HALDE DE STERIL DIN APUSENII SUDICI: IMPACT ÎN MEDIU ŞI MONITORIZARE

AUTORI: SPÎNU ANNE-MARIE ŞI GRECU VICTOR IOAN, CLASA A XI-A COORDONATOR: PROF.FELICIA PIOARĂ COLEGIUL NAŢIONAL „DECEBAL”, DEVA

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ALE ELEVILOR

1

2011

CUPRINS :
INTRODUCERE
CAP.I. STERILUL. HALDELE DE STERIL CAP.II. PREZENTAREA REGIUNILOR MINIERE STUDIATE 1. Perimetrul minier Certej 2. Perimetrul Coranda - Hondol CAP.III. CONSTRUCŢIA HALDELOR DE STERIL 1. Activităţi de dezafectare şi cercetare 2. Tehnologii de haldare CAP.IV. HALDELE DE STERIL- IMPACT ÎN MEDIU ŞI MĂSURI DE PROTECŢIE 1. Exploatarea în carieră a zăcământului Certej 2. Perimetrul Coranda – Hondol CAP.V. MONITORIZAREA EVOLUŢIEI HALDELOR DE STERIL. ECOLOGIZAREA LOR CAP.VI. CONCLUZII CAP.VII. METODE ŞI TEHNICI DE CERCETARE UTILIZATE

2

deoarece zăcămintele de steril reprezintă o sursă de poluare pentru mediul înconjurător.INTRODUCERE Lucrarea noastră.prezintă situaţia unor zone din judeţul nostru afectate de depunerea sterilului. fără valoare industrială. sau partea exterioarăam aterialul depozitat pe acest loc. STERILUL. parte îndepărtată la finalul procesului de prelucrare .. dar şi pentru vieţuitoarele din apropierea lor. 1998) 3 . I. Pe noi ne-a interesat această temă. CAP.Haldele de steril de la sudul munţilor Apuseni . (din germanul ”halde”) (preluare din Dicţionarul Explicativ al Limbii Române. (din franceză ”stérile. . de la perpararea minereurilor sau din uzine meletalurgice . latină ”sterilis”) *** Halda de steril reprezintă locul unde se depozitează sterilul şi deşeurile inutilizabile provenite din lucrările miniere. intitulată . HALDELE DE STERIL ”DICŢIONAR” : *** Sterilul este partea nefolositoare a unui zăcământ de minereu sau a unui produs minier.. Academia Română.

Activitatea de exploatare şi prelucrare a minereului aurifer de la Certej se desfăşoară într-un perimetru minier.CAP.II. Cariera Certej se află în intravilanul satului Bocşa Mică. făcând parte din aşa numitul patrulater aurifer Săcărâmb-Brad – Roşia Montană – Baia de Arieş. Zăcământul Certej este situat în apropierea localităţii Hondol. PREZENTAREA REGIUNILOR MINIERE STUDIATE 1. 4 .Perimetrul minier Certej Localizat în partea de sud-est a Munţilor Metaliferi.

construcţii de locuinţe şi anexe ale acestora.A. fond agricol şi forestier. iar ca funcţiuni complementare admise ale zonei sunt: unităţi agricole. afiliat. Caracterul actual al zonei studiate este acela de carieră existentă. Zona studiată se află în intravilanul şi extravilanul localităţii Certeju de Sus. construcţii de locuinţe şi anexe ale acestora.1 Culoarul Mureşului şi Apusenii Sudici În anul 1999 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale Bucureşti a acordat Regiei Autonome a Cuprului Deva. din 2 septembrie 1999. a întreprins activităţi susţinute de explorare a obiectivului Certej utilizând metode aero-geofizice. zona studiată are regim juridic de domeniu public şi proprietăţi particulare. În urma aprobării Licenţei de exploatare Certej.Fig. şanţuri de explorare. respectiv.F. În baza reglementărilor din documentaţiile de urbanism. accese pietonale şi carosabile. actualmente C.C. Destinaţia terenului este de unităţi industriale – exploatarea minereurilor aurifere. probări geochimice. Ulterior aceasta devenind titularul licenţei şi. cartări geologice regionale şi de detaliu. probări sistematice în subteran şi foraje. fond agricol şi forestier. Regimul economic este de carieră existentă.A. şi se pretează amenajării industriale propuse. Deva. concesionarea activităţii de exploatare a zăcămintelor din perimetrul Certej prin „Licenţa de concesiune pentru exploatarea Certej”.N. S. zone verzi şi reţele tehnico-edilitare. Deva Gold S. având dreptul de a extinde acest termen cu perioade succesive de 5 ani. Durata licenţei este de 20 ani. servicii.A. MINVEST S. 5 .Pe amplasamentul studiat se găsesc diverse funcţiuni ale fostei exploatări miniere.C.

amenajarea de drumuri de acces la obiectivele propuse. amenajarea de halde pentru steril. telefonie. lucrări care presupun: exploatarea la suprafaţă a carierei existente şi extinderea acesteia. amenajarea a două iazuri de decantare. Terenul pe care se propun lucrările amintite are suprafaţa de 2. lucrări de îndiguire.Fig. amenajarea de halde pentru sol. rampe de acces în carieră. rezolvarea problemelor de echipare edilitară.2 Haldă de steril la Certeju de Sus Beneficiarul doreşte exploatarea. apă industrială. acces şi protecţie a acestora. 6 . Accesul la zăcământ se realizează pe drumuri industriale care se bifurcă de la drumul judeţean Deva – Certeju de Sus.796 m2 şi are regim juridic de domeniu public şi proprietăţi particulare în intravilan şi extravilan. alimentarea cu energie electrică. apă potabilă. construcţii anexe în incinta carierei. prepararea şi valorificarea zăcământului Certej. după epuizarea zăcământului. necesare lucrărilor de închidere şi conservare.999. amenajarea uzinei de preparare – flotare. canalizare.

Cariera este situată la est de comuna Hondol şi este deschisă pe coama dealului Coranda. se adaugă o zonă perimetrală de protecţie în suprafaţa de 1. astfel suprafaţa totală ajungând la 4. 2.La suprafeţele amintite. Fig.203 m2. care face parte integrantă din structura de ansamblu a Apusenilor Sudici urmând linia evolutivă a acestora.Perimetrul Coranda .Hondol Ocupă partea central – sudică a bazinului sedimentar Brad – Săcărâmb. limitată la nord de valea Corănzii.562.407 m2. la sud şi est de valea Băiegii şi la vest de dealul Măcriş.3 Teren afectat de haldă – la Coranda-Hondol 7 .562.

Alegerea modului de haldare este influenţat de: o metoda de exploatare . impune desfăşurarea activităţii în condiţii de deplină securitate. pentru iazurile de decantare și de asemenea pentru exploatarea în carieră. sondaje geotehnice. Realizarea ritmică şi în deplină siguranţă a producţiei în carieră. observaţii de teren şi documentare. 8 . în vederea analizării în laboratorul geotehnic. CONSTRUCŢIA HALDELOR DE STERIL 1.CAP. Pentru cercetarea amplasamentului propus pentru halde. o relieful suprafeţei unde se face depunerea . o proprietăţile fizico-mecanice ale rocilor care se haldează. pentru depozitarea materialului steril în halde. se execută lucrări. 2. Tehnologii de haldare În exploatările miniere. Pentru aceasta este necesară urmărirea sistematică şi detaliată a deformaţiilor constructive ale haldelor de steril amplasate în afara perimetrului de exploatare. Activităţi de dezafectare şi cercetare Activităţile care se desfăşoară în perimetrele miniere scot din circuitul agricol şi silvic suprafețe mari de teren.III. culegere de date şi de informaţii la faţa locului. care constă în cartarea geologo-tehnică şi hidrogeologică a zonelor. haldele se formează din rocile sterile care provin din lucrările miniere de deschidere şi decopertare a zăcămintelor. recoltări de probe din lucrările executate şi din haldele existente.

20-0. productivitatea ridicată şi preţul de cost redus al lucrărilor de haldare. constituit din elemente fine şi mijlocii cu grosimi de 0. Pentru a împiedica intrarea apei în corpul haldei. iar compactarea cu rulou compactor. Lucrările de haldare în cazul transportului auto sunt foarte simple. productivitatea utilajelor folosite la decopertare . Iarna se va evita haldarea în prezenţa zăpezii. strat cu o pantă mai mică de 3 %. Nivelarea materialului descărcat din autobasculante se realizează cu buldozer. Fig.o o o tehnologia de extragere a decopertei în carieră . se realizează un strat compact de material rezultat din decopertă. sigure şi economice.0 m de muchia treptei. securitatea deplină a lucrului .25 m. Descărcarea autobasculantelor se face la distanţă de 3-5. 9 .4 Lucrare de haldare în evoluţie Amplasarea haldelor va asigura următoarele cerinţe: depozitarea întregului volum de rocă sterilă . sistemul de transport etc.

Talvegul văilor care se află pe amplasament are profil variabil. iar pantele versanţilor sunt de 5 – 150 m.22 ha (halda Sud) şi este acoperită de pădure. Suprafaţa haldelor este de 32.degajarea terenului. . Scarificarea haldei se va realiza pe suprafeţele unde panta terenului este mai mare de 150. se vor realiza drenuri din piatră spartă şi canale. La exploatarea în carieră a zăcământului Certej rezultă două halde tehnologice în afara perimetrului carierei.decaparea solului vegetal şi depozitarea lui în halde separate de cele de steril pentru a putea fi refolosit în procesul final de ecologizare. respectiv 40. Granulometric.61 ha (halda Nord). .IMPACT ÎN MEDIU ŞI MĂSURI DE PROTECŢIE 1. halde constituite din rocile sterile (descopertă+steril din exploatare). torenţi) permanentă. HALDELE DE STERIL.scoaterea cioatelor din amplasament. păşune şi pâlcuri de arbuşti. Materialul care se va depozita în halde va fi un amestec neomogen. Lucrările prevăzute sunt de două categorii: Pregătirea fundamentului se va realiza în patru etape: defrişarea tufişurilor şi a arborilor. . se va prezenta ca un amestec de 10 . de unde vor fi evacuate în aval de halde.CAP. care vor dirija apele spre zona centrală.IV. atât din punct de vedere granulometric cât şi petrografic. Pentru că în amplasament există o reţea hidrografică (pâraie.

care acoperă o suprafaţă de circa 7. materialul depozitat în halde se prezintă tot ca un amestec de bolovăniş şi pietriş colţuros. 2. se întocmește un program de haldare. în imediata apropiere. o înălţime de 190 m şi va cantona un volum de 38. argilite marnoase și șistoase. andezite de Hondol și de Băiaga. se află pe valea Băiegii. o rocă albicioasă eruptivă alterată. Analiza compoziţiei petrografice a probelor analizate a pus în evidenţă următoarele tipuri de roci : gresii cuarţoase și silitice. au fost propuse două amplasamente. Au fost proiectate două halde de steril. și diferite tipuri de breccii. În perimetrul Coranda – Hondol. În timpul haldării au apărut alunecări în terenul natural. pe versantul drept şi stâng. marne. Haldarea s-a executat după ce în prealabil s-au deviat apele văii spre baza versantului stâng cu ajutorul unui canal deschis. Halda de steril amplasată pe valea Băiegii.0 ha.bolovăniş cu pietriş colţuros într-o masă nisipoasă şi argiloasă. una la nord de carieră şi una la sud. în concordanţă cu dezvoltarea lucrărilor din care provin rocile şi substanţele de depozitat şi care se cuprinde în programul general (preliminar) de exploatare al societăţii comerciale. microconglomerate. halda Sud.6 milioane tone de steril.50 ha şi se dezvoltă pe întreaga lungime a buzei vechii cariere. va ocupa o suprafaţă de 40. Primul amplasament. într-o masă nisipoasă şi argiloasă. acoperită cu ramblee rezultate din săpăturile drumului existent şi materiale din halda existentă. Versantul stâng este împădurit. 11 . Pentru halda sud cartarea geologo-tehnică şi hidrogeologică s-a efectuat prin observaţii de suprafaţă directe pe teren. Pentru haldarea sterilului rezultat din decoperta carierei şi zonele sărace ale fronturilor carierei. Având în vedere că cele două halde au un volum foarte mare şi o durată mare de depozitare. care în conlucrare cu împingerile din haldă au deteriorat şi lucrările de amenajare. iar versantul drept aflorează la zi pe alocuri.

Canalul de deviere al apelor văii Băiegii a fost. Fig. rezultate ca urmare a haldării necontrolate. Acestea însoţesc viroagele. în mare parte. Fenomen de deflaţie (produs de vânt) 12 . în funcţie de condiţiile apărute pe parcursul exploatării miniere Certej. denivelări. uneori în contrapantă cu tendinţă de amplificare ascendentă a alunecărilor. unele chiar deasupra drumului de acces. Toate fisurile. deteriorat de alunecări.5.Pe întreg versantul stâng se întâlnesc izvoare de apă situate la diferite nivele. iar prezenţa lor este trădată de înmuierea terenului şi vegetaţia caracteristică acestor zone. Între compartimente se creează deschideri. În terenul natural. Pe versantul drept al văii se dezvoltă halda formată din mai multe trepte. începând din zona de confluenţă. care în momentul actual are activitatea închisă. crăpăturile şi denivelările favorizează intrarea directă a apei în teren şi înrăutăţesc din ce în ce mai mult calităţile fizico-mecanice ale fundamentului. apar crăpături cu orientare transversală pe panta versantului şi cu decroşări între cele două compartimente (ale haldei existente şi alunecate).

alunecarea s-a amplificat transformându-se în timp. La baza haldei. A doua locaţie . datorată frecvenţei torenţilor prezenţi în amplasament şi desprinderilor de grohotiş pe pantă. creânduse o acumulare de apă.0 ha. începând din amonte.9 milioane tone şi o înălţime de 140. plin de crăpături divers orientate şi denivelări cu acumulări de apă în pungile depresionare. ţinând seama de constituţia litologică a fundamentului preponderent argilos şi a materialelor din corpul haldei (amestec de roci argiloase şi roci andezitice alterate) şi de prezenţa apei care însoţeşte tot timpul materialul haldat. În aceste condiţii. În corpul haldei existente. cu un volum de 45. În zona văii Corănzii există o haldă de circa 0. care prezintă fenomene de alunecare în acest moment stinse. Valea este barată de materialul haldat care a alunecat. pe seama unor izvoare şi a scurgerilor de pe versanţi. într-o curgere desfăşurată de-a lungul văii încorporând tot ce a întâlnit în cale. fenomenul de alunecare este stins. la nord. datorată înmuierii părţii argiloase în contact cu apa care se infiltra pe sub haldă spre albia văii. se referă la valea Corănzii . Valea Corănzii este larg deschisă cu pante ale versanţilor cuprinse între 5-150 care sunt parţial împăduriţi. au apărut crăpături. Începând din zona de obârşie. terenul natural rămas liber între piciorul acesteia şi versantul stâng al văii este puternic frământat. cu extindere pe valea Măcrişului. antrenate de ploile torenţiale. dar care au condus la schimbarea morfologiei terenului natural. 13 .0 m. Frontul de alunecare (piciorul alunecării) a ajuns la circa 200 m de halda galeriei Coranda I.Materialul haldat este un amestec de roci neomogen atât granulometric cât şi petrografic. sensibile la acţiunea agenţilor externi. unele cu deschideri mari şi cu deplasări ale compartimentelor de jos care favorizează pătrunderea apelor de precipitaţii în corpul haldei. halda Nord. În partea vestică. ocupând o suprafaţă de 88. zone din haldă au fost supuse fenomenului de curgere lentă. dar în acest moment. În această zonă suprafaţa cercetată prezintă o stabilitate relativă.50 ha.

Amplasarea celor două halde de steril prezintă următoarele avantaje şi dezavantaje: a. Alte probleme şi pericole asociate haldelor de roci sterile generate de exploatările miniere. se vor drena torenţii şi pâraiele cu debit permanent şi nepermanent. -La halda sud se va canaliza pârâul Băiaga pe toată lungimea care subtraversează halda. -La halda nord se va canaliza pârâul Corănzii şi Valea Măcrişului pe toată lungimea care subtraversează halda. Avantaje : Nu periclitează siguranţa carierei. presupunând costuri foarte ridicate. se va verifica stabilitatea terenului şi a materialului depus pe amplasamentul haldei. includ următoarele:  instabilitatea versanților și degradarea terenurilor. oferă posibilitatea depozitării unor cantităţi mari de steril și au cheltuieli reduse pentru transportul materialului steril de la carieră la amplasament. Este de remarcat că în zona frontului de alunecare materialul alunecat se prezintă ca o masă preponderent argiloasă în care sunt înglobate elemente de roci – andezite şi trunchiuri de copaci. Gradul de umiditate ridicat (cauzat de pătrunderea apelor la roca de bază şi la rocile sterile necompactate corespunzător) va crea condiţii de instabilitate prin modificarea caracteristicilor de rezistenţă ale rocilor din fundament şi corpul haldei. valea Corănzii se îngustează. Dezavantaje : b. prezintă schimbări de direcţie. Frontul alunecării a ajuns la circa 200 m de confluenţa cu valea Coastei Mari.Pe măsură ce coboară. presupunând costuri foarte ridicate și se vor drena torenţii şi pâraiele cu debit nepermanent. Prin alunecarea materialului steril întreaga căldare a văii s-a acoperit cu bolovani. 14 . cu boturi de deal împădurite care au încetinit viteza de avansare a frontului de alunecare. piatră spartă aflate într-un proces lent de argilizare şi alterare. care prezintă în acest moment o stabilitate relativă.

de către societăţile economice care le gestionează şi de către Agenţia pentru Protecţia Mediului. Monitorizarea stabilităţii morfologice a haldelor: -construirea corectă a haldelor. CAP. sunt de mult timp cunoscute. -pe timpul primăverii. conducând la contaminarea apelor de suprafaţă şi subterane din aval . solului şi apelor. 15 . cu respectarea unghiului de pantă general al haldei. ECOLOGIZAREA LOR Problemele de mediu pe care le crează haldele de steril. MONITORIZAREA EVOLUŢIEI HALDELOR DE STERIL. pentru a evita formarea stratelor termice.generarea de ape acide şi descărcarea de substanţe toxice. de 200 şi a unghiului treptei de 20-220 . se recomandă haldarea în zone diferite de cele în care s-a haldat iarna. cu trepte de 15-20 m.   poluarea cu praf a vegetației. Deva.V. de aceea se realizează o monitorizare permanentă a lor.curăţirea cu buldozerul a păturii de sol vegetal sau material argilos cu tendinţă de refulare de pe vatră.

Zn. -executarea unor foraje geotehnice în afara haldelor existente. prin executarea unei reţele de foraje de hidro-observaţii în corpul acestora care să fie înălţate odată cu halda sau se execută după construirea haldei. -măsurători topometrice periodice. conform planurilor de situaţie şi a unor sondaje. reziduul fix. care prezintă comportarea acestor roci la solicitări. pH-ul. Fe. Monitorizarea caracterisiciclor apelor afectate : -prelevarea de probe de apă în perioada post. sulfaţii.închidere se va efectua astfel: trimestrial se vor analiza suspensiile.Fig. Cu. 16 . pentru a urmări evoluția dimensiunilor haldelor. Aceleaşi pobe se vor efectua şi la apele din perimetrul Coranda. care caracterizează rocile în starea lor naturală şi a unor indicatori mecanici. din următoarele ape: apă pârâu amonte şi aval de Halda Certej Nord şi de Halda Certej Sud. -cunoaşterea unor indicatori fizicomecanici.Hondol. Lucrări de supraînălţare a haldei -controlul permanent al umidităţii haldelor pe înălţime. Mn. calciu. Pb.6.

-realizarea canalelor de gardă pentru preluarea apelor de pe versanţi. canalizarea sau drenarea acestora . Monitorizarea calităţii aerului se va realiza astfel: . prin împădurirea integrală a platformelor şi taluzelor haldelor cu puieţi forestieri de salcâm. NO2. Halda Certej Sud. vor avea motoarele dotate cu catalizatori.executate şi anterior (de către CEPROMIN) cu instalaţia de foraj. următoarele lucrări de monitorizare pentru incintele menţionate: ▪ urmărirea evoluţiei vegetaţiei pe suprafeţele de teren însămânţate cu ierburi perene.se poate să apară poluarea atmosferică pe perioada de transport a sterilului la halde. -scoaterea în afara amprizei haldei a oricăror cursuri de apă. -evitarea stagnării apelor din precipitaţii pe suprafaţa haldei prin efectuarea lucrărilor de nivelare şi corectare de pantă şi pe platoormă. cătină şi mesteacăn. Sistemul de monitoring a calităţii solului cuprinde pe lângă urmărirea vizuală a stabilităţii haldelor de steril şi a dinamicii suprafeţelor de teren prin măsurări topometrice. toate utilajele care vor fi utilizate. . Forajul se execută până la adâncimea de 6.0 m . CO din următoarele incinte: Halda Certej Nord. permanente (pâraie) şi nepermanente (torenţi) prin captarea. pe amplasamentul haldelor existente. de aceea. iar în perioada post închidere (semestrial) in incintele: haldelor Nord şi Sud se vor determina pulberile . În vederea ecologizarii suprafeţelor afectate de exploatarea şi prepararea minereului aurifer prin Proiectul Certej şi pentru refacerea cadrului peisagistic.în perioada de exploatare (lunar) se vor determina pulberi : SO2. provenite din precipitaţii. se vor executa : - lucrări de redare în circuitul silvic a haldelor de steril Nord şi Sud. 17 . conform cerinţelor Uniunii Europene.

Fe. Prelevarea de probe în perioada post închidere se va efectua semestrial analizându-se: ▪ pH-ul. Fig. temperatura aerului. Concomitent cu prelevarea probelor se vor urmări o serie de date meteorologice (direcţia vântului. Înierbarea haldei de steril ▪ lucrări de întreţinere şi revizuire a plantaţiilor. pentru stabilirea caracteristicilor pedologice (pH. Mn. radiaţia solară globală.7. viteza. Cr. precipitaţii). completarea lipsurilor. humus) şi a conţinutului de metale grele. presiunea atmosferică. Ni. Rezultatele obţinute în urma analizelor efectuate în laborator de specialitate şi celelalte observaţii efectuate în timpul prelevării probelor de aer (datele meteorologice. data prelevării. Halda Certej Sud. ▪ urmărirea calităţii solului prin recoltări de probe de sol şi analizarea lor în laborator de specialitate.▪ urmărirea evoluţiei vegetaţiei pe suprafeţele plantate cu diverse esenţe silvice şi arboricole plantate.Cd. 18 .Co – din toate incintele mai sus menţionate . Pb. Zn. Calitatea solului se va determina prin prelevarea probelor de sol din următoarele incinte: Halda Certej Nord . humusul şi metalele grele Cu. perioada de mediere.

VII. să înlăture consecinţele. CONCLUZII În urma realizării lucrării de faţă putem evidenţa câteva concluzii. -în urma discuţiilor avute cu localnicii a reieşit că aceştia sunt direct interesaţi de modul în care activitatea industrială îi afectează şi încearcă prin resurse proprii deocamdată. etc) vor fi consemnate într-un registru. de cabinet: 19 .VI. Au existat cazuri de manifestare a unor boli respiratorii în rândul populaţiei. ci şi obligatorie. CAP. pe care le considerăm mai importante: -publicul conştientizează tot mai mult faptul că păstrarea calităţii mediului . pragurile de evaluare. costituindu-se astfel baza de date necesară evaluarii evoluţiei calităţii solului din perimetrele ecologizate. CAP.valoarea limită. METODE ŞI TEHNICI DE CERCETARE UTILIZATE a. -au fost luate măsuri de diminuare a impactului activităţii industriale în mediu de către producător. care trebuie ameliorate în continuare. îndeosebi în arealele industriale este nu doar necesară.în etapa pregătitoare.

-sinectica. întrun text coerent şi corect geografic. ***. prezentarea liberă a punctelor de vedere. -realizarea de fotografii.Institutul de Geografie.google.(1981). Bucureşti.Elemente de didactică aplicată a geografiei. în etapa de teren: -observaţii directe pe teren.în etapa de prelucrare şi de elaborare a lucrării: -interpretarea şi sintetizarea informaţiilor. Editura Didactică şi Pedagogică. *** www. Editura CD PRESS. Editura Corvin. ***.Deva *** Interviuri cu persoane care lucrează la termocentrală: şef secţie Prelucrări Mecanice Zaharia Daniel şi dr.ro 20 . prin interpretare.(2006). b.(1978).Traian Vasiu. şi cu persoane care locuiesc în zonă. -studierea articolelor din presa locală.Bucureşti... Studiu de evaluare a impactului asupra activităţii Termocentralei Mintia asupra mediului înconjurător.A.(2006). c.Editura Didactică şi Pedagogică. ***. Atlasul judeţelor. Studii geografice cu elevii asupra calităţii mediului înconjurător.Mândruţ O. Bucureşti. Ilinca N. -realizarea unor fişe bibliografice.ing. BIBLIOGRAFIE *** (2009). angajat al Termoserv S. -transferul informaţiilor de pe suport grafic.Harta Judeţului Hunedoara.-studiul unei bibliografii minimale şi a hărţilor geografice. -utilizarea unor procedee de tehnoredactare computerizată.

21 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful