SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM ZAMAN RASULULLAH Pendidikan adalah berasal dari perkataan Latin iaitu e, ex, yang bermaksud

keluar dan perkataan “ ducare due “ yang bermaksud memimpin. Secara keseluruhan ia beerti mengumpul matlumat ke dalam dan mengeluarkan bakat. Pendidikan merupakan satu latihan mental, fizikal, dan moral. Objektifnya ialah untuk melahirkan menusia yang mampu berfikir dan mampu memikul tanggungjawab. Selain dari itu, pendidkan bolehlah dianggap atau diertikan sebagai pertumbuhan-pertumbuhan pemeliharaan, pengasuhan dan penyuburan. Sejarah pendidikan bermula sejak kewujudan manusia, namun begitu bentuk dan corak sistem pendidikan berbeza mengikut masa, tempat dan adat resam sesuatu masyarakat. Proses pendidikan bermula serentak sejak kelahiran manusia dan berterusan hingga ke akhir hayat. Pendidikan merupakan satu seni yang membolehkan manusia mengumpul segala pengalaman yang dipelajari dan diperolehi di dalam kehidupan mereka dan selanjutnya menyampaikan pengalaman itu kepada generasi baru. Dalam Islam pendidikan yang sebenar yang dikehendaki ialah apa yang terkandung dalam AlQuran dan Al-Hadith, kerana ia adalah pendorong yang menggalakkan umat muslim supaya mengambil berat dengan kemajuan dan ilmu pengetahuan adalah lahir dari Al-Quran dan Hadith. Pendidikan Islam ialah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum agama islam yang menuju kearah pembentukan keperibadian muslim iaitu keperibadian yang mempunyai nilai-nilai agama yang bersumberkan Al-Quran dan Hadith. Tujuan pendidikan dalam Islam ialah untuk penghidupan yang sepenuhnya meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat. Pendidikan Islam menitikberatkan hubungan manusia dengan manusia, dengan alam sekeliling dan hubungan manusia dengan pencipta. Oleh itu segala amal ibadat hendaklah dilakukan dengan sempurna dan penuh ikhlas. Dengan itu dapatlah di simpulkan bahawa tujuan pendidikan dalam Islam adalah amat luas yang meliputi penghidupan di dunia dan di akhirat. SEJARAH PENDIDIKAN PADA ZAMAN AWAL ISLAM Sistem pendidikan pada awal islam adalah bertunjangkan pendidikan Islam. Agama Islam memberikan penekanan kepada penganutnya tentang kepentingan mempelajari ilmu yang berkaitan dengan keduniaan dan akhirat. Islam juga menyarankan dan mewajibkan setiap umatnya mencari ilmu dalam semua bidang. Berhubung dengan ini, Nabi Muhammad saw bersabda “Tuntutlah ilmu pengetahuan itu semenjak dari ayunan sampai ke liang lahad” dan Nabi bersabda dalam hadis yang lain “Menuntut ilmu adalah suatu kewajipan keatas setiap muslim”. Malah orang yang berilmu akan mendapat kedudukan ang tinggi di sisi Allah. Nabi Muhammad saw menyanjung tinggi golongan yang berilmu. Ini jelas ternyata daripada sabda baginda bahawa seorang ahli ilmu lebih di sisi Allah daripada seribu ahli ibadat dan manusia yang mulia adalah seorang mukmin yang berilmu. Pada peringkat awal, pendidikan diajar di rumah-rumah. Nabi Muhammad s.a.w manjadikan rumah baginda dan rumah Al-Arqam sebagai tempat memperoleh ilmu pengetahuan. Mulai tahun 622 masihi, masjid digunakan sebagai institusi pendidikan untuk menyampaikan ilmu secara formal. Matlamat akhir pendidikan Islam ialah pewujudan diri yang bertujuan untuk melahirkan insan yang sempurna dari segi rohaniah, psikologikal, intelektual,dan jasmaniah. Selain itu menerusi pendidikan juga manusia dapat membuat persiapan bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Sementara itu Al-Abrasyi telah menyenaraikan lima tujuan pendidikan menerusi kajiannya.

Tujuan tersebut adalah: 1. Pembentukan akidah yang mulia. 2. Persiapan untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. 3. Persiapan untuk mencari sumber pendapatan. 4. Melahirkan semangat ingin tahu dan berbentuk ilmiah di kalangan pelajar. 5. Memperlengkapkan pengetahuan pelajar dalam bidang-bidang profesional, teknikal dan pertukangan . Dengan demikian mereka juga dapat menguasai kemahiran dalam pekerjaan di samping memelihara aspek kerohanian dan keagamaan. Pada peringkat awal Islam, semua pendidikan Islam adalah tanggungjawab orang perseorangan dan guru yang mengajar murid tanpa campurtangan negara. Nabi Muhammad saw sendiri menjadi guru dalam menyebarkan Islam kepada umatnya. Sistem pendidikn yang dilaksanakan oleh baginda adalah bersumberkan wahyu. Corak pendidikan baginda semasa di Mekah adalah berbeza dengan pendidikan yang dilaksanakan di Madinah. Ini kerana keadaan dan suasana masyarakat Madinah berbeza dengan masyarakat Mekah. Justeru itu corak dan pendekatan pendidikannya juga turut berbeza. Walaupun begitu, secara keseluruhannya sistem pendidkan pada zaman baginda berfokuskan kepada tiga perkara iaitu pendidikan akidah, pendidikan akhlak, dan pendidikan syariah. Semasa di Mekah, bentuk pendidikan lebih tertumpu kepada soal-soal akidah dan akhlak. Pada peringkat awal Nabi Muhammad saw menyampaikan ilmu secara sulit dan tertumpu kepada ahli keluarga terdekat. Orang yang mula-mula menerima pendidikan Islam daripada baginda ialah isteri baginda Khadijah, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harithah dan Abu Bakar. Pendidikan Islam yang dijalankan oleh baginda di Mekah adalah secara lemah lembut dan penuh hikmat. Hari demi hari semakin ramai orang dan para sahabatnya yang memeluk Islam. Pusat kegiatan dakwah ialah dirumah baginda sendiri. Selepas hampir tiga tahun berdakwah secara tersembunyi, melalui pendidikan Islam yang yang di terapkan oleh baginda Nabi Muhammad saw, maka terbinalah satu kaum muslimin yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Akhirnya turun wahyu daripada Allah yang meminta Nabi Muhammad saw menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Baginda menyampaikan pendidikan secara berpidato, berceramah serta bertabligh di tempat orang ramai berkunjung seperti di pekan Ukaz dan berhampiran Kaabah pada musim haji. Ayat-ayat Al-Quran dibaca kepada orang ramai untuk memberi pengajaran dan petunjuk kepada umum. Oleh kerana isi AlQuran terang dan hebat susunannya, maka ramai yang tertarik dan memeluk Islam. Ini telah menimbulkan tekanan dan ancaman daripada kaum Quraisy yang seterusnya membawa kepada penghijrahan orang Islam ke Habsyah dan kemudiannya ke Madinah pada tahun 622 masihi. Pendidikan di Mekah berkisar kepada soal pokok agama Islam. Pengajarannya berteraskan kepada akidah, akhlak,dan syariah. Agama ini mengajar manusia supaya menggunakan akal fikiran dengan memerhatikan kejadian alam sebagai anjuran kepada pendidikan akliyyah dan ilmiah. Akidah ialah kepercayaan yang menghubungkan seseorang dengan tuhan atau dikenali sebagai rukun iman. Akidah juga merupakan dasar dalam pembinaan pendidikan. Sesuatu proses pembinaan pendidikan tidak akan sempurna tanpa dasar-dasar yang sempurna. Nabi Muhammad saw juga menganjurkan kaum muslimin supaya berakhlak mulia. Untuk mendampingi diri dengan Allah memerlukan akhlak yang terpuji. Dalam kehidupan seharian Nabi Muhammad saw telah mengajar kaum muslimin supaya mengamalkan sikap kesederhanaan, tolong-menolong dan sentiasa bersyukur akan nikmat yang diberikan oleh

baginda akan mengajarnya kepada para sahabat. Baginda juga menghantar pendakwah yang pandai membaca dan menulis untuk mengajar dan berdakwah ke kawasan-kawasan yang baru memeluk Islam. kegiatan ekonomi dan pemerintah yang mula di sampaikan kepada umat Islam pada tahun 6 hijrah. seni khat. di samping mengajar umat Islam yang tidak tahu mambaca dan menulis. menunggang kuda. perubahan telah berlaku dalam sistem pendidikan Islam dengan terbinanya Masjid Quba’ dan Masjid Nabawi. zakat. Sesudah baginda menerima wahyu dari Allah. Pendidikan yang pertama dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad saw di Madinah ialah memperkuatkan penyatuan ummah dan mengikis sisa-sisa permusuhan. Demikin juga ibadat haji. Apabila Nabi Muhammad saw berhijrah ke Madinah pada tahun 622 masihi. Pendidikan yang diberikan kepada kaum wanita bukan sahaja aspek agama tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan. Baginda mendidik manusia melalui perbuatan dan pertuturan baginda sendiri. Akhlak yang terpuji membolehkan seseorang individu dan masyarakat bertakwa. di perintahkan oleh baginda untuk menulis wahyu tersebut. hukum hakam perkahwinan. Kesimpulannya. . Sahabat baginda yang pandai membaca dan menulis. Umat Islam juga di beri peringatan agar menjaga waktu solat yang sebelum ini tidak di utamakan. Baginda Rasulullah saw adalah pendidik yang ulung di sepanjang zaman. sejarah. Pendidikan yang bersumberkan Al-Quran dan Hadith dapat melahirkan insan yang mampu mengimbangi kehidupan di dunia dan di akhirat. Suatu amalan baginda yang memberi kesan terhadap perkembangan pendidikan ialah baginda memerintahkan kepada setiap mukmin yang pandai membaca dan menulis supaya mengajar kepada mereka yang tidak mengetahuinya. sistem pendidikan pada awal Islam adalah suatu pendiikan yang paling sempurna. memanah dan belajar bahasa asing. Amalan baginda ini kemudiannya diikuti oleh para sahabat dan kaum muslimn kemudiannya. Mata pelajaran lain termasuklah dasar-dasar Islam. orang yang pandai membaca dan menulis disuruh oleh Nabi Muhammad saw supaya menulis wahyu yang diturunkan oleh Allah. Konsep pendidikan di Madinah lebih tertumpu kepada ibadat dan syariah tanpa mengenepikan soal-soal lain. Umat Islam pada zaman baginda sudah terbukti kehebatan mereka dalam semua aspek. Di Madinah. Manakala sikap yang buruk seperti menyekutukan Allah dan segala perbuatan sumbang adalah dilarang keras oleh Nabi Muhammad saw. Pendidikan berpuasa pula di mulai di Madinah pada bulan Ramadhan tahun 2 hijrah. Al-Quran menjadi kitab yang pertama dalam sejarah pendidikan Islam. Ia menjadi model dan ikutan hingga ke akhir zaman. Setelah itu struktur pengajian yang lebih sistematik dan formal dapat dibentuk apabila sebuah serambi didirikan bersambung dengan masjid yang disebut al-suffah. Semasa di Madinah. umat Islam mula di wajibkan mendirikan solat Jumaat. Ini kerana ianya telah di terajui oleh baginda Rasulullah saw sendiri. misalnya musuh yang ditawan dalam peperangan Badar diminta menebus dirinya dengan mengajar menulis dan membaca kepada 10 orang kanak-kanak yang tinggal di Madinah.Allah. hal-hal yang berkaitan dengan ibadah ditingkatkan dan di beri penekanan utama oleh Nabi Muhammad saw dalam usaha menyampaikan pendidikan Islam kepada seluruh umatnya. Sesungguhnya akhlak yang buruk boleh memberikan kesan negatif kepada individu dan masyarakat. Struktur pengajian di masjid lebih berbentuk kepada sistem pendidikan tidak formal dan menjadi sekolah pertama dalam sejarah pendidikan Islam pada zaman awal Islam. Pendidikan kepada wanita tidak diabaikan. Nabi Muhammad saw telah mengambil satu hari untuk menyampaikan ilmu khusus untuk kaum wanita. Kepandaian menulis dan membaca amat ditekankan oleh baginda. Pada zaman ini.

Kamajuan ini hanya diwarnai dengan berkembangnya ilmu-ilmu Naqliyah yaitu filsafat dan ilmu eksakta disamping juga ilmu-ilmu agama yang sudah berkembang sebelumnya. Al-Ulumul Lisaniyah dan Al-Jughrofi. Mesir dan ditambah lagi dengan pusatpusat baru seperti Kordoba. Sedangkan kota-kota yang menjadi pusat kegiatan pendidikan ini masih seperti pada zaman Khulafaur rosyidin yaitu. yaitu periode pertumbuhan pendidikan Islam yang berlangsung sejak Nabi Muhammad saw wafat sampai masa akhir bani Umayyah. Al-Fiqih. Faktor yang menyebabkan kurang pesatnya perkembangan ilmu-ilmu pada zaman ini salah satunya adalah faktor pemerintahan bani Umayyah yang lebih suka pada membangun kekuatan pemerintahan/politik yang cenderung otoriter. Kadang dalam satu masjid terdapat beberapa halaqoh dengan ustadz dan pelajaran berbeda-beda. yaitu : • • • Gerakan Ilmu Agama. hanya ada sedikit peningkatan sesuai dengan perkembangan Daulah Islamiyah sendiri.SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM ZAMAN BANI UMAYYAH PENDAHULUAN Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa ini berjalan seperti di zaman permulaan Islam. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dibagi dalam 5 periode. Materi bidang ilmu pengetahuan. Basrah. Untuk mengetahui pertumbuhan pendidikan Islam pada zaman ini yang lebih rinci. . Materi/ilmu-ilmu agama yang berkembang pada zaman ini dapat dimasukan dalam kelompok Al-Ulumul Islamiyah yaitu ilmu-ilmu Al-Qur'an. Granada. sedangkan untuk pendidikan Islam bani Umayyah masuk dalam kategori periode 2. Sedangkan Al-Ulumul Islamiyah dapat dibagi menjadi tiga bagian : • Al-Ulumul Syar'iyah. At-Tarikh. GERAKAN ILMU AGAMA Gerakan di dalam bidang ini dapat di pisah-pisahkan menjadi beberapa bagian. Seorang ustadz duduk dalam masjid dan murid duduk di sekelilingnya mendengarkan pelajarannya. Lembaga dan pusat pendidikan Islam Pada zaman ini masjid menjadi semcam lembaga sebagai pusat kehidupan dan kegiatan ilmu terutama ilmu-ilmu agama. Kairawan dan lain-lain. Al-Hadits. Kadang pula ustadz menggunakan rumahnya untuk mengajar. karena ahli agama di akhir bani Umayyah mempergunakan filsafat untuk melawan Yahudi dan Nasrani. Damaskus. baiklah kita masuk saja pada pembahasan materi. Sehingga karena masih dalam masa pertumbuhan maka hanya ada sedikit kemajuan seperti yang diterangkan di atas. PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM MASA BANI UMAYYAH Pada zaman bani Umayyah ada tiga gerakan yang berkembang dengan sendirinya. Kufah. A. Hasan Basri. 2. yaitu ilmu-ilmu agama Islam. karena ilmui-ilmu agama memerlukan riwayat. yaitu : 1. Beberapa ustadz pada masa ini adalah Abdullah bin Abbas. Gerakan Filsafat. Ja'far As-Shidiq dan lain-lain. Gerakan Sejarah. karena didorong semangat agama sendiri yang sangat kuat pada waktu itu. Pada zaman ini belum ada sekolah atau gedung khusus sebagai tempat belajar.

Ilmu Jughrofi dalam masa bani Umayyah baru dalam taraf merintis jalan. namun bangsa Arab muslim telah membuat ilmu ini menjadi satu ilmu yang tersendiri oleh karena tiga sebab : 1. juga mengharuskan kaum muslimin mengetahui ilmu bumi. Ahli tafsir lainnya adalah Mujahid yang wafat pada tahun 109 H dan ulama Syi'ah yaitu Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Husain. Tiga sebab ini disamping sebab-sebab lain yang mendorong orang Yunani lama untuk membuat ilmu bumi yaitu kepentingan dagang dan perang. Abdulloh bin Amir. Ashim bin Abu Nujud. Abu Bakar bin Muhammad bin Ubaidillah bin Zihab Az-Zuhri ( W. yaitu Abdulloh bin Abi Malikiah ( W. seorang shahabat terkenal yang wafat pada tahun 68 H. ilmu yang berusaha untuk memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dengan tujuan untuk menghasilkan hukum dan undang-undang. Beliau belajar dari Ali bin Abi Thalib sehingga ada ahli sejarah yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Bapak Ilmu Nahwu. yaitu ilmu cara membaca Al-Qur'an. Tentang ilmu jughrofi sekalipun bukan berasal dari bangsa arab. Untuk membantu di dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. hal mana mengharuskan kaum muslimin mengetahui ilmu bumi. d. 69 H ). 2. 2. 123 H ). Kewajiban menuntut ilmu bagi kaum muslimin.• • Al-Ulumul Lisaniyah. yaitu Abu Aswad Ad-Dualy ( W. Keharusan berdakwah dan berjihad untuk mengembangkan Islam. c. Ilmu Jughrofi. a. Para ahli hadits yang terkenal pada zaman ini adalah : 1. Sedangkan ilmu-ilmu yang di salin dari bahasa Asing ke dalam bahasa Arab dan di sempurnakan untuk kepentingan keilmuan umat Islam dikelompokan dalam Al-Ulumud Dakhilah yang terdiri dari : . Ahli tafsir yang pertama yaitu Ibnu Abbas. e. Dakwah. b. 3. Ilmu Hadits. 119 H ).Pengarang ilmu nahwu yang pertama dan membukukannya seperti halnya sekarang. Untuk menunaikan rukun haji kaum Muslimin di seluruh penjuru dunia harus mengetahui ilmu bumi. Ilmu Nahwu. menafsirkan dan memahami Hadits. Ibnu Abi Malikiah. Al-Ilmu. mengharuskan mereka melakukan Rihlah Ilmiyah untuk menuntut ilmu. Ilmu Tafsir. At-Tarikh wal Jughrofi. Pelopor bacaan ini terdiri dari kaum Malawy yaitu antara lain : Abdulloh bin Katsir. Pada zaman ini pula yang memunculkan tujuh macam bacaan Al-Qur'an yang terkenal dengan " Qiraat Tujuh " yang kemudian ditetapkan menjadi dasar bacaan ( Ushulul Lil Qira'ah ). Menurut riwayat yang mutawatir beliau adalah orang yang pertama menafsirkan Al-Qur'an dengan cara riwayat dan isnad. Karena terdapat banyak hadits maka timbullah usaha untuk mencari riwayat dan sanad yang hadits yang akhirnya menjadi Ilmu Hadits dengan segala cabang-cabangnya. Ilmu Qiraat. Pada masa kholifah Umar bin Abdul Aziz barulah hadits dibukukan yang dirintis oleh Ibnu Zihab Az-Zuhri yang kemudian disusul oleh ulama lain. Al-Haj yang menjadi salah satu rukun Islam. Orang yang pandai membaca Al-Qur'an disebut Qurra. yaitu ilmu-ilmu untuk memastikan bacaan Al-Qur'an. Ali bin Hamzah dan lain-lain. yaitu ilmu tentang perubahan bunyi pada kata-kata yang terdapat di dalam AlQur'an.

Ilmu Kedokteran. Masih dalam masa Kholid bin Walid. Sumber tarikh dalam bidang ini adalah dari amal perbuatan mereka sendiri. beliau sangat menggemari ilmu ini sehingga dikeluarkan sejumlah uang untuk mempelajari dan membeli alat-alatnya. Penduduk Syam di jaman ini telah banyak menyalin bermacam ilmu ke dalam bahasa Arab seperti ilmu-ilmu kedokteran. Tarikh umum. GERAKAN FILSAFAT Gerakan filsafat muncul di akhir zaman bani Umayyah untuk melawan pemikiran Yahudi dan Nasrani. Pembukuan ilmu sejarah sudah dimulai dan berkembang pesat pada zaman Abbasiyah. Ilmu kalam dalam perkembangannya menjadi ilmu khusus yang membahas tentang berbagai macam pola pemikiran yang berbeda dari ajaran Islam sendiri. Hal ini karena kholifah mereka termasuk orang-orang yang paling gemar untuk mengetahui orang-orang ternama dari tarikh bangsa lain. C. Karena itu timbul dalam Islam pemikiran yang bersifat teologis untuk menolak ajaran-ajaran teologis dari agama Kristen yang kemudian disebut Ilmu Kalam. mislanya karanganm Qis Ahrun dalam bahasa Suryani yang disalin ke dalam bahasa Arab oleh Masajuwaihi. 3. yaitu tarikh bangsa-bangsa lain yang dipelajari dan disalin dengan sungguh-sungguh sejan zaman bani Umayyah. Demikian pesatnya sehingga mencapai jumlah 1:300 judul seperti yang diterangkan dalam kitab Kashfud Dhunun. terutama para ahlinya untuk berfikir mengenai segala sesuatu guna mendapatkan kebenaran dan kebijaksnaan. 2. GERAKAN SEJARAH Pada zaman bani Umayyah gerakan sejarah menghasilkan tarikh yang terbagi dalam dua bidang besar : • • Tarikh Islam. Karena gemarnya setiap akan pergi ke medan perang selalu dibawanya ahli ilmu bintang. Pemikiran teologis dari agama Kristen sudah berkembang lebih dulu sebelum datangnya Islam dan masuk ke lingkungan Islam secara sengaja untuk merusak akidah Islam. Ilmu Bintang. karena dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang memerintahkan untuk membaca. B. Ilmu Kima. menggunakan akal dan sebagainya yang kesemuanya mendorong umat Islam. Penerjemahan ke dalam bahasa Arab dilakukan oleh Isthafun. Khalifah Yazid bin Yazid bin Mua'wiyah adalah yang menyuruh penerjemahannya ke dalam bahsa Arab. yaitu tarikh kaum muslimin dengan segala perjuangannya. . riwayat hidup pemimpin-pemimpin mereka.Beliau mendatangkan beberapa orang Romawi yang bermukim di Mesir. berfikir. di antaranya Maryanis seorang pendeta yang mengajarkan ilmu kimia.1.

membayar jizyah dan berperang apabila dicabar. Ayat-ayat Al-Quran ditulis semula diatas pelepah kurma. Zaid bin Thabit telah diperintah untuk melaksanakan tugas ini kerana beliau pernah menjadi penulis wahyu pada zaman Nabi Muhammad S. dan jasad.A.W. Satu utusan telah dihantar ke Damsyik (Syam) bersama 7500 orang tentera.W. diketuai oleh Amr bin Al-As. Tambahan pula.W. perkataan-perkataan seperti tarbiyyah-ta’lim-ta’dib yang membawa pengertian pendidikan. Pada zaman ini.W. tempat belajar. Tokoh-tokoh hadis adalah seperti Abu Hurairah. Ia juga boleh digunakan atas tujuan sebagai pusat penyebaran dakwah. Pendidikan selepas zaman Nabi Muhammad SAW telah mengalami beberapa perubahan dari segi kaedah atau cara pengajaran . pusat pentadbiran dan pendidikan. Usaha ini dilakukan apabila berlaku peperangan. Hal ini dilakukan kerana ramai tahfiz telah mati syahid semasa berperang.W pernah bersabda.W. menjadikan masjid sebagai institusi penyebara ilmu pengetahuan.SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM ZAMAN KHUAFA AR-RASYIDIN Pendidikan Islam berasaskan keseimbangan dan integrasi antara roh. Aisyah dan Abdullah bin Umar. Perkembangan pendidikan Islam pada zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin bermula dengan zaman Abu Bakar As-Siddiq.A. Urwan bin Zubayr dan Salim bin Abdullah bin Umar. pembaharuan yang dilakukan ialah penyebaran hadis iaitu melalui ucapan Nabi Muhammad S. Abu Bakar As-Siddiq juga selalu mengunjungi dan melawat ke masjid untuk berdakwah. Utusan-utusan lain dihantar ke Palestin.A. pengajaran dan pembentukan budi pekerti. Selain itu. kepada para pengikutnya dapat diperpanjangkan kepada umat manusia yang lain dengan tujuan agar merekan dapat mengabdikan diri kepada Allah S.A. Seterusnya. kurikulm yang diajar dan tenaga pengajar serta sumber. Penyebaran hadis ini dilakukan agar setiap perkara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad S. Hadis juga turut diriwayatkan oleh tokoh daripada golongan Tabi’in seperti Said bin Musayyab. tugas khalifah adalah untuk menegakkan agama dan mentadbir dunia. dan Syurahbil bin Hasanah ke Jordan menerusi perang Tabuk. Baginda turut menghantar guru seperti Zaid bin Abdullah bin Saad untuk mengajar AlQuran dan hadis di sekitar masjid Madinah. Ayat-ayat Al-Quran diajar dengan cara hafalan pada zaman Nabi Muhammad S. Ia melibatkan proses pendidikan sepanjang hayat sebagaimana Nabi Muhammad S.A. ia adalah bertujuan memerangi golongan nabi palsu (ArRiddah). Pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab pula. Menurut Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah. akal. telah digunakan pakai semenjak zaman awal Islam lagi. Ia juga dijadikan antara syarat sebelum berperang seperti memeluk Islam. pembaharuan yang ditekankan ialah mengumpul ayat-ayat Al-Quran. pembaharuan yang giat dilakukan adalah mempergiatkan usaha dakwah. Ini adalah untuk menjadikan masjid bukan hanya tempat ibadat semata-mata. Dalam tradisi Islam. Seterusnya.”tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahad”. perkembangannya dapat dilihat menerusi . Pengajaran pendidikan yang digunakan adalah berdasarkan system halaqah dimana guru berada ditengah dan dikelilingi pelajarpelajarnya.T. kepingan batu dan lain-lain bahan penulisan. pada zaman Abu Bakar As-Siddiq.

Tambahan pula.A. Bahasa arab juga dijadikan bahasa rasmi diseluruh Negara dan jajahan takluknya. Pelantikan adalah mengikut majoriti dan sesiapa yang tidak bersetuju atau ingkar dianggap tidak mengikut hukum Islam. perubahan perkembangan yang dapat dilihat ialah pemerintah mewajibkan solat jumaat dan puasa di bulan ramadhan. Antaranya ialah melantik pemimpin melalui Bai’ah yang diberikan oleh orang ramai. disamping mengekalkan bahasa ibunda suku kaum masing-masing. Beliau juga menyusun semula kaedah pembelajaran dan pengajaran Islam mengiktu kesesuaian. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan salah faham mengenai ibadah dan iman. Hal ini bertujuan untuk memantapkan akidah masing-masing. Kota Basrah dijadikan sebagai pusat pengajian Islam begitu juga dengan di Kufah. bersikap jujur dan berpandangan jauh. Pengenalan kepada kalendar Islam juga adalah perkembangan yang dilakukan oleh Khalifah Umar sempena mengambil tarikh hijrah pada 17 hijrah bersamaan 16 julai 622 masihi. Ilmu tauhid dan kebudayaan disebar dengan meluas dan dapat menambah ilmu pengetahuan rakyat. Khalifah Ali dianggap pengasas ilmu nahu dan beliau mewujudkan dasar-dasar pendidikan. pada zaman Khalifah Ali bin Abi Talib berlaku perkembangan pendidikan seperti usaha pendidikan agama. Beliau juga melantik guru untuk mengajar isi Al-Quran dan akidah. Ia dapat memantapkan akal dan mempertinggikan nilai akhlak seseorang penuntut. Al-Quran akhirnya dibukukan dan dipanggil Mashaf Uthmani dan digunapakai sehingga ke hari ini. Akibat terdapat percanggahan dalam tentera Islam mengenai pembacaan Al-Quran. Khalifa Umar juga memerintahkan supaya ilmu nahu (tatabahasa) Arab disusun supaya mudah mempelajari bahasa arab. Menerusi pembelajaran bahasa arab. terdapat kelas-kelas bacaan Al-Quran diseluruh wilayah Islam. pendidikan zaman Khulafa Ar-Rasyidin merupakan kesinambungan perkembangan pendidikan zaman Rasulullah. beliau menyambung pendidikan sedia ada dengan meriwayatkan hadis-hadis sebanyak 146 buah. Pada zaman Khalifah Uthman bin Affan. Ia adalah menempatkan pusat pengumpulan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Khalifah Umar mengirimkan guru-guru berpengalaman disetiap wilayah. Pendidikan pada zaman ini adalah berpandukan Al-Quran dan Hadis. Kesimpulannya. sebagai seorang Khalifah yang mempunyai ilmu pengetahuan tinggi. Seterusnya. Meskipun terdapat kekurangan peralatan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan urusan pentadbiran.pembinaan madrasah dan perpustakaan. Seterusnya. . namun masing-masing telah memberikan sumbangan yang amat besar dalam pendidikan Islam. beliau mengarahkan Zaid bin Thabit menyalin semula Al-Quran sebanyak enam kali. Secara tak langsung. Pemimpin juga harus bersikap tegas dan adil dan rakyat harus menurut perintah pemimpin. ini menggambarkan kebijaksanaan Ali R. Selain itu.

tumpuannya lebih daripada sekadar kepada ibadah dan tauhid tetapi juga bahasa Arab. • Sistem belajar di rumah guru Kehadiran Islam telah merubah sistem kehidupan masyarakat masa itu dari Hindu kepada Islam. Silibus adalah berasaskan kepada AlQuran. Pendidikan yang menggunakan Bahasa Arab sebagai bahasa pengantar diajar oleh mubaligh-mubaligh Arab yang berdagang di Tanah Melayu masa itu. Pendidikan Agama Islam di Malaysia bermula sejak sekian lama dahulu. Pada awalnya. Masjid. (Kementerian Pendidikan Malaysia 1997). Oleh sebab itu. c. Geografi dan lain-lain. sistem pendidikan agama di Malaysia terbahagi kepada 4 tahap:a. • Sistem Madrasah Apabila pendidikan ini semakin berkembang. (Penyeliaan Pendidikan Islam Sekolah Rendah. sistem madrasah pula dibentuk. surau dan rumah-rumah tok guru adalah menjadi tempat di mana ilmu agama ini diajar. Bilangan pelajar yang ramai dan datang dari beberapa tempat menyebabkan pondok-pondok kecil pula dibina berdekatan dengan rumah guru. b. Hikayat Abdullah Munshi pernah menulis. Pendidikan pada awalnya ialah dengan pelajar datang ke rumah guru (Penyeliaan Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Sunnah dan Hadith. 1992). Sistem Madrasah d. Ianya dipelopor oleh ulama yang mendapat pendidikan di Patani. 1992). Sistem belajar di rumah guru. Dasar Pelajaran Kebangsaan. Hisab. 1992) • Sistem pondok Apabila bilangan pelajar makin bertambah. Ini bagi memudahkan pengajaran bagi pelajarpelajar yang datang dari luar daerah. Sistem pondok. timbullah idea baru dengan membina surau berdekatan rumah guru. sesudah boleh membaca dan menulis barulah disuruh mengaji Ilmu Tauhid dan Fiqh. .SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI MALAYSIA Perkembangan Sejarah Pendidikan Islam. Pendidikan pada masa itu tidaklah dijalankan secara formal dan sistematik dengan sistem silibus yang seragam. madrasah ini adalah yang dibiayai oleh penduduk setempat (Penyeliaan Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Islam diterima sebagai membawa perubahan sosiologi kanak-kanak Islam dalam keluarga Melayu. Didalam lapuran Penyeliaan Pendidikan Islam Sekolah Rendah (1992). Jadi.

2. Kelompok yang menuntut di negaranegara barat pula. Ibu-bapa banyak menghantar anak-anak ke sekolah kerajaan memandangkan peluang untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi adalah lebih luas. dalam pembinaan sekolah Madrasah. (Chelliah 1960 ). Mereka ini mendalami ilmu agama dengan begitu mendalam tetapi tidak mahir dengan sains dan teknologi. 1992) Sewaktu penjajahan Inggeris. Rahsia dan hikmah di alam fizikal ini sampai masa kini. Melayu dan Arab. Sekolah Agama dibawah Kementerian Pendidikan (SMKA) (Sumber: Penyeliaan Pendidikan Islam Sekolah Rendah. sistem penjajahan Inggeris tidak melibatkan diri mereka dalam hal agama dan budaya Melayu. Sekolah agama oleh Majlis Agama. Ini memandangkan Al-Azhar pada masa itu adalah merupakan gedung ilmu agama yang termasyhur. 3. Sekolah ini mempunyai tiga bahasa pengantar iaitu Inggeris. Madrasah Muhammadiah telah dibina di Kelantan hasil usaha rakyat tempatan sendiri tanpa campurtangan Inggeris. Mereka yang mengikuti persekolahan di sekolah agama. Sekolah agama oleh kerajaan negeri melalui Majlis Agama Islam Negeri. Kursus yang wajib adalah bahasa Arab (komunikasi). 3. Kurikulum asasnya adalah bersamaan dengan yang ditawarkan di sekolah menengah akademik biasa. kebanyakkannya melanjutkan pelajaran ke Mesir terutama di Universiti Al-Azhar di Kaherah. Dasar Inggeris yang mengamalkan pendidikan vernakular.0 Islam dan Ilmu Sains Menurut Dr Hakimi Ibrahim. Bahasa Arab (lanjutan). Pada masa itu. memisahkan lagi pendidikan agama dengan pendidikan yang lain. secara terhad dapat diterokai oleh akal melalui pemikiran sains dan teknologi. 4. Allah menjadikan alam semesta ini penuh dengan peraturan dan hukumnya yang tersendiri. Seperti contoh. ilmu agama dipisahkan dari ilmu sains dan teknologi. Sekolah agama dan madrasah rakyat yang didirikan oleh rakyat dan ditadbir sendiri. adalah kebanyakkannya mereka yang mendapat pendidikan Inggeris di tanah air dan dari golongan bangsawan (Chelliah 1960) Fenomena lampau ini memberikan kesan sejagat kepada masyarakat sekarang dalam melihat adakah arus teknologi berkembang bersama dengan unsur-unsur kerohanian Islam itu sendiri. Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah dan Pendidikan Syari'ah. Walau bagaimanapun.• Dasar Pendidikan Kebangsaan Madrasah telah lumpuh apabila Dasar Pendidikan Kebangsaan (DPK) diperkenalkan. pengembangan sains tanpa mendapat bimbingan Ilahi akan membawa kepada perkembangan yang tidak bersesuaian dengan fitrah manusia dan pembangunan rohani yang sehingga . Tasawwur. DPK dibahagikan kepada: 1. DPK diperkenalkan melalui Penyata Pelajaran Razak 1956 dan Penyata Pelajaran Abdul Rahman Talib 1960. Pada tahun 1917.

Konsep pembangunan jasmani.mengabaikan sains dan teknologi juga akan membawa kepada kehancuran (Berita Harian. 10 Julai 1998) . kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah bagi membentuk sikap. Sumber: Lapuran Tahunan Pendidikan Kemnterian Pendidikan Malaysia. peribadi dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang bertanggungjawab untuk membangunkan diri. 1996 Pendidikan Islam adalah antara elemen penting kearah pembentukan diri insan tersebut. perangkaan pendidikan menunjukkan jumlah sekolah agama seperti berikut:Jenis Sekolah SM (A) Negeri SM (A) Rakyat SM (Arab) Negeri SM (Arab) Rakyat Perangkaan Pendidikan 1995. apabila ianya membawa kepada kekeliruan bukan pengetahuan. Menurut Ziauddin Sardar (1981). apabila membawa kekaburan yang merenggangkan manusia dengan yang lain. Tidak dinafikan perubahan pesat dalam pendidikan negara melalui reformasi pendidikan. Islam bukan sahaja menghasilkan ahli-ahli sains yang terkemuka tetapi juga membentuk satu bentuk sains yang tersendiri. kemahiran. pelajar aliran agama seharusnya seiring bergerak dengan aliran-aliran yang lain. masyarakat dan negara kearah kebaikkan dunia dan akhirat". Ini adalah kerana sains dalam Islam adalah menyatukan sains yang objektif ke dalam pandangan hidup Islam. Ini adalah selari dengan Falsafah Pendidikan Islam iaitu:"Menyampaikan ilmu. Sehingga 1995. emosi rohani dan intelektual sering dipertekankan. Sains boleh membawa kecelaan apabila melahirkan kesan-kesan sosial yang tidak diingini. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Bilangan Sekolah 100 141 2 31 . telah memberikan impak yang besar kepada cara hidup masyarakat. Jadi. insaniah dan kerohanian. Falsafah Pendidikan Negara amat menekankan dalam melahirkan insan yang mempunyai unsur nilai.

Di peringkat sekolah.Namun begitu. Ini supaya dapat melahirkan individu yang dapat mengintegrasikan pengetahuan dalam Islam dengan bidang-bidang lain seperti sains dan teknologi.1 Peringkat Sekolah Lapuran Tahunan Kementerian Pendidikan Malaysia menyatakan sistem persekolahan di Malaysia dipisahkan mengikut 3 kelompok utama: 1. Sistem ini melahirkan empat kelompok besar yang lain iaitu dari jurusan sains. Sekolah Harian (Sekolah Kebangsaan. kerajaan cuba memperkenalkan matapelajaran ini di SKA. Pelajar akan mengambil matapelajaran bahasa Arab sebagai teras dan elektif lain seperti Tasawwur. Mei 20.1998). Enam matapelajaran teras termasuklah Pendidikan Islam dan empat matapelajaran elektif. Madya Dr Muhammad Nur Manuty (Berita Harian. polisi baru yang menetapkan 60% kemasukkan pelajar dalam bidang sains ke IPT boleh menyebabkan pelajar aliran agama akan tercicir sungguhpun mendapat keputusan yang baik. SKA menitik beratkan ilmu kerohanian dan kurang penekanan pendedahan kepada ilmu sains seperti Fizik.syariat dan sebagainya. 23 Jun 1997) bahawa pelajar agama tidak dibenarkan mengambil jurusan sains dan sains sosial memandangkan mereka tidak mempunyai komponen mata pelajaran Sains yang melayakkan mereka ke IPT. Sekolah Jenis Kebangsaan) 2. . Beliau juga menyatakan bahawa. 1997) pengintegrasi mata pelajaran agama dengan matapelajaran lain adalah perlu dalam merapatkan jurang antara pelajar aliran agama dan pelajar sains yang sekaligus dapat melahirkan bakal ulama dan kelompok profesional. • Matapelajaran Sains di Sekolah Kebangsaan Agama Sekolah Kebangsaan Agama (SKA) ditubuhkan bertujuan untuk membina individu yang berjaya dengan nilai-nilai yang seimbang antara rohani dan pengetahuan intelek. mengambil sekurang-kurangnya lapan matapelajaran dan tidak melebihi sepuluh. Prof. Kimia dan Biologi. Calon SPM. Persoalanya. Akademik Pengajian Islam Universiti Malaya. Ini berikutan pandangan Presiden ABIM. • Aliran agama di sekolah biasa Sistem pendidikan aliran agama telah diperluaskan lagi. sastera dan teknik. Sekolah Kebangsaan Agama. Universiti Islam Antarabangsa dan Kolej Agama Sultan Zainal Abidin ditubuhkan bertujuan untuk melahirkan lebih ramai ulama intelek yang profesional dan progresif. Menurut Mohd Fauzi Mustaffa Al-Besuty (Jun. agama. kerajaan bercadang untuk memperluaskan aliran agama disemua sekolah menengah kebangsaan. jika matapelajaran . Sehinggalah sekarang. Ini memberikan peluang pelajar mengambil bidang agama dan bidang lain mengikut pilihan. calon mestilah sekurang-kurangnya mendapat kepujian bagi enam matapelajaran termasuk Bahasa Melayu dan dua subjek elektif. Sekolah Teknik dan Vokasional. 3. Bagi mendapat pangkat 1. matapelajaran Pendidikan Islam bukanlah menjadi matapelajaran yang banyak membantu dalam kriteria pemilihan untuk ke IPT jika pelajar ingin mengikuti jurusan sains dan teknologi. (Berita Harian.5.

(Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini seharusnya diambil perhatian memandangkan guru adalah merupakan nadi kepada pendidikan. Di dalam resolusi utama Seminar Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan telah dicadangkan matapelajaran Lukisan Teknik Kejuruteraan ditawarkan di SMKA begitu juga matapelajaran elektif teknik dan vokasional (Penyeliaan Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Dalam satu kajian "Pengajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah rendah di Semenanjung Malaysia" (1989).2 Peringkat Tinggi . 1997). 5. • Tenaga Pendidik Didalam Seminar Kebangsaan Kurikulum Pendidikan Islam.ini menjadi pilihan pelajar ianya tidak membantu pemilihan ke IPT kelak bagi mengikuti jurusan sains dan teknologi. Perkara ini seharusnya dipandang serius kerana kualiti pengajaran akan menjadi persoalan yang perlu dijawab. didapati guru-guru pendidikan Agama Islam lemah dalam kemahiran menulis dan bertutur dalam bahasa Arab. dicadangkan supaya maktab perguruan dan Jabatan Pendidikan IPT menubuhkan Jabatan Perkaedahan Pendidikan Islam dalam melahirkan dan melatih guru. 1997). 1992). 50% sahaja guru yang menyediakan sendiri alat bantuan mengajar. satu resolusi mendesak supaya Jabatan Pendidikan Islam dan Moral mengadakan garis panduan untuk mewujudkan pula guru pakar dalam bidang pendidikan Islam. Menurut Perangkaan Pendidikan 1995. Lebih dari 90% guruguru jarang melatih murid-murid merujuk buku-buku agama di perpustakaan atau sumbersumber lain. • Pendidikan teknik di sekolah agama Berikutan dengan pengenalan aliran teknikal. Langkah ini adalah bijak dalam memberi pendedahan teknikal kepada pelajar agama diperingkat sekolah lagi. bilangan guru disekolah agama seperti berikut: Jenis Sekolah SM (A) Negeri SM (A) Rakyat SM (Arab) Negeri SM (Arab) Rakyat Guru Terlatih 1530 231 21 60 Guru Tidak Terlatih 1592 2456 18 403 Perangkaan tersebut menunjukkan jumlah yang tinggi dikalangan guru tidak terlatih. sekolah menengah agama juga dicadangkan untuk diperkenalkan dengan aliran teknik dan vokasional. Ini bagi memperbaiki kelemahan dan kekurangan dalam meningkatkan kualiti guru pendidikan Islam. mengadakan latihan amali dalam aspek ibadah dan pemulihan. (Berita Harian. Mei 19. Juga.

ianya hanya diwajibkan disekolah kerajaan dan bantuan kerajaan apabila terdapat 15 atau lebih pelajar Islam. keperibadian akhlak pelajar aliran agama juga adalah baik. (Berita Harian. 23 Jun 1997).Timbul persoalan sekarang ini ialah masalah penempatan pelajar aliran agama di IPT. Di dalam Seminar Kebangsaan Kurikulum Pendidikan Islam satu resolusi telah diambil iaitu: . 6. Rang Undang-Undang 1995 membincangkan isu pendidikan Islam yang mana ianya akan diperluaskan disemua kategori sekolah termasuk sekolah swasta. akauntan dan doktor mengikut acuan Islam. Jika sebelum ini. Malaysia. (Berita Harian. Resolusi Seminar Pendidikan Islam Kebangsaan 1995 telah dibuat berhubung dengan penyusunan semula kurikulum. Pelajar aliran agama dikelompokkan dalam jurusan agama dengan terpaksa bersaing dengan pelajar aliran sastera untuk ke IPT. Subseksyen 18(2) pula menjadikan Pendidikan Islam sebagai matapelajaran teras. (Watan. Usaha ini dapat membentuk golongan profesional yang bukan sahaja mahir dalam bidang teknologi dan sains tetapi juga mempunyai pegangan yang kuat dalam agama. Ini disebabkan syarat ke IPT tempatan terhad kepada aliran sains sahaja.0 Cadangan • Refomasi Kurikulum Pendidikan Islam Banyak perubahan yang perlu dilakukan dalam usaha untuk merealisasikan cita-cita untuk melahirkan lebih ramai lagi teknokrat Islam. Ianya penting dalam memberikan tasawur yang betul untuk menghasilkan golongan profesional Islam seperti jurutera. Dalam pada itu perancangan penubuhan Universiti Teknologi Islam (UNITI) sebagai satu universiti swasta telah mendapat perhatian ramai. yang bercita-cita untuk menjadi pusat ilmu serantau seharusnya melakukan reformasi dalam pendidikan Islam. 1996). Disamping itu juga. pendidikan guru dan strategi pengajaran akan dilaksanakan untuk memberi pendekatan baru terhadap pendidikan Islam (Rang Undang-Undang Pendidikan. Ianya juga menuntut kepada pengislaman ilmu dalam matapelajaran bukan agama. Namun begitu. Julai 18. Peluang mereka untuk memasuki jurusan sains dan teknologi adalah tipis jika tidak memiliki asas dalam matapelajaran sains diperingkat sekolah. Adakah negara sudah bersedia dengan generasi yang menguasai kedua-dua bidang ini. Penumpuan mereka akan hanya untuk meneruskan pengajian dalam bidang agama kerana mata pelajaran agama yang diambil tidak lagi menjadi kriteria pemilihan ke IPT bagi jurusan sains.0 Arah Masa Depan Aliran Agama Tidak dinafikan pencapaian akademik pelajar aliran agama adalah sungguh memberangsangkan. Mac 1997). UNITI memberikan peluang kepada pelajar jurusan agama untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang kejuruteraan. pelajar aliran agama yang berminat diketepikan. Ini sudah menampakkan fenomena lalu berulang lagi dimana negara masih gagal untuk melahirkan golongan teknokrat Islam meintegrasikan sains dan agama dalam pendidikan. 1995) 7. tahun 2020 mengundang pembangunan negara Malaysia berasaskan teknologi mengikut acuan budaya tersendiri. Atas kesedaran ini.

terutama aspek perkaedahan. Rohaty Mohd Majzub. Menurut Mohd Fauzi Mustaffa. • Suntikan matapelajaran sains Jadi. • Mengintegrasikan sains dan agama Sistem Pendidikan di negara Islam menggunakan andaian asas dari sistem pendidikan barat. kesepaduan dan penilaian" (Utusan Malaysia 27 Jun 1997) Jika diamati resolusi tersebut. kurikulum sains dalam pendidikan Islam tidak menjadi isu yang diambilkira dalam resolusi tersebut memandangkan ianya sudah lengkap. 10 Julai 1998). mengamalkan asas Fardu Ain dan mengamalkan akhlak Islamiah. apakah rasionalnya Kementerian Pendidikan memperkenalkan matapelajaran pendidikan teknik (Lukisan Kujuruteraan) di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. menghafaz. Kurikulum Pendidikan Islam yang sedia ada sudah lengkap dan mampu menanggani masalah masyarakat kini. Ini tidak diterima oleh Islam dengan membahagikan agama dengan sains dan teknologi. Kesedaran sains diperingkat sekolah rendah dengan penggunaan sistem pendidikan adalah mesti dijalankan dengan lebih sistematik dan terperinci. Tindakan adalah wajar bagi Kementerian Pendidikan menyuntik aliran sains dan teknikal ke sekolah agama. Jika ini berlaku menurut Datin Dr. tidak salahnya mengubah falsafah pendidikan agama kerana bukannya mengubah falsafah agama kerana pelajar telah didedahkan dengan matapelajaran sains dan teknikal sejak dibangku sekolah lagi (Utusan Malaysia. Pegawai Penyelidik IKIM. Kurikulum Pendidikan Islam dahulu terikat kepada membaca Al-Quran. Datuk Khalid Yunus (Berita Harian 30 Mac 1998) ianya adalah untuk memberikan peluang yang sama kepada pelajar aliran agama ke IPT. Hakimi Ibrahim. Sememangnya Islam tidak pernah manafikan pembangunan sains dan teknologi asalkan pembangunan itu bertempat dan membawa manafaat (Dr. 27 Jun 1997) akan berlaku kejutan kurikulum dikalangan pelajar sekolah agama apabila menjejakkan kaki ke universiti sebagai pelajar sains. memahami dan menghayati pengajaran surah-surah."Berdasarkan kehendak masa kini. Ini dapat dilihat melalui pembahagian antara dua bahagian penting iaitu ‘kehidupan’ dan ‘keagamaan’. jika semua kehendak dan ketetapan dipatuhi. langkah-langkah yang perlu diberikan perhatian serius dalam melahirkan lebih ramai teknokrat Islam di masa hadapan antaranya: a) Penekanan aliran sains diseimbangkan dengan aliran sastera. Pendedahan ini perlu agar tidak wujud fobia hingga boleh membawakan istilah sekularisme dalam pendidikan difikiran pelajar. aliran agama di sekolah biasa dan matapelajaran sains di sekolah agama? Menurut Timbalan Menteri Pendidikan. 27 Jun 1997). 1981). Jadi. . Jika diperhatikan. menyakini asas keimanan. Pensyarah Jabatan Asas Pendidikan UKM (Utusan Malaysia. (Ziauddin Sardar.

c) Kelemahan pelajar aliran agama dalam penguasaan bahasa Arab dan Inggeris.s 228) e) Kelemahan kurikulum pendidikan agama yang tidak menekankan aspek sains dan teknologi. (Ziauddin Sardar.kebanyakkan cadangan untuk mengajar sains dan teknologi kepada orang awam adalah dengan bahasa Inggeris. 1981 m.b) Kelemahan tenaga pengajar perlulah diperbaiki melalui latihan khas. program dan lain-lain. f) Kekurangan kemudahan asas dan peralatan dalam proses pembelajaran. . kursus.

Islan menggalakkan umatnya sepaya mengkaji alam sekitar h. Kewujudan prasarana pendidikan yang baik g. Menerangkan perkembangan pendidikan pada zaman abbasiyah a. disebabkan di zaman bani umaiyah banyak pemberontakan dari puak syiah khususnya yang perlu ditangani b. Perpustakaan . Masjid · masjid memainkan peranan sebagai tempat ibadat dan pusat penyebaran ilmu pengetahuan · masjid dipenuhi dengan halqah ilmu pengetahuan b. Untuk itu perhatian diberikan kepada pendidikan dan ekonomi. Aktiviti penterjemahan pelbagai ilmu d. Perkembangan pendidikan di zaman ini lebih pesat berbanding di zaman bani umaiyah. Dasar kerajaan abbasiyah yang memberi keutamaan kepada ilmu pengetahuan f. 2. Menjelaskan institusi pendidikan pada zaman abbasiyah a. Usaha dan galakan para khalifah c. Kestabilan polotik dan kewangan kerajaan abbasaiyah e. Kedudukan baghdad yang menjadi pusat keilmuan dan perdagangan antara bangsa 3. Istana khalifah · khalifah telah menjadikan istana sebagai tempat untuk para ulamak bermuzakarah dan menyampaikan ilmu pengetahuan c. Menyenaraikan faktor utama perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman abbasiyah a. Hubungan diplomatik antara kerajaan abbasiyah dengan negara luar i. Kretiviti para ulamak b. Berbanding negara islam di zaman abbasiyah yang sudah kukuh dan telah menguasai dua pertiga dunia.PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ZAMAN ABBASIYAH Published by PANITIA PENDIDIKAN ISLAM SMKDHTK under NOTA TINGKATAN 5 on 10:09 AM 1.

Menganalisis bidang-bidang ilmu yang diterokai pada zaman abbasiyah a. wakaf dan persendirian · Pusat pengajian yang terkenal ialah al-madrasah an-nizamiyah · Sumber kewangan kebanyakan pusat penagjian ketika itu diambil daripada hasil tanah-tanah waqaf atau perbendaharaan negara 4. Ilmu tafsir ¨ Pada awalnya wujud dalam keadaan tidak tersusun ¨ Mula disusun mengikut susunan surah oleh yahya bin ziyad al-farra' dan diperbaharui oleh at-tabari ii.· Perpustakaan yang terulung ketika itu ialah baitul hikmah di baghdad yang dibina oleh khalifah harun ar-rasyid · Terdapat pelbagai karya sarjana tempatan dan karya terjemahan dariapda bahasa parsi. menteri dan orang kaya diatas tanah milik kerajaan. Ilmu hadis ¨ Zaman abbasiyah adalah zaman kegemilangan pengumpulan dan penyusunan hadis . cina dan india · Khalifah al-makmun mengambil inisiatif membawa masik khazanah karyakarya yunani yang diambil dari pulau cyprus dan istambul · Peranan baitul hikmah ketika itu ialah sebagai. Pusat pengajian · Banyak pusat pengajian dibina oleh khalifah. yunani. Ilmu berteraskan wahyu i. o Pusat pertemuan para sarjana o Pusat penterjemahan o Pusat sumber o Pusat penyelidikan ilmiah o Pusat latihan para ilmuan · Terdapat juga perpustakaan lain yang terkenal di kaherah iaitu darul hikmah d.

Ilmu tauhid ¨ Perkembangan ilmu falsafah memberikan kesan sampingan buruk terhadap akidah umat islam ¨ Terdapat umat islam pada masa itu menganggap falsafah yunani sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan masalah akidah ¨ Muncul ulamak-ulamak terkenal seperti abu hasan al-a'sya'ri yang berjuang memurnikan semula akidah umat islam daripada pengaruh falsafah yunani yang menyesatkan b. a. ilmu falak ¨ penemuan baru di zaman ini. geometry dan logarithm ¨ di zaman ini diperkenalkan sistem angka dalam abjad arab ¨ diperkenalkan juga bilangan kosong ( 0 ) dalam sistem angka ¨ tokoh terkenal ialah al-khawarizmi. algebra. menjelaskan sistem geologi bumi serta pengaruh bulan dan matahari terhadap pertukaran musim d. at-tirmizi. imam malik. membuat jadual pergerekan bulan dan bintang c. muslim. Ilmu berteraskan akal i. an-nasai dan ibnu majah iii. mengukur jarak antara bumi dengan matahari b. mencipta alat pengukur sudut yang dikenali sebagai astrolabe . Mahir juga dalam ilmu falak dan geografi ii. imam malik. Ilmu fekah ¨ Di zaman ini muncul tokoh-tokoh ulamak muktabar yang mengasaskan mazhab-mazhab fikah seperti imam abu hanifah. Beliau merantau ke india untuk mempelajari ilmu matematik dan menghasilkan buku "integration and equations". ilmu matematik ¨ muncul beberapa formula baru matematik seperti trigonometry.¨ Muncul pakar-pakar hadis terkenal seperti al-bukhari. abu daud. imam syafi'e dan imam ahmad bin hanbal iv.

dan pantulan cahaya b. membaiki proses pembuatan kaca iv. menjelaskan kesan kuman dalam penyakit . asid sulfurik. daya graviti. ilmu fizik ¨ fizik merupakan salah satu cabang ilmu sains yang dikuasai oleh umat islam di zaman ini ¨ pencapaian ilmu fizik di zaman ini. mencipta cermin mata v. teori penghasilan petroleum c. menyukat kelajuan bunyi dan cahaya d. penemuan asid galian seperti asid nitrik. memberi ukuran yan tepat tentang keluasan permukaan bumi b. a. mencipta pergerakan jirim. a. menjelaskan tentang lapisan mata serta proses penglihatan c.¨ tokoh terkenal ialah al-butani iii. ilmu kimia ¨ umat islam di zaman ini telah berjaya membetulkan beberapa teori kimia yang penting dan mengasskan fakta-fakta kimia berdasarkan uji kaji ¨ penemuan. ilmu perubatan ¨ hubungan orang arab dengan orang rom dan farsi telah memberi peluang kepada mereka untuk mendalami ilmu perubatan ¨ pencapaian ilmu perubatan di zaman ini a. dan asid hidroklorik b. teori penghasilan alkohol d. geografi ¨ penemuan baru a. menghasilkan peta dunia pertama dalam bentuk glob vi.

5. cacar dan penyakit jiwa d. Merumus kepentingan ilmu serta kesannya dalam membina tamadun . ubat bius dan benag yang khusus untuk menjahit luka pembedahan.b. alahan. menjelaskan teori jangkitan virus seperti TB c. mencipta ubat untuk pelbagai penyakit kronik e. mencipta picagari. menemui pelbagai jenis penyakit seperti rubella.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful