You are on page 1of 12

TA I C H I

L i s t Ta i C h i k l u b a “ R i j e k a ”

Ve l j a è a 2 0 0 5 .

BROJ 14

www.dinamik.hr
str.2 TAI CHI CHUAN U RIJECI
O D OSNUTKA DO DANAS
Krajem dvadesetog stoljeæa, Tai Chi Chuan, prekrasna kines-
ka taoistièka vještina poèela je plijeniti pažnju velikog broja
ljudi diljem svijeta.
Želja svakog èovjeka je ovladati znanjima i vještinama koja æe
mu pružiti mentalno i tjelesno zdravlje kao i povratak
samopouzdanja prilikom hvatanja u koštac s novim životnim
prilikama. Prakticiranjem Kineske taoistièke alkemijske vješ-
tine Tai Chi Chuan, možemo postiæi ovo htjenje i to je razlog
njegove ekspanzije posljednjih godina.

S Tai Chi-em sam se prvi put susreo preko knjiga koje su u to


vrijeme bile vrlo šturo pisane i uglavnom su objašnjavale
Pula 2001. g. Seminar Tai Chi Kluba “Rijeka” osnove Tai Chi-a. Prvi put sam uistinu gledao izvoðenje Tai
Chi-a negdje 1983. godine kada je moj tadašnji trener karatea
izvodio pokrete Tai Chia nakon treninga. Odmah sam bio zainteresiran za uèenje, no moj trener nije pokazao interes
za poduèavanje, vjerojatno iz razloga što je i on sam još uvijek uèio i nije se osjeæao spremnim prenositi znanje. Ipak
nisam bio nezadovoljan jer sam veæ tada bio siguran da æu ovu vještinu sigurno uèiti kada za to doðe vrijeme. Ubrzo
nakon toga bacio sam se u traženje pristupaène literature. Bilo je to nekoliko autora iz Hrvatske, no nitko od njih se
u to vrijeme nije iskljuèivo bavio Tai Chi-em veæ su vježbali neke druge borilaèke vještine, a Tai Chi je bio predmet
njihovog novog zanimanja. Moje istraživanje ove kod nas nove i nepoznate vještine je zapoèelo.

S vježbanjem Tai Chia poèeo sam 1987. godine, samostalno po knjizi "Tai Chi-povratak zdravlju", koja je obraði-
vala Dugu Yang formu. Kako sam imao neka ranija iskustva u bavljenju istoènjaèkim borilaèkim vještinama, pre-
poznao sam njihovu srodnost s Tai Chiem i ta iskustva pomogla su mi u poèetku vježbanja. No ubrzo sam uvidio da
je vježbanje duge Yang forme za mene bilo previše teško. To me je navelo da zapoènem s vježbanjem Kratke Yang
Forme. Moj prvi susret s Kratkom Yang formom bio je, kao i veæini zaljubljenika toga vremena, preko filma. Putem
BUDO VIDEA iz Novog Sada nabavio sam video kasetu za samostalno uèenje izdanu od Kineske Tai Chi
Asocijacije. Ova me forma Tai Chia u istom trenutku impresionirala svojim jednostavnim i gracioznim pokretima.
Mjesecima sam uvježbavao pokret po pokret dok nisam savladao cijelu formu. Nedugo zatim susreo sam neke
vježbaèe karatea iz Slovenije koji su vježbali istu formu kao dopunsku disciplinu i sa njima sam izmjenjivao steèe-
na iskustva. U to vrijeme moja želja za vježbanjem Tai Chia bazirala se uglavnom na mojoj zaljubljenosti prema ovoj
vještini, bez veæih ambicija.

Prvi puta ponuðeno mi je da javno prikažem i objasnim Tai Chi 1988. godine, za vrijeme dok sam radio u INA
rafineriji. Jedan gospodin koji je takoðer radio u INI bio je tadašnji predsjednik bioenergetske sekcije u Društvu
"Zdrav Život" i u jednom razgovoru ponudio mi je da u istom Društvu održim javno predavanje o Tai Chi-u, s
obzirom da je bio upoznat s mojim radom. U nekoliko navrata sam odbio njegovu ponudu uvjeravajuæi ga da Tai
Chi vježbam iskljuèivo za sebe i da nemam namjeru nikoga poduèavati, s obzirom da sam tada bio trener karatea u
Karate klubu "INA DELTA". No kako je taj gospodin važio za vrlo upornog èovjeka nije odustajao od svoje nakane
i ja sam na koncu popustio prihvativši ponudu da održim predavanje. To je bilo moje prvo suoèavanje s javnošæu u
prezentaciji Tai Chia, a ujedno i prvo predavanje ove tematike u gradu Rijeci. Zakazani termin predavanja je bio u
lipnju 1989. godine. Nekoliko godina kasnije razmišljao sam o svom prvom predavanju i bio svjestan velièine Tai
Chia. Naime, obavijest je bila istaknuta u ormariæu društva "Zdrav Život" na Korzu, i to je bilo jedino mjesto gdje
se mogla proèitati najava predavanja. Ni u snu nisam mogao pretpostaviti da æe se pojaviti preko sto zainteresiranih
ljudi u tadašnjoj Mjesnoj zajednici "Škurinje". Neki su ljudi sjedili, dok ih je veæina stajala, a kako je sala bila u
prizemlju mnogi koji nisu našli mjesta unutra slušali su predavanje preko prozora. Odmah se uvidjelo da je ovo pre-
davanje bilo pun pogodak organizacije Društva "Zdrav Život".

Nakon mog izlaganja bilo je za oèekivati da æe se postaviti pitanje održavanja Tai Chi seminara u Rijeci. Ljudi su
tražili da nakon uspješnog predavanja održim seminar. Ponovo sam odbio ponudu prihvativši ideju o seminaru i iz
poštovanja predložio moga uèitelja karatea koji je u to vrijeme veæ održavao seminare Tai Chi-a. Na moj poziv
uèitelj karatea je prihvatio ponudu i zamolio me da ja budem tehnièki organizator ispred Društva "Zdrav Život". U
tu svrhu odmah sam krenuo u realizaciju plana. Prvo sam uzeo u najam ured Društva Književnika na Sušaku, za kon-
takte sa zainteresiranim buduæim vježbaèima. Gostovao sam na lokalnim TV postajama govoreæi o Tai Chi-u i o
str.3 TAI CHI CHUAN U RIJECI

dolazeæem seminaru i izradio promidžbeni materijal. Tako je prvi seminar Tai Chi-a održan od 06. do 09. listopada
1989. godine u Domu sindikata "3. Maj" na Mlaci. Na seminar se odazvalo 84 vježbaèa od kojih je bilo 33% žena i
67% muškaraca. Na seminaru je uèitelj poduèavao Cheng Man Chingovu Yang formu Tai Chi. Egzotièni pokreti koji
su podsjeæali na usporeni balet veæ u prvom trenutku oduševili su
polaznike seminara, što je pokazalo da je to bio pun pogodak. Veæ
drugi seminar na kojem se kompletirala cijela forma održan je
nakon kratkog vremena. To je ujedno bila i moja zadnja organi-
zacija Tai Chi seminara te je posao tehnièkog organizatora
preuzeo moj tadašnji trener karatea iz Rijeke.

Moje je mišljenje bilo da ljudima treba prezentirati vještinu koja


æe biti shvatljiva veæini, a zatim dati i rezultate vježbanja. Zato
sam odluèio ozbiljnije priæi vježbanju Tai Chia, kako bih svoju
ideju prenio u praksu. Nakon upornog vježbanja i prouèavanja
vještine, 1991. godine bio sam spreman održati prvi seminar Tai
Chia. Na seminaru u Sportskoj dvorani "3. Maj" na Kantridi
1991. g. Prvi samostalni seminar - okupilo se 30-tak polaznika.
Dvorana 3. Maja
Nakon seminara nastavio sam s poduèavanjem vještine u istoj dvorani dva puta tjedno. U meðuvremenu sam u
dvorištu kuæe gdje sam stanovao sagradio malu dvoranu i tu poèeo voditi treninge. Dvorana je bila za manji broj
ljudi, ali dobra strana je bila što se vježbalo èešæe i vremenski duže pa je grupa koja je tu radila bolje napredovala.
1992. godine sam kao djelatnik Ine otišao raditi u Libiju na naftnim poljima u pustinju Sarir. Time je i moja grupa
prestala s radom. U Libiji sam ostao dvije godine. Za to vrijeme nisam prestao s vježbanjem jer sam imao vremena
na pretek pa sam èesto kada bih radio noæu izlazio van na zrak i vježbao Tai Chi. U to vrijeme radio sam na mater-
ijalima za knjige "Èudesna Energija-Chi Kung" i "Tai Chi Chuan-Boks sjenke".
Po povratku kuæi sa rada u Libiji ponovno sam pokrenuo grupu vježbaèa u tadašnjem Mjesnom odboru Škurinje.
Grupa je ispoèetka okupljala oko 20-tak vježbaèa. U toj grupi nalazili su se neki ljudi koji su kasnije poèeli s poduèa-
vanjem Tai Chia. U ovoj smo prostoriji ostali nekih godinu dana, a zatim smo se preselili u dvoranu Tehnièke škole.
Nakon kraæeg vremena radi rekonstrukcije dvorane morali smo se preseliti u dvoranu Brodograðevne škole i tamo
smo vježbali oko godinu dana. Neki današnji vježbaèi poèeli su vježbati u toj dvorani. Sada se grupa veæ polako
poèela poveæavati pa smo iz te dvorane prešli u našu sadašnju dvoranu.

Želja za vježbanjem kod mojih vježbaèa je rasla i 1994. godine


organizirao sam sportsko zabavnu manifestaciju "Budo festi-
val" u Opatiji na kojoj smo pored ostalih borilaèkih vještina
prezentirali i rad naše grupe u vještini Tai Chi. To je bio i prvi
naš javni nastup u prezentaciji ove vještine.
Udruga u kojoj sam radio nosila je ime Klub borilaèkih vješti-
na "INA-DELTA" jer su neki vježbaèi koji su zapoèeli s
vježbanjem borilaèkih vještina bili djelatnici INE. Tako smo
nekoliko godina djelovali kroz Inino Sportsko-rekreacijsko
društvo u grupi Tai Chi, Karate i Kobudo. Kada je INA dala u
najam prostore bivše streljane na Mlaci, ja sam se javio kao
zainteresirana strana i sklopili smo ugovor 1996. godine.
Dvorana je bila pravo osvježenje, ali i veliki izdatak za mali
klub kakav je bio u to vrijeme.
N.Dizdareviæ i Z.Pap - Budo Festival Opatija 1994.
Godine 1997. u želji da podignem na viši nivo vježbanje Tai Chia, objavljujem knjigu "Chi Kung-Èudesna energi-
ja" koja je našla dobar odziv kod èitalaca ove tematike. U to vrijeme zapoèinjem sa bilježenjem svih vježbi i tehni-
ka koje æu kasnije sistemski uvrstiti u svoju školu Tai Chi Chuana.

Godine 1998. Klub borilaèkih vještina "INA-DELTA" službeno prestaje s radom i od njega nastaju dva kluba i to
Tai Chi Klub "Rijeka" i Karate Klub "Delta". Važno je znati da je Tai Chi Klub "Rijeka" i prvi registrirani takav Klub
na podruèju Primorsko-goranske županije. Sada se u klubu veæ ozbiljno radilo i broj èlanova se iz mjeseca u mjesec
str.4 TAI CHI CHUAN U RIJECI

poveæavao. Naši èlanovi u ovom periodu èesto odlaze na sportske manifestacije i prikazuju nepoznatu vještinu Tai
Chia. Ono što nas je veæ u samom poèetku izdvajalo od drugih je to što smo prezentirali borilaèki Tai Chi koji je bio
nadahnut životnom filozofijom i unutrašnjom snagom meke škole kung fua.
Moja druga knjiga "Tai Chi Chuan-boks sjenke" objavljena je 1999. godine kada se broj onih ljudi koji su znali što
je Tai Chi poveæavao. Knjiga je objavljena u nekoliko izdanja no moja èvrsta odluka je bila da više neæu ponoviti
izdanja jer æu napisati novu knjigu koja æe biti još sadržajnija u ovoj temi.

Kada se penjete planinom, što ste na višoj visini veæi su vam


vidici. Moji su vježbaèi veæ znatno iskusili dobrobiti vježbanja
i put ka izuèavanju vještine se nezaustavljivo nastavio. Nikako
sluèajno, 2000. godine zazvonio mi je telefon i javio se jedan
gospodin koji je govorio u ime nekog Kineza. Tražio je Namika
Dizdareviæa. Nakon što sam mu potvrdno odgovorio, prešao je
na glavni razlog poziva i rekao da je njegov prijatelj Kinez
dobar struènjak za Chi Kung. Buduæi je èuo da je naš klub na
dobrom glasu predložio je da se naðem s gospodinom Zaikun
Liem i u direktnom razgovoru razmotrim moguænost o orga-
niziranju Chi Kung seminara u Rijeci. Meni se ta ideja dopala i
moj susret s gospodinom Liem dao je pozitivne rezultate te je
prvi Chi Kung seminar održan u našoj dvorani.
Chi Kung Seminar majstora Zaikun Lia u klubu
Seminaru je prisustvovalo oko 30-tak ljudi uglavnom iz kluba
jer je prikupljanje zainteresiranih prošlo bez reklame od usta do usta ljudi koji su znali o kakvom se seminaru radi.
Ti topli ljetni dani bili su pakleno teški za vježbanje jer je živa na termometru prelazila 30 stupnjeva Celzija. Seminar
je trajao 15 dana, a vježbalo se svaki dan po dva sata u veèernjim terminima.

2002. godina važna je za pamæenje zbog dva dogaðaja. Prvi važan dogaðaj je taj što su tri èlana kluba unaprijeðeni
u majstore Tai Chia. Ovim velikim dogaðajem stvorila se dobra osnova za daljnje kvalitetnije širenje vještine. Drugi
važan dogaðaj koji se zbio 2002. godine je moj odlazak u Kinu s grupom vježbaèa iz Kluba i Slovenije. Grupa je
saèinjavala 18 ljudi i krenuli smo put Kine u potrazi za novim znanjem i iskustvom. Glavno odredište je bio Cheng
Du, glavni grad Sechuan provincije, gdje sam vježbao svakodnevno Dugu Yang formu kod uèitelja Liu Xin Lua.

2003. godine objavljujem multimedijalni CD s naslovom "Dinamièki Tai Chi Chuan", na kojem je po prvi puta izne-
sena cijela škola Tai Chia u tekstu, slici i filmu. Sada
se veæ jasno naziralo da je moja škola Tai Chia spoj
laganih i teških vježbi, a osnovni pravac škole vodi u
dva smjera Nei Dan-vježbe za razvoj unutrašnje snage
tijela i Wai Dan-vježbe za razvoj muskulature. Ova
dva pravca povezuje Tai Chi forma koja u sebi sadrži
elemente i jednog i drugog pravca.

2004. godine ponovno odlazim u Kinu na vježbanje


Tai Chia. Grupu su saèinjavale 5 èlanica Tai Chi Kluba
"Rijeka", vodiè i ja. Naše putovanje je imalo za cilj
upoznavanje s borilaèkim vještinama Kine i vježbanje
kod uèitelja Liu Xin Lua. Posjetili smo Shaolin i
Wudang kao važna mjesta na kojima je nastao Wu shu
ili borilaèke vještine Kine: Shaolin predstavlja sjever-
nu, dok Wudang južnu školu kineskog kung fua. Chengdu, Kina 2004. Trening s uèiteljem Zhou Hui Huanom

Tai Chi Klub "Rijeka" danas je veliki klub koji broji oko 100 vježbaèa koji vježbaju u poèetnom, naprednom, višem
i visokom teèaju. Do sada je kroz klub ukupno prošlo 735 polaznika, a važno je znati da su od toga broja 132 èlana
stekla zvanje Uèenika Dinamièkog Tai Chi Chuana, 33 èlana položilo je za Asistenta, a 3 su èlana zašla u prostor
majstorstva vještine.
Namik Dizdareviæ, 15. veljaèe 2005.
str.5 CHI KUNG

TRADICIONALNA KINESKA MEDICINA

“Treba lijeèiti bolesnika, a ne bolest.” - jedna je od tvrdnji iznesenih u knjizi “Kanon


unutarnje medicine Žutog Cara” koja predstavlja sintezu medicinskih i filozofskih
dostignuæa Kine, a nastala je oko 2500 godina prije Krista. U tekstu su izneseni teori-
jski temelji tradicionalne kineske medicine kroz uèenje o yinu i yangu, teoriji o pet
transformacija, uèenje o energiji i meridijanima, a navode se i metode kojima se posp-
ješuje skladno kruženje energije.
Posebnost kineske medicine je njen energetski i holistièki karakter, tj. uvjerenje da
ljudskim tijelom protjeèe energija CHI kroz mrežu energetskih kanala ili meridijana.
Meridijani su prolazi koji spajaju unutarnje organe s površinskim slojem tijela, a ta
èinjenica nam omoguæuje da stimulacijom odreðenih toèaka po koži (tsubo ili
akupresurne toèke) djelujemo na bolesni organ.
Prema tradicionalnoj kineskoj medicini bolest se oèituje zastojem energije u organu i
pripadajuæem mu meridijanu. To možete usporediti s krajolikom kojim protjeèe rije-
ka i bogatom vegetacijom s obje strane rijeènog korita. Pokušajte zamisliti iznenadnu
i snažnu oluju, nakon koje rijekom plove brojne otkinute grane i stabla, koje na
odreðenom mjestu stvore branu i tako sprijeèe daljnji slobodan protok vode. Tako se
iznad brane postupno diže razina vode, što æe rezultirati poplavom, dok æe u podruèju
iza brane, uslijed nedostatka vode, doæi do suše. Uklanjanjem zapreke situacija se
ponovno dovodi do sklada. Dovoljno je sada zamijeniti pojmove: korito rijeke je
meridijan, voda je CHI energija, virovi rasporeðeni uzduž rijeke su akupresurne toèke
ili tsubo, oluja je bolest koja se oèituje kao smanjena protoènost energije. Uklanjanje brane možemo smatrati kao
primjenu neke od terapija, a u knjizi se spominju slijedeæe:
AKUPUNKTURA - metoda koju je 1979. godine priznala i Svjetska zdravstvena organizacija, a vrši se ubadanjem
igala u akupunkturne toèke rasporeðene uzduž prolaza 12 glavnih meridijana. Tradicija navodi 365 toèaka.
MOKSIBUSTIJA - djelovanje toplinom na aku-toèke, a izvodi se paljenjem mokse izravno ili posredno. Rijeè je o
prahu dobivenom od sušenih listova biljke divlji pelin koji se oblikuju u
piramide ili stošce. Izravnim naèinom moksu postavljamo na aku-toèku, s time
da ispod nje podmetnemo ploèicu porculana, odnosno komad ðumbira ili èešn-
jaka i zapalimo. Kod posrednog naèina koristi se moksa koja je sabijena u formu
cigarete i koja se zapaljena drži iznad aku-toèke.
TRAVARSTVO - koje je ukljuèivalo sastojke iz životinjskog i mineralnog svije-
ta.
MASAŽA - izvodi se ruèno po cijelom tijelu, pri èemu treba pratiti linije i smjer
prolaza meridijana. Ta metoda koristi tehnike istezanja, gnjeèenja, pritisaka, vib-
riranja, štipanja i slièno, a ishodište je tuina i amna masaža te shiatsu.
Knjiga “Kanon unutarnje medicine Žutog Cara” smatra se svojevrsnom bibli-
jom za sve terapeute koji se bave holistièkim i energetskim pristupom, no to ne
znaèi da je ona najstariji tekst koji se bavi ovom tematikom. Prilikom velikih
arheoloških istraživanja na podruèju Mawangdui-ja pronaðena su djela medi-
cinske tematike koja sadrže brojne podatke o sustavu energetskih prolaza, ali još
nisu dostupna javnosti.
Poseban vid kineske energetske medicine èine vježbe Chi Kunga i vježbe Pet
životinja i Željezne košulje, te brojne borilaèke vještine meðu kojima je najis-
taknutiji Taiji. Zajednièka karakteristika tih disciplina je njegovanje Chia, a time
i svog zdravlja. Huang Ti - Žuti Car
str.6 TAI CHI RJEÈNIK

Ako èovjek ide tamo gdje želi, ne umara se, zato što mu se um kreæe prema naprijed.

LI (kin. -mišiæna snaga) i YI (kin. -um)

U pretprošlom broju lista pisali smo o Tai Chiu kao vrhunskoj borilaèkoj vještini koja koristi principe pokretanja
unutarnje snage - Jinga, a ne snagu proizašlu samo iz tjelesnog pokreta ili sile mišiæa. U ovom broju spomenut æemo
neke pojmove koji se nadovezuju na pojam Jinga, a to su LI - mišiæna snaga i
YI - um.
Smatra se da energija Li nastaje nakon roðenja i prolazi sve cikluse razvoja:
poveæanje energije u skladu sa sazrijevanjem te smanjenje i opadanje u starijoj
dobi.
Za razliku od Jinga, Li je vidljiv, jer se njegova energija i snaga ogleda u masi i
izgledu mišiæa. Kada je Li u upotrebi (npr. kod podizanja teškog predmeta)
mišiæi su napeti i tvrdi.
Li koristimo i u Tai Chiu za pokretanje tijela, udarce, odguravanja, ali u Tai Chiu mišiæi moraju imati potporu Chia
(životne energije), tj. moraju biti dovoljno opušteni kako bi Chi iz Dan Tiena (energetski centar ispod pupka)
potekao njima i podržao pokret tijela tj. dao mu dodatnu snagu. Kada bi u Tai Chiu koristili samo energiju Li, to bi
znaèilo upotrebljavati samo ruke, a zanemariti tijelo i Dan Tien. Takav bi pokret bio krut, pravocrtan, tvrd i spor zbog
mišiæne kontrakcije koja bi usporila reakciju.
Kada koristimo samo Li i mišiæe teško možemo kontrolirati i usredotoèiti energiju jer nemamo središte iz kojeg
djelujemo (u suprotnosti s Jingom koji se ispoljava iz centra-Dan Tiena). Takoðer, energija Li-a nam podiže težište
jer istièe ruke i ramena te je pokret isprekidan i grub. Na taj
naèin lakše gubimo dodir s tlom. Naprotiv, koristeæi Jing, ruke
i tijelo su opušteni, a energija dolazi iz struka, nogu i Dan
Tiena. Kada usmjerimo pažnju na stopala lakše ostajemo
“prizemljeni”, ukorijenjeni u tlo.
Snaga Li-a je površna i ogranièena je snagom mišiæa. Kada se
mišiæi koriste bez podrške unutarnje životne energije Chia, sila
koja proizlazi je Li i to je temeljna sila koja opada sa starenjem.
No ipak, nauèimo li kako usredotoèiti svoj um (Yi) na pokre-
tanje i upotrebu mišiæa, Chi æe se spontano generirati u mišiæu
koji koristimo.
Chi je energija koju smo dobili prije roðenja i teèe našim
tijelom tijekom cijelog života. Kada nam je um usredotoèen i
koncentriran, Chi ga prirodno prati, okrepljujuæi mišiæe koji sudjeluju u pokretu i dajuæi im maksimalnu energiju.
Kada udružimo energije Li, Yi i Chi, snaga koju dobijemo zove se Jing. To je onaj pokret u borilaèkim vještinama
koji se zbog svoje brzine i silovitosti teško vidi, ali se osjeæa i na daljinu.
U Kini nije neobièno vidjeti stare ljude kako, usprkos svojoj slabijoj mišiænoj masi, “frcaju” od siline energije koja
dolazi iznutra. To je moguæe postiæi nakon godina vježbanja i razvoja unutarnje energije (CHI), uma (YI) i snage
mišiæa (LI). Da bi postigli lagani, fluidan ritam Tai Chia, svaki dio tijela morate staviti u ispravnu vezu s drugim
dijelovima, s tlom, s ciljem. Snaga koja se razvija u vašim nogama odbija se od tla i puni tijelo. Sila koja nadolazi
kao plima, na svom putu ne smije naiæi na prepreke kao što su to tenzije i napetosti u mišiæima. Tijelo mora pokrenu-
ti sve svoje adute, unutarnju snagu voðenu iz struka i budnost mišiæa kojom gospodari um.

Kada naše oèi vide toèku u prostoru, nju um može doseže, a chi ga slijedi do tog mjesta.
str.7 KLASICI TAI CHIA

P e t Vr l i n a Ta i C h i a

“Pet vrlina Tai Chia” izvorni su prijevodi ranih manuskripta o teoriji Tai Chi
Chuana, proizašli iz pera nepoznatih autora. Razmišljajte o njima, ne shvaæajte
ih doslovno. Imajte na umu da izvor ovih tekstova poèiva negdje daleko, puno
prije ovih naših vremena, zato otvorite svoj um i pustite mašti na volju. Sve što
vam treba za razumijevanje dubljih istina Tai Chia nalazi se u vama i vašoj
pravoj prirodi.

PET VRLINA

1. Tvoje izuèavanje vještine mora biti otvoreno i raznoliko. Ne ogranièavaj se, neka se tvoji stavovi pri-
lagoðavaju svim moguæim smjerovima.

2. Ispituj, istražuj i pitaj se kako i zašto Tai Chi djeluje. Ovo se odnosi na tvoju osjetljivost koja prianja za
sve ono što je drugima nejasno, što ne zamjeæuju ili ne mare.

3. Budi promišljen i pažljiv u svom razmišljanju. Koristi svoj um za otkrivanje i razumijevanje pravog smis-
la svih stvari. Ovaj princip se odnosi na razumijevanje snage, a ne samo njeno korištenje.

4. Jasno istražuj. Odvoji sve postavke i razlikuj ih i tek tada odluèi o svom smjeru rada. Ovo se u Tai Chiu
poklapa s kontinuiranim pokretom. Svaki dio tijela kreæe se slijedeæi pokret prethodnog, svaki je dio bitan, ali treba
sagledati cjelinu, pokrenuti cjelinu.

5. Vježbaj iskreno. Budi kao nebo i zemlja, stalan, stabilan, vjeèan.

“Èovjek slijedi Zemlju.


Zemlja slijedi Nebo.
Nebo slijedi Tao.
Tao slijedi vlastitu prirodu.”
Tao Te Ching
str.8 ZNATE LI...

ZNATE LI...
... da Tai Chi nije blaga i nježna vježba samo za stariju populaciju, veæ da u njoj
mogu uživati svi pa èak i najmlaði. Netoèna je postavka da je Tai Chi zbog svoje
složenosti nedostupan djeci. Zaista, mnogi æe tvrditi da djeca nemaju dovoljno str-
pljenja i pažnje za uèenje ove vještine. No, u jednoj su amerièkoj osnovnoj školi
uveli satove Tai Chia poslije nastave, za djecu izmeðu 9 i 10 godina. Ideja zaèetni-
ka je bila da se djeca upoznaju sa zdravim naèinom vježbanja koje æe kod njih pot-
icati mirno ponašanje i pružiti im izazov. Pretpostavka je bila da æe složena priroda
Tai Chia pouèiti djecu vještinama koje æe koristiti kako bi poveæali svoju pažnju,
koncentraciju i samodisciplinu. Djeca u tom programu uèe 24 položaja forme, a
osnovne principe vještine savladavaju kroz igru, zamišljajuæi da su rijeka, planina,
drvo ili neka od životinja koje se pojavljuju u formi. Uèitelji se nadaju da æe Tai Chi
i popratne Chi Kung vježbe disanja dati djeci priliku da se kasnije u životu lakše
snalaze i suoèavaju sa stresnim situacijama.

... da taoisti zvijezdu Sjevernjaèu smatraju Središtem Svemira oko koje se


kreæu sva ostala sazviježða, dok je ona stalna i nepomièna. Ova zvijezda je
prema njihovom shvaæanju Izvor Svemira, Veliko Ništa ili kako oni to nazi-
vaju Wu Chi. Sjevernjaèa je ulaz i put ka Nebu. U taoistièkoj filozofiji naše
tijelo se smatra mikrokozmosom svemira pa tako kažu: “Kako gore tako i
ispod”, tj. što god se dogodi “gore” dešava se i “dolje”. I tako, naše je fizièko
tijelo odreðeno mrežom energije i meridijanima oko središta. Središte našeg
tijela zove se Dan Tien ili “polje energije”, a nalazi se nekoliko centimetara
ispod pupka i u unutrašnjosti tijela. Ideja Središnje Osi - zvijezda Sjevernjaèa
na nebeskom svodu i Dan Tien u “kotlu” našeg tijela - središnje je naèelo Tao
filozofije i alkemije. Želite li osjetiti svoju središnju os na djelu, otvorite svoj
Dan Tien, a želite li prodrijeti do središta svijeta, uðite kroz vrata sjeverne
zvijezde. U Tao filozofiji, izvori dugovjeènosti i besmrtnosti nalaze se unutar
našeg tijela i to ne kao tjelesne veæ kao duhovne dimenzije., a za pokretanje
duhovnosti, prema starim taoistima, moramo uæi duboko u sebe. Sada kada
znate gdje su vrata, uðite, uðite....

... da vježbanjem Tai Chia uravnotežujete energije i posp-


ješujete komunikaciju izmeðu lijeve i desne polutke mozga.
Prijelaz energije izmeðu dvije hemisfere omoguæuje nam da
osjeæamo bolju uravnoteženost, jasnije razmišljamo,
poboljšamo koordinaciju pokreta i uskladimo svoje energije.
Kada je prijelaz energija izmeðu hemisfera i razlièitih strana
tijela otežan, nemate pristup sveukupnoj sposobnosti svog
mozga, kao ni sveukupnoj inteligenciji tijela. Kada je energi-
ja blokirana, iscjeljujuæa se sposobnost tijela ozbiljno naruša-
va. Položaji koji pomažu našim energijama da prelaze s
Slobodna komunikacija lijeve hemis-
jedne strane na drugu postat æe vam prirodni kada osjetite
fere s desnom stranom tijela i desne potrebu za njima. Npr. kada prekrižite ruke na prsima, razlog
hemisfere s lijevom stranom tijela možda nije vaše zatvaranje prema drugim ljudima, nego prije
drži nas u ravnoteži. pokušaj uravnoteživanja vlastitih energija. Sva kruženja
tijelom i rukama, osmice, spiralno pokretanje tijela pomažu
boljoj komunikaciji lijeve i desne hemisfere.
str.9 TAI CHI ŠKOLA

APLIKACIJE
SVIRAÈ LUTNJE (SHOU HUI PI PA)

Znaèenje imena položaja

Znaèenje položaja pronalazimo u I Chingu pod 17. heksagramom -


Suei - prilagoðavanje, praæenje. Tekst heksagrama govori:
“Prilagoðavanje ima uzvišen uspjeh. Upornost donosi nagradu - bez
pogreške!”

Drevna kineska lutnja ovalnog oblika - Pi Pa - svira se okomito


ispred tijela, a ne prislonjena na trbuh kao što je to sluèaj s gitarom.
Sam položaj “Sviraè lutnje” podsjeæa na sviranje Pi Pe, buduæi da su
ruke položene ispred grudnog koša, dok je jedna noga lagano
položena petom na tlo, spremna za udarac. Sviranje lutnje oznaèava
stanje u kojem smo bez želja i ambicija i jednostavno uživamo u
prirodnom. Naglašava upotrebu nogu, ruku, dlanova i prstiju.

Pokret

Iz položaja “Brisanje koljena”, zakoraèite desnom nogom naprijed prema lijevoj, oslanjajuæi težinu na desnu i u isto
vrijeme podignite svoju desnu ruku ispred grudnog koša. Tada lijevom rukom kružno kliznite naprijed i privucite
desnu bliže tijelu. Dok se ruke postavljaju u poziciju sviranja lutnje, podignite lijevu nogu i napokon zakoraèite
lijevom nogom naprijed te dodirnite tlo petom, ne oslanjajuæi se na nju.

Aplikacija

Kada protivnik napadne udarcem desne ruke, svojom desnom rukom preusmjerite njegov udarac, èime æete otvoriti
prolaz prema njegovim grudima za napad. Lijevu nogu iskoristite za udarac, buduæi je osloboðena težine.
Vaša lijeva ruka može kontrolirati njegovu desnu, krenuti naprijed u udarac ili prema nekoj vitalnoj toèki.

U sluèaju hvata, zgrabite protivnikov desni zglob svojim desnim dlanom i tada ispružajuæi lijevu ruku udarite
(zatvorenim) dlanom u lice ili pogodite neku od vitalnih toèaka na njegovom tijelu.
Petu lijeve noge možete upotrijebiti za udarac u koljeno ili stopalo.

“Prilagoðavajuæi se neumitnoj sili opadanja, život se smiruje i priprema za buduæe aktivnosti, a tako biva ujedno
i zaštiæen. Prilagoðavanje znaèi znati kada treba djelovati, a kada mirovati, kada govoriti, a kada šutjeti. To je
mirno prihvaæanje i voljno prilagoðavanje postojeæim silama.” I Ching
str.10 PITANJA ODGOVORI

ŠT O GOVORE ÈLANOVI
LIDIJA BARIŠIÆ je u klub došla u jesen 2004. godine. Na treninge dolazi tri do pet puta tjedno, ovisno o slobod-
nom vremenu.

-Kada si prvi put èula za Tai Chi?


-Bilo je to davno, kad sam kao dijete gledala na televizoru emisiju o Kini. U jednom trenutku bili su prikazani
Kinezi kako èine neke polagane vježbe na ulici. Nisam znala što to ljudi rade, ali odmah mi se svidjelo!
-Kako si se odluèila doæi u naš klub?
-Na jednoj veèeri prièalo se o tome što tko vježba. Netko je spomenuo Tai Chi i rekao da je jako zadovoljan
vježbanjem. Pomislila sam da bih i ja to mogla iæi "probati". Prvi puta, kada sam došla u klub, vježbalo se u parku.
Vježbaèi su mi izgledali vrlo lijepi dok su u bijelom vježbali ispod borova.
-Što te potaknulo na vježbanje Tai Chia?
-Godinama sam vježbala jogu, tako da mi je veæ pomalo dosadila. Znala
sam da nešto trebam vježbati. Htjela sam ojaèati noge i prvu èakru.
-Osjeæaš li veæ sada neke rezultate vježbanja?
-Da, veæ sada osjeæam da sam puno smirenija, sposobnija, lakše se kon-
centriram. U sebi osjeæam veæu snagu. Ne umaram se mnogo preko dana.
Lako mi je meditirati, ali osjeæam da mi treba jaèanje ukorjenjivanja. Kad
èovjeka uhvati stres najbolje je odmah odraditi koju vježbu u jahaæem
stavu i odmah bude bolje.
-Što ti se najviše sviða u vježbanju?
-Najviše volim transport Chia, nekako me najviše ispuni energijom.
Djeluje mi moæno. Sve mi se vježbe sviðaju, osim što ponekad nisam
raspoložena za rad u paru.
-Buduæi da se baviš shiatsu masažom, nalaziš li neku povezanost s Tai
Chiem?
-Èetiri godine se bavim shiatsu masažom i Tai Chi je nadopuna onoga što
radim. Kad se na primjer istežem, znam toèno koji su meridijani u igri.
Znam koje vježbe èemu služe. Da bih radila na drugima moram
neprestano raditi na sebi, a Tai Chi mi u tome može pomoæi!

24.02.2005. ODRŽANI ISPITI ZA VIŠA ZVANJA U TAI CHIU

Prvi puta ove godine organizirali smo ispit u klubu na koji se prijavilo 11 vježbaèa Tai Chia. Tijekom sijeènja i vel-
jaèe pripremali smo se za polaganja, uvježbavajuæi Tui Shou - guranje dlanova, formu, transport chia, gomilali
snagu vježbama statièkog i dinamièkog Wai Dana, kretali se kao maèka, zmija, majmun, ptica, pokušavajuæi
proniknuti još dublje u prirodne, ali tako teško uhvatljive Tai Chi principe.
Skupina od 10 vježbaèa promovirana je u viša zvanja škole
dinamièkog Tai Chi Chuana. Program prvog stupnja položilo je
osmero vježbaèa te tako od sada Ariana Marinkoviæ, Ivona Smirèiæ,
Tanja Sabliæ, Sanja Šoiæ, Josip Kataliniæ, Igor Malnar, Alen Prosen
i Marino Radun nose zasluženi naziv Uèenik Tai Chi Chuana.
Dobili smo i dva nova asistenta, to su Edo Buliæ i Arni Brzac koji
se u svom daljnjem izuèavanju vještine pridružuju asistentima i
majstorima višeg i visokog teèaja Tai Chi Chuana. Èestitke svima
onima koji staru kinesku izreku "Lakše je pomaknuti planinu nego
promijeniti ljudsku prirodu" shvaæaju kao izazov, a ne kao gotovost.
str.11 YANG 115

Duga Yang forma i u veèernjim satima


U razgovoru s èlanovima kluba saznali smo da postoji veliki interes za vježbanje Duge Yang forme
Taijiquan. Ovim prilogom želimo dati detaljnija objašnjenja u vezi Duge forme kao i o otvaranju novog termi-
na u veèernjim satima.

Nakon nauèene Kratke Yang forme od 24 položaja


Slika-Chan San Feng, kreator
kreator Wudang
Wudang Tai
Tai
veliki broj èlanova pokazuje interes za vježbanje Duge Yang
Chia, Wudang
Wudang planina 2004.
forme od 115 položaja.
Prije svega želja nam je ukratko objasniti što toèno
predstavlja Duga Yang forma i koje su njene karakteristike.
Dakle, Duga Yang forma ili Yang 115 zadržala je originalni
pristup vježbanja po majstoru Yang Cheng Fu. Duga Yang
forma nastala je na osnovi Chen forme i Wudang Tai Chi
Chuana a njezin kreator je Yang Lu Chan. Majstor Yang uèio
je Chen formu u selu Chenjiangou kod porodice Chen i
nakon što je majstorirao otišao je na legendarnu planinu
Wudang od kuda Tai Chi
Wudang Kung fu,
Chuan vuèe porijeklo i
nauèio Wudang Tai Chi. Nakon nekoliko mjeseci boravka na planini Wudang
odlazi u Peking i tamo na zahtjev cara otvara školu Tai Chia i kreira svoju
formu koja se oslanjala na principima druge dvije. Yang Lu Chanova forma
imala je karakteristike borilaèkog umijeæa jer su se neki pokreti izvodili brzo
uz trzaj. Njegov nasljednik Yang Cheng Fu ublažio je i ujednaèio sve kretnje
time što je izbacio brze pokrete i trzaje. Takav je oblik vježbanja Yang forma
zadržala do danas.
U našem klubu Duga Yang forma vježba se od 2002.g. kada smo orga-
nizirali put u Kinu. Formu smo nauèili kod uèitelja Liu Xin Lua u gradu Cheng
Du za vrijeme našeg boravka 2002.g. i 2004.g.
Inaèe veæ postoje termini u kojima se vježba Duga forma i to u 8 sati
ujutro svaki dan. Razlog što otvaramo nove termine u veèernjim satima je taj
što oni vježbaèi koji ne mogu doæi u jutro a žele vježbati Dugu formu sada
imaju za to priliku.

Uvjeti vježbanja Duge forme:

1. Dugu formu mogu vježbati svi oni koji su položili najmanje 1.stupanj Dinamièkog Tai Chi Chuana.
2. Vježbanje Duge forme poèinje 11.ožujka 2005. u 21 sat pod uvjetom da grupa broji najmanje 10 vježbaèa.
3. Vježbanje Duge forme æe se održavati ponedjeljkom i petkom od 21 do 22 sata.
4. Èlanarina za Dugu formu iznosi 80 kn ako èlan nastavi iæi dalje u školu Dinamièkog Tai Chi Chuana.
Ukoliko prekine s školovanjem Dinamièkog Tai Chi Chuana èlanarina za Dugu formu iznosi 150 kn.
5. Voditeljica, Kristina Matešiæ, majstorica Dinamièkog Tai Chi Chuana.

U program treninga ulazi uèenje 115 položaja duge Yang


forme, tradicionalne forme obitelji Yang, a najzaslužnijim za njen
razvoj smatra se unuk utemeljitelja Yang stila, Yang Cheng Fu.
Izvoðenje ove energetski jake forme traje od pola sata, a redovn-
im vježbanjem otkrivaju se sve njene kvalitete i dobrobiti (jaèan-
je tijela, postizanje mentalne stabilnosti i usredotoèenosti te
snažan osjeæaj energije koja preplavljuje cijelo tijelo). Želite li se
okušati u savladavanju duge forme, javite se u tajništvo kluba.

Vježbanje Duge forme s uèiteljem Liu Xin Namik Dizdareviæ,


Luom, Kina, Cheng du 2004. uèitelj Dinamièkog Tai Chi Chuana
str.12 VIJESTI IZ KLUBA

AKTIVNOSTI TAI CHI KLUBA “RIJEKA”


20.- 22. 12.2004. u klubu su se odvijali ispiti za viša zvanja u Tai Chiu. Ispiti se sastoje od dva dijela; pismenog dijela
i testa snage te praktiènog dijela tj. izvoðenja forme, vježbi disanja i guranja dlanova. Èlanovi koji su prisustvovali
ispitu polagali su za zvanje Uèenika Tai Chia - 1. stupanj, a položili su: Iva Sladiæ i Edo Buliæ, te za 2. stupanj -
Asistent Tai Chia koji su položili: Tanja Jurjeviæ, Iva Modrah, Marin Jokiæ i Alen Marot.
Novi ispitni rok održat æe se od 22. do 24. veljaèe 2005. godine. Rezultate æemo objaviti u sljedeæem broju
lista.

U utorak, 01. 02. 2005. godine u 17,00 sati u klubu smo održali predavanje o Tai Chiu i nje-
govom utjecaju na psihomotorno funkcioniranje èovjeka. Istog dana zapoèela je s
radom poèetna grupa Tai Chia koja æe u sljedeæih nekoliko mjeseci trenirati
prema programu škole Dinamièkog Tai Chi Chuana. Uèit æe se 24 položaja
kratke Yang forme, osnovni principi Tai Chi Chuana, osnove Chi Kunga, vježbe
guranja dlanova...

NAJAVA DOGAÐAJA
SHAOLIN KUNG FU U RIJECI

16. 3. 2005. godine u Dvorani Mladosti na


Trsatu gostuje družina putujuæih redovnika
Shaolin hrama koja æe u svom veèernjem pro-
gramu prikazati majstorstva Kung Fua. Uz
njihovu vještinu uvijek dolazi i neka drevna
prièa pa se nadamo da æe svi zaljubljenici
borilaèkih vještina u ovoj martovskoj veèeri
biti dijelom njihove
umjetnosti.

LJETNI TAI CHI SEMINAR-FAŽANA 2005.


I ove godine Tai Chi Klub “Rijeka” organizira ljetni Tai Chi seminar i to od 19.08. do 23.08. 2005., ponovno u Fažani
nakon uspješnog prošlogodišnjeg seminara. Tema seminara æe biti; Duga Yang forma 115, Yang 24 i Yang 43. Pored
toga svakodnevno æe se organizirati Chi Kung radionice kao i borilaèki Tai Chi chuan za naprednije vježbaèe. Sve u
svemu aktivnosti æe biti na pretek. Kao što saznajemo interes èlanova je velik a sve podrobnije informacije o semi-
naru mogu se
doditi na našoj
web stranici.
Vidimo se na
seminaru!