1 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE

Plan de afaceri al firmei S.C.NATURAL-lifecu privire la comercializarea cu am nuntul al plantelor medicinale i terapeutice

Elaborat de :Gaveniuc Andreea ±Petronela,grupa 4404
Greavu erban Felicia Cristina,grupa4404

Scor anu Elena Carmen,grupa4401

Coordonator: Asist.Univ.Dr. Adrian Vasile

BUCURESTI 2011

2

Introducere 1.Descrierea firmei 2.Echipa si managementul companiei 3.Obiective .Target 4 Analiza obiectiv (evaluare scriptic SWOT). 5. Prezentare i detaliere produse si/sau servicii. 6. Analiza pietei la nivel micro (local) i macro (regional, continental i interna ional) 7.Studii de pia (evaluarea pie ei i a concuren ei).

8.Fundamentarea tehnic a afacerii 8.1.Alegerea formei de organizare a firme 8.2. Particularit i ale formelor de organizare a activit ii

8.3. Aspecte relevante ale modului de organizare în func ie de tipul societ ii 8.4.Etapele ce trebuie parcurse pentru deschiderea unei firme, începând de la activit ile preg titoare i pân la momentul pornirii afacerii în mod legal: 8.4.1Pre-înregistrare (activit i preg titoare) 8.4.2 Înregistrarea comerciantului 8.4.3.Autorizarea func ion rii comerciantului 8..5.Certificatul de înscriere si anexe 9.Fundamentarea financiar a afacerii 10.Opis cuprinzând legisla ia în vigoare cu impact asupra proiectului. 11.Strategia firmei 12.Concluzii i opinii personale. 13.Anexe si alte documente
B

£¤ ¡£¢ ¤©£ §©¤ ¢ ¤£ £ ¢  ©¤ ¥¡© ¢ ¥ £¤   ¦¥ ¦¡¢¤£¦£ ¦¡¢ ¢§£ ¢¦ ¢¥ ©¡ ¤¨ ¦  § ¦£ ¥¦¥¢ ¤£ ¢¡   £ © £ ¦¤ ¥
V S S V B S S S

Cuprins

¢ ¥ £¤  
S 2011

3 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE

zã N tur

S n tatea reprezint darul cel mai frumos i cel mai util cu care ne-a înzestrat natura. Cum oamenii au tr it milioane de ani într-o intim comunitate cu natura, cu fauna i cu vegeta ia ei, este cât se poate de normal, c tocmai din acest cadru ace tia s - i extrag nu numai cele necesare pentru ca s se ad posteasc , s se îmbrace i s se hr neasc , ci i pe acelea trebuincioase pentru a- i conserva s n tatea. Animalele au fost primii medici pe care i-a format natura. Din acest motiv, oamenii, observând cu aten ie ce fac ace ti colocatari ai cadrului natural de existen , care sunt animalele, în scopul de a rezista asaltului continuu al bolilor pentru a- i p stra s n tatea i pentru a se îns n to i, au considerat util de a-i imita i, pe calea unor îndelungi taton ri, f cute pe propria piele, au intrat progresiv în posesia unor mijloace terapeutice, pe care le-au folosit milenii de-a rândul, transmi ându-le din genera ie în genera ie. Aceste mijloace terapeutice alc tuiesc în esen medicina naturist . A a s-a ajuns la folosirea unor anumite plante c agen i terapeutici, apoi a mierii i a altor produse de stup, a soarelui, aerului i apei, a izvoarelor i n molurilor t m duitoare, a m rii, muntelui, p durii, argilei, precum i a altor mijloace terapeutice. Medicamentele de sintez au incredibilele lor performan e, dar i-au dezv luit pe parcurs i inerente laturi negative, constând din reac ii secundare de o mare varietate, din dependen a, din intoxica ii i chiar din moarte. Tot acestora li se datoreaz i a a-numita boala medicamentoas . De aceea nu trebuie s ne surprind rena terea în paralel a medicinei
BUCURESTI 2011

% )  ( #

# $ # #

t" M i u tr t HIP RA

i

#

# $ #  "  

0 '   & % ##" ! 

M 

 
"M i u ur t N tur ã

I tro u

r 

E 5 56 43C 57 @ 3 B@3G7 437 @7 4 86 863 8@ D3H3C 5 386@ 3 564 8 84 8 8@ 8 54 8C8H3 3C C 4@8 786 7 I@68@ 9 Q 5 4 8 9 C6 G 34 D8 A 3B G C 3 68H3 3C 3 478@3 E 8 36 543 8 48C 6 84 5 B 843 4 9 G 3 A 8C86@ 84 68G 98 368 C A 8 C34 9 6 54@ 4 9 6 5 6 7 9 6 5 38@ 8 3863D 3 @68C @ 3 C IH 8 9847 6 543 87 5 6 5@ 868@3G3 8 C 6 IQ E 8 4 5 6 543G7 A 6 3C @86 84 C 5 3 564 8 96 6 43C 57 @ 3 B D 7 3 347 3 863@947 B 64 5 B 84 9 D 5 C 3H 3 7 C 5G @ 84 C 5 3 34 8 87 3 564 8 388@3 8 9 56 43C 57 @ 84A8C 6 863@ 8 3 B3C6 G 4 346 C 8463 G 847 E 8@ C @ 8B 347 57 B @ 8@ 8 87 5 6 7 4I@ 8 84 8 7 A D84 7 8 8 84 8C3@ 8C @73 5@ 7 I@68@ 98@ 4 58 3684 A 8 3 @ 8C 84 3 6 5@38 98 36 543 87 57 6 6 5 3868H8 3 86 7 D384 8 6 87 8C3 @ 434347 @ C F
o i po n in o i p op i on o ld p n vi n i on ii in n ion n j n n i ioni v l di po i i on o ilo p n n i o nd i i i il

E

34 G 6

3 5 G 6398@ 4 58 3684 A 8 3 @ 8C 6 84 3 3 54 5 C3 5@ 5B68C @ 84A8 6 8@ 388@ 68@3G3 8 5 38634 D8 @ 4368 7 @ C3 388@3 8 98 3 54@3 8 8 D 863 C3 863C 3C 4 4 34 3@ 43 684 3 3 @ 8P E 7 C 56G 8 3D 5 8 76 57 868 8 8 4@ 5 478@3 4 D86 86 36 543 E @ 4 58 3684 4 8H3 3@ 5 57 C 56G 386 7 G 5@ 4@8 786 93 3684 48478 5@ 4 5C 8463 G @ 64 87 47 6 543 3@ 4 58 368 E @ 643 48 9 @ 6 C8 4 8 68 8 8 8 @87 5347 3 86 @ 8 8C84 3 847 6 543 @ 8C 84 C 5 3A 3 3 9 548@ 5@ 548@ 9386 54 47 @ 3 7 5 3 3 7 3A F E 368 8H 3B3 7 564 8 9 36 564 8 @ 9 64 C 9 537 4 5 564 8 537 8434 8478 8@ 8 B3 687 38 3@ 8 3 G3 3 8 5 5C 3 3B 5 647 34 8 3C68 6 6 57 8 7 8 5 864 5 94 84 @ 38 8C873 5 64 9 A 8 3C 5 848 7 8 6 54@ 5647 43 @ 6 @ I 3 8478 863 687 @ 8 54@ 47 E 4 8D86 I A H 6 3 8 8 3C 5 6 5B 6 6 54 54 5 8 864 8478 98 64 3 A 4 5C 64 3 97 4 7 G E8 5 F 8434 5D86 8 B 3 56 4 8 8 3@ 8C 6 6 5@ 86 3 3 5C 6 8 5 4364 53 863@ 94 8C34364 8 8 3 B 364 6 @ 4@36 3 A 3@ 9847 6 543 21
di i n p o o d vol l p l n lo i plo n i i în di i n l i în il l p iv p i i n l d

E

on n l l înlo i on i n

l n iv o n id o l n n p o i bil

UNIV SITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE i i p i ilo di ion l d n in din n no p p i l pl n l p o p ilo di l p n ob in l b n i ãnã o ãi l i ãi bin pi d l o op i nilo n d l o i ini i p nã în p n In in l d on v d n în ãdã in în il p i n i în - n n on x n b i ãn p indã n n d in o l id l p l ob v i i îi p il di po ivã no iv p n h nã p n ãnã p n vi în n l - j n l on i i în l în l n i i di ini n i l liil ã i ol d xp i n ã pi i ã noi i ã T p i n i ã in i ã o l o pi p iv olo i o l i n p i N p in ã din p n d v d o ã in p i bilã d o

În în

nd vo bi d o o i li d i li ii o

pl n n nd p in d p

o nii o i n p i din pl n di i n l i di n l d in i b n hi i

i i ob in

i l vo în iin id n n l x op i i on

p od i op i p in

BUCURESTI 2011

n i n ndi l in i vi in i in od n l l p i vi p

vol o i l n i p n o l i

no p o în nd po ibil p od

d

ip l SN n l di

l

i

4

Cadrul general al planului de management în ceea ce prive te ini ierea afacerii trebuie s arate contextul din punct de vedere institu ional în care se va desf ura.5 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE Capitolul 1 ² Descrierea magazinului NATU AL life conceptul de plan de afaceri atunci când dore te s contracteze un împrumut de la o banc sau s acceseze un fond rambursabil sau sau nu. Principalele aspecte asupra c rora echipa de management a trebuit s cad de acord au fost: numel e magazinului. pe care dore te s o transforme în realitate. Planul de afaceri este instrumentul indispensabil conducerii firmei ce urmeaz a fi ini iat i este un s istem complex bazat pe interdependenta i care reflect de o manier accesibil ideea de afaceri i evolu ia acesteia în timp. pentru c se concentreaz pe produsele naturale pe baza din plante . s n tos sau cel pu in BUCURESTI 2011 U nerambursabil Orice om de afaceri fie c realizeaz într -o form scris S T S V T TS De cele mai mul e o i un în ep in o vine în con act cu R Y U UT S X W . localizare i aportul la capitalul social al companiei. atunci când î i structureaz o idee de afaceri. Numele magazinului: NAT RAL life ² a fost ales acest nume pentru c este reprezentativ specificului magazinului. logo. A adar afacerea porne te odat cu punerea de acord a asocia ilor în ceea ce prive te traiectoriile viitoare ale firmei. dar i pentru c face trimitere direct c tre stilul de via îmbun t irea acestuia. parcurge etapele unui plan de afaceri.

Lista argumentelor pentru acest logo poate continua cu acea mân .6 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE Logo-ul magazinului: De i fiecare dintre noi poate vedea cu ochi diferi i acest logo noi l am conceput în acest mod pentru c mergem pe p remisa c este înc rcat de simboluri care fac trimitere c tre specificul magazinului . dar i pentru efectele t m duitoare ale acestei plante. pres rat cu p p dii. aceasta reprezentând via a. În detrimentul verdelui care s -ar fi asortat cu p p dia am ales culoarea albastr pentru c este mai aproape de simbolistica numelui magazinului. a fiec ruia. BUCURESTI 2011 . Noi am ales din aceast combina ie reu it puful de p p die pentru c ne relaxeaz . care poate fi interpretat ca un remainder clien ilor c s n tatea sta în mâinile lor. Se spune c cel mai relaxant lucru este acela de a privi un câmp cu iarb verde.

este cu intrare la strada principal . Amplasarea magazinului NAT R AL life Magazinul NAT RAL life s-a decis s fie amplasat în cartierul Berceni al capitalei.1. poate fi semnalizat u or. nr 35 . Dup cum se poate vedea i în figur al turat marcajul cu ro u este reprezentat de loca ia viitorului magazin iar cel cu albastru semnifica Oficiul Po tal din cartierul Berceni. Amplasarea pe acest spa iu se datoreaz faptului c magazinul beneficiaz de acces u or. Acest se închiriaz de c tre conducerea firmei.7 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE Amplasarea punctului de vânzare i a sediului social: Fig. lâng Oficiul Po tal nr 8. Echipa manageriala a luat decizia c sediul social al firmei s nu coincid cu cel al punctului de vânzare pe ntru c odat cu realizarea unui birou s-ar fi pierdut foarte mult din spa iul de vânzare iar aceea suprafa a este neproductiv .1. pe strada Matei Basarab. respectiv nerentabila. A adar sediul social este BUCURESTI 2011 ` ` . beneficiaz de un vad bun iar spa iul este generos i u or de adaptat cerin elor magazinului.

într -un apartament pus la dispozi ie de un asociat. În ceea ce prive te alte aspecte relevante specifice modului de organizare în func ie de tipul societ ii trebuie de precizat c necesare urm toarele: y y y y y y y y y y y rezervare firm .7. dovada sediu. rezervare firm redactare act constitutiv.8 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE amplasat la o alt adres . depunere de capital social. înregistrare la registrul Comer ului. Adresa la care se poate g si sediul social al firmei NAT RAl life este: Pache Protopopescu. f r consim mântul BUCURESTI 2011 a . r spunderea întreprinz torului este nelimitat excep ia asocia ilor comanditari iar în ceea ce prive te restric iile pentru asocia i trebuie precizat c r spundere nelimitat celorlal i asocia i. Tipul societ ii: un num r minim de 2 i s olidar .nr. autorizarea func ion rii se ob ine prin Biroul Unic evidenta financiar contabil trebuie inut în partid dubl . cu Societate în nume colectiv ² necesit asocia i. constituire dosar. sistemul de impozitare ² impozit pe profit.sector 3 Bucuresti. sunt asocia ii nu pot lua parte c asocia i cu în alte societ i concurente. administrarea se poate face de c tre unul sau mai mul i asocia i.

000euro.9 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE Asocia ii i aportul lor la capitalul social: Nr. Greavu ² erban Felicia -Autoturism categoria D spa iul social 3. Înregistrarea la Registrul Comer ului: Acest lucru se realizeaz premerg toare deschiderii în urma întocmirii tuturor ac telor Înregistrarea la Registrul firmele din magazinului. Asocia i Aportul la capitalul social al firmei Active Gaveniuc Andreea Petronela -Autoturism categoria B Pasive Credit pe termen lung pentru amenajarea 1. luând în calcul faptul c fixe(ma ini. spa iul) se ridic la sume foarte mari. crt. spa iului de 10000euro 2. Scor aru Elena Carmen -Aport în bani de 5000 -------------------------------euro --pentru sediul --------------------------------- O valoare estimat a întreg capitalului social s-ar ridicat în jurul valoarea mijloacelor sumei de 40. Comer ului se face sub codul CAEN 5248 care reprezint domeniul comer ului BUCURESTI 2011 .

Ideal a ri fi ca echipa de conducere s demonstrat deja c absolut necesar s aib experien a în domeniul de activitate i s fi poate înregistra succese. 1. Greavu ± erban Felicia Scortanu Elena Carmen BUCURESTI 2011 25% 10% Admini trator Consilier . Managementul companiei este unul dintre factorii -cheie analiza i de fondurile de investi ii. Denumire asocia i Gaveni Andreea Petronela CI/BI/PP CNP Adresa Partici p rea la capital 35% Func ia ocupat Director 2. func ia i zonele de responsabilitate în cadrul companiei. cine o va administra i cu ce resurse. capital. care asta rentabilitatea acesteia pentru a putea planifica strategii de dezvoltare pentru viitor. Este a unor aspecte legate argumentarea necesar necesit ii acestei investi ii. 3.1. crt. Deasemeni pentru transparenta planului de afaceri este necesar un scurt CV pentru fiecare membru important al conducerii. ilustrarea cât mai clar resurse. Mai trebuie eviden iate muncii. etc. Tab.6. de fapt cel mai important factor. ce se va ob ine în urma realiz rii investi iei. ² Echipa i managementul companiei Pentru a eviden ia o imagine cât mai exact asupra firmei ce urmeaz a fi demarata i asupra a ce se dore te a se ob ine prin proiectul de finan are este necesar de ac ionariat. îns adiministratorul este le aib .10 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE Capitolul 2. Situa ia contribu iei ac ionarilor la capitalul social al companiei i i necesarul de resurse umane i o planificare a Nr.

2 1. ci de intermediul fondurilor europene nerambursabile. n ceea ce prive te personalul executiv al companiei. diferen a pân la 100% fiind ob inut prin capitalul social al firmei nu este de 100% potrivit particip rii celor 3 ac ionari.1. necesarul resurselor umane nu este unul foarte ridicat. BUCURESTI 2011 b Resursele umane organizarea lor c . acesta se bazat pe munca a dou persoane ce ocupa postul de vânz tor. Fig.11 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE Dup cum se poate vedea i în tabelul 6. conducerea companiei se bazeaz pe sprijinul asocia ilor. A a dup cum se poate vedea i din organigram . Organigram companiei Fiind companie din domeniul comer ului cu am nuntul. totalul particip rii la 70%.

experiente anterioare. s poat realiza statistici periodice pentru cererea anumitor produse sau pentru a vedea care sunt produsele cu cererea cea mai sc zut . a obiectivelor atrage performante superioare. Vânz torii lucreaz câte unul pe o tur de 12 ore. claritatea si dificultatea. piata. La fel. putem afirma ca. d BUCURESTI 2011 . asa cum este dovedit. Munca personalului executiv se organizeaz în ture de câte 12 într-o zi lucr toare iar sâmb t de 6 ore. etc. pastrate in limite realiste.12 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE Organizarea resurselor umane se face conform fiselor de post care se pot reg si în anexele 1. in cazul firmei. 2 i 3. iar unul cu obiective dificile aste mai motivat decat unul cu obiective facile. pentru c cazul unor gre eli de gestiune s Totodat fie mai u or de identificat problema. A adar dup întocmeasc fiecare tur fiecare vânz tor este în inventarul de predare -primire. urmând ca a doua zi s responsabil s fie liberi. Capitolul 3 ² Obiectivele. neclare si amagitoare. Foarte important pentru oebiective este axprimarea lor clara si in termeni comensurabili. S a ales aceast form de organizare a muncii pentru c este mai u or de inut evidenta asupra vânz rilor i inventarelor de predare-primire dup fiecare tur . O exprimare de genul Åacapararea unei cote de piata cat mai mariµ. scopul acestor inventare est e de a ajuta consilierul afacerii s urm reasc situa ia vânz rilor. target-ul afacerii Desi frecvent abordate separat obiectivele firmei si competitia se afla intr-o dubla determinare. Ca o paralela cu viata privata si programarea carierei unei persoane. Perceptia asupra sintagmei Åcat mai mareµ poate fi de 10 sau 70 in functie de persoane. Åprofituri consistenteµ sau Åsatisfactia cat mai buna a clientilorµsunt vagi. un individ cu obiective clare are si performante mai bune. cultura organizationala. conjunctura economica.

SMART este un acronim al caract eristicilor considerate esentiale pentru corecta formulare a obiectivelor: S=specific. în primul semestru al primului an de activitate . T=incadrat in timp. in primul an de activitate managementul companiei isi propune in decursul primului an de activitate conducerea firmei isi propune s formeze o pozi ie stabil între primele 3 magazine de profil de pe pia a zonei Berceni a capitalei. acela de a stabili anumite limite minime pentru activitatea financiara a companiei. în prim ul an de activitate. insa in cele din urma tot la profitul firmei duc. extinderea afacerii si in domeniul on -line dupa primul an de activitate cu scopul de a creste vanzarile cu 20 . pe parcursul primilor doi ani de activitate se doreste recuperarea integrala a investitiei. proprii de imbuteliere si chiar de productie in primii 5 ani de la initierea afacerii cu scopul de a se transforma intr-un brand. A=abordabil. in primul an de activitatea compania urmareste sa recupereze jumatate din investitia intiala si sa obtina profit de peste 50 . in ceea ce priveste specificul magazin ului se doreste ca in decursul a 3 ani magazinul sa comercializeze in proportie de 75 produse naturiste traditional romanesti realizarea unei marci de succes. M=masurabil. Obiectivul principal al firmei este de a atinge un procent de 10 din cota de pia a zonei respective. R=relevant. y y y y y y y y Obiectivele firmei sau target-ul acesteia au acelasi scop. BUCURESTI 2011 f e h g . Iar ca obiective secundare: y conducerea companiei isi propune s atraga aproximativ 250 de clien i spre cump rarea exclusiva a produselor companiei.13 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE Asadar obiectivele unei companii. Deasemeni acestea mai pot implica si obiective in ceea ce priveste indeplinirea strategiilor de marketing. dezvoltarea afacerii cu inca 3 magazine in alte zone ale capitalei in primii 5 ani de activitate. pentru a aduce rezultate trebuie sa fie SMART.

pentru a m sura profitabilitatea unei analiza SWOT poate fi utilizat afaceri sau unui proiect. De asemeni analiza SWOT ajuta la luarea deciziei de amplasare a magazinului. SWOT SWOT este un acronim al unor cuvinte engleze ti ce reprezint cele mai importante aspecte de urm rit în ini ierea unei afaceri. BUCURESTI 2011 . opportunities (oportunit i) i threats (amenin ri). Un lucru ce mai trebuie de remarcat este faptul c punctele tari i punctele slabe sunt analizate la nivel de micromediu. exist dou moduri în care poate fi utilizat o analiz SWOT: în scopuri profesionale sau personale. weaknesses (puncte slabe). În general. pe când oportunit ile i amenin rile la nivel de macromediu. de stabilire a strategiilor firmei dar i a poiliticilor de marketing. analiza SWOT poate fi utilizat pentru a monitoriza cariera unei persoane. aceste cuvinte sunt: strenghts (puncte tari). În context profesional.14 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE Capitolul 4² Analiza obiectiv . Analiza SWOT este de fapt o tehnic punctele tari i slabe prin care se pot identifica i amenin rile i se pot examina oportunit ile proiectului de management i poate fi utilizat ca element de realizare a bilan ului sau a îndeplinirii obiectivelor ini iale. notând abilit ile i problemele pe care aceasta le are. În scop personal.

gestionarea competentelor y asumarea unor obiective dificile profesionale concomitent cu în momentul ini ierii afacerii . y ini ierea unui proces continuu de dezvoltare a companiei. problemele curente existente. y amplasarea magazinului într-o y dezvoltarea încrederii zon în care exist i un magazin personalului în firm i în Plafar . y asigurarea unui climat deschis y lipsa cuno tin elor personalului i flexibil anagajatilor în cu privire la mijloacere moderne exercitarea atribu iilor de de informare i de calcul . y aportul la capitalul social al asocia ilor este considerent. y aplicarea ultimilor standarde i proceduri de operare din domeniul comercializ rii produselor naturiste. abia la deschidere . comer civilizat . serviciu. y lipsa unui spa iu propriu i aspect comercial modern. y asortiment de produse nu foarte y asigurarea preg tirii resurselor variat întrucât magazinul este umane pentru postul ocupat. necesitatea închirierii lui . eficient care s permit amenaj rile. BUCURESTI 2011 . y concept nou de marketing. decât 5 salaria i în firm .15 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE Puncte tari Puncte slabe y aplicarea unui management y cheltuieli mari cu chiriile. y riscul fluctua iilor de personal . cultura organiza ional . y necesitatea renov rii locului y cheltuili cu personalul destul de închiriat i achizi ion rii de restrânse întrucât nu exist mobilier specific. mobilierul etc. pl cut.

nu au costuri foarte mari de produc ie. În realizarea matricei SWOT s-a luat în calcul faptul c .16 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE Oportunit i Amenin ri y comercializarea de produse y concurenta magazinelor Plafar naturiste care îmbun t esc care ocupa un segment de pia stilul de via am clien ilor important. s -a luat în considerare faptul c în producerea acestui tip de produse deoarece uneori condi iile meteo pot îngreuna culesul plantelor necesare sau chiar provoac distrugerea acestora. poten iali. De remarcat faptul c multe din produsele naturiste autohtone pot înlocui multe din produsele farmaceutice. y încrederea clien ilor în produsele naturiste y u urin a aprovizion rii cu produse naturiste care implic costuri produc ie mici. medicina tradi ional are de câ tigat în fata medicamentelor nu ofere o gam important i c aproape. y posibilitatea practic rii unei fuziuni cu firme de renume. y riscul aprovizion rii cu anumite y produsele comercializate pot produse din cauza lipsei de reprezenta substituen i naturali materii prime. Pe de alt nu exist o constant parte. c nu este farmacie care s de produse naturiste. Un alt avantaj al produselor naturiste care a fost luat în considerare este faptul c promovare. acum ele sunt cu preponderenta tradi ionale i implic costuri mai mici. ai medicamentelor uneori prea y imposibilitatea aprovizion rii scumpe sau prea pu in credibile constante cu produse naturiste pentru unii clien i. distribu ie i i un alt motiv care a cânt rit foarte mult în realizarea analizei care se g se te din bel ug i se SWOT este reprezentat de materia prim BUCURESTI 2011 . y câ tigarea încrederii clientiilor prin produsele pe care le comercializeaz firma. Dac în urm cu ceva ani majoritatea produselor naturiste erau de import. ceea ce ar determina clien ii s întrerup unele tratamente. y orientarea c tre un grup tinta numeros. y încurajarea fabric rii de produse naturiste tradi ional romane ti.

suplimente alimentare. spre exemplu). Magazinul NATURAL life ofer o gam larg de produse pentru îngrijire corporal .pentru c asta este scopul.17 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE ob ine relativ u or (ment . în Capitolul 5-Prezentare i detaliere produse Produsele magazinului NATURAL life au ca ingriedinte plante medicinale i terapeutice pentru a oferi consumatorului calitate dar în primul rând s n tate. mo tenit din familie.compozi ie i indica ii. i. sunt prezentate o parte din produse. încrederea clien ilor în astfel de produse este ridicat majoritatea cazurilor. BUCURESTI 2011 .de a oferi produse sigure pentru îngrijire i tratare.leacuri pentru tratarea unor boli. sun toarea sau teiul. Am pus accent pe ingredinte. Pe de alt parte.folosind remedii naturale în detrimentul substan elor chimice.sub diferite forme: y y y y y y y y y Ceaiuri vrac sau plicule e Tincturi Plante medicilale sub form de capsule sau comprimante Uleiuri din plante Unguiente pe baz de plante Bitter Siropuri Produse apicolo etc În Anexa nr.

Identificarea pie ei inta i identificarea nevoilor i constrângerilor pie ei în întâmpinarea cheia succesului investi iei c rora produsul naturist va veni.18 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE Capitolul 6 ² Analiza pie ei la nivel micro i macro Pia a tint reprezint gruparea din popula ie care are un set de tr s turi comune. care va reprezenta viitorii clien i ai magazinului NATURAL life se unele etape precum segmentarea propriu -zis clientului i trendul pie ei. echipa manageriala a magazinului NATURAL life a inut cont de câteva reguli limitative care a ajutat la o segmentare cât mai precis i la o stabilire cât mai exact care este pia a int : comensurabilitatea (estimarea num rului de clien i cuprin i într -un segment de pia ). comer ul cu am nuntul de produse naturiste. În ceea ce prive te identificarea segmentului de pia . localizarea punctul ui de vânzare are o importan maxim . în primul rând specificul firmei. motiva ia inta. ce o deosebe te de restul popula iei. m rimea satisf c toare (m rimea segmentului t rebuie s fie suficient de mare) i disponibilitatea (dorin a clien ilor de a cheltui o sum de bani pentru cump rarea de produse naturiste). accesabilitatea (posibilitatea de a ajunge cu oferte la clien ii respectivi). Având în vedere. BUCURESTI 2011 . reprezint propuse. Întrucât clien ii necesita o aten ie sporit stabilirii segmentelor pie ei înc din momentul a pie ei ine cont de inta.

se poate observa c femeile sunt cele mai mari c nsumat are de produse naturiste de orice fel. În urma cercet rii unor studii de pia anterioare. a analizei site -urilor de profil sau au revistelor dedicate acestor tipuri de produse a reie it c principalii clien i sunt cei cu vârsta peste 35 de ani. Dac segmentam pia a int în func ie de sex. Un alt criteriu deosebit de important este cel demografic ² vârsta. care t t dat p t reprezenta i p ten ialii clien i.i trateze o boal . s . În ceea ce prive te educa ia. nostru trebuie de remarcat c cei care se remarc pensi n rii . ci sub pretextul c sistemul imunitar sau dore te s . sunt medii i peste medii. persoanele care atrag aten ia sunt cele cu un nivel al studiil r peste medie. reprezentând astfel un segmentul destul de larg.19 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE inând seama permanent de tipul produselor oferite spre vânzare am considerat c cele mai bune zone pentru dezvoltarea unui astfel de tip de afacere sunt cele localizate în cartierele unde veniturile cet enil r. O analiz fiecare persoan empiric i preliminar acestei segme ntari arata c dat în via a produse din a consumat m car o singur gama celor naturiste. i determinarea punctelor slabe proprii i înl turarea BUCURESTI 2011 i i i Când vine vorba despre cupa ia clien il r viza i pentru magazinul în principal sunt demararea i i i i i i ii i în . Analiza mediului concuren ial al afacerii în general particular al proiectului in de investi ii propus pentru magazinului trebuie s cont de dou aspecte interconditionate: determinarea punctelor slabe ale concuren ilor i exploatarea acestora în favoarea proprie posibilelor efecte.i îmbun t easc stilul de via . nu doar din simpl pl cere.

Observând faptul c în zon exist alte 5 mari centre comerciale se poate deduce c persoanele au. O concluzie foarte simpl este c exist sau î i procur un mare poten ial de i dezvoltare a pie ei produselor naturiste în zona Berc eni. dar atât din i din persoane juridice care comercializeaz persoane fizice care î i prepara diverse tincturi acas singure plantele. Un lucru este cert. lucru care atrage i clien i din alte zone ale Bucure tiului sau chiar din afara lui iar o parte a acestora pot reprezenta clien i poten iali ai firmei NATURAL life. De asemenea exist numeroase spitale i institu ii publice în zon . cu preponderenta. acela c gusturile clien ilor se rafineaz pe zi ce trece. venituri peste medie. Pe de alt parte concurenta magazinului poate fi format produse naturiste. în ceea ce prive te concuren a de pe pia a se poate sesiza c este una nu foarte strâns deoarece în zona în care dorim s amplas m magazinul se afla un magazin Plafar în complexul comercial Big Berceni i înc un magazin cu profil naturist Pure NATURA.20 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE A adar. dar cu atât mai mult din ce în ce mai mul i romani din mediul BUCURESTI 2011 . Analizat mai în detaliu aceasta este de dou mediul concuren ial al firmei se poate observa c feluri: y Concurenta direct care const în magazinele specializate pe comercializarea de produse naturiste. y Concurenta indirect care const în ceaiurile. tincturile i siropurile care se vând în pie e de c tre persoane care se ocup cu agricultur sau în magazinele universale. Dup observa c o scurt analiz a concuren ilor magazinului se poate factori de amenin are pentru profitul ace tia nu reprezint companiei întrucât niciunul nu este specializat pe produse tradi ionale.

Cunoa terea nevoilor clien ilor i a caracteristicilor pie ei sunt dou dintre principalele obiective ale oric rui studiu de pia . incluzând i anumite cheltuieli (aproximativ 200euro). E antionul urm rit a fost format din persoane cu domiciliul în cartierul Berceni (chestionarea s-a f cut la domiciliu pentru a avea anse mai mari de a întâlni persoanele care se încadreaz în e antion) într -un num r de 100 de persoane.21 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE urban se întorc spre tradi ionalism i produse naturale. pr eocup rile. bazat pe o cercetare cantitativ ce const în aplicarea de chestionare la domiciliul locuitorilor zonei Berceni. Întrucât cartierul Berceni se afla pe pozi ia a IV-a ca num r de locuitori din totalul celor 5 sectoare se poate considera c e antionul ales este reprezentativ pentru to i locuitorii acelei zone. Capitolul 7 ² Studii de pia Studiul de pia sau prospectarea pie ei sau studiul de marketing reprezint o cale prin care cuno tin ele.i chiar comportamentul lor ² pot fi estimate. tradi ionale romane ti. forma i natura lor. nevoile. dimensiunile. dorin ele. Prin intermediul unui studiu de pia sunt evaluate caracteristicile pie elor. Într-un sens mai larg. BUCURESTI 2011 . Acest sondaj a fost realizat pe parcursul a mai multe s pt mâni. studiul pie ei se define te printr -un demers prospectiv. îndoielile i planurile clien ilor poten iali . Acest instrument este indispensabil în materializarea planului de afaceri.

5 4 3 2 1 5. Plafar? Sigur da Probabil Nu tiu Probabil da /nu nu r spund Sigur nu 5 4 3 2 1 2. 5 4 3 2 1 3. Consuma i zilnic produse naturiste? Ceaiul este singurul produs naturist consumat de dumneavoastr ? Prefera i metodele terapeutice în detrimentul medicamentelor farmaceutice? Prefera i s v prepara i singur.22 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE Chestionarul aplicat: Bun ziua! Sunt reprezentant al magazinului NATURAL life specializat pe comercializarea de produse naturiste i a dori s aflu care este p rerea dumneavoastr cu privire la acestea. Întrebare crt . în c minul dumneavoastr . Pentru urm toarele întreb ri bifa i unul din r spunsurile care vi se potrivesc cel mai bine: Nr. produsele naturiste de care ave i nevoie? Când achizi iona i produse naturiste face i acest lucru strict de la mari branduri din domeniu precum. 5 4 3 2 1 4. A i consumat m car o singur dat produse naturiste? [ ] Da [ ] Nu Not : Dac se r spunde cu ÅDaµ se continua cu urm toarea întrebare iar dac se r spunde cu ÅNuµ se opre te sondajul aici. 1. 5 4 3 2 1 BUCURESTI 2011 . 1.

Sunte i de acord cu afirma ia c produsele naturiste îmbun t esc stilul de via ? V este u or s g si i un magazin cu produse naturiste în aceast zon ? Crede i c este necesar ca în aceast zon s se deschid un magazin cu produse naturiste 100 tradi ionale? 5 4 3 2 1 8. Crede i c sprijinul unui naturist v poate ajuta s cump ra i produsele de care ave i nevoie? 11. 5 4 3 2 1 10. 1 7. 5 4 3 2 1 9.23 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE Prefera i produse naturiste 5 4 3 2 tradi ionale? 6. Pre ul este unul din motivele care va determina s nu achizi iona i produse p 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 BUCURESTI 2011 . Considera i c sunte i un client fidel al unui magazin de produse naturiste? 15. Sunte i dispus s pl ti i în plus pentru a v îmbun t i stilul de via ? 13. Revistele de specialitate v influen eaz decizia de cump rare în ceea ce prive te produsele naturiste? 14. Siropurile reprezint urm toarea categorie de produse naturiste pe care dori i s o încerca i? 16. Cunoa te i m rci pentru produse naturiste certificate i vândute în ar ? 12.

Când cump ra i produse naturiste cel mai mult v atrag tehnicile promo ionale aplicate? 18. Sexul dumneavoastr : [ ] Feminin [ ] Masculin V mul umesc! Întreb rile chestionarului au fost formulate în a a fel încât responden ilor s le poat fi verificat validitatea r spunsurilor. dar înainte de aceast responden ii au fost filtra i printr -o întrebare care îi diferen ia pe cei care consum produse naturiste de ceilal i. Venitul net lunar al familiei dumneavoastr este cuprins între : [ ] Sub 500lei [ ] 500 ² 1500lei [ ] 1501 ² 2500lei [ ] 2501 ² 3500lei [ ] Peste 3500lei 21. V-ar interesa ofert de produse a magazinului nostru? 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 19.24 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE naturiste? 17. În care dintre urm toarele categorii de vârst v încadra i? [ ] pân la 18ani ] peste 65 [ ] 18 ² 35 ani [ ] 35 ² 65ani [ 20. În urma centraliz rii rezultatelor la chestionare o evaluare empiric a lor arat ca: BUCURESTI 2011 .

y

25 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE persoanele care consum cel mai mult produse naturiste se num ra

femeile, y persoanele care consum constant produse nat uriste se afla în

categoriile de vârsta cuprinse în categoriile 35 ² 65 de ani i peste 65; y cei mai mul i consumatori de produse naturiste sunt cei cu venituri cuprinse între 1501 i 2500 de i la diferen foarte mic sunt i cei

cu venituri între 500 i 1500 dar i cei cu peste 3500 lei Chestionarul este un element indispensabil realiz rii planului de management i ajuta la adoptarea deciziilor, contribuind la reducerea incertitudinii.

BUCURESTI 2011

26 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE

Capitolul 7 ² Analiza pie ei la nivel micro i macro

Pia a tinta reprezint

gruparea din popula ie care are un set de

tr s turi comune, ce o deosebe te de restul popula iei. Identificarea pie ei inta i identificarea nevoilor i constrângerilor pie ei în întâmpinarea cheia succesului investi iei

c rora produsul naturist va veni, reprez int propuse.

În ceea ce prive te identificarea segmentului de pia , care va reprezenta viitorii clien i ai magazinului NATURAL life se unele etape precum segmentarea propriu -zis clientului i trendul pie ei. Întrucât clien ii necesita o aten ie sporit stabilirii segmentelor pie ei înc din momentul a pie ei ine cont de

inta, motiva ia

inta, echipa manageriala a magazinului

NATURAL life a inut cont de câteva reguli limitative care a ajutat la o segmentare cât mai precis i la o stabilire cât mai exact care este pia a

int : comensurabilitatea (estimarea num rului de clien i cuprin i într -un segment de pia ), accesabilitatea (posibilitatea de a ajunge cu oferte la clien ii respectivi), m rimea satisf c toare (m rimea se gmentului trebuie s fie suficient de mare) i disponibilitatea (dorin a clien ilor de a cheltui o sum de bani pentru cump rarea de produse naturiste). Având în vedere, în primul rând specificul firmei, comer ul cu am nuntul de produse naturiste, localizarea punctului de vânzare are o importan maxim .

inând seama permanent de tipul produselor oferite spre vânzare am considerat c cele mai bune zone pentru dezvoltarea unui astfel de tip de afacere sunt cele localizate în cartierele unde veniturile cet enilor, care

totodat pot reprezenta i poten ialii clien i, sunt medii i peste medii.

BUCURESTI 2011

27 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE Un alt criteriu deosebit de important este cel demografic ² vârsta.

În urma cercet rii unor studii de pia

anterioare, a analizei site -urilor de

profil sau au revistelo r dedicate acestor tipuri de produse a reie it c principalii clien i sunt cei cu vârsta peste 35 de ani. Când vine vorba despre ocupa ia clien ilor viza i pentru magazinul nostru trebuie de remarcat c cei care se remarc în principal sunt

pension rii .
În ceea ce prive te educa ia, persoanele care atrag aten ia sunt cele cu un nivel al studiilor peste medie. Dac segmentam pia a int în func ie de sex, se poate observa c

femeile sunt cele mai mari consumatoare de produse naturiste de orice fel,
reprezentând astfel un segmentul destul de larg. O analiz fiecare persoan empiric i preliminar acestei segmentari arata c dat în via a produse din

a consumat m car o singur

gama celor naturiste, nu doar din simpl

pl cere, ci sub pretextul c sistemul imunitar sau

dore te s - i trateze o boal , s - i îmbun t easc stilul de via .

Analiza mediului concuren ial al afacerii în general particular al proiectului in de investi ii propus pentru

i în

demararea

magazinului trebuie s

cont de dou

aspecte inte rconditionate:

determinarea punctelor slabe ale concuren ilor i exploatarea acestora în favoarea proprie posibilelor efecte. A adar, în ceea ce prive te concuren a de pe pia a se poate sesiza c este una nu foarte strâns deoarece în zona în care dorim s amplas m magazinul se afla un magazin Plafar în complexul comercial Big Berceni i înc un magazin cu profil naturist Pure NATURA. Analizat mai în detaliu aceasta este de dou i determinarea punctelor slabe proprii i înl turarea

mediul concuren ial al firmei se poate observ a c feluri:

BUCURESTI 2011

y

28 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE Concurenta direct care const în magazinele specializate pe

comercializarea de produse naturiste; y Concurenta indirect care const în ceiurile, tincturile i siropurile cu agricultur

care se vând în pie e de c tre persoane care se ocup sau în magazinele universale. Dup observa c o scurt analiz

a concuren ilor magazinului se poate factori de amenin are pentru profitul

ace tia nu reprezint

companiei întrucât niciunul nu este specializat pe produse tradi ionale. Pe de alt parte concurenta magazinului poate fi format produse naturiste, dar atât din i din

persoane juridice care comercializeaz

persoane fizice care î i prepara diverse tincturi acas singure plantele. O concluzie foarte simpl este c exi st

sau î i procur

un mare poten ial de i

dezvoltare a pie ei produselor naturiste în zona Berceni. Observând faptul c în zon exist alte 5 mari centre comerciale se poate deduce c

persoanele au, cu preponderenta, venituri peste medie. De asemenea exist numeroase spitale i institu ii publice în zon , lucru care atrage i

clien i din alte zone ale Bucure tiului sau chiar din afara lui iar o parte a acestora pot reprezenta clien i poten iali ai firmei NATURAL life. Un lucru este cert, acela c gusturile clien ilor se rafineaz pe zi ce trece, dar cu atât mai mult din ce în ce mai mul i romani din mediul urban se întorc spre tradi ionalism romane ti. i produse naturale, tradi ionale

BUCURESTI 2011

Aspecte relevante ale modului de organizare în func ie de tipul societ ii Rezervare firm Redactare act constitutiv Dovada sediu Depunere capital social Constituire dosar Înregistrare în Registrul Comertului Autorizarea func ion rii-Se ob ine prin Biroul Unic La ce institu ii trebuie s mearga intreprinzatorul -CCI Eviden a financiar contabil Sistemul de impozitare-Impozit pe profit Administrarea-Unul sau mai multi administratori BUCURESTI 2011 .Alegerea formei de organizare a firme Înainte de a ini ia o activitate economic trebuie s alegem o modalitatea sub care vrem s ne organizam activitatea.2.3. Am optat pentru infiintarea unei firme de tipul SNC(Societate in nume colectiv) 8.29 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE Capitolul 8-Fundamentarea tehnic a afacerii 8. f r consim mântul celorlal i asocia i 8. Particularit i ale formelor de organizare a activit ii nelimitat i solidar .1. cu excep ia asocia ilor comanditari asocia ii nu pot lua parte ca asocia i cu r spundere nelimitat în alte societ i concurente.

începând de la activit ile preg titoare i pân la momentul pornirii afacerii în mod legal: 8. a bunului imobil subscris ca aport în natur la capitalul social (dup caz) ï Ob inerea certificatului constatator al sarcinilor cu care.4.1Pre-înregistrare (activit i preg titoare) Include toate activit ile prev zute de lege ce trebuie înde plinite de la data când un întreprinz tor s-a deciss constituie o form de organizare a unei afaceri i data când a depus la Biroul Unic dosarul complet pentru înregistrarea i autorizarea func ion rii.Etapele ce trebuie parcurse pentru deschiderea unei firme. ï Informare ini ial privind procedura i obliga iile întreprinz torului ï Verificarea i rezervarea firmei/emblemei (obligatoriu) ï Cercetarea firmei/emblemei la OSIM pentru verificarea similitudinii cu m rci înregistrate înregistrul de m rci (op ional) ï Redactarea actului constitutiv (obligatoriu) ï Ob inerea autentific rii pentru actul constitutiv (obligatoriu) ï Redactarea i ob inerea declara iei pe proprie r spundere a fondatorilor.30 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE 8.4. eventual este grevat bunul imobil subscris la capitalul social (dup caz) ï V rs mântul în numerar la capitalul social (direct la banca dorit sau la unit ile CEC de la CCI)(obligatoriu) ï Întocmirea dosarului de înregistrare i autorizare a func ionarii (obligatoriu) Dosarul de înregistrare i autorizare a func ionarii trebuie s con in : 1. administratorilor i a cenzorilor c îndeplinesc condi iile prev zute de lege (obligatoriu) ï Completarea cererii de înregistrare (obligatoriu) ï Ob inerea evalu rii prin expertiz . Cerere de înregistrare i autorizare BUCURESTI 2011 .

Dovezile privind efectuarea v rs mintelor aporturilor subscrise i/sau v rsate (copii) 9. Nu sunt permise la SA i SCA constituite prin subscrip ie public i la SRL -uri.sub semn tura privata) . Dovada intabul rii bunurilor imobile. Cambia. Dovada sediului 5. 17.31 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE 2. 18. contract de împrumut bancar. 16. Declara ie cu privire la averea de inut (original. Declara ia pe proprie r spundere ² original 6. Contractul de administrare (copie) 21. Actul constitutiv (original) 8. contract . Expertiza de evaluare a aportului în natur la capitalul subscris si la capital social 11 Certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate imobilele 12. Specimenul de semn tur (original ) 19. Facturi 10. Pentru bunurile mobile aduse ca aport la capitalul social subscris 13. Hot rârea organului statutar al persoanei juridice privind participarea la constituirea societ ii (original) BUCURESTI 2011 . Reproducerea emblemei (4 exemplare) 4. Obligatoriu pentru asocia ii care r spund nelimitat i solidar pentru obliga iile sociale. Actele constatatoare ale opera iunilor încheiate în contul societ ii (copii) 20. Acte de identitate (cu CNP) în copie 22. Acte privind activitatea comercial anterioar (copii) nivelul studiilor absolvite. Autoriza ia emis de Prim rie conform Decretului Lege 54/1990 7.civil Când sunt aduse crean e ca aport lacapitalul social. Dovada disponibilit ii firmei/emblemei (original) 3.

pe cale electronic a codului unic de înregistrare de la Ministerul Finan elor Publice. 27.4. sanitar. sanitar-veterinar. al protec iei de mediu. sanitar . etc.persoan juridic (original) 24. sanitarveterinar .2. Avize prealabile prev zute de lege 26. BUCURESTI 2011 . ï editarea certificatului de înregistrare 8. ï ob inerea.Înregistrarea comerciantului Include activit ile obligatorii îndeplinite dup data depunerii dosarului la Biroul Unic i data înregistr rii comerciantului în Registrul Comer ului. Certificat de bonitate (original) 25. ï înregistrarea comerciantului în registrul comer ului. îndeplinite în perioad .4.Autorizarea func ion rii comerciantului Include activit ile de autorizare a func ion rii comerciantului de c tre institu iile publice abilitate.32 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE 23. dup data depunerii dosarului la Biroul Unic i data eliber rii anexei con inând avizele/autoriza iile/acordurile necesare func ion rii: autoriza ie PSI. incluzând: ï autorizarea constituirii comerciantului de c tre judec torul delegat.3. ï redactarea încheierii judec torului delegat. Diverse taxe i onorarii 8. Actele pentru autorizarea func ion rii din punct de vedere: al PSI.pentru protec ia muncii. Mandatul persoanei care a semnat actul constitutiv în numele i pe seama fondatorului. pentru protec ia mediului. al protec iei muncii.

cu regim special securizat. ï autoriza ia de func ionare din punct de vedere a protec iei muncii. nr.cod numeric constituind codul unic de identificare a unuicomerciant. Certificatul de înregistrare este un formular tipizat. ï activitatea principal exprimat prin cod CAEN i un text sumar de descriere. ï avizul i/sau autoriza ia pentru prevenirea i stingerea incendiilor. Pe certificat sunt înscrise urm toarele date : ï firma/sucursala respectiv denumirea comerciantului. a a cum este înscrisa în actul constitutiv i înRegistrul Comer ului. ï CUI ² codul unic de înregistrare . ï atribut fiscal ² este un cod alfanumeric având semnifica ia categoriei de pl titor de taxe i impozite la bugetul de stat. ï seria i num rul de ordine ² informa ie specific regimului special al documentului. ï data emiterii certificatului. BUCURESTI 2011 . inclusiv a Anexei la acesta sunt stabilite prin Hot rârea Guvernului nr. Anexele la Certificatul de înregistrare se emit atât pentru sediul social i sedii secundare cât i pentrufiecare activitate desf urat la sediul principal i sediu secundar care sunt supuse aviz rii/autoriz rii. ï num r de ordine în registrul comer ului ² cuprinde num rul i data unui comerciant în registrul comer ului.Certificatul de înscriere si anexe Modelul i con inutul Certificatului de Înregistrare a comerciantului. firma i sediul social).5. ï autoriza ia sanitar veterinar . 599 din 21 iunie 2001. ï informa ii de identificare a sediilor secundare (adresa i/sau activitate supus autoriz rii). ï avizul i/sau autoriza ia sanitar . Fiecare Anex con ine: ï informa ii de conexiune la certificat (seria. La un certificat de înregistrare se ata eaz una sau mai multe anexe.33 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE 8. ï sediul social conform actelor doveditoare depuse în dosarul de înregistrare. cod unic de înregistrare. ï acordul i/sau autoriza ia de mediu.

care produce efecte între p r ile semnatare.6 Efectele juridice ale fazelor obligatorii din procedura de înregistrare a unei societ i comerciale: ï Semnarea actului constitutiv de c tre asocia i reprezint etapa consensual . De la data ob inerii autoriza iei. Acesta autoriza constituirea comerciantului. ï Publicarea în Monitorul Oficial a încheierii judec torului delegat produce efecte fa de ter i. comerciantul poate începe activitatea economic pentru care a fost autorizat. ï Autorizarea legalit ii constituirii unei societ i comerciale revine judec torului delegat. De la data înregistr rii în registrul comer ului societatea a dobândit personalitate juridic . persoan juridic i dispune înregistrarea în registrul comer ului. Ministerul pentru Întreprinderile Mici i Mijlocii i Coopera ie Ghidul tân rului întreprinz tor ï Autorizarea func ionarii este în competen a institu iilor publice abilitate. ï Înregistrarea (înmatriculare) societ ii comerciale în registrul comer ului are rol constitutiv. BUCURESTI 2011 .34 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE 8.

La inceputurile evidentelor comerciale. Pentru un calcul cat mai usor al indicatorilor financiari este bine sa pornim de la o schita a valorii mijloacelor fixe si a situatiei stocurilor. dar consideram utila si cunoasterea unor instrumente de baza care sa ne ajute sa intelegem mai bine cum se calculeaza anumite elemente din vanzari si miscarea marfurilor si ce trebuie urmarit din punct de vedere managerial.35 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE Capitolul 9 ² Fundamentarea financiara a afacerii Analiza financiara a afacerii este studiul metodical stituatiei si evolutiei magazinului privind structura financiara si rentabilitatea. Calculul acestor mijloace fixe se face pentru primu l an de activitate cand afacerea este abia la inceput.alaturi de diagnosticul contabil. in timp. parte a diagnosticului economic -o financiar. o multitudine de instrumente software gestioneaza vanzarile si miscarea marfurilor. BUCURESTI 2011 . In lumea moderna. O analiza financiara efectuata in scopul realizarii unu i diagnostic financiar. versiun ile lungi pe suport de hartie erau scrise pentru a urmari situatia vanzarilor si a miscarii marfurilor. Aceste mijloace fixe reprezinta aportul pe care il aduc asociatii la capitalul social dar si cele achizitionate in urma finantarii firmei. fiind orintat in speciall spre rentabilitatea si riscurile intreprinderii. pornind de la bilant.000euro. care sa permita adoptarea unor decizii si stabilirea unor previziuni financiare se bazeaza in primul rand pe date si informatii provenite din situatiile financiare ale magazinului. Analiza financiara a devenit. Analiza financiara foloseste instrumente su mijloace specifice adaptate scopului urmarit si conduce la diagnosticul financiar. un sistem de tratare a informatiei apt sa ofere echipei managerial e datele necesare adoptarii deciziilor financiare. Rolul acestei analize a crescut iar rezultatele ei sunt integrate in modelele financiare necesare elaborarii previziunilor. Analizand tendintele pietei dar si statisticile car e din domeniul afacerilor din acest domeniu mergem pe premisa ca firma isi va recupera investitia inca din primul an de activitate iar incepand cu cel de -al doilea va inregistra profituri de peste 20.

Situatia mijloacelor fixe ale magazinului NATURAL life cat si ale sediului social Nr. aparatur de birotic : . Cantitate crt. Categoria de Pret unitar Valoare U. instrumente.9.sistem de alarm buc 2 375 750 2.1. Birotica si papetarie 500 500 5. Mijloace de transport buc 2 25000 TOTAL MIJLOACE FIXE 34150 BUCURESTI 2011 .dulapuri vestiar buc 2 75 150 . mobilier. control i reglare .set birou + scaun buc 1 175 175 .computer + casa de buc 1 875 875 marcat cu scanner . Aparate i instala ii de m sur . dispozitive.36 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE Tab.sistem anti-incendiu buc 1 375 375 . Cladiri(renovare) 2000 2000 4.gondole buc 4 50 200 .central termic buc 2 750 1500 .telefon/fax buc 2 250 500 3.computer buc 2 500 1000 . Unelte.aer condi ionat buc 2 250 500 . mijloace fixe (euro) (euro) 1.M.camer video buc 1 625 625 .

5 125 4.5 625 118.25 2 130 50 24. Tincturi Tinctura de paducel B10 Tinctura de afine 3. Tab.129278 7. Creme Coenzima Q10 Supliform 4.25 2 97.505703 BUCURESTI 2011 . Amortizarea mijloacelor fixe ale firmei NATURAL life Categoria de mijloace Dn Valoarea de Amortizare fixe ( ani) intrare anuala (euro) (euro) Cl diri Aparate i instala ii de m sur .604563 10 50 2.71483 9.9. 1/2 500 250 TOTAL MIJLOACE FIXE 3380 Nr. Tab. Capsule Spirulina 500mg Redigest B20 C C10 C20 D D10 D20 30 15 3. crt. 4. 2.8213 Ulei de salvie Ulei de brad A20 A50 B 15 20 2. dispozitive.53612 5. aparatur de birotic Birotica si papetarie 20 5 15 5 2000 3750 25000 2900 100 750 1700 580 5. instrumente.37 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE Nr.25 2.76426 2.5 40 7.5 30 18. control i reglare Mijloace de transport Unelte.5 2. mobilier.703422 40 25 3.3 Situatia stocurilor firmei NATURAL life la momentul inceperii activitatii Pre de Denumirea Sortiment Cantitate achizi ie Valoarea TVA de produselor f r TVA m rfurilor dedus (euro) (euro) (euro) Uleiuri A Ulei de catina A10 50 12.2. 3.277567 23. Crt 1.5 2 37.9. 1.

s-a calculat vanzarea scriptica si miscarea marfurilor.38 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE 5.26996 19. In tabelul 14.01141 Lista detaliata a produselor din stocul intitial al firmei poate fi gasita in anexa. fiecare produs avand specificat costul de achizitie.4. iar formulele de calcul utilizate sunt: Pretul de vanzare fara TVA = Pretul de achizitie* cota de adaos comercial Vanzare la pret de achizitie = cantitatea * pretul de achizitie fara TVA al marfii TVA la pret de achizitie = TVA-ul corespunzator vanzarilor la pret de achizitie Valoarea adaosului comercial = Valoarea procentuala a adaosului din vanzarile la pret de achizitie Vanzarea la pret de vanzare fara TVA = cantitatea inmultita cu pretul de vanzare fara TVA TVA la pret de vanzare = TVA-ul corespunzator vanzarilor la pret de vanzare fara TVA Vanzari la pret de vanzare cu TVA = Vanzari la pret de vanzare fara TVA + TVA la pret de vanzare TVA bugetat = TVA colectat ² TVA de dedus sau TVA la pret de vanzare ² TVA la pret de achizitie BUCURESTI 2011 .5 2 175 100 33. Ceaiuri Ceai antiadipos Ceai ginkgo E E10 E20 50 50 3.

5 3285 1825 2737.86 192.3 Cod TVA la vanzare la pret de vanzare TVA 7368.1 249.555 3691.25 3.06 1907.5 876 515.438 Vanzare la pret de vanzare 46149.39 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE Tab.25 2 3.5 3650 3558.25 13687.TVA achiziti achizitie al e .86 859. 10.625 1081.905 665.75 7.69 TVA la buget 1.825 4.72 260.12 405.12 693. Vanzarile scriptice ale celor mai importante sortimente de produse ale magazinului NATURAL life (valori exprimate in euro) ) Nr crt Denumire produs Ulei de catina Ulei de salvie Ulei de brad Tinctura de paducel Tinctura de afine Coenzima Q10 Supliform Spirulina 500mg Redigest Ceai antiadipos Ceai ginkgo Cantitate /zi Cantitate /an Pret de achiziti e± TVA (euro) 12.2 3.25 2 3.66 5584.375 624. 9. 7.2 22812.2 3.6 6.13 6775.5 5.98 2736.7 305.86 4690.4.76 6645.5 1168 1423. 4.1 9185 1314 730 1095 1460 1423.75 520.76 BUCURESTI 2011 .75 2920 3558.16 554.1875 2600.405 4169.5 2.25 2.16 416.5 3504 1061. 2.15 346.25 3.7 332.5 2190 4334.8 676.5 2 Cota de adaos comercial Vanzari TVA la Valoare Pret la pret vanzare la adaos vanzare de pret de comerci .1 244.438 16288.86 748.98 436.94 6775.4 876 Vanzari la pret de vanzare TVA 38781.3 3. 5.5 3102.975 4886.475 780.815 416.86 5385. 9.1 5. 11. 6. A10 A20 A50 B10 B20 C10 C20 D10 D20 E10 E20 5 4 2 3 5 3 4 3 3 1 3 1825 1460 730 1095 1825 1095 1460 1095 1095 365 1095 70% 70% 70% 50% 50% 60% 55% 60% 80% 80% 60% 3034.75 2190 1288.14 405. 8. 3.5 4106.13 436.5 2 3.9 242.94 1081.5 676.055 589.5 2.TVA 21.5 5694 4526 5694 3942 2299.

86 5385.69 1356.975 4886.405 4169.49579 83.5 30 130 50 175 100 Stoc final valoare cantitate (euro) 347 267 157 242 152 162 242 132 357 252 149 8774. 4.5 Viteza de rotatie a stocurilor cele mai importante produse amagazinului(valori exprimate in euro) Nr crt 1.57447 49.555 3691.64 BUCURESTI 2011 .08772 40.5 125 37.22 796. 8.76 1215.91 667.45 892.98 2736.438 16288.22032 20. Denumire produs Ulei de catina Ulei de salvie Ulei de brad Tinctura de paducel Tinctura de afine Coenzima Q10 Supliform Spirulina 500mg Redigest Ceai antiadipos Ceai ginkgo Cod A10 A20 A50 B10 B20 C10 C20 D10 D20 E10 E20 Cantitate /zi 5 4 2 3 5 3 4 3 3 1 3 Stoc initial Valoare cantitate (euro) 625 50 10 50 50 50 40 25 30 15 15 20 2.86 4690.76 Stoc mediu valoare cantitate (euro) 198 500.40 UNIVERSITATEA DE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI CONTROLUL SI EXPERTIXA PRODUSELOR ALIMENTARE Tab 9.73 816.2686 67.63 501. 7.13 6775.0792 48.13 520.81 997.87 Vrs (euro) 233.69 1825 1460 730 1095 1825 1095 1460 1095 1095 365 1095 6645. 3.01 1106.65259 25. 5.84442 33.1562 35.5 40 97.39 Vanzari valoare cantitate (euro) 46149.94 6775.24 567. 9.81 1529.6 1002.09 319.98 490.31 794.38 1889.67 901. 10. 6. 2.85 138 103 146 101 101 133 81 186 133 84 628.46875 161. 11.42 624.

Toate rezultatele partiale se coreleaza si genereaza un rezultat pozitiv (profit) sau negativ (pierdere).9. unde VPA=vanzarile la pret de achizitie sau costul vanzarilor iar SM=stocul mediu.5 toti indicatorii sunt la un nivel satisfacator. 5. sunt rulate stocurile.2 iar daca viteza de rotatie a stocurilor este mai mare decat acesta inseamna ca indicatorul produsului respectiv este satisfacator. ne ramane sa cumulam cheltuielile inregistrate de firma in perioada similara pentru a determina profitabilitatea firmei. 2. Asadar dupa cum se poate vedea in tabelul 14. angaja i Venit brut lunar (euro) 1500 1000 900 450 450 Venit brut anual (euro) 18000 12000 10800 5400 5400 1.Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti Viteza de rotatie a stocurilor este un indicator important pentru a vedea cat de des in decursul unui an sau exercitiu financiar.6. care sa evidentieze media sectorului economic in care activeaza firma. Nivelul de referinta al acestui indicator este 1. 4. Categorii de personal Nr. Viteza mare de rotatie a stocurilor semnifica faptul ca sumele blocate in stocuri sunt mici. crt. 3. Pentru a afirma ca o anume viteza de rotatie este mare sau mica trebuie purces la un brenchmarking. Director Administrator Naturist Vanzator Vanzator 1 1 1 1 1 41 . Indicatorii economico-financiari reprezinta sinteza intregii activitati din cadrul firmei. ceea ce sporeste lichiditatea. Avand in vedere faptul ca vanzarile de marfuri au fost deja stabilite. Calculul VRS-ului se face prin impartirea VPA la SM. Tab. Cheltuieli cu personalul Nr.

2.9.3 1320. Cheltuieli de circulatie specifice activitatii comerciale Magazin NATURAL life (euro) 6250 10500 16750 Nr. depozitarea si pregatirea marfii pentru vanzare Cheltuieli cu intretinerea.2 90 60 54 27 27 258 45 30 27 13.25 ) (euro) 1. 4.5 ) (euro) CASS (5. crt. Categorii de personal brut anual (euro) garantare CAS (18.6 280.Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti Fond de Venit Nr.8 280.2 ) (euro) Somaj pt plata salariale (0. reparatia si revizia Total q q q q 4401 2934 2640.2 42 .3 12616. 1 2 Elemente de cheltuieli Grupa A Cheltuieli cu transportul.6 1320. 5.5 129 Total (euro) (0. Director Administrator Naturist Vanzator Vanzator Total 18000 12000 10800 5400 5400 51600 3330 8880 2220 999 999 16428 936 624 561.5 13. crt.7.8 2683.5 ) creantelor cheltuieli (euro) Tab. 3.

7. 6. Cheltuieli cu deplasarile - cheltuieli de transport cheltuieli cazare diurna 6250 375 300 845 3. 4.Cheltuieli administrative-gospodaresti Nr. Costul energiei electrice Cheltuieli cu apa.9.reparatii curente - 3500 625 13830 3100 125 375 37097. Magazin NATURAL life (euro) 5722.8. gazul si salubrizarea Impozite pe cladiri si mijloace de transport Alte cheltuieli Total 43 . 1.5 1150 900 Elemente de cheltuieli Grupa B Cheltuieli de birou . Amortismente mijloace fixe Cheltuieli de intretinere si reparatii curente la cladiri si mijloace de transport .Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti Tab.5 reparatii mijloace de transport 5. 8. crt.material de birou - birotica si papetarie cheltuieli comunicatii de date 2.

5 44 . reparatia si intretinerea obiectelor de inventar Cheltuieli cu apa si canalizarea Cheltuieli cu reclama si promovarea vanzarilor Alte cheltuieli Total cheltuieli generale ale firmei Total cheltuieli Grupa A Total cheltuieli Grupa B Total cheltuieli circulatie ale firmei Valoare (euro) 24000 1805 13800 0 11300 625 425 375 1200 750 3750 500 625 2500 500 62155 16750 37097. Cheltuieli generale ale firmei Crt.Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti Tab.5 8307.9. 1 Cheltuieli cu remuneratia personalului administrativ 2 Amortismente pe mijloace fixe 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 Cheltuieli cu energia electrica a firmei Cheltuieli cu incalzirea firmei Cheltuieli cu material de birou Cheltuieli cu reviste si ziare de specialitate Comunicatii de date si voce Cheltuieli de transport in interese de serviciu al personalului de conducere Cheltuieli de cazare Diurna Cheltuieli cu reparatii curente la cladirea administrativa Uzura. Cheltuieli generale ale firmei Nr.9.

5 .2 111291. Indicatorii economico ² financiari Primul exercitiu financiar (euro) 108196.Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti Tab.6 Nr.0 20066.3 21198.1 r 74 r 45 64.10. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indicatori Vanzari de marfuri la pret cu amanuntul cu TVA Vanzare de marfuri la pret de achizitie TVA de dedus TVA colectat TVA la buget Cota medie de ADC Volum ADC Cheltuieli de circulatie Profit brut Impozit pe profit Profit net Rentabilitate economica 9503.0 9503.0 17275.4 16750 132489.9.

vizat de judec torul delegat (M. 599 din 21 iunie 2001 pentru stabilirea modelului i con inutului cererii de înregistrare i ale certificatului de înregistrare a comerciantului (M. P/608-773 din 15/21 aprilie 1998 privind modul de tinere a registrelor comer ului i de efectuare a înregistr rilor. Of. 349 din 23 iulie 1999) ï Normele metodologice nr. Of. 283 din 31 mai 2001) ï Legea nr. Of. 46 . Of. emise de Camera de Comer i Industrie a României împreun cu Ministerul Justi iei (M. nr. republicat . 133 din 20 iulie 1999 privind stimularea întreprinz torilor priva i pentru înfiin area i dezvoltarea întreprinderilor mici i mijlocii.Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti Capitolul 10-Opis cuprinzând legisla ia în vigoare cu impact asupra proiectului.176 din 11 mai 1998) ï Hot rârea Guvernului nr. 76 din 24 mai 2001 privind simplificarea unor formalit i administrative pentru înregistrarea i autorizarea func ionarii comercian ilor (M. nr. 616 din 27 iunie 2001 privind aprobarea taxelor percepute pentru publicarea în Monitorul Oficial al României. 49 din 4 februarie 1998) ï Legea nr. 26 din 5 noiembrie 1990 privind registrul comer ului. nr. Partea a IV-a. a încheierii judec torului delegat la înregistrarea comercian ilor i a actului constitutiv. 313 din 27 august 1998) ï Ordinul ministrului finan elor nr. Of. 373 din 10 iulie 2001) ï Ordonan a Guvernului nr. cu modific rile i complet rile ulterioare (M. nr. 2116 din 9 noiembrie 1998 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan ei Guvernului nr. 82 din 25 august 1998 privind înregistrarea fiscal a pl titorilor de impozite i taxe. Actele normative care reglementeaz materia înregistr rii i autoriz rii func ion rii comercian ilor sunt: ï Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 358 din 4 iulie 2001) ï Hot rârea Guvernului nr. Of. nr. cu modific rile i complet rile ulterioare (M. Of. cu modific rile i complet rile ulterioare (M. nr.

Of. nr. i cu complet rile ulterioare (M. 103 din 6 noiembrie 1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condi iile sanitare veterinare i procedura de autorizare sanitar veterinar de func ionare a unit ilor supuse controlului sanitar veterinar i privind aprobarea efectu rii de activit i de export cu produse de origine animal i cu alte produse supuse controlului sanitar veterinar. nr. 388 din 10 septembrie 1996 privind aprobarea normelor metodologice in aplicarea prevederilor Legii protec iei muncii nr. 276 din 16 iunie 1999) ï Ordinul ministrului agriculturii i alimenta iei nr. nr. nr. Of. 60 din 28 august 1997 privind ap rarea împotriva incendiilor (M. Of. Of. 90/1996 (M. 383 din 13 iulie 2001) ï Ordonan a Guvernului nr.Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti 82/1998 privind înregistrarea fiscal a pl titorilor de impozite i taxe (M. Of. nr. 499 din 23 decembrie 1998) ï Ordinul ministrului muncii i protec iei sociale nr. 791 din 2 septembrie 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare i autorizare privind prevenirea i stingerea incendiilor (M. 249 din 15octombrie 1996) 47 . cu modific rile i complet rile ulterioare (M. Of. 485 din 17 decembrie 1998) ï Hot rârea Guvernului nr. nr. 625 din 6 iulie 2001 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a func ionarii comercian ilor (M. nr. 331 din 19 mai 1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitar a proiectelor obiectivelor i de autorizare sanitar a obiectivelor cu impact asupra s n t ii publice. 384 din 9 octombrie 1998) ï Ordinul ministrului s n t ii nr. Of. cu modific rile i complet rile ulterioare ï Ordinul ministrului de interne nr.225 din 30 august 1997.

este definita de literatura de specialitate a domeniului printre altele si ca un ansamblu de actiuni prin care organizatia intentioneaza sa-si atinga obiectivele stabilite. si sa asigure o aplicare corespunzatoare a masurilor strategice stabilite. O strategie de succes. In conceperea strategiei de marketing si de promovare trebuie sa se tina cont de urmatorii factori strategici: y y y Segmentele pietei tinta Caracteristicile clientilor potentiali Previzionarile privind cererea 48 .Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti Capitolul 11. exista trei tipuri de trategii de marketing care au in vedere aspecte ce tin de cei patru ´Pµ ai mixului de marketing: produs. prin luarea unor decizii. a mediului concurential. promovare/publicitate si plasare/ distributie. trebuie sa faca o analiza atenta a obiesticelor stabilite. Tinandu-se cont de mixul de marketing.Strategia firmei NATURAL life Strategia de marteing sau conduita organizatiei in vederea atingerii anumtiro obiective. pret.

de aceea am infiintat un magazin care nu are ca scop numai vanzarea produselor si mai ales informarea clientelor. Am considerat ca cel mai bun remediu pentru tratare este leacul ce vine din inima naturii.intrucat am vrut sa realizam o armonie si un echilibru intre serviciile pe care am putea sa le oferim si satisfactia clientului.Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti CONCLUZII In fiintarea unei afaceri este deosebit de importanta in zilele nostre.de tipul plafar.tot ce trebuie sa facem este sa ne informam.oprindune la infiintarea unei afaceri cu amanuntul al plantelor medicinale si terapeutice.sa respectam consumatorul oferindu-I produse si servicii excelente.de aceea am pus la dispozitia consumatorilor un nutritionist care va oferi sfaturi si informatii utile.mai intai alegandu-ne prioritatile. Asta am incercat sa realizam. 49 . Sanatatea este unul din aspectele cele mai importante din viata unui om si nu trebuie neglijata.din contra trebuie in permanenta sa ne acordam atentia cuvenita pentru a ne apara de factorii nocivi ai mediului.in situatia actuala.sa analizam piata si sa respectam managemntul calitatii.

Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti Capitolul 13 ANEXE 50 .

22. 51 .06.nr.nr45. specializarea Controlul si Expertiza Produselor alimentare.ap7.bl147.com Romana 29.Romania.judetul Suceava.Calea Burdujeni.1988 Feminin .administrare cadouri promotionale Agentia GRUP 7.Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti ANEXA 1 Curriculum vitae Europass Informa ii personale Nume / Prenume Adresa(e) Telefon(-oane) E-mail(uri) Nationalitate(-tati) Data na terii Sex Gaveniuc Andreea-Petronela Str. 0747791240 gave_micutz@yahoo.sc.prezent FACULTATEA DE MEDICINA VETERINARA.Pache protopopescu.localitatea Suceava.sector2 Servicii de promotions si merchandising Educa ie i formare Perioada 2007. Bucuresti. Locul de munc vizat / Inginer in Controlul calitatii Produselor Alimentare Domeniul ocupa ional Experien a profesional Perioada Func ia sau postul ocupat Principalele activit i i responsabilit i Numele i adresa angajatorului Tipul activit ii sau sectorul de activitate Martie 2009-noiembrie 2010 promoteur Informare clienti cu privire la promotiile si produsele respective.

Alte competente si aptitudini Perseverenta.Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti Numele i tipul institu iei de înv mânt / furnizorului de formar Colegiul National ÅStefan cel Mareµ .Suceava e Aptitudini i competen e personale Limba(i) matern (e) Limba(i) str in (e) Autoevaluare Nivel european (*) Limba romana În elegere Ascultare avansat mediu Citire avansat avansat Vorbire Participare la conversa ie mediu mediu Discurs orale incepator incepator Scriere Exprimare scris mediu mediu Limba engleza Limba franceza (*) Nivelul cadrului european comun de referin pentru limbi Competente i abilit i sociale Sociabila. 52 . ma adaptez usor la conditiile de munca Invat lucruri noi si imi formez usor noi deprinderi profesionale.responsabilitate Permis conducere Categirie A si B.

consilier. . incasari si plati cu numerar (chitante si dispozitii de plata/incasare).d. y Desfasoara urmatoarele activitati: . incheierii si executarii contractelor comerciale. y Raspunde de intocmirea documentelor de livrare (facturi fiscale in conformitate cu acordurile incheiate cu clientii).intocmeste oferte de marfuri. vanzatori . incheie si asigura executarea contractelor si acordurilor comerciale. Obligatii si responsabilitati pe linie profesionala y Raspunde pentru corecta executare a contractelor si acordurilor incheiate cu clientii din portofoliu.de cooperare: . Descrierea postului y y Denumire: Director magazin Relatii organizatorice: . Solicita si utilizeaza echipamentele/consumabilele puse la dispozitie de firma.acorda asistenta d.p. y In limita timpului disponibil si in conformitate cu dispozitiile primite participa la indeplinirea atributiilor generale privind vanzarea marfurilor.de subordonare: . . 53 .Director magazin Numele si prenumele angajatului: Andreea Petronela Gaveniuc Scopul postului: asigura coordonarea si vanzarea directa a marfurilor ce fac obiectul ofertei comerciale cu amanuntul a societatii.de reprezentare: y y Are acces la datele financiare ale firmei.Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti Anexa± Fisa postului director magazin Fisa postului . .v.de conducere si control: administrator.identifica si contacteaza potentiali clienti in vederea remiterii ofertei. comercial clientilor si potentialilor clienti. etc.negociaza. negocierii.

Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti Responsabilitati pe linie de calitate si cunoasterea sistemului calitatii y Sa cunoasca si sa aplice politica managementului in domeniul calitatii si obiectivele ce decurg din aceasta. substantele periculoase si celelalte mijloace de productie. corespunzator scopului pentru care a fost acordat. y Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata conducatorului locului de munca. y Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca in cel mai scurt timp posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti angajati. 54 . pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul de munca. y Sa utilizeze corect echipamentele tehnice. atata timp cat este necesar. y Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatia care constituie un pericol de accidente sau imbolnavire profesionala. y Sa nu procedeze la deconectarea. schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice si ale cladirilor. Responsabilitati pe linie de protectia muncii y Sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora. Verifica existenta documentelor pe linie de calitate in sectorul coordonat. y Sa coopereze cu angajatorului si / sau angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca. y y Sa cunoasca aspectele sistemului calitatii corespunzatoare domeniului sau de activitate. y Sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti la procesul de productie. y Sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare. precum si sa utilizeze corect aceste dispozitivie.

transport.utilizarea pachetului MS Office . de comunicare.perseverenta.spirit practic . cazare.inteligenta . Conditii de munca si salarizare y Deplasari . pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale.Conditii asigurate: diurna.placere de lucru cu cifre .Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti y Sa coopereze cu angajatorul si / sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Cerintele postului y y y Pregatire / Instruire: studii superioare Experienta: minim 2 ani Calitati si aptitudini profesionale: . y Sa dea relatii la solicitarea organelor de control si de cercetare in domeniul protectiei muncii.rezistenta la stres .exactitate .initiativa . .cunostinte temeinice de contabilitate .rigoare .atentie concentrata .Frecventa: rar.corectitudine . de planificare si organizare a activitatilor specifice .aptitudini de calcul.conformism . atata timp cat este necesa.putere de concentrare . y Conditii de munca: 55 .amabilitate .

Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti .program normal de lucru.munca este complexa. . y y Salarizare: conform contractului colectiv de munca Facilitati: -telefon si laptop de serviciu Intocmit si avizat de proprietarul societatii: Nume: Semnatura: Data: Am luat la cunostinta. Ocupantul postului Nume: Semnatura: Data: 56 . uneori prelungit. preponderent de birou.

Denumirea postului: administrator magazin 3. Numele si prenumele salariatului: «««««««««««««««.. timp de 10(zece)ani a tuturor registrelor de contabilitate si a documentelor justificative ce stau la baza inregistrarilor in contabilitate cu exceptia statelor de salarii ce se pastreaza timp de 50(cincizeci) ani. -capacitate de organizare si conducere a activitatii economice. 57 .asigura respectarea normelor emise de Ministerul Finantelor cu privire la intocmirea si utilizarea documentelor justificative pentru toate operatiunile patrimoniale si inregistrarea lor in contabilitate in perioada la care se refera .financiara si de gestiune din firma pe baza reglementarilor in vigoare in domeniile financiar . de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali.Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti Fisa de post administrator magazin NATURAL life 1. tine cont de oferta concurentei pe care trebuie permanent sa o aduca la cunostinta asociatilor . 9. Aptitudini: -inteligenta (gandire logica.raspunde de relatia cu clientii societatii.elaboreaza fisa postului pentru personalul ce va fi angajat impreuna cu sefii compartimentelor. atitudine principiala in relatiile cu oamenii. 8. Denumirea compartimentului: conducere sau administrare 2. capacitate de analiza si sinteza).raspunde de arhivarea documentelor:asigura pastrarea in arhiva proprie . -are relatii cu toate persoane juridice si persoane fizice care legaturi economice cu societatea. cuprinzand toate aspectele activitatii economice. de incasarile si platile necesare bunei functionari a societatii comunicand ori de cate ori i se solicita de catre asociati . birourile si alte entitati functionale.raspunde de evidenta contabila. 4. I se bubordoneaza: intreg personalul unitatii. . seriozitate. tenacitate.prospecteaza piata cautand sa atraga noi clienti . evidente legate de situatii legate de evolutia strategiei de dezvoltare a firmei .semneaza documentele contabile de cumparare . memorie. Pregatirea si experienta: Studii: -absolvent al invatamantului superior economic de specialitate. -capacitate de a prelucra informatiile. Vechime: -sa probeze o vechime de cel putin 3 ani in domeniu. Se subordoneaza: nu este cazul 5. Responsabilitati si sarcini: Administratorul societatii conduce activitatea din compartimente si are urmatoarele atributii: . Numele sefului ierarhic: nu este cazul 6. Rela ii functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile. . -corectitudine. Cunostinte: -sa posede cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul organizatoric si economic. cu exceptia directorului 7. . .

G.respecta Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul de Functionare al societatii.Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti .propune masuri pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati. .organizeaza inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale in viguare.M.etc. .aducandu-l si la cunostinta personalului din subordine .iar pe aceste baze. .formuleaza pentru uzul asociatilor observatii si propuneri de naturalegislativa.are drept de semnatura pe documentele justificative si in banca . . trasate de asociati sau colaboratori angajati ai societatii. .emite decizii cu privire la buna desfasurare a activitatii din unitate Semnaturi: Data semnarii: 58 .raspunde de inregistrareasi miscarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar. iar extrasele lunar se transmit la compartimentul de contabilitate . . asigura virarea incasarilor in contul si banca societatii .toate informatiile necesare stabilirii corecte a drepturilor salariale ale personalului si completarea corecta in R.procedurala sau organizatorica.34 din C.respecta normele de protectia muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in vigoare avand grija ca si angajatii societatii sa o faca.dupa caz. . .regularitatea si conformitatea operatiunilor.rezolva si alte sarcini care cad in sfera sa de activitate .) .raspunde de intocmirea corecta a sarcinilor conform fisei postului. .examineaza legalitatea.2004 si a art. si pentru intocmirea raportarilor lunare .valorificare.E. .transmite compartimentului de contabilitate lunar.efectueaza operatiuni de incasari si plati (prin casirie sau prin virament) .S. precum si de casarea acestora cu toate actiunile conexe(dezmembrare.identifica risipa si gestiunea defectuasa si fraudele.organizeaza si asigura exercitarea controlului financiar preventiv conform prevederilor legale in viguare. .metodologica.pastreaza confidentialitatea datelor la care are acces. .potrivit HG 290/04.03.

.Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti Fisa post vanzator Rela ii func ionale cu directorul............R spunde la solicit rile superiorilor.Raspunde de men inerea unei bune eviden e a încas rilor .....R spunde de buna rela ionare cu clien ii existen i .. Prezint oferta firmei la poten ialii clien i Vinde produsele firmei atât la clien ii existen i cât i la posibili noi clien i. Data : .. ...Respectarea normelor de securitate în munc . .... 59 . conform catalogului...... Manipuleaz marfa. Propune clien ilor existen i noi comenzi ... Preg te te m rfurile pentru expedierea c tre client Aranjeaz produsele pe rafturi......... administratorul... Confirm cantitativ comanda clientului pentru facturare.. Atributiile postului: y y y y y y y Recep ioneaz m rfurile conform facturilor i sesizeaz în scris neregulile constatate........ Marcheaz cu pre uri produsele din magazin ...... .. .. Angajat.Respectarea programului de lucru Director.. Responsabilitatile postului de munca: ..... administratorul si nutritionistul....Anuntarea eventualelor defectiuni aparute ... f r deteriorarea acestora....Onestitate i confiden ialitate în raport cu persoanele din interior i exterior cu care este în contact . fiind în stare s informeze clientul despre toate produsele y y y y y y Împachetez produsele pe care le vinde clien ilor.....Utilizeaz cu responsabilitate materialele i aparatura din dotare . ............Coopereaz cu managerul.. Elibereaz tuturor clien ilor bonuri de cas ... Verific periodic stocurile din magazin Conoa te toate produsele i utilitatea acestora. .......

cosmetice pe baza de miere si produse Plafar.20.Ma. Str.2.cosmetice pe baza de miere si produse Plafar.01 Orar L-V:9-19.J:9-16 COZAC PLANT Tratamente naturiste.423.bl.presopunctura.Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti Anexa FURNIZORI: APICOLA PASTORAL Centru naturist:miere.S:9-14 APICOLA PASTORAL Centru naturist:miere.afectiuni grave maligne si beligne 60 .sector 5 Tel.V:12-19.sector 4 Tel/Fax 330.Mi.04. Nerva Traian nr 9.sector 3 Tel.homeopatie.medicina generala.BUCUR nr 16.15 Orar:L.81 OrarL-V:9-19.tratamente naturiste.S:9-14 CENTRUL MEDICAL ±DAVAAcupunctura.fizioterapie.49E.14.3222.86. Str.Dunavat nr. Strr.ap.

sector 1-magazin Str.plante medicinale.30.35.8.Petre Paun nr.produse naturiste Str.Calea Floreasca nr 25 A.13.638.ceaiuri aromate.Mi.cosmetice. Tel.uleiuri volatile si tincturi din plante.Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti Str.distributie in toata tara.Mircea Vulcanescu.unguente.marinescu nr.Ma.30-19.05 61 .tincturi.alergologie.apicole.nr 109.8.Voluntari Tel 231.S:9-14 RADIX Depozit farmaceutic si de produse naturiste.sector1 Tel.homeopatie Str.16 VICERA 94 Vinde ceaiuri medicinale.uleiuri.430.423.sector 5.J:8-17 NATURALIA Consultatii medicina interna.siropuri.88 Orar:L.terapie naturista.fitoterapie.21 Orar :L-V:9.04.produse cosmetice Tel.

unguente.05 Orar :L-V:8-18.35.nr1.Mure Tel.germeni.BRASOV Tel.LARIX COM-IMPEX S.Mesota.Sovata.I.423.Franceza nr 15.sector3 Tel.R.094657728 Fax :068410351 E-mail:dlazurga@deltanet. Str.0265-577404 62 .C.L.hrana naturala.ro S.cosmetice apicole.jud .produse naturiste Str.46F.Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti Orar L-V :8-19 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VICERA 94 Diatribuitor ceaiuri.extracte.S:9-13 Asociatia Producatorilor si Prelucratorilor de Plante Medicinale si Aromatice din RomaniaAPPPMAR Str.uleiuri. Lunga nr.

Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti ELEMENTE COMPONENTE ALE FORMULARULUI COMPLET AL CERERII DE FINAN ARE 1.............................. Informa ii privind solicitantul 2..> (Se completeaz cu num rul de înregistrare în sistemul SMIS) Semn tura <«««««««««««.... INFORMA II PRIVIND TIPUL ASISTEN EI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE t s s Ce e e de finan are Programul Opera ional Regional ... Lista de anexe NOTA: textul scris cu culoare ro ie este pentru explicarea cerin elor cererii de finan are i se va terge în momentul complet rii cererii cu datele privind proiectul ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINAN ARE Se completeaz de c tre Organismul Intermediar Institu ia: Organism Intermediar pentru Programul Opera ional Regional.........> Num r cerere de proiect <«««......> (Se completeaz cu numele persoanei responsabile din cadrul Organismului Intermediar) Num r de înregistrare <«««««.....> Numele i prenumele persoanei care înregistreaz <««««««««««. Data înregistr rii <«««««««........... Descrierea proiectului 3................> (Se completeaz cu num rul de înregistrare din registratura Organismului Intermediar) TITLUL PROIECTULUI <«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««> 0... Bugetul proiectului/ Surse de Finan are 5................ din cadrul Agen iei pentru Dezvoltare Regional Regiunea«««««««««...... Concordan a cu politicile Uniunii Europene i legisla ia na ional 4..DOCUMENT DE LUCRU FORMULARUL CERERII DE FINAN ARE INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UNIUNII EUROPENE FORMULAR PENTRU PROGRAMUL OPERA IONAL REGIONAL 63 ................

... s reprezinte organiza ia i s semneze în numele acesteia) 1... (se va completa cu numele persoanei care are dreptul.G... nr........... de la Registrul Asocia iilor i Funda iilor ««««««««««««««««««««....... conform actelor de constituire.. ««««««««««««««««««. Nr.institu ii de cult (conform Legii nr.. 26/2000) ..persoan fizic autorizat .(dac este cazul) 1.......1 SOLICITANT Numele organiza iei: Cod de înregistrare fiscal ««««««««««««.. 489/2006) Se va specifica statutul juridic al organiza iei cu definirea complet conform actului de constituire În cazul în care solicitantul este o societate comercial cu capital public sau privat. v rug m s completa i urm toarele: Anul înfiin rii societ ii comerciale««««««... Date despre companie Anul n*-1 Anul n*-2 Anul n*-3 Num r de angaja i Cifra de afaceri Rezultatul net din bilan n ² anul depunerii cererii de finan are 1.... Adres po t electronic «««««««««««««««««««««««««««««... Func ie«««««««««««««««««««««««««««««««««««««...... Adres po t electronic «««««««««««««««««««««««««««««..3 REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI Nume «««««««««««««««««««««««««««««««««««««« Func ie «««««««««««««««««««««««««««««««««««««. Num r de telefon««««««««««««««««««««««««««««««««« Num r de fax ««««««««««««««««««««««««««««««««««...... institu iile de stat. Cod unic de înregistrare«««««««««««««««««««««««««««««. Num r de telefon««««««««««««««««««««««««««««««««« Num r de fax««««««««««««««««««««««««««««««««««. societ i comerciale cu capital integral sau majoritar de stat .persoane juridice de drept public: organele statului. Adresa po tal :««««««««««««««....persoane juridice de drept privat ....Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti Fondul European pentru Dezvoltare Regional 1..persoane juridice de drept privat f r scop patrimonial (conform O. unit ile administrativteritoriale. (Se va completa adresa po tal a sediului principal) Adresa po t electronic ««««««« «««««««««««««««. INFORMA II PRIVIND SOLICITANTUL 1......4 PERSOANA DE CONTACT Nume««««««««««««««««««««««««««««««««««««««..2 TIPUL SOLICITANTULUI: ..... 64 ......

..... Valoarea proiectului«««««««(în lei) Proiect 2 Sursa de finan are««««««««.. rezultate ob inute««««««« Termen de finalizare «««««. Num r de fax «««««««««««««««««««««««««««««««««« Adres po t electronic «««««««««««««««««««««««««««««. Titlul proiectului i nr.. Termen de finalizare ««««« Valoarea proiectului«««««««(în lei) Proiect 3 65 ..................... rezultate ob inute««««««.5..... rezultate ob inute««««««« Termen de finalizare «««««.......... Titlul proiectului i nr........ de referin ««««««««« Stadiul implement rii proiectului. Valoarea proiectului«««««««(în lei) Proiect 1 Sursa de finan are««««««««««... NU..7 SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE A i beneficiat de asisten nerambursabil din fonduri publice sau de împrumut din partea Institu iilor Financiare Interna ionale în ultimii 5 ani? DA ....... Adresa:««««««««««««««««««««««««««««««««««««.............6 BANCA/ TREZORERIA Banca/ Sucursal : ««««««««««..... de referin ««««««««« Stadiul implement rii proiectului..Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti (se vor completa informa iile pentru persoana care urmeaz s se ocupe de implementarea proiectului) 1...... 1... de referin ««««««««« Stadiul implement rii proiectului... (se va completa cu datele persoanei cu drept de semn tur în cadrul opera iunilor financiarbancare) 1... Cod IBAN:«««««««««««««««««««««««««««««««««««...... v rug m specifica i urm toarele informa ii pentru 3 proiecte (cele 3 proiecte vor fi selectateîn ordinea descresc toare a anului calendaristic în care s-a semnat contractul): Titlul proiectului i nr.... PERSOANA RESPONSABIL CU OPERA IUNILE FINANCIARE Nume«««««««««««««««««««««««««««««««««««««« Func ie ««««««««««««««««««««««««««««««««««««« Num r de telefon««««««««««««««««««««««««««««««««..... Dac da.

2 Context (Se va preciza dac proiectul pentru care se solicit finan area este o component a unei ini iative mai complexe. avizului vor fi afi ate pe site-ul ministerului. se vor men iona jude ele/ localit ile.3.2 LOCA IA PROIECTULUI ROMÂNIA REGIUNEA: JUDE UL: LOCALITATEA: (Dac proiectul se implementeaz pe o arie mai larg . 2. V rug m s specifica i dac pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finan are a mai fost solicitat sprijin financiar din bugetul de stat. instrumente structurale i/sau FondulEuropeanpentru Dezvoltare Regional ? Denumirea programului i nr. respectiv decizia Comisiei Europene i Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene în care s-a publicat rezumatul deciziei sau decizia. de înregistrare a proiectului ««««««««« Sursa de finan are«««««««««««. precum i la realizarea obiectivului general al Programului Opera ional Regional) 2.1 Obiectivul proiectului (Se vor prezenta obiectivul general i obiectivele specifice ale proiectului.1 AXA PRIORITAR INTERVEN IE A PROGRAMULUI OPERA IONAL I DOMENIUL MAJOR DE PROGRAMUL OPERA IONAL REGIONAL AXA PRIORITAR (num rul i denumirea axei prioritare) DOMENIUL DE INTERVEN IE (num rul i denumirea domeniului de interven ie) SCHEMA DE AJUTOR DE STAT (în cazul proiectelor care se încadreaz într-o schem de ajutor de stat. num rul avizului Consiliului Concuren ei pentru schemele exceptate de la obliga ia notific rii. DESCRIEREA PROIECTULUI 2.) 2.3. dup caz. care str bate mai multe jude e sau localit i. de asemenea se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivelor specifice aferente axei prioritare. dup ob inerea deciziei de la Comisia European . cât i în Ghidurile Solicitantului) 2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI 2.Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti Sursa de finan are««««««««. se vor indica: denumirea schemei de ajutor de stat. în cazul schemelor de ajutor de stat notificate la Comisia European ) (informa iile legate de denumirea schemei/ nr. explicându-se dac acestea sunt independente din punct de vedere tehnic i financiar i ce criterii s-au folosit la departajarea lor) 66 .

dot rile.5. Perioad Nedeterm. echipamente IT de inute i utilizate pentru implementarea proiectului ce face obiectul cererii de finan are etc) 2. precum i metodologia de implementare a proiectului (se vor enumera i descrie activit ile de la pct.6 Rezultate anticipate (se vor descrie rezultatele anticipate din fiecare activitate i subactivitate men ionat anterior la pct.4 MANAGEMENTUL PROIECTULUI Preciza i care sunt resursele umane alocate proiectului (existente i viitoare).4 MANAGEMENTUL PROIECTULUI Persoanele responsabile cu gestionarea proiectului.7 Poten ialii beneficiari ai proiectului/ grupul int cuantificat (dac este posibil) (se vor indica grupurile/ entit ile care vor beneficia/ vizate de rezultatele proiectului. PERSOANE ANGAJATE PE PROIECT Tip contract de munc CV Norm întreag Norm redus Nr.6) 2. direct sau indirect) 2. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului (se vor preciza sediul/ sediile aferente activit ilor prev zute prin proiect. se indic atribu iile i responsabilit ile în cadrul proiectului.3.2.3) 2. 67 .4 Justificarea necesit ii implement rii proiectului (se va preciza de ce este necesar acest proiect pentru atingerea obiectivelor i care este valoarea sa ad ugat ) 2. Pentru toate persoanele men ionate.Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti 2. se men ioneaz personalul care contribuie la implementarea proiectului.6) (Dup modelul de la Anexa prev zut la punctul 5.2. Activit i previzionate a se realiza (se vor prezenta activit ile i sub-activit ile pe scurt i corelarea cu calendarul activit ilor prev zut la punctul 2.3.3.2) 2.3. Nume/ Prenume Direc ia/ Serviciul/ Compartimentul (dac este cazul) Func ia de inut Perioad Determ. Perioad nedeterm. Perioad determ.3. domeniul de activitate.3.3.

..2015) 2... Pân la«. 3... 1. corelate cu metodologia de implementare a proiectului (se indic i persoanele implicate în activit ile men ionate): Activitate Persoanele implicate în implementarea activit ii (full-time) De la«...12.................7 INDICATORI Completa i valoarea prognozat a indicatorilor (results and outputs) din tabel........ 68 . Perioad nedeterm. 2..... (nu poate dep 31. 2..... _________luna_______an _________luna_______an 5 _________luna_______an _________luna_______an 2.......Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti 1..... exprimat în luni1: ««««««. _________luna_______an _________luna_______an 2....... 3.5 DURATA PROIECTULUI Preciza i durata implement rii proiectului. Direc ia/ Serviciul/ Compartimentul Func ia de inut Perioad determinat Perioad nedeterminat Perioad determ.....6 CALENDARUL ACTIVIT ILOR i Completa i tabelul de mai jos cu activit ile care au avut loc pân la momentul depunerii cererii de finan are i/sau previzionate a se realiza în vederea implement rii proiectului... _________luna_______an _________luna_______an 4. precum i cu datele la care acestea s-au realizat i se vor realiza..... _________luna_______an _________luna_______an 3............ LA FINALIZAREA ACESTUIA 2. PERSOANE PRECONIZATE A FI ANGAJATE PE PROIECT PÂN Tip contract de munc Norm întreag Norm redus Nr. 1..

2....Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti Autorit ile de Management vor introduce indicatorii specifici fiec rui domeniu de interven ie/opera iune.9 RELA IA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE DENUMIRE MOD DE RELA IONARE PROGRAM STRATEGIE PROIECT ALT DOCUMENT RELEVANT LA NIVEL NA IONAL/ REGIONAL INDICATORI Valoare la începutul perioadei de implementare Valoare la sfâr itul perioadei de implementare Rezultat imediat (Se va completa cu rezultatul fiec rei activit i din tabelul de la punctul 2... urate Descrie i/ cuantifica i orice rezultat imediat adi ional sau rezultat direct din implementarea proiectului care nu este inclus în tabelul de mai sus.10 TAXA PE VALOAREA AD UGAT Organiza ia este pl titoare de TVA? DA ..... v rug m specifica i valoarea net a veniturilor generate de proiect RON 69 . completând urm torul tabel: Denumirea organiza iei partenere Tipul organiza iei partenere Mod de implicare financiar Mod de implicare în Implementare 2. Dac DA descrie i partenerii.6) Rezultate (Se va completa cu rezultatul final agregat al proiectului) 2...8 Preciza i partenerii implica i în derularea proiectului. completând tabelul de mai jos: Implementarea proiectului se face în parteneriat? Da.... NU. dar care poate aduce valoare ad ugat pentru proiect. La durata de implementare a proiectului nu se vor lua în calcul activit ile eligibile desf înainte de semnarea contractului.. Nu. NU.... Dac da. 2.11 PROIECT GENERATOR DE VENIT Este proiectul pentru care solicita i finan area generator de venituri? DA ..

. «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««... de mediu.... 2........ fie în activit ile fie înmanagementul proiectului........13 IMPACTUL ASISTEN EI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA IMPLEMENT RII PROIECTULUI Asisten a financiar nerambursabil pe care o solicita i va avea rolul s : a) accelereze implementarea proiectului DA NU V rug m s detalia i... Activitatea de informare i publicitate (v rug m descrie i.... 3.......... social .. 2. dizabilit i........ orizont de timp)............. anun de pres la închiderea proiectului cu men ionarea rezultatelor ob inute........ 3......14 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI V rug m s preciza i modul în care proiectul se autosus ine financiar dup încetarea finan rii solicitate prin prezenta cerere de finan are. pe scurt) Durata estimat / Perioada Costuri estimate 1.....Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti * Aceast valoare se va deduce din valoarea finan rii nerambursabile în cazul proiectelor finan ate în cadrul axelor prioritare ce nu intr sub inciden a ajutorului de stat 2........ religie.2 DEZVOLTAREA DURABIL Explica i modul în care proiectul contribuie la maximizarea beneficiilor i reducerea efectelor negative în privin a componentelor: economic .. 3. ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« b) este esen ial pentru implementarea proiectului DA NU V rug m s detalia i. « ««« 3..3 TEHNOLOGIA INFORMA IEI 70 . capacitatea de a asigura operarea i între inerea investi iei dup finalizare (entit i responsabile.........15 INFORMARE I PUBLICITATE Prezenta i detalii privind m surile propuse de informare i publicitate în leg tur cu asisten a financiar nerambursabil (în conformitate cu regulamentele Comisiei Europene) (Vor fi incluse cel pu in urm toarele tipuri de activit i de informare i publicitate: anun de pres într-un ziar regional i/sau local privind începerea proiectului. activit i.......1 EGALITATEA DE ANSE Sublinia i modul în care principiul privind egalitatea de anse (nediscriminare pe criterii de ras ..............) Nr.... 2....... .... sex. fonduri...CONCORDAN A CU POLITICILE UE I LEGISLA IA NA IONAL 3.. vârst ) a fost integrat în elaborarea i implementarea proiectului. men ionând orice component specific care arat acest lucru..

4 ACHIZI II PUBLICE V rug m s completa i formularul privind programul/ calendarul achizi iilor publice: ACHIZI II PUBLICE DEMARATE/EFECTUATE PÂN FINAN ARE Nr..... 2............... 3. crt.... lunii (ex. 4. Obiectul contractului/ Acordului-cadru pentru realizarea proiectului Valoarea real (Lei) Procedura aplicat Data începerii procedurii* Data finaliz rii procedurii* 1. 3..... Obiectul contractului/ Acordului-cadru pentru realizarea proiectului Valoarea estimat (Lei) Procedura aplicat Data estimat pentru începerea procedurii* Data estimat pentru finalizarea procedurii* DEPUNEREA CERERII DE FINAN ARE * Se va completa cu nr....Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti Explica i modul în care proiectul contribuie la introducerea noilor tehnologii i are caracter inovativ «««. crt. a treia luna) de la semnarea acordului de finan are 71 .. LA DEPUNEREA CERERII DE ACHIZI II PUBLICE PRECONIZATE DUP Nr...

1 BUGETUL PROIECTULUI (de revizuit. ulterior aprob rii Hot rârii de Guvern privind eligibilitatea cheltuielilor) 72 .Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti 4. FINAN AREA PROIECTULUI4.

Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti 4.2 SURSE DE FINAN ARE A PROIECTULUI Prezenta i detalierea surselor de finan are ale proiectului. conform tabelului: IV ASISTEN FINANCIAR NERAMBURSABIL SOLICITAT 73 .

resursele umane necesare pentru implementarea fiec rei activit i/ sub-activit i. în cazul împrumuturilor Harta loca iei activit ii proiectului Aviz de mediu Analiza impactului de mediu Autoriza ia de construc ie. ANEXE I CERTIFICAREA APLICA IEI 5. în limba român . ANEXE* Rezumatul proiectului. 1: Programarea desf ur rii activit ilor/ sub-activit ilor în perioada de implementare M sura: Nr. capital social Declara ia partenerilor c sunt de acord s intre în proiect/ Acordul de parteneriat conform formatului din Ghidul Solicitantului Bilan ul contabil înregistrat la Administra ia financiar pentru ultimul an Contul de Profit si Pierdere / Contul de execu ie bugetar (dup caz) .Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti 5. informa ii cu privire la valoarea respectivelor active 4 sau act de concesiune. astfel: în ultimii 10 ani pentru cl diri i în ultimii 6 ani pentru terenuri 5 Hot rârea Consiliului Local Consiliului Jude ean de implementare a proiectului (dac solicitantul este o autoritate public local ) Plan de afaceri (dac este cazul) Studiu de fezabilitate Analiza Cost ² Beneficiu (dac este cazul) CV-urile persoanelor implicate în managementul implement rii proiectului 5. precum i alte avize/aprob ri solicitate de lege 3 Titlu de proprietate pentru teren/ imobil. conform formatului din Ghidul Solicitantului Statut sau documente de asociere / Extras de la Registrul Comer ului cu informa ii despre ac ionari. dac este cazul Contracte de închiriere (unde este cazul) Declara ie de eligibilitate a solicitantului ( i a partenerilor. dac este cazul Adeverin a c solicitantul nu are datorii la bugetul de stat (ob inut de la Administra ia Financiar ) 1 Cazierul fiscal al reprezentantului legal al solicitantului Hot rârea Adun rii Generale a Asocia ilor/ Consiliului de Administra ie de aprobare a cheltuielilor ce vor fi efectuate sau hot rârea Consiliului Local. Descrierea activit ilor i sub-activit ilor prev zute prin prezentul proiect Se vor prezenta activit ile i sub-activit ile prev zute în cadrul proiectului. Jude ean sau orice alt act oficial al organiza iei Documente de confirmare a contribu iei solicitantului Scrisoarea de bonitate din partea b ncii. Tabel nr.1 LISTA ANEXELOR În continuare se poate g si o list a posibilelor anexe/ documente de clarificare men ionate oriunde în acest formular.2.pentru solicitant i pentru parteneri. orizontul de timp pentru realizarea fiec rei activit i/ sub-activit i (diagrama pe fiecare lun de implementare a proiectului). etape în realizarea activit ilor. dac este cazul) Declara ia de angajament a solicitantului Declara ie ca solicitantul nu a beneficiat de ajutor public pentru achizi ionarea respectivelor imobile. rezultatele a teptate de la fiecare activitate/ sub-activitate. 2007 2008 2009 74 . indicatori de evaluare a implement rii.

Oct.3 DECLARA IE Confirm c informa iile incluse în aceast cerere i detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte i asisten a financiar pentru care am aplicat este necesar proiectului pentru a se derula conform descrierii. Mar.1. Apr.Studii de pia a. inclusiv aceast sec iune. Iun. resurse M sura: Nr. 1. Noi. indicatori. ar putea fi respins. confirm c nu am la cuno tin nici un motiv pentru care proiectul ar putea sa nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. Sep. În eleg c dac cererea de finan are nu este complet cu privire la toate detaliile i aspectele solicitate. Aug. 5. Mai. Oct.Previziuni de cash-flow pentru perioada de referin a a proiectului (inclusiv detalii privind veniturile previzionate ² cele care decurg implicit din natura proiectului ² inclusiv pentru proiectele generatoare de venituri) 2: Autorit ile de Management vor stabili m sura în care aceste documente sunt necesare i gradul lor de detaliere în func ie de m rimea proiectului. Prezenta cerere a fost completat în conformitate cu prevederile art. Data Func ia ocupat în organiza ie Nume (litere mari de tipar) Semn tura 75 . De asemenea. Mai. Mar.1« Note pentru Autorit 1: ile de Management: doar dac este cazul (pentru sectorul privat) este necesar prezentarea de detalii. Aug. Ian. sau daca se dore te ca valoarea acestora sa fie recunoscuta ca si contribu ie in natura la realizarea proiectului. tipul opera iunii / domeniului major de interven ie. 5: conform regulilor de ajutor de stat Se mai pot cere poten ialilor solicitan i. Iul. ca i anexe. Apr. 1 1. 1. Noi. crt. urm toarele documente: . 291 din Codul Penal.Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti crt. Dec. X X X « Tabel nr. Feb. Vor fi particularizate în Ghidul solicitantului în func ie de domeniul de interven ie.2: Activit i. rezultate. Feb. evalu ri . inclusiv ² dup caz ² rapoarte ale evaluatorilor independen i 3: doar pentru proiectele care implic realizarea de cl diri i achizi ionarea/alte opera iuni de terenuri 4: titlurile de proprietate vor trebui înso ite de un raport de evaluare (independent) ale respectivelor imobile sau terenuri Raportul de evaluare este necesar in cazul in care va fi solicitata rambursarea valorii de achizi ie a bunurilor respective. Dec. Iul. Sep. Activitate/ sub-activit i Rezultat(e) a teptate Indicatori de evaluare Resurse implicate 1. Activitate/ subactivitate Ian. Iun.

miopie. favorizeaza procesul de epitelizare. degeraturilor.Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti Pre :50 Ron Ulei de c tina (100 ml) y Indica ii: Uz intern: Profilactic: incetinirea proceselor de imbatranire si prevenirea aparitiei cancerului. y Indicatii: Supliment nutrtional ce actioneaza ca tonic si revigorant al organismului in cazurile de astenie. astigmatism.5g/capsula. tonic general in situatii de stress. afectiuni ale aparatului digestiv. afectiuni urogenitale. diminueaza inflamatiile. afectiuni ORL cu componenta atrofica si inflamatorie. prezbitism. scade usor tensiunea arteriala y y Pre :9 Ron 76 . afectiuni cardio-vasculare fiind un bun protector coronarian. contracta capilarele si reduce secretiile. afectiuni neurologice si psihice. glaucom. favorizeaza eliminarea gazelor din intestine. imunomodulator. Evidentiem in mod deosebit activitatea antianemica. LED forme cutanate). hipermetropie. Uz extern: tratamentul local al eczemelor. participa la distrugerea microorganismelor. alergodermiilor. keratomalacie. Are activitate deosebita in hepatite cronice. psoriazisului. ranilor cu vindecare lenta. Are un rol exceptional in stagnarea si regresul diverselor afectiuni oculare (hemeralopie. Ulei de salvie (40 capsule) y Compozitie: Extract uleios (macerat) de salvie 0. Adjuvant: tratamentul intern al unor afectiuni dermatologice (psoriazis. cataracta) prin continutul mare in beta-caroten. diminueaza sau inlatura spasmele muschilor netezi. arsurilor termice si chimice. are actiune hemostatica locala.

agent protector împotriva cirozei hepatice. astenie psihice si fizice. y Indicatii: Echilibrare alimentara. surmenaj y y Pret:12 lei 77 . y Indica ii: Ac iune: .Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti Pre :24 Ron Ulei de c tin (40 capsule) y Compozitie: O capsul acoperit con ine 240 mg ulei din fructe de c tin (Hippophae oleum) ale c rui principii active sunt extrase printr-un procedeu original i constituie un concentrat natural alimentar.7 mg. carenta de proteine. îmbun t e te func ia de detoxifiere a ficatului i asigur troficitatea celulei hepatice. ulei de fenicul. 360 mg lecitin i excipien i pân la 621. vitaminizant. stres. Protein Forta(60 comprimate) y Compozitie: Spirulina platensis. antianemic. . uleiuri de lavanda.protector i stimulator al regener rii m duvei hematogene. . . telina. imunostimulator. vitamine. reduce nivelul lipidemiei. scade nivelul trigliceridelor din sânge).tonifiant general. .trofic retinian. minerale.încetine te procesul de îmb trânire prin captarea radicalilor liberi superoxidici.protejeaz i stimuleaz regenerarea mucoasei tubului digestiv (protejeaz mucoasa gastric împotriva efectelor ulcerogene ale medicamentelor antiinflamatorii steroidice i nesteroidice).stimuleaz sinteza proteinelor în ficat. .protector coronarian (antiaterosclerotic. .

spirulina platensis si coenzima Q10. y Indicatii: Caderea parului. obezitate. antiinflamatoare. hiperlipemie. y Pret:10 lei y Coenzima Q10 -crema antirid-50ml y Compozitie: Contine ulei catina. osteoporoza. suprasolicitarii intelectuale si fizice.triterpene. saponine. y Indicatii: Distrugerea radicalilor liberi si stoparea procesului de imbatranire. insomnii. spirulina si uleiuri esentiale. afectiuni functionale ale sistemului nervos central. anemonol.Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti Catinofort(60capsule) y y Pre :10 lei Compozitie: Complex enzimatic alaturi de alte principii active din pulpa prelucrata a fructului de catina. preventiv pentru munca in conditii toxice y ChelStop(200ml) y Compozitie: Multiple glicozide. carotenoide. Aceste principii active sunt extrase prin procedee diferentiate. substante revulsive. protoanemonina. din plante. stimulenti de regenerare celulara. flavonoide. antimicrobiene. anemonina. 78 . oboseala cronica. y Indicatii: Adjuvant in: afectiuni hepatice. cicatrizante. etc. epitelizante. hipercolesterolemie.

gastrite. procianidine. elevi.distonie neurovegetativa. . in asociatie cu insulina â½´ diabet zaharat tip I.Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti Pre :13lei Spirulina 500mg(30 comprimate) y Compozitie: Spirulina Platensis 500 mg/comprimat y Indicatii: . . . .anemii. . . . ulcer gastric si duodenal.impotenta. .obezitate.diabet zaharat tip II si. frigiditate. scleroza coronariana. .profilaxia bolilor maligne. Pre :13 lei Tinctura de paducel(50ml) y Compozitie: Acizi triterpenici.insuficienta renala si corticosuprarenala.carenta de calciu si magneziu (contine Ca si Mg organic asimilabile). . . . y Indicatii: Tulburari de ritm cardiac.cresterea performantelor sportive. amine. . intelectuali. . tahicardie paroxistica. efort intelectual sustinut . .creste lactatia tinerelor mame. acizi fenolici.radioprotectie. suprasolicitare nervoasa.studenti.cardiopatie ischemica.glaucom si cataracta.profilaxia infectiilor microbiene si virale. .hipertensiune arteriala. .retinopatii. extrasistole de orice natura. ciroza hepatica.hepatite cronice. cord y y 79 . flavonoide.incetinirea procesului de imbatranire. catechine.

acizi organici. taninuri. fitoestrogeni. linalol. rutin. infectii intestinale si 80 . tulburari de menopauza. flavonozide. acetat de mentil. nevroza cardiaca. acetat de linalil. etc. hederozida A. glicozide triterpenice. alcooli indolici si chinolidinici. Datorita complexitatii substantelor bioactive din compozitie si a efectelor sinergice intre acestea. eucaliptol. tocoferoli.Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti hipertonic. depuneri adipoase nedorite. aritmii cardiace. Mg2+. rutozid. glicozizi ai cvercetolului si camforului. acid clorogenic si cafeic. afrodescina. enzime lipolitice. Fe2+). capsicina. pectine. y Indicatii: Diabet. neril. protoantocianidine. vergeturi. acetat de geranil. Ca2+. escina. mentol. produsul accelereaza microcirculatia la nivelul articulatiilor. edeme capilare. Pre :10 lei Supliform(75ml) y Compozitie: Saponine. argirescina. camfor. sesquiterpene. acid ascorbic. criptoescina. carotenoide. Indicatii: y Gel pentru intretinere corporala. diaree. insuficienta miocardica dupa boli infectioase. y y Pre :8 lei y y Tinctura de Afine(50ml) y Compozitie: Pigmenti antocianici. limonen. mentona. hederina. citronelol. Na+. acetat de citronelil. previne si amelioreaza fenomenele de celulita. flavonozide. geraniol. vitamine. oligoelemente (K+.

.Indigestii acute. intoxicatii medicamentoase. coagulopatii. etc. .Adjuvant in: distrofii. B1. B2. luxatii. .Alergodermii alimentare.Dischinezii biliare. . tulburari oculare. gastrite.). duodenite. intoxicatii cu metale grele. ulcer gastric si duodenal. PP. lombare. carotenoide. Produsul este recomandat si pentru reglarea tranzitului intestinal la persoanele imobilizate timp indelungat (paralizii. aminoacizi. urticarii recurente. disfunctii ale pancreasului. . parazitoze intestinale. etc.Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti Pre :8 lei urinare. fracturi. derivati flavonoici si terpenici. Otet aromat de trandafir(110ml) y Compozitie: Vitamina C. y Indicatii: Hepatite cronice. y Redigest (30capsule) y y y Compozitie: Amestec de concentrat de armurariu si cuticula de pipota stabilizata. . casexii. Este un bun adjuvant in tratamentul durerilor reumatismale.Sindrom postcolecistectomie. . rectocolita ulcerohemoragica.Pancreatite. Colopatii cronice si functionale. y 81 . contribuie la scaderea temperaturii. y y Pret :8 lei Indicatii: In starile febrile asociat cu tratamentul specific.Dismicrobism intestinal.Litiaza biliara si renoureterala. . entorse.

traheite.Regleaza motilitatea tubului digestiv si a colecistului. Pre :8 lei Tusimun(100ml) y Compozitie: 30 g extract de patlagina. . tuse iritativa etc. y . .Antiinflamator si antiseptic la nivelul tubului digestiv si al organelor anexe. laringite. . . .Regleaza procesele de digestie si absorbtie. gastrite.Normalizeaza activitatea gastro-intestinala.).Colopatii cronice si functionale.Hipocolesterolemiant si hipoglicemiant. .Regleaza tranzitul intestinal.Previne formarea calculilor biliari si renoureterali. deoarece nu contine y y 82 . bron ite acute si cronice. etc. duodenite. Produsul nu interfereaza linia metabolica a altor medicamente y Pre :8 lei Redigest (30 comprimate) y y Compozitie: Amestec de concentrat de armurariu si cuticula de pipota stabilizata. y Indicatii: Hepatite cronice.Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti Actiune: Hepatoprotector. .Favorizeaza eliminarea toxinelor si a metalelor grele. solutie y Indicatii: Faringite. Produsul poate fi folosit si de bolnavii de diabet. afectiuni pulmonare insotite de tuse de diferite etiologii (tuse convulsiva. 30 g tinctura de valeriana la 100 ml. ulcer gastric si duodenal. . avand si efect litolitic. 39 g extract de liquiritiae.

fracturi.Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti Pre :9 lei zahar. E. taninuri. F. adulti. cistite. gripa. acid ascorbic. stres. acid clorogenic. etc. insotite de flavone. uretrite.. Ca. uleiuri esentiale. saponine. artroza. D. afectiuni ale pielii (eczeme. y Indicatii: y . reumatism. urticarii cronice). Mg.prevenirea si tratarea afectiunilor hepato-biliare. boli infectioase la adulti si in special la copii. saruri ale acizilor malic. litiaza renala. fumaric. avitaminoze. microelemente K. sportivi. leucoantociani. Fe. colibaciloza. alcooli triterpenici. uremie. fragilitate vasculara. obezitate y 83 . eforturi fizice si intelectuale la copii scolari. precum si consolidarea proceselor de vindecare. perioade de crestere. tulburari circulatorii periferice cu cauze diverse. gravide.refacerea si tonificarea organismului dupa oboseala. hemoragii. C si liposolubile A. distrofii neuro-musculare.tulburari gastro-intestinale. . boli grave. epuizare. y y Tinctura de Mesteacan(50ml) y Tinctura de Iarba Mare Pre 8 lei y Compozitie: Flavonoide. etc. edeme de origine cardiaca si renala. . . mame care alapteaza. Extra-Vit M(30 comprimate) Pre :6 lei Compozitie: Bogat in principii active naturale ca: vitaminele hidrosolubile B1. B2. stari febrile. ca urmare a hepatitelor acute si cronice. y Indicatii: Sindrom azotemic. zaharuri. polipeptide. pielonefrite. varstnici.

saruri minerale. y Indicatii: Intern: in afectiuni ale cailor aeriene superioare/inferioare de tip cataral. steroli. y y y Tinctura de Sulfina(50ml) y Compozitie: Polimeri ai levulozei (inulina). saruri minerale (Zn. vitamina C. iritatii provocate de intepaturi de insecte. ulceratii. acid silicic. traheite. HTA de origine renala (secundara insuficientei renale). hipertensiune. conjunctivite. y Pre :8 lei Ulei de brad(10ml) y Pre :10 lei y Compozitie: Ulei volatil obtinut din cetina si mugurii de brad (Abies alba/pectinata). triterpene. nevralgii. ulcer gastroduodenal. y Indicatii: Intern: traheobronsita. amenoree si dereglari de ciclu menstrual. polizaharide. steroli. blefarite. ulcer varicos. gingivite. guta. eczeme. acizi polifenolici. Extern: herpes labial (uz intern si local). colina. cumarine. calculoza biliara. laringite. substante cu activitate antibiotica (fitoncide). rinosinuzite. diaree. flavonoide. polizaharide. bronsita cronica. stigmasterina. y Indicatii: Bronsite cronice. gripa. ulceratii. K). y 84 . rani purulente. Extern: dureri reumatice. hipercolesterolemie. rani purulente. ulceratii cutanate. astm bronsic. alantolactone (helenina). ateroscleroza. astm bronsic.Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti Tinctura de patlagina(50ml) y y Pre :8 lei Compozitie: Glicozizi iridoidici.

saruri minerale. cicatrizante si deodorante pentru ingrijirea gurii. balonari abdominale. Indicatii: y Steatoza hepatica. menta) si Coenzima Q10. castan. amigdalite. vitamina C. y Indicatii: Produs natural cu proprietati antiseptice. litiaza renala. faringite. Extern: gingivite. rani purulente. y Indicatii: Intern: inflamatii gastrointestinale. contuzii. abcese dentare. vitamina B1. stigmasterol. taninuri. musetel. hipercolesterolemie. 85 . reumatism. bronsite cronice.5 ml contine extract glicerohidroalcoolic diluat 1 DH din mladite proaspete de ienupar. enzime. coada soriceulului.5 ml. acid nicotinic. ciroza hepatica. y Mladite de Ienupar(30 bucati doze de 1. ateroscleroza. patlagina. aftoza bucala.) Compozitie: y Doza de 1. pielonefrite cronice. lipide. hepatite cronice virale si toxice. sitosterol. ulceratii tegumentare. flavone.Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti Ulei de salvie(10ml) y Pre :10 lei y Compozitie: Uleiuri esentiale. acizi organici. vaginita atrofica. glucide. dischinezii biliare. rasini. varice y Hofident Q10(50ml) y Pre :7 lei y Compozitie: Tincturi de plante medicinale si aromatice (traista ciobanului. varice. cistite recidivante. diabet.

5 ml.5 ml). Pre :11 lei Radicele de Secara( 30 bucati doze de 1. osteoporoza. obezitate. fracturi patologice. reumatism cronic degenerativ. Muguri de Pin (30 bucati doze de 1. ciroza hepatica.5 ml contine extract glicerohidroalcoolic diluat 1 DH din extracte tinere si proaspete de secara. y Indicatii: Pre :10 lei Hepatita acuta si cronica de diferite etiologii. steatoza hepatica. guta. y y Compozitie: O doza de 1. hipercolesterolemie. y Pre :10 lei 86 .Universitatea de Agronomie si Medicina Veterinara Bucuresti Controlul si Expertiza Produselor Alimentare Bucuresti insuficienta renala. insuficienta hepatica. y Indicatii: Coxartroze.) Compozitie: O doza de 1.5 ml contine extract glicerohidroalcoolic diluat 1 DH din muguri proaspeti de pin. guta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful