โอมุสลิมะฮฺ !

จงระวัง
มุสลิมเมื่อมีคาํ สัญญามัน่ กับอัลลอฮฺ แลว ชีวิตของเขายอมเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ซึ่งเราทุก
คนตองยืนยันในความหมายนี้ ดังที่เราจะเห็นไดจากการที่ศาสนาสอนใหเรากลาว “อินนาลิลลาฮิ วะอิน
นาอิลัยฮิรอญิอูน” เมื่อเราประสบปญหาหรือมุซีบะฮฺ นั่นก็หมายถึงวาตัวเราเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ
ไมวาเราจะเปนอยางไรก็ขึ้นอยูกับพระประสงคของพระองค ซึ่งจะตองไมมีขอโตแยงในความคิดของบรรดา
ผูศรัทธาที่จะนําเอาหลักการศาสนามาเปนธรรมนูญแหงชีวิตของมุสลิมทุกคน
สําหรับหลักการหรือมาตรการของอิสลามที่เกีย่ วกับมุสลิมะฮฺโดยเฉพาะ คนสวนมากอาจจะมองวา
เกี่ยวกับมุสลิมะฮฺเทานั้น แตหาใชเชนนัน้ ไม เพราะหลักการของศาสนานัน้ เปนสิ่งที่เกี่ยวของกับทุกคนใน
สังคม หลักการบางเรื่องของผูหญิงนัน้ ในอีกแงมมุ หนึง่ จะเกีย่ วของกับผูชายดวย เชน ผูห ญิงจะเปนภัย
สําหรับผูชายที่เปนผูป กครองของนางไดหากไมปฏิบัตติ ามหลักการ ไมวา จะเปน แม, ภรรยา, พี่สาว,
นองสาว หรือญาติพี่นอง ซึ่งเปนคนใกลตัว แตผูชายที่เปนผูป กครองผูหญิงกลับไมมีความรูเกี่ยวกับ
บทบัญญัติของผูหญิง ในทํานองเดียวกันผูห ญิงเองก็ตองมีความรูใ นหลักการที่เกี่ยวกับผูชายดวยเชนกัน
ดังนัน้ เรื่องราวตางๆที่เกี่ยวของกับหลักการของศาสนา ทุกคนลวนมีขอเกี่ยวของทัง้ สิ้น แตความสําคัญจะ
มากหรือนอยก็ขึ้นอยูกับวาเราจะใชหลักการอยางไร บางคนอาจจะใชหลักการโดยตรง เชน เรือ่ งเกี่ยวกับ
เฮด(เลือดประจําเดือน)ซึง่ เปนเรื่องเกีย่ วกับมุสลิมะฮฺโดยเฉพาะ จึงจําเปนสําหรับมุสลิมะฮฺที่จะตองศึกษา
เอง แตก็ไมไดหมายความวาไมเกี่ยวของกับผูชาย เพราะผูชายทีท่ ําหนาทีเ่ ปนผูปกครองมุสลิมะฮฺ ก็จะตอง
เปนผู ใหความรูแกบรรดามุสลิมะฮฺที่อยูภายใตการปกครองของเขา
ไดกลาวถึงอันตรายที่จะประสบกับมุสลิมะฮฺเนื่องจากการที่นางไมดําเนินชีวิตภายใต
ทานนบี
บทบัญญัติอิสลาม เพราะถาไมดําเนินชีวิตตามพระประสงคของอัลลอฮฺ
ก็จะประสบอันตรายอยาง
แนนอน ซึง่ ทานไดกลาวไววา
( ‫ ﹶﻓِﺈﱢﻧ ْﻲ َﺭﹶﺃْﻳُﺘ ﹸﻜ ﱠﻦ ﹶﺃ ﹾﻛﹶﺜ َﺮ ﹶﺃ ْﻫ ِﻞ ﺍﻟﱠﻨﺎ ِﺭ‬،‫ﺼ ﱠﺪ ﹾﻗ َﻦ َﻭﹶﺃ ﹾﻛِﺜ ْﺮ ﹶﻥ ِﻣ َﻦ ﺍﻻ ْﺳِﺘ ْﻐ ﹶﻔﺎ ِﺭ‬
َ ‫ﺴﺎ ِﺀ َﺗ‬
َ ‫ﺸ َﺮ ﺍﻟﱢﻨ‬
َ ‫) َﻳﺎ َﻣ ْﻌ‬
ความวา “โอ! บรรดาสุภาพสตรีทั้งหลาย พวกเธอจงบริจาคเถิด และจงขออภัยโทษจากอัลลอฮฺอยางมากมาย เพราะ
แทจริงฉันไดเห็นพวกเธอจํานวนมากเปนชาวนรก”
การทีท่ านนบี
ไดแนะนําใหผูหญิงทํา 2 อยางคือ การบริจาค และ ขออภัยโทษ ถาไม
สามารถทําอยางใดอยางหนึง่ ไดก็ใหทาํ อีกอยาง ถาไมสามารถบริจาคก็ใหกลาวอิสติฆฟาร(ขออภัยโทษ) แต
ถาทําไดทงั้ สองอยางก็ใหทาํ ไป และการทีท่ านนบี เห็นบรรดาสุภาพสตรีจํานวนมากอยูในนรกนัน้ ไมได
หมายความวาในนรกไมมีผชู าย แตนี่เปนการเตือนบรรดามุสลิมะฮฺที่อีมานที่จะรับคําแนะนํานีอ้ ยางเขาใจ
เพราะชาวนรกที่เปนสุภาพสตรีนั้นสวนมากคงจะไมเคยไดรับทราบขอมูลที่ทา นนบีไดบอกไวขางตน ซึ่งทาน
ไดใหเหตุผลไววา
‫ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ‬.

www.ridasamadi.org

โอมุสลิมะฮฺ ! จงระวัง 1

(‫ﺸ ْﻴ َﺮ‬
ِ ‫) ُﺗ ﹾﻜِﺜ ْﺮ َﻥ ﺍﱠﻟﻠ ْﻌ َﻦ َﻭَﺗ ﹾﻜ ﹸﻔ ْﺮ ﹶﻥ ﺍﻟ َﻌ‬
ความวา “แทจริงพวกเธอสาปแชงคนอื่นมาก และพวกเธอเนรคุณเพื่อนสนิท”
เพื่อนสนิทในที่นหี้ มายถึงสามีโดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นมันจึงเปนการเนรคุณคนใกลชิด นี่เปน
ลักษณะหนึง่ ของชาวนรกที่เปนสุภาพสตรี มีรายงานหะดีษอีกบทหนึง่ ที่ทา นนบี ไดกลาวไวเกี่ยวกับการ
เนรคุณวา
(‫ﻂ‬
‫ﻚ َﺧ ْﻴ َﺮﹰﺍ ﹶﻗ ﱡ‬
َ ‫ﺖ ِﻣ ْﻨ‬
ُ ‫ﺖ َﻣﺎ َﺭﹶﺃْﻳ‬
ْ ‫ﻚ َﺷ ْﻴﹶﺌﹰﺎ ﹶﻗﺎﹶﻟ‬
َ ‫ﺕ ِﻣ ْﻨ‬
ْ ‫ﺖ ِﺇﹶﻟﻰ ِﺇ ْﺣ َﺪﺍ ُﻫ ﱠﻦ ﺍﻟ ﱠﺪ ْﻫ َﺮ ﹸﻛ ﱠﻠ ُﻪ ﹸﺛ ﱠﻢ َﺭﹶﺃ‬
َ ‫ﺴ ْﻨ‬
َ ‫) ﹶﻟ ْﻮ ﹶﺃ ْﺣ‬
ความวา “ผูหญิงบางคนทําดีกับนางตลอดชีวิต พอมีปญหาเพียงเรื่องเดียวเกิดขึ้นกลับกลาววา ฉันไมเคยเห็นสิ่งดีจาก
ทานเลย”
เชนนี้แหละคือการเนรคุณ มุสลิมทุกคนไมวาจะเปนชายหรือหญิงจะตองไมมีนิสัยแบบนี้ เพราะ
เมื่อเราไดพบสิ่งดีๆก็ตองบอกวาดี เห็นสิง่ ที่ไมดีก็ตองบอกวาไมดี ความยุติธรรมนี้เราจะตองปฏิบัติกับทุกคน
โดยเฉพาะอยางยิง่ กับคนใกลชิด และทานนบี ไดกลาววา
( ‫ﺐ ِﻣ ْﻨ ﹸﻜ ﱠﻦ‬
‫ﻱ ﹸﻟ ﱟ‬
ْ ‫ﺐ ِﻟ ِﺬ‬
َ ‫ﺕ َﻋ ﹾﻘ ٍﻞ َﻭ ِﺩْﻳ ٍﻦ ﹶﺃ ﹾﻏ ﹶﻠ‬
ِ ‫ﺼﺎ‬
َ ‫ﺖ ِﻣ ْﻦ َﻧﺎ ِﻗ‬
ُ ‫) َﻭ َﻣﺎ َﺭﹶﺃْﻳ‬
ความวา “ฉันไมเคยเห็นสตรีทขี่ าดปญญาและศาสนา ซึ่งสามารถชนะผูมีปญญามากกวาพวกเธอ”
หมายความวา แมผหู ญิงจะขาดสติปญญาขาดศาสนา แตสามารถที่จะเอาชนะผูชายได ดัง
ตัวอยางที่อัลลอฮฺ ไดตรัสไวในอัลกุรอานวา
﴾ ‫ﺿ ِﻌ ْﻴ ﹶﻔﹰﺎ‬
َ ‫ﺸ ْﻴ ﹶﻄﺎ ِﻥ ﹶﻛﺎ ﹶﻥ‬
‫﴿ ِﺇ ﱠﻥ ﹶﻛ ْﻴ َﺪ ﺍﻟ ﱠ‬
ความวา “แทจริงอุบายของชัยฏอนเปนอุบายที่ออ นแอ” (อันนิซาอฺ 76) ดังเรื่องราวของนบียูซฟุ กับบรรดา
สุภาพสตรีและภรรยาของกษัตริยอียิปต ที่ไดทําอุบายใหยูซฟุ ทําซินา แตยูซุฟไมไดทาํ ก็เลยวางแผนใหทานน
บียูซุฟตองเขาคุก กษัตริยเมือ่ รูวานี้เปนอุบายของพวกนางในราชวัง ก็ไดกลาววา
﴾ ‫﴿ ِﺇ ﱠﻥ ﹶﻛ ْﻴ َﺪ ﹸﻛ ﱠﻦ َﻋ ِﻈ ْﻴﻢ‬
ความวา “อุบายของพวกเธอนัน้ ยิ่งใหญจริง ๆ” (ยูซุฟ 28)
ในหะดีษขางตน ทานนบี ไดกลาววา ( ‫ﺕ َﻋ ﹾﻘ ٍﻞ َﻭ ِﺩْﻳ ٍﻦ‬
ِ ‫ﺼﺎ‬
َ ‫“ ) َﻧﺎ ِﻗ‬ขาดสติปญญาและศาสนา” ที่วา
ขาดสติปญญานัน้ ไมไดหมายถึงวาคิดไมเปน ตามหลักการศาสนานั้นถือวาการเปนพยานของสุภาพสตรี
เปนครึ่งหนึง่ ของผูชาย (ผูชายเปนพยานคนเดียวใชได แตถาพยานเปนผูหญิงตองมี 2 คน) ซึ่งถาพิจารณา
จากความแตกตางของสภาพรางกายระหวางผูหญิงกับผูชายในเรื่องตางๆ รวมทั้งความสามารถและความ
สะดวกในการเปนพยานนัน้ ผูชายจะสะดวกกวาผูหญิง เชน ชวงผูห ญิงมีประจําเดือน จะทําใหสภาพอารมณ
และรางกายของนางขาดความพรอมในการเปนพยาน อะมานะฮฺในการเปนพยานก็จะบกพรองไปดวย
การที่ศาสนาระบุไววาการเปนพยานของผูหญิงตองมี 2 คน ก็เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการเปนพยาน
และตามหลักการศาสนานัน้
ผูห ญิงก็ไมสมควรทีจ่ ะออกไปยุงกับเรื่องราวภายนอก
แตมันก็ไมได
หมายความวาผูหญิงมีสติปญ
 ญาเพียงครึ่งหนึ่งของผูชาย เพราะศาสนาไดถือวาการกระทําของผูหญิงและ
ผูชายนั้น เปนสิ่งที่จะทําใหเขาและเธอไดเขาสวรรคเชนเดียวกัน และศาสนาก็ไดระบุหนาที่ของผูหญิงไว

www.ridasamadi.org

โอมุสลิมะฮฺ ! จงระวัง 2

นอยกวาผูชายเนื่องจากความออนแอของผูหญิง เชน การญิฮาดนั้นไมใชสิ่งจําเปนสําหรับผูหญิง แตสําหรับ
ผูชายแลวถือวาเปนสิง่ จําเปน และที่ทา นนบี
บอกวาศาสนาไมสมบูรณนั้นหมายถึงวา เมื่อผูห ญิงมี
ประจําเดือนก็ไมตองถือศีลอดและละหมาด จึงถือวาเปนลักษณะพิเศษของผูหญิง ซึ่งทานนบี ไดบอกวา
ลักษณะพิเศษของผูหญิงแมวาจะมีความออนแอและความสามารถที่จาํ กัด
ก็สามารถที่จะชนะคนที่มี
สติปญญา(ผูชาย)ได
ขางตนจะเปนเหตุผลที่ยนื ยันวาผูหญิงนั้นออนแอ และศาสนาก็ได
จากคํากลาวของทานนบี
ยกเวนการทําอิบาดะฮฺตางๆไว แตก็จะพบกลุมหนึ่งจากบรรดาผูหญิงที่มพี ฤติกรรมชอบบนมาก สาปแชง
มาก และเนรคุณ ซึ่งมันจะเปนสาเหตุใหพวกเธอตองโดนลงโทษหลายเทา เหมือนคนที่ศาสนาไดประณาม
มาก คือคนที่ไมควรกระทําความชัว่ เชน คนอาวุโสแลวแตยังทําซินา ซึง่ บุคคลประเภทนีท้ านนบี ไดบอก
ไววา ในวันกิยามะฮฺอัลลอฮฺ จะไมมองหนา (คือไมมีโอกาสไดรับความเมตตา)
ปญหาของบรรดาสุภาพสตรีบางคนคือ การทีพ่ วกเธอไมอยากเขาใจตามหลักการศาสนา หรือไม
อยากที่จะทําตัวตามหลักการของศาสนา ซึ่งจะเห็นไดวามุสลิมะฮฺที่ไมยึดมั่นในหลักการที่มาจากพระผูเปน
เจานัน้ ยอมจะกอใหเกิดปญหาขึ้นในทุกสังคม
ศาสนาอิสลามจึงไดกําหนดศาสนบัญญัตเิ พื่อกําชับ
สุภาพสตรี ใหเห็นวาพวกเธอเปนสาหตุที่ทําใหเกิดความวุนวายในสังคม แมกระทั่งการฆาตกรรมครั้งแรก
(ระหวางกอบีลและฮาบีล)ทีเ่ กิดขึ้นบนโลกตนเหตุของปญหาก็มาจากผูหญิง และวัฒนธรรมเองก็เปนสิ่งที่
กําหนดความรูสึกของสังคมที่ปลูกฝงอยูในจิตสํานึกของคนเหลานั้น เชน การคลุมหิญาบของมุสลิมะฮฺ
ที่อัลลอฮฺ ใชใหเธอกระทํา ซึ่งมันเปนสภาพปกติของมุสลิมะฮฺ ไมวา พวกเธอจะอยูในบานหรือนอกบาน
เวนแตเธออยูก ับผูที่เปนมะหฺรอม(คนที่แตงงานกันไมได)ศาสนาก็อนุโลมใหถอดหิญาบได
ทานนบี ไดเตือนบรรดาผูชายวา
.( ‫ﺕ‬
ُ ‫ﳊ ْﻤ ُﻮ ﺍ ﹶﳌ ْﻮ‬
‫ ﺍ ﹶ‬: ‫ﳊ ْﻤ َﻮ ؟ ﹶﻗﺎ ﹶﻝ‬
‫ﺖﺍﹶ‬
َ ‫ ﹶﺃ ﹶﻓ َﺮﹶﺃْﻳ‬: ‫ﷲ‬
ِ ‫ ﹶﻗﺎﹸﻟ ْﻮﺍ َﻳﺎ َﺭ ُﺳ ْﻮ ﹶﻝ ﺍ‬، ‫ﺎﺀ‬
ِ‫ﺴ‬
َ ‫) ِﺇﱠﻳﺎ ﹸﻛ ْﻢ َﻭﺍﻟ ﱡﺪ ُﺧ ْﻮ ﹶﻝ َﻋ ﹶﻠﻰ ﺍﻟﱢﻨ‬
.‫ﻱ‬
‫ﺨﺎ ِﺭ ﱡ‬
َ ‫َﺭ َﻭ ُﺍﻩ ﺍﻟُﺒ‬

ความวา “พวกเจา จงอยางเขาไปสูกลุมของผูหญิง” และไดมีชายคนหนึ่งมาถามทานนบี “โอทานนบี และสําหรับ
ลูกพี่ลูกนองและญาติๆ นั้นสามารถเขาไปอยูก ับบรรดาสตรีไดหรือไม” ทานนบีไดตอบวา “ญาติ ๆ นี้แหละคือความ
ตาย”
การที่เราปฏิบัติตามหลักการศาสนานั้นคือสิ่งทีพ่ อดีแลว และอัลลอฮฺ ไดตรัสไวในอัลกุรอานวา
﴾ ‫ﻕ ِﺑ ﹸﻜ ْﻢ َﻋ ْﻦ َﺳِﺒ ْﻴ ِﻠ ِﻪ‬
َ ‫ﺴُﺒ ﹶﻞ ﹶﻓَﺘ ﹶﻔ ﱠﺮ‬
‫ﺴَﺘ ِﻘ ْﻴ َﻤﹰﺎ ﹶﻓﺎﱠﺗِﺒ ُﻌ ْﻮ ُﻩ َﻭﻻ َﺗﱠﺘِﺒ ُﻌﻮﺍ ﺍﻟ ﱡ‬
ْ ‫ﺻ َﺮﺍ ِﻃ ْﻲ ُﻣ‬
ِ ‫﴿ َﻭﹶﺃ ﱠﻥ َﻫ ﹶﺬﺍ‬
( 153 ‫) ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ‬

ความวา “และแทจริง นี่คือทางของขาอันเที่ยงตรง พวกเจาจงปฏิบัติตามมันเถิด และอยาปฏิบัติตามหลายๆทาง
เพราะมันจะทําใหพวกเจาแยกออกไปจากทางของพระองค”
มุสลิมะฮฺที่อยากจะเขาสวรรคตองมีเสบียง 2 ประการ คือ สํารวมตน และ มีอีมาน สตรีที่รักษา
หิญาบและรูวาการแตงตัวตามหลักการของศาสนาคือพระบัญชาของอัลลอฮฺ พวกเธอจะมีเปาหมายแหง

www.ridasamadi.org

โอมุสลิมะฮฺ ! จงระวัง 3

ชีวิตและรูวาชีวิตของเธอนั้นเปนกรรมสิทธิข์ องอัลลอฮฺ ซึ่งเธอจะเปนเจาของอาณาจักรของครอบครัวและมี
หนาที่รักษาความมัน่ คงแหงอาณาจักรของเธอ
ทานนบี ไดกลาววา
‫ﳉﱠﻨ ﹶﺔ‬
‫ ﺍ ْﺩ ُﺧ ِﻠ ْﻲ ﺍ ﹶ‬:‫ ِﻗ ْﻴ ﹶﻞ ﹶﻟ َﻬﺎ‬،‫ﺖ َﺯ ْﻭ َﺟ َﻬﺎ‬
ْ ‫ َﻭﹶﺃ ﹶﻃﺎ َﻋ‬،‫ﺖ ﹶﻓ ْﺮ َﺟ َﻬﺎ‬
ْ ‫ﺼَﻨ‬
‫ َﻭ َﺣ ﱠ‬،‫ﺖ َﺷ ْﻬ َﺮ َﻫﺎ‬
ْ ‫ﺻﺎ َﻣ‬
َ ‫ َﻭ‬،‫ﺴ َﻬﺎ‬
َ ‫ﺖ ﺍ ﹶﳌ ْﺮﹶﺃ ﹸﺓ َﺧ ْﻤ‬
ِ ‫ﺻ ﱠﻠ‬
َ ‫) ِﺇ ﹶﺫﺍ‬

. (‫ﺖ‬
ِ ‫ﳉﱠﻨ ِﺔ ِﺷ ﹾﺌ‬
‫ﺏﺍﹶ‬
ِ ‫ﻱ ﹶﺃْﺑ َﻮﺍ‬
‫ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ﱢ‬
ความวา “หากผูหญิงคนหนึง่ คนใดรักษาเวลาละหมาด 5 เวลา ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเรียบรอย เชื่อฟงสามี(ใน
สิ่งที่ถูกตอง) อัลลอฮฺจะบอกกับผูหญิงคนนี้วา เชิญเขาสวรรคจากประตูไหนก็ได”
อุปสรรคที่ขัดขวางการปฏิบตั ิอิบาดะฮฺของมุสลิมะฮฺ คือ การดูละคร, การคุยโทรศัพท, การใช
อินเตอรเน็ต สวนอุปสรรคในการสํารวมตนคือ นัฟซูของตัวเธอ และศัตรูอิสลามทีต่ องการใหมุสลิมะฮฺตาม
แฟชั่นของเขา เพราะแฟชัน่ นั้นจะสวนทางกับหลักการของทานนบี
สิ่งที่อยูในตัวของบรรดามุสลิมะฮฺที่จะทําใหพวกนางเขานรก ไดแก ความอิจฉา ซึง่ ทานนบี ได
กลาววา
‫َﺭ َﻭﺍ ُﻩ ﹶﺃ ْﺣ َﻤ ُﺪ َﻭﺍْﺑ ُﻦ ِﺣﱠﺒﺎﻥ‬

‫ َﺭ َﻭﺍ ُﻩ ﺍْﺑ ُﻦ َﻣﺎ َﺟﺔ‬.(‫ﺐ‬
َ ‫ﳊ ﹶﻄ‬
‫ﺕ ﹶﻛ َﻤﺎ َﺗ ﹾﺄ ﹸﻛ ﹸﻞ ﺍﻟﱠﻨﺎ ُﺭ ﺍ ﹶ‬
ِ ‫ﺴَﻨﺎ‬
َ‫ﳊ‬
‫ﺴ ُﺪ َﻳ ﹾﺄ ﹸﻛ ﹸﻞ ﺍ ﹶ‬
َ‫ﳊ‬
‫)ﺍﹶ‬

ความวา “ความอิจฉาจะทําลายความดี อุปมาดังไฟที่มันเผาฟน”
คือความอิจฉานัน้ จะทําลายผลบุญที่ไดทาํ ไว การนินทาก็เปนสิ่งอันตรายสําหรับผูหญิงเชนกัน เพราะ
สวนมากผูห ญิงจะวางกวาผูช าย การทําอุบายหรืออุปกรณในการทําอุบาย เชน โทรศัพท การพูดคุยระหวาง
สตรีในเรื่องสวนตัวของชาวบาน หรือเรื่องครอบครัว เรื่องระหวางสามีภรรยา อันเปนพฤติกรรมที่ไดประสบ
มาหลายครั้งหลายคราววาเปนสาเหตุทกี่ อ ใหเกิดฟตนะฮฺเกิดความปนปวนวุนวายขึ้นในสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ถานํากิเลสและอารมณใฝต่ํามาเปนที่ตั้งในการพูดถึงปญหาของผูอื่น มิใชหมายรวมวาไมใหพูดถึง
ปญหาตางๆ แตอิสลามสอนวาเมื่อมีความตองการในการเอยถึงผูอนื่ นัน้ ถาเปนสิ่งที่จะทําใหเสียหายก็ไม
ควรระบุนามจะไดไมเปนการนินทา แตในกรณีที่มีความจําเปนตองระบุนาม อาทิเชน ขอคําฟตวาคําปรึกษา
ในกรณีเฉพาะ ก็จําเปนตองระมัดระวังและพยายามกลาวถึงผูอื่นดวยความยุตธิ รรม แตสําหรับคนชั่วรายที่
ประพฤติผิดและประกาศตนโดยไมละอาย คนเหลานี้การพูดถึงพฤติกรรมของเขาไมถือวาเปนการนินทา
อาทิเชน คนดื่มสุราโดยเปดเผย หรือกลาวถึงพฤติกรรมอันชั่วรายของเขาอยางภูมิใจ ซึ่งคนประเภทนีก้ ็ตอง
ไดรับการตักเตือนจากสังคมอยางตอเนื่อง
อนึ่ง การนินทาใสรายนัน้ เปนสาเหตุหลักที่จะกอความแตกแยกในสังคม มุสลิมะฮฺควรทีจ่ ะเปนผู
ประสานสมัครสมานเมื่อเกิดความขัดแยง เพราะอุปนิสัยของสตรียอมมีความสุขุม อันเปนปจจัยสําคัญใน
การสรางความสันติสุขระหวางผูที่ขัดแยงกัน

www.ridasamadi.org

โอมุสลิมะฮฺ ! จงระวัง 4

มุสลิมะฮฺคือความหวังของสังคม
ที่ผานมาหาเปนการประจานสุภาพสตรีไม แตเปนขอตักเตือนดวยความหวงใยจากทานนบีมุฮัมมัด
ผูมีความหวงใยตอประชาชาติของทาน ดังที่อัลลอฮฺ ตรัสไววา
﴾ ٌ‫ﻑ ﱠﺭﺣِﻴﻢ‬
ٌ ‫ﲔ َﺭﺅُﻭ‬
َ ‫ﺴﻜﹸ ْﻢ َﻋﺰِﻳﺰٌ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ ﻣَﺎ َﻋِﻨﱡﺘ ْﻢ َﺣﺮِﻳﺺٌ َﻋ ﹶﻠ ْﻴﻜﹸﻢ ﺑِﺎﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣِﻨ‬
ِ ‫﴿ ﹶﻟ ﹶﻘ ْﺪ ﺟَﺎﺀ ﹸﻛ ْﻢ َﺭﺳُﻮﻝﹲ ﱢﻣ ْﻦ ﺃﹶﻧﻔﹸ‬
١٢٨ ‫ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ‬

ความวา “แทจริงมีรอซูลหนึ่งจากพวกทานเองไดมาหาพวกทานแลว เปนที่ลําบากใจแกเขาในสิ่งที่พวกทานไดรับ
ความทุกขยาก เปนผูหวงใยในพวกทาน เปนผูเมตตา ผูกรุณาสงสารตอบรรดาผูศรัทธา”
ดังนัน้ หะดีษทุกบทคําตักเตือนทุกขอทีท่ านไดอานมา ยอมเกิดจากความเมตตาของผูบัญญัติ
หลักการศาสนา ซึ่งจะทําใหเราเอาใจใสและนอมรับขอตักเตือนดังกลาวโดยดุษฎี
อนึ่ง ขอตักเตือนทัง้ หลายไดชี้ถึงความสําคัญของสตรีที่ศาสนารณรงคแนะนําขอตักเตือนดังกลาว
เพื่อใหสตรีมุสลิมะฮฺเปนตัวอยางที่ดีแกสังคม อันเปนหนทางแกไขปญหาในสังคมดวยการอบรมขัดเกลา
บุคลากรผูสําคัญยิ่งในสถาบันครอบครัว
กวีทา นหนึ่งไดกลาวถึงบทบาทของมารดาไววา
‫ﻕ‬
ِ ‫ﺐ ﺍ َﻷ ْﻋﺮَﺍ‬
َ ‫ﺕ َﺷ ْﻌَﺒﹰﺎ ﹶﻃﱢﻴ‬
َ ‫ﹶﺃ ْﻋ َﺪ ْﺩ‬

‫ﺍ ُﻷ ﱡﻡ َﻣ ْﺪ َﺭ َﺳ ﹲﺔ ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃ ْﻋ َﺪ ْﺩَﺗﻬَﺎ‬

ความวา มารดาเสมือนสถาบันแหงการศึกษาแหงหนึ่ง หากเราไดเตรียมสถาบันแหงนีอ้ ยางดี เสมือนเราไดเตรียมผลิต
ประชาชนที่มพี ื้นฐานแหงคุณธรรมอยางมั่นคง

สุดทายนี้ สังคมปจจุบันกําลังตั้งความหวังกับสตรีมุสลิมะฮฺ ไมวาจะเปนมารดา ภรรยา
นองสาว พีส่ าว ลูกสาว หรือจะอยูใ นตําแหนงใดก็ตาม วาทานนั้นมีหนาที่สาํ คัญยิ่งในการทีจ่ ะ
ผลิตวีรบุรุษแหงประชาชาติที่จะนําประชาชาติไปสูช ัยชนะ และทานนั่นแหละที่จะเปนผูนําสังคม
ไปสูความสันติสุข ดวยมารยาทอิสลามทีท่ านไดรับมาจากกิตาบุลลอฮฺและซุนนะฮฺของทานนบี
และจริยธรรมของบรรดาภรรยาของทานนบี
และบรรดาสตรีมสุ ลิมะฮฺใน
มุฮัมมัด
ประวัติศาสตรอิสลามที่มชี ื่อเสียง
ขอพระองคอัลลอฮฺทรงประทานความเตาฟก ฮิดายะฮฺใหแกพี่นองทุกทานดวยเทอญ

www.ridasamadi.org

โอมุสลิมะฮฺ ! จงระวัง 5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful