I

-DECEMBAR
1981.
-,

,GO,OINAm

.

. ,ROJ'll B

.,
'\

'.

cd aq. M~ 5.100he'1dara. San kQII ft .to~JKIIT'IIIIprisuWllbllJ ,6e O~I'I u.z: ~ ,Itre dnuitwlne ~Je'dn:lce. Poduhal Jegf'lllldoZln Ii womII '.:kup' • Ipnko 300 mlll~ aW1fr1J. d RIm, • torts! ~. IkJko Ikdu s!JUi;· nJad. bHI 'pm .. ;r, nov.a "Tvomj.. CIa hI"anew 1m.mtelhl prbltet Jar I!'itIO!1rmO: pol", daV1ltil 'IiIIe O<t

z:emlJit.,

10 -hII~

Vod'a YI:H

he~

ne&!

IpJa'<litl .Q(llovo najplod!l!Jeg 1111, lnaj~ pod-

SKDDIZW IZ
• GRIlIDSQ, 'II JE U ICmRr ,Sl!DU£1I. .osnau ,MNDGDU SVOMi RAlVIUU • Il8RlDNJI PUll·, oMI UNIH OBJEU1AUf,NIHEDNDM nRiDQUI-UMND80ME ~e IlMUEiliiifpRIVRDI __ .KARWIIUIDB U IMi MWORICUA IIMDTSKO-IEMUSKDIPGUI ftUa , Zt "EDPDRENE .

, Radnim

S".

.1

e.

~Je ,I.tva', .. 'dJjednosl.lprolzvodnJe ee lupetorostn.:dI1il11.
NedIVni
IcfO:aOVO!'

"

iHI:'dfIkt, I SA IIoSH I IHe~ 11'1111, _ drugova. Ildfital II IA .. D~,. uprtlJr6en uGru~. u prodoflj:ama ..eNteg .. L2 1....t3\l.tva predlJednUlili zalm'lntslGp6Ina ~ GrIUda. lmotakog. • Li@I.1Ii1cGg'. Po,uljIi, v~ CaPv, IPM: II Citli.J.k&. I. Pfisdm>mikl. ,It'QI,~ obis ntfXIbllkel. dao je 'OC!PQr MIl mllcgtl douddnJeJ dIIlime'. ~IJ~ J.,dt! ,joe to It:Wttd'dill D'jedlllliM r d8J oem. te SMQe koll btl oSll)Ol'illa ~!ltI [ptOjeiat na melloracijl Po1ja.

pm!s!td-rlh!! pqdsjWnl!ltvIJ SA

1_

J....

l:1li

nlVOIlI

To s,YjtIdo!I. II nO'ii Industliill_i ~ ,ekff bo 11D jill .~~",'pfJdkmJca I 'trnm~ '~Ic:a ..SOkt)oo" 1i.I1 ~ I CUiw'lska milia ~Ja. 00UR.... ..HereetCtOYlM-pltov.... trgo~.. zdravstVQ" liComulUJna. d:)elatnQ,t. _0",,- ~je~ IIdstloo, In-

C~_,.,l.
-

ittMu),

-

IUI'CII,SUSREJA II RDGI,¥IRI

KO'JI OHRABRUJU
• STI1ANA3

PIR,OIGI RAMII

SA ..INOZEMCIMA,-

svtm nsstm ciiaocima' i ". ssrsamctm« srelnu Novu , 1.982~g,odinll ... . .lei/
~ VI!'

/judima i grada'aima grudske komun« kso j
"

"

R:edakcija
_---_._------

.

""llBORl__" nrnv -I PUlU I
d ne tole odnansl UI U mJesecu deQambro UI ovom per:loCiu.OsnOiHili Imlsviln dru!lYen~pdlit~akim organlzacilamBiGru. p06e .. sao Iporuxa sa Qvihl~orunlt8i koja se IPfiOV~ lao kac eNeIa kbol'"Oalakttvoost Pamn~ nit festal ta cia ,canlralrnllJ lell'llQ _ iztIQr:ima II,:! druitveJlidi'fflost UI tmorlma morail.ll OCl-pQ'liti!ltirn QrgMlz:acj~oJ).redjeliH sllVlfemenl prorna, 'obavit te sellzbc:1ii I.iI grUni" boUe reel pl"ogruni dru§.tvernQ-polillCkoj za.ted'rrilkoji tel:!ltl spisak koll'l1«et,01 -. cleMtli ~ l"edlJl I trotl 11111 akc!.Ja. dele;a1skl. Na Qp6lnrSko] k:ollfere.nZa.uzat Je generalarnsta.v" elJl Sa:vez8i koml.lriista" ie' Is~ kaOI IlIOStal'olll'l IJI c.ljel:oiili nahffll cll1lJtw, ,dat OSI'Jovfll ~ri~ tal<nuto cia 6e se posebi'la teriji kadrQlilske pollll!ce u pafnja IlXIswtiti pHBnili ja~Inaredrnillil IzbQrinla treba I II1J~ IOOSK"'\1l 11<801l:)SiI1.0Wlog o'blf~a 'OJ'igM~ranja 15K-a, IMORA da bude, odnos .preposebno sa stm'lovi!ta Ima ostvarlVaflju . politiike lekonomske stabiljz_aclje, i de!!:e uloge kojiJ 15K-a lma IIJ dr!.!.§tvu; jer kako Ie Istakn~ razvOi!:!! samou,pravlJanji 1·(11 !l'lema 101111<0, lOSilnih,iiIi iine:- Sam.OI QdfOvi kojl- SIJ S8 mn[h. pUanJa. kOJ8, l'Jii~ ~I .. dd~ na. 'Io:ml pOlju IUZ to 1rebll'0 da budul pred:rtlet I'n,da • I doaljedhi baricl D t:er't!sJnmja Savaza kO",~liTt'ISiruvo~ Ibrat$M ;1.j;edinstval t8. • $OCiIJalit.tl!kog· zajed,nl§tva: Na Optl'n&l(oj 'konferren.· rjehnje,su .zit OdrediUli:il el U SS.RN-a ja pam Q,staJog . funkdlje ~.o· UI priVredl taka. akeent .staVijen na podnuflliI v:aJ'lprivredj" (lU Soeljallstl~kog- S8V8'ZB, Tlr8nutak u kgjeml se nakao nejne~rednl}O.Ji I nailazlma zU1Jeva od slt!ilh IlI1:S - _0 po)edlnaca taka II blifolloM11 IPO1ti:6kog 'diJ:elovania IMdnlhl Ij),JIdlI gradarla I 1QR1m&- da ,M Il«ffitkf oevr~mo 1\1...IVOJ rad. Ova, (1m . I!.idMiVillljai njlhovfh .zajed~" \lilla, jef aU ovo pnrl IzbQtiI . rt'itkih i pojedluenlb IllI'It&II8-' . bezl'lldegvod'e. IlI1spiratora l.IIlzbci'nma. posebifitl p8i!5iA11Iflai111 lusp[8'hia, I1ajVB~ IljY posntlilkako je nagls-·· 61Qsllilli nB!ih narod.a Ina68no, zbolfovlma .il'8.dliih IIJudl I'Odnosii druga Tita. II gradlln8i. Neophodno j8 ZIlla moruno biti mB~ilinarnoasjellJivl na sva:k-u sit·, obezbljed'itli da zOotlO\d budlJ !'avlla d1Ja1oga wnediJ go:. . nl'cu 'koia bE natn umanjila da_n4 II Ijudll Ike;B rade u insti;pun u81pJeh u ,Iz:borima" filii ViM kida. mama da 168 sve tuclj!ll'l'!a' .slslena N8i 'tal Nt;,ono tto lbudQI1lO I18dll b'll! t 'n '~e svaka Instiucija IPoIlBpod ,elektronsktm mikro$ko .. g!Jlli lrae!l.lne! '!ill'a!!afilmac za svojlrad, a mor ,~elbitl Pori'll nuotfto odS'tranol onlln maksirll'ullno tWv lpollet'.n §to snaga kOla nam me J:ele do- _ nam je,:1 ell].: I bro.INi. Op6i'nskoni' vlle61J Sa~ 1~l6vna. akc:l[a svlhr or:g:a.. ve.za slli'ldlkata centrallio pi~ n~ll!'Inin ~j!aII81tl~klh sn. taJl'lJe ,bllo lei nagrad'AVanjs' ga u Izbonma. ,odvljat ~ese prema tadlLi, posebno Ipr,oli:~ ug'lavnom u tn QSIilOvna vodli'lilil r:adnika I ~dnib u, Dravca:. ., ote'!anlml usl'ovirna rads. N'a . ,_. ffiQb'ilizaclja ria provoto] osnovi fllee, kako je IS. Cfa!)ju Olre'ktlva OK. SKBi!"ll, tal!muto, neo,pl'llod'no :~ao~tri!, $~'C) znafl povll~anJa pi'oaiz-· tI borbu ,za pO¥e6anjsl flvol'- . 'IodnJ,el, - pwduktwn.osti, nogl s;tandar:dI!.,. IeII' bo~ ~tedl:lJ91 na,toJ o:sl!'iovi IPoveIJil'iJ'! radom,. pove~WI'Ijem ~Le-,cl9MfKa. a saIl!in:'~l~ pro.dl.llk~i'!mo.sti ii--'Ipcirastom ~a(frta~je: ..Irealnih _ hl:nllh dloho1kil., I~aj'fikasnije ¢e SEll '110:t1l:~d_ I Si~andard,; §ti~ilti .~ivotni s1\andard iistva- analiza I (lQjena rada ratl IlIvJel~l a -lnJegovQPovez delegatskog $is,lema IU 6arn~e. _ OUR-Ii" mjec:inoj z:ajednlcli I • SV8 .olle ~oije II aktivr)Qskomuni I(a;o cj.e·nllli. funl<c;lo~ tit. kola nlsllI male moOI 6e jenl'sani,e de'legaolja I odnos, delegata prema del'egatskoJI dlno' prove st. dosljednl barbaz~, to '6~1bitil ujedno, II 05- ,cl za br.atsh'o Ii jedinstvOl, i ~els.UII kamkternilliudi" borlrIol/a za lkadrolole u nared· nom pel'iooali.!. bUm: ~d' or· boonI samOl,ilpravljil6i I Ijudi gana I Qrglm~acija Ii $ tim 1:;1 'od I.IIgleda I,:! .:iredlni I,:!I kOjol djeIUlI:u., U t.OI'll S'mlsllJlzl. vel'l IOc.lenl dQl<le $111(1'stigli svakogl IPQje¢lin;e8. kvf~Ht 169 u' kole1:Ml(lfliil r..d\.ll: sa analizadosida§njeg r;a(la ,ostwriv:anjQI kaora,,,,,; ii u spJeha I rna tal 'osnQvl r~ske .poll1ike I 4' toml smislul vit.6ei sa konikurenclja ,spaanlll%a pJlimiene IOr'fu§tvesobnosll.zB funk.clje IiJ dll"llItnegl d'QgO'KIra I III torm s.viettvano-pollti~klm ,organlzaoia lu It I bl, val~o_mij,enja'i. To jama I ~ajednicamal radnlm 5U ugl.:vnornl I pit.,]a koja ,organi~aC:ljlilillna. SIll·~·Oiilin raJ.1i lI'Ia~jednloama JedtnQ takQ ostat ,6em.o O~1t1ske koferencijQ Save.dosl'Jedrli na Titovm putu" a ' ~a tomunlst,a, O,p6lnske to Ie put za kQj,i $'""0 sa opkonfe~nelle $SRN-a" OpIredJelill, je:r drugog pu~a !'l'lt1 61ukog v\J,aCa. Saveza'slnd]_~Ellimo rniti hoterno. ' kala, 'Optlns:kel Ikornferel'lo1Je Sa:~ :S!Oeija!llstlllka Ol'ili~iR'OSCI

au

re

vo-

k\il~ dI ~ do-vrh'!ak njQOove Ilzgradllje
pi'8ko del·agala..Ii enl rpn'.ko"legel~,
'diM U :AmOI.Iptamim

OD!II¢!I! IiIOVI jw,lIilet I pekrelnitUJ:u rnjB'stul, ~Iazj I 'Iretmanu love dJelatriosliloll Swlmll'! U:kujJ08 lprM'ede. ' Skl<ilpltlRl. optihlll I druQIlI dJlleg&lske IJlJip!1l1iI1ll1 ~

r_,praYe 0 Ipltan)lma.ostvil'l"nll'll'a polltiM , drultvlllllll(H)kmomskog ~Ja I b]edno &a Itadlimu Iljudlm. I g~rma za:!ollt 6. sea takv_ ponalmJ8 kol:_ ee utica'!1 da M UMI1ena pdlitika dos~JllIdnooaNli. 'rule" ,ato, ul'mI'iko, zndzahtit: te A Z8. racionalnlJIlI goapodar,eliilJe ddhoUcom.

~."Qg lliilcljaliw
1Jlf"

til l:lll'garlqaclja~

Jllldl.i ~Jiiitntm ziJedntAml. ~tl

Irma povadll

dtl8ptl1dmsIN~J·

..

-

,6. iiJihovo pOlpullIIlJe pew_Nan!a' s ukupnlm Idrul~.!'!O-9konomaklm .r&YOJllIm bptlne, odnosno, DVislt Ce od II1I-llne ocl!ne potrebll.li ml;terljaJrr.th mogiJ6nostlllJd.·; l1IIifenoa l:Ia ~ ,tim 'OsnOUl1l8 u kf~6-0J. g,Qdinl ne oliekul~:I~ 'ileta u~.nJa. o'$lm izgracfnlli fi.II!JJlullIih dw.ral"- ";Ifii (!$nQVl'iJrn il(Qlama UI Gl!iUdtml, I Sovitirr.

p,~

os:nova u ruvolu

,dru§NI!In!:h di~!I·IOOII.tl bll

l

samo

mmtoo IM~ w,ednoJ stnikl~ri. 8ekl)ao pelle' • 'potlo!etLrn hldrOgr ""fskim oolliOSlma I pored pilOlilllOQ podnebUa S& paroljaI'nlm Ihl'dromelkll:llvnfml aiat.mom ~Joo 1& Iiskori!§t;enolaada preclmvlJa, skam, mmi ,kapitJII, IIto u izrazilla agramb;j IOdinI k&kva 1& I\IIU. . HlclIromelloraclo!llll~'_. koJI .. OlnllUI IrnoCsko-BekijSkOOl pplju ..u ld!ill6oJ'godlnl" kao nl UI ~.kiu6em :sred-' !I!IJ,orOCJv" 0.' ,l!:natnlje doprinlr-'II p'WIlZilil:fenJiiiI nl:za ~'.~kot. ~Ih U ,ruvoJI,ktr .. ek.onomslid efeldil hldromelioorae!lle polJa mogu Ci&klvatl te1c nakon 1985, go-

lk¢eMt

. lICEUT HI P,DUDP,RIVRIDU Me<f1.i t~ pI'IlftiJ_ 1II.m:l.r.. bo P!IVO. ,dale",
IpoI)opJIVttdt k,o~ 1n:1f. ~t9 ~ m:lis1Q !II "uklJiipooj, [01 IWIJI4t 1I'I~IInoJ.

~lY

jalil

dOlfii-

dJei'a1nosli, IraclpinallzaclJl, modelDlzuiJI,.jai5anJlIiI mat ... lijalne OIlll10¥8 i poboljillmlu ltWIit •• , eflkunostl ·0111'11zo ...,an,i-· III cjelluiill. • U Ibll aredhjegl usm~rfiq lobr~O\iWIIJ. ,oeelw~· n liz1IIJ6sno pIlvewja tiro" lIJ~nlka 110'~ ~tiiJ"""tl, dllJe podu;:imu~ dru!tvan"..konom.klh I d~b mllrIi, kao Ito stloslgulrDje lXi1Tebl'i<ig Ib.ro.JlIp!\OfilaJ M'" s11M1'1ogJ kadra, priiprl'l'Ilanft od'go'm'IIJ~(h planova I' PfOgI';Jma I mod.m~m postoJeteg ikqlskog prest€f..
fl..

U .o,novnoll'! i SffldnJemi umJerenom ObfllZovan]UI, pcktOnI' 60 sel posabN pafnJa sociJdst~kom, ~ upramom pJ'80breaJu ,cWBlokupne odg:ojn~br&ovne

dine.

INIVE R.O'RNIIEsmo I pored n)~, talk.
DI1!:I~

blze:. te boIJom orpniUcljoml I oprernljenoUu 6111e ef(kaanoSil ~VStveN s 1111121:1.,110til $I SlIakako odrazlll fiR op6e pobol)!an,J6 zdrav,st\!tnog atan;. stanovnl~MIi..· , Jot ·etlkuliillje, Epompunl~e nutawl ,6el ae dJel~QVUiIi organ.a uprave I pravoSiud'a.lna dioalj&dnom IprovodiiFillu uMdenelPolltlk!8lllzwkvanlu ~~~ Idry;ih pro.P1n I op6ih akat. I ,oltva.rlvimJa iiilstlWIIQstl I .g_kool~osli Ipri. do",?Jenju, odltllkl.

pove6at

lame

_ U ooll!$U lCirl!vsMI.proilrhlanjem Iljac..,jemllmaterl ..

un.m

(!)Ostlg,1II"8'ZIilHale koja nam nlkQ na mofe ospo.r1tl. IPored I ~r.dlonle. I. Ultota.2~ INulaYlt:t:e. ~ altMlQltl na. 'OIJJ~I'!'I ~~.Iu ,.GMD., kol".p~oizvod~ ~86 Inekollkolgodina, ~ 1982. si$tema nlolmlraryj.l!: pn!¥entjYii'iih ol)llka:. zaAliite, IQako Godini py$titte Ie' U red<!¥nY pr~"IY Ivomica materijialno !!!gfQienlh Ilea; djecel, tako od'raslitru ornot.. spec:iIalnih p~_ kO.h.lIRJdl fSOUR ,..s:okoo: fI'O· nihJ IU p:sthoflzj~k:lJm ntZVOjUI, a1<~ivnos.i OB imapl18diva•. "Vazduh()PioYJNOoo'1i Most.,... ~l.~gradnra. uz iz·- nj~ II razvoju zaj1~t!!bonae. i pmodica uarflll'l boraq t gradnll.l TYomice tlladno I toplo obliko'4nJh ~ndn'lh VOlnih Invallda, ·tehnil:korn, nr!erl]afnom Ii Ikadrovslom Iprolilakoj'Oll6e g:radil R.MI:<.:zenlca.1 Izgrad. njul kola jill jae&nju 1,s.~IBdnljernravnomJ,emliem rtzyoj).l,IVih korn.:. za Ii K~edilni odbo'r UdNtene bulklll Sarajevo na nedaVllo ponentl op6enarodne ·odbWile I di'Uiitvene 3a!'t!OZU'UodnanoJ sJedl\tGl 'OOd~'rloa" -mnijardiiil star(h dlo~, • Ie. . __ Ipre'!lXI$m~1JLWI0111J br!e; Ii sldadnlJeg d'rlliitYe!'l;i). MI.,ram .. p~fe$~$pQl~ke. I(oja 'Irenutno 1111e IIlde'k· 'ekonoITlS'kog l'UVo[&, cdnoano, kfu IIbrti I'lOO iz: ri'alFal:- Vltn~ zahtj!i!if,[mill vram!!'nll!Jar ,omogu6uJe ,da SIll rnliiiogi 'ifjenQ,5itii, . ~pi'l'hOdl!'Iii I.Yide"IIra.I~.!to, GPe'1 pomde 1l6nornl.boga· Zjle,.g~U(l d'ob'il 6ii1Y nllied~J ~Iml I QW: In- 6.n.lll. osigiural' .~ !Ie ,od!UOOl.PIe'1az: na PIlog'resivOO w511011e. d~~ Q pr~~l, II oblMll "lmaJelp(ivred:e~ ol?¢'t8Jl'!l'¥!JeIflilt:lCxl~ van r\llJj~og odooM, a. u,jeCiln.o 15-' koll budJ.! '8m;8llitoprou~.nJ I kQJilbud!! 'ftnJll pranc1jul ~. mJerama. sl,jmylil1ll' ce se nlelUlivrllje koril&1l1nJeporenlBblllrlOQl ~Ja I znIi.nljtgr ottl!tkli dohotka :§,to IIJoprlvrednog zemljl§l,1 I razvoJ ~m~e IPIiMed .... }e. nMiamo M .• I:g" Il~ II AI progmno. Ii<~ or!il~a uprilve II umou~1h OrganlZlleija.I oomaJe p~... . 64iIHr ~.ti u.l«lro grad tl. U Djednl¢l! IkoJe Iyde la¥n8, ovI'dten." poduzimat 6e 58 tom amIsIu V04enl.u 1IU"OO'if0i'i AopUb6llkoj prMed~ IlInj'ereAdiosiguranja ~t!) lpovol'jnll~hwjeta za ito '01·· u. - noj 'komori 1 OSooYrIoil prMednoJ; i«!moril iUos1ar kao il bsnl~ .0stvmiivanJe prava, duil1O$tll II odg:OVO!'lii!osti sa "Unl:som-l"Feroelektrom" IE SaraJtMIt radnih Illudlll, gl'lld~- orvanlz~cll. ~udn.l!ellogl r.;da I '06ekuJel M; tahoder. dodatna il'lMlstlclona sredsMl dru;glh samou!,mavn[h ,organl2ilclje I.uj.dnl:~. ".m ntprogramlranle proilz¥odlll~ UI Aredlonld I tr:Ik.otafi Za. §~o IIIspJelnlJ~ rlsalizaelJiII ~~tal<t ~Ia III "Qrulex", kao'l nabnku IradeviliilSkel rnllliilaniZBcljeIII 1~ 9,:,£l1nlpove¢;a:1 ¢e .$~ Uen. II kO'lliIktiYM. odgovwR·OI .Hen:egovinapulHl .. MOItar 'OaUE!! -'Grude. IU Ge:11I0IJ1.IVlh !5Y:bJe~t' odgovomlh Hi l7IBoJ 'OpttlJlLL lar rovu 'Doou.~ ... . .• -• Ie Isku5itvo!i~fHQda mOraJ1lOodgjollolJlllJe prllazjti iTlLkodlilJr.~llItd.eoll g.odln(ldoVI'iIt 1!8 881.~mll!inl OVCImI ndam IIVotooJfl1l pil:a!l!u. ... hotel ~B· kal~l. IJ Grudami. le.e 08111fW1ifi.C o~el· P:. AUDEt
l

~JliilQ._liI!tlillJe

I:e

nzvoj.lndU;5.trnle

",d!e

BIIIGl 0 IORCIMI, IIIlNEMORUM

Iti_"

l

1S1'lANA

.

.,

.D.ECEMBAR 1"1.

, vildo

,Seglt borav[o u ,Gnd'ama

UOCI SUSREJA I
RAlBOVDIRA SA .INDZEMmMA·

taR011 I 'am'llId,ln., bldu to pO pravllu ·IUI,..il neza1iKuBvnl. Nlld!"lgoq..,IJI e..a¥lliitotll •. IlAkclJe' kol ••• Inl· . Ad... ubarntI8lu.. IDY., lU ... t. z. nez.bol'llV b'lll.,flmo OVIb iii CJlUdamli. Ob. .. dll'UllOIl1 hgrtcmi., Leg.ndunl'm pertlzenlkhlii ko~ mMtdantom II n.~lm hetoJ• ..,.• Jed,anl U
~. I. dNI.

'"DRAGOCJENI CASOVI ISTORIJE
. • . III __ •

un.

prepunojl
Ina

,S,,"'nloikol,kog

dYorwnl Rlft!I »T.I'lI,;! :•• ufenlcl,. ,cant .... ,II drugl u pro,.
1

•• radnlclma. -' . Nerewli,SUlj'IIka" Ken.IW. "iiI'IOiIIpu,v~ • nl put I!Iino,I' •••• bill" "mill 12:_011 iilBI~ ~ ._ VIed." A, IP'OlUk. Im'adJ_ dlf[JMIlno T11~_I)l!P"Iu), pg1u_"IWt.1v •• IHlntlln'~ so(:1llnltU!kogl H,I.an.l. mOi!tmO OltnrIItl lolljekow ...w; ~ nth-pu" po,zdra,YlJitnIJ. dugotr8Jnfm aliJllIUZQ'm',

• IOrl])llII"iiiiil Pliiiiidio nice, 11r1kot:d. ~Gfilt••

II.

n.

. MII""IRoao

:,'00,. p. PLAVAO 'OVIJU ZETAVA
.
k.oj;1 ",(Ie na_.ovom (IN .• I.v.k •• 1 •• tran.) ye~ikOIin projelitt~ Yidljlvo, le, de. ~e ILIlagplja po lTte~~ ~osltl AIlIUljuna slUih c:Urwa Ito -~ IIJpOd illiJalskih kn!e~~, 'Iako, da.ow In- ,. ¥&stlcll,u ~inil 'mQ' omtabtrnom. Sa mogute ie' ill I IJI $k~ melionKlii,e lpol.la'""lI- . ovaJ<vim programom " ~e koliel~ pla>mfh\!Ods, bil tel aku- ns dQbij~j~ kre-ditl kod MadlJrna. . rodn:ebanke il:o', hako r'aoo hkov ImutiRine IjI uml:etn&! Jez!8'1lII Badnlemofe mnogo s,1<r_titi vic:Ii na.6lelcli (SAM) 'I 'I:! Klokun UI Bld.:tt. • KJobukUi (SIRB1H)I. Ta ~ bit '~el predYIden rok po1pul1I8'-meliorilcljli pred1.iden ziEli1995. godinu. korli6ena ZIl prolzvodnJulel'el«~e liiWfQll- u eemu :Je Sliolln.ere~ ""'" !Ia ~,.ltldroprlvredll.. _ 00d!"eve6 Je otpo~eta. Izgradnll! brane' B.adnJevicBl. :Ra.dove. lzvode IJ)Iitska ..Me'iloRlcii." I vo'UpcredQ $(I meUQnclJom pred- . cI'oprM'edna radne 'cng.aJ1!izllcUa sloje' yeomll ~nal:',if:iI posJIoVi n. ..Rupee .. KonJic. Vrlle.1tmos1dQ sada oklrupniav,anjq komasacli,I, . obavl.lenlh"'dove pralazl 20 mmjar- ~amlij!ta. Sad~nI. g~J[f'I18Ii'1e' Ipardl at dlnara. ee"a Ina bl mogle, davatl ~o 5t,0 I.e.. p~tliI,"amom I,a Iprndwdsdru:§:l:Yo, ooekll!lje i, I!iI §IO uld:e tako ~~ ul'aipm!e Old 00 milliJfdl !Jt.din:atlll, Z;amaliiilB sr'edstva. Ilsllnl, IpolJoprl¥IJ ,hemul _)¥e61 d.~g, Qi,padlli :ZB Iz· ~edllici jedva t;ekaliJ da ,olpotne 'UiadhJu. brane I D' gdVodnjavllin,)e.. ""owl posso kako, liiil ~yoi.a zemliJate Jar" ,Pumu'liranl,e1I1 plavnih' voila iiiiIi09l1 ,obradl\lalilkal(!) mia, UI DYOm ofTiCgu(!a-valu H dalJnl ah,.... nli! poslu', $. ob.z~rQm I f1:8J po'<I~ITna UI U odvOOn.Ja'NII\! i !'I8tvodl1ja.yan~u. dru!tveoom YlMni§M.i', ~njtan poIX b1o!,enih pgd!!!taka cd strane sao freba rJa ponese novofomill'iitll, - s,tl'lUenlhslUlbi

OHRABRUJ'U
I . _ -

PROGRAMI KOJII

Ie prirQdIi

cst.vila.

I(QfI!i::o-Inam II)!

10DIAI~EI.EKJRleNU lENERIGIJU-..

as

agrdnduatl'l]'k! ..Hefc~ovIlIa"'.

ma bit tt, rijoHiict, ~lluIJ:e otkiil;pa, prIJrade II p~ poIJopr'M'ednlllil p!~ '-ne klllTlfJ,ke i,ffle:te ovcg podh.eb-

I prOmtitl:lil ... tam U~ toq

.s.e-

_krrernuo IliliIo,tsld poQahmlk lori'OmYiO. J.llo¥ IQd~6. preds,ledll! PredslSdIliI!M S~H te,. IinHdu os'1IIog. - u ISVOmiliIa,ganJIII nil OVO.l1, iskupu ,duhO\iflo primijetiti lkako meIl~raoiju

poznlll~Q. 0 mello.raeil' Pdf •. ~oreno ie u IBe&:o.m JMl!1amentul IOi!j dlVl1le 1~. godlilie,. II pltanje je po.
I

.

ieflllstvu

Ve~ Jepostllo tradlelofiBlni'illi ell Sil' .s;a I'lIliim !'a.d'nlclma kojl, PI'Me?1e• flO' rrade I borava u 1.1'110·
iii

odmQra upriliae,lraZgovo.
Iii. N'Qsilac 'ta akt!vmostll

to~ku-~lmakih
me

ov.

NOIVI POIUlV,I: KOMASAeIJA, pa«;,,'- -

On istille: IQikg, I.e ava, velika iboga;t. stvo. l>O~bno, za pr,o'fzvodrnju IilIra._fie,. ZIIlmCl sa IU 1:51'0 rlJl'ma da !Ie v osla'tno akfllti pr:eWlden riQ'k. ZII. vr!~tka 1p'I'QJekta·Jer Ie. lkako reo.. ,d.aJiekQ1995. godlna. Jadnost pn;l!~enih. polJo~~ nih, dOIWai, I. tak'oC. 0'l0 ~I\IOje __ Ad. D1zd~6, predaJadl'illk; u poIJo~d!¥!j ~iIVodI'IH 1)0- . P,redslodnllMli SRBlH IstlCla cia ne 1)O$10jo ni~~' ,granTee kGle Iii slatl a-NgJ Mi*lr'. bk6 zulu mogle :smetatllda,58 na J:tl~l.venlV!.!tnjaCl mov~P polJopmrecin1$kom pros'lOI'lJ sl.IZblJe lono :Ito Je cil, To 60, bltl pJllka da,;s8' preiloo ,e8!tbi hlljadera.l~a likl]u~ u t~ prQ- Zmt~ ..j,",o n zajednl:§tvo. A. ov-J ~f~'kat Upl1l'lO' predstavlja prilmjr!Jr 'Ifiosfnl, ,tiki!.!! ler svlets'ke norme O0Y0!'8 (Ia. na leClan hakrat ,dol8zl ,za,jednlitva, uc!ruflvan,)a i medlJ!~BpubHtke .5uradnJe, 1~.HPoslenl. IllIko, 0 P,o'!Ju,I oko n].eg.lIDOGI.119' bllitl pl:satl kmJlgelII sludUe., WEDNlmO • J:!fajtil!anlla fa bl11 ona !tad SI!! cb~Yivlf:6st d;t to ~1fa,1I proJeka.t IImIIIOra~IJeleiilltltlln. A, mllfloracijal r ovdj.' I~ot ,znB~I..· ¢e:'DteI prll1<!H ~promjel'K:l 1ruIIIllr'81j:etlie I :aadn~,II~:i ~" izn!ano rtnIlllGIJ~'m I'jeanl. komi; davatl pel:orostMo YI.liJlo'Iii·

ova nab z,a~ UpraVo 'takvJllparcelizacljlil ure- ~dfllCB :5VfIjlillfi bratSiklIllil adn_osom. dallilje amljl"'ta. w: [ll2etnol pollOl)- svOjim zajadi'iiJlfW:lm Ii dogOVmlma .
alJ

msu magU p~~ti

Ilmoi~kQ--Bel!dJskOSipoljB

lJevi

& -,zalor ~

nl cannri IIiIIkril~

I,it, ~_!lI6it

*1

Op6[nska IkiOl'llferenci)a .sooifalis~lf:kog UY8.Za radnog n811"00aGrode. U vezI sa radollll1I boravIkorn p:reko 1:500' r'adnlka I Ipr,eko 7UOi ~1a:nOi.la. njl'ho"ihi 'oblme'IJli' · zemlJama. u zarpadn~ Ewope", 101011 iU ve6J;nl dodJJJ iliBl zimskl' odmor, njlhovirn- IPlloble. mlrna I PIJtr,8batna, Ihao il o do,stigmut:ima a nato!Ji kOfilUifllid'omoviirll, 'g,OYOrilt te S8 1'i8i za,jedn I!;kom ~mm ..iCJII '27. PrQ$IOIlQ Q,.g. Meautfim, mete ~i88!mQ na tom $k!!!plJI,

SkUpu u Grudama- ,~~-"'.(:: 68'

Q,"..

iZNID SV,EGA

Domtnl! ANIIUIUAHIO

mje'$l1'\illrl_ zajedin.ioWil'lB. ' J<!lko nam r,eaa ,Ant. :BAZIRA. Ipr'ed$iednlk Opelnsli<e kqnferenolj.e SSRIiI, na I~m skuPQvima domlil'llratt:el -pltWlJI od,
!ivolnog

sel sliill1i ,satlno.111 dogovori odllia,tli u vs61m

USID,RD J!Z'W IIIZ 'INERAZVIJEN,O:STI
hstnJ~lIIraml obJ'ek1il;I,druge s1'Ut~ be potr,abne ~~rn ~0VIII1ltvU. Sve ovo n Ie bllo lako po$Ii~. MtiMlm. UVlJeksmG nalIaznl na tuuml ,evanje dI'lJ5M11i'10"iP0Im~krh arRlk!Uf1 uSR 80snl I HMQltgovlnl
I
.

sugradanaJ kQji lrade'.1iI,tu~ dini: I.zmedu os'talog, ontll
69 bitrupoznatl 0 aktuelnim meduna:rod'nim ,d'o-

Inte:reRl

ndlh

~ammlhm

IU JPgO,Wiftl ••• An:drlltlinlt.m .

I'ml unHiniikol!n

wt!8 ~'4tel

kociI ndlh

gradl.na

lmall strplJenJa.

k.oJI'.$1l!Im

neka

IPmEB'E ISPRED MOIUC;ND·m

darsko~m8tat!.!r6kog komolf'lll,ta Ze~ nlal Je,veO gQtQ'4j·$TiiIlr. Sredstva z.a njenro:a I!zg~adnj~ od pNko 80 tml~ .,.... ..... MttOI '0 ~lliiardl st. diharai ,S!JI odo'brlil'l* I ra~Q1M '1"IDOfIi U ·onm ... ~nom perfgd:u ad·1" d.a 1115., '.Ii ,Oa'otpotatl ve6 na prolJlte. I to . if9 bit! Inova Iprinks. ,u.;po:slarnle godln.. At. .. ..,. znKaJnl~1 M jitIwIMd.1 1qIad1tJ1 ' 200 J;JIidnllaL. ed.u1l'm, IpOdlDnJem ovIh Impitarnlh ableut. u grud$kQj - Odguor:V)eru]em da ~ od'goYOIl' na 0\10 ~ IPitanJebitllna,jln,ta~ prlvradi otvara.llll se l1'IOg~no:$tl IlBsolmlJli D eitaoce.. U' naradnam ' bneg fllZYO'jll! Ilnfruwk1'!!!ll!!lnlh. .za,,.rednJof~nom peOOdli nat. pn. ·s1i.d:bI u_,Oemuje' n.o'.... , lansa;za ida posIeflja. Isto tak.o' Ir;eba 1ata61 wedfl!l I opa azvo( bit te zna.no I~ izgradoj,a 'hptela pri kAilY. ,a Ine mil nego do., •• mlQ~klvanll odu$taje sa nil em l~aJ;JlidnleRo'bne melioraclJa ImollficQ-Bi~IJskog po-. ku6e I ,drugih prate61h objekllta, te ljB. d'oblla Jill ;o1iQI!enoiv.tlo"., iIJ dostamblino--komUl'i8:Jnlh objekiatB.lJkgollOl1!l sa SR HNa.ts'korn I $R 80:5Jju6uJu& I kBITIBIIzacllul optlnsl(,om u nom I JiiaroeglMnOl'lllJ radovl ,ne me'- canlm I IndU'lrilskoll!on~. lioraeill Poli,a :5DI ve(;, otpOOall t~ gradniom .bnm!D Bal!lnlea na AIflel uSA, HMta'koJ, kao, I druglm . ~hb'nlm IpndradrnJUiIa:' Ovall GlfQdkizni pmleb1' 1n!1tl'adal 'bude ~rI.I.: elnl DIm .. ~nr I18Jp.JJe za, decenlju lipoll, II 11,ocIlI0ltO,. ". n.JbltnlJIJ pU*",I., vrll"nost ulaijmJ. premdil 6e OCKI ,all. ,doftVllte" d8euJMIl'IO netto' 0' mllljlrdj starltldinam. Kad 10 bude IWduI pNte6lh .t\dbIi 1:1 komunl. dO'dh"'Q;, nllAlo'lllilO, U% komasaclju OdIavor. :18 du~ko 'V18fi!Jem zlImlJiita. ~:Sot lIOOgu61i11OSt. za·· dl.,g~llmQgu b!tI ,DdovoI[nf Ira.· poale:n1iB fi6eg tiro,. oVcIaJnja rad~ PlIteah sl_ufbl I dJelatoostii. na suge. bllo '" ob~i1 z.mljllt .. ill Dobro. razumSJa n~ tu I tamo mOla Ui.lprerad il 'lfIstr!bu~IJ~I)oplM'ed: bltlllll8id mann Mdostatak, ali ilve, UI niIlilIPro~L Uovom poilu tr,b. sve.Ui Ie <loam dobm" Eto, u po.. oOeklw.lIivelig pomot ffOvotoi'illl'd- alJedllllJ:e vrljeme otvoreoo Je Dd}&I'mlCJlil agColl1duatrljsl(Og ~.Ie~ Ijfl!nte Dp6'lnskogl suda ,j gJnJrnlOVlilI. ",:H!ereegovl ... Istlnlk.Qg 1D.s,loca, a, tu 15111 I !lYe slulba :sUI!ioupravca r:azvpJ:alpo!jopmrnid~e I Ipre,,",". nih IntaresnJfil zatednlCll.,.lado'lld]n' . YI.~kel tndWltrfJal p<M~nrJ:J .smo IRi I'Ii!DomSrHnjoll<ortkogl' PI'.Dlz\!_Odai iii Herc'.Vlnl. .. c8nl_1 radom svlh oalllOYRtl !kGlli" I J05, jedn. dl,Jg~.KIvani! Iz. !cao I uzdraVSMJI li8ko 1uI Imamto ~radnj8i ~o!'lllh::' liz .pFOOr8~ Ru problema, flnanoljske pril'ode.

PLANDVI BE,IDSR:ARWO '
PItMtt,: 'R~~
1•

I""",, dnd.,

gaClaJmli. 0 mles!\.! I,."'lo:z~ Ju.gos'laVi]EI 1"11 med!!!",,· I'oanol po'lltlCkoj see"!,, (:I pokr:eru l'IIesvratanos1i", SVakako'. fl"uQ,ovarat te sa I 0' blagoVl'81'11l8nOm I pravilli10M . Ilnf'ormlnmju, _Indih gl'adua do,tura.. ,"jem dnevn:ih ii lokalnih IlIstoWi" til ~elfil!l il nue 'gla:srlo tleba ,d'ip!la<fe odgOV8I"18!Jli:lte mJasto,; OslllTl pltanla doplJnskel mas.· ve na mateml,em Julla.! u sredlnarna gdlal iI'I.e 1'0stoja nua, Ikole.·SlIQ bl nelogi~ifIO' da S9 l'Ia§II,)l,Idi n:!EII lipo.znaju, I sa t85ko6amB IkoJeI MS, p~,t8 uprovodlnj;u slabillzaclJe. -0 reallzac:lji razvQJnltl programs. op6lnel II lire zajed'l'iIlee I 0 svil1l drug'inn pitanjilma ve:zanillifl za :f:l\'ot i rad \II rQV9Jsr«linl iill ZIII probleme ,do~k radel UI lrn:a;emstv'Ul.. • Ni OVoi'll'l prill~m 1'i!86el bitli 1ll'opuitenQ' da S$) kde 0' ~!lZVoJnl'mIplanovl·. ma ~ IpQSlebno na 'raallza,~ ciji liI1elioracije Irnotsko ~ Bel!djskog po'glll" ~zgradnii il plI"oiiren.iUl IndustriJskih kapacifeta, mogllcnosti zapo.slelfija 'UI E'IC,'viim pogornltna r u Inflf8StNkturl ii~di. Ka.o I do sada;'ln~'eres za ,olla I'Ug.ovolI'e J8' vellk medu n8§lrn .hflQ,zal'tllCl'ma .... 'toga" :msrIdLII~a Ipdn,jUI I

DIDAR HAD PflATE,CIH

.

SWill

dll" •••• '

"0

'DECEMBAR

198,1.
I

'STRANA,3.

..'I· 'ROllI.I·1" fJl'IQ'ACI' -.:..

E- :,~tj<., ~.~ l.~IDOVQ~!r'·:
.
'E;';;P;-ES1 DU" ~ _HINIR'"

-:--

-

.

;iI.!~!"!Osli l~punlU lYe pa.OIi kak:o "'.Ii fi~m

Zml,jeve

'proiZvod"jeu "lpogOllrdJI rikold'l 1 posto p~ bifi plasliwlo 'ry, inozeml'!!<ll tiflita; D~ iI~ma vri}edflOil1 i~ bit 6e okQ"36 mDj,. julia 'di~ ,. -

Inozamn.om tJ1i:iW. . T!BJ<o 6e love liI,ooilMl ad u(YPM;

l!(u" tako I fMl:

eo

osmovll udrwenja: sa, dn.glm ~ SRBiH'I van In~.

pokrivellll; To dl,YIzng, pokti~ @t~ tvarenol jG vlulltlm ~. j!i&d. IItviiM I-SMdSMITI8I 'O,~ IPO
'!'&@ I"~tt:ft OIIpi'1l:i!CljMI.t

~rmlh

"

1JYg;z:~.

'rJeklVII 1>11:',61 c~,tI u

rlpro(Ut~rnpilil

u

,

HADIii CmRlSMileNI
n:le" bko

IJ ,pogt.CIu ftzI&:og oIlimII, pr~ dil'eki0l' RO Int., Dominik IIUSA" .... ,ie' ~toe.
PuJt&nlam u radlpOlP~
-

r._

D. AHDRIMIIO

.

DDIR"I",ELE:m:O ..:GRUm,E.

Jedan od ,o,,"omihl 1~~1e18 II'IOIi'fTI;Ifmo ii'wota, :I~Q Ii! IJektrih. IBMfIIJa, lbez 'kOj;!! Ibi S!!'o!!Tlr 1Ine~ 11vO! -~, Ok) n8za.mlsU\!, '_dnIIJ~II!'!QVQtQrmilVlogl OQIlIR. 'Ii IO'ELiEKmo-GA,uDE;. !3liUdeUJa:lu M da, oval V.OIna Diotl'll ~lnUI&Obude Idoslu.PIJl u makslm$1· rnqjl mJf;rI aVim gT!lldanlmanahko,mune, Hji!1 dYadls8takbf!ny SElU perman.e,ntnliil rSpOn:iky ~lekl:r!OOe enera1la :t&dO:IIOIIaftl~g ~Itela. I kYantll.tL SYDa:ko-t. iii!OVO InlZl!'atJ}ti1 fQlmillUljl. OOIJ.R... d'.!l:

ULAGANJEM DO SIGQRNIJES11RUJ~.
.an
nOV! k'QIlil.,t Ii.! :st!abdl~vanJUIpotn:t~ ele:ktfil!!'IIOO1 energljom, OsnoWlI predINjetl kUlItetngg snabdljevuJ. 'ele\tdOriQlm .ritrgl~ jom J8 I l'IO\Io:Izg~na lil'al'os1tnlea 11-1 O/3SJ~:O k\t Gnlde,pr.k:o kO')eIJU l5\11po1r:l)Ja~ Onidli MpOllredno uklj1iJOenll U' 'l1fkVoejIJergltKt :&l&tem J!i!I;~vtl'"o' ggtadnJOm ova; ,obJ.lda posUgftU1Q Ji! to ,da :SIJI 11!18
1

0...

6I¢e,;_ Drll'lO';!!Cl,8mIII,1lt 6«1, M I~ liddl: u: mabctlJe~,!! .l8ktrtainom mt!"gJlom Omee. ~6a IIDI'iiROn-

'il'ie!iiiQg dalflkovoda G~I

v;n".

H,'

IzVTieIilll RIcort.strukclJa nls:kooapon&k. mriu, 'LI Tihal~ - P~iiadIna.~na
~I

II~ n:I'oliltiib I ~ln:jIcI.'&kCd.

lpg, "'"~ godIn. lizg~

u AndrI)artirN

II'IOW

ILeke.,Poor.dlnlc: i dr.1J

~I.I6u~HI
M~

.

~VUlj)J . elek:t:riOnom :_rgljom, U ovl,j obf;e'klt MloD.l1Q· I' 3: ~Jifa:.
!t. lif.natL .

Rl!!kotiUl'Uk:olJom .:voo!l. Ca. rev 11)01&0, iAto jIi u 1pl,u!1JI \J pn'Om ~.Y'982_ .godne. 1mIUI110:e .. I~~~ja umjeanlm zaj_d!
I~

w

oro.-

:sveckln$ nilln.](QIl)¢o mlmuta. alo ,6e re61i dI. rn.Jt.lo IGruda :Ima Jam

slan?'i .81t:kW~.nerO'lJe

..gOd.!jnje

IJ'okOl! au ibm poYIt'~ vanl radl IIIlleda ,,,.ktriltl'Ki ie. SIog8 sed Qi/OR! InV8SfiI;lje d08laSij 'o!!sotel izOOS8 nl. pOtro~ .·Ield· :rii';~,emBrail. ,2001 mlliona :sl. di'nara, ." polr'O$liju avtd!l g, minliiTIuim OOURlak~ vr:iI rek;o~~lruk. 5YOJU daJll1dopl'lnol Q,ptoJ, I dI: olj;e lpostole~ih I 'i!J!Ii iz:gradnjul no. e.lak:tMne ,8.n.,rgl)•• _ . Utef liI"an.abdl~ju .Ie~om.
anll1gljpm 1~llSurn:wnlilVL

haI#AL ICWo

Mam16l, RlAldl, .BoraJM I'T1~ de .d1tii.ltdan ,bOIII balOve

C!& !IIk1lPM vriiJ:jdFrlOat il""'tI,J"bra ... g , n II II r kd!\i "I: _,s _ o'.'tnikcl~ .." ' moSi ok04 miikInII" i!IOVIh ,ZOOgII'olal hkll~I'O ~l. Ol1Qlr""I.

gdllOm ::I!:J8!1Dnl.

I zb.og op6a:a~bk.

izuzat'IIlO wltki kQiillinultel: uln.abdl-

to lnOgu6a, I

vih AlosWlJic!!. ~ IPOdnKiJ,Ugdll

Gctl'

je 1'0 1)0'11'81:;")0.

ill

Il:I1I~ ZIYkoI

!!!I~!,\'!lI~"'.::l.

"

..U-IRUGO-- GOD N .REFD E
~.' i" .:;!jJsteffilo:bi"a2:ovanjill I o ...gola\ a pose'b!'!!OSfednjeg usmjerElJ'iOQ, 11Q¥ije vri.jeme '!'!'o2:Mja1n va ~VQjp!'eabrtU~I,-~,vojur~vo_h,u;:!onamltl p:._ro~lernus o~n~!" rnln~:~HI~!I'n.: Ol..'I1§9_nego, ~~ ~d .da.,b"-lde povezan sa .Ud~e~Ifm'!'.t ra1:lGm.. I da byd]e Ii..! I'Ijeg,QvoJ . .. reyna"

-'" .... ~'I- i;;:" . ske, fUI§itavsl uf:eniika 1.e siftike. t!"ornoms~~ _18_Z 1,;",0-- •• $1ic~la rnailazi na :zrlaf.ajnije p~eVod!!a~ka)li dev~t ;Z8lfiliTIa~ ., potelk06e. Ol1e'SBAStojB' -U nla.. U ,GIrm!ll~~iJI I ma 6., QdJeUeQ$!'gwlmju potre.bl'lil'l uv:Je,ta za rnl;~11233 u~Bnl~a a_~.11 II, If. u~ ikolownle' ufeniks. -poljO,p.nv~Je~eno91 obl'3iZ_:_o~nJ,a 141odJ~· redJfile stroke; apoi!l8DriO' kIds 1.1 J~:._I _~4 U_~'i!~!k~ _. .__. _._ en jell/! plianjulotganlzlranJe pli'ak" Malo) ne~az:wlenoJ .. ,pClnl,~ trarnQ.p!'Ql~nog o rada UI to] . g!m!:la:1;iIQI'i!1 k30 iedlnom sred·-. stt1lloi;. M!§ljAnjele -1.1 !koU cIa funkcljl... . .." . njQm §~QIQm!i,efQrm" sv.~ ie ~ie.~e.nJ'l ~at.o treba tralitl na Ti~ada.ol :!II..! I?roQ!'8lI'I1Sl'1i, trako donlj,ela odred~ne [PQle§.ko-- pliltlLII ~J6e·1 ve6e,su.raanje s sinddokJumen11ma X II XI ik;oll.- 6e.possbno' l1a:pra!1!!lo.Slg:Yfa... A'adnorm 'o.rgal'llz8.olj;grn i:a.· et· " !cup I obrAdul dU:hana GNde. ~ol8J.:seza sada Jed!rna'ba~ po,.. IJQPI'iVl'sdn.om ajelatrno§6u u '. ·5;loil'adnJa Ii, organilacijama • Ydru!~nog lrada, 0l10§to Ie 'os'·

sVECENIK SA· .OR8£NOM'''11' ll"-lIJfIlII ,.tiM I ~ ,dill.' 'fljmlJll rI/IIIIlm
$I

• IItD ,_ nflim.llll1m! fJdI~

nM.oj 'Oip~lnl.·

'

vamjlJ, ·do$l&. S8 .sppl'a~aHzlra IJ ruuoJ stedirnli, JOI jerezuttal u prvom redlll.obJelottiwlel p!ilr(;II;i1e. fI.eilfzacllorn !plimiranthi kgraefrnlom :za~tlli' Indus:~ri]:s~ili'I kapaeitata, t.ellfado~l'I'Ia na mlliora.tlll Imotsko~lekij.$loog poJia, :svakiko te I ]ed'flI8i I drugill. stnma (tI:dru21l!!nl-rae! il Ikola)1 IJ mdlonld Srwdn!olkotakog ,ent,. GAild. 'ut.nlcll l,tilWi pNktlha zna. Imati. I vetil intel'8S, a·1 mogul!,.. nos! ~a'MMu ,suradrnju.To !!I" S-V.akak.o ooel'iuj8' 1 !eU I ledna.1 gli"esa SKJ,·te Vii VII kong.reslII vanja rme1enjalnih wlets. ll<abl~ ,d'r:ugIJltrwlll.. • SK BiH. -netski ii i'ad:~oniti'ld pro!lfor,la~ Velika! 0'111<1I00·1.iI mdu i.kole, Po!~,6i'odl kOl'lgMsnih ata- ~oratoifile I al,) ..~ ,e S1mim Urn I' u OS~ii.!l CYOVIIi I rjeMl1ja IU IJIsta:vw I .Z8iko~ Medutirrn •.zajedlili!3klm8hga~ . 'tranafomtilaeIJe" Ie, ,i!ilnlerniea: aa n".o wd'l'tJ_jenom maW', obrazo. zi~miem svih zaitltereslranlh kadrovska: problematika rniJeu vanila :1'od.go) 1f,eba:. IrEVijaii lkaO' 'faktora. a posebno, 'Ve'liklmt raz~ nio:JiprisutnlL Nastavale IJ po• 5a'stavnil" 1lin.!I!tra!nJIt" ,d.inamieki i; l.imlle,v;a:njem i pom.06i ol!'gaml~ 'tp!.!nosli st!!\l~no, I -vefiHelra;no' . ,ne.razmojivi diQ eielokupnog. ,zacija. udll.Lb! nog tadl. iizO:blastl Z'S!$k!pljena.. 0cI1 ove §kolske udru!enog rada. Tal [pr{:lobl'ataj ma:~eflij;alnel lP!",oiZvodnje te tei~ 'gQdln8 I prdblern u~loi!li~kog :si"sdnJeg1 Ii,Ism,jerenog ,obra!ZO:~ k:06ese ,doshllispje.!nouV'li[pmstQraViie nlje' akutan,s 'tim vania I' odgoJ •. ,0 UI 1:QITnskh~PlJ I dl!ju. . ,!ito toe !;Iltl potrebnQ ~natl een~f(!rma girnillazl]e kao OpceSkala! se vet da_n.n mDfe . Iradena nov!anasl"8dstva za ()bl:mCVfie' .stednJe JikoIBI~. os· pdhvaHU da I'aspola!e sa SWIfS· aoap,laclj:U1 'oprav1<'J,i1-PQsto}etvaruja sa' i UI .odo:! s~ediiii. 1TIE1!l'llmradlon!c8.l1'Ia .ZB. obuku 'oeg .§'kolsi<Qg Pl"ostora. Ve6'drugu §kol,s·ku ~g,odlnu:u u{\enika 12 metalske struk.B' ,file IJ tokl,l!lj·~p~o,mapJOOedura: Glmrw:IJI Gruda,' pored ,gJmlla· je op.rernanJe IpM .I<raju, '1 u koju 'Wletovana,lupi.$QRiI!1ovfh struka .zljafaca •. koil SUI S8 l:!Jlisall prije stJ I1lo:~en!l, .znatl'l.a. mllter:ilalna [IzanlmumJa- olicop.rom:J:Qne!'iI~i" dono!elllJa no-vog bkoli!!!! I,) sred$hla. . va GlmrnBiZIJelUI Ceot8.ll' LlIsmjel'i£l~· sredrnielm u.smiel"ornom QbruGUt toku iB_B.kt~"'nos' rna(lbez~ InOG obl'UOYanja. II odgoJa Gru~ vanJu I odgo,lul" §ko!Lllpohadaju i bjedivanjllJ uvle!a za §1<OIOvanj8'·. d'e. Kao!to s6\1di, ret'Ofmla. S8 \lfenlcI Lismjetelle srednje :!ito~ ulienlka elektro·struke, odnos- . do!rtli. t!6r;iJe!no ostwruJe .. Ie III I I II IllZr:edu [pelstruka: J1tO 111, polrel:irnoj Ilabavcl uellil . SlIMCOMIKIlUC I Imetatske al'eidra, 'pol!d:p,-w... za. obavlJanJe pmk~i~!l1e teoretl r l" r
~J . _. ---,_

. . srean[QIlI'I usmJ.etenom obrazo"

nomll zahllev n.Qvog Zakollao

.n'jptJbbnq"
~. PQV'I!)d l!Il

la; I,t/R(}III ,IffOIIDD'1I11tum,nl" Ira I'm" l,n, ,fIIZlOA kId J' II ,'ii'
pD,rtJil dl ~,

,tf• .., S(}'

tJd mil' ,dm,' tfiilrfl . "NIJ"mb_ .fII~

,emd,.dll,

-fit4.-l"" ..
111111 /.

jtI dod~'
f}FIld'p

ft .0000j#nu ROZItN. Dakdo, tWgl'IJriI j8 Pf'Sthodito "'~. ,utlj'-jenlhd~1IJ OIq1 ~nJk# ,1./: posrlftdnjtJ 66ifn

<>No'.IfJmbN'skfJ

MJ nBpls

bla
roll'

,lfldsf'OO ~javflidQ1usk IJ fJamjMJa ,RozldJI u u/lc1 Dofl~' O/KovIrM 1 II MosratiiJ;, slda"na !IrrlQ prfmI}8,,~ ~ ""ism vrijoRM,\ .fad} W«ttJ'I!IJ's/crom· nos,J tr.a DulJana. I,/(JQZWflnf ,da Sl't Ima·o ~·I drogom P/SIItf. lIB () lJ/ftn.!i, • dj to, ",wntu.1no, JO$tjYfrflp n dnigu prllliw. M8~. ,dutlm,.m! flismc mlli~I'IU!ogs ~

~mh.

'WI Ita

od{JodrJ •

LJUSITELJ LJUDII
PRIROtJE

-

"."l
I: .~
11; ,,,.gdje II fMU ZtmI,oJ(o .2-up~r;g fl~ II GorWII"HrTIII. gi!Ja fo on ;5kd~DO, oClI§e sa poVf. cJ t pt.,l hIJII, dQ_zlltanJe... F~ Damjm !Ie oofrt8/1 asl'.d, l ;SB$~ /u§a jadlkovkB' .«()~ l1Iu prisul'fle _ kflf}' J dje~ i$(Jfi~B&e, ,,'ekol.e rna da' iill IJSJasB naprsvlTe ..taelii/., ll'sslv t ds su ~!l staIf} ; mfaC/o tRulJ(4fC.6'U zatllOr .1UlI $1~ f10ki ,Srfj(lg: ~.Kakav Z'lJtvor, ..zsbogs ?:., up/llih 011 - ...JeslJ.. issu. I ueU 6~ II! ~lsiJodgoVOtll8 tlpJ8I(:IUle maj. /fe, -.tens,. kderJ ..• ,_ ~M";Wlm 68 if!.. 4tQ de 1m ,d_~" n' .mIjWJ flf .~m•.1) /HI "..~. ~ fIJI df!!kdi/6 oQgr;ilQfltl,IIm!Jfitllh. .,AlI, .lemi .ZBJTI8!O dai buduu
IfIIYB fKJ' .ffd;;J--, /(80 Ii "anQJtI

~C19

NOc. oslj!ii~Q nil las gtIfI~ $ljd I ~; F'odJmood on09 2l. jur. (wpnf,8J '94 t, godlds kJd j8 ". ,(j~jm' RozJc ~f(;l ~I?:to djBla.,m 1,(J5J/lltJi ,pi1I~\om!I vjtue, llmfja .g~ •.

Dli BogadO/Il.

T6' V8~.'

D SVEZ,YJU PRUCA.
A1J; 01101 p.rif:j i'tl!Ibi!!' f1adOdaJI f CIl!1 Jz .K9Ilflw;fjl too Oumai gdje !'ra' f)a_IJ)ja!Ja~ ubr.zopro'" mjestlJe na iupli, 1r",,1 pM Iz zlllJlno manjIJ wesnJq, r 01!'O /Bo" &I!Isio'I'm tkm;I}t!o (fa, kslemo kdo }8' f#;. Olfflj«ti' ~oii'6 uvljBJi: .g~,P 1:1. 1~"4eka'
.#faQ ~
(J1/"'o'mI.

Gotovo dl sa 1$·t8~ .tj$,l!'

:1

1

'II

17'8" ttl/ ,lnWVO I IBr/lti'NQ, Jt!t, biro rwl.eu aillOm' .gQ~ ptll!1<Q.11I dod",,. Or.dena,
bITtSM IJ~frI8t'4 .',~}ffl. r,ifofICMI' ,",jim' QII.~ OdJIk,~O'

Ri; G ~

,aw"~~,rnI'

obzn· n."/fI~

~I

PJavu. .at-.I!I'IJ¢ $utrad4n ,dh r:.nIJe #!dnl:! .tenu

i5W, nelw .. '$to '",dB'? N~ 1d1mO.. " ,0£/ slJBncvlh ,k~' ,~I __ 1ft(! f»l'ljlfI~ UfflJ '~ ~:u'Mi06i!Mto', N~ .lJ/@'
U

Ilstafe·

.:fa nJ/6 IMQ' ~JQrnltl; • ~ j«dan ..t~(J 58 10IfI1. .... - ,Prf68 I (/IaIflf' ~ji:.H uti", dob~~·~~.

Preds~n'k

1itD;

~lPni·

po NpI.
WF
I

'~'1l~~'M
(!Yfm.~~~,

: I.

D,)i;(;EMBAR
I •.

1981.

I
I

»BEKlJA+I

GRU0E
S
J ~K I!iI.iE-SHIH tUI)NIQi,
5,i,

r:

2.l.S«lCli;' • P!U~~~ ~dOlt

v

~_---"~11Il
~-

== =:::}"'*"
~~-...,a,
, -

,..'~ll.lcopo!,

ta

_Wlpul 1~..I!Ii~

---

-~_,--~"

r-

...J/ .
• I

..2 00 NIOVIIH VOZAC,A
1

200t 'voza; ~1'iO ,. IIpItt D, ..... II "~B· kat.gmju, ,~ U.,jWhl III obl.llCl .II VlKH'na dobW. Olalick ....JUCI .. Okofnolt UI ton;Ml

'G~

-:

Je OW'~I

p!fJ Nwocl'nonil ullilivenli.'!\j ~JtluJe IIAUlto-j1ro1aUI k,oj:oj .

Ilosel'OO polovlM ow godlnels'pil polafu U IOVOITI 1m~1iII., I
JOI i~g, Q~ I

lanlmenje

'411111:0. ~o ~n~
I.

,la

omwku Z8 vozaa.
cmladi:-

medlJ ,S8~

ncHR.

GRUDE
poprsom s1anoml§ta, od 3L03.1981. go dine ii\1l gruds.ka Imllilune _I!:[&lelil Je'iQ:sjetUi padlbroja! Selja I!. na pop£$ 'od IPfiJe ledne decelllJe' b!l'QJ stanO'!m 11<8, e :Irria~ J , ..·O:eDa. zaJsta, 1Pfi8v1!e I . ~Ildlln, dood po%l'Ia't8.oCl demografsklh kNtanJa sui ~~iYa,~ .... ' .' '. 'Urliii p'H)~it.ol$t' 'v.Uk; DI"Oj mladll"lllUidI IW<0fiI _1!~U,Jl:II Z8 pIi~jQn\.l domlcila.lsto tS:~one Imall bra). , Mi fomtlltall~obl1ell lUI In-~8mstvlll S~I8patUi61I!irak H IIe1!'OHiIl_ml"'1 mlad:l611m1i ilz zem.:!]. I~dlera!fe. _ lipregledl,broJa' stamomll<a il doma.6lnS'tava !1!8i podru~.l!J Gf1I!d8' po :na_ljlma't •
~",I!"'II'IoI!

--------

"

...
i

-

-

stmOVll'Jik8i

·e'ro)

[JR!NOVCI:

.

dQma6lnste.V8, 45 "368

Bl'ql

34.2 11.;,85 3.:2. 3.300
886 279 1.632 668

,27iO

74

600 182
6'96 58

143

a.045
2..256

3SB
630

45:5

Snvici
I~I~

.

.

.

E'_\ ~I\!!IIi!!:IM!!L"I;~'I!I~ ~

.

.

IUmrlI

¥RUEDN~ UenlCI

EWA-'~

.LE:F-D INI'·

TI'HALJiINA

-

- --

'

---

...

II

,

I

..

I I

---

--

--

-

I][INJ I MAMI,CI
~. DI!!oIIIIIIIl
-~ -----------

-~,,..I ...
MIro I: I:IIIIM

,

.

------

.I'irztc.;,-"I ~'N!Q
1r;~~I~:Z:cb¥b: VIik*~I~M~ IUnwI ,ZDoNli:oIro ,1Fi'lllicB!I!go

..

-

'~I~_'

MKIloMo
TomiiI!:S:irM T~:~

a:..~oAndl!!:

. "_',~

8cndbI,MdlI TomII;YIdI ~!(:J~

.

MKWI~ • ~P:,MJt

-'"

RUZIGI
----

,,'."'~~!

.

==.
sma.~I~
IW,ZOfb

a:ma:MIn

)

.

---

--- - ----

gradnjl glmne!l&l'h ,~. rpfl otl~II'IIII,!kolama IU Grud~" ¥l6lma. Za oyy' mti.! cb,lekata'05je68i lie. vet ~, ¥ellkll polre~ ba" Jar u ow IdVii:", !kGle Il'Iet.aw poha!1l1. ~g 1500 u~lIitI_ U ova· QbjGkte' YIo.!U' I~e se praka 15 miUjUM, d'nata,1I Uee!elll ad M% osiguliali je $(2;.,. za osnovno obra· ,ZOWJl,!i!<,~ ~'"ol ;~s:ke o_¢hMlI.

OOhdn

~n

SUI rad':cYl I'll ~.

'!!o!!!!II_'

s~

~:~!!z=~Jt.

v~~_.l~l

(1)-

DobIIIII6Wi:

a.:~! J.O'I'It:bta,11i9Il:Z"'''o II~H._. go I: a.... 8!Igk:a, Kurt I;Wri«I I PrW ,!I«ItI1
1Il~:;

hfll B,..
IMIWiC IiII-

JurtIO .-' .lb .. 2:.. l r!oM II ~ SIri;o I ~.1;lmI~

..... IiIiI!rIti DiInIi:o I 't1IIII!: ~

~I~"

- r,;.~=~~~~~lt~~
~.

!ojJ .i*lII!.If6

.

s.ta. M!Il&\oI:!

PDJAVA KRStA' STVA· D HIMSKDJ POKRAJINI OALIAClJI
.... '" I

OvIrn poslbYIOllla I~ I'\Jkowdlo ,Iupm GDdUIa",. KM-O!! I_Ja M ilu kod IKaltel-&!t1!!l'C8 839. god~"II.
,

~

,.gadlo

clik!.lq SV.. Jl.!lfiJl,

li,j

Put&-

Iiolm

,
S l1alpisl-

Ilili8nl!fj !ij)QmeniOima
1ili1a. !'!,PI. po Ipow.Ul

NemanlJa I br,a68 mUI Iz 'nBS. ~lllila, ilpo poveljl sino .......,tupana fBjeljaka i vojvode, Radliaa iii 1391. godino in Bla.ga~$k:om Ni-

goclir)e. Car Koos1Mtin POl'fi~ glllll! 'Spent nja iii Zadrul crk:vu

Marte

U poYelll 11rq_U}(cg ~. MU'lJlmll1!! Ie spOrfilnje ,C1i'kY81 SY.
qJiI

BI~

kod Spi}!a ~

San"-.

$V.. Afl8iSuelj8 U 101,Iltc.lJI6u, au I .. 'eiria po MI priliel .agradelllla

6=s\t,~~YZ:::
n
nl

'vjeifOis,f!QV:jes'1 SlIII , rnedlll Jufnim StO'lienima pMi prfmm, Siovenei. III potQm Iloatalii .~Lifnj SJOV811i1. 'U dalmatinaklllllli ,graOOVlmii ,pn.mQl'sklm I ,z:agotr~ '$klm. potll~e au .zidati erkve, va6eg ,o.blma i zna6aJlI8 Il:Irnjei1]068. :Tiada au IHrvalWbill pl'iimill • I'irJOan.tk'l.I vJerQis,pov!j:&II. U dabs Ibizanlij$iI(QgI carra Vetrila I stalloWilei N'er8twnske !«ajine,
nltke vliJednosti

Ipl'su.. KrManstu

.

i3 581 s'o'ojOmve'rltlnol'!'l. cIIVnl_m IUlkovima "Id vuljkll'l1ll·i>~;.· 1M zldova. Crkva ,,. ,obIlCNfJerg.' $7. godine' I 111'1)8 produ!lo S8
niez n filvol. IUpo.~l!I"'· U~nlel sI'ownfskog 8pOstolll, IM_tQdi~

BaJkaI'iIstcm ~Iok.u

•$iiiidnO

'djeklVd

!'il

~l6tnlY'

<Xi tonja I.. ,st~

krs681ls,tva. IIWceRo ~d ~. "~ 9Illvan VUI u 1~6.Ylmol'Mkom knNiY .svg!Opglukw, 880. !;Iodine. odobr'io cia ~ i~i~yo, sve-.
_pastolu

sa fypama. D&leoam. AutoelI

Pi'se: Prof. Marko Vego
ma},
lWaldera. po bm .•nlm I,'Qltallm sponwnlciima • natplalma I bez _lplA. I(Slika30',)
do' Sandh:ke, w:I~ ie' u D.r~ kocl PI,jevJje' prOnaden kar1Ienl IponiIllnlk i. ~tln:tklm ulpl.om iz I. WI 9. atDl~ ISUN ~t~ Jao JII n.mall uUCal Iz B~anllll. ilurXilto iii 'LI'IOdellll,lu svttk~U'!. p!O,gradt!JI!');I;mlliijeiatog

iSlo... n.. Tom prillkGI'JI bil8! ockIbren. uP<ltreba;al,~ venskog jezika. U cr:inramL 'OW

¢e~sNo PQkOra~- IM.t~J~
Ie
,Stfepan

'Oval UItIcIIJ -

OIiJ-* ,~

ilUm ostacima kullure UI 8ton\l,. 'Ninu. BIa6ima I Sollnu I(SUq,

mill r lid:akar5l(Qm IM.akuo.ml pnimill ~UI Idt:an:skiu v:Je~m5po~· ja$t pos!jednJ! medu .!Jufnli'l1 ~Iovenima, Tako III bar vj~rui. u krugovtma h.s1orlWa. IUenl SiEI' pak O]nl dill :1108 10 'dogodilQ ml'logD Iprij!!'. ~to 58 Yidl po' 111,·

V na podsrlcallll!:emafklh b1I!kI!tlpaI svetenlka. , na thiN 910- : vena. • Cilav pe$1i.i~ poikirJtlvaSiovena Ie .~UO I podJI\j~je Beklje,. MQte M bel: P"'"

naredbul,ie ukinuo papa

nla

Ijeriviimj_ ret:1 .dol!
kritilli'!;SWI. u

3'1l11•.

,Sef;IJ. fBaka. K~ I DilmjaMOl ~je •. '1J1W I Tirifuna" jesti.

.wit.,.

~ske'~

.

.

!Stn,cvalo "" Zidilu 'Odj8' ie. ,godine 805. SilgJadana crlwa Sv;
Donata na mj,88tu·.}oJ,sWije je ZadIt blo' pretdoo
s 'cmte

Kr~s'fvol

Ie' ilia

Q$Obil

1"18-

GOrlicl k,od motskQg. tu :IU 'M prOM&! ostaci 'lJlIQ:trtdi'llO!ij ...
kovne

leBO ~ glllvnlh ,c:entara. IiII ~ n'ilclju, I(,st, 33, lSI,. 34). 1'0 _ Intlo ¥fell i pO l'Ielidm spom.~rnl ooito dallT\lJtlMkog porIjek~ baI, Inpr. po oatacimil t1'q:iI'et_iIa U hrv,tsk, c:;rkvt Sv.9ep.,
0
~UI OYe

lIeldll

doW:U~:pr:a..

.. 18

ItlIItUJ"l,

'dijtll. PodgOrjl ilSW .. :VjerQll'al:.. 1110 Sv. IKo'zma II Dan1jan Ir S¥. 1iI~ . hallo. TOM i'naD potvrdltl po dlplomalu.lml~1l1N I pO, Iea-

POkrIdvlttlji HutUk4I, z.mil_1i.

,Sv.

iroJatvl,

jSl

3:21.. ,ada

pama

~""''''''-''''''-_--_--...II ' UECEMBAR :19,81.
~.. . 1_

romanskii brojem Hrwill. POd.Ja svog Jl()I<rita~jt. HmJj M! sa,gradlll Iwnenu CrIMI Sv.. Krifa· u ,N~i'lU ,~o 800" gadl'ntI.

PQlitei,"" UOfMtllm& YlTIl,tng:,li 118. IWHnu 1i 9-<10

lmalim

troplatalla 'bi6e PI ~

5t,orJe~

kultIn

5Vom IiIIIIJe.lItuljSl. 35). - IMllmvlt til, ,M -

nI

)

..
,

i

po:rMIJI Ilk
l,.
,,..

QIIe

I!njaMCa ~Q

dok, na I~IJ: ,pada, tamIl. I8mna niof'e nepmvldmo.:
~.

gJaw ftO] .... ,

atklno,

~t.,.
;
1 .... :-:

,~
'

,:",' ;,
... :1•

l.'"
I ':

r Ct.." ILag:ano ,lull brezO'IQ,Iite:.-, , odneJir;Ud'l:!&Itllum M:hIme,) poaijedn1J obrlIIU .... U~ <!dMn)IJu rocfoIjublY. iPIMrnt.
_,-_" '. _ _.-.II!

''',!.
..

.'r

i

,l

Dok tit1tJo _ IrrJOnI IaJuIr . :lIil1Um Ito mI flljeGOV'" zboi!I, .•
IUlmell

IJI menl,jioi
••

JOt:Vl:Ie ponoal .....

_I,I~
..

p.~~ A'.

, ~ .',
.r

\
,

'..

~ 'I ..

.1;.),.

TiO, slia I obra:z: moJe ~emIJt: je,

t:o Ie mol fIwd II mo:Ja sre6i. ~

I ave 't. r~."

ta POltoJbkla.

,

To Ie mola domoYfna IIc1omOvlna Tila.
______ " , __ ._r

..

'.

'

.··ja

'Bmrl&to, IKem.
boslrn, obeIOm ri]e'ke Ibtstr. kG neOO, Ikrtal 'oITba sMh Ito IrutLl.iluaJllnjfl.
.lnoguIIIII

J., g.llmarti: I !iii urclj/j ga noslrn.

I

,,0I0na, du!ga. nj;e,.,.,
utJ,6e lUI

Koca cvijaea
KARMELA RUDEl" V3 e ~
lUI,

"

lio njeka bez: illl'Q KU61.!! evije6a,

~jetJo. cvlJe6e,. aka ImramOI'nOgI.znamtllitja. , ~Nhil.tov podYigl ' djelog avlJetlll. • ~

¥OIlm 1e !ulilil!~, I tebe,. ptico. Ito'l.I !tIslne. Iletll,
Vol 1mIe. veto. VoUm te" onCe"

Volim Is" rI}e.k.o.

Domovfna jelune8 Domovl.na je'!'Iak Ibriga Domo\iina je rnda :,",61 II naIa. snaga Domavtna Je' bratstvo· il )edlnstvo

ato· I'1U grije

ito'me aidj., ,pratl•.

'OP_I~I"

Itdi'le nama swaM. It.btl. evi,jtt ••

lJommtnu Wvljmo mi.
0.. . [IODI., ....... 1

, - I.,.......
'.....

11Bbe" IPjesmomogll,D6~ Stulaml '~. tulili vjetra, , dcik H poig,FaVIi fHoml i POSITII~rIJI'I Dfiosno klko, ~ NdI piton'l

.,_ '"
I:::
I I~
1

Krs'
~tIr poUQ8~va. O'dIde:n1Otfku tllatnu.
nil ,~u

II dok

manl PotIPa

ioptul~l!tnu.

CI

~'~H "

& a,:
J

m .....

'. :IE

-Gltdam
tOf:!Y

IJlJbav lil,1 U areu pJanu Ii z,tJakrl,Y mQJa:~,zJenl.

.6:1,1

~Q

111(600)

brtla pla.w sJe'nl"

.-

"

p-

..

~

••

DE,CEMBAR. U.I.

l" :.

.,

.•

"

,.BEIU,J,A«

'Nako:ml J~senle' sezon.e

S. "Mostar,,, -' ..SjefopOljae" .<omladine~ ',IIl_j)jJ_L 1l!1§tQ - JilI:!!!. 3,:0 • pj.e§'n1Jiloostal'ij'ili'l kofega pasu 4.... Sj;eiopoljac" - ..Aa.doM .. Iz 8 sl!Isreta .sakupiU 4 bQd.a I 1jaot B:O zaJ,!J2Ji!li sedroQ mleslQ!. NalpriJatlll'iJe~ Sill izrnsnadili Prvo m.jes~ro su ()isyo!1li picIl'lajll'nladi ~ plonlri.Na dV8lM~ 11111"1 ,.1gekije" 220 I) 11:..;.0.4 IIllrau Brre:lom ROllu.kod IMos!j,~ , !llnn~rNIR U MOSfAfll!l Ira I IJ Mostarrul polwlll ,SU lzrne1... MO!itar" Mostar ._ ,!"R:aqo-· l!iaduJ:uceltezulta~e I ·tako O$VO- •
MeiW Um plonirlma Una.vsoma t81enti'ranlti. l!1og.ometah: I uz: vI-

I.. I
l

I I ..

r;-----,,,
•• loaUI nedostatka,
i
i,

',I, rena", S',. ,e ,Db", ~mjCIII I, ',lf8n~,_"na,~ to,,!m, ' I _" lerenlmillito Ie ..'

rezultiral~}!lrsa~Oj II_
iesenlkoJlbllanCl, -

~s~d.nlelgr,e:i'rima I , • PlonulAI tum_____ ~al:er~oi~spredIyoll1

e Iml'.di~ci.prikazanl
__

I

I' I I
,

IL....!~~

J
1

lUi prvo miisto lii5voJ915kUp!nl~.

ije rads. daj~ 5'igumosf' u bolje· sllJtt:B. grud:skog nogClm:eta. Vli:j:edno J6 sPO~IlIut:ll'llliho-

ve r:eztfltate:.

,_

UU

I 'TURNIRlJIBIi;:lElO:M PQ..'

.

. 2. NK ~Be1dla. ~ roo,R!ldQboIJa:!" MostaJi"7:0

1. NK, ..Be.~ija,.. -. Mostalr 4;.0

..Mo$laroo:

sa llIkupohm l"e:zulta!mll:4.9r 11 10' '1:7:07 2-. ..Bel!dl~" Grude - "'Bje'lopobodoya,. Ija.c" 6. Pol.le' ItO Interes za OY?lJ najpoplilaml-' a,. :.. BeidJa .. Gn,H:Je - "Aado'bo- iu Igru Ina na§elTl podrucju iz: • Ita.. M(!~talr 7:.0 dana. 1IIdan BVe 'vme IlaSte'..'Tilkol 4~ ",SjeIQpoljac" _ ..Mostar.. jesadau1lPlornir:sku nogol1'letnul It,/I'o_ar 4:0 se'keijil.l u~ljLli:eno g~.tovo stoU'.IIna ovom tumiru gri!.!I;i15ki' pl- InlJl miaJ1§ai!iB b:: Gruda, SOvita. onlrl SUI IPNi: za.hWlJ!.!Juoi bolloj Fhdlea I dijelOim lz: Drln~" I gol':raz:lic I. i'ililal.llne. An.gdllWl.!em lrada ',Sumlraju6i rez,,",'ltates;s aba nastavnlka f~i.okO:Q odgo.ja,plil tumlraJ" !'II!all!anT ..IEleklje .. SU IJ'V- 'osnovrniim !kQI~Q mogute, Ie •jel1Jivo na pnlorn, IifiJes'tuiza cWa 101, ve6e ukUy4eIllJe nalmlacf!l\J y!rovom t_I~l1Ilu. Ibod.a, Ispred"' ":Bfe'lopol~" iZ: Ika1eg(l:rJij!!!, • DA.Q

tK.IJa. Mostatl:2;'_

PotO-kalBlleiogpQlja)

-KOSARKASIMOI&o BOUE
Vet. pe1'~ iii! G!\i~ d~'" hite :1<. K. .. 'G~." KI!!!Ib.. mtj,8te Ii! k~l ~llHe~vln •. U _~ u.t1~1 'Q'bjOdlflJlfjo.'!Jed'ett' kIIl~jI,: .. lYnklfI, kI.'&tl Ii

4.
.

!5. ~K.VE.W. 6. IiiK ..UJKOMOT1VA ..~II

3,.KJI( "HEiRceaOVAC K!K ..VISI6I. ~

..

plon!ri. AadI W~OCIlfd.j~,am~ .za.lm~ rOO'!'lDn.l M,fen~ kg.. Iaikdka, eJdpt: 'kajaR' za .Ad.ai ~j;. ,gdje ni 1181je6e. - -a.1in It<l' Ie nal:Jtdeu k.okl>-

moo ...

-

lkdkQJI 1JJ;ai He~OYIIV!. ~lJb' je ~I'~ aMQI:'EliH ("d)e,~ a.-eo, drulJO iinjeQll1 ' ~di!llli ~ RNllms'MI HIM nftne I MHf!~E!" a0va6k1Qi1I.apor:taklm I:g~ _ - M:ttwnost K. K. "9RUDE .. iii 19111.badlnliB' bIll. b::,UZG100 vellb. I<I1Ibi " 'ldn1!l1lo UI koUrkdkolligl Heroqovint Iko~ j4I1 P.)d1j.e:lJlINi U d\iJI (ilIJ.: ' -

DPAj)


• [I(Q~. tUM I<o~e, rge- He!1CegcMn~lZgIe. ovd;o: ,

1.. il(K ,..GR'UlDE .. 2. KK ,.'~~I;'JOST ... ,3. ~' "ElfUllNJO~ oIJ. iKK ~UUBU$KI:"" IKK "MAKUEH ..

II~ 16.1<1< "Ma:kI,)tIn, .. ORUPA, 'I - 12 ,. IKK "Vl!IO[.", 2. ~K ..GlUde..

s: '6. ·KJ(,.:ruRB1NA
'?', KK, .lSKRl\
..

ISTOK 1. K~ -8JELOPOUAC..

...

2. II(K .. 3. KK ..V.IeJ; ... 4. I<JK.Bje~jIe'"
!$~

GRUPA,1 -I 1. kK~tr:etee~~

Pi",o mjnto o5,vo,jjg",.JeI(iK~~e,r: 'Cl!g~vac IZ BUe~e') ~I!UO " 1,11 .. I'!epl,i,bli~u 1111.1· JUG. OsimprienalV8l1i1J:i lQ!ub, J:eu~e;stw,...o IM.pet ~iar~ kdkih tuJnira orpniZlr.nlh poyodom dlrfalij'lll'l I ~lnskih pl1W!ilka ...
'ko:§arib;Jj Ii; ()R!i;h!l.I~ Tiamiru ,.·PllIlateijll.tya .. IU

""'_ost,.. '

14

1'2

IQ(.:-Tiurbi ....

12 8

I. liCK..1$knI~ '" ~K ~Iirotnj 0"

~~:I¢a;

"

5.I<iK"bJ""buJki. 6;.l<!t<: ..l,.o'komolivaJ II..

V.[~kiY!lpjtl'lslIljXlsllgJl. kos~Y
pel; KK ..Plgl!i~kl

DKDljDlJEDI11.HNSKlIKWI

U SAUD :: .....

- M.AmfO!"#"

.I.OSARKASI,CE ·Z~UmE·IAKMIICE.NJI'

LNK~ Beograd. M~ I :K1<~GIlU·· d .... KJ<...G~~' .~ osvdjlo pl"ll'O lmle.slo 8 D ~~Qr.dii!)i; dQblo 11Htu.

Gd~

$U

u~stvovalB ekl~'

J:OSTRANA

»B·EIO!JAt<

.~

.'_

8sdnim lJudim, i ,;"'Ilima "md,ke _llJmune

!:

ISretnu Novu:·.·,9sz.,odinu·.
. ..
.

..

I.ELI
.'

. SKUpl1JNA BPCINE BRUBE' ,:,8RUSTVENIJ-POllTlCKE IJRSAiJlZACfJE OPC1NE_ ~8IJD~ _
'1 •

....

.

Radllll organiZ81Jfja ,;Herce,9vinBpute,v;" M,st,r ,OSRDraa,organizllcijllllllmieRII:II rat/,' ·lIf11ie·'

.

.

._

II

, I

Smile' ,vim gratlanima i millim Ijudima opeilll
,Gmle ..

!.

parillerima

triflot,z. Gmt' 8rim fatRim IjlldimalgrJtlaBima kal' i posls'vllim' _

»SRUTEKStt PreiiDoic'l;
'

..
'~l'

... ,/ .l',I"'
.

.''.'·'..i.0.~',."._:
.

.. j,eli
"

NOVU 1182. GODINU
.
-

IUSPJESNO
.
-

~

.: NOVU 1 182~GODINU
.

.. SRETNU IUSiPJESNU
....
;

,.

.

I

--

po,'ov"im l!,tllletima
zell

Tr,Dvailia ratfll",,,,,Ijz,t/q, ,.BEKIJA", IIf11;e svim radnlm' qudima"mtlanim8, polml.cim,' i

... "IlUNANI!ROBUKT" - Radlla oTgl,izacijlll

- -pmiZv.lldBju lob, dullaDIl Bmie,vim "'nim Ijudima, proiZvolallma tilllltln,' i grail.llima

I

!,eli

.,:·SRETNU NOVO 1982. .

GODINU

.. ,

.j

SBErNDI USPJE1,u',oyu ti82~ ilODINg·SYlMBADIIM UUDIMA'J: ..GRADAIIMAifll -. IOMIINAlio'PODUIECE'GRUOE' ,
__....
, ~ .. _ .. . ·DECEMBAR 1981.
( -

.'

-.
,.

.....

'JiIoBEIUJA:«

STRANA 1:1

]

~(.I
I

:I

,A

em
Q

K

e

,L

IC

Jill

VODOAAVN,O A. - RAZUZDANOST. (AASPuSTENOSn B. - AEROM'EHANI¢AIR C. _ fll..M!SKO Pl!..AliNO - Pl.E,KVIZIT TENIS, ~ ZA O. -SIWOYO ABECiEDE - OTPPiIJAK SIJENA, TR,INA q~NA1KA, lA iONU ~ SLIKAA 12:ptR,V& POLOVICE ,XVIII ST. RA010 U SR'EMS'KiIM KARl..tOVCIMA, KAOI IDVORSKI' SUKAFIi IKONOPiISAC, - OFlUGO..§LOVO AB'EO!DE , E. - STAROR'IMSKA BO,2&CA, ,ZlEMWE COPS) ~~OVLA,. CE.NJIi vaDE:U MOR,IJ ~ J'APANSKS LU(;I(I GRAD • F.- Josmp BROZ ~ EnlIOKA, SKUPINA U S. INOOKINII WESTO U SR, SI.iOVENIUI. - ,G. MASIKA (OBRAZINA) ~ ,PRcDIH.-AIJTOOZNAIi<A ZA VAUCVO' - sue IIJI SPOR,ru (11I1i1.' ....... - ,_ AUTOOZNA'KA 'ZA BJlIEILOVArIi I. - INARODNO 2:E:NS~O IME - JA'PANSKI SUKAR OGATA, (1658-17'1<6) - 'IME GL.UMICEO:"'EMOVIt

J'

M'ETI

tD 'uka IIUa"

EI' ..... b't uJ:

001'0 docladD. iml Illeg lim ,.t dobita RJ: B!E~LJA

II zIIUDl,Inaita II

pmmjlill t. lIallll PIIvidjlili ital
TAil
l•

eKOMIIiliO'
1. - ZNAK ZA ELEMENT R.ADIU ,_ VASTA. bJ,E_KO,vmE BIll·
2. - STARORIMSKI 3. 4. 5. 6" POZOAAV - TURJSllOKl1 GRAD U 15-

~ PRE.!

n KO-..'III

IM,~IIAJ.UI

- ...... ed KOMIUA,,_ RIDUKCUA

I PREMEflW-

- GLAS'A1Il PO:PIJi ZMIUE - PR¥O SLO,¥O AIECED:E - VANJSf(J CMOTAl: l):flViElA-, ~A ZAMJENICA - VRSTA ALKOHOLNOG PICA, - OTiO't( - 't'RSTA :RIJI'EliNE RISE - NIUI! DOBR'O· C\!RS,TO 7', - PRV,O I OS"'O SLO'V'O MEC-EDE - DPtlUA RU.t.\. RulA ~AJNAeA - AIIJITOO~KA ,v,. IRANI ·8", ,_ 'VASTA MORSKEi RIEI'E, SAAAG. §A'AK ,_ DIIJELOVl SKEIbETA
9.·:'" GIRtKlllAIMSKI MIT' IBQDWASJA

IZAASUN_A INA,

-- .. ~II 1111'-0

.' - .~.
1. ,....... _I

KAS

IZMJENOM
REel 11M kaJ. il: IeII J~ra u a.loj, 'piioj. RJ:: DEN'CI
(M - K)

ZAOIKA. 10. ~ NIAAO:DNO MtJlSKO' (ME ~ -11. ~ NASLJEDSlVO '00 OCA ~ 12. ~ IURA ,_ SPORTSKI SUSAEi 13.. ~ GLAZIlIIiNA OZN~KA 2A N.K. IZ aRtlO,A.-

alwcl.

PCH(AZNA~MIJENICA, SLOVO .AElECEDE VJIEOmH RIVAI.A ..TEPllMOLO .. - NI\ZI'\t

- ~1~dlId¥i•• I II "'bl. ,_ Bnll ,_ Clj••
III pUll

u'riJIku dIU.

III ~ijtbhl'IIInIl'.

IG~asilo SocijaJistickogl sav,e'za Il'8dn,og
naroda cpeine

GrlJo:e