You are on page 1of 25

วารสารคนทำงาน เมษายน 2565

วารสารคนทำงาน เมษายน 2565 หน้า 1

ผลการศึกษาชี้บุคลากร 'การทำงานแบบ อาชีพ 'บาร์เทน ผลสำรวจสหภาพ


ทางการแพทย์ใน ไฮบริด' อาจไม่ เดอร์-พนักงาน แรงงานญี่ปุ่นพบ
สหรัฐฯ มีแนวโน้มสูงที่ เป็นประโยชน์ตอ่ เสิร์ฟ' ในสหรัฐฯ มี คนทำงานหญิงที่ไม่ใช่
จะติดเชื้อโควิด-19 ในที่ สิ่งแวดล้อม อัตราหย่าร้างสูงสุด พนักงานประจำมีรายได้
ทำงาน [หน้า 13] [หน้า 16] [หน้า 20] ลดลง [หน้า 22]
วารสารคนทำงาน เมษายน 2565 หน้า 2
รอบโลกแรงงาน

โรงงานในทวีปเอเชียเผชิญภาวะชะลอ ที่มา: Doo Prime News, 1/4/2022


เมื่อเดือน มี.ค. 2022 ทีผ่ ่านมา
ไต้หวันผ่อนคลายมาตรการป้ องกันโรค
กิจกรรมโรงงานส่วนใหญ่ในทวีปเอเชีย อนุญาตให้แรงงานต่างชาติกักตัวใน
เผชิญกับภาวะชะลอตัวในเดือน มี.ค. 2022 หอพักทีไ่ ด้มาตรฐานได้
ขณะที่สถานการณ์วกิ ฤตในยูเครน ทาให้อปุ ไต้หวันลดขัน้ ตอนการป้องกันโรคสาหรับ
สงค์ของจีนตกต่าและราคาต้นทุนวัตถุดิบ การนาเข้าแรงงานต่างชาติ โรงแรมกักตัวไม่
พุ่งสูงขึน้ ซึ่งทาให้บริษัทต่าง ๆ ที่ประสบ ต้องส่งให้กองแรงงานท้องที่ตรวจสอบและ
ปั ญหาการหยุดชะงักของห่วงโซ่อปุ ทานต้อง อนุมตั ิก่อนอีกต่อไป และนอกเหนือจาก
ตกอยูใ่ นสถานการณ์ท่ตี งึ เครียดมากขึน้ โรงแรมกักตัวและศูนย์กกั ตัวของรัฐแล้ว
โดยกิจกรรมโรงงานในจีนประสบภาวะ อนุญาตให้นายจ้างสามารถจัดหาหอพักที่
ชะลอตัวมากที่สดุ ในรอบ 2 ปี ส่วนกิจกรรม ได้มาตรฐาน เพื่อเป็ นสถานที่กกั ตัวและ
โรงงานในเกาหลีใต้ก็เผชิญกับภาวะชะลอ สังเกตอาการตนเองของแรงงานต่างชาติได้
ตัวเช่นกัน เนื่องจากมีคาสั่งซือ้ สินค้า โดยกระทรวงแรงงานได้ประกาศแนว
ส่งออกลดลงต่าสุดนับตัง้ แต่เดือน ก.ค. ปฏิบตั ิการจัดหาและบริหารจัดการหอพัก
2020 ในขณะที่บริษัทต่าง ๆ ต้องแบกรับ ป้องกันโรคของแรงงานงานต่างชาติ เพื่อ
ต้นทุนสินค้านาเข้าที่พงุ่ สูงขึน้ เช่น นา้ มัน ช่วยเหลือบริษัทจัดหางานและนายจ้างใน
โลหะ และเซมิคอนดักเตอร์ ส่วนกิจกรรม การจัดหาและบริหารหอพักที่ได้มาตรฐาน
โรงงานในไต้หวัน เวียดนาม และมาเลเซีย ก็ สาหรับการป้องกันโรคของแรงงานต่างชาติ
เผชิญกับภาวะชะลอตัว เนื่องจากได้รบั ทัง้ นี ้ แนวปฏิบตั ิการจัดหาและบริหาร
ผลกระทบจากราคาวัตถุดิบที่พ่งุ สูงขึน้ จัดการหอพักที่จะใช้เป็ นสถานที่กกั ตัวและ
วารสารคนทำงาน เมษายน 2565 หน้า 3

สังเกตอาการตัวเองของแรงงานต่างชาติ สูงอายุ โดย 2 ใน 5 ของแพทย์ท่ปี ฏิบตั ิงาน


ต้องสอดคล้องกับเงื่อนไข 4 ประการ อยู่ทกุ วันนีก้ าลังจะถึงวัยเกษียณในอีก 10
ดังต่อไปนี ้ 1) ต้องได้มาตรฐานเดียวกับ ปี ขา้ งหน้า โดยมีการประมาณการว่าภายใน
โรงแรมกักกันโรคและผ่านการตรวจสอบ ปี 2034 สหรัฐฯ อาจเผชิญปั ญหาขาด
จากกองแรงงาน กองอนามัยและสานักการ แคลนแพทย์สงู ถึง 124,000 ราย ซึ่งอาจ
โยธาในท้องที่ 2) ต้องมีผบู้ ริหารจัดการด้าน ส่งผลกระทบต่อชีวติ ประชาชนราว 7,000
การป้องกันโรค และพนักงานที่ตอ้ งสัมผัส คนต่อปี
กับแรงงานต่างชาติ ต้องผ่านการฝึ กอบรม
ทัง้ นีผ้ อู้ ยู่อาศัยในเมืองและผูป้ ่ วยที่มีรายได้
ความรูด้ า้ นการป้องกันโรค 3) ต้องดูแลและ
สูงอาจไม่ได้รบั ผลกระทบจากปัญหาเหล่านี ้
ควบคุมการตรวจ PCR และ ATK รวมถึง
เหมือนกับผูอ้ ยู่อาศัยในชนบทของประเทศ
จานวนวันกักตัวของแรงงานต่างชาติให้ครบ
เนื่องจากโรงพยาบาลในชนบทมากกว่า
ตามที่ศนู ย์บญ ั ชาการควบคุมโรคกาหนด
130 แห่งได้ปิดตัวลงตัง้ แต่ปี 2010 และ
และ 4) ต้องผ่านการสุ่มตรวจสอบ
ชุมชนในชนบทกว่า 4,200 แห่ง กาลัง
มาตรฐานด้านการกักกันโรคจากหน่วยงาน
ประสบปั ญหาขาดแคลนบุคลากรการแพทย์
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
ที่มา: The News-Press, 3/4/2022
ที่มา: Radio Taiwan International,
1/4/2022 ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง
ยังคงเดินหน้าผลักดันการขยายอายุ
ภายในปี 2034 สหรัฐฯ อาจจะขาด เกษียณจาก 62 ปี เป็ น 65 ปี
แคลนแพทย์สูงถึง 124,000 ราย
ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง แห่ง
ข้อมูลจากสมาคมวิทยาลัยแพทย์อเมริกนั ฝรั่งเศส ยังคงเดินหน้าผลักดันการขยาย
(AAMC) ระบุวา่ ปั ญหาขาดแคลนแพทย์ท่ี อายุเกษียณจาก 62 ปี เป็ น 65 ปี โดยให้
กาลังจะเกิดขึน้ เป็ นผลมาจากแรงงาน เหตุผลว่าฝรั่งเศสถือเป็ นหนึ่งในประเทศที่มี
วารสารคนทำงาน เมษายน 2565 หน้า 4

การเกษียณอายุเร็วที่สดุ ในกลุ่มประเทศ อาชีพจะเข้าฟั งการบรรยายสองเดือน


อุตสาหกรรมในปั จจุบนั หลังจากพ้นช่วงเวลากักตัว จากนัน้ จึงเริ่ม
ฝึ กหัดทักษะในสถานที่ต่าง ๆ ภายในและ
ทัง้ นีฝ้ รั่งเศสมีกาหนดจัดการเลือกตัง้
นอกจังหวัดนางาโนะ
ประธานาธิบดีรอบแรกในวันที่ 10 เม.ย.
2022 ตามด้วยการเลือกตัง้ รอบสุดท้ายใน ในวันอังคารที่ 5 เม.ย. 2022 ผูฝ้ ึกหัดทักษะ
วันที่ 24 เม.ย. 2022 โดยผลสารวจความ อาชีพ 20 คนจากอินโดนีเซียเรียนบทเรียน
คิดเห็นระบุว่าความนิยมในตัว ภาษาญี่ปนุ่ สาหรับการพยาบาล
ประธานาธิบดีมาครงเพิ่มสูงขึน้ ท่ามกลาง
ผูฝ้ ึ กหัดทักษะอาชีพอายุ 22 ปี คนหนึ่งเผย
การรุกรานยูเครนของรัสเซีย
ว่า ตนรอมาประมาณ 2 ปี ดังนัน้ จึงดีใจว่า
ที่มา: CNBC, 4/4/2022 สามารถเดินทางมาญี่ปนุ่ ได้แล้ว และกล่าว
โครงการผู้ฝึกหัดทักษะอาชีพ ว่า ตนจะตัง้ ใจเรียนให้ได้คณ
ุ วุฒปิ ระกอบ
ชาวต่างชาติเริ่มต้นใหม่ในจังหวัดนางา อาชีพเป็ นผูด้ แู ลต่อไป
โนะของญี่ปุ่น อามาริ โยโกะ หัวหน้าองค์กรด้าน
โครงการผูฝ้ ึ กหัดทักษะอาชีพชาวต่างชาติ สถานพยาบาลแห่งนีร้ ะบุว่า ผูฝ้ ึ กหัดทักษะ
เริ่มต้นใหม่ในจังหวัดนางาโนะ ตอนกลาง อาชีพรอคอยโอกาสนีม้ านาน ดังนัน้ ตนจึงดี
ของญี่ปนุ่ หลังจากเมื่อเดือนที่แล้วญี่ปนุ่ ได้ ใจอย่างยิ่งว่า ผูฝ้ ึ กหัดเหล่านัน้ สามารถมา
ผ่อนคลายการควบคุมการข้ามแดนเข้า ญี่ปนุ่ ได้แล้ว และกล่าวต่อไปว่า ตนต้องการ
ประเทศเพื่อป้องกันการติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ให้ผฝู้ ึ กหัดชอบการพยาบาลและตัง้ ใจเรียน
สายพันธุใ์ หม่ เพื่อให้สอบผ่าน

องค์กรด้านสถานพยาบาลแห่งหนึ่งในเมือง ที่มา: NHK, 5/4/2022


โคโมโระรับผูฝ้ ึ กหัดทักษะอาชีพ 80 คนจาก สหภาพแรงงานกรีซหยุดงานประท้วง
อินโดนีเซียและประเทศอื่น ๆ ผูฝ้ ึ กหัดทักษะ 24 ชั่วโมงเรียกร้องขึน้ ค่าแรงขัน้ ต่า
วารสารคนทำงาน เมษายน 2565 หน้า 5

สหภาพแรงงานที่ใหญ่ท่สี ดุ 2 แห่งของกรีซ คริส เด็คเกอร์ ศาสตราจารย์ดา้ น


ที่มีสมาชิกเป็ นแรงงานภาครัฐและเอกชน เศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่ง
กว่า 2.5 ล้านคน นัดหยุดงานประท้วงครัง้ เนแบรสกา โอมาฮา (University of
ใหญ่ 24 ชั่วโมง หลังจากที่เมื่อเดือน มี.ค. Nebraska Omaha) ให้ความเห็นว่า
2022 กลุ่มสหภาพแรงงานได้เรียกร้องให้มี ภาวะการณ์ระบาดใหญ่ท่วั โลกของโควิดทา
การขึน้ ค่าแรงขัน้ ต่าอีก 13% เป็ น 751 ยูโร ให้กระบวนการเกษียณของผูท้ ่มี อี ายุมาก
เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อพุง่ ขึน้ สู่ระดับสูงสุด หน่อยเกิดขึน้ เร็วกว่าที่ควร
ในรอบ 25 ปี ท่ี 7.2% ซึง่ ก่อนหน้านัน้ รัฐบาล
ข้อมูลจากสานักสถิติแรงงาน (Bureau of
กรีซได้ขนึ ้ ค่าแรงขัน้ ต่าเพียง 2% เป็ น 663 ยู
Labor Statistics) ระบุว่า อัตราการลาออก
โร เมื่อเดือน ม.ค. 2022
ในสหรัฐฯ ลดลงมาอยู่ท่ี 2.9% จากการที่มี
ที่มา: The Morning Star, 6/4/2022 ผูท้ ่อี ยู่ในตลาดแรงงานลาออกราว 4.4 ล้าน
นักวิชาการชี้ 'ภาวะลาออกครัง้ ใหญ่' ใน คนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของปี นี ้ ซึง่ เป็ นเดือน
สหรัฐฯ อาจเป็ น 'ภาวะการเปลี่ยนงาน ที่มีคนกลับเข้ามาสู่ตลาดแรงงานราว 6.7
ครั้งใหญ่' มากกว่า ล้านคน

ชาวอเมริกนั หลายล้านคนตัดสินใจลาออก เจย์ ซากอร์สกี อาจารย์จากวิทยาลัยธุรกิจ


จากงานในช่วงที่มกี ารระบาดใหญ่ของโค มหาวิทยาลัยบอสตัน (Boston University)
วิด-19 มากถึงราว 4.5 ล้านคน ซึง่ หมายถึง ไม่เชื่อว่า การระบาดใหญ่ของโควิดคือ
อัตราการลาออกที่พงุ่ แตะระดับสูงสุดเป็ น เหตุผลที่ทาให้คนเกษียณมากกว่าปกติ แต่
ประวัติการณ์ท่ี 3% เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ ยอมรับว่า สหรัฐฯ ประสบ ‘ภาวะการตบเท้า
ผ่านมา และทาให้หลายคนตัง้ คาถามว่า ลาออกครัง้ ใหญ่’ อยู่จริงในบางมุม แต่ไม่ใช่
แล้วคนกลุ่มนัน้ ลาออกไปทาอะไรกัน ในทุกแง่
วารสารคนทำงาน เมษายน 2565 หน้า 6

ความเห็นของ ซากอร์สกี มีความจริงอยู่บา้ ง ทัง้ นี ้ ข้อมูลจากรัฐบาลสหรัฐฯ แสดงให้เห็น


เพราะสถิตกิ ารลาออกของสหรัฐฯ นัน้ เริ่มมี ว่า ชาวอเมริกนั ลาออกในอัตราที่เพิ่มขึน้
การจัดเก็บมาตัง้ แต่เดือนธันวาคมของปี อย่างคงที่ตลอดช่วง 20 ปี ท่ผี ่านมาก่อนที่
ค.ศ. 2000 เท่านัน้ ซึ่งหมายความว่า จะเกิดการระบาดของโควิด-19
สานักงานสถิติแรงงานไม่มีตวั เลขอ้างอิง
และผลการสารวจโดย Harris/USA Today
จากก่อนหน้านัน้ มาใช้เปรียบเทียบกับ
เมื่อเร็วๆ นี ้ พบว่า 20% ของคนที่ลาออก
ตัวเลขในปั จจุบนั ให้เห็นภาพที่ชดั เจน
ในช่วง 2 ปี ท่ผี ่านมา รูส้ กึ เสียใจที่ลาออก
ซากอร์สกี ยังระบุดว้ ยว่า ตัวเลขคนที่กลับ และ 25% บอกว่า ตนรูส้ กึ คิดถึงวัฒนธรรม
เข้าสู่ตลาดแรงงานจานวน 6.7 ล้านคนใน การทางานที่ตนลาออกมา
เดือนกุมภาพันธ์ ชีใ้ ห้เห็นว่า สถานการณ์
คริส เด็คเกอร์ ศาสตราจารย์จาก
นัน้ ไม่ได้เลวร้ายจนถึงขัน้ ต้องใช้คาว่า
มหาวิทยาลัยแห่งเนแบรสกา โอมาฮา คาด
‘ภาวะตบเท้าลาออกครัง้ ใหญ่’ อีกแล้ว และ
ว่า ความต้องการแรงงานจะยังอยู่ใน
น่าจะเป็ นสิง่ ที่เรียกว่า “ภาวะการเปลี่ยน
ระดับสูงต่อไปในระยะยาว ในช่วงที่ อุปทาน
งานครัง้ ใหญ่” มากกว่า
แรงงานในอเมริกาจะต้องเผชิญกับความท้า
อย่างไรก็ดี ในความเป็ นจริง การเปลี่ยนงาน ทายที่วา่ ประชากรนัน้ เริ่มมีอายุมากขึน้
ครัง้ ใหญ่ในสหรัฐฯ ที่วา่ นี ้ ยังไม่ได้เป็ นสิ่งที่ เรื่อยๆ ซึ่งอาจทาให้รฐั บาลต้องหันมา
เกิดขึน้ เป็ นวงกว้างทั่วประเทศ ยกตัวอย่าง พิจารณานโยบายตรวจคนเข้าเมืองอีกครัง้
เช่น ลุกจ้างรัฐบาลส่วนใหญ่นนั้ ไม่ได้ลาออก เพื่อหาทางสร้างสมดุลระหว่างการไหลเข้า
เพื่อเปลี่ยนงานเท่าใด และอัตราการลาออก ของคนต่างชาติ และบรรยากาศการเมืองยัง
ที่สงู นัน้ มาจากกลุ่มธุรกิจบริการต้อนรับ เช่น ขัดแย้งกันพอสมควร เพื่อช่วยสนับสนุน
โรงแรม ภัตตาคาร และบาร์ รวมทัง้ ธุรกิจ ตลาดแรงงานต่อไป
ค้าปลีกด้วย
ที่มา: VOA, 11/4/2022
วารสารคนทำงาน เมษายน 2565 หน้า 7

COVID-19 กระทบแรงงานเวียนามถึง เนื่องจากได้รบั ผลกระทบจากโรคโควิด-19


16.9 ล้านคน ในไตรมาส 1/2022 ณ ข้อมูลของกระทรวงแรงงาน สิน้ ปี 2021
ประชาชนอายุ 15 ปี ขนึ ้ ไปในเวียดนาม ยอดจานวนแรงงานต่างชาติในไต้หวันมี
มากกว่า 16.9 ล้านคน ได้รบั ผลกระทบหนัก จานวนลดลงเหลือ 669,992 คน ในจานวน
จากโรคติดเชือ้ COVID-19 ในไตรมาส นี ้ ทางานในภาคการผลิตและเป็ นสมาชิก
1/2022 ซึง่ ลดลง 7.8 ล้านคน เมื่อเทียบกับ กองทุนประกันภัยแรงงานจานวน 443,104
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน ด้านสถานการณ์ คน และจากสถิติของกองทุนประกันภัย
แรงงานและการจ้างงานในไตรมาส 1/2022 แรงงานพบว่า ในปี เดียวกัน กองทุนฯ ได้
ของสานักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม ระบุ อนุมตั ิการยื่นขอเงินบาเหน็จ/บานาญชรา
ว่าส่วนหนึง่ ของกลุ่มคนกว่า 16.9 ล้านคน ภาพของอดีตแรงงานต่างชาติท่เี คยมา
ข้างต้นเป็ นคนตกงานราว 900,000 คน ทางานในไต้หวัน เคยเป็ นสมาชิกกองทุน
และมีรายได้ลดลง 13.7 ล้านคน อายุครบตามเกณฑ์ คือครบ 60 ปี ขนึ ้ ไป
จานวน 3,197 ราย มากกว่ายอดจานวนที่
นอกจากนัน้ เวียดนามพบประชาชนถูกระงับ
อนุมตั ิในปี 2562 ที่มี 1,192 ราย ถึง 2
การทางานหรือธุรกิจ 5.1 ล้านคน รวมถึงถูก
เท่าตัว และในจานวนนีส้ ว่ นใหญ่หรือกว่า
ลดชั่วโมงทางาน ถูกพักงาน หรือถูกบังคับ
90% ผูย้ ่ืนขอเป็ นแรงงานไทย
ให้ทางานแบบแบ่งกะ 5.7 ล้านคน ในไตร
มาส 1/2022 ที่ผ่านมา ในจานวนอดีตแรงงานต่างชาติท่ไี ด้รบั เงิน
บาเหน็จชราภาพ 3,197 ราย มี 2,916 ราย
ที่มา: Vietnam+, 12/4/2022
รับเป็ นเงินบาเหน็จชราภาพเป็ นก้อนครัง้
ปี 2021 ไต้หวันอนุมตั ิเงินบาเหน็จชรา เดียวจานวน 2,916 ราย เงินบาเหน็จชรา
ภาพแก่แรงงานต่างชาติ 3,197 ราย เป็ น ภาพที่ได้รบั เฉลี่ยคนละ 76,357 เหรียญ
เงิน 50.3 ล้านเหรียญไต้หวัน กว่า 90% ไต้หวัน สูงสุด 600,000 เหรียญ ส่วนผูไ้ ด้รบั
เป็ นแรงงานไทย
วารสารคนทำงาน เมษายน 2565 หน้า 8

เงินบานาญเป็ นรายเดือน 281 ราย ยอดเงิน การประท้วงแล้ว ตามรายงานของสานัก


ที่ได้รบั อนุมตั ิ 50,331,398 เหรียญไต้หวัน ข่าวรอยเตอร์

ที่มา: Radio Taiwan International, ในเวลานีบ้ ริษัท มอนเดเลซ (Mondelez) ผู้


15/4/2022 ผลิตคุก้ กีโ้ อรีโอ (Oreo) บริษัทเนสท์เล่
(Nestle) และบริษัทเป๊ ปซี่โค (PepsiCo) คือ
ฝรั่งเศสจะขึน้ ค่าแรงขัน้ ต่าในประเทศ
จะปรับเพิ่มขึน้ 2.65% ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธุรกิจผูผ้ ลิตสินค้าบริโภคชัน้ นาของโลกที่
พ.ค. 2022 เป็ นต้นไป กาลังประสบปั ญหาความไม่พอใจจาก
พนักงานในภูมิภาคยุโรปตะวันออก
ฝรั่งเศสจะขึน้ ค่าแรงขัน้ ต่าในประเทศจะ
เนื่องจากเหตุผลที่ว่า
ปรับเพิ่มขึน้ 2.65% ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พ.ค.
2022 เป็ นต้นไป โดยค่าแรงขัน้ ต่ารายเดือน แรงกดดันจากภายในองค์กรเหล่านีเ้ ริ่ม
สาหรับพนักงานประจาในฝรั่งเศสจะเพิ่มขึน้ รุนแรงขึน้ เรื่อยๆ ขณะที่ ยูเครนเรียกร้องให้
จาก 1,603.12 ยูโร เป็ น 1,645.58 ยูโร ส่วน บริษัทชาติตะวันตกทัง้ หลายทามากกว่าแค่
ค่าแรงขัน้ ต่ารายชั่วโมงจะเพิม่ ขึน้ จาก การดาเนินตามมาตรการลงโทษมอสโก
10.57 ยูโร เป็ น 10.85 ยูโร ด้วยการตัดสายสัมพันธ์ทางธุรกิจทัง้ หมด
กับมอสโกเสีย เพราะเงินต่างๆ ที่ได้มาจาก
ที่มา: The Connexion, 15/4/2022
ธุรกิจในประเทศมหาอานาจนี ้ ล้วนเป็ น
พนักงาน 'PepsiCo-Nestle' ในยุโรปไม่ “เงินเปื ้อนเลือด” ทัง้ สิน้
พอใจบริษทั กรณีนโยบายรัสเซีย
รอยเตอร์รายงานโดยอ้างจากหนังสือเวียน
พนักงานบริษัทสินค้าบริโภคชัน้ นาหลาย
ของเนสท์เล่วา่ บริษัทแห่งนีป้ ระสบปั ญหา
แห่งออกมาแสดงความไม่พอใจต่อนโยบาย
พนักงานในยูเครนลาออกไปจานวนหนึ่ง
ของบริษัทตนที่ยงั คงดาเนินธุรกิจในรัสเซีย
และปั ญหาการถูกก่อก่วนผ่านสื่อสังคม
อยู่ โดยหลายคนได้ตดั สินใจลาออกเพื่อเป็ น
วารสารคนทำงาน เมษายน 2565 หน้า 9

ออนไลน์ ที่พ่งุ เป้าไปยังจุดยืนของบริษัทที่ พร้อมๆ กับ เพื่อให้ตนสามารถเดินหน้า


ยังเดินหน้าทาธุรกิจในรัสเซียต่อไป โครงการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรรม
ได้ต่อไป
เมื่อเดือนที่แล้ว พนักงานของบริษัทผูผ้ ลิต
คุก้ กีโ้ อรีโอในแถบทะเลบอลติกส์ อันได้แก่ ทัง้ นี ้ บริษัท มอนเดเลซ บริษัทเนสท์เล่ และ
ลิทวั เนีย ลัตเวีย และเอสโตเนีย จานวนกว่า บริษัทเป๊ ปซี่โค ซึง่ เป็ นบริษัทยักษ์ใหญ่ใน
130 คนร่วมลงนามในหนังสือร้องทุกข์ท่สี ่ง อุตสาหกรรมผูผ้ ลิตขนมประเภทบรรจุห่อ
ให้กบั เดิรก์ แวน เดอ พุต เพื่อขอให้บริษัท ของโลก ยังไม่ได้เปิ ดเผยว่า ในเวลานีบ้ ริษัท
ยุติการดาเนินกิจการในรัสเซีย ขณะที่ ยังดาเนินธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ใดในรัสเซีย
พนักงานคนอื่นให้สมั ภาษณ์กบั รอยเตอร์ว่า อยู่
ตนรูส้ กึ ช็อกมากที่ยงั เห็นบริษัทเดินหน้า
ที่มา: VOA, 15/4/2022
แผนส่งเสริมการขายคุก้ กีช้ ดุ “เดอะ แบท
แมน” ในรัสเซีย พร้อมแผนงานจับฉลาก ไต้หวันหยุดงานไม่ได้รับเงินเดือน
13,000 คน ภาคการผลิต การขนส่ง
รางวัลเงินสดถึง 500,000 รูเบิล หรือราวะ
เพิ่มขึน้ ชัดเจน
6,000 ดอลลาร์ต่อไป แม้วา่ ผูผ้ ลิตและจัด
จาหน่ายภาพยนตร์เรื่องนีจ้ ะประกาศยกเลิก 18 เม.ย. 2022 กระทรวงแรงงานไต้หวัน
การเปิ ดตัวฉายในรัสเซียไปแล้วก็ตาม ประกาศสถิติการใช้มาตรการลดชั่วโมงการ
ทางาน หรือให้พนักงานหยุดงานโดยไม่ได้
ขณะเดียวกัน บริษัทสินค้าผูผ้ ลิตสินค้า
รับเงินเดือนเนื่องจากผลกระทบทาง
อุปโภคบริโภคอื่นๆ เช่น ยูนิลีเวอร์
เศรษฐกิจ พบว่า มีกิจการ 2,167 แห่ง และ
(Unilever) และ พีแอนด์จี (P&G) เปิ ดเผย
พนักงาน 13,517 คนที่ตอ้ งหยุดงานโดย
ว่า ตนยังคงเดินหน้าทาธุรกิจในรัสเซียอยู่
ไม่ได้รบั เงินเดือน ซึ่งเมื่อเทียบกับสถิติของ
เพราะสินค้าบางประเภทของตนนัน้ ถือเป็ น
วันที่ 8 เม.ย. ที่ผ่านมา มี 2,008 กิจการและ
สิ่งจาเป็ นในชีวิตประจาวัน เช่น ผ้าอ้อมและ
พนักงาน 12,198 คน พบว่าสถิติล่าสุด มี
นม ซึ่งชาวรัสเซียยังจาเป็ นต้องใช้อยู่
วารสารคนทำงาน เมษายน 2565 หน้า 10

กิจการที่ส่งั ให้ลกู จ้างหยุดงานโดยไม่ได้รบั ร้านอาหาร 142 แห่ง จานวนพนักงานที่ถกู


เงินเดือนเพิ่มขึน้ 159 แห่ง 1,319 คน สั่งให้หยุดงานมากที่สดุ แบ่งเป็ น พนักงาน
ในกิจการด้านการบริการสนับสนุน 8009
กระทรวงแรงงานระบุวา่ สถิติในครัง้ นี ้ สาม
คน กิจการด้านการขนส่งและคลังสินค้า
กิจการหลักมีจานวนเพิ่มขึน้ อย่างมี
1,412 คน และภาคอุตสาหกรรมการผลิต
นัยสาคัญ ได้แก่ กิจการในภาคอุตสาหกรรม
1,156 คน
การผลิตเพิ่มขึน้ 27 แห่ง 359 คน กิจการ
ด้านการขนส่งและคลังสินค้าเพิม่ ขึน้ 13 ที่มา: Radio Taiwan International,
แห่ง 388 คน และกิจการด้านการบริการ 18/4/2022
สนับสนุนเพิ่มขึน้ 57 แห่ง 372 คน
พนักงาน Apple ในนิวยอร์ก เรียกร้อง
กระทรวงแรงงานชีแ้ จ้งว่า กิจการด้านการ ขอเพิ่มค่าแรง 30 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ
บริการสนับสนุนส่วนใหญ่เป็ นบริษัท ชั่วโมง
ท่องเที่ยว ช่วงนีย้ งั คงดาเนินมาตรการให้ พนักงาน Apple สโตร์สาขา Grand
พนักงานหยุดงานโดยไม่ได้รบั เงินเดือน Central Terminal ภายใต้ช่ือกลุม่ Fruit
ส่วนกิจการด้านการขนส่งและคลังสินค้า Stand Workers United ซึง่ ในเวลานีอ้ ยู่
พบว่ามีบริษัทสายการบินแห่งหนึ่ง ระหว่างการจัดตัง้ สหภาพแรงงาน ได้
พนักงานถูกสั่งให้หยุดงานกว่า 300 คน ซึง่ ออกมาเรียกร้องขอเพิม่ ค่าแรงขัน้ ต่าเป็ น
เป็ นจานวนที่ค่อนข้างมาก จานวน 30 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อชั่วโมง ทัง้ นี ้
จากข้อมูล กิจการที่ดาเนินมาตรการให้ กลุ่ม Fruit Stand Workers United เพิ่ง
พนักงานหยุดงานโดยไม่ได้รบั เงินเดือนมาก จัดตัง้ รวมกลุ่มกันในช่วงต้นปี 2022
ที่สดุ แบ่งเป็ น กิจการด้านการบริการ ด้านโฆษกของ Apple ออกมาระบุว่ามี
สนับสนุน 1,345 ราย รองลงมาคือกิจการ ความยินดีท่จี ะเสนอค่าตอบแทนและ
ค้าปลีกและค้าส่ง 236 ราย กิจการที่พกั และ ผลประโยชน์ของพนักงานเต็มเวลา และ
วารสารคนทำงาน เมษายน 2565 หน้า 11

พนักงานพาร์ตไทม์ รวมถึงการดูแลด้าน เรียกร้องให้ลดภาษีมลู ค่าเพิ่มนา้ มันดีเซล


สุขภาพ, ค่าเล่าเรียน, วันลาเพิม่ เติมของ และนา้ มันเบนซิน, ต่ออายุใบอนุญาต
พนักงานเพื่อดูแลบุตรแรกเกิด และอื่นๆ ให้บริการอีก 2 ปี เนื่องจาก 2 ปี ท่ผี ่านมา
กลุ่มผูข้ บั แท็กซี่ได้รบั ผลกระทบจากการ
ส่วนเกณฑ์การจัดตัง้ สหภาพแรงงานขึน้ มา
ระบาดใหญ่ของ COVID-19
ได้นนั้ พนักงานจะต้องรวบรวมรายชื่อ
พนักงานอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์จากสาขา ที่มา: The Hindustan Times, 18/4/2022
Grand Central Terminal จากนัน้ ให้ย่ืน
ปี 2021 สายด่วนแรงงานของไต้หวัน
เรื่องมายังคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ รับเรื่องร้องทุกข์จากแรงงานต่างชาติ
แห่งชาติ ซึง่ เป็ นขัน้ ตอนสาคัญก่อนที่ย่ืนคา 2.5 แสนคน/ครั้ง
ร้องต่อสหภาพแรงงาน จากนัน้ จึงเข้าสู่
เนื่องจากได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์
กระบวนการโหวตของพนักงาน ซึ่งต้อง
การแพร่ระบาดของโรคโควิด ส่งผลให้
ได้รบั เสียงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เพื่อ
ในช่วง 2 ปี ท่ผี ่านมา แรงงานต่างชาติ
รับรองการเป็ นสหภาพแรงงานอย่างเป็ น
โทรศัพท์ขอรับความช่วยเหลือจากสายด่วน
ทางการ
คุม้ ครองแรงงานเพิม่ ขึน้ อย่างมาก โดย
ที่มา: CNBC, 18/4/2022 ตลอดปี 2021 มีแรงงานต่างชาติโทรศัพท์ใช้
ผู้ขับรถแท็กซีห่ ยุดงานประท้วงขอขึน้ ค่า บริการสูงถึง 254,617 คน/ครัง้ ขณะที่ปี
โดยสาร 2563 ให้บริการ 209,641 คน/ครัง้ เพิ่มขึน้
กว่าปี 2019 ก่อนเกิดการระบาดของโรคโค
กลุ่มผูข้ บั รถแท็กซีใ่ นเมืองเดลีของอินเดีย
วิดที่มจี านวนผูใ้ ช้บริการ 186,014 คน/ครัง้
หยุดงานประท้วงเพื่อเรียกร้องรัฐบาลให้ขนึ ้
กระทรวงแรงงานกล่าวว่า ผูใ้ ช้บริการที่
ค่าโดยสารซึ่งขณะนีถ้ กู กาหนดโดย
เพิ่มขึน้ ส่วนใหญ่โทรไปสอบถามข้อมูลและ
แพลตฟอร์มเรียกรถข้ามชาติอย่างอย่าง
Ola และอูเบอร์ Uber นอกจากนีย้ งั
วารสารคนทำงาน เมษายน 2565 หน้า 12

มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรค
COVID-19

โดยแรงงานต่างชาติท่ใี ช้บริการกว่าครึง่ หรือ


53.3% โทรศัพท์ในช่วงนอกเวลาทางาน ซึ่ง
รวมวันหยุดและกลางคืน แรงงานที่โทรศัพท์
ใช้บริการมากสุดได้แก่ เวียดนาม 42.7%
ตามด้วยแรงงานอินโดนีเซีย 12.1%
ฟิ ลิปปิ นส์ 9.6% ส่วนแรงงานไทยใช้บริการ
เพียง 3.7%

ที่มา: Radio Taiwan International,


22/4/2022

ที่มา: สานักข่าวประชาไท
วารสารคนทำงาน เมษายน 2565 หน้า 13
เรื่องจากปก
ผลการศึกษาชี้บุคลากรทางการแพทย์ในสหรัฐฯ
มีแนวโน้มสูงที่จะติดเชือ้ โควิด-19 ในที่ทำงาน

ผลวิเคราะห์ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐฯ (CDC)
เกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์เกือบ 84,000 คน ที่ได้รับการ
วินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 ชี้มีแนวโน้มสูงที่จะติดเชื้อโควิด-19 ในที่
ทำงาน | ที่มาภาพประกอบ: Luis Melendez (Unsplash License)
วารสารคนทำงาน เมษายน 2565 หน้า 14

บุคลากรทางการแพทย์ในสหรัฐฯ มีแนวโน้มว่าจะติดเชือ้ โควิด-19 ในที่ทางานมากที่สดุ ในช่วง


ปี แรกของการระบาดใหญ่ ตามผลการศึกษาชิน้ ใหม่

นักวิจยั กล่าวว่าการค้นพบนีส้ ามารถช่วยให้คาแนะนาในความพยายามที่จะปกป้องบุคลากร


ทางการแพทย์ได้ดขี นึ ้ หากมีการระบาดของโรคติดเชือ้ ในอนาคต

"การศึกษานีใ้ ห้ขอ้ มูลเชิงลึกที่สาคัญ เพื่อเป็ นแนวทางในการป้องกันการติดเชือ้ และการ


ควบคุมในสถานพยาบาล เพื่อให้เราสามารถปกป้อง HCP [ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ]
และผูป้ ่ วยของพวกเขาได้ดีขึน้ " ลินดา ดิกกีย ์ ประธานสมาคมผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการควบคุมการ
ติดเชือ้ และระบาดวิทยา (APIC) กล่าว ซึง่ ตีพิมพ์ผลการวิจยั นีใ้ นวารสาร American Journal
of Infection Control

สาหรับการศึกษานี ้ นักวิจยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐฯ


(CDC) เกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์เกือบ 84,000 คน ที่ได้รบั การวินิจฉัยว่าติดเชือ้ โควิด-
19 ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 2563-31 มี.ค. 2564 และทราบแหล่งที่มาของการสัมผัส

การสัมผัสกับ SARS-CoV-2 ส่วนใหญ่มีแนวโน้มจากที่ทางาน (ร้อยละ 52) มากกว่าที่บา้ น


(ร้อยละ 31) หรือในชุมชน (ร้อยละ 26) นักวิจยั พบว่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ทางาน
สูงสุดในเดือน เม.ย. 2563 ที่รอ้ ยละ 84

บุคลากรทางการแพทย์ประมาณ 2 ใน 3 ที่รายงานการสัมผัสกับงานบางประเภท กล่าวว่า


พวกเขาได้สมั ผัสกับผูป้ ่ วยหรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์คนอื่นๆ ที่ติดเชือ้ โควิด-19

การลดความเสี่ยงในสถานที่ทางานครัง้ ใหญ่ท่สี ดุ เกิดขึน้ ในเดือน มิ.ย. 2563 หลังจากที่มกี าร


แนะนามาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ที่ปรับปรุงแล้ว และในเดือน ธ.ค. 2563
หลังจากเปิ ดตัวโปรแกรมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านสาธารณสุขทั่ว
ประเทศ
วารสารคนทำงาน เมษายน 2565 หน้า 15

"ผลการวิจยั ของเราชีใ้ ห้เห็นว่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ใน


ชุมชนสูง บุคลากรทางการแพทย์มีโอกาสติดเชือ้ ทัง้ ในสถานที่ทางานและนอกสถานที่ โดย
สถานที่ทางานเป็ นสาเหตุหลักของการติดเชือ้ " ราเชล บิลลอค หนึ่งในผูว้ จิ ยั กล่าว "ผลลัพธ์
เหล่านีเ้ น้นยา้ ถึงความจาเป็ นอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงมาตรการป้องกันและควบคุมการ
ติดเชือ้ ในสภาพแวดล้อมการทางาน รวมถึงความจาเป็ นในการเฝ้าระวังที่ดีขึน้ เพื่อระบุและลด
ความเสี่ยงจากการสัมผัสกับ SARS-CoV-2 ในการทางาน"

ณ เดือน พ.ค. 2564 มีรายงานการวินิจฉัยโรคโควิด-19 อย่างน้อย 500,000 ราย และ


ผูเ้ สียชีวติ 1,653 ราย ในหมู่บคุ ลากรทางการแพทย์ในสหรัฐฯ ถูกส่งไปยัง CDC และเป็ นที่
ทราบกันว่าตัวเลขเหล่านีต้ ่ากว่าความเป็ นจริง

นอกจากนี ้ ลินดา ดิกกีย ์ ประธาน APIC ยังกล่าวว่าการศึกษานีไ้ ด้ "ยา้ ถึงความสาคัญของการ


รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับงานของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ เช่น
ประเภทอุตสาหกรรม อาชีพ และความเสี่ยงในที่ทางาน ในการเฝ้าระวังโรคติดเชือ้ "

ทีม่ า
Healthcare workers more likely to get COVID-19 at work, study shows (UPI, 19 April
2022)

เผยแพร่ครัง้ แรกในเว็บไซต์สานักข่าวประชาไท
รายงานพิ เศษ
วารสารคนทำงาน เมษายน 2565 หน้า 16

'การทำงานแบบไฮบริด'
อาจไม่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

'การทำงานแบบไฮบริด' ทั้งเข้าออฟฟิศผสมผสานกับทำงานทางไกลจาก
ที่บ้านอาจไม่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะต่อการลดการปล่อย
คาร์บอนจากการเดินทาง ผลการศึกษาในอังกฤษพบคนทำงานอยู่ที่บ้าน
สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง กลับเดินทางในระยะทางที่เพิ่มขึ้น และครัวเรือนที่มี
คนทำงานจากบ้านกลับเดินทางในระยะที่ไกลกว่าครัวเรือนที่มีคนทำงาน
ออฟฟิศถึง 15.9% | ที่มาภาพประกอบ: Jay Wennington (Unsplash
License)
วารสารคนทำงาน เมษายน 2565 หน้า 17

ผลการศึกษาของ University of Sussex Business School พบว่าการเปลี่ยนไปใช้การทางาน


แบบ 'ไฮบริด' ด้วยการทัง้ เข้าสานักงานผสมผสานกับทางานทางไกลจากที่บา้ นและที่อื่นๆ
อย่างถาวรภายหลังการระบาดของ COVID-19 อาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมาก
เท่าที่ควร

การศึกษาซึ่งศึกษาข้อมูลบุคคล 269,000 คน ในอังกฤษในช่วงปี 2548-2562 ก่อนเกิดการ


ระบาดของ COVID-19 พบว่าแม้คนทางานทางไกล (remote workers) มักจะเดินทางน้อย
กว่า แต่พวกเขากลับมีระยะทางยังเดินทางไกลต่อสัปดาห์มากกว่าพนักงานออฟฟิ ศ โดยเฉลี่ย
แล้วผูท้ ่ที างานทางไกลจากที่บา้ นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครัง้ อาศัยอยู่ห่างจากที่ทางานโดย
เฉลี่ย 7.6 ไมล์ ขณะเดียวกัน คนที่ทางานจากที่บา้ นสัปดาห์ละ 1-2 ครัง้ อาศัยอยู่ห่างโดยเฉลี่ย
4.2 ไมล์ ซึ่งเป็ นระยะทางที่มากกว่าคนทางานในออฟฟิ ศ

สตีเวน ซอร์เรล ศาสตราจารย์ดา้ นนโยบายพลังงานของ University of Sussex Business


School กล่าวว่าการทางานทางไกลอาจมี "ผลที่ไม่คาดคิด" ต่อการลดการปล่อยคาร์บอน "ถ้า
คุณเดินทางเพียงสองสามวันต่อสัปดาห์ คุณอาจเลือกที่จะใช้ชวี ิตให้ไกลจากที่ทางานของคุณ
และถ้าคุณทางานที่บา้ นในระหว่างวัน คุณอาจเลือกที่จะเดินทางเพิ่ม บางทีอาจจะไปซือ้ ของ
หรือแค่ออกจากบ้านก็ได้" เขาอธิบาย

การวิจยั ซึง่ ศึกษาการเดินทางประมาณ 3.6 ล้านเที่ยว นักวิจยั ได้เปรียบเทียบจานวนการ


เดินทางและระยะทางการเดินทาง ระหว่างคนงานทางไกลในแต่ละสัปดาห์กบั จานวนการ
เดินทางและระยะทางที่เดินทางของคนทางานที่ออฟฟิ ศ พบว่าคนทางานจากที่บา้ น 3 ครัง้
หรือมากกว่าต่อสัปดาห์ อาศัยอยู่ห่างจากที่ทางานโดยเฉลี่ยแล้ว 4.2 ไมล์ ซึ่งมากกว่า
คนทางานที่ออฟฟิ ศ ในขณะที่คนที่ทางานจากที่บา้ นสัปดาห์ละ 1-2 ครัง้ อาศัยอยู่หา่ งจากที่
ทางานโดยเฉลี่ย 7.6 ไมล์
วารสารคนทำงาน เมษายน 2565 หน้า 18

คนที่ทางานที่บา้ นสัปดาห์ละ 1-2 ครัง้ ใช้เวลาเดินทางน้อยละ ร้อยละ 14.9 แต่กลับเดินทางใน


ระยะทางที่เพิ่มขึน้ ร้อยละ 10.9 (เพิ่มขึน้ 8 ไมล์) ในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งมากกว่าผูท้ ่เี ดินทางไป
ทางานที่ออฟฟิ ศทุกวัน, ส่วนผูท้ ่ใี ช้เวลาส่วนใหญ่ทางานที่บา้ นทัง้ สัปดาห์เดินทางน้อยลง ร้อย
ละ 25.3 และเดินทางไกลน้อยลง ร้อยละ 20 (ลดลง 14.69 ไมล์) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่ม
แรกมีจานวนมากกว่ากลุ่มหลัง ประมาณ 4 ต่อ 1 คนทางานทางไกลส่วนใหญ่ จึงเดินทางใน
ระยะที่ไกลกว่าคนทางานที่ออฟฟิ ศ

นอกจากนีน้ กั วิจยั พบว่าคนทางานทางไกลเดินทางเพิ่มขึน้ ประมาณ ร้อยละ 8 เพื่อ


วัตถุประสงค์ท่ไี ม่ใช่งานในแต่ละสัปดาห์ (โดยเฉพาะเดินทางไปร้านกาแฟ) โดยคนทางาน
ทางไกลไม่บ่อยนักจะเดินทางได้ไกลกว่าคนทางานที่ออฟฟิ ศถึง ร้อยะ 12.9 (เพิ่มขึน้ 9 ไมล์)
แม้วา่ การเดินทางเหล่านีส้ ่วนใหญ่จะใช้ระบบขนส่งสาธารณะแต่โดยรวมแล้วคนทางานนอก
สถานที่ก็ยงั ใช้รถยนต์ในการเดินทางเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7 ส่วนคนทางานที่ออฟฟิ ศเฉลี่ยแล้วใช้
รถยนต์ในการเดิน 4.4 ไมล์ต่อสัปดาห์ เนื่องจากการเดินทางที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทางาน
เพิ่มเติมนีไ้ ด้บ่นั ทอนการประหยัดการเดินทางลง

โดยรวมแล้ว ครัวเรือนที่มีคนทางานทางไกลเดินทางในระยะที่ไกลกว่าครัวเรือนที่มีคนทางาน
ออฟฟิ ศ ร้อยละ 15.9 (มากกว่า 22 ไมล์) ต่อสัปดาห์ แม้วา่ การเดินทางเพิม่ เติมนัน้ จะใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะเป็ นส่วยใหญ่กต็ าม (เพิ่มขึน้ ร้อยละ 46.5 หรือเพิม่ ขึน้ 8.6 ไมล์) มากกว่าโดย
รถยนต์ส่วนตัว (เพิ่มขึน้ ร้อยละ 7.3 หรือเพิ่มขึน้ 8.4 ไมล์)

แบร์นาโด คัลดาโรลา หัวหน้าทีมวิจยั ชิน้ นีก้ ล่าวว่า "การผสมผสานระหว่างการย้ายถิ่นที่อยู่


อาศัย การกระตุน้ ให้เกิดการเดินทางระหว่างที่ไม่ได้ทางานและอิทธิพลต่อรูปแบบการเดินทาง
ของสมาชิกในครัวเรือนคนอื่นๆ ... งานวิจยั ได้เสนอแนะการเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะให้
สามารถส่งเสริมรูปแบบที่อยู่อาศัยและการเดินทางที่ย่งั ยืนมากขึน้ ในหมู่คนทางานทางไกล"
วารสารคนทำงาน เมษายน 2565 หน้า 19

อย่างไรก็ตาม คัลดาโรลากล่าวเสริมว่าแม้วา่ ผลการศึกษาจะชีใ้ ห้เห็นถึงความเชื่อมโยง แต่กย็ งั


ไม่มีการศึกษาถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการทางานระยะไกลกับรูปแบบการเดินทาง
ซึ่งจาเป็ นต้องมีการวิจยั เพิ่มเติมเพื่อสารวจปั ญหานี.้

ทีม่ า
New research casts doubt on environmental benefits of hybrid working (Neil Vowles,
University of Sussex, 7 April 2022)
Hybrid working may not be beneficial for the environment, study finds (Jasmine
Urquhart, 7 April 2022, People Management)

เผยแพร่ครัง้ แรกในเว็บไซต์สานักข่าวประชาไท
วารสารคนทำงาน เมษายน 2565 หน้า 20
ทุกข์คนทำงาน
อาชีพ 'บาร์เทนเดอร์-พนักงานเสิร์ฟ'
ในสหรัฐฯ มีอัตราหย่าร้างสูงสุด

แม้ 'สมดุลชีวิตและการทำงาน' เป็นสิ่งที่คนทุกอาชีพใฝ่ฝันถึง แต่ก็เป็นเรื่อง


ยากสำหรับหลายอาชีพ ผลสำรวจพบ 'บาร์เทนเดอร์-พนักงานเสิร์ฟ' ใน
สหรัฐฯ มีอัตราหย่าร้างสูงสุด นอกจากนี้ยังพบอาชีพในร้านอาหารที่หย่าร้าง
สูงอีกเช่น พนักงานล้างจานและพนักงานร้านฟาสต์ฟู้ด

แม้ 'สมดุลชีวติ และการทางาน' ถือเป็ นสิ่งที่คนทุกอาชีพใฝ่ ฝันถึง แต่ก็เป็ นเรื่องยากสาหรับ


หลายอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพในภาคบริการที่มชี ่วั โมงการทางานที่ไม่แน่นอน
วารสารคนทำงาน เมษายน 2565 หน้า 21

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการประกอบอาชีพและการแต่งงานจากฐานข้อมูลสามะโนประชากร
ของสหรัฐอเมริกาในปี 2562 โดย LendingTree.com เว็บไซต์ผใู้ ห้บริการทางการเงิน พบว่า
อาชีพ 'บาร์เทนเดอร์' และ 'พนักงานเสิรฟ์ ' มีสดั ส่วนการหย่าร้างสูงสุด 2 อันดับแรกที่ ร้อยละ
4.34 และร้อยละ 3.40 ตามลาดับ และทัง้ 2 อาชีพนีผ้ หู้ ญิงมีแนวโน้มที่จะหย่างร้างมากกว่า
ผูช้ าย

นักวิจยั ของ LendingTree ยังตัง้ ข้อสังเกตเน้นยา้ ถึงลักษณะเฉพาะของ 2 อาชีพนี ้ ที่น่าจะเป็ น


สาเหตุของการเสียชีวิตของคู่สมรสในอัตราที่สงู ด้วย

บาร์เทนเดอร์มีคา่ จ้างต่า และมักจะคาดเดากะการทางานไม่ได้ พวกเขามักจะถูกเรียกตัวไป


ทางานในช่วงเวลาที่ค่รู กั ควรจะต้องอยู่ดว้ ยกัน เช่น เวลากลางคืน และวันหยุดสุดสัปดาห์

ค่าจ้างต่ายังเพิม่ ความเป็ นไปได้ของการหย่าร้างในหมู่ผปู้ ระกอบอาชีพพนักงานเสิรฟ์


นอกจากนีพ้ นักงานเสิรฟ์ ยังถือเป็ นคนทางานด่านหน้าที่มีแนวโน้มที่สงู ที่จะต้องทนทุกข์จาก
ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า ตามรายงานของ LendingTree ซึ่งระบุว่าปัจจัยเหล่านัน้ ได้
กดดันให้ชีวติ การแต่งงานของคนทางานต้องล้มเหลว

งานในร้านอาหารอื่น ๆ ก็ปรากฏในการจัดอันดับอาชีพที่มีอตั ราการหย่าร้างสูงสุดของ


LendingTree ด้วย เช่น พนักงานล้างจาน อยู่ในอันดับที่ 7 ด้วยสัดส่วนร้อยละ 2.64 ของคู่
แต่งงานที่คนใดคนหนึง่ ทาอาชีพนีม้ กั จะจบลงด้วยการหย่าร้าง ส่วนพนักงานร้านฟาสต์ฟ้ดู
อันดับที่ 11 ร้อยละ 2.47

ทีม่ า
BARTENDERS AND SERVERS LEAD AMERICAN WORKERS IN DIVORCES, STUDY
FINDS (Peter Romeo, Restaurant Business, 30 March 2022)

เผยแพร่ครัง้ แรกในเว็บไซต์สานักข่าวประชาไท
รายงานพิ เศษเมษายน 2565 หน้า 22
วารสารคนทำงาน

ผลสำรวจสหภาพแรงงานญี่ปุ่นพบคนทำงาน
หญิงที่ไม่ใช่พนักงานประจำมีรายได้ลดลง

ผลสำรวจของสหพันธ์แรงงานที่ใหญ่ที่สุดญี่ปุ่น พบคนทำงานหญิงที่ไม่ใช่
พนักงานประจำกว่า 1 ใน 4 มีรายได้ลดลงในช่วงการระบาดของโควิด-19 |
ที่มาภาพประกอบ: Igor Mróz (CC BY-NC 2.0)
ประมาณ 1 ใน 4 ของคนทางานหญิงที่อยู่ในภาคการจ้างงานแบบชั่วคราวระบุว่ารายได้
ของพวกเธอลดลงท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 จากการสารวจความคิดเห็นล่าสุด
โดยสหพันธ์สหภาพแรงงานที่ใหญ่ท่สี ดุ ในญี่ปนุ่
วารสารคนทำงาน เมษายน 2565 หน้า 23

เมื่อช่วงปลายเดือน มี.ค. 2565 ที่ผ่านมา 'เร็งโง' (RENGO) สหพันธ์แรงงานที่ทรง


อิทธิพลของญี่ปนุ่ ได้เผยแพร่แบบสารวจที่ได้ทาการสอบถามคนทางานหญิงที่ไม่ใช่
พนักงานประจา 1,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นพนักงานพาร์ทไทม์และพนักงานสัญญาจ้าง
ชั่วคราว พบว่าร้อยละ 23 ของผูต้ อบแบบสอบถามระบุว่าพวกเธอมีรายได้ลดลงในช่วง
การระบาดของโควิด-19

ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 25 ระบุว่ามีระดับรายได้อยู่ท่ี 1-1.99 ล้านเยนต่อ


ปี (ประมาณ 2.7-5.4 แสนบาท), ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนน้อย ร้อยละ 8 เท่านัน้ ที่ระบุ
ว่ามีรายได้มากกว่า 3 ล้านเยนต่อปี (ประมาณ 8.1 แสนบาท)

สาหรับผูท้ ่ตี อบแบบสอบถามว่ารายได้หลักของครอบครัวมาจากค่าจ้างของตนเองนัน้ มี


รายได้เฉลี่ย 2.14 ล้านเยนต่อปี (5.8 แสนบาท)

เมื่อแยกตามประเภทการจ้างงาน ผูท้ ่มี ีรายงานรายได้ลดลงท่ามกลางการระบาดใหญ่


ของโควิด-19 พบว่ามีสดั ส่วนที่ค่อนข้างสูงในหมู่คนทางานพาร์ทไทม์ ร้อยละ 35, และผู้
ที่ทางานชั่วคราวผ่านบริษัทเอเจนซี่จดั หางาน ร้อยละ 27

เมื่อแยกตามตามกลุม่ อายุ พบว่าคนรุน่ ใหม่มีรายได้ลดลงมากที่สดุ โดยผูต้ อบ


แบบสอบถามช่วงอายุ 20-29 ปี ระบุว่าพวกเธอมีรายได้ลดลง ร้อยละ 28, ตามมาด้วย
ช่วงอายุ 30-39 ปี ที่รอ้ ยละ 23, ช่วงอายุ 40-49 ปี ที่รอ้ ยละ 20, และช่วงอายุ 50-59 ปี
ที่รอ้ ยละ 18

นอกจากนี ้ ร้อยละ 21 ของผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมด ระบุว่าวันและเวลาทางานของ


พวกเธอลดลง, ร้อยละ 35 ของผูท้ ่ที างานพาร์ทไทม์ระบุว่าพวกเธอทางานน้อยลง
วารสารคนทำงาน เมษายน 2565 หน้า 24

ท่ามกลางการแพร่ระบาด คนรุน่ ใหม่มกั จะได้รบั ผลกระทบที่รุนแรงมากขึน้ ในเรื่องของ


เวลาการทางานเช่นเดียวกับกรณีท่รี ายได้ลดลง

ผูต้ อบแบบสอบถาม ร้อยละ 7 ระบุว่าพวกเธอต้องเปลี่ยนงาน ในขณะที่ ร้อยละ 4 ต้อง


เผชิญกับรูปแบบการจ้างงานหรือรูปแบบการทางานที่เปลี่ยนไป.

ทีม่ า
23% of nonpermanent female workers saw income fall amid COVID
pandemic: Japan poll (Mainichi Japan, 5 April 2022)

เผยแพร่ครัง้ แรกในเว็บไซต์สานักข่าวประชาไท
วารสารคนทำงาน เมษายน 2565 หน้า 25

ที่มาภาพปก: Luis Melendez (Unsplash License)


Covid-19 impact: 50% of global youth depressed, 17% out of jobs, says ILO
(Business Standard, 13 August 2020)

เผยแพร่ครัง้ แรกในเว็บไซต์สานักข่าวประชาไท

วารสารออนไลน์คนทำงานมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารด้านแรงงาน
ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่-ทำซ้ำ รับ
ข่าวสาร-ข้อมูลหรือส่งข่าวด้านแรงงานทาง
อินเตอร์เน็ตได้ที่:
workazine@gmail.com
ติดตามวารสารคนทำงานย้อนหลังได้ที่:
http://prachatai.com/labour/newsletter
http:// www.workazine.com
facebook.com/workazine

You might also like