HC 1 – MEDIA THEORIE - NOTES

Media & Cultuur : Media Theorie : 2011

!"#$%&$'(

28

HC 5 – Cultural Studies
Copyright © Dropbox Media&Cultuur
vak Media Theorie – onderdeel bij studie Media & Cultuur aan de UvA --

Made by Asefeh @ www.doublemindsproductions.com

2011

Media Theorie - HC 5 Social Studies - 28/02/'11

1

2

Tussen kunst en kitsch
•  Kunstwerk (1988) gemaakt door Jeff Koons in oplage van drie •  Tentoongesteld in de San Francisco Museum of Modern Art •  Een exemplaar geveild door Sotheby’s voor $5.615.750 in 2001 •  Wie bepaalt dat dit ‘kunst’ is en geen ‘kitsch’? •  Auteurstheorie: unieke schepping van kunstenaar in traditie van Marchel Duchamp en Andy Warhol

Mediatheorie: Cultural Studies / Jaap Kooijman / 28 februari 2011

3

4

Wat is cultuur?
•  Algemeen proces van intellectuele, spirituele en esthetische ontwikkeling •  Een specifieke manier van leven van een bepaalde groep mensen in een bepaalde periode en plaats •  Producten van intellectuele en artistieke activiteit Raymond Williams (1921 – 1988)
Marcel Duchamp “Fontaine,” 1917 Andy Warhol “Marilyn,” 1963

5

6

Wat is populaire cultuur?
•  Alledaagse cultuur: de cultuur van gewone mensen zoals zij/wij deze dagelijks beleven •  Cultuurproducten die letterlijk ‘populair’ zijn, oftewel door een groot publiek worden gewaardeerd: volksvermaak •  Commerciële massacultuur: de producten die voor een groot publiek worden gemaakt •  De ‘lage’ cultuur die overblijft als restcategorie na de selectie van de ‘hoge’ cultuur

Tussen Cultuur en cultuur
•  Verschil tussen Kunst & Cultuur als ‘hoogste goed’ en populaire cultuur als ‘alledaagse praktijk’ •  Kunst & Cultuur dient een hoger doel (esthetisch, intellectueel, spiritueel); populaire cultuur is functioneel •  Kunst & Cultuur verscherpt de geest; populaire cultuur behaagt en bevredigt •  Kunst & Cultuur overstijgt de samenleving; populaire cultuur staat middenin de samenleving •  Literatuur vs. lectuur, drama vs. melodrama, art cinema vs. Hollywood, documentaire vs. docusoap, erotica vs. porno, kunst vs. kitsch

1

MEDIA THEORIE – 28/02/’11 - HC 5 – Cultural Studies
DIA 1
Wie kijkt naar programma tussen Kunst & Kitsch?? >> vervolgens uitleg over programma..

1

Mensen komen met object aanzetten, professionals vragen allereerst of eigenaar het mooi vindt (smaak) leggen vervolgens uit of het artistieke waarde heeft ( kunst of kitsch), en of het verzekeringswaarde heeft (economische) Driedeling heel mooi in programma met hoe we iets waarderen.. VB. Plaatje sheet 1, gaat ermee naar kunst & kitsch, komt tot ontdekking dat het heel veel waarde heeft

DIA 2
1e stap >> niet mooi of lelijk >> maar heeft een bepaalde waarde.. >> alleen wie bepaalt dat?? >> hoe bepalen experts of iets een artistieke of economische waarde heeft?

DIA 3
Stroming kunstenaar die iets uit dagelijks leven pakte, en dat als kunst bestempelden, uit hun dagelijks gebruik haalden.. >> Pisbak, met handtekening op zijn kop in atelier is KUNST aan ene kant dus dagelijkse cultuur & kitsch << ten opzichten van >> Kunst >>>> en mensen die dat door middel van theorie kunnen bepalen

DIA 4
Dagelijks cultuur behaagt ons, maar zet ons niet aan het denken, KUNST is pas kunst als het ons aan het denken zet.. >> Raymond Williams haalt drie definities aan om cultuur uit te leggen >> zie sheet 4 >> ontwikkeling, groep of producten

DIA 6
Voorbeelden uit sheet, niet dat het zo is, maar om te laten zien hoe we in de praktijk vaak over zulke dingen denken, ookal is het omstreden.. >> traditioneel onderscheidt dat gemaakt is in hedendaagse cultuur nog steeds aanwezig

Media Theorie - HC 5 Social Studies - 28/02/'11

7

8

Literatuurdebat 2009
•  Connie Palmen over populaire auteurs als Kluun en Saskia Noort: ‘Scheer je weg, nietsnutten in het land van de literatuur! Donder op!’ •  Palmen: literatuur overstijgt de dagelijksheid en vergt leeservaring; lectuur is gebaseerd op clichés •  Noort: de lezer bepaalt wat literatuur is, niet een elite (die jaloers is en zich bedreigd voelt)

Musicaldebat 2010
SP (en CDA): Op zoek naar Mary Poppins is commercieel vermaak dat op de commerciële televisie thuishoort •  Joop van de Ende: ‘De doelstelling van de publieke omroep is om kunst en cultuur te verspreiden onder een zo breed mogelijk publiek. Ik kan zeggen dat muziektheater kunst is. We brengen geen lullig verhaal met wat liedjes in onze voorstellingen. We hebben het hier over hoogstaande producties. De SP doet alsof musicals van mij vies en commercieel zijn.’
• 

9

10

‘Culture and civilization’
•  Matthew Arnold (1822-1888) Culture and Anarchy (1882) •  Frank Raymond Leavis (1895-1978) & Queenie Dorothy Leavis (1900–1982) •  Nadruk op culturele elite als drager van hoogwaardige cultuur •  Historische context: opkomst van ‘gevaarlijke’ massacultuur •  Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen met de Frankfurter Schule?

11 Smaak als klassenonderscheid
•  Hoge cultuur (‘goede smaak’) vs. lage cultuur (‘wansmaak’) •  Pierre Bourdieu, La Distinction (1979); sociaaleconomische klasse is bepalend in het onderscheid tussen smaak en wansmaak, tussen hoge en lage cultuur •  Cultureel kapitaal, naast economisch en sociaal kapitaal •  Cultureel kapitaal: belichaamd (kennis, smaak), geobjectificeerd (bezit), geïnstitutionaliseerd (erkende status, diploma)

12
Van Amsterdam Centraal naar Amsterdam ZO of Amsterdam OZ

2

MEDIA THEORIE – 28/02/’11 - HC 5 – Cultural Studies
DIA 7
Aanvulling op sheet >> Literatuur kun je niet gelijk begrijp, heb je ervaring voor nodig Maakt niet uit aan welke kant jij staat, maar je moet beiden kunnen begrijpen..

2

DIA 8
Wederom een voorbeelden waarin verschil word gemaakt tussen hoge en lage cultuur >> dus in postmodernistisch landschap wel degelijk nog steeds sprake van het benoemen van dit verschil

DIA 9
Matthew Arnold >> schreef ten tijde van opkomst ‘massacultuur’ >> gedachtegoed belangrijk als voorloper Cultural Studies, voornamelijk ook belangrijk Groot Brittannië >> Matthew Arnold keek naar cultuur als iets goed dat nagestreefd moest worden, niet wat je was of deed maar wat je na moest streven, iets goddelijks >> niet de populaire cultuur anno nu >> je hebt een culturele elite nodig die het hoogste ‘cultuur goed’ maken Echtpaar Frank Raymond Leavis &Queenie Dorothy Leavis >> Onderzoek anarchie >> culture & civilisation >> vonden ook dat cultuur nagestreefd moest worden, maar maakte zich zorgen om alle nieuwe stromingen die kwamen (bv. reclame) omdat dit cultuur volgens hun kon ondermijnen >> Hoge cultuur moest beschermd worden van populaire cultuur die in opkomst was.. Theorie Leavis belangrijk verschil met Frankfurt schule >> zij zagen ‘massacultuur’ als bedreiging omdat het de hoge cultuur zou ondermijnen >>>> maar Frankfurt schule vond dat ‘massacultuur’ de mensen dom hield, om ze onder controle te houden >>>>>> Beide dus cultuur pessimistisch, maar met een andere invalshoek van wat het teweeg bracht

DIA 10
Theorieën geplaats tegenover boek en verfilming kluun, komt een vrouw bij de dokter >> culture & civilisation >> boek bedreigt hoogwaardige literatuur, is cliché matig.. >> Frankfurter schule >> industrie creëert dit om ons zoet en dom te houden >>>> TWEE MANIEREN OM NAAR CULTUUR TE KIJKEN..

DIA 11
Bourdieu, onderzoek smaak>> belangrijk boek ‘la distionction’ >> via smaak onderscheidt jezelf >> 3 types >>>> 1. Belichaamd ( kennis opgedaan door ervaring, leven, ect) >>>> 2. Geobjectificeerd ( bezit, bv schilderij of vaas >>>> 3. Geïnstitutionaliseerde ( kennis door middel van status & diploma)

Media Theorie - HC 5 Social Studies - 28/02/'11

13

14

Kritiek op Bourdieu
•  Bourdieu richt zich te veel op klasse als onderscheidende identiteit: religie, etniciteit, nationaliteit, gender, regio, subcultuur, etc. zijn ook belangrijk •  Bourdieu gaat er te veel van uit dat het verschil tussen ‘hoog’ en ‘laag’ eenduidig is; te weinig ruimte voor ‘human agency’, verschillende individuele toepassingen •  Het onderscheid tussen ‘hoog’ en ‘laag’ kan ook gebruikt worden om het klassenonderscheid juist te ‘ontkennen’ of ‘verdoezelen’

15

16

‘Culturalisme’
•  Richard Hoggart (1918), Raymond Williams (1921 – 1988), E.P. Thompson (1924 – 1993) •  Voortbouwend op ‘culture and civilization’ traditie •  Cultuur niet alleen gedragen door elite, maar ook door de massa: ‘lived experience’ •  Nadruk op ‘human agency’, van passieve ‘consument’ naar actieve ‘producent’ •  Historische context: naoorlogse consumptiemaatschappij

PAUZE

17

18

British Cultural Studies
•  Spanningsveld tussen structuralisme en agency: ‘cultuur’ wordt gevormd door ‘gewone mensen’ (culturalisme); ‘gewone mensen’ worden gevormd door cultuur (structuralisme, neoMarxisme) •  Center for Contemporary Cultural Studies (CCCS; Birmingham School): opgericht in 1964 door Richard Hoggart, opgevolgd door Stuart Hall •  Bakermat voor de hedendaagse studie van populaire cultuur

CCCS onder Stuart Hall
•  Aandacht voor Britse arbeiderscultuur; accent op klasse als bepalende factor; politieke geëngageerd •  Populaire cultuur als ‘popular art’ met andere waarden dan ‘art’, zoals ‘emotioneel realisme’ •  Encoding-decoding model: - dominant reading - negotiated reading - oppositional reading

3

MEDIA THEORIE – 28/02/’11 - HC 5 – Cultural Studies
DIA 13
Kritiek op Bourdieu:

3

Smaak is niet alleen te onderzoeken op sociaal economisch grond, maar ook op ; religieuze, gender, ect.. >> is waar, maar onderschat het sociaal economische niet Te weinig plek voor human agency Onderscheid hoog/laag kun je ook andersom gebruiken >> balkende gaat er tussen in zitten om zoveel mogelijk mensen aan te spreken ( favo muziek, Nederlandse versie Mamma Mia >> niet hoog/niet laag)

DIA 16
Cultural Studies >> Birmingham school >> 3 bekende namen, zie sheet >> bouwen voort op de ‘cultural and civilasation’ methode, met een groot verschil, waren kritisch op idee dat cultuur alleen gedragen werd door culturele elite >> niet zeggen dat cultuur van de massa KUNST is, maar gaan het wel serieus nemen >>>> dagelijks cultuur bestuderen, om het te kunnen begrijpen Human Agency = handelsbekwaamheid van mensen, die iets doen met cultuur Historisch context >> Leavis leven in tijd dat massacultuur nog in opkomst is, tijdens cultural studies al gebeurd en meer opkomst consumptie maatschappij..

DIA 18
Popular art’ heeft een emotioneel realistische waarde welk ons aanspreekt Dominant reading >> meegaan met tekst, klakkeloos overnemen

Negotiated reading >> onderhandelend, meegaan, maar vraagtekens plaatsen Oppositional reading >> absoluut mee oneens, niets aannemen, vind het belachelijk

Media Theorie - HC 5 Social Studies - 28/02/'11

19

20
John Fiske, Television Culture, 1987
•  Eerste uitgebreide toepassing van het encoding-decoding model op het medium televisie •  Combinatie van neo-Marxisme, structuralisme en cultural studies •  Zowel tekst- als receptieanalyse; aandacht voor specifieke genres en intertekstualiteit; actief publiek en geactiveerde teksten •  Begin van Televisiestudies als autonome wetenschappelijke discipline

21

Receptieonderzoek
•  David Morley, The ‘Nationwide’ Audience, 1980 Receptieonderzoek naar hoe verschillende beroepsgroepen een actualiteitprogramma interpreteren •  Ien Ang, Het geval Dallas, 1982 Receptieonderzoek naar hoe een groep vrouwelijke kijkers betekenis geven aan de soap Dallas •  Sut Jhally en Justin Lewis, Enlightened Racism, 1992 Receptieonderzoek naar hoe etniciteit een rol speelt in de interpretatie van The Cosby Show

22

Subcultuuronderzoek
•  Dick Hebdige, Subculture: The Meaning of Style, 1979 Onderzoek naar Britse punk-, skinhead- en reggaecultuur; combinatie van semiotiek en sociologische onderzoeks; subcultuur tussen stijl (mode) en statement (politiek) •  Angela McRobbie, Feminism and Youth Culture, 1991 Onderzoek naar ‘meisjescultuur’; rol van gender en politiek in jongerencultuur

23

Stuart Hall: Identiteit
•  Representatie, zowel afspiegeling van werkelijkheid als constructie van werkelijkheid •  ‘Nieuwe etniciteiten’: bestrijden van stereotypen in media zonder tot een nieuw essentialisme te vervallen (‘burden of representation’) •  Probleem van stereotypering - reductie van identiteit tot een beperkt aantal essentialistische eigenschappen - constante herhaling van het stereotype

24

4

MEDIA THEORIE – 28/02/’11 - HC 5 – Cultural Studies
DIA 19
Betekenisgeving gebeurd op meerdere moment in proces, bij begin & bij eind ( encoding/decoding)

4

DIA 20
Eerste keer dar encoding/decoding echt gebruikt werd, was in boek Fiske ‘television culture’

DIA 21
Receptie onderzoek >> niet alleen naar programma zelf kijken, maar wat het met kijkers doet Achtergrond info over de drie onderzoeken..

DIA 22
Onderzoek naar subculturen.. allemaal manieren om te onderzoeken hoe specifieke groep misschien een andere betekenis geeft aan cultuur in vergelijking met de dominante ideologie

DIA 23
Identiteit >> representatie >> media als afspiegeling van werkelijk, zien werkelijkheid gerepresenteerd in media OF >> media is constructie van werkelijkheid Waarheid, iets er tussen in !! Stereotype herkennen we allemaal >> dom blondje, donkere mensen kunnen goed dansen, ect.. >> probleem is niet alleen reductie zelf, maar constante herhaling in media. Hoe werken aan andere representatie, zonder tot nieuwe representatie te vallen ( nieuw stereotype) >> Burden of respresentation

Media Theorie - HC 5 Social Studies - 28/02/'11

25

Stereotypeonderzoek
•  Donald Bogle, Toms, Coons, Mulatoes, Mammies, & Bucks: A Interpretive History of Blacks in American Film, 1973 •  Vito Russo, The Celluloid Closet: Homosexuality in the Movies, 1981, documentaire Rob Epstein en Jeffrey Friedman, 1995 •  Jack Shaheen, Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People, 2001, documentaire Jeremy Earp en Sut Jhally, 2006

26

The Celluloid Closet
•  Blootleggen van stereotypen: de ‘sad young man’; de ‘butch’ vrouw •  ‘Camp’ als oppositionele leesstrategie, alternatieve ‘verborgen’ taal; ‘friends of Dorothy’ •  Maar ook: bewuste meerduidigheid in tekst door aantal makers (verborgen boodschappen voor een apart publiek)

27

Brandmerken
•  Toe-eigening van commerciële merken door consumenten als bouwstenen voor eigen identiteit •  Inspelen door bedrijven op de actieve rol van de consument •  Wederom combinatie culturalisme (agency) en structuralisme / neo-Marxisme (structure)

28

Voorlopige conclusies
•  Drie rode draden: ‘structure-agency’ debat en ‘hoog-laag’ debat, representatie als zowel afspiegeling als constructie •  Onderscheid tussen ‘hoog’ en ‘laag’ lijkt te zijn verdwenen maar blijft belangrijk is ‘onderscheid’ langs verschillende lijnen (waaronder economische klasse) •  Actieve publieken en geactiveerde teksten; meerduidigheid (maar NIET willekeurig!)

5

MEDIA THEORIE – 28/02/’11 - HC 5 – Cultural Studies
DIA 25
3 stereotypeonderzoeken 1. In de Amerikaanse media, hoe afro Amerikaanse Amerikanen gerepresenteerd 2. Hoe homo’s in Hollywood werden uitgebeeld 3. Representatie van Arabieren in Hollywood

5

DIA 26
Aan ene kant hoe culturele identiteit word gestructureerd in film, maar tegelijkertijd ook hoe makers/kijkers daar een eigen betekenis aan kunnen geven.. heel mooi te zien in docu..

DIA 27
Leven in massacultuur waarin we tot inactieve consumenten gevormd zijn, maar we kunnen daar onze eigen betekenis aan geven..

DIA 28
Betekenis is niet willekeurig, maar wel meerduidig.. wij moeten de betekenissen er als mediatheoretici uit zien te halen..

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.