5

Biocenoza în constituirea ecosistemului
Biocenoza este alcătuită din totalitatea organismelor care îşi desfăşoară activitatea pe un anumit biotop, la care acestea sunt adaptate şi între care există diferite relaţii ce conferă comunităţii o coeziune sistemică1. Acest lucru permite sistemului biologic astfel alcătuit să funcţioneze ca un întreg. 5.1. Indicatorii de caracterizare a structurii biocenozei Pentru a înţelege modul în care funcţionează o biocenoză este necesară cunoaşterea componentelor ei precum şi modul în care este structurată biocenoza, atât din punct de vedere calitativ cât şi sub aspect cantitativ. În scopul descrierii structurii biocenozei se utilizează indicatori precum: frecvenţa, abundenţa, constanţa, dominanţa, fidelitatea şi diversitatea. 1) Frecvenţa (%) - reprezintă raportul dintre numărul de probe care conţin specia luată în studiu şi numărul total de probe adunate în unitatea de timp. Acest indicator este influenţat de densitate şi distribuţia spaţială a populaţiilor. 2) Constanţa se exprimă în funcţie de frecvenţă şi indică prezenţa unei specii în una sau mai multe probe. Din acest punct de vedere speciile pot fi: specii accidentale (F = 25%) specii accesorii (F = 26-50%) specii constante (F = 51-100%) 3) Abundenţa relativă (%) a unei specii reprezintă raportul dintre numărul (sau biomasa) indivizilor unei specii şi numărul (sau biomasa) indivizilor tuturor speciilor din probe. Abundenţa relativă a unei specii într-o biocenoză nu este întotdeauna corelată direct cu importanţa ei în funcţionarea biocenozei, în sensul că speciile cele mai abundente nu au mereu şi cea mai mare importanţă şi invers2. 4) Dominanţa exprimă influenţa unei anumite specii în structura şi funcţionarea unei biocenoze. Aceasta, deoarece unele specii prin numărul indivizilor, prin biomasa lor, prin productivitate şi alte activităţi, au un rol important în controlul unei biocenoze. Există şi situaţii în care o specie poate avea o abundenţă numerică scăzută, dar poate să exercite o influenţă mai mare în ecosisteme decât o specie cu abundenţă

Spre exemplu, biocenoza unui lac este alcătuită din: plante superioare, bacterii şi ciuperci, plante şi animale microscopice, animale fitofage şi peşti răpitori, iar biocenoza unei păduri este alcătuită din: arbori, arbuşti, plante ierboase, o faună bogată alcătuită din animale nevertebrate: acarieni, păianjeni, râme etc. şi vertebrate: batracieni, reptile, păsări şi mamifere. 2 F. Ramade, Eléments d'Ecologie. Ecologie Appliquée. Paris, Mac Graw-Hill, 1989. 77
1

mare. De exemplu, erbivorele sunt mai puţin numeroase decât unele insecte fitofage şi, totuşi, au o importanţă mai mare la nivelul unui ecosistem de câmpie. 5) Fidelitatea exprimă tăria legăturilor între speciile biocenozei. Este un indicator important deoarece dă posibilitatea caracterizării biocenozelor, prin prezentarea unor specii sau unor grupuri de specii, care pot deveni indicatoare ale biocenozei respective. Analizând acest indicator, putem vorbi despre: specii caracteristice - legate strict de o biocenoză, care nu pot exista (supravieţui) în alte ecosisteme (de exemplu. păstrăvul este prezent numai în pâraiele de munte, în amonte); specii preferenţiale – pot exista mai multe biocenoze dar preferă una (loboda - Chenopodium sp. o întâlnim pe terenurile bogate în azot, dar poate fi prezentă şi în cele sărace); specii străine (întâmplătoare) – ajung întâmplător într-un ecosistem; specii indiferente. 6) Diversitatea exprimă gradul de saturaţie în specii a unei biocenoze naturale. Este un indice cantitativ complex al structurii biocenozei, care se poate calcula pornind de la numărul speciilor şi abundenţa relativă a fiecăreia. Există mai multe metode matematice elaborate pentru definirea indicelui de diversitate, dintre care amintim3: Indicele de diversitate Shanon-Wiener se calculează cu ajutorul formulei: S n n H = ∑ i log 2 i 5.1 N i =1 N
în care,
ni =Pi – proporţia de indivizi prin care specia i este reprezentată în biocenoză N S – număr specii N – numărul total de indivizi ni – numărul de indivizi aparţinând speciei i

Acest indice variază direct proporţional cu numărul de specii, cele rare atârnând în balanţă mult mai puţin decât cele frecvente. Utilizarea acestui indice permite realizarea de studii comparative, indiferent de mărimea eşantionului. Pornind de la această formulă, se poate calcula echitabilitatea maximă şi apoi echitabilitatea, astfel: H '= log 2 S 5.2

e=
în care, H ' e

H H = H ' log 2 S
– echitabilitatea maximă – echitabilitatea

5.3

3

Magurran, A.E., 1988,. Ecological Diversity and its Measurement. Princeton University Press, Princeton, NJ. 78

Echitabilitatea variază între 0 şi 1. Ea tinde spre 0 atunci când majoritatea indivizilor aparţin unei singure specii şi spre 1, în cazul în care fiecare specie este reprezentată prin acelaşi număr de indivizi. În funcţie de scara spaţială la care se realizează evaluarea, se disting trei tipuri de diversitate specifică, denumite α, β şi γ. Diversitatea α – diversitatea intrabiotop – se calculează aplicând indicele Shanon-Wiener (Hα) populaţiilor corespondente (asemănătoare, aparţinând unor taxoni superiori speciei – clase, ordine, familii etc.). Diversitatea β (Hβ) constituie un indice de similitudine interbiotop şi permite stabilirea diferenţelor dintre două biotopuri vecine, respectiv două ecosisteme. Diversitatea γ – diversitatea sectorială – se calculează pentru un ansamblu de populaţii amestecate care aparţin biotopurilor într-un singur sector geografic. O condiţie a aplicării indicelui Shannon-Wiener este ca evenimentele să fie independente între ele (ceea ce nu este respectat dată fiind reţeaua de relaţii interspecifice)4. Indicele Gleason (I) ia în calcul creşterea logaritmică a numărului de specii (n) în funcţie de logaritmul zecimal al numărului de indivizi (N). Diversitatea este caracterizată de panta dreptei obţinute în reprezentarea grafică, iar indicele de diversitate este calculat cu relaţia: I = (n − 1) log N 5.4 sau mai exact: (n − a) I= 5.5 (log N − log a )
în care, a – valoarea de pe ordonată în care dreapta obţinută întretaie prin extrapolare ordonata (a > 1).

Indicele Simpson se calculează plecând de la teoria probabilităţilor: D – N(N-1)/ ∑n (n-1),
în care, N n – numărul indivizilor tuturor speciilor din probă; – numărul indivizilor unei singure specii din probă.

5.6

Indicele lui Fischer, Cobert şi Williams care se bazează pe distribuţia statistică a abundenţelor relative a speciilor în biocenoză. Poate fi aplicat atunci când se cunoaşte faptul că abundenţa relativă sau numărul de indivizi prin care sunt reprezentate speciile într-o biocenoză aproximează o distribuţie logaritmică de tipul: ax, ax2/2, ax3/3… 5.7
în care: ax – numărul de specii reprezentate în probă printr-un singur individ; ax2/2 – numărul de specii prezente în probă prin 2 indivizi etc.

4

Arsene, G.-G. (2002), Elemente de Ecologie generală, Timişoara, Editura Orizonturi Universitare, p.101; C. F. Dormann, Jana M. McPherson, M. B. Arau´, Roger Bivand, Janine Bolliger, G. Carl, R. G. Davies, A. Hirzel, W. Jetz, W. D. Kissling, I. Ku¨hn, R. Ohlemu¨ ller, P. R. Peres-Neto, B. Reineking, B. Schro¨der, F.M. S. R. Wilson, Methods to account for spatial autocorrelation in the analysis of species distributional data: a review, Ecography 30: 609-628, 2007. 79

Relaţia dintre numărul de specii şi numărul de indivizi din probă se află prin aplicarea relaţiei: S - α ln (1+ N/α), 5.7
în care S N – numărul de specii din probă; – numărul de indivizi din probă; α - indicele de diversitate.

Indicele de diversitate ne permite să comparăm două biocenoze diferite chiar dacă numărul indivizilor recoltaţi din fiecare dintre ele este foarte diferit. Indicele de diversitate Brillouin (H), este o măsură adecvată dacă toţi indivizii populaţiilor componente ale unei biocenoze sau ale unei probe alcătuite dintr-un număr mare de unităţi de probă ar fi identificaţi şi număraţi. H=1/N log10 (N!/ N1!N2!….Nn!), 5.8
în care N – numărul total de indivizi; N1, N2…- numărul de indivizi ai fiecărei specii; H – informaţia medie per individ.

Conţinutul informaţional al întregului ecosistem este dat de produsul dintre informaţia medie pe individ şi numărul total de indivizi (B=H x N). Pentru a aprecia gradul în care diferenţa dintre valorile calculate ale indicatorilor de diversitate este sau nu semnificativă, în cazul a două biocenoze, se utilizează testul Student5. Diversitatea la nivelul unei biocenoze este particularizată de: factorii istorici, climatici, eterogenitatea spaţială, competiţia-prădarea şi productivitate. Factorul istoric; biocenozele se diversifică de-a lungul timpului. Cele vechi sunt mai bogate în specii decât cele noi. Diversitatea este redusă în ecosisteme puţin stabile (tundra, agrobiocenoze) şi, foarte importantă în ecosistemele evoluate, stabile (în regiunile tropicale). Factorii climatici; regiunile cu climat stabil (fără geruri sau amplitudini mari ale regimului termic, ploi regulate) favorizează apariţia specializărilor şi adaptărilor mai pregnant decât zonele cu climat variabil, datorită constanţei resurselor alimentare. Animalele din aceste regiuni se caracterizează prin comportamente alimentare stereotipice, necesităţile lor fiind uşor de satisfăcut. Eterogenitatea spaţială; cu cât mediul este mai complex, cu atât biocenozele sunt mai diversificate. Mayr, (1963) apreciază că topografia unei zone joacă un rol important în diversificarea mediului şi formarea speciilor. Acest lucru nu este valabil însă în toate cazurile. În regiunile tropicale, de exemplu, nu putem vorbi de o variabilitate a topografiei şi, totuşi, diversitatea este foarte ridicată. Ea este datorată numărului mare de specii vegetale (permise de către climat) care determină o eterogenitate spaţială (este vorba despre eterogenitatea realizată de diferitele straturi vegetale). Mac Arthur (1964) a arătat că numărul speciilor de păsări dintr-o pădure este o funcţie liniară a cantităţii de vegetaţie (suprafaţă foliară).

5

N. Botnariuc, A. Vădineanu – 1982, op. cit. Aceiaşi autori apreciază utilitatea acestor indicatori în estimarea diversităţii însă, enumără şi o serie de neajunsuri: nu se ia în calcul decât abundenţa speciei, nu şi importanţa ei; speciile sunt tratate separat şi nu în conexiune cu celelalte specii; nu se are în vedere diversitatea funcţională, numărul nişelor etc. 80

Competiţia – prădarea; competiţia se exercită, de regulă, între specii care ocupă nişe identice sau vecine. Ea se poate diminua, de exemplu, prin decalarea perioadei de reproducere. Acest lucru este posibil însă numai în regiunile cu un climat care permite reproducerea de-a lungul întregului an. O intensitate slabă a competiţiei permite apariţia şi coexistenţa unor noi tipuri de pradă, care poate suporta noi tipuri de prădători. Productivitatea; când productivitatea este ridicată, diversitatea este, de asemenea, mare (Connel, Aurias, 1964). Într-un mediu stabil, pierderile de energie sunt reduse, o mare parte din energie regăsindu-se la nivelul producătorilor. Aceasta permite speciilor să formeze populaţii mai mari, cu un grad ridicat de variabilitate. Altfel spus, abundenţa hranei permite speciilor să se fragmenteze în populaţii mai mici, mai mult sau mai puţin izolate, care pot pătrunde la niveluri trofice diferite. 5.2. Componentele trofice ale biocenozei În cazul biocenozei, între specii se stabilesc multiple legături de natură diferită: reproducere, răspândire, apărare, hrană. Dintre acestea, cele mai importante considerăm că sunt legăturile trofice, întrucât stau la baza circuitului materiei în ecosisteme şi sunt un important factor de reglare a densităţii organismelor6. Ansamblul de relaţii trofice stabilite între speciile biocenozei constituie structura trofică a acesteia, iar partea ecologiei care se ocupă cu studiul structurii trofice, compoziţia şi volumul de hrană al diferitelor specii constituie trofoecologia.

Fig. 5.1. Structura trofică a unui ecosistem (E. Ross, op. cit., p. 240) În structura unei biocenoze, speciile sunt grupate pe trei mari grupe funcţionale: producători, consumatori (de diferite ordine) şi reducători (descompunători) (fig. 5.1).
6

Gh.Mohan, A. Ardelean, 1993, op. cit., p. 62. 81

Producătorii sunt reprezentaţi de două categorii majore de organisme: 1. fotosintetizante - reprezentată de plantele verzi terestre, macrofitele acvatice şi de microorganismele fotosintetizante, 2. chemosintetizante - reprezentată de procariotele chemoautolitrofe. Organismele fotosintetizante captează energia solară şi folosind diferiţi compuşi anorganici fac sinteză de constituienţi celulari, stocând energia sub formă de legături chimice în molecule organice. Microorganismele fotosintetizante sunt reprezentate de algele microscopice şi de bacteriile fotosintetizante. Microalgele au un rol deosebit în ecosistemele acvatice7. Bacteriile fotosintetizante fac parte din 2 grupuri şi anume: - Oxyphotobacteria - include procariotele capabile de fotosinteză de tipul celei efectuate de plantele verzi: Cyanobacteriales, Prochlorophyta şi Halobacterium şi, - Anoxyphotobacteria – include procariotele care fac fotosinteză anoxigenică: bacterii nesulfuroase, purpurii (Athiorhodaceae), bacterii sulfuroase, purpurii (Thiorhodaceae), bacterii fototrofe obligate (fam. Chlorobiaceae) şi bacterii flexibile, filamentoase (Chloroflexaceae). Organismele chemosintetizante sunt capabile să utilizeze energia chimică pentru a produce substanţe organice complexe din substanţele anorganice, însă rolul lor de producători se limitează la anumite condiţii de mediu8. Dintre cele mai cunoscute amintim: a. bacteriile nitritificatoare –prezente în soluri, ape dulci şi sărate, în sistemele de epurare a apelor uzate care cuprind: nitritbacteriile: Nitrosomonas, Nitrosolobus etc.-ce oxidează NH3 până la nitriţi; nitratbacteriile: Nitrobacter, Nitrospira - care oxidează nitriţii până la nitraţi. În ambele procese se eliberează energie. În natură, aceste bacterii intervin în circuitul azotului, transformând NH3 în HNO3 şi azotaţi netoxici. b. bacterii sulfuroase, din genul Thiobacillus – oxidează compuşii minerali ai sulfului. Ele se găsesc pe fundul apelor stătătoare. Sursa lor de energie o constituie hidrogenul sulfurat (H2S) pe care îl transformă în sulf (S), acid sulfuros (H2SO3) şi acid sulfuric (H2SO4). Ele elimină toxicitatea hidrogenului sulfurat (H2S) şi redau în circuitul biologic oxidul de sulf (SO2-), care nu este toxic şi care este asimilat de plante9. c. bacteriile feruginoase –populează mediile acide şi au rolul de a oxida sărurile feroase în compuşi ferici. d. hidrogenbacteriile – răspândite în medii puţin aerisite. Acestea oxidează hidrogenul (H2). Alte bacterii, cu un rol deosebit:

Au fost grupate de Stewart (1984) în şase grupuri majore: Chlorophycophyta (alge verzi), Euglenophycophyta (alge euglenoide), Chrysophycophyta, Pyrrhophycophyta, Cryptophycophyta (alge criptomonade), Rhodophycophyta (alge roşii) - G. Zarnea, op. cit., p. 123. 8 Ele pot fi: aerobe – reacţie generală de tip: CO2+H2S+O2+H2O [CH2O]+H2SO4 sau anaerobe: 2CO2+6H2 [CH2O] + CH4 + 3H2O. 9 Culoarea verde a unor lacuri de munte se datorează bacteriei sulfuroase verzi Chlorobium. 82
7

Thiomicrospira pelophila ş.a. dezvoltate în mediile submarine, la adâncimea de peste 2500 m, o temperatură de până 350C şi presiuni corespunzătoare ridicate. Aflate în stare liberă sau în endosimbioză cu nevertebratele marine, ele realizează sinteze organice, folosind energia rezultată din oxidarea H2S şi a altor sulfuri, fiind singura bază trofică a faunei abisale10. Bacteriile chimiosintetizante dezvoltate în peşteri, care oxidează după caz S, H2S, sulfuri metalice, H2, Fe2- etc. şi care utilizează o parte din energia potenţială pentru asimilarea CO2. Consumatorii, organisme heterotrofe, pot fi: 1. primari sau fitofagele - organisme care consumă hrană vegetală. Ei sunt reprezentaţi de: virusurile plantelor (virusul mozaicului tutunului); bacteriile care infectează plantele spontane şi de cultură; ciupercile parazite pe plante (tăciunele porumbului - Ustilago maydis; mălura grâului – Puccinia graminis); plantele superioare parazite pe plante (Orobanche, Cuscuta) şi semiparazite (vâscul); animale fitofage (în ape: peşti ca roşioara, scoici, melci etc.; pe uscat – melci, insecte, păsări care se hrănesc cu fructe şi seminţe, ierburi: forfecuţa, botgrosul, piţigoii etc., mamifere rozătoare şi erbivore. Toate aceste organisme îndeplinesc funcţia de punere în circulaţie a hranei produse de plante şi transformarea acesteia în hrană animală, respectiv bacteriană. 2. consumatori secundari - sunt reprezentaţi de bacteriofagi, virusurile animalelor, ciupercile parazite pe animale, animalele zoofage (în ocean-rechinii, în apele continentale peştii răpitori - şalăul, ştiuca, păsări ichtiofage - cormoranii, stârcii, pe uscat – păianjeni, insecte răpitoare, viermi paraziţi, reptile, păsări insectivorerândunica şi răpitoare - bufniţa, mamifere carnivore – vulpea. Aceştia împiedică pierderea energiei, distrugerea substanţei organice şi deci contribuie la creşterea productivităţii biosferei. 3. consumatori terţiari – carnivorele de vârf, nu sunt consumate de nici un fel de animale (Ex. vulturul, râsul, leul, nisetrul, ştiuca). Ei utilizează ultimele resurse energetice ale substanţei vii după transformările suferite în biosferă. 4. Saprofagele – specii care se hrănesc cu substanţă organică moartă, animală sau vegetală pe care nu o transformă în materie anorganică. Ele repun în circulaţie substanţa şi energia care altfel ar fi fost degradată imediat de descompunători (râmele, groparii, bacteria Pseudomonas fluorescens, ciuperca Mucor mucedo - mucegaiul alb etc.).

10

Pentru amănunte: J. G. Kuenen, R. F. Beudeker, J. M. Shively and G. A. Codd, Microbiology of Thiobacilli and Other Sulphur Oxidizing Autotrophs, Mixotrophs and Heterotrophs, Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences, Vol. 298, No. 1093, Sulphur Bacteria (Sep. 13, 1982), pp. 473-497; T. Brinkhoff, G. Muyzer, C. O. Wirsen , J. Kuever, Thiomicrospira chilensis sp. nov., a mesophilic obligately chemolithoautotrophic sulfuroxidizing bacterium isolated from a Thioploca mat, International Journal of Systematic Bacteriology (1999), 49, 875–879. 83

Descompunătorii – organismele care prin procese de oxidare şi/sau reducere, transformă substanţa organică moartă, reducând-o la starea de substanţă anorganică (bacteriile şi ciupercile microscopice). 5.3. Lanţul trofic. Studiul lanţurilor trofice şi a reţelelor trofice au fost în atenţia multor ecologi (Elton 1927; Lawton,199511;Wilbur, 199712; Havens K., 199213, Post 200214). Lanţul trofic reprezintă un şir de câteva organisme diferite funcţional, prin care energia şi materia circulă de la un nivel trofic inferior spre un nivel trofic superior. Structura unei reţele trofice este dictată, în mare parte, de constrângerile impuse de termodinamică. Disiparea energiei la nivelul fiecărei verigi a lanţului trofic este unul din factorii limitanţi ai lungimii celor mai multor lanţuri trofice la maximum 4-5 verigi. Lanţurile trofice cu cât sunt mai scurte cu atât sunt mai productive 15. Lanţurile trofice pot fi: 1. Lanţul trofic de tip prădător cuprinde verigile: plantă autotrofă – animal erbivor – carnivor de ordinul I – carnivor II.

Fig. 5.2. Lanţ trofic de tip prădător (www.cals.ncsu.edu)

Webbing and WIWACS. Oikos 72:305–306. Wilber, H. M., 1997, Experimental ecology of food webs: complex systems in temporary ponds. Ecology 78:2279– 2302. 13 Scale and structure in natural food webs. Science 257:1107–1109. 14 The long and short of food-chain length, Trends in Ecology & Evolution 17:269–277. 15 N. Botnariuc, 1999, op. cit. p. 51. 84
11 12

De-a lungul lanţului are loc o descreştere treptată a numărului de indivizi pentru fiecare verigă, concomitent cu creşterea taliei consumatorilor. Aceştia nu pun în circulaţie toată biomasa speciilor de pe urma cărora se hrănesc, o parte apreciabilă devenind masa organică moartă (necromasa) care este angrenată în lanţuri trofice saprofage sau detritice. (fig. 5.2). 2. Lanţul trofic de tip parazit presupune parazitarea succesivă a unor specii de către altele. Dintre caracteristici putem aminti că specia gazdă poate supravieţui un timp îndelungat prin stabilirea unei stări de echilibru cu specia parazită şi că acest tip de lanţ trofic poate fi grefat ca ramificaţii la niveluri diferite ale lanţului trofic de tip pradă-prădător. Lanţul poate fi endoparazit, ectoparazit sau combinaţii ale acestora. De asemenea, lanţurile pot fi scurte (de tip gazdă – parazit). De exemplu: lucernă cuscuta (Cuscuta campestris); rădăcina florii soarelui – lupoaie (Orobanche ramosa); tutun - virusul mozaicului tutunului. Există şi situaţii în care lanţul parazit este mai lung: plantă-insectă fitofagăvirus. De asemenea, putem avea verigile: gazdă – parazit – hiperparazit (Ex.: om – vierme parazit – bacterii – virusuri; plantă –oaie-muscă-flagelat-bacterie-bacteriofag). 3. Lanţ trofic de tip detritic sau saprofag cu verigile: materie organică moartă → organisme detritivore – consumatori secundari → consumatori terţiari. Acest tip de lanţ trofic îl întâlnim în orizontul organic al pajiştilor, litiera pădurilor, pe fundul apelor cu depozite organice (fig.5.3).

Fig. 5.3 Lanţ trofic de tip detritic Ex. materie organică moartă → râmă – şoarece comun; În lacuri: nămol cu detritus organic - larve de chironomide – plătica - peşti răpitori – om. În literatură regăsim descrise şi alte tipuri de lanţuri trofice. De exemplu, C. Pârvu, (2001) introduce şi argumentează denumirea de lanţ trofic zoofag. Acesta
85

este caracteristic plantelor carnivore şi ciupercilor carnivore (în care animalul constituie veriga iniţială şi planta, secundară) (fig. 5.4). Plantele carnivore prezintă anumite adaptări la nivelul frunzelor, care le permit reţinerea sau prinderea de animale foarte mici în vederea suplimentării necesarului de substanţe minerale (în special azotoase), în vederea creşterii16. De exemplu: microcrustacei (Cladocere) – otrăţelul de baltă (Aldrovanda vesticulosa); insecte –rouacerului (Drosera rotundifolia).

Fig. 5.4. Lanţ trofic de tip zoofag Alţi autori descriu numai 2 tipuri de lanţuri trofice. De exemplu, Ehrlich, (1985) descrie un lanţ trofic asimilator, care reuneşte organismele ale căror creştere şi reproducere la fiecare nivel trofic sunt în dependenţă directă de cele aflate la nivelul trofic precedent şi un lanţ trofic dezasimilator, caracterizat prin descompunerea treptată a moleculelor organice complexe, al cărui rezultat final poate fi mineralizarea (alcătuit din depolimerizatori, descompunători primari, secundari etc.). În raport cu modul de utilizare a substanţelor organice derivate din producţia primară a ecosistemelor, Campbell, (1977) descrie, de asemenea, 2 tipuri de lanţuri trofice: de tip fitotrof (similar celui denumit anterior prădător) şi lanţ trofic detritic. 5.4. Reţeaua trofică În natură nu se regăsesc comunităţi de organisme cu structuri şi conexiuni simple ca cele prezentate anterior decât foarte rar. De regulă, energia este transferată
16

Plantele carnivore fac parte din familiile: Droseraceae, Lentibulariaceae, Sarraceniaceae, Nepenthaceae şi Cephalotaceae. 86

într-o reţea complexă, cu participarea mai multor organisme diferite. Pentru a arăta interdependenţele nutriţionale complexe dintre diferite populaţii, Elton (1927) a introdus termenul de ciclu trofic. Acesta este similar cu conceptul de reţea trofică care se prezintă ca o descriere grafică a legăturilor de nutriţie dintre specii într-o comunitate (arată ,,cine mănâncă pe cine,,). De regulă, în diagramă, legăturile dintre specii sunt prezentate prin linii sau săgeţi, iar speciile reprezintă ,,nodurile,, lanţurilor alimentare17 (fig. 5.5).

Fig. 5.5. Reţeau trofică pe coasta oceanică (Alasca) pornind de la producţia primară de fitoplancton. Sursa (http://www.eoearth.org) Reţeaua trofică este definită de mulţi autori, însă noi ne-am oprit asupra definiţiei date de Stugren (1982) şi anume ,,un complex de conexiuni trofice şi lanţuri trofice care acceptă şi cedează energie şi substanţă, având entropie relativ constantă şi o cantitate determinată de energie liberă”. Între lanţurile trofice dintr-un ecosistem există numeroase puncte de contact18 (care asigură stabilitatea acestuia) şi care corespund abundenţei speciilor polifage din biocenoză19.

http://www.eoearth.org. Aceasta deoarece, în general, speciile nu consumă numai un singur fel de hrană (de la un singur nivel trofic), iar diferitele lor stadii pot constitui baza alimentară a multor altor consumatori. 19 de exemplu: păsările răpitoare de noapte (bufniţa, ciuful de pădure) activează în multe lanţuri trofice; huhurezul este prezent în peste 30 lanţuri trofice din ecosistemele forestiere etc. 87
17 18

Cohen şi colab. (2003)20 au afirmat că legăturile dintre mărimea corpului, abundenţa şi nivelul trofic determină o structură tridimensională a reţelei trofice (fig. 5.6). Reţelele trofice nu se limitează numai la nivelul unui ecosistem ci ele au puncte de contact şi cu reţelele altor ecosisteme. De exemplu, stârcii îşi procură hrana din ecosistemul acvatic, dar cuibăresc pe sol (ecosistem terestru). Lanţurile trofice detritice fac legătura dintre lac şi uscat etc. Complexitatea trofică creşte cu numărul de niveluri trofice şi conexiunile verticale din reţeaua de hrană.

Fig. 5.6. Relaţiile dintre mărimea corpului, biomasă şi nivelul trofic. În figură este prezentată reţeaua trofică a lacului Tuesday, USA. Notările de pe ambele axe folosesc scara logaritmică. Cercurile reprezintă fitoplanctonul, triunghiurile reprezintă zooplanctonul şi diametrul reprezintă peştii. Numerele mari corespund speciilor din vârful lanţurilor trofice. Studiul calitativ şi cantitativ al lanţurilor şi reţelelor trofice este important, dar şi foarte dificil de realizat. Este important, întrucât putem evalua corect rolul fiecărei specii în transferul de materie şi energie, ne permite cunoaşterea circuitelor biogeochimice din ecosistemul dat şi rolul fiecărei specii în migraţia şi acumularea diferitelor substanţe sau elemente chimice.

20

Cohen, J., T. Jonsson, and S.R. Carpenter. 2003. Ecological community description using the food web, species abundance, and body size. Proceedings of the National Academy of Sciences USA. 100: 1781– 1786. 88

5.5. Relaţiile dintre nivelurile trofice Populaţiile ce alcătuiesc o biocenoză aparţin unor specii diferite. Interdependenţa populaţiilor se materializează prin dezvoltarea unor relaţii interspecifice, de naturi diferite care, în ansamblu, duc la dezvoltarea unei organizări a biocenozei. Elton (1927) a propus o reprezentare sub formă de diagrame a relaţiilor trofice dintr-o comunitate pornind de la un fapt concret. El a constatat că, în general, descreşterea numărului de indivizi are loc pe măsură ce se trece de la producători spre consumatorii de ordin superior. Reprezentând grafic pe axe (x = numărul de indivizi; y = nivel trofic) a rezultat o piramidă, numită piramidă numerică sau piramida efectivelor. Explicaţia acestei reprezentări a fost simplă: plantele şi apoi animalele mici posedă un potenţial de înmulţire mai ridicat comparativ cu cele mari, ca adaptare la faptul că animalele mici sunt consumate de cele mari fig. 5.7 a). Este evident că nu este cea mai bună explicaţie, deoarece există situaţii în care mărimea indivizilor din diferitele niveluri trofice variază foarte mult. De exemplu, dacă numărăm toate insectele mici care se hrănesc cu frunzele unui pom obţinem o piramidă inversată. (fig. 5.7 b).

Fig. 5.7. Piramida numerică (E. Ross, 2002) Din cauza diferenţelor de mărime dintre indivizi, mulţi cercetători folosesc biomasa ca metodă de măsurare a ecosistemelor. Dacă se înregistrează biomasa nivelurilor trofice succesive rezultă piramida biomaselor (fig. 5.8). În zonele ierboase, în păduri, se observă că producătorii înregistrează o cantitate ridicată de biomasă (exprimată în g substanţă uscată/m2 sau ha), apoi aceasta scade treptat de la erbivore la carnivorele de ordinul III. Este logică această micşorare a biomasei, deoarece: nivelurile inferioare servesc drept hrană nivelurilor superioare; nu toată substanţa nivelului inferior este consumată (erbivorele nu
89

consumă şi rădăcinile plantelor); din ce s-a ingerat nu totul se digeră; din ceea ce s-a digerat, nu toată substanţa este asimilată şi convertită în biomasă proprie, ci o parte este transformată în cataboliţi. Deşi această piramidă elimină unele neajunsuri (în ceea ce priveşte explicaţia) ale piramidei numerice are şi ea câteva dezavantaje. De exemplu, în multe ecosistemele acvatice principalii fotosintetizatori sunt bacteriile şi protistele. Aceste organisme unicelulare au un ritm de diviziune celulară atât de ridicat încât o mică cantitate de biomasă de fotosintetizatori poate hrăni o biomasă mai mare de erbivore care cresc şi se reproduc mult mai încet. Acest model poate determina o piramidă răsturnată a biomasei, deşi piramida energetică pentru acelaşi ecosistem are o formă tipică.

Fig. 5.8. Piramida energetică şi piramida biomaselor (E. Ross, 2002) Dacă se ia în considerare energia potenţială existentă, rezultă piramida energetică (fig. 5.8). Se observă că datorită pierderilor de biomasă în care este stocată energia şi pierderilor energetice necesare pentru procurarea şi consumarea hranei şi desfăşurarea proceselor fiziologice (din care rezultă căldură cedată mediului) rezultă pierderi entropice la fiecare nivel. 5.6. Nişa ecologică Problema exploatării unor resurse comune de către o comunitate de organisme este interdependentă cu teoria nişei. Nişa unui organism se defineşte prin locul unde trăieşte (descris progresiv în termeni de distribuţie regională - habitat şi microhabitat) şi de asemenea, prin resursele de care are nevoie (de ce, unde şi cum îşi procură acele resurse). Termenul de nişă a fost menţionat întâia oară de Grinnell, în anul 1917. A avut iniţial sensul de habitat fizic şi biotic. Pe măsura abordării sistemice a problematicii ecologice, conceptul de nişă ecologică a revenit în
90

actualitate şi a căpătat noi valenţe. Elton (1927) a descris nişa ca o funcţie a speciei în biocenoza în care aceasta este încadrată21. Odum, 1953, defineşte nişa ecologică ,,drept poziţia sau statutul unui organism în interiorul ecosistemului”. Poziţia este rezultatul conlucrării mai multor factori: adaptările structurale ale organismelor, răspunsurile fiziologice, comportamentele specifice sau învăţate (aceeaşi specie, care face parte din ecosisteme diferite, ocupă aceeaşi nişă ecologică). Un organism este adaptat să exploateze doar o parte din mediu şi nişa sa este formată din mai multe dimensiuni, ce mănâncă, unde îşi face cuib sau îşi depune ouăle, condiţiile de mediu pe care le tolerează ş.a.m.d. Aeastă exploatare poate fi schiţată ca o curbă a exploatării (Fig.5.9), care reflectă variaţia în utilizarea resursei de către populaţie. Competiţia intraspecie determină lărgirea nişei unei populaţii pe măsură ce densitatea populaţiei creşte, dar aceastei tendinţe i se opune în general competiţia interspecii, care tinde să promoveze specializarea.

Fig. 5.9. Curbă teoretică de exploatare a unei nişe (o nişă poate fi de exemplu o resursă); forma curbei este determinată de intensitatea forţelor de selecţie ce pot promova fie generalizarea, fie specializarea (Root 1967) Să considerăm ce s-ar putea întâmpla atunci când două specii similare sunt în competiţie pentru un set comun de resurse în aceeaşi zonă sau habitat. Să ne imaginăm că cele două specii sunt păsări insectivore care se suprapun considerabil în cazul mărimilor insectelor pe care sunt adaptate să le prindă şi să le mănânce. Dacă efectele competiţiei interspecii sunt mai puternice decât acelea ale competiţiei
21

O recapitulare interesantă a evoluţiei conceptului este realizată de Schoener, T. W., 1982, The controversy over interspecific competition, Amer. Sci. 701, 586-95. De asemenea, cei care vor să aprofundeze subiectul nişei pot lectura: Pianka, 1988, Evolutionary Ecology, Fourth Edition. Harper and Row, New York., Whittaker şi Levin 1975, Theory and Application, Benchmark Papers in Ecology; M P Austin, 1985, Continuum, Concept, Ordination Methods, and Niche Theory, Annual Review of Ecology and Systematics, Vol. 16: 39-61; G. M. Mikkelson, 2005, Niche-Based vs. Neutral Models of Ecological Communities, Biology and Philosophy, Volume 20, Numbers 2. 91

intraspecie, teoria Lotka-Volterra prevede că una dintre specii o va elimina pe cealaltă. Cu toate acestea, un rezultat diferit al interacţiunii competiţionale este de asemenea posibil pe perioada mai multor generaţii de interacţiune. Dimensiunea resursei sau nişei din Fig. 5.10a va reprezenta gama de mărimi a insectelor disponibile. Ambele specii mănâncă o gamă de insecte de diferite mărimi, specia A mâncând în medie insecte de mărime mai mică decât specia B. Dacă variaţia în dietă dintre indivizi are o bază genetică, poate apărea selecţia naturală. Indivizilor din specia A care mănâncă insecte mai mici decât este media li se va opune o competiţie mai mică şi astfel va tinde să li se mărească frecvenţa în populaţie, iar în mod similar indivizii din specia B care mănâncă insecte mai mari decât media vor creşte în frecvenţă. Astfel, cele două specii vor tinde să se separe în caracteristici astfel încât necesităţile lor în cazul resurselor se vor suprapune mai puţin. Dacă competia inter specie este mai slabă decât competiţia intraspecie cele două specii pot coexista (Fig. 5.10b). Modul în care apare această separare depinde de disponibilitatea diferitelor mărimi de insecte.

Fig. 5.10 Speciile A şi B manifestă o competiţie interspecifică puternică deoarece necesităţile lor nutriţionale (şi curbele corespunzătoare) se suprapun în mare parte a); selecţia naturală poate determina specializarea celor două specii şi reducerea competiţiei interspecifice prin utilizarea unor resurse diferite permiţând astfel coexistenţa cele două specii b)
92

Dacă ar fi disponibile mai puţine insecte de mărime mai mare, specia B nu s-ar orienta în această direcţie şi astfel cea mai mare orientare către un anumit segment al resursei ar avea loc în cazul speciei A. Presiunea selecţiei depinde de asemenea de abundenţa relativă a celor două specii. Spre exemplu, dacă specia B ar încerca să invadeze o zonă ocupată de specia A, abundenţa sa ar fi probabil mai mică şi astfel selecţia asupra speciei B ar fi mai puternică decât selectia speciei B asupra speciei A. În acest caz specia B ar fi aceea care şi-ar schimba orientarea asupra utilizării resursei. Gradul de specializare posibil va depinde de disponibilitatea resurselor. Dacă insectele sunt foarte abundente, specializarea pe o clasă de mărime restânsă ar fi posibliă, dar dacă insectele sunt puţine, nişa va trebui să fie mai largă pentru a obţine resurse suficiente care să susţină populaţia. Trebuie subliniat că nişele se pot mări (diversifica) şi prin modificarea altor coordonate. De exemplu, alături de tipul hranei, diversificarea poate proveni în locaţia de unde sunt asigurate resursele pentru supravieţuire. Spre exemplu, putem avea păsări care se hrănesc cu insecte de mărimi comparabile, dar o specie poate căuta în covorul de frunze uscate pentru a găsi insectele care se ascund acolo, alta poate lua insectele din zbor, în timp ce alta pot curăţa insectele din scoarţa copacilor. Altfel spus, nişele se pot suprapune în mare măsură pe o anumită dimensiune, cum ar fi mărimea insectelor, dar se pot separa în alta, cum ar fi locaţia hranei (Fig. 5.11).

Fig 5.11. Nişe pentru 6 specii (A-F) reprezentate în două dimensiuni; deşi nişele se pot suprapune în mare măsură atunci când luam în considerare o singură dimensiune, suprapunerea totală poate fi redusă, astfel încât speciile pot coexista. În general, se apreciază că într-o biocenoză, o nişă ecologică aparţine unei singure specii şi că două specii diferite nu pot "ocupa", în principiu, nişe identice sub
93

toate aspectele. Pot coexista 2 specii numai în măsura în care sunt segregate ecologic (aceeaşi bază trofică poate fi utilizată de mai multe specii cu condiţia ca unele să activeze ziua, iar altele noaptea). Când mai multe specii apropiate, la care diferă anumite particularităţi, găsesc condiţii ecologice ce oferă posibilităţi optime de viaţă pentru mai multe dintre ele, acestea vor convieţui fără a se elimina una pe alta atâta timp cât se vor menţine condiţiile ecologice. Când aceste condiţii devin limitate ca posibilităţi de satisfacere în egală măsură a celor 2 sau mai multe specii, speciile mai bine adaptate vor tinde să înlocuiască pe cele mai slab adaptate. Această înlocuire nu depinde de forţa fizică a speciilor, ci de gradul de adaptare la mediu. 5.7. Autocontrolul şi stabilitatea ecosistemelor Rolul autocontrolului este acela de a păstra în anumite limite o stare de echilibru între populaţiile componente, de a nu permite oscilaţii numerice prea mari a populaţiilor, determinând astfel o anumită stabilitate în structura şi funcţionarea întregului ecosistem. Necesitatea autocontrolului apare deoarece atât cantitatea de energie cât şi de substanţe nutritive disponibile sunt finite, limitate. Organizarea reţelei trofice reprezintă mecanismul principal al stabilităţii ecosistemului. Elton (1958) a arătat că stabilitatea unei biocenoze este dată de complexitatea reţelei trofice şi anume, creşte odată cu creşterea acestei complexităţi. Stabilitatea, drept consecinţă a diversităţii apare ca un rezultat al intensificării fluxului de energie în ecosistem. Pentru a vedea diferenţa dintre termeni vom prezenta definiţiile acestora: Diversitate – numărul de elemente componente (sub raport structural), în special elemente vii (specii) şi de procese diferite calitativ care caracterizează un ecosistem în unitatea de timp şi spaţiu. Stabilitatea (Oriens,1975) este considerată drept o tendinţă a ecosistemului de a rămâne în apropierea unui punct de echilibru sau de a se întoarce la acest punct de echilibru, după ce a suferit o perturbare oarecare. Implică 2 componente: a. - elasticitatea (abilitatea comunităţii de a reveni la forma iniţială după o perturbare); b. - rezistenţa (abilitatea comunităţiide a evita deplasarea). Complexitate (Prigogine, 1975) – numărul de legături care se pot stabili între diferite elemente ale unui sistem. Complexitatea creşte pe măsură ce numărul speciilor care interacţionează în comunitate este mai mare. Interacţiunile pot avea loc în cadrul fiecărui nivel trofic (interacţiune orizontală) sau la nivele trofice diferite (interacţiune verticală). O întrebare frecventă este dacă termenul de complexitate îl include pe cel de stabilitate. Se spune că, o complexitate ridicată a comunităţilor determină o stabilitate a acestora, deoarece impactul unei modificări bruşte asupra populaţiei unei specii va fi atenuat de marele număr care interacţionează şi, nu se vor produce efecte dramatice în comunitatea luată ca întreg. Ca exemplu, s-a sugerat că mecanismul
94

tampon operează în pădurile tropicale unde există invazii de insecte necunoscute încă. Analiza complexităţii scoate de regulă în evidenţă structura trofică a comunităţii, cu toate că, în unele cercetări, au fost luate în studiu şi interacţiunile competitive. Concluzia la care s-a ajuns este că o creştere a complexităţii conduce la instabilitate. Chiar dacă aceste modele au fost criticate ca fiind nerealiste, opinia comună este că nu întotdeauna comunităţile complexe sunt în mod necesar şi stabile. Există un număr imens de cercetări efectuate în acest scop, dar nu s-a putut da un răspuns clar la întrebarea pusă anterior. Cert este faptul că, în termeni energetici, comunităţile complexe pot fi mai stabile. Stabilitatea biomasei însă, sugerează existenţa mai multor feluri de stabilitate pentru diverse proprietăţi ale comunităţii. Fluxul energetic dintr-o comunitate are un rol important asupra elasticităţii. Modele ale unor comunităţi contrastante arată că, cu cât este mai mare aportul de energie în ecosistem, cu atât îi ia comunităţii mai puţin timp să revină la poziţia de echilibru după perturbare. De exemplu, comunităţile din tundră, unde aportul energetic este redus sunt cel mai puţin elastice. Dacă se are în vedere că o concurenţă ridicată determină o micşorare a diversităţii, se poate concluziona că o concurenţă slabă reduce instabilitatea în comunităţile teoretice. Lungimea unui lanţ trofic poate influenţa elasticitatea unei comunităţi.Modele de comunităţi cu diferite niveluri de conexiuni trofice arată cum complexitatea reduce elasticitatea şi stabilitatea. Dar, se impune o interpretare foarte atentă a acestora, întrucât comunităţile reale pot avea funcţii pe care modelele respective nu le cuprind. Stabilitatea depinde şi de condiţiile de mediu: o comunitate fragilă poate persista într-un mediu stabil şi previzibil, în timp ce una robustă, simplă poate supravieţui şi în condiţii variabile. O altă întrebare este, dacă între stabilitate şi echilibrul ecologic este vreo distincţie. Trojan (1978) analizează aceşti termeni, definiţiile lor şi afirmă că între stabilitate şi echilibru ecologic există o distincţie. În timp ce stabilitatea poate fi determinată de un singur component (ex: - abundenţa numerică a unei specii), echilibrul ecologic implică clar opoziţia dintre doi constituenţi (ex: - studiul populaţiei: natalitate – mortalitate etc.). De asemenea, echilibrul ecologic este cheia pentru înţelegerea homeostaziei în ecosisteme. Stabilitatea ecosistemelor se poate descrie şi prin concepte împrumutate din fizică (Puia, Soran, 2001): constanţă - lipsa modificărilor unuia sau mai multor parametrii ai ecosistemului; persistenţa - supravieţuirea ecosistemului în timp cu toate componentele sale; inerţia - capacitatea ecosistemului de a rezista perturbărilor din exterior; elasticitatea - viteza de revenire a ecosistemului la starea dinaintea perturbării; amplitudinea - măsură a îndepărtării de starea iniţială până la punctul de unde mai este permisă revenirea la o astfel de stare;
95

invarianţa ciclică - proprietatea ecosistemului de a oscila odată cu scurgerea timpului în jurul unei stări de echilibru; invarianţa traiectoriei = însuşirea ecosistemului de a se orienta, îndrepta şi evolua în timp spre o ”stare finală” sau „Climax”. În ecologia contemporană termenul de echilibru ecologic este folosit ca sinonim al celui de homeostazie, lucru ce a determinat păreri diferite22.

22

A. Gigon, 1983, Typology and Principles of Ecological Stability and Instability, Mountain Research and Development, Vol. 3, No. 2; J. Justus, 2006, Ecological and Lyapunov Stability, Hastings; Alan ,1988, “Food Web Theory and Stability.” Ecology 69: 1665-1668; M. Robert, 1974, Stability and Complexity in Model Ecosystems. 2nd Edition. Princeton: Princeton University Press; M. Greg ,1997, “Methods and Metaphors in Community Ecology: The Problem of Defining Stability.” Perspectives on Science 5: 481-498; C. S. Holling, Resilience and Stability of Ecological Systems, Annual Review of Ecology and Systematics, Vol. 4. (1973), p. 1-23. 96

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful