

          
หลายคนไม่เข้ าใจว่าพระอํานาจในการกําหนดรูปแบบชีวิตของมนุษย์ขึ $นอยู่กบั พระบัญญัติ
ของอัลลอฮฺ ซึง+ มีระบุในอัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีมฮุ มั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เรื+ องที+มี
ความชัดเจนไม่มีทศั นะแตกต่างระหว่างปราชญ์มสุ ลิมก็จะเป็ นพระบัญญัติอนั มีเอกฉันท์ในประชาชาติ
อิสลาม ให้ ดํารงการปฏิบตั โิ ดยไม่มีกฎใดๆ สามารถขัดขวางได้ แต่ในเรื+ องที+มีทศั นะแตกต่างในการทําความ
เข้ าใจพระบัญญัตแิ ห่งศาสนาก็จะมีความยืดหยุน่ ในการปฏิบตั ิ ซึง+ ทุกคนจะต้ องไตร่ตรองประเด็นที+มีความ
ขัดแย้ งโดยใช้ เหตุผลด้ านวิชาการเป็ นสําคัญ พระบัญญัตทิ ี+ไม่มีทศั นะแตกต่างในการปฏิบตั นิ นไม่
ั $ มีข้อแม้
ใดให้ ผ้ ศู รัทธาละเว้ นการปฏิบตั ิตามพระบัญญัตดิ งั กล่าว นอกจากอุปสรรคที+รุนแรงมาก กระทัง+ ทําให้ ผ้ คู น
ไม่สามารถดํารงการปฏิบตั พิ ระบัญญัติดงั กล่าว เว้ นแต่จะต้ องลําบากและทุกข์อย่างทนไม่ได้
หิญาบเป็ นบัญญัตอิ ิสลามที+ไม่มีข้อขัดแย้ งว่าสตรี เมื+อบรรลุศาสนภาวะ
จําต้ องคลุมหิญาบ

เพื+อสํารวมตัวปกปิ ดความสวยงาม

(คือมีประจําเดือนแล้ ว)

และเมื+อปรากฏตัวในที+สาธารณะจะต้ องสวม

เครื+ องนุง่ ห่มอย่างมิดชิดเรี ยบร้ อย ให้ หา่ งจากเครื+ องประดับประดาและสิ+งที+ดงึ ดูดสายตาผู้อื+น สตรี มสุ ลิมะฮฺ
ไม่สามารถละเว้ นการปฏิบตั ิตามบัญญัตอิ ิสลามนี $

ยกเว้ นเพียงกรณีเดียวคือถูกบังคับชนิดข่มเหงเหยียด

หยาม โดยทนการข่มเหงและเหยียดหยามนันไม่
$ ได้ นี+คือข้ อสรุปของบัญญัตอิ ิสลามเกี+ยวกับหิญาบที+พี+น้อง
มุสลิมและต่างศาสนิกในประเทศไทยคงเข้ าใจดี เพราะฉะนันไม่
$ มีใครมีสิทธิจะยกเว้ นหรื อยกเลิกบทบัญญัติ
นี $ หรื อตังเงื
$ +อนไขและกติกาที+ไม่มีในบทบัญญัตขิ องอิสลาม ซึง+ ความสําคัญของหิญาบในบัญญัติอิสลาม
เป็ นที+ประจักษ์ชดั ในคัมภีร์อลั กุรอานและพจนารถของท่านนบีมฮุ มั มัด
ตลอดจนตํารับตําราทุกเล่มที+เกี+ยวกับนิตศิ าสตร์ อิสลาม

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

หากมีถิ+นหนึง+ ถิ+นใดเคยละเว้ นการปฏิบตั ิ

บทบัญญัตนิ ี $ จนทําให้ ประชาชนที+เป็ นมุสลิมหรื อที+มิใช่มสุ ลิมเข้ าใจคลาดเคลื+อนไปว่าหิญาบนันเป็
$ นเรื+ อง
อาสา ทําหรื อไม่ทําก็ได้ ความเข้ าใจเช่นนี $จะไม่เปลี+ยนแปลงบทบัญญัตดิ งเดิ
ั $ มของอิสลาม และหาใช่ข้ออ้ าง
ในการต่อรองให้ สตรี มสุ ลิมะฮฺยืดหยุ่นในการปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตินี $
กลุม่ มุสลิมเพื+อสันติหรื อองค์กรใดๆ

ที+อาสาเรี ยกร้ องสิทธิของมุสลิมตามบทบัญญัตอิ ิสลาม

คํานึงถึงกฎเกณฑ์นี $ในการทํางาน ซึง+ กลุม่ ฯ จะไม่เป็ นผู้ทําลายบทบัญญัตอิ ิสลามหรื อสร้ างความเข้ าใจที+
คลาดเคลื+อนต่อหลักการศาสนาอิสลาม

และจะไม่เป็ นเครื+ องมือให้ พี+น้องมุสลิมได้ รับความเดือดร้ อนจาก

อุปสรรคและอํานาจมืดที+ต้องการทําลายสิทธิของมุสลิมในการดําเนินชีวิตภายใต้ อิสลาม
1

ทังนี
$ $กลุม่ มุสลิมเพื+อสันติก็คํานึงถึงกรอบต่างๆ ของบ้ านเมืองที+ประชาชนชาวมุสลิมเป็ นพลเรื อนซึง+
อยูใ่ นกรอบดังกล่าว และในปั ญหาการคลุมหิญาบในประเทศไทย กลุม่ มุสลิมเพื+อสันติก็มิได้ เรี ยกร้ องอะไร
มากไปกว่าสิ+งที+อยูใ่ นกรอบต่างๆ ของสังคมไทย ไม่วา่ จะเป็ นรัฐธรรมนูญ กฎหมายบ้ านเมือง หรื อระเบียบ
ข้ อบังคับต่างๆ แม้ กระทัง+ จารี ตประเพณีที+ไม่ขดั กับหลักการศาสนาอิสลาม ก็ถือว่าอยู่ในมาตรการและการ
คํานึงของกลุม่ มุสลิมเพื+อสันติ
ในกรณีที+มีอํานาจใดๆ ที+อยู่ในกรอบกฎหมายบ้ านเมืองหรื อนอกกรอบก็ตาม ต้ องการให้ มสุ ลิมละ
เว้ นการปฏิบตั ใิ นสิ+งที+ตนเองนับถือ

ก็จะเป็ นกรณีศกึ ษาให้ พี+น้องมุสลิมในประเทศไทยหันมาพิจารณาถึง

ความสําคัญกรอบกฎหมาย ที+เจ้ าหน้ าที+รัฐพยายามเรี ยกร้ องให้ ประชาชนคํานึงถึงความหมายของกฎกติกา
ที+จะทําให้ ประชาชนชาวไทยอยูภ่ ายใต้ กฎหมายอย่างเสมอภาค หากมุสลิมะฮฺในประเทศไทยถูกห้ ามคลุม
หิญาบแล้ วไซร้ ก็จะเป็ นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ อีกครัง$ หนึง+ ที+ทําให้ มสุ ลิมมองคําว่า “สันติภาพ” หรื อ
“สมานฉันท์” ด้ วยความคลางแคลงใจอย่างยิ+ง

เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
ประธานกลุม่ มุสลิมเพื+อสันติ
8 มีนาคม 54

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful