Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.

edu.vn
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


LUẬN VĂN THẠC SĨ


MỘT SỐ KỸ THUẬT
KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Chuyên ngành : KHOA HỌC MÁY TÍNH
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học : PGS. TSKH. NGUYỄN XUÂN HUY
Học viên thực hiện : : CAO THỊ BÍCH LIÊN
Mã số : 60 48 01TháiNguyên-Năm2009
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

i
LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu
kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ
công trình nghiên cứu nào khác.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

ii
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN …………………………………………………………………..i
MỤC LỤC ................................................................................................... .ii
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT …………………….……v
DANH MỤC CÁC BẢNG ………………………………………………………..vi
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ …………………………………..…….vii
MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1
Chƣơng 1 VẤN ĐỀ CHẤT LƢỢNG PHẦN MỀM VÀ KIỂM THỬ
PHẦN MỀM……………………………………….……………………..….4
1.1. Sản phẩm phần mềm và vấn đề kiểm thử phần mềm ..... ……….…….. ...4
1.1.1. Sản phẩm phần mềm là gì? .................................................................... 4
1.1.2. Thế nào là lỗi phần mềm? ...................................................................... 5
1.1.3. Tại sao lỗi phần mềm xuất hiện? ........................................................... 6
1.1.4. Chi phí cho việc sữa lỗi ......................................................................... 7
1.1.5. Kiểm thử phần mềm là gì?..................................................................... 8
1.2. Chất lƣợng phần mềm ................................................................................ 8
1.3. Qui trình kiểm thử phần mềm ................................................................... 9
Chƣơng 2 CÁC KỸ THUẬT KIỂM THỬ PHẦN MỀM ......................... 12
2.1. Nguyên tắc cơ bản kiểm thử phần mềm .................................................. 12
2.1.1. Mục tiêu kiểm thử ............................................................................... 12
2.1.2. Luồng thông tin kiểm thử .................................................................... 13
2.1.3. Thiết kế trường hợp kiểm thử .............................................................. 13
2.2. Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng (White-Box Testing) ................................. 14
2.2.1. Kiểm thử đường dẫn cơ sở (Basic Path Testing) .................................. 16
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

iii
2.2.2. Kiểm thử cấu trúc điều khiển .............................................................. 22
2.3. Kỹ thuật kiểm thử hộp đen (Black-Box Testing) .................................... 26
2.3.1. Phân hoạch tương đương ..................................................................... 27
2.3.2. Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis) ................................ 30
2.3.3. Kỹ thuật đồ thị nhân-quả (Cause-Effect Graph) ................................... 31
2.3.4. Kiểm thử so sánh ................................................................................. 34
2.4. Đoán lỗi ..................................................................................................... 34
Chƣơng 3 CHIẾN LƢỢC KIỂM THỬ PHẦN MỀM .............................. 35
3.1. Nguyên lý thiết kế và kiểm thử phần mềm .............................................. 35
3.2. Phƣơng pháp tiếp cận kiểm thử phần mềm ............................................ 36
3.2.1. Xác minh và thẩm định........................................................................ 37
3.2.2. Tổ chức việc kiểm thử ......................................................................... 37
3.2.3. Chiến lược kiểm thử phần mềm ........................................................... 38
3.2.4. Điều kiện hoàn thành kiểm thử ............................................................ 39
3.3. Kiểm thử đơn vị ........................................................................................ 42
3.3.1. Các lý do của kiểm thử đơn vị ............................................................. 42
3.3.2. Các thủ tục kiểm thử đơn vị ................................................................. 45
3.4. Kiểm thử tích hợp ..................................................................................... 45
3.4.1. Kiểm thử tích hợp từ trên xuống (Top-Down Integration) ................... 46
3.4.2. Chiến lược kiểm thử từ dưới lên (Bottom-Up Testing) ........................ 47
3.4.3. Kiểm thử hồi qui ................................................................................. 48
3.4.4. Các ghi chú trên kiểm thử tích hợp ...................................................... 48
3.5. Kiểm thử tính hợp lệ ................................................................................ 50
3.5.1. Điều kiện kiểm thử tính hợp lệ ............................................................ 50
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

iv
3.5.2. Duyệt lại cấu hình ............................................................................... 51
3.5.3. Kiểm thử Alpha và Beta ...................................................................... 51
3.6. Kiểm thử hệ thống .................................................................................... 52
3.6.1. Kiểm thử khôi phục ............................................................................. 52
3.6.2. Kiểm thử bảo mật ................................................................................ 52
3.6.3. Kiểm thử ứng suất ............................................................................... 53
3.6.4. Kiểm thử khả năng thực hiện ............................................................... 53
Chƣơng 4 MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỤ THỂ CỦA QUI TRÌNH KIỂM
THỬ ........................................................................................................... 54
4.1. Mục tiêu .................................................................................................... 54
4.2. Phƣơng pháp luận .................................................................................... 54
4.2.1. Tổng quan về các phương pháp ........................................................... 54
4.2.2. Phạm vi giải quyết ............................................................................... 54
4.2.3. Phân loại các kiểu kiểm thử ................................................................. 55
4.2.4. Tổ chức giao diện kiểm thử ................................................................. 56
4.3. Phát sinh các trƣờng hợp kiểm thử ......................................................... 57
4.3.1. Chiến lược kiểm thử ............................................................................ 57
4.3.2. Kiểm thử đơn vị .................................................................................. 57
4.3.3. Kiểm thử khả năng thực hiện ............................................................... 65
KẾT LUẬN ................................................................................................. 66
TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 67Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

v
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮTBRO : Kiểm thử nhánh và toán tử quan hệ
BVA : Phân tích giá trị biên
DU : Một chuỗi khai báo - sử dụng
E : Là số cạnh của đồ thị lƣu trình
N : Là số đỉnh của đồ thị lƣu trình
P : Số đỉnh điều kiện có trong đồ thị lƣu trình
R : Số vùng của đồ thị lƣu trình
V(G) : Xác định độ phức tạp Cyclomat
V&V : Xác minh và thẩm định
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

vi
DANH MỤC CÁC BẢNG


Bảng 1.1: Tỉ lệ công thức của các giai đoạn phát triển phần mềm
………….
4
Bảng 2.1: Bảng liệt kê các lớp tƣơng
đƣơng…………………………………..
28
Bảng 2.2: Ví dụ các lớp tƣơng đƣơng
…………………………………………
29
Bảng 2.3: Các ký hiệu trong đồ thị nhân quả
………………………………...
32
Bảng 2.4: Ví dụ bảng quyết định
………………………………………………
33
Bảng 3.1: So sánh kiểm thử Top-Down và Bottom-Up
………………………
49
Bảng 4.1: Bảng các trƣờng hợp kiểm thử cho Module Merge
………………
61
Bảng 4.2: Các trƣờng hợp kiểm thử cho Module Split
………………………
62


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

vii
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ


Hình 1.1: Sản phẩm phần mềm
………………………………………………………….
5
Hình 1.2: Các nguyên nhân gây ra lỗi phần mềm
………………………………………
6
Hình 1.3: Chi phí sửa lỗi theo thời gian phát hiện lỗi
…………………………………
7
Hình 1.4: Kiểm thử phần mềm trong một số ngữ cảnh
…………………………………
8
Hình 1.5: Giai đoạn kiểm thử trong xử lý phần mềm
…………………………………..
9
Hình 1.6: Qui trình kiểm thử phần mềm
………………………………………………..
11
Hình 2.1: Luồng thông tin kiểm thử
…………………………………………………….
13
Hình 2.2: Ví dụ chu trình điều khiển
…………………………………………………….
15
Hình 2.3: Ký hiệu đồ thị lƣu trình 16
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

viii
……………………………………………………….
Hình 2.4: Điều kiện phức
…………………………………………………………………
17
Hình 2.5: Lƣu đồ thuật toán và đồ thị lƣu trình
………………………………………...
17
Hình 2.6: Độ phức tạp Cyclomat
…………………………………………………………
19
Hình 2.7: Ví dụ minh họa phát sinh các trƣờng hợp kiểm thử theo đƣờng dẫn cơ
sở...
20
Hình 2.8: Các kiểu vòng lặp
………………………………………………………………
25
Hình 2.9: Ví dụ đồ thị nhân quả
………………………………………………………….
33
Hình 3.1: Chiến lƣợc kiểm thử
…………………………………………………………...
38
Hình 3.2: Các bƣớc kiểm thử
…………………………………………………………….
39
Hình 3.3: Mật độ lỗi là hàm thời gian thực hiện
………………………………………...
41
Hình 3.4: Quan hệ giữa chi phí kiểm thử và số lỗi chƣa đƣợc phát hiện
………………
42
Hình 3.5: (a) Kiểm thử đơn vị (b) Môi trƣờng kiểm thử đơn vị
………………………
44
Hình 3.6: Kiểm thử Top – Down
…………………………………………………………
46
Hình 3.7: Tích hợp Bottom – Up
…………………………………………………………
47
Hình 4.1: Giao diện kiểm thử nhúng 56
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

ix
…………………………………………………….
Hình 4.2: Minh họa thuật toán sắp xếp
MergeSort……………………………………..
57
Hình 4.3: Đồ thị lƣu trình của chức năng
Merge………………………………………...
59
Hình 4.4: Giao diện điều khiển kiểm thử thuật toán
MergeSort……………………….
64
Hình 4.5: Kết quả đƣợc ghi ra FileLog
…………………………………………………..
64
Hình 4.6: Giao diện điều khiển kiểm thử khả năng thực hiện của các thuật toán sắp
xếp..
65


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

x


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

1
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin nói chung và công
nghệ phần mềm nói riêng, việc phát triển phần mềm ngày càng được hỗ trợ bởi
nhiều công cụ tiên tiến, giúp cho việc xây dựng phần mềm đỡ mệt nhọc và hiệu quả
hơn. Tuy nhiên, vì độ phức tạp của phần mềm và những giới hạn về thời gian và chi
phí, cho dù các hoạt động đảm bảo chất lượng phần mềm nói chung và kiểm thử nói
riêng ngày càng chặt chẽ và khoa học, vẫn không đảm bảo được rằng các sản phẩm
phần mềm đang được ứng dụng không có lỗi. Lỗi vẫn luôn tiềm ẩn trong mọi sản
phẩm phần mềm và cũng có thể gây những thiệt hại khôn lường.
Kiểm thử phần mềm là một quá trình liên tục, xuyên suốt mọi giai đoạn phát
triển phần mềm để đảm bảo rằng phần mềm thoả mãn các yêu cầu thiết kế và các
yêu cầu đó đáp ứng các nhu cầu của người dùng. Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm
đã, đang được nghiên cứu, và việc kiểm thử phần mềm đã trở thành qui trình bắt
buộc trong các dự án phát triển phần mềm trên thế giới. Kiểm thử phần mềm là một
hoạt động rất tốn kém, mất thời gian, và khó phát hiện được hết lỗi. Vì vậy, việc
kiểm thử phần mềm đòi hỏi phải có chiến lược phù hợp, một kế hoạch hợp lý và
việc thực hiện được quản lí chặt chẽ.
Ở Việt Nam, trong thời gian qua việc kiểm thử phần mềm bị xem nhẹ, với
công cụ lập trình hiện đại, người ta cảm tính cho rằng không kiểm thử cũng không
sao, nên chưa có nhiều sự quan tâm, nghiên cứu. Những năm gần đây, một số tổ
chức nghiên cứu và phát triển phần mềm đã bắt đầu có những quan tâm hơn đến vấn
đề kiểm thử phần mềm. Tuy nhiên, vấn đề kiểm thử phần mềm hầu như vẫn chưa
được đầu tư và quan tâm đúng mức. Nước ta đang trong quá trình xây dựng một
ngành công nghiệp phần mềm thì không thể xem nhẹ việc kiểm thử phần mềm vì
xác suất thất bại sẽ rất cao, hơn nữa, hầu hết các công ty phần mềm có uy tín đều
đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt là nếu một phần mềm không có tài liệu kiểm thử đi kèm
thì sẽ không được chấp nhận.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

2
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
- Luận văn tập trung nghiên cứu, tìm hiểu, đánh giá các nguyên lý, chiến lược
và kỹ thuật kiểm thử phần mềm.
- Thiết kế các trường hợp kiểm thử áp dụng cho một vài chương trình cụ thể.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
÷ Qui trình và bản chất của các kỹ thuật kiểm thử hộp đen và kiểm thử hộp
trắng.
÷ Chiến lược kiểm thử phần mềm.
÷ Đặc tả thiết kế kiểm thử.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
- Nghiên cứu, tìm hiểu các kỹ thuật, chiến lược kiểm thử phần mềm.
- Sử dụng các phương pháp kiểm thử đã nghiên cứu, thiết kế bộ test cho
chương trình cụ thể. Đưa ra tài liệu kế hoạch kiểm thử và đặc tả kiểm thử;
xây dựng chương trình thực thi kiểm thử.
5. Dự kiến kết quả
- Thiết kế các trường hợp kiểm thử cho một số chương trình cụ thể.
- Tạo các tài liệu kiểm thử (đặc tả trường hợp kiểm thử và kết quả kiểm thử.)
- Xây dựng chương trình kiểm thử.
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Luận văn
Kết quả nghiên cứu có thể làm tài liệu tham khảo cho các cơ sở đang tiến tới
đưa qui trình kiểm thử phần mềm thành một qui trình bắt buộc trong dự án phát
triển phần mềm của họ.
7. Đặt tên đề tài
“Một số kỹ thuật kiểm thử phần mềm.”

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

3
8. Bố cục của Luận văn
Toàn bộ nội dung của Luận văn được chia thành 4 chương như sau:
Chƣơng 1: Vấn đề chất lượng phần mềm và kiểm thử phần mềm.
Chƣơng 2: Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm
Chƣơng 3: Chiến lược kiểm thử phần mềm
Chƣơng 4: Một số ứng dụng cụ thể (của qui trình kiểm thử)Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

4
CHƢƠNG 1

VẤN ĐỀ CHẤT LƢỢNG PHẦN MỀM
VÀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM
1.1. Sản phẩm phần mềm và vấn đề kiểm thử phần mềm
1.1.1. Sản phẩm phần mềm là gì?
Phần mềm là một (bộ) chương trình được cài đặt trên máy tính nhằm thực hiện
một nhiệm vụ tương đối độc lập nhằm phục vụ cho một ứng dụng cụ thể việc quản
lý họat động của máy tính hoặc áp dụng máy tính trong các họat động kinh tế, quốc
phòng, văn hóa, giáo dục, giải trí,…
Việc tạo ra một sản phẩm phần mềm phải trải qua nhiều giai đoạn, người ta gọi
là qui trình phát triển phần mềm, bắt đầu từ khi bắt đầu có ý tưởng cho đến khi đưa
ra sản phẩm phần mềm thực thi. Khối lượng công việc trong từng giai đoạn của quá
trình sản xuất phần mềm cũng thay đổi theo thời gian. Bảng 1.1 minh họa cụ thể hơn
về điều này.
Bảng 1.1 - Tỉ lệ công việc của các giai đoạn phát triển phần mềm
Giai đoạn
Phân
tích
yêu cầu
Thiết
kế
sơ bộ
Thiết kế
chi tiết
Lập trình và
kiểm thử đơn
vị
Tích hợp và
kiểm thử tích
hợp
Kiểm
thử
hệ thống
Hai thập kỉ 1960 - 1970 10% 80% 10%
Thập kỉ 1980 20% 60% 20%
Thập kỉ 1990 40% 30% 30%
Theo một tài liệu khác [5], chi phí liên quan từng giai đoạn của vòng đời phần
mềm như sau:
Các giai đoạn phát triển
Phân tích yêu cầu 3%
Đặc tả 3%
Thiết kế 5%
Lập trình 7%
Giai đoạn sản phẩm
Vận hành và bảo trì 67%
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

5
Kiểm thử 15%
Như vậy, một sản phẩm phần mềm không chỉ đơn giản là các đoạn mã chương
trình mà còn rất nhiều phần ẩn đằng sau nó (Hình 1.1). Vì vậy, việc mắc lỗi không
chỉ xảy ra trong khi lập trình mà còn xảy ra cao hơn trong các công đoạn khác của
qui trình phát triển một sản phẩm phần mềm. Việc kiểm thử cũng vì thế phải được
tiến hành trong tất cả các phần tạo nên một sản phẩm phần mềm.
Error!
Hình 1.1 – Sản phẩm phần mềm
1.1.2. Thế nào là lỗi phần mềm?
Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về lỗi phần mềm, nhưng tựu chung, có thể
phát biểu một cách tổng quát: “Lỗi phần mềm là sự không khớp giữa chương trình
và đặc tả của nó.” [7]
Dựa vào định nghĩa, chúng ta có thể thấy lỗi phần mềm xuất hiện theo ba dạng
sau:
÷ Sai: Sản phẩm được xây dựng khác với đặc tả.

Mã nguồn
Đặc tả
sản phẩm
Duyệt lại
sản phẩm
Tài liệu
thiết kế
Tài liệu
kiểm thử
Lịch biểu
Phản hồi từ
phiên bản

Thông tin
cạnh tranh
Khảo sát
khách hàng
Dữ liệu
Kiến trúc
phần mềm
Sản phẩm
cuối cùng
Setup, Help Files, Samples asn
Examples, Readme files, Error
Messages, Icons and Arts, User
Manuals, Product Support
Information, …

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

6
÷ Thiếu: Một yêu cầu đã được đặc tả nhưng lại không có trong sản phẩm
được xây dựng.
÷ Thừa: Một yêu cầu được đưa vào sản phẩm mà không có trong đặc tả.
Cũng có trường hợp yêu cầu này có thể là một thuộc tính sẽ được người
dùng chấp nhận nhưng khác với đặc tả nên vẫn coi là có lỗi.
Một hình thức khác nữa cũng được xem là lỗi, đó là phần mềm khó hiểu, khó
sử dụng, chậm hoặc dễ gây cảm nhận rằng phần mềm họat động không đúng.
1.1.3. Tại sao lỗi phần mềm xuất hiện?
Khác với sự cảm nhận thông thường, lỗi xuất hiện nhiều nhất không phải do
lập trình. Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện trong các dự án từ rất nhỏ đến các dự
án rất lớn và kết quả luôn giống nhau. Số lỗi do đặc tả gây ra là nhiều nhất, chiếm
khoảng 80%. Có một số nguyên nhân làm cho đặc tả tạo ra nhiều lỗi nhất. Trong
nhiều trường hợp, đặc tả không được viết ra. Các nguyên nhân khác có thể do đặc tả
không đủ cẩn thận, nó hay thay đổi, hoặc do chưa phối hợp tốt trong toàn nhóm
phát triển. Sự thay đổi yêu cầu của khách hàng cũng là nguyên nhân dễ gây ra lỗi
phần mềm. Khách hàng thay đổi yêu cầu không cần quan tâm đến những tác động
sau khi thay đổi yêu cầu như phải thiết kế lại, lập lại kế hoạch, làm lại những việc
đã hoàn thành. Nếu có nhiều sự thay đổi, rất khó nhận biết hết được phần nào của
dự án phụ thuộc và phần nào không phụ thuộc vào sự thay đổi. Nếu không giữ được
vết thay đổi rất dễ phát sinh ra lỗi.

Hình 1.2 – Các nguyên nhân gây ra lỗi phần mềm
Nguồn gây ra lỗi lớn thứ hai là thiết kế. Đó là nền tảng mà lập trình viên dựa
vào để nỗ lực thực hiện kế hoạch cho phần mềm.
Đặc tả
Lập trình
Thiết kế
Nguyên nhân khác
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

7
Lỗi do lập trình gây ra cũng khá dễ hiểu. Ai cũng có thể mắc lỗi khi lập trình.
Thời kì đầu, phát triển phần mềm có nghĩa là lập trình, công việc lập trình thì nặng
nhọc, do đó lỗi do lập trình gây ra là chủ yếu. Ngày nay, công việc lập trình chỉ là
một phần việc của quá trình phát triển phần mềm, cộng với sự hỗ trợ của nhiều công
cụ lập trình cao cấp, việc lập trình trở nên nhẹ nhàng hơn, mặc dù độ phức tạp phần
mềm lớn hơn rất nhiều. Do đó, lỗi do lập trình gây ra cũng ít hơn. Tuy nhiên,
nguyên nhân để lập trình tạo ra lỗi lại nhiều hơn. Đó là do độ phức tạp của phần
mềm, do tài liệu nghèo nàn, do sức ép thời gian hoặc chỉ đơn giản là những lỗi
“không nói lên được”. Một điều cũng hiển nhiên là nhiều lỗi xuất hiện trên bề mặt
lập trình nhưng thực ra lại do lỗi của đặc tả hoặc thiết kế.
Một nguyên nhân khác tạo ra lỗi là do bản thân các công cụ phát triển phần
mềm cũng có lỗi như công cụ trực quan, thư viện lớp, bộ biên dịch,…
1.1.4. Chi phí cho việc sửa lỗi
Theo tài liệu trích dẫn của Martin và McCable [7], bảo trì là phần chi phí
chính của phần mềm và kiểm thử là hoạt động chi phí đắt thứ hai, ước tính khoảng
40% (15/33) chi phí trong quá trình phát triển ban đầu của sản phẩm phần mềm.
Kiểm thử cũng là phần chi phí chính của giai đoạn bảo trì do phải tiến hành kiểm
thử lại những thay đổi trong quá trình sửa lỗi và đáp ứng yêu cầu người dùng.
Kiểm thử và sửa lỗi có thể được thực hiện tại bất kỳ giai đoạn nào của vòng
đời phần mềm. Tuy nhiên chi phí cho việc tìm và sửa lỗi tăng một cách đáng kể
trong quá trình phát triển.
Trong tài liệu Boehm [5], có trích dẫn kết quả nghiên cứu của IBM, GTE và
TRW, tổng kết rằng lỗi được phát hiện càng muộn thì chi phí cho việc sữa lỗi càng
lớn. Chi phí tăng theo hàm mũ như hình sau.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

8

Hình 1.3 – Chi phí sửa lỗi theo thời gian phát hiện lỗi
1.1.5. Kiểm thử phần mềm là gì?
Kiểm thử phần mềm thường đồng nghĩa với việc tìm ra lỗi chưa được phát
hiện. Tuy nhiên, có nhiều bối cảnh kiểm thử không bộc lộ ra lỗi. Kiểm thử phần
mềm là quá trình thực thi một hệ thống phần mềm để xác định xem phần mềm đó
có đúng với đặc tả không và thực hiện trong môi trường như mong đợi hay không.
Mục đích của kiểm thử phần mềm là tìm ra lỗi chưa được phát hiện, tìm một
cách sớm nhất và đảm bảo rằng lỗi đã được sửa, mà kiểm thử phần mềm không làm
công việc chẩn đoán nguyên nhân gây ra lỗi đã được phát hiện và sửa lỗi.
Mục tiêu của kiểm thử phần mềm là thiết kế tài liệu kiểm thử một cách có hệ
thống và thực hiện nó sao cho có hiệu quả, nhưng tiết kiệm được thời gian, công
sức và chi phí.
1.2. Chất lƣợng phần mềm
Chất lượng phần mềm là một khái niệm đa chiều, không dễ định nghĩa đơn
giản theo cách chung cho các sản phẩm là: “Sản phẩm được phát triển phù hợp với
đặc tả của nó.” [8]. Có một số vấn đề khó trong hệ thống phần mềm, đó là:
÷ Đặc tả phải định hướng theo những đòi hỏi về chất lượng của khách hàng
(như tính hiệu quả, độ tin cậy, tính dễ hiểu, tính bảo mật,…) và những yêu
cầu của chính tổ chức phát triển phần mềm vốn không có trong đặc tả
(như các yêu cầu về khả năng bảo trì, tính sử dụng lại,..)
÷ Một số yêu cầu về chất lượng cũng rất khó chỉ ra một cách rõ ràng.
C
h
i

p
h
í

đ


s

a

l

i


Đặc tả Thiết kế lập trình Kiểm thử Phát hành
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

9
÷ Những đặc tả phần mềm thường không đầy đủ và hay mâu thuẫn.

(a) Ngữ cảnh quy trình (b) Ngữ cảnh chất lượng
Hình 1.4 - Kiểm thử phần mềm trong một số ngữ cảnh
Trên quan điểm qui trình, kiểm thử phần mềm là một phần của xác minh và
thẩm định phần mềm. Xác minh và thẩm định nằm trong công nghệ phần mềm,
công nghệ phần mềm lại là một phần của công nghệ hệ thống (Hình 1.4a). Nhìn từ
ngữ cảnh chất lượng (Hình 1.4b), kiểm thử phần mềm cũng là một phần của xác
minh và thẩm định phần mềm, nên cũng có thể xem như là một phần của đảm bảo
chất lượng phần mềm. Nếu phần mềm là thành phần của hệ thống lớn hơn thì kiểm
thử phần mềm cũng được xem như là một phần của quản lý và đảm bảo chất lượng.
Và để đạt phần mềm chất lượng cao, thì kiểm thử có thể coi là một thành phần chủ
yếu của hoạt động đảm bảo chất lượng phần mềm.
1.3. Qui trình kiểm thử phần mềm
Mục đích của kiểm thử là thiết kế một chuỗi các trường hợp kiểm thử mà có
khả năng phát hiện lỗi cao. Để cho việc kiểm thử đạt được kết quả tốt cần có sự
chuẩn bị về kế hoạch kiểm thử, thiết kế các trường hợp kiểm thử và các dữ liệu
kiểm thử cho các trường hợp. Đây chính là đầu vào cho giai đoạn kiểm thử. Và sản
phẩm công việc của giai đoạn kiểm thử chính là “báo cáo kiểm thử” mà tài liệu hóa
tất cả các trường hợp kiểm thử đã chạy, dữ liệu đầu vào, đầu ra mong đợi, đầu ra
thực tế và mục đích của kiểm thử,… (như Hình 1.5)


Phân tích

Thiết kế

Mã hóa
KIỂM THỬ

Bàn giao SP
Kế hoạch kiểm thử
Các trường hợp kiểm thử
Dữ liệu kiểm thử

Các báo cáo kiểm thử
Công nghệ hệ thống
Công nghệ phần mềm
Xác minh và thẩm định phần
mềm

Kiểm thử phần mềm
Quản lý và đảm bảo chất lượng
Đảm bảo chất lượng phần mềm
Xác minh và thẩm định phần
mềm

Kiểm thử phần mềm
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

10
Hình 1.5 – Giai đoạn kiểm thử trong xử lý phần mềm
Qui trình kiểm thử bao gồm một số giai đoạn:
÷ Lập kế hoạch kiểm thử. Bước đầu tiên là lập kế hoạch cho tất cả các hoạt
động sẽ được thực hiện và các phương pháp được sử dụng. Các chuẩn
IEEE bao gồm các thông tin về tác giả chuẩn bị kế hoạch, danh sách liệt
kê của kế hoạch kiểm thử. Vấn đề quan trọng nhất đối với kế hoạch kiểm
thử [6,7]:
+ Mục đích: Qui định về phạm vi, phương pháp, tài nguyên và lịch biểu
của các hoạt động kiểm thử.
+ Các tài liệu tham khảo.
+ Các định nghĩa.
+ Khái quát về xác minh và thẩm định (V&V): tổ chức, tài nguyên, trách
nhiệm, các công cụ, kỹ thuật và các phương pháp luận.
+ Vòng đời của V&V: các nhiệm vụ, các dữ liệu vào và các kết quả ra trên
một giai đoạn vòng đời.
+ Báo cáo xác minh và thẩm định(V&V) phần mềm: mô tả nội dung, định
dạng và thời gian cho tất cả các báo cáo V&V.
+ Các thủ tục quản lý V&V bao gồm các chính sách, thủ tục, các chuẩn,
thực nghiệm và các qui ước.
÷ Giai đoạn bố trí nhân viên kiểm thử. Việc kiểm thử thường phải tiến hành
một cách độc lập và các nhóm độc lập có trách nhiệm tiến hành các họat
động kiểm thử, gọi là các nhóm kiểm thử.
÷ Thiết kế các trường hợp kiểm thử. Các trường hợp kiểm thử là các đặc tả
đầu vào cho kiểm thử và đầu ra mong đợi của hệ thống cùng với các câu
lệnh được kiểm thử.
+ Các phương pháp hộp đen để kiểm thử dựa trên chức năng.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

11
+ Các phương pháp hộp trắng để kiểm thử dựa vào cấu trúc bên trong.
÷ Xử lý đo lường kiểm thử bằng cách thu thập dữ liệu.
÷ Đánh giá sản phẩm phần mềm để xác nhận sản phẩm có thể sẵn sàng phát
hành được chưa?Mô hình chung của qui trình kiểm thử phần mềm được thể hiện trong hình 1.6.

Error!

Hình 1.6 – Qui trình kiểm thử phần mềm


Phân tích Thiết kế Mã hóa KIỂM THỬ
Kết quả
kiểm thử
Thiết kế các
trường hợp
kiểm thử
Chuẩn bị dữ
liệu kiểm thử
Chạy chương
trình với dữ
liệu kiểm thử
So sánh các
kết quả với
các trường
hợp kiểm thử
Các trường
hợp
kiểm thử
Dữ liệu
kiểm thử
Kết quả
kiểm thử
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

12
CHƢƠNG 2
CÁC KỸ THUẬT KIỂM THỬ PHẦN MỀM
Có thể sử dụng một số kỹ thuật trong quá trình kiểm thử nhằm tăng hiệu quả
của họat động này. Mc Gregor mô tả các kỹ thuật kiểm thử như những công cụ
được thiết kế để đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh của sản phẩm đều được khảo sát
[1]. Mặt khác, các kỹ thuật kiểm thử là những công cụ để dễ dàng đạt được hiệu quả
kiểm thử.
Có thể chia các kỹ thuật kiểm thử phần mềm thành hai loại: các kỹ thuật kiểm
thử hộp đen (black-box testing) và kỹ thuật kiểm thử hộp trắng (white-box testing).
Kiểm thử sử dụng kỹ thuật hộp đen thường được gọi đơn giản là các kiểm thử
black-box. Các kiểm thử black-box tìm các lỗi như thiếu các chức năng, khả năng
sử dụng và các yêu cầu phi chức năng.
Các kỹ thuật kiểm thử white-box yêu cầu hiểu biết về cấu trúc chương trình
bên trong và các kiểm thử nhận được từ đặc tả thiết kế bên trong hoặc từ mã [2].
2.1. Nguyên tắc cơ bản kiểm thử phần mềm
Trong lúc kiểm thử, công nghệ phần mềm phát sinh một chuỗi các trường hợp
kiểm thử được sử dụng để “tách từng phần” phần mềm. Kiểm thử là một bước trong
qui trình phần mềm mà có thể được xem xét bởi đội ngũ phát triển bằng cách phá
vỡ thay vì xây dựng. Các kỹ sư phần mềm chính là những người xây dựng và việc
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

13
kiểm thử yêu cầu họ vượt qua các khái niệm cho trước về độ chính xác và giải quyết
mâu thuẫn khi các lỗi được xác định.
2.1.1. Mục tiêu kiểm thử
Các nguyên tắc được xem như mục tiêu kiểm thử là:
÷ Kiểm thử là một quá trình thực thi chương trình với mục đích tìm lỗi.
÷ Một trường hợp kiểm thử tốt là trường hợp kiểm thử mà có khả năng cao
việc tìm thấy các lỗi chưa từng được phát hiện.
÷ Một kiểm thử thành công là kiểm thử mà phát hiện lỗi chưa từng được phát
hiện.
2.1.2. Luồng thông tin kiểm thử
Luồng thông tin cho kiểm thử được biểu diễn bởi mô hình trong hình 2.1. Hai
kiểu của đầu vào được truyền cho quá trình kiểm thử:
÷ Cấu hình phần mềm: gồm các đặc tả yêu cầu, đặc tả thiết kế, và mã nguồn.
÷ Cấu hình kiểm thử: gồm có kế hoạch kiểm thử, các thủ tục, trường hợp kiểm
thử, và các công cụ kiểm thử.

Cấu hình phần mềm

Kiểm
thử

đánh
giá

Gỡ rối
Mô hình
tin cậy
Cấu hình kiểm thử
Kết quả mong đợi
Dữ liệu tỷ lệ lỗi
Lỗi
Hiệu chỉnh
Dự đoán độ tin cậy
Kết quả
kiểm thử
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

14
Hình 2.1 - Luồng thông tin kiểm thử
2.1.3. Thiết kế trƣờng hợp kiểm thử
Thiết kế kiểm thử phần mềm có thể là một quá trình thu thập, phân tích và
thực hiện yêu cầu. Mục tiêu của kiểm thử là phải thiết kế các trường hợp kiểm thử
có khả năng cao nhất trong việc phát hiện nhiều lỗi nhất với thời gian và công sức
tối thiểu. Như vậy, vấn đề quan trọng nhất trong kiểm thử phần mềm là thiết kế và
tạo ra các trường hợp kiểm thử có hiệu quả. Lý do về tầm quan trọng của việc thiết
kế các trường hợp kiểm thử xuất phát từ thực tế: Kiểm thử “vét cạn” là điều không
thể, và như vậy, kiểm thử một chương trình phải luôn xác định là không thể vét cạn.
Vấn đề quan trọng là cố gắng làm giảm sự “không thể vét cạn” nhiều nhất có thể.
Kiểm thử phần mềm còn có các ràng buộc về thời gian, chi phí, … Chìa khoá
của kiểm thử là trả lời của câu hỏi: “Tập con của tất cả các trường hợp kiểm thử có
thể có xác suất phát hiện lỗi cao nhất là gì?”. Việc nghiên cứu các phương pháp
thiết kế trường hợp kiểm thử sẽ cung cấp câu trả lời cho câu hỏi này.
Bất kỳ sản phẩm công nghệ nào có thể được kiểm thử trong hai cách:
÷ Biết về các chức năng cụ thể mà sản phẩm đã được thiết kế để thực hiện.
÷ Biết cách hoạt động bên trong của sản phẩm, kiểm thử có thể được thực
hiện để đảm bảo rằng “tất cả các thành phần ăn khớp nhau”.
Cách tiếp cận kiểm thử đầu tiên được gọi là kiểm thử hộp đen và cách thứ hai
là kiểm thử hộp trắng.
2.2. Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng (White-Box Testing)
Kiểm thử hộp trắng hay còn gọi là kiểm thử hướng logic, cho phép kiểm tra
cấu trúc bên trong của phần mềm với mục đích đảm bảo rằng tất cả các câu lệnh và
điều kiện sẽ được thực hiện ít nhất một lần.
Hộp trắng đúng nghĩa phải gọi là hộp trong suốt . Chính vì vậy, kỹ thuật này
còn có một số tên khác là kiểm thử hộp thuỷ tinh (Glass-Box Testing), hay kiểm thử
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

15
hộp trong suốt (Clear-Box Testing). Người kiểm thử truy nhập vào mã nguồn
chương trình và có thể kiểm tra nó, lấy đó làm cơ sở để hỗ trợ việc kiểm thử.
Tương tự như vấn đề kiểm thử đầu vào trong kỹ thuật kiểm thử hộp đen, đó là
vấn đề kiểm thử các đường dẫn lệnh trong kỹ thuật hộp trắng. Nếu phải thực hiện
tất cả các đường dẫn của lưu trình điều khiển trong chương trình thông qua việc
chạy tất cả các trường hợp kiểm thử thì có thể nói rằng chương trình đã được kiểm
thử triệt để. Tuy nhiên điều đó không thể thực hiện được vì số đường dẫn logic khác
nhau trong một chương trình là cực kỳ lớn. Ví dụ trong hình 2.2, sơ đồ khối của một
chu trình điều khiển. Sơ đồ biểu diễn một vòng lặp từ 1 đến 20 lần. Trong thân của
vòng lặp có một tập các lệnh điều kiện rẽ nhánh lồng nhau. Số đường dẫn trong
vòng lặp là 5. Như vậy, tổng số đường dẫn có thể là (5 + 5
2
+ 5
3
+ … + 5
20
) khoảng
xấp xỉ 10
14
.
Ngoài những điều bất khả thi như trên, chương trình cũng có thể còn nhiều lỗi
do các nguyên nhân khác. Đây chính là nhược điểm của kỹ thuật kiểm thử hộp
trắng.
÷ Việc kiểm thử bằng kỹ thuật hộp trắng không thể đảm bảo rằng chương trình
đã tuân theo đặc tả.
÷ Một chương trình sai do thiếu đường dẫn. Việc kiểm thử hộp trắng không thể
biết được sự thiếu sót này.
÷ Việc kiểm thử bằng kỹ thuật hộp trắng không thể phát hiện được lỗi do dữ
liệu.
Như vậy, việc kiểm thử chỉ dùng kỹ thuật hộp trắng là không đủ để phát hiện
lỗi. Vì vậy, khi thiết kế các trường hợp kiểm thử thường cần phải kết hợp với cả kỹ
thuật kiểm thử hộp đen.
Nguyên tắc của kỹ thuật kiểm thử hộp trắng là:
÷ Thực hiện mọi đường dẫn độc lập ít nhất một lần.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

16
÷ Thực hiện mọi điều kiện logic (if-then-else) trên các giá trị true và false của
chúng.
÷ Thực hiện mọi vòng lặp (các vòng lặp for, while-do) tại các biên và trong
phạm vi hoạt động của chúng.
÷ Thực hiện mọi cấu trúc dữ liệu bên trong để đảm bảo tính hợp lệ của chúng.

Hình 2.2- Ví dụ chu trình điều khiển
2.2.1. Kiểm thử đƣờng dẫn cơ sở (Basic Path Testing)
Kiểm thử đường dẫn cơ sở là một kỹ thuật kiểm thử hộp trắng do Tom
McCabe đề xuất. Phương pháp đường dẫn cơ sở cho phép người thiết kế trường hợp
kiểm thử thực hiện phép đo độ phức tạp logic của thiết kế thủ tục và sử dụng phép
đo này như một chỉ dẫn cho việc thiết kế một tập cơ sở các đường dẫn thực hiện.
Những trường hợp kiểm thử được suy diễn để thực hiện tập cơ sở. Các trường hợp
kiểm thử đó được đảm bảo để thực hiện mỗi lệnh trong chương trình ít nhất một lần
trong quá trình kiểm thử.
2.2.1.1. Đồ thị lưu trình (Flow Graph)
Trong thực tế, phương pháp đường dẫn cơ sở có thể được dùng không cần sử
dụng đồ thị lưu trình. Tuy nhiên, đồ thị lưu trình là một công cụ hữu ích để hiểu lưu
trình điều khiển và minh hoạ phương pháp tiếp cận. Phần này sẽ trình bày một số ký
hiệu đơn giản của lưu trình điều khiển, được gọi là đồ thị lưu trình. Đồ thị lưu trình
vẽ lưu trình điều khiển logic sử dụng một số ký hiệu được minh hoạ như hình 2.3.
Mỗi cấu trúc điều khiển có một ký hiệu đồ thị lưu trình tương ứng.
Đồ thị lưu trình gồm có:
lặp <20 lần
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

17
÷ Mỗi hình tròn gọi là đỉnh, biểu diễn một hoặc nhiều lệnh thủ tục.
÷ Con trỏ được gọi là cung hoặc liên kết biểu diễn lưu trình điều khiển. Một
cung cần phải kết thúc tại một đỉnh.
÷ Mỗi đỉnh có chứa điều kiện gọi là đỉnh điều kiện.
÷ Phần được bao bởi các cung và các đỉnh gọi là vùng.

Hình 2.3- Ký hiệu đồ thị lƣu trình
- Biểu diễn các điều kiện phức trong đồ thị lưu trình
Khi gặp các điều kiện phức xuất hiện trong câu lệnh điều kiện được biểu diễn
gồm một hoặc nhiều phép toán logic (AND, OR, NOT), cần phải được chia thành
các điều kiện đơn trong thực hiện kiểm thử đường dẫn cơ sở. Mỗi đỉnh chứa điều
kiện được gọi là đỉnh điều kiện và được đặc trưng bởi hai hoặc nhiều cạnh bắt
nguồn từ nó.
Ví dụ: if (a OR b) then {Procedure x } else {Procedure y}
if (c AND d) then {Procedure x} else {Procedure y}

Hình 2.4 - Điều kiện phức
Tuần tự Rẽ nhánh Lựa chọn Lặp While
a
b
x
y

c
d
x
y

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

18
Ví dụ: Cho lưu đồ thuật toán như hình 2.5a, đồ thị lưu trình có thể xác định
như hình 2.5b..

(a) (b)
Hình 2.5 – Lƣu đồ thuật toán (a) và đồ thị lƣu trình (b)
2.2.1.2. Độ phức tạp cyclomat
Độ phức tạp cyclomat là một thước đo phần mềm, cung cấp phép đo định
lượng độ phức tạp của chương trình. Khi được sử dụng trong ngữ cảnh của phương
pháp đường dẫn cơ sở, giá trị được xác định cho độ phức tạp cyclomat cho biết số
lượng đường dẫn độc lập trong một tập cơ sở của chương trình và cung cấp cho
chúng ta một giới hạn trên số lượng kiểm thử bắt buộc để đảm bảo rằng tất cả các
câu lệnh được thực hiện ít nhất một lần.
Một đường dẫn độc lập là một đường dẫn bất kỳ trong chương trình đưa ra ít
nhất một tập lệnh xử lý hoặc điều kiện mới.
Tập đường dẫn độc lập cho đồ thị lưu trình được minh hoạ trong hình 2.5b là:
÷ Đường dẫn 1: 1-11
÷ Đường dẫn 2: 1-2-3-4-5-10-1-11
÷ Đường dẫn 3: 1-2-3-6-8-9-10-1-11
÷ Đường dẫn 4: 1-2-3-6-7-9-10-1-11
1
2
3
4
6
5
7 8
11
10
9
1
2,3
4,5
6
7
8
9
10
11
R2
R1
R3
R4
Đỉn
h
Cạnh
Vùng
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

19
Mỗi đường dẫn mới đưa ra một cung mới. Đường dẫn 1-2-3-4-5-10-1-2-3-6-8-
9-10-1-11 không được xem là một đường dẫn độc lập vì nó chỉ là một tổ hợp các
đường dẫn đã được chỉ ra (đường dẫn 2 và 3) và nó sẽ không đi qua một cung mới
nào.
Các đường dẫn 1, 2, 3 và 4 tạo thành một tập cơ sở trong hình 2.5b. Nếu các
trường hợp kiểm thử được thiết kế để thực hiện những đường dẫn này (một tập cơ
sở) thì mọi lệnh trong chương trình sẽ đảm bảo được thực hiện ít nhất một lần và
mọi điều kiện sẽ được thực hiện cả hai mặt đúng (true) và mặt sai (false). Tuy
nhiên, tập cơ sở không phải là duy nhất. Trong thực tế, một số các tập cơ sở khác
nhau có thể được suy diễn cho việc thiết kế một thủ tục được đưa ra.
Một số nghiên cứu công nghiệp đã chỉ rằng độ phức tạp Cyclomat càng cao,
xác suất hoặc lỗi càng cao.

Hình 2.6 - Độ phức tạp Cyclomat
Việc tính toán độ phức tạp cyclomat sẽ cho chúng ta biết có bao nhiêu đường
dẫn cần tìm. Cho đồ thị lưu trình G, độ phức tạp Cyclomat V(G) được tính theo một
trong 3 công thức sau (dựa trên Lý thuyết đồ thị):
1. V(G) = R, trong đó R là số vùng của đồ thị lưu trình.
2. V(G) = P + 1, trong đó P là số đỉnh điều kiện có trong đồ thị lưu trình G.
3. V(G) = E – N + 2, trong đó E là số cạnh của đồ thị lưu trình, N là số đỉnh
của đồ thị lưu trình G.
Đối chiếu với đồ thị lưu trình trong hình 2.5b, độ phức tạp Cyclomat được tính
như sau:
modules
Các module trong vùng này dễ xảy ra nhiều lỗi
V(G)
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

20
1. Công thức 1: V(G) = R = 4
2. Công thức 2: V(G) = P + 1 = 3 + 1 = 4
3. Công thức 3: V(G) = E – N + 2 = 11 – 9 + 2 = 4
Như vậy, độ phức tạp Cyclomat của đồ thị trong hình 2.4b là 4.
2.2.1.3. Phát sinh các trường hợp kiểm thử theo đường dẫn cơ sở
Phương pháp kiểm thử đường dẫn cơ sở có thể được áp dụng để thiết kế thủ
tục chi tiết hoặc cho mã nguồn. Kiểm thử đường dẫn cơ sở có thể được xem như
một tập các bước.
÷ Bƣớc 1: Sử dụng thiết kế hoặc mã nguồn như là căn cứ để vẽ đồ thị lưu trình
tương ứng.
÷ Bƣớc 2: Xác định độ phức tạp Cyclomat của đồ thị lưu trình kết quả.
÷ Bƣớc 3: Xác định tập cơ sở các đường dẫn độc lập tuyến tính.
÷ Bƣớc 4: Chuẩn bị các trường hợp kiểm thử có khả năng thực hiện mỗi
đường dẫn trong tập cơ sở.
Chúng ta sẽ dùng hàm tính trung bình cộng của các số, average trong C như
hình 2.7 để làm ví dụ minh hoạ cho mỗi bước thiết kế các trường hợp kiểm thử.
Hàm average là một thuật toán đơn giản có chứa các điều kiện tổ hợp và vòng lặp,
trong đó chương trình tính giá trị trung bình của 100 hoặc một vài số trong mảng
values nằm trong khoảng của biên trên (min) và biên dưới (max). Đầu vào được kết
thúc bằng giá trị -999.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

21

Hình 2.7 – Ví dụ minh hoạ phát sinh các trƣờng hợp kiểm thử
theo đƣờng dẫn cơ sở
Bƣớc 1: Vẽ đồ thị lưu trình (như hình 2.7)
Bƣớc 2: Xác định độ phức tạp cyclomat
V(G) = R (số vùng) = 6
V(G) = P (số đỉnh điều kiện) + 1 = 5 + 1 =6
V(G) = E (số cạnh) – N (số đỉnh) + 2 = 17 – 13 + 2 =6
Bƣớc 3: Tìm tập cơ sở các đường dẫn độc lập.
+ Đường dẫn 1: 1 ¬ 2 ¬ 8 ¬ 9 ¬ 11
+ Đường dẫn 2: 1 ÷ 2 ÷ 8 ¬ 10 ¬ 11
+ Đường dẫn 3: 1 ÷ 2 ¬ 3 ¬ 8 ÷ 9 ÷ 11
+ Đường dẫn 4: 1 ÷ 2 ¬ 3 ¬ 4 ¬ 7 ¬ 2 ÷ …
+ Đường dẫn 5: 1 ÷ 2 ÷ 3 ÷ 4 ¬ 5 ¬ 7 ÷ 2 ÷ …
+ Đường dẫn 6: 1 ÷ 2 ÷ 3÷ 4 ÷ 5 ¬ 6 ¬ 7 ÷ 2 ÷ …
Trong hình 2.6, các đỉnh 2, 3, 4, 5, 8 là các đỉnh điều kiện.
Bƣớc 4: Thiết kế các trường hợp kiểm thử cho mỗi đường dẫn độc lập trong
tập cơ sở đã chọn.
R4
R2
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
R1
R3
R5
R6
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

22
- Trường hợp kiểm thử đường dẫn 1
Đầu vào: values = {3, 5, 11, -999}, min =0, max = 100
Đầu ra mong muốn: average = (3 + 5 + 11)/3
Mục đích: để kiểm thử việc tính trung bình chính xác.
Chú ý: Đường dẫn 1 không thể kiểm thử một mình, mà phải được kiểm thử
như là một phần của các kiểm thử đường dẫn 4, 5, và 6.
- Trường hợp kiểm thử đường dẫn 2
Đầu vào: values = {-999}, min = 0, max = 0
Đầu ra mong muốn: averag = -999
Mục đích: để tạo ra average = -999
- Trường hợp kiểm thử đường dẫn 3
Đầu vào: values = {3, 5, 30, …, 76} (101 số), min = 0, max =100
Đầu ra mong muốn: trung bình của 100 số đầu tiên.
Mục đích: chỉ tính trung bình cho 100 số hợp lệ đầu tiên .
- Trường hợp kiểm thử đường dẫn 4
Đầu vào: values = {67, -2, 12, 23, -999}, min =0, max = 100
Đầu ra mong muốn: (67 + 12 + 23)/3
Mục đích: Kiểm thử biên dưới (values[i]<min, i<100).
- Trường hợp kiểm thử đường dẫn 5
Đầu vào: values = {7, 32, 102, 23, 86, 2, -999}, min =0, max = 100
Đầu ra mong muốn: (7 + 32 + 23 + 86 + 2)/5
Mục đích: Kiểm thử biên trên (values[i]>min, i<100).
- Trường hợp kiểm thử đường dẫn 6
Đầu vào: values = {7, 32, 99, 23, 86, 2, -999}, min =0, max = 100
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

23
Đầu ra mong muốn: (7 + 32 +99+ 23 + 86 + 2)/6
Mục đích: Việc tính trung bình là đúng.
Phương pháp đường dẫn cơ sở tập trung trên “giá trị đại diện” của mỗi đường
dẫn độc lập. Cần các trường hợp kiểm thử bổ sung (trên các trường hợp kiểm thử
đường dẫn cơ sở), nhất là để thực hiện các điều kiện biên.
2.2.2. Kiểm thử cấu trúc điều khiển
Phương pháp kiểm thử đường dẫn cơ sở là phương pháp đơn giản và hiệu quả,
nhưng nó vẫn chưa đủ. Chúng ta sẽ xem xét các biến thể trên kiểm thử cấu trúc điều
khiển mà phủ kiểm thử mở rộng và hoàn thiện chất lượng của kỹ thuật kiểm thử hộp
trắng.
2.2.2.1. Kiểm thử điều kiện
Kiểm thử điều kiện là phương pháp thiết kế trường hợp kiểm thử thực thi các
điều kiện logic trong module chương trình.
Một số định nghĩa:
÷ Điều kiện đơn: là một biến logic hoặc một biểu thức quan hệ, có thể có toán
tử NOT (!) đứng trước, ví dụ, NOT (a>b)
÷ Biểu thức quan hệ: là một biểu thức có dạng E1 <op> E2, trong đó E1, E2 là
các biểu thức số học và <op> là toán tử quan hệ có thể là một trong các
dạng sau: <, <=, >, >=, = =, !=, ví dụ, a > b+1.
÷ Điều kiện phức: gồm hai hay nhiều điều kiện đơn, toán tử logic AND (&&)
hoặc OR (||) hoặc NOT (!) và các dấu ngoặc đơn „(„ và „)‟, ví dụ, (a > b + 1)
AND (a <= max).
Vì vậy, các thành phần trong một điều kiện có thể gồm phép toán logic, biến
logic, cặp dấu ngoặc logic (bao một điều kiện đơn hoặc phức), phép toán quan hệ,
hoặc biểu thức tóan học.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

24
Mục đích của kiểm thử điều kiện là để xác định không chỉ các lỗi điều kiện mà
cả các lỗi khác trong chương trình. Có một số phương pháp kiểm thử điều kiện
được đề xuất:
÷ Kiểm thử nhánh (Branch Testing): là phương pháp kiểm thử điều kiện đơn
giản nhất.
÷ Kiểm thử miền (Domain Testing): cần 3 hoặc 4 kiểm thử cho biểu thức quan
hệ. Với một biểu thức quan hệ có dạng E1 <op> E2, cần có 3 kiểm thử
được thiết kế cho E1= = E2, E1 > E2, E1 < E2.
÷ Kiểm thử nhánh và toán tử quan hệ (Branch and Relational Operator –
BRO):
2.2.2.2. Kiểm thử luồng dữ liệu
Phương pháp kiểm thử luồng dữ liệu lựa chọn các đường dẫn kiểm thử của
chương trình dựa vào vị trí khai báo và sử dụng các biến trong chương trình. Với
kiểm thử luồng dữ liệu mỗi câu lệnh trong chương trình được gán số hiệu lệnh duy
nhất và mỗi hàm không thay đổi tham số của nó và biến toàn cục. Cho một lệnh với
S là số hiệu câu lệnh. Ta định nghĩa,
DEF(S) = là tập các biến được khai báo trong S.
USE(S) = là tập các biến được sử dụng trong S.
Một chiến lược kiểm thử luồng dữ liệu cơ bản là chiến lược mà mỗi chuỗi DU
được phủ ít nhất một lần. Chiến lược này được gọi là chiến lược kiểm thử DU.
Kiểm thử DU không đảm bảo phủ hết tất cả các nhánh của một chương trình. Tuy
nhiên, một nhánh không đảm bảo được phủ bởi kiểm thử DU chỉ trong rất ít tình
huống như cấu trúc if-then-else mà trong đó phần then không có một khai báo biến
nào và có dạng khuyết (không tồn tại phần else). Trong tình huống đó, nhánh else
của lệnh if là không cần thiết phải phủ bằng kiểm thử DU.
Chiến lược kiểm thử luồng dữ liệu là rất hữu ích cho việc lựa chọn các đường
dẫn kiểm thử của chương trình có chứa các lệnh if hoặc vòng lặp lồng nhau.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

25
2.2.2.3. Kiểm thử vòng lặp
Vòng lặp là nền tảng cho hầu hết các thuật toán được cài đặt trong phần mềm.
Tuy nhiên, chúng ta thường ít quan tâm đến nó khi thực hiện việc kiểm thử phần
mềm. Kiểm thử vòng lặp là một kỹ thuật kiểm thử hộp trắng mà tập trung trên tính
hợp lệ của các cấu trúc lặp. Việc xây dựng các trường hợp kiểm thử cho mỗi loại
cần thực hiện như sau:
Vòng lặp đơn
Với vòng lặp đơn trong đó N là số lần lặp tối đa, các trường hợp kiểm thử sau
được sử dụng để kiểm tra mỗi điều kiện sau:
÷ Bỏ qua vòng lặp
÷ Chỉ một lần lặp
÷ Hai lần lặp
÷ M lần lặp trong đó M < N
÷ N-1, N, N+1 lần lặp.
Vòng lặp lồng nhau
Nếu chúng ta mở rộng phương pháp kiểm thử vòng lặp đơn cho vòng lặp lồng
nhau thì các kiểm thử có thể sẽ tăng theo mức phát triển vòng lặp. Điều này có thể
tạo ra một số không thực tế các trường hợp kiểm thử. Chính vì vậy, một cách tiếp
cận đệ qui như sau sẽ giảm bớt số trường hợp kiểm thử.
÷ Bắt đầu tại vòng lặp trong cùng.
÷ Xây dựng các kiểm thử vòng lặp đơn cho vòng lặp trong cùng, trong khi
đó giữ vòng lặp ngoài cùng tại các giá trị tham số lặp nhỏ nhất của chúng.
÷ Phát triển ra phía ngoài, xây dựng các kiểm thử cho vòng lặp tiếp theo,
nhưng giữ tất cả các vòng lặp bên ngoài với giá trị nhỏ nhất và các vòng
lặp lồng nhau khác giá trị “đặc biệt”.
Tiếp tục cho đến khi tất cả các vòng lặp được kiểm thử.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

26

Vòng lặp đơn Vòng lặp lồng nhau Vòng lặp nối nhau Vòng lặp phi cấu
trúc
Hình 2.8 – Các kiểu vòng lặp
Vòng lặp nối nhau
Nếu các vòng lặp nối nhau là độc lập thì chúng có thể được xem như hai vòng
lặp đơn riêng biệt, sử dụng phương pháp kiểm thử vòng lặp đơn. Nếu vòng lặp thứ
hai phụ thuộc vào vòng lặp trước(ví dụ, biến đếm của vòng lặp 1 là giá trị khởi tạo
của vòng lặp 2), thì xem chúng như các vòng lặp lồng nhau và sử dụng cách tiếp
cận kiểm thử vòng lặp lồng nhau.
Vòng lặp phi cấu trúc
Nếu gặp các lớp vòng lặp này chúng ta sẽ không kiểm thử mà sẽ thiết kế lại
tương ứng với sử dụng việc xây dựng chương trình có cấu trúc.
2.3. Kỹ thuật kiểm thử hộp đen (Black-Box Testing)
Kỹ thuật kiểm thử hộp đen còn được gọi là kiểm thử
hướng dữ liệu (data-driven) hay là kiểm thử hướng vào/ra
(input/output driven).
Trong kỹ thuật này, người kiểm thử xem phần mềm
như là một hộp đen. Người kiểm thử hoàn toàn không quan
tâm cấu trúc và hành vi bên trong của phần mềm. Người kiểm thử chỉ cần quan tâm
đến việc tìm các hiện tượng mà phần mềm không hành xử theo đúng đặc tả của nó.
Và vì thế, dữ liệu kiểm thử sẽ xuất phát từ đặc tả.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

27
Như vậy, cách tiếp cận kiểm thử hộp đen tập trung vào các yêu cầu chức năng
của phần mềm. Kiểm thử hộp đen cho phép các kỹ sư kiểm thử xây dựng các nhóm
giá trị đầu vào mà sẽ thực thi đầy đủ tất cả các yêu cầu chức năng của chương trình.
Kiểm thử hộp đen không thay thế kỹ thuật hộp trắng, nhưng nó bổ sung khả năng
phát hiện các lớp lỗi khác với các phương pháp hộp trắng.
Kiểm thử hộp đen cố gắng tìm các loại lỗi sau:
÷ Các chức năng thiếu hoặc không đúng.
÷ Các lỗi giao diện.
÷ Các lỗi cấu trúc dữ liệu trong truy cập cơ sở dữ liệu bên ngoài.
÷ Các lỗi thi hành.
÷ Các lỗi khởi tạo hoặc kết thúc.
÷ Và các lỗi khác…
Không giống kiểm thử hộp trắng được thực hiện sớm trong quá trình kiểm thử,
kiểm thử hộp đen nhắm đến áp dụng trong các giai đoạn sau của kiểm thử. Vì kiểm
thử hộp đen không để ý có chủ đích cấu trúc điều khiển, sự quan tâm tập trung trên
miền thông tin. Nếu người ta mong muốn sử dụng phương pháp này để tìm tất cả
các lỗi trong chương trình thì điều kiện bắt buộc là phải kiểm thử tất cả các đầu vào,
tức là mỗi một điều kiện đầu vào có thể có là một trường hợp kiểm thử. Bởi vì nếu
chỉ kiểm thử một số điều kiện đầu vào thì không đảm bảo được chương trình đã hết
lỗi. Tuy nhiên, điều này thực tế không thể thực hiện được.
2.3.1. Phân hoạch tƣơng đƣơng
Như đã trình bày, việc kiểm thử tất cả các đầu vào của chương trình là không
thể. Vì thế, khi kiểm thử chương trình nên giới hạn một tập con tất cả các trường
hợp đầu vào có thể có.
Một tập con như vậy cần có hai tính chất:
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

28
÷ Mỗi trường hợp kiểm thử nên gồm nhiều điều kiện đầu vào khác nhau có thể
để giảm thiểu tổng số các trường hợp cần thiết.
÷ Nên cố gắng phân hoạch các miền đầu vào của một chương trình thành một
số xác định các lớp tương đương, sao cho có thể giả định hợp lý rằng việc
kiểm thử một giá trị đại diện của mỗi lớp là tương đương với việc kiểm thử
một giá trị bất kỳ trong cùng lớp.
Hai vấn đề xem xét ở trên tạo thành một phương pháp của kỹ thuật hộp đen và
gọi là phân hoạch tương đương. Vấn đề thứ hai được sử dụng để phát triển
một tập các điều kiện cần quan tâm phải được kiểm thử. Vấn đề thứ nhất được
sử dụng để phát triển một tập cực tiểu các trường hợp kiểm thử phủ các điều
kiện trên.
Thiết kế trường hợp kiểm thử bằng phân hoạch tương đương được xử lý theo
hai bước: phân hoạch các miền đầu vào/ra thành các lớp tương đương, và thiết kế
các trường hợp kiểm thử đại diện cho mỗi lớp.
2.3.1.1. Xác định các lớp tương đương
“Phân hoạch tương đương” được định nghĩa theo lý thuyết tập hợp.
÷ Quan hệ p trên hai tập A và B là một tập con của tích Đêcác A × B, nghĩa là
apb trong đó a eA và b e B.
÷ Quan hệ có thể được định nghĩa trên chính tập A, tức là khi B = A.
÷ Quan hệ p trên tập A gọi là phản xạ nếu apa với ¬aeA
÷ Quan hệ p trên tập A gọi là đối xứng nếu apb ¬ bpa với ¬a, beA
÷ Quan hệ p trên tập A gọi là bắc cầu nếu apb và bpc ¬ apc với ¬a,b,c e A
÷ Một quan hệ có tính phản xạ, đối xứng và bắt cầu gọi là quan hệ tương
đương.
÷ Một quan hệ tương đương phân hoạch tập hợp thành các lớp tương đương rời
rạc.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

29
Như vậy, các lớp tương đương được nhận dạng bằng cách lấy mỗi điều kiện
đầu vào (thông thường là một câu lệnh hoặc một cụm từ trong đặc tả) và phân hoạch
nó thành hai hoặc nhiều nhóm. Các lớp tương đương biểu diễn một tập các trạng
thái hợp lệ hoặc không hợp lệ cho điều kiện đầu vào. Điều kiện đầu vào là giá trị số
xác định, hoặc miền giá trị, tập giá trị có liên quan, hoặc điều kiện logic. Để làm
điều này, chúng ta sử dụng bảng liệt kê các lớp tương đương.
Bảng 2.1 - Bảng liệt kê các lớp tƣơng đƣơng
Điều kiện vào/ra Các lớp tƣơng đƣơng hợp
lệ
Các lớp tƣơng đƣơng không hợp
lệCác lớp tương đương có thể được định nghĩa theo các nguyên tắc sau:
1. Nếu điều kiện đầu vào xác định một khoảng giá trị [a,b], thì phân hoạch
thành một lớp tương đương hợp lệ và một lớp tương đương không hợp lệ.
Chẳng hạn, nếu đầu vào x nằm trong khoảng [0,100], lớp hợp lệ là 0 <= x <=
100, các lớp không hợp lệ là x < 0 và x > 100.
2. Nếu điều kiện đầu vào yêu cầu một giá trị xác định, phân hoạch thành một
lớp tương đương hợp lệ và hai lớp tương đương không hợp lệ. Chẳng hạn,
nếu đầu vào x=5, thì lớp hợp lệ là x= 5, các lớp không hợp lệ là x <5 và x >5.
3. Nếu điều kiện đầu vào xác định một phần tử của tập hợp, thì phân hoạch
thành một lớp tương đương hợp lệ và một lớp tương đương không hợp lệ.
4. Nếu điều kiện đầu vào là Boolean, thì phân hoạch thành một lớp tương
đương hợp lệ và một lớp tương đương không hợp lệ tương ứng với hai trạng
thái true và false.
Ngoài ra, một nguyên tắc thứ năm được bổ sung là sử dụng khả năng phán
đoán, kinh nghiệm và trực giác của người kiểm thử.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

30
2.3.1.2. Xác định các trường hợp kiểm thử
Bước thứ hai trong phương pháp phân hoạch tương đương là thiết kế các
trường hợp kiểm thử dựa trên sự ước lượng của các lớp tương đương cho miền đầu
vào. Tiến trình này được thực hiện như sau:
1. Gán một giá trị duy nhất cho mỗi lớp tương đương.
2. Đến khi tất cả các lớp tương đương hợp lệ được phủ bởi các trường hợp
kiểm thử thì viết một trường hợp kiểm thử mới phủ nhiều nhất có thể các
lớp tương đương hợp lệ chưa được phủ.
3. Đến khi tất cả các lớp tương đương không hợp lệ được phủ bởi các trường
hợp kiểm thử thì hãy viết các trường hợp kiểm thử mới sao cho mỗi trường
hợp kiểm thử mới chỉ phủ duy nhất một lớp tương đương không hợp lệ
chưa được phủ.
Bảng 2.2 – Ví dụ các lớp tƣơng đƣơng
Điều kiện đầu vào Các lớp tƣơng đƣơng hợp
lệ
Các lớp tƣơng đƣơng không hợp lệ
Số ID của sinh viên Các ký số Không phải ký số
Tên sinh viên Ký tự chữ cái
Không rỗng
Không phải chữ cái
Rỗng
Giới tính sinh viên Ký tự chữ cái, “M” hoặc “F” Không phải chữ cái
Không phải “M” hoặc “F”
Điểm của sinh viên Số
Từ 0 đến 100
Không phải số
Số nhỏ hơn 0
Số lớn hơn 100
2.3.2. Phân tích giá trị biên (BVA - Boundary Value Analysis)
Khi thực hiện việc kiểm thử phần mềm theo dữ liệu, chúng ta kiểm tra xem
đầu vào của người dùng, kết quả nhận được và kết quả tạm thời bên trong có được
xử lý chính xác hay không.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

31
Các điều kiện biên là tình trạng trực tiếp ở phía trên và dưới của các lớp tương
đương đầu vào và lớp tương đương đầu ra. Việc phân tích các giá trị biên khác với
phân hoạch tương đương theo hai điểm:
÷ Từ mỗi lớp tương đương, phân hoạch tương đương sẽ chọn phần tử bất kỳ
làm phần tử đại diện, trong khi việc phân tích giá trị biên sử dụng một hoặc
một số phần tử. Như vậy, mỗi biên của lớp tương đương chính là đích kiểm
thử.
÷ Không chỉ chú ý tập trung vào những điều kiện đầu vào, các trường hợp
kiểm thử cũng được suy ra từ việc xem xét các kết quả ra (tức các lớp tương
đương đầu ra).
Rất khó có thể có thể liệt kê hết các hướng dẫn cụ thể cho các trường hợp. Tuy
nhiên, cũng có một số nguyên tắc phân tích giá trị biên như sau:
1. Nếu điều kiện đầu vào xác định một khoảng giá trị giữa a và b, các trường
hợp kiểm thử sẽ được thiết kế với giá trị a và b, và các giá trị sát trên và sát
dưới a và b.
2. Nếu một điều kiện đầu vào xác định một số các giá trị, các trường hợp
kiểm thử sẽ được phát triển để thực hiện tại các giá trị cực đại, cực tiểu.
Các giá trị sát trên và dưới giá trị cực đại, cực tiểu cũng được kiểm thử.
3. Nguyên tắc 1 và 2 được áp dụng cho các điều kiện đầu ra.
4. Nếu cấu trúc dữ liệu chương trình bên trong được qui định các biên (chẳng
hạn, mảng được định nghĩa giới hạn 100 mục), tập trung thiết kế trường
hợp kiểm thử để thực thi cấu trúc dữ liệu tại biên của nó.
Ngoài ra, người kiểm thử có thể sử dụng sự xét đoán và sáng tạo của mình để
tìm các điều kiện biên.
Tóm lại, chúng ta phải kiểm thử mỗi biên của một lớp tương đương về tất cả
các phía. Một chương trình nếu vượt qua những trường hợp kiểm thử đó có thể vượt
qua các kiểm thử khác từ lớp đó.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

32
2.3.3. Kỹ thuật đồ thị nhân-quả (Cause-Effect Graph)
Trong nhiều trường hợp, việc cố gắng chuyển một chính sách hoặc một thủ tục
trong ngôn ngữ tự nhiên vào phần mềm dẫn đến sự thất bại và các vấn đề khó hiểu.
Đồ thị nhân - quả là một phương pháp thiết kế trường hợp kiểm thử trên cơ sở đưa
ra một sự mô tả súc tích các điều kiện logic và các hành vi kèm theo.
Đồ thị nhân - quả sử dụng mô hình các quan hệ logic giữa nguyên nhân và kết
quả cho thành phần phần mềm. Mỗi nguyên nhân được biểu diễn như một điều kiện
(đúng hoặc sai) của một đầu vào, hoặc kết hợp các đầu vào. Mỗi kết quả được biểu
diễn như là một biểu thức Bool biểu diễn một kết quả tương ứng cho những thành
phần vừa thực hiện.
Đồ thị nhân - quả được tạo như sau:
÷ Tất cả các nguyên nhân (các đầu vào) và các kết quả (các đầu ra) được liệt kê
dựa trên đặc tả và được định danh cho mỗi nhân - quả.
÷ Các quan hệ giữa các nguyên nhân (các đầu vào) và các kết quả (các đầu ra)
được biểu diễn trong đồ thị làm rõ ràng các quan hệ logic.
÷ Từ đồ thị tạo ra bảng quyết định biểu diễn các quan hệ giữa nguyên nhân và
kết quả. Dữ liệu kiểm thử được sinh ra dựa trên các qui tắc trong các bảng
này.
Các ký hiệu được đơn giản hoá sử dụng trong đồ thị nhân quả, gồm các phần
tử mô tả như bảng 2.3.


Bảng 2.3 - Các ký hiệu trong đồ thị nhân quả
STT Ký hiệu Ý nghĩa Giải thích
1

Tương đương Nếu đúng thì đúng.
2

AND (và)
Nếu đúng và đúng, thì đúng
a b
.
v
.
a
c
b
AND
a b
a
b c
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

33
3

OR (hoặc)
Nếu đúng hoặc đúng, thì
đúng
4

NOT (phủ định) Nếu sai, thì đúng
5

Loại trừ
Nếu đúng, thì sai, hoặc nếu
sai thì đúng.
6

Bao hàm
bao hàm
7

Yêu cầu
yêu cầu
Các qui tắc trong bảng quyết định được mô tả như sau:Ví dụ: Để tính thuế thu nhập, người ta có mô tả sau:
÷ Người vô gia cư nộp 4% thuế thu nhập
÷ Người có nhà ở nộp thuế theo bảng sau:
Tổng thu nhập Thuế
Tên bảng
Qui tắc Tên bảng: cho biết tên logic
Qui tắc: đánh số để phân biệt các qui tắc quyết
định logic.
Các dòng điều kiện: Mỗi dòng bao gồm các
điều kiện để tạo quyết định cho chương trình.
Y: “true”
N: “false”
-- : Không có quyết định được tạo ra.
Các hành động: Mỗi dòng chỉ định có các xử lý
được thực hiện hoặc không.
X: Xử lý được thực hiện.
-- : Không có xử lý được thực hiện.
1 2 … n
Điều kiện 1 Y Y Y
Điều kiện 2 Y -- Y
Điều kiện 3 Y -- N
… … … …
Điều kiện n -- -- Y
Hành động 1 X X X
Hành động 2 -- X X
Hành động 3 X -- X
… … … …
Hành động n -- -- X
v
v
.
a
c
b
OR
a b
a
E
b
a
I
b
a
R
b
a
b c
b a
a b a
b
b
b
a
a
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

34
<= 5.000.000 đồng 4%
> 5.000.000 đồng 6%
÷ Quan hệ giữa nguyên nhân (đầu vào) và kết quả (đầu ra) như sau:
Nguyên nhân Kết quả
1. Người có nhà ở
2. Tổng thu nhập <= 5.000.000 đồng
3. Tổng thu nhập > 5.000.000 đồng
11. Nộp 4 % thuế
12. Nộp 6% thuế
÷ Đồ thị biểu diễn quan hệ logic rõ ràng giữa nguyên nhân-kết quả

Hình 2.9 - Ví dụ đồ thị nhân-quả
÷ Xây dựng bảng quyết định dựa trên đồ thị. Từ đây xây dựng được bốn trường
hợp kiểm thử (một trường hợp cho việc nộp thuế 6% và ba trường hợp kiểm
thử cần cho việc nộp thuế 4%).
Bảng 2.4 – Ví dụ bảng quyết định

Để đảm bảo phủ nhân quả 100%, các trường hợp kiểm thử phải được phát sinh
tương ứng với các qui tắc trong bảng quyết định bảng 2.4.
Trƣờng hợp kiểm thử
Nguyên nhân và kết quả
1 2 3 4
N
g
u
y
ê
n

n
h
â
n

1. Người có nhà ở Y Y N --
2. Có tổng thu nhập <= 5.000.000 N Y -- Y
3. Có tổng thu nhập > 5.000.000 Y N -- --
K
ế
t

q
u


11. Nộp thuế 4% -- X X X
12. Nộp thuế 6% X -- -- --
2
1
3
1
1
1
2
Tổng thu nhập ≤
5000000
người có nhà ở
Tổng thu nhập
>5000000
4% thuế
6% thuế
OR
AND
NOT
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

35
2.3.4. Kiểm thử so sánh
Có một số trường hợp (như điện tử máy bay, điều khiển thiết bị năng lượng
hạt nhân) trong đó độ tin cậy của phần mềm là tuyệt đối quan trọng, người ta
thường gọi là phần mềm tuyệt đối đúng. Trong các ứng dụng như vậy phần cứng và
phần mềm không cần thiết thường được sử dụng để tối thiểu khả năng lỗi. Khi phần
mềm không cần thiết được phát triển, các nhóm công nghệ phần mềm riêng biệt
phát triển các phiên bản độc lập của ứng dụng sử dụng cùng một đặc tả. Trong các
trường hợp như vậy, mỗi phiên bản có thể được kiểm thử với cùng dữ liệu kiểm thử
để đảm bảo rằng tất cả cung cấp đầu ra y như nhau. Sau đó tất cả các phiên bản
được thực thi song song với so sánh thời gian thực các kết quả để đảm bảo tính chắc
chắn. Các phiên bản độc lập là cơ sở của kỹ thuật kiểm thử hộp đen được gọi là
kiểm thử so sánh hay kiểm thử back-to-back.
Kiểm thử so sánh là không rõ ràng. Nếu đặc tả mà tất cả các phiên bản được
phát triển trên đó là có lỗi, thì tất cả các phiên bản sẽ có khả năng dẫn đến lỗi. Hơn
nữa, nếu mỗi phiên bản độc lập tạo ra giống nhau, nhưng không đúng, các kết qủa,
kiểm thử điều kiện sẽ thất bại trong việc phát hiện lỗi.
2.4. Đoán lỗi
Không cần một phương pháp đặc biệt nào, một số chuyên gia có thể kiểm tra
các điều kiện lỗi bằng cách đoán lỗi dễ xảy ra. Trên cơ sở trực giác và kinh nghiệm,
với các chương trình cụ thể, các chuyên gia đoán trước các loại lỗi có thể, rồi viết
các trường hợp kiểm thử để phơi ra các lỗi này.
Một ý tưởng khác là chỉ ra các trường hợp kiểm thử liên quan đến giả định
rằng lập trình viên đã mắc phải khi đọc đặc tả.


CHƢƠNG 3
CHIẾN LƢỢC KIỂM THỬ PHẦN MỀM
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

36
Chiến lược kiểm thử phần mềm tích hợp các phương pháp thiết kế trường hợp
kiểm thử phần mềm thành một chuỗi các bước được lập kế hoạch rõ ràng để mang
lại cấu trúc phần mềm có kết quả. Quan trọng là chiến lược kiểm thử phần mềm
cung cấp một phương pháp vạch ra cho người phát triển phần mềm, tổ chức đảm
bảo chất lượng, và khách hàng.
3.1 Nguyên lý thiết kế và kiểm thử phần mềm
Trước khi áp dụng các phương pháp để thiết kế các trường hợp kiểm thử hiệu
quả, kỹ sư phần mềm cần hiểu các nguyên lý cơ bản hướng dẫn việc kiểm thử phần
mềm.
÷ Tất cả các kiểm thử phải có thể mô tả theo các yêu cầu của khách hàng.
÷ Các kiểm thử phải được lập kế hoạch từ lâu trước khi kiểm thử bắt đầu.
÷ Kiểm thử cần bắt đầu trong “phạm vi nhỏ” và quá trình hướng đến các kiểm
thử trong “phạm vi rộng”.
÷ Kiểm thử toàn diện là không thể.
÷ Để đạt hiệu quả nhất, kiểm thử cần thực hiện bởi một nhóm độc lập thứ ba.
Một lập trình viên nên tránh việc cố gắng kiểm thử chương trình của chính
mình; đồng thời một tổ chức lập trình cũng không nên tự kiểm thử phần
mềm của chính họ.
÷ Các trường hợp kiểm thử phải được viết cho các điều kiện đầu vào không
hợp lệ và không mong đợi, cũng như các điều kiện hợp lệ và được mong
đợi. Và một phần cần thiết nữa là phải xác định đầu ra hay kết quả mong
đợi. Vì vậy, một trường hợp kiểm thử phải gồm hai phần:
+ Mô tả chi tiết đầu vào hợp lệ và được mong đợi hoặc không hợp lệ,
không được mong đợi.
+ Mô tả chi tiết đầu ra đúng cho một tập đầu vào tương ứng.
÷ Kiểm tra kĩ kết quả của mỗi trường hợp kiểm thử.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

37
÷ Kiểm tra một chương trình xem nó có thực hiện đúng những gì nó phải thực
hiện và những gì dự kiến không thực hiện.
÷ Tránh bỏ qua những trường hợp kiểm thử trừ khi chương trình thực sự là
một sản phẩm bỏ đi.
÷ Không nên đặt kết quả dưới một giả định rằng sẽ không phát hiện một lỗi
nào.
÷ Xác suất tồn tại lỗi càng cao ở những phần có nhiều lỗi được phát hiện.
÷ Kiểm thử phần mềm là một nhiệm vụ mang tư duy sáng tạo và tính trách
nhiệm cao.
3.2 Phƣơng pháp tiếp cận kiểm thử phần mềm
Kiểm thử là một tập các hoạt động có thể được lập kế hoạch trước và được
thực hiện một cách có hệ thống. Vì lý do này, một khuôn mẫu để kiểm thử phần
mềm - tập các bước xác định các phương pháp thiết kế trường hợp kiểm thử - sẽ
được định nghĩa cho cho quá trình phát triển phần mềm.
Chiến lược kiểm thử phần mềm cung cấp cho người phát triển một khuôn mẫu
kiểm thử, và có các đặc điểm sau:
÷ Kiểm thử bắt đầu tại mức module và các công việc “phát triển” hướng tới
việc tích hợp toàn bộ hệ thống.
÷ Các kỹ thuật kiểm thử khác nhau thích hợp tại những thời điểm khác nhau.
÷ Kiểm thử được thực hiện bởi người phát triển phần mềm và nhóm kiểm thử
độc lập (cho các dự án lớn).
÷ Kiểm thử và gỡ rối là các hoạt động khác nhau, nhưng gỡ rối phải có trong
mọi chiến lược kiểm thử.
3.2.1. Xác minh và thẩm định
Kiểm thử phần mềm là một phần của đề tài rộng hơn mà thường được đề cập
tới như là sự xác minh và thẩm định (V&V). Thẩm định và xác minh là từ chung để
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

38
chỉ quá trình kiểm tra để đảm bảo phần mềm thoả mãn các yêu cầu của chúng và
các yêu cầu đó đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Xác minh là một tập các hoạt động
đảm bảo rằng phần mềm cài đặt chức năng cụ thể một cách chính xác. Thẩm định là
tập hợp hoạt động khác đảm bảo rằng phần mềm đã được xây dựng theo đúng các
yêu cầu của khách hàng.
Có thể phát biểu theo cách khác:
Xác minh (Verification): “Sản phẩm có đúng với thiết kế không?”
Thẩm định (Validation): “Sản phẩm có đúng với yêu cầu thực tiễn không?”
Xác minh và thẩm định là một phần của hoạt động đảm bảo chất lượng phần
mềm, bao gồm việc duyệt lại kỹ thuật, kiểm định chất lượng và cấu hình, theo dõi
hiệu suất, mô phỏng, nghiên cứu tính khả thi, duyệt lại tài liệu, xem lại cơ sở dữ
liệu, phân tích thuật toán, kiểm thử phát triển, kiểm thử chất lượng và kiểm thử cài
đặt. Kiểm thử đóng vai trò rất quan trọng trong việc xác minh và thẩm định phần
mềm và nhiều hoạt động khác trong phát triển phần mềm.
3.2.2. Tổ chức việc kiểm thử
Với mọi dự án phần mềm, có một xung đột cố hữu về quyền lợi xuất hiện khi
kiểm thử bắt đầu. Những người xây dựng phần mềm được yêu cầu kiểm thử phần
mềm. Điều này tưởng như vô hại: sau tất cả, không có ai hiểu rõ chương trình hơn
người phát triển.
Từ quan điểm tâm lý, phân tích và thiết kế phần mềm (cùng với mã hoá) là
những công việc xây dựng. Người kỹ sư phần mềm tạo ra các chương trình máy
tính, các tài liệu của nó và các cấu trúc dữ liệu liên quan.
Thường có một số quan niệm sai có thể dẫn đến kết luận sai từ sự tranh luận
trên: (1) người phát triển phần mềm sẽ không thực hiện một kiểm thử nào ; (2) phần
mềm sẽ được “tung lên tường” để một người lạ sẽ kiểm thử nó một cách khắt khe;
và (3) những người kiểm thử tham gia dự án chỉ khi các bước kiểm thử sắp bắt đầu.
Mỗi phát biểu trên là không đúng.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

39
Người phát triển phần mềm luôn có trách nhiệm kiểm thử các đơn vị (module)
riêng biệt của chương trình, đảm bảo rằng mỗi đơn vị thực hiện chức năng mà nó đã
được thiết kế.
Vai trò của nhóm kiểm thử độc lập (ITG) là để loại bỏ các vấn đề cố hữu liên
quan đến việc người phát triển tự kiểm thử những gì đã được xây dựng. Kiểm thử
độc lập cũng loại bỏ các xung đột khác có thể xảy ra. Cuối cùng, nhân viên nhóm
độc lập được trả lương để tìm các lỗi.
3.2.3. Chiến lƣợc kiểm thử phần mềm
Tiến trình công nghệ phần mềm có thể được xem như một xoắn ốc, hình 3.1.
Việc phát triển phần mềm, đi vào dọc theo đường xoắn ốc, giảm dần các mức
trừu tượng trên mỗi vòng, gồm các bước:
Công nghệ hệ thống ÷ Phân tích yêu cầu ÷ Thiết kế ÷ Mã hoá.
Chiến lược kiểm thử phần mềm cũng có thể di chuyển dọc theo đường xoắn ốc
và đi ra theo đường xoắn ốc theo luồng mở rộng phạm vi kiểm thử trên mỗi vòng,
tức theo thứ tự ngược lại, tương ứng như sau:
Kiểm thử hệ thống ÷ Kiểm thử tính hợp lệ ÷ Kiểm thử tích hợp ÷ Kiểm thử đơn vị.

Hình 3.1 - Chiến lƣợc kiểm thử
Theo quan điểm thủ tục, kiểm thử nằm trong ngữ cảnh công nghệ phần mềm
trên thực tế là dãy bốn bước được cài đặt tuần tự. Các bước được mô tả như hình
3.2.
ST
V
I
R
S
D

U

C
Kiểm thử đơn vị
Kiểm thử tích hợp
Kiểm thử tính hợp lệ
Kiểm thử hệ thống
Lập trình
Thiết kế
Phân tích yêu cầu
Công nghệ hệ thống
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

40

Hình 3.2 – Các bƣớc kiểm thử
÷ Kiểm thử đơn vị: tập trung trên mỗi module riêng biệt, đảm bảo rằng các
chức năng của nó tương ứng với một đơn vị.
÷ Kiểm thử tích hợp: tập trung vào việc thiết kế và xây dựng kiến trúc phần
mềm.
÷ Kiểm thử tính hợp lệ: trong đó các yêu cầu đã được thiết lập như một phần
của việc phân tích yêu cầu phần mềm được thẩm định, dựa vào phần mềm
đã xây dựng. Tiêu chuẩn hợp lệ cần được kiểm thử.
÷ Kiểm thử hệ thống: là một phần của công nghệ hệ thống máy tính, trong đó
phần mềm và các thành phần khác của hệ thống được kiểm thử. Kiểm thử
hệ thống nhằm xác minh rằng tất cả các thành phần hệ thống khớp nhau
một cách hợp lý, và tất cả các chức năng hệ thống và hiệu suất là đạt được.
3.2.4. Điều kiện hoàn thành kiểm thử
Một câu hỏi khó trong kiểm thử phần mềm, đó là: “Khi nào chúng ta hoàn
thành việc kiểm thử - và làm thế nào để biết chúng ta đã kiểm thử đủ?”. Không có
câu trả lời dứt khoát cho câu hỏi này. Thật ra, “không bao giờ hoàn thành việc kiểm
thử, trách nhiệm này thường chuyển từ người phát triển cho các khách hàng”. Mỗi
lần, khách hàng (người sử dụng) thực hiện chương trình máy tính, chương trình sẽ
được kiểm thử với tập dữ liệu mới. Có rất nhiều tranh cãi về câu trả lời cho câu hỏi
trên, tuy nhiên, các kỹ sư phần mềm cần phải có các tiêu chuẩn chặt chẽ để xác định
khi nào kiểm thử đạt hiệu quả.
Kiểm thử hệ thống
Kiểm thử đơn vị
Phân tích yêu cầu
Thiết kế
Mã hoá
Kiểm thử tính hợp lệ
Kiểm thử tích hợp
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

41
Heiser (1997) [3] đưa ra bốn tiêu chuẩn có thể cho việc kết thúc kiểm thử:
÷ Khi dự án hết tiền hoặc thời gian.
÷ Khi đội ngũ kiểm thử không nghĩ được thêm một trường hợp kiểm thử nào.
÷ Khi kiểm thử được tiếp tục mà không phát hiện được bất kỳ lỗi mới nào.
÷ Khi đạt đến một mức của độ phủ thích hợp.
Chiến lược phổ biến nhất hiện nay là kiểm thử cho đến khi dự án hết tiền hoặc
thời gian. Tuy nhiên, chiến lược này sẽ bao gồm một vài rủi ro: nếu việc phát triển
đã vượt quá ngân sách thì việc kiểm thử sẽ mất chất lượng.
Một chiến lược khác là sử dụng mô hình thống kê và lý thuyết độ tin cậy phần
mềm, các mô hình thất bại phần mềm (được phát hiện trong quá trình kiểm thử)
theo hàm thời gian thực hiện có thể được phát triển. Mô hình thất bại được gọi là
mô hình thời gian thực hiện lôga Poisson, có dạng:
f(t) =
|
|
.
|

\
|
p
1
ln[l
o
pt + 1] (0.1)
trong đó:
÷ f(t) là số thất bại luỹ tích được dự đoán xuất hiện mỗi lần phần mềm được
kiểm thử trong khoảng thời gian thực hiện t nào đó.
÷ l
o
là cường độ thất bại phần mềm ban đầu (số thất bại trên một đơn vị thời
gian) khi bắt đầu kiểm thử.
÷ p là biến đổi số mũ trong cường độ thất bại do các lỗi được phát hiện và các
khắc phục được thực hiện.
Cường độ thất bại tức thời, l(t) có thể được suy ra bằng cách tính đạo hàm f(t):
l(t) =
1 + pt l
l
o
o
(0.2)
Sử dụng quan hệ được ghi trong phương trình (3.2), người kiểm thử có thể dự
đoán việc giảm lỗi trong quá trình kiểm thử. Cường độ lỗi thực tế có thể được vẽ
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

42
dọc theo đường cong dự đoán (Hình 3.3). Nếu dữ liệu thực tế được tập hợp lại trong
quá trình kiểm thử và mô hình thời gian thực hiện loga Poisson là phù hợp với nhau
trên một số điểm dữ liệu, mô hình có thể được sử dụng để dự đoán tổng thời gian
thực hiện cần để đạt được tỷ lệ thất bại có thể chấp nhận được.

Hình 3.3 - Mật độ lỗi là hàm thời gian thực hiện
Bằng các phép tập hợp trong việc kiểm thử và sử dụng các mô hình độ tin cậy
phần mềm đang tồn tại, có thể phát triển chỉ dẫn để trả lời cho câu hỏi: “Khi nào
chúng ta hoàn thành kiểm thử?”
Hình 3.4 chỉ ra mối quan hệ giữa số lượng kiểm thử được thực hiện và số lỗi
được tìm thấy. Nếu chúng ta kiểm thử quá nhiều thì chi phí sẽ tăng một cách khó
chấp nhận được, ngược lại nếu kiểm thử ít thì chi phí thấp, nhưng sẽ còn nhiều lỗi.
Số lượng kiểm thử tối ưu chỉ ra rằng chúng ta không kiểm thử quá nhiều nhưng
cũng không ít quá.
S


t
h

t

b

i

t
h
e
o

t
h

i

g
i
a
n

k
i

m

t
h


Thời gian thực hiện, t
Mật độ thất bại dự đoán, l(t)
Dữ liệu được chọn trong suốt kiểm thử
l
0
Mô hình thời gian thực
hiện loga Poisson
Với sự điều chỉnh hợp lý,
mô hình dự đoán thời gian
kiểm thử được yêu cầu để
đạt được tỷ lệ thất bại
chấp nhận được
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

43

Hình 3.4- Quan hệ giữa chi phí kiểm thử và số lỗi chƣa đƣợc phát hiện
3.3. Kiểm thử đơn vị
Kiểm thử đơn vị tập trung vào việc xác minh trên đơn vị nhỏ nhất của thiết kế
phần mềm – thành phần phần mềm, module hoặc lớp. Sử dụng các mô tả thiết kế
thủ tục để hướng dẫn, các đường dẫn điều khiển quan trọng được kiểm thử để phát
hiện lỗi trong phạm vi module. Độ phức tạp liên quan của các kiểm thử và các lỗi
đã phát hiện được giới hạn bởi ràng buộc phạm vi thiết lập cho kiểm thử đơn vị.
Kiểm thử đơn vị thường hướng hộp trắng, và các bước có thể được thực hiện song
song trên nhiều module.
3.3.1. Các lý do của kiểm thử đơn vị
Các kiểm thử xuất hiện như một phần của kiểm thử đơn vị được minh hoạ
trong hình 3.5(a). Các kiểm thử nhằm phát hiện các lỗi trong các phạm vi của
module bao gồm:
÷ Giao diện module,
÷ Cấu trúc dữ liệu cục bộ,
÷ Điều kiện biên,
÷ Đường dẫn độc lập,
÷ Đường dẫn xử lý lỗi.
Số lỗi còn lại
Chi phí
kiểm thử
Số lượng kiểm
thử tối ưu
Quá mức kiểm thử tối ưu
Chất lượng kiểm thử
chấp nhận được
Dưới mức kiểm thử tối ưu
Số lượng kiểm thử
S


l

i

c
ò
n

l

i


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

44
- Giao diện module: được kiểm thử để đảm bảo thông tin vào, ra hợp lệ của đơn
vị chương trình. Thường gồm một số kiểm thử cần thiết :
÷ Số tham số đầu vào có bằng số đối số không?
÷ Các thuộc tính của tham số và đối số có phù hợp không?
÷ Số đối số truyền vào cho module được gọi có phù hợp số tham số?
÷ Các thuộc tính đối số truyền cho module được gọi có phù hợp với thuộc tính
của tham số?
÷ Khai báo biến toàn cục nhất quán trong các module?
÷ Các ràng buộc phù hợp với các tham số?
÷ Các đối số được truyền vào có đúng thứ tự?
Khi module thực hiện vào ra, cần thực hiện các kiểm thử giao diện bổ sung:
÷ Các thuộc tính tập tin có đúng không?
÷ Các lệnh đóng/mở tập tin có đúng không?
÷ Các đặc tả hình thức phù hợp với lệnh vào/ra.
÷ Kích thước vùng đệm phù hợp với kích thước bản ghi?
÷ Các tập tin được mở trước khi sử dụng?
÷ Xử lý điều kiện kết thúc tập tin?
÷ Xử lý lỗi vào ra?
- Cấu trúc dữ liệu cục bộ: là nguồn lỗi phổ biến, được kiểm tra để đảm bảo rằng
dữ liệu được lưu trữ tạm thời đảm bảo tính nguyên vẹn trong tất cả các bước thực
hiện của thuật toán. Các trường hợp kiểm thử sẽ được thiết kế để phát hiện các loại
lỗi sau:
÷ Kiểu không thích hợp hoặc mâu thuẫn.
÷ Giá trị khởi tạo hoặc giá trị mặc định không đúng.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

45
÷ Tên biến không đúng (sai chính tả hoặc bị cắt bớt).
÷ Kiểu dữ liệu không thống nhất.
÷ Thiếu hoặc tràn bộ nhớ, các ngoại lệ.
- Điều kiện biên: Điều kiện biên được kiểm thử để đảm bảo rằng module hoạt
động hợp lệ tại các biên được thiết lập đạt đến giới hạn hoặc xử lý giới hạn.
- Đường dẫn độc lập: Tất cả các đường dẫn độc lập của cấu trúc điều khiển được
thực hiện để đảm bảo rằng tất cả các câu lệnh trong module đã được thực hiện ít
nhất một lần.
- Đường dẫn xử lý lỗi: Một thiết kế tốt sẽ cho biết các điều kiện lỗi được biết
trước và các đường dẫn xử lý lỗi được thiết lập để gửi lại hoặc kết thúc xử lý dễ
dàng khi một lỗi xuất hiện. Một số lỗi tiềm ẩn sẽ được kiểm thử khi việc xử lý lỗi
được đánh giá:
÷ Mô tả lỗi khó hiểu.
÷ Lỗi được chú giải không phù hợp với lỗi gặp phải.
÷ Điều kiện lỗi dẫn đến sự can thiệp của hệ thống trước khi xử lý lỗi.
÷ Xử lý điều kiện ngoại lệ không chính xác.
÷ Mô tả lỗi không cung cấp đủ thông tin để hỗ trợ xác định nguyên nhân lỗi.

Hình 3.5 – (a) Kiểm thử đơn vị; (b) Môi trƣờng kiểm thử đơn vị
Các
trường
hợp
kiểm thử

Module
Giao diện
Cấu trúc dữ liệu cục bộ
Các điều kiện biên
Các đường dẫn độc lập
Các đường dẫn xử lý lỗi
Các
trường
hợp
kiểm thử
Giao diện
Cấu trúc dữ liệu cục bộ
Các điều kiện biên
Các đường dẫn độc lập
Các đường dẫn xử lý lỗi
KẾT QUẢ
Module được
kiểm thử
Nhánh
cụt
Nhánh
cụt

Bộ điều khiển
(a) (b)
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

46
3.3.2. Các thủ tục kiểm thử đơn vị
Kiểm thử đơn vị thường được xem như một phần phụ cho bước mã hoá. Sau
khi mã nguồn đã được phát triển, được duyệt lại và được kiểm tra đúng cú pháp, thì
bắt đầu thiết kế các trường hợp kiểm thử đơn vị. Việc xem lại thông tin thiết kế sẽ
hướng dẫn cho việc thiết lập trường hợp kiểm thử phù hợp nhằm phát hiện các loại
lỗi trên. Mỗi trường hợp kiểm thử phải được gắn liền với tập các kết quả mong đợi.
Vì mỗi module không phải là một chương trình độc lập, nên phần mềm điều
khiển và/hoặc nhánh cụt cần được phát triển cho mỗi kiểm thử đơn vị. Môi trường
kiểm thử đơn vị được minh hoạ trong hình 3.5(b).
Các nhánh cụt dùng để thay thế các module cấp dưới được gọi bởi các module
được kiểm thử.
Kiểm thử đơn vị được đơn giản hoá khi module có sự liên kết cao được thiết
kế. Khi chỉ một chức năng được gọi bởi một module, số các trường hợp kiểm thử
được giảm xuống và các lỗi có thể dự đoán và phát hiện sớm hơn.
3.4. Kiểm thử tích hợp
Kiểm thử tích hợp là một kỹ thuật có hệ thống để xây dựng cấu trúc chương
trình trong khi thực hiện các kiểm thử nhằm phát hiện các lỗi liên quan đến giao
diện. Mục tiêu là lấy các thành phần đã được kiểm thử và xây dựng cấu trúc chương
trình đã được mô tả bởi thiết kế.
Tích hợp gia tăng là đối lập với cách tiếp cận big-bang. Giống như tô màu trên
một tấm bản đồ, chương trình được xây dựng và được kiểm thử từng đoạn nhỏ,
trong đó các lỗi sớm được cô lập và được hiệu chỉnh; các giao diện có khả năng
được kiểm thử trọn vẹn hơn; và một cách tiếp cận kiểm thử có hệ thống có thể được
áp dụng. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu một số chiến lược tích hợp gia tăng
khác nhau.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

47
3.4.1. Kiểm thử tích hợp từ trên xuống (Top-Down Integration)
Tích hợp top-down là cách tiếp cận gia tăng để xây dựng cấu trúc chương
trình. Các module được tích hợp bằng cách di chuyển xuống dưới thông qua phân
cấp điều khiển, bắt đầu với module điều khiển chính (chương trình chính). Các
module mức dưới (và module mức dưới cùng) được kết hợp vào module chương
trình chính thành cấu trúc theo chiều rộng hoặc chiều sâu.
Như hình 3.6, tích hợp theo chiều sâu sẽ gom tất cả các phần tử theo đường
dẫn điều khiển chính của cấu trúc. Việc chọn đường dẫn điều khiển chính có thể tuỳ
biến và phụ thuộc các đặc trưng của ứng dụng. Quá trình tích hợp được thực hiện
theo các bước sau:
1) Module điều khiển chính được sử dụng như một bộ điều khiển, và các
nhánh cụt được thay thế cho tất cả các module trực tiếp bên dưới module
điều khiển chính.
2) Phụ thuộc vào cách tiếp cận tích hợp đã chọn (tức là theo chiều rộng hoặc
chiều sâu), các nhánh cụt bên dưới được thay thế tại một thời điểm với các
module hiện tại.
3) Các kiểm thử được thực hiện khi mỗi module được tích hợp.
4) Khi hoàn thành mỗi tập kiểm thử, nhánh cụt khác sẽ được thay thế bằng
một module thực sự.
5) Kiểm thử hồi qui (xem mục 3.4.3) có thể được thực hiện để đảm bảo rằng
các lỗi mới không xuất hiện.

Hình 3.6 - Kiểm thử Top-Down
M1
M2 M3 M4
M5 M6
M7
M8
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

48
3.4.2. Chiến lƣợc kiểm thử từ dƣới lên (Bottom-Up Testing)
Kiểm thử tích hợp bottom-up, giống như tên gọi, bắt đầu xây dựng và kiểm
thử với các module nguyên tử (tức là, các module ở mức thấp nhất trong cấu trúc
chương trình). Chiến lược kiểm thử tích hợp bottom-up có thể được cài đặt theo các
bước sau:
1) Các module mức thấp được kết hợp thành các nhóm (cluster).
2) Bộ điều khiển (chương trình điều khiển cho việc kiểm thử) được viết để
phối hợp các trường hợp kiểm thử đầu vào và đầu ra.
3) Kiểm thử nhóm.
4) Các bộ điều khiển được loại bỏ và các nhóm được kết hợp chuyển dịch lên
trên trong cấu trúc chương trình.
Tích hợp mẫu sau được minh họa trong hình 3.7. Các module được kết hợp tạo
thành các nhóm 1, 2 và 3. Mỗi nhóm được kiểm thử sử dụng bộ điều khiển. Các
module trong nhóm 1 và 2 là mức dưới của M
a
. Các bộ điều khiển D
1
và D
2
được
loại bỏ, và các nhóm được giao tiếp trực tiếp với M
a
. Tương tự, bộ điều khiển D
3

cho nhóm 3 được loại bỏ trước khi tích hợp với module M
b
. Cả hai M
a
và M
b
cuối
cùng sẽ được tích hợp với module M
c
,…


Hình 3.7 – Tích hợp Bottom-Up
Mc
D1
D2 D3

Ma Mb

Nhóm 1
Nhóm 2
Nhóm 3
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

49
3.4.3. Kiểm thử hồi qui
Mỗi lần một module mới được thêm vào như một phần của kiểm thử tích hợp,
phần mềm sẽ thay đổi. Các đường dẫn luồng dữ liệu mới được thiết lập, vào ra I/O
mới có thể xuất hiện, và logic điều khiển mới được yêu cầu. Các thay đổi có thể gây
nên các vấn đề với các chức năng đã làm việc hoàn hảo trước đó. Trong ngữ cảnh
chiến lược kiểm thử tích hợp, kiểm thử hồi qui là việc thực hiện lại một số tập con
các kiểm thử đã được thực hiện trước đó để đảm bảo rằng các thay đổi không sinh
ra những hiệu ứng không mong muốn.
Kiểm thử hồi qui là hoạt động trợ giúp để đảm bảo rằng các thay đổi (do kiểm
thử hoặc do nguyên nhân khác) không đưa ra những hành vi hoặc những lỗi bổ sung
không mong đợi.
Kiểm thử hồi quy có thể thực hiện thủ công, bằng cách thực hiện lại tập con tất
cả các trường hợp kiểm thử hoặc sử dụng các công cụ thu phát tự động. Bộ kiểm
thử hồi quy (tập con các kiểm thử sẽ được thực thi) gồm ba lớp các trường hợp
kiểm thử khác nhau:
÷ Một mẫu đại diện của các kiểm thử sẽ thực hiện tất cả các chức năng của
phần mềm.
÷ Các trường hợp kiểm thử bổ sung tập trung vào các chức năng phần mềm có
khả năng bị tác động khi có sự thay đổi.
÷ Các kiểm thử tập trung vào các thành phần phần mềm vừa bị thay đổi.
3.4.4. Các ghi chú trên kiểm thử tích hợp
Các chiến lược kiểm thử tích hợp top-down và bottom-up có những ưu và
nhược điểm. Ưu điểm của chiến lược này có xu hướng là nhược điểm của chiến
lược khác.Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

50
Bảng 3.1 – So sánh kiểm thử top-down và bottom-up
Kiểm thử top-down Kiểm thử bottom-up
Ƣu điểm
1. Có ưu điểm nếu lỗi tập trung trên đỉnh
của chương trình.
2. Khi các chức năng vào/ra được bổ sung,
thì đưa ra các trường hợp kiểm thử sớm
hơn.
3. Việc có chương trình khung sẽ sớm tạo ra
một tư duy rõ ràng hơn và tạo tâm lý tốt
khi kiểm thử.
1. Có ưu điểm nếu những lỗi chính xuất
hiện về phía dưới của chương trình.
2. Các điều kiện kiểm thử dễ dàng được
tạo ra.
3. Việc quan sát các kết quả kiểm thử là
dễ hơn.
Nhƣợc điểm
1. Module nhánh cụt bắt buộc phải được
tạo.
2. Module nhánh cụt thường phức tạp hơn
trong lần xuất hiện đầu tiên.
3. Trước khi những chức năng vào/ra được
thêm, việc đưa ra các trường hợp kiểm
thử tại nhánh cụt có thể rất khó khăn.
4. Việc tạo ra các điều kiện kiểm thử là
không thể hoặc rất khó khăn.
5. Việc quan sát đầu ra kiểm thử là khó
khăn hơn.
6. Làm cho người ta nghĩ nhầm rằng việc
thiết kế chương trình và kiểm thử là
chồng chéo nhau.
7. Gây ra sự trì hoãn việc hoàn thành một
module nào đó.
1. Các module điều khiển bắt buộc phải
được tạo ra.
2. Chương trình như là một thực thể
không tồn tại cho đến khi module cuối
cùng được tạo ra.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

51
Khi kiểm thử tích hợp được thực hiện, người kiểm thử cần chỉ ra các module
tới hạn. Module tới hạn có một hoặc nhiều đặc trưng như sau:
÷ Lựa chọn một số yêu cầu phần mềm
÷ Có mức điều khiển cao (nằm tương đối cao trong cấu trúc chương trình).
÷ Là phức tạp hoặc dễ xảy ra lỗi.
÷ Có các yêu cầu thực hiện không rõ ràng.
Các module tới hạn cần được kiểm thử sớm nhất có thể. Hơn nữa, các kiểm
thử hồi quy cần tập trung trên chức năng của module tới hạn.
3.5. Kiểm thử tính hợp lệ
Điểm cao nhất của kiểm thử tích hợp, phần mềm được lắp ghép toàn bộ thành
một gói; các lỗi giao diện đã được phát hiện và hiệu chỉnh, và dãy kiểm thử phần
mềm cuối cùng - kiểm thử tính hợp lệ - có thể bắt đầu.
Đặc tả yêu cầu phần mềm tốt có chứa một phần được gọi là “điều kiện hợp lệ”,
thiết lập cơ sở cho việc thực hiện kiểm thử tính hợp lệ.
3.5.1. Điều kiện kiểm thử tính hợp lệ
Tính hợp lệ phần mềm đạt được thông qua một dãy các kiểm thử hộp đen
nhằm minh chứng sự phù hợp với các yêu cầu. Kế hoạch kiểm thử phác thảo các
lớp kiểm thử sẽ được thực hiện, và thủ tục kiểm thử xác định các trường hợp kiểm
thử sẽ được sử dụng nhằm cố gắng phát hiện các lỗi trong sự thoả mãn các yêu cầu.
Sau mỗi trường hợp kiểm thử hợp lệ được thực hiện, tồn tại một trong hai điều
kiện sau:
÷ Các đặc trưng chức năng và khả năng thực hiện phù hợp với đặc tả và được
chấp nhận.
÷ Sự sai lệch với đặc tả được phát hiện và danh sách các thiếu sót được tạo ra.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

52
3.5.2. Duyệt lại cấu hình
Thành phần quan trọng của quá trình kiểm tra tính hợp lệ là duyệt lại cấu hình.
Mục đích của việc duyệt lại là nhằm đảm bảo rằng tất cả các thành phần của cấu
hình phần mềm được phát triển hợp lý, được lập danh mục, và có các chi tiết cần
thiết để hỗ trợ giai đoạn bảo trì của vòng đời phần mềm.
3.5.3. Kiểm thử Alpha và Beta
Người phát triển phần mềm gần như không thể đoán trước khách hàng sẽ sử
dụng chương trình một cách thực sự như thế nào. Các tài liệu hướng dẫn sử dụng có
thể bị hiểu sai; các tổ hợp dữ liệu lạ thường có thể thường xuyên được sử dụng; và
đầu ra có vẻ rất rõ ràng đối với người kiểm thử có thể là khó hiểu cho người sử
dụng.
Khi phần mềm được xây dựng theo hợp đồng đặt hàng của khách hàng, một
chuỗi các kiểm thử chấp nhận được thực hiện cho phép khách hàng thẩm định tất cả
các yêu cầu.
Nếu phần mềm được phát triển như một sản phẩm mang tính phổ dụng để sử
dụng cho nhiều khách hàng, thì việc thực hiện các kiểm thử chấp nhận với mỗi
khách hàng là không thực tế. Đa số những người xây dựng sản phẩm phần mềm sử
dụng kiểm thử alpha và beta để phát hiện các lỗi mà chỉ người dùng cuối có thể tìm
thấy.
- Kiểm thử alpha
Kiểm thử alpha được thực hiện bởi khách hàng trong vị trí của người phát
triển. Phần mềm được sử dụng trong môi trường tự nhiên cùng với người phát triển
“xem xét trong vai trò” của người dùng và ghi lại các lỗi và các vấn đề sử dụng.
Kiểm thử alpha được thực hiện trong môi trường được điều khiển.
- Kiểm thử beta
Kiểm thử beta được thực hiện bởi một hoặc nhiều người dùng cuối của phần
mềm. Không giống kiểm thử alpha, người phát triển nói chung không có mặt. Tuy
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

53
nhiên, kiểm thử beta là một ứng dụng “sống” của phần mềm trong môi trường
không được điều khiển bởi người phát triển.
3.6. Kiểm thử hệ thống
Phần mềm chỉ là một thành phần của hệ thống lớn dựa trên máy tính. Cuối
cùng, phần mềm kết hợp chặt chẽ với các thành phần khác của hệ thống (như phần
cứng, con người, thông tin,..) và một dãy các kiểm thử tích hợp và tính hợp lệ của
hệ thống được thực hiện.
Kiểm thử hệ thống thực tế là một tập các kiểm thử khác nhau với mục đích cơ
bản là thực hiện đầy đủ hệ thống dựa trên máy tính. Mặc dù mỗi kiểm thử có một
mục đích khác nhau, nhưng tất cả các công việc đều nhằm kiểm tra tất cả các thành
phần hệ thống đã được tích hợp một cách hợp lý và thực hiện đúng các chức năng
đã xác định.
3.6.1. Kiểm thử khôi phục
Nhiều hệ thống dựa trên máy tính cần khôi phục các sai sót và tiếp tục quá
trình xử lý trong một khoảng thời gian xác định trước.
Kiểm thử khôi phục là một kiểm thử hệ thống có tác động đến phần mềm bị lỗi
theo nhiều cách khác nhau và kiểm tra rằng sự khôi phục được thực hiện hợp lý.
Nếu việc khôi phục là tự động (được thực hiện bởi chính hệ thống) thì việc khởi tạo
lại, các kỹ thuật điểm kiểm soát, khôi phục dữ liệu và sự bắt đầu lại được ước lượng
cho sự chính xác. Nếu việc khôi phục yêu cầu sự can thiệp của con người, thì thời
gian trung bình để khôi phục được ước lượng để xác định giới hạn có thể chấp nhận
được.
3.6.2. Kiểm thử bảo mật
Bất kỳ hệ thống dựa trên máy tính có quản lý các thông tin nhạy cảm hoặc dẫn
đến các hoạt động có khả năng gây thiệt hại (hoặc lợi ích) không đúng cách cho các
cá nhân là mục tiêu cho việc thâm nhập không đúng hoặc bất hợp pháp. Kiểm thử
tính bảo mật cố gắng kiểm tra rằng các kỹ thuật bảo vệ xây dựng trong hệ thống sẽ
bảo vệ nó khỏi việc truy nhập bất hợp pháp.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

54
3.6.3. Kiểm thử ứng suất
Trong suốt quá trình kiểm thử phần mềm trước, các kỹ thuật hộp trắng và hộp
đen dẫn đến sự ước lượng triệt để các chức năng và khả năng thực hiện chương
trình chuẩn tắc. Kiểm thử ứng suất được thiết kế để đối chiếu chương trình với các
trạng thái không chuẩn tắc.
Kiểm thử ứng suất thực hiện hệ thống với mục đich tìm các giới hạn trong đó
hệ thống sẽ thất bại do yêu cầu về tài nguyên với chất lượng, tần suất, số lượng
không bình thường, chẳng hạn:
÷ Các kiểm thử cụ thể được thiết kế cho những trường hợp tỷ lệ ngắt cao hơn
bình thường.
÷ Tốc độ dữ liệu đầu vào có thể được tăng cường độ để xác định các chức năng
sẽ đáp ứng đầu vào như thế nào.
÷ Thực hiện các trường hợp kiểm thử mà yêu cầu bộ nhớ tối đa hoặc các tài
nguyên khác.
÷ Thiết kế các trường hợp kiểm thử có thể gây nên sự thất bại trong hệ điều
hành ảo.
÷ Thực hiện các trường hợp kiểm thử gây nên sự tìm kiếm quá mức cho dữ liệu
trên đĩa.
3.6.4. Kiểm thử khả năng thực hiện
Với các hệ thống nhúng và thời gian thực, phần mềm cung cấp chức năng
được yêu cầu nhưng không tuân theo các yêu cầu về khả năng thực hiện là không
được chấp nhận.
Các kiểm thử khả năng thực hiện thường được kết hợp với kiểm thử ứng suất
và thường yêu cầu sự trang bị cả phần cứng và phần mềm. Bằng việc cung cấp hệ
thống, người kiểm thử có thể phát hiện các trạng thái mà dẫn đến sự suy giảm và
thất bại có thể của hệ thống.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

55
CHƢƠNG 4
MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỤ THỂ CỦA QUI TRÌNH KIỂM THỬ
4.1. Mục tiêu
Phần này đi vào tìm hiểu một số bài toán cụ thể và nghiên cứu xây dựng các
bộ dữ liệu kiểm thử cho bài toán cùng các chương trình kiểm thử tự động.
4.2. Phƣơng pháp luận
4.2.1. Tổng quan về các phƣơng pháp
Các chức năng và hành vi của hệ thống phần mềm hoặc một phần xác định của
hệ thống không bị thay đổi hoặc ít nhất không bị đi ngược lại khi có sự thay đổi
trong mã nguồn. Vì vậy, với mục đích đảm bảo chương trình không bị đi ngược lại,
cần thiết phải thực hiện việc kiểm thử hồi qui. Có hai kiểu kiểm thử thường gọi
kiểm thử hồi qui.
÷ Các kiểm thử chức năng kiểm tra toàn bộ hệ thống có thoả mãn các yêu cầu
và các mục đích như sự thực hiện.
÷ Kiểm thử đơn vị được tạo bởi người lập trình để kiểm tra mỗi mặt của từng
thành phần trong hệ thống như các lớp hoặc các module trong các hành vi
được mong đợi.
Việc thực hiện kiểm thử hồi qui có nghĩa là thực hiện nhiều trường hợp kiểm
thử khác nhau và thực hiện chúng thường xuyên. Vì thế không thể chấp nhận việc
thực hiện thủ công, bởi vì sẽ rất mất thời gian và cũng không tin cậy. Do đó, cần
thiết thực hiện một cách tự động.
4.2.2. Phạm vi giải quyết
Có nhiều phương pháp sắp xếp khác nhau đã được nghiên cứu và phát triển.
Mỗi phương pháp có ưu và nhược điểm riêng về độ phức tạp tính toán và thời gian
thực hiện. Vì vậy, để lấy ví dụ tốt cho việc kiểm thử về khả năng thực hiện, chúng
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

56
ta chọn hai nhóm thuật toán sau để thực hiện kiểm thử hộp đen và so sánh kết quả
thực hiện.
÷ Độ phức tạp O(n^2): Insertion Sort, Selection Sort, Shell Sort, Bubble Sort.
÷ Độ phức tạp O(n log n): Heap Sort, Quick Sort, Merge Sort.
Việc kiểm thử đơn vị trên các mođun của các thuật toán này sử dụng các
phương pháp kiểm thử hộp trắng (phương pháp đường dẫn cơ sở). Và để minh hoạ
cho qui trình kiểm thử tích hợp chúng ta thử lấy module MergeSort để thiết kế bộ
kiểm thử.
4.2.3. Phân loại các kiểu kiểm thử
Vấn đề kiểm thử phần mềm, ngoài mục đich phát hiện lỗi còn nhằm để đảm
bảo chất lượng phần mềm. Do đó, khi chọn các thuật toán sắp xếp làm ví dụ về qui
trình kiểm thử, ngoài lý do đã nêu trên, việc lựa chọn này còn vì nhằm kiểm tra về
khả năng thực hiện của phần mềm (mỗi thuật toán có ưu nhược điểm khác nhau về
bộ nhớ, thời gian,..).
Phát biểu cho một bài toán sắp xếp như sau:
÷ Với P là chương trình sắp xếp.
÷ S là bảng đặc tả cho P như sau:
+ P nhận đầu vào với một số nguyên N (N > 0) và một dãy N số nguyên
gọi là các phần tử của dãy. 0 ≤ K ≤ e -1 với e nào đó.
+ K là phần tử bất kỳ của dãy.
+ Chương trình P sắp xếp dãy theo thứ tự tăng dần và xuất ra dãy đã sắp
xếp.
÷ P được xem là đúng với đặc tả S nếu và chỉ nếu: với mỗi đầu vào hợp lệ, đầu
ra của P tương ứng với đặc tả của S.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

57
4.2.4. Tổ chức giao diện kiểm thử
Để có thể thực hiện các trường hợp kiểm thử, cần thiết kế cho chương trình
trình một giao diện để kiểm thử. Có nhiều cách thiết kế giao diện khác nhau.
÷ Các kiểm thử hướng lô: khi giao diện cho chương trình là một dòng lệnh, thì
chỉ các bộ kiểm thử tự động có thể được thực hiện, bắt đầu chương trình với
các tham số đã cho và xem xét đầu ra, các tập tin có thể được tạo ra.
÷ Kiểm thử dựa trên luồng: Cách này bao gồm hầu hết các phương pháp kiểm
thử.
÷ Kiểm thử GUI: các giao diện người dùng đồ hoạ cho việc kiểm thử có một
vài vấn đề. Mặc dù có các công cụ cho các giao diện đồ hoạ kiểm thử bằng
cách làm lại các hành động được ghi lại trước đó giống như các sự kiện
phím bấm hoặc chuột và các màn hình so sánh, chúng không thể đối phó tốt
với các sự cải biên thay đổi rất nhiều của các thành phần giao diện. Vì thế,
các trường hợp kiểm thử cần được ghi lại sau mỗi thay đổi của giao diện
người dùng.
÷ Các giao diện và mã kiểm thử nhúng: Trong trường hợp các kiểm thử trên
lưu trình và hướng lô đơn giản trên giao diện của ứng dụng là không thể
được bởi vì giao diện không cung cấp đủ truy cập hoặc khi GUI cần được
kiểm thử, nhưng tập hợp các thành phần được sử dụng không cung cấp giao
diện kiểm thử thích hợp, các giao diện kiểm thử nhúng trong ứng dụng là
rất hữu ích.

Hình 4.1– Giao diện kiểm thử nhúng
Giao diện kiểm thử
được nhúng
Giao diện người dùng
Ứng dụng

Bộ kiểm
thử
Lệnh và
dữ liệu
Các kết
quả
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

58
4.3. Phát sinh các trƣờng hợp kiểm thử
4.3.1. Chiến lƣợc kiểm thử
Việc kiểm thử thuật toán sắp xếp được thực hiện theo nhiều mức khác nhau:
÷ Mức cao: bao gồm việc kiểm thử chức năng, kiểm thử khả năng thực hiện.
÷ Mức thấp: bao gồm việc kiểm thử đơn vị và kiểm thử khi tích hợp các thành
phần.
Với việc kiểm thử ở mức cao cho các thuật toán sắp xếp, chúng ta sẽ thiết kế
các trường hợp kiểm thử nhằm kiểm tra khả năng tối đa phần tử của dãy và hiệu quả
của thuật toán. Vì vậy, ở mức này chúng ta sẽ sử dụng các phương pháp hộp đen để
sinh dữ liệu đầu vào và kiểm tra các kết quả đầu ra theo đặc tả của thuật toán.
Ở mức thấp, để thực hiện kiểm thử cho các thuật toán cần thiết kế các trường
hợp kiểm thử với mục đích tìm lỗi của mã lệnh. Vì vậy, chúng ta cần thâm nhập vào
mã lệnh của thuật toán và áp dụng các phương pháp hộp trắng để phát sinh các
trường hợp kiểm thử, và xây dựng bộ dữ liệu kiểm thử tương ứng.
4.3.2. Kiểm thử đơn vị
Trong kiểm thử hộp trắng, giao diện người dùng được bỏ qua. Các đầu vào và
đầu ra được kiểm thử trực tiếp tại mức mã và các kết quả được so sánh theo đặc tả.
- Module Merge Sort

Hình 4.2 – Minh hoạ thuật toán sắp xếp MergeSort
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

59
Module MergeSort có cấu trúc như sau:
÷ Merge: Module này nối hai mảng đã sắp xếp, các miền kề sát của mảng
thành một mảng đơn, mảng đã sắp xếp. Sau đó vùng hai miền được ghi đè
bởi mảng đã sắp xếp. Vì vậy chúng ta cần cung cấp không gian tạm thời là
tham số cho hàm.
÷ Split : Hàm tách nhận vào một miền và chia thành hai nửa, được gọi đệ qui
cho mỗi nửa, nếu nó chứa nhiều hơn một phần tử và sau đó nối hai nửa kề
sát bằng hàm nối.
÷ MergeSort:Module này sẽ là giao diện người dùng cuối cho chức năng sắp
xếp. Trong đó bộ nhớ tạm thời được cấp phát và sau đó hàm tách được gọi
với các tham số khởi tạo.
Chúng ta sẽ khó để kiểm thử ba chức năng một cách độc
lập, nhưng đề xuất gọi phụ thuộc chúng ta có thể áp dụng kiểm
thử khi tích hợp các chức năng này bằng cách tích hợp từ trên
xuống hoặc tích hợp từ dưới lên. Để dễ phát sinh các trường
hợp kiểm thử và quan sát.
4.3.2.1. Xác định các trường hợp kiểm thử có thể và thiết kế bộ kiểm thử
Các trường hợp kiểm thử có thể được sinh ra từ các mô tả chức năng của đơn
vị. Có các phương pháp luận kiểm thử với vài cách tiếp cận để phát sinh trường hợp
kiểm thử, nhưng đôi khi cần suy đoán để tìm các trường hợp kiểm thử có khả năng
phát hiện các lỗi có thể.
Để thiết kế các trường hợp kiểm thử cho các module của mergesort chúng
ta có thể áp dụng phương pháp kiểm thử đường dẫn cơ sở.
- Các trường hợp kiểm thử cho chức năng merge
Áp dụng phương pháp đường dẫn cơ sở, chúng ta xây dựng đồ thị lưu trình
như sau:
÷ Vẽ đồ thị lưu trình cho hàm merge
MergeSort
Split
Merge
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

60

Hình 4.3 - Đồ thị lƣu trình của chức năng merge
÷ Đối chiếu hình 4.2, xác định độ phức tạp cyclomat V(G) theo 3 công thức:
V(G) = số vùng = 6
V(G) = số cạnh - số đỉnh + 2 = 16 -12 + 2 = 6
V(G) = Số đỉnh điều kiện + 1 = 6 (Các đỉnh 2, 3, 4, 8, 10 là các đỉnh điều kiện)
Vậy độ phức tạp cyclomat tính được V(G) = 6.
÷ Xác định tập cơ sở các đường dẫn độc lập
+ Đường dẫn 1 : 1 ¬ 2 ¬ 8 ¬ 10 ¬ 12
+ Đường dẫn 2: 1 ÷ 2 ÷ 8 ÷ 10 ¬ 11 ¬ 10 ÷…
+ Đường dẫn 3: 1 ÷ 2 ÷ 8 ¬ 9 ¬ 8 ÷ …
+ Đường dẫn 4: 1 ÷ 2 ¬ 3 ¬ 8 ÷ …
+ Đường dẫn 5: 1 ÷ 2 ÷ 3 ¬ 4 ¬ 5 ¬ 7 ¬ 2 ÷ …
+ Đường dẫn 6: 1 ÷ 2 ÷ 3 ÷ 4 ¬ 6 ¬ 7 ÷ 2 ÷ …
Các dấu chấm lửng (…) phía sau các đưòng dẫn có nghĩa là một đường dẫn
bất kỳ đi qua phần còn lại của cấu trúc đều có thể chấp nhận được.
÷ Chuẩn bị các trường hợp kiểm thử để mọi đường dẫn trong tập cơ sở đều
được thực hiện. Dữ liệu nên chọn sao cho các điều kiện tại các đỉnh điều
kiện là tập thích hợp cho mỗi đường dẫn.
R3
1
2
3
4
5 6
7
8
9
10
11
12
R1
R2
R4
R5
R6
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

61
+ Trường hợp 1 (ứng với đường dẫn 1): 1 ¬ 2 ¬ 8 ¬ 10 ¬12.
Dữ liệu cần sắp xếp (Data): 1 3 2 7 5 6 2
Các tham số (left, mid, right): 4 4 3
Kết quả mong đợi (Data): 1 3 2 7 5 6 2
+ Trường hợp 2 (ứng với đường dẫn 2): 1 ÷ 2 ÷ 8 ÷ 10 ¬ 11 ¬ 10÷ ...
Dữ liệu sắp xếp (Data): 1 3 2 7 5 6 2
Các tham số (left, mid, right): 4 4 6
Kết quả mong đợi (data): 1 3 2 7 5 6 2
+ Trường hợp 3 (ứng với đường dẫn 3): 1 ÷ 2 ÷ 8 ¬ 9 ¬ 8 ÷ …
Chúng ta xét thấy đường dẫn này không thể xảy ra.
+ Trường hợp 4 (ứng với đường dẫn 4): 1 ÷ 2 ¬ 3 ¬ 8 ÷ …
Dữ liệu sắp xếp (Data): 3 2 7 4 6 5 1
Các tham số (left, mid, right): 4 5 4
Kết quả mong đợi (Data): 3 2 7 4 6 5 1
+ Trường hợp 5 (ứng với đường dẫn 5): 1÷ 2÷ 3¬ 4¬ 5 ¬ 7 ¬ 2 ÷ …
Dữ liệu sắp xếp (Data): 1 6 7 2 3 4 1 8
Các tham số (left, mid, right): 0 4 7
Kết quả mong đợi (Data): 1 3 4 1 6 7 2 8
+ Trường hợp 6 (ứng với đường dẫn 6) 1 ÷ 2 ÷3÷4¬ 6¬ 7÷2÷…
Dữ liệu sắp xếp (Data): 3 2 7 4 1 5 8 2 3
Các tham số (left, mid, right): 0 4 8
Kết quả mong đợi (Data): 1 3 2 5 7 4 8 2 3

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

62
Bảng 4.1 - Bảng các trƣờng hợp kiểm thử cho module Merge
Số hiệu
Tên kiểm
thử
Kiểu kiểm
thử
Đặc tả
Đầu vào Kết quả mong đợi
1.1 Merge1 Basic-Path
Data: 1 3 2 7 5 6 2
Các tham số : 4 4 3
1 3 2 7 5 6 2
1.2 Merge2 Basic-Path
Data: 1 3 2 7 5 6 2
Các tham số : 4 4 6
1 3 2 7 5 6 2
1.4 Merge4 Basic-Path
Data: 3 2 7 4 6 5 1
Các tham số :4 5 4
3 2 7 4 6 5 1
1.5 Merge5 Basic-Path
Data: 1 6 7 2 3 4 1 8
Các tham số : 0 4 7
1 3 4 1 6 7 2 8
1.6 Merge6 Basic-Path
Data: 3 2 7 4 1 5 8 2 3
Các tham số : 0 4 8
1 3 2 5 7 4 8 2 3
- Các trường hợp kiểm thử cho chức năng split
Với chức năng split để chia mảng thành hai nửa, nếu mảng có một hoặc
nhiều hơn một phần tử. Cứ như vậy gọi đệ qui cho hai nửa. Sau đó nối hai nửa
thành mảng đã sắp xếp. Với chức năng này chúng ta có thể áp dụng phương pháp
kiểm thử điều kiện để phát sinh các trường hợp kiểm thử.
Trong chức năng split các lệnh sẽ được thực hiện ứng với điều kiện có dạng:
C = E1 > E2 trong đó E1 ứng với left và E2 ứng với right.
Điều kiện ràng buộc cho C có dạng (D
1
, D
2
) với D
1
và D
2
là >, = và <.
Vậy các trường hợp kiểm thử cho split được phát sinh như sau:
÷ Trường hợp 1: left > right
÷ Trường hợp 2: left = right
÷ Trường hợp 3: left < right
Trong đó left >= 0, right < số phần tử của dãy cần tách.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

63
Bảng 4.2 – Các trƣờng hợp kiểm thử cho module Split
Số hiệu
Tên kiểm
thử
Kiểu kiểm thử
Đặc tả
Đầu vào Kết quả mong đợi
2.1 Split 1 Condition
Data: 1 5 2 4 3
Các tham số : 3 2
1 5 2 4 3
2.2 Split 2 Condition
Data: 3 1 4 1 5
Các tham số : 1 1
3 1 4 1 5
2.3 Split 3 Condition
Data: 9 2 6 5 4
Các tham số : 0 4
2 4 5 6 9
Data là dãy số cần sắp xếp
Các tham số là vị trí bắt đầu và kết thúc của dãy cần tách.
- Các trường hợp kiểm thử cho chức năng MergeSort
Chức năng này gọi thực hiện Split và được kiểm thử cuối cùng, do đó khả
năng xảy ra lỗi ở module này là khó có thể xảy ra. Tuy nhiên, chúng ta cần thiết kế
các trường hợp kiểm thử cho module này để thực hiện việc kiểm thử thích hợp khi
các module con được tích hợp lại thành module MergeSort.
Với lớp dữ liệu đầu vào có thể được tổ chức thành 3 lớp tương đương như sau:
÷ Dữ liệu đầu vào ngẫu nhiên.
÷ Dữ liệu đầu vào đã có thứ tự.
÷ Dữ liệu đầu vào đã xếp theo thứ tự ngược.
Mảng được sắp xếp gồm K phần tử ( 0 ≤ K ≤ N, N= 32000). Do đó miền dữ
liệu đầu vào có thể được phân hoạch thành 3 lớp tương đương:
÷ Lớp tương đương hợp lệ: có K phần tử với 0 < K < 32000.
÷ Lớp tương đương không hợp lệ: có K phần tử với K > 32000
÷ Lớp tương đương không hợp lệ: có K phần tử với K < 0.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

64
Áp dụng phương pháp phân tích giá trị biên, chúng ta sẽ có các trường hợp
kiểm thử tại các giá trị biên của các lớp được phân hoạch.
÷ Trường hợp mảng có 0 phần tử
÷ Trường hợp mảng có 1 phần tử
÷ Trường hợp mảng có 32000 phần tử
÷ Trường hợp mảng có 32001 phần tử.
Từ việc phân tích các trường hợp hợp lệ và không hợp lệ trên, chúng ta có thể
tổng kết bảng các trường hợp kiểm thử cho MergeSort như sau.
Số hiệu
Tên kiểm
thử
Kiểu kiểm thử
Đặc tả
Đầu vào Kết quả mong đợi
3.1 MergeSort Partition
Data: 1 5 3 4 2
Các tham số : 5
1 2 3 4 5
3.2 MergeSort Partition
Data: 1 2 3 4 5
Các tham số : 5
1 2 3 4 5
3.3 MergeSort Partition
Data: 5 4 3 2 1
Các tham số : 5
1 2 3 4 5
3.4 MergeSort Partition
Data: []
Các tham số: 0
[]
3.5 MergeSort
Partition-
VBA
Data: 4 1 7 3 …2
Các tham số: 32000
1 2 3 4 7 …
3.6 MergeSort VBA
Data: 5
Các tham số: 1
5
3.7 MergeSort VBA
Data: 2 6 2 8 1 .. 7
Các tham số: 32001
1 2 2 6 7 8 …
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

65
4.3.2.2. Bộ điều khiển kiểm thử
Sau khi xác định giao diện cho các module và các trường hợp kiểm thử, chúng
ta có thể bắt đầu mã hoá bộ điều khiển kiểm thử, mà sau đó chúng ta sẽ sử dụng để
liên lạc giữa bộ kiểm thử và mã thực. Chương trình sẽ đọc tất cả các tham số vào
mảng và gọi thực hiện hàm cụ thể với các tham số. Sau đó, mảng kết quả được xuất
ra để kiểm tra với bộ kiểm thử.
4.3.2.3.Kết quả kiểm thử
Việc kiểm thử có thể phát hiện một vài lỗi nào đó trong mã, vì vậy kết quả
kiểm thử ứng với các trường hợp kiểm thử cần phải được ghi lại vào tập tin .log của
việc thực hiện kiểm thử.

Hình 4.4 – Giao diện điều khiển kiểm thử thuật toán MergeSort

Hình 4.5 - Kết quả đƣợc ghi ra fileLog
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

66
4.3.3. Kiểm thử khả năng thực hiện
Sau khi các thuật toán sắp xếp đã được cài đặt và được kiểm thử đơn vị để
phát hiện lỗi, chúng ta cũng cần thực hiện việc kiểm thử hiệu quả của các thuật
toán, để kiểm tra thời gian thực thi của các thuật toán, cũng như một số thông tin
khác như số phép so sánh được thực hiện, số lần hoán vị cũng như đối với các thủ
tục có gọi đệ qui thì đếm số lần thủ tục được gọi.

Hình 4.6 – Giao diện điều khiển kiểm thử khả năng thực hiện của các thuật
toán sắp xếp
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

67
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kiểm thử phần mềm là một hoạt động quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng
phần mềm. Vấn đề của đề tài là khá mới mẻ ở Việt Nam.
Việc nghiên cứu lựa chọn các kỹ thuật và chiến lược kiểm thử phần mềm
phù hợp giúp cho việc kiểm thử có hiệu quả, giảm chi phí và thời gian. Việc xây
dựng tài liệu kiểm thử phần mềm hợp lý sẽ giúp cho việc tổ chức, quản lý và thực
hiện kiểm thử có hiệu quả.
Trong khuôn khổ một luận văn thạc sĩ, học viên nghiên cứu các kĩ thuật và
chiến lược kiểm thử, từ đó áp dụng để thiết kế kiểm thử cho một vài chương trình
cụ thể.
Hiện nay vấn đề kiểm thử phần mềm hầu như vẫn chưa được đầu tư và quan
tâm đúng mức. Và Việt Nam đang trong quá trình xây dựng một ngành công nghiệp
phần mềm thì không thể xem nhẹ việc kiểm thử phần mềm vì xác suất thất bại sẽ rất
cao, hơn nữa, hầu hết các công ty phần mềm có uy tín đều đặt ra yêu cầu nghiêm
ngặt là nếu một phần mềm không có tài liệu kiểm thử đi kèm thì sẽ không được
chấp nhận.
Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng thực tế cho các đề tài và dự án phát triển
phần mềm, nó cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho các cơ sở đang tiến tới đưa
qui trình kiểm thử phần mềm thành một qui trình bắt buộc trong dự án phát triển
phần mềm của họ.


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

68
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt
1. Nguyễn Xuân Huy (1994), Công nghệ phần mềm, Đại học Tổng hợp Tp. Hồ
Chí Minh.
2. Nguyễn Quốc Toản (2000), Bài giảng nhập môn Công trình học phần mềm,
Khoa Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, trang 59- 63.
3. Pressman R, Introduction to Software Engineering, Ngô Trung Việt dịch, Nhà
xuất bản Giáo dục 1997.
Tiếng Anh
4. Beizer, B. (1995), Black- box Testing, Wiley.
5. Boehm. B. W. (1976), Software Engineering, IEEE Transactions on
Computers.
6. British Standard (1998), BS 7925- 1 - Standard for Software Component
Vocabulary, British Computer Society.
7. British Standard (1998), BS 7925- 2 - Standard for Software Component
Testing, British Computer Society, p. 1- 15.
8. Cem Kaner, Jack Falk, Hung Quoc Nguyen (1999), Testing Computer
Software, John Wiley & Sons, Inc., p. 27- 141.LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

i

http://www.lrc-tnu.edu.vn

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN …………………………………………………………………..i

MỤC LỤC ................................................................................................... .ii
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT …………………….……v DANH MỤC CÁC BẢNG ………………………………………………………..vi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ …………………………………..…….vii

MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1 Chƣơng 1 VẤN ĐỀ CHẤT LƢỢNG PHẦN MỀM VÀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM……………………………………….……………………..….4
1.1. Sản phẩm phần mềm và vấn đề kiểm thử phần mềm ..... ……….…….. ...4 1.1.1. Sản phẩm phần mềm là gì? .................................................................... 4 1.1.2. Thế nào là lỗi phần mềm? ...................................................................... 5 1.1.3. Tại sao lỗi phần mềm xuất hiện? ........................................................... 6 1.1.4. Chi phí cho việc sữa lỗi ......................................................................... 7 1.1.5. Kiểm thử phần mềm là gì?..................................................................... 8 1.2. Chất lƣợng phần mềm ................................................................................ 8 1.3. Qui trình kiểm thử phần mềm ................................................................... 9

Chƣơng 2 CÁC KỸ THUẬT KIỂM THỬ PHẦN MỀM ......................... 12
2.1. Nguyên tắc cơ bản kiểm thử phần mềm .................................................. 12 2.1.1. Mục tiêu kiểm thử ............................................................................... 12 2.1.2. Luồng thông tin kiểm thử .................................................................... 13 2.1.3. Thiết kế trường hợp kiểm thử .............................................................. 13 2.2. Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng (White-Box Testing) ................................. 14 2.2.1. Kiểm thử đường dẫn cơ sở (Basic Path Testing) .................................. 16

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

ii

http://www.lrc-tnu.edu.vn

.............................2............ 34 2............ 35 3.............................2....4.. Đoán lỗi ................................. 47 3................ Điều kiện hoàn thành kiểm thử .............. 42 3..................... Kỹ thuật đồ thị nhân-quả (Cause-Effect Graph) ..1... Kiểm thử cấu trúc điều khiển ....... 46 3......3...... Kiểm thử so sánh ......2......4..............................3............................5............. Kiểm thử tích hợp từ trên xuống (Top-Down Integration) ...........1............ Phân hoạch tương đương ................................................... 48 3... 42 3........ 38 3.............. 37 3...................................4....4..........................................1.....2..............4........................ Nguyên lý thiết kế và kiểm thử phần mềm ...3......................................3... Các ghi chú trên kiểm thử tích hợp .....2...2..........................................3.......4...........4. 37 3.........2.3...2..........4.................. 45 3........ Tổ chức việc kiểm thử . Kiểm thử tích hợp ..........................vn iii ................................................. Phƣơng pháp tiếp cận kiểm thử phần mềm .......................................................2..... Kiểm thử đơn vị .3............................. 45 3....3..........................................1..................3.... Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis) ........edu................3.......................2.............. Các lý do của kiểm thử đơn vị .................5...... 35 3............................... 36 3............................................. 31 2...... 30 2...... 39 3...2.. Điều kiện kiểm thử tính hợp lệ ...............lrc-tnu................................1............ Chiến lược kiểm thử phần mềm .............................. 26 2........................................................... 50 3......3...... Các thủ tục kiểm thử đơn vị ...............2............. 34 Chƣơng 3 CHIẾN LƢỢC KIỂM THỬ PHẦN MỀM ................... 48 3.......1....................4..... Kỹ thuật kiểm thử hộp đen (Black-Box Testing) ...... Kiểm thử hồi qui ........... 22 2.................................... Kiểm thử tính hợp lệ ..... 27 2............. Chiến lược kiểm thử từ dưới lên (Bottom-Up Testing) .................................................................... Xác minh và thẩm định....................... 50 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.......

...... Phát sinh các trƣờng hợp kiểm thử ..... 54 4............... Tổng quan về các phương pháp ...............3.......................6...........................................5............ Kiểm thử khôi phục ...................................... Kiểm thử khả năng thực hiện . 65 KẾT LUẬN ....... 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO..... Tổ chức giao diện kiểm thử ..... 56 4................ Phân loại các kiểu kiểm thử ........................3.. 54 4................................................ 52 3..edu.................................... Kiểm thử ứng suất ................... Phƣơng pháp luận ......................1....................... 55 4..................... 57 4........................6.....1............................. 54 4.............................3....................................................2..............2....... 51 3....................................................................................................3...................................... 53 Chƣơng 4 MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỤ THỂ CỦA QUI TRÌNH KIỂM THỬ .......................................... Kiểm thử bảo mật .............3.......... 51 3....... Chiến lược kiểm thử ............................2........................................ 67 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên iv http://www................ Mục tiêu ..6. Kiểm thử đơn vị . 52 3........................................2.............6..................................................................................................... 57 4......................... Phạm vi giải quyết ......3.............4...................... 52 3..............4........... 54 4...................vn ............2........3... 54 4............................................................................................... Duyệt lại cấu hình ...................................................................................................... 57 4.lrc-tnu.........................................1......................5.. Kiểm thử Alpha và Beta ........................................2...........2........ Kiểm thử khả năng thực hiện .........................2......................................... Kiểm thử hệ thống .....3.... 53 3....................6.2................1................3........

lrc-tnu.edu.DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU. CÁC CHỮ VIẾT TẮT BRO BVA DU E N P R V(G) : Kiểm thử nhánh và toán tử quan hệ : Phân tích giá trị biên : Một chuỗi khai báo .vn .sử dụng : Là số cạnh của đồ thị lƣu trình : Là số đỉnh của đồ thị lƣu trình : Số đỉnh điều kiện có trong đồ thị lƣu trình : Số vùng của đồ thị lƣu trình : Xác định độ phức tạp Cyclomat V&V : Xác minh và thẩm định Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên v http://www.

Bảng 2.1: Bảng liệt kê các lớp tƣơng 28 đƣơng………………………………….4: Ví dụ bảng quyết định 33 ……………………………………………… Bảng 3..1: So sánh kiểm thử Top-Down và Bottom-Up 49 ……………………… Bảng 4.3: Các ký hiệu trong đồ thị nhân quả 32 ……………………………….edu.lrc-tnu. Bảng 2..1: Tỉ lệ công thức của các giai đoạn phát triển phần mềm 4 …………..DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.2: Ví dụ các lớp tƣơng đƣơng 29 ………………………………………… Bảng 2. Bảng 2.1: Bảng các trƣờng hợp kiểm thử cho Module Merge 61 ……………… Bảng 4.vn .2: Các trƣờng hợp kiểm thử cho Module Split 62 ……………………… Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên vi http://www.

1: Luồng thông tin kiểm thử 13 ……………………………………………………. Hình 2.4: Kiểm thử phần mềm trong một số ngữ cảnh 8 ………………………………… Hình 1.DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.. ĐỒ THỊ Hình 1.3: Chi phí sửa lỗi theo thời gian phát hiện lỗi 7 ………………………………… Hình 1.6: Qui trình kiểm thử phần mềm 11 ………………………………………………. Hình 1.5: Giai đoạn kiểm thử trong xử lý phần mềm 9 …………………………………. Hình 1.2: Các nguyên nhân gây ra lỗi phần mềm 6 ……………………………………… Hình 1..edu.2: Ví dụ chu trình điều khiển 15 …………………………………………………….lrc-tnu. Hình 2.3: Ký hiệu đồ thị lƣu trình 16 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên vii http://www.1: Sản phẩm phần mềm 5 ………………………………………………………….vn . Hình 2.

6: Độ phức tạp Cyclomat 19 ………………………………………………………… Hình 2.1: Giao diện kiểm thử nhúng 56 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên viii http://www.4: Quan hệ giữa chi phí kiểm thử và số lỗi chƣa đƣợc phát hiện 42 ……………… Hình 3.……………………………………………………….7: Ví dụ minh họa phát sinh các trƣờng hợp kiểm thử theo đƣờng dẫn cơ 20 sở.1: Chiến lƣợc kiểm thử 38 ………………………………………………………….edu..5: (a) Kiểm thử đơn vị ……………………… Hình 3. Hình 3.lrc-tnu. Hình 2.9: Ví dụ đồ thị nhân quả 33 …………………………………………………………...3: Mật độ lỗi là hàm thời gian thực hiện 41 ……………………………………….4: Điều kiện phức 17 ………………………………………………………………… Hình 2.. Hình 3..6: Kiểm thử Top – Down 46 (b) Môi trƣờng kiểm thử đơn vị 44 ………………………………………………………… Hình 3..8: Các kiểu vòng lặp 25 ……………………………………………………………… Hình 2. Hình 3..2: Các bƣớc kiểm thử 39 ……………………………………………………………. Hình 2.7: Tích hợp Bottom – Up 47 ………………………………………………………… Hình 4.5: Lƣu đồ thuật toán và đồ thị lƣu trình 17 ………………………………………. Hình 2..vn . Hình 3.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên ix http://www.4: Giao diện điều khiển kiểm thử thuật toán 64 MergeSort………………………..5: Kết quả đƣợc ghi ra FileLog 64 ………………………………………………….6: Giao diện điều khiển kiểm thử khả năng thực hiện của các thuật toán sắp 65 xếp. Hình 4. Hình 4.lrc-tnu. Hình 4....vn .……………………………………………………. Hình 4..edu.2: Minh họa thuật toán sắp xếp 57 MergeSort…………………………………….3: Đồ thị lƣu trình của chức năng 59 Merge………………………………………. Hình 4.

edu.lrc-tnu.Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên x http://www.vn .

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 1 http://www. vì độ phức tạp của phần mềm và những giới hạn về thời gian và chi phí. Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm đã. Vì vậy. một kế hoạch hợp lý và việc thực hiện được quản lí chặt chẽ. việc phát triển phần mềm ngày càng được hỗ trợ bởi nhiều công cụ tiên tiến. Tuy nhiên. và khó phát hiện được hết lỗi. người ta cảm tính cho rằng không kiểm thử cũng không sao.lrc-tnu. trong thời gian qua việc kiểm thử phần mềm bị xem nhẹ. Kiểm thử phần mềm là một quá trình liên tục. giúp cho việc xây dựng phần mềm đỡ mệt nhọc và hiệu quả hơn. Nước ta đang trong quá trình xây dựng một ngành công nghiệp phần mềm thì không thể xem nhẹ việc kiểm thử phần mềm vì xác suất thất bại sẽ rất cao.MỞ ĐẦU 1. hơn nữa. Kiểm thử phần mềm là một hoạt động rất tốn kém. Những năm gần đây. nên chưa có nhiều sự quan tâm. vấn đề kiểm thử phần mềm hầu như vẫn chưa được đầu tư và quan tâm đúng mức. cho dù các hoạt động đảm bảo chất lượng phần mềm nói chung và kiểm thử nói riêng ngày càng chặt chẽ và khoa học. việc kiểm thử phần mềm đòi hỏi phải có chiến lược phù hợp. Lỗi vẫn luôn tiềm ẩn trong mọi sản phẩm phần mềm và cũng có thể gây những thiệt hại khôn lường. Tuy nhiên. nghiên cứu. Ở Việt Nam. Lý do chọn đề tài Với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin nói chung và công nghệ phần mềm nói riêng. một số tổ chức nghiên cứu và phát triển phần mềm đã bắt đầu có những quan tâm hơn đến vấn đề kiểm thử phần mềm. và việc kiểm thử phần mềm đã trở thành qui trình bắt buộc trong các dự án phát triển phần mềm trên thế giới. vẫn không đảm bảo được rằng các sản phẩm phần mềm đang được ứng dụng không có lỗi. hầu hết các công ty phần mềm có uy tín đều đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt là nếu một phần mềm không có tài liệu kiểm thử đi kèm thì sẽ không được chấp nhận. mất thời gian. đang được nghiên cứu. xuyên suốt mọi giai đoạn phát triển phần mềm để đảm bảo rằng phần mềm thoả mãn các yêu cầu thiết kế và các yêu cầu đó đáp ứng các nhu cầu của người dùng. với công cụ lập trình hiện đại.vn .edu.

Xây dựng chương trình kiểm thử.edu.2.  Chiến lược kiểm thử phần mềm. chiến lược và kỹ thuật kiểm thử phần mềm. Dự kiến kết quả .) . 3. thiết kế bộ test cho chương trình cụ thể.lrc-tnu. Đặt tên đề tài “Một số kỹ thuật kiểm thử phần mềm.Nghiên cứu.” Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 2 http://www. 5. tìm hiểu các kỹ thuật. Phƣơng pháp nghiên cứu .Tạo các tài liệu kiểm thử (đặc tả trường hợp kiểm thử và kết quả kiểm thử.Luận văn tập trung nghiên cứu. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Luận văn Kết quả nghiên cứu có thể làm tài liệu tham khảo cho các cơ sở đang tiến tới đưa qui trình kiểm thử phần mềm thành một qui trình bắt buộc trong dự án phát triển phần mềm của họ.vn .Sử dụng các phương pháp kiểm thử đã nghiên cứu. đánh giá các nguyên lý.Thiết kế các trường hợp kiểm thử áp dụng cho một vài chương trình cụ thể. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  Qui trình và bản chất của các kỹ thuật kiểm thử hộp đen và kiểm thử hộp trắng.  Đặc tả thiết kế kiểm thử. Đưa ra tài liệu kế hoạch kiểm thử và đặc tả kiểm thử. . 7.Thiết kế các trường hợp kiểm thử cho một số chương trình cụ thể. 6. . xây dựng chương trình thực thi kiểm thử. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu . tìm hiểu. 4. . chiến lược kiểm thử phần mềm.

lrc-tnu. Bố cục của Luận văn Toàn bộ nội dung của Luận văn được chia thành 4 chương như sau: Chƣơng 1: Vấn đề chất lượng phần mềm và kiểm thử phần mềm.edu.8. Chƣơng 2: Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm Chƣơng 3: Chiến lược kiểm thử phần mềm Chƣơng 4: Một số ứng dụng cụ thể (của qui trình kiểm thử) Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 3 http://www.vn .

chi phí liên quan từng giai đoạn của vòng đời phần mềm như sau: Các giai đoạn phát triển Phân tích yêu cầu Đặc tả Thiết kế Lập trình 3% 3% 5% 7% Giai đoạn sản phẩm Vận hành và bảo trì 67% Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 4 http://www. văn hóa.edu.Tỉ lệ công việc của các giai đoạn phát triển phần mềm Giai đoạn Hai thập kỉ 1960 . Sản phẩm phần mềm là gì? Phần mềm là một (bộ) chương trình được cài đặt trên máy tính nhằm thực hiện một nhiệm vụ tương đối độc lập nhằm phục vụ cho một ứng dụng cụ thể việc quản lý họat động của máy tính hoặc áp dụng máy tính trong các họat động kinh tế. giải trí. Sản phẩm phần mềm và vấn đề kiểm thử phần mềm 1. quốc phòng. Khối lượng công việc trong từng giai đoạn của quá trình sản xuất phần mềm cũng thay đổi theo thời gian.lrc-tnu.1970 Thập kỉ 1980 Thập kỉ 1990 40% 20% 30% Phân tích yêu cầu Thiết kế sơ bộ 10% 60% 30% Thiết kế chi tiết Lập trình và kiểm thử đơn vị 80% Tích hợp và kiểm thử tích hợp 10% 20% Kiểm thử hệ thống Theo một tài liệu khác [5].1.1 minh họa cụ thể hơn về điều này.vn .1.CHƢƠNG 1 VẤN ĐỀ CHẤT LƢỢNG PHẦN MỀM VÀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM 1. Bảng 1. bắt đầu từ khi bắt đầu có ý tưởng cho đến khi đưa ra sản phẩm phần mềm thực thi.1. giáo dục. Bảng 1.… Việc tạo ra một sản phẩm phần mềm phải trải qua nhiều giai đoạn. người ta gọi là qui trình phát triển phần mềm.1 .

1 – Sản phẩm phần mềm 1. Error Messages. một sản phẩm phần mềm không chỉ đơn giản là các đoạn mã chương trình mà còn rất nhiều phần ẩn đằng sau nó (Hình 1. Readme files. Product Support Information. có thể phát biểu một cách tổng quát: “Lỗi phần mềm là sự không khớp giữa chương trình và đặc tả của nó. nhưng tựu chung. User Manuals.2. Đặc tả sản phẩm Duyệt lại sản phẩm Tài liệu Error! Tài liệu thiết kế kiểm thử Lịch biểu Phản hồi từ phiên bản cũ Thông tin cạnh tranh Khảo sát khách hàng Dữ liệu Kiến trúc phần mềm Mã nguồn Sản phẩm cuối cùng Setup.vn .edu. … Hình 1.1). việc mắc lỗi không chỉ xảy ra trong khi lập trình mà còn xảy ra cao hơn trong các công đoạn khác của qui trình phát triển một sản phẩm phần mềm.Kiểm thử 15% Như vậy.lrc-tnu. Vì vậy. Help Files. Icons and Arts.1. Samples asn Examples. Thế nào là lỗi phần mềm? Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về lỗi phần mềm. chúng ta có thể thấy lỗi phần mềm xuất hiện theo ba dạng sau:  Sai: Sản phẩm được xây dựng khác với đặc tả. Việc kiểm thử cũng vì thế phải được tiến hành trong tất cả các phần tạo nên một sản phẩm phần mềm. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 5 http://www.” [7] Dựa vào định nghĩa.

nó hay thay đổi. Đó là nền tảng mà lập trình viên dựa vào để nỗ lực thực hiện kế hoạch cho phần mềm. Nếu có nhiều sự thay đổi.  Thừa: Một yêu cầu được đưa vào sản phẩm mà không có trong đặc tả. Sự thay đổi yêu cầu của khách hàng cũng là nguyên nhân dễ gây ra lỗi phần mềm. khó sử dụng.vn . rất khó nhận biết hết được phần nào của dự án phụ thuộc và phần nào không phụ thuộc vào sự thay đổi. Thiếu: Một yêu cầu đã được đặc tả nhưng lại không có trong sản phẩm được xây dựng. Trong nhiều trường hợp. Cũng có trường hợp yêu cầu này có thể là một thuộc tính sẽ được người dùng chấp nhận nhưng khác với đặc tả nên vẫn coi là có lỗi. Các nguyên nhân khác có thể do đặc tả không đủ cẩn thận. Số lỗi do đặc tả gây ra là nhiều nhất.lrc-tnu. lỗi xuất hiện nhiều nhất không phải do lập trình. Tại sao lỗi phần mềm xuất hiện? Khác với sự cảm nhận thông thường. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 6 http://www.2 – Các nguyên nhân gây ra lỗi phần mềm Nguồn gây ra lỗi lớn thứ hai là thiết kế. 1. Khách hàng thay đổi yêu cầu không cần quan tâm đến những tác động sau khi thay đổi yêu cầu như phải thiết kế lại. Một hình thức khác nữa cũng được xem là lỗi. hoặc do chưa phối hợp tốt trong toàn nhóm phát triển.3.1. Nếu không giữ được vết thay đổi rất dễ phát sinh ra lỗi. lập lại kế hoạch. làm lại những việc đã hoàn thành.edu. đặc tả không được viết ra. chiếm khoảng 80%. Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện trong các dự án từ rất nhỏ đến các dự án rất lớn và kết quả luôn giống nhau. Nguyên nhân khác Lập trình Thiết kế Đặc tả Hình 1. đó là phần mềm khó hiểu. Có một số nguyên nhân làm cho đặc tả tạo ra nhiều lỗi nhất. chậm hoặc dễ gây cảm nhận rằng phần mềm họat động không đúng.

Thời kì đầu. Kiểm thử cũng là phần chi phí chính của giai đoạn bảo trì do phải tiến hành kiểm thử lại những thay đổi trong quá trình sửa lỗi và đáp ứng yêu cầu người dùng.vn .Lỗi do lập trình gây ra cũng khá dễ hiểu. việc lập trình trở nên nhẹ nhàng hơn. do đó lỗi do lập trình gây ra là chủ yếu. Tuy nhiên. Trong tài liệu Boehm [5]. Ngày nay. lỗi do lập trình gây ra cũng ít hơn. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 7 http://www. Ai cũng có thể mắc lỗi khi lập trình. Chi phí cho việc sửa lỗi Theo tài liệu trích dẫn của Martin và McCable [7]. Chi phí tăng theo hàm mũ như hình sau. thư viện lớp. nguyên nhân để lập trình tạo ra lỗi lại nhiều hơn.1. mặc dù độ phức tạp phần mềm lớn hơn rất nhiều. có trích dẫn kết quả nghiên cứu của IBM. bộ biên dịch. do sức ép thời gian hoặc chỉ đơn giản là những lỗi “không nói lên được”. phát triển phần mềm có nghĩa là lập trình. Một nguyên nhân khác tạo ra lỗi là do bản thân các công cụ phát triển phần mềm cũng có lỗi như công cụ trực quan. tổng kết rằng lỗi được phát hiện càng muộn thì chi phí cho việc sữa lỗi càng lớn.edu. Đó là do độ phức tạp của phần mềm. cộng với sự hỗ trợ của nhiều công cụ lập trình cao cấp. Một điều cũng hiển nhiên là nhiều lỗi xuất hiện trên bề mặt lập trình nhưng thực ra lại do lỗi của đặc tả hoặc thiết kế.… 1. công việc lập trình thì nặng nhọc. Tuy nhiên chi phí cho việc tìm và sửa lỗi tăng một cách đáng kể trong quá trình phát triển. do tài liệu nghèo nàn. Kiểm thử và sửa lỗi có thể được thực hiện tại bất kỳ giai đoạn nào của vòng đời phần mềm. bảo trì là phần chi phí chính của phần mềm và kiểm thử là hoạt động chi phí đắt thứ hai. công việc lập trình chỉ là một phần việc của quá trình phát triển phần mềm. ước tính khoảng 40% (15/33) chi phí trong quá trình phát triển ban đầu của sản phẩm phần mềm. GTE và TRW.lrc-tnu. Do đó.4.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 8 http://www.)  Một số yêu cầu về chất lượng cũng rất khó chỉ ra một cách rõ ràng.. Mục đích của kiểm thử phần mềm là tìm ra lỗi chưa được phát hiện. Tuy nhiên. mà kiểm thử phần mềm không làm công việc chẩn đoán nguyên nhân gây ra lỗi đã được phát hiện và sửa lỗi.5.” [8]. Mục tiêu của kiểm thử phần mềm là thiết kế tài liệu kiểm thử một cách có hệ thống và thực hiện nó sao cho có hiệu quả. nhưng tiết kiệm được thời gian.3 – Chi phí sửa lỗi theo thời gian phát hiện lỗi 1. Kiểm thử phần mềm là gì? Kiểm thử phần mềm thường đồng nghĩa với việc tìm ra lỗi chưa được phát hiện. tính bảo mật. Kiểm thử phần mềm là quá trình thực thi một hệ thống phần mềm để xác định xem phần mềm đó có đúng với đặc tả không và thực hiện trong môi trường như mong đợi hay không. công sức và chi phí. tính sử dụng lại.vn . Chất lƣợng phần mềm Chất lượng phần mềm là một khái niệm đa chiều.edu. độ tin cậy.. không dễ định nghĩa đơn giản theo cách chung cho các sản phẩm là: “Sản phẩm được phát triển phù hợp với đặc tả của nó. tìm một cách sớm nhất và đảm bảo rằng lỗi đã được sửa. 1.2.1.Chi phí để sữa lỗi Đặc tả Thiết kế lập trình Kiểm thử Phát hành Hình 1.lrc-tnu. tính dễ hiểu. có nhiều bối cảnh kiểm thử không bộc lộ ra lỗi.…) và những yêu cầu của chính tổ chức phát triển phần mềm vốn không có trong đặc tả (như các yêu cầu về khả năng bảo trì. đó là:  Đặc tả phải định hướng theo những đòi hỏi về chất lượng của khách hàng (như tính hiệu quả. Có một số vấn đề khó trong hệ thống phần mềm.

Xác minh và thẩm định nằm trong công nghệ phần mềm. Đây chính là đầu vào cho giai đoạn kiểm thử.… (như Hình 1. kiểm thử phần mềm là một phần của xác minh và thẩm định phần mềm. Qui trình kiểm thử phần mềm Mục đích của kiểm thử là thiết kế một chuỗi các trường hợp kiểm thử mà có khả năng phát hiện lỗi cao. Và sản phẩm công việc của giai đoạn kiểm thử chính là “báo cáo kiểm thử” mà tài liệu hóa tất cả các trường hợp kiểm thử đã chạy.4a). Nhìn từ ngữ cảnh chất lượng (Hình 1. thiết kế các trường hợp kiểm thử và các dữ liệu kiểm thử cho các trường hợp. Những đặc tả phần mềm thường không đầy đủ và hay mâu thuẫn. Để cho việc kiểm thử đạt được kết quả tốt cần có sự chuẩn bị về kế hoạch kiểm thử.4 . Nếu phần mềm là thành phần của hệ thống lớn hơn thì kiểm thử phần mềm cũng được xem như là một phần của quản lý và đảm bảo chất lượng.edu. Công nghệ hệ thống Công nghệ phần mềm Xác minh và thẩm định phần mềm Kiểm thử phần mềm Quản lý và đảm bảo chất lượng Đảm bảo chất lượng phần mềm Xác minh và thẩm định phần mềm Kiểm thử phần mềm (a) Ngữ cảnh quy trình (b) Ngữ cảnh chất lượng Hình 1.lrc-tnu. đầu ra mong đợi. nên cũng có thể xem như là một phần của đảm bảo chất lượng phần mềm. kiểm thử phần mềm cũng là một phần của xác minh và thẩm định phần mềm.3.vn . 1.4b). dữ liệu đầu vào.5) Phân tích Thiết kế Mã hóa KIỂM THỬ Bàn giao SP Kế hoạch kiểm thử Các trường hợp kiểm thử Dữ liệu kiểm thử Các báo cáo kiểm thử Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 9 http://www. Và để đạt phần mềm chất lượng cao.Kiểm thử phần mềm trong một số ngữ cảnh Trên quan điểm qui trình. công nghệ phần mềm lại là một phần của công nghệ hệ thống (Hình 1. thì kiểm thử có thể coi là một thành phần chủ yếu của hoạt động đảm bảo chất lượng phần mềm. đầu ra thực tế và mục đích của kiểm thử.

Bước đầu tiên là lập kế hoạch cho tất cả các hoạt động sẽ được thực hiện và các phương pháp được sử dụng. Việc kiểm thử thường phải tiến hành một cách độc lập và các nhóm độc lập có trách nhiệm tiến hành các họat động kiểm thử. + Khái quát về xác minh và thẩm định (V&V): tổ chức. Các trường hợp kiểm thử là các đặc tả đầu vào cho kiểm thử và đầu ra mong đợi của hệ thống cùng với các câu lệnh được kiểm thử. tài nguyên và lịch biểu của các hoạt động kiểm thử. phương pháp. thực nghiệm và các qui ước. + Các tài liệu tham khảo. + Các định nghĩa. + Các thủ tục quản lý V&V bao gồm các chính sách. + Báo cáo xác minh và thẩm định(V&V) phần mềm: mô tả nội dung.  Thiết kế các trường hợp kiểm thử. Các chuẩn IEEE bao gồm các thông tin về tác giả chuẩn bị kế hoạch.lrc-tnu. + Vòng đời của V&V: các nhiệm vụ. định dạng và thời gian cho tất cả các báo cáo V&V. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 10 http://www. các dữ liệu vào và các kết quả ra trên một giai đoạn vòng đời.edu.5 – Giai đoạn kiểm thử trong xử lý phần mềm Qui trình kiểm thử bao gồm một số giai đoạn:  Lập kế hoạch kiểm thử. danh sách liệt kê của kế hoạch kiểm thử.Hình 1. các công cụ. gọi là các nhóm kiểm thử. + Các phương pháp hộp đen để kiểm thử dựa trên chức năng. Vấn đề quan trọng nhất đối với kế hoạch kiểm thử [6.  Giai đoạn bố trí nhân viên kiểm thử. các chuẩn. thủ tục. kỹ thuật và các phương pháp luận.7]: + Mục đích: Qui định về phạm vi. trách nhiệm.vn . tài nguyên.

 Xử lý đo lường kiểm thử bằng cách thu thập dữ liệu.  Đánh giá sản phẩm phần mềm để xác nhận sản phẩm có thể sẵn sàng phát hành được chưa? Mô hình chung của qui trình kiểm thử phần mềm được thể hiện trong hình 1.edu.lrc-tnu.vn .+ Các phương pháp hộp trắng để kiểm thử dựa vào cấu trúc bên trong.6 – Qui trình kiểm thử phần mềm Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 11 http://www. Phân tích Error! Thiết kế Mã hóa KIỂM THỬ Thiết kế các trường hợp kiểm thử Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử Chạy chương trình với dữ liệu kiểm thử So sánh các kết quả với các trường hợp kiểm thử Các trường hợp kiểm thử Dữ liệu kiểm thử Kết quả kiểm thử Kết quả kiểm thử Hình 1.6.

Các kỹ sư phần mềm chính là những người xây dựng và việc Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 12 http://www.CHƢƠNG 2 CÁC KỸ THUẬT KIỂM THỬ PHẦN MỀM Có thể sử dụng một số kỹ thuật trong quá trình kiểm thử nhằm tăng hiệu quả của họat động này. Kiểm thử là một bước trong qui trình phần mềm mà có thể được xem xét bởi đội ngũ phát triển bằng cách phá vỡ thay vì xây dựng. các kỹ thuật kiểm thử là những công cụ để dễ dàng đạt được hiệu quả kiểm thử. công nghệ phần mềm phát sinh một chuỗi các trường hợp kiểm thử được sử dụng để “tách từng phần” phần mềm.edu. Mặt khác. 2. Nguyên tắc cơ bản kiểm thử phần mềm Trong lúc kiểm thử. Kiểm thử sử dụng kỹ thuật hộp đen thường được gọi đơn giản là các kiểm thử black-box. Các kiểm thử black-box tìm các lỗi như thiếu các chức năng.vn .lrc-tnu. Mc Gregor mô tả các kỹ thuật kiểm thử như những công cụ được thiết kế để đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh của sản phẩm đều được khảo sát [1]. khả năng sử dụng và các yêu cầu phi chức năng. Có thể chia các kỹ thuật kiểm thử phần mềm thành hai loại: các kỹ thuật kiểm thử hộp đen (black-box testing) và kỹ thuật kiểm thử hộp trắng (white-box testing). Các kỹ thuật kiểm thử white-box yêu cầu hiểu biết về cấu trúc chương trình bên trong và các kiểm thử nhận được từ đặc tả thiết kế bên trong hoặc từ mã [2].1.

các thủ tục.2. Cấu hình phần mềm Lỗi Kết quả kiểm thử Hiệu chỉnh đánh giá Dữ liệu tỷ lệ lỗi Mô hình tin cậy Gỡ rối Kiểm thử Cấu hình kiểm thử Kết quả mong đợi Dự đoán độ tin cậy Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 13 http://www. Mục tiêu kiểm thử Các nguyên tắc được xem như mục tiêu kiểm thử là:  Kiểm thử là một quá trình thực thi chương trình với mục đích tìm lỗi.  Cấu hình kiểm thử: gồm có kế hoạch kiểm thử.kiểm thử yêu cầu họ vượt qua các khái niệm cho trước về độ chính xác và giải quyết mâu thuẫn khi các lỗi được xác định. và mã nguồn.  Một kiểm thử thành công là kiểm thử mà phát hiện lỗi chưa từng được phát hiện.  Một trường hợp kiểm thử tốt là trường hợp kiểm thử mà có khả năng cao việc tìm thấy các lỗi chưa từng được phát hiện.1. đặc tả thiết kế. Luồng thông tin kiểm thử Luồng thông tin cho kiểm thử được biểu diễn bởi mô hình trong hình 2.lrc-tnu. trường hợp kiểm thử.1. 2.1.edu. và các công cụ kiểm thử. 2.1.vn . Hai kiểu của đầu vào được truyền cho quá trình kiểm thử:  Cấu hình phần mềm: gồm các đặc tả yêu cầu.

vấn đề quan trọng nhất trong kiểm thử phần mềm là thiết kế và tạo ra các trường hợp kiểm thử có hiệu quả. Kiểm thử phần mềm còn có các ràng buộc về thời gian. kiểm thử có thể được thực hiện để đảm bảo rằng “tất cả các thành phần ăn khớp nhau”. Hộp trắng đúng nghĩa phải gọi là hộp trong suốt . Lý do về tầm quan trọng của việc thiết kế các trường hợp kiểm thử xuất phát từ thực tế: Kiểm thử “vét cạn” là điều không thể.  Biết cách hoạt động bên trong của sản phẩm. cho phép kiểm tra cấu trúc bên trong của phần mềm với mục đích đảm bảo rằng tất cả các câu lệnh và điều kiện sẽ được thực hiện ít nhất một lần. Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng (White-Box Testing) Kiểm thử hộp trắng hay còn gọi là kiểm thử hướng logic. Thiết kế trƣờng hợp kiểm thử Thiết kế kiểm thử phần mềm có thể là một quá trình thu thập. kỹ thuật này còn có một số tên khác là kiểm thử hộp thuỷ tinh (Glass-Box Testing). hay kiểm thử Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 14 http://www. chi phí.1 . … Chìa khoá của kiểm thử là trả lời của câu hỏi: “Tập con của tất cả các trường hợp kiểm thử có thể có xác suất phát hiện lỗi cao nhất là gì?”. phân tích và thực hiện yêu cầu.3. Chính vì vậy.edu.1. Cách tiếp cận kiểm thử đầu tiên được gọi là kiểm thử hộp đen và cách thứ hai là kiểm thử hộp trắng. 2.Luồng thông tin kiểm thử 2. Bất kỳ sản phẩm công nghệ nào có thể được kiểm thử trong hai cách:  Biết về các chức năng cụ thể mà sản phẩm đã được thiết kế để thực hiện.vn .lrc-tnu. Như vậy. và như vậy. Việc nghiên cứu các phương pháp thiết kế trường hợp kiểm thử sẽ cung cấp câu trả lời cho câu hỏi này.Hình 2. Vấn đề quan trọng là cố gắng làm giảm sự “không thể vét cạn” nhiều nhất có thể. kiểm thử một chương trình phải luôn xác định là không thể vét cạn.2. Mục tiêu của kiểm thử là phải thiết kế các trường hợp kiểm thử có khả năng cao nhất trong việc phát hiện nhiều lỗi nhất với thời gian và công sức tối thiểu.

chương trình cũng có thể còn nhiều lỗi do các nguyên nhân khác.  Một chương trình sai do thiếu đường dẫn.edu. Như vậy.lrc-tnu.2. Ngoài những điều bất khả thi như trên. Số đường dẫn trong vòng lặp là 5. lấy đó làm cơ sở để hỗ trợ việc kiểm thử. Việc kiểm thử hộp trắng không thể biết được sự thiếu sót này. sơ đồ khối của một chu trình điều khiển. Vì vậy. Ví dụ trong hình 2. Sơ đồ biểu diễn một vòng lặp từ 1 đến 20 lần. Trong thân của vòng lặp có một tập các lệnh điều kiện rẽ nhánh lồng nhau. tổng số đường dẫn có thể là (5 + 52 + 53 + … + 520) khoảng xấp xỉ 1014. Như vậy. Nếu phải thực hiện tất cả các đường dẫn của lưu trình điều khiển trong chương trình thông qua việc chạy tất cả các trường hợp kiểm thử thì có thể nói rằng chương trình đã được kiểm thử triệt để. Nguyên tắc của kỹ thuật kiểm thử hộp trắng là:  Thực hiện mọi đường dẫn độc lập ít nhất một lần.  Việc kiểm thử bằng kỹ thuật hộp trắng không thể đảm bảo rằng chương trình đã tuân theo đặc tả.  Việc kiểm thử bằng kỹ thuật hộp trắng không thể phát hiện được lỗi do dữ liệu. khi thiết kế các trường hợp kiểm thử thường cần phải kết hợp với cả kỹ thuật kiểm thử hộp đen. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 15 http://www.vn . việc kiểm thử chỉ dùng kỹ thuật hộp trắng là không đủ để phát hiện lỗi. Tuy nhiên điều đó không thể thực hiện được vì số đường dẫn logic khác nhau trong một chương trình là cực kỳ lớn. Đây chính là nhược điểm của kỹ thuật kiểm thử hộp trắng. đó là vấn đề kiểm thử các đường dẫn lệnh trong kỹ thuật hộp trắng. Tương tự như vấn đề kiểm thử đầu vào trong kỹ thuật kiểm thử hộp đen.hộp trong suốt (Clear-Box Testing). Người kiểm thử truy nhập vào mã nguồn chương trình và có thể kiểm tra nó.

Các trường hợp kiểm thử đó được đảm bảo để thực hiện mỗi lệnh trong chương trình ít nhất một lần trong quá trình kiểm thử.1. Đồ thị lưu trình vẽ lưu trình điều khiển logic sử dụng một số ký hiệu được minh hoạ như hình 2.3. 2.Ví dụ chu trình điều khiển 2. Thực hiện mọi điều kiện logic (if-then-else) trên các giá trị true và false của chúng.2.2.lrc-tnu. phương pháp đường dẫn cơ sở có thể được dùng không cần sử dụng đồ thị lưu trình.1.  Thực hiện mọi cấu trúc dữ liệu bên trong để đảm bảo tính hợp lệ của chúng. while-do) tại các biên và trong phạm vi hoạt động của chúng. Những trường hợp kiểm thử được suy diễn để thực hiện tập cơ sở. Phương pháp đường dẫn cơ sở cho phép người thiết kế trường hợp kiểm thử thực hiện phép đo độ phức tạp logic của thiết kế thủ tục và sử dụng phép đo này như một chỉ dẫn cho việc thiết kế một tập cơ sở các đường dẫn thực hiện. Đồ thị lưu trình gồm có: Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 16 http://www. lặp <20 lần Hình 2.vn . Phần này sẽ trình bày một số ký hiệu đơn giản của lưu trình điều khiển. Mỗi cấu trúc điều khiển có một ký hiệu đồ thị lưu trình tương ứng. đồ thị lưu trình là một công cụ hữu ích để hiểu lưu trình điều khiển và minh hoạ phương pháp tiếp cận. Đồ thị lưu trình (Flow Graph) Trong thực tế. Tuy nhiên.edu. được gọi là đồ thị lưu trình. Kiểm thử đƣờng dẫn cơ sở (Basic Path Testing) Kiểm thử đường dẫn cơ sở là một kỹ thuật kiểm thử hộp trắng do Tom McCabe đề xuất.2.  Thực hiện mọi vòng lặp (các vòng lặp for.1.

Một cung cần phải kết thúc tại một đỉnh.Ký hiệu đồ thị lƣu trình  Biểu diễn các điều kiện phức trong đồ thị lưu trình Khi gặp các điều kiện phức xuất hiện trong câu lệnh điều kiện được biểu diễn gồm một hoặc nhiều phép toán logic (AND.3.  Mỗi đỉnh có chứa điều kiện gọi là đỉnh điều kiện. Mỗi đỉnh chứa điều kiện được gọi là đỉnh điều kiện và được đặc trưng bởi hai hoặc nhiều cạnh bắt nguồn từ nó. OR. Ví dụ: if (a OR b) then {Procedure x } else {Procedure y} if (c AND d) then {Procedure x} else {Procedure y} a b x y x c d y Hình 2.lrc-tnu.Điều kiện phức Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 17 http://www. Mỗi hình tròn gọi là đỉnh.4 .  Phần được bao bởi các cung và các đỉnh gọi là vùng.vn . Tuần tự Rẽ nhánh Lựa chọn Lặp While Hình 2. cần phải được chia thành các điều kiện đơn trong thực hiện kiểm thử đường dẫn cơ sở. biểu diễn một hoặc nhiều lệnh thủ tục.  Con trỏ được gọi là cung hoặc liên kết biểu diễn lưu trình điều khiển.edu. NOT).

1.Ví dụ: Cho lưu đồ thuật toán như hình 2.2.2. Độ phức tạp cyclomat Độ phức tạp cyclomat là một thước đo phần mềm. đồ thị lưu trình có thể xác định như hình 2. Một đường dẫn độc lập là một đường dẫn bất kỳ trong chương trình đưa ra ít nhất một tập lệnh xử lý hoặc điều kiện mới. giá trị được xác định cho độ phức tạp cyclomat cho biết số lượng đường dẫn độc lập trong một tập cơ sở của chương trình và cung cấp cho chúng ta một giới hạn trên số lượng kiểm thử bắt buộc để đảm bảo rằng tất cả các câu lệnh được thực hiện ít nhất một lần.5b là:  Đường dẫn 1: 1-11  Đường dẫn 2: 1-2-3-4-5-10-1-11  Đường dẫn 3: 1-2-3-6-8-9-10-1-11  Đường dẫn 4: 1-2-3-6-7-9-10-1-11 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 18 http://www.vn .lrc-tnu.edu. Cạnh 1 2 1 2.5a. cung cấp phép đo định lượng độ phức tạp của chương trình.3 6 4 Đỉn h 4.5b.5 3 6 R2 8 7 7 9 10 8 5 R3 R1 9 10 R4 Vùng 11 11 (a) (b) Hình 2. Khi được sử dụng trong ngữ cảnh của phương pháp đường dẫn cơ sở.5 – Lƣu đồ thuật toán (a) và đồ thị lƣu trình (b) 2. Tập đường dẫn độc lập cho đồ thị lưu trình được minh hoạ trong hình 2..

modules V(G) Các module trong vùng này dễ xảy ra nhiều lỗi Hình 2. V(G) = P + 1. trong đó E là số cạnh của đồ thị lưu trình. độ phức tạp Cyclomat được tính như sau: Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 19 http://www.5b. tập cơ sở không phải là duy nhất. xác suất hoặc lỗi càng cao. Trong thực tế. N là số đỉnh của đồ thị lưu trình G. độ phức tạp Cyclomat V(G) được tính theo một trong 3 công thức sau (dựa trên Lý thuyết đồ thị): 1.Mỗi đường dẫn mới đưa ra một cung mới. Các đường dẫn 1. 2. trong đó P là số đỉnh điều kiện có trong đồ thị lưu trình G. Tuy nhiên.5b. V(G) = E – N + 2. Đường dẫn 1-2-3-4-5-10-1-2-3-6-89-10-1-11 không được xem là một đường dẫn độc lập vì nó chỉ là một tổ hợp các đường dẫn đã được chỉ ra (đường dẫn 2 và 3) và nó sẽ không đi qua một cung mới nào.6 . 2.Độ phức tạp Cyclomat Việc tính toán độ phức tạp cyclomat sẽ cho chúng ta biết có bao nhiêu đường dẫn cần tìm.lrc-tnu. 3. Một số nghiên cứu công nghiệp đã chỉ rằng độ phức tạp Cyclomat càng cao. một số các tập cơ sở khác nhau có thể được suy diễn cho việc thiết kế một thủ tục được đưa ra. Nếu các trường hợp kiểm thử được thiết kế để thực hiện những đường dẫn này (một tập cơ sở) thì mọi lệnh trong chương trình sẽ đảm bảo được thực hiện ít nhất một lần và mọi điều kiện sẽ được thực hiện cả hai mặt đúng (true) và mặt sai (false). 3 và 4 tạo thành một tập cơ sở trong hình 2.vn . Đối chiếu với đồ thị lưu trình trong hình 2. trong đó R là số vùng của đồ thị lưu trình.edu. V(G) = R. Cho đồ thị lưu trình G.

trong đó chương trình tính giá trị trung bình của 100 hoặc một vài số trong mảng values nằm trong khoảng của biên trên (min) và biên dưới (max). Chúng ta sẽ dùng hàm tính trung bình cộng của các số. độ phức tạp Cyclomat của đồ thị trong hình 2. Công thức 1: V(G) = R = 4 2. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 20 http://www. Công thức 3: V(G) = E – N + 2 = 11 – 9 + 2 = 4 Như vậy.  Bƣớc 3: Xác định tập cơ sở các đường dẫn độc lập tuyến tính. Công thức 2: V(G) = P + 1 = 3 + 1 = 4 3. Đầu vào được kết thúc bằng giá trị -999.lrc-tnu.edu.1.4b là 4. Hàm average là một thuật toán đơn giản có chứa các điều kiện tổ hợp và vòng lặp. Phát sinh các trường hợp kiểm thử theo đường dẫn cơ sở Phương pháp kiểm thử đường dẫn cơ sở có thể được áp dụng để thiết kế thủ tục chi tiết hoặc cho mã nguồn.  Bƣớc 1: Sử dụng thiết kế hoặc mã nguồn như là căn cứ để vẽ đồ thị lưu trình tương ứng.3.7 để làm ví dụ minh hoạ cho mỗi bước thiết kế các trường hợp kiểm thử.vn . Kiểm thử đường dẫn cơ sở có thể được xem như một tập các bước. average trong C như hình 2.1.  Bƣớc 2: Xác định độ phức tạp Cyclomat của đồ thị lưu trình kết quả. 2.  Bƣớc 4: Chuẩn bị các trường hợp kiểm thử có khả năng thực hiện mỗi đường dẫn trong tập cơ sở.2.

6. Bƣớc 4: Thiết kế các trường hợp kiểm thử cho mỗi đường dẫn độc lập trong tập cơ sở đã chọn. các đỉnh 2.edu.7 – Ví dụ minh hoạ phát sinh các trƣờng hợp kiểm thử theo đƣờng dẫn cơ sở Bƣớc 1: Vẽ đồ thị lưu trình (như hình 2. + Đường dẫn 1: 1  2  8  9  11 + Đường dẫn 2: 1  2  8  10  11 + Đường dẫn 3: 1  2  3  8  9  11 + Đường dẫn 4: 1  2  3  4  7  2  … + Đường dẫn 5: 1  2  3  4  5  7  2  … + Đường dẫn 6: 1  2  3 4  5  6  7  2  … Trong hình 2.lrc-tnu. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 21 http://www.7) Bƣớc 2: Xác định độ phức tạp cyclomat V(G) = R (số vùng) = 6 V(G) = P (số đỉnh điều kiện) + 1 = 5 + 1 =6 V(G) = E (số cạnh) – N (số đỉnh) + 2 = 17 – 13 + 2 =6 Bƣớc 3: Tìm tập cơ sở các đường dẫn độc lập. 3. 4.vn . 8 là các đỉnh điều kiện. 5.1 2 R6 R4 3 R1 8 4 R2 9 R5 10 5 R3 7 11 6 Hình 2.

max = 100 Đầu ra mong muốn: (67 + 12 + 23)/3 Mục đích: Kiểm thử biên dưới (values[i]<min. i<100). 32.  Trường hợp kiểm thử đường dẫn 2 Đầu vào: values = {-999}. Trường hợp kiểm thử đường dẫn 1 Đầu vào: values = {3. 23. min =0. 12. 76} (101 số). 2. max = 100 Đầu ra mong muốn: average = (3 + 5 + 11)/3 Mục đích: để kiểm thử việc tính trung bình chính xác. mà phải được kiểm thử như là một phần của các kiểm thử đường dẫn 4. 30.vn 22 . -999}. max =100 Đầu ra mong muốn: trung bình của 100 số đầu tiên. và 6. min =0. 5.lrc-tnu. -999}. min =0. min =0. i<100). max = 100 Đầu ra mong muốn: (7 + 32 + 23 + 86 + 2)/5 Mục đích: Kiểm thử biên trên (values[i]>min.  Trường hợp kiểm thử đường dẫn 6 Đầu vào: values = {7. Mục đích: chỉ tính trung bình cho 100 số hợp lệ đầu tiên . min = 0. max = 0 Đầu ra mong muốn: averag = -999 Mục đích: để tạo ra average = -999  Trường hợp kiểm thử đường dẫn 3 Đầu vào: values = {3.  Trường hợp kiểm thử đường dẫn 5 Đầu vào: values = {7. max = 100 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www. 23. Chú ý: Đường dẫn 1 không thể kiểm thử một mình. 32.  Trường hợp kiểm thử đường dẫn 4 Đầu vào: values = {67. -999}. 99. 5. min = 0. …. 86. 2. -2. 23. 86.edu. 11. 5. -999}. 102.

lrc-tnu. 2.2.vn . NOT (a>b)  Biểu thức quan hệ: là một biểu thức có dạng E1 <op> E2. a > b+1. Một số định nghĩa:  Điều kiện đơn: là một biến logic hoặc một biểu thức quan hệ. Chúng ta sẽ xem xét các biến thể trên kiểm thử cấu trúc điều khiển mà phủ kiểm thử mở rộng và hoàn thiện chất lượng của kỹ thuật kiểm thử hộp trắng. Phương pháp đường dẫn cơ sở tập trung trên “giá trị đại diện” của mỗi đường dẫn độc lập. Cần các trường hợp kiểm thử bổ sung (trên các trường hợp kiểm thử đường dẫn cơ sở). có thể có toán tử NOT (!) đứng trước. (a > b + 1) AND (a <= max). E2 là các biểu thức số học và <op> là toán tử quan hệ có thể là một trong các dạng sau: <. Kiểm thử điều kiện Kiểm thử điều kiện là phương pháp thiết kế trường hợp kiểm thử thực thi các điều kiện logic trong module chương trình. Vì vậy. cặp dấu ngoặc logic (bao một điều kiện đơn hoặc phức). ví dụ.2. trong đó E1. >. !=. ví dụ. = =. phép toán quan hệ. các thành phần trong một điều kiện có thể gồm phép toán logic.  Điều kiện phức: gồm hai hay nhiều điều kiện đơn. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 23 http://www.edu. >=. nhưng nó vẫn chưa đủ.2. hoặc biểu thức tóan học. <=. toán tử logic AND (&&) hoặc OR (||) hoặc NOT (!) và các dấu ngoặc đơn „(„ và „)‟.1. Kiểm thử cấu trúc điều khiển Phương pháp kiểm thử đường dẫn cơ sở là phương pháp đơn giản và hiệu quả.Đầu ra mong muốn: (7 + 32 +99+ 23 + 86 + 2)/6 Mục đích: Việc tính trung bình là đúng. ví dụ.2. nhất là để thực hiện các điều kiện biên. biến logic. 2.

Chiến lược kiểm thử luồng dữ liệu là rất hữu ích cho việc lựa chọn các đường dẫn kiểm thử của chương trình có chứa các lệnh if hoặc vòng lặp lồng nhau. Có một số phương pháp kiểm thử điều kiện được đề xuất:  Kiểm thử nhánh (Branch Testing): là phương pháp kiểm thử điều kiện đơn giản nhất. một nhánh không đảm bảo được phủ bởi kiểm thử DU chỉ trong rất ít tình huống như cấu trúc if-then-else mà trong đó phần then không có một khai báo biến nào và có dạng khuyết (không tồn tại phần else). Với kiểm thử luồng dữ liệu mỗi câu lệnh trong chương trình được gán số hiệu lệnh duy nhất và mỗi hàm không thay đổi tham số của nó và biến toàn cục.2. Kiểm thử luồng dữ liệu Phương pháp kiểm thử luồng dữ liệu lựa chọn các đường dẫn kiểm thử của chương trình dựa vào vị trí khai báo và sử dụng các biến trong chương trình.vn .lrc-tnu.  Kiểm thử nhánh và toán tử quan hệ (Branch and Relational Operator – BRO): 2. cần có 3 kiểm thử được thiết kế cho E1= = E2. Với một biểu thức quan hệ có dạng E1 <op> E2. Trong tình huống đó.2. Cho một lệnh với S là số hiệu câu lệnh. Chiến lược này được gọi là chiến lược kiểm thử DU.Mục đích của kiểm thử điều kiện là để xác định không chỉ các lỗi điều kiện mà cả các lỗi khác trong chương trình. Một chiến lược kiểm thử luồng dữ liệu cơ bản là chiến lược mà mỗi chuỗi DU được phủ ít nhất một lần. Ta định nghĩa. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 24 http://www.  Kiểm thử miền (Domain Testing): cần 3 hoặc 4 kiểm thử cho biểu thức quan hệ. Tuy nhiên. USE(S) = là tập các biến được sử dụng trong S. nhánh else của lệnh if là không cần thiết phải phủ bằng kiểm thử DU. DEF(S) = là tập các biến được khai báo trong S.2.edu. E1 < E2. Kiểm thử DU không đảm bảo phủ hết tất cả các nhánh của một chương trình. E1 > E2.

3.2.  Phát triển ra phía ngoài. Kiểm thử vòng lặp Vòng lặp là nền tảng cho hầu hết các thuật toán được cài đặt trong phần mềm. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 25 http://www. chúng ta thường ít quan tâm đến nó khi thực hiện việc kiểm thử phần mềm. N.lrc-tnu. các trường hợp kiểm thử sau được sử dụng để kiểm tra mỗi điều kiện sau:  Bỏ qua vòng lặp  Chỉ một lần lặp  Hai lần lặp  M lần lặp trong đó M < N  N-1. Vòng lặp lồng nhau Nếu chúng ta mở rộng phương pháp kiểm thử vòng lặp đơn cho vòng lặp lồng nhau thì các kiểm thử có thể sẽ tăng theo mức phát triển vòng lặp. một cách tiếp cận đệ qui như sau sẽ giảm bớt số trường hợp kiểm thử. N+1 lần lặp. Điều này có thể tạo ra một số không thực tế các trường hợp kiểm thử. trong khi đó giữ vòng lặp ngoài cùng tại các giá trị tham số lặp nhỏ nhất của chúng. Tiếp tục cho đến khi tất cả các vòng lặp được kiểm thử.edu. xây dựng các kiểm thử cho vòng lặp tiếp theo.  Bắt đầu tại vòng lặp trong cùng. Chính vì vậy. Kiểm thử vòng lặp là một kỹ thuật kiểm thử hộp trắng mà tập trung trên tính hợp lệ của các cấu trúc lặp.2.  Xây dựng các kiểm thử vòng lặp đơn cho vòng lặp trong cùng.vn . Việc xây dựng các trường hợp kiểm thử cho mỗi loại cần thực hiện như sau: Vòng lặp đơn Với vòng lặp đơn trong đó N là số lần lặp tối đa. Tuy nhiên.2. nhưng giữ tất cả các vòng lặp bên ngoài với giá trị nhỏ nhất và các vòng lặp lồng nhau khác giá trị “đặc biệt”.

người kiểm thử xem phần mềm như là một hộp đen.Vòng lặp đơn Vòng lặp lồng nhau Vòng lặp nối nhau Vòng lặp phi cấu trúc Hình 2. Vòng lặp phi cấu trúc Nếu gặp các lớp vòng lặp này chúng ta sẽ không kiểm thử mà sẽ thiết kế lại tương ứng với sử dụng việc xây dựng chương trình có cấu trúc.3. sử dụng phương pháp kiểm thử vòng lặp đơn. Trong kỹ thuật này.8 – Các kiểu vòng lặp Vòng lặp nối nhau Nếu các vòng lặp nối nhau là độc lập thì chúng có thể được xem như hai vòng lặp đơn riêng biệt. Người kiểm thử chỉ cần quan tâm đến việc tìm các hiện tượng mà phần mềm không hành xử theo đúng đặc tả của nó. biến đếm của vòng lặp 1 là giá trị khởi tạo của vòng lặp 2). Và vì thế. Người kiểm thử hoàn toàn không quan tâm cấu trúc và hành vi bên trong của phần mềm. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 26 http://www. Nếu vòng lặp thứ hai phụ thuộc vào vòng lặp trước(ví dụ.lrc-tnu. 2. thì xem chúng như các vòng lặp lồng nhau và sử dụng cách tiếp cận kiểm thử vòng lặp lồng nhau. Kỹ thuật kiểm thử hộp đen (Black-Box Testing) Kỹ thuật kiểm thử hộp đen còn được gọi là kiểm thử hướng dữ liệu (data-driven) hay là kiểm thử hướng vào/ra (input/output driven).vn . dữ liệu kiểm thử sẽ xuất phát từ đặc tả.edu.

cách tiếp cận kiểm thử hộp đen tập trung vào các yêu cầu chức năng của phần mềm. kiểm thử hộp đen nhắm đến áp dụng trong các giai đoạn sau của kiểm thử.  Các lỗi giao diện.edu. Kiểm thử hộp đen không thay thế kỹ thuật hộp trắng.  Các lỗi thi hành.Như vậy. Một tập con như vậy cần có hai tính chất: Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 27 http://www. sự quan tâm tập trung trên miền thông tin. Kiểm thử hộp đen cố gắng tìm các loại lỗi sau:  Các chức năng thiếu hoặc không đúng.  Các lỗi cấu trúc dữ liệu trong truy cập cơ sở dữ liệu bên ngoài.3. việc kiểm thử tất cả các đầu vào của chương trình là không thể. 2.  Và các lỗi khác… Không giống kiểm thử hộp trắng được thực hiện sớm trong quá trình kiểm thử. Vì kiểm thử hộp đen không để ý có chủ đích cấu trúc điều khiển. Bởi vì nếu chỉ kiểm thử một số điều kiện đầu vào thì không đảm bảo được chương trình đã hết lỗi. Kiểm thử hộp đen cho phép các kỹ sư kiểm thử xây dựng các nhóm giá trị đầu vào mà sẽ thực thi đầy đủ tất cả các yêu cầu chức năng của chương trình.  Các lỗi khởi tạo hoặc kết thúc. khi kiểm thử chương trình nên giới hạn một tập con tất cả các trường hợp đầu vào có thể có.1.lrc-tnu. tức là mỗi một điều kiện đầu vào có thể có là một trường hợp kiểm thử. Tuy nhiên. Nếu người ta mong muốn sử dụng phương pháp này để tìm tất cả các lỗi trong chương trình thì điều kiện bắt buộc là phải kiểm thử tất cả các đầu vào. điều này thực tế không thể thực hiện được. Phân hoạch tƣơng đƣơng Như đã trình bày.vn . Vì thế. nhưng nó bổ sung khả năng phát hiện các lớp lỗi khác với các phương pháp hộp trắng.

 Quan hệ  trên tập A gọi là phản xạ nếu aa với aA  Quan hệ  trên tập A gọi là đối xứng nếu ab  ba với a.  Quan hệ  trên hai tập A và B là một tập con của tích Đêcác A  B. Mỗi trường hợp kiểm thử nên gồm nhiều điều kiện đầu vào khác nhau có thể để giảm thiểu tổng số các trường hợp cần thiết. Xác định các lớp tương đương “Phân hoạch tương đương” được định nghĩa theo lý thuyết tập hợp. bA  Quan hệ  trên tập A gọi là bắc cầu nếu ab và bc  ac với a. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 28 http://www.3. đối xứng và bắt cầu gọi là quan hệ tương đương.1.vn .  Một quan hệ tương đương phân hoạch tập hợp thành các lớp tương đương rời rạc.b.c  A  Một quan hệ có tính phản xạ.edu. sao cho có thể giả định hợp lý rằng việc kiểm thử một giá trị đại diện của mỗi lớp là tương đương với việc kiểm thử một giá trị bất kỳ trong cùng lớp. nghĩa là ab trong đó a A và b  B. và thiết kế các trường hợp kiểm thử đại diện cho mỗi lớp. Thiết kế trường hợp kiểm thử bằng phân hoạch tương đương được xử lý theo hai bước: phân hoạch các miền đầu vào/ra thành các lớp tương đương. Hai vấn đề xem xét ở trên tạo thành một phương pháp của kỹ thuật hộp đen và gọi là phân hoạch tương đương.  Nên cố gắng phân hoạch các miền đầu vào của một chương trình thành một số xác định các lớp tương đương. Vấn đề thứ nhất được sử dụng để phát triển một tập cực tiểu các trường hợp kiểm thử phủ các điều kiện trên. 2. Vấn đề thứ hai được sử dụng để phát triển một tập các điều kiện cần quan tâm phải được kiểm thử. tức là khi B = A.1.  Quan hệ có thể được định nghĩa trên chính tập A.lrc-tnu.

Điều kiện đầu vào là giá trị số xác định. thì phân hoạch thành một lớp tương đương hợp lệ và một lớp tương đương không hợp lệ. các lớp không hợp lệ là x < 0 và x > 100. một nguyên tắc thứ năm được bổ sung là sử dụng khả năng phán đoán. thì phân hoạch thành một lớp tương đương hợp lệ và một lớp tương đương không hợp lệ. hoặc điều kiện logic. Bảng 2. kinh nghiệm và trực giác của người kiểm thử. phân hoạch thành một lớp tương đương hợp lệ và hai lớp tương đương không hợp lệ.Bảng liệt kê các lớp tƣơng đƣơng Điều kiện vào/ra Các lớp tƣơng đƣơng hợp lệ Các lớp tƣơng đƣơng không hợp lệ Các lớp tương đương có thể được định nghĩa theo các nguyên tắc sau: 1. nếu đầu vào x=5.b].vn . Chẳng hạn.100]. tập giá trị có liên quan. 2. Các lớp tương đương biểu diễn một tập các trạng thái hợp lệ hoặc không hợp lệ cho điều kiện đầu vào. hoặc miền giá trị. nếu đầu vào x nằm trong khoảng [0.Như vậy. Nếu điều kiện đầu vào yêu cầu một giá trị xác định. chúng ta sử dụng bảng liệt kê các lớp tương đương. 4. Ngoài ra. các lớp không hợp lệ là x <5 và x >5. Nếu điều kiện đầu vào xác định một khoảng giá trị [a.edu. Để làm điều này. Chẳng hạn.lrc-tnu. thì phân hoạch thành một lớp tương đương hợp lệ và một lớp tương đương không hợp lệ tương ứng với hai trạng thái true và false. các lớp tương đương được nhận dạng bằng cách lấy mỗi điều kiện đầu vào (thông thường là một câu lệnh hoặc một cụm từ trong đặc tả) và phân hoạch nó thành hai hoặc nhiều nhóm. Nếu điều kiện đầu vào là Boolean.1 . Nếu điều kiện đầu vào xác định một phần tử của tập hợp. lớp hợp lệ là 0 <= x <= 100. thì lớp hợp lệ là x= 5. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 29 http://www. 3.

1. 2.2. Bảng 2. Tiến trình này được thực hiện như sau: 1. kết quả nhận được và kết quả tạm thời bên trong có được xử lý chính xác hay không.3.lrc-tnu. Đến khi tất cả các lớp tương đương hợp lệ được phủ bởi các trường hợp kiểm thử thì viết một trường hợp kiểm thử mới phủ nhiều nhất có thể các lớp tương đương hợp lệ chưa được phủ. 3. chúng ta kiểm tra xem đầu vào của người dùng. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 30 http://www. Phân tích giá trị biên (BVA .edu.vn . Xác định các trường hợp kiểm thử Bước thứ hai trong phương pháp phân hoạch tương đương là thiết kế các trường hợp kiểm thử dựa trên sự ước lượng của các lớp tương đương cho miền đầu vào.Boundary Value Analysis) Khi thực hiện việc kiểm thử phần mềm theo dữ liệu.2 – Ví dụ các lớp tƣơng đƣơng Điều kiện đầu vào Các lớp tƣơng đƣơng hợp Các lớp tƣơng đƣơng không hợp lệ lệ Số ID của sinh viên Các ký số Tên sinh viên Ký tự chữ cái Không rỗng Giới tính sinh viên Không phải ký số Không phải chữ cái Rỗng Ký tự chữ cái. “M” hoặc “F” Không phải chữ cái Không phải “M” hoặc “F” Điểm của sinh viên Số Từ 0 đến 100 Không phải số Số nhỏ hơn 0 Số lớn hơn 100 2.2.3.2. Đến khi tất cả các lớp tương đương không hợp lệ được phủ bởi các trường hợp kiểm thử thì hãy viết các trường hợp kiểm thử mới sao cho mỗi trường hợp kiểm thử mới chỉ phủ duy nhất một lớp tương đương không hợp lệ chưa được phủ. Gán một giá trị duy nhất cho mỗi lớp tương đương.

4.  Không chỉ chú ý tập trung vào những điều kiện đầu vào. Nếu một điều kiện đầu vào xác định một số các giá trị. các trường hợp kiểm thử cũng được suy ra từ việc xem xét các kết quả ra (tức các lớp tương đương đầu ra). Tóm lại. các trường hợp kiểm thử sẽ được phát triển để thực hiện tại các giá trị cực đại. trong khi việc phân tích giá trị biên sử dụng một hoặc một số phần tử. tập trung thiết kế trường hợp kiểm thử để thực thi cấu trúc dữ liệu tại biên của nó. và các giá trị sát trên và sát dưới a và b. các trường hợp kiểm thử sẽ được thiết kế với giá trị a và b. Các giá trị sát trên và dưới giá trị cực đại. 2. Như vậy. chúng ta phải kiểm thử mỗi biên của một lớp tương đương về tất cả các phía. Nguyên tắc 1 và 2 được áp dụng cho các điều kiện đầu ra. Nếu điều kiện đầu vào xác định một khoảng giá trị giữa a và b. mỗi biên của lớp tương đương chính là đích kiểm thử. cũng có một số nguyên tắc phân tích giá trị biên như sau: 1.lrc-tnu. Việc phân tích các giá trị biên khác với phân hoạch tương đương theo hai điểm:  Từ mỗi lớp tương đương. phân hoạch tương đương sẽ chọn phần tử bất kỳ làm phần tử đại diện. mảng được định nghĩa giới hạn 100 mục). cực tiểu.vn .Các điều kiện biên là tình trạng trực tiếp ở phía trên và dưới của các lớp tương đương đầu vào và lớp tương đương đầu ra. Nếu cấu trúc dữ liệu chương trình bên trong được qui định các biên (chẳng hạn.edu. Rất khó có thể có thể liệt kê hết các hướng dẫn cụ thể cho các trường hợp. Ngoài ra. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 31 http://www. cực tiểu cũng được kiểm thử. 3. Tuy nhiên. Một chương trình nếu vượt qua những trường hợp kiểm thử đó có thể vượt qua các kiểm thử khác từ lớp đó. người kiểm thử có thể sử dụng sự xét đoán và sáng tạo của mình để tìm các điều kiện biên.

Đồ thị nhân .lrc-tnu.3 . thì c đúng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 32 http://www.quả được tạo như sau:  Tất cả các nguyên nhân (các đầu vào) và các kết quả (các đầu ra) được liệt kê dựa trên đặc tả và được định danh cho mỗi nhân . hoặc kết hợp các đầu vào. Mỗi nguyên nhân được biểu diễn như một điều kiện (đúng hoặc sai) của một đầu vào. việc cố gắng chuyển một chính sách hoặc một thủ tục trong ngôn ngữ tự nhiên vào phần mềm dẫn đến sự thất bại và các vấn đề khó hiểu.edu.quả. Dữ liệu kiểm thử được sinh ra dựa trên các qui tắc trong các bảng này. Đồ thị nhân . Đồ thị nhân . Kỹ thuật đồ thị nhân-quả (Cause-Effect Graph) Trong nhiều trường hợp. Các ký hiệu được đơn giản hoá sử dụng trong đồ thị nhân quả.3. Mỗi kết quả được biểu diễn như là một biểu thức Bool biểu diễn một kết quả tương ứng cho những thành phần vừa thực hiện.  Các quan hệ giữa các nguyên nhân (các đầu vào) và các kết quả (các đầu ra) được biểu diễn trong đồ thị làm rõ ràng các quan hệ logic.Các ký hiệu trong đồ thị nhân quả STT 1 2 b Ký hiệu a AND    c b Ý nghĩa Tương đương AND (và) Nếu Nếu a Giải thích đúng thì a b đúng. gồm các phần tử mô tả như bảng 2.2.quả là một phương pháp thiết kế trường hợp kiểm thử trên cơ sở đưa ra một sự mô tả súc tích các điều kiện logic và các hành vi kèm theo. Bảng 2.3.quả sử dụng mô hình các quan hệ logic giữa nguyên nhân và kết quả cho thành phần phần mềm.vn . b a đúng và đúng.  Từ đồ thị tạo ra bảng quyết định biểu diễn các quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả.3.

vn . người ta có mô tả sau:  Người vô gia cư nộp 4% thuế thu nhập  Người có nhà ở nộp thuế theo bảng sau: Tổng thu nhập Thuế Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 33 http://www. b bao hàm 6 I b Bao hàm a a yêu cầu b 7 R b Yêu cầu Các qui tắc trong bảng quyết định được mô tả như sau: Tên bảng 1 Điều kiện 1 Điều kiện 2 Điều kiện 3 … Điều kiện n Qui tắc 2 Tên bảng: cho biết tên logic … n Qui tắc: đánh số để phân biệt các qui tắc quyết Y định logic. Hành động n -.-- Y: “true” N: “false” -. hoặc nếu a sai thì a đúng.-- Ví dụ: Để tính thuế thu nhập. Y Các dòng điều kiện: Mỗi dòng bao gồm các N điều kiện để tạo quyết định cho chương trình.: Không có quyết định được tạo ra.a OR    c 3 b OR (hoặc) NOT (phủ định) Loại trừ Nếu đúng Nếu Nếu a đúng hoặc b đúng. thì c 4 5 a b a sai.edu. thì b đúng b a E b a a đúng.X Hành động 3 X -… … … X Các hành động: Mỗi dòng chỉ định có các xử lý X được thực hiện hoặc không. Hành động 1 X X Hành động 2 -.lrc-tnu. … Y X Y Y Y -Y -… … -. … X X: Xử lý được thực hiện.: Không có xử lý được thực hiện. thì b sai. -.

<= 5. Nộp 4 % thuế 12.000. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Kết quả 34 http://www.Ví dụ đồ thị nhân-quả  Xây dựng bảng quyết định dựa trên đồ thị. Từ đây xây dựng được bốn trường hợp kiểm thử (một trường hợp cho việc nộp thuế 6% và ba trường hợp kiểm thử cần cho việc nộp thuế 4%).000 11.000 đồng 3.000 đồng Kết quả 11.vn .9 . Nộp 6% thuế  Đồ thị biểu diễn quan hệ logic rõ ràng giữa nguyên nhân-kết quả Tổng thu nhập ≤ 5000000 người có nhà ở 2 OR NOT 1 AND 1 1 1 2 4% thuế Tổng thu nhập >5000000 6% thuế 3 Hình 2.4.000. Nộp thuế 4% 12.4 – Ví dụ bảng quyết định Trƣờng hợp kiểm thử Nguyên nhân Nguyên nhân và kết quả 1.lrc-tnu.000.000. Tổng thu nhập <= 5. Tổng thu nhập > 5. Có tổng thu nhập <= 5.000 đồng > 5. Bảng 2. Người có nhà ở 2.000. Người có nhà ở 2.edu. các trường hợp kiểm thử phải được phát sinh tương ứng với các qui tắc trong bảng quyết định bảng 2.000 đồng 4% 6%  Quan hệ giữa nguyên nhân (đầu vào) và kết quả (đầu ra) như sau: Nguyên nhân 1.000 3. Có tổng thu nhập > 5.000. Nộp thuế 6% 1 Y N Y -X 2 Y Y N X -- 3 N --X -- 4 -Y -X -- Để đảm bảo phủ nhân quả 100%.

rồi viết các trường hợp kiểm thử để phơi ra các lỗi này. nhưng không đúng. với các chương trình cụ thể. các kết qủa. mỗi phiên bản có thể được kiểm thử với cùng dữ liệu kiểm thử để đảm bảo rằng tất cả cung cấp đầu ra y như nhau. Kiểm thử so sánh Có một số trường hợp (như điện tử máy bay. người ta thường gọi là phần mềm tuyệt đối đúng. Đoán lỗi Không cần một phương pháp đặc biệt nào. điều khiển thiết bị năng lượng hạt nhân) trong đó độ tin cậy của phần mềm là tuyệt đối quan trọng. các nhóm công nghệ phần mềm riêng biệt phát triển các phiên bản độc lập của ứng dụng sử dụng cùng một đặc tả. nếu mỗi phiên bản độc lập tạo ra giống nhau.2.lrc-tnu.3.4. Sau đó tất cả các phiên bản được thực thi song song với so sánh thời gian thực các kết quả để đảm bảo tính chắc chắn. các chuyên gia đoán trước các loại lỗi có thể. Kiểm thử so sánh là không rõ ràng. Trong các ứng dụng như vậy phần cứng và phần mềm không cần thiết thường được sử dụng để tối thiểu khả năng lỗi. Trong các trường hợp như vậy.edu. thì tất cả các phiên bản sẽ có khả năng dẫn đến lỗi. kiểm thử điều kiện sẽ thất bại trong việc phát hiện lỗi.4. Nếu đặc tả mà tất cả các phiên bản được phát triển trên đó là có lỗi. 2. Các phiên bản độc lập là cơ sở của kỹ thuật kiểm thử hộp đen được gọi là kiểm thử so sánh hay kiểm thử back-to-back. Hơn nữa. Khi phần mềm không cần thiết được phát triển. Trên cơ sở trực giác và kinh nghiệm.vn . một số chuyên gia có thể kiểm tra các điều kiện lỗi bằng cách đoán lỗi dễ xảy ra. CHƢƠNG 3 CHIẾN LƢỢC KIỂM THỬ PHẦN MỀM Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 35 http://www. Một ý tưởng khác là chỉ ra các trường hợp kiểm thử liên quan đến giả định rằng lập trình viên đã mắc phải khi đọc đặc tả.

lrc-tnu. + Mô tả chi tiết đầu ra đúng cho một tập đầu vào tương ứng.vn . Và một phần cần thiết nữa là phải xác định đầu ra hay kết quả mong đợi. kỹ sư phần mềm cần hiểu các nguyên lý cơ bản hướng dẫn việc kiểm thử phần mềm.  Các kiểm thử phải được lập kế hoạch từ lâu trước khi kiểm thử bắt đầu. Vì vậy. và khách hàng.  Kiểm thử cần bắt đầu trong “phạm vi nhỏ” và quá trình hướng đến các kiểm thử trong “phạm vi rộng”. 3.  Các trường hợp kiểm thử phải được viết cho các điều kiện đầu vào không hợp lệ và không mong đợi. Một lập trình viên nên tránh việc cố gắng kiểm thử chương trình của chính mình.Chiến lược kiểm thử phần mềm tích hợp các phương pháp thiết kế trường hợp kiểm thử phần mềm thành một chuỗi các bước được lập kế hoạch rõ ràng để mang lại cấu trúc phần mềm có kết quả.  Kiểm tra kĩ kết quả của mỗi trường hợp kiểm thử. Quan trọng là chiến lược kiểm thử phần mềm cung cấp một phương pháp vạch ra cho người phát triển phần mềm. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 36 http://www. một trường hợp kiểm thử phải gồm hai phần: + Mô tả chi tiết đầu vào hợp lệ và được mong đợi hoặc không hợp lệ.  Tất cả các kiểm thử phải có thể mô tả theo các yêu cầu của khách hàng.1 Nguyên lý thiết kế và kiểm thử phần mềm Trước khi áp dụng các phương pháp để thiết kế các trường hợp kiểm thử hiệu quả.  Kiểm thử toàn diện là không thể. đồng thời một tổ chức lập trình cũng không nên tự kiểm thử phần mềm của chính họ. cũng như các điều kiện hợp lệ và được mong đợi. kiểm thử cần thực hiện bởi một nhóm độc lập thứ ba. tổ chức đảm bảo chất lượng. không được mong đợi.edu.  Để đạt hiệu quả nhất.

 Tránh bỏ qua những trường hợp kiểm thử trừ khi chương trình thực sự là một sản phẩm bỏ đi.  Xác suất tồn tại lỗi càng cao ở những phần có nhiều lỗi được phát hiện. Chiến lược kiểm thử phần mềm cung cấp cho người phát triển một khuôn mẫu kiểm thử. Kiểm tra một chương trình xem nó có thực hiện đúng những gì nó phải thực hiện và những gì dự kiến không thực hiện.  Không nên đặt kết quả dưới một giả định rằng sẽ không phát hiện một lỗi nào. và có các đặc điểm sau:  Kiểm thử bắt đầu tại mức module và các công việc “phát triển” hướng tới việc tích hợp toàn bộ hệ thống.vn 37 . Xác minh và thẩm định Kiểm thử phần mềm là một phần của đề tài rộng hơn mà thường được đề cập tới như là sự xác minh và thẩm định (V&V). Thẩm định và xác minh là từ chung để Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.  Kiểm thử và gỡ rối là các hoạt động khác nhau. 3.  Kiểm thử được thực hiện bởi người phát triển phần mềm và nhóm kiểm thử độc lập (cho các dự án lớn).sẽ được định nghĩa cho cho quá trình phát triển phần mềm. một khuôn mẫu để kiểm thử phần mềm .  Kiểm thử phần mềm là một nhiệm vụ mang tư duy sáng tạo và tính trách nhiệm cao.2 Phƣơng pháp tiếp cận kiểm thử phần mềm Kiểm thử là một tập các hoạt động có thể được lập kế hoạch trước và được thực hiện một cách có hệ thống.tập các bước xác định các phương pháp thiết kế trường hợp kiểm thử .1. 3. nhưng gỡ rối phải có trong mọi chiến lược kiểm thử.  Các kỹ thuật kiểm thử khác nhau thích hợp tại những thời điểm khác nhau.edu.2. Vì lý do này.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 38 http://www. Thường có một số quan niệm sai có thể dẫn đến kết luận sai từ sự tranh luận trên: (1) người phát triển phần mềm sẽ không thực hiện một kiểm thử nào . không có ai hiểu rõ chương trình hơn người phát triển. kiểm thử chất lượng và kiểm thử cài đặt. bao gồm việc duyệt lại kỹ thuật.2. duyệt lại tài liệu. phân tích thuật toán. phân tích và thiết kế phần mềm (cùng với mã hoá) là những công việc xây dựng. 3. mô phỏng. Từ quan điểm tâm lý. Tổ chức việc kiểm thử Với mọi dự án phần mềm. Thẩm định là tập hợp hoạt động khác đảm bảo rằng phần mềm đã được xây dựng theo đúng các yêu cầu của khách hàng. kiểm thử phát triển.2.vn . Kiểm thử đóng vai trò rất quan trọng trong việc xác minh và thẩm định phần mềm và nhiều hoạt động khác trong phát triển phần mềm. Người kỹ sư phần mềm tạo ra các chương trình máy tính. và (3) những người kiểm thử tham gia dự án chỉ khi các bước kiểm thử sắp bắt đầu. Xác minh là một tập các hoạt động đảm bảo rằng phần mềm cài đặt chức năng cụ thể một cách chính xác. xem lại cơ sở dữ liệu. theo dõi hiệu suất.lrc-tnu. Điều này tưởng như vô hại: sau tất cả. nghiên cứu tính khả thi. các tài liệu của nó và các cấu trúc dữ liệu liên quan. Có thể phát biểu theo cách khác: Xác minh (Verification): “Sản phẩm có đúng với thiết kế không?” Thẩm định (Validation): “Sản phẩm có đúng với yêu cầu thực tiễn không?” Xác minh và thẩm định là một phần của hoạt động đảm bảo chất lượng phần mềm. có một xung đột cố hữu về quyền lợi xuất hiện khi kiểm thử bắt đầu.chỉ quá trình kiểm tra để đảm bảo phần mềm thoả mãn các yêu cầu của chúng và các yêu cầu đó đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Mỗi phát biểu trên là không đúng. (2) phần mềm sẽ được “tung lên tường” để một người lạ sẽ kiểm thử nó một cách khắt khe.edu. Những người xây dựng phần mềm được yêu cầu kiểm thử phần mềm. kiểm định chất lượng và cấu hình.

Chiến lược kiểm thử phần mềm cũng có thể di chuyển dọc theo đường xoắn ốc và đi ra theo đường xoắn ốc theo luồng mở rộng phạm vi kiểm thử trên mỗi vòng. Công nghệ hệ thống Phân tích yêu cầu Thiết kế Lập trình S R D C U Kiểm thử đơn vị Kiểm thử tích hợp Kiểm thử tính hợp lệ Kiểm thử hệ thống I V ST Hình 3. Chiến lƣợc kiểm thử phần mềm Tiến trình công nghệ phần mềm có thể được xem như một xoắn ốc.lrc-tnu. hình 3. Các bước được mô tả như hình 3. Cuối cùng. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 39 http://www.Chiến lƣợc kiểm thử Theo quan điểm thủ tục. tức theo thứ tự ngược lại. Vai trò của nhóm kiểm thử độc lập (ITG) là để loại bỏ các vấn đề cố hữu liên quan đến việc người phát triển tự kiểm thử những gì đã được xây dựng.3. kiểm thử nằm trong ngữ cảnh công nghệ phần mềm trên thực tế là dãy bốn bước được cài đặt tuần tự. đi vào dọc theo đường xoắn ốc. đảm bảo rằng mỗi đơn vị thực hiện chức năng mà nó đã được thiết kế.vn .1 .1.2. tương ứng như sau: Kiểm thử hệ thống  Kiểm thử tính hợp lệ  Kiểm thử tích hợp  Kiểm thử đơn vị.2.Người phát triển phần mềm luôn có trách nhiệm kiểm thử các đơn vị (module) riêng biệt của chương trình. gồm các bước: Công nghệ hệ thống  Phân tích yêu cầu  Thiết kế  Mã hoá. giảm dần các mức trừu tượng trên mỗi vòng. nhân viên nhóm độc lập được trả lương để tìm các lỗi. Kiểm thử độc lập cũng loại bỏ các xung đột khác có thể xảy ra. Việc phát triển phần mềm. 3.edu.

và làm thế nào để biết chúng ta đã kiểm thử đủ?”.edu. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 40 http://www.  Kiểm thử tính hợp lệ: trong đó các yêu cầu đã được thiết lập như một phần của việc phân tích yêu cầu phần mềm được thẩm định.lrc-tnu. trong đó phần mềm và các thành phần khác của hệ thống được kiểm thử.2. 3. và tất cả các chức năng hệ thống và hiệu suất là đạt được. Tiêu chuẩn hợp lệ cần được kiểm thử.4. trách nhiệm này thường chuyển từ người phát triển cho các khách hàng”.  Kiểm thử tích hợp: tập trung vào việc thiết kế và xây dựng kiến trúc phần mềm. Có rất nhiều tranh cãi về câu trả lời cho câu hỏi trên.vn . Mỗi lần. “không bao giờ hoàn thành việc kiểm thử.  Kiểm thử hệ thống: là một phần của công nghệ hệ thống máy tính.2 – Các bƣớc kiểm thử  Kiểm thử đơn vị: tập trung trên mỗi module riêng biệt. khách hàng (người sử dụng) thực hiện chương trình máy tính. Điều kiện hoàn thành kiểm thử Một câu hỏi khó trong kiểm thử phần mềm. Kiểm thử hệ thống nhằm xác minh rằng tất cả các thành phần hệ thống khớp nhau một cách hợp lý. Không có câu trả lời dứt khoát cho câu hỏi này. các kỹ sư phần mềm cần phải có các tiêu chuẩn chặt chẽ để xác định khi nào kiểm thử đạt hiệu quả.Kiểm thử hệ thống Phân tích yêu cầu Kiểm thử tính hợp lệ Thiết kế Kiểm thử tích hợp Mã hoá Kiểm thử đơn vị Hình 3. đảm bảo rằng các chức năng của nó tương ứng với một đơn vị. chương trình sẽ được kiểm thử với tập dữ liệu mới. Thật ra. dựa vào phần mềm đã xây dựng. đó là: “Khi nào chúng ta hoàn thành việc kiểm thử . tuy nhiên.

có dạng: f(t) =   ln[lopt + 1]  p   1 (0. người kiểm thử có thể dự đoán việc giảm lỗi trong quá trình kiểm thử. Tuy nhiên.1) trong đó:  f(t) là số thất bại luỹ tích được dự đoán xuất hiện mỗi lần phần mềm được kiểm thử trong khoảng thời gian thực hiện t nào đó.2). Chiến lược phổ biến nhất hiện nay là kiểm thử cho đến khi dự án hết tiền hoặc thời gian. Cường độ lỗi thực tế có thể được vẽ Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 41 http://www. chiến lược này sẽ bao gồm một vài rủi ro: nếu việc phát triển đã vượt quá ngân sách thì việc kiểm thử sẽ mất chất lượng.lrc-tnu.  p là biến đổi số mũ trong cường độ thất bại do các lỗi được phát hiện và các khắc phục được thực hiện. Cường độ thất bại tức thời. l(t) có thể được suy ra bằng cách tính đạo hàm f(t): l(t) = lo l o pt  1 (0. Mô hình thất bại được gọi là mô hình thời gian thực hiện lôga Poisson. các mô hình thất bại phần mềm (được phát hiện trong quá trình kiểm thử) theo hàm thời gian thực hiện có thể được phát triển.vn . Một chiến lược khác là sử dụng mô hình thống kê và lý thuyết độ tin cậy phần mềm.  Khi đội ngũ kiểm thử không nghĩ được thêm một trường hợp kiểm thử nào.2) Sử dụng quan hệ được ghi trong phương trình (3.  Khi kiểm thử được tiếp tục mà không phát hiện được bất kỳ lỗi mới nào.  Khi đạt đến một mức của độ phủ thích hợp.Heiser (1997) [3] đưa ra bốn tiêu chuẩn có thể cho việc kết thúc kiểm thử:  Khi dự án hết tiền hoặc thời gian.  lo là cường độ thất bại phần mềm ban đầu (số thất bại trên một đơn vị thời gian) khi bắt đầu kiểm thử.edu.

mô hình có thể được sử dụng để dự đoán tổng thời gian thực hiện cần để đạt được tỷ lệ thất bại có thể chấp nhận được. t Hình 3.vn . Dữ liệu được chọn trong suốt kiểm thử Số thất bại theo thời gian kiểm thử Mật độ thất bại dự đoán. có thể phát triển chỉ dẫn để trả lời cho câu hỏi: “Khi nào chúng ta hoàn thành kiểm thử?” Hình 3. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 42 http://www.3 . nhưng sẽ còn nhiều lỗi.Mật độ lỗi là hàm thời gian thực hiện Bằng các phép tập hợp trong việc kiểm thử và sử dụng các mô hình độ tin cậy phần mềm đang tồn tại. Nếu chúng ta kiểm thử quá nhiều thì chi phí sẽ tăng một cách khó chấp nhận được.lrc-tnu.dọc theo đường cong dự đoán (Hình 3. ngược lại nếu kiểm thử ít thì chi phí thấp.4 chỉ ra mối quan hệ giữa số lượng kiểm thử được thực hiện và số lỗi được tìm thấy. l(t) l0 Với sự điều chỉnh hợp lý.edu.3). Số lượng kiểm thử tối ưu chỉ ra rằng chúng ta không kiểm thử quá nhiều nhưng cũng không ít quá. Nếu dữ liệu thực tế được tập hợp lại trong quá trình kiểm thử và mô hình thời gian thực hiện loga Poisson là phù hợp với nhau trên một số điểm dữ liệu. mô hình dự đoán thời gian kiểm thử được yêu cầu để đạt được tỷ lệ thất bại chấp nhận được Mô hình thời gian thực hiện loga Poisson Thời gian thực hiện.

và các bước có thể được thực hiện song song trên nhiều module. Các kiểm thử nhằm phát hiện các lỗi trong các phạm vi của module bao gồm:  Giao diện module. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 43 http://www.4.5(a). Sử dụng các mô tả thiết kế thủ tục để hướng dẫn. module hoặc lớp.edu. Các lý do của kiểm thử đơn vị Các kiểm thử xuất hiện như một phần của kiểm thử đơn vị được minh hoạ trong hình 3. Kiểm thử đơn vị thường hướng hộp trắng.  Cấu trúc dữ liệu cục bộ. 3.vn . Độ phức tạp liên quan của các kiểm thử và các lỗi đã phát hiện được giới hạn bởi ràng buộc phạm vi thiết lập cho kiểm thử đơn vị.Quan hệ giữa chi phí kiểm thử và số lỗi chƣa đƣợc phát hiện 3.Số lỗi còn lại Số lượng kiểm thử tối ưu Chi phí kiểm thử Số lỗi còn lại Quá mức kiểm thử tối ưu Dưới mức kiểm thử tối ưu Chất lượng kiểm thử chấp nhận được Số lượng kiểm thử Hình 3.1.3.lrc-tnu.  Đường dẫn độc lập.  Đường dẫn xử lý lỗi. Kiểm thử đơn vị Kiểm thử đơn vị tập trung vào việc xác minh trên đơn vị nhỏ nhất của thiết kế phần mềm – thành phần phần mềm. các đường dẫn điều khiển quan trọng được kiểm thử để phát hiện lỗi trong phạm vi module.  Điều kiện biên.3.

edu. Thường gồm một số kiểm thử cần thiết :  Số tham số đầu vào có bằng số đối số không?  Các thuộc tính của tham số và đối số có phù hợp không?  Số đối số truyền vào cho module được gọi có phù hợp số tham số?  Các thuộc tính đối số truyền cho module được gọi có phù hợp với thuộc tính của tham số?  Khai báo biến toàn cục nhất quán trong các module?  Các ràng buộc phù hợp với các tham số?  Các đối số được truyền vào có đúng thứ tự? Khi module thực hiện vào ra.lrc-tnu.vn . Giao diện module: được kiểm thử để đảm bảo thông tin vào. được kiểm tra để đảm bảo rằng dữ liệu được lưu trữ tạm thời đảm bảo tính nguyên vẹn trong tất cả các bước thực hiện của thuật toán. ra hợp lệ của đơn vị chương trình.  Giá trị khởi tạo hoặc giá trị mặc định không đúng.  Kích thước vùng đệm phù hợp với kích thước bản ghi?  Các tập tin được mở trước khi sử dụng?  Xử lý điều kiện kết thúc tập tin?  Xử lý lỗi vào ra?  Cấu trúc dữ liệu cục bộ: là nguồn lỗi phổ biến. Các trường hợp kiểm thử sẽ được thiết kế để phát hiện các loại lỗi sau:  Kiểu không thích hợp hoặc mâu thuẫn. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 44 http://www. cần thực hiện các kiểm thử giao diện bổ sung:  Các thuộc tính tập tin có đúng không?  Các lệnh đóng/mở tập tin có đúng không?  Các đặc tả hình thức phù hợp với lệnh vào/ra.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên (b) Môi trƣờng kiểm thử đơn vị 45 http://www. Module Giao diện Cấu trúc dữ liệu cục bộ Các điều kiện biên Các đường dẫn độc lập Các đường dẫn xử lý lỗi Bộ điều khiển Giao diện Cấu trúc dữ liệu cục bộ Các điều kiện biên Các đường dẫn độc lập Module được kiểm thử Các đường dẫn xử lý lỗi Các trường hợp kiểm thử Nhánh cụt Nhánh cụt Các trường hợp kiểm thử KẾT QUẢ (a) (b) Hình 3.  Đường dẫn xử lý lỗi: Một thiết kế tốt sẽ cho biết các điều kiện lỗi được biết trước và các đường dẫn xử lý lỗi được thiết lập để gửi lại hoặc kết thúc xử lý dễ dàng khi một lỗi xuất hiện.  Kiểu dữ liệu không thống nhất.  Điều kiện lỗi dẫn đến sự can thiệp của hệ thống trước khi xử lý lỗi. các ngoại lệ. Tên biến không đúng (sai chính tả hoặc bị cắt bớt).vn .  Đường dẫn độc lập: Tất cả các đường dẫn độc lập của cấu trúc điều khiển được thực hiện để đảm bảo rằng tất cả các câu lệnh trong module đã được thực hiện ít nhất một lần.  Xử lý điều kiện ngoại lệ không chính xác.  Thiếu hoặc tràn bộ nhớ. Một số lỗi tiềm ẩn sẽ được kiểm thử khi việc xử lý lỗi được đánh giá:  Mô tả lỗi khó hiểu.  Điều kiện biên: Điều kiện biên được kiểm thử để đảm bảo rằng module hoạt động hợp lệ tại các biên được thiết lập đạt đến giới hạn hoặc xử lý giới hạn.  Mô tả lỗi không cung cấp đủ thông tin để hỗ trợ xác định nguyên nhân lỗi.  Lỗi được chú giải không phù hợp với lỗi gặp phải.edu.5 – (a) Kiểm thử đơn vị.lrc-tnu.

Mỗi trường hợp kiểm thử phải được gắn liền với tập các kết quả mong đợi. Kiểm thử đơn vị được đơn giản hoá khi module có sự liên kết cao được thiết kế. 3.5(b). các giao diện có khả năng được kiểm thử trọn vẹn hơn.lrc-tnu. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 46 http://www.3. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu một số chiến lược tích hợp gia tăng khác nhau.3. Việc xem lại thông tin thiết kế sẽ hướng dẫn cho việc thiết lập trường hợp kiểm thử phù hợp nhằm phát hiện các loại lỗi trên.vn . Tích hợp gia tăng là đối lập với cách tiếp cận big-bang. trong đó các lỗi sớm được cô lập và được hiệu chỉnh. Sau khi mã nguồn đã được phát triển. nên phần mềm điều khiển và/hoặc nhánh cụt cần được phát triển cho mỗi kiểm thử đơn vị.2. Kiểm thử tích hợp Kiểm thử tích hợp là một kỹ thuật có hệ thống để xây dựng cấu trúc chương trình trong khi thực hiện các kiểm thử nhằm phát hiện các lỗi liên quan đến giao diện. Giống như tô màu trên một tấm bản đồ. Khi chỉ một chức năng được gọi bởi một module.4. Môi trường kiểm thử đơn vị được minh hoạ trong hình 3. Vì mỗi module không phải là một chương trình độc lập. thì bắt đầu thiết kế các trường hợp kiểm thử đơn vị.edu. chương trình được xây dựng và được kiểm thử từng đoạn nhỏ. và một cách tiếp cận kiểm thử có hệ thống có thể được áp dụng. Các nhánh cụt dùng để thay thế các module cấp dưới được gọi bởi các module được kiểm thử. số các trường hợp kiểm thử được giảm xuống và các lỗi có thể dự đoán và phát hiện sớm hơn. được duyệt lại và được kiểm tra đúng cú pháp. Các thủ tục kiểm thử đơn vị Kiểm thử đơn vị thường được xem như một phần phụ cho bước mã hoá. Mục tiêu là lấy các thành phần đã được kiểm thử và xây dựng cấu trúc chương trình đã được mô tả bởi thiết kế.

lrc-tnu. 5) Kiểm thử hồi qui (xem mục 3. các nhánh cụt bên dưới được thay thế tại một thời điểm với các module hiện tại.6 . Quá trình tích hợp được thực hiện theo các bước sau: 1) Module điều khiển chính được sử dụng như một bộ điều khiển. Các module mức dưới (và module mức dưới cùng) được kết hợp vào module chương trình chính thành cấu trúc theo chiều rộng hoặc chiều sâu.4. Như hình 3.edu. tích hợp theo chiều sâu sẽ gom tất cả các phần tử theo đường dẫn điều khiển chính của cấu trúc. Các module được tích hợp bằng cách di chuyển xuống dưới thông qua phân cấp điều khiển. Kiểm thử tích hợp từ trên xuống (Top-Down Integration) Tích hợp top-down là cách tiếp cận gia tăng để xây dựng cấu trúc chương trình. M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 Hình 3.3. nhánh cụt khác sẽ được thay thế bằng một module thực sự.6.1. 3) Các kiểm thử được thực hiện khi mỗi module được tích hợp. và các nhánh cụt được thay thế cho tất cả các module trực tiếp bên dưới module điều khiển chính. Việc chọn đường dẫn điều khiển chính có thể tuỳ biến và phụ thuộc các đặc trưng của ứng dụng.Kiểm thử Top-Down Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.4.vn 47 . 2) Phụ thuộc vào cách tiếp cận tích hợp đã chọn (tức là theo chiều rộng hoặc chiều sâu). bắt đầu với module điều khiển chính (chương trình chính). 4) Khi hoàn thành mỗi tập kiểm thử.3) có thể được thực hiện để đảm bảo rằng các lỗi mới không xuất hiện.

3.7.4.7 – Tích hợp Bottom-Up Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 48 http://www.vn . Các module được kết hợp tạo thành các nhóm 1. Các module trong nhóm 1 và 2 là mức dưới của Ma. bắt đầu xây dựng và kiểm thử với các module nguyên tử (tức là. Mỗi nhóm được kiểm thử sử dụng bộ điều khiển.… Mc Ma Mb D1 D2 D3 Nhóm 3 Nhóm 1 Nhóm 2 Hình 3. giống như tên gọi. Các bộ điều khiển D1 và D2 được loại bỏ. Chiến lược kiểm thử tích hợp bottom-up có thể được cài đặt theo các bước sau: 1) Các module mức thấp được kết hợp thành các nhóm (cluster). 2) Bộ điều khiển (chương trình điều khiển cho việc kiểm thử) được viết để phối hợp các trường hợp kiểm thử đầu vào và đầu ra. các module ở mức thấp nhất trong cấu trúc chương trình).2. 2 và 3. Tích hợp mẫu sau được minh họa trong hình 3. Cả hai Ma và Mb cuối cùng sẽ được tích hợp với module Mc. Chiến lƣợc kiểm thử từ dƣới lên (Bottom-Up Testing) Kiểm thử tích hợp bottom-up.lrc-tnu. và các nhóm được giao tiếp trực tiếp với Ma. Tương tự. bộ điều khiển D3 cho nhóm 3 được loại bỏ trước khi tích hợp với module Mb. 4) Các bộ điều khiển được loại bỏ và các nhóm được kết hợp chuyển dịch lên trên trong cấu trúc chương trình. 3) Kiểm thử nhóm.edu.

kiểm thử hồi qui là việc thực hiện lại một số tập con các kiểm thử đã được thực hiện trước đó để đảm bảo rằng các thay đổi không sinh ra những hiệu ứng không mong muốn. Trong ngữ cảnh chiến lược kiểm thử tích hợp. Kiểm thử hồi qui Mỗi lần một module mới được thêm vào như một phần của kiểm thử tích hợp.  Các kiểm thử tập trung vào các thành phần phần mềm vừa bị thay đổi. 3.3. Bộ kiểm thử hồi quy (tập con các kiểm thử sẽ được thực thi) gồm ba lớp các trường hợp kiểm thử khác nhau:  Một mẫu đại diện của các kiểm thử sẽ thực hiện tất cả các chức năng của phần mềm.vn . bằng cách thực hiện lại tập con tất cả các trường hợp kiểm thử hoặc sử dụng các công cụ thu phát tự động.lrc-tnu. Ưu điểm của chiến lược này có xu hướng là nhược điểm của chiến lược khác.3. Kiểm thử hồi qui là hoạt động trợ giúp để đảm bảo rằng các thay đổi (do kiểm thử hoặc do nguyên nhân khác) không đưa ra những hành vi hoặc những lỗi bổ sung không mong đợi. và logic điều khiển mới được yêu cầu. Các ghi chú trên kiểm thử tích hợp Các chiến lược kiểm thử tích hợp top-down và bottom-up có những ưu và nhược điểm. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 49 http://www.  Các trường hợp kiểm thử bổ sung tập trung vào các chức năng phần mềm có khả năng bị tác động khi có sự thay đổi. Các đường dẫn luồng dữ liệu mới được thiết lập. Kiểm thử hồi quy có thể thực hiện thủ công. vào ra I/O mới có thể xuất hiện. Các thay đổi có thể gây nên các vấn đề với các chức năng đã làm việc hoàn hảo trước đó.4. phần mềm sẽ thay đổi.4.4.edu.

Module nhánh cụt thường phức tạp hơn 2.1 – So sánh kiểm thử top-down và bottom-up Kiểm thử top-down Ƣu điểm 1. Các module điều khiển bắt buộc phải tạo. Gây ra sự trì hoãn việc hoàn thành một module nào đó. Làm cho người ta nghĩ nhầm rằng việc thiết kế chương trình và kiểm thử là chồng chéo nhau. Việc có chương trình khung sẽ sớm tạo ra một tư duy rõ ràng hơn và tạo tâm lý tốt khi kiểm thử. Trước khi những chức năng vào/ra được thêm. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 50 http://www. không tồn tại cho đến khi module cuối cùng được tạo ra. 2. Có ưu điểm nếu lỗi tập trung trên đỉnh 1. 5. Việc quan sát các kết quả kiểm thử là dễ hơn. tạo ra. Kiểm thử bottom-up 2. Việc tạo ra các điều kiện kiểm thử là không thể hoặc rất khó khăn. được tạo ra. Các điều kiện kiểm thử dễ dàng được thì đưa ra các trường hợp kiểm thử sớm hơn. Chương trình như là một thực thể trong lần xuất hiện đầu tiên. Có ưu điểm nếu những lỗi chính xuất của chương trình.Bảng 3.lrc-tnu. Khi các chức năng vào/ra được bổ sung. 3. 3. 2.vn . 3. Module nhánh cụt bắt buộc phải được 1. 4. hiện về phía dưới của chương trình.edu. Việc quan sát đầu ra kiểm thử là khó khăn hơn. Nhƣợc điểm 1. 6. việc đưa ra các trường hợp kiểm thử tại nhánh cụt có thể rất khó khăn. 7.

3. thiết lập cơ sở cho việc thực hiện kiểm thử tính hợp lệ.Khi kiểm thử tích hợp được thực hiện. các lỗi giao diện đã được phát hiện và hiệu chỉnh. Các module tới hạn cần được kiểm thử sớm nhất có thể.kiểm thử tính hợp lệ . Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 51 http://www.5. phần mềm được lắp ghép toàn bộ thành một gói. Module tới hạn có một hoặc nhiều đặc trưng như sau:  Lựa chọn một số yêu cầu phần mềm  Có mức điều khiển cao (nằm tương đối cao trong cấu trúc chương trình). Kiểm thử tính hợp lệ Điểm cao nhất của kiểm thử tích hợp.  Có các yêu cầu thực hiện không rõ ràng. Hơn nữa. Điều kiện kiểm thử tính hợp lệ Tính hợp lệ phần mềm đạt được thông qua một dãy các kiểm thử hộp đen nhằm minh chứng sự phù hợp với các yêu cầu.  Sự sai lệch với đặc tả được phát hiện và danh sách các thiếu sót được tạo ra.5. người kiểm thử cần chỉ ra các module tới hạn.lrc-tnu.có thể bắt đầu. và dãy kiểm thử phần mềm cuối cùng . Kế hoạch kiểm thử phác thảo các lớp kiểm thử sẽ được thực hiện. 3. tồn tại một trong hai điều kiện sau:  Các đặc trưng chức năng và khả năng thực hiện phù hợp với đặc tả và được chấp nhận.edu. và thủ tục kiểm thử xác định các trường hợp kiểm thử sẽ được sử dụng nhằm cố gắng phát hiện các lỗi trong sự thoả mãn các yêu cầu.  Là phức tạp hoặc dễ xảy ra lỗi. các kiểm thử hồi quy cần tập trung trên chức năng của module tới hạn.1.vn . Sau mỗi trường hợp kiểm thử hợp lệ được thực hiện. Đặc tả yêu cầu phần mềm tốt có chứa một phần được gọi là “điều kiện hợp lệ”.

Không giống kiểm thử alpha.5. Khi phần mềm được xây dựng theo hợp đồng đặt hàng của khách hàng.  Kiểm thử beta Kiểm thử beta được thực hiện bởi một hoặc nhiều người dùng cuối của phần mềm. các tổ hợp dữ liệu lạ thường có thể thường xuyên được sử dụng. Phần mềm được sử dụng trong môi trường tự nhiên cùng với người phát triển “xem xét trong vai trò” của người dùng và ghi lại các lỗi và các vấn đề sử dụng. thì việc thực hiện các kiểm thử chấp nhận với mỗi khách hàng là không thực tế. Các tài liệu hướng dẫn sử dụng có thể bị hiểu sai. một chuỗi các kiểm thử chấp nhận được thực hiện cho phép khách hàng thẩm định tất cả các yêu cầu.5. Đa số những người xây dựng sản phẩm phần mềm sử dụng kiểm thử alpha và beta để phát hiện các lỗi mà chỉ người dùng cuối có thể tìm thấy. Kiểm thử Alpha và Beta Người phát triển phần mềm gần như không thể đoán trước khách hàng sẽ sử dụng chương trình một cách thực sự như thế nào. Tuy Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 52 http://www. Nếu phần mềm được phát triển như một sản phẩm mang tính phổ dụng để sử dụng cho nhiều khách hàng. 3. và có các chi tiết cần thiết để hỗ trợ giai đoạn bảo trì của vòng đời phần mềm. Mục đích của việc duyệt lại là nhằm đảm bảo rằng tất cả các thành phần của cấu hình phần mềm được phát triển hợp lý. và đầu ra có vẻ rất rõ ràng đối với người kiểm thử có thể là khó hiểu cho người sử dụng. người phát triển nói chung không có mặt.vn .2. được lập danh mục.lrc-tnu.3.3.  Kiểm thử alpha Kiểm thử alpha được thực hiện bởi khách hàng trong vị trí của người phát triển.edu. Kiểm thử alpha được thực hiện trong môi trường được điều khiển. Duyệt lại cấu hình Thành phần quan trọng của quá trình kiểm tra tính hợp lệ là duyệt lại cấu hình.

. phần mềm kết hợp chặt chẽ với các thành phần khác của hệ thống (như phần cứng. Nếu việc khôi phục yêu cầu sự can thiệp của con người. Mặc dù mỗi kiểm thử có một mục đích khác nhau. 3.6. thì thời gian trung bình để khôi phục được ước lượng để xác định giới hạn có thể chấp nhận được. Nếu việc khôi phục là tự động (được thực hiện bởi chính hệ thống) thì việc khởi tạo lại. các kỹ thuật điểm kiểm soát. nhưng tất cả các công việc đều nhằm kiểm tra tất cả các thành phần hệ thống đã được tích hợp một cách hợp lý và thực hiện đúng các chức năng đã xác định. Kiểm thử khôi phục là một kiểm thử hệ thống có tác động đến phần mềm bị lỗi theo nhiều cách khác nhau và kiểm tra rằng sự khôi phục được thực hiện hợp lý.1. khôi phục dữ liệu và sự bắt đầu lại được ước lượng cho sự chính xác.2.nhiên.. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 53 http://www. Kiểm thử bảo mật Bất kỳ hệ thống dựa trên máy tính có quản lý các thông tin nhạy cảm hoặc dẫn đến các hoạt động có khả năng gây thiệt hại (hoặc lợi ích) không đúng cách cho các cá nhân là mục tiêu cho việc thâm nhập không đúng hoặc bất hợp pháp. 3.6.6. 3. Kiểm thử hệ thống Phần mềm chỉ là một thành phần của hệ thống lớn dựa trên máy tính.lrc-tnu. Cuối cùng. kiểm thử beta là một ứng dụng “sống” của phần mềm trong môi trường không được điều khiển bởi người phát triển. con người.vn . Kiểm thử khôi phục Nhiều hệ thống dựa trên máy tính cần khôi phục các sai sót và tiếp tục quá trình xử lý trong một khoảng thời gian xác định trước.) và một dãy các kiểm thử tích hợp và tính hợp lệ của hệ thống được thực hiện.edu. thông tin. Kiểm thử hệ thống thực tế là một tập các kiểm thử khác nhau với mục đích cơ bản là thực hiện đầy đủ hệ thống dựa trên máy tính. Kiểm thử tính bảo mật cố gắng kiểm tra rằng các kỹ thuật bảo vệ xây dựng trong hệ thống sẽ bảo vệ nó khỏi việc truy nhập bất hợp pháp.

3.6.3. Kiểm thử ứng suất Trong suốt quá trình kiểm thử phần mềm trước, các kỹ thuật hộp trắng và hộp đen dẫn đến sự ước lượng triệt để các chức năng và khả năng thực hiện chương trình chuẩn tắc. Kiểm thử ứng suất được thiết kế để đối chiếu chương trình với các trạng thái không chuẩn tắc. Kiểm thử ứng suất thực hiện hệ thống với mục đich tìm các giới hạn trong đó hệ thống sẽ thất bại do yêu cầu về tài nguyên với chất lượng, tần suất, số lượng không bình thường, chẳng hạn:  Các kiểm thử cụ thể được thiết kế cho những trường hợp tỷ lệ ngắt cao hơn bình thường.  Tốc độ dữ liệu đầu vào có thể được tăng cường độ để xác định các chức năng sẽ đáp ứng đầu vào như thế nào.  Thực hiện các trường hợp kiểm thử mà yêu cầu bộ nhớ tối đa hoặc các tài nguyên khác.  Thiết kế các trường hợp kiểm thử có thể gây nên sự thất bại trong hệ điều hành ảo.  Thực hiện các trường hợp kiểm thử gây nên sự tìm kiếm quá mức cho dữ liệu trên đĩa. 3.6.4. Kiểm thử khả năng thực hiện Với các hệ thống nhúng và thời gian thực, phần mềm cung cấp chức năng được yêu cầu nhưng không tuân theo các yêu cầu về khả năng thực hiện là không được chấp nhận. Các kiểm thử khả năng thực hiện thường được kết hợp với kiểm thử ứng suất và thường yêu cầu sự trang bị cả phần cứng và phần mềm. Bằng việc cung cấp hệ thống, người kiểm thử có thể phát hiện các trạng thái mà dẫn đến sự suy giảm và thất bại có thể của hệ thống.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

54

http://www.lrc-tnu.edu.vn

CHƢƠNG 4

MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỤ THỂ CỦA QUI TRÌNH KIỂM THỬ
4.1. Mục tiêu Phần này đi vào tìm hiểu một số bài toán cụ thể và nghiên cứu xây dựng các bộ dữ liệu kiểm thử cho bài toán cùng các chương trình kiểm thử tự động. 4.2. Phƣơng pháp luận 4.2.1. Tổng quan về các phƣơng pháp Các chức năng và hành vi của hệ thống phần mềm hoặc một phần xác định của hệ thống không bị thay đổi hoặc ít nhất không bị đi ngược lại khi có sự thay đổi trong mã nguồn. Vì vậy, với mục đích đảm bảo chương trình không bị đi ngược lại, cần thiết phải thực hiện việc kiểm thử hồi qui. Có hai kiểu kiểm thử thường gọi kiểm thử hồi qui.  Các kiểm thử chức năng kiểm tra toàn bộ hệ thống có thoả mãn các yêu cầu và các mục đích như sự thực hiện.  Kiểm thử đơn vị được tạo bởi người lập trình để kiểm tra mỗi mặt của từng thành phần trong hệ thống như các lớp hoặc các module trong các hành vi được mong đợi. Việc thực hiện kiểm thử hồi qui có nghĩa là thực hiện nhiều trường hợp kiểm thử khác nhau và thực hiện chúng thường xuyên. Vì thế không thể chấp nhận việc thực hiện thủ công, bởi vì sẽ rất mất thời gian và cũng không tin cậy. Do đó, cần thiết thực hiện một cách tự động. 4.2.2. Phạm vi giải quyết Có nhiều phương pháp sắp xếp khác nhau đã được nghiên cứu và phát triển. Mỗi phương pháp có ưu và nhược điểm riêng về độ phức tạp tính toán và thời gian thực hiện. Vì vậy, để lấy ví dụ tốt cho việc kiểm thử về khả năng thực hiện, chúng

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

55

http://www.lrc-tnu.edu.vn

ta chọn hai nhóm thuật toán sau để thực hiện kiểm thử hộp đen và so sánh kết quả thực hiện.  Độ phức tạp O(n^2): Insertion Sort, Selection Sort, Shell Sort, Bubble Sort.  Độ phức tạp O(n log n): Heap Sort, Quick Sort, Merge Sort. Việc kiểm thử đơn vị trên các mođun của các thuật toán này sử dụng các phương pháp kiểm thử hộp trắng (phương pháp đường dẫn cơ sở). Và để minh hoạ cho qui trình kiểm thử tích hợp chúng ta thử lấy module MergeSort để thiết kế bộ kiểm thử. 4.2.3. Phân loại các kiểu kiểm thử Vấn đề kiểm thử phần mềm, ngoài mục đich phát hiện lỗi còn nhằm để đảm bảo chất lượng phần mềm. Do đó, khi chọn các thuật toán sắp xếp làm ví dụ về qui trình kiểm thử, ngoài lý do đã nêu trên, việc lựa chọn này còn vì nhằm kiểm tra về khả năng thực hiện của phần mềm (mỗi thuật toán có ưu nhược điểm khác nhau về bộ nhớ, thời gian,..). Phát biểu cho một bài toán sắp xếp như sau:  Với P là chương trình sắp xếp.  S là bảng đặc tả cho P như sau: + P nhận đầu vào với một số nguyên N (N > 0) và một dãy N số nguyên gọi là các phần tử của dãy. 0 ≤ K ≤ e -1 với e nào đó. + K là phần tử bất kỳ của dãy. + Chương trình P sắp xếp dãy theo thứ tự tăng dần và xuất ra dãy đã sắp xếp.  P được xem là đúng với đặc tả S nếu và chỉ nếu: với mỗi đầu vào hợp lệ, đầu ra của P tương ứng với đặc tả của S.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

56

http://www.lrc-tnu.edu.vn

bắt đầu chương trình với các tham số đã cho và xem xét đầu ra.  Kiểm thử GUI: các giao diện người dùng đồ hoạ cho việc kiểm thử có một vài vấn đề. các giao diện kiểm thử nhúng trong ứng dụng là rất hữu ích.  Kiểm thử dựa trên luồng: Cách này bao gồm hầu hết các phương pháp kiểm thử. Tổ chức giao diện kiểm thử Để có thể thực hiện các trường hợp kiểm thử. Có nhiều cách thiết kế giao diện khác nhau.4.4.  Các kiểm thử hướng lô: khi giao diện cho chương trình là một dòng lệnh.edu. Mặc dù có các công cụ cho các giao diện đồ hoạ kiểm thử bằng cách làm lại các hành động được ghi lại trước đó giống như các sự kiện phím bấm hoặc chuột và các màn hình so sánh.lrc-tnu.vn . nhưng tập hợp các thành phần được sử dụng không cung cấp giao diện kiểm thử thích hợp. Vì thế.  Các giao diện và mã kiểm thử nhúng: Trong trường hợp các kiểm thử trên lưu trình và hướng lô đơn giản trên giao diện của ứng dụng là không thể được bởi vì giao diện không cung cấp đủ truy cập hoặc khi GUI cần được kiểm thử. Giao diện người dùng Giao diện kiểm thử được nhúng Ứng dụng Lệnh và dữ liệu Bộ kiểm thử Các kết quả Hình 4. cần thiết kế cho chương trình trình một giao diện để kiểm thử.2. thì chỉ các bộ kiểm thử tự động có thể được thực hiện. chúng không thể đối phó tốt với các sự cải biên thay đổi rất nhiều của các thành phần giao diện. các tập tin có thể được tạo ra. các trường hợp kiểm thử cần được ghi lại sau mỗi thay đổi của giao diện người dùng.1– Giao diện kiểm thử nhúng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 57 http://www.

1. Chiến lƣợc kiểm thử Việc kiểm thử thuật toán sắp xếp được thực hiện theo nhiều mức khác nhau:  Mức cao: bao gồm việc kiểm thử chức năng. Kiểm thử đơn vị Trong kiểm thử hộp trắng.vn .  Mức thấp: bao gồm việc kiểm thử đơn vị và kiểm thử khi tích hợp các thành phần. kiểm thử khả năng thực hiện. Phát sinh các trƣờng hợp kiểm thử 4.4. 4. để thực hiện kiểm thử cho các thuật toán cần thiết kế các trường hợp kiểm thử với mục đích tìm lỗi của mã lệnh.3.edu.3.3. Ở mức thấp. và xây dựng bộ dữ liệu kiểm thử tương ứng.  Module Merge Sort Hình 4.lrc-tnu. ở mức này chúng ta sẽ sử dụng các phương pháp hộp đen để sinh dữ liệu đầu vào và kiểm tra các kết quả đầu ra theo đặc tả của thuật toán. Vì vậy. chúng ta cần thâm nhập vào mã lệnh của thuật toán và áp dụng các phương pháp hộp trắng để phát sinh các trường hợp kiểm thử. Các đầu vào và đầu ra được kiểm thử trực tiếp tại mức mã và các kết quả được so sánh theo đặc tả.2 – Minh hoạ thuật toán sắp xếp MergeSort Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 58 http://www. Với việc kiểm thử ở mức cao cho các thuật toán sắp xếp.2. chúng ta sẽ thiết kế các trường hợp kiểm thử nhằm kiểm tra khả năng tối đa phần tử của dãy và hiệu quả của thuật toán. Vì vậy. giao diện người dùng được bỏ qua.

Vì vậy chúng ta cần cung cấp không gian tạm thời là tham số cho hàm. Xác định các trường hợp kiểm thử có thể và thiết kế bộ kiểm thử Các trường hợp kiểm thử có thể được sinh ra từ các mô tả chức năng của đơn vị. nếu nó chứa nhiều hơn một phần tử và sau đó nối hai nửa kề sát bằng hàm nối. 4. Để dễ phát sinh các trường Merge hợp kiểm thử và quan sát.  Split : Hàm tách nhận vào một miền và chia thành hai nửa.2. được gọi đệ qui cho mỗi nửa.3.vn . Trong đó bộ nhớ tạm thời được cấp phát và sau đó hàm tách được gọi với các tham số khởi tạo.lrc-tnu. chúng ta xây dựng đồ thị lưu trình như sau:  Vẽ đồ thị lưu trình cho hàm merge Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 59 http://www. nhưng đôi khi cần suy đoán để tìm các trường hợp kiểm thử có khả năng phát hiện các lỗi có thể. các miền kề sát của mảng thành một mảng đơn. MergeSort Chúng ta sẽ khó để kiểm thử ba chức năng một cách độc lập.1.  MergeSort:Module này sẽ là giao diện người dùng cuối cho chức năng sắp xếp. Có các phương pháp luận kiểm thử với vài cách tiếp cận để phát sinh trường hợp kiểm thử. mảng đã sắp xếp. Sau đó vùng hai miền được ghi đè bởi mảng đã sắp xếp.  Các trường hợp kiểm thử cho chức năng merge Áp dụng phương pháp đường dẫn cơ sở.edu. Để thiết kế các trường hợp kiểm thử cho các module của mergesort chúng ta có thể áp dụng phương pháp kiểm thử đường dẫn cơ sở.Module MergeSort có cấu trúc như sau:  Merge: Module này nối hai mảng đã sắp xếp. nhưng đề xuất gọi phụ thuộc chúng ta có thể áp dụng kiểm Split thử khi tích hợp các chức năng này bằng cách tích hợp từ trên xuống hoặc tích hợp từ dưới lên.

8.Đồ thị lƣu trình của chức năng merge  Đối chiếu hình 4.số đỉnh + 2 = 16 -12 + 2 = 6 V(G) = Số đỉnh điều kiện + 1 = 6 (Các đỉnh 2.vn .  Xác định tập cơ sở các đường dẫn độc lập + Đường dẫn 1 : 1  2  8  10  12 + Đường dẫn 2: 1  2  8  10  11  10 … + Đường dẫn 3: 1  2  8  9  8  … + Đường dẫn 4: 1  2  3  8  … + Đường dẫn 5: 1  2  3  4  5  7  2  … + Đường dẫn 6: 1  2  3  4  6  7  2  … Các dấu chấm lửng (…) phía sau các đưòng dẫn có nghĩa là một đường dẫn bất kỳ đi qua phần còn lại của cấu trúc đều có thể chấp nhận được.2. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 60 http://www.3 . 3. xác định độ phức tạp cyclomat V(G) theo 3 công thức: V(G) = số vùng = 6 V(G) = số cạnh . 4. Dữ liệu nên chọn sao cho các điều kiện tại các đỉnh điều kiện là tập thích hợp cho mỗi đường dẫn.  Chuẩn bị các trường hợp kiểm thử để mọi đường dẫn trong tập cơ sở đều được thực hiện.lrc-tnu.edu. 10 là các đỉnh điều kiện) Vậy độ phức tạp cyclomat tính được V(G) = 6.1 R6 2 R3 3 R1 4 8 R4 9 5 R2 6 10 R5 11 12 7 Hình 4.

right): 4 5 4 Kết quả mong đợi (Data): 3 2 7 4 6 5 1 + Trường hợp 5 (ứng với đường dẫn 5): 1 2 3 4 5  7  2  … Dữ liệu sắp xếp (Data): 1 6 7 2 3 4 1 8 Các tham số (left. + Trường hợp 4 (ứng với đường dẫn 4): 1  2  3  8  … Dữ liệu sắp xếp (Data): 3 2 7 4 6 5 1 Các tham số (left. Dữ liệu cần sắp xếp (Data): 1 3 2 7 5 6 2 Các tham số (left.. mid. right): 0 4 8 Kết quả mong đợi (Data): 1 3 2 5 7 4 8 2 3 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 61 http://www.+ Trường hợp 1 (ứng với đường dẫn 1): 1  2  8  10 12. right): 4 4 6 Kết quả mong đợi (data): 1 3 2 7 5 6 2 + Trường hợp 3 (ứng với đường dẫn 3): 1  2  8  9  8  … Chúng ta xét thấy đường dẫn này không thể xảy ra.edu. Dữ liệu sắp xếp (Data): 1 3 2 7 5 6 2 Các tham số (left. mid.vn .lrc-tnu. mid. right): 4 4 3 Kết quả mong đợi (Data): 1 3 2 7 5 6 2 + Trường hợp 2 (ứng với đường dẫn 2): 1  2  8  10  11  10 . right): 0 4 7 Kết quả mong đợi (Data): 1 3 4 1 6 7 2 8 + Trường hợp 6 (ứng với đường dẫn 6) 1  2 34 6 72… Dữ liệu sắp xếp (Data): 3 2 7 4 1 5 8 2 3 Các tham số (left. mid.. mid.

Vậy các trường hợp kiểm thử cho split được phát sinh như sau:  Trường hợp 1: left > right  Trường hợp 2: left = right  Trường hợp 3: left < right Trong đó left >= 0. nếu mảng có một hoặc nhiều hơn một phần tử. Cứ như vậy gọi đệ qui cho hai nửa. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 62 http://www.Bảng 4.1 1327562 Đặc tả Kết quả mong đợi  Các trường hợp kiểm thử cho chức năng split Với chức năng split để chia mảng thành hai nửa. Sau đó nối hai nửa thành mảng đã sắp xếp. Với chức năng này chúng ta có thể áp dụng phương pháp kiểm thử điều kiện để phát sinh các trường hợp kiểm thử.6 Merge6 Basic-Path Các tham số : 0 4 8 132574823 13416728 3274651 1327562 Đầu vào Data: 1 3 2 7 5 6 2 1. D2) với D1 và D2 là >.1 .5 Merge5 Basic-Path Các tham số : 0 4 7 Data: 3 2 7 4 1 5 8 2 3 1. = và <.lrc-tnu. right < số phần tử của dãy cần tách.2 Merge2 Basic-Path Các tham số : 4 4 6 Data: 3 2 7 4 6 5 1 1. Điều kiện ràng buộc cho C có dạng (D1. Trong chức năng split các lệnh sẽ được thực hiện ứng với điều kiện có dạng: C = E1 > E2 trong đó E1 ứng với left và E2 ứng với right.edu.Bảng các trƣờng hợp kiểm thử cho module Merge Số hiệu Tên kiểm thử Merge1 Kiểu kiểm thử Basic-Path Các tham số : 4 4 3 Data: 1 3 2 7 5 6 2 1.vn .4 Merge4 Basic-Path Các tham số :4 5 4 Data: 1 6 7 2 3 4 1 8 1.

1 Condition Các tham số : 3 2 Data: 3 1 4 1 5 2.  Dữ liệu đầu vào đã có thứ tự. chúng ta cần thiết kế các trường hợp kiểm thử cho module này để thực hiện việc kiểm thử thích hợp khi các module con được tích hợp lại thành module MergeSort.2 – Các trƣờng hợp kiểm thử cho module Split Số hiệu Tên kiểm thử Split 1 Đặc tả Kiểu kiểm thử Đầu vào Data: 1 5 2 4 3 2.  Lớp tương đương không hợp lệ: có K phần tử với K > 32000  Lớp tương đương không hợp lệ: có K phần tử với K < 0.vn . Do đó miền dữ liệu đầu vào có thể được phân hoạch thành 3 lớp tương đương:  Lớp tương đương hợp lệ: có K phần tử với 0 < K < 32000. Tuy nhiên.  Các trường hợp kiểm thử cho chức năng MergeSort Chức năng này gọi thực hiện Split và được kiểm thử cuối cùng.  Dữ liệu đầu vào đã xếp theo thứ tự ngược. Với lớp dữ liệu đầu vào có thể được tổ chức thành 3 lớp tương đương như sau:  Dữ liệu đầu vào ngẫu nhiên. Mảng được sắp xếp gồm K phần tử ( 0 ≤ K ≤ N. N= 32000).edu. do đó khả năng xảy ra lỗi ở module này là khó có thể xảy ra.lrc-tnu.2 Split 2 Condition Các tham số : 1 1 Data: 9 2 6 5 4 2.Bảng 4. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 63 http://www.3 Split 3 Condition Các tham số : 0 4 24569 31415 15243 Kết quả mong đợi Data là dãy số cần sắp xếp Các tham số là vị trí bắt đầu và kết thúc của dãy cần tách.

lrc-tnu.2 MergeSort Partition Các tham số : 5 Data: 5 4 3 2 1 3.6 MergeSort 5 12347… [] 12345 12345 12345 Kết quả mong đợi Số hiệu Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 64 http://www.1 Partition Các tham số : 5 Data: 1 2 3 4 5 3.Áp dụng phương pháp phân tích giá trị biên. Tên kiểm thử MergeSort Đặc tả Kiểu kiểm thử Đầu vào Data: 1 5 3 4 2 3.3 MergeSort Partition Các tham số : 5 Data: [] 3.7 MergeSort VBA Các tham số: 32001 122678… Data: 4 1 7 3 …2 Các tham số: 32000 Data: 5 3..5 MergeSort PartitionVBA VBA Các tham số: 1 Data: 2 6 2 8 1 .  Trường hợp mảng có 0 phần tử  Trường hợp mảng có 1 phần tử  Trường hợp mảng có 32000 phần tử  Trường hợp mảng có 32001 phần tử.vn . Từ việc phân tích các trường hợp hợp lệ và không hợp lệ trên. chúng ta sẽ có các trường hợp kiểm thử tại các giá trị biên của các lớp được phân hoạch. chúng ta có thể tổng kết bảng các trường hợp kiểm thử cho MergeSort như sau.4 MergeSort Partition Các tham số: 0 3. 7 3.edu.

log của việc thực hiện kiểm thử. mà sau đó chúng ta sẽ sử dụng để liên lạc giữa bộ kiểm thử và mã thực.edu. Hình 4. Sau đó. mảng kết quả được xuất ra để kiểm tra với bộ kiểm thử. vì vậy kết quả kiểm thử ứng với các trường hợp kiểm thử cần phải được ghi lại vào tập tin .2.lrc-tnu. 4.vn .3.3.5 .Kết quả đƣợc ghi ra fileLog Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 65 http://www. Chương trình sẽ đọc tất cả các tham số vào mảng và gọi thực hiện hàm cụ thể với các tham số. chúng ta có thể bắt đầu mã hoá bộ điều khiển kiểm thử. Bộ điều khiển kiểm thử Sau khi xác định giao diện cho các module và các trường hợp kiểm thử.2.4 – Giao diện điều khiển kiểm thử thuật toán MergeSort Hình 4.4.Kết quả kiểm thử Việc kiểm thử có thể phát hiện một vài lỗi nào đó trong mã.2.3.

số lần hoán vị cũng như đối với các thủ tục có gọi đệ qui thì đếm số lần thủ tục được gọi. Hình 4.vn . chúng ta cũng cần thực hiện việc kiểm thử hiệu quả của các thuật toán.3. để kiểm tra thời gian thực thi của các thuật toán.6 – Giao diện điều khiển kiểm thử khả năng thực hiện của các thuật toán sắp xếp Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 66 http://www.edu.4.lrc-tnu. Kiểm thử khả năng thực hiện Sau khi các thuật toán sắp xếp đã được cài đặt và được kiểm thử đơn vị để phát hiện lỗi.3. cũng như một số thông tin khác như số phép so sánh được thực hiện.

nó cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho các cơ sở đang tiến tới đưa qui trình kiểm thử phần mềm thành một qui trình bắt buộc trong dự án phát triển phần mềm của họ.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kiểm thử phần mềm là một hoạt động quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng phần mềm. Việc xây dựng tài liệu kiểm thử phần mềm hợp lý sẽ giúp cho việc tổ chức. Và Việt Nam đang trong quá trình xây dựng một ngành công nghiệp phần mềm thì không thể xem nhẹ việc kiểm thử phần mềm vì xác suất thất bại sẽ rất cao. Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng thực tế cho các đề tài và dự án phát triển phần mềm. học viên nghiên cứu các kĩ thuật và chiến lược kiểm thử. từ đó áp dụng để thiết kế kiểm thử cho một vài chương trình cụ thể.lrc-tnu. hầu hết các công ty phần mềm có uy tín đều đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt là nếu một phần mềm không có tài liệu kiểm thử đi kèm thì sẽ không được chấp nhận. Trong khuôn khổ một luận văn thạc sĩ. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 67 http://www. Hiện nay vấn đề kiểm thử phần mềm hầu như vẫn chưa được đầu tư và quan tâm đúng mức. hơn nữa. Vấn đề của đề tài là khá mới mẻ ở Việt Nam. giảm chi phí và thời gian. Việc nghiên cứu lựa chọn các kỹ thuật và chiến lược kiểm thử phần mềm phù hợp giúp cho việc kiểm thử có hiệu quả.vn .edu. quản lý và thực hiện kiểm thử có hiệu quả.

BS 7925. 6.15.TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1. W.vn . British Standard (1998). Introduction to Software Engineering.Đại học Quốc gia Hà Nội. Black.1 . B. BS 7925. Ngô Trung Việt dịch. (1995). p. Nhà xuất bản Giáo dục 1997. Hồ Chí Minh. British Computer Society. 2. Tiếng Anh 4. Bài giảng nhập môn Công trình học phần mềm.lrc-tnu. Inc. (1976). B. 5.Standard for Software Component Vocabulary. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 68 http://www. Boehm. trang 59.63. Cem Kaner. British Computer Society.Standard for Software Component Testing. Jack Falk. 27. Nguyễn Quốc Toản (2000). 1. 3. Software Engineering. p. Đại học Tổng hợp Tp.. John Wiley & Sons. 8. 7.2 . British Standard (1998). Testing Computer Software.141. IEEE Transactions on Computers. Hung Quoc Nguyen (1999). Nguyễn Xuân Huy (1994).edu. Pressman R. Wiley. Beizer.box Testing. Khoa Công nghệ . Công nghệ phần mềm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful