Slovensko a Chorvátsko : Historické paralely a vzťahy (do roku 1780

)

Slovačka i Hrvatska : Povijesne paralele i veze (do godine 1780.) Slovakia and Croatia : Historical Parallels and Connections (until 1780)

Bratislava – Levoča
20. – 24. júna / 20. – 24. lipnja / June 20th – 24th 2011

Pondelok, 20. Júna / Ponedeljak, 20. lipnja / Monday, June 20th
Auditorium maximum, Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6 / Sveučilište Komenskoga u Bratislavi, Šafarikov trg 6 / The Comenius University in Bratislava, Šafárikovo square 6
8.30 – 10.00 Registrácia účastníkov / Registracija sudionika / The registration of participants 10.15 Otvorenie konferencie / Svečano otvaranje konferencije / Opening session Milan Ježovica, štátny tajomník MZV SR / zamjenik ministra vanjskih poslova Slovačke Republike / The State Secretary of the Ministry of Foreign Affairs Uvítacie príhovory / Govori dobrodošlice / Welcome Speeches Petr Vagner, riaditeľ / ravnatelj / director, International Visegrad Fund Vstupné slovo / Uvodni govori / Opening Speeches Matúš Kučera, historik / povjesničar / historian (Bratislava, Slovensko) Neven Budak, historik / povjesničar / historian (Zagreb, Hrvatska) 11.30 – 12.00 Prestávka na kávu / Pauza za kavu / Coffee break 12.00 – 13.30 Vstupné referáty / Uvodni radovi / Introductory Papers (predsedajúci / predsjednik / chairman Neven Budak)
Wihoda Martin (Brno, Česká republika) : Morava medzi zánikom Mojmírovskej ríše a Přemyslovským záborom (10. a počiatok 11. storočia) / Moravska između raspada Mojmirovske kraljevine i Přemyslova osvajanja (10. i početak 11. stoljeća) / Moravia between the Downfall of the Great Moravian Empire and the Přemyslids´ Conquest (The 10th and the Beginning of the 11th Century) Koszta László (Szeged, Magyarország) : Založenie biskupstva v Nitre / Osnivanje biskupije u Nitri / The Foundation of the Bishopric of Nitra

Sroka Stanisław Andrzej (Kraków, Polska) : Poliaci v záhrebskej kapitule v stredoveku / Poljaci u Zagrebačkom kaptolu u srednjem vijeku / Poles in the Chapter of Zagreb in the Middle Ages

13.30 – 14.30 Obed / Recepcija / Lunch 14.30 – 16.00 Téma / Tema / Theme : Novovek 16. až 18. storočie / Novi vijek 16. – 18. stoljće / The Modern Age 16th – 18th Century (predsedajúci / predsjednik / chairman Ján Lukačka)
Pisk Silvija (Zagreb, Hrvatska) : Stredoveké paulínske kláštory na území dnešného Slovenska a Chorvátska / Srednjovjekovni pavlinski samostani na području današnje Slovačke te Hrvatske / The Medieval Pauline Monasteries on the Territory of Present Slovakia and Croatia Šimončič Jozef (Trnava, Slovensko) : Trnavská univerzita (1635 – 1777) a Chorváti / Sveučilište u Trnavi (1635. – 1777.) i Hrvati / The University of Trnava (1635 – 1777) and the Croatians Rácová Naďa (Nitra, Slovensko) : K slavizmu jezuitov na Slovensku na prelome 16. a 17. storočia / K slavizmu isusovaca u Slovačkoj na prijelazu 16. u 17 stoljeće / To the Slavism of Jesuits at the Turn of the 16th and 17th Century Zavarský Svorad (Bratislava, Slovakia) : Tridsaťdeväť chválospevov na Sv. Ladislava, Kráľa Uhorska. Prípad akademickej obrazotvornosti medzi rokmi 1655 až 1693 / Tridesetdevet hvalospjeva Sv. Ladislavu, ugarskom kralju. Primjer akademskih maštanja između 1655. i 1693. godine / Thirty-Nine Panegyrics on Saint Ladislaus, King of Hungary. A Case in Academic Imagery between 1655 and 1693

16.00 – 16.30 Diskusia / Diskusija / Discussion 17.30 – 19.30 Vestibul UK Bratislava, otvorenie výstavy „Majáky“ pri príležitosti 20. výročia vzniku Chorvátskej republiky / Predvorje Sveučilišta Komenskoga u Bratislavi, otvaranje izložbe „Svjetionici“ na 20. obljetnicu neovisnosti Republike Hrvatske / The Entrance hall of the Comenius University Bratislava, the opening of the exhibition „The Lighthouses“ at the occasion of the 20th anniversary of Croatian independence Vstupné slovo / Uvodni govori / Opening Speeches

Tomislav Car, veľvyslanec Chorvátskej republiky v SR / veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Slovačkoj / the Croatian Ambassador in Slovakia Milan Čič, kancelár prezidenta Slovenskej republiky / kancelar predsjednika Slovačke Republike / The Chancellor of the Office of the President Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského / rektor Sveučilišta Komenskoga / the Rector of the Comenius University Jaroslav Šušol, dekan Filozofickej fakulty UK / dekan Filozofskog fakulteta Sveuilišta Komenskoga / the Dean of the Faculty of Philosophy Recepcia / Recepcija / Reception

Dobrovšak Ljiljana (Zagreb, Hrvatska) : Chorváti na Slovensku a Slováci v Chorvátsku v 18. storočí / Hrvati u Slovačkoj te Slovaci u Hrvatskoj u 18. stoljeću / Croats in Slovakia and Slovaks in Croatia in the 18th Century Mrva Ivan (Trnava, Slovensko) : Chorvátsky bán Ján Pálfi a jeho úloha v protihabsburskom povstaní Františka II. Rákociho / Hrvatski ban Ivan Palfi i njegova uloga u anti-habsbuškom ustanku Ferenca II. Rákóczija / Croatian Ban Johannes Pálfi and his Role in the Franciscus II´s Uprising against the Habsburgs

9.00 – 11.00 Sekcia 2 / Odjeljak 2 / Section 2 Téma / Tema / Theme : Stredná Európa ako miesto stretu kultúr / Srednja Europa kao mjesto sureta kultura / The Central Europe as a Meeting of Civilizations (predsedajúci / predsjednik / chairman Radu Marza)
Štefánik Martin (Bratislava, Slovensko) : Dalmátska cesta ako trasa transportu slovenských kovov do Stredomoria v 13. – 14. storočí / Dalmatinska cesta kao prometni put slovačkog metala do Mediterana u 13. i 14. stoljeću / The Dalmatian Road as the Transportation Route of Slovak Metals to the Mediterranean Region in the 13th and 14th Century Kozák Petr (Opava, Česká republika) : Nepriateľ i objekt fascinácie. Osmani očami poľského princa Žigmunda počas jeho pobytu v Uhorsku a Českých krajinách v rokoch 1498 až 1506 / Neprijatelj i predmet opčinjenosti. Osmanlije u očima poljskog princa Žigmunda tijekom njegova boravka u Ugarskoj i Češkim zemljama u godinama 1498. – 1506. / Enemy and the Object of Fascination. ‘Turk‘ in the Eyes of the Polish Prince Sigismund during his Stay in Hungary and the Bohemian Lands (1498 – 1506) Baďurík Jozef (Bratislava, Slovensko) : Ferdinand I. Habsburský – český, uhorský a chorvátsky kráľ. Špecifiká jeho zvolenia a nástupu na tróny Strednej Európy / Ferdinand I. Habsburg – češki, ugarski i hrvatski kralj. Specifičnosti njegova izbora i stupanja na prijestolja Srednje Europe / Ferdinand I Habsburg – Czech, Hungarian and Croatian King. Specifics of his Election and Ascend the Central European thrones Katona Tünde (Szeged, Magyarország) : Spiš vo svetle záznamov z alba amicorum / Spiš u svjetlu izvora alba amicorum / Scepusia in the Light of Books of Friends

Utorok, 21. Júna / Utorak, 21. lipnja / Tuesday, June 21st
Auditorium maximum, Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6 / Sveučilište Komenskoga u Bratislavi, Šafarikov trg 6 / The Comenius University, Bratislava, Šafárikovo square 6
9.00 – 11.00 Sekcia 1 / Odjeljak 1 / Section 1 Téma / Tema / Theme : Chorváti na Slovensku a Slováci v Chorvátsku / Hrvati u Slovačkoj te Slovaci u Hrvatskoj / The Croats in Slovakia and the Slovaks in Croatia (predsedajúci / predsjednik / chairman Stanisław A. Sroka)
Marek Miloš (Trnava, Slovensko) : Chorváti na Slovensku v stredoveku / Hrvati u Slovačkoj u srednjem vijeku / Croats in Slovakia in the Middle Ages Kučerová Květa (Bratislava, Slovensko) : Migrácie Chorvátov na Slovensko v 16. a 17. storočí / Migracija Hrvata u Slovačku u 16. te 17. stoljeću / The Croatian Migrations to Slovakia in the 16th and 17th Century Benková Eva (Bratislava, Slovensko) : Chorváti na Červenom Kameni v 16. storočí / Hrvati na Crvenom kamenu u 16. stoljeću / Croats on the Red Stone Castle Domain in the 16th Century

11.00 – 11.30 Diskusia 11.45 – 12.45 Obed / Ručak / Lunch 12.45 – 13.45 Téma / Tema / Theme : Vznik šľachty / Nastanak plemstva / The Origin of Nobility

(predsedajúci / predsjednik / chairman Martin Homza)
Dąbrowski Dariusz (Bydgoszcz, Polska) : Slovenské a južnoslovanské motívy v genealógiách Rurikovcov a Piastovcov v 13. storočí / Slovačka i južnoslavenski motivi u genealogiji Rurikovaca i Piastovaca u 13. stoljeću / Slovak and Southern Slavian Threads in the Genealogy of Piasts and Rurikovichi Dynasties in the 13th Century Karbić Marija (Zagreb, Hrvatska) : Majetkové vzťahy a štruktúra šľachtickej rodiny v oblasti medzi riekami Sáva a Dráva v stredoveku / Imovinski odnosi i struktura plemićkih obitelji na području između rijeka Save i Drave u srednjem vijeku / Property Relations and Family Structure of the Nobility in the Sava and Drava Interamnium in the Middle Ages Karbić Damir (Zagreb, Hrvatska) : K šľachtickým rodom v oblasti dnešného Slovenska a Chorvátska v stredoveku / O plemićkim obiteljima područja današnje Slovačke i Hrvatske u srednjem vijeku / Some Reflections on Noble Kindreds in the Areas of Slovakia and Croatia in the Middle Ages

16.30

19.00

Prehliadka Bratislavy / Razgledavanje Bratislave / Guided Tour of Bratislava (sprievodca / vodič / guide Juraj Šedivý) Recepcia / Recepcija / Reception

Streda, 22. Júna / Srijeda, 22. Lipnja / Wednesday, June 22nd
Presun do Levoče, prehliadka Trenčína, Spišského hradu a Spišskej kapituly Odlazak u Levoču, razgledavanje Trenčina, Spiškoj utvrdi i Spiškom kaptolu Transfer to Levoča, Guided Tour of Trenčín, Scepusian Castle and Scepusian Chapter
9.30 Odchod autobusom z parkoviska hotela Družba / Polazak autobusom s parkirališta hotela Družba / Departure from the parking hotel Družba Príchod, ubytovanie, večera / Dolazak, smještaj, večera / Arrival, accomodation, dinner

13.45 – 14.00 Prestávka na kávu / Pauza za kavu / Coffee break 14.00 – 15.30
Vološčuk Myroslav (Ivano Frankivsk, Ukraine) : Stredoveké Slovensko a Chorvátsko ako druhý domov šľachty a obyvateľstva z Rusi (13. – 14. storočie) / Srednjovjekovna Slovačka i Hrvatska kao druga domovina plemstva i stanovništva iz Rusije (13. – 14. stoljeće) / The Medieval Slovakia and Croatia as a Second Homeland of Nobility and Peoples from the Rus’ (13th – 14th) Dombi Ladislav (Bratislava, Slovensko) : Štefan z Anjou, pán Spiša a Šariša, sedmohradský, slavónsko-chorvátsko-dalmátsky vojvoda / Stjepan Anžuvinac, gospodin Spiša i Šariša, sedmogradski (transilvanski) i slavonsko-hrvatsko-dalmatinski vojvoda / Stephen of Anjou, the Lord of Scepusia and Sarossia, the Duke of Transylvania and Slavonia-Croatia-Dalmatia Hardi Djura (Novi Sad, Srbija) : Status Mačvy v období vlády Rastislava / Status Mačve u razdoblju Rastislavove vladavine / The Status of Machva during the Reign of Tsar Rostislav Filippov Igor S. (Moskva, Rossijskaja Federacija) : Rodinné a krstné mená vo včasnostredovekom slovanskom svete. Komparácia / Prezimena i imena u ranom srednjem vijeku slavenskog svijeta. Usporedba / Patrimonial and Baptismal Names in the early Medieval Slavic World. Comparative Observations

18.30

Štvrtok, 23. Júna / Četvrtak, 23. lipnja / Thursday, June 23th
Levoča Renesančná sála budovy SNM – Spišské múzeum v Levoči, Námestie Majstra Pavla, č. 40
8.00 – 8.45 Raňajky / Doručak / Breakfast 9.00 – 11.00 Téma / Tema / Theme : Vysoká šľachta / Više plemstvo / High Nobility

15.30 – 16.00 Diskusia / Diskusija / Discussion

(predsedajúci / predsjednik / chairman Damir Karbić)
Lukačka Ján (Bratislava, Slovensko) : Majetky šľachtického rodu Hont-Poznanovcov ležiace južne od rieky Drávy / Posjede plemićke obitelji Hont-Poznan smještene južno od rijeke Drave / Estates of the Noble Family of Hunt-Poznan Situated in the South of the Drava River Grgin Borislav a Botica Ivan (Zagreb, Hrvatska) : Kniežatá z Krbavy na území dnešného Slovenska / Krbavski knezovi na teritoriju današnje Slovačke / The Counts of Krbava (Corbaviai) on the Territory of the Present-day Slovakia Grófová Mária (Bratislava, Slovensko) : Šľachtický rod Ilockých v slovenskochorvátskom kontexte / Plemićka obitelj Iločki u slovačko-hrvatskom kontekstu / The Noble Family of Ilocký in the Slovak-Croatian Context Klaužer Vedran (Zagreb, Hrvatska) : Chorvátsko-slovenské kontakty prostredníctvom činnosti Blaisea Magyara. Príklad politických a rodinných vzťahov medzi slovenskou a chorvátskou šľachtou / Hrvatsko-slovačke kontakti kroz aktivnosti Blaise Magyar. Primjer političkih i obiteljskih odnosa između slovačkog i hrvatskog plemstva / Croatian-Slovak Connections through the Activities of Blaise Magyar. An Example of Political and Family Connections between Slovak and Croatian Nobility Milijan Suzana – Gahér Daniel (Zagreb, Hrvatska – Bratislava, Slovensko) : Gróf Tomáš zo Sv. Jura, veľmož zo Slovenska a bán z Chorvátsko-dalmátskeho kráľovstva. Jeho život a činnosť / Velikaš iz Slovačke i ban Kraljevine Hrvatske i Dalmacije grof Toma od Svetog Jurja. Život i djelovanje / Magnate from Slovakia and the Ban of the Kingdom of Croatia-Dalmatia – Count Thomas of Sancto Georgio. His Life and Activities

of Monoszló – An Example of Noble Kindreds from the Area between the Sava and Drava Rivers Rokai Peter (Novi Sad, Srbija) : Regálne práva. Porovnanie feudálnej štruktúry na územiach súčasného Slovenska a Vojvodiny od 11. do 14. storočia / Kraljevska prava. Usporedba feudalizma na području sadašnje Slovačke i Vojvodine od 11. do 14. stoljeća / King’s rights. A Comparison of the Feudal Category on the Territories of Modern Slovakia and Vojvodina from 11th to 14th Century

11.15 – 12.30 Sekcia 2 / Odjeljak 2 / Section 2 (predsedajúci / predsjednik / chairman Dariusz Dąbrowski)
Szeberényi Gábor (Pécs, Magyarország) : Šľachtické komunity na Spiši a v Turopolji v 13. a 14. storočí / Plemićke zajednice u Spišu i Turopolju u 13. i 14. stoljeću / Noble Communities in Scepusia and Turopolje in the 13th – 14th Centuries Labanc Peter (Trnava, Slovensko) : Predkovia a príbuzní záhrebského biskupa Jána (1395 – 1397) / Preci i bližnji zagrebačkog biskupa Ivana (1395. – 1397.) / Ancestors and Kindred of Bishop John (1395 – 1397) Budak Neven – Hutyrová Tatiana (Zagreb, Hrvatska – Bratislava, Slovensko) : Porovnanie privilegovaných komunít „Campus Zagrabiensis“ a „Parvus comitatus“ / Usporedba povlaštenih zajednica „Campus Zagrabiensis“ i „Parvus comitatus“ / The Comparsion of the Privileged Communities „Campus Zagrabiensis“ and „Parvus comitatus“

11.00 – 11.15 Prestávka na kávu / Pauza za kavu / Coffee break 11.15 – 12.30 Sekcia 1 / Odjeljak 1 / Section 1 Téma / Tema / Theme : Nižšia šľachta / Niže plemstvo / Lesser Nobility (predsedajúci / predsjednik / chairman Djura Hardi)
Gábriš Tomáš (Bratislava, Slovensko) : Paralely autonómnych stredovekých komunít na Slovensku a v Chorvátsku / Paralele autonomnih srednjovjekovnih zajednica u Slovačkoj i Hrvatskoj / Parallels of Autonomous Medieval Communities in Slovakia and Croatia Nikolić Zrinka Jakus (Zagreb, Hrvatska) : Čupor z Monoszló – príklad šľachtických príbuzenstiev v oblasti medzi riekami Sáva a Dráva / Čupor od Monoszla – primjer plemićkih rođaka na području između rijeka Save i Drave / The Čupor

12.30 – 13.30 Obed / Ručak / Lunch 13.30 – 14.30 Téma / Tema / Theme : Umenoveda / Povijest umjetnosti / History of Art (predsedajúci / predsjednik / chairman Vladimir Peter Goss)
Cepetić Maja (Rijeka, Hrvatska) : Kult sv. Ladislava v stredovekom pevninskom Chorvátsku – politický a kultúrny zápas / Kult svetog Ladislava u srednjovjekovnoj kontinentalnoj Hrvatskoj – politička i kulturna borba / The Cult of Saint Ladislaus in Medieval Continental Croatia – Political and Cultural Contest Gerát Ivan (Bratislava, Slovensko) : Obrazové cykly so sv. Ladislavom – niekoľko problémov interpretácie / Slikovni ciklusi sv. Ladislava - neki od problema tumačenja / Pictorial Cycles with Saint Ladislaus – some Problems of the Interpretation Dujmovič Danko (Rijeka, Hrvatska) : Stredoveké kostoly s pravouhlým sanktuáriom v Chorvátsku a Spišskom regióne na Slovensku / Srednjovjekovne crkve s pravokutnim svetištem u Hrvatskoj i slovačkoj Spiškoj regiji / Medieval Churches with Rectangular Sanctuary in Croatia and Scepusian Region in Slovakia

14.30 – 14.45 Prestávka na kávu / Pauza za kavu / Coffee break 14.45 – 15.30 Téma / Tema / Theme : Umenoveda / Povijest umjetnosti / History of Art (predsedajúci / predsjednik / chairman Ivan Gerát)
Goss Peter Vladimir (Rijeka, Hrvatska) : Umenie v Slavónsku a na Spiši v 13. storočí – niekoľko pozoruhodných analógií a ich pozadie / Umjetnost u Slavoniji i na Spišu u 13. stoljeću – neke upečatljive analogije i njihove pozadine / Art in Slavonia and Scepusia in the 13th Century – Some Striking Analogies and their Background Janovská Magda (Levoča, Slovensko) : Stavebné aktivity na Spiši v 13. storočí v kontexte Uhorska / Građevinske aktivnosti Spiške regije u 13. stoljeću u kontekstu Ugarske / Building Activities in Scepusia in the 13th Century in the Context of the Hungarian Kingdom Gruia Ana Maria (Cluj-Napoca, Romania) : Umelecké kachlice v severnom Uhorsku a Slavónsku v 15. storočí / Umjetnički pečnjaci u sjevernoj Ugarskoj i Slavoniji u 15. stoljeću / Fashionable Stove Tiles in Northen Hungary and Slavonia during the 15th Century

(predsedajúci / predsjednik / chairman Igor S. Filippov)
Gračanin Hrvoje (Zagreb, Hrvatska) : Etnicita a migrácia v neskorom staroveku a ranom novoveku. Povodie stredného Dunaja. Príklady spájajúce oblasti súčasného Chorvátska a Slovenska / Etnicitet i migracije u srednjem Podunavlju u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku. Primjeri koji povezuju današnje hrvatsko i slovačko područje / Ethnicity and Migrations in the Late Antique and Early Medieval Middle Danube Basin. Examples Linking Modern Croatian and Slovakian Areas Verešová Nora (Bratislava, Slovensko) : Geografické koncepcie Sklavínie v historických prameňoch 6.—14. storočia s dôrazom na moravsko-panónsku, respektíve južnoslovanskú tradíciu / Zemljopisne koncepcije u povijesnim izvorima u razdoblju između 6. i 14. stoljeća, s naglaskom na moravsko-panonske i južnoslavenske tradicije / Upon the Geographical Concepts in the Historical Sources in the Period of 6th—14th Centuries, with an Emphasis on the Moravian-Pannonian and Southslavic Tradition Mesiarkin Adam (Bratislava, Slovensko) : Základy pre výskum chorvátskej a slovenskej etnogenézy / Osnove za istraživanje hrvatske i slovačke etnogeneze / The Grounds for the Research of Croatian and Slovak Ethnogenesis Sidorova Vasilina (Moskva, Rossijskaja Federacija) : Slovanské národy vo francúzskej spisbe 11. storočia / Slavenski narodi u francuskoj kniževnosti iz 11. stoljeća / Slavic Nations in the French Writings of the 11th Century

15.30 – 16.15 Diskusia / Diskusija / Discussion 16.30 Prehliadka Levoče / Razgledavanje Levoče / Guided Tour of Levoča 18.30 Večera a ochutnávka slovenských vín / Večera i degustacija vina iz Slovačke / Dinner and Wine-tasting

10.15 – 10.30 Prestávka na kávu / Pauza za kavu / Coffee break 10.30 – 12.15 Téma / Tema / Theme : Historiografia, hagiografia / Historiografija, hagiografija / Historiography, Hagiography (predsedajúci / predsjednik / chairman Ivan Mrva)
Vedriš Trpimir (Zagreb, Hrvatska) : Predsa iná Morava? Úvahy o pojme “provincia Marab” v zadarskej legende „Translatio beati Grisogoni” / Ipak još jedna Moravska? Osvrt na spomen „provincia Marab“ u zadarskoj legendi „Translatio beati Grisogoni“ / Yet Another Moravia? Considerations about the Term Provincia Marab in Iadertine legend „Translatio beati Grisogoni“ Marza Radu (Cluj-Napoca, Romania) : Transylvánia a Uhorsko alebo Uhorsko a Transylvánia očami rumunskej historiografie / Transilvanija i Ugarska ili Ugarska i Transilvanija u očima rumunjske historiografije / Transylvania and Hungary or Hungary and Transylvania as Viewed by the Romanian Historiography

Piatok, 24. Júna / petak, 24. lipnja / Friday, June 24th
Levoča Renesančná sála budovy SNM – Spišské múzeum v Levoči, Námestie Majstra Pavla, č. 40
8.00 – 8.45 Raňajky / Doručak / Breakfast 9.00 – 10.15 Téma / Tema / Theme: Etnogenéza, historiografia, hagiografia / Etnogeneza, historiografija, hagiografija / Ethnogenesis, Historiography, Hagiography

Grzesik Ryszard (Poznań, Polska) : Veľká Morava ako základ stredoeurópskej historickej tradície / Velika Moravska kao temelj srednjo-europske povijesne tradicije / Great Moravia as a Basis of the Central-European Historical Tradition Homza Martin (Bratislava, Slovensko) : Pohostinná teória prijatia kmeňového zväzu starých Maďarov v Karpatskej kotline a slovenské dejiny / Teorija gostoljubivog prihvaćanja staro-ugarskog plemenskog saveza u Karpatskoj kotlini i slovačka povijest / The Theory of the Hospitable Acceptance of the Old-Hungarian Tribal federation in the Carpathian Basin and the Slovak History Vida Bea (Szeged, Magyarország) : Kult sv. Ladislava v kartuziánskom zákonníku z Uhorského kráľovstva / Kult svetog Ladislava u kartuzijanskom kodeksu ugarskog kraljevstva / The Cult of Saint Ladislaus in the Carthusian Codex from the Kingdom Hungary

12.15 – 12.45 Diskusia / Diskusija / Discussion Ukončenie konferencie / Govori zatvaranja konferencije / Closing Speeches 13.00 Obed / Ručak / Lunch Odchod účastníkov / Odlazak sudionika / Departure

Poznámky / Bilješke / Notes

Podujatie sa koná pod záštitou Mikuláša Dzurindu, ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky Događaj se održava pod pokroviteljstvom Mikuláša Dzurindu, ministara vanjskih poslova Slovačke Republike The Conference is organized under the auspices of Mikuláš Dzurinda, The Minister of Foreign Affairs of the Slovak Republic

Organizátori / Organizatori / Organizers:
Katedra slovenských dejín, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Odsjek za slovačku povijest, Filozofski fakultet Sveučilište Komeskoga u Bratislavi Department of Slovak History, Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Faculty of Philosophy of the Zagreb University

Spoluorganizátori / Suorganizatori / Co-organizers
Szegedi Tudományegyetem Ostravská univerzita v Ostravě Instytut Historii Uniwersytet Jagielloński Post Scriptum, s r.o. SNM – Spišské múzeum v Levoči Štúdio J+J Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Projekt finančne podporili / Projekt je financijski podržavao / The project was financed by
International Visegrad Fund Grant Vega Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful