KOC 3301 PENGENALAN KOMUNIKASI KORPORAT SOALAN-SOALAN ULANG KAJI 1.

Fungsi strategi korporat dalam organisasi dapat membantu pembangunan organisasi adalah seperti berikut : i. ii. iii. iv. A. B. C. D. Falsafah organisasi Kapital organisasi Polisi organisasi Penentuan hala tuju operasi

semua di atas semua kecuali iii semua kecuali ii i, ii dan iii sahaja

2. Contoh strategi korporat adalah seperti berikut : i. ii. iii. iv. A. B. C. D. Perdana Menteri mempengerusikan Persidangan NAM Malaysia menganggotai ‘Business Forum’ sempena Persidaangan NAM Malaysia memperkenalkan set undang-undang siber untuk merealisasikan program MSC Malaysia mempertahankan dasar tambatan nilai ringgit di pasaran antarabangsa semua di atas i, ii dan iii sahaja ii, iii dan iv sahaja i, iii dan iv sahaja

Pilih jawapan yang sesuai. A. B. C. D. Dua hala : menaik dan menurun Dua hala secara horizontal atau merata Satu hala menurun Satu hala menaik

3. Penyediaan laporan tahunan kakitangan, penerbitan manual kakitangan, notis, poster dan siar raya. ____________ 4. Mewujudkan sistem kotak cadangan dan sering mengadakan kajian soal selidik kepada kakitangan. __________ 5. Penyediaan laporan dan penulisan memo kepada kualiti’quality circles’._______

1

A. i. _______ Komunikasi perseorangan secara berperingkat melibatkan komunikasi secara vertikal atau komunikasi (7)___________________ yang seringkali berlaku dalam sesebuah organisasi dari sumber kepada penerima yang bertaraf (8)___________ 7. Superior coordinate B. Komunikisi Antara Budaya Komunikasi Silang Budaya Komunikasi Verbal Komunikasi Bukan Verbal 2 . A. Konflik dalam organisasi boleh wujud menerusi perkara-perkara berikut kecuali : A. iv dan v sahaja D. Sub-ordinat C. semua di atas B. B. iii. persaingan mencari peluang dan pengaruh 10. pengumpulan dan penilaian idea dan maklumat D. menaik C. iii. menurun B. iv. temu bual berstruktur perbincangan kumpulan kecil analisis keluar masuk maklumat temu bual bersemuka analisis kandungan (content analysis) A. horizontal 8. pertembungan idea dan pemikiran C. iii. D. A. Standard ordinate 9. iii. ii. iv sahaja C. C. ii.6. iv dan v sahaja Pilih jawapan yang sesuai. v. persengketaan dan pertelingkahan B. ii. menegak D. i. Berikut adalah teknik yang digunakan oleh pengamal komunikasi untuk melaksanakan proses audit komunikasi : i. Sub-coordinate D. Taklimat kumpulan yang melibatkan aktiviti seperti program induksi pekerja atau perundingan kolektif.

keterlebihan mesej B. Perubahan budaya Pilih jawapan yang sesuai. B. _______ 18. _______ 17. Pelaksanaan strategi korporat dilihat sejajar dengan definisi komunikasi korporat yang disifatkan sebagai proses menterjemahkan identiti korporat kepada A. polisi korporat D. D. Pendekatan komunikasi ini berdasarkan kepada persefahaman dan kesepakatan dalam membuat keputusan sebulat suara (unanimous). ________ 12. kecuali : A. Konsep komunikasi horizontal yang memiliki nilai atau struktur status yang sama.11. Pemahaman adat resam B. _________ 13. Komunikasi lingkaran atau bulatan Komunikasi rangkaian Komunikasi Jaringan Y Komunikasi roda 16. kekurangan mesej C. imej korporat C. imej organisasi B. C. _______ 3 . Konsep komunikasi berangkaian yang berteraskan kepada seorang pemimpin yang memiliki autoriti penuh dan menyalurkan arahan-arahannya kepada subordinat-subordinat di bawahnya. penstrukturan kapital D. Kepercayaan D. Berikut adalah masalah yang dihadapi oleh organisasi akibat perubahan korporat. Bentuk komunikasi yang bersifat negatif. pemilihan strategi media 15. kecuali : A. Penyampai maklumat biasanya menyediakan maklumat terdedah dahulu sebelum berinteraksi. A. Berikut adalah elemen-elemen dalam Komunikasi Antara Budaya. polisi organisasi 14. Tingkah laku C.

Overcome problem (penyelesaian masalah A.19. iii dan v sahaja 23. tiada kawalan kualiti menyeluruh oleh individu 4 . Berikut adalah kebaikan Komunikasi Pemasaran Bersepadu : i. Peranan ketua dari jaringan komunikasi ini boleh dianggap berperanan sebagai pengimbang atau penyelaras komunikasi yang mengambil tempat di kalangan ahli sesebuah organisasi. _____ 22. Advantage (kebaikan) ii. Peranan Perdana Menteri dalam sesebuah negara boleh disifatkan mengikut konsep komunikasi ini. ______ 20. polisi organisasi D. iv dan v sahaja i. Top management (pengurusan tertinggi) v. ii dan iii sahaja iii. menilai keberkesanan proses komunikasi menerusi kesedaran pengiklanan jenama C. Opportunities (peluang) iii. Komponen dalam pendekatan analisis ADOPTS yang diperkenalkan oleh Stone (1991) adalah seperti berikut : i. kecuali : A. menentukan tahap kesedaran audien terhadap kepentingan jenama D.. Objektif model DAGMAR (definising advertising goals for measured advertising results) yang diperkenalkan oleh Russel H. keberkesanan dalam organisasi 24. D. Cooley ialah. Jaringan komunikasi menerusi perutusan maklumat bersifat tidak rasmi kerana komunikator-komunikator dalam konsep komunikasi ini tidak mempunyai kesepakatan dan persefahaman bersama. A. _______ 21. menilai peringkat pemahaman audien terhadap jenama produk B. iv dan v sahaja i. tiada pertindihan kerja atau bertugas ii. Stakeholder (pemegang kepentingan) iv. ii. kapasiti modal B. ii. Berikut adalah elemen-elemen yang akan menghasilkan nilai bagi sesebuah organisasi. i. menentukan tahap dan pengaruh pengiklanan penjenamaan produk 25. operasi perniagaan/perkhidmatan C. B. C.

ekspresi muka Pilih jawapan yang sesuai. kesamaan dalam nilai bidang masing-masing B. perbezaan kepercayaan dan adat resam C. pengendalian kos pengurusan yang berasaskan kepada penentuan ekonomi semasa A. namun hakikatnya pendirian itu sebenarnya berbeza di antara satu sama lain. ii. Penyelesaian kepada konflik ini ialah dengan menyingkirkan penyertaan pihak bertelagah dan memberikan mereka tugas lain yang tidak memerlukan mereka berbincang bersama dalam kelompok. _____ 30. Melakukan analisis masalah dan mewujudkan kriteria penyelesaian mudah dapat dilakukan untuk menangani konflik ini. D. B. iv sahaja iii. C. penggunaan sumber tenaga maksimum untuk menentukan kepentingan optimum v. konflik mudah C. Komunikasi antara budaya dapat dimanfaatkan oleh dua pihak berlainan bangsa menerusi A. semua di atas i. konflik ego 28. Konflik ini wujud apabila individu menjadi terlalu defensif mengenai kedudukan dan pendapat kerana mereka berfikir pendapat mereka telah disanggah secara peribadi. _______ 5 . A. Komunikasi bukan verbal adalah seperti berikut. kesamarataan komunikasi 27. Jenis konflik mini wujud apabila individu menyatakan suatu pendirian yang sama dengan individu yang lain. pembentukan maklumat berfokus iv. jarak peribadi antara individu C. penyatuan bahasa D. konflik pseudo B. gerakan badan atau kinesics B. iii. iv dan v sahaja Tiada kombinasi jawapan yang sesuai 26. ____ 31. _____ 29. kecuali: A. perencanaan fikiran D.iii.

A. pemasaran produk organisasi iv. _____ 36. Di antara fungsi audit komunikasi adalah seperti berikut. iii dan iv sahaja i.. ______ 34. Proses pembentukan strategi kempen. menerangkan corak perlakuan komunikasi sebenar di kalangan kakitangan C. A. pengurusan sumber tenaga manusia dalam organisasi lebih berkesan kerana pembangunan sumber tenaga yang diperlukan semakin banyak C. Sistem pengurusan organisasi yang melibatkan audien perlu dihubungi menggunakan mesej berlainan. peringkat mikro 33. _____ Pilih jawapan yang sesuai. pelaksanaan dan proses semakan atau penilaian. D. keseimbangan infrastruktur dalam organisasi A. _____ 35. ii dan iii sahaja i. pelaburan organisasi iii.32. Tahap pengenal pastian kehendak dan keperluan pelanggan sehinggakan penentuan perancangan dalam proses pengurusan. Keupayaan komunikator menerangkan idea dan menyemak kefahaman tentang maksud mesej merupakan cara yang berkesan untuk menangani konflik ini. penstrukturan semula dasar organisasi v. mengenal pasti rangkaian operasional komunikasi dan mesej dalam organisasi B. peringkat makro C. pengurusan inventori dalam proses pengurusan lebih efektif 37. Di antara impak positif penggunaan teknologi dalam organisasi ialah. C. kecuali . A. matriks perancangan B. ii dan iv sahaja i. Impak-impak dalam penggunaan teknologi maklumat melibatkan i. belanjawan dan kapital perniagaan ii. mengubahkan strategi korporat kepada strategi baru komunikasi yang 6 . iii dan v sahaja 38. i. menentukan proses membuat keputusan dalam pengurusan menjadi lebih cekap dan berkesan D. B. keupayaan membentuk kapital yang lebih besar B.

pemerhatian terhadap elemen asas komunikasi berdasarkan perspektif komunikasi antara budaya D. _________ 41. analisis terhadap nilai budaya komunikator yang terlibat B. Komunikasi Pemasaran Bersepadu melibatkan 3 peringkat atau proses iaitu penghalaan jenama. _____________ 7 . ________ 48.pemerhatian terhadap dimensi komunikasi dan hubungannya dengan budaya Nyatakan BETUL atau SALAH 40. ________ 47. ___________ 43. Dalam memahami keperluan proses komunikasi antara budaya. Keupayaan aplikasi teknologi dalam organisasi banyak bergantung kepada kecanggihan penggunaan teknologi yang dapat memudahkan proses kerja. visi dan matlamat organisasi. promosi jualan dan penerbitan jenama. __________ 46. _________ 45. Pengintegrasian dalam Komunikasi Pemasaran Bersepadu meliputi perhubungan awam. Pembangunan kualiti dan martabat kehidupan banyak ditentukan oleh nilai dan persepsi masyarakat hasil daripada falsafah dan polisi sesebuah negara. Pendekatan R & D dalam strategi perancangan Komunikasi Korporat dikatakan dapat merangsang kapabiliti organisasi untuk menyelesaikan masalah. personaliti jenama dan strategi penjenamaan.berpadanan dengan kapasiti modal dan pelaburan organisasi D. ___________ 42. Matlamat akhir penggunaan teknologi dalam komunikasi korporat ialah untuk menonjolkan identiti organisasi dalam persepsi publik. Komunikasi Silang Budaya bertujuan mewujudkan suatu bentuk perhubungan budaya secara individu dengan individu yang lain. ’Struktur sistem’ dan ’proses’ merupakan elemen penting yang menentukan falsafah. menentupasti kategori dan contoh pengalaman komunikasi yang kerap berlaku secara positif dan negatif 39. _________ 44. seseorang komunikator boleh terlebih dahulu membuat perkara-perkara berikut. Di antara kaedah yang dilakukan oleh penggunaan organisasi bagi mengkomunikasikan perubahan kepada sasaran ialah dengan mewujudkan suatu keputusan pengurusan tertinggi (top management level) yang harus digunapakai dan diterima oleh pihak bawahan. pengamatan polisi dan dasar komunikasi C. kecuali : A.

49. ____________ 50. Perubahan korporat diuruskan berperingkat terutamanya dilaksanakan bagi memastikan belanjawan korporat dalam organisasi tidak terjejas. _____________ SELAMAT MAJU JAYA pjt2009 8 . menurut Howell berdasarkan kepada pendekatan dan aplikasi untuk komunikasi tersebut. Komunikasi Antara Budaya berbeza daripada Komunikasi Silang Budaya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times