PAKEJ

TEKNOLOGI CILI

PAKEJ
TEKNOLOGI CILI

Jabatan Pertanian Semenanjung Malaysia 1997

JP/BK 03.07/12·97/1200
Cetakan Pertama 1997 ® Hak Cipta Jabatan Pertanian Semenanjung Malaysia
.Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian, artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan apa carapun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah Pertanian, Jabatan Pertanian.

Manuskrip terbitan ini disediakan o/eh Bahagian Sayur-sayuran dan Tanaman Ladang. Konsep ~rsembahan, suntingan dan grafik disediakan o/eh Se.ksyen Sokongan Komunikasi.

Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Pakej teknologi cUi, Bibliografi : ms. 28 ISBN 983-047-047 -04~-3 1. Peppers. 2. Peppers- Teknologicallnnovations. Jabatan Pertanian. 583.952

1. Malaysia.

Diatur hUruf oleh: Seksyen Sokongan Komunikasi Rupa taip teks : Arial Saiz taip teks : 10,12

Dicetak oleh : Percetakan Mutu Cetak Sdn.Bhd. Lot PT 18, Jalan 3/32 A, Batu 61/2, Jalan Kepong, 52000 Kuala Lumpur.

Harga Senaskah : RM 8.00

Kandungan
SenaraiGambarrajah. SenaraiJadual..................................................... Pendahuluan Penghargaan.. 1. 2. 3. Pengenalan BotaniTanaman Keperluan Asas Tanaman 3.1 Faktorlklim 3.2 4. 5. FaktorTanah vii ix
xi

xiii 1 3

"'4

;........................................................... 4 5

Kultivar-kultivarYangDisyorkan Amalan Kultur 5.1 ProgramKe~a 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 PenyediaanBenih . PenyediaanKawasan Penanamandi Ladang Menyulam/Menyediakansokongan Pembajaan PengurusanAir ..

,.....

6 6 9 9 10 ,........... 11 12

6.

Pengurusan Makhluk P~rosak 6.1 KawalanPenyakitdan Serangga.................................. 6.2 KawalanRumpai

14 21 23

7.

Kematangandan PengutipanHasil

8.

Ekonomi Pengeluaran 8.1 ·8.2 KosPerbelanjaan Oayamaju Penanaman Cili . 24 26 28 29 ~ 31

Rujukan Lampiran1 Lampiran2

Senarai Gambar Rajah

Gambar rajah 1 : Penyediaan anak benih dengan semaian batas Gambar rajah 2 : Sistem penyokong

7

tanamancili.................................................................

10

Gambar rajah 3: Rekabentuk sistem parit ladang yang disyorkan .

13

Senarai Jadual Jadual1 Keluasan penanaman eili di Semenanjung Malaysia Zat pemakanan eili· Sifat-sifattanah dan kesesuaiannya untuk tanaman eili Ciri-ciri kultivar eili Pengurusan pembajaan eili bersungkupan plastik di beberapajenistanah Spesifikasi sistem parit ladang . . 1

Jadual2 Jadual3

2 4 5
11 12

. .

Jadual4 Jadual5

. .

JadualS Jadual7

Panduan tempoh dilarang mengutip hasil (TDMH) beberapa raeun perosak yang disyorkan untuk tanarnan eili ......................................................................•..

20

JadualB Jadual9 Jadual10 :

. .. I .....•............................... J ems-Jemsrumpal ldlk awasanell·1·
Anggaran kos pengeluaran eili seluas satu hektar .

22
25 27

Anggaran pendapatan petani, pulangan dan harga pulangan modal.................................................................. Pendapatan bersih mengikut perubahan hasil dan harga

Jadual11:

27

Pendahuluan

Buku ini mengandungi teknologi tanaman secara pakej yang disyorkan oleh Jabatan Pertanian terutamanya dari segi botani tanaman, keperluan asas tanaman, amalan kultur, pengurusan perosaktanaman, pengendalian hasil dan ekonomi pengeluaran bagi tanaman cili. Buku ini diterbitkan sebagai bahan rujukan utama kepada pegawai-pegawai yang terlibat di dalam aktiviti khidmat nasihat dan perundingan. Teknologi tanaman dalam buku ini juga boleh diamalkan oleh pengusaha-pengusaha ladang sayur untuk mempertingkatkan daya pengeluaran kebun mereka.

Penghargaan

Jabatan Pertanian mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Puan Hamidah binti ZainalAbidin, EncikZabidi bin Dun, Puan Rahana binti Abet Rahman dan Pasukan PetugasPakej Teknologi Tanaman cm yang telah menyediakan pakej ini. Penghargaan juga diberikan kepada semua ahli Jawatankuasa Promosi Teknologi yang telah memberi pandangan dan sokongan dalam menyediakan terbitan ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada semua pegawai dan kakitangan Seksyen Sokongan Komunikasi yang menyediakan konsep persembahan, suntingan, kerja grafik dan percetakan terbitan ini.

1. PENGENALAN
1.1 Cili ialah sejenis sayuran berbuah yang popular di kalangan

penduduk Malaysia. la dipercayai berasal dari Mexico dan Amerika Selatan, tetapi sekarang ditanam di semua negeri beriklim tropika. Cili yang dikenali juga sebagai lada atau cabai, kebanyakannya dltanarn di kawasan tanah rendah.

1.2

Oi Semenanjung Malaysia, kawasan-kawasan

pengeluar utama eili

ialah Perak, Johor dan Kelantan. Keluasan tanaman di semua negeri adalah seperti yang tercatat di Jadual1. Jadual 1 : Keluasan di Semenanjung penanaman Malaysia

cili

Negeri

Keluasan (ha) . 1990 993 366 182 88 30 1991 1080 384 167 34 38 337 46 520 17 100 205 1992 1108 445 172 1994 926 394 568 67 28 477 31 936 15 137 351 3592 3930

,

Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang P. Pinang Perak Perlis Selangor Terengganu
Jumlah

64
75 259 43 734 16 125 344 3385

Sumber : Jabatan Pertanian - Perangkaan Keluasan Tanaman Semenanjung Malaysia 1984 - 1993

1.3

Cili mengandungi zat pemakanan seperti dalam Jadual2. Oi antara

zat makanan yang banyak terdapat pada cili ialah karbohidrat (9.5 g). Jadual 2 : Zat pemakanan

.cilt

(Bagi Setiap 100g Yang Boleh Dimakan)

Kandungan
Protein (g) Karbohidrat (g) Lemak(g) Sera but (g) Kalsium (mg) Besi (mg) Fosforus (mg) Kalium (mg) Natrium (mg) Karotena beta (ug) Vit. B1 (mg) Vit. B2 (mg) Vit. C (mg) Niacin (mg)

Jumlah

2.8 9.5 0.7 0 15.0 1.8 80.0 0 0 2730.0 0.2 0.1 175.5 0.7

Sumber : MARDI - Panduan Pengeluaran Sayur~sayuran (1990)

1.4

Hasil cili boleh dipasarkan sebagai cili segar (hijau atau merah) atau bentukcili kering, cili boh, cilijeruk, serbukcili dan soscili.

telah diprosesdalam

Oleh kerana cili mengandungi bahan perasa pedas iaitu 'capsaicin', sayur ini sangat popular digunakan sebagai bahan perasa pedas dalam kebanyakan jenis makanan terutama 'sambal belacan'.

1.5

Umumnya, penduduk Malaysia menggunakan 33,300 tan cili setahun.

Sedangkanjumlah pengeluaran cili hanya lebih kurang 23,OOOtanltahun. Sebagai memenuhi keperluan, cili terpaksa diimport kering dan juga serbuk. sarna ada dalam bentuk segar,

2. BOTANI TANAMAN
2.1 Nama saintifik bagi eili ialah Capsicum annum. Nama biasa eili ialah Cili hijau, CiIi, Lada dan Cabai.

cm Merah,
2.2

Cili adalah sejenis tanaman yang tumbuh menegak dan mempunyai

eiri-eiri morfologi seperti berikut:

Akar

Mempunyai sistem akartunjang dan akarserabut.

Batang

Bercabang dan berwarna hijau. Buku batanq berwarna hijau atau ungu bergantung kepada kultivar eili.

Daun

Berwama hijau muda ke hijau tua dan berbentuk 'broad-ovate'.Saiz daun dari keeil ke sederhana

besar bergantung kepada kultivar.

Bunga

berwarna putih, dari ketiak dahan, bentuk 'pendanf.

Buah

berbentuk tirus (elongated)

Biji

Berwarna kuning dan beratnya 3.5 - 5.0 g/1 000 biji.

Cara Pendebungaan persenyawaan sendiri (self-pollinated).

Walaubagaimanapun

persenyawaan silang juga

berlaku sehingga 30%.

3. KEPERLUAN ASAS TANAMAN
3.1 Faktor Iklim

3.1.1

CiJi sesuai ditanam pad a suhu 20 - 30°C dengan taburan hujan di-

antara 1500 - 2000 mm sebulan. Sekiranya air dapat dibekalkan, penanaman pada musim kemarau juga dapat memperolehi hasil yang memuaskan.

3.2

Faktor Tanah

3.2.1

cm sesuai ditanam di kebanyakan

jenis tanah termasuk tanah gambut

dan tanah pasir (tanah BRIS dan tanah bekas lombong). Nilai pH tanah yang sesuai untuk tanaman ini ialah 5.5 ..6.8~ Keperluan topografi, tekstur dan struktur tanah bagi tanaman eiJiadalah seperti di Jadual 3.
Jadual 3: Sifat-sifat tanah dan kesesuaiannya untuk tanaman eili Kesesuaian untuk tanaman eili Sesuai Kecerunan Saliran
().60

Sifattanah

6-200 Kurang salir dan agak sangatsalirkesangatsalir

Taksemptlrnilsalir"salir

Kedalaman

tanah berkesar

>2Scm

Pasir tak berstruktur danlempung 1.;2mmhos 0-50em

Tekstur dan struktur

Selain dari pasir tak berstruktur dan lempung

Kemasinan Kedalaman lapisan asid sulfa Ketebalan gam but Kandungan batu

< 1 mmhos > SOem
Tiada halangan Tiada halangan batu di permukaan 25 em Tiada nutrien mikro berlebihan atau CEC rendah
Tanah

< 25%, jika tersebar samarata CECrendah

Ketidakseimbangan nutrien Bamber:
Wong(1986),

CawanganPengurusan

4. KULTIVAR-KULTIVAR YANG DISYORKAN 4.1 Jadual4. Terdapat beberapa kultivar eili yang disyorkan iaitu MC 4, MC 5,

MC 11, MC 12 dan Kulai. Ciri-eiri kultivar tersebut adalah seperti di dalam

Jaduala : Ciri-ciri kultivar cHi

Kultivar

MCA

Tinggi pokok 60-70 em, panjang buah 7-10 em, 10 -15 g/biji, rasa kurang pedas. Rentan pada antraknos dan virus. Hasil sebanyak 12-20 tan/ha.

MC5

Tinggi pokok 100 - 200 em, panjang buah 10 -15 em, 10 -157 g/biji, rasanya pedas. Rentan pada antraknos dan virus. Hasil sebanyak 15 - 25 tan/ha.

MC 11

Tinggi pokok 80 -110 em, panjang buah 8 -10 em, 7 -10 g/biji, rasanya pedas. Rentan pada antraknos dan virus dan tahan sedikit pada
Choanephora. Hasil sebanyak 17 - 24 tan/ha.

MC12

Tinggi pokok 60 - 80 em, panjang buah 10 -13 em, 12 -14 g/biji, rasanya pedas. Rentan pada antraknos dan Choanephoradan Hasil 15 - 29 tan/ha. 'escape' pada virus.

Kulai (URe 15)

Tinggi pokok 70 - 80 em, panjang buah 10 -15 em, 7 -10 g/biji. Rasanya sangat pedas. Sederhana tahan kapada antraknos danvirus. Tahan kepada layu bakteria. Hasil sebanyak 15 - 20tan/ha.

5. AMALAN KUL TUR
5.1 Program Kerja

5.1.1

Semua aktiviti yang terlibat dalam penanaman eili ditunjukkan di dalam

program gerak kerja di Lampiran 1.

5.2
5.2.1

Penyediaan Anak Benih
Biji benih yang bermutu tinggi perlu digunakan. Sejumlah 300 - 500 9 Biji benih dirawat dengan 6

biji benih diperlukan untuk sehektar penanaman.

raeun kulat thiram 3g/1000g benih. Biji benih disemai sekurang-kurangnya

minggu sebelum menanam. Anak benih boleh ditanam di bawah jaring kalis serangga.

5.2.2

Terdapat tiga cara penyediaan anak benih yang disyorkan, iaitu:-

(i)

Semaian Batas Batas berukuran 1 m lebar, 15 em tinggi dan panjang mengikut ukuran yang dikehendaki disediakan dfimgan menggunakan ~
,

tanah campuran 7:3:2 (tanah:bahan organan:pasir) Semai bijibenih sedalam 0.5 em dalam jalur berjarak 5 em. Kemudian taburtanah kering yang halus sepanjang jalur untuk menutup biji benih. SeJepas itu sirambatas dan dirikan teduhan plastik yang lutsinar (Gambarajah 1). Jarangkan anak pokok (5 em antara pokok) 10-14 hari selepas menyemai.

(ii)

Semaian Polibeg

Polibeg berukuran 12 em x 20 em x 0.1 mm diisi dengan tanah campuran. Tanam 2 - 3 bijibenih sedalam 0.5 em. Penjarangan dijalankan apabila anak benih mempunyai 2 - 3 helai daun. Tinggalkan satu pokok setiap polibeg. Letak polibeg di tempat teduh yang didirikan daripada plastik tembus cahaya dan jaring kalis serangga.

Teduhan Plastik

SOcm

1 1

...

1.0m---~

Gambar rajah 1: Penyediaan

anak benih dengan semaian batas

(iii)

Semaian Kotak

Cara

ini

menggunakan

bekas-bekas

semaian

untuk

membesarkan hendaklah

anak benih. Bekas semaian yang digunakan lubang untuk pengaliran air yang

mempunyai

berlebihan di bahagian bawahnya. Oi antara kotak semaian yang sesuai termasuklah plastik berbilang sel. pasu kertas dan kotak semaian

Kaedah semaian kotak memudahkan

proses pengubahan

anak benih dengan jentera. Untuk tujuan itu campuran tanah yang sesuai hendaklah digunakan iaitu campuran sarna

banyak (isipadu) di antara tanah atas dan sekam padi bakar.

Biji benih disemai di dalam kotak semaian sedalam 6 -12 mm. Kotak- kotak semaian diatur di atas meja panjang di dalam

bangsal semaian. Bangsal ditutup dengan kepingan plastik untuk melindungi benih dari hujan lebat. Manakala dinding bangsal ditutup dengan jaring untuk menghindar kemasukan serangga. Pengairan dilakukan dengan menyiram atau sistem pengairan renjis.

5.2.3

Oi peringkat semaian, anak benih disembur dengan baja daun pada

minggu kedua selepas di semai. Sembur racun chlorpyrifos setiap 10 hari untuk mengawal vektor virus cili, pada kadar 0.1 % , Semburan diberhentikan peringkatanak benih sedia untukdiubah ke ladang. di

5.3

Penyediaan Kawasan

5.3.1

Penyediaan kawasan merangkumi kerja-kerja pembersihan tanah, dan pembinaan batas. Tanah dibajak dan digembur sedalam

pembajakan

15 - 22 em. Aktiviti penyediaan tanah ini memberi keadaan fizikal yang baik untuk pembesaran pokok eili di sam ping menolong mengurangkan rumpai dengan memusnah dan membenamkan populasi

rumpai yang hidup ke dalam

tanah. Batas dibuat selebar 1.2 m dan tinggi 20 - 30 em.

5.3.2

Bagi tanah masam, pengapuran hendaklah dilakukan tidak kurang Secara umumnya 20-25 tlha kapur baru, 2 -3 tlha tanah pasir dan 3 - 4 dilakukan semasa kerja pembajakan ke dalam tanah.

daripada 14 hari sebelum menanam. diperlukan bagi tanah gambutlkawasan tlha bagi tanah mineral. Pengapuran

dijalankan supaya kapur boleh dicampuradukkan

5.3.3

Selepas menabur baja organik sernasa pembajaan dltutup dengan plastik lutsinar untuk kawalan

asas, batas rumpai dan

hendaklah

mengurangkan serangan aphid.

5.4Penanaman
5.4.1 .

d.i Ladang

Anak benih ditanam ke ladang selepas 6 minggu ditapak semaian

dengan memilih anak benih yang sihat dan subur sahaja. Sebelum mengubah, anak benih perlu melalui proses pengerasan dengan cara mendedahkannya
,

kepada cahaya matahari secara beransur-ansur. Bagi anak benih dari semaian
,

. batas, batasperlu dicabut dan

disiram terlebih dahulu untuk memudahkan kerosakan

anak benih

mengurangkan

pad a sistem akar. Kerja-kerja

mengubah dilakukan

semasa euaca redup atau pada waktu petang diikuti yang disyorkan ialah 90 em x 120 em

dengan siraman air. Jarak tanaman secara sebaris.

/

/

Bagi menghalang seranqan musuh dan penyakit, sistem tanaman giliran perlu diamalkan. Secara umumnya elakkan menanam eili dikawasan di mana tanaman sebelumnya. dari keluarga Solanaceaee telah ditanam pada musim

5.5

Menyulam/menyediakan

sokongan

5.5.1

Satu minggu selepas menanam, anak benih yang mati atau kurang

sihat perlu disulam.

5.5.2

.Satu bulan selepas ditanam di ladang, sokong anak pokok dengan

pancang kayu atau buluh untuk mengelakkan pokok tum bang. (Gambarajah 2)

Gambar rajah 2 : Sistem penyokong tan~man cili-

5.6 5.6.1

Pembajaan Pengesyoran pembajaan cili adalah seperti di Jadual4.

Jadual 5 : Pengurusan pembaJaan cUI bersungkupan plastlk dl beberapa Jenls tanah
Baja Jenis Tanah Jenls baJa Kadar (tan/ha/musim) MasamembaJa Cara

(MlngguL.epas

:r.."m)

I. BRIS: 1. Rudua

Tahi ayam NPK 12:12:17:2

10 2.0

-1* 2,8 dan 14

Gaul dalam tanah Keliling pokok

2. Baging

Tahi ayam NPK 12:12:17:2

-1* 2,8 dan 14 -1* 2,8 dan 14 2,8 dan 14

Gaul dalam tanah Keliling pokok Gaul dalam tanah Keliling pokok Keliling pokok

II.

Bekas lori1bong : Tahi ayam 1. Pasir NPK 12:12:17:2

III.

Gambut

NPK 12:12:17:2

ftI.

Mineral

Tahi ayam NPK 12:12:17:2

-1* 2,8 dan 14

Gaul dalam tanah Keliling pokok

Sumber Nota

Cawangan Pengurusan Tanah, Jabatan Perlanian : * Satu minggu sebe/um menanam

5.7
5.7.1

PengurusartAir Pengairan boleh dilakukan dengan menyiram atau menggunakan kecekapan

sistem pengairan renjis. Sistem pengairan renjis mempunyai

pengairan 65 - 75% dan keperluan tenaga kerja yang rendah. Kos bahan bagi sistem ini adalah diantara RM5,000-RM8,000 sehektar. Jenls perenjis yang sesuai digunakan mempunyai julat tekanan operasi yang rendah, 1.5-2.5 kg/ cm2 dengan kadaralir perenjis 0.3 - 1.0 liter/saat dan garis pusat siraman liputan 25 - 30 m. Keperluan air harian adalah 3.5 liter untuk pokok matang. 5.7.2 Perparitan diperlukan bagi kawasan yang menghadapi masalah

saliran.Parit ladang dibina untuk menyalirkan air berlebihan ke parit utama. Spesifikasi sistem parit ladang adalah seperti di Jadual 6 dan rekabentuknya adalah seperti Gambarajah 3.

.Jadual 6: Spesifikasi sistem parlt ladang

Jenis tanah

Jarak di antara parit (m)

Lorn berpasir Lernpong dan kelodak Organik

175 - 200 60 - 80

40 - 60

1.2m

Lorn berpasir

Lernpong dan kelodak

Organik

Gambar rajah 3: Rekabentuk sistem parit ladang yang disyorkan.

\

6. PENGURUSAN
6.1

MAKHLU~ PEROSAK

Kawalan Penyakit dan Serangga

6.1.1 berikut: (i)

Serangga yang biasa menyerang pokok dan buah eili adalah seperti

Nama perosak Bahagian diserang Peringkat pokok diserang Simptom

Kutu Daun (Aphis spp) Daun, bunga dan buah muda

Semua peringkat Daun menjadi kerekot, bunga gugur dan buah terbantut. • Sembur dengan ehlorphyrifos atau imidaehloprid setiap 7-10 hari sekali selepas anak benih di tanam ke ladang. Selepas 2.5 bulan di ladang,jika serangan virus melebihi 20 % sembur dengan raeun serangga seperti permethrin, eypermethrin atau dimethoate.

Kawalan

(ii)

Nama perosak Bahagian diserang Peringkat pokok diserang Simptom Kawalan

Kutu Trips (Thrips spp) Daun dan bunga

Semua peringkat Daun menjadi kerekotdan bunga gugur. /' • Sembu~~enganraeunserangga seperti ehlorpy~fos atau imidachloprid selang 7 - 10 hari sehingga pokok berumur 2.5 bulan. Selepas pokok berumur 2.5 bulan jika serangan virus melebihi.20%, sembur raeunehlorpyrifosataurnalathion.

'[!]
(iii) Nama perosak Bahagian diserang: Peringkat pokok diserang Simptom Kawalan Ulat Pengorek Buah (Heliothis armigera spp) Daun dan buah

Peringkat berbuah Daundan buah berlubang-Iubang. • Sembur dengan racun serangga chlorpyrifos jika lebih daripada 5% buah diserang.

(iv)

Nama perosak Bahagian diserang Peringkat pokok diserang Simptom

Lalat Buah (Bactocera) Buah

Peringkat berbuah Terdapat lorong-Iorong keeil didalam buah dan buah gugur. • Sembur dengan racun serangga chlorpyrifos apabila pokok mula berbuah. Semburan 'protein bait' yang dicampur dengan racun perosak ke bahagian daun sebanyak 10 ml sepokok., setiap selang 10 pokok.

Kawalan

(v)

Nama perosak

Hamama Merah (Tetranychusspp

)

Bahagian diserang: Peringkat pokok diserang Simptom

Daun dan bunga

Pokok matang Daun berkerekot, bunga gugur dan pokok terbantut • Semburdenganracun seranggaamitraz, dicofol, malathion atau prothiofos.

Kawalan

6.1.2

Penyakit yang biasa menyerang pokok eili adalah seperti berikut : (i) Penyakit Penyebab Bahagian diserang Cara merebak Simptom Antraknos buah

Co/letotrichum capsic;
Buah Biji benih, angin. Bintik-bintik lekok dan berpusar, berwarna keperanqan terdapat di kulit buah. Lekoklekok ini akan membesar, menjadi kehitaman dan akhirnya buah busuk dan gugur. Bagi pencegahan • penyakit,

Kawalan

Rawat biji benih dengan raeun kulat seperti captan (3 g/1 000 9 biji benih). Musnahkan buah yang diserang. Sembur raeun kulat seperti mancozeb 0.1 % b.a. jika perlu.

• •

(ii)

Penyakit Penyebab Bahagian diserang Cara merebak Simptom

Bintikdaun

Cercospora capsici
Daun dan tangkai daun

Terdapat bintik-bintik keeil bulat betiNarna perang pada daun. • MusnahiJn penyakit. bahagian yang diserang

Kawalan

' Sembur dengan raeun kulat benomyl jikaperl~. Amalkan tanaman sayuran lain. bergilir dengan

(iii)

Penyaklt Penyebab Sahagian diserang Cara merebak Simptom

Hawarpucuk Choanephora cucurbitarum Pucuk Angin


• •

Terdapat spora - spora pucuk yang berpenyakit

hitam

pada

Pucuk menjadi layu dan berwama hitam Rawat biji benih dengan racun thiram (3g/1000g biji benih) Musnahkan buah yang diserang.

Kawalan

(iv)
",,'

Penyakit Penyebab Sahagian diserang Cara merebak Simptom

Reput pangkal Sclerotium rolfsii Pangkalpokok Tanah • Oaunlayu

"

• Terdapat maisilia putih dan skelerotia sepertl biji sawi di pangkal pokok • Pangkal pokok dan akar menjadi hitam danreput. Kawalan • Cabut dan bakar pokok yang diserang.

(v)

Penyakit Penyebab Sahagian diserang Cara merebak

Lecuh anak benih pythium sp., Rhizoctonia sp Satang anak benih Tanah dan air

Simptom

Oi pangkal anak benih kelihatan sekan - akan lecuh. Serangan yang terukmenyebabkananak benihtumbang.

Kawalan

Rawat biji benih dengan racun kulat <; seperti captan 3 g/1000 9 biji benih. Tentukan siraman air tidak berlebihan. Pastlkan tapak semaian mempunyai saliran yang baik. Jika terdapat serangan, siram tapak semaian dengan thiram.

(vi)

Penyakit Penyebab Bahagian diserang Cara merebak Simptom

Layu bakteria
Pseudomonas solanacearum

Daun dan batang Tanah, air dan sentuhan akar • • Oaunlayudan kuning. Empulur berwarna perang kehitaman dan berair. J ika akar atau batang dipotong dan direndam dalam air, ianya mengeluarkancecairjaluran putih. Akhirnya pokok layu dan mati. Cabut dan bakar pokok berpenyakit Tentukan saliran yang baik di kawasan kebun. Gilirkan tanaman yang berlainan daripada famili Solanaceae

• Kawalan • •

• (vii) Penyakit Penyebab Bahagian diserang Cara merebak

Mozekdaun Virusmozek Semua bahagian pokok Biji benih, kutu daun sebagai pembawa penyakit.

.[3
Simptorn • Daun berbintik-bintik dan berkerekot. Urat daun membengkak. Pokok bantut dan kurang berbuah. Buah menjadi keeil dan berubah bentuk.

• •

Kawalan

Cabut dan bakar pokok - pokok yang berpenyakit. Elak daripada menggunakan dari pokok berpenyakit. biji benih

Jaga kebersihan kawasan dan amalkan . tanaman giliran. Kawai kutu daun dan kutu trips dengan menyembur raeun serangga seperti chlorpyrifos. Kawai rumpai yang menjadi perumahnya.

6.1.3

Penyemburan

raeun hendaklah diberhentikan

beberapa hari sebelum

mengutip hasil berpandukan tempoh dilarang mengutip hasil (TDMH) racun yang dig una. Jadual7 adalah panduan TDMH beberapa jenis raeun perosak.

Jadual 7 : Panduan tempoh dilarang mengutip beberapa raeun perosak yang disyorkan untuk tanaman eili

hasil

Racun perosak

TDMH (hari)

amitraz chlorothalonil chlorpyrifos eypermethrin dimethoate imidaehloprid malathion manoozeb maneb permethrin prothiofos

28 7 14 3 21 21 3 14 14

5
21

6.2 Kawalan Rumpai
6.2.1 Raeun rumpai pracambah metalaehlor (0.3 -1.0 kg/ha) boleh digunakan

untuk mengawal rumpai di kawasan eili. Rumpai yang tumbuh di atas batas, selepas menanam anak benih eili, dicabut dengan tangan atau menggunakan cangkul. Sungkupan yang terdiri dari lalang dan rumput kering diletak di permukaan batas juga dapat menyekat pertumbuhan rumpai. Bagi rumpai yang dijumpai di antara batas, kawaldengan glufosinate-ammonium (0.5 kg/ha) atau glyphosate

(0.6 - 2.5 kg/ha) yang disembur menggunakan alat penyembur bertudung bagi mengelakkan kerosakan pada tanaman.

6.2.2

Satu lagi cara yang berkesan untuk mengawal rumpai ialah dengan

menggunakan plastik bersinar (silver-shine) di permukaan batas. Dengan cara ini hanya rumpai di antara batas perlu dikawal. Raeun rumpai pracambah tidak diperlukan.

6.2.4

Jenis-jenis rumpai yang biasa terdapat di kawasan eili adalah seperti

dalam JadualB.

7.
7.1

KEMATANGAN

DAN PENGUTIPAN HASIL

Cili boleh dipetik 60 - 75 hari selepas menanam di ladang. Buah akan

masak 30 - 35 hari selepas berbunga. Buah yang masak berwarna merah dan biasanya dipungutsecara(man8i~etiap empat hari sekali. Tempoh pengeluaran

hasil adalah di antara 3 - 6 bulan. Hasil eili bergantung kepada Kultivar yang ditanam.

Jadual 8 : Jenis-jenis rUn:Jpaidi kawasan cili

Nama Botanical

Nama Blasa

Kumpulan

Keluarga

Imperata cylindrica POI'tuiacao/eracea OIdenlandia dichotoma Elausine indica Mimosa pudica Borreria lafifolia
Cyperus

Lalang Gelang pasir Siku-siku Rumput sambari Semalu Rumput setawar Rumput halia hitam . Janggut keli Rumput kerbau Sendayan Sarang buaya,

Rumputsaka Rumpai daun lebar Dikot daun Iebar Rumputtahunan Dikot daun lebar

Gramineae Portulacaceae Rubiaceae Gramineae Leguminosae Rubiaceae Cyperaceae Cyperaceae Gramineae Cyperaceae Gramineae Capparidaceae Amaranthaceae Pteridiciceae Pteridiciceae

Oikot dau"
Rusiga Rusiga

lebar

rotundus

. Fimbristylis miliaceae Paspa/um conjugatum . Sclaria sumatrensis Ischaemum muticum CIeome rutidosperma Amaranthus spinosus Ptericidium asculantum Stenochlaena pa/ustris
-

/~"rTlPutsaka .

'RuSigII
Rumputsaka Dikot daunlebar ·9ikot daun lebar
'oA'

Maman
Bayam berduri

Akarpaku

Pakls Pakls f,;,Z;yO··•.•

..._y ....

7.2

Peringkat yang sesuai untuk memungut hasil eili bagi kegunaan segar

ialah bila buah berwama hijau tua kemerahan. Manakala bagi eili untuk diproses atau dijadikan eili kering, peringkat yang sesuai untuk dipungutialah apabila buah berwarna merah sepenuhnya. Cili dipetik dengan tangan bersama tangkainya sekali. Sebaik-baiknya, kerja-kerja mengutip hasil dilakukan pada waktu pagi atau lewatpetang ketika suhu rendah.

7.3 pemilihan,

Selepas memetik, operasi pengendalian pascatuai eili termasuklah pembersihan, pengeringan, penggredan dan pembungkusan.

Disamping itu, operasi tambahan yang mungkin perfu dilakukan ialah penyahijauan dan perawatan air panas.

7.4

Penyahijauan

dilakukan

dedahkannya

kepada gas etilina

. (500 bpi) selama

pada eili eukup matang dengan

men-

24 jam pad a suhu 20 - 25 C

°

dengan kelembapan relatif di antara 85 - 90%. Cara ini akan menghasilkan warna merah yang seragam. 7.5 Penggredan eili dibuat secara subjektif berdasarkan warna, saiz,

kesegaran, tahap kecederaan mekanik dan serangan penyakitatau serangga. 7.6 Bagi pembungkusan pukal, bahan yang kukuh seperti bakul plastik tidak melebihi 20 kg boleh digunakan. Sementara bagi

yang muatannya

pembungkusan runeit, bahan perribungkus seperti beg polietilin (plastik), jaring plastik, beg kertas dan dulang polistirifom berbalut filem polivinil klorid adalah sesuai. 7.7 Pra-penyejukan dengan udara dingin pada suhu 10 C boleh menurun ..

°

kan suhu asal eili ke suhu penyimpanan dalam masa 1.5-2.5 jam. Cili segar dapat disimpan selama 3 - 6 minggu pad a suhu 5 - 8°C dengan kelembapan relatif di antara 90 - 95 %.

8.
8.1 8.1.1

EKONOMIPENGELUARAN
Kos Perbelanjaan Pada umumnya anggaran kos perbelanjaan tanaman eili boleh

dibahagikan kepada kos tetap, kos bahan-bahan dan kos tenaga kerja, seperti Jadual9. 8.1.2 Kos tetap merangkumi perbelanjaan bagi eukai tanah, alat-alat

pertanian dan alat-alat pengairan. Anggaran kos tetap bagi sehektartanaman eili ialah RM 1,196.67. 8.1.3 Kos bahan untuk pengeluaran sehektar tanaman eili ialah

RM 7,252.74. Perbelanjaan ini adalah diperlukan untuk bahan-bahan seperti benih, baja, raeun kimia dan alat-alat ladang. 8.1.4 Kos tenaga kerja untuk mengusahakan sehektar tanaman eili ialah

RM4,390.00 semusim. Perbelanjaanyang palingtinggi adalah kostenaga kerja untuk memungut hasil iaitu RM2,700.00.

8.2 8.2.1

Oayamaju Penanaman

cm

Untuk mengusahakantanaman cHisecara komersil,bakal pengusaha

perlu menilai dayamaju komersil dari segi aspek-aspek berikut : (a) Pendapatan bersih yang boleh diperolehi (b) Pulanganpelaburan (c) Harga pulangan modal (kos pengeluaran/kg)

8.2.2

Pendapatan bersih adalah baki wang yang diperolehi setelah ditolak

segala perbelanjaan yang terlibat dalam pengeluaran. Dengan harga jualan sebanyak RM 2.00 sekilogram, pendapatan bersih yang diperolehi ialah

RM 21,159.00 (tenaga keluarga) dan RM 17,160.59 (tenaga upah).

8.2.3

Dengan harga sebanyak RM 2.00 sekilogram dan hasil pad a 17,500

kg/ha, pulangan bagi setiap RM pelaburan ialah RM 3.40 (tenaga keluarga) dan RM 2.34 (tenagaupah) seperti di Jadual10.

8.2.4

Harga pulangan modal jika mengguna tenaga keluarga ialah RM 0.59,

'dan jika mengguna tenaga upah, harga pulangan modalnya ialah RM 0.86. Pendapatan bersih mengikut perubahan hasil dan harga adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual1\ .

Jadual 9 : Anggaran kos pengeluaran cUi seluas satu heldar

Kuantiti I. Ko. bahan Input
(a) Benih . (b) Baja Tahi ayam Kapur NPK 12:12:17:2 5 tan @ RM 120.00 2.5 tan @RM 100.00 30 bag @ RM 43.00 8% dan jumlah dan tali rafia 40 gulung @ RM 70.00 160 buah @ RM 3.00 input 10% dari jumlah kos bahan kos bahan 0.5 kg @ RM 50.00

Kos(RM)

25.00

600.00 250.00 1290.00 488.40 660.00 2800.00 480.00 659.34

(e) Racun kimia
(d) Bahan penyokong (e) Plastik lutsinar

(f) Bakul
(f) Lain-lain

Jumlah kecil 1 I. Kos Inputtenaga hlrl (t.h)@RM1S.00
(a) (b) Penyediaan Kerja-kerja· Mengubah Penyelenggaraan Membaja Memasang Meraeun Meraeun Memungut penyokong rumpai seranggalkulat hasil sistem pengairan tanah semaian

7252.74
.
Kontrak . 400.00 75.00 150.00

25 tenaga har! 10 tenaga hari 10 tenaga' 17 tenaga. 2 tenage

(e)
(d) (e)

hart .

150.00
255.00 30.00 180.00 450.00 2700.00

hari
h8rI

(f)
(g) (h)

12 tenege h"~"

.' 30tenagaharir
1 QOterulgehari

(j)

Jumlah kecil II
III. Kos tetap
(a) (b) (e) Cukai tanah Susut nilai alal-alat A1at-alat pertanian pengairan lain 8 bulan@

4370.00

RM

151tahun

8 bulan @ RM 1600ltahun

1 196.67
Jumlah kos pengeluaran (1+11+111)

12839.41

Jadual10

: Anggaran

pendapatan petani dan harga pulangan modal

(Andaian : Hasil 15 000 kg/ha. dan harga pada RM 2.00/kg)

Menggunakan tenaga upah (RM)

30000.00 12839.41 17160.59
(d) (e) Pulangan bagi setiap RM pelaburan Hargapulanganmodal (kos pengeluaran/kg)

2.34 0.86

*Tidak tennasuk kos input tenaga hari tetapi tennasuk kos penyediaan tanah secara kontrak

Jadual11

: Pendapatan bersih mengikut perubahan hasil dan harga
Harga/kg (RM)

Jenis tenaga

15000 1150.59 11150.59 21150:59 (2839.41) 7160.5~ 17160.59 6160.69 21 160.69 36160.69

000 11 150.50 31 150.59 51 150.59 7160.59 27160.59 47160.59

Tenaga keluarga

1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 3.00

Tenagaupah

RUJUKAN
1. 2. FAMA 1990. Pengendalian Lepas Tuai Sayur-sayuran. Jabatan Pertanian Semenanjung Malaysia. Risalah Pertanian Bil. 33. Tanaman Cili 3. Jabatan Pertanian 1992 Descriptors List of Vegetable Varieties. Pertanian Bil. 61. 4. 5. Jabatan Pertanian 1989 DrafPanduan Pengeluaran Biji Benih Sayur-sayuran. Risalah

Jaoatan Pertanian Negeri Perak 1994 Panduan Pengeluaran Tanaman Jangka Pendek. Ladang UPCPK 1/94
MARDI 1990 Panduan Pengeluaran Sayuran. Vimala P. dan S.K.Chan 1990 Tanahdan Pembajaan. Panduan Pengeluaran Sayur-sayuran MARDI.

6. 7.

8.

Wong I.F.T. 1986. Malaysia.

Soil-Crop

Suitability

Classification

For

Peninsular

9. 1o.

Jabatan Pertanian Malaysia 1994 Keluasan Tanaman Pelbagai. Jabatan Pertanian 1995. Perangkaan Keluasan Tanaman Semenanjung Malaysia 1984 - 1993.

22.

MARDI 1992. Anggaran Kos Pengeluaran Dan Pendapatan Untuk Tanaman Dan Ternakan.

Lampiran 1 PROGRAM KERJA SEHEKTAR TANAMAN CILI
Tarikh. (HLT)
-46*

Gerak kerja Bahan
Penyediaan semaian (untuk anggaran 10,000 pk.)

Input Kadar
70 10,000 5 1 gulung bemh 300-400g

Catatan

a) Kotak semaian b~ BeB plastik c Ba as d Netting Captan Biji benih

Saiz: 60cm x 60cm ~144 pk. sekotak, jarak tanaman cm x 5cm) Saiz: 7.5cm x 1cm 1m x 5m x 0.2cm Benih ditanam sedalam 1.0cm Jarak: 5cm x 5cm

-40*

Rawatan ~iji benih dan menyernai

1.59/1000g

-30* -26*

Meny~mbur baja daun di tapak Baja foliar semaian Kawalan penyakit & perosak di tapak semaian Pembersihan kawasan Pen~ediaan batas dan menutup atas dengan plastik Pengapuran, membajak Membekal bahan organik Chlorpyrifos

Mengikut syor] Menyembur semin~gu sekali see ladang pada label 11 hingga mengubah ji Mengikut syor! Sembur apabila perlu padalabel 8

-16* -7*

Trektor Trektor GML Tahi ayam Anak Pokok Biji benih

40 ~u'unR "Si ver-s ine"; 2.5 tan 5 tan/ha.

-:

Kadar untuk tanah mineral Kadar untuk tanah mineral Jarak tnm: 0.9m x 105m Kereh 5 -10% pokok untuk sulaman Sekiranya benih tidak ""'VM"._M. sulaman perlu dibuat. Tinggalkan 1-2 pokok bagi setiap lubang penanaman. Buang pokok berpenyakit. Kawalan pencegahan. Baja ditabur keliling pokok Kadar untuk tanah mineral

rt

r

0 10

Mengubah Menyulam dan penjarangan

Mengikut keperluan

13 14 17 22 24 30 32 40 48

Kawalan penyakit perosak Pembajaan tambahan I Kawalan perosak Kawalan rumput dan membaiki batas Kawalan musuh dan penyakit Menyedia sokongan Kawalan musuh dan penyakit Kawalan musuh dan penyakit Kawalan musuh dan penyakit

Racun kulat dan serangga NPK 12:12:17:2 Racun Racun/manual Rcun kimia Kayu atau tali

Menpikut syor labe 300 kg/ha Menpikut syor labe Menpikut syor labe Menpikut syor labe

Racun keliling/antara batas, dan menambak tanah Kawalan pencegahan jika perlu.

ratla

Menpikut syor labe Menpikut syor labe Menpikut syor labe

Kawalan pencegahan jika perlu Kawalan pencegahan jika perlu Kawalan pencegahan jika perlu

Racun kimia Racun kimia Racun kimia

<,

Tarikh (HLT)

Gerak

kerja Bahan

ut
Kadar 600 kg Mengikut syor padalabel

Catatan

56

Pembajaan tambahan II Kawalan musuh & penyaklt

NPK 12:12:17:2 Racunkimia Bakul buluh

Baja ditabur keliling pokok, Kadar untuk tanah minral Kawalan pencegahan jika perlu

60-75

Hasil mula dipungut dan kutipan sehingga pokok berumur 6 bulan Kawalan musuh dan penyaklt dan seterusnya jika perlu Pembajaan tambahan III

75 98

Racunkimia NPK 12:12:17:2

Kawalan pencegahan jika perlu Baja ditabur keliling pokok, Kadar untuk tanah mineral

Nota: HLT Hari lepas tanam * Hari sebelum tanam

Lampiran

2

PANDUAN PENGIRAAN RACUN PEROSAKTANAMAN

Syor berdasarkan Formula: V1 xC1 V1

% bahan aktif

=

V2xC2 V2xC2 C1

=

dimana: V1 C1 V2 C2

= =
=

Isipadu (volume) racun perosak komersil Kepekatan bahan aktif racun perosak komersil Jumlah isipadu semburan (spray volume) racun perosakdan air Kepekatan bahan aktif racun perosak yang disyorkan

=.

Contoh pengiraan

(a)

450 liter isipadu semburan racun malathion (kandungan bahan aktif 52%)

. disyorkan untuk mengawal kepinding denqan kadarO.1 % bahan aktif. 8erapa banyakkah (liter) racun malathion diperlukan ?

Menggunakan V2 C1 C2 V1

formula di atas: 450 liter 52 % 0.1 % 450 liter x 0.1 % 52 % 0.86 liter (860 ml)

=

=
=

=
=

Jawapan : Gunakan 0.86 liter (860 ml) racun malathion dengan isipadu semburan 450 liter.

Berdasarkan kiraan di atas berapa banyak racun diperlukan untuk alat penyembur racun yang boleh mengisi 18 liter ? Isipadu (vol) racun perosak x kapasiti alat penyembur semburan isipadu

= =

0.861 liter x 18 liter 450 liter 0.034 liter (34 ml)

34 ml/18 liter air

(b)

100 liter semburan carbaryl (85 % bahan aktif) disyorkan untuk mengawal

bena perang dengan kadar 0.1 % bahan aktif.. Berapa banyak racun carbaryl yang diperlukan ?

V2 C1 C2 V1

= = = = =

100 liter 85% 0.1 % 100 liter x 0.1 % 85% 0.12 kg (120 g)

: Gunakan 120 9 racun carbaryl dengan isipadu semburan 100 liter.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful