You are on page 1of 8

c   

c 
ϲ
͇ Α˶ ή˴ ϋ
˴ Ϣ˴ Ϡ͉γ
˴ ϭ˴ Ϫ˶ ˸ϴϠ˴ϋ
˴ Ϳ
˵ ΍ ϰ͉Ϡλ
˴ ϲ
͊ ΒϨ˶ϟ͉΍˴ϭ .Δ˶ ϴ˴˷Α˶ ή˴ ό˴ ˸ϟ΍ Δ˶ ϐ˴ Ϡ͊ϟΎ˶Α Ϣ˴ ˸ϳή˶ Ϝ˴ ˸ϟ΍ ϥ
˴ ΁˸ήϘ˵ ˸ϟ΍ ϰ˴ϟΎ˴όΗ˴ Ϳ
˵ ΍ϝ
˴ ΰ˴ ˸ϧ΃˴
.Δ˴ ϴ˷Α˶˴ ή˴ ό˴ ˸ϟ΍ Δ˴ ϐ˴ Ϡ͊ϟ΍ Ϣ˴ Ϡ͉ό˴ Θ˴ ϧ˴ ˸ϥ΃˴ Ύ˴Ϩ˸ϴϠ˴ϋ
˴ ˸ϲϐ˶ Β˴ ˸Ϩϳ˴ ˬ΍˴άϬ˴ ϟ˶ϭ˴ .˲Δϴ͉Α˶ ή˴ ϋ
˴ ˲Ωϼ
˴ Α˶ ϲ
˴ ϫ˶ ϭ˴ Δ˶ ϣ˴ ή͉ Ϝ˴ Ϥ˵ ϟ˸΍ Δ˴ Ϝ˴͉ ϣ˴ ˸Ϧϣ˶ Ϫ˵ Ϡ˵˸λ΃˴
Ϣ˶ ˸Ϡό˶ ϟ΍ Δ˵ ϐ˴ ϟ˵ϭ˴ Δ˶ Ϩ͉Π
˴ ˸ϟ΍ Ϟ
˶ ˸ϫ΃˴ Δ˵ ϐ˴ ϟ˵ϭ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϲ
͋ Β˶ Ϩ˴ ϟ΍ Δ˵ ϐ˴ ϟ˵ϭ˴ ϥ
˶ ΍˯˸ήϘ˵ ϟ΍ Δ˵ ϐ˴ ϟ˵ Δ˵ ϴ͉˶Αή˴ ό˴ ˸ϟ΍ Δ˵ ϐ˴ Ϡ͊ϟ΍
Δ˴ ϴ͉ϋ
˶ ˸ΩϷ
˴ ˸΍ϭ˴ ϥ
˶ ΁˸ήϘ˵ ˸ϟ΍ Ε
˶ Ύ˴ϳ˴ ΁ ΃˵ή˴ ˸Ϙϧ˴ Γ˶ ϼ
˴μ
͉ ϟ΍ ϲ˶ϓ .Ε
˶ ΍˴ΩΎ˴Βό˶ ϟ΍ ϲ˶ϓ Δ˴ ϴ͉Α˶ ή˴ ό˴ ˸ϟ΍ Δ˴ ϐ˴ Ϡ͊ϟ΍ ϡ˵ Ϊ˶ ˸ΨΘ˴ ˸δ˴ϧ .Δ˶ ϓ˴ ή˶ ˸όϤ˴ ˸ϟ΍˴ϭ
.Δ˴ ϴ͉Α˶ ή˴ ό˴ ˸ϟ΍ Δ˴ ϐ͉ Ϡ˵ϟ΍ ˸ϢϠ͉ό˴ Θ˴ ϧ˴ Ύ͉ϴ˴ϫ ΍˴άϬ˶ϟϭ˴ .Δ˶ ϴ͉Α˶ ή˴ ό˴ ˸ϟ΍ Δ˶ ϐ˴ Ϡ͊ϟΎ˶Α

 
˸ϥ΃˴ Ϟ
˶ Β˴ ˸ϘΘ˴ ˸δϤ˵ ϟ΍ ϲ˶ϓ ˸ϲϠ˶ϣ˴ ΃˴ .˲Ϣ˸ϴψ
˶ϋ˴ ˲Ϟϣ˴ ΃˴ ˸ϱΪ˶ ˸Ϩϋ
˶ ˬ˴Ύϧ˴΃ Ϛ
˴ ϟ˶ά˴ϛϭ˴ .ι
͊ Ύ˴Ψ˸ϟ΍ Ϫ˵ Ϡ˵ϣ˴ ΃˴ Ϫ˵ ϟ˴ ϥ
˳ Ύ˴δ˸ϧ·˶ Ϟ
͊ ϛ˵
.Ύ˱ϤϠ͋ό˴ ϣ˵ ϥ
˴ ˸Ϯϛ˵ ΃˴
.˸ϢϬ˶ Η˶ Ύ˴ϴ˴Σ ˸ϲϓ˶ Ϧ
˴ ˸ϴΤ
˶Ο˶ Ύ˴Ϩ˷ϟ΍ Ϧ
˴ ϣ˶ ΍˸Ϯϧ˵˸ϮϜ˵ ϴ˴ ϟ˶ Ώ
˴ ϼ
͉τ
͊ ϟ΍ Ϣ˴ Ϡ͋ϋ
˴ ΃˵ ˸ϥ΃˴ Ϊ˵ ˸ϳέ˶ ΃˵ ˸ϲϨ˶ ϧ͉Ϸ
˴ ˸ϲϠ˶ϣ˴ ΄˴ϛ˴ "Ϣ˴ Ϡ͋ό˴ Ϥ˵ ˸ϟ΍" έ˵ Ύ˴Θ˸Χ΃˴
. ˲Ϣ˸ϳή˶ ϛ˴ ˲ϞϤ˴ ϋ
˴ Ϯ˴ ϫ˵ ˸ϢϬ˵ Ϡ˴Ϥ˴ ϋ
˴ ϥ
͉ ΄˴Α˶ ˸ϲδ
˶ ˸ϔϧ˴ ˸ϲϓ˶ ή˵ ό˵ ˸η΃˴ ˬ˸ϲΘ˶ γ
˴ έ˴ ˸Ϊϣ˴ ˸ϲϓ˶ ϥ
˴ ˸Ϯγ
˵ έ͋ Ϊ˴ ϳ˵ Ϧ
˴ ˸ϴϤ˶ Ϡ͋ό˴ Ϥ˵ ˸ϟ΍ ϯ˴έ΃˴ Ύ˴ϣΪ˴ ˸Ϩϋ
˶
Ύ̒ϴϟ˶ΎΜ˴ ϣ˶ Ύ˱ϤϠ͋ό˴ ϣ˵ ϥ
˴ ˸Ϯϛ˵ Ϸ
˴ Ω˳ Ύ˴ϬΘ˶ ˸Ο΍˴ϭ Ϊ͈ Π
˶ Α˶ Ϣ˴ Ϡ͉ό˴ ˴Η΃˴ ˸ϥ΃˴ ϲ
͉ Ϡ˴ϋ
˴ ΐ
˵ Π
˶ ϳ˴ ˬ˶Ϣ˸ϴψ
˶ ό˴ ˸ϟ΍ Ϟ
˶ ϣ˴ Ϸ
˴ ΍ ΍˴άϫ ϰ˴Ϡϋ
˴ ϝ
˶ ˸Ϯμ
˵ Τ
˵ ˸Ϡϟ˶ϭ˴

˶ Β˴ ˸ϘΘ˴ ˸δϤ˵ ˸ϟ΍ ˸ϲϓ˶c 
c 
˸ϱά˶ ϟ͉΍ Ϛ
˴ Α˶˷έ˴ Ϣ˶ ˸γΎ˶Α ˸΃ή˴ ˸ϗ·˶} : ϰ˴ϟΎ˴όΗ˴ Ϳ
˵ ΍ϝ˴ Ύ˴ϗ . Δ˶ ϴ͉ϣ˶ ˸Ϯϴ˴ ϟ΍ Ύ˴ϨΗ˶ Ύ˴ϴΣ
˴ ˸ϲϓ˶ ΍̒ΪΟ
˶ ˲ΔϤ͉ Ϭ˶ ϣ˵ Γ˴ ˯˴ ΍˴ήϘ˶ ϟ΍ ϥ
͉ ·˶
.{ϖ
˳ Ϡ˴ϋ
˴ ˸Ϧϣ˶ ϥ
˴ Ύ˴δ˸ϧϹ
˶ ΍ϖ
˴ Ϡ˴Χ
˴ ˬϖ
˴ Ϡ˴Χ
˴
Γ˶ ˯˴ ΍˴ήϘ˶ ϟ΍ Δ˶ τ
˴γ˶ ΍˴ϮΑ˶ . Ρ
˶ Ύ˴ΠϨ͉ϟ΍ α
˵ Ύ˴γ΃˴ϭ Ϣ˶ ˸Ϡόϟ΍ Ρ
˵ Ύ˴Θ˸ϔϣ˶ ϲ
˴ ϫ˶ ϭ˴ , ˲Γή˴ ˸ϴΜ˶ ϛ˴ Ϊ˵ ΋˶ ΍˴Ϯϓ˴ Ύ˴Ϭϟ˴ Γ˵ ˯˴ ΍˴ήϘ˶ ϟ΍
. Ϣ˶ ϟ˴Ύ˴όϟ΍ ˯˶ Ύ˴Τ˸ϧ΃˴ ˸Ϧϣ˶ Δ˶ ϔ˴ Ϡ˶Θ˴˸ΨϤ˵ ϟ΍ έ˶ Ύ˴Β˸ΧϷ
˴ ΍˴ϭ Ε
˶ Ύ˴ϣ˸ϮϠ˵˸όϤ˴ ϟ΍ Δ˴ ϓ˴ ή˶ ˸όϣ˴ ϥ
˵ Ύ˴δ˸ϧϹ
˶ ΍ ϊ˵ ˸ϴτ
˶ Θ˴ ˸δϳ˴
. Ύ˴ϫή˵ ˸ϴϏ
˴ ϭ˴ Ϊ˵ ΋˶ ΍˴ήΠ
˴ ϟ΍˴ϭ Ε
˵ ϼ
͉Π
˴ Ϥ˴ ϟ΍ϭ ϒ
˵ Τ
˵μ
͊ ϟ΍ϭ ΐ
˵ Θ˵Ϝ˵ ϟ΍ ϲ
˴ ϫ˶ Γ˶ ˯˴ ˸ϭή˵ ˸ϘϤ˴ ϟ΍ Ω˶ ΍˴ϮϤ˴ ϟ΍ ˸Ϧϣ˶ ϭ˴

Δ˶ Β˴ ˰˴Θ˸ϜϤ˴ ϟ΍ Ϊ˵ ΋˶ ΍˴Ϯϓ˴
˲ΔΒ˴ ˰͉Ηή˴ ϣ˵ Ύ˴ϬϠ͊ϛ . ˲Δϋ
˴ Ϯ͋ Ϩ˴ ˰˴Θϣ˵ ˲ϒΤ
˵λ
˵ ϭ˴ Ε
˵ ϼ
͉Π
˴ ϣ˴ ϭ˴ ˲ΐΘ˵ϛ˵ Ύ˴Ϭ˸ϴϓ˶ . Γ˶ ˯˴ ΍˴ήϘ˶ ˸Ϡϟ˶ ϥ
˵ Ύ˴ϜϤ˴ ϟ΍ ϲ
˴ ϫ˶ Δ˵ Β˴ ˰˴Θ˸ϜϤ˴ ϟ΍
. Ύ˴Ϭϟ˴ Δ˶ λ
͉ Ύ˴Ψϟ΍ ϑ
˶ ˸Ϯϓ˵ ή͊ ϟ΍ ϰ˴Ϡϋ
˴
Ϊ˶ ˸όΑ˴ ϭ˴ Δ˶ Σ
˴ ΍˴ήΘ˶ ˸γϻ΍ Ζ
˶ ˸ϗϭ˴ Ϟ
˴ ˸Μϣ˶ ˸ϢϬ˶ Ϗ
˶ ΍˴ήϓ˴ Ε
˶ Ύ˴ϗ˸ϭ΃˴ ϲ˶ϓ Δ˶ Β˴ ˰˴Θ˸ϜϤ˴ ϟ΍ ϰϟ˶· ϥ
˴ Ϯ˵Βϫ˴ ˸άϳ˴ ά˴ ˸ϴϣ˶ ϼ
˴ Θ͉ϟ΍ ϥ
˷·
. Δ˶ γ
˴ ΍˴έΪ͋ ϟ΍
˸Ϧϋ
˴ . Δ˴ ό˴ Ο
˴ ΍˴ήϤ˵ ϟ΍˴ϭ Δ˴ ό˴ ϟ˴Ύ˴τϤ˵ ˸ϟ΍˴ϭ Γ˴ ˯˴ ΍˴ήϘ˶ ˸ϟ΍ ά˵ ˸ϴϣ˶ ϼ
˴ Θ͉ϟ΍ α
˵ έ˶ Ύ˴Ϥϳ˵ Ύ˴Ϭ˸ϴϓ˶ . ˲ΓήϴΜϛ Ϊ˵ ΋˶ ΍˴Ϯϓ˴ Δ˶ Β˴ ˰˴Θ˸ϜϤ˴ ˸Ϡϟ˶
. ˸ϢϬ˶ Η˶ Ύ˴ϓΎ˴ϘΛ˴ ϥ
˴ ˸Ϯό˵ γ
͋ Ϯ˴ ϳ˵ ϭ˴ ˸ϢϬ˶ Η˶ Ύ˴ϣ˸ϮϠ˵˸όϣ˴ ˵ά˸ϴϣ˶ ϼ
˴ Θ͉ϟ΍ Ϊ˵ ˸ϳΰ˶ ϳ˵ Ύ˴ϬϘ˶ ˸ϳή˶ σ
˴
. Δ˶ ϓ˴ ή˶ ˸όϤϟ΍ϭ Ϣ˶ ˸Ϡό˶ ϟ΍ Δ˵ Ϙ˴ ˸ϳΪ˶ Σ
˴ Δ˴ Β˴ΘϜ˴Ϥϟ΍ ϥ
͉ · ˬ Ύ̒ϘΣ
˴
˸ϲΘ˶ ϳ˴ ΍Ϯ˴ ϫ˶
˸ϲϓ˶ Ύ˴Ϭό˵ ο
˴ ΃˴ϭ˴ ϊ˴ Α˶ ΍˴Ϯτ
͉ ϟ΍ ϊ˵ Ϥ˴ ˸Ο΃˴ .ύ
˶ ΍˴ήϔ˴ ˸ϟ΍ Ζ
˶ ˸ϗϭ˴ ˸ϲϓ˶ ˸ϲΘ˶ ϳ˴ ΍˴Ϯϫ˶ α
˵ έ˶ Ύ˴ϣ΃˵.ϊ˶ Α˶ ΍˴Ϯτ
͉ ϟ΍ ϊ˵ ˸ϤΟ
˴ ˸ϲΘ˶ ϳ˴ ΍˴Ϯϫ˶
.˸ϲ΋˶ Ύ˴ϗΪ˶ ˸λ΃˴ϭ˴ ˸ϲΘ˶ ˸Χ΃˵ϭ˴ ˸ϲΧ
˶ ΃˴ϭ˴ ˸ϲϣ͋ ΃˵ϭ˴ ˸ϲΑ˶ ΃˴ ˸Ϧϣ˶ ϊ˶ Α˶ ΍˴Ϯτ
͉ ϟ΍ ϰ
˴ Ϡ˴ϋ Ϟ
˵μ
˵ ˸Σ΃˴ .ϊ˶ Α˶ ΍˴Ϯτ
͉ ϟ΍ ϡϮΒϟ΃
ϊ˶ ˸ϤΠ
˴ Α˶ .˶ ˸ϲ΋˶ Ύ˴ϗΪ˶ ˸λ΃˴ ϊ˴ ϣ˴ Ύ˴Ϭϟ˵Ω˴ Ύ˴ΒΗ˴ ΃˴ϭ˴ , ϊ˶ Α˶ ΍˴Ϯτ
͉ ϟ΍ ν
˶ ή˴ ˸όϣ˴ ˸ϲϓ˶ ϊ˴ Α˶ ΍˴Ϯτ
͉ ϟ΍ ˸ϱή˶ Θ˴ ˸η΃˴ Ύ˱ϧΎ˴ϴ˸Σ΃˴ϭ˴
.Δ˶ Ϡ˴˸ϴϤ˶ Π
˴ ˸ϟ΍ ϊ˶ Α˶ ΍˴Ϯτ
͉ ϟ΍ ϊ˶ ˸ϤΠ
˴ Α˶ ˲έ˸ϭή˵ ˸δϣ˴ Ύ˴ϧ΃˴ .˶ Ϣ˴ ϟΎ˴ό˸ϟ΍ ˸ϲϓ˶ Δ˴ ϣ͉ Ύ˴Ϭ˸ϟ΍ Ι
˴ Ω˶ ΍˴ϮΤ
˴ ˸ϟ΍ ϑ
˵ ή˶ ˸ϋ΃˴ ϊ˶ ˶Α΍˴Ϯτ
͉ ϟ΍

˸ϲΘ˶ ϳ˴ ˸ήϗ˴
˲ΔϠ˴˸ϴϤ˶ Ο
˴ ˸ϲΘ˶ ϳ˴ ˸ήϗ˴ .ϖπϏϮΧ ϱΎϏϮγ ω
˶ έ˶ Ύ˴η ˸ϲϓ˶ ˸ϲΘ˶ ϳ˴ ˸ήϗ˴ ϊ˵ Ϙ˴ Η˴ .ϮΗΎΑ ΖϴϛϮΑ ˸ϲΘ˶ ϳ˴ ˸ήϗ˴ Ϣ˵ ˸γ΍˶
.ί͋ έ˵ Ϸ
˴ ΍ϝ
˵ ˸ϮϘ˵ Σ
˵ ϭ˴ ˬ˶Ϫϛ˶ ΍˴Ϯϔ˴ ˸ϟ΍˴ϭ ρ
˶ Ύ˴τϤ˴ ˸ϟ΍ ω
˵ έ˶ ΍˴ΰϣ˴ ˸ϲΘ˶ ϳ˴ ˸ήϗ˴ ˸ϲϓ˶ .˲ΔΑ˴ ΍͉άΟ
˴ ϭ˴
Ύ˴Ϥ˸ϴϓ˶ ϥ
˴ ˸Ϯϧ˵ϭ˴ Ύ˴όΘ˴ ϳ˴ ϭ ˬ˳ΓΩ˴ Ύ˴όγ
˴ ϭ˴ Ϧ
˳ ˸ϣ΃˴ ˸ϲϓ˶ ϥ
˴ ˸Ϯθ
˵ ˸ϴό˶ ϳ˴ ˸Ϣϫ˵ ϭ˴ .ϥ
˴ ˸ϮΣ
˵ϼ͉ ϓ˴ ϲ
˶ Θ˴ϳ˸ήϗ˴ ϥ
˶ Ύ͉Ϝγ
˵ Ϣ˵ ψ
˴ ˸όϣ˵
.Ύ̒ϤΟ
˴ Ύ͉ΒΣ
˵ ˸ϲΘ˶ ϳ˴ ˸ήϗ˴ ΐ
͊ Σ
˶ ΃˵ . Δ˶ ϳ˴ ˸ήϘ˴ ˸ϟ΍ ϩ˶ ά˶ ϫ˴ ˸ϲϓ˶ Ρ
˶ ή˴ ϔ˴ ˸ϟ΍˴ϭ Γ˶ Ω˴ Ύ˴όδ
͉ ϟΎ˶Α ή˵ ό˵ ˸η΃˴ .˸ϢϬ˵ Ϩ˴ ˸ϴΑ˴  c 
c  
˯˵ Ύ˴ϤϠ˴ό˵ ϟ΍ : ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰ͉Ϡλ
˴ Ϳ
˶ ΍ϝ
˵ ˸Ϯγ
˵ έ˴ ϝ
˴ Ύ˴ϗ . ˲ϡή˴ Θ˴ ˸Τϣ˵ ϭ˴ ˲Ϣ˸ϳή˶ ϛ˴ ˲ϥΎ˴δ˸ϧ·˶ Ϯ˴ ϫ˵ Ϣ˵ Ϡ͋ό˴ Ϥ˵ ϟ΍
. ˸ϢϬ˵ ϣ˴ ή˶ Θ˴ ˸Τϧ˴ ϭ˴ Ϧ
˴ ˸ϴϤ˶ Ϡ͋ό˴ Ϥ˵ ϟ΍ ϊ˴ ˸ϴτ
˶ ϧ˵ ˸ϥ΃˴ Ύ˴Ϩ˸ϴϠ˴ϋ
˴ ΐ
˴ Π
˴˶ ϳ ˬ ˸ϥΫ˴ ·˶ . ˯˶ Ύ˴ϴ˶ Β˸ϧϷ
˴ ΍ Δ˵ Λ˴ έ˴ ϭ˴
Ϣ˶ ˸Ϡό˶ ϟ˸΍ ϰ˴ϟ·˶ Ύ˱Ϥ΋˶ ΍˴Ω Ύ˴Ϩϧ˴ ˸ϭΪ˵ η
˶ ˸ήϳ˵ ˸ϢϬ˵ ϧ͉Ϸ
˶˴ ˶ΔΒ˴ Ϡ˴τ
͉ ϟ΍ Γ˶ Ύ˴ϴΣ
˴ ˸ϲϓ˶ ΍̒ΪΟ
˶ Ϣ͇ Ϭ˶ ϣ˵ Ϧ
˴ ˸ϴϤ˶ Ϡ͋ό˴ Ϥ˵ ˸ϟ˶ΎΑ ϡ˵ ΍˴ήΘ˶ ˸ΣϹ
˶ ΍˴ϭ

˶ Ύ˴ΠϨ͉ϟ΍˴ϭ ϖ
˶ ˸ϴϓ˶ ˸ϮΘ͉ϟ΍ ϰ˴ϟ·˶ Ύ˴Ϩϧ˴ ˸ϭΪ˵ ˸Ϭϳ˴ ϭ˴ Δ˶ ϓ˴ ή˶ ˸όϤ˴ ˸ϟ΍˴ϭ
˸ϥ΃˴ Ϫ˶ ˸ϴϠ˴ό˴ ϓ˴ Ϣ˴ ˸Ϡό˶ ϟ˸΍ Ϊ˵ ˸ϳή˶ ϳ˵ ˸Ϧϣ˴ Ϛ
˴ ϟ˶ά˴ ϟ˶ϭ˴ " ˸ϰλ
˶ Ύ˴όϟ΍ ˸ϯΪ˶ ˸Ϭϳ˴ ϻ
˴ έ˵ ˸ϮϨ͊ϟ΍˴ϭ ˲έ˸Ϯϧ˵ Ϣ˵ ˸Ϡό˶ ϟ΍" ˯˵ Ύ˴ϤϜ˴ Τ
˵ ϟ΍ ϝ
˴ Ύ˴ϗ
.΍˱ΪΑ˴ ΃˴ Ϫ˶ ˸ϳΫ˶ ˸Άϳ˵ ϻ
˴ ϭ˴ Ϫ˶ ˸ϴϠ˴ϋ
˴ ΐ
˵ π
˴ ˸ϐϳ˴ ϻ
˴ ϭ˴ Ϫ˵ ϫ˵ ή˴ ˸Ϝϳ˴ ϻ
˴ ϭ˴ Ϫ˵ Ϥ˴ Ϡ͋ό˴ ˵ϣ ϊ˴ ˸ϴτ
˶ ϳ˵
Ϳ
˶ ΍ Δ˶ ϳ˴ ΍˴Ϊϫ˶ ϰ˴ϟ·˶ ϭ˴ ϩ˶ Ω˶ Ύ˴η˸έ·˶ ϰ˴ϟ·˶ Ν
˵ Ύ˴Θ˸Τϳ˴ Ϫ˵ ϧ͉Ϸ
˶˴ Ύ˱Ϥ΋˶ ΍˴Ω Ϫ˵ Ϥ˴ Ϡ͋ό˴ ϣ˵ ϡ˴ ή˶ ˸Ϝϳ˵ ˸ϥ΃˴ ΐ
˶ ϟ˶Ύ͉τϟ΍ ϰ˴Ϡϋ
˴ ˸ϲϐ˶ Β˴ ˸Ϩϴ˴ ϓ˴
.Γ˶ ή˴ Χ
˶ ϵ΍˴ϭ Ύ˴ϴ˸ϧΪ͊ ϟ΍ ˸ϰϓ˶ Ρ
˶ Ύ˴ΠϨ͉Ϡ˶ϟ

 ! 
ϲϓ ϊ˵ Ϙ˴ Η˴ ϭ ˬΔϴϨσϮϟ΍ ΔϳϮϧΎΜϟ΍ ϲΘϨϨϣ ϱήγ Δ˵ γ
˴ έ˴ ˸Ϊϣ˴ Ύ˴ϬϤ˵ ˸γ΍˶ ˬ ˲ΔϠ˴˸ϴϤ˶ Ο
˴ ϭ˴ ˲Γή˴ ˸ϴΒ˶ ϛ˴ ϰ˶Θγ
˴ έ˴ ˸Ϊϣ˴
.ήϫϮΟ Δ˶ ϳ˴ ϻ
˴ ϭ˶ ˶
ήΗϮϴΒϣϮϜ˸ϟ΍ Δ˵ ϓ˴ ˸ήϏ
˵ ϭ˴ Ϧ
˴ ˸ϴϤ˶ Ϡ͋ό˴ Ϥ˵ ϟ΍ Δ˵ ˰˴ϓ˸ήϏ
˵ Ύ˴Ϭ˸Ϩϣ˶ ˲Δλ
͉ Ύ˴Χ Ϧ
˵ ϛ˶ Ύ˴ϣ΃˴ϭ˴ Ε
˵ Ύ˴ϓή˴ Ϗ
˵ ˸ϲΘ˶ γ
˴ έ˴ ˸Ϊϣ˴ ˸ϰϓ˶
Δ˴ τ
˴θ˶ ˸ϧϷ΍ Ϫ˶ ˸ϴϓ˶ ϡ˵ ˸ϮϘ˵ ϧ˴ Ϊ˵ ˸ϳΪ˶ Π
˴ ϟ΍ ϰ͉Ϡμ
˴ Ϥ˵ ϟ΍ ϙ
˴ Ύ˴Ϩϫ˵ ϭ˴ . Ϣ˵ ό˴ ˸τϤ˴ ˸ϟ΍˴ϭ ϡ˶ ˸ϮϠ˵ό˵ ˸ϟ΍ ή˵ Β˴ Θ˴ ˸Ψϣ˵ ϭ˴ Γ˶ έ˴ Ύ˴ϬϤ˴ ϟ΍ Δ˵ ˰˴ϓ˸ήϏ
˵ ϭ˴
.ϡ˳ ˸Ϯϳ˴ Ϟ
͉ ϛ˵ ή˶ ˸Ϭψ
͊ ϟ΍ Γ˴ ϼ
˴λ
˴ ϥ
˴ ˸ϮϤ˵ Ϡ͋ό˴ Ϥ˵ ϟ΍˴ϭ ά˵ ˸ϴϣ˶ ϼ
˴ Θ͉ϟ΍ Ϫ˶ ˸˰ϴ˶ϓ ϰ͋Ϡμ
˴ ϳ˵ϭ˴ . Δ˴ ϴ͉Ϩ˶ ˰˸ϳΪ͋ ϟ΍
ϥ
˴ ˸Ϯτ
˵τ͋Ψ
˴ ϳ˵ ˸Ϣϫ˵ .Ϣ˶ϬϠ˶Ϥ˴ ϋ
˴ ˸ϰϓ˶ ϥ
˴ ˸ϭΪ˵ Ϭ˶ Θ˴ ˸Πϣ˵ ˸ϲΘ˶ γ
˴ έ˴ ˸Ϊϣ˴ ˸ϰϓ˶ Ε
˶ Ύ˴γέ͋ Ϊ˴ Ϥ˵ ϟ΍˴ϭ Ϧ
˴ ˸ϴγ
˶ έ͋ Ϊ˴ Ϥ˵ ϟ΍ ϥ
͉ ·˶
. ˸ϢϬ˶ Α˶ ϼ
͉σ
˵ Ρ
˶ Ύ˴ΠϨ˴ ϟ˶ Γ˴ ή˴ ˸ϴΜ˶ Ϝ˴ ϟ΍ Ε
˶ Ύ˴σΎ˴θϨ͉ϟ΍
ϡ˶ ˸ϮϠ˵ό˵ ϟ΍˴ϭ Δ˶ ϴ͉ϓ˶ ΍˴ή˸ϐΠ
˵ ϟ΍ ϭ˴ Δ˶ ο
˴ Ύ˴ϳή͋ ϟ΍˴ϭ Δ˶ ϴ͉Α˶ ή˴ ˴ό˸ϟ΍ Δ˶ ϐ˴ Ϡ͊ϟ΍ Ϟ
˴ ˸Μϣ˶ Γ˱ ή˴ ˸ϴΜ˶ ϛ˴ Ύ˱ϣ˸ϮϠ˵ϋ
˵ Ϣ˵ Ϡ͉ό˴ Η˴ ˴΃ Δ˶ γ
˴ έ˴ ˸ΪϤ˴ ϟ΍ ˸ϰϓ˶
. Ύ˴ϫή˶ ˸ϴϏ
˴ ϭ˴
. ˸ϲΘ˶ γ
˴ έ˴ ˸Ϊϣ˴ ΐ
͊ Σ
˶ ΃˵ ˸ϲϧ͋·˶

c  "
 
#  c

Δ˶ ϳ˴ ϻ
˴ Ϯ˶ Α˶ ˬύϭέϮΑ ϱΎϏϮγ ˸ϲϓ˶ ˸ϲΘ˶ ˸ϴΑ˴ ϊ˵ Ϙ˴ ϳ˴ . Γ˱ Ϯ˴ ˸Χ΍˶ Δ˶ ό˴ Α˴ ˸έ΃˴ ˸ϲϣ͋ ΃˵ϭ˴ ˸ϲΑ˶ ΃˴ ˸Ϧϣ˶ ˸ϲΗ˶ ή˴ ˸γ˵΃ ϥ
˵ Ϯ͉ Ϝ˴ Θ˴ Η˴

˶ ˸ϴΒ˴ ˸ϟ΍ Δ˵ Α͉έ˴ ˸ϲϣ͋ ΃˵ϭ˴ ˲ϢϠ͋ό˴ ϣ˵ ˸ϲΑ˶ ΃˴.Ϟ
˳ ˸ϴϤ˶ Ο
˴ Ζ
˳ ˸ϴΑ˴ ˸ϲϓ˶ Ϧ
˵ Ϝ˵ ˸δϧ˴ Ϧ
˵ ˸Τϧ˴ .έϮϏϼγ
ϝ
˵ ϭ˴ Ύ˴ϨΘ˴ ϧ˴ Ϛ
˴ ϟ˶Ϋ˴ Ϊ˴ ˸όΑ˴ ϭ˴ .Δ˱ ϋ
˴ Ύ˴ϤΟ
˴ ΢
˶ ˸Βμ
͊ ϟ΍ Γ˴ ϼ
˴λ
˴ ϱ͋ΩΆ˴ ϧ˵ϭ˴ ,Ϧ
˴ ˸ϳή˶ Ϝ͋ Β˴ ϣ˵ ϡ˶ ˸ϮϨ͉ϟ΍ Ϧ
˴ ϣ˶ ϡ˵ ˸ϮϘ˵ ϧ˴ Ρ
˶ Ύ˴Βμ
͉ ϟ΍ ˸ϲϓ˶
.˸ϲΑ˶ ΃˴ Γ˶ έ˴ Ύ͉ϴδ
˴ Α˶ Δ˶ γ
˴ έ˴ ˸ΪϤ˴ ˸ϟ΍ ϰ˴ϟ΍˶ ΐ
˵ ϫ˴ ˸άϧ˴ ϭ˴ . Ύ˱όϣ˴ έ˴ ˸Ϯτ
˵ ϔ˵ ˸ϟ΍
˸ϲϓ˶ Δ˴ ϴ͉Σ
˶ Ύ˴ϴδ
͋ ϟ΍ Ϧ
˴ ϛ˶ Ύ˴ϣϷ
˴ ΍ έ˵ ˸ϭΰ˵ ϧ˴ Ύ˱ϧΎ˴ϴ˸Σ΃˴ .Γ˴ έ˴ Ύ͉ϴδ
͉ ϟ΍ Ϟ
˵δ˶ ˸ϐϧ˴ ϭ˴ Ζ
˴ ˸ϴΒ˴ ˸ϟ΍ ϒ
˵ ψ
͋ Ϩ˴ ϧ˵ ω
˶ ˸ϮΒ˵˸γϷ
˵ ˸΍ Δ˶ ϳ˴ Ύ˴Ϭϧ˶ ˸ϲϓ˶ ϭ˴
.Γ˴ Ϊ˴ ˸ϴό˶ δ
͉ ϟ΍ ˸ϲΗ˶ ή˴ ˸γ΃˵ ΐ
͊ Σ
˶ ΃˵. Ω˶ ϼ
˴ Β˶ ˸ϟ΍

Γ˵ Ϊ˴ ˸ϴό˶ δ
͉ ϟ΍ ˸ϲΗ˶ ή˴ ˸γ΃˵
.ΡΪϗ Δ˶ ϳ˴ ϻ
˴ Ϯ˶ Α˶ ˬήδΑ ΖϴϛϮΑ ˸ϲϓ˶ ˸ϲΘ˶ ˸ϴΑ˴ ϊ˵ Ϙ˴ ϳ˴ . Γ˱ Ϯ˴ ˸Χ΍˶ Δ˶ ό˴ Α˴ ˸έ΃˴ ˸ϲϣ͋ ΃˵ϭ˴ ˸ϲΑ˶ ΃˴ ˸Ϧϣ˶ ˸ϲΗ˶ ή˴ ˸γ˵΃ ϥ
˵ Ϯ͉ Ϝ˴ Θ˴ Η˴

˶ ˸ϴΒ˴ ˸ϟ΍ Δ˵ Α͉έ˴ ˸ϲϣ͋ ΃˵ϭ˴ ˲ϢϠ͋ό˴ ϣ˵ ˸ϲΑ˶ ΃˴.Ϟ
˳ ˸ϴϤ˶ Ο
˴ Ζ
˳ ˸ϴΑ˴ ˸ϲϓ˶ Ϧ
˵ Ϝ˵ ˸δϧ˴ Ϧ
˵ ˸Τϧ˴
ϝ
˵ ϭ˴ Ύ˴ϨΘ˴ ϧ˴ Ϛ
˴ ϟ˶Ϋ˴ Ϊ˴ ˸όΑ˴ ϭ˴ .Δ˱ ϋ
˴ Ύ˴ϤΟ
˴ ΢
˶ ˸Βμ
͊ ϟ΍ Γ˴ ϼ
˴λ
˴ ϱ͋ΩΆ˴ ϧ˵ϭ˴ ,Ϧ
˴ ˸ϳή˶ Ϝ͋ Β˴ ϣ˵ ϡ˶ ˸ϮϨ͉ϟ΍ Ϧ
˴ ϣ˶ ϡ˵ ˸ϮϘ˵ ϧ˴ Ρ
˶ Ύ˴Βμ
͉ ϟ΍ ˸ϲϓ˶
.˸ϲΑ˶ ΃˴ Γ˶ έ˴ Ύ͉ϴδ
˴ Α˶ Δ˶ γ
˴ έ˴ ˸ΪϤ˴ ˸ϟ΍ ϰ˴ϟ΍˶ ΐ
˵ ϫ˴ ˸άϧ˴ ϭ˴ . Ύ˱όϣ˴ έ˴ ˸Ϯτ
˵ ϔ˵ ˸ϟ΍
˸ϲϓ˶ Δ˴ ϴ͉Σ
˶ Ύ˴ϴδ
͋ ϟ΍ Ϧ
˴ ϛ˶ Ύ˴ϣϷ
˴ ΍ έ˵ ˸ϭΰ˵ ϧ˴ Ύ˱ϧΎ˴ϴ˸Σ΃˴ .Γ˴ έ˴ Ύ͉ϴδ
͉ ϟ΍ Ϟ
˵δ˶ ˸ϐϧ˴ ϭ˴ Ζ
˴ ˸ϴΒ˴ ˸ϟ΍ ϒ
˵ ψ
͋ Ϩ˴ ϧ˵ ω
˶ ˸ϮΒ˵˸γ˵Ϸ˸΍ Δ˶ ϳ˴ Ύ˴Ϭϧ˶ ˸ϲϓ˶ ϭ˴
.Γ˴ Ϊ˴ ˸ϴό˶ δ
͉ ϟ΍ ˸ϲΗ˶ ή˴ ˸γ΃˵ ΐ
͊ Σ
˶ ΃˵. Ω˶ ϼ
˴ Β˶ ˸ϟ΍


=$
 %
&' c
(
c !

˲ΔϘ˴ ˸ϳΪ˶ Σ
˴ ϭ˴ ˲ϝ˴˷ϼ˴η Ϫ˶ ˸ϴϓ˶ ˬ ϭΎ˴Π˸ϴϫ˶ Ζ˸ϴϛ˶ ˸ϮΑ˵ ϰ˴ϟ·˶ ˸ϲ΋˶ ϼ
˴ ϣ˴ ί˵ ϊ˴ ϣ˴ Ζ
˵ ˸Βϫ˴ Ϋ˴ Δ˶ ϴ˴ ο
˶ Ύ˴Ϥ˸ϟ΍ Δ˶ Ϡ˴˸τό˵ ˸ϟ΍ ˸ϲϓ˶
.Δ˶ Σ
˴ ΍˴ήΘ˶ ˸γϼ
˶ ϟ˶ ϕ
˵ Ω˶ Ύ˴Ϩϓ˴ ϭ˴ Δ˶ ϫ˴ ˸ΰϨ͊Ϡ˶ϟ

Ύ˴ϧ˸ήϴ͉Ϗ
˴ ˴ Δ˶ Σ
˴ Ύ˴Βδ
͋ ϟ΍ Ϊ˴ ˸όΑ˴ .ή˶ ˸ϬϨ͉ϟ΍ Ϟ
˴Χ˶ ΍˴Ω Γ˴ ή͉ Ϝ˵ ˸ϟ΍ Ύ˴Ϩ˸Βό˶ ϟ˴ϭ˴ Δ˶ Σ
˴ Ύ˴Βδ
͋ Ϡ˶ϟ Ύ˴Ϩ˸ϋή˴ ˸γ΃˴ ϙ
˴ Ύ˴Ϩϫ˵ Ύ˴Ϩ˸Ϡλ
˴ ϭ˴ Ύ˴ϤϨ˴ ˸ϴΣ
˶
.Γ˶ ή˴ Π
˴θ͉ ϟ΍ Ζ
˴ ˸ΤΗ˴ ˯˴ ΍˴Ϊϐ˴ ˸ϟ΍ Ύ˴Ϩ˸ϟϭ˴ Ύ˴ϨΗ˴ Ϣ͉ Λ˵ β
˴ Α˶ ϼ
˴ Ϥ˴ ˸ϟ΍

ϰ˴ϟ·˶ Ύ˴Ϩ˸όΟ
˴ έ˴ ˯˶ Ύ˴δϤ˴ ˸ϟ΍ ϲ˶ϓϭ˴ . Δ˶ Ϡ˴Α˴ ˸άϤ˴ ϟ΍ ˸ϲϓ˶ ϡ˴ Ύ˴ϤϘ˵ ϟ΍ Ύ˴Ϩ˸ϴϣ˴ έ˴ ϭ˴ ϥ
˴ Ύ˴ϜϤ˴ ˸ϟ΍ Ύ˴Ϩ˸ϔψ
͉ ϧ˴ ω
˶ ˸ϮΟ
˵ ή͊ ϟ΍ Ϟ
˴ ˸Βϗ


˴ ˸ϴϤ˶ δ
˶ Θ˴ ˸Βϣ˵ Ϧ
˴ ˸ϴΣ
˶ ή˶ ϓ˴ Ζ
˶ ˸ϴΒ˴ ϟ΍

.= 
 )* +

(
,! ) -
ϻ
˴ ΍˴Ϯϛ˵ ˯˶ Ύ˴Ϩ˸ϴϣ˶ ˸ϰϟ˴·˶ Γ˴ έ˴ Ύ͉ϴδ
˴ ϟ΍ Ύ˴Ϩ˸Βϛ˶ έ˴ ˬϱϭΎϜϐϟ Γ˶ ή˴ ˸ϳΰ˶ Ο
˴ ˸ϰϟ˴·˶ ˸ϲϘ˶ ˸ϳΪ˶ λ
˴ ϊ˴ ϣ˴ Ζ
˵ ˸Βϫ˴ Ϋ˴ ϡ˳ ˸Ϯϳ˴ Ε
˴ ΍˴Ϋ
.ϱϭΎϜϐϟ ϰ
˴ ϟ˶· Ύ˴Ϩ˸Ϡλ
˴ ϭ˴ Δ˳ ϋ
˴ Ύ˴γ Ϊ˴ ˸όΑ˴ ϭ˴ ϱϭΎϜϐϟ ˸ϰϟ˴·˶ Γ˴ έ˴ Ύ͉Βό˴ ϟ΍ Ύ˴ϧ˸άΧ
˴ ΃˴ Ϣ͉ Λ˵ ˸ΡΪ˴ ϗ˴

Ϛ
˴ ϟ˶Ϋ˴ Ϊ˴ ˸όΑ˴ ϭ˴ . ΐ
˶ Θ˵Ϝ˵ ˸ϟ΍ Δ˴ Ϙ˴ ˸ϳΪ˶ Σ
˴ ϭ˴ ˬ˴Δό˴ ˸Βδ
͉ ϟ΍ έ˴ Ύ˴ϴ˸ΑϷ
˴ ΍˴ϭ ˬ˸ϱέ˶ ˸Ϯδ
˵ ˸Τϣ˴ Γ˴ ή˴ Β˴ ˸Ϙϣ˴ Ύ˴ϧ˸έί˵ ϱϭΎϜϐϟ ˸ϲϓ˶
.΍̒ΪΟ
˶ ˲Ϟ˸ϴϤ˶ Ο
˴ ϲ
͇ Ϡ˶˸ϣέ˴ ˲Ίσ
˶ Ύ˴η Ϯ˴ ϫ˵ ϭ˴ "ώ˴Ϩ˸ϴΧ
˶ "Ί
˶σ
˶ Ύ˴η ˸ϰϟ˴·˶ Ύ˴Ϩ˸Βϫ˴ Ϋ˴

. Γ˴ Ϊ˴ ˸ϳΪ˶ Π
˴ ϟ΍ β
˴ Α˶ ϼ
˴ Ϥ˴ ϟ΍ϭ Ε
˶ Ύ͉ϳϮ˶ Ϡ˴Τ
˴ ϟ΍ ϭ˴ Δ˶ ϳ͉έ˶ Ύ˴ϛ˸άΘ͋ϟ΍ Ύ˴ϳ΍˴ΪϬ˴ ϟ΍ ξ
˴ ˸όΑ˴ Ζ
˵ ˸ϳή˴ Θ˴ ˸η΍˶
˸ϰϟ˴·˶ Ε
˶ Ύ͉ϳϮ˶ Ϡ˴Τ
˴ ϟ΍˴ϭ Ύ˴ϳ΍˴ΪϬ˴ ϟ΍ Ζ
˵ ˸ϋί͉ ϭ Δ˶ γ
˴ έ˴ ˸ΪϤ˴ ˸ϟ΍ ˸ϲϓ˶ ϭ˴ ˬ˶Γέ˴ Ύ˴ϳΰ͋ ϟ΍ ϩ˶ ά˶ Ϭ˴ Α˶ Ρ
˶ ή˴ ϔ˴ ˸ϟΎ˶Α ή˵ ό˵ ˸η΃˴
.˸ϲ΋˶ Ύ˴ϗΪ˶ ˸λ΃˴


/
 0 1
 
 ) 

(
,! )-

ˬ˶Γέ˴ Ύ˴ϴδ
͉ ϟΎ˶Α έϮϔ˸Ϥϟ˵ ϻ
˴ ΍˴Ϯϛ˵ ˸ϲϓ˶ " ώϠϛ Ϯϟϭ΃ " ˸ϲϓ˶ Ε
˶ Ύ˴ϧ΍˴Ϯϴ˴ Τ
˴ ˸ϟ΍ Δ˴ Ϙ˴ ˸ϳΪ˶ Σ
˴ Ύ˴ϧ˸έί˵ ˸ϲΗ˶ ή˴ ˸γ΃˵ϭ˴ Ύ˴ϧ΃˴
.Γ˵ ή˴ ˸ϴΒ˶ Ϝ˴ ˸ϟ΍˴ϭ Γ˵ ή˴ ˸ϴϐ˶ μ
͉ ϟ΍ Ύ˴Ϭ˸Ϩϣ˶ ˬ˵Δγ
˴ ή˶ Θ˴ ˸ϔϤ˵ ˸ϟ΍ Ύ˴Ϭ˸Ϩϣ˶ ˬ˵Δϔ˴ ˸ϴϟ˶Ϸ
˴ ΍ Ύ˴Ϭ˸Ϩϣ˶ .Δ˱ ϋ
˴ Ϯ͋ Ϩ˴ Θ˴ ϣ˵ Ε
˳ Ύ˴ϧ΍˴Ϯϴ˴ Σ
˴ Ε
˵ ˸Ϊϫ˴ Ύ˴η

˴ ϟ˶Ϋ˴ ή˴ ˸ϴϏ
˴ ϭ˴ Ϟ
˵ Α˶ Ϲ
˶ ΍˴ϭ Ω˵ ˸ήϘ˶ ˸ϟ΍ϭ Ρ
˵ Ύ˴δ˸ϤΘ͋ϟ΍˴ϭ ή˵ Ϥ˶ Ϩ˴ ϟ͉΍ϭ Ϊ˵ γ
˴Ϸ˴ ΍ϲ
˴ ϫ˶ Ε
˵ ˸Ϊϫ˴ Ύ˴η ˸ϲΘ˶ ϟ͉΍ Ε
˶ Ύ˴ϧ΍˴Ϯ˴ϴΤ
˴ ˸ϟ΍ Ϧ
˴ ϣ˶
ή˴ ˸ϴϏ
˴ Ϫ˵ ϧ͉Ϸ
˴ Ϟ
˴ Ϥ˴ Π
˴ ˸ϟ΍ ΐ
˴ ϛ˴ ˸έϷ
˴ Ε
˵ ˸ήΘ˴ ˸Χ΍ Ύ˴ϧ΃˴ Ύ͉ϣ˴΃ ˬ˴ϥΎ˴μΤ
˶ ˸ϟ΍˴ϭ Ϟ
˴ ˸ϴϔ˶ ˸ϟ΍ ΐ
˵ ϛ˴ ˸ήϳ˴ ˸Ϧϣ˴ έ˶ ΍˴ϭΰ͊ ϟ΍ ˴Ϧϣ˶ ϭ˴
.Ύ˴ϧΩ˶ ϼ
˴ Α˶ ˸ϲϓ˶ Ω˳ ˸ϮΟ
˵ ˸Ϯϣ˴
Ζ
˶ ˸ϴΒ˴ ˸ϟ΍ ϰ˴ϟ·˶ Ύ˴Ϩ˸όΟ
˴ έ˴ Ϟ
˶ ˸ϛϷ
˴ ΍ Ϊ˴ ˸όΑ˴ ϭ˴ .Δ˶ Σ
˴ ΍˴ήΘ˶˸γϻ
˶ ΍˴ϭ ˯˶ ΍˴Ϊϐ˴ ˸ϟ΍ ϝ
˴ ϭ˴ Ύ˴ϨΘ˴ ϟ˶ Ϣ˶ ό˴ ˸τϤ˴ ˸ϟ΍ ϰ˴ϟ·˶ Ύ˴Ϩ˸Βϫ˴ Ϋ˴ Ϛ
˴ ϟ˶Ϋ˴ Ϊ˴ ˸όΑ˴ ϭ˴

˴ ˸ϳέ˶ ˸ϭή˵ ˸δϣ˴


 2 
c3 4
 

Ρ
˶ ˸ήη
˴ ϰ˴ϟ·˶ ϊ˵ Ϥ˶ Θ˴ ˸δϳ˴ . ρ
˳ Ύ˴θϧ˴ ϭ˴ Ϊ͈ Π
˶ Α˶ Δ˶ γ
˴ έ˴ ˸ΪϤ˴ ϟ΍ ˸ϲϓ˶ α˵ έ˵ ˸Ϊϳ˴ Ϯ˴ ϫ˵ ϭ˴ . ˲ς˸ϴθ
˴ ϧ˴ ˲ΐϟ˶Ύ˴σ ϒ˵γ˸Ϯϳ˵
. ˸ϢϬ˴ ˸ϔϳ˴ ˸Ϣϟ˴ ΍˴Ϋ·˶ Ϣ˴ Ϡ˶˷ό˴ Ϥ˵ ϟ΍ ϝ
˵ ΄˴˸δϳ˴ Ύ˱Ϥ˶΋΍˴Ω Ϯ˴ ϫ˵ ϭ˴ . ΍˱Ϊϴ͋Ο
˴
Γ˴ ϼ
˴λ
˴ ϰ˷Ϡ˶μ
˴ ϳ˵ϭ˴ . ΐ
˶ ό˴ ˸ϠϤ˴ ϟ΍ ϲ˶ϓ Δ˴ ο
˴ Ύ˴ϳή˶˷ ϟ΍ ϒ˵γ˸Ϯϳ˵ α
˵ έ˶ Ύ˴Ϥϳ˵ ή˶ ˸μό˴ ϟ΍ Γ˶ ϼ
˴λ
˴ Ϊ˴ ˸όΑ˴ ϭ˴
φ
˵ Ϙ˶ ˸ϴΘ˴ ˸δϳ˴ . ϼ
˱ ˸ϴϟ˴ Δ˴ ˰͉ϴϟ˶ΰ˶ ˸ϨϤ˴ ϟ΍ Ε
˶ Ύ˴ΒΟ
˶ ΍˴Ϯϟ΍ ϱ˷Ω˶ Ά˴ ϳ˵ϭ˴ Ϫ˵ ˴γ˸ϭέ˵ Ω˵ ϊ˵ Ο
˶ ΍˴ήϳ˵ϭ˴ .Δ˱ ϋ
˴ Ύ˴ϤΟ
˴ Ϊ˶ Π
˶ ˸δϤ˴ ϟ΍ ϲ˶ϓ Ώ
˶ ή˶ ˸ϐϤ˴ ϟ΍
. ΍˱ήϜ˶˷ Β˴ ϣ˵ Ϫ˶ ϣ˶ ˸Ϯϧ˴ ˸Ϧϣ˶ ϒ˵γ˸Ϯϳ˵
ϲ˶ϓ ϲ
͋ ϟ˶Ύ˴ΜϤ˶ ϟ΍ ΐ
˶ ϟ˶Ύ͉τ
˴ ϟ΍ Γ˶ ΰ˴ ΋˶ Ύ˴Ο ϰ˴Ϡϋ
˴ Ϟ
˵μ˵ ˸Τ˴ϳϭ˴ ϥ
˳ Ύ˴ΤΘ˶ ˸ϣ΍˶ Ϟ
˶˷ ϛ˵ ˸ϲϓ˶ ϕ
˳ Ϯ͊ ϔ˴ Θ˴ Α ϒ˵γ˸Ϯϳ˵ ΢
˵Π
˴ ˸Ϩϳ˴
. " Ϊ˴ μ
˴ Σ
˴ ω
˴ έ˴ ί˴ ˸Ϧϣ˴ ϭ˴ Ϊ˴ Ο
˴ ϭ˴ Ϊ͉ Ο
˴ ˸Ϧϣ˴ " : Δ˴ Ϥ˸ϜΤ
˶ ϟ΍ ΐ
˵ γ
˶ Ύ˴Ϩϳ˵ Ϛ
˴ ϟ˶Ϋ˴ . Δ˶ γ
˴ έ˴ ˸ΪϤ˴ ϟ΍

5 c 
 
c5 6 7

ϡ˶ ˸ϭΪ˵ Ϙ˵ Α˶ Ϣ˴ Ϡ͉γ
˴ ϭ˴ Ϫ˶ ˸ϴϠ˴ϋ
˴ Ϳ
˵ ΍ ϰ͉Ϡλ
˴ ϝ
˶ ˸Ϯγ
˵ ή͉ ϟ΍ Ϊ˶ ϟ˶˸Ϯ˴ϤΑ˶ ϝ
˴ Ύ˴ϔΘ˶ ˸Σϻ
˶ ΍ Ϣ˶ ϟ˴Ύ˴ό˸ϟ΍ ϲ˶ϓ ϥ
˴ ˸ϮϤ˵ Ϡ˶˸δϤ˵ ˸ϟ΍ Ϟ
˴ Β˴ ˸ϘΘ˴ ˸γ΍˶
΍άϫ Ϣ˴ ˸ϴϗ˶ ΃˵ϭ˴ . ϲ˶οΎ˴Ϥ˸ϟ΍ ω
˶ ˸ϮΒ˵˸γϷ
˵ ΍ ˸ϲϓ˶ ϝ
˶ Ύ˴ϔΘ˶ ˸Σϻ
˶ ΍ ΍˴άϬ˶Α Ύ˱π˸ϳ΃˴ ˸ϲΘ˶ γ
˴ έ˴ ˸Ϊϣ˴ ˸Ζϣ˴ Ύ˴ϗϭ˴ .ϝ͉ϭϷ
˴ ΍ ϊ˶ ˸ϴΑ˶ έ˴ ή˶ ˸Ϭη
˴
. Δ˶ γ
˴ έ˴ ˸ΪϤ˴ ˸ϟ΍ Δ˶ ϋ
˴ Ύ˴ϗ ˸ϲϓ˶ ϝ
˵ Ύ˴ϔΘ˸Σϻ
˶΍
ϥ
˶ ΁˸ήϘ˵ ϟ΍ Γ˶ ˯˴ ΍˴ήϘ˶ Α˶ Ϟ
˵ ˸ϔΤ
˴ ˸ϟ΍ ΃˵Ϊ˴ ˸Βϳ˴ ϭ˴ . ϑ
˵ ˸Ϯϴ˵π
͊ ϟ΍ϭ Γ˵ ά˴ Η˶ Ύ˴γϷ
˴ ΍ϭ Ε
˵ Ύ˴Βϟ˶Ύ͉τϟ΍ϭ Ώ
˵ ϼ
͉τ
͊ ϟ΍ ˶Ϫ˸ϴϓ˶ ή˴ π
˴ Σ
˴ ϭ˴
.ΔϴϨϳΪϟ΍ ΓήοΎΤϤϟ΍ϭ . Ε
˶ Ύ˴Βϟ˶Ύ͉τϟ΍ Ϧ
˴ ϣ˶ Δ˶ ϴ͉Ϩ˶ ˸ϳΪ˶˷ ϟ΍ Ϊ˶ ˸ϴη
˶ Ύ˴ϧϷ
˴ ΍ Ϣ˵ ˸ϳ˶Ϊ˸ϘΗ˴ Ύ˱π˸ϳ΃˴ Ϫ˶ ˰˸ϴϓ˶ ϭ , Δ˶ Β˴ Ϡ˴τ
͉ ϟ΍ Ϊ˶ Σ
˴ ΃˴ ˸Ϧϣ˶

ϥ
˶ ˸΄η
˴ ϊ˶ ˸ϓέ˴ ˸ϲϓ˶ Ϣ͇ Ϭ˶ ϣ˵ ˲˯˸ϲη
˴ Ϣ˴ Ϡ͉γ
˴ ϭ˴ Ϫ˶ ˸ϴϠ˴ϋ
˴ Ϳ
˵ ΍ ϰ͉Ϡλ
˴ ϲ
˶˷ Β˶ Ϩ͉ϟ΍ Ϊ˶ ϟ˶˸ϮϤ˴ Α˶ ϝ
˴ Ύ˴ϔΘ˶ ˸Σϻ
˶ ˸΍ ϥ
͉ ΃˴ Ϛ
͉η
˴ ϻ
˴
Ϧ
˴ ˸ϴϤ˶ Ϡ˶˸δϤ˵ ˸ϟ΍ ϥ
˶ Ύ˴Ϥ˸ϳ·˶


 8 +

 
˲ϒ˸ϴψ
˶ ϧ˴ ˸ϰ˸˶Θϴ˴ Α.ϥΎϣϷ΍ έ΍Ω ΡΪϗ ϥϭέϮο ϦϜϓ ˬϩΪϨϳ· ϡΎΗϭ΃ ϱήγ ϦϣΎΗ˴ ˸ϰϓ˶ ϊ˵ Ϙ˴ ϳ˴ ˸ϰΘ˶ ˸ϴΑ˴
Γ˵ έ˴ ˸ϭΩ˴ ϭ˴ , Φ
˵ Β˴ ˸τϤ˴ ϟ΍˴ϭ ˬ α
˶ ˸ϮϠ˵Π
˵ ϟ΍ Δ˵ ϓ˴ ˸ήϏ
˵ ϭ˴ ˬ ϡ˶ ˸ϮϨ͉Ϡ˶ϟ ˶ΕΎ˴ϓή˴ Ϗ
˵ Ι
˴ ϼ
˴ Λ˴ ˬ Ε
˶ Ύ˴ϓή˴ Ϗ
˵ Ζ
͉ γ
˶ Ϫ˶ ˸ϴϓ˶ . ˲Ϟ˸ϴϤ˶ Ο
˴ ϭ˴
.ϩ˶ Ύ˴ϴ˶ ˸Ϥϟ΍
ϦΗϮΒϣέ Ϟ
˴ ˸Μϣ˶ Ϫ˶ ϛ˶ ΍˴Ϯϔ˴ ˸ϟ΍ έ˵ Ύ˴Π˸η΃˴ ϭ˴ Δ˵ ϧ˴ Ϯ͉ Ϡ˴Ϥ˵ ϟ΍ έ˵ Ύ˴ϫ˸ίϷ
˴ ΍ Ϫ˶ ˸ϴϓ˶ . ˲ϊγ
˶ ΍˴ϭ ϭ˴ ˲Ϟ˸ϴϤ˶ Ο
˴ ˲˯Ύ˴Ϩϓ˶ ˸ϰΘ˶ ˸ϴΑ˴ ˸ϰϓ˶
.Ύϫήϴ˴Ϗϭ ί˶ ϮϤϟ΍ ϭ Ύ˴Π˸Ϩϣ˴ ϭ˴
Δ˶ ϴ͉ϟ˶ΰ˶ ˰˸ϨϤ˴ ϟ΍ Ι
˶ Ύ˴Λ˸Ϸ΍ ΐ
˶ ˸ϴ˰˶Η˸ήΗ˴ ϭ˴ Ζ
˶ ˸ϴΒ˴ ˸ϟ΍ ϒ
˶ ˸ϴψ
˶ ˸ϨΗ˴ ˸ϰϓ˶ ϱ
͉ Ϊ˴ ϟ˶΍˴ϭ Ϊ˴ ϋ
˶ Ύ˴γ΃˵ ˸ϥ΃˴ ΐ
͊ Σ
˶ ΃˵ Ύ˴ϧ΃˴
. ˸ϲΘ˶ Ϩ͉Ο
˴ ˸ϲΘ˶ ˸ϴΑ˴ . ˸ϲΘ˶ ˸ϴΑ˴ ΐ
͊ Σ
˶ ΃˵.Ύ˴ϫή˶ ˸ϴϏ
˴ ϭ˴


9
 ! : c 
46 

c5 6 7
Ϣ͉ Λ˵ ΢
˴ ˸Βμ
͊ ϟ΍ ϰ͋Ϡλ
˴ ΃˵ ˬ Ζ
˵ ˸Ϡδ
˴ Θ˴ ˸Ϗ΍ ˸ϥ΃˴ Ϊ˴ ˸όΑ˴ ϭ . ΍˱ή͋ϜΒ˵ϣ ϡ˶ ˸ϮϨ͉ϟ΍ Ϧ
˴ ϣ˶ Ζ
˵ ˸ψϘ˴ ˸ϴ˰˴Θ˸γ΍ ˬ Ϊ˶ ˸ϴό˶ ˸ϟ΍ ϡ˶ Ϯϳ ˸ϲϓ˶
. ˸ϲΘ˶ Ϡ˴΋˶ Ύϋ ϊ˴ ϣ˴ έ˴ ˸Ϯτ
˵ ϔ˵ ϟ΍ Ζ
˵ ˸ϟϭΎϨΗϭ ϲ
͉ Ϩ˶ σ
˴ Ϯ˴ ϟ΍ α
˴ ΎΒ˷Ϡϟ΍ Ζ
˵ ˸δΒ˶ ϟ˴
Ύ˴Ϩϧ˴ ΍˴ή˸˰ϴ˶Ο Ύ˴ϧ˸έί˵ ˬ Γ˶ ϼ
˴μ
˷ ϟ΍ Ϊ˴ ˸όΑ˴ ϭ . Ϊ˶ ϴόϟ΍ Γ˶ ϼ˴λ ˯˶ ΍˴ΩϷ ˸ϲΘ˶ Ϡ˴΋˶ Ύ˴ϋ ϊ˴ ϣ˴ Ϊ˶ Π
˶ ˸δϤ˴ ϟ΍ ϰ˴ϟ·˶ Ζ
˵ ˸Βϫ˴ Ϋ˴
. Ϊ˶ ϴ˶όδ
˷ ϟ΍ Ϊ˶ ˸ϴό˶ ϟΎΑ Ύ˱π˸όΑ˴ Ύ˴Ϩπ
˵ ˸όΑ Ί
˵ Ϩ͋Ϭ˴ ϴ˵ϓ
Ϛ
˴ ϟ˶Ϋ˴ ˸ϲϓ˶ ϥ
˴ ˸ϭέ˵ ˸ϭή˵ ˸δϣ˴ Ύ˴Ϩό˵ ˸ϴϤ˶ Ο
˴ ϭ . Γ˶ Ϊ͉ Π
˴ ϟ΍˴ϭ Ϊ͋ Π
˴ ϟ΍ Γ˶ έ˴ Ύ˴ϳΰ˶ ϟ˶ Δ˶ ˰˴ϳ˸ήϘ˴ ϟ΍ ϰ˴ϟ·˶ Ύ˴Ϩ˸όΟ
˴ έ˴ ˯˶ Ύ˴δϤ˴ ϟ΍ ˸ϲϓ˶ ϭ˴
. Ϊ˶ ˸ϴό˶ ϟ΍
.ή˶ ˸˰ϴ˴ΨΑ˶ ˸ϢΘ˵˸ϧ΃˴ ϭ˴ ϡ˶ Ύ˴ϋ Ϟ
͊ ϛ˵ ϭ˴


c;
 )

.Δ˶ γ
˴ έ˴ ˸ΪϤ˴ ˸ϟ΍ ˸ϲϓ˶ Δ˶ ϴ͉Τ
͋μ͋ ϟ΍˴ϭ Δ˶ ϴ͉Ϥ˶ ˸δΠ
˶ ˸ϟ΍ Δ˶ ϴ˴ ˶Α˸ήΘ͉ϟ΍ ˸Ϧϣ˶ ˲˯˸ΰΟ
˵ ϲ
˴ ϫ˶ ϭ˴ .Ύ˴Ϩ˶ΗΎ˴ϴ˴Σ ˸ϲϓ˶ ˲ΔϤ͉ ˸˶Ϭϣ˵ Δ˵ ο
˴ Ύ˴ϳ͋ήϟ΍
Ρ
˴ ˸ϭέ˵ Κ
͊ Β˵Η˴ Ύ˱π˸ϳ΃˴ Δ˵ ο
˴ Ύ˴ϳή͋ ϟ΍˴ϭ .Ϟ
˶ ˸Ϙό˴ ˸ϟ΍˴ϭ Ϣ˶ ˸δΠ
˶ ˸ϟ΍ Δ˶ Τ
͉λ˶ ϰ˴Ϡϋ
˴ Δ˵ ψ
˴ ϓ˴ Ύ˴Τ˵Ϥ˸ϟ΍ ˴ϲϫ˶ Δ˶ ο
˴ Ύ˴ϳ͋ήϟ΍ Ϊ˶ ΋˶ ΍˴Ϯϓ˴ ˸Ϧϣ˶ ϭ˴

˴ ˸ϴϤ˶ Ϡ͋ό˴ Ϥ˵ ϟ΍˴ϭ Ώ
˶ ϼ
͉τ
͊ ϟ΍ Ϧ
˴ ˸ϴΑ˴ ϥ
˶ ϭ˵ Ύ˴όΘ͉ϟ΍
˸ϥ΃˴ Ύ˴Ϩ˸ϴϠ˴ϋ
˴ ˸ϥΫ˴ ·˶ .Ύ˴ϫ˵ή˸ϴϏ
˴ ϭ˴ Δ˵ Σ
˴ Ύ˴Β͋δϟ΍˴ϭ ϱ
˵ ˸ήΠ
˴ ˸ϟ΍˴ϭ ϲ
˵ ˸θϤ˴ ˸ϟ΍ Ύ˴Ϭ˸Ϩϣ˶ ˲Γή˴ ˸ϴΜ˶ ϛ˴ ˲Δτ
˴θ˶ ˸ϧ΃˴ Δ˶ ο
˴ Ύ˴ϳ͋ήϠ˶ϟϭ˴
Ϣ˶ ˸δΠ
˶ ˸ϟ΍ Ϧ
˴ ϣ˶ ˸ϲΗ˶ ˸΄ϳ˴ Ϣ˴ ˸ϴϠ˶δ
͉ ϟ΍ Ϟ
˴ ˸Ϙό˴ ˸ϟ΍ ϥ
͉Ϸ
˴ ω
˶ ˸ϮΒ˵˸γϷ
˵ ΍ ˸ϲϓ˶ Ε
˳ ΍͉ήϣ˴ Ι
˴ ϼ
˴ Λ˴ Ϟ
͋ ϗ˴ Ϸ
˴ ΍ ϰ˴Ϡϋ
˴ Δ˴ ο
˴ Ύ˴ϳ͋ήϟ΍ α
˴ έ˶ Ύ˴Ϥ˵ϧ
. Ϣ˶ ˸ϴϠ˶δ
͉ ϟ΍


>
= ) <

(
,  !

Ϧ˴δΣ
˴ ϦΑ Ϟϴ˶Βϧ˴ ΰ˵ ˸ϳΰ˶ ό˴ ϟ΍ ˸ϲΧ
˶ ΃˴
.ΡΪϗ ˬ ήΘγ έϮϟ΃ ˬ έϭΎ˴ϣ ω˶έΎ˴η

ˬ Ϫ˵ ˰˵ΗΎ˴ϛή˴ Α˴ ϭ˴ Ϳ
˶ ΍ Δ˵ Ϥ˴ ˸Σέ˴ ϭ˴ ˸ϢϜ˵ ˸ϴϠ˴ϋ
˴ ϡ˵ ϼ
˴δ
͉ ϟ΍
ˬ Ϊ˵ ˸όΑ˴ ϭ˴ Δ˱ Β˴ ˰˷ϴ˶ σ
˴ Δ˱ ϴ͉Τ
˶ Η˴

Ϯ˴ ϫ˵ . Ϳ΍˶ΪΒϋ ϦΑ ˲ή˸ϴϨ˶ ϣ˵ Ϫ˵ Ϥ˵ ˸γ΍ . Ϊ˶ ˸ϳΪ˶ Π ˴ ϟ΍ ˸ϲϘ˶ ˸ϳΪ˶ λ


˴ ˸Ϧϋ ˴ ϙ ˴ ή˴ Β˶ ˸ΧϷ
˶˵ Δ˴ ϟ˴Ύ˴γή˶˷ ϟ΍ ϩ˶ ά˶ ϫ˴ Ϛ
˴ ˸ϴϟ˴·˶ ΐ
˵ Θ˵˸ϛ΃˴
ϡ˳ ˸Ϯϳ˴ Ϟ
͉ ϛ˵ Ύ˴Ϭ˸Ϩϣ˶ ϊ˵ Ο
˶ ˸ήϧ˴ ϭ˴ Δ˶ γ
˴ έ˴ ˸ΪϤ˴ ϟ΍ ϰ˴ϟ·˶ ΐ
˵ ϫ˴ ˸άϧ˴. Ϊ˳ Σ
˶ ΍˴ϭ Ϟ
˳ ˸μϓ˴ ˸ϲϓ˶ α ˵ έ˵ ˸Ϊϧ˴ . ˸ϲΘ˶ ˰˸ϴΑ˴ ˸Ϧϣ˶ Δ˱ Β˴ ˰˸ϳή˶ ϗ˴ Ϧ
˵ Ϝ˵ ˸δϳ˴
.Ύ˱όϣ˴

ϊ˴ ϣ˴ ϡ˶ Ϊ˴ Ϙ˴ ϟ΍ Γ˴ ή˴ ϛ˵ ΐ˴ ό˴ ˸Ϡϳ˴ ˸ϥ΃˴ ΐ
͊ Τ
˶ ϳ˵ Ϯ˴ ϫ˵ ϭ˴ . Ϫ˵ Ϥ˵ Ϭ˴ ˸ϓ΃˴ ϻ
˴ Ύ˴ϣ ϲ˶ϧΪ˵ η ˶ ˸ήϳ˵ . ϲ ͇ ϛ˴Ϋ ˲ά˸ϴϤ˶ ˸ϠΗ˶ ˲ή˸ϴϨ˶ ϣ˵
ϰ˴Ϡϋ
˴ Ϟ
˵μ˵ ˸Τϳ˴ Ϯ˴ ϫ˵ ϭ ˬ ϲ ͇ ϟ˶Ύ˴Μϣ˶ ˲ΐϟ˶Ύ˴σ ˲ή˸ϴϨ˶ ϣ˵ . Δ˵ Σ
˴ Ύ˴Βδ
˶˷ ϟ΍˴ϭ Γ˵ ˯˴ ΍˴ήϘ˶ ϟ΍ Ϫ˵ Θ˵ϳ˴ ΍˴Ϯϫ˶ ϭ˴ . ˯˶ Ύ˴δϤ˴ ϟ΍ ϲ˶ϓ ˯˶ Ύ˴ϗΪ˶ ˸λϷ ˴΍
.Ε˶ Ύ˴ϧΎ˴ΤΘ˶ ˸ϣϻ ˶ ΍ ϲϓ˶ Γ˳ ί˴ Ύ˴Θ˸Ϥϣ˵ Δ˳ Ο
˴ έ˴ Ω˴

ϡ˵ ϼ
˴δ
͉ ϟ΍˴ϭ . Δ˶ Ϡ˴Β˶ ˸ϘϤ˵ ϟ΍ Δ˶ ϟ˴Ύ˴γή˶˷ ϟ΍ ϲ˶ϓ Δ˶ γ
˴ έ˴ ˸ΪϤ˴ ϟ΍ ˸ϲϓ˶ Ϛ
˴ Ϙ˶ ˸ϳΪ˶ λ
˴ ˸Ϧϋ
˴ ˸ϲϧ˶ ή˴ Β˶˸ΨΗ˵ ˸ϥ΃˴ ϙ ˴ ˸ϮΟ ˵ έ˴΃ ΍˱ή˸ϴΧ˶ ΃˴ϭ˴
. Ϫ˵ Η˵Ύ˴ϛή˴ Α˴ϭ˴ Ϳ˶ ΍ Δ˵ Ϥ˴ ˸Σέ˴ ϭ˴ ˸ϢϜ˵ ˸ϴϠ˴ϋ
˴

ˬκ
˵ Ϡ˶˸ΨϤ˵ ϟ΍ Ϛ
˴ Ϙ˵ ˸ϳΪ˶ λ
˴
ϱ˶Ϊ˸Οϭ˴ Ϊ˸ϳή˶ ϓ˴

You might also like