JEEP

Commerce

MART 2011.

1

Po{tovani kupci,
Pred Vama je jedanaesto izdanje na{eg kataloga. Kao i sva dosada{nja izdanja i ovo smo
delimično izmenili trudeći se da ga {to vi{e prilagodimo Va{im potrebama. Asortiman koji smo predstavili grupisan je u sedam celina: Limovi, Cevi, Profili, Nosači, Flah, firiket, {ipke i žica, Armatura, betonski čelik, istegnuti metal, PC žičana ograda i Aluminijumski limovi, cevi i profili. Izdanje je dopunjeno
i pregledom Proizvodnih kapaciteta na{e kompanije, u kojem smo predstavili tehničke mogućnosti i
kapacitete proizvodnih linija i najvećih ma{ina.
Modernizujući svoje poslovanje, kroz primenu savremenih tehnologija, postupaka i procedura
u radu, konstantno razvijamo i modernizujemo i svoj način komunikacije sa Vama. Proteklih godina
ulagali smo u razvoj na{e veb prezentacije, {to se pokazalo kao ispravan pravac razvoja, na {ta ukazuje
oko 100.000 poseta na{oj veb prezentaciji sa oko 1.000.000 pregledanih stranica u proteklih godinu
dana (izvor: Google Analitics). Trudeći se da povežemo podatke kako bismo Vama, njihovim korisnicima olak{ali njihovu primenu i kako bismo Vam {to brže dali informaciju kako možemo da ispunimo
va{e potrebe, u ovom izdanju Kataloga napravili smo uporedni pregled, odnosno povezali smo celine
Kataloga, Asortimana i Lagera sa na{eg sajta. Na ovaj način jednostavnim kori{ćenjem uporednih podataka, možete dobiti informacije o na{em asortimanu, tehničkim karakteristikama robe koja Vam treba i
informaciju da li je trenutno na na{em lageru.
U protekloj godini uveli smo i kompanijski newsletter, kao jedina firma sa ovih prostora iz na{e
bran{e, koja na ovaj način komunicira sa trži{tem. Ovaj elektronski oblik komunikacije namenjem je pre
svega kupcima i svim zainteresovanim za na{ prodajni asortiman. Putem njega, redovno, najmanje jednom mesečno sve njegove registrovane korisnike obave{tavamo o aktuelnim veleprodajnim akcijskim
ponudama i novostima iz proizvodnje i prerade metala. Ukoliko ste zainteresovani da i vi primate ova
elektronska obave{tenja, vrlo jednostano možete da se registrujete na na{em sajtu ili da po{aljete e-mail
na newsletterªjeepcommerce.rs, sa naslovom poruke Prijava.
Svi Va{i komentari i sugestije nama su dobrodo{li(marketingªjeepcommerce.rs).
U želji da unapredimo međusobnu saradnju
U ime JEEP Commerce-a srdačno Vas pozdravljam
Željko Damnjanović
Generalni direktor

3

uporedni vodi^ Katalog–sajt
LIMOVI

CEVI

KATALOG

LAGER SAJT

Proizvod

Strana

Proizvod 

6

Toplovaljani lim C0361
Toplovaljani lim C0562
0563
Toplovaljane rolne

Toplovaljani limovi od
konstrukcionih čelika
Toplovaljani rebrasti
limovi
Toplovaljani limovi za
kotlove i sudove pod
pritiskom
Hladnovaljani limovi od
niskougljeničnih čelika

7

Rebrasti lim TVL

8

Kotlovski lim C1204
Hladno valjani lim

9

HV rolne
Pocinkovani lim

Pocinkovani limovi
Pocinkovana traka
– traka za gromobrane
Hladnovaljani limovi od
nerđajućeg čelika

10

Pocinkovana traka

11

Profilisani limovi

12

Perforirani limovi

14

KATALOG mart 2010
Proizvod

LAGER SAJT

Strana
16

[avne čelične cevi
Profili za građevinarstvo
ZP profili
Be{avne čelične cevi za
konstrukcije
Be{avne čelične cevi
za op{tu i posebnu
namenu
Be{avne precizne čelične
cevi
Be{avne čelične cevi za
kotlove/sudove
pod pritiskom

19

Pocinkovani lim
– rolovani
Perforirani limovi

20
Be{avne cevi

21
Be{avne cevi C1214

NOSAČI
KATALOG mart 2010.

LAGER SAJT

Strana

Proizvod 

24

L profili

HOP profili
26

FLAH, FIRIKET, [IPKE I ŽICA
KATALOG

uporedni vodi^
Katalog–sajt

Hladno vučena žica

4

29

Toplovaljani nosači “IPE”
Toplovaljani nosači “IPB” (HEB)
Toplovaljani nosači “IPBv” (HEM)

KATALOG

34

Zavarene arm. mreže

Flah

Arm. nosači – BINOR

Firiket
35
36

Proizvod

Proizvod
Flah vučeni

30

Proizvod
INP UNP nosači
INP UNP nosači

Euro nosači

31

ARMATURA, BETONSKI ČELIK,
ISTEGNUTI METAL,
PC ŽIČANA OGRADA

LAGER SAJT
Strana

Sečeni pljosnati čelik od tv lima

Hladno vučeni čelik

28

Toplovaljani nosači “INP”

Toplovaljani nosači “IPB-l” (HEA)

25

LAGER SAJT
Strana

Toplovaljani nosači “UNP”

KATALOG mart 2010.

Toplovaljani pljosnati čelici
Toplovaljani kvadratni čelik FIRIKET
Toplovaljani okrugli čelik

ZP profili

Nerđajući čelici

PROFILI

Proizvod

Okrugle cevi
Pravougaone cevi

Proizvod

Proizvod
Toplovaljani jednokraki
i raznokraki “L” profili
Hladno oblikovani
profili “HOP”
MEC profili
Hladno oblikovani
zavareni profili

Proizvod 
Kvadratne cevi

LAGER SAJT
Strana

Proizvod 

38

Armatura
Armatura

39

Betonski čelik

OK materijali
Svetlo
vučene žice
i čelici

Armatura/RBR armatura
Istegnuti metal

Istegnuti metal

ALUMINIJUMSKI LIMOVI,
CEVI I PROFILI
KATALOG mart 2010.
Proizvod
Al limovi

LAGER SAJT

Strana
42

Al cevi
Al “L” profili
Al “U” profili
Al “T” profili

Proizvod 
Al limovi
Al rolne
Al cevi

43
44

Al program

0144 1.5 ≥3 ≤1. Umesto SRPS C.045 0.B0.0 3.17 1.0144 St 44-3 N Č0453 S 355 J2 S 355 J2G3 1.65 √So za Tem­nazivne peradebljine tura u mm °C >1 >1.debljine oksiMn Si P S N ka u mm dapo EN po EN ­cije >16 ≤16 10027-1 10027-2 ≤40 0.55 0.035 / / 275 355 <3 ≥3 ≤100 >100 ≤150 >10 ≤150 TOPLOVALJANI LIMOVI OD KONSTRUKCIONIH ^ELIKA ASORTIMAN {iroke toplovaljane trake 6 [irina trake (mm) 1.50 / 0. Tolerancije mera i oblika.B0.5 3.0570 St 52-3 N Č0563 * Nije u upotrebi.40 / Najmanji gornji napon tečenja ReH N/mm min za nazivne debljine u mm Zatezna čvrstoća Rm N/mm za nazivne debljine u mm Najveće izduženje u % Lo=5. Tehni~ki zahtevi za isporuku.045 0.500 važi SRPS EN 10025.vrednosti NaC max. Asortiman tabli toplovaljanog lima dobijenih ravnanjem i poprečnim sečenjem trake iz kotura Debljina (mm) 1.5 <3 ≤40 Lo=80mm za nazivne debljine u mm Udarna sila žilavosti J min. .20 1.5 4 5 6 7 8 10 11 12 15 1000 x x x x x x x x x x x x x x   1150 x x                           1250   x x x x   x x x             1500     x x x x x x x x x x x x x 2000             x x x x x x x x x Debljina trake (mm) Za debljine i {irine van navedenih mogu}nost i rok isporuke se posebno ugovaraju.035 0.5 ≤2 ≤2.5 >2 >2.2000 Dužina (mm) 1400 .0038 FN BS S 275 J2G3 S 355 J2G3 1.Toplovaljani limovi od konstrukcionih ^elika Uporedna tabela kvaliteta EN 10025-2 EN 10027-1 EN 10027-2 DIN 17100 SRPS C.009 235 225 360-510 340-470 340-470 18 19 20 21 26 20 27 265 345 430-580 410-560 400-540 510-680 490-630 470-630 15 15 16 16 17 17 18 18 22 22 –20 -20 27 27 S 235 JRG2 1.17 0.0 2.035 0.18 0.0038 R St 37-2 Č0361 S 275 J2 S 275 J2G3 1. Hemijski sastav i mehaničko–tehnolo{ke osobine Hemijski sastav u % max.18 1.5 1.035 QS 0. za nazivne debljine u mm ≤16 >16 ≤40 0. Hemijski sastav i mehani~ko-tehnolo{ke osobine odgovaraju standardu EN 10025 Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcionih ~elika.15 [irina (mm) 800 .8 2.5 . Za kvalitet van navedenih porud`bine se posebno ugovaraju.60 0.12000 (po zahtevu kupca) Masa paketa (t) do 5 Dozvoljena odstupanja dimenzije i oblika su definisana standardom EN 10051 Kontinuirano toplovaljani lim i traka od nelegiranih i legiranih ~elika bez prevlake. Tolerancija mera i oblika.u % ­čin Vrsta čelika – oznaka Vrsta za nazivne dez­čeli.20 0.0570 FF FF QS 0. Dozvoljena odstupanja dimenzije i oblika su definisana standardom EN 10051 Kontinuirano toplovaljani lim i traka od nelegiranih i legiranih ~elika bez prevlake.500* S 235 JR S 235 JRG2 1.

Asortiman tabli toplovaljanog lima dobijenih valjanjem iz slaba (debeli limovi) Debljina (mm) 16 . Umesto SRPS C. Tolerancije mera i oblika.00-12.500* S 235 JRG2 1. Tehni~ki zahtevi za isporuku.B0. 7 . Toplovaljani rebrasti limovi Uporedna tabela kvaliteta * EN 10027-1 EN 10027-2 EN 10025-2 DIN 17100 SRPS C. Reljefne povr{ine u obliku romba i suze.00 [irina u mm 1250-1500 1000-1500 Du`ina u mm do 10000 / Unutra{nji pre~nik kotura u mm / 760 Masa rolne u t / do 14 do 8 / Masa paketa u t Za debljine i {irine van navedenih rok isporuke se posebno ugovara. oblika i mase. Dozvoljena odstupanja su definisana standardom DIN 59220 TOPLOVALJANI LIMOVI OD KONSTRUKCIONIH ^ELIKA toplovaljani REBRASTI limovi Hemijski sastav i mehani~ko-tehnolo{ke osobine definisani su standardom EN 10025 Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcionih ~elika. Dozvoljena odstupanja definisana standardom EN 10048 Toplovaljana uska ~eli~na traka.250 [irina (mm) 1500 . Tolerancije mera.0038 S 235 JR R St 37-2 Č0361 Nije u upotrebi. Asortiman toplovaljanih rebrastih limova Table Trake Debljina u mm 2.00-8.B0.5–5 [irina (mm) 15–600 Masa kotura (t) do 5 Za debljine i {irine van navedenih rok isporuke se posebno ugovara. • Asortiman usko slitovanih (podu`no rase~enih) traka Debljina (mm) 1.00 3.500 važi SRPS EN 10025.2450 Dužina (mm) 6000 (opciono do 12000) Dozvoljena odstupanja dimenzije i oblika su definisana standardom EN 10029 Toplovaljani limovi od ~elika debljine 3 mm i ve}e.

0.08 0. 0. P265GH 1.70 Mehaničko-tehnolo{ke karakteristike Vrsta čelika toplovaljani limovi za kotlove i sudove pod pritiskom Osnovna oznaka 8 P265GH Brojčana oznaka 1. Mo max Nb max. Od Do / 16 40 60 16 40 60 100 265 255 245 215 410 do 530 100 150 200 400 do 530 22 * * * 150 / Utro{ena energija prilikom ispitivanja udarom Temperatura ispitivanja °C Srednja vrednost dobijena na 3 epruvete J min. min. Tolerancije mera.30 0.65√So A u %. Hemijske karakteristike Vrsta čelika Sadržaj. 23 27 0 * * Prema dogovoru Asortiman toplovaljanih kotlovskih limova Table [iroke trake u koturu 30–60 3–10 < 1500 (2000) 1500 (2000) < 10000 / Masa paketa (t) 8 / Unutra{nji prečnik kotura (mm) / 750 Debljina (mm) [irina (mm) Dužina (mm) Za debljine i {irine van navedenih rok isporuke se posebno ugovara.40 Mn P max. oblika i mase.20 0. Nelegirani i legirani ~elici sa osobinama utvr|enim za povi{ene temperature.-2 Hemijski sastav i mehani~ko-tehnolo{ke osobine definisani su standardom EN 10028-2 Pljosnati proizvodi od ~elika za opremu pod pritiskom.03 0. u % mase osnovna oznaka brojčana oznaka C max Si max.B4.30 0. Ti max.0425 H II Č 1204 * Nije u upotrebi. Tolerancije mera i oblika.-3 i SRPS EN 10113-1. V max.014* P 265 GH 1. Ni max.40 Al ukupno Cr max Cu max. Dozvoljena odstupanja dimenzija i oblika su definisana standardom EN 10029 Toplovaljani limovi od ~elika debljine 3 mm i ve}e.0425 Debljina u mm Gornji napon tečenja ReH N/mm2 min.020 0.30 0.030 0.-2.025 1. Umesto JUS C. .B4. Zatezna čvrstoća Rm N/mm2 Izduženje prilikom prekida Lo=5. Cr+Cu+Mo+Ni max min.010 0.0425 0. S max.014 važi SRPS EN 10028-1.02 0.Toplovaljani limovi za kotlove i sudove pod pritiskom Uporedna tabela kvaliteta: EN 10027-1 EN 10027-2 DIN 17155 JUS C. EN 10051 Kontinuirano toplovaljani lim i traka od nelegiranih i legiranih ~elika bez prevlake.50 do 0.

5) Kada je debljina veća od 2 mm.4–3 0. DC04 za potrebe proračuna može se smatrati da je donja granica Re jednaka 140 N/mm2. najmanja vrednost izduženja posle prekida se smanjuje za 2 jedinice.5 mm.5 mm. vrednosti napona tečenja su vrednosti za konvencionalni napon tečenja pri izduženju od 0. a veće od 0.08 0. primenjuju se samo kod debljina većih ili jednakih 0. maks.7 mm.030 0.045 0. a za ostale proizvode donji napon tečenja (ReL).4–3 600–1500 600–1500 12–600 / 1400–3000 / 508 / 610 / 750 / 525 / 610 < 15 <5 / Dužina (mm) Unutra{nji prečnik kotura (mm) Masa rolne/paketa (t).  a debljine manje ili jednake 0. maks. Z Za debljine manje ili jednake 0. a veća od 0. HLADNOVALJANI LIMOVI OD NISKOUGLJENI^NIH ^ELIKA Oznaka čelika 9 .0330 DC03 1. najveća vrednost napona tečenja se povećava za 40 N/mm2.5 mm. Za debljine i {irine van navedenih rok isporuke se posebno ugovara Dozvoljena odstupanja dimenzija i oblika su definisana standardom: EN 10131 Hladnovaljani pljosnati proizvodi bez prevlake od niskougljeni~nog ~elika i ~elika sa visokim naponom te~enja za hladno oblikovanje.035 0. 4) V  rednost za r90 i n90 ili ponderisana srednja vrednost r i ponderisana srednja vrednost n. Tolerancije mera i oblika. 10) Gornja granica Re od 280 N/mm2 za vrstu ~elika DC01 va`i samo u roku od osam dana od dana isporuke. čelici sa borom ili titanom). DC04 i DC05 mogu biti isporučeni kao legirani čelici (npr. 8) Za vrste čelika DC01.0338 Način dezoksidacije nelegirani čelik7) po izboru proizvođ. najmanja vrednost izduženja posle prekida se smanjuje za 4 jedinice.045 0.5 mm. čelici vrsta DC01.6 0. Umesto njega važi SRPS EN 10130 Hemijski sastav i mehani~ko-tehnolo{ke osobine propisuje standard: EN 10130.10 0.12 0. najveća vrednost napona tečenja se povećava za 20 N/mm2.0330 St 12 Č 0146 DC03 (FeP03) 1.40 / 1) Mehaničke osobine se odnose samo na dresirane proizvode. 6) Preporučljivo je da se proizvodi od vrste čelika DC01 oblikuju u roku od {est nedelja od dana isporuke. vrednost za r90 ili ponderisana srednja vrednost n se smanjuje za 0. u % C P S Mn Ti maks.B4. min min.60 / 34 1. prema Prema Prema EN 10027-1 EN 10027-2 EN 10220 DC016) 1.016* DC01 (FeP01) 1. Tehni~ki zahtevi za isporuku Asortiman hladnovaljanih limova od niskougljeni~nog ~elika Debljina (mm) [irina (mm) Trake u koturu Table "Uzane slitovane trake u koturu" 0. Mehaničko-tehnolo{ke karakteristike1) i hemijski sastav Definicija i klasifik. DC03. DC03.3 – 0.0338 St 14 Č 0148 * Nije u upotrebi.5 mm.4–3 0.030 0.3) 4) 5) 4) Hemijski sastav dobijen analizom {arže. Hladnovaljani pljosnati proizvodi od niskougljeni~nih ~elika za hladno oblikovanje.7 mm. 2) Z  a proizvode kod kojih nije izražen početak tečenja. maks. nelegirani čelik7) nelegirani čelik7) potpuno umiren potpuno umiren Rok Odsustvo garancije Kvalitet linija mehaničkih povr{ine tečenja osobina – – 6 meseci 6 meseci 6 meseci 6 meseci A B A B A B Re N/mm2 2) Rm N/mm2 8) – 270/410 3 meseca – /280 10) 8) 6 meseci 270/370 6 meseci – /240 8) 6 meseci 270/350 6 meseci – /210 A80 r90 n90 % min.180 0. 3) K  ada je debljina manja ili jednaka 0.0347 RRSt 13 Č 0147 DC04 (FeP04) 1. 7) O  sim u slučajevima kada je prilikom naručivanja dogovoreno drugačije.45 / 38 1.035 0. Za debljine jednake ili manje od 0.2%.Hladnovaljani limovi od niskougljeni^nih ^elika Uporedna tabela kvaliteta EN 10027-1 EN 10027-2 DIN 1623 JUS C.0347 DC04 1. maks.2. 28 – – 0.

0306 FePO6 G ZF - - Mehaničke osobine Naziv DX51D +Z DX51D +ZF DX53D +Z DX53D +ZF DX54D +Z DX54D +ZF Granica tečenja Re N/mm2 max Zatezna čvrstoća Rm N/mm2 max Istezanje A N/mm2 - 500 22 260 380 30 220 350 36 Hemijski sastav i mehani~ko-tehnolo{ke osobine propisuje standard: EN 10142.Pocinkovani limovi Uporedna tabela kvaliteta: EN 10142:2000 EN 10142:1991 DIN 17162-1 SRPS C.B4.E1. 40 Masa kotura (kg) Standard za izradu i isporuku C. industrijskih objekata. Pocinkovana traka – traka za gromobrane Pocinkovana traka se koristi za uzemljenje energetskih nadzemnih kablova. Asortiman Debljina (mm) [irina (mm) 3. Za izradu se koristi usko slitovana ~eli~na toplopocinkovana traka min 460gr Zn/m2.45-3. stambenih zgrada.0226 FePO2 G Z St 02 Z Č Zn02 DX51D +ZF 1. postrojenja.00 0. 4 20.40-3.00 [irina (mm) 800-1500 800-1500 12-800 Dužina (mm) 1400-3000 / / / 610 525-610 do 5 / / / do 12 / Unutra{nji prečnik (mm) 10 Pocinkovani lim u tablama Masa paketa (t) Rolne (t) Za debljine i {irine van navedenih rok isporuke se posebno ugovara Dozvoljena odstupanja dimenzija i oblika su definisana standardima SRPS C.B4. 30.0355 FePO5 G Z St 05 Z Č Zn04 DX53D +ZF 1.40-3. EN 10143. 25..K5.030 Standard za kvalitet prevlake C.025 DX51D +Z 1.081. EN10327 ASORTIMAN pocinkovanih limova   POCINKOVANI LIMOVI POCINKOVANA TRAKA – TRAKA ZA GROMOBRANE [iroke pocinkovane trake u koturu Usko slitovane trake Debljina (mm) 0.00 0..020 50–100 .0306 FePO6 G Z St 06 Z (Č Zn05) DX54D +ZF 1.0355 FePO5 G ZF - - DX54D +Z 1.0226 FePO2 G ZF - - DX53D +Z 1. 35.

00 ≤2.50 / XCrNiMo17-12-2 1.015 ≤0.07 ≤1.015 ≤0.50 do 2.600 X6Cr17 1.4016 X6Cr17 Č4174 X5CrNi18-10 1.045 ≤0.00 ≤0.4016 0.5–3 [irina (mm) 1000–1500 Dužina (mm) 2000–3000 Masa paketa (t) <4 Od ner|aju}eg ~elika u na{em asortimanu imamo i cevi i pune ~elike. Deo I: Spisak ner|aju}ih ~elika.00 do 19.00 do 18.015 / 16.00 0.07 ≤1.11 17.045 ≤0.50 2.Hladnovaljani limovi od ner\aju]ih ^elika Hemijske i mehani~ke osobine odgovaraju standardu: EN 10088-1 Ner|aju}i ~elici.50 / / 8.B0.4301 X5CrNi18-10 Č4580 X5CrNiMo17-12-2 1.50 / 10.4401 X5CrNiMo17-12-2 Č4573 *Nije u upotrebi.4301 ≤0. Uporedna tabela kvaliteta EN 10027-1 EN10027-2 DIN 17440 JUS C.B0. HLADNO­VALJANI LIMOVI OD NER\AJU]IH ^ELIKA Dozvoljena odstupanja propisuje standard EN 10259 11 .00 ≤0.00 1.00 / / / / X5CrNi18-10 1. Umesto JUS C.00 do 13.00 do 10.08 1.00 ≤2.00 / Asortiman Debljina (mm) 0.00 do 18.040 ≤0. S N Cr Mo Nb Ni Ti X6Cr17 1.600 važi SRPS EN 10088-1.4401 ≤0.11 16. Hemijske karakteristike Oznaka ~elika Sadr`aj u % mase Osnovna Broj~ana C Si Mn P max.

EN10327 za pocinkovane limove.5–0.Profilisani limovi Hemijski sastav i mehani~ko-tehnolo{ke osobine definisani su standardom: EN 10130 Hladnovaljani pljosnati proizvodi od niskougljeni~nog ~elika za hladno oblikovanje. EN 10142. Oblik i mere.081 Toplopocinkovani limovi od ugljeni~nih ~elika.5–0.5–0.7 0.5–0. C.8 0. Tehni~ki zahtevi za isporuku.8 Radna povr{ina (mm): 1000 / 1250 1000 / 1250 1000 1250 Korisna povr{ina (mm): 870 / 1100 840 / 1080 750 940 Dužina (mm): 2000–2500 ≤ 10000 ≤12000 i prema zahtevu kupca ≤ 12000 Debljina zida (mm): Dozvoljena odstupanja definisana standardima: EN 10131 Hladnovaljani pljosnati proizvodi bez prevlake od niskougljeni~nih ~elika i ~elika sa visokim naponom te~enja za hladno oblikovanje.5–1 0. Oznaka: 12/100 profilisani limovi Oznaka: 18/135 12 .7 0.7 0.7 Al limovi 0.5–1 0. Asortiman Oznaka: 12/100 18/135 35/180 40/230 čelični pocinkovani limovi 0. Tolerancija mera i oblika.5–0.5–0.B4.

0338 St 14 Č 0148 * Nije u upotrebi.B4.016* DC01 (FeP01) 1.0347 RRSt 13 Č 0147 DC04 (FeP04) 1. profilisani limovi PERFORIRANI LIMOVI Debljina (mm) 13 .Oznaka: 35/180 Oznaka: 40/230 Perforirani limovi Uporedna tabela kvaliteta EN 10027-1 EN 10027-2 DIN 1623 JUS C.8–2 (standardno 1) [irina (mm) 1000 Dužina (mm) 2000 Dozvoljena odstupanja su definisana standardom EN 10131 Za debljine i dimenzije van navedenih rokovi isporuke se posebno ugovaraju. Umesto njega važi SRPS EN 10130 Hemijski sastav i mehani~ko-tehnolo{ke osobine definisani su standardom: EN 10130 Asortiman 0.0330 St 12 Č 0146 DC03 (FeP03) 1.

trouglastim i dr.2 Pored navedenih vrsta perforacije. po zahtevu.1 49.2 22 5 8 35.8 25 3 5.9 10x10 14.2 Perforirani limovi sa kvadratnim otvorima Perforirani limovi sa okruglim otvorima Perforirani limovi sa kvadratnim otvorima Perforirani limovi sa kvadratnim otvorima 14 Prečnik otvora (mm) Korak otvora (mm) Propusna moć (%) 5x5 7. . mogu}e je izraditi perforacije sa duguljastim. otvorima razli~itih dimenzija.2 8 11 22.6 8x8 11 52.4 48.Perforirani limovi sa okruglim otvorima Perforirani limovi sa okruglim otvorom Prečnik otvora (mm) Korak otvora (mm) Propusna moć (%) 2 3. rasporeda i rastojanja na ~eli~nim limovima dimenzija po dogovoru.

jeepcommerce.Dnevno a`urne informacije o stanju lagera na www.rs .

B≤200 ±0. Tehni~ki zahtevi za isporuku.5 mm) 100≤H. – sa skinutim spolja{njim varom.20% ukupne dužine i 3 mm na svakih 1 m dužine" 0.5mm max±1.2 Č 0361 S 275 J2 H 1.5mm D>406.4T+3. Tehni~ke uslove isporuke zavarenih profila propisuje standard EN10219-1 Hladno oblikovani zavareni {uplji profili za ~eli~ne konstrukcije iz nelegiranih i finozrnih ~elika. Dozvoljena odstupanja dimenzija.0mm D≤406.5 mm po metru dužine "0. – sa sertifikatom prema EN 10204/2. B – dimenzije stranica .0570 St 52 . D – spolja{nji pre~nik cevi. Dozvoljena odstupanja: OKRUGLE CEVI Spoljanje dimenzije [avne ^ELI^NE CEVI Debljina zida 16 Odstupanje od kružnog oblika* Konkavnost/konveksnost Upravnost stranica Profil spolja{njeg ugla Uvijenost Pravost Masa po jedinici dužine (M) ±1%.B0.6T 2 mm+0. dimenzije i karakteristike profila.B0.15% ukupne dužine i 3 mm na svakih 1 m dužine / ± 6% na pojedinačno isporučenim dužinama *Za D/T>100 odstupanja od okruglosti dogovaraju se sa kupcem Simboli: T – debljina zida cevi. prekrivene jedino emulzijom koja se koristi u procesu proizvodnje cevi.4 ±10% (max±2mm) 2% za cevi sa D/T≤100 / / PRAVOUGLE I KVADRATNE CEVI H. Mere i podu`na masa.500 u upotrebi je SRPS EN 10025. Kvaliteti EN 10219-1 EN 10027-2 DIN 17100 SRPS C. – pogodne za cinkovanje.2. a koja sadr`i najvi{e 6% ulja. – od kontinualno livenog materijala. Dozvoljena odstupanja dimenzije i oblika su definisana standardom: EN 10219-2 Hladno oblikovani zavareni {uplji profil za ~eli~ne konstrukcije od nelegiranih i finozrnih ~elika. Hemijski sastav i mehani~ko-tehnolo{ke osobine materijala propisuje standard: EN 10025 Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcionih ~elika.6T+2.0144 ST 44 .6% T≤5mm ±10% T>5mm ±0. Tehni~ki uslovi isporuke.03%.B<100 ±1% (min±0. Č 0563 *Umesto SRPS C.5mm / / max 0. min±0.0T 10<T 2. – nenama{}ene. Mere i podu`na masa definisani standardom: EN 10220 [avne i be{avne ~eli~ne cevi.0038 RSt 37 .3 N Č 0453 S 355 J2 H 1.[avne ^eli^ne cevi Karakteristike cevi proizvedenih u Jeep commerce-u: – sa testiranjem na pritisak (50 bar/5 Mpa) – hidrotestirane ili bez testiranja – kon­­strukcione.B>200 ±0.3 N. – bez obele`avanja na samim cevima.4 T≤5mm ±10% D≤406. H.5% 90° ±1% T≤6mm 1. max.500* S 235 JR H 1.4T 6<T≤10mm 2.0T+3.8% min 0.4 T>5mm ±0.8% H. sadr`aj Si 0.

32 5.6 85.84 6.66 3.3 62 70 61 68.2 26.5 8.2 16.3 127 7.05 1.5 12.19 2.5 55.65 76.90 2.7 98.4 55.99 4.59 40.6 6.5 17.4 46.9 5.9 4.63 10.17 10.2 13.30 0.34 8.25 3.5 4 4.9 41.25 3.99 2.88 8.5 25.9 78.6 139.29 5.91 44.74 42.18 6.58 0.86 7.7 mm–114.53 6.81 5.5 62.19 1.77 88.3 101.6 18.11 1.ASORTIMAN OKRUGLIH [AVNIH CEVI Spolja{nji pre~nik 1.58 3. S 355 J2 Max.3 219.30 1.15 10.44 51 56 60.59 1.97 15 133 9.99  2.9 39.74 4.4 49.9 12.35 1.16 25.11 6.1 37.4 159 168.3 54.3 mm 2–5 mm Dužina cevi 4000–8000 mm (12000 mm) Kvalitet čelika cevi S 235 JR.87 7.00 1.33 1.49 6. [avne ^ELI^NE CEVI Linija za hidrotestiranje cevi 17 .41 5.3 5 5.11 7.5 2.26 7.1 3.14 2.00 1.02 3.44 2.82 3.1 4.1 8 10 11 12.61 6.28 2.27 2.3 77.9 108 6.6 123 135 610 83.2 3.3 11.12 1.80 1.55 6.1 41.02 3.61 38.6 3 3.47 1.2 18.53 7.56 1.14 9.8 88.3 7.92 1.2 78.3 406.59 2.75 0.1 15 15.25 1.95 8.5 Podužna masa (kg/m)* 3.6 110 68.41 6.36 2.91 21.7 62.73 2.8 457 508 36.92 7.6 273 33 323.3 55.37 10.8 11.65 4.95 1.70 1.8 2 2.65  12.39 11.2 69.23 8.6 43.88 1.6 97.4 77.78 2.7 14.38 9.46  2.5 (mm) Debljina zida (mm) 1.37 8.3 355.80 1.29 7.84 3.9 9.38 48.35 3.2 48.42 1.35 6.3 17. S 275 J2.53 5.41 26.10 2..46 4.02 10.4 62.42 2.76 8.55 3.8 106 119 148 162 184 711 109 123 139 173 190 215 uokvireno sivo – proizvodnja Jeep Commerce * teorijska vrednost.33 3.1 22.40 1.57 4.85 4.68 0.7 13.06 2.5 19 21.83 2.60 2.1 4.39  9.56 10.94 1.5 33.83 2.24 4.8 17.84 4.87 2.86 0.3 44 49.56 3.65 3.52 2.85 5.1 16.23 1.2 20.6 52.73 0.54 4.19 6.92 4.50 1.61 1.88 3.51 1.10 13.06 4.4 29.37 5.61 10.6 6.5 93.42 1.17 12.20 0.15 1. u praksi mogu}a odstupanja propisana navedenim standardom Prečnik cevi Debljina zida 33.81 33.46 9.40 0.85 5.pritisak ispitivanja Vreme zadržavanja pritiska 50 bar / 5 Mpa 5 Sec Tehni~ki zahtevi za isporuku za hidrotestirane cevi prema standardu: EN 10255 Cevi od nelegiranog ~elika pogodne za zavarivanje i narezivanje navoja.23 4.07 3.90 0.31 2.50 31.40 2.69 1.3 15..61 4.9 87.7 114.55 2.82 63.18 2.

49 14.15 20.76 0. dimenzije i karakteristike profila definisani standardima: EN 10305-5.02 8.41 9.84 3.04 8.88 2.91 17.50 9.40 15.16 28.08 13.03 15.05 2.13 12.04 ASORTIMAN PRAVOUGAONIH [AVNIH CEVI [avne ^ELI^NE CEVI Dimenzije stranica 1.8 4 5 6 4.17 10.51 10.11 1.07 6.01 5.81 2.86 6.70 8.16 2.58 0.39 8.76 7.34 3.16 2.81 14.49 26.76 17.5 3 3.24 15.08 18.50 5.842 0.05 1.5 4 Podužna masa (mg/m)* 2.90 4.04 2.56 4.78 2.51 10.74 0.7 2.7 1.38 2.01 4.24 1.8 2 0.34 3.5 3 3.08 3.11 6.80 12.51 8.86 5.31 7.49 4.26 5.16 6.49 14.67 12.21 5.36 25.81 2.51 1.83 5.80 14.67 12.02 8.01 3.01 3.62 0.24 1.ASORTIMAN KVADRATNIH [AVNIH CEVI Dimenzije stranica (mm) 13x13 15x15 16x16 18x18 20x20 25x25 30x30 35x35 40x40 50x50 60x60 70x70 80x80 90x90 100x100 110x110 120x120 130x130 140x140 150x150 160x160 Debljina zida (mm) 2.8 2 0.789 1.5 Podužna masa (kg/m)* 1.03 2.75 0.81 1.63 0.16 2.41 9.03 2.59 1.65 9.96 uokvireno sivo – proizvodnja Jeep Commerce 21.71 1.84 1.08 10.73 9.11 6.52 0.5 1.84 1.81 2.96 3.21 6.70 12.66 0.63 7.19 18.49 3.30 12.62 21.99 15.54 3.38 19.50 12.44 2.07 2.16 2.03 4.28 2.26 9.31 1.70 11.38 2.4  6.17 1.21 7. 9.41 9.63 21.45 23.72 3.8 12.26 10.84 4.71 18.07 0.31 8.54 4.31 2.19 4.69 6.25 15.01 19.51 7.51 5.80 15.70 3.17 19.36 25.29 6.28 5.99 11.49 4.29 4.84 4.28 4.10 8.5 5 6 Tehni~ki uslovi sporuke. u praksi mogu}a odstupanja propisana navedenim standardom . odstupanja dimenzija.29 1.9 10.28 5.04 7.95 1.16 6.76 8.20 22.73 19.31 7.38 2.65 3.04 2.81 17.72 4.83 17.72 0.30 12.29 1.8 0.38 3.51 1.22 6.02 9.51 1.7 12.10 8.10 1.51 6.45 1.31 1.04 9.16 * teorijska vrednost.28 10.50 4.11 6.88 2.26 5.64 Debljina zida (mm) 2.56 11.03 1.29 0.09 23.5 11.86 8.25 26.30 3.2 15.16 2.52 5.62 20.90 11.65 4.01 3.29 5. Dozvoljena odstupanja dimenzija.68 6.92 1.03 17.51 23.16 7.10 8.947 1.36 22.59 1.81 18.55 2.13 9.91 13.49 3.44 2.99 14. dimenzije i karakteristike profila.74 2.72 4.49 5.789 0.55 2.662 0.22 5.85 1.31 2.61 11.28 10.99 9.45 1.26 2.61 11. EN 10219-2 Hladno oblikovani zavareni {uplji profili za ~eli~ne konstrukcije od nelegiranih i finozrnih ~elika.07 3.94 3.28 10.5 (mm) 18 20x10 30x20 30x15 40x20 40x30 50x30 50x40 60x20 60x30 60x40 70x50 80x40 80x50 80x60 100x40 100x50 100x60 100x80 120x40 120x60 120x80 120x100 140x60 140x80 150x100 160x100 200x80 200x100 0.29 1.82 17.

B0.500* S 235 JRG2 1. Oblici profila za gra|evinsku bravariju izra|uju se prema zahtevu projektanta.Profili za gra\evinarstvo „ZP” Uporedna tabela kvaliteta EN 10027-1 EN 10027-2 DIN 17100 JUS C. Oblik. dimenzije i mere definisani su za svaki tip profila za gra|evinsku bravariju.500 važi SRPS EN 10025" Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardu EN 10025.0038 RSt 37-2 Č 0361 "* Nije u upotrebi. Proizvodne du`ine „ZP” profila 4000–8000 mm. Tehni~ki zahtevi za isporuku. sa dozvoljenim odstupanjem prema EN 10219-2 Proizvodnja JEEP Commerce ZP1004 ZP1004 ZP1304 ZP1304 ZP1704 ZP1704 profili za gra\evinarstvo „zP” ASORTIMAN 19 .B0. Umesto JUS C. Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcionih ~elika.

0258 0. EN10216 Dozvoljena odstupanja: Dozvoljena odstupanja spolja{njeg dijametra D ±1%.009 / / / 235 225 350-480 25 St 44.009 235 225 360 .17 / 1.045 0.0255 0.3 265 255 245 410-570 21 P265TR2 1.040 0.040 0.05D<S≤0.0039 FF BS 0.5% (ne manje od ±0. udara KV. Al min. Oznaka kvaliteta čelika Najmanji gornji napon tečenja N/mm2 za debljine zida" Maseni udeo % Način Klasifi­ dezokkacija sidacije EN 10027-1 EN 10027-2 Zatezna čvrstoća Rm.Be[avne ^eli^ne cevi za konstrukcije Hemijski sastav i mehani~ko-tehnolo{ke osobine propisuje standard: EN 10210-1. do 16 >16 <40 St 37. P max. Si max.22 0.5% .2 0. % min.02 0.009 / / / 275 265 420-550 21 St 52.05 mm) ±12.2 0.16 0.510 340 .035 / 355 345 510 . Mn P max.0 0.025 0.4 0.3 235 225 215 360-500 25 P265TR1 1.035 / 0.02 0.040 0.0 0. % 25 1.11D +15% +12.5% ±12.035 0.025 0.05D 0. GF potpuno umireni ~elik BS: bazi~ni ~elik QS: kvalitetan ~elik Dimenzije prema standardu: EN 10220.0576 FF QS 0.17 0.3 265 255 245 410-570 21 Odstupanja prema dimenziji 20 16< T ≤ 40 Spolja{nji dijametar Debljina zida ±1% (ne manje od 0. Mn max.6 0.630 20 -20 27 Oznake: FF . ne manje od 0.5% ±9% +17.470 24 20 27 S355J2H 1.025 0.5 mm Dozvoljena odstupanja debljine zida (S) dijametar (D) do130 mm 130 mm<D≤320 mm S≤2Sn 2Sn<2Sn≤2Sn S>4Sn S≤0.7 355 345 500-650 21 Mere i podu`na masa definisani standardom: DIN 2448.0259 0. EN 10216.11D S>0. N/mm2 Hemijski sastav % Zatezna čvrstoća Rm.2 0.4 0. S max. N/m2 Iste­ za­nje min. N max. ≤ 40 mm Tempe­ratura ˚C J S235JRH 1.35 1.4 0. S max.5% ±10% -10% -10% Asortiman prema tabeli na strani 22.025 0. -12.040 0. Si max. Mpa za debljinu zida" Minimalno Najmanja energija izduženje A.0254 0. DIN 2448.20 0.4 1.55 1. > 3 mm >16 mm N < 3 mm <16 mm < 40 mm < 40 mm" max. EN 10220.3 235 225 215 360-500 P235TR2 1.045 0.22 0.2 0.02 0.4 1.02 0. Be[avne ^eli^ne cevi za op[tu i posebnu namenu Standard kvaliteta čelika Oznaka kvaliteta čelika P235TR1 EN10216-1 Hemijski sastav C max Si max Granica tečenja ReH Mpa Mn max P max S max Cu max T≤16 Be[avne ^eli^ne cevi za konstrukcije Be[avne ^eli^ne cevi za op[tu i posebnu namenu 40< T ≤ 60 Zatezna čvrstoća Rm Mpa Istezanje A min.4 mm) Dimenzije prema standardu: EN 10216-2 Hemijski sastav i mehani~ko-tehnolo{ke osobine prema standardu: DIN 1629 Oznaka kvaliteta čelika Granica tečenja ReH. % C max. Za J debljinu zida C max.16 0.55 1.02 0.0 0.040 0.35 1.680 490 .

65 290 290 280 440-590 22 Hemijski sastav % Standard materijala Oznaka kvaliteta čelika DIN 17175 St35.025 - - 580 5 520 8 520 375 12 390 21 440 .21 0.035 0.5% -12.9% / / Asortiman prema tabeli na strani 22.75%.040 E410 1.035 0.430 215 30 E235 1.70 0.5% ±10% +17.8 max.20 0.1 0.10-0.11D S > 0.025 0.70 P max. +SR: svetlo meko (otpu{teno BKS). +LC: svetlo meko (BKW). S max.) Pmax S max Al min +C V +LC +SR A +N Rm Mpa A% Rm Mpa A% Rm Mpa ReH Mpa A% Rm Mpa A% Rm Mpa ReH Mpa A% E215 1.010-0.11D ±12. Si  Dimenzije i podu`na masa definisani standardom: DIN 2448.570 255 21 E355 1.03 0.025 0.35 0.700 410 22 +C: svetlo tvrdo (BK). +A: revementovano meko (GBK).025 0.10-0.05D < S ≤ 0.70-1.630 355 22 750 4 620 8 690 590 12 520 22 550. be[avne precizne ^eli^ne cevi be[avne ^eli^ne cevi ZA KOTLOVE/SUDOVE POD PRITISKOM Hemijski sastav i mehani~ko-tehnolo{ke osobine: 21 .17 0.35 0. 2 N/mm / / 235 225 215 360-480 25 / 0.035 0.025 - - 480 6 420 10 420 350 16 315 25 340 .60 0.Be[avne precizne ^eli^ne cevi Oznaka kvaliteta Standard čelika kvaliteta čelika oznaka broj C max EN-10305 Hemijski sastav Si max Mn Mehanička svojstva (min.0509 0.025 - 430 8 380 12 380 280 16 280 30 290 .17 15Mo3 13CrMo44 0.40-0.05 <0.0212 0.10-0.0308 0. ne manje od ±0.80 0.50 1.70 0.17 <1.05D 0. ne manje od ±0.22 0.5 mm do 120 ±0. Dozvoljena odstupanja debljine zida (S) Dijameter (D) do 130mm S ≤ 2Sn 2Sn < Sn ≤ 4Sn +15% +12.6%.15 640 4 580 7 580 450 10 450 22 490 .80 0.35 0.10-0.40-0.5% -10% -10% 130mm < D ≤ 320mm S > 4Sn ±9% S ≤ 0.55 - - <1.0580 0.40-0.30-1.18 0.060 0.10 0.12-0.040 0.45-0.25-0.35 0. Cr  0.040 0.025 0.08-0.35 270 270 260 450-600 22 0.040 0.035 C  Mn max.10-0.0.10 0.480 235 25 E255 1.0408 0. Be[avne ^eli^ne cevi za kotlove / sudove pod pritiskom Granica tečenja ReH N/mm2 min Mo ≤16 >16 ≤40 >40 Zatezna Istezanje čvrstoća A % Rm min.16-0.5% Dozvoljena odstupanja spolja{njih dimenzija: Toplo oblikovane cevi Hladno oblikovane cevi spolja{nje dimenzije dozvoljeno odstupanje spolja{nje dimenzije dozvoljeno odstupanje do 100 ±0.22 0.25 mm vi{e od 100 ±0.40-1. +N: normalizovano (NBK) Tehni~ki uslovi isporuke definisani su standardom: EN 10305-1.035 0.20 0.

00 193.20 18.81 7.66 2.60 40.41 7.23 5.70 25.30 3.93 5.37 10.70 15.79 6.60 45.56 1.40 111.32 5.69 6.30 23.80 53.0 8.30 16.49 5.90 12.60 23.91 6.61 2.94 2.60 51.44 3.25 1.72 1.70 13.57 8.00 147.84 1.79 9.10 63.07 5.70 27.88 8.00 177.00 136.00 117.70 78.55 2.94 0.30 9.50 1.00 13.20 29.1 82.70 21.10 41.87 2.80 11.6 108 114. u praksi su moguća odstupanja propisana odgovarajućim standardom 1.90 12.20 1.30 10.58 10.74 9.60 11.68 2.90 12.61 1.80 26.35 6.60 20.99 1.20 51.95 1.88 9.70 16.8 33.26 6.93 3.77 9.64 10.60 *teorijska vrednost.68 7.70 22.90 8.44 1.50 18.00     158.07 2.28 3.20 20                                                     39.62 3.22 0.93 5.50 5.40 102.4 159 168.85 2.00 28                                                         57.90 6.42 1.27 5.70 3.34 2.63 10.80 4.90 90.20 14.60 7.00 25                                                       50.51 4.6 Spoljni pre~nik D mm                               9.21 8.30 23.10 77.10 39.30 14.36 8.25 3.20 35.70 59.70 14.00 17.58 3.49 3.10 7.80 1.50 11.00 32                                                             80.70 26.78 0.00 120.80 15.80 13.00 121.60 18.40 72.00 11.95 2.7 219.47 3.20 7.70 12.27 3.20 2.35 7.68 7.55 4.52 3.79 8.20 4.21 4.57 1.08 5.3   0.57 9.65 3.60 29.55 5.55 8.30 11.40 9.73 0.63 3.82 2.72 0.70 19.00 11.74 3.60 88.90 75.97 3.70 11.07 2.10 3.50 12.27 6.27 2.00   177.00 1.99 5.56 1.28 2.20 19.20 104.01 4.61 4.27 9.80 46.31 9.30 37.80 76.00 17.26 2.30 3.30 21.60 15.00 109.40 32.32 1.19 4.60 68.94 7.01 5.55 7.60 21.75 6.03 5.10 13.87 2.60 18.44 3.33 1.60 95.16 6.60 17.53 6.90 13.77 1.00 100.40 14.44 4.20 21.60 16.00 9.70 19.05 3.96 4.51 2.69 1.90 22.20 26.11 2.87 0.2       1.70 62.40 29.43 4.50 82.80 55.90 103.51 7.79 4.67 6.98 3.97 7.50 16.34 4.20 48.70 98.10 12.60 70.66 9.17 1.08 1.41 5.90 19.34 6.00 126.80 12.97 4.79 0.61 1.20 11.40 35.12 1.90 25.21 7.19 6.71 2.20 7.76 7.87 1.08 3.77 4.42 2.01 4.40 1.50 20.01 2.51 8.00 223.00 45 55 60                                                                                                                                                                                                                   146.12 5.8 0.6         1.91 2.42 9.90 10.12 6.65 3.61 10.73     4.37 4.20 48.46 6.89 0.00 25.50 23.2 18 20 21.00 188.00 95.28 1.40 0.5 88.00 30.71 5.32 2.19 3.94 3.00 6.50 13.74 8.50 16.72 1.50 21.89 9.10 45.60 39.24 3.9 101.30 68.41 6.45 0.90 6.67 1.70 23.95 8.33 4.93 3.5 48.87 6.27 7.75 8.89 2.74 7.20 17.64 4.60 34.07 2.80 70.30 16.00 117.40 47.4               2.00 79.00 140.51 4.75 1.50 12.50 77.6               2.10 2.71 2.60 29.81 0.00 198.50 12.39 2.70 1.60 73.5                                         17.3 63.00 55.20 43.00 15.80 56.44 4.94 1.10 12.42 10.80 16.81 8.12 2.70 20.10 1.26 3.10 62.41 7.00 127.5 16 17.00 128.60 14.00 167.70     4.00 16.80 11.00 8.00 23.80 5.30 22.80 18.51 6.40 17.50 12.82 7.39 8.43 1.9       1.70 13.55 7.00 152.00 12.20 3.38 1.80 19.30 14.86 11.09 3.30 2.34 0.10 85.32 2.47 2.80 15.89 9.11 7.87 5.00 114.80 21.70 41.79 7.91 4.98 8.70 23.20 43.31 7.80 13.03 3.3 Debljina zida T.0         1.95 5.95 6.30 15.03 3.00 115.0             2.80 55.07 7.00 140.50 16.50 96.10 33.88 10.94 3.95 7.70 21.3 177.80 11.2 13.20 12.76 7.00 163.50 25.71 5.11 2.10 80.00 165.03 1.30 13.50 29.03 3.00 4.00 17.80 13.00 51.51 9.34     4.4 44.90 14.50 52.3 51 54 57 60.80 34.5           1.00 10.56 2.92 0.31 1.27 8.21 5.16 5.00 127.33 1.83 11.73 2.67 3.68 0.56 3.20 12.67 8.74 10.70 85.50 2.32 2.40 5.30 37.00 22.00 3.38 1.00 209.20 81.64 0.00 17.47 3.68 3.45 7.72 4.37 5.74 8.30 94.05 1.07 5.47 1.71 6.1 8.00 40.57 0.70 28.11 1.63 0.20 26.00 30                                                           64. mm 7.83 3.86 9.70 36.20 11.57 1.50 2.47 0.99 1.60 15.70 0.47 4.41 6.02 2.90 11.08 1.70 9.80 32.13 1.32 4.40 10.40 46.86 0.94 4.07 4.93 5.18 2.40 19.70 98.10 3.18 2.30 3.54 4.50 3.54 5.50 36.94 3.24 5.61 5.34 5.67 10.90 1.39 8.28 4.12 1.44 1.90 4.89 1.97 8.70 2.11 4.1 2 0.21 1.01 4.87 4.76 1.10 103.00 50 .86 4.26 2.80 12.60 15.00 20.37 0.40 32.57 0.04 6.83 6.35 3.90 19.77 10.6     0.27 1.80 36.50 23.00 28.82 2.48 9.56 10.91 5.85 0.60 11.76 2.75 3.5 70 73 76.06 2.76 5.20 17.80 86.10 13.70 21.94 6.50 31.50 15.32 4.38 9.20 19.20 10.47 6.20 13.15 1.19 1.20 55.90 33.00 1.16 5.65 0.29 7.58 1.00 25.58 1.20 4.78 10.18 6.40 14.80 14.00 137.70 17.23 4.63 6.00 7.30 26.30 36.10 15.10 6.51 5.60 9.00 24.00 40                                                                   119.50 5.72 1.07 2.32 10.50 20.80 33.77 9.06 7.46 1.99 6.80 43.20 31.86 3.77 8.10 45.8 193.00 132.90 63.90 12.45 5.00 23.70 21.86 2.29 1.28 2.61 1.99 2.00 148.77 4.00 36                                                               91.10 8.01 8.90 2.00 108.30 11.16 10.78 2.21 6.30 11.50 13.44 7.30 13.38 8.78 0.69 2.52 7.69 0.10 22.10 92.40 60.40 71.20 59.70 3.20 13.80 14.80 11.23 1.00 29.20 22.49 2.50 18.80 12.66 5.95 8.27 2.00 235.10 26.47 5.16 7.87 7.16 3.44 2.4 26.40   5.75 0.86 5.25 4.70 30.61 2.58 8.80 85.55 6.92 6.21 9.3 25 25.52 2.53 6.90 66.95 10.45 2.45 9.70 14.80 16.52 0.84 4.94 2.10 28.10 3.60 2.10 16                                                 27.00 29.15 7.62 0.35 3.00 109.90 15.74 2.18 5.8 10 Podužna masa (kg/m)*                                                                         3.74 5.56 2.08 9.7 152.41 2.69 8.82 6.7 38 42.10 18.20 13.3 127 133 139.26 4.44 3.70 28.46 1.50 24.97 3.94 1.9 30 31.02 1.10 21.81 10.88 4.80 17.70 18.00 16.22 1.89 9.21 4.20 90.10 18.29 3.00 65.60 27.60 36.57 6.40 31.30 13.

jeepcommerce.rs .23 Dnevno a`urne informacije o stanju lagera na www.

30 15.09 6.0553 S 355 JO St 52-3 U Č0562 S 355 J2G3 1.80 5.89 4.20 27.30 59.12 1.20 15.70 8.83 6.79 3.5 3.882 1.80 36.09 2.12 1.40 61.60 27. Na zahtev je mogu}e se~enje na meru.90 10.50 48.90 71.10 55.42 2.80 43.67 3.13 9. Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardu EN 10025 Mere profila definisane su standardom EN 10056-1 Ugaonici od konstrukcionog ~elika sa jednakim i nejednakim kracima.00 46.30 90.40 8.57 5. Deo 1: Mere toplovaljani „L“ profili Asortiman toplovaljanih jednakokrakih „L“ profila 24 mere u mm oznaka "L" masa kg/m povr{ina cm2 a t r 20x20x3 25x25x3 30x30x3 30x30x4 35x35x4 40x40x4 40x40x5 50x50x4 50x50x5 50x50x6 60x60x5 60x60x6 60x60x8 65x65x7 70x70x6 70x70x7 75x75x6 75x75x8 80x80x8 80x80x10 90x90x8 90x90x9 90x90x10 100x100x8 100x100x10 100x100x12 120x120x10 120x120x12 130x130x12 150x150x12 150x150x15 160x160x15 180x180x16 180x180x18 200x200x16 200x200x18 200x200x20 200x200x24 0.69 5.00 34.47 4.08 3.42 7.10 13.73 11.20 21.50 30.60 23.20 17.50 19.80 18.97 3.500* S 235 JRG2 1.90 12.50 17.90 15.06 3.40 12.80 69.20 43.27 2.85 8. Umesto SRPS C.B0.Toplovaljani jednokraki i raznokraki „L” profili Uporedna tabela kvaliteta EN 10027-1 EN 10027-2 EN 10025-2 DIN 17100 SRPS C.42 1.90 61.60 20 25 30 30 35 40 40 50 50 50 60 60 60 65 70 70 75 75 80 80 90 90 90 100 100 100 120 120 130 150 150 160 180 180 200 200 200 200 3 3 3 4 4 4 5 4 5 6 5 6 8 7 6 7 6 8 8 10 8 9 10 8 10 12 10 12 12 12 15 15 16 18 16 18 20 24 3.78 2.30 33.10 1. .60 48.91 9.40 12.0038 S 235 JR R St 37-2 Č0361 S 275 J2G3 1.0570 S 355 J2 St 52-3 N Č0563 * Nije u upotrebi. 12 m.80 23.77 4.1 15.500 važi SRPS EN 10025.10 76.20 13.0144 S 275 J2 St 44-3 N Č0453 S 355 JO 1.74 2.36 1. Za du`ine koje nisu nevedene u tabeli.99 9.82 6.63 11.38 7.50 54. molimo Vas obratite se na{im komercijalistima.B0.00 17.38 6.03 8.5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 16 16 17 18 18 18 18 18 18 Proizvodna du`ina: 6 m.

79 6.00 23.00 Povr{ina cm2 4.B0.76 5.00 20.500* 1. Umesto njega važi SRPS EN 10130 * Nije u upotrebi.50 5 < t ≤ 10 ±0.0338 St 12 St 14 JUS C.0/–4.B4.2 21.50 19.0144 S 275 J2 St 44-3 N Č0453 1.00 100 < a ≤ 150 ±3.B0.10 19.Asortiman toplovaljanih raznokrakih „L“ profila Oznaka 60x40x5 80x40x6 100x50x6 100x50x8 100x75x8 120x80x10 150x75x9 150x75x10 150x75x12 150x90x12 150x100x10 200x100x10 masa kg/m 3.0 max 6000 Oblik i mere Profili se proizvode po merama i u obliku dogovorenim sa naru~iocem.500 važi SRPS EN 10025.00 50 < a ≤ 100 ±2. Asortiman debljina lima (mm) du`ina profila (mm) 0.84 8.00 15.71 11.00 150 < a ≤ 200 ±4.016* Č 0146 Č 0148 * Nije u upotrebi. Po zahtevu je mogu}e se~enje na meru.0038 S 235 JR R St 37-2 Č0361 1.7 27.5–2.0330 1.40 13.40 17.89 8.0570 S 355 J2 St 52-3 N Č0563 EN 10027-1 EN 10130 EN 10027-2 DIN 1623 DC01 DC04 FeP01 FeP04 1.0 Debljina Debljina Tolerancija (t) mm mm t≤5 ±0.20 – – Hladno oblikovani profili „HOP“ Uporedna tabela kvaliteta EN 10027-1 S 235 JRG2 S 275 J2G3 S 355 J2G3 Uporedna tabela kvaliteta SRPS EN 10027-2 EN 10025-2 DIN 17100 C.6 19.60 21. Umesto SRPS C. toplovaljani „L“ profili HLADNO OBLIKOVANI PROFILI „HOP” Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardu: EN 10025 za toplovaljane limove EN 10130 za hladnovaljane limove 25 .20 mere u mm b t 40 5 40 6 50 6 50 8 75 8 80 10 75 9 75 10 75 12 90 12 100 10 100 10 a 60 80 100 100 100 120 150 150 150 150 150 200 r 6 7 8 8 10 11 12 12 12 12 12 15 Proizvodna du`ina: 6 m.20 29.97 10.5–10. Odstupanja odgovaraju zahtevima standarda EN 10056-2 Ugaonici od konstrukcionog ~elika sa jednakim i nejednakim kracima.75 10 < t ≤ 15 ±1.7 25.00 15 ≤ t ±1. Deo II: Mere Dužina kraka Dužina Tolerancija (a) mm mm a ≤ 50 ±1.0 max 3000 2.41 6. 12 m.5 24.00 200 < a +6.60 15.

025 DX51D +Z 1. S 275 J2G3.MEC profili Uporedna tabela kvaliteta: EN 10142:2000 EN 10142:1991 DIN 17162-1 SRPS C. .0306 FePO6 G Z St 06 Z (Č Zn05) DX54D +ZF 1.0226 FePO2 G Z St 02 Z Č Zn02 DX51D +ZF 1.0355 FePO5 G ZF - - DX54D +Z 1.0355 FePO5 G Z St 05 Z Č Zn04 DX53D +ZF 1.0306 FePO6 G ZF - - Hladno oblikovani zavareni profili Kvaliteti S 235 JRG2. S 355 J2G3 Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardu EN 10025 mec profili HLADNO OBLIKOVANI zavareni PROFILI Asortiman 26 Vrsta profila Dimenzije (mm) Debljina lima (mm) Du`ina profila (m) Kvadratni 120x120 do 400x400 3–10 max 6 Pravougaoni 120x100 do 360x300 3–10 max 6 Oblik i mere Zavareni profili se proizvode po merama i u obliku dogovorenim sa naru~iocem.B4.0226 FePO2 G ZF - - DX53D +Z 1.

jeepcommerce.rs .27 Dnevno a`urne informacije o stanju lagera na www.

40 160 160 65 7. 12 m.07 65 65 42 5.74 30 30 33 5 7 4.0553 S 355 JO St 52-3 U Č0562 S 355 J2G3 1.87 50 x 25 50 25 5 6 3.5 16 65.5 2. toplovaljani nosa^i „UNP“ Asortiman 28 dimenzije u mm Oznaka UNP h b s t Masa kg/m 30 x 15 30 15 4 4.27 40 x 20 40 20 5 5.70 140 140 60 7 10 16.59 60 60 30 6 6 5.5 19.0038 S 235 JR R St 37-2 Č0361 S 275 J2G3 1.0570 S 355 J2 St 52-3 N Č0563 * Nije u upotrebi.90 100 100 50 6 8.5 7.00 Proizvodna du`ina: 6 m.00 260 260 90 10 14 39.00 220 220 80 9 12. Mogu}a stanja isporuke: +M +N (normalised) Dozvoljena odstupanja dimenzija i oblika defini{e standard EN 10279 .00 380 380 102 13.5 7.500* S 235 JRG2 1.50 280 280 95 10 15 43.5 30.86 50 50 38 5 7 5. Uobi~ajeno stanje isporuke je + AR (as rolled). Po zahtevu mogu}e se~enje na meru.5 1.00 300 300 100 10 16 48.50 200 200 75 8.5 11.00 400 400 110 14 18 74.5 13 34. Umesto SRPS C.87 40 40 35 5 7 4.00 350 350 100 14 16 62.5 10.30 180 180 70 8 11 22.90 120 120 55 7 9 13.Toplovaljani nosa^i „UNP“ Uporedna tabela kvaliteta EN 10027-1 EN 10027-2 EN 10025-2 DIN 17100 SRPS C.5 10.500 važi SRPS EN 10025. Tehni~ki zahtevi za isporuku.09 80 80 45 6 8 8.B0.5 26. Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardu EN 10025 Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcionih ~elika.5 61.00 320 320 100 14 17.B0.00 240 240 85 9.0144 S 275 J2 St 44-3 N Č0453 S 355 JO 1.

Po zahtevu mogu}e se~enje na meru.9 54.1 10.1 57.2 9.3 5.4 4.1 10.5 12.4 12.7 13.2 61 68 76.1 14.2 5.2 41.7 11.6 27 30 32. S 275 JR.1 5.6 9.4 26. Toplovaljani nosa^i „IPE“ Kvaliteti S 235 JRG2. S 275 JR.7 6.3 16.5 20.5 12. 12 m.7 14.3 6.3 17.3 18.3 19.4 10. S 355 J2G3 Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardu EN 10025 Oznaka IPE" 80 100 120 140 160 180 200 220 240 270 300 330 360 400 450 500 550 600 h 80 100 120 140 160 180 200 220 240 270 300 330 360 400 450 500 550 600 Dimenzije b 46 55 64 73 82 91 100 110 120 135 150 160 170 180 190 200 210 220 u mm s 3. S 355 J0.9 7.5 5.6 23 24.5 8 8.6 90.1 8.1 36.5 14.4 8 8.2 30.2 19 Masa kg/m 6 8.1 66.4 11. Po zahtevu mogu}e se~enje na meru.1 4.9 6.7 8.1 84 92.5 9.9 26.34 11.4 15.94 8.6 16 17.1 42.6 9.1 14.1 12 Proizvodna du`ina: 6 m.9 7. Mogu}a stanja isporuke: +M +N (normalised) Dozvoljena odstupanja dimenzija i oblika defini{e standard EN 10034 I i H profili od konstrukcionih ~elika.5 8.3 77.3 12.6 7.1 7. Proizvodna du`ina: 6 m.8 11.7 9. S 355 J0.9 6.9 21.2 31.2 49.1 15. Mogu}a stanja isporuke: +M +N (normalised) Dozvoljena odstupanja dimenzija i oblika defini{e standard EN 10024 Toplovaljani I profili sa zako{enim stopama.1 18 19 21.2 17.2 17.8 18.7 106 122 Uobi~ajeno stanje isporuke je + AR (as rolled).4 Masa kg/m 5.6 5.2 6.9 47.2 13.9 15.3 25. Tolerancije mera i oblika toplovaljani nosa^i „INP“ toplovaljani nosa^i „IPE“ Asortiman 29 .4 10.Toplovaljani nosa^i „INP“ Kvaliteti S 235 JRG2.5 10. Tolerancija oblika i mera.9 4.2 16.2 11.6 t 5.3 6.2 10.7 6.8 10.5 21.2 13 13.8 22. t 5. S 355 J2G3 Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardu EN 10025 Asortiman Oznaka INP" 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 425 450 475 500 550 600 h 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 425 450 475 500 550 600 Dimenzije b 42 50 58 66 74 82 90 98 106 113 119 125 131 137 143 149 155 163 170 178 185 200 215 u mm s 3.7 36.4 104 115 128 141 166 199 Uobi~ajeno stanje isporuke je + AR (as rolled). 12 m.8 7.8 4.7 5 5.

5 11 11.5 10 10 10.2 61.0. Dozvoljena odstupanja toplovaljani nosa^i „ipB“ (heb) Visina profila h 30 [irina stope b" Debljina vrata s" Debljina stope t" visina tolerancija {irina tolerancija deblina tolerancija debljina tolerancija h≤180 "+3 -2" b≤100 "+4 -1" s<7 ±0.5 83. S 355 J0.5 7 8 8. S 355 J2G3 Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardu EN 10025 Asortiman Oznaka IPB 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000 Dimenzije b 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 h 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000 u mm s 6 6.0 -1.7 42.5 14 14.5 16 17 17.5 30≤t<40 "+2.0 6.5 15 15.5 21.5 13.5 22.7 t<6.0" Tolerancije mase Odstupanja od nazivne mase skupine ili komada ne sme da bude ve}e od ±4.5 -2. Tolerancije du`ine a) ±50 mm ili b) plus 100 mm kada se zahteva najmanja du`ina.5 24 26 28 29 30 31 32 33 35 36 Masa kg/m 20. 12 m.70 33. Masa se izra~unava na osnovu gustine od 7.5 18 19 20.5 19 t 10 11 12 13 14 15 16 17 17.0 -3.4.2" "+4 -2" 10≤s<20 ±1.5 -0.3" 210<b≤325 "+4 -4" 20≤s<40 ±1. Mogu}a stanja isporuke: +M +N (normalised) Dozvoljena odstupanja dimenzija i oblika defini{e standard EN 10034 I i H profili od konstrukcionih ~elika.0 40≤t<60 "+3.5 -1.5 12 12.5 "+1. . Proizvodna du`ina: 6 m.5 9 9.Toplovaljani nosa^i „IPB“ (HEB) Kvaliteti S 235 JRG2.5" b>325 "+6 -5" 40≤s<60 ±2. Tolerancije mera i oblika.5≤t<10 "+2. Odstupanje mase je razlika izme|u stvarne i izra~unate mase skupine ili komada.5 18.5 -2.0" / / / / / / t≥60 "+ 4.5" 180<h≤400 "+4 .0 20≤t<30 "+2.5 10≤t<20 "+2.0 .2 93 103 117 127 134 142 155 171 187 199 212 225 241 262 291 314 Uobi~ajeno stanje isporuke je + AR (as rolled).4 26.0" 400<h≤700 "+5 .5" h>700 "+5 .6 51.3 71.5" / / / / / ±3. S 275 JR. Po zahtevu mogu}e se~enje na meru.85 kg/dm2.0" / / / / s≥60 ±2.

2 88. S 275 JR.5 8 8.4 35.5 12 12.5 206 15 226 15.9 24.6 105 112 125 140 155 166 178 190 204 224 252 272 Proizvodna du`ina: 6 m.5 13 13.3 97. Po zahtevu mogu}e se~enje na meru.5 42. 12 m.5 13 14 15. 12 m.5 19 21 23 24 25 26 27 28 30 31 Masa kg/m 16.2 76.5 17.3 68.1 63.5 6 6 6.5 15 16 16.5 t 8 8 8. S 355 J0.5 60.5 9 9.2 76. S 355 J2G3 Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardu EN 10025 Oznaka IPB-l 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000 h 96 114 133 152 171 190 210 230 250 270 290 310 330 350 390 440 490 540 590 640 690 790 890 990 Dimenzije b 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 u mm s 5 5 5. Mogu}a stanja isporuke: +M +N (normalised) Dozvoljena odstupanja dimenzija i oblika defini{e standard EN 10034 Toplovaljani nosa^i „IPB-l“ (HEA) Kvaliteti S 235 JRG2. Po zahtevu mogu}e se~enje na meru.5 16.5 14.4 88.7 30.5 7.5 10 11 11.8 52.5 9 9. Uobi~ajeno stanje isporuke je + AR (as rolled).5 310 21 309 21 309 21 308 21 307 21 307 21 306 21 306 21 305 21 305 21 304 21 303 21 302 21 302 21 t 20 21 22 23 24 25 26 32 32.Toplovaljani nosa^i „IPBv“ (HEM) Kvaliteti S 235 JRG2.9 103 117 157 172 189 238 245 248 250 256 263 270 278 285 293 301 317 333 349 Proizvodna du`ina: 6 m.7 19.5 10 11 12 12.5 33 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Masa kg/m 41. S 275 JR.3 50. Mogu}a stanja isporuke: +M +N (normalised) Dozvoljena odstupanja dimenzija i oblika defini{e standard EN 10034 toplovaljani nosa^i „ipBv“ (heM) toplovaljani nosa^i „ipB-l“ (heA) Asortiman 31 . S 355 J0.5 146 13 166 14 186 14. S 355 J2G3 Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardu EN 10025 Asortiman Oznaka IPBv 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000 h 120 140 160 180 200 220 240 270 290 310 340 359 377 395 432 478 524 572 620 668 716 814 910 1008 dimenzije u mm b s 106 12 126 12.5 7 7.5 248 18 268 18 288 18. Uobi~ajeno stanje isporuke je + AR (as rolled).

.

33 Dnevno a`urne informacije o stanju lagera na www.rs .jeepcommerce.

Kvaliteti: S 235 JRG2.B0.0143 S 275 JO St 44-3 U Č0452 S 275 J2G3 1.B0.0038 S 235 JR R St 37-2 Č0361 [irina S 235 JO 1. S 355 J2G3 34 Asortiman Debljina 2–30 mm [irina 12–200 mm Du`ina ≤6000 mm Dozvoljena odstupanja pro­pi­suje standard SRPS C.500* S 235 JRG2 1. .B0.C. Toplovaljani pljosnati Čelik sečeni pljosnati čelik od toplovaljanog lima toplovaljani pljosnati ^elik toplovaljani kvadratni ^elik – firiket Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardima: EN 10025 Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcionih ~elika. S 275 JR.Pljosnati Čelik – FLAH SeČeni pljosnati Čelik od toplovaljanog lima Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardu EN 10025 SRPS EN 10027-1 SRPS EN 10072-2 EN 10025-2 DIN 17100 SRPS C. Umesto SRPS.0553 S 355 JO St 52-3 U Č0562 S 355 J2G3 1.0038 S 235 JR R St 37-2 Č0361 S 275 JR 1.0114 S 235 JO St 37-3 U Č0362 Du`ina S 235 J2G3 1.500* Asortiman Debljina S 235 JRG2 1.0570 S 355 J2 St 52-3 N Č0563 *Nije u upotrebi.0044 S 275 JR St 44-2 Č0451 S 275 JO 1.0116 S 235 J2 St 37-3 N Č0363 S 275 JR 1.B0.0045 S 355 JR / Č0561 S 355 JO 1.0570 S 355 J2 St 52-3 N Č0563 2–10 (12) mm 12 (20)–100 mm ≤6000 mm Mere i tolerancije se dogovaraju sa naru~iocem * Nije u upotrebi.024 odnosno DIN 1014-1 Toplovaljani kvadratni čelik – FIRIKET Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardu EN 10025 Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcionih ~elika.500 va`i SRPS EN 10025.500 važi SRPS EN 10025. Umesto SRPS C. Tehni~ki zahtevi za isporuku Uporedna tabela kvaliteta SRPS EN 10027-1 SRPS EN 10072-2 EN 10025-2 DIN 17100 SRPS C.0044 S 275 JR St 44-2 Č0451 S 355 J2G3 1.0144 S 275 J2 St 44-3 N Č0453 S 355 JR 1.B3. S 355 J0. Tehni~ki zahtevi za isporuku.

910 7.B9. Asortiman Debljina Ø12–400 mm Du`ina 3000–6000 mm Po zahtevu mogu}e se~enje na meru do Ø450 mm.300 a Proizvodna du`ina je 6000 mm.021* Č1331 Č1431 Č1530 Č1531 Č4732 DIN 17210 SRPS C.070 9.130 1.B3. Umesto SRPS C.B0.140 3. EN 10084 Naziv Brojčana oznaka C 15E 1.7147 *Nije u upotrebi.B0.800 4.B9. Na zahtev je mogu}e se~enje na meru.B3.7131 20MnCr5 1.B0. Umesto JUS C. Naziv DIN 17200 Brojčana oznaka C22E 1.B9.785 1.0038 S 235 JR R St 37-2 Č0361 S 275 JR 1.600 28.500 važi SRPS EN 10025.020 važi SRPS EN 10084 EN 10088-1 Naziv Brojčana oznaka X6Cr17 X5CrNi18-10 X5CrNiMo17-12-2 1.0553 S 355 JO St 52-3 U Č0562 S 355 J2G3 1.0570 S 355 J2 St 52-3 N Č0563 *Nije u upotrebi.1141 16MnCr5 1.010 2.600* X6Cr17 X5CrNi18-10 X5CrNiMo17-12-2 Č4174 Č4580 Č4573 *Nije u upotrebi.600 važi SRPS EN 10088-1.0044 S 275 JR St 44-2 Č0451 S 355 JO 1.1191 Ck45 42CrMo4 1.4301 1.021 važi SRPS EN 10083-1. Umesto SRPS C.620 12.B0.540 2.502 0.Asortiman Veličina stranice “a” (mm) Masa (kg/m) 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 50 60 a 0.1181 Ck35 / / C45 C45E 1.500* S 235 JRG2 1.600 19.540 3.4401 SRPS C.4016 1.7225 42CrMo4 *Nije u upotrebi. Umesto SRPS C.B9. Odstupanja su definisana standardom SRPS C.021 toplovaljani kvadratni ^elik – firiket toplovaljani okrugli ^elik EN 10083-1 35 . Dozvoljena odstupanja propisuje standard SRPS C.024 Toplovaljani okrugli čelik Kvalitet ~elika koji imamo u ponudi odgovara zahtevima slede}ih standarda: EN 10025 Naziv Brojčana oznaka EN 10025-2 DIN 17100 SRPS C.283 0.020* Ck 15 16MnCr5 20MnCr5 Č 1221 Č 4320 Č 4321 DIN 17440 JUS C.1151 Ck22 C35E 1.

95 6.85 4.45 3. Dozvoljena odstupanja definisana su standardom SRPS C.55 7.15 1.55 6.15 0. vu~eni u tole­rancijskom polju h11.10 6.95 2.90 9.1–6.47 2.411 – za okrugle ~elike. . lju{teni i bru{eni u tolerancijskom polju h11 i SRPS C.80 11.50 17.99 8.02 1. vu~eni.110 ^eli~na `ica.2 41 46 50 55 d Masa (kg/m) 8 Asortiman {estougaonih ~elika "s" (mm) 17 19 22 24 27 30 32 1.55 3.00 2.95 8. Oblik i mere.50 14. Tehni~ki zahtevi za isporuku.22 30 32 34 35 36 38 40 42 45 48 5.4 18.86 10.90 4.7 22.B6.58 2.60 s Masa (kg/m) 13 Dozvoljena odstupanja propisuje standard: SRPS C. vu~ena.9 12. Tehni~ki zahtevi za isporuku.00 20. Deo 1: Tehni~ki zahtevi za isporuku za specijalne ~elike.617 0.0 mm Du`ina 6000 mm Po zahtevu mogu}e se~enje na meru.888 1.83 50 55 60 14.31 7.B3.17 4.13 7.5 36 "d" (mm) 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 28 0. Kvalitet: S 235 JRG2 (H11).30 3. EN 10083-1 ^elici za kaljenje i otpu{tanje.98 3. Kvalitet S 235 JRG2 Asortiman Prečnik Ø2. C 45E (H11) Asortiman okruglih ~elika „d“ (mm) 5 6 Masa u (kg/m) 0.441 – za {estougaone ~elike.Hladno vuČeni Čelik Hemijske i mehani~ke osobine odgovaraju standardu EN 10025 Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcionih ~elika.B3.40 0.2 15. hladno vu^eni ^elik hladno vu^enA @ICA Hladno vučena žica 36 Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardu EN 10025 Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcionih ~elika.

37 Dnevno a`urne informacije o stanju lagera na www.rs .jeepcommerce.

473 Q 503 8 8 100 100 6000 2150 8.A4.122 27.005 Obostrano nosive.608 162. mre`e za vertikalnu gradnju zidova Qx mre`e i specijalne mre`e po narud`bini S mre`e. Q-mre@e (prema U.306 Q 577 10.5 150 150 6000 2150 6.596 Q 221 6.227 28.502 19. Dozvoljena odstupanja Proizvodnja.313 68.098 Q 131 5 5 150 150 6000 2150 2.072 104.126 Q 524 10 10 150 150 6000 2150 8.598 Q 92 4.362 146.091) zavarene armaturne mre@e Prečnik žice Rastojanje žica Oznaka mreže Uzdužna Poprečna Uzdužna Poprečna (tip) D (mm) d (mm) a (mm) t (mm) Q 84 4 4 150 150 38 Dimenzija mreže Masa mreže Dužina [irina Po m2 Komadna L (mm) B (mm) (kg/m2) (kg/kom) 6000 2150 1.279 Q 188 6 6 150 150 6000 2150 3.295 Q 257 7 7 150 150 6000 2150 4.023 26.5 150 150 6000 2150 3.61 Q 424 9 9 150 150 6000 2150 6.2 150 150 6000 2150 1.5 8.5 7.821 49.146 243.684 Q 283 6 6 100 100 6000 2150 4.443 70. obostrano nosive Q mre`e.537 58.216 Q 378 8.376 Q 111 4.171 79.5 100 100 6000 2150 3.132 79.375 Q 139 4.502 109.162 53.M1.5 100 100 6000 2150 9.2 4.583 46.791 19.521 Q 331 6.647 Q 753 12 12 150 150 6000 2150 12.567 Q 785 10 10 100 100 6000 2150 12.73 Q 166 4.5 9.5 6.104 Q 385 7 7 100 100 6000 2150 6.2 100 100 6000 2150 2.5 6.538 Q 335 8 8 150 150 6000 2150 5.542 Q 709 9.5 100 100 6000 2150 5.090.446 Q 126 4 4 100 100 6000 2150 2.678 Q 567 8.M1.5 100 100 6000 2150 11.463 Q 196 5 5 100 100 6000 2150 3.364 17.657 34.6 4.5 8.5 10.059 39.237 157.09 91. Re = 500 N/mm2 – zatezna ~vrsto}a min Rm = 560 N/mm2 – izdu`enje min A = 6% Asortiman Popre~no nosive T mre`e.5 100 100 6000 2150 7.013 – granica razvla~enja min.218 Q 238 5. Kontrola kvaliteta ise~enih {ipki vr{i se ispitivanjem mre`e na: zatezanje prema standardu EN10002-1 i savijanje prema standardu C.086 .197 131.6 100 100 6000 2150 2.877 Q 636 9 9 100 100 6000 2150 10.876 88.Zavarene armaturne mreže Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardu C.6 150 150 6000 2150 1.6 4.093 117.702 Q 442 7.5 5.5 150 150 6000 2150 9.2 4.37 120. isporuka i kontrola kvaliteta zavarene armaturne mre`e propisana je standardom U.B6.851 Q 1130 12 12 100 100 6000 2150 18.147 40.

Po zahtevu mogu}i su druga~iji odnosi d/s za max d = 3mm. Betonski čelik Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardu C. standardnih debljina pre~nika ( mm ): 5.B6.K6.Armaturni nosači – binor Re{etkasti armaturni nosa~i . objekti javnog karaktera (bolnice. Kvaliteti DC01 (FeP01). 8.026 Naziv mera Manja dijagonala Debljina lima [irina rebra do 5 mm [irina rebra iznad 5 mm [irina istegnutog metala Oznaka CD d S S B Dozvoljeno odstupanje u % ±5 ±10 ±10 ±5 ±10 armaturni nosa^i – binor Betonski ^elik istegnuti metal Asortiman 39 .14 – du`ina za rebrasti betonski ~elik (u mm): 12000 – pre~nik {ipki rebrastog betonskog ~elika (u mm): 8 .5/4 140/56/3/5 LD (mm) 6 10 24 30 30 30 62 62 140 140 140 CD (mm) 3 5 10 14 14 14 23 23 56 56 56 d (mm) 0. Primenjuju se u gra|evinarstvu uglavnom za me|uspratne i krovne konstrukcije u visokogradnji kao npr. Kvalitet S 235 JRG2 EN10130 – za niskougljeni~ne ~elike. {kole i sl. u gornjem pojasu jedna. U zavisnosti od tipa nosa~a u donjem pojasu se nalaze dve odnosno ~etiri {ipke.5 0. DC03 (FeP03) TIP IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM IM LD 6/3/0.8 24/10 30/14/0.5 .8 s (mm) 0.). 18. industrijske hale. a me|usobno su povezane savijenim dijagonalnim {ipkama koje se elektrootporno zavaruju za gornji i donji pojas. 12000 – pre~nik kotura za glatki betonski ~elik (u mm): 5. max 1000 po zahtevu. 22.5/3 62/23/2/4 140/56/2/4 140/56/2. 12.5 LD 10/5/0. 25 – du`ina za glatki betonski ~elik (u mm): 6000. Po zahtevu kupca mo`e se se}i na bilo koju meru.5 2 2 2.32 Po zahtevu mogu}e se~enje na meru Dozvoljena odstupanja propisuje standard C. 16. 14.5 3 2 2 3 3 4 4 4 5 [irina B (mm) Dužina L (mm) po zahtevu. Dozvoljena odstupanja definisana su standardom C.binor izra|uju se od hladno vu~ene `ice (glatke ili orebrene) koja zadovoljava mehani~ke osobine propisane standardom SRPS C.020 Asortiman [ipke.8/2 30/14/1/2 30/14/1/3 62/23/1.8 1 1 1.120 Istegnuti metal Hemijski sastav i mehani~ke karakteristike odgovaraju standardima: EN10025 – za op{te konstrukcione ~elike.013. standardno 2000.K6. a da pri tome ne gubi svoju unutra{nju ~vrsto} u i bez opasnosti od rasipanja. 6. 10. stambeni objekti. Isporu~uje se neobojen ili obojen osnovnom bojom.K6. ispravljene. 20.

2500 x 1800. trouglasti. 40 .Pocinkovane žičane ograde Tip C500 (660) Asortiman: 2500 x 1200. poprečnog preseka 65 x 60 mm. 3500 x 1800 Dimenzije u mm: Veličina polja 200 x 80 Dužina platna 2500 x 3500 Visina platna 1200 x 1800 Horizontala ø 5 ili ø 6 Vertikala ø 5 ili ø 6 POCINKOVANE @I^ANE OGRADE Stubovi: Fiksni.

.

8.2.0 1.25 2.C4.0 1.5Mn (aluminijumske legure) Asortiman Debljina u mm Table Trake Table rebrastog lima 0.2 2.0.za hladnovaljani lim od aluminijumskih legura.0 80 20 2.Aluminijumski limovi Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardima: C.0 60 40 2.2.0 Proizvodna du`ina cevi sva tri oblika je 6 m. tvrdo C.5 1.0 140 40 2.5–6.020 .5 Asortiman okruglih aluminijumskih cevi ASORTIMAN okruglih aluminijumskih cevi Spolja{ni prečnik D (mm) Debljina zida s (mm) 8 12 16 20 22 30 40 50 60 1. braon.C4.C4.za aluminijum i legure aluminijuma za plasti~nu preradu.120 – za limove i trake od aluminijumskih legura.za hladnovaljani lim od aluminijuma.0 2.0 [irina u mm 600–1250 800–1250 600–1000 Du`ina u mm 1000–3000 / do 3000 Masa paketa u t do 5 / / Aluminijumski limovi mogu biti plastificirani u razli~itim bojama (bela.0 1.050 . Rebrasti aluminijumski limovi imaju utisnute reljefne {are na obe povr{ine.2.0 50 30 2.0 2.0–6.0 2. zelena…). polutvrdo.0 ASORTIMAN pravougaonih aluminijumskih cevi Dužina stranice A (mm) Dužina stranice B (mm) Debljina zida s (mm) 20 15 2.0 2. 80 60 4.5 (aluminijum) stanje – meko. AlSi1Mg. plava.0 0.5 2.5 1. AlMg4. Na zahtev kupca mogu da budu i u drugim du`inama. C.za cevi od aluminijuma i C.C5. Najzastupljeniji kvalitet AlMgSi 0.150 .120 .5–6. crvena.0 Alumini­­jumski limovi Alumini­­jumskE CEVI ASORTIMAN kvadratnih aluminijumskih cevi 42 Dužina stranice A (mm) 14 18 20 30 40 45 50 Debljina zida s (mm) 1.0 .020 – za limove i trake od aluminijuma Kvalitet Al 99.0 2. Kvaliteti AlMg3.0 2. Dozvoljena odstupanja propisuju standardi C. Aluminijumske cevi Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardima: C.C5.5.0 100 40 4.0 2.0 40 20 2.C4.

131 – od aluminijuma i legure aluminijuma za plasti~nu preradu.220 Kvalitet AlMgSi 0.C3.0 50 x 50 50 2.C3.5…2.0 60 x 60 60 5.Dozvoljena odstupanja propisuju standardi: za okrugle cevi C.0 35 x 35 35 3.0…5.C5.0…6.0 40 x 40 40 2.130 – od aluminijuma i legure aluminijuma za plasti~nu preradu.202 Alumini­­jumskE CEVI ALUMINIJUMSKi „L” profili Asortiman raznokrakih aluminijumskih „L“ profila 43 .0 15 x 15 15 1.0 30 x 30 30 2. za kvadratne i pravougaone cevi C. Aluminijumski „L” profili Hemijski sastav i mehani~ke osobine odgovaraju standardima: C.0 Al L A x B (mm) A (mm) B (mm) 10 x 15 10 15 15 x 20 15 20 15 x 25 15 25 15 x 30 15 30 20 x 30 20 30 20 x 40 20 40 30 x 50 30 50 30 x 60 30 60 40 x 60 40 60 40 x 80 40 80 Proizvodna du`ina ravnokrakih i raznokrakih profila je 6 m.0 20 x 20 20 1. Prema zahtevu kupca mogu da budu i u drugim du`inama.032 – aluminijum i legure aluminijuma za plasti~nu preradu.5…3. vu~ene. i C.C5.0 25 x 25 25 1.C5. presovane.0 70 x 70 70 7.0…4.5…3. Dozvoljena odstupanja propisuje standard: C. vu~ene.5…2.0…4.0…5.0 80 x 80 80 8.5 Asortiman ravnokrakih aluminijumskih „L“ profila Al L A x A (mm) A (mm) S (mm) 10 x 10 10 1.

4..0 40 x 20 40 20 1.0.5..0 25 x 25 25 25 2.203 Aluminijumski „T“ profili Hemijske i mehani~ke osobine odgovaraju standardu: C.0 45 x 20 45 20 2.2.5 ALUMINIJUMSKi „U” profili ALUMINIJUMSKi „t” profili Asortiman aluminijumskih „T“ profila 44 Al T A x B (mm) A (mm) B (mm) S (mm) 15 x 15 15 15 1.220.0 20 x 20 20 20 1. Prema zahtevu kupca mogu da budu i u drugim du`inama.0 80 x 40 80 40 5.0..0 50 x 50 50 50 4..5 20 x 20 20 20 2...0 15 x 15 15 15 1.0 60 x 40 60 40 5..2.0.0 30 x 30 30 30 2.204 .0 30 x 20 30 20 1..0 Proizvodna du`ina profila je 6 m.Aluminijumski „U“ profili Hemijski sastav i mehani~ke karakteristike odgovaraju standardu: C.0 50 x 30 50 30 3...3.5.4.C3.3.220 Kvalitet AlMgSi 0.. Prema zahtevu kupca mogu da budu i u drugim du`inama. Dozvoljena odstupanja propisuje standard: C..0.0 Proizvodna du`ina profila je 6 m.5. Dozvoljena odstupanja propisuje standard: C.C3..5.5 Asortiman aluminijumskih „U“ profila Al L A x B (mm) A (mm) B (mm) S (mm) 10 x 10 10 10 2.6. Kvalitet AlMgSi 0.C3.C3..0..0 30 x 30 30 30 2.8.0 40 x 40 40 40 2..3...5.0.

rs www. KARA\OR\EVA 63 +381 11 26 30 839 VILINE VODE BB +381 11 20 78 505 PANČEVAČKI PUT 64a +381 11 33 16 412 BATAJNIČKI DRUM 23 +381 11 37 73 810 komercijalaªjeepcommerce.rs officeªjeepcommerce. SRBIJA. SRBIJA +381 11 33 16 400 +381 11 20 78 500 FAX: +381 11 33 16 444 FABRIKA [AVNIH ČELIČNIH CEVI BATAJNIČKI DRUM 23 BEOGRAD. SRBIJA +381 11 37 73 800 +381 11 37 73 801 MALOPRODAJA BEOGRAD.JEEP Commerce VELEPRODAJA / DISTRIBUTIVNI CENTAR PANČEVAČKI PUT 64a / VILINE VODE BB BEOGRAD.11 AGD@ .rs QJC-K.jeepcommerce.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful