M E S Á N D E L V I R T U S I O

A L I N S U N U R A N G
A W I T
A R G U E L L E S
University of santo tomas PUblishing hoUse
a l i n s u n u r a n g a w i t
a l i n s u n u r a n g a w i t
mesándel virtusio arguelles
UST PUbliShing hoUSe
Manila, Philippines
2010
4 5
Sa wakas naipasiya nating pag-
usapan ang wakas: ang simula
ng muling pagkabuhay
ng ating mahabang duwelo
at gaya ng dati walang bumibitaw
walang nagbababa ng paningin.
Iba ngayon ang talim ng mga mata.
Kay raming ikinukubli sa mga sulok
gayong kapuwa natin alam
naghahayag ang di-paghahayag
sa maraming bagay. Kaunting salita.
Katahimikan. Sa ating mga sarili:
paano gagapiin (gagapin) ang isang
makapangyarihan sa sarili.
Sa kalooban. Sa huli
hindi maaari
ang patas lamang. Kundi tayo, patas na.
Walang talo ang tumaya sa inari nating pag-ibig.
awi t s a wa k a s
8 9
Sa magkabilang dulo ng mesa
susukatin ng nasa
hapag ang pagitan natin sa isa’t isa.
Ang okasyon matagal kong pinaghandaan.
Iniluto ang paborito mong putahe.
Mabuti at nakarating ka.
Maya’t maya nga ang bilin ko
sa iyong sekretarya. Masaya akong makita
kitang muli: sa wari ko tumaba ka
kahit hindi nakapag-ahit.
Umaawit ang aking puso sa ganang
iyong ipinakikita: susubo
bahagyang susulyap sa akin
habang ngumunguya saka sisimsim ng alak.
Ninanamnam ko ang lason.
Heto ang minatamis. Wagas
ang pag-ibig ko hanggang wakas.
Humahalo na ang lason sa iyong dugo.
awi t s a p a g h i h i g a n t i
22 23
Alaga kong aso ang lumbay.
Ako ang nagpapakain ang nagpapaligo.
Masaya ako habang ito’y lumalaki.
Hindi ko napapansin.
Kala-kalaro at hindi ko alam na ito
ang alaga kong lumbay. Ito
ang aking inuuwian. Minsan
inaakala ko itong mangingibig
kinakasama. Ngunit hindi kailanman
lumbay. Dahil kung gayon bakit ako
magmamahal magpapatali
sa leeg magpapasikil ng laya.
Pipiliin ko ang mag-isa
sa tinutulay na linya ng katiyakan
at alinlangan. Maingat ni hindi ako
mag-aalaga ng pusa.
May siyam na hibla ng lumbay
ako ang pusa.
awi t s a l u m b ay

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful