You are on page 1of 51

BAHASA MALAYSIA PMR Kertas Satu

Soalan 1-7 (Penggunaan pelbagai jenis kata, imbuhan, dan kata ganda dalam ayat) - Para pelajar perlu mempunyai pengetahuan tatabahasa dan penguasaan kosa kata yang mantap. - Banyak membuat latihan dan merujuk kamus. - Semakin banyak anda membuat latihan, maka semakin banyak kosa kata yang anda kuasai. - Soalan 1-7, ilustrasi mungkin digunakan dalam soalan tersebut bagi membantu murid-murid memilih jawapan yang tepat dan betul. Contoh Soalan: Lengkapkan ayat-ayat di bawah ini dengan memilih perkataan yang paling sesuai. Contoh 1 Mata abang ____________ apabila lampu biliknya dipasang oleh ibu. A. B. C. D. terkebil-kebil terpinga-pinga berpinar-pinar berputar-putar

Ulasan Jawapan: Jawapannya ialah C Berpinar-pinar bermaksud silau. Terkebil-kebil pula bermaksud tidak dapat melelapkan mata, terpinga-pinga disebabkan oleh janggal atau tidak biasa dengan keadaan di suatu tempat yang baru, manakala berputar-putar membawa maksud berpusing-pusing. Contoh 2 Pak Mamat mencantas _____________ pisang di kebunnya. A. buah B. pokok C. batang D. pelepah Ulasan Jawapan: Jawapannya ialah D Dalam ayat tersebut, kata kerja mencantas bermaksud memangkas atau memancung (hujung dahan, kepala dan sebagainya). Oleh itu, dalam konteks ayat di atas, perbuatan mencantas lebih sesuai dengan kata nama pelepah pisang, iaitu tulang daun. Soalan 8-14 (Penggunaan pelbagai jenis kata, imbuhan, dan kata ganda dalam ayat) - Merupakan soalan mengesan kesalahan umum tatabahasa sama ada dari segi: a. Kesalahan dari segi penggunaan kata; b. Kesalahan dari segi penggunaan frasa; c. Kesalahan dari segi struktur ayat; d. Kesalahan dari segi penggandaan; e. Kesalahan dari segi pemajmukan; dan f. Kesalahan dari segi pengimbuhan.

- Penguasaan tatabahasa adalah sangat penting untuk menjawab soalan bahagian ini. - Soalan-soalan tahun lepas akan dapat membantu pelajar membiasakan diri dengan bentuk-bentuk kesalahan yang sering disoal dalam kertas soalan jika selalu membuat latihan. - Kamus dan buku rujukan tatabahasa hendaklah selalu dirujuk. - Jadikan sikap suka menganalisis ayat sebagai satu amalan terutamanya semasa membaca akhbar atau majalah. Contoh Soalan: Ayat-ayat di bawah mungkin betul dan mungkin salah. Jika terdapat kesalahan kesalahan itu telah ditandai dengan A, B, dan C. Tandakan sama ada A, B atau C, jika ayat itu mengandungi kesalahan dan tandakan D jika tiada kesalahan dalam ayat berkenaan.

Contoh 1 Hartawan ternama itu ditemui mati di dalam sebuah kereta yang enjin dan A B penghawa dinginnya terpasang. Tiada kesalahan. C D Ulasan Jawapan Jawapannya ialah C Dalam ayat tersebut, hanya C sahaja yang tidak betul istilahnya. Jawapan yang sepatutnya ialah pendingin hawa.

Contoh 2 Puan Ambalagan sentiasa berulang-alik antara Ipoh dengan Pulau Pinang A B di atas urusan perniagaannya. Tiada kesalahan. C D Ulasan Jawapan: Jawapannya ialah C Penggunaan kata sendi 'di' dalam ayat di atas adalah salah. ‘Atas’ dalam konteks ayat bukan merupakan kata ganti nama tempat. Oleh itu, kata sendi ‘di’ tidak boleh digunakan. Soalan 15-17 (Ketepatan kata dalam ayat) - Mengenal pasti maksud kata dan penggunaan kata yang betul dalam sesebuah ayat. - Mengenal pasti maksud kata dan penggunaan kata yang betul dalam sesebuah ayat. - Hanya 3 soalan sahaja yang ditanya dalam bahagian ini. - Soalan ini agak mengelirukan jika penguasaan kosa kata calon lemah. - Kenal pasti terlebih dahulu penggunaan kata yang salah. - Kemudian, potong jawapan yang mengandungi nombor jawapan itu. - Baki jawapan yang ada haruslah dianalisis untuk mengenal pasti kesalahannya. - Latihan dan persediaan awal amat perlu untuk memudahkan calon menjawab soalan-soalan jenis ini.

Contoh Soalan: Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan berhuruf condong dengan betul dan tentukan bahawa anda telah memilih cadangan jawapan yang

paling sesuai.

Contoh 1 I Aidil suka melukis gambar sementara adiknya suka membaca buku. II Berbuatlah bakti kepada ibu bapa sementara mereka ada. III “Tolong datang ke rumah saya sementara kerana saya rindu akan kamu,” kata Ana kepada kawan baiknya. IV Halim bekerja di syarikat itu sementara sahaja untuk mencari pengalaman. A. B. C. D. I dan II sahaja I dan III sahaja I, II dan IV sahaja II, III dan IV sahaja

Ulasan Jawapan: Jawapannya ialah C Pilihan jawapan, I, II dan IV betul kerana perkataan sementara menepati konteks dan maksud ayat. Ayat III salah kerana perkataan yang sesuai digunakan ialah sekejap atau sebentar.

Contoh 2 I Matanya yang bulat dan merah menatap muka musuhnya. II Mereka bulat suara menolak cadangan pembinaan tempat pelupusan sampah. III Perjumpaan meja bulat yang diadakan itu adalah untuk menyelesaikan masalah persempadanan. IV Kamu terpaksa melalui bulat itu di Jalan Indah sebelum pergi ke Kampung Segamat. A. B. C. D. I dan III sahaja II dan IV sahaja I, II dan III sahaja I, II, III dan IV sahaja

Ulasan Jawapan: Jawapannya ialah A Pilihan jawapan, I dan III sahaja yang betul kerana perkataan bulat menepati konteks dan maksud. Jawapan yang betul untuk Ayat II adalah sebulat, manakala jawapan yang betul untuk Ayat IV adalah bulatan. Soalan 18-21 (Kesalahan struktur ayat) - Soalan ini ingin menguji pengetahuan sintaksis calon. - Calon diminta mengenal pasti sama ada bahagian ayat yang digaris itu betul atau salah. - Jika didapati salah, pilih jawapan yang tepat bagi menggantikan bahagian yang bergaris itu. - Baca bahagian yang bergaris itu dengan teliti. - Cuba kenal pasti aspek-aspek tatabahasa yang terdapat dalam ayat yang digaris itu. - Misalnya, sama ada, dari aspek imbuhan, kata ganda, struktur ayat, atau pemajmukan. - Melihat jawapan juga, adalah salah satu cara untuk mendapat jawapan yang betul. - Mana-mana jawapan yang memang dikenal pasti salah, hendaklah dipotong. Dengan cara ini, jumlah jawapan yang hendak dipilih semakin

berkurang, maka memudahkan calon untuk membuat pemilihan. - Penguasaan tatabahasa amatlah mustahak. - Latihan yang berterusan, pasti menambah pengalaman dan penguasaan calon untuk menjawab soalan ini. Contoh Soalan: Sebahagian daripada ayat yang berikut telah digariskan. Bahagian yang bergaris itu mungkin mengandungi kesalahan penggunaan bahasa atau mungkin juga tidak. Jika anda menganggap bahawa bahasa bahagian yang bergaris itu salah dan perlu diubah, anda hendaklah menandakan A, B atau C sebagai pilihan jawapan anda. Jika tiada kesalahan tandakan D. Contoh 1 Mak Cik Senah sekeluarga pulang ke kampong sejak dari seminggu yang lalu untuk berjumpa dengan saudara-mara mereka. A. pada seminggu yang lalu B. dariapda seminggu yang lalu C. sejak seminggu yang lalu D. sejak dari seminggu yang lalu Ulasan Jawapan: Jawapan ialah C Kata sendi ‘sejak dari’ adalah lewah jika digandingkan seiringan. Memadailah hanya kata ‘sejak’ digunakan kerana sudah bermaksud sejak dari.

Contoh 2 Banyak kakitangan pejabat itu yang sukakan dengan sikap pegawai yang peramah itu. A. sukakan B. suka akan C. suka dengan D. sukakan dengan Ulasan Jawapan: Jawapan ialah B Ayat di atas mempunyai kesalahan frasa sendi. Kata adjektif ‘suka’ (emotif) tidak boleh ditambahkan akhiran –kan dan diikuti oleh kata sendi ‘dengan’. Dari segi rumus, kata adjektif bersifat emotif harus diikuti oleh kata sendi ‘akan’, iaitu suka akan.

Soalan 22-24 (Memahami maksud ayat) - Soalan untuk menentukan maksud ayat. - Calon diuji untuk mengenal pasti ayat yang mempunyai maksud yang sama tetapi berbeza dari segi strukturnya. - Baca ayat utama dengan teliti dan cuba memahaminya. - Kenap lasti dan tandakan Isi utama yang terkandung dalam ayat itu - Kenal pasti jawapan atau ayat yang lain, yang mengandungi ketiga-tiga isi tersebut.

Contoh Soalan: Pilih ayat yang mempunyai maksud yang sama atau yang paling hampir dengan ayat yang dicetak tebal. Contoh 1 Komputer lebih banyak membawa kesan baik daripada kesan buruk

kepada para pengguna. A. Penggunaan computer yang meluas telah meninggalkan kesan baik dan kesan buruk. B. Para pengguna menerima kesan yang baik lebih banyak daripada kesan buruk dalam penggunaan computer. C. Penggunaan komputer menyebabkan para pengguna terpaksa menerima kesan baik dan juga kesan buruk yang banyak. D. Lebih banyak kesan baik daripada kesan buruk kepada pengguna apabila penggunaan computer diperluas. Ulasan Jawapan: Jawapan ialah B Pilih jawapan B lebih tepat kerana mempunyai maksud yang sama dengan ayat yang dicetak tebal tentang kesan penggunaan komputer.

Contoh 2 Pak Jamal mengait buah rambutan dengan pengait untuk diberikan kepada saudaranya yang datang dari Kedah. A. Saudara Pak Jamal yang datang dari Kedah ingin mengait buah rambutan dengan pengait. B. Buah rambutan itu dikait oleh Pak Jamal untuk diberikan kepada saudaranya yang datang dari Kedah. C. Pak Jamal menyuruh saudaranya mengait buah rambutan untuk dibawa balik ke Kedah. D. Buah rambutan itu dikait oleh saudara Pak Jamal yang datang dari Kedah. Ulasan Jawapan: Jawapan ialah B Pilih jawapan B lebih tepat kerana mempunyai maksud yang sama dengan ayat yang dicetak tebal tentang kisah Pak Jamal yang mengait buah untuk saudaranya yang akan datang.

Soalan 25-27 (Pengetahuan Tentang Ayat) - Soalan ini ingin menguji calon supaya memilih gabungan ayat yang betul tatabahasanya sahaja. - Ada sebanyak empat ayat pilihan yang diberi. - Calon juga boleh menggunakan teknik mengenal pasti ayat yang nyata kesalahannya. - Jika ayat itu ternyata salah, maka, jawapan yang mengandungi ayat itu dipotongkan. - Dengan cara ini, hanya tinggal beberapa ayat sahaja yang perlu dianalisis.

Contoh Soalan: Pilih ayat-ayat yang betul dan tentukan bahawa anda telah memilih cadangan jawapan yang paling sesuai. Contoh 1 I Walaupun soalan itu sukar bagi setengah pelajar, dia dapat menjawabnya. II Rata-rata penduduk kampong bersetuju dengan cadangan Tuk Penghulu. III Gulungan yang kurang upaya wajar diberikan bantuan. IV Perahu nelayan itu teroleng-oleng dilambung ombak. A I dan II sahaja

A II sahaja B I dan II sahaja C II dan III sahaja D III dan IV sahaja Ulasan Jawapan: Jawapan ialah C Ayat I salah kerana kata kerja terima sepatutnya diimbuhkan dengan awalan meN. .Peribahasa terlalu banyak dan sukar dihafal. Oleh itu jawapan yang paling sesuai ialah Ayat II dan IV. dan 3. . . Hidayah bertungkus-lumus menyiapkan model bangunan itu.Senaraikan peribahasa yang terdapat di dalam buku teks.Calon harus cuba memberi penekanan terhadap peribahasa-peribahasa yang terkandung di dalam buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 1. Namun demikian. Soalan 28-30 (Pengetahuan Tentang Peribahasa) .Cari maksud dan makna peribahasa tersebut. Asfahan hanya membantu.(menerima) manakala ayat IV tidak gramatis dan tidak menepati rumus tatabahasa. . III dan IV sahaja Ulasan Jawapan: Jawapannya ialah B Kata bilangan setengah dalam Ayat I membawa maksud separuh atau setengah. Contoh 2 I II Dia terima keputusan itu dengan hati yang terbuka.B C D II dan IV sahaja I. sedangkan kata bilangan yang tepat adalah sesetengah atau setengah-setengah. Peribahasa yang sesuai dengan situasi di atas ialah A burung terbang dipipiskan lada B lembu punya susu. 2. . Asfahan pula yang mendapat pujian.Soalan ini menguji pemahaman pelajar tentang peribahasa.Cuba gunakan peribahasa di dalam ayat mahupun dalam karangan. Bagi ayat III pula perkataan gulungan disalah eja. dua kali jalan tahu . II dan IV sahaja I. sapi dapat nama C sekali jalan kena. Rakannya. Contoh Soalan Contoh 1 Pilih jawapan yang paling sesuai bagi pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan peribahasa di bawah ini. Kawasan pusat mengundi itu akan dilawati oleh pegawai bertugas sebelum pilihan raya. III Siapakah nama jiran yang baru berpindah itu? IV Kerja itu dapat disiapkan kerjasama semua kakitangan. iaitu sepatutnya golongan.

dan D membawa maksud yang sama iaitu bekerjasama. . dan Prosa Tradisional. bulat kata kerana muafakat Ulasan Jawapan: Jawapannya ialah B Jawapan A.Calon perlu membaca petikan dengan teliti sekurang-kurangnya dua kali.Secara umumnya.Petikan yang diberi berdasarkan antologi Sehijau Warna Daun (Tingkatan 1). tema. perkara utama. . Antologi Seuntai Kata Untuk Dirasa (Tingkatan 2). Contoh 2 Peribahasa yang berikut sesuai dengan situasi gambar di atas kecuali A seperti aur dengan tebing B bersatu teguh. orang lain yang kena getah.Jika kata atau frasa ini tidak difahami secara jelas. iaitu: . maka calon akan membuat kesilapan semasa mencari jawapan.Jangan hanya membaca ayat atau perenggan yang berkaitan dengan soalan sahaja. pernyataan yang tidak benar. dan Anak Bumi Tercinta (Tingkatan 3). . soalan-soalan ini berdasarkan tiga bentuk. Drama.D orang lain yang makan nangka. manakala jawapan B membawa maksud perpaduan.Bacalah soalan-soalan dan setiap jawapan pilihan dengan teliti. bercerai roboh C berat sama dipikul. . pernyataan yang benar. .Soalan ini menguji pemahaman calon tentang petikan yang dibaca. pengajaran. mesej. antara berikut. Soalan 31-35 (Pemahaman Prosa) . . ringan sama dijinjing D bulat air kerana pembuluh. . C. Ulasan Jawapan: Jawapannya ialah B Jawapan B betul kerana membawa maksud pujian diberikan kepada orang yang tidak melakukan kerja itu sedangkan kerja tersebut dilakukan oleh orang orang yang lain. dan sebagainya. nilai murni.Calon diuji berdasarkan petikan daripada genre prosa iaitu Cerpen.Fahamilah maksud penggunaan kata dan frasa seperti kecuali. .

Melihat raja menaiki gajah Ulasan Jawapan: Jawapannya ialah B Penduduk Melaka hairan melihat Saiyid Abdul Aziz sembahyang hingga ada yang mengatakan mengapa beliau tunggang-tonggek. bergelar Seri Nara Diraja. Calon dikehendaki mencari jawapan berdasarkan isi petikan sahaja. Maka sultan Muhammad pun mengatur tahta kerajaan baginda. Contoh Soalan Soalan 31 hingga Soalan 35 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. dengan sekalian besar kecil. 31. lalu dibawa masuk ke dalam. Sultan Muhammad Syah .”Nyatalah demikian seperti di dalam mimpiku itu. maka turunlah makhdum dari kapal itu.” Setelah sudah makhdum sembahyang. Maka makhdum pun dibawa baginda naik gajah. Maka baginda pun berguru kepada makhdum akan tertib sembahyang. maka ia beristerikan anak Bendahara beranak seorang perempuan bernama Tun Rana Sandari. tua muda. diiringi oleh segala orang besar-besar. Serta ia berlabuh. jadi penghulu bendahari. anak Tun Perpatih Permuka Berjajar yang pertama jadi Bendahara. Dan Raden Anum menjadi Perdana Menteri bergelar Seri Amar Diraja.Soalan (a) Soalan pemahaman berdasarkan petikan. “Mengapa ia ini tunggang-tonggek?” Maka berebutlah orang melihat dia penuh sesak. Maka Bendahara dan segala orang besar-besar pun semuanya masuk Islamlah. Sayid Abdul Aziz namanya. Melihat perbuatan Saiyid Abdul Aziz sembahyang C. Maka raja pun dinamai oleh Makhdum. Adapun akan bendahara digelar Seri Wak Raja. Kenal pasti jawapannya dalam setiap perenggan atau setiap rangkap. yakni bapa tua raja. anak Seri Teri Buana yang bernama Raja Kecil Muda. Mengapakah penduduk Melaka kehairanan? A. Maka raja pun segera naik gajah lalu berangkat keluar. Maka titah raja kepada Bendahara dan kepada segala orang besar-besar. tiada bersela lagi. Melihat pakaian Saiyid Abdul Aziz D. Dan Tun Perpatih Besar. Melihat sebuah kapal yang membawa Saiyid Abdul Aziz berlabuh B. Maka kata segala orang Melaka. dan perempuan laki-laki semuanya disuruh baginda masuk Islam. lalu ia sembahyang di Pantai Melaka itu. Siapakah nama menantu Bendahara? A. 32. Soalan (b) Soalan pemahaman KOMSAS berdasarkan petikan Calon dikehendaki mengenal pasti aspek-aspek sastera tetapi berdasarkan petikan sahaja. kerana Bendahara itu bapa salah menjadikan kepada raja’ dan itulah pertama gelar Bendahara. Sultan Muhammad Syah. Maka dilihat rajalah kelakuan makhdum sembahyang itu nyatalah seperrti di dalam mimpinya itu. dan haru-birulah bunyinya sampai ke dalam. maka datanglah sebuah kapal dari Judah. Soalan (c) Soalan pemahaman KOMSAS berdasarkan keseluruhan prosa atau puisi Calon dikehendaki mengenal pasti aspek-aspek sastera berdasarkan keseluruhan prosa atau puisi yang dikemukakan oleh soalan. maka raja pun menderumkan gajahnya. hari pun asarlah. Hatta. Maka hairanlah segala orang Melaka melihat dia.

B. Apakah yang terjadi kepada Raja Kecil Besar setelah bermimpi bertemu Rasulullah? A. Bahasa Puitis D. Bahasa Arab Ulasan Jawapan: Jawapannya ialah C Jawapan A. kecuali A. Baginda memeluk agama Islam D. sedangkan petikan tersebut adalah petikan prosa. Raden Anum Ulasan Jawapan: Jawapannya ialah C Raja Kecil Muda ialah anak Seri Teri Buana. Kalam baginda seperti sudah berkhatan . dan D memang terdapat dalam petikan tersebut kecuali Jawapan C kerana Bahasa Puitis biasanya berkaitan dengan puisi dan sajak. Bahsa Istana C. 35. Saiyid Abdul Aziz bersembahyang di tepi pantai pada ketika itu. 33. Tun Pepatih Besar C. petang D. subuh Ulasan Jawapan: Jawapannya ialah C Ketika itu sudah masuk waktu asar. pagi B. sebagai penghulu bendahari atau gelarannya Seri Nara Diraja berkahwin dengan Bendahara dan mendapat seorang anak perempuan bernama Tun Rana Sandari. B. Apakah latar masa dalam petikan di atas? A. Baginda insaf dan bertaubat C. Tubuhnya berbau busuk B. Semua yang berikut merupakan gaya bahasa yang terdapat dalam prosa di atas. 34. malam C. Raja Kecil Muda D. Bahasa Klasik B.

mesej. Duduk termenung menongkat dagu. Soalan (b) Soalan pemahaman KOMSAS berdasarkan petikan\ Calon dikehendaki mengenal pasti aspek-aspek sastera tetapi berdasarkan petikan sahaja. Mari dikarang zaman dahulu. antara berikut. Contoh Soalan Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. . dan sebagainya. dan Anak Bumi Tercinta (Tingkatan 3). . Soalan (c) Soalan pemahaman KOMSAS berdasarkan keseluruhan prosa atau puisi Calon dikehendaki mengenal pasti aspek-aspek sastera berdasarkan keseluruhan prosa atau puisi yang dikemukakan oleh soalan. . Anak ayam disambar helang.Fahamilah maksud penggunaan kata dan frasa seperti kecuali.Secara umumnya. pernyataan yang benar. Calon dikehendaki mencari jawapan berdasarkan isi petikan sahaja. tema. nilai murni. Burung di tangan di sambar orang. iaitu: Soalan (a) Soalan pemahaman berdasarkan petikan. seloka.Calon perlu membaca petikan dengan teliti sekurang-kurangnya dua kali. soalan-soalan ini berdasarkan tiga bentuk. baginda terjaga dan mendapati kalam baginda seperti sudah berkhatan. .Petikan yang diberi berdasarkan antologi Sehijau Warna Daun (Tingkatan 1). Kenal pasti jawapannya dalam setiap perenggan atau setiap rangkap. Seri Mersing lagu Melayu.Calon diuji berdasarkan petikan daripada genre puisi iaitu seperti gurindam.Soalan ini menguji pemahaman calon tentang petikan yang dibaca. pernyataan yang tidak benar. Apa malang nasibnya badan.Bacalah soalan-soalan dan setiap jawapan pilihan dengan teliti. . perkara utama.Jika kata atau frasa ini tidak difahami secara jelas.Jangan hanya membaca ayat atau perenggan yang berkaitan dengan soalan sahaja.Ulasan Jawapan: Jawapannya ialah D Selepas Raja Kecil Besar bermimpi bertemu Rasulullah. . Soalan 36-40 (Pemahaman Puisi) . . pantun. Mengenang nasib dagang piatu. . PANTUN NASIB Jemur padi di tengah padang. maka calon akan membuat kesilapan semasa mencari jawapan. . syair dan puisi moden iaitu sajak. pengajaran. Antologi Seuntai Kata Untuk Dirasa (Tingkatan 2).

epifora . Tingkatan 3. Orang yang banyak berkawan sudah tentu selalu bergembira dan dapat mengelakkan perasaan sedih. Kawan menangis seorang diri. Teluknya penuh berbatu karang. Kawan ketawa ramai selalu. menolak B. Ulasan Jawapan: Jawapan ialah A Jawapan A memang bersesuaian dengan maksud pantun nasib yang dinyatakan. Perkataan menolak. menyapu C. D.Pukul gendang kulit biawak. Masuk tak penuh keluar tak kuang. C. Sedikit tidak berdentum lagi. sukar ditemui. Masuk tak penuh keluar tak kurang 38. inversi C. Berdasarkan kedua-dua baris pantun di atas. Orang yang suka ketawa selalunya mudah mendapat kawan tetapi orang yang asyik menangis sukar mendapat kawan. menopang D. sinkof B. mengangkat Ulasan Jawapan: Jawapan ialah C Menongkat bermaksud meletakkan sesuatu pada dagu seseorang. Pantai Lukut luas terbentang. Sedikit tidak beruntung lagi. rangkap kelima pantun Nasib ialah gaya bahasa… A. Dari Jawa ke Bangkahulu. Di mana hati hendak dibawa. DBP) 36. B. Kawan ketawa ramai selalu Kawan menangis seorang diri 37. Ibarat melukut di tepi gantang. Membeli keris di Inderagiri. Sahabat ketika senang memang banyak dan mudah dicari tetapi rakan semasa sudah. (Dipetik daripada Antllogi Anak Bumi Tercinta. menyapu dan mengangkat tidak sesuai dalam konteks ini. Maksud kata menongkat dalam pantun ini ialah… A. Seseorang yang suka ketawa sebenarnya untuk mengurangkan rasa sedih yang ditanggungnya. Unsur keindahan bahasa yang terdapat pada kata tak dalam baris keempat. apakah mesej yang ingin disampaikan oleh penulis? A.

Pengajarannya adalah kita tidak seharusnya memandang rendah kebolehan orang lain walaupun dia mempunyai kelemahan dan kekurangan. Kertas Dua Bahagian A . Tidak => tak dan sebagainya. Pengajaran yang terdapat dalam rangkap terakhir pantun di atas ialah A. Sesuatu hajat yang tidak berkesampaian C. anafora Ulasan Jawapan: Jawapan ialah A Sinkof bermaksud kependekan kata seperti hendak=> nak. hendaklah jujur dalam hubungan persahabatan D. 40. Apakah tema pantun nasib di atas? A. hendaklah rajin melakukan kerja B. janganlah memandang rendah kepada orang lain. Kesukaran mendapat kawan yang boleh berkongsi penderitaan. Kesukaran hidup apabila berada diperantauan D. Ulasan Jawapan: Jawapan ialah D Rangkap tersebut bermaksud janganlah kita merendah diri dengan kebolehan yang ada pada diri kita sendiri. Janganlah suka merampas hak orang C. 39.D. Nasib malang yang selalui dihadapi B. Ulasan Jawapan: Jawapan ialah A Tema pantun Nasib ini ialah nasib malang yang selalu dihadapi orang penyair.

. .Contoh: . garisi perkataan yang menggambarkan isi yang dikehendaki oleh soalan.Tulis sebuah ringkasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan banjir kilat di ibu kota.Biasanya petikan yang dikemukakan adalah rencana tentang isu-isu semasa. .Semasa membaca petikan. .Calon perlu membaca dan memahami arahan soalan di samping memastikan jumlah perkataan yang dikehendaki. . . .Tulis sebuah ringkasan tentang masalah penjualan buku-buku dalam bahasa Melayu. Teknik Meringkaskan Petikan: .Calon digalakkan menggantikan huraian isi yang panjang dengan perkataan .Sebanyak 40 minit diperuntukan untuk menjawab Bahagian A(i) dan A(ii).Cuba gabungkan perkataan-perkataan tersebut untuk membentuk isi yang mantap.Tulis sebuah ringkasan tentang cara-cara memupuk minat membaca dalam kalangan kanak-kanak.Calon dikehendaki meringkaskan petikan berdasarkan kehendak soalan supaya menjadi tidak melebihi 80 patah perkataan.Baca petikan lebih daripada sekali dengan teliti sehingga betul-betul faham akan isi petikan tersebut.Huraian isi dan contoh-contoh perlu ditinggalkan.Kertas Dua Ditulis oleh Cikgu Zainudin BAHAGIAN A (i) RINGKASAN Nota: .Markah yang diperuntukan pula ialah 20 markah. . . . .

dan jangan ubah kesemua perkataan yang terdapat dalam isi tersebut kerana bimbang maksudnya akan terpesong. Kita sering mendengar beberapa istilah seperti kumpulan perbincangan. Contoh Soalan: Baca petikan di bawah dengan teliti dan tulis sebuah ringkasan tentang kebaikan belajar secara berkumpulan.Markah maksimum untuk isi ialah 10 markah (5 isi x 2 = 10 markah). Anda digalakkan menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Mungkin pecahanpecahan yang kita miliki tidak cukup untuk kita kaitkan dan sambungkan sebagai satu . halaqah ataupun usrah. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Kerap kali kita mempunyai pecahan-pecahan ilmu yang terasing atau bahan yang berselerak dan kita tidak dapat mengaitkannya dengan konteks yang sebenarnya. study group.INGAT!!! Jangan salin ayat bulat-bulat daripada isi tersebut. Pada umumnya. Kemudian. .Tulis ayat-ayat baru dalam satu perenggan sahaja. .Selepas menulis ringkasan itu sila kira jumlah perkataan serta semak jika terdapat kesalahan ejaan atau tatabahasa.Salin hasil ringkasan dalam kertas jawapan dengan tulisan yang kemas. study circle. Aktiviti ini dianggap suatu tradisi meningkatkan ilmu jika perbincangan itu dijalankan secara berkekalan. manakala markah maksimum untuk bahasa ialah 10 markah (bergantung pada persembahan bahasa pelajar). tulis jumlah perkataan di bahagian kanak jawapan. . kumpulan perbincangan ini merupakan suatu kumpulan kecil individu yang ditubuhkan untuk membincangkan dan bertukar-tukar pendapat tentang perkara-perkara tertentu bagi kepentingan anggota kumpulan tersebut. kita memerlukan perbincangan. Dalam proses memahami bahan-bahan yang kita peroleh daripada buku atau kuliah untuk disusun dalam bentuk lebih kemas. .tertentu atau istilah lain yang lebih sesuai. .

Jikalau perbincangan itu disertai oleh orang yang lebih mahir dan pakar. pemahaman tentang sesuatu perkara dapat dipertingkatkan. nota pelajaran juga dapat disusun mengikut urutan yang tepat. Dengan demkian kita akan membuat persediaan awal yang bersungguhsungguh untuk menyayakan perbincangan itu. Akhir sekali kumpulan perbincangan dapat meningkatkan kecekapan bekerja setiap ahli kumpulan. Contoh Jawapan: Kumpulan perbincangan diadakan bertujuan untuk bertukar-tukar pendapat tentang sesuatu perkara dalam kalangan ahli. Selain itu.Tiga soalan akan dikemukakan. Namun begitu. Apabila kita bekerja dengan orang lain. Hal ini demikian kerana adanya unsur-unsur persaingan dan tentulah kita mahu mengemukakan pendapat yang terbaik dan sumbangan yang bermanfaat kepada kumpulan. Kita memerlukan orang lain untuk memberikan pecahan-pecahan yang tidak kita miliki itu dan menyusunnya sebagaimana isi kandungan itu seharusnya disusun. kadar kepantasan kita akan meningkat. Melalui aktiviti ini.Soalan (i) dan Soalan (ii) lazimnya berkaitan dengan isis petikan. perbincangan lebih banyak memberikan gangguan dan akhirnya objektif pembelajaran tidak tercapai. Nota hasil pembelajaran dapat disusun dengan rapi. Ada rakan-rakan yang dapat menjelaskan sesuatu perkara yang sukar difahami dengan terperinci. Tugas itu memerlukan perkongsian pendapat dengan rakan-rakan atau orang yang samasama mahu mendapatkan pengetahuan tersebut. . Semua ahli kumpulan mendapat faedah hasil daripada perbincangan yang dilakukan. BAHAGIAN A (ii) PEMAHAMAN Nota: . kesan perbincangan itu lebih bermakna. kumpulan perbincangan itu ada juga keburukannya. Sila rujuk .kesatuan yang jitu. Bagi sesuatu perkara yang rumit dan memerlukan kebolehan intelektual.

Soalan (iii) merupakan soalan pendapat yang jawapannya dikategorikan sebagai tersirat. . jangan disalin bulat-bulat tetapi seperti menjawab ringkasan. 3 atau 4 isi jika ada dalam petikan). pelajar mestilah mencari isi jawapannya dalam petikan tersebut. pelajar sekurang-kurangnya mengubah satu atau dua perkataan. .Soalan (iii) merupakan soalan terbuka yang memerlukan kemahiran berfikir murid. tetapi hendaklah mengikut maksud penggunaannya dalam petikan. .Seboleh-bolehnya. . .Oleh sebab soalan ini berdasarkan petikan. Teknik Menjawab Soalan Pemahaman .Soalan (i) Soalan tentang maksud frasa atau rangkai kata dan juga peribahasa yang terdapat dalam petikan dan 2 markah akan diberi. . .petikan untuk mendapatkan jawapan.Markah yang diperuntukan ialah 10 markah.Setelah ditemui. Jawapan perlu munasabah. .Hal ini bermakna pelajar mesti membuat kesimpulan atau memberikan pendapat sendiri.Markah yang diberi ialah 4. . gantikan setiap perkataan dalam rangkai kata tadi dengan perkataan anda sendiri. maka pelajar perlu mengemukakan lebih daripada satu isi (2. .Calon perlu memahami kehendak soalan yang dikemukakan dan jumlah markah yang ditetapkan bagi setiap soalan.Soalan (ii) adalah soalan pemahaman berdasarkan petikan dan markah yang diberi ialah 4. .

Apakah maksud tradisi meningkatkan ilmu dalam petikan di atas? Tradisi meningkatkan ilmu bermaksud suatu cara yang sering dilakukan untuk menambahkan pengetahuan seseorang. mengemukakan pendapat yang bernas dan yang terbaik sebagai tanparan kepada cabaran pengetahuan ahli kumpulan yang lain. Di samping itu. Selain itu. ii. Selain itu. Berikan dua cara belajar secara berkumpulan dapat dilakukan? Berbincang dalam satu kumpulan yang disertai oleh orang yang lebih mahir dan pakar dalam aspek yang sedang dibincangkan. murid yang telah berjaya menggunakan akedah ini dijadikan murid contoh. Pada pandangan anda. iii. bagaimanakah cara untuk memberitahu murid tentang kebaikan belajar secara berkumpulan? Guru mata pelajaran hendaklah menjelaskan kepada murid bahawa belajar secara berkumpulan akan menyebabkan pelajaran kekal lama dalam ingatan. BAHAGIAN B . Pihak sekolah juga boleh mengadakan ceramah tentng cara belajar secara berkumpulan yang efisien. pihak kaunselor hendaklah memberi ceramah motivasi diri dan pengurusan diri untuk menjadi murid yang cemerlang.Contoh Soalan dan Jawapan (Berdasarkan petikan di atas) i.

4. dan sebagainya. a. . pencemaran.Panjang karangan berdasarkan bahan rangangan ini hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Huraikan pendapat anda tentang amalan-amalan murni berdasarkan gambar yang diberi. Semua warga sekolah terlibat dalam aktiviti tersebut.Biasanya tajuk yang dikemukakan adalah tentang kemasyarakatan. Huraikan pendapat anda tentang kegunaan bahan-bahan terbuang berdasarkan gambar yang diberi. Buat rangka karangan yang mengandungi pendahuluan. internet dan sebagainya untuk menambahkan pengetahuan. kesihatan.Calon dinasihatkan agar banyak membaca bahan-bahan daripada majalah. Contoh Soalan: Lihat gambar di bawah dengan teliti. 2. Huraikan pendapat anda tentang aktiviti bergotong-royong di sekolah anda.Markah yang diperuntukan ialah 20 markah. .Calon diminta menjawab karangan berdasarkan bahan rangsangan sama ada dalam bentuk gambar. dan sebagainya. Cari kata kunci atau tugasan / kehendak soalan. . Baca karangan yang sudah siap ditulis untuk mengesan apa-apa kesalahan yang mungkin terdapat seperti tanda baca. . c. b. isi dan penutup.KARANGAN BERPADU Pengenalan . . jadual dan sebagainya. keceriaan. 3. ejaan.Karangan berdasrekan bahan rangsangan juga memerlukan calon untuk berfikiran kreatif dan kritis.Karangan mesti disiapkan dalam tempoh masa 25 minit. Baca dan fahamkan kehendak soalan. Panjang huraian anda hendaklah tidak lebih daripada 120 patah perkataan. bahan grafik. 5. Teknik Menjawab 1. . Contoh Jawapan: Aktiviti bergotong-royong di sekolah saya sering diadakan terutama pada hujung minggu atau cuti persekolahan. kosa kata. . Sebaik-baiknya kemukakan empat isi utama. Huraikan pendapat anda tentang aktiviti riadah berdasarkan gambar yang diberi.

Bukan sahaja kawasan sekolah menjadi bersih.Panjang karangan yang ditulis hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. .Laporan . dan ibu bapa murid yang berkesempatan. Karangan Berformat . Sebelum itu.Tajuk karangan yang dikemukakan terdiri daripada karangan berformat dan tidak berformat. Selain murid-murid. . pihak yang turut bekerjasama menjalankan aktiviti gotongroyong pada hari itu ialah guru-guru. Kesimpulannya aktiviti bergotong-royong yang telah dilaksanakan di sekolah patut diteruskan dari semasa ke semasa. mengecat bangunan. pekerja sekolah. Ada yang membersihkan bilik-bilik darjah.Bahagian C mengemukakan lima soalan dan calon hanya perlu memilih satu tajuk untuk dijawab. secara tidak langsung hubungan antara warga sekolah dengan ibu bapa juga dapat dieratkan.Lazimnya kami mengambil masa selama dua hingga tiga jam setiap kali aktiviti dijalankan. BAHAGIAN C KARANGAN RESPONS TERBUKA Pengenalan .Ucapan / syarahan / ceramah . kawasan padang.Berita . . membersihkan tingkap. semua pihak perlu bekerjasama supaya persekitaran sekolah sentaisa bersih dan ceria. Di samping itu. membersihkan longkang.Surat rasmi . Guru Penyelaras Program akan memberi taklimat tentng pembahagian kerja. Mereka membuat kerja-kerja yang lebih berat seperti mengangkat kerusi meja yang rosak ke dalam lori untuk dihapus kira. Oleh itu. ceria. mengutip sampah. Sebenarnya bekerjasama dalam membersihkan kawasan sekolah banyak memberi faedah. dan mencantas dahan pokok. dan kemas malah amalan murni ini dapat menghapuskan tempat pembiakan nyamuk dan seranga lain yang menyebabkan penyakit.Masa yang diperuntukan untuk menulis karangan ini ialah 45 minit dan markah yang diberi ialah 40 markah. dan sebagainya.Surat tidak rasmi .

Fakta .Setiap isi yang dikemukakan ditulis dalam perenggan yang berlainan.Cereka Teknik Menjawab .Peribahasa . . simpulan bahasa. Isi c. .. Contoh Karangan: Anda mempunyai cadangan untuk menarik minat murid-murid berkunjung ke Pusat Sumber Sekolah.Pilih tajuk yang benar-benar difahami di samping mencari kata kunci soalan.Buat rangka karangan sebelum menulis karangan yang dipilih selengkapnya.Akhiri karangan dengan penutup / kesimpulan berdasarkan isi-isi yang telah dikemukakan dalam karangan.Dialog / wawancara / temu ramah Karangan Tidak Berformat . . .Baca kelima-lima soalan dan kemudian fahamkan kehendak soalan.Perbincangan . kata-kata hikmah untuk mengukuhkan huraian. .Masukkan peribahasa. Ridzuan bin Mohd Said. . . Tulis surat tersebut selengkapnya.Semak karangan yang ditulis sebelum menghantarnya kepada pengawas peperiksaan.Pastikan karangan yang dibuat mengandungi a. Mohd.Keperihalan / gambaran / pengalaman . Penutup / kesimpulan .Setiap isi perlu disertakan dengan huraian dan contoh-contoh yang jelas. . Tuliskan sepucuk surat kepada pengetua sekolah untuk menyatakan hasrat anda itu dengan menyatakan langkah-langkah yang sesuai bagi menyokong cadangan anda. .Susun isi-isi mengikut keutamaan. Pendahuluan / pengenalan b.

guru yang bertugas di pusat sumber perlu menghebahkan perkembangan terkini buku-buku baru dan perkhidmatan yang disediakan kepada murid-murid. Keceriaan fizikal sesebuah pusat sumber merupakan tarikan utama murid-murid untuk melihat isi dan peralatan di dalamnya. 2. Selain itu. Bangunan tersebut perlu dicat dengan warna yang menarik dan dihiasi dengan lukisan mural yang sesuai di bahagian luarnya. Hebahan tersebut dapat dibuat melalui radio sekolah atau saluran yang difikirkan sesuai. 4.Tingkatan 3 Teguh. Sebaik-baiknya pusat sumber terletak di bahagian bawah sesebuah bangunan. __________________________________________________________________________________ Pengetua. . OKTOBER 2006 1 Tuan. Kepelbagaian bahan sumber maklumat di pusat sumber juga perlu diberi perhatian. Melalui cara tersebut. Johor Darul Takzim. Pusat sumber sekolah kita sepatutnya terletak di tempat yang mudah dikunjungi oleh murid-murid. Sekolah Menengah Tanjung Agas. Bahanbahan yang menarik itu perlu diperbanyak sebagai tarikan kepada murid-murid. Bahan-bahan yang disdiakan harus merangkumi pelbagai aspek kehidupan dan bersesuaian dengan mata pelajaran yang dipelajari oleh murid-murid. Langkah-langkah untuk Menarik Minat Murid-murid Berkunjung ke Pusat Sumber Sekolah Saya merupakan seorang murid di Tingkatan 3 Teguh sekolah ini berhasrat untuk mengemukakan beberapa pandangan tentang cara-cara bagi menarik minat muridmurid agar gemar berkunjung ke pusat sumber sekolah. 3. murid-murid dapat mengetahui maklumat terkini tentang kemudahan di pusat sumber bagi membantu pembelajaran mereka. 84009 Muar. Johor Darul Takzim. 84009 Muar. Sekolah Menengah Tanjung Agas.

.Markah maksimum ialah 10 markah Teknik Menjawab . SAID) BAHAGIAN D NOVEL Pengenalan .Jawapan mesti ditulis dalam ayat yang lengkap. .. Yang benar. ..Jawapan dalam bentuk isi-isi penting atau nota ringkas tidak dibenarkan. Sehubungan dengan itu. RIDZUAN BIN MOHD. .Baca soalan sekurang-kurangnya dua kali untuk memahami kehendak soalan.Setiap jawapan yang diberi mesti mengandungi sekurang-kurangnya tiga isi..Jawapan mesti ditulis dalam bentuk perenggan. .Kemudian. Sekian. sebuah dari tingkatan satu. pembantu di pusat sumber juga perlu bersikap mesra pengguna. .Setiap calon wajib menjawab soalan tersebut dan tiada pilihan soalan lain. .. (MOH.Hanya satu soalan novel yang dikemukakan. ...Calon mesti mengkaji tiga buah novel. Huraian..Bahagian D meminta calon menjawab soalan yang berkaitan dengan novel wajib bagi setiap zon. Sikap murni ini akan menjadi daya tarikan kepada murid-murid kerana mereka mudah mendapatkan bantuan jika memerlukannya... Pernyataan b.. pelantikan pembantu pusat sumber harus mengutamakan cirri-ciri yang murni.. sebuah dari tingkatan dua dan sebuah dari tingkatan tiga... . Semoga semua cadangan saya mendapat perhatian daripada pihak tuan.. . Oleh itu.... Contoh ..... . Ridzuan ………………….Setiap isi perlu dihuraikan dengan a. terima kasih...Masa yang dicadangkan untuk menjawab soalan D ialah 10 minit. rangka isi jawapan berdasarkan kehendak soalan... ..Soalan perbandingan antara dua buah novel juga mungkin dikemukakan.5. dan c. ..

. Panas Salju (Talib Samad) 10. Dua teknik plot yang digunakan dalam Novel Tragedi Empat Disember ialah Teknik Monolog Dalaman dan Teknik Imbas Muka.Selain itu. Kalau terlalu jauh ke tengah. . Entah mengapa hatinya berdebar.” Begitulah kata Azam ketika mereka akan bertolak dari pangkalan di Pantai Lido pagi tadi. Limpahan Darah di Sungai Semur (Zakaria Salleh) 5. Teknik tersebut memberikan kesan yang sungguh mendalam. Tragedi Empat Disember (Dzul Karnain Ithnain) 7. “Jika berlaku sesuatu kemalangan. mimpi.Tingkiatan 2. pelajar juga mesti mengelakkan daripada melakukan banyak kesalahan dari aspek tatabahasa dan ejaan. Dalam novel ini Teknik Monolog dalaman yang digunakan adalah percakapan dalam diri watak utama iaitu Azam. Yusuf) 4. Contohnya. teknik monolog dalaman. tema. Terdapat teknik plot dalam novel tersebut. Contohnya. Teknik imbas kembali pula adalah penyusunan cerita yang meminta watak mengimbau kembali masa lalu dan hal ini memberi keyakinan kepada pembaca. ramalan. latar. Dalam novel ini teknik ini digunakan ketika Azam mengingat kembali peristiwa ketika di Jeti. Kanang Cerita Seorang Pahlawan (Maznan Nordin) Apakah yang dimaksudkan dengan teknik plot? Terangkan dua teknik plot yang digunakan dalam novel yang anda kaji.Soalan bahagian ini adalah berdasarkan novel-novel yang dikaji mengikut zon masing-masing. Timulawak Kapal Perang (Azmah Nordin) 8. perwatakan. kata-kata kiasan atau sindirian. kita boleh berenang ke tepi. gaya bahasa. Demikianlah dua teknik plot yang terdapat dalam Novel Tragedi Empat Disember. plot. atau Tingkatan 3 seperti senarai di bawah. kerana terdapat markah untuk bahasa dalam soalan ini. teknik kejutan dan juga teknik imbas muka. Hatinya tertanya-tanya – milik syarikat penerbangan manakah kapal terbang itu? Milik syarikat luar negara atau milik syarikat tempatan? Teknik imbas muka pula disampaikan melalui proses khayalan. Teknik plot bermaksud cara pengarang menulis sesebuah cerita. 1. dan pengajaran.Jika ada masa. Teknik lain ialah seperti teknik suspens. Ghazali Tocheh) 12. Meniti Kaca (Raja Sabarudin Raja Abdullah) 2. manakala isi yang betul akan diberikan markah. Antara teknik yang digunakan oleh pengarang adalah seperti teknik dialog iaitu ucapan atau kata-kata yang diucapkan oleh watak. Anak Din Biola (Maaruf Mahmud) 3. . Ekspedisi (Mohd. kita boleh mati lemas.. Contoh Soalan: Jawapan mestilah berdasarkan satu daripada novel yang telah anda kaji sama ada di Tingkatan 1.Panjang jawapan sekitar 80 hingga 120 patah perkataan. Teknik pemerian pula disampaikan secara langsung oleh pengarang kepada pembaca dengan tujuan memberi gambaran sebenar. Percakapan ini dapat dilihat melalui gerak hati dan biasanya penggunaan monolog dalaman menggambarkan gejolak batin dan fikiran watak. Aku Anak Timur (Siti Aminah Hj. Merdeka! Merdeka! (A Rahman Hanafiah) 11. tulislah sebanyak mungkin isi kerana isi yang salah tidak akan ditolak markah. Ismail Sarbini) 6. . . renungan. Pahlawan Pasir Salak (Mohd. Contoh Jawapan: Novel yang saya kaji ialah Novel Tragedi Empat Disember karya Dzul Karnain Ithnain. nilai. Azam resag dengan tiba-tiba sahaja. Kapten Hassan Wira Bangsa Harun Johari) 9. persoalan.Antara aspek yang disoal adalah dari aspek-aspek sasteranya seperti sinopsis.

Hal ini dilaporkan ke balai polis. Pertukaran ke sekolah Menengah Kebangsaan Menggatal banyak memberikan pengalaman baharu kepadanya. Disebabkan nama dan kecacatan kulitnya yang balar Doktor Fikri sering diejek dan diketawakan. Dayang Mahani. Mereka berkawan baik sehinggalah Doktor Fikri dianiaya oleh tiga orang murid iaitu Narius. Nama Doktor Fikri diberikan oleh bapanya sempena nama seorang doktor yang telah mendoakan keselamatan ibunya sewaktu melahirkannya. Pada suatu hari seorang murid mengadu kepada Cikgu Wahab bahawa dia ternampak Narius dan rakan-rakannya mencuri basikal doktor Fikri. Narius dan rakan-rakannya ditangkap atas pelbagai kesalahan yang dilakukan. Selepas kejadian tersebut. Suriani. kawan-kawannya mula menjauhkan diri kecuali Josy yang masih setia memberikan perangsang dan semangat serta memintanya bersabar dengan dugaan yang menimpa. Jais dan Jamadi dijamin oleh keluarga masing- .Di Sebalik Wajah (Abang Saifuddin Abang Bohari) Sumber: Bahagian Pembangunan Kurikulum KPM) Sinopsis Cerita Di Sebalik Wajah mengisahkan seorang remaja iaitu Doktor Fikri yang cacat kulitnya iaitu balar. Josy. Doktor Fikri telah dipanggil dan disoal siasat namun dia hanya mendiamkan diri. Hal ini menyebabkan mereka berdendam kepada Doktor Fikri. Narius dan kawankawannya meletakkan buku-buku perpustakaan dan beberapa dompet ke dalam beg sekolah Doktor Fikri. Doktor Fikri gagal menamatkan larian 1500 meter dan pengsan. dia tabah menerima segala dugaan yang menimpa dirinya. Jais dan Jamadi yang juga sering mengganggu murid lain. Namun begitu. Satu laporan salah laku mereka telah dibuat kepada guru disiplin iaitu Cikgu Wahab. Semasa sukan tahunan sekolah. Guru disiplin telah membuat pemeriksaan mengejut ke setiap kelas. Mereka ditahan di lokap. Dia juga kehilangan basikal yang baru dibeli dengan duit simpanannya sendiri. Sanin dan Aziz dapat menerima kehadirannya di sekolah itu.

Jais dan Jamadi berubah sikap dan insaf atas kesalahan mereka terhadap Doktor Farid. Doktor Fikri berhijrah ke Jepun kerana bapanya bertugas di sana. lebih-lebih lagi setelah Doktor Farid menyuruh bapanya menjamin Narius di balai polis. Semenjak hari itu. Semasa di balai polis. Mereka mengaku kepada murid lain bahawa merekalah yang menganiaya Doktor Fikri. Keluarga Doktor Fikri mengisi cuti mereka dengan bersama-sama mendaki puncak Gunung Kinabalu seperti yang dihasratkan oleh Doktor Fikri. Tema Ketabahan seorang remaja menghadapi kekurangan diri dalam kehidupan hariannya. Narius tidak dapat dibebaskan kerana keluarganya miskin. Doktor Fikri dan bapanya dipanggil untuk mengambil semula basikalnya. 2. Persoalan aplikasi Ilmu . Narius. Doktor Fikri dan keluarganya balik bercuti di Malaysia. 4. 5. Semua kemahuan Doktor Fikri dipenuhi oleh mereka. Persoalan kasih sayang antara ahli keluarga Contoh: Cikgu Saiful dan Puan Halipah memberikan sepenuh kasih sayang kepada Doktor Fikri. Namun. pada masa yang sama. 3. Doktor Fikri yang cacat kulitnya iaitu balar. sindiran dan cemuhan daripada pelajar-pelajar lain di sekolahnya. Persoalan rajin membaca Contoh: Doktor Fikri sentiasa mengisi masa lapangnya dengan membaca dan kerap pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku. Persoalan 1. Persoalan keinsafan Contoh: Narius. Doktor Fikri ternampak Narius sedang menangis di samping bapanya yang sudah uzur.masing. Kepulangan Doktor Fikri disambut dengan gembira oleh rakan-rakannya. Setelah setahun. Jais dan Jamadi insaf dan berubah menjadi baik. terpaksa menerima ejekan. Doktor Fikri meminta ayahnya menjamin Narius. Persoalan menghargai persahabatan Contoh: Josy tetap berkawan dengan Doktor Fikri walau apa jua rintangan dan tuduhan yang dilemparkan kepadanya.

7. Puncak Narius. Persoalan pasrah menerima ketentuan Tuhan Contoh: Cikgu Saiful dan Puan Halipah pasrah menerima takdir Tuhan apabila anak yang dilahirkan cacat iaitu balar kulitnya. Binaan Plot Secara kronologi – peristiwa disusun mengikut urutan masa Permulaan Memperkenalkan watak Doktor Fikri iaitu anak kepada Cikgu Saiful dan Puan Halipah yang dilahirkan cacat iaitu balar kulitnya. Jais dan Jamadi. memelihara ayam dan menjualnya di Tamu daripada mata pelajaran Kemahiran Hidup yang dipelajarinya. Persoalan berdikari Contoh: Doktor Farid berusaha sendiri untuk mencapai cita-cita yang diinginkannya walaupun mendapat tentangan awal daripada ayahnya. Persoalan kemahiran menguasai ilmu elektronik Contoh: Kemahiran menguasai ilmu elektronik perlu diterapkan pada peringkat awal pendidikan lagi seperti yang dijalankan di Jepun bagi memastikan remaja lebih ke arah inovasi. Perumitan Doktor Fikri sering diejek oleh pelajar lain. Doktor Fikri berjaya mengusahakan kebun sayur dan membela ayam. 9. Jais dan Jamadi mengaku kesalahan mereka yang memfitnah Doktor Fikri. 6. dibuli dan difitnah oleh Narius. Persoalan taat akan perintah agama Contoh: Cikgu Saiful dan keluarganya sering sembahyang bersama-sama di rumah. Perkembangan Doktor Fikri berpindah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Menggatal dalam tingkatan dua. 8. Peleraian .Contoh: Doktor Farid mengaplikasi pengetahuan menanam sayur-sayuran.

Mereka sekeluarga dalam perjalanan mendaki Gunung Kinabalu. 6. 2. 5. Jais dan Jamadi. 7. Watak dan Perwatakan Watak Utama Doktor Fikri  Pelajar tingkatan dua – berumur 14 tahun semasa .Doktor Fikri dan keluarga pulang bercuti ke Malaysia setelah setahun tinggal di Jepun. Teknik Plot 1. 9. Pemerian Peristiwa pengarang menggambarkan penantian Cikgu Saiful menunggu kelahiran anak sulungnya semasa di hospital.” 3. 4. Kejutan Pembaca dikejutkan dengan peristiwa Doktor Fikri tiba-tiba berpindah ke Jepun kerana ayahnya bertugas di sana. “Ya Allah.” Itulah soalansoalan yang timbul dalam fikirannya yang belum lagi melihat anak sulungnya. Suspen Pembaca tertanya-tanya mengapa Doktor Fikri tidak hadir ke sekolah selama dua hari. Imbas muka Doktor Fikri bermimpi diserang oleh seekor naga semasa tidur di rumah rehat Panalaban. Dialog “Nama saya Doktor Fikri. Imbas kembali Cikgu Saiful teringat kembali perbualan dengan Puan Halipah menghantarnya ke klinik Doktor Nadia bagi pemeriksaan ibu mengandung. Monolog Sewaktu melangkah meninggalkan bilik sembahyang itu dia berkata. tidak seperti kulitku yang hitam legam ini. 8. Konflik Doktor Fikri tidak mahu membayar cukai keselamatan yang dipaksa oleh Narius.” Doktor Fikri berdiri dan duduk semula. “Doktor?’ Cikgu Asnawi tergelak. lahirkanlah lebih ramai doktor Melayu yang kuat beribadat kepada-Mu. Monolog dalaman “Comelkah anakku? Adakah menyerupai rupaku? Cerahkah kulitnya? Ya Allah mogamoga kulit anakku putih.

balar  Tabah – menghadapi dugaan seperti diejek sifat fizikalnya  Rajin membaca – sentiasa membaca buku jika ada masa lapang  Penyayang – menyayangi keluarga dan rakan-rakan  Berdikari – berusaha sendiri untuk menambah tabungan dengan menjual hasil tanaman dan ayam ternakannya Watak Sampingan Cikgu Saiful     Bapa Doktor Fikri Penyayang – amat sayang kepada Doktor Fikri Bertanggungjawab – sentiasa bertanggungjawab terhadap keluarga Taat kepada agama – melakukan sembahyang berjemaah bersama-sama keluarga Puan Halipah    Ibu Doktor Fikri Bertanggungjawab – menyediakan bekal makanan untuk Doktor Fikri ke sekolah Prihatin – sentiasa memeriksa buku latihan Doktor Fikri apabila Doktor Fikri pulang dari sekolah  Penyayang – memberikan sokongan moral semasa Doktor Fikri mengambil bahagian dalam acara sukan Josy  Pelajar Tingkatan Dua Melati Sekolah Menengah Kebangsaan Menggatal  Prihatin – sentiasa mengambil berat tentang masalah Doktor Fikri dan memberikan semangat kepadanya  Teguh pendirian – tidak mudah mempercayai fitnah yang dilemparkan oleh Narius dan rakan-rakannya terhadap Doktor Fikri Narius  Pelajar tingkatan empat Sekolah Menengah Kebangsaan Menggatal  Berbadan besar  Bermasalah disiplin – selalu membuli Doktor Fikri/ cuba memeras ugut Doktor Fikri/ . Cacat kulit .

 Malam – Keluarga Cikgu Saiful tidur di rumah rehat Panalaban sebelum meneruskan perjalanan mereka mendaki Gunung Kinabalu. guru disiplin sekolah.  Rumah Cikgu Saiful Rakan-rakan Doktor Fikri datang membantunya membungkus sayur-sayuran untuk di . Latar Tempat  Sekolah Menengah Kebangsaan Menggatal Tempat Doktor Fikri dan rakan-rakannya bersekolah.mencuri basikal Doktor Fikri  Insaf akan kesalahan lalu – berubah menjadi seorang pelajar yang baik apabila Cikgu Saiful menjaminnya setelah ditahan di lokap kerana kesalahan cuba mengopak cermin kereta. Cikgu Wahab  Guru Disiplin Sekolah Menengah Kebangsaan Menggatal  Garang – merotan pelajar yang melakukan kesalahan  Bertimbang rasa – membenarkan Sanin makan di kantin di luar waktu rehat setelah Sanin memberikan alasan bahawa dia terlalu lapar Dayang Mahani  Pelajar Tingkatan Dua Mawar Sekolah Menengah Kebangsaan Menggatal  Kawan Doktor Fikri  Mudah terpengaruh – percaya bahawa Doktor Fikri seorang pencuri setelah Cikgu Wahab menjumpai barang curi di dalam beg Doktor Fikri lalu terus memulaukannya Latar Latar Masa  Pagi – peristiwa Doktor Fikri datang lewat ke sekolah dan ditegur oleh Cikgu Wahab.  Petang – Narius. Jais dan Jamadi sedang menunggu Doktor Fikri di bawah sebatang pokok yang rendang untuk meminta duit cukai keselamatan.

 Hospital Ratu Elizabeth Cikgu Saiful menunggu isterinya Puan Halipah melahirkan anak sulung mereka.  Masyarakat yang taat kepada perintah agama Cikgu Saiful dan keluarganya sering menunaikan sembahyang bersama-sama bagi mengeratkan kasih sayang antara ahli keluarga. Suriani. Latar Masyarakat  Masyarakat pelajar Doktor Fikri.  Masyarakat penyayang Cikgu Saiful dan Puan Halipah amat menyayangi doktor Fikri walaupun anak mereka . Dayang Mahani.  Masyarakat yang prihatin Josi amat prihatin kepada Doktor Fikri yang sering diejek dan disihkan oleh pelajar lain. Sanin dan Aziz belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Menggatal.  Balai polis Doktor Fikri dan ayahnya mengambil semula basikal yang dicuri oleh Narius. Jais dan Jamadi. Cikgu Saiful juga menjamin Narius keluar dari lokap tersebut atas permintaan Doktor Fikri. Cikgu Girlie dan Cikgu Fatmawati mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Menggatal.  Gunung Kinabalu Doktor Fikri dan keluarganya dalam perjalanan untuk mendaki puncak Gunung Kinabalu.  Masyarakat yang bertanggungjawab Cikgu Saiful dan Puan halipah merupakan ibu bapa yang bertanggungjawab menjalankan tugas sebagai ibu bapa.  Pasar Tamu Doktor Fikri dan rakan-rakanya menjual sayur-sayuran di pasar Tamu tetapi tidak lama Kerana hujan turun dengan lebatnya.  Masyarakat guru Cikgu Wahab.jual di Tamu. Josy.

 Pengulangan kata atau repitisi Contoh: Sap! Sap! Sap!  Sinkope Contoh: Ampun cikgu. bahasa Inggeris (nurse)  Hiperbola Contoh: Apabila cahaya matahari yang terlalu tajam menembusi ruang di dalam kelas itu. Nilai  Nilai kasih sayang Contoh: Cikgu Saiful.  Nilai keberanian Contoh: Doktor Fikri berani melawan Narius. Gaya Bahasa  Kata Ganda Contoh: kelima-lima. terhinggut-hinggut. matanya hampir tertutup. warna-warni  Peribahasa Contoh: buku lima.  Simile Contoh: Ada yang menepuk-nepuk meja. Jais dan Jamadi yang meminta wang yang kononnya sebagai cukai keselamatan terhadap pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Menggatal. jari-jemari. keras hati  Pengaruh bahasa asing Contoh: bahasa Arab (Allah.  Masyarakat yang pasrah kepada ketentuan Tuhan Cikgu Saiful dan Puan Halipah pasrah mendapat anak mereka yang cacat kulitnya. saya tak buat lagi!  Personifikasi Contoh: Hanya daun-daunnya yang melambai lembut seolah-olah berbisik kepada pelajar yang berada di dalam pagar itu.  Nilai ketabahan . ada pula yang bersuara seperti katak memanggil hujan.cacat. Puan Halipah dan Doktor Fikri saling menyayangi antara satu sama lain.  Nilai keinsafan Contoh: Narius akhirnya insaf akan semua kesalahan yang dilakukannya terhadap Doktor Fikri. sofa-sofa. nauzubillahiminzalik).

Suriani. Contoh: Cikgu Saiful.  Kita haruslah menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Puan Halipah dan Doktor Fikri yang saling menyayangi antara satu sama lain. Contoh: Doktor Fikri rajin membaca buku dan mengusahakan kebun sayursayuran serta ternakan ayam. sindiran dan fitnah yang dilemparkan kepadanya. Dayang Mahani. Contoh: Doktor Fikri tabah menghadapi ejekan.  Nilai kerajinan Contoh: Doktor Fikri rajin membaca buku dan mengusahakan kebun sayursayuran serta ternakan ayamnya. Suriani.Contoh: Doktor Fikri tabah menghadapi ejekan. Sanin dan Aziz bersalaman dengan Puan Halipah semasa mereka berkunjung ke rumah Doktor Fikri.  Kita haruslah mengamalkan sikap rajin.  Kita haruslah berani memperrtahankan hak kita. . Contoh: Josy. Jais dan Jamadi yang meminta wang yang kononnya sebagai cukai keselamatan terhadap pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Menggatal.  Nilai menghormati orang tua Contoh: Josy. Contoh: Narius akhirnya insaf akan semua kesalahan yang dilakukannya terhadap Doktor Fikri. Dayang Mahani. Sanin dan Aziz bersalaman dengan Puan Halipah semasa mereka berkunjung ke rumah Doktor Fikri. Pengajaran  Kita hendaklah menyayangi ahli keluarga. Contoh: Doktor Fikri berani melawan Narius.  Kita hendaklah insaf akan kesalahan yang telah dilakukan.  Kita perlu tabah menghadapi sebarang masalah dalam kehidupan. sindiran dan fitnah yang dilemparkan kepadanya.

Ayah juga menceritakan rezeki sebagai penggunting rambut sudah sebati dengan hidupnya sejak kali pertama belajar menggunting rambut. ayah sibuk mengambil alih tugas di dapur dan menjaga anak-anaknya hingga terlupa menggunting rambut Manis. Kebanyakan orang berpendapat bahawa ayah telah membentuk peribadi Manis berperwatakan lelaki disebabkan rambutnya yang pendek. Selepas kematian isterinya. ayah menyenanginya apatah lagi Manis menghargai titik peluh ayah sebagai tukang gunting. ayah akan menceritakan kesusahannya mencari rezeki di kampung dengan melakukan banyak pekerjaan termasuk menggunting rambut meskipun pendapatannya tidak seberapa. rambut Manis akan digunting oleh ayah sehingga mencecah usia remaja. Manis. Sejak itu. Manis akan menunggu ayah pulang dari ladang sambil mengaturkan masa pelanggan yang datang. biasanya terdapat dua atau tiga orang pelanggan yang menanti kepulangannya. Manis sangat suka berambut pendek. Bagi Manis. Bagan Datoh. rambut pendek telah membawa kemenangan yang bermakna dalam hidupnya ketika berada di tadika. Wang upah tersebut dikelakkan dalam bekas kelengkapan gunting rambut dan disangkut pada dinding.ANAK PENGGUNTING RAMBUT ( NOR HIDAYAH ASARI) Sinopsis Cerpen “Anak Penggunting Rambut” mengisahkan seorang ayah yang mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Manisah. ayah telah menambahnya dengan syarat Manis tidak boleh lagi mengambil wang upah gunting tanpa kebenarannya. kawan-kawannya sering mentertawakan pekerjaan ayahnya sebagai penggunting rambut. Apabila ayah diterima menjadi peneroka FELDA. Ayah akan mengenakan upah menggunting rambut sebanyak lima puluh sen untuk kanak-kanak dan seringgit untuk orang dewasa. beliau mengambil upah menggunting rambut setelah pulang dari ladang. Manis selesa dengan berambut pendek dan ayah terpaksa menuruti kemahuannya. Apabila ayah pulang dari ladang. Wajahnya comel dan suka tersenyum walaupun sedang sakit. Setelah menyedari wang belanja sekolah Manis tidak mencukupi. Namun begitu. Kerana kebanggaan itu. Namun demikian. Manis bangga mempunyai ayah yang bekerja sebagai tukang gunting rambut walaupun ayah sudah berusia enam puluh lima tahun. Ayah tahu Manis selalu mengambil antara dua puluh sen atau tiga puluh sen wang upah tersebut tetapi tidak memarahinya apabila mengetahui wang tersebut digunakan untuk membeli keropok lekor di kantin. . Ayah Manis terkenal dengan panggilan Mat Gunting di Kampung Batu 25. Manis akan membantu tugas-tugas lain seperti menyapu dan mengumpulkan rambut serta menyediakan cangkul untuk menggali lubang bagi menanam rambut-rambut yang digunting. Manisah merupakan seorang anak yang berambut pendek seperti kanak-kanak lelaki dan mempunyai nama panggilan. Ayah berasa Manis lebih baik berambut pendek kerana dia selalu pening dan pitam. Ketika Manis berada di tadika.

Manis dengan memenuhi kehendak anaknya untuk bergunting rambut hingga ke akhir hayat anaknya. masih terngiang-ngiang di telinga ayahnya betapa sehelai rambut Manis amat bermakna dan Manis tidak mampu menyimpannya lagi. Manis. Tema Kasih sayang ayah terhadap anaknya. Apabila meningkat dewasa. Manis menyambung pelajarannya di Kuala Lumpur. sebagai tukang gunting walaupun diketawakan oleh kawan-kawannya. Manis disahkan menghidap leukemia sama seperti penyakit ibunya. Manis cuma menelefon ayahnya dengan memberikan pelbagai alasan untuk tidak pulang ke kampung. Namun begitu. Contoh: Manisah sanggup meninggalkan keluarga di kampung untuk menyambung pelajaran di bandar. Ayah yang bekerja sebagai tukang gunting menyayangi anaknya. Manis pula menjadi pelanggan ayahnya dengan gaya guntingan rambut pendek. Kesetiaan Manis menemani ayahnya waktu bergunting rambut telah dikagumi oleh ayahnya.Di alam sekolah menengah. Perkembangan Manis berbangga dengan kerjaya ayahnya. ayahnya. Manis jarang-jarang pulang ke kampung. 4. Akhirnya. Hati ayah menjadi sebak apabila mengusap helaian dan gumpalan rambut Manis yang gugur daripada kulit kepalanya. imej Manis berambut pendek telah menjadi ikutan rakan-rakannya tetapi tidak disenangi oleh warden asramanya. Manis akan meminta ayahnya menggunting rambutnya mengikut gaya yang baru. Contoh: Ayah meneruskan kehidupan menjaga Manisah setelah kematian isterinya. Contoh: Ayah dan anak-anaknya redha menerima kematian Manisah akibat penyakit Leukemia. Plot Permulaan Pengarang memulakan cerita dengan memperkenalkan watak ayah sebagai tukang gunting yang dikagumi oleh anak perempuannya. Pada waktu cuti hujung bulan. Pada suatu hari. ayah mendapat panggilan telefon kecemasan daripada kawan Manis yang menyatakan Manis sakit dan berada di hospital. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di atas ribaan ayah. Persoalan 1. Pekerjaan ayah sebagai tukang gunting bermula dengan kerja sampingan tetapi akhirnya menjadi tersohor di Bagan Datoh. Contoh: Ayah menambah wang saku anaknya setelah wang saku yang diberi tidak mencukupi untuk perbelanjaan harian di sekolah. Manis masih berambut pendek walaupun dicemburui oleh ramai pelajar senior. Sepanjang pengajiannya di universiti. Manis mempunyai prinsip untuk mempertahankan rambut pendeknya walaupun sudah bersekolah menengah dan ditegur oleh . Allah lebih sayangkan Manis. Persoalan menerima takdir Tuhan dengan tabah dan tenang. Pada akhir kalimat yang diucapkan oleh Manis kepada. Kepala Manis kini sudah separuh botak. 3. Persoalan prihatin dengan masalah.anak. 2. Doktor memberikan harapan tipis untuk Manis hidup dalam tempoh beberapa bulan sahaja. Persoalan berdikari untuk meneruskan kehidupan. Persoalan mementingkan ilmu pengetahuan sebagai penyuluh hidup.

 Hidup menduda setelah kematian isteri.  Gemar berambut pendek. Teknik Penceritaan Cerita disusun mengikut kronologi urutan masa. Manis sudah lapan bulan abah tidak menggunting rambutmu. Monolog Dalaman Contoh: Kau tak rindukan pisau cukur yang pernah tergores di leher jinjangmu. di kedai gunting rambut. Klimaks Manis disahkan menghidap penyakit leukemia oleh doktor.  Tabah menjalankan tugasnya sebagai tukang gunting.  Berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam bidang pelajaran.  Berpendirian tegas dan sanggup menghadapi risiko.warden asramanya. Setelah melanjutkan pelajarannya di peringkat universiti. Ayah menerima suratan takdir Allah dengan mengenang kembali makna sehelai rambut Manis yang gugur akibat penyakit leukemia.  Subuh – waktu Manis meninggal dunia kerana penyakit leukemia. 3. Dia menangis. Latar Masa  Petang – Ayah menanam rambut Manis di dalam satu lubang kecil selepas kematian Manis.  Rajin membantu orang lain.  Seorang bapa tunggal. Watak dan Perwatakan Ayah  Sudah berusia lewat 60-an.  Memiliki bakat dan kepandaian menggunting rambut. Dialog Contoh: “Mengapa abah teruskan juga menjadi pengunting rambut bila dah sampai ke sini?” 2. Ayah tersentuh hatinya apabila menerima perkhabaran itu Peleraian Penyakit leukemia Manis bertambah parah. Manis tidak pulang ke kampungnya dan hanya sekadar menelefon ayahnya sahaja. Dia hanya boleh hidup selama beberapa bulan sahaja.  Rajin bekerja untuk menyara keluarganya.  Waktu siang – waktu ayah bekerja di ladang. 1. Manis akhirnya meninggal dunia. Tempat . dan Manis pergi ke sekolah. Manisah (Manis)  Memiliki raut wajah yang comel. Imbas kembali Contoh: Aku masih ingat kali pertama dia ke tadika.

Contoh: Ayah yang berdikari mendidik anak-anaknya setelah kematian isterinya. Kita hendaklah menerima ketentuan Allah guru. 2. .  Masyarakat yang menerima takdir Tuhan dengan tabah Contoh: Ayah dan abang menerima takdir kematian Manisah dengan redha. Nilai semangat bermasyarakat Contoh: Ayah sanggup meneruskan kerja menggunting rambut kepada peneroka dan anak peneroka walaupun bayarannya rendah.  Tadika – Manis dan kumpulannya mengambil bahagian dalam acara membawa bakul kacang di atas kepala dan memenangi acara tersebut. Sinkope Contoh: Kau degil tetapi cepat menangis. Contoh: Ayah menjadi peneroka dan meninggalkan kampung halamannya. 5. Simile Contoh: Seperti Busut Hitam 4. Nilai keberanian. Nilai berdikari Contoh: Ayah berdikari dalam mendidik anak-anak selepas kematian isterinya.  Asrama – Manis tinggal di asrama semasa bersekolah menengah. Contoh: Ayah mempertahankan tindakannya memotong rambut Manisah hingga pendek walaupun dikritik orang kampung. 3. Bagan Datoh – kampung asal ayah sebelum berpindah ke tanah rancangan FELDA. Nilai kerajinan Contoh: Ayah rajin bekerja di ladang dan juga sebagai tukang gunting rambut pada sebelah petangnya. Pengajaran 1. Kampung Batu 25. Masyarakat  Masyarakat yang mementingkan sikap berdikari untuk kelangsungan hidup.  Tanah rancangan FELDA – tempat ayah merantau untuk mencari penghidupan yang lebih baik. awal-awal. 3.  Masyarakat peneroka FELDA yang dapat mengusahakan kerja sampingan. Nilai kasih sayang Contoh: Ayah sangat menyayangi Manisah sejak dari kecil hingga dewasa.  Masyarakat yang berani mempertahankan risiko.  Hospital – tempat Manis dirawat kerana penyakit leukemia. Gaya Bahasa 1. Manisah juga rajin menolong ayahnya membersihkan tempat menggunting rambut. Personifikasi Contoh: Jari-jemari abah ini seperti menari-nari sendiri Nilai 1. rakan-rakan. Contoh: Manisah berani berambut pendek walaupun telah dipanggil dan ditegur oleh 2. Kata Ganda Contoh: Sampah-sarap. 4.

Kita hendaklah rajin belajar walaupun berjauhan dengan keluarga. Orang kampung memahami mengapa ayah memotong rambut Manisah hingga pendek.Ayah menerima ketentuan Allah yang mengambil nyawa isterinya dan juga nyawa anaknya Manisah lebih awal. 4. 3. 2. . Kita hendaklah mendidik anak dengan sempurna. Ayah mendidik anak-anaknya dengan baik walaupun tanpa isteri yang telah meninggal dunia. Manisah rajin belajar sehingga masuk universiti walaupun berjauhan dengan keluarganya. Kita hendaklah bersangka baik terhadap jiran.

Sebenarnya. Oleh itu. Perpaduan kaum di Malaysia seyogianya menjadi kebanggaan Negara kita. yakni “Bersekutu Bertambah Mutu”untuk mengeratkan perpaduan kaum di Malaysia. Misalnya. kita juga boleh mengamalkan amalan kunjung-mengunjung ke rumah rakanrakan yang berlainan bangsa sempena hari-hari perayaan untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia. penduduk Malaysia yang terdiri daripada masyarakat berbilang kaum hidup bagai aur dengan tebing. Melalui aktiviti kemasyarakatan ini. Walaupun menyedari hakikat bahawa rambut sama hitam. orang ramai yang berbilang kaum akan lebih mempercayai dan meyakini kewibawaan pemimpin dan saling menghormati antara satu sama lain. sambutan hari keluarga dan jamuan tahunan yang diadakan oleh organisasi atau pertubuhan kerajaan dapat mempererat hubungan antara pemimpin dengan penduduk tempatan. Selain dapat mendengar rintihan hati rakyat. Tun Dr Mahathir pernah menegaskan bahawa bulat air kerana pembetung. kita dapat menikmati pembangunan nusa tercinta ini bersama-sama. Saya yakin. Amalan rumah terbuka juga boleh dipraktikkan untuk memupuk perpaduan kaum rakyat Malaysia dengan amalan saling memaafkan sesama insan. pihak kerajaan sentiasa membuat anjakan paradigma demi memperkuat jalinan kemesraan rakyat dengan mengadakan banyak aktiviti pada peringkat taman-taman perumahan. saya percaya bahawa jika kita mengamalkan prinsip berat sama dipikul. kita bolehlah mengadakan aktiviti gotong-royong di taman-taman perumahan untuk memupuk perpaduan kaum rakyat di Malaysia. Cara ini pasti ini akan mengurangkan pertengkaran dan perselisihan faham antara kaum. hati lain-lain . Oleh sebab itu. namun masyarakat yang berbilang kaum ini hidup dengan aman dan damai. . Selain itu. perpaduan merupakan kekuatan negara. mereka dapat lebih mengenali antara satu sama lain melalui perbualan dan berinteraksi kerana tak kenal maka tak cinta. kita dapat memupuk perpaduan kaum rakyat Malaysia. pelbagai pihak perlu memegang pada kekuatan jata negara. Seterusnya. ringan sama dijinjing.USAHA-USAHA MEMPERKUKUH PERPADUAN KAUM RAKYAT MALAYSIA Sejak 31 Ogos 1957. Mantan Perdana Menteri. Dengan langkah bestari itu. bulat manusia kerana muafakat. Kebudayaan antara kaum dapat difahami dengan lebih mendalam sekali gus dapat menjana tahap kefahaman dan membina masyarakat yang saling menghormati. sikap buang yang keruh . pemimpin turut dapat menjadi suri teladan sebagai agen perpaduan. ambil yang jernih ternyata mampu menjalinhubungkan semangat perpaduan yang tersedia utuh. Oleh itu. Masyarakat yang berbilang kaum akan keluar untuk bekerjasama membersihkan taman-taman perumahan.

kita akan dapat melahirkan pemuda-pemuda yang tidak mempunyai masalah perhubungan dan pergaulan antara kaum yang berlainan. semua pihak haruslah menggembleng tenaga dan bekerjasama untuk memupuk perpaduan kaum rakyat di Malaysia. Saya yakin dan percaya bahawa rakyat Malaysia mengenali peribahasa ke bukit sama didaki. Pergaulan mesra dan semangat bersatu padu yang dijalin ini sudah mampu menjadi tiang kukuh untuk membuktikan bahawa rakyat Malaysia patuh pada Rukun Negara. kita yang sudah melalui zaman prakemerdekaan yang perit dan pahit haruslah mengisi kemerdekaan dengan penuh semangat perpaduan kaum. kita juga dapat memupuk perpaduan kaum di Malaysia dengan menghantar anak-anak ke sekolah kebangsaa . ke lurah sama dituruni. Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak. Ingatlah wahai rakyatku bahawa semangat perpaduan harus disemai dan diingati sampai bila-bila agar Wawasan 2020 menjadi realiti. Hal ini penting supaya negara dapat berkembang maju dengan lebih lancar bawah dasar 1Malaysia yang diilhamkan oleh Perdana Menteri. .Di samping itu. Tuntasnya. Oleh itu. Dengan cara ini. bukannya fantasi semata-mata. Semua kekangan untuk mempererat perpaduan kaum akan dapat diselesaikan jika anak-anak telah mempelajari cara-cara untuk berinteraksi dengan orang yang berlainan kaum sejak kecil. Hal ini sangat penting untuk memupuk perpaduan kaum di Malaysia dalam sanubari anak-anak sejak bangku sekolah kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya.

Ibu bapa sayugia mendedahkan anak kepada bahan bacaan yang sesuai dengan umur anak dan .Seperti mana yang kita sedia maklum. ibu bapa menggalas tanggungjawab dalam meberi galakan dan dorongan kepada anak agar mengamalkan tabiat murni membaca. alas an bahawa sukar mencari bahan bacaan ilmiah yang sesuai tidak boleh menjadi penghalang kepada pelajar untuk mengamalkan tabiat membaca. bahan bacaan ilmiah boleh didapati di mana-mana sahaja. Keluarga merupakan nukleus masyarakat dan ibu bapa merupakan insane terdekat dengan pelajar. Mereka harus mengamnil inisiatif untuk memulakan amalan ini bertitik tolak daripada buku-buku teks. Amalan membaca disifatkan sebagai makanan jiwa kepada setiap orang yang mengamalkannya. kita perlu akur bahawa diri pelajar sememangnya memainkan peranan yang penting dalam usaha memupuk tabiat membaca. kedai buku dan perpustakaan. Pelajar yang berintelek sudah pasti akan menjulang nama Malaysia di pentas sarwajagat. termasuklah di gerai-gerai surat khabar. Persoalannya. Malah. kini pelajar yang celik komputer boleh memuat turun artikel-artikel dan cerita daripada jaringan internet. Oleh itu. Demikianlah kata pujangga Melayu yang mencerminkan realiti bahawa tabiat membaca mendatangkan seribu satu kemaslahatan terhadap pencapaian tahap intelek dan rohaniah seseorang individu.Soalan 1: Cara-cara memupuk amalan membaca dalam kalangan pelajar Membaca jambatan ilmu. saintifik dan berilmu pengetahuan dapat dizahirkan dengan melebarkan sayap budaya membaca. yakni cabaran melahirkan rakyat yang progresif. Dalam era ledakan teknologi maklumat ini. Lantaran itu. Bahkan cabaran dalam cisi keramat Wawasan 2020. amalan membaca perlu diterapkan dalam diri anak dari peringkat akar umbi bak kata pepatah melentur buluh biarlah dari rebungnya. pelajar hari ini memerlukan anjakan paradigma agar menyuburkan benih membaca dalam sanubari mereka. apakah langkah-langkah untuk menanam tabiat membaca dalam kalangan pelajar? Selaras dengan isu yang diutarakan. surat khabar. pelajar sayugia mempunyai kesedaran tentang maslahat yang dijanjikan oleh amalan membaca. Seperkara lagi. majalah pelajar sehinggalah karya-karya agung penulis tersohor. Pepatah Melayu ada mengatakan anak ibarat kain yang putih adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk mencorakkannya. Oleh itu. Justeru. pelajar merupakan aset negara yang amat bernilai.

Kementerian Pendidikan perlu memainkan peranan dengan menganjurkan pertandingan seperti Pertandingan Rensensi Buku yang berupaya memancing minat pelajar terhadap buku.menjadi teladan baik agar anak dapat mengikut jejak langkah mereka. Mesejnya jelas. Mengambil contoh daripada Dasar Pandang Ke Timur yang diilhamkan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia. Dengan ini. kerajaan memainkan peranan dominan dalam usaha menyemai tabiat membaca dalam kalangan pelajar. semua pihak perlulah seikat bak sirih dan serumpun bak serai menggalakkan budaya membaca demi masa depan generasi muda. Sementelahan itu. Ekspo buku dan pameran buku secara besar-besaran hanya dapat dicapai dengan sumber kewangan pihak swasta seperti Popular Bookstore. Di peringkat sekolah. kempen dan aktiviti yang dianjurkan oleh kerajaan sayugia menjurus kepada pemupukan amalanmembaca. pelajar berpeluang membeli surat khabar pada harga yang lebih rendah seterusnya amalan membaca dapat dipupuk. Malah. Justeru. Hanya dengan ilmu yang tinggi barulah pelapis jentera pentadbiran negara akan memacu kecemerlangan. pihak swasta sayugia menyumbangkan dana untuk menyuburkan benih membaca dalam diri pelajar. Sebagai tonggak negara. pihak swasta juga perlu menyumbangkan tenaga untuk menyemai tabiat membaca dalam diri pelajar. kerajaan dan pihak swasta merupakan ramuan utama dalam resepi pemupukan tabiat membaca pelajar. Oleh itu. dasar. Tuntasnya. dapatlah disimpulkan bahawa peranan pelajar. ibu bapa bertanggungjawab memberi pendedahan kepada anak terhadap dunia membaca Sekiranya ditinjau melalui skop yang lebih holistik. jelaslah bahawa kerajaan berperanan penting dalam pemupukan amalan membaca dalam kalangan pelajar. Amalan membaca yang begitu sebati dalam jiwa mereka haruslah dijadikan ikutan pelajar Malaysia. . Ilmu itu pelita hati. Dalam pemupukan tabiat membaca pelajar. ibu bapa. pelajar negara ini digalakkan agar mencontohi budaya penduduk Korea dan Jepun yang kuat membaca. syarikat-syarikat swasta perlulah mempunyai inisiatif untuk menaja surat khabar untuk bacaan para pelajar.

Dia juga telah belajar memasak masakan Timur dan juga Barat daripada chef masakan di situ.Haizam mempunyai seorang adik perempuan yang bernama Najwa Amira. bersakit-sakit dahulu. bersakit. dia mula berniaga secara kecil-kecilan.Namun. Puan Mina pula lumpuh sebahagian daripada tubuhnya akibat diserang angin ahmar kira-kira dua tahun yang lalu.Malangnya keuntungan yang diperolehnya tidak setimpal dengan usaha yang telah dilakukannya. Bapanya meninggal dunia semasa dia berusia 10 tahun. Haizam seorang anak yatim.sakit dahulu. dia tidak berputus asa. Haizam sering termenung memikirkan masa depannya. Lantaran kemiskinan dia terpaksa berhenti sekolah semasa berada dalam tingkatan empat walaupun mendapat tentangan daripada ibunya. Dia kemudiannya diterima sebagai pencuci pinggan mangkuk di sebuah restoran yang terkenal di bandar itu. seorang peraih buah di kampungnya. dia telah dinaikkan pangkat sebagai pelayan di restoran tersebut. Berbekalkan sedikit wang simpanan arwah ayahnya.Adiknya berumur sembilan tahun. Dia mencuba pula menjual buah-buahan yang diambilnya daripada Pak Karim.Dari sebuah gerai yang kecil. Kini. pemurah dan tidak lokek berkongsi ilmu dengannya.Dia juga bercita-cita untuk memiliki restorannya sendiri suatu hari nanti. Oleh sebab kerajinannya. perniagaannya telah berkembang maju dan dia telah membuka beberapa cawangan di sekitar bandar tersebut. berenangrenang ke tepian. pada setiap bulan dia akan menyimpan sebahagian daripada pendapatan yang diterimanya ke dalam bank. Ibunya. Bagi menjamin masa depannya. Pada mulanya dia menjual air di tepi jalan besar berdekatan dengan rumahnya tetapi kurang mendapat sambutan. dia telah menyewa sebuah bangunan untuk dijadikan restoran. Berbekalkan pengalaman dan juga wang simpanan yang dia miliki. Dia begitu gembira bekerja di situ kerana majikannya seorang yang bertimbang rasa.Begitulah apa yang berlaku dalam . Akhirnya. gerainya mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada para pelanggan.Soalan 5: Tuliskan sebuah cerita berdasarkan peribahasa Berakit-rakit ke hulu. berenang-renang ke tepian. sudah hampir lima tahun dia bekerja di restoran itu. dia telah mengusahakan sebuah gerai makanan menjual lauk-pauk secara kecil-kecilan. bersenang-senang kemudian·. Bak kata pepatah Melayu ·Berakit-rakit ke hulu. Oleh sebab makanan yang disediakan begitu sedap sekali. Dia kemudiannya mengambil keputusan untuk mencari pekerjaan di di bandar yang terletak berhampiran dengan kampungnya. bersenang-senang kemudian. Banyak pengalaman yang ditimbanya semasa bekerja di situ.

seseorang yang berjimat cermat sudah tentu menggunakan separuh daripada wang perbelanjaan yang tidak dibelanjakan untuk ditabung sama ada di dalam bekas tabung atau disimpan di bank. Misalnya. Memang tidak dapat dinafikan bahawa amalan menabung amat penting dalam kehidupan manusia.kehidupan Haizam. Antaranya. guru-guru serta rakan-rakan sekalian. amalan menabung berupaya memupuk kita lebih berjimat cermat untuk bila-bila masa.Tajuk syarahan saya pada hari ini ialah "Menabung Menjamin Masa Depan". kita boleh menggunakan tabungan kita untuk menderma kepada mangsa Gaza. amalan menabung boleh dikatakan membawa faedah yang banyak kepada kita. bak kata pepatah sikit-sikit lama-lama jadi bukit. daripada seorang pemuda yang tiada berharta. Jadi.Selamat pagi dan selamat sejahtera saya ucapkan. Di samping itu. kita akan menggunakan wang dengan cermat dan memastikan kita tidak terlebih guna wang yana ada pada kita. seperti mangsa dalam kemalangan atau ditimpa bencana. terutamanya dalam kalangan pelajar. Amalan menabung boleh menyemai tabiat berjimat cermat.Yang Berusaha Tuan Pengetua. Di samping itu. Oleh itu. Soalan 4: Menabung menjamin masa depan Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis. Misanya. Terdapat banyak cara untuk memupuk amalan menabung dalam kalangan masyarakat. Kelab Kewangan Sekolah akan mengurus wang simpanan saku tersebut. hiburan dan sebagainya. kita juga boleh membantu .kini mempunyai kemewahan yang dicapainya melalui usaha yang tidak pernah kenal erti putus asa. Dengan adanya amalan ini. kita tidak akan boros dalam perbelanjaan seharian seperti makanan. Program Wang Simpanan Saku yang telah dilaksankan di peringkat sekolah. Ibu bapa boleh membuka akaun di bank atas nama anak-anak untuk menggalakkan mereka menabung. amalan menabung boleh mengatasi masalah yang kita hadapi semasa kecemasan. Selain itu. Hadirin yang saya hormati. Jabatan Pelajaran Sarawak telah melancarkan program menggalakkan pelajar menabung sama ada peringkat sekolah rendah mahupun sekolah menengah. Keadaan ini boleh digambarkan seseorang menyediakan payung sebelum hujan. Kita dapat membantu orang yang berada dalam keadaan susah. Penyimpan bank juga akan memperoleh dividen hasil daripada simpanan. Amalan baik ini haruslah dididik oleh ibu bapa sejak kecil. barisan hakim yang arif lagi bijaksana.

seseorang tidak mduah terjerat oleh lintah darat. kita mampu membeli sesuatu yang diperlukan atau dikehendaki. Amalan ini bukan sahaja dapat merealisasikan impian diri sendiri malahan negara. syarikat insurans telah menggalakkan masyarakat supaya menabung dengan cara menawarkan skim tabungan yang pelbagai untuk kecemasan. dengan ada tabunga. bersakit-sakit dahulu. Kini. Bagi umat Islam. Kita harus bersusah dahulu dan bersenang kemudian. Setiap individu perlu mengorak langkah untuk menabung. iaitu kad perubatan.terima kasih. . Hadirin sekalian. dan sihat akan menyenangkan pada hari tua. Kita tidak perlu meminjam wang daripada lintah darat dan berhutang selama beberapa tahun. bertenaga. Lebih-lebih lagi. Intihanya. amalan menabung amat mulia. Sekian. Selain itu. kita dapat menikmati kehidupan yang lebih gembira dan selesa. Kita juga dapat membiayai pendidikan anak-anak di menara gading tanpa bergantung kepada pihak kerajaan atau mana-mana pihak. Hal ini disebabkan kita tidak mungkin dapat memperoleh sejumlah wang yang banyak dengan segera jika kita tidak ada wang tabungan. rakyat juga dapat menghadapi kegawatan ekonomi ini dengan tabah kerana mempunyai tabungan yang cukup untuk membiayai kos hidup. bak kata pepatah berakit-rakit ke hulu. Oleh itu. wang yang ditabung boelh digunakan untuk menunaikan haji dan umrah pada masa hadapan. amalan menabung penting untuk hari tua. amalan menabung dapat memudahkan pembiayaan keperluan semasa dan yang akan datang. berenang-renang ke tepian. Selain itu. Kita telah mempunyai wang yang secukupnya untuk membiayai apa-apa sahaja yang diperlukan. Dengan adanya wang. Dalam keadaan kemelesetan ekonomi dunia. Hadirin yang saya hormati sekalian. kebanyakan harga barang telah meningkat dan perkhidmatan awam yang semakin meningkat harganya. Sikap yang rajin menabung semasa masih muda. bersenang-sengan kemudian. Untuk menyemai amalan yang murni ini dalam kalangan masyarakat.keluarga dan saudara kita apabila kecemasan berlaku.

Apabila Jepun menyerah kalah.Keberaniannya dihargai oleh pihak British dan dianugerahi pingat ( DCM ) dan dinaikkan pangkat menjadi sarjan. Jamaayah Musa. Pada tahun 1938.Permohonannya diterima dan dia mengikuti latihan asas di Port Dickson dan diberi gelaran ´Budak Merah ´. Di kampung diamenjaga padi dan beras. Tetapi dia gagal kerana saiz tubuhnya tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dia ditangkap komunis kerana dituduh sebagai tali barut Jepun. Dia dihantar berkhidmat di Kota Bharu. Jamaluddin memperoleh kasih sayang yang mencukupi daripada ibunya. . Tugasnya ialah menentang pengganas Komunis Bintang Tiga yang bergerak ke hulu Kelantan. dalam kehidupan keluarganya dalam keadaan kekurangan.secara diam-diam Jamaluddin bersama teman-temannya menghadiri pemilihan askar Melayu. Jamaluddin berangkat ke Kuala Lumpur untuk bekerja. di Batu 7.tetapi kemudian dibebaskan. Singapura. akhirnya tubuh badannya menjadi tegap lalu beliau memohon sekali lagi untuk menyertai askar Melayu. setelah British menyerah kalah. Jamaluddin ditug askan dengan batalion pertama askar Melayu dalam kompeni C. Kuala Lumpur. Jamaluddin meninggalkanpasukan tentera dan dia pulang ke kampungnya di Sekinchan. Koperal Jamaluddin ditawan tetapi dibebaskan. Selangor. Selepas tamat latihan.LIMPAHAN DARAH DI SUNGAI SEMUR SINOPSIS KESELURUHAN Novel Limpahan Di Sungai Semur merupakan biografi Jamaluddin Bin Mohamad. Ramai anggota tentera terbunuh dan cedera.Setelah membuat latihan sendiri seperti bergayut di batang -batang pokok. Mereka terperangkap di Sungai Semur sehinggakan Leftenan Hassan terbunuh.Koperal Jamaluddin mengambil alih tugas ketua Platun terus berjuang. Dia merupakan seorang anak yang cergas dan sederhana dalam pelajaran. Beliau dilahirkan pada tahun 1916. Selepas tamat persekolahan. Jamaluddin dihantar bersekolah rendah tidak jauh dari kampungnya. Jamaluddin kembali menyertai tentera. Di bawah pimpinan Leftenan Hassan platun no. Tugas pertamanya ialah menentang serangan tentera Jepun di Bukit Chandu. 12 kompeniD pasukan tiga rejimen askar Melayu seramai 26 oarang bergerak ke Pulai. Seterusnya. Kampung Kuantan.Apabila besar.

Jamaluddin dihantar bersekolah rendah tidak jauh dari kampungnya. 12 kompeni D pasukan tiga rejimen askar Melayu seramai _______________ oarang bergerak ke Pulai.Setelah membuat latihan sendiri seperti __________________ di batang -batang pokok. Tetapi dia gagal kerana ____________ tubuhnya tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Jamaluddin meninggalkan pasukan tentera dan dia pulang ke kampungnya di _______________. Selangor. Mereka terperangkap di _____________________ sehinggakan ________________________ terbunuh. Singapura. Dia dihantar berkhidmat di _____________________. Tugasnya ialah menentang ____________________ Bintang Tiga yang bergerak ke hulu _________________. Ramai anggota tentera terbunuh dan cedera.Keberaniannya dihargai oleh pihak _________________ dan dianugerahi pingat ______________ dan dinaikkan pangkat menjadi ___________________________. Jamaluddin berangkat ke _________________ untuk bekerja. di Batu 7. dalam kehidupan keluarganya dalam keadaan kekurangan.Apabila besar.secara diam-diam Jamaluddin bersama teman-temannya menghadiri pemilihan askar Melayu. Kuala Lumpur. Beliau dilahirkan pada tahun _____________. Di kampung dia menjaga ____________ dan __________. akhirnya tubuh badannya menjadi ________________ lalu beliau memohon sekali lagi untuk menyertai askar Melayu. Dia ditangkap ______________ kerana dituduh sebagai _________________ Jepun. Kampung ______________. Dia merupakan seorang anak yang _____________ dan ____________ dalam pelajaran. Di bawah pimpinan Leftenan Hassan platun no. Seterusnya. Selepas tamat latihan. Koperal Jamaluddin ditawan tetapi dibebaskan.SINOPSIS KESELURUHAN Novel Limpahan Di Sungai Semur merupakan biografi __________________________.tetapi kemudian dibebaskan. Jamaluddin ditug askan dengan batalion pertama askar Melayu dalam kompeni C. Apabila Jepun menyerah kalah.Permohonannya diterima dan dia mengikuti latihan __________ di ______________ dan diberi gelaran ´________________________ ´. . setelah British menyerah kalah. Selepas tamat persekolahan. Tugas pertamanya ialah menentang serangan tentera ____________ di Bukit ___________. Jamaluddin kembali menyertai tentera.Koperal Jamaluddin mengambil alih tugas ketua Platun terus berjuang. Jamaluddin memperoleh kasih sayang yang mencukupi daripada ibunya. ____________________. Pada tahun ____________.

2. Mereka menunaikan tanggungjawab dengan baik sehingga mampu menjadikan Doktor Fikri seorang anak yang __________ dan ber_________________. Huaikan tema novel Di Sebalik wajah Tema novel ini ialah _________hidup seorang ____________ yang mempunyai nama unik dan menghadapi penyakit _____________________. Contohnya. Tuliskan contoh peristiwa yang terdapat dalam novel Di Sebalik Wajah berdasarkan persoalan diberikan. 2. Bapanya yang telah tua tidak mampu _________________nya. Walaupun Doktor Fikri memiliki tubuh balar namun dia menjalani kehidupan seharian seperti _______________ lain. 3. Tanggungjawab ibu bapa terhadap anak Cikgu ____________ dan Puan _____________ mendidik _________________ dengan penuh kasih sayang. .Latihan Pengukuhan Novel Di Sebalik Wajah (Tingkatan 2) 1. 1. Doktor Fikri meminta ______________nya menjamin Narius kerana simpati akan nasib Narius dan bapanya. Sikap prihatin terhadap masalah orang lain ________________ begitu prihatin terhadap nasib ______________ yang ditahan oleh pihak polis kerana disyaki cuba memecahkan cermin sebuah kereta untuk ________________. seorang remaja diberi nama ___________________ sehinggakan menjadi ______________ rakan sekelas akibat penyakit dan keunikan namanya. Keyakinan kepada diri sendiri dan keberanian menempuh pelbagai halangan Doktor Fikri juga yakin akan kemampuan dirinya untuk menamatkan ________________ dalam acara sukan di sekolahanya walaupun dia akhirnya ______________ ketika menghampiri garisan penamat.

2. dia cuba berusaha menamatkan larian sehingga akhirnya jatuh _________________. Bilik solat di hospital – Cikgu Saiful telah bersolat ______________ di bilik solat hospital memohon kepada Tuhan agar ______________ dan __________nya selamat. Kegigihan dalam melaksanakan sesuatu perkara Doktor Fikri mengambil bahagian dalam acara __________ mewakili rumah sukan ____________________. ______________________ 4. 3. . 1. ______________________ 2. Nyatakan contoh peristiwa berdasarkan latar tempat dalam novel Di Sebalik Wajah. Tuliskan latar tempat yang terdapat dalam novel Di Sebalik Wajah. 3. ______________________ 7. Sikap tidak berdendam Doktor Fikri tidak pernah menyimpan dendam terhadap sesiapa sahaja yang menghina kekurangan ___________nya iaitu berpenyakit ______________. Hospital – Cikgu ___________ dalam keadaan ___________ menunggu kelahiran_____________ pertamanya di hospital. Balai polis – Doktor Fikri dan ayahnya hadir ke balai polis untuk memberikan kerjasama kepada pihak polis dan bapa Doktor Fikri telah menjamin __________. 1. 5. ______________________ 8. ______________________ 5.4. ______________________ 6. dia melayan mereka dengan _______________. 99Malah. ______________________ 3. ______________________ 4.

4. 6. _____________. mereka membalas dendam dengan mencuri ______________________. dan _____________ telah dirotan di dewan sekolah pada waktu tengah hari oleh pengetua kerana kesalahan meminta _____________________ daripada Doktor Fikri. Pagi – Doktor Fikri sentiasa membawa bekal pada waktu _____________ kerana gemar akan masakan ibunya. Permulaan – Cikgu Saiful ______________ menanti kelahiran anak sulungnya di Hospital _____________________ dan anak yang dilahirkan itu berkulit __________ atau _________________. Jais. 3. 4.____________. dan ____________ dirotan di dewan sekolah oleh _____________ kerana meminta wang perlindungan daripada _________________ dan hukuman tersebut menyebabkan mereka berdendam dengan Doktor Fikri. Perkembangan – Doktor Fikri telah berpindah sekolah dari _______________ ke SMK _______________ di _____________________. 2. Suasana pada malam itu begitu _____________._______________. Berikan contoh peristiwa yang terdapat dalam novel Di Sebalik Wajah berdasarkan latar masa yang diberikan. . Duit bekalnya dikumpul dan disimpan di ____________. dan Jamadi dirotan apabila rakan-rakan Doktor Fikri memberitahu Cikgu _____________ bahawa Doktor Fikri telah diugut. Malam – Doktor Fikri dan ibu bapanya bermalam di sebuah _____________ di kaki Gunung Kinabalu sebelum memulakan pendakian keesokan harinya. ______________. Kesannya. Petang – ayah Doktor Fikri membawa khabar gembira setelah pulang dari pejabatnya untuk Doktor Fikri dengan menyatakan bahawa dia telah menempah bilik untuk mendaki ___________________________. 1. Dewan sekolah . 3. dan ____________ dating ke rumah Doktor Fikri kerana ingin berkenalan dengan Doktor Fikri secara lebih dekat dan ingin melihat _________________ dan _________________ yang diusahakan oleh Doktor Fikri. Rumah Doktor Fikri – Dayang _____________. 1. 5. Tengah hari . 2. ___________. 5. Konflik – Narius. Nyatakan urutan plot berdasarkan novel Di Sebalik Wajah. __________________. _____________.

______________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Nyatakan pengajaran yang dapat diperoleh dalam novel Di Sebalik Wajah . _______________________ 5. Berikan unsur gaya bahasa yang terdapat dalam novel Di Sebalik Wajah 1. ( ) 2. _______________________ 9. ( ) 3. Ada yang menepuk-nepuk meja. Pelaraian – Doktor Fikri melahirkan hasratnya untuk mendaki __________________ memandangkan mereka bercuti selama ___________ bulan._______________________________________________________ _____________________________________________________________ 8. Oleh sebab terlalu teruja. Doktor Fikri kehilangan sahabat dan _____________nya turut dicuri oleh ______________ dan kawan-kawannya. _______________________ 4. 7. 10. ada pula yang bersuara seperti katak memanggil hujan. ( ) Nyatakan watak dan perwatakan Cikgu Saiful seperti yang digambarkan dalam novel Di Sebalik Wajah. Sejak itu. _______________________ 2. Sahabatsahabatnya menyesal namun sudah terlambat apabila Doktor Fikri sudah berada di _________________ ketika itu kerana mengikut bapanya menyambung pelajaran di sana. Nayaakan contoh peristiwa yang terdapat dalam novel Di Sebalik Wajah 1. Tanggungjawab . “Daging rusa belum pernah singgah di dapur kami. Reda . Kasih sayang . Doktor Fikri terjatuh dari ____________ ketika bermalam di rumah rehat ______________. 1. 4. Kilang fikirannya.___________ murid dan ____________ mahal dan diletakkan di dalam ________ Doktor Fikri menyebabkan Doktor Fikri dituduh mencuri dan ditangkap oleh guru disiplin. _______________________ 3. Air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Tolong-menolong -______________________________________________ _____________________________________________________________ 3. ( ) 4. Mereka sekeluarga ketawa kerana Doktor Fikri bermimpi dikejar oleh seekor ____________. 5. _______________________ 6._________________________________________________ _____________________________________________________________ 2.” kata pekerja di situ yang hamper tertawa apabila Cikgu Saiful bertanyakan daging rusa. Klimaks – Narius telah berterus terang dengan kawan-kawan Doktor Fikri bahawa Doktor Fikri tidak pernah berbuat salah dan yang bersalah ialah mereka.

1. 4. 5. _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ ______________________________________________________________ . 3. 2.