CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1.

(1) Prezentele criterii de evaluare se aplica personalului angajat cu contract individual de munca din cadrul S.C……………... (2) Prezentele criterii de evaluare se pot aplica si personalului angajat cu conventii civile. Art. 2. (1) Prezentele criterii de evaluare stabilesc cadrul general pentru asigurarea concordantei dintre cerintele postului, calitatile angajatului si rezultatele muncii acestuia la un moment dat. (2) Pentru atingerea obiectivului mentionat la alin. (1), prezentele criterii de evaluare prevad evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor in raport cu cerintele posturilor. CAPITOLUL II Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual Art. 3. - Evaluarea performantelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectiva a activitatii personalului, prin compararea gradului de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectiva cu rezultatele obtinute in mod efectiv. Art. 4. - Evaluarea performantelor profesionale individuale se realizeaza pentru: a) exprimarea si dimensionarea corecta a obiectivelor; b) determinarea directiilor si modalitatilor de perfectionare profesionala a salariatilor si de crestere a performantelor lor; c) stabilirea abaterilor fata de obiectivele adoptate si efectuarea corectiilor; d) micsorarea riscurilor provocate de mentinerea sau promovarea unor persoane incompetente. Art. 5. - Procedura evaluarii se realizeaza in urmatoarele etape: a) completarea fisei de evaluare de catre evaluator; b) interviul; c) contrasemnarea fisei de evaluare. Art. 6. (1) Evaluatorul este persoana din cadrul s.c………, cu atributii de conducere a societatii/compartimentului in cadrul caruia isi desfasoara activitatea angajatul evaluat sau, dupa caz, care coordoneaza activitatea respectivului angajat. (2) In sensul prezentelor criterii de evaluare, are calitatea de evaluator: a) persoana aflata in functia de conducere care coordoneaza compartimentul in cadrul caruia isi desfasoara activitatea salariatul aflat intr-o functie de executie sau care coordoneaza activitatea acestuia; b) persoana aflata in functia de conducere ierarhic superioara, potrivit structurii organizatorice a autoritatii sau institutiei publice, pentru salariatul aflat intr-o functie de conducere; c) persoana aflata intr-o functie de conducere in cadrul ministerului, care coordoneaza domeniul de activitate pentru director general/director. Art. 7. (1) Procedura de evaluare a performantelor profesionale se aplica fiecarui angajat, in raport cu cerintele postului. (2) Activitatea profesionala se apreciaza anual, prin evaluarea performantelor profesionale individuale. Art. 8. (1) Perioada evaluata este cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea. (2) Perioada de evaluare este cuprinsa intre 1 si 31 ianuarie din anul urmator perioadei evaluate. (3) Pot fi supusi evaluarii anuale salariatii care au desfasurat activitate cel putin 6 luni in cursul perioadei evaluate.

- . intr-o perioada de cel mult 15 zile calendaristice de la incetarea ori modificarea raporturilor de munca. Art.In mod exceptional. dupa caz. ca etapa a procesului de evaluare. evaluatorul poate stabili si alte criterii de evaluare care. desfasurata in perioada prevazuta la alin. o functie de conducere vor fi evaluati pentru perioada exercitarii temporare. evaluatorul are obligatia ca. se suspenda sau se modifica. Art. e) stabilesc eventualele necesitati de formare profesionala pentru anul urmator perioadei evaluate. . Calificativul acordat se va lua in considerare la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale acestora. intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. dificultatile obiective intampinate de acesta in perioada evaluata si orice alte observatii pe care le considera relevante. Comertului si Mediului de Afaceri. in fisa de evaluare se va consemna punctul de vedere al persoanei evaluate. Art. 9. reprezinta un schimb de informatii care are loc intre evaluator si persoana evaluata. cu caracter temporar. salariatul va fi evaluat pentru perioada de pana la incetarea sau modificarea raporturilor de munca. rezultatele deosebite ale salariatului. pentru care evaluarea se va face dupa o perioada cuprinsa intre 6 si 12 luni de la reluarea activitatii. intr-o functie corespunzatoare studiilor absolvite sau cand este promovat in grad superior. Art. respectiv nr. in conditiile legii. pentru care evaluarea se face dupa expirarea perioadei corespunzatoare stagiului de debutant. de cel putin 6 luni. astfel stabilite. (2) In functie de specificul activitatii desfasurate efectiv de catre salariat. inainte de incetarea. al caror model este prevazut in anexa nr. (3) Salariatii care exercita. in cadrul caruia: a) se aduc la cunostinta persoanei evaluate notarile si consemnarile facute de evaluator in fisa de evaluare. 2b. (1) Interviul. fiind in concediu medical sau in concediu fara plata. pentru care evaluarea se face la expirarea unei perioade de cel putin 6 luni de la reluarea activitatii. In acest caz. c) persoanele angajate care nu au prestat activitate in ultimele 12 luni.Persoanele care au calitatea de evaluator. c) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobandeste o diploma de studii de nivel superior si urmeaza sa fie promovat. se aduc la cunostinta salariatului evaluat la inceputul perioadei evaluate. b) persoanele angajate in cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei. in urmatoarele cazuri: a) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate contractul individual de munca al salariatului evaluat inceteaza sau se modifica. suspendarea sau modificarea raporturilor de munca ori. acordat potrivit legii. b) se semneaza si se dateaza fisa de evaluare de catre evaluator si de catre persoana evaluata. In acest caz. prin raportare la atributiile stabilite prin fisa postului. sa realizeze evaluarea performantelor profesionale individuale ale salariatilor din subordine. in conditiile legii. pe baza criteriilor de evaluare stabilite pentru functia de conducere respectiva. 10. 13. 6. dupa caz. al caror contract individual de munca este suspendat. dar nu mai mare de 1 an. completeaza fisele de evaluare. evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual se face si in cursul perioadei evaluate. . 12. potrivit art. dupa cum urmeaza: a) stabilesc gradul de indeplinire a obiectivelor.(4) Sunt exceptate de la evaluarea anuala. 2a. Art. urmatoarele categorii de salariati: a) persoanele angajate ca debutanti. evaluatorul poate modifica fisa de evaluare. 1. (2) In cazul in care intre persoana evaluata si evaluator exista diferente de opinie asupra notarilor si consemnarilor facute. in conditiile legii. (2). c) consemneaza. 3. b) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate raportul de munca al evaluatorului inceteaza. d) stabilesc obiectivele si criteriile specifice de evaluare pentru urmatoarea perioada de evaluare. (1) Criteriile generale de evaluare a personalului contractual sunt prevazute in anexa nr. 11. in conditiile legii. b) stabilesc calificativul final de evaluare a performantelor profesionale individuale.

Prin exceptie de la prevederile art.01-3. dupa cum urmeaza: a) intre 1. nota exprimand aprecierea gradului de indeplinire.bine. (3) In situatia in care calitatea de evaluator o are conducatorul institutiei. 2a.nivel minim si nota 5 .nesatisfacator. 14.00-2. b) intre evaluator si persoana evaluata exista diferente de opinie care nu au putut fi solutionate de comun acord. 5 lit.01-5. (1) se aduce la cunostinta salariatului evaluat.(1) Pentru stabilirea calificativului. fisa de evaluare nu se contrasemneaza. b) intre 2. 17. in urmatoarele cazuri: a) aprecierile consemnate nu corespund realitatii.00 . (2) In sensul prezentelor criterii de evaluare.00 . (3). Art. Acesta este nivelul minim acceptabil al performantelor ce trebuie atins si de salariatii mai putin competenti sau lipsiti de experienta.foarte bine. CAPITOLUL III Dispozitii finale Art. dupa caz. Performanta este cu mult sub standard.Calificativul final al evaluarii se stabileste pe baza notei finale.Anexele nr. (1) se poate adresa instantei de contencios administrativ. Persoana necesita o apreciere speciala intrucat performantele sale se situeaza peste limitele superioare ale standardelor si performantelor celorlalti salariati. . . 2b si 3 fac parte integranta din prezentul regulament. Aceasta va solutiona contestatia pe baza raportului de evaluare si a referatelor intocmite de salariatul evaluat. 8 alin. c) intre 3. a) si b). (2) Contestatia se formuleaza in termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunostinta de catre salariatul evaluat a calificativului acordat si se solutioneaza in termen de 15 zile calendaristice de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei de catre o comisie constituita in acest scop prin act administrativ al conducatorului autoritatii. evaluarea performantelor individuale ale personalului contractual pentru anul 2010 se va face in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin.00 . (2) Pentru a obtine nota finala a evaluatorului se face media aritmetica a notelor obtinute ca urmare a aprecierii obiectivelor si criteriilor.nivel maxim. (1) Fisa de evaluare poate fi modificata conform deciziei contrasemnatarului. are calitatea de contrasemnatar salariatul aflat in functia superioara evaluatorului. (3) Rezultatul contestatiei se comunica salariatului in termen de 5 zile calendaristice de la solutionarea contestatiei. In acest caz. 16. Art. rezultate din media aritmetica a notelor acordate pentru fiecare obiectiv sau criteriu. 15. 19. Art. se va evalua perspectiva daca salariatul respectiv mai poate fi mentinut pe post.00 . in conditiile legii. (1) Dupa finalizarea etapelor procedurii de evaluare mentionate la art. evaluatorul va proceda la notarea obiectivelor si criteriilor de evaluare. potrivit structurii organizatorice a institutiei. d) intre 4.satisfacator. Performanta se situeaza in limitele superioare al standardelor si ale performantelor realizate de catre ceilalti salariati. . prin acordarea fiecarui obiectiv si criteriu a unei note de la 1 la 5. evaluator si contrasemnatar. 18. (4) Salariatul nemultumit de modul de solutionare a contestatiei formulate potrivit alin. (1) Salariatii nemultumiti de rezultatul evaluarii pot sa il conteste la conducatorul institutiei. Art. (2) Fisa de evaluare modificata in conditiile prevazute la alin. . fisa de evaluare se inainteaza contrasemnatarului. Performanta este la nivelul minim al standardelor sau putin deasupra lor. Art. 1. (1) este urmatoarea: nota 1 . (3) Semnificatia notelor prevazute la alin.01-4.

..... cunostinte si experienta........ judecata si impactul deciziilor....... +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ |Nr........................ 3......| in perioada evaluata | din timp | (pondere) % | | +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ |Nr................... complexitate......... la . 2........................... creativitate si diversitatea activitatilor....... 1 la criteriile de evaluare CRITERII GENERALE de evaluare a personalului contractual I.................. | Obiective revizuite | % | Realizat | Nota | |crt.. incompatibilitati si regimuri speciale....... conditii de munca......................ANEXA Nr. Functia ....... creativitate si diversitatea activitatilor..... contacte si comunicare................................. 3... Criterii generale de evaluare a performantelor profesionale ale personalului contractual care ocupa posturi de executie: 1.... Numele si prenumele evaluatorului .... ANEXA Nr...... judecata si impactul deciziilor.. 4..... 7........... incompatibilitati si regimuri speciale....................... Data ultimei promovari ......... Criterii generale de evaluare a performantelor profesionale ale personalului contractual care ocupa posturi de conducere: 1.... coordonare si supervizare..................... 5.......... 5............. influenta.... contacte si comunicare. 6....................... 6....... | Obiective | % | Realizat | Nota | |crt......... 2a la criteriile de evaluare FISA DE EVALUARE a performantelor profesionale individuale ale persoanelor care ocupa posturi contractuale de conducere Numele si prenumele persoanei evaluate .. cunostinte si experienta. II...........................| in perioada evaluata | din timp | (pondere) % | | +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ ................... 4............................... 2.............. Perioada evaluata: de la ...... Functia ... complexitate.................. conditii de munca...

....... |Cunostinte si experienta | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 2.......| +-----------------------------------------------------------------------------------------+ |Alte observatii: | | 1........... ... ....................................................................... |Judecata si impactul deciziilor | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 4.......................................................................................| | 3.............. ..... .......| | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 1........ .......................... |Conditii de munca | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 7....................................| | 2............... ........ |Alte criterii specifice*) | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ +--------------+ +--------------+ +--------------+ Nota finala a evaluarii +--------------+ (Nota finala pentru indeplinirea obiectivelor + Nota pentru indeplinirea criteriilor de evaluare)/2 +--------------+ Calificativul evaluarii +--------------+ Nota pentru indeplinirea criteriilor de evaluare +-----------------------------------------------------------------------------------------+ |Rezultate deosebite: | | 1.........................Nota finala pentru indeplinirea obiectivelor +--------------+ +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ |Nr....................... ...| | 2......................................... ............ |Contacte si comunicare | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 6................................ ............................ ..... ....................... ................| | 2............................................................| | . |Influenta..............| +-----------------------------------------------------------------------------------------+ |Dificultati obiective intampinate in perioada evaluata: | | 1.... creativitate si diversitatea activitatilor | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 3...................... ............... .... ...................................... |Incompatibilitati si regimuri speciale | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 8................................. |Criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale|Note|Comentarii| |crt........... .............. |Complexitate... coordonare si supervizare | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 5......| | 3...

............. Semnatura ...................3............................................. Data ......................................................| +-----------------------------------------------------------------------------------------+ |Comentariile persoanei evaluate | | | +-----------------------------------------------------------------------------------------+ | Obiective pentru urmatoarea perioada pentru care se va face evaluarea: | +-----------------------------------------------+-----------------------------------------+ | Obiectivul | % din timp | +-----------------------------------------------+-----------------------------------------+ |1.......................... | | +-----------------------------------------------+-----------------------------------------+ +-----------------------------------------------------------------------------------------+ |Propuneri de programe de instruire/formare profesionala pentru perioada urmatoare | | | +-----------------------------------------------------------------------------------------+ Numele si prenumele persoanei evaluate ............................................... Data .. Functia .............. ......... Data ..................................................................................... Numele si prenumele evaluatorului .................................................................... Am luat cunostinta de fisa de evaluare dupa contrasemnare............... Numele si prenumele persoanei care contrasemneaza . Semnatura persoanei evaluate ........................................................ | | +-----------------------------------------------+-----------------------------------------+ |2.................. .................... | | +-----------------------------------------------+-----------------------------------------+ |4.. ANEXA Nr...................................... | | +-----------------------------------------------+-----------------------------------------+ |3.... | | +-----------------------------------------------+-----------------------------------------+ |5............ Semnatura evaluatorului .................. Data ................................................. Functia ................... 2b la criteriile de evaluare .. Semnatura persoanei care contrasemneaza ........................ Functia ................................ in functie de specificul domeniului de activitate...... ___________ *)Evaluatorul poate stabili si alte criterii de evaluare.

..........................................................| in perioada evaluata | din timp | (pondere) % | | +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ |Nr.................. |Alte criterii specifice*) | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ +--------------+ +--------------+ +--------------+ Nota finala a evaluarii +--------------+ (Nota finala pentru indeplinirea obiectivelor + Nota pentru indeplinirea criteriilor de evaluare)/2 +--------------+ Calificativul evaluarii +--------------+ Nota pentru indeplinirea criteriilor de evaluare +-----------------------------------------------------------------------------------------+ |Rezultate deosebite: | |1............................ creativitate si diversitatea activitatilor | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 3..... |Incompatibilitati si regimuri speciale | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 7............................. Numele si prenumele evaluatorului ................................................................................................................. Functia ........................| ................................................................................................... |Judecata si impactul deciziilor | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 4....... |Criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale|Note|Comentarii| |crt...... Perioada evaluata: de la ...................................................| | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 1......................................... Data ultimei promovari .. |Complexitate.................................................| in perioada evaluata | din timp | (pondere) % | | +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ +--------------+ +--------------+ Nota pentru indeplinirea obiectivelor +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ |Nr...... Gradul/Treapta ......... +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ |Nr.............. | Obiective | % | Realizat | Nota | |crt......................................... |Cunostinte si experienta | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 2.............. |Conditii de munca | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 6......................... |Contacte si comunicare | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 5........................ | Obiective revizuite | % | Realizat | Nota | |crt.................... Functia .................... la .............| |2........FISA DE EVALUARE a performantelor profesionale individuale ale persoanelor care ocupa posturi contractuale de executie Numele si prenumele persoanei evaluate ....

.........................| +-----------------------------------------------------------------------------------------+ |Dificultati obiective intampinate in perioada evaluata: |1.......................................................... Functia ................................................................................ ........ Semnatura ...................... ___________ *)Evaluatorul poate stabili si alte criterii de evaluare...... Numele si prenumele persoanei care contrasemneaza ................................. | | +-------------------------------------------+---------------------------------------------+ +-----------------------------------------------------------------------------------------+ |Propuneri de programe de instruire/formare profesionala pentru perioada urmatoare | | +-----------------------------------------------------------------------------------------+ Numele si prenumele persoanei evaluate ..................................................|3......................... Data ............................................................................................................................................................................| |2........... | | +-------------------------------------------+---------------------------------------------+ |5...................| |3............................................................. ................................................... in functie de specificul domeniului de activitate............. Data ............................ Numele si prenumele evaluatorului .................................... | | +-------------------------------------------+---------------------------------------------+ |2.................................................................................... | | +-------------------------------------------+---------------------------------------------+ |4...| +-----------------------------------------------------------------------------------------+ |Alte observatii: | 1......................................... ..... ..... Functia ..| |2................................. Am luat cunostinta de fisa de evaluare dupa contrasemnare................................................................................................................................................................ Semnatura persoanei care contrasemneaza ................... | | +-------------------------------------------+---------------------------------------------+ |3......... Data ............................. Semnatura persoanei evaluate ................................ Data .... Functia .....| |3.......................................................... Semnatura evaluatorului ....................................................................................| +-----------------------------------------------------------------------------------------+ |Comentariile persoanei evaluate | +-----------------------------------------------------------------------------------------+ | Obiective pentru urmatoarea perioada pentru care se va face evaluarea: | +-------------------------------------------+---------------------------------------------+ | Obiectivul | % din timp | +-------------------------------------------+---------------------------------------------+ |1......................

..... calitati si aptitudini necesare: 7. Semnatura: ........ Vechimea in munca/specialitatea necesara: 4..... Delegare de atributii si competenta: 3.................................. ............ 3 la criteriile de evaluare +----------------------------------------+-------------------------------------+ |Denumirea institutiei | Aprob1) | |Directia/Serviciul/Biroul/Compartimentul| | +-------------------------+--------------+-----------+-------------------------+ | FISA POSTULUI | |nr...... Responsabilitatea implicata de post: 1......... 2..... Limbi straine4): 6.. Denumirea postului: 2................ Perfectionari (specializari)3): 3..... Semnatura: ....... Abilitati................. Studii de specialitate: 2..... Nivelul postului: de conducere/de executie 3.. Functia: ...| +--------------------------+ Informatii generale privind postul: 1........................ Cunostinte de operare/programare pe calculator: 5... Competenta manageriala (cunostinte de management........................... S-a luat la cunostinta de catre ocupantul postului: Numele si prenumele: . Sfera relationala externa: a) cu autoritati si institutii publice: b) cu organizatii internationale: c) cu persoane juridice private: Intocmit de7): Numele si prenumele: ..... Obiectivul/Obiectivele postului: Conditii specifice privind ocuparea postului2): 1..... De pregatire/luare a deciziilor6): 2..... calitati si aptitudini manageriale): Descrierea sarcinilor ce revin postului: 1...... De pastrare a confidentialitatii: Sfera relationala a titularului postului: 1..... Data: ......ANEXA Nr............................................ Cerinte specifice5): 8... Data intocmirii: ..... ..... ................... Sfera relationala interna: a) relatii ierarhice: -subordonat fata de: -superior pentru: b) relatii functionale: c) relatii de control: d) relatii de reprezentare: 2.

8 )Se avizeaza de catre superiorul ierarhic al persoanei prevazute la pct. "scris" si "vorbit" se va stabili nivelul cunostintelor dupa cum urmeaza: "cunostinte de baza"... .............. 3 )Daca este cazul...U.............. "nivel avansat".R. Semnatura: ...Aptitudini si deprinderi necesare: * aptitudine generala de a putea învata pe o scara de la 1-5 puncte (la nivelul I......... documente de pensionare..... 7 )Se intocmeste de conducatorul compartimentului in care isi desfasoara activitatea titularul postului....... detasari.... delegari......M...... calcul indemnizatii medicale... disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii... PROCEDURA DE EVALUARE A POSTURILOR .. 5 )De exemplu: calatorii frecvente......U.....Avizat de8): Numele si prenumele: .... Data: . Functia contractuala de conducere: ........ 2 )Se va completa cu informatiile corespunzatoare conditiilor prevazute de lege si stabilite la nivelul institutiei pentru ocuparea functiei corespunzatoare.... ___________ 1 )Se va completa cu numele si functia conducatorului institutiei. "nivel mediu". adeverinte..... . Se va semna de catre conducatorul institutiei si se va stampila in mod obligatoriu....... 7..... = 3 puncte)..Cunostiinte necesare: * cunostiinte privind legislatia muncii * cunoasterea tuturor documentelor legate de personal (a tuturor documentelor pe care I....R... deciziile).. 6 )Limitele libertatii decizionale de care beneficiaza titularul postului pentru indeplinirea sarcinilor ce ii revin.I. 4 )Pentru fiecare dintre criteriile "citit".... le emite): C... calculul tuturor indemnizatiilor.......

Criteriile de evaluare sunt urmatoarele: I . Pentru fiecare post se stabilesc standarde de performanta care se regasesc în fiecare criteriu.* aptitudini de comunicare – 3 puncte * aptitudini de calcul – 3 puncte * aptitudini de a lucra cu documente – 5 puncte * respectarea instructiunilor verbale si scrise * transmiterea de informatii * culegere. Aceste standarde reflecta repartizarea echitabila a sarcinilor între posturi. astfel încât pe totalul celor 5 criterii suma ponderilor sa reprezinte 100%.Cerinte pentru exercitarea functiei: * capacitatea de întelegere si de rezolvare a problemelor * limbaj expresiv si coerent * echilibrare emotionala si autocontrol * asumarea responsabilitatii * punctualitateRS Postul ca element primar al structurii organizatorice pentru a fi ocupat se evalueaza functie de criteriile de ocupare si de cerintele acestuia. de a raspunde solicitarilor din partea altor posturi) Pentru fiecare criteriu de evaluare se stabilesc ponderi în procente functie de imporatnta si complexitatea acestora în corelare cu criteriile postului.Experienta necesara executarii operatiilor specifice postului III – Dificultatea operatiilor specifice postului IV – Responsabilitatea implicata de post V . .Sfera de relatii (de a intra în relatii cu alte posturi. clasificare si interpretare a informatiilor * acordare de consultanta si consiliere .Pregatirea profesionala impusa ocupantului postului II .

Pentru III – avem: a) complexitatea postului ( o diversitate a operatiilor efectuate pe acest post) b) gradul de autonomie în realizarea sarcinilor postului – luarea deciziilor c) efortul intelectual caracteristic efectuarii operatiilor specifice postului d) necesitatea unor aptitudini deosebite (atentie distributiva. economica. calificare care are forma unei perfectionari în specialitatea postului. superioara de lunga durata. medie post liceala. . Ex: îngrijitor – scoala generala functionar administrativ – studii medii liceale functionar economist – studii medii liceale sau post liceale b) pregatirea de specialitate se refera la o calificare suplimentara fie tehnica. cronologia actelor) e) tehnologii speciale care trebuie cunoscute.Fiecarui criteriu îi corespunde un continut ce îl defineste. sunt necesare pe tipuri de posturi ocupate. Ea are ca rezultat certificate de perfectionare sau specializare care sunt facute periodic pentru mentinerea competentei pe post. Studiile mentionate absolvite cu diplome din reteaua unitatilor de învatamânt ale Ministerului Educatiei si Cercetarii functie de durata lor si nivelul de pregatire. determinat de cerintele postului dupa cum urmeaza în continuare: Pentru I – a) pregatirea de baza cea corespunzatoare studiilor absolvite potrivit prevederilor legale. Pentru II – avem: a) experienta în munca (consta în vechimea în munca specifica postului) b) experienta în specialitatea ceruta de post (se asociaza cu pregatirea de specialitate prin cursuri de perfectionare sau specializare) c) perioada necesara initierii în vederea executarii operatiilor specifice postului (perioada de proba si de debutant) . a unei echipe sau a unor proiecte b) responsabilitatea pregatirii unor decizii c) pastrarea confidentialitatii documentelor elaborate precum si a datelor firmei cu care intra în contact fata de alte compartimente sau parteneri din exterior. de coordonare a unor structuri de personal.Perioada de proba care se finalizeaza prin perioada de stagiu sau debut al unui absolvent a unei institutii de învatamânt superior de scurta sau lunga durata. superioara de scurta durata (colegiu). de alta specialitate necesara postului. Pentru IV – avem: a) responsabilitatea de conducere. si anume: scoala generala. medie liceala.

gradul de satisfactie a beneficiarilor serviciilor oferite (acest grad se masoara sistematic sau prin sondaj) 3) costurile se masoara interesul angajatului pentru a limita costurile de functionare ale societatii comerciale urmarindu-se raportul dintre volumul de activitate si costurile implicate în realizarea acestui volum: . În functie de complexitatea postului. de apeluri telefonice la care s-a raspuns . de plecari rezolvate (perioada etalon este luna) 2) calitatea se masoara nivelul completitudinii si corectitudinii solutiilor prezente în lucrarile specifice postului cum ar fi: . de contestatii sau reclamatii primite . ponderea fiecarui criteriu din cele 5 va fi diferita.nr. de dosare solutionate . un punctaj minim si unul maxim.nr. angajari efectuate . Fiecarui post indiferent de complexitatea lui îi va corespunde standarde de performanta determinate de urmatorii indicatori: 1) cantitatea prin care se cuantifica volumul lucrarilor exprimate în unitati de masura specifice operatiilor sau activitatilor executate într-un anumit post. deci fiecarui post respectiv fiecarei functii pe post îi va corespunde ponderi diferite sau egale daca sunt functii similare cu responsabilitati si competente egale. de convorbiri telefonice . de nivelul cerut salariatului pentru acoperirea cerintelor postului. dupa care se calculeaza media acestor puncte. Variatia ponderilor pentru fiecare criteriu este determinata de sarcinile concrete ale fiecarui post.nr. de cereri rezolvate . de complexitatea realizarii lui.nr.nr. de corectii operate de seful direct .nr. Punctajul total minim si punctajul total maxim se vor opera împreuna cu punctajul mediu calculat ca o medie aritmetica simpla si va fi cuprinsa în fisa postului din punct de vedere al evaluarii lui si nu al continutului fisei postului pe care s-a numit un angajat. Ex: .Pentru V – avem: a) gradul de solicitare din partea structurilor interne (celelalte compartimente) b) gradul de solicitare din partea structurilor externe organizatiei Pentru fiecare din cele 5 criterii functie de continutul lor se vor stabili pentru fiecare post calificative cuprinse între 1 si 5 puncte. calculându-se functie de ponderile procentuale aferente criteriilor.nr.nr.

de deplasari . 2) asumarea responsabilitatii se justifica pe 2 planuri: . Pentru masurarea muncii pot fi avute în vedere si modul de utilizare a resurselor precum si modul de utilizare a activitatii salariatului în cauza.programele de calculator pentru fisierele de personal .pe activitate de conducere . Evaluarea de regula este anuala.nr. anterioara negocierilor salariale si cuprinde urmatoarele elemente de referinta: a) b) fisa postului a carei grafica difera de fisa tipizata criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale Aceste criterii de evaluare sunt: 1) gradul de îndeplinire a standardelor de performanta.pe activitate de executie Pentru activitatile de conducere asumarea responsabilitatii consta în: .diverse situatii statistice 5) utilizarea resurselor se apreciaza capacitatea angajatului de a utliza eficient resursele puse la dispozitia postului: .întocmirea contractului colectiv de munca . PROCEDURA EVALUĂRII PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE În paralel cu evaluarea standardelor de performanta a posturilor are loc în cadrul societatii comerciale si evaluarea performantelor profesionale individuale ale fiecarui salariat ce ocupa aceste posturi.nivelul si riscul decizional . de recrutari si de selectari de personal 4) timpul se masoara timpi de executie a lucrarilor si în special pentru lucrarile la care nu se pot stabili norme de timp (negocieri salariale anuale) .nr.echipamentele de birotica .programele de calculator pentru calcul salarii si costuri totale salariale 6) mod de realizare se apreciaza capacitatea angajatului de a se integra în efortul colectiv depus de echipa din care face parte si modul în care pune la dispozitia colectivului toate conostiintele si experienta pe care o detine prin pregatirea lui profesionala si vechimea în munca pe postul respectiv.. Acest criteriu reprezinta: rezultatele muncii masurate la nivelurile descrise în fisa postului.

constituirea de alternative noi sau optiuni noi .constituirea modelelor.prin executarea de operatii strict reglementate 4) initiativa si creativitatea – urmare evaluarii performantei profesionale în cazul în care angajatul propune sau are initiativa unor solutii noi precum si în cazul în care acesta propune schimbarea unor reglementari interne. fenomenelor sau proceselor studiate .comportamentul la presiune exterioara si interioara 3) adecvarea la complexitatea muncii – continutul acestui criteriu se exprima prin nivelul activitatii de conceptie. a unor procese în domeniul lor de activitate.motivarea ideilor .a intensitatii în executarea atributiilor de serviciu .gradul ridicat de repetitivitate a operatiilor sau lucrarilor efectuate . de analiza..modul de comunicare . a unor tehnologii.pentru activitati de conceptie – care se caracterizeaza prin interpretarea unui volum mare de informatii . de sinteza si de rutina si anume: . Activitatea de sinteza se caracterizeaza prin .lucrul în echipa precum si compartimentul managerial ca mod de structura Pentru activitatile de executie continutul acestui criteriu implica evaluarea: .proiectarea instrumentelor de monitorizare Activitatea de rutina se caracterizeaza prin: .identificarea fluxurilor informationale .rapiditatea interventilor . Continutul acestui criteriu de evaluare implica: a) în cazul propunerilor de solutii noi implica: .evaluarea efectelor si a consecintelor acestor efecte .integrarea obtiunilor Pe linia activitatii de analiza care se caracterizeaza prin identificarea influentelor din exterior si a determinarilor acestor influente care produc schimbari majore sau minore. rezulta implicit initiativa si creativitatea sa.

în urma evaluarii performantelor profesionale. nesatisfacator = 1 punct. iar evaluarea martora a anului în curs devine pentru el un stimulent în anul viitor. Întocmirea lor este facuta de sefii de compartiment.evaluarea consecintelor acestor ideei . Functie de punctajul obtinut nivelurile salariale ale angajatilor societatii comerciale.efectuarea de studii si aplicabilitate în contextul reglementat intern b)în cazul propunerii unor schimbariimplica: . economice. se maresc.efectuarea de studii cu aplicabilitateîntr-un context nereglementat Fiecarui criteriu din cele 4 functie de ponderile lui exprimate în procente în evaluarea performantei individuale individuale a angajatului i se atribuie puncte de la 1 la 5 conform calificativelor de aprecieri: exceptional = 5 puncte.dimensionarea schimbarilor . Din punct de vedere psihologic IRU an de an prin evaluarea lui profesionala va tinde spre un punctaj superior.evaluarea consecintelor acestor schimbari .. De regula fisele de evaluare se întocmesc pentru toate functiile tehnice. . satisfacator = 2 puncte. însusite de directorii executivi si aprobate de directorul general sau unic al societatii comerciale. foarte bine = 4 puncte. se mentin sau scad. de specialitate si administrative. bine = 3 puncte.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful