Lélekelemzés, 2011/1. 106-130.

NYELVHASZNÁLAT, SZUBLIMÁCIÓ ÉS SZELF-KOHÉZIÓ A KREATÍV TEVÉKENYSÉGBEN ÉS A TERÁPIÁS FOLYAMATBAN

Kőváry Zoltán

Absztrakt Pszichológiai szempontból az irodalmi szövegek megalkotása illetve a terápiás önfeltárás során kialakított narratívák az érzelmek kifejezésére, a szelf koherenciájának kialakítására és fenntartására irányulnak. Ez csak sajátos nyelvhasználati feltételek mellett hatékony, amelynek lényege Loewald és szerint az, hogy elsődleges és másodlagos folyamatok egyensúlyba kerülnek a szövegben. A verbalizációs készség, mint én-funkció fejlődése lehetővé teszi, hogy az elsődleges folyamatokra és képiségre épülő fantázia és a másodlagos folyamat dominanciára épülő kogníció egyensúlyba kerüljön, a belső tartalmak kreatív módon transzformálhatóvá, az átmeneti térben interszubjektíve megoszthatóvá váljanak. Tanulmányomban ennek a működésmódnak a feltételeit vizsgálom mind elméleti, mind gyakorlati szempontból. Áttekintem a klasszikus pszichoanalízis, a budapesti iskola és a modern irányzatok nyelvről kialakított nézőpontjait, majd Csáth Géza munkásságán és néhány élettörténeti mozzanatán keresztül bemutatom a szelf kreatív alrendszere dezorganizációjának következményeit. A dolgozat utolsó részében a klinikai munkából vett példákon keresztül igyekszem megvilágítani a verbalizációs készség deficitjeinek típusait, amelyek a Daniel Stern-i értelemben vett elfojtás és elvetés pszichopatológiai jelenségeinek hátterében állnak.

Kulcsszavak: nyelvhasználat - szelf-koherencia – elsődleges és másodlagos folyamatok – pszichoanalízis – irodalom – verbalizációs deficitek

1

Lélekelemzés, 2011/1. 106-130.

Language usage, sublimation és and self-cohesion in creative activity and in therapeutic process

Abstract From psychological point of view writing a literatural text and forming life-story narratives during the process of psychotherapy both have the intention to express emotions, and to achieve and keep up self-coherency. The effectiveness of this functioning depends ont he specific usage of language which Loewald defined as the balance of primary and secondary process in language using. The development and maturity of verbalization as an ego-function makes it possible to balance between fantasy based on prmary processes and visual thinking and cognition based on secondary processes, so the personal psychic contents can be creatively transformed and intersubjectively shared in the transitional space. In my paper I am intending to examine the conditions of this functioning both teoretically and from the view of practise. I review the concepts about language of classic psychoanalysis, the budapest-school and modern trends, then I demonstrate the consequencies of the disorganization of the self’s creative subsystem through the examination of famous hungarian writer and psychiatrist Géza Csáth, who became morphine addict and committed homicide and suicide. In the last part of my paper I take some clinic examples to shed light on the verbalization ion deficits which constitute the background of some psychopathological phenomena described by Daniel Stern.

Key words: language usage – self-coherency – primary and secondary process – psychoanalysis – literature – verbalization deficits

2

Lélekelemzés, 2011/1. 106-130.

1. A nyelv jelentősége Wilhelm Dilthey, a hermeneutika atyja, az Álomfejtés megjelenésének évében a következőképp fogalmazott: „Az emberi benső egyedül a nyelvben találja meg teljes, kimerítő, és objektíve érthető kifejezését.” (2003, 259.). Dilthey szerint a nyelv „kívülről, érzékileg adott jelekből” jeleníti meg a külvilágban a szubjektum tartalmait, amely így a másik ember számára befogadhatóvá és megérthetővé válik, aminek módszeres folyamatát interpretációnak nevezte. Csak a rögzített, nyelvi emlékek értelmezése válhat általános érvényűvé, melynek célja, hogy jobban megértsük a „szöveg” szerzőjét, mint ő saját magát. Paul Ricoeur később rávilágított, hogy a pszichoanalitikus interpretációk, valójában szövegértelmezések, hiszen az analitikus nem a páciens álmát elemzi közvetlenül, hanem azt a szöveget, amelyet a páciense az álom élménye nyomán megfogalmaz (Ricouer, 1993). Kézenfekvőnek látszik, hogy ennek nyomán az analógia a művészi alkotási folyamatot végző író, és az önismereti folyamatban a saját élete narratívumát „megíró” kliens tevékenysége között. Mindkettőre igaz, amit Hans Loewald mondott az analitikus

szituációról: „Az a felszólítás, hogy inkább szavakban fejezze ki magát, mintsem mozgásban és tettekben, arra kényszeríti a pácienst, hogy az egész mentális aktivitást a nyelv keskeny csatornájába terelje” (1980, 179.). A nyelvhasználat így intenzívebb lesz, és jobban rezonál az egész érzelmi szituációra. Az író és a páciens nyelvi kreatív folyamatot végez a maga szintjén, melynek célja a szelf megkonstruálása, a kohézió kialakítása, fenntartása. A nyelv használata a terápiában, a beszédben és az írásban szinte mágikus erővel bírhat: képes helyreállítani a fragmentálódott szelf egyensúlyát. Kosztolányi Dezső Nero a véres költő (1972) című regényében leírja, hogy a bomlott lelki egyensúlyú Nero Seneca tanácsára írni kezd, és ennek nyomán megnyugvásra lel. A szimbólumhasználat gyógyító hatására épül a verbális

pszichoterápiák évszázados hagyománya is. A művészi és klinikai evidenciákon túl a 80-as évek óta empirikus bizonyítékok is rendelkezésre állnak arra vonatkozóan, hogy a mentális tartalmak szövegbe öntésének folyamata mérhető hatást gyakorol a pszichés és fizikális egyensúlyra. James Pennebaker és munkatársai (2001) 50 diákot kértek meg, hogy 4 napon keresztül napi 20 percig írjanak magukról. Akik érzelmileg fontos kérdésről írtak, azoknál később immunfukció-javulást mutatkozott, kevesebb orvosi konzultáción vettek részt az elkövetkező időszakban és kevesebb gyógyszert szedtek. Szubjektíve is jobban érezték magukat, és részben tanulmányi eredményeik is javultak. Az írás gyötrelmesebb volt számukra, mint a kontroll csoport

3

Lélekelemzés, 2011/1. 106-130. tagjainak, de 3 hónap múlva szignifikánsabban boldogabbak voltak, és visszatekintve pozitív élménynek élték meg a folyamatot. Úgy tűnik, a belső tartalmak nyelvi eszközökkel elért externalizációja olyan „optimális távolságot” (Scheff, idézi Kahn, 1981) teremt a konfliktusok átélése és feldolgozása számára, amely lehetővé teszi a megfelelő involváltságot, de a még integrálatlan affektusok nem válnak olyan intenzitásúvá, ami szelf-fragmentációt okozna.

2. A tudattalan nyelvei Lacan sokat emlegetett mondása szerint a „tudattalan úgy van konstruálva, mint egy nyelv”. A jakobson-i nyelvészet szemszögéből nézve a tudattalan (az álommunka) retorikai alakzatokat használ a tartalmak kifejezésére: a sűrítés a metaforának, az eltolás a metonímiának feleltethető meg (Eagleton, 2000). Fónagy Iván szerint azonban inkább „a nyelvet kell minél jobban megismerni a pszichoanalízis segítségével, és nem a tudattalant a nyelvből kiindulva” (Fónagy, 1997b, 53.) A következőkben ezt az irányvonalat igyekszem követni. Szondi Lipót A tudattalan nyelvei: szimptóma, szimbólum és választás című tanulmányában (Szondi, 1996) arra utalt, a freudi pszichoanalízis, a jungi analitikus pszichológia és a Szondi-féle sorsanalízis a tudattalan különféle nyelvezeteit használja a terápiás célú feltárás során. Freud a személyes tudattalan „szimptómanyelvét”, Jung a kollektív tudattalan „szimbólumnyelvét”, míg Szondi a családi tudattalan „választásnyelvét” fedezte fel kutatásai során a tudományos lélektan számára. A „szimptómanyelv” felfedezése azonban csak az első lépcsőfoknak tekinthető. A freudi életmű interpretálható a tudattalan nyelvei felfedezésének történetként, amelynek során Freud a testi tünetek értelmezésétől eljutott a verbális nyelvi megnyilvánulások és a művészi produktumok analíziséig. A pszichoanalízis az orvoslás és a természettudomány mellett ezzel a szövegértelmezés és a megértés tudományának, a hermeneutikának is fontos részévé vált (Lohmann, 2008). Az első, 1895-ben leírt nyelvezet a neurotikus tünet volt, amely a kifejezés legősibb formáját, a test nyelvét használja „Freud felismerte – írja Csabai Márta – hogy a hisztériás számára a testi tünet egyfajta pretext a nyelv számára, hiszen fájdalmasan jelzi a háttérben levő traumatikus történetet. A tünetben olyan jelenet sűrűsödik, ami soha nem dolgozódott fel a nyelvben.” (Csabai, 2007, 73.). A második lépés az álom képi nyelvének feltárása volt, amelynek eredményeit Freud önanalízisét követően, 1900-ban publikált az Álomfejtésben (1993). Az álom nyelvszerűsége egyrészt a már említett retorikai alakzatok (Eagleton, 2000), másrészt az álomfejtés-szövegérzelmezés ricoeur-i analógiája miatt is nyilvánvaló. A

4

Lélekelemzés, 2011/1. 106-130. mindennapi élet pszichopatológiájával Freud kutatásait kiterjesztette a verbális

megnyilvánulásokra is: a nyelvi elem jelenléte az egész könyvben meghatározó (Freud, 1901/1994). A vicc és viszonya a tudattalanhoz (Freud, 1982a) című esszéjében Freud a nyelvi humort elemzi. A vicc az álomhoz annyiban hasonlít, hogy a komikus hatást kialakító viccmunka a nyelvi anyagon véghezvitt sűrítésre (~metafora) és eltolásra (~metonímia) támaszkodik, másrészt az álom képi megjelenítése Freud szerint sokszor az erőltetett képvicc benyomását kelti (Freud, 1986). A komikum által kiváltott lélektani hatás, az örömérzet katartikus jellege a megfelelő nyelvhasználat gyógyító hatásáról tanúskodik. A következő években Freud a pszichoanalitikus irodalompszichológia alapjait rakja le (A téboly és az álmok Jensen „Gradivá”-jában,1998a; A költő és a fantáziaműködés, 1998b). A korábban feltárt területek és az irodalom lényegi kapcsolódási pontját az álomkutatásban látta, mivel lényegében ez mutatta meg, hogy a lelki képződményeknek az ösztönkésztetések által meghatározott fantáziaélet a forrása. „A tudattalan lelki működés megértésével bepillantást kaptunk a költő teremtő munkájának lelki műhelyébe” - írja néhány évvel később. (Freud, 1990a, 117-118.) A lényegi különbséget, amely a művészi nyelvhasználatot az álmodóétól és a neurotikustól megkülönbözteti, Freud szerint a művész személyiségében és adottságaiban kell keresni. A Bevezetés a pszichoanalízisbe 23. előadásában röviden kifejtette, hogy a művészek introvertáltak, erős ösztönkésztetések hajtják őket, laza elfojtásaik miatt a tudattalan tartalmai (és eszközei) hozzáférhetőbbek számukra, és a fokozott szublimációs készség miatt képesek azoknak megfelelő formát adni (1986). Az utolsó feltárt nyelvezet az ismétlés. Az ismétlési kényszer, a kínos dolgok tudattalan megismétlésére való hajlam hátterében Freud a halálösztön hatását vélte felfedezni (1920/1991). Fontos megjegyezni, hogy mielőtt elméletét kifejtette volna, Freud először „letesztelte” a halálösztön és az ismétlési kényszer koncepcióját az egy évvel korábban megírt A kísérteties (1998c) című írásában, egy irodalmi alkotás, E.T.A. Hoffmann A homokember című novellájának elemzése során (Herz, 1998). Fónagy Iván (1997a) egyébként fontos kapcsolatot feltételez az ismétlési kényszer, a halálösztön és a verbális nyelv dinamikája közt. 3. A nyelv és a tudattalan Noha terápiás gyakorlata sok tekintetben a nyelvi megnyilvánulások értelmezésére irányult (szabad asszociációk, elvétések), és elméleti írásaiban is egyre nagyobb szerepet kapott a verbális nyelv, Freud nem dolgozott ki explicit, átfogó nyelvelméletet. Ennek egyik oka, hogy a személyes nyelvhasználat sokkal kevésbé tűnt problematikusnak a korabeli kultúra kontextusában, mint a mai, megváltozott civilizációs körülmények között. A bécsi

5

Lélekelemzés, 2011/1. 106-130. századforduló polgárai alapvetően jól ki tudták fejezni magukat verbálisan, az önkifejezés problémái gátlásokból, elfojtásokból eredtek, amelyek terápiás feloldása után a tudatos nyelvi expresszió színvonala és hatékonysága optimalizálódott. George Steiner szerint azonban a mai analitikusok nemigen akadnak olyan páciensre, aki Freud pácienseire hasonlítana a nyelvhasználat területén. Steiner szerint a legdrámaibb változás a tudattalanig ható „belső beszéd” jelentőségének csökkenésben figyelhető meg, ami együtt járt a külső beszéd mennyiségének megnövekedésével (Steiner, 1993). Bár az explicit elmélet nem született meg, kétségtelen, hogy Freud írásai során több alkalommal visszatért a nyelv, a tudat és a tudattalan viszonyának kérdéséhez. Eddig idézett művei mellett nézeteit A tudattalan (1997c), utolsó fejezete és A pszichoanalízis foglalata (1982d) alapján rekonstruálhatjuk. Freud feltételezte, hogy a tudatos és tudatelőttes „szóképzetek” és a tudattalan „dologképzetek” közt van egy természetes, eredeti kapcsolat, ami a tudatosság lényegének tekinthető. Ha egy lelki tartalom tudattalanná lesz az elfojtás nyomán, ez a kapcsolat megszakad. Az analitikus interpretáció az elfojtás eltávolításával újra összekapcsolja azokat a komponenseket, amelyek eredetileg együvé tartoztak, létrehozva a magasabb rendű mentális működést. Ahol az ösztönén volt, ott a dologképzetek

szóképzetekhez kapcsolása nyomán én lett. A dologképzet és a szóképzet fogalmait a mai kognitív pszichológia alapján az analóg illetve propozícionális reprezentáció kifejezésekkel kell helyettesítenünk (Eysenck, Keane, 1997). A viccről szóló esszében Freud a nyelvi forma szerepére is kitért. A retorika és a poétika ősidők óta foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy különféle nyelvi kifejezések azonos szemantikai tartalom ellenére nem mindig azonos hatásúak a hallgató számára. A nyelvi vicc – állítja Freud- csak egy meghatározott nyelvi forma esetén működőképes, és tud létrehozni örömet és katarzist, amikor az örömelv irányította működés például képes átalakítani a szavak alakját úgy, ahogy a gyermekek játszanak a szavakkal. (Freud ezt az „elrontott vicc” jelenséggel demonstrálja.) A nyelvi humor esetében azonban nem csupán a cenzúra kijátszása nyomán felidézhetővé vált tudattalan tartalom befogadásával lehetővé váló ösztönlevezetés kelt örömet, hanem emellett a pszichikus apparátus hatékony működésének átélése is élvezetessé válik. Freud nézeteinek eme kettőssége – a tartalom vs. a forma meghatározó jellege - az álomról, a művészetről, az ösztönökről vallott felfogásában is tükröződik (Gombrich, 1998; Mitchell, Black, 2000). A nyelvhasználat pszichológiai sajátosságai az interdiszciplináris beállítottságú budapesti iskola képviselőit is foglalkoztatták (Bókay, Erős, Lénárd, szerk. 2008). Ferenczi Az obszcén szavakról (2000) című írásában kimutatta, hogy a trágár szavak érzelmi ereje abból 6

Lélekelemzés, 2011/1. 106-130. fakad, hogy olyan sajátossággal bírnak, amely a szavak archaikus használatát jellemzi. A fogalmak a gyermekkori használat során még nem különülnek el a dolgoktól, hanem ugyanúgy a részüket jelentik, mint a látvány, a hang, a szag. A valóságérzék fejlődésével a gyermek megtanulja, hogy a szó csupán jelöli a dolgot, és nem egy vele. A szexuális tartalmú szavaknál ez a „visszavonás” szexuális elfojtás következtében csak részlegesen megy végbe, így az obszcén szavak a látványhoz vagy a hanghoz hasonlóan képesek felidézni magát a dolgot. A valóságérzék fejlődésfokai-ban (1982) a realitásérzék fejlődésének harmadik szakaszát a „mágikus szavak és gondolatok időszakának” nevezte, és utalt rá, hogy ennek sajátosságai, vagyis hogy a gondolat és a szó képes megjeleníteni magát a dolgot, regresszív állapotokban visszatérhet. Ez az ősi sajátosság azonban nem a mindennapi jelenségekben is megfigyelhető. A babonában, bűvészetben, vallásos kultuszban is igen nagy szerepet játszik a szavak ellenállhatatlan hatalmába vetett hit, akárcsak az imák, átkok és varázsigék esetében. A nyelv jelentősége Ferenczi traumákkal kapcsolatos elképzeléseiben is megjelenik (1997b). A trauma során a fájdalom elviselhetővé tételének végső eszköze a mentális apparátus dezorganizációja, aminek következtében az átélt események nem regisztrálódnak a megszokott formában, vagyis nem alakulnak ki elbeszélhető emléknyomok. Ezért a trauma „elbeszélhetetlenné” válik, és a pszichikum gyakran visszatérő álmokban vagy traumaismétlő magatartással igyekszik lereagálni azt, míg az esemény verbális narratívája érzelmek nélküli, „üres beszéd” (Lacan) vagy a „hipermanifeszt diskurzus” (Mijolla, szerk. 2005) formáját ölti. A terápia során a trauma regresszív újra átélése során a terapeuta segéd-énként a segítheti a szavakba öntés, a szimbólumhoz kapcsolás folyamatát. Ferenczi szerint a traumák kialakulását sajátos érzelmi-kommunikációs helyzetek implikálják, amelyet a „nyelvzavar” kifejezéssel igyekezett megragadni (Ferenczi, 1997a). Ferenczi legközelebbi tanítványa, Bálint Mihály fő munkájában, Az őstörésben (1994) a nyelvhasználat két szintjét különítette el. A „felnőttnyelv”, az egyezményes, szimbolikus nyelvhasználat a lélek Bálint szerint az ödipális területen használható eredményesen. Ha ugyanazt a preverbális sérülések, az őstörés szintjén próbáljuk alkalmazni, akkor nagy nehézségekbe ütközünk. A preverbális élmények nagyon nehezen fejezhetők ki szavakon keresztül, és nagy a veszélye, hogy a regresszív állapotokban – mivel „a tudattalanban a szavaknak ugyanolyan bizonytalanok a körvonalai és árnyalatai, akár az álombeli képeknek” (Bálint, im. 92.)-, félreértés, nyelvzavar alakul ki a kezelő és betege közt. A „rámenős, mindentudó, talán lehengerlő, saját nyelvét és értelmezéseit megfellebbezhetetlen következetességgel használó” (u.ott, 101.) szakember, állítja Bálint, „felettes-én-

intropressziót” követ el páciensén. Hasonló folyamat zajlik le az utódját szocializáló és 7

Lélekelemzés, 2011/1. 106-130. beszélni tanító anya és a gyermeke között is. De mi történik azzal, ami ezen, az anya és a terapeuta által elfogad(tat)ott tartományon túl van? „A többi, a szavak birodalmán kívül rekedt élmény vagy csak fölöttébb elmosódottan és pontatlanul, vagy egyáltalán nem fejezhető ki.” (u. ott, 100.) Bálint erre vonatkozó feltevéseivel – de más gondolataival is – a 20. század végi szelfpszichológiát előlegezi (Ornstein, 2010). Ezek a lelki tartalmak azok a mentalizálatlan, integrálatlan affektív szelftartalmak, amelyekről Stern, Stolorw és Atwood és mások is beszélnek (Karterud, Monsen, szerk. 1999). Bálint nyelvi érdeklődését emellett könyveiben felbukkanó etimológiai fejtegetései és „nyelvújító” törekvései is tükrözik (oknofília, filobatizmus, lásd Bálint,1997) Hermann Imrét elsősorban az érdekelte, hogy az ösztönimpulzusok, az indulatok levezetése hogyan válik lehetségessé szavakban a terápia során. Két kérdés foglalkoztatta: van e valami a beszédben, ami kedvez az indulatok levezetődésének, illetve hogy létezik e olyan belső erő, ami az egyént „a nyelvi kifejezés felé hajtja” (Hermann, 1995, 52.) Hermann ezt több szinten igyekezett megragadni. A hang a legszorosabban kapcsolódik az indulatok kiéléséhez, míg a szó kimondásának mágikus hatásához kapcsolódó feltételezések és érzések azok gyermekkori használatának jellegéből, illetve e jelleg regresszív visszatéréséből fakad (ahogyan Ferenczinél is). A gondolat kimondása annak objektivációja és időbelivé válása miatt hatékony, a beszéd emellett megszabadít bennünket a „csak-én” nárcisztikus zártságától is. A beszéd által az indulat szocializálttá, kulturálttá, szublimálttá válik. A beszédnek az ösztönelméleti vonatkozások mellett tárgykapcsolati sajátosságai is vannak: képes áthidalni a fizikai távolságot, ezáltal az anyáról való leválás után lehetővé teszi a szimbolikus megkapaszkodást. A beszéd zavarai, például a dadogás, a megkapaszkodás frusztrációjára, korai tárgykapcsolat zavaraira utalnak (Hermann, 1984). A nyelvhasználat eme komplex lélektani sajátosságai teszik lehetővé a lelki zavarok verbális terápiáját. „Az indulatautomatizmusokat a beszéd irányába kell vezetni, így és csak így jöhet létre elméletileg analitikus felismerés, terápiailag pedig levezetés” (1995, 51.) Hermann Imre volt egyébként a kiképző analitikusa Fónagy Ivánnak, a világhírű nyelvész-pszichoanalitikusnak (Harmat, 1994). A legátfogóbb nyelvelméleti törekvések a budapesti iskola tagjai közül Hollós István nevéhez fűződnek. Az Álomfejtés fordítója Felemelkedés az ösztönnyelvtől az emberi beszédig (2002) című, befejezetlenül maradt írásában komplex pszichoanalitikus nyelvelméletet igyekezett kidolgozni. Hollós pszichofonetikai elképzeléseiben – Hermannhoz hasonlóan – az ösztönelméleti vonatkozásokon túl én-pszichológiai és tárgykapcsolat-elméleti perspektívákat is igyekezett megragadni (Takács, 2008). Az affektív tónussal járó hangkiadás az erogén 8

Lélekelemzés, 2011/1. 106-130. zónák mentén szerveződik (orális, anális, uretrális), ezért primer örömérzést kelt. Hollós a libidófejlődési szakaszok sajátosságait összefüggésbe hozza a beszédhangok megjelenésével. Így labiális-orálisnak írja le az m, p, b, f, v hangcsoportot, anális-gutturálisnak a k, g, h hangokat, dentális-uretrálisnak az s, sz, cs, n, t, d alakzatokat. Az ödipális szakaszban a lingvális-genitális l és r kerül sorra. Érdekes összevetni ezt az elképzelést Hermann

teóriájával, aki a hangkiadás fejlődését a megkapaszkodási ösztön alakulásával igyekszik összevetni. „A hangképzés nem független a megkapaszkodási és az elszakadási törekvéstől. A gyermek hangadásában kezdettől fogva igen határozottan meg lehet különböztetni a ’centripetális’ és a ’centrifugális’ hangok csoportját. Az m és az n befelé irányulnak, ezzel szemben a zárhangok, a p és b, a d és t kifelé. Az első esetben a hangadás ’endocentrikus’ tendenciája érvényesül: a beszélő önmagának beszél, a második esetben a tendencia ’exocentrikus’, ezek a hangok a külvilághoz szólnak. Az első hangcsoportnak a fogás, átkarolás, a magához vonás a megfelelője, a másodiké a rámutatás és az önmagából kivetés.” (Hermann, 1984. 484.) Hollósnál a hangkiadás, majd a beszéd az ösztönkésztésekhez való kapcsolódás mellett az én születendő cselekvőképességének érzését is erősíti, mivel az én a test határain történő változásokhoz kapcsolódik. Emellett a hangkiadásnak fontos szerepe van az én és a nem én kialakulásában, tehát a tárgykapcsolatok megformálódásában is, hisz a szeretett személyekkel való kapcsolathoz folyamatosan hangjelenségek kapcsolódnak. Hollós együttműködött Kosztolányi Dezsővel, akivel közösen alkották meg számos pszichoanalitikus fogalom magyar változatát; Kosztolányi róla mintázta az Édes Anna Moviszter doktorát (Lengyel, 1998), míg Fónagy Ivánhoz szoros barátság fűzte (Takács, 2008). Fónagy a nyelvhasználat lélektani sajátosságait a pszichoanalízis segítségével igyekezett megragadni. A grammatika a nyelvvel, mint önkényes jelek rendszerével foglalkozik, ám a nyelvnek van egy ősibb rétege is, amiről a hivatalos nyelvészet Fónagy szerint szinte egyáltalán nem vesz tudomást. „Az ikonicitás, a jelek és a jelzett jelenségek közötti

természetes kapcsolaton alapul a nyelvek elevensége” – állítja, amelynek következtében „a nyelvnek vannak olyan struktúrái, melyek a primer mechanizmusoknak felelnek meg, és nem a szekunder mechanizmusoknak.” (1997b, 54-55.) Ez az ikonikus, motivált kapcsolat a nyelv fejlődése során demotiválttá válik, és kialakul a konvencionális jelek rendszere. A költői nyelv viszont „remotiválja a nyelvi jeleket, a versek visszahozzák a motiváció elvét.” (Takács, 2008, 274.) Ez a tendencia minden nyelvben megvan, a költészetben csupán intenzívebb, koncentráltabb. A nyelv kettős kódolású rendszer, amelyben benne van az archaikus, preverbális, motivált, személyes, és a későbbi, demotiválatlan, egyezményes dimenzió is. (Teljesen hasonló gondolatokat fejt ki Sullivan és Loewald is, lásd alább.) Fónagy a nyelv 9

Lélekelemzés, 2011/1. 106-130. több szintjén (hangok, szavak, szószerkezetek) kimutatta ezen archaikus lelki tényezők, például az ismétlési kényszer és a hátterében meghúzódó halálösztön nyelvhasználatra gyakorolt befolyását (Fónagy, 1997a). A budapesti iskola képviselői közül mindenképp meg kell említeni Charlotte Balkányi, eredeti nevén Balkányi Sári nevét, aki 1955 után Londonban élt az angol pszichoanalitikus egyesület tagjaként. „Balkányit – írja Harmat Pál – foglalkoztatták a nyelvelmélet kérdései. Az ulmi pszichoanalitikusok előtt 1973. február 16-án tartott előadást, ez később (1976) nyomtatásban is megjelent. Ebben a munkában egy esetleírás kapcsán kísérelte meg kibontani Freud implicit nyelvelméletét és a nyelvi kifejezés jelentőségét a pszichoanalízis szempontjából.” (1994, 370.) Balkányi Sári a 60-as években három cikket is megjelentetett nyelvi kérdésekről az International Journal of Psychoanalysisben. 1961-ben egy dadogó lány analízisét mutatta be; ezt még 1948-ban Budapesten vetett papírra, mint tagsági dolgozatot (Harmat, 1994). A verbalizációról szóló írásában (On verbalisation, 1964), hangsúlyozza, hogy funkciót ugyan Freud fedezte fel, ám a kifejezés csak 1949-ben került bele a pszichoanalízis szótárába meg Robert Fliess jóvoltából. A nyelvi kérdés a magyar analitikusnő szerint fontos összekötő kapocs Freud neurológiai munkássága (lásd afáziakutatásait) és pszichoterápiás tevékenysége közt. Balkányi úgy véli, indokolatlan, hogy számos analitikus szerző a beszéd szinonimájaként használja a kifejezést, mivel a verbalizáció a beszédet megelőző mentális mozzanatra vonatkozik. A beszéd egyrészt erogén zónához (száj) kapcsolódó, interperszonális cselekedet, a verbalizáció viszont tisztán intrapszichés jelenség. A verbalizáció Balkányi definíciójában én-funkció, amelynek segítségével impulzusainkat szavakba öntjük, és a deverbalizációval, vagyis a nyelvi szöveg befogadásának és megértésének készségével együttesen fejlődik az én és a felettes én kialakulása során. A szavak absztrakt használata – miután azok megszabadulnak azon szimbolikus-mágikus attribútumuktól, amiről már Ferenczi is beszélt – teszi lehetővé a szelf objektiválását és az önreflexiót, ami a felettes én működését megalapozza, melynek fejlődéslélektani feltételei a szabálykövetés képessége és a szimbolikus funkció kialakulása. Ezek időszakát Balkányi az anális fázisra datálja (Balkányi, 1968), így az ösztönfejlődésnek kitüntetett jelentőséget tulajdonít, noha cikkeiben bőségesen utal a korabeli amerikai egopszichológia (Hartmann, Löwenstein) és az angol tárgykapcsolat-elméletek (Melanie Klein, Winnicott) szerzőire is. A budapesti iskola gazdag nyelv-pszichológiai terméséből egyébként Balkányi Sári csak Ferenczi munkáit (A trágár szavakról-t és A valóságérzék fejlődésfokai) használta fel.

10

Lélekelemzés, 2011/1. 106-130. A poszt-freudi pszichoanalízis nyelvvel kapcsolatos vonatkozásainak irodalma áttekinthetetlenül bőséges és szerteágazó, elég, ha csak a lacani iskola korábban említett, világszerte tapasztalható virágzására (Green, 2005), a pszichoanalízis Roy Schafer-féle hermeneutikai újraértelmezésére (Mitchell, Black, 2000) vagy a pszichoanalízis és az „elbeszélő hagyomány” kapcsolatára (Spence, 2001) gondolunk. A következőkben néhány olyan megközelítést emelnék ki, amely fontos szerepet játszhatnak nemcsak elméleti problémák tisztázásában, hanem gyakorlati kérdések megválaszolásában is. Harry Stack Sullivan, az interperszonális pszichoanalízis megteremtője – akire Clara Thompson keresztül feltehetően Ferenczi is hatással volt (Cloitre, 1993) –

személyiségfejlődésről felvázolt elméletében fontos szerepet szán a nyelv elsajátításának és használatának (Evans, 1996). Sullivan a valóság megismerésének a három fázisát a

prototaxikus, a parataxikus és a szintaktikus szimbolizáció fogalmával írta le. A prototaxis időszakában az én és a külvilág differenciálatlan, a jelentés, mint olyan még nem létezik, az egész világ „csengő bongó zűrzavar” benyomását kelti. A fejlődés előre haladásával megjelenik a parataxikus szimbolizáció, amely az azonos időben zajló folyamatok közt felfedezett, önkényes összefüggések mintázata. Patrick Mullahy (1971) szerint parataxikus az, ami visszatérő a parataxikus tapasztalatban. Ez a struktúra a babonás, misztikus gondolkodás alapja, ami összefüggéseket feltételez ott, ahol esetleg csak időbeni érintkezés tapasztalható. A parataxikus szimbolizáció során kibontakozó korai verbalitást Sullivan az autisztikus kifejezéssel illette. A gyermek képzete csapong, érzelmei vezetik, nem korlátozza a realitás, a megtapasztalt élményeket önkényesen, érzelmei és intuíciója mentén, - Fónagy Iván kifejezésével élve – motiváltan kapcsolja nyelvi jelekhez. Ez a személyes használati mód személyközi folyamatok során lecsiszolódik, konvencionálissá, másokkal megoszthatóvá, egyezményessé válik, kialakulnak az általánosan érvényes szimbólumok. Az autisztikus használat fent maradó része ennek egyéni, inkonvencionális színezetet ad. Sullivan szerint a gyermek a felnőttekkel való együttműködés és a biztonságos kapcsolat fenntartása érdekében lemond a szimbólumhasználat egyedi módjairól, és így kialakul a szintaktikus szimbolizáció, a konvencionális nyelvhasználat, a logikus gondolkodás, mindaz, amit Freud szekunder folyamatoknak nevezett. A gondolkodás és a nyelvhasználat átalakulása nem nevezhető se nem teljesnek, se nem véglegesnek. „A legtöbb emberben – írja Mullahy - a kettős jelentéstartalom-rendszer valamilyen zavaros keveréke él” (1971, 392.). Számos gondolat, hiedelem és feltételezés megmarad a parataxis szintjén, és ugyanez elmondható a beszédről is. Sullivan a következőket írja erről: „A gyermek beszéde autisztikus, nagyon egyéni értelmű. A nyelvtanulás folyamata, miután valaki az alapszavakat megtanulta, nagyrészt abból áll, hogy 11

Lélekelemzés, 2011/1. 106-130. minden kifejezésnek azt a jelentését sajátítsa el, amely hasznos a kommunikációban. Ez teljesen senkinek sem sikerül, vannak, akiknél e sikertelenség nagyon szembetűnő.” (idézi Mullahy, im. 390.) Sullivan szerint a szintaktikus szimbolizáció valóságos áldás az egyén számára, mivel az egyezményes nyelv segítségével lehetővé válik a szubjektív élmények megosztása. Napjaink egyik vezető fejlődésteoretikusa, Daniel Stern ezzel szemben úgy véli, hogy a verbális szelf kialakulása és a tapasztalatok verbális átkódolása az élmények

elszegényítéséhez és a valóság torzított leképzéséhez vezet (Stern, 2002). A 15 hónapos kortól megformálódó szimbolikus/verbális szelférzet alapvetően más lesz, mint a preverbális (bontakozó, mag- és szubjektív) szelférzetek, hiszen az ennek az alapját képező szimbólumrendszernek nem sok köze van az eredeti élményekhez. Az eredeti érzelmi alapú reprezentációk - miként Bálint is utalt rá - elfedődnek, és sok tekintetben hozzáférhetetlenné és megoszthatatlanná válnak. Az autentikus affektív élmények verbális átkódolása nyomán a szelf hasadásának különféle formái alakulhatnak ki. Az elfojtás esetében Stern

újraértelmezése szerint az eredeti élménytől a reprezentációig vezető úton akadály képződik, az elvetés esetén ennek fordítottja áll fönt, vagyis a nyelvi megnyilatkozás mélyén nincs ott az affektív reprezentáció „fedezete”. (Ez a már említett lacani „üres beszéd” és a „hipermanifeszt diskurzus” jelensége.) Végül a tagadás során az élmény és a reprezentáció közti kapcsolat a meghamisítás áldozata lesz. Ezen jelenségek hátterében a szelf-tárggyal való biztonságos kapcsolat fenntartásának igénye áll. A másikkal való megnyugtató együttlét igénye miatt a szelf bizonyos részei elfedődnek: ebből lesz Stern szerint eldobott és a privát szelf. Hans Loewald Primary process, secondary process and the language (1980) című tanulmányában - a budapesti iskola képviselőihez hasonlóan - abból indul ki, hogy a nyelvnek különféle dimenziói vannak. A hétköznapi beszéd során csak a konvencionális dimenzió kerül felhasználásra: valamit tisztán és logikusan ki akarunk fejezni, hogy mások pontosan megértsenek bennünket. Loewald szerint ez a másodlagos folyamatok dominanciájával

jellemezhető nyelvhasználat, ami csak a gyermeki fejlődés későbbi fázisában alakul ki. A korábbi fejlődési fázisban a gyermek számára a nyelvi tapasztalat globális és érzéki jellegű, a beszéd a szeretett anya szájából hangzik el, zeneiség jellemzi, az egész szituáció érzelmi jellegét magába foglalja. A használt szavak mágikus jellegűek: nem reprezentálják a dolgokat, hanem a dolog integráns részei, használatuk önkényes, játékos, szubjektív, érzelmi és autisztikus. Ez a típusú nyelvhasználat az elsődleges folyamatok dominanciájával jellemezhető. Loewald úgy véli, az egészséges mentális működésben a nyelvhasználat elsődleges és másodlagos folyamat dimenziói kiegyensúlyozódnak. Ha ez bármelyik irányban 12

Lélekelemzés, 2011/1. 106-130. deviál, a mentális működés patológiás lesz, mert a fantázia/ affektivitás nem vitalizálja a realitás kognitív leképzését, illetve – a másik szélsőség esetében - a realitás és a konvenciók nem szabályozzák a fantáziatevékenységet.

3. A nyelvhasználat sajátosságai a művészi alkotásban és az önismereti folyamatban

Az

affektív

állapotok,

élmények

integrációjának,

hiteles

kifejezésének

és

megosztásának a képessége sok tekintetben a mentális egészség és a kreativitás egyik szinonimájává vált a 21. század elejére. „Ugyanúgy, ahogy az érzelmek állnak a pszichoterápiák középpontjában, amelyek a mai, világi leszármazottai a vallási

szertartásoknak és társadalmi gyakorlatoknak, az érzelmek állnak az elbeszélő irodalom középpontjában is.” – írja Oatley és Jenkins (2001, 427. ). A terápiás törekvések és az affektív kreativitás (Averill, Thomas-Knowles, 1991) artikulálásának célja egyaránt a szubjektív élmények, az érzelmi állapotok tudatosítása, mentalizálása. A kogníció számára hozzáférhetővé vált szelf-tartalmakból épülnek ki a dinamikus identitás-narratívumok (McAdams, 1988). Miben ragadhatók meg azok a lélektani sajátosságok, amelyek a fent leírt folyamatok sikerességét garantálják? Freud ezt a fokozott szublimációs készséggel azonosította. A 10-es évek közepéig az ezzel kapcsolatos írásaiban ( Három értekezés a szexualitás elméletéről, 1995; az angolul Civilized sexual morality and modern nervous illness címen megjelent tanulmánya, 1908; Leonardo da Vinci egy gyermekkori emléke,1982b; Ösztönök és ösztönsorsok, 1997d) az ösztönelméleti szempont állt előtérben, bár Blum szerint (2001) a Leonardo-tanulmányban a korai tárgykapcsolatokra vonatkozó elképzelések ősformája is felbukkan. A szublimáció a részletösztönökre irányuló tevékenység, megvalósulása a szexuális és nem szexuális tevékenységek kölcsönös egymásra hatásának útján keresztül valósul meg. A szublimáció tisztán ösztönelméleti megközelítése A nárcizmus bevezetésében (1997a) Az ősvalami és az énben (1991) kiegészül én-pszichológiai és tárgykapcsolati vonatkozásokkal, míg a Rossz közérzet a kultúrában (1982c) Freud a szublimáció és a kulturális fejlődés viszonyát is felvázolja. A szublimációs képesség a Freud utáni pszichoanalízis szerint a szimbólumhasználat függvénye, s mint én-funkció, kialakulása és működése az én-fejlődéssel áll kapcsolatban (Rycroft, 1994). A fokozott szublimációs készség abból áll, hogy a kreatív ember a tudattalanból felbukkanó tartalmakat egyrészt képes ego-szintónként elfogadni, másrészt ezek feldolgozásában az átlagembernél kreatívabb a szimbólumok, főképp a legsokoldalúbb és 13

Lélekelemzés, 2011/1. 106-130. legbonyolultabb szimbólumrendszer, a nyelv használatában. Az alkotásnak ezt a kétfázisú felfogását képviselte Ernst Kris az „én szolgálatában álló regresszió” elméletében az első szakaszt az inspirációval, míg a másodikat az elaborációval azonosította (Kris, 2000). Mitől függ az, hogy valaki milyen mértékben képes ennek a funkciónak működtetésére? Noy (1972) úgy vélte, a kreativitást alapvetően két faktor határozza meg: a motiváció és a tehetség. A tehetség és a képességek a kreativitásnak az a területe, amellyel hagyományosan az akadémiai-kognitív pszichológia foglalkozik (Guilford, 1959, 1973; Kerr, szerk. 2009). A klasszikus pszichoanalízis a szublimáció elméletével lényegében a motiváció területére koncentrál; Freud úgy vélte, hogy a pszichoanalízisnek le kell tennie a fegyvert a tehetség kérdése előtt (1990b). Hermann A tehetség pszichoanalízisében (2007) megpróbálkozott a „szervi lokalizáció” tanával magyarázni, hogy miért fordul a tehetség egy meghatározott irányba. Hermannra nyilván hatással volt mesterének, Révész Gézának az elképzelése a speciális tehetségről (1973). Később az ösztön- és konfliktuselméleti megközelítés mellett megjelentek az én-pszichológiai és interperszonális elképzelések is. Noy szerint a művészi tehetség, az hogy valaki képes e a művészet nyelvén beszélni, nem egy aktuális pszichés konfliktus függvénye, sokkal inkább tartós vonás, az én kognitív funkciójának tekinthető, és Ernst Krist idézve arra utal, hogy ez teszi lehetővé a művészet, mint specifikus kommunikációs forma használatát (1972). A művészi kommunikáció a nyelv azon használati formáját használja, amelyben - Loewald megközelítése alapján – az elsődleges és másodlagos folyamat - jelleg egyensúlyban van. Az én kreatív alrendszere ugyan nem a pszichés konfliktusok terméke, viszont konfliktusok esetén képes „magára vállalni” a személyiség feladatait, és megteremteni a szelf koherenciáját, egyensúlyát (Beres, 1957; Kraft, 1998). Bár a kortárs kutatási trendek a kreativitást inkább az egészséggel igyekeznek összefüggésbe hozni (Csíkszentmihályi, 2008), én a fentebb leírt jelenséget a diszfunkcionálissá vált működés nézőpontjából vizsgálom meg, hiszen már Thomas Mann is rámutatott, a pszichoanalitikus szemlélet akkor tudja a lelki tevékenységet a leghatékonyabban tanulmányozni, amikor azok felmondják a szolgálatot (1947).

A verbális kifejezőkészség regressziót okozó eróziója Egy korábbi tanulmányban (Kőváry, 2009) a Kate Isaacson által „Multiple Case Psychobiography”-nak (2005) nevezett módszerrel igyekeztem a Csáth Géza és Kosztolányi Dezső életében és művészetében felbukkanó párhuzamokat és különbségeket részletesen elemezni. Itt most csak a legfontosabb, témánkat érintő mozzanatokra térnék ki.

14

Lélekelemzés, 2011/1. 106-130. Csáth első novelláskötetének, A varázsló kertjének korabeli méltatásai kiemelték az írások nyelvezetének lírai, zenei jellegét, ihletett szecessziós impresszionista képi világát és személyességét (Szajbély, 1989). Alig három év múlva, a Délutáni álomban ” a lírikus helyét a freudista iskolázottságú megfigyelő foglalta el.” – írja monográfusa (Szajbély, im.,207.). Mi okozhatta ezt a rövid időn belül bekövetkező stílusváltozást? Az író élettörténetének ismeretében feltételezhetjük, hogy a lírai hang eltűnése nem a realizmus irányába történő fejlődés (ahogy a A Hét korabeli, Szajbély által idézett kritikusa gondolta) , hanem az írói nyelv későbbi elnémulásának első jele volt. Ennek a legfőbb oka (más tényezőkkel kölcsönhatásba lépve) a morfium okozta személyiségváltozás lehetett, amire Kosztolányi már korán felhívta a figyelmet. „Azok az írásai, melyek a betegsége kezdőkorában jelentek meg, csak nagyon halványan tanúskodnak a változásáról. Még mindig eredetiek és finomak, de a figyelő szemnek már feltűnik, hogy valamiként másnak hatnak… Régi, lírai hangja, mely közös gyermekkorunk és emlékeink édes mélységeiből szakadt föl, egyszerre megcsuklott és figyelmét a nagyon is földi, nagyon is kézzelfogható jelenségek kötötték le.” írta halálakor unokatestvére, Kosztolányi Dezső (1919, 16-17.). A személyiségváltozás a művészi alkotási folyamatban szerepet játszó mindkét faktort (motivációst, kognitív) dezorganizálta. Fontos tény, hogy Csáth morfium-használatának kezdete egybe esik azzal a „vad analízissel”, amelyből az Egy elmebeteg nő naplója (1998) címen elhíresült szövege született. Páciense, Gizella grafomán pszichotikus volt, akinek súlyos, TBC-vel kapcsolatos rögeszméi voltak. Csáth rettegett a tüdőbajtól, és akkor adta be magának az első morfiuminjekciót, amikor egy vizsgálat nyomán felmerült, hogy kezdődő tuberkulózisa van. Miközben a nő szeme előtt ontotta magából a téves eszméket és hallucinációkat feldolgozó írásokat, az ő termése kezdett megcsappanni, így betegében könnyen önmaga „ellen-analogonját” fedezhette fel (Mészöly, 2004). Korántsem lehetetlen, hogy a lelkileg nem teljesen egészséges (Harmat, 2004) és kiképző analízisen át nem esett Csáth Gézában pszichotikus páciensével való szoros kapcsolata során viszontáttételi reakciók alakulhattak ki, amelynek súlyos pszichés következményei lettek. Csáth írói „bedugulásának” harmadik fő tényezőjeként a sajátosan értelmezett pszichoanalitikus elmélet gondolkodását gúzsba kötő hatásának szokták említeni (Szajbély, 1989). Csáth írásművészetében a pszichoanalízis irodalmi recepciójának mindkét jellemző típusa fellehető (Harmat, 1994). Munkásságának korai szakaszában lélekelemzés pozitív értelemben megtermékenyítő, de későbbi műveiben– Dénes Eszter, Tálay főhadnagy – a történet mintha sokszor csak arra szolgálna ürügyül, hogy egy analitikus tantételt illusztráljon. Csáth a pszichoanalízist nem csak íróként integrálta gondolkodásába, hiszen gyakorló 15

Lélekelemzés, 2011/1. 106-130. elmeorvos volt, s mint rendkívül kreatív elme, gyakorlatilag a világon elsőként alkalmazta a mélylélektant egy paranoid pszichotikus eset magyarázatára. Idővel saját pszichoanalitikus elméletet alakított ki (Buda, 2004); komplexus-tana azonban lassan megbénította „természetes”, írói ember- és életismeretét. Drogfüggősége előre haladtával eluralkodott rajta az a félelem, hogy írásain keresztül az olvasók ugyanúgy belelátnak lelki problémáiba, ahogyan ő „pszichoanalitikusként” olvas más írók sorai közt (Szajbély, 1989). A páciensével folytatott „vad analízis’ során feltehetően kialakult és feloldatlanul maradt viszontáttételi érzések szelfje fragmentációjához vezethettek, amelynek nyomán szorongásai (TBC) eszkalálódtak. A művészet „gyógyszere” egy idő után már kevésnek bizonyult számára a koherencia fenntartásához, ezért az öngyógyítást morfiummal igyekezett biztosítani. Ugyanebben az időben ismerkedett meg egyébként későbbi feleségével, Jónás Olgával is. Házasságuk nem volt kiegyensúlyozott; Csáth fürdőorvosként promiszkuus nemi életet élt, míg feleségét gyakran hűtlenséggel vádolta (Szajbély, 1989). A morfium megnyugtató hatásáért Csáth Géza hosszú távon testi és pszichikai leépüléssel fizetett. A regresszió a kreativitás motivációs bázisát és az elsődleges folyamatokhoz való kontrollált hozzáférést ugyanúgy érintette (érzelmi elsivárosodás), mint az elaborációs csatornát, az elsődleges és másodlagos folyamatokat integráló költői nyelvhasználatot, ami a lírai hang eltűnésében tükröződik. A pszichoanalitikus látásmód és gondolkodás úgy1913-ig elfedte ezt az eróziót, de Csáth írásaiban egyre inkább a másodlagos folyamatok kezdenek dominálni. Erre a jelenségre használta Mészöly Miklós (2004) a „játszótárs nélkül maradt értelem” kifejezést. Az író témaválasztása és nyelvhasználata a Délutáni álomban már nem a lírikus novellistáé, hanem a racionális (később inkább már intellektualizáló) elmeorvosé. A kötetben például 24gyel több oksági mellékmondat található, mint a közel megegyező terjedelmű A varázsló kertjében.
Kötet címe Összes szó száma Oksági kötőszók száma (másodlagos indikátor) folyamat A varázsló kertje 23632 123 (4.6%) Délutáni álom 23785 147 (6.1%)

A nyelvhasználati sajátosságok azt tükrözik, hogy Csáthnál a Loewald és mások által is hangsúlyozott egyensúly megbicsaklott, a szublimációt lehetővé tevő struktúrák lebomlottak, és a szimbólumhasználatában meggyengült én később az indulatok játékszerévé

16

Lélekelemzés, 2011/1. 106-130. vált. Talán kissé merész kijelentés, de mindennek szerepe lehetett abban, hogy Csáth Géza az Anyagyilkosság-tól néhány év alatt eljutott felesége meggyilkolásáig (Kőváry, 2009)

Nyelvhasználati problémák és pszichopatológiai jelenségek a klinikai gyakorlatban A nyelvhasználat affektus-integrációval való összefüggései a mindennapi klinikai munkában is megjelennek. Az első ismertetett eset az elfojtás Daniel Stern-féle értelmezéséhez (Stern, 2002) kapcsolható. A 32 éves nőpáciens óvodapedagógus, férjezett, erősen vallásos. 5 éve házasok, de még nem sikerült eljutniuk a közösülésig, mert undor fogja el, ha a férje az „övön aluli” részeket érinti. Anticipátoros szorongás alakult ki nála ezzel kapcsolatban, ami önbeteljesítő módon újabb kudarcélményekhez vezetett. Gyermekekkel dolgozik, az érzelmek kifejezése pl. a drámajátékoknál nagy nehézséget okoz neki. A férjét nagyon toleráns és türelmes embernek tartja, de a dühös megnyilvánulásai (pl. autóvezetés során) felzaklatják. Kisgyerekként abba a bölcsődébe járt, ahol érzelmileg nehezen hozzáférhető anyja dolgozott. A bölcsődében heves dührohamai voltak a társaival szemben, összekarmolta az arcukat; ez a szokása óvodáig kitartott. Kisiskolás korában kényszeresen pedánssá vált, íróasztalán és máshol is katonás rendet tartott. Az anyja túlsúlyos testétől gyerekkora óta viszolygott; később, serdülőkorában a neki is voltak ilyen problémái. Apja kétkezi munkás, nyers modora miatt gyerekkorában félt tőle. Szerette, ha apja nincs otthon, anyjával és kistestvérével ilyenkor egy ágyban aludtak. Serdülőkorában felfedezte testét, és viszolygást érzett a nemi szervével kapcsolatban, és nyomasztóan hatott rá, hogy a melle nagyobbra nőtt, mint szerette volna. Az iskolai felvilágosító órán azt mondták, a közösülés nagyon fájdalmas, ez mély nyomokat hagyott benne. Ekkoriban kezdett a nagymama hatására gyülekezetbe járni, ahol „még azt is rossz szemmel nézték, ha egy fiú és egy lány beszélget egymással”. Középiskolában nagyon megviselték a tanulás okozta nehézségek, ezért először nem akart tovább tanulni. Később az óvónői és a védőnői foglalkozás közül elmondása szerint azért választotta az előbbit, mert az orvosi dolgok, a testi betegségek ellenérzést keltenek benne. „Elsősorban mely betegségek?” – kérdeztem egy alkalommal tőle. „Hát sok minden, a rák, például.” „Értem. És a rák különböző változatai közül melyik ugrik be először, ha erre gondol?” „Hát, akármelyik, nem tudom, a méhnyak-rák és a mellrák.” Ezek azok a nőiséghez kapcsolódó testrészek, amelyek szorongást váltottak ki belőle már a serdülőkorban is. Csendes, gátlásos nő, érzelem-megnyilvánulásai gátoltak, időnként kislányosan kuncog. Fantáziákról, érzésekről, gondolatmenetekről, kezdetben nem igen tud beszámolni, nehéz vele beszélgetni. Rorschach tesztje is igen szegényes: 13 választ ad, embertartalom nélkül. A

17

Lélekelemzés, 2011/1. 106-130. harmadik táblára (önismeret, az én a másikkal szemben) azt az asszociációt adja, hogy „két madár a jégen korcsolyázik”. Hiányzik a III. táblán „kötelező” G B+ M V1 jelölésű vulger ember-válasz, ami az önismeret téma problematikusságára utal, az állatok inadekvát, antropomorf mozgást végeznek, a jég pedig egyértelműen utal az érzelmi hidegségre, a frigiditásra. A manifeszt sivárság azonban nem belső ürességből származik: álmai ami tele vannak a szelfre, a kapcsolatokra és az erotikára vonatkozó szimbólumokkal (együtt szánkóznak a férjével, ház becsukott ablakokkal…) Az álomtartalmakhoz fantáziákat, érzéseket fűzni verbálisan nem nagyon tud, nem képes ezeket interszubjektív módon megosztani velem, másokkal. Bizalmatlan, fél, hogy mit gondolnak róla, inkább a találkozások után otthon, egyedül gondolkodik a szóba kerülő dolgokról. Benső folyamatairól, testéről 1. sz. 3. személyben beszél, úgy idegeníti el azokat, hogy nem kapcsolja szelfjéhez nyelvileg sem. Visszajelzések hatására kezdi el érzelmileg elszegényedett szelfjéhez kapcsolni pszichikai és testi folyamatait. A nyelvi kifejezés, a verbalizáció mint én-funkció, most kezd fejlődni nála. Ezzel párhuzamosan járni kezd intim tornára, hogy megtanuljon bánni a testének azon részeivel, amit eddig mentális lehasított. Szelf-zavara kapcsolatban áll szexuális problémáival is, hiszen a frigiditás a korai tárgykapcsolatok és az én-fejlődés deficitjeivel hozható összefüggésbe (Bychowski, 1963). Hogy a verbalizáció, mint én-funkció nem független az önálló szelf kialakulásának zavaraitól, azt álmai is mutatják. Visszatérő álma, hogy mindig a szülei házában van, mintha még nem szakadt el volna onnan, ami az individuáció alapfeltétele volna. A közelmúltban azt álmodta, hogy a szülői házban ébred, mivel rosszul húzta fel az órát, és megrémül, hogy elkésik az óvodából, a munkahelyéről. „Nem szokott arra gondolni, hogy kifut az időből?” – kérdeztem tőle. A nyelvi kétértelműséget megérti, és szemmel láthatóan felzaklatódva válaszol. „De igen, néha gondolok arra, hogy elkések a gyermekvállalással.” Lassan elkezdünk tudni beszélgetni arról, hogy ideje lenne felébredni Csipkerózsika-álmából. Ez feltehetően azért nyúlt ilyen hosszúra, mert nem kapta meg azt, amire szüksége volt, és amíg nem gyászolja el ezt a veszteséget, addig fenntartható annak az illúziója, hogy egyszer majd megkapja. Mivel az édesanya nem volt érzelmileg hozzáférhető, a gondoskodás pillanataiban nem tudta a kliens ürességi élményeit és szorongásait az eltelítődés és a jóllakottság érzéseivé transzformálni. Ennek a korai élménynek a megtapasztalt sajátosságai, amit Bollas elsődleges emberi esztétikának nevez, hatással vannak arra, ahogy az anyai „transzformációs tárgy” átadja a szerepét az anyanyelvnek, a szónak, ami a másodlagos esztétikum hordozójaként lehetővé teszi a szelf kifejezését szavak által (Bollas, 1978). A terápiás kapcsolat ennek a deficitjeit igyekszik korrigálni. 18

Lélekelemzés, 2011/1. 106-130. A második eset stern-i elvetésre példa: a verbális szelf látszólag működőképes, de a preverbális eredetű affektív szelfstruktúrákkal való kapcsolata szegényes („hipermanifeszt diskurzus” illetve „üres beszéd”). A páciens 28 éves férfi, tetováló művész. Punk-stílusban öltözködik, az arca tele van piercinggel. Munkájával kapcsolatos motiválatlanságra és a kreativitása elapadására panaszkodik. Folyamatosan és rengeteget beszél, de szövegének nincs igazán pszichológiai tartalma. Merev konstrukciók, hiedelmek, attribúciós sémák uralják szociális kognícióját, amelyek elzárják előle a valódi érzelmi tapasztalat lehetőségét. Egy 10 évvel fiatalabb lánnyal él együtt, aki fizikailag nagyon vonzza, de nem sok közös van bennük. Szexuális fantáziái szadisztikus jellegűek, de pénisze kis mérete régóta önértékelési problémákat okoz neki. Erre mindenféle trükköt kipróbált már, de tudja, hogy csak a belső változás segítene. A terápiába az egyik nővére tanácsára jött, akin kívül van még két idősebb lánytestvére is. Apja faragóművész, édesanyja is művészi vénájú, aki túlélt egy daganatos betegséget. Ez utóbbi a pácienst is nagyon megviselte: a Rorschach teszt második tábláján (szexualitás és affektivitás) megcsonkított női alakot látott. Nemrég kiderült számára, hogy csak azért nem abortálták, mert fiú. (Erről egyből eszembe jutott Ferenczinek A nem kívánt gyermek és halálösztöne című írása.) Gyermekkorában folyamatosan miliő-konfliktusai voltak, sokat büntették, megverték, vagy beállították a ház egy eldugott kis sötét sarkába. Iskolás korában hamar a deviáns dolgok felé fordult: punk frizurát, ruhákat és ékszereket hordott, igen korán lettek tetoválásai, ivott, kábítószerezett. A testvérei sem túl konformisták: középső nővére hozta haza a punkot Angliából, a legkisebb nővére biszexuális. Sok kapcsolata volt, már 18 évesen elköltözött otthonról, egy idősebb lánnyal lakott, és megkereste magának a megélhetésre valót. Mindig ő tartotta el a barátnőit, és ezért elvárja a domináns szerep elismerését. A tetováló tevékenység számos igényét kielégíti. Nagyon szeret rajzolni, festeni, másrészt a testi fájdalom kapása és adása számára mindennapos, fontos tapasztalat. Fiatalabb korában vagdosta is magát, de elmondása szerint öngyilkossági szándék nélkül, a piercingjeit is magának csinálta, érzéstelenítés nélkül. (Még a nyelvébe is.) Későbbi beszélgetéseinken kiderült, hogy az arc-piercingjei mindegyikét egy kapcsolati szakítás után csinálta, testi emléknyomként. (A testi kegyetlenkedés, a fegyelmezés és az emlékezés kapcsolatára Már Nietzsche is felhívta a figyelmet, lásd 1996.) Ezeket a test-dekorálásokat másoknak is szereti csinálni, így alakultak ki párkapcsolatai is. Nagyon érdeklik a primitív kultúrák, ahol a test modifikációja kultúra lényegéhez tartozik. Rorschach tesztjének jegyzőkönyve nagyon összetett, hosszú, tele van emberi és állati csonkításra vonatkozó fantáziákra. Szemben az első 19

Lélekelemzés, 2011/1. 106-130. pácienssel, aki még nem született meg teljesen pszichológiailag, úgy tűnik, ő túl hamar és traumatikus módon szeparálódott. A hideg és korlátozó, büntető környezetben nem élte át az elsődleges szeretet élményét, érzelmei szado-mazochisztikus irányba fejlődtek, amit Bálint (1994) az őstörés egyik következményének vél. Ezeket az impulzusokat testi dekorálás formájában szublimálja. Amikor mostani kapcsolata a kezdetkor fellángolt, akkor az alkotási folyamat lanyhult (ekkor jelentkezett terápiára is); most ismét kreativitását fejlesztené, de úgy érzi, ilyenkor kapcsolata kiüresedik. A páciens szelf-fejlődésének és pszichés működésének zavarát összefüggésbe hozhatjuk Didier Anzieu bőr-én fogalmával. V. Binét Ágnes írja, hogy a bőringerlésnek „megvan a saját fejlődésvonala: egészséges és beteg fejlődésvonala egyaránt. Egészséges fejlődés esetén az erotikához vezet, abnormális fejlődés esetén szexualizálódik… A mazochistát t.i. az a fantázia kíséri, hogy elszakad a közös bőre az anyjával, erotizálja az elszakadást, és nem tud másban kielégülést találni, mint epidermális kegyetlenkedésben.” (V. Binét, 1993, 88.) A bőr egyrészt a megkapaszkodás passzív szerve, másrészt nagy szerepe van az extragenitális szexualitásban. „Ha a libido az erősen frusztrált megkapaszkodási ösztönre támaszkodik rá, a kapaszkodás a másik számára fájdalmas belemarkolássá, körmök belevájásává stb. torzul, és az okozza az élvezetet. A mazochista pedig saját testének perifériájára tolja át az elszakadás konfliktusát.”- írja V.Binét (u.ott). A páciens a Rorschachteszt II. táblájára többek közt a következő választ adta: „Két nő, torzók, itt a fejük, válluk, nyakuk, a piros miatt olyan, mintha csonkításon mentek volna át.” Úgy tűnik, hogy a kliens számára az érzések, a traumatikus emlékek és az identitás nem a mentális térben, hanem a test felszínén reprezentálódnak, és ezen szimbólumok létrehozásában a destrukció nem kellő mértékben átdolgozva van jelen (Segal, 1997). Olyan ez, mintha az élmények feldolgozása nem az átmeneti térben, mentálisan zajlana: a fantázia, a játék, az érzelmek integrációja, az emlékezés és a kreatív tevékenység a páciens esetében a test felszínéhez kapcsolódik, amelynek nyomán megírja saját élettörténetét. Ennek a jelenségnek fontos társadalmi vonatkozásai is vannak, mivel egyre jobban elterjed a „body modification” gyakorlata, amelynek során az egyén az önteremtő fantáziák feldolgozását és megformálását nem a mentális tartalmak kreatív transzformációján és objektiválásán keresztül (pl. írás, festés), önmaga immanenciáját meghaladva, hanem nárcisztikus formában, a test átalakításával kísérli meg. (Ezek kulturális összefüggéseiről lásd Csabai, Erős, 2000). Ez szorosan összefügg a verbalizáció már említett anomáliáival is, hiszen - Dilthey gondolat szerint - „az emberi benső egyedül a nyelvben találja meg teljes, kimerítő, és objektíve érthető kifejezését.” Ha ez az „emberi benső” javarészt nélkülözi az affektív élmények mentalizált, 20

Lélekelemzés, 2011/1. 106-130. hozzáférhető reprezentációit, akkor azokat transzformálni, objektiválni és megosztani sem lehet kielégítő módon. A beszéd ugyan létezik, de csak mint „külső beszéd”, amely nem képes megragadni az egyéni, benső folyamatokat. Meggyőződésem, hogy nem egyedi, elszigetelt jelenségekről van szó. Meglehet, hogy az közelmúlt civilizációs változásai (fogyasztói társadalom, internet-kultúra, az olvasás és a művészet háttérbe szorulása) állnak a folyamat hátterében, amelynek pszichológiai következményeit mintha még csak most kezdenénk érzékelni.

4. Összefoglalás A nyelvhasználat pszichológiai sajátosságainak kérdései kezdettől fogva a verbalitásra épülő pszichoanalízis érdeklődésének középpontjában állnak. Ricouer szerint a terápiás dialógus és az álmok elemzése a szövegértelmezés (hermeneutika) hagyományához kapcsolja a mélylélektant, noha Freud eredeti intenciója a természettudományos megközelítés volt. A nyelvi produkciók (irodalom) pszichológiai elemzéséhez Freud a testi tünetektől és az álomtól az elszóláson és a nyelvi humoron keresztül jutott el a tudattalan nyelveinek felfedezése során. Explicit nyelvelméletet nem fogalmazott meg, mivel számára a nyelvhasználat és a tudatosulás egyfajta „természetes” kapcsolatban állt egymással. A budapesti iskola (Ferenczi, Bálint, Hermann, Hollós, Fónagy, Balkányi) és a posztfreudi időszak szerzői (Sullivan, Loewald) rámutattak, hogy a nyelvhasználatnak van az egyezményes, másodlagos folyamatokra épülő rétege mellett egy személyes elsődleges folyamatra alapuló dimenziója is. Az irodalmi és a terápiás nyelvhasználat, mivel arra kényszerül, hogy kizárólag a nyelv keskeny csatornáját használja a szelf megragadására, a hétköznapi beszédnél jóval nagyobb mértékben tartalmaz az affektív szelf- tartalmakat, ezért válhat mindkettő alkalmassá a belső koherencia kialakítására. A tanulmányban Csáth Géza nyelvezetének változásain és az ezekkel összefüggésbe hozott élettörténeti momentumokon keresztül megkíséreltem kimutatni, hogy az írói nyelv eróziója hogyan vezethet el a szelf kreatív alrendszerének dezorganizációja nyomán a személyiség regressziójához. Másrészt két terápiás esettel igyekeztem illusztrálni azokat a Daniel Stern által leírt szimbolizációs és nyelvhasználati anomáliákat (elfojtás, elvetés), amelyek súlyos a szelf-fejlődési zavarok lényegi részét képezik.

21

Lélekelemzés, 2011/1. 106-130. Felhasznált irodalom

Averill, James; Thomas – Knowles, Carol (1991) – Emotional creativity. In: Strongman, K.T. (ed.) – International review of studies on emotion, Vol 1, London. Balkányi, Charlotte (1961) – Psychoanalysis of a stammering girl. International Journal of Psycho-Analysis, 1961, 42:97-109. Balkányi, Charlotte (1964) - On Verbalization. International Journal of Psycho-Analysis, 1964, 45:64-74. Balkányi, Charlotte (1968) - Language, Verbalization and Superego; Some Thoughts on the Development of the Sense of Rules. International Journal of Psycho-Analysis,1968, 49:712718. Bálint, Mihály (1994 [1967]) – Az őstörés. Akadémiai Kiadó, Budapest Bálint Mihály (1997 [1959]) – A borzongások és regressziók világa. Animula, Budapest. Beres, David (1957): Communication in psychoanalysis and in the creative process. Journal of the Americal Psychoanalytic Association, 1957. 5: 408-423. Bókay, Antal – Lénárd, Kata – Erős, Ferenc (szerk.) (2008) – Typus Budapestiensis. Tanulmányok a pszichoanalízis budapesti iskolájának történetéről és hatásáról. Thalassa Kiadó, Budapest. Blum, Harold (2001) – Psychoanalysis and art, Freud and Leonardo. Journal of American Psychoanalytic Association, 49. Bollas, Christopher (1978) – The aesthetic moment and the search for transformation. Annual of Psychoanalysis, 1978, 6:385-394. Buda, Béla (2004) – Csáth Géza elmeorvosi tanulmánya a mai orvostudomány szemszögéből. In Szajbély Mihály (szerk.): A varázsló halála. In memoriam Csáth Géza. Nap Kiadó, Budapest. Bychowski, Gustav (1963) – Frigidity and object relationship. International Journal of Psycho-Analysis,1963, 44:57-62. Cloitre, Marylene (1993) – A magyar tárgykapcsolati elméletek hatása az amerikai interperszonális pszichológiára. Thalassa, 1993/1. Csabai, Márta (2007) – Tünetvándorlás. Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest. Csabai Márta; Erős Ferenc (2000) – Test-határok és én-határok. Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest. Csáth, Géza (1998 [1912]) – Egy elmbeteg nő naplója. Magvető Könyvkiadó, Budapest Csíkszentmihályi, Mihály (2008) – Kreativitás. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest. 22

Lélekelemzés, 2011/1. 106-130. Dilthey, Wilhelm (2003 [1900]) – A hermeneutika keletkezése. In: A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban, Társadalomtudományi Könyvtár, Budapest. Eagleton, Terry (2000) – A fenomenológiától a pszichoanalízisig. Helikon, Budapest. Eysenck, Michael W., Keane, Mark T. (1997) – Kognitív pszichológia. Nemzeti Tankönyvkiadó. Evans, Frank Barton (1996) – Harry Stack Sullivan. Routledge, New York Ferenczi, Sándor (1982 [1913]) - A valóságérzés fejlődésfokai és patologikus visszatérésük. In: Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében, Magvető Könyvkiadó, Budapest. Ferenczi, Sándor (1997a [1932]) – Nyelvzavar felnőttek és a gyermekek közt. In Technikai írások, Animula, Budapest. Ferenczi, Sándor (1997b [1933]) – A trauma a pszichoanalízisben. In: Technikai írások, Animula, Budapest. Ferenczi, Sándor (2000 [1911]) – Az obszcén szavakról. In Erős Ferenc (szerk.) : Ferenczi Sándor, Új Mandátum Kiadó, Budapest. Fónagy, Iván (1997a) – A halálösztön és a nyelv dinamikája, Thalassa, 1997/2-3. Fónagy, Iván (1997b) – Nyelvészet és pszichoanalízis, (beszélgetés Fónagy Ivánnal), Thalassa, 1997/2-3. Freud , Sigmund (1908) - ‘Civilized’ Sexual Morality and Modern Nervous Illness. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume IX (19061908): Jensen's ‘Gradiva’ and Other Works, 177-204. Freud, Sigmund (1982a [1905]) – A vicc és viszonya a tudattalanhoz. In: Esszék, Gondolat Kiadó, Budapest. Freud, Sigmund (1982b [1910]) – Leonardo da Vinci egy gyermekkori emléke. In: Esszék, Gondolat Kiadó, Budapest. Freud, Sigmund (1982c [1930]) – Rossz közérzet a kultúrában. In: Esszék, Gondolat Kiadó, Budapest. Freud, Sigmund (1982d [1940]) – A pszichoanalízis foglalata. In: Esszék, Gondolat Kiadó, Budapest. Freud, Sigmund (1986 [1917]) - Bevezetés a pszichoanalízisbe. Gondolat Könyvkiadó, Budapest. Freud, Sigmund (1990a [1914]) – A pszichoanalitikai mozgalom története. In Önéletrajzi írások, Cserépfalvi, Budapest. Freud, Sigmund (1990b [1925]) – Önéletrajz. In: Önéletrajzi írások, Cserépfalvi. Freud, Sigmund (1991 [1923]) – Az ősvalami és az én. Hatágú Síp, Budapest. 23

Lélekelemzés, 2011/1. 106-130. Freud, Sigmund (1993 [1900]) – Álomfejtés. Helikon Kiadó, Budapest, 1993 Freud, Sigmund (1994 [1901]) – A mindennapi élet pszichopatológiája. Cserépfalvi Könyvkiadó, Budapest. Freud, Sigmund (1995 [1905]) – Három értekezés a szexualitás elméletéről. In: A szexuális élet pszichológiája, Cserépfalvi, Budapest. Freud, Sigmund (1997a [1914]) – A nárcizmus bevezetése. In: Ösztönök és ösztönsorsok. Metapszichológiai írások, Filum Kiadó, Budapest. Freud, Sigmund (1997b [1917]) – Gyász és melankólia. In: Ösztönök és ösztönsorsok. Metapszichológiai írások, Filum Kiadó, Budapest. Freud, Sigmund (1997c [1915]) – A tudattalan. In: Ösztönök és ösztönsorsok. Metapszichológiai írások, Filum Kiadó, Budapest. Freud, Sigmund (1997d [1915]) – Ösztönök és ösztönsorsok. In: Ösztönök és ösztönsorsok. Metapszichológiai írások, Filum Kiadó, Budapest. Freud, Sigmund (1998a [1907]) – A téboly és az álmok Jensen Gradivajában. In: Művészeti írások, Filum Kiadó, Budapest. Freud, Sigmund (1998b [1908]) – A költő és a fantáziaműködés. In: Erős Ferenc, Bókay Antal (szerk): Pszichoanalízis és irodalomtudomány, Filum Kiadó, Budapest. Freud, Sigmund (1998c [1919] – A kísérteties. In: Erős Ferenc, Bókay Antal (szerk): Pszichoanalízis és irodalomtudomány, Filum Kiadó, Budapest. Green, André (2005) – Language – speech – discourse in psychoanalysis. In: Misrecognition and recognition of the unconscious, Routledge, New York & London. Guilford, (1959) – Traits of creativity. In: Anderson, Harold (szerk.) – Creativity and its cultivation, Harper & Row, New York. Guilford, (1973) – Az alkotóképességek a művészetekben. In: Halász László (szerk.): Művészetpszichológia. Gondolat Könyvkiadó, Budapest. Harmat, Pál (1994) - Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis. Bethlen Gábor Könyvkiadó, Budapest. Harmat, Pál (2004): Csáth Géza mint elmeorvos. Egy kórtörténet vázlata. In: Szajbély Mihály (szerk.): A varázsló halála. In memoriam Csáth Géza. Nap Kiadó, Budapest. Hermann, Imre (1930/2007) – A tehetség pszichoanalízise. In: Magyar nyelvű tanulmányok 1911-1933, Animula, Budapest. Hermann, Imre (1983) – Az ember ősi ösztönei. Magvető Könyvkiadó, Budapest. Hermann, Imre (1995) - A pszichoanalízis, mint módszer. Gondolat, Budapest.

24

Lélekelemzés, 2011/1. 106-130. Hollós, István (2002) – Felemelkedés az ösztönnyelvtől az emberi beszédig. Thalassa, 2002/2. Isaacson, Kate (2005) – Divide and multiply. Comparative theory and methodology in multiple case psychobiography. In: Schultz, William Todd (szerk.)– The handbook of psychobiography, Oxford University Press, New York. Kahn, Coppealia (1981) – Review of T.J. Scheff’s „Catharsis in healing, ritual and drama”. The Psychoanalytic Review, 68. Karterud, Sigmund; Monsen, Jon T. (szerk.) (1999) – Szelfpszichológia – a Kohut utáni fejlődés. Animula, Budapest. Kerr, Barbara – (szerk.) (2009) – Encyclopedia of giftedness, creativity and talent, SAGE Publications, Los Angeles. Kosztolányi, Dezső (1919) - Csáth Géza betegségéről és haláláról. Nyugat, 1919, 16-17. Kosztolányi, Dezső (1972) - Nero, a véres költő. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest. Kőváry, Zoltán (2009) – Morfium, matricidium és pszichoanalízis. Témák és variációk Csáth Géza és Kosztolányi Dezső életében és műveiben. Thalassa, 2009/2. Kraft, Hartmut (1998) Bevezetés a pszichoanalitikus művészetpszichológia

tanulmányozásába. In: Bókay Antal – Erős Ferenc (szerk.): Pszichoanalízis és irodalomtudomány. Filum Kiadó, Budapest. Kris, Ernst (2000 [1952])– Psychoanalytic explorations in art. International Universities Press, Madison, Connecticut. Lengyel, András (1998) - Kosztolányi, Hollós és a nyelv pszichoanalitikus fölfogása. Új Forrás, 1998/8. Loewald, Hans (1980) – Primary process, secondary process and the language. In Papers on psychoanalysis, YaleUuniversity Press, New Haven and London. Lohmann, Hans-Martin (2008) – A huszadik század Ödipusza. Háttér Kiadó, Budapest Mann, Thomas (1947) – Freud. Két tanulmány (Freud és a jövő, Freud helye a szellemtörténetben). Officina Nyomda és Kiadóvállalat, Budapest. McAdams, Dan (1988) – Power, intimacy and the life story. The Guilford Press, New York. Mészöly Miklós (2004) - A játszótárs nélkül maradt értelem. In: Szajbély Mihály (szerk.): A varázsló halála. In memoriam Csáth Géza. Nap Kiadó, Budapest. Mijolla, Alain de (szerk. 2005) – The international dictionary of psychoanalysis. Thomson Gale, Detroit. Mitchell, Stephen; Black, Margaret (2000) – A modern pszichoanalitikus gondolkodás története. Animula, Budapest. 25

Lélekelemzés, 2011/1. 106-130. Mullahy, Patrick (1971) – Az interperszonális kapcsolatok és a személyiségfejlődés elmélete. In Buda Béla (szerk): A pszichoanalízis és modern irányzatai, Gondolat Könyvkiadó, Budapest. Nietzsche, Friedrich (1996 [1887]) - Adalék a morál genealógiájához. Holnap Kiadó, Budapest. Noy, Pinchas (1972) - About art and artistic talent. International Journal of Psycho-Analysis, 1972, 53:243-249. Oatley, Keith; Jenkins, Jennifer M. (2001) – Érzelmi kreativitás. In: Érzelmeink, Osisris Könyvkiadó, Budapest. Ornstein, Paul (2010) – Bálint Mihály egykor és most. Thalassa, 2010/3. Pennebaker, James (2001) – A stressz szavakba öntése: egészségi, nyelvészeti és terápiás implikációk. In: László János – Thomka Beáta (szerk.) – Narratívák 5. Narratív pszichológia, Kijárat Kiadó, Budapest. Révész, Géza (1973) - A speciális tehetség. In: Halász László (szerk.): Művészetpszichológia. Gondolat Könyvkiadó, Budapest. Ricoeur, Paul (1993) - A bizonyítás kérdései Freud pszichoanalitikus írásaiban. In: Szummer Csaba, Erős, Ferenc (szerk.) Filozófusok Freudról és a pszichoanalízisről, Cserépfalvi, Budapest. Rycroft, Charles (1994) - A pszichoanalízis kritikai szótára. Párbeszéd Könyvek, Budapest. Segal, Hanna (1997) - Bevezetés Melanie Klein munkásságába. Animula, Budapest. Spence, Donald (2001) – Az elbeszélő hagyomány. In: László János – Thomka Beáta (szerk.) – Narratívák 5. Narratív pszichológia, Kijárat Kiadó, Budapest. Steiner, George (1993) – Megjegyzések a nyelvről és a pszichoanalízisről. Thalassa, 1993/1 Stern, Daniel (2000) – A csecsemő személyközi világa. Animula, Budapest. Sulloway, Frank (1987) – Freud, a lélek biológusa. Gondolat, 1987. Szajbély, Mihály (1989) - Csáth Géza. Gondolat Könyvkiadó, Budapest. Szondi, Lipót (1996) - A tudattalan nyelvei: szimptóma, szimbólum és választás. In: Ember és sors (három tanulmány) Kossuth Könyvkiadó, Budapest. Takács, Mónika (2008) – Ösztönelmélet és ikonicitás. Nyelvelméleti gondolatok Hollós István, Hermann Imre és Fónagy Iván írásaiban. in Bókay, Antal – Lénárd, Kata – Erős, Ferenc (szerk.): Typus Budapestiensis. Tanulmányok a pszichoanalízis budapesti iskolájának történetéről és hatásáról. Thalassa Kiadó, Budapest.

26

Lélekelemzés, 2011/1. 106-130.
V.Binét Ágnes (1993) - Az „attachment”-vita Bowlby elméletéről, Zazzo nyomán. In Gerő Zsuzsa (szerk.): A gyermekpszichoterápia elmélete és gyakorlata. II. A fejlődés viszontagságai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 70-93.

27

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful