You are on page 1of 32

TAI cHI

u harmoniji s prirodom
B R O J 11 PROSINAC 2003.
List Tai Chi kluba Rijeka

CHING
w w w.dinamik.hr
Dragi Tai Chievci!
Ne, nismo zaboravili na vas. Vrijeme od posljednjeg broja bilo nam
je poticaj za nastanak novog i mudrijeg lista, roðenog u mjesecu
praznièkog duha darivanja. Ovog smo puta sve svoje kreativne snage
usmjerili u istraživanje fenomena I Chinga, knjige koja je nadahnula
tvorce Tai Chia. I dalje vas vodimo u Indiju-zemlju duhovnosti i
boja, uèimo nove mudrosti alternativnih metoda koje zaokupljaju
èovjeka veæ tisuæama godina, govorimo o disanju, hrani, energiji i
napokon o Tai Chiu koji obuhvaæa sve.
U želji da vam darujemo mudrost za sljedeæu godinu, posegnuli smo
za neèim što je dublje i veæe od nas samih, a to je prièa koju nam
šapuæe Zemlja. Mudraci koji nas oduševljavaju samo su dobri
slušaèi. Poslušajte prièu aboridžina, poruku iz Zauvijek.
“Ljudski je život tvoj dar i ti ga istražuješ. Možeš promatrati što se
dogaða i bez prosuðivanja, intuitivno odluèiti da to ne miriše na
dobro, da nema dobar okus i da ne pruža dobar osjeæaj za tvoj put.
Tada to blagoslovi i kreni dalje. Tako možeš ispuniti zahtjev da voliš
sve ljude. To ne znaèi da ti se moraju sviðati njihova djela ili njihov
odabir ponašanja. Ali ti ne prosuðuješ da je osoba u krivu. To jed-
nostavno nije dio tvoga puta. U to ne ulažeš svoju energiju. Ni rijeèi,
ni djela, ni misli. Ako prosuðuješ, isto tako moraš nauèiti opraštati.
Oprosti drugima, oprosti zbivanjima, oprosti samome sebi.
Svoju pojedinaènost izrazi stvaralaèki.
Shvati da si odgovoran.
Prije roðenja pristao si pomagati drugima.
Moraš osjeæajno sazrijeti.
Zabavljaj se.
Upravljaj svojom energijom.
Bavi se glazbom.
Teži postizanju mudrosti.
Nauèi se samodisciplini.
Promatraj bez prosuðivanja.”
1 SADRŽAJ TAI CHI
List Tai Chi kluba
2. VIJESTI Rijeka
3. PUT U INDIJU
UREDNICI:
6. TAI CHI RJEÈNIK Kristina Matesic
7. SIMBOLI - BILJKE Zeljka Bruk
8. TAI CHI ŠKOLA
TAI CHI on line:
10. VJEÈNI LJUDI - FU HSI
www.dinamik.hr
12. TEMA BROJA - I CHING
18. KLASICI TAI CHIA E-MAIL:
kojaleti.hotmail.co
20. ŠTO GOVORE ÈLANOVI
m
21. ZNATE LI - BIOSKALARNA ENERGIJA
23. ENERGETSKO DJELOVANJE BOJA List je nastao iz
teznje za znanjem
25. ALTERNATIVA - ALERGIJA
i besplatan je.

“Mirna i ispravna ustrajnost donosi sreæu”, mudro zbori I Ching, knjiga promje-
na. U našem užurbanom životu neprestano smo tjerani da tražimo nove putove,
nove ideje. Èesto se odluèujemo za nešto što ubrzo ostavljamo zaboravu. Sve što
je kratkoga vijeka ne ostavlja trag. Vježbanjem Tai Chia pokazujete svoju istra-
jnost i želju da na stalan naèin mijenjate sebe. Jer, Tai Chi upravo pomaže u
mijenjanju. U razgovorima s našim vježbaèima svi istièu promjene koje osjeæa-
ju nakon redovitog vježbanja.
Upornošæu nagraðujemo sami sebe. Upornošæu guramo planinu, èinimo sebi
dobro, otvaramo vrata primanja i davanja. Koliko god teške, prepreke su nam
najbolji uèitelji. Osnovna pogreška koju èinimo je negiranje problema i otpor
prema njima. A problemi samo naizgled ugrožavaju ostvarenje naših ciljeva ili
èine prijetnju rušenjem neèeg postojeæeg. Ispod te destruktivne površine leži
pozitivna namjera promjene. Dobro je biti svjestan izvorne pozitivne nam-
jere svega što nam se dogaða. Tako nam i promjena postaje lakša.
U susret novoj 2004. godini želimo vam koraèanje samo naprijed, napuštanje
svega starog i nepotrebnog. Želimo vam mir, radost i mnogo svjetlosti u vašim
životima!

“Tko god poznaje tao promjena i preobražaja, poznaje i namjere bogova.”


Konfucije o I Chingu
2 VIJESTI TA I C H I
11. do 15. srpnja 2003. u
Motovunu se održao seminar
Tai Chia i Karatea. Pod
velikim nebom marljivo smo
trenirali svoje tijelo i duh ne
zaboravljajuæi na odmor i
zabavu. Istra nam je pružila
zaista nezaboravne trenutke.
28. listopada 2003. zvanje
uèenika Tai Chia dobili su
Anita Hodak, Ina Muharemoviæ, Andrea Sgardelli, Mladen Majer i Siniša
Stjepanoviæ, uz veliku podršku okupljenih znatiželjnika i vježbaèa.
20. prosinca 2003. tradicionalno se okupljamo na božiænoj veèeri, a ove
godine u restoranu Skala na Preluku. Živa glazba,
dobra klopa, zabavni program, predpraznièko raspo-
loženje i kinesko-japanski duh mirišu na jako dobar
provod. Prijave u tajništvu!
23. prosinca 2003. pozivamo vas u klub gdje æete
prisustvovati raðanju svijeta u izvedbi èlanova Tai Chi
kluba “Rijeka”. Posluživat æemo èaj i nadamo se
pokojem osmijehu ili suzi. Happening poèinje u
17.30 sati.
24. do 28. prosinca 2003. klub ne radi zbog blagdana.
29. i 30. prosinca možete trenirati prema starom ras-
poredu.
31. prosinca do 01. sijeènja 2004. još je jedna kratka pauza i napokon poèinje-
mo s radom 02. sijeènja 2004. godine prema rasporedu 2003. godine.

“Obièan èovjek djeluje putem moæi, pravi èovjek to ne èini.” I Ching


3 PUT U INDIJU 4.NASTAVAK TA I C H I

PIŠE IVNA BRUK


“Uèinite svoj život ružom
koja tiho govori jezikom mirisa.” Sai Baba

16. srpnja 2002.


Jutro je bilo grozno. Došlo je toliko mnogo ljudi da sam pomislila da æe
me ugušiti. Ogromna masa ljudi stalno se gurala. Na trenutak sam pomis-
lila da neæu dolaziti na daršan dok gužve ne prestanu. Ali, kažem sebi, ako
si pozvana u vrijeme ovih gužvi znaèi da tu trebaš biti. Tako sam odluèila
da ne propustim ni daršan, ni bhaðane. Vidjeti Swamija, èetiri puta
dnevno, pravi je blagoslov! Osjeæate kako se iz dana u dan mijenjate, kako
postajete bolji.
Nakon bhaðana otišli smo u Sai Babinu školu koja prima siromašnu i
napuštenu djecu. Bilo je vrlo ugodno. Školica je malena, ali djeca su
sretna. Suze naviru na oèi kada vas pogledaju svojim velikim crnim oèima
i iskreno vam se nasmiješe. Engleska uèiteljica pozvala nas je da doðemo
u èetvrtak slušati kako pjevaju bhaðane.
Nakon veèere odmah sam otišla u sobu. Trebala sam oprati neke stvari, a
i nije mi se prièalo. Mislim da previše govorim. Želim šutjeti i posveti-
ti se svome srcu, jer mi se èini da æu inaèe sve što dobijem od Sai Babe
izgubiti. Hoæu mir. Zbog toga sam došla ovdje. Ne namjeravam gubiti vri-
jeme na isprazne æakule. Treba mi mir i tišina da se mogu promatrati,
osluškivati glas svoga srca.

17. srpnja 2002.


Sjedimo u mandiru i èekamo Swamija. Danas mi nekako svi izgledaju
bolesni. Neprestano èujem oko sebe kašalj i podrigivanje. Èini mi se da je
velika veæina stranaca ovdje došla samo na izlet. To mi pokazuje njihovo
ponašanje. Trenutno do mene sjede neke Talijanke i brbljaju li brbljaju... o
hrani i shoppingu. Želim se izdignuti iznad tog “maškaranog” plesa i
razvijati svoju duhovnost. Ne razumijem kako mogu nakon Babinog
daršana toliko prièati, kao da se ništa nije dogodilo. Zamišljala sam da æe
u mandiru stvarno vladati poštovanje tišine, da æe se ljudi moliti i uživati
u miru koji se širi nakon Babinog prolaska. Ali, oèito nije tako. Èim Baba
nestane ljudi poènu, poput horde konja, juriti ka izlaznim vratima. Mislim
da ovdje ima malo pravih duhovnih tragaèa.Mnogi su došli jer se nadaju
da æe ih Baba izlijeèiti, da æe im naæi posao, novac, sreæu.
4 PUT U INDIJU 4.NASTAVAK TA I C H I
Kada ga ugledaju dižu ruke u zrak prema njemu pa ih onda približe svom
licu, kao da hvataju njegovu energiju pa je prenose sebi. Ljudi oko mene
postaju pomalo nervozni. Stalno se gurkaju, malo naprijed, malo nazad.
Mislim da su svi ovi ljudi duboko nesretni. Ima jako puno invalida. Kaže
se da odraðuju svoju lošu karmu. Na ulicama ima starijih indijaca obuèenih
u naranèastu boju (boja odricanja). Vjerojatno su to nekakvi gurui.
Izbjegavam ih gledati u oèi jer se prièa da su dobri u hipnozi.
Nakon jutarnjih bhaðana Ivanka i ja posjetile smo Babin muzej. Velika je
to zgrada na tri kata, lijepo ureðena. Razgledavajuæi muzej imam osjeæaj
kao da sam na nekom drugom svijetu. Sve je nekako lijepo i jednostavno.
Kažu da se Sai Baba spominje u Kuranu, a i Nostradamus ga spominje u
svojim proroèanstvima. Meni Sai Baba djeluje vrlo blisko. Simpatièan je
i voljela bih ga pozvati na šetnju. Vidim da je drugaèiji od
nas po tome što materijalizira vibhuti i mnoge druge stvari
koje nisam vidjela, te u njegovoj nazoènosti osjeæam jako
strujanje energije kroz srce. Izraz lica mu je pun ljubavi i
razumijevanja. Ima lagan hod. Èini se kao da klizi po
crvenom tepihu. Na nekim snimkama u muzeju vidi se
Swamijeva aura koja zraèi nekoliko kilometara od njega.
Pitam se, vjerujem li mu zato što se oko njega podigla toli-
ka strka? Želim li vjerovati zato jer se nadam da æe mi
pomoæi pronaæi pravi put ili imam potrebu vjerovati u
nešto više, buduæi da mi uvijek nešto nedostaje u životu. Ne znam, možda
sve to odjednom. Mislim da nikada neæu moæi racionalno objasniti zašto
mu vjerujem. To je kao kada nešto znate, sigurni ste u to, a ne možete
objasniti. Nakon veèere odluèila sam otiæi u “evropsku kuhinju” raditi sevu
(dobrovoljno služenje). Poèela sam sa sušenjem suða, nastavila sa pran-
jem stolova i stolica te na kraju, poda. Bilo je naporno no bila sam zado-
voljna što sam to odradila.
18. srpnja 2002.
Sjedim u redu za popodnevni daršan. Èekam biranje broja da bismo ušli u
mandir. Tmurno je vrijeme. U ašramu se vrše pripreme za veliki narodni
praznik Guru Purnimu. Postavili su veæ štandove, neki su ispunjeni knjiga-
ma. Veæ je primjetno više ljudi. Svugdje su redovi predugaèki. Naveèer su
ljudi iz Australije održali predstavu za Swamija. Eto, doðem u Indiju i što
naðem. Kazalište i likovne izložbe. Oèekivala sam mir, tišinu, skromnost,
a našla se usred vrtloga dogaðaja.
5 PUT U INDIJU 4.NASTAVAK TA I C H I
Predstavu nisu radili profesionalni glumci pa svakako treba cijeniti trud i
ljubav s kojom je pripremljena. Baba je sa strane sjedio i u tišini promatrao
predstavu.
20. srpnja 2002.
Danas smo se svi probudili vrlo kasno, oko 5.10 sati. Kako broj ljudi silovito
raste, mandir je bio skoro popunjen kad sam stigla. Sjela sam u zadnji red. Nisam
puno vidjela, ali bilo mi je lijepo. Opušteno sam sjedila naslonjena na zidiæ.
Mandir je vrvio od ljudi. Unutra je bilo oko 1500 ljudi. Kažu da ih za Guru
Purnimu bude i više te da se redovi èekaju veæ od 1 sat u zoru. Ne znam gdje æe
svi stati. Mandir, koji je sam po sebi kiæast, sav u svijetlim i zlatnim bojama,
sada je još kiæastiji. Još su objesili nekakve zastavice i naranèasto-ljubièastu
dekoraciju. Ovo sveto mjesto, èak i napadno okiæeno, ima svoju ljepotu.
Nakon bhaðana uèila sam svoju grupicu Tai Chi. Vježbamo svaki dan sat vre-
mena. Napravimo malo zagrijavanje, statièki Wai Dan, disanje Chi Kung, pa sa
zatim koncentriramo na formu. Ako budu marljivo vježbali za godinu dana osjetit
æe promjene, a nadam se i krenuti na teèj Tai Chia. Baš mi se sviða biti uèitelj.
Uživam u prenošenju znanja.
Popodne sam posjetila shopping centar u Puttaparthyu i zaklela se da tamo neæu
odlaziti u slijedeæa èetiri dana. Za dvije stvari koje sam kupila èekala sam sat i
pol. Indijke su stvarno neobièna stvorenja! Danas sam vidjela kako, dok kupuju,
jedna drugoj vade stvari iz košarice, uzimaju ih bez pitanja, promatraju,
komentiraju i na kraju vrate. Baš èudno! Kako bi to izgledalo kod nas?
Zanimljivo je kako Indijke mašu glavom da bi rekle “da”. Dok mi glavom
potvrðujemo pokretom gore-dolje, one to rade lijevo-desno. Tako su se
u poèetku dogaðali nesporazumi. Kad bih nešto pitala one bi poèele ljuljati glavu
lijevo-desno pa bih ja mislila da mi nijeèu. Trebalo mi je da shvatim da su
potvrðivale što sam rekla.Indijci su opušteni, puno su bliži jedni drugima nego
mi. Posve im je normalno doticati druge ljude, èak i nepoznate. Mislim da je
osnovni zadatak bivanja u Indiji nauèiti biti opušten, prepustiti se, biti èov-
jek. Prijateljica iz naše grupe prièala mi je da je u duæanima pozivaju na èaj i
meditaciju. Meni se to nije dogodilo jer sam ja, kad mi ponude sjesti, veæ jed-
nom nogom vani, pozdravljajuæi ih i govoreæi da nemam vremena. Znaèi da
nisam prošla lekciju o opuštenosti.
“Èisto srce vidi iza intelekta i postaje nadahnuto.” Sai Baba
6 TAI CHI RJEÈNIK TA I C H I
TEORIJA SEDAM ŽLIJEZDA
Drevni Taoisti uvidjeli su važnost stalnog optoka
energije ljudskim tijelom koja hrani njegova tkiva i
organe. Znali su da èovjek ostaje u dobrom zdravlju
dok god postoji ravnoteža energija koja kola kroz orga-
nizam. Tijekom stoljeæa došli su do spoznaje da su
sedam žlijezda u organizmu zapravo energetski centri
zaduženi za reguliranje protoka energije u pojedinim
sustavima ljudskog tijela (u anatomiji se zovu
“endokrine žlijezde” ili žlijezde s unutrašnjim izluèi-
vanjem).
SPOLNE žLIJEZDE - prostata i testisi kod muškarca.
- jajnici, maternica, vagina i grudi kod žene. Te su žlijezde odgovorne za luèen-
je hormona, seksualnu energiju, seksualne reakcije i razmnožavanje. Skup ovih
žlijezda naziva se “Kuæa esencije”.
NADBUBREžNE žLIJEZDE - smještene iznad bubrega. Sudjeluju u radu bubrega,
kostiju, koštane i leðne moždine. Sustav nadbubrežnih žlijezda naziva se “Kuæa
vode”.
GUŠTERAÈA - igra važnu ulogu u nadzoru probavnog sustava, kontroli tjelesne
temperature i kolièine glukoze u krvi. Gušteraèa se naziva “Kuæa transcendenci-
je”.
TIMUS (PRSNA žLIJEZDA) - upravlja radom srca i cirkulacijskim sustavom. Njeno
se stanje provjerava pritiskom na toèku izmeðu dviju bradavica. Ta se žlijezda
zove “Kuæa srca”.
ŠTITNJAÈA - brine se za metabolizam stanica i nadzire rast. Zove se još i “Kuæa
rasta”.
HIPOFIZA - upravlja pamæenjem, mudrošæu, inteligencijom i razmišljanjem.
Smještena je u udubini u dnu lubanje. Zove se i “Kuæa inteligencije”.
žIVOTNA žLIJEZDA (EPIFIZA) - svojim izluèevinama djeluje izravno na druge
žlijezde. Smještena je nasuprot treæem oku, u središtu glave. Predstavlja psihièko
i duhovno središte tijela. Naziva se još i “Kuæa duha”.

“Ne obolimo li od slabe bolesti, neæemo oboljeti ni od umjerene. Ne obolimo li od


umjerene bolesti, neæemo oboljeti ni od ozbiljne. Ne obolimo li od ozbiljne bolesti,
neæemo nikada umrijeti.” taoistièki aforizam
7 SIMBOLI U KINESKOJ TRADICIJI

BILJKE
Kruška. Ponekad se u Kini cvijet kruške smatra simbolom žalosti
jer je bijele boje, a prvenstveno simbolom prolaznog karaktera pos-
tojanja, zbog toga što kratko traje i što je izuzetno krhak.
Breskva. Plodu breskve u Kini pripisuju se egzorcistièka
svojstva. Zli se duhovi istjeruju štapom od breskvina drva. Kipiæi
od breskvina drva stavljaju se za Novu godinu iznad vrata da
bi otklonili zle utjecaje. Èesto su stablo i plod breskve simbol
besmrtnosti. Prema mitološkoj geografiji, Knjizi planina i
mora, sastavljenoj otprilike u 3. stoljeæu p.n.e. postojala je
gorostasna breskva kojoj je deblo bilo široko oko 1500 km, a u
krošnji su se nalazila Vrata Duhova. Èuvari tih vrata hvatali su zle duhove
mrtvih i bacali ih tigrovima koji jedu samo zle osobe. Slavnom vladaru
Huang Diju (Žuti Car) palo je na um da ukloni èuvare i jednostavno na
vrata objesi njihove likove izraðene od breskvina drveta. Od breskv-
ina je drva i pero koje prorièe, Ki-Pi, neka vrsta rašlji premazanih crven-
im lakom, što pokretima crtaju slova i èaraju.
Naranèa. Poput svake voæke s brojnim košticama i naranèa je simbol
plodnosti. U drevnoj Kini darivanje naranèi djevojkama znaèilo je
prosidbu.
Orhideja. Upotrebljavaju se za istjerivanje štetnih utjecaja
za vrijeme proljetnih sveèanosti, naroèito protiv neplodnosti.
Orhis (jaje), kao što ime pokazuje simbol je oplodnje. U Kini,
uostalom, orhideja pomaže zaèeæe i jamstvo je oèinstva.
Odsijeku li se cvjetovi, nastupa smrt djeteta koje je pod njihovim
utjecajem zaèeto. Zbog svoje ljepote orhideja je ipak postala sim-
bolom duhovnog savršenstva i èistoæe.
Pripremila Maša Ormanoviæ

“Ako izuzmemo Afroditu, na ovoj našoj planeti nema ništa ljepše i ljupki-
je od cvijeta, ništa bitno važnije od biljke. Prava rodnica ljudskog života
jest zelenilo koje prekriva majku-zemlju.” Tajni život biljaka
8 TAI CHI ŠKOLA TA I C H I
TAI CHI
SAMOOBRANA
2. DIO
APLIKACIJE
“Tijekom izvoðenja aplikacija ili guran-
ja dlanova, vaš protivnik pogledom prema gore dobija dojam da ste vi puno
više,
kada pogleda dolje, vi ste puno niže. Kada krene naprijed,
ne može doæi do vas, a kada uzmièe, nema kamo pobjeæi.”
Wong Chung-yua (oko 1600. g.)
U prošlom broju lista škola Tai Chia prikazala je aplikacije položaja “potapanje
lopte” i “držanje lopte na kuku”. U ovom broju nastavljamo s predstavljanjem
osnovnih tehnika samoobrane koristeæi položaje kratke Yang forme; “držanje
ptice na dlanu” i “ždral širi krila”.
Savjeti za izvoðenje Tai Chi aplikacija:
- ne koristite silu, prisjetite se osnovnog naèela Tai Chia - opuštenost
- spustite težište i pronaðite svoju ravnotežnu os
- pokreæite se iz struka i leða
- akcije privlaèenja i odbijanja popratite udahom odn. izdahom
- vaš pokret neka bude voðen namjerom pomoæu koje tijelo reagira kao cjelina
(“Ako èovjek ide tamo gdje želi, ne umara se, zato što mu se um kreæe prema
naprijed.”)
“ D Rž A N J E P T I C E N A D L A N U”

Ova aplikacija kreæe iz hvata za podlakticu (Slika 1.). Bez obzira na silinu stiska,
najprije podižemo uhvaæenu ruku u visinu grudi
9 TAI CHI ŠKOLA aplikacije TA I C H I

kao na grljenje lopte te rotacijom struka u stranu izvuèemo partnera iz ravnoteže,


privlaèeæi ga sebi. Dlanom uhvaæene ruke sada držimo partnerovu podlakticu
(Slika 2.). U meðuvremenu pripremamo suprotnu ruku i nogu te iskoraèujemo iza
partnera istovremeno ulazeæi slobodnom rukom ispod partnerove ispružene ruke.
Prebacujuæi težinu na prednju nogu okreæemo tijelo prema naprijed, a ramenom
prednje ruke ulazimo ispod partnerovog pazuha vodeæi ruku gore i gurajuæi part-
nera preko ispružene noge. Druga ruka spušta i zateže partnerovu, izbjegavajuæi
vrat (Slika 3.).Ovim položajem ruku podižemo partneru težište, iskorijenjujemo
ga te lako prebacujemo preko noge do potpunog gubitka ravnoteže. U ovoj
aplikaciji zauzimamo poziciju držanja ptice na dlanu, a izvodimo je posebno
obraæajuæi pažnju na opuštenost ruku, pokretljivost struka i stabilnost stava.
Aplikaciju izvodimo uz podršku disanja gdje je akcija pripreme i privlaèenja
popraæena udahom, a iskorak i ulazak rukom izvodimo uz izdah.

“ žD R A L Š I R I K R I L A”

Ovu aplikaciju upotrijebit æemo u situaciji kada nas partner drži rukom za pod-
lakticu. Bez otpora i opuštene ruke, slobodnom rukom “skidamo” hvat dijago-
nalnim spuštanjem podlaktice na partnerovu ruku uz korištenje trzaja strukom
(Slike 1. i 2.). Kada izbijemo partnerovu ruku, vodimo je u stranu, a slobodnom
rukom izvodimo udarac zapešæem u protivnikovu bradu. Upotrijebite li silu u
ovoj situaciji, neæete uspjeti osloboditi se stiska. Ovdje je primaran rad strukom
koji prenosi trzaj na opuštene, a uvijek spremne ruke.
1 0 VJEÈNI LJUDI TA I C H I
FU HSI - Pr esvijetli
“U davno doba ovim je svijetom vladao Fu Hsi.
Kada bi pogledao gore, vidio je simbole na Nebu.
Pogledavši dolje vidio bi uzorke na Zemlji.
Vidio je oznake na pticama i životinjama
i mjesta gdje su živjeli na Zemlji.
Spontano stvorivši osam trigrama,
odredio je prirodu nebrojenih stvari.
Bio je prvi koji je uz pomoæ Promjene
pomogao ljudima.”
Fu Hsi, znan još i pod imenima Taihao i Pao Hsi roðen je u Cheng Chiu
oko 2800 godina p.n.e. Smatra ga se prvim i najveæim carem Kine i
utemeljiteljem kulture, a prièe o njemu prerastaju u legende.
Prema jednoj, majka ga je nosila 12 godina, a postao je carem kada je imao
12 godina. U vrijeme dinastije Han (206-220 g. p.n.e.) prikazivan je kao
èovjek-zmija; s ljudskom glavom i zmijskim tijelom, a pripisuje mu se veli-
ka mudrost. Bio je na glasu kao izumitelj pisma, ribarenja i lova. U mitovi-
ma drevne Kine nalazimo ga pod imenom Fuxi - božanstvo koje je opon-
ašajuæi pauka napravilo mrežu za lovljenje ribe i životinja te tome poduèi-
lo ljudski rod. Izumio je i muzièki instrument, Se, sa pedeset žica.
U jednoj drugoj prièi Fu Hsi je prvi èovjek koji je ikada vidio jednoroga i
pisao o tome. Upravo se iz tog susreta rodila ideja o prikazivanju promje-
na u prirodi kroz sistem trigrama - znakova kojima se prori-
cala buduænost. Jednoga dana dok je razmišljao o pro-
laznosti života, na obali Žute Rijeke
spazio je životinju nalik jelenu. To
je biæe imalo srebrni rog koji je
izlazio iz njegove glave. Fu Hsi je
zapazio èudne oznake na njegovu tijelu i dok je jed-
norog odlazio, car je nastavio crtati simbole na tlu.
Iznenada je shvatio da bi ti znakovi mogli poslužiti
za izražavanje ideja i rijeèi. Tako su Fu Hsi i jed-
norog udarili temelj kineskom pismu.
11 vjeèni ljudi Fu Hsi TA I C H I

Fu Hsi se smatra ocem kineske Tai Chi filozofije Yina i Yanga te I Chinga
- Knjige Promjena. On je prvi u povijesti koji je osmislio teoriju svega, a
“sve” njemu oznaèava kombinacija trigrama u osam moguæih situacija
kojima prikazuje promjenjivi odnos yina i yanga u ovom našem pojavnom
svijetu.
Osam trigrama, za koje se smatra da ih je uoèio i na korn-
jaèinom oklopu su Nebo (Chien - muški princip) koje
predstavlja èvrstoæu, kreativnost, snagu i moæ; Grom
(Jen) s predznakom rasta, aktivnosti i kretanja; Voda
(Kan) koja odaje nedokuèivost, mistiènost, duboki
smisao i opasnost; Planina (Gen) koja karakterizira stabil-
nost, nepokretnost, mir, meditaciju i spokoj; Zemlja (Kun - ženski princip)
koja odaje popustljivost, predanost, pokornost i prijemèivost; Vjetar (Sun)
sa svojstvom prodornosti i nježnog utjecaja; Vatra (Li) koja daje svjetlost,
jasnoæu, inteligenciju; te Rosa ili Jezero (Duei) sa svo-
jstvom otvorenosti, radosti, zadovoljstva i neum-
jerenosti.
Trigrami predstavljaju stalan proces promjene i razvo-
ja u kojem se razni elementi prirode razlikuju i raðaju
jedni druge, stvarajuæi fenomen života i postojanja.
Fu Hsi zaslužuje da ga se smatra vjeènim. Kao mudar
èovjek znao je da mudrost dolazi od pažljivog proma-
tranja prirode. Uèenje o svijetu oko sebe i unutar sebe
dovelo ga je do uvida u naèin na koji trigrami
odražavaju osnovnu istinu o kretanju energije. Tako je
postavio temelje I Chinga i tradicionalnog kineskog
svjetonazora.

“Stvari izgledaju višestruke i raznovrsne,


ali na kraju se vraæaju svom zajednièkom korijenu.
Kada se vrate svom zajednièkom korijenu, dolazi do mirovanja.
Stanje mirovanja zove se ispunjenjem života.” Lao Tse
1 2 TEMA BROJA “I CHING” TA I C H I

I CHING - KNJIGA PROM -


JENA
“Promatrajte postojani razvoj biljke: njeni listovi se otvaraju i pružaju ka oživl-
javajuæem suncu; njeno korijenje prodire duboko u zemlju, upijajuæi u sebe
hranjive sastojke. Podstaknuta nevidljivom naredbom ona oblikuje cvijet i
razvija plod. S vremenom cvijet se èarobno rascvjetava i mami senzualnim obil-
jem boja i mirisa. Priroda zauzvrat pomaže donošenju sjemena skrivenog u
plodu. Ubrzo nakon ovog zajednièkog slavlja života, biljka koncentrira svu
snagu na zrenje ploda i sazrijevanje sjemena. A kada biljka na kraju klone i
stane i poništi samu sebe, sjeme otpada i pada na zemlju, nastavljajuæi
neprekidni misterij postojanja. Kinezi za ovaj heksagram kažu: “Kada prouèi-
mo stvari koje se dugo nastavljaju, sagledavamo narav zemaljskih i božanskih
tendencija. Tu poèiva tajna vjeènosti.” (I Ching, 32. heksagram/Heng)
Krenete li u istraživanje jedne kulture, tradicije ili religije,
upoznat æete se s velikim brojem simbola koji prikazuju
prikriveni smisao mnogih stvari i pojava. U Kini se razvila
skupina simbola koja je kineskoj filozofiji dala dublji smisao,
a to je PA KUA ili 8 TRIGRAMA. Znanje o razvoju trigrama, o
njihovom znaèenju i upotrebi, daje nam uvid u jedan od
najpoznatijih sistema za razumijevanje promjena svojstvenih
prirodi i ljudima, zbirci tekstova I CHING - KNJIGA
PROMJENA.
I Ching zauzima jedinstveno mjesto meðu najvrijednijim književnim djelima svi-
jeta. Jedna je od najstarijih knjiga nastala prije pet tisuæa godina, a plod je proni-
cavog promatranja èovjekovog života i njegove okoline te odnosa
pojedinca i univerzuma, sudbine i slobodne volje.
I Ching temelji svoje znanje na promjeni, a drevni mudraci
koji su sakupljali to znanje smatrali su da upravo promjena
daje smisao životu i u sebi sadrži elemente postojanosti te
vjeèno naèelo postojanja.
“Voda i Vatra nadomještaju jedno drugo, Grom i Vjetar se ne
ometaju, Planine i Jezero ovise jedno o drugom. Tako sve stvari
postaju cjelovite kroz promjenu i preobrazbu.” Konfucije
1 3 TEMA BROJA “I CHING” TA I C H I

I Ching se razvio iz drevnih tehnika predviðanja i proricanja, ali se tijekom vre-


mena preobrazio u filozofiju života. I Ching nas savjetuje kroz svoja objašnjen-
ja i komentare te mi tada osvješæujemo svoje prikrivene namjere i težnje. Na taj
naèin umjesto da se suprostavljamo silama života u nama i izvan nas, mi suraðu-
jemo s njima te oni postaju sudionici u odreðivanju naše buduænosti.
I Ching se razvijao u duhu taoizma. Jedan od najpoznatijih simbola taoizma - Yin
i Yang, Knjiga Promjena smatra izvorom svih stvari. U simbolici I
Chinga, Yin je prikazan kao propustljiva (prekinuta) crta, dok se
Yang prikazuje kroz èvrstu (neprekinutu) liniju. Simboli koji
predstavljaju sve pojavnosti ovog svijeta nazivaju se trigra-
mi, a sastoje se od tri paralelne crte. Pomoæu trigrama
utvrðujemo na koje se sve naèine iz dualnosti Yina i Yanga
stvaraju i umnožavaju stvari. Jednostavnije reèeno, trigrami su
kodovi procesa koji se dešavaju u prirodi.
Kinezi su pokušali razumjeti i predvidjeti obrasce i cikluse prirode kombinirajuæi
simbole koji se odnose na aktivne sile prisutne u prirodi i ljudima. Istražujuæi
odnose trigrama kakvi se nalaze u I Chingu, moguæe je iskoristiti ih za pred-
viðanje i uvide u prošle i buduæe dogaðaje.
Kombiniranjem tri linije trigrama dobivamo osam moguæih kombinacija koje su
tvorci I Chinga nazvali imenima elemenata iz prirode. CHIEN - Nebo, DUEI-
Jezero, LI - Vatra, JEN - Grom, SUN - Vjetar, KAN - Voda, GEN - Planina, KUN
- Zemlja.
Trigrami su vrlo prepoznatljivi i nije ih teško zapamtiti. Stoljeæima su ih kineski
mudraci analizirali, a u želji da stvore suptilniji i širi prikaz njihovih znaèenja.
Razlièitim kombinacijama osam trigrama došli su do 64 heksagrama koji u sebi
imaju 6 crta. Spoj dva trigrama - heksagram simbolizira spoj neba (višeg) i zeml-
je (nižeg). Svako kretanje u heksagramu poèinje na dnu i zato
najniža linija predstavlja poèetak razvoja odreðene situacije.
1 4 TEMA BROJA “I CHING” TA I C H I

Heksagrami se koriste kao kratke šifre iz kojih su pomoæu jedinstvenih pravila


izvuèene poruke razlièite dužine i detalja. Najveæi naglasak u Knjizi Promjena dan
je prvom i drugom heksagramu (Stvaralaštvo i Prijemèivost) koji su sastavljeni
samo od Yang (Stvaralaštvo) i Yin (Prijemèivost) linija. Svi ostali izraz
su njihovog odnosa.
POVIJEST I CHINGA
Teško je jasno odrediti izvor ovog kineskog filozofskog djela iz
razloga što su se na tom podruèju miješale mnoge tradicije, kulturni utjecaji, filo-
zofije i religije, a veliki dio kineske povijesti èine legende koje najèešæe nisu u
skladu sa stvarnim dogaðajima.
Prije vladavina dinastija, Kinu je jedan za drugim vodilo pet
careva, svi redom veliki i slavni. Ta polubožansva, a zvali su se
Fu Hsi, Shen Nung, Huang-Ti, Shao Hao i Chuan Hsu bili su
zaslužni za nastanak I Chinga prije otprilike 5000 godina.
I prije razvoja sistema trigrama (za èiji se pronalazak vezuje ime
cara Fu Hsia) zabilježeno je da su ljudi za proricanje koristili
kornjaèine oklope koje su prethodno zagrijavali na vatri dok se
ne bi pojavile pukotine. Mislilo se da linije koje se èešæe Fu Hsi
pojavljuju na oklopu nose neko znaèenje pa se ta praksa kasnije razvila u sustav
trigrama i heksagrama.
Drevni Kinezi su bili praktièni pa su tako u mnogim sluèajevima
svoja uvjerenja temeljili na onome što se dešavalo oko njih.
Uoèili su da je priroda u stalnoj promjeni, a da ipak posto-
je odreðene pravilnosti, ciklusi i ritmovi svojstveni toj prom-
jeni. Uoèavali su dnevne, mjeseène i godišnje cikluse i
pokušali uz pomoæ njih razumjeti obrasce razvoja prirode i
ljudi na Zemlji.
Yin i Yang bile su dvije krajnje toèke opaženog prirodnog
ciklusa. Ova dva ekstrema u svojoj biti nisu potpuno suprotna. Oni meðusob-
no djeluju jedan na drugog i nisu statièni. Njihova je karakteristika stalan pokret i
mijena. Upravo je taj njihov dinamièki odnos inspirirao tvorce trigrama da uz
pomoæ linija koje predstavljaju ova dva principa, stvore brojne kombinacije.
1 5 TEMA BROJA “I CHING” TA I C H I
Trigrami simboliziraju prirodne objekte; nebo, jezero, vatru, grom, vjetar, vodu,
planine, zemlju, no mogu se odnositi i na životinje, brojeve, dijelove tijela, strane
svijeta, godišnja doba.
Prvotni raspored trigrama u kojem se suprotni trigrami odražavaju jedni u drugi-
ma razvio je legendarni prvi car Fu Hsi. Ovim poretkom prikazano je osam sila
koje predstavljaju prvotni red koji se temelji
na mirnoæi, a išèitava se putem èetiri osi. Na
okomitoj osi jedan nasuprot drugom stoje dva
osnovna trigrama Nebo i Zemlja koji
balansiraju cijeli krug. Fu Hsievi trigrami
položeni u krug predstavljaju savršenu
ravnotežu za koju smatramo da je postojala
prije zaèetka života, potpunu mirnoæu prije pokreta.
Wen Wangu se pripisuje stvaranje heksagrama I Chinga. Prièa se da je meditirao
nad trigramima dok je služio zatvorsku kaznu oko 1143. g. p.n.e. To ga je potak-
lo da spoji trigrame u formu od 64 heksagrama kojima je dao imena i napisao
objašnjenja.
Kineski filozof i mudrac Kong Fu-zi (Konfucije) koji je živio prije otprilike 2500
godina bio je toliko obuzet prouèavanjem I Chinga te je izjavio da bi za to želio
poživjeti još barem stotinjak godina.
Zbog velikog broja mudrosti i životnih istina koje su tijekom
stoljeæa zapisivali veliki mislioci Kine, I Ching se štuje kao
jedan od šest klasika te je bio obavezno štivo za svakog tko je
želio postati dijelom više klase.
I CHING KAO KNJIGA ZA PRORICANJE
Knjiga Promjene predstavlja najstariji sustav izuèavanja naravi
univerzuma. On je služio za odreðivanje godišnjih doba,
mjerenje vremena, za izuèavanje prirodnih pojava i uzgajanje biljaka i
životinja.
Pomoæu heksagrama (slikovitih rješenja) mogu se od Knjige dobiti
odgovori na mnoga pitanja, a najèešæa metoda proricanja je bacanje
novèiæa ili štapiæa stolisnika. Proricanje se najèešæe izvodi s tri novèiæa
ili 50 štapiæa. Na taj naèin dobivamo lik koji se sastoji od 6 punih i/ili praznih
linija jer se vrši i toliko bacanja.
1 6 TEMA BROJA “I CHING” TA I C H I

Formuliranje pitanja je važan dio postupka ili savjetovanja. Što


toènije odredimo svoje pitanje, dobit æemo precizniji odgovor.
Prvi heksagram odgovara na pitanje o našoj sadašnjoj situaciji, a
drugi o buduænosti. Dobivene heksagrame zatim konzultiramo s
komentarima i analizama znaèenja.
Kinezi imaju poseban stav i veliko poštovanje prema I Chingu.
Prilikom proricanja, knjiga zauzima središnje mjesto na stolu u pros-
toriji koja je okrenuta prema jugu. Ispred knjige stavlja se posuda za
paljenje tamjana i novèiæi ili štapiæi za predskazivanje. To je poseban obred u
kojem se izgraðuje uzajamni odnos s knjigom mudrosti koja zrcali naše potisnute
težnje, zaboravljene osobine ili pak savjetuje, koristeæi bogatu riznicu prirodne
mudrosti. I Ching vjeruje da ne postoji sluèajnost veæ su promjene znaèajne i
imaju smisla. Stvari koje se dogaðaju naizgled sluèajno zapravo imaju veze s
puno drugih stvari koje se dogaðaju istovremeno. I Ching nije samo knjiga o pror-
icanju. Ona sadrži poeziju, filozofiju, psihološke savjete te su je sljedbenici kon-
fucijanizma i taoizma toliko štovali da je uvrštena meðu klasike kineske
književnosti. Njeni najraniji dijelovi (5000 g. p.n.e.) preživjeli su i masovno
uništenje knjiga 213. g. p.n.e. kada je car Chin Shih Huang Ti naredio spaljivan-
je svih knjiga.
Krajem 2. st. Konfucijevi uèenici uklesali su I Ching i još
4 klasièna teksta u kamen, tako da njihova mudrost nika-
da ne bude izgubljena.
I C H I N G I TA I C H I C H U A N
Poznavanje I Chinga od velike je važnosti za razumi-
jevanje energetskih kanala i centara u tijelu koji se
aktiviraju prilikom Tai Chi meditacije. Kineska shvaæan-
ja o meditaciji potjeèu upravo iz I Chinga. Posebnu
važnost za praksu Tai Chia ima dvanaest “kalendarskih” hek-
sagrama koji predstavljaju mjesece u godini, a odgovaraju energetskim centrima
u tijelu.Kod heksagrama, poveæanje Yang (pozitivne) snage, koja se prikazuje
napredovanjem neprekinutih linija s dna prema vrhu heksagrama, predstavlja rast
17 TEMA BROJA “I CHING” TAI CHI
neba i smanjivanje zemlje. Kada je faza Yanga najjaèa, heksagram se
sastoji samo od èvrstih linija, te tada snage Yina (prekinute crte)
poèinju jaèati. Ovo kretanje u skladu je s napredovanjem sila prirode
pa je tako cijela godina simbolièno predstavljena kroz nastajanje,
klijanje, rast, cvjetanje, donošenje ploda i napokon žetvu. Isto
tako, u Tai Chi meditaciji unutrašnja energija shvaæa se kao nešto
što pripada prirodi, što raste i što se mora uzgajati. Ciklus poèin-
je u centru tijela (Dan Tien) u kome se sadi eliksir (životna snaga).
Dah potpomaže protok chia, njegov rast i razvoj te transformaciju u
ching - unutrašnju snagu. Heksagrami I Chinga u kojima se ogleda godišnji cik-
lus rasta i propadanja, takoðer odražavaju i ciklièku prirodu Tai Chia i to kroz
stalno smjenjivanje pokreta i mirovanja do povratka na poèetak kada se
vježbanje završava.
FU/Povratak “Korijenje duboko ispod zemlje.” U Tai Chiu predstavlja stopala
na koja se èvrsto oslanjamo kao drvo èiji su korijeni duboko u zemlji.
LIN/Napredovanje “Èvrsto prodire i raste.” U Tai Chiu energija prodire iz
stopala u noge do Dan Tiena te se širi po cijelom tijelu.
TAI/Napredak “Na taj naèin nebo i zemlja se ujedinjuju i sva biæa
postaju jedno.” Kroz Tai Chi postižemo jedinstvo pokreta, uma i tijela.
DA JUANG/Velika moæ “Snaga u nožnim prstima. Nastavljanje donosi
nesreæu.” Struktura ovog heksagrama je vrlo jaka i odgovara kiè-
menom stupu onih koji se bave Tai Chiem. Chi nastavlja svoje kre-
tanje prema gore.
GUAI/Odluènost “Jaèina i snaga-one znaèe odluènost i sklad.” Chi se
nagomila dugim i odluènim radom. Tijelo postaje jako, a um odluèan te
tako postižu sklad.
CHIEN/Stvaranje “Ove neprekinute linije znaèe prvobitnu snagu koja
daje svjetlost, koja je djelatna, moæna i pripada duhu.” Vježbaè Tai
Chia posjeduje um ispunjen duhom, tijelo energijom, a kosti ispunjene
srži. Na ovom stupnju on je popustljiv, ali èvrst i otporan kao èelik.
GOU/Susret “Slabo napreduje da bi se srelo s jakim.” Taoisti bi rekli da
se vatra poèinje povlaèiti. Vrat je uspravan i opušten, chi stiže do glave.
DUN/Povlaèenje Slika koju nam predstavlja je planina pod nebom. Baš
kao što je nebo izvan domašaja planina tako je i onaj tko se bavi Tai
Chiem izvan domašaja svojih protivnika.
PI/Zastoj “Nebo i Zemlja se ne ujedinjuju i nitko ne može postiæi jedin-
stvo. Sjenka je iznutra, svjetlo izvana, slabo je iznutra, jako izvana.” Ovo
je u suprotnosti s onim što zahtijeva Tai Chi. Sam je heksagram
gore jak a dolje slab. Snaga bi trebala biti u nogama, a gore lakoæa.
GUAN/Razmišljanje “Divan pogled je gore. Odanost i nježnost.”
Odnosi se na pogled u Tai Chiu. Gledanjem naprijed zadržavamo kon-
centraciju.
BO/Odvajanje “Nema koristi od kretanja ni u jednom smijeru.” Ako je
gornji dio tijela je pre težak, ne treba ni pokušati pomaknuti se.
KUN/Prijemèivost Sve su linije Yin te sa ovim heksagramom dolazimo do
kraja ciklusa. Treba biti prilagodljiv i opušten. Dah treba neometeno
spustiti do Dan Tiena.
18 KLASICI TAI CHIA TAI CHI

U naravi Tai Chia je prenošenje znanja s


uèitelja na uèenika, no ipak su davni majstori
vrijedno zapisivali svoje razumijevanje vještine.
Iz tih uvida mi danas možemo uèiti i zovemo ih
klasici Tai Chia. Poèevši od Chang San Fenga, legen-
darnog osnivaèa Tai Chia, tijekom stoljeæa uèitelji su opisivali i pritom razvijali
svoje osobno shvaæanje principa vježbe.
Klasici Tai Chia su bili predstavnici mnogih stilova Tai Chia, no niti u jednom
klasiènom tekstu ne stoji da je jedan stil bolji od drugog. Tekstovi se bave razu-
mijevanjem osnovnih principa kojima bi se svaki vježbaè trebao voditi u svom
razvoju.

TEKSTOVI UÈITELJA CHANG SAN FENGA (oko 1200. g. p.n.e.)

“Kada zapoènete pokret, cijelo tijelo trebalo bi biti lagano i gipko.


Svaki dio vašeg tijela trebao bi biti povezan s drugim dijelovima.“
Dok vježbate Tai Chi, cijelo vaše tijelo pokreæe se kao jedinstvena cjelina. Kada
se pokrene, pokreæu se svi dijelovi, a ne samo noga, ruka ili lakat.
Ovaj je princip posebno važan u poèetku uèenja forme, ali ne bi ga tre-
bali zaboraviti ni napredniji vježbaèi.
Kada se Zemlja okreæe, cijeli se planet kreæe, a ne samo neki
njegovi dijelovi. Tai Chi je stvoren na ideji o jedinstvenim prin-
cipima sklada i harmonije. Kada radite Tai Chi, prvi i osnovni
princip koji slijedite je upravo kretanje cijelim tijelom, a ne zaseb-
nim pokretanjem njegovih dijelova. Cijelo je tijelo usklaðeno,
opušteno, udobno, mirno i u pažnji. Tako æete uskladiti um (volju za
odreðenim pokretom) s tijelom, koje æe tada izvršavati želje uma, pokreæuæi se s
lakoæom u svim smjerovima.
19 KLASICI TAI CHIA TAI CHI

Osnovna poteškoæa poèetnika je “razlomljeni”


pokret u kojem se neki dijelovi tijela pokreæu
nezavisno. To se dešava zato što je tijelo ostalo
neujedinjeno, razlomljeno. Kada se pokreæe
npr. ruka, ostatak tijela odgovara, prateæi pokret. Estetski lijep pokret nikako ne
bi trebao biti ideal u izvoðenju forme, veæ sinhronizirani pokret kojim æemo pot-
pomoæi razvoj unutrašnje energije i napokon korištenje unutrašnje snage.

“Kada se obièan èovjek približava


uèitelju, osjeæa da je razdaljina meðu
njima nevjerojatno velika.
Kada se povlaèi od njega, osjeæa da
je užasno kratka.” Tai Chi klasici

“Stotinu je ptica bilo uzletjelo u potragu za pticom


koja je njihov kralj, bog i život.
One lete dotle dok ne shvate da je tom kralju, bogu i životu,
toj ptici koju traže, ime Stoptica.
Kad bi samo tri ptice uzletjele u potragu za svojom
pticom nad pticama, onda bi toj njihovoj bilo ime Troptica.”

Perzijska alegorija

“Duh -
kako da ga nazovemo?
To je šum povjetarca
što puše meðu borovima
na slici naslikanoj tušem.”
Ikkyu
2 0 ŠTO GOVORE ÈLANOVI TA I C H I
TAI C HI ZA RAZV OJ DUHA

MLADEN MAJER je najredovitiji vježbaè Tai Chia u klubu. Od


kada je poèeo trenirati Tai Chi, a od tada je prošlo veæ 10 mjeseci,
dolazi na jutarnje i popodnevne treninge, zahvaljujuæi slobodnom
vremenu i želji za kretanjem. 28.10. ove godine položio je ispit za
uèenika Tai Chia te namjerava napredovati i dalje.
“Moje zanimanje za Tai Chi poèelo je još 2000. godine kada je sestra kupila
knjige o Tai Chiu. Pokušao sam nešto raditi samostalno kod kuæe, ali ubrzo sam
odustao. Prošle su tri godine i ja sam se našao u klubu. Sada redovito treniram i
zadovoljan sam. Rad u klubu je O.K., treneri su dobri. Tai Chi mi se sviða, a
posebno želim uèiti borilaèki Tai Chi. Zanima me razvoj unutrašnje snage, a
veseli me što mi se poboljšala tjelesna kondicija i što mogu izvesti neke vježbe
i položaje koje prije nisam mogao. Ono što me najviše privlaèi Tai Chiu je jaèan-
je unutrašnje energije i snage koja podiže samopouzdanje i razvija duh.”

O TKRIVANJE TAI C HIA


JELENA PETKOVIÆ upoznaje se s Tai Chiem veæ tri godine, a preko godinu
dana èlan je našeg kluba.
“Prijatelj mi je prièao o Tai Chiu i tako sam poèela. Za sada sam uèenik, ali mis-
lim polagati za asistenta, nadam se slijedeæe godine. Tai Chi je zan-
imljiv, uvijek ga iznova otkrivam i tek sada znam da ništa ne znam.
No, ipak mogu osjetiti Tai Chi “iznutra”. Dok radim formu mogu
prepoznati svoje pogreške iznutra. Kroz Tai Chi se ljudi otkrivaju,
mogu reæi da sam puno nauèila o drugima. Sigurna sam da æu nas-
taviti uèiti Tai Chi.”

Mjeseèev odraz na površini rijeke je nepomièan, nikuda ne teèe. Samo voda


teèe.” Taisen Deshimaru
21 ZNATE LI... TAI CHI

...Š T O J E B I O S K A L A R N A E N E R G I J A?
Jeste li èuli za skalarnu energiju? Vjerojatno niste, što je i
razumljivo jer se vrlo rijetko spominje u struènim i pop-
ularnim knjigama. Termin je prvi upotrijebio Nikola Tesla
krajem 19. st., a spominjao ju je i Einstein 1920. godine.
Bioskalarna energija je najobilnija stalna energija našeg
svemira. Ona je dio svih živih i mrtvih stvari, kao i atmos-
fere. U atomima naših stanica stvaramo elektromagnetske energije koje se
pojaèavaju u dodiru s atmosferskim energetskim poljem. Tu pojavu proširenog
energetskog polja poznajemo kao ljudsku auru. Život ne bi postojao bez tog
biopolja, veæ bi postojali samo biokemijski spojevi. Bioenergetsko polje sastoji
se od elektriène i mehanièke energije (frekvencija) koja dolazi iz tijela i pro-
lazi kroz njega poput valova energije.
Nedavno je otkriven drugaèiji oblik elektromagnetske energije koja se ne širi
poput valova, veæ ima oblik stajaæe energije. U fizici se naziva skalarnim valom.
Kada postoji u tijelu, naziva se bioskalarni val. Skalarna energija ne teèe poput
valova veæ zauzima prostor i poveæava svoj obujam. Kada je prostor koji zauz-
ima dovoljan, energija se širi prema van u krugovima. Takvo širenje energije
utjeèe na krvožilni i limfni sustav tijela. Laboratorijski testovi su
pokazali da crvena i bijela krvna zrnca imaju tendenciju “slje-
pljivanja” u sluèaju bolesti, povrede ili lošeg stanja orga-
nizma. Istraživanja dokazuju da skalarna energija “odljeplju-
je” krvna zrnca. Cirkulacija se znatno poboljšava u limfnom
i krvožilnom sustavu, a dobar protok tjelesnih tekuæina ubrza-
va ozdravljenje.
KAKO STVORITI BIOSKALARNU ENERGIJU?
Bioskalarnu energiju možemo stvoriti unutar našeg tijela tako da svjesno upravl-
jamo elektromagnetizmom iz naše okoline, tj. iz zraka kojeg udišemo.
Fokusirajmo se na disanje i zamislimo da svakim udahom elektromagnetska
energija ulazi ravnom linijom u tijelo, sa suprotnih strana istovremeno.
Bioskalarnu energiju lakše je stvoriti ukoliko zapoènemo disanje koncentracijom
na podruèje grudnog koša.
22 ZNATE LI... TAI CHI

S TVARANJE BIOSKALARNE ENERGIJE


Lezite na pod i ravno raširite ruke s obje strane tijela. Svakim
udahom zamislite da kroz obje ruke energija jednake frekven-
cije ulazi u središte vašeg tijela. Kako bi bili sigurni da ista
jaèina energije ulazi kroz obje ruke, izaberite jednu od èistih
primarnih ili sekundarnih boja (crvena, naranèasta, žuta, zele-
na, plava, ljubièasta ili bijela). Vizualizirajte boju energije koja
kroz obje ruke istovremeno ulazi u tijelo prilikom udaha. Kod izdaha zadržite
energiju unutar vašeg tijela i samo ispustite zrak kako bi mogli ponovno udahnu-
ti. Elektromagnetska energija se ujedinjuje unutar tijela. Frekvencije su se meðu-
sobno poništile i preostala je stalna (stajaæa) bioskalarna energija. Dok nastavljate
bioskalarno disanje, postajete svjesni da vam se prsa pune, ne zrakom veæ
skalarnom energijom. Prestanite se koncentrirati na disanje i osjetit æete
bioskalarnu energiju koja se širi u krugovima, poput onih koji nastaju kada bacite
kamen u vodu. To je djelovanje skalarnog vala koji odvaja stisnuto tkivo i stanice
i pomaže u procesu ozdravljenja. Tijekom vremena nauèit æete automatski stvarati
bioskalarnu energiju u središnjem dijelu tijela. Zaustavite to svjesno stvaranje
energije i svojim umom recite energiji što da uèini dok se širi; ukloni bol, obnovi
tkivo, eliminira bakterije ili viruse. Bioskalarni postupak treba trajati u poèetku
oko 30 minuta, dva puta dnevno. Kada postanete vještiji, bit æe dovoljno 10 min-
uta nekoliko puta dnevno da bi postigli izvrsne rezultate. Daljnjim napretkom
moæi æete, ležeæi na boku, stvarati bioskalarnu energiju izmeðu prsa i leða te
izmeðu križa i zatiljka.
Skalarna energija ubrzava lijeèenje kod kroniènih bolova u mišiæima, zglobovi-
ma i vezivnom tkivu ukljuèujuæi staraèki artritis. Bolesti uzrokovane bakterijama
i virusima uspješno se lijeèe skalarnim valom, posebno infekcije desni i dubokog
zubnog mesa koje su otporne na uporabu antibiotika. Mnogi su pacijenti uklonili
zloæudne tumore stalnim stvaranjem skalarnog vala. Pored promjene naèina
života, bioskalar je bitan u samoozdravljenju.

Pripremila Jadranka Mladenoviæ


23 ENERGETSKO D JELOVANJE B OJ A TAI CHI

Užurbani naèin života donio je sa sobom, izmeðu ostalih ogranièenja, veliko


siromaštvo u pogledu boja. Gotovo da se i ne ide toliko za bojama. Prevladava
sivi ton, a boje koje ga prošaraju su industrijski proizvedene osnovne nijanse.
Industrijski proizvedene boje nikada neæe moæi nadomjestiti beskrajnu
raznolikost boja kojima treperi priroda.
Bojama se uglavnom manipulira radi što bolje prodaje nekog proizvoda. Nije ni
èudo što je gradski èovjek izgubio svoju osjetljivost prema bojama. Nije
hendikepiran time što ne može razaznati pedeset nijansi zelene boje (kao što
mogu novozelandski Maori) ili što ne može opisati bjelinu snijega na desetak
naèina kao Eskimi. U pitanju je izgubljena veza sa dubljim znaèenjem boja koja
prelazi njihovu komercijalnu i estetsku funkciju.
Stare civilizacije živjele su u izravnom dodiru s prirodom i mnogo su bolje
razumjele boje. Boje su bile znaèajne u kulturama Kine, Asteka,
Sjevernoamerièkih Indijanaca. Simboli boja imali su etièku i religijsku vrijed-
nost. Stari Sumerani lijeèili su bojama. U Egiptu su bolesnici tražili spas u
hramovima svjetla i boje. Na Tibetu su boje uvijek bile vezane za iscjeliteljsku
tradiciju, a Ayurvedska terapija bojom primjenjuje se i danas. Istraživanja su
pokazala da:
C RV E N A B O J A razdražuje i poveæava krvni tlak
P L AVA B O J A umanjuje napetost
Ž U TA B O J A poveæava broj crvenih krvnih zrnaca
Z E L E N A B O J A djeluje umirujuæe
L J U B I È A S TA B O J A djeluje analgetièno
N A R A N È A S TA B O J A pomaže probavi
Pokazalo se da ove boje djeluju i na ljude koji ne vide. Boje ne
djeluju samo kao elektromagnetsko zraèenje veæ je njihovo
specifièno djelovanje posljedica karakteristiènih vibracija. Samim
time podrazumijeva se da se boja ne otiskuje samo na mrežnicu veæ
da èini interakciju sa èovjekom kao energetskom cjelinom. Svaki
èovjek je simfonija boja.
Kromoterapeut æe u okviru bolesti što nas muèe prouèiti i spektar
specifiènih boja svake osobe. Pregled podrazumijeva boju bjelooènice, noktiju,
sluzokože, urina, stolice.
24 ENERGETSKO D JELOVANJE B OJ A TAI CHI

Uz pomoæ posebnog optièkog pomagala ispituje se i ljudska aura. Svaki od 24


pršljena odgovara odreðenoj boji pa se uz pomoæ viska pregleda kièma kako bi se
utvrdilo u okviru kojeg je dijela spektra došlo do poremeæaja. Kada se ustanovi
vrsta poremeæaja, kromoterapeut pristupa “bojenju”.
Najviše se koristi sunèeva svjetlost i to tako što joj se izlaže cijeli organizam ili
samo odreðeni dio. U tu se svrhu primjenjuju jednobojne tkanine te èovjek boravi
u prostoriji odreðene boje.
Poznat je tradicionalni postupak “iscjeljivanja dugom”. U staklenu posudu ulije
se voda koja je bila izložena sunèevoj svjetlosti, a koja se pije. Osim toga, orga-
nizam se dovodi u sklad odreðenim dijetama zasnovanim na boji namirnica.
Drugi naèin kromoterapije koristi se vizualizacijom. Najpoznatiji je naèin “disan-
ja boja”. Temelji se na meditaciji koja se vježba dva puta dnevno (ujutro i
naveèer). Izgovarajuæi rijeèi namijenjene odreðenoj osobi,
osoba zamišlja kako boja teèe prema njoj i lijeèi.
Treæi naèin kromoterapijskog djelovanja je projekcija na spiri-
tualnoj razini. Kromoterapeut ulazi u stanje meditacije,
uspostavlja energetsku vezu s osobom i šalje mu boje koje
uravnotežuju poremeæeni spektar.
Èetvrti naèin je sve više korišten. On povezuje boju s oblikom i
ritmom. To je svojevremeno predlagao i Rudolf Steiner.
Ustanovljeno je da izmeðu boja i oblika postoji usuglašenost.
Tako je, na primjer, crvena u skladu s vertikalnim oblicima, a žuta sa zrakastim
oblicima. Danas kromoterapeuti koriste stroj usmjerivaè boja, oblika i ritma koji
kroz odreðeni otvor programiranom jaèinom, uz odgovarajuæu muziku, pušta
potrebne boje. Kromoterapija je sposobna da u sluèajevima stresa i napetosti pruži
brzu, efikasnu i lako dostupnu pomoæ. Ustanovljeno je da kod astmatiènih napa-
da dolazi do smirenja kada se sijalica zamijeni svjetlošæu plave boje. Odreðene
boje imaju i preventivno znaèenje. Ljubièasta boja djeluje stimulativno na pineal-
nu žlijezdu. Plava boja djeluje povoljno na dišni sustav. Zelena boja je djelotvor-
na kod emocionalnih poremeæaja. Žuta boja djeluje kod trbušnih problema.
Crvena boja je uèinkovita kod krvnog i limfnog sustava.
25 ALTERNATIVA TAI CHI

PIŠE T ODOR RUDIÆ, BIOTERAPEUT

A LERGIJA

Rijeè alergija dolazi od grèke rijeèi allo što znaèi drugi i ergen što znaèi djelo.
Predstavlja osjetljivost organizma prema zaraznoj tvari koja je veæ jednom bila u
njemu. To je tjelesna obrana protiv neke tvari koja je proglašena neprijateljem, a
obrana protiv neprijatelja kojeg smo sami stvorili uvijek znaèi agresiju. To je
podsvjesna borba protiv neèega što nam ulijeva strah i ne želimo ga pustiti u svoj
život. Obrana je suprotnost ljubavi, jer ljubav uvijek predstavlja prih-
vaæanje i jedinstvo. Tvar koja se koristi kao simbol koji izaziva alergiju ukazuje
na podruèje koje izbjegavamo, protiv kojeg se nesvjesno borimo.
Moramo se zapitati; na što nas upozorava simbolièni neprijatelj protiv kojeg se
usmjerava alergija te što izbjegavamo i potiskujemo jer nam ulijeva strah. Zatim
moramo svjesno promatrati to podruèje, svoju obranu, svoj strah i unutarnju
agresiju. Spoznat æemo da ništa što bi bilo loše ne postoji tako dugo
dok mi to ne uèinimo takvim. Morali bismo zakljuèiti mir sa svime
što u nama živi i sa svime što postoji.
Pravo iscijeljenje moguæe je samo ako svijesno prihvatimo
podruèja koja izbjegavamo, ne branimo se od toga i ne
proglašavamo ih neprijateljskima. To je put ljubavi, put
bioenergije i samospoznaje.
Da bismo došli do toga moramo biti svijesni na koga smo alergièni, zašto ne
vjerujemo sebi, imamo li strah od vremenskih ogranièenja, gomilamo li emo-
cije, osjeæamo li krivicu, odbijamo li razboritost, znanje i razumijevanje, jesmo
li ogorèeni, neodluèni, u neravnoteži, porièemo li osobnu duhovnost, jesmo li
nepovjerljivi prema životu i okrivljavamo li druge preuzimajuæi ulogu žrtve.
26 ALTERNATIVA TAI CHI

ALERGIJA NA KUÆNU PRAŠINU ukazuje nam na strah od svega što smatramo prl-
javim, a èesto se prenosi na seksualno podruèje.
ALERGIJA NA ANTIBIOTIKE je zdrava reakcija organizma. Rijeè antibiotik se sas-
toji od rijeèi anti = protiv i bios = život. To je dakle sredstvo koje je upravljeno
protiv života, koje nešto ubija u nama.
PELUDNA HUNJAVICA je alergija na cvjetni pelud koji je simbol oplodnje i razm-
nožavanja. Time se pokazuje nesvjesna odbrana osobito na seksualnom podruèju.
Strah od seksualnosti obièno je jako izražen u podsvijesti.
ALERGIJA NA žIVOTINJSKU DLAKU je alergija na podruèju ljubavi, nagona i sek-
sualnosti, buduæi sve vrste životinjskih dlaka simboliziraju ta podruèja. Pseæa
dlaka ukazuje na potiskivanje agresivnog vida seksualnosti. Maèja dlaka sim-
bolizira žensku seksualnost, mekoæu i nježnost pa su problemi u tim podruèji-
ma. Konjska dlaka simbolizira seksualni nagon te pokazuje strah i obranu od
njega.
Tjelesna bolest ukazuje na mjesto gdje leži problem.
NOS - samoprepoznavanje, ako je zaèepljen: ne prepoznajemo svoju vrijednost,
ako curi: molimo za pomoæ (unutarnji plaè)
OÈI - nezadovoljstvo s postignutim
PLUÆA - osjeæaj skuèenosti
LICE - osjeæaj da nismo dovoljno primijeæeni
URTIKARIJA - mali prikriveni strahovi (èiniti od buhe
slona). Pomaže afirmacija DONOSIM MIR U SVAKI KUTAK
SVOG žIVOTA.
OSIP - ljutnja zbog odgaðanja, djetinjasti naèin privlaèen-
ja pažnje. Pomaže afirmacija VOLIM I PRIHVAÆAM SEBE, U SKLADU SAM SA žIVOT-
NIM PROCESOM.
AKNE, ÈIREVI, EKCEMI - loše mišljenje o sebi, strah od emocionalnih veza.
Pomaže afirmacija VIDIM SEBE KAO LIJEPU, VOLJENU, CIJENJENU OSOBU. PONOSNA
(PONOSAN) SAM NA SEBE!
“Èovjek ima godine koje ima, koje mu drugi daju
i koje sam sebi daje.” kineska izreka
27 ZDRAVA HRANA TAI CHI

S UNCOKRET
Suncokret potjeèe iz Sjeverne Amerike, gdje su ga Indijanci
koristili na mnogo razlièitih naèina još 900 godina prije
Krista. Sadrži sve esencijalne aminokiseline u znatnoj kolièi-
ni. Suncokretovo sjemenje sadrži vitamin E, što je važno
zbog mnogostruko nezasiæenih masnih kiselina koje uz vita-
min E, koji je antioksidant, ne stvaraju kancerogene slobodne
radikale. Upravo zbog toga je najbolje upotrebljavati korisne masnoæe izravno
iz sjemenja. Suncokretove sjemenke su vrlo dobar izvor raznih minerala: kalcija,
fosfora, magnezija, natrija, kalija i željeza, kao i vitamina B kompleksa i vitam-
ina A. Sve to zajedno s obiljem vitamina E èini suncokretovo sjemenje izvrsnom
namirnicom koju bi trebalo redovito upotrebljavati.

S JEMENKE BUNDEVE
Sjemenke bundeve odlièan su izvor primarnih bjelanèevina, a
bogate su mnogim vitaminima i mineralima. Sadrže visok pos-
totak bjelanèevina, koji u nekim vrstama doseže èak 31%, a
sve esencijalne aminokiseline zastupljene su u odliènom
omjeru. Buèine sjemenke su u biljnom svijetu, uz laneno
sjeme, najbolji izvori esencijalne masne kiseline omega 3, za koju
se zna da je u našem tijelu preteèa prostaglandina tipa 3. koji su
neophodni za mnoge tjelesne funkcije poput vida, sposobnosti uèenja, koordi-
nacije, raspoloženja,...

L ANENE SJEMENKE
Lanene sjemenke razlikuju se ovisno o mjestu uzgoja, tako su u Kanadi crne ili
smeðe, a u Indiji žuækaste. U prehrani je najbolje koristiti cjelovite
sjemenke te ih umiješati u kruh ili kolaèe, cijele ili usitnjene. Bitno
je uvrstiti lan u svakodnevnu prehranu zbog esencijalne omega 3
masne kiseline koja je rijetka u našoj hrani. Naime, lan u sebi
sadrži najmanje sedam puta više tih masnih kiselina nego ostale
biljke kao što su soja, orasi, špinat, banane, bademi.
2 8 NAŠ IZBOR TA I C H I

JON KABAT-ZINN
GDJEGOD DA KRENEŠ VEÆ SI TAMO

“Stalno riskiramo da nikada ne spoznamo svoju osobnost, jedin-


stvenost - barem tako dugo dok stojimo sakriveni u sjeni naših navi-
ka.” J.K.Zinn

Jon Kabat-Zinn je lijeènik, osnivaè i ravnatelj Klinike za smanjivanje stresa pri


Medicinskom Centru Univerziteta Massachusetts u Americi i predavaè na
Odsjeku preventivne i bihevioristièke medicine na istom Univerzitetu. Glavne
teme njegovih istraživanja meðusobna su povezanost i djelovanje uma i tijela pri
ozdravljivanju te klinièka primjena meditacije kod ljudi s kroniènim bolestima i
poremeæajima povezanim sa stresom.
U ovoj nam knjizi nudi pristup samoj biti meditacije i njenoj primjeni. Na jed-
nostavan i zdravorazumni naèin pokušava nam ukazati na put koji nas vodi do
nas samih. Kazuje nam kako bi meditacija trebala biti naèin života, a ne nešto
èime se bavimo.
Sam autor u uvodu knjige o meditaciji kaže:
“Kada govorimo o meditaciji, važno je da znate da to nije neka uvrnuta, zagrob-
na aktivnost, kako je naša kultura može doživljavati. Od nje ne postajemo neka
vrsta zombija, biljke, samozadovoljnog narcisoida, èudaka, biæa s drugog plane-
ta, pripadnika kulta, poklonika mistika ili istoènjaèkog filozofa. Meditacija se
jednostavno sastoji u tome da budemo svoji i saznamo ponešto o tome tko smo.
Radi se o tome da shvatite da ste na stazi, sviðalo se to vama ili ne, stazi koja je
vaš život. Meditacija nam može pomoæi da uvidimo da ta staza koju nazivamo
svojim životom ima smjer, da je uvijek neomeðena, trenutak za trenutkom, i da
ono što se dogodi sada, ovog èasa, utjeèe na ono što æe se dogoditi i u iduæem
trenutku.”

“Sviæe samo onaj dan, za kojeg smo budni.” Walden


KNJIGE VIDEO KAZETE KIMONA TAI CHI

Knjiga “Èudesna energija Chi Kung” Namika Dizdareviæa


uvodi nas u svijet kineskih metoda za poveæanje opæeg
tjelesnog i duhovnog stanja. Bavi se posebnim tehnikama disanja, masažom
te vježbama za buðenje vitalnosti tijela.

“Tai Chi Chuan Boks Sjenke” Namika Dizdareviæa je knjiga o Tai


Chiu i njegovom porijeklu. Što je Tai Chi, kako i kada ga vježbati, što nam
Tai Chi daje, pitanja su kojima se bavi ova knjiga uz objašnjenje 24 položaja
kratke Yang forme.

Video kazeta i video CD “Dinamièki Tai Chi - Kratka Yang Forma” kroz
3 tematske cjeline upoznaje nas s iskustvima vježbanja u Kini te obraðuje
24 položaja kratke forme s moguænošæu samostalnog uvježbavanja.

CD “Osam Brokata” prikazuje drevnu vježbu kineskih majstora koja


je nastala u tradiciji Chi Kunga prije nekoliko tisuæa godina te je jedna od
najstarijih i najcijenjenijih vježbi na svijetu. CD je namijenjen samostal-
nom vježbanju.

CD “Transport Chia” uèi nas osnovnim tehnikama disanja u Chi Kungu,


a kroz dvije serije vježbi, praktikant se uvodi u prve korake za uèenje Tai
Chia te redovitim vježbanjem uspostavlja energetsku ravnotežu unutar
tijela.

Glazbeni CD “Kineska glazba za vježbanje Tai Chia” opušta nas uz 16


posebno odabranih melodija koje upotpunjuju iskustvo meditacije u
pokretu.

“DIN A MI K” odjeæa za borilaèke sportove i vještine (kimona za Tai


Chi, karate i karate aerobic) izraðena od najboljih pamuènih materijala i
modernog dizajna.

Knjige, CD-e i opremu možete naruèiti u Tai Chi klubu “Rijeka” Podpinjol
bb ili na telefon 051/33 09 03.
SPORTSKI CENTAR
Podpinjol bb, tel. 33 09 03,
w w w.dinamik.hr

M
TAI CHI KLUB R I J E K A
K A R ATE KLUB D E L T A

L
A
K TAI CHI POÈETNI TEÈAJ

A
TAI CHI NAPREDNI TEÈAJ
TAI CHI VIŠI I VISOKI TEÈAJ
UECHI RYU KARATE
SPORTSKI KARATE
KARATE ŠKOLA
KARATE AEROBIC
KOBUDO

tai chi chuangkarategkobudogkarate-aerobic