Securitatea si sànàtatea in muncà.

Inveti azi sà te pàzesti o viatà'
CAMPANIE

ÎN UNITÄTILE DE ÎNVÄTÄMANT

PRIVIND

RESPECTAREA REGLEMENTÄRILOR LEGALE REFERITOARE LA
SECURITATEA SI SÄNÄTATEA ÎN MUNCÄ A

O ANGA1ATILOR SI
O UCENICILOR. ELEVILOR SI STUDENTILOR ÎN
PERIOADA EFECTUÄRII PRACTICII PROFESIONALE


martie 2005

CELE MAI FRECVENTE ÎNTREBÄRI


PreambuI

Acest îndrumar a Iost pregátit de Inspectia Muncii pentru Dvs., conducátori ai
unitátilor de învátámânt si persoane cu atributii în domeniul protectiei muncii din
unitátile de învátámânt. Scopul lui este sá vá Iurnizeze inIormatii reIeritoare la
securitatea si sánátatea locurilor de muncá speciIice unitátilor de învátámânt culese
din legislatie, literatura de specialitate si site-uri.
Prin aspectele prezentate în acest document sperám sá vá constientizám asupra
riscurilor pentru securitatea si sánátatea Dvs., a colegilor si elevilor Dvs. la care
sunteti expusi într-o unitate de învátámânt, asupra obligatiilor legale pe care le aveti
în acest domeniu si sá vá aiutám sá vá pregátiti pentru controalele pe care Inspectia
Muncii le va desIásura în cadrul acestei campanii.
Îndrumarul nu este exhaustiv. Dvs., în calitate de angaiator, aveti obligatia sá
luati toate másurile de securitate pe care le gásiti necesare în urma identiIicárii si
evaluárii riscurilor proIesionale speciIice.
Dacá aveti întrebári legate de inIormatiile cuprinse în acest document, nu
ezitati sá contactati inspectoratul teritorial de muncá sau Inspectia Muncii pe adresa:
tamara(inspectmun.ro.
&PRINS


Preambul ................................................................................................................... 1
1. e înseamná securitatea si sánátatea muncii în unitátile de învátámânt?................ 1
2. &nde si cui se aplicá reglementárile privind securitatea si sánátatea în muncá? ..... 1
3. În ce constá securitatea si sánátatea în muncá? ...................................................... 1
4. um este organizatá activitatea de protectie a muncii în unitátile de învátámânt? . 2
In institutiile scolare din sistemul nostru de învátámânt, securitatea si sánátatea în
muncá se constituie ca sarciná didacticá pentru personalul didactic care organizeazá
procese de muncá si ca obligatie pentru toate cadrele din scoli sau din unitátile
economice care conduc procese de muncá si de productie desIásurate cu elevii. ....... 2
5. e reprezintá compartimentul de protectie a muncii? ............................................ 2
6. e reprezintá omitetul de securitate si sánátate în muncá? .................................. 2
7. are sunt sarcinile si obligatiile conducátorului unitátii privind securitatea si
sánátatea în muncá (art. 11, NGPM/2002)? ............................................................... 3
8. are sunt sarcinile angaiatilor din punct de vedere al protectiei muncii (art. 12 din
NGPM/2002)? ........................................................................................................... 5
9. are sunt sarcinile si obligatiile conducátorului de lucrári? ................................... 5
10. um se realizeazá instructaiul de protectie a muncii? .......................................... 6
11. e este echipamentul individual de protectie a muncii (EIP) si cum se utilizeazá?
.................................................................................................................................. 9
12. e este semnalizarea de securitate? ..................................................................... 9
13. e înseamná managementul securitátii si sánátátii în muncá? ............................. 9
14. e másuri de protectie a muncii se pot lua în sálile de clasá, în laboratoarele de
Iizicá, chimie si de biologie? ................................................................................... 10
15. um ne putem proteia de actiunea curentului electric? ...................................... 15
16. um se poate organiza din punct de vedere al protectiei muncii practica din
atelierele scoalá sau alte unitáti contractuale? .......................................................... 16
17. e másuri de protectie a muncii se pot lua în cazul elevilor care lucreazá la
masini-unelte? ......................................................................................................... 20
18. e másuri de protectie a muncii se pot lua în cazul elevilor care executá lucrári
cu unelte de mâná? .................................................................................................. 21
19. e másuri de protectie a muncii se pot lua în cazul instalatiilor mecanice sub
presiune? ................................................................................................................. 22
20. e sunt másuri de protectie a muncii se pot lua pentru ucenicii, elevii si/sau
studentii care-si desIásoará practica de productie în constructii? ............................. 23
21. e másuri de protectie a muncii se pot lua pentru ucenicii, elevii si/sau studentii
care-si desIásoará practica de productie în agriculturá? ........................................... 24
22. are este legislatia în domeniul securitátii si sánátátii în muncá? ...................... 26
22. BibliograIie ....................................................................................................... 26
23. &nde se pot gási inIormatii utile pe Internet? .................................................... 27
Ce înseamnå securitatea si sånåtatea muncii în unitåtiIe de
învåtåmânt?

onditiile în care se desIásoará procesul de învátámânt în scolile de toate gradele,
complexitatea dotárilor tehnice din spatiile didactice de instruire (sáli de clasá, laboratoare,
cabinete, ateliere, sáli de gimnasticá si baze sportive, poligoane, santiere, Ierme si loturi agricole
s.a.), munca productivá din scoli, participarea elevilor la procese de productie industriale si
agricole necesitá organizarea si desIásurarea muncii si a activitátilor scolare si extrascolare pe baza
cunoasterii, întelegerii si aplicárii normelor de securitate si sánátate a muncii.
Protectia muncii în unitátile scolare are ca scop asigurarea celor mai bune conditii de
muncá, prevenirea accidentelor si a îmbolnávirilor proIesionale în rândul elevilor, cadrelor
didactice, nedidactice si tinerea pasului cu progresul stiintei si tehnicii.
In tara noastrá protectia muncii constituie o problemá de stat si este reglementatá prin
onstitutia României (art. 41), odul muncii (Titlul V), Legea protectiei muncii Nr. 90 / 1996
republicatá, precum si prin alte acte normative.
In conIormitate cu aceste reglementári, obligatia de a asigura securitatea si sánátatea, în
toate aspectele reIeritoare la muncá, revine conducátorului unitátii iar obligatiile angaiatilor si
elevilor nu aIecteazá principiul responsabilitátii angaiatorului.
Másurile cuprinse în normele generale de protectie a muncii contin cadrul general de
securitate a muncii pe baza cárora se stabilesc normele speciIice de protectia muncii, obligatorii
pentru toate persoanele iuridice si Iizice, inclusiv pentru institutiile de învátámânt.

Unde si cui se apIicå regIementåriIe privind securitatea si
sånåtatea în muncå?

În toate locurile de muncá. Se aplicá tuturor angaiatilor si ucenicilor, elevilor, studentilor în
perioada eIectuárii practicii proIesionale.

3 În ce constå securitatea si sånåtatea în muncå?

Obiectivele securitátii si sánátátii în unitátile de învátámânt sunt:
cunoasterea si respectarea normelor de securitate si sánátate a muncii în amenaiarea,
dotarea si Iolosirea spatiilor didactice de instruire în scopul evitárii producerii accidentelor
de munca si a îmbolnávirilor proIesionale ;
pregátirea sistematicá a ucenicilor, elevilor si/sau studentilor urmárind ca, odatá cu
însusirea viitoarei proIesiuni, acestia sa-si Iormeze deprinderile necesare exercitárii corecte
a oricáror operatii din domeniul specialitátii, în depliná securitate a muncii;
aplicarea unor másuri speciIice de protectie a muncii si de prevenire a accidentelor de
muncá si îmbolnávirilor proIesionale cu prileiul organizárii unor activitáti scolare si
extrascolare, cu precádere in timpul eIectuárii practicii de productie în scoalá sau direct în
unitátile economice industriale, de constructii, agricole etc.2
Cum este organizatå activitatea de protectie a muncii în
unitåtiIe de învåtåmânt?
In institutiile scolare din sistemul nostru de învátámânt, securitatea si sánátatea în muncá se
constituie ca sarciná didacticá pentru personalul didactic care organizeazá procese de muncá si ca
obligatie pentru toate cadrele din scoli sau din unitátile economice care conduc procese de muncá
si de productie desIásurate cu elevii.
Personalul didactic de conducere si de predare, personalul aiutátor, tehnic, economic,
administrativ si de alte specialitáti au obligatia de a cunoaste si aplica normele generale si speciIice
de protectie a muncii corespunzátoare tipului si proIilul Iiecárei unitáti de învátámânt, sá
stabileascá si sá întocmeascá instructiuni proprii de protectia muncii în Iunctie de nivelul tehnic al
dotárilor, de speciIicul lucrárilor de laborator, de atelier si de la alte locuri de muncá în care se
desIásoará munca si activitátile scolare si extrascolare.

Ce reprezintå compartimentuI de protectie a muncii?

oordonarea si ráspunderea asupra întregii activitáti de protectia muncii revin conducerii
institutiei scolare, spriiinitá nemiilocit de persoanele cu atributii în domeniul protectiei muncii,
respectiv de ompartimentul de protectie a muncii în cazul în care numárul de angaiati din scoalá
este mai mare de 50.
ompartimentul de protectie a muncii trebuie sá cuprindá:
- serviciul de securitate a muncii
- serviciul medical de mediciná a muncii.
Personalul cu atributii in domeniul protectiei muncii trebuie sá urmeze cursuri de Iormare
si/sau perIectionare (din 3 în 3 ani) în domeniul securitátii si sánátátii în muncá.
În cazul în care numárul de angaiati la nivelul persoanelor iuridice este mai mic de 50
(inclusiv), se desemneazá 1-2 persoane cu atributii si în domeniul securitátii si sánátátii în muncá.

Ce reprezintå ComitetuI de securitate si sånåtate în muncå?

În cazul în care numárul de angaiati din scoalá este mai mare de 50, se constituie omitetul
de securitate si sánátate în muncá (SSM) în scopul asigurárii implicárii tuturor salariatilor la
elaborarea si aplicarea deciziilor în domeniul protectiei muncii.
omitetul de securitate si sánátate în muncá este constituit din:
onducátorul persoanei iuridice sau reprezentantul acestuia - presedinte;
onducátorul compartimentului de protectie a muncii sau persoana desemnatá cu
atributii în domeniu - secretar;
Reprezentantul serviciului medical;
Reprezentantii salariatilor care vor Ii alesi pe o perioadá de 2 ani.
omitetul de securitate si sánátate în muncá se convoacá, la cererea presedintelui, cel putin
o data pe trimestru si ori de câte ori este nevoie. La Iiecare întrunire se întocmeste un proces-verbal
semnat de participanti. O data pe an, de preIerat la sIârsit, presedintele întocmeste un raport scris
cu privire la situatia securitátii si sánátátii în muncá, actiunile care au Iost întreprinse si eIicienta
acestora în anul încheiat, propuneri în legáturá cu programul de protectie a muncii pentru anul
urmátor.
Institutiile de învátámânt au obligatia sá întocmeascá anual un plan de másuri aprobat în
SSM cu termene si responsabilitáti privind asigurarea conditiilor optime de prevenire a

3
accidentelor si a îmbolnávirilor proIesionale, tinând seama de reglementárile din normele generale
de protectie a muncii si de másurile stabilite la nivelul Iiecárui loc de muncá.

Care sunt sarciniIe si obIigatiiIe conducåtoruIui unitåtii
privind securitatea si sånåtatea în muncå (art
NGPM

?

Directorul, în calitate de conducátor al unitátii de învátámânt trebuie:
sá asigure evaluarea riscurilor pentru securitatea si sánátatea angaiatilor în vederea
stabilirii másurilor de prevenire, incluzând alegerea echipamentului tehnic, a
substantelor chimice si a preparatelor utilizate, amenaiarea locurilor de muncá etc.;
sá dispuná evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnávire proIesionalá pentru toate
locurile de muncá, inclusiv pentru acele grupuri de angaiati care sunt expusi la riscuri
particulare; în urma acestei evaluári, másurile preventive si metodele de lucru stabilite
de cátre angaiator trebuie sá asigure o îmbunátátire a nivelului de protectie a angaiatilor
si sá Iie integrate în toate activitátile unitátii respective, la toate nivelurile ierarhice;
sá asigure auditarea de securitate si sánátate în muncá a unitátii, cu aiutorul
institutiilor abilitate;
sá stabileascá másurile tehnice si organizatorice de protectie a muncii, în concordantá cu
mediul de muncá si Iactorilor de risc evaluati la Iiecare loc de muncá, pentru asigurarea
securitátii si sánátátii angaiatilor;
sá stabileascá în 1isa postului atributiile si ráspunderea angaiatilor si a celorlalti
participanti la procesul de muncá în domeniul protectiei muncii, corespunzátor
Iunctiilor exercitate;
sá elaboreze instructiuni proprii de securitate a muncii, care sá detalieze si sá
particularizeze prezentele norme si normele speciIice de securitate a muncii, în raport
cu activitatea care se desIásoará;
sá asigure si sá controleze, prin personal propriu sau prin personal extern abilitat,
cunoasterea si aplicarea de cátre toti angaiatii a másurilor tehnice si organizatorice
stabilite, precum si a prevederilor legale în domeniul protectiei muncii;
sá ia în considerare din punctul de vedere al securitátii si sánátátii în muncá capacitatea
angaiatilor de a executa sarcinile de muncá repartizate;
sá asigure, pentru angaiatii care au o relatie de muncá cu duratá determinatá sau cu
caracter interimar, acelasi nivel de protectie de care beneIiciazá ceilalti angaiati ai
unitátii;
sá ia másuri pentru asigurarea de materiale necesare in1ormàrii si educárii angaiatilor:
aIise, Iilme, cárti, brosuri, pliante, acte normative, manuale, teste, Iise tehnice de
securitate etc.;
sá asigure in1ormarea Iiecárei persoane, anterior angaiárii, asupra riscurilor la care
aceasta va Ii expusá la locul de muncá, precum si asupra másurilor tehnice si
organizatorice de prevenire necesare, inclusiv cele reIeritoare la primul aiutor,
prevenirea si stingerea incendiilor si evacuarea personalului în caz de pericol iminent;
sá asigure másurile necesare pentru inIormarea angaiatorilor din orice unitate
exterioará, ai cáror angaiati lucreazá în unitatea sa, reIeritor la riscurile pentru
securitate si sánátate la care acestia din urmá pot Ii expusi, precum si la másurile de
prevenire si protectie adoptate la nivel de unitate si loc de muncá, inclusiv cele

1
NGPM ÷ Norme generale de protectie a muncii

4
reIeritoare la primul aiutor, prevenirea si stingerea incendiilor si evacuarea în caz de
urgentá;
sá asigure resurse pentru instruirea testarea 1ormarea si per1ectionarea
personalului cu atributii în domeniul protectiei muncii;
sá ia másuri pentru autorizarea exercitàrii meseriilor si a proIesiilor conIorm
reglementárilor în vigoare;
sá angaieze numai persoane care, în urma controlului medical si a veriIicárii aptitudinilor
psihoproIesionale, corespund sarcinilor de muncá pe care urmeazá sá le execute;
sá se asigure cá sunt consultati angaiatii si/sau reprezentantii lor în problemele reIeritoare
la másurile si consecintele privind securitatea si sánátatea în muncá la introducerea de
noi tehnologii, alegerea echipamentului tehnic, îmbunátátirea conditiilor si a mediului
de muncá, la desemnarea persoanelor cu atributii speciIice sau la angaiarea, când
este cazul, a institutiilor specializate sau persoanelor iuridice si Iizice abilitate pentru
a presta servicii în domeniul protectiei muncii, la desemnarea persoanelor cu atributii
privind primul aiutor, prevenirea si stingerea incendiilor, evacuarea angaiatilor, precum si
la modul de desIásurare a activitátii de prevenire si protectie împotriva riscurilor
proIesionale, inclusiv a celei de instruire în domeniu;
sá acorde reprezentantilor angaiatilor cu atributii privind securitatea si sánátatea în
muncá un timp adecvat, care va Ii considerat timp de muncá, si sá le Iurnizeze miiloacele
necesare pentru a-si putea exercita drepturile si atributiile prevázute în prezentele norme;
sá ia másuri corespunzátoare pentru ca numai angaiatii care au Iost instruiti adecvat sá
poatá avea acces la locurile de muncá unde existá riscuri pentru securitatea si sánátatea
acestora;
sá asigure periodic sau ori de câte ori este cazul, veri1icarea incadràrii nivelului
noxelor în limitele admise, prin másurátori eIectuate de cátre organisme abilitate sau
laboratoare proprii abilitate;
sá stabileascá si sá tiná evidenta locurilor de muncá cu pericol deosebit si sá identiIice
locurile de muncá unde pot apárea stári de pericol iminent;
sá comunice, cerceteze, înregistreze, declare si sá tiná evidenta accidentelor de muncà, a
bolilor proIesionale, a accidentelor tehnice si a avariilor;
sá asigure Iunctionarea permanentá si corectá a sistemelor si dispozitivelor de
protectie a aparaturii de másurá si control, precum si a instalatiilor de captare,
retinere si neutralizare a substantelor nocive degaiate în procesele tehnologice;
sá prezinte documentele si sá dea relatiile solicitate de càtre inspectorii de muncà în
timpul controlului sau al cercetárii accidentelor de muncá;
sá asigure realizarea màsurilor stabilite de inspectorii de muncá, cu ocazia
controalelor si a cercetárii accidentelor de muncá;
sá desemneze, din oIiciu sau la solicitarea inspectorului de muncá, persoanele care
participá la eIectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de muncá;
sá ia másuri pentru a nu se modi1ica starea de 1apt rezultatá din producerea unui
accident de muncá mortal sau colectiv, în aIara cazurilor în care mentinerea acestei
stári ar genera alte accidente sau avarii cu consecinte grave, sau ar periclita viata
accidentatilor sau a altor angaiati;
sà anunte imediat producerea unor avarii tehnice, evenimente, accidente de muncá sau
îmbolnáviri proIesionale la inspectoratul teritorial de muncá si organele de urmárire penalá
competente, potrivit legii;
sá asigure dotarea, întretinerea, veriIicarea echipamentelor individuale de protectie si
a echipamentelor individuale de lucru si sá nu permitá desIásurarea nici unei activitáti
de cátre angaiatii sái Iárá utilizarea corectá de cátre acestia a echipamentului din dotare;

5
sá acorde, la recomandarea medicului, materiale igienico-sanitare si alimentatie de
protectie;
sá asigure supravegherea medicalà corespunzátoare a riscurilor pentru sánátate la care
angaiatii sunt expusi în timpul lucrului;
sá asigure intocmirea 1isei de expunere la riscuri pro1esionale pentru Iiecare angaiat expus
si completarea acesteia de Iiecare datá când se produc schimbári ale procesului de
productie;
sá întocmeascá evidenta nominalá a angaiatilor cu handicap si a celor cu vârsta sub 18 ani.

Care sunt sarciniIe angajatiIor din punct de vedere aI
protectiei muncii (art din NGPM?

Angaiatii si ucenicii, elevii si/sau studentii în practicá trebuie:
sá-si însuseascá si sá respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si másurile
de aplicare a acestora;
sá utilizeze corect echipamentele tehnice, substantele periculoase si celelalte miiloace de
productie;
sá nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrará a dispozitivelor de
securitate ale echipamentelor tehnice si ale cládirilor, precum si sá utilizeze corect aceste
dispozitive;
sá aducá la cunostinta conducátorului locului de muncá orice deIectiune tehnicá sau altá
situatie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnávire proIesionalá;
sá aducá la cunostinta conducátorului locului de muncá în cel mai scurt timp posibil
accidentele de muncá suIerite de persoana proprie, de alti angaiati sau de ucenicii, elevii
si/sau studentii în practicá;
sá opreascá lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sá
inIormeze de îndatá conducátorul locului de muncá;
sá reIuze întemeiat executarea unei sarcini de muncá dacá aceasta ar pune în pericol
de accidentare sau îmbolnávire proIesionalá persoana sa sau a celorlalti participanti la
procesul de muncá;
sá utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzátor scopului
pentru care a Iost acordat;
sá coopereze cu angaiatorul si/sau cu angaiatii cu atributii speciIice în domeniul
securitátii si sánátátii în muncá, atâta timp cât este necesar, pentru a da angaiatorului
posibilitatea sá se asigure cá toate conditiile de muncá sunt corespunzátoare si nu
prezintá riscuri pentru securitate si sánátate la locul sáu de muncá;
sá dea relatii din proprie initiativá sau la solicitarea organelor de control si de cercetare în
domeniul protectiei muncii.

Care sunt sarciniIe si obIigatiiIe conducåtoruIui de Iucråri?

onducátorul de lucrári (proIesor, inginer, maistru-instructor, tehnician s.a.) ráspunde de
respectarea legislatiei si a normelor de securitate a muncii în cadrul spatiilor de învátámânt, cabi-
nete, laboratoare, ateliere, poligoane, santiere, sáli de gimnasticá si a celorlalte locuri de muncá din
raza sa de activitate, având urmátoarele sarcini si obligatii:

6
- în cabinete, laboratoare, ateliere, spatii de învátámânt, poligoane, santiere si celelalte
locuri de muncá sá aIiseze, în dreptul Iiecárei masini, instalatii sau utilai, instructiuni de
Iolosire a acestora si de protectie a muncii;
- sá întocmeascá instructiuni proprii de protectie a muncii speciIice locurilor de muncá, în
Iunctie de caracteristicile aparatelor, utilaielor si instalatiilor existente, precum si de
conditiile concrete în care se desIásoará activitatea respectivá; pentru utilaiele si
masinile noi, care nu au prevederi în normele generale de protectie a muncii, se vor
elabora instructiuni proprii, iar la locurile de muncá se vor aIisa táblite avertizoare si
aIise sugestive;
- sá eIectueze instructaiul de protectie a muncii potrivit normelor a másurilor de protectie
speciIice locurilor de muncá respective;
- sá asigure însusirea de cátre elevi a cunostintelor si Iormarea deprinderilor practice
proIesionale cu respectarea normelor de protectie a muncii, sá nu admitá la lucru nici o
persoaná care nu a Iost instruitá, sau care nu si-a însusit cunostintele necesare de
protectie a muncii;
- sá asigure o buná Iunctionare a dispozitivelor de protectie, a echipamentului individual
de protectie si de lucru, ráspunzând de aplicarea tuturor másurilor de apárare individualá
la locurile de muncá;
- sá interzicá elevilor párásirea sau schimbarea locului de muncá Iárá aprobarea
conducátorului de lucrári; în timpul pauzelor se vor respecta prevederile regulamentului
de ordine interioará, privitor la circulatia si stationarea persoanelor în cadrul unitátilor
didactice de instruire;
- sá anunte conducerea institutiei de învátámânt în legáturá cu orice accident de muncá.

Cum se reaIizeazå instructajuI de protectie a muncii?

Instructaiul de protectie a muncii se eIectueazá de cei care organizeazá, controleazá si
conduc munca si activitátile scolare si extrascolare. Instructaiul de protectie a muncii se eIectueazá
persoanelor care lucreazá în spatii didactice de instruire sau în alte locuri de muncá unde existá
pericol de accidente sau îmbolnáviri proIesionale. Instructaiul de protectia muncii constá din:

a) Instructajul introductiv general se Iace personalului angaiat si ucenicilor, elevilor si/sau
studentilor la începutul anului scolar si ori de câte ori se trece la o activitate diIeritá de cea pentru
care au Iost instruiti în anul respectiv.
Instructaiul se eIectueazá de cátre conducátorul de lucrári (proIesor, inginer, maistru-
instructor, tehnician s.a.).
În institutiile de învátámânt în care este organizat cabinet de protectia muncii, instructaiul
se va desIásura în acest cabinet. În cadrul instructaiului introductiv general se vor prezenta, în
principal, cunostinte privind:
- importanta cunoasterii si respectárii normelor de securitate si igiená a muncii: drepturi,
obligatii, importanta respectárii disciplinei la locul de muncá;
- semnalizarea de securitate în incinta institutiei, întreprinderii, circulatia la locul de
muncá si în cadrul atelierului;
- cunoasterea locurilor cu pericol de explozii, incendii etc. si a interdictiilor pentru aceste
locuri;
- reguli privitoare la transportul, manipularea si depozitarea materialelor cu indicarea
limitelor greutátilor admise (tab. 2 din NGPM) pe sexe si categorii de vârstá, pozitii
ergonomice corecte la ridicarea si transportul manual al greutátilor etc.;

7
- reguli privitoare la manipularea si transportul materialelor inIlamabile, explozibile si
toxice (NSPM
2
57);
- reglementárile în vigoare privind acordarea echipamentului de protectie ori a
echipamentului de lucru, importanta si obligativitatea Iolosirii acestuia (se întocmeste o
listá interná de dotare cu echipament individual de protectie (EIP) în conIormitate cu
prevederile Normativului cadru de acordare si utilizare a EIP aprobat prin Ordinul
MMSSF 225/1995);
- importanta si obligativitatea Iolosirii dispozitivelor de protectie;
- Iolosirea si întretinerea sculelor de mâná;
- interdictia privind interventiile sau lucrul la masini si instalatii în aIara activitátii ce le-a
Iost stabilitá sau a sarcinilor repartizate;
- importanta ordinii si curáteniei pe cáile de acces si la locul de muncá;
- notiuni generale de electrosecuritate, ventilatie si iluminat;
- notiuni de igiena muncii;
- acordarea primului aiutor în caz de accidentare (accidente datorate curentului electric,
soc caloric, intoxicatii, ráni, Iracturi, traumatisme interne etc.);
- notiuni generale privind prevenirea si stingerea incendiilor etc.
Durata instructaiului introductiv va Ii de cel putin 8 ore, iar la locurile de muncá unde existá
conditii de muncá deosebite, durata instructaiului va Ii de cel putin douá zile.
In cazul accesului ocazional al unor persoane, care nu sunt încadrate în institutia respectivá,
venite in interes de serviciu, vizite cu caracter didactic sau de alt gen, instructaiul introductiv
general poate avea o întindere mai micá, procedându-se în Ielul urmátor:
- conducátorul institutiei de învátámânt va desemna proIesorul, inginerul, maistrul-
instructor, tehnicianul sau alt specialist care va însoti vizitatorii si care are obligatia sá
Iacá o prezentare asupra speciIicului activitátii institutiei si locurilor de muncá în care
vor avea acces, a másurilor de protectia muncii ce trebuie respectate pe parcurs si la
locurile de muncá respective, luând totodatá másuri pentru echiparea lor cu miiloace
individuale de protectie corespunzátoare desIásurárii vizitei, potrivit normelor legale;
- instructorul va prezenta spre semnare vizitatorilor Iisa colectivá de instructai;
- în cazul vizitelor cu caracter didactic, Iácute în grup de cátre elevi, instruirea va Ii
eIectuatá în prezenta tuturor acestor persoane, dupá care conducátorul grupului
respectiv va semna Iisa colectivá de instructai (Anexa 82 la NGPM 2002) si va da
grupului dispozitiile necesare privind pástrarea disciplinei pe toata durata vizitei.

-) Instructajul la locul de muncá se eIectueazá de cátre conducátorul locului de muncá respectiv
(proIesor, inginer, maistru-instructor, tehnician s.a.) tuturor elevilor si altor persoane care urmeazá
sá-si desIásoare activitatea în mod temporar sau permanent, la acest loc de muncá. Durata
instructaiului la locul de muncá nu va Ii mai micá de 8 ore în Iunctie de conditiile în care se
desIásoará munca si de complexitatea agregatelor.
Instructaiul la locul de muncá se eIectueazá pe baza prevederilor normelor generale de
protectie a muncii si a instructiunilor proprii elaborate pentru locul de muncá, pentru masinile,
utilaiele si instalatiile la care vor lucra persoanele supuse instruirii. Instructaiul va avea un caracter
practic, demonstrativ.
Admiterea la lucru a elevilor si a altor persoane se va Iace numai dupá ce seIul ierarhic al
persoanei care a eIectuat instructaiul introductiv general si instructaiul la locul de muncá a veriIicat
ca cel care a Iost instruit si-a însusit cunostintele de protectie a muncii necesare pentru activitatea
ce urmeazá sá o desIásoare.


2
NSPM ÷ Norme speciIice de protectie a muncii

8
.) Instructajul periodic se eIectueazá la locul de muncá de cátre conducátorul respectiv (proIesor,
inginer, maistru-instructor, tehnician): elevilor si tuturor persoanelor care îsi desIásoará activitatea
la acel loc de muncá si are ca scop sá reaminteascá normele de protectie a muncii, sá corecteze
lipsurile maniIestate si sá întáreascá disciplina în respectarea acestora.
Acest instructai se va eIectua Iolosind: demonstratia practicá, materiale sugestive si
documentare (graIice, IotograIii, planse cu aspecte concrete din activitatea colectivului etc.).
Notiunile, másurile de securitate si sánátate a muncii se vor trata si demonstra cu ocazia prezentárii
operatiilor si a sculelor. AstIel, se demonstreazá pozitia corpului celui care lucreazá si care trebuie
sá corespundá operatiilor executate cu diIerite unelte manuale si mecanice. Se demonstreazá
pozitia corectá, executiile gresite, precum si uneltele necorespunzátoare, însotind demonstratia cu
exemplele necesare, cu prezentarea consecintelor unei pozitii incorecte. De asemenea, se prezintá
echipamente de protectie si se demonstreazá modul de întrebuintare a acestora. Esenta másurilor
de protectie a muncii constá în caracterul lor preventiv, de aceea este important sá se sublinieze cá
utilizarea corectá si precisá a uneltelor asigurá atât realizarea corespunzátoare a produsului cât si
siguranta celui care îl executá.
Intervalul dintre douá instructaie periodice pentru angaiati va Ii stabilit prin instructiuni
proprii în Iunctie de conditiile de muncá din institutia de învátámânt. Pentru personalul tehnico-
administrativ intervalul între 2 instructaie periodice va Ii de cel mult 12 luni.

Instructaiul periodic se eIectueazá obligatoriu si în urmátoarele cazuri:
- dupá un accident de muncá cu incapacitate temporará;
- dupá o absentá mai mare de 30 de zile;
- când s-a modiIicat procesul tehnologic, la schimbarea conditiilor de muncá,
introducerea de utilaie sau metode noi de muncá etc.;
- când au apárut modiIicári ale normelor de protectia muncii, speciIice locurilor de muncá
respective;
- în cazul eIectuárii unor lucrári ocazionale sau speciale, diIerite de cele ce se executá în
mod curent.

In vederea desIásurárii corespunzátoare a instructaiului, institutiile de învátámânt au
obligatia sá asigure materialele documentare si de propagandà necesare (norme de protectia
muncii, instructiuni, pliante, planse, aIise, machete, diapozitive, Iilme, diaIilme etc.). In toate
Iazele instructaiului de protectia muncii se vor Iolosi miiloace audio-vizuale si, indeosebi, desene,
schite, IotograIii, diapozitive, declaratii (ale accidentatilor, martorilor) înregistrate pe benzi de
magnetoIon etc., care sá permitá o prezentare cât mai realistá a pericolului pe care îl prezintá
încálcarea normelor de protectia muncii.
Instructaiul (general introductiv, la locul de muncá si periodic) se va consemna în mod
obligatoriu în Iisa individualá de instructai, stabilitá conIorm modelului tipizat (Anexa 81 la
NGPM/2002).
Dupá eIectuarea instructaiului introductiv general si a instructaiului la locul de muncá, Iisa
de instructai este semnatá de cel care a Iost instruit, de cel care a eIectuat instructaiul si de cel care
a veriIicat instruirea, conIirmând, pe baza examinárii persoanei instruite, cá aceasta si-a însusit
cunostintele necesare de protectia muncii.

Fisa de instructai se întocmeste de cei care asigurá instructaiul de protectia muncii si se
pástreazá de conducátorul de lucrári (proIesor, inginer, maistru-instructor, tehnician etc.).
Pentru lucrátorii sezonieri, temporari sau zilieri si vizitatori în grup se pot întocmi Iise
colective de instructai, conIorm modelului tipizat (Anexa 82 la NGPM/2002).
.


9
VeriIicarea însusirii instructaiului de protectia muncii se Iace astIel:
- pentru elevi de cátre seIii de catedrá si conducátorii de lucrári (proIesor, inginer,
maistru-instructor, tehnician etc.);
- pentru personalul didactic, auxiliar, economic si administrativ, de cátre conducátorul
institutiei de învátámânt;
- pentru conducátorii institutiilor de învátámânt, de cátre împuterniciti ai inspectoratului
scolar sau ai ministerului sau organului central în subordinea cáruia Iunctioneazá
institutia de învátámânt.

Toate persoanele care sunt promovate într-o muncá superioará vor Ii supuse unei veriIicári
a cunostintelor de protectie a muncii speciIice noului loc de muncá.

Ce este echipamentuI individuaI de protectie a muncii (EIP
si cum se utiIizeazå?

Echipamentul individual de protectie reprezintá miiloacele cu care este dotat Iiecare
participant în procesul de muncá pentru a Ii proteiat împotriva Iactorilor de risc.
El se acordá obligatoriu si gratuit tuturor salariatilor, precum si altor categorii participante
la procesul muncii, în conIormitate cu Normativul cadru de acordare si utilizare a echipamentului
individual de protectie, elaborat de Ministerul Muncii, Solidaritátii Sociale si Familiei si aprobat
prin Ordinul nr. 225/1995. Pe baza acestuia, angaiatorul este obligat sá întocmeascá lista internà de
dotare cu EIP adecvat executárii sarcinilor de muncá în conditii de securitate.
În cazul dereglárii acestuia, respectiv al pierderii calitátii de protectie, se acordá obligatoriu
un nou echipament.
Degradarea sau pierderea lui, înainte de termenul de utilizare prevázut, din vina
purtátorului, atrage ráspunderea acestuia pentru preiudiciul cauzat, potrivit legii (art. 13, Legea nr.
90/1996, republicatá).

Ce este semnaIizarea de securitate?

Semnalizarea de securitate reprezintá un ansamblu de reguli si másuri obligatorii aplicate in
vederea atentionárii asupra riscurilor existente, care nu pot Ii evitate sau limitate suIicient prin
miiloace tehnice de protectie sau másuri de organizare a muncii. Se realizeazá conIorm
prevederilor Ordinului MMSSF nr. 599/1998 privind prescriptiile minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sánátate la locul de muncá.

3 Ce înseamnå managementuI securitåtii si sånåtåtii în
muncå?

Pentru a asigura securitatea si sánátatea muncii în unitátile de învátámânt, conducátorii
unitátilor trebuie sá implementeze un sistem de management al securitátii si sánátátii în muncá, ce
constituie o parte componentá a sistemului general de management. Acest sistem include
urmátoarele elemente:
elaborarea unei politici de securitate si sánátate în muncá;

10
organizarea unui sistem de management cu alocarea clará a responsabilitátilor în domeniul
securitátii muncii;
evaluarea riscurilor pentru securitatea si sánátatea în muncá care va Ii revizuitá ori de câte
ori conditiile se modiIicá;
auditarea de securitate si sánátate în muncá;
Iormarea, inIormarea si instruirea în domeniul securitátii si sánátátii în muncá;
proceduri pentru cazuri de urgentá;
analizarea periodicá a sistemului pentru a se asigura cá este eIicient;
mentinerea documentatiei si înregistrárilor pentru a asigura continuitatea activitátii

Ce måsuri de protectie a muncii se pot Iua în såIiIe de
cIaså în IaboratoareIe de fizicå chimie si de bioIogie?

Pentru prevenirea accidentelor de muncá si îmbolnávirilor proIesionale în laboratoarele
scolare se pot lua urmátoarele másuri:

a) nainte de începerea experientelor
- experientele la care se utilizeazá curent electric, la tensiuni ce pot Ii periculoase, vor Ii
eIectuate numai de cátre proIesorul de specialitate, aiutat eventual de un laborant,
cunoscátor al lucrárilor de laborator si al normelor de protectie a muncii;
- planul de desIásurare a experientelor va Ii dinainte stabilit iar personalul va Ii instruit în
prealabil;
- de pe locul unde se desIásoará experientele se vor îndepárta toate obiectele care nu sunt
necesare;
- pardoseala din iurul locului unde se desIásoará experientele trebuie sá Iie uscatá sau
acoperitá cu un covor izolant;
- masa de lucru trebuie sá Iie suIicient de mare pentru a permite plasarea în bune conditii
a întregului aparatai;
- alimentarea de la retea se va Iace de la un tablou cu sigurante Iuzibile calibrate sau
întrerupátoare automate; în cazul când se Ioloseste o prizá, aceasta va Ii în prealabil
veriIicatá si asiguratá prin sigurante Iuzibile;
- pártile metalice ale aparatelor care ar putea intra accidental sub tensiune vor Ii legate la
pámânt;
- racordurile dintre pártile componente ale montaiului se vor Iace, în mod obligatoriu,
prin cordoane în buná stare, perIect izolate si corespunzátoare tensiunilor Iolosite în
experienta respectivá;
- uneltele de lucru (surubelnitá, cleste etc.) vor Ii prevázute cu mânere izolante, rezistente
la tensiunile care se aIlá în instalatie;
- pentru controlul tensiunii si intensitátii, se vor introduce în circuite aparate de másurat;
- realizarea montaiului sau a oricárei modiIicári a montaiului existent precum si
introducerea sau scoaterea instrumentelor de másurat din circuit se va Iace cu întregul
aparatai scos de sub tensiune;
- înainte de conectarea instalatiei la sursa de curent electric, se va Iace o ultimá veriIicare
generalá a aparatelor, legáturilor, izolatiei etc.;
- pentru alimentarea cu energie electricá se va utiliza de preIerintá un întrerupátor special
al montaiului, plasat pe masa de lucru; scoaterea montaiului de sub tensiune trebuie sá
poatá Ii eIectuatá cu usurintá printr-o singurá manevrá;

11
- dacá se lucreazá cu tensiuni periculoase, se va aseza pe masa de lucru, la loc vizibil, o
placá avertizoare a pericolului de electrocutare, iar elevii vor Ii opriti sá se apropie.

- In timpul desfásurárii experientelor:
- în timpul experientelor, pe masa de lucru nu se va gási, în aIara pártilor componente ale
montaiului, nici un obiect care ar putea, accidental, antrena legáturile montaiului sau ar
putea stabili contactul cu pártile aIlate sub tensiune;
- cei care eIectueazá experientele vor avea o îmbrácáminte adecvatá (strânsá pe corp,
mâneci bine încheiate), de preIerintá halate de laborator;
- este interzisá párásirea sau lásarea Iárá supraveghere a montaiului de tensiune;
- se recomandá ca, la instalatia aIlatá sub tensiune, toate manevrele sá se Iacá cu o
singurá mâná;
- în timpul Iunctionárii montaiului, este interzisá atingerea partilor neizolate (schimbarea
legáturilor, atingerea becurilor, intercalarea aparatelor de másurá);
- pentru prevenirea accidentelor dupá terminarea experientelor, montaiul va Ii scos
obligatoriu de sub tensiune; orice interventie asupra instalatiei electrice trebuie sá Iie
Iácutá de un electrician autorizat iar lucrarea sá aibá caracter deIinitiv.

.) a lucrárile de la-orator unde se folosesc su-stante chimice (a se vedea NGMP 2002, Titlul
VI, ap. I si II):
- lucrárile de laborator si aplicatiile practice se eIectueazá cu cantitátile de substantá, cu
concentratiile, cu vasele si aparatele indicate în proceduri, în manuale si în instructiunile
de Iolosire a materialelor respective, dupá ce în prealabil proIesorul sau maistrul-
instructor a veriIicat exactitatea datelor;
- eIectuarea experientelor este permisá numai dupá veriIicarea prealabilá a aparaturii
respective;
- eIectuarea experientelor în vase murdare este interzisá; imediat dupá terminarea
experientei, vasele utilizate trebuie sá Iie spálate;
- vasele de laborator se spalá cu amestecuri oxidante sau detergenti si apá distilatá Iárá a
se utiliza nisipul, care provoacá Iisuri si la încálzire sticla se va sparge usor;
- vasele care contin substante toxice vor purta etichete avertizoare si vor Ii pástrate la
locuri sigure, sub cheie. Nu este permisá depozitarea aláturatá a vaselor cu substante
care produc reactii violente prin contact; nu este permisá pástrarea substantelor în vase
neetichetate;
- la identiIicarea substantelor pentru experiente, se citeste cu atentie eticheta; dacá existá
cea mai micá îndoialá asupra continutului unui vas, acesta se va trimite laboratorului de
analize chimice, pentru identiIicare;
- trebuie sá existe la îndemâná un set de ise tehnice de securitate (O&G 200/2000)
pentru toate substantele si preparatele chimice periculoase Iolosite astIel încât
proprietátile Iizico-chimice si toxicologice, eIectele asupra sánátátii, másurile de
protectie necesare la manipularea lor si procedurile în caz de urgentá sá Iie cunoscute;
- elevilor le este interzis sá guste sau sá miroasá substantele, sá se aplece asupra vaselor
Iárá avizul proIesorului de specialitate, deoarece actiunea multor substante este puternic
toxicá, chiar dacá aceasta nu se maniIestá imediat;
- toate substantele chimice se pástreazá în dulapuri încuiate; nu este permisá înstráinarea
substantelor din laborator;
- purtarea ochelarilor de protectie este obligatorie la toate experientele cu substante
chimice agresive.
- eprubeta în care se încálzeste un lichid se tine înclinatá (nu spre cel care lucreazá, sau
spre vecin); de asemenea, eprubeta nu trebuie încálzitá numai la partea de ios, ci pe

12
toata lungimea ocupatá de substantá; sustinerea eprubetei se va Iace cu un suport special
construit, nu improvizat;
- rámásitele substantelor periculoase (metale alcaline, IosIor, baze, substante caustice) nu
trebuie aruncate la întâmplare, ci separat în vase destinate acestui scop, pentru a Ii apoi
cât mai repede neutralizate (Iácute inoIensive prin metode corespunzátoare);
- în cazul eIectuárii unor experiente cu aparate în care se pot initia substante gazoase, se
va Iace, în prealabil, veriIicarea tuburilor de legáturá (etanseitate, îndoire sau lipire),
pentru a nu se produce vreo scápare de gaze din cauza unor suprapresiuni.

/) a mânuirea su-stantelor chimice
- experientele în care se produc substante gazoase sau vapori trebuie Iácute sub nisá;
- Iárâmitarea alcaliilor, a calcei sodate, a iodului, a sárurilor acidului cromic, ca si a altor
substante care dau o pulbere toxicá, se va Iace de asemenea, sub nisá. Totodatá, dupá
caz, este obligatorie si Iolosirea ochelarilor de protectie.

e) a depozitarea su-stantelor chimice
- depozitarea se Iace într-o încápere separatá si nu în laborator; depozitul trebuie
semnalizat cu semne graIice de avertizare;
- magazia trebuie sá Iie bine ventilatá;
- depozitul trebuie sá Iie dotat cu miiloace adecvate si suIiciente de stingere a incendiilor;
- substantele/ produsele chimice periculoase trebuie sá Iie etichetate si ambalate în
recipiente corespunzátoare;
- la depozitare se va tine cont de incompatibilitátile la depozitare (Anexa 3 a NSSM 36);
- toate chimicalele împrástiate accidental trebuie sá Iie curátate imediat; trebuie sá existe
la îndemâná miiloace de neutralizare, curátare si EIP adecvat;
- instructiunile de securitate si sánátate în muncá trebuie sá Iie aIisate în loc vizibil pentru
a avertiza personalul didactic si elevii cu privire la másurile de securitate necesare.

e) a mânuirea recipientelor cu acizi concentrati sau amoniac:
- vasele mari trebuie tinute în ambalaie integre, etanse si din materiale rezistente la
continut;
- turnarea lichidelor se Iace numai prin pâlnie;
- acidul clorhidric concentrat, acidul azotic, solutiile concentrate amoniac etc. trebuie
turnate sub nisá;
- la diluarea acidului sulIuric concentrat, se toarná încet acidul, apoi apa;
- dacá într-un laborator sau într-o salá de clasá se produce, dintr-o cauzá oarecare, o
cantitate de substante gazoase sau de vapori toxici (ex. spargerea unui vas cu brom, a
unei butelii de acid azotic concentrat sau deIectarea robinetului la un balon cu clor etc.),
concomitent cu evacuarea celor prezenti din încápere (Iárá panicá), se deschid Ierestrele
pentru aerisirea completá a încáperii, se închid usile pentru a preveni împrástierea
gazelor si se întrerup eventualele surse de cáldurá;
- la începutul si sIârsitul oricárei experiente, mâinile se spalá cu apá si sápun.

1) a folosirea gazelor si a vaporilor inflama-ili:
- hidrogenul (ca si gazele sau vaporii inIlamabili) nu se aprinde direct la aparatul care îl
produce;
- mai întâi se umple o eprubetá cu gaz si numai dacá acesta este pur si se aprinde linistit,
Iárá explozie, se asazá eprubeta la robinetul de iesire din aparat pentru aprinderea
gazului produs;

13
- reteaua de gaze combustibile a laboratorului trebuie sá aibá un robinet central, care sá
permitá oprirea simultaná a alimentárii cu gaze a tuturor sálilor iar locul robinetului va a
Ii cunoscut de toti cei care lucreazá în laborator;
- veriIicarea si repararea conductelor, robinetelor si becurilor de gaz trebuie sá Iie Iácutá
cel putin o datá pe luná, de personal caliIicat.

g a manevrarea aparatelor de încálzire (sursele de cáldurá
- la plecarea din laborator, chiar si pentru scurt timp, este interzis sá se lase aprinse becuri
de gaz, lámpi cu spirt sau alte aparate de încálzire;
- în cazul în care se descoperá pierderi de gaze combustibile (cu miros speciIic) sau
vapori de benziná, se procedeazá astIel:
4 se sting toate becurile de gaz de la ventilul principal precum si celelalte surse de
încálzire;
4 concomitent cu evacuarea persoanelor din camerá, se deschid Ierestrele sau gurile
de ventilatie si apoi se închid usile; se aeriseste încáperea pâna la disparitia
completa a mirosului de gaz;
4 nu se aprinde si nici nu se stinge lumina electricá;
4 se cautá sursele de scurgere a gazului sau vaporilor (garnituri deIecte, robinete
deschise, tuburi de cauciuc sau conducte perIorate etc.) si se iau másurile necesare
pentru îndepártarea deIectelor;
4 la întrebuintarea becurilor de gaz se urmáreste ca aprinderea sá se Iacá treptat si
Ilacára sá nu pátrundá în interiorul becului; dacá Ilacára totusi pátrunde, se închide
robinetul, se lasá becul sá se ráceascá complet si numai dupá aceea se aprinde din
nou, micsorând în prealabil curentul de aer.

) a între-uintarea lámpilor sau -ecurilor în care com-usti-ilul lichid vine su- presiune (-ec
de spirt, lampa de -enziná etc.:
- sá nu se întrebuinteze benzina pentru aparatele care Iunctioneazá cu alcool sau petrol
lampant;
- sá se mentiná aparatul de încálzit în ordine si curátenie; înainte de Iiecare aprindere,
duzele (oriIiciile) pentru trecerea vaporilor inIlamabili vor Ii curátate, controlându-se
dacá aparatul contine o cantitate suIicientá de combustibil;
- sá nu Iacá arderea completá a combustibilului, deoarece dacá întreaga cantitate de
lichid este epuizatá, din duze iese un amestec explozibil, Iormat din vaporii
combustibilului cu aer care provoacá o explozie periculoasá;
- sá se observe dacá ventilul (supapa) de sigurantá Iunctioneazá astIel încât presiunea din
rezervorul aparatului sá nu se ridice peste cea normalá si totodatá sá se controleze ca
rezervorul sa nu Iie prea încálzit.


i) a experientele care pot provoca explozii, stropiri sau împrástieri violente de su-stante:
- în cazul experientelor cu vase în care se pot dezvolta presiuni periculoase, trebuie luate
másuri de protectie speciale contra împrástierii cioburilor în caz de spargere, prin
îngrádirea cu plase metalice sau cu paravane de sticlá armatá;
- la pregátirea amestecurilor oxidante se Iárâmiteazá oxidantii în stare purá, Irecându-se
cu precautie doze mici într-un moiar absolut curat; amestecarea oxidantilor cu alte
substante Iárâmitate nu se Iace niciodatá prin Irecare în moiar, ci prin agitare într-un
balon sau prin amestecare cu o spatulá sau o linguritá de os pe o Ioaie de hârtie veliná
cretatá;

14
- la experientele executate în vid (distilare) se vor Iolosi ochelari de protectie; de
asemenea, se vor utiliza numai baloane mici cu Iund rotund, din sticlá rezistentá la
Ilacárá;
- buteliile (baloanele, tuburile, recipientele) cu gaze licheIiate sau comprimate trebuie
Ierite de surse de încálzire; în laborator nu este permis sá se aIle mai mult de o butelie
încárcatá cu acelasi gaz; buteliile trebuie Ierite de cáderi si lovituri; robinetele buteliilor
de oxigen vor Ii pástrate curate (nu vor Ii unse cu grásimi) iar în timpul transportului si
depozitárii, buteliile vor Ii prevázute cu capac de protectie; este obligatorie dotarea
buteliilor cu manometre, prevázute cu plombá de veriIicare metrologicá si având
marcatá cu culoare rosie diviziunea de pe scalá care indicá presiunea maximá de
Iolosire a buteliei; consumarea gazelor licheIiate sau comprimate se va Iace exclusiv
prin reductoare de presiune; robinetele trebuie deschise si închise încet, Iárá a Ii
bruscate, chiar dacá ele Iunctioneazá greu.

j a folosirea sticláriei de la-orator:
- introducerea unui dop de plutá sau de cauciuc într-un tub de sticlá se Iace tinându-se
tubul cu mâna cât mai aproape de capátul de introdus (mâna înIásuratá într-o batistá si
Iárá a se Iorta tubul);
- atunci când se introduce un dop într-un vas cu pereti subtiri, vasul nu se tine pe masá, ci
de gât si cât mai aproape de locul de introducere a dopului;
- încálzirea substantelor în vase de laborator cu pereti subtiri se Iace pe o sitá sub agitare
continuá;
- baloanele, paharele si celelalte vase în care se aIlá lichid Iierbinte nu se pun direct pe
masá, ci pe o placá din material termoizolant;
- paharele mari cu lichid se ridicá numai cu ambele mâini si se tin în asa Iel, ca marginile
rásIrânte ale paharului sá se spriiine pe degetele mari si pe degetele arátátoare;
- prinderea în stative a baloanelor de distilare, a biuretelor si a reIrigerentelor se
eIectueazá cu aiutorul clemelor prevázute cu apárátori de plutá sau cauciuc.

a desfásurarea lucrárilor de disectii si de conservare a materialului -iologic este necesar ca
(a se vedea NGPM 2002, Titlul VI, cap. III):
- instrumentarul trusei de disectie si microscopie sá Iie Iolosit corect, sub directa
îndrumare si supraveghere a proIesorului;
- animalele de disectie (ex. broaste) sá Iie tinute cu mâna acoperitá cu o mánusá de
protectie sau cu o bucatá de pânzá;
- dupá terminarea lucrárilor elevii sá se spele pe mâini si sá se dezinIecteze cu alcool;
- instrumentele de disectie sá se sterilizeze, dupá care vor Ii uscate pe o bucatá de tiIon,
reasezarea în cutia trusei Iácându-se numai dupá o uscare completá;
- lucrárile de conservare a materialului biologic si de Iolosire a substantelor chimice se
vor desIásura sub directa îndrumare a proIesorului.

l In la-orator tre-uie sá se gáseascá, la loc vizi-il, mijloacele de prim ajutor
In caz de accidente (rániri, arsuri, otráviri etc.) se vor lua urmátoarele másuri:
- accidentele de naturá mecanicá pot avea ca eIect táieturi, zgârieturi, întepáturi, zdrobiri
si striviri; în cazul leziunilor grave este necesará chemarea medicului, iar când ránile
sunt usoare, se spalá cu apá curatá, se dezinIecteazá cu apá oxigenatá si se bandaieazá
cu tiIon sterilizat; când se produc hemoragii, se procedeazá de urgentá la oprirea
sângelui, dezinIectarea si bandaiarea ránii si transportarea accidentatului la spital;
- accidentele termice (arsuri, opáriri) se trateazá dupá gravitatea lor; arsurile proIunde si
pe supraIete mari (de gradul II si III) necesitá internarea de urgentá în spital;

15
- accidentele chimice (arsuri chimice, intoxicatii si suIocári) pot avea loc la orice lucrare
de laborator, dacá nu se respectá másurile de protectie; este totusi necesar ca în timpul
experientelor sá Iie la îndemâná o cantitate suIicientá de solutii de carbonat de sodiu,
amoniac, acid acetic, acid boric etc. pentru neutralizarea acizilor sau bazelor care ar
putea aiunge pe corp sau pe haine;
- manipularea substantelor chimice agresive se va Iace Iolosind echipamentul de protectie
corespunzátor (sorturi de protectie, mánusi, ochelari etc.);
- în Iiecare laborator trebuie sá existe o trusá sanitará cu urmátoarele materiale: apá
oxigenatá, alcool sanitar, tincturá de iod, iecolan, acid boric, Iiole de coIeiná, pense,
IoarIecá, vatá, tiIon, leucoplast, o solutie neutralizantá pentru cazul stropirii cu sub-
stante; medicamentele care au termen de valabilitate vor Ii înlocuite periodic;
- dacá vreun reactiv aiunge pe corp, acesta trebuie spálat în primul rând cu o mare
cantitate de apá si apoi se sterge locul respectiv sau se aplicá substante neutralizante;
- când o picáturá de reactiv pátrunde în ochi, este Ioarte important ca ochii sá Iie spálati
imediat cu iet de apá si apoi supusi unui examen medical;
- în cazul intoxicatiilor acute sau al suIocárilor cu substante gazoase sau cu vapori toxici,
pâná la sosirea medicului, cel în cauzá va Ii scos din atmosIera toxicá si va Ii dus într-un
loc bine aerisit, i se va desIace haina la gât si i se va Iace respiratie artiIicialá.

Cum ne putem proteja de actiunea curentuIui eIectric?

urentul electric are o actiune complexá si caracteristicá asupra tuturor componentelor
organismului omenesc producând tulburári interne grave (asa-numitele socuri electrice) sau leziuni
externe (arsuri electrice, electrometalizári si semne electrice). Accidentele electrice se produc din
urmátoarele cauze:
- Iolosirea curentului electric la tensiuni care depásesc pe cele prevázute în normele de
tehnica securitátii;
- atingerea conductorilor neizolati sau insuIicient izolati aIlati sub tensiune.
În vederea evitárii unor asemenea accidente se impune ca izolarea conductorilor sá Iie
perIectá si prin pozitia acestora sá Iie exclusá posibilitatea unei atingeri. Pentru evitarea
accidentelor prin electrocutare prin contact cu uneltele cu care se lucreazá, acestea vor
avea mânerele din materiale electroizolante. Elementele sub tensiune vor Ii proteiate de
carcase, împiedicându-se astIel atingerea acestora. arcasarea sau îngrádirea se va
executa cu plase metalice sau table perIorate cu rezistentá metalicá suIicientá si bine
Iixatá.
- contactul direct cu anumite párti metalice ale instalatiilor care au intrat sub tensiune în
mod întâmplátor;
Pentru a se evita o astIel de accidentare, se va asigura legarea la pámânt sau legarea la
nul a aparatelor (de exemplu, masini-unelte), conIorm normelor de electrosecuritate.
Periodic (STAS 12604/5-90) se va veriIica instalatia de legare la pámânt, lucrárile
eIectuându-se de cátre persoane de specialitate, autorizate în acest scop;
- pátrunderea curentului de înaltá tensiune în instalatiile de ioasá tensiune. a másuri de
protectie în acest caz, este necesar sá se Ioloseascá sigurante Iuzibile calibrate sau
întrerupátoare de protectie automate si sá se interzicá Iolosirea sârmelor groase, a
cuielor etc., în locul sigurantelor calibrate;
- apropierea de instalatiile sub tensiune înaltá se impune aIisarea plácilor avertizoare si
îngrádirea locurilor respective iar elevii care viziteazá întreprinderile trebuie sá Iie sub
stricta supraveghere a cadrelor didactice si a delegatului întreprinderii;

16
- alimentarea aparatelor electrice portative de la reteaua de curent în încáperi umede sau
cu gaze, praI etc. si alimentarea aparatelor electrice portative se vor Iolosi tensiunile
reduse prevázute în normele de electrosecuritate. De asemenea, revizia periodicá a
întregii instalatii electrice si a aparatelor respective se va Iace de cátre personal caliIicat.

Statiile de ampliIicare, aparatele si utilaiele electrice vor Ii instalate numai în încáperi
uscate si curate; alimentarea acestora, prin derivatii provizorii, de la tabloul de distributie este
interzisá. Se interzice utilizarea masinilor si utilaielor la puteri nominale mai mari decât suportá
reteaua.
Toate instalatiile electrice de pe întreg teritoriul scolii aIlate în locuri de muncá periculoase,
unde elevii si personalul scolii ar putea veni în contact cu ele, vor Ii prevázute cu izolatiile si
apárátorile reglementare, precum si cu táblitele avertizoare respective (speciIice instalatiilor si
locului de muncá).
Încáperile si spatiile scolare în care se aIlá instalatii electrice, generatoare, transIormatoare,
acumulatoare etc. vor Ii prevázute cu aIise sugestive, placarde si instructiuni reIeritoare la
electrosecuritate.
In caz de electrocutare, màsurile de prim aiutor trebuie luate în Iunctie de starea în care se
gáseste accidentatul, astIel:
- scoaterea rapidá a accidentatului de sub tensiune prin întreruperea circuitului respectiv,
cu respectarea tuturor prevederilor din normele în vigoare, deoarece, dacá accidentatul
este atins de o persoaná înainte de scoaterea lui de sub tensiune, aceasta poate Ii
electrocutatá;
- cel care oIerá aiutorul va Iolosi obiecte din materiale uscate, ráu conducátoare de
electricitate (tesáturi, Iunii, práiini, mánusi, covoare si galosi de cauciuc etc.), iar la
instalatiile de înaltá tensiune este obligatorie Iolosirea mánusilor si a cizmelor din
cauciuc electroizolant; îndepártarea conductoarelor cázute la pámânt se va Iace cu o
práiiná uscatá din lemn, iar ruperea lor se Iace prin lovirea, de la distantá, cu corpuri ráu
conducátoare de electricitate;
- în cazul când accidentatul este în stare de lesin, trebuie chemat neîntârziat un medic sau
,,Salvarea"; pâná la sosirea acestora, persoana accidentatá se va aseza într-o pozitie
comodá, linistitá, îmbrácámintea îi va Ii desIácutá pentru Iacilitarea respiratiei,
accidentatului dându-i-se în acelasi timp sá miroasá o solutie de amoniac; dacá
accidentatul a încetat sá mai respire sau respirá anormal, rar, convulsiv, i se va Iace
imediat respiratie artiIicialá.
Pentru reanimarea accidentatului, Iiecare secundá este pretioasá. Dacá scoaterea de sub
tensiune si începerea respiratiei artiIiciale se Iac imediat dupá electrocutare, readucerea
la viatá reuseste de cele mai multe ori. De aceea, primul aiutor trebuie acordat Iárá
întârziere, chiar la locul accidentului.

Cum se poate organiza din punct de vedere aI protectiei
muncii practica din ateIiereIe scoaIå sau aIte unitåti
contractuaIe?

Dotarea atelierelor cu echipamente individuale de protectie va Ii cea prevázutá în
normativul cadru de acordare a EIP, în Iunctie de meseria în care se pregátesc elevii.
Dimensionarea echipamentului tehnic (bancuri de lucru, scaune, mobilier, masini-unelte
etc.), din dotarea atelierelor scolare va Ii în concordantá cu dimensiunile statice si dinamice
(antropometrice) ale elevilor.

17
&neltele de mâná vor Ii adaptate la dimensiunile antropometrice (Iormá, lungime, grosime)
ale mâinii si posibilitátilor eIortului Iizic mediu al elevilor.
&neltele de mâná actionate electric sau pneumatic vor Ii prevázute cu dispozitive pentru
Iixarea sculei, precum si cu dispozitive care sá împiedice Iunctionarea lor necomandatá.
Dispozitivul de comandá va Ii astIel conceput încât, dupá încetarea actiunii acestuia,
Iunctionarea de mâná sá înceteze imediat.
Dacá uneltele de mâná cu actionare electricá sau pneumaticá sunt dotate cu piese active
(pietre de polizor, pânze de Iierástráu etc.) ce prezintá pericol de accidentare, acestea vor Ii
proteiate împotriva atingerii.
Tuburile Ilexibile de aer comprimat trebuie sá corespundá debitului si presiunii de lucru.
Fixarea lor pe racordul uneltei va Ii asiguratá de coliere metalice.
&neltele de mâná rotative, cu actionare pneumaticá vor Ii dotate cu dispozitive de reglare a
presiunii si debitului în vederea limitárii turatiei.
Pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare, uneltele de mâná actionate electric trebuie
sá corespundá normativelor în vigoare si vor Ii veriIicate periodic de cátre personalul de
specialitate.
ozile si mânerele de mâná vor Ii netede, bine Iixate si vor avea dimensiuni care sá permitá
prinderea lor sigurá si comodá. La Iolosirea cozilor si mânerelor din lemn, se va alege lemn de
esentá tare cu Iibrele axiale drepte, Iárá noduri si aschii desprinse.
Pentru Iixarea cozilor si mânerelor în scule se vor Iolosi pene metalice corespunzátoare.
&tilizarea aceluiasi mâner la mai multe unelte de mâná se admite numai pentru trusele de scule
construite în mod special cu mâner detasabil.
&neltele de mâná din otel (ciocánelele, dáltile, IoarIecele, dornurile, cápuitoarele si alte
unelte de mâná similare vor Ii executate conIorm standardelor de stat si normelor în vigoare, din
oteluri corespunzátoare, tratate termic în asa Iel încât sub actiunea eIorturilor la care sunt supuse în
timpul lucrului sá nu permitá deIormári permanente, Iisuri sau desprinderi de aschii. Folosirea
uneltelor de mâná cu supraIata activá deIormatá, înIloritá sau stirbitá, precum si a uneltelor de
mâná improvizate este interzisá.
&neltele de mâná Iolosite în mediu de gaze si vapori explozibili vor Ii conIectionate din
materiale care nu produc scântei prin lovire.
&neltele de mâná prevázute cu articulatii (IoarIeci, clesti etc.) vor avea o constructie
robustá si nu vor prezenta Irecári mari sau articulatie care ar duce la eIorturi suplimentare pentru
cel care le actioneazá si în acelasi timp la nesigurantá în timpul lucrului. Bratele de actionare ale
acestor unelte vor Ii astIel executate încât la închidere sá existe un spatiu suIicient între ele, pentru
a se preveni prinderea lor.
&neltele de mâná vor Ii pástrate, dupá caz, în dulapuri, lázi, sau alte suporturi speciale, în
apropierea locurilor de muncá si vor Ii astIel asezate încât sá aibá orientatá spre exterior partea de
prindere pentru a exclude contactul cu pártile ascutite sau táietoare.
La executarea lucrárilor la înáltime, uneltele de mâná vor Ii asezate în genti rezistente si vor
Ii Iixate în mod corespunzátor, pentru a Ii asigurate împotriva cáderii.
In timpul transportului, pártile periculoase ale uneltelor de mâná (táisuri, vârIuri etc.) vor Ii
proteiate cu teci sau apárátori adecvate.
In timpul lucrului cu unelte de mâná, la operatii la care se pot produce scântei, aschii
metalice etc., se vor purta ochelari de protectie iar zona de muncá va Ii proteiatá pentru a împiedica
accidentarea persoanelor din apropiere.
Toate uneltele de mâná vor Ii veriIicate cu atentie la începutul schimbului. Periodic, în
Iunctie de Irecventa de utilizare, uneltele de mâná vor Ii controlate sistematic. &neltele de mâná
care nu corespund conditiilor normale de lucru vor Ii înlocuite imediat cu altele corespunzátoare.
Pârghiile, manetele de comandá, butoanele de pornire si oprire etc. vor Ii amplasate astIel
încât sá Iie vizibile de la locul de muncá si sá Iie posibilá manevrarea lor Iárá deplasarea elevilor

18
de la locul de muncá. Amplasarea lor trebuie sá excludá posibilitatea manevrárii lor involuntare.
onstructia butoanelor trebuie sá Iie astIel Iácutá încât sá se distingá usor butonul de
pornire si cel de oprire.
Se recomandá ca sensul de miscare al pârghiilor si manetelor sá corespundá cu sensul
miscárii organului comandat.
Pârghiile si manetele vor Ii prevázute cu plácute sau cu inscriptii care indicá comenzile.
Pârghiile si manetele de comandá trebuie sá Iie prevázute cu dispozitive de blocare care sá
nu permitá deplasarea liberá a acestora dupá Iixare într-o anumitá pozitie sau cuplarea sau
decuplarea necomandatá.
La exploatarea masinii, manipularea manetelor, pârghiilor, rotilor manuale si butoanelor
trebuie sá Iie comandatá. Înláturarea comenzilor gresite trebuie asiguratá prin introducerea
comutárilor automate. Organele de comandá ale masinilor-unelte trebuie asezate la o înáltime
comodá pentru cel care le mânuieste.
Pentru ca elevii de staturá micá sá nu oboseascá întinzându-se spre organele de comandá, se
va amenaia un postament corespunzátor (grátar etc.).
onstructia sistemului de Irâná trebuie sá Iie simplá si sá prezinte securitate în muncá
astIel:
- în cazurile posibile, Irânele trebuie comandate hidraulic, pneumatic sau electric;
- pentru oprirea rapidá a mecanismului, Irânele trebuie legate de dispozitivul de pornire
al motorului sau al masinii, astIel ca la deconectarea motorului sá actioneze automat
Irâna.
Pentru asigurarea securitátii muncii dispozitivele de comandá ale oricáror mecanisme
trebuie sá îndeplineascá urmátoarele conditii:
- sá Iie asezate în locuri unde pozitia lor sá asigure o manevrare comodá si sá permitá
utilizarea Iárá pericol a dispozitivelor de pornire;
- sá opreascá repede mecanismul si sá-l Iixeze rigid în pozitia necesará;
- sá excludá posibilitatea pornirii întâmplátoare a mecanismului.

La masinile si locurile de muncá unde este posibilá eIectuarea operatiilor în pozitie sezând,
comenzile vor Ii astIel amplasate încât sá Iie asiguratá o pozitie comodá în timpul lucrului.
Toate agregatele, instalatiile si masinile vor Ii prevázute cu dispozitive de sigurantá,
supraveghere, securitate si control, astIel încât sá se asigure Iunctionarea lor corectá si Iárá pericol
de accidente.
Organele de masini, care în timpul exploatárii pot Ii suprasolicitate din anumite cauze, vor
Ii prevázute cu sisteme de sigurantá care sá previná deteriorarea sau desprinderea organului în
cauzá si, prin urmare, a accidentelor.
Dispozitivele de ungere vor Ii astIel dispuse încât sá se excludá pericolele de accidentare.
Se interzice ungerea manualá în timpul Iunctionárii utilaiului. Se recomandá sá se introducá
dispozitivele pentru ungere automatá.
Pornirea instalatilor si agregatelor care nu pot Ii supravegheate din locul de amplasare al
pupitrului de comandá se poate Iace numai dupá conIirmarea semnalului de pornire de la posturile
de supraveghere.
La instalatiile si agregatele care nu pot Ii supravegheate dintr-un singur loc, trebuie sá
existe un sistem de semnalizare în ambele sensuri, între locul de comandá si locurile de muncá sau
de supraveghere, de la instalatie.
Masinile si agregatele mobile care se deplaseazá pe sine trebuie prevázute în Iata rotilor, în
sensul de miscare, cu dispozitive care sá înláture orice obiecte sau materiale de pe calea de rulare.
Masinile si instalatiile de la care se degaiá în timpul lucrului aschii sau alte particule solide
sau lichide vor Ii prevázute cu ecrane de protectie sau paravane care sá opreascá proiectarea lor.

19
Pentru asigurarea conditiilor sigure de muncá si de acces la înáltime se vor prevedea
scaune, platIorme si treceri rigide si rezistente, prevázute cu balustrade de cel putin un metru
înáltime.
Toate pártile mobile, roti dintate, axe, piese în miscare de rotatie, articulatii, transmisii prin
lant si curele, precum si orice alte párti care prezintá pericol în timpul muncii, trebuie proteiate prin
apárátori. În unele cazuri, apárátorile trebuie sá Iie un miiloc de protectie contra stropilor lichidului
de rácire. onstructia apárátorilor trebuie sá Iie rigidá, rezistentá, legatá constructiv de masiná.
Toate apárátorile sau capacele de protectie, acolo unde este posibil, trebuie sá Iie prevázute
cu dispozitive de závorâre care sá nu permitá deschiderea acestora decât dupá oprirea organelor de
miscare.
Locurile periculoase de la masini care nu pot Ii proteiate cu apárátori vor Ii îngrádite cu
balustrade amplasate la distante corespunzátoare.
La masinile prevázute cu transmisii prin curele se vor lua urmátoarele másuri:
- locul cusáturii capetelor curelei trebuie sá Iie rezistent, neted, Ilexibil;
- pentru o buná rezistentá, cureaua se coase dupá lipire cu curele noi;
- îmbinarea prin suprapunerea curelelor cu margini proeminente, în special a celor prinse
prin suruburi, sunt periculoase, nu se recomandá.
uloarea masinii trebuie astIel aleasá, încât Iondul masinii sá Iacá un contrast puternic cu
piesele de prelucrat, asigurându-se astIel îmbunátátirea conditiilor de vizibilitate. Prin vopsire se
vor scoate în evidentá organele de comandá si pártile mobile ale utilaiului.
Instalatiile si echipamentele electrice vor Ii construite, montate, întretinute si exploatate în
asa Iel încât sá Iie prevenite electrocutárile prin atingerea directá sau indirectá, arsurile,
incendierile, exploziile si arderile neprevázute ale capselor electrice provocate de curenti de
dispersie sau de curenti vagabonzi din instalatiile energetice sau datorate descárcárilor atmosIerice.
În acest scop, pe lângá másurile de securitate a muncii privind instalatiile si echipamentele electrice
prevázute în normele de protectia muncii se va tine seama si de instructiunile proprii elaborate de
unitate pentru Iiecare loc de muncá.
DeIectele care se ivesc în instalatiile electrice trebuie descoperite la timp si îndepártate de
personalul caliIicat pentru aceasta.
Se va acorda o atentie deosebitá utilaiului electric si retelelor electrice din ateliere cu
umiditate si cu temperaturá ridicatá, precum si încáperile în care se gásesc gaze, vapori sau praI,
inIlamabile si explozibile pentru a preveni electrocutárile sau incendiile datoritá socurilor electrice,
pieselor încálzite sau incandescente prin care trece curentul si scurtcircuitele.
onductele îmbinate cu plane prin care se transportá Iluide sub presiune sau Iluide care pot
provoca arsuri trebuie prevázute cu ecrane de protectie.
onductele instalatiilor si utilaielor vor Ii vopsite pentru a permite identiIicarea usoará a
Iluidului transportat. ulorile vor Ii alese în Iunctie de caracteristicile Iluidului, conIorm
normativelor în vigoare, indicându-se sensul de curgere al acestuia.
Agregatele la care se degaiá praI trebuie sá Iie carcasate si prevázute cu o instalatie de
absorbtie.
Sursele de radiatii calorice trebuie sá Iie proteiate cu paravane izolante.
Pentru evitarea accidentelor este necesar ca personalul însárcinat cu îndrumarea lucrárilor
practice sá urmáreascá:

- înainte de începerea lucrului dacá
4 s-a eIectuat instructaiul la locul de muncá;
4 uneltele, mesele de lucru, masinile, instalatiile, aparatele etc. sunt în buná stare de
Iunctionare, bancurile de lucru sunt la înáltimile optime pentru elevi;
4 echipamentul de protectie pentru Iiecare loc de muncá repartizat elevilor este în
buná stare, existá pláci avertizoare de protectie la locurile unde se pot produce

20
accidente s-au asigurat másurile de sigurantá impuse de normele de protectie a
muncii.

- în timpul lucrului:
4 dacá elevii poartá echipamentul individual de protectie stabilit pentru Iiecare loc de
muncá, halatele de lucru sunt strânse pe corp si încheiate la mâneci, párul elevilor
este strâns si acoperit cu basma sau bascá:
4 Iolosirea si mânuirea corectá a sculelor, uneltelor, masinilor, materialului de
prelucrat etc. si pozitia normalá (neIortatá) în timpul lucrului;
4 pástrarea ordinii si curáteniei la locul de muncá;
4 purtarea ochelarilor de protectie atunci când se lucreazá la polizor sau la masinile-
unelte la care este prevázutá utilizarea acestora, precum si la executarea diIeritelor
lucrári în constructii;
4 elevii sá nu lucreze la masini, utilaie, aparate etc. Iárá aprobarea personalului
însárcinat cu îndrumarea lsi supravegherea ucrárilor practice;
4 asigurarea la locurile de muncá a tuturor conditiilor igienico-sanitare;
4 sá nu se consume sau pástreze alimente proprii în atelierele de lucru; orice aliment
se va consuma numai la locurile special amenaiate respectându-se regulile de igiená.

- la terminarea lucrului:
4 deconectarea masinilor unelte de la priza de Iortá, curátirea de cátre elevi a locului
de muncá, a echipamentului, uneltelor, masinilor etc. si asezarea uneltelor, sculelor
în sertare sau dulapuri;
4 respectarea tuturor másurilor de igiená, prevenire si stingere a incendiilor prevázute
în normativele în vigoare pentru locurile de muncá respective.

Ce måsuri de protectie a muncii se pot Iua în cazuI eIeviIor
care Iucreazå Ia masini-uneIte?

La masini-unelte nu se poate lucra decât cu aprobarea proIesorului sau a maistrului-
instructor.
Nu se începe munca la masini-unelte înainte de a se cunoaste constructia acestora,
dispozitivele de comandá si regulile de securitate a muncii.
Înainte de a începe munca se veriIicá dacá masina-unealtá este în stare buná de Iunctionare,
dacá manetele si butoanele de comandá Iunctioneazá bine, dacá existá apárátoare de sigurantá în
stare buná, dacá utilaiul electric este bine legat la pámânt.
Înainte de a începe lucrul elevii sunt obligati sá-si încheie mansetele mânecilor sau sá le
lege cu siret. Se strâng capetele sireturilor si poalele hainelor, precum si párul prea lung.
Înainte de a porni masina-unealtá se veriIicá dacá piesa care urmeazá sá Iie prelucratá si
scula de aschiere sunt bine Iixate.
Înainte de a porni masina-unealtá se veriIicá dacá nu existá obiecte stráine pe piesele care
se rotesc. Nu se porneste masina-unealtá înainte de a se convinge cá a Iost scoasá din mandriná
cheia tubulará.
În timpul Iunctionárii masinii-unelte trebuie urmárit ca:
- sá nu se execute másurátori ;
- sá nu se curete si sá nu se ungá masina-unealtá;
- sá se apropie cu atentie scula de aschiere de piesa care se prelucreazá;

21
- sá nu se puná la loc cureaua de transmisie atunci când aceasta cade de pe rotile de
transmisie;
- dupá întreruperea comenzii de rotatie sá nu se Irâneze rotirea pártilor masinii cu mâna
(roata de transmisie, cureaua de transmisie, axul principal).

ând se lucreazá cu masina de gàurit trebuie urmárit ca:
- sá nu se tiná piesa cu mâna;
- dacá burghiul se gripeazá, se opreste imediat masina de gáurit si se scoate burghiul din
gaurá;
- gáurirea pátrunsá se executá cu atentie sporitá întrucât burghiele se rup când ies din
piesá;
- în timpul lucrului se vor purta ochelari de protectie pentru a Ieri ochii de aschii.

ând se lucreazá la polizor trebuie urmárit ca:
- sá nu se stationeze în planul de rotire a pietrei polizorului;
- sá nu se apese cu putere piesa sau scula care se ascute pe piatra de polizor;
- sá nu se ascutá piesele pe supraIetele laterale ale pietrei ;
- sá nu se lucreze Iárá suport si Iárá ecran de protectie;
- sá se Iixeze suportul la nivelul centrului pietrei de polizor;
- sá nu se lucreze la polizor Iárá ochelari de protectie.

Nu se strâng cu mâna aschiile rezultate în timpul prelucrárii. In acest scop se Ioloseste o
perie si un cârlig.
Elevii au obligatia sá anunte imediat pe proIesor sau pe maistrul-instructor în cazul când
constatá un deIect la masina-unealtá sau o Iunctionare anormalá a acesteia.
La întreruperea curentului în reteaua de Iortá se deconecteazá imediat masina-unealtá si nu
se conecteazá la loc decât cu aprobarea proIesorului sau a maistrului-instructor.
Nu se încredinteazá nimánui munca la masina-unealtá Iárá aprobarea proIesorului sau a
maistrului-instructor.

Ce måsuri de protectie a muncii se pot Iua în cazuI eIeviIor
care executå Iucråri cu uneIte de mânå?

Locul de muncá se tine în ordine. Sculele, materialele, preIabricatele si produsele Iinite se
asazá pe locurile care le sunt rezervate. Nu se încarcá locul de muncá (bancul de lucru si trecerile
din iurul lui) cu obiecte inutile.
Nu se lucreazá cu scule stricate si la menghine deIecte. Piesa care se prelucreazá se Iixeazá
bine în menghiná. Piesele mari, grele sau lungi, precum si piesele care pot scápa din menghiná în
timpul prelucrárii se prind si se scot din menghiná cu atentie.
Piesele cu margini ascutite sau cu bavuri nu se apucá cu mâna neproteiatá (Iárá mánusi).
SupraIata prelucratá nu se încearcá cu degetul deoarece ea are bavuri.
ând se îndreaptá o piesá metalicá, aceasta se tine cu mâna proteiatá cu mánusi.
Nu se taie metalul cu dalta Iárá ochelari si plasá de protectie sau Iárá apárátori.
La pilirea unei piese, aceasta nu se loveste cu coada pilei deoarece poate scápa; la cursa de
întoarcere nu se apasá pila cu degetele mâinii stângi.
Aschiile nu se îndepárteazá prin suIlare deoarece pot sá intre în ochi.
ând se asambleazá sau se demonteazá îmbinári cu piulite, se aleg chei cu dimensiuni
potrivite. Asupra cheii se aplicá numai Iorta mâinii si nu a corpului întreg.

22
ând se lucreazá cu scule actionate electric (bormasini, Iierástraie, IoarIeci, vibratoare s.a.)
se va avea griiá:
- sá se Ioloseascá scule în perIectá stare si neapárat legate la centura de împámântare;
- elevii sá nu conecteze si sá nu încerce sculele actionate electric singuri, Iárá concursul
maistrului-instructor si sá nu atingá conductorul la care este conectatá scula;
- sá nu se lucreze Iárá mánusi de cauciuc si Iárá presuri de cauciuc (sau alt material
izolant);
- sá se reaminteascá permanent cá actiunea curentului electric poate Ii mortalá.

Sculele si uneltele Iolosite la lucrári agricole trebuie sá Iie bine ascutite si Iixate în capul
cozilor de mânuire iar distanta dintre elevii angaiati la asemenea lucrári sá corespundá cu raza de
actiune si lucru a uneltelor agricole.
Elevii au obligatia de a înstiinta imediat pe proIesor sau pe conducátorul practicii despre
orice accident, precum si despre orice încálcare a regulilor tehnicii securitátii pe care le observá.

Ce måsuri de protectie a muncii se pot Iua în cazuI
instaIatiiIor mecanice sub presiune?

La construirea, repararea, instalarea, veriIicarea si exploatarea instalatiilor mecanice sub
presiune vor Ii respectate prevederile instructiunilor tehnice ale Inspectiei pentru cazane, recipiente
sub presiune si instalatii de ridicat (ISIR).
La producerea si distribuirea aerului comprimat se vor aplica si respecta prevederile din
NSSM 40.
Instalatiile mecanice sub presiune vor Ii prevázute cu dispozitivele de sigurantá si aparatele
de másurá si control necesare, care sá permitá exploatarea acestor instalatii în conditii de securitate
a muncii.
Materialele Iolosite pentru construirea si repararea elementelor instalatiilor mecanice sub
presiune vor corespunde, în privinta conditiilor tehnice, a regulilor pentru veriIicarea calitátii,
marcárii si livrárii, instructiunilor tehnice ale inspectiei pentru cazane, recipiente sub presiune si
instalatii de ridicat, precum si standardelor de stat în vigoare.
Procesele tehnologice, inclusiv operatiile de control ce trebuie respectate la construirea si
repararea instalatiilor mecanice sub presiune, vor Ii precizate în proiectele respective.
Recipientele, buteliile transportabile si conductele prin care se transportá Iluide sub
presiune se vor vopsi în culorile conventionale pentru Iluidele pe care le contin sau le transportá
conIorm prevederilor din instructiunile tehnice de specialitate si din standardele de stat în vigoare.
onductele îmbinate cu I1anse, prin care se transportá Iluide sub presiune, care pot provoca
arsuri, vor Ii prevázute cu mansoane de protectie.
Amplasarea instalatiilor mecanice sub presiune se va Iace în conIormitate cu prevederile
normelor de protectie a muncii corespunzátor speciIicului activitátii locurilor de muncá respective
si cu prevederile normativului republican pentru proiectarea si executarea constructiilor din punct
de vedere al prevenirii incendiilor.
Personalul de supraveghere si exploatare a instalatiilor mecanice sub presiune trebuie sá
aibá pregátirea corespunzátoare si sá Iie instruit în acest scop pentru cazanele de aburi, Iochistii
trebuie sá îndeplineascá conditiile cerute de instructiunile tehnice ale inspectiei pentru cazane,
recipiente sub presiune si instalatii de ridicat.
Accesul în instalatiile de hidroIoare, prepararea apei calde, statii de pompare, perimetrul
rezervoarelor de apá, este permis numai personalului de exploatare instruit special în acest scop.

23
Ce sunt måsuri de protectie a muncii se pot Iua pentru
ucenicii eIevii sisau studentii care-si desfåsoarå practica de
productie în constructii?

Sápáturile vor Ii astIel executate, încât sá Iie prevenitá prábusirea peretilor iar consolidarea
acestora, acolo unde este cazul, se va eIectua potrivit naturii rocilor si procedeului de táiere.
Modul de sustinere se va stabili prin proiect, proiectantul ráspunzând de solutia aleasá si de
calculul eIectuat. Executantul este obligat sá veriIice dacá natura terenurilor corespunde
prevederilor din proiect si, în cazul constatárii unor nepotriviri, roci cu caracteristici diIerite,
inIiltratii puternice, supraIete de alunecare etc., va anunta beneIiciarul lucrárii pentru a cere
proiectantului schimbarea solutiei.
Executantul va începe lucrárile de sápáturi pe baza unei schite de plan continând toate
datele existente cu privire la lucrárile ce pot Ii întâlnite sau în apropierea cárora se va trece
(Iundatii, conducte, canale de protectie pentru cabluri de Iortá sau telecomunicatii, canale acoperite
pentru scurgeri sau pentru protectia unor conducte, bazine sau rezervoare ce nu se vád la supraIatá
etc.), pentru asigurarea tuturor másurilor de protectie a muncii.
Dacá sunt depistate instalatiile subterane în apropierea locului unde se executá sápáturi, se
va opri lucrul, se va stabili precis natura instalatiilor subterane si Ielul cum sunt amplasate si se vor
prevedea másuri pentru evitarea avariilor acestor instalatii si pentru eliminarea pericolelor.
Dacá la executarea sápáturilor se detecteazá gaze sau alte substante periculoase,
conducátorul procesului de muncá va evacua personalul, înstiintând pe conducátorul tehnic al
lucrárii, care, pentru continuarea lucrului, va lua másurile necesare de eliminare a cauzelor ce ar
putea duce la accidente de muncá sau îmbolnáviri proIesionale.
Sápáturile, în apropierea cárora se circulá vor Ii marcate vizibil si amenaiate cu miiloace de
protectie adecvate, pentru prevenirea cáderii miiloacelor de transport sau a persoanelor. În timpul
noptii vor Ii marcate cu inscriptii luminoase sau Ielinare avertizoare.
Dacá adâncimea sápáturilor va Ii mai mare de 1 m, acestea vor Ii împreimuite si vor Ii
prevázute cu numárul necesar de scári care sá permitá evacuarea rapidá a executantilor în caz de
pericol.
Dacá adâncimea sápáturilor este mai mare de 1,5 m, în cazul evacuárii manuale, roca
dislocatá va Ii aruncatá pe podine intermediare, asezate la un interval de cel mult 1,5 m pe
verticalá.
Sápáturile care nu mai sunt Iolosite vor Ii rambleate si terenul netezit. Îndepártarea
sustinerii înainte de rambleiere sau betonare se va Iace numai dacá rocile permit, în care caz,
lucrarea se va executa numai de muncitori cu experientá, sub supravegherea unui conducátor al
procesului de muncá. Ordinea de îndepártare a sustinerilor va Ii precizatá de proiectant.
La executarea tuturor sápáturilor inclusiv a celor din cariere sau balastiere prin procedee de
táiere manualá sau mecanicá se vor prevedea urmátoarele conditii minime de protectie a muncii:
- nu va Ii permisá Iormarea pe taluzuri a iesirilor în consolá (,,ozoroace" sau ,,tumbe");
- starea de echilibru a rocilor, precum si starea sustinerilor vor Ii tinute permanent sub
supraveghere;
- vor Ii îndepártate de pe talazuri bucátile de rocá desprinse sau care tind sá se desprindá
(,,copturi");
- personalul va Ii dotat cu echipamentul de protectie necesar executárii lucrárilor în
conditii de securitate;
- asigurarea cu miiloace necesare evacuárii inIiltratiilor de apá;
- nu se va permite accesul persoanelor deasupra Irontului de lucru, în limitele taluzului
natural al rocilor sau în raza de actiune a utilaielor.

24
In cazul executárii sápáturilor inclusiv cele din cariere si balastiere în mai multe trepte,
înáltimea si látimea treptei, precum si borna de sigurantá vor Ii stabilite prin proiect, luându-se în
considerare natura rocilor, coeIicientul de Irecare interioará, Ielul transportului, înáltimea de táiere
a utilaiului, necesitatea circulatiei personalului pe trepte si dacá se executá pe treaptá si alte
operatii.
In apropierea locurilor unde se executá sápáturi, în raza de alunecare sau de surpare a
rocilor nu este permisá amplasarea de utilaie, stâlpi etc. si circulatia vehiculelor, decât dacá este
veriIicatá în prealabil rezistenta sustinerii la solicitárile dinamice rezultate din sarcinile respective
si dacá au Iost luate másurile de protectia muncii.
Fiecare institutie de învátámânt va întocmi instructiuni proprii de protectie a muncii, care
vor cuprinde másurile suplimentare de protectia muncii speciIice activitátilor din scoalá care nu
sunt cuprinse în normele de protectie a muncii existente.

Ce måsuri de protectie a muncii se pot Iua pentru ucenicii
eIevii sisau studentii care-si desfåsoarå practica de productie
în agricuIturå?

Pentru prevenirea accidentelor si îmbolnávirilor proIesionale se pot lua urmátoarele másuri:

a Cerinte generale de securitate a muncii
Înainte ca elevii sá înceapá lucrul, proIesorul care conduce si îndrumá elevii în timpul
eIectuárii muncii agricole Iace instructaiul introductiv si veriIicá însusirea lui.
Instructaiul introductiv trebuie sá cuprindá regulile de conduitá ale elevilor pe teritoriul
unitátii agricole, másurile de securitate în timpul Iunctionárii masinilor agricole si instructiunile de
lucru la instalatiile agricole si cu animalele.
onducátorii parcelelor productive, brigadierii, seIii de Iermá, lucrátorii. specialistii si
muncitorii caliIicati Iac instructaiul la locul de muncá, împreuná cu elevii.
In cazul încálcárii de cátre elevi a disciplinei sau a instructiunilor de protectie a muncii,
conducátorul parcelei este obligat sá opreascá lucrul si sá Iacá cu acestia un instructai suplimentar.
Nu se va permite începerea lucrului Iárá îmbrácáminte si încáltáminte adecvate si Iárá
unelte corespunzátoare.
Schimbarea îmbrácámintei de lucru a elevilor se va Iace numai în localuri speciale
(garderobe sau camere perIect igienice).
In cazul când se observá anumite deIiciente la îmbrácámintea si încáltámintea elevilor,
acestia vor Ii îndepártati scurt timp de la locul de muncá pâná se remediazá deIicientele constatate.
Deseurile rámase si piesele neIolosite trebuie sá Iie depozitate în locurile special amenaiate.
Drumurile carosabile si pietonale din interiorul terenurilor instructive ale unitátii agricole
trebuie mentinute într-o stare perIectá.
amerele pentru spálat trebuie sá Iie prevázute cu dusuri, chiuvete, si cu prosoape curate.
Apa de báut trebuie sá Iie asiguratá din Iântâni sau rezervoare. Pentru schimbarea apei este
necesará spálarea si dezinIectarea zilnicá a rezervoarelor.

-) ásuri de protectie a muncii în lucrári de chimizare a agriculturii
În aIará de prevederile arátate pentru Iolosirea substantelor toxice, sunt necesare si
urmátoarele másuri de protectie a muncii la Iolosirea îngrásámintelor chimice, insecticidelor,
Iungicidelor, erbicidelor etc. mai ales cá multe din acestea sunt toxice pentru om si animale.25
În acest sens este necesar sá se urmáreascá:

- pástrarea insecticidelor, Iungicidelor, erbicidelor sá se Iacá în magazii încuiate, în care
sá nu poatá intra decât persoanele autorizate, instruite pentru manevrarea lor;
- substantele sá se pástreze în ambalaiele originale cu eticheta sau semnele avertizoare
lizibile;
- transportul substantelor toxice sá se Iacá în ambalaie corespunzátoare pentru a se evita
împrástierea lor;
- aplicarea tratamentelor cu substante toxice sá se Iacá de cátre personal special instruit,
dotat cu echipament individual de protectie;
- în cazul aplicárii unui tratament cu substante puternic toxice se vor pune planse
avertizoare;
- dupá utilizarea substantelor, ambalaiele respective se pástreazá în locuri Ierite si nu sunt
Iolosite în alte scopuri; în cazul în care ambalaiele nu trebuie restituite unitátii
Iurnizoare, se iau másuri pentru neutralizarea lor;
- dupá lucrárile demonstrative, elevii se vor spála bine pe mâini si pe Iatá cu apá caldá si
sápun;
- nu este permisá consumarea Iructelor si legumelor nespálate;
- pentru prevenirea intoxicatiilor cu substante insecto-Iungicide este necesar ca în cadrul
procesului de învátámânt, în orele de protectie a muncii, biologie, chimie, Iizicá,
agriculturá etc., elevii sá primeascá cunostintele legate de eIectele dáunátoare ale
substantelor chimice Iolosite în stropirea pomilor, a viilor, a diIeritelor legume si
zarzavaturi, sá cunoascá regulile de igiená si de protectie a muncii;
- se vor aráta elevilor eIectele dáunátoare ale consumárii produselor agricole tratate cu
substante insecto-Iungicide (parazitologice, cotox, aidrin, zineb etc.) si se vor prezenta
în mod clar normele si regulile de igiena sanitará si alimentará;
- personalul didactic va acorda o atentie deosebitá prezentárii acestor norme si reguli;
acesta are datoria sá Ioloseascá metode si procedee care sá ducá la Iormarea de
convingeri, de deprinderi si obisnuinte pentru respectarea normelor de igiená si de
protectie a muncii;
- în actiunea de prevenire a accidentelor si de inIormare asupra nocivitátii substantelor
insecto-Iungicide trebuie solicitati si párintii, în scopul antrenárii Iamiliei în evitarea
unor asemenea accidente. Aceastá actiune se poate realiza în cadrul sedintelor sau
convorbirilor individuale cu párintii, în conIerinte axate pe aceastá temá de scoalá în
cadrul lectoratelor pentru párinti.

.) %ractoare si masini agricole
Practica elevilor trebuie Iácutá cu respectarea urmátoarelor conditii de securitate a muncii:
- pe tractoare au voie sá lucreze numai tractoristii caliIicati; elevii în timpul orelor de
practicá vor Ii însotiti de personalul însárcinat cu îndrumarea activitátii practice;
- pe masinile agricole are voie sá lucreze numai personalul care este însárcinat cu
îndrumarea activitátii practice;
- elevii nu au voie sá puná mâna pe organele active ale masinilor agricole, pe piesele si
mecanismele care se aIlá în miscare;
- elevii nu au voie sá se urce pe masinile agricole când acestea sunt în stare de
Iunctionare decât însotiti de personalul caliIicat în specialitate; accesul elevilor în Iata
organelor active, când acestea sunt în miscare, este interzis.
- studierea tractoarelor si a masinilor agricole se va Iace numai când acestea sunt în stare
de repaus; pentru a cunoaste modul de Iunctionare a acestor masini, în timpul

26
experientelor, elevii vor sta la o distantá reglementará Iatá de masini, pentru a nu Ii în
pericol de accidentare;
- utilizarea si transportul uneltelor agricole care au parti táietoare (bricege de altoit, sape,
secere etc.) se va Iace cu atentie deosebitá.

Care este IegisIatia în domeniuI securitåtii si sånåtåtii în
muncå?

În ultimii ani, legislatia româná în domeniul securitátii si sánátátii în muncá a suIerit multe
modiIicári în sensul transpunerii legislatiei europene în domeniu. Se poate aIirma cá în acest
moment angaiatii români si tinerii sub 18 ani (a se vedea NGPM 2002, Titlul III, cap. VI) sunt
apárati de aceleasi prevederi legislative ca si cei din &niunea Europeaná.

O onstitutia României 2003
O Legea 53/2003, odul muncii
O Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicatá
O O.M.- MMPS nr. 388/1996 - privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.
90/1996, publicat in M.O. nr. 249/1996
O Normele generale de protectie a muncii ed. 2002
O NSSM
3
nr. 37 pentru prelucrarea automata a datelor
O NSSM nr. 36 pentru laboratoare de analize Iizico-chimice si mecanice
O NSSM nr. 57 pentru manipularea, transportul prin purtare si cu miiloace mecanizate si
depozitarea materialelor
O NSSM nr. 111 pentru utilizarea energiei in medii normale
O ORDIN nr. 599/1998 privind prescriptiile minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sánátate la locul de muncá
O NSSM pentru diverse activitáti speciIice din agriculturá, constructii, transporturi, sectorul
sanitar etc.
O O.G nr.2 /2001 - privind regimul iuridic al contraventiilor, publicata in M.O. 410/2001
O O.M.- MI nr. 775/98 - pentru aprobarea Normelor Generale de PSI
O Legea nr. 451/2001- pentru aprobarea O.&.G. nr. 200/2000 privind clasiIicarea, etichetarea si
ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase
O Legea nr. 426/2001- pentru aprobarea O.&.G. nr.. 78/2000 privind regimul deseurilor

BibIiografie

O Ghidul angaiatorului privind reducerea expunerii lucrátorilor la agenti chimici periculosi la
locul de muncá Inspectia Muncii 2002
O Ghid metodologic pentru prevenirea riscurilor legate de expunerea la azbest - Inspectia Muncii
2002
O Ghid metodologic pentru prevenirea riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni,
mutageni si toxici pentru reproducere - Inspectia Muncii 2002
O Ghid metodologic pentru prevenirea riscurilor legate de expunerea la agenti biologici -
Inspectia Muncii 2002

3
NSSM ÷ Norme speciIice de securitate a muncii

27
O Ghid metodologic pentru prevenirea riscurilor legate de expunerea la agenti chimici - Inspectia
Muncii 2002
O Ghid metodologic pentru prevenirea riscurilor legate de expunerea la zgomot - Inspectia
Muncii 2002
O Instructiuni pentru selectionarea si utilizarea miiloacelor individuale de protectie a mâinilor 1
O Instructiuni pentru selectionarea si utilizarea miiloacelor individuale de protectie a Ietei si
ochilor 2
O Instructiuni pentru selectionarea si utilizarea miiloacelor individuale de protectie împotriva
cáderilor de la înáltime 3
O Ioan Popa, Radu Filip, 'Managementul international¨, Ed. Economicá, 1999.
O Dr. ing. SteIan PEE, Ec Aurelia DASALES&, ¨Metoda de evaluare a riscurilor de
accidentare si îmbolnávire proIesionalá la locurile de muncá,1998
O Dr. ing. Al. DARABONT, Dr. ing. St. KOVAS, Ing. D. DARABONT,
'Ghid pentru autoevaluarea securitátii în muncá la nivelul unitátilor mici si miilocii¨ 1998
O Dr. ing. Al. DARABONT, 'Risc si securitate în muncá¨, vol. 3-4, ed. 1996
O Darabont, Al, 'alori limità de expunere la agentii 1izici la locul de muncà Risc si securitate
in muncà` I..S.P.M., Bucuresti, nr. 1-2/1994
O Darabont, Al., Pece, St., Dáscálescu, Aurelia, Managementul securitátii si sánátátii în muncá
Ed. Agir, 2001
O OHSAH 18001:1999 Sisteme de managementul securitátii si sánátátii ocupationale
SpeciIicatii
O ODEX 2004 lista produselor pesticide pentru proIilaxie sanitar-umaná, Editura GEEA 2003
O Másuri de urgentá în cazul expunerii la pesticide¨, Editura GEEA 2003
O Medicina Muncii¨, ProI. Dr. Toma Niculescu, onI. dr. Ion Toma, Dr. Duca Pavel, ed.
MEDM&N, 1999
O Agenda pentru combaterea noxelor în industrie¨, dr. ing.Victor Voicu, ed.Tehnicá
O Metode si instalatii de neutralizare a poluantilor atmosIerici acizi¨, ed. Libra
O Evaluarea riscurilor în sistemul om-masiná¨, dr. ing. Pece SteIan, ed. Atlas Press, 2003
O ostul accidentelor de muncá¨, dr. ing. Aurelia Dáscálescu, ed. Atlas Press, 2003
O Implementarea managementului securitátii si sánátátii în muncá¨, dr. ing. Steluta Nisipeanu,
ing. Raluca Stepa, ed. Libra 2003
O Substante si preparate chimice. Proprietáti. Riscuri. Principii de buná practicá¨, dr.ing. Steluta
Nisipeanu, ing. Raluca Stepa, ed. Libra 2003
O Medicina muncii¨, proI. dr. Toma Niculescu, dr. Adriana Todea, Institul de Sánátate publicá
O Relatii între structurá, proprietáti si activitate biologicá aplicate la popuanti industriali¨ proI.
dr. ristina Mandravel, P I dr. Rodica Stánescu, dr. Valentina hoiosa, ed. &niversitátii
Bucuresti, 2003, b-dul Regina Elizabeta 412, sect. 1
O Metode Iizico-chimice aplicate la másurarea noxelor în mediul proIesional¨, proI. dr. ristina
Mandravel, P I dr. Rodica Stánescu, dr. Valentina hoiosa, ed. &niversitátii Bucuresti, 2003,
b-dul Regina Elisabeta 412, sect. 1

3 Unde se pot gåsi informatii utiIe pe Internet?

http://www.inspectmun.ro
http://protectiamuncii.ro
http://europa.eu.int/comm/education/copenhagen/resolutionen.pdI

28
http://europa.ei.int/comm/educationn/policyen.html
http://europe.osha.eu.int/goodpractice/sector/education
http://www.deni.gov.uk
http://leonardo.cec.eu.int
http://europe.osha.eu.int/goodpractice/sector/osheducation/rome.stm\
www.ilpi.com/msds/index.html
www.toxnet.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?RIS

&!#$  !70,2-:  0L380,23g80.:79,90, 8g3g9,90,2:3.L3:39gx0/0L3;gxg239  &3/0 .:80,5.g7002039g7057;3/80.:79,90, 8g3g9,90,L32:3.g  3.0.4389g80.:79,90, 8g3g9,90,L32:3.g  :2089047,3,9g,.9;9,90,/057490.x0,2:3.L3:39gx0/0L3;gxg239 33899:x0 .4,70/388902:34897:/0L3;gxg239 80.:79,90, 8g3g9,90,L3 2:3.g80.43899:0.,8,7.3g//,.9.g50397:507843,://,.9..,7047,30,g 574.080/02:3.g .,4-,x050397:94,90.,/700/3 .48,:/3:39gx0 0.4342.0.,70.43/:.574.080/02:3.g /0574/:.x0/081g :7,90.:00;  07057039g.425,792039:/057490.x0,2:3.  07057039g42909:/080.:79,90 8g3g9,90L32:3.g  ,708:398,7.30 4-,x0.43/:.g947:::39gx57;3/80.:79,90, 8g3g9,90,L32:3.g ,79 !

   ,708:398,7.30,3,,x47/35:3.9/0;0/070,57490.x02:3. ,79 /3 !

5.70./057490.47.3../0. 2..:79gx 8g3g9gxL32:3.08:- 5708:30  08:392g8:7/057490.50397::.3.43/:.80549:...80549:.::3090/023g  02g8:7/057490. ..g947::/0:.x0..g  008908023.9/0.L3.80549:.8g L3.9:.x0.70:.7000..x0.   .:.-47.2039:3/.2:3.2:3.x:30.:/057490.70.97.:7039::00.700/0 1.708:398.g  02g8:7/057490.  008900..:389.x0./:.94.90:39gx.4397.4.47.9.2:3.23g2.9047.80549:.g8.0  02g8:7/057490.7g7  :28070.57490.80549:.7.9.7g7 ..57./3 .:00.0/070.03. 00./080.g .g.g3897:.:280:90.L3.2:3.90  0L380.30 4-.x02:3.3.2:3.20 /0-440  :2305:90257490.L38g0/0.L3.2:3. ! ./35:3.0...x0.900700 .x0..x0.:9g:..x4720.:79.02039:80.2:3.  :28054.:00.. 3 :3090  02g8:7/057490.x0.

: 89:/03x.50397::..x0L3...7g57. ./0574/:.03.8.x0.9.80549:.70 /081g 4.x  02g8:7/057490. 00.43897:.2:3.

/0574/:.:89:/03x .:9:7g  .x0L3.7..70089008.7g57.x.70 /081g 4.:79gx 8g3g9gxL32:3..x:90503907309 .g  -47.8.10  &3/080549g831472.9.L3/4203:80..

30 .47 .0 544.43899:0 4 574-02g /0 89. 57490.089g47.. 8. #4230 .9gx47 .  !7490.70 097.90070 8g /0 23. 8g3g9.89.79..9 0890 7002039.5.0 .40 8 .90 8g3g9.L3:39gx0/0 L3.45 . %9: ' 00.90.2:3. 2:3.g 570. 907 L3x0007 .0 x3070. . 0L380.9.0 /3 85.9g 573 43899:x.9.39070 10720 49:7..70 ..70.70 . 2:3...8g .:574708: 93x0 903.23g80.:79. -:30 .8:7.90..4030.x0 3/:897.-3090 . /081g :7.047 2. /49g747 903.3.2:3.x. .4.4.gxg239 L3 . 7  .0 30//.47 .70. . L3 :39gx0 . 574.  3 x. 34.7g 574. .x0 //.x0 2:3.90.42509.4 5.90 7. . 2:3.40 /0 94.:34.0370.90.g73472047/080.9..x..085479.2:3..7.43/x /0 2:3./039047 .5.4./00 .8::..7050-.7.0 /0 3897:70 8g /0 .79  4/: 2:3.94. 00.. 574/:.7.70 80 /081g 4.9.70.080 /0 574/:.70.0 L3 73/: 00.gxg239  43/x0 L3 . ..5.:79.747 57410843.-47.08: /0 L3.70 . L2-43g./7047 //.9.g /3 ..897g 57490.g -.

 2:3.:79.50397:3899:x0/0L3./.x.70 . 2:3.47 00.0/03897:70L38. 88902.-08. 3472047 /0 80..0 570g970.9.0  3 . 2:3.30 .904.. 50 -.L32:3.x47//.3/80.47 89:/03x47L3 5074. /49.:57380 L3 347200 0307.x47 :.L32:3. /0 .9050784. 4-. 9070.0 /0 57490.90. L3 94.10.90.9. :.:8.70.8:7.9.43x3 .9g 570.9g7574/:.90.x0 .:79.1.g747.:79.473:.300:7/..903472.g947:: :39gx .:80.:2 573. /0 80.4314729.:79../7: 0307.74757410843.5:7085438.90 8g3g9.0890 7002039g7 4-.07.70.47 .-9gx.:79.010.03.g .0 3.57410843.g7002039g7057.3. 8g3g9.x.g573.90.4389g80.9.947::  g8:70 . .g $0.9.0 1.g 70.9.70. 8g3g9..90.9:g757.g -0.x47 00.45:0.90 ..3.90.x0 ./039047 /02:3..47 00..90..5.43/:.:34. . L3 .0. 347200 850.g  394.gxg2398:39 . 2:3.90.203.0080.900 7010794.3. 80.90 . 70850.90 . 80 89...:79gx 8g3g9gxL3:39gx0/0L3.7 4-.03.0 /0 57490..: .L2-43g. 2:3. . 705:-.90.8.0   3.5.:70/02:3.85. 8g3g9.947 50397:94...g9:9:747. 144870.gxg239  &3/0 .850.

43897:.g7474507.: 570: 47.. /0 570.8.x/3/4203:850.:570.x0 .03/:897.1.:/70.2:3.5.0370 .9gx L3/053g80.9L3 :39gx00.9g7.4.9g ..x0L3 .  .70007.47.9:g757.9gx .0 /0 57490. .8. :347 2g8:7 850.x .4./0574/:.. ../039047 /0 2:3..9.g8.4009..70574108:3 .470.70...7..g/0703925:010. 4/. 147200/0573/07030.90 .08.747 57410843. 2:3.:79.70 097.9.70 .: 89:/03x47 :72g73/ .0 /0.4342.: L38: 70.4.0 .90.g L2-43g.0 9. .94.3g7 :347 .

07 3899:x0 .9.2:3.:79..2:3.4342.9.300 .70 95:: 5741: 10.3.90.x0 .8.:00.-47.x:357457/057490.: .9.70.7g2:3.90.g70 :39gx /0 L3.4.703:2g7:/0./020/.  !07843.8. 4-. .9 /0 50784..9007 /0 .. .0 /0 57490..  447/43.8:57.x0/03..: //./23897.g 08902. 2:3../057490.90.792039:/057490.L31:3.90.9gx0 .97-:x 3 /4203: 57490. :2089047..:4-.3472000307.x0 2:3.574.90 4.2:3.x./0425.L3 :39gx0/0L3. 807.: :.4.9.43899:0.97-:x L3 /4203: 57490.g .g /0574/:..070 /0 570/.947 /0 .4342.1.g50397:507843.30..:34.70 097.. 70850.:78:7 /0 1472.0 850..70..3g.792039:/057490.g 8gL394. 7g85:3/070.9.:9g947 903.47085:3g94.970-:08g.1.4.7.x0.9.-0..2:3. .x050397:94.970-:0 8g :7200 .:7 /0 2:3.70 85739g 3024..x.gxg239 8g 89.90850.20. .9g..g80 . /0 .9.gxg239 33899:x0 .70/388902:34897:/0L3.792039:/057490.../0. .g3897:..:.3 .080/02:3.48.:L3.9.7g747 /0 ..90.70/0  425.3.gxg239 80.2:3.3g//.: . /49g747 /0 850.70   07057039g.43/:.4.70 507843.x0.080/0 2:3.x0/081g :7..L32:3.9.9gx.0:903. 0.x0 2:3. 2:3.:/080.0.2:3.4. 8g3g9.x/3 .x. L3970 . !07843.9gx /0 57490.://...x0.g574.7047. 70.L3.:79.90.5.:573/g 807.43/:.43/:. 90 . .:20/..70 80 /081g 4.: .x0.g L3 .70 ../700/3 .425.8.:/3:39gx00. /0.2:3.2.

70 3:2g7: /0 .:.:79gx 8g3g9gxL32:3.08947. .20 90:37.9.5.::20/.g  3 .30.9/05.:70570039...: 5747.3 /0570107.g947:50784.10.:79.3x8. 50397: .47L3/4203:57490. /0  3.3047 :7/.39:807.: . /08023.90 8g3g9. 89:.70.x . .: 4-.0: 50784.39:.x.. 0.3:.70.817 9 570 0/3900L394.9.425.2: /0 57490.3: L3.07070.g08902..x02:3.70 /3L3.90L32:3.792039:: /0 57490.:1489L397057380 01.3  42909:/080.30:7/. 80.509720897: 47/0.x47.70L397:37080L394.g .79.g7 9:9:747 8.:79.90 8g3g9.8..g .90 8g3g9.90 8g3g9.70.. :3 5..90L32:3.:50710.7 #0570039.9.:79gx 8g3g9gx L32:3.g 50784. 3.97-:xL3/4203: 80. 8g L394.70 .g .3: :72g947  3899:x0 /0 L3. 570 0/390 43/:.0 5045074. 2:3.43899:042909: /0 80.43899:9/3 43/:.07-. #0570039.x/3 .8:7.43/x47 45920 /0 570.x0 .  42909:/080..4.03x.-47..9g .: 9072030 7085438.43. .9047089030..90L32:3.0.70/0 80.471.gxg239 .g $$ L3 8..:79.:79gx 8g3g9gxL32:3. 2.709. 8023.0 0890 2.5..3.3.3.x.  .: 57..97-:x L3/4203:80.05:x3 4/.90 L3 2:3.:L3.x47 .g80.8./0.: L3 .g  3.9 L3 $$ ..574-.-9gx 57.08.703:2g7:/0.4. L3 .2./g/0.45: .3 L3/4203:80.x:30 .x0 .089:.7.70. 80/080230.70.g947: ..:8.570 0/390: ..78 .g  07057039g42909:/080.20 90:3574.0370 .x43.:79.40 .. 8. 2:3.8:7g7 25.3x /.3 /0 2g8:7 ..: 50784.50.9 5745:307 L3 0g9:7g ..7.3/ .20.08 .g0890.54798.

L32:3.2.7. /02g8:7089.0 /057490.0:10.90../039047 .x0.708:398.g .3.2:3.:79.30 4-.0 x33/80. 8g3g9.3/80.43/:./07002039g70/33472000307.74757410843.x0.79  !.90.L2-43g.g947:::39gx 57./02:3.g  ..g7:4..-90.

7005700390034720 347200850.0..8:57.08.:39gx/0L3.7.g705.3.3.:7 5..47/. 8:-89.90 8g 0.-9.70.x 5. L3 ..1 0  120  .x02:3.70L3:72.:79..3xg .3./3:72g549105: 570..90.:8.5.9gx0:39gx70850.9g /090723.9..4.90 09074.3.90..08900.-0.947. :39gx . 78.70 L2-43g.8:70 8g.... 2g8:747 903.7.: /0 2:3.90 3472.390747 . 2:3.5479 .70.3:.3. 10.: 4 70.3.0370 30...x47 8g103907.: 20/: /0 2:3. 8g . .70 4..:79gx 8g3g9gx.8:704L2-:3g9gx70.:79. 50397: .70 31472g7  0/:.2g8:70/0 570.00. 3.0070.:747 /0 .90 8g 89.-7 2g8:747 /0 570.. .2:3. /0 2:3.7.947: L3.90 L3 2:3.00 7010794.90 ..0 89. .x47 8g89.  8g .g970.70  3. 10.0370  3. .:g7 2g8:70570..9: /0 .. 89.9.2039:: 903.70.907.438/07.70 /3 5:3.x0 .x47 .::L3.x0 /0 2:3.-90 570.70 -0301.:79.: .g .507843.79. 893070.3. 9070.x47 ..0 /0 570.8..08.:..3.x0 2:3.:/9. /0 2:3.x .3. L37.3. .  70.8.70.047.8:70 2g8:70 30.79.:79.0/057490.:2 .03/47 0.:8.:573507843.70 . 1 05:8g . .9 .g L3 /4203: 57490.90 .43/:. 0.3x047. .90.3.8:57.: /:7.:74750397:80.9.423039 8g .90 4.:947: 3899:x47.0 . 78.570. /0 80.2.:34.-0.5489::..-90 /0.8:70 31472.90  8g3g9.70 8g /09.x:3 57457 /0 80.70.5.30  ..g 570.x .:79.0 :39.x47L3.:3/ .90/0.8. ..0 2094/00/0:..-4700 3897:..0 9.g .gL31 ..:.  .70 8:39 05: . 78..x .0 /0 57490. 4. .g7x  -74 :7  5.30/02:3...8:7. L3 .g 50397: 94.947.70 .79.3.0/070 ..0.9.9.90.0 47.7g  .x .70 57410843.g 2g8:70 903..203. 2g8:747903.8:70 50397: .x0 /0 .5705.x47/0.7g 8g...00 7:5:7 /0 . 8.947970-:08g. 572: ./0507.0370 57490.:8.9g 8..3.0 /0 57490.390  .:.0L3/4203:57490.70./039.947..x0.g97094x .0/080.08.:79.4397400 573507843.0 30.70..70 .47085:3g947 1:3.0::/057490.3.x47007.0 ...3.g .0:7007.0 8g ..g ..907 39072.0 2.  .43. 2:3... 78.x :.g7 .70 50397: 31472.90 4..g 1.9.8:7.57457:8.90.0 /0 :39.90.3x .7080/081g 4.8:700.7  .:2 .0.0 90890 1 0 903./0 .903.g7 .:947 570.9.0  47.97-:x0 7g85:3/070.g L3 :39. 0..78..1.9047:9..70.0 /0 80.gxg239970-:0 8g.9009.3.x0.94747 /0 78. 80.94747 /3 47.x0 .g 3.3.  8g /85:3g 0.94.89. 574..:.00  !47200307..90. /0 2.3.:.7:89.:70 /0 2:3....g 50397: .. 2:3.90 8g ..79.:.:747/02:3.:2 .g947. 80. :39gx 8g . 2g8:7 50397: .x .:79gx 8g3g9gx L3 2:3.x .70. ..g09.5.  3.g70 50784.039.5.00  8g 5.:.90 8g3g9.3.  70107947 .70.08: /0 2:3.: .90.09073.0/07470.: .90 .7.70.g747 .:9..0/070.:747 .:70 50397: 80.70.0370.-9./459.g  3.90L394.9.8:70 . 8g3g9.0 47.

x43.:.0370..3..  50710.347/02:3.8:70...071.0 .:90 8g80.70..50784.438:9..70. 2g8:7 50397: .9g7 2080747  . L3 . 57410847 .70 8g.:. 3.g50.         7010794.03/47 0.70.g8g000.97-:xL3/4203:57490.. /0 :703xg 8g  .70.70.003:2.70.431472 7002039g747L3.g8:39. 007.  9089.8:70  708:780  50397:  3897:70.  1472.599:/347 58457410843.::.70:720. 8g .. 507843.70 L3:72.43974::20/. 572:.g7.x .47085:3/8. 893070.7.x02:3.:947.:947 570. .3..4.30.x.

9..97-:x 57.:3: .09g7.7 .90.3/80.047 ..70.42:3...00 30..:347.g970.8:70  70./039047/02:3..g.9:. ..g .89.07.3039g  .9.0 .9.3850. 807.g970 47.x0 2:3.:.47085:3g94.0 .3x04734../280 573 2g8:7g947 010.70 .90 8g.70.97-:x850.g 8g.2039::903..g9703850.0..070.70.:30.:79.2g8:750397:. 78./03x.L3 2:3.70..9. 50784.0.-9.:.3/572:.9gx /0 570.3x0 7.470./039 /0 2:3..1. ..  2g8:747  89..3047 ..g 50784.9574/:..70.:747 57410843.9:907947..3/ 0890.8:70 1:3.g .43974./039047/02:3. . .x47 /0 .010.5.. 20/:: /0 2:3.g:90L35700390034720 8g. .423039 8g.4..071. 8g3g9.08.g 8g x3g 0. -44757410843.:  .x0  . L2-:3g9gx70.x47 570.90 47 0890 .. 57089.0 .x084.:79.g:3/0549.5.0:: 34047 L3 2900 .70.071.757410843..070.947  /0 2:3. 50784..90/0.: .08. 893070.90 8g 89. 8g .0890 89g7 .59. 8g3g9.0 8g570390/4.7./0390 8.08....:203900 8g/0.0/057490. .9 .7050397:. L3. .7.8:70 5074/.g 2479. L3970x3070.3.g:3925./039047/02:3.0.5g.3899:x47850. 5:90. 4./039.. /08023.g 8g  .../02:3.0 9.9g/3574/:.:50784.-47..9gx /0.-0.7057457.9.09g7.94.90..438/07.g970.g 8g01:7300 24.0 1.:750397:80.9g.1.70  .070./039047/02:3.0 8.:8.70.....5..:.: .7 507.9:.43/x47 .3/80.47/070570039.0 0.70 5.70.70..70..300.8:70/49.90.3x47.90.x47.40.g .90 ..0..90.70.g ./0 3490344 . /08023.x8g1g7g:9.3..:8. 3:2.9g/0.:70/02:3.20390473/.3. 2g8:7 .x478.: 4. 88902047  /8549.70 . 8.07.3047:7/.5g70.70.90L3574.3:3x020/.9.9050397: .3:8024/1....:70/02:3..x43.300/0:72g770503./03x.1..908.0370  57490.70 70x3070 30:97..g 8g/0802300 /341. .3./:.: ..3./0.3850.2g8:70 .90./01.g8.3. 8g3g9.:..425090390 5497.:747 /0 2:3.9:7 /0 2g8:7g  .: .8:-89... L3 /4203: 57490..  L3 .-9.70 8gx3g0..:2  .4 /0480-9 8g /0391.70. ..0/0. 5072./039047903.97-:x0570./:.7 0307./0390/02:3.g:3/0089g78.90 8.080090344.-9..43974  570..: 47 /0 .470.x .gL3 925:..3047 ...x0 L25497.89g7/0507.947.70.0.70.5.947::/0 2:3.:2 ..70.70 50397: .3. 24/: /0 /081g :7.09.43974::8.70.4380.3x47L3574-02007010794.8.-90  /0  3850.7: 8g3:50729g/081g :7...: .5.3...07. 8.8.:747 L3 .7903.0/0:...: .90 /0 ... .70..0370.0 4.70.: 1489 3897:x ..g 47.: .9g ..:947 570.:79...20390473/.0 3.g .3x0057.08947.. 0.97-:x57..947/02:3..9 8g 54.9..70 203x3070.0..... 389.L32:3./7059:70 .: ..: L2-43g.4380..3974/:.0070...x0 ..:..5970:9. .: 507./7g7 3.79.047 /0 57490.3820 .x.00/03897:70L3/4203: 8g..03/47 0..947.43974::8.x 8g.007..747 8g .2039::/3/49.9925/02:3.0900 L37089700 /0..:70570039.0320390 .:.07. .:./0.. .84.

0/070.g0.3..78.::  2.08:: /0 574/:.7:: 8g.9g .70 /....708:398.90.3  .3/ 80 574/:.9/0.050397:10.x02:3.789...x47/35:3.:.39.0 574. 8g .2039.0070.. .42509.905:8 .047.70.42.x0 8g.3.x0 /0 57490. 8.3/.x8:3905: L3925::.8:708:57.70 .3.79 /3!.8:-.5 ..0890.270./03x. 57490. .0 03.47085:3g94..g. 20/.70 .907.8:70L394.x47.:74750397:8g3g9..30..:.4 8. /0 10.8...70.3/. 70.70.:757410843.3423.g..7.3..20.70.1 0/005:3070.47/0  .20/.78.2-g7 .x0 8gL394.

x :.. .03.  3. 00.

g/747 570.00.g L3 . 8.8.9 0.03./:..5. .5./:.3.2039047 903.7-97.g 47.0 . .g .0 8:-89. .2-.0 0..3x00 507. 2g8:70 /0.8.g970-:0 8g L38: 0.70./039.047 /0 80.3.0 8g .. 8.470...:: /0 2:3... 8. 00.0890 /8549.203900 903..4/0.70.43/:.9.x0 8g 3: 574.:79 925 548- . .:2 8g :900 . /8549.80 .90 24.430.9.0 /010.:L2-43g..g 8.g947:: 4.x0.7g .:34 93x..x 8.x0.470.70.5.g 8:10790 /0 50784.:: /0 2:3. /0.g 8g ..x .2:3.: 2:9.43899:0:3507./03900 /0 2:3.90347200 3897:.:4.9g 89:.70.:79.0/00 .:89:/03xL357.x:30/057490.g 8g70850. 8g :900 .08947.0 .0 /0 574/:.:34 93x.90 .9.g .g947:: 4. .7057410843. 574570 /0 .43/:.708.. .70.: .x:30 903.: /0 :.0 2.

5.:9.. 8.:308.900./:./039.8..g947:4. .1489.: L2-43g..70. 574.45:: 50397:.70 8.4450700 .g 8g 4570.947: .:.3/02:3.::/02:3. :3: 507.:89:/03xL357.x0 /3 /49.g 8g :900 0.... .75:30L3507./039 8g 3147200/0L3/.047.: .8.3x .g/.g.70 .9g.x 5.5.08:/02:3.5.g 50784.070 .8.g :.70..79.g 8g701:0L39020..7x. /0 57490.43/:..4 23039 /0 574/:..70 57410843.9.2039: 3/.7: .0.7.47/.3.4 /0 .47085:3g947 8.3. :3: ..89.9 8g .

90 .97-:x 850.g8.x02:3.x47/0L3.84.07.3 4-.L3.x  .9.89.: .30 .90..3.-47.3 .:79gx 8g3g9gxL32:3.x0.8g80.gxg239 .897: 3897:.70 . 7g85:3/0 /0 70850..9089030.2:3.7..47085:3g94.x .:79.3.7008.g .8:70.: .: .- 3090 .90.x0 .90.:8g:/02:3.:79..904.9.70.g 8g/0.47.047.94./.9.7.g947: /0 :.43974 /0..70 3: 57039g78./0.  .8.925.39070 8g/023.g ..3/:72g94.708:398.43/x0/0 2:3.90.09.x/35745703x..8.7g7 57410847 3307 2.3472047/080.08.:.08.9.0 L3 /4203: 80.90 8g3g9.947:: 548-9.g/3 7.4.90070 544./7:85.3047/0.:750397:80..947 903..30 4-.43/:.g94.7g7  43/:.70.70L3 /4203:57490.9.g947::/0:.:7/02:3.g8:39.1.7 50397:.99..70.

03. .4.08.70.439740.90 4.0 .70.9..:/057490./8549.70 3: . 50784.:7/02:3.0 /0 3897:70 8.9. L38: 9 .4/0. .g /0 .0/07070:..9.9.9. 4.x.5g7.70.43/:.g :3/0 089g 507.070.1. 8g3:.7: 7g85:33//0.: 8.574-. 3897:.g 00.-47.x:3 57457 .08947. 1489 3897:9g 8.: /0 57490.9047 :9..:70850.g 50784.gxg239L30g9:7g. 8gL394.: .43/x0 .7.0 8g ..g L3 1:3.:/057490.70 :.70.70 .0794.3g .9.3047 L3 . .: 570.3.x0.2039:: /0 47/3039074..4389g/3 .3899:x0/0L3.703/..00 2..4 50784.47 5g7g870.. 3 389.g3897:.x0 /0 .7g .:.g 1g7g .x:3/0 144870.7 .2:3.:747/02:3.g3897:.9.:04780.0.x43.x0.:47.3047 .70 .3:3x0.0/07 L3 347200 0307.1 08:089.x0.:747/02:3..:: ..2:3.0 57410843.9.8.:: /0 2:3.47 00.04.7.9.7. /0573/0747 57. 2:3. 3897:. L3 .. 30 34 . 80 .43.x0.x0.7090 L3 .x0 .:L2-43g.. 89.047 389.9..2g8:747/057490.0 /0 57490.2039::3/. 9g-x0 .9:003897:.90070 85.2:3.047/057490..:70/02:3.g70850.70.9.3472047/057490.4.9:0.  3897:.-47..9.0/03897:70 8g.70 3: ../7: :39gx47 //../039/02:3.70 80 /081g 4.90789. 80 010.30 .0 507843.:7 /0 2:3.94.20. /0 .: L3 . 70850.:70 /0 2:3.x43.x //.gxg239 544.2:3.70.0 .9:0./:..0 8g010.. /057490.x /0 L3.9 :.90.g . 8. 4. 3897:.0 3897:.g8g.7g7L3925:5..g702.90 4.x0 /0:.4770850.g 50397: :9.x47 0890390 570.9:9:7472g8:747/0.47 .9..2:3..:/057490.9.39070 .5497..2:3.g  :28070.7:3.1 00 L3/7059:10.9.:34 93x00 30.947 .5../03908.00. .x0 850.g L3 85.g947::/0:. 8g.0.2:3.x:357457/057490.70 /0 57490. 80 1.x0..g970 00.7g 57. 0307.g ..570.0.5./29g. .:2 /0 . /057490./:.43/:.30. 2:3.5.x0 ..4.x0 .850.::9.47 0.:/057490.2:3..43/:.80010.70 097.-3090 .04.70.9gx0 .x.0.757410843.g 80 .:34 93x047 1472.47 .2:3.2-..70 3897:.93472047.70 3: .x8.9.8:704-:3g1:3.8:70 L38: 70.1 .70 47.: 3974/:.1. .70.9.g .x0.:.g 8g 3907.

90/1079g/0.789g 54x 074342.:34. 907 70850. 4.9.g L3.9g7/8.3:.089 ..947 903.03/09.43/:.:747.:.39.35:.05:9:.  .70.9.0.70 0890 47.94.g /0 ...7g7 57410847 3307 2.70.530..:14893897:xL3.x. 3899:x0 L3970573/07 .9047 /0 .g 8023..47 570039.:79..: 3/. 3897:.3:: ..70./7: 3897:../7:.4/0054 3. 2. 0307.0890 4.3907/..70:9gx4709.:: 3974/:.:34.g947: /0 :.90.x.7.3/ 25479.:34 93x057.-309 3 ..0.9007:: . 2:3.9.385479:2./7059:7 4-.897: 3897:.904780970.90 L3 3.5.-309 /0 57490.3 .70850.9.50397: .x 25479.4.4.9. 97.470.0.4.x4750397:. 97./280 9.39. L3 .9:0.70.70.3.-  /3 ! 50 800 .:7 70: 57. ..9. 9070.: /0 2:3.. 29047 70:9gx47 .907.70.L3.: 89:/03x47. L3 573.9.7 47/0.385479: 2.9..70 .:79. 80 . ..9g73472047/080.gxg239L3 .:507.7/.8.3x. .g970 .. /0 80.90 03g... /0549.:/02:3. /081g :7.2:3.047 .: 80 .4.3:70850.: 80 010. 3897:. 3 3899:x0 /0L3.

 2.: 570.70 :9.3/ . 0.4314729..70 57.47/.94.0/070 472.2039 3/.089:.385479: 2. 70: 57.2.:: .20 904 89g 39073g /0 /49.: 0.70 . 80L394.0 $!  7002039g70 L3 . 97. 0.90.5.9 573 7/3: $$.35:.2039:: /0 57490.70.9.4.. 4-.. /0 57490..9.x0 47 .x0 ! L3 .90 .5.14487.70 .574-.47/.-0 054-0 94.5. ! ./:.047 31.907.70 .7: 25479.2039::/0:.70.3x./7: /0 .9.

907 //.: /0 2:3.9.x0 /0 ..0:720. 9:9:747 .704-...9:. /0243897..x.g /0 470 L3 1:3.::.70 80 /081g 4.7050397:....9. 570.70.g .90 .9g 2g8:7 50397: 0./:5g.0.00...g 34x:30307..:. /.:34 93x00/057490. 3897:.03x08.08::4..9:0..9.90 . .g947: 3899:x0 /0 L3..-9g8.9.08.:90 L3 7:5 /0 .90.g947: 7:5:: 70850.3:8.x:347 57457 0.70 . 3 389.850. 57410847 3307 2.90 5497.9.7:..90 50397: 4. 2:3.7..9.9:.x0.1. 1g...907 57....010.3897:.g 4570039.03:2.90  .70850..3008:5:803897:7 3897:. 8.9850.0/3/: 80L310::72g947 .9.5.0390 3 390708 /0 807.14893897:9 .0.: .  .9047 .70.4.0.7:.97.2.947471 ..g 70850.90 50 5.70 ..0 /0 57490.3897:.90..: 3974/:.. 8023.70/081g :7g7..g:3/0089g .3/3907...::/02:3.7 8.3x.934720470.9..0/057490.0/057490.70 ..9.g970 00.: /0 2:3.0370.9.:.g/03897:. /0..9.9.4.9 34x:3/003.9.  :7..9gx. 57410847: 3307: 2.9.7..70:720.:047/023g 3907/./0390 /..2:3.7.2:3.:78 ... 1 2.g L3 .0 970-:0 70850.g970.7g2:3.3039 .703:8:39L3. ..90.9g L3 570039.3 ..:947 L3 .x0..7.g 80 010.70 .047/057490.  34x:30307.4.1.30 . !   ../:7..g 574.:3.30..0/0747 3472047 0307...982039073009.::3974/:.2.g80010.05:x3/4:g0  3.57.90L33899:x.g 50 -.. 30 :9..4L393/0702. L3 .0 01:07.9.9.gxg239 . 50784. L3 24/ 902547.947:. 2g8:747 /0 57490.0 3/.897: 3897:.9gx 3899:x0 4. 2:3.3.7057.. 47 ..43.43/:.::.: 5072.08 . 0307... 148989..x.9..70.43/:. 4...3897:.89.70. 30.0/000. ..039.0307. 4-.:/02:3...0 3897:. 1 010.  25479. 3897:.9..xL3..9:7 97.1.: 24.g/0480-90 /:7. 9:9:74700.: /0 2:3..347705..1/0..:2.9047  3897:.9.7.g /0 3897:.g 8g /081g 4.40.1/0.00 389..089 4.8.08947 50784.:34750784.40.9.7.8:57.g 3: .x0 144870..:: .08 .570039.14487/8549.9..9.9:0.: /0 .70. 4.70.9.03/4709.g 50397: 2.:7039:: 00.: ...94750784.:79.42509.1.:7gx03050.90. .79. 394.9.0 :3/ 9494/.9.9.9. ./039.9.7.  /29070.x0 :23.05:x3470 .x 7g3 17.30 /:5g .3/570.:.90 .:3974/:.:70/02:3.47/3 . 2..97480..94750784.54..947 903.:.:70 /0 2:3. /0 2:3.x0 .3/5g897.7.43/:.43/x/02:3.x./8.947.057.70 . .:.9.30. 4.85708023.:.9.70.x0.9../:...47. .93897:.9 .47/.g70850.x0.g :7. 893070. 4...L38: 9.5305094.50784.947 903.L384x..3x.47085:3g94.3080.9.g947:4.70.907 //..70   $!4720850. 7:5::/854x030.7.9. 572:: .:747 /0 2:3.43/x0 L3 .0.47 ..:/02:3.071.:. /0.70 .8.g. . 1 . /08023..9.897: 3897:..9.08. .90 25479.9 03 3897:.9.8g 1..00 ..70.-47.::. 3897:70..47:.4. 3897:.g/0.9.47 ./7. L3970x3070..: .: .30. .9.:/02:3.47 .9.g0/0.90.947 .9.2:3.g8g4/081g 4.: ..

9. 3974/:.08.43/x0 /0 2:3..x0 .31089..4 . 80 .802030.g.0/070.470.L370850.9.3472047/057490. ...00..: 0307.70. 24/1. 57. 803x.04.9. 70.9.45 8g 70.0 $0 /02438970.4389gL3.:2 :30900 30..4..:5074/. 80 .00 /4.7g /:5g4.x0 80 /02438970.x. 3 94.2-.0.08: 90344.8:7g.3..:4.4:: 50 .0.70..g4-. 2g8:747 /057490. 8g .4797.089 3897:.g 70850. .80.g 347200 /0 57490.:9gL3 24/. .947: L3:72g94.8. 8057039g 0.  .x.x:3 57457 L3 1:3.7..9. 3897:...:79.:L39703897:...0 /4./039/02:3.:7039  3 .7.:5074/.3x..3 00.70.70 .x47 2.x .9 30.g970.90.1 0 2..9970..9. 2:3.9.70 .47085:3g94.9:.9 574. 8g ..::/057490.9.g947:70850.0 /10790/0.g 54x.570039g7 4507. /0 L3.g :9.08947.. .08.900 58:702.431472 24/0:: 95.90 0.47 9:9:74750784.47085:3/g 4507.:2094/034/02:3. /0.:3.1..90.g/0.90 50 -03 /0 2..7090 /3 .700.47085:3g94.70.120 09.70 .089025479.. :309047.5.x .70L00.g /3 3899:x.x47 .g09.907:47570.. .g.1/0.9.g 3974/:. 010.03472047/057490.x0 /0 . 8.gxg239 .05074/.: .9./23897.x47 00...70 /0 5745.70 34720 /0 57490.549. .947 903.3907.80.70/0 /00 .g /0 3897:.5.1 /.: /3970 /4:g 3897:.070.:/4 .:903.2390.0 /0.9:g7:347:...:x0 70 90 570.. L3 24/ 4-.g/8./039. 3897:../0:9.:570039.-9 573 3897:.70 L384x3/ /0243897.:.40.794747 L370897. 574/:8:: .20390/057490.-9g .9./:.g.:047 8910 80/02438970.08000.: /10790 :3090 2.2:3.9..00.47144824.9. /0 2:3.2:3.9.x0 14947.:: 3899:x0 /0 L3.80010.:850...8:70 2.:.90 ..70 7.9:0.43/:. 3897:.438023.:/02:3.80010.47085:3g94..9.08947.398g808:-300.9.9g 570.:9g  3907.70.0 3/0480- /08030 8.9.9.9g 00.g .x..08.1 5. 57410847 3307 2. 2:3.3094143 09.3 0 .0 120 /.0 50397: . 8.3047.70 L 57039g L3. /0243897.70 8g 50729g 4 570039.3:..470.08...:2039.470.7g74.2:3. 3/.3/ 8 .90 8gL39g70. . 1 89.003897:. 507...907...9.039.x. 850.390 5.g 5074/.x0..70:.0 8:089.: 002500 30.43.g7. .90 1. 3897:.70.x.5g7:924/1.3/.9 2.0:.3 0 .0 5074/.0 20.-803xg2.: 4-.0 14947.g 24/:/0L3970-:3x. 4.43/x47 /0 2:3.70L /081g 4.470.9:0.. 4x:30 2g8:70/080.g ..g54x.70970-:0 8g .g 2.897: 3897:. 89.90 8g3g9.3x047:3054x3.9. .9. .0 4.8.2:3.90 .:747/02:3..:010.53...70 .70.7g.:2039.:7 /:5g:3.1. . .2:3.8g.: /0 2:3.9 8:7.43.  .90. /081g :7g7 .475::..9. .02:9:3  3897:.947: L3 1 .3/g 30.x.gxg239 !0397: 507843.0 .x:3 5.:9.89g .:: 09.549.x. !.70.907.8..90902547.3.090 /.70 .0:.4380.0 L3.. 14483/ /0243897..850.2.

 /03897:. . .20 90 /0 .:/02:3.   .9. . 80 L394.9.. .4.010.3897:.7g7 57410847 3307 2.0 .23g7 50784.9.309.7g947 804307 902547..9:.9.9:.9..: /0 57490. ..70. 2:3..9.89..431723/ 50 -.30 3897:90 .70 .947 903..0.08908023.70.14893897:9 /0.0/03897:.2:3.g947:/0:.8:7g 3897:.::3974/:.08.7 8.x.0. 80 5g8970. /0 3897:.40.!.2 1 0 .70 .:34 93x0030.43/:.g .93897:.  :5g010.071. 0. L38: 9 .x.9.947 L3 7:5 80 549 L394..9.897: 3897:.70/057490.0307.9.g 1 .43147224/0::95. !0397: :.9 30.: 07 .3897:.9 3897:70.9.::..: /0.g/0.70.9g/0.0.0.

    .

.9 573 7/3:37 .g  . .5.-47.1.43/:.2039: 3/.. 238907:: 8./:.157490. L3 8:-47/30.7g./:.309. /0 .9.5.5.3850.801.  50397: 507843. .574-./02:3.x.9:: .9 10. /0 57490.9 /0 38907: :3.: //.70.79.1. 1:3.g50397:.43/:.70 5.3:: .7 8.g8:5074./23897.x0. $4/.00 ....4.: 47.39L3574.g970 L25:9073.x47 570..g970 .:472.90L397 42:3.:28.0.gxg239 /0./0L3.  80.947.7./:..:.300.94747/078.947 903.'071.::/057490.x0 7057039g 24.9050784.43/:.034::4. /0 .79.g947: 3899:x0/0L3.08:/02:3.L38: 73897:.x0 0.2:3.5.20 .071..g7 ..9:99:9:7478.x.g9473899:x47 /0 L3..08: 2:3.gxg239 50397: .947.gxg239  %4.4314729.7 0.90/7g ./7:/0.897: 3897:.4342.47/.0. .g  008900.79gx $4.4718:5:80:30.7g7 57410847 3307 2..90.0397.g7:.: .:280:90.9.708:3957424. L3.g970 01 /0 .850.2:3...9.:..: .2039:3/..70 0890 /49.x0..9L25497.574.g947 /0 :.8910 50397: 00.947: 7.5.708:9.9.x430...g 3899:x.:34 93x047/057490.90475.0 .2:3..47/g4-.70.390 ./057490.2039:: 3/. /0 57490. ! .

37  ..089:.gL3.39073g/0 /49.50397:570:/.g89../0.9. 8.20.089:..47/g4-.43/x/080.3.3.70.390 /0 907203: /0 :9...347/02:3.:.089:. 5:79g947:: . !0-.507/07.90  3.97.70 570.7. .9gx/057490..90 .g:9 /3 .70.98gL394.947:08904-.: 507/070..:9g78..9 5497.2039  07.. : L3....:!..5.8.x0 80.07g85:3/070./.947: :334:0.900.79 00.:/070g7.:79.:.. 70850.

907057039g:3..70.70 .:79.2-:/070: 2g8:74-.. 78.90 8.903 .70 3: 549 1 0.903x43g7 .:79.90 8:1.. $0 70. .: 29.9g  008908023.:747 0890390 .70.0/070. 705:-.0 903..947...g .3. 2:3.x0 8.: 2g8:7 /0 47.8:57.0.38./080./080.90  $023.0 /0 57490.431472 570.039 573 24.5.0/0747 7/3::$$ 37 .9.

 57.70.908.:79.3/ 5708. /0 80..75x0 2320 50397:8023.

 88902:: 0307.:79gx 8g3g9gxL3 2:3.:/02:3.02039 .3.:79.02039.90 8g3g9.8:7.:/08g3g9.90.23g2.8.3.g  !0397: .90.:30549.g  0L380.:79gx 8g3g9gxL32:3.3.g947 :39gx47970-:08g250203900:388902/02. .g  .0 ./080. 2:3.02039:80.g .7000020390 0. L3 :39gx0 /0 L3. 80.43/:.4. /0 2.90L32:3.42543039g .70.:79.90.80.089 88902 3.790 .:/0 :72g94. 8g3g9.43899:0 4 5.gxg239 .-47.

3897:2039047 /0 2g8:7.9.9:. 5g239 7.g70 24/1.. 5.8:78.70..48/08:-9038:30 L3... 0.0 /0 .4..7g747/0.90 .8:-9038:30.:: :73xg57397 483:7g2.7080..70.471 010.:8.9g .:...-47. 47.9047.:: :3/0 80 /081g 4.:703900.2039.::3/080/081g 4.389..97.90.5072905.4710..: L39707:5g94.7g  .050703x047 050703x00.90L32:3.4.2:3.90 8.2039.05070.05491507.47 1.70.8. 80 .30.94..80549:.:348.:. 47. 3.8.390 70890390 .5. 2439.390/0L3.g80.:2 3974/:.:74750397:80.:.3.94.-47.97./0:. 80.90/02g8:7. 2439. 8g3g9.0 9009..7050397:.70850.9047 0g9:747 4..:9g47/0.1gL3389.8:7..9gx  02g8:7/057490.:79gx2:3.:79.. ..:9.039/02.5.g .L3970::.7085438.7/480..7.1.x0.:942.L3-:30.8. 70x0.5.9. /0 .70 50710.8:7.0 L3 24/ 4-.x0.050703x047..L3/4203:80.x0 50397:..0370.g089001.L3 2:3.4.039:.: ..78.1/3.9.-47.7..:0307000.g947..0 2439.L38g0/0 .g:90.70.7g.39 2.:4.170.90..-4: ./080.02039.3x01:-0 5g7x0209.-7. /0 . /3 :7: 4.:: 80 .97..950 2..g L2-43g.x0.0 L3 .390/0.7:970-:08g108:1.70..43974:9038:3 390389gx 80.7.:703900. .: ../05701073xg:3L39707:5g947850.g 1472.7080:90.13897:9L3 570.397.9. 2439..9 0.70 5.8.43/x . ./039047 /0 2:3.43/x08024/1.:90.39089.:9 80 .9070.70 . 1 L3 570. .g.3x0 1:-0 .:79..747 57410843.90 L3 .3.47085:3g94.3:/0/081g :7.7g 050703x00 970-:0 8g 10 :8.90 47. 1.70.g .g7 ./0..90 .7g050703x0080.70..425430390 .9g1010.39 .071.900.:2039.x0 L370897g74750397:..: L3970: .947: 573 .45079g.9:.g970 57410847: /0 850.g..30 L3 -:3g 89. .- . 3897:70.4.70 9038:347 144890 L3 050703x..473974/:..:7/0:703xg .3472047/057490.9..04:92g.:9.700/01.703:8:39 30.80.4393:9.2:3.7: :7:-03xg ..8.0..0.g..9070.94.700 .9..:/9.70.47/4.x009.0.-9.88902::50397:.: .7080549:.947 .9 70.5.7.9g.8:7.:.471570.430.20 /0-440  !0397: 570.3/ 80 14480 90 4 57g ./039.:79gx 8g3g9gxL32:3.7.70.90 8g3g9.70.9g 8.9g5738:7.0L3.70 0307.9038:3..g.904-0./0:.071..0/:750397:.7.5074/.2439.:3:88902/02...8g L3..:: 089039 570.::3.8.9 4.3.  50397:..039 203x3070.47/:70 /3970 5g7x0 .5.70.-47.474..90 3:2.:: 8.-9gx47L3/4203: 80.70.9038:30.: 8:7.. 31472.4..08.75:90.:: 5.70./4..::/08:-9038:30970-:08g 54. /0 :3 .90.7.70.g 574.9 /3 .. :3 9.:72g94.g :30900/0:.47L3/05g79. .7002g8:7 .80 .070.89..- /0504..90..:230704.70.0 .7:8. 1.7507843.

x43g72439.:74/..3./0:.800 ..3x0 94.2./0.- 57410847: 8.-47.gL3/4..974.:.5..3x0 . .99.-47.7x47304.: .70.7..700..:9038:3507.-47.70.g7089.1.97290..80 2:7/. .0.0794.947::/0 .0 .70.9478085..90 90.70.089. 1 8..8 .1.507.9:..0.3xg .3908.0794.80.9:0.x.70.0 . L3/023g :3 809 /0 0 903..7g70 /0.x:30 /0 144870 .:: 089039078g.-47.3925:/081g :7g7050703x047 L3925:050703x047 502.0070.30.70..g18:7 .70574/:.70..: 4 83:7g23g L3925:1:3.8:57./.7:3:80.2439.0 /:5g ..385: .-0....8.:..42.9047 010.0397.70.0370.90 /05701073xg.8:-89.3x0 .90.8g.70 .  ..g.903x009. . 0.9..43../039047 /:5g 90723.8. 050703x047 0890 50728g 3:2. 2.7.70.0 2439. 570.2-.:.00 : 0890 50728g /0549...071.x.9:0.. ! %9: ' .9003/.g089g .7 5:90.0 /0 80.0 970-:0 8g 10 1g.439.800 ..80 80.:/090703x .70.. 389.-30L3.70.9g 89738g 50 .8047 .:7 8:70 8:- .70 0890 39078g 20/.70574. 0g9:747 .-g .70. .85.70.:.4::/000.70 970-:0 8g 0890 .1.:9g/0:300.09..: 8:-89.4..- 4 5. 09.50 2.47 1 5g897.3x047L3.471457x8g80.g80:..g2390 . .40390573.93070.475 230.90 . 050703x0 .97..5.47 5:79. ..3:. .:.:5g7x0.-.908:-9038:30 .x0 .: 2.g9:7.9:..2.g.907.3.0 .0g9:702439.5..L3.0 L33897:.90 & .947.g 050703x00 ./0:.2.439..3x04750397:050703x0 80.48 4-.::/09038:30 80 70.80 .800/0.g.5..700 8g 80 1..7..39703.90970-:08g1085g. 4.0.90 .7: .7.97.5g7x47.80.-47.90L3574.9047/02g8:7g  50397: 570.89.947 089039078g5g7g870.70 .90.9 /:5g 90723.0 L3 570.-g.:: 3.80 3009.:79..3/g .7g70/0.399gx0/08:-89. 4 L2-7g.93:089050728g5g897....9g .047 70850.g8 L3.75:90.g.9./0391....70.90 .70.. /:5g .425430390./039.080 010.43x3 8:-89..::8.947 .70: 47 .947: /0 8:- 9038:30 47. 80:9..9.5.:747 3907. 050703x047 L3 ..20890..8:-89.70.5   :.0/0.:9.:947..0 010.090 ...: .1g7g8:57.03x0 .:34-0.90 2. ./.90/0.907/0139. 389...:g8..8:57..8. .g .0.897: 3897:. /.071..90 8.9.9:7 70850.93070..947:3/080 144808.800:9.09.8:-89.7.70 010.7.4.0 3907.x057..g.9g 8:- 9038:30 94. 050703x047 2439.9.47 .43x3:9:::3:.5g/89.0/:7 L32.:.57450  .70 ....9g1g7g.0 50397:/0391.7:.x0 00.:4.9:...2.

x:30...3x008905:9073. 94.0  057:-09.89.: 8:-89.70.0.947 5:79.08.470089039078 8g:8908.802030.:.900 .g0 90 :3 ..3x00 5705.47 574.gL3/:.790.2.31089g20/.7. 8g3g9gx 2g8:70 /0 57490.0/:70L3..0 507.44.0.9.0805g8970. 4.90 8:-89. 5.3x00.3x00 8g80.3:802.8910 L3.3x0 .0.3 /0 .8047 1g7g.0./0:703xg8g10.g9g 3:2.:348.747 /0 57490.9 5745709gx0 1. .x0 0890 4-.5:7L3.3x047/3.900 . 3: 970-:0 L3. 50  .8:57.903:089050728gL3897g3..70.2. 50397: 94.L3 .908:-89..2.x030.-47.0.:8g 274.708.: 8570 .9 94./ 80x30 L3.8:57..2:9478:-89..7080 L3.:57410847::/0850.7/.g.g 8.80 144890 .90 /04.0 .2.:90 00.70...8g8:-89.50. 94.0 94.2.0.70 :.9g 3:8570 . 057:-09.90 050703x00 .70. 8:-89.70.9470 .g .70. /0 48 ..0 010.:4.35:.3.4 .

: 570 50397:..3xg8:8x3070.:24.70...3.071.0.- ..30 148147 -.9g 3: L3 .8g7:747.802030.:5..:.2.057:-09080.:.: 4 5:-07094.7:3. ..079.9g /:5g .23:70.805.8:-89. 9:-:747 /0 0g9:7g 09..70805493x.:320.g5070 805....970-:08g10-30.3:80574/:.7..92.90..3 09.0390/0893070.L3925./::.8:-89.::38:5479850....70 .3x047.3x0.43897:9 3:2574.94...70/0. 1.80/0893.90 1g.05732094/0.8:-89.089:8.947 /0549: 970-:0 8023.3x0.70  L3./0. . 1.:.4/:: ..7050/030:97...:90341038.0 L397 4 L3.9:g7:347050703x0. 08904-.0.:4.g 80 .9470 144870.7080574/:.0. ..039.70 2.3x047507..90 L3/470 8.084/... 8:- 3 g %494/.80 80 .:3478:57.90..:010..0 050703x00L3.9.3x00.1.7.9.0.9g/08:-89.808..2.8:-89..9g /0549:970-:08g10/49.70.70 /..1.5.54 ..4. 80 1.9L3...g5.-47..742.47085:3g94.0..3x047.0 8:-89.x0  0 .947 8:-89.547970-:01g.0/0.7./0549.47 ..0 3: 970-:0.70.90 .9.1.5708:3  / .0/3.3x0...0 /0 .4.9 7g2g x008:-89..:908:-3 g 1g72x....747/057490.80 209.0 L3 570.4.03/47 8:-89.90L3.:802307.45 50397:.70.:89.4.90 8:1.0 /0549.7048.3x0 .

425.:.g L397 :3 ...:57..4. ..9. 00.90.L3/023g24.5474731.9-9gx0.2-.9030.90 /0 8:-89.:.g /0 . 570..23:70.70 .47/7.:./107089700 50397: .. 574/:800 .3 0 /3 2.00L257g 9.43..144870.:.03:2../0.429039.8 .7080. :30-:90/0.05:9: 817 9:47./ : 0 50397: ./0549..54794..-50397: .70 !..5039047.. 74-309: /0 0 70 /3 .70L 574/:.g 057:-09. /.:4.947 8. 970-:0 9:73.74-309::...047 .:g 4. .70...079.0 39070 09. 09..8g 80 574/:.:7gx.-47.43. .0 70890390 .039:.:. 0 85.1 .54.0/030:97.4709..:79.0397.. .90 .80 970-:0 8g 10 09./: . 84:x0 .: /0 . .43./.008:780/0.0 2.98.9 .90 8g3g9.90. ...../:.03 L257g 9070..08.- /7403: .7070..3x0 .70.2.7.g.2.0397.70.573530 .5. .243.:0.9970-:08g0890 .573/0 /70.g 80/08.70 30.439/03..9 50397: .70.9 3897:.70 .:79.9.5g 8g5:3  1 ..5.:.x30.90L34.: -742 ...008.x8.2-.04757003x/3L3.0397.70.0397../0549.70  0 .399.9020/.0 507.507843.907.7 970-:0 x3:90 L3 .70 4 ..47085:3g94.g70050703x0 2308085.49./047801.g970-:08g10..g/:7g ..://.x:30/080.970-:08g10.42509g ./: ..0 /397 4 .5.08905:7 80.2.43.90 .49.43x3:9 9:73.: L397 4 8.0397..$$  94.:3-.9:.09. L3../: ..9 8094./039.800 2....:/010.L3.7.70..70.:./::8:1:7...g507 80 L3.90 L3 70.2g8:70/080.43.90L32:3.573/070./.L3980:2504057:-09g.047 80L39707:50..43.07870..50390..80 8.g5070 1g7g5.3.. .573/03 99 1g7g 0540 80 ..09..::574/:8  .g.54731..- 3:80.9.089. .:7gx.2. :3: .908:-3 g . . 3:2.73gL3.43.243.

3:808930:23.399.gL3.- ..90 8:780 /0 L3.-47.70 .25.0 50397: 970.1. 570.0.5.:x0 /40 2.g 97059.573/0 /3 34: 2.0.90 .:.g7.7.43x304.g.: 570.: 2g8:70 30..30.g9   . 4 3:80.20890.42509 3:2. .2748::/0..70 50397:L3/05g79.54747 .g .g70 8:7800/0.: 0.70.947 . /0 85.3x47 . -0.:.00.: .7.7 ./3.3g.0.0 3. 054- 1472.:8g807g..390801g72x0..: 2748 850.: .80.44 8.. .70 80 /08.:747L3.: .g. 705./ 107089700 8.8g -0.54747 31.50.2039g7.80 970-:0:.80209. 570g970.7080549/0.70:.:.:79925 0890390788g80.7070 573 L37g/70. 8g 80 1..9: /0 L3.47:8.739:7 /010. /08579 .039: 573..0.90 8:-89.0/.:L257g 907...49.9 /3 ..70 5:7g 170...70574.: :70 /0 ..4397.:4.72./0-033g09. 3472.:9g .g9 L3 47/30 .70 1:3.5.:5.8g3:5g97:3/gL3390747:-0.x0 850..9:9:7478g47.438.20890.82:9..g40540507.0397...g 4 80 .g25478.42509g .:5.: L3 ./ 0890 05:.7.70.:7gx030 L3.90 /0 .g ..70...70 L3 24.:7039:/0.g ..70.g L3970.908:1.80.00. 50397: .:4..:74-309::. .54 80 L3.70.. .8910 4 80 893 94.:7474/.:.74.30/089.5...5.3x L389.5.:9g 8:7800 /0 8.:050703x047.9.947 .95708:30.3x0 L3.:.4-:747 L3 .70549574.9g50:3g /0507843.0..80 9:-:7/0..547 .g70 4 ..:7.7/070.5.399..709.08.42509..2. .25.0/0.:7gx...:: 8.3/: 80 .039.0 50890 .3047 /3 ..9 1.8.0780 90 L3. .9:: 8g 3: 80 7/. /:5g.70..x430.43/:.43/:.:747 /0 .90507147.3x0 1g72x.7.8.70.42-:89-0. L3970-:3x.L3.:.20890. 50784.97. 80 :72g70 90 .07  .5.:.:85798.:747/0..9  .70.g/:7g  ..4/.. L397 :3 24./010..970-:08g101g.00.4.70.03g .:485.9g /3 /:0 080 :3 .g.308:-5708:30 -0.947::970-:08g..071.: ..429039 .207g 80 /08.439743/: 80 /.:9/094x.2.05:x34/.::/.9g  .20890.039g/0. /85.9 .3xg1:3.050703x00..054 8974578.90 3: 80 1...900 .9:g8.80L3.:2 .0/0790.42-:89-:.9g 8g 80 .g5070. 473/L3570. ...40390/08:-89.9047 74-309047 -0.949: 5g97:3/0 80L3.x0 ./. .-84:9 .47 1 .90 09.7.08.:43:7xg/04850414.g70 L3 .90/0L3./0. 4/.90 2g8:7 /0 57490.7.4397400 .9g 573 170.:7070 ./3 7007./ : 0 80 ..  8g 3: 80 L3970-:3x00 -033.90.4.9047 4 .47: .1.....4507g 507/07 /0 .573/0 3.L3970-:3x.:-0../0 74-309: 80 .390 /0 10.5708:3507.x430. 70x0. 53.70.42-:89-::.90 74-3090 /08...-.3:10570...7..7 50397:8..:70 /0 . /0 .70.:.573/070.42-:89-0 .70 L397 :3 -.7. 8..0 .57380-0.7 .70. .: 50974 .9g . 80..g 4/.g7.70.-47.39 8g 80 203x3g .0 /.42-:89-::  /04. 7007..8910L3.-47.9047/0L3. 1.7. g25.039: 8:5.8g 8g804-807.070.:. /08:7.-g:374-309.5.g1..42-:89- 8g 3: 1.0 .:..:348.g 9494/. .573/070 /:00 471.:7 /0.9:.43.g.90 -0..:573. L257g 907 .07.708g 50729g45770.7x.g.547/0-033g 80574. 573 .

:: -44.:5070x8:-x7 .071.9:0.. -.574. -:709047 ./039.x0 /0 ..g /0 :703xg .0.. .:.-:900.907.L31g :7./03900/03./039009072.5g9:/03974/:8 23..4.9g/053g /:5g90723. L3/7:2..10 .989g 1g7g.3/803974/:.7002g8:7 .70 . 45770..: 0:347 7.1g.02.47 1448 4.: 4 2g3: g /0 57490.:/03974/:.: /0 .70 .3420970 570.g70.42509g :.70209744.94.9g.7::8g808573050/009002.4393:g -.7. -.70.5.7080 . .70 8085..:947:.80 L3 . 0247.8:-89.x0 2.00.907244.. 2.9:-:  .70..7 L3 .: 1:3/ 749:3/ /3 89.7g747/0/80.90.900.8g .908. /0 144870 .x /0.42572. /09 .:.9..703/.7: 97:80 /0 /80. 050703x00 00.70...7/... -.4.g3:2.. 830: /0310.70.80/0.9..9:774-30900-:9047 /0403..7g .7..- 24.5g7g947/05:9g8.00. L397 :3 9:- /0 89.907.0/0.070..90970-:0 10790/08:780/0L3.0.g.g001:3.:..089g39073.../ 107-390 3: 80 5:3 /70.709.908.4.g./0.g .g70/0.80L3.471570.730 7g817390.4715g897..g:90..:30.39 5.05. 1.g/:5g7.:..g7g -:900 -.45079g .089030.:4-:.2-0023 80x3L3. .:8.g. 0.471:8.70 8:57.:7.:4.7g70 /0 .78:7 497g. -:9047.g:90.:.00/0572.70.L3/7:2.. L3 89.9g/09143 70.8g8085005023 8g80/0310.:.47.070....9 50 2.0 .8:3:80x30502.:.. 57370/:.:7. .50/04.:5070x8:-x7801.g5708:30.9.802030.0 0890 30.-47. :3: /45 /0 5:9g 8. 701707039047 80 010.70. 80.3x047L3.01.2.:947 3..7g3 97.90504-:.438:2.4.047.3/ 80 574/:.:..:. 8:-89.g:90..-47.947970-:08g80g80...7g9g94.:: .:2.70.9.08..0.g 80 1./081g :7.9g 80/0310..! %9:' .:23.0/0.:.70.g70:  ..2.7 ./0390 7g37 .g.: 9143 8907.  .57410847:: ./0508.g7./807/.450 8g 10 14489 ./45:: L3.:..:72g94.907.70.70.574.7g74700.:.30 2.0070.90 L3 .:9.0:3/45L397 :3.:7g82 .5g403.43807..10x02.471:380.3047 /0 /89..70.50/0.:..0 80 .90 3:.70 573/070.470.0 .9g.42572..80 L3.70.  .44 3897:203900/0/80.385479.3/.47/081g :7.47 :9.3x047 ..:. 80 574. .7 50/00900.3/ 2. 3:2.09 1g7g..5  3897:2039.-:900970-:010790/0....748.g .1.7002.70.80147x..08...:.90.70..90.859.7074 0/.78:7 45g77 8097.9 ..2.00 /0 /80..::-44..-47. .g/07 4.:.9.3/.7 /07. 90 8g 10 x3:90 ./:5g4:8.8.9.90 .:.70 80 .01.0.010.90.2.:542-g/0.x430.0 x33/: 80 9:-:..9::.80..9:7g20./ /89.9470/49.385479:: /0549g7 -:900.3/: 803:2.x08.99g09:7 709:7 L3x05g9:7 /74-7 897.g70L3.9473:0890507288g80.7L3925:97.g 7089039g ./057490.9 2.1 -7:8.:.:9.43807..97:801g.x0 0 -74.47:..2:9/04-:900 L3.9080.8..32.050489g8:-...102.0.L3.g549.78:705741:3/0 508:57..5g.503900 .:.89.947 3974/:.8:-/70.92.g .70 ..947.x08g80890700 /:5g.4.90.3/ 7g30 8:39: 4.300 9:-:70 70.5045.7 /0 57490.9g 80-.700 .144870.:.g/32. .9 8:- /70.-47.02047570.9:3.2g/0 144870.70/05708:3074-30900970-:0/08.7./: 30.x008904-. 80 ../0:703xgL3859.300 5.:.. 20/.57410847::  3.8g ...: 23.9gL397 4-.3.

4.g  :2305:90257490.047 . . 9038:3 . 50 .907.2.47157490..43/:..8g100....1/:8L397 :3 4.0...5g 403.9:7g /0 4/ 0.9248107./ -47. 09.9.70.9g  ..0789 80.3.243. ..g7 549.014483/0. .:.9:/70.5g .4250g .974..90 8:1.x:30 .5480 90704.:0 144870. L3.70. $%$ ..1.203900.x0 .7 5:90.89 4 84:x0 30:97..-47.7..: 5..45.7 93.5g .18.70 4 .:3050.47085:3g947 47x:7/057490.0 00.974209.54794..70 /05g 08..:79.230700/32.0..70.:700.70..x8:-9038:30 3.97480..5.39..:..070857.0 .0890.90 .97..43/:.: 897457 .::30900.70 /0. .0 8.97.:38:1.:g.8:-89.0.8910 .80 L250/.93070.70 ..4.9g 9143 0:.080.: L37g/70.. /..:9.70. .: 8:- 89.97.700. L3/023g 4 .g8:-89.g ..947478g10 50710... .90.9744.. ..5g97:3/0L34..-9.:9.0 8.:0.9.39...708.90/0.: :72g94.5.:7039::00. .20320/.39.. 3:2900 4.93070.9307 !0397:0./03904757300.7. .9.471L34. 53g.4314723472047/000..0L3.70.x00890949: 30..97.3:2905g7x209..0 394.g7 80230 00..g747.4758..0.70 80.000.475 . 8.L3925: 050703x047 8g 10 ..:8:-89./03900 00.9g2g8:70/057490.70./ . /3 :72g94. .0 .:907203/0.907.39g 50397: ..4../0.35:.802030.: 9. 089014.70 ./039.:905074/.039g /0 84:x /0 . 140 /0 .44 8.700 2.9 80. .0.9047 /00025: 2.x.080 574/:.3x047.9g 57354x....g . ...0...0389..  :7039: 00. .9...9.0394..: -. 80 .9g ..808.:.09.:394.7..8:7.3/: 80 ..709.791.:7039:: 00.:30 50 .9.x0 2g3: 4.g .390 02039008:-9038:30.0 .70573....0.1.:...x:30.47 8.9 L3 572: 73/ .8.8:14.x47.7...: 4 2.3x0.:0:3 090730 .9.g .94.x 20/..574/:.47 .:: .7.8.947 970-:0 8g 0890 4 97:8g 8.90 !074/.:908. 3:.0:.97.x8.:.x47.8:57.30 2..: 708903xg 209. 00.97.3 .08.x 8:14../03900.947 /.g:90 L3 347200 /0 903..4.70:3 70.0/070.8g1085g.:80.70.3x020/.8910/0.70..g9:7g/070..9g7:347.4..../03908025:30.g .80.548:5: :3:0.439.0 ...399.3x030:97.382::420308..9.g3:8070850.5g2398.78:7.-0 507147.7-43.1.:79gx ..390 . 9:9:747 ..00 570..08947..7080:.9 /0 84/: ..3/45....2.  L3 10.039g -30 1...20/. 50397: 30:97.0.70.90.70 ..4103g 50380 14.42543039047 47.3/9:-:7g73907307.:30.:70850.710.g 8:1.47./ -47.98:-9038:30L3 24/L3925g947 !0397:.08947.80 209.:8g548-9.94747304.:09/0.089..7g .-30. 3 :3090 .7.x0.800.:397..97.399.5.2039:/057490./081.:50.439.-47.90789.84870.2.79025479...48/3.78:7 00...4.90/0 . 970-:0 85g..

 /0 389.7 00./00.70.: L39707:5g94..:74770850..3x047. 2g8:7/0 57490.. 0890 30.0070.g97050784..:942.389.08.-7.90 8g 80 3907.0898.70 L37g/70.5g239 :..089 .:8:7... 5g..90L3.0794.9.0. .90 .-7..9g9038:30L3389...4.8.9. 872047 74..90 8. 80..071.90..:947.9g 80 25:30 .9.7 8g 80 14480. L34.:04709.0 .9.7g70 010.gL3970573/070970-:08g108:- 897./7047//..x0 ..70.47 .8:57.70 /0 57490.70.x0 L3 .45 5g97:3/070.:7039::/0L3..1 .9::L3970573/07  .8g9038:30 ..30/0850..3x0 1:-0 .x0 8:- 9038:30 L3.90 .80 ..g 8:7./00.9:3/: 80/0.5745070.x0/04.g 144870.x.

.::/02:3.4397.. .70.7: 8.4.70 97.g .5.:3/g0890570x4..97.7080.1 0 8:089.70 4107g .x0 2:3.g8.8910 8.-4: /0 /897-:x0 0890 39078g $0 3907.47 1 570.: /2038:30 89.9:320/.:9::70850.! L31:3.: 0.9070.g970507843.x000.000..974.7/0 3897:.0 /.90 3:2.0 80 .: 4 57g3g:8.90  3.g507 :8.1.8g 4 84:x0 /0 .08947../89.:7..1.47 1448 9038:30 70/:80 570.90L31:3.  %4.4../039..:9.0 .791...:. ... 572: ..9: 0890 ./08:- 9038:30 L3.9 8:5479g 70x0.7 ./35:3.x 574. 1 L3 .9g 80 .5.2039. L3970389.0 57.7.3xg ..475:77g: . .:30 24-07 2.9070.70.0/050L3970907947: .070.5g7g9470 7002039.0 20/.94.9g ./039...70x0.: 9g-x00 .9.4./0..90 0 .70.3/.:.:. 389.047 ..7 5:90.7 /0.05070.g..4..47/.791.0/0.47/.2.0 .90 L3..x00.70/000.080.g  3./039.70.70 09.0 /3.  203843. 5074/.00.2047 /3 . 00. ..9::/08:-9038:30573L39707:5070.47 1 570.9.70L3.4 /0 .L3.:9g 50397: 1..:2 ..0 /0.70.9:.802030.251.9 8g 2.:.70 . /0..97.9:: 10.0 /0 57490.: 4..9.938 /0 4 50784.: .97480.424/g 3 99g L2-7g.. 9.g5070 85.47/.70 70850.09.57490.x0 .8.20/./3.  80 . 0.7.0 5. 2g3: 47 .7.x0 /0 L3. 53g ..9..0/0747/3347200L3.9.80 :3/0 00.:7039L3L3..: .x0 .70857.:8.47 1 389.3472..97. 00.00. 5g239 80 .x0 .57./039..x0. 7.. 2..08947..03 L3 .94.xg 70: 0 90 /0 .... 54.g:90 .974..43.9  $9.390 /0 8.:947970-:0:.:.0 :8..9/:5g00.97./039. 70.97.:.00 00. 347 :9.0 .70 570.05734.:947: ..7. 1448 4-0..g .2039.97.90L34.4.. . .90 .3..0 .0 .70.g:90 . L3.70.70.70/00 3 970-:0. 5:907 3423. 1..: .9047 00. 507843.7. ..7047 ...:70850.9:0890L389.2039:: 903.90 7g: . 2.1g389.7.g507:20/08..90 1 00..4.: 00 ..77:5070..70 2g8:70/0572.900 :9.70.4.0  49./000.g507.8g .9.9:: /3/: 80 L3 .70. : /0 8:- 9038:30 .9: .9070...2039..0 5479..70 /0 00.g94.0 2.9:9:747570. .9 . .: $.9.....43.:4.1.: .9007047 .0 :9. .9.439...9g 9038:30 0890 4-.1 09. 2:90 47 0 .0.904770850..9007047 ..70 70.0 389.70 /04.5..0794.70 .3xg .:.x0 .:947 970-:0 .47 /0 .x00..94.70.7080570g908. 925 8g 274.  .1.:79..x:3 7010794..g:90 L3 347200 /0 00.89.43/:..x47 4.9470 144870.3974542097.x0. L3 L3.:.: 70857g .g8.0. .90389.4 .00 2.g:9g L3 3472../:.0/070./039.90 .32.3.. /.9.70 .5/g.7.9/0..05479. 3 :3090 09..g:90 .:.4.5.70.20390 3/.:7 /0 :...0.97.70.243./039./:.0 0307.x0 /0 .90 /3 2.97480.:2:. 708570 8.7 .70 .381472.. 570. 1 .930L397.x0/020807. L397 4 54x0 .0 850..0801./039..9047. -.974.70. .970857.g2390. L . . 70857.9744..:79.g94.9g/3023 .70 . 573 /07.9: . 84870...3g L3. 09.47  .x0/089. /3 /49..43/:.0 .7080./039::  :28054. 1 /081g. .7080 g80 90.:. 50784.5.L3.4.g !0397:70. ..90:39gx .:.9.4.:9.3.5.9 1g7g L397070 ..4.94.43/:.9.:7/02:3.70.90 x08g9:7 1:3 57g3 2g3:  . 1.904700.02...907. .:9.70.39 L3/05g79.9...900700 . 0.97.47801./7:/0.

70.L3.70530:2.42./0 573/07050397:..47 1 .70 50397: .475:79..710..90 5074/.70  .70 /3 4x0:7. .08947:3090.0/70590 1g7g34/:7 . 2307 .90  40 230700/023g. 80. 01479:7 8:52039.30. .90 . 209..: 530:2./039.0 57039g 507.909072. 144870.:.90 /:5g..5745070.0:.: 8:57.x:8:1. :309047 /0 23g2574.0:309047/023g 9g :7 ..891000.97.703:574/:.8:7. &30900 /0 23g .47085:3g94.170.9.47 1 .90L324/.47 1 570./039.071.090020/...903x0 .:.9g50397:..x43.70 &9.439.790.00.x43.9./.0 1472g :320 74820 .03573/070.g3000 /gx0 14.90 .547 054- .47507.: 530:2.:.09. .47 1 57490.071.3047/3.: 97-9g  570.0 . .471/49.:4. . 0.300 /0 547370 45770 09.78.70. /0 :9..047 L3 . .9.x43.70.g 8g10548-g 2.7/047 /089.9.42572.8. &30900/023g./2038:30.90 /3 2..90 :30900 /0 23g .8.:0 80 ...47085:3/.47 . 0.708gL250/.9 /:5g L3./03904757300.:1-700.x00 /0.700.g970 507843.3905734..4.424/g .90 00.. L3/:. . .7g747.8910..4713090/0 -301.4 /0 .g /01472.0/070.50784.70.43147289.:9.0 50397: 1.:9g094.70  &30900 /0 23g 570..9  .90L303x70890390 .0.8.:747/02:3.9. L3 1:3.80570.g :30900 /0 23g .447 2307047 L38.: 5080 .471 00.x0 .: .: /0 850.98:-. L3. .0 .:9.743.g L3.009.47 1.908:5479:7850. .71:709.7/057490.00.g.90L25497.47085:3g947 50397:.47 1 .01:3.43897:90L324/850. 308:7.70..9g/0.47085:3g94.x43.70. ..-0/0.30900 /0 . 1:3.708g50729g 573/070.70 80 549 574/:.5g7g947.43..3974542097.8. .47 1 .g 8:39 /49.43974.42.20/:..1.471 57490.47085:3/g 3472./0.70 :30900 /0 23g .79.90L3.0 ..023 548-9gx4701479::1.:2 .05:9: 8.:..8910 L3.2-:: !074/.4.L3.5745070  %4.4..8:7.. 4 .90L3. ..g/07  3925:97.-  &30900 /0 23g /3 4x0 .:90.79..L250/..385479:: 5g7x0507.70.:/0 2:3.471.0/070. ..-g47039./290 3:2.471448 5030 209.4730.47  .43897:.70..447 2307047 /3 023 80 ..:.9.70.x:3 . .70 .30390 18:7 8.710.0.98g10.1. .5:7 g 8.70 00.4.7:.x0 74-:89g 3: .9 3472047 L3 ./023g8gL3.70 .90089039078g  &30900 /0 23g 144890 L3 20/: /0 .9.390 .00.. 2:90 :3090 /0 23g 80 .4070209..0.8.:/0...9.: /0 ..471L34.0 50970 /0 5447 530 /0 107g897g: 09.: /08573/07 /0 .0 .05:9 L3..3/g -:94.70 .70  !70 2.0  &30900/023g749.9307  %:-:70 10-0 /0 .g .8.01479:747.9.90.: /8549.43/x473472.:9.:. 925 .25.x43..039L397000 50397: .708:398:5:80L3 925: :..80...00 /473:70 .90 88902..90L25497.0370.70 97..703:.90  3 925: :.3/g .7:: 7.089:.3/. 1 .: :3090 /0 23g .70. 47 8:7g .29g79:7. :309047 /0 23g .:2 .0..g5:94...157490.:/8549.90 :3090 /0 23g 82.0. 4507.:2307/09.x.9 970-:0 8g . /0 .0/0:.70.:.x43.9.97.70.: .47 11.90./0857380  !0397: 1.g7 2.59.9g L31479g 8.g. .10L3.1.x0 /0 170.:...0 .0.47.700 .x 14./02:3.4.471g7g/05.03x.47/::3090.x430.3xg L3925: :..471.7:: 8g 3: 50729g /01472g7 5072.g:90 .:5g7x0.3/.70..70.: ..47085:3/g /0-9:: 5708:3 /0 :.x:30.7.9g85700907475..:9.90.7: ./0708g0890:385.974.0 L3 .900.98g..9000.. 2.0.00 023 /0 0803xg9.x43. .:9020/.L3gx20 :30900/023g.9.0 9 09.97. .0890...g:90 .90.471.:x908.7:: .90.4715g897.471. 50397: 97:800 /0 8.x0  !0397:570.47  &30900 /0 23g... 5708:3 /0-9::L3.x43...7 /:. 44870.9g  8549.4310.07 .4..70 :30900/023g./2038:3.:0 .0.g 8.70.42.907.970-:0 8g .47  &30900 /0 23g . 8.x0.8910 .47570039.9:.47085:3g94.90 .0 8.9. .x .:0 570.:/8549.

.70. 88902:: /0 173g 970-:0 8g 10 825g 8g 570390 80..047/0547370 8g4570. 47 970-:0 8g0...900 389. 30 ..3:.70.9.3g /090747.x.30. 530:2./039.:5.90 /397 :3 83:7 4.7g7 47 3./8549.43/x 8g 10 .70  43897:.25. .70 .70023:0 90  !0397:.:.3/..382::  . 2.300/0. 30 .708g 3: 50729g /05.9g754918:57. 30 4.90.7.1g7g507.8:701:3.g5740.:5. 50397: 45770.900 .:/g548-9..:2.9:.703/.70.708g4570..:g 573:72.47.20.g8g3:4-480.00.x08. 24947:: 8g .5/g.70.30/057490. 2.42.04-0. 0. 4 L3gx20 .42.90024-0.70.:/0.x0 .x0/0.70.908.70.70.9 173..70L3.0070 /0. 347 :3090 970-:0 .907.382: 8g 1007/L354x..70.470.g L3 925: 1:3..43172.. 47.9g 3g9:7.7::.x.0 -:94.0 2...35:.: 8038: 2 .471.: /0.30900.4:39. 3 2.:0.:. /8549.g7050/020...70 .g:72g94...9.00.309047 8g .:7 :3/0 54x. .x47L354x0 03/ .70.0.90 7.70 .90 L3 4.g:90L31. 8.08. /0.382:: 17300970-:0 0.8910 1g.42.0 47.7g 8g0.471.g:90 .9g 573 3974/:.3:: L3 .3/g 80 .3::.3/g970-:08g10570.: .:/g 548-9.3/..70 8g 570.3820 970-:08gL3/0530..90L3. 2.8:70 4 2.:942./089.:942.4. 5747 2.70 $0 3907.3/g 4.070.42:9g747 .g:90.8.4 /0.03:2.g8.0/0-4.43974 . .0.9g  ..471570..424/g 8g 50729g :9.430.901. 8038: /0 2 .70.98g80.....400 /0.7080/05./0390  7.3/g .:79..70 L397 4 .3xg 8:57. 30 389. ..9 8g 80 /893g : 47 -:943: /0 547370 .0070 80. 0. 80.8910 L3.70.  !0397: .8.9g 1g7g507.0050397::3070..:70548-0 17300970-:0.30.30.:: $0 70.389.3/g .g747.47085:3g947 7g9. 47 8g .7.::/0547370/0.70 .70  .:084/0 8.7080/0.3:..x0  .:/8549.  43897:.8..:942.70.90/7..g 25. 054.g .:5.:x08.8:7.700.0/050.. 20.8:7.00 /0 .30.g747 20.300/02.70.70.300 /0 .9:7g2.:35489.3047 970-:0 8g 10 .00.90 .7.8.:0 ..: /0 2:3.4507.8..3/. 8.3/g8054.42..47085:3/g .9g454x0.3/g .: /0 547370 .42030  !70 2.42. /:5g 1.x4300 . 389.00 /0 :3070 .70.9.8.g50 30970-:0570. 24947:: 8.98g80 0.70 3: 549 1 8:57.: /08:57. 2.42.9g  !47370.:5g.709. 2.30900/0.90/3.2039.70 3: 549 1 8:57.9.0/045770  $0 70./039047  8549.5489:70 /08:57.: /0 ..x.98g10.70./:5g.8910 /85:80 L3..0070  .x0 2.g:90 ..8.0.42. 970-:0 8g 0890:388902/08023.471570.9  !70 2.x47 .309047 5747 74x47 2.42.. -07g ..70L3925:054.2.42030.:/g507.3:290.70..gL3925::.70.80..90 .:.0 :3070..84.8:7.:/8549.90 /3 4.../0 .g:90.9.47 1 570.90 /0 /8549.47  . 3 .08947.42.0 /0 8:7.47 1 570.8910 .7::  %4.g:3/00890548-g010.: /8549. -:94. 3 .9047 .:70/02:3..: /08573/070.25.90.203.74x47 L3 8038:/02 . 4.70 .x43.3/.:9g L3.g.70.g:90.2-008038:7 L39704.424/gL3925::.424/g50397:.:79.: 889020 /0 8:7.8910L3.3/g 8g 80 3974/:. 5:597::/0.x43g7 :9.75x.:.:38.97.8.90 L3 2:3.90 .8023.7.420347 70 90 970-:0 .3:29g 54x0 8.: .905.. 389.30.:00..:70/02:3. .g /8549.8./07:./0.3xg .3047 970-:0 8g 10 .8910...54737L3925g94.42.70.79.708gL3g9:7047.:79gx 2:3.gL3933/: 80857047.42.8.42..

:.2:3.5.70 /0 1:3./03xg47. . 507290 /0391.::  389. .4.:2 L3.x0 /0 .7g747 57..:3.47 570...x43.9:.3/g 5g7x024-0.:70/0:.7.08.g747..974.900L2-3...4.:2 47.8:7./057490.8. : 4.304.42.385479g1:/08:-5708:308. 2. 2.9 :470 .:70034 L2-3. 8:39 L3 -:3g89.70.5g7g947 .5.7: 2.43897:90 2439.70.9.9.047 .90 /0 ..47 1 .2.90L30.g:90L3347200/057490.80.89.90.45890 50397: .7:8:39.:.:5.7..97.x./89.70  .:.79./:: /07g.9.g  L3.: 50800 /0 570:.g:90..08....4.:.g 4 8 .90 570.g  010./039047 0890 30.43/x47 /0 .9143/: 2.:897.: .0794.:703x.57...0970-:0/08.9:7g7/.:79.0 5080L32 ..0 /3 .70.2:3. 3g  %4..704.x0 .900 389.3.905g7x.:70047.g:90 .g:90 .70 089g 5g.43/x47 8:70 /0 2:3.:.4.97.03/0/..390/0L3.30/057490.93897:.0.08g:72g70. 10 L3.90.7057039g507.0300.42..44:3/00890548- 970-:08g10570.:2.0/0g.90.:3.x0030709.903x0 /0480-9g :9.g7.: -.:900  43/:.9 ..70 4..0 ..: 3/70.3x0.0.97. ..3/08.97.-9.8974547.390  !0397: 0..70.:70080.9050397:10.450790.x0 .:/8549.80 3:8070.900 09.30573.3/389.5.. .7.0 3.x0 50397: 10..04757380 573 :7:-:7 8:39507.9..947..43897:.7::/.3x .0898.x000.:902507.45870 80 .x47 :9.97.: :2/9.......90 .4397.g 4 :30900 20800 /0 :.0.8:73/: 80 .:/02:3.x0 0.:70 :3/0 80 549 574/:.:8g9:7.47 1 L37g/90 .9g 570./.g 57..70549 574.:/.2039: /0 57490.9.:30 5. 3970-:0 .-847-x0  $:7800/07. L3gx20 80 .. .45 503g2g8:70/080. /03897:..8.70. !0397: .900.4770.2.08 .70 80 /0.9 8g 10 570.895:9073..47085:3g94.:700970-:08g107089039 3090/ 10- 50397:4-:3g708903xg .708097.70/0749.. 30 389.-43/3389.0 508047L3.9g .90..70 3: 549 1 57490.5738:57. 70x0047 00. .8910 L2-:3g9gx70.:700 570./02...4L3925:2:3. 30570.25.010.05070.7002g8:7 4.47 0890 L3 -:3g 89.7080.90 .x0.: 4 389.g:90.-0 054-050397:.g 705.:703x /0 /8507808. /70.1.80.5g7g947 3:300..03/070 0540 .974.914720 970.: 57.047L3.9g.385479.0. .5:3070..1 970-:0 8g 10 ..3828573 .203900 00..:9g70 573 .07 7/0 70890390 570.97.5.x0  43/:..5g7g94747970-:08g107/g 7089039g 0.3../0.9248107.58047 00.x...70 -.:70 507.0:9..5g7g9470970-:08g10:324.: L3/7:2.  $0 .:4.5g7g94708.080 L3 1:3..3828573.300/0.7.:70.431472 3472.:/0.90.:72g94.547 8./02:3. /0 2:3. 3 8g1.:79.47.9479g 4.7.:9g708.:5..x0 ..3/: 808038:/0.0390573.90/08.x0 .78:70 3. 4 0.:7 .:1:/0. 4 .L3gx204592050397:00.g5070 L3 . 970-:057490.0 5:x3 :3 2097: L3gx20  %4.47 1 .90 .509047.4397..  70..90/0 :39.08947.g:90 ./0 /0 .0/0.:897.9g 8.:.08.00/057490.950397:.20390000.3/g  :4.:0.70 80 g808.70 /0 57490.x0 /0 ..0 570.47.x3080.0.900 .70  4.2..8g L3.x:30574570.70.7..570.4.90070 .80/:5g570.9/:5g45770..8.90L3 .478. 4.70970.471.g /0 . :.:97.0970-:08g1057490.. 3 . ..0  .L3389. .: L38g7.735740230390 L3850..4.x 97.g908.90789.90 L3970x3:90 054.70 3/.:.-47.90573 .905g7x024-0 74x/3x.. 507843.:74700.: -.79.3047/0 2 .7.9.0390 00.x...708g3:50729g/08.925 L3/05g79.089:.7g .:7039: 8.0 574.g:90 .:.47:.9 .7/070 30570. 1:/:: 97.0 .8910.:7070.78:7970-:0570.:4.70 43897:...80 /0 .90/0 507843./070.47/.9 00.:: 00.90 !73 .93070.g:3 ./0.x0 0. 8..97.0 1:/:: .5.7 .1 31.

5.:70850..390 /0 . 34709.2039 80.g 8g 10 570:.x089.g:9....00L3.:7gx030.45079.2039:: :309047 2.3..9 ./0.g.x.70:.390 /0 .70 8074908.2039:3/..909. 3 :3090  .071.3xg 25:80 /0 347200 /0 57490.70. :30.:.430./0147xg . . 8:39 4-.7080570:. .70 /0 8:7.050 :. 5473 2. 3.:.9.9:-:.0.08947.42. :30.5.: 8g 0 00.3/73g .g70850.3.:70/02:3.:: /0 2:3.70.2039057457L3.7:8:39 89738050 .30 .390 /0 .0 .9:9:7472g8:747/003g 570.:.:79.3047 570.9g 8g80.L3.7. .x0 .9g0890L389.54.. .. 2.300 /0 .574-.3/g 70:0/080.70.7050397:4.9..900700/0:.438:2.7g74757.:047 :309047 2.g.574-.g 30147x./0 2:3.3/ 80:.9g .g 2.390/0./0390 8 . 570./:.:5g89700.42.:70x0 8g3:80:3g2.43897:. 90 . 2.071.4 8.390 /0 ..3 0900 230.x0.:7gx70.:: L38g7.7.70-:3g/01:3.30900 -:94.390/0.9:3..4.00/0.70. 30 :3090 .70 0890 570.54732.93/: 8070:0/003g  .g/.071.903x08.700 .9 2g8:70 /0 8:7.747 /0 57490. 54478..8. 8g 3: :..70. :30.80. 00.0070. 80 .:00.47 089089738 .475 L3. 3..0370 893070.:309047 8. 54x.57.90723.0 4 .70 /.. 230.g970 00. 57410847:: 8.:70/02:3./0.x430.:L3/7:2.7g7L3.3/g 1:3. 2:3.2:3.3xg L3 89.x43g72.:34.  L3925::.4.7:47. 3.97.90  3..g/.:9.9:9:747.7g  3925:1:3.907. 347:3090/0.:-. 0... 3. 1g7g .70.g.47/3 .9g 80 . 80 . /8549.70. 3 :9.9. 3 :3090970-:0:72g79.9g L3925::./057490..:: /0 570:.2:3.: . 5g7: 00..203.9.7: 00.9070850. 507843. 2.8g /3 2..70.900 /0 :. 2.7.9g 8.:.08947.70.70.82.x 8g L3.9...0890-300.g3:089g4-0.00. 1489 8.43/x4703.70.8:7.9.43897:.5g7g94.50900 709:747 54.0  02g8:7/057490.70.0. 347 2.9. 8:57.:2 .070/0508.:..: 709 $08973.:2 5g7:570.3:2.9g80.:/:.5:7 4 70850.0502:3.x0. 2.0.x43. 3.70.3472.47 .g 508.. 3 :3090 3: 80 54.708.:00..g ...897:: 3897:.4. . .0708:39-301. 23:70..70-:3g /.57450.4..g  . ..947  : 80 L3.g -30 /.7:: 4 5g897.:902g8:7g947 8g3:80.:/02:3.438:208.7.90897g305050800.8:7.g 089g.g00.-950397:10.g 4 5:79.8.g2.704.4.5g239  3.70 4 8g3:80..03/47570.47 8.:-. 8.0. /0.70 :720.43. :30.90.7:: 4 /0.g /.: .90 09.7:: 4 /..0. : 80 54730 90 2.g:9g :9. 2.90.5.g .  3.39.. . 3 :3090 L3. L3.g .... :30.:. 4.4.g:90 L33472.: ./1079047 :.:3  3.79g0.x 4 00.90 :.470.2.L3.9g L3..050 2:3.80549:./0.00 2.70.70.:047 L38079.g 4 144870. 8g3:8000.

5:.70..70.7.g.x08g3:801730074970./097.8g/057490.  3/ 80 .49/32033g.L39707:5070./0.:70.3/057490.9g 3: 80.0 90.509705447:: 8g3:80.7000. 74.7: 970.5g7x47 2. /./0 /0 50 74x0 /0 97.8.7g7.3:/074970.5..3:804.:5:9070508.:1g7g.:2.x.7g780573/ 808.: -.4.:/0:.90..x0  : 80 8973 .:00 2.:573.050970 8g3:80:.38280 /:5gL39707:5070. 8g3:80x3g508.897:: 3897:.:23.:7  3/80L3/70.8.5./0g:79970-:0:72g79.570:.054.x4300L35.9 50 57410847 8.54471g7g4./097.: 23./.70/04.70-.57410847::8.g8010. 3.8.38280 .7.. .3/ .: 2.7008:397007.: .430.: 50 2.g -30L3 2033g !0800 2.:.L3..20330/010.90 :80L3.:70..70.57490..475::L3970  .3:3x0 20/. 3.570.70/3x0.97.9.x08.9g8.0 .73 .g80x30L347/30 $.1g7g4.:0897.. ..: 23.574-. .. 3.g-:7:80750.g4.705498.80549:.7..5.475:79./3 2033gL3 925:570:.897: 3897:.0397::50970/05447 8g3:80:.70. 3. .0.5080.g -.: .:9g50800508:57..-7.3/ .89.908.1.9g3:80L3.92.g 804570 9020/..  3/80:.70.92.:78.897:: 3897:.80x30.9.90.:9g:.700.: 5:x0 80 .5g7g947  .:00.:.4.9..9g:3/010.g3:2.70.4203/0749.1074.947 L3 .:/.0 . .::3 570. .90 L3 925: 570:.:2 50800.90 !08.x0 8g801008:5479:.. 3. 2.7 7008.3.9.89.:.: .3/ 08 /3 508g L3925::..8g5.:x90 8.g5.903x0 85479g L397:.3.:4-0.: /2038:3 5497...:/02:3. .0.5447970-:0:72g79.g5738:1.2:3.  .: 4-.: 80 /024390.7080.:.7001g7g8:5479 1g7g0.7.:..: .0./0147xg80/0. 8g3:8089.50/04.7 5.:2g3:  :809.:/0090023893  . 2..38280 .90 8:57.2.38280 .7..g .0.05498g3970L34.0703:80. .947  02g8:7/057490.0.90 . 4.7::80.90-:7:/3 . 8g .070 /3:7:: .7/057490.0.9 -:700 80 7:5 .:23.45 80 14480 90 4 5070 :3..0:..9g 1g7g 2g3:  $:57.70.3472..47 .0 70:9.0209. :30..00 5701.903:90  :80:. 3.: 23..x050397:.9g 1g7g ..:70.g20/.7080570:.947  : 80 L3.::3090/023g  4.g.0890.59g4508g209.:7 3: 80 ./0.x43..:7g g:770.2-0.:/0 2:3.907.:.7/057490.:.8.:8. 57410847:: 8...089 8.2./0g:79 808.70.:8.g.:90505.574-.080..:/009:/04..x.89...g5.g .g. 8g 3: 80 5:3g . /0 97.4.900 574/:800139080 .0.9:3.:.x0.10x00.4389.907.g. 5g97:38g 80 00.430.7g7 3 .:41:3.4.0..g.8.70.:9g .00.g 32g3: 2:3. 3057490.147x.23 3:. .  3/80:. :30.:305080 .g504..g L2-3g7 .7  0./0 L394.03:80L3/05g790.g 8.:7039::L370x0.:.9g.70. :30./05447 8g3:80.903x0  !0800 .

70 0 .x0..3.385479g1:/08:-5708:30 .3/.9 50 57410847 8.9L3. 20/.7.:00 :30900 144890 .90070850. /897-:70.8.9  .:.0 .40970-:0 8g10 -30 .9012479.:.7004-807.300 /0 ..9.:9.x47 20.43897:70.70 .907.97.9..0. .0 8:- 5708:30 . .471570.83:7 1g7g. 4.70.0373.0070 054.70  !74.:570..43/:.9g8.45  .7.7/89.458 L3 .45 50397: .. /08570 47..9.9. -472.9.08: L3 389.70 5705..0 3850.570.3..9 /0..:..:.7/00/089. .x /0 5425. 70:47 50397: .70.00/08:7..9 2.70549574..x47/35:3.90570.4397430.L3.07:90 /0 3897:.-g 570g970.0..9.97.: 50 .2:3.90.3/.70 . ..9.:7039::00./0 89..0  #0.g.5.97.3.. 3/80:.7.9L3.90 .9gx 2.2390.08:-5708:30  . 705..x050397:.7g78g..90 . 80.7.:8. 389.7g7.70 ..0 8:- 5708:30.43x3 8..3x.700890...x/07/.3xg .70.x47 20.70.x4720. 054..7g 8g8014480..70..08:-5708:30.385479g 1:/0 8:- 5708:30 80 .g.708g50729g054.703897:9850.8..385479g .07.47 .50390 8:- 5708:30 389.9. :.:79.47170850. 1g7g 570 :7 /0 ..30 70...4.x.3..900 573 .xL3.g:90.947 8g3:..-0 .471570.7047/0.708097.g .3.900 /02g8:7g ..54.3.47 .9000.9. L3 93x.x:347 903.-7.3039.47085:3/g.00 144890 50397: .80549:.30 70.0/070 /3 $$  389.0 ..7g7 3897:...90 00.70 5072097: 7007.x47 20.39  8g8070.: .: 389.g5072..: 570.0 ./039 570.7./0 . 8g 3: 80 :.:470 .g947: 57.0800 90344.03/47  !07843.0.08:-5708:30 .x0  25.90 /389.947:.802030.90 ..385479.40  0.. .x020.9. 389. ...5: .1.x/07/.30 70.:x90 1.g8..8g3:.08.90..x:30. 389. .::/0054.:1.907.03x43.  .070.:78: 2.389.0 8:- 5708:30 80 .: /0 8:57..:. .430.43974 . .43/x0 .:.94./0L25g239.:2 89.g.:0L350710.7/047/089.70  43/:.70..4.3x.x0 50397: ..503908:-5708:30 389. .x0 /0 /7414.30/057490..90.0 L3 .0/070 3472047/057490..70 30.:7. 00..x.3 0 573.g7 .0/0703472. 705.x:347903.4. 4507.x4720...g  02g8:7/057490.0/0850.8.x0 50397: .80.70.50 .089 8.70:47903. 705.47085:3g947850.4.9 570.0 3.70..70.43897:70.47 .x0.5g 0890507283:2.x:30 :.. 574/:..9 $#  .3..431472570. 9 970-:0 8g L3/0530..x:30 903. 8.3.x43.::..0/070.43897:70.9g89.7..471570.:/8549.7.: 097.x47 20. 70850.70.5g7.70 80 97.:747/02:3...g  $.78:7 .039:7.0 3850..9.. 1.0/0747/33897:.70 8g 10 3897:9 L3 .42572. 389.2:3..:00.503900 -:900 97.90 L3 .0L3.:309047.70.50390 8:-5708:30 389.0 8:- 5708:30 970-:0 8g .: 4-.08947389.. 570.4314729.g:90.70.43/:.350397:5740.8.70.43.07:: .9.7:.90L35740.0 ..g70850.0970-:070850.9./397000..9..071.03850..430..0/0703897:...7.::705:-.08..x:30903.447/0 23:70.710.. ...-:7 14...0 50397: 1:/00 50 .:2.43/x/080.900 8g3:L3.93g.0898.9 80 .900L2-3. /0 .2:3..0 14.:2 /0857047.43/x47 903.. 002039047 389.:0..5.507843.43897:.8.43.:79gx50.071.3 4..43/:.70.9.x/07/.:8.47085:3/0 L3 57.47085:3g94.L3. 3 107g897.x0 /0 .897:: 3897:.x43.70 00.700 1g7g 2g3: /0 .9gx4..

2:3.50397: :. 08:392g8:7/057490.80549:.x0. . 00.03.

70 09.8:57.g .7: :.039g57g-: 70.0 549 1 L39390 8.90.3 ..0070 .g:90 .7 00.. :.2-..08.7: L3 2900 9.90/0509..47 1 7.5070x47.: 80.:2 89. :./0L3/05g79.8.70.7g57.2:3.7g70 /0 8g5g9:7 50 -. 80 .7:3.: L3 ..:L2-43g. 2. .08:: /0 2:3..947 .8:8x30747.x478:-907..70.0370..: .90 -.7g7 .80. 8:8x307 L3. :.:50397:57490..0/0::/09g070  4/:/08:8x307080.7 /08.g747..7: 80.90 .xg 09.3x0 507...39:7g85:33//084:x.1. 1 /49.457:..0 /.5745070..9 5740.20.39: 0890 4-.x.x0L3.0794.44:3/00890.x0. :30 8. 8:8x30747 .x 50397:023.4..70 /0 023.7.0/0.0/057490.43x33/ 94.3:.g947 .4384g 4474..g .:24.70 .3:.47 1 x3:90 5072. .08. 1..90789.70. 00.:103.808.:9.x0 30.. -0301.0  $g5g9:70 L3.47085:3/0 570.3.9 .9. 2g8:70 30.0 74.47 570.0/0747 /3 5740.478.5745070.:g7 2.0 50729 L3 . 3:2.:79.:9..00.g .047/3.70 .2-0070 8.90 90703: 30909 3/05g79.:7-:..:9.-5735740..0 747L3.047  .g80..70.70 80 .70..:9..03:80..70.:347.3.x  $g5g9:70..g747./0 574/:..5g 3: 80 .70 /0 2 ..47 574.:9g7 :. 00. 74..43/x2320/057490.047/097.g 3..90 L3...757410843..: .8.: L3 93x3/ 50 .3047 3925: 345x.9:9:7478g5g9:7473.3:3x..80 .90 8:-89.. .70 .90389... 80 ....747. /0 507.47 570. .2g8:750397:0.98g10570.3x47 L3 . 17439:: /0 :.8:7.- .08.:..7.700.: 0.3039 8:- 8:57.43/:...75x:234..90 50397:570.050 :./:.08947389.7:: .43/:.08: 50784.g8. /84.39: .83.g 7/30. 1 .90 . /0 ..x050397:..0 8.x0.70708..0 ..2-0..g8:39/0589.:8.70.390 /0 7.9  L3 . /.3854798.70.0.:7007.9:7..70.x0 /0 5.g  $g5g9:70 .70..89.g947: 903. 1 2..g/08573808..84:x0  0..90..g .70 .90 80./3.507.5/g.30L3. 8g5g9:747 .43897:.: 050703xg 8:- 8:57..: -0943..g7 .30 10:.g947: 574..90 /.50784.43/x/080.. .10x0 /0 .89070573574..:9..7.7 5:90./0.43/:.700.: . :.70. /10790 3197. .. /0 2:3.010.070 5740..70.74.2:3...70..x08:-907.5745070..2039: /0 57490.8g /0 ..203..8:7.x:30.90 .47 1 L25702:90 .42:3.450790 50397:8.389.7g7 50397: .509.9:..x0.4389.43/:.gx0/074.0/0.39  ..: 57.9. 0.: 3:2g7: 30..x47/0.g .:28:39.:L37.g/07 24. 8g5g9:747 0890 2.7.7.4...:9.0890..:.7093/8g80/08573/g .9 0.:4.:.39::8.70..9 8g .08947.-570..4047  . .-:7/0147xg8. 3:.5. 2.9g 50 54/30 390720/. 507290 .:72g94.:20. :3: . :3 3907.9g7 :347 305497.70.90..:89:/03x.70.70 3: 2. 50397:..9:7.08::/02:3.150728g1472.70 8g50729g 0.:9..7g747 L3 ..0.3047 /0.00..20.::7.0070.4  .4712. 970.9.:9g8g5g9:7 80 ...:24.-7: .:9.:: 010.g 74.x .4393:..08...:g.:.:7078..:::3/08000..071.08.1570.9:.9g .70 50397: .9..079. 507843.: 0.9:9:7472g8:747/057490.. 8g5g9:747 80 /090.030.47570.3. /0 0.:-.:047 .70  .8:57.0 3:2. ./0390/02:3..891000....0 2:9  2 50 .5497.471.7 74.9.: .7.g/.70 /081g 4.:38. 574.:900..  .9g/05740.90.4384/.4712.900 0890390 . 90703:747 . :..70. L3.9:774. 8:39 144890 .459:7  507843.93..:30.43/:.0/00/0 9g0702.25.:g73197.47 1 570.70.g8... 0.7g70 .0 8:57.0/0 57490.0 1:3/.70 /0  2 L3 .7.9:7.: 9:2-0  89.89.471L3/05g79../3.../0. ..x .0.::: 3.308.x 5:9073. .

.9 /. /0 :9.2:3.x0 .9gL3570.385479:: L3gx20.401.438/07.7070 -.2:3.89070 L3 2.47 3: 0890 50728g .x.70 /0 57490.9:7.9gx47 /3 .:747 :3/0 80 00.47 . /0 ...g. .5745070.gxg239 .1.089.70 8.:: 30.70 3: 8:39.x:3 57457 /0 57490.902g8:70/057490.: /0 8:75. .4..:: 50 970590 /. 2:3.x0...8.. gx20.7.70 .25.7..2 3897:. .70.2./08:7.:9g7 8g5g9:747 3. 4..70 . .:57380L3347200/057490.-708903x.70 3899:x0 /0 L3.90/38. 2:3.  .:.x  3 .x.g 80 00.0 /.74.7.7039074..071.:.00 /3 .80549:.:9g 8g5g9:7 L3 7.: 00. :9.039:/0170.  0../09g070 .3070850.0 895 09.47 .x0 507843..703. 00.47189.:047 /0.90 4507.-905735740.84.0.0890390  02g8:7/057490.:573/0 2g8:70 8:52039..:8. 850.g 0890 ..0 .7g 10:97.03.3xg. 74.9g70/3. 2:90 970590 L3gx20.90.50397::.:30. 3 .9.g .L394.:9g 50 970.x0.:2 -473.2:3..:1489:.x.59g .8:8x307.. .070:9.9 :3/: 80L3 .9.970590 570.

 2:3.0 380.90  0 0:707g2..0 9.7: ..0  3 . 347.:7 850./039047 L2-43g.:7007. 3.0 /3 390747: 90703:747 3897:.7..g.g947 5.90L3925:1:3.9g  . 1.7.:79..70.40 970-:0203x3:90L397 489...203.0 9..90.1..:79.7g57.x0.0 -7.0890.2:3.x1.08.471L3/05g79..: .7.207050710.7.9.g53g807020/..947.9..gxg2390.L3:.9..g ..74757410843.0008904-.0370.4. L3 4.g2390 L3.70.:.03x0 .9.:9:7g  !0397:570.7050710.7. 8:-89. 00.:/: :7 .9.g8:7/057490.0 .70 .4389. 00..2.071. ./0574/:.7002g8:7 .:3974/:.g:.g.:.gxg2390 .g2:90/3.x8. 970-:0 8g .7047  .7.050397:42 .903.8:7.0047 574/:.7g947 850./047 07-.4. L3.0 L3/7:2g 00.x43g72.g:90.:. L37g g239047 .40 2g8:70/080. 3897:. /0310.47 .x:30/0 :.g L2570:3g.47 50 907947: :39gx.08.7:: 1g7g L2-7g.g7 /0 .9./07 01 /0 1072g :.7:.1.: .40 3897:.7g7/0.080549:.7..47 80 .08. L3 925: 010.70 !0397:8. L2-7g..70.x0 . 8g L3.9970-:08g10570. 144870.70./0.0 00.98g4570..gL38: 70..-0 50943..32.g2390.x0.:00.50.x:347 /0 57490.9:g72:3.:. 2.7g /0 570.7..7g9.g/01. ..0 ..8:3994.9.748..: L3.700 2g8:7 /0 57490.389..g970 00...390 .4.90  5. 2:3.: 3974/:.3897:.0 8:39 30. 073x00307.90 50397: 144870.80 5080030144890970-:08g10/0549.2.2:3.8.70.:79925/0.:7.:72g94.32.90  7:2:70 .500890 30.9.9.4. L2-7g./0-g:9970-:08g10.7: 57410847: .9g/313938.3:290 /01.0/080. :. .:  3897:.7007. ./04709.g2390 /0 :.0/070 .70 /081g 4.2070050397:85g.401.0    .0.:/02:3.90L34..5g :.530 8.g.70  $.03x00..x0 L3..3.9.9..05070.40 .7.70 :72g94.7/074-08.8:52039.0 3:2./047 1:3.:70850.03897:.00  43/:. /8.3/ 80 4-807.47085:3g94.7g85g.x0 ..7  : 80 .8.7: 8g1.43/:.:57484.:573/g 70:0 /0 .2-.. 9 2:3.0 :39gx .:.9.2-...090 .43/:.90 1g7g :3090.:89:/03x.:/02:3...43/:9g ..:33897:. 00.g947:5.3x047 94. 507290 L3.:9:7 3 .  3 .

.4080.2:3..x.9.8.8:57.97.x43./g 8g5:3 3:089050728g.8:39L389.g.:34.900 /g:3g94./:.. 00.0 8:-89.:9:7g 09. .47 010.0 144890 L3 8974570.: ..7g 507843.3x04794.08g801..70 .40 8g 80 :7.9g397.70.700 3:2.39.70 .2-. 8g 5720.43.3 0 . .0890..: 802300 .g L3 2. 80 . 80 .90 .0370 .70 80..3.43.70 .4.40 8g :..0890.3x0380. L3 925: 47047 /0 57..47 . 1472.9...385479:8:-89.g . 3: . 34.: L3 .3x0380. 90 24/: /0 1:3.40 . 2:3.3/.2:3.9gx57.300.: . 47. 3.0890.9:7 8g.7.94.97.08: 00.:.90 8.x 00.47 .9.9..30.70 089039078  89:/070.9 .3x047 380.47 5:30 5.45:7 L3 .2039 .0 00.47570039.0 .0 2.g70:0/003g /057490.gxg239 L3 4700 /0 57490. :347 . -440 .3x094.2./7: 0/3x047 8.40 !7....9.3047.8:39L32 .9.9./0478g801.70 /0..494 . 30 ..08947 34720 70: ..x:30 80 54.089..944. 8.9.:2g8:750397:30:97.3x047 .x0.08947 2./0. .40 8g :.903x0 /0480-9g 570039g7 ..70.: 5g73x L3 .0070850..70.L3..700 3:2.0.17:.:70850.: //.: .g 2094/0 574.800..:8 50397: ..438:2g7 574/:8047 ..300. 3 L3 925:  .:9g.90 70.9.9.0 ..438:2.0.90.39703g7 1.08. 8:39 L3 89.:72g94.94 1:3.9.:34 93x00 0.:0.: 09.7g70/0243897.90 .: .7./0089030.7.3/.40 50 50800 20....380..0805g8970./039047 /0 31472.9.9.70./7: 574.7050397:.gL34.70 8g3:54./047 07-.45: . 3. 4 .70 .70 /:5g:9. 94.40 97.xg. 347.7080..947.: L3/7:2.70.x0 ...:L3/7:2.7g9. 3472047 /0 03g /0 57490.. .:947.g ..70 /0 705.94 1:3. /0 570.20 1..x0.9.900 /g:3g94..... /1079047 0:20 .89g 902g /0 . %7../0 970-:0 84.408g5:3g 23.850..3897:9 /49.9./0 5.0 00.:./73 30- 09. L3 . /0 .94 1:3.-305023 501.307 /0 /0573/07 4- 3:3x0 50397: 70850.2039047.0370.7047 . L324/..90 L3..90 3897:9050397:2.70 .x0 L3 .:8:-89.9gx57.0 .3x00 8g 80 5g89700 L3 .9047 0:20473085g.2-.90 50 .5.2.70 /0 1:3. 3: .gL3.947 9 .9.70.08:: /0 L3.g L3 .1.2-. .00 3: 970-:0 70899:90 :39gx 1:734.1gL32 .0.0 ....7.9..7347200 70:0/003.47085:3g94.5.4785g.7.g .70 00.20 L3 0.8.:.7.70 -0 97.8:-89..7./047 1:3.:L38g7.904750397:5g73x  .43/x/080.5.00 473.:79.8.: ..70..70 /. L257g 9070.3x047 . 54247 .0794.9.7.70..7047.802030.20393/.9.g7 :3: 97...:34.47 .70.00.70 2..89g .09.9./:. 00.70...9.0 80 .0 50 2. 507843.L3.90 /0 010.70 .1.47970-:01g..: 8:-89. 97..x47.7.g970507843.g/0..3/ .: .. 50 97./0390 .3x0 5:9073.9L3 850.94.. 50 47.1.47/.47 L3 1.x 5g73x L3 8.2:3.9gx 8:-89.08.0 50 2.70.x43.9 L384xx /0 507843. 30 ...70 . 8g 14480. L3 ./057490. ..70.0..0 .7g .78g80:72g70.03:2..431073x0 .47 /:5g:.70 0890 L38g7.g 5g897.0898038089030.x:30.0/00 .5g.90 50397:570./7:0.0794.70 8g /:.80.7.2-.9.2039. ..394.38200..47 8:-89.94..950784..47-747 3/.3.:710790 3:8:39 144890 L3 ..7..9. 347.: 8:-89.8.471L384xx/0507843..40 . ..:8:-89.8..08g801.947..

3g  O 43899:x..00..5g7.L3/4203:80.x.3. 80 .7.x0 0:745030 L3 /4203: $0 54.949 8.0.9.7x9g094.7423gL3/4203:80.:79gx 8g3g9gxL3 2:3.70 -7.70.07009.70089008.g  3:92.g.... !  %9:  .0/0./039.903x0/0480-9g  .:7450.089 242039 .4/0.g7 L3 8038: 97.5 ' 8:39 .#4230 O 00.xg/0 2.:79gx 8g3g9gxL32:3.1. 3 50397:. 97.50 80.g L3 .x 7423 9307 8:- ..00/0..3:1L3 507.385479::309047..:.:5.3 .90 .0/0708.172. 80.. .3 08.x..0.4789..385:307 08.8:10792:90 24/1.4/89.3xg7002039.050703x047 00.70..70 :9.0/3&3:30.7g1. 570. .40..x/0.

x02:3. O 00.37 .57490. 4/:2:3.

 705:-..9g O !$37 .

574-.. 57.70.472047094/44.0/0.3/.5.037  .70.

.93 37 . 5:-.

x0.385479:5735:79.708.0/057490.0820.3.908 /0549.9.0 O $$37 50397:2..01.020.94.35:.907..70..:24.3.7.-47.70/0.0/  O $$37 50397:570:. O 472000307.047 O $$37 50397::9.2. 97.70.2..9047 O $$37 50397:.3.70..2:3.70./.03070320/3472.0 O #37 .4 .:942.

3/5708./080.908.75x0232050397:8023.57.70.:79..

385479:7 80.7.g O $$50397:/.90.:9:7g .8.39.9.:/02:3. O 37 .4.x 97.947: 8.709.0/3.43897:.1..:/0 8g3g9.0780.9gx850.

3 .. 57.4397.9.3/702::7/..03x47 5:-...

 O 37 .

 50397:.70.37 .0/0!$ O 00.574-.4720470307.

 50397:. & 37 .574-.70.

 ...80 O 00. 09.2.70.2-.09.70.0507.3/.70.81..9047.37 . 57.8:-89.:4.3x047 5705.7.

 & 37 .574-. 50397:.70.

0370.   $$4720850.03x-44.0370.90..:79.50397:70574/:..7g94747.-089 3850.78.0/080.:3..50397:570.507.:3.1.070 3850.03x.:4 .3.:7470. 57.90/005:3070..3/70/:. 3850.2.3.78.03 94.x.03x.:7470..070..:/02:3.90/005:3070.90/005:3070.:3.2:3.g 3850.x.  O /2094/44.0370.05:307:. O /2094/44..10 O /:.x. O /2094/44.:7470.947::57.78.  ..50397:570..3/702:/0 0:747  -47.0703 2:9.x.:3. 4.50397:570.

:/02:3.70.x43. 24.2347 O 3897:.x0.:79.24...47 O 3897:. 80..10x0 4.:79.x43.70 L2-43g..70.0::39gx472.:70 9 37 .g  O 7 3 901.70.2.3! .g/0747/0.90L32:3. #.90/005:3070.x.90 L32:3.50397:570.. . 80.x:350397:800../:5 .3.:940.:70. :3./00.0473/. :9.$$& 094/.O /2094/44. :3.:70/02:3.g.:.x43.24. 3850.:747/0 ./:.7057410843. O /2094/44.78.0370.4729g/005:3070.50397:570. O 3897:..70./:.70.x0./039..7.03x.g..g .0370.02039:39073.70.4  0/ O . :9.x43.0473/. :9.x:350397:800.80.x0L25497.78.4.03x1.x:350397:800.4342.70.90/005:3070..3!45.-43x  './:.4..78.  O 7 3 # % #8.0/057490.g O 7 3 # % 7 3 $9 '$ 3 # % /50397:..x.0/057490.24.:7470.4249 3850.3.g #8. / .:79gxL32:3.:.0473/.0/057490..:7470.L3gx20 O 4.g  $ ! :.70.

02039::80.9:7g 5745709gx . . :3.0 0/ & O 03/.0 9 g8.: /7 '.:747L388902:42 2.90 .3 0/ 9.g08.2g8:7.574/:80475089.78..9070..g / 7  O $ $89020/02./0 /9:7.0789gx:.:70 9  - /:#03.x/030:97.9  &3/080549g831472.: :70.:79gx 8g3g9gx L3 2:3..0789gx :. O .70.0393.:08.:.3/7..0 ! /7 #4/.9. ..g.8.: 0/ %03.42-. 80.g O #0. !741 7 %42.5/0-:3g57..70.8!7088  O 489:. 850.. 545:. O g8:7/0:703xgL3.$9g308.:. 80. O $:-89.7 :2./050397:5741.90.5089.70.3: 3 #.39.-43x !0.3. O 0/.3.: /7 '.. 0/ -7.02039:80..0 !/7 #4/.3.x43. $9g308. 0/ -7.0 901.0. .$905. 448.5.448.:70 9  - /:#03.34047L320/:57410843.5. 2.:..g O 094/0 389.:79gx 8g3g9gxL32:3.2.9248107.34047L33/:8970 /7 3 '.947'4.:05:307.3.: 0/ 9.90.g08./039047/02:3. 850..54:.3/7.-09..0 !745709gx #8.3x0 5705....02039:80. 5741 /7 %42.905:-.7..:7 !73.8!7088  O 2502039.x O  89.. 7 :. 0/ -7.: 431 /7 43 %42.-09.. .4 .70.08. 5741 /7 7893. 0/ &3. !.3..g /7 3 $90:x..x:90503907309 995.:5. 3g /7 3 !0.50397:...9.:08. O .%4/0.2.g8.90 -44. 0/ &3.: /7 /7.9.:79gx 8g3g9gx4.3x 3/:897.3g /9:7.g /7 3 $90:x.9 O 094/01.0 $50. O 0/.0393. 3899:/0$g3g9.3x47.x L3970897:.g /7 3 :70.2:3.$905.1. 5741 /7 7893.3.3: 3 #.7..

.

 3850.92:3 74 995.

.

9. 74 995.57490.2:3.

.

0:745. 0: 39.

.422.

0/:.943..

4503..03.

7084:943*03 5/1  .

995.

.

0:745. 0 39.

.422.

0/:.9433..

54.*03 92 995.

.

0:7450 48. 0: 39.

.9.0.44/*57.

947.80.

0/:.943 995..

.

 /03 4. : 995.

.

043.7/4 .0. 0: 39 995.

.

0:7450 48. 0: 39.

9.44/*57..0.

947.80.

480/:..943.

7420 892 5 .42.

28/8.

3/0 92 94309 3 4.

. -3.

88.

9203#$   .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful