èasopis za borilaèke vještine, zdrav život i drevne nauke ožujak, 2006. b r. 1 6 .

TAI D O
tai chi chuan

karate

Teme broja: Meditacija, Rastezljivost, Tai Chi i ljepota, Ratnièka vještina ninjutsu, Izvorna škola Tai Chia, Uloga glazbe u borilaèkim vještinama, Kako vježbanjem Uechi ryua postajem sigurniji u svakodnevnom životu, Moje shvaæanje Uechi ryua, Uechi ryu-medicinski pogled,

È a s o p i s K a r a t e K l u b a “ D e l t a ” i Ta i C h i K l u b a “ R i j e k a ”

rijeè ur ednika Dragi èitatelji, evo nas ponovno s novim brojem èasopisa, ali sada u novom ruhu obogaæen sadržajnijim programom koji je uslijedio na Vaše traženje. Iz tog razloga èasopis je dobio i novo ime “TAI DO”. “TAI” oznaèava sve vještine koje dolaze iz Kine, dok “DO” predstavlja vještine koje vuku porijeklo iz Japana. Uglavnom, kao što smo i ranije objavljivali èasopis æe se prvenstveno držati tematike borilaèkih vještina kao naše osnovne djelatnosti, s time da proširujemo tematiku i na ostale borilaèke vještine. Ipak, naša je želja da pored upoznavanja s našim osnovnim djelatnostima upoznamo èitatelja i s drugim vrijednim znanjima i iskustvima iz podruèja alternativne medicine, duhovnih nauka i zdrave prehrane. Smatramo da uspjeh zagarantiran vježbanjem obuhvaæen je potpunim poimanjem 6 osnovnih preduvjeta za kvalitetno življenje a to su; tjelovježba, odmor, pravilna prehrana, emotivno stanje, meðuljudski odnosi i disanje. Iz tog razloga ubuduæe pisati æemo sve što se tièe spomenutih tematika. Poznato je da u Kini i Japanu mnogi ljudi koji su postali veliki uèitelji nisu bili zaokupljeni samo borilaèkim vještinama. Oni su svoja istraživanja proširili na izuèavanje puno složenijih koncepata koji su zadirali u podruèja nama znana kao ezoterna nauka. Zato su uz borilaèke vještine èesto spominjane i druge za onoga tko poène s vježbanjem nezaobilazne discipline bez kojih potpun uspjeh nije zagarantiran. Na kraju želimo da i vi sudjelujete u razvoju našeg èasopisa time što možete slati Vaše èlanke putem e-maila na adresu dinamik07@msn.com. Isto tako možete napisati o svojim iskustvima u vježbanju, putovanjima po Dalekom istoku i svakako dati kritiku na èasopis. Uredništvo

-2-

raspor ed Na donjem tekstu možete pogledati novi raspored rada SRC “Mlaka” gdje se nalazi naš klub. Tai Chi Klub “Rijeka” Novosti su u tome što se ukidaju jutarnji termini dok vani ne zatopli. Nadamo se da æemo sa 01. travnja ponovno zapoèeti sa jutarnjim treninzima. Taj program preseljen je u termin od 19 do 20 sati utorkom i èetvrtkomgdje se vježba Duga forma i forma s maèem. Napredni teèaj obuhvaæa program škole Dinamièkog Tai Chi Chuiana koji obuhvaæa Kratku formu 24, Formu 43 , Wai Dan Chi Kung i vježbe Tui so -guranje dlanova. Karate Klub “Delta” Osnovni razlog promjene satnice u Karate klubu je otvaranje veæeg broja termina za natjecatelje, pa tako sada postroji 5 termina koji su namijenjeni sportskom karateu. Na ovaj trening pored natjecatelja mogu doæi i ostali vježbaæi a preporuèuje se višim pojasevima za uvježbavanje borbi.

RASPORED SRC "MLAKA" OD 01.03.2006.
TAI CHI KLUB "RIJEKA" - raspored
Grupa POÈETNI TEÈAJ NAPREDNI TEÈAJ VIŠI I VISOKI TEÈAJ

Tehnika Voditelj

N. Dizdareviæ

Yang forma24 Yang forma 115 Yang forma 43 Forma maè 55 N. Dizdareviæ N. Dizdareviæ

Utorak Èetvrtak

17-18 h 17-18 h

18-19 h 19-20 h 18-19 h 19-20 h KARATE KLUB "DELTA" - raspored
SPORTSKI KARATE (kate) 9-12 godina SPORTSKI KARATE (borbe) 13-15 godina Samuel Roksandiæ KADETISENIORI >16 godina Namik Dizdareviæ S.Roksandiæ UECHI RYU KARATE >16 godina Namik Dizdareviæ KARATE AEROBIC >12 godina Dalibor Domijan

Grupa Dob

KARATE ŠKOLA 5-12 godina

Trener

Tanja Mandiæ

Tanja Mandiæ

Ponedjeljak Utorak Srijeda Èetvrtak Petak Subota

17-18 h 17-18 h 17-18 h

18 19-h 18-19 h 18-19 h

20-21 h 20-21 h 20-21 h

21-22 h 21-22 h 21-22 h 21-22 h 21-22 h

19-20 h 20-21 h 19-20 h 20-21 h 19-20 h 17-18 h 18-19 h

-3-

meditacija Što je meditacija? Meditacija je tehnika pomoæu koje se fizièko i suptilno tijelo dovode u harmoniju, oslobaðaju se energetskih blokada, te se pojaèava energetski protok i postepeno se dolazi do prosvjetljenja, odnosno buðenja više svijesti. To je jedna od prvih tehnika pomoæu koje je èovjek pronalazio mir i zadovoljstvo u sebi. Tradicionalno se obièno veže uz neku religiju, ali danas postoji veliki broj meditacija koje se mogu primjenjivati za razlièite stvari, bilo da se radi iskljuèivo o opuštanju, zdravstvenom stanju, ostvarivanju ciljeva ili samospoznaji. Kako meditirati? Prije nego što poènete meditirati izolirajte se tako da Vas nitko ne ometa i iskljuèite telefon, radio i televizor, laganu i tihu muziku možete ostaviti ukoliko to želite. Isto tako možete zapaliti mirišljavi štapiæ ili eterièno ulje u mirisnoj lampi jer neki mirisi djeluju povoljno na meditaciju. Zatim se sjednite ili legnite kako Vam je ugodnije opustite se i zapoènite sa omiljenom meditacijom.

Energetske vježbe
- Vježba uzemljenja Pronaðite zgodno mjesto negdje u prirodi, pored snažnog drveta, potoèiæa, jezera ili na travnatoj livadi. Sjednite na klupu ili kamen, ispraznite um od suvišnih misli, slušajte zvukove oko sebe - cvrkut ptica, žubor vode, šuštanje vjetra, itd. Dišite duboko i ritmièno. Stopala èvrsto pritisnite o tlo i pokušajte osjetiti snagu zemlje. U toj zemlji svakodnevno se radja i odumire na milijarde organizama, ona je istovremeno i grobnica i hrana za novi život. Osjetite kako ta energija ulazi kroz vaša stopala i struji prema gore. Zamislite da je vaša kièma deblo drveta, iz èije osnove / korjenska èakra, stopala / izrasta korjenje i prodire duboko u zemlju, sireæi se na sve strane. To korjenje crpi iz zemlje sokove života i æitavo vaše biæe postaje snažnije. Svaki dahom uzimate energiju zemlje, osjetite kako se energija diže poput soka, koji napaja sve vaše organe i stanice. Iz vaše krunske èakre izviru grane, koje se savijaju prema dolje, dok ne dodirnu zemlju i zatvore krug. Osjetite se duboko povezani sa elementom zemlje i sugerirajte sebi osjeæaj vitalnosti, zdravlja, bogatstva. Neka afirmacije budu kratke, jednostavne i u sadašnjem vremenu, napr.: '' uvijek dobijam sve sto mi treba '', '' obilje je u meni i svuda oko mene '', '' odbacujem sve staro duboko u zemlju, iz nje crpim svježu energiju ''. Vježba se spontano može pretvoriti u meditaciju i neka traje onoliko dugo, dok se ne osjetite odmoreni i osvježeni. Još je bolje ako u blizini postoji voda tekuèica jer energija tekuæe vode dodatno osvježava auru. - Disanje sa Har om Hara je toèka, koja se nalazi nekoliko cm ispod pupka, a prema japanskoj tradiciji predstavlja centar životne energije. Stavite ruku na taj dio tijela, vizualizirajte svoju Haru kao energetski vrtlog, svjetlosnu toèku, i dišite. Kod disanja osjetite kako se vaš trbuh pomjera, sa udahom se uvlaèi, a sa izdahom opušta. Sugerirajte sebi mislima i slikom kako dišete sa Harom, neka ta slika postane za vas nešto uobièajeno, tako da je možete dozvati u svijest svaki put kada osjetite da ste umorni i bez energije. Isto tako, kada ste zbog neèega uznemireni ili uplašeni, skoncentrirajte se, duboko dišite tako da se vas trbuh pomjera, te zamišljajte i osjeæajte kako dišete sa Harom, koja se u tom procesu dubinski obnavlja i puni energijom. Na taj naèin æete se centrirati i to je jedna od vježbi, koju koriste majstori borilaèkih vještina u svakodnevnom životu, ali i prije važnih turnira. U borbi bilo koje vrste pobjeðuje onaj sudionik, koji je u tom trenutku bio snažnije povezan sa svojom Harom ! -4-

rastezljivost Piše: Dalibor Domijan, majstor karatea 1.DAN trener Karate Aerobica

Što je rastezljivost?

Svaki sport ima drukèije zahtjeve od tijela, drukèiji omjer snage, rastezljivosti i kondicije. U ovom èlanku æemo prouèiti rastezljivost kao jedan od glavnih èimbenika uspješnosti u sportu. Svaki sport ima svoje prohtjeve. Npr. nije potreban jednaki stupanj rastezljivosti u nogometu i u gimnastici. Nogometaši ne moraju napraviti špagu da bi zabili gol, dok gimnastièari moraju napraviti špagu jer je to jedan od osnovnih elemenata u gimnastici. Da bi bili uspješni u borilaèkim vještinama potrebna je zavidna rastezljivost do koje nije lako doæi. Jedino iz gipkog i rastezljivog tijela možemo izvuæi maksimum bez bojazni da se ne ozlijedimo. Gipkost nam daje agilnost, mekoæu i lakoæu pokreta. Kruto tijelo je sporo i tromo, te su njegovi pokreti nezgrapni i ogranièeni. Najnezgrapniji borci u cijelom borilaèkom sistemu su sumo-hrvaèi. Ne bi se reklo, kad ih se gleda, ali svatko od njih može napraviti mušku špagu jer se inaèe ne bi mogli natjecati. Zamislite koliku bi oni imali malu amplitudu pokreta da na svoju debljinu još nisu ni rastezljivi! Što je rastezljivost? Rastezljivost je moguænost izvoðenja pokreta u maksimalnoj amplitudi. Kada se rodimo, svi smo gipki i rastezljivi. To je zato što nam kosti nisu okoštale do kraja. Proces okoštavanja završava u ranim dvadesetim godinama života. Opseg pokretljivosti zglobova je uvjetovan tetivno-ligamentnim svezama koje zapoèinju i završavaju na kostima koje èine zglob. Redovitim istezanjem èinimo naše zglobove gipkima. Svi smo èuli za "ljude od gume" i njihove nevjerojatne sposobnosti. Takvi ljudi nemaju nikakve anomalije, njihova tijela se ne razlikuju od naših. Oni su jednostavno puno trenirali istezanje i zaslužuju divljenje zbog njihove upornosti. Kako i koliko se istezati? Potrebna su dva istezanja tijekom treninga. Prvo na poèetku, da bi pripremili i zagrijali tijelo za sam trening kako bi bili sposobni dati maksimum zalaganja na treningu. Ovim poèetnim istezanjem smanjujemo moguænost ozljeda. Drugo istezanje izvršavamo na kraju treninga u svrhu relaksacije napetih mišiæa i opuštanja zglobova. Da bi bilo pravilno, svako istezanje mora biti popraæeno pravilnim disanjem. Kod forsiranih fleksija i ekstenzija, potrebno je izdisati. To nam olakšava samu vježbu. Svako istezanje se radi do granice boli. Kod forsiranog istezanja intenzitet boli raste, ali istodobno pomièemo granicu istezljivosti vlastitog tijela. Potrebno je izbjegavati bilo kakve nagle pokrete tijekom izvoðenja vježbi jer tako smanjujemo moguænost povrede. Znanstveno su dokazani pozitivni uèinci istezanja i kod pripadnika treæe dobne skupine. Obiènim vježbama istezanja se poboljšala kvaliteta življenja starijih osoba. Studija je izvedena u više umirovljenièkih domova. U svakom domu su bile dvije skupine: skupina vježbaèa i nevježbaèa. Kod osoba koje su vježbale, pojavio se fascinantan napredak u zdravstvenom i psihièkom pogledu. Dokazano je da kod žena ublažuje simptome osteoporoze, te u iznimnim sluèajevima dolazi do izljeèenja. Istezanje poveæava pokretljivost, samostalnost i psihièko stanje vježbaèa. Uoèio se i pozitivni efekt kod oboljelih od parkinsonove bolesti. Prednosti istezanja su velike! Iskusit æete ih i vi ako budete uporni.

-5-

tai chi i ljepota Tai-chi kineska mudrost ljepote Prema kineskom vjerovanju, dva osnovna elementa svemira jin i jang oèituju se u svakom podruèju života. Pod zaštitom jin-jang trigrama i razlièiti su dijelovi tijela koji, u skladu s tim, traže i prikladnu njegu. Kineska astrologija popularna je bila veæ doista davno, nekoliko stoljeæa prije naše ere, a popularnost joj je dostigla vrhunac u srednjem vijeku jer je tada postala dio svakodnevnog života. Prema legendi, Buda je prije smrti pozvao sve životinje na ispraæaj, no došlo ih je samo dvanaest. Za nagradu, Buda je svaku godinu u buduænosti nazvao imenom jedne od tih životinja. U kineskoj astrologiji godine se raèunaju u ciklusima po dvanaest i svakom godinom vlada drugi znak. Horoskopi se rade polazeæi od dana i sata roðenja, ali je godina ipak presudni faktor. Kao i kod velikog dijela kineske filozofije, i astrologija se oslanjala na sistem jin i jang, dva osnovna elementa svemira. Jang je obièno predstavljen jednom dugaèkom linijom, a jin dvjema kratkima. Jang je povezan sa Suncem i smatra se muškim elementom; to je pozitivan simbol, svijetao i aktivan. Jin je negativan i ženski simbol, povezan s Mjesecom, a oznaèava mrak i pasivnost. A sva ta simbolika važna je odrednica i našeg izgleda i nije zanemariva u izboru najbolje njege za tijelo. Jin i jang Jin se povezuje sa svime što je negativno, pasivno, žensko, prijemèivo, tamno, poput noæi, hladno, meko, pa èak i vlažno, odnosno s godišnjim dobima poput zime. S druge strane, jang je pozitivan, aktivan, muško, oznaèava kreativno, svjetlo, dan, vruæe, tvrdo, suhoæu, ljeto i sunce. Po tradicionalnoj kineskoj filozofiji taoizmu, iz spoja ovih suprotnosti nastaje sve na zemlji i u svemiru. Jin princip prikazuje se prekinutom linijom, a jang ravnom neprekinutom linijom. Za stare kineske mudrace nigdje ne postoji samo jin ili samo jang. U svim stvarima i biæima oni su pomiješani i ne mogu jedno bez drugog. Promatrajuæi u osami prirodu i njezine stanovnike, stari kineski filozofi otkrili su kako se miješaju sile jina i janga oblikujuæi sve što nas okružuje. I tako je zapisano osam trigrama: nebo, jezero, vatra, grom, vjetar, voda te planina i zemlja. Glatkija bedra & trigram vjetra Sun Vjetar dolazi iz daljine pa tako trigram oznaèava udaljenost, vjetar isto tako prodire svuda, što simbolizira prodornost, a izaziva i miješanje zraka, što je u prenesenom znaèenju svako miješanje, pa i kontakti s ljudima. Ovaj je trigram bitan za bedra i nadlaktice. Koristeæi biljke trigrama, odnosno biljke koje cvatu ili voæke te sve preparate naèinjene od tih sastojaka, ovim æete dijelovima tijela omoguæiti najbolju njegu. Doduše, kao što sam trigram sun kaže, morat æete biti uporni. Samo tako æete i najmlohavijoj koži vratiti napetost i sjaj. Èvršæi trbuh & trigram zemlje Kun I za njegu osjetljive kože trbuha postoje starokineski recepti. Trbuh se vezuje uz trigram zemlje, a to je carstvo jin energije. Zemlja je, prema kineskom vjerovanju, simbol nježnosti i popustljivosti, ustrajnosti i požrtvovnosti. Optimalni tretmani za trbuh podrazumijevaju njegu maskom od gline ili drugih zemljanih sastojaka. Dobro djeluju i preparati koji sadrže njegujuæe tvari iz stabljika biljaka. -6-

tai chi i ljepota Nježnija leða & trigram planine Ken Planina je za stare Kineze simbol nepomiènosti. Poistovjeæuje se s mirom, poèinkom, statiènošæu i završetkom. Pod trigram planine spadaju leða, kosti, prsti, dlan i noge. Za njegu leða u skladu s tim preporuèuju se kreme koje sadrže ekstrakte sjemenki, korijenja i èvornatog bilja. A ako ste poklonici uradisam-proizvoda, savršen piling napravit æete od meda i kukuruznog brašna ili neke druge žitarice. Najvažnije je da pri njezi budete potpuno opušteni i otvoreni za meditaciju, dakle da odvojite dovoljno vremena i umirite se koliko je god moguæe. Postignete li istodobno umirenje duha i tijela te poslije tretmana èišæenja leða još dobro nahranite kožu kremom, osjeæat æete se preporoðeno. Èisto lice & trigram neba Chien Trigram neba karakterizira potpuna jang energija. Energija koja je uvijek u kretanju, bez zaustavljanja, a odlikuje je moæ stvaranja i kreiranja. Trigram neba pokriva podruèje glave te originalnost i individualizaciju. Najbolje je da njegu lica pod zaštitom trigrama neba osmislite sami. Možete se koristiti svim maskama za lice ili kremama koje se nanose tople jer su guste i izuzetno snažno djeluju, a sadrže ekstrakt riže ili trešnje te višnje. Idealni su i preparati s dodacima dragocjenih metala poput zlata i bronce te kreme i puderi koji reflektiraju svjetlo. Pod okriljem ovog trigrama èak je i dekorativna kozmetika s reflektirajuæim èesticama. Posegnete li za tim preparatima s voljom i hrabrošæu, odluèno i bez oklijevanja, pravo ste dijete janga. Zdravije noge & trigram groma Chen S prvim danima proljeæa posebnu pažnju posveæujemo njezi nogu i stopala. Trigram groma zadužen je upravo za taj dio tijela, a bitan je i za kosu. On oznaèava poèetak novih stvari i kretanje, a proljeæe je sinonim za novi poèetak, nove sokove u prirodi, nove sokove u našem tijelu, poèetak buðenja cijele prirode. Kreme koje æe vam goditi u prvim danima proljeæa obavezno sadrže mlade, zelene biljke. Trigramu groma pripada opæenito cvatuæe bilje, bambus, mahunarke i sve brzorastuæe bilje. U njezi tijela isprobajte i kreme koje sadrže neven, ambru, cvjetove agruma. Potpunija radost & trigram jezera Tu Trigram jezera brine se za radost, zabavu te sreæu i zadovoljstvo. Usta, jezik, pluæa i gornji dio trbuha pod njegovom su zaštitom. A pod okriljem trigrama jezera za njegu tijela birajte proizvode koji sadrže koprivu, ivanèicu i sve livadne biljke. Osim što æe koži dati potrebnu vlažnost i hranjive sastojke, prema starokineskom vjerovanju, pridonose i osjeæaju radosti. Èvršæe grudi & trigram vatre Li Blagi piling s lotusom i rižomTrigram vatre simbol je svjetlosti, ljepote i žestine. Pod njegovom je zaštitom podruèje grudi, a savršena njega ukljuèuje proizvode koji sadrže tropske biljke, rižu, lotos i sl. Preporuèuje se i piling proizvodima s takvim sastojcima jer, osim što èiste kožu i uklanjaju mrtve stanice, daju energiju i nadahnjuju vas snagom. -7-

japanske ratnièke vještine Piše: Jelena Kopajtiæ R AT N I È K A V J E Š T I N A N I N J U T S U Voditeljica Tai Chia i ( N A S TA N A K ) vježbaèica Ninjutsua O ninjutsu-u kao ratnièkoj vještini javnost zna vrlo malo. Sve što zapravo znate o njinjama i njihovoj vještini, nauèili se vjerojatno iz filmova, stripova ili knjiga sumnjivih autora. Naime, javnost opæenito ima krivu sliku o njnjutsu-u kao "vještini bez èasti" upravo zbog iskrivljene slike koju su joj ponudili mediji. Ninjutsu se prvi puta spominje oko 520. godine u Japanu. Nastanak te vještine obavijen je tajnom, no danas se uèi nekoliko moguæih i najvjerojatnijih verzija kako je ninjutsu nastao koje se temelje na nekim povijesnim èinjenicama, ali i legendama. Bilo kako bilo, umjetnost ninjutsu-borbe zadire u povijest dublje no što se misli èak i prije nastanka samurajske kaste! No, o tome æemo malo kasnije. Za vrijeme vladavine shoguna, Japan je bio podijeljen na nekoliko desetaka manjih provincija kojima su vladali zasebni vladari (tzv. daymio-i). Izmeðu takvih nižih vladara prevladavale su stalne borbe za prevlast. Njihove su se vojske redovito otvoreno sukobljavale i u takvim je bitkama poginulo mnogo ratnika (samuraja) kojima je bila èast poginuti u otvorenoj borbi za svoga gospodara. U vrijeme perioda Kamakura, mnogi ljudi, seljaci, ali i ronini, sklanjali su se u brdovita i planinska podruèja unutar oblasti Koga i Iga. Mnogi su vrsni ratnici napustili svoj položaj Bushija (samuraja, ratnika) i naseljavali se u planinskim selima živeæi kao Jizamurai (ratnici koji žive poput seljaka). Zbog svog su izbora bili u konstantnoj opasnosti od shogunove vojske koja ih je još uvijek smatrala prijetnjom iako su katanu zamijenili motikom i plugom. Kako bi se zaštitili, morali su razvijati svoju vještinu uz minimalnu opremu (buduæi da je u to doba u Japanu bilo zabranjeno nositi oružje sviima koji nisu bili samurajske klase i nisu služili shoguna). Prvi put naziv ninjutsua spominje se u VI. stoljeæu za vrijeme rata izmeðu prinèeva Taishi-ja i Mory-ja oko zemlje Omi. Zahvaljujuæi informacijama svog špijuna u neprijateljskim redovima, princ Taishi Shotoku je pobjedio u tom ratu i bogato nagradio svog ninju. Dao mu je ime Shinobi koje se još i danas koristi za ninja-ratnike. Od oko kraja VIII. stoljeæa, pa negdje do kraja XII. ninjutsu se poèeo razvijati u vještinu kakvu poznajemo danas. Valja napomenuti da je za njegov razvoj takoðer zaslužno i nekoliko ratnika-sveæenika iz Kine koji su putovali po japanskim divljinama. Oni su sa sobom donijeli znanje sakupljano stoljeæima u njihovoj domovini. To znanje nije bilo samo umijeæe borbe, veæ i filozofija, vojna -8-

japanske ratnièke vještine strategija, kulturne znaèajke, znanje medicine itd. I upravo su preko tih kineskih mistika u ninjutsu dospijele mudrosti iz Indije, Tibeta, Južne Azije i, naravno, Kine. Ono što ninje i ninjutsu danas najviše razlikuje od ostalih vještina jest spoj bešumnog kretanja s borbenim tehnikama, no isto tako veliku su ulogu u nastajanju ninjutsu-a imali Yamabushi-i. Oni su bili moæna ratnièki orijentirana shugendo sekta i uglavnom su prebivali u planinama, a proganjala ih je carska vojska. Tijekom povijesti Japana, ninje su odigrale bitnu ulogu najèešæe služeæi kao tajni agenti, špijuni, tjelohranitelji, specijalne postrojbe, stratezi itd. Potreba za ninja-ratnicima javila se zbog toga što ninje nisu bile vezane Bushido kodeksom, dok su samuraji za noæne borbe bili naprosto jalovi. Ninje su mogle obavljati èitav repertoar zadataka koji je Bushido inaèe zabranjivao, kao što je špijunaža, razne diverzije, tajna ubojstva neprijateljskih zapovijednika i sl. No, ninje su takoðer imale svoju vrstu Bushida koji je, možemo u grubo reæi, glasio ovako: obaviti zadatak pod svaku cijenu. To je bilo sve do èega je jedan ninja-ratnik držao i do èega je morao držati. Tehnike ninjutsu-a bile su strogo èuvana tajna, te su se prenosile u tzv. densho-ima i to gotovo uvijek s oca na sina. Znanje se prikupljalo, shematiziralo i èuvalo unutar porodica, pa je tako nastalo mnoštvo manjih klanova, a s njima i razne škole i stilovi od kojih su najpoznatiji nastali u tadašnjim Koga i Iga oblastima. Ukoliko nije bilo sina niti bilo kojeg drugog nasljednika unutar klana koji je bio dostojan znanja, škola bi se jednostavno ugasila i postala samo blijedi odraz unutar vještine onih koji su je za vrijeme svog života uèili. Zbog svega toga danas kažemo da je ninjutsu prije svega ratnièka vještina preživljavanja. Danas je naš glavni zadatak preživjeti, a zadatak se obavlja pod svaku cijenu J. Zato vas molim da razmislite o svojim predrasudama u vezi ninjutsu-a. Da li stvarno smatrate da bi nešto što je toliko "neèasno" preživjelo do danas, a ono što je bilo toliko "èasno" pritom je odumrijelo? I što je još veæa ironija: od devet škola koje se vježbaju danas u Bujinkan seishin ninjutsu sistemimu samo tri su originalno ninjutsu škole, tri su samurajske, a tri su meðusobno isprepletene. Dakle zahvaljujuæi "neèasnima" ipak preživljavaju i "èasni". Sôke Hatsumi (lijevi) danas je poglavar i nasljednik svih devet škola, koje su se stoljeæima prenosile s uèitelja na uèenika. Znanje od svih devet tradicionalnih škola Hatsumi Sôke primio je od svog uèitelja Toshitsugu Takamatsu-a (desni) koji je bio poznat i pod nadimkom Mongolski t i g a r . Takamatsu sensei bio je posljednji pravi tradicionalni ninja za èijeg su se života još izvodili dvoboji, a kao velika potvrda njegove "nevidljive vještine" je i èinjenica da je bio tjelohranitelj kineskog cara. Ulaz u Honbu dojo (Japan) -9-

struèna mišljenja Piše: Alen Marot, Psiholog vježbaè Tai Chia R a z g o v o r s a p s i h o l o g o m o Ta i C h i u O razlozima zbog kojih vježbamo Tai Chi razgovarali smo s višegodišnjim vježbaèem psihologom gospodinom Alenom Marotom. Kome bi preporuèili vježbanje Tai Chia? Tai chi je vrlo specifièan oblik rekreacije koji se teško može usporediti s bilo kojom drugom aktivnosti. Treninzi kako su koncipirani u ovom klubu potièu prije svega razvoj fizièkih sposobnosti što æe pogodovati svima koji žele raditi na svom tijelu, motorici, snazi i izdržljivosti. Efekti su vrlo oèiti veæ nakon kratkog perioda vježbanja. Ukoliko tražite naèin da poveæate snagu tijela, poveæate svjesnost i kontrolu nad pokretima, popravite držanje i gipkost, ovo je vrlo dobar naèin. Ako, poput mene, imate problema s pluæima i klasièni sportovi koji ukljuèuju trèanje predstavljaju vam problem, ovo je tip vježbe koji æe vam odgovarati. Bitno je primijetiti kako se vježbama koje u pravilu ukljuèuju velik broj mišiæa zaista izbjegava "nezdravi" umor koji se može doživjeti nakon vježbanja u teretani ili kada se preforsirate igrajuæi košarku ili nogomet. Nakon treninga Tai Chia osjeæat æete se probuðeno i puni energije. Èeste upale mišiæa koje nastupaju dan poslije podsjetit æe vas kako se radi o snažnim vježbama koje postavljaju velike izazove pred vaše tijelo. Dugoroèno æete osjetiti kako se pravilnije držite, mekše hodate i bolje kontrolirate ravnotežu i pokrete u najrazlièitijim situacijama. Može vam se dogoditi da od nespretnjakoviæa postanete prilièno okretna osoba. Kako je forma koja se vježba u sklopu treninga i oblik meditacije razlog je zašto se nakon treninga osjeæate puni energije. Uz to, veæ samo obuæi se u smješnu odjeæu, slušati smješnu glazbu i sat vremena izvoditi smješne pokrete, odlièan je naèin da se odvojite od svakodevnih problema i optereæenja. Èinjenica da se radi o borilaèkoj vještini daje cijeloj prièi odreðeni smisao. Pokreti se ne èine tek tako veæ svaki od njih ima odreðenu funkciju u samoobrani ili borbi. Uèenjem primjena možete se osjeæati samouvjerenije u ovom opasnom svijetu (i sa treninga se odlazi kroz slabo osvjetljen park). Uz to, dodavanjem ovih elemenata izbjegava se da višegodišnje vježbanje postane monotono i dosadno. A kako se program stalno nadopunjuje i mijenja, imat æete osjeæaj da stalno nešto uèite i napredujete. I na kraju je dobro spomenuti da je vježbanje Tai Chia dobar naèin da osjetite postojanje unutarnje energije koju je inaèe teško doživjeti. Pristup po kojem je razvoj energije posljedica fizièkog vježbanja odgovarat æe skepticima poput mene kojima prenaglašavanje ovog dijela pomalo ide na živce. Kada nakon odreðenog perioda vježbanja nakon forme osjetite trnce u rukama i strujanje energije tijelom nitko vas neæe morati uvjeravati kako chi zaista postoji i kako ga je dobro stimulirati. Ukratko, preporuèio bi Tai Chi svima koji traže neagresivan naèin da si unaprijede fizièko zdravlje, kojima je važno da to vježbanje ima i smisla i koji su skloni istoènjaèkim borilaèkim vještinama, svima koji imaju strpljenja i volje za uèenje jer se do uživanja u vježbanju Tai Chia ne dolazi brzo kako neki oèekuju, svima koji traže psihièko opuštanje, a yoga i meditacija su im previše statièni i dosadni i svima koji traže konkretan i opipljiv naèin za poticanje unutarnje energije.

-10-

tai chi: pitanja-odgovori

R a z g o v o r i s a v j e ž b a è i m a Ta i C h i a U Tai Chi Klubu “Rijeka” provedena je anketa meðu èlanovima o iskustvima u svezi bavljenja Tai Chiem... pa proèitajte.

Marino Radun Koliko dugo vježbate Tai Chi i što mislite o Vašem tjelesnom i zdravstvenom stanju prije poèetka vježbanja i sad? U Tai Chi klubu “Rijeka” treniram oko godinu i pol. Nakon dugog nagovaranja prijateljice odvažio sam se i konaèno krenuo. Nisam znao u što se upuštam ali veæ nakon prvih nekoliko treninga i upoznavanja s uèiteljem osjetio sam da je to "ono nešto" što sam dugo tražio. Prije Tai Chia bavio sam se raznoraznim fizièkim aktivnostima ali interes i poèetni entuzijazam bi vrlo brzo nestali i tako bih odustao. Ovo je naprotiv, jedna sasvim druga prièa. Kako su mjeseci prolazili, nakaèio sam se na Tai Chi i dolazak na trening postala mi je najprirodnija stvar, nikakve želje za odustajanjem, gubljenje interesa, samo želja za napredovanjem i uèenjem. Što se tiæe promjena tjelesnog i zdravstvenog stanja, tu bih mogao esej napisati, ali ja bih ovom tjelesno-zdravstvenom pridodao i promjenu u psihi, definitivno. Krutost, napetost u tijelu svakim treningom je bivala sve manja, osmjeh sve èešæe na licu nakon dobrog treninga... Postao sam svjestan mišiæa na tijelu za koje nisam ni znao da postoje, tijelo mi je sve gipkije, savitljivije, ravnoteža i snaga neusporediva s onom prije poèetka vježbanja, a ne smijem zaboraviti koliko mi je Tai Chi podigao samopouzdanje, dao sigurnost u sebe i uvid da ljudsko tijelo i um mogu puuuno više od ovog što ljudi misle. Dakle nastavljam dalje, slijediti svoj Tao, otkrivati, raditi na sebi, nema odustajanja, nikako! Alen Marot Što mislite o osnivanju grupe koja bi vježbala samo Chi kung? Moram priznati da mene ta ideja ne zanima pretjerano. Treninzi na kojima se vježba Chi kung su vrlo moæni i ugodni, ali mislim da su idealni kao nadopuna klasiènim treninzima Tai Chia. Samo rad na unutarnjoj energiji bio bi mi nepotpun. Vježbanje Chi kunga jednom tjedno za mene je prava mjera, više od toga bi mi èak možda bilo i previše, a naroèito se zbog toga ne bih želio odreæi klasiènih treninga. Ako postoji grupa koju zanima samo to, nemam ništa protiv, ali sumnjam da bih joj se pridružio. Ivona Smirèiæ Što mislite o novom programu Tai Chia (Duga forma, forma s maèem, Yang 43)? Novi program Tai Chia mi se sada više sviða, obzirom da je zastupljeno više razlièitih formi što treninge èini raznovrsnijim i interesantnijim. Meni je najdraža Duga forma i zadovoljna sam što je uvrštena u redovne treninge jer se prije mogla vježbati samo ujutro u posebnom terminu. Mislim da bi trebalo ponoviti uèenje forme sa maèem kada se bude moglo raditi vani i tome posvetiti posebno nekoliko treninga. U odnosu na poèetak mog vježbanja u klubu kada se radila samo kratka forma, program treninga se znatno poboljšao.

-11-

tema br oja Piše: Radomir Plamenac Dr.sc. dugogodišnji vježbaè Tai Chia

I Z V O R N A Š K O L A TA I C H I C H U A N A I M O D E R N I P R AVA C V J E Ž B A N J A

Zdrav je život pojedinca neophodan za zdravo društvo. Kako je životna sreæa èovjeka u zdravlju, ono se treba i redovito održavati. Meðutim, današnji život je optereæen brzinom komunikacije, stresnim situacijama i drugim poteškoæama, koje ljudski organizam ne podnosi, pa se kao posljedica takvog stanja javlja pad imuniteta koji narušava prirodno steèeno zdravlje, a potièe bolesno stanje organizma. Stoga je za zdrav život racionalnije poticati navike o njegovom održavanju, nego se oslanjati samo na lijeèenje oslabljenog organizma po principu "medica mente, non medicamenti" (lijeèi umom, a ne lijekovima). Jedan od utjecajnih èimbenika na zdrav život èovjeka je tjelesna pokretljivost odnosno tjelesna aktivnost. Tjelesna pasivnost nije svojstvena èovjekovoj prirodi. Iz toga producira pad imuniteta nekog organa ili organizma, što uzrokuje stanje bolesti a redovita tjelesna aktivnost kao životna svakodnevna funkcija održava imunitet i zdravo stanje organizma prema pravilu "funkcija razvija organ". Tjelesna aktivnost kao sklad èovjeka i prirode, životne ravnoteže i bezbrižne dugovjeènosti i u današnjim uvjetima života postavlja univerzalne uvjete za njenu uèinkovitu primjenjivost. Tako je potrebna tjelovježbe razlièitih sadržaja i kratkog trajanja a poticajna na svaki organ tijela i treba da je dostupna svakom uzrastu bez obzira na spol, zanimanje, stanje zdravlja i druge osobitosti koje ugrožavaju Yang Cheng Fu zdravlje. Ovakav sadržaj tjelovježbe za cjeloviti zdrav život èovjeka masovno se primjenjuje u Kini, u sportskim vježbalištima i na javnim površinama pod opæim nazivom TAI CHI. Izvorni i tradicionalni Tai Chi našao je svoju originalnu primjenu i u Rijeci. Cjelovit program se provodi u Tai Chi Klubu "Rijeka" a prakticira se u sali za treninge i na otvorenom. Voditelj kluba i izvorne škole Tai Chia je licencirani trener i nastavnik kineziologije gospodin Namik Dizdareviæ. Ugledni trener sa praktikantima svake godine boravi po mjesec dana na usavršavanju raznovrsnih formi kod uglednih uèitelja sa uèilišta borilaèkih i zdravstveno rekreativnih vještina. Voditelj ovih izvornih programa i uèitelj Tai Chia polaznik je sedme generacije uèitelja-osnivaèa škole Yang Luchana, velikog uèitelja i osnivaèa po kome je stil permanentne tjelovježbe i dobio ime Yang. Osnovne karakteristike i pravci vježbanja Yang škole Yang formu karakteriziraju blagi, opušteni, usporeni pokreti izvoðenja i izvijanja tijela u svim pravcima, koji oponašaju pokrete, figurativno reèeno-borbe zmije kao predstavnika zemlje (tla) i ždrala kao predstavnika neba. U Yang školi tai Chi Chuana postoji nekoliko formi koje se uvježbavaju bez i sa upotrebom oružja. Forme bez oružja su; Yang 24, Yang 43 i Yang 115. Forme s oružjem su Forma s maèem Yang 55 i forma sa sabljom. Pored toga u Yang školi uèi se vježba guranja dlanova Tui So koja je neki oblik sparinga u Tai Chiu. -12-

tema br oja Dinamièki Tai Chi Chuan Uèitelj Namik Dizdareviæ kreirao je jedinstveni program u svijetu koji je nazvao Dinamièki Tai Chi Chuan po tome što se škola bazira na razlièitim ritmovima izvoðenja Tai Chia. Škola se dakle sastoji od Forme Yang 24, Vježbi guranja dlanova, Wai Dan Chi Kung-vježbi za razvoj mišiæne strukture i izdržljivosti i Nei Dan Chi Kunga-vježbi meditacije za poticanje unutrašnje energije CHI. Time je Dinamièki Tai Chi Chuan uistinu kreacija koja objedinjuje najefikasnije tehnike Shaolinskih i Wudan metoda borenja. Znaèajna obilježja Dinamièkog Tai Chi Chuana Znaèajna obilježja Dinamièkog Tai Chia je izvoðenje jedne forme u tri razlièita ritma. Tri utvrðena ritma izvoðenja forme su : a) Blaga forma sa laganim, smirenim i opuštenim pokretima-zdravstveno rekreativna; b) Brza forma sa skraæenim vremenom izvoðenja vježbe c) Snažna forma- Tai Chi Chuan sa oštrim i borilaèkim obrambenim pokretima-dinamièka forma. Blaga forma Blaga forma je èesto nazivana Meditacija u pokretu. Ona opisuje ritam koji vraæa deficitarno stanje tijela na normalu. U njoj prednjaèe disanje i usporeni pokret, s tim da disanje uvjetuje brzinu pokreta. To znaèi da duboko, abdominalno disanje pokreæe tijelo u usporenom ritmu. Usporeðivanje ritmova u tijelu, uzrokuje meditativno stanje u kojem se odvija sinkronizirano tjelesno i misaono kretanje organizma u cijelosti. Brza forma Brza forma je karika koja spaja dva pravca vježbanja; zdravstveni i borilaèki i èesto je popularno zovu - premosnicom. Nauèena koncepciju kratke forme koju uvježbavamo putem meditacije u pokretu ne možemo prihvatiti kao jedini oblik vježbanja Tai Chia, kao što ne možemo prihvatiti ni apsolutnu tezu o konaènosti i beskonaènosti. Kada savladano znanje kratke forme uvježbavamo putem Meditacije u pokretu, nastavlja se s Brzom formom èije se svojstvo uoèava bržim ritmom izvoðenja pokreta. Time se misli, da za razliku od Meditacije u pokretu, koju specificira jednolièno lagan pokret, Brzu formu oznaèava jednolièno ubrzan pokret s time da sada disanje prati pokret. Drugim rijeèima, brzo izvoðenje pokreta æe uvjetovati brzi ritam disanja. Brzo ritmièko disanje æe ubrzati formu, pokrenuti bolju ventilaciju pluæa at time i bolji dovod kisika u krvi. Prvi znakovi poboljšanja tjelesnog stanja, nastavak je vježbanja Brze forme i odražavati æe se na bolji ten kože. Kisik koji je dospio do periferije tijela oèistiti æe stanice (detoksikacija) pa ten dobiva zdravu boju. Tai Chi Chuan Tai Chi Chuan je treæi ritam izvoðenja Yang forme. Njegovo je osnovno obilježje -13-

tema br oja borilaèka aktivnost obrambenog usmjerenja. Ritam Tai Chi Chuana je promjenjivog karaktera, što znaèi da postoje lagani i brzi pokreti sa snažnim završetkom. Na samom završetku pokret se izvodi uz trzaj koji "provocira" Chi energiju da doðe do željenog cilja (udarac). Sistemom opuštanja mišiæa ureðuje se racionalni ulazak energije prema efikasnom pokretu u izlazak energije koji rezultira obrambenim udarcem. Vrlo je važno slijediti nit tradicionalnog pristupa vježbanja izvornog stila, što pruža moguænost generacijama uèitelja - originalnost i provjerenost u praksi. Izvorno i tradicionalno se uklapa sa iskustvenim prakticiranjem, èime se održava duh drevne škole uèitelja - pionira u kreiranju noviteta tjelovježbi u izvoðenju i održavanju svježine života. Program Dinamièkog Tai Chi Chuana Program Dinamièkog Tai Chi Chuana podijeljen je po teèajevima i to; poèetni, napredni, viši i visoki teèaj. U Poèetnom teèaju vježbaè se osposobljava u izvoðenju pokreta Tai Chia i temeljna razina forme izvodi se u prvim mjesecima vježbanja. Svojstvo je ovog teèaja da èini pomak u poboljšanju motorièkih sposobnosti od kojih su najvažnije; snaga, fleksibilnost, ravnoteža i izdržljivost. U narednom vremenskom periodu vježbaè prelazi u Napredni teèaj. Nakon što uslijedi adaptacije vježbaèa na specifiène kretnje tijela u Tai Chiu, a koje su usmjerene poboljšanju opæeg tjelesnog stanja, nadograðuje se naprednom razinom vježbanja. Istraživanja u medicinskim i drugim ustanovama, dokazuju i potvrðuju da se ta razina djelovanja Tai Chia ispoljava u poboljšavanju funkcionalne sposobnosti organizma kod vježbaèa, kontroliranim pokretima i visokim stupnjem koncentracije koji su popraæeni pravilnom tehnikom disanja. Uspostavlja se visoko kvalitetna korelacija izmeðu uma i tijela: Um smiruje tijelo i obratno što doprinosi psiho somatskoj stabilizaciji tijela. Prirodne osobine organizma kod vježbaèa stabiliziraju se na razinama kao što su; motorièka, funkcionalna i psihološka. Viši i Visoki teèaj ukljuèuju u program borilaèku primjenu Tai Chia pa se obraðuju aplikacije forme, napredno guranje dlanova kao i realna samoobrana. Prva dva teèaja ili razine kumulativno uzdižu zdravstvenu sposobnost. Druge dvije razine kao što je iz prethodnog teksta vidljivo uvode vježbaèa u tajne kineskih borilaèkih vještina. Glavni razlozi vježbanja Najvažnije od svega je istaknuti da nikakvi posebni preduvjeti nisu uvjetovani za prakticiranje tjelovježbe Tai Chia. Za napredak je važno redovito, disciplinirano i uporno vježbanje pod nadzorom struènog uèitelja izvorne kineske škole. Mnogima je upitno koliko treba vježbati da bi rezultati bili vidljivi. Praksa je pokazala da, ukoliko se Tai Chi vježba tri puta na tjedan veæ za èetiri mjeseca se osjeæaju bitne promjene; nestaju brojne tjelesne tegobe na tjelesnoj razini kao što je umor, debljina, mišiæni tonus. Za praktikanta je u pogledu usvajanja znanja da može samostalno i uz pomoæ uèitelja pratiti pokrete tjelovježbe. Vidljiva su i emotivna stanja vježbaèa kroz dobro raspoloženje i otvorenu komunikaciju sa vježbaèkom sredinom i širom okolinom. Vježbanjem Tai Chia, izvode se pokreti koji sadrže elemente istezanja, torzije, spuštanja i podizanjatime se vrši unutarnja masaža organa, èime se stimulira njihov pravilan rad. Ovako programiran pristup poèetnim oblicima vježbanja Tai Chia za duže æe vrijeme osnažiti tijelo i stvoriti preventivu od ugrožavanja imuniteta, što se poklapa sa programom osnovne zdravstvene rekreativne aktivnosti graðana u održavanju zdravog života. -14-

glazba Piše: Livio Hubièka vježbaè Tai Chia

Uloga glazbe u borilaèkim vještinama

Još se nije dogodilo da neki trening Tai Chija u našem klubu proðe bez dobro nam poznatih umirujuæih, meditativnih, kontemplativnih i sugestivnih nota iz glazbene linije, dok se vježbaèi polako kreæu u odreðenom skladu s njima. U èemu je stvar? Jednom davno, primitivni ljudi htjeli su komunicirati sa svojim božanstvima i precima i to su izvodili uz ritualne plesove potpomognute lupkanjem o kamen ili drvo. Kasnije se i puhalo kroz komad za to posebno obraðene biljke. Zatim su razni dijelovi životinja razapinjani na te biljke, s lupkanja i puhanja se prešlo na trzanje sve sofisticiranijih varijacija instrumenata, i tako sve do danas kada svjedoèimo svoj sili najrazlièitijih glazbala, danas i u metalu i plastici, a i s elektronièkim komponentama. No, neke su stvari ostale nepromijenjene. Širom svijeta ljudi plešu. To ne znaèi da svaki pojedini èovjek voli plesati, ali èinjenica je da su sve kulture imale neki oblik plesa. Taj se ples gotovo uvijek usko povezivao s glazbom, a sama priroda tog spoja je takoðer evoluirala iz primitivnih rituala u mnoštvo modernih, od sakralne glazbe u vjerskim objektima do neobaveznog "ðuskanja" po klubovima. Neovisno o prirodi same glazbe i plesa, ta kombinacija je uvijek imala veliki utjecaj na ljudsku svijest, emocije i izraz. Èovjek se razvijao, a glazba i ples su u stopu pratili njegove radosti, strahove, ljubavi, ratove, život, smrt. Danas se kompleksnost glazbe pokušava objasniti i kategorizirati pomoæu teorije glazbe. No, nju ne možemo shvatiti kao teoriju u standardnom smislu rijeèi, koja æe propisivati kako glazba mora zvuèati i kako æe se dalje razvijati, nego više kao nakupina dosadašnjih iskustava u glazbi. To je zato što uz sva pravila melodije, harmonije i ritma glazba ostala ipak i kao nešto nepredvidljivo, što možemo proizvoditi, ali i percipirati na intuitivnom nivou. Glazba je oduvijek dolazila iz naše svijesti i emocija te je na svijest i emocije podjednako i djelovala. Možemo malo i pretjerati pa reæi da glazba dolazi duboko iz duše i vraæa se duboko u nju. S plesom nije ništa drugaèije. "Ali, o èemu ovaj prièa? Mi se u klubu ne bavimo plesom i ðuskanjem, nego jednom ozbiljnom kineskom borilaèkom vještinom!" U svijetu se više od nekoliko puta dogodilo da glazba, ples i borilaèke vještine spoje u nerazdvojnu simbiozu. Samo najpoznatiji primjjeri su brazilska Capoeira, vještina zamaskirana u ples zbog njenog zabranjivanja u prošlosti, te indonezijski Pentjak Silat, smrtonosna obrambena vještina, koja je, s nešto uljepšanim pokretima, neizostavan dio tradicionalnih vjenèanja i ostalih slavlja. Drugi argumenti su -15-

glazba Patrick Swayze (Prljavi ples) koji nosi crni karate pojas te sâm Bruce Lee, koji je u mladosti slovio za šampiona u honkonškim Cha-cha natjecanjima. Nadalje, u borilaèkim filmovima se scene borbi nazivaju koreografijama i pripremaju se satima. Neki idu toliko daleko teoretizirajuæi da žene instinktivno vole gledati muškarce po diskotekama kako plešu, jer im je to dobar pokazatelj koliko je taj muškarac spreman potuæi se da bi zaštitio djevojku, obitelj, itd. Isti kažu da žene tu vide i koliko bi muškarac bio spretan u samoj borbi, bez da do same borbe i doðe. Da se vratimo na temu: i dobar plesaè i dobar borac moraju imati dobro zdravstveno stanje, ravnotežu, motorièke sposobnosti i koordinaciju, fizièku snagu, unutarnju snagu, okretnost, ritam, balans, savitljivost, brzinu, sposobnost predviðanja i reagiranja na pokrete drugih, itd. Povezanost borilaèkih vještina i plesa je više nego oèita te bi puno manje vremena utrošili nabrajajuæi njihove razlike negoli sliènosti. Tai Chi nije ples, iako ga mnogi u svom ezoteriènom New Age zanosu tako doživljavaju i pripisuju mu magièna, transcendentalna i meditativna svojstva koju praktikant automatski dobije èim proèita dvije knjige o tome i pomisli da se mogao poèeti time baviti. Drugi ga shvaæaju rekreativno jer je poznato da ima dobra terapeutska svojstva ako redovito vježbamo. No ostaje èinjenica da je Tai Chi taoistièka borilaèka vještina. Taoistièka ne znaèi da je to religijski pokret, veæ da poèiva na istim naèelima kao filozofija i svjetonazor Taoizma. Ta se filozofija, za razliku od Konfucijanizma, koji se bavio primjerice društvenim i državnim ureðenjem i hijerarhijom, posvetila promišljanju odnosa èovjeka i prirode, èak i njihovog izjednaèavanja: èovjek je dio prirode, priroda je dio èovjeka, èovjek se sjedinjuje s prirodom te, da bi izbjegao ponašanje "protiv prirode", meditira upijajuæi prirodu stvari u i oko sebe, do toèke kada život postaje ne pukim odrazom prirode, veæ samim njenim dijelom, u totalnom skladu s njom. I tradicionalnu taoistièku glazbu karakteriziraju promišljanje o prirodi, o prirodi stvari, meditativnost, harmoniènost melodija i ritmova. Tako primjerice glazbena djela o letu ždrala, postojanosti planine, snazi rijeke ili mirnoæu šume, ne žele nam doèarati pogled na te pejzaže ili njihove zvukove, nego njihovu esenciju i duh. Ako se nakon svega ovoga vratimo na Tai Chi (ali i na druge borilaèke vještine), možemo ostati prilièno zbunjeni naèinom na koji smo ga shvaæali kad smo se poèeli baviti, kako ga shvaæamo nakon što se veæ neko vrijeme bavimo njime i kako ga shvaæaju oni koji se njime ne bave. Ostaje èinjenica da se Tai Chi mora vježbati redovito i uporno da bi uživali njegove efekte, da bi doveli do meðusobne harmonije sve one karakteristike koje opisuju i plesaèa i borca, da bi meditirali o jedinstvenosti uma i tijela, èovjeka i prirode. A pošto se Tai Chi vježba na sebi svojstven naèin, koji oèito nalikuje plesu, u tome nam može pomoæi i glazba. Time dobivamo kompletno klupko prožeto glazbom, pokretom i promišljanjem koje je u stanju umne nam napore i koncentraciju u samoj vježbi dovesti na viši nivo. Glazba za vježbu može biti raznolika. Nije -16-

glazba potrebno da to bude gore spomenuta tradicionalna taoistièka glazba, ali na neke osnovne stvari bi trebalo obratiti pažnju. Izbor instrumenata bi trebao biti takav da nema prodornih metalnih zvukova, veæ mekanih, drvenih i prozraènih, koji nas može asocirati na prirodu, radijee nego na industrijsko postrojenje. Primjerice, flauta (istoènjaèka bambusova ili zapadnjaèka drvena, metalna), klasièna gitara, gudaèki instrumenti boje glasa (primjerice violonèelo i neki istoènjaèke varijacije dugaèke violine) odlièni su za koncentraciju i mirnoæu uma. Melodija ili više njih uglavnom ne bi smjele imati nagle skokove i meðusobno ne bi smjele biti u disonanci, tj. zvuènom neskladu, osim ako ne žele imitiraju zvukove prirode, kao npr. ptièji pjev. Udaraljke bi više trebale odavati dojam postojanosti i meditativnosti a manje ritma pokreta koji izvodimo tijelom. Ovdje iznimka mogu biti neke dinamiènije vježbe, primjerice brza forma, dinamièki Wai Dan, guranje dlanova, slobodni sparring, itd., kada vježbe dobivaju "borbeniji" štih, ali zadržavaju sve prethodne principe disanja, koncentracije, mirnoæe, itd. Na kraju krajeva, glazba je subjektivni fenomen, kojeg svatko drugaèije doživljava. Vježbati možemo i uz poznate hitove, ako nas oni smiruju i ne skreæu nam pažnju sa vježbe. Glazba za vježbu ne mora nužno ni biti glazba nego, ako netko to voli ili podnosi, mogu se slušati i razni zvukovi prirodnih ambijenata, šume, mora, galebova i ostalog. No za sve vježbaèe idealna glazba bi trebala biti ona koja nakon nekog vremena postaje neprimjetna te koja opet postane primjetna tek u onom trenutku kada prestane izlaziti iz glazbene linije.

-17-

karate: razgovor sa èlanovima

David Germek, novi èlan kluba K a k o s a m s u s re o U e c h i r y u ? Kada me nakon jednog od treninga uèitelj Namik pitao da li bi ja htio napisati tekst o tome kako sam se susreo i ušao u svijet borilaèkih vještina i Uechi ryu karatea nisam baš bio siguran Dzenan i Matea (najveæi i najmanja) dali sam, ja koji o tome ne znam praktièki ništa, prava osoba da o tome pišem, a kad mi je rekao da bi moj tekst trebao privuæi i potaknuti nekoga tko se nikad time nije bavio bio sam siguran da je izabrao krivu osobu. No nakon malog pogleda unazad shvatio sam da sam pred tek nepunih pet mjeseci ja bio taj èije se karate znanje svodilo na gledanje karate filmova i Mirkovih borbi u udobnom naslonjaèu sa grickalicama u ruci i da mi nije padalo napamet dignuti guzicu i poèeti se neèim baviti, a kamoli trenirati karate. Imao sam ja raznih izlika kao što æu ja sad sa dvadeset i pet godina to se poèinje kao mali ili ne idem ja tamo da me neko mlati, a i nemam baš ni vremena ili meni najdraža ne da mi se umoran sam. Ali vratimo se na poèetak. Igrom sluèaja zbog potreba posla morao sam položiti teèaj iz samoobrane koji je bio tek jako mali dio neèeg puno veæeg ali što je još važnije na tom teèaju sam prvi put èuo i vidio Uechi ryu stil karatea za koji da tada nisam ni znao da postoji, nisam ja znao ni da postoje stilovi karatea ali nije to ono što je bitno. Poanta je to da me nakon dugo vremena, raznih teretana koje znaju biti dosadne zainteresiralo nešto novo i zanimljivo a ujedno korisno kako za tijelo tako i da duh. David i Filip I tako jednog dana sluèajno ili ne došao sam na moj prvi trening, i to je bilo to. Bio sam oduševljen da sam pronašao mjesto gdje se ne samo trenira karate nego se kroz trening stvara i stabilna liènost, mjesto gdje sam upoznao mnogo novih ljudi koji su uvijek spremni pomoæi bez obzira dali si poèetnik ili stariji uèenik i gdje se uz trening i rad na sebi odlièno zabavljamo, a sve to daleko od svakodnevnih problema i briga. Evo toliko, ako se netko zbog ovog teksta odluèi za vježbanje Uechi ryu-a neæe zažaliti, a svi koji se predomišljate znajte što više èekate manje vam ostaje za treniranje. I za kraj jedna izreka koja najbolje opisuje ovo na što sam ja potrošio cijelu stranu. "Kad je uèenik spreman uèitelj æe se pojavit".

-18-

karate: razgovor sa èlanovima Goran Jovaniæ, višegodišnji vježbaè Uechi ryu karate Kako vježbanjem Uechi ryu karatea postajem sigurniji u svakodnevnom životu? Zanimljivo pitanje. Mislim da bi ste dobili najbolji odgovor na to kad bi ste izazvali frku samnom ali to je opet drugi par rukava. Mozda Vam nece ležati moj stil pisanja ili izražavanja (doduše ne vidim kako je to moj problem) ali budite sigurni da sve šta proèitate da je istina. Naime veæ još malo pa evo pet godina treniram Uechi i mogu reæi da tek sad postajem svjestan steèenog znanja. Tek sad poèinjem uviðati koliko sam se kroz Uechi razvio, ne samo kao borac, veæ kao i osoba. Ali buduæi da nemam namjeru pisati kako sam se k'o osoba razvio evo malo o tome kako sam se kao karataš razvio, u krajnjoj liniji kako sam se razvio u osobu koja nema nikakvog straha u svakom trenutku (osim veæih pasa, od njih zbilja imam fobije). Rekao bih da treniranjem Uechija ponajviše dobivate na sigurnosti tj. povjerenje u svoje sposobnosti. Ali krenimo redom. Sve je poèelo jednog lijepog sunèanog dana kad sam se odluèio trenirati karate. Joj kako li je tlaka bilo u poèetku, ali koliko god da je bilo tlaka, toliko je sad dobro ubirati plodove rada. I u principu sad bi tu ubacio jednu foru od Filipa Lièanina "nisi još spreman da to èujes". To se može i za karate reci samo malo drukèije fraziranu. Nisam vidio posljedice Uechija dok nisam bio spreman. Nemojte sad misliti da kao, sad trenirate Uechi vo no, pa sad kao ono nitko mi ne može ništa, izbijam shokenima oèi, nukiteom ono èupam, trepavicom lomim bejzbol palice. Ne, to je kriva pretGoran i Damir postavka. Opæenito da æete iskoristiti neku Uechi tehniku negdje vani šansa je jako mala. Morate postat prvo jako dobar majstor da možete uopæe pomisliti na to da upotrijebite negdje vani a kamoli da upotrijebite. Prvenstveno ono sto dobijete treningom je reakcija, brzina, ideja,... tim više sto se kod nas u klubu radi i realna samoobrana i to u kombinaciji sa Uechijem daje jako dobre rezultate a ponajviše dobivate samopouzdanje te jedan osjeæaj sigurnosti. Tim vise ako ste zaljubljenik u MMA kao i ja, pa Vam onda ovakav trening uz rezultate pruža zadovoljstvo. Nazad na temu. Sigurnost? Svakodnevni život? Uechi? Mislim glupo mi je sad pisati o mojim doživljajima. Neka bude dovoljno jamstvo o efikasnosti Uechija to sto imam još uvijek sve zube. A bilo je raznih situacija... I uvijek isti ishod... J ali nije ni to sve, uz Uechi dobijete i set besplatnih noževa... ne ne, salu na stranu. Dakle, sposobnost za borbu nije sve sto dobijete treniranjem Uechija. Dobijete još puno uz to. Budete smireniji u danim situacijama, reagirate smireno, znate toèno sto u kojem trenutku treba napraviti. Na kraju krajeva znate kakav æe biti ishod u svakom trenutku. Zbog svega ovdje navedenog mislim da je samo jedna moguæa solucija sada. Odite trenirati. ODMAH!

Goran i Domagoj -19-

karate: razgovor sa èlanovima

Vanja Ilijev, vježbaè Moje shvaæanje Uechi ry u a Što je to Uechi Ryu, to je najuèestalije i najlogiènije pitanje ljudi koji znaju jako malo o borilaèkim vještinama, a ne kažemo da u biti ništa ne znaju o njima. Na sam spomen ovoga imena ljudima svašta pada na pamet, neki kažu da je to slièno Tai Chiu, neki da su to nekakve vježbe disanja, a u biti Uechi Ryu je nešto sasvim treæe. Uechi Ryu je Kinesko-Okinawljanski stil karatea, koji objedinjava pod svojim imenom stil Tigra, Ždrala i Zmaja. Zašto Tigar, Ždral i Zmaj? Ako pogledamo cjelokupnu Kinesku i Japansku povijest u cjelini primijetit æemo da se najèešæe ove tri liènosti najviše pojavljuju na njihovim umjetnièkim djelima, i opæenito u njihovome naèinu života. Tigar i Ždral su životinje koje svojim specifiènostima iziskuju dozu poštovanja, jz razloga sto je Tigar jak, lukav i oprezan, a dok je Ždral elegantan i lijep. Sada æe se ljudi pitati a što tu onda radi Zmaj. Zmajevi su mitološka biæa za koje se smatra da su se hranili na zemlji a obitavali na nebu i kao takvi su bili apsolutni gospodari neba i zemlje, i oni kao takvi ovdje daju energiju koja obuhvaæa tigrovu snagu i ždralovu ljepotu. Po èemu je specifièan Uechi Ryu u odnosu na druge stilove karatea? Specifiènost samoga Uechi Ryu-a lezi u njegovim kružnim blokovima odbrane od udaraca, koji se nakon bloka nastavljaju na hvat vrhovima prstiju ,imenom nazvanim Wa uke blokovi kojih ima nekoliko vrsta. Zatim u njegovim udarcima rukom i nogom, kao npr. od udaraca rukom možemo izdvojiti neke, a to su Shoken zuki, zovu ga još i tigrov zub ( udarac savinutim zglobom kažiprsta),i Nukite ili ruka koplje (udarac ispruženim dlanom vrhovima prstiju). Od nožnih tehnika možemo izdvojiti udarac pod imenom Shomen geri (pravocrtni udarac podignutom nogom prema naprijed, nešto slièno kao i udarac Mae geri koji je poznatiji u drugim borilaèkim vještinama, služi za odgurivanje napadaèa, dok je u Uechi Ryu stilu udarna površina savinuti nožni palac),i Sokuto geri od kojega postoji nekoliko varijacija (udarac bridom stopala). Uechi Ryu stil posjeduje tri specifiène glavne kate, a to su Sanchin, Seisan i Sanseiryu od kojih prije svih ostalih treba izdvojiti katu Sanchin koja je polazište svega u Uechi Ryu tehnici borenja. Vježbajuæi ovu katu èovjek može spoznati mnogo toga -20-

UV OD sto prije nije mogao, a sama smisao kate lezi u tome da èovjek pokrene svoju unutarnju energiju tijela takozvani chi i da uspostavi tok chia unutar svoga tijela. Takoðer vježbom ove kate èovjek s vremenom od svoga tijela poèinje stvarati neprobojni oklop iz razloga sto èovjek u specifiènom Sanchin kamae stavu i specifiènim naèinom disanja, kontrahira odreðenu skupinu mišiæa i na taj naèin izgraðuje tijelo. Od ostalih kata tu su još tzv. borbene kate koje su nastale na naèin da se prilikom njihovoga izvoðenja zamišlja u glavi napadaè i da se na taj naèin sto pravilnije rade N.Dizdareviæ, K.Shinjo i Kinjo na elementi kate. seminaru u Bad Kisingenu Specifiène borbene kate u Uechi Ryu stilu su.Kanshiwa, Kanshu, Seichin, Seisan, Seiryu, Kanchin i Sanseiryu. Gdje danas sve nalazimo skole Uechi Ryu-a? Uechi Ryu se izuèava po cijelome svijetu, tako ga možemo naæi u Japanu, Njemaèkoj, Nizozemskoj, SICG, Francuskoj, Engleskoj, Americi, Argentini, Australiji, naravno i u Hrvatskoj u kojoj je Karate klub "Delta" u Uechi Ryu vještini borenja najpoznatiji. Što u biti znaèi Uechi Ryu? Uechi je tradicionalna Okinawljanska obitelj koja veæ naraštajima izuèava stil Tigra, Ždrala i Zmaja, dok Ryu na Japanskome znaèi put, doslovno prevedeno to bi znaèilo Uechiev put. Sam stil se od poèetka nije tako zvao, prvo ime stila bilo je Pangainan Chuan Fa, koje se s vremenom u èast obitelji Uechi koja je prva da tako kažemo objedinila stil Tigra, Ždrala i Zmaja promijenilo u Uechi Ryu Karate Do. Èovjek kojega treba posebno istaknuti je Kanbun Uechi, to je osoba koja je prva poèela nauk i osmislila samu Uechi Ryu tehniku borenja prije nešto vise od sto godina. Današnji najpoznatiji živuæi majstori Uechi ryu karatea su; Seiko Toyama Sansei, Kyhide Shinjo Sansei Ken Nakanatsu Sansei Nabakuhiro Higa Sansei I naravno na samome kraju ali za mene iznad svih njih gore navedenih, svaka im èast bila, NAMIK DIZDAREVIC SANSEI 4. DAN. O Uechi Ryu karate dou dalo bi se još puno pisati ali ovo je samo kap u moru o velièini i snazi koja proizlazi iz samoga Uechi Ryu-a, jer on nije samo vještina borenja, veæ je na neki naèin i životni put, put ka neèem veæem i boljem.

-21-

UV OD

Domagoj Perkoviæ, student medicine

Uechi ryu - medicinski pogled

Vježbe i postupci jaèanja tijela prisutni su u svim borilaèkim vještinama. Ipak, pojedine vještine pridaju tome veæu važnost i znatan dio njihovog treninga posveæen je upravo tom problemu. Najbolji primjer za to je tradicionalni karate, u kojem je mnoge tehnike nemoguæe izvesti bez posebnog, dugotrajnog treninga tijela i njegova prilagoðavanja idealu karatea. U Uechi ryu karate - dou veæina udaraca izvodi se prstima, blokovi veæinom koriste podlaktice kao obrambenu površinu i završavaju snažnim hvatom, a èitavo tijelo mora biti spremno podnijeti napad bez ozljede. Zato se trening dobrim dijelom bazira na primanju udaraca kroz testiranje Sanchin kate i izvoðenje kote kitae i geri kitae vježbi - serije udaraca po podlakticama i nogama. Osim tih osnovnih postoje i mnoge druge vježbe, kao sklekovi na prstima, trening na makiwari (drvo presvuèeno kožom), dogovoreni kumite (sparing) i sl. Sa medicinskog aspekta mišiæ zapravo izvodi izometrièku kontrakciju ili statièku tenziju; to je zatezanje mišiæa bez izvoðenja ikakvog pokreta, primjer za takvo optereæenje su i wai-dan vježbe. Kada tijelo primi ili zada udarac, doživljava traumu, a kada su traume uèestale, tijelo se poène prilagoðavati. Prva na udaru je koža, potom potkožno tkivo, mišiæ i na kraju kost ili unutarnji organ. Koža se prilagoðava udarcu tako što epitel (površinski sloj stanica kože) postaje deblji a živèani završeci u koži koji registriraju bol podižu prag podražaja i dijelom se umrtvljuju. To znaèi da je potrebna veæa kolièina boli da bi živac reagirao i signalizirao bol. U potkožnom tkivu poveæa se kolièina vezivnog tkiva a smanji tekuæina i masno tkivo. Vezivno tkivo ima funkciju "ljepila" koje sve stanice i tkiva drži u cjelini. Mišiæ je graðen od mišiænih stanica ili vlakana, a svaka stanica ima nekoliko tisuæa mišiænih niti. Izmeðu stanica se nalazi vezivo. U karate treningu poveæava se broj mišiænih niti te kolièina veziva postaje veæa. Mišiæ postaje žilaviji i njegova namjena je primanje udarca, brzina i snaga. Mišiæ nije velik jer nema mnogo tekuæine; za razliku, primjerice, od mišiæa u body-buildingu u kojem je bitna velièina koja se postiže maksimalnim težinama i velikom prokrvljenošæu mišiæa. Kost se sastoji od niza koštanih lamela ili gredica. Možemo ju usporediti sa armaturom u armiranom betonu. Sposobnost kosti je da se pregraðuje i prilagoðava smjer tih gredica sili koja na nju djeluje. Kada bi beton imao takve sposobnosti, mogli bi lupanjem po betonskom stupu uzrokovati stvaranje nove armature koja je usmjerena u pravcu udarca. Postavlja se pitanje koliko je to zdravo? Medicinski gledano, svaka trauma je štetna. U dizanju utega tako pate noge i leða zbog èuènja sa velikim težinama, u tenisu pati rame zbog snažnog servisa, rukomet je prepun skokova i padova, a o koljenu u skijanju nije ni potrebno govoriti. S druge strane, o vrijednosti fizièkog kretanja i koristi za zdravlje takoðer nije potrebno previše duljiti. Profesionalni sport i svakodnevni maksimalni napori nisu zdravi. Isto tako nije zdravo fanatièno udaranje i traumatiziranje tijela koje dovodi do slomljenih kostiju, išèašenih zglobova i napuklih mišiæa. Karate treba shvaæati ozbiljno i vježbati redovito. Upravo je to naèin da se sprijeèe ozljede i postigne napredak bez opasnosti za zdravlje. Ako izuzmemo profesionalni sport, najveæi dio ozljeda kod rekreativaca odnosi se na koljeno, a nastaje na tjednim susretima nogometa ili košarke. Isto vrijedi i za period skijaških praznika. Tijelo nenaviknuto na svakodnevni napor najlakše æe se ozlijediti pri iznenadnom naporu. Karate je predivna vještina koju danas treniraju milijuni ljudi i od toga imaju jako puno koristi. Zanimljivo je vidjeti visokorangirane senseije s Okinave koji u relativno dubokoj starosti izvode kate i demonstriraju karate. Mislim da su zdraviji od polovice dvadesetogodišnjaka zapadnog svijeta.. Vježbe karatea treba izvoditi redovito, pravilno i sa intenzitetom primjerenim vlastitim sposobnostima. Kada se tijelo na njih navikne i prilagodi, one postaju sastavni dio treninga i tu ne postoji opasnost za zdravlje i organizam. S druge strane, korist je višestruka.

-22-

druženja

Piše: Vanja Ilijev K a k o s m o p ro v e l i v e è e r u s a k l u b o m Svake se godine krajem 12-og mjeseca održava sveèana veèer sa klubom na koju su pozvani svi èlanovi i prijatelji Karate kluba Delta i Tai Chi Kluba "Rijeka". Posljednja takva je održana 23.12.2005.u Konobi Skala na Preluku. Svi smo se skupa lijepo zabavili i ovom prilikom želim da preprièam malo, onako slobodno, umjetnièki tijek veèere . Veèera je poèinjala u 20 sati iako se ekipa veæ i ranije skupila iz tko zna kakvih razloga, neki su došli malo ranije da se malo ambijent uredi, za kako bi se to reklo dernek, dok su drugi došli i davali nama koji smo se silno trudili da sve bude super, moralnu pordšku. No nema veze, mi smo svi skupa napuhivali balone, slagali svijeæe, postavljali ozvuèenje i èekali, veæ pomalo živèani, da više konaèno poène dernek. Ekipa se poèela skupljati, atmosfera je visila u zraku, svi su se držali u poèetku onako ,ukoèeno, fino, uljudno, kulturno, premda sam ja znao da æe to jako brzo nestati. Kada su se svi lijepo i ugodno smjestili, nakon borbe koja je trajala oko 10. minuta gdje ce tko sjediti, veèera je otpoèela, konaèno. Veèeru je otvorio Dadi, održavši jedan lijep uvodni govor, nakon kojega je rijeè prepustio našem Senseiu Namiku. Sansei je prvo pozdravio sve prisutne i to redom, ekipu sa Tai Chia, curke- naše komade sa Karate aerobica i nas njegovu glavnu pokretaèku snagu- ekipu Uechi Ryu karatea. Uruèeni su nakon toga i prigodni pokloni najznaèajnijim èlanovima našega kluba koji su svojim radom i zalaganjem najviše pridonijeli uspjehu kluba. Laganini su se svi veæ pomalo opustili, htjeli- nehtjeli,C2H4 je lagano proradio. Ekipa je priredila i par komiènih skeèeva koje su svi ugodno pozdravljali gromoglasnim smijehom, glupo mi je da izdvajam neke kada su svi bili odlièni. Glad je zavladala, a kad želudac pita sit gladnome ne vjeruje, i svi smo onako skupa, nas oko 90,krenuli u bitku za ubijanje najveæega neprijatelja- gladi. Bio je postavljen Švedski stol na kojemu nije šta nije bilo, oš ribe, oš mesa, oš salate, oš krumpira, oš tko zna kakvih umaka, osoblje se potrudilo maximalno, kapa dolje. Skoro je nastala bitka u bitci jer su mesožderi krenuli na tanjur vegetarijanaca i eto krivih pogleda, ali nema veze, na kraju krajeva možda su vegetarijanci prvi poèeli, tko zna. Kada su se svi lijepo napapali i pobijedili neprijatelja, -23-

druženja veèera je krenula, još opuštenije, blizilo se iznenaðenje veèeri,a to su bile Karaoke, prema kojima su kada su èuli da æe morati pjevati maximalno negodovali. Iz mase se èulo nema šanse da ja pjevam, nemam sluha i tko zna sto sve ne, mislim se ja u sebi, samo još koji dec vina da skinete i još koju pivu, pjevat æete ko vrapèiæi. Karaoke su otvorili Sansei Namik i njegova tajnica Zorica i to sa pjesmom Cesarica od Olivera Dragojeviæa, nakon toga smo ja, moja malenkost koja ovo piše, i moj prijatelj Neven zvani Šljiwa, lupili odmah u glavu sa Plavom cigankom, narodnjak majka. I znate što se na kraju desilo? Kada se ekipa dograbila mikrofona, a bilo ih je dva, nisu ih puštali iz ruku, kao vrapèiæi. Da kao jato gavrana smo bili, glavno da tandrèe. Moram napomenuti da je nama muškoj populaciji inaèe problem testosteron, kad lupi onda lupi. Ali kako nas je samo lupao samo dok smo gledali Cecu. Cecu pitate se, da Cecu. Tako smo nazvali to veèe Tanju. Tanja koja je inaèe trenerica karatea, utegla se u kožu, ne svoju, nego u crnu od glave do pete, ljudi moji kakav komad, nema šta, svi smo slinili, a šta æete, znate kako kažu gledaj ali ne diraj, Tanja dobra si nema šta, molim te bez ljutnje. Svo to naše ludilo i veselje pod budnim okom sokolovim pratio je Hans, ali bez mitraljeza. Na kraju krajeva on je cijeli mitraljez, da se ne bi desilo tko zna što, pa da ne bi morao da demonstrira svoje vještine, hvala lijepo. I tako je trajao naš dernek. Svi smo se veselili i pjevali, skakali i grlili, ali sve što je lijepo kratko traje, pa je tako i našoj zabavi došao kraj. Ostali su samo oni kojima je bilo toliko lijepo da su zaboravili gdje im je kuæa, ja prvi, a tako mi æevapa u somunu i ostali. I tako smo se svi na kraju izljubili za oproštaj, do slijedeæe fešte koja bi po mome trebala trajati barem tri dana oprostili.

-24-

spor t VA Ž N O S T T J E L E S N O G V J E Ž B A N J A ( S P O RTA ) D J E C E I M L A D E Ž I Igra i sport su sastavni dio života ljudi razlièite dobi i društvenog položaja, pogotovo djece i mladeži. Danas se sve više teži da se svako dijete, razvija ne samo u svojim umnim, èuvstvenim, društvenim i duhovnim dimenzijama nego i u psihofizièkim. Mjesto koje sport zauzima u društvu ima veliku važnost i utjecaj.Sport predstavlja opæe ljudsko dobro. On je jedan od najizrazitijih oblika èovjekove kreativnosti. Ljubav prema sportskom izrazu ljudskih sposobnosti, užitak u širenju granica ljudskih moguænosti, spontanost i interes za ljudsku dramu što se odvija u sportskom natjecanju, daju sportu poseban potencijal, što je posebno važno za djecu i mlade. Za njih su igra i sport izraz života. Sport je ljudskoj prirodi “ priroðena “ aktivnost. On budi jak interes i ima snažnu privlaènost. To je veliki odgojni potencijal i odgojna snaga. Sport je izvanredno odgojno sredstvo. On omoguæava djeci da razviju svoje humane kvalitete i promièe autentiène ljudske vrijednosti, a do toga se dolazi odgojem. Odgoj za ljubav, život i zajedništvo èuva nas od egoistiènog zatvaranja u sama sebe i gradi snažnu prepreku širenja droge, alkohola i kriminala koji su u današnje vrijeme vrlo rašireni. Zdrava, okretna, spretna i vješta djeca mogu lakše “ nositi “ sve nedaæe i teškoæe života te mogu lakše obavljati svoje radne i društvene zadaæe. Zadaci tjelesnog odgoja temelje se na moguænosti poticanja fizièkog rasta i razvoja odgajanika, razvoju psihomotorièkog sistema i opæe funkcionalne sposobnosti organizma. Ovaj zadatak se ostvaruje osmišljenim sistemom vježbi, igara, stvaranju navika na zdrav i higijenski život, ispravnim držanjem tijela. Odgajanik stjeèe spoznaju o opæem fizièkom stanju i stvara naviku bavljenja tjelesnim aktivnostima.

O sportu postoje razlièite definicije, ali danas bi se moglo reæi : “ Sport je aktivnost iznadprosjeène umne i tjelesne angažiranosti, èije efekte ostvarujemo razlièitim oblicima tjelesnih vježbi i aktivnosti prema dogovorenim pravilima neke igre ili izvedbe “. Sport osim oèuvanja zdravlja, te stvaranja radnih i obrambenih sposobnosti ima i znaèajnu društvenu ulogu. Ta uloga je usmjerena na odgojno- obrazovne vrijednosti i provjeru tih vrijednosti kroz uspjeh sudionika, sa stalnom težnjom ka napretku. Utjecaj sporta na formiranje osobnosti je velik. Sport djeluje na zdravstvenu i morfološko-funkcionalnu osobnost djeteta, a zatim i na voljno-moralnu, te intelektualno-radnu i estetsku komponentu. Sport zahtijeva specijalni režim života uz veliko odricanje i ulaganje napora tjelesne i psihièke prirode. -25-

spor t Bilo koji sport, bilo koja tjelesna aktivnost aktivira kompletni lokomotorni sustav presudan za transformaciju energije koja je prijeko potrebna za aktivnost svih stanica u organizmu, te se sport i tjelesna aktivnost mogu tretirati kao odrednica za skladan razvoj svih djetetovih osobina. Veliki je utjecaj tjelesnog vježbanja na oèuvanje i unapreðivanje zdravlja djeteta te na skladan razvoj svih njegovih antropoloških znaèajki. Sport i tjelesna aktivnost, omoguæavaju uèenicima stjecanje informacija o èuvanju i unapreðivanju zdravlja pojedinca i zdravlja okoline, što ih osposobljava da prate i poduzimaju mjere za razvijanje i poboljšanje osobina, sposobnosti , znanja i postignuæa. Pozitivnu transformaciju, djeca mogu osjetiti kao aktivni sudionici u sportu i tjelesnom vježbanju. Zbog nedvojbene vrijednosti sporta, vrata sporta trebala bi biti otvorena svima koji se za sport odluèe ( kroz izvannastavne, izvanškolske sportske aktivnosti, sportske klubove i sl.). Osim što je jedan od primarnih ciljeva bavljenja sportom postiæi što bolje, najbolje, vrhunske rezultate u izabranoj grani sporta smatra se da sport i bavljenje sportom mora imati za djecu i druge poruke,a osobito one koje imaju trajniju vrijednost, dakle i poslije aktivnog bavljenja sportom, kao npr. razvijanje pravilnog odnosa prema zdravlju, stvaranje navika i vrijednosti orijentacije o tome što, kako, koliko i zašto treba vježbati.

N O VA K N J I G A - N O VA K N J I G A - N O VA K N J I G A - N O VA K N J I G A - N O VA K N J I G A

U e c h i Ry u K a r a t e D o
Kinesko-Okinawljanski stil tigra, ždrala i zmaja Povodom 30-te obljetnice vježbanja Uechi ryu karatea u gradu Rijeci Namik Dizdareviæ napisao je knjigu “UECHI RYU KARATE DO”. Knjiga govori o KineskoOkinawljanskom karate stilu koji je zadržao sve originalne principe vježbanja južne Kineske provincije Fukien. I uistinu Uechi ryu je specifièan stil borenja koji više podsjeæa na borilaèke vještine njegove domovine Kine gdje je bio poznat pod nazivom Pangainan, što bi u prijevodu znaèilo “Pola èvrsto-pola meko”. Sam naziv pojašnjava o dinamici stila koji sadrži meke i èvrste pokrete izražene kroz principe tigra, ždrala i zmaja. Knjiga sadrži 203 stranice i oko 500 fotografija. Uvezena je u tvrdi uvez i uraðena tako podsjeæa na izdanja prevuèena patinom starog vremena. Knjiga obraðuje povijest nastanka borilaèkih vještina od Kine do Okinawe, zatim povijesni razvoj Uechi ryu karatea, tri glavne kate, Sanchin, Seisan i Sanseiryu, Kyu kumite-uèenièki dogovoreni sparing i Dan kumite-majstorski dogovoreni sparing, Kata Bunkai, trening “Željeznog tijela” koji je bio stoljeæima dobro èuvana tajna majstora borenja i još mnogo interesantnih tekstova iz života velikih majstora Uechi ryua. U knizi su opisani mnogi važni detalji iz povijesti nastanka karate vještine, života Kanbuna Uechia, osnivaèa Uechi ryu stila kao i najvažnije tehnike i principi Uechi ryu vještine borenja. Najvažnija karika i osnova Uechi ryu stila je Sanchin. Neki smatraju da je Sanchin, kata dinamièkih kontrakcija, ali Sanchin je mnogo više od toga - u Kini znan kao “Èeliæna ptica” podiže snagu vježbaèa do nesluèenih granica. Kažu da je Kanbun Uechi vježbanjem Sanchina razvio takvu snagu u prstima da je mogao skidati koru s drveta. Knjiga se može naruèiti ako odete na stranicu www.dinamik.hr

-26-