CÁC CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

1. Công thức cơ bản:
+ cos 2 α + sin 2 α =1 + tan α. cot α = 1(α ≠ kπ ) 2

+ sin 2 α =

tan 2 α π (α ≠ + kπ ) 2 2 1 + tan α

1 π (α ≠ + kπ ) 2 2 cos α 1 + 1 + cot 2 α = (α ≠ kπ ) sin 2 α + 1 + tan 2 α =

2. Cung liên quan đặc biệt Hàm số lượng giác sinα cosα tanα cotα Đối (-α) – sinα cosα – tanα – cotα Bù (π – α) sinα –cosα –tanα –cotα Phụ (
π
2 −α)

Hơn kém π (α + π) –sinα –cosα tanα cotα

cosα sinα cotα tanα

3. Công thức cộng – nhân a) Công thức cộng góc
+ cos( a + b) = cos a cos b − sin a sin b + cos( a − b) = cos a cos b + sin a sin b + sin( a + b) = sin a cos b + cos a sin b + sin( a − b) = cos a sin b − sin a cos b

tan a + tan b π 1 − tan a tan b (a, b ≠ + kπ ) tan a − tan b 2 + tan( a − b) = 1 + tan a tan b cot a cot b −1 + cot( a + b) = cot a + cot b ( a, b ≠ kπ ) cot a cot b +1 + cot( a − b) = cot a − cot b + tan( a + b) =

b) Công thức nhân đôi
+ sin 2a = 2 sin a. cos a + cos 2a = cos 2 a − sin 2 a = 2 cos 2 a −1 = 1 − 2 sin 2 a

2 tan a π kπ (a ≠ + ) 2 4 2 1 − tan a cot 2 a − 1 kπ + cot 2a = (a ≠ ) 2 cot a 2 + tan 2a =

c) Công thức nhân ba

Công thức biến đổi a) Biến đổi tích thành tổng 1 + cos a cos b = [cos( a + b) + cos( a − b)] 2 1 + sin a sin b = − [cos( a + b) − cos( a − b)] 2 1 + sin a cos b = [sin( a + b) + sin( a − b)] 2 1 + cos a sin b = [sin( a + b) − sin( a − b)] 2 a +b a −b + cos a + cos b = 2 cos cos 2 2 a +b a −b + cos a − cos b = −2 sin sin 2 2 a +b a −b + sin a + sin b = 2 sin cos 2 2 a +b a −b + sin a − sin b = 2 cos sin 2 2 b) Biến đổi tổng thành tích c) Công thức liên quan đến tan và cot .+ sin 3a = 3 sin a − 4 sin 3 a + cos 3a = 4 cos 3 a − 3 cos a + tan 3a = 3 tan a − tan 3 a π kπ (a ≠ + ) 3 1 − 3 tan a 6 3 d) Công thức hạ bậc 1 + cos 2a + cos a = 2 1 − cos 2a + sin 2 a = 2 1 − cos 2a π + tan 2 a = ( a ≠ + kπ ) 1 + cos 2a 2 2 3 cos a + cos 3a 4 3 sin a − sin 3a + sin 3 a = 4 3 sin a − sin 3a + tan 3 a = 3 cos a + cos 3a + cos 3 a = e) Công thức chia đôi Đặt t = tan 2t a ta có: + sin a = 2 1+ t2 + cos a = 1− t2 1+ t2 + tan a = 2t 1−t2 4.

sin( a ± b) cos a cos b sin( b ± a ) + cot a ± cot b = cos a cos b 2 + tan a + cot a = sin 2a cos( a − b) + tan a + cot b = cos a sin b + tan a ± tan b = CÔNG THỨC LƯƠNG GIÁC TRONG TAM GIÁC cos( a − b) cos a cos b − cos( a + b) +1 − tan a tan b = cos a cos b + tan a − cot a = −2 cot 2a − cos( a + b) + tan a − cot b = cos a sin b +1 + tan a tan b = sin(A+B)=sinC cos(A+B)=-cosC tg(A+B)=-cotgC sin =cos sin2(A+B)=-sin2C sin3 =-cos .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful