You are on page 1of 9

Slovensko a Chorvátsko :

Historické paralely a vzťahy


(do roku 1780)

Slovačka i Hrvatska : Povijesne paralele i veze


(do godine 1780.)

Slovakia and Croatia : Historical Parallels


and Connections (until 1780)

Bratislava – Levoča
20. – 24. júna / 20. – 24. lipnja / June 20th – 24th 2011
Pondelok, 20. Júna / Ponedeljak, 20. lipnja / Sroka Stanisław Andrzej (Kraków, Polska) : Poliaci v záhrebskej kapitule v stre-
doveku / Poljaci u Zagrebačkom kaptolu u srednjem vijeku / Poles in the Chapter
Monday, June 20th of Zagreb in the Middle Ages
Auditorium maximum, Univerzita Komenského v Bratislave,
13.30 – 14.30 Obed / Recepcija / Lunch
Šafárikovo nám. 6 / Sveučilište Komenskoga u Bratislavi, Šafarikov
14.30 – 16.00 Téma / Tema / Theme : Novovek 16. až 18. storočie / Novi
trg 6 / The Comenius University in Bratislava, Šafárikovo square 6
vijek 16. – 18. stoljće / The Modern Age 16th – 18th Century
8.30 – 10.00 Registrácia účastníkov / Registracija sudionika / The (predsedajúci / predsjednik / chairman Ján Lukačka)
registration of participants
Pisk Silvija (Zagreb, Hrvatska) : Stredoveké paulínske kláštory na území dnešné-
10.15 Otvorenie konferencie / Svečano otvaranje konferencije /
ho Slovenska a Chorvátska / Srednjovjekovni pavlinski samostani na području
Opening session današnje Slovačke te Hrvatske / The Medieval Pauline Monasteries on the Terri-
Milan Ježovica, štátny tajomník MZV SR / zamjenik tory of Present Slovakia and Croatia
ministra vanjskih poslova Slovačke Republike / The State
Šimončič Jozef (Trnava, Slovensko) : Trnavská univerzita (1635 – 1777)
Secretary of the Ministry of Foreign Affairs a Chorváti / Sveučilište u Trnavi (1635. – 1777.) i Hrvati / The University of Tr-
Uvítacie príhovory / Govori dobrodošlice / Welcome nava (1635 – 1777) and the Croatians
Speeches
Rácová Naďa (Nitra, Slovensko) : K slavizmu jezuitov na Slovensku na prelome
Petr Vagner, riaditeľ / ravnatelj / director, International 16. a 17. storočia / K slavizmu isusovaca u Slovačkoj na prijelazu 16. u 17 stol-
Visegrad Fund jeće / To the Slavism of Jesuits at the Turn of the 16th and 17th Century
Vstupné slovo / Uvodni govori / Opening Speeches Zavarský Svorad (Bratislava, Slovakia) : Tridsaťdeväť chválospevov na Sv. La-
Matúš Kučera, historik / povjesničar / historian dislava, Kráľa Uhorska. Prípad akademickej obrazotvornosti medzi rokmi 1655
(Bratislava, Slovensko) až 1693 / Tridesetdevet hvalospjeva Sv. Ladislavu, ugarskom kralju. Primjer
Neven Budak, historik / povjesničar / historian (Zagreb, akademskih maštanja između 1655. i 1693. godine / Thirty-Nine Panegyrics on
Saint Ladislaus, King of Hungary. A Case in Academic Imagery between 1655
Hrvatska)
and 1693
11.30 – 12.00 Prestávka na kávu / Pauza za kavu / Coffee break
16.00 – 16.30 Diskusia / Diskusija / Discussion
12.00 – 13.30 Vstupné referáty / Uvodni radovi / Introductory Papers
17.30 – 19.30 Vestibul UK Bratislava, otvorenie výstavy „Majáky“ pri
(predsedajúci / predsjednik / chairman Neven Budak) príležitosti 20. výročia vzniku Chorvátskej republiky /
Wihoda Martin (Brno, Česká republika) : Morava medzi zánikom Mojmírov- Predvorje Sveučilišta Komenskoga u Bratislavi, otvaranje
skej ríše a Přemyslovským záborom (10. a počiatok 11. storočia) / Moravska iz- izložbe „Svjetionici“ na 20. obljetnicu neovisnosti
među raspada Mojmirovske kraljevine i Přemyslova osvajanja (10. i početak 11. Republike Hrvatske / The Entrance hall of the Comenius
stoljeća) / Moravia between the Downfall of the Great Moravian Empire and the University Bratislava, the opening of the exhibition „The
Přemyslids´ Conquest (The 10th and the Beginning of the 11th Century) Lighthouses“ at the occasion of the 20th anniversary of
Koszta László (Szeged, Magyarország) : Založenie biskupstva v Nitre / Osni- Croatian independence
vanje biskupije u Nitri / The Foundation of the Bishopric of Nitra Vstupné slovo / Uvodni govori / Opening Speeches
Tomislav Car, veľvyslanec Chorvátskej republiky v SR / Dobrovšak Ljiljana (Zagreb, Hrvatska) : Chorváti na Slovensku a  Slováci
veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Slovačkoj / v Chorvátsku v 18. storočí / Hrvati u Slovačkoj te Slovaci u Hrvatskoj u 18. stol-
the Croatian Ambassador in Slovakia jeću / Croats in Slovakia and Slovaks in Croatia in the 18th Century
Milan Čič, kancelár prezidenta Slovenskej republiky / Mrva Ivan (Trnava, Slovensko) : Chorvátsky bán Ján Pálfi a jeho úloha v proti-
kancelar predsjednika Slovačke Republike / habsburskom povstaní Františka II. Rákociho / Hrvatski ban Ivan Palfi i njegova
The Chancellor of the Office of the President uloga u anti-habsbuškom ustanku Ferenca II. Rákóczija / Croatian Ban Johan-
nes Pálfi and his Role in the Franciscus II´s Uprising against the Habsburgs
Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského / rektor
Sveučilišta Komenskoga / the Rector of the Comenius 9.00 – 11.00 Sekcia 2 / Odjeljak 2 / Section 2
University Téma / Tema / Theme : Stredná Európa ako miesto stretu
Jaroslav Šušol, dekan Filozofickej fakulty UK / dekan kultúr / Srednja Europa kao mjesto sureta kultura /
Filozofskog fakulteta Sveuilišta Komenskoga / the Dean of The Central Europe as a Meeting of Civilizations
the Faculty of Philosophy
(predsedajúci / predsjednik / chairman Radu Marza)
Recepcia / Recepcija / Reception Štefánik Martin (Bratislava, Slovensko) : Dalmátska cesta ako trasa transportu
slovenských kovov do Stredomoria v  13. – 14. storočí  / Dalmatinska cesta kao
prometni put slovačkog metala do Mediterana u 13. i 14. stoljeću / The Dalma-
tian Road as the Transportation Route of Slovak Metals to the Mediterranean
Utorok, 21. Júna / Utorak, 21. lipnja / Region in the 13th and 14th Century
Tuesday, June 21st Kozák Petr (Opava, Česká republika) : Nepriateľ i  objekt fascinácie. Osmani
Auditorium maximum, Univerzita Komenského v Bratislave, očami poľského princa Žigmunda počas jeho pobytu v Uhorsku a Českých kra-
Šafárikovo nám. 6 / Sveučilište Komenskoga u Bratislavi, Šafarikov jinách v  rokoch 1498 až 1506 / Neprijatelj i  predmet opčinjenosti. Osmanlije
trg 6 / The Comenius University, Bratislava, Šafárikovo square 6 u očima poljskog princa Žigmunda tijekom njegova boravka u Ugarskoj i Češ-
kim zemljama u godinama 1498. – 1506. / Enemy and the Object of Fascination.
9.00 – 11.00 Sekcia 1 / Odjeljak 1 / Section 1 ‘Turk‘ in the Eyes of the Polish Prince Sigismund during his Stay in Hungary and
the Bohemian Lands (1498 – 1506)
Téma / Tema / Theme : Chorváti na Slovensku a Slováci
v Chorvátsku / Hrvati u Slovačkoj te Slovaci u Hrvatskoj / Baďurík Jozef (Bratislava, Slovensko) : Ferdinand I. Habsburský – český, uhor-
The Croats in Slovakia and the Slovaks in Croatia ský a chorvátsky kráľ. Špecifiká jeho zvolenia a nástupu na tróny Strednej Európy
/ Ferdinand I. Habsburg – češki, ugarski i  hrvatski kralj. Specifičnosti njegova
(predsedajúci / predsjednik / chairman Stanisław A. Sroka) izbora i stupanja na prijestolja Srednje Europe / Ferdinand I Habsburg – Czech,
Hungarian and Croatian King. Specifics of his Election and Ascend the Central
Marek Miloš (Trnava, Slovensko) : Chorváti na Slovensku v stredoveku / Hrva-
European thrones
ti u Slovačkoj u srednjem vijeku / Croats in Slovakia in the Middle Ages
Katona Tünde (Szeged, Magyarország) : Spiš vo svetle záznamov z alba amico-
Kučerová Květa (Bratislava, Slovensko) : Migrácie Chorvátov na Slovensko
rum / Spiš u svjetlu izvora alba amicorum / Scepusia in the Light of Books of Friends
v 16. a 17. storočí / Migracija Hrvata u Slovačku u 16. te 17. stoljeću / The Croa-
tian Migrations to Slovakia in the 16th and 17th Century 11.00 – 11.30 Diskusia
Benková Eva (Bratislava, Slovensko) : Chorváti na Červenom Kameni v 16. sto- 11.45 – 12.45 Obed / Ručak / Lunch
ročí / Hrvati na Crvenom kamenu u 16. stoljeću / Croats on the Red Stone Castle 12.45 – 13.45 Téma / Tema / Theme : Vznik šľachty / Nastanak plemstva /
Domain in the 16th Century The Origin of Nobility
(predsedajúci / predsjednik / chairman Martin Homza) 16.30 Prehliadka Bratislavy / Razgledavanje Bratislave / Guided
Dąbrowski Dariusz (Bydgoszcz, Polska) : Slovenské a južnoslovanské motívy v ge- Tour of Bratislava (sprievodca / vodič / guide Juraj
nealógiách Rurikovcov a Piastovcov v 13. storočí / Slovačka i južnoslavenski motivi Šedivý)
u genealogiji Rurikovaca i Piastovaca u 13. stoljeću / Slovak and Southern Slavian 19.00 Recepcia / Recepcija / Reception
Threads in the Genealogy of Piasts and Rurikovichi Dynasties in the 13th Century
Karbić Marija (Zagreb, Hrvatska) : Majetkové vzťahy a  štruktúra šľachtickej
rodiny v  oblasti medzi riekami Sáva a  Dráva v  stredoveku  / Imovinski odnosi Streda, 22. Júna / Srijeda, 22. Lipnja / Wednesday,
i struktura plemićkih obitelji na području između rijeka Save i Drave u srednjem
vijeku / Property Relations and Family Structure of the Nobility in the Sava and June 22nd
Drava Interamnium in the Middle Ages Presun do Levoče, prehliadka Trenčína, Spišského hradu a Spišskej
Karbić Damir (Zagreb, Hrvatska) : K  šľachtickým rodom v  oblasti dnešného kapituly
Slovenska a Chorvátska v stredoveku / O plemićkim obiteljima područja dana-
šnje Slovačke i Hrvatske u srednjem vijeku / Some Reflections on Noble Kindreds Odlazak u Levoču, razgledavanje Trenčina, Spiškoj utvrdi i Spiškom
in the Areas of Slovakia and Croatia in the Middle Ages kaptolu
13.45 – 14.00 Prestávka na kávu / Pauza za kavu / Coffee break
Transfer to Levoča, Guided Tour of Trenčín, Scepusian Castle and
14.00 – 15.30
Scepusian Chapter
Vološčuk Myroslav (Ivano Frankivsk, Ukraine) : Stredoveké Slovensko a Chor-
vátsko ako druhý domov šľachty a obyvateľstva z Rusi (13. – 14. storočie) / Sredn- 9.30 Odchod autobusom z parkoviska hotela Družba / Polazak
jovjekovna Slovačka i Hrvatska kao druga domovina plemstva i stanovništva iz autobusom s parkirališta hotela Družba / Departure from
Rusije (13. – 14. stoljeće) / The Medieval Slovakia and Croatia as a Second Ho-
the parking hotel Družba
meland of Nobility and Peoples from the Rus’ (13th – 14th)
18.30 Príchod, ubytovanie, večera / Dolazak, smještaj, večera /
Dombi Ladislav (Bratislava, Slovensko) : Štefan z  Anjou, pán Spiša a  Šariša, Arrival, accomodation, dinner
sedmohradský, slavónsko-chorvátsko-dalmátsky vojvoda / Stjepan Anžuvinac,
gospodin Spiša i Šariša, sedmogradski (transilvanski) i slavonsko-hrvatsko-dal-
matinski vojvoda / Stephen of Anjou, the Lord of Scepusia and Sarossia, the Duke
of Transylvania and Slavonia-Croatia-Dalmatia Štvrtok, 23. Júna / Četvrtak, 23. lipnja / Thursday,
Hardi Djura (Novi Sad, Srbija) : Status Mačvy v období vlády Rastislava / Sta- June 23th
tus Mačve u razdoblju Rastislavove vladavine / The Status of Machva during the
Levoča
Reign of Tsar Rostislav
Renesančná sála budovy SNM – Spišské múzeum v Levoči,
Filippov Igor S. (Moskva, Rossijskaja Federacija) : Rodinné a krstné mená vo Námestie Majstra Pavla, č. 40
včasnostredovekom slovanskom svete. Komparácia / Prezimena i imena u ranom
srednjem vijeku slavenskog svijeta. Usporedba / Patrimonial and Baptismal Na- 8.00 – 8.45 Raňajky / Doručak / Breakfast
mes in the early Medieval Slavic World. Comparative Observations
9.00 – 11.00 Téma / Tema / Theme : Vysoká šľachta / Više plemstvo /
15.30 – 16.00 Diskusia / Diskusija / Discussion High Nobility
(predsedajúci / predsjednik / chairman Damir Karbić) of Monoszló – An Example of Noble Kindreds from the Area between the Sava
and Drava Rivers
Lukačka Ján (Bratislava, Slovensko) : Majetky šľachtického rodu Hont-Pozna-
novcov ležiace južne od rieky Drávy  / Posjede plemićke obitelji Hont-Poznan Rokai Peter (Novi Sad, Srbija) : Regálne práva. Porovnanie feudálnej štruktúry
smještene južno od rijeke Drave / Estates of the Noble Family of Hunt-Poznan na územiach súčasného Slovenska a Vojvodiny od 11. do 14. storočia / Kraljevska
Situated in the South of the Drava River prava. Usporedba feudalizma na području sadašnje Slovačke i Vojvodine od 11.
do 14. stoljeća / King’s rights. A Comparison of the Feudal Category on the Terri-
Grgin Borislav a Botica Ivan (Zagreb, Hrvatska) : K  niežatá z Krbavy na území
tories of Modern Slovakia and Vojvodina from 11th to 14th Century
dnešného Slovenska / Krbavski knezovi na teritoriju današnje Slovačke / The Co-
unts of Krbava (Corbaviai) on the Territory of the Present-day Slovakia 11.15 – 12.30 Sekcia 2 / Odjeljak 2 / Section 2
Grófová Mária (Bratislava, Slovensko) : Šľachtický rod Ilockých v  slovensko- (predsedajúci / predsjednik / chairman Dariusz Dąbrowski)
chorvátskom kontexte / Plemićka obitelj Iločki u slovačko-hrvatskom kontekstu /
The Noble Family of Ilocký in the Slovak-Croatian Context Szeberényi Gábor (Pécs, Magyarország) : Šľachtické komunity na Spiši a v Tu-
ropolji v 13. a 14. storočí / Plemićke zajednice u Spišu i Turopolju u 13. i 14. stol-
Klaužer Vedran (Zagreb, Hrvatska) : Chorvátsko-slovenské kontakty prostred- jeću / Noble Communities in Scepusia and Turopolje in the 13th – 14th Centuries
níctvom činnosti Blaisea Magyara. Príklad politických a  rodinných vzťahov
medzi slovenskou a chorvátskou šľachtou / Hrvatsko-slovačke kontakti kroz ak- Labanc Peter (Trnava, Slovensko) : Predkovia a príbuzní záhrebského biskupa
tivnosti Blaise Magyar. Primjer političkih i obiteljskih odnosa između slovačkog Jána (1395 – 1397) / Preci i bližnji zagrebačkog biskupa Ivana (1395. – 1397.) /
i  hrvatskog plemstva  / Croatian-Slovak Connections through the Activities of Ancestors and Kindred of Bishop John (1395 – 1397)
Blaise Magyar. An Example of Political and Family Connections between Slovak Budak Neven – Hutyrová Tatiana (Zagreb, Hrvatska – Bratislava, Slovensko)
and Croatian Nobility : Porovnanie privilegovaných komunít „Campus Zagrabiensis“ a „Parvus comita-
Milijan Suzana – Gahér Daniel (Zagreb, Hrvatska – Bratislava, Slovensko) tus“ / Usporedba povlaštenih zajednica „Campus Zagrabiensis“ i „Parvus comi-
: Gróf Tomáš zo Sv. Jura, veľmož zo Slovenska a bán z Chorvátsko-dalmátskeho tatus“ / The Comparsion of the Privileged Communities „Campus Zagrabiensis“
kráľovstva. Jeho život a činnosť / Velikaš iz Slovačke i ban Kraljevine Hrvatske and „Parvus comitatus“
i Dalmacije grof Toma od Svetog Jurja. Život i djelovanje / Magnate from Slova- 12.30 – 13.30 Obed / Ručak / Lunch
kia and the Ban of the Kingdom of Croatia-Dalmatia – Count Thomas of Sancto
Georgio. His Life and Activities 13.30 – 14.30 Téma / Tema / Theme : Umenoveda / Povijest umjetnosti /
History of Art
11.00 – 11.15 Prestávka na kávu / Pauza za kavu / Coffee break
11.15 – 12.30 Sekcia 1 / Odjeljak 1 / Section 1 (predsedajúci / predsjednik / chairman Vladimir Peter Goss)
Téma / Tema / Theme : Nižšia šľachta / Niže plemstvo / Cepetić Maja (Rijeka, Hrvatska) : Kult sv. Ladislava v stredovekom pevninskom
Lesser Nobility Chorvátsku – politický a kultúrny zápas / Kult svetog Ladislava u srednjovjekov-
noj kontinentalnoj Hrvatskoj – politička i kulturna borba / The Cult of Saint La-
(predsedajúci / predsjednik / chairman Djura Hardi) dislaus in Medieval Continental Croatia – Political and Cultural Contest
Gábriš Tomáš (Bratislava, Slovensko) : Paralely autonómnych stredovekých Gerát Ivan (Bratislava, Slovensko) : Obrazové cykly so sv. Ladislavom – niekoľko
komunít na Slovensku a v Chorvátsku / Paralele autonomnih srednjovjekovnih problémov interpretácie / Slikovni ciklusi sv. Ladislava - neki od problema tuma-
zajednica u Slovačkoj i Hrvatskoj / Parallels of Autonomous Medieval Commu- čenja / Pictorial Cycles with Saint Ladislaus – some Problems of the Interpretation
nities in Slovakia and Croatia Dujmovič Danko (Rijeka, Hrvatska) : Stredoveké kostoly s pravouhlým sank-
Nikolić Zrinka Jakus (Zagreb, Hrvatska) : Čupor z Monoszló – príklad šľach- tuáriom v Chorvátsku a Spišskom regióne na Slovensku / Srednjovjekovne crkve
tických príbuzenstiev v oblasti medzi riekami Sáva a Dráva / Čupor od Monoszla s pravokutnim svetištem u Hrvatskoj i slovačkoj Spiškoj regiji / Medieval Chur-
– primjer plemićkih rođaka na području između rijeka Save i Drave / The Čupor ches with Rectangular Sanctuary in Croatia and Scepusian Region in Slovakia
14.30 – 14.45 Prestávka na kávu / Pauza za kavu / Coffee break (predsedajúci / predsjednik / chairman Igor S. Filippov)
14.45 – 15.30 Téma / Tema / Theme : Umenoveda / Povijest umjetnosti / Gračanin Hrvoje (Zagreb, Hrvatska) : Etnicita a migrácia v neskorom staro-
History of Art veku a ranom novoveku. Povodie stredného Dunaja. Príklady spájajúce oblasti
súčasného Chorvátska a Slovenska / Etnicitet i migracije u srednjem Podunavlju
(predsedajúci / predsjednik / chairman Ivan Gerát) u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku. Primjeri koji povezuju današnje hrvat-
Goss Peter Vladimir (Rijeka, Hrvatska) : Umenie v Slavónsku a na Spiši v 13. sko i slovačko područje / Ethnicity and Migrations in the Late Antique and Early
storočí – niekoľko pozoruhodných analógií a ich pozadie / Umjetnost u Slavoniji Medieval Middle Danube Basin. Examples Linking Modern Croatian and Slova-
i na Spišu u 13. stoljeću – neke upečatljive analogije i njihove pozadine / Art in kian Areas
Slavonia and Scepusia in the 13th Century – Some Striking Analogies and their Verešová Nora (Bratislava, Slovensko) : Geografické koncepcie Sklavínie v his-
Background torických prameňoch 6.—14. storočia s  dôrazom na moravsko-panónsku, res-
Janovská Magda (Levoča, Slovensko) : Stavebné aktivity na Spiši v 13. storočí pektíve južnoslovanskú tradíciu / Zemljopisne koncepcije u povijesnim izvorima
v kontexte Uhorska / Građevinske aktivnosti Spiške regije u 13. stoljeću u kontek- u razdoblju između 6. i 14. stoljeća, s naglaskom na moravsko-panonske i južno-
stu Ugarske / Building Activities in Scepusia in the 13th Century in the Context of slavenske tradicije / Upon the Geographical Concepts in the Historical Sources in
the Hungarian Kingdom the Period of 6th—14th Centuries, with an Emphasis on the Moravian-Pannonian
and Southslavic Tradition
Gruia Ana Maria (Cluj-Napoca, Romania) : Umelecké kachlice v  severnom
Uhorsku a  Slavónsku v  15. storočí  / Umjetnički pečnjaci u  sjevernoj Ugarskoj Mesiarkin Adam (Bratislava, Slovensko) : Základy pre výskum chorvátskej
i Slavoniji u 15. stoljeću / Fashionable Stove Tiles in Northen Hungary and Sla- a slovenskej etnogenézy / Osnove za istraživanje hrvatske i slovačke etnogeneze /
vonia during the 15th Century The Grounds for the Research of Croatian and Slovak Ethnogenesis
15.30 – 16.15 Diskusia / Diskusija / Discussion Sidorova Vasilina (Moskva, Rossijskaja Federacija) : Slovanské národy vo fran-
cúzskej spisbe 11. storočia / Slavenski narodi u francuskoj kniževnosti iz 11. stol-
16.30 Prehliadka Levoče / Razgledavanje Levoče / Guided Tour
jeća / Slavic Nations in the French Writings of the 11th Century
of Levoča
18.30 Večera a ochutnávka slovenských vín / Večera i degustacija 10.15 – 10.30 Prestávka na kávu / Pauza za kavu / Coffee break
vina iz Slovačke / Dinner and Wine-tasting 10.30 – 12.15 Téma / Tema / Theme : Historiografia, hagiografia /
Historiografija, hagiografija / Historiography, Hagiography
(predsedajúci / predsjednik / chairman Ivan Mrva)
Piatok, 24. Júna / petak, 24. lipnja / Friday, June 24th Vedriš Trpimir (Zagreb, Hrvatska) : Predsa iná Morava? Úvahy o pojme “pro-
Levoča vincia Marab” v zadarskej legende „Translatio beati Grisogoni” / Ipak još jedna
Renesančná sála budovy SNM – Spišské múzeum v Levoči, Moravska? Osvrt na spomen „provincia Marab“ u zadarskoj legendi „Translatio
beati Grisogoni“ / Yet Another Moravia? Considerations about the Term Provin-
Námestie Majstra Pavla, č. 40
cia Marab in Iadertine legend „Translatio beati Grisogoni“
8.00 – 8.45 Raňajky / Doručak / Breakfast Marza Radu (Cluj-Napoca, Romania) : Transylvánia a Uhorsko alebo Uhorsko
9.00 – 10.15 Téma / Tema / Theme: E  tnogenéza, historiografia, a Transylvánia očami rumunskej historiografie / Transilvanija i Ugarska ili Ugar-
hagiografia / Etnogeneza, historiografija, hagiografija / ska i Transilvanija u očima rumunjske historiografije / Transylvania and Hun-
Ethnogenesis, Historiography, Hagiography gary or Hungary and Transylvania as Viewed by the Romanian Historiography
Grzesik Ryszard (Poznań, Polska) : Veľká Morava ako základ stredoeurópskej
historickej tradície / Velika Moravska kao temelj srednjo-europske povijesne tra-
dicije / Great Moravia as a Basis of the Central-European Historical Tradition
Homza Martin (Bratislava, Slovensko) : Pohostinná teória prijatia kmeňového
zväzu starých Maďarov v Karpatskej kotline a slovenské dejiny / Teorija gostol-
jubivog prihvaćanja staro-ugarskog plemenskog saveza u Karpatskoj kotlini i slo-
vačka povijest / The Theory of the Hospitable Acceptance of the Old-Hungarian
Tribal federation in the Carpathian Basin and the Slovak History
Vida Bea (Szeged, Magyarország) : Kult sv. Ladislava v kartuziánskom zákon-
níku z Uhorského kráľovstva / Kult svetog Ladislava u kartuzijanskom kodeksu
ugarskog kraljevstva / The Cult of Saint Ladislaus in the Carthusian Codex from
the Kingdom Hungary
12.15 – 12.45 Diskusia / Diskusija / Discussion
Ukončenie konferencie / Govori zatvaranja konferencije /
Closing Speeches
13.00 Obed / Ručak / Lunch
Odchod účastníkov / Odlazak sudionika / Departure
Poznámky / Bilješke / Notes
Podujatie sa koná pod záštitou Mikuláša Dzurindu,
ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky
Događaj se održava pod pokroviteljstvom Mikuláša Dzurindu,
ministara vanjskih poslova Slovačke Republike
The Conference is organized under the auspices of Mikuláš Dzurinda,
The Minister of Foreign Affairs of the Slovak Republic

Organizátori / Organizatori / Organizers:


Katedra slovenských dejín, Filozofická fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave
Odsjek za slovačku povijest, Filozofski fakultet
Sveučilište Komeskoga u Bratislavi
Department of Slovak History, Faculty of Arts,
Comenius University in Bratislava
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Philosophy of the Zagreb University

Spoluorganizátori / Suorganizatori /
Co-organizers
Szegedi Tudományegyetem
Ostravská univerzita v Ostravě
Instytut Historii Uniwersytet Jagielloński
Post Scriptum, s r.o.
SNM – Spišské múzeum v Levoči
Štúdio J+J
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Projekt finančne podporili / Projekt je financijski


podržavao / The project was financed by
International Visegrad Fund
Grant Vega
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky