You are on page 1of 8

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2022
Chișinău

Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru


modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii
de asistență medicală pe anul 2022 nr. 207/2021
------------------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege


pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe
anul 2022 nr. 207/2021.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul sănătății Ala Nemerenco

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi

Ministrul justiției Sergiu Litvinenco


3

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE
pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii
de asistență medicală pe anul 2022 nr. 207/2021

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe


anul 2022 nr.207/2021 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr.315-
324, art.482), se modifică după cum urmează:
1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
„Art.1. – Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2022
se aprobă la venituri în sumă de 12373688,9 mii de lei și la cheltuieli în sumă de
12618688,9 mii de lei, cu un deficit de 245000,0 mii de lei”.
2. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.1

Indicatorii generali şi sursele de finanţare a fondurilor


asigurării obligatorii de asistenţă medicală

Denumirea Codul Suma,


mii lei
I. Venituri, total 1 12373688,9
inclusiv transferuri de la bugetul de stat 6095217,9
II. Cheltuieli, total 2+3 12618688,9
III. Sold bugetar 1- -245000,0
(2+3)
IV. Surse de finanţare, total 4+5+9 245000,0
Sold de mijloace băneşti la începutul perioadei 910 674689,8
Sold de mijloace băneşti la sfârşitul perioadei 930 429689,8

3. Anexa nr.1.1:
la poziția „Venituri, total”, cifra „12287601,0” se substituie cu cifra
„12373688,9”;
la pozițiile „Contribuții și prime de asigurare obligatorie” și „Prime de
asigurare obligatorie de asistență medicală” cifra „6117178,4” se substituie cu
cifra „6179978,4”;
la poziția „Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de
contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, achitate de către angajaţi”
cifra „5984775,1” se substituie cu cifra „6047575,1”;
4

la pozițiile „Transferuri primite în cadrul bugetului public naţional”,


„Transferuri primite în cadrul bugetului consolidat central” și ”Transferuri între
bugetul de stat şi fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală” cifra
„6071930,0” se substituie cu cifra „6095217,9”;
la poziția ”Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul
de stat şi fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală” cifra „150648,1”
se substituie cu cifra „173936,0”.
4. Anexa nr.1.2:
la poziția „Cheltuieli, total”, cifra „12287601,0” se substituie cu cifra
„12618688,9”;
la poziția nr.1 „Fondul pentru achitarea serviciilor medicale și farmaceutice
(fondul de bază)” cifra „12097758,4” se substituie cu cifra „12428846,3”.
5. Anexa nr.2:
la poziția „Cheltuieli, total”, cifra „12287601,0” se substituie cu cifra
„12618688,9”;
la poziția „Programul ”Sănătatea publică și servicii medicale”, cifra
„12287601,0” se substituie cu cifra „12618688,9”;
la poziția „Subprogramul „Asistenţa medicală primară””, cifra „2383742,7”
se substituie cu cifra „2387818,6”;
la poziția „Subprogramul „Asistenţa medicală specializată de
ambulatoriu””, cifra „1000029,3” se substituie cu cifra „1031948,7”;
la poziția „Subprogramul „Asistenţa medicală spitalicească””, cifra
„6408547,6” se substituie cu cifra „6603640,2”;
la poziția „Subprogramul „Servicii destinate compensării medicamentelor
și dispozitivelor medicale””, cifra „763887,4” se substituie cu cifra „863887,4”.

Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul


Oficial al Republicii Moldova.

Președintele Parlamentului
NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul legii pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii
de asistenţă medicală pe anul 2022 nr.207/2021
Proiectul legii pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de
asistenţă medicală pe anul 2022 nr.207/2021 este elaborat cu scopul precizării
veniturilor și cheltuielilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în
vederea:
o alocării mijloacelor financiare suplimentare, necesare pentru buna
funcționare a prestatorilor de servicii medicale în contextul majorării costurilor
pentru resursele energetice, precum și a revizuirii indicatorilor macroeconomici
pentru anul curent;
o alocării mijloacelor financiare suplimentare pentru medicamentele și
dispozitivele medicale compensate în contextul extinderii Listei medicamentelor
compensate cu medicamente esențiale, creșterii numărului beneficiarilor și
intensificării procesului de prescriere a medicamentelor compensate;
o realizării activităților prevăzute în ILD 7 ,,Conceperea și pilotarea
stimulentelor bazate pe performanța pentru toate spitalele”, în contextul ratificării
Amendamentului nr.2, prin Legea nr.34 din 17.02.2022, la Acordul de finanțare
dintre RM și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării
Proiectului ,,Modernizarea sectorului sănătății în RM”.
Astfel, modificările propuse prevăd majorarea veniturilor cu
86 087,9 mii lei și a cheltuielilor cu 331 087,9 mii lei, deficitul bugetar însumând
245 000,0 mii lei.
Venituri
Veniturile fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (în
continuare - FAOAM) pentru anul 2022 vor constitui 12 373 688,9 mii lei, cu
86 087,9 mii lei, sau cu (+0,7%) mai mult față de planul aprobat, din care:
 +62 800,0 mii lei - primele de asigurare obligatorie de asistență
medicală, în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense.
Această creștere este determinată de prognoza revizuită a indicatorilor
macroeconomici pentru anul curent și în special a fondului de remunerare a
muncii. Astfel, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală, în formă
de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense vor însuma
6047575,1 mii lei;
 +23 287,9 mii lei - transferurile de la bugetul de stat către FAOAM, în
scopul continuării realizării activităților prevăzute în Acordul de finanțare dintre
RM și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării
Proiectului ,,Modernizarea sectorului sănătății în RM” (ILD 7 ,,Conceperea și
pilotarea stimulentelor bazate pe performanța pentru toate spitalele").
Cu titlu de informare, se atestă că Acordul de finanţare dintre Republica
Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării
Proiectului „Modernizarea sectorului sănătăţii în Republica Moldova” a fost
semnat la 11 iulie 2014 și ratificat la 19.03.2015. Totodată, la data de 17.02.2022
Parlamentul a ratificat, prin Legea nr.34, Amendamentul nr.2 la Acordul
respectiv, semnat la 24 decembrie 2021.
Per general, transferurile de la bugetul de stat către FAOAM vor constitui în anul
2022 – 6095217,9 mii lei.
Cheltuieli
Volumul cheltuielilor FAOAM se propune în sumă de 12 618 688,9 mii lei,
cu o majorare de 331 087,9 mii lei (+2,7%) față de suma aprobată, fiind
determinată de creșterea cheltuielilor aferente fondului pentru achitarea
serviciilor medicale și farmaceutice.
Astfel, Fondul pentru achitarea serviciilor medicale și farmaceutice în
anul 2022 va constitui 12 428 846,3 mii lei, cu o creștere față de aprobat cu
331 087,9 mii lei pentru următoarele subprograme:
o Asistența medicală primară – 4 075,9 mii lei;
o Asistența medicală specializată de ambulatoriu – 31 919,4 mii lei,
o Asistența medicală spitalicească – 195 092,6 mii lei,
o Servicii destinate compensării medicamentelor și dispozitivelor
medicale – 100 000,0 mii lei.
Creșterea cheltuielilor Fondului pentru achitarea serviciilor medicale și
farmaceutice este condiționată preponderent de revizuirea de către Ministerul
Economiei a indicatorilor macroeconomici prevăzuți pentru anii 2022-2024 și,
în special, a indicelui preţurilor de consum mediu anual (IPC) de la 106,9%
(prognozat la 27.10.21) la 121,9% la situația din 25.03.22. La fel, majorarea
cheltuielior date este determinată de creșterea, în comparație cu anul 2021, a
costurilor pentru resursele energetice de la circa 35% pentru produsele petroliere,
la peste 200% pentru energia termică și gaze.
Astfel, creșterea cheltuielilor instituțiilor medico-sanitare pentru procurarea
medicamentelor, alimentație și bineînțeles achitarea resurselor energetice și altor
cheltuieli de regie presupune alocarea suplimentară a circa 231 087,9 mii lei.
Majorarea cheltuielilor destinate compensării medicamentelor și
dispozitivelor medicale cu 100 000,0 mii lei este determinată de creșterea
(+9,9%) în primele două luni ale anului 2022 a numărului de beneficiari de
medicamente compensate față de perioada similară a anului 2021.
Mai mult decât atât, la finele anului 2021, concomitent cu revizuirea sumelor
fixe compensate la medicamente, a sporit accesul populației la tratamente
necesare. Prin urmare cheltuielile efective pentru lunile ianuarie-februarie 2022
au însumat 118 257,9 mii lei, ceea ce reprezintă o executare la nivel de 106,3%
(+ cca 7,0 mln lei) comparativ cu suma planificată pentru perioada dată.
La fel, prin prisma alocării mijloacelor financiare suplimentare pentru acest
subprogram va fi examinată și posibilitatea de extindere a Listei medicamentelor
compensate cu medicamente esențiale.
Deficitul bugetar al FAOAM pe anul 2022 va constitui 245 000,0 mii lei, și
se propune să fie acoperit din contul soldului mijloacelor financiare la începutul
anului în volum de 674 689,8 mii lei.
Anexe la notă: 3 file.
Ministru Ala NEMERENCO
Tabelul 1
Structura FAOAM conform clasificaţiei economice (% în total, devieri +/-)

2020 2021 2022

Denumire Cod Eco Executat Executat Aprobat Rectificat Devieri rectificat / aprobat

% din % din % din


mii lei mii lei mii lei mii lei % din total mii lei %
total total total
I. Venituri, total 1 8,542,564.8 100.0% 11,540,026.1 100.0% 12,287,601.0 100.0% 12,373,688.9 100.0% 86,087.9 100.7%
1. Prime de asigurări obligatorii de asistenţă medicală,
total
12 4,939,573.8 57.8% 5,615,185.6 48.7% 6,117,178.4 49.8% 6,179,978.4 49.9% 62,800.0 101.0%
inclusiv:
1.1 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, în
formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte 1221 4,800,508.9 56.2% 5,477,997.5 47.5% 5,984,775.1 48.7% 6,047,575.1 48.9% 62,800.0 101.0%
recompense

1.2 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în


sumă fixă, achitate de persoane fizice cu reşedinţa sau 1222 139,064.9 1.6% 137,188.1 1.2% 132,403.3 1.1% 132,403.3 1.0% 0.0 100.0%
domiciliul în Republica Moldova
2. Alte venituri 14 69,299.6 0.8% 89,800.9 0.8% 98,492.6 0.8% 98,492.6 0.8% 0.0 100.0%
3. Transferuri primite între bugetul de stat şi fondurile
asigurării obligatorii de asistenţă medicală, total
19 3,533,691.4 41.4% 5,835,039.6 50.6% 6,071,930.0 49.4% 6,095,217.9 49.3% 23,287.9 100.4%

inclusiv:

3.1 Transferuri de la bugetul de stat pentru asigurarea


medicală a categoriilor de persoane asigurate de Guvern
1922 3,379,733.6 39.6% 5,693,376.8 49.3% 5,921,111.9 48.2% 5,921,111.9 47.9% 0.0 100.0%

3.2 Transferuri de la bugetul de stat pentru compensarea


veniturilor ratate, conform art.3 din Legea nr.39-XVI din 2 1922 738.5 0.0% 738.5 0.0% 170.0 0.00% 170.0 0.00% 0.0 100.0%
martie 2006

3.3 Transferuri de la bugetul de stat pentru realizarea


1922 76,398.2 0.9% 140,924.3 1.2% 150,648.1 1.2% 150,648.1 1.2% 0.0 100.0%
programelor naţionale de ocrotire a sănătăţii

3.4 Transferuri de la bugetul de stat pentru realizarea


proiectului "Modernizarea sectorului sănătăţii"
1922 76,821.1 0.9% 0.0% 23,287.9 0.2% 23,287.9

II. Cheltuieli, total 2+3 8,405,512.0 100.0% 11,552,085.6 100.0% 12,287,601.0 100.0% 12,618,688.9 100.0% 331,087.9 102.7%
1. Cheltuieli de personal, total 21 67,516.2 0.8% 76,011.2 0.7% 83,141.8 0.7% 83,141.8 0.7% 0.0 100.0%
inclusiv:
1.1 Remunerarea muncii 2111 52,946.9 0.6% 58,917.2 0.5% 64,451.0 0.5% 64,451.0 0.5% 0.0 100.0%
1.3 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 2121 12,194.0 0.2% 17,094.0 0.2% 18,690.8 0.2% 18,690.8 0.2% 0.0 100.0%

1.4 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 2122 2,375.3 0.0% 0.0%
2. Bunuri şi servicii 22 8,283,962.4 98.6% 11,456,408.4 99.2% 12,153,866.0 98.9% 12,484,953.9 98.9% 331,087.9 102.7%
3. Prestaţii sociale 27 407.9 0.0% 340.0 0.0% 510.0 0.0% 510.0 0.0% 0.0 100.0%
4. Mijloace fixe 31 343.4 0.0% 10,209.3 0.1% 19,027.6 0.2% 19,027.6 0.2% 0.0 100.0%
5. Stocuri de materiale circulante 33 53,282.1 0.6% 9,116.7 0.1% 31,055.6 0.3% 31,055.6 0.2% 0.0 100.0%
III. Soldul bugetar 1-(2+3) 137,052.8 -12,059.5 0.0 -245,000.0 -245,000.0
IV. Sursele de finanţare, total 4+5+9 -137,052.8 12,059.5 0.0 0.0 245,000.0 245,000.0
Modificarea soldurilor de mijloace băneşti 9 137,052.8 -12,059.5 0.0 0.0 -245,000.0 -245,000.0
Sold de mijloace bănești la începutul perioadei 910 549,696.5 686,749.3 674,689.8 674,689.8 0.0
Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei 930 686,749.3 674,689.8 674,689.8 429,689.8 -245,000.0
Tabelul 2
Structura FAOAM pe programe de cheltuieli (% în total, devieri +/-)

Cod 2020 2021 2022


devieri rectificat /
Executat Executat Aprobat Rectificat
Denumire P1-P2 aprobat
% din % din
% din total % din total %
P3 mii lei total mii lei total mii lei mii lei mii lei
CHELTUIELI, total 8,405,512.0 100.0 11,552,085.6 100.0 12,287,601.0 100.0 12,618,688.9 100.0 331,087.9 102.7
inclusiv:
PROGRAM ''Sănătatea publică și
serviciile medicale" 80.00 8,405,512.0 100.0 11,552,085.6 100.0 12,287,601.0 100.0 12,618,688.9 100.0 331,087.9 102.7
1. Subprogram “Administrare a
fondurilor asigurării obligatorii de 80.02 80,218.2 1.0 86,744.2 0.7 114,842.6 0.9 114,842.6 0.9 0.0 100.0
asistenţă medicală”
Managementul autorităților
administrative centrale 00010 80,218.2 1.0 86,744.2 0.7 114,842.6 0.9 114,842.6 0.9 0.0 100.0
2. Subprogram “Asistenţa
80.05 2,243,161.2 26.7 2,908,651.1 25.2 2,383,742.7 19.4 2,387,818.6 18.9 4,075.9 100.2
medicală primară”

Asistenţă medicală primară 00187 2,243,161.2 26.7 2,908,651.1 25.2 2,383,742.7 19.4 2,387,818.6 18.9 4,075.9 100.2
3. Subprogram “Asistenţa
medicală specializată de 80.06 748,220.3 8.9 942,245.1 8.1 1,000,029.3 8.1 1,031,948.7 8.2 31,919.4 103.2
ambulatoriu”
Asistenţă medicală specializată de
ambulatoriu 00178 748,220.3 8.9 942,245.1 8.1 1,000,029.3 8.1 1,031,948.7 8.2 31,919.4 103.2
4. Subprogram “Îngrijiri medicale
80.08 64,109.4 0.8 92,280.2 0.8 99,715.2 0.8 99,715.2 0.8 0.0 100.0
comunitare şi la domiciliu”
Îngrijiri medicale comunitare
paliative la domiciliu 00192 64,109.4 0.8 92,280.2 0.8 99,715.2 0.8 99,715.2 0.8 0.0 100.0
5. Subprogram “Asistenţa
80.09 790,724.3 9.4 1,011,813.4 8.8 1,112,814.1 9.1 1,112,814.1 8.8 0.0 100.0
medicală urgentă prespitalicească”
Asistenţă medicală urgentă
prespitalicească 00196 790,724.3 9.4 1,011,813.4 8.8 1,112,814.1 9.1 1,112,814.1 8.8 0.0 100.0
6. Subprogram “Asistenţa
80.10 4,242,059.7 50.5 6,246,997.8 54.1 6,408,547.6 52.2 6,603,640.2 52.3 195,092.6 103.0
medicală spitalicească”
Asistenţă medicală spitalicească 00179 4,242,059.7 50.5 6,246,997.8 54.1 6,408,547.6 52.2 6,603,640.2 52.3 195,092.6 103.0
7. Subprogram “Servicii medicale
80.11 181,834.7 2.1 234,207.2 2.0 259,736.4 2.1 259,736.4 2.1 0.0 100.0
de înaltă performanţă”
Servicii medicale de înaltă
performanţă 00197 181,834.7 2.1 234,207.2 2.0 259,736.4 2.1 259,736.4 2.1 0.0 100.0
8.Subprogramul “Servicii medicale
80.15 69,285.7 0.6 69,285.7 0.6 100.0
paliative”

Îngrijiri medicale paliative


00509 69,285.7 0.6 69,285.7 0.6 100.0

9. Subprogram “Management al
fondului de rezervă al asigurării 80.17 10,000.0 0.1 0.0 0.0 10,000.0 0.1 10,000.0 0.1 0.0 100.0
obligatorii de asistenţă medicală”

Servicii medicale acordate prin


sistemul de asigurare obligatorie
de asistenţă medicală 00176 10,000.0 0.1 10,000.0 0.1 10,000.0 0.1 0.0 100.0
10. Subprogram “Programe
naţionale şi speciale în domeniul 80.18 25,301.8 0.3 19,592.3 0.2 50,000.0 0.4 50,000.0 0.4 0.0 100.0
ocrotirii sănătăţii”
Programe de sănătate cu
destinaţie specială 00180 25,301.8 0.3 19,592.3 0.2 50,000.0 0.4 50,000.0 0.4 0.0 100.0
11. Subprogram “Dezvoltarea şi
modernizarea instituţiilor în 80.19 19,882.4 0.2 9,554.3 0.1 15,000.0 0.1 15,000.0 0.1 0.0 100.0
domeniul ocrotirii sănătăţii”
Consolidarea bazei tehnico-
materiale 00069 19,882.4 0.2 9,554.3 0.1 15,000.0 0.1 15,000.0 0.1 0.0 100.0
12 .Subprogramul “Servicii
destinate compensării
80.22 763,887.4 6.2 863,887.4 6.8 100,000.0 113.1
medicamentelor și dispozitivelor
medicale”
Asigurarea compensării
dispozitivelor medicale 00516 53,955.1 0.4 53,955.1 0.4 0.0 100.0
Asigurarea compensării
medicamentelor 00515 709,932.3 5.8 809,932.3 6.4 100,000.0 114.1
Tabelul 4
Cheltuieli administrative şi efectivul de personal pe FAOAM
mii lei
2020 2021 2022
Denumire Cod propuneri de
executat executat aprobat rectificat
modificare
I. Cheltuieli în total, mii lei 2 80,218.2 86,744.2 114,842.6 0.0 114,842.6
1. Cheltuieli de personal, total 21 67,516.2 76,011.2 83,141.8 0.0 83,141.8
Inclusiv
1.1 Remunerarea muncii 2111 52,946.9 58,917.2 64,451.0 64,451.0
1.3 Contribuţii de asigurări sociale de stat
2121 12,194.0 17,094.0 18,690.8 18,690.8
obligatorii
1.4 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă
2122 2,375.3 0.0 0.0 0.0 0.0
medicală
2. Bunuri şi servicii 22 10,989.8 9,034.3 26,107.6 0.0 26,107.6
2.1 Servicii energetice și comunale 2221 1,136.9 1,117.8 1,234.8 469.6 1,704.4
2222 5,220.6 3,891.0 18,662.4 -500.0 18,162.4
2.2 Servicii informaționale și de telecomunicații
2.3 Servicii de locațiune 2223 718.6 676.3 694.9 694.9
2.4 Servicii de transport 2224 45.2 50.1 72.1 72.1
2.5 Servicii de reparații curente 2225 284.0 0.0 200.0 200.0
2.6 Formarea profesională 2226 2.6 147.3 230.0 230.0
2.7 Deplasari de serviciu 2227 72.5 86.4 230.4 230.4
2.8 Alte servicii 2229 3,509.4 3,065.4 4,783.0 30.4 4,813.4
3. Prestaţii sociale 27 407.9 340.0 510.0 0.0 510.0
3.1 Indemnizații la încetarea acţiunii contractului
2732 0.0 0.0 0.0 0.0
de muncă
3.2 Indemnizații pentru incapacitatea temporară
de muncă achitate din mijloacele financiare ale 2735 407.9 340.0 510.0 510.0
angajatorului
4. Mijloace fixe 31 461.0 655.0 4,027.6 0.0 4,027.6
4.1 Majorarea valorii clădirilor 3111 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0

4.2 Majorarea valorii mașinilor și utilajelor 3141 242.9 556.1 1,450.0 1,450.0

3151 0.0 0.0 0.0 0.0


4.3 Majorarea valorii mijloacelor de transport
4.4 Majorarea valorii uneltelor și sculelor,
3161 59.1 15.1 100.0 100.0
inventarului de producere și gospodăresc
4.5 Majorarea valorii activelor nemateriale 3171 159.0 83.8 477.6 477.6
5. Stocuri de materiale circulante 33 843.3 703.7 1,055.6 0.0 1,055.6
5.1 Majorarea valorii combustibilului,
3311 264.5 266.4 331.4 331.4
carburanților șI lubrifianților
5.2 Majorarea valorii pieselor de schimb 3321 9.5 2.1 69.0 69.0
5.3 Procurarea medicamentelor și materialelor
3341 193.1 87.7 160.0 160.0
sanitare
5.4 Majorarea valorii materialelor de uz
3361 370.0 325.9 402.4 402.4
gospodăresc și rechizitelor de birou
5.5
6 Majorarea
.Efectivul de valorii altorunităţi
personal, materiale 3391 6.2 21.6 92.8 92.8
275.9 275.9 295.0 295.0

You might also like