You are on page 1of 8

ความแตกตางทางสังคม และวัฒนธรรม

ตอการพัฒนาประเทศ

อ.ชูศรี ธรรมพัฒนพงศ
โรงเรียนสายนํ้าผึ้ง

สาเหตุของความแตกตางทางสังคม และวัฒนธรรมตอการพัฒนาประเทศ
1. ความหลากหลายทางดานเชื้อชาติเผาพันธุและศาสนา
2. สภาพภูมิศาสตร ความแตกตางดานถิ่นที่อยูอาศัยที่ทําใหคนเรามีวัฒนธรรมแตกตางกัน
ไป
3. รูปแบบเศรษฐกิจ ความแตกตางทางการผลิตและการใชชีวิต ทําใหมีความเชื่อคานิยม
ตางกัน
บริเวณวัฒนธรรม (CULTURE AREA) หมายถึง พื้นที่หนึ่งซึ่งวัฒนธรรมเดนเฉพาะตัวที่
เรียกวาเปนเอกลักษณครอบคลุมอยู
โลกตะวันตก หมายถึง วัฒนธรรมของชาวยุโรป สหรัฐอเมริกา มีคานิยมของการนับถือ
ความคิดของบุคคลเปนหลัก ยึดเหตุผลเปนแนวปฏิบัติ นับถือศาสนาคริสต เศรษฐกิจแบบอุตสาห
กรรม
โลกตะวันออก หมายถึง วัฒนธรรมของอินเดียและจีนเปนหลัก มีคานิยมการยึดถือสังคม
มากกวาความคิดของบุคคล ยึดถือพวกพอง เคารพระบบอาวุโส มีความเชื่อในศาสนาพุทธ และ
ศาสนาอิสลาม
เกณฑทางวัฒนธรรม ไดแก
1. ความเชื่อ
1. ความเชื่อของพวกยิว เชื่อวาดินแดนปาเลสไตนเปนดินแดนที่พระยะโฮวาทรง
สัญญาไววาจะประทานใหแกชนชาติยิว
2. ลัทธิ ZIONISM เปนลัทธิที่สนับสนุนใหชาวยิวไปตั้งหลักแหลงที่ดินแดนปาเลส
ไตน
3. ความเชื่อของพวกเยอรมัน อาณาจักรไรซที่ 1, 2, 3 เปนอาณาจักรที่ชาวเยอรมันจะ
รวมดินแดนที่มีชาวเยอรมันอยูเขาดวยกันในสมัยบิสมารค และสมัยฮิตเลอร
2. คานิยม
1. คานิยมของคนจีน มีบุตรชายมากกวาบุตรหญิง เพราะถือวาเปนผูสืบตระกูล
2. คานิยมของชาวตะวันตก ไมยึดถือความสัมพันธระหวางชายหญิงอยางเครงครัด
3. ศาสนา
1. ศาสนาที่เกิดในเอเชีย ในอินเดีย มี ศาสนาฮินดู พุทธ ซิกข
ศาสนาที่เกิดในประเทศจีน มีขงจื๊อ เลาจื้อ
ศาสนาที่เกิดในตะวันออกกลาง มี ยิว คริสต อิสลาม
2. คริสตคาทอลิก มีการนับถือกันมากในประเทศสเปน โปรตุเกส อิตาลี
3. ศาสนาอิสลาม สวนใหญอยูบริเวณตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ และเอเชียใต
4. เชื้อชาติ
1. ในมาเลเซีย ประกอบดวย มาเลย จีน อินเดีย
2. ในสิงคโปร ประกอบดวย จีน มาเลย
3. ในศรีลังกา ประกอบดวย สิงหล ทมิฬ
4. ในพมา ประกอบดวย ฉาน ไทยใหญ พมา กระเหรี่ยง
5. ในปากีสถาน ประกอบดวย ปญจาบ ปาทาน ซินด
6. พหุสังคม หมายถึง สังคมที่ประกอบดวยคนหลายกลุม
ประเทศที่รณรงคตอตานการนําคานิยมจากตะวันตกเขามาในสังคมของตนอยางรุนแรง
เพราะเห็นวาขัดตอประเพณีของศาสนาอิสลามคือ ประเทศอิหราน
ปฏิวัติขาว คือ การปฏิวัติวัฒนธรรมในอิหราน โดยใหสตรีอิหรานเลิกใชผาคลุมหนา
ปฏิวัติเขียว คือ การปฏิวัติเกษตรกรรมในอินเดีย
คู คลักซ แคลน คือ สมาคมของชาวผิวขาวที่ตอตานพวกผิวดําในสหรัฐอเมริกา
แบบทดสอบ

1. ขอใด ไมใช วัฒนธรรมของโลกตะวันตก
ก. การนับถือความคิดของสังคมเปนหลัก
ข. รูปแบบเศรษฐกิจเปนอุตสาหกรรม
ค. มีรากฐานมาจากยุโรป
ง. มีความเชื่อในคริสตศาสนา
2. พื้นฐานความแตกตางทางสังคม และวัฒนธรรม มักเกิดจากสาเหตุตอไปนี้ แตสาเหตุใดไดผล
นอยที่สุด
ก. ความแตกตางทางศาสนา
ข. ความหลากหลายของเชื้อชาติ
ค. ความแตกตางของสภาพภูมิอากาศ
ง. ความแตกตางของรูปแบบเศรษฐกิจ
3. การถายทอดวัฒนธรรมในปจจุบันเปนผลงานมาจากขอใด
ก. ระบบสื่อสารทันสมัยมีประสิทธิภาพ
ข. การเดินทางทองเที่ยว และศึกษาตอตางประเทศ
ค. การขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจของชาติตะวันตก
ง. ระบบการบริหารธุรกิจที่ทันสมัย
4. ประเทศที่รณรงคตอตานการนําคานิยมจากสังคมตะวันตกเขามาในสังคมตนคือประเทศใด
ก. อิรัก ข. อิหราน
ค. ซาอุดิอาระเบีย ง. ปากีสถาน
5. คําตอไปนี้คําใดที่มีความหมายครอบคลุมพฤติกรรมของคนทั้งโลกมากที่สุด
ก. ลัทธิ ข. ความเชื่อ
ค. ศาสนา ง. คานิยม
6. ปจจัยขอใดที่ทําใหความเชื่อ และคานิยมแตกตางกันนอยที่สุด
ก. การพัฒนาทางชีวภาพ ข. การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ค. การพัฒนาทางวิทยาการ ง. การพัฒนาทางเทคโนโลยี
7. การแกปญหาความขัดแยงทางความเชื่อ และคานิยมขอใดเปนที่แพรหลายที่สุด
ก. การเจรจาตอรอง และประนีประนอม
ข. การพยายามยอมรับวัฒนธรรมของกันและกัน
ค. การสรางจิตสํานึกวาทุกประเทศตองพึ่งพาอาศัยกัน
ง. การใหการศึกษาวาทุกประเทศในโลก มีความเสมอภาคทางวัฒนธรรม
8. ปญหาความขัดแยงทางศาสนาของอิรัก และอิหราน คือเรื่องใด
ก. คริสต – อิสลาม
ข. คริสต โรมันคาทอลิก – โปรแตสแตนท
ค. อิสลามสุหนี่ – ชีอะห
ง. ยูดาย - อิสลาม
9. ขอใดไมใช ความขัดแยงทางดานศาสนาในเอเชียใต
ก. ศาสนาคริสต – อิสลาม ข. ศาสนาฮินดู – อิสลาม
ค. ศาสนาพุทธ – ฮินดู ง. ศาสนาฮินดู – ซิกข
10. กรณีการลอบสังหารนางอินทิรา คานที อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศอินเดีย เปนความขัด
แยงในเรื่องใด
ก. การเมือง ข. ศาสนา
ค. ความเชื่อ ง. เชื้อชาติ
11. กองทัพปฏิวัติไอริช หรือ IRA ตองการกอความวุนวายใหกับอังกฤษเพราะเหตุใด
ก. ความขัดแยงระหวางชาวไอริช และชาวอังกฤษ
ข. ความขัดแยงดานศาสนาโรมันคาทอลิก และโปรแตสแตนท
ค. ความขัดแยงทางการเมือง
ง. ความขัดแยงทางเศรษฐกิจ เนื่องจากชาวไอรแลนดทะเลาะกับอังกฤษเรื่องจับปลาคอด
12. ขบวนการ คู คลักซ แคลน ในสหรัฐอเมริกา เปนขบวนการที่มีจุดมุงหมายในเรื่องใด
ก. ตอตานลัทธิคอมมิวนิสต
ข. ตอตานอาวุธนิวเคลียร
ค. ตอตานอเมริกันนิโกร
ง. ตอตานชนตางชาติที่ไมใชผิวขาวซึ่งอพยพเขาไปในอเมริกา
13. นโยบายอาปาไทด คือนโนบายใด
ก. ผิวขาวรังเกียจผิวดําในอเมริกา
ข. ผิวขาวรังเกียจผิวดําในสาธารณรัฐแอฟริกาใต
ค. ผิวขาวรังเกียจผิวอื่นในออสเตรเลีย
ง. ผิวขาวรังเกียจอินเดียแดงในสหรัฐอเมริกา
14. ขอใดเปนความแตกตางดานเชื้อชาติที่ผิด
ก. แคนาดา : อังกฤษ – ฝรั่งเศส ข. อินเดีย : อารยัน – ดราวิเดียน
ค. ศรีลังกา : สิงหล – ทมิฬ ง. ปากีสถาน : ปญจาบ – ฉาน
15. ความขัดแยงครั้งใด ไมเกี่ยวของกับเชื้อชาติ
ก. อิรักกับคูเวต ข. ทมิฬกับสิงหลในศรีลังกา
ค. อารเมเนียกับอาเซอรไบจัน ง. เซอรบกับโคแอต ในยูโกสลาเวีย
16. ปญหาความเชื่อเรื่องดินแดนปาเลสไตนขอใดผิด
ก. ชาวยิวเชื่อวาเปนดินแดนแหงพันธะสัญญา
ข. ชาวคริสตเชื่อวาเปนที่กําเนิดของพระเยซูคริสต
ค. ชาวอาหรับเชื่อวาเปนดินแดนที่ตั้งของมัสยิดอันศักดิ์สิทธิ์
ง. ชาวฮินดูเชื่อวาเปนที่กําเนิดของเทพเจา
17. ลัทธิไซออนนิสมของชาวยิวเปนเกณฑวัฒนธรรมที่สรางความขัดแยงในดานใด
ก. คานิยม ข. ความเชื่อ
ค. ศาสนา ง. เชื้อชาติ
18. ขอใด ไมใช ความหมายของ NGOS
ก. องคกรที่ไมเปนของรัฐบาล
ข. ทําหนาที่ประสานความแตกตางทางสังคม และวัฒนธรรม
ค. ผลงานลาสุดในประเทศไทย คือ การตอตานการวางทอกาซที่อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ง. มีศูนยดําเนินการที่ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย
19. ขอใด ไมใช หนาที่ขององคการศึกษาวิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ
(UNESCO)
ก. จัดใหมีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
ข. การใหความชวยเหลือทางการศึกษา
ค. จัดประชุมเพื่อหาทางสรางสันติภาพแกโลก
ง. การใหความชวยเหลือในดานอาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภค
20. ขอใดเปนวัตถุประสงคของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมฉบับที่ 8
ก. เศรษฐกิจพอเพียง
ข. การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป
ค. การกระจายรายไดไปสูชนบท
ง. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ชุดที่ 2
1. ขบวนการไซออนนิสตหมายถึงอะไร
ก. ขบวนการแบงแยกผิวในแอฟริกา
ข. ขบวนการปฏิรูปสังคมของรัฐบาลโคไมนีในอิหราน
ค. ขบวนการอพยพชาวยิวกลับไปตั้งถิ่นฐานในปาเลสไตน
ง. ขบวนการตอตานอิสราเอลของชาวอาหรับในตะวันออกกลาง
2. ขอใดเปนสาเหตุสําคัญของความขัดแยงระหวางคนเมืองและคนชนบทในประเทศไทย
ก. การที่คนเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาชนบท
ข. การที่คนเมืองกดราคาของคนชนบทจนไมคุมทุน
ค. การที่คนชนบทตองเปลี่ยนอาชีพเปนกรรมกรในเมือง
ง. การที่คนชนบทมีคานิยมในการบริโภคสินคาและบริการแบบคนเมือง
3. ประเทศที่พัฒนาแลวมักไดเปรียบกวาประเทศที่ดอยพัฒนาในดานการแขงขันเพื่อนําวัตถุดิบมา
ใชในการผลิต ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุใด
ก. มีเงินทุนในการซื้อหาวัตถุดิบไดถึงแมจะมีราคาสูง
ข. มีเทคโนโลยีสูง จึงมีวิธีการในการแสวงหาวัตถุดิบ
ค. มีแหลงพลังงานธรรมชาติภายในประเทศมากพอที่จะนํามาใชในการผลิต
ง. สามารถนําเงินไปลงทุนในประเทศที่มีวัตถุดิบมากๆ
4. เงื่อนไขใดที่ทําใหความรวมมือทางการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศตางๆ ประสบปญหา
มากที่สุด
ก. การเปนผูครอบครองเทคโนโลยี ข. การรักษาผลประโยชนของประเทศ
ค. การเปนประเทศที่พัฒนาแลว ง. การมีพลังอํานาจทางการทหาร
5. ขบวนการใดเกิดจากความขัดแยงทางเชื้อชาติ
ก. KU KLUX KLAN ข. IRA
ค. ข จ ก. ง. PLO
6. เลนินเชื่อวาความขัดแยงดานผลประโยชนของรัฐมีสาเหตุมาจากอะไร
ก. การยึดมั่นในอุดมการณทางการเมืองที่แตกตางกัน
ข. ความแตกตางทางดานเชื้อชาติและวัฒนธรรม
ค. การกระจายทรัพยากรไมเทาเทียมกัน
ง. ความตองการศักดิ์ศรีและอํานาจ
7. กรณีความขัดแยงระหวางขบวนการไอ อาร เอ กับอังกฤษ เกิดจากสาเหตุใด
ก. ปญหาทางเชื้อชาติ ข. ปญหาทางศาสนา
ค. ปญหาทางภูมิศาสตร ง. ปญหาคานิยม
8. ขอความที่บรรยายเกี่ยวกับลัทธิเสรีนิยมขอใดไมถูกตอง
ก. ไมใชลัทธิทางศาสนา ข. มีหลักการของประชาธิปไตย
ค. เนนความสําคัญตอสวนรวม ง. สามารถแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ
9. ขอใดไมมีความสัมพันธเกี่ยวกับสงครามเวียดนาม
ก. การกูเอกราชของอาณานิคม ข. ความขัดแยงทางอุดมการณ
ค. ความขัดแยงทางศาสนา ง. การทําสงครามกองโจร
10. ขอใดเปนปญหาสําคัญที่สุดที่ทําใหการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศกําลังพัฒนาในทวีปเอ
เชียไมเจริญกาวหนาเทาที่ควร
ก. การขาดแคลนเงินทุนและเทคโนโลยี
ข. การขาดแคลนตลาดและวัตถุดิบ
ค. การขาดแคลนชางฝมือระดับสูงและนํ้ามันเชื้อเพลิง
ง. การขาดการสงเสริมสนับสนุนจากรัฐบาล
11. องคกรทางเศรษฐกิจใดที่มีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจของโลกมากที่สุด
ก. อีซี (EC) ข. นาฟตา (NAFTA)
ค. องคการการคาโลก (WTO) ง. อาเซียน (ASEAN)
12. ไทยขาดดุลการคากับกลุมเศรษฐกิจใดมากที่สุด
ก. อีซี (EC) ข. นาโต (NATO)
ค. โอเปค (OPEC) ง. อาเซียน (ASEAN)
13. การประกาศตัด จีเอสพี (GSP) ของประเทศสหรัฐอเมริกาตอประเทศไทย มีผลใหเกิดสถาน
การณใด
ก. คาใชจายในการกูยืมเงินจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้น
ข. ตนทุนการสงสินคาออกจากประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้น
ค. ตนทุนการนําสินคาเขาจากประเทศสหรัฐอเมริกามายังประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
ง. ประเทศสหรัฐอเมริกามีสิทธิ์ฟองรองไทย ถาเกิดการเลียนแบบสิ่งประดิษฐของสหรัฐ
อเมริกา
14. การรวมกลุมใดมีจุดประสงคทางการเมืองเปนสําคัญ
ก. นาโต ข. อาฟตา
ค. นาฟตา ง. อาเซียน
15. ประโยชนที่ไทยไดรับจากการเปนสมาชิกอาเซียนคืออะไร
ก. รักษาความมั่นคงทางการเมือง ข. รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ค. ยุติปญหาระหวางประเทศในภูมิภาค ง. ถูกทุกขอ
16. การรวมกลุมนาฟตา (NAFTA) กอใหเกิดผลกระทบตอไทยในดานใดมากที่สุด
ก. สหรัฐอเมริกาจะนําเขาสินคาจากประเทศไทยมากขึ้น
ข. ไทยตองมีคูแขงสินคานําเขาประเภทเกษตร
ค. สินคาไทยจะมีตลาดตางประเทศแหงใหมรองรับสินคา
ง. สินคาของประเทศไทยจะขายไดราคาดีในประเทศแคนาดา