LEGE Nr. 440 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonan ei Guvernului nr.

95/1999 privind calitatea lucr rilor de montaj pentru utilaje, echipamente i instala ii tehnologice industriale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 502 din 11 iulie 2002 Parlamentul României adopt prezenta lege. ART. 1 Se aprob Ordonan a Guvernului nr. 95 din 30 august 1999 privind calitatea lucr rilor de montaj pentru utilaje, echipamente i instala ii tehnologice industriale, emis în temeiul art. 1 lit. G pct. 3 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan e i publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, cu urm toarele modific ri i complet ri: 1. Titlul ordonan ei va avea urm torul cuprins: "ORDONAN privind calitatea lucr rilor de montaj al dot rilor tehnologice industriale" 2. Articolul 1 va avea urm torul cuprins: "ART. 1 Se instituie sistemul de verificare i de atestare a calit ii lucr rilor de montaj al dot rilor tehnologice industriale, indiferent de forma de proprietate sau de destina ie, în scopul protej rii vie ii oamenilor, al preîntâmpin rii de pierderi materiale i al protec iei mediului înconjur tor. În sensul prevederilor prezentei ordonan e, prin dot ri tehnologice industriale se în elege orice utilaj, echipament, instala ie tehnologic industrial sau componente ale unei linii tehnologice autorizate s func ioneze sau care urmeaz s fie autorizate." 3. Articolul 2 va avea urm torul cuprins: "ART. 2 Prin lucr ri de montaj al dot rilor tehnologice industriale se în elege totalitatea opera iunilor ce se realizeaz în vederea instal rii dot rilor respective pe liniile tehnologice pentru punerea în func iune, ca urmare a efectu rii unor lucr ri de investi ii, de modernizare, de reabilitare, de transformare, de consolidare i/sau de reparare a acestora." 4. Articolul 3 va avea urm torul cuprins: "ART. 3 Calitatea lucr rilor de montaj pentru orice dotare tehnologic industrial este rezultanta totalit ii performan elor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durat de func ionare, a exigen elor utilizatorilor din

precum i autorit ile responsabile. pieselor. furnizarea i repararea dot rilor tehnologice industriale respective. 5 Obliga ia respect rii cerin elor precizate la art. Factorii implica i sunt: furnizorii. 4 privind lucr rile de montaj revine factorilor implica i în conceperea. fabrican ii de dot ri tehnologice industriale. 7 Sistemul de verificare i de atestare a calit ii lucr rilor de montaj al dot rilor tehnologice industriale cuprinde: a) reglement rile tehnice pentru lucr rile de montaj al dot rilor tehnologice industriale." 7. d) verificarea proiectelor de montaj. executan ii lucr rilor de montaj sau repara ii. c) agrementele tehnice pentru noi produse i procedee utilizate la lucr rile de montaj al dot rilor tehnologice industriale. materialelor. eficien a energetic i protec ia împotriva zgomotelor i a transmiterii vibra iilor. b) calitatea subansamblurilor. realizarea. Articolul 7 va avea urm torul cuprins: "ART. precum i rezisten a la agen ii chimici pe întreaga durat de func ionare. c) încadrarea în normele de igien i s n tate pentru evitarea bolilor profesionale i protec ie a mediului i ergonomie. utilajelor i procedeelor folosite la realizarea lucr rilor de montaj al dot rilor tehnologice industriale. hidrofug . de verificarea cerin elor men ionate la art. conform prezentei ordonan e. rezisten a la foc i explozii i riscuri tehnologice industriale minime. 4. b) siguran a în exploatare. a execu iei acestora. expertizarea proiectelor i a lucr rilor de montaj al dot rilor tehnologice industriale." 6. Articolul 4 va avea urm torul cuprins: "ART." 5. d) izolarea termic . .domeniul activit ilor industriale. Titlul capitolului II va avea urm torul cuprins: "Sistemul de verificare i de atestare a calit ii lucr rilor de montaj al dot rilor tehnologice industriale" 8. proiectan ii. 4 Sistemul de verificare i atestare a calit ii lucr rilor de montaj al dot rilor tehnologice industriale va urm ri respectarea cerin elor din proiectele de montaj referitoare la: a) rezisten a i stabilitatea la solicit rile statice i dinamice. exprimate în conformitate cu prevederile c r ii i/sau documenta iei tehnice a dot rii respective. Articolul 5 va avea urm torul cuprins: "ART. p strarea parametrilor proiecta i la temperaturile i presiunile de exploatare. dup caz.

Articolul 11 va avea urm torul cuprins: "ART. precum i a exper ilor în lucr ri de montaj se realizeaz conform normelor aprobate de ministrul industriei i resurselor i reglement rilor în vigoare. Articolul 9 va avea urm torul cuprins: "ART. a responsabililor tehnici cu execu ia lucr rilor de montaj. 7. atesta i în condi iile legii. g) determin ri metrologice pentru lucr rile de montaj al dot rilor tehnologice industriale. j) controlul calit ii lucr rilor de montaj al dot rilor tehnologice industriale. Articolul 10 va avea urm torul cuprins: "ART." 10. Recipien ilor sub Presiune i Instala iilor de Ridicat (ISCIR) pentru categoriile de dot ri tehnologice industriale aflate sub controlul acesteia. i) comportarea în exploatare a dot rilor tehnologice industriale.e) monitorizarea. 10 Verificarea proiectelor de execu ie a lucr rilor de montaj al dot rilor tehnologice industriale se realizeaz de c tre speciali ti verificatori de proiecte. f) responsabilit ile laboratoarelor de analize i încerc ri privind activitatea de montaj al dot rilor tehnologice industriale. unitate cu activitate distinct în cadrul ISCIR. înfiin at prin hot râre a Guvernului. altele decât cele de la alin. 1. supravegherea i asigurarea calit ii lucr rilor de montaj al dot rilor tehnologice industriale. Se interzice utilizarea de proiecte de execu ie a lucr rilor de montaj neverificate conform prevederilor alin. Articolul 8 va avea urm torul cuprins: "ART. 1. 4 i a prevederilor art." 9. 9 Speciali tii verificatori de proiecte privind executarea lucr rilor de montaj al dot rilor tehnologice industriale r spund în mod solidar cu proiectantul pentru neîndeplinirea prin proiect a cerin elor prev zute la art. 8 Verificarea calit ii lucr rilor de montaj al dot rilor tehnologice industriale se realizeaz de c tre Inspec ia de Stat pentru Controlul Cazanelor. h) recep ia lucr rilor de montaj al dot rilor tehnologice industriale. al ii decât speciali tii elaboratori ai proiectelor respective. 1 i 2 se poate executa i de c tre speciali ti atesta i de unit ile respective din cadrul ISCIR." 11. Verificarea calit ii lucr rilor de montaj al dot rilor tehnologice industriale." 12. 11 . Atestarea verificatorilor de proiecte. se realizeaz de c tre speciali ti ai Inspectoratului de verificare i atestare a calit ii lucr rilor de montaj. Verificarea calit ii lucr rilor de montaj al dot rilor tehnologice industriale prev zute la alin.

.. ........ e) s supun verific rii de c tre speciali tii verificatori proiectele de lucr ri de montaj elaborate.. piesele. cu respectarea tuturor reglement rilor tehnice în vigoare i a clauzelor contractuale. e) i f) ale articolului 12 vor avea urm torul cuprins: "a) s asigure întocmirea proiectelor de execu ie.......... Articolul 14 va avea urm torul cuprins: "ART. Titlul capitolului III va avea urm torul cuprins: "Obliga ii" 14.... b). care trebuie s fie realizate conform documenta iei elaborate de proiectant i verificate potrivit prevederilor art.......... între inerea i repararea dot rilor tehnologice industriale montate.. dup caz. precum i pe cele referitoare la exploatarea..." 13... inclusiv al exigen elor privind calitatea lucr rilor de montaj al dot rilor tehnologice industriale. dup caz.... materialele.." 15." 16.. Articolul 13 va avea urm torul cuprins: "ART..... dup caz.. copii de pe actele ce atest capabilitatea tehnic de a efectua lucr rile de montaj specifice.. Solu ionarea neconformit ilor ap rute la lucr rile de montaj pentru dot ri tehnologice industriale nu se poate realiza decât cu aprobarea proiectantului i cu avizul investitorului sau. 4. 14 Executantul lucr rilor de montaj va utiliza pentru acestea materiile prime...... Literele a).. Atestarea se face dup norme aprobate prin ordin al ministrului industriei i resurselor. indiferent dac acestea apar în timpul execut rii lucr rilor sau în perioada de garan ie a dot rii tehnologice industriale.... 13 Executantul lucr rilor de montaj este responsabil de calitatea execu iei acestor lucr ri.. ca organ de specialitate al administra iei publice centrale. al proprietarului i beneficiarului... Executantul particip la activit ile privind recep ia dot rilor tehnologice industriale.... Remedierea defectelor datorate execu iei lucr rilor de montaj se face de c tre executantul lucr rii pe cheltuial proprie. i la punerea în func iune.. subansamblurile i produsele industriale necesare numai pe baza certificatelor de calitate emise de un organism de certificare acreditat sau a ... În momentul prezent rii ofertei de execu ie a lucr rilor de montaj executantul va transmite investitorului sau beneficiarului..... f) s participe la lucr rile de recep ie pe fiecare faz de recep ie.Ministerul Industriei i Resurselor..... îndepline te func ia de autoritate de stat în domeniile specifice activit ilor industriale. b) s elaboreze instruc iunile tehnice privind execu ia lucr rilor de montaj..

Prin decizie a conduc torului unit ii beneficiare se va desemna pentru recep ie o comisie format din: a) conduc torul unit ii beneficiare. din comisia de recep ie este obligatoriu s fac parte i reprezentantul ordonatorului principal de credite. d) nerespectarea prevederilor art." . a dot rilor tehnologice industriale de c tre beneficiar. în cadrul opera iunilor de montaj. c) angajarea de c tre beneficiar a unui executant de lucr ri de montaj de dot ri tehnologice industriale.000." 17.000 lei la 200. sau nivelul de calitate a dot rilor tehnologice industriale corespunz tor cerin elor. sanc iunea se aplic proiectantului i verificatorului de proiecte. d) neîndeplinirea obliga iei proiectantului de a stabili în termen solu ii corespunz toare pentru remedierea defectelor de proiectare sesizate.000 lei la 100. dup caz. eliberate de laboratoare de încerc ri acreditate în condi iile legii. de modific ri sau transform ri la dot rile tehnologice industriale. în mod obligatoriu. 12. f r aprobarea i verificarea prealabil a proiectantului.000 lei pentru: a) execu ia de lucr ri de montaj sau reparare. 16 Constituie contraven ie urm toarele fapte. proiectantul i executantul lucr rilor de montaj al dot rilor tehnologice industriale.000 lei pentru: a) utilizarea de proiecte care pot afecta calitatea lucr rilor de montaj sau reparare. Articolul 16 va avea urm torul cuprins: "ART. c) reprezentantul autorit ii publice cu responsabilit i în urm rirea respect rii cerin elor men ionate la art. i se sanc ioneaz cu amend : de la 40. dac nu au fost s vâr ite în astfel de condi ii încât. al c rui atestat al capabilit ii tehnice nu este valabil. dup caz. 15 Recep ia lucr rilor de montaj al dot rilor tehnologice industriale este în sarcina beneficiarului. s fie considerate infrac iune. 14." 18. b) realizarea. b) nerespectarea de c tre proiectan i a obliga iilor prev zute la art.000. dup caz. La lucr rile comisiei de recep ie particip . c) nerespectarea condi iilor privind recep ia lucr rilor de montaj sau reparare. b) responsabilul cu calitatea din cadrul unit ii beneficiare.buletinelor de încerc ri. În cazul achizi iilor publice. potrivit legii penale.000. 4. de la 20. Articolul 15 va avea urm torul cuprins: "ART. a dot rilor tehnologice industriale f r proiecte sau pe baz de proiecte neverificate conform prevederilor legale.000.

cu respectarea prevederilor art." 21. Serviciului de Informa ii Externe sau Serviciului Român de Informa ii. apar inând Ministerului Ap r rii Na ionale. i dintre persoanele împuternicite din cadrul unit ilor respective ale ISCIR. 17 Constatarea contraven iilor prev zute la art. abilitate în acest sens. 16 i aplicarea sanc iunilor se efectueaz de c tre persoanele cu atribu ii de control din cadrul Ministerului Industriei i Resurselor. Ministerului de Interne. Articolul 18 va avea urm torul cuprins: "ART. p. constatarea contraven iilor i sanc ionarea acestora se fac de c tre organele proprii ale acestor organisme." 20. p. ALEXANDRU ATHANASIU --------------- . 74 alin. precum i alte norme.19. Articolul 19 va avea urm torul cuprins: "ART. 95/1999. Partea I. cu respectarea prevederilor art. PRE EDINTELE CAMEREI DEPUTA ILOR. desemnate prin ordin al ministrului. Aceast lege a fost adoptat de Camera Deputa ilor în edin a din 9 mai 2002. 2 Ordonan a Guvernului nr. PRE EDINTELE SENATULUI. 19 Ministerul Industriei i Resurselor va elabora în termen de 30 de zile de la data public rii prezentei ordonan e norme metodologice privind verificarea calit ii lucr rilor de montaj pentru dot ri tehnologice industriale. va fi republicat în Monitorul Oficial al României. conform prevederilor prezentei ordonan e. VIOREL HREBENCIUC Aceast lege a fost adoptat de Senat în edin a din 10 iunie 2002. cu modific rile aduse prin prezenta lege. (2) din Constitu ia României. 74 alin. dându-se textelor o nou numerotare." ART. (2) din Constitu ia României. 18 Pentru obiectivele cu caracter secret. Articolul 17 va avea urm torul cuprins: "ART.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful