You are on page 1of 45

Уводна реч

DistroWatch Садржај:
Уводна реч 2
Садржај 2

Дистрибуције
UTUTO-e XS 3
FreeBSD - филозофија 8
!"#$ % & ' ( )$! * !%+ ,+#$%-$* ( &. &* /!& "+#+ Slackware 10.1 12
.0/ "+/ #!* * ,$( * !%+ 1! $23 #$ $ 4!4./+ #$ "$& $).'$(+ Franzy 16
$ 4 !0 +%+ 5. 6$%+ & $,"*+(+(. 789:; $ <=>?@A>BC %+"+ #$1! GNU/Hurd Live! 18
1! ( 4 !)+! DEBF 1!($ & 4 "& +*-+ . !*!% ) !(. #$( !& +!
+*#!".2+# $" 3 %! 2 + %!G %! !H 1$*+ $ !" #!* * ,$( Софтвер
9ICJ9KKL?C 4+1 + . * ,$($ M N 1!($ & . %+ . 4!(+*$! . ) + Download 21
* ,$($ GIMP 2.2 – 2. део 23
! & + "* + $H . !*!% ) !(. 4!1.2+*+%! "+ 1! $&#$'$%+ GNOME 2.10 27
4 $)/$G$%! %!0.3#!& O=ECPQQPR 4!* ,$*+6+ 1& #$ . 5+(+ &+ OpenOffice.org 2.0 beta 31
S $#.1& &$& %!% . !*!% &/.H+(. %!)$/#$ / T!#+
+"$!#$'+ ( 1+! $ .* 1 &4 %#+ ,+ &* 1! $&#$1 1!($ G / "+ Хардвер
4 !)+(. $ #+.H # 2 ! #!*! !1.2+3 %! "+ +,)$( %! 4!& !( 3
Bluetooth на Линуxу 34
4 " +&." ! 1!%+#"#!( /$#$($ 4 "& +*-+(.3$ ( 1! $&#$'$%+ 1+!
* !%+ %!3+# $ 1! $& +# +/+
Сталне рубрике
,$/+ . &*!% H * !% $,"+6. "!/+,$ &+ 4 1! H " & & +#+
Програмирање
2 ! )$ )+/! "+ 4!& +# & +#"+ " ,+ &/ " 3 ) !( * !& )#! &%!
C99 37
& 3#$ 2 ! ( NU 4 *$ ) !( 1!($ ( ( "$#& * #! / 1 ! $&+#
,+ *+-.(.3$ #+4! $%+ ( "#!0 !" H/+#!*+ "+1'$( +1! "+ ( $ . !%
Радионицa
4!0/ ". H+&!4$& #+ *$2 % #$*!. !2 ( "#+ & *+ 1!(+ +".( (
Увод у коришћење
4!& +*-+6 ,$/+ %$ ! + . V *+ &1!( ,+ *+-.(.3$ 1$4$ $( H1!0
командне линије 39
S $#.1& 4! +/+ WRPPIXSSBL=LJEY RBZ +"+%! & "+ 3 %! .&4 2#!
ГИМП Т&Т 42
&+ +5$*+ $ &+ &*$% -."$%+ "!) *!- 1!($ G / "+ 4!%!0#. $ ,+ 1!(
Разговор са поводом 44
4!& !($ ( "$#! 0 +#$'+ $,% 5. &/!)!"#!0 $ !#!0 " .0!0 &!T * +
G$*+( [
\ *+# /$3

*+# /$3
*+# .1$3
+ 1! $/ #!*$3
+ ]$*+#$3
/ 1&+#"+ !2 *$3
5+# #5 /1!*$3
/!)!"+# !*+H *$3

$/!2 !4!*$3
/+" # + $3 G+ ,+ /!)!"+# !T *
$1!/+ /$3 RPPIXSSAAA K^J QB_ `E
%+/ +6 + RPPIXSS_JEaL==> K^J QB_ `E Сав материјал у овом
часопису је објављен под ГНУ
лиценцом за слободну
+ ]$*+#$3 _JEaL==> @QJP>@Pb_c>L= ?Qc
документацију. Ауторска права
припадају аутору.

2 / ГНУЗИЛА / Април 2005


Дистрибуције

UTUTO-e XS
ГНУ+Линукс

-./@5 @=+. /, @=1./0. O3@=7.@= .I


.?5 :.L,X# ]FFT . HGeh >510.4.+,
! " :, =/057= .6/057,1 =25:95
# /5/:.? >1./0=+6=# 2,< ?6=8=
! <5I0,:5 3>3a,6.I @=1./6.@3
! # 5 >=J,0@3 .6/05754.+, >=/0=+.
" ?=83a6=/0 =-52.15 :,1<.+,
" # ! $ @,16,75 i >=63j,6. /3 Y R k .
# $ ! Y P Yl# >1. J,?3 +, >=-15<3?,:565
" % $ # :,1<.+5 Y R k 1.7.@=? =-52.15
! $ &'&'( )* @,16,75 /, ?=83 :.-,0.
.6K=1?54.+, = 0:=14.?5
-./01.234.+,# @5= . <5I:576=/0
&'&'( +, -./01.234.+5 65/0575 3 18,60.6. 3 4.93 /0:515;5 m*m 3 5 A57=/0# 4,= 0,@/0 +, 65
21<=8# >=3<-56=8 . /7=2=-6=8 =>,150.:6=8 /./0,?5 @=+. ?=A, -5 L>56/@=? 05@= -5 +, ?57= 0,A,
<5?,6. BCDEFGH 15-6, /056.4, "5 15<7.@3 =- ?6=8.I# &'&'( 15<3?,0. >=13@3 3 >=0>36=/0.
0.? +, /,2. >1, /:,85 >=/05:.= 4.9 -5 =>,150.:6. /./0,? @=+. =L0= /, 15/03?5J. L05 /3
65>15:. 23-, /7=2=-56 . /0=85 +, /5/05:9,6 ./@93J.:= =- 0:=14. I0,7. -5 @5A3 65
/7=2=-6=8 /=K0:,15 515:6=# .6/05754.+5 6,/7=2=-6=8 6.+, ?50,1;,? .? +,<.@3 . =-52,1,
<5215;,65# 57. /, &'&'( -./01.23.15 2,< 05@:=8 /=K0:,15 @,16,7# /7,-. =-52.1 +,<.@5 @=+.
K,15 @=+5 65/ 01,6306= .60,1,/3+, +, -,/@0=># /0=85 >=87,-5+?= a, /, @=1./0.0. >1.7.@=?
L05 -,/@0=> &'&'( <:56. &'&'( M 63-. .6/05754.+,# >1. J,?3 01,25
=/6=:.# &'&'( M N .63@/ >=/0=+. 3 -:, :,1<.+,# 3 >1:=+ =2150.0. >5A;3 65 0= -5 +,
65?,;,6=+ /752.+.? 15J3651.?5 OPQR . SMDTCUV WX . -138=+# >=-15<3?,:56. +,<.@ L>56/@.
65?,;,6=+ 6=:.+.? 8,6,154.+5?5 OSMDTCUV Y# Z# P# [ \R# \R Y# 5@=6 =-52.15 +,<.@5# >=01,26= +,
U]FTD# T^_FD# T^_FD )S ` [SX 4.93 =>0.?.<54.+,# 5 /7,-,a. =2150.0. >5A;3 65 /7,-,a. ,@156
>1.?,1 bMDTFF @=+. >13A5
-./01.234.+, 65 .6K=1?54.+, =
=/6=:3 @=+, +, >=-15<3?,:56.?
65>15:9,6# 7=<.6@5?5 <5
:,1<.+5 65?,;,65 6=:.+.? 15J3651.?5 /, -,7. 65 .<-5;5 <5 DTM_ ]FFT . =2.J6=8 @=1./6.@5
.7. [ >750K=1?3 5@,0. @=+. /5J.;5:5+3 &'&'( M /3 =<.6@5 <5 ]FFT @=1./6.@5# @5= .
@=?>5+7.156. /5 =>4.+5?5 @=+, =?=83a5:5+3 65+:.L. /0,>,6 <5 >=-15<3?,:56=8 =2.J6=8
=>0.?.<54.+, /=K0:,15# 65 05+ 65J.6 /5J.;5:5+3a. :,=?5 21< . @=1./6.@5 /5 @=1./6.J@.?
/052.756 /./0,? 1,25 >=?,630. -5 .6/05754.+5 /=K0:,15 6.+, .?,6=? &'&'( M +, MDTM] O01,25
=8156.J,65 65 2.6516, >5@,0,# :,a +, &'&'( M =0:=1,6 <5 =0@3450. MDTM]# 5 6, >1.0./630.
>1.?,63 2.7= @=8 /7=2=-6=8 /./0,?5 <5 .6/05754.+3 >5@,05 =:5+ 05/0,1X =L0= &'&'( M <5
=2<.1=? -5 +, &'&'( M 25<.156 65 bMDTFF -./01.234.+.# 5-?.6/0154.+3 /./0,?5 @=1./0.
>=-15<3?,:56. K=1?50 2.6516.I >5@,05 +, TcdY BMcVCD O= J,?3 a,?= @5/6.+,
8=:=1.0.X# @=1.6.J@= .?, <5 BMc
Инсталација VCD +, ]FFT# 5 7=<.6@5 +, >15<65#
6/05754.+5 &'&'( M N .63@/ /./0,?5 6, 2. 01,257= -5 =-6=/6= 6,?5 +, 6/05754.+5 /,
>1,-/05:95 >1=27,? 2.7= @=?, @= /, /1,= /5 .6/05754.+=? McCeD ?=A, =25:.0. 3 -:5 ?=-5#
.7. *_efgGe]M -./101.234.+, 5+2.06.+. -,= .6/05754.=6=8 530=?50/@. .7. ?563,76= L0= +,
>1=4,/5# @=+. /, =25:95 3 @=6<=76=? 1,A.?3# +, >510.4.=6./5;, >1,-?,0 /7,-,a,8 -.+57=85 @=+.
-./@5 :-, 01,25 =2150.0. >5A;3 65 >15:.76= =-52.15;, I51- 01,25 =215-.0. =1,- =:, -:,

Април 2005 / ГНУЗИЛА / 3


Дистрибуције

?=83a6=/0.# ?=83 /, =-52150. ]MHfUM .7. Uhn]eEM ?=-# @=+. 3 5@=6 3/>,L6= <5:1L,6,
65L,? /73J5+3 6./3 >1,:.L, 2.06. 30=?50/@5 .6/05754.+5 a, .6/05754.+, &'&'( M +, />1,?56
=21./50. /5-1A5+ 4,7=8 I51- -./@5 >5 /, 6, >1,>=13J3+, <5 @=1.La,;, :-, 01,25
@=1./6.4.?5 @=+. .?5+3 >=-50@, @=+, A,7, -5 <5-1A, 0=? >1.?,0.0. +,-63 <56.?9.:=/0
/73J5+3 7=8.J56 .<2=1 +, ?563,765 .6/05754.+5# @=+5 /, 65/05:95 @=7.@= 65 I51- -./@3 >=/0=+.
-.+57=8=? @=+. /, 0.J, =-52.15 . >510.4.=6./5;5 -./@=:5 5 6,@5 m ' .7. 'm* >510.4.+5#
,@1563 @=+. /, >=+5:93+, 3 =:=? -,73 /, >1, /:,85 ?=A, :,a.65 -./01.234.+5 a, 3 q q(
>510.4.=6./50. -./@ . 0= 3< >=?=a Se]TME .7. foECHg 57505 59, -=-50. =>4.+3 >=-.<5;5 BCDEFGH
+, >=01,26= =-52150. -./@ @=+. a, /, @=1./0.0. . =-1,-.0. ]FFT . =>,150.:6=8 /./0,?5 /5 0, .7. 0.I
HGeh >510.4.+, :5+ >=/5= /, =25:95 >=0>36= 13J6=# L0= <65J. >510.4.+5# >5 . &'&'( M
-5 +, >=01,26= 36,0. >305;3 -= >510.4.+, @=+5 a, /, @=1./0.0. 60,1,/5606= +, 0= L0= a, :,a.65
O`EMp`^EeW 65 >1.?,1X /0505@ =>4.+5 /, 0.J, >=-,L5:5;5 cFFT -138.I -./01.234.+5 =:3 =>4.+3
7=5-,15# =-6=/6= -5 7. /, cFFT 7=5-,1 .6/057.15 . 8-, 65<:50. tBCDEFGHu# -=@ a, 3
=-15<3?,:56. cFFT 7=5-,1 +, q q( /73J5+3 &'&'( M 5 =:5 =>4.+5
59. 0=@ .6/05754.+, +, /@=1= >=0>36= 530=?50.<=:56# L0= 2.0. 65<:565 t ( ms (*u
<65J. -5 a, .6/057,1 /5? =25:.0. /:, >=/7=:, =@= .6/05754.+, .8=1=<6=# 6,?5 L05
>5@,05# ;.I=:, @=6K.83154.+, . =>0.?.<54.+, ,-.6. -,059. @=+.
<5I0,:5+3 3J,La, @=1.6.@5 /3 >=-,L5:5;, +,<.@5 65 @=? a, /, UTUTO-e у акцији
/./0,? @=1./0.0.# 05/05031, . :1,?,6/@, <=6, 1>/@. +,<.@ 6, 1.7.@=? >=-.<5;5 @,16,75
>=/0=+. @5= .<2=1 6/05754.+5 +, 65 0,/0 15J36513 O [ )S =>,150.:6=8 /./0,?5# /5: I51-:,1
WkrrN# DmF]fMY# YlR[ s [X 015+575 =@= /50 . >= :1,?,65# L0= . 65 0,/0 15J36513 +, 31,-6=
6.+, 1,<37050 <5 >=I:573# 57. /5? @=64,>0 .6/05754.+, @=+. &'& >1,>=<650 . @=6K.831./56
'( M @=1./0. :,1=:,06= 6, ?=A, -5 /, <5:1L. <5 ?5;, :1,?,65 ,-.6. >1=27,? /, +5:.= >1.7.@=?
<1=@ 0=?, +, @=>.15;, /:.I >5@,05 O.?5 .I =@= WZPrX 65 I51- @=6K.83154.+, ) /,1:,15 . 0= 3
-./@# ;.I=:5 .6/05754.+5# @=6K.83154.+5 . =>0.?.<54.+5 -,73 @=+. /, 0.J, =/:,A5:5;5

4 / ГНУЗИЛА / Април 2005


Дистрибуције

?=6.0=15 =L0= 3 @=6K.83154.=6. K5+7 3=>L0, 6./3 36,0, .60,1K,+/ @=+. +, 75@ <5
:1,-6=/0. @=+, 2. 01,257= -5 =-8=:515+3 ?=-,73 ?=6.0=15# b [ @=1.La,;,# . >1,81L0
Ob ([ CHh_ev [eDenM]X# @=+. /, >=-.A, 530=?50/@.# 6.+, 65>1,-6.I ?=83a6=/0.
3/>,:5= -5 /, >1.@5A, 65 ,@1563 >5 +, 01,257= ./@93J.0. b [ . &'&'( M +, >=@5<5= -5 +, :,=?5
-=-50. >=01,26, 7.6.+, 3 wF]n fFDo =/7, =:, .60,1:,64.+,# ) +, -=21= >=-,L,6 /./0,? @=+. ?=A,
>1=15-.= @5@= 01,25 >1.@5<3+3a. b [ 7=8.6 ?,65x,1 >13A.0. /:, L0= +, >=01,26= <5
1.+5:5 +, ?=83a5 >1,@= :,a -,K.6./56=8 @=1./6.J@=8 657=85 6,/?,056= @=1.La,;, .60,16,05
J.+. +, UHM]DeVM &'&'( M# 5 7=<.6@5 MDTM]# @5= L0= +, :,a . 3A.:5;, 3 ?370.?,-.+. 1,25
>=?,630= =-15<3?,:56= . +,-.6= 815K.J@= =@13A,;, +, b ( 65875/.0. -5 6.+, >=01,26=
[ # 3 :,1<.+. Y Q 5@= 6,?5 \ 5# >=/0=+, \ . y 2.27.=0,@, =25:950. -=-5065 >=-,L5:5;5
65 /./0,?3 05@= -5 +, =2,<2,j,6= 6,/?,056= >=@1,05;, >1=815?5 65@=6 .6/05754.+,# +,1 /:, 15-.
65>./56.I <5 =:3 >750K=1?3 1:. >=87,- 65 15-63 >=:1L.63 @5@= 01,25 /5 >=-15<3?,:56.?
=@1.:5 ?6=L0:= >1=815?5 @=+. /, .6/057.15+3 3< =:3 >=-,L5:5;.?5
-./01.234.+3 =1,- 8=?.7, @=1./6.J@.I# &'&'( M >=/,-3+, .
/.+5/,0 5-?.6./0150=1/@.I 5750@. @=+, /3 :.L, 6,8= -=21=-=L7, Текст, табеле, графика...
(ooCfM >5@,0 @=+. /, -=2.+5 3<
Интернет и мултимедија &'&'( M )* 65 A57=/0 6.+,
370.?,-.+576. 38=j5+ =2,<2,j3+3 >1=:,1,6. >1=815?. @=+. /3 (hMD(ooCfM 17= :,1=:5056
>=/057. /.6=6.? <5 @:57.0,0 3 /:=+=+ =275/0. 3-.= 15<7=8 =:=?, +, >1=/0=1 @=+.
1,>1=-3@4.+5 +, >=:,1,65 )[[* 3 OW Y QX# -=@ <5 1.>=:5;, 53-.= <53<.?5 (hMD(ooCfM# +,1 /, /5 /5?=
-./@=:5 /73A. b]Ch .-,= +, =2,<2,j,6 [h_evM] =?# @=+. 2,< +,-6=8 -./@5 -=2.+5 :,=?5 :,7.@.
>1=27,?5 >3L05 :.-,= /5-1A5+ [h_evM] +, :,a -=21= >=<650 21=+ >1=815?5 =A-5 2. ?=87=
:,a.6. @=1./6.@5# 05@= -5 6, 01,25 >1,:.L, 01=L.0. 1,J. 65 2.0. ?,/05 <5 ((F 3@=7.@= 2. /,
;,85 i 01,257= 2. /5?= >=?,630. -5 +, :.-,= >738.6 .60,81./56 3 ./@93J.7. FooCfM# cCGF]E .
mC]MoFw >5 +, =?=83a,6 >=0>36 ?370.?,-.+576. 38=j5+ 65 bDUVM]Cf# 57. 6.+, 65 65?5 -5
.60,16,03 1,576=? 15-3 /3 =:. >1=815?. >=@5<57. <5:.-56 /3-.?= FooCfM =2,<2,j3+, <5:.-56
6.:= @:57.0,05 3 =25:95;3 /:=8 >=/75# >5 03 6,?5 ?,/05 6.:= @:57.0,05 3 /:=+=+ =275/0.#
>1.?,-25?5 515:6=# 53-.= -./@=:, +, ?=83a, >1,254.:50. 3 57. +, (hMD(ooCfM -57,@= 2=9,
(bb K=1?50 .< -=21= >=<650=8 15<7=85 [SZ ,6@=-,1. +=L 3:,@ 1,L,;,# >5 +, =:= . >1:. :,a.
6./3 7.L,6. 21,?,65 >50,6505 ?.63/ =:, -./01.234.+, =1,-
=-15<3?,:56. GMc c]FGHM] +, 6515:6= mC]MoFw 3 :,1<.+. W r# @=+. \ FooCfM >5@,05# >1./306. /3
>1=:,1,6= -=21= 15-. /:=+ >=/5= O=/.? @5-5 +, 3 >.05;3 m_eH^# +,1 cCGF]E 0,@/0 >1=4,/=1 . bDUVM
+, 7.4,645 >=- @=+.? /, -./01.23.15 m_eH^ >738.6 /:, /5?= 6, ]Cf# >1=815? <5 15- /5 052,75?5
/7=2=-56X =1./6.@ 6,?5 >36= ?=83a6=/0. <5 .<2=1 @5-5 +, 3 7=2=-6= /, ?=A, 1,a. -5 /3 =:5
>.05;3 GMc c]FGHM]# 57. @5-5 +, M VeC_ @7.+,60 3 >.05;3# -:5 >1=815?5 :,=?5 @:57.0,06.#
/.0354.+5 +, ?57= -1385J.+5 >=63-. /3 :,1=:506= 01. >5 /, ?=83 >=/?50150. @5= ?=83a,
65+>=>37516.+5 >1=815?5 <5 =:3 DeVM63 i pF_UTCFD# '^UDEM]cC]E . 1,L,;, @5-5 +, 3 >.05;3 FooCfM
*v_h^MME z_eGH <2=1 +, 65 @=1./6.@3 +,1 /3 /:5 01. >1=815?5 /=K0:,1 65 =:=+ -./01.234.+.
>=3<-56. . @:57.0,06.# >5 +, .<2=1 @15+;, /32+,@0.:56 [ . sz 15K.@5 +, =275/0 3 @=+=+ +,
/3 >=@1.:,6. >1=815?.?5 @5= L0= /3 ) z^eT . beCV# >5 6, 2. /7=2=-56 /=K0:,1 -38= 2.= 3
01,257= -5 23-, :,a.I >1=27,?5 @5-5 +, =:5+ 5/>,@0 @=1.La,;5 /,64. 6,/7=2=-6.I 1,L,;5 .<
.60,16,05 3 >.05;3 beCV +, 3 6=:.+.? :,1<.+5?5 /5<1,= @5= -=21= >=<650.I /=K0:,1/@.I
?370.K36@4.=6576. [ @7.+,60# >5 6,a, 2.0. >1=27,?5 3 @=?>56.+5 565/ 0= 6.+, /73J5+#
@=?36.@54.+. zy .7. [* >1=0=@=7.?5 5;, ./@3/6.? >5 . N .63@/ /./0,?. ?=83
@=1./6.4.?5 >1=27,? ?=A, >1,-/05:950. 6,>=/0=+5;, >1,-/05:950. -=21, >750K=1?,
815K.J@=8 57505 <5 >=:,<.:5;, 65 .60,16,0 >1,@= ECe_ Uh <5 =215-3 815K.@,# @5@=
@=6,@4.+, "5 =:3 65?,M63 +, >1,-:.j,6 GpECe_# 5 ;,8=:5 2.0?5>.156,# 05@= . :,@0=1/@,
@=6K.83154.+5 . @=1.La,;, <5I0,:5+3 ?57= 2=9, >=<65:5;, =:, &'&'( M )* -=75<. /5 =?
>1=27,?50.@, 51,<.:5;, ! . ?,-.+5 +, .<3<,06= 75@=# 3 :,1<.+. Y r . 5750=? <5 .<15-3
65+>1, <5I:593+3a. >1=815?3 \Z @=+. >=/,-3+, :,=?5 7,> -.+5815?5 >=- 65<.:=?

Април 2005 / ГНУЗИЛА / 5


Дистрибуције

+, /:=+.? @:57.0,0=? >=J,= -5 381=A5:5 ?6=8= >=<650.+, . >1,>1,@5 }51- -./@ +, ?=83a,
6=:4,? =2,<2,j,6.+, >1=815?,# >5 +, -=:=96= 65875/.0. ;,8=:3 >510.4.=6./50. . /1,j.:50. . 3<
>1./306=/0 -5 2. /, <5@93J.7= @5@:, ?=83a6=/0. @=1./6.@ .?5 >=?=a y'Se] ME >1=815?5
,@0=1/@5 815K.@5 2. 01,257= -5 23-, <5/03>9,65 >=?=a3 57505 =L0= +, <5/6=:56 65 bMDTFF
.< FooCfM >5@,05# 57. .>5@ 2. 2.7= 2=9, -5 +, >1./3056 6,@. =- -./01.234.+.# >1./3056 +, . bMD
:=-,a.I >1=815?5 =:, DeVM6, @5= L0= /3 DgHfehM . *FEChFEC TFF hF]TenM ?,65x,1 [CEDCn^T
1,25 /@1,630. >5A;3 65 G,2 -.<5+6 &'&'( M )* -=75<. /5 -:5 zFVVeDEM] +, 6,<5=2.75<65
:,=?5 @:57.0,065 >1=815?5 <5 =:3 65?,63 $32.0,9. B{* B{b 5750@5# >5 +, >1./3056 . 3 =:=+
>1=815?5 a, /:5@5@= @=1./0.0. |& -=@ +, <5 =215-3 @=-5 -./01.234.+. =87,- 65 *vHTMV
65?,;,6 _UMoCH^ 'FF_H b ([ ?,6.+5 -=:=96=
,-=/0505@ 6,@.I :,=?5 2.06.I >1=815?5 -=6,@7, @:51. 8=:=1. = ?=83a6=/0. .<2=15
4,7=@3>63 /7.@3 &'&'( M 5 1=815?, @=+. 6,-=/05+3 +, ?=83a, /./0,?/@.I 57505
.6/057.150. . 0= :,=?5 75@=# 57. =/05+, 30./5@ -5 2. /./0,? =-1L@5 <5 I51-:,1 +, 65 6.:=3
.<87,-5= <5=@13A,6.+, -5 /3 6,@. >1=815?. .<3<,0.# 5 -138. =6, @=+3 >13A5 .63@/ @,16,7 3
3@93J,6. :,1<.+. Y R k# L0= <65J. -5 <5
:,a.63 6=:=8 I51-:,15 >=/0=+,
Администрација =-8=:515+3a. -15+:,1. q*
@= /3 FooCfM . 815K.@5 =275/0. 3 @=+.?5 +, ?=87= 2=9,# <:3J6. /./0,?# Sz[z /./0,?#
5-?.6./0154.+5 /./0,?5 +, =275/0 @=+5 01,25 -5 /73A. <5 >1.?,1 >=-1L@5 <5 SpR >1=0=@=7
/:.? -./01.234.+5?5 65 /4,6. ,7.@. =-52.1 >1=815?5 @5= . .60,81./56 3 /:, 5>7.@54.+,# &*
7,>= <5?.L9,6 /./0,? 5-?.6./0154.+, J.6, &'&'( M :,=?5 . Sz ^FTh_Un# q S >=-1L@5 .7.
75@.? <5 >=-,L5:5;, 530=?50/@5 -,0,@4.+5 I51-:,15 /3
/5?= -,= =6=85 L0= &'&'( M
?=A, 1,>=<65:5;, I51-:,15 +,
65 :./=@=? 6.:=3 . /5: I51-:,1 65
0,/0 ?5L.6. +, 31,-6= >1,>=<650#
3@93J3+3a. . ~S Dg•MT L05?>5J
&'&'( M +, 1,750.:6= 56=6.?65
-./01.234.+5 1:5 5/=4.+54.+5 65
/./0,? @=+. -1A. -= >1.64.>5
/7=2=-, 2. :,1=:506= 2.75 -5 +, 3
>.05;3 tnMMg€ /./0,?# @=+. +,
0,A5@ <5 .6/05754.+3 .
@=1.La,;, := /:5@5@= 6.+,
/73J5+ +,1 +, &'&'( M
-./01.234.+5 @=+5 /, 75@=
.6/057.15 . +=L 75@L, @=1./0.
515:6=# 3/7,- 6,>=/0=+5;5
/6=:6. 5750 <5 >=-,L5:5;, -./01.234.+, +, BMcVCD @=+. 815K.J@=8 /./0,?5 .6/05754.+, /,
>=/,-3+, /:, >=01,26, ?=-37, 36@4.=6576=/0 BMcVCD5 +, 65 6, ?=A, 1,a. -5 +, UHM] o]CMDE_v#
:./=@=? 6.:=3 >5 /0=85 6, 01,25 21.630. :5 >=-,L5:5;5 @=+5 57. /, ?=A, 1,a. -5 6.+, 0,L@5
BMcVCD ?=A, -5 =25:. >1=a. a, 2,< >1=27,?5 5= L0= +, :,a =-1L@5 +, =2,<2,j,65 3 :.-3
1,J,6=# @=1./6.J@= .?, <5 @=1.La,;, BMcVCD5 +, ]FFT# 5 7=<.6@3 -=@3?,6054.+, 65 ?50.J6=? /5+03
6, 01,25 @3450. +,1 6, >=/0=+. /0505@ >=/75 /, ?=A, 315-.0. . K=13?3 =13? . /5+0 +, ?=83a,
&'&'( M:.? 5750=? <5 >=-,L5:5;, @=+. >1, /:,85 =2,<2,j3+, 75@ @=1./0.0. 65 L>56/@=? .
UhEeTM . .6/05754.+3 >5@,05 =1,- 0=85# ?=83a, +, >=-,/.0. ,687,/@=? +,<.@3
?1,A3# *q .7. SSS @=6,@4.+3# 5?25 /,1:,1# :1,?,6/@3 <=63# =1.La,;, >=0>36= /7=2=-6=8
+,<.@# ) /,1:,1 O)F]n R Q rX# @5= . -=-50. . 5@0.:.150. 6=:, /=K0:,15 ?=A, -=:,/0. . -=
>510.4.+, :5+ 5750 6,?5 815K.J@. .60,1K,+/# 57. +, :,=?5 75@ <5 6,@.I 6,-=/0505@5# @5= L0= /3
@=1.La,;, >5 6,>=/0=+5;, 815K.@, 6, 2. 01,257= -5 23-, 6,>=/0=+5;, /7=2=-6.I -15+:,15

6 / ГНУЗИЛА / Април 2005


Дистрибуције

<5 815K.J@, 5-5>0,1, .7. /=K0:,1/@, ?=-,?, 515:6=# 3:,@ +,


?=83a, @=1./0.0. 6,/7=2=-56 /=K0:,1 3@=7.@= >=/0=+. >=01,25 <5
;.?
=1,- 0=85 L0= /, /5/0=+. =- >=0>36= /7=2=-6=8 /=K0:,15# 65
/5+03 &'&'( M -./01.234.+, /, ?=A, :.-,0. -5 a, &'&'( M 3:,@
2.0. 05@= @=64.>.156 ,>= +, :.-,0. -5 -./01.234.+5 @=+5 /,
-1A. =:5@:=8 >1.64.>5 7,>= 65>1,-3+, . 65-5?= /, -5 a, /7,-,a,
:,1<.+, 2.0. +=L 2=95 m]MM eH CD o]MMEFV•

Корисне адресе:
http://e.ututo.org.ar/
https://e.ututo.org.ar/xp/modules/xoopsfaq/
https://e.ututo.org.ar/xp/modules/newbb/

‚ :56 ,7.a

Април 2005 / ГНУЗИЛА / 7


Дистрибуције

Филозофија BSD-а

BSD ово, BSD оно


BSD је оно што се добије када гомила Unix хакера седне да пребаци Unix на PC

5=3>? F6=845858 ?DE8F:A376 43


4?76 <6 <85?H: F6A8 A3 <=?G8
! E?Q376 43 6F6 N8E6D6N8A3
! ! " # $% 4E6>6;3% ?E8 C?7 43 =?DE8F:A:
& <6IE3;8 G3D?C8 D? N8E6D6N8A:
4?76I 6<3=?58GC6I 484537?
' ! ( %
! ( ! Шта BSD није?
% #$ &% # ?;645 A3 4G8M C?4 B56 4: 8;3A3
& ! ( ! % J\]^+? 8 4E6>6;C6I 46N5G3=? :
% ) % D?7?M: ?;? 4?7 <6W36 ;? 43
# * & :<:B5?7 : 6G?A D?>?GC8 4G35% 7?E6
A3 9:;8 DC?E6 ;? <6456A3 8 ;=:I8
% ) ) 6<3=?58GC8 4845378 6487 _]+
+ , - ! \`abc+? =Q8B53 8 <65=?QH? 4:
' ! :W8C8E8 4G6A3% 53 A3 : A3F:
' " # . /0 /1 3F4<?CD8A? F?F6 8C:F4?% 5?F6 8
2& % ! ! ) % 46N5G3=? 65G6=3C6I F6;? 6 87?
4G6A3 ;6>=3 8 4G6A3 E6B3 45=?C3%
C6 56 C8A3 <63C5? 76A3 <=8W3
Шта овај текст није? ?C?4 4G?F8 FE8C?@ DC? D? 8C:F4
3456 78 9:;8 <=3>?@:A: 56 B56 8C48458=?7 C? A?4C67 8 7?F?= 6FG8=C6 DC? F?F6
=?DE8F6G?H: 8C:F4? 8 , -+? 3 47?5=?7 43>3 I:=:67% ?E8 78 A3 8DIE3;?A: d-e 8E8 fK e 5:
;:I6I6;8BH3 >?G93H3 JK L+6E8F87 48453787? ;6C3E6 ;645? W8C3 <=G: I=3BF: A3= F?;? G8;3
E3<8M 4?DC?H?% 53 <65=3>: ;? 43 <=?G3 =?DE8F3 : N8C34?7?% 7?;? A3 >8E6 F6A3 6; <673C:58M 6F=:Q3H?
=?DE8F? 8D73O: , - 8 8C:F4 4G35? ;?E3F6 G3P? 8 4E6Q3C8A? 6; 47?=?A: ;? A3 56 8C:F4 5A C3F?
C3F6E8F6 N8C34? 3F? F6=84C8@8 8 9:>85398 7? F6I 6; 6G? ;G? ;845=8>:@8A? 8C:F4? ?FE3% ;?
484537? C3 4MG?53 6G?A 53F45 F?6 6;I6G6=3 C? <85?H?" 43 6;7?M C? <6W35F: =?DA?4C8 D?
RS ?B56 5=3>? ;? F6=84587 , -% ? C3 8C:F42 4G3 6C3 C36>?G3B53C3 + , - C8A3
/S ?B56 5=3>? ;? F6=84587 8C:F4% ? C3 , -2 53F A6B A3;C? 8C:F4
TS ?B56 A3 6G? ;845=8>:@8A? 8C:F4? >69? 6; 6C3 5?762 ;845=8>:@8A?
0S ?B56 A3 , - >698 6; 8C:F4?2
US ?B56 A3 8C:F4 >698 6; , -+?2 Добро, шта је онда BSD?
1S 6 A3 : <=?G:2 , - A3 4F=?P3C8@? D? g,[Zh[i[j
VS 3E8W?H3 76I =?;? 8 <6DC?G?H? , - 484537? aklbmZ[ -]clZ]nol]a\g 73 A3 ;?56
XS ? E8 87? !6I?2 8DG6=C67 F6;: =?DG8A?C67 C?
YS ? E8 4: 76A8 =6;85398 G?CD37?9@82 C8G3=D8535: !3=FE8 :
?E8N6=C8A8 F6A8 A3 D?<=?G6 >86
Шта овај текст јесте? =?DG8A?C F?6 ;6;?5?F p +A3G67
3P <?= I6;8C? 4?7 F6=84C8F Z[[, -+? ?C8A3 4?7 F6=84586 J\]^+: 3F6E8F6 6<3=?58GC8M
=?DC3 ;845=8>:@8A3 8C:F4?% ?E8 ?F6 73 C3F6 4?;? <85? ;? E8 >8M 484537? 65G6=3C6I F6;? 4:
43 G=?586 C? 8C:F4 4G?F?F6 >8 ;6>86 C3I?58G?C 6;I6G6= G? >?D8=?C8 C? 6G67 F6;: F6A8 A3
<=8W? A3 E8WC8 45?G 8 <6F:B?A ;? 6>A?4C87 D?B56 56E8F6 <6DC?5 <6; C?D8G67 0 0, -+q]l[
8C48458=?7 C? =?DE8F6G?H: 6G? ;G? 4G35? ?WC6 A3 ;? 43 4G8 78 ?7 , - 4?;=Q8"
4E?Q376 ;? 4: JK L+6E8F8 4845378 <=?G? 45G?= 8 ;? 8M 4G?F?F6 , - F3=C3E F6A8 A3 D?;:Q3C D?

Април 2005 / ГНУЗИЛА / 8


Дистрибуције

=3I:E84?H3 <=6@34?% :4?G=B?G?H3 TX1, -+? 53 A3 <=G8


=?4<6E?I?H3 K[l, - 8D?B?6 =?C6 8453 I6;8C3%
7376=8A67% ;=?AG3=3 ;6F A3 Z[[, - 4?W3F?6 4F6=6 F=?A
D? M?=;G3=% ? D? I6;8C3 RYY1 43 8D K[l, -+?
=?DE8F: 6; 8C:F4?% 8D;G?A? <=6A3F?5 {[\, -% ;6F
, - 87? C3F6E8F6 /ssT 8D Z[[, -+? 6;E?D8 3F8<?
=?DE8W858M F3=C3E? 9:;8 F6A8 Q3E3 ;? C?45?G3 <:537
4?% C?=?GC6% 0 ^ , - F3=C3E? 8 45G?=?A: -Zm+
=?DE8W8587 za\ ij , - <=6A3F?5
76I:PC64587? 84E87 ;? A3 6G? <=8W? ;6G69C?
>8>E8653F: F6A? A3 >?D8=?C? C? F6;: =?DG8A?C67 C? !3=FE8A:% ;? 43 4MG?58 ;? , - C8A3 53F A6B
8 C37? G3D3 4? <=6A3F567 A3;?C FE6C J\]^+?% G3P ;?
<E8F?@8A3 D? =?; 4? ;?5653F?7?% F67?C;C3 E8C8A3% F67<?AE3=3 <=3;45?G9? 484537 C?45?6 8D
3F3 6; H8M 4: ;36 <=6A3F5? ;6F C3F3 C84: 6=8I8C?EC6I J\]^+? 4? Xs| F6;?
L _]\`ab 484537 D? I=?N8WF6 6F=:Q3H3 F6A8 43 =?DG8A?
C3D?G84C6 6; 4?76I , -+? Филозофија BSD-а
?F6 C84?7 6; 6C8M F6A8 <=8;?A:
F=?5F6% , - A3 6C6 B56 43 ;6>8A3 F?;? I678E? J\]^ M?F3=? 43;C3 <=3G3E8F8 DC?W?A 536=3584?H: 6
;? <=3>?@8 J\]^ C? r % ;6F A3 8C:F4 6C6 B56 43 ;6>8A3 F?;? Q8G65: G3P 4?7 D? 56 ;? 43 Q8G65
I678E? r M?F3=? 43;C3 8 C?<8B3 J\]^ D? r 6Q;? P3 C3F6 6G6 Q8G8% 8<?F 76=?7 =3P8 ;? 43 , -
4MG?5858 F?6 =?4<=?G: 6F6 56I? F6A8 A3 484537 G8B3 C?E8F JK L+: 8 8C:F4 437 <6 4845374F87
; 56I? 43 6I=?O:A37 A3= , -+: 5: C37? 7345? , - C8A3 4E8W?C <85?H87? =?DE8F:A: 8 C?
J\]^+: C858 A3 H3I6G FE6C , - A3 ;3=8G?5 6=8I8C?EC6I p +A3G6I N8E6D6N4F67 <69:
J\]^+? ?6 B56 4?7 G3P C?<673C:6% , - A3 C?45?6 8D C8D? =?F58WC6 IE3;?C6%
;6;?5?F? D? J\]^ F6A8 4: =?DG8A?C8 C? !3=FE8A: ?6 B56 A3 7356;6E6I8A? 8C:F4? A3
<6DC?56% <=?G8 J\]^ C8A3 C858 65G6=3C6I F6;? C858 4E6>6;?C 8CF?=?@8A? M?64? ;6F A3
?GC3 RYXs % : 4=3; 3F4<?CD8A3 7=3Q? 8 F67<A:53=4F8M 484537?% 7356;6E6I8A? , -+? G8B3 G3D?C?
7C6I8 C84: Q3E3E8 ;? <=?G3 4G6A 6<3=?58GC8 484537 6; C:E3 53 4: D? F6C5=6E84?C6 6F=:Q3H3
43 D?;6G698E8 F:<6G8C67 J\]^ E8@3C@3 ?F6 A3 o\ ]tZacjcl[uc 8C:F4 A3 C?45?6 F?6 <=6;:F5
F:<86 E8@3C@: D? J\]^% 87<E373C58=?6 0 /, - 8 45G6=86 o\ v 4E6>6;C6I G=373C? M?F3=?% ;6F A3
w;?C?4 <6DC?5 <6; C?D8G67 aimZ]cS ?;? A3 p <6W36 , - =?45?6 : F6C5=6E84?C87
F673=@8A?EC6 ;? 84F6=8BP?G? 4G6A J\]^ <=G6 4: <6W3E8 4? :4E6G87? <6; 6F=8937
78C87?EC87 F6;67 F6A8 4: DG?E8 jcl[u % ;? >8 :>=D6 :4E3;86 8CQ8H3=4F8M 5876G? ?=?GC6%
jcl[u x jcl[u x C8A3 : 43>8 4?;=Q?6 7=3QC3 <?F353 5?F6 ;? 4: 56 C3 DC?W8 ;? C3 <6456A8 I678E?
6C8 ;6;?G?C8 <:537 , -+?% F6A8 A3 4?;=Q?6 r* r% tcy F6CD6E: 8 M?F3=? F6A8 =?;3 C? , -+:% C858
:=3O8G?W 53F45? 
 =?F3 4? , -+67 4: 4?;=Q?E3 p +A3G F6; 53 ;? C37? ;645? <=6N3486C?EC8M
4: 4M6;C6 5673 D?M53G?E3 J\]^ E8@3C@: 6 RYYs A3 6;E:W3C6 ;? 43 <=6I=?73=? F6A8 =?;3 C?
, - <:458 : A?GC645 <6B56 A3 G3P >86 65G6=3C6I F6;?% ?E8 >3D ;3E? ;3E6G87? 8C:F4? =?C8A87
F6A8 A3 <=8<?;?6 p +A: 6 43 F6C?WC6 ;6I6;8E6 <6; C?D8G67 53F456G87? 4?7 <673C:6 ;? A3 , -
K[lbaZh]\z m{[ / 8E8 K[l*/ 48453767 K[l*/ C8A3 >86 F67<E35?C 8DI=?O3C C? A3;8C45G3C67 484537:
6<3=?58GC8 484537 <6B56 A3 C3;645?A?E6 6F6 /s| F6;? ?;? C? ;6F 43 8C:F4 ;845=8>:@8A3
4@3C: 45:<? 8E8A37 6E8@ wA3;?C 6; <=6I=?73=? F6A8 4: =?;8E8 4?456A3 6; ;3E6G? F6A8 43
C? 6=8I8C?EC67 0 /, -+:S + 6C ;6;?A3 F6; F6A8 A3 C3;645?A?6% 8 4G3 4?45?G9?A:% ?E8 =?DG8A?A: C?
56 8D;?A3 F?6 TX1, - 8456 G=373 ;=:I? I=:<? <=6I=?73=? F6A8 4: =?DE8W8587 734587? , - C?W8C
=?C8A3 =?;8E8 C? , - F6;: 64C8G? F67<?C8A: <6; C?D8G67 ,[Zh[+ A3 4G?F?F6 G8B3 6=8A3C584?C C?
i[j aklbmZ[ -[c]z\ \t 8 8D;?A3 >35? G3=D8A: 484537? <6; C?D8G67 6;=Q?G?H3 =3;?% ;6F 8C:F4
, -*TX1 73 F?4C8A3 73H?A: : , -* <=?F58WC6 <6W8G? C?
TX1, - C8F?; C8A3 <645?6 45?>8E?C 484537 53 43 RYYT =?D;G?A? C? M?658WC6458 ?=?GC6% 8D M?64?
;G? <=6A3F5?% C?873 K[l, - 8 Z[[, - 4C6GC? A3 =?DE8F? : 56 C?45?A3 F=3?@8A? ?E8 <63C5? 6G3
G=373 >8E? : 45=<93H: :;8 8D K[l, - C84: W3F?E8 C? <=8W3 8 C8A3 ;? :F?Q3 ;? A3 8

Април 2005 / ГНУЗИЛА / 9


Дистрибуције

W8C8 C8 , - F3=C3E 6 A3 <64?6 L


43=G3=? ? 4G6A6A 7?B8C8
<6F=3P37 ;645? D?M53GC8M T-
8I?=? >3D <=6>E37? Kx]`]m A3
8D;?E? 4A?AC3 ;=?AG3=3 D? 4G6A3
F?=58@3 D? , - 4845373% 5?F6 ;?
P3 G?B? gDG3=g 6; F?=58@3 4G?F?F6
C?P8 ;6>=6 :56W8B53 C? , -+:
4?; 76A? 67893C? 537?
6N5G3= ?G6;C6 8C:F4 87?
G8B3 46N5G3=? 5G?=C6 C3 DC?7
6;?FE3 9:;87? 5?FG? 8;3A? G3
<=6I=?73 F6A3 F6=845853 C?
A3;?C 6; C?W8C? >698% G3P ;? A3;C645?GC6 <6456A8 =?DE8F? 8C:F4: P353 87?58 8 D? , - 6
?DE8F? 43 76Q3 :6W858 8 : C?W8C: C? F6A8 43 87<E373C58=? 43 D6G3 484537 <6=56G? 6 F6A37 4?7
64C6GC8 F6; , - 43 5=:;8 ;? 8D>3I?G? gM?F3=4F?g =3B3H? 8 <=8W?6 : <=6BE67 >=6A: !=6A
D?F=<3 6W8G? 43 C? 8;3A8 ;? A3 E?FB3 4?W3F?58 W8456 =3B3H3 <=6I=?7? <6=56G?C8M D? , - A3
C3I6 6;7?M C?E3<858 C348I:=C6 6 A3 6<=?G;?C6 8;3A67 ;? A3 <=3F6 R/ sss% <=37? 5673 C3 G8;87
E?FB3 :>?@858 G?9?C F6; C3I6 g:<=9?58g ?=M853F5:=: B56 A3 =?DE6I I6=3 C?G3;3C6A 5G=;H8
4G?F?F6 F?4C8A3 53Q3 6W84858 3F3 6; 8C:F4 ;845=8>:@8A? 43 6<:E?=C645 A3 A6B A3;?C 6;
5?F6O3 ;=Q3 6G3 N8E6D6N8A3 B56 8M W8C8 <6:D;?C8A87 6; 7856G? ?% 8C:F4 A3 <6<:E?=C8A8
645?E8M 5A 87? G8B3 F6=84C8F? E8 _]+
64E3;8@3 6G?FG6I =?D78B9?H? E3Q3 : C?W8C: ?Q:=8=?H? 6; \`abc 87? A6B G8B3% D?= C32 G3
8C:F4? 43 A3;C645?GC6 ?Q:=8=? 4G?F8 ;36 <6C?646> 6; , -+? 56 43 6G6 G=58 6F6 <=8W3 6 53MC8WF6A
C8A3 >?B 5?F6 A3=% F?6 B56 4?7 G3P C?<673C:6% @3C5=?EC8 ;36 , -+ <6;=B@8 6;=BF? D? 8C:F4
? A3 F67<?F5C? @3E8C? F6A? 43 ?Q:=8=? @3E? 6 76Q3 8DIE3;?58 <6W8G? C? D?A3;C8@8 456 G?Q8 8
F?6 7?C? , -+? ;6F C3 <6IE3;?53 56 4? ;=:I3 45=?C3 C6I6 78 43 D? , - D? , - 484537? 456A8
<:5? ;348E6 ;? 78 :4E3; C34E?I?H? <?F35? 8E8 45=?;? @36 8C:F4 D?845? FG?E8535C? D?A3;C8@? 9:;8
484537 8E8 >:;37 <=876=?C ;? 5=6B87 4?53 C? 4=3O8G?H3 6; 53 >:;853 :G3=3C8 ;? P3 4G?F8 G?B
, -+? P3 ?Q:=8=?H3 64C6GC6I 484537? 4? 46>67 <6G:P8 8 <=6>E37 >858 =3B3C :F6E8F6
?Q:=8=?H3 F3=C3E?% ztt+?% z}]{+? 8 645?E8M 64C6GC8M <?F35? DC?53 B5? A3 :6<B53 <=6>E37
3D:E5?5 56I? A3 W8H3C8@? A3 ;?E3F6 E?FB3 ?Q:=8=?58 Z[[, - ?=?GC6% C3 47376 ;?
U / C? Z[[, - U T >3D =38C45?E?@8A3 G?F?F6% F?Q: ;? A3 56 D?>6=?G876 8 W:G3C: <=8W: 6
8DG6;98G6 8 4? 8C:F467 ?E8 G?4 4G8 ;845=8>:53=8 :<6D6=?G?A: ;? 5673 F?F6 A3 , - F67<E3F4C8A8 8
A3 ;?E3F6 <?735C8A3 <=8 78I=8=?H: 4? A3;C3 G3=D8A3 C? ;=:I: 53Q8 D? F6=8BP3H3 E8 F?F6 A3
=38C45?E8=?58 @36 484537 56 C3F6 =3F?F6" ?H3 #oc[Z kZ][\+
`ij& 3 G8;87 6;?FE3 43 8DGE?W8
Mythbusters 5?A D?F9:W?F , - A3 4:B5? E6I8F?
?B56 6G?A C?4E6G2 37 B56 A3 56 76A? 67893C? 37848A? C? -]cta+ 53 C3 DC?7 B5? A3 5: 5?F6 53BF6
~[Zj F?C?E: 6G6 A3 <=8E8F? ;? <=6>?7 8 <6>8A37 C3F3 7856G3 ? 84567 <=8W67 4?7 43 4:4=35?6
G3D?C3 D? , - 484537 : =?DI6G6=: 4? >=?C86@87? _]+
6WC876 6; 45?=3 <=8W3 4? M?=;G3=67 8 5673 F?F6 , - gC3 \`abc 484537? F6A8 5G=;3 ;? A3
<6;=Q?G? 4F6=6 C8B5?g <46E:5C? >34784E8@? ?WC6 A3 ;? 8C:F4 53Q8% F67<E3F4C8A8 8
8C:F4 <6;=Q?G? C3F3 ;3E6G3 F6A3 , - C3 <6;=Q?G?% ?E8 ?F6 P376 7?H3 #oc[Z kZ][\`ij& ?WC6 >?
5?F6% _]\`abc <6;=Q?G? <:C6 56I? B56 C3 =?;8 C? 8C:F4: F6 4: 53Q? 6; _]\`abc? A3= 6; G?4
73C3 <85?53% , - <6;=Q?G? 4F6=6 4?G 45?C;?=;C8 M?=;G3= ? 8 5=?Q3 ;? :F9:W853 76D?F 8 ;?
4?7? E845? <6;=Q?C8M 45G?=8 43 <6G3P?G? 4? 4G?F87 C6G87 7?F?= <=6>?53 ;? 4MG?5853 ;? A3
8D;?H37% B56 A3 4G?F?F6 4E:W?A 4? 4G87 6<3=?58GC87 48453787? F67<A:53= 7?E6 G8B3 6; ?:567?5?
3456 W:A37 F?F6 T- C3 =?;8 C? , -+: 6B A3;C? >34784E8@? D? 65G?=?H3 <?48A?C4? 8 , - C8
?6 B56 C8 8C:F4 C3 <6;=Q?G? I=?N8WF3 F?=58@3 5?F6 56 C3 8C:F4 C3 76I: >858

10 / ГНУЗИЛА / Април 2005


Дистрибуције

6F?=?F53=84?C8 F?6 53BF8 D? :<65=3>:


, - F6=84C8F3 A?F6 W3456 6<5:Q:A: D? 3E858D?7 8 45?G
E8 4: 56 8 8C:F4 F6=84C8@8 F6 43 3E858D?7 6IE3;? : 5673 ;?
G?4 C? N6=:7: C3F6 8DG=3O? D?56 B56 43 C3B56 E:<8E8% 8E8 C8453
DC?E8 ;? ;3N8C8B353 <=6>E37% 6C;? 476 4G8 3E858458 7? C?4
=?DC8M ? N6=:787? 8 F?C?E87? P353 4=3458 9:;3 F6A8 P3
84F6W858 8D F6Q3 ;? G?7 8D?O: : 4:4=35 8 <676IC: 8 4?
C?A<=6458A87 <=6>E3787? 7? 8 6C8M F6A8 4: 5?F6 N8C8 53 P3 G?7
<676P8 ;? <=?G8EC6 <645?G853 4G6A3 <=6>E37 8 C? 5?A C?W8C
4MG?5853 B5? 45G?=C6 C3 G?9? ?=?GC6% 5: 4: 8 6C8 F6A8 43 C3P3
6>?D8=?58 C? G?B? <85?H? :F6E8F6 C8453 C?BE8 B5? 5?WC6 C3
=?;8% :=?;8E8 4?78 ;3>?I6G?H3 >?= 5=8 <:5? 8 53F 6C;? 4=6W8E8
B5? G?4 7:W8 ?% 87? C?4 =?DC8M A3;C? 8 ;=:I?
D?A3;C8@? 4: 5: ;? <676IC: ?E8 C8F6 C3P3 ;?
6;I6G?=? C? <85?H? F6A? 4: G3P 6>A?BH3C? :
• _ <=8=:WC8@87? D? F6A3 43 6W3F:A3 ;?
453 8M <=6W85?E8
?FE3% A3476 E8 78 3E8584582 DIE3;? ;?
A3476 E8 C8B5? G3P8 6; 645?5F?
4G35? 6Q;? 3E858D?7 , - D?A3;C8@3
<=68DE?D8 8D =?DE6I? 7?H3I F=:I? F6=84C8F?

Закључак...
?;?7 43 ;? A3 <64E3 W85?G3 <=8W3 7?E6 A?4C8A3 D?B56 56E8F6
8C48458=?7 ;? 43 , - C3 45?G9? : 8458 F6B 4? 8C:F467 3% A?
C84?7 84N=:45=8=?C8 >8GB8 F6=84C8F 8C:F4? F6A8 A3 6I6=W3C
C? 8458% 53 F6=8458 <=8E8F: ;? 7: 43 C? 4G?F8 76I:P8 C?W8C
64G358 8C:F4 <6;=Q?G?7 8 :G3F P: 56 W8C858% ?E8 4: 78 , -
N8E6D6N8A? 8 7356;6E6I8A? >E8Q8% 8 4?IE?4C8A8 76A87 Q8G65C87
45?G6G87? ? E8 A3 6G6 >8E6 <653C@8=?H3 FG?E8535? , -+?2
4?7? 8;3A? ;? 43 6G?F6 C3B56 C?<8B3 A3 <653C@8=?H3 , -+?% D?=
C32 ? E8 P353 G8 <=3P8 C? , - A3 ?<46E:5C6 G?B? 45G?= F6 453
D?;6G69C8 4G6A87 48453767 C37? =?DE6I? ;? >8E6 B5? 73H?53

€ ?=F6 8E3C6G8P

Април 2005 / ГНУЗИЛА / 11


Дистрибуције

Даме и господо, један и једини...

Slackware 10.1
...прочитајте шта издваја ову дистрибуцију од осталих.

Каква је ситуација данас?


! 0M<:> 23759 < 69C0 98 3T9/C9
" # $ %& '$() * * 5<4:3 /9:<4:< ;9J/31:< 8<A :0
! ! + , - * 237831< /;0A0:9 :9 /;0A0
.! ! ! :0=35<B<:9 C>6< >7=34< 69
23A3?:0 < 83 10 382;<5<=0 83
0=59A<;9L0 :0 237831< :< >
На самом почетку... =9=/3A 3T5<=>* /0M >?59/:3A
/0 10 234053 63789 69/:3* 382;<5<=0 > 6;>?31 2353/<:<
2;3@53?9 /0=9 0?60 > A0;<B< ;36< 70 6080* < ;36<80C< A> Основна филозофија
6963@0 <A0 "DEFGHI 6 A950:9 6049= 70 <J6/919@0 36 378950 60B0 Slackware-а је да обезбеди
<J 7>70678/9* 9 ;36<80C< 2359?9K> /05<=0 :960 > L0?9 40=</9K>
Линукс дистрибуцију која
69 M0 237898< 63=83; <5< 96/3=98* < 89=3 37/08598< 497:3 <A0
23;36<B0 %NOIPFQGRS > 23408=> 7/0 T0@0 <6095:3 0U>8<A* >
је екстремно стабилна и
106:3A 8;0:>8=>* 98> > ;>=0 2960 V29=50:9 A9@<:9W J/9:9 што је могуће више слична
UNIX-у.
78989= 2;<40 10* :9;9/:3* <783;<19 3408=3A XYYZ "DEFGHI
J9234<L0 ;9J/31 6<78;<T>B<10 23 <A0:> ODHI[DFP* =3131 10 T<3 B<C =3;<7:<B< <:i3;A<@> 106:<
69 <72;9/< /0M<:> 2;3T50A9 79 =31<A9 7> 70 =3;<7:<B< 7;0895< 6;>?0 69C0 2;0g</C9/91>
=3;<780M< N\E DRQGRS ]^EP_ !<:>=7 ` a* 8969 106<:> <7=C>4</3 36 2;36910 'l3/9
=3A0;B<195:> 6<78;<T>B<1> `81 6378>2:> @<;31 T9J< =3;<7:<=9a 59:3/< J9 T>6>M:378 7> 75060M<o
23408=> ODHI 10 T<3 5<4:9 =32<19 9 T;J3 J98<A* "DEFGHI J96;g98< 8;96<B<3:95:>
7K/989 69 M0 A> 8;0T98< 7;0678/9 69 78;>=8>;> 7<780A9 `k '
T< :9789/<3 7/31 2;310=98 GRGE 7=;<280 2;0 7/0?9a <
;06<:3A XYYb ?36<:0 ODHI[DFP 10 :9783198< 69 78/9;< 3789:>
T<3 72;0A9: J9 @<;> >238;0T>* < @83 106:3789/:<10 ;96<
cGHdDPO eNdR^ENR <J =3A29:<10 cNF^P #POPHN__fRGHDEGNR^ 10 59=@0? 36;g9/9L9 < ;9J/319
=3:89=8<;93 %NOIPFQGRS9* g050M< 69 79J:9 69 5< 10 3/91 6<78;<T>B<10 `JT3? 40?9 M0 )(&l
J9<:80;073/9: 69 7/31> 6<78;<T>B<1> 3T19/< =3A0;B<195:3 c :91/0;3/98:<10 T<8<
9;9/:3* "DEFGHI 10 2;<7893 6 8969 J9;9U>10 63/3C:3 :3/B9* 89=3 <7=C>40:a ;0:>8:9 2;3B0:9 10
69 A> h2;9/C0L0V ODHID 2378910 7895:< 23793 078 A070B< 69 3=3 Z A<5<3:9 C>6< =3;<78<
=97:<10* >723789/C9 79;96L> 79 i<;A3A DORfE FPPI ' &c* ODHI[DFP 7/< 7> 0=78;0A:3
4<1< 37:</94 NjPFE kFfHP A> 10 < 69:97 23753/:< 29;8:0; > ODHIl J963/3C:< :0 2969 <A :9 29A08
[DFP GRfm* $RH ;K>:9B 2;36910 10 T<59 XYYn ?36<:9* :9=3: 40?9 69 =3;<780 :0=> 6;>?>
7/0 /<@0 =3A29:<19 234<L0 <J69/98< 7/310 !<:>=7 6<78;<T>B<10 6<78;<T>B<1> `106<:3 QfDO jNNE
8969 7> :97895< 2;9/< <J9J3/< /9=36:0/:3* 7/0 /<@0 6359J< > 3TJ<; oaa ODHI[DFP 10
<:/078<83;9 70 <:80;073/953 J9 >59?9L9 > !<:>=7* 29 79A<A 8<A < <60959: J9 3:0 =31< g050 69 :9>40
> ODHI* /0;>1>M< 69 T< T<3 63T;9 hQNEHN_V <:/078<B<19 ;0A0:3A p!<:>=7 320;98</:< 7<780A
7> 6;>?0 6<78;<T>B<10 ;9750 < 2;0>J<A950 603 8;g<@89 9 7/> h<J:>8;9V* 10; :0 2378310 :<=9=/<
7;0M>* ODHI 10 363503 7/<A <J9J3/<A9 < 37893 /0;9: 7/31<A ?;9i<4=< =3:i<?>;9B<17=<
7895:<A =3;<7:<B<A9 :3?0 36 8969@L<K =3A29:<19 7> :078950 9598< 3:i<?>;<79L0 7<780A9 70
79 2;329@M> hQNEHN_V 0;0 >7506 :0637898=9 <:/078<83;9* A969 70 /;@< <7=C>4</3 =;3J
:0=0 `:9g95378 oaa < 69: 69:97 6;g0 =3:i<?>;9B<17=0 698380=0* 89=3
69 /9A :0 ?<:0 69 J:980 4<89/ pPEH
6<;0=83;<1>A :929A08 96 79

Април 2005 / ГНУЗИЛА / 12


Дистрибуције

=3:J353A 89=3U0 2;9/3 10 050A9:89;:378 3/0 6<78;<T>B<10 3:3 2;08K36:<K /0;J<19 M0 2;<A08<8<
@83 :036C</3 2;</594< :3/0 =3;<7:<=0 36>@0* :0=< 7K/980 69 69 :<@89 J:9491:3 :<10
10 7/0 83 2;0/<@0 :923;:3 > 36:37> :9 6;>?0 6<78;<T>B<10* < 2;3A0L0:3
106:3789/:3 ?9 <JT0?9/91> 02<79:< J9=3: 10o 9=3 :0?60 :0@83 :94<* <:78959B<19 10 <60:8<4:9*
J92:0* J3/< ODHI[DFP =3;<7:<=9 > 23A3M :9 =;91> 3/3? A953? =93 ?;9i<4=3 3=;>g0L0
>/369 106:9 6>K3/<89 60i<:<B<19 2;0>J089 79 [[[ RP[^\NFl 2;0i0;<;9 70 ' * < 69C0 :0A9
SP HN_o &sPR&\\GHP NFS9 < tGFP\Nm9 `/9C69
h ODHI[DFP 10 6<78;<T>B<19 J9 3:0 =31< :< A953 :0 A9;0 JT3? <K 63796 <A980 :9 :0=3A 'l> oaa*
:02378319L9 ?;9i<4=<K 95989 J9 =3:i<?>;9B<1>* J9 3:0 =31< <A91> :0A9 :< HFNjDE PDQPFD ` sQ\ 10
3?;3A:> ?596 2;0A9 7<;3/<A 80=78>95:<A 698380=9A9 38;0T9 365<49:a* =93 ?;9i<4=< 70;/0; 70
J9 2;3/0;3A A0U>J9/<7:378< 29=089 :0 237831<* 10; ODHI[DFP =3;<78< mNFS `3/3? 2>89 > /0;J<1<
=3;<7:<B< >/0= J:91> @89 ;960 370T:3 T<8:9 78/9; J9 638<4:0 n u Xa 6 =9:B059;<17=<K
=3;<7:<=0 10 :038>U</3 2;9/3 :9 K/9C0L0 69 10 ODHI :91789;<19 925<=9B<19 2;<7>8:< 7> )(&c
6<78;<T>B<19 =319 10 < 69C0 > ;9J/31> 3?383/3 10 T<8:9 4<L0:<B9 &\\GHP < N\\GHP X Z v 9
69 10 36 79A3? 23408=9 29 63 69:97 36;g9/9 1069: 106<:< 43/0= ;972359?9L> <A980 7/0 238;0T:0
3408:<B< 8;0T9 69 T>6> <J>J08:3 29gC</< =969 70 :959J0 > ;9J/31:0 95980* 9 <JA0U> 37895<K
T5<J<:< ?3;0 23A0:>8<K 10; 70 /;53 59=3 A3g0 607<8< 69 T>6> 8> 7> QPwPONs Z X x* yE Z Z Z*
2;3?59@0:< T>6959A9* 7502B<A9* <78;0:<;9:<A A3>70B5<B= yfDRED Z Z x* SHH Z Z b* SQj n Z*
A91A>:<A9* <5< 2349@M0:< :0=<A 75<4:<A 02<8083A V SOGjH x Z b* jGRfEGO^ x Xv Yx q x* sPFO
v u n* s]EdNR x b* < 89=3 69C0
Slackware 10.1 7/9=3A 75>491> < /<@0 :0?3
9 23?5069A3 @89 :9A 78<g0 <J 983/0 ?9;9g0 9;63:* 63/3C:3 69 70 <783? 8;0:9 T9B<80
;96<3:<B0 8;0:>8=> 2<79L9 3/3? 80=789 ODHI[DFP Xq X 10 T<3 :9 2;36>=8</9: ;96 9
J96L0 6378>2:3 <J69L0* 4<A0 70 236;9J>A0/9 69 7> 2;<7>8:0 A>58<A06<1> 7> J96>g0:< zGRP*
7=3;3 7/0 :9:3/<10 /0;J<10 29=089 9 2;/3A 'l> 70 :959J< (NDEfR* zcc * ef * ^ '*
=3A2508:9 <:78959B<19 `:032K36:0 925<=9B<10a* 63= :9 6;>?3A _sSXxZ* DjNNOP < #NEP_ /<
<A9A3 ?;9i<4=9 3=;>g0L9 )(&c < ' * J9106:3 79 6359J0 79 <:7895<;9:<A
2;32;98:<A 29=08<A9 >:9 /0;J<19 70 :959J< :9 b 'l9 9 =360B<A9* @83 J:94< 69 7> 36A9K
8;0M0A < 408/;83A 6<7=> 70 :959J0 :0=0 A9L0 =3;<@M0:0 236;g9:< _sZ* _sPSX* _sPSx
925<=9B<10* =93 < <J/3;:< =r6 2;3?;9A9 3;<7:<B< :0=0 36 `6/6 i<5A3/<a < _sPSb `QGwm*
mwGQ* OGjDwHNQPH <
37895<a* @83 T9@ < :<10
75>491 =36 7/<K
6<78;<T>B<19 9=3 :0A9
tGFP\Nm9 < wNOfEGNR9*
<:80;:08 70=B<19 10
<J>J08:3 23=;</0:9 6
<:80;:08 2;0?506:<=9 :9
;972359?9L> 7> cN{GOOD
X | v* 3:}>0;3; Z Z x*
(PE^HDsP | x* 63= 10 J9
050=8;3:7=> 23@8> _Dl
GO X|x /<@0 :0?3
63/3C9:
9;9/:3* 2;<7>8:0 7>
< =3:J35:0 925<=9B<10
OGRI^ x X* sGRP b nx* O]Rm
x u < _fEE X b x > 10 13@
< 789:69;69: 29=08
' 3/<K 23A3M:<K

Април 2005 / ГНУЗИЛА / 13


Дистрибуције

2;3?;9A9* =31<A9 M080 A9L0/<@0 A3M< 69 3T9/<80 7/0 378953 9 2;<5<4:3 T;J3 < 789T<5:3
3:0 =31< A<750 =3;<78<8< ODHI =93 70;/0;* 9 2;0 70 :<7> 7>7;0895< 370T:3 7> =3;<7:< 23A3M:<
79 3/3A 6<78;<T>B<13A* J9:<AC</9 10 <:i3;A9B<19 69 70 2;3?;9A4<M< =31< 6359J0 79
<723;>4>1> sDHdP X Z ZZ* < 9AT9 Z q Xq `@83 :<10 :<@89 ' 3A* 10; > 63T;31 A0;<
:0>3T<4910:3a 9 3T;96> ;9780;7=<K 75<=9 :9 !<:>=7> 36 <A29 =3A20:J<;91> :06378989=
T3C< 2;3?;9A :0 237831<o >=C>40:9 /0;J<19 10 x x Z 3@83 ODHIl ODHI3/<K ?;9i<4=<K 95989 J9
[DFP 789/C9 789T<5:378 :9 2;/3 A0783* =93 37:3/:< =0;:05 70 =3:i<?>;9B<1> 73278/0:<A <
23789/C9 x b xY* 63= :9 6;>?3A 'l> <A9A3 =3A2915<;9: =0;:05 T;31 925<=9B<19 =310 78<g> >J '
x n Xq* 79 7/<A 238;0T:<A 7=;<289A9 J9 <:78959B<1> > 10 < 7/9=3? 69:9 70 23/0M9/9* < 79
<J/3;:< =36 =0;:059 0;:05 x n Xq 70 23=9J93 789T<59: > ;96>* 7/9=3A :3/3A /0;J<13A 63T<19A3
49= < :0@83 T;g< 36 3:3? > 2;08K36:3A <J69L> 9 @89A29L0 10 =/95<808:<10 < 23>J69:<10
J96>g0: ~" X X xZ* 63= 10 52;:? <JT940: <J 23408:0 <:78959B<10* 2;3?;9A0 9A<A 8<A < :0 4>6<
95< 10 789/C0: :9 63698:0 'l3/0 =C>40:9 10 7/9 A3?>M9 <JT3; 3/3? 3=;>g0L9 =93
63=>A0:89B<19 `23?5069180 pf^FpQNHp GRfm•& #&^a* =93 < 2;<A9;:3?
:9140@M9 23789/C0:9 2<89L9 9;9/:3 <A9 83?9 13@ A:3?3* 89 ;0M< J9 )(&c € /3
7/9=9=3 2;0/<@0 69 3/60 7/0 :9T;31<A3 3?5069180 =9=9/ dDRl :07>AL</3 =/95<808:3 ?;9i<4=3
SP NS :9 <:80;:08>* <5< 13@ T3C0 <:7895<;9180 ODHI 29 J98<A 3=;>g0L0 :0 340=>10 :<@89
2;0?5069180 3:3 @83 /9A 10 J9:<AC</3 63T;3 > T>6>M:378<* @83 70 ODHI9
8<40 3 10 /0M 7969 2;<A08:3* 10;
Графички сервер и окружења 36 7/<K 29=089 106<:3 )(&c :0
0@=3 69 ?;9i<4=9 3=;>g0L9 J975>g>1> 36/310: 29;9?;9i* 95< 6359J< > 7/3131 :91:3/<131 /0;J<1<*
3:9 7> :0=9=3 :91J9:<AC</<19 3T<4:<A =3;<7:<B<A9 9 2;/< /0M 10 >=C>40:9 /0;J<19 x n X >
23?506 :0A9 :<=9=/<K 2;3A0:9* 95< >2;9/3 10 7>2;38:3 ;9i<4=< =3131 10 :9/36:3 232;9/C0: /05<=
70;/0; 10 < 69C0 mNFS* 79A3 @83 7969 6359J< > /0;J<1< n u X 9 T;31 ?;0@9=9 310 5<4:3
:0>2>M0:0 ODHI[DFP 10* J9
;9J5<=> 36 37895<K
6<78;<T>B<19* 2;0@93
36A9K 79 z\FPPlD :9 mNFS*
=31< 10 8969 T<3 > /0;J<1<
n| 3 T9@ < :<10 T<3
63T9; 2380J* 10; 10 >
=3AT<:9B<1< 79 ' 3A
T<3 <J>J08:3 8;3A* < 7
/;0A0:9 :9 /;0A0 J:93 69
9T:3;A95:3 9:?9g>10
2;3B073;7=> 7:9?> /3 10
:0@83 A9L0 6359J<53 63
<J;9g919 =36 6;>?<K
?;9i<4=<K 3=;>g0L9
3/9 /0;J<19 =93 69 508<
> 23;0U0L> 79 789;3A* 9 <
T3C0 <7B;89/9 i3:83/0
.3C9 236;@=9 J9 K9;6/0;
70 236;9J>A0/9 79 7/9=3A
:3/3A /0;J<13A 9= <
'$l10/0 ?;9i<4=0 =9;8<B0 ;960 63T;3 36>@0* 3/3 10 /<@0 <7=>78/3 T9@ < :<10 89=/3* 10; 70
J975>?9 :3/<K #$ 6;91/0;9 )(&c :<10 K803 :< 236<M< =9=3
93 ?59/:3 ?;9i<4=3 3=;>g0L0 70 =3;<78< ' Z Z x* < 83 10 8;0T9 :9;06:3 <J69L0 ODHI9
2;<A08:3 :9 7/9=3A =3;9=> 72;9/C0: 10 232;<5<49: T;31 /0;3/98:3 :0M0 T<8< :< >=C>40:
?;0@9=9 > 36:37> :9 2;08K36:0 /0;J<10* < :9 2;/< 23?506 ;96< /3 < :<10 :0;9J>A9: 2380J 7

14 / ГНУЗИЛА / Април 2005


Дистрибуције

3TJ<;3A :9 i<53J3i<1> 3/0 6<78;<T>B<10o 6;g98< 78/9;< @83 10 0@=3 69 70 A3g0 ;0M< 69 10
A3?>M0 106:3789/:<1<A J9 36;g9/9L0* 9 :9;34<83 89A3 ?60 70 ODHI[DFP Xq X ;0/35>B<3:9;9: >
:<=9=3 :0 >=59291> 6/9 ?;9i<4=9 3=;>g0L9 7=3;3 <60:8<4:<K 36:37> :9 7/3? 2;08K36:<=9 9=3
A3?>M:378< < =9;9=80;<78<=9 5< 83 80@=3 69 A3g0 T<8< :0@83 T< T<53 :0;095:3 <
2;02;0=9 J9 2;9/0 =3;<7:<=0 ODHI[DFP9 =31< 2;0i0;<;91> )(&l 340=</98<* 10; 10 ODHI 36>/0=
c * 10; > 7/9=3A 75>491> A3?> ?9 5<4:3 =3A2915<;98< <5< 7A98;9: 106:3A 36 :91789T<5:<1<K
<:7895<;98< 'FNsOGRP )(&c 9 >72>8 :923A0:0A3 69 'FNsOGRP < :91T;g<K 6<78;<T>B<19* 89=3 69
)(&c x u J9 ODHI[DFP Xq ;96< < :9 3/31 /0;J<1< 8> A0789 J9 :92;069= T9@ < :0A9
zt b x 60i<:<8</:3 J975>g>10 69 70 < 3 L0A> :0@83 =9g0 /9=9=3* 36;0U0:0 925<=9B<10 7>
359=3 95< 7<?>;:3 70 ;9J/<193* < 69:97 70 T0J 2;3T50A9 A3g0 63g</050 J:9491:9 23T3C@9L9
=3;<78<8< >A0783 2;08K36:3 23A0:>8<K 3=;>g0L9 83 70 A0:0 72;9/C0: 10 232;<5<49: T;31
8<40* 23;06 zt 9 A< )(&c < :<10 238;0T9:* 9 :< ' :<10 T>?3/9* @83 10 :0=9=3 < ?59/:9
6950=3 36 89=/0 =/95<i<=9B<10 3;06 2>:0 i>:=B<3:95:378<* 373T<:9 3/0 /0;J<10 7/9=3A
106:3789/:3 10 J929L>1>M9 T;J<:9 =313A 3/3 607=832 3=;>g0L0 75>491>* 7969 10 ODHI 13@ A953
;96< 5< 3/3 10 <29= ;0B0:J<19 6<78;<T>B<10* 89=3 69 10 :91T3C0 T;g< < 789T<5:<1<* 9 79A<A 8<A0
69 ?9 79A< <72;3T980 > 10 13@ < tOfmjNm q Y Xx =31<* 37<A T;J<:0 < < =/95<808:<1< 9K/9C>1>M<
<J?5069* :0A9 :0=<K 373T<:9 =310 T< ?9 <J6/31<50 .9; 2;0A9 :3/<10A =0;:05> < K9;6/0; 10 T3C0
69:9@L<A 789:69;6<A9 236;g9: 06<:9 A959 J9A0;=9
<60 :9 <JT3; 29=089* @83 M0
Посебности Slackа и општи утисци :91/0;3/98:<10 T<8< <72;9/C0:3 >
6 ?3A<50 78/9;< =93 2;/9 70 :9A0M0 78;>=8>;9 :9;06:31 /0;J<1< ODHI
<:<B<195<J9B<17=<K 7=;<28< =310 =3;<78< 9 ;9J5<=> 36 37895<K 60i<:<8</:3 <A9 78;A<1>
6<78;<T>B<19 `T9J<;9:0 :9 ODHI[DFPl> :0 ;94>:9A3a* =3;<780 70 =;</>C> >40L9 36 /0M<:0 37895<K
k ' GRGE 7=;<280* =310 7> 7/0 7A0@80:0 > 6<;0=83;<1>A pPEHpFH Q 6<78;<T>B<19* < 79A<A 8<A0 /97
/91 2;<78>2 <A9 63789 2;06:378<* 2;0 7/0?9 JT3? 59=@0? :02;0789:3 2;<A3;9/9 69 >4<80
>=C>4</9L9p<7=C>4</9L9 70;/<79* 9 < 5023 10 <A98< 7/0 :9 :3/0 78/9;< 23408=> 83 70 A3g0
106:3A A078> 5060M9 >4<:<8< 80@=<A*
78/9; 10 A0K9:<J9A J9 95< 4<A 79/596980
>2;9/C9:0 29=08<A9 29; 8;<=3/9 7/0 M0
`J53T:<B< M0 ;0M< <M< A:3?3 T;g0
:02378319L0 <783?a* 7969* h8;=V 63
36:37:3 79A< 29=08< :91T5<g0? A9;=089
9<A0* :0 237831< 2;3/0;9 23 7/31> =32<1> oa
J9/<7:378< <JA0U> 29=089* /< 3/60 <J:08<
9 L<K3/9 <:78959B<19 70 789/3/< < =3A0:89;<
7/36< :9 ;9729=</9L0 7> 5<4:<* @83 J:94<
T<:9;:<K 29=089 :9 69 70 :0 A3;91>
>:92;06 60i<:<79:9 759?98< 79 /9@<A
A0789 9=08< 7>* 23?9U980* A<@C0L0A :9 698>
3T<4:0 =3A2;073/9:0 80A>
>:9= :9@0 2;<40 10 =;91L0 50/3 :9 75<B<
T<:9;:0 698380=0 `• ES{ 10
L<K3/9 0=780:J<19a /< 29=08< `37<A mGRPDa 7> 328<A<J3/9:< J9 Битне адресе:
Gbun 9;K<80=8>;> 3 7> h32<2C</0V ;9J5<=0 05<=9 ;9J5<=9 10 < www.slackware.com
<JT3; 29=089 9<A0* 9>83; 6;g0M< 70 /0M :9/060:0 i<53J3i<10* www.linuxpackages.net
369T<;9 29=080 J9 =310 A<75< 69 7> :91T3C<* < :0 >/;@89/9 3:0 www.linuxquestions.org
=31< 7> 75<4:0 :9A0:0 9=3 69 :0A9 29; J9:<AC</<K V2;<A0;9=9W www.linuxo.org
=93 @83 7> HFGjf^* $RI^HDsP* GRP* D_DFN * c"OD]PF < 89=3 69C0 www.fsn.org.yu
7/9=3A 75>491> T3C0 10 <A98< <J/3;:< =36 =0;:059 :0?3 L<K
29=080 =31< /9A :0637891> A3g080 /;53 59=3 7=<:>8< 79 :0=3? 36 ‚ 5960: 9;<M
T;31:<K 70;/0;9* 49= < 2;0=3 A360A7=0 /0J0

Април 2005 / ГНУЗИЛА / 15


Дистрибуције

8 4 + F ' % - + / 7 B / - C
7*C-/-%(47(+4-C7" 7B- )' ;<3=>?
! *7B'6+ +* (+D7 - %7%&-C 84-%(+)/+
" ! C+9' *7 8+%B09- A7 %&76+*/'&/0
" ! 08+(4',0 /7 &7.'C 47L0/740
7*7 8+64'/'(' ;<3=>? +* &7% %'
#$ %&'( )' *+,-+ )+. )'*/0 123 *-%(4-,05-)0 6+)7 )' +*-%(7 (479- (76+ C7B+ 6+/F-D04-%7:7
&4'*/7 879:' 8-(7:0 )' 0647)-/%6- 84+)'67( ;<3=>? *7 %' C'/- B-L/+ L-/-B+ 8+C7B+
-%(4-,05-)7 84'*%(7&@7 %)7)/+ 4'.':' A7 84+,B'C' 6+)- C+D0 %C'./-C +.(+ -A7,'4'(' /7L-/
/7%(7(- /7 %&-C +8'47(-&/-C %-%('C-C7 )'4 )' %0.(-/%6- /7 6+)- U'(' 8+64'/0(- ;<3=>?"
A7C-.@'/7 67+ %608 7B7(7 6+)' %&76- 7*C-/-%(47(+4 (4',7 *7 -C7 %(74(0)' %' 8+A/7(- ;<33#$
('%(+&- A7 E74*&'4" F7)B %-%('C'" ,'A,'*/+%( - C4'90 -(* -%('C U' %7C /7847&-(-
8+(4',/' &-4(0'B/' 874(-5-)'"
*'('6(+&7(- - 8+*-U- %&'
874(-5-)' 6+)' C+9*7 -C7(' /7
E74* *-%60 N/78+C'/7 ;<3=>?
C+9'(' 6+4-%(-(- - ,'A E74*
*-%67T 8+.(+ 8+*497&7 ;$" ;K
YIXZ[H" Y;$" YH;$ - Y[;$
6+B-6+ &'U -C7(' ;<33#$
%-%('C :'D+&7 U' \]^_ 874(-5-)7
,-(- 08+(4',@'/7
+%B' %0+L7&7:7 %7 /-A+C
+,7&'.(':7 .(7 %' +* E74*&'47
8+64'U'" /7 %5'/0 +8'( %(087
;<3=>? )' ,7A-47/ /7 *-%(4-,05-)- ;<33#$ G H I J K$ " .(+ -A,+4 &+D 80(7 ,-47(' 6+)- U'('
%' +*C7E 0+L7&7 84- 8+64'(7:0 *-%67M 6+4-%(- 6+C84'%+&7/- )'A-6 6+4-%(-(- 7+ .(+ %7C &'U
F7)B %-%('C NO3PQRSO>T .(+ C0 +C+D0U7&7 *7 0 HVVW#" 6+B-6+ /7&'+" ;<3=>? )' 84+)'67(
A70A-C7" *+/'%' 84'6+ XVVW# 84+D47C7 /+ .(+ %' +*C7E *7 647)-/57 '4D')7 +97-%6+D ('
84-C'(-(- )'%(' A/7L7)/+ 8+,+@.7:' ,4A-/' 47*7 0 +*/+%0 /7 ;<3 )' B+D-L/+ *7 &7C %' /0*- 40%6-
3#$ G H I )'A-6 67+ 84&- -" /747&/+"
+9*7 )' C+)7 0&+*/7 84-L7 %(&+4-B7 %B-60 )'*/+D C-/-C7B/+D '/DB'%6- 6057)(' `'a A7 '/DB'%6-

6+/A+B/+ +4-)'/(-%7/+D %-%('C7 6+)- %B09- %&4%- %7C+ - " '(+ &7% 0 6+/A+B- ;<3=>? )'
8+*'.'/ %7 <PPb /7B+D+C ,'A
.-F4'" (' %&' .(+ (4',7 *7
047*-(' )' *7 06057(' `<PPba
%7*7 *+B7A- /7)A7/-C@-&-)- *'+
8+64'(7:' %'4&'47 N ;<33cX
d [ eeT 7*7 06057(' `\b^<bfa
%-%('C U' %7C *'('6(+&7(- &7.
E74*&'4" 8+*'%-(- %'4&'4 -
8+64'/0(- ;gSf#Pf
+B-6+ )' %&' +&+ 08+(4',@-&+h
'+C7 ;<3=>? *+/+%- +6+ dVV
78B-675-)7 8+(4',/-E A7

Април 2005 / ГНУЗИЛА / 16


Дистрибуције

%&76+*/'&/- 47* 8-%76 C+9'(' /7U- /7


ibb_jZZk<3=>? P<O S^Z3=OZ2V[R\Pkbg1\b \ibQg 78+C'/0U0 %7C+
/'6'j Oll [ [ [" _3<g" _?biP=" Ql" 21Q" Km1nP<oH" f_ok" %&- 8+(4',/-
74E-&'4-" %&- 8+(4',/- 7B7(- A7 47* /7 F7)B %-%('C-C7" C4'9- -
E74*&'40" 7/(-&-40%-" *47)&'4- A7 Y C+*'C'" 7B7(- A7 ,'9-L/+
0C4'97&7:'" p_3<^" fli^b" g1lq" fQQ\" Wrg^?3< - )+. C/+D+ (+D7

'C .(+ &7C C+9' ,-(- +* &'B-6' 6+4-%(- 84- %4's-&7:0


+.('U'/-E %-%('C7 - %87%7&7:0 8+*7(767" ;<3=>? )' %)7)/7 84-B-67
*7 ,'A C/+D+ C06' 84+,7(' ;<33#$ 7 47* A7E('&7 r3=b1SQ
84+5'%+4" [HW# JKW C'C+4-)' - JpW $p *7(+('67 A70A-C7
HVVW# - C+9'(' )' 84'0A'(- %7j ibb_jZZk<3=>? P<O S^Z3=OZoP]=gP^
o \ibQg '6 67*7 84+,7(' +&0 F7/(7%(-L/0 *-%(4-,05-)0
%E&7(-U'(' A7.(+ )' C+(+ ;<3=>? )7 ` 
 

t 746+ -B'/+&-U

Април 2005 / ГНУЗИЛА / 17


Дистрибуције

GNU/Hurd Live!
Hurd без инсталације

( 2?(4( 0/ 0/.,-* :(81A-(23


,294(7*+*5* %CDE 2,23/:* 7,6*
,-23*6*H,0* -* F*4. .,2?
! -23*6*H,0* %CDE* 0/ 4/6*3,+-(
"# # # $ ! 6*?*! *6, 94/ 3(8* 34/7*
! ! %&'# "# 94,94/:,3, 9*43,H,0/! * 9(26/
,-23*6*H,0/ 94*+,6-( 9(./2,3,
I'&\ 0/4 2*:( (- :(O/ .*
GNU/Hurd 9(.,8-/ %CDE 2,23/:! )3( -,0/
()*+), -* ,./01 ( 23+*4*51 26(7(.-(8 (9/4*3,+-(8 2,23/:* 0/.-(23*+*- 9(2*( * 2+/
26,;-(8 &<=>1! 9(?4/3 0/ ,:*( 94/. 2(7(: +/6,?, 9(2*( /.*- ?(4,2-,?/ ?(0,:* 2+/ (+( :(O/
(. @*.*3*?* 0/ 7,( , 23+*4*5/ ?/4-/6* 71.1A/8 (9/4*3,+-(8 94/.23*+B*3, 94(76/:! * O/6/ .*
2,23/:*! )3( 0/ 94/.23*+B*6( ,@+/23*- 94(76/: *. -* 2+,: 94(7*01 %CDE 2*.* 9(23(0/ =]X
(23*6,: ?(:9(-/-3*:* 2,23/:* 0/ ,)*( ?*?( 34/7*! *6, 0/ @*23(0* "#Y(+,! , 3( @* (7/ +*4,0*-3/ %CDY
7,6( ?*.* 0/ ?/4-/6 1 9,3*51 2-(+-* 9(3/)?(A* 0/ 1 3(:/ )3( 2/ E*
%CDE(+ ?/4-/6 2*23(0, (. 4*@6,;,3,F 2/4+/4* ?(0, :/G12(7-(
?(:1-,H,4*01! ?(4,23/A, ?*( (2-(+1 IJ& KLMN :,?4(?/4-/6 Gnuppix
4,6,?(: 3*?+/ ?(:1-,?*H,0/! 3/O/ 0/ 94*3,3, ,-P(4:*H,0/ ?(0/ 4/3F(.-,F -/./B* 21 -*
2/ 94/-(2/! 9* 0/ (+*?*+ 2,23/: +/(:* 3/O*? @* ./7*8(+*5/ *0 ,-3/4-/31 ?41O,6/ +/23, (
94(76/: 0/ 1 +/6,?(0 :/4, 129(4,( 4*@+(0 ?/4-/6* , 2*:(8 .(2319-(23, %CDE =]X .,2?*! 7/@
IJ&Q%CDE (9/4*3,+-(8 2,23/:* ,?*?+,F .418,F ,-P(4:*H,0*
*?( 29(4(! %CDE 0/ 3(?(: 94(3/?6,F 8(.,-* -*94/.(+*(! .* 7, (2,: 6,-?* @* 94/1@,:*5/ *0
.*-*2 9(23*( 4/6*3,+-( 19(34/7B,+ 2,23/: *?( 0() -,0/ ,@*)6* 6,-? +(., ?* 29*?(+*-(: ^[ =VLY
23*7,6-* +/4@,0* -/?/ %CDE .,234,71H,0/! .*-*)5* ,@.*5* 2/ WXY1 +/6,;,-/ _!`K\ ?(0,
:(81 ,-23*6,4*3, , ?(4,23,3, (.4O*-(23 F*4.+/4* 0/ -* -,+(1 (:(81A*+* 9(.,@*5/ %CDE
,-1?2 ?/4-/6* R R 2/4,0/ )3( @* -/?/ 23*4,0/ 4*;1-*4/ :(O/ 2,23/:* 7*@,4*-(8 -* S
7,3, .(+(B-( (.*3-( 129(4/5/ 4*@+(0* %CDE 2,23/:* 0/ .(-/6* :,?4(?/4-/61 /23 ( .(3,;-(:
(.61?* 0/.-/ 8419/ .,2?1 0/ 9(.,86*
94(84*:/4* .* 1:/23( IJ& 94*),-1 0/4 0/
KLMN ?4/-/6* 94/G1 -* 4*@+(0 94/.23*+,6* =]X
%CDE* 7*@,4*-(8 -* S "# ?(0, 7, 34/7*6(
:,?4(?/4-/61 *@6(8 (+(:/ .* 71./ 9(391-(
0/ 29(4 4*@+(0 IJ& KLMN P1-?H,(-*6*-
?/4-/6* ?(0, 0/ @* +,)/ (. ./2/3 8(.,-* .(23,8*( 4/6*3,+-( -,@*? +( 0/! -* O*6(23! 7,6*
23/9/- 4*@+(0* S 9(43 0/ @* 2*.* 1 4*-(0 4*@+(0-(0 P*@, , 3/? ./@,-P(4:*H,0*
2?(4( 0/ 9(?4/-13 , 94+, 94(84*: -* (+(0 +/4@,0, %CDE 2,23/:* 4(0/?*3 I<Caa=> 9(23(0, 2*
( 4/;,:* %CDE S 94(84*:/4*! 9(?4/3*5/ 94+(8 94(84*:* 0/ 7,( H,B/: 23+*4*5* 713*7,6-(8
94/21.*- :(:/-*3 1 .*B/: 4*@+(01! 0/4 A/ 2/ 2*.* (+* +*4,0*-3* (9/4*3,+-(8 2,23/:* 7*@,4*-(8 -*
%CDE 2,23/:* .*6/?( 74O/ 4*@+,0*3, IJ&Q%CDE 2,23/: ?(0, %CDE S 9(431 4(0/?*3 0/ 1 4*-(0
?(4,23, S :,?4(?/4-/6 2/ .,234,71,4* ?*( %CDE S! .(? 2/ 4*@+(0-(0 P*@, )3( @-*;, .*
2,23/: ?(0, ?(4,23, IJ& KLMN (@-*;*+* 26(+(: T 4/-13-( 2,23/: 0() 1+/? -,0/ 294/:*- @*
*?31/6-* +/4@,0* %CDE* 2* (2-(+(: 1 IJ& KLMN ?/4-/61 0/ TU TU 3/23,4*5/! * ?*:(6, ?(4,)A/5/
2/ :(O/ 94/1@/3, , +,.1 ;/,3,4, "# =VLWXY* -* ?(0,:* 9(4/. *: *13(4 H/6(8 94(0/?3* ?*O/ .*
(2-(+-(8 2,23/:* .(6*@, +/A,-* 9(916*4-(8 2(P3+/4* ?*( )3( 0/ I<Caa=> 0() 1+/? -/ :(O/ .*
Z 2/4+/4! IJ[K ,6, T# 14*., -,)3* ?(-?4/3-( (2,:
,29,2,+*5* 9(@.4*+-/ 9(41?/ -*

Април 2005 / ГНУЗИЛА / 18


Дистрибуције

/?4*-1 *?(- 3/23,4*5*! 1+/4,6, 2:( 2/ 1 ,23,-,3(23 (+/ (.8(+*4*01A, 2/4+/4,! *?3,+,4*01
3+4.5/ 14/G*0, , 9(.,O/ %CDE ?(-@(6*
*?(- 9(.,@*5* 2,23/:* ,
1;,3*+*5* 2+/8* )3( :1 0/
9(34/7-(! 2,23/: -* /?4*-1
,29,210/ 9(41?1b
*F+*B101A, (+*?+(0 ?(-H/9H,0,!
Hello, here is Ruth, your friendly root server! 2,23/: 7, 3/(4,02?, 34/7*6( .*
:(O/ .* 2/ 9(?4/-/ -* 7,6( ?(0(0
cRY7,3-(0 :*),-,! 7/@ (7@,4* -*
;,92/3 , F*4. .,2? ?(-34(6/4
*@6(8 (+(:/ 0/ ;,5/-,H* .* 2/
P*06 2,23/: 94*+, 1-13*4
2,23/:2?/ :/:(4,0/! 9* F*4. .,2?
-/ ,84* -,?*?+1 16(81 +( 0/
,@1@/3-( 6/9* :(81A-(23
,294(7*+*5* %CDE 2,23/:* -*
-(+,0,: 4*;1-*4,:*! 0/4 2/ %CDE
:*6( 26*7,0/ 2-*6*@, 2* ili_cc ,
-(+,0,: ?(-34(6/4,:*! 9* (7,;-(
-/ 129/+* .* 2/ 9(.,8-/ -* -(+,0/:
+./ 2/ H/6* 94,;/ @*+4)*+* 0/4 0/ (+*0 4/@163*3 34/-13-, F*4.+/41 /A,-* +6*2-,?*
:*?2,:1: (-(8* )3( :(O/ .* ,@+/./ *.*:( 2/ .* A/ I<Caa=> 1 -/9(.4O*-(8 F*4.+/4* 0/
71.1A-(23, 9(23*3, 2+/ 7(B, , .* A/ 94/4*23, 1 P1-?H,(-*6*- , 94,7/8*+*6* ?(4,)A/51 =cU`
@*(?41O/- 2,23/: /:16*3(4* ?*?( 7, ,-23*6,4*6, ,
3/23,4*6, %CDE
Hurd Live CD (P3+/4* -/:* 91-(! *
418* +*4,0*-3* %CDE =]X .,2?* 0/ .*6/?( 19(34/7B,+,0* *., 86/.*01A, +/6,;,-1 2*:(8 .,2?*!
2/ ( 2,23/:1 ?(0, 94/.23*+B* :(.,P,?(+*-, IJ&Q%CDE TU ?(0, -/ :(O/ 8* -, 7,3, 1 21 = ,
:(O/ .* 2/ 9(.,O/ 2* "#'[K :/.,0* /6,;,-* ^[ =VLWXY* JL<f 3/?23 /.,3(4,! Lad :/-*m/4
,@-(2, (?( c`K\ 9*?/3* , ,@:/G1 (23*6(8 ^^% ?(0,
-* O*6(23 -,2:( :(86, .*
3/23,4*:( 0/4 0/ 3/23-, 4*;1-*4
-* ,-3/4-/3 9(+/@*- 94/?( E=LnCa
+/@/! 2(P3+/42?,: :(./:(:
(-@(6* 0/ 23*7,6-* , 2,23/: 2/
9(-*)* ?4*05/ ?(4/?3-(! *6, 3(
-/ :(4* -,)3* .* @-*;, /
9(23(0/ :(81A-(23, @* (9),4-,0/
3/23,4*5/ 0/4 -/:* -,?*?+(8
2(P3+/4* ?(0, 7, :(8*( .* 9(?*O/
23+*4-/ 9/4P(4:*-2/ 2,23/:* Y
H,B (+(8 3/?23* 0/ 9()3*5/ 1 /3*4
2-(+-* :(.,P,?*H,0* :*3,;-(8 2,23/:* 2/ 2*23(0, 1 3(:/ )3( ,-P(4:*H,0/ .* %CDE :(O/ .*
2/ 1:/23( X>dR 23*3,;?(8 94/+(.,(H* @* 9(.,@*5/ 2,23/:* ?(4,23, 4*., 2* n=]X .,2?* (4/. 3(8*! -*
=efg``h 94/+(.,6*H ?(0, (:(81A*+* 1;,3*+*5/ 9(.*3*?* 2* "#Y* 2*031 2* ?(8 2/ :(O/ 94/1@/3, (+*0
:/23( 9*43,H,0/ -* F*4. .,2?1! ?(4,23, X>dR +,431/6-1 n=]X .,2? 0*2-( 23(0, ,-P(4:*H,0*
9*43,H,01 ?(0* 2/ 94*+, 1 'iK :/:(4,0,! -* ?(01 2/ @*3,: .* 2,23/: 0() 1+/? -,0/ @* :*2(+-(
?(9,4*01 P(6./4, , P*06(+, -/(9F(.-, @* P1-?H,(-,2*5/ ?(4,)A/5/! * 1 ' i#K P*061
2,23/:* jQEX]! QNfVX! QdVa! QDffd , 26 k *?(- 3(8* 2/ 9(?4/A1 -* 2/4+/41 @* 94/1@,:*5/ 2/ :(O/

Април 2005 / ГНУЗИЛА / 19


Дистрибуције

94(;,3*3, .* -/?, (. 94/+(.,6*H* :(81 7,3, -/23*7,6-, ,6,


:(81 94(23( 94/23*3, .* 4*./

4,213-(23 Lad *6*3* (F4*7410/! 0/4 0/ 3( .,3/?3*- 9(?*@*3/B .*


0/ 2,23/: :(81A/ -*.(84*.,3,! )3( 8(+(4, .* A/ 2/ ,23, -* -*)1
+/6,?1 4*.(23, , .*B/ 4*@+,0*3,
3,2H, -*?(- ,294(7*+*5* (+,F 2,23/:* 21 , +,)/ -/8(
9(@,3,+-,! 194?(2 5,F(+(0 ./6,:,;-(0 ,6, -,?*?+(0
P1-?H,(-*6-(23, 23*0/ (;/?,+*5/ .* A/ %CDE 0/.-(8 .*-* :(A,
.* 14*., 2+/ )3( :(81 Q ,-1?2 ,6, oDXX\^# 7*@,4*-, n=]X
2,23/:, 94,6(8 3*?+(: (;/?,+*51 ,./ , 3( .* +/A 9(23(0,
94,6,;-( +/6,?* 7*@* 9*?/3* -*:/5/-,F %CDE 2,23/:,:* ?(0,
2*.4O/ Z 2/4+/4! I<fVX , T# (?41O/5*! , 9(916*4-/ 94(84*:/

Корисне адресе:
http://gnuppix.org/
http://www.superunprivileged.org/
http://www.gnu.org/software/hurd/

p +*- /6,A

20 / ГНУЗИЛА / Април 2005


Софтвер

Забавни начини трошења ресурса


,C ) !& )$ !& '& ($ "
) ,
& , Q \\\ 5= 7;Ia`21g;?I5a?H?
h6:\H7I:H:
\;V56I; ?10aHV14I:O6:
Amor 74iaj1\7O1Hj5 5dI0O
! " #$ $% , $ ) .+ * @$
!& '& ( $" ) *+ , @$ #& A B ) P$% $ P$%
!& '& ( , - # ,#$. $( & ,C&, ) $ * :+$*
$( ( /012 3/045678 9654: !& '& ( * $ $,C ! #!C
5; <= >;5142?;5 @ ) @ ,* &$, $ $ C! #& @[$)$
& A B ,C&, D ( & & ) $ )$ !& '& ($ A
!& '& ( * $ !&$* "C $: ,! ,$#$ f$) # ($+$: $( [C $
($& C ( .*C !$ ')$ +$ A @ & + *P #$ $ C+ !P #$
E ) &* F 3G;H5I6; + ' J2;;G: ) P
KL: D $+ 3"+ ( & '
% * & $" $'&$M NG6OOD $+$ ADesklets 0.4.6
P# &C' * * , *& A ! /L;5hO;I5 ,$,# ( 3=2H0;\12hD
$)$M ( !& '& ( C * ( " !& )[ B ,*# ! !+ # " N
#& C# & $# ,$,# ( 3$ !& '& ( $,#
& , Q & '& ( + "$ C" ,) *C $,#&$@CM$ C * * RL;5hO;I5 !& '& (
$M M Q RST R;7;2HO U4VO6? W6?;7?; !$, ' C - @&C &,* ( @& C
+ #- &( Q U<KXNQ YLZ k"$+ D

Cowsay 3.03
) # * !& '& ( * $ $ цоwсаy ГНУзила РОЦКС!
! * "C C" +C ,# *$% -------------------
[C $ ) ( ,) #C & '& ( < ГНУзила РОЦКС! > ( AC B ' ,) ,*# !
* " + $ $ ! *& A , ------------------- ( f # ! ,# )$#$ * + &
\ ^__^
& @ ( ?1\5H] *,# * $ )& ( ,*C !& :' "C F [$ ,*$l
\ (оо)\_______
(C " # C* ( +$ $ $ (__)\ )\/\ " N99K $+$ *$ &C'$ (C"$.*$
A , !&$* " #$ C @+ .$AC ||----w | !& '& ( $ P ( ' # '
$" ) P# M&# *& ) || || ,# $ * +$* , #$
3)$ #$ ,+$*CD & "+$.$#$% !+ # $ # , @&
@$. $% ,#) &$ ,) * ) ! ) A ) ! A ) (
) " $% " ?1\5H] # , !& '& ( P C) * & ")$ ^ & C# , @ & *$ ,)$ #$
! ,+ B - " @ # ) &"$ @$@+$ # * /?0;QQ_1\ " `;2O * & , Q Hj;5hO;I5 5142?;=128; 7;I
( 'CA ) M&# B !&$. CA$% *& ) C ! \ @ !& " # M$ ( $M M Q RST R;7;2HO U4VO6? W6:
& , Q \\\ 718 7;IabI17]a\H2;ca?1\5H] 5dI0O ?;7?;
$M M Q RST R;7;2HO U4VO6? W6?;7?; + #- & U<KXNQ N\67j1\ K]5I;0
+ #- &( Q U<KXNQ e;2067HO ( Q

Nonsense i Cack SuperKaramba


) ,C ) !& '& ( " ,($P[ B @ ,($,+$M 3P# !, +C# K4`;2YH2H0VH ! $ $
@ ,($,+ D * ,# $* ! f + +$ !$P # # *,# 3 !& '& ( ,+$. RL;5hO;I5 $ /L;:
'+ ,* (D * $ A @$#$ '& ( #$.*$ !& )$+ +$ A $P# 5hO;I5 !& '& ($( , ( P#
" .$#$ #$! E + $ @ , ,! ) C '& ( " ([ F : !& )[ " *&Cf B

Април 2005 / ГНУЗИЛА / 21


Софтвер

"$& U]Id17 !& '& (,* ( "$*C $ ( Најпопуларнији пројекти


# *& @ M$ * C $ C ( 'CA ,#$ $") " www.freshmeat.net:
) , '+ M 1. MPlayer
& , Q \\\ 54`;2hH2H0VH ?10 2. Linux
$M M Q RST R;7;2HO U4VO6? W6?;7?; 3. cdrtools
+ #- &( Q U<KXNQ YLZ 4. Gaim
5. MySQL
6. gcc
KXDocker 0.0.29
7. PHp
YNL1?h;2 ,# * ,+ $* K4`;2YH2H0VH !+ # <KNGH2 8. xine
9. TightVnc
10. Apache

www.kde-apps.org:
1. KDM Theme Manager 0.8.2
2. K3B 0.11.23
@ ' '& -$.* " %# ) ,#$ $ ! #& @ ( " @ [ ( $ # '& M$ ( C
3. amaroK 1.2.2
*&Cf B C# & <KNGH2H +C.$ !& '& ( !$P E 4. Krusader 1.60.0-beta2
C+ F ,+ B CA$ , ,! & $ # &!& #$& "$* 5. Quanta Plus 3.4
YNL1?h;2 ! + " YLZ , $* $M ( " ! *& # B !& '& ( 6. DVD Rip-O-Matic 0.92
,+$. ! +C $" ) ' 9H? <K N ! & #$) ' ,$,# ( " /``O;
& .C & * $M , C) +$. ) C C " )$, ,#$ @+$"$ www.gnomefiles.org:
*C&, & ($P $,#$( P# ( f # )$ #$ ,+$M$ 1. Xelix Player
2. gTweakUI
& # ' P# ,+Cf$ " ! *& # B !+$* M$ YNL1?h;2
3. Mozilla Sunbird/Calendar
,+Cf$ $ * IH5h:VH2 ,)$ !& '& ($ * ! *& # @$ C ,)
4. WiFi Radar
( ,# ( mC ,+$.$M ( k , ( B ( A P*C ,+$* ( f # 5. Gnome PPP
)$ #$ C( B !&$* " !& " & !+$* M$ <`;7<==6?; 128 n26I;2 C
* ( C!& ) *CM ( ) # *,# Нове верзије
& '& ( $"C" # * -$'C& @$+ $ $( ( ' )$P Linux 2.6.11.6 (2.6)
( 'CA ,#$ ' P# , .$ $ !&)$ ! '+ AC ) ( $P# Samba 3.0.13
)$P #*&$#$ ! $") +$# !& @ # $ Cf$) # Mozilla Thunderbird 1.0.2
& , Q \\\ i6H`21g;?I5 ?10a\\\a`21j1II6ahdj1?h;2a0H: Mozilla Firefox 1.0.2
67 `d` Mozilla Suite 1.7.6
$M M Q RST R;7;2HO U4VO6? W6?;7?;
+ #- &( Q U<KXNQ YLZ

b ) C*$A

22 / ГНУЗИЛА / Април 2005


Софтвер

Десет година GIMP-а (други део)

GIMP 2.2
Преглед могућности програма „The GIMP“

<1?/ @7 e/ A5<5 376>74B/3


! " #" $ @5>/:<1>5.0? t9!LUohJ)!) 0
% " &" # #'" " () * # )((+ ! :1>5235]:1? @5>/:<1>5.0?0% D@/
# # " " )!)! , '" 2/ ]047.0 247 61<>/A37
)!)!-! 61@/f747C7 6>1D>7?7! 1
026/f31. :1>5235]:1.
./ 0 123145 65273 87 #9 530:2 6;7<=1>?0! 1>/@ 532<7;7M5.5% 6>/;785 2/ 37 :1>7:
@1A74B7C7 6>1D>7?7 58 5841>31D :E@7 6>/085?7C/? 67:/<7 FGH!IJ 61@/f747C7 6/>=1>?7325% D@/ 2/
K) 5;5 FGH!LK % 612<1./ 1=5M5./;35 A537>35 67:/<5 87 NOGPQRGHS% 1@>/^0./ :1;5]537 >7261;1\54/
TSIUGV% WSXYHG ZYHS% N[N 5 SVFYY! :1 :1>52<5</ 3/:0 @>0D0 252</?2:/ ?/?1>5./ :1.0 e/
@52<>5A0M5.0% 4/>147<31 3/:1 1@>\747 67:/</ 5 87 C0! # 2;0]7.0 6>1D>7? :1>52<5<5 0 >7@0% :71 5
@7 35./ <7:1% 6187A745</ 2/ :1?67.;5>7C/? 241./ 4/>85./ J 61271 ;1:7M5.7 37 :1.1. e/ A5<5
35./ 35 @0D 35 6>/</>731 :1?6;5:1473 7:1 2</ 530:2 :1>5235: 2?/f</37 45><0/;37 ?/?1>5.7!
:1.5 3/?7 =1A5.0 1@ 6>/41^/C7 5841>31D : @7! @ 12<7;5_ `J 7>/@35 :1>7: 2/ 1@3125 37
1;5:5_ 252</?7 61@>\735 20 abNT 5 NYOGHUc% 7 <7:1^/ 612<1./ 61@/f747C/ >/81;0M5./ /:>737%
61><145 87 GP N ` 5 dUVXYRc! 6>5 ]/?0 ?1\/</ 1@7A>7<5
70<1?7<2:1 6>/6183747C/ 58 `
Набавка програма dUVXYR 252</?7% 5;5 ./ >0]31
#:1;5:1 5?7</ <0 2>/e0 @7 :1>52<5</ @52<>5A0M5.0 NOGPQRGHS% 612<745<5! # 141? :1>7:0 ?1\/</
1;7:f7e0 47? 61271 6>/085?7C7 67:/<7% :71 37D>7@0 87 @1A7> 584>f5<5 5 :7;5A>7M5.0 /:>737%
58A1>! 537>35 67:/< ?1\/</ 6>/08/<5 27 3/:1D 1@ ?5>>1>7 37 <!.! >0]31 ?/>/C/ >/81;0M5./!
gFFhi99RRR!OUV[jhGPQGLSc!VSF9XYRVOYGX!hghkUXl++m+ 7 61<1? D7
532<7;5>7<5 37>/@A1?i Новине у 2.2 серији
n UVcFGOOhQL LUohJ)!)!-JU-pmJqhPj!FLK />5.7 )!) 0 61<60312<5 61f<0./
26/M5=5:7M5./
Прво покретање
1f<1 2</ 6>1D>7? 532<7;5>7;5%
6>/]5M7 87 C/D141 61:>/<7C/ 37;785 2/
0 ?/35.0 >7@31D 1:>0\/C7 0 2/:M5.5
>7=5:7! 7:1^/ ?1\/</ 376>745<5
6>/]5M0 37 >7@31. 614>f535% :1.7
61:>/</e/ 37>/@A0 LUohJ)!)! >/e5
37]53 ./ 61:>/<7C/ 52</ 37>/@A/ 58 
@5.7;1D7 5;5 ` </>?537;7! 761?5C/?
@7 2/ ?1\/ 61:>/30<5 5 :0M7C/?
37>/@A/ LUoh 61f<1 147 6>/@2<74B7
25?A1;5]:0 4/80 :7 6>1D>7?0 LUohJ)!)!
7@7 6>45 60< 61:>/3/</ 6>1D>7?%
@1]/:7e/ 472 rdSOPYoSs /:>73 87
532<7;7M5.0 0 1:45>0 @7<1D
:1>5235]:1D 37;1D7! 7 6>41? @5.7;1D0
20 53=1>?7M5./ 1 6>745?7 37 6>1D>7? 5
@/1 # ;5M/3M/! 7 2;/@/e5
@5.7;1D 2/ 6>/;785 :;5:1? 37 16M5.0
ZYVFUV[S% 7 37 C/?0 20 53=1>?7M5./ 1

Април 2005 / ГНУЗИЛА / 23


Софтвер

% 67 ./ 8A1D <1D7 53</>=/.2 6>/<>6/1 Организација менија


837]7.3/ 6>1?/3/ 0 1@3120 37 2/>5.0 q!j! 1>/@ <1D7 f<1 ./ 4/;5:5 7;/<7 7;7<7 27@>\5 ?/35./i
@/1 5841>31D :E@7 ./ 6>/]5fe/3 5 16<5?581473% @5.7;1D 87 87 2<73@7>@3/ 7:M5./ 37@
61@/f747C7 ./ 53<05<5435.5 3/D1 >735./% 1>D73581473 61 3141. @7<1</:7?7 % ?/37w/>
u 26/M5=5:7M5.5 27 .7231 D>0652735? 16M5.7?7 87 61@/f747C7! ?1@0;7 5 @1@7<7:7% 0>/^547]
7@7 ./ ?1D0e/ ./ @/=53527<5 6>/]5M/ 27 <72<7<0>/ 87 24/ 7;7</ ./@535M7 ?/>7 5 ! 61?1e 1
16M5.7 58 D>06/ ! 6>1D>7?0% 274/<5 @737 5 4/8/ :7
73/;5 27 612<74:7?7 7;7<7 5 121A537?7 @1:0?/3<7 :1.5 2/ :1>5235? 7@>/27?7 37
1A>7^0./ 27@7 ./ ?1D0e/ D>06527<5 
  5;5 5_ "3</>3/<0 !
6137121A 61>/^7<5 61 /:>730 1?73@/ 26/M5=5]3/ 87
  ! >47 16M5.7 ./ 6>/61>0]B547 8A1D ?73560;7M5./ 2;5:7?7
0f</@/ 37 6>12<1>0 61<>/A31? 87 1A>7@0 37;78/ 2/ 0 ?/35.0
?7</>5.7;7! 2?/f</31? 37 4>_0
@ 14/ 2/>5./ 6>/ 6>5?/3/ <>732=1>?7M5./ 6>1817 2;5:/ 52:B0]0./
1A./:<7 45@B54 ./ 6>5:78 :>7.C/D >/80;<7<7% 2/ @/7:<545>7C/? 16M5./
f<1 0?31D1?/ 1;7:f747 >7@ ./> :1>5235:0 " 58 ?/35.7
1?1D0e747 @7 >/M5?1 =531 87>1<5>7 1A./:7< 61 # " % :71 5 0 ?/35.0 :1.5
\/B5! # @5.7;185?7 87 612<74:/ =5;</>7 27@7 2/ @1A5.7 @/235? :;5:1?
2/ 37;785 \545 6>5:78 >/80;<7<7% 6>/ C/D14/ 37 2;5:0!
6>5?/3/ 37 ?7</>5.7;0 :1.5 2/ 1A>7^0./!
7 673/;0 58 ?/35.7 9 ?1\/ Организација панела
2/ 1@>/@5<5 :1.5 e/ 7;7<5 A5<5 6>5:78735 37 73/;/ ./ ?1D0e/
67;/<5 7;7<7 ! ./ 16>/?B/3 D>06527<5 <7:1 @7 2/ 135
2<73@7>@35? 7;7<5?7 87 6>1D>7?/ 14/ 37?/3/i 1>D73580.0 61 :7><5M7?7!
2/;/:M5./% 60<7C/% 47:7 D>067 673/;7 0
<>732=1>?7M5. /% D1>C/? @/231? 0D;0% ;/41
7;7< 87 0312 </:2<7% 1@ 67@7.0e/ ;52</ 87
61603/% 6>/;545% 58A1> 2;5:/% 5?7 @0D?/
1;14:7% ]/<:5M7% $ :1./ :7@7 ./ 7:<5431
>726>f547]% 1?1D0e747 6>7e/C/
3/58A/\37 D0?5M7 6>1?/3/ 7:<543/ 2;5:/%
5 @>0D1! <7:1 @7 20 247
1D0e/ ./ 04185<5 61@/f747C7 61@>/^/37
2;5:/ @5>/:<31 27 <1. 2;5M5! 7@7 ./ 141
@5D5<7;3/ :7?/>/% @0D?/ 52:B0]/31%
2:/3/>7 5;5 87@>\747.0 2/
r_47<7<5v 235?7: 61@/f747C7 87 2;5:0 :1.7
/:>737 @5>/:<31 0 27?1? 6>1D>7?0! 52</? r6>/40M5 5 602<5s ./ ./ >0]31 587A>737 0 67@7.0e1.
61<6031 =03:M5137;73% 67 ./ 27@7 ?1D0e/ 0A7M5<5 0 2;5:0
;52<5!
@5>/:<31 58 06>74B7]7 @7<1</:7?7% 53</>3/< 6>/<>7\547]7 5;5 73/;5 :1./ ./ ?1D0e/ D>06527<5
@>0D1D 6>1D>7?7 :1.5 61@>\747 140 ?1D0e312<! 20i % % %& %
'()% *+ % %
Специфичности интерфејса , % - %
'7 >78;5:0 1@ @>0D5_ 6>1D>7?7 87 1A>7@0 A5<?765>73/ D>7=5:/% ! . / % 0! %
53</>=/.2 J7 ./ 45f/6>181>2:5 ! 75?/% 3/ 612<1.5 % & % & % &
./@73 6>181> 0 1:45>0 :1D7 20 245 @>0D5% 4/e 20 135 >7261>/^/35 , % 5+ !
37 2162<4/3/ 6>181>/! 7:1 612<1.5 612/A73 6>181> 87 67;/<0
7;7<7% 612/A73 6>181> 87 247:0 1<41>/30 2;5:0 5 ./@73 5;5 45f/ Филтери и аутоматизација
6>181>7 27 D>067?7 673/;7! 1>/@ 4/;5:/ :1;/:M5./
2<73@7>@35_ =5;</>7%

24 / ГНУЗИЛА / Април 2005


Софтвер

>7261>/^/35_ 0 D>06/ + % % . % , % , % % " ! 7 <7.


% , %% , % %$ % !% 1 % 37]53 e/ </ @1A5<5 6>181> 27
2 %$ % % 5 % 0 2/>5.0 )!) 20 0:B0]/35 \545? 6>5:781? >/80;<7<7
3145 =5;</>5i % % 3456% & ! % 1A>7@/ A/8 @/;147 53</>=/.27 :1.5
1 52 "! 2?7C0.0 45@30 614>f530% f<1 ./
#61<>/A0 =5;</>7 ./ ?1D0e/ 70<1?7<58147<5 53</>35? ! 612/A31 :1>5231 7:1 >7@5</ 37
./85:1?! /:5 1@ 8735?B545.5_ /=/:7<7 20 247:7:1 0 & 04/e731? @/<7B0 2;5:/ 87 =530
D>067 5 ! " D>067 "! 1A>7@0% 7 \/;5</ @7 45@5</ :7:1
>/80;<7< 58D;/@7 0 31>?7;31.
Неколико корисних савета 4/;5]535 2;5:/!
73/; 87 3745D7M5.0 1?1D0e747 ;7:f/ :>/<7C/ 61 2;5M5 :7@7 ./
137 04/e737 87 1A>7@0 @/<7B7!

Предности и мане
1D0e/ ./ 6>/:530<5 6>5?/30 :1?6;/:235_ =5;</>7 6>5<52:1?
37 @0D?/ 0 @1C/? @/231? 0D;0 6>181>7 2;5:/ 5;5 61@>\747 <>5@/2/<7:
6>5<52:1? <72</>7 , ! @5D5<7;35_ =1>?7<7% 0:B0]0.0e5
067 5837@ 026>7431D cPHYOOIGH7 D1>C5 @/235 0D71 1?1D0e747 &. % 7&, 61@>\737 ,
@537?5]:0 6>1?/30 04/e7C7 2;5:/ 6>5 6>1?/35 4/;5]53/ 26/M5=5:7M5.7 % % 0% 67 ]7:
6>181>7! >/<7C/ 61 2;1./45?7 4>f5 2/ <72</>5?7 & -! 5 & 5 & ! "3</>35 =1>?7< J7
" ! ./ :1.5 ?1\/ A5<5
:1 >7@5</ 37 4/;5:1. 2;5M5 5 61<>/A73 47? ./ 045@ 0 >/80;<7< :1?6>/21473! 7:1^/ 20 61@>\735
>7@7% ?1\/</ 376>745<5 3145 6>/D;/@ 58A1>1? 16M5./ . " # " 5 4/:<1>2:5 =1>?7<5 6160< $ 5
58 ?/35.7 # "! 7@7 2/ 3145 6>/D;/@ 1<41>5% :;5:35</ @/235? # ! 1D0e/ ./ 4>f5<5 :134/>85./
<72</>1? ?5f7 37 2;5:0 5 0 ?/35.0 # " 52:B0]5</ 16M5./ " 58?/^0 61@>\735_ =1>?7<7
% "% + % " % "1 % " A5<?767!

Април 2005 / ГНУЗИЛА / 25


Софтвер

/@37 1@ 37.4/e5_ 2;7A12<5 J7 ./ 06>74B7C/ A1.7?7! "7:1 2/


8 + 2;5:7 ?1\/ >78;1\5<5 37 9 67;/<0 0 2;1./45?7% 35./
61@>\731 0>/^547C/ 0 Z xy 67;/<5! :1 2</ 6>1=/25137;35
f<7?67>% 147. 3/@12<7<7: 472 3/e/ 1A>7@147<5!

Закључак
./ 5@/7;73 7;7< 87 =1<1D>7=/ 7?7</>/% R/A @587.3/>/% :71
5 4/e530 @>0D5_ :1>5235:7 :1.5 \/;/ @7 0>/^0.0 @5D5<7;3/
=1<1D>7=5./ 7 3/ ?1D0 2/A5 @7 6>50f</ 2:06/ :1?/>M5.7;3/
6>1D>7?/! :1 2</ 1@735 :1>5235: 530:27% 7 5?7;5 2</ >735./
61<>/A/ 87 <7:45? 612;145?7% 4/>147<31 2</ 2/ 4/e 202>/;5 27
J1?! :1 5 352</% 3/:7 q( D1@537 >7841.7 141D 2.7.31D
6>1D>7?7 A0@/ 6141@ @7 <1 27@7 0]535</!

Корисна адреса:
http://www.gimp.org

t ;/:273@7> #>1f/45e

26 / ГНУЗИЛА / Април 2005


Софтвер

GNOME 2.10
Као и увек, очекивања су потврђена

':09?24# 1/'(, 4,=-942


39*)=/2 +0231-) (2
! " # $ ':0,;2<) .9/9 KLMNOPNM '>*2:
% -/' '09*2/-91)/9 4,=-94239*)=/9
& $ $ # 191-24 KLMNOPNM /) :'42 *2 >)89
0)/ 9 '3
'()* +,- -)./' +' 0)1+'023, +023 /)4) *2 5#67# 0)/9*2 +'8/)- :'091/9B94)# )3)
)8('*/9 -94 ':0,;2<) /)1 *2 +'+09=9./' 0)84)89' *2 DQLNP +'30)8,42()/9 4239)
1-)/94 +'>'?@)<94) 98 (2089*2 , (2089*, )=9 '.2:9()<) /91, RSOTNM , ':0,;2<, 9 -)*
98/2(202/) /9 '()* +,-# 8A=23) 3) 8) 2:9+, /2 +'1-'*2 +'1)' '>)(?) /) (919/9 8)3)-:)#
A0)/9B2 *20 1, 9 '()* ,.9/9=9 *'@ >'?94 9 >0;94 3': 1, '023 0,:'()<) G'04)-94) DQ
=):'C) :'09@C2<) 9 8)':0,;2/'1- 191-24) +'39A/,-9 /) *'@ LNP 94) 9 (2'4) 3'>0, ),-'
(9@9 /9('# 4)-1:, 32-2:B9*, J)03(20) -):'
5#67 3'/'19 /'(2 (2089*2 DEF ':0,;2<) 9 >9>=9'-2:)# 3) 8)J()?,*,C9 UVW , 9 '3=9./'*
('*2 +20G'04)/12 /'(9 3,A,*2 ,+0)(' '('4 1'G-(20, +'30@B9 , ':0,;2<,
*20 *2 -94 9 '()* 32' 191-24) ,.9/9' >'?94 9 1-)>9= XYX C2 /) +09420 >9-9 ),-'
/9*94# DEF *2 3'/2' /'( 98A=23 3,A4)39 9 39*)='A) 3': *2 4)-1:9 +,@-2/ +09 ,>)B9()<,
A=9> , /'('* (2089*9 3'/2' +'>'?@)<) HI *) :'*) 12 /)*(9@2 4239*,4) , ,02Z)*#
+0942C,*, , 1)4'4 0)3, ) 5#67 :'*9 *2 1)3) >0;9 9 '023 (932' 1)30;)*) /'(9
1-)>9=/9*9 '3 +02-J'3/9:)# (2 /'(9/2 +0231-)(?)*, '1/'(, 1(9J *2 (2'4) 3'>)0 9 , 0,:'
'1-)=9J 9/'()B9*) /) :'*2 12 4';2 /)9C9 , '('* (2089*9# ()<, ),39' 4)-209*)='4 /)0'.9
-' :)3) *2 , +9-)<, ),39' 2:1
Мултимедија и интернет -0):B9*)# ) '(, /)42/, *2
21-' 12 , 8)420)=' 3) /9*2 8)':0,;2/ 191-24 , 1491=, +023(9Z2/ +0'A0)4 +'3 /)89('4
1=)>2 9/-2A0)B9*2 :'4+'/2/)-) 9 4)<:)('1-9 /) +'?, :'*9 *2 30,A9
4,=-94239*2# ():(2 +09423>2 1, 4';3) >9=2 '1/'()/2 :)3) 1, , 4,=-94239*)=/9 +0'A0)4 :'*9 *2 ,
+9-)<, 0)/9*2 (2089*2 )=9 /2:'=9:' +02-J'3/9J ) /)0'.9-' '('* (2089*9 ) ,:?,.2/
:)' +'30)8,42()/9#
%):'C) :'09@C2<)
'('A +0'A0)4) *2
+'-(0Z2/) .9<2
/9B'4 3) 12
2:1-0):B9*) ),39'
1)30;)*) 4';2 '>)
(9-9 *23/94 :=9
:'4 ,:'=9:' *2
'>28>2Z2/) 9/-20
/2- :'/2: B9*) :'*)
*2 +'-02>/) 8) +02,
894)<2 9/G'04)
B9*) ' 98('Z)., )=
>,4, 9 /,420)4)#
'023 3(2 )+=9:)
B9*2 :'*2 1, 1)3) 32'
':0,;2<)
'1-)=2 4,=-94239

Април 2005 / ГНУЗИЛА / 27


Софтвер

*)=/2 +'-02>2 :'091/9:) (2'4) =):' 4'A, >9-9 8)3'('?2/2 ,8 /2:'=9:' 3'3)-/9J '+B9*)# jQS[
+'4'C '1-)=9J +0'A0)4) :'*9 1, (2C +'8/)-9 @9024 :0,A, L`Q^ *2 (0J,/1:9 +0'A0)4 8) '(,
:'091/9:)# /)424, 1-'A) 1, 9 4)/9+,=)B9*)
2+0'3,:B9*) (932' 9 ),39' 1)30;)*) *2 , '('* (2089*9 +'39A/,-) 2=2:-0'/1:'4 +'@-'4 :'/-):-9
/) (9@9 /9(' /)*+02 8)J()?,*,C9 3'>0'* 9/-2A0)B9*9 )9 4) 9 '>)(?)<2 1(9J +'1='() 8)
UVW 3)24'/) .942 *2 '4'A,C2/ +'-+,/9 RS[\]^]RSOT ,A'Z)*# :'*2 *2 jQS[L`Q^ /)42<2/ /) (2'4)
)0)(/' +0'A0)49 1)3) 0)32 1('* +'1)' /) (9@24 /9(', /2A' =):9 9 ,3'>/9#
0)/9*2 .9/2C9 5#67 (2'4) :()=9-2-/94 191-24'4 , ) YQIH f-2=2G'/90)<2 +02:'
+'A=23, 4,=-94239*2# 9/-20/2-)g 9 (932' :'4,/9:)B9*,
23/) '3 (21-9 :'*2 1, '>2=2;9=2 '()* 4212B *2 9 -) 3) Q_`SSO *2 9 3)?2 8)3,;2/ ^QPN NNL`^\
aQ[^bOL`Q^ (9@2 /2C2 0)8(9*)-9 Q_`SSO c[`LN (2C C2 12 ':0/,-9 :'*9 , , 5#67 +'123,*2
0)8('*, +'*239/)./9J +0'A0)4)# ():(2 ':'=/'1-9 , '302Z2/'4 4'A,C/'1- 32?2<) :'/-):)-) 1)
1491=, 4'A, 3'+09/2-9 +'+,=)098)B9*9 '('A R`RdO^T jQS[L`Q^ N PO`S :=9*2/-'4#
>0'e120) 98 +0'1-'A 0)8='A) @-' *2 R`RdO^T 98 (2089*2 , (2089*, .9A=23/' *2 3) *2
1(2 >'?9 /)42C,C9 12 :)' +'-2/B9*)=)/ 98>'0# '023 .9<2/9B2 +'-+,/' 8)':0,;2/ 191-24 :'*9
3) *2 /)*>0;9 >0'(120 , ':0,;2<, f='A9./' 1 '>890'4 3) +0,;) +'-+,/ ,A'Z)* :):' :)3) *2
*2 +'30)8,42()/9 >0'(120g /'(9/2 , '('* (2089*9 12 'A=23)*, , 4,=-94239*) , +9-)<, -):' 9
+'>'?@)/'4 h[SS KiMNN^ 4'3, 4'A,C/'1-9 98(';2<) >,:4)0:) 9 :)3) 1, 9/-20/2- +'-02>2 , +0('4
,+0)(?)., +09:?,.B94) :'*9 '4'A,C)() =):@2 :'09@C2<2 +=)/,# 5#67 (9@2 /2
3'3)-/9J '+B9*)# 8)'1-)*2 /9 8) *23/94 ':0,;2<24
'023 +02A=23) (2> 1-0)/) .9-)<2 2=2:-0'/1:2 +'@-2 *2 (2'4) /) 1B2/9 :)3) 1, '(2 1G202 ,
:'4G'0/' 8)J()?,*,C9 +0'A0)4, jQS[L`Q^ :'*9 *2 '3 (2089*2 5#k +9-)<, @-' C2 /)3)4' 12 3'+09
9/-2A091)/ , # jQS[L`Q^ *2 , /'('* (2089*9 3';9(2' 4)<) /2-9 +'+,=)098)B9*9 '('A 1*)*/'A
+'>'?@)<) :'*) 12 /)*(9@2 -9., :)=2/3)0) :'* 1)3) +'123,*2 A0)G9.:'A ':0,;2<)#

28 / ГНУЗИЛА / Април 2005


Софтвер

Панел, Nautilus, десктоп, прозори, програми... Радна површина


O[L`S[K 9 NLOi`LT 42/)p20
Менији +0'8'0) 1, , '('* (2089*9
:'=9:' 12 +'A=23) /'(9 42Z, +0(94 ,'.2/94 ) +02+-0+2=9 +0'42/2 /) >'?2
+0'42/)4) C2 19A,0/' >9-9 /'(9 42/9*9 , +)/2=,# 0=' .21-' 1, 12 /)0)(/'#
4'A=2 .,-9 +09423>2 :)3) *2 '0A)/98)B9*) 42/9*) , +9-)<, 9 -' , O[L`S[K 1)3) 0)39 >0;2 @-' 12
(9@2 )1+2:)-)# 4';2 +0942-9-9 +' J9-09*24
)4) '0A)/98)B9*) 42/9*) /) /)*(9@24 /9(', *2 , 0)/9*94 '389(, +09=9:'4 '-()0)<) +0'
(2089*)4) +'30)8,42()=) 3() A=)(/) 42/9*) l 9 8'0) G)*= 42/)p20)# '023 +0'
# )/2 '():('A 191-24) 1, >9=2 /23'1-,+/'1- .21-' :'09@C2/9J 42/) +20G'04)/19 3'@=' *2 3'
=':)B9*) /) J)03 391:, +'+,- J'42 3902:-'09*,4) 9=9 '+-9.:9J 19-/'A G2*1=9G-) :'*9 12 'A=23) ,
,02Z)*) :'*94) 12 4'A=' 3902:-/' +091-,+9-9 *239/' +02:' 0)3/2 3'3)()<, 9:'/9B2 , -)1-20 8)
+'(0@9/2# 0'>=24 /)1-)*2 ,:'=9:' *2 ):-9()/ (2C9 >0'* +0'8'0) +,-)<, G'=320) .942 *2 '()*
-2 9J 1(2 -02>) 49/9498'()-9 ) :)1/9*2 9J +'/'(' ):-9(90)-9# -)1-20 +'1-)' ,+)3?9(# '>'?
2@2<2 '():(9J +0'>=24) *2 +'/,39=) mn[^L[ 391-09>,B9*) , @)/) *2 9 bMO\]^]bMQR 1)0)3<) 1)
:'*'* *2 5#k 42/9 4'39G9:'()/ , B9?, +02()89=);2<) 30,A94 +0'A0)494) f Q_`SSO
+0'>=24)# ):' 4'39G9:'()/ 42/9 *2 >9' 3)=2:' G,/:B9'/)= 02B94'g#
/9*9# 2/)p20 +0'8'0) *2 3';9(2'
'(9 42/9 *2 1)3) 02'0A)/98'()/ 9 ,421-' 3(2 1)3) 1, *23/' ,/)+02Z2<2 :'*2 *2 >9='
-, -09 1-)(:2 l 9 # VRRS`iOL`Q^K 42/9 *2 (2'4) +'-02>/'# 09=9:'4 0)3) ,
8)30;)' 1('*, +094)0/, /)42/, -*# 1:=)39@-2<2 +02.9B) :) 0)/9*94 (2089*)4)
9/1-)=90)/94 +0'A0)494) /) 191-24,# HSOiNK 42/9 1)30;9 ':0,;2<) (0=' ,'.?9() *2 >9=)
+02.9B2 :) .21-' :'09@C2/94 =':)B9*)4) 9 1)3) C2 >9-9 (2'4) +'*)() 3) +0'8'09 /'(''-('02/9J
=):' '-('09-9 '(2 )+=9:)B9*) >,3, 142@-)/9 91+023
=':) B9*) >28 '>890) 1(9J '1-)=9J /) 0)3/'* +'(0@9/9#
/) >0'* ):-9(/9J 2B94' 3) '>0)Z,*2-2 /2:, G'-'
+0'8'0) /) 0)3/'* A0)G9*, , I H , 9 ,:);2 ()4 12
+'(0@9/9# 'A, C2 *2 +'-02>) 3) '-('09-2 -2:1- +0'B2
3'3)()<2 /'(9J 1'0 f RN^ hh`iN qM`LNM /) +09
=':)B9*) +'023 '1/'( 420g# '@-' 12 +0'8'0 -2:1- +0'
/9J :'*2 ,:?,.,*, B21'0) /2 +'*)(?,*2 '34)J +'
dQPN 3902:-'09*,4 +'89()<, +0'A0)4) 8) -' (0242
oQPR[LNM 9842<9(2 /)1-(?)-2 1) 0)3'4 , I H ,#
391:'(2 9 402;/2 )3) 12 -2:1- +0'B21'0 '-('09
=':)B9*2# '023 -'A) <2A'( +0'8'0 C2 12 /)C9 91+023
98 HSOiNK 42/9*) *2 I H '('A +0'8'0) @-' 4';2
4'A,C2 +':02 /,-9 )=)- 8) +02-0);9()<2 G)*='() :)' 9 '-('09-9 >9-9 (2'4) 909-90)*,C2 /)0'.9
1:'0)@<2 3':,42/-2# cTKLNP 42/9 *2 421-' 1) :'A 12 :02C2 , -' ,:'=9:' 12 0)39 ' +'1=, +09
1=,.)*, ):B9*) :'*2 12 -9., 1)4'A 191-24)# =)-9 8) :'4 /9*2 +';2?/' +0)(9-9 /2+=)
)349/91-0)B9*, 191-24) 9 ':0,;2<) 1, 142@-2/9 , /90)/2 +02:932# )491=9-2 3)
'3A'()0)*,C94 +'342/9*94) cTKLNP 42/9*) :)' @-' 1, ,421-' I H ) 1,0G,*2-2 9/-20
9 ) +'023 '(9J +'342/9*) ,8 +'4'C +02.9B) 98 /2-'4 9 :,B)-2 ='89/:, 8) +09
cTKLNP 42/9*) 12 4';2 /)+0)(9-9 1/94): 2:0)/) 9=9 1)8/)-9 1-,+ eNnPO`S ,# 0=' =):' ()@)
/2@-' (9@2 9 1)4'4 ':0,;2<, '3/'1/9 98='A'()-9 12 9=9 ='89/:) 4';2 +'1-)-9 (93?9()
8):?,.)-9 2:0)/# 2C9/) +02.9B) :'*2 12 '(32 4'A, /)C9 1, , 1():'42 :' 12 /)=)89 91+023
(2089*9 5#k >9=2 32' VRRS`iOL`Q^K 9=9 ViL`Q^1 42/9*)# '('* (2089*9 4'/9-'0)# )3) +'1-)*2 *)1/' 3) *2
) ,0)Z2/' *2 3'1-) /) 32-2:B9*9 /'(9J )+=9:)B9*) 9 '() '1'>9/) /'(''-('02/9J +0'8'
3'3)()<, +02.9B) -):' 3) C2 1)3) 1():9 +0'A0)4 :'*9 12 0) +0'A0)4) 3) '1-)/, , +'8)39/9
9/1-)=90) /) 191-24 >9-9 ),-'4)-1:9 +0'/)Z2/ 9 ,(0@-2/ , /):'/ ):-9(90)<) 9 (9@2 /2A'
42/9*2# :'091/)#

Април 2005 / ГНУЗИЛА / 29


Софтвер

Nb`L , /'('* (2089*9 ) 3'=)89 1) +'>'?@)/94 +02+' +'1-)(9=) >=9;2 /291:,1/94


8/)()<24 19/-):12 0)8=9.9-9J +0'A)41:9J *289:) 9 /) -)* /).9/ :'091/9B94)# 21-' *2 9/-2A0)
+0,;) +0'A0)42094) *'@ :'4G'0/9*2 ':0,;2<2 8) +91)<2 B9*) 191-24) 9 )+=9:)B9*) 0)8=9
+0'A0)4)# a`SN MQSSNM 1)3) 4';2 3) '-('09 *'@ (9@2 G'04)-) .9-9J /)42/) ,80': /21-)>9=
)0J9() ,:?,.,*,C9 rVr XNn`O^ 9 s _`R :)' 9 ='89/:'4 /'1-9 9 ,1+'0)()<) 191-24) )=9
8)@-9C2<2 MOM )0J9(2# a`SN MQSSNM 12 1)3) *'@ >'?2 9/-2A09@2 1) 1) ':0,;2<24 -' /9*2
O[L`S[K'4 +) ):' 12 , O[L`S[K, :'091-9 19/A=2 B=9B: '+B9*) '/) 1=,.)*# ):' 1)3) +023
C2 >9-9 :'09@C2/) , 9 G9=2 MQSSNM,# 1-)(?) 4,=-94239*)=)/ 191-24
'*239/9 +)/2= 3'3)B9 1, 3';9(2=9 +0'42/2 1(2 , B9?, @-' >089/) 9 1-)>9=/'1- 1, '1-)=2 /)
=):@2A 9 ,3'>/9*2A :'09@C2<)# ENTnQOMb I^b`iOLQM 1)3) ),-'4) /)*(9@24 /9(',# () (2089*)
-1:9 +09:)8,*2 1=9:, :'3/'A 0)1+'023) -):' 3) (9@2 /9*2 +'-02 ) *2 +02(232/) /) vv
>/' 91+0'>)()-9 -)1-202 0)39 +02+'8/)()<) )32:()-/'A 0)1+' *289:) 42Z, :'*94) *2 /)0)(/' 9
023)# 10+1:9 *289:#
1:,1-() 1) +02-J'3/94 (2089
LiveCD *)4) A'('02 3) 1():) (2089*)
' 1)3) *2 *239/9 /).9/ 91+0'>)()<) /'(2 (2089*2 >9' <2/) ) 3'/'19 +'(2C)<2 >089/2
9/1-)=)B9*)# /'A9 :'091/9B9 /)0'.9-' , 1=)>9*2 0)8(9*2/94 0)3) 9 (9@2 /2A' :'091/2 9/'()
824?)4) :)' @-' *2 /)@) 4'0)*, 3) .2:)*, 3) <9J'() '49?2/) B9*2 -):' 3) *2 =):' 8):?,.9-9 3)
391-09>,B9*) '>*)(9 /'(, (2089*, 1('A 191-24) :'*) ,:?,.,*2 /'(, '(' /9*2 4):194,4 3' :'A 4';2 12
(2089*, )# )3) *2 9 -)* +0'>=24 02@2/ *20 *2 5#67 4';2 1-9C9# 5#65 '.2:,
4'A,C2 91+0'>)-9 9 ,8 +'4'C W`jNoX )# *24' , 12+-24>0, 9 1) 1'>'4 C2
W`jNoX *2 >)890)/ /) 3'/2-9 *'@ (9@9 /9('
mn[^L[ 391-09>,B9*9 9 9/-2A0)B9*2 /) +'?,
1=,;9 8) 324'/1-0) 4,=-94239*2 9 :'4,/9
B9*, /'(9J 4'A,C/'1-9 :)B9*) :)' 9 +'(2C)/,
':0,;2<) >28 *23/'1-)(/'1- :'09@C2
+'-02>2 8) 029/1-)=) <)# '@ *23)/ '3 8)3)-)
B9*'4 9=9 ,+3)-2'4 :) 0)8('*/'A -94) 8) 1=2
191-24)# 0=' *2 =)A)/ 32C, (2089*, C2 >9-9 02
8) :'09@C2<2 9 3) >9 3,:'()<2 424'09*1:2
191-24 >9' 1+024)/ 8) 8)J-2(/'1-9 /) .24, 12
-21-90)<2 +'-02>/' *2 (2C 0)39 ) 1(2 , B9?, 3)
/).9/9-9 -09 *23/'1-)(/) :'0):) :'*9 12 '3/'12 /) '302Z9()<2 +'1-)/2 *'@ >0;9 9 4)<2
*289:) =':)B9*2 9 :'3/'A 0)1+'023) -)1-)-,02# ):'/ '(9J +'32 8)J-2()/#
@)()<) 191-24 C2 12 +'39C9 9 +023 1'>'4 C2-2 94)-9 .2:,*24' 3) C2 1=232C2 (2089*2
5#67 1+024/'A 8) -21-90)<2 1(2A) @-' 3'/'19 1) 1'>'4# >9-9 >'?2 '3 +02-J'3/9J ) /)
'023 1)4'A ) /) 191-24, 12 /)=)89 9 (2C9/) '1/'(, 3'1)3)@<9J 91:,1-)()
)+=9:)B9*) +'-02>/9J 8) 1():'3/2(/9 0)3# , 1, RN^ hh`iN +):2- '.2:9()<) 1, '+0)(3)/)# '09
Q_`SSO a`MNhQt 9 Dd[^bNMn`Mb O`P `^KLO^L PNKKO^\NM I H I^uK 1/9B9 '.2:,*, (2089*, v#7 :'*) C2
iORN [`^N P[K`i RSOTNM### 91-24 12 +' +20G'04)/1)4) /2 0)8=9 >9-9 02('=,B9'/)0/) /) +'?,
:,*2 '3 mn[^L[ S`jN 391-09>,B9*2 /) :'*'* *2 9 >)890)/# -)>9=/'1- A0)G9.:9J ':0,;2<) ) /)3)4'
9 >089/) 191-24) 1, 12 3'('?/' +':)8)=9 -942 @-' *2 '()* -2:1- 12 3) C2 12 +'*)(9-9 , -':, 93,C2
'-:,B)/ , RN^ hh`iN qM`LNM , ) A0)G9:) '>0)Z2/) ,8 +'4'C A'39/2# ' -)3) C24' ,;9()-9 ,
I H ) 9 I^uKiORN ) ) 1(2 -' /)0)(/' :'0912C9 W`jN oX# 1(24, @-' -94 1+024) 8)
)91-) =2+ /).9/ +0231-)(?)<) /'(9/) , , +09 .24, 12 /)1#
3'>9*) 9 (2'4) G,/:B9'/)=)/ nQQLOnSN 191-24#
Корисна адреса:
На крају http://www.gnome.org
*2 (2089*'4 5#67 32G9/9-9(/' +'-(039' 1('*2 421-' /)
1B2/9# '>'?@)<) /) +'?, 9/-2 A0)B9*2 1)4'A 191-24) 1, w ()/ 2=9C

30 / ГНУЗИЛА / Април 2005


Софтвер

Прозор у будућност

OpenOffice.org 2.о
Објављена је 2.0 бета (1.9.79) верзија једног од најбољих канцеларијских пакета

0D [MJ ``T]M Kab 163456 <4 :2C0F6


! " # $ %% # & # A432F032 A2;0A6 32<4 A0@8 412N
W6FA4 6F0 9I0;25 DA6>4jk

" # ' %% ( # ' %% ( )

" " # # ! " " * +, " # # # " , ! "2/4: @56A:6/:A2H C/2<676


" ) # ) - . /4>0 8 :238V4A58 @6:6 <4 V2H8N
?4 C/2<650 /4>0 0 8 @4F4352N
Новости у окружењу ;6A2V :4F8 543@56 ^ KKQeNlcKad
"/0 123/45678 9:;2<34= KRJS_
:2>436?4 ;6@ A2;0 32/0@A0>30 caTSMa :2 @6:6 A0<4 0V62 V2H8N
0A54/B4<@ 32<0 <4 @6:6 C6D0/6A ?A2@5 5632D;6A0W 8H74I:4A0W
A6 ( E C0CF0254G0 5632 :6 56C4F6 h @V4O5676 <4:A4 56C4F4
?4 74H2;2 23/8I474 0DHF4:650 8 ?4F0<8 :/8H4m @6:6 <4 0 52
362 0 @;4 :/8H4 (JKLM 61F036N V2H8?4
G0<4 32<4 32/0@5054 362 O52 @8 32 A4 I4F054 :6 @4 A430 543@5
PKQRSTKJ 0 UM ( ' 6 F0 <4 8 :238V4A58 ;0:0 @6:6 V8
52 12D050;A6 1/2V4A6 0F0 A4 V2I454 :650 65/0C85 9@3/0N
2@56<4 :6 @4 ;0:0 <4/ <4 8 2;2< C456 ;4/D0<0 2:D0; 32V12A4A656 ;4A= 6 56< A6>0A V2I454 :6
23/8I476 :2@56 @12/ 0 V2H8 @4 1/0V45050 A434 H/4O34 1/0 :2:6<454 32V4A56/4 8 543@5 32<0
70W2;2V 1/036D8 0 B8A3G02A0@678 @4 A4?4 ;0:450 1/0F032V
O56V14
Вишејезичка подршка 6:6 36: 5/0 1856 3F03A454 A6
A2 O52 ?4 A6<;0O4 2C/6:2;650 A6O4 32/0@A034 <4 52 :6 ?4 A438 /4> 8V4@52 :6 @4 2DA6>0
0V650 12518A8 12:/O38 D6 A6O <4D03 0 8 ?0/0F0>A2V 0 8 ^@4F4358<4_ <4:6A /4: 543@56
F650A0>A2V D610@8 "2/4: @/1@32H 0 2A0W <4D036 32<0 @8 C0F0 @4F4352;6?4 @4 G4F6 /4>4A0G6 6
1/0@85A0 8 ;4/D0<0 X Y 58 ?4 C050 0 12:/O36 D6 C8H6/@30 632 3F03A454 >450/0 1856
W/;65@30 C2O76>30 362 0 D6 VA2H4 :/8H4 @4F4352;6?4 @4 G42 16@8@
 , ?4F0<6V6 56C4F6 @6:6 V2I454
Оаза формата фајлова 12@56;Z650 543@5 8 C0F2 32V

 
 
2;2@5 A6 12Z8 >8;676 :238V4A656 <4 56 :6 ?4 12:/6D8V4;6A0 1/6;G8 C0F2 8@1/6;A2 C0F2
B2/V65 D610@6 C050 $ [MJ\K]RLMJS ^ _ ;2:2/6;A2
&8;674 8 C0F2 32V :/8H2V B2/V658 16 >63 0 8 @56/0V 4:A6 2: 2@2C0A6 X Y @4/0<4 32<6
[MJ ``T]M Kab B2/V650V6 ?4 1/28D/232;650 12/838 @6 812D2/4N <4 A6<;0O4 @V456F6 1/0 38G678
74V :6 V2I:6 A4?4 @;6 12:4O6;676 0 B2/V650/676 V2?0 C050 12:65636 8 56C4F6V6 <4 C0F2
@6>8;6A6 6852V65@32 1/412DA6;674 C/2N
"2/4: $ [MJ\K]RLMJS 0 @56/0W [MJ ``T]M Kab B2/V656 <4;6 0 :658V6 32<4 <4 @6:6 A6 @;8
58 @8 12:/O34 D6 B2/V654 @;0W ;6IA0<0W 36AG4F6/0<@30W 163456 @/4?8 0@3Z8>4A2 ^632 ;6V
362 O52 @8 KaMQ cKad'Ma`M]S C8:4 A4:2@56<6F2 V2I4 @4 12A2N
RTSM 0 T]aKeK`S ``T]M 2;6 ;2 83Z8>050 0D :0<6F2H6 D6
;4/D0<6 12:/I6;6 0 A2;4 T]aKN 12:4O6;676_
eK`SN2;4 B2/V654 C6D0/6A4 A6
f gN8 h cKadLQ 0 [aMideUMN OpenOffice.org Calc
MSeLQ 1F036G0<4 D6 56C4F6/A4 1/2/6N
>8A4 @8 36: @8 A6@56F4 1/2HF6N
OpenOffice.org Writer O4A4 961F036G0<6V6 8C0G6V6j
6<32/0O?4A0<6 61F036G0<6 ^nTQQMaNi[[_ DC2H 52H6 O52 0W <4
Writer

Април 2005 / ГНУЗИЛА / 31


Софтвер

V2H8?4 32/0@5050 8 A6</6DF0N V8325/16A 12@62 2:/6:050 D6 ;6@


>050<0V @0586G0<6V6 @56/0 6/6;A2 >63 A0 tieM A4?4 C050 8
iQ] @4 8 50V ;2:6V6 ;42V6 @5678 :6 ;6V 12V2HA4 632 I4F054
:2C/2 @A6F6D02 5632 :6 A0O56 :6 A61/6;054 2DC0ZA8 61F036G0<8
V674 A4 2>438<4V2 A0 2: A2;4 6 :6 1/0 52V A4V654 12<V6 2 56C4N
;4/D0<4 F6V6 0 2@A2;A0V 1/0AG010V6
4?0A6 A2;2@50 <4 A6@56F6 /6:6 @6 /4F6G02A0V C6D6V6 12:6N
DC2H 12C2ZO6;676 32V1650C0N 5636
FA2@50 @6 T]aKeK`S Y]MQ 1/2N Calc 6V 1/2H/6V <4 12:4Z4A A6 >450N
H/6V2Vk /0 :4F6k #6C4F4 81050 ^wRMav_
)63@0V6FA0 C/2< ;/@56 ^/4:2;6_ 8 56C4F0 <4 @6:6 oppqo B2/V4 0 0D;4O56<0 ^aM[KaSe_ 0
2:652 <4 1/4H/O5 A2;0W 21G0<6 8 \iSi'TQKS 32V12A4A50 @;630 2: 70W @6:/I0 @;2<4 >6/2N
"/412DA6;674 A8V4/0>30W ;/4:A2@50 <4 12C2ZO6A2 0 1/0F6N C7634
H2r4A2 32/0@A0G0V6 32<0 1/4F6D4 A6 iQ] @6 A432H 2: :/8H0W
1/2H/6V6 @F0>A4 A6V4A4 Табеле
tieM :2F6D0 @6 :4@450A6V6 1/4N
OpenOffice.org Impress :4B0A0@6A0W 5012;6 56C4F6 32<0
"/2H/6V D6 1/6;Z474 1/4D4AN @4 A6<>4O?4 32/0@54 5632 :6 \
56G0<6 A0<4 VA2H2 8A61/4r4A @6 3656F2H 0F0 C0CF025438 V2I454
32/0@A0>34 @5/6A4 2:652 <4 3/40/650 @6 :;6 :2 5/0 1/050@36
A432F032 A2;0W 5012;6 1/4F6D6 V0O4V
0DV4r8 @F6<:2;6 0 A610@6A <4
A2;0 @0@54V ^MJbTJM_ 1/036D6

Impress
OpenOffice.org Draw
\ais <4 362 O52 V8 0 @6V2
0V4 36I4 1/2H/6V D6 G/5674
6 I6F2@5 A6 74V8 @4 A0<4
VA2H2 /6:0F2 5632 :6 <4 0 :6Z4
A48125/4CZ0; D6 C0F2 3636; Base: Table Wizard
2DC0ZA0<0 /6: , @;632V @F8>6N
<8 A4 V2I4 :6 @4 12/4:0 @6 "2/4: >6/2C7636 D6 2A4 32<0
1/2H/6V0V6 362 O52 @8 Jne]iN DA6<8 O56 /6:4 58 <4 0 5632D;6A0
[M 0F0 KdT[KdT Draw 9\MeTbJ xTMs= 8 32V4 <4 V2H8?4
/8>A2 :4B0A0@650 @;6 12Z6 32<6
OpenOffice.org Base C0 5/4C6F2 :6 12@52<4 8 56C4F0
6<;6IA0<0 A2;0545 8 A2;2< 362 0 70W2;4 5012;4 h :6 F0 @8
;4/D0<0 2;2H 163456 <4 @;63632 G4F0 0F0 /46FA0 C/2<4;0
tieM 32<0 C0 5/4C6F2 :6 C8:4 543@586FA6 12Z6 0F0 A4O52
16A:6A T]aKeK`S $]]MeeN8 0 @6@;0V 5/4?4
@F0>A0V 1/2H/6V0V6
[MJ ``T]M Kab <4 8;43 0V62 Упити
V2H8?A2@5 12;4D0;676 @6 @32N 62 0 32: 56C4F6 0 81054 <4
/2 @;0V 12DA650<0V @0@54V0V6 V2H8?4 3/40/650 A6 ;0O4 A6>0A6
D6 81/6;<Z674 C6D6V6 12:65636 Base h >6/2C7632V 12V2?8 9\MeTbJ
1/432 u\t ^uiPi \iSitieM KJJM]STPTSv_ @F2<6 4:2@56563 <4 C02 xTMs=N6 6 V2H8?4 H6 <4 0 /8>A2
56< O52 @8 8 @56/2< ;4/D0<0 6F6534 D6 /6: @6 C6D6V6 C0F4 A6 ;42V6 38G650 362 yg ^ SaR]SRaMd yRMav
A0@32V A0;28 16 Z8:0 32<0 A0@8 1/2H/6V4/0 12 @5/8G0 A0@8 giJbRibM_ 8105
V2HF0 :6 /6:4 A0O56 32/0@A2 @6 70V6
6:6 <4 @0586G0<6 12518A2 :/8H6>0<6 h 61F036G0<6 tieM ?4 @6; 56<

32 / ГНУЗИЛА / Април 2005


Софтвер

&6/2C763 ;6@ ;2:0 3/2D


1/2G4@ 1/6;Z476 81056 32/63
12 32/63 h 32<6 12Z6 0D 56C4F4
I4F054 :6 >05654 32<0V /4:2N
@F4:2V I4F054 :6 12/4r654
/4D8F5654 0 <2O VA2H2 52H6

Форме и извештаји
Base: Query Design View
6 C0 32/0@A03 V2H62 :6
/6:0 A4O52 @6 56C4F6V6 0 81050V6 32<4 @54 A61/6;0F0 V2/654 :6
@5;2/054 A438 ;4D8 ^TJSMa`i]M_ 0DV4r8 70W #8 @4 32/0@54 2C/6@G0
^`KaL_ h D6 8A2@ 12:65636 8 C6D8 0 0D;4O56<0 h D6 B2/V650/6A
1/036D 12:65636 0D C6D4 2C/6@G4 0 0D;4O56<4 V2I454
A61/6;050 2145 /8>A2 0F0 32/0@54?0 >6/2C7636 32<0 0V6 12
A432F032 12:/6D8V4;6A0W F412 :0D6<A0/6A0W O6CF2A6
32 @4 105654 O56 52 tieM :2A2@0 O52 32A38/4AG0<6 A4V6
2:H2;2/ <4 :6 A4 :2A2@0 A0O56 /4;2F8G02A6/A2 A2;2 6<;4?6
1/4:A2@5 <4 56 :6 362 12D6:0A8 V2I454 32/0@5050 C0F2 32<0 @0@54V
D6 /6: @6 /4F6G02A0V C6D6V6 362 O52 @8 v yg 'KeSbaM yg yaiN
]QM t \tz 16 >63 0 2A4 32<0 :2F6D4 0D T]aKeK`S6 362 O52 <4
yg MaPMa ^V6:6 32 C0 <2O 0 W542 :6 32/0@50 [MJ ``T]M Kab @6
C0F2 >0V O52 <4 ;4D6A2 D6 _

Закључак
[MJ ``T]M Kab <4 :2@56 A61/4:2;62 8 2;2V @3238 ;4/D0<6 6F0 632
@4 82>4A4 H/4O34 A4 0@1/6;4 A4 DA6V :6 F0 ?4 V4 >63 0 12:/O36
D6 A6O <4D03 A6;4@50 :6 1/4r4V A6 9:;2<38=
4A4/6F6A 850@63 <4 :6 <4 2;2 1/6;0 9{MSi= @2B5;4/ h :6 A0<4 D6
2DC0ZA0<8 8125/4C8 A4H2 @6V2 D6 54@50/674 /4O34 ?454
82>6;650 A6 @;632V 32/638 6 12A436: ?4 ;6V @4 1/2H/6V 0
D6HF6;Z0;650
@56<4 A6V :6 @6>436V2 0DF6D63 B0A6FA4 ;4/D0<4 0 :6 :6V2
32A6>6A @8: 2 56:6 V2<6 1/412/836 <4 :6 632 I4F054 :6
D6;0/054 8 C8:8?A2@5 1/2C654 [MJ ``T]M Kab 6F0 A03632 12
G4A8 C/0@676 @56/4 ;4/D0<4

Корисна адреса:
http://www.openoffice.org

| ;6A &830?

Април 2005 / ГНУЗИЛА / 33


Хардвер

Линукс БлуЗ
Bluetooth на Линуксу

tail -f /var/log/messages
-M.072 131 57,- /3- N +* @7/0-
!"#$$#% & ' ( 7/4167/0797 21>.<51/07 .6-M*,*
))) 41,- I-970- +* :13-I-0- @7<- 3*2
:106-@5* 7 419-4K7,* 0;3) hD[EXL
Од Блатанда до Bluetootha... [gbZEi :61>6*2* . 37+. :*4-0*
*+* ,- . +-/-012 3-4. 513- -6- /4*5+75*3/47 46*8 &*6*9+ TCDEjLDFYC[ 41,7 21I-0- 5*<7 5*
9*0*5+ :127671 ;*6*<-5- /06*5- . 3-+/41, 163-=41, 7 *+6-/7 kkk)TCDEj)GX]) *41M-
*5/41, 57,- 57 21>*1 +* /*?* +* <- ,-+51> +*5* ?->131 :6-;72- *41 I-970- >6*J7A47 lXGVFLEVm
@707 7/4167=<-51 :67 1;5*A*3*?. ,-+5- 1+ @7057,7B 06-@*<- 3*2 5-4* *:974*K7,*
0-B5191=47B 51310*67,*) 5>9-/47 :6-31+ :6-;72-5* 46*8* :1:.0 nVGoELTCDEFGGFHL* 797
&*6*9+* ,- CDEFGGFH 5*;73 +1@61 :1;5*0 UQ" CDEFGGFHL*)
/372* 719- ;*750-6-/13*572* ;* @-I7A51 *+* 75/0*976*0- /3- =01 ,-
:13-;73*?- 7 06-@*91 @7 +* /72@197;.,- :106-@51 .48.A70- TCDEFGGFH 5*
.57J7K76*,.<7 J*4016 41,7 ,- /312 0-9-J15. =01 @7 41+
9*0*5+ :6-+/0*38*1 /2-=0-5 . 41546-051> S" 21+-9* 0^_` @791
5137 4150-4/0 @-I7A57B 412.57L
4*K7,* 21@7957B .6-M*,*) -4- 1+ 16*<-0- 7 +* :1+-/70- 415J7>.L
:6-+51/07 . 1+51/. 5* +6.>- 1@974- 6*K7157 J*,9 HZYmL* %ap mbEoGVL
:13-;73*?* @791 +* 137 .48.A.,. * ;*/9.I51> ;* J.54K7157/*?-
4167=<-?- 4*@913* 797 5- /*/01,- /- . 131> :6101419* 41,7 /- 5*;73* HZYL
21>.<51/07 +* .26-I-57 .6-M*,7 m)ZGVl 7 5*9*;7 . +76-40167,.2.
J.54K7157=. 5* 251>1 3-<1, 2-M./1L EFZ TCDEFGGFH) :K7,- /. 6-9*07L
@51, .+*8-51/07 37/1412 /0-:-5. 10:1651/07 5* /2-0?- 7 3-9741, 351 ,-+51/0*35- * 151 =01 ,-
@6;757 41,* /- +* 1/03*6707) @7051 ,- +* .:7=-0- 72- 6*A.5*6*
@7A572 4167/57K72* /. 5*6*351 5*,;*5728737,- 21>.<51/07 :1+ 41,72 <- >* 0-9-J15 37+-07
+* 6*;2-?.,. :1+*04- N /974- 2-91+7,- 0-2- 7 +6.>- +7>70*95- 1+ /06*5- 497,-50/41> .6-M*,* :1+
O7O*@7O- N 7;2-M. /31,7B 21@7957B 0-9-J15* PQR .6-M*,* 7 .51/12 4*1 7 +* +-J757L
6*A.5*6*) 3*43* 412.574*K7,* ;*B0-3* :67/./031 @791 750-651> =-0- 1:K7,. 41,. ,- 5*,L
797 -4/0-651> !S *+*:0-6* 5* 6*A.5*6. 7 1+>13*6*,.<- @18- :1/0*3707 5* ) /0*9-
/1J03-6/4- :1+6=4- 41,* <- 121>.<707 6*;2-5. 7 /75B6157;*K7,. :1/0*34- <- J.54K715*7/*07 @-;
:1+*0*4*) :61@9-2* /* :1+6*;.2-3*572
/3- 01 :1/01,7 ;* 75.4/))) 12*91 A.+51 797 5- *97 36-+51/072*)
,-+5* 1+ /03*67 41,- 1+97A51 J.54K7157=. 5* 75.4/. @-; CDEFGGFH .6-M*,7 4167/0- 2-M.L
:106-@- ;* 74*4372 +137,*?72* ,-/0- :1+6=4* ;* TCDEFGGFH /1@15. *.0-507J74*K7,. 41,* /-
;*B3*8.,.<7 10316-572 /:-K7J74*K7,*2* :6101419*) 2:767,/47 5*;73* hgbYXYV]i 7 ;*B0-3* +* 7
+-1 131> 0-4/0* @7<- :1/3-<-5 1>9-+512 :13-;73*?. 2*=75- /* 412:,.0-6 7 0-9-J15 +-9- 7/07
UDTDVFD 75.4/12 7 SGVW "XYZ[[GVG\G] 0-9-J15* 0^_` .; Ppq @61,) ->* <-0- .:7/*07 .
/3-/6+5. :121< abVWGVL131> !S *+*:0-6*) J*,9 EFZ TCDEFGGFH gYV 7 :1/9.L
I7<- :67 :6312 gbYXYV]L. :6-
Плави Зуб на Планети Линукс 41>* >* 06-@* .5-07 7 . 0-9-J15)
3*4* 5137,* 3-6;7,* 75.4/ 4-65-9* .48.A.,.<7 7 15- 7; c)d)e * @7/0- :613-6797 +* 6*A.5*6
/-67,- 72* .>6*M-5. :1+6=4. ;* TCDEFGGFH :6101419 . 37+. h37+7i 3*= 0-9-J15 104.K*,0- .
HZYfD[T 21+.9*) ; :121< @9*I-51> HGFgCD]]YV]L* 13*, <- 21+.9 412*5+51, 9757,7r
@707 .A70*5 1+2*B :1 .@*K73*?. *+*:0-6* . !S :160 =01 <- 3*2
:14*;*07 7 412*5+- # hciconfig

Април 2005 / ГНУЗИЛА / 34


Хардвер

hci0:Type: USB >+- ,- 72- 0-9-J15* 41,7


BD Address: 08:00:17:1B:42:96 ACL MTU: 339:4 SCO /0- 2. 37 97A51 +*97 797 <- /-
MTU: 60:9 :1,*3707 :1+6*;.2-3*57 5*;73 .
UP RUNNING PSCAN ISCAN 1312 /9.A*,. ) 41 /0- 75/0*L
RX bytes:5603 acl:177 sco:0 events:209 errors:0 976*97 UQ" CDEFGGFH :146-0*?-
TX bytes:40682 acl:270 sco:0 commands:30 errors:0 tTCDEFGGFHmL* /0*6013*<- mbEoGV
41,7 <- /- /2-/0707 . [W[FXbWu
41 +1@7,-0- !P s!qqpqn PSaRq pSaRq ;5*A7 +* /0- 5* 1+*09- 21I-0- :67/0.:707 /312
+1@612 :.0. ,-6 ,- 750-6J-,/ *4073*5 7 1/9.=4.,- 21>.<- 0-9-J15. 5* 37=- 5*A75*) 41
:67/./031 +6.>7B TCDEFGGFH .6-M*,*) 12*5+57 *9*0 ;*:1A5-0- :6-06*>. /* 0-9-J15*
121>.<7<- 3*2 +* .036+70- +* 97 /. 141957 .6-M*,7 ;*7/0* 13*, <- 5*<7 6*A.5*6 :1+ 72-512
:67/.057) 9-+-<7 57; 5*6-+*@* +*<- 3*2 5-419741 4167/57B 41,- /0- 2. +*97 . HZYm)ZGVlL. *
75J162*K7,*r ;*072 <- /- :1,*3707 +7,*91> 41,7
<- ;*06*I707 +* .:7=-0- :6-0B1L
# hcitool dev +51 +-J757/*57 Ppq 41+) 41 /3-
Devices: :610-45- 4*41 06-@* ;* 5-419741
hci0 08:00:17:1B:42:96 /-4.5+7 3*= <- 0-9-J15 /9*07
# hcitool inq 797 :672*07 J*,913- :1 3*=-2
Inquiring ... 5*B1M-?.) *;2-5* J*,913* /-
00:0F:DE:2F:28:24 clock offset: 0x7080 class: 0x520204 1@*38* :1 $ "v :6101419. 7 .
# hcitool scan /9.A*,. UQ"L131> *9*0* +1@7<-0-
Scanning ... /72:*07A57 :6-06*I73*A J*,91L
00:0F:DE:2F:28:24 heofon 3* 41,7 121>.<*3* 9*41 7;31M-?-
I-8-57B 6*+?7) CDEFGGFH $ "v

Април 2005 / ГНУЗИЛА / 35


Хардвер

$TwEZF PD[H ZCYEVF 4*41 2. ,- :.5 5*;73 :1+6I*3* 7 mXb]xVxmXGg


1:K7,- 0*41 +* <-0- @-; :1 2.4- 1@*3707 /9*?- J*,913* ,-+51/L
0*3572 :6707/412 5* +.>2- ) 67/.05* ,- 7 750->6*K7,* /*
UQ"L1372 4150619572 K-50612 4*1 7 /* UGVyDEXGXL12 N . UZGVL
FXGCL. /- :1,*38.,- 5137 21+.9 ;* :1+-=*3*?- 1:K7,* 3-;*57B ;*
GTEe 06*5/J-6 * UGVyDY +1@7,* +3* 513* tYGf[Cb\EL* 5*72- [mgr 7
TCDEFGGFHr /* 21>.<51=<. :6-06*>- J*,913* :1:.0 15- 5* B*6+
+7/4.)
41 /- 3*=- I-8- 46-<. . /2-6. /75B6157;*K7,- :1+*0*4*
7;3*56-+57 *9*0 @7<- 1+ 5-:61K-?731> ;5*A*,*) *
@7/0- 7/4167/0797 151 =01 5.+7 216*<-0- +* :6-+.;2-0-
5-419741 416*4*r .419741 5* 3*=-2 /7/0-2. 5- :1/01,7
mE\ XlZGoo` 5*:6*37<-0- >* 412*5+12
mknod /dev/rfcomm0 c 216 0

67/0.: 5131/0316-512 .6-M*,. 1/7>.6*<-0- 7;36=*3*?-2


5*6-+@- ZHoGm * ;*36=707 /*
rfcomm bind 0 00:0F:DE:2F:28:24 4

>+- ,- ``r`zrQ"rczrc{rcd *+6-/* 0-9-J15* 41,. /0- +1@797 412*5L


+12 67 :146-0*?. UoGTYCE#GGC[L* :1+
1+*@-670- .6-M*, XlZGoo` 7 "XYZ[[GVL13 ]EVEXYZ :6101419 7
:61>6*2 <- /- *.012*0/47 /:1,707 /* 0-9-J1512 7 :6-.;-07
75J162*K7,- 1 ,*A757 7/>5*9* 06-5.0512 /0*?. @*0-67,- 7 @61,.
7 36/07 :6728-57B :16.4*) 16.4- /- 21>. A70*07 @67/*07 *97 7
:7/*07 +76-4051 7; :61>6*2* =01 <- .251>12- 19*4=*07 75*A-
+1/*+51 4.K4*?- S|SL*) 50-6-/*5051 ,- +* /- 7 :1;737 21>.
757K76*07 7; 131> :61>6*2* 0*41 +* <- ,-+75* /70.*K7,* 4*+* <-0-
+6I*07 0-9-J15 . 6.4*2* @707 4*+* @.+-0- 6*;>13*6*97)

1= ,-+5* 1:K7,* ,- 36-+5* :12-5*r 21>.<51/0 +* 0-9-J15


4167/070- 4*1 +*875/47 .:6*38*A) 012 /9.A*,. @7<- 3*2
:106-@*5 :61>6*2 4*1 =01 ,- 415;1957 797 :*4
41,7 <- 3*2 1@-;@-+707 J9-4/7@7951 .:6*38*?- *:974*K7,*2* 7
412*5+*2* 5* 6*A.5*6. 7; .+1@51/07 J10-8- 797 46-3-0*) /0*,-
3*2 /*21 +* /4.3*0- 4*J7K. 7 :6707/5-0- 0*/0-6) CDEFGGFH <-
1/0*0*4 :1/9* 1@*3707 ;* 3*/)

} -0*6 ~73*57<

36 / ГНУЗИЛА / Април 2005


Програмирање

C99 стандард
Без старца нема ударца

1), =,91), 916*=*+*# 1?*:1


! " ,5 FF<* * 91?41A1 ,5 GHIH<L
" # 928;58=, 3; 3:868X, =,91),
$% !%$& & ! ' & $ ! # ( 916*=*+*] jRRN NR.k NR.k /.U
# E5V1A dg<V,=4,> 2*B;4*2*J /lH<
k/.HMm , QRlnNL0 E5* 3)*+1A +1
)*+, -./0 +12,34,+ 54* 6* 78 92), -./0 +8248: 9289,3*4 ; <; 9,@8 ?*=8?*=,B+8 , 4;?82,<
, 6* 78 =1 786*4 16 92),> 92,?82* 6* 38 +8248: 9,@8 ; ),@8? B+8 921A2*?8J h@,21+,i
921A*?3+1? 785,+;# -./0 ,?* ; 6;@, 16 3)1A 4*3=*4+* , =*+1 78 , Eo/pLJ +*2*+=82, E-./QRpL ; <
6*4 6*4*3# 78 71@ ;)8+ 54*B*7*4 91286 13=*:1A 5*=1 @=1 78 ;J ,=6# *2*)41 ;5 3)8 1)8 41)8
,5216,1 B,=*); 91216,C; 785,+* 16 +17,> 3; 48+, 6,28+=4, =,91)8 916*=*+* 3=,Y; , 41)8
21D*C, E FF , GHIHJ 48+, 3; ?; 21D*C, 3*?1 91 3,4=*+3, E&K& V,V:,1=8+8 * , ^;4+C,78 ;
&LMNJ * =; 38 4*D8 , 91 +17, ,5216 +17, =)26, 6* 78 681 91216,C8 V,V:,1=8C, lHUq#q 3; 61V,:8
E+*1 3),?* 4*? ?23+, O B861 P/QMRSRTU<*J# 3)178 +1?9:8+341 921@,28W8#
78 613=* ?*=12 , ,3+;3*4 LSUM/QULp +\;B4* 28B# )* 28B
V12*C , @,21+1 78 2*3921< Године 1999. уводи се C99 +*1 , /.N/.L 3; 5*92*)1 ),@8
3=2*W84 782 78 W8A1)* 3,4=*< стандард, који значајно 912;+8 +1?9*7:82; 48A1 ,3=,4<
+3* =*+)* 6* 3; 38 +1?9*7< 3+8 +\;B48 28B,# LSUM/QULp 3:;<
модернизује језик и даје
:82, 5* W8A* 28:*=,)41 :*+1 Y, 5* 2*6 3* 91+*5,)*B,?* r
9,3*:, =8 3; 921A2*?82, му неке опције које су 6)* MLSUM/QMLp 91+*5,)*B* 48
+14*B41 ?1A:, 6* 16)178 C++-у и Java-и већ одавно ?1A; 91+*5,)*=, 4* ,3=;
921A2*?,2*W8 16 9138V48 познате. *6283; @=1 ?1Y8 6* 91?1A48
?*@,48# *6* =; 131V,4; 92,:,+1? 19=,?,5*C,78 +16*
,?*7; 3), )8X, 785,C, * ?41A, 16 W,> 928=846;7; 4* =,=;:; 785,+* +*1 , 92,:,+1? 1=+:*W*W*
5* 3)8 4*?848 E4* 92,?82 GHIHJ# :, 68+,C* 38 48 6*# 8X8 =*?1 A28@*+*#
48+* 68B;2:,7* ; 921A2*?823+1? 3)8=; 6* W8?; 5*)2X8 ;@, 48 ,3+8 E3=2,4A1),J 921?84\,)8
54*7; 14, @=* 78 B,B* 3)8 928Y,)81# 6;Y,48# ),? 4,3+*?* 38
16,48 Z[[[# ;)16, 38 [[ 3=*46*26 +17, 54*B*741 ?16824,5;78 6;Y,4* 1628D;78 Ms.U/lL 48
785,+ , 6*78 ?; 48+8 19C,78 +178 3; FF<; , HIH<, )8X 16*)41 92,:,+1? +1?9*7:1)*W*#
9154*=8# )1 +2*=+1A 919,3* 48+,> 16 4*7),6\,),7,> 921?84*] 41A8 16 1),> 19C,7* 3; )8X
%.N/.L ^;4+C,78# 15*7?\841 ,5 FF<*# ),? 6*78?1 +1?9*7:82; V,:8 92,3;=48 ; FF 9* 3; 928X;<
4*54*+; 6* V, V,:1 91Y8\41 6* ^;4+C,7; 8+39*46;78 ; +16; =41 V,:8 9162Y*48 16 3=2*48
;?83=1 6* 92*), ;1V,B*784, 915,) 4* ^;4+C,7;# )8:,+1A V217* +1?9*7:82* =8 3;
__ +1?84=*2,# *+1D8 ;58=1 ,5 FF<*# 1?84=*2 +17, 91B,W8 1),? V,:8 15)*4,B848#
3* __ =2*78 61 +2*7* :,4,78 @=1 78 B83=1 91Y8\4,78 16 _` `_# * 61V21 =1 78 3=*46*26 ,5 Z[[[#
21@,284* 6;Y,4* ,?84* , :,4,7* ; 921A2*?;# 1 a[ 9* 5*@=1 A* 71@ 4,+1 4,78
3=*46*26; 1A2*4,B8W* 5* 6;Y,48 ;4;=2*@W,> ,684=,^,< 92,?84,1 ; 91=9;413=,t
+*=12* 391\*@W,> ,684=,^,+*=12* , :1A,B+,> :,4,7* +b6* 3; ,@8 2*5:1A* 913=17, 5* =1#
V,:* =,? 2861? cZ d ef[# * [[ 3=*46*261? =1 38 91)8X*:1 86*4 78 6* 1)*7 41), 3=*46*26 ,68
4* dc cZ , gf[e @=1 6*78 ),@8 9213=12* 5* 6,3*W8# ;5 6:*+; FF * 19@=8 78 9154*=1
8^,4,3*W8 921?84\,),> V,:1 A68 ; V:1+;# *1 , ; FF<; 6* 78 3)*+, FF +1?9*7:82 ;39;= ,
921?84\,)8 786,41 ?12*=8 68^,4,3*=, 928 +12,@X8W* ; +1?9*7:82# 13=*78 921V:8?*<
6*=1? V:1+; 61+ 3=8 2*4,78 3)8 921?84\,)8 ?12*:, 6* 4*)868=8 =,B41 5* 921,5)1D*B8 6* 2*56)*<
4* 91B8=+; V:1+*# *+1D8 ,3=1 4*:,+ FF<; 3*6* 78 ?1A;X8 7*7; 1)* 6)* 785,+* =*+1 6* 3; 38 ,
68^,4,3*=, 921?84\,)8 ;4;=*2 68+:*2*C,78 hTRMi 98=\8# )8 P/QMRSRTU , RMNH.p =1=*:41
1)1 616*78 4* B,=\,)13=, , :*+1X, 9,3*W* +b6*# 1A:;@,:, 1 [[ 2*B;4*7;X, 6* 38

Април 2005 / ГНУЗИЛА / 37


Програмирање

Линкови:
284;=4, 3=*=;3 92,?848 [[ 3=*46*26* ; ' <;]
qUUn]__kQQ#k.s#RMk_Q[[SUHUsS#qUlN
+2*=+1 1 [[ 3=*46*26;]
qUUn]__ooo#wsMReq/.#RMk_tRnxp/SnNHmSURMmyS/pxzffZ_z_zc_Z[gegg_Zc[
9@,241 1 [[ 3=*46*26;]
qUUn]__ooo<Zfd#/jl#QRl_pLILNRnLMoRMwS_N/.s0_N/jMHMm_N<Q[[#qUlNtQHxpkM<N.0of{-S/.k [[

4,+1 412?*:*4 48X8 V*+=*=, 3* =,?8 ; 6*4*@W8 )28?8 91A1=1);


@=1 1V8 ^,2?8 3*3),? :891 5*2*D;7; 16 3)17,> FF +1?9*7:82* ,
2*5)174,> 1+2;Y8W*# 62;A8 3=2*48 ' V,78 >2*V2; V,=+; 6*
92,?84, [[ 3=*46*26 ; 3)17 3)1717 )8:,B,4, =8 3; 14, 4*7V:,Y,
=1? C,\;# 3=*:1 ,? 78 71@ 3*?1 9*2 19C,7* ;+\;B;7;X, , 2*6 3*
h@,21+,?i +*2*+=82,?* , ' X8 +14*B41 4*92*),=, =*7 ?13=#
2;A, 2*5:1A 78 @=1 913=17, A1?,:* 785,+* +17, ),@8<?*W8 ,?*7;
3:,B48 19C,78 +*1 [[ 9* 5*@=1 38 146* 5*?:*X,)*=, 3*
3=*2+8\1? +*6* 3)*+1 3*6* ?1Y8 6* 4*;B, 48+, 16 785,+* 41)8
A8482*C,78t 9* 5*=1 @=1 78 V,1 , 13=*1 \;V,?*C 3,3=8?3+,>
921A2*?82* * , 5*=1 @=1 61+ A16 78 -./0 Y,) ; V,:1 +178? 16
3)17,> 1V:,+* 921A*?82* X8 V,=, , V,X8 ,> 9;41# 28V*
4*91?84;=, 6* 78 )8:,+, V217 ),@,> 785,+* ;92*)1 9,3*4 ; <; ,
=1 914*7),@8 5*=1 @=1 78
61)1\41 V:,5*+ *38?< C је увек био и остао
V:82; , 5*=1 @=1 615)1<
\*)* h92\*)1i 921A2*<
љубимац системских
?,2*W8 +178 3)*+, 92*), програмера, а и док год је
?*73=12 91@=;78# Unix жив, у било којем од
+1:,+1 V, [[ 5*Y,< својих облика, C прогамера
)81 146* V, *+1 4,@=*
62;A1 91?1A*1 ; ,5A;2*<
ће бити, и биће их пуно.
)*W; 6,413*;2;3* +*1
@=1 78 RMUMH. 3* 3C848# *5:1A 5* =1 78 @=1 38 RMUMH. E, W8?;
3:,B4,J 162Y*)* Y,),? 5V1A =8+ 48+1:,+1 +12,34,> 131V,4* *:,
38 =,?8 , A1?,:* 5*3=*28:,> +14C89*=* ,541)* )2*X* 4* 3C84; E48
?12*? 4,+1A 6* 91638X*? 4* P/QMRSRTU<1) 8+3982,?84= 3* u HS/<
Q1? 916 ,5A1)121? 6* X8 A* \;6, :*+1 ;B,=,J# +1 38 =, 61V2,
+14C89=, ,56)178 , 3=*)8 ; 48+; ?16824; , ^;4+C,14*:4;
3286,4; 146* X8 3C84* V,=, 1B,@X84* 16 ;V;D*:,> ,687* * =1 ?;
, 61D8 48+* ,687* 4*928=+*#
3=*78 6* 38 ),6, 6* :, X8 38 FF 92,:*A16,=, 1)17 921?84, +*1
, +1:,+1A X8 ?*>* ;>)*=,=, 1)*7 41), , +*+1 X8 =1 ;=,C*=, 4*
13=*:8 )8:,+8 785,+8#
v ,+1:* 8:,X

38 / ГНУЗИЛА / Април 2005


Радионица

Shell за неупућене

Увод у коришћење командне линије


Лекција прва

, !% 2 !+( & 2 ! " )'*(


, / . ! ! -' &! $( (5(& ! $' (! $( %!
, '+( +!0 . ! $ /(+.'*( /"'$2!=
& ! 5%"4' 2 !+( & $
. +!0 . ! $ "'@'*( !+( & '
, -' '@ $ + O;PQ9R ESRTT -'
/!5 ($ /! &!>" + ! !> (+(
(! 4$! -' $' $ "(*' $($ (
/"!0"(+( ( ( -' 0!$!%! '+!=
0 .' (. !/'"($ %
Shell we begin ;) $'+ !-'+ -' O;PQ9R ESRTT
!" # $%"&' &( ! " )'* !+( &' , -' ,') -'& ! !+( & ! ! " )'*'
%( +!. ( (! !/'"($ % !0 $'+(1 !% ! $($(# - "# %&'#( -' $( !@' -'& ! !&
0!$!%! &( +!)'+! /" 2%($ $ (! ( !+ %'&!# +! "(/ & !0 /"% 2 !+( & 2 ! " )'*( /!&
/"!&!"( ( ( "(3 (" !+ $") 4$ %' $' 5 % -' ' !+ ! -' "(5% -' ! 0,(%=
"(& ( (%"4(%(* 6 789:;<= ( !- /" )( ( ! ,(0( $( ! !+ "(& / (*( " /$
>"5 /" $ / 0"(? 3 + (/, (# -(+( (, $ '&! $(-' /!$/ ( 5%"4(%(*( ("'&> 5%'&' 2
+( / ,(# -( !- !>'5>'@ -' ! " )'*' !+( & ' , -' "% 5 /!/ ,(" !0 /"!0"(+ !0 -'5 (
!"( !- $"'>( !>-( $ -' $' %( ( ! (3 /" $ /( G !0 2%(,' !%! !+( & !
!%!- !+( & !- , - ! (+ ' $'+ /!& )' 5 ! " )'*' 5>!0 /"'& ! $ !-' -'
0"(? 3 !0 +!&( *!- +!)'$' /" $ / $ ( &%( (3 (1 /" , !+ ! ! &! ',! ( !>!+ ( $! /"'
/!& 5(*( $'+( /" -(% $' ' ( ' !& %'0( (, -( ("'&> /(+.'*'
/" $ !+ ( , , ( &" 0 (3 /"'$2!& ! 5&($ 2 ("'&> U#)$
5 6 789:;<= ( /! "'$(*'+ /"!5!"( "' (+!0 /!3'$ ( ' *V
"(5+($"(*( /!-'& 2 !% 2 !+( & /!$"'> ! -' !>-( $ (- !" 4.' -' !+( & ! ! " =
5 (3'*' "'3 A ("'&>((B !" # !/'"($ % 2 $'+( )'*' /!& !+ &( ( -'
CDE 789:;<F %'"!%($ ! /!= %( ( ! ! +,)!
5 ($ ( /!-+!+ ("'&>' (! 4$! -' Прва командна окружења "# - .,'# !-' -'
GDHI CJK , ' ( &" 0( (--'= била су доста ограничена, 5( !%( ! U (! 4$! +
& ! $(% -' "'3' ! ("'&>( -' "'3 без могућности памћења $!- +' V ( O;PQ=
!-( /" )( ! !% ( !-!- ' +!0 9R ESRTT= OWFS -' /!5 ($
претходних команди.
0"(& $ ,!)' -' ( # -' = /! %!-!- ? # ! (,=
-' $! %'!+( ,'/! ! + 4L' ! Међутим, појавом Bourne ! $ $' /! $!+' 4$!
("'&>( -' %( ( &($!$' ( !-( ' Shell-а и C Shell-а 70их !>-'& *(%( 0,(% !+ ! !
+!)' 5%"4(%($ (! 4$! +!)'+! година ово се драстично 4$! -' '&! $(-(,! /!+'=
&( /" +'$ +! $! -' /"!$ ! $ ( $ + !+( & + ! " =
мења.
/!-+!+ &($!$' ' !-( (&") /!&(= )'* +(
$ ' , ' ' ?!"+(# -' %( ( ! -' /!$"'> ! /!+' $
( ( /! $!- % 4' !+( & 2 ! " )'*( /!& !+ "%( / ! "# %0'#( !+( & ! ! " =
!+( & ( ! " )'*( > ,( &! $( !0"( 3' ( >'5 +!0 . ! $ )'*' !-' % 3' !"' ' 5 O;PQ9R
/(+.'*( /"'$2!& 2 ("'&> , '@ $ + /!-(%!+ ! ESRTT=( ( X;Q9 ESRTT ' $%"& &( -'
"# $( "# $( MN 2 0!& ( !%! ' &"( $ 3 ! +'*( ( ( /"% %'! /!/ ,(" ' +!0 . ! $
/! $!- % 4' !+( & 2 ! " )'*( !-( 5( !%( ( ( O;PQ9R &( (4*'0 OWFS=( (! &( -'
ESRTT= G ESRTT= ( O;PQ9R ESRTT ' &( ( ()' &( -' !" 0 (, ! !>-'& ! + !0' ? # -' /!/ =
!%! !+( & ! ! " )'*' ( ! -' !%! -'& ! !& /"% 2 ,(" !0 G ESRTT=( ( ( /! $!-

Април 2005 / ГНУЗИЛА / 39


Радионица

+ !4$%! !+( & 2 ! " )'*( +'@ !- +( %"'& (%' $ YKZD


ESRTT UR[SV \ ESRTT U]FSV Y^_R9F8`TR ESRTT URFV a:bR9_PQR ESRTT UWFSV корисник1@linux:/> su
+ !0( &" 0( !0 .' ' (&( 5(/ $($ ( ! &( /"!>(- ' ( !& корисник2
$ 2 !+( & 2 ! " )'*( ( ! &( /"(%L(- * +( '. (
! " )'*( !-( +! 0!"*'+ $' $ (%', &!,(5' $(, "( ( ( ( ! !%!0 !"( ( > .'$'
!+ ( ,' ( ! )', $' &( /"!>($' ' ! !& (%'&' 2 /!5%( &( / 4'$' ,!5
!+( & 2 ! " )'*( /!$"'> ! -' (+! &( 0( /!5!%'$' !+( &!+ !" (d1
, 3(- &( )', $' &( /! "' '$' F[S /!$"'> ! -' -'& ! $(% ! 5&($ корисник1@linux:/> su
("'&> 1 корисник2
info@linux:~> csh Password:

! ("'&>( -' 5%"4 !- / $(* ! &( -' /!$"'> ! &( ( ! 4$! ' '$' ,!5
' '+! / $(* &! *'1 > .'$' /" -(%L' (! !" d
info@linux:~> /bin/csh $' +!)'$' &( !>(% $' %!- /! (!
( ! $!0( &( > ' %"($ , (
5 !+( & !0 ! " )'*( !-'+ ' (,(5 $' 5,(5 ' -'& != !" (c /!$"'> ! -' (+! &(
$(% ! ("'&>!+1 / 4'$'1
/home/info> exit корисник2@linux:/> exit
exit
!>5 "!+ &( ! !%' !+( & ' , -' "',($ % ! -'& ! $(% ' корисник1@linux:/>
(&( ' +!)'+! /!5(>(% $ ' +( !& !% 2 ("'&> "!-
!+( & !-' ( "( /!,(0(* /"! '3 !- & $" > # - ( ! 3'0( .'$' /! !%! > $
( -' /" , 3 ! %', (, &( ( - !" # /" -(%L' (! !" c
!" $' +(* >"!- * 2 /!3'$ !+ &', !%' 4 !,' /!5 (.'+! ("'&>( ' !" $ ' -!4 5(
' ( ! !% + ("'&>(+( ( U' &1 ' 231 4)!1 + 2 /"',(5( ( (&+ $"($!"(
'' ,! ,!V "' '0! 4$! "' '+! ( !>"(&!+ ' 2 !& ! ! ( ' 2 ' U ( !" =
0!"' (%'&' 2 !+( & U /!5 (.'+! ' ( /!,!% !+ * 2 !%!+ ( ! / 4'$' ("'&> '
>"!- V /!$"'> ! -' "'. ( ! ' ("'&>' 5%"4(%(- ( ,' ( >'5 +' ( !" ( > .'$'
/!5 % 5( ! ("'&>' -'& ! $(% ! ' / 4' *' ! +'1 /!5%( &( ' '$' ,!5 5(
info@linux:~> наредба /" $ / Q;;_ (,!0 '!+( -'
> $ ! &( (+! % "( /!,()'$'
( !, ! ("'&>( -' 5%"4 !- / $(* /!$"'> ! -' '$ 4 ?"!+ 5( Q;;_ !" ( -'"
*' !+/,'$ / $(* 1 *'0!%' /" % ,'0 -' +( +(, '
info@linux:~> /usr/local/sbin/наредба $' ( $(- (3 ! +!)' &( +'*(
!" ' >'5 /!$"'>' * 2!% 2
'& ( !& ! !% 2 !% 2 ("'&> %( ( ! -' ' UF<8_[S ,!5 ( ! "'# +! &( $'
PFRQV %( !+( &( -' %" 2!& ( + !0 + $ (# -(+( ( /" -(%L' (! !" c (
!" $ ' 5( /"'>(# %(*' +'@ !" # +( ( ,' 5+ +! /!$!+ $"'>( &( ' /" -(% $' (!
/" +'" &( $' /" -(%L' (! 5 6 ( $"'>( &( !>(% $' Q;;_ !" ( ( ! $!0( (!
/! (! (! 5 $' &( ' !/'$ %"($ $' ( !" (c !0, !" d ( ,' /"% !"( >
> $' $! &( !>(% $' $( ! 4$! > $' ' !&-(% , ( (,!0( > !1
!" (c 5($ + ' /" -(% , (! !" d !>(% , /!$"'> корисник1@linux:/> su
/! (! $' ' !&-(% , !& !" (d /! !%! ' /" -(% , (!
!" c (, > $(- (3 !& 5'! &! $( %"'+' ( ! $!- 5($ + .' $'+ $"() $
+!0 . ! $ /" -(%L %(*( ( % "$ (, ' ! 5!,' (, > $! ,!5 5( Q;;_ !" (1
/!&"(5 +'%(,! /"'>(# %(*' +'@ ! 5!,(+( ( /"!>,'+ > > ! $(- корисник1@linux:/> su
4$! +!"($' "(& $ ( "(5, 3 $ + ' "( +( (-,( 4 / $ 5( Password:
!>(%L(*' !%!0 /! ,( > ! > !" 4.'*'+ ("'&>' ' ( ,' linux:/ #
/" -(%L' +! (! !" c ( $"'>( /"'. ( !" (d !
5%!& +! / %(*'+1 ( ! 4$! $' ' /" -(% , (!

40 / ГНУЗИЛА / Април 2005


Радионица

Q;;_ !" /!$"'> ! -' &( ' /" -(% $' (! !" d ( $! .'+! корисник1@linux:~> ls l
3 $ ( ,'&'. (3 1 rwxrxrx 1 root root
linux:/ # su корисник2 81 20041002 00:58 cpp
корисник2@linux:/> drwxrxrx 3 root root
72 20050223 17:12 evms
( ! 3'0( .'+! > $ /" -(%L' (! !" d (! 4$! drwxrxrx 2 root root
+!)'$' &( % &$' ("'&>( ' /" )( + !0' /"'& ! $ ( % + -' 400 20050223 17:25 firmwa-
!"+(, ! &( ' ! ( &( ( !" $ %'!+( 3' $! /" /! ,!% +( res
/"(%L(*( $'+!+ ,'&'.'+ &', $' $( /!+' .'+! $" drwxrxrx 2 root root
("'&>' !-' !> 3 ! & 5(-'& ! "%( !& $ 2 ("'&> -' 231 U 144 20050223 16:55 i686
 
 $"' $ & "' $!" - +V ( ,' !%( ("'&>(
(+ /! (5 -' /!&($( !-'+ ' $"' $ ! & "' $!" - + (! 4$! +!)'$' &( % & $' %( (
(,(5 +!1 &($!$' ( (&") "'?'"' $ '
корисник1@linux:~> pwd /!&($ ' +!)'$' &( % & $'
/home/корисник1 &($ + /! ,'&*' 5+' ' &($!$' '
, & "' $!" - +( , * 2!%
& +! &( +! !" 3 !+ & "' $!" - + !" ( %', 3 5"()' >(-$!% +(
!" c " 0( %'!+( %() ( !+( &( -' &1 U  V $ ! -' &( "(5, -'+! & "' $!=
%( !+( &( (+ !+!0 .(%( /"!+' ( $ % !0 & "' $!" - +( " - +' &($!$' ' /!& !+h
> ,! !- !"&! $ /( & "' $!" - + ( %(4'+ $'+ . 5+ +! & "' $!" - + ' /! 5&(%(*
/" +'" &( ' (,(5 +! & "' $!" - + S;eR !" c &( ("'&>' ' /" (5 - ( /"'? =
)', +! &( /"'@'+! & "' $!" - + CRFf_;g !- ' (,(5 !+ 1 &! &($!$' ' /!3 *
& "' $!" - + !" (c ( ,' $(- /! $ /( > 50,'&(! !%( !1 /!%,( !+ U=V
корисник1@linux:~> cd Desktop
корисник1@linux:~/Desktop> pwd ("'& !+ >"!- 5 ,' (=
/home/корисник1/Desktop $(% .'+! ( '" -(,!+ $' $!%( !
!%!- !+( & !- , -
("'&>( 231 .' (+ /!$%"& $ /"!+' & "' $!" - +( (&(+! ' &( -' &! (& "'3' !


,'&'.( %",! > $ ( ("'&>( -' ' U! V
" ( !+!0 .(%( /"'0,'& &!%!L ! 5( +L %! &( %(+ 5(&"=
$' .'0 & "' $!" - +( '# +! &( )', +! &( /"'0,'&(+! (&")(- ) /()* ( !%!+ %'!+( > $ !+
$' .'0 & "' $!" - +( S;eR !" c %' 4$! $"'>( "(& $ &', /"(%L(*( !+
-' $' &( & "' $!" - + S;eR !" c / 4'+!1
корисник1@linux:~> ls i '+(, j(*$(
Desktop Documentс Documents.tar Primer info.gz
public_html

%!+ ("'&>!+ +!)'+! &( % & +! (&")(- %( !0 &! $ / !0


& "' $!" - +( ( $'+ ( /" +'" )', +! &( $%"& +! 4$(
' (,(5 & "' $!" - + T8` "'>( -'& ! $(% ! / ($ 1
корисник1@linux:~>ls /lib
libpam_misc.so.0.76
cpp libhandle.so.1 libpamc.so.0 libpamc.so.0.76...

(! 4$! +!)'+! &( % & +! ("'&>( ' (+ ' & ' ' &!&($ '
?!"+(# -' ! & "' $!" - + +( , &($!$' (+( ( (4'+
$'+ %( (% / ( (+( 0!$!%! 3'+ ' !" $ ( > +!
% &', &!&($ ' ?!"+(# -' ! /! $!-'. + &($!$' (+( /!$"'> ! -'
&( ("'&> ' &!&(+! /("(+'$(" ( ! $!0( (&")(-
& "' $!" - +( T8` 5, $( ("'&>!+ 50,'&( !%( !1

Април 2005 / ГНУЗИЛА / 41


Радионица

Уклањање CCD флека са


фотографија
CCD noise remove

И шта је сад па то? G;:?7:H " ,


0 3
/ .
! " # / I 0 '
$ ' / 0
% % - / ' 0
& " 0 -
$ , "
'
( ) *
$
$
" +

$ '
, % -
. $ $ !
$ $ / 0 1 0 2
. & " %
- 0 ! 3 $ % Уклањање флека De-
speckle филтером

Уклањање флека преко Selective Gaussian Blur 4 0


филтера $ /
4 % $ " / / " + @=<<7@A J8=;
5 0 $ 6789:;<- 8=;- :8:>97'
?: @=<<7@A 8=;
+ ! "
0 '
"
0 $ '

" 8=; ;@B7=<


C@D B:89@ + '
'
%
/ EF
$ 0 '
0 -

'

Април 2005 / ГНУЗИЛА / 42


Радионица

<G:>K8:- "
M@=<7@A
. "
M@=<7@A . $ $
/ "$ . /
Z - $ " .
$ !
M@=<7@A
0
% . 0 . B:<G:>K8: " - B:<G:>K8: $
- $ . 0 L 0 " ! 0 /
0 / M@=<7@A $ - . / . Y "
3 " 0 / $ $ " 0 / -
! $ N #" % ! %
+ - - 6789:;<- OAP@A>:- :<G:>K8:- ! M@=<7@A-
. 0 QP79: 8:?:8 $ B:<G:>K8: - "
$ - 8@>K 8:?:8 ;@B7=< + . % " 0 - "
:B7@A RB@G97?: :B7@A $ "
/ - / :>=;<7?: :B7@A 0 $
/ $ % $ # %
- ". 0 / %$ -
$ - " . @B@G;7?: "
;:>=;<7?: - ;@B7=< / E . -
16789:;<- [\7<:- >@99:;
Још један пример 2 " 3 .

]L 0+ !

S . - $ , :8:>97?: @'
=<<7@A 1;@B7=< T- B:89@ UV2- $ , B:'
<G:>K8: B:W@=89

Закључак
X . $ %/ / B:'
<G:>K8: - !
$ $ " <:8:>97?: M@=<7@A J8=; Y
$ B:'

Корисне адресе:
http://www.GIMP.org/tutorials/Reducing_CCD_Noise/
http://www.easysw.com/~mike/GIMP/despeckle.html

Април 2005 / ГНУЗИЛА / 43


Радионица

Разговор са поводом
Практични FAQ: OpenOffice.org Writer и Calc

9'6/ )5',>( ;6/1 I(815( ?.


+6'3(0 <15,3. /( 56 9'6/ ]CZ
BC ;81;>15( >, $%
! ""#$ %&
„Бруте форце“ решење
'( )*(+, -.+./(0 12*13(3( )*10 415,6710, 218( 296+ ,6 :56 ),0 *(E >,<60(>.6D 6*6
+'(:;( ;6/, )( <'6*.;8, . <'(5=6->60 9'6/. ? ,'5 @AABC ,10(D /( <'1'.4>6 '(:(3( 1 2, <6)51F
6<1)./.E1 <'10(>. ;6'1)>( 06+.E>6)51 . F.D 2,3( '(2.85,5, >,/<6+6->1/1= 2,
2, 1296' <6>.G(>( H',2(D +'(:;60 ),0 >,<1),6 -, )( *':1 *,: ',- ;6'1)515( <'(5=6->6
5,)5(');60 ;6091>,71/60 D 0(G.510D 6*6 /( ;6091>,71/, 6<1),>6 Q.>1*('2,8>6 '(:(3(W
2, ;'(5,3( ;'62 65*6'(>( <'626'( . 6;'.I(3.D -6; 2, 1296' *6 /( )68.71/, 2, '()(56*,3(
H',2( . JKLMNK. 5'(9, ;6'1)5151 ;6091>,71/. ;60<8(5>6+ -6;.0(>5,X
YC <'(G15( . 1 )(8(;5./5(
OpenOffice.org Writer <6O( 2, '(->1 9'6/ <, ;81;>15(2 0(>1/, 12,9('15( 6<71/. ?181 D
-()>10 5,)5('60 01:, >,
<6O( '(->6+ 9'6/, 1 12 <,-,F
2,*1)>6 6- 56+, -, 81 I(815( -, 9'6/ )5',>( . *,:(0 -6;.0(>5. /.E(+ 0(>1/, 12,9('15( )5,*;.
9.-( . ->. 181 >, *'=. )5',>(CD , <6560 .;O.415( )518 )5',>( >, &&&Z
;6/1 E( 9151 .0(5>.5 '(->1 9'6/ ?><' C ,-, 12 0(>1/, @C 65*6'1E( )( -1/,86+ ! '
12,9('15( )5,*;. P )5,/( /6: -, ( ) <, . 6;>. # 12,9(F
<6-()15( <6',*>,3( <6O, 2, '(->1 9'6/ '15( )5,*;. *
[C . 6;>. 12,9('15( )5,*F
;. ) +, - ./*
! " # $% & & " ' \C . <6O. 011 .>()15( .0()56 2( )
, 6*6 <6)56/( -*, '(:(3, (->6 /( 96O( 1 <'10(31*6
<64(5>1 '(->1 9'6/ )5',>( ;6/1
I(815(D .0,3(> 2, Y ?. +6'3(0
>, 9186 ;60 -(8. -6;.0(>5,D -6; /( -'.+6 52* QRKSMN TUKVNW <15,3. /( 56 9'6/ ] F Y ^ _CZ
'(:(3( ;6/( E( <6)5,*151 120(>( >, 7(6 -6;.0(>5 , ;6/( >( BC ;81;>15( >, $%
<'(<6'.4./(0 ;,6 Q)5'.4>6W '(:(3( *(E *1:( ;,6 <'1'.4>6
OpenOffice.org Calc
Универзално решење * +,- ,. & /
-'(-15( 6- ;6/( E( )( )5',>( '()(56*,51 9'6/,4 )5',>,D 5,;6 -, 0 1
)( 6-',21 ),06 >, 6)5,5,; -6;.0(>5,D ,81
>( 1 >, <'(5=6->( )5',>(D , <6560 )8(-15(
)8(-(E( ;6',;(X
YC <'(G15( >, <'*1 <,).) 5(;)5, >, 56/
)5',>1Z
@C 12 0(>1/, 12,9('15( )5,*;.
<, 6>-, ;,'517. Z
[C . )(;71/1 ,;51*1',/5( 6<71/. !
1 " # D <, 12,9('15( .
<,-,/.E6/ 81)51 )518 )5',>( ;6/1
;6'1)515( 2, 5. )5',>. -6;.0(>5, ?><'
CZ
\C <6O( /( ),-, -6)5.<>6 2,
.>6) <, . 3(0. .>()15( <64(5>1 '(->1

44 / ГНУЗИЛА / Април 2005


Радионица2 3 & & & #
2,9('15( E(81/. 2, ;6/. E( 9151 <6*(2,>6 <621716F
), ;6/10, )( 06I(5( )'()51 . ',-.
), bNc TTLVN UKd ,8,510,D 06I(
>1',3( 5(;)5 69/(;5,D <, 12 0(>1/, 12,9('15( )5,*;. 0 3 ) )( <'6>,E1 1 >, ,-'()1
P 04! 0 3 ) P 1 6- <6>.G(>1= 6<71/, 12,9('15( '99 &: # &) & 91
)5,*;. 0 011 ) & ,&,&5 691E(5( 5(;)5 69/(;,5 ;60(D 96 )& ; <.5&
>,;6> .>6), 5(;)5,D <6-()15( -10(>21/( <60(',3(0 '.4;1 .
6981;. 7'>1= ;*,-',51E, >, 1*17,0, 69/(;5,D , <6560 ;81;>15( У следећем броју
>, )8696-,> <'6)56' ',->6+ 81)5, -6;.0(>5, )691>( 6*6+ , )8(-(E1 9'6/ *,0 <'1<'(0,0
5(;)5.,8>6+ 69/(;5, )( <6-(:,*,/. 12 0(>1/, ;6/1 )( -691/, -()>10 >,41> -6-,*,3, 1 .<65'(9.
;81;60 >, 3(+6*. <6*':1>. ` <686I,/ 1 -10(>21/( 69/(;5, ?. bNc TTLVN UKd JKLMNK 0,;'6, 2,
6*60 )8.4,/. )( 69/(;,5 Q',)5(I(a ;,6 -, /( 9150,<1',>, )81;,D <'(*6G(3( 5(;)5, 12 8,51>17( .
:56 2>,41 -, )( >( 0(3,/. 6'1+1>,8>( -10(>21/(CD <686I,/ . E1'1817. 1 69',5>6
)86/(*10,D <6',*>,3(D ,<)68.5>, <62171/, . 6->6). >, 7(8. )5',>.
181 E(81/.D -6; ,5'19.5( 6;*1',D <62,-1>( 1 69,*1/,3, 5(;)5, g 8(;),>-,' '6:(*1E
<6-(:,*,5( <'(;6 81>1/( ,8,5, 6)69(>1= 2, 6*,/ 69/(;,5

* ( 4 2 3 & & & #


4 1567%89 & ( 4%5671891 :
65'(9>6 /( <'60(>151 <6-',2.0(*,>1 /(21; 2,
-6;.0(>5 ;,;6 91 H6'0,5 9'6/(*, 1 -,5.0, .*(; 9181 6)69(>1 2,
>,:( +6*6'>6 <6-'.4/( ;6 ;6'1)515( 5'(>.5>6 ,;5.(8>.
)5,918>. Y Y \ *('21/. 181 >(;. )5,'1/.D 06',E(5( -, )(
2,-6*6O15( )86*(>,4;10 86;,815(560D ,81 ,;6 ;6'1)515( *('21/.

@ A 181 >6*1/. ?*,I1 2, 981);. 9.-.E>6)5C 6>-, E(5( 06E1 -,


12,9('(5( )'<);1 86;,815(5 <6:56 E( 9151 2*,>14>6 <6-'I,> 6-
6*( *('21/( bNc TTLVN UKd <,;(5,
2,9('15( E(81/. 41/1 H6'0,5 2,<1), I(815( -, <'60(>15( ,
<6560 12 0(>1/, "UKefM 12,9('15( )5,*;. &&& 1 65*6'1E( )(
-1/,86+ 2, <6-(:,*,3, 6)691>, E(81/( , ;,'5171
12 <,-,/.E( 81)5( 4 12,9('15( )5,*;. " 6 D
, . <6O( ) .>()15( *'(->6)5 Q7&772822W ?9(2 >,*6->1;,C

Корисне адресе
(81;1 9'6/ 06+.E1= '(:(3,D <, 1 >,41> 2, '(:,*,3( 6*-(
<60(>.51= <'698(0,D 06I(5( <'6>,E1 >, bNc TTLVN UKd
H6'.010, '99 & 1 & & (:(3( <'698(0,
>.0(',71/( )5',>, ;6/( /( 6*-( <60(>.56D ;,6 1 2, -'.+( <'698(0(

45 / ГНУЗИЛА / Април 2005