1

Disciplina: Procesarea imaginilor
Cadru didactic: Ralf Fabian
Specializarea: Informatică Economică, anul II.


Procesarea imaginilor
1. Introducere
2. Clase de imagini
3. Concepte folosite în grafică
4. AchiziĠia imaginilor
5. Prelucrări grafice
Bibliografie

1. Introducere
Prelucrarea úi analiza imaginilor s-a născut datorită ideii úi necesităĠii de a înlocui
observatorul uman printr-o maúină. Este important de precizat că analiza imaginilor a mers mai
departe decât simpla înlocuire a observatorului uman, deoarece au apărut soluĠii novatoare pentru
probleme cu care acesta nu mai fusese confruntat - ca în cazul imaginilor non-vizibile (imagini
acustice, ultrasonore, radar). Prelucrarea imaginilor înglobează posibilitatea de a dezvolta maúina
totală de viziune, capabilă să realizeze funcĠiile vizuale ale oricărei vieĠuitoare (cazul cel mai ideal).
Trebuie remarcată terminologia anglo-saxonă (originală), în care disciplina este denumită
„Digital Image Processing”, deci prelucrarea digitală a imaginilor. Prin prelucrarea digitală a
imaginilor se înĠelege prelucrarea pe un calculator digital a unor date bidimensionale (imagini).
Termenul cheie este cuvântul digital.
Prelucrarea (digitală) a imaginilor reprezintă un domeniu foarte larg, de sine stătător. Acest
domeniu are la baza o teorie matematică riguroasă, bine pusă la punct, dar în general
implementările pe diverse maúini de calcul sunt destul de mari consumatoare de resurse (putere de
calcul, memorie), în special dacă ne referim la utilizarea în timp real a informaĠiilor extrase din
imagini. Totuúi, înainte de a continua trebuie specificat ce este imagine.
Într-un sens cât mai general, o imagine este o descriere a variaĠiei unui parametru pe o
suprafaĠă. De exemplu, imaginile (în sensul clasic) sunt rezultatul variaĠiei intensităĠii luminii
într-un plan bidimensional. Dar acest parametru nu este singurul folosit; de exemplu o imagine
poate fi generată de temperatura unui circuit integrat, emisiile de radiaĠii (cu diverse lungimi de
undă) ale unor galaxii etc. Însă aceste tipuri de imagine sunt,de obicei, convertite în imagini clasice
(prin pseudocolorare de exemplu) pentru ca operatorul uman să poate face o evaluare vizuală a
variaĠiei unor parametrii. Din aceste considerente, pe parcursul lucrării toate referirile se vor face la
imagini în sensul clasic.
O imagine este deci un semnal bidimensional; prin urmare prelucrarea imaginilor poate fi
considerată úi o ramură a prelucrării digitale de semnal (care mai include prelucrarea audio,
telecomunicaĠii etc.). După cum s-a menĠionat anterior, prelucrarea de imagine úi în general
prelucrarea digitală a semnalelor presupune un consum relativ mare de resurse de calcul úi
memorie. Implementarea algoritmilor specifici se poate face pe sisteme clasice (PC-uri, evoluĠia
microprocesoarelor oferă puterea de calcul necesară), dar pentru sistemele dedicate, de timp real, se
folosesc în general procesoare dedicate numite procesoare digitale de semnal (DSP = Digital Signal
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de ùtiinĠe
Catedra de ùtiinĠa Calculatoarelor úi Informatică Economică
2
Processing). Aceste tipuri de procesoare au implementate hardware diverse optimizări úi
paralelisme pentru a oferi puterea de calcul necesară (de obicei la frecvenĠe mult mai mici decât
microprocesoarele clasice); evident ele presupun úi un consum mai mic de energie faĠă de
microprocesoare.
Prelucrarea imaginilor include sau este legată mai multe discipline:
¾ preluarea, compresia úi stocarea imaginilor;
¾ restaurarea úi ameliorarea imaginilor prin corecĠii geometrice, radiometrice, ajustări de
contrast, filtrarea zgomotului etc;
¾ fotogrammetrie, adică măsurători ale unor obiecte, fenomene făcute pe baza unor
imagini;
¾ recunoaúterea formelor (pattern matching, shape recognition, face recognition);
¾ vederea artificială (computer vision, robot vision);
¾ inteligenĠa artificială;
¾ sinteza de imagini, imagini generate de calculator;
InteligenĠa artificială úi prelucrarea imaginilor sunt domenii ce se întrepătrund. Un număr
important din algoritmii performanĠi folosiĠi la prelucrarea imaginilor utilizează metode úi tehnici
din domeniul inteligenĠei artificiale, cum ar fi: reĠele neuronale, logica fuzzy. Pe de altă parte,
inteligenĠa artificială presupune proiectarea úi construirea de sisteme capabile să realizeze funcĠii ale
intelectului uman: învăĠarea prin experienĠă, înĠelegerea limbajului natural, utilizarea unui
raĠionament pentru rezolvarea unor probleme sau luarea unor decizii. Toate aceste presupun însă úi
acumularea unei anume cantităĠi de informaĠie (baza de cunoútinĠe, informaĠii din mediu etc.).
Această informaĠie este preluată de sistemele inteligente prin senzori úi creează o imagine a
mediului în momentul preluării datelor (snapshot). Din imaginea astfel obĠinută trebuie extrase
informaĠiile utile. Toate acestea Ġin de domeniul vederii artificiale (Computer Vision, Robot
Vision); este o disciplină comună atât prelucrării de imagine cât úi inteligenĠei artificiale úi încearcă
să răspundă la următoarele întrebări:
¾ ce informaĠie trebuie extrasă din imaginile preluate?
¾ cum poate fi extrasă aceasta informaĠie?
¾ cum se reprezintă aceasta?
¾ cum poate fi utilizează pentru atingerea unui scop anume

2. Clase de imagini
Prelucrarea de imagini este un domeniu care îúi păstrează dinamismul în ciuda trecerii
anilor. Dezvoltările tehnologice au facilitat accesul unui număr tot mai mare de oameni la această
ramură fascinantă a imagisticii computerizate. ConĠinutul imagisticii computerizate a fost sintetizat
în lucrarea lui Theo Pavlidis
1
, lucrare fundamentală pentru începuturile prelucrării de imagini.
ConĠinutul imagistici computerizate după Pavlidis, poate fi sintetizată astfel:
1
T. Pavlidis, Algorithms for Graphics and Image Processing, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 1982.

3
În aceeaúi lucrare, Pavlidis propune clasificarea imaginilor în patru clase, astfel:
x Clasa (1) de imagini include imaginile în scară de gri (sau color).
x Clasa (2) de imagini cuprinde imaginile binare (sau cu câteva culori).
x Clasa (3) de imagini include imagini formate din linii úi curbe continue.
x Clasa (4) de imagini cuprinde imagini formate din puncte izolate sau poligoane.

Exemple de imagini din fiecare clasă:Se remarcă scăderea complexităĠii imaginii odată cu numărul clasei, simultan cu reducerea
semnificativă a volumului de date necesar pentru stocarea lor. Astfel imaginile de clasă (1) sunt cele
mai complexe, un exemplu tipic de astfel de imagini fiind cele de televiziune, obĠinute deci cu o
cameră TV. Imaginile binare conĠin doar două nuanĠe, de obicei alb úi negru (sau doar câteva culori
în cazul imaginilor color). Clasa (3) cuprinde imagini úi mai simple, adică conĠinând doar linii úi
curbe având grosimea de un pixel. Imaginile din ultima clasă sunt cele mai simple, ele fiind formate
din puncte izolate sau, în cazul graficii computerizate, din poligoane care descriu corpul
tridimensional a cărui reprezentare realistă se doreúte în final.
De exemplu, o imagine de clasa (1) poate fi o imaginea unui obiect oarecare (fotografie).
Aceasta în urma unei operaĠii de binarizare (ce va fi descrisă ulterior) va rezulta o imagine de clasă
(2). Prin aplicarea unor algoritmi de extragere de contur sau a unor operatori morfologici (dilatare,
eroziune) se obĠine o imagine de clasă (3). În final, prin extragerea punctelor critice, a zonelor de
interes se va forma o imagine din ultima clasă.


EvoluĠia graficii: Se pot distinge mai multe etape:
- grafica simplă care să fie printată;
- modele sau obiecte care trebuiau modelate grafic (obiecte abstracte úi fenomene);
- grafică interactivă – se modifică în timp real modelele construite;
- apar interfeĠe grafice utilizator care permit realizare aplicaĠiilor grafice complexe;
- dezvoltarea a două subdomenii:
a) sinteza de imagini;
b) analiza úi prelucrarea imaginilor.
a) Sinteza imaginilor constituie procesul de redare a unor obiecte reale sau imaginare, de obicei
pornind de la un model. Sinteza de imagini a avut ca rezultat redarea fotorealistă a
1. Imagini
Color
2. Imagini
Alb-Negru
3. Linii úi
Curbe
4. Puncte
Critice
Segmentare
Determinarea
Conturului
Determinarea
Punctelor
C i i
Colorare Umplere Interpolare
4
imaginilor (redare - rending). Prin redare fotorealistă se înĠelege simularea fenomenelor de
interacĠiune a luminii cu diferite obiecte (reflexia + reflacĠia).
b) Analiza úi prelucrarea imaginilor: reprezintă procesul invers celui de sinteză úi constă în
prelucrarea imaginii sau reconstrucĠia unui obiect pronind de la imagini ale sale. În acest
subdomeniu, s-au dezvoltat 3 direcĠii:
a. îmbunătăĠirea calităĠii imaginii – image enhancement – constă în diminuarea sau
eliminarea „zgomotului” din imagini (zgomot – pixeli suplimentari sau absenĠi);
b. detectarea úabloanelor standard (pattern detection & recognition) úi determinarea
gradului de distorsiune în imagini 2D. (Ex: tehnica OCR – recunoaúterea optică a
caracterelor după úablon).
c. analiza de imagini úi computer vision (image analysis and computer vision) constă în
determinarea obiectelor 2D/3D pornind de la imagini 2D (Ex: roboĠii industriali
disting obiectele, poziĠia úi proprietăĠile lor).
IniĠial sinteza era considerată o disciplină diferită de analiză úi prelucrare. În prezent cele două
subdomenii constituie grafica pe calculator.

3. Concepte folosite în grafică

3.1 Sistem grafic
Un sistem grafic este ansamblu format din echipamente úi programe specializate în
prelucrarea grafică. În funcĠie de prelucrarea efectuată, sistemele grafice se grupează în două
categorii:
a. Sistem grafic de sinteza a imaginilor;
b. Sistem grafic de analiză úi prelucrarea imaginilor.
SecvenĠa de prelucrări efectuate într-un sistem de sinteză a imaginilor poate fi reprezentată
schematic astfel:Sistem de sinteză a imaginii

În sistemele de analiză úi prelucrare se porneúte de la imaginea reală. Asupra ei se aplică:
- agoritmi de analiză omodelul imaginii;
- algoritmi de prelucrareoo imagine afiúată pe ecran.

Modelul imaginii
Imaginea codificată
Imaginea afiúată
Algoritmi de sinteză
Unitatea de afiúare

Program de aplicaĠie

Utilizator

5
3.2 Grafica interactivă
Cadrul conceptual al graficii interactive costă din:
1. programul aplicaĠiei.
2. sistemul grafic.
3. modelul aplicaĠiei.

Programul aplicaĠie: creează, memorează úi preia date de la modelul aplicaĠiei. Sistemul
grafic produce imaginea la dispozitivul de afiúare, el fiind realizat fie sub forma unor subrutine într-
o bibliotecă grafică, fie cu dispozitive hardware (procesor de afiúare) capabil să interpreteze
comenzi de desenare.
Modelul aplicaĠiei conĠine o descriere a obiectelor ce compun imaginea, obiecte care sunt
descrise prin atribute geometrice (poziĠie, dimensiune, orientare) úi atribute de afiúare (culoare, tip
linie, tip interior etc.)

3.3 Tehnologii de afiúare
Există două tehnologii:
a) Tehnologia vector
b) Tehnologia raster

a) Tehnologia vector (linii) generarea imaginii se realizează prin trasarea de linii. Din cauza
necesităĠii de refresh periodic a ecranului imaginea trebuie generată ciclic.
Obs.: În memoria video nu avem imaginea, ci programul care construieúte imaginea Ÿ că imaginile
nu pot fi complexe.

b) Tehnologia raster - tehnologia folosită în televiziune.
Memoria video nu conĠine programul ci imaginea constituită din puncte (pixeli).
Structura sistemului este următoarea:
Procesul de afiúare poate exista ca o componentă de soft inclusă în biblioteca grafică. În
memoria video poate fi o zonă de memoria UCP (pentru staĠii grafice de cost scăzut) sau poate fi o
componentă hard (RIP – Raster Image Procesor) care acĠionează ca un accelerator sau coprocesor în
sistemul grafic. Imaginea este afiúată de controllerul video (componentă hard), ea fiind alcătuită din
linii orizontale. Sarcina controllerului este de a afiúa linie cu linie, pe verticală, liniile orizontale.Comenzi
de afiúare
InterfaĠa calculatorul gazdă
PA-procesor afiúareMemoria video
Controller video Tastură+Mouse
CRT
Date
6


Imaginea codificată în memoria video foloseúte :
1 bit/pixel – pentru monocrom (0- stins, 1- aprins)
n biĠi/pixel – pentru imagine color:
n=8 - 256 de culori distincte pe ecran
n=24 (fine colour) - 1 octet pentru fiecare din componentele primare RGB
n=32 - 24 pentru RGB
- 8 biĠi de control
n=96 - 64=2*31 pentru reprezentarea culorii în două buffere distincte: unul se
afiúează úi al doilea e folosit pentru generarea celei de-a doua
instanĠe a imaginii de afiúat – double buffering
- 32 pentru algoritmii de determinare a poziĠiei vizibile a obiectelor
(pentru memorarea coordonatei z a unui punct)

Avantajele tehnologiei raster:
independenĠa ratei de refresh (reîmprospătare) de complexitatea imaginii de afiúat
posibilitatea de a reprezenta suprafeĠe opace sau texturi

Dezavantaje:
reprezentarea imaginii în memoria video sub formă de pixeli necesită algoritmi de conversie
specifici (de exemplu algoritmul Bresenham pentru generarea de linii)
reprezentarea aproximativă a primitivelor grafice (linii, cercuri etc.) prin puncte, rezultând
un efect vizual nedorit, efect numit aliasing (acesta se datorează eúantionării unei funcĠii
continue)

4. AchiziĠia imaginilor
Sursa de provenienĠă a imaginilor poate fi un dispozitiv de achiziĠie (cameră video, scanner,
captor radar), dar poate fi la fel de bine úi o ecuaĠie matematică, un ansamblu de date statistice etc.

Există două motive principale pentru care se apelează la procesarea imaginilor:

1. îmbunătăĠirea calităĠii unei imagini având drept scop o mai bună vizualizare pentru un
operator uman. Aceasta poate însemna: reducerea zgomotului úi a altor defecte care pot fi
prezente în imagine (datorate, de exemplu, dispozitivului de achiziĠie), evidenĠierea unor
zone de interes prin modificarea luminozităĠii, a contrastului, accentuarea muchiilor etc.;
2. extragerea de informaĠii dintr-o imagine, informaĠii care pot reprezenta intrarea pentru un
sistem automat de recunoaútere úi clasificare. Aceste informaĠii pot fi: diferite distanĠe Ġi
relaĠii dintre obiectele prezente în imagine, momente statistice, parametri geometrici (arie,
perimetru, circularitate), coeficienĠi Fourier etc.

Exemple clasice de aplicaĠii pentru procesarea imaginilor (úi recunoaúterea formelor) includ:
recunoaúterea optică a caracterelor (OCR), recunoaúterea amprentelor, prelucrarea imaginilor

linie afiúare
pe ecran
cursa de întoarcere
pe verticală

7
medicale, a imaginilor satelit, inspecĠia úi fabricaĠia asistată, navigaĠia roboĠilor, vehicule autonome,
securitate úi monitorizare, vizualizare, comunicaĠii, căutare în biblioteci digital.


Extragerea de suprafeĠe din imagini de satelit. Se observă cursul unui râu.


Restaurarea imaginilor telescopului Hubble. În stânga imaginea originală iar în dreapta imaginea
restaurată.


Prelucrări pseudocolore pentru extragerea de obiecte.
8


Imagini termografice.


DetecĠia cancerului mamar.

Imaginile sunt formate prin înregistrarea de câtre un senzor a radiaĠiei ce reacĠionează cu un
obiect fizic. Astfel imaginile sunt de mai multe tipuri, cum ar fi: fotografie (lumina reflectată),
distanĠe, imagini în infraroúu. Un sistem (digital) de achiziĠie a imaginilor se compune din:
¾ un sistem optic (lentile, diafragmă);
¾ un senzorul propriu-zis (CCD - Charge Coupled Device - de obicei);
¾ un eventual etaj de amplificare úi filtrare a semnalului de la senzor (informaĠia este încă
analogică);
¾ un convertor analog-numeric.

9
Toate aceste subsisteme influenĠează direct imaginea achiziĠionată în sensul că pot introduce
diverse tipuri de distorsiuni.
Un element foarte important în sistemul de achiziĠie a imaginii este subsistemul optic
(parametri: tipul lentilelor, distanĠa focală, adâncimea de câmp): un sistem optic greúit proiectat sau
utilizat duce la obĠinerea unor informaĠii eronate. Unele din aceste erori pot fi însă corectate ulterior
în blocul de preprocesare (corecĠii geometrice, ajustări de contrast).

Caracteristica ieúirii senzorului are forma din figura de mai jos:După cum se observă, această caracteristică este neliniară, dar între cele două praguri ea
poate fi considerată ca fiind liniară. Dacă intensitatea luminoasă este sub pragul de sensibilitate al
senzorului, acesta nu o va sesiza úi imaginea nu va fi preluată corect.
Celelalte doua etaje ale sistemului de achiziĠie a imaginii pot influenĠa úi ele rezultatul
achiziĠiei (amplificatoarele au caracteristici liniare sau se pot sature, alegerea incorectă a
convertorului poate duce la pierderea unor informaĠii).

Trebuie reĠinut că sistemul de achiziĠie a imaginii este o componentă esenĠială a lanĠului de
prelucrare de imagine úi în proiectarea acestuia trebuie Ġinut cont de o serie de parametri:
¾ parametri optici:
- tipul lentilelor;
- distanĠa focală;
- adâncimea de câmp;
¾ parametri fotometrici:
- tipul, direcĠia úi intensitatea iluminării;
- proprietăĠile de reflecĠie a obiectelor analizate;
- caracteristica ieúirii fotoreceptorului:
¾ parametri geometrici:
- tipul proiecĠiei;
- distorsiunile de perspectivă;
- poziĠia úi orientarea senzorului.

În final, sistemul de achiziĠie va produce o imagine digitală, de fapt un tablou bidimensional,
iar valorile din acest tablou pot reprezenta intensitatea luminii, distanĠe sau alte mărimi fizice.

Sistem de vedere artificială


10
5. Prelucrări grafice
În continuare, prin prelucrări grafice ne vom referi la operaĠiile de preprocesare ce se
efectuează asupra imaginilor achiziĠionate. Aceste operaĠii au rolul de a elimina zgomotele sau
informaĠiile inutile din imagine sau sunt operaĠii de restaurare. Astfel de prelucrări sunt necesare
pentru a îmbunătăĠi atât timpii de execuĠie cât úi rezultatele diverúilor algoritmi (clasificare,
recunoaútere forme, recunoaútere feĠe umane etc.).

5.1 Filtrarea
OperaĠia de filtrare este utilizată pentru eliminarea zgomotelor úi la evidenĠierea muchiilor.
În general se folosesc următoarele trei tipuri de filtre:
¾ filtru trece-jos – utilizat pentru eliminarea zgomotelor; spectrul imaginii este
uniformizat;
¾ filtru trece-bandă – folosit de obicei pentru prelucrarea imaginilor provenite din
teledetecĠie (imagini preluate din satelit, avion etc);
¾ filtru trece-sus – este utilizat pentru evidenĠierea contururilor datorită comportării de
derivator.

Prin analogie cu semnalele unidimensionale (un parametru ce variază în timp), imaginile
reprezintă semnale bidimensionale (un parametru ce variază pe o suprafaĠă) úi pot fi descompuse în
sume de semnale sinusoidale. Deci aplicându-se transformata Fourier bidimensională se obĠine
spectru imaginii. Astfel noĠiunile referitoare la filtrare úi la analiza spectrală valabile pentru
semnalele unidimensionale sunt valabile (evident cu anumite modificări datorate naturii semnalelor
bidimensionale) úi pentru imagini.

5.2 Restaurarea imaginilor
La ieúirea blocului de achiziĠie a imaginilor, rezultatul poate fi o distorsionată, distorsiuni ce
se datorează unor fenomene fizice cunoscute. O posibilă sursă de distorsiuni este sistemul optic.
Imaginile achiziĠionate pot prezenta distorsiuni de tip perna sau butoi sau trapez. Aceste erori se pot
corecta printr-o operaĠie de reeúantionare: pentru aceste tipuri de distorsiuni geometrice se pot
determine relaĠiile matematice necesare corecĠiei, úi, folosind aceste relaĠii, se calculează valoarea
fiecărui eúantion (pixel) din noua imagine pe baza unui număr de eúantioane din imaginea
distorsionată. De asemeni, tot datorită sistemului optic, imaginile pot avea iluminări diferite pe
porĠiuni. Unui punct luminos îi corespunde pe suprafaĠa senzorului un cerc luminos, numit cerc de
confuzie (se datorează lentilelor). Pentru
obiectivele normale, acest cerc este uniform. Dar există producători de sisteme optice care, din
diferite motive (creútere aparentă a rezoluĠiei etc.) produc obiective subcorectate (cercul este mai
luminos în centru) sau supracorectate (cercul este mai luminos pe margine).
Aceste operaĠii de restaurare se folosesc, în general, pentru a corecta erorile de proiectare
sau implementare a sistemelor când nu mai este posibilă refacerea sistemului respectiv.

5.3 Segmentarea
Segmentarea este un proces de partiĠionare a imaginii digitizate în submulĠimi, prin
atribuirea pixelilor individuali la aceste submulĠimi (denumite úi clase), rezultând obiecte distincte
din scenă.
Algoritmii de segmentare au la bază, în general, 2 principii:
¾ discontinuitate, având ca principală metodă detecĠia conturului;
¾ similitudine, cu metoda pragului úi metoda regiunilor.


11
5.4 DetecĠia contururilor
Un operator de contur este un operator matematic, cu extindere spaĠială mică, construit
pentru a determina existenta unui contur local în funcĠia imagine. Există multe tipuri de operatori de
contur, principiul care-i uneúte fiind faptul că ei determină modulul úi uneori direcĠia schimbării
intensităĠii nivelului de gri într-o imagine digitală. Modulul furnizat de aceúti operatori
caracterizează severitatea schimbării nivelului de gri de la o vecinătate la alta a imaginii.
Cei mai simpli úi cei mai rapizi asemenea operatori de detecĠie a conturului se bazează pe
utilizarea măútilor de convoluĠie spaĠială care baleiază întreaga imagine pixel cu pixel, calculând o
imagine proporĠională cu discontinuitatea existentă în porĠiunea de imagine corespunzătoare poziĠiei
curente a măútii.

5.6 Metoda pragului
Pentru multe aplicaĠii, datorită diferenĠelor semnificative între nivelele de gri ale pixelilor
aferenĠi obiectului úi respectiv fondului, criteriul de segmentare care poate fi folosit este valoarea
nivelului de gri. Metoda care se utilizează în acest caz, foarte rapidă, este denumită segmentare cu
prag úi ea implementează o transformare punctuală simpla. Pixelul din punctul de coordonate (i,j)
este etichetat ca fiind pixel obiect dacă valoarea sa f(i,j) este mai mare decât un prag.
ObĠinerea unor rezultate bune cu această metodă depinde de modalitatea de alegere a
pragului, care poate fi o valoare pentru o imagine data sau o funcĠie netedă dependentă de poziĠia
pixelului curent.

5.7 Metoda regiunilor
Segmentarea iterativă sau segmentarea prin tehnici de relaxare este o metodă care foloseúte
procedee probabilistice de clasificare, în paralel úi în fiecare punct, la fiecare iteraĠie. Procesul de
relaxare este conceput pentru a aduce nivelele de gri spre capetele opuse ale scării de gri astfel încât
pragul să devină o problemă banală.
Acest tip de procesare este fundamental în analiza automată a scenelor úi în recunoaúterea de
modele, unde scopul principal este de a extrage în mod automat date detaliate despre conĠinutul
imaginii la nivel obiect.
Ca urmare, obiectivul tehnicii de segmentare este de a partiĠiona o imagine dată în regiuni
sau componente. De exemplu, pentru o imagine derivată dintr-o scena tridimensionala, obiectivul
segmentării poate fi identificarea regiunilor corespunzătoare obiectelor din scenă.
Se remarcă din analiza precedentă faptul ca putem considera segmentarea fie ca o problemă
punctuală fie ca una regională. În prima categorie intră metodele care se bazează pe examinarea
imaginilor pixel cu pixel. În a doua categorie, aúa cum implică úi denumirea, intră metodele care se
bazează pe utilizarea informaĠiilor din imagine în prescrierea vecinătăĠilor. În ambele cazuri putem
vedea problema ca o luare de decizie în procesul de recunoaútere a modelelor, ale cărui obiective
sunt stabilite în limitele unor regiuni.
Segmentarea scenelor diferă de celelalte probleme de recunoaútere prin câteva proprietăĠi.
Una din cele mai importante diferenĠe este că după ce am obĠinut soluĠia, regiunile dintr-o imagine
pot fi vizualizate, iar apoi verificate la un mare nivel de acurateĠe. În mod uzual există oricând
posibilitatea să suprapunem rezultatele segmentării cu originalul pentru a verifica eficacitatea
metodei.
Prima operaĠie este de a localiza graniĠele sau marginile regiunilor. A doua operaĠie este de a
grupa punctele în regiuni similare, cu alte cuvinte determinarea hotarelor. Cele două metode sunt
similare úi se pot defini ca exprimate în puncte sau ca intersecĠie între două suprafeĠe.

12
5.8 Histograma
Histograma unei imagini este o funcĠie care indică câĠi pixeli au un anume nivel de gri. De
obicei, numărul de nivele de gri este 255 (un pixel este reprezentat pe 1 byte).
f(g) = p,unde:
g = nivel de gri, g între 0 úi 255;
p = numărul de pixeli ce au valoarea g.

La o analiză a histogramei diverselor tipuri de imagini, se constată că, de obicei, o imagine are mai
multe nivele de gri úi prezintă două maxime locale. Folosind această caracteristică se poate face o
segmentare cu prag a imaginii iniĠiale, alegând pragul ca fiind, de regulă, minimul local dintre cele
două puncte de maxim. Astfel, pixelii cu nivel de gri mai mic decât pragul ales pot fi consideraĠi ca
fiind, de exemplu, fundalul (li se atribuie valoarea corespunzătoare negrului), iar cei pentru care
nivelul de gri este mai mare decât pragul sunt pixelii obiectului.
Datorită iluminării slabe, neuniforme, sau situată la valori în jurul pragului de sensibilitate a
senzorului CCD, pot rezulta imagini cu contrast scăzut, imagini pentru care pixelii nu iau valori în
întreaga gamă de nivele de gri. Pentru a corecta aceste defecte se folosesc de regulă: egalizarea
histogramei sau extinderea liniară la întreaga gama de nivele de gri. Prin aceste operaĠii, unui pixel
din noua imagine i se atribuie o valoare de gri calculată pe baza unei funcĠii (liniare sau
exponenĠiale), funcĠii ce se determină pe baza imaginii iniĠiale.


Bibliografie

1. Remus Brad - Procesarea imaginilor si elemente de computer vision, Editura Universitatii
"Lucian Blaga", Sibiu 2003, ISBN 973-651-739-X
2. C. Vertan, M. Ciuc: Tehnici fundamentale de Prelucrarea úi Analiza Imaginilor, Ed.
MatrixROM, Bucureúti, 2007
3. Sergiu Nedevschi, Procesare de imagine si recunoasterea formelor, Editura Albastra, Cluj-
Napoca 1998
4. Aurel Vlaicu, Procesarea imaginilor, Editura Albastra, Cluj-Napoca 1997
5. John C. Russ - The Image Processing Handbook, Fifth Edition, CRC Press, 2007.
6. M. Sonka, V. Hlavac and R. Boyle, Image Processing, Analysis and Computer Vision,
International Thomson Computer Press, 1996
7. R.C. Gonzalez and R.E. Woods, Digital Image Processing, Second Edition, Addison-Wesley
Publishing, 2001


1

Disciplina: Grafică
Cadru didactic: Ralf Fabian
Specializarea: Informatică, anul III.


Elemente de percepţie vizuală

Pentru a înţelege mai bine cum funcţionează percepţia vizuală vom investiga mai întâi
sistemul vizual uman iar apoi modalităţile prin care un calculator poate fi dotat cu facilităţi pentru a
sesiza date pictografice.

Terminologie:
Human vision system – cum funcţionează ochiul uman, cum se procesează informaţia
vizuală.
Computer vision system – cum se formează imaginile electronice şi cum se pot procesa
acestea cu ajutorul calculatorului.

Sistemul vizual uman – Human vision system

Modul de funcţionare şi parametrii acestui sistem sunt interesanţi din două puncte de vedere:
mai întâi pentru că sistemul biologic este un model pentru proiectarea sistemelor artificiale, iar, în al
doilea rând, pentru că utilizatorul uman este şi el beneficiarul imaginilor rezultate în urma
implementării unor aplicaţii specifice.
Sistemul vizual uman este extrem de complex pentru sesizarea şi reacţia la stimuli vizuali.
El s-a dezvoltat de-a lungul milioanelor de ani, înainte celor de autoapărare sau supravieţuire.
Aparent cele două sisteme, cel uman şi cel artificial, par să aibă aceleaşi funcţii. Scopul amândoura
este de a interpreta date spaţiale, date pe mai mult decât o singură dimensiune. Chiar dacă sunt
funcţional asemănătoare, nu ne putem aştepta de la un sistem artificial să înlocuiască pe deplin
funcţionalitatea ochiului uman, întrucât, nu cunoaştem pe deplin modul de funcţionare a ochiului
uman.
Sistemul vizual uman poate distinge foarte uşor distanţe relative dar are dificultăţi la distanţe
absolute, pe când sistemul bazat pe calculator are avantajele inversate, adică bun la distanţe absolute
şi deficitar la cele relative.

În sistemul uman elementul sensibil (în sens de sesizare) este ochiul, de la care imaginile
sunt transmise prin nervul optic la creier, pentru a fi procesate. Nervul optic nu are capacitatea
necesară pentru a transmite toate informaţiile sesizate de ochiul uman. În consecinţă, trebuie să
existe o preprocesare înainte ca imaginea să fie transmisă pe nervul optic. Sistemul uman poate fi
modelat prin trei parţi:
1. ochiul – este modelul fizic, întrucât majoritatea funcţiilor sale pot fi determinate;
2. sistemul neural – acesta este un model experimental pentru că funcţionalitatea poate fi
modelată dar nu este posibilă o determinare precisă;
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Ştiinţe
Catedra de Informatică
2
3. procesarea la nivel cerebral – acesta este un model psihologic, pentru că nu se poate accesa
sau modela o asemenea procesare, ci doar determina comportamentul prin experimente şi
inferenţe.

Ochiul uman

Figura următoare ilustrează schematic structura unui ochi uman. Ele este o sferă aproape
perfectă cu un diametru de aproximativ 20 mm şi se compune din trei grupuri de elemente: corneea
şi sclerotica care formează învelişul exterior – membrana externă, coroida – membrana mijlocie şi
retina – membrana internă.


Figura 1. Reprezentare schematică a ochiului uman.

Corneea face parte din prima tunică a globului ocular. Ea are rol în sensibilitatea a ochiului (termic,
tactil, de durere) şi este transparentă.
Sclerotica înfăşoară partea dorsală a globului ocular, este slab vascularizată, opacă şi are rol de
protecţie.
Coroida se află imediat sub sclerotica. Această membrană este puternic vascularizată formând sursa
nutritiva de bază a ochiului. Pigmentarea ei densă inhibă pătrunderea extensivă a luminii în glob.
Coroida mai cuprinde corpul ciliar şi irisul. Acesta din urmă, prin contracţiune sau expansiune
controlează volumul de lumină care pătrunde în ochi. Deschiderea centrală a irisului (pupila)
variază în diametru între 2 şi 8 mm.
Lentila este formată din straturi concentrice de celule fibră şi ancorată la corpul ciliar. Ea conţine
60-70% apă, 6% grăsime şi mai multe proteine decât orice alt element din ochi. Lentila absoarbă în
Sclerotica
Coroida
Retina
Fovea
Corneea
Axa vizuală
Punct orb
Nerv optic
Fibre ciliare
Iris
Lentila oculară
Muşchi pentru
controlul formei lentilei
oculare
Corp ciliar

3
jur de 8% din spectrul luminos vizibil. O cantitate apreciabilă de lumina infraroşie şi ultravioletă
este absorbită de proteinele din lentilă, excesul acestora ducând însă la afectarea dăunătoare a
ochiului.
Retina este un strat subţire de celule din globul ocular, care sunt responsabile de transformarea
luminii în semnale nervoase.

Retina este alcătuită din straturi neuronale. Prin observarea retinei la microscop se poate vedea
stratificarea acesteia având mai multe tipuri de celule care se pot categorisi în:
Celule fotosensibile care recepţionează lumina transformând lumina în impuls nervos,
acestea fiind celulele cu conuri şi celulele cu bastonaşe.
Celulele interneuronale aici încadrându-se celulele bipolare şi orizontale care sunt celule
neuronale ce transmit impulsul nervos de la celulele senzitive numai în zona retinei
Celulele ganglionare care transmit impulsurile în afara retinei prin nervul optic.

Câteva date numerice aproximate:
aria retinei: 5 x 5 mm;
număr conuri: 5 milioane;
număr bastonaşe: 100 milioane;
număr fibre ale nervului optic: 1,6 milioane;
densitate maximă conuri: 0,16 milioane mm
2
.

Figura 2. Structura simplificată a retinei.

Lumina focalizată trece prin aceste straturi pentru a ajunge la fotoreceptor. Aceasta produce reacţii
chimice şi semnalul nervos se propagă spre celulele bipolare orizontale. Semnalul ajunge apoi la
ganglioni; aceştia sunt cei care produc potenţial la capetele axonilor lor, astfel încât semnalul brut
poate ajunge la creier.
4
Figura 3. Stânga – Vedere la microscop; celule fotoreceptoare (conuri şi bastonaşe). Dreapta –
Retina ochiului uman, vedere prin oftalmoscop.


Axa vizuală este determinată de centrul optic al sistemului de proiecţie optică (cornee şi cristalin) şi
de locul de pe retină care asigură cea mai bună definiţie a imaginii
Pata oarbă este punctul unde nervul optic părăseşte globul ocular. In zona petei oarbe nu există
receptori optici, de unde vine denumirea de pată oarbă, această deficienţă fiind compensată de zona
înconjurătoare bogată în senzori optici. La om pata oarbă se situează la aproximativ 15° de la fovea
în direcţie nazală şi ocupă aproximativ 6° din câmpul vizual.

Formarea imaginii în ochiul uman
Pentru ca razele de lumină să se poată focaliza, trebuie să se refracte. Cantitatea de refracţie
depinde de distanţa de la care este văzut obiectul. Un obiect situat la distanţa necesită mai puţină
refracţie decât unul situat în apropiere. Cea mai mare parte a procesului de refracţie se desfăşoară în
cornee, la interfaţa cu aerul. Restul refracţiei necesare, în raport cu distanţa la care se află obiectul,
are loc în cristalin. Forma cristalinului se modifică pentru a menţine imaginea pe retină. La
înaintarea în vârstă, omul pierde această capacitate de a-şi ajusta focalizarea.


Figura 4. Mersul razelor de lumină pentru un obiect îndepărtat şi pentru unul apropiat.

Dacă ochiul este bine focusat, lumina de pe un obiect exterior este proiectat pe retină.
Receptorii de lumină de pe retină sunt împărţiţi în două clase: conuri şi bastonaşe. Conurile din
fiecare ochi sunt în număr de 6-7 milioane şi se situează cu precădere în zona centrală a retinei
numită fovea. Ele au o sensibilitate ridicată la culoare. Omul poate diferenţia detalii fine întrucât
fiecare con este conectat la un capăt propriul de nerv. Musculatura care controlează ochiul întorc
globul ocular până când imaginea obiectului de interes cade pe fovea. Viziunea prin conuri este
numită şi photopic sau de vedere diurnă.
Numărul de bastonaşe este cu mult mai mare: între 75 şi 150 milioane sunt distribuite pe suprafaţa
retinei. Aria largă de distribuţia şi faptul că mai multe bastonaşe sunt legate la un singur capăt de
Fovea
Nerv
optic

5
nerv, reduce numărul de detalii distinse de aceşti senzori. Bastonaşele servesc pentru a da o imagine
de ansamblu a câmpului de vizibilitate. Ele nu sunt implicate în viziunea color şi sunt sensibile la
luminozitate scăzută, nocturnă. De exemplu, obiecte par viu colorate pe timp de zi iar pe timp de
noapte, la luminii lunii, apar doar ca forme fără culori, pentru că doar bastonaşele sunt stimulate.
Fenomenul este cunoscut ca scotopic sau viziune diurnă.

Figura 5 ilustrează densitatea de conuri şi bastonaşe pentru o secţiune a ochiului drept
trecând prin regiunea de emergenţă a nervului optic. Absenţa de receptori este sesizabilă doar în
punctul orb. Cu excepţia acestei regiuni, distribuţia receptorilor este radial simetrică în jurul fovea.
Densitatea receptorilor este măsurată în grade de la fovea. Observăm că conurile sunt foarte dense
în centrul retinei (în zona centrală fovea) şi bastonaşele cresc în densitate, din centru, la 20° a axei
iar apoi scad spre periferia retinei.
Fovea în sine este o adâncire circulară în retină cu un diametru de 1,5 mm. În ideea
discuţiilor ulterioare, cu privire la computer vision, putem forţa puţin această formă rotundă
considerând fovea ca fiind o matrice pătratică cu senzori, de dimensiune 1,5 mm x 1,5 mm.
Densitatea conurilor în această arie este atunci aproximativ 150.000 elemente pe mm
2
. Pe baza
acestor aproximări, numărul de conuri în regiunea cea mai semnificativă a ochiului este de 337.000
elemente. În termeni de rezoluţie raw (adică a datelor neprelucrate) un chip de imagine (CCD –
charge-coupled device), de dimensiune medie, poate avea acest număr de elemente într-o matrice
de receptori nu mai mare de 5 mm x 5 mm. În acest calcul, evident că nu s-a considerat capacitai
umană de a integra inteligenţa şi experienţa în procesul de vizualizare.


Figura 5. Axa X – Gradul de la axa vizuală, axa Y – numărul de conuri sau bastonaşe pe mm
2
.

Principala deosebite între lentila ochiului şi o lentilă optică obişnuită este faptul că are o
formă flexibilă. Raza de curbură a suprafeţei frontale a lentilei este mai mare decât cea a suprafeţei
dorsale. Forma lentilei este controlată de tensiune fibrelor musculare din corpul ciliar. Pentru
focusarea obiectelor la distanţă mare, lentila va fi aplatizată, iar pentru cele apropiate lentila va fi
îngroşată.
Distanţa dintre centrul lentilei şi retină (numită lungime focală) variază între 17 mm şi 14
mm, în funcţie de puterea de refracţie a lentilei. Dacă ochiul focusează un obiect la distanţă mai
mare de 3 m, lentila dezvoltă cea mai mică putere de refracţie, iar la distanţe mai mici, lentila
refractează cel mai mult. Aceste informaţii permit un calcul uşor a dimensiunii imagini retinale ale
unui obiect focusat. Figura 6 arată un exemplu, în care un observator se uită la un palmier de 15m
Punctul orb
Conuri
Bastonaşe
6
înălţime care se află la o distanţă de 100m. Dacă h este înălţimea în mm a obiectului în imaginea
retinală, atunci 15/100 = h/17 sau h = 2,55mm.


Figura 6. Crearea imaginii pe retină.

O viziune bună are o precizie mare, ceea ce implică existenţa unui număr mare de senzori în
zona unde este formată imaginea. Lumina care cade pe cele peste 100 milioane de senzori de pe
retină, declanşează stimularea de transmisii fotochimice, rezultând în impulsuri nervoase colectate
pentru a forma semnalul transmis de ochi.

În 1666 Sir Isaac Newton a descoperit că dacă o rază de soare trece printr-o prismă de sticlă
raza care iasă nu mai este albă ci constă într-un spectru continuu de culori, de la violet până la roşu.
Cum se poate observa din figura 7 domeniul de culori pe care le distingem din spectrul
electromagnetic, este destul de mic.Figura 7. Spectrul electromagnetic.

7

Există doar un singur tip de bastonaşe dar in schimb trei tipuri de conuri. Etichetele care se
pot asocia conurilor sunt date de lungimea de undă a vârfurile de răspuns pentru sensibilitatea lor
spectrală: S – short, M – medium, L – long.

După nume, conurile sunt împărţite în trei categorii:
α - acestea sesizează lumină din partea albastră a spectrului vizual;
β - sesizează lumină vedre;
γ - sesizează lumina în partea roşie a spectrului.

Tip Gama Vârfuri
S 400 – 500 nm 420 – 440 nm
M 450 – 630 nm 534 – 545 nm
L 500 – 700 nm 564 – 580 nm


Modelul de culoare RGB este mai e grabă o convenţie pentru reprezentarea culorilor şi nu se
bazează direct pe tipurile de conuri din ochiul uman.
Răspunsul total a conurilor provine din suma răspunsurilor acestor trei tipuri de conuri şi
acoperă astfel întregul spectru vizual. Bastonaşele sunt sensibile la lumina din întregul spectru şi au
astfel o sensibilitate mai ridicată decât conurile. Aşadar, în condiţii de luminozitate scăzută,
imaginile sunt formate în jurul fovea pentru a folosit sensibilitatea ridicată a bastonaşelor dar fără
viziunea colorată a conurilor. Există puţine conuri de tip α şi mult mai multe de tipul β şi γ , şi
totuşi vedem destule nuanţe de albastru, întrucât sistemul vizual uman compensează într-un fel
deficienţa de senzori albaştri.Figura 8 prezintă sensibilitatea conurilor (gri) şi trei tipuri de conuri (roşu, vedre, albastru) ca
funcţie de lungime de undă. Viziunea umană detectează domeniul între 400 nm (albastru) şi 700 nm
(roşu).
Lungimea de undă.
8
Anomalii vizualeSpirala lui Fraser Discul lui Benham

1

Disciplina: Grafică
Cadru didactic: Ralf Fabian
Specializarea: Informatică, anul II.


Elemente de colorimetrie

Utilizarea de culori în procesarea imaginilor este motivată de doi factori importanţi: a)
culoarea este un descriptor puternic care permite adeseori simplificarea identificării şi extragerii
obiectelor din scene. b) omul poate distinge mii de nuanţe şi intensităţi de culoare, dar numai un
număr mic de nuanţe de gri.
Procesarea imaginilor color se împarte în două direcţi principale: procesare full-color
pseudo-color. În prima categorie imaginile sunt de regulă achiziţionate prin senzori full-color,
precum camere de filmat TV color sau scannere. În a doua categorie, problema se pune de a asocia
o culoare unei intensităţi monocrome sau unui domeniu de intensităţi.

Fundamente ale colorimetricii

Deşi procesul urmat de creierul uman pentru a percepe şi interpreta culoarea este un
fenomen fizico-psihologic necunoscut pe deplin încă, natura fizică a culorilor poate fi exprimată pe
o bază formală, întărită de rezultate experimentale şi teoretice.
În 1666 Sir Isaac Newton a descoperit că un fascicul de lumină solară care trece printr-o
prismă se sticlă, generează la ieşire un spectru continuu de culori de la violet într-un capăt pană la
roşu în celălalt capăt. Nici una din aceste culori se termină abrupt, ci trece lin în următoarea.
În esenţă, culorile sesizate de om asupra unui obiect, sunt determinate de natura lumini
reflectate de acel obiect. Un corp care reflectă o lumină uniformă pe toate lungimile de undă
vizibilă, apare ca alb unui observator uman; pe când un corp care reflectă doar o parte produce
nuanţe de culori. De exemplu, obiecte verzi reflectă lumina cu lungimi de undă între 500 şi 570 nm,
absorbind majoritatea energiei pe alte lungimi de undă.
Caracterizarea culorii ocupă un rol central în ştiinţa culorilor. Dacă lumina este acromatică
(adică lipsită de culoare), singurul ei atribut este intensitatea (sau cantitatea). Lumina acromatică
este ceea ce se vede pe ecranele TV alb-negru. Termenul de nivel de gri se referă la o măsură
scalară de intensitate care bate de la negru, peste griuri, până la alb.
Lumina cromatică îşi ocupă locul în spectrul electromagnetic între aproximativ 400 nm şi
700 nm. Cele trei cantităţi utilizate pentru a descrie calitatea unei surse de lumină cromatică sunt:
radiaţia, intensitate luminoasă şi luminozitatea. Radiaţia este volumul total de energie care
degajată de sursa de lumină şi se măsoară în waţi (W). Intensitatea luminoasă se măsoară în
lumeni (lm) şi dă o măsură a volumului de energie a unei surse de lumină sesizat de un observator.
Luminozitatea este un descriptor subiectiv care în practică nu este măsurabil. Ea încapsulează
noţiunea acromatică de intensitate şi este un factor cheie în descrierea senzaţiei de culoare.
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Ştiinţe
Catedra de Informatică
2

Spaţii de culori

Rostul unui spaţiu de culoare (numite şi modele sau sisteme de culori) este de a facilita
specificarea de culori într-un standard general valabil. În esenţă, un spaţiu de culoare este o
specificare de sistem de coordonate şi un subspaţiu în care fiecare culoare este reprezentată de un
singur punct.
Majoritatea spaţiilor de culori folosite, sunt orientate fie spre hardware (precum monitoare
sau imprimante color), fie spre aplicaţii destinate lucrului cu culori (cum ar fi crearea de grafică
color în animaţii). În termeni de procesare digitală a imaginilor, practic, cele mai des utilizate
modele orientate hardware sunt modelul RGB (red, green, blue) pentru monitoare color şi o gamă
mare de camere video color; modelul CMY (cyan, magenta, yellow) şi CMYK (cyan, magenta,
yellow, black) pentru tipărire color; şi modelul HSI (hue, saturation, intensity) care corespunde cel
mai bine modului în care oamenii descriu şi interpretează culoarea.

Modelul CIE
În urma unor experimente detaliate s-a constata că cele 6-7 milioane de conuri din ochiul
uman se pot împărţii în trei categorii de sensibilitate, corespunzând, în mare, culorilor roşu, verde şi
albastru. Aproximativ 65% din conuri sunt sensinili la lumina roşie, 33% la lumina verde li doar 2%
la lumina albastră (dar sunt cele mai sensibile). Pe baza acestor caracteristici de absorbţie a ochiului
uman, culorile pot fi văzute ca combinaţii variabile a culorilor primare roşu (R-red), verde (G-
green) şi albastru (B-blue).
Prima standardizare a terminologiei şi măsurătorilor colorimetrice a fost realizată de CIE
(Commission Internationale de l´Eclairage) în 1931. Această standardizare continuă să stea la baza
colorimetricii moderne. Ea asociază următoarele lungimi de undă celor trei culori primare:
albastru = 435,8 nm, verde = 546,1 nm, roşu = 700 nm.
Această standardizare corespunde doar aproximativ datelor experimentale.
Diagrama de cromaticitate CIE arată compoziţia culorilor ca funcţie de x (roşu) şi y (verde).
Pentru fiecare x şi y, valoarea corespunzătoare z (albastru) este obţinută din 1 x y z + + = , notând
1 ( ) z x y = ÷ + .


3
Figura 1. Diagrama de cromaticitate CIE, numerele dau lungimea de undă în nm, triunghiul arată
culorile care pot fi reproduse de un ecran CRT prin mixarea de roşu, verde, albastru.

Poziţiile diferitelor culori din spectru (de la violet 380 nm la roşu 780) sunt indicate de-a
lungul marginii diagramei, şi sunt numite culorile pure. Fiecare punct care nu se află pe frontieră ci
în diagramă, reprezintă un amestec de culori din spectru. Punctul de energie echivalentă (alb, din
mijloc) corespunde fracţiunilor egale ale celor trei culori primare, reprezintă standardul CIE de
lumină albă. Toate punctele de pe frontieră au saturaţia maximă. Cu cât un punct este mai aproape
de centrul cu atât îi scade saturaţia.
Diagrama de cromaticitate este utilă mixării de culori întrucât orice segment de dreaptă care
leagă două puncte din diagramă defineşte toate variaţiile de culori care se pot obţine din combinaţia
aditiva a celor două culori. Similar, o dreaptă de la punctul de energie echivalentă la oricare punct
de pe frontieră va defini toate nuanţele colorii respective.
Conectând prin drepte trei puncte astfel încât să se obţină un triunghi, orice culoare din
interiorul triunghiului poate fi reprodusă prin diferite combinaţii ale celor trei puncte iniţiale.

Modelul RGB
În modelul RGB, fiecare culoare apare în componentele spectrale primare roşu, verde şi
albastru. Acest model se bazează pe sistemul de coordonate carteziene. Subspaţiul de interes este
cubul din figura 2, în care valorile RGB sunt în trei colţuri, iar cyan, magenta şi yellow în celelalte
trei. Negrul (black) se află în origine iar în colţul cel mai îndepărtat faţă de origine (diagonala) se
află albul (white). În acest model scara nuanţelor de gri (punctele cu valoare RGB echivalentă) se
întinde între negru şi alb pe linia care uneşte aceste două puncte.


Figura 2. Spaţiul de culori RGB.


Culorile diferite din acest model sunt puncte pe, sau în interiorul cubului şi se definesc ca
vectori ce pornesc din origine. Se presupune că toate valorile de culori au fost normalizate astfel ca
cubul din figura 2 să fie unitar, adică toate valorile de R, G, B sunt în intervalul [0,1] .
Imagini reprezentate în culori RGB sunt asamblate din trei imagini componente, câte una
pentru fiecare culoare primară. Trimise spre un monitor RGB, aceste trei imagini sunt combinate pe
ecran pentru a produce o imagine de culori compuse, figura 3.

4

Figura 3. Generarea imaginii RGB din imagini componente.

Numărul de biţi folosiţi la reprezentarea unui pixel în spaţiul RGB se numeşte adâncime de
pixel (pixel depth). Să considerăm o imagine RGB în care fiecare din imaginile red, green şi blue
sunt imagini de 8 biţi. În aceste condiţii fiecare pixel color RGB (un triplet de valori R, G, B) se
spune ca are o adâncime de 24 de biţi. Termenul de imagine full-color este deseori folosit pentru a
referi o imagine color RGB pe 24 biţi. Numărul total de culori într-o imagine de 24 biţi este
8 3
(2 ) 16.777.216 = . O modalitate de vizualizare a acestor culori este de a genera plane de culori
(feţe sau secţiuni ale cubului), lucru realizat prin fixarea uneia din cele trei culori, restul rămânând
variabile. De exemplu, un plan prin centrul cubului şi paralel cu planul GB este planul (127,G,B)
pentru G,B = 0,1,2,…,255. Aici folosim valorile de pixel şi nu valorile matematice normalizate din
domeniul [0,1] , întrucât în ele sunt folosite de calculator pentru a genera culori. În imaginile
componente, 0 reprezintă negrul iar 255 reprezintă albul, aşadar ele sunt de tonalitate cenuşie, gri
(gray scale).
Observăm că, achiziţionarea de imagine color este de fapt procesul invers celui din figura 3.
O imagine color poate fi achiziţionată prin folosirea a trei filtre, sensibile la roşu, verde respectiv
albastru. Dacă privim o scenă color cu o cameră monocromă echipată cu unul din aceste filtre,
rezultatul va fi o imagine monocromă a cărei intensitate este proporţională cu răspunsul filtrului.
Repetând acest proces cu fiecare filtru se obţin în final trei imagini monocrome reprezentând
imaginile componente RGB ale scenetei color.
În timp ce majoritatea monitoarelor şi plăcilor video permit o generare rezonabilă a culorilor
din imagini de 24-biţi, există totuşi multe sisteme limitate la doar 256 de culori. Dată fiind
varietatea de sisteme aflate în uz, a devenit necesară specificarea unui subset de culori care se pot
reproduce cu acurateţe rezonabilă independent de capacităţile dispozitivului de vizualizare. Acest
subset de culori se numeşte safe RGB colors (culori sigure) sau all-system-safe colors, safe Web
colors, safe browser colors. Considerând că 256 este numărul minim de culori care pot fi reproduse
de orice sistem, este util de a avea o notaţie standard de referire a acestor culori. S-a observat ca 40
dintre ele sunt procesate diferit de sistemele de operare, aşa ca au rămas doar 216 de culori comune
majorităţii sistemelor.
Fiecare din cele 216 de culori sigure este formată din 3 valori RGB, fiecare putând fi doar 0,
51, 102, 153, 204 sau 255. Astfel de triplete RGB produc
3
(6) 216 = posibile valori. Exprimare lor
în hexa este:
Decimal 0 51 102 153 204 255
Hexa 00 33 66 99 CC FF

5
Întrucât formarea unei culori RGB necesită trei valori, fiecare culoare sigură e formată din
două numere hexa a doua cifre. De exemplu, cel mai slab roşu este FF0000, 000000 reprezintă
negru, FFFFFF reprezintă alb.


Figura 4. Cele 216 safe colors organizate în valori RGB descendente.


Modelul de culori CMY şi CMYK
Culorile cyan, magenta şi yelow sunt culorile secundare ale luminii, sau culorile primare
pentru pigmenţi. De exemplu, dacă o suprafaţă acoperită cu pigmenţi de cyan este iluminată cu
lumină albă nu se reflectă lumina roşie de la acea suprafaţă. Aşadar, cyanul sustrage (scade) lumina
roşie din lumina albă reflectată, care se compune la rândul ei dintr-o valoare egală de lumină roşie,
verde şi albastră.
Majoritatea dispozitivelor care depun pigmenţi pe hârtie (imprimate, copiatoare etc.) au
nevoie de date de intrare în format CMY sau realizează o conversie internă RGB în CMY. Pentru
operaţia de conversie

1
1
1
C R
M G
Y B


= ÷

se consideră că toate valorile de culori sunt normalizate pe domeniul [0,1] . Această ecuaţie arată că
suprafaţa cu cyan nu conţine roşu, respectiv, magenta nu reflectă verde şi yelow nu reflectă albastru.
De asemenea, se observă că valorile RGB pot fi obţinute la fel de uşor din CMY prin scăderea
valorilor din 1.
Conform figurii 2, o cantitate egală de pigmenţi primari cyan, magenta şi yellow trebuie să
producă negrul. În practică însă, această combinaţie produce pe hârtia albă un negru şters, motiv
pentru care s-a introdus o a patra culoare, anume negru (black) K, ducând astfel la modelul CMYK
(cyan, magenta, yelow, black).


6

(a) (b)
Figura 5. (a) Sinteza aditivă a culorilor – trei surse de lumină de diferite culori fixate, numite şi
culori primare, suprapuse la mijloc pentru a produce lumina albă. (b) Sinteza subtractivă a culorilor
– trei pete de culoare pe hârtie albă, diferenţa lor la suprapunerea din mijloc produce negru.

Modelul de culoare HSL (HSI, HSV etc.)
Chiar dacă modelele RGB şi CMY sunt extrem de utile pentru reprezentarea culorilor,
procesarea culorilor şi dezvoltarea componentelor hardware, ele totuşi nu sunt deloc similare cu
modelul uman de viziune.
Una din neajunsurile majore ale spaţiului de culori RGB este neuniformitate lui. Un spaţiu
uniform de culoare este unul în care distanţa euclidiană între două puncte de culoare din orice parte
a spaţiului, corespunde diferenţei perceptuale, între cele două culori, ale sistemul vizual uman.
Dacă oamenii privesc un obiect color, îl descriu prin:
 hue (nuanţă, culoare) – este un atribut asociat cu lungimea de undă dominantă dintr-un
set de unde de lumină. Adică, descrie culoarea dominată sesizată de un observator. Dacă
se spune că un obiect este roşu sau galben, se specifică hue-ul.
 saturation (saturaţie) – se referă la puritatea relativă sau volumul de lumină albă mixată
cu o nuanţă (consistenţa, strălucirea sau lipsa ei).
 lightness, (luminozitate) brightness (strălucire) – este un descriptor subiectiv şi practic
imposibil de măsurat. Ea încapsulează noţiunea acromatică de intensitate (de ex.
luminos sau întunecat) Se ştie că intensitatea (nivele de gri) este cel mai util descriptor
pentru imagini monocromatice.


Nuanţa şi împreună cu saturaţia formează cromaticitatea, aşadar o culoare poate fi
caracterizată prin luminozitatea şi cromaticitatea ei. Volumul de roşu, verde şi albastru necesare
pentru formarea unei culori particulare se numesc valori tristimulus şi sunt denotat prin X, Y
respectiv Z. O culoare este atunci specificată prin coeficientul tristimulus al ei, definit astfel:

X
x
X Y Z
=
+ +
,
Y
y
X Y Z
=
+ +
, şi
z
z
X Y Z
=
+ +
.

Din aceste ecuaţii rezultă ca 1 x y z + + = . Pentru orice lungime de undă a luminii din spectrul
vizibil, valorile tristimulus necesare producerii culorii corespunzătoare acelei lungimi de undă poate
fi obţinută direct din curbe sau tabele construite în urma unor rezultate experimentale (Poynton
[1996], Walsh [1958], Kiver [1965]).


7
Modelul prezentat aici se numeşte model color HSI (hue, saturation, intensity), şi
descompune, într-o imagine color, componenta de intensitate, de informaţiile purtătoare de culoare
(hue şi saturation). Ca urmare, modelul HSI este un model ideal pentru dezvoltarea de algoritmi de
procesare a imaginilor bazate pe descrieri de culori naturale şi intuitive pentru oameni, care, pană la
urmă, sunt de fapt proiectanţii şi utilizatorii acestor algoritmi.
Aşa cum am văzut în paragraful anterior, o imagine color RGB poate fi văzută ca trei
imagini monocrome de intensitate, ceea ce ne sugerează faptul că am putea extrage intensitatea
dintr-o imagine RGB. Figura 5 prezintă un aranjamentul al cubului de culori, în care linia (axa de
intensitate) care uneşte colţul negru cu cel alb, se află pe verticală.


Figura 5. Relaţia conceptuală între HSI şi RGB.

Pentru determinarea componentei de intensitate a oricărui punct color, trebuie plasat doar un
plan perpendicular pe axa de intensitate şi care să conţină punctul respectiv. Intersecţia între plan şi
axa de intensitate determină un punct cu o valoare de intensitate în domeniul [0,1] . De asemenea, se
observă că saturaţie (puritatea) unei culori creşte în funcţie de distanţa la axa de intensitate. De fapt,
saturaţia punctelor pe axa de intensitate este zero, întrucât toate punctele axei sunt gri.
Pentru a vedea cum se poate determina hue de la un punct RGB dat, considerăm imagina
dreaptă a figurii 5, care arată un plan definit de trei culori (black, white, cyan). Faptul ca punctul
negru şi cel alb sunt conţinute în plan, înseamnă că şi axa de intensitate este conţinută în plan. Mai
mult, toate punctele din segmentul de plan determinat de axa de intensitate şi marginile cubului, au
acelaşi hue (aici cyan). La aceeaşi concluzie putem ajunge, reamintindu-ne din cele aflate mai sus,
că toate culorile generate de trei culori se află în triunghiul definit de aceste culori. Dacă două din
aceste puncte sunt negru şi alb, iar la treilea este un punct de culoare, toate punctele din triunghi au
acelaşi hue, întrucât componentele alb şi negru nu pot schimba hue-ul (pot să difere doar
intensitatea şi saturaţia). Întorcând planul haşurat în jurul axei de intensitate, se obţin diverse valori
de hue. Din aceste observaţii putem concluziona că valorile de nuanţă, saturaţie şi intensitate
necesare unei transformări RGB în HSI, se pot obţine pe cale geometrică.
Fiind dată o imagine în format de culoare RGB, componenta H pentru fiecare pixel RGB se
obţin prin ecuaţia

360
dacă B G
H
dacă B G
u
u
s ¦
=
´
+ >
¹
cu
1
2 1 2
1 2[( ) ( )]
cos
[( ) ( )( )]
R G R B
R G R G G B
u
÷
| | ÷ + ÷
=
|
÷ + ÷ ÷
\ .
.
Saturaţia este dată de
3
1 [min( , , )]
( )
S R G B
R G B
= ÷
+ +


8
Intensitatea este
1
( )
3
I R G B = + + .


Figura 6. Reprezentare biconică a spaţiului de culori HSI.
Transformarea spaţiului de culoare RGB în HSI


Valorile RGB se presupun normalizate la domeniul [0,1] . Hue-ul poate fi normalizat pe [0,1] prin
împărţirea la 360° a tuturor valorile rezultate pentru H. Celelalte componente HSI sunt deja
normalizate întrucât valorile RGB au fost normalizate.

Notaţii şi concepte apropiate:
- HSV (hue, saturation, value) numit şi HSB (hue, saturation, brightness)

- HSL (hue, saturation, lightness/luminance), HLS sau HSI (hue, saturation, intensity) – este
similar cu HSV numai că „lightness” este înlocuit cu „brightness”

Brightness – este proprietatea unei senzaţii vizuale conform căreia o zonă pare să emită mai multă
sau mai puţină lumină.
Lightness – este brightness relativ la brithness-ul unui alb iluminat similar.


1

Disciplina: Grafică
Cadru didactic: Ralf Fabian
Specializarea: Informatică, anul III.


Formarea imaginilor digitale
Model de formare
Vom nota imaginile prin funcţii bidimensionale de forma ( , ) f x y . Valoarea sau
amplitudinea lui f la coordonatele spaţiale ( , ) x y este o cantitatea scalară pozitivă a cărui înţeles
fizic este determinat de sursa imaginii. Odată ce o imagine este generată de un proces fizic, valorile
sale sunt proporţionale cu energia radiată de o sursă fizică (adică, undele electromagnetice). Ca
urmare, ( , ) f x y trebuie să fie diferită de zero şi finită:

0 ( , ) f x y < < ∞.

Funcţia ( , ) f x y poate fi caracterizată de două componente: a) volumul de lumină care cade
pe scena vizualizată, şi b) cantitatea de lumină reflectată de obiectele din scenă. Acestea se numesc
şi componentele de iluminare şi de reflecţie, denotate prin ( , ) i x y respectiv ( , ) r x y . Combinarea
lor ca produs, formează ( , ) f x y :

( , ) ( , ) ( , ) f x y i x y r x y =

unde 0 ( , ) i x y < < ∞ şi 0 ( , ) 1 r x y < < . Aşadar, reflecţia este mărginită de 0 (absorbţia totală) şi 1
(reflecţia totală). Natura lui ( , ) i x y este determinată de sursa de iluminare iar ( , ) r x y este
determinată de caracteristicile obiectelor de imagine.

Figura 1. Un exemplu de proces de achiziţie a imagini.
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Ştiinţe
Catedra de Informatică
2

Eşantionare şi cuantificare (sampling and quantization)

Din discuţiile precedente, am văzut că există varietate de modalităţi pentru achiziţia de
imagini, dar obiectivul principal rămânând acelaşi: de a genera imagini digitale din date percepute.
Outputul senzorilor este de regulă un flux continuu de voltaj a cărei amplitudine şi comportament
spaţial sunt strâns legate de fenomenul fizic sesizat. Pentru a crea o imagine digitală, trebuie
convertite aceste date continue sesizate, într-o formă digitală. Aceasta implică două procese:
eşantionare şi cuantificare.
Ideea de bază care stă în spatele eşantionării şi cuantificării este ilustrat în figura 2(a), care
prezintă o imagine continuă, ( , ) f x y , pe care dorim s-o transformăm într-o formă digitală. O
imagine poate fi continuă în funcţie de coordonatele x, y, dar şi în funcţie de amplitudine. Pentru a o
converti într-o formă digitală, trebuie eşantionată funcţia în ambele coordonate şi în amplitudine.
Digitalizarea valorilor de coordonate se numeşte eşantionare, iar digitalizarea valorilor de
amplitudine se numeşte cuantificare.


Figura 2. (a) Imagine continuă. (b) Scan line de la A la B în imaginea continuă.

Funcţia unidimensională din figura 2(b) este o reprezentare a valorilor de amplitudine
(nivele de gri) a imaginii continue de-a lungul segmentului de dreaptă AB din figura 2(a). Variaţiile
aleatoare se datorează zgomotului din imagine. Pentru eşantionarea acestei funcţii, se aleg
eşantioane la distanţă egală de-a lungul linie AB, ca în figura 3(a). Locaţia fiecărui eşantion este
dată de scala verticală din partea de jos a graficului. Eşantioanele sunt reprezentate ca dreptunghiuri
suprapuse funcţiei. Mulţimea acestor locaţii discrete dă funcţia eşantionată. Valorile eşantioanelor
se află de-a lungul (pe verticală) a unui domeniu continuu de valori cu tonalitate gri. Pentru a forma
o funcţie digitală, valorile de tonalitate trebuie convertite spre cantităţi discrete (cuantificate). Partea
dreaptă a figurii 3(b) arată scala nivelelor de gri împărţită în opt nivele discrete, de la negru până la
alb. Scala verticală indică valoarea specifică asociată fiecăruia dintre cele opt nivele de gri. Nivelele
de gri continue sunt cuantificate simplu, prin a atribui fiecărui eşantion un nivel discret de gri, din
cele opt. Atribuirea este făcută în funcţie de aproximarea poziţiei verticale a unui eşantion pe scala
verticală. Rezultatul operaţiuni este figura 3(b). Aplicarea acestui procedeu, linie cu line, începând
din partea de sus a imaginii, va produce o imagine digitală bidimensională.

3

Figura 3. (a) Eşantionare şi cuantificare. (b) Scan line digital.

Această eşantionare presupune o imagine continuă în ambele coordonate precum şi în
amplitudine. În practică, metoda de eşantionare este determinată de aranjamentul de senzor folosit
pentru generarea imaginii. Dacă o imagine este generată de un singur element sensibil împreună cu
un dispozitiv mecanic de deplasare, output-ul senzorului va fi ca în discuţia de mai sus. În principiu,
nu există o limită în ceea ce priveşte nivelul de granularitate a eşantionării unei imagini.
La utilizarea unei serii de senzori pentru achiziţia de imagini, numărul de senzori din şir
stabileşte limitele eşantionării într-o direcţie a imaginii. Mişcările mecanice în cealaltă direcţie pot
fi controlate cu acurateţe mai mare, dar nu are sens obţinerea densităţii de eşantionare într-o direcţie
care depăşeşte limitele stabilite de numărul de senzori din cealaltă direcţie.
La o matrice de senzori folosită în achiziţia de imagini, nu există mişcare, iar numărul de
senzori aflaţi în matrice stabilesc limitele eşantionării în ambele direcţii. Figura 4(a) arată o imagine
continuă proiectată pe planul de senzor matricial, iar figura 4(b) arată figura după eşantionare şi
cuantificare. Evident că, calitatea imaginii digitale este determinată în mare măsură de numărul de
eşantioane şi nivele discrete de gri folosite în eşantionare şi cuantificarea.


Figura 4. (a) Imagine continuă proiectată pe o matrice de senzori. (b) Rezultatul eşantionării şi
cuantificării.

4
Reprezentarea imaginilor digitale

Rezultatul compunerii şi cuantificării este o matrice de numere reale. Considerăm că o
imagine f(x,y) este compusă astfel încât să rezulte o imagine digitală de M linii şi N coloane.
Valorile coordonatelor (x,y) devine o cantităţi discrete. Pentru aceste coordonate discrete vom folosi
valori întregi. Valorile coordonatelor din origine sunt ( , ) (0, 0) x y = . Următoarele valori de
coordonate de pe prima linie sunt atunci ( , ) (0,1) x y = . Figura 5 arată convenţiile de coordonate
folosite în continuare.


Figura 5. Sistem de coordonate pentru imagini digitale.

Notaţia introdusă mai sus, ne permite să scriem o imagine digitală completă M N × ca formă
compactă de matrice:
Partea dreaptă a acestei ecuaţii este, prin definiţie, o imagine digitală. Fiecare element al matricei se
numeşte element de imagine, sau pixel.
În unele situaţii, notaţia tradiţională pentru matrice este mai convenabilă,unde ( , ) ( , )
ij
a f x i y j f i j = = = = .
Procesul de eşantionare şi cuantificare poate fi exprimat şi în termeni de formalism
matematic. Fie ℤ şi ℝ mulţimea de numere întregi respectiv mulţimea de numere reale. Procesul
de eşantionare poate fi văzut ca partiţionarea a spaţiului xy într-un grid, cu coordonatele centrului

5
fiecărui grid fiind o pereche de elemente a produsului cartezian
2
ℤ , care este mulţimea tuturor
perechilor ordonate de elemente ( , )
i j
z z , cu ,
i j
z z ∈ℤ . Aşadar, ( , ) f x y este o imagine digitală dacă
( , ) x y sunt întregi din
2
ℤ iar f este o funcţie care asociază o valoare de tonalitate de gri (adică un
număr real din ℝ) fiecărei perechi distincte de coordonate ( , ) x y . Această asociere funcţională
reprezintă de fapt procesul de cuantificare. Dacă tonalităţile de gri sunt de asemenea întregi, atunci
ℝ este înlocuit cu ℤ şi o imagine digitală devine funcţie 2D de valori întregi.
Procesul de digitalizare implică o serie de decizii asupra valori elementelor M, N şi L, unde
L reprezintă valori discrete de tonalităţi de gri pentru fiecare pixel. Asupra lui M şi N nu sunt
impuse restricţii, însă procesarea, memorarea şi dispozitivele hardware de sinteză determină ca
numărul de tonalităţi gri să fie un întreg ca putere de 2:

2
k
L =

Tonalităţile discrete se consideră la distanţe egale şi ca fiind întregi din intervalul [0, 1] L − .
Uneori domeniul de valori acoperit de scala de tonalitate gri se numeşte dynamic range (gama
dinamica) a imaginii. Referim imagini a căror tonalitate de gri acoperă o parte semnificativă a scalei
de tonalităţi ca fiind high dynamic range (gama dinamică înaltă), sau în caz contrar low dynamic
range.
Numărul de biţi, b, necesar stocării unei imagini digitale este:

b M N k = ⋅ ⋅ .

Dacă M N = atunci ecuaţia devine

2
b N k =

Tabelul din figura 6 indică numărul de biţi necesari pentru stocarea imaginilor pătratice cu diferite
valori pentru N şi k. Numărul de tonalităţi gri corespunzător fiecărei valori k este indicat între
paranteze. Dacă o imagine poate avea 2
k
tonalităţi gri, ea va fi referită ca imagine de 2
k
biţi. De
exemplu, o imagine cu 256 de valori posibile de tonalităţi gri se numeşte imagine de 8 biţi.


Figura 6. Numărul de biţi necesari memorării pentru diverse valori de N şi k.

6
Relaţii între pixeli
În continuare considerăm câteva relaţii importante între pixelii unei imagini. Vom referi un
pixel particular prin minuscule, precum q sau p.

Vecinătate
Un pixel p la coordonatele ( , ) x y are patru vecini orizontali şi verticali cu coordonatele date
de
( 1, ), ( 1, ), ( , 1), ( , 1) x y x y x y x y + − + −

Mulţimea de pixeli, numită 4-vecini ale lui p, se notează
4
( ) N p . Fiecare pixel este la o unitate de
distanţă de la ( , ) x y , iar unii din vecinii lui p se află în afara imaginii digitale dacă ( , ) x y se află la
marginea imaginii.
Cei patru vecini diagonali ai lui p au coordonatele

( 1, 1), ( 1, 1), ( 1, 1), ( 1, 1) x y x y x y x y + + + − − + − −

şi sunt denotate ( )
D
N p . Aceste puncte împreună cu 4-vecinii se numesc 8-vecinii lui p, notat prin
8
( ) N p . De asemenea, unii din punctele ( )
D
N p şi
8
( ) N p vor fi în afara imaginii dacă ( , ) x y este
situat pe marginea imaginii.

Adiacenţă, conectivitate, regiuni şi graniţe
Conectivitatea între pixeli este un concept fundamental care simplifică definirea a mai
multor concepte din imagini digitale, cum ar fi regiunile şi graniţele. Pentru a stabili dacă doi pixeli
sunt conectaţi, trebuie determinat dacă ei sunt vecini şi dacă nivele lor de gri satisfac un anumit
criteriu de similaritate (adică, dacă este acelaşi). De exemplu, în imagini binare cu valori de 0 şi 1,
doi pixeli pot fi 4-vecini, dar se numesc conectaţi doar dacă au aceeaşi valoare.
Fie V mulţimea de valori ale nivele de gri folosite pentru a defini adiacenţa. Într-o imagine
binară, {1} V = dacă ne referim la adiacenţa pixelilor de valoare 1. În imagini cu tonalitate gri, ideea
este aceeaşi, doar că mulţimea V conţine mai multe elemente. De exemplu, în adiacenţa pixelilor cu
o posibilă gamă de valori a nivelelor de gri între 0 şi 255, mulţimea V poate fi orice submulţime a
acestor 256 de valori. Există trei tipuri de adiacenţe:
a) 4-adiacenţă. Doi pixeli p şi q cu valori din V sunt 4-adiacenţi dacă q este în mulţimea
4
( ) N p .
b) 8-adiacenţa. Doi pixeli p şi q cu valori din V sunt 8-adiacanţi dacă q este în mulţimea
8
( ) N p .
c) m-adiacenţă (mixtă). Doi pixeli p şi q cu valori din V sunt m-adiacenţi dacă:
i) q este în
4
( ) N p sau
ii) q este în ( )
D
N p şi mulţimea
4 4
( ) ( ) N p N q ∩ nu are pixeli cu valori din V.

Adiacenţa mixtă este o variantă modificată a 8-adicenţei. Ea este introdusă pentru a elimina
ambiguităţile care apar la utilizarea 8-adiacenţei. De exemplu, să considerăm aranjamentul de pixel
din figura 7(a) pentru {1} V = . Cei trei pixeli din vârful figurii 7(b) arată 8-adiacenţe multiple
(ambigue), indicate prin linia punctată. Această ambiguitate este eliminată prin folosirea
m-adiacenţei, ca în figura 7(c).

7
Două submulţimi de imagine
1
S şi
2
S sunt adiacenţi dacă un pixeli din
1
S este adiacent
unui pixel din
2
S .


Figura 7. (a) Aranjament de pixeli, (b) pixeli 8-adiacanţi pixelului din mijloc, (c) m-adiacenţa.

Un drum (digital) sau curbă de la un pixelul p, cu coordonare ( , ) x y , la un pixel q, cu
coordonatele ( , ) s t , este o secvenţă de pixeli distincţi cu coordonatele

0 0 1 1
( , ), ( , ),..., ( , )
n n
x y x y x y ,

unde
0 0
( , ) ( , ) x y x y = , ( , ) ( , )
n n
x y s t = , iar pixelii ( , )
i i
x y şi
1 1
( , )
i i
x y
− −
sunt adiacenţi pentru
1 i n ≤ ≤ . În acest caz n este lungimea drumului. Dacă în plus
0 0
( , ) ( , )
n n
x y x y = , atunci drumul se
numeşte închis.
Se pot defini 4-, 8-, sau m-drumuri în funcţie de adiacenţa specificată. De exemplu,
drumurile din figura 7(b) între pixelii din nord şi cei din sud sunt 8-drumuir, iar drumul din figura
7(c) este un m-drum. În m-drumuri nu există ambiguitate.
Fie S o submulţime de pixeli dintr-o imagine. Doi pixeli p şi q se numesc conectaţi în S dacă
există un drum între ei format în întregime din pixeli ai lui S. Pentru orice pixel p din S, mulţimea
de pixeli din S care sunt conectaţi la el, se numeşte componentă conectată a lui S. Dacă are doar o
singură componentă conectată, atunci S se numeşte mulţime conectată.
Fie R o submulţime de pixeli dintr-o imagine. R se numeşte regiune a imaginii, dacă R este
o mulţime conectată. Graniţa (contur sau margine) unei regiuni R este mulţimea de pixeli din
regiune, cu unul sau mai mulţi vecini care nu fac parte din R. Dacă R reprezintă întreaga imagine,
atunci graniţa se defineşte ca fiind mulţimea de pixeli din prima şi ultima linie, precum şi coloană.
De obicei, când ne referim la o regiune, înţelegem o submulţime a imaginii şi fiecare pixel din
graniţa regiunii care coincide cu marginea imaginii, se includ implicit ca partea a graniţei de
regiune.

Distanţe
Pentru pixelii p, q şi z, având coordonatele ( , ) x y , ( , ) s t respectiv ( , ) v w , D este o funcţia de
distanţă sau metrica dacă
i) ( , ) 0 ( ( , ) 0 ) D p q D p q p q ≥ = ⇔ =
ii) ( , ) ( , ) D p q D q p = şi
iii) ( , ) ( , ) ( , ) D p z D p q D q z ≤ +

Distanţa euclidiană între p şi q se defineşte ca

1
2
2 2
( , ) [( ) ( ) ]
e
D p q x s y t = − + − .

Pentru această măsură a distanţei, pixelii cu distanţă mai mică sau egală cu o valoare r din
( , ) x y , sunt punctele conţinute pe un disc cu raza r, centrat în ( , ) x y .
8
Distanţa
4
D (numită şi city-block distance) între p şi q se defineşte ca

4
( , ) | | | | D p q x s y t = − + − .

În acest caz, pixelii cu distanţă
4
D de la ( , ) x y mai mică sau egală cu o valoare r formează un
diamant centrat în ( , ) x y . De exemplu, pixelii cu distanţa
4
2 D ≤ de la ( , ) x y (punctul din mijloc)
formează următoarele contururi de distanţă constantă:

Pixelii cu
4
1 D = sunt 4-vecini pentru ( , ) x y .
Distanţa
8
D (numită şi chessboard distance) între p şi q se defineşte ca

8
( , ) max(| |,| |) D p q x s y t = − − .

În acest caz, pixelii cu distanţă
8
D de la ( , ) x y mai mică sau egală cu o valoare r formează un pătrat
centrat în ( , ) x y . De exemplu, pixelii cu distanţa
8
2 D ≤ din ( , ) x y formează următoarele contururi
de distanţă constantă:

Pixelii cu
8
1 D = sunt 8-vecinii lui ( , ) x y .
Distanţele
4
D şi
8
D între p şi q sunt independente de orice drum care ar putea exista între
ele, întrucât aceste distanţe implică doar coordonatele punctelor.
Dacă considerăm m-adiacenţa, distanţa
m
D între două puncte este definită ca fiind cel mai
scurt m-drum între puncte. În acest caz, distanţa între doi pixeli va depinde de valorile pixelilor de-a
lungul drumului precum şi de valorile vecinilor lor. De exemplu, fie următorul aranjament de pixeli,
unde p,
2
p şi
4
p au valoarea 1 iar
1
p şi
3
p pot avea ca valoare 0 sau 1:

3
p
4
p

1
p
2
p
p

Considerăm adiacenţa pixelilor de valoare 1 ( {1} V = ). Dacă
1
p şi
3
p sunt 0, lungimea celui mai
scurt m-drum (
m
D distanţa) între p şi
4
p este 2. Dacă
1
p este 1, atunci
2
p şi p nu vor mai fi
m-adiacenţi şi lungimea celui mai scurt m-drum va deveni 3 (trece prin p
1
p
2
p
4
p ). Similar, dacă
3
p este 1 (şi
1
0 p = ), lungimea celui mai scut m-drum este tot 3. În final, dacă ambii
1
p şi
3
p sunt
1, lungimea celui mai scurt m-drum între p şi
4
p este 4, trecând prin punctele p
1
p
2
p
3
p
4
p .1

Disciplina: Grafică
Cadru didactic: Ralf Fabian
Specializarea: Informatică, anul III.


Transformări de îmbunătăţire a imaginilor

În funcţie de numărul de pixeli din imaginea iniţială folosiţi pentru calculul valorii unui
pixel din imaginea prelucrată se poate face următoarea clasificare:
Operaţii punctuale (spaţiu 1x1)
Operaţii de vecinătate (spaţiu mai mare decât 1x1)
Operaţii integrale (valoare a unui pixel este dependentă de valorile tuturor pixelilor
imaginii)

Operaţii liniare şi neliniare

Fie T un operator a cărui input şi output este o imagine. T se numeşte operator liniar dacă
pentru oricare două imagini f şi g şi doi scalari a şi b

( ) ( ) ( ) T af bg aT f bT g + = + .

Un operator care nu verifică ecuaţia de mai sus este prin definiţie neliniar.

Procesări punctuale

Modificare de contrast
Imagini cu contrast scăzut pot proveni din iluminare necorespunzătoare, deficienţe de gamă
dinamică (dynamic range) ale senzorului sau alte setări greşite survenite la capturarea imaginii.
Ideea din spatele modificărilor de contrast este de a modifica gama dinamică a nivelelor de gri din
imagine.
Operaţiile punctuale de modificare a contrastului (numite şi transformări ale nivelului de gri)
sunt metode simple de procesare a imaginii. Valoarea unui pixel din imaginea procesată este
determinată numai de valoarea pixelului respectiv din imaginea iniţială. Ca urmare, avem o asociere
ce leagă nivelul de gri original de noua sa valoare, printr-o funcţie de transformarea a nivelelor de
gri sub forma:

( ) v T u = , unde [0, 1] u L ∈ −

Se consideră necesare condiţiile:
Transformarea T să păstreze gama admisibilă de valori ale imaginii. Dacă nivelele de gri au
fost reprezentate pe L nivele de cuantificare, atunci 0 ( ) 1 T u L ≤ ≤ − , [0, 1] u L ∀ ∈ − .
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Ştiinţe
Catedra de Informatică
2
Transformarea T să fie monotonă crescătoare sau descrescătoare, pentru a păstra ordinea
între nivelele de gri.


Modificare liniară a contrastului
Cea mai des folosită tehnică de modificare liniară a contrastului este o transformare liniară
pe porţiuni, numită şi netezire de contrast, unde

1
1
1
2 1
1 1 1 2
2 1
2
2 2 2
2
, 0
( ),
1
( ),
1
s
u u r
r
s s
v s u r r u r
r r
L s
s u r r u L
L r
¦
≤ <
¦
¦
¦

= + − ≤ <
´

¦
¦
− −
+ − ≤ < ¦
− −
¹


În formula aceasta, parametrii de control sunt
1
r ,
2
r ,
1
s şi
2
s ; aceştia sunt grupaţi câte doi,
definind punctele
1 1
( , ) r s şi
2 2
( , ) r s . Împreună cu punctele fixe (0, 0) şi (L − 1, L − 1) ele vor defini
cele trei segmente de dreaptă ce apar în formula de mai sus.


Figura 1. Îmbunătăţirea liniară a contrastului pe porţiunile date de punctele (0, 0) ,
1 1
( , ) r s ,
2 2
( , ) r s şi
(255, 255) (sau (1,1) ).

Rezultatul aplicării unei asemenea operaţii punctuale se obţine modificând valoarea (nivelul
de gri) fiecărui pixel al imaginii iniţiale, u, conform formulei, obţinând noul nivel de gri v.
Transformarea poate fi făcută în două moduri: fie se repetă calculele de pentru fiecare pixel,
baleiind imaginea, fie noile valori ale contrastului se calculează de la început pentru toate nivelele
de gri posibile (între 0 şi L−1) iar apoi aceste modificări se aplică imaginii.
!!! LUT


3
Operaţiile punctuale apar şi sub denumirea de transformări LUT, întrucât funcţia de asociere
în cazul imaginilor discrete, poate fi implementată printr-un look-up-table (LUT)

Rezultatul aplicării unei funcţii de transformare a nivelelor de gri dată, ca în figura 1, se
poate observa la imaginile din figura 2.

Figura. (a) Imaginea originală, (b) Imaginea rezultată după modificarea liniară de contrast.

Vizibilitatea componentelor scenei este în general determinată în cea mai mare parte de
contrastul zonei din imagine; contrastul este o măsură proporţională cu diferenţa dintre
luminozitatea anumitor pixeli (nivelul lor de gri). Pentru a putea prevedea efectele unei operaţii de
îmbunătăţire asupra contrastului este deci suficientă studierea diferenţelor de nivele de gri între o
aceeaşi pereche de pixeli înainte şi după efectuarea transformării. La limită, este posibil ca pixelii să
aibă nivelul de gri original diferit cu doar o unitate, şi atunci modificarea contrastului va fi dată de
diferenţa valorilor transformate, adică de derivata funcţiei de transformare:

2 1
2 1
( ) ( ) ( )
'( )
T u T u v dT u
C T u
u u u d
− ∆
= = = =
∆ −


Pentru funcţia liniară pe porţiuni este evident că derivata va fi constantă pe aceleaşi intervale, având
valoarea egală cu panta segmentului de dreaptă.

1
1
1
2 1
1 2
2 1
2
2
2
, [0, ]
, [ , ]
1
, [ , 1]
1
s
u r
r
s s
C u r r
r r
L s
u r L
L r
¦

¦
¦
¦

= ∈
´

¦
¦
− −
∈ − ¦
− −
¹


Dacă pe un interval această pantă este subunitară, atunci diferenţa între nivelele alăturate de
gri se micşorează şi deci contrastul scade; dacă din contră, panta dreptei este supraunitară, diferenţa
dintre nivelele de gri alăturate se măreşte şi contrastul va creşte. Aceste efecte sunt uşor vizibile pe
imaginile din figura 2. De exemplu scăderea contrastului pentru nivelele de gri de la capătul
superior al gamei admise (dinspre alb) se observă prin dispariţia detaliilor luminoase din imagine;
creşterea contrastului pe intervalul griurilor închise este vizibil prin creşterea detaliilor în zone
închise.
În funcţie de alegerea celor patru parametri, se pot obţine câteva cazuri particulare de interes
ce poartă denumiri specifice.
1) Dacă
1 2
r r = şi
1
0 s = ,
2
1 s L = − se obţine prăguirea sau binarizarea (thresholding),
rezultatul fiind o imagine alb-negru, figura 3. Toate nivelele de gri iniţiale a căror valoare
4
era mai mică decât
1
r fiind negre şi toate nivelele de gri iniţiale mai mari ca
1
r devenind
albe. Aceasta este una dintre tehnicile cele mai simple tehnici de segmentare. În urma
acestei transformări, contrastul este maximizat la nivelul întregii imagini.Figura 3. Caz particular pentru
1 2
r r = şi
1
0 s = ,
2
1 s L = − se obţine funcţia de thresholding.

2) Dacă
1
0 s = şi
2
1 s L = − se obţine operaţia de întindere maximă a contrastului (contrast
streching) pentru intervalul
1 2
[ , ] r r . Nivelele de gri care se regăsesc în afara acestui interval
vor fi înlocuite cu alb sau cu negru.
3) Dacă
1 1
r s = şi
2 2
r s = se obţine o funcţie liniară care nu produce nici o schimbare în
nivelele de gri.
4) Orice alte valori pentru
1 1
( , ) r s sau
2 2
( , ) r s produc diferite distribuţii în nivelele de gri.
Condiţia ca
1 2
r r ≤ şi
1 2
s s ≤ asigură monotonia crescătoare şi astfel ordinea nivelelor de gri.
De asemenea previne crearea artefactelor de intensitate în imaginea finală.

Transformarea de tăiere (decupare) - Grey level slicing
Această metodă se aplică pentru cazuri în care se urmăreşte evidenţierea a doar unui
subdomeniu specific al nivelelor de gri dintr-o imagine. Există 2 variante de bază:
1) afişarea unor valori mari pentru toate nivele de gri din domeniul de interes şi valori mici
pentru restul nivelelor de gri. Figura 4(a).
2) deschide nivele de gri care prezintă interes dar păstrează fundalul cu tonalităţile nivelelor de
gri din imagine. Figura 4(b).

Figura 4. (a) Transformarea evidenţiază domeniul [ , ] A B a nivelelor de gri şi reduce restul la un
nivel constant. (b) Transformarea evidenţiază domeniul [ , ] A B a nivelelor de gri dar păstrează restul
nivelelor.

5

Extragerea planelor de bit - Bit slicing
Prin extragerea planelor de bit se urmăreşte evidenţierea contribuţiei unor biţi la aspectul
imaginii în ansamblu. O imagine pe 8 biţi este văzută ca compunere de plane de 1 bit, de la
bit-planul 0, cu biţii mai puţini semnificativi, până la planul 7, cu biţii cei mai semnificativi;
figura 5.

Figura 5. Plane de biţi dintr-o imagine de 8 biţi.

Observăm că biţii semnificativi (mai ales cei 4 din vârf) conţin majoritatea datelor vizuale
semnificative. Restul contribuie la nivel de detalii subtile ale imaginii. Separarea unei imagini
digitale în palane de biţi este utilă pentru analiza importanţei fiecărui bit din imagine, un proces care
urmăreşte determinarea numărului adecvat de biţi pentru cuantificarea fiecărui pixel. De asemenea,
această descompunere este utilă la compresia imaginilor.
Imaginea binară pentru bit-planul 7 poate fi obţinută prin procesarea imaginii iniţiale cu o
transformare de nivel gri, gen thresholding care transformă toate nivelele de griuri între 0 şi 127 la
un singur nivel (eventual 0) şi toate nivelele între 129 şi 255 la altul (eventual 255).


Figura 6. O imagine de fractali, pe 8 biţi.

Formula de transformare pentru extragerea planelor de biţi poate fi dată sub forma:

( ) ( 1) ( )
k
v T u L bit u = = − ,

1 2 1
...
B B
u b b b b

= în binar,
1
1
2
B
k
k
k
u b

=
=

.

6

Figura 7. (a) Extragerea planului de bit 8. (b) Extragerea planului de bit 7.


Figura 8. Cele 8 plane de biţi ale figurii 6.


Modificarea neliniară a contrastului
Principalul dezavantaj al tehnicii liniare pe porţiuni este faptul că modificarea contrastului
este aceeaşi pe un întreg interval de nivele de gri, şi nu este posibilă o modificare neuniformă a
contrastului pe întregul interval de nivele de gri sau în jurul unui anume nivel de gri. Tehnicile
neliniare au aceste proprietăţi.

Transformare logaritmică

O primă variantă este compandarea (comprimarea) domeniului de gamă dinamică a unei
imagini prin aplicarea unei transformări a valorilor nivelelor de gri, definită de o curbă logaritmică
cu punctele fixe (0, 0) şi ( 1, 1) L L − − :

7


( ) lg( ) v T u c u = = ,

unde c este un factor de scalare care ne asigură că valorile transformate se află în acelaşi domeniu
ca cele iniţiale.

Cu alte cuvinte, fiecare pixel este înlocuit cu logaritmul său. Alegerea bazei (logaritm natural sau cu
baza 10) nu influenţează forma curbei de transformare, ci doar factorul de scalare.

Întrucât logaritmul nu este definit pentru 0, se adaugă în mod uzual valoarea 1 la argumentul u.

( ) lg(1 ) T u c u = +

Constanta de scalare c este calculată astfel încât valoarea maximă de output să fie L-1. Folosim
formula

1
lg(1 )
L
c
R

=
+
,

unde R este valoarea maximă de intensitate întâlnită în imaginea iniţială. Înlocuind, obţinem

1
( ) lg(1 )
lg(1 )
L
T u u
R

= +
+


În modul general, dacă considerăm întreaga gamă de nivele de gri, R = L-1, formula de calul arată
astfel:
1
( ) lg(1 )
lg
L
v T u u
L

= = +

Contrastul va varia neuniform de-a lungul scalei de intensităţi, mărindu-se la capătul inferior
(negru) şi micşorându-se la capătul superior (alb). Efectul fiind reducerea contrastului în regiunile
deschise şi deschiderea regiunilor închise.


Gradul de compandare care este echivalent cu gradul de curbare a funcţiei de transformare,
poate fi controla prin ajustarea domeniul valorilor de input. Întrucât funcţia logaritmică devine
liniară aproape de origine, compresie este mică pentru o imagine cu valori mici de intrare


8
Transformare exponenţială

În mod reciproc se poate defini expandarea domeniului, ca transformare inversă celei de
compandare, şi deci având o alură exponenţial:

1
1
( ) ( 1)
1
u
L
e
v T u L
e


= = −

Contrastul va varia neuniform de-a lungul scalei de gri, mărindu-se la capătul superior (alb)
şi micşorându-se la capătul inferior (negru). Termenii de compandare şi de expandare au fost daţi
prin asemănare cu transformările folosite în teoria codării şi cuantizării (ce intervin în metodele de
cuantizare a semnalului vocal pentru telefonia digitală, cunoscute sub numele de legea A în Europa
şi legea µ în America). Trebuie însă subliniat că în prelucrarea imaginilor aceste transformări nu
afectează domeniul de valori, care rămâne [0, L − 1].
Alte transformări neliniare pot fi obţinute prin folosirea unor funcţii de tip putere; şi acestea
au nivelele de gri extreme ca puncte fixe ((0, 0) şi (L − 1, L − 1)). O primă variantă este funcţia
putere:

( ) ( 1)
1
r
u
v T u L
L
| |
= = −
|
− \ ¹După valorile parametrului-putere r se pot obţine două comportări diferite: pentru r < 1
comportarea este de acelaşi tip cu al funcţiei de compandare logaritmice, iar pentru r > 1
comportarea este de tipul funcţiei de expandare. Trebuie remarcat că legile de variaţie ale
contrastului vor fi însă diferite.
Există o variantă la care se mai adaugă un punct fix (a, a), funcţia având două intervale de
definiţie:


9
, [0, ]
( )
1
1 ( 1 ) , [ , 1]
1
r
r
u
a u a
a
v T u
L u
L L a u a L
L a
¦
| |

¦
|
¦ \ ¹
= =
´
− − | | ¦
− − − − ∈ −
|
¦
− − \ ¹ ¹Figura 9. Modificarea neliniară a contrastului cu trei puncte fixe.

Negativare
Negativarea este o operaţie aritmetică simplă descrisă de:

( ) 1 v T u L u = = − −

Efectul acesteia de modificare a contrastului se bazează doar pe caracteristicile sistemului vizual
uman, pentru care contrastul depinde de diferenţa de luminozitate între pixeli aparţinând unui
obiect, respectiv fundalului, raportată la luminanţa medie a fundalului.
O categorie aparte de aplicaţii în care sunt utile asemenea inversiuni este analiza imaginilor
medicale, care pentru o analiză automată trebuiesc inversate; un astfel de exemplu este imaginea
angiografică din figura 10.


Figura 10. Negativare de imagine.


10
Pseudocolorare

Pseudocolorarea este o tehnică de îmbunătăţire a vizibilităţii anumitor componente ale
imaginii (sau a imaginii în ansamblu) prin modificarea paletei de culoare cu care imaginea este
afişată (reprezentată). Aceasta înseamnă că pentru anumite nivele de gri, afişarea nu se va mai face
cu culoarea a cărei componente sunt toate egale cu indexul (nivelul de gri), ci cu o altă culoare.
Această definiţie acoperă însă şi cazul operaţiilor de modificare a contrastului prezentate
anterior; funcţia ( ) v T u = nu este altceva decât o funcţie de construcţie a unei noi palete de culoare
pentru aceeaşi imagine.
Ideea de bază în pseudocolorare este de a folosi culori pentru a pune în evidenţă zone de
interes din imagini cu nivele de gri (există şi varianta colorării false - false coloring, care transformă
o imagine color într-o altă imagine color, dar cu un contrast mult mai pronunţat şi artificial între
elementele sale). Această idee este normală dacă se are în vedere faptul că ochiul (sistemul vizual)
uman distinge ceva mai puţin de 256 nuanţe de gri, deşi diferenţiază câteva milioane de culori.


Figura. Pseudocolorare pentru a evidenţia schimbări în tonalităţile de gri. Valori scăzute din
nivelelor de gri sunt transformate în negru şi albastru, iar nuanţele deschise de gri sunt transformate
în green, yellow, red, pink, white.


Figura. Nivele de gri din domeniul [180, 200] sunt afişate numai prin roşu.
11
La NASA, la începuturile erei digitale în tehnicile de achiziţie a imaginilor, era necesară
digitizarea unor imagini de microscopie, pentru care iluminarea era reglată manual, până la o
vizibilitate maximă a tuturor detaliilor. Pentru că operatorul nu putea distinge clar şi precis care era
iluminarea cea mai potrivit˘a (care nici nu producea suprailuminare şi nici nu lăsa umbre mai mari
decât era necesar), la afişarea în timp real a imaginii achiziţionate pe monitoarele de control, paleta
de griuri a fost modificată pe ultima poziţie (alb), unde s-a inserat roşu. Atunci instrucţiunile pentru
operator erau: creşte curentul prin lampă (iluminarea) până când în imagine apare roşu, după care
redu curentul până când culoarea roşie dispare.
Histograma
Histograma unei imagini digitale cu nivele de gri în domeniul [0, 1] L − este o funcţie
discretă ( )
k k
h r n = , unde

k
r - este al k-lea nivel de gri,

k
n - este numărul de pixel din imagine cu valoarea nivelului de gri egală cu
k
r .
O operaţie frecventă este normalizarea histogramei prin împărţirea fiecărei valori la numărul total
de pixel din imagine, fie acesta n. Normalizarea histogramei este dată de

( ) /
k k
p r n n = , pentru 0,1,..., 1 k L = − .

Cu alte cuvinte, ( )
k
p r dă o valoarea a probabilităţii de apariţie a nivelului de gri
k
r . Suma tuturor
componentelor unei histograme normalizate este egală cu 1.
Histograma stă la baza multor operaţii de vecinătate (spaţiale) folosite pentru îmbunătăţirea
imaginilor. În plus, prin ea putem obţine informaţii statistice utile altor operaţii de procesare,
precum compresia şi segmentarea imaginilor. Histogramele pot fi uşor implementate prin soft,
făcând din ele un instrument popular de procesare în timp real.
Imaginile din figura 1 arată patru caracteristici ale nivelelor de gri: închis (dark), deschis
(light), contrast slab (low contrast), contrast puternic (high contrast). Axa orizontală a histogramei
corespunde cu valorilor nivelelor de gri
k
r . Axa verticală corespunde valorilor pentru ( )
k k
h r n = sau
( ) /
k k
p r n n = , dacă valorile sunt normalizate.
În imaginea închisă componentele histogramei sunt concentrate în partea închisă a scalei de
griuri. La fel, componentele imaginii deschise sunt situate cu preponderenţă în partea deschisă a
scalei de griuri. O imagine cu contrast slab are o histogramă care se va concentra în mijlocul scalei
de giuri. Pentru imagini monocrome aceasta însemnând un aspect gri spălăcit. Componentele unei
imagini cu contrast puternic acoperă un domeniu larg de nivele de gri şi în plus, distribuţia pixelilor
este aproape uniformă, cu doar câteva linii verticale mai înalte decât restul.

12Figura 1. Patru tipuri de imagine cu histograma asociată: închis (dark), deschis (light), contrast slab
(low contrast), contrast puternic (high contrast).

Ca urmare, o imagine a cărei pixeli tind să acopere întreaga gamă de griuri şi în plus se
distribui uniform va avea un aspect de contrast puternic. Efectul fiind o imagine bogată în detalii la
nivel de gri şi are un high dynamic range. Vom vedea că există o funcţie de transformarea care
permite obţinerea automată a acestui efect, bazându-se doar pe informaţiile din histograma imaginii
iniţiale.
Din punct de vedere statistic, putem considera valoarea fiecărui pixel al imaginii ca o
realizare particulară a unei variabile aleatoare asociată nivelelor de gri, caz în care histograma este
funcţia de densitate de probabilitate a acestei variabile aleatoare. (Funcţia de densitate de
probabilitate indică probabilitatea observării unei valori.) Fiind o funcţie de densitate de
probabilitate, histograma oricărei imagini verifică condiţia de normare

1
0
( ) 1
L
i
h i

=
=

.
Egalizarea histogramei
Histograma imaginii oferă informaţii asupra plasamentului în „nuanţă” a conţinutului
imaginii. La majoritatea imaginilor există o distribuţie neuniformă a nivelelor de gri; există nivele
de gri predominante şi există nivele de gri folosite mai puţin sau deloc. Operaţiile de îmbunătăţire a
imaginilor (pentru îmbunătăţirea percepţiei vizuale) au ca scop redistribuirea nivelelor de gri, astfel
ca acestea să ocupe întreaga gamă de variaţie disponibilă, în mod uniform: aceasta este egalizarea
de histograma.

13
Scopul egalizării de histogramă este deci obţinerea unei distribuţii uniforme a nivelelor de
gri; imaginea rezultată va prezenta cea mai mare îmbunătăţire a contrastului, distribuit regulat în
întreaga gamă dinamică a nivelelor de gri.
Din punct de vedere matematic, egalizarea de histogramă înseamnă transformarea unei
distribuţii oarecare (descrisă de histograma imaginii iniţiale) într-o distribuţie uniformă.
Fie r o variabilă care reprezintă nivele de gri a unei imagini. În discuţiile precedente am
văzut ce înseamnă normalizarea lui r la intervalul [0,1] , cu r = 0 reprezentând negru şi r = 1 alb
(sau varianta discreta cu intervalul [0, 1] L − ).
Vom considera transformări de forma

( ) s T r = , cu 0 1 r ≤ ≤

care produc un nivel s pentru fiecare valoare de pixel r din imaginea originală. Presupunem că
funcţia de transformare satisface următoarele condiţii:

a) ( ) T r este bijectivă şi monoton crescătoare pe intervalul [0,1] , 0 1 r ≤ ≤ ; şi
b) 0 ( ) 1 T r ≤ ≤ pentru 0 1 r ≤ ≤ .

Condiţia a) este necesară pentru ca să existe transformarea (funcţia) inversă iar monotonia
păstrează ordinea crescătoare de la negru spre alb în imaginea rezultată. O funcţie care nu e
monoton crescătoare poate produce o secţiune inversată a gamei de intensităţi, producând astfel
nivele de gri inversate în imaginea transformată.
Condiţia b) garantează ca nivele de gri din imaginea transformată să fie din acelaşi domeniul
ca în imaginea iniţială. Figura 2 arată o funcţie care satisface ambele condiţii.

Figura 2. Funcţie care satisface condiţiile a) şi b).

Transformarea inversă a lui T este notată

1
( ) r T s

= cu 0 1 s ≤ ≤ .

Nivele de gri dintr-o imagine sunt valori aleatoare din intervalul [0,1] . Un descriptor
fundamental pentru o variabilă aleatoare este funcţia ei de densitate de probabilitate. Fie ( )
r
p r şi
( )
s
p s funcţia de densitate de probabilitate a variabilelor aleatoare r respectiv s. Din teoria
probabilităţii se ştie că dacă ( )
r
p r şi ( )
s
p s sunt cunoscute şi
1
( ) T s

satisface condiţia a), atunci
funcţia de densitate de probabilitate ( )
s
p s a variabilei transformate s (a nivelului gri transformat)
poate fi obţinută printr-o formulă de genul:

( ) ( )
s r
dr
p s p r
ds
= .

14
Ca urmare, funcţia de densitate de probabilitate a variabilei transformate, s, este determinată
de funcţia de probabilitate a nivelului de gri a imaginii iniţiale şi de funcţia de transformare aleasă.
Dacă transformarea este dată de

0
( ) ( )
r
r
s T r p w dw = =

,
atunci substituind
dr
ds
cu
1
( )
r
p r
din formula de mai sus, obţinem ( ) 1
s
p s = . Deci, este posibil să
obţinem o histogramă distribuită uniform cu o transformare descrisă astfel. Partea dreaptă a ecuaţiei
este reorganizată ca funcţie cumulativă de probabilitate de variabilă aleatoare r. Întrucât funcţii de
probabilitate de densitate sunt întotdeauna pozitive, şi integrala unei funcţii este aria de sub funcţie,
permite ca această funcţie de transformare să fie bijectivă şi monoton crescătoare, satisfăcând astfel
condiţia a). De asemenea, integrala unei funcţii de probabilitate pentru variabile din domeniul [0,1]
se află tot în [0,1] , aşa că este satisfăcută şi condiţia b).
Se observă că ( ) T r depinde de ( )
r
p r , dar rezultata ( )
s
p s este întotdeauna uniformă,
independent de forma lui ( )
r
p r .
Pentru valori discrete se lucrează cu probabilităţi şi sume în loc de funcţii de densitate de
probabilitate şi integrale. Probabilitatea apariţiei nivelului de gri
k
r într-o imagine este aproximată
prin

( )
k
r k
n
p r
n
= , 0,1, 2,..., 1 k L = − .

Varianta discretă a funcţiei de transformare descrisă mai sus, este atunci:

0 0
( ) ( )
k k
j
k k r j
j j
n
s T r p r
n
= =
= = =
∑ ∑
, 0,1, 2,..., 1 k L = − .

Aşadar, imaginea procesată este obţinută prin asocierea fiecărui pixel de nivel
k
r din
imaginea iniţială la un pixel corespunzător
k
s din imaginea finală. Această transformare (asociere)
se numeşte egalizare de histogramă sau liniarizare de histogramă.
Ţinând seama că valorile de gri sunt discrete, integrala se transformă în sumă şi această formă nu
este altceva decât histograma cumulativă a imaginii; dacă h este histograma imaginii, atunci

0
( ) ( )
r
i
H r h i
=
=

.

Valorile funcţiei trebuie redistribuite în intervalul permis de valori de gri, ceea ce duce la o formulă
care exprimă noile valori de gri:

( ) (0)
( 1) 0.5
(0)
H u H
v L
MN H

= − +

Trebuie remarcat că modul de calcul al histogramei cumulative este de tip iterativ, bazându-se pe
formula ( ) ( 1) ( ) H r H r h r = − + .
Spre deosebire de varianta continua, de obicei, nu poate fi demonstrat că această
transformare discretă va produce echivalentul discret a unei funcţii uniforme de densitate de
probabilitate, ceea ce ar însemna o histogramă uniformă. Ecuaţia de mai sus are tendinţa de a

15
împrăştia (întinde) histograma imaginii iniţiale astfel ca nivelele histogramei imaginii egalizate să
acopere un domeniu mai larg din griuri.
Figura 3. Imagini cu egalizarea histogramei şi histograma egalizată.

Transformarea inversă din s în r este denotată astfel:

1
( )
k k
r T s

= , 0,1, 2,..., 1 k L = − .

Transformarea inversă nu este folosită la egalizarea histogramei, ea joacă însă un rol central în
histogram-matching (potrivirea de histogramă).

Algoritm de egalizare a histogramei pentru imagini monocrome

Pentru fiecare pixel din imagine se culege valoare de gri în variabila i, [ ] [ ] 1 hist i hist i = + ,
unde 0, 1 i L = − .
Din vectorul de histogramă, se alege frecvenţa cumulativă a histogramei
[ ] [ 1] [ ]
fc fc
hist i hist i hist i = − + .
Se generează histograma egalizată

2
2
[( * [ ]) ]
[ ]
fc
L hist i N
eqhist i
N

=

unde L este numărul de nivele de gri,
2
N este numărul de pixeli, x

este o truncare a lui x
la cea mai apropiată valoare întreagă.
Se înlocuieşte valoarea de i cu [ ] eqhist i pentru fiecare i. eqhist conţine noua asociere de nivele de
gri.

1

Disciplina: Grafică
Cadru didactic: Ralf Fabian
Specializarea: Informatică, anul III.


Operaţii cu vecinătăţi
Unele operaţii cu vecinătăţi lucrează cu valorile pixelilor de imagine din vecinătatea lor şi cu
valorile corespunzătoare a unei subimagini cu aceeaşi dimensiune ca vecinătatea. Subimaginea se
numeşte şi filtru, mască, nucleu (kernel), template sau fereastră. Valorile dintr-o subimagine filtru
sunt referite ca coeficienţi şi nu ca pixeli. Pentru asemenea operaţii vom folosit termenul de filtru
spaţial.
Conceptul filtrului spaţial este ilustrat în figura 4. Procesul constă în simpla mutare a măştii
de filtru de la un punct la altul din imagine. La fiecare punct (x, y), răspunsul filtrului la acel punct
este calculat printr-o relaţie predefinită.

Figura 4. Mecanismul de
filtrare spaţială cu o
mască de 3x3.
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Ştiinţe
Catedra de Informatică
2
Pentru filtre spaţiale liniare, răspunsul este dat de suma produselor coeficienţilor filtrului şi
pixelii corespunzători din imagine, aflaşi sub masca de filtru. Pentru masca 3x3 răspunsul, R, de
filtrare liniară cu masca de filtru la punctul (x, y) din imagine, este:

( 1, 1) ( 1, 1) ( 1, 0) ( 1, ) ...
(0, 0) ( , ) ... (1, 0) ( 1, ) (1,1) ( 1, 1)
R w f x y w f x y
w f x y w f x y w f x y
= − − − − + − − +
+ + + + + + +


care este suma produselor între coeficienţii de mască şi pixelul corespunzător de sub mască.
Coeficientul (0, 0) w coincide cu valoarea de imagine ( , ) f x y , indicând că masca este centrată în
( , ) x y , în momentul în care are loc calcularea sumei de produse.
Pentru o mască de dimensiune m x n, se presupune că 2 1 m a = + şi 2 1 n b = + , unde a şi b
sunt întregi nenegativi. În discuţiile ulterioare ne vom concentra asupra măştilor de dimensiune
impară, având cea mai mică dimensiune de 3 x 3.
Filtrarea liniară a unei imagini f de dimensiune M N × cu o mască de filtrare de m x n, este
dată de expresia:

( , ) ( , ) ( , )
a b
s a s b
g x y w s t f x s y t
=− =−
= + +
∑ ∑


unde, ( ) / 2 a m a = − şi ( 1) / 2 b n = − . Pentru a genera o imagine filtrată în întregime, această ecuaţie
trebuie aplicată pentru 0, 1 x M = − şi 0, 1 y N = −
Uneori masca de filtru apare sub denumirea de mască de convoluţie. Dacă interesează
răspunsul R, a unei măşti m x n la orice punct (x, y) şi nu mecanica de implementare a măştii de
convoluţie, există o notaţie simplificată sub forma expresie:

1 1 2 2
1
...
mn
mn mn i i
i
R w z w z w z w z
=
= + + + =

,

unde w sunt coeficienţii de mască şi z sunt valorile nivelelor de gri din imagine corespunzătoare
coeficienţilor, iar mn este numărul total de coeficienţi din mască.
Filtrele spaţiale neliniare operează de asemenea pe vecinătăţi, şi folosesc acelaşi principiu
mecanic. De regulă, operaţia de filtrare se bazează doar condiţionat pe valoarea pixelilor din
vecinătate şi nu folosesc coeficienţii ca sumă de produse. De exemplu, reducerea zgomotului poate
fi obţinută printr-un filtru neliniar a cărei funcţionalitate de bază este să calculeze media nivelului
de gir din vecinătate, operaţie ce nu este liniară.

Filtrarea liniară de netezire
Filtrele de netezire sunt folosite pentru blurring (înceţuire) şi noise reduction (reducerea
zgomotului). Blurring este folosit în etape de preprocesare, precum eliminarea detaliilor minore
înainte de extragerea obiectelor şi eliminarea întreruperilor din linii sau curbe.
Răspunsul filtrării de netezire este simpla media a pixelilor conţinuţi în vecinătatea acoperită
de mască. Aceste filtre se mai numesc şi filtre de mediere (averaging filters) sau lowpass filters.

3
Rezultatul este o reducere a tranziţiilor „ascuţite” (bruşte) de nivele de gri din imagine. Întrucât
zgomotul aleatoriu este de regulă caracterizat prin asemenea tranziţii bruşte, această metodă se
potriveşte bine la eliminarea lui. Pe de altă parte, este contraproductivă dacă se urmăreşte detecţia
contururilor, întrucât şi ele se bazează pe schimbări bruşte în nivelele de griuri.
O altă aplicaţia a acestei metode este netezirea contururilor false, rezultate în urma utilizării
unui număr insuficient de nivele de gri.
Filtrele de mediere sunt folosite cu preponderenţă la eliminarea detaliilor irelevante. Prin
irelevant se înţelegi regiuni de pixeli considerate ca mici în raport cu dimensiunea măştii de filtrare.


Figura 5. Filtre de a) medie aritmetică, b) medie ponderată în funcţie de distanţa din centru.

Figura 5 arată două filtre de netezire 3x3. Primul, a), produce media standard a pixelilor de
sub mască, ceea ce reiese şi prin substituirea coeficienţilor măştii în ecuaţia de mai sus, obţinând

9
1
1
9
i
i
R z
=
=

,

care este media nivelelor de gri a pixelilor din vecinătatea 3x3 definită de mască. Se observă că în
loc ca coeficienţii să fie 1/9, ei sunt toţi 1. Ideea este că calculul devine mai eficient dacă
coeficienţii sunt toţi 1, iar doar la sfârşitul filtrării se împarte întreaga imagine la 9. Un filtru spaţial
de netezire în care toţi coeficienţii sunt egali se numeşte uneori box filter.
A doua imagine din figura 5 b) produce un filtru de medie ponderată (weighted average),
însemnând că pixelii sunt înmulţiţi cu coeficienţi diferiţi, dând astfel mai multă importanţă
(pondere) unora dintre pixeli. Pixelul din centrul măştii este înmulţit cu o valoare mai mare decât
ceilalţi, dând-ui o mai mare importanţă în calcularea mediei. Ceilalţi pixeli sunt invers ponderaţi, în
funcţie de distanţa lor faţă de centrul măştii. Această variantă de mască, reprezintă o variantă simplă
de a reduce efectul de blurring în procesul de netezire.
În practică, sunt greu de observat diferenţele de filtrare ale acestor două filtre, întrucât aria
pe care lucrează în imagine, este foarte mică.
Implementarea generală a filtrării unei imagini de M N × cu un filtru de medie ponderată de
dimensiune m x n (m, n impare) este dată de expresia

( , ) ( , )
( , )
( , )
a b
s a s b
a b
s a s b
w s t f x s y t
g x y
w s t
=− =−
=− =−
+ +
=
∑ ∑
∑ ∑
.

Efectul de netezire ca rezultat a diferitelor dimensiuni ala măştii este ilustrat în figura 6. Ea
arată imaginea originală şi rezultatul unui filtru de mediere de dimensiune 3, 5, 9,15, 35 n = pixeli.
Pentru 3 n = se observă un blurring general pe întreaga imagine, în care elemente de dimensiune
apropiată cu cea a filtrului sunt considerabil afectate. Rezultatul fiind eliminarea zgomotului prin
contopirea lui cu fundalul.
4

Figura 6. Filtru de netezire cu masca de diferite dimensiuni.

O aplicaţie importantă a medierii spaţiale este blurring-ul unei imagini pentru a obţine o
reprezentare brută (grosolană) a obiectelor de interes. Astfel ca intensitatea obiectelor mici se
contopeşte cu fundalul iar obiectele mari devin pronunţate şi uşor sesizabile. Dimensiune măştii
determină dimensiunea relativă a obiectelor care se contopesc cu fundalul. Figura 7 arată o imagine
a telescopului Hubble cu rezultatul aplicării unei măşti de mediere 15x15. Observăm că un număr
de obiecte sau contopit cu fundalul sau intensitatea lor s-a redus considerabil. Aplicând un
thresholding de 25% a intensităţii maxime, se elimină resturile de obiecte în funcţie de intensitatea
lor. În final se obţine un rezultat rezonabil ce indică care sune elementele cele mai mari şi
luminoase din imagine.


5

Figura 7. Imagine NASA a telescopului Hubble cu filtru de medie şi thresholding.

Un caz particular de interes este considerarea regiunilor constante (absolut uniforme) ale
imaginii; în aceste regiuni toţi pixelii vor avea aceeaşi valoare, şi deci uniformitatea nu mai poate fi
îmbunătăţită. În acelaşi timp, operaţia de filtrare de netezire trebuie să păstreze această valoare
constantă a pixelilor (pe care o vom nota cu µ ); înlocuind în formula de definiţie a filtrării,
obţinem:

1
mn
i
i
w µ µ
=
=

, adică
1
1
mn
i
i
w
=
=Această condiţie (suma coeficienţilor măştii de filtrare să fie unitară) se numeşte condiţia de
normare a nucleelor de filtrare de netezire şi defineşte un astfel de nucleu.
Nucleele de filtrare folosite nu trebuie limitate strict la nucleele ce realizează media
aritmetică într-o vecinătate pătrată, centrată în punctul considerat. Măştile următoare realizează
medieri ponderate:
Nucleul de filtrare poate avea orice formă, în acelaşi timp însă, practica a demonstrat
suficienţa considerării unor forme regulate (pătrate, centrate) pentru mască. Orice mască poate fi
extinsă cu puncte ce au ataşat un coeficient nul, pentru a rezulta o mască pătrată centrată; spre
exemplu, masca W4 poate fi scrisă şi ca


6
Imagini binare

O imagini poate fi binară, gri, sau color. Pixelii dintr-o imagine binară pot avea doar două
valori 0 sau 1; o imagine gri poate fi cuantificată printr-un număr de nivele de intensitate; iar o
imagine color poate fi cuantificată în diverse benzi de culori. Odată ce creşte numărul nivelelor de
intensitate, imaginea este reprezentată cu o precizie mai mare, dar în aceeaşi măsură creşte şi cerinţa
de memorie. Aşadar, din acest punct de vedere, imaginile binare sunt mai puţin costisitoare.
Exemple de imagini binare pot fi: schiţe, desene cu linii, text pe hârtie alba, siluete, etc. Ele conţin
destule informaţii despre obiectul reprezentat şi permit o uşoară recunoaştere a lui.

Proprietăţi geometrice
Proprietăţi geometrice ale imaginilor binare precum, conectivitate, proiecţie, arie, perimetru,
sunt componente importante în procesarea imaginilor binare.
Un obiect dintr-o imagine binară este o mulţime conexă de pixeli de valoare 1. Următoarele
definiţii sunt strâns legate de conectivitatea pixelilor într-o imagine binară.
• Pixeli conectaţi: Un pixel
0
P , la poziţia
0 0
( , ) i j , este conectat cu un alt pixel
n
P la ( , )
n n
i j
dacă şi numai dacă există un drum de la
0
P la
n
P , ca secvenţă de puncte
0 0 1 1
( , ), ( , ),..., ( , )
n n
i j i j i j , astfel încât pixelul de la ( , )
k k
i j să fie vecin pixelului
1 1
( , )
k k
i j
+ +
şi
1 k k
P P
+
= , pentru orice 0 1 k n < < − .
• 4-conectat: Dacă un pixel la locaţia ( , ) i j are doi vecini imediaţi la ( 1, ) i j + , ( 1, ) i j − ,
( , 1) i j + şi ( , 1) i j − , atunci aceştia se numeşte 4-conectaţi.
• 8-conectat: Dacă un pixel la locaţia ( , ) i j are în plus, faţa de cei patru vecini imediaţi de
mai sus, un set de patru vecini de colţ la ( 1, 1) i j + + , ( 1, 1) i j + − , ( 1, 1) i j − − şi ( 1, 1) i j − − ,
atunci ei se numesc 8-conectaţi.
• Componentă conectată: O mulţime de pixeli conectaţi (4 sau 8-conectaţi) formează o
componentă conectată. O astfel ce componentă reprezintă un obiect dintr-o scenă.
• Fundal: Mulţimea de componente conectate de pixeli cu valoarea 0 formează fundalul
(background).Figura 1. (a) pixeli 4-conectaţi, (b) pixeli 8-conectaţi, (c) componentă conectată şi fundal.


7
Odată ce un obiect este identificat, se pot defini unele atribute ale sale în felul următor:

• Aria unui obiect: Aria unui obiect binar este dată de

[ , ]
i j
A O i j =
∑∑
,
unde ( , ) O i j reprezintă pixelii obiectului (binar 1). Aşadar, aria e calculată ca umărul total
de pixeli obiect din obiect.

• Locaţia unui obiect: Locaţia unui obiect este, în general, dată de centrul lui de greutate
astfel:

[ ( , )]
i j
c
iO i j
x
A
=
∑ ∑
,
[ ( , )]
i j
c
jO i j
y
A
=
∑ ∑
,

unde
c
x şi
c
y sunt coordonatele centrului obiectului şi A este aria obiectului.

• Orientarea unui obiect: Dacă obiectul are o formă longitudinală, axa alungirii longitudinale
reprezintă orientarea obiectului. Axa longitudinală este o linie dreaptă cu proprietatea că
suma pătratelor distantelor la toate obiectele (punctele) este minima. Distanta se refera la
perpendiculara din punct (de la obiect) la linie.

• Perimetrul unui obiect: Pentru calcului perimetrului uni obiect, se identifică pixelii de
frontieră a unui obiect care acoperă o arie. Perimetrul este definit ca fiind suma acestor
pixeli de frontieră.

• Proiecţia unui obiect pe o linei: Proiecţiile unei imagini binare oferă informaţii bune asupra
unei imagini. Proiecţiile pot fi calculate pe orizontală, verticală sau diagonală. Proiecţia
orizontală se obţine prin numărare pixelilor de obiect pe fiecare coloană a imaginii binare, în
timp ce numărul total de pixeli obiect, pe fiecare coloană dă proiecţia verticală , având
astfel:

( , )
hor
j
P O i j =

, ( , )
ver
i
P O i j =


În figura 2 este reprezentată histograma obiectului binar pe axele orizontale şi verticale în
termeni de număr de pixeli obiect proiectaţi pe axele corespunzătoare. Fiecare pătrat de grilă
din obiect reprezintă un pixel obiect. Suma numerelor de pixeli proiectaţi pe fiecare din axe
furnizează aria obiectului binar. Din figura 2 se observă că 59
hor ver
P P = = , adică aria
obiectului. Dacă există un singur obiect în scenă, fiecare din
hor
P sau
ver
P desemnează aria
obiectului.

OBS: Întrucât imagini diferite pot avea aceeaşi proiecţie, proiecţia nu este un atribut unic al
unui obiect.8

Figura 2. Histograma unui obiect binar pe axele orizontale şi verticale.

Reprezentarea obiectelor binare prin chain code (cod înlănţuit)

Un mod eficient de reprezentare a unui obiect dintr-o imagine binară îl reprezintă chain
code-ul (codul înlănţuit). Fiecare pixel marginal al unui obiect are, ca vecin, cel puţin un pixel
marginal adiacent, astfel ca direcţia următorului pixel marginal faţă de cel curent este specificat de
un număr unic între 1 şi 8. Fiecare număr reprezentând una din 8 direcţii posibile, conform figurii
3(a). Acest mod de reprezentare este eficient întrucât fiecare direcţie poate fi codificată pe 3 biţi.
Codul parţial pentru marginea imaginii binare din figura 3(b) este „…7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 7 7
7 7 8 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 8 8 7 8 7 8 8 8 1 8 8 8 1 8 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 8 8 1 1 8 8 1
8 1 8 1 8 1 7 7 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 …”
Figura 3(c) ilustrează segmentele dominante de-a lungul conturului imaginii binare.


Figura 3. (a) chain code, (b) imagine binară, (c) segmente dominante de-a lungul conturului.

Fie două modele de forme date cu două obiecte şi chain codurile lor. Pentru a determina
similaritatea în formă şi orientare a obiectelor, se poate obţine o măsură a similarităţii, în felul
următor:
un obiect

9
Dacă ' C şi " C două chain coduri de lungime m respectiv n, şi m n ≤ , atunci intercorelarea
între cele doua coduri este dată de:

', "
1
1
( ) cos[ '( ) "(( ) mod ) / 4]
n
C C
j
R j C i C i j n
m
π
=
= − +Valoarea j la care
', "
( )
C C
R j atinge valori maxime, determină segmentul de chain cod a lui " C care
se potriveşte cel mai bine cu ' C . Se observă că dacă ' C şi " C sunt identice, atunci intercorelarea
lor este 1.
Operaţii logice pe imagini binare1

Disciplina: Procesarea imaginilor
Cadru didactic: Ralf Fabian
Specializarea: Informatică Economică, anul II.


Procesarea imaginilor binare

1. ProprietăĠi geometrice
2. Reprezentarea obiectelor binare prin chain code (cod înlănĠuit)
3. OperaĠii logice pe imagini binare
4. Transformări morfologice de bază
4.1 Dilatare morfologică
4.2 Erodare morfologică
5. Opening and closing (deschidere úi închidere)

O imagini poate fi binară, gri, sau color. Pixelii dintr-o imagine binară pot avea doar două
valori 0 sau 1; o imagine gri poate fi cuantificată printr-un număr de nivele de intensitate; iar o
imagine color poate fi cuantificată în diverse benzi de culori. Odată ce creúte numărul nivelelor de
intensitate, imaginea este reprezentată cu o precizie mai mare, dar în aceeaúi măsură creúte úi cerinĠa
de memorie. Aúadar, din acest punct de vedere, imaginile binare sunt mai puĠin costisitoare.
Exemple de imagini binare pot fi: schiĠe, desene cu linii, text pe hârtie alba, siluete, etc. Ele conĠin
destule informaĠii despre obiectul reprezentat úi permit o uúoară recunoaútere a lui.

1. ProprietăĠi geometrice

ProprietăĠi geometrice ale imaginilor binare precum, conectivitate, proiecĠie, arie, perimetru,
sunt componente importante în procesarea imaginilor binare.
Un obiect dintr-o imagine binară este o mulĠime conexă de pixeli de valoare 1. Următoarele
definiĠii sunt strâns legate de conectivitatea pixelilor într-o imagine binară.
- Pixeli conectaĠi: Un pixel
0
P , la poziĠia
0 0
( , ) i j , este conectat cu un alt pixel
n
P la ( , )
n n
i j
dacă úi numai dacă există un drum de la
0
P la
n
P , ca secvenĠă de puncte
0 0 1 1
( , ), ( , ),..., ( , )
n n
i j i j i j , astfel încât pixelul de la ( , )
k k
i j să fie vecin pixelului
1 1
( , )
k k
i j
+ +
úi
1 k k
P P
+
= , pentru orice 0 1 k n < < ÷ .
- 4-conectat: Dacă un pixel la locaĠia ( , ) i j are doi vecini imediaĠi la ( 1, ) i j + , ( 1, ) i j ÷ ,
( , 1) i j + úi ( , 1) i j ÷ , atunci aceútia se numeúte 4-conectaĠi.
- 8-conectat: Dacă un pixel la locaĠia ( , ) i j are în plus, faĠa de cei patru vecini imediaĠi de
mai sus, un set de patru vecini de colĠ la ( 1, 1) i j + + , ( 1, 1) i j + ÷ , ( 1, 1) i j ÷ ÷ úi ( 1, 1) i j ÷ ÷ ,
atunci ei se numesc 8-conectaĠi.
- Componentă conectată: O mulĠime de pixeli conectaĠi (4 sau 8-conectaĠi) formează o
componentă conectată. O astfel ce componentă reprezintă un obiect dintr-o scenă.
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de ùtiinĠe
Catedra de ùtiinĠa Calculatoarelor úi Informatică Economică
2
- Fundal: MulĠimea de componente conectate de pixeli cu valoarea 0 formează fundalul
(background).Figura 1. (a) pixeli 4-conectaĠi, (b) pixeli 8-conectaĠi, (c) componentă conectată úi fundal.

Odată ce un obiect este identificat, se pot defini unele atribute ale sale în felul următor:

- Aria unui obiect: Aria unui obiect binar este dată de

[ , ]
i j
A O i j =
¯¯
,
unde ( , ) O i j reprezintă pixelii obiectului (binar 1). Aúadar, aria e calculată ca umărul total
de pixeli obiect din obiect.

- LocaĠia unui obiect: LocaĠia unui obiect este, în general, dată de centrul lui de greutate
astfel:

[ ( , )]
i j
c
iO i j
x
A
=
¯ ¯
,
[ ( , )]
i j
c
jO i j
y
A
=
¯ ¯
,

unde
c
x úi
c
y sunt coordonatele centrului obiectului úi A este aria obiectului.

- Orientarea unui obiect: Dacă obiectul are o formă longitudinală, axa alungirii longitudinale
reprezintă orientarea obiectului. Axa longitudinală este o linie dreaptă cu proprietatea că
suma pătratelor distantelor la toate obiectele (punctele) este minima. Distanta se refera la
perpendiculara din punct (de la obiect) la linie.

- Perimetrul unui obiect: Pentru calcului perimetrului uni obiect, se identifică pixelii de
frontieră a unui obiect care acoperă o arie. Perimetrul este definit ca fiind suma acestor
pixeli de frontieră.

- ProiecĠia unui obiect pe o linei: ProiecĠiile unei imagini binare oferă informaĠii bune asupra
unei imagini. ProiecĠiile pot fi calculate pe orizontală, verticală sau diagonală. ProiecĠia
orizontală se obĠine prin numărare pixelilor de obiect pe fiecare coloană a imaginii binare, în
timp ce numărul total de pixeli obiect, pe fiecare coloană dă proiecĠia verticală , având
astfel:

( , )
hor
j
P O i j =
¯
, ( , )
ver
i
P O i j =
¯


3
În figura 2 este reprezentată histograma obiectului binar pe axele orizontale úi verticale în
termeni de număr de pixeli obiect proiectaĠi pe axele corespunzătoare. Fiecare pătrat de grilă
din obiect reprezintă un pixel obiect. Suma numerelor de pixeli proiectaĠi pe fiecare din axe
furnizează aria obiectului binar. Din figura 2 se observă că 59
hor ver
P P = = , adică aria
obiectului. Dacă există un singur obiect în scenă, fiecare din
hor
P sau
ver
P desemnează aria
obiectului.

OBS: Întrucât imagini diferite pot avea aceeaúi proiecĠie, proiecĠia nu este un atribut unic al
unui obiect.
Figura 2. Histograma unui obiect binar pe axele orizontale úi verticale.

2. Reprezentarea obiectelor binare prin chain code (cod înlănĠuit)

Un mod eficient de reprezentare a unui obiect dintr-o imagine binară îl reprezintă chain
code-ul (codul înlănĠuit). Fiecare pixel marginal al unui obiect are, ca vecin, cel puĠin un pixel
marginal adiacent, astfel ca direcĠia următorului pixel marginal faĠă de cel curent este specificat de
un număr unic între 1 úi 8. Fiecare număr reprezentând una din 8 direcĠii posibile, conform figurii
3(a). Acest mod de reprezentare este eficient întrucât fiecare direcĠie poate fi codificată pe 3 biĠi.
Codul parĠial pentru marginea imaginii binare din figura 3(b) este „…7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 7 7
7 7 8 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 8 8 7 8 7 8 8 8 1 8 8 8 1 8 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 8 8 1 1 8 8 1
8 1 8 1 8 1 7 7 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 …”
Figura 3(c) ilustrează segmentele dominante de-a lungul conturului imaginii binare.

un obiect
4

Figura 3. (a) chain code, (b) imagine binară, (c) segmente dominante de-a lungul conturului.

Fie două modele de forme date cu două obiecte úi chain codurile lor. Pentru a determina
similaritatea în formă úi orientare a obiectelor, se poate obĠine o măsură a similarităĠii, în felul
următor:
Dacă ' C úi " C două chain coduri de lungime m respectiv n, úi m n s , atunci intercorelarea
între cele doua coduri este dată de:

', "
1
1
( ) cos[ '( ) "(( ) mod ) / 4]
n
C C
j
R j C i C i j n
m
t
=
= ÷ +
¯


Valoarea j la care
', "
( )
C C
R j atinge valori maxime, determină segmentul de chain cod a lui " C care
se potriveúte cel mai bine cu ' C . Se observă că dacă ' C úi " C sunt identice, atunci intercorelarea
lor este 1.

3. OperaĠii logice pe imagini binare


5


4. Transformări morfologice de bază

Morfologia matematică, după cum indică úi numele (morphos – formă, logos – útiinĠă, deci
útiinĠa formelor), realizează o abordare axată pe formă a prelucrării imaginilor. Folosită
corespunzător, morfologia matematică conduce la prelucrări ce simplifică structura imaginii,
păstrând caracteristicile esenĠiale de formă úi eliminând irelevanĠele.
Ideea de bază a oricărei prelucrări morfologice este considerarea imaginii ca un ansamblu
(mulĠime, reuniune de părĠi) asupra căruia se aplică transformări a căror esenĠă este comparaĠia cu
mulĠimi (ansambluri) mai simple, numite elemente structurante. Scopul acestor transformări este
extragerea de forme mai simple din formele iniĠiale (complexe) ale imaginii.
Morfologia matematică este utilizată ca o abordare naturală a proceselor de vedere
artificială, deoarece trăsăturile úi respectiv identificarea obiectelor sunt corelate cu forma lor.
Principalele aplicaĠi sunt în domeniile roboticii, microscopiei electronice, imagisticii
biomedicale, telemetriei, inspecĠiei automate a produselor, analizei de scenă.
Fie ] mulĠimea numerelor întregi úi ...
n
n ori ÷
= × × × × ] ] ] ] ]

. Imaginile binare se pot
reprezenta ca submulĠimi ale lui
2
] , formate din coordonate care descriu punctele imaginii.
În continuare se introduc unele operaĠii elementare, ce au o importanĠă majoră în prelucrarea
de imagini întrucât:
- OperaĠii complexe de procesare a imaginilor pot fi reduse la aceste operaĠii de bază;
- Aceste metode sunt în mare măsură executabile în paralel.

Fie
n
X _ ] unde
n
he] ,

{ | }
n
h
X d x X cu d x h = e - e = + ] (translaĠie) ( + cu înĠeles de adunare vectorială)

úi { | } X x x X = ÷ e

(reflecĠia)
\
C n
X X = ] .

6
4.1 Dilatare morfologică
DefiniĠia 1. Fie ,
n
X B _ ] . MulĠimea

{ | , }
n
X B d x X b B cu d x b © = e - e - e = + ]

se numeúte dilatarea mulĠimilor X prin B.Figura 4 arată o mulĠime A, un element structurant B úi reflecĠia lui (punctul indică originea
elementului). În primul caz, elementul structurant úi reflecĠia lui sunt egale, întrucât B este simetric
în raport cu originea lui. Linia punctată arată mulĠimea iniĠială iar linia continua mulĠimea rezultată,
adică, limita după care orice translaĠie a originii lui B

cu h va produce mulĠimea vidă. Aúadar, toate
punctele din această limită constituie dilatarea lui X prin B. Al doilea caz arată un element
structurant care este conceput pentru a produce o dilatare verticală mai mare.

Figura 5. Exemplu de aplicare e dilatării la text degradat.
X B ©
X
B
X B ©
B

7
Exemplu 1.
{(0, 1), (1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 0), (4, 0)} X =
{(0, 0), (0, 1)} B =
{(0, 1), (1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 0), (4, 0), (0, 2), (1, 2), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (4, 1)} X B © =
X:

B:

X B © :
reprezintă originea (0,0).
Exemplu 2.
{(1,1), (2,1), (3,1)} X =
{(0, 1), (0,1)} B = ÷
{(1, 0), (2, 0), (3, 0), (1, 2), (2, 2), (3, 2)} X B © =
X:

B:

X B © :


8
ProprietăĠi:
Fie ( , , ,
n
X Y B D _ ] ,
n
he] ), atunci:
- X B B X © = ©
- ( ) ( ) X B D X B D © © = © ©
-
b
b B
X B X
e
© = ·
- ( )
h h
X B X B © = ©
- X Y X B Y B _ ¬ © _ ©
- ( ) ( ) ( ) X Y B X B Y B · © _ © · ©
- ( ) ( ) ( ) B X Y X B Y B © · = © · ©

ObservaĠii:
- B se mai numeúte úi element de structură úi este de regulă mai mic decât X;
- în urma unei dilatări de regulă se măreúte obiectul, acesta creúte sau „se umflă”,
corespunzător formei úi dimensiunii elementului de structură;
- Este posibilă reuniunea grupurilor de elemente, umplerea golurilor, sau închiderea
crăpăturilor.
- metodă simplă de detectarea a contururilor este ( ) \ X B X © , rezultatul însă nu conĠine
elemente din X.

4.2 Erodare morfologică
DefiniĠia 2. Fie ,
n
X B _ ] . MulĠimea
{ | }
n
X B d b B d b X = e ¬ e ¬ + e ]
se numeúte erodarea mulĠimilor X prin B.
Cu alte cuvinte, erodarea mulĠimii X prin B este mulĠimea tuturor punctelor d astfel încât, B
translatat cu d, să fie conĠinut în X.

Figura 6. Similar cu figura 4, dar pentru eroziune.

X B
X
B
X B
B

9
Exemplu 3.
{(0,1), (1,1), (2,1), (3, 0), (3,1), (3, 2), (3, 3), (4,1)} X =
{(0, 0), (0,1)} B =
{(3, 0), (3,1), (3, 2)} X B =
X:

B:

X B :


Exemplu 4.
{(0, 1), (0, 2), (0, 3), (0, 4), (1, 1), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 0), (2, 1),
(2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (5, 4)}
X =

{(1, 1), (1, 0), (1, 1), (0, 1)(1, 1), (1, 0), (1, 1)} B =
{(1, 2), (3, 2)} X B =
X: B: X B :


ProprietăĠi:
- { | }
n
d
X B d B X = e _ ]
-
b
b B
X B X
÷
e
= ·
- (0, 0,..., 0) B X B X e ¬ _
- ( )
h h
X B X B =
- ( )
C C
X Y X Y = ©

10
ObservaĠii:
- Prin erodare se elimină complet porĠiuni subĠiri sau elemente mici, a căror dilataĠie
geometrică e mai mică decât cea a elementului de structură;
- Efectul erodării este o micúorare a obiectului. Modificarea dimensiunii obiectului este strict
determinată de forma elementului structurant: un element structurant simetric (disc, segment
de dreaptă centrat în origine) provoacă o modificare simetrică a dimensiunilor; dacă
elementul structurant nu este simetric, efectele se vor manifesta asupra obiectului pe direcĠia
elementului structurant úi în sens contrar acestuia.
- Este de asemenea utilă la detectarea contururilor prin \ ( ) X X B .

5. Opening and closing (deschidere úi închidere)

După cum s-a văzut, erodarea úi dilatarea nu sunt transformări inverse una alteia (deci
alternarea lor va produce un rezultat diferit de mulĠimea originală ce a fost prelucrată).
Această observaĠie conduce la ideea utilizării unor iterări ale operaĠiilor morfologice de
bază, obĠinând astfel operaĠii mai complexe, ale căror proprietăĠi le fac mai adecvate utilizării în
scopuri practice.
Deschiderea morfologică a mulĠimii X prin elementul structurant B se defineúte ca erodarea
mulĠimii cu elementul structurant respectiv, urmată de dilatarea cu elementul structurant.
Închiderea morfologică a mulĠimii X prin elementul structurant B se defineúte ca dilatarea
mulĠimii cu elementul structurant respectiv, urmată de erodarea cu elementul structurant.


ObservaĠii:
- Prin deschidere, formele mai mici ca elementul structurant folosit vor fi eliminate, se lărgesc
golurile înglobate în obiecte, contururile sunt netezite iar obiectele unite prin istmuri sunt
separate. Datorită proprietăĠii de dualitate, închiderea va avea aceleaúi efecte asupra
fundalului (complementarei obiectelor) pe care le are deschiderea asupra mulĠimilor.
- Închiderea umple golurile înglobate în obiecte (dacă aceste găuri sunt mai mici decât
elementul structurant folosit), netezeúte contururile formelor prin umplerea concavităĠilor úi
uneúte obiectele foarte apropiate (umple “strâmtorile”).


11
Exemplu 5. Următoarea figură ilustrează efectele aplicării repetate a transformărilor morfologice.

Figura 7. (a) Imaginea originală de test, (b) după două cicluri de erodare, (c) după patru cicluri, (d)
după úapte cicluri (entităĠile sunt acum complet separate), (e) patru cicluri de dilatare aplicate
imaginii d (entităĠile se vor unifica la următorul ciclu), (f) cicluri suplimentare de dilatare
necombinatoare restricĠionată la locaĠia originală a pixelilor, ceea ce restaurează marginile
obiectelor.

Exemplu 6. Imaginile următoare prezintă efectul închiderii pe o imagine cu fibre.

Figura 8. (a) Imaginea originală, (b) varianta binară, (c) după aplicarea unei închideri.

DefiniĠia 3. Fie ,
n
X B _ ] . MulĠimea

( ) X B X B B = © D

se numeúte opening (deschidere) a mulĠimilor X úi B, iar mulĠimea

( ) X B X B B - = ©

se numeúte closing (închidere) a mulĠimilor X úi B.

Exemplu 7.
{(0, 0),..., (0, 3), (1, 0),..., (1, 3), (1, 5), (2, 0),..., (2, 3), (3, 0),..., (3, 5), (5,1), (5, 2)} X =
{( 1, 1),..., (1,1)} B = ÷ ÷
{(1,1), (1, 2), (2,1), (2, 2)} X B =
{(0, 0),..., (0, 3), (1, 0),..., (1, 3), (2, 0),..., (2, 3), (3, 0),..., (3, 3)} X B = D
12
X: B: X B :X B D :


Exemplu 8.
{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 1), (4, 3), (4, 4)} X =
{( 1, 1),..., (1,1)} B = ÷ ÷
{(0, 0),..., (5, 5)} X B © =
{(1,1),..., (1, 4), (2,1),..., (2, 4), (3,1),..., (3, 4), (4,1),..., (4, 4)} X B - =
X: B: X B - :

ProprietăĠi:
- Proprietatea de bază a deschiderii úi închiderii morfologice este aceea că sunt transformări
duale una alteia (proprietate ce derivă din dualitatea blocurilor constituente de bază,
dilatarea úi erodarea). Această proprietate permite interpretarea rezultatelor unei operaĠii úi
deducerea proprietăĠilor acesteia pe baza caracteristicilor dualei sale.
( )
C C
X B X B = -

D úi ( )
C C
X B X B - =

D .
- X B X _ D
- X X B _ -
- ( ) X B X B B = D D D
- ( ) X B X B B - = - -
- (( ) ) X B B B X B © © = ©
- (( ) ) X B B B X B © =
- { | }
t
X B x X t X B cu x B = e - e e D1

Disciplina: Procesarea imaginilor
Cadru didactic: Ralf Fabian
Specializarea: Informatică Economică, anul II.


Etichetarea imaginilor binare

Într-o imagine binară pixelii pot lua doar două valori: 0 sau 1. De regulă, valoarea 1 este
considerată ca punct al obiectului din imagine iar 0 ca valoare de fundal. O asemenea imagine
binară se regăseúte de regulă la finalul unui lanĠ de prelucrări, conĠinând, marcate cu 1, poziĠiile la
care în scena iniĠială se află un obiect de interes. Etichetarea imaginilor binare urmăreúte
identificarea úi separarea obiectelor individuale din scenă, adică marcarea tuturor punctelor ce
aparĠin unui anumit obiect cu o etichetă unică, diferită de etichetele celorlalte obiecte prezente.


Figura 1. Exemplu de etichetare cu reprezentarea grafică a obiectelor detectate (în acest caz
etichetele sunt date de culorile alese).

Un obiect individual este o componentă conectată distinctă. Eticheta poate fi un număr sau
un úir de simboluri.
EsenĠa algoritmilor de etichetare a imaginilor binare este detecĠia adiacentelor locale între
punctele unui aceluiaúi obiect úi definirea etichetei punctului curent în funcĠie de etichetele vecinilor
acestuia. Vecinii unui punct sunt determinaĠi de tipul de conexitate adoptat: conexitate de tip
4
N sau
de tip
8
N .
Pentru o conectivitate de tip
4
N fiecare pixel al imaginii are patru vecini (ce formează
vecinătatea imediată a punctului). Vecinătatea imediată a punctului ( , ) f m n este:
4
( , ) { ( 1, ), ( 1, ), ( , 1), ( , 1)} N m n f m n f m n f m n f m n

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de ùtiinĠe
Catedra de ùtiinĠa Calculatoarelor úi Informatică Economică
2

Pentru o conexitate de tip
8
N fiecare pixel al imaginii are opt vecini (ce formează vecinătatea
extinsă a punctului). Vecinătatea extinsă a punctului ( , ) f m n este:

8 4
( , ) ( , ) { ( 1, 1), ( 1, 1), ( 1, 1), ( 1, 1)} N m n V m n f m n f m n f m n f m n ‰


Etichetarea secvenĠial iterativă
Etichetarea secvenĠial iterativă, (region tracking), este cea mai simplă metodă de etichetare.
Această metodă se compune din mai multe perechi de baleiaje succesive ale imaginii, care se
încheie în momentul stabilirii etichetelor definitive ale obiectelor. Fiecare pereche de baleiaje se
compune dintr-un baleiaj direct (în ordinea normală de parcurgere a unei imagini, deci pe linii, de la
stânga la dreapta úi de sus în jos) úi un baleiaj invers (pornind din colĠul din dreapta jos al
imaginii, o parcurgere pe linii de la dreapta la stânga úi de jos în sus). La fiecare trecere prin
imagine (baleiaj), pentru punctele de tip obiect, se execută o aceeaúi structură algoritmică
simplă:
¾ dacă punctul curent are predecesori (în ordinea de baleiaj curentă) deja etichetaĠi,
atunci punctul curent capătă o etichetă identică cu eticheta minimă a predecesorilor săi;
¾ dacă nu are predecesori deja etichetaĠi, atunci i se atribuie o nouă etichetă (dacă baleiajul
curent este primul baleiaj direct executat) sau eticheta sa rămâne neschimbată (dacă
baleiajul curent nu este primul baleiaj executat). Etichetele noi se obĠin prin incrementarea
cu 1 a etichetei maxime existente. Prima etichetă are valoarea 1.
Algoritmul se încheie atunci când după o pereche de baleiaje (direct úi invers), etichetele nu se
mai modifică.
Predecesorii unui punct sunt pixelii imaginii, din vecinătatea extinsă sau imediată a punctului
considerat, ce au fost deja parcurúi (vizitaĠi) în baleiajul curent. Astfel, pentru baleiajul direct,
predecesorii punctului ( , ) f m n , în conectivitate
4
N sunt:

4
( , ) { ( 1, ), ( , 1)}
V
Pred m n f m n f m n ,

iar conectivitatea
8
N :

8
( , ) { ( 1, 1), ( 1, ), ( 1, 1), ( , 1)}
V
Pred m n f m n f m n f m n f m n .

Pentru baleiajul invers, predecesorii punctului ( , ) f m n , în conectivitate
4
N sunt:

4
( , ) { ( 1, ), ( , 1)}
V
Pred m n f m n f m n ,

iar conectivitatea
8
N :

8
( , ) { ( 1, 1), ( 1, ), ( 1, 1), ( , 1)}
V
Pred m n f m n f m n f m n f m n .


3
În pseudocod, algoritmul poate fi scris astfel:

DO
baleiaj direct:
IF punctul curent este punct de obiect THEN
IF punctul curent are predecesori etichetaĠi THEN
punctul curent ia eticheta minimă a predecesorilor
ELSE
IF acesta este primul baleiaj direct THEN
punctul curent ia o etichetă nouă
ENDIF
ENDIF
ENDIF
baleiaj invers:
IF punctul curent este punct de obiect THEN
IF punctul curent are predecesori etichetaĠi THEN
punctul curent ia eticheta minimă a predecesorilor
ENDIF
ENDIF
UNTIL când etichetele nu se mai modifică
ENDDOFigura 2. a) predecesorii unui pixel în baleiaj invers, cu vecinătate
4
N . b) predecesorii unui pixel în
baleiaj direct, cu vecinătate
8
N .

Numărul de iteraĠii necesar pentru etichetarea unei imagini este variabil úi depinde de
conĠinutul acesteia. In cazul în care toate obiectele din imagine sunt conectate, o singură pereche de
baleiaje este suficientă pentru a eticheta corespunzător imaginea. Dacă imaginea conĠine obiecte
concave (obiecte cu găuri, concavităĠi de frontieră), numărul de treceri prin imagine până la
stabilizarea etichetelor nu mai poate fi prezis úi creúte odată cu creúterea complexităĠii obiectelor
scenei. SituaĠia cea mai defavorabilă este aceea în care obiectul este de tip spirală.

Etichetare cu corespondenĠă între etichete
Algoritmul anterior, pur secvenĠial, nu necesită ca variabile de intrare sau de lucru decât
imaginea binară iniĠială. Dezavantajul este însă timpul de rulare dependent de conĠinutul imaginii
etichetate. Algoritmul de etichetare secvenĠial cu corespondenĠă între etichete foloseúte o
informaĠie ce apare în urma baleiajului secvenĠial, úi anume eventualele corespondenĠe dintre
etichete, detectate de algoritmul anterior în momentul testării etichetelor predecesorilor punctului
curent. Eticheta punctului curent îúi modifică valoarea (ia valoarea etichetei unui vecin) dacă
punctul curent este un punct ce face conexiunea între două regiuni ale unui acelaúi obiect, etichetate
însă diferit. In mod normal, modificarea valorii unei etichete duce la reetichetarea tuturor punctelor
4
imaginii, dar aceasta informaĠie poate fi înscrisă într-un tabel de corespondenĠe a cărui utilizare va
reduce numărul de baleiaje necesar la numai două (un baleiaj direct pentru iniĠializarea etichetelor úi
un al doilea baleiaj direct pentru calcularea etichetelor finale din tabelul de echivalenĠă), indiferent
de conĠinutul imaginii.
Fie T tabelul de corespondenĠă între etichete; la pornirea algoritmului, fiecare intrare a
tabelului este iniĠializată cu valoarea indicelui acesteia (T(j) = j). Actualizarea tabelului se face în
două situaĠii:
¾ dacă punctul curent nu are nici un predecesor punct de obiect, atunci acesta trebuie să
primească o nouă etichetă, care se adaugă la coada tabelului de echivalenĠă ca
max max
( ) T j j ;
¾ dacă punctul curent are toĠi predecesorii etichetaĠi úi va primi eticheta minimă a acestora,
atunci în tabelul de corespondenĠă trebuie înscris faptul că la toate etichetele punctelor
ce au intervenit în calcul (predecesorii punctului curent) va corespunde o aceeaúi
etichetă, úi anume eticheta de valoare minima a acestora. Dacă punctul curent are
predecesorii
1
P ,
2
P ,
3
P ,
4
P (cel mult patru predecesori, în cazul folosirii conectivităĠii
8
N ), atunci fie min( )
i
m P .

Ca pseudocod avem:

FOR (toĠi predecesorii
i
P ) DO
WHILE ( )
i
T P m z DO
( )
i
temp T P
( )
i
T P m
i
P temp
ENDDO
ENDFOR

După primul baleiaj al imaginii, tabelul de corespondenĠă este actualizat astfel încât la
fiecare indice să corespundă eticheta finală a obiectului; etichetele atribuite obiectelor nu vor fi
neapărat în ordine. Pseudocodul corespunzător acestei prelucrări este

FOR 1 j TO
max
j DO
k j
WHILE ( ) T k k z DO
( ) k T k
ENDDO
( ) T j k
ENDFOR

Finalul algoritmului (deci după actualizarea tabelului de corespondenĠe) construieúte
imaginea de etichete finală prin înlocuirea în imaginea intermediară a etichetelor de valoare j cu
T(j).
O altă variantă a algoritmului de etichetare cu corespondenĠă între etichete nu mai ia în con-
siderare pentru corespondenĠa etichetelor doar cei mai apropiaĠi vecini predecesori ai fiecărui punct,
ci ia în calcul secĠiuni ale obiectelor detectate, de pe linia curentă úi linia anterioară. Această metodă
asigură reducerea numărului maxim de etichete alocate pe parcursul algoritmului.
Pentru fiecare linie a imaginii se detectează úi marchează secĠiunile succesive de puncte
obiect úi se reĠin pentru fiecare dintre aceste secĠiuni coloanele între care apar (secĠiunea i este
cuprinsă între coloanele
1 i
k úi
2 i
k ). Pentru fiecare dintre secĠiunile determinate, se verifică etichetele

5
prezente pe linia anterioară între coloanele
1 i
k úi
2 i
k , pentru lucrul în conectivitate
4
N , úi coloanele
1
1
i
k úi
2
1
i
k , pentru lucrul în conectivitate
8
N . Dacă nu există nici o etichetă, pentru secĠiunea
de pe linia curentă se alocă o etichetă nouă; dacă există mai multe etichete (úi deci secĠiunea curentă
se află la conectivitatea unor regiuni cu etichete diferite) se foloseúte algoritmul de alocare úi
gestiune a tabelei de corespondenĠă a etichetelor prezentat anterior.
O altă variantă a metodei de etichetare pe secĠiuni este „run-length conectivity analysis”
(analiza conectivităĠii secvenĠelor de pixeli identici consecutivi). Acesta tehnică se bazează pe
analiza secvenĠelor de pixeli identici („run-lenght”) de pe fiecare linie a imaginii, pe baza cărora se
completează un tabel de etichetare, care va determina obiectele din imagine úi proprietăĠile lor de
conectivitate úi topologie. Analiza se realizează într-o singură trecere prin imagine. Metoda este de
fapt analoagă etichetării cu corespondenĠă între etichete úi verificării ulterioare a adiacentei între
secĠiuni. In plus, se face însă construirea úi gestiunea unui tabel de convergenĠe úi divergenĠe, ce
poate fi utilizat în etapa de analiză pentru caracterizarea obiectelor.

Etichetarea cu arbore cuaternar
Pe scurt, un arbore cuaternar (quadtree) este un arbore în care fiecare nod neterminal are
exact patru descendenĠi.
Orice imagine binară pătrată, de dimensiune putere a lui 2 poate fi reprezentată (într-o
reprezentare de tip ierarhic) pe o structură de arbore cuaternar. Nodurile de pe fiecare nivel al
arborelui corespund unei împărĠiri a unei zone pătrate din imagine în patru sferturi. Rădăcina
arborelui este asociată întregii imagini (imaginii iniĠiale), nodurile de pe primul nivel al arborelui
corespund celor patru sferturi ale imaginii, nodurile de pe nivelul doi corespund sferturilor fiecărui
sfert anterior determinat al imaginii, úi aúa mai departe. ÎmpărĠirea imaginii poate continua până
când nodurile nivelului curent al arborelui corespund unor zone pătrate a căror dimensiune este de
un pixel (cea mai mică unitate indivizibilă a imaginii). Adâncimea arborelui astfel obĠinut este K, úi
fiecare pixel al imagini va corespunde unui nod terminal (frunză) de pe ultimul nivel al arborelui.
Fiecare nod terminal conĠine informaĠia de valoare a pixelului la care este asociat.
Structura arborelui anterior poate fi simplificată prin introducerea în etapa de construcĠie a
unui test de uniformitate a regiunilor reprezentate de fiecare nod:

¾ Dacă regiunea pătrată considerată nu este uniformă (deci este compusă din pixeli de
obiect úi pixeli de fundal), atunci aceasta va fi descompusă prin tăiere în patru părĠi egale
úi nodul corespunzător va deveni neterminal (va primi patru descendenĠi).
¾ Dacă regiunea pătrată considerată este uniformă (deci este compusă din pixeli de acelaúi
fel), nodul respectiv devine un nod frunză (terminal) al arborelui (deci nu mai are
descendenĠi). Fiecare nod terminal conĠine informaĠia de valoare a zonei de imagine la
care este asociat.


Figura 3. O imagine binară.

6


Figura 4. Reprezentarea imaginii binare din figura 3 ca arbore cuaternar.

Pentru refacerea imaginii iniĠiale din reprezentarea arborescentă este suficientă alegerea
nodurilor terminale a căror valoare corespunde pixelilor de obiect. Adâncimea la care este plasată în
arbore o frunză conĠine informaĠia de dimensiune a zonei pătrate corespunzătoare din imagine (o
frunză situată la adâncimea n corespunde unei zone pătrate de latură 2
k n
pixeli).
PoziĠia frunzei faĠă de nodurile de pe acelaúi nivel ce au acelaúi predecesor este direct
determinată de regula de alocare a sferturilor unei zone la nodurile descendente ale arborelui (regula
de alocare trebuie să se păstreze pentru întregul arbore).
Figura 4. Regula de alocare a descendenĠilor pentru construirea arborelui cuaternar asociat unei
imagini binare.

Codarea imaginii (sau a arborelui cuaternar asociat) se face prin memorarea poziĠiei în
arbore a nodurilor terminale de valoare unitară. PoziĠia în arbore a unui nod se specifică prin
descrierea căii prin care se ajunge la acesta, pornind de la rădăcina arborelui; această cale va conĠine
codurile de alocare a descendenĠilor ce corespund avansului în adâncime în arbore.

Odată construit arborele cuaternar asociat unei imagini binare, etichetarea acesteia revine la
a găsi zonele de pixeli obiect adiacente úi de a le marca cu aceeaúi etichetă. Analiza adiacentei unor
zone din imagine se face pe baza inspecĠiei codurilor corespunzătoare acestora úi cunoaúterii regulii
de alocare a descendenĠilor. Acesta analiză de adiacentă este echivalentă cu analiza conectivităĠii
segmentelor de pixeli obiect de pe liniile imaginii (prezentată în secĠiunea anterioară ca etichetare
secvenĠial cu corespondenĠă între secĠiuni úi ca analiza conectivităĠii secvenĠelor de pixeli identici
consecutivi), dar trebuie realizată atât după direcĠie verticală (după linii) cât úi după direcĠie
orizontală (după coloane).
Trebuie remarcat de asemenea că reprezentarea imaginilor binare pe arbori cuaternar poate
constitui o metodă de compresei a acestora - codurile ce corespund nodurilor terminale asociate
zonelor pătrate de pixeli obiect pot necesita mai puĠini biĠi de reprezentare decât zonele înseúi.

Principalul inconvenient al metodei de etichetare folosind arborele cuaternar este legat de
complexitatea construirii acestuia prin abordarea ierarhică top-down prezentată; în particular, testul
de uniformitate la nivelul fiecărui bloc presupune testarea valorilor tuturor pixelilor care compun
blocul. Pe ansamblu, aceasta duce la parcurgerea fiecărui pixel din imagine de un număr de ori egal
cu adâncimea în arborele cuaternar al blocului pătrat din care face parte.
Pentru a înlătura acest inconvenient este suficient ca pixelii imaginii să nu mai fie parcurúi
în ordinea tradiĠională de baleiaj (pe linii, de la stânga la dreapta úi de sus în jos), ci într-o altă
ordine, care să îi prearanjaze pe grupuri ce corespund pătratelor de diviziune a imaginii.

7
Un asemenea baleiaj este reprezentat de o curbă de umplere a spaĠiului: un parcurs ce trece
o singură dată prin fiecare pixel al imaginii, nu se autointersectează úi în care oricare doi pixeli
parcurúi consecutiv sunt vecini spaĠial în imagine (într-o vecinătate de tip
4
N sau
8
N ). Curbele de
umplere a spaĠiului sunt structuri fractale, definite prin repetarea la diferite nivele ierarhice ale unei
aceleiaúi structuri. Pentru baleiajul imaginilor s-au reĠinut două astfel de curbe: curba Peano-
Hilbert (numită úi curba Peano în U, după forma celulei sale de bază) úi curba Morton (sau curba
Peano în Z).
a)
b)
Figura 5. Ordinea de parcurgere a pixelilor. a) curba U. b) curba Z.

Dispunând de o astfel de ordine de traversare, este evident că dacă se parcurge imaginea în
acesta ordine, zonele pătrate uniforme (cu pixelii de aceeaúi valoare) sunt detectate într-o singură
trecere úi astfel arborele cuaternar poate fi creat direct prin nodurile sale terminale. Pentru o
implementare eficientă este însă necesară úi deducerea rapidă a indicelui pe curba de baleiere a
pixelilor, pornind de la coordonatele lor în imagine. Doar curba Peano în Z are o asemenea relaĠie
rapidă de calcul, prin întreĠeserea biĠilor ce dau coordonatele în imagine a punctului. Cuvântul binar
ce exprimă indicele pe curbă a oricărui punct este format din biĠii din coordonata verticală, ce vor
ocupa poziĠiile de ordin par úi din biĠii din coordonata orizontală ce vor ocupa poziĠiile de ordin
impar (păstrându-úi aceeaúi ordine de rang).

Introducere în RLE
Codarea RLE (Run Length Encoding) are trei paúi:
1) Matricea imaginii se transformă în vector linie (punând liniile imaginii una după alta, în
ordine)
2) ùirul codat începe cu valoarea primului pixel.
3) Se reĠine numărul de pixeli consecutivi de aceeaúi valoare.

De exemplu úirul de biĠi
000010111001111 este codat ca 0 4 1 1 3 2 4;
110100011100 este codat ca 1 2 1 1 3 3 2.

8
În cazul în care apare o succesiune de coduri identice, acestea se pot scrie sub formă
compactă precedând valoarea codului cu numărul de repetiĠii ale acestuia.

De exemplu úirul de biĠi
0110011001101000101010 este codat RLE ca 0122222113111111 sau,
compact, ca 0 1 (5)2 113 (6)1.

1

Disciplina: Procesarea imaginilor
Cadru didactic: Ralf Fabian
Specializarea: Informatică Economică, anul II.


Transformări geometrice
Transformările geometrice modifică relaĠiile spaĠiale dintre pixelii unei imagini (apar úi sub
denumirea de transformări rubber-sheet – analogia cu imaginea pe o gumă de úters).
În temeni de procesare digitală a imaginilor, o transformare geometrică constă în două
operaĠii de bază: a) o transformare spaĠială úi b) o interpolare a nivelelor de gri.

TranslaĠia
TranslaĠia într-un sistem cartezian implică calcularea adreselor de offset relative ale celor
două imagini (iniĠială úi finală).Obiectul e deplasat fără să-úi modifice forma, dimensiunea, orientarea.

Scalarea
Scalarea dimensiunii spaĠiale ale unei imagini se obĠine prin modificarea coordonator
carteziene a imaginii sursă conform relaĠiei

x’=x
*
s
x

y’=y
*
s
y


unde s
x
,s
y
sunt factori de scalare pozitivi constanĠi, dar nu neapărat întregi. Dacă ele sunt mai mari
decât o unitate se obĠine o mărire iar dacă sunt mai mici decât o unitate se obĠine o micúorare a
imaginii iniĠiale.

Scalarea faĠă de origines
x
,s
y
– factori de scalare:
y
P(x,y)
t
y

t
x

v
G
P’(x’,y’)
x
j t i t v y x
G G
G
* * + =
x’=x+ t
x

y’=y+ t
y

(1.1)
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de ùtiinĠe
Catedra de ùtiinĠa Calculatoarelor úi Informatică Economică
) ' , ' ( ' ) , ( y x P y x P ÷
x’=x
*
s
x

y’=y
*
s
y

(2)
2
÷ s
x
=s
y
– scalare uniformă ¬ obiectul este nedeformat
÷ s
x =
s
y
– scalare neuniformă ¬ obiectul este deformat

Scalarea faĠă de un punct oarecare din plan
Fie F(x
f
,y
f
) un punctul faĠă de care se face scalarea
RotaĠia
Unghiul de rotaĠie u este considerat în direcĠia opusă acelor de ceas faĠă de axa orizontală a
imaginii. De regulă această transformare necesită interpolare.
RotaĠia unei imagini în jurul unui anumit punct pivot poate fi obĠinută prin translatarea
originii imaginii la acel punct, executarea rotaĠiei, iar apoi translatarea înapoi conform offest-ului
iniĠial de translaĠie.

RotaĠia faĠă de origine

¹
´
¦
=
=
u
u
sin
cos
r y
r x

¹
´
¦
+ = + =
÷ = + =
o u o u o u
o u o u o u
sin cos sin sin ) sin( '
sin sin cos cos ) cos( '
r r r y
r r r x
y f f y
x f f x
s y y s y y
s x x s x x
* * '
* * '
÷ + =
÷ + =
(3)
y f f
x f f
s y y y y
s x x x x
* ) ( '
* ) ( '
÷ = ÷
÷ = ÷
¬
(2,2)
(1,1)
x
y
(3,3)
(1,1)
x
y
FaĠă de x
f
=1,y
f
=1 s
x
=2,s
y
=2
P(x,y)
P’(x’,y’)
y
x O
o
u
r
Unghiurile se consideră pozitive în
sens trigonometric úi în sens invers.
¹
´
¦
+ =
÷ =
o u
o u
cos sin '
sin cos '
y r y
y r x
(4)

3
RotaĠia faĠă de un punct oarecare fix (x
f
,y
f
)


Transformări geometrice liniare generalizate
O abordare mai elegantă a transformărilor geometice în plan, este reprezentarea úi calcularea
poziĠiilor ca vectori respectiv operaĠii pe vectori.

Coordonatele punctelor se pot reprezenta prin vectori de linie P=[x,y] sau vectori coloană
P
T
=

y
x
. Dacă se folosesc vectori linie, atunci se efectuează înmulĠire la dreapta cu matricea de
transformare M, iar pentru vectori coloană înmulĠirea se face la stânga cu M
T
. În continuare
utilizăm vectori coloană.
Dacă sunt de efectuat mai multe transformări înseamnă că se efectuează compunerea de
matrici.

TranslaĠia
Nu se poate exprima ca un produs matricial, de aceea se foloseúte o adunare de vectori.

P M P + = ' unde

=
y
x
s
s
M , M-vector

Scalarea faĠă de origine

) 6 ( *
0
0
'
'

=

y
x
s
s
y
x
y
x


RotaĠia faĠă de origine

) 7 ( *
cos sin
sin cos
'
'

÷
=

y
x
y
x
o o
o oObs: Pentru vectori linie | | | |

÷
=
o o
o o
cos sin
sin cos
, ' , ' y x y x

(5)

o
r
r
F(x
f
,y
f
)
P’(x’,y’)
P(x,y)
y
O
x
¹
´
¦
÷ + ÷ = ÷
÷ ÷ ÷ = ÷
o o
o o
cos ) ( sin ) ( '
sin ) ( cos ) ( '
f f f
f f f
y y x x y y
y y x x x x
¹
´
¦
÷ ÷ + + =
+ ÷ + ÷ =
o o o o
o o o o
cos sin cos sin '
sin cos sin cos '
f f f
f f f
y x y y x y
y x x y x x
P’=R*P
P’=S*P
4
Coordonate omogene
Deoarece pentru translaĠia în coordonate carteziene nu exisă o matrice de transformare,
pentru a uniformiza notaĠiile se folosesc coordonate omogene. Acest sistem de coordonate permite
reprezentarea tuturor transformărilor ca produs de matrici, aúadar este un caz special de a reprezenta
un vectori bidimensional ca vector tridimensional.

Unui punct din plan (x,y) îi corespunde, în coordonate omogene un triplet (x
w
,y
w
,w), în care

¦
¹
¦
´
¦
=
=
w
y
y
w
x
x
w
w
.

Dacă w=0, atunci pentru [a,b,0], punctul se consideră la infinit pe dreapta a*y-b*x=0. De
exemplu [1,0,0] – punctul de la infinit pe axa x pozitivă, [1,1,0] – punctul de la infinit în direcĠia
[1,1]. Punctul P(2,1) în coordonate plane carteziene, devine în coordonate omogene (2,1,1) sau
(4,2,2) etc.
În grafică se utilizează w=1, ceea ce înseamnă că ) 1 , , ( ) , ( . . y x P y x P omogene coord carteziene coord ÷ .
Dacă în urma unor transformări se obĠine 1 = w , se efectuează împărĠirea cu w. În general,
transformările geometrice primitive conservă valoarea lui w úi deci dacă se alege w=1 împărĠirea nu
mai este necesară.
Cele trei transformări elementare examinate anterior, într-un sistem omogen de coordonate
se exprimă astfel:

TranslaĠia
) 8 (
1
*
1 0 0
1 0
0 1
1
'
'

=

y
x
t
t
y
x
y
x

=

=
=
1
'
'
'
1
* '
y
x
P y
x
P
P T P


Scalarea faĠă de origine
) 9 (
1
*
1 0 0
0 0
0 0
1
'
'

=

y
x
s
s
y
x
y
x
P S P * ' =

RotaĠia faĠă de origine
) 10 (
1
*
1 0 0
0 cos sin
0 sin cos
1
'
'

÷
=

y
x
y
x
o o
o o
P R P * ' =

Obs: La aplicarea a două transformări asupra unui punct trebuie avut în vedere că produsul
matricial nu e comutativ. ExcepĠie fac transformările de acelaúi tip.

Expresiile matematice ale scalării úi rotaĠiei faĠă de un punct oarecare se pot obĠine prin compunerea
următoarelor transformări:
1. – translaĠia prin care punctul fix al transformării ajunge în origine
2. – scalarea/rotaĠia faĠă de origine
3. – translaĠia inversă celei de la punctul 1.

5

Fie F(x
f
,y
f
) punctul fix al transformării, o unghiul de rotaĠie úi s
x
,s
y
factorii de scalare.

Scalarea faĠă de un punct fix (x
f
,y
f
) P y x T s s S y x T P f f y x f f * ) , ( * ) , ( * ) , ( ' ÷ ÷ =

) 11 (
1
*
1 0 0
1 0
0 1
*
1 0 0
0 0
0 0
*
1 0 0
1 0
0 1
1
'
'

÷
÷

=

y
x
y
x
s
s
y
x
y
x
f
f
y
x
f
f


÷ +
÷ +
=

+ ÷
+ ÷
=

÷
÷

=

1
* *
* *
1
*
1 0 0
* 0
* 0
1
*
1 0 0
* 0
* 0
*
1 0 0
1 0
0 1
1
'
'
f y f y
f x f x
f f y y
f f x x
f y y
f x x
f
f
y s y s y
x s x s x
y
x
y y s s
x x s s
y
x
y s s
x s s
y
x
y
x

adică am obĠinut relaĠiile (3).

RotaĠia faĠă de un punct fix (x
f
,y
f
) P y x T R y x T P f f f f * ) , ( * ) ( * ) , ( ' ÷ ÷ = o

) 12 (
1
*
1 0 0
1 0
0 1
*
1 0 0
0 cos sin
0 sin cos
*
1 0 0
1 0
0 1
1
'
'

÷
÷

÷

=

y
x
y
x
y
x
y
x
f
f
f
f
o o
o o


Transformări geometrice inverse
Fiecare dintre transformările geometrice elementare are o inversă, adică o transformare care
exprimă operaĠia opusă celei corespunzătoare transformării.
Se pot verifica uúor următoarele relaĠii:
[T(t
x
,t
y
)]
-1
=T[(-t
x
,-t
y
)] (13)

[S(s
x
,s
y
)]
-1
=S[(1/s
x
,1/s
y
)] (14)

[R(o)]
-1
=R(-o) (15)

De exemplu, pentru relaĠia (13) avem:
1 0 1 0 1 0 0
( , ) * ( , ) 0 1 * 0 1 0 1 0
0 0 1 0 0 1 0 0 1
tx tx
T tx ty T tx ty ty ty
÷

÷ ÷ = ÷ =

Ca formă generală, este convenabil să considerăm matricea dreptunghiulară de felul următor:

0 1 2
0 1 2
'
' *
1 0 0 1 1
x c c c x
y d d d y


=iar pentru poziĠiile inverse
0 1 2
0 1 2
'
' *
1 0 0 1 1
x a a a x
y b b b y


=, unde pentru:

TranslaĠie:
0
1 a = ,
1
0 a = ,
2 x
a t = ,
0
0 b = ,
1
1 b = ,
2 y
b t = ÷ .
Scalare:
0
1/
x
a s = ,
1
0 a = ,
2
0 a = ,
0
0 b = ,
1
1/
y
b s = ,
2
0 b = .
6
RotaĠie:
0
cos a u = ,
1
sin a u = ,
2
0 a = ,
0
sin b u = ÷ ,
1
cos b u = ,
2
0 b = .

Considerând o matrice dreptunghiulară destinaĠie D úi o imagine (matrice) sursă
dreptunghiulară S, de aceeaúi dimensiune, ne conduce la două tipuri de ambiguităĠi: unii pixeli din S
vor fi transformaĠi în afara lui D, úi unii pixeli în D nu vor fi transformaĠi din S pentru că se află în
afara limitelor. Figura 1 ilustrează rotaĠia unei imagini în jurul centrului ei cu 45 de grade. Dacă se
urmăreúte obĠinerea unei matrici destinaĠie D complete, este necesară accesarea unei imagini sursă
suficient de mare S, pentru a preveni transformările vide. O soluĠie este prezentată în figura 1(d)
prin plasarea imaginii sursă S pe un fundal suficient de mare ca să acopere întreaga rotaĠie
originalului.

a) b)
c) d)
Figura 1. RotaĠia unei imagini cu 45 de grade în jurul centrului ei.

Transformări afine
OperaĠiile geometrice de translatare, scalare úi rotaĠie sunt cazuri special de operator
geometric numit transformare afină. În această conjunctură, constantele
i
c úi
i
d sunt factori de
pondere. Transformarea afină nu este doar utilă ca generalizare a translatării, scalării úi rotaĠie, ea
permite image shearing în care liniile si coloanele sunt succesiv uniform translatate menĠinându-se
relaĠia între ele. Figura 2 arată un image shearing de linii dintr-o imagine cu
0 1
1.0 c d = = ,
1
0.1 c = ,
0 2 2
0.0 d c d = = = .

7

Figura 2. Image shearing orizontal.
Alte transformări simple

Oglidirea (Reflexia)

÷ FaĠă de axa x

÷ FaĠă de axa y


O
y
x
¹
´
¦
=
÷ =
y y
x x
'
'
O
y
x ¹
´
¦
÷ =
=
y y
x x
'
'

÷ =

÷ =

1 0 0
0 1 0
0 0 1
) 16 (
1
*
1 0 0
0 1 0
0 0 1
1
'
'
x O y
x
y
x

÷
=

÷
=

1 0 0
0 1 0
0 0 1
) 17 (
1
*
1 0 0
0 1 0
0 0 1
1
'
'
y O y
x
y
x
8
÷ FaĠă de origine


÷ Oglindirea faĠă de o dreaptă oarecare

Fie dreapta z=a
*
x+b


Se poate exprima oglindirea faĠă de o dreaptă y=a
*
x+b, ca o transformare compusă din următoarele
transformări elementare:
1. o translaĠie astfel încât o dreaptă să treacă prin origine T(0,-b)
2. o rotaĠie a dreptei pentru a o alinia cu una din axele de coordonate R(-arctg(o)) (de
exemplu cu axa Ox)
3. oglidirea faĠă de axa pe care a fost suprapusă Ox
4. rotaĠie inversă celei de la punctul 2, R(arctg(o))
5. translaĠie inversă celei de la punctul 1, T(0,b)

Matricea transformării este:
M=T(0,b)
*
R(arctg(o))
*
Ox
*
R(-arctg(o))
*
T(0,-b), deci P’=M
*
P


y
O
¹
´
¦
÷ =
÷ =
y y
x x
'
'
x

÷
÷
=

÷
÷
=

1 0 0
0 1 0
0 0 1
) 18 (
1
*
1 0 0
0 1 0
0 0 1
1
'
'
o O y
x
y
x

9
Exemplu: y=x-2
a=1, b=-2
arctg1=45
0

=
1
2
1
P

÷ =

÷ =
=

÷ ÷

÷

÷ =
=

÷

÷

÷

÷ =
=

÷

÷

÷

÷ =
1 0 0
2 0 1
2 1 0
1 0 0
0 0 1
2 1 0
*
1 0 0
2 1 0
0 0 1
1 0 0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
*
1 0 0
0
2
2
2
2
0
2
2
2
2
*
1 0 0
2 1 0
0 0 1
1 0 0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
*
1 0 0
0 1 0
0 0 1
*
1 0 0
0
2
2
2
2
0
2
2
2
2
*
1 0 0
2 1 0
0 0 1
1 0 0
2 1 0
0 0 1
*
1 0 0
0
2
2
2
2
0
2
2
2
2
*
1 0 0
0 1 0
0 0 1
*
1 0 0
0
2
2
2
2
0
2
2
2
2
*
1 0 0
2 1 0
0 0 1
M


¹
´
¦
÷ =
=
¬

÷ =

÷ =

¬
1 '
4 '
1
1
4
1
2
1
*
1 0 0
2 0 1
2 1 0
1
'
'
y
x
y
x

Obs:
1) Ordinea de acĠionare a matricilor care compun transformarea este de la dreapta la stânga în
cazul vectorilor coloană (cazul considerat) úi de la stânga la dreapta în cazul vectorilor linie.
2) Pentru două transformări de acelaúi tip avem:
T
1*
T
2
=T
2*
T
1
R
1*
R
2
=R
2*
R
1
S
1*
S
2
=S
2*
S
1

Dacă s
x
=s
y
¬ S
*
R=R
*
S

3) Pentru mai multe transformări în secvenĠă, ordinea este, de regulă, următoarea: scalarea se
aplică înaintea rotaĠiei.


1

Disciplina: Grafică - Procesarea imaginilor
Cadru didactic: Ralf Fabian
Specializarea: Informatică III.


Procesarea imaginilor

Aşa cum s-a putut observa la transformările geometrice din ultimul curs, procesul de
calculare a adreselor inverse produce de regulă o adresă care se află între valorile de pixeli
cunoscute a imagini iniţiale. Ca urma, trebuie estimată o valoare a pixelului necunoscut din vecinii
lui cunoscuţi. În cele ce urmează vom considera procesul general de „resampling”, în care pixeli de
output sunt estimaţi prin interpolarea pixelilor de input. Cazul general de aplicare este la mărire unei
imagini cu un factor de scalare întreg (zoom). Tot aici se poate realiza o estimare şi prin convoluţie.
Metode de interpolare
Cea mai simplă formă de interpolare este de a alege ca valoare a pixelului de output valoarea
celui mai apropiat pixel de input de la adresa inversă. Acest proces se numeşte nearest-neighbor
interpolation, şi poate rezulta într-o eroare de offset spaţial de 1/ 2 unităţi pixel. Eroare de
interpolare poate fi semnificativ redusă prin folosirea tuturor celor 4 vecini imediaţi. O abordare
răspândită este interpolarea bilineară, care interpolează liniar pe fiecare linie a imaginii iar apoi
interpolează rezultatul liniar pe coloane. Figura 1 ilustrează acest procedeu.

( ', ') (1 )[(1 ) ( , ) ( 1, )]
[ ( , 1) ( 1, 1)]
F p q b a F p q aF p q
b F p q aF p q
= − − + + +
+ + + +


unde ' a p p = − şi ' b q q = − .

Figura 1. Interpolarea bilineară.
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Ştiinţe
Catedra de Informatică
2

Expresia pentru interpolarea bilineară poate fi generalizată pentru orice funcţie de
interpolare ( ) R x , care ia valoare de zero în afara intervalului [ 1, 1] − + . Prin această generalizare,
interpolarea poate fi privită ca sumă a patru funcţii de interpolare ponderate astfel:

( ', ') ( , ) ( ) ( ) ( 1, ) ( ) ( (1 ))
( , 1) (1 ) ( ) ( 1, 1) (1 ) ( (1 ))
F p q F p q R b R a F p q R b R a
F p q R b R a F p q R b R a
= − + + − − − +
+ − + + + − − −Figura 2. Interpolare cu vecinătăţi suport de 2, 4, 8.

Figura 2 prezintă definirea unei vecinătăţi generalizate de interpolare de 2, 4 şi 8, în care
( , ) F p q este cel mai apropiat vecin al pixelului care va fi interpolat. De regulă, din motive de
complexitate, aceste interpolări se limitează la vecinătăţi de 4 4 × .
Metode de convoluţie
Dacă o imagine trebuie mărită cu un factor de mărire întreg, estimarea pixelilor poate fi
implementată eficient prin convoluţie. Considerăm de exemplu o mărire 2:1. Acţiunea se va petrece
în doi paşi. Mai întâi imaginea de input este transformată într-o matrice în care rânduri şi coloane de
zerouri sunt intercalate între datele imaginii de input, astfel:


imagine originală zero-intercalare (zero-interleaved)

3

În continuare imaginea zero-intercalată este supusă unei convoluţii cu unul din nucleele de
interpolare din figura 3.


Figura 3. Nuclee de interpolare.

Operaţia discretă de convoluţie poate fi extinsă uşor la un factor de mărire mai mare. Pentru
N:1, nucleul de bază este N N × peg.
Pentru imagini color, metodele de modificare geometrică se aplică separat asupra componentelor de
red, green, blue.
Scheleton
Obiectele sau scenele pot fi descrise prin diverse structuri compuse din diferite elemente
(linii, curbe, etc). De exemplu în recunoaşterea caracterelor, amprentelor, cromozomilor, a norilor,
etc., sunt necesare transformări ale axei mediane în scopul obţinerii unei descrieri a obiectului
studiat. Intuitiv, putem să definim scheletul ca fiind mulţimea punctelor în care se întâlnesc cel
puţin două tangente la contur care pleacă cu aceeaşi viteză.
Scheletonul ( ) S A este o reprezentare bidimensională simplificată, echivalentă, a unei forme A.
• Dacă z este un punct din ( ) S A şi ( )
z
D este cel mai mare disc centrat în z şi conţinut în A,
iar în plus nu există un disc mai larg (nu neapărat centrat în z) care să-l conţină pe ( )
z
D şi să
fie cuprins în A, atunci discul ( )
z
D se numeşte disc maximal.
• Discul ( )
z
D atinge marginea lui A în două sau mai multe locuri.
Scheletonul lui A poate fi exprimat în termeni de eroziune şi opening astfel:
0
( ) ( )
K
k
k
S A S A
=
= ∪
Aşadar, ( ) S A se obţine ca reuniune a submulţimilor scheleton ( )
k
S A .
( ) ( ) ( )
k
S A A kB A kB B = − ⊖ ⊖
unde B este elementul de structură şi ( ) A kB ⊖ indică un număr de k eroziuni succesive asupra lui
A:
( ) (...(( ) ) ...) A kB A B B B = ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖
De k ori, unde K este ultima iteraţie înainte ca A sa erodeze spre mulţimea vidă. Cu alte cuvinte
max{ | ( )} K k A kB = ≠ ∅ ⊖ .

A poate fi reconstruit din submulţimile scheleton prin ecuaţia:
0
( ( ) )
K
k
k
A S A kB
=
= ∪ ⊕
unde ( ( ) )
k
S A kB ⊕ înseamnă un număr de k dilatări succesive ale lui ( )
k
S A .

4În aceeaúi lucrare, Pavlidis propune clasificarea imaginilor în patru clase, astfel: x Clasa (1) de imagini include imaginile în scar de gri (sau color). x Clasa (2) de imagini cuprinde imaginile binare (sau cu câteva culori). x Clasa (3) de imagini include imagini formate din linii úi curbe continue. x Clasa (4) de imagini cuprinde imagini formate din puncte izolate sau poligoane. Exemple de imagini din fiecare clas :

imaginilor (redare - rending). Prin redare fotorealist se în elege simularea fenomenelor de interac iune a luminii cu diferite obiecte (reflexia + reflac ia). b) Analiza úi prelucrarea imaginilor: reprezint procesul invers celui de sintez úi const în prelucrarea imaginii sau reconstruc ia unui obiect pronind de la imagini ale sale. În acest subdomeniu, s-au dezvoltat 3 direc ii: a. îmbun t irea calit ii imaginii – image enhancement – const în diminuarea sau eliminarea „zgomotului” din imagini (zgomot – pixeli suplimentari sau absen i); b. detectarea úabloanelor standard (pattern detection & recognition) úi determinarea gradului de distorsiune în imagini 2D. (Ex: tehnica OCR – recunoaúterea optic a caracterelor dup úablon). c. analiza de imagini úi computer vision (image analysis and computer vision) const în determinarea obiectelor 2D/3D pornind de la imagini 2D (Ex: robo ii industriali disting obiectele, pozi ia úi propriet ile lor). Ini ial sinteza era considerat o disciplin diferit de analiz úi prelucrare. În prezent cele dou subdomenii constituie grafica pe calculator.

3. Concepte folosite în grafic
Se remarc sc derea complexit ii imaginii odat cu num rul clasei, simultan cu reducerea semnificativ a volumului de date necesar pentru stocarea lor. Astfel imaginile de clas (1) sunt cele mai complexe, un exemplu tipic de astfel de imagini fiind cele de televiziune, ob inute deci cu o camer TV. Imaginile binare con in doar dou nuan e, de obicei alb úi negru (sau doar câteva culori în cazul imaginilor color). Clasa (3) cuprinde imagini úi mai simple, adic con inând doar linii úi curbe având grosimea de un pixel. Imaginile din ultima clas sunt cele mai simple, ele fiind formate din puncte izolate sau, în cazul graficii computerizate, din poligoane care descriu corpul tridimensional a c rui reprezentare realist se doreúte în final. De exemplu, o imagine de clasa (1) poate fi o imaginea unui obiect oarecare (fotografie). Aceasta în urma unei opera ii de binarizare (ce va fi descris ulterior) va rezulta o imagine de clas (2). Prin aplicarea unor algoritmi de extragere de contur sau a unor operatori morfologici (dilatare, eroziune) se ob ine o imagine de clas (3). În final, prin extragerea punctelor critice, a zonelor de interes se va forma o imagine din ultima clas .
Segmentare 1. Imagini Color Determinarea Conturului Determinarea Punctelor C ii 4. Puncte 3. Linii úi Critice Curbe Interpolare

3.1 Sistem grafic
Un sistem grafic este ansamblu format din echipamente úi programe specializate în prelucrarea grafic . În func ie de prelucrarea efectuat , sistemele grafice se grupeaz în dou categorii: a. Sistem grafic de sinteza a imaginilor; b. Sistem grafic de analiz úi prelucrarea imaginilor. Secven a de prelucr ri efectuate într-un sistem de sintez a imaginilor poate fi reprezentat schematic astfel: Modelul imaginii
Algoritmi de sintez

Program de aplica ie

2. Imagini Alb-Negru

Imaginea codificat

Colorare

Umplere

Unitatea de afiúare

Utilizator

Evolu ia graficii: Se pot distinge mai multe etape: - grafica simpl care s fie printat ; - modele sau obiecte care trebuiau modelate grafic (obiecte abstracte úi fenomene); - grafic interactiv – se modific în timp real modelele construite; - apar interfe e grafice utilizator care permit realizare aplica iilor grafice complexe; - dezvoltarea a dou subdomenii: a) sinteza de imagini; b) analiza úi prelucrarea imaginilor. a) Sinteza imaginilor constituie procesul de redare a unor obiecte reale sau imaginare, de obicei pornind de la un model. Sinteza de imagini a avut ca rezultat redarea fotorealist a 3

Imaginea afiúat Sistem de sintez a imaginii În sistemele de analiz úi prelucrare se porneúte de la imaginea real . Asupra ei se aplic : - agoritmi de analiz o modelul imaginii; - algoritmi de prelucrare o o imagine afiúat pe ecran.

4

3.2 Grafica interactiv
Cadrul conceptual al graficii interactive cost din: 1. programul aplica iei. 2. sistemul grafic. 3. modelul aplica iei. Programul aplica ie: creeaz , memoreaz úi preia date de la modelul aplica iei. Sistemul grafic produce imaginea la dispozitivul de afiúare, el fiind realizat fie sub forma unor subrutine întro bibliotec grafic , fie cu dispozitive hardware (procesor de afiúare) capabil s interpreteze comenzi de desenare. Modelul aplica iei con ine o descriere a obiectelor ce compun imaginea, obiecte care sunt descrise prin atribute geometrice (pozi ie, dimensiune, orientare) úi atribute de afiúare (culoare, tip linie, tip interior etc.)

linie afiúare pe ecran

cursa de întoarcere pe vertical

3.3 Tehnologii de afiúare
Exist dou tehnologii: a) Tehnologia vector b) Tehnologia raster a) Tehnologia vector (linii) generarea imaginii se realizeaz prin trasarea de linii. Din cauza necesit ii de refresh periodic a ecranului imaginea trebuie generat ciclic. Obs.: În memoria video nu avem imaginea, ci programul care construieúte imaginea Ÿ c imaginile nu pot fi complexe. b) Tehnologia raster - tehnologia folosit în televiziune. Memoria video nu con ine programul ci imaginea constituit din puncte (pixeli). Structura sistemului este urm toarea:

Imaginea codificat în memoria video foloseúte : 1 bit/pixel – pentru monocrom (0- stins, 1- aprins) n bi i/pixel – pentru imagine color: n=8 - 256 de culori distincte pe ecran n=24 (fine colour) - 1 octet pentru fiecare din componentele primare RGB n=32 - 24 pentru RGB - 8 bi i de control n=96 - 64=2*31 pentru reprezentarea culorii în dou buffere distincte: unul se afiúeaz úi al doilea e folosit pentru generarea celei de-a doua instan e a imaginii de afiúat – double buffering - 32 pentru algoritmii de determinare a pozi iei vizibile a obiectelor (pentru memorarea coordonatei z a unui punct) Avantajele tehnologiei raster: independen a ratei de refresh (reîmprosp tare) de complexitatea imaginii de afiúat posibilitatea de a reprezenta suprafe e opace sau texturi Dezavantaje: reprezentarea imaginii în memoria video sub form de pixeli necesit algoritmi de conversie specifici (de exemplu algoritmul Bresenham pentru generarea de linii) reprezentarea aproximativ a primitivelor grafice (linii, cercuri etc.) prin puncte, rezultând un efect vizual nedorit, efect numit aliasing (acesta se datoreaz eúantion rii unei func ii continue)

Interfa a calculatorul gazd
Comenzi de afiúare Date

PA-procesor afiúare

Memoria video

4. Achizi ia imaginilor
Sursa de provenien a imaginilor poate fi un dispozitiv de achizi ie (camer video, scanner, captor radar), dar poate fi la fel de bine úi o ecua ie matematic , un ansamblu de date statistice etc.

Tastur +Mouse

Controller video

Exist dou motive principale pentru care se apeleaz la procesarea imaginilor: 1. îmbun t irea calit ii unei imagini având drept scop o mai bun vizualizare pentru un operator uman. Aceasta poate însemna: reducerea zgomotului úi a altor defecte care pot fi prezente în imagine (datorate, de exemplu, dispozitivului de achizi ie), eviden ierea unor zone de interes prin modificarea luminozit ii, a contrastului, accentuarea muchiilor etc.; 2. extragerea de informa ii dintr-o imagine, informa ii care pot reprezenta intrarea pentru un sistem automat de recunoaútere úi clasificare. Aceste informa ii pot fi: diferite distan e i rela ii dintre obiectele prezente în imagine, momente statistice, parametri geometrici (arie, perimetru, circularitate), coeficien i Fourier etc. Exemple clasice de aplica ii pentru procesarea imaginilor (úi recunoaúterea formelor) includ: recunoaúterea optic a caracterelor (OCR), recunoaúterea amprentelor, prelucrarea imaginilor

CRT Procesul de afiúare poate exista ca o component de soft inclus în biblioteca grafic . În memoria video poate fi o zon de memoria UCP (pentru sta ii grafice de cost sc zut) sau poate fi o component hard (RIP – Raster Image Procesor) care ac ioneaz ca un accelerator sau coprocesor în sistemul grafic. Imaginea este afiúat de controllerul video (component hard), ea fiind alc tuit din linii orizontale. Sarcina controllerului este de a afiúa linie cu linie, pe vertical , liniile orizontale.

5

6

medicale, a imaginilor satelit, inspec ia úi fabrica ia asistat , naviga ia robo ilor, vehicule autonome, securitate úi monitorizare, vizualizare, comunica ii, c utare în biblioteci digital.

Extragerea de suprafe e din imagini de satelit. Se observ cursul unui râu. Imagini termografice.

Restaurarea imaginilor telescopului Hubble. În stânga imaginea original iar în dreapta imaginea restaurat .

Detec ia cancerului mamar. Imaginile sunt formate prin înregistrarea de câtre un senzor a radia iei ce reac ioneaz cu un obiect fizic. Astfel imaginile sunt de mai multe tipuri, cum ar fi: fotografie (lumina reflectat ), distan e, imagini în infraroúu. Un sistem (digital) de achizi ie a imaginilor se compune din: ¾ un sistem optic (lentile, diafragm ); ¾ un senzorul propriu-zis (CCD - Charge Coupled Device - de obicei); ¾ un eventual etaj de amplificare úi filtrare a semnalului de la senzor (informa ia este înc analogic ); ¾ un convertor analog-numeric. 8

Prelucr ri pseudocolore pentru extragerea de obiecte. 7

Deci aplicându-se transformata Fourier bidimensional se ob ine spectru imaginii. . se calculeaz valoarea fiec rui eúantion (pixel) din noua imagine pe baza unui num r de eúantioane din imaginea distorsionat .) produc obiective subcorectate (cercul este mai luminos în centru) sau supracorectate (cercul este mai luminos pe margine). Imaginile achizi ionate pot prezenta distorsiuni de tip perna sau butoi sau trapez. din diferite motive (creútere aparent a rezolu iei etc. ¾ filtru trece-sus – este utilizat pentru eviden ierea contururilor datorit comport rii de derivator. Unui punct luminos îi corespunde pe suprafa a senzorului un cerc luminos. cu metoda pragului úi metoda regiunilor. Aceste opera ii au rolul de a elimina zgomotele sau informa iile inutile din imagine sau sunt opera ii de restaurare. ¾ similitudine.propriet ile de reflec ie a obiectelor analizate. recunoaútere fe e umane etc. imaginile reprezint semnale bidimensionale (un parametru ce variaz pe o suprafa ) úi pot fi descompuse în sume de semnale sinusoidale.Toate aceste subsisteme influen eaz direct imaginea achizi ionat în sensul c pot introduce diverse tipuri de distorsiuni. . dar între cele dou praguri ea poate fi considerat ca fiind liniar .caracteristica ieúirii fotoreceptorului: ¾ parametri geometrici: .distan a focal . acesta nu o va sesiza úi imaginea nu va fi preluat corect. Aceste opera ii de restaurare se folosesc. Celelalte doua etaje ale sistemului de achizi ie a imaginii pot influen a úi ele rezultatul achizi iei (amplificatoarele au caracteristici liniare sau se pot sature. 5. . distorsiuni ce se datoreaz unor fenomene fizice cunoscute. 5. 9 10 . úi. folosind aceste rela ii.adâncimea de câmp. având ca principal metod detec ia conturului.).tipul lentilelor. .distorsiunile de perspectiv .tipul proiec iei. În general se folosesc urm toarele trei tipuri de filtre: ¾ filtru trece-jos – utilizat pentru eliminarea zgomotelor. prin prelucr ri grafice ne vom referi la opera iile de preprocesare ce se efectueaz asupra imaginilor achizi ionate. 5. distan e sau alte m rimi fizice. Algoritmii de segmentare au la baz . rezultând obiecte distincte din scen . tot datorit sistemului optic.2 Restaurarea imaginilor La ieúirea blocului de achizi ie a imaginilor.pozi ia úi orientarea senzorului. Unele din aceste erori pot fi îns corectate ulterior în blocul de preprocesare (corec ii geometrice. în general. Dar exist produc tori de sisteme optice care. În final. avion etc). O posibil surs de distorsiuni este sistemul optic. Astfel de prelucr ri sunt necesare pentru a îmbun t i atât timpii de execu ie cât úi rezultatele diverúilor algoritmi (clasificare. Dup cum se observ . rezultatul poate fi o distorsionat . de fapt un tablou bidimensional. în general. sistemul de achizi ie va produce o imagine digital . ajust ri de contrast). adâncimea de câmp): un sistem optic greúit proiectat sau utilizat duce la ob inerea unor informa ii eronate. direc ia úi intensitatea ilumin rii. imaginile pot avea ilumin ri diferite pe por iuni. Pentru obiectivele normale. ¾ parametri fotometrici: . spectrul imaginii este uniformizat. aceast caracteristic este neliniar . alegerea incorect a convertorului poate duce la pierderea unor informa ii).tipul. Trebuie re inut c sistemul de achizi ie a imaginii este o component esen ial a lan ului de prelucrare de imagine úi în proiectarea acestuia trebuie inut cont de o serie de parametri: ¾ parametri optici: . pentru a corecta erorile de proiectare sau implementare a sistemelor când nu mai este posibil refacerea sistemului respectiv. iar valorile din acest tablou pot reprezenta intensitatea luminii. Prelucr ri grafice În continuare. Caracteristica ieúirii senzorului are forma din figura de mai jos: 5. De asemeni. 2 principii: ¾ discontinuitate. prin atribuirea pixelilor individuali la aceste submul imi (denumite úi clase). Aceste erori se pot corecta printr-o opera ie de reeúantionare: pentru aceste tipuri de distorsiuni geometrice se pot determine rela iile matematice necesare corec iei.1 Filtrarea Opera ia de filtrare este utilizat pentru eliminarea zgomotelor úi la eviden ierea muchiilor. Un element foarte important în sistemul de achizi ie a imaginii este subsistemul optic (parametri: tipul lentilelor. distan a focal . ¾ filtru trece-band – folosit de obicei pentru prelucrarea imaginilor provenite din teledetec ie (imagini preluate din satelit. recunoaútere forme. acest cerc este uniform. Sistem de vedere artificial Prin analogie cu semnalele unidimensionale (un parametru ce variaz în timp). . Astfel no iunile referitoare la filtrare úi la analiza spectral valabile pentru semnalele unidimensionale sunt valabile (evident cu anumite modific ri datorate naturii semnalelor bidimensionale) úi pentru imagini. numit cerc de confuzie (se datoreaz lentilelor). Dac intensitatea luminoas este sub pragul de sensibilitate al senzorului.3 Segmentarea Segmentarea este un proces de parti ionare a imaginii digitizate în submul imi. .

pixelii cu nivel de gri mai mic decât pragul ales pot fi considera i ca fiind. datorit diferen elor semnificative între nivelele de gri ale pixelilor aferen i obiectului úi respectiv fondului. de obicei. Exist multe tipuri de operatori de contur. num rul de nivele de gri este 255 (un pixel este reprezentat pe 1 byte). În prima categorie intr metodele care se bazeaz pe examinarea imaginilor pixel cu pixel. Hlavac and R. în paralel úi în fiecare punct. Ob inerea unor rezultate bune cu aceast metod depinde de modalitatea de alegere a pragului. Bucureúti. care poate fi o valoare pentru o imagine data sau o func ie neted dependent de pozi ia pixelului curent.6 Metoda pragului Pentru multe aplica ii.unde: g = nivel de gri. În ambele cazuri putem vedea problema ca o luare de decizie în procesul de recunoaútere a modelelor. de regul . Editura Albastra. 5. minimul local dintre cele dou puncte de maxim. calculând o imagine propor ional cu discontinuitatea existent în por iunea de imagine corespunz toare pozi iei curente a m útii. cu alte cuvinte determinarea hotarelor. Editura Albastra. C. 2001 11 12 . obiectivul tehnicii de segmentare este de a parti iona o imagine dat în regiuni sau componente. De exemplu.Procesarea imaginilor si elemente de computer vision. R. Remus Brad . De obicei. iar apoi verificate la un mare nivel de acurate e. o imagine are mai multe nivele de gri úi prezint dou maxime locale. Acest tip de procesare este fundamental în analiza automat a scenelor úi în recunoaúterea de modele. regiunile dintr-o imagine pot fi vizualizate. Sonka. imagini pentru care pixelii nu iau valori în întreaga gam de nivele de gri. criteriul de segmentare care poate fi folosit este valoarea nivelului de gri. Prima opera ie este de a localiza grani ele sau marginile regiunilor. sau situat la valori în jurul pragului de sensibilitate a senzorului CCD. Pixelul din punctul de coordonate (i. Analysis and Computer Vision. 2007 3. Una din cele mai importante diferen e este c dup ce am ob inut solu ia.E. ale c rui obiective sunt stabilite în limitele unor regiuni. foarte rapid . Image Processing. John C. Bibliografie 5. Woods. Prin aceste opera ii. obiectivul segment rii poate fi identificarea regiunilor corespunz toare obiectelor din scen . de exemplu. la fiecare itera ie. 2007.The Image Processing Handbook. Astfel. neuniforme. Editura Universitatii "Lucian Blaga". Metoda care se utilizeaz în acest caz.j) este mai mare decât un prag. CRC Press. pot rezulta imagini cu contrast sc zut. unde scopul principal este de a extrage în mod automat date detaliate despre con inutul imaginii la nivel obiect. Datorit ilumin rii slabe. Pentru a corecta aceste defecte se folosesc de regul : egalizarea histogramei sau extinderea liniar la întreaga gama de nivele de gri. principiul care-i uneúte fiind faptul c ei determin modulul úi uneori direc ia schimb rii intensit ii nivelului de gri într-o imagine digital . func ii ce se determin pe baza imaginii ini iale. g între 0 úi 255. Digital Image Processing. cu extindere spa ial mic . Gonzalez and R. f(g) = p. Se remarc din analiza precedent faptul ca putem considera segmentarea fie ca o problem punctual fie ca una regional . Vertan. construit pentru a determina existenta unui contur local în func ia imagine.7 Metoda regiunilor Segmentarea iterativ sau segmentarea prin tehnici de relaxare este o metod care foloseúte procedee probabilistice de clasificare. Boyle. ClujNapoca 1998 4. se constat c . Segmentarea scenelor difer de celelalte probleme de recunoaútere prin câteva propriet i. fundalul (li se atribuie valoarea corespunz toare negrului). 6. În mod uzual exist oricând posibilitatea s suprapunem rezultatele segment rii cu originalul pentru a verifica eficacitatea metodei. Second Edition. p = num rul de pixeli ce au valoarea g. A doua opera ie este de a grupa punctele în regiuni similare. La o analiz a histogramei diverselor tipuri de imagini. Sibiu 2003. unui pixel din noua imagine i se atribuie o valoare de gri calculat pe baza unei func ii (liniare sau exponen iale). 5. Cluj-Napoca 1997 5. Fifth Edition. aúa cum implic úi denumirea. Russ . MatrixROM. Procesul de relaxare este conceput pentru a aduce nivelele de gri spre capetele opuse ale sc rii de gri astfel încât pragul s devin o problem banal . intr metodele care se bazeaz pe utilizarea informa iilor din imagine în prescrierea vecin t ilor. Ed. Procesare de imagine si recunoasterea formelor. Procesarea imaginilor. M. Modulul furnizat de aceúti operatori caracterizeaz severitatea schimb rii nivelului de gri de la o vecin tate la alta a imaginii. În a doua categorie. International Thomson Computer Press. Ca urmare. Folosind aceast caracteristic se poate face o segmentare cu prag a imaginii ini iale. M. Addison-Wesley Publishing.4 Detec ia contururilor Un operator de contur este un operator matematic. 1996 7.5.C.j) este etichetat ca fiind pixel obiect dac valoarea sa f(i. Ciuc: Tehnici fundamentale de Prelucrarea úi Analiza Imaginilor. pentru o imagine derivat dintr-o scena tridimensionala. iar cei pentru care nivelul de gri este mai mare decât pragul sunt pixelii obiectului.8 Histograma Histograma unei imagini este o func ie care indic câ i pixeli au un anume nivel de gri. ISBN 973-651-739-X 2. V. este denumit segmentare cu prag úi ea implementeaz o transformare punctual simpla. Aurel Vlaicu. 1. Cele dou metode sunt similare úi se pot defini ca exprimate în puncte sau ca intersec ie între dou suprafe e. Sergiu Nedevschi. Cei mai simpli úi cei mai rapizi asemenea operatori de detec ie a conturului se bazeaz pe utilizarea m útilor de convolu ie spa ial care baleiaz întreaga imagine pixel cu pixel. alegând pragul ca fiind.

El s-a dezvoltat de-a lungul milioanelor de ani. Computer vision system – cum se formează imaginile electronice şi cum se pot procesa acestea cu ajutorul calculatorului. întrucât. în al doilea rând. Coroida mai cuprinde corpul ciliar şi irisul. date pe mai mult decât o singură dimensiune. Terminologie: Human vision system – cum funcţionează ochiul uman. ci doar determina comportamentul prin experimente şi inferenţe. pentru a fi procesate. prin contracţiune sau expansiune controlează volumul de lumină care pătrunde în ochi. Aparent cele două sisteme. pe când sistemul bazat pe calculator are avantajele inversate. Scopul amândoura este de a interpreta date spaţiale.Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Catedra de Informatică 3. Iris Muşchi pentru controlul formei lentilei oculare Corp ciliar Lentila oculară Fibre ciliare Sistemul vizual uman – Human vision system Modul de funcţionare şi parametrii acestui sistem sunt interesanţi din două puncte de vedere: mai întâi pentru că sistemul biologic este un model pentru proiectarea sistemelor artificiale. Ea conţine 60-70% apă. de la care imaginile sunt transmise prin nervul optic la creier. Corneea face parte din prima tunică a globului ocular. iar. nu ne putem aştepta de la un sistem artificial să înlocuiască pe deplin funcţionalitatea ochiului uman. Reprezentare schematică a ochiului uman. întrucât majoritatea funcţiilor sale pot fi determinate. Chiar dacă sunt funcţional asemănătoare. trebuie să existe o preprocesare înainte ca imaginea să fie transmisă pe nervul optic. este slab vascularizată. Corneea Elemente de percepţie vizuală Pentru a înţelege mai bine cum funcţionează percepţia vizuală vom investiga mai întâi sistemul vizual uman iar apoi modalităţile prin care un calculator poate fi dotat cu facilităţi pentru a sesiza date pictografice. nu cunoaştem pe deplin modul de funcţionare a ochiului uman. Ochiul uman Figura următoare ilustrează schematic structura unui ochi uman. adică bun la distanţe absolute şi deficitar la cele relative. ochiul – este modelul fizic. Sistemul uman poate fi modelat prin trei parţi: 1. Pigmentarea ei densă inhibă pătrunderea extensivă a luminii în glob. cum se procesează informaţia vizuală. Retina Axa vizuală Punct orb Sclerotica Coroida Fovea Nerv optic Figura 1. procesarea la nivel cerebral – acesta este un model psihologic. pentru că utilizatorul uman este şi el beneficiarul imaginilor rezultate în urma implementării unor aplicaţii specifice. Ea are rol în sensibilitatea a ochiului (termic. Ele este o sferă aproape perfectă cu un diametru de aproximativ 20 mm şi se compune din trei grupuri de elemente: corneea şi sclerotica care formează învelişul exterior – membrana externă. coroida – membrana mijlocie şi retina – membrana internă. anul III. tactil. Deschiderea centrală a irisului (pupila) variază în diametru între 2 şi 8 mm. Sclerotica înfăşoară partea dorsală a globului ocular. Sistemul vizual uman este extrem de complex pentru sesizarea şi reacţia la stimuli vizuali. înainte celor de autoapărare sau supravieţuire. 2. sistemul neural – acesta este un model experimental pentru că funcţionalitatea poate fi modelată dar nu este posibilă o determinare precisă. 6% grăsime şi mai multe proteine decât orice alt element din ochi. Nervul optic nu are capacitatea necesară pentru a transmite toate informaţiile sesizate de ochiul uman. Sistemul vizual uman poate distinge foarte uşor distanţe relative dar are dificultăţi la distanţe absolute. de durere) şi este transparentă. Această membrană este puternic vascularizată formând sursa nutritiva de bază a ochiului. În consecinţă. cel uman şi cel artificial. opacă şi are rol de protecţie. Lentila absoarbă în 2 1 . pentru că nu se poate accesa sau modela o asemenea procesare. par să aibă aceleaşi funcţii. Disciplina: Grafică Cadru didactic: Ralf Fabian Specializarea: Informatică. Coroida se află imediat sub sclerotica. Lentila este formată din straturi concentrice de celule fibră şi ancorată la corpul ciliar. Acesta din urmă. În sistemul uman elementul sensibil (în sens de sesizare) este ochiul.

Fovea Nerv optic Figura 3.16 milioane mm2. trebuie să se refracte. Retina este alcătuită din straturi neuronale. densitate maximă conuri: 0. Forma cristalinului se modifică pentru a menţine imaginea pe retină. Figura 4. La om pata oarbă se situează la aproximativ 15° de la fovea în direcţie nazală şi ocupă aproximativ 6° din câmpul vizual. de unde vine denumirea de pată oarbă. număr bastonaşe: 100 milioane. Cea mai mare parte a procesului de refracţie se desfăşoară în cornee. omul pierde această capacitate de a-şi ajusta focalizarea. Ele au o sensibilitate ridicată la culoare. astfel încât semnalul brut poate ajunge la creier. Un obiect situat la distanţa necesită mai puţină refracţie decât unul situat în apropiere. Semnalul ajunge apoi la ganglioni. La înaintarea în vârstă. care sunt responsabile de transformarea luminii în semnale nervoase. Retina este un strat subţire de celule din globul ocular. O cantitate apreciabilă de lumina infraroşie şi ultravioletă este absorbită de proteinele din lentilă. Structura simplificată a retinei. Receptorii de lumină de pe retină sunt împărţiţi în două clase: conuri şi bastonaşe. Câteva date numerice aproximate: aria retinei: 5 x 5 mm. Aceasta produce reacţii chimice şi semnalul nervos se propagă spre celulele bipolare orizontale. Conurile din fiecare ochi sunt în număr de 6-7 milioane şi se situează cu precădere în zona centrală a retinei numită fovea. celule fotoreceptoare (conuri şi bastonaşe). aceştia sunt cei care produc potenţial la capetele axonilor lor. lumina de pe un obiect exterior este proiectat pe retină. In zona petei oarbe nu există receptori optici. număr conuri: 5 milioane. Aria largă de distribuţia şi faptul că mai multe bastonaşe sunt legate la un singur capăt de 4 Figura 2. Formarea imaginii în ochiul uman Pentru ca razele de lumină să se poată focaliza. Dreapta – Retina ochiului uman. Prin observarea retinei la microscop se poate vedea stratificarea acesteia având mai multe tipuri de celule care se pot categorisi în: Celule fotosensibile care recepţionează lumina transformând lumina în impuls nervos. Cantitatea de refracţie depinde de distanţa de la care este văzut obiectul. Restul refracţiei necesare. Dacă ochiul este bine focusat. Omul poate diferenţia detalii fine întrucât fiecare con este conectat la un capăt propriul de nerv. Mersul razelor de lumină pentru un obiect îndepărtat şi pentru unul apropiat. această deficienţă fiind compensată de zona înconjurătoare bogată în senzori optici. număr fibre ale nervului optic: 1. Viziunea prin conuri este numită şi photopic sau de vedere diurnă. în raport cu distanţa la care se află obiectul. excesul acestora ducând însă la afectarea dăunătoare a ochiului. la interfaţa cu aerul. are loc în cristalin. Lumina focalizată trece prin aceste straturi pentru a ajunge la fotoreceptor.jur de 8% din spectrul luminos vizibil. acestea fiind celulele cu conuri şi celulele cu bastonaşe. Numărul de bastonaşe este cu mult mai mare: între 75 şi 150 milioane sunt distribuite pe suprafaţa retinei. 3 . Axa vizuală este determinată de centrul optic al sistemului de proiecţie optică (cornee şi cristalin) şi de locul de pe retină care asigură cea mai bună definiţie a imaginii Pata oarbă este punctul unde nervul optic părăseşte globul ocular. vedere prin oftalmoscop. Musculatura care controlează ochiul întorc globul ocular până când imaginea obiectului de interes cade pe fovea. Celulele interneuronale aici încadrându-se celulele bipolare şi orizontale care sunt celule neuronale ce transmit impulsul nervos de la celulele senzitive numai în zona retinei Celulele ganglionare care transmit impulsurile în afara retinei prin nervul optic.6 milioane. Stânga – Vedere la microscop.

Bastonaşele servesc pentru a da o imagine de ansamblu a câmpului de vizibilitate. distribuţia receptorilor este radial simetrică în jurul fovea. atunci 15/100 = h/17 sau h = 2. de la violet până la roşu. Axa X – Gradul de la axa vizuală. înălţime care se află la o distanţă de 100m. evident că nu s-a considerat capacitai umană de a integra inteligenţa şi experienţa în procesul de vizualizare. apar doar ca forme fără culori. pentru că doar bastonaşele sunt stimulate. În termeni de rezoluţie raw (adică a datelor neprelucrate) un chip de imagine (CCD – charge-coupled device). numărul de conuri în regiunea cea mai semnificativă a ochiului este de 337. cu privire la computer vision. din centru. lentila refractează cel mai mult. declanşează stimularea de transmisii fotochimice. de dimensiune medie. Observăm că conurile sunt foarte dense în centrul retinei (în zona centrală fovea) şi bastonaşele cresc în densitate. reduce numărul de detalii distinse de aceşti senzori. lentila va fi aplatizată. obiecte par viu colorate pe timp de zi iar pe timp de noapte. nocturnă. Cu excepţia acestei regiuni. 6 . este destul de mic.5 mm. Raza de curbură a suprafeţei frontale a lentilei este mai mare decât cea a suprafeţei dorsale. Fenomenul este cunoscut ca scotopic sau viziune diurnă. Principala deosebite între lentila ochiului şi o lentilă optică obişnuită este faptul că are o formă flexibilă. Figura 6. în funcţie de puterea de refracţie a lentilei. poate avea acest număr de elemente într-o matrice de receptori nu mai mare de 5 mm x 5 mm. O viziune bună are o precizie mare.55mm. Lumina care cade pe cele peste 100 milioane de senzori de pe retină.5 mm. în care un observator se uită la un palmier de 15m 5 Figura 7. Dacă h este înălţimea în mm a obiectului în imaginea retinală. Densitatea conurilor în această arie este atunci aproximativ 150.000 elemente. Figura 5 ilustrează densitatea de conuri şi bastonaşe pentru o secţiune a ochiului drept trecând prin regiunea de emergenţă a nervului optic. Spectrul electromagnetic.nerv. În acest calcul. Pe baza acestor aproximări. Aceste informaţii permit un calcul uşor a dimensiunii imagini retinale ale unui obiect focusat. În ideea discuţiilor ulterioare. Cum se poate observa din figura 7 domeniul de culori pe care le distingem din spectrul electromagnetic. Pentru focusarea obiectelor la distanţă mare. de dimensiune 1. Distanţa dintre centrul lentilei şi retină (numită lungime focală) variază între 17 mm şi 14 mm. Fovea în sine este o adâncire circulară în retină cu un diametru de 1. ceea ce implică existenţa unui număr mare de senzori în zona unde este formată imaginea. la luminii lunii.5 mm x 1. putem forţa puţin această formă rotundă considerând fovea ca fiind o matrice pătratică cu senzori. rezultând în impulsuri nervoase colectate pentru a forma semnalul transmis de ochi. Punctul orb Conuri Bastonaşe Figura 5. Crearea imaginii pe retină. Forma lentilei este controlată de tensiune fibrelor musculare din corpul ciliar. Ele nu sunt implicate în viziunea color şi sunt sensibile la luminozitate scăzută. iar la distanţe mai mici. În 1666 Sir Isaac Newton a descoperit că dacă o rază de soare trece printr-o prismă de sticlă raza care iasă nu mai este albă ci constă într-un spectru continuu de culori. Dacă ochiul focusează un obiect la distanţă mai mare de 3 m. iar pentru cele apropiate lentila va fi îngroşată. lentila dezvoltă cea mai mică putere de refracţie. De exemplu. la 20° a axei iar apoi scad spre periferia retinei. axa Y – numărul de conuri sau bastonaşe pe mm2. Absenţa de receptori este sesizabilă doar în punctul orb. Figura 6 arată un exemplu.000 elemente pe mm2. Densitatea receptorilor este măsurată în grade de la fovea.

Lungimea de undă. imaginile sunt formate în jurul fovea pentru a folosit sensibilitatea ridicată a bastonaşelor dar fără viziunea colorată a conurilor. Figura 8 prezintă sensibilitatea conurilor (gri) şi trei tipuri de conuri (roşu. întrucât sistemul vizual uman compensează într-un fel deficienţa de senzori albaştri. Răspunsul total a conurilor provine din suma răspunsurilor acestor trei tipuri de conuri şi acoperă astfel întregul spectru vizual. conurile sunt împărţite în trei categorii: α .Anomalii vizuale Există doar un singur tip de bastonaşe dar in schimb trei tipuri de conuri. Bastonaşele sunt sensibile la lumina din întregul spectru şi au astfel o sensibilitate mai ridicată decât conurile. Tip S M L Gama 400 – 500 nm 450 – 630 nm 500 – 700 nm Vârfuri 420 – 440 nm 534 – 545 nm 564 – 580 nm Modelul de culoare RGB este mai e grabă o convenţie pentru reprezentarea culorilor şi nu se bazează direct pe tipurile de conuri din ochiul uman. vedre. în condiţii de luminozitate scăzută. albastru) ca funcţie de lungime de undă. Există puţine conuri de tip α şi mult mai multe de tipul β şi γ . β . M – medium. L – long.sesizează lumina în partea roşie a spectrului. γ . După nume.sesizează lumină vedre. Etichetele care se pot asocia conurilor sunt date de lungimea de undă a vârfurile de răspuns pentru sensibilitatea lor spectrală: S – short.acestea sesizează lumină din partea albastră a spectrului vizual. Aşadar. Spirala lui Fraser 7 8 Discul lui Benham . şi totuşi vedem destule nuanţe de albastru. Viziunea umană detectează domeniul între 400 nm (albastru) şi 700 nm (roşu).

Diagrama de cromaticitate CIE arată compoziţia culorilor ca funcţie de x (roşu) şi y (verde). Modelul CIE În urma unor experimente detaliate s-a constata că cele 6-7 milioane de conuri din ochiul uman se pot împărţii în trei categorii de sensibilitate.Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Catedra de Informatică Spaţii de culori Disciplina: Grafică Cadru didactic: Ralf Fabian Specializarea: Informatică. magenta. green. black) pentru tipărire color. verde şi albastru. pe când un corp care reflectă doar o parte produce nuanţe de culori. Un corp care reflectă o lumină uniformă pe toate lungimile de undă vizibilă. în mare. până la alb. Caracterizarea culorii ocupă un rol central în ştiinţa culorilor. generează la ieşire un spectru continuu de culori de la violet într-un capăt pană la roşu în celălalt capăt. Pe baza acestor caracteristici de absorbţie a ochiului uman.8 nm. Lumina acromatică este ceea ce se vede pe ecranele TV alb-negru. şi modelul HSI (hue. culorile sesizate de om asupra unui obiect. blue) pentru monitoare color şi o gamă mare de camere video color. În prima categorie imaginile sunt de regulă achiziţionate prin senzori full-color. culorilor roşu. În termeni de procesare digitală a imaginilor. Prima standardizare a terminologiei şi măsurătorilor colorimetrice a fost realizată de CIE (Commission Internationale de l´Eclairage) în 1931. Ea asociază următoarele lungimi de undă celor trei culori primare: albastru = 435. Radiaţia este volumul total de energie care degajată de sursa de lumină şi se măsoară în waţi (W). yellow) şi CMYK (cyan. 1 2 . corespunzând. obiecte verzi reflectă lumina cu lungimi de undă între 500 şi 570 nm. Fundamente ale colorimetricii Deşi procesul urmat de creierul uman pentru a percepe şi interpreta culoarea este un fenomen fizico-psihologic necunoscut pe deplin încă. problema se pune de a asocia o culoare unei intensităţi monocrome sau unui domeniu de intensităţi. Pentru fiecare x şi y. un spaţiu de culoare este o specificare de sistem de coordonate şi un subspaţiu în care fiecare culoare este reprezentată de un singur punct. Nici una din aceste culori se termină abrupt. saturation. verde (Ggreen) şi albastru (B-blue). întărită de rezultate experimentale şi teoretice. intensitate luminoasă şi luminozitatea. modelul CMY (cyan. fie spre aplicaţii destinate lucrului cu culori (cum ar fi crearea de grafică color în animaţii). sunt orientate fie spre hardware (precum monitoare sau imprimante color). apare ca alb unui observator uman.1 nm. Luminozitatea este un descriptor subiectiv care în practică nu este măsurabil. singurul ei atribut este intensitatea (sau cantitatea). În a doua categorie. Cele trei cantităţi utilizate pentru a descrie calitatea unei surse de lumină cromatică sunt: radiaţia. absorbind majoritatea energiei pe alte lungimi de undă. valoarea corespunzătoare z (albastru) este obţinută din x  y  z  1 . Această standardizare corespunde doar aproximativ datelor experimentale. De exemplu. verde = 546. În 1666 Sir Isaac Newton a descoperit că un fascicul de lumină solară care trece printr-o prismă se sticlă. peste griuri. Intensitatea luminoasă se măsoară în lumeni (lm) şi dă o măsură a volumului de energie a unei surse de lumină sesizat de un observator. precum camere de filmat TV color sau scannere. anul II. intensity) care corespunde cel mai bine modului în care oamenii descriu şi interpretează culoarea. natura fizică a culorilor poate fi exprimată pe o bază formală. Lumina cromatică îşi ocupă locul în spectrul electromagnetic între aproximativ 400 nm şi 700 nm. Dacă lumina este acromatică (adică lipsită de culoare). Termenul de nivel de gri se referă la o măsură scalară de intensitate care bate de la negru. magenta. ci trece lin în următoarea. notând z  1  ( x  y) . dar numai un număr mic de nuanţe de gri. Majoritatea spaţiilor de culori folosite. cele mai des utilizate modele orientate hardware sunt modelul RGB (red. Această standardizare continuă să stea la baza colorimetricii moderne. roşu = 700 nm. 33% la lumina verde li doar 2% la lumina albastră (dar sunt cele mai sensibile). Ea încapsulează noţiunea acromatică de intensitate şi este un factor cheie în descrierea senzaţiei de culoare. sunt determinate de natura lumini reflectate de acel obiect. Procesarea imaginilor color se împarte în două direcţi principale: procesare full-color pseudo-color. practic. culorile pot fi văzute ca combinaţii variabile a culorilor primare roşu (R-red). Aproximativ 65% din conuri sunt sensinili la lumina roşie. Rostul unui spaţiu de culoare (numite şi modele sau sisteme de culori) este de a facilita specificarea de culori într-un standard general valabil. b) omul poate distinge mii de nuanţe şi intensităţi de culoare. Elemente de colorimetrie Utilizarea de culori în procesarea imaginilor este motivată de doi factori importanţi: a) culoarea este un descriptor puternic care permite adeseori simplificarea identificării şi extragerii obiectelor din scene. yellow. În esenţă. În esenţă.

rezultatul va fi o imagine monocromă a cărei intensitate este proporţională cu răspunsul filtrului. G. Dată fiind varietatea de sisteme aflate în uz. figura 3. 51. 0 reprezintă negrul iar 255 reprezintă albul. Exprimare lor în hexa este: Decimal 0 51 102 153 204 255 Hexa 00 33 66 99 CC FF 4 Figura 2. este util de a avea o notaţie standard de referire a acestor culori. Aici folosim valorile de pixel şi nu valorile matematice normalizate din domeniul [0. aşadar ele sunt de tonalitate cenuşie. şi sunt numite culorile pure.216 .777.1] . albastru. există totuşi multe sisteme limitate la doar 256 de culori. o dreaptă de la punctul de energie echivalentă la oricare punct de pe frontieră va defini toate nuanţele colorii respective. Astfel de triplete RGB produc (6)3  216 posibile valori. safe browser colors. Observăm că. fiecare putând fi doar 0. safe Web colors. Negrul (black) se află în origine iar în colţul cel mai îndepărtat faţă de origine (diagonala) se află albul (white). Conectând prin drepte trei puncte astfel încât să se obţină un triunghi. O modalitate de vizualizare a acestor culori este de a genera plane de culori (feţe sau secţiuni ale cubului). În timp ce majoritatea monitoarelor şi plăcilor video permit o generare rezonabilă a culorilor din imagini de 24-biţi. aşa ca au rămas doar 216 de culori comune majorităţii sistemelor. 102. Fiecare punct care nu se află pe frontieră ci în diagramă. Numărul total de culori într-o imagine de 24 biţi este (28 )3  16. verde respectiv albastru. Acest subset de culori se numeşte safe RGB colors (culori sigure) sau all-system-safe colors. din mijloc) corespunde fracţiunilor egale ale celor trei culori primare. Figura 3.1. Imagini reprezentate în culori RGB sunt asamblate din trei imagini componente. fiecare culoare apare în componentele spectrale primare roşu. Similar. 3 . a devenit necesară specificarea unui subset de culori care se pot reproduce cu acurateţe rezonabilă independent de capacităţile dispozitivului de vizualizare. Subspaţiul de interes este cubul din figura 2. Fiecare din cele 216 de culori sigure este formată din 3 valori RGB. Modelul RGB În modelul RGB. Numărul de biţi folosiţi la reprezentarea unui pixel în spaţiul RGB se numeşte adâncime de pixel (pixel depth). câte una pentru fiecare culoare primară. sau în interiorul cubului şi se definesc ca vectori ce pornesc din origine. Culorile diferite din acest model sunt puncte pe. achiziţionarea de imagine color este de fapt procesul invers celui din figura 3.B) pentru G. Toate punctele de pe frontieră au saturaţia maximă. Punctul de energie echivalentă (alb. orice culoare din interiorul triunghiului poate fi reprodusă prin diferite combinaţii ale celor trei puncte iniţiale. În aceste condiţii fiecare pixel color RGB (un triplet de valori R. Se presupune că toate valorile de culori au fost normalizate astfel ca cubul din figura 2 să fie unitar.G. verde şi albastru. În acest model scara nuanţelor de gri (punctele cu valoare RGB echivalentă) se întinde între negru şi alb pe linia care uneşte aceste două puncte.B = 0. B sunt în intervalul [0. Acest model se bazează pe sistemul de coordonate carteziene.1] . Spaţiul de culori RGB. S-a observat ca 40 dintre ele sunt procesate diferit de sistemele de operare. Diagrama de cromaticitate este utilă mixării de culori întrucât orice segment de dreaptă care leagă două puncte din diagramă defineşte toate variaţiile de culori care se pot obţine din combinaţia aditiva a celor două culori. Generarea imaginii RGB din imagini componente. triunghiul arată culorile care pot fi reproduse de un ecran CRT prin mixarea de roşu. Să considerăm o imagine RGB în care fiecare din imaginile red. lucru realizat prin fixarea uneia din cele trei culori.Figura 1. Considerând că 256 este numărul minim de culori care pot fi reproduse de orice sistem. Repetând acest proces cu fiecare filtru se obţin în final trei imagini monocrome reprezentând imaginile componente RGB ale scenetei color. 204 sau 255. Trimise spre un monitor RGB. sensibile la roşu. numerele dau lungimea de undă în nm. Cu cât un punct este mai aproape de centrul cu atât îi scade saturaţia. Diagrama de cromaticitate CIE. gri (gray scale). adică toate valorile de R. verde. Dacă privim o scenă color cu o cameră monocromă echipată cu unul din aceste filtre. În imaginile componente. De exemplu. Termenul de imagine full-color este deseori folosit pentru a referi o imagine color RGB pe 24 biţi. O imagine color poate fi achiziţionată prin folosirea a trei filtre. magenta şi yellow în celelalte trei. G. green şi blue sunt imagini de 8 biţi.2.255. iar cyan. în care valorile RGB sunt în trei colţuri. Poziţiile diferitelor culori din spectru (de la violet 380 nm la roşu 780) sunt indicate de-a lungul marginii diagramei. întrucât în ele sunt folosite de calculator pentru a genera culori. B) se spune ca are o adâncime de 24 de biţi. reprezintă standardul CIE de lumină albă. un plan prin centrul cubului şi paralel cu planul GB este planul (127. 153. aceste trei imagini sunt combinate pe ecran pentru a produce o imagine de culori compuse.…. restul rămânând variabile. reprezintă un amestec de culori din spectru.

Nuanţa şi împreună cu saturaţia formează cromaticitatea. Modelul de culoare HSL (HSI. În practică însă. O culoare este atunci specificată prin coeficientul tristimulus al ei. ducând astfel la modelul CMYK (cyan. Walsh [1958]. HSV etc. Dacă oamenii privesc un obiect color. care se compune la rândul ei dintr-o valoare egală de lumină roşie. (luminozitate) brightness (strălucire) – este un descriptor subiectiv şi practic imposibil de măsurat. fiecare culoare sigură e formată din două numere hexa a doua cifre. Această ecuaţie arată că suprafaţa cu cyan nu conţine roşu. respectiv. verde şi albastru necesare pentru formarea unei culori particulare se numesc valori tristimulus şi sunt denotat prin X. magenta nu reflectă verde şi yelow nu reflectă albastru. Y respectiv Z. De exemplu. (b) Sinteza subtractivă a culorilor – trei pete de culoare pe hârtie albă. Cele 216 safe colors organizate în valori RGB descendente.1] . numite şi culori primare. (a) Sinteza aditivă a culorilor – trei surse de lumină de diferite culori fixate.Întrucât formarea unei culori RGB necesită trei valori. Pentru operaţia de conversie  C  1  R   M   1  G        Y  1  B       Chiar dacă modelele RGB şi CMY sunt extrem de utile pentru reprezentarea culorilor. X Y  Z y Y . aşadar o culoare poate fi caracterizată prin luminozitatea şi cromaticitatea ei. cel mai slab roşu este FF0000. descrie culoarea dominată sesizată de un observator. o cantitate egală de pigmenţi primari cyan. procesarea culorilor şi dezvoltarea componentelor hardware. (a) (b) Figura 5. Majoritatea dispozitivelor care depun pigmenţi pe hârtie (imprimate. îl descriu prin:  hue (nuanţă. magenta şi yelow sunt culorile secundare ale luminii. Modelul de culori CMY şi CMYK Culorile cyan.) Figura 4. definit astfel: se consideră că toate valorile de culori sunt normalizate pe domeniul [0. Pentru orice lungime de undă a luminii din spectrul vizibil. ele totuşi nu sunt deloc similare cu modelul uman de viziune. motiv pentru care s-a introdus o a patra culoare. X Y  Z şi z z . Un spaţiu uniform de culoare este unul în care distanţa euclidiană între două puncte de culoare din orice parte a spaţiului. sau culorile primare pentru pigmenţi. verde şi albastră. Ea încapsulează noţiunea acromatică de intensitate (de ex. copiatoare etc. ale sistemul vizual uman. Aşadar. Adică. se specifică hue-ul. cyanul sustrage (scade) lumina roşie din lumina albă reflectată. Volumul de roşu. 000000 reprezintă negru. corespunde diferenţei perceptuale. diferenţa lor la suprapunerea din mijloc produce negru. suprapuse la mijloc pentru a produce lumina albă. X Y  Z Din aceste ecuaţii rezultă ca x  y  z  1 . Kiver [1965]). dacă o suprafaţă acoperită cu pigmenţi de cyan este iluminată cu lumină albă nu se reflectă lumina roşie de la acea suprafaţă. strălucirea sau lipsa ei). Dacă se spune că un obiect este roşu sau galben. anume negru (black) K. yelow. se observă că valorile RGB pot fi obţinute la fel de uşor din CMY prin scăderea valorilor din 1. luminos sau întunecat) Se ştie că intensitatea (nivele de gri) este cel mai util descriptor pentru imagini monocromatice. culoare) – este un atribut asociat cu lungimea de undă dominantă dintr-un set de unde de lumină. black). această combinaţie produce pe hârtia albă un negru şters. De asemenea.  saturation (saturaţie) – se referă la puritatea relativă sau volumul de lumină albă mixată cu o nuanţă (consistenţa.  lightness. x X . între cele două culori. De exemplu. magenta. 5 6 . FFFFFF reprezintă alb. Una din neajunsurile majore ale spaţiului de culori RGB este neuniformitate lui.) au nevoie de date de intrare în format CMY sau realizează o conversie internă RGB în CMY. magenta şi yellow trebuie să producă negrul. valorile tristimulus necesare producerii culorii corespunzătoare acelei lungimi de undă poate fi obţinută direct din curbe sau tabele construite în urma unor rezultate experimentale (Poynton [1996]. Conform figurii 2.

Reprezentare biconică a spaţiului de culori HSI. lightness/luminance). white. Din aceste observaţii putem concluziona că valorile de nuanţă. toate punctele din segmentul de plan determinat de axa de intensitate şi marginile cubului. se obţin diverse valori de hue. value) numit şi HSB (hue. Aşa cum am văzut în paragraful anterior. întrucât toate punctele axei sunt gri. considerăm imagina dreaptă a figurii 5. iar la treilea este un punct de culoare. saturaţie şi intensitate necesare unei transformări RGB în HSI.1] . intensity). Figura 5 prezintă un aranjamentul al cubului de culori. reamintindu-ne din cele aflate mai sus. intensity) – este similar cu HSV numai că „lightness” este înlocuit cu „brightness” Brightness – este proprietatea unei senzaţii vizuale conform căreia o zonă pare să emită mai multă sau mai puţină lumină. sunt de fapt proiectanţii şi utilizatorii acestor algoritmi. Intersecţia între plan şi axa de intensitate determină un punct cu o valoare de intensitate în domeniul [0. Notaţii şi concepte apropiate:  HSV (hue. La aceeaşi concluzie putem ajunge. de informaţiile purtătoare de culoare (hue şi saturation). toate punctele din triunghi au acelaşi hue. Relaţia conceptuală între HSI şi RGB. G. Lightness – este brightness relativ la brithness-ul unui alb iluminat similar. într-o imagine color. brightness)  HSL (hue. saturation. Întorcând planul haşurat în jurul axei de intensitate. saturation. modelul HSI este un model ideal pentru dezvoltarea de algoritmi de procesare a imaginilor bazate pe descrieri de culori naturale şi intuitive pentru oameni. care arată un plan definit de trei culori (black. dacă B  G  H  cu 360   dacă B  G  Saturaţia este dată de 3 [min( R. Mai mult. se află pe verticală. De fapt. componenta H pentru fiecare pixel RGB se obţin prin ecuaţia Figura 6. o imagine color RGB poate fi văzută ca trei imagini monocrome de intensitate. Dacă două din aceste puncte sunt negru şi alb. trebuie plasat doar un plan perpendicular pe axa de intensitate şi care să conţină punctul respectiv. pană la urmă. care. Faptul ca punctul negru şi cel alb sunt conţinute în plan. ceea ce ne sugerează faptul că am putea extrage intensitatea dintr-o imagine RGB. şi descompune. în care linia (axa de intensitate) care uneşte colţul negru cu cel alb. Fiind dată o imagine în format de culoare RGB. se pot obţine pe cale geometrică. Celelalte componente HSI sunt deja normalizate întrucât valorile RGB au fost normalizate.Modelul prezentat aici se numeşte model color HSI (hue. B)] S  1 ( R  G  B)   cos 1    1 2[( R  G )  ( R  B)] . se observă că saturaţie (puritatea) unei culori creşte în funcţie de distanţa la axa de intensitate.1] .1] prin împărţirea la 360° a tuturor valorile rezultate pentru H. saturation. HLS sau HSI (hue. 1 Intensitatea este I  ( R  G  B) . întrucât componentele alb şi negru nu pot schimba hue-ul (pot să difere doar intensitatea şi saturaţia). 3 Figura 5. înseamnă că şi axa de intensitate este conţinută în plan. Pentru a vedea cum se poate determina hue de la un punct RGB dat. Transformarea spaţiului de culoare RGB în HSI Valorile RGB se presupun normalizate la domeniul [0. Ca urmare. De asemenea. au acelaşi hue (aici cyan). saturation. că toate culorile generate de trei culori se află în triunghiul definit de aceste culori. componenta de intensitate. Pentru determinarea componentei de intensitate a oricărui punct color. saturation. saturaţia punctelor pe axa de intensitate este zero. Hue-ul poate fi normalizat pe [0. [( R  G ) 2  ( R  G )(G  B )]1 2   7 8 . cyan).

Nivelele de gri continue sunt cuantificate simplu.Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Catedra de Informatică Eşantionare şi cuantificare (sampling and quantization) Disciplina: Grafică Cadru didactic: Ralf Fabian Specializarea: Informatică. valorile de tonalitate trebuie convertite spre cantităţi discrete (cuantificate). Pentru a forma o funcţie digitală. Pentru a crea o imagine digitală. y ) < ∞ şi 0 < r ( x. Pentru a o converti într-o formă digitală. Figura 1. reflecţia este mărginită de 0 (absorbţia totală) şi 1 (reflecţia totală). y ) . Ideea de bază care stă în spatele eşantionării şi cuantificării este ilustrat în figura 2(a). undele electromagnetice). 1 2 . Outputul senzorilor este de regulă un flux continuu de voltaj a cărei amplitudine şi comportament spaţial sunt strâns legate de fenomenul fizic sesizat. Mulţimea acestor locaţii discrete dă funcţia eşantionată. y. pe care dorim s-o transformăm într-o formă digitală. prin a atribui fiecărui eşantion un nivel discret de gri. (b) Scan line de la A la B în imaginea continuă. şi b) cantitatea de lumină reflectată de obiectele din scenă. începând din partea de sus a imaginii. y ) este determinată de caracteristicile obiectelor de imagine. formează f ( x. y ) < ∞ . Aşadar. y ) respectiv r ( x. y ) . Acestea se numesc şi componentele de iluminare şi de reflecţie. se aleg eşantioane la distanţă egală de-a lungul linie AB. Funcţia unidimensională din figura 2(b) este o reprezentare a valorilor de amplitudine (nivele de gri) a imaginii continue de-a lungul segmentului de dreaptă AB din figura 2(a). y ) r ( x . trebuie convertite aceste date continue sesizate. O imagine poate fi continuă în funcţie de coordonatele x. Un exemplu de proces de achiziţie a imagini. Aplicarea acestui procedeu. care prezintă o imagine continuă. Aceasta implică două procese: eşantionare şi cuantificare. dar obiectivul principal rămânând acelaşi: de a genera imagini digitale din date percepute. Locaţia fiecărui eşantion este dată de scala verticală din partea de jos a graficului. Pentru eşantionarea acestei funcţii. trebuie eşantionată funcţia în ambele coordonate şi în amplitudine. (a) Imagine continuă. linie cu line. Formarea imaginilor digitale Model de formare Vom nota imaginile prin funcţii bidimensionale de forma f ( x. Digitalizarea valorilor de coordonate se numeşte eşantionare. ca în figura 3(a). iar digitalizarea valorilor de amplitudine se numeşte cuantificare. y ) trebuie să fie diferită de zero şi finită: 0 < f ( x. y ) . y ) < 1 . y ) este determinată de sursa de iluminare iar r ( x. într-o formă digitală. Valorile eşantioanelor se află de-a lungul (pe verticală) a unui domeniu continuu de valori cu tonalitate gri. Atribuirea este făcută în funcţie de aproximarea poziţiei verticale a unui eşantion pe scala verticală. denotate prin i ( x. Eşantioanele sunt reprezentate ca dreptunghiuri suprapuse funcţiei. anul III. f ( x. y ) = i ( x. Din discuţiile precedente. y ) unde 0 < i ( x. Funcţia f ( x. dar şi în funcţie de amplitudine. Ca urmare. Figura 2. y ) este o cantitatea scalară pozitivă a cărui înţeles fizic este determinat de sursa imaginii. am văzut că există varietate de modalităţi pentru achiziţia de imagini. va produce o imagine digitală bidimensională. Valoarea sau amplitudinea lui f la coordonatele spaţiale ( x. f ( x. de la negru până la alb. y ) : f ( x. y ) poate fi caracterizată de două componente: a) volumul de lumină care cade pe scena vizualizată. valorile sale sunt proporţionale cu energia radiată de o sursă fizică (adică. din cele opt. Scala verticală indică valoarea specifică asociată fiecăruia dintre cele opt nivele de gri. Odată ce o imagine este generată de un proces fizic. Variaţiile aleatoare se datorează zgomotului din imagine. Rezultatul operaţiuni este figura 3(b). Partea dreaptă a figurii 3(b) arată scala nivelelor de gri împărţită în opt nivele discrete. Combinarea lor ca produs. Natura lui i ( x.

Fiecare element al matricei se numeşte element de imagine. Următoarele valori de coordonate de pe prima linie sunt atunci ( x. Figura 3. notaţia tradiţională pentru matrice este mai convenabilă. y = j ) = f (i. numărul de senzori din şir stabileşte limitele eşantionării într-o direcţie a imaginii. sau pixel. În practică. (a) Imagine continuă proiectată pe o matrice de senzori. unde aij = f ( x = i. Figura 5. y ) = (0. nu există o limită în ceea ce priveşte nivelul de granularitate a eşantionării unei imagini. Fie ℤ şi ℝ mulţimea de numere întregi respectiv mulţimea de numere reale. prin definiţie. o imagine digitală. dar nu are sens obţinerea densităţii de eşantionare într-o direcţie care depăşeşte limitele stabilite de numărul de senzori din cealaltă direcţie. Considerăm că o imagine f(x.y) este compusă astfel încât să rezulte o imagine digitală de M linii şi N coloane. 0) . Procesul de eşantionare poate fi văzut ca partiţionarea a spaţiului xy într-un grid. Figura 5 arată convenţiile de coordonate folosite în continuare. Procesul de eşantionare şi cuantificare poate fi exprimat şi în termeni de formalism matematic. (b) Scan line digital. Dacă o imagine este generată de un singur element sensibil împreună cu un dispozitiv mecanic de deplasare. ne permite să scriem o imagine digitală completă M × N ca formă compactă de matrice: Partea dreaptă a acestei ecuaţii este. Notaţia introdusă mai sus. (b) Rezultatul eşantionării şi cuantificării. cu coordonatele centrului 3 4 . output-ul senzorului va fi ca în discuţia de mai sus.y) devine o cantităţi discrete. Mişcările mecanice în cealaltă direcţie pot fi controlate cu acurateţe mai mare. (a) Eşantionare şi cuantificare. În unele situaţii. În principiu. Figura 4(a) arată o imagine continuă proiectată pe planul de senzor matricial. Pentru aceste coordonate discrete vom folosi valori întregi. Figura 4. nu există mişcare. iar numărul de senzori aflaţi în matrice stabilesc limitele eşantionării în ambele direcţii. La utilizarea unei serii de senzori pentru achiziţia de imagini. La o matrice de senzori folosită în achiziţia de imagini. y ) = (0. metoda de eşantionare este determinată de aranjamentul de senzor folosit pentru generarea imaginii. Sistem de coordonate pentru imagini digitale.1) . iar figura 4(b) arată figura după eşantionare şi cuantificare. Această eşantionare presupune o imagine continuă în ambele coordonate precum şi în amplitudine. Valorile coordonatelor (x. j ) .Reprezentarea imaginilor digitale Rezultatul compunerii şi cuantificării este o matrice de numere reale. Valorile coordonatelor din origine sunt ( x. Evident că. calitatea imaginii digitale este determinată în mare măsură de numărul de eşantioane şi nivele discrete de gri folosite în eşantionare şi cuantificarea.

să considerăm aranjamentul de pixel din figura 7(a) pentru V = {1} . y − 1) L = 2k Tonalităţile discrete se consideră la distanţe egale şi ca fiind întregi din intervalul [0. unde L reprezintă valori discrete de tonalităţi de gri pentru fiecare pixel. y + 1). Doi pixeli p şi q cu valori din V sunt 8-adiacanţi dacă q este în mulţimea N8 ( p) . Referim imagini a căror tonalitate de gri acoperă o parte semnificativă a scalei de tonalităţi ca fiind high dynamic range (gama dinamică înaltă). Asupra lui M şi N nu sunt impuse restricţii. Numărul de biţi necesari memorării pentru diverse valori de N şi k. z j ) . y ) . ea va fi referită ca imagine de 2k biţi. Uneori domeniul de valori acoperit de scala de tonalitate gri se numeşte dynamic range (gama dinamica) a imaginii. Există trei tipuri de adiacenţe: a) 4-adiacenţă. ca în figura 7(c). cum ar fi regiunile şi graniţele. z j ∈ ℤ . Adiacenţa mixtă este o variantă modificată a 8-adicenţei. De asemenea. y ) are patru vecini orizontali şi verticali cu coordonatele date de ( x + 1. regiuni şi graniţe Conectivitatea între pixeli este un concept fundamental care simplifică definirea a mai multor concepte din imagini digitale. f ( x. Fie V mulţimea de valori ale nivele de gri folosite pentru a defini adiacenţa. N şi L. De exemplu. Tabelul din figura 6 indică numărul de biţi necesari pentru stocarea imaginilor pătratice cu diferite valori pentru N şi k. y ) este o imagine digitală dacă ( x. memorarea şi dispozitivele hardware de sinteză determină ca numărul de tonalităţi gri să fie un întreg ca putere de 2: Relaţii între pixeli În continuare considerăm câteva relaţii importante între pixelii unei imagini. Adiacenţă. necesar stocării unei imagini digitale este: b = M ⋅ N ⋅k . y + 1). numită 4-vecini ale lui p. y ) . notat prin N8 ( p ) . se notează N 4 ( p ) . Această asociere funcţională reprezintă de fapt procesul de cuantificare. y ) este situat pe marginea imaginii. care este mulţimea tuturor perechilor ordonate de elemente ( zi . Dacă o imagine poate avea 2k tonalităţi gri. ( x + 1. doar că mulţimea V conţine mai multe elemente. Pentru a stabili dacă doi pixeli sunt conectaţi. De exemplu. Fiecare pixel este la o unitate de distanţă de la ( x. trebuie determinat dacă ei sunt vecini şi dacă nivele lor de gri satisfac un anumit criteriu de similaritate (adică. b. y ). unii din punctele N D ( p ) şi N8 ( p ) vor fi în afara imaginii dacă ( x. y ). Doi pixeli p şi q cu valori din V sunt 4-adiacenţi dacă q este în mulţimea N 4 ( p) . Mulţimea de pixeli. dar se numesc conectaţi doar dacă au aceeaşi valoare. Dacă tonalităţile de gri sunt de asemenea întregi. Numărul de biţi. atunci ℝ este înlocuit cu ℤ şi o imagine digitală devine funcţie 2D de valori întregi. Numărul de tonalităţi gri corespunzător fiecărei valori k este indicat între paranteze. Într-o imagine binară. ( x. Cei trei pixeli din vârful figurii 7(b) arată 8-adiacenţe multiple (ambigue). y + 1). Ea este introdusă pentru a elimina ambiguităţile care apar la utilizarea 8-adiacenţei. Această ambiguitate este eliminată prin folosirea m-adiacenţei. precum q sau p. în imagini binare cu valori de 0 şi 1. dacă este acelaşi). Doi pixeli p şi q cu valori din V sunt m-adiacenţi dacă: q este în N 4 ( p ) sau i) ii) q este în N D ( p ) şi mulţimea N 4 ( p ) ∩ N 4 (q ) nu are pixeli cu valori din V. însă procesarea. c) m-adiacenţă (mixtă). b) 8-adiacenţa. cu zi . iar unii din vecinii lui p se află în afara imaginii digitale dacă ( x. L − 1] . y ) sunt întregi din ℤ 2 iar f este o funcţie care asociază o valoare de tonalitate de gri (adică un număr real din ℝ ) fiecărei perechi distincte de coordonate ( x. Cei patru vecini diagonali ai lui p au coordonatele ( x + 1. ( x − 1. 5 6 . Vom referi un pixel particular prin minuscule.fiecărui grid fiind o pereche de elemente a produsului cartezian ℤ 2 . V = {1} dacă ne referim la adiacenţa pixelilor de valoare 1. mulţimea V poate fi orice submulţime a acestor 256 de valori. ( x. y ) se află la marginea imaginii. y − 1). De exemplu. Aşadar. conectivitate. În imagini cu tonalitate gri. ( x − 1. Procesul de digitalizare implică o serie de decizii asupra valori elementelor M. Figura 6. Vecinătate Un pixel p la coordonatele ( x. ideea este aceeaşi. sau în caz contrar low dynamic range. ( x − 1. y − 1) Dacă M = N atunci ecuaţia devine b = N 2k şi sunt denotate N D ( p ) . în adiacenţa pixelilor cu o posibilă gamă de valori a nivelelor de gri între 0 şi 255. doi pixeli pot fi 4-vecini. o imagine cu 256 de valori posibile de tonalităţi gri se numeşte imagine de 8 biţi. De exemplu. Aceste puncte împreună cu 4-vecinii se numesc 8-vecinii lui p. indicate prin linia punctată.

mulţimea de pixeli din S care sunt conectaţi la el. De exemplu. Pentru orice pixel p din S. lungimea celui mai scurt m-drum între p şi p4 este 4. dacă p3 este 1 (şi p1 = 0 ). y ) . p ) şi ii) D ( p. la un pixel q. (a) Aranjament de pixeli. ( xn .. w) . Dacă în plus ( x0 . Dacă p1 şi p3 sunt 0. este o secvenţă de pixeli distincţi cu coordonatele ( x0 . y0 ) = ( x. În acest caz. q ) ≥ 0 ( D ( p . t ) respectiv (v. ( x1 . De obicei. cu coordonatele ( s. y ) . lungimea celui mai Distanţe Pentru pixelii p. Doi pixeli p şi q se numesc conectaţi în S dacă există un drum între ei format în întregime din pixeli ai lui S. 1 scurt m-drum ( Dm distanţa) între p şi p4 este 2. Dacă p1 este 1. când ne referim la o regiune. y ) (punctul din mijloc) formează următoarele contururi de distanţă constantă: Figura 7. Pixelii cu D4 = 1 sunt 4-vecini pentru ( x. Se pot defini 4-. Distanţa D8 (numită şi chessboard distance) între p şi q se defineşte ca D8 ( p. q ) = D ( q . q ) = max(| x − s |. se includ implicit ca partea a graniţei de regiune. Distanţa D4 (numită şi city-block distance) între p şi q se defineşte ca D4 ( p. cu unul sau mai mulţi vecini care nu fac parte din R. yn ) = ( s.. (c) m-adiacenţa. unde ( x0 . pixelii cu distanţa D4 ≤ 2 de la ( x. y ) . Fie R o submulţime de pixeli dintr-o imagine.. dacă ambii p1 şi p3 sunt 1. y1 ). q ) = [( x − s ) 2 + ( y − t ) 2 ] 2 . De exemplu. y ) . y ) .. z ) ≤ D ( p . R se numeşte regiune a imaginii. trecând prin punctele p p1 p2 p3 p4 . Fie S o submulţime de pixeli dintr-o imagine. y0 ). precum şi coloană. atunci S se numeşte mulţime conectată. yn ) . distanţa între doi pixeli va depinde de valorile pixelilor de-a lungul drumului precum şi de valorile vecinilor lor. pixelii cu distanţă D8 de la ( x. y ) . ( s. q ) =| x − s | + | y − t | . iar drumul din figura 7(c) este un m-drum. dacă R este o mulţime conectată. Pentru această măsură a distanţei. y ) . Dacă are doar o singură componentă conectată. În m-drumuri nu există ambiguitate. p2 şi p4 au valoarea 1 iar p1 şi p3 pot avea ca valoare 0 sau 1: p3 p4 p1 p2 p Considerăm adiacenţa pixelilor de valoare 1 ( V = {1} ). fie următorul aranjament de pixeli. iar pixelii ( xi . pixelii cu distanţă mai mică sau egală cu o valoare r din ( x. y ) formează următoarele contururi de distanţă constantă: Pixelii cu D8 = 1 sunt 8-vecinii lui ( x. pixelii cu distanţa D8 ≤ 2 din ( x. 8-. t ) . pixelii cu distanţă D4 de la ( x. cu coordonare ( x. q şi z. De exemplu. y ) mai mică sau egală cu o valoare r formează un pătrat centrat în ( x. y0 ) = ( xn . Dacă R reprezintă întreaga imagine. z ) iii) Distanţa euclidiană între p şi q se defineşte ca De ( p. Similar. y ) mai mică sau egală cu o valoare r formează un diamant centrat în ( x. y ) . În final. În acest caz n este lungimea drumului. se numeşte componentă conectată a lui S. atunci graniţa se defineşte ca fiind mulţimea de pixeli din prima şi ultima linie. De exemplu. sunt punctele conţinute pe un disc cu raza r. atunci drumul se numeşte închis. lungimea celui mai scut m-drum este tot 3. D este o funcţia de distanţă sau metrica dacă i) D ( p. q ) + D ( q . yi −1 ) sunt adiacenţi pentru 1 ≤ i ≤ n . centrat în ( x. q ) = 0 ⇔ p = q ) D ( p . având coordonatele ( x. întrucât aceste distanţe implică doar coordonatele punctelor. atunci p2 şi p nu vor mai fi m-adiacenţi şi lungimea celui mai scurt m-drum va deveni 3 (trece prin p p1 p2 p4 ). înţelegem o submulţime a imaginii şi fiecare pixel din graniţa regiunii care coincide cu marginea imaginii. În acest caz. În acest caz. 7 8 . sau m-drumuri în funcţie de adiacenţa specificată. drumurile din figura 7(b) între pixelii din nord şi cei din sud sunt 8-drumuir. y ) . unde p. distanţa Dm între două puncte este definită ca fiind cel mai scurt m-drum între puncte. ( xn . t ) . Dacă considerăm m-adiacenţa.| y − t |) .Două submulţimi de imagine S1 şi S2 sunt adiacenţi dacă un pixeli din S1 este adiacent unui pixel din S2 . (b) pixeli 8-adiacanţi pixelului din mijloc. yi ) şi ( xi −1 . yn ) . Un drum (digital) sau curbă de la un pixelul p. Distanţele D4 şi D8 între p şi q sunt independente de orice drum care ar putea exista între ele. Graniţa (contur sau margine) unei regiuni R este mulţimea de pixeli din regiune.

s1 ) . unde Transformări de îmbunătăţire a imaginilor În funcţie de numărul de pixeli din imaginea iniţială folosiţi pentru calculul valorii unui pixel din imaginea prelucrată se poate face următoarea clasificare: Operaţii punctuale (spaţiu 1x1) Operaţii de vecinătate (spaţiu mai mare decât 1x1) Operaţii integrale (valoare a unui pixel este dependentă de valorile tuturor pixelilor imaginii)  s1  u . s2 ) . deficienţe de gamă dinamică (dynamic range) ale senzorului sau alte setări greşite survenite la capturarea imaginii. aceştia sunt grupaţi câte doi. T se numeşte operator liniar dacă pentru oricare două imagini f şi g şi doi scalari a şi b T (af + bg ) = aT ( f ) + bT ( g ) . avem o asociere ce leagă nivelul de gri original de noua sa valoare. Valoarea unui pixel din imaginea procesată este determinată numai de valoarea pixelului respectiv din imaginea iniţială. Rezultatul aplicării unei asemenea operaţii punctuale se obţine modificând valoarea (nivelul de gri) fiecărui pixel al imaginii iniţiale. Dacă nivelele de gri au fost reprezentate pe L nivele de cuantificare. unde u ∈ [0. L − 1) ele vor defini cele trei segmente de dreaptă ce apar în formula de mai sus. Ca urmare. fie noile valori ale contrastului se calculează de la început pentru toate nivelele de gri posibile (între 0 şi L−1) iar apoi aceste modificări se aplică imaginii. (r2 . printr-o funcţie de transformarea a nivelelor de gri sub forma: v = T (u ) . Ideea din spatele modificărilor de contrast este de a modifica gama dinamică a nivelelor de gri din imagine. Operaţiile punctuale de modificare a contrastului (numite şi transformări ale nivelului de gri) sunt metode simple de procesare a imaginii. Operaţii liniare şi neliniare Fie T un operator a cărui input şi output este o imagine. parametrii de control sunt r1 . 0) . Figura 1.1) ).Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Catedra de Informatică Transformarea T să fie monotonă crescătoare sau descrescătoare. Procesări punctuale Modificare de contrast Imagini cu contrast scăzut pot proveni din iluminare necorespunzătoare. (r1 . s2 ) şi (255. s1 ) şi (r2 . s1 şi s2 . numită şi netezire de contrast. obţinând noul nivel de gri v. conform formulei. r1 ≤ u < r2 r2 − r1   L − 1 − s2 (u − r2 ). r2 ≤ u < L  s2 + L − 1 − r2  În formula aceasta. L − 1] Se consideră necesare condiţiile: Transformarea T să păstreze gama admisibilă de valori ale imaginii. Împreună cu punctele fixe (0. Transformarea poate fi făcută în două moduri: fie se repetă calculele de pentru fiecare pixel. pentru a păstra ordinea între nivelele de gri. r2 . 255) (sau (1. !!! LUT 1 2 . Un operator care nu verifică ecuaţia de mai sus este prin definiţie neliniar. definind punctele (r1 . Disciplina: Grafică Cadru didactic: Ralf Fabian Specializarea: Informatică. L − 1] . baleiind imaginea. ∀u ∈ [0. Îmbunătăţirea liniară a contrastului pe porţiunile date de punctele (0. anul III. Modificare liniară a contrastului Cea mai des folosită tehnică de modificare liniară a contrastului este o transformare liniară pe porţiuni. atunci 0 ≤ T (u ) ≤ L − 1 . 0 ≤ u < r1  r1  s −s v =  s1 + 2 1 (u − r1 ). 0) şi (L − 1. u.

întrucât funcţia de asociere în cazul imaginilor discrete. Toate nivelele de gri iniţiale a căror valoare Transformarea de tăiere (decupare) . Caz particular pentru r1 = r2 şi s1 = 0 . s2 = L − 1 se obţine prăguirea sau binarizarea (thresholding). panta dreptei este supraunitară. s2 ) produc diferite distribuţii în nivelele de gri. figura 3. 2) deschide nivele de gri care prezintă interes dar păstrează fundalul cu tonalităţile nivelelor de gri din imagine. s1 ) sau (r2 . poate fi implementată printr-un look-up-table (LUT) Rezultatul aplicării unei funcţii de transformare a nivelelor de gri dată. u ∈ [r1 . s2 = L − 1 se obţine funcţia de thresholding. r2 ] . 4) Orice alte valori pentru (r1 . Figura 4(a). contrastul este maximizat la nivelul întregii imagini. şi atunci modificarea contrastului va fi dată de diferenţa valorilor transformate. ca în figura 1. L − 1]   L − 1 − r2 Dacă pe un interval această pantă este subunitară.Operaţiile punctuale apar şi sub denumirea de transformări LUT. atunci diferenţa între nivelele alăturate de gri se micşorează şi deci contrastul scade. De exemplu scăderea contrastului pentru nivelele de gri de la capătul superior al gamei admise (dinspre alb) se observă prin dispariţia detaliilor luminoase din imagine. (a) Imaginea originală. Figura. adică de derivata funcţiei de transformare: C= ∆v T (u2 ) − T (u1 ) dT (u ) = = = T '(u ) ∆u u2 − u1 d Figura 3. Vizibilitatea componentelor scenei este în general determinată în cea mai mare parte de contrastul zonei din imagine. Figura 4(b). (a) Transformarea evidenţiază domeniul [ A. Aceasta este una dintre tehnicile cele mai simple tehnici de segmentare. Aceste efecte sunt uşor vizibile pe imaginile din figura 2. B ] a nivelelor de gri dar păstrează restul nivelelor. 3) Dacă r 1 = s1 şi r2 = s2 se obţine o funcţie liniară care nu produce nici o schimbare în nivelele de gri. se poate observa la imaginile din figura 2. rezultatul fiind o imagine alb-negru. La limită. având valoarea egală cu panta segmentului de dreaptă. se pot obţine câteva cazuri particulare de interes ce poartă denumiri specifice. este posibil ca pixelii să aibă nivelul de gri original diferit cu doar o unitate. creşterea contrastului pe intervalul griurilor închise este vizibil prin creşterea detaliilor în zone închise. (b) Imaginea rezultată după modificarea liniară de contrast. u ∈ [0. B ] a nivelelor de gri şi reduce restul la un nivel constant. (b) Transformarea evidenţiază domeniul [ A.  s1  . Pentru a putea prevedea efectele unei operaţii de îmbunătăţire asupra contrastului este deci suficientă studierea diferenţelor de nivele de gri între o aceeaşi pereche de pixeli înainte şi după efectuarea transformării. În urma acestei transformări. De asemenea previne crearea artefactelor de intensitate în imaginea finală. r1 ]  r1 s − s C =  2 1 . Condiţia ca r1 ≤ r2 şi s1 ≤ s2 asigură monotonia crescătoare şi astfel ordinea nivelelor de gri. Există 2 variante de bază: 1) afişarea unor valori mari pentru toate nivele de gri din domeniul de interes şi valori mici pentru restul nivelelor de gri. dacă din contră. În funcţie de alegerea celor patru parametri.Grey level slicing Această metodă se aplică pentru cazuri în care se urmăreşte evidenţierea a doar unui subdomeniu specific al nivelelor de gri dintr-o imagine. 1) Dacă r1 = r2 şi s1 = 0 . Pentru funcţia liniară pe porţiuni este evident că derivata va fi constantă pe aceleaşi intervale. diferenţa dintre nivelele de gri alăturate se măreşte şi contrastul va creşte. r2 ]  r2 − r1  L − 1 − s2 . 4 3 . u ∈ [r2 . Figura 4. 2) Dacă s1 = 0 şi s2 = L − 1 se obţine operaţia de întindere maximă a contrastului (contrast streching) pentru intervalul [r1 . contrastul este o măsură proporţională cu diferenţa dintre luminozitatea anumitor pixeli (nivelul lor de gri). Nivelele de gri care se regăsesc în afara acestui interval vor fi înlocuite cu alb sau cu negru. era mai mică decât r1 fiind negre şi toate nivelele de gri iniţiale mai mari ca r1 devenind albe.

Tehnicile neliniare au aceste proprietăţi. Plane de biţi dintr-o imagine de 8 biţi. până la planul 7.. u = bB bB −1. de la bit-planul 0. pe 8 biţi. Figura 7. şi nu este posibilă o modificare neuniformă a contrastului pe întregul interval de nivele de gri sau în jurul unui anume nivel de gri. Imaginea binară pentru bit-planul 7 poate fi obţinută prin procesarea imaginii iniţiale cu o transformare de nivel gri. u = ∑ 2 bk . Separarea unei imagini digitale în palane de biţi este utilă pentru analiza importanţei fiecărui bit din imagine.b2b1 în binar. k −1 k =1 B Modificarea neliniară a contrastului Principalul dezavantaj al tehnicii liniare pe porţiuni este faptul că modificarea contrastului este aceeaşi pe un întreg interval de nivele de gri. definită de o curbă logaritmică cu punctele fixe (0. un proces care urmăreşte determinarea numărului adecvat de biţi pentru cuantificarea fiecărui pixel. Figura 6.. această descompunere este utilă la compresia imaginilor. Transformare logaritmică O primă variantă este compandarea (comprimarea) domeniului de gamă dinamică a unei imagini prin aplicarea unei transformări a valorilor nivelelor de gri.Bit slicing Prin extragerea planelor de bit se urmăreşte evidenţierea contribuţiei unor biţi la aspectul imaginii în ansamblu. Figura 8. figura 5. (b) Extragerea planului de bit 7. Cele 8 plane de biţi ale figurii 6. 0) şi ( L − 1. De asemenea. O imagine de fractali. Restul contribuie la nivel de detalii subtile ale imaginii. Formula de transformare pentru extragerea planelor de biţi poate fi dată sub forma: v = T (u ) = ( L − 1)bitk (u ) . Observăm că biţii semnificativi (mai ales cei 4 din vârf) conţin majoritatea datelor vizuale semnificative. Figura 5. cu biţii mai puţini semnificativi. (a) Extragerea planului de bit 8.Extragerea planelor de bit . gen thresholding care transformă toate nivelele de griuri între 0 şi 127 la un singur nivel (eventual 0) şi toate nivelele între 129 şi 255 la altul (eventual 255). cu biţii cei mai semnificativi. O imagine pe 8 biţi este văzută ca compunere de plane de 1 bit. L − 1) : 5 6 .

a). L − 1]. dacă considerăm întreaga gamă de nivele de gri. compresie este mică pentru o imagine cu valori mici de intrare După valorile parametrului-putere r se pot obţine două comportări diferite: pentru r < 1 comportarea este de acelaşi tip cu al funcţiei de compandare logaritmice. Trebuie remarcat că legile de variaţie ale contrastului vor fi însă diferite. R = L-1. cunoscute sub numele de legea A în Europa şi legea µ în America). Există o variantă la care se mai adaugă un punct fix (a. lg(1 + R ) Contrastul va varia neuniform de-a lungul scalei de gri. şi deci având o alură exponenţial: v = T (u ) = ( L − 1) eu − 1 e L −1 − 1 v = T (u ) = c lg(u ) . Întrucât funcţia logaritmică devine liniară aproape de origine. şi acestea au nivelele de gri extreme ca puncte fixe ((0. unde c este un factor de scalare care ne asigură că valorile transformate se află în acelaşi domeniu ca cele iniţiale. Termenii de compandare şi de expandare au fost daţi prin asemănare cu transformările folosite în teoria codării şi cuantizării (ce intervin în metodele de cuantizare a semnalului vocal pentru telefonia digitală. L − 1)). Trebuie însă subliniat că în prelucrarea imaginilor aceste transformări nu afectează domeniul de valori. obţinem T (u ) = L −1 lg(1 + u ) lg(1 + R) În modul general. 0) şi (L − 1. Cu alte cuvinte. poate fi controla prin ajustarea domeniul valorilor de input. iar pentru r > 1 comportarea este de tipul funcţiei de expandare. ca transformare inversă celei de compandare. O primă variantă este funcţia putere:  u  v = T (u ) = ( L − 1)    L −1  r unde R este valoarea maximă de intensitate întâlnită în imaginea iniţială. se adaugă în mod uzual valoarea 1 la argumentul u. T (u ) = c lg(1 + u ) Constanta de scalare c este calculată astfel încât valoarea maximă de output să fie L-1. care rămâne [0. mărindu-se la capătul inferior (negru) şi micşorându-se la capătul superior (alb). Gradul de compandare care este echivalent cu gradul de curbare a funcţiei de transformare. Alegerea bazei (logaritm natural sau cu baza 10) nu influenţează forma curbei de transformare. fiecare pixel este înlocuit cu logaritmul său. Înlocuind. formula de calul arată astfel: L −1 v = T (u ) = lg(1 + u ) lg L Contrastul va varia neuniform de-a lungul scalei de intensităţi.Transformare exponenţială În mod reciproc se poate defini expandarea domeniului. Întrucât logaritmul nu este definit pentru 0. Alte transformări neliniare pot fi obţinute prin folosirea unor funcţii de tip putere. Folosim formula c= L −1 . mărindu-se la capătul superior (alb) şi micşorându-se la capătul inferior (negru). ci doar factorul de scalare. Efectul fiind reducerea contrastului în regiunile deschise şi deschiderea regiunilor închise. funcţia având două intervale de definiţie: 7 8 .

iar nuanţele deschise de gri sunt transformate în green. a ]  a v = T (u ) =  r  L −1 − u     L − 1 − ( L − 1 − a )  L − 1 − a  . u ∈ [a. red. Aceasta înseamnă că pentru anumite nivele de gri.  u r a   . care pentru o analiză automată trebuiesc inversate. care transformă o imagine color într-o altă imagine color. Nivele de gri din domeniul [180. Valori scăzute din nivelelor de gri sunt transformate în negru şi albastru. u ∈ [0. pink. Această idee este normală dacă se are în vedere faptul că ochiul (sistemul vizual) uman distinge ceva mai puţin de 256 nuanţe de gri. dar cu un contrast mult mai pronunţat şi artificial între elementele sale). un astfel de exemplu este imaginea angiografică din figura 10.false coloring. pentru care contrastul depinde de diferenţa de luminozitate între pixeli aparţinând unui obiect. Negativare de imagine. raportată la luminanţa medie a fundalului. yellow. 200] sunt afişate numai prin roşu. Pseudocolorare pentru a evidenţia schimbări în tonalităţile de gri. Modificarea neliniară a contrastului cu trei puncte fixe. Negativare Negativarea este o operaţie aritmetică simplă descrisă de: v = T (u ) = L − 1 − u Efectul acesteia de modificare a contrastului se bazează doar pe caracteristicile sistemului vizual uman. L − 1]   Pseudocolorare Pseudocolorarea este o tehnică de îmbunătăţire a vizibilităţii anumitor componente ale imaginii (sau a imaginii în ansamblu) prin modificarea paletei de culoare cu care imaginea este afişată (reprezentată). funcţia v = T (u ) nu este altceva decât o funcţie de construcţie a unei noi palete de culoare pentru aceeaşi imagine. ci cu o altă culoare. Ideea de bază în pseudocolorare este de a folosi culori pentru a pune în evidenţă zone de interes din imagini cu nivele de gri (există şi varianta colorării false . Figura 10. respectiv fundalului. Figura. afişarea nu se va mai face cu culoarea a cărei componente sunt toate egale cu indexul (nivelul de gri). Această definiţie acoperă însă şi cazul operaţiilor de modificare a contrastului prezentate anterior. 9 10 . O categorie aparte de aplicaţii în care sunt utile asemenea inversiuni este analiza imaginilor medicale. white. deşi diferenţiază câteva milioane de culori. Figura. Figura 9.

Histograma stă la baza multor operaţii de vecinătate (spaţiale) folosite pentru îmbunătăţirea imaginilor. dacă valorile sunt normalizate. nk . Histograma Histograma unei imagini digitale cu nivele de gri în domeniul [0. deschis (light). distribuţia pixelilor este aproape uniformă. unde rk .La NASA.. fie acesta n. pentru k = 0. la afişarea în timp real a imaginii achiziţionate pe monitoarele de control. Axa verticală corespunde valorilor pentru h(rk ) = nk sau Figura 1. cu doar câteva linii verticale mai înalte decât restul. ∑ h(i) = 1 . contrast puternic (high contrast). Patru tipuri de imagine cu histograma asociată: închis (dark). O operaţie frecventă este normalizarea histogramei prin împărţirea fiecărei valori la numărul total de pixel din imagine. Imaginile din figura 1 arată patru caracteristici ale nivelelor de gri: închis (dark). Vom vedea că există o funcţie de transformarea care permite obţinerea automată a acestui efect.. putem considera valoarea fiecărui pixel al imaginii ca o realizare particulară a unei variabile aleatoare asociată nivelelor de gri. prin ea putem obţine informaţii statistice utile altor operaţii de procesare. Normalizarea histogramei este dată de p (rk ) = nk / n . Axa orizontală a histogramei corespunde cu valorilor nivelelor de gri rk . În imaginea închisă componentele histogramei sunt concentrate în partea închisă a scalei de griuri. până la o vizibilitate maximă a tuturor detaliilor. contrast puternic (high contrast). Componentele unei imagini cu contrast puternic acoperă un domeniu larg de nivele de gri şi în plus. L − 1 . Din punct de vedere statistic. 11 12 . L − 1] este o funcţie discretă h(rk ) = nk . unde s-a inserat roşu. Operaţiile de îmbunătăţire a imaginilor (pentru îmbunătăţirea percepţiei vizuale) au ca scop redistribuirea nivelelor de gri. O imagine cu contrast slab are o histogramă care se va concentra în mijlocul scalei de giuri. există nivele de gri predominante şi există nivele de gri folosite mai puţin sau deloc.1. o imagine a cărei pixeli tind să acopere întreaga gamă de griuri şi în plus se distribui uniform va avea un aspect de contrast puternic.. pentru care iluminarea era reglată manual. în mod uniform: aceasta este egalizarea de histograma. În plus.) Fiind o funcţie de densitate de probabilitate. bazându-se doar pe informaţiile din histograma imaginii iniţiale. Pentru că operatorul nu putea distinge clar şi precis care era iluminarea cea mai potrivit˘a (care nici nu producea suprailuminare şi nici nu lăsa umbre mai mari decât era necesar). făcând din ele un instrument popular de procesare în timp real. deschis (light). paleta de griuri a fost modificată pe ultima poziţie (alb). Suma tuturor componentelor unei histograme normalizate este egală cu 1.este numărul de pixel din imagine cu valoarea nivelului de gri egală cu rk . Pentru imagini monocrome aceasta însemnând un aspect gri spălăcit. componentele imaginii deschise sunt situate cu preponderenţă în partea deschisă a scalei de griuri. p (rk ) dă o valoarea a probabilităţii de apariţie a nivelului de gri rk .este al k-lea nivel de gri. histograma oricărei imagini verifică condiţia de normare p (rk ) = nk / n . la începuturile erei digitale în tehnicile de achiziţie a imaginilor. precum compresia şi segmentarea imaginilor. astfel ca acestea să ocupe întreaga gamă de variaţie disponibilă. Histogramele pot fi uşor implementate prin soft. Efectul fiind o imagine bogată în detalii la nivel de gri şi are un high dynamic range. La fel. La majoritatea imaginilor există o distribuţie neuniformă a nivelelor de gri. era necesară digitizarea unor imagini de microscopie. caz în care histograma este funcţia de densitate de probabilitate a acestei variabile aleatoare.. după care redu curentul până când culoarea roşie dispare. contrast slab (low contrast). i =0 L −1 Egalizarea histogramei Histograma imaginii oferă informaţii asupra plasamentului în „nuanţă” a conţinutului imaginii. Atunci instrucţiunile pentru operator erau: creşte curentul prin lampă (iluminarea) până când în imagine apare roşu. Cu alte cuvinte. Ca urmare. (Funcţia de densitate de probabilitate indică probabilitatea observării unei valori. contrast slab (low contrast).

obţinem ps ( s ) = 1 .1] se află tot în [0. Condiţia b) garantează ca nivele de gri din imaginea transformată să fie din acelaşi domeniul ca în imaginea iniţială. independent de forma lui pr (r ) . cu 0 ≤ r ≤ 1 care produc un nivel s pentru fiecare valoare de pixel r din imaginea originală. Ca urmare.Scopul egalizării de histogramă este deci obţinerea unei distribuţii uniforme a nivelelor de gri.. L − 1 . ds 13 14 . dacă h este histograma imaginii. L − 1 . De asemenea..1. ceea ce duce la o formulă care exprimă noile valori de gri:  H (u ) − H (0)  v= ( L − 1) + 0. L − 1] ). Întrucât funcţii de probabilitate de densitate sunt întotdeauna pozitive.1] . satisfăcând astfel condiţia a). Din punct de vedere matematic. k = 0. 2. este atunci: sk = T (rk ) = ∑ pr (rj ) = ∑ j =0 j =0 k k nj n . Vom considera transformări de forma s = T (r ) .1. atunci funcţia de densitate de probabilitate ps ( s ) a variabilei transformate s (a nivelului gri transformat) poate fi obţinută printr-o formulă de genul: −1 Valorile funcţiei trebuie redistribuite în intervalul permis de valori de gri. 0 ≤ r ≤ 1 . producând astfel nivele de gri inversate în imaginea transformată. bazându-se pe formula H (r ) = H (r − 1) + h(r ) .5  MN − H (0)  Trebuie remarcat că modul de calcul al histogramei cumulative este de tip iterativ. dar rezultata ps ( s ) este întotdeauna uniformă. Fie pr (r ) şi ps ( s ) funcţia de densitate de probabilitate a variabilelor aleatoare r respectiv s. de obicei.. i=0 r Figura 2. Această transformare (asociere) se numeşte egalizare de histogramă sau liniarizare de histogramă. aşa că este satisfăcută şi condiţia b). Figura 2 arată o funcţie care satisface ambele condiţii. 2.1] . permite ca această funcţie de transformare să fie bijectivă şi monoton crescătoare.. cu r = 0 reprezentând negru şi r = 1 alb (sau varianta discreta cu intervalul [0. funcţia de densitate de probabilitate a variabilei transformate. ceea ce ar însemna o histogramă uniformă. Presupunem că funcţia de transformare satisface următoarele condiţii: a) T (r ) este bijectivă şi monoton crescătoare pe intervalul [0. Ecuaţia de mai sus are tendinţa de a ps ( s ) = pr ( r ) dr . Aşadar.1] . Din teoria probabilităţii se ştie că dacă pr (r ) şi ps ( s ) sunt cunoscute şi T −1 ( s ) satisface condiţia a). egalizarea de histogramă înseamnă transformarea unei distribuţii oarecare (descrisă de histograma imaginii iniţiale) într-o distribuţie uniformă.. Probabilitatea apariţiei nivelului de gri rk într-o imagine este aproximată prin pr (rk ) = nk . O funcţie care nu e monoton crescătoare poate produce o secţiune inversată a gamei de intensităţi.. este determinată de funcţia de probabilitate a nivelului de gri a imaginii iniţiale şi de funcţia de transformare aleasă. n Varianta discretă a funcţiei de transformare descrisă mai sus. nu poate fi demonstrat că această transformare discretă va produce echivalentul discret a unei funcţii uniforme de densitate de probabilitate. Spre deosebire de varianta continua. Se observă că T (r ) depinde de pr (r ) . Transformarea inversă a lui T este notată r = T ( s ) cu 0 ≤ s ≤ 1 . Condiţia a) este necesară pentru ca să existe transformarea (funcţia) inversă iar monotonia păstrează ordinea crescătoare de la negru spre alb în imaginea rezultată. Un descriptor fundamental pentru o variabilă aleatoare este funcţia ei de densitate de probabilitate. este posibil să ds pr ( r ) obţinem o histogramă distribuită uniform cu o transformare descrisă astfel. şi integrala unei funcţii este aria de sub funcţie.. Pentru valori discrete se lucrează cu probabilităţi şi sume în loc de funcţii de densitate de probabilitate şi integrale. Dacă transformarea este dată de s = T (r ) = ∫ pr ( w)dw . atunci H (r ) = ∑ h(i ) . Ţinând seama că valorile de gri sunt discrete. Funcţie care satisface condiţiile a) şi b). şi b) 0 ≤ T (r ) ≤ 1 pentru 0 ≤ r ≤ 1 .1] . În discuţiile precedente am văzut ce înseamnă normalizarea lui r la intervalul [0. 0 r atunci substituind dr 1 cu din formula de mai sus. s. Partea dreaptă a ecuaţiei este reorganizată ca funcţie cumulativă de probabilitate de variabilă aleatoare r. Fie r o variabilă care reprezintă nivele de gri a unei imagini. k = 0. distribuit regulat în întreaga gamă dinamică a nivelelor de gri. integrala se transformă în sumă şi această formă nu este altceva decât histograma cumulativă a imaginii.. imaginea rezultată va prezenta cea mai mare îmbunătăţire a contrastului. Deci. Nivele de gri dintr-o imagine sunt valori aleatoare din intervalul [0. integrala unei funcţii de probabilitate pentru variabile din domeniul [0. imaginea procesată este obţinută prin asocierea fiecărui pixel de nivel rk din imaginea iniţială la un pixel corespunzător sk din imaginea finală.

k = 0. hist fc [i ] = hist fc [i − 1] + hist[i ] . 2. Figura 3. Transformarea inversă nu este folosită la egalizarea histogramei..1.împrăştia (întinde) histograma imaginii iniţiale astfel ca nivelele histogramei imaginii egalizate să acopere un domeniu mai larg din griuri. hist[i ] = hist[i ] + 1 .. Transformarea inversă din s în r este denotată astfel: rk = T −1 ( sk ) . Se generează histograma egalizată se alege frecvenţa cumulativă a histogramei  [( L * hist fc [i ]) − N 2 ]  eqhist[i ] =   N2     unde L este numărul de nivele de gri. Se înlocuieşte valoarea de i cu eqhist[i ] pentru fiecare i. eqhist conţine noua asociere de nivele de gri.  x  este o truncare a lui x   la cea mai apropiată valoare întreagă. unde i = 0. ea joacă însă un rol central în histogram-matching (potrivirea de histogramă). Algoritm de egalizare a histogramei pentru imagini monocrome Pentru fiecare pixel din imagine se culege valoare de gri în variabila i. 15 . Din vectorul de histogramă. L − 1 ... Imagini cu egalizarea histogramei şi histograma egalizată. L − 1 . N 2 este numărul de pixeli.

este dată de expresia: g ( x. i =1 mn unde w sunt coeficienţii de mască şi z sunt valorile nivelelor de gri din imagine corespunzătoare coeficienţilor.. Valorile dintr-o subimagine filtru sunt referite ca coeficienţi şi nu ca pixeli. iar mn este numărul total de coeficienţi din mască. 0) f ( x + 1. R. y + t ) a b unde. y ) + . unde a şi b sunt întregi nenegativi. a = (m − a ) / 2 şi b = (n − 1) / 2 . precum eliminarea detaliilor minore înainte de extragerea obiectelor şi eliminarea întreruperilor din linii sau curbe.Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Catedra de Informatică Pentru filtre spaţiale liniare. şi folosesc acelaşi principiu mecanic. răspunsul este dat de suma produselor coeficienţilor filtrului şi pixelii corespunzători din imagine. y ) + w(1. Operaţii cu vecinătăţi Unele operaţii cu vecinătăţi lucrează cu valorile pixelilor de imagine din vecinătatea lor şi cu valorile corespunzătoare a unei subimagini cu aceeaşi dimensiune ca vecinătatea. N − 1 Uneori masca de filtru apare sub denumirea de mască de convoluţie. y). De regulă. + w(1. La fiecare punct (x.. mască. reducerea zgomotului poate fi obţinută printr-un filtru neliniar a cărei funcţionalitate de bază este să calculeze media nivelului de gir din vecinătate. Pentru o mască de dimensiune m x n. Conceptul filtrului spaţial este ilustrat în figura 4. De exemplu. există o notaţie simplificată sub forma expresie: R = w1 z1 + w2 z2 + . y ) + . Pentru masca 3x3 răspunsul. Pentru asemenea operaţii vom folosit termenul de filtru spaţial. 0) coincide cu valoarea de imagine f ( x. y ) . y) şi nu mecanica de implementare a măştii de convoluţie. −1) f ( x − 1. Coeficientul w(0. 1 2 . această ecuaţie trebuie aplicată pentru x = 0. răspunsul filtrului la acel punct este calculat printr-o relaţie predefinită. Subimaginea se numeşte şi filtru. indicând că masca este centrată în ( x. Filtrarea liniară a unei imagini f de dimensiune M × N cu o mască de filtrare de m x n.. Aceste filtre se mai numesc şi filtre de mediere (averaging filters) sau lowpass filters. template sau fereastră. y ) = Disciplina: Grafică Cadru didactic: Ralf Fabian Specializarea: Informatică. având cea mai mică dimensiune de 3 x 3.1) f ( x + 1. operaţie ce nu este liniară. În discuţiile ulterioare ne vom concentra asupra măştilor de dimensiune impară. de filtrare liniară cu masca de filtru la punctul (x. + w(0. s =− a s =− b ∑ ∑ w(s.. y + 1) care este suma produselor între coeficienţii de mască şi pixelul corespunzător de sub mască. anul III. 0) f ( x − 1. M − 1 şi y = 0. este: R = w(−1. Răspunsul filtrării de netezire este simpla media a pixelilor conţinuţi în vecinătatea acoperită de mască. 0) f ( x. y − 1) + w(−1. Blurring este folosit în etape de preprocesare.. y) din imagine. Dacă interesează răspunsul R. Filtrarea liniară de netezire Filtrele de netezire sunt folosite pentru blurring (înceţuire) şi noise reduction (reducerea zgomotului). Mecanismul de filtrare spaţială cu o mască de 3x3. a unei măşti m x n la orice punct (x. se presupune că m = 2a + 1 şi n = 2b + 1 . + wmn zmn = ∑ wi zi . Figura 4. t ) f ( x + s. Pentru a genera o imagine filtrată în întregime. nucleu (kernel). y ) . aflaşi sub masca de filtru. Procesul constă în simpla mutare a măştii de filtru de la un punct la altul din imagine. în momentul în care are loc calcularea sumei de produse. Filtrele spaţiale neliniare operează de asemenea pe vecinătăţi. operaţia de filtrare se bazează doar condiţionat pe valoarea pixelilor din vecinătate şi nu folosesc coeficienţii ca sumă de produse..

În final se obţine un rezultat rezonabil ce indică care sune elementele cele mai mari şi luminoase din imagine. reprezintă o variantă simplă de a reduce efectul de blurring în procesul de netezire. O aplicaţie importantă a medierii spaţiale este blurring-ul unei imagini pentru a obţine o reprezentare brută (grosolană) a obiectelor de interes. produce media standard a pixelilor de sub mască. Întrucât zgomotul aleatoriu este de regulă caracterizat prin asemenea tranziţii bruşte. Observăm că un număr de obiecte sau contopit cu fundalul sau intensitatea lor s-a redus considerabil. întrucât şi ele se bazează pe schimbări bruşte în nivelele de griuri. y + t ) a b a b . în care elemente de dimensiune apropiată cu cea a filtrului sunt considerabil afectate. întrucât aria pe care lucrează în imagine. Filtru de netezire cu masca de diferite dimensiuni.35 pixeli. 9 i =1 care este media nivelelor de gri a pixelilor din vecinătatea 3x3 definită de mască. Prin irelevant se înţelegi regiuni de pixeli considerate ca mici în raport cu dimensiunea măştii de filtrare. este contraproductivă dacă se urmăreşte detecţia contururilor. Pixelul din centrul măştii este înmulţit cu o valoare mai mare decât ceilalţi. Implementarea generală a filtrării unei imagini de M × N cu un filtru de medie ponderată de dimensiune m x n (m. Se observă că în loc ca coeficienţii să fie 1/9. b) medie ponderată în funcţie de distanţa din centru.Rezultatul este o reducere a tranziţiilor „ascuţite” (bruşte) de nivele de gri din imagine. n impare) este dată de expresia Figura 6. s =− a s =− b ∑ ∑ w( s. Figura 5 arată două filtre de netezire 3x3. Ea arată imaginea originală şi rezultatul unui filtru de mediere de dimensiune n = 3. 3 4 .15. însemnând că pixelii sunt înmulţiţi cu coeficienţi diferiţi.5. Dimensiune măştii determină dimensiunea relativă a obiectelor care se contopesc cu fundalul. Această variantă de mască. această metodă se potriveşte bine la eliminarea lui. Un filtru spaţial de netezire în care toţi coeficienţii sunt egali se numeşte uneori box filter. Ideea este că calculul devine mai eficient dacă coeficienţii sunt toţi 1. A doua imagine din figura 5 b) produce un filtru de medie ponderată (weighted average). Pentru n = 3 se observă un blurring general pe întreaga imagine. y ) = s =− a s =− b ∑ ∑ w(s. Primul. dând astfel mai multă importanţă (pondere) unora dintre pixeli. 9. a). ei sunt toţi 1. Aplicând un thresholding de 25% a intensităţii maxime. g ( x. în funcţie de distanţa lor faţă de centrul măştii. este foarte mică. Rezultatul fiind eliminarea zgomotului prin contopirea lui cu fundalul. iar doar la sfârşitul filtrării se împarte întreaga imagine la 9. dând-ui o mai mare importanţă în calcularea mediei. O altă aplicaţia a acestei metode este netezirea contururilor false. Figura 7 arată o imagine a telescopului Hubble cu rezultatul aplicării unei măşti de mediere 15x15. Astfel ca intensitatea obiectelor mici se contopeşte cu fundalul iar obiectele mari devin pronunţate şi uşor sesizabile. Filtrele de mediere sunt folosite cu preponderenţă la eliminarea detaliilor irelevante. Figura 5. ceea ce reiese şi prin substituirea coeficienţilor măştii în ecuaţia de mai sus. Ceilalţi pixeli sunt invers ponderaţi. t ) f ( x + s. obţinând R= 1 9 ∑ zi . se elimină resturile de obiecte în funcţie de intensitatea lor. t ) Efectul de netezire ca rezultat a diferitelor dimensiuni ala măştii este ilustrat în figura 6. Pe de altă parte. Filtre de a) medie aritmetică. sunt greu de observat diferenţele de filtrare ale acestor două filtre. În practică. rezultate în urma utilizării unui număr insuficient de nivele de gri.

Aşadar. adică i =1 mn mn ∑w i =1 i =1 Această condiţie (suma coeficienţilor măştii de filtrare să fie unitară) se numeşte condiţia de normare a nucleelor de filtrare de netezire şi defineşte un astfel de nucleu. ca secvenţă de puncte (i0 . (b) pixeli 8-conectaţi. în aceste regiuni toţi pixelii vor avea aceeaşi valoare.. iar o imagine color poate fi cuantificată în diverse benzi de culori. o imagine gri poate fi cuantificată printr-un număr de nivele de intensitate.Imagini binare O imagini poate fi binară. astfel încât pixelul de la (ik . centrată în punctul considerat. j − 1) . spre exemplu. Imagine NASA a telescopului Hubble cu filtru de medie şi thresholding. siluete. (c) componentă conectată şi fundal. O astfel ce componentă reprezintă un obiect dintr-o scenă. Figura 7. sau color. În acelaşi timp. j ) are în plus. perimetru. pentru orice 0 < k < n − 1 . (i1 . arie. conectivitate. 5 6 . • Componentă conectată: O mulţime de pixeli conectaţi (4 sau 8-conectaţi) formează o componentă conectată. (i − 1. µ = ∑ wi µ . desene cu linii. j − 1) . jn ) . • 8-conectat: Dacă un pixel la locaţia (i. (a) pixeli 4-conectaţi. Nucleele de filtrare folosite nu trebuie limitate strict la nucleele ce realizează media aritmetică într-o vecinătate pătrată. Un caz particular de interes este considerarea regiunilor constante (absolut uniforme) ale imaginii. jn ) dacă şi numai dacă există un drum de la P0 la Pn . j + 1) şi (i. practica a demonstrat suficienţa considerării unor forme regulate (pătrate. j − 1) . în acelaşi timp însă. j ) . j0 ). Următoarele definiţii sunt strâns legate de conectivitatea pixelilor într-o imagine binară. din acest punct de vedere. imaginea este reprezentată cu o precizie mai mare. centrate) pentru mască. faţa de cei patru vecini imediaţi de mai sus. Exemple de imagini binare pot fi: schiţe. la poziţia (i0 . înlocuind în formula de definiţie a filtrării. • 4-conectat: Dacă un pixel la locaţia (i. jk ) să fie vecin pixelului (ik +1 . (i. j ) . (i − 1. Pixelii dintr-o imagine binară pot avea doar două valori 0 sau 1. dar în aceeaşi măsură creşte şi cerinţa de memorie. j0 ) . Ele conţin destule informaţii despre obiectul reprezentat şi permit o uşoară recunoaştere a lui. Măştile următoare realizează medieri ponderate: Nucleul de filtrare poate avea orice formă. jk +1 ) şi Pk = Pk +1 . j ) are doi vecini imediaţi la (i + 1. • Pixeli conectaţi: Un pixel P0 . j − 1) şi (i − 1. imaginile binare sunt mai puţin costisitoare. este conectat cu un alt pixel Pn la (in . Un obiect dintr-o imagine binară este o mulţime conexă de pixeli de valoare 1. masca W4 poate fi scrisă şi ca Figura 1. • Fundal: Mulţimea de componente conectate de pixeli cu valoarea 0 formează fundalul (background). Orice mască poate fi extinsă cu puncte ce au ataşat un coeficient nul... atunci aceştia se numeşte 4-conectaţi. obţinem: Proprietăţi geometrice Proprietăţi geometrice ale imaginilor binare precum. j1 ). şi deci uniformitatea nu mai poate fi îmbunătăţită. un set de patru vecini de colţ la (i + 1.. (i + 1. operaţia de filtrare de netezire trebuie să păstreze această valoare constantă a pixelilor (pe care o vom nota cu µ ). Odată ce creşte numărul nivelelor de intensitate. pentru a rezulta o mască pătrată centrată. (in . proiecţie. text pe hârtie alba. sunt componente importante în procesarea imaginilor binare. gri. atunci ei se numesc 8-conectaţi. etc. j + 1) .

cel puţin un pixel marginal adiacent. i j A yc = ∑ ∑ [ jO(i. i j unde O (i. conform figurii 3(a). Acest mod de reprezentare este eficient întrucât fiecare direcţie poate fi codificată pe 3 biţi. Suma numerelor de pixeli proiectaţi pe fiecare din axe furnizează aria obiectului binar. Pver = ∑ O(i. (c) segmente dominante de-a lungul conturului. Fiecare pătrat de grilă din obiect reprezintă un pixel obiect. j ) . aria e calculată ca umărul total de pixeli obiect din obiect. • Orientarea unui obiect: Dacă obiectul are o formă longitudinală. j ] . verticală sau diagonală. proiecţia nu este un atribut unic al unui obiect. axa alungirii longitudinale reprezintă orientarea obiectului. Proiecţia unui obiect pe o linei: Proiecţiile unei imagini binare oferă informaţii bune asupra unei imagini. Proiecţiile pot fi calculate pe orizontală. Fiecare număr reprezentând una din 8 direcţii posibile. Axa longitudinală este o linie dreaptă cu proprietatea că suma pătratelor distantelor la toate obiectele (punctele) este minima. dată de centrul lui de greutate astfel: xc = ∑ ∑ [iO(i. adică aria obiectului. Perimetrul unui obiect: Pentru calcului perimetrului uni obiect. j )] . Fiecare pixel marginal al unui obiect are. Figura 3. Fie două modele de forme date cu două obiecte şi chain codurile lor. se pot defini unele atribute ale sale în felul următor: • Aria unui obiect: Aria unui obiect binar este dată de un obiect A = ∑∑ O[i. pe fiecare coloană dă proiecţia verticală . în felul următor: 7 8 . Codul parţial pentru marginea imaginii binare din figura 3(b) este „…7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 7 7 77877877777777877887878881888188181818181818188811881 8 1 8 1 8 1 7 7 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 …” Figura 3(c) ilustrează segmentele dominante de-a lungul conturului imaginii binare. Aşadar. se poate obţine o măsură a similarităţii. OBS: Întrucât imagini diferite pot avea aceeaşi proiecţie. ca vecin. (a) chain code. j ) j i Figura 2. având astfel: Phor = ∑ O(i. fiecare din Phor sau Pver desemnează aria obiectului. • Locaţia unui obiect: Locaţia unui obiect este. în timp ce numărul total de pixeli obiect. astfel ca direcţia următorului pixel marginal faţă de cel curent este specificat de un număr unic între 1 şi 8.Odată ce un obiect este identificat. (b) imagine binară. • În figura 2 este reprezentată histograma obiectului binar pe axele orizontale şi verticale în termeni de număr de pixeli obiect proiectaţi pe axele corespunzătoare. j )] . Din figura 2 se observă că Phor = Pver = 59 . în general. i j A unde xc şi yc sunt coordonatele centrului obiectului şi A este aria obiectului. Histograma unui obiect binar pe axele orizontale şi verticale. Distanta se refera la perpendiculara din punct (de la obiect) la linie. Dacă există un singur obiect în scenă. Perimetrul este definit ca fiind suma acestor pixeli de frontieră. • Reprezentarea obiectelor binare prin chain code (cod înlănţuit) Un mod eficient de reprezentare a unui obiect dintr-o imagine binară îl reprezintă chain code-ul (codul înlănţuit). j ) reprezintă pixelii obiectului (binar 1). Pentru a determina similaritatea în formă şi orientare a obiectelor. se identifică pixelii de frontieră a unui obiect care acoperă o arie. Proiecţia orizontală se obţine prin numărare pixelilor de obiect pe fiecare coloană a imaginii binare.

C " ( j ) atinge valori maxime. Operaţii logice pe imagini binare 9 . şi m ≤ n .Dacă C ' şi C " două chain coduri de lungime m respectiv n. atunci intercorelarea lor este 1.C " ( j ) = 1 n ∑ cos[C '(i) − C "((i + j ) mod n)π / 4] m j =1 Valoarea j la care RC '. Se observă că dacă C ' şi C " sunt identice. determină segmentul de chain cod a lui C " care se potriveşte cel mai bine cu C ' . atunci intercorelarea între cele doua coduri este dată de: RC '.

arie. j0 ) . Component conectat : O mul ime de pixeli conecta i (4 sau 8-conecta i) formeaz o component conectat . proiec ie. i j A 1. (in . j 1) . jk ) s fie vecin pixelului (ik 1 . Exemple de imagini binare pot fi: schi e. atunci ei se numesc 8-conecta i. (c) component conectat úi fundal. Propriet i geometrice 2. j 1) úi (i. j 1) . (b) pixeli 8-conecta i. Pixelii dintr-o imagine binar pot avea doar dou valori 0 sau 1. se pot defini unele atribute ale sale în felul urm tor: x Aria unui obiect: Aria unui obiect binar este dat de A ¦¦ O[i. (i. un set de patru vecini de col la (i 1. Axa longitudinal este o linie dreapt cu proprietatea c suma p tratelor distantelor la toate obiectele (punctele) este minima. x 4-conectat: Dac un pixel la loca ia (i. anul II. vertical sau diagonal . j0 ). Opening and closing (deschidere úi închidere) Figura 1. j1 ). sunt componente importante în procesarea imaginilor binare. (i1 . imaginea este reprezentat cu o precizie mai mare. Urm toarele defini ii sunt strâns legate de conectivitatea pixelilor într-o imagine binar . j ) are doi vecini imedia i la (i 1. gri. Ele con in destule informa ii despre obiectul reprezentat úi permit o uúoar recunoaútere a lui. Perimetrul unui obiect: Pentru calcului perimetrului uni obiect. siluete. aria e calculat ca um rul total de pixeli obiect din obiect. Odat ce creúte num rul nivelelor de intensitate. unde O(i.. având astfel: x x x x Phor ¦ O(i.1 Dilatare morfologic 4. (i 1.2 Erodare morfologic 5.. jn ) . o imagine gri poate fi cuantificat printr-un num r de nivele de intensitate. j ) . imaginile binare sunt mai pu in costisitoare. dar în aceeaúi m sur creúte úi cerin a de memorie. j 1) úi (i 1. astfel încât pixelul de la (ik . text pe hârtie alba. axa alungirii longitudinale reprezint orientarea obiectului. x Loca ia unui obiect: Loca ia unui obiect este. j ) are în plus. din acest punct de vedere. desene cu linii. x Pixeli conecta i: Un pixel P0 . iar o imagine color poate fi cuantificat în diverse benzi de culori. Disciplina: Procesarea imaginilor Cadru didactic: Ralf Fabian Specializarea: Informatic Economic . perimetru. Aúadar. dat de centrul lui de greutate astfel: xc ¦ ¦ [iO(i. Odat ce un obiect este identificat. Distanta se refera la perpendiculara din punct (de la obiect) la linie. se identific pixelii de frontier a unui obiect care acoper o arie. j )] . ca secven de puncte (i0 . Proiec iile pot fi calculate pe orizontal . (i 1. Proiec ia unui obiect pe o linei: Proiec iile unei imagini binare ofer informa ii bune asupra unei imagini. conectivitate.. unde xc úi yc sunt coordonatele centrului obiectului úi A este aria obiectului. j )] . (i 1. în general. 8-conectat: Dac un pixel la loca ia (i. etc. x Orientarea unui obiect: Dac obiectul are o form longitudinal . la pozi ia (i0 . i j A yc ¦ ¦ [ jO(i. j ) . j ] . j ) . i j O imagini poate fi binar . j 1) . este conectat cu un alt pixel Pn la (in . pe fiecare coloan d proiec ia vertical . Propriet i geometrice Propriet i geometrice ale imaginilor binare precum. P j ver ¦ O(i. atunci aceútia se numeúte 4-conecta i. Un obiect dintr-o imagine binar este o mul ime conex de pixeli de valoare 1. (a) pixeli 4-conecta i. Aúadar. pentru orice 0 k n 1 . Perimetrul este definit ca fiind suma acestor pixeli de frontier . Reprezentarea obiectelor binare prin chain code (cod înl n uit) 3. în timp ce num rul total de pixeli obiect. jn ) dac úi numai dac exist un drum de la P0 la Pn . Opera ii logice pe imagini binare 4. fa a de cei patru vecini imedia i de mai sus. O astfel ce component reprezint un obiect dintr-o scen .Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Facultatea de ùtiin e Catedra de ùtiin a Calculatoarelor úi Informatic Economic x Fundal: Mul imea de componente conectate de pixeli cu valoarea 0 formeaz fundalul (background). Proiec ia orizontal se ob ine prin num rare pixelilor de obiect pe fiecare coloan a imaginii binare.. j ) reprezint pixelii obiectului (binar 1). jk 1 ) úi Pk Pk 1 . Transform ri morfologice de baz 4. j 1) . Procesarea imaginilor binare 1. j ) i 1 2 . sau color.

fiecare din Phor sau Pver desemneaz aria obiectului. Acest mod de reprezentare este eficient întrucât fiecare direc ie poate fi codificat pe 3 bi i. se poate ob ine o m sur a similarit ii. conform figurii 3(a). în felul urm tor: Dac C ' úi C " dou chain coduri de lungime m respectiv n. Reprezentarea obiectelor binare prin chain code (cod înl n uit) Un mod eficient de reprezentare a unui obiect dintr-o imagine binar îl reprezint chain code-ul (codul înl n uit). determin segmentul de chain cod a lui C " care se potriveúte cel mai bine cu C ' .În figura 2 este reprezentat histograma obiectului binar pe axele orizontale úi verticale în termeni de num r de pixeli obiect proiecta i pe axele corespunz toare. atunci intercorelarea între cele doua coduri este dat de: RC '. Se observ c dac C ' úi C " sunt identice. ca vecin. Fiecare p trat de gril din obiect reprezint un pixel obiect. atunci intercorelarea lor este 1.C " ( j ) atinge valori maxime. úi m d n . (b) imagine binar . OBS: Întrucât imagini diferite pot avea aceeaúi proiec ie. Dac exist un singur obiect în scen . 3 4 . 3. Opera ii logice pe imagini binare Figura 2. astfel ca direc ia urm torului pixel marginal fa de cel curent este specificat de un num r unic între 1 úi 8. Pentru a determina similaritatea în form úi orientare a obiectelor. Histograma unui obiect binar pe axele orizontale úi verticale. (a) chain code.C " ( j ) 1 n ¦ cos[C '(i) C "((i j ) mod n)S / 4] m j1 un obiect Valoarea j la care RC '. 2. Fiecare num r reprezentând una din 8 direc ii posibile. cel pu in un pixel marginal adiacent. adic aria obiectului. Codul par ial pentru marginea imaginii binare din figura 3(b) este „…7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 7 7 77877877777777877887878881888188181818181818188811881 8 1 8 1 8 1 7 7 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 …” Figura 3(c) ilustreaz segmentele dominante de-a lungul conturului imaginii binare. Din figura 2 se observ c Phor Pver 59 . Suma numerelor de pixeli proiecta i pe fiecare din axe furnizeaz aria obiectului binar. proiec ia nu este un atribut unic al unui obiect. Fie dou modele de forme date cu dou obiecte úi chain codurile lor. Fiecare pixel marginal al unui obiect are. Figura 3. (c) segmente dominante de-a lungul conturului.

formate din coordonate care descriu punctele imaginii. inspec iei automate a produselor. Xh úi X {d  ] n | x  X cu d x h} (transla ie) ( cu în eles de adunare vectorial ) Figura 4 arat o mul ime A. În primul caz. În continuare se introduc unele opera ii elementare. telemetriei. întrucât B este simetric în raport cu originea lui. Folosit corespunz tor. Fie X . Linia punctat arat mul imea ini ial iar linia continua mul imea rezultat . Fie ] mul imea numerelor întregi úi ] n ] u ] u ] u .1 Dilatare morfologic Defini ia 1. realizeaz o abordare axat pe form a prelucr rii imaginilor. limita dup care orice transla ie a originii lui B cu h va produce mul imea vid . elementul structurant úi reflec ia lui sunt egale. deoarece tr s turile úi respectiv identificarea obiectelor sunt corelate cu forma lor. Principalele aplica i sunt în domeniile roboticii. ce au o importan major în prelucrarea de imagini întrucât: x Opera ii complexe de procesare a imaginilor pot fi reduse la aceste opera ii de baz . deci útiin a formelor). u ] . microscopiei electronice. Figura 5. Fie X Ž ] n unde h  ] n . Scopul acestor transform ri este extragerea de forme mai simple din formele ini iale (complexe) ale imaginii.. toate punctele din aceast limit constituie dilatarea lui X prin B. Al doilea caz arat un element structurant care este conceput pentru a produce o dilatare vertical mai mare. un element structurant B úi reflec ia lui (punctul indic originea elementului). XC { x | x  X } (reflec ia) ]n \ X . morfologia matematic conduce la prelucr ri ce simplific structura imaginii.4. Morfologia matematic este utilizat ca o abordare natural a proceselor de vedere artificial . analizei de scen . Transform ri morfologice de baz Morfologia matematic . B Ž ] n . Imaginile binare se pot n ori X †B B reprezenta ca submul imi ale lui ] 2 . adic . numite elemente structurante. x Aceste metode sunt în mare m sur executabile în paralel. 5 6 . p strând caracteristicile esen iale de form úi eliminând irelevan ele. Aúadar. logos – útiin . reuniune de p r i) asupra c ruia se aplic transform ri a c ror esen este compara ia cu mul imi (ansambluri) mai simple. dup cum indic úi numele (morphos – form . imagisticii biomedicale.. Mul imea X † B {d  ] n | x  X . b  B cu d se numeúte dilatarea mul imilor X prin B. x b} X †B B X 4. Exemplu de aplicare e dilat rii la text degradat. Ideea de baz a oric rei prelucr ri morfologice este considerarea imaginii ca un ansamblu (mul ime.

(2.2 Erodare morfologic Defini ia 2.1)} B {(0. X {(0. X {(1. 0)} B {(0. (2. (3. (4. 1). 0). Mul imea reprezint originea (0. (3. B Ž ] n . sau închiderea cr p turilor. (2. B X B B: X †B: X X B B Figura 6. dar pentru eroziune. Cu alte cuvinte. (3. (2. 2). 2). 1). (1. 2). 2). 1). (1. 7 8 . (4. 2). 0). (3. 0). 0). (0. 4.1). x în urma unei dilat ri de regul se m reúte obiectul. 1). (0. s fie con inut în X.1)} X † B {(1. Y . acesta creúte sau „se umfl ”. B. D Ž ] n . 1). 0). (2. (1. 1). B translatat cu d. Similar cu figura 4. umplerea golurilor. (1. (2.1). rezultatul îns nu con ine elemente din X. (3. 0). x Este posibil reuniunea grupurilor de elemente. 1). x metod simpl de detectarea a contururilor este ( X † B) \ X . erodarea mul imii X prin B este mul imea tuturor punctelor d astfel încât. h  ] n ). 1). Fie X . Exemplu 2. (0. (2. (3. 2). 3). 1)} X: Propriet i: Fie ( X . corespunz tor formei úi dimensiunii elementului de structur . 1)} X † B {(0. (2. (2.Exemplu 1. (4. 2). 0). atunci: x X †B B† X x X † ( B † D) ( X † B) † D x X † B ‰ Xb bB x x x x X h † B ( X † B) h X ŽY Ÿ X †B ŽY †B ( X ˆ Y ) † B Ž ( X † B) ˆ (Y † B) B † ( X ‰ Y ) ( X † B) ‰ (Y † B) B: X †B: Observa ii: x B se mai numeúte úi element de structur úi este de regul mai mic decât X.0). 2)} X: X B {d  ] n | b  B Ÿ d b  X } se numeúte erodarea mul imilor X prin B.

. contururile sunt netezite iar obiectele unite prin istmuri sunt separate. 1). (1. 4). 2). Închiderea morfologic a mul imii X prin elementul structurant B se defineúte ca dilatarea mul imii cu elementul structurant respectiv. 0). închiderea va avea aceleaúi efecte asupra fundalului (complementarei obiectelor) pe care le are deschiderea asupra mul imilor.1). 3). X {(0. 0. (1. erodarea úi dilatarea nu sunt transform ri inverse una alteia (deci alternarea lor va produce un rezultat diferit de mul imea original ce a fost prelucrat ). (4. Modificarea dimensiunii obiectului este strict determinat de forma elementului structurant: un element structurant simetric (disc. 9 10 . ob inând astfel opera ii mai complexe. 1). (1. (2. (0.. formele mai mici ca elementul structurant folosit vor fi eliminate. 0). 3).. (3. (0. Datorit propriet ii de dualitate. (4. 0). urmat de dilatarea cu elementul structurant. (2. 4). (1. (3.1). Aceast observa ie conduce la ideea utiliz rii unor iter ri ale opera iilor morfologice de baz . 1).1). 2). 1).1). 4). 0)  B Ÿ X X h B ( X B)h (X Y )C X C †Y BŽ X Observa ii: x Prin deschidere. 1). 0). (3. (4. 2). (4.Exemplu 3. 5.1)} X B {(3. (2. 0). se l rgesc golurile înglobate în obiecte. (1. urmat de erodarea cu elementul structurant. (1. efectele se vor manifesta asupra obiectului pe direc ia elementului structurant úi în sens contrar acestuia. ale c ror propriet i le fac mai adecvate utiliz rii în scopuri practice. (1. 4). 2). 3). (4. (2. Opening and closing (deschidere úi închidere) B: X B: Dup cum s-a v zut. x Este de asemenea util la detectarea contururilor prin X \ ( X B) . 2)} X: Observa ii: x Prin erodare se elimin complet por iuni sub iri sau elemente mici.3). 1)} X B {(1. segment de dreapt centrat în origine) provoac o modificare simetric a dimensiunilor. (5. Exemplu 4. (0. (3. (3. netezeúte contururile formelor prin umplerea concavit ilor úi uneúte obiectele foarte apropiate (umple “strâmtorile”).1). (1. x Închiderea umple golurile înglobate în obiecte (dac aceste g uri sunt mai mici decât elementul structurant folosit). (1. 1)(1. dac elementul structurant nu este simetric. 3). (3. Deschiderea morfologic a mul imii X prin elementul structurant B se defineúte ca erodarea mul imii cu elementul structurant respectiv. 2)} X: B: X B: Propriet i: x X B {d  ] n | Bd Ž X } x X B ˆ X b bB x x x (0. 2). (0. a c ror dilata ie geometric e mai mic decât cea a elementului de structur . 5). 4)} B {(1. 1). (3. (3. X {(0. (2. 1). (2.. x Efectul erod rii este o micúorare a obiectului. 1). (0.1)} B {(0. 0). 4). (3.

(a) Imaginea original de test.. 0). (3. (3.. (f) cicluri suplimentare de dilatare necombinatoare restric ionat la loca ia original a pixelilor. (4. (b) varianta binar ... (5. Fie X . (c) dup patru cicluri.1)} X B {(1.1). 0). Exemplu 8..3).3)} 11 12 ..... (2. (3. Mul imea Propriet i: x Proprietatea de baz a deschiderii úi închiderii morfologice este aceea c sunt transform ri duale una alteia (proprietate ce deriv din dualitatea blocurilor constituente de baz . ( X D B)C X C x B úi ( X x B)C X C D B . (e) patru cicluri de dilatare aplicate imaginii d (entit ile se vor unifica la urm torul ciclu).Exemplu 5. 0).. 0).. (3. (3.... (2. (0. 0). 3).1).. (a) Imaginea original ..3).... x X DBŽ X x X Ž X xB x X D B ( X D B) D B x X x B ( X x B) x B x (( X † B ) B) † B X † B x (( X B) † B) B X B x X D B {x  X | t  X B cu x  Bt } X DB (X B) † B se numeúte opening (deschidere) a mul imilor X úi B. 2)..1).. 4).3). (5... ceea ce restaureaz marginile obiectelor.. (1.5)} X x B {(1. (1.. (0. (3.. X {(1. dilatarea úi erodarea). 4). (2. 4). (1... 4).. 4)} B {(1. (d) dup úapte cicluri (entit ile sunt acum complet separate)...3).. (2. 0). 3).... 0). Aceast proprietate permite interpretarea rezultatelor unei opera ii úi deducerea propriet ilor acesteia pe baza caracteristicilor dualei sale. (2. 3). (4. (3. (4. (1. (2.. 3).. 2)} B {( 1. (3. X: B: X B: X DB: Figura 7. 1).1). (1. (1... (3.3)..1).....5). (4.3).1)} X † B {(0.. 2). 0). X {(0... 2)} X D B {(0. iar mul imea X xB ( X † B) B se numeúte closing (închidere) a mul imilor X úi B. 0)... Defini ia 3. Imaginile urm toare prezint efectul închiderii pe o imagine cu fibre. Exemplu 7. (1. (1..... (1.. (c) dup aplicarea unei închideri.5). (b) dup dou cicluri de erodare. 1). 1). (1. (5... (2. (2.1). 2). (2. 1). (4.1). Exemplu 6. (3.. B Ž ] n ... Urm toarea figur ilustreaz efectele aplic rii repetate a transform rilor morfologice. (1.. 1). 4). (1. 4)} X: B: X xB: Figura 8.

n 1)} PredV8 (m. La fiecare trecere prin imagine (baleiaj). atunci punctul curent cap t o etichet identic cu eticheta minim a predecesorilor s i. n) . n) { f (m 1. n). n) { f (m 1. iar conectivitatea N8 : Figura 1. Vecin tatea extins a punctului f (m. care se încheie în momentul stabilirii etichetelor definitive ale obiectelor. ce au fost deja parcurúi (vizita i) în baleiajul curent. n 1).Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Facultatea de ùtiin e Catedra de ùtiin a Calculatoarelor úi Informatic Economic Pentru o conexitate de tip N8 fiecare pixel al imaginii are opt vecini (ce formeaz vecin tatea extins a punctului). f (m 1. n). f (m 1. De regul . n) { f (m 1. n 1). ¾ dac nu are predecesori deja eticheta i. n). f (m. (region tracking). marcate cu 1. Exemplu de etichetare cu reprezentarea grafic a obiectelor detectate (în acest caz etichetele sunt date de culorile alese). f (m 1. f (m. atunci i se atribuie o nou etichet (dac baleiajul curent este primul baleiaj direct executat) sau eticheta sa r mâne neschimbat (dac baleiajul curent nu este primul baleiaj executat). din vecin tatea extins sau imediat a punctului considerat. de la stânga la dreapta úi de sus în jos) úi un baleiaj invers (pornind din col ul din dreapta jos al imaginii. n) { f (m 1. deci pe linii. f (m 1. Fiecare pereche de baleiaje se compune dintr-un baleiaj direct (în ordinea normal de parcurgere a unei imagini. n). n 1). Prima etichet are valoarea 1. pozi iile la care în scena ini ial se afl un obiect de interes. n 1). f (m 1. n). n) V4 (m. Etichetarea imaginilor binare Într-o imagine binar pixelii pot lua doar dou valori: 0 sau 1. o parcurgere pe linii de la dreapta la stânga úi de jos în sus). 1 2 . n 1)} . f (m. n 1). n). Etichetarea secven ial iterativ Etichetarea secven ial iterativ . n) este: N8 (m. valoarea 1 este considerat ca punct al obiectului din imagine iar 0 ca valoare de fundal. Etichetele noi se ob in prin incrementarea cu 1 a etichetei maxime existente. predecesorii punctului f (m. con inând. f (m 1. n 1). n 1)} . n) . Algoritmul se încheie atunci când dup o pereche de baleiaje (direct úi invers). Vecinii unui punct sunt determina i de tipul de conexitate adoptat: conexitate de tip N 4 sau de tip N8 . Esen a algoritmilor de etichetare a imaginilor binare este detec ia adiacentelor locale între punctele unui aceluiaúi obiect úi definirea etichetei punctului curent în func ie de etichetele vecinilor acestuia. Eticheta poate fi un num r sau un úir de simboluri. n 1). Pentru baleiajul invers. f (m. Aceast metod se compune din mai multe perechi de baleiaje succesive ale imaginii. Astfel. n 1)} Disciplina: Procesarea imaginilor Cadru didactic: Ralf Fabian Specializarea: Informatic Economic . f (m 1. n) { f (m 1. Vecin tatea imediat a punctului f (m. n) este: N 4 (m. predecesorii punctului f (m. Predecesorii unui punct sunt pixelii imaginii. diferit de etichetele celorlalte obiecte prezente. este cea mai simpl metod de etichetare. în conectivitate N 4 sunt: PredV4 (m. f (m 1. se execut o aceeaúi structur algoritmic simpl : ¾ dac punctul curent are predecesori (în ordinea de baleiaj curent ) deja eticheta i. în conectivitate N 4 sunt: PredV4 (m. Pentru o conectivitate de tip N 4 fiecare pixel al imaginii are patru vecini (ce formeaz vecin tatea imediat a punctului). iar conectivitatea N8 : PredV8 (m. f (m. n 1)} . n 1). n 1)} . O asemenea imagine binar se reg seúte de regul la finalul unui lan de prelucr ri. Un obiect individual este o component conectat distinct . n) ‰ { f (m 1. Etichetarea imaginilor binare urm reúte identificarea úi separarea obiectelor individuale din scen . adic marcarea tuturor punctelor ce apar in unui anumit obiect cu o etichet unic . pentru punctele de tip obiect. etichetele nu se mai modific . f (m. pentru baleiajul direct. anul II.

num rul de treceri prin imagine pân la stabilizarea etichetelor nu mai poate fi prezis úi creúte odat cu creúterea complexit ii obiectelor scenei. ci ia în calcul sec iuni ale obiectelor detectate. atunci fie m min( Pi ) . fiecare intrare a tabelului este ini ializat cu valoarea indicelui acesteia (T(j) = j). Ca pseudocod avem: FOR (to i predecesorii Pi ) DO WHILE T ( Pi ) z m DO temp T ( Pi ) T ( Pi ) m Pi temp ENDDO ENDFOR Figura 2. Dac imaginea con ine obiecte concave (obiecte cu g uri. Dup primul baleiaj al imaginii. P4 (cel mult patru predecesori. Pseudocodul corespunz tor acestei prelucr ri este FOR j 1 TO jmax DO k j WHILE T (k ) z k DO k T (k ) ENDDO T ( j) k ENDFOR Etichetare cu coresponden între etichete Algoritmul anterior. ¾ dac punctul curent are to i predecesorii eticheta i úi va primi eticheta minim a acestora. care se adaug la coada tabelului de echivalen ca T ( jmax ) jmax . se verific etichetele 4 . b) predecesorii unui pixel în baleiaj direct. a) predecesorii unui pixel în baleiaj invers. O alt variant a algoritmului de etichetare cu coresponden între etichete nu mai ia în considerare pentru coresponden a etichetelor doar cei mai apropia i vecini predecesori ai fiec rui punct. etichetele atribuite obiectelor nu vor fi neap rat în ordine. o singur pereche de baleiaje este suficient pentru a eticheta corespunz tor imaginea. de pe linia curent úi linia anterioar . Aceast metod asigur reducerea num rului maxim de etichete alocate pe parcursul algoritmului. pur secven ial.În pseudocod. concavit i de frontier ). cu vecin tate N 4 . detectate de algoritmul anterior în momentul test rii etichetelor predecesorilor punctului curent. úi anume eventualele coresponden e dintre etichete. etichetate îns diferit. Situa ia cea mai defavorabil este aceea în care obiectul este de tip spiral . indiferent de con inutul imaginii. Pentru fiecare linie a imaginii se detecteaz úi marcheaz sec iunile succesive de puncte obiect úi se re in pentru fiecare dintre aceste sec iuni coloanele între care apar (sec iunea i este cuprins între coloanele ki1 úi ki 2 ). Algoritmul de etichetare secven ial cu coresponden între etichete foloseúte o informa ie ce apare în urma baleiajului secven ial. nu necesit ca variabile de intrare sau de lucru decât imaginea binar ini ial . atunci în tabelul de coresponden trebuie înscris faptul c la toate etichetele punctelor ce au intervenit în calcul (predecesorii punctului curent) va corespunde o aceeaúi etichet . Num rul de itera ii necesar pentru etichetarea unei imagini este variabil úi depinde de con inutul acesteia. In mod normal. Eticheta punctului curent îúi modific valoarea (ia valoarea etichetei unui vecin) dac punctul curent este un punct ce face conexiunea între dou regiuni ale unui acelaúi obiect. Dac punctul curent are predecesorii P . Pentru fiecare dintre sec iunile determinate. tabelul de coresponden este actualizat astfel încât la fiecare indice s corespund eticheta final a obiectului. úi anume eticheta de valoare minima a acestora. algoritmul poate fi scris astfel: DO baleiaj direct: IF punctul curent este punct de obiect THEN IF punctul curent are predecesori eticheta i THEN punctul curent ia eticheta minim a predecesorilor ELSE IF acesta este primul baleiaj direct THEN punctul curent ia o etichet nou ENDIF ENDIF ENDIF baleiaj invers: IF punctul curent este punct de obiect THEN IF punctul curent are predecesori eticheta i THEN punctul curent ia eticheta minim a predecesorilor ENDIF ENDIF UNTIL când etichetele nu se mai modific ENDDO imaginii. Fie T tabelul de coresponden între etichete. P3 . atunci acesta trebuie s primeasc o nou etichet . Dezavantajul este îns timpul de rulare dependent de con inutul imaginii etichetate. cu vecin tate N8 . Actualizarea tabelului se face în dou situa ii: ¾ dac punctul curent nu are nici un predecesor punct de obiect. P2 . modificarea valorii unei etichete duce la reetichetarea tuturor punctelor 3 Finalul algoritmului (deci dup actualizarea tabelului de coresponden e) construieúte imaginea de etichete final prin înlocuirea în imaginea intermediar a etichetelor de valoare j cu T(j). la pornirea algoritmului. In cazul în care toate obiectele din imagine sunt conectate. în cazul folosirii conectivit ii 1 N8 ). dar aceasta informa ie poate fi înscris într-un tabel de coresponden e a c rui utilizare va reduce num rul de baleiaje necesar la numai dou (un baleiaj direct pentru ini ializarea etichetelor úi un al doilea baleiaj direct pentru calcularea etichetelor finale din tabelul de echivalen ).

Orice imagine binar p trat . Dac nu exist nici o etichet . ci într-o alt ordine. Analiza adiacentei unor zone din imagine se face pe baza inspec iei codurilor corespunz toare acestora úi cunoaúterii regulii de alocare a descenden ilor. Acesta analiz de adiacent este echivalent cu analiza conectivit ii segmentelor de pixeli obiect de pe liniile imaginii (prezentat în sec iunea anterioar ca etichetare secven ial cu coresponden între sec iuni úi ca analiza conectivit ii secven elor de pixeli identici consecutivi). Adâncimea arborelui astfel ob inut este K. Metoda este de fapt analoag etichet rii cu coresponden între etichete úi verific rii ulterioare a adiacentei între sec iuni. Pozi ia frunzei fa de nodurile de pe acelaúi nivel ce au acelaúi predecesor este direct determinat de regula de alocare a sferturilor unei zone la nodurile descendente ale arborelui (regula de alocare trebuie s se p streze pentru întregul arbore). nodurile de pe primul nivel al arborelui corespund celor patru sferturi ale imaginii. care s îi prearanjaze pe grupuri ce corespund p tratelor de diviziune a imaginii. etichetarea acesteia revine la a g si zonele de pixeli obiect adiacente úi de a le marca cu aceeaúi etichet . pentru sec iunea de pe linia curent se aloc o etichet nou . în particular. Nodurile de pe fiecare nivel al arborelui corespund unei împ r iri a unei zone p trate din imagine în patru sferturi. pentru lucrul în conectivitate N8 . de dimensiune putere a lui 2 poate fi reprezentat (într-o reprezentare de tip ierarhic) pe o structur de arbore cuaternar. pe baza c rora se completeaz un tabel de etichetare. Pentru a înl tura acest inconvenient este suficient ca pixelii imaginii s nu mai fie parcurúi în ordinea tradi ional de baleiaj (pe linii. Fiecare nod terminal con ine informa ia de valoare a zonei de imagine la care este asociat. Figura 4. úi fiecare pixel al imagini va corespunde unui nod terminal (frunz ) de pe ultimul nivel al arborelui.prezente pe linia anterioar între coloanele ki1 úi ki 2 . Pozi ia în arbore a unui nod se specific prin descrierea c ii prin care se ajunge la acesta. Analiza se realizeaz într-o singur trecere prin imagine. R d cina arborelui este asociat întregii imagini (imaginii ini iale). O imagine binar . Principalul inconvenient al metodei de etichetare folosind arborele cuaternar este legat de complexitatea construirii acestuia prin abordarea ierarhic top-down prezentat . ¾ Dac regiunea p trat considerat este uniform (deci este compus din pixeli de acelaúi fel). Etichetarea cu arbore cuaternar Pe scurt. Figura 3. nodul respectiv devine un nod frunz (terminal) al arborelui (deci nu mai are descenden i). pentru lucrul în conectivitate N 4 . atunci aceasta va fi descompus prin t iere în patru p r i egale úi nodul corespunz tor va deveni neterminal (va primi patru descenden i). dac exist mai multe etichete (úi deci sec iunea curent se afl la conectivitatea unor regiuni cu etichete diferite) se foloseúte algoritmul de alocare úi gestiune a tabelei de coresponden a etichetelor prezentat anterior. 5 6 . Structura arborelui anterior poate fi simplificat prin introducerea în etapa de construc ie a unui test de uniformitate a regiunilor reprezentate de fiecare nod: ¾ Dac regiunea p trat considerat nu este uniform (deci este compus din pixeli de obiect úi pixeli de fundal). úi aúa mai departe. Reprezentarea imaginii binare din figura 3 ca arbore cuaternar. nodurile de pe nivelul doi corespund sferturilor fiec rui sfert anterior determinat al imaginii. Codarea imaginii (sau a arborelui cuaternar asociat) se face prin memorarea pozi iei în arbore a nodurilor terminale de valoare unitar . Regula de alocare a descenden ilor pentru construirea arborelui cuaternar asociat unei imagini binare. Acesta tehnic se bazeaz pe analiza secven elor de pixeli identici („run-lenght”) de pe fiecare linie a imaginii. pornind de la r d cina arborelui. Pentru refacerea imaginii ini iale din reprezentarea arborescent este suficient alegerea nodurilor terminale a c ror valoare corespunde pixelilor de obiect. Fiecare nod terminal con ine informa ia de valoare a pixelului la care este asociat. dar trebuie realizat atât dup direc ie vertical (dup linii) cât úi dup direc ie orizontal (dup coloane). aceasta duce la parcurgerea fiec rui pixel din imagine de un num r de ori egal cu adâncimea în arborele cuaternar al blocului p trat din care face parte. aceast cale va con ine codurile de alocare a descenden ilor ce corespund avansului în adâncime în arbore. úi coloanele ki1 1 úi ki 2 1 . O alt variant a metodei de etichetare pe sec iuni este „run-length conectivity analysis” (analiza conectivit ii secven elor de pixeli identici consecutivi). Pe ansamblu. de la stânga la dreapta úi de sus în jos). Odat construit arborele cuaternar asociat unei imagini binare. Trebuie remarcat de asemenea c reprezentarea imaginilor binare pe arbori cuaternar poate constitui o metod de compresei a acestora . Figura 4.codurile ce corespund nodurilor terminale asociate zonelor p trate de pixeli obiect pot necesita mai pu ini bi i de reprezentare decât zonele înseúi. testul de uniformitate la nivelul fiec rui bloc presupune testarea valorilor tuturor pixelilor care compun blocul. In plus. se face îns construirea úi gestiunea unui tabel de convergen e úi divergen e. Împ r irea imaginii poate continua pân când nodurile nivelului curent al arborelui corespund unor zone p trate a c ror dimensiune este de un pixel (cea mai mic unitate indivizibil a imaginii). Adâncimea la care este plasat în arbore o frunz con ine informa ia de dimensiune a zonei p trate corespunz toare din imagine (o frunz situat la adâncimea n corespunde unei zone p trate de latur 2k n pixeli). care va determina obiectele din imagine úi propriet ile lor de conectivitate úi topologie. un arbore cuaternar (quadtree) este un arbore în care fiecare nod neterminal are exact patru descenden i. ce poate fi utilizat în etapa de analiz pentru caracterizarea obiectelor.

De exemplu úirul de bi i 000010111001111 este codat ca 0 4 1 1 3 2 4. este evident c dac se parcurge imaginea în acesta ordine. în ordine) 2) ùirul codat începe cu valoarea primului pixel. pornind de la coordonatele lor în imagine. Dispunând de o astfel de ordine de traversare. De exemplu úirul de bi i 0110011001101000101010 este codat RLE ca 0122222113111111 sau. Ordinea de parcurgere a pixelilor. dup forma celulei sale de baz ) úi curba Morton (sau curba Peano în Z). Introducere în RLE Codarea RLE (Run Length Encoding) are trei paúi: 1) Matricea imaginii se transform în vector linie (punând liniile imaginii una dup alta. a) b) Figura 5. Pentru o implementare eficient este îns necesar úi deducerea rapid a indicelui pe curba de baleiere a pixelilor. Pentru baleiajul imaginilor s-au re inut dou astfel de curbe: curba PeanoHilbert (numit úi curba Peano în U. 3) Se re ine num rul de pixeli consecutivi de aceeaúi valoare. b) curba Z. ca 0 1 (5)2 113 (6)1. acestea se pot scrie sub form compact precedând valoarea codului cu num rul de repeti ii ale acestuia. ce vor ocupa pozi iile de ordin par úi din bi ii din coordonata orizontal ce vor ocupa pozi iile de ordin impar (p strându-úi aceeaúi ordine de rang). compact. Doar curba Peano în Z are o asemenea rela ie rapid de calcul. zonele p trate uniforme (cu pixelii de aceeaúi valoare) sunt detectate într-o singur trecere úi astfel arborele cuaternar poate fi creat direct prin nodurile sale terminale. a) curba U. 7 8 . nu se autointersecteaz úi în care oricare doi pixeli parcurúi consecutiv sunt vecini spa ial în imagine (într-o vecin tate de tip N 4 sau N8 ). Cuvântul binar ce exprim indicele pe curb a oric rui punct este format din bi ii din coordonata vertical . Curbele de umplere a spa iului sunt structuri fractale. 110100011100 este codat ca 1 2 1 1 3 3 2.Un asemenea baleiaj este reprezentat de o curb de umplere a spa iului: un parcurs ce trece o singur dat prin fiecare pixel al imaginii. prin între eserea bi ilor ce dau coordonatele în imagine a punctului. definite prin repetarea la diferite nivele ierarhice ale unei aceleiaúi structuri. În cazul în care apare o succesiune de coduri identice.

În temeni de procesare digital a imaginilor.sy sunt factori de scalare pozitivi constan i.1) x’=x+ tx y’=y+ ty x y P’(x’. executarea rota iei. iar apoi translatarea înapoi conform offest-ului ini ial de transla ie.3) (3) Transform ri geometrice Transform rile geometrice modific rela iile spa iale dintre pixelii unei imagini (apar úi sub denumirea de transform ri rubber-sheet – analogia cu imaginea pe o gum de úters). Dac ele sunt mai mari decât o unitate se ob ine o m rire iar dac sunt mai mici decât o unitate se ob ine o micúorare a imaginii ini iale. De regul aceast transformare necesit interpolare. y Rota ia Unghiul de rota ie T este considerat în direc ia opus acelor de ceas fa de axa orizontal a imaginii. y ' ) sx. dimensiunea. orientarea.1) (1. anul II.y) tx P’(x’.y’) ty G v G G tx * i t y * j (1.yf) un punctul fa de care se face scalarea Disciplina: Procesarea imaginilor Cadru didactic: Ralf Fabian Specializarea: Informatic Economic . Rota ia fa de origine G v P(x.yf=1 (2.2) Ÿ x ' x * sx xf xf * sx y ' y * sy yf yf * sy y (3.y) Unghiurile se consider pozitive în sens trigonometric úi în sens invers. Obiectul e deplasat f r s -úi modifice forma. o transformare geometric const în dou opera ii de baz : a) o transformare spa ial úi b) o interpolare a nivelelor de gri. Scalarea Scalarea dimensiunii spa iale ale unei imagini se ob ine prin modificarea coordonator carteziene a imaginii surs conform rela iei x’=x* sx y’=y* sy unde sx.Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Facultatea de ùtiin e Catedra de ùtiin a Calculatoarelor úi Informatic Economic sx sy – scalare uniform Ÿ obiectul este nedeformat sx z sy – scalare neuniform Ÿ obiectul este deformat Scalarea fa de un punct oarecare din plan Fie F(xf.1) x x Transla ia Transla ia într-un sistem cartezian implic calcularea adreselor de offset relative ale celor dou imagini (ini ial úi final ). dar nu neap rat întregi.sy – factori de scalare: 1 x’=x* sx y’=y* sy (2) 2 . Scalarea fa de origine D ­ x r cos T ® ¯ y r sin T ­ x' r cos(T D ) ® ¯ y ' r sin(T D ) (4) r cos T cos D r sin T sin D r sin T sin D r cos T sin D ­ x ' r cos T y sin D ® ¯ y ' r sin T y cos D P ( x.y’) r T O x P(x. x ' x f y ' y f y ( x xf ) * sx ( y yf ) * sy Fa de xf=1.sy=2 (1. Rota ia unei imagini în jurul unui anumit punct pivot poate fi ob inut prin translatarea originii imaginii la acel punct. sx=2. y ) o P ' ( x ' .

y @ª « ¬ sin D Expresiile matematice ale scal rii úi rota iei fa de un punct oarecare se pot ob ine prin compunerea urm toarelor transform ri: 1. este reprezentarea úi calcularea pozi iilor ca vectori respectiv opera ii pe vectori.yw. punctul se consider la infinit pe dreapta a*y-b*x=0. M-vector ¬ ¼ (9) P' S * P ª x'º « y '» ¬ ¼ Rota ia fa de origine ª sx 0 º ª x º « 0 sy » * « y » ¼ ¬ ¼ ¬ (6) P’=S*P Rota ia fa de origine ª x'º ªcos D sin D « y '» « sin D cos D « » « «1» « 0 0 ¬ ¼ ¬ 0º ª x º 0» * « y » » « » 1» « 1 » ¼ ¬ ¼ (10) P' R * P ª x'º « y '» ¬ ¼ ªcos D « sin D ¬ sin D º ª x º * cos D » « y » ¼ ¬ ¼ cos D sin D º cos D » ¼ 3 (7) P’=R*P Obs: La aplicarea a dou transform ri asupra unui punct trebuie avut în vedere c produsul matricial nu e comutativ. T Dac w=0.1. Coordonatele punctelor se pot reprezenta prin vectori de linie P=[x. y ) o Pcoord . y'@ >x. – transla ia prin care punctul fix al transform rii ajunge în origine 2. Punctul P(2.2.w). Dac sunt de efectuat mai multe transform ri înseamn c se efectueaz compunerea de matrici. Obs: Pentru vectori linie >x' . iar pentru vectori coloan înmul irea se face la stânga cu MT.yf) Coordonate omogene Deoarece pentru transla ia în coordonate carteziene nu exis o matrice de transformare. pentru a uniformiza nota iile se folosesc coordonate omogene.1]. În general.b.0]. devine în coordonate omogene (2. de aceea se foloseúte o adunare de vectori.y) îi corespunde. În continuare utiliz m vectori coloan . ª x'º « y '» « » «1» ¬ ¼ Scalarea fa ª x'º « y '» « » «1» ¬ ¼ ª1 0 tx º ª x º « 0 1 ty » * « y » « » « » «0 0 1 » « 1 » ¬ ¼ ¬ ¼ de origine ª sx 0 0º ª x º « 0 sy 0» * « y » » « » « » « ¼ « ¬ 0 0 1¼ ¬ 1 » P' T * P (8) P ª xº « y» « » «1 » ¬ ¼ ª x'º P' « y '» « » «1» ¬ ¼ P' M P Scalarea fa de origine unde M ª sx º « sy » .1) în coordonate plane carteziene. Acest sistem de coordonate permite reprezentarea tuturor transform rilor ca produs de matrici. în care ­ °x ® °y ¯ xw w . În grafic se utilizeaz w=1.0. Dac în urma unor transform ri se ob ine w z 1. atunci pentru [a. în coordonate omogene un triplet (xw.1) .carteziene ( x. – scalarea/rota ia fa de origine 3.0] – punctul de la infinit pe axa x pozitiv . transform rile geometrice primitive conserv valoarea lui w úi deci dac se alege w=1 împ r irea nu mai este necesar . într-un sistem omogen de coordonate se exprim astfel: Transla ia Transla ia Nu se poate exprima ca un produs matricial. Excep ie fac transform rile de acelaúi tip. De exemplu [1. yw w y P’(x’. se efectueaz împ r irea cu w.0] – punctul de la infinit în direc ia [1.yf) x P(x.y) ­ x ' xf ® ¯ y ' yf ( x xf ) cos D ( y yf ) sin D ( x xf ) sin D ( y yf ) cos D ­ x ' x cos D y sin D xf xf cos D yf sin D ® ¯ y ' x sin D y cos D yf xf sin D yf cos D (5) Transform ri geometrice liniare generalizate O abordare mai elegant a transform rilor geometice în plan.y] sau vectori coloan ª xº P = « » . aúadar este un caz special de a reprezenta un vectori bidimensional ca vector tridimensional. Unui punct din plan (x. 4 . y . Dac se folosesc vectori linie.1.y’) r D r O F(xf.omogene ( x.Rota ia fa de un punct oarecare fix (xf. atunci se efectueaz înmul ire la dreapta cu matricea de ¬ y¼ transformare M. [1. ceea ce înseamn c Pcoord . Cele trei transform ri elementare examinate anterior. – transla ia invers celei de la punctul 1.1) sau (4.2) etc.

ea permite image shearing în care liniile si coloanele sunt succesiv uniform translatate men inându-se rela ia între ele. sy ) * T ( xf . úi unii pixeli în D nu vor fi transforma i din S pentru c se afl în afara limitelor. ª x'º ª1 0 xf º ª sx 0 sx * xf º ª x º « y '» «0 1 yf » * « 0 sy sy * yf » * « y » » « » » « « » « « 1 » «0 0 1 » « 0 0 1 » «1 » ¼ ¬ ¼ ¼ ¬ ¬ ¼ ¬ adic am ob inut rela iile (3). este convenabil s consider m matricea dreptunghiular de felul urm tor: ª x 'º « y '» « » «1» ¬ ¼ ª c0 «d « 0 «0 ¬ c1 d1 0 c2 º ª x º d 2 » * « y » iar pentru pozi iile inverse » « » 1 » «1 » ¼ ¬ ¼ ª x 'º « y '» « » «1» ¬ ¼ ª a0 «b « 0 «0 ¬ a1 b1 0 a2 º ª x º b2 » * « y » . b1 cos T . 0.yf) P ' T ( xf . yf ) * P Rota ie: a0 cos T . d 0 c2 d 2 0. Figura 1 ilustreaz rota ia unei imagini în jurul centrului ei cu 45 de grade.yf) punctul fix al transform rii. În aceast conjunctur .1 . a2 t x .sy factorii de scalare. b0 0 .-ty)] (13) [S(sx. 6 0 . scalare úi rota ie sunt cazuri special de operator geometric numit transformare afin . Rota ia unei imagini cu 45 de grade în jurul centrului ei. Se pot verifica uúor urm toarele rela ii: [T(tx. scal rii úi rota ie.Fie F(xf. b0 0 . pentru a preveni transform rile vide. pentru rela ia (13) avem: ª1 0 tx º ª1 0 tx º T (tx. b2 0. b1 1/ s y . unde pentru: » « » 1 » «1 » ¼ ¬ ¼ Transla ie: a0 1 . yf ) * S ( sx. a1 sin T . D unghiul de rota ie úi sx. b2 5 . a1 Scalare: a0 1/ sx .1/sy)] [R(D)] =R(-D) De exemplu. Rota ia fa de un punct fix (xf.0 . b1 1 . Dac se urm reúte ob inerea unei matrici destina ie D complete. constantele ci úi di sunt factori de pondere. Transformarea afin nu este doar util ca generalizare a translat rii. a2 0 . O solu ie este prezentat în figura 1(d) prin plasarea imaginii surs S pe un fundal suficient de mare ca s acopere întreaga rota ie originalului. adic o transformare care exprim opera ia opus celei corespunz toare transform rii. este necesar accesarea unei imagini surs suficient de mare S. c1 0. a1 0 . Ca form general . ty ) « 0 1 ty » * «0 1 ty » « » « » «0 0 1 » «0 0 1 » ¬ ¼ ¬ ¼ -1 (14) (15) c) Figura 1. yf ) * R (D ) * T ( xf . ne conduce la dou tipuri de ambiguit i: unii pixeli din S vor fi transforma i în afara lui D.yf) ª sx 0 sx * xf xf º ª x º « 0 sy sy * yf yf » * « y » « » « » «0 0 » «1 » 1 ¬ ¼ ¬ ¼ ª x * sx xf sx * xf º « y * sy yf sy * yf » « » « » 1 ¬ ¼ P ' T ( xf . b2 t y .sy)]-1=S[(1/sx. Figura 2 arat un image shearing de linii dintr-o imagine cu c0 d1 1. Scalarea fa de un punct fix (xf. b0 sin T .0 . yf ) * P ª x'º « y '» « » «1» ¬ ¼ ª1 0 «0 1 « «0 0 ¬ xf º ªcos D yf » * « sin D » « 1» « 0 ¼ ¬ sin D cos D 0 0º ª1 0 xf º ª x º 0» * «0 1 yf » * « y » » « » » « 1 » «0 0 1 » « 1 » ¼ ¬ ¼ ¼ ¬ (12) a) b) Transform ri geometrice inverse Fiecare dintre transform rile geometrice elementare are o invers . ty ) * T (tx. a2 0 . ª x'º « y '» « » «1» ¬ ¼ ª1 0 «0 1 « «0 0 ¬ xf º ª sx 0 0º ª1 0 xf º ª x º yf » * « 0 sy 0» * «0 1 yf » * « y » » « » » « » « 1 » ¬ 0 0 1 » «0 0 1 » « 1 » ¼ ¬ ¼ ¼ « ¼ ¬ (11) Considerând o matrice dreptunghiular destina ie D úi o imagine (matrice) surs dreptunghiular S. de aceeaúi dimensiune.ty)]-1=T[(-tx. d) ª1 0 0 º «0 1 0 » « » «0 0 1 » ¬ ¼ Transform ri afine Opera iile geometrice de translatare.

rota ie invers celei de la punctul 2.b) Matricea transform rii este: M=T(0. 5. ca o transformare compus din urm toarele transform ri elementare: T(0.-b). o rota ie a dreptei pentru a o alinia cu una din axele de coordonate R(-arctg(D)) (de exemplu cu axa Ox) Ox 3. Fa de origine y O x ­ x' x ® ¯ y' y Figura 2. o transla ie astfel încât o dreapt s treac prin origine 2.b)*R(arctg(D))*Ox*R(-arctg(D))*T(0. oglidirea fa de axa pe care a fost suprapus R(arctg(D)) 4.-b) 1. Alte transform ri simple Oglidirea (Reflexia) ª x'º « y '» « » «1» ¬ ¼ ª 1 0 0º ª x º « 0 1 0» * « y » « » « » «0 0 1» « 1 » ¬ ¼ ¬ ¼ (18) Oo ª 1 0 0º « 0 1 0» « » «0 0 1» ¬ ¼ Fa de axa x y Oglindirea fa de o dreapt oarecare O x ­ x' x ® ¯ y' y Fie dreapta z=a*x+b ª x'º « y '» « » «1» ¬ ¼ ª1 0 0º ª x º «0 1 0 » * « y » « » « » «0 0 1 » « 1 » ¬ ¼ ¬ ¼ (16) Ox ª1 0 0º «0 1 0 » « » «0 0 1 » ¬ ¼ Fa de axa y y Se poate exprima oglindirea fa de o dreapt y=a*x+b. T(0. Image shearing orizontal. O x ­ x' x ® ¯ y' y ª x'º « y '» « » «1» ¬ ¼ ª 1 0 0º ª x º « 0 1 0» * « y » « » « » « 0 0 1» « 1 » ¬ ¼ ¬ ¼ (17) Oy ª 1 0 0º « 0 1 0» « » « 0 0 1» ¬ ¼ deci P’=M*P 7 8 . transla ie invers celei de la punctul 1.

Exemplu: y=x-2 a=1. ordinea este. de regul . urm toarea: scalarea se aplic înaintea rota iei. b=-2 arctg1=450 ª1 º P « 2» « » « » ¬1 ¼ ª « ª1 0 0 º « «0 1 2» * « « » « «0 0 1 » « ¬ ¼ « « ¬ ª « 0º « 2» * « » « 1» « ¼ « « ¬ ª « 0º « 2» * « » « » 1¼ « « « ¬ 2 2 2 2 0 º ª 2 0» « » ª1 0 0 º « 2 2 0 » * «0 1 0 » * « » « 2 » « « 1 » ¬0 0 1 » « 0 ¼ » « » « ¼ ¬ 2 2 2 2 0 º 0» » ª1 0 0º 0 » * «0 1 2 » » » « « 1 » ¬0 0 1 » ¼ » » ¼ º 2» » 2» » 1 » » » ¼ M 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 ª1 0 «0 1 « «0 0 ¬ 2 2 2 2 0 ª1 0 «0 1 « « ¬0 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 ª 2 º 0» « » ª1 0 0 º « 2 2 0 » * «0 1 0 » * « » « 2 » « 1 » «0 0 1 » « 0 ¬ ¼ « » « » ¬ ¼ º ª 2 º 2 2 » 0» « 2 2 » « » 2 2  2» 0» * « » « 2 » 2 0 1 » 1» « 0 » « » » « » ¼ ¬ ¼ ª0 1 2 º «1 0 2 » « » «0 0 1 » ¬ ¼ ª4º « 1» « » «1» ¬ ¼ ­ x' 4 Ÿ® ¯ y ' 1 ª1 0 0 º ª0 1 2º « 0 1 2 » * «1 0 0 » « » « » «0 0 1 » «0 0 1 » ¬ ¼ ¬ ¼ ª x 'º Ÿ « y '» « » «1» ¬ ¼ ª0 1 2 º ª1 º «1 0 2 » * « 2 » « » « » «0 0 1 » «1 » ¬ ¼ ¬ ¼ Obs: 1) Ordinea de ac ionare a matricilor care compun transformarea este de la dreapta la stânga în cazul vectorilor coloan (cazul considerat) úi de la stânga la dreapta în cazul vectorilor linie. 2) Pentru dou transform ri de acelaúi tip avem: T1*T2=T2*T1 R1*R2=R2*R1 S1*S2=S2*S1 Dac sx=sy Ÿ S*R=R*S 3) Pentru mai multe transform ri în secven . 9 .

+1] .Procesarea imaginilor Cadru didactic: Ralf Fabian Specializarea: Informatică III. imagine originală zero-intercalare (zero-interleaved) 1 2 . Interpolare cu vecinătăţi suport de 2. q + 1) + aF ( p + 1.Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Catedra de Informatică Disciplina: Grafică . q ) R (−b) R (−(1 − a )) + F ( p. şi poate rezulta într-o eroare de offset spaţial de 1/ 2 unităţi pixel. în care F ( p. Eroare de interpolare poate fi semnificativ redusă prin folosirea tuturor celor 4 vecini imediaţi. interpolarea poate fi privită ca sumă a patru funcţii de interpolare ponderate astfel: F ( p '. 8. O abordare răspândită este interpolarea bilineară. Metode de interpolare Cea mai simplă formă de interpolare este de a alege ca valoare a pixelului de output valoarea celui mai apropiat pixel de input de la adresa inversă. Figura 2. q + 1)] unde a = p '− p şi b = q '− q . Prin această generalizare. În cele ce urmează vom considera procesul general de „resampling”. Acţiunea se va petrece în doi paşi. Tot aici se poate realiza o estimare şi prin convoluţie. estimarea pixelilor poate fi implementată eficient prin convoluţie. q ) este cel mai apropiat vecin al pixelului care va fi interpolat. care interpolează liniar pe fiecare linie a imaginii iar apoi interpolează rezultatul liniar pe coloane. aceste interpolări se limitează la vecinătăţi de 4 × 4 . astfel: Figura 1. q )] + b[ F ( p. Interpolarea bilineară. din motive de complexitate. Mai întâi imaginea de input este transformată într-o matrice în care rânduri şi coloane de zerouri sunt intercalate între datele imaginii de input. q + 1) R (1 − b) R (−(1 − a )) Procesarea imaginilor Aşa cum s-a putut observa la transformările geometrice din ultimul curs. trebuie estimată o valoare a pixelului necunoscut din vecinii lui cunoscuţi. De regulă. q ') = F ( p. Expresia pentru interpolarea bilineară poate fi generalizată pentru orice funcţie de interpolare R ( x) . q ') = (1 − b)[(1 − a ) F ( p. care ia valoare de zero în afara intervalului [−1. Metode de convoluţie Dacă o imagine trebuie mărită cu un factor de mărire întreg. 4. F ( p '. q ) + aF ( p + 1. Figura 2 prezintă definirea unei vecinătăţi generalizate de interpolare de 2. Figura 1 ilustrează acest procedeu. Ca urma. q + 1) R (1 − b) R (a ) + F ( p + 1. Acest proces se numeşte nearest-neighbor interpolation. 4 şi 8. în care pixeli de output sunt estimaţi prin interpolarea pixelilor de input. procesul de calculare a adreselor inverse produce de regulă o adresă care se află între valorile de pixeli cunoscute a imagini iniţiale. Considerăm de exemplu o mărire 2:1. q ) R (−b) R (a ) + F ( p + 1. Cazul general de aplicare este la mărire unei imagini cu un factor de scalare întreg (zoom).

putem să definim scheletul ca fiind mulţimea punctelor în care se întâlnesc cel puţin două tangente la contur care pleacă cu aceeaşi viteză. Cu alte cuvinte K = max{k | ( A ⊖ kB ≠ ∅)} . iar în plus nu există un disc mai larg (nu neapărat centrat în z) care să-l conţină pe ( D) z şi să fie cuprins în A. etc). green. Operaţia discretă de convoluţie poate fi extinsă uşor la un factor de mărire mai mare.. • Discul ( D) z atinge marginea lui A în două sau mai multe locuri... metodele de modificare geometrică se aplică separat asupra componentelor de red. Nuclee de interpolare. a unei forme A. 3 4 . blue. Scheletonul lui A poate fi exprimat în termeni de eroziune şi opening astfel: S ( A) = ∪ Sk ( A) k =0 K Aşadar.. a norilor. Intuitiv.. echivalentă. De exemplu în recunoaşterea caracterelor. S ( A) se obţine ca reuniune a submulţimilor scheleton S k ( A) . cromozomilor. amprentelor. unde K este ultima iteraţie înainte ca A sa erodeze spre mulţimea vidă. atunci discul ( D) z se numeşte disc maximal. • Dacă z este un punct din S ( A) şi ( D) z este cel mai mare disc centrat în z şi conţinut în A. etc. Pentru imagini color. Scheletonul S ( A) este o reprezentare bidimensională simplificată.În continuare imaginea zero-intercalată este supusă unei convoluţii cu unul din nucleele de interpolare din figura 3. sunt necesare transformări ale axei mediane în scopul obţinerii unei descrieri a obiectului studiat. S k ( A) = ( A ⊖ kB ) − ( A ⊖ kB ) B unde B este elementul de structură şi ( A ⊖ kB ) indică un număr de k eroziuni succesive asupra lui A: ( A ⊖ kB ) = (.(( A ⊖ B ) ⊖ B ) ⊖ . Figura 3.) ⊖ B De k ori. Pentru N:1. curbe. nucleul de bază este N × N peg. A poate fi reconstruit din submulţimile scheleton prin ecuaţia: A = ∪ ( Sk ( A) ⊕ kB ) k =0 K unde ( S k ( A) ⊕ kB ) înseamnă un număr de k dilatări succesive ale lui S k ( A) . Scheleton Obiectele sau scenele pot fi descrise prin diverse structuri compuse din diferite elemente (linii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful