PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT KOD KURSUS /COURSE CODE : HBEF2303 TAJUK KURSUS

/COURSE TITLE : TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN SEMESTER /SEMESTER : MEI/MAY 2011 (SMP KHAS)

ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. / Answer in Malay or English. 3. Muatturunkan templet tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / Your assignment should be between 2500 to 3000 words excluding references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan KEPADA TUTOR BERSEMUKA. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. / You must submit your assignment TO TUTOR. You are advised to keep a copy of your submitted assignment for personal reference. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. / You can submit your assignment ONCE only in a SINGLE file. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 13 Julai 2011 hingga 24 Julai 2011. Serahan selepas 24 Julai 2011 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted between 13 July 2011 and 24 July 2011. Submission after 24 July 2011 will NOT be accepted.. 8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. / Your assignment should be prepared individually. You should not copy another person’s assignment. You should also not plagiarise another person’s work as your own.

1

nota dan pencarian maklumat. simulasi dan ujian. anda dikehendaki menerokai mana-mana laman web. Berdasarkan modul. sediakan satu brosur untuk mempromosikan penggunaan perisian berkenaan di kalangan pelajar (5 markah) [Jumlah: 30 Markah] PANDUAN PELAJAR 2 . tunjuk cara. Muat turun satu perisian kursus berbentuk PPBK yang berkaitan dengan subjek anda dan nilai kesesuaian perisian kursus itu sebagai alat bantu pengajaran-pembelajaran berdasarkan aspek-aspek berikut: (a) Rancang satu soal selidik dan jalankan penilaian sumatif terhadap kekuatan dan kelemahan perisian berkenaan mengikut kriteria pemilihan perisian kursus iaitu: (i) (ii) (iii) Isi kandungan Aspek teknikal Dokumentasi (10 markah) (b) Sediakan penulisan ilmiah mengenai klasifikasi kategori perisian kursus yang dimuat turun berserta dapatan penilaian yang dilaksanakan. (15 markah) (c) Berdasarkan perisian kursus yang dimuat turun. latih-tubi.SOALAN TUGASAN /ASSIGNMENT QUESTION Perisian kursus bagi Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) dikategorikan kepada beberapa jenis seperti tutorial. permainan.

Borang soal selidik yang disediakan untuk membuat penilaian. 4. 2. Mahir mengakses internet. mempunyai reputasi yang baik) diperlukan untuk memahami konsep sebelum pelajar dapat memberi contoh Catatan : • Anda dikehendaki menyenaraikan bahan rujukan yang berkaitan mengikut format penulisan yang betul • • Masukkan elemen ICT dalam menghasilkan tugasan anda. 3. mempunyai muka hadapan. Buat pencarian di internet berkaitan topik yang dipilih untuk mendapatkan pelbagai maklumat berkaitan tugasan. Anda dikehendaki menghantar tugasan ini dengan softcopy dan hardcopy. PENILAIAN / EVALUATION 3 . kandungan dan termasuk rujukan dan lampiran. Menggunakan kreativiti sendiri dalam merancang dan merangka tugasan. membuat printscreen dan kemudahan-kemudahan yang disediakan dalam Window.Anda dinasihatkan: 1. Brosur yang disediakan. Anda dikehendaki menyertakan: (i) (ii) (iii) • Perisian yang dimuat turun. MS Word. Merujuk kepada modul dan sumber-sumber bercetak lain atau sumber dalam internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang yang tepat dan sesuai.

 Assignments with 10 .30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperolehi. If plagiarism is detected.  Assignments with more than 30% overlap with others : Zero mark would be given MUKA SURAT TAMAT / END OF PAGE 4 .Tugasan ini akan menyumbangkan 30 % daripada jumlah markah kursus berkenaan dan akan dinilai berdasarkan kepada Skema Jawapan. / This assignment accounts for 30 % of the total marks for the course and shall be assessed based on the Answer Scheme. markah akan dipotong seperti berikut: / Warning : The submitted assignment will automatically undergo a similarity check.  Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 30 % : Markah sifar akan diberikan. Anda akan diberikan maklum balas tentang tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula / You would be given feedback of the assignment before the Final Semester Examination commences. PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH / PLAGIARISM : MARKS DEDUCTION Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk menentukan kadar pertindihan.30 % overlap with others : 20% deduction from the total marks scored. marks would be deducted as follows:  Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 . Jika plagiarisme dikesan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful