TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

ĐỒ ÁN

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Đề tài:

THIẾT KẾ BẢNG QUẢNG CÁO LED SỬ DỤNG
VI ĐIỀU KHIỂN ATMEGA 16
MODULE ĐIỀU KHIỂN HIỂN THỊ

Sinh viên thực hiện:

PHẠM MINH ĐỨC
Lớp ĐT12 – K49

Giảng viên hướng dẫn:

TS. NGUYỄN TIẾN DŨNG

Cán bộ phản biện:

TS. HOÀNG MẠNH THẮNG

Hà nội, 5-2009

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
--------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên: .…PHẠM MINH ĐỨC……... Số hiệu sinh viên: …20040847…
Khoá:………...49.……….Khoa: Điện tử - Viễn thông

Ngành: ……………….........

1. Đầu đề đồ án:

Thiết kế bảng quảng cáo LED sử dụng vi điều khiển ATMEGA16
Module điều khiển hiển thị
2. Các số liệu và dữ liệu ban đầu:
……………………………………..……………………………………………..……..……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
…..………………………..…………………………………………………………………………………….

3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:
………………………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………..….……………………………………………………………………………………………

4. Các bản vẽ, đồ thị ( ghi rõ các loại và kích thước bản vẽ ):
………………………………………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
……….………………………………………………………………………………………………………….

5. Họ tên giảng viên hướng dẫn: …………… NGUYỄN TIẾN DŨNG

..……………………

6. Ngày giao nhiệm vụ đồ án: ……………………………………………….……………
7. Ngày hoàn thành đồ án: ………………………………………………………………………..………
Ngày
Chủ nhiệm Bộ môn

tháng

năm

Giảng viên hướng dẫn

Sinh viên đã hoàn thành và nộp đồ án tốt nghiệp ngày

tháng

năm

Cán bộ phản biện
2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

---------------------------------------------------

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Họ và tên sinh viên: ............. PHẠM MINH ĐỨC ............ Số hiệu sinh viên: .....20040847......
Ngành: .................................................................................................. Khoá: .............. 49 .........................
Giảng viên hướng dẫn:....................... TS. NGUYỄN TIẾN DŨNG ....................................................
Cán bộ phản biện: .......................................................................................................................................
1. Nội dung thiết kế tốt nghiệp:
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................

2. Nhận xét của cán bộ phản biện:
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
..........................................................................

Ngày

tháng

năm

Tuy nhiên do điều kiện có hạn nên trong đồ án này chúng em mong muốn tìm hiểu về nguyên lý thiết kế một bảng quảng cáo điện tử có khả năng điều khiển hiển thị các kí tự theo như mong muốn và thiết kế một module led quảng báo cỡ nhỏ để thử nghiệm. có khả năng hiển thị hình ảnh và màu sắc phong phú . Đầu tiên chúng em xin cảm ơn sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của thầy Nguyễn Tiến Dũng . được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau . Hầu như đi đâu ta cũng có thể thấy những bảng quảng cáo với nhiều hình thức khác nhau. Trong quá trình làm thực hiện đồ án thầy đã chỉ bảo chúng em mỗi khi gặp khó khăn để đồ án có thể hoàn thành. Với mục đích làm nổi bật lên sản phẩm của mình cả khi trời sáng hay tối người ta đã sử dụng rộng rãi các bảng quảng cáo điện tử.Cán bộ phản biện Lời nói đầu Quảng báo được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội . Chúng em cũng xin cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa đã tận tình dạy dỗ chúng em trong nhưng năm học vừa qua đã giúp chúng em có những kiến thức cơ sở để làm đồ án này. Sinh viên Phạm Minh Đức 4 . Thầy đã cung cấp cho chúng em các tài liệu về đề tài giúp chúng em dễ dàng hơn trong quá trình tìm hiểu đồ án . Bảng quảng báo điện tử có nhiều loại .

cấp nguồn cho các hàng trong cột được thực hiện bằng cách sử dụng bộ ghi dịch 74HC595. I will introduce the column once. Việc điều khiển thời gian cấp nguồn cho ma trận tạo tốc độ quét được thực hiện bằng cách sử dụng bộ định thời. Việc cấp nguồn cho các cột được thực hiện bằng cách sử dụng IC giải mã 74HC138 . Đồ án sẽ tập trung trình bày về phương pháp cấp nguồn theo từng cột . 5 .Tóm tắt đồ án Nội dung chính của đồ án là việc điều khiển hiển thị led ma trận. This is the simple method to controll the scan rate for led matix display. In this project . the 74HC138 decoder is used to power for each column and the 74HC595 shift register is used to power every row in the column which is chosen by 74HC138. Timing to power the led matrix can be done by using the timer/counter of the microcontroller. Khi điều khiển hiển thị led ma trận có 2 phương pháp cấp nguồn theo từng hàng hay từng cột. The data which is coded the power suply for every row in each column is tranfered to the shift register by using the SPI of the microcontroller. Project abstract The main content of this project is led matrix display control. Some led matrix display effects will be presented in the final part of this document. Phần cuối của đồ án sẽ trình bày về cách tạo một số hiệu ứng cho ma trận led khi sử dụng phương pháp cấp nguồn theo cột. Dữ liệu mã hóa cấp nguồn cho các hàng trong cột được gửi ra bộ ghi dịch thông qua việc sử dụng SPI của vi điều khiển. When using this method. There has two power supply methods for controlling the led matrix : row by row or column by column .

..................................................................3) Điều khiển hiển thị led ma trận .........................................2................2) CPU ................................................44 Chương 4: Điều khiển cấp nguồn cho led ma trận................1) Cấu trúc và nguyên lý cấp nguồn cho led ma trận...............................................................2) Bảng led quảng báo...................................................31 2..........1) Quảng cáo.......................................................50 6 ........................................21 2..............................25 2........1.....................................1) Điều khiển cấp nguồn cho cột dùng 74HC138....................2) Nguyên tắc tạo font chữ hiển thị ........Mục lục Lời nói đầu................2....................................................................42 3...................................................................23 2.........................13 1.......................................1.............................37 Chương 3 : Nguyên tắc điều khiển led ma trận........................1) Một số đặc trưng ................26 2...........................................................8 Danh sách các công thức....2) Sử dụng 74HC138 để cấp nguồn cho các cột ma trận........................1........................21 2....................43 3................................................................4 Tóm tắt đồ án......................1) Chức năng của 74HC138.........8 Danh sách các bảng................42 3....26 2..................................21 2..............3) Một số đặc trưng .........................................................................................................................................................................2..3) Bộ nhớ ......................47 4.......................................2) Điều khiển cấp nguồn cho hàng dùng 74HC595.......................2) Quảng cáo bằng led ......................................................12 1.......4) Một số họ vi diều khiển AVR ..................................47 4....................14 1...............9 Phần mở đầu...................................10 Chương 1 : Giới thiệu chung...............................2) Sơ bộ về vi điều khiển Atmega16...........28 2..........................47 4......................................................2...........................2) Một số đặc trưng ..............................48 4........1.......................................................1) Một số đặc trưng ...............................................1....................1............................................................................................................................................................1) Giới thiệu về vi điều khiển họ AVR........1..................12 1.............5 Danh sách các hình vẽ.................................18 Chương 2 : Giới thiệu về vi điều khiển AVR Atmega16..............................................13 1.....................................................3) Giới thiệu chung về hệ thống................................1) Đặc trưng ................................

.........1) Chức năng của 74HC595..1) Một số chế độ hoạt động..............................78 6................................................................................................................1) Bảng led hiển thị...................2..........................60 5....................4) Hiển thị từng kí tự.................................3...........74 6.................................83 Kết luận..........................................86 Phụ lục B: Mã chương trình nạp cho vi điều khiển.................................1..........................................................................50 4...........2) Các thanh ghi..... phải..................1.............................................................81 6..........................1) Atmega16 SPI..60 5......................................................................................................................................................65 5.........................................2) Sử dụng 74HC595để cấp nguồn cho các hàng của ma trận..............3) Kết luận .............70 5...5) Kết luận.....................................................................................................3...................................................................72 6.................................60 5......2......................................3) Dịch lên xuống.............4...................................2) Thiết lập SPI truyền dữ liệu cho 74HC595...................72 6..............51 4........................................................................................................84 Tài liệu tham khảo.............................................................................85 Phụ lục A: Sơ đồ ghép nối hệ thống điều khiển led ma trận.............................2) Dịch trái.54 4................3) Truyền dữ liệu cấp nguồn cho hàng sử dụng SPI.....................90 7 .............................54 4..................................................71 Chương 6: Hiệu ứng hiển thị bảng led...........................................59 Chương5: Tạo tần số quét cho ma trận.........................2) Tạo tần số quét ma trận .................................58 4.....3) Kết luận..............1) Timer1 Atmega16 .................

Danh sách các hình vẽ Danh sách các bảng 8 .

Danh sách các công thức 9 .

Những bảng thông tin. Nó không chỉ giới hạn bởi việc hiển thị các dòng chữ. cổng chào hay những bảng LED quảng cáo với màu sắc sặc sỡ. vì sự đơn giản. nhiều lĩnh vực. Trong 2 chương đầu tiên của đồ án chúng em sẽ giới thiệu chung về quảng cáo bằng bảng LED. hiện đại.Phần mở đầu Quảng cáo luôn là một trong các vấn đề đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của một công ty. gây nhiều chú ý chắc hẳn đã không còn xa lạ đối với người dân. Nó cũng không chỉ giới hạn trong việc quảng cáo trong nhà (indoor). doanh nghiệp hay thậm chí là của một cửa hàng. Quảng cáo tốt sẽ đem lại nhiều lợi ích to lớn. các biển hiệu nhấp nháy mà còn có thể hiển thị các hình ảnh đồ họa. Cũng chính vì vậy mà không ngạc nhiên khi hàng năm các doanh nghiệp đã đầu tư rất nhiều vào vấn đề này. nhất là người dân đô thị. các hình ảnh full colour và đặc biệt là có thể hiển thị được cả video. Quảng cáo bằng đèn LED hiện nay được ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều ngành. (Chương I sẽ giới thiệu chi tiết hơn về vấn đề quảng cáo bằng đèn LED). bắt mắt. giới thiệu hệ thống cũng như sơ lược về vi điều khiển AVR và họ ATMega 16. Các chương tiếp theo chúng em sẽ trình bày về đóng góp của mình 10 . chi phí hợp lý cũng như tính hiệu quả của nó. bán ngoài trời (semi – outdoor ) mà còn có thể quảng cáo ở cả ngoài trời. Tuy nhiên do còn hạn chế về nhiều mặt nên trong đồ án này chúng em chỉ giới hạn ở việc hiển thị các dòng chữ được truyền từ máy tính xuống với định dạng font tiếng anh đã lưu sẵn trong bộ nhớ Flash của AVR và một số hiệu ứng hiển thị cơ bản. Một trong những biện pháp được ưa dùng hiện nay đó là sử dụng bảng quảng cáo bằng đèn LED. bắt mắt. ngay giữa ban ngày với độ sáng và độ sắc nét cao.

cho đề tài. Các khối khuếch đại công suất và giao tiếp máy tính sẽ được bạn Bùi
Lưu Quỳnh và Nghiêm Xuân Quyền sẽ trình bày nên trong đồ án này em sẽ tập
trung trình bày về việc điều khiển hiển thị, chốt dữ liệu cho ma trận :
- Chương 3 sẽ trình bày về nguyên tắc cơ bản khi điều khiển ma trận led
- Chương 4 sẽ trình bày cề cách sử dụng các IC thông dụng để điều khiển cấp
nguồn cho ma trận led
- Chương 5 sẽ trình bày về cách tạo tần số quét cho ma trận sử dụng timer
- Chương 6 sẽ trình bày về giải thuật tạo một số hiệu ứng hiển thị kí tự trên
ma trận led.
Đồ án đã hoàn thành có thể điều khiển hiển thị các ký tự trên ma trận gồm có
2x3 ma trận led 8x8, có khả năng lựa chọn màu sắc, tốc độ quét, hiệu ứng hiển thị
cho ma trận đồng thời có khả năng mở rộng cho các ma trận kích thức lớn hơn.

11

Chương 1 : Giới thiệu chung
1.1) Quảng cáo
Hàng ngày, dù ở bất cứ đâu chúng ta cũng đều bắt gặp những loại hình quảng
cáo khác nhau : trong nhà thì là trên ti vi, đài radio, internet … còn ngoài trời thì là
các băng rôn, bảng, biển quảng cáo và thậm chí là cả tờ rơi nữa. Vậy quảng cáo là
gì và tại sao lại phải quảng cáo ?
Quảng cáo là hình thức tuyên truyền, giới thiệu thông tin về sản phẩm, dịch
vụ, công ty hay ý tưởng. Quảng cáo là những nỗ lực nhằm tác động tới hành vi, thói
quen mua hàng của người tiêu dùng hay khách hàng bằng cách cung cấp những
thông điệp bán hàng theo cách thuyết phục về sản phẩm hay dịch vụ của người bán.
Các nhà hàng, công ty, doanh nghiệp … tham gia các hoạt động quảng cáo không
ngoài mục đích quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, thông tin … của
họ để từ đó thu hút được thêm các khách hàng tiềm năng, nâng cao tính cạnh tranh
và đem lại nhiều nguồn lợi cho công ty. Một chiến dịch quảng cáo tốt sẽ góp phần
tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp vì thế cũng có thể nói rằng, quảng cáo
đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của xã hội
loài người hiện nay.
Trên thế giới, quảng cáo hiện nay đã phát triển tới những trình độ cao, tuy
nhiên ở Việt Nam - do còn nhiều hạn chế - nên đa số các sản phẩm quảng cáo vẫn
còn ở trình độ thấp. Các sản phẩm quảng cáo để có thể đến với khách hàng tiềm
năng cần phải được truyền tải qua cac hương tiện truyền thông, như: báo in, tạp chí,
đài phát thanh, truyền hình, báo điện tử.
Các loại hình quảng cáo phổ biến hiện nay :
12

 Truyền hình.
 Internet.
 Báo chí.
 Phát thanh.
 Quảng cáo trực tuyến.
 Quảng cáo qua bưu điện.
 Quảng cáo trên các phương tiện vận chuyển.
 Quảng cáo qua các trang vàng.
 Quảng cáo trên tờ rơi, áp phích, pano hay băng rôn.
 Quảng cáo trên bao bì sản phẩm.
 Quảng cáo qua các thư gửi trực tiếp.
 Quảng cáo truyền miệng.
 Quảng cáo bằng đèn LED.

1.2) Bảng led quảng báo
Trong các loại hình quảng cáo đề cập đến ở trên thì quảng cáo bằng đèn LED
là một loại hình quảng cáo được sử dụng rộng rãi bởi nhiều công ty, cửa hàng bởi
tính đơn giản, hiện đại cũng như hữu dụng của nó. Ta hãy cùng tìm hiểu đèn LED là
gì, hoạt động ra sao và tại sao nó lại được sử dụng cho mục đích quảng cáo và xu
hướng phát triển của quảng cáo bằng đèn LED.

1.2.1) Một số đặc trưng
LED (Light Emitting Diode – đi ốt phát quang) là các loại đi ốt có khả năng
phát ra ánh sáng hay tia hồng ngoại, tử ngoại. Cũng giống như đi ốt, LED được cấu
tạo từ một khối bán dẫn loại P ghép với một khối bán dẫn loại N.
Hoạt động của LED cũng giống như nhiều loại đi ốt bán dẫn khác : khối bán
dẫn loại P chứa nhiều lỗ trống tự do mang điện tích dương nên khi ghép với khối
bán dẫn loại n chứa các điện tử tự do thì các lỗ trống này có xu hướng chuyển động
khuếch tán sang khối N, cùng lúc đó khối P lại nhận thêm các điện tử (điện tích âm)
từ khối N chuyển sang. Kết quả là khối P tích điện âm (thiếu hụt lỗ trống và thừa
13

Đây chắc chắn sẽ là một bước tiến quan trọng trong ngành công nghiệp năng lượng vì hiện tại đèn LED trắng có tuổi thọ tới 50.2) Quảng cáo bằng led Đèn LED thực sự là có cách đột phá mới trong công nghệ cao nói chung và trong quảng cáo nói riêng. các đèn LED phát ra tia hồng ngoại được dùng trong các thiết bị điều khiển từ xa trong điện tử dân dụng… thậm chí ngày nay người ta đã và đang nghiên cứu đèn LED phát ánh sáng trắng để thay thế cho các thiết bị chiếu sáng thông thường như đèn sợi đốt. Hơn thế nữa chúng dùng điện áp thấp nên không gây cháy nổ mà tiết kiệm điện hơn nhiều so với bóng đèn khác. chống rung động tốt. Điều này có nghĩa là chúng có thể thắp sáng liên tục trong vòng gần 6 năm. Đó là các bảng hiệu.1. không gây cháy nổ. Tùy theo mức năng lượng giải phóng là cao hay thấp mà bước sóng ánh sáng phát ra khác nhau (tức màu sắc của LED sẽ khác nhau). Ở biên giới hai mặt tiếp giáp. bảng chỉ dẫn. 1. và lại rất ít hao điện. panel quảng cáo… có sử dụng đèn LED và mạch điện tử để tạo hiệu ứng ánh sáng. Đèn LED có những ứng dụng rất phong phú và rộng rãi : làm bộ phận hiển thị trong các thiết bị điện. trang trí. Thông thường LED có điện thế phân cực thuận cao hơn các loại đi ốt khác khoảng 1. an toàn tuyệt đối. Một trong những ứng dụng quan trọng và phổ biến hiện nay của đèn LED chính là trong lĩnh vực quảng cáo : bảng quảng cáo bằng đèn LED. đèn neon. một số điện tử bi lỗ trống thu hút và khi chúng tiến lại gần nhau.000 giờ sử dụng. chúng có xu hướng kết hợp với nhau tạo thành các nguyên tử trung hòa. Qua tìm hiểu ta thấy nhiều đặc điểm nổi bật của nó như độ bền của nó cao gấp mấy chục lần bóng đèn thường. gấp 50 lần so với bóng đèn 60W. đặc biệt là nó vẫn sáng rõ vào ban ngày vì vậy có thể dụng cả những biển 14 . làm đèn giao thông. điện tử. Mức năng lượng (và màu sắc của LED) hoàn toàn phụ thuộc vào cấu trúc năng lượng của các nguyên tử chất bán dẫn.điện tử) trong khi khối n tích điện dương (thiếu hụt điện tử và thừa lỗ trống).5 đến 3V nhưng điện thế phân cực ngược ở LED lại không cao. Quá trình này có thể giải phóng năng lượng dưới dạng ánh sáng (hay các bức xạ điện từ có bước sóng gần đó). đèn compact…Điều này là hoàn toàn có thể và có lẽ là sẽ thành hiện thực trong một tương lai không xa.

Do đó. ngân hàng. nhanh chóng. Bảng LED quảng cáo được sử dụng cả indoor. kết cấu chắc chắn. có nhiều màu sắc. hiệu vàng. sử dụng tốt ngoài trời nhưng chịu mưa nắng kém nên bảng quảng cáo loại này thường được đặt ở dưới mái hiên nhà. ứng dụng của đèn LED được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như :  Bảng thông tin điện tử chữ chạy Bảng thông tin điện tử là sản phẩm của ngành công nghệ cao với nhiều ưu điểm nổi bật đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. bảng LED) luôn thu hút được đông đảo sự chú ý quan sát của nhiều người. không sử dụng ngoài trời được vì không đủ độ sáng và không chịu được mưa nắng. tài chính… Cũng vì tính tiện lợi mà bảng thông tin điện tử được ứng dụng rộng rãi ở nhiều nơi với nhiều mục đích khác nhau như: khách sạn. nhà hàng. sàn giao dịch chứng khoán.  Bảng outdoor có độ sáng cao. Điểm nổi bật của bảng thông tin điện tử là khả năng thay đổi thông tin và phương thức trao đổi thông tin. trung tâm thương mại. outdoor và semi-outdoor :  Bảng indoor sử dụng tốt trong nhà. Với nhiều tính năng độc đáo. chịu được mưa nắng. bảng thông tin điện tử (bảng quang báo. Trong lĩnh vực quảng cáo. dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người. nó là sản phẩm đắc dụng cho các chương trình quảng cáo. Do dễ dàng thay đổi thông tin trên bảng điện tử nên đây được xem là phương tiện truyền đạt thông tin hiện đại. bảng điện tử. các bản tin chứng khoán.  Bảng semi-outdoor có độ sáng cao. giao thông hay tại các cổng trào của các tỉnh và thành phố… 15 . nhiều cách hiển thị sinh động. Bảng điện tử có thông tin thay đổi được còn được gọi là bảng quang báo hay màn hình điện tử LED.quảng cáo trong nhà (indoor) và ngoài trời (outdoor) cho hiệu quả cao cũng như gây sự chú ý đồng thời truyền đạt thông tin đến khách hàng và người đi đường. trụ sở công ty. sân bay.

Bảng có khả năng thể hiện đa dạng các hình bằng chữ.  Bảng quảng cáo màn hình Full Colour : 16 . thay đổi nội dung nhanh. thuận tiện.  Bảng thông tin và hình ảnh đồ họa: Là sản phẩm của ngành công nghệ cao với nhiều ưu điểm nổi bật đã trở thành một phần quan trọng trong nhiều lĩnh vực cuộc sống. bảng tỷ giá ngân hàng… Là bảng thông tin điện tử thiết kế chuyên dụng cho từng ngành (đặc biệt là ngân hàng). có thể điều khiển bằng bàn phím chuyên dụng. bằng nút bấm. điều chỉnh được tốc độ kỹ xảo. kỹ xảo hiển thị đa dạng. dễ dàng.  Các loại bảng tỷ giá: bảng giá vàng. điều khiển từ xa hay máy tính… Không những thế. sản phẩm được sử dụng rộng rãi ở các sở giao dịch. biển vẫy gây chú ý cho khách đi đường. Ngoài ra bảng thông tin điện tử còn có các thuộc tính ưu việt khác như : điện áp thấp. là phương tiện tốt giúp cho việc trao đổi tỷ giá nhanh. Là loại biển quảng cáo điện tử sử dụng đèn LED siêu sáng được lập trình bằng vi điều khiển tạo nên các hiệu ứng hiển thị khác nhau gây ấn tượng mạnh mẽ và sự chú ý đặc biệt đối với người đi đường. Có thể đặt màu sắc khác nhau cho từng dòng chữ hoặc từng chữ. Bảng có nhiều tính năng dễ sử dụng và thay đổi thông tin qua máy tính. phòng giao dich….Được thiết kế rất khoa học nên bảng thông tin điện tử rất dễ dàng khi sử dụng. giới thiệu về sản phẩm một cách cô đọng súc tích nhất. tính ổn định cao. cường độ sáng mạnh. nó còn rất tiện lợi trong sản xuất. Là phương thức quảng cáo hình ảnh Logo.  Biển hiệu. bảng giá ngoại tệ. logo và các hình ảnh đồ họa. lắp đặt.

ứng dụng những công nghệ khoa học tiên tiến nhất của ngành LED hiện nay. Màu sắc thông tin hiển thị trên bảng điện tử thay đổi theo từng mã chứng khoán và phụ thuộc vào sự tăng giảm giá của mã chứng khoán đó. truyền thông. ngân hàng điện tử. Sản phẩm được ứng dụng trong mọi lĩnh vực của xã hội như văn hóa.Sản phẩm màn hình Full Colour là dòng sản phẩm mới. thông tin được cập nhật liên tục. bưu điện điện tử. du lịch. Sản phẩm cũng được thiết kế để lắp đặt cả trong nhà lẫn ngoài trời.  Màn hình Video Display: Hiển thị nhiều màu sắc. trình diễn các hình ảnh động. bảng kết quả xổ số kiến thiết. outdoor hay semi-outdoor. Thông tin chứng khoán được cập nhật một cách tự động lên bảng điện tử. có thể dùng indoor. các tiêu đề và các thông số đấu giá.  Bảng thông tin điện tử dùng cho thị trường chứng khoán: Khác với đặc trưng hiển thị LED quảng cáo bình thường. bảng tỷ số thi 17 . Màn hình lớn có thể chia ra thành nhiều vùng để hiển thị theo từng nhóm thông tin chứng khoán như: tên công ty. Điều này giúp cho mọi người theo dõi thông tin chứng khoán một cách dễ dàng hơn. chiếu một đoạn phim video như một màn hình Ti Vi lớn và còn hơn thế nữa có thể kết nối trực tuyến với mạng máy tính. thể thao. Không chỉ có vậy ngày nay bảng LED quảng cáo còn được ứng dụng trong nhiều ngành. lĩnh vực khác nữa như : bảng thông tin nghiệp vụ cho ngành du lịch. sản phẩm đa dạng về chủng loại. Sản phẩm có khả năng hiển thị được tất cả các dạng thông tin quảng cáo. sắc nét trung thực và sống động là sản phẩm chủ yếu phục vụ cho lĩnh vực quảng bá thương hiệu. đây là bảng hiển thị thông tin dữ liệu động. ảnh logo… Thông tin hiển thị được chia thành các kịch bản chạy song song với nhau trên cùng hoặc khác phân vùng hiển thị.

bảng điện tử dùng cho tín hiệu giao thông… với kiểu dáng phong phú.3) Giới thiệu chung về hệ thống Với mục đích tìm hiểu về cách thiết kế và xây dựng một bảng quảng cáo điện tử bằng đèn LED đơn giản chúng em xây dựng một hệ thống quang báo với sơ đồ khối như sau: 18 . Đặc điểm ưu việt của loại hình này là dễ dàng thay đổi. thông tin tại sàn giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên. do hạn chế về nhiều mặt cũng như ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu nên hiện nay ở Việt Nam xuất hiện không nhiều các bảng. nhưng các bảng quảng cáo hiển thị dạng text dùng để giới thiệu.đấu thể thao. 1. thông tin về thời gian biểu tại sân bay. kết quả các trận bóng …) … thì vẫn đang phát triển mạnh mẽ. thiết kế hiện đại và hiệu ứng bắt mắt cho hiệu quả cao trong lĩnh vực quảng cáo. sản phẩm (mức lãi xuất ở ngân hàng. quảng bá thương hiệu hay để hiển thị thông tin về các loại hình dịch vụ. biển quảng cáo hiển thị video. cập nhật nội dung cần hiển thị bằng phần mềm.

Các dữ liệu này sẽ được khối điều khiển hiển thị xử lý để có thể điều khiển ma trận LED hiển thị nội dung cũng như hiệu ứng mong muốn. 19 .Sơ đồ khối hệ thống Khối giao tiếp với máy tính : có chức năng trao đổi dữ liệu giữa máy tính và vi điều khiển. khối này khi thực hiện gồm có một phần mềm sử dụng trên máy tính có chức năng giao tiếp với người dùng để chọn các thông số cần truyền tới vi điều khiển và một số thủ tục để nhận dữ liệu tại vi điều khiển..Giao tiếp máy tính Điều khiển hiển thị Chốt dữ liệu hàng Chốt dữ liệu cột Khuếch đại công suất hàng Khuếch đại công suất cột Led ma trận Hình 1 . màu sắc hiển thị. đồng thời nhận các dữ liệu đó tại vi điều khiển để có thể điều khiển hiển thị như mong muốn..đến vi điều khiển. hiệu ứng hiển thị . Do đó. truyền các dữ liệu như nội dung hiển thị.

hiệu ứng hiển thị thì khối này sẽ xác định thủ tục gửi dữ liệu cho các khối chốt dữ liệu hàng và cột. Các dữ liệu này sẽ được chốt lại tại đầu ra của khối cho dến khi dữ liệu mới được yêu cầu chốt. Khối này được thực hiện bằng cách sử dụng IC 74HC138. Dữ liệu về mức logic của các hàng và tín hiệu báo chốt dữ liệu sẽ được khối điều khiển hiển thị gửi đến. Khi nhận được dữ liệu về màu sắc. đồng thời hạn chế dòng chạy qua các chân của các IC chốt dữ liệu hàng. Để đảm bảo chức năng này khối được xây dựng gồm các transistor B562. Để đảm bảo chức năng này khối này gồm các IC ULN2803 mắc nối tiếp với các IC 74HC595. Khối này được xây dựng bằng các thủ tục xử lý dữ liệu trên vi điều khiển . Khối này gồm một chuỗi các bộ 74HC595 mắc nối tiếp. Khi nhận được dữ liệu về chuỗi ký tự cần hiển thị thì khối này sẽ tạo dữ liệu về mức logic cần cấp cho led ma trận. Cực B của các transistor được điều khiển bởi IC 74HC138.Khối điều khiển hiển thị : có chức năng xử lý các dữ liệu mà máy tính truyền tới để tạo ra các dữ liệu về mức logic cần cấp cho các led trong từng cột đồng thời điều khiển quá trình cấp nguồn cho led ma trận . 20 . Khối khuếch đại công suất cột : có chức năng đảm bảo cấp đủ nguồn cho các cột của led ma trận. Dữ liệu về mức logic của các cột sẽ được khối điều khiển hiển thị gửi đến phù hợp với dữ liệu của các hàng để có thể hiển thị đúng như mong muốn. Các dữ liệu này sẽ được chốt lại tại đầu ra của khối cho đến khi dữ liệu mới được yêu cầu chốt. Khối khuếch đại công suất hàng : có chức năng đảm bảo cấp đủ nguồn cho các hàng của led ma trận. đồng thời hạn chế dòng chạy qua các chân của các IC chốt dữ liệu cột. Khối chốt dữ liệu hàng : có chức năng chốt các giá trị logic cấp nguồn cho các hàng của ma trận. Khối chốt dữ liệu cột : có chức năng chốt các giá trị logic cấp nguồn cho các cột của ma trận.

AVR [6] có cấu trúc RISC với :  131 lệnh. hầu hết các lệnh thực thi trong một chu kỳ xung nhịp.Chương 2 : Giới thiệu về vi điều khiển AVR Atmega16 2.1) Một số đặc trưng Đây là loại vi điều khiển 8 bit.1.  32 x 8 thanh ghi đa dụng  Full static operation 21 .1) Giới thiệu về vi điều khiển họ AVR 2. xử lý nhanh. tiêu thụ năng lượng thấp.

Giao tiếp JTAG :  Khả năng quét toàn diện theo chuẩn JTAG.  Các kênh PWM. PWM. Tốc độ làm việc 16MPIS. EEROM. chia tần số. Những thuộc tính đặc biệt :  Power on reset và Brown-out detection.  Hỗ trợ giao tiếp I2C.  Timer thời gian thực (Real time Clock) với bộ dao động riêng biệt. fuse…  Lock bit qua giao tiếp JTAG Ngoại vi :  Timer/ counter 8 bit với các chế độ : so sánh và chia tần số.  Kênh biến đổi ADC 10 bit.  Watch_dog timer với bộ dao động on_chip riêng biệt.  Chế độ hiệu chỉnh bộ sai số cho bộ dao động RC on chip  Các chế độ ngắt ngoài và trong đa dạng. standby. Bộ nhớ :  ISP Flash với khả năng 10. capture.  RAM.  Timer/counter 16 bit với các chế độ : so sánh.  Giao tiếp SPI. power-down.  Hỗ trợ khả năng Debug onchip  Hỗ trợ lập trình Flash.  6 mode sleep : Idle. với thạch anh 16 MHz.  EEROM. Các phần mềm lập trình cho AVR : 22 .  On_chip 2 cycle multipler. tiết kiệm năng lượng.000 lần ghi xóa.  Bộ giao tiếp nối tiếp lập trình được USART. ADC noise reduction. extended standby.

1. Các phần mềm này có hỗ trợ phần nạp và Debug on chip. các Register File. Trong các loại AVR cũ như AT90S1200 bộ nhớ chương trình chỉ gồm một phần là Application Flash Section còn trong các loại AVR mới có thêm phần Boot Flash Section. Tất cả các thanh ghi quan trọng cần khảo sát nằm trong bộ nhớ dữ liệu của chip. Cũng chính vì vậy mà đối với người lập trình thì bộ nhớ này “không quá quan trọng”. 23 . Chức năng chính của bộ nhớ chương trình là chứa các lệnh (instruction) nên chúng ta không có nhiều cơ hội tác động nên bộ nhớ này khi lập trình cho chip. Trong khi đó.2) Một số đặc trưng AVR có cấu trúc Havard trong đó đường truyền cho bộ nhớ dữ liệu (data memory bus) và đường truyền cho bộ nhớ chương trình (Program memory bus) được tách riêng.  Ngoài ra có thể dùng chương trình nạp PonyProg2000. program memory bus có độ rộng 16 bit và chỉ phục vụ cho thanh ghi lệnh (instruction register). Data memory bus chỉ có 8 bit và được kết nối với hầu hết các thiết bị ngoại vi. AVRStudio. Code Vision. Bộ nhớ chương trình (program memory) là bộ nhớ Flash lập trình được. Winpic800 … 2.

phép toán thực hiện trên các thanh ghi này chỉ cần một xung Clock. Bộ nhớ dữ liệu trên các chip AVR có độ lớn khác nhau tùy theo mỗi chip. • Các toán tử.Cấu trúc bộ nhớ AVR Bộ nhớ dữ liệu (data memory) : đây là phần chứa các thanh ghi quan trọng nhất của chip. • Chúng là nguồn chứa các số hạng trong các phép toán và cũng là đích chứa kết quả  Các thanh ghi vào ra (thanh ghi I/O hay còn gọi là vùng nhớ I/O) là cổng giao tiếp giữa CPU với thiết bị ngoại vi. • Tệp thanh ghi được kết nối trực tiếp với bộ xử lý trung tâm. Các thanh ghi này được đặt tên là từ R0 đến R31. Tất cả các 24 . Chúng có đặc điểm : • Được truy cập trực tiếp trong các instruction. Tuy nhiên về cơ bản bộ nhớ này được chia làm các phần :  Tệp thanh ghi (Register file) : gồm 32 thanh ghi 8 bit có địa chỉ tuyệt đối từ 0x0000 đến 0x001F. CPU chip.Hình 2 .

Cấu trúc bên trong của AVR 25 .  EEPROM (Electrical Erasable Programmable ROM) là một phần quan trọng của các chip AVR mới. vùng này thực chất chỉ tồn tại khi nào người sử dụng gắn thêm bộ nhớ ngoài vào chip. rất thích hợp cho các ứng dụng lưu trữ dữ liệu.1. 2. trạng thái … của thiết bị ngoại vi đều nằm ở đây.3) Một số đặc trưng Hình 2 .  RAM ngoại (External RAM) : các chip vi điều khiển AVR cho phép người dùng có thể gắn thêm RAM ngoài để chứa biến.thanh ghi điều khiển. vì là ROM nên bộ nhớ này không bị xóa ngay cả khi không cấp nguồn nuôi chip.

Vào ra Analog – digital và ngược lại.  Dòng vi điều khiển MEGA AVR.  Dòng Tiny AVR. Với công nghệ này cho phép các lệnh thực thi chỉ trong một chu kì xung nhịp. ví dụ : ATUC30512 có 512 kB Flash). 26 .2) Sơ bộ về vi điều khiển Atmega16 Atmega16 [3] là bộ vi điều khiển CMOS 8 bit tiêu thụ điện năng thấp dựa trên kiến trúc RISC (Reduced Intruction Set Computer).Hoạt động :Các lệnh được chứa trong bộ nhớ chương trình Flash Memory dưới dạng các thanh ghi 16 bit. 2. vì thế mà trong một số trường hợp dù nguồn clock của AVR nhỏ hơn một số loại vi điều khiển khác (như PIC) nhưng thời gian thực thi vẫn nhanh hơn. AVR có ưu điểm là hầu hết các lệnh đều được thực thi trong một chu kỳ xung nhịp. thanh ghi lệnh tác động cũng như lựa chọn tệp thanh ghi cũng như RAM cho ALU thực thi. 2.4) Một số họ vi diều khiển AVR Vi điều khiển AVR rất phong phú và đa dạng. bao gồm nhiều họ khác nhau :  Họ ATUC30xxxx (xxxx thể hiện dung lượng Flash của vi điều khiển. Trong khi thực thi chương trình.  Dòng LCD AVR  Dòng USB AVR  Dòng CAN AVR. vì thế tốc độ xử lý dữ liệu có thể đạt đến 1 triệu lệnh trên giây ở tần số 1 Mhz. địa chỉ của dòng lệnh đang thực thi được quyết định bởi bộ đếm chương trình – PC (Program Counter).1. Bộ nhớ chương trình được truy cập trong mỗi chu kỳ xung Clock và một lệnh chứa trong Program memory được load vào thanh ghi lệnh (instruction Register).

Kiến trúc đạt được có tốc độ xử lý nhanh gấp 10 lần vi điều khiển dạng CISC (Complex Intruction Set Computer) thông thường. cho phép truy cập 2 thanh ghi độc lập bằng một chu kì xung nhịp. Toàn bộ 32 thanh ghi đều được nối trực tiếp với ALU (Arithmetic Logic Unit).Vi điều khiển này cho phép người thiết kế có thể tối ưu hoá chế độ độ tiêu thụ năng lượng mà vẫn đảm bảo tốc độ xử lí. Sơ đồ khối Hình 2 .Sơ đồ khối của Atmega16 Atmega16 có tập lệnh phong phú về số lượng với 32 thanh ghi làm việc đa năng. 27 .

 32 ngõ I/O lập trình được. có rất nhiều phần mềm được dùng để lập trình bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau đó là: Trình dịch Assembly như AVR studio của Atmel. Phần mềm này hỗ trợ nhiều ứng dụng và có nhiều hàm có sẵn nên việc lập trình tốt hơn.2. đó là trình dịch CodeVisionAVR C.  Cho phép 1000 lần ghi/xóa. C CMPPILER của GNU… Trình dịch C đã được nhiều người dụng và đánh giá tương đối mạnh. cho phép 100. dễ tiếp cận đối với những người bắt đầu tìm hiểu AVR.5V. Trình dịch C như win AVR.1) Đặc trưng  Được chế tạo theo kiến trúc RISC hiệu suất cao mà điện năng tiêu thụ thấp  Tập lệnh gồm 131 lệnh.  Bộ EEPROM 512 byte. CodeVisionAVR C. hầu hết đều chỉ thực thi trong 1 chu kì xung nhịp. 10 bit.Khi sử dụng vi điều khiển Atmega16.  Bộ truyền nối tiếp bất đồng bộ vạn năng UART.  Bộ biến đổi ADC 8 kênh. ICCAVR. 16MHz đối với Atmega16 tối đa .  32 x 8 thanh ghi làm việc đa dụng.000 Flash/ 100.  Hoạt động tĩnh  16 MIPS với thông lượng 16MHz  8KB Flash ROM lập trình được ngay trên hệ thống :  Giao diện nối tiếp SPI có thể lập trình ngay trên hệ thống.  Vcc=2.7V đến 5. 28 .  Tốc độ làm việc: 8 MHz đối với Atmega16L.000 lần ghi/xóa  16 Kbyte bộ nhớ chương trình in-System Self-programmable Flash.000 EEPROM.  Độ bền dữ liệu 20 năm ở 85°C và 100 năm ở 25°C  Bộ nhớ SRAM 512 byte.  Bộ nhân hai chu kì.  Chu kì ghi/xóa (Write/Erase) :10. 2.

Hình 2 . Power-save. Standby và Extended Standby.  Bộ so sánh Analog.  Bộ lập trình Watch dog timer.  Có đến 13 interrupt ngoài và trong.  Giao tiếp nối tiếp Master/Slave SPI. Power- down.  4 kênh điều chế độ rộng xung PWM.  6 chế độ ngủ : Idle. Tốc độ xử lí lệnh đến 8 MIPS ở 8 MHz nghĩa là 8 triệu lệnh trên giây.Sơ đồ chân Atmega16  VCC: Điện áp nguồn nuôi. ADC Noise Reduction.  Bộ định thời gian thực (RTC) với bộ dao động và chế độ đếm tách biệt  2 bộ Timer 8 bit và 1 bộ Timer 16 bit với chế độ so sánh và chia tần số tách biệt và chế độ bắt mẫu. 29 .

 PortA (PA7…PA0): PortA nhận vào tín hiệu Analog và chuyển đổi qua tín hiệu Digital. Các chân của Port A ở vào trạng thái có điện trở cao khi tín hiệu Reset ở chế độ tích cực hoặc ngay cả khi không có tín hiệu xung đồng hồ. Bộ vi điều khiển sẽ được đặt lại khi chân này ở chế độ thấp trong hơn 50ns. GND: Nối mass. Bộ khuếch đại này được bố trí để làm bộ tạo dao động trên chip. Nhưng nếu cho phép giao diện JTAG. Nó có thể tự kết nối với nguồn chính ngay cả khi ADC không được sử dụng. 30 . Ngoài ra PortA có thể được tách ra làm vào ra 2 hướng 2 bit nếu bộ chuyển đổi A/D không được sử dụng.  XTAL1: Lối vào bộ khuếch đại đảo và lối vào mạch tạo xung nhịp bên trong.  Reset: Lối vào đặt lại. còn chân XTAL1 được nối với bộ dao động bên ngoài.  AVCC : Là chân nguồn cho Port A và cho bộ chuyển đổi A/D. PC2 sẽ hoạt động ngay cả khi reset lại tín hiệu. chân XTAL2 để trống.  XTAL2: Lối ra bộ khuếch đại đảo : XTAL1 và XTAL2 lần lượt là lối vào và lối ra của một bộ khuếch đại đảo.  PortC (PC7…PC0): tương tự như PortA.  PortB. các xung ngắn hơn không tạo ra tín hiệu đặt lại. Khi các chân PA0 đến PA7 là các lối vào và được đặt xuống chế độ thấp từ bên ngoài.  AREF : Là chân chuyển đổi tín hiệu analog cho bộ chuyển đổi A/D. Để điều khiển bộ vi điều khiển từ một nguồn xung nhịp bên ngoài. Một bộ tinh thể thạch anh hoặc một bộ cộng hưởng gốm có thể được sử dụng.D : tương tự như PortA. chúng sẽ là nguồn dòng nếu các điện trở nối lên nguồn dương được kích hoạt. thì các chân PC5. Port A cung cấp các đường địa chỉ/dữ liệu vào/ra hoạt động theo kiểu đa hợp kênh khi dùng bộ nhớ SRAM ở bên ngoài. PC3.

AVR sử dụng kiến trúc Harvard với bộ nhớ tách rời giữa hai luồng process và dữ liệu. vì vậy kích thước STACK được hạn chế bởi kích thước SRAM tổng và cách sử dụng của nó. Truy xuất nhanh thanh ghi File chứa 32*8 bit thanh ghi làm việc đa năng với một chu kỳ xung đơn truy xuất thời gian. Cả hai khu vực được thiết kế bảo vệ các bit ghi và đọc/ghi. Mỗi địa chỉ bộ nhớ process chứa 16 hoặc 32 lệnh.2) CPU Kiến trúc AVR nói chung. Khái niệm này cho phép các lệnh sẽ được thực hiện trong mọi chu kỳ xung.2. các chức năng chính của CPU đảm bảo sự thực thi chính xác process. khu vực khởi động process và khu vực ứng dụng process. Không gian bộ nhớ trong kiến trúc AVR là tất cả những bản đồ bộ nhớ phổ biến tuyến tính. Một lệnh AVR có 16 bit đơn định dạng word. địa chỉ trả về của Counter process (PC) được lưu trữ trong Stack. Stack Poiter được đọc/ghi được sử dụng trong không gian I/O. 6 trong 32 thanh ghi có thể sử dụng như 3 địa chỉ gián tiếp thanh ghi con trỏ cho không gian địa chỉ dữ liệu. Nó cũng có thể được sử dụng như con trỏ của bộ nhớ process Flash. điều khiển thiết bị ngoại vi và các kênh ngắt.2. Trong thứ tự thực hiện song song. Bộ nhớ process là hệ thống bộ nhớ Flash lập trình lại được. Bộ nhớ process Flash được chia ra làm 2 khu vực. Stack được định phần trong dữ liệu tổng quát SRAM. thực hiện tính toán. Điều này cho phép bộ tính toán ALU làm việc đơn chu kỳ. Trong khi một lệnh dang thực thi. Tất cả các process sử dụng phải khởi tạo giá trị đầu cho Stack Poiter trước khi process con hoặc ngắt được gọi. CPU phải có khả năng truy xuất bộ nhớ. Một module ngắt linh hoạt có những thanh ghi điều khiển trong không gian I/O với một ngắt 31 . Dữ liệu SRAM có thể dễ dàng được truy xuất qua 5 cách đánh địa chỉ khác nhau hộ trợ trong kiến trúc AVR. Trong khi các ngắt và process con được gọi. Các chỉ lệnh trong bộ nhớ process được thực hiện với những mức pipeline đơn. lệnh tiếp theo sẽ được tìm nạp trước từ bộ nhớ process.

toàn cục cho phép ngắt trong thanh ghi trạng thái. Hình 2 . logic và chức năng bit.2. Không gian bộ nhớ I/O chứa 64 địa chỉ cho các chức năng ngoại vi CPU như thanh ghi điều khiển. Tất cả các ngắt đều có vector ngắt riêng biệt trong bảng vector ngắt.2.SPI.1 ALU – Arithmetic Logic Unit : Thực thi cao AVR ALU hoạt động trong sự kết nối trực tiếp với tất cả 32 thanh ghi hỗ trợ làm việc. và một số chức năng I/O khác.2. 2.2 Thanh ghi trạng thái (Status Registers) : 32 . Địa chỉ vector ngắt càng thấp quyền ưu tiên ngắt càng cao. Hoạt động trong ALU được chia thành 3 chức năng chính: số học.Sơ đồ khối cấu trúc ATmega16 2.2.

Bit Read/Write Khởi tạo 7 6 5 4 3 I T H S V R/W R/W R/W R/W 0 0 0 0 2 1 0 N Z C R/W R/W R/W 0 0 0 R/W 0  Bit 7-I : cho phép ngắt toàn cục.3 Thanh ghi mục đích chung: Thanh ghi file được tối ưu hóa cho AVR tăng cường lập tập tin.  Bit 1-Z : cờ zero  Bit 0-C : cờ nhớ. Không cho phép người sử dụng tự ý xóa. Có thể được đặt hoặc được xóa bởi SEI và CLI. Chú ý Status Register được thay đổi sau tất cả các phép tính toán trong ALU.Chứa thông tin về kết quả của các tính toán được thực thi gần nhất.  Bit 5-H : Cờ nhớ nửa H sử dụng để nhớ nửa hữu ích trong phép tính số BCD.  Bit 4-S : tín hiêu bit S = N ⊕ V  Bit 3-D : 2 cờ tràn  Bit 2-N : cờ phủ định. 33 .  Hai toán hạng ngõ ra 8 bit và một kết quả ngõ vào 8 bit.  Hai toán hạng ngõ ra 8 bit và một kết quả ngõ vào 16 bit.  Bit 6-T : bit lưu trữ.2. Có thể chép từ BST sang BLD và ngược lại.2. Chỉ bị xóa khi có ngắt mới xuất hiện và được chỉ dẫn bởi RETI cho những ngắt kế tiếp. 2. Trong mệnh lệnh để đạt được sự thực hiện đòi hỏi và tính tối ưu hóa những sơ đồ vào ra đây được hỗ trợ :  Một toán hạng ngõ ra 8 bit và một kết quả ngõ vào 8 bit.

Các thanh ghi hỗ trợ làm việc AVR CPU 2.4 Con trỏ ngăn xếp (Stack pointer): Bit Bit Read/Write Khởi tạo 15 14 13 12 11 10 9 8 SP15 SP14 SP13 SP12 SP11 SP10 SP9 SP8 SP7 SP6 SP5 SP4 SP3 SP2 SP1 SP0 5 R /W R /W 0 0 4 R/W R/W 0 0 3 R/W R/W 0 0 2 R/W R/W 0 0 7 R/W R/W 0 0 6 R/W R/W 0 0 1 R/W R/W 0 0 0 R/W R/W 0 0 Thanh ghi Stack Poiter luôn trỏ đến đỉnh của ngăn xếp. Stack Poiter tăng lên 1 khi dữ liệu được đưa ra 34 . Stack Poiter giảm đi 1 khi dữ liệu được đẩy lên trên Stack với lệnh PUSH. Khoảng trống trong SRAM phải được định nghĩa bởi process trước bất kỳ process con nào gọi nó thực thi hoặc ngắt nào được hoạt động. Stack Poiter trỏ đến ngăn xếp dữ liệu SRAM lưu trữ những process con và những ngắt cục bộ. và giảm đi 2 khi trả về địa chỉ được đẩy lên trên Stack với sự gọi process con hoặc ngắt được gọi.2. Hình 2 .2. Một toán hạng ngõ ra 16 bit và một kết quả ngõ vào 16 bit.

Chú ý thanh ghi trạng thái không tự động lưu trữ 35 . Các ngắt này có vector Reset riêng biệt với vector process. Chú ý không gian dữ liệu trong bổ xung của kiến trúc AVR nhỏ nên chỉ sử dụng thanh ghi SPL. AVR cung cấp vài nguồn ngắt khác nhau. I-bit tự động được lập khi một lệnh ngắt trở lại thực thi từ RETI. phần cứng sẽ xóa cờ ngắt.5 Reset và xử lý ngắt. Những ngắt này không cần có cờ ngắt. Có hai kiểu ngắt cơ bản. Với mỗi ngắt Counter process là một vector tới vector ngắt hiện tại trong thứ tự thực thi. Số lượng các bít được sử dụng là sự thi hành phụ thuộc. Nếu điều kiện một ngắt xuất hiện trong khi cho phép ngắt bit bị xóa thì cờ ngắt sẽ được lập và nhớ đến khi ngắt cho phép hoặc cờ ngắt bị xóa bởi phần mềm.khỏi Stack với lệnh POP. ngắt toàn cục cho phép I-bit xóa và tất cả các ngắt còn lại bị cấm. Các cờ ngắt có thể bị xóa bởi ghi logic 1 tới vị trí bit cờ để xóa. Tất cả các ngắt được cho phép có thể ngắt thường trình. Nếu điều kiện ngắt không xuất hiện trước khi ngắt cho phép ngắt sẽ không được hoạt động. Sử dụng phần mềm có thể ghi logic 1 cho I-bit cho phép ngắt. Tất cả các ngắt ghi ở mức logic 1 cùng với ngăt toàn cục. và tăng lên 2 khi dữ liệu được đưa ra khỏi Stack trả về từ process con RET hoặc trả về từ ngắt RETI. Stack Poiter AVR được bổ xung như 2 thanh ghi 8 bit trong không gian I/O. Các ngắt có thể tự động bị cấm khi khởi động khóa bit BLB02 hoặc BLB12. điều kiện để các ngắt xuất hiện trong khi bit GIE(Global Interrupt Enable) bị xóa thì cờ nhớ sẽ lập và nhớ đến khi bit GIE được lập. trong trường hợp này không có thanh ghi SPH. 2. Khi một ngắt xuất hiện.2. Tương tự.  Kiểu 2 : các ngắt sẽ được hoạt động nếu điều kiện để ngắt có mặt. Trong thanh ghi trạng thái các bit cho phép ngắt phụ thuộc giá trị Counter process.  Kiểu 1 : hoạt động bởi 1 sự kiện lập bởi cờ ngắt.2. nó sẽ luôn trả về process chính và thực thi hơn một lệnh trước khi tạm dừng ngắt. Khi AVR thoát khỏi 1 ngắt.

2. Không có ngắt được thực thi sau lệnh CLI ngay cả khi xuất hiện đồng thời với lệnh.2. Khi sử dụng lệnh CLI để cấm các ngắt thì ngắt sẽ không trực tiếp bị cấm.6 Ngắt đáp ứng lại thời gian Ngắt thực thi đáp ứng cho tất cả các ngắt cho phép của AVR là 4 chu kỳ xung tối thiểu. Trong khoảng thời gian này bộ nhớ process sẽ đẩy 36 . Sau 4 chu kỳ xung vector process thêm địa chỉ cho ngắt đang hoạt động trong process con thực thi. Xem ví dụ sau :  Ghi bằng Assembly  Ghi bằng C Khi sử dụng lệnh SEI cho phép ngắt:  Ghi bằng Assembly  Ghi bằng C 2.khi vào một thủ tục ngắt và cũng không tự phục hồi khi thoát ra khỏi thủ tục.

2. 2. Trở về từ ngắt process con đưa rad 4 chu kỳ xung bộ đếm chương trình sẽ được đưa ra từ Stack. Bổ xung thêm vào đặc tính AVR một bộ nhớ EEPROM lưu trữ dữ liệu. Hình 2 .2. Kiến trúc AVR có 2 bộ nhớ chính : bộ nhớ dữ liệu và bộ nhớ process. Vector ngắt nhảy đến ngắt trong process con và lệnh ngắt này sẽ đưa ra 3 chu kỳ xung. Cho AVR 16 hoặc 32 bit thì bộ nhớ flash là 8K*16.2 Bộ nhớ dữ liệu SRAM 37 . Stack Poiter tăng thêm 2 và I-bit trong SREG được lập. Nếu một ngắt xuất hiện trong khi thực thi nhiều chu trình lệnh. Atmega16 có Counter 13 bit cùng với 8K địa chỉ process.Sơ đồ bộ nhớ process 2.1 Hệ thống bộ nhớ lập trình lại Flash Atmega16 chứa 16 K bytes On-Chip trong hệ thống bộ nhớ lập trình lại Flash để lưu trữ process.3.2.3.3) Bộ nhớ Phần này mô tả các bộ nhớ khác nhau trong Atmega16. Nếu một ngắt xuất hiện khi MCU ở chế độ ngủ. 2. ngắt thực thi yêu cầu thời gian tăng bởi 4 chu kỳ xung. thì lệnh sẽ được trước khi ngắt được thực hiện. Bộ nhớ Flash có khả năng ghi/ xóa 1000 lần cho mỗi vòng.lên trên Stack.

Có tới 1120 địa chỉ ô nhớ cho bộ nhớ nhập xuất.2.Những chu kỳ truy xuất SRAM 2. 96 đường địa chỉ đầu tiên dành riêng cho thanh ghi file và bộ nhớ vào ra và còn 1024 đường địa chỉ còn lại cho SRAM nội. Hình 2 .3 Bộ nhớ dữ liệu EEPROM 38 . thanh ghi file và SRAM nội.3.Sơ đồ bộ nhớ dữ liệu Hình 2 .

Thanh ghi địa chỉ EEPROM :EEARH và EEARL 15 Bit Bit Read/Write Khởi tạo 14 13 12 11 10 9 8 - - - - - - - EEAR8 EEAR7 EEAR6 EEAR5 EEAR4 EEAR3 EEAR2 EEAR1 EEAR0 7 R R/W 0 X 6 R R/W 0 X 5 R R/W 0 X 4 R R/W 0 X 3 R R/W 0 X 2 R R/W 0 X 1 R R/W 0 X 0 R/W R/W X X  Bit 15…9 – Res : các bit đã đăng ký trước. Truy xuất giữa EEPRAM và CPU được mô tả theo đặc tả thanh ghi địa chỉ. Giá trị đầu của EEAR là không xác định.000 chu kỳ ghi/xóa. Thanh ghi địa chỉ EEPROM – EEARH và EEARL mô tả địa chỉ EEPROM trong 512 byte không gian EEPROM. 2. thanh ghi dữ liệu và thanh ghi điều khiển EEPROM. Một giá trị riêng phải được ghi trước.2. EEPRAM có khả năng thực hiện 100. mỗi byte đơn có thể đọc và ghi. Nó được tổ chức như một không gian dữ liệu riêng biệt.  Bit 8…0 – EER8…0 : địa chỉ EEPROM.2 Thanh ghi dữ liệu EEPROM : EEDR 7 Bit 6 5 4 3 2 1 0 MSB Read/Write Khởi tạo LSB R/W R/W R/W 0 0 0 R/W 0 R/W R/W R/W 0 0 0 R/W 0  Bit 7…0 – EEDR7…0 : EEPROM dữ liệu 39 .Atmega16 chứa 512 byte bộ nhớ dữ liệu EEPROM.3. Các bit này sẽ luôn được đọc là 0.3. Các byte dữ liệu EEPROM được thêm vào tuyến tính giữa 0 và 511.

Khi EEWE bị xóa EEPROM sẵn sàng phát ra ngắt là một hằng số ngắt. Bit EEMWE phải ghi lên 1 trước khi logic 1 được ghi cho EEWE. 2. Khi địa chỉ và dữ liệu đưa lên chính xác.2. lập EEWE với 4 chu kỳ xung sẽ ghi dữ liệu tới EEPROM tại địa chỉ được chọn. (bước 3 và 4 có thể bỏ qua). Nếu EEMWE = 0. Các bước cần làm khi ghi EEPROM. lập EEWE sẽ không có ảnh hưởng. phần cứng xóa bit về 0 sau 4 chu kỳ xung.3.  Bit 3 – EERIE : EEPROM sẵn sàng cho phép ngắt Ghi EERIE lên 1 cho phép EEPROM sẵn sàng ngắt nếu I-bit trong SREG được lập. 40 .  Đợi đến khi SPMEN trong SPMCR trở về 0.3. Khi EEMWE được ghi lên 1 bởi phần mềm. Ghi EERIE về 0 sẽ cấm ngắt.  Bit 1 – EEWE : EEPROM cho phép ghi EEPROM cho phép ghi tín hiệu EEWE được ghi tín hiệu tra cứu tới EEPROM. EEDR chứa dữ liệu đọc ngoài từ EEPROM tại địa chỉ đưa bởi EEAR.  Bit 2 – EEMWE : EEPROM chỉ cho phép ghi Khi Bit EEMWE được lập. Cho hoạt động đọc EEPROM. thanh ghi EEDR chứa dữ liệu ghi tới EEPROM trong địa chỉ đưa bởi thanh ghi EEAR.  Đợi đến khi EEWE trở về 0. bit EEWE phải ghi lên 1.3 Thanh ghi điều khiển EEPROM :EECR Bit Read/Write Khởi tạo 7 6 5 4 3 - - - - EERIE R/W R/W R/W R/W 0 0 0 0 2 EEMWE 1 0 EEWE EERE R/W R/W R/W R/W 0 0 0 0  Bit 7…4 – Res : các bit đăng ký trước Các bit này đã được đăng ký trước trong Atmega16 và luôn được đọc là 0.  Ghi địa chỉ mới EEPROM tới EEAR (tùy chọn).EEPROM ghi hoạt đọng.

Vị trí I/O được truy xuất bởi lệnh IN và OUT. Người sử dụng cần phải kiểm tra bit EEWE trước thao tác đọc. sự chuyển dữ liệu giữa 32 thanh ghi hỗ trợ làm việc và không gian I/O.3.  Trong 4 chu kỳ xung đồng hồ sau khi lập EEMWE ghi logic 1 cho EEWE. Bộ dao động chuẩn được sử dụng để lấy thời gian truy xuất EEPROM. Khi EEPROM được đọc CPU bị dừng trong 4 chu kỳ trước khi lệnh tiếp được thực thi. cũng không thể thay đổi thanh ghi EEAR.  Ghi logic 1 tới bit EEMWE trong khi ghi EEWE trong EECR về 0. Trong các thanh ghi giá trị các bit đơn được kiểm tra bởi các lệnh SBI và CBI. Nếu ghi hoạt động trong tiến trình thì không cái nào có thể đọc EEPROM.2.4 Bộ nhớ I/O : Tất cả các Atmega16 I/O và các thiết bị ngoại vi trong không gian I/O.$1F là bít truy xuất trực tiếp sử dụng các lệnh SBI và CBI. Khi địa chỉ đúng thì lập lên thanh ghi EEAR. bit EERE phải ghi ở logic 1 để khởi động EEPROM đọc.  Bit 0 – EERE : EEPROM cho phép đọc Tín hiệu cho phép đọc EERE đọc tín hiệu tra cứu tới EEPROM. Những thanh ghi I/O thuộc phạm vi địa chỉ 00$ . 41 . 2. Sự truy xuất EEPROM đọc cần 1 lệnh và yêu cầu dữ liệu có giá trị trực tiếp. Ghi dữ liệu mới EEPROM tới EEAR (tùy chọn).

Led ma trận chung anot Với cách sắp xếp như trên tại một thời điểm ta không thể hiển thị một kí tự (với trên 2 hàng 2 cột) trên ma trận.1) Cấu trúc và nguyên lý cấp nguồn cho led ma trận Led ma trận bao gồm các led đơn được xếp thành hàng và cột . Hình 3 . Do đó để có thể hiển thị một kí tự trên led ma 42 .Chương 3 : Nguyên tắc điều khiển led ma trận 3. Các led đơn trong cùng một hàng thì được nối chung anot (catot) còn trong cùng một cột thì được nối chung catot (anot). Do đó để các led có thể sáng ta phải cấp nguồn cho led như sau : cấp mức cao (thấp) cho hàng và mức thấp (cao) cho cột.

3. Ta phải để cho từng hàng (cột) của kí tự lần lượt kiện thị trên led ma trận với tần số cao. H . Khi đó nếu muốn một led nào đó trong cột sáng thì ta phải cấp điện áp mức cao vào hàng tương ứng.Tạo font chữ cho kí tự H Nhìn vào bảng trên ta thấy H H H H H H H H H muốn hiển thị chữ H R phải cấp nguồn H H H H H H H cho các led trong từng cột như sau : Cột 5: L . Do quét theo từng cột nên ta sẽ phải xác định mức logic cần cấp cho tất cả các led trong từng cột.trận thì ta phải lợi dụng hiện tượng lưu ảnh trên võng mạc. Sau đó khi cần hiển thị ký tự thì ta lần lượt đưa các giá trị này ra các chân cấp nguồn cho hàng (cột) đồng thời cấp nguồn cho cột (hàng) tương ứng với nó. L . L .2) Nguyên tắc tạo font chữ hiển thị Để cụ thể hơn ta xét ví dụ hiển thị chữ R trên led ma trận 8x8 theo cách quét lần lượt từng cột ma trận. L 43 . L . Giả thiết các led cùng hàng mắc chung anot. H . Bảng 3 . Trước tiên ta phải xác định mức logic cần cấp cho từng hàng (cột) của led ma trận để hiển thị ký tự rồi lưu các giá trị logic này lại. H . các led trong cùng một cột mắc chung catot.

3) Điều khiển hiển thị led ma trận Để tiện cho việc truy xuất dữ liệu ta có thể khai báo 1 mảng trong bộ nhớ Flash của Atmega16 lưu các dữ liệu này. Việc mã hóa font phụ thuộc vào cách cấp nguồn cho ma trận led. Việc cấp nguồn cho led ma trận phụ thuộc vào cách mã hóa dữ liệu (theo từng hàng hay theo từng cột của ma trận). L Cột 1: H . Giả sử ta mã hóa font 6 cột 8 hàng ( 5 cột mã hóa chữ 1 cột tạo khoảng cách 2 chữ kế tiếp) như đã nêu trong nguyên tắc điều khiển led thì mỗi kí tự cần 6 byte dữ liệu để lưu. L . Ta có thể lưu các giá trị này thành từng byte trong bộ nhớ theo trật tự từ hàng 1 tới hàng 8 hay ngược lại. H . H . L . H . Sau khi xác định được các mức logic cần cấp cho ma trận led thì ta có thể tiến hành điều khiển quá trình cấp nguồn cho led ma trận để có được hình ảnh như ý muốn.Cột 4: H . H . L Các led trong các cột khác được cấp điện áp mức thấp . H . H . 44 . Khi đó địa chỉ đầu của dữ liệu mã hóa 2 ký tự gần nhau thì cách nhau cách nhau 6. L . 3. Nếu dữ liệu mã hóa là các hàng trong 1 cột (hàng) thì tại một thời điểm ta chỉ cấp nguồn cho một cột (hàng . L . Quá trình điều khiển hiển thị led ma trận 8x8 theo từng cột (hàng) bao gồm các bước sau : - B1: Lấy mẫu dữ liệu : lấy các dữ liệu về mức logic cần cấp cho các cột (hàng) của ma trận - B2: Bắt đầu với cột i=1. L Cột 2: H . H . H . H . L . L . L . H . Vì vậy khi biết được vị trí của 1 kí tự trong font thì ta có thể xác định địa chỉ của dữ liệu mã hóa kí tự đó. L . Trên cơ sở đó ta có thể dễ dàng xuất dữ liệu của kí tự cần hiển thị ra . L . L . L . L . L . Ví dụ cột 1 ta lưu theo thứ tự từ hàng một tới 8 thì lưu giá trị 0F8H còn nếu ngược lại thì là 7FH . L Cột 3: H . Các giá trị này cần được lưu lại trong bộ nhớ của vi điều khiển để khi cần ta có thể lấy ra. Nếu ta cấp nguồn cho từng cột của ma trận led sáng lần lượt thì font chữ phải lưu các giá trị logic mã hóa cách cập nguồn cho tất cả các led trong cột đó. H .

nếu không thì quay lại bước 3 Bắt đầu Lấy mẫu dữ liệu i=1 Xuất dữ liệu của cả cột i ra 74HC595 Chốt dữ liệu cột i i=i+1 T F i>8 Hình 3 .- B3: Cấp nguồn cho cột i - B4: Xuất dữ liệu tương ứng với cột đó ( đã được lấy mẫu từ trước) để cấp nguồn cho các hàng của ma trận - B5: i=i+1 . quay lại bước 2 nếu i>8 .Lưu đồ thuật toán cấp nguồn cho ma trận led 45 .

Có thể dùng các bộ định thời của vi điều khiển để điều khiển thời điểm cấp nguồn cho led ma trận tạo tần số quét. Sau khi đã xác định được phương pháp cấp nguồn ta cần phải xây dựng font chữ cho phù hợp với cách cấp nguồn. Từ đây ta có thể tiến hành điều khiển việc cấp nguồn cho ma trận để dòng chữ trên ma trận hiển thị như mong muốn. Tóm lại để điều khiển led ma trận ta đầu tiên ta cần phải xác định được phương pháp cấp nguồn cho ma trận ( cấp nguồn theo từng cột hay từng hàng ).Nếu chỉ điều khiển 1 số lượng led ma trận nhỏ thì ta có thể dùng trực tiếp các chân của vi điều khiển để điều khiển việc cấp nguồn cho led ma trận. Để hình ảnh trên led ma trận hiển thị rõ ràng không bị nháy ta cần phải điều khiển tần số quét led ma trận. Nếu ma trận lớn hơn thì ta phải dùng các bộ ghi dịch để cấp nguồn cho led ma trận. 46 .

1) Chức năng của 74HC138 Sơ đồ chân của 74HC138 [4] : Hình 4 .Sơ đồ chân 74HC138 IC 74HC138 là bộ giả mã 3 đầu vào ( A0. Các dữ liệu mã hóa font được truyền nối tiếp từ vi điều khiển tới bộ ghi dịch bằng cách sử dụng SPI .A1. E 2 ở mức thấp và E3 ở mức cao.Chương 4: Điều khiển cấp nguồn cho led ma trận Chương này sẽ trình bày về cách điều khiển cấp nguồn cho ma trận sử dụng phương pháp cấp nguồn theo từng cột. E 2 ở mức thấp và E3 ở mức cao thì đầu ra của 74HC138 sẽ được quyết định bởi đầu vào . Các hàng của ma trận sẽ được cập nguồn bằng cách sử dụng bộ ghi dịch 74HC595. Tất cả các đầu ra của 74HC138 sẽ ở mức cao trừ khi E1 .1) Điều khiển cấp nguồn cho cột dùng 74HC138 4. E 2 ) và một đầu vào tích cực mức cao (E3). Khi các đầu vào E1 . Nó có 3 đầu vào cho phép : 2 đầu vào tích cực thấp ( E1 . Việc điều khiển cấp nguồn cho các cột được thực hiện bằng cách sử dụng IC 74HC138.A2) 8 đầu ra phủ định (Y0 đến Y7 ). 4. 47 .1.

còn các chân E1 .A1.A2) của 74HC138 sẽ được nối với các chân của vi điều khiển.2) Sử dụng 74HC138 để cấp nguồn cho các cột ma trận Theo nguyên tắc quét ma trận led thì tại mỗi thời điểm ta chỉ cấp nguồn cho một cột của ma trận do đó có thể dung 74HC138 để cấp nguồn cho các cột của ma trận . E 2 được nối đất.Thông qua việc gửi tín hiệu từ vi điều khiển tới các chân đầu vào của 74HC138 ta có thể chọn được cột cần cấp nguồn . E3 nối dương nguồn . các đầu ra của 74HC138 được nối với các cột của ma trận led thông qua một cổng phủ định ( hoặc các bộ đệm dòng cấp nguồn cho cột ). 48 . Các đầu vào ( A0.1.Chức nămg hoạt động của 74HC138 E1 E2 H X Đầu vào E3 A0 X X X H X X X X H H H H H H H H X L X L X H X L X L X L H L H H H H H H H H H H H H H H L L H L L H H L H H H H H H L L H L H L H H L H H H H H L L H L H H H H H L H H H H L L H H L L H H H H L H H H L L H H L H H H H H H L H H L L H H H L H H H H H H L H L L H H H H H H H H H H H L A1 X A2 X Y0 H Y1 H Y2 H Đầu ra Y3 Y4 H H Y5 H Y6 H Y7 H 4.Bảng 4 .

các IC này có thể cùng nối chung hoặc riêng chân điều khiển.Hình 4 . Hoặc chỉ sử dụng một IC nhưng cấp nguồn đồng thời cho tất cả các ma trận. khi đó một chân của IC sẽ được nối với các cột của các ma trận khác nhau . 49 .Ghép nối 74HC138 với vi diều khiển dể cấp nguồn cho cột của ma trận Khi mở rộng ma trận ta tăng thêm số lượng IC để cấp nguồn cho tất cả các cột.

4.2.Sơ đồ chân 74HC595 50 .1) Chức năng của 74HC595 74HC595 [5] là bộ ghi dịch 8 bít gồm có : 1 đầu vào cho phép ( OE ) 1 đầu vào chọn thanh ghi dịch ( MR ) 1 đầu vào dữ liệu nối tiếp (DS) 1 đầu vào cấp xung cho thanh ghi dịch (SH_CP) 1 đầu vào cấp xung cho thanh ghi chứa (ST_CP) 8 đầu ra 3 trạng thái ( Q1 đến Q7 và Q7’) Hình 4 .2) Điều khiển cấp nguồn cho hàng dùng 74HC595 4.

giá trị trước đó ↑ X L H H Q6’ kđ của bít thứ 6 trong thanh ghi dịch được chuyển sang đầu ra Q7’ Nội dụng của thanh ghi dịch X ↑ L H X kđ Qn’ được chuyển sang thanh ghi chứa và chuyển sang đầu ra Dịch chuyển nội dung của thanh ghi dịch đồng thời nội ↑ ↑ L H X Q6’ Qn’ dung của thanh ghi dịch cũ được chuyển vào thanh ghi chứa và các đầu ra song song 4.Bảng 4 .Chức năng hoạt động của 74HC595 Đầu vào SH_CP ST_CP OE MR DS Đầu ra Q7’ Qn Chức năng MR mức thấp dữ liệu chỉ dịch X X ↑ X X X L L H L L L X X X L L L kđ trong thanh ghi dịch đầu ra L không đổi trạng thái Xóa thanh ghi dich nạp dữ liệu Z vào thanh ghi chứa Xóa thanh ghi dịch đầu ra ở trạng thái trở kháng cao Dịch chuyển trạng thái cao vào thanh ghi dịch.2) Sử dụng 74HC595để cấp nguồn cho các hàng của ma trận Khi dùng 74HC595 để cấp nguồn cho ma trận led ta nối các đầu ra song song của 74HC595 với các chân cấp nguồn cho hàng của ma trận. Đồng thời phải sử 51 .2.

52 .ST_CP của 74HC595. đầu ra Q7’ của IC phía trước được nối với đầu vào DS của IC tiếp theo. Các bit dữ liệu mã hóa mức logic cần cấp cho các hàng của 1 cột ma trận sẽ được truyền liên tiếp DS của 74HC595.Ghép nối 74HC595 với vi điều khiển để cấp nguồn cho hàng của ma trận Khi mở rộng ma trận led ta ghép nhiều 74HC595 nối tiếp nhau: các chân SH_CP được nối chung với 1 nguồn cấp xung. Khi đó dữ liệu sẽ được dịch đồng bộ từ IC này sang IC khác và đầu ra của các IC cũng được chốt đồng bộ.SH_CP.dụng 3 chân của vi điều khiển để nối với các chân DS. Sau khi truyền xong hết dữ liệu. chân MR nối dương nguồn. Hình 4 . Để đồng bộ bit thì vi điều khiển mỗi khi xuất 1 bit tới chân DS sẽ phát một xung có sườn dương vào chân SH_CP. Chú ý để IC có thể hoạt động và đẩy dữ liệu ra các chân đầu ra thì chân OE phải nối đất. để các led trên cột sáng thì ta phải chuyển dữ liệu trong thanh ghi dịch vào các đầu ra của 74HC595 bằng cách cấp 1 xung sườn dương vào chân ST_TP. các chân ST_CP cũng được nối chung với nhau.

Hình 4 .Ghép nối tiếp các IC 74HC595 53 .

Sơ đồ khối của SPI Ta có thể thiết lập SPI ở 2 chế độ Master và Slave : Ở chế độ Slave. Tuy nhiên Atmega16 có phần cứng hỗ trợ việc truyền dữ liệu nối tiếp với các thiết bị ngoại vi (SPI).3) Truyền dữ liệu cấp nguồn cho hàng sử dụng SPI 4.Khi chân này bị kéo xuống mức thấp thì SPI sẽ hoạt động. a) Sơ đồ khối và các chế độ SPI [3] : Hình 4 . chân Slave Select ( SS ) phải đặt là đầu vào . chân MISO có thể đặt làm đầu ra. Khi chân SS được kéo lên mức cao ở mức cao SPI ngừng nhận dữ liệu từ bên ngoài vào. gói giúp cho bộ 54 .3. các chân khác là đầu vào. Chân SS có tác dụng đồng bộ byte.4.1) Atmega16 SPI Để truyền dữ liệu từ vi điều khiển vào bộ ghi dịch ta có thể dùng một đoạn chương trình phần mềm lập trình cho vi điều khiển truyền từng bit của dữ liệu.

DORD : Data Order Khi DORD ở mức cao thì bit LSB được truyền trước Khi DORD ở mức thấp thì bit MSB được truyền trước 55 .SPCR : 7 Bit 6 SPIE SPE Read/Write Khởi tạo 5 DORD R/W R/W R/W 0 0 0 4 3 MSTR R/W 0 2 1 0 CPOL CPHA SPR1 SPR0 R/W 0 R/W 0 R/W R/W 0 0 Bit 7 .Thiết lập mức cao cho cờ SPIF trong thanh ghi SPCR. ta có thể đặt SS làm đầu ra hay vào tùy ý : Nếu SS được đặt làm đầu ra thì nó không làm ảnh hưởng tói SPI .SPE : SPI Enable Bit này phải được đặt ở mức cao để SPI có thể hoạt động Bit 5 . Bit 6 .đếm bit của slave đồng bộ với bộ phát xung của master. đồng thời xóa dữ liệu đã nhận trong thanh ghi dịch. Nếu ngắt SPI và ngắt toàn cục được cho phép thì quá trình ngắt sẽ được thực hiện. nó chỉ có tác dụng điều khiển mức logic cho chân SS của SPI slave. .SPIE : SPI Interupt Enable Ngắt SPI sẽ được thực hiện nếu cờ SPIF trong SPSR được thiết lập và ngắt toàn cục được cho phép. Nếu SPI bị kéo xuống mức thấp bởi thiết bị ngoại vi thì nó sẽ hiểu đó là một Master khác nên sẽ đặt lại SPI ở chế độ Slave và bắt đầu truyền dữ liệu. Khi SS bị kéo lên mức cao thì SPI slave sẽ tái lập lại mức logic truyền và nhận. b) Các thanh ghi SPI: * Thanh ghi diều khiển . Do đó các chân MOSI và SCK trở thành đầu vào. Ở chế độ Master. Nếu SS được đặt làm đầu vào thì nó phải được giữ ở mức cao để đảm bảo các hoạt động của SPI master.Xóa bit MSTR trong thanh ghi SPCR để SPI ở chế độ Slave. Để tránh xung đột trong quá trình này SPI tiến hành các thủ tục sau: .

Chức năng của bit CPHA CPHA 0 1 Leading Edge Sample Setup Trailing Edge Setup Sample Bit1. Do dó người dùng sẽ phải đặt MSTR trở lại mức cao nếu muốn tiếp tục sử dụng chế độ Master. Bảng 4 . Quan hệ giữa SCK và tần số giao động (fosc) được thể hiện như sau: Bảng 4 . Slave nếu ở mức thấp. Bit 3 – CPOL :Clock Polarity: Khi bit này được ghi 1 thì SCK ở mức cao khi rỗi. ngược lại thì SCK ở mức thấp khi rỗi.0 – SPR1.Quan hệ giữa tần số SCK và tần số giao động 56 .SPR0 :SPI Clock Rate Select 1 and 0 Điều khiển tốc độ của SCK ở chế độ Master .Chức năng của bit CPOL CPOL 0 1 Leading Edge Rising Failing Trailing Edge Failing Rising Bit 2 – CPHA : Clock Phase Xác định việc lấy mẫu dữ liệu trên sườn trước hay sau của SCK : Bảng 4 . Nếu chân SS được đặt làm đầu vào thì khi chân này bị kéo xuống mức thấp thì MSTR sẽ bị xóa và SPIF được thiết lập mức cao.MSTR : Master/Slave Select Bit có tác dụng chọn chế độ cho SPI : Master nếu ở mức cao.Bit 4 .

Bit 5. Sẽ được xóa sau khi thanh ghi trạng thái được kiểm tra.SPI2X 0 0 0 0 1 1 1 1 SPR1 0 0 1 1 0 0 1 1 SPR0 0 1 0 1 0 1 0 1 Tần số SCK fosc/4 fosc/16 fosc/64 fosc/128 fosc/2 fosc/8 fosc/32 fosc/64 * Thanh ghi trạng thái – SPSR : 7 Bit Read/Write Khởi tạo 6 5 4 3 - 1 - 0 SPIF WCOL - R R R R R R R R/W 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 - SPI2X Bit 7 – SPIF: SPI Interrupt Flag Sau khi kết thúc việc dữ liệu. Ngắt sẽ xảy ra nếu ngắt SPI và ngắt toàn cục được cho phép. cờ SPIF được thiết lập. Bit 6 – WCOL: Write COLision flag Được thiết lập nếu SPDR được ghi dữ liệu khi đang truyền dữ liệu.. SPR0 để xác định tần số của SCK * Thanh ghi dữ liệu – SPDR : Bit 7 MSB 6 5 4 3 2 1 0 LSB 57 .1 : Không được dùng trong Atmega16 Bit 0: SPI2X: Double SPI Speed Bit Sử dụng kèm với SPR1.

Read/Write Khởi tạo R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W X X X X X X X X Chứa dữ liệu cần truyền và nhận .2) Thiết lập SPI truyền dữ liệu cho 74HC595 Để kết nối SPI giữa Atmega16 và 74HC595 ta cần nối chân SCK của vi điều khiển với chân SH_CP của 74HC595. Các giá trị cần nạp cho thanh ghi : 58 . 4.Ghép nối vi điều khiển với 74HC595 sử dụng SPI Do việc giao tiếp giữa vi điều khiển và 74HC595 chỉ là quá trình truyền dữ liệu từ vi điều khiển đến 74HC595 nên ta có thể thiết lập cho SPI ở chế độ master với cách sắp xếp dữ liệu theo trật tự bit có trọng số cao thì mã hóa cho hàng ở trên và các đầu ra của 74HC595 cũng được nối với các chân của ma trận led theo trật tự trên thì ta đặt bit DORD=0 .3. Hình 4 . Ngoài ra còn phải dùng 1 chân của vi điều khiển nối với chân ST_CP của 74HC595 để chốt dữ liệu tại đầu ra của 74HC595. nối chân MOSI của vi điều khiển với chân DS của 74HC595.

59 . Lệnh này cho phép gửi 1 byte từ vi điều khiển qua chân MOSI tới thiết bị ngoại vi.3=0.3) Kết luận Khi cấp nguồn cho ma trận tùy theo kích thước của ma trận mà ta có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. Khi cấp nguồn cho ma trận theo từng cột thì ta có thể sử dụng các IC có tác dụng chọn kênh để cấp nguồn cho ma trận. } 4.Sau đó nếu muốn chốt dữ liệu ta cần phải sử dụng 1 thủ tục để gửi 1 sườn dương tới chân ST_CP của 74HC595 thông : void latchdata( ) { PORTB.3=1. Với các ma trận đủ nhỏ ta có thể sử dụng các chân của vi điều khiển để trực tiếp điều khiển việc cấp nguồn cho ma trận. Khi cấp nguồn thì ta cần chú ý việc cấp phát dữ liệu của các hàng phải tương ứng với cột được cấp nguồn. PORTB. Với ma trận lớn thì cần phải dùng các IC hỗ trợ cho việc điều khiển cấp nguồn cho ma trận. Đối với các hàng trong cột thì ta có thể dùng các bộ ghi dịch để cấp nguồn. tại mỗi thời điểm mỗi IC này chỉ cấp nguồn cho 1 cột của ma trận .SPCR=0x50 SPSR=0x00 Sau đó trong chương trình mỗi khi muốn gửi 1 byte nào đó ra ta có thể dùng lệnh trong CodeVisionAVR : spi(byte) .

Dùng bộ định thời của vi điều khiển giúp ta có thể điều khiển tần số hiển thị của ma trận led.1) Một số chế độ hoạt động Trước tiên ta cần chú ý các định nghĩa sau: • BOTTOM : Counter tới BOTTOM khi nó có dạng 0x0000. Bộ đếm tràn khi đếm qua giá trị max (MAX= 0xFFF) và trở lại BOTTOM (0x0000). • MAX : Counter tới MAX khi nó có dạng 0xFFFF. Trong trường hợp này cờ TOV1 hoạt dộng như bit thứ 17 của bộ đếm nên nó không tự xóa. Chương sẽ giới thiệu về một số chế độ của Timer1 và các thanh ghi dùng để thiết lập chế độ . 0x01FF. Tần số hiển thị càng cao thì hình ảnh càng rõ nét . sau đó sẽ trình bày về cách thiết lập thanh ghi dùng cho việc điều khiển tần số quét led ma trận. a) Chế độ thông thường : Chế độ hoạt động đơn giản nhất của Timer là chế độ thường (WGM13:0 = 0). Trong chế độ này bộ đếm luôn đếm lên và không được xóa. Qua đó ta có thể tính được tần số hiển thị của ma trận bằng 1/8 tần số ngắt. Mỗi khi ngắt định thời được thực hiện thì ta sẽ cho một cột của ma trận sáng . Giá trị TOP có thể được gán là 1 trong các giá trị cố định khác sau : 0x00FF. Việc gán giá trị TOP phụ thuộc vào chế độ hoạt động. Trong chế độ này Timer/Counter Overflow Flag (TOV1) sẽ được thiết lập ngay khi TCNT1 trở về 0. 5. độ phân giải của Timer có thể tăng lên bởi phần mềm. 0x03FF hoặc là giá trị lưu trong OCR1A hoặc thanh ghi ICR1.1. Tuy nhiên khi kết hợp với ngắt tràn Timer cờ này có thể tự động xóa.Chương5: Tạo tần số quét cho ma trận Để đảm bảo cho hình ảnh hiển thị rõ nét thì ta cần phải điều chỉnh tần số hiển thị cho phù hợp . 60 .1) Timer1 Atmega16 5. • TOP : khi Counter tới TOP khi giá trị của nó bằng giá trị cao nhất trong hàng đếm.

Nếu ngắt được cho phép. Để có thể tạo sóng đầu ra trong chế độ CTC. Nếu khoảng thời gian giữa các sự kiện quá dài ta có thể dùng ngắt tràn hay tăng độ rộng xung đếm để có thể mở rộng độ phân giải cho khối này . Thay đổi TOP bằng giá trị gần với BOTTOM khi bộ đếm đang chạy với độ rộng xung lớn phải thực hiện cẩn thận .Khối bắt tín hiệu đầu vào khá dễ sử dụng ở chế độ thường nhưng cần phải chú ý tới khoảng thời gian lớn nhất giữa các sự kiện ngoài.Giản đồ thời gian chế độ CTC Một ngắt có thể phát ra khi giá trị bộ đếm đạt tới giá trị TOP bởi cùng sử dụng cờ OCF1A hoặc ICF1. bộ đếm sẽ không bắt được thời điểm đạt giá trị TOP. Trong chế độ CTC bộ đếm bị xóa về 0 khi giá trị bộ đếm (TCTN1) trùng với giá trị của thanh ghi OCR1A (WGM13:0 = 4) hoặc ICR1 (WGM13:0 = 12). Do đó nó sẽ đếm tới giá trị MAX (0xFFF) rồi quay về 0x0000 trước khi có thể có thể gặp đượcgiá trị TOP. Thanh ghi OCR1A hoặc ICR1 định nghĩa giá trị đỉnh cho bộ đếm. thanh ghi ICR1 hoặc OCR1A được sử dụng tạo độ phân giải cho bộ đếm. Hình 5 . khoảng thời gian này phải không vượt quá độ phân giải của bộ đếm. Nếu giá trị mới ghi cho OCR1A hoặc ICR1 thấp hơn so với giá trị của TCNT. b) Chế độ CTC ( clear timer on compare) : Trong chế độ CTC (WGM13:0 = 4 hoặc 12). đầu ra OC1A có thể lật mức logic của nó mỗi khi bắt gặp giá trị top bằng cách thiết lập các bit chọn chế độ so sánh đầu ra COM1A1:0 61 . thủ tục điều khiển ngắt có thể được sử dụng để cập nhập lại giá trị TOP.

hoặc định nghĩa bởi ICR1 hoặc OCR1A.7. Sóng phát ra từ chân OCA1 sẽ có tần số cực đại của fOC1 A = f clk _ I /O khi OCR1A được lập về 0x0000. 64.có thể là các giá trị sau : 1. Độ phân giải PWM trong các bit có thể tính theo hàm : Công thức 5 .14. và được thiết lập khi đạt giá trị TOP.15) có chức năng tạo ra nhiều dạng sóng tần số cao. Bộ đếm đếm từ BOTTOM tới TOP sau đó lập tức quay về BOTTOM.= 01.6. OCR1A lập lên 0x0003). lớn nhất là 16 bit (ICR1 hoặc OCR1A khi được gán giá trị MAX).N . Độ phân giải cho fast PWM có thể cố định 8. Giá trị của chân OC1A sẽ không được cập nhật nếu ta không thiết lập nó là đầu ra (DDR_OC1A=1). Do chỉ dùng sườn đơn nên tần số hoạt động của fast PWM cao gấp 2 lần so với các chế độ Phase correct và Phase and Frequency corect PWM ( các chế độ này khi hoạt động dùng 2 sườn). Fast PWM khác với chức năng PWM bởi nó chế độ hoạt động sườn đơn.Quan hệ giữa tần số đầu ra với tần số timer ở chế dộ CTC f OCnA = f clk _ I / O 2. 1024 c) Chế độ fast PWM : Fast Pulse Width Modulation hoặc chế độ fast PWM ( WGM13:0 = 5. 9 hoặc 10 bit. Độ phân giải nhỏ nhất cho phép là 2 bit (ICR1.Độ phân giải PWM RFPWM = log(TOP + 1) log(2) 62 . 8. chỉnh lưu và ứng dụng DAC. 256. và xóa khi đạt giá trị TOP. Trong chế độ so sánh không đảo đầu ra thì đầu ra OC1x được thiết lập khi TCNT1 và OCR1x bằng nhau.(1 + OCRnA) N thể hiện độ chia tần . Tần số của sóng được tính như sau: Công thức 5 . Trong chế độ so sánh đảo đầu ra thì chân OC1x được xóa khi ICNT1 và OCR1x bằng nhau. Tần số cao làm chế độ fast PWM phù hợp với điều chỉnh công suất.

Khi thay đổi các giá trị TOP ta phải chắc chắn giá trị TOP mới lớn hơn hoặc bằng giá trị của tất cả các thanh ghi so sánh nếu không sẽ không có sự gặp nhau giữa TCNT1 và OCR1x . Khi OCR1A I/O được ghi. Thủ tục cập để nhập lại ICR1 khác với 0CR1A khi sử dụng để định nghĩa giá trị TOP. Thiết lập các bit COM1x1:0 tới 2 có thể tạo ra một dạng PWM không đảo và một PWM đảo bằng cách thiết lập COM1x1:0 lên 3. Giá trị tại chân OC1x chỉ quan sát được nếu chân này được thiết lập là đầu ra (DDR_OC1x). khối so sánh cho phép tạo ra 1 dạng sóng tại chân OC1x. Nếu ICR1 thay đổi tới 1 giá trị thấp hơn TCNT1 khi bộ đếm đang chạy thì nó sẽ đếm tớ giá trị MAX (0xFFFF) và quay lại giá trị 0x0000 .Hình 5 . Trong chế độ fast PWM. Dạng sóng PWM được sinh ra khi thiết lập (xóa) chân OC1x tại thời điểm OCR1x = TCNT1 và xóa (thiết lập) OC1x tại thời điểm bộ đếm bị xóa ( từ TOP về BOTTOM). thủ tục điều khiển ngắt có thể được sử dụng để cập nhập lại TOP và các giá trị so sánh. Ngoài ra chân OC1A hoặc ICF1 được thiết lập trong cùng một chu kỳ xung với thời điểm TOV1 được thiết lập.Giản đồ thời gian chế độ Fast PWM Cờ tràn Timer/Counter (TOV1) được lập mỗi khi Counter tới giá trị TOP. giá trị ghi sẽ được đưa vào trong thanh ghi đệm OCR1A. OCR1A có bộ đẹm kép nên có thể ghi lên nó bất kỳ lúc nào. Thanh ghi so sánh OCR1A sẽ cập nhập lại ghía trị trong thanh ghi đệm tại chu kỳ sau khi TCNT1 đạt giá trị TOP. Nếu ngắt được cho phép. 63 . Thanh ghi ICR1 không có 2 bộ đệm.

Với hoạt động hai sườn xung này thì chế độ này không tạo ra được tần số nhỏ như chế độ một sườn xung.Giản đồ thời gian chế độ Phase Corect PWM 64 .có thể là các giá trị sau : 1. khi đó nó sẽ đổi chiều đếm. Chế độ phase correct PWM hoạt động cố định là 8 bít.Bộ đếm sẽ đếm liên tục từ giá trị BOTTOM đến giá trị MAX và sau đó từ giá trị MAX đến giá trị BOTTOM. 8. 64. 1024 d) Chế độ Phase Correct PWM Chế độ này hoạt động dựa trên hai sườn lên xuống.Quan hệ giữa tần số đầu ra với tần số timer ở chế độ Fast PWM fOCnxPWM = log(TOP + 1) log(2) N thể hiện độ chia tần . 256.Chế độ so sánh đảo thì các giá trị là ngược lại.Trong chế độ so sánh không đảo chân so sánh (OCx) sẽ bị xóa khi giá trị TCNTx bằng giá trị OCRx trong quá trình đếm lên và sẽ được thiết lập bằng 1 khi giá trị so sánh xuất hiện trong quá trình đếm xuống.Trong chế độ này bộ đếm sẽ tăng cho đến khi đạt giá trị MAX. Biểu đồ thời gian sau đây mô tả hoạt động của hoạt động quá trình: Hình 5 . Nhưng do tính cân đối của hai sườn xung thì nó tốt hơn cho điều khiển động cơ .Tần số PWM tại đầu ra có thể được tính theo hàm: Công thức 5 .

Nó linh hoạt hơn so với chế độ Fast PWM. Khi có ít nhất 1 trong 2 bit được ghi mức cao thì các chân này sẽ được điều khiển bởi bô định thời tùy theo chế độ hoạt động được chọn: Bảng 5 . 0 1 Lật trạng thái OC1A/OC1B 1 0 Xóa OC1A/OC1B 1 1 Thiết lập OC1A/OC1B 65 .4 COM1B1. 5.Từ biểu đồ thời gian ta nhận thấy việc thay đổi tần số trong hoạt động của phase correct PWM có thể thay thế bằng hai giá trị là MAX và BOTTOM.TCCR1A: 7 Bit COM1A1 Read/Write Khởi tạo 6 COM1A0 5 4 3 2 1 0 COM1B1 COM1B0 FOC1A FOC1B WGM11 WGM10 R/W R/W R/W R/W W W R/W 0 0 0 0 0 0 0 R/W 0 Bit7.Thiết lập chế độ đầu ra cho timer COM1A1/ COM1A0/ COM1B1 COM1B0 0 0 Mô tả Port hoạt động thông thường.Không kết nối OC1A/OC1B.6 COM1A1.2 : chọn chế độ đầu ra cho kênh A Bit5.2) Các thanh ghi 1.2 : chọn chế độ đầu ra cho kênh B Nếu cả 2 bit đều được ghi 0 thì các chân OC1A và OC1B coi như không được kết nối với bộ dịnh thời và hoạt động như các chân bình thường khác của vi điều khiển.1.

Các chế độ điều chế xung Chế WGM13 WGM12 WGM11 WGM10 Chế độ hoạt động của timer TOP độ Cập nhật Thiết lập OCR1X cờ TOV1 0 0 0 0 0 Thường 0xFFFF Lập tức MAX 1 0 0 0 1 PWM. 8-bit 0x00FF TOP BOTTOM 2 0 0 1 0 PWM. Phase Correct.Bit3. Phase Correct. 10-bit 0x03FF TOP BOTTOM 4 0 1 0 0 CTC OCR1A Lập tức MAX 5 0 1 0 1 Fast PWM. Phase Correct. Phase and Frequency Correct 10 1 0 1 0 PWM. Phase Correct ICR1 TOP BOTTOM 11 1 0 1 1 PWM. 10-bit 0x03FF TOP TOP 8 1 0 0 0 PWM.0 : Được sử dụng kết hợp với các bít WGM12 và WGM13 để xác định chế độ của bộ định thời : Bảng 5 . Phase Correct OCR1A TOP BOTTOM 12 1 1 0 0 CTC ICR1 Lập tức MAX 13 1 1 0 1 Reserved - - - 14 1 1 1 0 Fast PWM ICR1 TOP TOP 15 1 1 1 1 Fast PWM OCR1A TOP TOP ICR1 BOTTOM BOTTOM OCR1A BOTTOM BOTTOM 2. Phase and Frequency Correct 9 1 0 0 1 PWM.2 : cưỡng chế so sánh ở các chế độ không điều chế xung. Bit1. 9-bit 0x01FF TOP TOP 7 0 1 1 1 Fast PWM. 9-bit 0x01FF TOP BOTTOM 3 0 0 1 1 PWM. 8-bit 0x00FF TOP TOP 6 0 1 1 0 Fast PWM.TCCR1B: Bit Read/Write Khởi tạo 7 6 5 4 3 2 1 ICNC11 ICES1 - WGM13 WGM12 CS12 CS11 R/W R/W R R/W 0 0 0 0 R/W 0 R/W 0 0 R/W 0 CS10 R/W 0 66 .

TCNT1H/L: Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 TCNT1[15:8] TCNT1[7:0] Read/Write Khởi tạo R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 0 0 0 0 0 0 0 0 67 .1.0 : Dùng để lựa chọn tần số cho Timer Bảng 5 . Bit 6 ICES1 : Bit này lựa chọn sườn kích hoạt sự kiện tại chân ICP1.1. Khi bit này được ghi 0 thì sườn âm được sử dụng để kích hoạt Khi bit này được ghi 1 thì sườn dương được sử dụng. Bộ lọc nhiễu cần 4 lần lấy mẫu liên tiếp có giá trị bằng nhau ở chân ICP1. sườn lên Nguồn ngoài từ chân T1 .0 CS12.3 WGM13.0 để để xác định chế độ của bộ định thời Bit 2.Lựa chọn tần số cho bộ đếm CS12 0 0 0 0 1 1 1 1 CS11 0 0 1 1 0 0 1 1 CS10 0 1 0 1 0 1 0 1 Mô tả Timer không hoạt động clk I/O /1 ( không chia tần ) clk I/O /8 ( từ bộ chia tần ) clk I/O /64 ( từ bộ chia tần ) clk I/O /256 ( từ bộ chia tần ) clk I/O /1024( từ bộ chia tần ) Nguồn ngoài từ chân T1 . Do đó tín hiệu vào bị trễ 4 chu kỳ giao động so với khi không lọc nhiễu. sườn xuống 3.Bit 7 ICNC1: Khi bit này được ghi1 thì các tín hiệu vào từ chân ICP1 sẽ được lọc nhiễu. Bit 5 : không dùng trong Atmega16 Bit 4.2 : Cùng với WGM11.

4. 6. Có khả năng truy nhập trực tiếp để ghi và đọc thông qua việc sử dụng thanh ghi tạm thời.OCR1AH/L: 7 Bit 6 5 4 3 2 1 0 OCR1A[15:8] OCR1A[7:0] Read/Write R/W R/W 0 0 Khởi tạo R/W R/W 0 R/W 0 R/W R/W R/W 0 0 0 0 5. Mỗi khi bằng nhau có thể tạo ra 1 ngắt so sánh đầu ra hay để thay đổi dạng sóng tại các chân đầu ra OC1x . Việc thay đổi thanh ghi này trong khi bộ đếm đang hoạt động có thể bỏ qua một lần gặp nhau giữa TCNT1 và các thanh ghi OCR1x .OCR1BH/L: 7 Bit 6 5 4 3 2 1 0 OCR1B[15:8] OCR1B[7:0] Read/Write R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 0 0 0 0 0 0 0 Khởi tạo R/W 0 Các thanh ghi OCR1x được liên tục so sánh với thanh ghi TCNT1 .TIMSK: Bit 7 OCIE2 6 TOIE2 5 TICE1 4 OCIE1A 3 OCIE1B 2 TOIE1 1 OCIE0 0 TOIE0 68 .Lưu giá trị của bộ đếm.

Bit2 – TOIE1 : Khi bit này đượcset thành 1 và ngắt toàn cục (global interrupt) được cho phép thì ngắt cờ tràn bộ định thời 1 (Timer/Counter1 overflow interrupt) được cho phép.OCIE1A : Khi bit này được thiết lập thành 1 và ngắt toàn cục (global interrupt) được cho phép thì ngắt so sánh đầu ra 1A (Timer/Counter1 Output Compare A Match Interrupt) được cho phép.0 dùng cho các timer khác của Atmega16.1.Read/Write Khởi tạo R/W 0 R/W R R/W R/W R/W R/W R/W 0 0 0 0 0 0 0 Các bit 7. 7.6.TIFR: Bit 7 OCF2 Read/Write Khởi tạo 6 TOV2 5 ICF1 4 3 2 OCF1A OCF1B TOV1 R/W R/W R R/W 0 0 0 0 1 0 OCF0 TOF0 R/W R/W R/W 0 0 0 R/W 0 69 . Vector ngắt tương ứng sẽ được thực hiện khi cờ OCF1A trong thanh ghi TIFR được thiết lập. Bit3 . Bit4 . Vector ngắt tương ứng sẽ được thực thi khi cờ OCF1B trong thanh ghi TIFR được thiết lập . Vector ngắt tương ứng sẽ được thực thi khi cờ TOV1 trong thanh ghi TIFR được thiết lập . Bit 5 . Vector ngắt tương ứng sẽ được thực thi khi cờ ICF1 trong thanh ghi TIFR được thiết lập.TICIE1 : Khi bit này được thiết lập thành 1 và ngắt toàn cục (global interrupt) được cho phép thì ngắt bộ đếm đầu vào Timer/couter1 (Timer/Counter1 Input Capture interrupt) được cho phép.OCIE1B : Khi bit này được set thành 1 và ngắt toàn cục (global interrupt) được cho phép thì ngắt so sánh đầu ra 1B (Timer/Counter1 Output Compare B Match Interrupt) được cho phép.

ICF1 : Cờ này được thiết lập khi xảy ra sự kiện tại ngõ vào (Input Capture) của chân ICP1.6.TOV1 : Việc thiết lập cờ này phụ thuộc vào thiết lập của các bit WGMn3:0. Chú ý là một so sánh cưỡng bức (FOC1A) sẽ không thiết lập cờ này. trong chế độ bình thường và CTC cờ TOV1 được thiết lập khi bộ định thời tràn. Chú ý là một so sánh cưỡng bức (FOC1B) sẽ không thiết lập cờ này.0 dùng cho các timer khác của Atmega16. Bit5 .OCF1A : Cờ này được thiết lập ngay sau khi giá trị bộ đếm (TCNT1) bằng với giá trị thanh ghi OCR1A (Output Compare Register A).2) Tạo tần số quét ma trận Để đảm bảo mắt người có thể cảm nhận được hình ảnh dễ dàng không bị rung thì ta cần tạo tần số quét khoảng 60Hz .OCF1B : Cờ này được thiết lập ngay sau khi giá trị bộ đếm (TCNT1) bằng với giá trị thanh ghi OCR1B (Output Compare Register B). Cờ OCF1B sẽ tự động xóa khi ngắt tương ứng được thực thi. Bit 3 . Bit4 .Các bit 7. 5. Khi thanh ghi ICR1 (InputCapture Register) được thiết lập bởi các bit WGMn3:0 để sử dụng như một giá trị đỉnh thìcờ ICF1 sẽ được thiết lập khi bộ đếm đạt tới giá trị đỉnh.083 ms 70 . Bit 2 . Khi đó khoảng cách giữa 2 lần cấp nguồn liên tiếp khoảng : 1000:480= 2. Cờ OCF1A sẽ tự động xóa khi ngắt tương ứng được thực thi. Do ma trận led có 8 cột sáng luân phiên nên số lần cấp nguồn cho led là : 60 x 8= 480 lần/s . hoặc có thể xóa hay thiết lập bằng cách ghi một giá trị logic vào vị trí của nó. Cờ ICF1 sẽ tự động xóa khi ngắt tương ứng được thực thi. hoặc có thể xóa hay thiết lập bằng cách ghi một giá trị logic vào vị trí của nó. hoặc có thể xóa hay thiết lập bằng cách ghi một giá trị logic vào vị trí của nó.1.

0592MHz do đó số chu kì dao động trong khoảng thời gian trên là : 11.3) Kết luận Tốc độ quét ma trận ảnh hưởng hình ảnh quan sát được trên ma trận. Dùng bộ định thời là phương pháp đơn giản nhất để điều khiển tốc độ quét một cách chính xác. Do đó khi dùng ngắt chế độ CTC thì ta cần nạp giá trị 23115 cho thanh ghi OCR1A nếu không chia tần số dao động ( các bit CS12:0 của TCCR1B dược gán 001).Tạo tốc độ quét 60 Hz cho ma trận CS12 CS11 CS10 OCR1A TCCR1B 0 0 1 23040 0x09 0 1 0 2880 0x0A 0 1 1 360 0x0B 1 0 0 90 0x0C 1 0 1 22 0x0D Để thay đổi tốc độc quét cho ma trận ta có thể thay đổi các giá trị của các thanh ghi OCR1A và TCCR1B ( các bit CS12.Tần số của thạch anh là 11. Để đơn giản trong việc điều khiển cấp nguồn cho led ma trận ta dùng ngắt Timer1 chế độ CTC ngắt khi bộ đếm đạt giá trị TOP=OCR1A .B. 5. Do đó việc tạo tốc độ quét hợp lý có vai trò quan trọng trong việc điều khiển hiển thị led ma trận.11. Việc thiết lập các thông số cho bộ định thời một cách linh hoạt sẽ giúp ta dễ dàng hơn trong việc điều khiển tốc độ quét cho ma trận.10 của TCCR1B) .A. Do không cần lấy sóng đầu ra nên ta có thể gán 0x10 cho thanh ghi TIMSK .0592 x 2083= 23040lần Đây cũng là số chu kì mà timer phải đếm để cấp nguồn cho led các cột của ma trận. gán 0x0M cho TCCR1B với M là một trong các giá trị sau :9. Với các độ chia tần khác của Timer ta có thể nạp các giá trị sau: Bảng 5 . 71 . gán 0x00 cho thanh ghi TCCR1A .C.D.

1 mảng để lưu dữ liệu của hình ảnh ( chưa có hiệu ứng ). Khi hiểu rõ cách xây dựng bảng led ta mới có thể điều khiển cấp nguồn cho bảng led. Nguyên tắc chung cho việc điều khiển led ma trận tạo hiệu ứng là sau khi 1 hình ảnh được hiển thị thì ta lấy mẫu cho hình ảnh tiếp theo rồi cho hiển thị hình ảnh đó ( dữ liệu mã hóa các hình ảnh này được lưu ở mảng thứ 2 ).Chương 6: Hiệu ứng hiển thị bảng led Để tạo các hiệu ứng thì ta phải quét ma trận led sao cho hình ảnh hiển thị trên ma trận đạt được như mong muốn. 6. Mảng thứ 2 được xây dựng bằng cách xử lí lại dữ liệu của mảng thứ nhất. Trong đồ án này chúng em xây dựng một bảng led gồm 6 ma trận led 8x8 hai màu ( xanh.1) Bảng led hiển thị Trước khi xây dựng các hiệu ứng hiển thị ta cần xác định xem bảng led cần điều khiển có kích thước như thế nào và phải xác định được bảng led được xây dựng như thế nào. đỏ) anot chung được bố tí thành hai hàng mỗi hàng 3 ma trận : 72 . Do đó ta chỉ cần điều khiển việc đưa dữ liệu vào các chân của ma trận một cách hơp lý là có thể tạo ra được hiệu ứng mong muốn . 1 mảng lưu dữ liệu của hình ảnh tức thời để đưa ra hiển thị. Để thực hiện điều này ta có thể dùng 2 mảng dữ liệu.

đế của ma trận led mỗi ma trận led sẽ có 8 chân đầu vào cấp nguồn ( cho từng cột ). SH_CP. Hai IC 74HC595 được mắc nối tiếp nhau. Với cách bố trí như trên. 73 . Với cách tổ chức ma trận như trên phải cấp nguồn cho ma trận led theo từng cột. Mỗi cột có 8 led 2 màu. 2 chân đầu vào cấp nguồn cho các IC. Mỗi ma trận cần dữ liệu của 2 màu. 3 chân đầu vào nối với 74HC595 ( DS. Dữ liệu cấp nguồn cho các hàng khi gửi nối tiếp thông qua SPI cần phải gửi theo thứ tự: dữ liệu cho ma trận led phía sau được gửi ra trước và sau khi đã gửi hết dữ liệu cho tất cả các ma trận thì mới chốt dữ liệu tại đầu ra của các IC 74HC595. các catot của led xanh được nối với đầu ra của IC 74HC595 thứ nhất thông qua bộ dệm dòng ULN2803. và 5 chân đầu ra để nối với các ma trận led khác gồm 2 chân nguồn và 3 chân nối với 74HC595. Tuy nhiên ta có thể sử dụng các thuật toán này khi mở rộng ma trận với kích thước lớn hơn. Các phần tiếp theo của chương này sẽ tình bày về cách tạo các hiệu ứng hiển thị cho bảng led gồm 3 ma trận led có cấu tạo như trên. còn các catot của led đỏ được nối với IC 74HC595 thứ hai. IC chứa dữ liệu màu xanh ở phía trước nên ta sẽ phải truyền dữ liệu cho màu đỏ trước rồi mới đến màu xanh.Hình 6 . đầu ra nối tiếp Q7’ của IC thứ nhất được nối với đầu vào của IC thứ 2. ST_CP).Bảng led hiển thị Các ma trận được xoay sao cho các anot của led được nối chung theo từng cột. Đầu ra Q7’ của IC thứ 2 sẽ được nối với giắc cắm để mở rộng sang các led ma trận tiếp theo.

hình ảnh này có kích thước bằng với hình ảnh trên (24 bytes).Tại thời điểm đầu tiên thì hình ảnh tức thời sẽ lưu giá trị 0 cho tất cả các cột ( ma trận tắt ).Dùng một mảng để lưu dữ liệu của toàn bộ hình ảnh khi không dịch chuyển.2) Dịch trái. phải trên led ma trận là khá đơn giản . Giả sử ta muốn hình ảnh dịch sang trái thì ta chỉ việc đưa dữ liệu của cột bên phải của hình ảnh trước ra để hiển thị cho cột hiện tại của hình ảnh sau (cột 1 của hình ảnh mới là cột 2 của hình ảnh cũ … ) . Mảng này cần có kích thước 24 bytes ( lưu dữ liệu của 24 cột ).. . . Cứ như thế khi lần lượt hiển thị và lấy mẫu lại hình ảnh ta sẽ thấy hình ảnh trên ma trận led dịch từ trái sang phải.Dùng một mảng khác để lưu dữ liệu của các hình ảnh tức thời .6. Cụ thể với ma trận 8 hàng 24 cột ta có thể làm như sau : .2 của mảng thứ nhất vào cột 23. phải Với cách tổ chức dữ liệu mã hóa kí tự theo từng cột thì việc điều khiển hiển thị cho các ký tự dịch trái . Tại thời điểm tiếp theo ta gán giá trị của cột 1.24 của mảng thứ 2. 74 .. Tại thời điểm thứ 2 ta gán giá trị của cột 1 của mảng thứ nhất và cột 24 của mảng thứ 2 .

Hình 6 .Mô phỏng hiệu ứng dịch trái 75 .

Lưu đồ thuật toán hiệu ứng dịch trái Khi mở rộng kích thước của ma trận hay số lượng các ký tự làm vượt quá kích thước của ma trận thì ta vẫn có thể sử dụng phương pháp trên nhưng với giá trị giới hạn không phải là 23 mà là số cột của ma trận hay số cột cần để hiển thị hết toàn bộ các ký tự.Bắt đầu Nạp giá trị cho M 1 Gán các phần tử M2 =0 Gán i=0 Hiển thị ma trận Gán j=0 M2[23-j]=M1[j] j=j+1 F i<j T i=i+1 T F i>23 Hình 6 . 76 .

Ngoài ra ta cũng có thể xếp 2 mảng thành một, mảng ở sau, mảng 2 ở trước
rồi cứ mỗi lần hiển thị ta là phép gán dịch trái các dữ liệu trong mảng M[i]=M[i+1],
bắt đầu với i=0, gán M[2n-1]=0 với n là số cột hiển thị. Dữ liệu đưa ra hiển thị là n
giá trị đầu của mảng.
Hiệu ứng dịch phải cũng tương tự như dịch trái nhưng phải thay phép gán
trong vòng lặp j thành M2[j]=M1[n-j]. Ta cũng có thể gom 2 mang làm một, mảng
1 ở trước mảng 2 ở sau, cứ mỗi lần hiển thị ta gán M[i] = M[i-1] nhưng bắt đầu với
i = 2n-1và gán M[0]=0 ; dữ liệu đưa ra hiển thị là n giá trị sau của mảng.

77

6.3) Dịch lên xuống
Với cách tổ chức dữ liệu mã hóa kí tự theo từng cột thì việc điều khiển hiển
thị cho các ký tự dịch lên xuống có thể thực hiện bằng cách dịch bit các dữ liệu mã
hóa hình ảnh của từng cột .
Cụ thể với ma trận 8 hàng 24 cột cho hình ảnh dịch lên ta có thể làm như
sau:
- Dùng một mảng để lưu dữ liệu của toàn bộ hình ảnh khi không dịch
chuyển. Mảng này cần có kích thước 24 bytes ( lưu dữ liệu của 24 cột ).
- Dùng một mảng khác để lưu dữ liệu của các hình ảnh tức thời , hình ảnh
này có kích thước bằng với hình ảnh trên (24 bytes).
- Tại thời điểm đầu tiên thì hình ảnh tức thời sẽ lưu giá trị 0 cho tất cả các
cột ( ma trận tắt ). Tại thời điểm thứ 2 ta cần gán bit mã hóa hàng trên cùng của
mảng 1 ( MSB ) vào hàng dưới cùng của mảng 2 ( LSB ). Do đó ta cần phải dịch
phải các bit trong từng byte dữ liệu của mảng 1 đi 7 bit rồi gán vào mảng 2. Tại thời
điểm tiếp theo ta dịch phải 6 bit . Cứ như vậy hình ảnh sẽ dịch dần lên. Tuy nhiên
nếu chi dịch như vậy thì thình ảnh chỉ dịch đến khi ra giữa ma trận. Để hình có thể
tiếp tục dịch lên thì ta phải dịch trái dữ liệu đi từ 1 bit cho đến 7 bit . Sau khi dịch
trái hết thì lại gán 0 cho tất cả các bit của ma trận .

Hình 6 - Mô phỏng hiệu ứng dịch lên
78

Bắt đầu
Nạp giá trị cho M1
Gán các phần tử
M2 =0

i=0

Hiển thị
J=0

M2[j]=M1[j]>>(8-i)
J=J+1
F
J>23
T
i=i+1
F
i>7
T
Hiển thị
J=0

M2[j]=M1[j]<<(i-8)
J=J+1
F
J>23
T
i=i+1
T

F
i>15

Hình 6 - Lưu đồ thuật toán hiệu ứng dịch lên

79

Phần tử đầu tiên của mỗi mảng sẽ chứa dữ liệu cho cột đầu tiên của mỗi dòng. Với Mt là dòng trên. Md là dòng dưới . Hiệu ứng dịch xuống cũng tương tự như dịch lên nhưng khác ở chiều của phép dịch bit và số lần dịch bit ta có thể thay chiều của phép dịch và số bit dịch đổi từ (8-i) thành i . Cứ mỗi lần dịch ta có thể gán Mt[i] = ( Mt[i]<<j ) | ( Md[i]>>(8-j) ).Khi mở rộng ma trận chu trình gán giá trị hiển thị sẽ phứa tạp hơn do kích thước dữ liệu cần gán cho một cột của ma trận tăng lên. 80 . Khi đó ta có thể chia dữ liệu đem ra hiển thị thành nhiều mảng với mỗi mảng đại diện cho 1 “ dòng ” của ma trận.

Hình 6 .Mô phỏng hiệu ứng hiển thị từng chữ 81 . Sau đó tại các thời điểm tiếp theo ta lần lượt gán từng 6 bytes của mảng 1 vào mảng 2 để đưa ra hiển thị ( do cứ 6 bytes thì mã hóa 1 ký tự).Dùng một mảng khác để lưu dữ liệu của các hình ảnh tức thời.6. . . Cụ thể với ma trận 8 hàng 24 cột cho hiển thị tưng ký tự một ta có thể làm như sau : . Mảng này cần có kích thước 24 bytes ( lưu dữ liệu của 24 cột ).Tại thời điểm đầu tiên thì mảng lưu hình ảnh tức thời được gán 0 để tắt tất cả các led. hình ảnh này có kích thước bằng với hình ảnh trên (24 bytes).Dùng một mảng để lưu dữ liệu của toàn bộ hình ảnh khi không dịch chuyển.4) Hiển thị từng kí tự Với cách tổ chức dữ liệu mã hóa kí tự theo từng cột thì việc điều khiển cho các ký tự lần lượt hiện trên bảng led có thể thực hiện bằng cách lấy mẫu lần lượt thêm từng ý tự một .

Bắt đầu Nạp giá trị cho M1 Gán các phần tử M2 =0 i=0 Hiển thị j=0 M2[i*6+j]=M1[i*6+j] j=j+1 F j>5 T i=i+1 T F i>3 Hình 6 .Lưu đồ thuật toán hiệu ứng hiển thị tưng ký tự 82 .

Xử lý các dữ liệu trên mảng thứ nhất rồi lưu vào mảng thứ 2 để đưa ra hiển thị sẽ cần một lượng bộ nhớ lớn khi số lượng ký tự và kích thước của font chữ tăng. 83 . xuống ta có thể chọn phương pháp cấp nguồn theo từng hàng. Do đó khi tạo các hiệu ứng và điều khiển hiển thị cần phải chú ý đến kích thước bộ nhớ. thậm chí có thể lưu toàn bộ các khung cần hiển thị. Khi đó ta chỉ cần điều khiển việc xuất dữ liệu theo địa chỉ để hiển thị. dịch phải khá đơn giản và việc mở rộng ma trận không ảnh hưởng nhiều đến việc gán dữ liệu nhưng với các hiệu ứng dịch lên xuống khá phức tạp khi mở rộng ma trận. Tuy nhiên nếu chỉ sử dụng một hiệu ứng cho ma trận thì với hiệu ứng dịch lên. Các bảng điện tử thông dụng thường chỉ hiển thị một nội dung cố định nên ta có thể sử dụng bộ nhớ flash (có kích thước khá lớn ) để lưu giá trị của mảng thứ nhất.6. một mảng lưu hình ảnh tức thời sẽ giúp việc tạo các hiệu ứng đơn giản hơn. Nếu cần có thể dùng thêm các bộ nhớ ngoài hoặc chọn các vi điều khiển có bộ nhớ đủ lớn để có thể tạo hiệu ứng cần thiết. Khi đó cần phải xây dựng font chữ theo tưng hàng và phải xắp xếp lại các ma trận led ( xoay 90 độ so với khi cấp nguồn theo cột ).5) Kết luận Việc sử dụng 2 mảng dữ liệu một mảng lưu toàn bộ khung hình. Đối với phương pháp cấp nguồn theo từng cột thì việc tạo các hiệu ứng dịch trái.

. Tuy nhiên module vẫn còn một số giới hạn : .Có thể hiển thị các ký tự trên hai dòng nhưng lại độc lập với nhau. . Thuật toán điều khiển hiển thị hiệu ứng có thể sử dụng khi mở rộng ma trận và có thể làm cơ sở để tạo các hiệu ứng phức tạp hơn.Có khả năng điều khiển hiển thị 2 chuỗi ký tự trên hai hàng ma trận.Kết luận Module điều khiển hiển thị đã hoàn thành .Tuy có thể thay đổi màu của dòng chữ hiển thị nhưng lại chưa điều khiển được màu sắc của từng ký tự. .Do quá trình điều khiển hiển thị cần có giai đoạn lấy mẫu lại dữ liệu nên khi điều khiển hiển thị ma trận có kích thước lớn có thể gây ảnh hưởng đến việc điều khiển tần số quét . . nhưng khi cần điều khiển các ký tự động thì sẽ khó khăn trong việc điều khiển màu sắc. Do đó khi gặp phải một số yêu cầu về việc hiển thị 2 dòng chữ có độ tương quan nhất định thì cần phải thay đổi về việc điều khiển xuất dữ liệu. .Có khả năng hiển thị các dòng ký tự với ba màu xanh. Trong đề tài có thể có một số vấn đề hợp lý hay chưa tối ưu về các thuật toán điều khiển hiển thị và sử dụng bộ nhớ của vi điều khiển.Có khả năng điều khiển hiển thị các ký tự với một số hiệu ứng cơ bản. và đạt được những kết quả sau: . có khả năng điều khiển hiển thị ma trận có đọ rộng lớn hơn. Vấn đề này có thể dễ dàng khắc phục khi hiển thị các ký tự tĩnh. đỏ và cam.Có khả năng thay đổi tần số quét ma trận . Do đó em rất mong có sự góp ý của các thầy cô và các bạn để đồ án có thể hoàn thiện hơn. 84 .

alldatasheet.php?t=21785.com. Smiley Micros.net/forums/forumdisplay.dientuvietnam.alldatasheet.dientuvietnam. truy nhập cuối cùng ngày 26/5/2009 [8] http://www.com/products/AVR/. 2005 [3] Atmega16 datasheet.com.atmel. Pack.com. www. 2008 [2] Joe Pardue. Barrett and Daniel J.net/forums/showthread. truy nhập cuối cùng ngày 26/5/2009 [5] 74HC138 datasheet. truy nhập cuối cùng ngày 26/5/2009 [7] http://www.net/forums/showthread. www. truy nhập cuối cùng ngày 26/5/2009 85 . truy nhập cuối cùng ngày 26/5/2009 [9] http://www.php?t=15613.Tài liệu tham khảo [1] Steven F.alldatasheet. www.dientuvietnam. truy nhập cuối cùng ngày 26/5/2009 [6] http://www. Morgan & Claypool. Atmel AVR Microcontroller Primer: Programming and Interfacing.php?f=55. truy nhập cuối cùng ngày 26/5/2009 [4] 74HC595 datasheet. C Programming for Microcontrollers.

Phụ lục A: Sơ đồ ghép nối hệ thống điều khiển led ma trận Hình A .Sơ đồ ghép nối hệ thống 86 .

Khối chốt dữ liệu các hàng 87 .Khối cấp nguồn KHỐI CHỐT DỮ LIỆU CÁC HÀNG U3 ULN2803 U6 74HC595 SCK MOSI OC0 Khoi chon hang cho LED Hình A .U5 74HC595 MR OE ULN2803 COM 1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C 10 18 17 16 15 14 13 12 11 10 18 17 16 15 14 13 12 11 10 18 17 16 15 14 13 12 11 2 470uF 10 13 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B COM 1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C U2 ST_CP 1 2 3 4 5 6 7 8 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B COM 1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C GND 1 12 15 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B ULN2803 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q7' 15 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 8 33pF SH_CP DS MR OE 74HC595 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q7' 15 1 2 3 4 5 6 7 9 220v 11 14 10 13 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q7' U4 ST_CP SH_CP DS MR OE ST_CP SH_CP DS U1 12 11 14 10 13 12 11 14 KHỐI CẤP NGUỒN: Khoi cap nguon cho IC TR1 7805 VI VO 3 33pF TRAN-2P5S Hình A .

7] C4 A5 C3 A4 C2 A3 A2 A1 C0 C1 KHỐI KHUẾCH ĐẠI DÒNG CHO CỘT: Hình A .Khối giao tiếp máy tính C7 B1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A8 A7 C5 A6 C6 C[0..KHỐI GIAO TIẾP VỚI MÁY TÍNH: C3 1nF P1 ERROR 6 2 RI DTR CTS TXD RTS RXD DSR DCD 9 4 8 3 7 2 6 1 5 4 C2- C2+ VSVS+ 8 7 13 14 R2IN T2OUT R1IN T1OUT C1- C1+ 3 1 COMPIM 9 10 12 11 R2OUT T2IN R1OUT T1IN RXD TXD C6 1nF Giao tiep may tinh Hình A .Khối khuếch đại dòng cho cột 88 .

KHỐI ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM VÀ QUÉT CỘT: U8 E1 E2 E3 74HC138 6 4 5 1 2 3 A B C Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 15 14 13 12 11 10 9 7 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C[0.7] C2 U7 9 33pF 13 12 C1 40 39 38 37 36 35 34 33 33pF OC0 KHoi dieu khien trung tam va chon cot MOSI SCK 1 2 3 4 5 6 7 8 RESET XTAL1 XTAL2 PA0/ADC0 PA1/ADC1 PA2/ADC2 PA3/ADC3 PA4/ADC4 PA5/ADC5 PA6/ADC6 PA7/ADC7 PB0/XCK/T0 PB1/T1 PB2/INT2/AIN0 PB3/OC0/AIN1 PB4/SS PB5/MOSI PB6/MISO PB7/SCK PC0/SCL PC1/SDA PC2/TCK PC3/TMS PC4/TDO PC5/TDI PC6/TOSC1 PC7/TOSC2 PD0/RXD PD1/TXD PD2/INT0 PD3/INT1 PD4/OC1B PD5/OC1A PD6/ICP PD7/OC2 AVCC AREF 22 23 24 25 26 27 28 29 14 15 16 17 18 19 20 21 RXD TXD 30 32 ATMEGA16 Hình A .Khối xử lý trung tâm và quét cột 89 ..

56.73.65.65.0.124.54.36.73.8.0.0.73. 65.73.73.h> #include <spi.73. //0 //1 //2 //3 //4 //5 //6 //7 //8 //9 //A //B //C //D //E //F //G //H //I //J //K //L //M //N //O //P //Q //R //S //T //U //V //W //X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 33 34 90 .8.49.0.126.2. 64.68.61.73.0.8.54.1.65.73.0. 62. 124.64.16.h> #include <stdio.64.73.2.49.0.38.72.1.65. 62.1.34.33. 63.66.127.62. 62.73.68. 50.0.68.62. 12. 127.1.0.65.0.2.0.64.73.8. 65.79. 127. 62.63.73.65.69.1.0. 70.0.65.12.32. 35.68.73.65.65.65.65.20.38.73.1.46. 62.0.34. 127.0. 127.72.Phụ lục B: Mã chương trình nạp cho vi điều khiển #include <mega16.73.126.24.h> #define SCL PORTB.32.62. 127.73.65. 127.127.65.65.28.73.32.73.72.4.73. 127.72.0.65.74.34.0.64.127.1.73.0.1.68.127.0.73.0. 126.0.0.65.127. 54.0.2.68. 65.69.70. 17.34.68.0.0. 127.65.0. 127.66.65.1.54.20.0. 127.h> #include <delay.0.73.62.65.65.65.0.64. 62.0. 127. 34.68.73.112. 127.68.65. 50.0.73.73.0.65. 114.1.3 unsigned char flash FONT []={0.0.127.127.73.0.8.73.

14. 34. 4. 126.2.sokt2=4. 12.0.8.0.16. 0.24.32.c.32. 56.18.16.42.96.2.20.36.16.i.0.0.2.0.16.0.36. 62. //Y //Z //a //b //c //d //e //f //g //h //i //j //k //l //m //n //o //p //q //r //s //t //u //v //w //x //y //z // 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 unsigned char dong1[192].sp=0.62.18.34.8.24.30. 28. 30.34.0.32.0. 126.34. SCL=1.6.8.t=0.14.34. 255}.2. 0.0. 0.60.34. unsigned char tg.42.30.30.8}.48.18.20.6.28.31.126.6.34.97.34.0.32.0.92.36. 34.0.0.42.4.0.20.8.16.8.8.0.92.37.8.36.2.16.37. 0.2.0.0.0.32.124.8. unsigned char chuoi1[16]={8.34.dong2[192].42.72.2.36.28.0.81.0.8.6.38.0.96. unsigned char chuoi2[16]={6.0. 28.12.m=0.18.30.42.sc=0.36.0.8.2.4.34. 24.0.0. 4.0.42.0.2. 126.0.20.0.56.0.62.col=2.50.12.tocdo_chay=3.32. 60.36.69.sokt1=4.4. 18.2. 56. 28.42.0. 124. 67.64.0.34.15.20.0. } 91 .0. void LatchData(){ SCL=0.16.0.j.0.18.sokt=4. 4.73.42.2. 31.eff=1.4.8.37.0. unsigned char tocdo_quet=50.56.6. 24.2.6}.0. 48.k=0.6.2.42.

i++){ dong1[i]=dong1[i+1]. else chuoi2[i]=62.i<=sokt2*6-1. //dong1[i]=0. } 92 .i<sokt2.i<=sokt2-1.j++) { dong2[i*6+j]=~FONT[chuoi2[i]*6+j+1]. //dong2[i]=0. else if ((chuoi2[i]>96)&&(chuoi2[i]<123)) chuoi2[i]=chuoi2[i]-60. } for (i=0. else if ((chuoi1[i]>64)&&(chuoi1[i]<91)) chuoi1[i]=chuoi1[i]-55.i++){ dong2[i+sokt2*6]=dong2[i]. } } for (i=0. else chuoi1[i]=62.i<=sokt1-1.i<=sokt1*6-1. dong2[i]=255.i<sokt1*12-1.i++){ dong1[i+sokt1*6]=dong1[i]. } } void shiftleft(){ for (i=0.i++) { if ((chuoi1[i]>47)&&(chuoi1[i]<58)) chuoi1[i]=chuoi1[i]-48. } for (i=0.void lm1() { for (i=0.j<=5.i++){ for (j=0. else if ((chuoi2[i]>64)&&(chuoi2[i]<91)) chuoi2[i]=chuoi2[i]-55. else if ((chuoi1[i]>96)&&(chuoi1[i]<123)) chuoi1[i]=chuoi1[i]-60.j++) { dong1[i*6+j]=~FONT[chuoi1[i]*6+j+1]. } } void xulychuoi(){ for (i=0.i++){ for (j=0. } } } void lm2(){ for (i=0.i<sokt1. dong1[i]=255.i++) { if ((chuoi2[i]>47)&&(chuoi2[i]<58)) chuoi2[i]=chuoi2[i]-48.j<=5.

dong1[sokt1*12-1]=255.i++){ dong1[i]=(dong1[i+sokt*6]>>(8-m))|(0xFF<<m).i<=sokt*6-1.i<=sokt*6-1. for (i=0. } } else if ((k>15)&&(k<24)) { m=k-16 . 93 . for (i=sokt1*12-1.i>0.i++){ dong2[i]=dong2[i+1]. dong2[sokt2*12-1]=255.i<sokt2*12-1.i>0. dong2[i]=(dong1[i+sokt*6]<<m)|(dong2[i+sokt*6]>>(8-m)).i--){ dong1[i]=dong1[i-1]. dong2[i]=(dong2[i+sokt*6]<<m)|(0xFF>>(8-m)). for (i=0. } //dong2[sokt2*12-1]=0. for (i=0. tg= dong2[sokt*12-1].i<=sokt*6-1.} dong2[0]=tg. } void UP(int k){ sokt=((sokt1>sokt2)?sokt1:sokt2). for (i=sokt2*12-1.i++){ dong1[i]=(dong1[i+sokt*6]<<m)|(dong2[i+sokt*6]>>(8-m)).i--){ dong2[i]=dong2[i-1]. dong2[i]=0xFF.i<=sokt*6-1.i++){ dong1[i]=0xFF. } } else { m=k-24 .i++){ dong1[i]=(dong2[i+sokt*6]<<m)|(0xFF>>(8-m)).//dong1[sokt1*12-1]=0. for (i=0.} dong1[0]=tg. dong2[i]=(dong1[i+sokt*6]>>(8-k))|(0xFF<<k). } void shiftright(){ tg= dong1[sokt*12-1]. if (k<8) for (i=0. } else if ((k>7)&&(k<16)) { m=k-8 .

dong2[i]=(dong1[i+sokt*6]>>m)|(0x7F<<m). dong2[i]=0xFF.i<=sokt*6-1. dong1[i]=(dong1[i+sokt*6]<<m)|(0xFF>>(8-m)).i++){ dong1[i]=(dong2[i+sokt*6]<<m)|(0xFF>>(8-m)).i++){ dong1[i]=(dong1[i+sokt*6]>>(8-k))|(0x7F<<k).i<=sokt*6-1.i++){ dong1[i]=0xFF.i++){ dong1[i]=(dong1[i+sokt*6]>>m)|(0xFF<<(8-m)). dong2[i]=(dong2[i+sokt*6]<<m)|(0xFF<<(8-m)). for (i=0. for (i=0. } } if (k<8){ m=8-k .i++){ m=k-8.i<=sokt*6-1. } } /* 94 .i<=sokt*6-1.i<=sokt*6-1. } } if (k<8) { for (i=0.i<=sokt*6-1. dong2[i]=(dong2[i+sokt*6]>>(8-k))|(0x7F<<k). if (k>23) { m=k-24. } } if ((k>15)&&(k<=23)) { m=k-16. for (i=0.i++){ dong1[i]=(dong1[i+sokt*6]<<(8-m))|(dong2[i+sokt*6]>>m). } } if ((k>7)&&(k<16)) { m=k-8. } } */ } void down(int k){ sokt=((sokt1>sokt2)?sokt1:sokt2).} } /* if ( k>=8) { for (i=0. for (i=0. dong2[i]=(dong2[i+sokt*6]<<m)|(0xFF>>(8-m)). dong2[i]=(dong1[i+sokt*6]<<(8-m))|(dong2[i+sokt*6]>>m).

dong2[i]=(dong2[i+sokt*6]>>m)|(0x7F<<(8-m)).i<k*6. spi(0x00). } } */ } void tungchu () { for (i=0. spi(dong2[c+8]).i<sokt*6. spi(dong1[c]). dong2[i]=dong2[sokt*6+i]. spi(dong1[c+16]). spi(0x00). spi(dong2[c+16]). 95 . spi(dong1[c+8]).if ( k>8) { for (i=0.i++){ dong1[i]=dong1[sokt*6+i]. spi(0x00). dong1[i]=(dong1[i+sokt*6]<<(8-k))|(0xFF>>k). spi(0x00).i++){ m=k-8. spi(dong2[c+8]). spi(0x00). spi(dong2[c]). } } if (k<=8) { for (i=0. break. dong1[i]=(dong1[i+sokt*6]>>m)|(0x7F<<(8-m)). } } void hienthi() { switch (col){ // 2do1do case 0 : spi(0x00). spi(0x00). spi(0x00).i<sokt*6. // 2xanh1do case 1 : spi(dong2[c+16]).i++){ dong2[i]=(dong2[i+sokt*6]<<(8-k))|(0xFF>>k).

spi(dong1[c+16]). spi(dong2[c]). spi(0x00). spi(dong2[c+16]). spi(dong1[c+8]). break. spi(dong1[c]). spi(0x00). spi(dong2[c+8]). break. spi(dong2[c+8]). spi(dong1[c]). 96 . // 2xanh1xanh case 4 : spi(dong2[c+16]). // 2do1xanh case 3 : spi(0x00). spi(dong2[c]). spi(0x00). break.spi(dong2[c]). spi(dong1[c+16]). spi(0x00). spi(dong2[c+16]). spi(dong1[c]). spi(0x00). spi(dong2[c+8]). spi(0x00). spi(dong2[c]). spi(0x00). spi(dong1[c+8]). spi(dong1[c+16]). spi(0x00). spi(0x00). spi(0x00). spi(dong2[c]). spi(0x00). // 2cam1do case 2 : spi(dong2[c+16]). spi(0x00). spi(0x00). spi(0x00). spi(dong2[c+8]). spi(dong1[c+8]).

spi(dong1[c]). // 2cam1xanh case 5 : spi(dong2[c+16]). spi(0x00). spi(dong1[c+8]). spi(dong2[c+8]). spi(dong1[c+8]). spi(dong1[c+16]). spi(dong1[c+16]). spi(dong2[c]). spi(0x00). spi(dong1[c]). spi(dong2[c+8]). break. spi(0x00). spi(0x00). spi(dong2[c+8]). spi(dong1[c]). spi(0x00). spi(0x00). spi(dong1[c]).spi(0x00). spi(dong2[c]). spi(dong1[c+8]). spi(dong1[c+8]). spi(dong1[c+16]). spi(0x00). spi(0x00). spi(dong2[c+16]). spi(dong2[c]). // 2do1cam case 6 : spi(0x00). spi(dong2[c+8]). // 2xanh1cam case 7 : spi(dong2[c+16]). 97 . break. spi(0x00). spi(dong2[c]). spi(0x00). spi(dong1[c+16]). spi(0x00). spi(dong1[c+16]). spi(dong2[c+16]).

break. spi(dong1[c+8]). sp++. spi(dong1[c]). } if (k==sokt*12) { lm1(). spi(dong1[c]). spi(dong2[c]). k=0. 98 . spi(dong1[c]). spi(dong2[c+8]). spi(dong2[c]).spi(dong1[c+16]). spi(dong1[c+16]). } } void hieuung() { switch (eff){ // hienbt case 0 : lm1(). break. shiftleft(). spi(dong1[c]). spi(dong1[c+8]). spi(dong1[c+16]). spi(dong1[c+8]). } if (sp==tocdo_chay){ sp=0. default: break. spi(dong2[c+8]). // 2cam1cam case 8 : spi(dong2[c+16]). spi(dong2[c+16]). k++ . break. // dichtrai case 1 : if (t==48){ t=0. spi(dong1[c+8]). lm2().

} if (k==sokt*12) { lm1(). 99 . UP(k). } if (sp==tocdo_chay){ sp=0. } if (k>=32) { lm1(). k++ . // dichlen case 3 : if (t==48){ t=0. sp++. UP(k). } */ } break. } if (k==16) { lm1(). lm2(). k=0. // dichphai case 2 : if (t==48){ t=0. } if (sp==tocdo_chay){ sp=0. } break.} break. shiftright(). lm2(). k=0. k++ . k=0. lm2(). sp++. /* if (t==sokt*8){ k++.

k++ . sp++. } if (k>sokt) { lm1(). sp++. 100 . } } // Timer 1 output compare A interrupt service routine interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void) { hienthi(). k=0. default: break. PORTA=c+8. } if (k>=32) { lm1(). // tungchu case 5 : if (t==200){ t=0. k=0. k++ . lm2(). down(k). PORTC=c+8. } if (sp==tocdo_chay){ sp=0. tungchu(). } if (sp==tocdo_chay){ sp=0. lm2(). } break. } break.// dichxuong case 4 : if (t==48){ t=0. LatchData().

UBRRH=0x00. DDRA=0xFF. DDRB=0xFF. OCR1AH=0x00. // Noise Canceler: Off // Input Capture on Falling Edge // Timer 1 Overflow Interrupt: Off // Input Capture Interrupt: Off // Compare A Match Interrupt: On // Compare B Match Interrupt: Off TCCR1A=0x00. // OC1B output: Discon. 101 . TCCR1B=0x0C. ICR1H=0x00. lm2(). OCR1AL=tocdo_quet. OCR1BH=0x00. UBRRL=0x47. t++. TCNT1L=0x00. UCSRB=0x18. TCNT1H=0x00. UBRRL=0x19. OCR1BL=0x00. DDRC=0xFF.*/ UCSRB=0x18. /*UCSRA=0x00. UCSRC=0x86. ICR1L=0x00. // Timer/Counter 1 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: clk/256 kHz // Mode: CTC top=OCR1A // OC1A output: Discon. } void main(void){ lm1(). UCSRC=0x86. if (c==8) c=0. hieuung(). UBRRH=0x00.c++.

//Nhan chuoi ky tu if (length >=1){ for( i=0. // Global enable interrupts #asm("sei") // SPI initialization // SPI Type: Master // SPI Clock Rate: clk // SPI Clock Phase: Cycle Half // SPI Clock Polarity: Low // SPI Data Order: MSB First SPCR=0x50.SCL=1. temp2 = getchar()-48. while (1){ unsigned char temp1. temp1 = getchar().i<length. if (temp1=='A') { TIMSK=0x00.length. 102 . temp2 = getchar()-48.temp2. SPSR=0x00. // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization TIMSK=0x10. //Nhan chuoi ky tu if (length >=1){ for( i=0.i++) { chuoi2[i] = getchar(). //Nhan chuoi ky tu hang 1 //tinh do dai chuoi temp1 = getchar()-48. sokt2=length.i<length. } //Nhan chuoi ky tu hang 2 //tinh do dai chuoi temp1 = getchar()-48.48.i++) { chuoi1[i] = getchar(). } //Nhan mau col = getchar() . length = temp1*10 + temp2. length = temp1*10 + temp2. sokt1=length. int i.

temp2 = getchar()-48. temp2 = getchar()-48. tocdo_chay = temp1*10 + temp2. t=0. //Nhan Toc do quet temp1 = getchar()-48.48. TIMSK=0x10.//Nhan hieu ung eff = getchar() . xulychuoi(). lm1(). //Nhan toc do chay temp1 = getchar()-48. tocdo_quet = temp1*10 + temp2. } } } } } 103 . c=0. lm2().

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful