreen mi-a povestit c la fel s-a întâmplat i cu fratele lui mai mic. Au fost amândoi de fa când s-a sinucis avocatul la, luni, i de-atunci pu tiul cel mic nu i-a mai revenit, îi d dea înainte supraveghetoarea, tergând fa a b iatului cu prosopul adus de Denny. ² La dracu'! Cred c are s -i explodeze inima, zise acesta, îngenunchind din nou lâng Telda. Uite i tu ce respira ie aiurea poate s aib !

² Of, bietul copil. Ar fi trebuit s -i iau la goan pe erifii ia. ² Eu, în locul t u, chiar a a a fi f cut. Doar, n-au nici un drept s vin aici, zise Denny, înfigându- i din nou degetele în ochiul stâng al b iatului. Mark sc p un mârâit i se zb tu pu in, apoi începu s geam întocmai ca Ricky; iar sunetul grav i monoton b g definitiv spaima în cei doi supraveghetori. Câteva secunde mai târziu, în înc pere î i f cu apari ia un sanitar i un alt supraveghetor. ² Ce se-ntâmpl aici? întrebar ei într-un glas. ² Este ceva ce se cheam oc sau stress traumatic, ori ceva în genul sta, explic Telda. Toat ziua s-a purtat ciudat, da' acum vreo or , doi erifi federali i-au adus o cita ie i l-au speriat îngrozitor, de-aia cred c a f cut un oc. Ar fi trebuit s mai trec pe la el dup plecarea lora doi, da' n-am avut timp. Sanitarul nu asculta îns p l vr geala supraveghetoarei, ci încerca s ia pulsul bolnavului. ² Trebuia s -i dau eu afar pe afurisi ii ia de poli i ti, complet Denny tirada Teldei. ² La fel s-a-ntâmplat i cu fratele lui mai mic, cel despre care au scris ziarele toat s pt mâna. ti i, povestea cu tipul la care s-a-mpu cat. ² Trebuie dus imediat la spital, hot rî sanitarul, punând apoi în func iune aparatul de emisie-recep ie pe care îl avea atârnat la brâu: aduce i urgent o brancard la etajul patru. Am un pu ti cu probleme. ² Aici scrie s -l ducem la ÅSt. Peter's Hospitalµ, la doctorul Greenway, interveni Denny, vârând fi a sub nasul sanitarului. ² Acolo este i fratele lui, ad ug Telda. Doreen mi-a povestit tot. Îi era team de chestia asta i zicea c azi dup -amiaz era cât pe-aci s trimit dup o salvare. Mai zicea i c b iatul a dormit azi toat ziua. Of, of, trebuia s fiu mult mai atent . Al i doi sanitari aduser brancard pe care îl întinser pe Mark, acoperindu-l cu o p tur , i trecându-i câte o curea peste piept i peste coapse. În tot acest timp, b iatul reu i s nu deschid ochii, s nu- i scoat degetul din gur i s nu întrerup geam tul monoton i dureros care îi însp imânta atât pe sanitari. ² Ai mai v zut vreodat a a ceva? întreb unul dintre ei

dup ce ascensorul se puse în mi care. ² Nu-mi amintesc. ² i are i o temperatur de te sperie. ² Da, da' pielea este rece i umed din cauza ocului. Eu unul n-am mai v zut a a ceva. ² P i, ocurile astea traumatice s-or manifesta altfel decât alea obi nuite. Uit -te la degetul la. ² Spune-mi, sta este pu tiul pe care-l urm re te Mafia? ² Îhî. A ap rut în ziare i ieri i azi. ² P i, atunci pentru mine este clar c i s-a rupt filmul. Dup câteva secunde, ascensorul se opri i cei doi sanitari pornir în goan spre ie ire, împingând targa pe culoarele c zute prad obi nuitei nebunii de vineri seara din închisoarea or eneasc . Ambulan a nu f cu nici zece minute pân la spital, dar odat ajun i acolo, fur nevoi i s a tepte de dou ori pe-atât, c ci alte trei salv ri î i a teptau rândul în fa a camerei de gard . ÅSt Peter's Hospitalµ primea cea mai mare parte a victimelor t iate de cu it sau r nite cu arme de foc, de neveste b tute la sânge i de trupuri sfârtecate în accidente de ma in . Personalul lucra într-un ritm febril dou zeci i patru de ore pe zi, dar de vineri de la r s ritul soarelui pân duminic noaptea târziu, spitalul se transforma într-un adev rat infern. Cei doi sanitari împinser targa în untrul camerei de gard unde fur nevoi i s se opreasc i s completeze fi ele de internare. O mic armat de infirmiere i medici se agita în jurul unui pacient, strigând unii la al ii în acela i timp. Oamenii alergau de colo-colo; o jum tate de duzin de poli i ti se învârteau prin preajm ; alte trei brancarde fuseser l sate la întâmplare în mijlocul holului. Apoi, o infirmier care tocmai trecea pe lâng ei se opri pentru o clip i întreb : ² Ce s-a-ntâmplat? Drept r spuns, unul dintre sanitari îi întinse una din fi ele abia completate. ² Deci nu sângereaz , observ ea ca i cum acesta era singurul lucru cu adev rat important. ² Nu, nu sângereaz . Se pare c este o stare de oc sau cam a a ceva. Este o chestie de familie. ² Da, da, atunci poate s mai a tepte. Duce i-l la intern ri.

M -ntorc imediat, zise ea i disp ru. Sanitarii î i croir drum prin aglomera ia înnebunitoare i dup câteva secunde, parcar targa într-o înc pere mic de pe un culoar lateral. Acolo prezentar fi ele unei alte infirmiere care se apuc s scrie ceva în ele f r s arunce nici m car o privire pacientului din fa a ei. ² Unde este doctorul Greenway? îi întreb ea pe sanitari, dar ace tia ridicar din umeri. ² P i nu l-a i anun at? ² , nu. ² A , nu, îi îngân ea, încruntându-se u or. ÅDoamne, ce pereche de dobitoci!µ î i zise infirmiera în sinea ei, continuând apoi cu voce tare: Uite ce este, noi suntem aici chiar pe linia întâi a frontului, unde avem de-a face cu sânge i cu m runtaie calde, okay? În ultimele dou zeci de minute am pierdut doi oameni chiar aici, pe hol. A a c pricepe i c urgen ele psihice trec pe planul al doilea. ² i ce vre i, s -l împu c m? întreb unul dintre sanitari, f când un semn cu capul spre Mark. ² Nici pomeneal , replic infirmiera op rit . Vreau s pleca i. Am eu grij de el, a a c voi, b ie i, lua i-v dracului t lp i a de-aici. ² Ai semnat fi ele, madam, a a c st pâne te-l s n tos, îi ziser ei rânjind, apoi se îndreptar spre u . ² Este vreun poli ist cu el? strig infirmiera în urma celor doi. ² Nu. Nu vezi c e minor? Mark reu ise între timp s se r suceasc pe partea stâng i s - i aduc din nou genunchii la piept. Curelele nu erau prea strânse. Apoi deschise prudent ochii i privi în jur printre gene. Într-un col al camerei, un negru z cea întins pe trei scaune. Lâng â nitoarea din dreptul u ii vopsite în verde fusese uitat o targ plin cu cear afuri p tate de sânge. Infirmiera care îl Årecep ionaseµ pe Mark r spunse la telefon, disp rând dup aceea din înc pere. Mark prinse momentul, desf cu curelele care-l ineau legat de targ i s ri pe podea. Doar nu era nici o crim s te plimbi pe ici, pe colo. i pe urm , el era un caz grav de icneal , a a c n-avea nici o importan dac -l prinde cineva. Dup ce se gândi pu in, în f c fi ele l sate pe mas de

infirmier , împinse targa prin u a vopsit în verde i o porni pe un alt coridor, ticsit de c m ru e pe ambele laturi. Mark abandon targa i arunc fi ele într-un co de gunoi. S ge ile care indicau ie irea îl conduser la o u cu geam care d dea în balamucul de la Intern ri. B iatul zâmbi în sinea lui satisf cut. Locul îi era foarte cunoscut; reu i chiar s - i aminteasc col ul în care r m sese împreun cu Hardy dup ce Greenway i Dianne disp ruser , înso indu-l pe Ricky. Sim indu-se în largul s u, Mark se strecur pe u i trecu nep s tor prin gloata disperat de bolnavi i de r ni i care încercau din r sputeri s fie primi i în spital. Dac ar fi alergat, ar fi atras cu siguran aten ia. Scara rulant îl duse la subsol unde g si un scaun cu rotile f r st pân. Se a ez în el i, în ciuda dimensiunilor evident Åadulteµ ale obiectului, reu i s -l pun în mi care i s se îndrepte spre morga spitalului. Clint a ipise pe canapea. Programul de la televizor era aproape pe terminate, când soneria telefonului îi alung somnul. Reggie ridic receptorul. ² Alo? ² Bun , Reggie. Sunt eu, Mark. ² Mark! Ce mai faci, iubitule? ² Grozav, absolut grozav. ² Da' cum de-ai dat de mine? ² Am telefonat la Mama Love i am trezit-o din somn. Ea mi-a dat num rul. E ti acas la Clint, nu? ² Exact. i cum de-ai dat telefon la ora asta? Este îngrozitor de târziu. ² P i, tii, nu mai sunt la închisoare. ² Da' unde e ti, iubitule? ² La spital, la ÅSt. Peter'sµ. ² În eleg. i cum de-ai ajuns acolo? ² M-au adus cu salvarea. ² Te sim i bine? ² Grozav. ² Am f cut o criz de sindrom posttraumatic i m-au adus val-vârtej încoace. ² Vrei s vin s te v d? ² Nu tiu, poate. Spune-mi, Reggie, ce-nseamn chestia aia

cu juriul federal? ² O încercare s te fac vorbe ti de fric . Atât. ² P i, dac -i pe-a a, s tii c m-au speriat mai r u ca oricând. ² Ba mie mi se pare c te sim i foarte bine. ² Este numai din cauza nervilor, Reggie. În realitate, sunt mort de fric . ² Vreau s spun c , dup cum vorbe ti, nu pari s fii în stare oc. ² A, mi-am revenit foarte repede. De fapt, i-am p c lit, Reggie, okay? Am alergat o juma' de or în c m ru a aia de la centrul de deten ie i când m-a g sit supraveghetoarea, eram ud leoarc de transpira ie i aproape le inat. Lui Clint îi zburase definitiv somnul i acum st tea pe canapea încordat ca un arc. ² Ai v zut vreun doctor? întreb Reggie, încruntându-se u or spre Clint. ² Nu prea. ² Adic ? ² Adic am plecat de la camera de gard . Adic am evadat, Reggie. A fost atât de u or. ² Dumnezeule! ² Lini te te-te. Sunt bine i s tii c nu m mai întorc la închisoare, i nici n-am de gând s m prezint în fa a juriului din New Orléans. Dac m duc, au s m bage în închisoarea de acolo, nu-i a a? ² Mark, ascult -m . Nu po i s faci asta. Nu po i s evadezi. Trebuie s ... ² Reggie, eu am evadat deja. i vrei s tii ceva? ² Ce? ² Nu cred c s-a aflat deocamdat . Spitalul sta este un balamuc i nu cred c i-au dat seama c am disp rut. ² Dar poli i tii? ² Care poli i ti? ² N-a mers nici un poli ist cu tine la spital? ² Nu. Eu sunt doar un copil, Reggie. Au venit cu mine doi sanitari uria i, doar nu sunt decât un copil; nu mai spun c atunci când am plecat spre spital, eram în com i îmi sugeam degetul, mârâiam i gemeam la fel ca Ricky. Vreau s - i spun c ai fi fost mândr de mine dac m-ai fi v zut. A fost ca-n filme. Când am ajuns la spital m-au l sat acolo i-au plecat,

i-atunci m-am ridicat i eu i am ters putina. ² Mark, nu po i face a a ceva. ² P i, am f cut-o, okay? i nu m mai întorc acolo. ² Dar la mama ta te-ai gândit? ² A, am vorbit cu ea la telefon cam acum o or . Era tare nervoas , dar am convins-o pân la urm c sunt bine. Nu i-a pl cut ideea i mi-a zis s vin în camera lui Ricky. Ne-am certat r u de tot la telefon, da' pân la urm s-a calmat. Cred c iar a luat pastile. ² Dar acum tu e ti la spital? ² Exact. ² Unde? În ce camer ? ² Reggie, mai e ti avocata mea? ² Fire te c sunt avocata ta. ² Bun. Asta-nseamn c dac eu î i spun ceva, tu nu po i s repe i ceva la în fa a altcuiva? ² Exact. ² Dar prieten -mi e ti, Reggie? ² Bineîn eles c - i sunt prieten . ² Asta este foarte bine, pentru c în momentul sta e ti singurul meu prieten. Reggie, vrei s m aju i? De data asta, sunt mort de fric . ² Fac orice pentru tine, Mark, spune-mi unde e ti. ² La morg . M-am ascuns sub biroul din camera cea mic din col . Lumina este stins . S tii c dac închid brusc înseamn c a intrat cineva peste mine. De când sunt eu aici, au adus dou cadavre, dar în camera asta n-a intrat înc nimeni. ² La morg , zici? Auzind-o, Clint se ridic iute în picioare i veni lâng Reggie. ² Da. Am mai fost aici, c , dac - i aduci aminte, eu cunosc destul de bine spitalul. ² Da, da, mi-aduc aminte. ² Cine este la morg ? vru Clint s afle. ² Mami mi-a spus c i-au trimis i ie o cita ie, Reggie. A a este? ² A a este, dar n-au reu it s dea de mine. Din cauza asta m-ai g sit acas la Clint. Dac nu-mi dau cita ia mie personal, atunci nu sunt obligat s m prezint. ² Adic i tu te-ascunzi?

² Cam a a ceva. În clipa urm toare, la cel lalt cap t al firului se auzi un clic i în receptor veni tonul. ² A-nchis, spuse ea, punând telefonul în furc . ² Da' zi-mi i mie o dat despre ce dracu' este vorba? î i pierdu Clint r bdarea. ² Era Mark. A evadat din închisoare. ² Ce-a f cut?! ² i acum se ascunde în morga spitalului. În vocea ei se citea neîncrederea. Apoi telefonul sun din nou i Reggie îl smulse literalmente din furc . ² Alo? ² Iart -m c am închis, dar se deschisese u a de la morg i am crezut c mai aduc un cadavru. ² Mark, e ti în siguran ? ² Ei, pe dracu'! Bineîn eles c nu. Numai c eu sunt un copil, okay? i acum mai sunt i un caz psihiatric. A a c dac m dibuiesc am s intru iar în stare de oc i au s m bage într-o camer . Dup aia v d cum ies de-acolo. ² Da' nu te po i ascunde la nesfâr it. ² P i nici tu nu po i. Reggie se minun din nou de iu eala limbii copilului stuia. ² Ai dreptate, Mark. Prin urmare, ce ne facem? ² Habar n-am. Adev ru' este c mi-ar pl cea tare mult s plec din Memphis. Mi s-a scârbit de to i curcanii tia i de închisori. ² i unde vrei s pleci? ² tii, a vrea s te întreb ceva. Dac vii s m iei de-aici i plec m din ora împreun , atunci dai i tu de belea pentru c m-ai ajutat s fug. Este? ² Este. i-a deveni complice. ² i ce-ai putea s p e ti? ² Las asta. Am f cut eu altele i mai rele. ² Deci m aju i? ² Da, Mark. Te ajut. ² N-ai s spui la nimeni? ² S-ar putea s fim nevoi i s -i spunem i lui Clint. ² Okay, lui po i s -i spui. Dar numai lui, okay? ² Î i dau cuvântul meu. ² i n-ai s -ncerci s m convingi s m duc înapoi la închisoare?

² Promit. Urm o pauz atât de lung , încât Clint intr în panic . ² Okay, Reggie. Cuno ti parcarea principal de lâng cl direa aia mare, verde? ² Da. ² Intri în parcarea de care- i zic încet de tot, ca i cum ai c uta un loc s - i la i ma ina. Eu am s fiu acolo, printre ma ini. ² Mark, locul la este neluminat i foarte periculos. ² Reggie, este vineri noaptea. La ora asta, pe-aici totul este neluminat i periculos. ² Da, da' mai este i un paznic la ie irea din parcare. ² A, la doarme mai tot timpul, c este paznic, nu curcan. tiu foarte bine ce fac, okay? ² E ti sigur c tii? ² Nu, da' ai zis c m aju i. ² Asta am s i fac. La ce or vrei s vin. ² Vino cât po i de repede. ² Bine, atunci fii atent c am s vin cu ma ina lui Clint, o Honda Accord. ² Bun. Gr be te-te. ² Am plecat. Mark, ai grij ce faci. ² Lini te te-te, Reggie. Suntem chiar ca-n filme. Dup ce închise telefonul, avocata respir adânc. ² Cu ma ina mea? întreb Clint. ² P i, tipii sunt i pe urmele mele, Clint. ² Reggie, ai înnebunit. De fapt, toat chestia asta este curat nebunie. Nu po i s fugi împreun cu un evadat sau ce dracu' este Mark. Au s te aresteze pentru complicitate, te vor inculpa i ai s - i pierzi dreptul de a profesa. ² Unde mi-este po eta? ² În dormitor. ² Am nevoie de chei i de c r ile tale de credit. ² De c r ile mele de credit! Uite ce este, Reggie, tu tii c te iubesc, dar, totu i, s - i dau ma ina i banii? ² Câ i bani lichizi ai în cas ? ² Patruzeci de dolari. ² D -i încoace. Am s i-i dau înapoi, zise ea îndreptându-se spre dormitor. ² i-ai pierdut min ile. ² Am mai p it a a ceva i alt dat , i-aduci aminte?

² Haida de, Reggie. ² Clint, nu fi a a pr p stios, c doar nu arunc m nimic în aer. Trebuie s -l ajut pe Mark. S-a ascuns într-un birou din morga spitalului i cer e te ajutor. Dup p rerea ta, ce ar trebui s fac eu în situa ia asta? ² Ei, fir-ar a dracului de situa ie! P i cred c ar trebui s lu m cu asalt locul cu pricina i s împu c m vreo câ iva oameni. Facem orice pentru Mark Sway. ² D -mi c r ile de credit i banii, Clint, zise ea în timp ce- i vâra periu a de din i într-o saco . Hai, c m gr besc. ² Te-ai icnit, coment Clint, c utându- i prin buzunare. Chestia asta este ridicol . ² S nu pleci de lâng telefon. i s nu pleci de-aici, okay? Am s - i telefonez mai târziu, îl instrui Reggie, luându-i cheile, banii i cele dou c r i de credit. ² Vezi c i c r ile de credit sunt aproape la limit , îi atrase el aten ia în timp ce o conducea spre ie ire. ² Oare de ce nu m surprinde ce-mi spui? glumi ea, apoi îl s rut pe obraz. Mul umesc, Clint. Ai grij de Mama Love. ² S -mi dai telefon, zise el înfrânt. Reggie se pierdu în noapte. 33 Din clipa în care Mark se urc în ma in , Reggie se transform în complice la evadare. Este adev rat c aceast vin nu se pedepsea cu închisoarea, decât dac b iatul avea s omoare pe cineva între timp. Altfel, s-ar fi putut s primeasc doar o pedeaps cu munc în serviciul societ ii, poate i ceva confiscare de bunuri i patruzeci de ani de libertate supravegheat . Ei, la dracu'! N-aveau decât; asta ar fi fost prima ei înc lcare a legii. Atât ea cât i avocatul ei puteau s justifice foarte bine toat povestea asta prin faptul c pu tiul era vânat de Mafie, c era singur i c cineva trebuia s -l ajute într-un fel sau altul, ce dracu'! Personal, îi fusese imposibil s se mai gândeasc i la detalii de legisla ie în timp ce clientul ei o implora s -l ajute. Iar dac tr gea i câteva sfori, poate c ar fi reu it s - i p streze i dreptul de a practica. Îi pl ti paznicului taxa de parcare de cincizeci de cen i,

evitându-i cu grij privirea. D duse o rait prin parcare, dar paznicul tr ia în alt lume i nu-l interesa ce se-ntâmpl în lumea asta. Între timp, Mark se f cuse ghem la ad postul întunericului de sub tabloul de bord i r mase acolo pân când ma ina intr pe Union, îndreptându-se spre fluviu. ² Acum se poate? întreb el nervos. ² Cred c da. R spunsul primit îl f cu s sar pe locul de lâng ofer i s priveasc atent locurile prin care treceau. Ceasul de la bord ar ta ora unu f r zece noaptea. Union Avenue era absolut pustie. Reggie prinse trei stopuri tot a teptându-l pe Mark s spun ceva. ² Prin urmare, unde mergem? întreb ea într-un târziu. ² La Alamo. ² La Alamo? repet ea f r s zâmbeasc . Mark cl tin dezam git din cap: Doamne, cât de tâmpi i pot fi uneori adul ii. ² Am glumit, Reggie. ² Îmi pare r u. ² În eleg c n-ai v zut ÅPee-Wee's Big Adventureµ. ² Ce-i asta, un film? ² Las-o balt , renun el, în timp ce ma ina a tepta în dreptul unui alt semafor. ² Îmi place mai mult ma ina ta, declar pu tiul, brusc interesat de radioul de la bord. ² Foarte bine, Mark. Dar acum, c strada asta mai are un pic i ajunge la râu, ar trebui s discut m unde anume vrei s mergem. ² P i, în momentul sta nu vreau altceva decât s plec din Memphis, okay? Nu m intereseaz câtu i de pu in unde mergem; important este s plec de-aici. ² Bine, dar o dat ie i i din Memphis, unde vrei s mergem? O destina ie oarecare ne-ar prinde bine. ² Hai s trecem podul pe lâng Pyramid, okay? ² Corect. Deci vrei s mergi în Arkansas? ² Da, de ce nu? Da, sigur, hai s mergem în Arkansas. ² Corect. Hot rârea fiind luat , Mark î i îndrept toat aten ia spre radioul din fa a lui. Ap s pe un buton, r suci un altul i Reggie se crispa toat , preg tindu-se s fac fa unei explozii de rap sau de heavy metal. B iatul manevra acum aparatul cu

amândou mâinile. În fond, era doar un copil care primise o juc rie nou . În mod normal, la ora asta, ar fi trebuit s fie acas , într-un pat cald în care s doarm pân sâmb t diminea , târziu. Pe urm , s-ar fi uitat la desenele animate de la televizor i s-ar fi jucat cu toat gr mada de juc rii a a cum se juca acum cu butoanele aparatului de radio. Grupul ÅFour Topsµ tocmai termina un cântec. ² Ascul i i vechituri din astea? întreb Reggie surprins . ² Câteodat . Da' oricum, m gândeam c ie are s - i plac . i pe urm , la unu noaptea, nu prea merg chestii de-astea, tari. ² Dar ce te face s crezi c -mi place muzica veche? ² P i, ca s fiu cinstit, nu prea te v d mergând la un concert rap. i-apoi, ultima oar când am mers cu ma ina ta, am v zut c aveai radioul fixat pe postul sta. Union Avenue se întâlni cu fluviul i ma ina se opri din nou la un semafor. O ma in de poli ie veni chiar lâng ei i poli istul de la volan îl privi încruntat pe Mark. ² Nu te uita la el, îl bruftului Reggie pe b iat. Semaforul î i schimb culoarea i avocata f cu la dreapta, pe Riverside Drive. Poli istul venea în urma lor. ² Nu te uita în spate. Poart -te cât mai normal. ² De ce dracu' ne urm re te? ² Habar n-am, da' ine- i firea. ² Precis c m-a recunoscut. S pt mâna asta, mutra mea a ap rut în toate ziarele i curcanul sta m-a recunoscut. Of, Reggie, este de groaz . Marii evada i sunt dibui i de curcani în nici zece minute de la dispari ie. ² Taci din gur , Mark. Nu vezi c -ncerc s conduc ma ina i s urm resc i mi c rile luia în acela i timp? Impresionat de reac ia avocatei, b iatul se l s u or în jos pân când ajunse s ad chiar pe marginea scaunului; capul abia dac atingea broasca portierei. ² Ce face? întreb el în oapt . ² St în plasa noastr , zise ea dup ce arunc o privire scurt în oglinda retrovizoare. Ba nu, stai pu in. Uite-l c vine. Dar ma ina de poli ie îi dep i, pierzându-se în întuneric. ² A plecat, anun Reggie i Mark r sufl u urat. În sfâr it, intrar pe Interstatala 40 i în numai câteva minute ajunser pe podul de peste Mississippi. Mark r mase mut de admira ie când trecur prin dreptul cascadei de lumini

numit Pyramid, apoi se r suci s vad zgârie-norii din centrul ora ului care r mâneau în urm . Imaginile erau atât de frumoase, încât pur i simplu nu- i mai putea lua ochii de la ele; reac ia lui o f cu pe Reggie s se întrebe dac nu cumva bietul copil nu mai avusese niciodat înainte ocazia s treac prin locurile acestea. În clipa aceea, în ma in izbucni vocea lui Elvis Presley. ² Î i place Elvis? o întreb el pe avocat . ² Mark, m crezi sau nu, în vremea adolescen ei mele petrecute la Memphis, câteva dintre noi, o mân de fete, obi nuiam s mergem acas la el ca s -l privim când juca fotbal. Asta se-ntâmpla mai înainte ca el s devin cu adev rat celebru i când înc mai locuia împreun cu p rin ii într-o c su foarte dr gu . ² Eu locuiesc în nordul ora ului. Adic acolo am locuit, pentru c acum nici nu mai tiu unde este Åacas µ. ² Obi nuiam s mergem la concertele lui i s -l vedem plimbându-se prin ora . La început era un b iat oarecare; pe urm lucrurile s-au schimbat, iar el a devenit a a de faimos c n-a mai putut s duc o via normal . ² Exact a a cum mi s-a-ntâmplat i mie, Reggie, remarc pu tiul zâmbind. Ia gânde te-te pu in. Eu i Elvis: ne-au ap rut pozele peste tot, fotografii ne urm resc tot timpul, ne caut o sumedenie de oameni. Ce mai, faima asta nu este o chestie prea moale. ² Ai dreptate. i stai s vezi ziarele de mâine. Parc v d titlurile scrise cu litere de o chioap : SWAY EVADEAZ . ² Grozav! Iar are s -mi apar poza pe prima pagin , înconjurat de curcani de parc a fi cel pu in un criminal recidivist. i to i curcanii ia or s fac figur de dobitoci incurabili când or s încerce s explice cum a putut s evadeze din închisoare un pu ti de unsprezece ani. tii, m -ntreb dac nu cumva eu sunt cel mai tân r evadat de pân acum. ² S-ar putea. ² Cu toate astea, vreau s - i spun c -mi pare r u de Doreen. Ce crezi, dup toat povestea asta, ea are s p easc ceva? ² Era de serviciu? ² Nu, era Telda i Denny, i- i spun drept c nu m deranjeaz dac tia doi sunt concedia i.

² Atunci, probabil c Doreen n-are s aib necazuri. Lucreaz de prea mult vreme acolo. ² S tii c am tras-o pe sfoar . Am început s m prefac c intru în stare de oc, c m duc în ara-de-Dincolo de care vorbea Romey. De câte ori venea s m verifice eu m purtam tot mai ciudat: n-am mai vorbit cu ea i am început s stau cu ochii pierdu i în tavan i s gem. Mai înainte îi povestisem totul despre Ricky, a a c a fost din ce în ce mai convins c acela i lucru era pe cale s mi se întâmple i mie. Ieri mi-a adus chiar un doctor de la închisoarea principal care i-a zis c n-am nimic. Da' Doreen nu s-a lini tit. Mi-e team c m-am folosit de ea. ² Bine, dar cum de-ai reu it s ie i de acolo? ² M-am pref cut ocat. Am alergat o jum tate de or întreag prin celula aia a mea i mi-am f cut rost de o transpira ie ca lumea, pe urm m-am f cut ghem i mi-am b gat degetul în gur . i i-am speriat a a de tare c au chemat salvarea. Am fost sigur c , dac reu esc s ajung la ÅSt. Peter'sµ, nimic nu m mai opre te. Spitalul la este o adev rat gr din zoologic . ² Vrei s spui c ai disp rut, pur i simplu? ² P i, m-au întins pe-o targa i au plecat; atunci eu am prins momentul, m-am dat jos de pe targ i am ters-o. Reggie, locul la era plin cu oameni care mureau, a a c n-avea nimeni timp de mine. A fost u or, s tii. Podul r mase în urm i ma ina intr în statul Arkansas. oseaua dreapt era m rginit de moteluri i de parc ri pentru camioane. Mark se r suci pe scaun, în a a fel încât s mai poat vedea o dat luminile Memphis-ului, dar acestea fuseser înghi ite de întunericul nop ii. ² Dup ce te tot ui i? întreb Reggie. ² Dup ora . Îmi place s m uit la luminile din centru. Un profesor mi-a spus acum cât va vreme c în cl dirile alea locuiesc într-adev r oameni, da' mi-e cam greu s -l cred. ² De ce? ² Am v zut o dat un film despre un b iat bogat care locuia într-o cl dire ca asta i care se plimba pe str zi cât era ziua de lung i se distra de minune. Le spunea pe nume tuturor poli i tilor din ora ; când voia s mearg undeva, lua taxiul i noaptea st tea în balcon i privea strada. Întotdeauna mi-am zis c trebuie s fie grozav s tr ie ti în felul sta: nu tu rulote

de doi bani, nu tu vecini de aceea i calitate, nu tu furgonete parcate chiar în fa a casei. ² S tii, Mark, c i tu ai putea s tr ie ti la fel ca b iatul din film. Numai s vrei. ² Cum? o întreb el dup ce o privise îndelung. ² În momentul sta FBI-ul este gata s - i dea tot ce-i ceri. Ai putea s locuie ti într-o cl dire ca cele despre care vorbeai sau într-o caban de munte. Este suficient s spui ce preferi. ² M-am gândit i eu la asta. ² Sau po i s locuie ti pe malul oceanului, sau în Orlando i s mergi în fiecare zi la Disney Land. ² Asta i-ar conveni lui Ricky, eu sunt prea b trân pentru a a ceva. i-apoi am auzit c biletele sunt tare scumpe. ² Cred c i-ar face rost i de o legitima ie de intrare pe via dac le-ai cere-o. Cum i-am spus, în momentul sta tu i cu mama ta pute i ob ine orice dori i. ² Da, Reggie, numai c cine are nevoie de toate astea dac în schimb trebuie s tr iesc toat via a cu frica-n sân? Vreau s - i spun c de trei nop i am mereu co maruri despre oamenii tia. i tiu sigur c într-o bun zi tot au s dea de mine. ² Si-atunci ce vrei s faci? ² Înc nu tiu, da' m-am gândit mult la povestea asta. ² Sunt numai urechi. ² Închisoarea are i p r i bune, i una dintre ele este c î i d posibilitatea s te gânde ti în voie, filosof el, a ezându-se picior peste picior. Ia gânde te-te pu in, Reggie. Dac Romey a min it. În ziua aia era beat, nebun i burdu it de pastile. Poate c nu voia decât s se aud vorbind. Tipul era nebun i povestea tot felul de chestii ciudate pe care, la început, le-am crezut. Le-am crezut pentru c eram mort de fric i nu vedeam limpede. i m mai durea i capul de la palmele pe care mi le tr sese. Acum îns nu mai sunt a a de sigur. Toat s pt mâna asta mi-am amintit chestiile scrântite pe care le-a f cut i le-a zis, i acum m gândesc c poate l-am crezut prea u or. Reggie conducea cu exact aizeci de kilometri pe or i asculta cu aten ie fiecare cuvânt al tovar ului ei de drum. N-avea nici cea mai vag idee unde voia s ajung cu asemenea considera ii, dup cum nu tia nici spre ce destina ie se îndreptau.

² Numai c nu pot s risc, nu? continu el. Vreau s spun c dac eu le povestesc curcanilor totul i ei g sesc cadavrul chiar acolo unde a zis Romey, toat lumea ar fi fericit , în afar de Mafia i cine tie ce s-ar alege de mine. i pe urm , dac eu le povestesc totul, dar de fapt Romey min ise i ei nu g sesc nici un cadavru? Atunci eu scap basma curat pentru c în realitate n-am tiut nimic. Ce figur , i Romey la! Numai c riscul e prea mare. Kilometrul urm tor îl str b tur doar în compania grupului ÅThe Beach Boysµ care cântau despre fetele din California. ² A a c dintr-o dat mi-a str fulgerat o idee, relu el firul conversa iei. Pentru Reggie fenomenul cu pricina devenise brusc palpabil; inima i se opri în piept, dar reu i s nu piard direc ia ma inii. ² i cam care ar fi rezultatul? întreb ea nelini tit . ² P i, eu zic c ar trebui s verific m dac Romey a spus adev rul. ² Adic s mergem s c ut m cadavrul? întreb ea cu gura uscat . ² Chiar a a. Reggie ar fi vrut s râd de gluma aceasta nevinovat , ie it dintr-o minte hiperactiv , dar nu mai avea putere. ² Glume ti. ² P i, i tu i eu suntem a tepta i luni diminea la New Orléans, este? ² Cam a a ceva. De i eu n-am primit cita ia. ² Da, da' eu sunt clientul t u i eu am primit-o, a a c oricum trebuie s mergi cu mine, este? ² Este. ² i acum am ters-o amândoi, este? Tu i cu mine, Bonnie i Clyde, încerc m s sc p m de curcani. ² Se poate spune i a a. ² P i, i care ar fi ultimul loc în care s ne caute? Gânde te-te, Reggie! Care este ultimul loc din lume în care se a teapt s fugim? ² New Orléans. ² Exact. Acum, eu nu m pricep la chestii de-astea; în schimb tu e ti avocat, ai mereu de-a face cu criminali, i în plus vrei i tu s scapi de cita ia aia, a a c , dup mine, e ti în

stare s ne duci la New Orléans f r s prind cineva de veste. Este? ² tiu i eu, a a o fi, aprob ea, ocat de propriile sale cuvinte; încet-încet îi d dea dreptate b iatului. ² i dac ajungem la New Orléans, o s d m i de casa lui Romey. ² P i, ce treab avem acolo? ² Acolo ar trebui s fie ascuns cadavrul. Acesta fusese ultimul lucru din lume pe care ar fi dorit s -l afle, iar acum, c -l aflase, sim i brusc migrena care se forma în spatele frun ii. Acas la Romey? În casa lui Jerome Clifford. Mark vorbise foarte rar i ea auzise chiar i respira ia dintre cuvinte. Reggie încerc din r sputeri s se concentreze asupra lumini elor ro ii care alergau înaintea lor pe osea, dar ochii ei nu înregistrau decât o cea ro iatic f r sfâr it. Acas la Romey? Deci victima unui asasinat era îngropat acas la avocatul acuzatului. Asta întrecea orice închipuire! În mintea lui Reggie se înv lm eau nenum rate întreb ri f r r spuns. Apoi ochii ei fugir mecanic spre oglinda retrovizoare i deodat î i d du seama c Mark o prive te cu un zâmbet ciudat pe buze. ² Uite c acum tii i tu, Reggie, zise el. ² Bine, dar, cum, de ce... ² N-are rost s m -ntrebi pentru c nu tiu. Este o nebunie, nu? Ei, s tii c de-asta m-am gândit c s-ar putea s fie doar o inven ie de-a lui Romey. O minte înnebunit care a inventat o aiureal , o poveste despre un cadavru ascuns în propria-i cas . ² Adic tu nu crezi c este acolo? întreb ea, sperând s primeasc un r spuns lini titor. ² N-o s tim niciodat adev rul dac nu-l c ut m. i dac nu este acolo, atunci am sc pat i totul intr în normal. ² Bine, dar dac este acolo? ² Ei, întâi s -l g sim i vedem noi dup aia. ² B iete, afl c nu-mi place deloc str fulgerarea asta a ta. ² De ce? ² Uite ce este, Mark, fiule, dragul meu client, prietene, dac tu crezi c eu am s merg la New Orléans ca s sap p mântul în c utarea unui cadavru, atunci e ti nebun, ascult -m pe mine.

² P i sigur c sunt nebun. Eu i cu Ricky, nebunii s pt mânii. ² Eu n-am s fac a a ceva. ² De ce, Reggie? ² Pentru c este teribil de periculos, Mark. Este o nebunie care ar putea s ne coste via a. Eu n-am s merg acolo i nu te las nici pe tine s-o faci. ² Da' de ce este periculos? ² P i, uite-a a, de-aia. Pentru c este. ² Reggie, încearc s vezi lucrurile i altfel. Noi doi verific m unde se afl cadavrul, okay. Dac nu este acolo unde a zis Romey, atunci am sc pat. Le spunem curcanilor s ne lase-n pace i-n schimb eu am s le spun tot ce tiu. Or, din moment ce eu nu cunosc locul unde se afl cu adev rat mortul la, Mafiei n-are s -i mai pese de mine. i-o-ntindem. Ei, poftim, s-o-ntindem! B iatul sta st prea mult la televizor. ² i dac d m de cadavru? ² Bun întrebare. Reggie, încearc s gânde ti ca un copil. Dac g sim cadavrul i pe urm le spui lora de la FBI c tii sigur unde se afl pentru c l-ai v zut cu ochii t i, atunci tipii au s ne dea tot ce le cerem. ² i ce anume vrei s le ceri? ² tiu i eu, poate c Australia. O cas frumoas , bani mul i pentru mami. O ma in nou . Poate chiar i o opera ie plastic . Am v zut asta o dat , într-un film. La început, tipul era groaznic de urât i i-a dat în gât pe ni te trafican i de droguri doar ca s - i fac rost de o fa nou . i a reu it s se pricopseasc cu o mutr de stea de cinema, da' dup vreo doi ani, trafican ii au dat de el i i-au aranjat i ei fa a. ² Vorbe ti serios? ² Despre film? ² Despre Australia. ² Poate. Poate, repet el privind pe fereastr . Urm torii kilometri îi str b tur în t cere, mul umindu-se s asculte radioul. oseaua era liber , Memphis-ul r m sese departe, în urm . ² Hai s facem o învoial , vrei? zise el, continuând s priveasc peisajul. ² Poate. ² Hai s mergem la New Orléans.

² Eu nu m-apuc s sap p mântul. ² Okay, okay. Dar hai s mergem pân acolo. Nimeni nu se a teapt s facem a a ceva. Dup ce ajungem acolo, st m de vorb i despre cadavru. ² P i, am vorbit deja despre el. ² Mergem la New Orléans, okay? În clipa aceea, ma ina intr pe o autostrad suspendat i Reggie îi f cu semn s se uite în dreapta, acolo unde luminile Memphis-ului scânteiau vegheate de lun . ² Phii, ce frumuse e, se minun Mark. Nici unul dintre ei nu tia c b iatul vedea pentru ultima oar ora ul. Când ajunser la Forrest City, Arkansas, se oprir ca s fac plinul la ma in i s - i cumpere ceva de mâncare. Apoi revenir pe autostrad i se îndreptar spre Little Rock. Din când în când, Reggie î i întorcea privirea spre Mark care devor într-o clipit patru pr jituri; ca orice copil, f cu o gr mad de firimituri în jurul lui, i- i linse degetele de crem de parc n-ar mai fi v zut mâncare de luni de zile. Era aproape ora dou i jum tate noaptea i oseaua era practic pustie. Reggie fix acul vitezometrului în dreptul vitezei de aptezeci de kilometri. ² Tu ce crezi, ne-au luat deja urma? întreb Mark dup ce înghi i i ultima buc ic din cea de-a patra pr jitur i- i desf cu o cutie de suc. În glasul lui se sim ea o oarecare nuan de ner bdare. ² M -ndoiesc. Sunt convins c cei de la poli ie scotocesc spitalul, dar nu au de ce s cread c suntem împreun . ² De fapt, eu sunt îngrijorat din cauza lui mami. Am vorbit i cu ea la telefon înainte s sun la tine; i-am povestit despre evadare, i-am spus c eram ascuns în spital i ea s-a înfuriat la culme. Da' pân la urm cred c am convins-o c sunt în siguran . Sper s nu-i fac via a amar ia de la poli ie. ² N-au s -i fac a a ceva, dar are s fie bolnav de îngrijorare din pricina ta. ² tiu asta i nu vreau s par f r inim , da' sunt convins c are s se descurce. Uit -te la tot ce a avut de-ndurat în ultima vreme. S tii c mami este o persoan foarte puternic .

² Am s -i spun lui Clint s ia leg tura ast zi cu ea. ² Vrei s -i spui lui Clint unde mergem? ² P i nu prea tiu nici eu unde mergem. ² Tu ce-ai vrea s faci, Reggie? întreb Mark, dup câteva clipe. ² Mai întâi, afl c eu cred c nu a fi evadat. ² Min i. ² Poftim? ² Bineîn eles. Tu nu încerci chiar în momentul sta s evi i o cita ie? Ei bine, eu fac exact acela i lucru. A a c unde-i diferen a? Tu nu vrei s dai ochii cu juriul federal, eu nu vreau s dau ochii cu juriul federal, i amândoi am sp lat putina. Suntem în aceea i barc , Reggie. ² Exist totu i o diferen între noi. Tu ai evadat din închisoare i asta este o înc lcare a legii. ² În primul rând c , dac vrei s tii, am fost într-o închisoare pentru minori i minorii nu comit infrac iuni; nu a a mi-ai spus chiar tu? Minorii sunt zurbagii, sau delincven i, sau au nevoie de supraveghere, dar ei nu comit infrac iuni. Este? ² Dac zici tu. Oricum evadarea ta a fost o gre eal . ² Se poate, da' acum nu mai am ce face. Da' ce, tu nu gre e ti c vrei s ocole ti legea? ² Fire te c nu. A evita s prime ti o cita ie nu reprezint o infrac iune. Din punctul sta de vedere, eu am fost foarte bine pân în momentul în care te-am luat pe tine din parcarea spitalului. ² Atunci opre te ma ina i las -m s cobor. ² Ei, ce s spun! Mark, te rog s fii serios. ² Dar sunt foarte serios. ² Bine. Atunci ai putea s -mi spui ce ai de gând s faci dup ce î i dau voie s cobori? ² A, p i, tiu i eu?! Am s încerc s ajung cât mai departe, iar dac pân la urm tot pun mâna pe mine, atunci am s fac un oc i au s m trimit înapoi la Memphis. Acolo am s sus in c sunt nebun, i ei n-au s afle niciodat c m-ai ajutat. A a c opre te oricând dore ti i eu cobor imediat, î i încheie el micul discurs; apoi î i îndrept aten ia asupra aparatului de radio i pre de câ iva kilometri în ma in nu se mai auzir decât vocile lui Conway Twitty i Tammy Wynette. ² Ur sc muzica country, zise Reggie i închise radioul. Îmi

dai voie s te întreb ceva? întreb ea dup o clip . ² Sigur. ² S presupunem c mergem la New Orléans i d m de cadavru. i c încheiem târgul cu cei de la FBI care v includ în programul de protec ie a martorilor. Atunci tu, Dianne i Ricky v ve i lua zborul în amurg spre Australia, sau, m rog, spre oricare alt destina ie, corect? ² Cred c da. ² În cazul sta, de ce nu încheiem târgul cu ei chiar acum? ² Ei, abia acum începi s gânde ti, Reggie, îi zise el de parc în sfâr it se trezea i ea din somn. ² Mul umesc foarte mult. ² S tii c m-am gândit i eu la varianta asta, iar r spunsul este foarte u or: pur i simplu nu am prea mare încredere în FBI. Tu ai? ² Nu tocmai. ² i nu vrei s le dau nimic pân când eu, mama i Ricky n-o s fim foarte departe de aici. Reggie, tu e ti un avocat bun i nu ai fi de acord ca cel pe care-l reprezin i s - i asume vreun risc, nu? ² Continu . ² Mai înainte s le spun circarilor stora ceva, vreau s m asigur c vom fi pu i bine la ad post. Are s mai dureze o vreme pân vom putea s -l mut m pe Ricky. Or, dac eu vorbesc acum, b ie ii cei r i ar putea s afle mai înainte ca noi s ne lu m t lp i a. Este prea riscant. ² i dac le spui acum, dar nu g sesc nici un cadavru? Dac Jerome Clifford a glumit? ² N-am de unde s tiu asta, nu? Eu am s fiu undeva, la ad post, o s am alt nas, are s m cheme Tommy sau ce tiu eu cum, i toat tevatura asta n-o s duc la nimic. Reggie, este mult mai logic s afl m chiar acum dac Romey mi-a spus adev rul. Avocata cl tin ame it din cap. ² Nu sunt sigur c în eleg ce vrei s spui. ² Nici eu nu sunt sigur c m -n eleg, dar un lucru este cât se poate de sigur: eu nu m duc la New Orléans sub escort . N-am s m prezint luni în fa a juriului federal ca s refuz s r spund la întreb ri i ei s -mi bage fundule u' la r coare. ² Ai dreptate. Prin urmare, cum ne vom petrece week-end-ul?

² Cât este de-aici pân la New Orléans? ² Vreo cinci- ase ore de drum. ² Hai s mergem acolo. i pe urm mai vedem noi. ² Cam cât are s ne coste ca s d m de cadavrul la? ² Probabil c nu prea mult. ² Îmi dai voie s te-ntreb unde se afl casa lui Clifford? ² P i, nici nu atârn prin copaci, nici nu este prin tufi uri. Are s ne ia ceva timp s-o g sim. ² Mark, toat chestia asta este curat nebunie. ² tiu, a fost o s pt mân foarte proast . 34 Halal diminea lini tit de duminic în sânul familiei. Jason McThune î i studie o vreme picioarele goale de pe covora ul de lâng pat, apoi încerc s - i concentreze privirea pe cadranul ceasului ag at în perete chiar lâng u a b ii. Era aproape ora ase diminea a, afar nu se luminase de ziu , iar ochii îi erau înc împ ienjeni i dup sticla de vin b ut cu o sear înainte. Al turi de el, în pat, doamna McThune se foi pu in, morm ind ceva în somn. Peste alte dou zeci de minute, McThune o c ut pe sub p tur i o s rut în semn de r mas bun. S-ar putea s nu mai dea vreo s pt mân pe-acas , îi spuse el, de i nu prea era sigur c ea a recep ionat mesajul. Sâmbetele lucr toare i dispari iile neprev zute f ceau parte din via a lor. Ziua aceasta îns era cu totul neobi nuit , se gândi el în timp ce-i d dea drumul câinelui în curtea din spatele casei. Cum de putuse un copil de unsprezece ani s dispar a a, pur i simplu? Poli ia din Memphis era complet dep it de situa ie. A disp rut f r urm , declarase locotenentul acela. A a cum era de a teptat, str zile erau aproape pustii la ora aceea i ajunse f r probleme la birou. Înc de pe drum, cu ajutorul telefonului de la bordul ma inii, lu leg tura cu agen ii Brenner, Latchel i Durston pe care îi trezi din somn. Apoi g si în agenda special num rul lui K.O. Lewis. Când sun telefonul, K.O. nu dormea, dar nici nu era dornic s fie deranjat la o or atât de matinal . Tocmai î i lua micul dejun i st tea i el în lini te de vorb cu nevast -sa, i-n orice caz, cum dracu' a reu it un pu ti de unsprezece ani

s dispar în timp ce se afla în custodia poli iei? McThune îl puse la curent cu tot ce tia, adic mai nimic, i îl rug s vin la Memphis. S-ar putea s fie un week-end lung. K.O. îi spuse c trebuie s dea mai întâi câteva telefoane i s g seasc bilet de avion, i abia dup aceea îl va suna pe McThune la birou. Odat ajuns la birou, McThune îi telefon lui Larry Trumann la New Orléans i fu încântat s constate c î i sculase colegul dintr-un somn adânc. În fond, sta era cazul lui Trumann, de i al ii se ocupaser de el toat s pt mâna. În sfâr it, pentru ca totul s fie mai frumos, îl sun i pe George Ord i îl rug s vin la birou cu restul trupei i s -i aduc i ceva de mâncare. Pe la apte, Brenner, Latchee i Durston ajunseser deja la birou i acum f ceau tot felul de specula ii în timp ce sorbeau din c nile de cafea. Urm torul sosit fu Ord, care nu aduse nimic de mâncare; apoi doi poli i ti în uniform b tur la u a anticamerei. Îi înso ea Ray Trimble, ef adjunct al Poli iei i o adev rat legend vie a ora ului. Dup ce se adunar cu to ii în biroul lui McThune, Trimble î i debit raportul într-un stil poli ienesc f r cusur. ² Subiectul a fost transportat cu o ambulan de la centrul de deten ie la ÅSt. Peter'sµ asear în jurul orei zece i treizeci de minute. Subiectul a fost dus la camera de gard a spitalului de doi sanitari care au completat fi ele i pe urm au plecat. Subiectul nu a fost înso it nici de poli i ti, nici de personalul centrului de deten ie. Sanitarii declar c subiectul a fost preluat de o infirmier pe nume Gloria Watts, sex femeiesc, alb , dar fi ele sunt de neg sit. Doamna Watts a declarat c l-a dus pe subiect într-o camer de lâng cea de gard unde a fost nevoit s -l lase singur pentru c fusese chemat la o alt urgen . Conform propriilor declara ii, doamna Watts a lipsit circa zece minute i când s-a întors subiectul disp ruse, ca i fi ele de altfel. În aceste condi ii, doamna Watts a b nuit c subiectul fusese dus la camera de gard pentru un prim examen medical. În aceast diminea , pe la ora cinci, doamna Watts a verificat înregistr rile de la camera de gard deoarece se preg tea s ias din tur . Atunci i-a amintit de subiect i a început s pun diverse întreb ri, dar subiectul n-a putut fi g sit nici în registrele de la Intern ri. A fost chemat serviciul de paz al spitalului, pe urm a fost chemat poli ia, iar în momentul de fa se

procedeaz la scotocirea spitalului. ² ase ore! se minun McThune. ² Poftim? zise Trimble. ² Abia dup ase ore i-au dat seama c b iatul nu mai este acolo. ² Ave i dreptate, domnule, dar nu noi conduceam spitalul sta. ² De ce a fost dus la spital f r s fie supravegheat? ² Nu cunosc motivele, dar va avea loc o anchet în aceast privin . Pare s fie vorba de pur neglijen . Dintr-un dosar pe care-l avea în serviet , Trimble scoase o copie dup raportul Teldei pe care i-o înmân lui McThune. ² Aici scrie c pu tiul a f cut un oc dup plecarea celor doi erifi federali. tia ce dracu' vruseser de la el? Trimble deschise din nou dosarul din care d du la iveal cita ia pentru New Orléans. McThune o studie atent i apoi i-o trecu lui George Ord. ² Altceva, domnule comandant? ² Nimic, domnule. Continu m c ut rile i în momentul în care afl m ceva, v anun m. Avem aproape cincizeci de oameni care au ajuns acolo abia acum o or . ² Cu mama pu tiului a i vorbit? ² Nu înc , pentru c nu s-a trezit din somn. Dar supraveghem camera pentru eventualitatea c b iatul va încerca s ia leg tura cu ea. ² Atunci am s vorbesc eu cu ea, dar peste vreo or , când am s termin ce am de f cut aici. Pân atunci, fi i aten i s nu o vad altcineva înaintea mea. ² Fi i f r grij . ² Mul umesc, domnule comandant, zise McThune i Trimble î i pocni c lcâiele ca i cum ar fi vrut s dea onorul. Apoi disp ru, urmat de subordona ii s i. ² Fra ilor, lua i leg tura cu to i agen ii disponibili în clipa asta, le zise McThune lui Brenner i Latchel, i mi-i aduce i aici în doi timpi i trei mi c ri. Cei doi â nir spre u , iar McThune se întoarse spre Ord. ² Ce tii despre cita ia asta? ² Nimic. Nici nu-mi vine s -mi cred ochilor. Foltrigg i-a pierdut min ile. ² Deci n-ai tiut nimic? ² Fire te c nu. Copilul se afl sub jurisdic ia Tribunalului

pentru minori i nici nu mi-a trecut prin minte c va încerca s pun mâna pe el. ie i-ar conveni s -l op re ti definitiv pe Harry Roosevelt? ² Nu prea. Da' fiindc veni vorba, trebuie neap rat s d m de el. Am s -i dau eu telefon, iar tu, telefoneaz -i avocatei. Eu prefer s n-am de-a face cu ea. ² D telefon la biroul erifului federal, îi zise McThune lui Durston dup ce Ord ie i din birou. Vezi ce po i s afli despre cita ia asta nenorocit . R mas singur, McThune se gr bi s deschid cartea de telefon, dar nu d du de nici un Harry printre nenum ra ii Roosevelt înscri i în paginile ei. Probabil c num rul de telefon al judec torului era secret i nici nu era de mirare, gândindu-te la cohorta de mame care încercau s ob in drepturile b ne ti datorate de ta i propriilor lor copii cu ajutorul tribunalului. McThune le telefona atunci unor avoca i pe care îi cuno tea mai bine i cel de-al treilea îi spuse c Harry locuia pe Kensington Street. Da, da, în condi iile acestea îl va trimite la adresa cu pricina pe unul dintre agen i. Ord î i f cu din nou apari ia. ² Am vorbit cu mama lui Reggie Love, care m-a surclasat la num rul de întreb ri puse în dou minute de conversa ie, zise Ord, cl tinând din cap. Nu cred c fiic -sa este acas . ² Am s trimit cât de curând doi oameni ca s verifice. i între timp cred c ar fi bine s -i telefonezi dobitocului de Foltrigg. ² Da, da, ai dreptate, fu de acord procurorul care p r si din nou biroul. La ora opt, McThune, Brenner i Durston coborâr din ascensor la etajul al nou lea al spitalului ÅSt. Peter'sµ. Al i trei agen i, deghiza i cu splendide articole de îmbr c minte din magazia spitalului, le venir în întâmpinare i îi conduser pân la u a camerei 943, p zit de trei paznici impresionan i ca gabarit. McThune d du semnalul de rupere a rândurilor micului escadron care îl înso ea, apoi b tu u or în u . N-ar fi dorit cu nici un chip s o sperie pe biata femeie. ² Da, se auzi un glas slab din întuneric, în timp ce u a se deschise de-o palm . ² Doamn Sway, sunt Jason McThune, agent special FBI.

V-am v zut ieri la tribunal. Deschiz tura se m ri pu in i chipul Diannei r s ri din întunericul ce domnea în camera lui Ricky. Dar femeia nu spuse nimic i îl a tept s continue. ² N-am putea s st m pu in de vorb între patru ochi? Dianne arunc o privire scurt spre stânga i observ imediat mica armat ce a tepta r bd toare. ² Între patru ochi? întreb ea nedumerit . ² S facem câ iva pa i încolo, propuse el, pornind spre cap tul culoarului. ² S-a-ntâmplat ceva? întreb ea, ca i cum ar fi fost imposibil s se mai întâmple ceva r u. ² Da, doamn . Dianne r sufl adânc i disp ru în întunericul din camer . Dup câteva secunde, reveni cu pachetul de ig ri în mân si închise înceti or u a în urma ei. ² Cred c nu a i mai vorbit de curând cu Mark, zise McThune. ² Mi-a telefonat ieri dup -mas de la închisoare, spuse ea, ducându- i o igar la buze, nu min ea, chiar a a se întâmplase. ² i de atunci? ² Nu, min i ea. De ce? ² Pentru c a disp rut. ² Cum adic Åa disp rutµ? întreb ea dup o scurt ezitare. Era surprinz tor de calm , dar probabil c nu mai era în stare s reac ioneze la chestii de-astea, î i zise McThune i îi povesti pe scurt tot ce tia despre dispari ia lui Mark. Între timp ajunseser lâng fereastr i acum priveau amândoi panorama ora ului. ² Dumnezeule, s fi pus mâna pe el Mafia? întreb ea i ochii i se umplur de lacrimi. Mâna îi tremura atât de tare încât nu reu ea s - i aprind igara. ² Nu, r spunse McThune, deocamdat ei nici m car nu au aflat ce s-a-ntâmplat. Iar noi avem grij s nu transpire nimic. Nu, cred c Mark a plecat pur i simplu. i cum s-a-ntâmplat aici, la spital, ne-am gândit c poate a luat leg tura cu dumneavoastr . ² Dar a i c utat bine pe-aici? Pentru c Mark cunoa te foarte bine locul. ² Oamenii no tri r scolesc cl direa asta de trei ore, dar se

pare c nu este aici. Ave i idee unde ar fi putut s se duc ? Dianne trase adânc din igar i apoi d du drumul unui nori or de fum alb strui. ² Habar n-am, r spunse ea în cele din urm . ² Atunci, da i-mi voie s v întreb ceva. Ce ti i despre Reggie Love? Î i petrece weekendul în ora ? Sau avea de gând s plece undeva? ² De ce m -ntreba i? ² Pentru c nu d m nici de ea. Nu este acas , iar maic -sa nu vrea s ne spun nimic. Asear a i primit o cita ie, da? ² Da. ² Ei bine, Mark a primit i el una, i mai era o a treia pentru Reggie Love, dar avocata nu era acas . De-asta v -ntreb: E posibil ca Mark s fie împreun cu ea? Sper din tot sufletul, î i zise Dianne în sinea ei. La varianta asta nu se gândise. Dup ce vorbise cu Mark la telefon, î i luase pastilele, dar degeaba; abia dac reu ise s adune vreun sfert de or de somn peste noapte. Dar ideea asta cu Mark i Reggie nu-i trecuse prin minte. i trebuia s recunoasc de fapt c era cea mai pl cut dintre toate. ² Nu tiu ce s zic. B nuiesc c este posibil. ² i pe unde ar putea s fie ei doi, acum? ² Da' de unde dracu' vre i s tiu? Voi sunte i FBI-ul. Pân acum câteva secunde eu habar n-aveam de toat povestea asta i acum m -ntreba i pe mine unde sunt. Ia mai scute te-m . McThune sim i c -l doare propria prostie. Întrebarea era departe de a fi de teapt , iar Dianne nu era atât de fragil pe cât se a teptase... Dianne puf i din igar , privind ma inile ce alunecau pe strada de la poalele cl dirii. Dup cum îl cuno tea ea pe Mark, b iatul schimba probabil scutece la maternitate, sau d dea o mân de ajutor în sala de opera ii de la ortopedie, sau b tea ou la buc t rie. ÅSt. Peter'sµ era cel mai mare spital din Tennessee i nenum ratele lui acoperi uri ad posteau mii de oameni. Mark bântuise pe toate culoarele i- i f cuse o sumedenie de prieteni. De fapt, ea se a tepta în fiecare clip s primeasc un telefon din partea lui. ² Trebuie s m -ntorc, zise ea, strivind igara în scrumier . ² Dac ia leg tura cu dumneavoastr , v rog s m anun a i neap rat.

² Bineîn eles. ² Iar dac primi i vreo veste de la Reggie Love, v-a fi recunosc tor dac m-a i anun a i pe mine. i v las aici doi oameni pentru orice eventualitate. Dianne se r suci pe c lcâie i se îndep rt . La opt i jum tate, Foltrigg î i adunase în birou echipa obi nuit : Wally Boxx, Thomas Fink i Larry Trumann, care sosi ultimul, cu p rul înc umed de la du ul ultrarapid pe care apucase s -l fac . Foltrigg ar ta str lucitor în pantalonii s i c lca i la dung , c ma a scrobit i pantofii lustrui i oglind . Trumann era îmbr cat în trening. ² A disp rut i avocata, î i anun Larry colegii în timp ce le turna cafea din termosul pe care-l adusese de acas . ² Când ai aflat? vru s tie Foltrigg. ² Acum cinci minute am vorbit cu McThune prin telefonul din ma in . El m-a c utat. Asear pe la opt s-au dus cu cita ia la ea acas , dar n-au g sit-o i nici n-au mai dat de ea dup aia. ² Ce i-a mai spus McThune? ² C înc mai caut prin spital pentru c pu tiul a petrecut trei zile acolo i îl cunoa te ca pe buzunarele lui. ² M -ndoiesc c vor da de el, declar Foltrigg cu obi nuita lui siguran când era vorba de probleme necunoscute. ² McThune crede cumva c pu tiul i avocata sunt împreun ? întreb Boxx. ² P i, cine dracu' vrei s tie a a ceva? N-o fi ea chiar atât de tâmpit încât s -l ajute pe copil s evadeze, nu? ² Ei, las , c nu este mare lucru de capul ei, zise Foltrigg cu dispre . Da' nici de-al t u, î i zise Trumann în sinea lui. Doar tu e ti idiotul care a emis cita iile i a declan at cel mai nou episod al serialului. ² McThune a vorbit de dou ori pân acum cu K.O. Lewis care a zis c este preg tit pentru orice, interveni el cu voce tare. Au de gând s mai caute prin spital pân la prânz i dac pân la urm nu reu esc s dea de copil, atunci Lewis decoleaz de urgen spre Memphis. ² Dup tine, Muldanno poate fi implicat în dispari ia asta?

întreb Fink. ² M -ndoiesc. Mai degrab mi se pare c pu tiul i-a tras pe sfoar pân când a ajuns la spital, adic pe un teren pe care-l cunoa te de minune. Pun pariu c pe urm i-a telefonat avocatei i acum se ascund împreun pe undeva prin ora . ² M -ntreb dac Muldanno a aflat de toat povestea asta, zise Fink, privindu-l pe Foltrigg. ² Oamenii lui Muldanno sunt înc în Memphis, r spunse Trumann. Gronke este aici, dar nu i-am mai v zut pe Bono i Pirini. La dracu'! S-ar putea s aib deja vreo duzin de b ie i risipi i pe acolo. ² McThune i-a chemat h ita ii? întreb Foltrigg. ² Da. To i oamenii lui lucreaz la cazul sta: supravegheaz casa avocatei, apartamentul secretarului ei, ba au trimis doi oameni pân i pe urmele judec torului Roosevelt care este la pescuit undeva, în mun i. În plus, poli ia din Memphis a împânzit literalmente spitalul. ² Dar telefoanele? ² Care telefoane? ² Telefoanele de la spital, Larry, c e doar un copil; f r -ndoial c va încerca s ia leg tura cu maic -sa. ² Este nevoie de aprobarea conducerii spitalului. Dar McThune zicea c se ocup i de asta. Îns necazul este c sâmb ta oamenii de care ai nevoie nu prea stau pe-acas . Foltrigg se ridic în picioare i se apropie de fereastr . ² i zici c au trecut ase ore pân s - i dea careva seama c pu tiul a disp rut? ² A a mi-a spus McThune. ² Au g sit ma ina avocatei? ² Nu înc . ² Pariez c n-or s o g seasc în Memphis. i mai pariez c pu tiul i doamna Love sunt acum în ma in . ² Chiar a a. Au ters putina. ² i-n ce direc ie au ters ei oare putina aia? ² Undeva, cât mai departe. La ora nou i jum tate, un poli ist din Memphis verific num rul de înmatriculare al unei Mazda parcate neregulamentar. Ma ina era proprietatea unei oarecare Reggie Love. Mesajul fu retransmis imediat lui Jason

McThune, în biroul s u din Federal Building. Zece minute mai târziu, doi agen i FBI b tur la u a apartamentului 28 din Bellevue Gardens. Dup câteva clipe de a teptare, b tur din nou. Ascuns în dormitor, Clint î i f cea planul ca în cazul în care cei doi sp rgeau u a de la intrare, s pretind c nu-i auzise deoarece î i permisese s doarm mai mult în aceast lini tit i frumoas diminea de sâmb t . În clipa în care cei doi agen i b tur pentru a treia oar în u , telefonul începu brusc s sune, speriindu-l îngrozitor. Robotul era în func iune i dup semnalul obi nuit auzi vocea lui Reggie. Asta îl f cu s ridice imediat receptorul i s opteasc iute un ÅReggie, sun -m pu in mai încolo!µ. Dup a patra încercare, agen ii renun ar i se f cur nev zu i. În apartament toate luminile erau stinse, iar perdelele erau trase cu grij la fereastr . Dup aproape cinci minute de a teptare, soneria telefonului sparse din nou t cerea. Era din nou Reggie. ² Bun , o salut el. ² Bun diminea a, Clint, îi r spunse ea cu glas vesel. Ce mai este prin Memphis? ² A, nimic deosebit, curcanii îmi supravegheaz apartamentul, îmi bat în u de parc ar vrea s scoale din somn tot cartierul. Ce mai, o diminea de sâmb t absolut tipic . ² Curcanii zici? ² Da. De patru ore nu m-am mi cat din fa a televizorului, povestea despre evadarea lui Mark apare pe toate canalele. Deocamdat , despre tine n-au spus nici un cuvânt, este adev rat c pân acum o numesc dispari ie, nu evadare. ² Ai reu it s vorbe ti cu Dianne? ² I-am telefonat cam acum o or când abia primise vestea de la FBI. I-am explicat c Mark este cu tine i asta a mai calmat-o pu in. Sincer vorbind, cred c este atât de ocat de tot ce i s-a-ntâmplat în ultima vreme încât nici nu a recep ionat corect mesajul. Voi unde sunte i? ² La un motel, în Metairie. ² Iart -m , n-am în eles bine. Metairie ai zis? Locul la de lâng New Orléans? ² Exact. Am condus toat noaptea, a a c trebuie s facem o halt . ² Da' ce dracu' c uta i tocmai acolo? Din câte locuri avea i

la dispozi ie ca s v ascunde i, de ce a trebuit s alege i tocmai o suburbie a New Orléans-ului? De ce nu v-a i dus mai departe, în Alaska, de exemplu? ² Pentru c sta e ultimul loc în care ne-ar c uta. Aici suntem în siguran , Clint. Am pl tit cu bani ghea i mi-am dat un alt nume la recep ie. Acum o s dormim pu in i pe urm mergem s vizit m ora ul. ² S vizita i ora ul? Hai, Reggie, spune-mi ce se-ntâmpl acolo. ² Am s - i explic mai târziu. Mai bine spune-mi dac ai vorbit cu Mama Love. ² Nu, dar am s -i telefonez imediat. ² Te rog. Am s te mai sun dup -amiaz . ² Reggie, ai înnebunit. tii chestia asta? Pur i simplu, i-ai pierdut min ile. ² tiu. Dar mi le-am mai pierdut i cu alte ocazii. Ei, i acum gata, la revedere. Clint puse telefonul pe mas i se întinse pe patul r mas nef cut. Într-adev r, Reggie î i mai pierduse min ile i cu alte ocazii. 35 Barry- i veni singur la depozitul acela. Mersul an o al celui mai rapid pistolar din ora disp ruse f r urm , luând cu el i c ut tura plin de sine a banditului îndr zne , i costumul str lucitor, i pantofii italiene ti. Cerceii erau pu i deoparte, în buzunar. Coada de cal era bine ascuns sub gulerul hainei. i se b rbierise cu numai o or în urm . În timp ce urca treptele ruginite, Barry î i aminti cum se juca el pe treptele astea cu foarte mul i ani în urm , pe vremea când b trânul Muldanno tr ia înc . Barry obi nuia s vin aici dup orele de coal i pân la l sarea nop ii; îi pl cea s priveasc acel du-te-vino permanent de containere, s asculte sporov iala docherilor, s le înve e jargonul i s le fumeze ig rile. Depozitul acesta fusese împ r ia minunat a copil riei lui, cel mai potrivit loc din lume pentru completarea educa iei unui copil care nu visa s ajung altceva decât gangster. În momentul acesta depozitul era pustiu i pa ii lui

r sunau îndelung în imensul spa iu gol. Câteva containere stinghere i pline de praf fuseser uitate acolo de ani de zile. Limuzinele negre ale unchiului s u erau trase una lâng alta în preajma docurilor i Tito, oferul devotat al lui Johnny Sulari, lustruia de zor aripa Cadillacului. Zgomotul de pa i îl f cu s - i ridice privirea i, v zându-l pe Barry, îi f cu un semn prietenos cu mâna. În ciuda ner bd rii, i î i încetini pa ii, împiedicându-se cu greu s nu adopte inuta lui obi nuit . Se opri o clip în dreptul ferestrelor murdare i r mase cu privirea a intit asupra unei imita ii de vapor cu zbaturi care le oferea turi tilor un tur senza ional al altor depozite i al celor câteva barje pierdute pe râu. Platforma de la etaj se oprea în dreptul unei u i masive de metal. Barry ap s pe un buton i apoi î i ridic privirea spre camera de luat vederi a ezat deasupra u ii. Dup câteva secunde, u a se deschise cu un pocnet puternic i Barry fu întâmpinat de Mo, un fost docher care îl înv ase s bea bere pe când avea numai doisprezece ani. Fostul docher, îmbr cat întotdeauna într-un costum absolut îngrozitor, avea permanent asupra sa cel pu in patru arme; de fapt, Mo fusese un tip de-a dreptul prietenos pân în ziua în care începuse s poarte costum i cravat , adic pân în ziua în care v zuse la cinematograf celebrul film ÅNa ulµ; din momentul acela nimeni nu-l mai v zuse zâmbind. Barry travers înc perea în care nu se aflau decât dou birouri goale i se opri în dreptul unei alte u i; trase adânc aer în piept i cioc ni hot rât. ² Intr , zise un glas plin de blânde e i Barry intr în biroul unchiului s u. Johnny Sulari îmb trânea foarte frumos. La aptezeci de ani împlini i, se inea înc drept i se mi ca foarte repede. P rul, de un alb str lucitor i la fel de bogat ca în tinere e, începea imediat deasupra sprâncenelor groase i era piept nat spre spate. Ca de obicei, purta un costum negru, o cravat de un bleumarin de-a dreptul plictisitor i bretele ro ii de produc ie proprie. Când î i v zu nepotul îi d rui un zâmbet larg i îi f cu semn s se a eze pe acela i scaun din piele roas de timp pe care Barry st tuse i în copil rie. Johnny era unul dintre ultimii domni dintr-o meserie pe cale s încap pe mâinile unei noi genera ii, mult mai lacom i mult mai dur decât cea veche. Genera ia din care f cea

parte i nepotul sta al lui. Zâmbetul se vedea de la o po t c este for at, c ci întâlnirea aceasta nu era deloc o vizit de curtoazie. În ultimele trei zile cei doi b rba i st tuser mai mult de vorb decât în ultimii trei ani. ² Ve ti proaste, Barry? întreb Johnny, de i cuno tea r spunsul. ² Po i s zici i-a a. Pu tiul a disp rut din Memphis. Privirea de ghea a lui Sulari se opri asupra tân rului care î i plec ochii, ceea ce nu i se-ntâmpla prea des. Cine i-ar fi închipuit c legendarii ochi prevestitori de moarte ai lui Barry- i Muldanno r m seser lipi i de podea? ² Cum de-ai putut fi atât de idiot? întreb Johnny calm. Atât de idiot încât s la i cadavrul aici i s -i spui totul avocatului. Idiot, idiot, idiot. Barry clipi încurcat i- i l s greutatea pe cel lalt picior; apoi începu s dea din cap, aprobator i plin de c in . ² Acum am nevoie de ajutor, okay? ² Fire te c ai nevoie de ajutor. Dup ce ai f cut o prostie imens , acum ai nevoie de cineva care s te salveze. ² Dup p rerea mea, este o chestie care ne prive te pe noi to i. Prin privirea lui Johnny trecu un fulger de mânie, dar b trânul reu i s se st pâneasc , a a cum i se-ntâmpla de altfel întotdeauna. ² Nu z u. S -n eleg c amenin i, Barry? C vii la mine în birou s -mi ceri ajutorul i începi s m amenin i? Ai de gând s ciripe ti cumva? Haida de, b iete. tii doar c dac e ti condamnat, ai s - i iei secretul cu tine în mormânt. ² Este adev rat, numai c a prefera s nu fiu condamnat. Mai am destul timp s ajung la capitolul sta. ² Barry, e ti un mare dobitoc. i-am mai spus vreodat chestia asta? ² Cred c da. ² Ai stat pe urmele lui s pt mâni de zile i l-ai prins pe când se strecura afar dintr-un bordel nenorocit. Nu trebuia decât s -i tragi dou gloan e în cap, s -i cure i buzunarele i pe urm s la i cadavrul acolo, s se descurce târfele alea cu el. Curcanii ar fi zis c este una din nenum ratele crime murdare care se întâmpl prin locuri de genul sta i n-ar mai fi c utat nici un suspect. Da' nu, tu e ti mult prea tâmpit ca s faci

lucrurile simplu. Barry nu- i ridic ochii din podea sub privirea încruntat a lui Sulari care începu s - i preg teasc un trabuc. ² Ai s -mi r spunzi încet la întreb ri, okay? Nu vreau s tiu prea multe, în elegi? ² Da. ² Cadavrul este aici, în ora ? ² Da. Sulari t ie capul trabucului, cl tinând din cap, dezgustat. ² Doamne, cât de tâmpit. Se ajunge u or la el? ² Da. ² Federalii s-au apropiat vreodat de locul cu pricina? ² Nu cred. ² Este îngropat pe undeva? ² Da. ² De cât timp va fi nevoie ca s -l sco i de-acolo? ² Cam o or -dou . ² Deci nu este în p mânt? ² Nu. Este în beton. ² În beton, repet Johnny dup ce î i aprinse trabucul. (Poate c totu i b iatul nu este chiar atât de tâmpit, de i... las-o balt , era tâmpit sadea). De câ i oameni ai nevoie? ² Doi sau trei. Eu nu pot s m bag pentru c -mi urm resc toate mi c rile. i dac m-a apropia de locul la, le-a pune practic totul pe tav . Tâmpit sadea, f r discu ie. ² Unde este, într-o parcare? Într-un trotuar? întreb Johnny, dând drumul unor inele de fum alb strui. ² Sub un garaj, r spunse Barry privind insistent podeaua i mutându- i greutatea de pe un picior pe cel lalt. ² Sub un garaj. Ce fel de garaj, public? ² Nu, particular. B trânul studie foarte atent scrumul sub ire de la cap tul trabucului; b iatul nu era tâmpit, era dobitoc. ² Când zici cas te referi la una de pe o strad , cu alte case în jur? ² Da. Boyd Boyette st tuse în portbagajul lui dou zeci i cinci de ore i nu prea avusese de ales. Ba mai mult, atunci intrase aproape în panic i îi fusese team s p r seasc ora ul. La vremea aceea, figura cu garajul nu i se p ruse o variant proast .

² i celelalte case sunt locuite, nu? Locuite de oameni cu ochi i cu urechi, nu? ² Nu i-am cunoscut personal, dar b nuiesc c din tia sunt. ² B iete, nu face pe de teptul cu mine. ² Iart -m , zise imediat Barry, ghemuindu-se u or pe scaun. Johnny se ridic i se apropie de ferestrele ce d deau spre râu. Din când în când, cl tina din cap, uluit, i puf ia nervos din igara de foi. Dup câteva secunde, se întoarse la birou i a ez cu grij trabucul în scrumier . ² A cui este casa? întreb el f r s clipeasc , gata s fac explozie. Barry înghi i în sec i se a ez picior peste picior, apoi r spunse cu voce slab : ² A lui Jerome Clifford. Nu avu loc nici o explozie; toat lumea tia c în venele lui Johnny curgea ghea în loc de sânge, iar b trânul era foarte mândru de chestia asta. Sulari era aproape unic în meserie, iar felul lui de a fi îi adusese o gr mad de bani. i îl inuse în via . Cuvintele nepotului îl f cur s - i duc mâna stâng la gur , într-un gest care îi tr da uluiala. ² A lui Jerome Clifford, repet el i Barry confirm printr-o cl tinare a capului. Când se-ntâmplase, Clifford era plecat la schi, în Colorado, i Barry tiuse pentru c avocatul îl invitase s mearg cu el. Clifford locuia singur într-o cas imens , ascuns de copaci stufo i. Garajul era o construc ie separat , în curtea din spate. Barry crezuse c locul r spundea perfect dorin elor lui i, de fapt, nimeni nu i-ar fi închipuit una ca asta. Adev rul este c avusese dreptate ² locul era perfect. Federalii nu-i d duser niciodat târcoale, deci era clar c nu gre ise. i oricum, n-avea de gând s -l lase pe Boyette prea mult timp acolo. Gre ise îns când îi spusese lui Clifford. ² i-acum vrei s trimit trei din oamenii mei s -l scoat de-acolo f r s fac zgomot i s te scape de el? ² Da, domnule. În felul sta mi-ai salva fundul. ² Ce vrei s spui? ² Mi-e team c pu tiul tie unde este Boyette i acum pu tiul a disp rut. Este prea riscant s -l mai in acolo pe senator. A a c te implor, Johnny, ajut -m s scoatem

cadavrul de acolo. ² Nu pot s -i suf r pe cer etori, Barry. Dac ne prind? Dac vecinii aud ceva i cheam poli ia care d peste trei tipi pe cale s scoat un cadavru dintr-o plac de beton? ² N-o s -i prind nimeni. ² De unde tii! De unde tii? Cum de l-ai îngropat în beton f r s te simt cineva? ² P i, am mai f cut i alt dat a a ceva, okay? ² Vreau s tiu! Barry î i îndrept u or spinarea i î i schimb pozi ia picioarelor. ² A doua zi dup ce l-am cur at pe senator, am desc rcat ase saci de mortar în garaj. Am venit cu un camion cu num r fals i eram îmbr cat ca un muncitor. Nimeni nu m-a b gat în seam . Casa cea mai apropiat este la vreo cincizeci de metri distan i, în plus, peste tot sunt copaci care de care mai stufo i. Pe la miezul nop ii m-am întors cu acela i camion i am dus cadavrul în garaj, dup care am plecat. În spatele garajului este un an i dincolo de an este un parc. A a c m-am întors pe jos prin parcul la, am trecut an ul i m-am strecurat în garaj. Mi-a luat vreo jum tate de or ca s sap o groap nu prea mare, s pun cadavrul în ea i s torn mortarul. În garaj, pe jos, este pietri . Noaptea urm toare m-am întors i am acoperit mortarul uscat cu pietri , iar deasupra am a ezat barca lui Clifford. Când am plecat de-acolo totul ar ta minunat. Clifford nu i-a dat seama de nimic. ² Pân i-ai spus tu, fire te. ² Mda, pân atunci. Am gre it c i-am spus, recunosc. ² Ai muncit din greu, dup câte spui. ² Am mai f cut-o i-nainte. i oricum aveam de gând s -l iau de-acolo, numai c au intrat federalii pe fir i nu m scap din ochi de opt luni de zile. Johnny nu- i mai ascunse nervozitatea i, aprinzându- i din nou igara de foi, se reîntoarse la fereastr . ² tii, Barry, zise el cu privirea r t cind în zare, tu ai ceva talent, numai c atunci când trebuie s elimini probele, e ti un idiot f r pereche, b iete. Noi ne-am folosit întotdeauna de apele golfului. Or, de data asta, ce dracu' s-a-ntâmplat cu toate butoaiele i lan urile i greut ile din lume? ² Promit c n-are s se mai întâmple niciodat . Ajut -m s

scap i- i dau cuvântul meu c a a ceva n-are s se mai întâmple niciodat . ² Barry, b iete, nici n-ai s mai ai ocazia. Pentru c dac ai noroc i scapi cu via din toat mizeria asta, voi avea grij s te pun o vreme s conduci un camion i pe urm , vreun an sau doi, s te ocupi de ceva t inuiri de obiecte furate. Nu tiu deocamdat . Poate c am s te las chiar s dai o fug pân la Las Vegas i s stai o vreme cu Rock. Barry privea intens capul împodobit de cununa de p r argintiu i î i jur în gând c , de i era gata s promit orice ca s scape basma curat , nimeni nu-l va vedea vreodat pe post de ofer de camion sau ef de depozit de obiecte furate, i cu atât mai pu in pupându-l în cur pe Rock. ² Cum spui tu, Johnny. Orice, numai s m aju i. Sulari se a ez din nou la birou, mângâindu- i gânditor vârful nasului. ² Înclin s cred c treaba este foarte urgent . ² Chiar în noaptea asta. Pu tiul este liber i speriat i n-are s treac prea mult vreme pân când are s povesteasc tot ce tie vreunei persoane interesate. B trânul închise ochii i cl tin din cap. ² D -mi trei oameni, continu nepotul. Am s le spun exact ce trebuie s fac i- i dau cuvântul meu c nu vor fi prin i. Are s fie foarte u or, ai s vezi. Sulari d du îndurerat din cap. Okay, okay; apoi îl privi încruntat pe tân rul din fa a sa. ² i-acum ie i dracului de-aici. Dup apte ore de c ut ri, comandantul Trimble declar c Mark Sway nu se afl în interiorul spitalului. Î i adun oamenii în holul de lâng Intern ri i îi anun c ac iunea a luat sfâr it. Fire te c vor continua s patruleze prin pasajele subterane, pe pasarele i pe coridoare, supraveghind în acela i timp ascensoarele i sc rile, dar erau cu to ii con tien i c pu tiul îi dusese de nas. Trimble îi telefona lui McThune la birou i îi d du vestea atât de îmbucur toare. Dar agentul federal nu fu deloc surprins de rezultat De-a lungul întregii dimine i, McThune fusese inut la curent cu mersul ac iunii i tia foarte bine c entuziasmul poli i tilor sc dea pe m sur ce trecea timpul. i în plus nimeni nu

reu ea s dea de Reggie Love. Pe Mama Love o deranjaser de dou ori cu întreb rile i acum b trâna nici m car nu mai deschidea u a. Ba mai mult, le spusese s nu mai vin f r mandat de perchezi ie i pân atunci s se care dracului de pe proprietatea ei. Bineîn eles c nu exista nici un motiv care s justifice un asemenea mandat i McThune avea convingerea c Mama Love tia foarte bine lucrul sta. Conducerea spitalului acceptase interceptarea convorbirilor telefonice din camera 943 i cu nici o jum tate de or în urm doi agen i deghiza i în angaja i ai spitalului intraser în camera respectiv în timp ce Dianne discuta cu ni te poli i ti afar , pe hol. Cei doi nu r m seser în înc pere mai mult de un minut pentru c în loc s me tereasc telefonul deja existent, ei îl înlocuir cu unul nou. Copilul dormea i cât timp st tuser ei în untru nu f cuse nici cea mai mic mi care. În plus, telefonul avea leg tur direct cu exteriorul, i dac ar fi fost s aranjeze treaba prin centrala spitalului, povestea ar fi durat dou ore pe pu in i i-ar mai fi implicat i pe al ii. Nici Clint nu era de g sit, dar cum nu exista vreun motiv valabil pentru ob inerea unui mandat de perchezi ie a apartamentului s u, agen ii se mul umir s -l supravegheze de la distan . Prezen a lui Harry Roosevelt fusese semnalat undeva pe Buffalo River, în Arkansas. McThune reu ise s ia leg tura cu el pe la unsprezece. Auzind vorbele agentului, judec torul se îng lbeni la fa , expresia aceasta fiind un simplu eufemism, i porni în cea mai mare grab spre Memphis. La rândul s u, Ord îi telefonase de dou ori lui Foltrigg i contrar obiceiului, marele om nu avusese prea multe de spus. Str lucita strategie a ambuscadei bazate pe cita ii îi explodase sub picioare, iar principala preocupare a momentului era legat de mic orarea pagubelor. K.O. Lewis se afla deja la bordul avionului personal al directorului Voyles i doi agen i fuseser trimi i s -l întâmpine la aeroport. Lewis urma s soseasc în jurul orei dou . Date complete despre Mark Sway fuseser transmise la scar na ional înc de la prima or a dimine ii; McThune nu se putuse hot rî s le adauge i pe cele referitoare la Reggie Love pentru c , în ciuda urii pe care o sim ea fa de tagma avoc easc , nu putea s cread c unul dintre ei ar fi fost în

stare s ajute un copil s evadeze din închisoare. Numai c pe m sur ce diminea a se sfâr ea f r s aduc vreo veste despre avocat , McThune se convinse c cele dou dispari ii erau mai mult decât o simpl coinciden . A a c la ora unsprezece ad ug i numele ei lâng cel al pu tiului, împreun cu toate datele fizice i precizarea c avocata c l torea probabil împreun cu Mark Sway. Dac cei doi erau într-adev r împreun i trecuser între timp într-un alt stat, atunci infrac iunea devenea federal , i nimic nu-l va mai împiedica s pun gheara pe doamna Love. Deocamdat , tot ce puteau s fac era s a tepte. La prânz el i George Ord se osp taser cu sandvi uri i cafele reci. Urmaser apoi alte telefoane, al i ziari ti curio i. F r comentarii. Apoi înc un telefon i agentul Durston î i f cu apari ia în birou, ridicând trei degete. ² Brenner, de la spital, pe linia trei. McThune ridic receptorul i ap s pe butonul indicat. ² Da, se r sti el la interlocutorul nev zut. Brenner se afla în camera 945 i de aceea vorbea destul de încet: ² Jason, fii atent. Tocmai am ascultat o conversa ie între Clint Van Hooser i Dianne Sway. Tipul i-a spus c vorbise cu Reggie, c ea i Mark sunt la New Orléans i c totul este bine. ² La New Orléans! ² A a a zis tipul, dar n-a mai dat i alte am nunte. Dianne n-a spus mai nimic i toat convorbirea n-a durat dou minute. Tipul i-a mai zis c o sun din apartamentul iubitei lui, undeva prin East Memphis i i-a promis c are s -i telefoneze mai târziu. ² Unde în East Memphis? ² N-a spus, iar noi n-am avut timp s -l localiz m. Dar vom încerca data viitoare. Î i trimit înregistrarea. ² Neap rat. McThune form imediat num rul lui Larry Trumann, la New Orléans. 36 Casa era a ezat exact în locul în care strada umbrit de

copaci f cea un cot. Pe m sur ce se apropiau de ea, Mark se l s instinctiv s alunece pe scaun pân când nu se mai v zur din el decât ochii i cre tetul capului. B iatul era îmbr cat cu blue-jeans i dou tricouri, iar pe cap avea epcu a neagr cu auriu pe care i-o cump rase Reggie chiar în diminea a aceea. O hart a ora ului st tea înghesuit în spa iul dintre scaun i frâna de mân . ² Ce cas mare! se mir el pe sub cozoroc în timp ce ma ina intra în curb cu aceea i vitez cu care parcursese restul drumului. Reggie observa locurile atât cât îi permitea viteza ma inii, având grij s nu trezeasc b nuielile eventualilor trec tori. Ceasul ar ta abia ora trei dup -amiaz i cei doi aveau la dispozi ie câteva ore bune pân la l sarea întunericului. Reggie avea p rul ascuns de o epcu identic cu cea a lui Mark, iar ochii i-i ascunsese în spatele unor imen i ochelari. Când trecur pe lâng cutia de scrisori cu numele lui Clifford str lucind auriu pe o latur , Reggie nu mai îndr zni s respire. Casa era mare, într-adev r, dar nu f cea figur aparte în cartier. Cl direa în stil Tudor era construit din lemn i c r mizi de culoare închis , iar una din laturi i toat fa ada erau înecate în ieder . Lui Reggie casa nu i se p ru prea reu it i î i aminti brusc de ziarul în care citise c Jerome Clifford fusese divor at i tat al unui copil. Or, pentru ea era evident c aceast cas nu se bucura de prezen a unei st pâne. De i o v zuse doar câteva secunde, împ r indu- i în acela i timp aten ia între eventualii vecini, poli i ti, gangsteri, garaj i casa propriu-zis , Reggie observase c în gr din nu existau straturi de flori i c gardul viu nu mai fusese tuns de mult. Ferestrele erau acoperite de draperii groase, de culoare întunecat . Nu era frumoas , dar era cu siguran o cas lini tit , înconjurat de nenum ra i stejari b trâni i stufo i. Aleea pentru ma ini, m rginit de verdele unui gard viu deosebit de des, se pierdea în spatele cl dirii. Cu toate c Jerome Clifford murise în urm cu cinci zile, iarba peluzei era perfect tuns i aranjat . Privit din afar , casa nu p rea nelocuit ! Poate c într-adev r era locul cel mai potrivit s ascunzi un cadavru. ² Uite garajul, zise Mark, tr gând cu coada ochiului pe fereastra ma inii. Era o construc ie aflat la vreo cinci metri de cas i de dat mult mai recent decât aceasta. În imediata

lui apropiere se putea vedea un Triumph Spitfire de culoare ro ie a ezat pe butuci. În timp ce se îndep rtau, Mark â ni în sus i se r suci pe scaun în a a fel încât s poat vedea înc o dat proprietatea prin luneta ma inii. ² Ei, ce zici, Reggie? ² Mi se pare îngrozitor de lini tit . ² Mda. ² Nu la asta te a teptai? ² Nu tiu. tii, eu m tot uit la filmele alea poli iste de la televizor i cred c m a teptam mai degrab s g sim locul sta înconjurat de poli ie. ² P i, de ce? Aici nu a avut loc nici o crim . Este doar casa unui om care s-a sinucis. De ce i-ar interesa locul sta pe poli i ti? ² Crezi c au f cut perchezi ie? întreb Mark, r sucindu-se din nou i a ezându-se drept pe scaun. ² S-ar putea. De fapt, sunt convins c poli ia a ob inut un mandat de perchezi ie i pentru cas i pentru birou, dar ce-ar fi putut s g seasc ? Clifford i-a luat secretele cu el în mormânt. Turul cartierului continua. ² i cu casa asta ce-are s se-ntâmple? întreb Mark. ² Sunt convins c a existat i un testament i ni te mo tenitori care vor primi i casa i celelalte bunuri. ² Aha. tii, Reggie, fiindc veni vorba, cred c am i eu nevoie de un testament, cu toat lumea asta care vrea s pun mâna pe mine. Tu ce zici? ² P i, ce bunuri sunt strict ale tale personal? ² Ei bine, acum c sunt i eu celebru, m gândesc c tipii de la Hollywood au s vin s -mi bat la u . Este adev rat c în momentul de fa nu am o u la care s bat , dar oricum lucrurile nu vor r mâne a a cum sunt. Nu crezi, Reggie? Vreau s spun c pân la urm o s am i eu o u , nu? Ei, i tipii or s vrea s fac un film tare despre pu tiul care tia prea multe i, cu toate c îmi face r u s spun a a ceva din motive pe care nu trebuie s le mai în ir, dac bandi ii ia m pun la p strare, atunci filmul are s fie un succes uria , iar mami i Ricky au s-o duc împ r te te. În elegi ce spun? ² Cred c da. Vrei un testament prin care Dianne i Ricky s primeasc drepturile de autor pentru filmul despre via a

ta? ² Exact. ² Dar n-ai nevoie de a a ceva. ² De ce? ² Pentru c ei vor primi oricum drepturile de care vorbe ti. ² N-are importan . M car m scute te de onorariile avoca ilor. ² tii ceva? N-am putea s vorbim i despre altceva mai vesel? Mark t cu imediat i î i concentra aten ia asupra peisajului. B iatul dormise aproape toat noaptea pe bancheta din spate i pe urm mai tr sese un pui de somn de vreo cinci ore i la motel. Ea în schimb condusese toat noaptea i abia dac mo ise vreo dou ore în camer ; iar acum era obosit , speriat i pe cale s - i piard r bdarea. Se învârtir în voie pe str zile frumoase, m rginite de copaci. Aerul c ldu i cerul senin îi scoseser afar pe locatarii tuturor caselor din cartier i toat lumea tundea iarba, cur a gr dinile i vopsea obloanele. Stejarii impun tori erau îmbr ca i în mu chi de un verde adânc. Reggie se afla pentru prima dat în via a ei la New Orléans i tare mult i-ar fi dorit ca vizita asta s se fi produs în cu totul alte condi ii. ² Te-ai s turat de mine, Reggie? o întreb Mark f r s-o priveasc . ² Bineîn eles c nu. Dar tu, te-ai s turat de mine? ² Nu, Reggie. i adev rul este c în momentul sta tu e ti singurul meu prieten. Sper doar s nu te enervez. ² Î i dau cuvântul meu c nu m enervezi. Reggie petrecuse dou ore studiind harta ora ului i reu ise s re in toate datele de care avea nevoie. Ma ina se întoarse pe strada lui Romey i trecu f r s încetineasc pe lâng casa avocatului. Cei doi privir cu gura c scat garajul dublu cu acoperi ascu it. Se vedea de la o po t c trebuie reparat. Aleea pentru ma ini se oprea la vreo ase metri de u ile garajului pentru a se pierde undeva, în spatele casei. Pe o latur a garajului, un gard viu de aproape doi metri în l ime bloca vederea spre casa vecin , aflat i ea la cel pu in treizeci de metri distan de proprietatea lui Romey. În spatele garajului, un gard de metal separa mica peluz de nenum ra ii copaci ai parcului din cartier. Dup ce se plimb o vreme f r int pe str zi, ma ina cea

neagr se opri lâng un teren de tenis din zona numit West Park. Reggie desf cu harta ce acoperi aproape complet bordul i se apuc s verifice înc o dat coordonatele cartierului, în timpul acesta, Mark privea amuzat îngrozitorul meci de tenis dintre dou gospodine masive, greoaie i neîndemânatice, dou apari ii simpatice în roz i verde. Pe fâ ia îngust de asfalt de lâng gardul terenului î i f cu apari ia un biciclist care disp ru apoi printre copacii din parc. ² sta-i locul, rupse ea t cerea, f când o nou tentativ de a împ turi harta la loc. ² Vrei cumva s dai bir cu fugi ii? o întreb el. ² Oarecum. Dar tu? ² Nu tiu ce s zic. Dac tot am ajuns pân aici, m gândesc c ar fi o prostie s renun m tocmai acum. i vreau s - i spun c mie garajul mi se pare foarte pa nic. ² Da, cred c merit s facem o încercare, fu ea de acord, luptându-se mai departe cu harta. Iar dac d m de ceva care s ne bage frica în oase, ei bine, ne putem întoarce oricând aici, în ma in . ² Acum unde ne afl m? ² Hai s ne plimb m pu in, zise ea în loc de r spuns i deschise portiera. Aleea pentru biciclete trecea pe lâng un teren de fotbal, pentru a p trunde apoi adânc printre copacii care î i împleteau coroanele deasupra ei. Din când în când, câte o raz de soare mai îndr znea reu ea s str pung acoperi ul de frunze, luminând astfel pentru o clip tunelul acela vegetal. Câte un biciclist singuratic îi obliga uneori pe cei doi Åturi tiµ s p r seasc asfaltul în favoarea p mântului gol. Plimbarea le f cu bine i îi învior . Dup trei zile petrecute în spital, dou la închisoare, apte ore în ma in i ase ore în camera aceea de motel, Mark abia se putea împiedica s nu op ie ca un ied. Îi era dor s se plimbe cu bicicleta i-apoi, ce bine ar fi s alerge printre copacii tia, s nu mai aib nici o grij i s fie din nou copil. Îi era dor de str zile aglomerate din cartierul de rulote, de copiii care alergau peste tot, inventând jocuri care mai de care mai nea teptate. Îi era dor de potecile numai de el tiute din p duricea de lâng Tucker Wheel Estates, de plimb rile singuratice, de ascunz torile de sub copacii pe care îi considera de-acum proprietatea lui, de pârâia ele pe malurile c rora se a eza s mediteze i, de ce

nu, s fumeze o igar , mai ales c nu mai pusese tutun în gur de luni diminea a. ² Ce Dumnezeu caut eu aici? întreb el cu glas abia auzit. ² P i, n-a fost ideea ta s venim aici? întreb la rândul ei Reggie, p ind al turi de el, cu mâinile adânc înfipte în buzunarele blugilor noi, abia cump ra i de la unul din magazinele din New Orléans. ² Este întrebarea mea preferat pentru s pt mâna asta ² ce caut eu aici? i le-am pus-o tuturor, i la spital, i la închisoare, i la tribunal. Peste tot. ² Mark, vrei s ne întoarcem acas ? ² Acas ... unde? ² La Memphis. S te duc înapoi la mama ta. ² P i da, da' oricum n-a r mâne cu ea, nu? Cred c nici n-a pune bine piciorul în camera lui Ricky c m-ar înh a i m-ar duce înapoi la închisoare i la tribunal s -l v d pe Harry care sigur c este sup rat pe mine, nu? ² Asta cam a a este, dar de Harry a avea eu grij . Nimeni nu poate avea grij de Harry, î i zise Mark în sinea lui i se i vedea la tribunal, încercând s -i explice judec torului Roosevelt cum de reu ise s evadeze. Pe urm Harry îl va trimite înapoi la centrul de deten ie unde draga de Doreen va fi o cu totul alt persoan : gata cu pizza, gata cu televizorul; ba poate c , cine tie, s-ar trezi i cu lan uri la picioare, aruncat într-una din celulele izolate. ² Nu pot s m -ntorc acolo, Reggie. Cel pu in, nu acum. Adev rul este c discutaser atât de mult despre diversele variante pentru care ar fi putut s opteze, încât amândoi se saturaser pân în gât de subiectul acesta i renun aser la el f r s ia vreo hot râre. Fiecare idee nou ridica imediat o sumedenie de semne de întrebare, fiecare ac iune putea fi orientat în nenum rate direc ii la cap tul c rora îi a tepta un dezastru. Fiecare dintre ei ajunsese pe c i proprii la aceea i concluzie de net g duit c solu ia problemei era departe de a fi simpl . Nici o variant nu era rezonabil , nici un plan nu era cât de cât atr g tor. Evident îns c nici unul dintre ei nu credea c se vor apuca s sape p mântul în c utarea lui Boyd Boyette. Pân la urm , tot se va întâmpla ceva care s -i sperie i s -i trimit urgent înapoi la Memphis, de i nici unul dintre ei nu era înc dispus s recunoasc aceast posibilitate.

Reggie se opri în dreptul pl cu ei care ar ta c parcurseser deja o jum tate de mil . În stânga se deschidea o peluz frumoas în mijlocul c reia se ridica un pavilion pentru picnicuri, în dreapta, o c r ruie îndr znea se aventura printre copacii din ce în ce mai de i. ² Hai s-o lu m pe-aici, propuse Reggie, p r sind aleea pentru biciclete. ² Ai idee unde mergem? întreb Mark, luându-se dup ea. ² Nu, dar vino dup mine. La un moment dat, poteca se l rgi pu in pentru ca destul de repede dup aceea s dispar f r urm . P mântul din preajm era acoperit de cutii goale de bere i de pungi în care fuseser cartofi pr ji i. Cei doi se strecurar printre tufi uri i copaci pân când d dur de un mic lumini . Reggie î i duse mâna strea in la ochi i studie câteva clipe irul drept de copaci ce se întindea în fa a lor. ² Cred c acolo este pârâul, zise ea în cele din urm . ² Care pârâu? ² P i, harta zice c strada lui Clifford se învecineaz cu West Park, iar în spatele casei lui apare o dung verde care trebuie s fie un pârâu sau ceva asem n tor. ² Ba nu sunt decât copaci. ² Ia prive te mai atent; dincolo de copaci se v d ni te acoperi uri, spuse ea oprindu-se i f când semn cu mâna. Cred c aia este strada lui Clifford. ² Da, da, le v d, fu de acord Mark, care se ridicase pe vârfurile picioarelor. ² Vino dup mine, zise Reggie, pornind spre copacii cu pricina. Ziua era superb , iar ei doi ie iser la plimbare în parc care era o proprietate public ; prin urmare nu aveau de ce s se team . Pârâul nu era decât o albie uscat plin cu nisip i gunoaie, pân i noroiul se uscase de când nu mai trecuse pe acolo nici un fir de ap . Reggie i Mark î i croir drum printre tufe i vi s lbatic , reu ind s urce malul opus, ceva mai abrupt decât cel pe care îl coborâser . Când se oprir de cealalt parte a albiei pârâului, Reggie abia mai respira. ² i-e fric ? îl întreb ea pe Mark. ² Nu. Dar ie?

² Fire te c mi-e fric , a a cum î i este i ie, numai c nu vrei s recuno ti. Mergem mai departe? ² Bineîn eles. i s tii c nu-mi este fric . Am ie it pur i simplu la plimbare, atât i nimic mai mult. De fapt era însp imântat i ar fi vrut s fug de-acolo. Dar totu i, reu iser s ajung pân acolo f r s li se-ntâmple nici un necaz. i la urma urmelor, era chiar pasionant s te strecori a a, prin jungla aceea. Era ceva ce f cuse de nenum rate ori prin p duricea din apropierea cartierului de rulote din Memphis. tia s se fereasc de erpi i de iedera otr vitoare i avea metoda lui de a se orienta dup copaci în a a fel încât s nu r t ceasc drumul. Se jucase de-a v-a i ascunselea pe terenuri mult mai dure decât cel pe care se afla în momentul de fa . Deodat se l s în jos i â ni înainte. ² Vino dup mine, îi zise el lui Reggie. ² Dar n-am venit aici ca s ne juc m. ² Vino dup mine, dac bineîn eles nu i-este fric . ² Ba s tii c sunt îngrozit . Sunt o femeie de cincizeci i doi de ani, Mark, a a c potole te-te. Primul gard pe care-l v zur era din lemn de cedru; un câine începu s latre în direc ia lor, dar nu se alarmar prea tare, deoarece nu puteau fi v zu i din cas . D dur apoi de un gard din metal, dar nu era cel al lui Clifford. Copacii i tufi urile se îndesir , iar în fa a lor r s ri de nic ieri o c r ruie ce mergea paralel cu gardurile. Apoi, deodat le r s ri în fa a ochilor, automobilul Triumph Spitfire de un ro u str lucitor care z cea singur i abandonat dincolo de un gard de sârm , chiar lâng garajul lui Romey. Copacii se opreau la mai pu in de ase metri de gard, iar cei zece-doisprezece stejari i ulmi îmbr ca i în mu chi ce ocupau spa iul dintre garaj i cas umbreau curtea interioar . Reggie i Mark constatar f r surprindere c Romey fusese un tip leamp t i neglijent care adunase în spatele garajului, departe de ochii lumii, tot felul de scânduri, c r mizi, greble, g le i i altele asemenea. Gardul era întrerupt de o mic poart . Pe peretele din spate al garajului, de care se sprijineau o gr mad de saci de îngr minte nefolosite i deteriorate, se puteau vedea o fereastr i o u . O ma in veche de tuns iarba st tea uitat lâng u . Buruienile înalte pân la genunchi n p diser curtea cu totul.

Lipindu-se de trunchiurile copacilor din parc ca s nu poat fi v zu i, Reggie i Mark priveau cu aten ie garajul din fa a lor. N-aveau nici cea mai mic inten ie s se apropie: curtea interioar i gr tarul vecinilor erau doar la o azvârlitur de b de locul în care se aflau cei doi. Reggie încerc în zadar s - i recapete respira ia. i cum st tea acolo, i se p rea imposibil s cread c un senator al Statelor Unite z cea îngropat la nici treizeci de metri distan de ascunz toarea ei. ² Nu intr m? întreb Mark cu un glas în care se amestecau teama i îndr zneala. Bun, î i zise ea, este speriat i asta-i bine. ² Nu. Am venit pân-aici i este de-ajuns, opti ea. ² S tii c-ar fi u or, reveni Mark dup o clip de ezitare. ² Da' nu este deloc un garaj mic. ² Eu tiu unde trebuie s c ut m. ² Of, nu eu te-am pus s faci toate astea, da' nu crezi c a venit vremea s -mi spui i mie despre ce este vorba. ² Este îngropat sub barc . ² Romey i-a spus asta? ² Da, i a fost cât se poate de clar: este îngropat sub barc . ² i dac nu exist nici o barc în untru? ² Atunci sp l m putina, zise Mark transpirat, i abia tr gându- i r suflarea. Reggie v zuse destul, a a c se l s în jos i începu s se retrag spre umbra copacului. ² Eu plec chiar acum, îl anun ea. K.O. Lewis nu mai apuc s coboare din avion. McThune i trupa lui n v lir la bord în timp ce aparatul era realimentat cu carburant i o jum tate de or mai târziu decolau împreun spre New Orléans unde Trumann îi a tepta ner bd tor. Lewis nu se împ ca defel cu noua situa ie. Ce dracu' s caute el la New Orléans? Ora ul era mare i ei n-aveau nici cea mai vag idee ce ma in s caute. De fapt, nici nu tiau m car dac Reggie i Mark ajunseser acolo cu ma ina, cu autobuzul, cu trenul sau cu avionul. Era un ora cu str zi aglomerate i zeci de hoteluri. Dac cei doi nu f ceau nici o gre eal , era imposibil s dea de urma lor.

Dar directorul Voyles vroia ca el s ia parte la ac iune, a a c va merge la New Orléans. S g seasc pu tiul i s -l fac s vorbeasc ² acestea erau instruc iunile cu care pornise la drum. Avea voie s promit orice. 37 Doi dintre ei, Leo i Ionucci, erau vechi sf râm tori de oase în solda familiei Sulari, fiind chiar rude de sânge cu Barry- i , cu toate c negau aceast înrudire ori de câte ori aveau ocazia. Cel de-al treilea era un tân r uria cu bicep i impresionan i, ceaf lat i talie solid , c ruia pentru motive evidente i se spunea Taurul; rolul lui în aceast expedi ie era acela de a asigura for a fizic necesar scoaterii la lumin a senatorului. Barry îi spusese c stratul de ciment era sub ire i c trupul r posatului nu era cine tie ce ca dimensiuni, a a c afacerea avea s fie rezolvat în doi timpi i trei mi c ri. Barry le d duse o schi a podelei garajului, schi pe care marcase cu mare siguran pozi ia Åmormântuluiµ. Apoi le desenase i drumul pe care trebuiau s -l urmeze din parcarea de lâng West Park, printre terenurile de tenis, peste terenul de fotbal, prin pâlcul de copaci, peste peluza cu pavilion pentru picnicuri, apoi de-a lungul aleii pentru biciclete i în sfâr it pe c rarea ce ducea la pârâul secat. Barry petrecuse o dup -amiaz întreag asigurându-i c nu vor avea nici un fel de probleme. Aleea pentru biciclete era pustie i nici nu era de mirare: ceasul ar ta ora unsprezece a serii de sâmb t . Atmosfera grea i umed îi f cea s transpire i s gâfâie din greu. Taurul, mult mai tân r i mai în form decât ceilal i doi, venea zâmbind în urma colegilor s i care înjurau de mama focului umezeala din aer. Probabil c se apropie de patruzeci de ani, î i zise el în gând, i cu siguran fumeaz igar de la igar , beau de sting i m nânc tot felul de porc rii. Nu merseser nici m car un kilometru, i transpira ia iroia pe ei. Leo, eful expedi iei, ducea lanterna. To i erau înve mânta i complet în negru. În urma lui, asemenea unui copoi la vân toare, Ionucci înainta con tiincios, cu capul plecat i inima în gât, abia tr gându- i r suflarea, cu sim urile amor ite, dar nebun de furie c era obligat s fac

toate astea. ² Aten ie, zise Leo în timp ce coborau malul plin de buruieni al pârâului. Locul în care se aflau îi speriase destul i când îl v zuser prima dat , pe la ora ase a dup -amiezii; acum îns , aproape de miezul nop ii, era de-a dreptul însp imânt tor. La fiecare pas, Taurul se a tepta s calce pe vreun arpe. Bineîn eles c , dac ar fi fost mu cat de vreo reptil , ar fi avut toate motivele din lume s se întoarc i, cu pu in noroc, s - i g seasc ma ina. Atunci cei doi amici aici de fa ar fi fost obliga i s se lipseasc de serviciile lui. i cum mergea poticnindu-se în urma lor, Taurul mai c - i dorea s dea de arpele la. ² Aten ie, repet Leo pentru a mia oar , de parc în felul acesta s-ar fi sim it mult mai în siguran . Dup ce merser vreo dou sute de metri prin albia n p dit de buruieni, cei trei începur s urce malul destul de abrupt, aproape târându-se printre buruieni i f r s se mai ajute de lumina lanternei, pân când ajunser lâng gardul de sârm din spatele garajului lui Clifford. Acolo se oprir o clip s - i trag sufletul. ² Chestia asta este complet tâmpit , î i d du cu p rerea Ionucci printre gâfâieli. De când am ajuns noi s s p m dup cadavre? ² Tac - i gura, îl repezi Leo care supraveghea întunericul din fa a lor. Când trecuser cu ma ina prin dreptul casei observaser o lamp cu gaz ce lumina intrarea. În curtea din spate domnea îns un întuneric de nep truns. ² Da, da, morm i Ionucci, este complet tâmpit . Pl mânii st teau s -i plesneasc i pic turi mari de sudoare îi alunecau pe b rbie. Taurul îngenunche al turi de ei, minunându-se de halul în care se prezentau. Ini ial, cei doi fuseser g rzi de corp i oferi, ocupa ii care cereau o oarecare preg tire fizic . Povestea spunea c Leo ar fi ucis pentru prima dat când avea numai aptesprezece ani i c Ionucci ar fi fost împu cat de dou ori pân acum. Dar persoanele de la care proveneau aceste pove ti nu prezentau mare încredere. ² S mergem, comand Leo ca un general pe front, i se îndreptar cu to ii spre poarta din gardul de sârm . Apoi traversar în fug pâlcul de copaci i se oprir chiar lâng peretele din spate al garajului. Ionucci c zu în patru labe, dar, în ciuda durerii care îi cuprinsese trupul, reu i s se ridice

viteje te în picioare. Leo se târî pân la col ul cl dirii i timp de câteva secunde î i concentra toat aten ia asupra propriet ii vecine, dar nu observ nici o mi care. La col ul opus, Taurul supraveghea spatele casei lui Clifford. Întregul cartier dormea; pân i câinii se hot râser s mearg la culcare. Atunci Leo se ridic i încerc s deschid u a din spate a garajului; aceasta era îns bine încuiat . ² Sta i aici, le spuse el celorlal i i se strecur u or pân la u a din fa , numai c nici aici nu avu noroc. Trebuie s spargem un geam, î i anun el colegii când se întoarse lâng ei. Ionucci scoase imediat un ciocan din etuiul prins în talie i Leo începu s cioc neasc u or cu el în ochiul de geam murdar de deasupra clan ei. ² Fii atent la col ul l lalt, îi zise el Taurului care î i întoarse privirea spre casa familiei Ballantine de al turi. Dup câteva secunde, Leo reu i s sparg bucata de geam, apoi strânse cu grij cioburile i descuie u a. Cei trei p trunser în garaj c l uzi i de lumina lanternei. Barry le povestise c în locul acela domnea o harababur cumplit i acum era clar c Jerome Clifford fusese prea ocupat s mai aib grij i de interiorul garajului. Primul lucru pe care îl observar cei trei fu pietri ul care acoperea podeaua; nervos, Leo începu s loveasc cu picioarele în pietricelele albicioase ² nu- i amintea ca Barry s le fi spus ceva despre pietri ul sta. Centrul podelei era ocupat de barca acoperit de un strat gros de praf; trei din cele patru cauciucuri ale remorcii se dezumflaser i în jurul ei z ceau gr mad tot felul de gunoaie: unelte vechi de gr din rit, saci plini de cutii de aluminiu, mobilier de gr din mâncat de rugin , de toate. Ei, la dracu'! Romey nu avusese nevoie de serviciul de salubritate al ora ului; îl înlocuise perfect cu garajul. Pânze groase de p ianjen atârnau în toate col urile, iar pere ii erau plini de felurite unelte niciodat folosite. Din motive numai de el tiute, Clifford fusese un pasionat colec ionar de umera e, miile de piese ale colec iei sale atârnând chiar deasupra b rcii, spânzurate de firele de sârm ce traversau plafonul. Apoi, dup o vreme, probabil c se plictisise s tot întind sârm prin garaj i se pornise s

umple pere ii de cuie suficient de lungi ca s poat Åg zduiµ alte sute de umera e. Dar specialistul în design ambiental pe nume Romey mai colec ionase i cutii i containere de plastic cu scopul plin de noble e de a le recicla. Numai c numeroasele-i ocupa ii îl împiedicaser s - i duc inten ia pân la cap t i drept urmare un mic munte de saci de culoare verde plini cu sticle i cutii goale ocupa jum tate din garaj. Ba unii saci fuseser arunca i pân i în barc . Dup ce studie terenul, Leo îndrept lanterna spre locul unde se afla remorca i îi f cu semn Taurului s se apropie. Acesta se l s în patru labe i începu s dea la o parte pietri ul, folosindu-se de mistria pe care i-o d duse Ionucci. Ceilal i doi îl urm reau cu aten ie. Curând, stratul sub ire de pietri disp ru, dând la iveal o plac de beton. Cum barca le st tea în drum, Taurul se ridic în picioare i cu un efort extraordinar reu i s trag remorca într-o parte, f când s zorn ie însp imânt tor muntele de cutii de aluminiu. Celor trei b rba i le înghe sângele în vine. ² Fii atent, se trezi Leo vorbind ca s se afle în treab . Sta i aici i nu face i nici o mi care, continu el, îndreptându-se apoi spre u a ce d dea în spatele garajului. O dat ajuns afar , se ascunse cu grij în spatele unui copac, transformându-se într-un observator atent al propriet ii familiei Ballantine. Casa era cufundat în întuneric i numai becul din curtea interioar lumina palid gr tarul de c rbuni i straturile de flori; în rest, nic ieri nici o mi care. Leo a tept o vreme, apoi, când se convinse c vecinii n-ar fi auzit nici chiar un ciocan pneumatic, se strecur înapoi în garaj i îndrept din nou lanterna spre fâ ia de ciment. ² Gata, hai, la treab , zise el i Taurul se a ez din nou în genunchi. Barry le explicase c s pase o groap de aproximativ un metru optzeci lungime, aizeci de centimetri l ime i patruzeci adâncime în care înghesuise cadavrul senatorului aflat într-un sac de plastic din cei folosi i la depozitarea gunoaielor. Apoi pusese mortar în jurul mortului. Iar peste aceast compozi ie turnase ap . A doua zi revenise ca s acopere podeaua cu pietri i s pun barca la loc. Iar acum echipa de Ås p toriµ era absolut impresionat de rezultat, mai ales c evidentul talent gospod resc al lui Clifford ar fi f cut ca barca s zac în locul acela cel pu in

cinci ani f r ca st pânului s -i treac prin cap s o mute m car cu un milimetru mai departe. i inten ionase ca dup o vreme s mute cadavrul în alt parte, dar federalii se puseser pe capul lui i nu mai putea s fac nici o mi care. De-a lungul anilor, Leo i Ionucci f cuser s dispar mai multe cadavre, vârându-le în butoaie pe care le aruncaser în fluviu, dar ascunz toarea imaginat de Barry le luase piuitul. Când Taurul termin de f cut cur enie, Ionucci îngenunche al turi de el i împreun începur s sparg placa de ciment cu ajutorul d l ilor i ciocanelor pe care le aduseser cu ei. Leo a ez lanterna pe podea i ie i în curte. Afar domneau întunericul i lini tea, c ci loviturile de ciocan din garaj abia puteau fi auzite de lâng zidul casei. Iar vecinii nu le-ar fi auzit nici chiar dac ar fi fost treji, î i zise Leo zâmbind. Apoi se întoarse lâng garaj i r mase acolo de paz , la ad postul întunericului. Din locul în care se afla vedea foarte bine strada pustie; doar o ma in neagr trecu prin fa a casei i disp ru în noapte. Al turi, la familia Ballantine nu se sim ea nici o mi care. Singurele zgomote veneau din garajul unde colegii lui sp rgeau cu sârg cimentul care acoperea mormântul lui Boyd Boyette. Ma ina lui Clint se opri lâng terenurile de tenis i Reggie stinse farurile i opri motorul. Un Cadillac ro u era parcat pe marginea str zii. St teau în ma in f r s scoat o vorb , privind int întunericul de pe terenul de fotbal. Un loc tocmai bun ca s - i dea cineva cu o piatr -n cap, se gândi Reggie, ab inându-se totu i de la orice comentariu cu voce tare. Aveau destule motive ca s fie însp imânta i i f r s se mai gândeasc la a a ceva. De când se înserase, Mark abia dac mai scosese vreun cuvânt. Dup ce mâncaser pizza comandat , dormiser împreun în patul din camera aceea de motel, apoi se uitaser la televizor. Dup un timp, Mark începuse s tot întrebe cât este ceasul, de parc ar fi avut întâlnire cu un pluton de execu ie. Pe la zece, Reggie era convins c b iatul se hot râse s dea bir cu fugi ii. Pe la unsprezece, pu tiul m sura înc perea în lung i-n lat, iar din când în când intra în baie.

La unsprezece patruzeci îns , amândoi se luptau cu aerul fierbinte din ma ina lui Clint, pl nuind o misiune imposibil , pe care în realitate nici unul dintre ei nu o dorea. ² Ce zici, i-o închipui careva c suntem acum aici? întreb el încet. Reggie î i întoarse capul spre b iat, dar privirea lui r t cea undeva, dincolo de terenul de fotbal. ² Adic aici, în New Orléans? ² Da. Crezi c tie cineva c suntem în New Orléans? ² Nu, nu cred. R spunsul ei p ru s -l nemul umeasc . Mai devreme, pe la ora apte, Reggie vorbise cu Clint la telefon i aflase c un canal de televiziune din Memphis anun ase i dispari ia ei, dar nimic mai mult. Clint îi mai spusese c nu mai ie ise din apartament de aproape dou sprezece ore, a a c , v rog, gr bi i-v i termina i o dat ce ave i de gând s face i acolo. Mama Love era îngrijorat , dar se sim ea bine, mai ales dac inem seama de împrejur ri. Coborâr din ma in i pornir pe jos, urmând aleea pentru biciclete. ² E ti sigur c vrei s faci a a ceva? întreb ea, privind nervoas în jur. Întunericul era ca de smoal i din loc în loc doar asfaltul de sub picioare îi ajuta s nu se loveasc de copaci. B iatul i avocata mergeau t cu i, inându-se de mân . i în timp ce înainta cu pa i nesiguri, Reggie se întreba ce c uta ea în clipa asta, pe aleea asta, în parcul din ora ul sta, împreun cu un copil pe care îl iubea foarte mult, dar pentru care nu era defel dornic s moar . Gândul acesta o f cu s strâng i mai tare mânu a cuib rit în palma ei, încercând în felul acesta s - i adune tot curajul de care era în stare. Fire te c în curând se va întâmpla ceva, se ruga ea la cer, ceva care s ne trimit urgent înapoi în ma in ca s plec m definitiv din New Orléans. ² M-am gândit la ceva, anun Mark. ² M a teptam. ² tii, s-ar putea s fie prea greu ca s g sim cadavrul. A a c uite ce-am hot rât. Tu ai s r mâi lâng copacii de pe malul an ului, iar eu am s m strecor în curtea din spate i pe urm în garaj. În untru am s m uit sub barc doar ca s m asigur c obiectul este acolo i pe urm plec m.

² Adic tu crezi c te ui i sub barc i vezi cadavrul? ² Poate c reu esc s v d locul unde este îngropat, nu? ² Ascult -m , Mark, zise ea, strângându-l i mai tare de mân . Suntem b ga i amândoi în povestea asta, okay? i dac tu vrei s intri în garaj, atunci merg i eu cu tine. Vocea ei era deosebit de sigur ; f r îndoial c nu vor reu i s ajung pân la garajul la. Becul din vârful unui stâlp le aduse în fa a ochilor pavilionul pentru picnic din mijlocul peluzei. În dreapta se desf cu poteca ce ducea la pârâul secat. Mark ap s pe un buton i p mântul de sub picioarele lor fu scos din întuneric de lumina unei lanterne de buzunar. ² Vino dup mine, zise el. Nimeni nu ne poate vedea aici. i porni iute pe c rare, f r s fac nici cel mai mic zgomot. În timpul orelor petrecute în camera de motel, Mark povestise la nesfâr it despre plimb rile pe care obi nuia s le fac prin p durea de lâng cartierul de rulote din Memphis i despre nenum ratele jocuri pe care b ie ii le inventau la ad postul nop ii. El le numea jocuri de jungl . Iar acum toat experien a anterioar îi permitea s se mi te repede i în voie printre tufele i cop ceii care le ie eau în cale. ² Mergi mai încet, Mark, îl ruga ea din când în când. Apoi o ajut s traverseze an ul n p dit de buruieni i de gunoaie i s se târasc printre tufi uri i copaci pân d dur de poteca misterioas pe care o descoperiser uimi i cu câteva ore mai devreme. Când d dur de gardurile propriet ilor, Mark stinse lanterna i încetini pasul. O dat ajun i în pâlcul des de copaci din spatele casei lui Clifford, cei doi se oprir în genunchi ca s - i mai trag sufletul. Printre ierburile înalte i tufi urile din fa a lor se z rea zidul garajului. ² i dac nu vedem nici un cadavru? întreb ea. Ce facem? ² Las c ne gândim atunci, okay? r spunse el, c ci în clipa aceea n-avea nici un chef s se lanseze iar într-o interminabil discu ie despre variantele de ac iune. Apoi se târî în patru labe pân în locul unde tufi urile disp reau. Reggie îl urm îndeaproape. Ad posti i de buruienile dese i umede aflate la vreo ase metri de poart , cei doi studiar cu aten ie curtea, dar nu observar nici o lumini , nici un zgomot, nici o mi care. Strada întreag era cufundat în întuneric i într-un somn adânc.

² Reggie, vreau s r mâi aici i s nu te ridici. M întorc într-un minut. ² În nici un caz! se împotrivi ea. Mark, nu po i face a a ceva. Dar Mark pornise deja în expedi ia pe cont propriu pe care tocmai o anun ase. P i da, pentru el totul nu era decât unul din jocurile alea de jungl despre care îi povestise, în care el i prietenii lui se urm reau veseli i se împu cau cu pistoale cu ap colorat . Uita i-v la el cum se strecoar prin iarb ca o opârl i cum reu e te s deschid poarta doar atât cât s se poat furi a în curte. Reggie îl urm ri în patru labe printre buruieni, dar apoi Mark disp ru i ea fu nevoit s se opreasc . B iatul se ascunse în spatele primului copac pe care-l întâlni în cale i ciuli urechile. Apoi se târî pân la urm torul i î i încorda i mai tare auzul. Poc! Poc! Spaima îi paraliza orice mi care. Loviturile se auzeau din direc ia garajului. Poc! Poc! Încet, extraordinar de încet, se întoarse spre u a din spatele garajului. Poc! Poc! Atunci arunc o privire în spate, spre locul unde o l sase pe Reggie, dar o z ri, a a c privi din nou spre u a cu pricina. Ceva, nu- i d dea seama ce, era schimbat fa de ceea ce v zuse cu câteva ore mai devreme. Se târî cu grij în spatele altui copac i abia atunci în elese: u a era întredeschis , iar ochiul de geam de deasupra clan ei era spart. Zgomotul din interior era i mai puternic. În untru era cineva! Poc! Poc! Cineva st tea acolo pe întuneric i s pa! Mark r sufl adânc i se furi în spatele unui mald r de gunoaie aflat la nici trei metri de u . tia foarte bine c se mi case f r zgomot. Se strecura ca un arpe prin iarba înalt . Poc! Poc! Dar când porni spre u , se împiedic de cap tul unei scânduri putrede i r sturn gr mada de gunoaie; un bidon gol de vopsea se izbi puternic de p mânt. Leo s ri în picioare i o lu la fug spre locul cu pricina sco ând de la brâu un pistol de calibrul 38, cu amortizor. Când ajunse la col ul cl dirii, se l s pe vine i î i încorda auzul, în untru, loviturile încetaser , i prin u a întredeschis Ionucci supraveghea la rândul s u curtea. Reggie auzi i ea huruitul acela asurzitor i spaima o trânti la p mânt, unde r mase cu ochii închi i, spunând în gând o rug ciune. Ce mama dracului c uta ea aici? Leo se apropie de gr mada de cutii, gata s trag la cea mai

mic mi care. Apoi se l s din nou pe vine i începu s scruteze întunericul, dar nu observ nici o mi care suspect . Atunci se ascunse în spatele unui copac aflat la vreo cinci metri de zidul garajului i r mase în a teptare. Ionucci nu-l sc pa din ochi. Câteva secunde bune trecur f r s se aud nici cel mai mic zgomot. Apoi Leo se ridic în picioare i se îndrept spre poart , când o crac uscat îi trosni sub picior, f când s -i înghe e sângele în vine. Dup ce î i recap t st pânirea de sine, Leo începu s inspecteze plin de îndr zneal curtea; pistolul era îns preg tit de tragere. La un moment dat, f cu o halt chiar lâng stejarul cel b trân ale c rui ramuri se întindeau pân aproape de curtea familiei Ballantine. La nici patru metri de trunchiul copacului, în h i ul gardului verde crescut absolut la voia întâmpl rii, Mark încremenise cu burta lipit de p mânt, inându- i disperat r suflarea. Ochii nu i se dezlipeau de silueta întunecat ce se strecura printre copaci, de i tia c dac nu face nici o mi care nimeni nu-i poate descoperi ascunz toarea. ² Ce s-a-ntâmplat? se auzi un glas venind din garaj. Leo î i vârî pistolul la brâu i se apropie de u . Ionucci st tea în prag. Ce s-a-ntâmplat? repet el întrebarea. ² Nu tiu, opti Leo. Poate vreo pisic , poate vreun alt animal. Vezi- i de treab ! Apoi u a se închise încet i el î i relu plimbarea t cut prin curtea din spatele garajului. Dup cinci minute lungi cât un ceas pentru Mark, silueta întunecat disp ru dup col ul cl dirii. Pu tiul mai a tept atât cât s numere pân la o sut i apoi se târî f r zgomot spre gardul de sârm . Ajuns la poart , se opri i num r din nou pân la treizeci. Acum singurul sunet care se mai auzea în jur era pocnetul înfundat al ciocanului din garaj. În clipa urm toare b iatul â ni ca din pu c spre tufi ul unde Reggie st tea ghemuit , prad unei spaime cumplite. ² Sunt aici! zise el dintr-o suflare. ² Cine? întreb ea, inându-l strâns în bra e. ² Nu tiu! Dar sap ca s g seasc mortul! ² Ce s-a-ntâmplat? Mark gâfâia din greu i abia reu i s vorbeasc . ² P i, m-am împiedicat de ceva i tipu', care cred c avea i pistol, a fost cât pe-aci s m -nha e. Dumnezeule, ce spaim

am tras! ² S tii c înc mai e ti îngrozit, a a cum sunt i eu! Hai s-o tergem mai repede de-aici! ² Ascult , Reggie. Stai pu in. Ascult ! Auzi? ² Nu! Ce s-aud? ² Loviturile. Da' nici eu nu le mai aud. Suntem prea departe. ² Iar eu zic s ne îndep rt m i mai mult. Hai s mergem! ² Stai o clip , Reggie. Ce dracu'! ² Mark, oamenii tia sunt uciga i pl ti i. Sunt oamenii Mafiei. A a c hai s plec m dracului o dat de-aici! ² Potole te-te, Reggie, zise el, privind-o încruntat, potole te-te, okay? Uite, nimeni nu ne poate vedea aici; dac stai lâng garaj, nu po i s vezi nici m car copacii tia, î i spun pentru c am încercat, okay? i-acum potole te-te. Avocata se pr bu i în genunchi i amândoi î i întoarser privirile spre garajul la afurisit. ² Aici suntem în siguran , opti el, ducându- i un deget la buze. Ascult . Ascultar cu toat aten ia, dar nici un zgomot nu tulbura lini tea adânc . ² Mark, tia sunt oamenii lui Muldanno. Asta-nseamn c au aflat de evadarea ta i au intrat în panic . tia au la ei pistoale i cu ite i cine tie ce alte nenorociri din astea. Hai s mergem, fiule. Totul s-a terminat acum. Ei au câ tigat. ² Bine, Reggie, da' nu-i putem l sa s ia cadavrul. Ia gânde te-te pu in. Dac reu esc s plece cu el, atunci nimeni n-are s -l mai g seasc niciodat . ² Perfect. În cazul sta, tu ai sc pat i Mafia are s uite de tine. A a c hai s mergem. ² Nu, Reggie. Trebuie s facem ceva. ² Ce? Vrei s te r zboie ti cu oamenii Mafiei? Mark, da' asta-i curat nebunie. ² Mai a teapt pu in, okay? ² Okay, mai a tept exact un minut i pe urm plec. ² Ba n-ai s m la i aici, Reggie, îi zise el, zâmbind. Doar te cunosc. ² Mark, nu te sf tuiesc s întinzi coarda. Abia acum în eleg cam ce-a fost în sufletul lui Ricky când tu te jucai cu Jerome Clifford i cu furtunul lui de gr din . ² Acum taci din gur , okay? Las -m s m gândesc.

² P i tocmai chestia asta m sperie, remarc ea, a ezându-se turce te direct pe p mânt. Frunzele i r murelele tufi ului lâng care se opriser îi atingeau fa a i gâtul. Mark r mase în patru labe i, dup ce se leg n o vreme ca un leu gata de atac, anun mul umit: ² Mi-a venit o idee. ² A fi putut s jur. ² A teapt -m aici. În clipa aceea, Reggie îl în fac brusc de ceaf i aproape c -i lipi fa a de a ei. ² Uite ce este, amice. sta nu este unul din jocurile alea ale voastre în care arunca i bulg ri de p mânt cu pra tia. Oamenii tia nu sunt tovar ii t i de nebunii i nu se joac de-a v-a i ascunselea sau cine tie ce dracu' alt joc din sta. Aici este vorba de ceva cât se poate de grav, pe via i pe moarte. Ai f cut deja o gre eal , dar ai avut noroc. A doua oar îns s-ar putea s te coste via a. A a c hai s-o tergem dracului de-aici! Chiar acum! În cele câteva secunde cât dur predica ei, Mark r mase nemi cat; dar în momentul în care Reggie puse punctul final, b iatul s ri r ut cios într-o parte, uierând printre din i: ² Stai aici i nu te mi ca. Apoi disp ru printre ierburile întunecate. Chiar lâng poart , câteva scânduri pr p dite m rgineau un strat de flori acoperit de buruieni, de unde Mark alese trei pietre cu grija cu care un buc tar- ef î i alege legumele la pia . Apoi, dup ce arunc priviri iscoditoare spre cele dou col uri ale garajului, se retrase f r zgomot în întuneric. În tot acest timp, Reggie îl a teptase f r s se clinteasc din loc. De altfel, el tia c n-ar fi reu it s ajung singur înapoi la ma in , c avea nevoie de el. ² Mark, fiule, ce faci tu este curat nebunie, î i pleda ea cauza, dup ce se reg sir la ad postul tufi urilor. Te rog. Oamenii tia nu se joac . ² Ba sunt prea ocupa i ca s - i mai bat capul cu noi, okay? Aici suntem în siguran , Reggie. Uite, nici dac dau buzna acum pe u a aia, tot n-au s dea de noi. Aici suntem în siguran , Reggie. Crede-m . ² S te cred! Pân la urm au s te omoare. ² Stai aici! ² Ce s fac! Mark, te rog! Las joaca!

Dar nu lu în seam rug min ile ei i îi ar t trei copaci afla i la vreo zece metri mai departe de ei. ² M -ntorc imediat, zise el, disp rând în noapte. Înot printre tufi uri i buruieni pân când ajunse în spatele casei familiei Ballantine. Din locul acela, abia dac mai z rea marginea garajului lui Romey; de Reggie nici nu mai putea fi vorba, ierburile înalte i arbu tii de pe malul an ului ascunzând-o cu totul. În mica gr din interioar slab luminat nu se vedeau decât trei scaune albe din r chit împletit i un gr tar cu c rbuni. Privirea b iatului fu îns imediat atras de fereastra mare din sticl turnat care privea spre gr din . Din spatele copacului unde se ascunsese, m sur din ochi distan a care-l desp r ea de fereastr : era cam cât dou rulote puse cap la cap. Piatra trebuia aruncat suficient de jos ca s nu nimereasc în ramurile copacului, dar i suficient de sus ca s nu se împiedice de gardul viu. Dup ce î i f cu toate aceste socoteli, Mark trase adânc aer în piept i arunc micul proiectil cât putu de tare. Zgomotul puternic din curtea de al turi îl f cu pe Leo s sar în picioare, s se strecoare în fa a garajului i s trag cu ochiul dincolo de gardul viu ce desp r ea cele dou propriet i, în curtea interioar nu se z rea îns nimic suspect. Gangsterului i se p ruse c o piatr lovise ceva de lemn, dup care se rostogolise zorn ind pe zidul de c r mid . Dar poate c fusese doar un câine. A tept un timp, dar cum nu se mai întâmpl nimic, se întoarse lâng garajul lui Romey. Nu fusese decât o alarm fals . Domnul Ballantine se r suci în pat i r mase cu ochii a inti i în tavan. Era un b rbat trecut de aizeci de ani care dormea destul de prost de când, cu un an i jum tate în urm , suferise o opera ie de hernie de disc. În noaptea asta doar ce a ipise când fu trezit de un zgomot puternic. Sau nu cumva visase? În New Orléans, nici un cartier nu mai era sigur, crima se r spândise în tot ora ul; de aceea, cu ase luni în urm domnul Ballantine d duse dou mii de dolari pe un sistem de alarm , dar de fapt discutase cu doamna Ballantine s se mute în alt parte. Apoi, tocmai î i g sise o pozi ie mai comod , se auzi

trosnetul geamului dinspre gr din . Domnul Ballantine s ri ca ars din pat, aprinse lumina în dormitor i n v li spre u , strigând cât îl inea gura: ² Treze te-te, Wanda, treze te-te! i în timp ce Wanda î i c uta halatul de cas , domnul Ballantine în fac pu ca de vân toare din debara. Casa se umplu imediat de urletul alarmei i de strig tele celor doi so i care alergau pe hol, aprinzând toate l mpile întâlnite în cale. ² Cheam poli ia! se r sti el la femeia înnebunit de spaim . 911! îi mai zise el, în timp ce îndrept pu ca spre fereastr , gata s fac fa unui nou atac. ² tiu i eu num rul de la poli ie! ² Gr be te-te! o îndemn el i porni în vârful picioarelor spre buc t rie, l sându-se mult în jos, de parc ho ul ar fi inut mor i s intre în cas prin fereastra spart . Apoi ap s iute câteva butoane de pe un tablou de control i alarma amu i. Leo tocmai î i reg sise postul de observa ie de lâng limuzina lui Clifford, când lini tea fu spart brusc de alarma vecinilor. Mu cându- i limba mai-mai s i-o taie, Leo s ri în picioare i alerg înc o dat pân la gardul viu care desp r ea cele dou cur i. Dup câteva secunde, strig tul sirenei încet brusc i un b rbat înf urat într-un halat de noapte ro u, lung pân la genunchi veni alergând în curtea interioar de dincolo de gardul viu: în mâini inea o pu c de vân toare. Leo se întoarse urgent la intrarea din spate a garajului i deschise u a. Ionucci i Taurul st teau înghe a i de groaz lâng barc . Apoi când Leo p i neatent în untru, calc pe o grebl a c rei coad lovi în plin un sac plin de cutii goale de aluminiu. Celor trei li se opri respira ia. În curtea vecin se auzeau voci. ² Ce dracu' se-ntâmpl afar ? uier Ionucci printre din ii încle ta i. i el i Taurul erau leoarc de sudoare, c m ile li se lipiser de trup, iar p rul le era complet n cl it. ² Habar n-am, se zbârli Leo la el, furios la culme, în timp ce se îndrepta u or spre fereastra care d dea spre gardul viu dintre curtea lui Clifford i cea a lui Ballantine. Mi se pare c ceva a lovit fereastra, nu tiu. Da' nebunul la nenorocit are o pu c !

² Are o ce? r cni Ionucci, venind apoi lâng Leo, la fereastra unde li se al tur imediat i Taurul. Nebunul cu pu ca se învârtea prin curte, r stindu-se la copaci. Domnul Ballantine se s turase pân -n gât de New Orléans, de droguri, de derbedeii care încearc tot timpul s fure i s distrug , i de via a asta st pânit de fric ; i domnul Ballantine se sim i deodat atât de s tul de tot i de toate încât î i ridic pu ca spre coroana copacilor i ap s pe tr gaci, doar a a, ca avertisment. Asta are s le-arate tic lo ilor lora ascun i în noapte c nu glumea. Dac v mai apropia i o dat de casa asta, o s pleca i de-aici cu dricul! BUM! Înf urat într-un halat roz de noapte, doamna Ballantine st tea în u , privindu- i so ul; când acesta trase în aer, doamna începu s ipe ca din gur de arpe. Cele trei capete care st teau la pând dincolo de u a garajului se izbir simultan de podea. ² Nenorocitu' la a-nnebunit! strig Leo. Încet, înceti or, cele trei capete se ridicar de la p mânt într-o sincronizare perfect i exact în clipa aceea prima ma in de poli ie se opri în fa a casei lui Ballantine, fulgerând în jur lumini albastre i ro ii. Ionucci â ni primul pe u , urmat îndeaproape de Taur i de Leo. De i se gr beau cumplit, avur totu i grij s nu atrag aten ia idio ilor de al turi: alergau to i îndoi i de mijloc, ascunzându-se în spatele copacilor i încercând dispera i s ajung dincolo de pârâul secat. Retragerea se desf ur în ordine. Mark i Reggie se ascundeau în tufi urile dese. ² E ti nebun, repeta ea în oapt i nu vorbea doar ca s se afle în treab : în clipa aceea, era într-adev r convins c micul ei client era dezechilibrat mintal, dar cu toate acestea, îl inea strâns în bra e. Nici unul dintre ei nu observ cele trei siluete întunecate pân când acestea ajunser la gard. ² Uite-i, opti Mark. Cu nici treizeci de secunde în urm îi spusese lui Reggie s fie atent la poart . Sunt trei, opti el mai departe. Cei trei aterizar în tufele aflate la mai pu in de ase metri de locul unde se ascundeau b iatul i avocata. Apoi fugarii disp rur în întunericul din parc. Mark i Reggie se strânser i mai tare unul într-altul. ² E ti nebun, zise ea din nou.

² Poate. Da' are efect. Pocnetul pu tii fusese cât p-aci s -i vin de hac lui Reggie. Tremura dinainte de a sosi în locul sta; fusese distrus de vestea c în garajul lui Clifford se aflau ni te necunoscu i; î i oprise ip tul pe buze când piatra lovise geamul ferestrei; dar împu c tura fusese pic tura care umpluse paharul; inima îi b tea mai-mai s -i sparg pieptul, iar mâinile îi tremurau ca ni te frunze-n vânt. În plus, în momentul acesta, era con tient de faptul c cei trei jefuitori de morminte se aflau între ei i ma in , t indu-le orice posibilitate de întoarcere. Pocnetul împu c turii trezise la via întregul cartier. O sumedenie de reflectoare luminau ca ziua i cur ile se umplur de b rba i i de femei care priveau curio i i nelini ti i înspre casa familiei Ballantine. Peste garduri zburau întreb rile, câinii se trezir i ei, Mark i Reggie se retraser mai adânc în desi . Lâng gardul din spatele casei, unul dintre poli i ti, înso it de domnul Ballantine, c uta în zadar i alte pietre Åagresoareµ. De i auzeau vocile, Mark i Reggie nu în elegeau nici un cuvânt din ceea ce se spunea. Domnul Ballantine r cnea tot timpul. Dup o vreme, poli i tii reu ir s -l calmeze, apoi îl ajutar s lipeasc ni te band de plastic peste sp rtura din fereastr . Girofarurile se stinser i dup dou zeci de minute ma inile poli iei p r sir zona. Tremurând i inându-se strâns de mân , Mark i Reggie r maser în a teptare. Gâng nii de tot felul le alergau pe piele, ân arii erau de o brutalitate f r seam n, buruienile i scaie ii li se lipiser de tricouri. Într-un târziu, luminile se stinser i în casa familiei Ballantine, dar cei doi nu- i p r sir ascunz toarea. 38 Când ceasul ar t ora unu i câteva minute, norii se împr tiar i luna lumin din plin curtea i garajul lui Romey. Reggie arunc o privire spre cadranul ceasului; picioarele îi amor iser , iar spatele o durea cumplit. i totu i, într-un mod absolut ciudat, se obi nuise atât de mult cu mica

ascunz toare din jungl , încât dup ce sc pase de bandi i, de poli i ti i de idiotul cu pu ca de vân toare, tr ia un sentiment de extraordinar siguran . Respira ia i pulsul erau perfect normale i nu era deloc transpirat , cu toate c pantalonii i c ma a erau leoarc din cauza umezelii din aer i a efortului. Lâng ea, Mark omora ân ari i nu scotea nici un cuvânt. B iatul mesteca un fir de iarb i ar ta ciudat de calm: ochii lui urm reau cu aten ie gardul din fa i întreaga lui atitudine p rea s spun c Mark î i pl nuise cu grij fiecare mi care. ² Hai s ne plimb m pu in, zise el brusc, ridicându-se în picioare. ² Unde? Spre ma in ? ² Nu. Mergem pu in pe potec pentru c mi-a amor it piciorul. Când d du s se ridice, Reggie constat cu bucurie c piciorul drept îi era amor it complet de la genunchi în jos i c cel stâng era în aceea i stare, dar direct din old. B iatul se mi ca în largul lui prin întuneric f r s mai aib nevoie de lantern . Când gardurile vecinilor lui Romey disp rur în noapte, f cur în sfâr it o halt . ² Eu zic c ar trebui s plec m de-aici chiar acum, zise ea f r s mai coboare glasul. tii, mi-e tare fric de erpi i nu vreau s calc pe vreunul. Mark avea ochii a inti i spre albia secat . ² Eu nu cred c este bine s plec m tocmai acum, opti el. Reggie în elese c b iatul nu spunea asta doar ca s se afle în treab i î i aminti c în ultimele ase ore nu reu ise nici m car o dat s -l conving c dreptatea era de partea ei. ² De ce? ² Pentru c oamenii ia pot s fie pe-aici, pe undeva, a teptând ca lucrurile s se calmeze i s se poat întoarce la treab . Dac pornim acum spre ma in , s-ar putea s d m nas în nas cu ei. ² Mark, în elege c nu mai rezist. Pentru tine toat povestea asta s-ar putea s fie amuzant , s nu fie decât un joc la fel ca multe altele, dar eu am cincizeci i doi de ani i nu mai rezist. Nici nu-mi vine s cred c eu m ascund în jungla asta la ora unu noaptea. ² Ssst, vorbe ti prea tare, zise Mark, ducându- i un deget la

buze. i sta nu este un joc. ² Oh, fir-ar al dracului, tiu c nu este un joc. i nu-mi ine mie predici. ² Potole te-te, Reggie. Acum suntem în siguran . ² În siguran pe dracu! Eu n-am s m simt în siguran decât atunci când am s încui u a camerei de la motel. ² Atunci n-ai decât s pleci. Du-te. Caut - i singur drumul înapoi la ma in i pleac . ² A, bineîn eles, iar tu b nuiesc c ai s r mâi aici, este? În clipa aceea, luna se ascunse iar în nori, cufundând totul în întuneric. Mark îi întoarse spatele i porni spre vechea lor ascunz toare. Reggie îl urm instinctiv i faptul c depindea de un pu ti de unsprezece ani o enerva la culme. Când ajunser lâng tufele pe care le cunoscuser literalmente pe pielea lor, constatar c garajul fusese practic înghi it de întuneric. De i sângele î i reluase circula ia normal , picioarele îi erau înc epene i sim ea durerea pulsând în partea de jos a spatelui; dac - i trecea mâinile de-a lungul bra elor, sim ea sub degete mu c turile ân arilor. Pe dosul mâinii stângi, un firi or de sânge îi amintea de în ep tura unui ghimpe sau a unei buruieni întâlnite în drum. Aceast crud realitate o f cu pe Reggie s - i jure c , dac va mai ajunge vreodat înapoi la Memphis, se va înscrie la un club de s n tate. Nu c ar fi avut nevoie s fie în form pentru alte aventuri de genul sta, dar se s turase s o doar toate cele i s gâfâie ca o locomotiv . Mark se l s în genunchi i cu privirea lipit de garajul lui Romey începu s mestece un alt fir de iarb . A teptar în t cere o or încheiat . Apoi, când sim i c o las nervii i c îi vine s o ia la fug printre copaci, Reggie spuse: ² Okay, Mark, acum s tii c plec. Po i s faci ce dore ti, c eu am plecat. Dar nu se mi c din loc, iar Mark întinse mâna în direc ia garajului, de parc ea nu-l mai v zuse niciodat pân atunci. ² Acum eu am s m târ sc pân acolo, okay, i am s iau i lanterna cu mine ca s m uit la cadavru sau la groap sau la ce-or fi g sit ia în garaj, okay? ² Nu.

² Poate c n-are s dureze decât o secund i dac am noroc m i întorc. ² Vin i eu cu tine. ² Ba nu. Tu ai s stai aici i dac tipii ia se întorc cumva, vreau s începi s urli i pe urm s fugi cât te in picioarele. ² Nici s nu te gânde ti, pui or. Dac tu vrei s vezi cum arat cadavrul, atunci vreau i eu acela i lucru. i cu asta, basta, n-are rost s mai discut m. Mark o privi drept în ochi i se hot rî s nu încerce s-o conving de contrariu. Avocatei îi tremura u or capul i avea maxilarele încle tate, dar epcu a îi venea tare bine. ² Atunci vino dup mine, Reggie. Las -te mult în jos i ciule te urechile, okay? ² Bine, bine, nu sunt chiar a a de neputincioas , s tii. De fapt, încep s m descurc bini or când este vorba s merg în patru labe. i pornir , dou siluete alunecând prin întunericul nemi cat i prin iarba umed i rece. Poarta, r mas deschis în urma retragerii precipitate a celor trei jefuitori de morminte, scâr âi u or când Reggie o ag cu piciorul. Mark întoarse capul i o privi sever. Se oprir în spatele primului copac, studiar terenul, apoi alergar pân la cel de-al doilea copac. La ora dou noaptea în cartier domnea lini tea. B iatul era totu i îngrijorat din cauza nebunului din casa vecin ; nu prea îi venea s cread c omul dormea lini tit când avea fereastra acoperit doar cu o fâ ie sub ire de plastic. Dimpotriv , parc -l vedea stând în buc t rie i supraveghind încordat curtea interioar , gata s trag din nou la cel mai mic zgomot. În sfâr it, î i continuar drumul, târându-se pân în dreptul mormanului de gunoaie. Apoi â nir spre u a din spatele garajului. Mark î i vârî capul în untru i aprinse lanterna, îndreptând-o spre podea. Reggie venea chiar în spatele lui. Un miros greu, de animal care putreze te în soare, îi izbi drept în stomac. Reggie î i acoperi instinctiv gura i nasul cu palma. Mark trase adânc aer în piept, dar apoi î i inu respira ia. Singurul spa iu deschis din înc perea aceea în esat cu tot felul de obiecte inutile se afla chiar în centrul podelei, acolo unde st tuse barca lui Romey. ² Mi-e r u, zise Reggie printre din ii încle ta i dup ce se

aplecar deasupra deschiz turii. Era clar c dac ar mai fi întârziat zece minute, cadavrul ar fi disp rut f r urm . Tipii începuser s sparg cimentul din dou p r i, cam pe unde se afla toracele r posatului. Sacii negri de plastic, par ial distru i de ciment, fuseser smul i din loc, iar pardesiul zdren ros pe care îl d duser la iveal fusese t iat în dreptul genunchilor i al gleznelor. Mark hot rî c v zuse destul, a a c lu o dalt uitat acolo de fugari i o înfipse în plasticul negru din groap . ² Nu! izbucni Reggie, dându-se câ iva pa i înapoi. Dar b iatul n-o ascult . Cu o mân aduse lanterna aproape de groap , iar cu cealalt r suci dalta în a a fel încât sfâ ie complet sacul negru de plastic. Apoi trase de plastic cu mâna pân când în fa a ochilor îngrozi i îi ap ru chipul descompus al r posatului senator Boyd Boyette. În clipa aceea, Reggie se d du înc un pas înapoi i c zu pe mald rul de saci plini de cutii goale de aluminiu. Huruitul r sun asurzitor în lini tea nop ii. Încerc rile ei de a se ridica nu f cur decât s amplifice zgomotul într-un mod absolut însp imânt tor. Exasperat, b iatul î i abandon pentru o secund fascinanta lui activitate, se întoarse spre avocat i, prinzând-o de mân , o trase spre barc . ² Iart -m ! opti ea, f r s se mai gândeasc la cadavrul aflat la numai câ iva centimetri distan . ² Ssst, murmur b iatul în timp ce se apropie de fereastra ce privea spre gr dina de al turi. În casa vecinilor se aprinse o lumin care ar fi putut foarte bine s anun e reintrarea în scen a pu tii de vân toare. Hai s plec m i nu uita s te apleci mult în fa , hot rî el. Dup ce ie ir în curte, Mark închise cu grij u a în urma lor, exact in secunda în care al turi, la vecini, cineva trânti cu putere o alt u . Pocnetul acesteia îl f cu pe b iat s se lase iute la p mânt i s porneasc imediat spre poart . Avocata îl urm îndeaproape i nu se oprir decât atunci când ajunser în vechea lor ascunz toare. Apoi, dup câteva secunde de odihn , pornir mai departe în goan , ajutându-se de lumina lanternei i nu încetinir pasul pân când în fa a ochilor nu le ap ru albia secat a pârâului. Dar când se afundar în ierburile înalte de pe malul an ului, Mark stinse lanterna. ² Ce s-a-ntâmplat? întreb ea, abia tr gându- i sufletul, însp imântat de moarte i în acela i timp absolut hot rât

s nu se mai opreasc . ² I-ai v zut fa a? întreb el, minunându-se de ceea ce fuseser în stare s fac . ² Fire te c i-am v zut-o. Poftim, i-am r spuns. Acum hai s mergem. ² Da, da' eu vreau s -l mai v d o dat . La început îi veni s -i trag o palm , dar apoi renun i, ridicându-se dreapt în picioare, p i hot rât spre pârâu. Dup câteva secunde, Mark o ajunse din urm cu lanterna aprins , i-i zise: ² Am glumit. Auzindu-l, Reggie se opri brusc i îl privi cu ochi întuneca i, dar el o lu de mân i o ajut s coboare malul abrupt. Ma ina se îndrepta spre Matairie pe oseaua mai aglomerat decât în multe alte ora e la aceea i or , dou i jum tate, în noaptea de sâmb t spre duminic . Cei doi pasageri nu mai schimbaser nici o vorb din momentul în care p r siser zona West Park, dar acest lucru nu îi deranja defel. Cu mâinile strânse pe volan i cu ochii a inti i la drum, Reggie se gândea la cât de aproape de moarte se aflase în noaptea aceea. Mafio i, erpi, vecini care- i ie iser din min i, poli i ti, arme de tot felul, ocuri, infarct ² oricum n-ar fi avut nici o importan . Era clar c numai norocul o adusese înapoi în ma ina care alerga cu toat viteza pe autostrad i, în ciuda transpira iei, a în ep turilor de insecte, a sângelui ce curgea din r nile cu care o pricopsise mama natur i a murd riei acumulate într-o noapte petrecut în jungl , Reggie î i d dea seama c lucrurile s-ar fi putut termina cu totul altfel. Când vor ajunge la motel, avea de gând s fac un du fierbinte, poate chiar s i doarm pu in i abia dup aceea s - i bat capul cu mi carea urm toare. Spaima i ocurile prin care trecuse în ultimele ore o epuizaser i trupul întreg era o durere. În mod evident, era prea b trân pentru asemenea nerozii. Mark î i sc rpina cu grij bra ul stâng, devorat de ân ari, i urm rea cu privirea luminile ora ului. ² Ai v zut chestia maro de pe fa a lui? o întreb el f r s-o priveasc .

i cu toate c fa a aceea mic , stafidit i pe jum tate descompus avea s -i r mân definitiv întip rit în memorie, Reggie nu- i putea aminti nici un fel de chestie maro care s o acopere. ² N-am v zut decât viermii, r spunse ea. ² Chestia aia maro era sânge închegat, explic b iatul cu siguran a unui medic legist. Dar Reggie nu dorea defel s dezvolte subiectul, mai ales c alte probleme mult mai importante a teptau s fie clarificate. ² Cred c trebuie s st m neap rat de vorb despre planurile tale acum, c mica noastr escapad s-a terminat, zise ea privindu-l cu coada ochiului. ² Trebuie s ne mi c m foarte repede, Reggie, pentru c tipii au s se întoarc dup cadavru. ² Da, de data asta sunt de-acord cu tine. B iatul începu s - i scarpine cel lalt bra , apoi se a ez picior peste picior. ² tii, m-am gândit la ceva. ² M a teptam. ² Dou lucruri nu-mi plac când este vorba de Memphis: c ldura i terenul plat. Adic nu sunt nici dealuri, nici mun i, în elegi? i întotdeauna mi-am zis c trebuie s fie tare pl cut s locuie ti undeva, la munte, unde este aer curat i z pad mult iarna. Tu ce p rere ai, n-ar fi frumos? ² Sun grozav, declar ea zâmbind în timp ce trecea pe alt band a oselei. Ai în minte vreo zon anume? ² Da, pe undeva prin vest. De când eram mic, mi-a pl cut s m uit la serialul la, ÅBonanzaµ, cu Hoss i Little Joe; nici Adam nu era r u, da' mi-a p rut bine când n-a mai ap rut. Ei, i tot timpul mi-am zis c ar fi foarte ca lumea s tr ie ti acolo. ² Da' ce s-a-ntâmplat cu zgârie-norii din marile ora e? ² A, asta a fost ieri; ast zi, am trecut la mun i. ² Deci asta este ceea ce vrei, Mark? ² Da, cred c da. Se poate? ² Eu zic c se poate aranja. În momentul sta, federalii sunt gata s accepte aproape orice. B iatul încet s se mai scarpine i î i prinse genunchiul în palme: ² Nu m mai pot întoarce în Memphis, nu-i a a, Reggie? zise el cu glas obosit. ² A a este, spuse ea blând.

² tiam eu. Da' cred c nu mai are nici o importan , ad ug el dup o scurt ezitare. Pentru c oricum nu mai avem mare lucru acolo. ² Mark, eu zic s iei toat povestea asta ca pe o nou aventur . Gânde te-te c ve i avea o cas nou , o coal nou , c mama ta va primi o slujb nou . V ve i face al i prieteni i ve i tr i înconjura i de mun i, dac asta dore ti cu adev rat. ² Reggie, te rog s -mi r spunzi cinstit: crezi c pân la urm au s dea de mine? Unicul r spuns pe care putea s i-l dea era nu. Dar în realitate, b iatul nu mai avea de ales. i în orice caz, ea refuza s -l mai înso easc în fuga asta a lui. A a c ori încheiau târgul cu FBI-ul ori se predau autorit ilor, mica lor c l torie era în orice caz pe terminate. ² Nu, Mark, nu te vor g si niciodat . Trebuie s ai încredere în FBI. ² Da, numai c eu nu am încredere în ei i tiu c tu e ti de aceea i p rere. ² S zicem mai degrab c uneori am încredere i în ei. i vreau s - i spun c în clipa asta ei propun singurul joc valabil. ² Deci trebuie s merg pe mâna lor? ² Dac nu ai cumva o idee mai bun . Când ajunser la motel, Mark intr direct sub du , iar Reggie form num rul de telefon al lui Clint. Când secretarul ridic în sfâr it receptorul, ceasul ar ta ora trei din noapte. ² Clint, eu sunt. ² Reggie? întreb el cu glas adormit. ² Da, eu, Reggie. Clint, fii atent la ce- i spun. Aprinde lumina, d -te jos din pat i ascult -m . ² Te ascult. ² Caut în cartea de telefon num rul lui Jason McThune, sun -l i cere-i num rul lui Larry Trumann de acas , din New Orléans. Ai în eles? ² Bine, da' de ce nu-l cau i în cartea de telefon de acolo? ² Nu mai pierde vremea cu întreb ri, Clint. Trumann nu e trecut în carte, a a c f ce- i spun. ² Reggie, spune-mi ce se-ntâmpl ? întreb el cu un glas mult mai vioi. ² Te sun din nou peste un sfert de or . i ascult -m pe

mine, ast zi s-ar putea s fie o zi foarte lung , a a c f - i ni te cafea, încheie ea, sco ându- i din picioare pantofii murdari de noroi. Mark f cu un du rapid i î i schimb lenjeria murdar cu cea nou , cump rat de Reggie imediat ce ajunseser în ora . Atunci gestul ei îl f cuse s se simt tare prost, dar acum nu mai avea nici o importan . Cum avocata lui îi spusese c pentru moment nu vor mai pleca nic ieri, b iatul hot rî s r mân descul . Când ie i din minuscula sal de baie o g si pe Reggie întins pe pat, descul i cu man etele blugilor pline de iarb i de frunze. ² Te sim i mai bine? îl întreb ea, v zându-l c se a az pe marginea patului i r mâne cu privirea pierdut în tavan. Mark f cu semn din cap c da i se întinse al turi de ea. Reggie îl trase mai aproape i î i strecur bra ul sub capul lui. ² Reggie, în mine totul este alandala, zise el înceti or. Nu mai pot s -mi închipui ce are s urmeze. i dup ce spuse cuvintele acestea, b ie elul atât de st pân pe el, care aruncase ditamai pietrele în ferestrele locuitorilor ora ului New Orléans, care îi învârtise pe degete i pe poli i ti i pe mafio i i care str b tuse f r team p durile în crugul nop ii, începu s plâng . În zadar î i mu c buzele i î i închise ochii, lacrimile nu voiau s se opreasc . Atunci Reggie îl strânse i mai tare în bra e, gestul ei înl turând i ultimul st vilar: în sfâr it, Mark izbucni în suspine sfâ ietoare i în hohote de plâns i nu se mai gândi nici o clip s fac pe durul. Plângea f r s se mai gândeasc la ru ine sau la altceva. ² Totul este bine, Mark, îi optea Reggie la ureche. Totul este bine, repet ea strângându-l i mai tare la piept, în timp ce cu mâna r mas liber îi tergea lacrimile care îi curgeau pe obraji. Din clipa aceasta, via a lui se afla din nou în mâinile ei, ale avocatei cutez toare care impune regula jocului. Umbrele cenu ii i albastre de pe ecranul televizorului luminau slab patul dublu i mobila ieftin din mica înc pere. Jo Trumann întinse mâna spre telefon, încercând în acela i timp s disting în întuneric ora afi at de ceasul de pe noptier : era patru f r zece; apoi întinse receptorul

telefonului so ului ei, înc buim cit de somn. ² Alo, morm i el. ² Bun , Larry. Eu sunt, Reggie Love. Î i mai aminte ti de mine? ² Da. Unde e ti? ² Aici, în New Orléans. Trebuie neap rat s st m de vorb i cu cât mai repede cu atât mai bine. Auzind-o, Larry abia se ab inu s nu zic ceva nu prea ortodox în leg tur cu ora la care interlocutoarea lui se trezise s telefoneze; în fond, dac n-ar fi fost vorba de ceva important, femeia n-ar fi sunat la o asemenea or . ² Nici o problem . Ce s-a-ntâmplat, Reggie? ² P i, mai întâi trebuie s - i spun c am g sit cadavrul. Cuvintele ei îl aruncar pe Trumann drept în papuci. ² Sunt numai urechi. ² Larry, am v zut cadavrul. Acum vreo dou ore. L-am v zut cu ochii mei. Ba l-am i mirosit. ² Unde e ti acum? întreb Trumann i ap s imediat pe unul din butoanele casetofonului aflat lâng telefon. ² Vorbesc de la un telefon public, a a c f r mecherii, okay? ² Okay. ² Tipii care au îngropat cadavrul au încercat s -l dezgroape în noaptea asta, da' n-au reu it. Este o poveste mai lung , Larry, a a c am s i-o spun mai târziu. Acum îns sunt gata s pun pariu c tipii au s se întoarc acolo i înc foarte curând. ² Pu tiul este cu tine? ² Da. El a tiut unde s mergem i... am venit, am v zut, am învins. Dac faci tot ce- i spun eu, atunci pân cel târziu ast zi la prânz ai s cape i ceea ce dore ti. ² Sunt gata s fac orice. ² A a te vreau, Larry b iete. B iatul vrea s încheie un târg cu voi. A a c trebuie s st m de vorb . ² Unde i când? ² Te a tept la Raintree Inn, pe Veterans Boulevard, în Matairie. Restaurantul este deschis toat noaptea. Cât î i trebuie ca s ajungi acolo? ² Patruzeci i cinci de minute. ² Cu cât mai repede, cu atât mai bine. ² Pot s mai aduc pe cineva cu mine?

² Pe cine? ² K.O. Lewis. ² Este în ora ? ² Da. De altfel tiam c sunte i aici, i domnul Lewis a sosit de câteva ore. ² Cum a i aflat c suntem aici? întreb ea dup câteva clipe de ezitare. ² Avem mijloacele noastre. ² Ce telefoane a i interceptat, Trumann? Vorbe te. Vreau un r spuns cinstit, zise ea cu un glas în care se sim ea o oarecare panic . ² Nu vrei s discut m despre toate astea pu in mai târziu? o întreb el, tr gându- i dou palme teoretice pentru prostia pe care o f cuse destupând viesparul sta. ² Vreau s -mi explici acum, veni ordinul de la cel lalt cap t al firului. ² Am s fiu fericit s - i explic atunci când... ² Ascult aici, nenorocitule. În clipa asta anulez orice întâlnire dac nu-mi spui ce telefoane a i interceptat. D -i drumul, Trumann. ² Okay, telefonul de la spital. A fost o gre eal , recunosc, dar nu este vina mea. Cei din Memphis au f cut-o. ² i ce-au auzit? ² Nu cine tie ce. Omul t u, Clint, a sunat ieri dup -mas i i-a spus mamei pu tiului c sunte i la New Orléans. Jur c asta-i tot. ² Ai fi în stare s m min i, Trumann? întreb ea, gândindu-se la caseta înregistrat cu ocazia primei lor întâlniri. ² Nu te mint, Reggie, insist el, cu gândul la afurisita de caset . ² Doar tu i K.O. Lewis, zise ea dup o lung pauz . Atât. Dac apare cumva Foltrigg, s tii c totul cade. ² Î i jur c nu. Dup ce Reggie închise telefonul, Trumann îl sun imediat pe Lewis la Hotelul Hilton i apoi pe McThune la Memphis. 39 Patruzeci i cinci de minute mai târziu, Trumann i Lewis

p ir nervo i în restaurantul aproape pustiu de la Raintree Inn. Reggie îi a tepta retras într-un col , la o mas izolat de restul s lii. Nu era machiat i avea p rul ud. Tricoul mai mare cu dou numere, pe care litere purpurii formau înscrisul LSU TIGERS, era vârât într-o pereche de blugi decolora i. Reggie nu se ridic s -i întâmpine pe cei doi, ci î i v zu mai departe de cafeaua neagr , f r zah r. ² Bun diminea a, doamn Love, o salut Lewis, str duindu-se s fie amabil. ² M cheam Reggie, okay, i în plus este prea devreme pentru glume din astea. Suntem singuri? ² Fire te, r spunse Lewis f r s clipeasc : chiar în clipa aceea opt agen i FBI supravegheau parcarea, iar al i câ iva erau pe drum. ² F r microfoane, transmi toare, solni e sau sticle de ketch-up? ²F r . Un chelner se apropie de masa lor i to i trei comandar cafea. ² Unde este pu tiul? ² Pe-aici, pe-aproape. Îl ve i vedea în curând. ² Este în siguran ? ² Fire te c este în siguran . Dar nu v face i griji, b ie i, c oricum n-a i fi în stare s pune i mâna pe el nici dac ar bântui pe str zi, cer ind ceva de mâncare, îi încuraja ea, i îi întinse lui Lewis o bucat de hârtie. Ave i aici numele a trei spitale specializate în psihiatrie infantil : ÅBattenwoodµ din Rockford, Illinois, ÅRidgewoodµ din Tallahassee i ÅGrant's Clinicµ din Phoenix. Oricare dintre ele va fi perfect. Privirile celor doi b rba i p r sir înceti or chipul avocatei, îndreptându-se spre lista cu pricina. ² Bine, da' am aranjat cu spitalul din Portland, remarc Lewis, nedumerit. ² Este o chestiune care nu m intereseaz , domnule Lewis. Lua i lista asta i aranja i înc o dat i v sf tuiesc s ac iona i foarte repede. Telefona i la Washington, da i-i jos din pat i rezolva i problema. ² Ai, , v zut i dumneata cadavrul? întreb Lewis a ezându- i cotul pe bucata de hârtie; încercarea lui de a p rea autoritar e ua lamentabil. ² L-am v zut, zise ea zâmbind. Acum nici trei ceasuri.

Oamenii lui Muldanno încercau s -l scoat din ascunz toare, dar i-am speriat noi. ² Noi? ² Mark i cu mine. Cei doi b rba i o priveau intens, a teptând detaliile pre ioase ale acestei pove ti s lbatice i imposibile, ignorând complet cafeaua adus de chelner. ² Nimic de mâncare, zise Reggie pe un ton brusc, i chelnerul îi l s în pace. i-acum, iat care sunt condi iile: mai întâi v avertizez c nici una dintre ele nu este negociabil ; apoi, dac face i chiar acum tot ce v spun, atunci s-ar putea s pune i mâna pe cadavrul la mai înainte ca Muldanno s -l arunce în ocean. Domnilor, da i-mi voie s v spun c , dac ve i c lca în str chini, m îndoiesc c v ve i mai întâlni cu o asemenea ocazie. Cei doi cl tinar furio i din cap, semn c pricepuser mesajul. ² Ai venit aici cu un avion particular? îl întreb ea pe Lewis. ² Da, cu cel al directorului Voyles. ² Câte locuri are? ² Vreo dou zeci. ² Bun. Îl trimi i chiar acum la Memphis ca s -i ia de-acolo pe Dianne i pe Ricky Sway împreun cu doctorul copilului i cu secretarul meu, Clint. Dac McThune vrea s vin i el, este binevenit. Noi îi vom a tepta la aeroport i dup ce Mark se va afla în deplin siguran la bordul avionului eu îns mi am s v spun unde este cadavrul. Ce zice i? ² Nici o problem , r spunse Lewis; Trumann î i pierduse glasul. ² Familia Sway este inclus imediat în programul de protec ie a martorilor. În primul rând, ei vor alege spitalul pentru Ricky, apoi, când copilul va fi în stare s c l toreasc , vor alege i ora ul în care vor locui. ² Nici o problem . ² Vor primi o nou identitate, o c su frumoas , tot tacâmul. Pe urm , femeia asta va trebui s stea acas o vreme ca s - i îngrijeasc b ie ii, a a c eu v sugerez s -i pl ti i o pensie lunar de patru mii de dolari, timp de trei ani. Plus un avans de dou zeci i cinci de mii, cash. Nu uita i c au pierdut totul în incendiu. ² Bineîn eles. Pân aici, totul este bine, zise Lewis atât de

ner bd tor, încât lui Reggie îi p ru r u c nu ceruse mai mult. ² Dac , la un moment dat, Dianne Sway vrea s munceasc din nou, atunci v recomand s -i g si i o slujb într-o institu ie guvernamental , f r responsabilit i i cu program redus. i foarte bine pl tit . ² Are s primeasc tot ce- i dore te. ² Dac vreodat vor dori s se mute în alt parte, vor putea s-o fac pe cheltuiala voastr , evident. ² Este un lucru pe care îl facem tot timpul. Trumann nu- i putu ascunde zâmbetul. ² Dianne va avea nevoie de o ma in . ² Nici o problem . ² S-ar putea ca Ricky s aib nevoie de un tratament prelungit. ² Acoperim noi toate cheltuielile. ² Pe urm , vreau ca Mark s fie examinat de un psihiatru, de i b nuiesc c este într-o form mai bun decât oricare dintre noi. ² S-a f cut. ² Ei, mai sunt vreo câteva am nunte mai pu in importante care vor fi îns men ionate în în elegerea scris . ² Ce în elegere scris ? ² În elegerea care se bate chiar acum la ma in i care va fi semnat de mine, de Dianne Sway, judec torul Harry Roosevelt i de dumneata, domnule Lewis, în numele directorului Voyles. ² Dar ce altceva mai prevede în elegerea de care zici? ² Vreau s fiu sigur c ve i face tot ce v st în putere ca s -l obliga i pe Roy Foltrigg s se prezinte în fa a judec torilor de la Tribunalul pentru minori din Shelby County, Tennessee. De fapt, judec torul Roosevelt va dori s discute câteva lucruri cu el i sunt convins c Foltrigg va încerca s se opun . Iar dac va fi emis o cita ie pe numele lui, vreau s i-o duci chiar dumneata, domnule Trumann. ² Cu cea mai mare pl cere, zise acesta, cu un zâmbet r ut cios pe buze. ² Vom face tot ce vom putea, interveni Lewis, pu in confuz. ² Bun. Atunci, telefona i unde trebuie, trimite i avionul la Memphis, suna i-l pe McThune i spune i-i s -l duc pe Clint Van Hooser la spital. i scoate i porc riile alea de microfoane din telefon pentru c vreau s vorbesc cu Dianne Sway.

² Nici o problem , r spunser ei într-un glas, ridicându-se de la mas . ² Ne întâlnim aici peste o jum tate de or . Clint trosnea sârguincios în vechea lui ma in de scris portabil , marca Royal, i fiecare b taie zguduia masa de buc t rie, f când s se cutremure cea ca de cafea într-un mod de-a dreptul primejdios. În timp ce- i descifra propriile mâzg lituri de pe spatele unui num r al revistei ÅEsquireµ, tân rul încerca s - i aminteasc toate am nuntele rev rsate de efa lui la telefon. F r îndoial c sta avea s fie cel mai urât, da, da, urât document ie it pân acum din mâinile lui. B taia din u îl f cu s tresar . Dup ce- i trecu la repezeal degetele prin p rul ciufulit i nesp lat, se apropie de u cu un pas ov itor. ² Cine este? ² FBI. Nu striga i, î i zise el în gând, imaginându- i deja bârfele vecinilor în leg tur cu aceast arestare în zori. Ceva droguri, probabil, î i vor fi zicând ei. Prin u a întredeschis i asigurat cu lan ul, îi v zu pe cei doi agen i cu ochii umfla i de nesomn. ² Am primit ordin s venim s v lu m, se scuz unul dintre ei. ² A vrea s v d i eu o legitima ie. ² FBI, repet cel lalt, dând la iveal insigna aurie. Atunci Clint deschise u a de-a binelea i îi pofti s intre. ² Termin în câteva minute. Lua i loc. Dar cei doi agen i r maser în picioare, în timp ce tân rul se întoarse la ma ina de scris. i cum nu mai fu în stare s - i descifreze scrisul de pe spatele revistei, improviz tot finalul documentului, sperând s nu fi omis nici unul din punctele importante. Este adev rat c Reggie g sea întotdeauna ceva de modificat în hârtiile pe care le b tea la birou, dar de data asta va trebui s se mul umeasc cu aceast unic versiune. Dup ce b tu punctul final, scoase cu grij foaia de hârtie din ma in i o puse într-o mic serviet -diplomat. ² S mergem, le zise el celor doi musafiri.

La cinci patruzeci, Trumann se întoarse singur la masa unde a tepta Reggie, aducând cu el dou telefoane portabile. ² M-am gândit c s-ar putea s ne foloseasc , spuse el. ² De unde le-ai luat? întreb Reggie. ² Ne-au fost aduse aici. ² De oamenii vo tri? ² Exact. ² Spune-mi, doar a a, ca s ne distr m, câ i oameni ave i afar ? ² Nu tiu. Doisprezece sau treisprezece. Dar asta-i meseria, Reggie. i-apoi, cine tie, s-ar putea s avem nevoie de ei. Pot s trimit vreo câ iva ca s -l protejeze pe b iat, dac -mi spui unde este. B nuiesc c este singur. ² Este singur i se descurc foarte bine. Ai vorbit cu McThune? ² Da i mi-a zis c în privin a lui Clint treaba s-a aranjat. ² Da' repede s-au mai mi cat! ² P i, ca s fiu cinstit, oamenii no tri îi supravegheau apartamentul de dou zeci i patru de ore, a a c pur i simplu i-am trezit din somn i i-am trimis s -i bat la u . Apropo, Reggie, ma ina ta am g sit-o, dar n-am reu it înc s d m de a lui. ² Pentru c am luat-o eu. ² Mi-am închipuit eu. mecher figur , da' tot am fi dat de voi în mai pu in de dou j' patru de ore. ² Nu mai face atât pe nebunul, Trumann. Pe Boyette îl c uta i de opt luni. ² Ai dreptate. Spune-mi mai bine cum a reu it b iatul s evadeze din închisoare. ² Este o poveste cam lung i de-aia am s - i povestesc alt dat . ² Da' tii c s-ar putea s fii i tu implicat . ² Nu i dac voi, b ie i, ve i semna mica noastr în elegere. ² O semn m, o semn m, nu- i face griji. În clipa aceea, soneria unuia dintre telefoanele de pe mas sfâ ie lini tea din jur. i în timp ce Trumann asculta vocea de la cel lalt cap t al firului, K.O. Lewis se apropie gr bit de mas , aducându- i cu el propriul telefon portabil. ² Am vorbit cu Washingtonul, îi anun el, cu ochi str lucitori i pot s v spun c s-au apucat deja s verifice clinicile de pe list . Se pare c totul este în regul . Directorul

Voyles are s telefoneze aici în maximum un minut i probabil c va dori s vorbeasc cu dumneata. ² Ce se aude cu avionul? ² Decoleaz exact în momentul sta, explic Lewis verificându- i ceasul, i ar trebui s ajung la Memphis pe la ase i jum tate. ² Îl am aici pe McThune, anun Trumann dup ce acoperi telefonul s u cu palma. Vorbe te de la spital unde îi a teapt pe doctorul Greenway i pe administrator. Zice c a reu it s ia leg tura cu judec torul Roosevelt care în clipa asta este pe drum: vine încoace. ² A i cur at telefonul lui Dianne Sway? întreb Reggie. ² Da. ² A i dat la o parte solni ele? ² Nici nu exist asemenea obiecte. Totul este absolut curat. ² Perfect. Atunci spune-i lui McThune s telefoneze din nou peste dou zeci de minute, zise ea. Trumann morm i ceva în receptor i apoi ap s pe un buton. Dup numai câteva secunde se auzi soneria telefonului lui K.O. Lewis. ² Da, domnule, zise el plin de respect i zâmbind cu gura pân la urechi. Imediat. Directorul Voyles ar vrea s vorbeasc cu dumneata, îi spuse el lui Reggie. Aceasta lu f r grab telefonul i zise: ² Da, eu sunt, Reggie Love. Lewis i Trumann urm reau scena ca doi copii care a teapt s li se aduc înghe ata. Cu toate c în cei patruzeci i doi de ani de când era directorul FBI-ului, Denton Voyles detestase i ocolise presa, totu i în câteva ocazii fusese nevoit s fac scurte declara ii ziari tilor; de aceea pentru Reggie vocea clar i adânc de la cel lalt cap t al firului nu era necunoscut . ² Doamn Love, sunt Denton Voyles. Ce mai face i? ² Foarte bine. Dar m cheam Reggie, okay? ² Bineîn eles, Reggie. Ascult , K.O. m-a pus la curent cu toat situa ia i vreau s te asigur c FBI-ul va face tot ce dore ti ca s protejeze copilul i familia lui. K.O. este împuternicit s ac ioneze în numele meu. i te putem proteja i pe dumneata dac vrei. ² Copilul m îngrijoreaz mai mult, Denton. Trumann i Lewis se privir stupefia i: femeia asta tocmai

f cuse ceva ce nimeni nu îndr znise nici m car s viseze ² i se adresase directorului pe numele mic, f r s fie nici pe departe nepoliticoas . ² Dac vrei, po i s -mi trimi i în elegerea prin fax i o semnez eu însumi, propuse Voyles. ² Nu-i nevoie, dar, oricum, mul umesc. ² Iar avionul meu v st la dispozi ie. ² Mul umesc. ² i î i promit c vom avea grij ca domnul Foltrigg s fie obligat s participe la spectacolul de la Memphis. Noi n-am avut nimic de-a face cu cita iile acelea, în elegi? ² Da, tiu. ² Noroc, Reggie. Ave i grij s pune i la punct am nuntele i s tii c Lewis este în stare s mute i mun ii din loc. Dac ai nevoie de mine, d -mi un telefon. Ast zi stau toat ziua la birou. ² Mul umesc, zise ea i îi d du telefonul lui K.O. Lewis, omul cu mutatul mun ilor. În momentul acela, de masa lor se apropie un tân r de cel mult nou sprezece ani, cu o must cioar de toat frumuse ea i foarte con tient de propria sa importan . Era administratorul de noapte i nu-i pl cea deloc ceea ce vedea. Tipii de la mas st teau acolo de mai bine de o or i dup toate aparen ele î i stabiliser acolo un fel de baz de ac iune. Pe mas erau împr tiate trei telefoane i mai multe hârtii. Femeia purta tricou i blugi, iar unul dintre b rba i era descul în schimb avea o apc pe cap. ² V rog s m scuza i, zise el t ios, pot s v ajut cu ceva? ² Nu, veni r spunsul la fel de t ios aruncat de Trumann peste um r. Tân rul ezit o clip , dar apoi se apropie un pas de cei trei. ² Sunt administratorul de noapte i vreau s tiu ce face i aici. Atunci Trumann pocni din degete i cei doi domni care citeau ziarul la masa al turat s rir în picioare, sco ându- i din buzunar legitima iile pe care le vârâr sub nasul tân rului. ² FBI, ziser ei într-un glas, apoi îl luar fiecare de câte un bra i îl scoaser din înc pere. Tân rul nu se mai întoarse. Restaurantul era pustiu. Apoi unul dintre telefoane începu s sune; Lewis ridic

receptorul i ascult cu aten ie. În timpul acesta Reggie deschise ziarul de diminea i chiar în josul primei pagini d du cu ochii de propriul chip. Fotografia luat din registrul baroului st tea al turi de cea care îl înf i a pe Mark ca elev în clasa a patra. Unul lâng altul. Evada i. Disp ru i. Fugi i. Boyette i tot tacâmul. Reggie trecu la pagina benzilor desenate. ² Cei de la Washington, raport Lewis dup ce a ez telefonul în furc . În Clinica din Rockford nu sunt locuri i acum le verific pe celelalte dou . Reggie d du din cap i î i concentra aten ia asupra ce tii de cafea din fa a ei. Soarele î i începuse c l toria diurn . Avocata avea ochii ro ii i o durere de cap sâcâitoare, dar adrenalina continua s - i fac efectul. Cu pu in noroc, va putea ajunge acas pân s se întunece. ² Ascult , Reggie, n-ai putea s ne spui cam cât ar dura ca s d m de cadavru? întreb Trumann cu mult pruden . Nu vroia s fie prea insistent i nu vroia s-o supere, dar trebuia s - i fac un plan de ac iune. Muldanno st la pând i dac ajung acolo înaintea noastr , am pus-o de m m lig . Este aici, în ora , nu? întreb el. ² P i, dac nu v r t ci i, ar trebui s da i de el cam într-un sfert de or . ² Într-un sfert de or , repet el rar, ca i când ar fi fost prea frumos ca s fie adev rat. Un sfert de or . 40 De i nu mai pusese o igar în gur de patru ani de zile, Clint se trezi puf ind nervos dintr-o Virginia Slim oferit de Dianne al turi de care privea rev rsatul zorilor peste centrul ora ului Memphis de la fereastra aflat la etajul al nou lea al lui ÅSt. Peter's Hospitalµ. Cei doi fusese obliga i s ias pe culoar de c tre doctorul Greenway care dorise s r mân singur cu Ricky. În camera al turat a teptau Jason McThune, administratorul spitalului i un mic comando de agen i FBI. În ultima jum tate de or Reggie vorbise la telefon i cu Dianne i cu Clint. ² Directorul i-a dat cuvântul, zise tân rul, tr gând crâncen din igar , nu exist alt posibilitate, Dianne.

² Pur i simplu trebuie s plec m, nu? întreb ea, cu privirea pierdut în zare. Ne urc m pur i simplu în avion i ne pierdem în amurg. i toat lumea va tr i fericit pân la adânci b trâne e, nu? ² Cam a a ceva. ² i dac nu vreau, Clint? ² Nu ai cum s spui nu. ² De ce? ² P i, este foarte simplu. Fiul t u a luat hot rârea s vorbeasc i s accepte programul de protec ie a martorilor, a a c vrei nu vrei va trebui s mergi cu el. i Ricky la fel. ² A vrea s stau pu in de vorb cu b iatul meu. ² Ai s vorbe ti cu el când vom ajunge la New Orléans. Dac reu e ti s -l faci s se r zgândeasc , atunci toat în elegerea cade. Reggie nu anun vestea cea mare pân nu v vede pleca i. Spunând acestea, Clint încerca s dea dovad în acela i timp de fermitate i de compasiune. În fond, avea în fa a lui o fiin speriat , slab i vulnerabil , a c rei mân tremura cumplit când î i duse igara la buze. ² Doamn Sway, zise o voce grav din spatele lor. Era onorabilul Harry M. Roosevelt, îmbr cat într-un trening albastru pe bluza c ruia st tea scris cu litere vizibile de la o po t ÅMemphis State Tigersµ; de i treningul dep ea de trei ori cea mai mare m sur posibil , pantalonii se opreau mult deasupra gleznelor. În picioare avea o pereche de teni i îngrozitor de vechi, dar foarte rar folosi i. Onorabilul inea în mân cele dou pagini dactilografiate de Clint. Dianne nu scoase nici o vorb . ² Bun ziua, domnule judec tor, zise Clint încet. ² Tocmai am vorbit la telefon cu Reggie, i dac m gândesc la ce mi-a povestit, a zice c au avut o c l torie plin de aventuri, i se adres Harry lui Dianne, ignorându-l complet pe Clint. Vreau s v spun c am citit textul acestei în elegeri i c eu sunt gata s o semnez. i cred c este în interesul lui Mark s faci i dumneata acela i lucru. ² Este un ordin? întreb ea. ² Nu, nu am aceast autoritate, explic el oferindu-i un zâmbet plin de c ldur . Dar s tii c dac a putea, a face-o. Dianne l s igara în scrumiera de pe pervazul ferestrei i î i vârî mâinile adânc în buzunarele blugilor.

² i dac nu semnez? ² Atunci Mark va fi adus din nou aici, la centrul de deten ie, iar mai departe, cine tie? Pân la urm va fi obligat s vorbeasc , pentru c acum situa ia este mult mai urgent . ² De ce? ² Pentru c acum tim sigur c Mark i Reggie cunosc locul unde este ascuns cadavrul. Amândoi sunt în mare pericol. Ceea ce-nseamn , doamn Sway, c te afli într-un punct în care trebuie s ai încredere în oameni. ² Dumneavoastr v vine u or s spune i asta. ² Ave i dreptate. Dar dac a fi în locul dumitale, a semna hârtia asta i m-a urca în avion. ² S mergem s vorbim cu doctorul Greenway, zise ea, luând foaia de hârtie din mâna domnului judec tor. i pornir to i trei spre camera lui Ricky, aflat la cel lalt cap t al culoarului. Dou zeci de minute mai târziu, etajul al nou lea al spitalului ÅSt. Peter'sµ fu luat în st pânire de o duzin de agen i FBI care evacuar sala de a teptare, le spuser infirmierelor s r mân în camera lor, i blocar dou din cele trei ascensoare. Apoi u a camerei 943 se deschise, l sând s treac targa împins de Jason McThune i Clint Van Hooser; pe targ , micu ul Ricky Sway dormea dus, sub efectul somniferelor. În aceast a asea zi de internare, starea lui nu era cu nimic mai bun decât atunci când fusese adus aici pentru prima oar . Doctorul i Dianne se aflau lâng el, iar Harry încheia micul cortegiu. Targa fu împins în ascensorul care îi a tepta i care îi duse la etajul al patrulea, aflat de asemenea sub stricta supraveghere a agen ilor FBI. Acolo se mutar într-un ascensor de serviciu inut în loc de agentul Durston, care îi duse la etajul al doilea, p zit i el stra nic de FBI. În tot acest timp, Ricky nu se mi c i nu deschise ochii. Dianne îl inea de mân i alerga pe lâng targa. Dup ce ie ir din ascensor, str b tur în goan mai multe coridoare desp r ite de u i metalice i ajunser pe un acoperi plat unde îi a tepta un elicopter. Targa fu ridicat imediat la bord, urmat apoi de Dianne, Clint, i de Jason McThune.

Câteva minute mai târziu, elicopterul ateriz lâng unul din hangarele Aeroportului Interna ional Memphis. O jum tate de duzin de agen i FBI p zeau calea de acces spre avionul din apropiere. La apte f r zece, unul din telefoanele instalate pe masa de la Raintree Grill începu s sune furios i Trumann înha imediat receptorul, mul umindu-se s asculte i s - i verifice ceasul. ² Au decolat, anun el apoi, în timp ce Lewis conversa cu cei din Washington. Reggie r sufl adânc i zâmbi. ² Cadavrul este prins în ciment, a a c ve i avea nevoie de ni te ciocane i d l i. Trumann fu cât pe-aci s se înece cu sucul de portocale. ² Okay. Altceva? ² Da. Pune- i vreo doi b ie i s p zeasc intersec ia St. Joseph cu Carondelet. ² Este pe-aproape? ² F ce- i spun, okay? ² Okay. Mai este ceva? ² M întorc imediat, zise Reggie, ridicându-se i îndreptându-se spre biroul administra iei unde g si în elegerea de dou pagini trimis prin fax de Clint. Dactilografierea era absolut oribil , dar textul era cum nu se poate mai potrivit. ² S mergem s -l lu m pe Mark, zise ea când se întoarse la mas . Mark se sp l pentru a treia oar pe din i, apoi se a ez pe marginea patului. În saco a lui de voiaj hainele murdare se amestecaser cu cele noi. La televizor erau desene animate, care nu reu eau îns s -i trezeasc interesul. Apoi auzi ma ina oprindu-se în dreptul intr rii; pa i; o b taie în u . ² Mark, eu sunt, zise Reggie. B iatul deschise u a, dar avocata nu trecu pragul. ² E ti gata de plecare? ² Cred c da.

Soarele era sus pe cer, luminând perfect întreaga parcare, în spatele lui Reggie, observ un chip familiar: era unul din agen ii FBI pe care îi întâlnise la spital. Mark î i lu saco a i se îndrept spre cele trei ma ini care a teptau în parcare. Un b rbat necunoscut deschise portiera din spate a ma inii din mijloc. Apoi micul convoi ie i din parcare cu toat viteza. ² Totul este bine, zise Reggie; cei doi b rba i de pe bancheta din fa priveau con tiincio i înainte. Mama ta i cu Ricky sunt deja în avion i or s fie aici cam peste o or . Tu e ti bine? ² A a cred. Le-ai spus? întreb el în oapt . ² Nu înc , r spunse ea. Nu le spun nimic pân nu v v d pleca i. ² To i tia de-aici sunt agen i FBI? Reggie d du aprobator din cap i îl mângâie pe mân . B iatul se sim i brusc foarte important; doar nu oricine era dus de o limuzin neagr la aeroport ca s se îmbarce la bordul unui avion particular, i înc sub asemenea escort . Mark î i îndrept spinarea i se a ez picior peste picior. Nu mai zburase niciodat cu avionul. 41 În biroul lui Johnny Sulari, Barry se plimba nervos prin fa a ferestrelor, aparent preocupat de barjele i lepurile care treceau pe fluviu. Ochii plini de r utate erau acum ro ii dar nu din pricina b uturii sau a vreunei petreceri, pur i simplu era nedormit. A teptase aici, la depozit, livrarea cadavrului i când, pe la ora unu, Leo i ceilal i î i f cur apari ia f r marf , îi telefonase unchiului s u. În aceast splendid diminea de duminic , Johnny renun ase i la cravat i la bretele, iar acum se învârtea prin birou ca un leu în cu c , puf ind deja din cel de-al treilea trabuc. Un nor gros de fum alb strui îi plutea deasupra capului. R cnetele i bravada se ispr viser cu multe ore în urm . Barry îi înjurase copios pe Leo, Ionucci i Taur, dar nici Leo nu se l sase mai prejos. Apoi, pe m sur ce trecea timpul, panica fu dat uit rii, mai ales c în cursul nop ii, Leo trecu de mai multe ori cu ma ina prin dreptul casei lui Clifford i nu

observ nimic neobi nuit în zon ; cadavrul era tot acolo unde îl l saser . Johnny Sulari hot rî s mai a tepte dou zeci i patru de ore i abia pe urm s fac o nou încercare de a recupera r m i ele p mânte ti ale senatorului Boyette. În cursul zilei vor supraveghea îndeaproape locul cu pricina, r mânând s atace cu toat for a dup c derea nop ii. Mai ales c Taurul îl asigurase c va putea scoate cadavrul din cimentul care-l acoperise în cel mult zece minute. ² ine i-v firea, le spusese Johnny tuturor. ine i-v firea. Roy Foltrigg termin de citit edi ia de duminic a ziarului în curtea interioar , apoi î i lu cafeaua rece i travers descul peluza ud de rou . În cursul nop ii somnul nu îi prea inuse tov r ie, a a c ie ise pe verand înc înainte de r s ritul soarelui i î i a teptase ziarul. La un moment dat telefonase acas la Trumann, dar, lucru ciudat, doamna Trumann îi spusese c so ul ei plecase de-acas cu noaptea-n cap. Acum, în timp ce inspecta tufele de trandafiri plantate de so ia sa de-a lungul gardului din spatele casei, se întreb o dat în plus unde oare disp ruse Mark Sway. Nu mai avea nici o îndoial c Reggie îl ajutase pe copil s evadeze; femeia aia se scrântise din nou i sp lase putina împreun cu b iatul. Ei bine, î i va rezerva imensa pl cere de a o pune pe avocat cu fundul direct pe jar, î i zise el zâmbind. Hangarul se afla la o jum tate de mil distan de pista principal , într-un ir de cl diri identice, de un cenu iu monoton, i la fel de lini tite. Cele trei ma ini se oprir în fa a u ilor duble deasupra c rora scria cu litere portocalii ÅGulf Airµ. Podeaua de beton vopsit în verde a hangarului era de o cur enie impecabil i absolut pustie, dac nu punem la socoteal cele dou avioane particulare ce st teau arip lâng arip într-un col îndep rtat. Lumina provenit de la cele câteva becuri aprinse se reflecta în verdele str lucitor al podelei. Aici po i s organizezi o curs de ma ini pe cinste, î i zise Mark, întinzându- i gâtul ca s vad mai bine cele dou avioane. Acum, u ile fuseser date la o parte; toat partea din fa a

hangarului era larg deschis în fa a lor. Trei b rba i alergar de-a lungul peretelui din spate ca i cum ar fi c utat ceva, al i doi st teau lâng u , iar afar înc ase se ineau la o oarecare distan de ma inile care tocmai sosiser . ² Cine sunt oamenii tia? întreb Mark. ² De-ai no tri, r spunse Trumann. ² Sunt agen i FBI, îl l muri Reggie. ² Da' de ce sunt a a de mul i? ² Sunt pur i simplu pruden i, îi explic ea, apoi se întoarse spre Trumann. Cât crezi c mai dureaz ? ² Vreo treizeci de minute, zise el, dup ce arunc o privire pe cadranul ceasului. ² Atunci hai s ne plimb m pu in, propuse ea, deschizând portiera. Ca la un semn, toate celelalte unsprezece portiere se deschiser imediat i ma inile se golir cât ai zice pe te. Mark privea în jur la hangarele al turate, la cl direa aeroportului i la avionul care tocmai ateriza pe pista din apropiere. Totul începea s fie teribil de interesant: cu nici trei s pt mâni în urm , la coal , îl b tuse m r pe unul dintre copii deoarece pu tiul îl tachinase pentru c nu zburase niciodat pân atunci cu avionul. Ei, ce-ar mai zice am râtul la dac ar putea s -l vad acum? Adus de o ma in particular la aeroportul unde un avion particular a tepta s -l duc oriunde îi poftea inima! Gata cu rulotele, gata cu b t ile împotriva unor adversari nedemni, gata cu notele de concediere aduse de po ta pentru c de-acum încolo mami va sta acas . Da, da, este o idee grozav , hot râse el cât st tuse singur în camera de motel: venise el pân la New Orléans unde reu ise s trag pe sfoar ni te mafio i fioro i. P i dac a f cut-o o dat , sigur are s-o poat face i a doua oar . La un moment dat, surprinse privirile st ruitoare pe care i le aruncau cei doi agen i plasa i lâng u , dar când ochii lor se întâlnir , b rba ii aceia privir brusc în alt parte. Era vorba doar de o verificare de rutin . Poate c le va da câte un autograf ceva mai târziu. Apoi o urm pe Reggie care intrase în hangar i aten ia îi fu atras de cele dou avioane particulare. Sem nau cu juc riile ce str lucesc sub pomul de Cr ciun în a teptarea copiilor. Unul era negru, cel lalt ² argintiu i Mark nu- i putea lua ochii de la ele. U a micului birou aflat chiar în interiorul hangarului se

deschise i din untru î i f cu apari ia un b rbat îmbr cat cu o c ma portocalie: deasupra buzunarului de la piept se vedeau acelea i cuvinte ca acelea pictate deasupra intr rii ² ÅGulf Airµ. K.O. Lewis ie i în întâmpinarea tipului, în a a fel încât nimeni nu reu i s aud ce- i spuneau cei doi b rba i. Doar la un moment dat personajul în c ma portocalie f cu un semn cu mâna spre biroul din care venise i zise ceva despre cafea. ² Mark, î i mai aminte ti de mine? întreb Trumann zâmbind i îngenunchind lâng b iatul absorbit de cele dou avioane. ² Da, domnule. V-am cunoscut la spital. ² Exact. Numele meu este Larry Trumann, se prezent el întinzând o mân pe care Mark o lu reticent. Copiii nu trebuie s dea mâna cu oamenii mari. Sunt agent FBI aici, în New Orléans. Mark d du din cap, f r s - i ia privirea de la avioane. ² Nu i-ar pl cea s le vezi mai bine? întreb Trumann. ² Am voie? se interes b iatul prietenos. ² Fire te c da, r spunse agentul ridicându-se i punându- i mâna pe um rul copilului. Zgomotul pa ilor umplu imensul spa iu gol. Ei, sta-i Lear, începu Trumann dup ce se oprir lâng aparatul cel negru. Reggie i K.O Lewis ie ir din birou ducând în mâini ce tile de cafea aburind , probabil cea de-a zecea cafea din acea diminea nesfâr it . Agen ii din escort disp ruser înghi i i de obscuritatea care domnea în hangar. ² Este un copil curajos, declar Lewis privindu-l pe Mark. ² Este un copil remarcabil, zise Reggie. Din când în când gânde te ca un terorist i pe urm plânge ca un bebelu . ² P i, nu-i decât un copil. ² tiu, dar nu cumva s -i spui a a ceva. S-ar putea s -l superi i cine tie ce dracu' îi mai trece atunci prin minte. Absolut remarcabil, repet ea luând o nou înghi itur de cafea. K.O. sufl u or peste cafeaua din cea c , apoi î i înmuie u or buzele în lichidul negru i parfumat. ² Vreau s - i spun c am tras ni te sfori i am primit o camer pentru Ricky la ÅGrant's Clinicµ, în Phoenix. Dar trebuie s tim dac asta este într-adev r destina ia. Pilotul ne-a sunat acum cinci minute pentru c trebuie s ia leg tura

cu turnul de control. ² Da, Phoenix este varianta definitiv , dar vreau confiden ialitate absolut , okay? Copilul va fi internat sub un alt nume, lucru valabil i pentru Mark i pentru mama lor. Apoi câ iva b ie i de-ai vo tri s stea prin preajm . i vreau s pl ti i i cheltuielile de c l torie ale doctorului, pentru c merge cu ei, precum i salariul pe câteva zile. ² Nici o problem . Cei din Phoenix habar n-au ce-i a teapt . Dar, spune-mi, despre domiciliu a i apucat s discuta i? ² Da, dar nu prea mult. Mark mi-a spus c vrea s locuiasc la munte. ² La Vancouver este foarte frumos. Am fost acolo în concediu vara trecut i pot s - i spun c este un loc senza ional. ² În str in tate? ² Directorul Voyles a spus c pot merge unde doresc. Am mai scos câ iva martori din ar i chestia asta se poate aplica i în cazul familiei Sway. Reggie, î i dau cuvântul meu c vom avea grij de ei. Mark i Trumann erau acum înso i i în plimbarea lor de informare de tipul în c ma portocalie, care îi urc la bordul avionului cel negru. ² Trebuie s - i m rturisesc, zise Lewis dup ce mai lu o înghi itur de cafea, c n-am crezut niciodat c pu tiul tie cu adev rat ceva. ² Clifford i-a dat toate detaliile. tia exact unde s caute. ² Dar dumneata tiai? ² Pân ieri, nu. Când a venit prima dat la mine la birou, mi-a spus c tie, dar nu mi-a spus unde se afl obiectul. i-i mul umesc lui Dumnezeu pentru asta. Nu mi-a spus absolut nimic pân ieri dup -amiaz , când eram foarte aproape de ascunz toare. ² Dar de ce a i venit aici? În fond, era un loc foarte riscant. ² Trebuie s -l întrebi chiar pe el, r spunse avocata, f când un semn cu capul spre cele dou avioane din col . El a insistat s c ut m cadavrul. i-a închipuit c dac Clifford îl min ise, atunci sc pa de belea. ² A a c a i venit pân aici ca s c uta i cadavrul? Pur i simplu? ² Ei, de fapt povestea este ceva mai complicat , K.O., i am s - i dau toate am nuntele la cin .

² Abia a tept. Când z ri capul b iatului i indu-se din cabina de comand , Reggie aproape c se a tept s aud zgomotul motoarelor i s vad avionul pornind spre pista de decolare; tia foarte bine c Mark ar fi fost în stare s le ia piuitul cu o decolare ca la carte. ² E ti cumva îngrijorat i de propria dumitale securitate? întreb Lewis. ² Nu tocmai. Eu sunt doar un umil avocat i nu v d ce ar avea de câ tigat dac m-ar elimina pe mine. ² S-ar r zbuna. Dumneata nu cuno ti modul lor de a gândi. ² Este adev rat, nu-l cunosc. ² Directorul Voyles vrea s mai st m pe-aproape vreo câteva luni, m car pân se termin procesul. ² Treaba voastr ce face i, dar eu nu vreau s dau ochii cu careva din oamenii vo tri, okay? ² Perfect. Avem mijloacele noastre. Plimbarea ajunsese acum la avionul cel argintiu, marca Citation, i b iatul uitase cu totul de cadavre i bandi i ascun i în întuneric. El i Trumann urcar cu pa i vioi scara îngust ce ducea în interiorul aparatului. În clipa aceea, un agent cu un aparat de emisie-recep ie în mân se apropie de Reggie i de Lewis, spunându-le: ² Mai au pu in i aterizeaz . Auzindu-l, cei doi se îndreptar spre u ile larg deschise ale hangarului unde fur ajun i din urm de Mark i de Trumann. Pe cerul senin, înspre nord, î i f cu apari ia un avion minuscul. ² Ei sunt, zise Lewis, iar Mark veni lâng Reggie i o lu de mân . Dimensiunile avionului se m reau pe m sur ce aparatul se apropia de pist ; era un avion negru mult mai mare decât cele din hangar. Agen i în costume sau în blugi începur s se agite prin zon . Un minut întreg se scurse pân când u a se deschise i scara se izbi de p mânt. Jason McThune trop i primul pe treptele metalice i în clipa în care puse piciorul pe pist o duzin de agen i FBI înconjuraser deja avionul. Dianne i Clint coborâr i ei împreun cu McThune i pornir iute spre hangar. Mark d du drumul mâinii lui Reggie i alerg în întâmpinarea maic -sii. În cele câteva secunde cât dur îmbr i area lor, to i cei din jur privir stânjeni i cl direa aeroportului.

² Iart -m , mami, îmi pare a a de r u, îngân Mark printre lacrimi. Dar Dianne îi ap s capul de um rul ei: ar fi vrut s -l in a a, îmbr i at, toat via a, dar în acela i timp ar fi vrut i s -l strâng de gât cu propriile ei mâini. Reggie îi conduse în micul dar foarte curatul birou i îi oferi lui Dianne o cea c de cafea pe care aceasta îns o refuz . Trumann, McThune, Lewis i restul echipei a teptau nervo i lâng u . Trumann, mai ales, î i punea nenum rate întreb ri: Dac se r zgândeau? Dac Muldanno reu ea s ia cadavrul din ascunz toare? Dac orice? Lewis f cea eforturi s - i p streze calmul i s se concentreze asupra cafelei. Ceasul ar ta acum ora opt f r dou zeci, soarele str lucea sus pe cer, în aer se sim ea umezeala. Mark st tea pe genunchii maic -sii în timp ce Reggie, avocata, se a ezase la birou. Clint r m sese în picioare lâng u . ² M bucur c ai venit, îi zise Reggie lui Dianne. ² P i, nu prea am avut de ales. ² Acum ai, acum po i s te r zgânde ti, dac vrei. Po i s -mi ceri orice. ² Reggie, tu î i dai seama de viteza cu care se întâmpl totul? Acum ase zile, când am venit acas , l-am g sit pe Ricky strâns ghem în patul lui, sugându- i degetul. Pe urm a ap rut Mark i curcanii. Acum mi se cere s m transform în altcineva i s fug într-o alt lume. Dumnezeule! ² În eleg, zise Reggie, dar lucrurile nu pot fi oprite. ² E ti sup rat pe mine, mami? întreb Mark. ² Da. N-o s - i mai dau pr jituri o s pt mân întreag , r spunse, mângâindu-l pe p r. ² Cum se simte Ricky? întreb Reggie dup o lung pauz . ² Cam la fel. Doctorul Greenway încearc s -l fac s se bucure de c l toria asta cu avionu. Dar a trebuit s -i dea ni te medicamente ca s putem pleca de la spital. ² Mami, eu nu m mai întorc la Memphis, zise Mark. ² FBI-ul a luat leg tura cu Spitalul de psihiatrie infantil din Phoenix i sunte i a tepta i, explic Reggie. Este un spital bun. Clint l-a verificat vineri i a primit ni te recomand ri deosebite. ² Deci vom locui în Phoenix? întreb Dianne. ² Numai pân când se face bine Ricky. Pe urm pute i s v muta i unde dori i. Canada, Australia, Noua Zeeland , voi

hot râ i. Dar pute i s r mâne i i la Phoenix, dac vre i. ² Hai s mergem în Australia, mami. tii, acolo mai au i-acum cowboy adev ra i. Am v zut eu o dat , într-un film. ² Mark, gata cu filmele, replic Dianne, mângâindu-l mai departe. N-am fi ajuns niciodat aici, dac n-ai fi v zut atâtea filme. ² Da' la televizor am voie? ² Nu, nici la televizor. De-acum încolo ai s cite ti c r i, i nimic altceva. În birou se l s t cerea. Reggie nu mai avea nimic de ad ugat, Clint mai avea pu in i adormea în picioare lâng u . Pentru prima dat în ultima s pt mân , mintea lui Dianne func iona limpede. Oricât de speriat era, sc pase totu i de celula întunecat de la ÅSt. Peter'sµ; acum, sc ldat în lumina soarelui, respirând aerul proasp t, inându- i în bra e fiul pierdut i tiind c cel lalt era pe cale de a se face bine, î i d dea seama c to i oamenii ace tia care o înconjurau nu voiau decât s o ajute. Fabrica aia nenorocit era de-acum istorie, nu mai avea nevoie s lucreze. Sc pase i de rulotele de doi bani, de grija zilei de mâine. De acum încolo, va putea s - i petreac tot timpul împreun cu copiii ei, î i va cump ra îmbr c minte nou i, de ce nu, î i va putea permite chiar i o manichiur . Doamne Sfinte, n-avea decât treizeci de ani i, cu pu in efort i ceva bani, ar putea s fie din nou atr g toare. Lumea este plin de b rba i. i oricât de întunecat i de plin de capcane p rea a fi viitorul, oricum el nu se compara cu aceste îngrozitoare ultime ase zile. Avea i ea nevoie de pu in lini te. Hai, iubito, ai pu in încredere în oameni. ² Cred c ar fi bine s mergem la Phoenix, zise ea într-un târziu. Zâmbind u urat , Reggie scoase din servieta lui Clint în elegerea dactilografiat i semnat deja de Harry i de Trumann. Dup ce semn i ea, avocata îi întinse stiloul lui Dianne. Plictisit de lacrimi si îmbr i ri, Mark porni în plimbare prin fa a peretelui împodobit cu nenum rate fotografii colorate reprezentând tot felul de tipuri i m rci de avioane. ² Dac m gândesc bine, cred c am s m fac pilot, îl inform el pe Clint. ² M -ntorc imediat, zise Reggie, luând foaia de hârtie i

ie ind din înc pere. Trumann tres ri atât de tare când se deschise u a, încât î i v rs cafeaua fierbinte pe mân . Ceea ce îl f cu s înjure scurt, s trânteasc cea ca de podea i s - i foloseasc pantalonii drept ervet. ² Relaxeaz -te, Larry, zise Reggie. Totul este în regul . Semneaz aici, comand ea, vârându-i hârtia sub nas. Trumann i K.O. semnar f r s murmure. ² Preg ti i avionul. Pleac la Phoenix. K.O. se întoarse imediat spre agen ii care a teptau lâng intrarea în hangar i le f cu un semn cu mâna, iar McThune porni în fug s le transmit i alte instruc iuni. Reggie se întoarse în birou, închizând u a în urma ei. K.O. i Trumann î i strânser mâinile i zâmbir pu in proste te; apoi î i întoarser privirile spre u a biroului. ² Acum ce-o mai fi? morm i Trumann. ² Este avocat , Larry, i cu avoca ii nu tii niciodat cum stai. McThune se apropie de Trumann i îi întinse un plic. ² Asta-i o cita ie pentru venerabilul Roy Foltrigg, preciza el zâmbind. Domnul judec tor Roosevelt a semnat-o în diminea a asta. ² Duminic diminea a? se minun Trumann, luând plicul. ² Da, i-a chemat grefierul la birou i este cât se poate de ner bd tor s -l vad iar pe Foltrigg la Memphis. Cei trei b rba i chicotir încânta i. ² Venerabilul are s-o primeasc chiar în diminea a asta, zise Trumann. În sfâr it, u a biroului se deschise i Clint, Dianne, Mark i Reggie se îndreptar spre pist . Motoarele fur puse în func iune, agen ii se agitau prin preajm . Trumann i Lewis îi conduser pân la ie irea din hangar. K.O. diplomatul strânse mâna lui Dianne i-i zise: ² Noroc, doamn Sway. Jason McThune v va înso i pân la Phoenix i va aranja lucrurile acolo. V asigur c sunte i în siguran . i dac putem s v ajut m cu ceva, anun a i-ne. Dianne zâmbi dulce, iar Mark întinse i el mâna, zicând: ² Mul umesc, K.O. S tii c ai fost un mare cui înfipt în talp . Zâmbetul b iatului îi f cu pe to i s în eleag c glume te, iar K.O. izbucni în râs.

² Noroc, Mark, i- i dau cuvântul meu, fiule, c tu ai fost un cui i mai mare. ² Da, tiu, i-mi pare r u, spuse el, apoi d du mâna cu Trumann i porni al turi de maic -sa i de McThune. Reggie i Clint r maser lâng u a hangarului. Dar pe la jum tatea drumului, Mark se opri brusc, ca i cum ar fi fost paralizat de groaz , i o privi pe Dianne urcând scara avionului. Nici o clip în ultimele dou zeci i patru de ore nu-i trecuse prin minte c Reggie nu va merge cu ei. Dimpotriv , i se p ruse absolut normal ca ea s r mân împreun cu ei pân când aceast nenorocire va lua sfâr it. Ori acum când î i d du seama c ea nu era lâng ei, înlemni pur i simplu pe pist . Se întoarse apoi încet i o privi îngrozit de realitatea cople itoare. F cu doi pa i spre ea, dar se opri. Atunci Reggie porni spre el i, când ajunser în fa , îngenunche pe asfaltul pistei, privind drept în ochi orii însp imânta i. Mark î i mu c buzele, apoi întreb cu glas sugrumat de team : ² Nu-i a a c nu po i s mergi cu noi? De i st tuser de vorb ore în ir, nu atinseser niciodat subiectul acesta. Reggie cl tin din cap, iar ochii i se umplur de lacrimi. B iatul î i terse obrajii cu dosul palmei: pentru prima dat în via a lui, nu-i era ru ine s plâng în public. ² Dar eu vreau s mergi cu noi, zise el. ² Nu pot, Mark, r spunse ea, luându-l de umeri i strângându-l blând în bra e. Nu pot. ² Îmi pare r u de toate astea. Nu meritai a a ceva, spuse el cu obrajii sc lda i de lacrimi. ² Dar atunci nu te-a fi cunoscut pe tine, Mark. Te iubesc i are s -mi fie tare dor de tine, zise ea s rutându-l pe obraz i strângându-l i mai tare în bra e. ² N-am s te mai v d niciodat , nu? întreb el cu glas pierdut; buza de jos îi tremura, iar lacrimile îi picurau de pe b rbie. ² Nu, Mark, r spunse ea cu din ii încle ta i. Apoi Reggie trase adânc aer în piept i se ridic în picioare. Ar fi vrut s -l ia pe sus i s -l duc acas la Mama Love; ar fi putut locui în dormitorul de la etaj i ar fi putut s m nânce oricâte spaghetti i înghe at i-ar fi poftit inima.

Dar în loc de toate acestea, privi spre avionul unde Dianne a tepta r bd toare. Mark î i terse din nou obrajii i zise aproape pentru sine: ² N-am s te mai v d niciodat . Apoi se întoarse, încercând în zadar s - i in umerii drep i. Când ajunse în dreptul sc rii de metal, arunc o ultim privire în urm . 42 Câteva minute mai târziu, când avionul pornise spre cap tul pistei, Clint se apropie de ea i o lu de mân . Nu scoaser nici o vorb pân când avionul disp ru în nori. Abia atunci Reggie î i terse lacrimile i declar : ² Cred c am s m specializez în imobiliar; nu mai pot s suport a a ceva. ² E un pu ti grozav, zise Clint. ² M doare sufletul, Clint. ² tiu, zise el strângându-i mâna. Între timp, Trumann se apropiase pe nesim ite de ei, i acum priveau to i trei cerul pustiu. Când îl observ lâng ea, Reggie scoase din buzunar o caset audio. ² Poftim, e a dumitale. Iar cadavrul este în garajul lui Jerome Clifford, 886 East Brookline, zise ea, tergându- i mai departe lacrimile de pe obraji. Trumann se întoarse spre stânga i d du câteva ordine printr-un aparat de emisie-recep ie. Agen ii FBI s rir în ma in . Reggie i Clint nu f cur nici o mi care. ² Mul umesc, Reggie, zise Trumann, dintr-o dat ner bd tor s plece. ² Nu mie trebuie s -mi mul ume ti, zise ea privind norii. Mul ume te-i lui Mark.