Universiteti AAB

Fakulteti I shkencave të kriminalistikës

Punim diplome
Kontrabandimi i mallerave me tarife te larte doganore

Studenti:Shaban Kurpali

Mentori :Doc. Dr. Mersida Suçeska

1

Hyrje .................................................................................................................................. 3 Njohurit e përgjithshme mbi kontrabandën.................................................................. 5 Nocioni i doganës rëndësia dhe llojet............................................................................. 6 Kontrabanda me cigare dhe kriminaliteti i organizuar ............................................... 8 Zhvillimi dhe dinamika e kontrabandës me cigare në disa vende të Ballkanit ........ 12 Vëllimi dhe struktura e kontrabandës me cigare në Kosovë ..................................... 13 Format e kontrabandës me cigare dhe shpërndarja e saj .......................................... 15 Ndikimi i disa faktorëve subjektiv në paraqitjen e kontrabandës me cigare............ 17 Preventiva si formë e luftës kundër kriminalitetit doganor dhe Parandalimi i kontrabandës me cigare ................................................................................................ 19 Masat e mbikëqyrjes doganore si formë e pengimit të kontrabandës me cigare...... 23 Bashkëpunimi ndërkombëtare në luftën kundër kontrabandës me cigare............... 25 Konkluzioni .................................................................................................................... 27 Literatura ....................................................................................................................... 29

2

Hyrje Sistemi doganor ne Kosove eshte i ri .Fillet e saj shenohen pas luftes ne vitin 1999me themelimin e sherbimit doganor nga perfaqsuesi special i Sekretarit te Pergjithshem te OKB-se. Si pjese perbese e sistemit ekonomik, perkatesisht juridik sistemi doganor paraqet lemi shume voluminoze dhe te ndrelikuar ne zbatimin e procedurave per realizimin e puneve nga afarizmi i tregtise se jashtme.Rendesia e sitemit doganor do te rritet krahas zhvillimit ekonomik te R.Kosoves. Kontrabanda në botën bashkëkohore paraqet një ndër format më të rrezikshme të kriminalitetit në përgjithsi si dhe kriminalitetit të organizuar që ka marrë përmasa të gjëra dhe si, e tillë po sjell pasoja të mëdha njerëzimit dhe shoqërisë në të gjitha aspektet e jetës,sidomos në aspektin ekonomik politike dhe në atë shëndetësorë,si dhe e kanë aktualizuar edhe më tepër nevojën për thellimin e shtjellimitë të njohurive të kriminalitetit me tarifa të larta si cigarja e cila është shumë e përhapur në shoqrin e cila na rrethonë. Është interes dhe detyrër e çdo shteti që në mëmyrë aktive dhe të gjithanshme t’i kundërvihet çdo forme të kontabandës,e sidomos asaj të mallrave me tarifa të larta doganore,duke u angazhuar për marrjen e masave preventive dhe represive nga ana e organeve policore dhe doganore që kanë për qëllim parandalimin e kësaj forme të kriminalitetit të organizuar,si mbrenda shtetit ashtu edhe jashtë territorit të saj,pra duke vërë në dispozicion të gjitha mekanizmat e mundëshëm për luftimin e kësaj dukurive në shoqërin tonë. Në këtë punim të diplomës jamë munduar që të paraqes një vështrim të posaçëm kontrabandës me cigare e cila është një dukuri shumë e përhapur, dhe shumë fitimprurëse për kontrabandistet në këto shtete të Ballkanit. Ndryshimet e mëdha dhe të shpejta në zhvillimin ekonomik,shoqëror e politikë të shumë shteteve bashkëkohore ndikuan që në to të reflektohen edhe disa dukuri dhe forma të kriminalitetit të organizuar,në kuadër të kësaj bën pjesë edhe kontrabanda me cigare. Qëllimi i kësaj çështje në akspektin e zbulimit dhe ndriçimit të shkaqeve dhe të pasojave që i shtyjnë individët dhe grupet e caktuara që të merren me kontrabandën me cigare,ky

3

gjyqtarëve. parandalimit dhe luftimit të kondrabandës doganore në shoqëri. por njëkosishtë edhe studentëve të studimeve pos diplomike. Për këtë arsye kjo kategori e personave me këto probleme të ndryshme sociale e ndoshta edhe psikike janë pre e lehtë për t’u viktimizuar nga grupet dhe bandat e ndryshme kontrabandiste. Në këtë drejtim mund ti shërbej kriminalistëve.si nga ana ekonomike edhe ajo shëndetësore.ndriçimin dhe masatë që ndermerren për parandalimin dhe luftimin e kësaj dukurie të rrezikshme. përcjellin dhe interesohen për dukuritë e kontrabandes në shoqërin bashkëkohare. Ky punim.të cilave ju ofrojnë fitime për angazhimin e tyre në aktivitete të papastera kontrabanduese. në rend të parë u dedikohet të gjithë studentëve të Fakulltetit të Kriminalistikës. Ky tekstë është me interes edhe për lexus të tjer. avokatëve si dhe puntorëve të cilët punojnë në institucjone të ndryshme doganore.fenomen paraqet një dukuri mjaftë negative dhe me pasoja shumë të rrezikshme. juristëve.pamundësia e hyrjes dhe integrimit në jetën normale.kontrabandimi i këtyre mallrave si dhe oraganizimi ndërkombëtar i rrjetit të kriminalitetit të organizuar i cili është i shfaqur në disa lloje të ndryshme. të cilët në ndonjë mënyrë.njohjen. 4 .shpresoi që ky punim është një kontribut modest në njohjen. dhe çrrënjosjen e kontrabandimint në shoqëri. Shkaqet e implikimit në këtë dukuri sociale gjenden në kushtet ekonomike. Po ashtu është i mir se ardhur për të gjithë ata që në çfardo mënyre merren me çështje të njohjes. vërehet se në të trajtohet kontrabanda e malrave me tarifa të larta doganore në të cilën e kemi për qëllim.mungesa e mbikqyrjes nga ana e familjes. Fakulltetit Juridik. Nga titulli i këtij punimi.duhet njohur format e manifestimit të kësaj dukurie kriminale . parandalimin. Për ta kuptuar këtë problem. luftimin. Duke e vështruar rëndësinë dhe ndërlikueshmërinë e kontrabandës me cigare në botën bashkëkohore.papunsia etj.

ose kushdo që duke i anashkaluar masat e kontrollit doganor bën bartjen e mallit nëpërmjet linjës doganore. si vepra penale doganore jane te inkriminauara veprimet e bartjes se mallit pertej vijes doganore duke iu shmangur masave te mbikqyrjes doganore .2008) Kushdo që nëpërmjet linjës doganore bartë mall me vlerë më të lartë duke anashkaluar masat e kontrollit doganor. Në qoftë se personi deklaron se mallin e ka futur jashtë vendkalimit kufitar ose nëpërmjet vendkalimit legal doganor.Bazat e Kriminalitetit Ekonomik.sidomos mallrave me tarifa të larta.Shmangja nga masat e mbikqyrjes doganore kryesisht manifestohen me mos paraqitjen e mallrave autoriteteve doganore me rastin e kalimit te vijes doganore si dhe me bartjen e mallrave pertej vijes doganore ne menyre te fshehte.Veton Vula. ku si rezultat i këtyre pengesave pamundësuan edhe qarkullimin e lire të mallrave.11. Kontrabanda paraqet një dukuri aktuale negative.rrezikshmëria shoqërore e së cilës manifestohet në mënyrë të shumëfishtë.pavarësisht se a është bërë lakimi i mallit nëpërmjet vendkalimit të rregullt apo jashtë tij. trajtën më të organizuar të kriminalitetit. 2006.me gjasë. pra mund të 1 2 Dr Mersida Suçeska.fq.e cila implikon në vete një mori trajtën negative në shoqëri 2 Nëse i qasemi në aspektin historik si dhe në zhvillimin e saj .KS 10.Per keto vepra penale eshte percaktuar denimi me burg prej nje viti deri ne pese vite dhe gjoba ne te holla(AI N0 8/2004 neni 28). Përmasat e përhapjes së kontrabandës sot.kjo dukuri është e lidhur pikërisht me paraqitjen e kufijve shtetëror.sc. Prishtine. Tiparet logjike të kësaj vepre penale janë: bartja e mallit nëpërmjet linjës doganore dhe bartja që bëhet në formë profesionale1.e bëjnë atë .83-84 Mr . veçanërisht në disa forma të saj.Njohuri të përgjithshme mbi kontrabandën Ne baze te dispozitave te ligjit doganor ne fuqi . do të dënohet me gjobë në para ose me dënim me burg deri në tri vjet.Kodi nr 03/L109. pa e paraqitur ose duke e fshehur.kontrabanda me narkotike ne boten bashkëkohore 5 . bëhet fjalë për vepër penale të kontrabandës.

konstatojmë se kontrabanda ka ndryshuar formën e vetë për gjatë gjithë kohës dhe zhvillimit ekonomiko shoqërorë.3 Sa i përket nocionit të kontrabandës ekzistojnë disa definicione me anë të cilave përkufizojmë këtë dukuri kriminale. si gjërat që më së shumti kontrabandohen janë gjërat me vlerë. Si rregull. e cila e përcakton zonën doganore. kryhet me shumë se një herë”. Qëllimi dhe destinomi ekskluziv i doganës ka pasur karakter fiskal.kontrabanda është prezentë në çdo vend të botës varësisht prej zhvillimit ekonomiko shoqërorë. ku dalin obligime për pagimin e doganës dhe taksave tjera për mallrat që hynë në zonën doganore të një vendi. Sipas prof Ismet Elezi. armët e municioni dhe shumë mallra të tjera të cilat kanë një vlerë mjaftë të madhe. siç është mbrojtja e prodhimit vendor. Sipas një botëkuptimi kontrabandë është çdo lloji i transportimit ilegal të mallit përtej kufirit që në vete përmbajnë mallra të tarifës së lartë. Nocioni i doganës.3 fq.kontrabandë quhet:”kalimi i mallrave. Edhe pse pothuajse në të gjitha shtetet e botës e kanë të rregulluar në mënyrë normative parandalimin e kësaj dukurie.ose kalimi i tyre nëpërmjet zyrave doganore duku ju shmangur kontrollit doganor me anë të fshehjes së sendeve.parat. Si definicion mbi doganën kemi: Taksa që e paguan shteti me rastin e hyrjes së mallrave nëpërmjet linjës doganore.politika penale ne nje Evrop ne Transformim. nxitja e zhvillimit të ekonomisë vendore dhe barazimi i bilancit tregtar me jashtë. narkotikët.i sendeve me vlerë dhe i objekteve tjera jashtë vendeve ku ka zyra doganore. do të thotë t’i shërbej për plotësimin e buxhetit.Drejtesia. si për nevojat e arkës shtetërore ashtu edhe për realizimin e synimeve të caktuara në këmbimin tregtar ndërkombëtar. rëndësia dhe llojet Dogana është taks që i paguhet shtetit me rastin e kalimit përtej linjës doganore.cigaret .nr.64 6 . 3 Dr Skender Begeja. linja doganore përputhet me kufirin shtetërorë.1995.

xhymryk. Nëpërmjet “Tarifës doganore” caktohet lartësia e pagës së shkallës doganore për mallrat që importohen ose hynë në zonën doganore në BeH4. dhe kishte filluar pagesa e taksës doganore vetëm në kufi të jashtëm të shtetit. kur është quajtur:tri dhjetëshja. Prishtine. 7 . Fillimisht. 3. Ngarkesat e doganave ndihmojnë ruajtjen e stabilitetit të tregut vendor për plasmanin e prodhimeve vendore. në shekujt XVII e XVIII. Bazat e Kriminalitetit Ekonomik. soll. Sipas lëvizjes së mallrave: doganat eksportuese. importuese dhe transite. Llojet e doganave janë të ndryshme. Dogana maksimale dhe minimale. 5. Sipas mënyrës së caktimit të tarifës doganore: doganat autonome dhe të marrëveshjes (konvencionale). 6. Dogana ka rëndësi të madhe për procesin e baraspeshës në treg dhe për stabilitetin e çmimeve.Doganat janë tatime të cilat i grumbullon shteti me rastin e kalimit të mallrave nëpërmjet kufirit shtetëror dhe bën pjesë në grupin e tatimeve të tërthorta.77-78. Sipas funksionit themelor ekonomik: doganat mbrojtëse e fiskale (financiare) dhe doganat sociale e politike. Sipas mënyrës së caktimit dhe pagesës: ad valorem dhe specifike. Gjithashtu është instrument për harmonizimin e sistemit ekonomik të vendit. Dogana. 4. që do të thotë së shteti e ka aplikuar këtë taks me qëllim të sigurimit të mjeteve. si edhe të kombinuara nga aspekti doganor teknik. 2006.fq. 4 Dr Mersida Suçeska. Atëherë ishin hequr të gjitha taksat brenda territorit të shtetit (qyteteve e rajoneve). 2. Doganat prohibide (në qoftë se lartësia e tyre është aq e madhe sa ndikon njësoj sikur edhe ndalimi direkt). dogana ka pasur karakter fiskal.ngjashëm me tekstin nën pikën 4. doana etj. ndërsa nëpërmjet lehtësimeve doganore për mallrat që eksportohen stimulohet shtimi i prodhimit vendor dhe plasmani i tij në tregun e jashtëm. Ja llojet e doganave: 1. si instrument i këmbimit të jashtëm tregtar manifestohet nëpërmjet dy elementeve të saj themelore: tarifës (shkallës) doganore dhe bazës doganore. Ndarja e doganave bëhet sipas kritereve të zbatimit të tyre. Dogana në kuptimin që ka sot ka filluar të aplikohet së pari në periudhën e merkantilizmit.

Si formë e veçantë e kriminalitetit profesional. Ndër format më të shpeshta dhe më të rrezikshme të sjelljeve kriminale në botën bashkëkohore. Doganat për barazim.kater. prej rrugëve transportuese apo prej mjeteve të transportit.siç janë edhe raportet shoqërore dhe të mirat të cilat atakohen dhe rrezikojnë ato sjellje.fq135-137 7 Dr. Kontrabanda dhe Kriminaliteti i organizuar Kriminaliteti është dukuri komplekse dhe mjaft heterogjene. Sipas mënyrës së procedimit të mallit: doganat unike dhe diferenciale (varësisht prej procedimit unik apo të ndryshëm të doganimit të mallrave që hynë nga vendet të ndryshme. në mënyre që ai vend të detyrohet të lëshojë pe.si për nga forma po ashtu edhe për nga shkaqet e paraqitjes se tij.Ky lloj kriminaliteti quhet profesional ngase atë e kryejnë personat të cilët me sjellje kriminale merren në mëny të rregullt dhe ky aktivitet i tyre është bërë profesion dhe mjeshtri e përhershme e tyre. disiplinës. të cilat aplikohen ndaj ndonjë vendi në rrethana të jashtëzakonshme. Për këtë arsye kur flitet për fenomenologjinë kriminale shtrohet nevoja e klasifikimit dhe ndarjes së formave të manifestimit të sjelljeve kriminale6.137-139 8 . Bazat e Kriminalitetit Ekonomik.fq. Si formë posaçërisht e rrezikshme e manifestimit të krimit trajtohet kriminaliteti i organizuar. Sjelljet kriminale janë te llojllojshme.si lidhshmëria e përhërshme më shumë në kryerjen e aktiviteteve kriminale ekzistimi i një strukture organizative me hierarki dhe pushtet të fuqishëm të udhëheqësit:dominimi i rregullit.konsiderohet edhe i ashtuquajturi kriminaliteti i “jakës së bardhë”ose kriminalitet i shtresave të larta në shoqëri.konsiderohet i ashtuquajturi “kriminalitet profesional” . rendit. Prishtine 2006.80-81 Dr. Ai cilësohet me disa veçori. Këtë term dhe emërtim të kësaj forme të kriminalitetit e përdori për herë të parë kriminologu dhe sociologu amerikan Edwin Sutherland7. Ragip Halili Kriminologjia bot. kater ..antidoping dhe për kompensim5.7. 8.fq. Një formë e doganave diferenciale paraqesin doganat preferenciale dhe doganat luftarake (retrozive). përgjegjësisë së 5 6 Dr Mersida Suçeska. Ragip Halili Kriminologjia bot.

fq. Ragip Halili Kriminologjia bot. disa nga ata fare të vegjël.rreth 40 dollarë. Ndërsa sa i përket trafikut të organizuar të sendeve me vlerë në mesin e këtyre sendeve bën pjesë edhe kontrabanda me cigare.varësisht prej zhvillimit ekonomik shoqëror. Kontrabanda me cigare pothuajse është një dukuri shumë e përhapur edhe në Ballkan.gjë që kriminelet profesionist po organizohen gjithnjë e më shumë në grupe të caktuara . mbas një stazhi rreth dhjetëvjeçar të pirjes së cigareve. një shtekë e tillë kushtonte 75 dollarë.10 dollarë! Një ndryshim i tillë në çmim bëri që numri i njerëzve që pinë cigare 8 Dr. në restorantet e Zagrebit. kurse në Ballkan .kjo dukuri është shumë e përhapur pothuajse në çdo cep të botës. Të gjithë në Ballkan e dinin se rajoni i tyre ishte qendër e kontrabandës së cigareve. si dhe për të arritur qëllimet e tyre ata përdorin këto forma a) kriminalitetin e organizuar në fushën e tregtisë dhe b) trafikun e organizuar të sendeve (mallrave të ndaluar) rasti i parë ka të bëj kur ndërmarrjet paraqiten haptazi si ndërmarrje të ligjshme me degëzime tregtare apo shpëlarje e parave. mos tradhtia ndaj udhëheqësit etj8. që nënkuptojmë përfitimet ilegale a investimet legale. sidomos një gjë e tille u mundësua pas shpërthimit të luftës në ish Jugosllavi. njerëz të moshuar me një lëkurë të rreshkur. çdo 20 metra. Kriminaliteti i organizuar është dukuri pothuajse e përhapura në të gjitha shoqëritë . ofronin shteka (kuti) cigaresh "Winston" dhe "Marlboro". Në Londër. në Nju Jork .në banda dhe forma të ndryshme të bashkëpunimit ndërmjet tyre qëllimi i të cilëve është përfitimi material me anë të veprimtarisë kriminale. kriminaliteti i organizuar shfaqet në forma të ndryshme. ajo shfaqet në forma të ndryshme të kontrabandimit edhe pse janë mbajtur disa takime në kuadër të policisë dhe organizatave për parandalimin e kësaj dukurie. Nëse i qasmi këtij problemi në kuadër të rajonit kjo dukuri është shumë e përhapur në të gjitha vendet e Ballkanit.pasi që në disa shtete vetë udhëheqësit ishin të implikuar në këtë dukuri. mbas shpërthimit të luftës në ish-Jugosllavi në vitin 1991.kater. me çanta të mbushura me cigaret më cilësore perëndimore. solidariteti i imponuar:ruajtja e fshetsis se veprimit dhe mos zbulimi i organizatës.antarve . Shumë shpejt. Beogradit dhe të Sarajevës filluan të hyjnë fëmijë. prapë se prapë nuk kanë arritur që të ndalojnë një dukuri të tillë.141-142 9 . Nëpër trotuare.

Policia në Pejë pranon ekzistencën e kësaj kontrabande. një ndër qytetet më të mëdha të Kosovës. duke pasur parasysh terrenet mjaftë të vështira të kalimit të kufirit kontrabandistët shpesh kanë përdorur kuajt dhe gomaret për kalimin e kufirit si nga ana e Shqipërisë apo të Malit të Zi. të rritej në mënyrë të konsiderueshme.net/forum/ http://reportingproject. Qendra e distribuimit të cigareve kontrabandë është qyteti i Pejës. disa koli me cigare si dhe “peshq të vegjël” duke mos mundur të ndëshkojë bosët e padukshëm të trafikut të cigareve.në këtë rajon. Njëri prej kontrabandistëve të duhanit me kuaj që nuk e tregon emrin thotë se kontrabandën që ai bën me duhan. por edhe nga Bjeshkët e Nemuna në kufirin Shqipëri-Kosovë e kanë pranuar zyrtarët e Shërbimit Policor të Kosovës në Pejë. Kontrabandistët e duhanit me kuaj janë të moshës kryesisht të re dhe banojnë në fshatrat e Pejës kufi me Malin e Zi dhe Shqipërinë. Kjo është mënyra më e fundit që aplikojnë trafikantët për të shmangur arrestimin11 Pejë-Tropojë-Kontrabanda e cigareve me kuaj përmes kufirit Mali i Zi –Kosovë dhe Shqipëri-Kosovë ka vite që aplikohet nga kontrabandistët e cigareve. për më tepër në kushtet e luftës. pra që ranë preh e kësaj shprehie të dëmshme shëndetësore.llogaritet se në botë kontrabandohen mbi 600 bilion cigare për çdo vite10 Po ashtu edhe Kosova bën pjesë në rajonin kur kontrabandimi i cigareve është një dukuri kriminale mjafte e përhapur. Më shumë sesa gjysma e banorëve të Ballkanit pinë cigare. Kuajt e ngarkuar me cigare kalojnë përmes malit në afërsi të pikës doganore Kullë-Rozhajë për të futur cigaren kontrabandë në tregjet anembanë Kosovës. është buka e familjeve të tyre.forumilir.com 10 10 . është një punë për të mbajtur tetë anëtarët e 9 http://www.net/new/index 11 http://www. Ata thonë se kontrabanda e duhanit është jetike për ta. madje thotë se me këtë aktivitet merren një numër i madh personash. por asnjëherë si në këto përmasa. Ekzistencën e trafikut të cigareve nga Mali i Zi në Kosovë përmes bjeshkëve të Jablanicës në Pejë. i njohur për ushtrimin e bizneseve të shumta.dhe mjafte fitimprurëse për kontrabandistët. pra tregu është mjaft i madh9 Nëse i referohemi në aspektin global kontrabandimi me cigare është një dukuri e përhapur pothuajse çdo kund. Kuaj të ngarkuar me cigare pa pronarë udhëtojnë të vetmuar për rreth 6 orë nga Mali i Zi e Shqipëria për në Kosovë.albaniasite. Policia ka arritur të kapë vetëm kafshët e ngarkesës.

aq më pak të japë identitetin e vet. Bosët e mëdhenj diku larg gjurmëve. Kush janë “bosët” që fshihen pas kuajve? Zyrtarët e policisë në Pejë janë të vetëdijshëm se kontrabandën e duhanit e drejtojnë bosët e mëdhenj të cilët me siguri nuk kapin kapistrën e kuajve për të marrë bjeshkët dhe për të 11 . Të mësuar nga rruga e përsëritur shpesh. Ky aksion qe cilësuar asokohe nga vetë policia si spektakolar në luftën kundër kontrabandës së duhanit. këtë thonë në policinë rajonale të Pejës. karvani i kuajve dhe mushkave pa njerëz po drejtohej drejt vendit ku grumbullohej cigarja kontrabandë në hyrje të Pejës. Po të gjithë duam me jetua. Këtë skemë. Këtë lloj trafiku edhe ky person e lidh me jetën e familjes së vet.familjes. “Ne kishim qëllim t’iu bënim presion kontrabandistëve për të lënë punën e tyre të kontrabandës me cigare”. thotë se pronarët e kuajve kanë qenë kryesisht të moshës së re. Policia ishte mjaftuar duke “kapur” kuajt. pasi kafshët po ngordhnin urie. 20-30 vjeçare . “Jemi shumë persona që merremi me këtë punë. por edhe kësaj radhe policia ka arritur të kapë njërin prej tyre. Në policinë rajonale të Pejës tregojnë se para tre vjetësh policia kishte kapur 45 kuaj e mushka të ngarkuara me duhan që po hynin nga kufiri perëndimor me Malin e Zi. Askush prej kontrabandistëve nuk dëshiron të thotë të vërtetën. Njëri prej kontrabandistëve të cigareve me kuaj nëpër pyll thotë se i kujtohej kjo ngjarje. Njësiti policor dhe Antikontrabanda. por në atë kohë ai nuk kishte filluar punën që bën aktualisht (trafik cigaresh me kuaj). Në të shumtën e rasteve kuajt e ngarkuar me cigare e bëjnë rrugën të vetmuar pa pronarët e tyre. Policia dhe Shërbimi Doganor i Kosovës kanë bllokuar 48 koli me cigare të ngarkuara në kuaj. për në Kosovë. numërojnë paratë që përfitojnë nga kjo tregti e paligjshme.. ku janë kapur nga policia. Ata ndjekin gjurmët e vetvetes pa gabuar asnjëherë. por jo të zotët e tyre. togeri Avni Gjevukaj. trafikantët e vegjël të cigareve e aplikojnë për të mos rënë në dorë të policisë. Zëdhënësi i policisë rajonale në Pejë. Edhe para dy javësh policia e Pejës kishte rënë në gjurmët e një karvani me 6 kuaj të ngarkuar me cigare që po hynin në Kosovë. por ka qenë e detyruar t’i lëshojë.thotë kontrabandisti i cigares. Kjo është buka e familjes time ”. Karvanët e kuajve udhëtojnë për rreth 6 orë të vetmuar nëpër monopatet e bjeshkëve. kishin mundur të kapnin kafshët e ngarkesës.

12 http://www. thotë se prokurorët kanë hetuar dosje të kontrabandës së cigareve dhe i kanë dërguar ato në Gjykatë. Avokati i njërit prej të arrestuarve për kontrabandë cigaresh me kuaj. ka treguar për klientin e tij se cigaret që ka sjellë ai në treg me një kalë të lodhur.12 Trafikimi i cigareve ndërmjet Kosovës dhe Shqipëri ka filluar kur në Shqipëri dhe në Kosovë kishte tarifa të ndryshme doganore për cigaren. Zyrtarë që drejtojnë luftën kundër trafiqeve në Drejtorinë e Policisë së Qarkut të Kukësit sqarojnë se gjatë këtyre viteve janë evidentuar raste të trafikut të cigareve nga Shqipëria në Kosovë e anasjelltas.thotë avokati Bekë Lajçi. Kishaj e Pogaj. kufi me Hasin e Prizrenit. . “Jemi në aksion të vazhdueshëm për të luftuar krimin ekonomik që ka të bëjë me kontrabandën e duhanit”. e ka bërë për bukën e gojës së familjes së vet.sjellë në tregun e Kosovës duhan kontrabandë. Ato janë zbuluar kryesisht në zonën e Hasit si në fshatrat Cahan. “Vrima e fundit e kavallit. Të njëjtat burime pohojnë se para vitit 2004. Bekë Lajçi. nuk kanë përfunduar asnjëherë para drejtësisë”. Në Kosovë tarifat ishin mjaft të ultë krahasuar me ato të Shqipërisë.albaniasite. Gjevukaj thotë se policia e krimeve ekonomike i çon në Prokurori. ata të mëdhenjtë. kur në Shqipëri kishte subjekte të licencuara për transit ndërkombëtar të cigareve për në Kosovë dhe në këtë vend TVSHja ishte shumë më e ulët krahasuar me atë të Shqipërisë ka ekzistuar një trafik disa herë më i madh i cigareve. ndërsa bosët e kontrabandës. Për dosjet që cilësohen krim ekonomik.-thotë Baloku. me rekomandimin që të konfiskohet malli kontrabandë ”. Asnjëri nga gjykatësit e gjykatës Komunale të Pejës nuk ka pranuar të thotë numrin e dosjeve të kontrabandës që kanë mbërritur në këtë gjykatë. janë personat si klienti im. Gëzim Baloku.thotë togeri Avni Gjevukaj. ndërsa kjo e fundit vendos se çfarë të bëjë me autorët. Kryeprokurori i Prokurorisë Komunale në Pejë. Ai nuk mohon faktin se transportuesit e cigares me kuaj. “Të gjitha dosjet me kontrabandë cigaresh i kemi nisur për Gjykatë.net/forum/ 12 .. mbajnë familjet e tyre duke sjellë duhan në treg. në Morinë të Kukësit përmes bjeshkëve të Koritnikut dhe në disa fshatra të Tropojës kufi me Kosovën. por nuk kanë mundur të saktësojnë numrin e tyre.

Shqipëria dhe vendetë ish Jugosllave janë rrugë transite për kontrabandën me cigare për në vendetë e Evropës Perëndimore.Zhvillimi dhe dinamika e kontrabandës në disa vende të Ballkanit Fenomeni i kontrabandës me cigare është pothuajse kudo. kjo dukuri filloi të lulëzoi sidomos në kohërat e luftës në ish Jugosllavi.gjithnjë e më shumë bëhet zhurmë rreth implikimit të Kryeministrit të Malit të Zi në kontrabandimin me cigare Milo Gjukanovic i cili kishte bërë kontrabandim me shuma të mëdha të cigareve qëllimi i të cilave ishte përfitimet materiale dhe ndërtimin e një fabrike në Serbi për prodhimin e cigareve.13 Në Itali në gjykata dhe në raportet e policisë edhe të qeveris së saj . edhe vendetë e Evropës Juglindore pothuajse nuk janë imunë ndaj kësaj dukuri negative.ku një gjë të tillë i mundësohet kontrabandisteve që të kontrabandojnë sasi të mëdha të cigareve dhe sendeve të ndryshme me vlerë Vëllimi dhe struktura e kontrabandës me cigare në Kosovë Sipas të dhënave nga literatura. por ato gjithashtu janë edhe vende të destinuara për cigare të kontrabanduara. 25% te konsumimit me cigare në Kroaci dhe në Romani janë të kontrabanduar. dhe shënimeve statistikore kombëtare edhe ndërkombëtare kriminaliteti po shtohet edhe në vendete e zhvilluar të cilat kanë një bilanc shumë të madhë të zhvillimit ekonomik. consequence and Policy Responses.për shkak se këto vende të rajonit të cilat ka dalë nga lufta kanë një sistem mjaftë të dobët të kontrollit të kufijve. kontrabanda me cigare është problem social edhe ekonomikë i rendit të parë. dhe ai vënë në pikëpyetje disa aspekte të 13 The tobacco Epidemic in south-east Europe.fq 34 13 .Maqedonia 47% ndërsa shkalla më e lartë është në Bosnje dhe Hercegovina me 80% dhe Shqipëria. 37% në Bullgari . Statistika ndërkombëtare që i referohen kontrabandës me cigare në rajon janë të ndryshme.

Shqipëri ka bllokuar 15 mijë paketa cigare që tentonin të kalonin kontrabandë përmes kësaj pike kufitare me destinacion Shqipërinë. Tridhjetë koli me cigare të markës "Marlboro" dhe "Slims" kanë qenë të fshehura në një kamion me targa të Shqipërisë kur janë zbuluar nga oficerët e antikontrabandës të UNMIK-ut. në këtë punim do ti citoja shkrimin në një gazetë ku në mënyrë të veçantë i referohet pikës doganore të Morinës në kufi me Shqipërinë . “ Shërbimi Doganor i UNMIK-ut në at kohë. ndërsa ky fenomen është shumë i theksuar në ato vende të cilat kanë filluar disa procese të transformimit demokratik dhe të cilat kanë filluar të hapen ndaj vendeve të Evropës Perëndimore dhe ShBA-ve.”14 Trafiku i cigareve nga Kosova në Shqipëri e anasjelltas ka lulëzuar në kohën kur në Shqipëri e Kosovë kishte tarifa të ndryshme doganore për cigaren. Ato janë zbuluar kryesisht në zonën e Hasit si në fshatrat Cahan.html 14 . Përderisa importi mujor i cigareve që kalonte nëpër terminalet doganore gjatë viteve të kaluara ishte 350-500 tonë në muaj. Lajmi është pohuar dje nga burimet zyrtare të policisë së Kosovës dhe asaj shqiptare. kur në Shqipëri kishte subjekte të licencuara për transit ndërkombëtar të cigareve për në Kosovë dhe në këtë vend TVSHja ishte shumë më e ulët krahasuar me atë të Shqipërisë. kufi me Hasin e Prizrenit.ku autoritetet doganore kishin konfiskuar disa paketa të kontrabanduara me cigare . në kufirin Kosovë.shekulli. Në Kosovë hynë përgjysmë cigare më pak sesa viteve të kaluara.sidomos në zonën kufitare të Prizrenit edhe te Pejës. Dhe ka ekzistuar një trafik disa herë më i madh i cigareve. Trashësia e tavanit të dyfishtë ishte rreth 35 centimetra dhe në të ishin sistemuar cigaret kontrabandë.com. i montuar enkas për transportimin e mallrave kontrabandë.funksionimit të sistemit doganor ndërkombëtar. Zyrtarë që drejtojnë luftën kundër trafiqeve në Drejtorinë e Policisë së Qarkut të Kukësit sqarojnë se gjatë këtyre viteve janë evidentuar raste të trafikut të cigareve nga Shqipëria në Kosovë e anasjelltas. 14 http://www. tashmë ai ka rënë në 200 tonë. Cigaret kontrabandë ishin të fshehura në një tavan të dyfishtë të kamionit.al/news/45/ARTICLE/13042/2007-07-16. Të njëjtat burime pohojnë se para vitit 2004. në Morinë të Kukësit përmes bjeshkëve të Korintikut dhe në disa fshatra të Tropojës kufi me Kosovën. Kishaj e Pogaj. Trafikimi i cigareve në Kosovë është një dukuri mjaftë e shprehur. Në Kosovë tarifat ishin mjaft të ultë krahasuar me ato të Shqipërisë.

i cili mbetet pa të hyrat nga një prej burimeve kryesore. Për 6 muajt e fundit të vitit të kaluar në Kosovë kanë hyrë nëpërmes doganave 18.vendeve të lindjes dhe pjesës tjetër të botës duke përfshirë edhe kontinentin e Azisë.5 milionë euro. Për 11 muajt e këtij viti (deri më 22 nëntor) janë mbledhur 38 milionë euro. është dashur të mblidheshin të paktën 50 milionë euro. Humbjet më të mëdha është duke i pësuar buxheti i Kosovës. pas rritjes prej 70% të akcizës në maj të këtij viti shihet se ka vetëm rënie të tyre. Por importi i cigareve ka shënuar rënie edhe më të madhe gjatë këtij viti. Në vlerën totale të taksave të paguara ku kanë hyrë taksat doganore. që paraqet një mesatare prej 200 tonë në muaj. vendet e ish Jugosllavisë kishin një pozitë të tillë që gjithmonë shërbente si urë lidhëse ndërmjet perëndimit .6 milionë kilogramë cigare në një mesatare prej 3000 tonësh në muaj. dyshohet për një rritje enorme të kontrabandës. Rënia e importit solli automatikisht edhe rënie të të hyrave doganore nga zhdoganimi i cigareve. janë mbledhur 23. Po të mos binte importi deri më 22 nëntor. pasi që në këto territore një kohë të gjatë kishte luftëra të përgjakshme. duket se ka ndikuar që të rritet dukshëm kontrabanda e cigareve.php?action=total_news&main_id=998s 15 . prej saj në dhjetë euro e më pas në 17 euro për kilogram. Pasi që nuk vërehet ndonjë braktisje e tymosjes së cigares nga kosovarët. sasi kjo që tashmë është mbi dyfish më pak. Ishte koha kur akciza e cigareve ishte 10 euro. më vonë këto u shndërruan edhe si territor i destinuar ku u bënë një treg mjaft i rëndësishëm për kontrabandistët 15 http://www. akciza dhe TVSH. Për gjashtë muajt e fundit. akcizës së cigareve.8 milionë kilogramë cigare. Për afro 11 muaj janë importuar 22. aq sa kanë mundur të ofrojnë shifra zyrtarët e doganave.eciks.15 Kosova nga vendi ri importues i cigareve është shndërruar në vend ku ri eksporton cigaret. Format e kontrabandës me cigare dhe shpërndarja e saj Duke pasur parasysh edhe faktorin gjeografik.org/shqip/lajme.Rritja e akcizës së cigareve nga dy në gjashtë euro. Çdo rritje e akcizës ka rezultuar me zvogëlimin e sasisë së cigareve të importuara.

dhe kontrolli nëpër dogana bëhet në mënyrë më të lehtë. Edhe autobusët në shumicën e rasteve shfrytëzohen për kontrabandimin e cigareve.pasi qe këta kanë një tretman ku janë të mbrojtur në bazë të regjimit të veçantë doganor.Mjetet më së shumti të cilat i përdorin kontrabandistët për futjen e cigareve në mënyrë të kundërligjshme janë : transporti ujor. Po ashtu edhe njëra nga format më të përhapura të kontrabandës me cigare shërbejnë edhe anijet e vogla të cilat udhëtojnë nëpër dete edhe oqeane ndërkombëtare. hekurudhor.duke pasur parasysh madhësinë e tyre dhe zbrazëtirat në të. (policia italiane e cila kishte konfiskuar një sasi të cigareve Marlboro nga Mali i Zi) 16 . ndërsa si mjet më i përshtatshëm për transportin e cigareve përdoren kamionët .

dyshohet për një rritje enorme të kontrabandës.sh. sasi kjo që tashmë është mbi dyfish më pak. duket se ka ndikuar që të rritet dukshëm kontrabanda e cigareve. në Kosovë Rritja e akcizës së cigareve nga dy në gjashtë euro.destabilizimi i gjendjes dhe rritja e madhe e TVSH si p. prej saj në dhjetë euro e më pas në 17 euro për kilogram. Ndikimi i disa faktorëve subjektiv në paraqitjen e kontrabandës me cigare Në bazë te hulumtimit dhe të statistikave vijmë në përfundim se si subjekt primar i paraqitjes së kontrabandes me cigare në dias vende është zhvimimi i luftrave të përgjakshme. 17 . Pasi që nuk vërehet ndonjë braktisje e tymosjes së cigares nga Kosovarët.(Një sasi e konsiderueshme e cigareve e cila është fshehur në makinë) Kurse në vendin tonë dhe në rajon si në Shqipëri po ashtu dhe në Mal të Zi siç e përmendëm edhe më herët transporti i cigareve në të shumtën e rasteve bëhet me anë të kafshëve me kuaj dhe gomar. Çdo rritje e akcizës ka rezultuar me zvogëlimin e sasisë së cigareve të importuara.

Importuesit vlersojn se kerkesat e tregut janë duke u plotsuar dhe nuk është nevoja të importojnë me shumë. Deri në fund të qershorit kanë hyrë 927 tonë cigare.gazetaexpress. Kjo rënie ka ndikuar që buxheti nga akciza në këtë artikull të ketë 8 milionë euro më pak. kur në Shqipëri kishte subjekte të licencuara për transit ndërkombëtar të cigareve për në Kosovë dhe në këtë vend TVSH-ja ishte shumë më e ulët krahasuar me atë të Shqipërisë ka ekzistuar një trafik disa herë më i madh i cigareve16. Në Kosovë tarifat ishin mjaft të ulura krahasuar me ato të Shqipërisë. Zyrtarët e doganës së Kosovës thonë se arsyeja kryesore që këto shifra janë negative është sasia e cigareve në stoqe është e madhe.com/index. Preventiva si formë e luftës kundër kriminalitetit doganor dhe Parandalimi i kontrabandës me cigare 16 17 http://www. Tregtarët kanë importuar në dhjetor të vitit 2008 para ngritjes së normës së akcizës për duhan nga 17 euro për kilogram në 21 euro. Kishaj e Pogaj. derisa vjet në këtë kohë ishin importuar 1. përkatësisht rënie 27 për qind. Askush nuk pranon se është rritur kontrabanda. kufi me Hasin e Prizrenit. Të njëjtat burime pohojnë se para vitit 2004. Ndërkaq. importuesit thonë se sasia e importuar e cigareve mjafton që të plotësohen kërkesat e tregut17. importi i cigareve dhe i duhanit në Kosovë ka qenë gati përgjysmë më pak se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.shekulli. Zyrtaret që drejtonin luftën kundër trafikut në drejtorinë e policisë së qarkut të Kuksit sqarojnë se gjatë këtyre viteve janë evidentuar raste të trafikut të cigareve.al/news/45/ARTICLE/13042/2007-07-16.html http://www. Ato janë zbuluar kryesisht në zonën e Hasit si në fshatrat Cahan.php/artikujt/lexo/13622/C4/C14/ 18 .588 tonë cigare. në Morinë të Kukësit përmes bjeshkëve të Korintikut dhe në disa fshatra të Tropojës kufi me Kosovën.Trafiku i cigareve nga Kosova në Shqipëri dhe anasjelltas ka lulëzuar në kohën kur në Shqipëri e Kosovë kishte tarifa të ndryshme doganore për cigaren.com.Për gjashtë muajt e parë të këtij viti.

policia e Kosovës. Është detyrë e të gjitha niveleve të pushtetit të një shoqërie që nëpërmjet masave dhe veprimeve përkatëse të sigurojnë funksionimin normal të mardhënieve ndër njerëzore nga sjelljet dhe veprimet që shkaktojnë pasoja. Vërejtja me kohë e indikacioneve të caktuara është rezultat i përvojës së zyrtarëve doganor. eliminimi i konfliktit të interesit. Zakonisht janë qytetaret ata që ofrojnë informacionet që janë të rëndësishme për zbulimin dhe luftimin e kriminalitetit doganor. Për të parandaluar zgjerimin e kriminalitetit doganor është i dobishëm funksionimi absolut i këtyre parimeve:përzemërsia ndaj palëve. në rajonin e Mitrovicës në kuadër të planit të veprimit në parandalimin e kontrabandës me mallra. 94-95 http://gov. në qoftë se është e mundur. etj.html 19 . siguria. në anën tjetër. Me rastin e përpunimit të sistemit të veprimit preventiv. bashkëpunimi me qytetar është gjithashtu një prej momenteve qenësore për preventiv të suksesshme të të gjitha formave të sjelljeve të paligjshme në fushën e afarizmit doganor. po tejkalon gjithnjë e më shumë me aplikimin dhe zhvillimin e aktiviteteve që kanë karakter preventiv – parandalimin e kriminalitetit doganor. është duke vazhduar me rezultate të pakontestueshme në luftimin dhe parandalimin e fenomenit të kontrabandës19 Gjatë javës së kaluar.publiku. Veprimi preventiv për luftimin e kriminalitetit është gjithmonë zgjedhje ideale.është e nevojshme dhe e domosdoshme njohja dhe karakteristika e kriminalitetit doganorë. ruajtja e informacioneve zyrtare.dhe posedimi i aftësive profesionale të zyrtarëve doganor. të hartuar bashkë me grupin punues të komandës së përgjithshme të policisë në Prishtinë. evitimi i kontakteve me persona kriminelë. të cilat kanë qenë të orientuara ekskluzivisht në zbatimin e masave dhe veprimeve represive.në njërën anë.Format klasike të luftimit të kriminalitetit doganor. Pra. Prishtinë. 18 19 Dr Mersida Suçeska. fq.com/note/35575/13-raste-kontraband-ne-mitrovice-03. ka regjistruar gjithsej trembëdhjetë raste të ndara të kontrabandimit të mallrave të ndryshme. Prandaj niveli i bashkë punimit me qytetar është e domosdoshme të ngrihet në nivelin më të lartë18 Policia e Kosovës. moskonsumimi i alkoolit gjatë kryerjes së detyrës. preventiva është veprimtari nëpërmjet të cilës pamundësohet shfaqja e sjelljeve kriminale dhe veprimeve që bartin me vete pasoja të caktuara .

materialet në ngarkim te të arrestuarve i kaluan për ndjekje penale Prokurorisë së Shkodrës për veprën penale kontrabandë me mallra të akcizës.banues në Koplik Qendër. Pas kryerjes së veprimeve procedurale. në pika të ndryshme të kontrollit të vendosura në lokacione të ndryshme dhe në rrugë magjistrale ka regjistruar dhe iniciuar raste të kontrabandimit të mallrave të ndryshëm. të cilat ishin futur kontrabandë. për procedurë të mëtejme ligjore. dhe sasi të vajit ushqimor. pa pullë fiskale të Ministrisë së Financave. nga kontrollet forcat e policisë kanë sekuestruar 1173 paketa me cigare të markave të ndryshme. Kontrabandimi me mallra si sinonim i tregtisë së ndaluar. ka sekuestruar rreth 750 litra derivate të naftës. të rrethit Malësi e Madhe. 7 krerë lopë. pasi gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e tij janë gjetur dhe sekuestruar me cilësinë e provës materiale cigare të llojit Marlboro . Nga këto kontrolle policia ka vënë në pranga dy persona. gjëra ushqimore. në vazhdimësi është duke shënuar rënie në krahasim me muajt e mëparshëm. policia e Kosovës. në bashkëveprim me institucionet tjera do të vazhdoj me zbatimin e planit. 10 lokale. 24 vjeç. 32 vjeç. 24 pako (boksa) cigare. dhe legjitimimin e 1486 personave. kanë organizuar ditën e djeshme operacionin Taraboshi 2 me qëllim parandalimin dhe rritjen e forcës goditëse ndaj kontrabandës me mallra të akcizës20 Mbi 100 forca policore dhe 20 automjete kanë krehur gjithë vijën kufitare në bregun e Liqenit të Shkodrës.htm 20 . tekstil ndërsa për kontroll të përkohshme policia ka bërë kontrollin e 4507 veturave. Dritan Frashnishta.al/2007/dhjetor/8tarboshi2. dhe gjëra tjera të tekstilit me vlerë të papërcaktuar. Burime pranë Drejtorisë 20 http://asp. në bashkëpunim me policinë dhe Prokurorinë e Shkodrës. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit. Të gjitha rastet e iniciuara nga policia s’bashku me gjërat e sekuestruara i janë dorëzuar autoriteteve doganore në Mitrovicë. e kryesisht të derivateve të naftës përfshirë këtu edhe bagëti.Në kuadër të këtij plani. Ndërkohë. 10 garazhe dhe 30 mjete të ndryshme. policia e Kosovës.gov. Përparim Çulaj. u arrestua. mish. nga fshati Kamicë i rrethit Malësi e Madhe. u arrestua pasi gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e tij u gjetën e sekuestruan në cilësinë e provës materiale cigare të llojeve të ndryshme. Me regjistrimin e këtyre 13 rasteve. si dhe u ushtrua kontroll në 25 banesa. ndërsa policia e Kosovës. pa pullë fiskale të Ministrisë së Financave.

Pas këtij zbulimi. Pas hetimeve të bëra nga njësit e Doganës si dhe në bashkëpunim të ngushtë me prokurorinë komunale të Prizrenit. Bastisja është bërë me dyshimin se ekziston një depo e cila bënë shitjen e duhanit të kontrabanduar. me qëllim parandalimin e kontrabandës së mallrave për të cilat paguhet akcizë. gjatë një kontrolli në vendkalimin kufitar në hyrje të Kosovës në një veturë me tabela KS.com/note/29618/aksioni-kunder-cigareve-pa-banderola-190908..html 21 . gjatë pasdites së djeshme njësit antikontrabandë të Shërbimit Doganor kanë kryer bastisjen e një shtëpie dhe lokali në fshatin Shkozë. komuna e Prizrenit21.000 €uro. njësitet e Hetuesisë dhe të antikontrabandës të SHD me urdhër prokurorit publik dhe në asistencë të Policisë së Kosovës kanë bërë bastisjen e 4 21 22 http://gov.Dje gjatë orëve të pasdites Njësit e Doganës kanë konfiskuar një sasi të konsiderueshme të duhanit.19 shtator 2008 sot në mëngjes në D.html http://gov.com/note/32755/zbulohet-nj%C4%96-depo-me-duhan-te. Me ketë rast janë zbuluar sasi të mëdha te duhanit ilegal mbi 250. kurse vlera e mallit është mbi 10. këto cigare ishin të fshehura në pjesë të ndryshme të veturës në bunker special të ndërtuar për kontrabandës22. Llojet e duhanit të zbuluar janë KAMEL dhe RONSON. Prishtinë – Llapnasellë . Dheu i Bardhë.000 copë cigare. D.publiku.së Përgjithshme të Policisë së Shtetit janë shprehur se aksioni do të vazhdojë në ditët në vazhdim edhe në qytete të tjera.publiku. është zbuluar sasia prej 132 boksa cigare. Një pjesë e këtij duhani ka pasur banderola të Malit te Zi. Prishtinë 9 tetor 2008.

Kafe e pjekur dy thasë afërsisht 50 kg Paketime të zbrazëta të kafes ( 100 gr) 2200 copë. ku u zbuluan cigare të kontrabanduara pa pulla fiskale “banderola” Mallrat e konfiskuara gjatë këtij aksioni është si më poshtë: Gjithsejt 750. i cili u ndalua ku pas kontrollit u zbulua se në pako kishte cigare pa banderolë. Gjatë kontrollit të dyqaneve është vërejtur një person i cili nga një fugon largonte një pako.lokacione në fshatin Llapnasellë.html 22 . Prishtinë 2 Tetor 2008.7 box apo 150. që është dyshuar se janë të ndërlidhura me cigaret e zbuluar në Dheun e Bardhë. Masat e mbikëqyrjes doganore si forme e pengimit te kontrabandës me cigare Masat kryesore te mbikëqyrjes doganore mbi pengimin e kontrabandës se cigare janë skanerët e ndryshëm të cilët e lejojnë dhe shpejtojnë ne mas te madhe punën e doganjerve. Lënda referohet sektorit të Hetuesisë për procedurë të mëtutjeshme. si mas tjetër është edhe aksionet e ndryshme te cilat i nder merë shërbimi doganor ne bashkëpunimë me shumë sektor tjerë. Komuna e Prishtinës. ku ambasadorja Tina Kaidanow i ka dhuruar Shërbimit Doganor një skaner mobil me rreze rëntgen për inspektim të specializuar të dërgesave23. Për ndihmë të shërbimit doganor të Kosovës Ambasadorja Kaidanow i dhuron doganës automjet me rreze rëntgen. personi i dyshuar është arrestuar dhe është dërguar në qendrën e paraburgimit. Me këtë rast është kontrolluar edhe fugoni në fjalë.publiku.140 copë cigar. Me urdhër të prokurorit publik.com/category/579/sh%C4%97rbimi-doganor-i-unmikut. 23 http://gov. Sot në Drejtorin e Shërbimit Doganor është mbajtur ceremoni solemne. Ndër pajisjet e dhuruara nga Ambasada Amerikane nëpërmjet programit të tyre EXBS janë edhe pajisje tjera si ato për matjen e dendësisë. Qese najloni 130 komplete x 100 copë. kamera speciale për kontrolle te specializuara si dhe pajisje tjera të cilat mundësojnë njësitet anti kontrabandë të Shërbimit Doganor që të luftojnë kontrabandimin dhe futjen e mallrave ilegalisht në territorin e Kosovës. Cigaret e zbuluara në sasi totale në dy rastet janë konfiskuar nga ana e SHD.

ku edhe pse me një mekanizëm të sofistikuar për fshehjen e saj dhe të maskimit të mallit. E gjithë kjo ka një ndikim të qartë në parandalimin dhe edukimin e operatorëve të biznesit. Zenun Pajaziti. siç ishte rasti i fundit i kapjes së kafesë kontrabandë në doganën e Kapshticës (27 ton) sasi e konsiderueshme. kafe apo mallra të tjera. Në ceremoninë e mbajtur sot ishin prezent edhe Ministri i Financave z.“Këto pajisje do të ndihmojë që kontrollet dhe luftimi i kontrabandistëve të jetë më i suksesshëm dhe më i përshtatshëm për shkak të mundësisë së lëvizjes së tij anekënd Kosovës. tregon për efikasitetin dhe gatishmërinë e strukturave kufitare. bashkërendimi i punës mes agjencive që operojnë në kufi. Si mas e mbikëqyrjes doganore për pengimin e kontrabandës me cigare është dhe zbatimi i Strategjisë së Menaxhimit të Integruar të Kufijve i cili është bërë i mundur nëpërmjet marrëveshjeve përkatëse të bashkëpunimit apo urdhrave të përbashkët të drejtuesve të institucioneve.tha me këtë rast zt. si 23 . kontrolli për natyrë malli bën të mundur evidentimin e tentativave për mallra kontrabandë. . si cigare. duke përfshirë edhe kalimet nëpër vijën e gjelbër të kufirit të Republikës së Kosovës” . Ministri i punëve të brendshme z. Ahmet Shala. Vlera e donacionit është mbi 1 milion e 100mijë dollarë Amerikan. Po kështu. si dhe shumë zyrtarë të tjerë. Naim Huruglica Drejtori i përgjithshëm.

por edhe me agjenci të tjera të zbatimit të ligjit. ku vlen të theksohet ai me Policinë Kufitare. Bashkëpunimi ndërkombëtare ne luftën kundër kontrabandës me cigare Kur flitet për bashkëpunimin ndërkombëtare në fushën e Kriminalitetit.kontrabanda me narkotike ne boten bashkëkohore.25 Bashkëpunimi ndërkombëtar i shteteve në fushën juridike kishte si rezultat ratifikimin e disa konventave ndërkombëtare . mjeteve dhe sistemeve të IT. Duke përforcuar regjimin e kontrollit.138 24 .sc.d. parave të padeklaruara etj. ku veçanërisht kontrabanda e mallrave të akcizës është në vëmendjen tonë.shpesh bëhet një dallim.gazeta-standard.Veton Vula. bagazhet.129.drogës. duke bërë një kontroll efektiv të kufijve është lehtësisht e evidentueshme kontrabanda e llojeve të ndryshme. evidentimi dhe kapja e sasive të konsideruara të cigareve. këto dy forma të bashkëpunimit janë të lidhura ngushte njëra me tjetrën dhe se i shërbejnë njëra tjetrës. tashmë është bërë i mundur eksesi reciprok dhe përdorimi i përbashkët i aparaturave. Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve. Autoritetet Portale. Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parasë.Policinë Kufitare.85.m. Institutin e Fizikës Bërthamore etj24 Falë këtij bashkëpunimi.com/print.th kërkimit. gjatë vitit 2008 e në vijim.132/search?q=cache:AIC8eRVWcPUJ:www.ndërmjet bashkëpunimit në nivel policor dhe bashkëpunimit në nivel autoritetesh juridike. Në sajë të këtij bashkëpunimi të frytshëm dhe të normuar është bërë i mundur.php%3Fidt %3D16911+Parandalimi+i+kontraband%C3%ABs+me+cigare&cd=10&hl=en&ct=clnk 25 Mr . automjetet apo edhe ngarkesat me mallra.të cilat parashohin masat që duhet ndërmarr për 24 http://209.sepse kanë të njëjtin objektiv . Drejtorinë e Kontrollit Fito sanitar dhe Veterinar. si mallra me peshë dhe ndikim kryesor në planin e të ardhurave. për kryerjen e kontrolleve të përbashkëta për pasagjerët.ndjekjes dhe dënimit të Kriminelëve apo të kontrabandisteve ndërkombëtarë. Sigurisht që kjo ka ndodhur. fq. si Policinë e Shtetit.

e cila punën e saj filloi që nga viti 199927 Angazhimeve për luftën kundër kontrabandës me cigare iu bashkua edhe Këshilli për bashkëpunim doganor.u nënshkrua në vitin 1998.parandalimin e kontrabandës me cigare. Në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtare policor ekzistojnë edhe Organizatat e Ndryshme.ndër më të njohurat janë INTERPOLI (organizata ndërkombëtare policore) dhe së fundi në kuadër të shteteve Evropiane kemi edhe organizatën e cila vepron në kuadër të shteteve Evropiane që quhet EUROPOL.selia e secilës gjendet në Bruksel. Duke u nisur nga fakti se ky fenomen kohëve të fundit shënon rritje dhe po merr përmasa të përhapjes të kësaj dukurie.në kuadër të kësaj kemi edhe Komitetin teknik i këtij këshilli i cili angazhohet veçanërisht për aplikimin e arritjeve teknike e shkencore.si dhe në vendet me ekonomi më të zhvilluar ashtu edhe në 26 27 http://en.shkaqet dhe pasojat e saja në botën bashkëkohore.me seli në Hage.wikipedia.apo nënshkruese të kësaj marrëveshje26 i gjithë aktiviteti i kësaj organizate merret me luftimin dhe parandalimin e veprimtarive kriminale në gjithë botën. Konkluzioni Në ketë punim kam bërë përpjekje për të paraqitur problemin e dukurisë së kontrabandës me cigare në vendin tonë dhe në rajon.ashtu që të ndihmohet në mënyrë sa më të mirë në luftën kundër kontrabandës me mallra të tarifës së lartë. bashkëpunimi ndërkombëtar policor në fushën e lëmis së penalogjis e ka origjinën në rregullat praktike mes autoriteteve të policisë që janë të natyrës dypalëshe dhe shumëpalëshe .wikipedia.org/wiki/Europol 25 .org/wiki/Interpol http://en.narkotike dhe luftimin e kriminalitetit.të cilat shtetet e bashkimit Evropian ishin akorduar për themelimin e kësaj organizate me Traktatin e Mastrihit ne vitin 1992 . Po ashtu edhe EUROPOLI është organizatë ndërkombëtare policore.sidomos në Evropën juglindore apo Ballkanin perëndimor . Interpoli është themeluar në vitin 1923 dhe deri me tani janë 187 vende anëtare e saj.

prandaj me të drejt shumë autor kontrabandën me cigare dhe gjërat e tjera me vlerë të lartë e cilësojnë si delikt me karakter ndërkombëtarë. Edhe pse kontrabanda me cigare ka ngjashmëri me kontrabandimin me mallra te tjera kjo i ka edhe veçorit edhe specifikat e veta të theksuara jo vetëm që dallojnë nga format e tjera të kontrabandimit.duke pasur parasysh numrin e vdekjeve që vijnë si pasoj e pirjes se tij. Në paraqitjen dhe zhvillimin e kontrabandës me cigare ndikojnë disa faktorë të cilët ndihmojnë në shtytjen e disa personave që të merren me këtë veprimtari kriminale.si për shtetin ashtu edhe për njerëzimin.studimi dhe hulumtimi i këtij fenomeni paraqet një interes të veçanët shkencor edhe profesional Kontrabanda me cigare paraqet një dukuri mjaftë aktuale dhe mjaftë negative për çdo shoqëri.etj. Ndërsa për transportimin e cigareve të kontrabanduara.sikurse është cekur në këtë punim në Kosovë apo në pjesët ku më së shumti kontrabandohen këto mallra jo rralle dhe kontrabandimit i tyre bëhet nëpërmjet 26 . edhe ky fenomen është i përhapur edhe i organizuar në formë të një rrjeti ndërkombëtar ku grupet e caktuara bashkëpunojnë ndërmjet veti pa dallim kombi .të cilët ndër vete kanë një sistem tejet të zhvilluar të lidhjeve dhe komunikimit.race apo feje.ku kontrabandistet varësisht prej pozitës që kanë i përdorin edhe mjetet e tyre.motivi për fitim. Në kryerjen e këtij veprimi kriminal marrin pjesë persona nga shtetet e ndryshme. edhe përkundër angazhimeve në planin nacional dhe ndërkombëtar për luftimin e kontrabandës me cigare ky fenomen vazhdon të jetë prezent kudo dhe në çdo vend varësisht prej zhvillimit ekonomiko social. Kurë flitet për format e paraqitjes së kontrabandës me cigare është thënë se ky fenomen kriminal paraqitet në shumë forma:si në prodhim në qarkullim dhe shpërndarje.të cilat në vete implikojnë një mori pasojash negative. në paraqitjen e këti fenomeni ndikojnë edhe disa faktorë të brendshëm apo faktori subjektiv.lakmia materiale. ky fenomen nuk përjashton edhe ato shtetet ku zhvillimi ekonomik është në një shkallë më të lartë se sa vendi ynë apo i terë rajoni i Ballkanit.kjo varet kryesisht nga pozita gjeografike .ku bën pjesë edhe treva e jonë.ato vende të cilat gjinden në fazën e tranzicionit.ku sipas statistikave të organizatave ndërkombëtare si pasoi e pirjes së cigares kemi vdekjen e milionave të njerëzve në mbar botën.por ka edhe një rrezikshmëri të dëmshme.rrezikshmëria e sëcilës manifestohet në forma të ndryshme.

sc.kafshëve. Bazat e Kriminalitetit Ekonomik.kontrabanda me narkotike ne boten bashkëkohore 5.politika penale ne nje Evrop ne Transformim.të hartohet një rregullore juridike e përbashkët në kuadër të rajonit.nr.si mjete më të shpeshta ndërkombëtare gjithmonë përdoren anijet. 2.relacionet e të cilave janë me karakter ndërkombëtar.bëjnë përpjekje për ndalimin e kontrabandës me cigare. Mr .dhe të angazhohen kuadro të profesionalizuara për luftimin dhe për parandalimin e kësaj dukurie me mjete të sofistikuara. Propozohet që së bashku më organet gjegjëse të rajonit pra në kuadër të këtij rajoni Ballkanik të hartohet një politik e përbashkët e veprimit e koordinuar në mënyrë profesionale për zbulimin edhe luftimin e kësaj dukurie. 1. Kriminologjia bot.Drejtesia.fq 34 27 . 2006. Ragip Halili. The tobacco Epidemic in south-east Europe.me anë të cilat janë paraparë kushtet e bashkëpunimit . Dr Skender Begeja.64 6. 3.këto si rezultat i bashkëpunimit me policin nacionale.me Kuaj apo me Gomarë.1995. Prishtinë. Për luftimin e kontrabandës me cigare në planin rajonal dhe ndërkombëtar janë nënshkruar disa marrëveshje apo konventa ndërkombëtare. Veton Vula. Dr Mersida Suçeska. katër.Prishtinë 4. consequence and Policy Responses.3 fq.viti 2005. Literatura. Dr.format e bashkëpunimit policore e doganor dhe format e tjera ndërmjet shteteve për luftimin e kësaj dukurie Në këtë planë janë formuar orgaziata dhe reparte kundër kësaj dukuri dhe që veprojnë në kuadër te INTERPOLIT dhe EUROPOLIT .

publiku.http://gov.org/wiki/Interpolhttp://en.html 16.com/note/32755/zbulohet-nj%C4%96-depo-meduhan-te.gov.php%3Fidt%3D16911+Parandalimi+i+kontraband %C3%ABs+me+cigare&cd=10&hl=en&ct=clnk 19.http://gov.com.com/category/579/sh%C4%97rbimi-doganor-iunmikut.com/index.com/note/29618/aksioni-kunder-cigareve-pabanderola-190908. http://www.com 10.htm 15.gazetastandard.publiku.publiku.http://gov.gazetaexpress.net/new/index 9.al/2007/dhjetor/8tarboshi2.wikipedia. http://reportingproject.al/news/45/ARTICLE/13042/2007-0716.php/artikujt/lexo/13622/C4/C1 4/ 12.http://209.132/search?q=cache:AIC8eRVWcPUJ:www. http://www.org/wiki/Europ ol 28 .http://gov.albaniasite.html 17.publiku.com/note/35575/13-raste-kontraband-ne-mitrovice03.http://asp.html 14.com/note/35575/13-raste-kontraband-ne-mitrovice03. www.http://en.7.shekulli.http://gov.html 18.net/forum/ 8. http://www.publiku.html 11.com/print.forumilir.129.85.html 13.wikipedia.

Univerzitet AAB Fakultet kriminalističkih nauka 29 .

.............................................................................. 5 Izraz carine .................Diplomski rad Krijumcarenje sa visokom carinskom tarifom Student: Shaban Kurpali Mentor :Doc.................................................................................. 3 Opća znanja o krijumčarenju ................. Dr.................................... 6 30 ................................ Mersida Sučeska Uvod ........................................ važnost i vrste ....

....Krjumčarenje sa cigaretama i organizovani kriminal ............................................. 13 Oblici krijumčarenja sa cigaretama i rasprostranjenost ................... 17 Prevencija kao forma borbe protiv carinskog kriminaliteta i sprečavanje krijumčarenje sa cigaretama ..... 25 Zaključak .................................................................................... 27 Literatura ........................................................................... 19 Mere nadzora carina kao forma sprečavanja krijumčarenja cigaretama .......... 15 Uticaj određenih subjektivnih faktora u pojavi krijumčarenja sa cigaretama ............. 12 Obim i struktura krijumčarenja sa cigaretama na Kosovu ................................................. 8 Razvoj i dinamika krijumčarenja cigaretama u nekim balkanskim zemljama ........................................................................... 23 Međunarodna suradnja u borbi protiv krijumčarenja cigaretama ....................................................................................... 29 Uvod 31 .........................

kao i nedostatak nadzora od strane porodice itd. Razlozi implikacije u ovoj socijalnoj pojavi. političkom i zdravstvenom aspektu i kao takvo aktualizirana je još više potreba za razmatranjem i produbljenjem znanja o kriminalitetu sa robom koja ima visoke tarife. koji pružaju profit za njihov angažman u nečistim krijumčarskim aktivnostima. društveno i političkom razvoju u mnogo savremenih zemalja su uticale da se neki oblici i forme organizovanog kriminaliteta reflektuju. Interes je i zadatak svake države da na svestrani aktivni način suprotstavlja svim mogućim formama krijumčarenja. dok cilj je ovog rada upoznavanje. 32 . Ova pojava predstavlja veoma negativnu pojavu sa opasnim posledicama za privredu. a možda i psihičkim problemima su lagan plen za požrtvovanje od strane raznih grupa i bande krijumčara. kao u zemlji i van zemlje i to stavljanjem na raspolaganje svih mogućih mehanizama za borbu protiv ove pojave u našem društvu. Ta opasnost se održava na ekonomskom. ali i za zdravstvo građana. a koji imaju za cilj sprečavanje ove forme organizovanog kriminaliteta. koja je proširena u društvu koje nas okružuje. angažirajući se za preuzimanje preventivnih i represivnih mera od strane carinskih i policijskih organa. Velike i brze promene u ekonomskom. Iz naslova ovog rada primećuje se da će se obraditi krijumčarenje visoko tarifne robe. kao i organizovani kriminalitet koji je preuzeo široke razmere i time stvara velike negativne posledice društva i čovečanstva u svim životnim aspektima . sprečavanje i po mogućnosti iskorenjivanje krijumčarenja u društvu. Zbog tih razloga ta kategorija lica sa raznim socijalnim. nalaze se u ekonomskim uslovima.Krijumčarenje u savremenom svetu predstavlja jednu od najopasnijih formi kriminaliteta uopšte. u nemogućnosti zapošljavanja i ulaza i integracije u normalan život. U ovom radu ja sam nastojao da iznosim poseban osvrt na krijumčarenje cigaretama kao veoma rasprostranjene pojave i veoma profitabilne za krijumčare u ovim zemljama Balkana. Cilj ovog pitanja sa aspekta otkrivanja i rasvetljavanja uzroka i posledica koje potiču ljude i određene grupe da se bave krijumčarenjem cigareta. a posebno krijumčarena roba sa visokom carinskom tarifom. kao što su cigarete i ostala visoko tarifna roba. U tom sklopu spada i krijumčarenje cigaretama. borba.

nadam se da će ovaj rad biti skroman doprinos u poznavanju.Da bi se shvatio ovaj problem moramo znati forme manifestacije ove kriminalne pojave. pravnicima. Imajući u obzir važnost i kompleksnost krijumčarenja cigareta u savremenom svetu. sudijama. ali istovremeno i studentima postdiplomskih studija iz ove oblasti. kao i svima onima koji rade u raznim carinskim institucijama. Ovaj tekst će biti interesantan i za ostale čitaoce. Zaključak 33 . koji na neki način prate i zanima pojava krijumčarenja u savremenom društvu. Ovaj rad u prvom redu je namenjen studentima fakulteta kriminalističkih nauka i studentima pravnog fakulteta. rasvetljavanju i predlaganju mera koje se trebaju preduzeti za sprečavanje i borbe protiv ove opasne pojave. kao i zvaničnicima policije i carina koji se bave na bilo koji način sa sprečavanjem i borbom protiv carinskog krijumčarenja. U ovom pravcu. krijumčarenje ove robe i međunarodno organizovanje mreže organizovanog kriminala koji se pojavljuje u različitim formama. advokatima. ovaj rad može da služi kriminalistima.

mnogo autora krijumčarenje cigareta i krijumčarenje ostale visokotarifne robe smatraju kao deliktom međunarodnog karaktera i nasuprot angažovanja na nacionalnom i međunarodnom planu za borbu protiv ove vrste krijumčarenja još uvek je to prisutno svugde. U izveštavanju ovog kriminalnog čina učestvuje velik broj lica iz raznih zemalja koji su međusobno povezani veoma razvijenim sistemom sredstva komuniciranja. prema statistikama međunarodne zdravstvene organizacije godišnje u svetu umire više miliona ljudi kao posledica pušenja. kao što su motiv za zaradom. Krijumčarenje cigaretama predstavlja veoma negativnu aktuelnu pojavu u svim društvima u regiji. Ti faktori mogu biti objektivni ili subjektivni. fenomen koji je rasprostranjen i organizovan u obliku međunarodne mreže gde međunarodne kriminalne grupe imaju razvijenu izuzetnu međusobnu saradnju bez obzira na naciju. studiranje i istraživanje ovog fenomena predstavlja poseban profesionalni i naučni interes. koji dosta često je bolji i savršeniji od sredstava za komuniciranje zvaničnih država. ali zavisno od stepena socijalnog i ekonomskog razvoja.U ovom radu potrudio sam se da iznesem problem pojave krijumčarenja cigareta u našoj zemlji i u regiji. kao i razloge i posledice u savremenom svetu. čija se opasnost manifestuje na razne načine i koje u sebi imaju niz negativnih posledica za svaku državu posebno. boju ili veru. Prema tome. Kada se govori o formama pojave ove vrste krijumčarenja rečeno je da ovaj fenomen predstavlja se kao kriminalitet u više formi. 34 . ovaj fenomen ne isključuje i zemlje gde je ekonomski razvoj na višem nivou nego kod nas na Balkanu. ali i za celo čovečanstvo. kao što je : kriminalitet u proizvodnji. materijalna korist itd. Bazirajući se na činjenicu da ovaj fenomen u zadnje vreme je u povećanju i preuzimanje širih razmera. kriminalitet u opticaju i raspodeli. posebno u Jugoistočnoj Evropi ili Zapadnom Balkanu. ova vrsta krijumčarenja se razlikuje i ima svoje specifičnosti ali stvara opasnost s obzirom na broj smtranih slučajeva koja dolaze zbog pušenja. Iako krijumčarenje sa cigaretama je dosta slično sa krijumčarenjem ostale robe. U pojavi i razvoju krijumčarenja cigareta utiču određeni faktori koji podstiču lica da se bave ovom pojavom. u zemljama sa razvijenom privredom i isto tako i u zemljama tranzicije gde spada i naša regija.

U ovom planu su formirane organizacije i odeljenja u borbi protiv ove pojave koje funkcionišu u sklopu interpola i evropola i u saradnji sa nacionalnim policijama čine napore za sprečavanje krijumčarenja sa cigaretama. Kao što je već istaknuto u ovom radu. Predlaže se da u saradnji sa dotičnim organima regije Balkana izradi zajednička politika koordinirane akcije na profesionalni način za otkrivanje i borbu protiv ove pojave. da se izradi pravni zajednički dokumenat na nivou regije i da se angažuju profesionalni kadrovi za borbu za sprečavanje ove pojave i da sve to bude praćeno potrebnim materijalno tehničkim sredstvima. mazge i mule. na Kosovu ili u delovima gde se najviše krijumčari ova roba dosta često transport se vrši pomoću tovarenih grla. Literatura. 1. magarci.Dok prevoz krijumčarenih cigareta uglavnom zavisi od geografskog položaja i sredstava koja krijumčari imaju na raspolaganju. ali dosta često na međunarodnim relacijama se upotrebljavaju brodovi koji se kreću na međunarodnim relacijama. kao što su: konji. kao i zaprežna kola. 35 . Za borbu protiv krijumčarenja sa cigaretama na regionalnom i međunarodnom planu je potpisano nekoliko međunarodnih konvencija kojima su predviđeni uslove i forme policijske i carinske saradnje kao i ostale moguće forme u borbi protiv ove pojave.

http://www. www. Veton Vula. Dr Mersida Sučeska.com/note/35575/13-raste-kontraband-ne-mitrovice03.com. http://www. http://gov.Priština 4. Ragip Halili.com 10.gov. http://reportingproject.publiku.publiku. http://www.sc.html 36 .html 13. Osnove ekonomskog kriminaliteta.Drejtesia. http://asp.shekulli. Dr Skender Begeja.com/note/35575/13-raste-kontraband-ne-mitrovice- 03.net/new/index 9.http://gov. The tobacco Epidemic in south-east Europe.com/index.html 11.html 17.com/category/579/sh%C4%97rbimi-doganor-i- unmikut. 3.forumilir. http://gov. Priština 2006.Krijumčarenje sa narkoticima u savremenom svetu 5.2.64 6.net/forum/ 8.com/note/29618/aksioni-kunder-cigareve-pa- banderola-190908.publiku.com/note/32755/zbulohet-nj%C4%96-depo-me- 16.html 15. IV izdanje.albaniasite.al/2007/dhjetor/8tarboshi2. http://gov. 2005. Dr.br. consequence and Policy Responses.publiku.htm duhan-te.krivična politika Evrope u transformaciji 1995.fq 34 7. Kriminologija.publiku.php/artikujt/lexo/13622/C4/C 14/ 12.al/news/45/ARTICLE/13042/2007-07- 16. Mr .3 str.gazetaexpress. http://gov.html 14.

wikipedia. http://en.18. http://209.php%3Fidt%3D16911+Parandalimi+i+kontraband %C3%ABs+me+cigare&cd=10&hl=en&ct=clnk 19.wikipedia.org/wiki/Europ ol 37 .com/print.129.org/wiki/Interpolhttp://en.85.gazeta- standard.132/search?q=cache:AIC8eRVWcPUJ:www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful