You are on page 1of 11

O czym 96% katolików nie wie ??

II w. - Wynaleziono wodê ` wiêcon¹'. Pojawiaj¹ siê pierwsze metody jej wiêcenia i wzmianki
j u¿ywaniu do "wypêdzania duchów".
II w. - wiêty Klemens z Aleksandrii spisuje swoje pogl¹dy: "Ka¿da kobieta powinna byæ prz
epe³niona wstydem przez samo tylko my lenie, ¿e jest kobiet¹".
178 r. Rzymski filozof Celsus po wiadcza fa³szowanie i modyfikowanie tre ci Ewangelii,
które i tak, w jego opinii, dalej s¹ pe³ne sprzeczno ci. (`Przepisywali i przerabiali P
isma wiête z ich pierwotnej postaci i usunêli wszystko, co pozwala³o [rewizjonistom] na
odparcie zarzutów') [Alethes logos/ Orygenes]
II w. - Wyznawcy chrystianizmu zaczynaj¹ g³osiæ nauki o wiecznym dziewictwie Maryi. Wc
ze niej nikt o tym nie s³ysza³.
III w. - Przez wprowadzenie ordynacji ustanawia siê "stan duchowny". Chrze cijanie z
ostali podzieleni na duchownych i laików - przedtem wszyscy byli równi, bêd¹c jednocze nie
wyznawcami i kap³anami ko cio³a.
220 r. - Przyjêto dogmat o konieczno ci wykonania pewnych czynno ci ko cielnych, niezbêdny
ch do zbawienia. Chrzest okaza³ siê niewystarczaj¹cy.
250 r. - Wprowadzono naukê o wiecznych mêkach.
IV w. w. Augustyn (twórca pierwszej doktryny filozoficznej ko cio³a katolickiego) naucz
a, ¿e niewolnictwo to stan zgodny z natur¹ (czyli odwrotnie ni¿ prawnicy i my liciele rz
ymscy) i przekonuje niewolników chrze cijañskich, ¿e ich po³o¿enie jest zgodne z wol¹ Bo¿¹.
ze nie karci `nieu wiadomionych" chrze cijan stanu niewolnego powo³uj¹cych siê na Stary Tes
ament (który przewidywa³ wyzwolenie po sze ciu latach niewoli). Panom za mówi o doczesnym
po¿ytku z Ko cio³a, który w taki sposób wp³ywa na wiadomo æ niewolników (In Psalmos 124,
312 r. - Bitwa pod mostem mulwijskim, w której Cesarz Konstantyn zwyciê¿y³ i zabi³ Maksenc
jusza. Z powodu wizji sennej, któr¹ ujrza³ przed bitw¹ Konstanty (mia³ wygraæ dziêki symbol
krzy¿a), rok pó niej wyda³ edykt zrównuj¹cy religiê chrze cijañsk¹ z religiami pogañskimi.
314 r. - Uchwalono ekskomunikê dla dezerterów. Dot¹d ko cio³y chrze cijañskie zabrania³y za
ia nawet w obronie koniecznej.
321 r. - Rzymski Cesarz Konstantyn nakazuje wiêciæ niedziele zamiast dotychczasowej s
oboty.
325 r. - Sobór nicejski. W wyniku g³osowania 250 biskupów sprowokowanych naukami ksiêdza
Arrio z Aleksandrii (który g³osi³ ¿e Jezus nie jest Bogiem, tylko bóstwem ni¿szej klasy) u
tala siê ¿e przys³any na ziemiê Jezus i Bóg, który go przys³a³, to ta sama osoba. Zostaje w
dzona wiara w Dwójcê wiêt¹. Jezus z Betlejem ma zast¹piæ dotychczas czczonego Mitrê. Wnieb
e Mitry w okresie równonocy wiosennej staje siê chrze cijañskim wiêtem Wielkanocy. Narodzi
y Jezusa (6 stycznia) by wyprzeæ z rynku konkurencyjnego Mitrê zostaj¹ przesuniête na 25
grudnia (narodziny Mitry). W Rzymie na Wzgórzach Watykañskich, chrze cijanie przejmuj¹ w
iêt¹ grotê Mitry, czyni¹c z niej siedzibê Ko cio³a katolickiego (pó niejszy Lateran). Nowe
awiane s¹ w miejscach kultu Mitry. (Podziemne sanktuaria Mitry mo¿na dzi zwiedzaæ min.
pod ko cio³em Santa Prisca i San Clemente) . Wystêpowanie wyra nych podobieñstw do mitryzm
u, ojcowie chrze cijañstwa t³umacz¹ dzia³alno ci¹ diabla. Podstaw¹ kultu Mitry by³a wiara w
telno æ duszy oraz 10 podobnych do ¿ydowskich przykazañ. Mitrze po wiêcano chleb i wino lub
wodê (oraz ofiary ze zwierz¹t) a jego wyznawcy ³¹czyli siê w gminy, na czele których stali
jcowie. W odro¿nieniu od chrze cijan wyznawcy Mitry nie uwa¿ali niewolnictwa za stan z
godny z wol¹ Bo¿¹, lecz skutek przemocy.
357 - Rzym wprowadza podatek od wyzwalanych niewolników. W odpowiedzi biskupi wyda
ja zakaz wyzwalania niewolników stanowi¹cych w³asno æ Ko cio³a. Kap³ani wprawdzie nadal wie
iewolnikom perspektywê szczê liwego ¿ycia pozagrobowego, ale mog¹ na nie liczyæ tylko niewo
nicy pos³uszni i ulegli. Kary dla niepos³usznych niewolników przewidywa³o Objawienie Pio
tra (w II i III w. przez chrze cijan uwa¿ane za pismo kanoniczne), które zapowiada³o, ¿e t
acy "bêd¹ niespokojnie gry æ siê w jêzyk i cierpieæ od wiecznego ognia" (Ap. P 11). Oraz na
dwunastu aposto³ów która poucza niewolników, aby odnosili siê do swych panów tak jak do sa
ego Boga oraz aby okazywali im "pokorê i boja ñ" (Didache 4, 11).
364 r. - Na synodzie w Laodycei Ko ció³ zabroni³ wiêtowania soboty. "Chrze cijanie nie pow
i judaizowaæ i pró¿nowaæ w sobotê, ale powinni pracowaæ w tym dniu; (..) Je li jednak bêd¹
waæ w tym dniu, zostan¹ od³¹czeni od Chrystusa" (Kanon XXIX) (C. J. Hefele, History of t
he Councils of the Church).
380r - po wst¹pieniu na tron cesarski Teodozjusza I, chrze cijañstwo staje siê oficjaln¹ r
eligi¹ Imperium, za Ko ció³ organizacj¹ polityczn¹, zawsze popieraj¹c¹ dzia³ania Cesarzy.
staje siê podpor¹ istniej¹cego ustroju politycznego, spo³ecznego i gospodarczego, mimo ¿e
przez wielu chrze cijan by³o to uznane za odstêpstwo od zasad g³oszonych przez Jezusa i
tradycjê apostolsk¹
381r. - Na soborze w Konstantynopolu cesarz Teodozjusz do "Dwójcy wiêtej" do³¹cza trzeci¹
sobê tzw." Ducha wiêtego". Mamy wiêt¹ trójce.
382 r. - Synod w Rzymie zwo³any przez Damazego ustanawia zwierzchnictwo Ko cio³a rzyms
kiego nad pozosta³ymi. Uchwa³a g³osi: "ko ció³ rzymski zosta³ wywy¿szony ponad wszystkie ko
rzez Boga". Dot¹d nie istnia³ jeden, wielki Ko ció³ katolicki, tylko wiele pomniejszych ko
io³ów chrze cijañskich, nieraz konkuruj¹cych ze sob¹. Cesarz zyskuje po rednio w³adze nad w
kimi chrze cijanami.
385 r. - Po raz pierwszy katoliccy biskupi polecili ci¹æ innych chrze cijan z powodów wyz
naniowych. Mia³o to miejsce w Trewirze.
390 i 393 r. - Synody w Hipponie i Kartaginie dobieraj¹ odpowiednie ewangelie i po
dania tworz¹c kanon "Pisma wiêtego".
391 r. W Aleksandrii w najwiêkszej na Ziemi bibliotece, w której od stuleci przechow
ywano oko³o 700 000 staro¿ytnych zwojów, katolicy spalili `niechrze cijañskie' pisma i ksiê
i. Wkrótce zamkniêto staro¿ytne akademie, skoñczy³o siê nauczanie kogokolwiek poza murami k
io³ów. Zastój spowodowany dzia³aniami wiêtego ko cio³a zahamowa³ rozwój cywilizacji i opó
y o tysi¹c piêæset lat
IV w. - Pierwsza uroczysto æ Wszystkich wiêtych zainicjowana przez ko ció³ w Antiochii.
IV w. - Pocz¹tek okresu mordowania pogan i pl¹drowania ich wi¹tyñ przez chrze cijan podjud
anych przez biskupów, opatów i mnichów. W 347 r. Ojciec Ko cio³a Firmicus Maternus zachêca
dców: "Niechaj ogieñ mennicy albo p³omieñ pieca hutniczego roztopi pos¹gi owych bo¿ków, obr
szystkie dary wotywne na swój po¿ytek i przejmijcie je na w³asno æ. Po zniszczeniu wi¹tyñ
niecie przez Boga wywy¿szeni".
431 r. - Sobór w Efezie potwierdza zasadê wiary w bosk¹ naturê Jezusa i uznaje ¿e cz³owiek
rodzi³ Boga. Xristo Tokos - Matka Chrystusa - zostaje zast¹pione na Teo Tokos - Boga
Rodzica.
449 r. - Cesarz Leon I umacniaj¹c swoj¹ w³adzê nad chrze cijanami wprowadza prymat biskupa
Rzymu nad innymi biskupami. Dot¹d istnia³o wiele rozproszonych tez o prymacie, a ka¿d
y biskup wiêkszego miasta nazywany by³ papie¿em, czyli "papa".
Vw. w. Augustyn twierdzi, ¿e aborcja nie stanowi aktu zabójstwa. Aborcja zatem wymaga
pokuty jedynie z powodu seksualnego aspektu grzechu.. Augustyn pisze: " nie mo¿na
jeszcze stwierdziæ z ca³¹ pewno ci¹, ¿e istnieje dusza w ciele pozbawionym czucia, gdy¿ ni
est ono w pe³ni uformowane, a zatem nie obdarzone zmys³ami".
V w. - W po³owie V wieku dzieñ 15 sierpnia staje siê wiêtem M.B., a cesarz Maurycjusz ust
anawia ten dzieñ wiêtem dla ca³ego Cesarstwa.
593 r. - dla uzdrowienia finansów kurii poprzez sprzeda¿ odpustów, papie¿ Grzegorz I wym
y la czy ciec. Od tej pory bóg na s¹dzie ostatecznym nie stawia dusz po prawicy i po lew
icy lecz po prawicy, po lewicy i po rodku. W czy æcu dusze zmar³ych cierpi¹, dopóki nie sp
d³ugu lub nie zostan¹ wykupione przez ofiary ¿ywych. Pocz¹tkowo nie mia³o, rozpoczyna siê h
el zbawieniem.
VI wiek - na synodzie w Macon biskupi g³osowali nad problemem, czy kobiety maj¹ dusz
e. Ustalili ¿e jednak tak.
VI w. - Za spraw¹ mnichów irlandzkich spowied "na ucho" zaczyna rozprzestrzeniaæ siê po E
uropie. Do tego czasu spowied na ogó³ odbywano publicznie i to bardzo rzadko w ci¹gu ca³e
go ¿ycia.
VI w. - Na mocy cesarskiego dekretu, wszyscy poganie zostali uznani za ludzi bez
maj¹tku i praw: "i¿by ograbieni z mienia, popadli w nêdzê". Dekret ten dawa³ prawo bezkar
nego mordowania i grabienia niechrze cijan.
600 r. - Wprowadzenie ³aciny do liturgii oraz "godzinki" do M.B.
665 r. Dziewi¹ty sobór w Toledo wydaje postanowienie, które by³o ród³em dop³ywu niewolnikó
o cio³a: "Kto tedy, od biskupa po subdiakona, p³odzi synów z kobiet¹ woln¹ lub niewolnic¹,
powinien podlegaæ karze kanonicznej; dzieci z takiego haniebnego zwi¹zku nie tylko
nie powinny otrzymaæ spadku po rodzicach, lecz na zawsze, jako niewolnicy, stanowiæ
w³asno æ Ko cio³a, gdy¿ ci sp³odzili ich w nagannych okoliczno ciach" (kanon 10).
694 r. - Siedemnasty sobór toledañski uznaje wszystkich ‾ydów za niewolników. Ich kapita³y
legaj¹ konfiskacie, zostaj¹ im te¿ odebrane dzieci od siódmego roku ¿ycia.
715 r. - Wprowadzono modlitwy do wiêtych.
726 r. -z Dziesiêciu Boskich Przykazañ usuniêto drugie, które brzmi:
"Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani ¿adnej podobizny tego, co jest na niebie w gór
ze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które s¹ w wodach i pod ziemia. Nie bêdzies
z siê im k³ania³ ani s³u¿y³" Otwar³o to drogê do handlu obrazami, szkaplerzami, krzy¿ami, p
itp. Przykazañ jednak musia³o pozostaæ dziesiêæ. Ko ció³ podzieli³ wiec ostatnie przykazan
o niepo¿¹daniu ani zony, ani os³a, ani wolu, na dwie czê ci.
"Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna litera, ani jedna kreska nie mo¿e byæ
zmieniona w Prawie" [Jezus]
"Nawet gdybym ja przyszed³ i próbowa³ wprowadziæ ma³¹ zmianê do tego, co poda³em pierwotnie
chaj bêdê przeklêty' [ w. Pawe³]
769 Sobór na Lateranie ustanowi³ nowy dekret dotycz¹cy wyboru papie¿y. O prawo wyboru mo¿e
ubiegaæ siê wy³¹cznie duchowny. Od elekcji ca³kowicie odsuniêto osoby wieckie, a przede w
stkim oligarchów rzymskich.
835 r. - Papie¿ Jan XI ustanawia osobne wiêto ku czci Wszystkich wiêtych, wyznaczaj¹c na
zieñ im po wiêcony 1 listopada.
897 - synod trupii. Papie¿ Stefana VII wykopuje z grobu jednego z ze swoich poprze
dników (z którym rywalizowa³ o papiestwo) i urz¹dza mu kilkudniowy proces. Akt oskar¿enia
zawiera trzy zarzuty: krzywoprzysiêstwo, niezdrowe ambicje, naruszenie kanonów. Za k
arê martwemu papie¿owi Formozusowi kat odr¹buje mu trzy palce, nastêpnie zrzuca trupa z
tronu, przebiera w zwyczajne szaty i wlecze ulicami Rzymu, po czym wrzuca do zbi
orowego grobu z biedakami. Po kilku dniach papie¿ Stefan dochodzi jednak do wniosk
u, ¿e to za ma³o i nakazuje ponowne wydobycie szcz¹tków Formozusa i wrzucenie ich do Tyb
ru. Kilka dni po niej Stefan umiera `nag³a mierci¹' a lud Rzymu wydobywa zwloki Formozu
sa z rzeki.
X w. - Odo z Cluny g³osi: "Obejmowaæ kobietê to tak, jak obejmowaæ wór gnoju..." Ca³a Europ
znajduje siê pod panowaniem papie¿y. 95 procent ludno ci nie umie ani czytaæ, ani pisaæ;
ludzie ¿yj¹ w ciemnocie i brudzie; wodê uwa¿ano za szkodliw¹ dla zdrowia, a mycie siê za gr
ech; kwitn¹ przes¹dy i gus³a. Za³amuje siê aktywno æ na polu medycyny, techniki, nauki, edu
ji, sztuki i handlu. Trwa mroczny okres w historii Europy.
904 - w ko ciele zaczyna siê tzw. okres pornokracji, obejmuj¹cy 12 kolejnych papie¿y, któr
y walnie przyczynia siê do definitywnego rozpadu chrze cijañstwa na czê æ wschodni¹ i zacho
Kilka kobiet na kilkadziesi¹t lat opanowuje Lateran. Nie mog¹c osobi cie za³o¿yæ korony pa
ieskiej, rz¹dz¹ Ko cio³em za po rednictwem swych kochanków i synów, staj¹c siê de facto pap
Za g³ówn¹ bohaterkê okresu pornokracji uwa¿ana jest Marozja Mariuccia, senatorka i patryc
juszka Rzymu ur. ok. 890 r., córka Teodory, kochanka Sergiusza III, matka Jana XI,
babka Jana XII, ciotka Jana XIII, prababka Benedykta VIII (1012-24) oraz Jana X
IX (1024-32). Czê ci¹ jej polityki by³y te¿ zmiany mê¿ów, przy czym dwaj z nich Gwidon i Hu
yli jej rodzonymi braæmi (kolejni papie¿e legalizowali te zwi¹zki).
904 papie¿ Sergiusz III morduje swoich poprzedników (Leona V i Krzysztofa) i dziêki pr
otekcji Teodory Starszej obejmuje papiestwo. Sergiusz wkrótce uwiód³ córkê swej mecenaski
i kochanki, piêtnastoletni¹ piêkn¹ Marozjê, która da³a mu syna, jednego z przysz³ych `ojców
Jana XI.
911 papie¿ Sergiusz umiera `nag³¹ smiercia' a jego miejsce zajmuj¹ kolejno trzej figuran
ci z nadania Teodory, a zarazem, jej kochankowie: Anastazy III (911-913), Lando
(913-914) i Jan X (914-928). Po tym pontyfikacie g³ównie skrzypce w polityce papiesk
iej nale¿¹ ju¿ wy³¹cznie do Marozji (jej matka zmar³a).
955 na tron papieski wstêpuje osiemnastoletni Oktawian (wnuk Marozji), który przybra³
imiê Jana XII. M³ody Oktawian, w przeciwieñstwie do swych poprzedników, pe³ni w Rzymie zaró
no w³adzê duchown¹, jak i wieck¹. Oktawian wierzy w boga Jupitera i boginiê Wenus, a na sz
i nosi woreczek z amuletami ochronnymi. Za jego pontyfikatu rozpusta i rozpasani
e siêga zenitu. Z pa³acu laterañskiego czyni dom publiczny dla `z³otej m³odzie¿y rzymskiej"
(synów i córek patrycjuszy) oraz `czarnoksiêsk¹ wi¹tyniê'. Za us³ugi kurtyzan i wró¿ek Jan
kielichami do mszalnego wina i innymi dewocjonaliami. Ma bzika na punkcie koni.
W stajniach odprawia msze, dziesiêcioletniego ch³opca stajennego czyni diakonem. Nic
zym Kaligula, sw¹ ulubion¹ klacz mianowa³ senatorem. Jan XII ukoronowa³ króla Niemiec Otto
na I na cesarza. Zgin¹³ z rêki mê¿a swojej kochanki.
966 - wprowadzenie chrze cijañstwa w Polsce. Chrze cijañstwo nie toleruje wspó³istnienia in
ych religii, wierzeñ i bogów. Zrazu spotyka siê to ze zdziwieniem tolerancyjnego polit
eizmu S³owian. Niszczone s¹ wszelkie oznaki rodzimej wiary. Na miejscach palonych wiêty
ch gajów i burzonych wi¹tyñ stawiano ko cio³y, w dniach wi¹t tradycyjnych wprowadzano wi
ne, lokalne bóstwa zastêpowano kultem wiêtych (np. Brygis w. Brygida). Jak podaje biskup
Thietmar: `W pañstwie [polskim] lud wymaga pilnowania na podobieñstwo byd³a, i bata n
a podobieñstwo upartego os³a (...) Je li stwierdzono wiêc, ¿e kto jad³ po Siedemdziesi¹tni
o [wielki post], karano go surowo poprzez wy³amanie zêbów. Prawo Bo¿e bowiem wie¿o w tym k
aju wprowadzone, wiêkszej nabiera mocy przez taki przymus, ni¿ przez post ustanowion
y przez biskupów" (VIII,2). Do koñca XVIIIw proces ten zakoñczy³ siê wyparciem ze wiadomo
spo³ecznej ca³ej s³owiañskiej tradycji religijnej, która czê ciowo zosta³a zniszczona, a cz
rzeformu³owana i wch³oniêta do systemu chrze cijañskiego.
983 - Wielkie powstanie s³owiañskie przeciwko chrystianizacji.
993 r. - Papie¿ Leon III zacz¹³ kanonizowaæ zmar³ych.
1000r. Chrze cijanie wierzyli w uwiêzienie w roku 317 Lewiatana w podziemiach Latera
nu (ówczesnej siedziby papie¿y) przez papie¿a Sylwestra I. Magia okr¹g³ej liczby 1000 kaza³
spodziewaæ siê nadzwyczajnych zdarzeñ. Proroctwa Sybilli zapowiada³y, ¿e z prze³omem tysi¹
cia potwór wydrze siê z wiêzienia i zniszczy ziemiê i niebo. Przera¿enie wzmaga³a zbie¿no æ
izji z nowotestamentow¹ Apokalips¹ w. Jana. Znaku zapowiadaj¹cego katastrofê dopatrywano
siê równie¿ w osobie ówczesnego papie¿a, który uprawia³ jakoby praktyki czarnoksiêskie (bud
gary i instrumenty astronomiczne) a przy tym przybra³ imiê Sylwestra II, co budzi³o sk
ojarzenie "jeden Sylwester uwiêzi³ smoka, drugi go wypu ci". Kiedy katastrofa nie nade
sz³a Papie¿ zarz¹dzi³ wielk¹ fetê i czas zabaw i dziêkczynienia Panu za dobroæ i ratunek dl
a Tak powsta³ KARNAWA£
1015 r. -Po do wiadczeniach pornokracji, wprowadzono przymusowy celibat dla duchow
nych, aby rozwi¹zaæ problem przejmowania maj¹tków ko cielnych przez ich rodziny. Dot¹d duch
wni mieli ¿ony i dzieci.
1054 r. - Micha³ Ceruliusz, patriarcha ko cio³a wschodniego i Leon IX (po rednio) obrzuc
ili siê nawzajem kl¹twami.
1077 r. - Papie¿ Grzegorz VII ustanowi³ formaln¹ "kl¹twê", czyli wyklêcie przez instytucjê
o³a (nie myliæ ze zwyk³¹ kl¹tw¹).
1095 r. - Urban II oferuj¹c boskie zbawienie, wezwa³ rycerzy Europy do zjednoczenia
i marszu na Jerozolimê,. Zainicjowa³ w ten sposób pierwsz¹ wyprawê krzy¿ow¹.
1096 r. Pod wp³ywem Urbana II wyrusza I wyprawa krzy¿owa biedaków wiedzionych przez Pi
otra z Amiens. Liczba uczestników tej "ludowej krucjaty" jest szacowana nawet do 1
80 000 osób. Krzy¿owcy znacz¹ swój szlak pogromami ‾ydów: w Wormacji, w Moguncji oraz w Kol
nii, dopuszczaj¹ siê rozbojów, rzezi i gwa³tów, niczym nie ró¿ni¹c siê od wrogich saracenów
szczê ników ginie z wycieñczenia i g³odu. Czê æ krucjaty kapituluje pod Xerigordon. Ci, któ
eszli na islam, s¹ sprzedawani w niewolê, opieraj¹cy siê pozbawiani s¹ ¿ycia. 21 pa dzierni
pod Civetot doznaj¹ pogromu g³ówne si³y krucjaty. Z krucjaty do Konstantynopola uchodzi
z ¿yciem oko³o 3000 ludzi.
1099 r. - Masakra Muzu³manów i ‾ydów w Jerozolimie (w tym ok. 70 000 Saracenów). Kronikarz
Rajmund d'Aguilers pisa³: "Na ulicach le¿a³y sterty g³ów, r¹k i stóp. Jedni zginêli od str
zrzucono ich z wie¿; inni torturowani przez kilka dni zostali w koñcu ¿ywcem spaleni.
To by³ prawdziwy, zdumiewaj¹cy wyrok Boga nakazuj¹cy, aby miejsce to wype³nione by³o krwi¹
niewiernych" ("Historia Francorum qui ceperunt Jeruzalem").
XI w. S³owianie pomorscy (Szczecinianie) o wiadczaj¹ biskupowi Ottonowi Mistelbachowi:
"U was, chrze cijan, pe³no jest ³otrów i z³odziei; u was ucina siê ludziom rêce i nogi, wy
e oczy, torturuje w wiêzieniach; u nas, pogan, tego wszystkiego nie ma, tote¿ nie ch
cemy takiej religii! U was ksiê¿a dziesiêciny bior¹, nasi kap³ani za utrzymuj¹ siê, jak my
scy, prac¹ w³asnych r¹k" (‾ywot wiêtego Ottona)
1109 r. Kolejna bitwa o Jerozolimê. Oto relacja naocznego wiadka: " Wkrótce wszyscy o
broñcy uciekli z murów poprzez miasto, a nasi cigali ich, pêdzili ich przed sob¹, zabijaj¹
, wyrzynaj¹c, a¿ do wi¹tyni Salomona, gdzie dosz³o do takiej rzezi, i¿ nasi brnêli po kost
we krwi... Niebawem krzy¿owcy rozbiegli siê po ca³ym mie cie, przyw³aszczaj¹c sobie z³oto,
bro, konie i mu³y; pl¹drowali pe³ne bogactw domy. Potem za , szczê liwi, p³acz¹c z rado ci,
nasi oddaæ cze æ grobowi naszego Zbawiciela. (...) Pozostali przy ¿yciu Saraceni wywlek
ali zmar³ych z miasta i z³o¿yli ich na stosach, których wysoko æ dorównywa³a wysoko ci domó
rzedtem nie s³ysza³ i nie widzia³ podobnej rzezi w ród pogan".
XII w. - Uczony i filozof, wiêty Tomasz z Akwinu (twórca drugiej doktryny katolickiej
) g³osi³, ¿e zwierzêta nie maj¹ ¿ycia po mierci ani wrodzonych praw, oraz ¿e "przez nieodw
nakaz Stwórcy ich ¿ycie i mieræ nale¿¹ do nas". wiêty Franciszek twierdzi jednak co inne
1116 r. - Sobór Laterañski ustanowi³ spowied "na ucho".
1147 - wyprawa krzy¿owa na S³owian (krucjata po³abska). Krucjata koñczy siê fiaskiem ale z
apocz¹tkowuje proces którego efektem staje siê eksterminacja i starcie z map tych naro
dów s³owiañskich, które nie podda³y siê chrystianizacji.
1140 r. - U³o¿ono i przyjêto listê 7 sakramentów wiêtych. Do tego czasu udzielano sakramen
sposób nieuporz¹dkowany (np. s³owiañscy ksiê¿a za jeden z sakramentów uznawali postrzy¿yny
1140 Gracjan zestawi³ pierwszy kodeks prawa kanonicznego. Zbiór ten stosowano jako i
nstrukta¿owy podrêcznik dla ksiê¿y a¿ do 1917 roku, kiedy to powsta³ nowy kodeks prawa kano
icznego. W kanonie "Aliquando" Gracjan stwierdza, ¿e "aborcja jest zabójstwem jedyni
e wówczas, gdy p³ód jest uformowany". Dopóki p³ód nie jest jeszcze w pe³ni ukszta³towan¹ lu
t¹, aborcja nie jest aktem zabójstwa.
1204 r. - Zaczê³a dzia³aæ wiêta Inkwizycja. S³udzy Ko cio³a zamêczyli lub spalili ¿ywcem m
i na ca³ym wiecie.
1202-1204 r. - IV krucjata zainicjowana przez Innocentego III, by wesprzeæ krzy¿owców
w Palestynie. Na skutek polityki Henryka Dandolo, ¿o³nierze Chrystusa zwrócili siê przec
iwko Bizancjum i zdobyli Konstantynopol, z zaciek³o ci¹ grabi¹c i wyrzynaj¹c mieszkañców (c
e cijan). Na koniec spalili miasto. Zrabowano nies³ychane ilo ci z³ota i srebra a skala
przemocy znów przekroczy³a wszelkie ówczesne normy wojenne. Na zdobytym terenie utworz
ono efemeryczne pañstewko nazwane Cesarstwem £aciñskim. Przypieczêtowa³o to roz³am miêdzy c
e cijañstwem wschodnim a zachodnim.
1208 r. - Innocenty III zaoferowa³ ka¿demu, kto chwyci za broñ, oprócz prolongaty sp³at i
boskiego zbawienia, równie¿ ziemiê i maj¹tek heretyków oraz ich sprzymierzeñców. Rozpoczê³a
jata, której celem by³o wymordowanie Katarów. Szacuje siê, i¿ krucjata poch³onê³a milion is
udzkich, nie tylko Katarów, ale dotknê³a wiêksz¹ czê æ populacji po³udniowej Francji. Dowod
kami krucjaty, gdy mu sie skar¿ono, ze trudno jest odró¿niæ wiernych od heretyków, odpowie
dzia³: "Zabijaæ wszystkich. Bóg ich odró¿ni.'
1229 r. - Papie¿ Grzegorz IX zakaza³ czytania "Biblii" pod sankcj¹ kar inkwizycyjnych!
!
1231 r. - Nakaz papieski zaleca³ palenie heretyków na stosie.
1234 r. - Papie¿ Grzegorz IX nak³ania do krucjaty przeciw ch³opom ze Steding, którzy odm
awiaj¹ arcybiskupowi Bremy nadmiernej daniny. Piêæ tysiêcy mê¿czyzn, kobiet i dzieci ginie
r¹k krzy¿owców, a zagrody owych ch³opów zajmuj¹ ich mordercy obdarzeni nimi przez Ko ció³.
1244 r. - Na soborze w Narbonne zdecydowano, aby przy skazywaniu heretyków nikogo
nie oszczêdzano. Ani mê¿ów ze wzglêdu na ich ¿ony, ani ¿on ze wzglêdu na mê¿a, ani te¿ rodz
na dzieci. "Wyrok nie powinien byæ ³agodzony ze wzglêdu na chorobê czy podesz³y wiek. Ka¿d
wyrok powinien obejmowaæ biczowanie".
1252 r. - W bulli "Ad extripanda" papie¿ Innocenty IV przyrówna³ wszystkich chrze cijan
ale niekatolików do zbójców i zobowi¹za³ w³adców do tego, by tych `heretyków' mordowano naj
ci¹gu piêciu dni.
1263 r. - Zatwierdzono przyjmowanie komunii pod jedn¹ postaci¹.
1264 r. - Ustanowiono uroczysto æ Bo¿ego Cia³a.
1275 r. - Pojawi³y siê dyskusje na temat p³acenia daniny. W odpowiedzi papie¿ ekskomunik
owa³ ca³e miasto - Florencjê.
1313 r. - Sobór w Zamorze ponownie zarz¹dza zniewolenie ‾ydów i pod gro b¹ ekskomuniki ¿¹da
nania postanowienia przez w³adze wieckie. Antysemickie dekrety ko cielne bêd¹ pojawiaæ siê
o XIX w.
1326 r. Niezgodno æ przesadnie bogatej organizacji Ko cio³a z g³oszonymi przez ni¹ ideami J
zusa Chrystusa, doprowadzi³a do og³oszenia bulli papieskiej `Cum inter nonnullos', w
której uwa¿ano za herezjê twierdzenia, jakoby Jezus i Jego aposto³owie nie posiadali ¿adn
ej w³asno ci w postaci dóbr materialnych. Podobno mieli kupê szmalu.
XIV w. - Wybucha epidemia czarnej mierci. Ko ció³ wyja nia³, ¿e winê za ten stan rzeczy po
zi, zachêcaj¹c przy tym do napa ci na nich. Zaczynaj¹ siê eksterminacje.
1349 r. - W ponad 350 niemieckich miastach i wsiach gin¹ niemal¿e wszyscy ‾ydzi, na ogó³ p
aleni ¿ywcem. W ci¹gu jednego roku chrze cijanie wymordowali wiêcej ‾ydów ni¿ niegdy , w ci
stu lat prze ladowañ, poganie wymordowali chrze cijan. To tylko jeden z wielu epizodów p
ogromów ‾ydów, gdy¿ podobne zdarzenia mia³y miejsce przez ca³y okres panowania chrze cijañs
1377 r. - Robert z Genewy wynaj¹³ bandê najemników, którzy po zdobyciu Bolonii ruszyli na
Cessnê. Przez trzy dni i noce, pocz¹wszy od 3 lutego 1377 roku, przy zamkniêtych brama
ch miasta, ¿o³nierze dokonali rzezi jego mieszkañców. W 1378 roku, Robert z Genewy zosta³
papie¿em i przyj¹³ imiê Klemensa VII. W tym samym roku papie¿em Urbanem VI zosta³ Bartolome
Prignano i Ko ció³ mia³ dwóch zwalczaj¹cych siê papie¿y.
1450-1750 r. - Okres polowania na czarownice. Straszliwymi torturami zamêczono set
ki tysiêcy kobiet pos¹dzanych o czary. Standardowe tortury obejmowa³y : wieszanie za rêc
e, biczowanie, ³amanie stawów i ko ci ko³em, przypiekanie, gotowanie w oleju, wbijanie k
olców w oczy, wlewanie wrz¹tku do uszu, wyrywanie obcêgami piersi i narz¹dów p³ciowych, sad
anie na roz¿arzonym ¿elazie lub wêglach. Dzieci mo¿na by³o równie¿ oskar¿aæ o czary: dziewc
o ukoñczeniu 9,5 lat, ch³opców po ukoñczeniu 10 lat. M³odsze dzieci torturowano w celu uzy
skania zeznañ obci¹¿aj¹cych rodziców. W procesach o czary brane by³y pod uwagê `zeznania' d
atków!
1466 - Papie¿ Pawe³ II, homoseksualista lub transseksualista, nazywany przez swojego
poprzednika, Piusa II, "dobr¹ Marysi¹" a przez kardyna³ów "Nasz¹ Pani¹ ‾a³osn¹" rozpocz¹³
ciwko husytom.
1475 - Dla poprawienia finansów kurii oskar¿any o kazirodztwo z siostr¹ i udzia³ w homos
eksualnych orgiach papie¿ Sykstus IV opodatkowuje prostytutki.
1483 - Giovanni Giacomo Sclafenati w wieku 32 lat zostaje najm³odszym kardyna³em wiat
a. Swoj¹ nominacjê zawdziêcza romansowi z Sykstusem IV.
1484 r. - Papie¿ Innocenty VIII oficjalnie nakaza³ palenie na stosach kotów domowych r
azem z czarownicami. Zwyczaj ten by³ praktykowany przez trwaj¹cy setki lat okres pol
owañ na czarownice. Papie¿a zyskuje przydomek "ojca ojczyzny". Mimo celibatu ma 16 d
zieci.
1492 r. - Kolumb odkry³ Amerykê. Inkwizycja szybko postêpuje ladami odkrywców. Tubylców, k
zy nie chcieli nawróciæ siê na wiarê chrze cijañsk¹ mordowano. Gdy by³a taka sposobno æ, pr
iem oporni Indianie byli przymusowo chrzczeni. W tym czasie papie¿ Aleksander VI u
rz¹dza publiczne orgie z w³asn¹ córk¹ Lukrecj¹ (Borgi¹) i synem Cezarem.
1493 r. - Bulla papieska uprawomocni³a deklaracjê wojny przeciwko wszystkim narodom
w Ameryce Po³udniowej, które odmówi³y przyjêcia chrze cijañstwa. W praktyce kobiety i mê¿cz
zuto psami karmionymi ludzkim miêsem i æwiartowanymi ¿ywcem indiañskimi niemowlêtami. Wbij
ano ciê¿arne kobiety na pale, przywi¹zywano ofiary do luf armatnich i puszczano je z d
ymem. Mordowano, gwa³cono, okaleczano i rabowano. Gdy katoliccy "misjonarze" zawit
ali do Meksyku, ¿y³o tam oko³o 11 milionów Indian, a po stu latach ju¿ tylko pó³tora milion
Szacuje siê, ¿e w ci¹gu 150 lat zabito co najmniej 30 milionów ludzi. Podczas pobytu w t
amtych stronach, papie¿ JPII nazwa³ ta zbrodnie przeciwko ludzko ci "dzie³em ewangelizac
ji i pokoju".
1493 - Papie¿ Aleksander VI zara¿a siê syfilisem
1501- Syn papie¿a Aleksandra VI (Cezar Borgia) wydaje w pa³acu apostolskim 'Bankiet
Kasztanów', znany tak¿e jako 'Balet Kasztanów', na którym, piêædziesi¹t nagich prostytutek
urtyzan, na czworaka, zbiera waginami porozrzucane pomiêdzy wiecznikami kasztany. I
mpreza koñczy siê zbiorow¹ orgi¹ i seksualnymi zawodami go ci i dworzan. Dla najlepszych o
gierów przewidziane s¹ nagrody.
1513 - Papie¿em zostaje Leon X, który po objêciu w³adzy zaapelowa³ do kardyna³ów bardzo oso
wie: "Niech nasz pontyfikat bêdzie radosny'. Leon X wobec arystokratycznego towarz
ystwa zawsze pozostawa³ sob¹: "Ile¿ korzy ci przynios³a Nam i naszym ludziom ta bajeczka o
Chrystusie, wiadomo." (za: Horst Hermann, Ksi¹¿êta Ko cio³a. Miêdzy s³owem pasterskim a go
nkami owieczek, Uraeus, Gdynia 2000, s.145)
1542 r. - Papie¿ Pawe³ III wzmacnia pozycjê Inkwizycji. Inkwizycja otrzymuje nad ca³ym k
atolickim terytorium tak¹ sam¹ w³adzê, jak¹ wcze niej cieszy³a siê w Hiszpanii.
1545-1563 r. - Na Soborze Trydenckim og³oszono, ze tradycja Ko cio³a jest wa¿niejszym ród³
objawienia od S³owa Bo¿ego., a jedyne i wy³¹czne prawo interpretacji Pisma wiêtego spoczyw
w rêkach ko cio³a katolickiego. Uznano, ¿e sakramenty s¹ niezbêdne do uzyskania zbawienia.
Utworzono indeks ksi¹g zakazanych, który przez 400 lat bêdzie krêpowaæ wolno æ my li, sumie
naukê. Na soborze Florenckim i Trydenckim zatwierdzono ostatecznie dogmat o czy æcu.
Praktyka sprzeda¿y odpustów od kar czy æcowych rozkwit³a pe³na par¹. Obecnie Wiêkszo æ wyzn
kich uwa¿a nauczanie o czy æcu za niebiblijne i je odrzuca.
1568 r. - Hiszpañski trybuna³ inkwizycji wydaje nakaz mierci na trzy miliony Niderlan
dczyków, którzy - jak brzmi has³o wypisane na kapeluszach "gezów" - wol¹ byæ "raczej Turkam
ni¿ papistami".
1572 r. - We Francji 24 sierpnia w masakrze znanej pod nazw¹ Dnia wiêtego Bart³omieja z
amordowano 10 000 protestantów. Papie¿ Grzegorz XIII napisa³ potem do króla Francji Karo
la IX: "Cieszymy siê razem z tob¹, ¿e z Bosk¹ pomoc¹ uwolni³e wiat od tych pod³ych herety
1584 r. - Papie¿ Grzegorz XIII w bulii "In coena Domini" zrównuje protestantów (chrze ci
jan) z piratami i zbrodniarzami, zezwalaj¹c katolikom na ich mordowanie.
1584 r. Giordano Bruno twierdzi, i¿ gwiazdy s¹ innymi s³oñcami, wokó³ których mog¹ kr¹¿yæ i
, a na nich ¿yæ inne istoty. Za swoje pogl¹dy zostaje spalony ¿ywcem na stosie. Egzekucj
e opó niono o dwa lata z rozkazu papie¿a Klemensa VIII. Papie¿owi zale¿a³o, by stos na Camp
dei Fiori sta³ siê jedn¹ z atrakcji dla pielgrzymów.
1585-1590 r. - Krótka kadencja Sykstusa V zaowocowa³a zakazem wstêpu do watykañskich arc
hiwów dla wieckich uczonych. Na rozkaz papie¿a wyryto przed wej ciem napis: "Kto tutaj
wejdzie, bêdzie natychmiast ekskomunikowany". 1 czerwca 1846 r. zakaz ten zostanie
rozszerzony nawet na kardyna³ów, a wstêp bêdzie mo¿liwy tylko za specjaln¹ zgod¹ papie¿a.
1600 r. - 17 lutego spalono na stosie Giordano Bruno, który g³osi³ ¿e wszech wiat jest nie
skoñczony i jednorodny (z czego wynika³ pogl¹d, ¿e ludzie nie s¹ jedynymi inteligentnymi i
stotami w kosmosie). Religiê uznawa³ za uproszczon¹ wersjê filozofii a liturgiê za wynik z
abobonu. Ko ció³ skaza³ go za herezjê doketyzmu.
1615 r. - Trybuna³ inkwizycyjny zabrania g³oszenia teorii heliocentrycznej. Ziemia j
est p³aska i unosz¹ ja na grzbiecie s³onie - to pogl¹dy Ko cio³a. Naukowe podej cie Ko cio³
ta odzwierciedla³y pogl¹dy wiêtego Augustyna: `Jest to niemo¿liwe, aby po przeciwnej stro
nie Ziemi znajdowali siê ludzie, gdy¿ w Pi mie wiêtym nie ma wzmianki o takim rodzie w ród
tomków Adama'.
1633 r. - Trybuna³ inkwizycyjny skazuje 70-letniego Galileusza za to, i¿ g³osi³ zasady h
eliocentryzmu. Gdyby nie zawarta z Inkwizycj¹ ugoda polegaj¹ca na publicznym wyrecyt
owaniu formu³y odwo³uj¹cej i przeklinaj¹cej swoje "b³êdy", zosta³by skazany na stos. Galile
, uwieziony, do koñca ¿ycia znajdowa³ siê pod nadzorem Inkwizycji.
1648 r. - Na fali katolickiego antysemityzmu, wymordowano w Polsce ok. 200 000 ‾ydów
.
1650 r. - W Nowej Anglii prawnie zakazano noszenia ubrañ z "krótkimi rêkawami, gdy¿ mog³yb
y zostaæ ods³oniête nagie ramiona". Chrze cijanie zaczêli uwa¿aæ, ¿e wszystko, co zwraca uw
iat fizyczny jest bezbo¿ne.
1789 r. - Papie¿ Grzegorz XVI gani wolno æ sumienia jako "szaleñstwo", "zara liwy b³¹d" i w
wiada siê przeciwko wolno ci handlu ksi¹¿kami.
1791 Zgromadzenie Narodowe Francji uzna³o papie¿a, arystokratów i opornych kap³anów za naj
wiêkszych wrogów narodu.
1793 Konwent Narodowy Francji uchwali³ wniosek skierowany do Komitetu O wiecenia Pub
licznego `z propozycj¹ wzniesienia pomnika proboszczowi Janowi Meslier ... pierwsz
emu ksiêdzu, który mia³ odwagê i si³ê przekonania, aby wyrzec siê b³êdów religijnych katoli
Meslier po swej mierci zostawi³ parafianom dzie³o swego ¿ycia testament duchowy, w który
m wyznaje ca³¹ prawdê o religii, której by³ funkcjonariuszem. Meslier napisa³: "Religia Rzy
ska w samej swojej istocie jest wrogiem rado ci i dobrobytu ludzi. B³ogos³awieni ubodz
y! B³ogos³awieni, którzy p³acz¹! B³ogos³awieni s¹ ci, co cierpi¹! Biada tym, którzy ¿yj¹ w
o ci! Oto rzadkie odkrycia, g³oszone przez ten chrystianizm! (...) My lê, drodzy parafia
nie, ¿e dostatecznie zabezpieczy³em was przed tymi szaleñstwami. Rozum wasz sprawi wiêce
j jeszcze ni¿ moje wywody. (...) Koñcz¹c b³agam Boga, tak przez tê sektê zniewa¿onego, aby
zy³ nas przywróciæ do religii naturalnej, której chrystianizm jest otwartym wrogiem, do
tej wiêtej religii, któr¹ Bóg w³o¿y³ w serca wszystkich ludzi i która uczy: by my nie czyn
mu, co nam nie jest mi³e. A wtedy wiat sk³adaæ siê bêdzie z dobrych obywateli, ze sprawied
iwych ojców, pos³usznych dzieci i czu³ych przyjació³".
21 lutego 1795 roku Zgromadzenie Narodowe Francji og³asza wolno æ kultów religijnych (po
d wp³ywem pertraktacji z Hiszpani¹ i Toskani¹) i rozdzia³ Ko cio³a od pañstwa. W historii l
ko ci zaczyna siê nowa era.
1836 r. - Grzegorz XVI w nowym wydaniu indeksu ksi¹g zakazanych uzale¿nia czytanie B
iblii w jêzykach narodowych od zgody Inkwizycji. Zakaz obowi¹zywa³ do 1897 r.
1846 r. - 1 czerwca wydano zakaz wstêpu do watykañskiego archiwum absolutnie wszystk
im, nawet kardyna³om, bez specjalnego zezwolenia papie¿a.
1852 r. - Wprowadzono nabo¿eñstwo majowe do N.M.P.
1854 r. - Wymy lono Niepokalane Poczêcie N.M.P.
1855 r. - Sprzeciw Ko cio³a wobec Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Ko ció³ g³osi³: "Wolno
erstwo, wolno æ to odwodzenie innych od prawdziwego Boga. Wolno æ to mówienie k³amstw w imi
oga". Wcze niej, do Kongresu Stanów Zjednoczonych, Ko ció³ wniós³ projekt ustawy zabraniaj¹
ydobywania z ³ona ziemi ropy naftowej, któr¹ Bóg tam umie ci³, aby `czarci w piekle mieli c
ym pod kot³ami paliæ'.
1869 Pius IX podczas soboru watykañskiego potêpia aborcjê; od tamtego momentu uznawana
ona jest za grzech miertelny.
1870 r. - Wprowadzono dogmat o nieomylno ci papie¿a.
1897 r. - Papie¿ Leon XIII dopisuje "Bibliê" do "Indeksu ksi¹g zakazanych" !!!
pocz¹tek XX w. - Papie¿ Leon XIII uzasadnia karê mierci: "Kara mierci jest niezbêdnym i s
utecznym rodkiem dla osi¹gniêcia celu Ko cio³a, gdy buntownicy wystêpuj¹ przeciw niemu i n
szaj¹ jedno æ duchow¹".
pocz¹tek XX w. - Pius X o wiadczy³ dos³ownie: "Religia ¿ydowska by³a podstaw¹ naszej religi
zosta³a jednak zast¹piona nauk¹ Chrystusa i nie mo¿emy uznaæ dalszej racji istnienia tamte
j".
1910 r. - 1 wrze nia Pius X nakaza³ katolickim duchownym sk³adaæ "Przysiêgê modernistyczn¹"
tóra ka¿e wierzyæ, ¿e "Ko ció³ (...) zosta³ bezpo rednio i wprost za³o¿ony przez (...) Chry
z nakazuje potêpiaæ "tych, którzy twierdz¹, ¿e Wiara, przez Ko ció³ podana, mo¿e staæ w spr
histori¹" oraz "sposób rozumienia i wyk³adania Pisma w., który, pomijaj¹c tradycjê Ko cio
logiê Wiary i wskazówki Stolicy Apostolskiej, polega na pomys³ach racjonalistycznych".
Przysiêga mia³a zapobiec "zamêtowi w umys³ach wiernych co do istoty dogmatów" wynikaj¹cego
z postêpuj¹cej edukacji spo³eczeñstwa. Przysiêgê zniesiono w 1967 r.
1917 r. - Heretycy mog¹ odetchn¹æ ulg¹. Po prawie 700 latach nowy "Codex Juris Canonici"
znosi tortury! Du¿y wp³yw na decyzjê mia³o powstanie komunizmu w Rosji, którego Ko ció³ si
traszy³.
1939 r. - Papie¿ Pius XII w li cie do hierarchii ko cielnej USA dopatruje siê przyczyny
"dzisiejszych nieszczê æ" nie w faszyzmie, lecz m.in. w krótkich spódnicach pañ.
20 pa dziernika 1939 r. Pius XII wyra¿a poparcie dla hitlerowskiej napa ci na Polskê. W
bulli papieskiej "Summi Pontificatus" og³asza: "Je li z³o pochodzi z walki o SPRAWIEDL
IWSZY PODZIA£ DÓBR, które Bóg przydzieli³ ludziom, to g³ówna przyczyn¹ owego z³a jest /nie
, tylko/ to, ¿e ludzie odchodzili od zasad jedno ci wiary i nauki, kieruj¹cych niegdy ¿yc
iem dziêki niestrudzonej, dobroczynnej dzia³alno ci Ko cio³a." (pewnie inkwizycji). W ca³ej
bulli nie ma s³owa potêpienia Hitlera.
1941 r. - Tu¿ po agresji III Rzeszy na ZSRR z watykañskich drukarni wys³ano do sztabu
wojsk niemieckich du¿e transporty ukraiñskich i rosyjskich modlitewników. Watykan podb
ite obszary ZSRR podporz¹dkowa³ nuncjaturze berliñskiej oficjalnie akceptuj¹c zagarniêcie
tych ziem przez Hitlera.
1941 r. - Watykan akceptuje antysemickie poczynania rz¹du Vichy i wyra¿a zgodê na uchw
alenie tzw. "Statutu ‾ydów". Wyra¿ono nadziejê, ¿e nie ograniczy on prerogatyw Ko cio³a.
1945 r. - Pius XII w orêdziu wigilijnym staje w obronie g³ównych oskar¿onych o zbrodnie
przeciwko ludzko ci. Kuria rzymska interweniuje w sprawie u³askawienia 200 zbrodniar
zy hitlerowskich, w tym m.in. katów polskiego narodu, Franka i Greisera. To niewie
lki epizod w szeroko zakrojonej akcji ratowania hitlerowców przed odpowiedzialno ci¹ k
arn¹.
1946 r. - Studenci wydzia³u prawa Uniwersytetu w Cardiff, rozwa¿aj¹, czy Pius XII powi
nien zasi¹ æ na ³awie oskar¿onych przed Miêdzynarodowym Trybuna³em w Norymberdze za ca³oksz
ohitlerowskiej polityki Watykanu w okresie 2. wojny wiatowej.
1950 r. - W petycji do Watykanu, Katolicy prosz¹ o dogmatyzacjê fizycznego wniebowziêc
ia Maryi. W odpowiedzi Watykan uchwala dogmat o wniebowziêciu N.M.P., choæ w Ewangel
iach nie ma o tym s³owa.
1954 r. - Pius XII poucza: "To, co nie jest zgodnie z prawd¹ czy z norm¹ obyczajow¹ ni
e ma prawa istnieæ". Chodzi oczywi cie o prawdê i moralno æ zgodn¹ z nauczaniem Ko cio³a.
1962 r. Papie¿ Jan XXIII wydaje dokument "Instructio De Modo Procendendi In Causis
Sollicitationis" zakazuj¹cy ujawniania przypadków pedofilii w ród ksiê¿y pod gro b¹ kl¹twy
ent nakazuje sk³anianie ofiar do milczenia, tak¿e pod gro b¹ kl¹twy. Innymi s³owy, je¿eli r
ice zgwa³conego dziecka chc¹ ujawniæ przestêpstwo, wówczas grozi im (oraz dziecku) kl¹twa i
wydalenie z ko cio³a.
1966 r. - Watykan znosi indeks ksi¹g zakazanych, bo nie spe³nia ju¿ zadania i tylko na
ra¿a Ko ció³ na mieszno æ.
1968 r. Papie¿ Pawe³ VI og³asza encyklikê "Humanae vitae", z której skutkami rodziny katol
ickie borykaj¹ siê do dzisiaj. Jedynymi rodkami regulacji urodzin dopuszczonymi przez
ko ció³ pozostaje wstrzemiê liwo æ p³ciowa i metoda kalendarzyka, a ka¿dy stosunek p³ciowy
elu poczêcie ¿ycia. Encyklika papieska nie przeszkadza jednak Watykanowi na posiadan
ie udzia³ów i czerpanie zysków z produktów firmy "Instituto Farmacologico Serono", która w
ypuszcza na rynek niezwykle dochodowy rodek antykoncepcyjny o nazwie "luteolas".
1971 r. FBI wpada na trop sfa³szowanych przez nowojorskich gangsterów papierów warto cio
wych na sumê 14 milionów dolarów. Odbiorca okazuje siê Bank Watykañski. FBI ustala ze by³ t
zabieg próbny przed docelowa operacja na kwotê 1 miliarda dolarów.
1975 r. - Papie¿ Pawe³ VI wyja nia w li cie do arcybiskupa Coggana, ¿e kobieta ma zakazany
wstêp do stanu duchownego, poniewa¿ "wykluczenie kobiet z kap³añstwa jest zgodne z zamy
s³em Boga wobec swego Ko cio³a", choæ specjalnie powo³ana Papieska Komisja Biblijna (sk³ada
a siê z wybitnych biblistów) orzek³a wcze niej, ¿e nie ma przeciwskazañ. Zdanie papie¿a nad
jest wa¿niejsze od wniosków wyp³ywaj¹cych z lektury Biblii. Paw³a VI popar³ Jan Pawe³ II.
1977 r. Papie¿ Pawe³ VI wyja nia, ze kobieta ma zakazany wstêp do kap³añstwa, poniewa¿ "nas
an byl mê¿czyzn¹".
1978 r. Papie¿em zostaje Albino Luciani , cz³owiek niezwykle skromny, postêpowy i uwie
lbiany przez masy , którego pontyfikat trwa³ tylko 33 dni. Zgadza³ siê na stosowanie rodkó
antykoncepcyjnych, dopuszcza³ kap³añstwo kobiet, sprzeciwia³ siê celibatowi. Postanawia z
niszczyæ mafijne struktury watykañskich finansów, a nastêpnie oczy ciæ Watykan i Ko ció³ z
i aferzystów. Sporz¹dza listê 121 purpuratów watykañskich do natychmiastowego zdymisjonowa
nia. Tuz przed rozpoczêciem zaplanowanych czystek umiera 28 wrze nia po "zjedzeniu n
iestrawnego posi³ku" (zostaje otruty). Nie przeprowadzono sekcji zw³ok. Jego testame
nt ginie w tajemniczych okoliczno ciach.
1980 r. - Beatyfikacja jezuity José de Anchieta, który twierdzi³: "Miecz i ¿elazny prêt to
najlepsi kaznodzieje". Podczas beatyfikacji masowego mordercy Indian, papie¿ Jan
Pawe³ II nazwa³ go aposto³em Brazylii, wzorem dla ca³ej generacji misjonarzy i siebie sa
mego. Nie pierwszy to przypadek wyniesienia zbrodniarza na o³tarze.
1992 r. - Papie¿ Jan Pawe³ II og³asza, ¿e potêpianie Galileusza za g³oszenie heliocentryczn
go pogl¹du, i¿ Ziemia kr¹¿y wokó³ S³oñca (a nie na odwrót), by³o b³êdem. Rehabilitacja Gali
59 lat.
1993 r. - Watykan uznaje istnienie pañstwa Izrael.
2000 r. - 13 marca Ko ció³ przyznaje, ¿e w ci¹gu wieków pope³ni³ wiele grzechów w dziedzini
cz³owieka i wolno ci religijnej. O przebaczenie proszeni s¹ m.in. ‾ydzi, kobiety i ludy
tubylcze. Za przebaczeniem nie id¹ ¿adne czyny, które mog³yby naprawiæ lub upamiêtniæ wyrz¹
krzywdy, ale za to wizerunek Ko cio³a poprawia siê w oczach wiernych.
XXIw - uczonym teologom objawi³a siê miejsce pobytu nieochrzczonych, a przedwcze nie z
mar³ych dzieci. Do tej pory przyjmowano, Pan przeznaczy³ im limbus puerorum, miejsce
które nie jest ani niebem, ani piek³em, ani nawet czy æcem. Teologowie po tysi¹cletnim le
zeniu cie¿ek Rozumowania Pañskiego stwierdzili jednak, ¿e brak jest podstaw do postulow
ania owej "otch³ani dzieci", a zatem nale¿y umie ciæ je gdzie indziej. Dziêki Bogu wybrali
niebo.
2006 r. - 2 lipca przewodnicz¹cy Papieskiej Rady do Spraw Rodziny kardyna³ Alfonso L
opez Trujillo mówi w wywiadzie dla dziennika "Il Tempo", ¿e aborcja "to zbrodnia bar
dziej przera¿aj¹ca ni¿ wszystkie wojny wiatowe". Czyli, ¿e usuwanie zap³odnionej komórki j
wej jest gorsze ni¿ np. mordowanie wiadomych dzieci w obozach zag³ady.