WB0 Wßâ

¨VNËbË âßƯ
lLLUU1HA1LO U1OHY Ol 1HLLllLOl OUHNA1lONALUYMHOL
Üy Lô0|/9 3DOJ93D-/|9//9 NOu/3uX
UNLLL ÜPNNUÜLUN
ÏåÑVËL ñÎLÏ9Ñ
lÎ00 · lö01
WB0 Wßâ
`VÑËbË âßƯ
|LLU5THATED 5TUHY
UF THE LlFE UF UUH NATlUNAL 5YMbUL
mLm1-Jæ¹
Om 0 O d
m òm Odm
¬

m: Þ
¬
ª ¤

G 2UUb ÜCC| | C ðDd JCðD-|| C||C MOu|ðuX
UNÜLL bAM MUbLUM
||ðmC ðDd COvC| dC5| RDCd Uy bð5| | C |ðllð|
|uU| | 5DCd Uy |O5lC| ÜO| | CClO|
||| DlCd | D lDC UD| lCd blðlC5
A| | ||RDl5 |C5C|vCd
| bbN. U/b-U-U/bbôó4-U-4
U-U/bbôó4-U-A
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
ÍN1HUUUÜ1ÍUN Ý
AD O| d ||CDCD D|OvC|U 5ðy5 lDðl "YOu dOn'I knOw a r/vOr /f
yOu dOn'I knOw /IS SOurOO". 1D|5 CðD'l UCllC| CDð|ðClC|| tC
Ou| Dðl| ODð| 5ymUO| . LvC|yUOdy KDOw5 UDC|C bðm, Uul ÍCw
KDOw D|5 O|| R| D5 ðDd lDC mðD UCD| Dd lDC 5ymUOI.
WHU WAb UNÜLL bAM?
WC ð5KCd lD| 5 quC5l| OD DuDd|Cd5 OÍ l| mC5.
UCDC|ð| |y, lDC ðD5wC|5 ð|C ð5 ÍO| |Ow5.
- A Í| Cl| l| Ou5 CDð|ðClC|
- My UO55. | wO|K ÍO| lDC ROvC|DmCDl
- 1DC | . H.b.
- "| WðDl YOu", lDC ÍðmOu5 W| DO5lC|
- A mCðl-DðCKC| . . .
VC|y ÍCw KDOw wDO wð5 lDC |Cð| UDCIC bðm, D|5 5lO|y, ðDd D| 5
|O| C | D lDC UCR| DD| DR OÍ lDC UD|lCd blðlC5.
1DC ROð| OÍ lD| 5 UOOK |5 lO hC|D yOu d|5COvC| thC OutstaDd| Dg
| |ÍC OÍ lDC mðD wDO5C D|CKDðmC UCCðmC Ou| Dðl| ODð| 5ymUO| .
1D| 5 |5 lDC 5lO|y OÍ lDC | | ÍC OÍ bðmuC| W| |5OD, lD|OuRD lDC
UCR| DD| DR OÍ lDC HCvO| ul| OD, vð||Ou5 ÍðCl5 ðDd ðDCCdOlC5 wD| CD
mðdC D| 5lO|y, ðDd lDC ð|l|5l5 wDO mðdC UDC|C bðm ÍðmOu5.
3
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
UNCLESAM"
AbUUT THE AUTHUH5
)5«Ęű ÚűW µG̹ o¬
mĞcĄűu%űÒwű Md0,ű
Ŭī.0űijűmŧ 0̹ (ÜÌ L ÜLÌÜÜ)
ÜCCÌ Ì C BD0 JCBD·ÎÌC||C m0U|BUX 0WD BD 0|ÌEÌ DBÌ VÌ DÍBEC D0SÍC|
DUSÌ DCSS BD0 ÍRCV B|C SÌEDÌÎÌCBDÍ D0SÍC| C0Ì Ì CCÍ0|S ÌD ÍRCÌ | 0WD |ÌERÍ.
1RCV C0RDÌ Ì C0 SCVC|BÌ ÌRD0|ÍBDÍ ¨ÍRCRC¨ C0Ì Ì CCÍÌ0DS¦
VÕÛ ¨ÜBÍS BD0 Ü0ES¨ D0SÍC|S, ÜÕÛ ¨Ì DÍC|DBÍÌ 0DBÌ ÑC0 Ü|0SS¨ D0SÍC|S,
ÛÛÛ ¨YY̨ D0SÍC|S, BD0 ÛÛÛ ¨UDCÌ C ÜBR¨ D0SÍC|S BD0 D|Ì DÍS. 1RCV
RBVC BÌS0 BSSÌSÍC0 CÌÌCDÍS ÌD 0CVCÌ0DÌ DE ÍRCÌ | DC|S0DBÌ C0Ì ÌCCÍÌ0DS.
Į0űȬ,̹ G̹o«oØű ŋűw(G̹ o«uo«o=1(Øű šű·=uG̹ Ť-ű
ıŦű0̹Ĝĝ ,űuwűɨ,̹ uwűĠşűTovmmȫ̹
̹̒ ńű0ˍ̹µ>á>,ű ÍRCV SBV.
ÛDC 0BV, ÍRCV BC0UÌ |C0 B YYÌ D0SÍC| 0CDÌCÍÌ DE ¨UDCÌ C ÜBR` BD0 ÍRCV
0CCÌ0C0 Í0 KD0W R0|C BD0UÍ ÍRC CRB|BCÍC|. 1(̟̹ G̹ Ũűĺű0̹IJ.´ű
1RC |CSCB|CR ÌCB0 ÍRCR Í0 ÎÌ D0 0UÍ WR0 ÍRÌ S ÎBR0US UDKD0WD DC|S0D
WBS, Í0 0DCD BD ¨UDCÌC ÜBR¨ mUSCUR, Í0 DUV ÍRC UDCÌ C ÜBR YÌ ÌS0D'S
ÎBRÌ Ì V ÎB|R BD0 Í0 DCC0RC BD UDCÌC ÜBR RÌSÍ0|Ì BD.
WűŢűG̹ m,űĽ6ű műmðŘűťűmoouõįűuűÒğűMdŒ,ű
Šű «mĻļuű0űműŊ6ű 6e.ű%űÒw.ű0 -̹
1RCV 0CCÌ0C0 Í0 CDÍÌCC V0U Í0 SRB|C ÍRCÌ | DBSSÌ 0D.
1RBÍ'S ÍRC E0BÌ 0Î ÍRÌS D00K.
V
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
CUNTENT5
ÜC0ÌCBÍÌ0D
Ì DÍ|00UCÍÌ 0D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . . . . . . . . . . .... . . . ............ . . . .. ..... . . . . . . . . . .... . . . 3
PD0UÍ ÍRC PUÍR0|S... . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V
ÑCC0EDlÍÌ 0D 0Î ÜBRUCÌ YÌÌS0D BS ÍRC 0ÎÎÌCÌ BÌ UDCÌ C ÜBR. . . . . . . . . . ..... . . . Å
ÜBRUCÌ YÌ ÌS0D`S 1|BÌ Ì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . ...... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .......... Õ
YlÌS0D`S ÎBRÌ ÌV HÌ SÍ0|V... . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . ......... Ü
Ü0SÍ0D mBSSBC|C. ......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . ............... ... . .. . . . . . ...... 3Û
Ü0SÍ0D 1CB ÎB|ÍV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . 3Ü
ÜBRUCÌ YÌ ÌS0D ¨mCSSCDEC| 0Î ÍRC ÑCV0| UÍÌ 0D¨ . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . . . . .......... 3Û
ÎBU| ÑCVC|C`S Ñl0C... . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... . . . . . . . . . . . . ............. 3Ü
Ü0DC0|0·LCXÌ DE0D·mCD0Í0RV ÜBÍÍÌC. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . .. .... . .... . . . . . . . . . . . . . . . VÅ
ÜBÍÍÌC 0Î ÜUDKC| HÌ Ì Ì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÜÛ
1RC YÌ ÌS0D ÎBRÌ ÌV lD mBS0D, NCW HBRDSRl|C. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÜÜ
1RC mBDD H0USC.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . . . . . . . . . . . . .............. . . . . . . . . ............ ÅÛ
ÜBDÍBÌ D ÜCDlBRÌ D mBDD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÕÛ
J0RDDV PDD| CSCC0. . .. ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ................................... ÕÜ
ÜBRUCÌ YÌ ÌS0D Ì D 1|0V, NCW Y0|K. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÕÅ
ÜBRUC| YÌ ÌS0D ¨Ü|ÌCKRBKC|¨ ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . ø. . . . . . . . . . . . . ÕÜ
ÜBRUCÌ YlÌS0D ¨mCBÍ·ÎBCKC|¨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ÕÛ
ÜBRUC| YÌ |S0D DCC0RCS PRC|lCB`S UDCÌ C ÜBR. . ... . ................ . . . . . . . . . . . . ÕÜ
J0DBS Y. ÜÌ CBS0D................. . . . . . . ... . . . . ...... .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÜV
ÜBRUC| YÌ ÌS0D`S H0USC ÌD 1|0V ..... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ÜÜ
ÜBRUCÌ YÌ ÌS0D ÌD ÜBÍSKl Ì Ì , NCW Y0|K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. . . . . . . . ÜÅ
ÛBKW000 ÜCRCÍC|V Ì D 1|0V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . ÜÕ
UDCÌ C ÜBR'S m0DURCDÍ lD 1|0V. .... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . . . . . . . . . . . . . . . . ÜÜ
ÜBRUCÌ YÌ | S0D BS "UDCÌ C ÜBR¨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ü1
ÜBRUCÌ YlÌS0D BD0 ÍRC ÜRU|CR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . ÜÛ
ÜBRUCÌ YÌ ÌS0D BD0 Î0Ì ÌÍlCS. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Û
ÜBRUCÌ YÌ ÌS0D BD0 ÍRC Ü0RRUDlÍV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Î|0R ÜBRUCÌ YÌ|S0D/UDCÌ C ÜBR Í0 UDCÌ C ÜBR/U.Ü. Ü0VC|DRCDÍ.. 1Å
ÜBRUCÌ YÌ ÌS0D`S Î0U| 10WDS. . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ÛÛ
Ü0DCÌ USÌ 0D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÜÛ
PCKD0WÌC0ERCDÍS. . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤ . . .............................ű ÛJű
Ü0RRCDÍS . . . . . . . ........... . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . .. . .
ÜÌ DÌ l0E|BDRV ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .. .. ... .
Á
Ü
ßÏÍûBKÎÏÎûÑûÎîÅNVÏkTÎkîûÑ
ÅîÏäÏûÎÎÎÍÎÅkVÑÍkÏîÅN
ÛR ÛCDÍCDDCI 1Õ, 1ÛÕ1, ÍDC Ü1ÍD ÜDDEICSS Dî ÍDC UDÍÍC0 ÛÍBÍCS DBSSC0 B |DÍRÍ
lCSDÌUÍÍ DD¦ 1DC DÌÌÌ SBÌUÍC0 ÍDC ¨SÍlCDRÍ0 300 Í093ÍÍ5D Í03Í C03|3CÍ9|ÍZ90 Í0C ÌÌÍC
0Í ÛBRUCÌ WÌÌSDD¨ BD0 ICCDEDÌZC0 ÛBDUCÌ YÍÌSDD Dî 1IDV, NCW TDlK, BS ÍDC
DlDECDÌÍDl Dî PDClÌCB`S DBÍÍDRBÌ SVDDDÌ UDCÌC Û3D. 1DC DÍ Ì Ì WBS SÍ EDC0 DV
ÎICSÍ0CRÍ JDDD ÎÍÍZEClBÌ 0 hCDDC0V.
ÎlDCÌBDBÍÌDR Dî ÍDC ÜDDDDRWCBÌÍD Dî mBSSBCDUSCÍÍS, DV DÍS bXCCÌ ÌCDCV
JDDD P. VDÌ DC ÍR 1ÛÕÕ¦
W0ClC0S ÛBDUCÌ YÍÌSDR, DDIR ÍR PlÌÌ REÍDR, mBSSBCDUSCÍÍS, DD ÛCDÍCDDCl 1Û,
11ÕÕ, DBS EÌVCD US ÍDC RBDC Dî ¨UDCÌC ÛBD¨ WDÌCD ÍS ICCDEDÌZC0 ÍDIDUEDDUÍ ÍDC
WDIÌ 0 BS B SVDDDÌ Dî ÍDC UDÌÍC0 ÛÍBÍCS, BD0
W0ClC0S, HC CDDÍlÌ DUÍC0 DÌS SCIVÌ CCS BS B CDUlÌCI 0UlÌ RE ÍDC ÑCVDÌUÍÌDDBlV YBI
BD0 B DIDVÍSÍDR SUDDÌ ÌCl ÍD ÍDC PIDV 0UlÌDE ÍDC YBI Dî 1Ü1Z, BÍ WDÍ CD ÍÍ DC DÌS
Ì RÍÍÍBÌS DCCBDC SVRDDVD0US WÍ ÍD ÍDDSC Dî DUl CDUDÍlV, BD0
W0ClC0S, URCÌ C ÛBD DBS CDDC ÍD ICDlCSCRÍ B CDDDÌDBÍÍDD Dî DDDCSÍV,
Ì R0CDCD0CDCC BR0 |USÍÌCC, BD0 Ì CBVCS DCDÌD0 DÌS DBDC BS B lCDÌD0Cl ÍD BÌ Ì
PDCIÍCBRS ÍDC CÌÍÍZCRIV Dî ÍDC îICC0DD ÍDCV CDjDV, BR0 Dî ÍDC ICSDDRSÍ DÌ Ì ÍÍV ÍDCV
DBVC ÍD lCÍBÍ R ÌÍ.
MDW, Î0ClCÍDlC, Ì, JÛHN A.ű VÛLÎc, ÜDVCIDDl Dî ÍDC ÜDDDDDWCBÌÍD Dî mBSSBCDUSCÍÍS,
0D DClCDV DIDCÌBÍD ÛCDÍCDDCI 1Û, 1ÛÕÕ, BS
¨UNÜLb ÛPm ÕPT¨
BD0 UlEC BÌÌ CÌÍÍZCRS Dî ÍDC ÜDDDDRWCBÌÍD ÍD ÍBKC îUÌ Ì ICCDERÍÍÌDR Dî ÍDÍS 0BV BR0 DBV
ÍIÍ DUÍC ÍD B DBD WDD EBVC DÌS DBDC, BS WCÌ Ì BS DÌS ÍÍ DC BD0 CRCIEÍCS ÍD ÍDC UDÍÍC0
ÛÍBÍCS.
ÓÍ¥90. PÍ ÍDC CXCCUÍÌVC ÜDBDDCI ÍR ÜDSÍDR, ÍDÍS SCCDD0 0BV Dî ÛCDÍCDDCI, ÍR ÍDC
VCBl Dî DUI LDl0, DDC ÍDDUSBR0 RÌRC DUD0IC0 BD0 SÍXÍVÆÍX, BD0 ÍD ÍDC ÌR0CDCD0CDCC
Dî ÍDC UDÍÍC0 ÛÍBÍCS Dî PDCIÍCB, ÍDC DRC DUD0IC0 BD0 RÌDCÍV îÍ ISÍ.
JÛHN A.ű VÛLÎc HcVÌN Ȃ̹ WHÌÏc
HÍ S bXCCÌ Ì CDCV ÍDC ÜDVCIRDl ÛCCICÍBIV Dî ÍDC Ü0DDDRWCBÌÍD
Ü00 ÛBV0 ÍD0 Ü0DD0RW0BÌÍD 0Í mBSSBCDUS0ÍÍS
ÌD 1ÛÕÛ, ÍDC NCW TDlK ÌCEÍSÌBÍUIC DBSSC0 B lCSDÌ UÍÌDR ICC0ERÍZÍDE ÛBDUCÌ YÍÌSDR
BS UDCÌC ÛBD. HÍS DÌ IÍD0BV, ÛCDÍCDDCl 1ÛÍD, WBS 0CCÌBIC0 UDCÌC Û3D Û3/ DV
ÜDVCIDDI NCÌSDR ÑDCKCîCÌÌCI.
ÎICSÍ0CDÍ ÑDDBÌ0 ÑCBEBD 0CSÌEDBÍC0 ÛCDÍCDDCl 1ÛÍD BS UDCÌC Û3D Û3/ BCIDSS ÍDC
RBÍÍ DR. 1DÍS lCSDÌUÍÍDR WBS DBSS00 0R N0VCDDCI Ü, 1ÜÜÜ, BD0 D0CBD0 DlDCÌ BDBÍÍ0R
Þű ÕÛ1Õ.
Å
îBDûJÌ ÝlÌJ9ûJ ÎlBlÌ
Ï|1]1¡
\îîî·\îî1
îä¦?m|H
l¡lî·\î¡¡
Õ
Xä?1ä1î
\îîî·\îîî
å|H$1äXå
lîîî·lîîî
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
WlL5UN'5 FAMlLY Hl5TUHY
ÎD ¡D0 S0V0D¡00D¡D C0D¡U|V ¡D|00 ¨WlÌSDD¨ D|D¡D0|S 0RlE|B¡00 Î|DR Ü|00DDCK. ÜCD¡ÌBD0.
¯D0V S0¡¡Ì00 lD ¡D0 LDEÌlSD PR0|lCBD ÜDÌDDV. DD0 lD ÜDDD0C¡lCU¡. BDD¡D0| DD0 lD N0W YD|K.
¡D0 ¡Dl|0 DD0. HDD0|¡ WlÌSDD. lD m00ÎD|0. mBSSBCDUS0¡¡S. ÌD 1ÛÛÔ. HDD0|¡ DDUED¡ B ÎB|R
lD m0DD¡DRV. mP. ÜBRU0Ì WlÌSDD lS 00SC0D000 Î|DR ¡DlS D|BDCD DÎ ¡D0 WlÌSDDS.
L0WB|0 WlÌSDD. ÜBRU0Ì'S ÍB¡D0|. WBS DD|D lD 1¯Û4. ÎD 1¯ÔÛ. D0 RB||l00 LUCV Î|BDClS WDD
WBS DD|D lD m00ÎD|0 lD 1¯ÛÛ. L0WB|0 I1¯Û4-1Û1Û) BD0 LUCV I1¯ÛÛ·1ÛÛÔ) RB00 ¡D0
m0DD¡DRV ÎB|R ¡D0l| DDR0. m0DD¡DRV ÌB¡0| D0CBR0 W0S¡ ÜBRD|l0E0. ¡D0D P|ÌlDE¡DD.
L0WB|0 BD0 LUCV DB0 ¡Dl|¡00D CDlÌ 0|0D. JDS00D I1¯ÔÛ-Î). LUCV I1¯Û1-1Û1Û).
L0WB|0 I1¯ÛZ-1Û4Û). LD0D0Z0| I1¯ÛÛ·1ÛZÔ). HBCD0Ì I1¯ÛÔ-1Û4Û). ÜBRU0Ì I1¯ÛÜ·1ÛÕ4).
NB¡DBDl0Ì I1¯ÛÛ·1ÛÔ4). WlÌÌlBR I1¯ÛÛ-Î). PB|DD I1¯¯1-Î). B S¡lÌ Ì·DD|D DBDV I1¯¯Z).
Î|BDClS I1¯¯4·Î). PD0|0W I1¯¯¯·1Û41). BD0 ¯DDRBS I1¯¯Û-1ÛÛZ).
ÜBRU0Ì WlÌSDD RB||l00 Û0¡S0V mBDD I1¯¯Û-1ÛÛÛ) DD JBDUB|V Û.1¯Û¯. ¯D0V DB0 ÎDU|
CDlÌ0|0D! ÎDÌÌV I1¯Û¯-1ÛÛÔ). ÜBR I1ÛÛÛ-1ÛÛ¯). Û0D]BRlD I1ÛÛZ·1ÛÔÛ) BD0 PÌD0|¡
I1ÛÛÔ·1ÛÛÛ). ¯D0|0 RBV DBV0 D00D B ÎlΡD S¡lÌÌ-DD|D CDlÌ0. ÎDÌÌV 0l00 Î|DR B Î0V0| WD0D
SD0 WBS 0lED¡ V0B|S DÌ0 BD0 ÜBR 0l00 B¡ S0V0D Î|DR B SKUÌ Ì Î|BC¡U|0 BΡ0| D0 Î0ÌÌ Î|DR
B WBEDD. ÜDÌV Û0D]BDlD BD0 PÌD0|¡ |0BCD00 B0UÌ¡DDD0.
Û0D]BRlD D0CBR0 B ÌBWV0|. H0 0|BC¡lC00 lD ¯|DV BD0 lD N0W TD|K Ül¡V. H0 0BSS00 BWBV
lD 1ÛÔÛ Î|DR ¨ÎS¡DRUS Í0V0|¨. WDlCD D0 CDD¡|BC¡00 lD ÎBDBRB DD DlS WBV ¡D ÜBÌlÎD|DlB.
H0 RB||l00 mB|V WDD0 lD PUDU|D. NY. lD 1ÛÛÛ. ¯D0V DB0 ÎDU| CDlÌ0|0D. ÜB|BD DD|D lD ¯|DV
lD 1Û41 0l00 lD 1Û4Ô. LÌlZBD0¡D 0l00 lD D0| Îl|S¡ V0B|. LRRB DD|D lD N0W YD|K Ül¡V lD 1Û44
D0V0| RB||l00 BD0 0l00 lD 1Û1Û! BD0 mB|lDD DD|D lD 1Û4Û. mB|lDD RB||l00 Î|000|lCK
ÜD0Ì0DD lD ÎBl|DBUÌ¡. mN. lD 1Û¯Û. BD0 ¡D0V DB0 ¡WD SDDS. ÜB|Ì¡DD WDD0 ÜD0Ì0DD. DD|D l D
1ÛÛÛ. BD0 HB||V DD|D lD 1ÛÛZ 0l00 ¡D0 SBR0 V0B|. ÜB|Ì¡DD RB||l00 LlÌV ÎD|K0|S BD0
¡D0V DB0 B 0BUED¡0| H0Ì0D mB|lDD WDD RB||Í00 HDD0|¡ Û|DCK0¡¡. ¯D0V lD ¡U|D DB0 B
0BUED¡0|. Û0¡¡V ÜD0Ì0DD DD|D lD 1ÛÛÛ. ÜD0 RB||l00 WlÌÌlBR JDS00D HBRDUCD0D Î|DR
ÜDDVDV. Ph. ¯D0V DB0 ¡WD CDlÌ0|0D. H0Ì 0D BD0 HDD0|¡ WDD B|0 ¡D0 ÌBS¡ 0l|0C¡ 00SC0D0BD¡S
DÎ ÜBRU0Ì WlÌSDD.
PÌD0|¡ I1ÛÛÔ·1ÛÛÛ). ÜBRU0Ì'S VDUDE0S¡ SDD. |0RBlD00 CÌDS0 ¡D DlS 0B|0D¡S lD ¯|DV. H0
D0CBR0 B SlÌV0|SRl¡D BD0 B DBD]D RBK0|. Ì¡'S SBl0 ¡DB¡ D0 D0V0| RB||l00 DD| DB0 CDlÌ0|0D
DU¡. lD B Ì0¡¡0| 0B¡00 JUÌ V 1¯. 1ÛÛÛ. S0D¡ DV m|S. ÜÌB|B WlÌSDD HlCK Î|DR Û|DDKÌVD. NY. ¡D
¡D0 00l¡D| DÎ ¡D0 ¯|DV H0CD|0. SD0 S¡B¡0S ¡DB¡ PÌD0|¡ RB||l00 DU¡ D0V0| DB0 CDlÌ0|0D.
Ü
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
BlH|H OF 5AMUEL WlL5ON
lN MENO|OMY
|NOW AHLlNG|ON. MA)
5EP|EMBEH 13, 17ôô
1DC WÌ¡SOD ÍBtD WBS ¡OCBICO ÌD
IDC CCDICt OÍ B ItlBDBÌC ÌlDlICO DY
mBSSBCDUSCIIS PVCDUC,
mYSI ÌC ÜItCCI BDO HUSSC¡¡ ÜItCCI,
WDCtC DOW SIBDOS IDC
UDC¡C ÜBD mCDOtÌB¡ ÜIBIUC
1
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
5AMUEL WlL5ON'5 BlH|HDA¥
UD lDC DDOlO Ol lDC CDu|CD U| |lD |CCO|d, | l | OOK5 ð5 lDOuRD
bðmuC| W| | 5OD'5 dðlC Ol U| |lD wð5 bCDlCmUC| J4, J/bb.
1D| 5 uDCOvC|5 ð | |ll| C d| 5C|CDðDCy UCCðu5C | D ð| | lDC lO| | Ow| DR
dOCumCDl5 wC |Cðd lDC dðlC wð5 bCDlCmUC| Jô, J/bb.
- | D lDC UOmmODwCð| lD Ol Mð55ðCDu5Cll5 D|OC| ðmðl|OD | D
JUbb
- |D lDC blðlC Ol NCw YO|K |C5O| ul| OD dCC| ð||DR bCDlCmUC| JôlD
"UDC| C bðm Uðy"
- |D lDC U| | | 5| RDCd Uy HODð| d HCðRðD OD NOvCmUC| U, JUbb,
dC5| RDðl| DR bCDlCmUC| JôlD ð5 UDC|C bðm Uðy
- du|| DR lDC | DðuRu|ð| ðdd|C55 Ol lDC bðmuC| W| | 5OD
mODumCDl | D A|| | DRlOD OD bCDlCmUC| JJ, JU/b.
UD lDC OlDC| DðDd, | D lDC UOOK " H| 5lO|y Ol Mð5OD" DuU| | 5DCd
| D Jbób, lDC dðlC | 5 bCDlCmUC| Jb, J/bb. 1Dðl m|RDl ]u5l UC
ð m| 5lðKC.
ACCO|d| DR lO JðmC5 J. UO| dCD, 1OwD U| C|K | D JUób, |l |5
|CCO|dCd lDðl bðmuC| W| |5OD wð5 UO|D OD bCDlCmUC| Jô,
J/bb, |D A|| | DRlOD, Mð55ðCDu5Cll5. (V/ta/ ROOOrdS fO JbbU,
puD//ShOd /n JUU4).
|l 5CCm5 mO5l | |KC|y lDðl bðmuC| W| |5OD wð5 UO|D OD
bCDlCmUC| JôlD ðDd D|5 U| |lD wð5 |CCO|dCd ðl lDC CDu|CD
OD lDC lO| |Ow| DR dðy wDCD DC wð5 UðDl| 2Cd.
Û
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
blHTH HECUHD
ÜBDUÐÎ YÍÎSOD´S DlIID IÐCOIO
ÍIOD IDÐ ÛDUICD BICDlVÐS
Ü
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
BO5|ON MA55ACHE
MðrOh õ, 177U
WDCD ÜBDUC¡ WBS 4YCBtS O¡O, DC BIICDOCO IDC
ÍUDCtB¡S OÍ IDC VÌ CI ÌDS OÍ IDC ÜOSIOD mBSSBCtC
WÌID DÌS DBtCDIS ÍOWBtO BDO LUCY.

JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
bU5TUN MA55ACHE
1DC blðmD ACl, ðDd | ðlC| lDC 1OwD5DCDd ACl5, wD| CD lðXCd
lDC bO5lOD| ðD5, wC|C ðl lDC O||R| D Ol lDC CO| OD|5l'5 d|5D| Cð5u|C.
1DC5C lðXC5 wC|C | mDO5Cd w|lDOul vOlC O| COD5u| lðl| OD Ol lDC
DCOD|C. bðmuC| Adðm5, lDC | CðdC| Ol lDC "bOD5 Ol L| UC|ly",
O|RðD| 2Cd 5CvC|ð| dCmOD5l|ðl| OD5. UDC Ol lDCm |Cd lO lDC
bO5lOD mð55ðC|C.
Uu|| DR ð CO| d D|RDl |D Mð|CD 1//U, ð R|OuD Ol 5|Xly |Owdy
bO5lOD| ðD5 ð55ð| |Cd ð 5mð| | Dðl|O| Ol b||l|5D 5O| d| C|5 w|lD
| D5u|l5, 5DOwUð| |5, 5lODC5 ðDd Rð|UðRC. UDC Ol lDC b|| l| 5D
5O| d| C|5 5| | DDCd ðDd lC| | dOwD. 1DC OlDC| ODC5, lD| DK| DR lDðl
DC Dðd UCCD wOuDdCd ðDd lCð|| DR lO| lDC| | | | vC5, ODCDCd l| |C.
||vC dCmOD5l|ðlO|5 wC|C K| | | Cd ðDd 5|X wC|C Du|l. 1DOuRD | l
wð5 DOl D|ODC||y 5O Cð| | Cd ð " mð55ðC|C", | l | Dl| ðmCd lDC
ðDRC| Ol lDC bO5lOD| ðD5. 1D|CC dðy5 |ðlC|, OvC| 1U,UUU DCOD| C
ðllCDdCd lDC luDC|ð|5 Ol lDC v| Cl| m5 | D bO5lOD. AmODR lDCm
wð5 lDC W| | 5OD lðm| | y l|Om MCDOlOmy.
1DC D| ðlC dCD| Cl| DR lDC bO5lOD mð55ðC|C CDR|ðvCd Uy |ðu|
HCvC|C, ð l|| CDd Ol bðmuC| Adðm5, wð5 D|| DlCd ðDd 5CDl lO lDC
|C5l Ol lDC CO|OD|C5. | l Du|lu|Cd an anl|-b||l|sD sp| ||l wD| CD On|y
|CCC55Cd w|lD lDC | DdCDCDdCDCC Ol lDC UbA.
A COu5| D Ol bðmuC| Adðm5, JODD Adðm5, wð5 ð |ðwyC|. HC, w| lD
JO5| ðD Uu| DCy, dClCDdCd 5uCCC55lu| | y lDC DCðd Ol lDC b||l|5D
5O| d| C|5, UðDlð| D ||C5lOD, ðDd lDC |CRu| ð|5. HC 5lðlCd. "Un that
n/ght, thO íOundat/On Oí AmOr/Oan /ndOpOndOnOO waS /a/d".
33
JÅNVÏÎ YÎÎJ9Ñ
UNCLESAM"
A C| fC| C Ol COUU| C5tODC5 mðfK5 tDC 5| tC Ol
IDB ÛOSIOH DBSSBC¡B, ¡H ΡOHI OÎ IDB
L¡U btðtC HOu5C
3V
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
bU5TUN MA55ACHE
|HUN1 UA1L U| 1HL UHANAHY bUH|AL UHUUNU
bUb1UN

JÅNVÊÎ YÎÎJûÑ
"UNCLESAM"
bU5TUN MA55ACHE
V| LW U| 1HL UHANAHY bUH| AL UHUUNU
bUb1UN, MAbbAUHUbL11b
NðmCd ðÍlC| lDC Cð||y CO| OD| ð| R|ð| D 5lO|ðRC ÍðC| | |ly lDðl
ODCC 5lOOd OD lDC ðd] ðCCDl 5|lC OÍ lDC Fð|K bl|CCl UDu|CD,
lDC CCmClC|y dðlC5 Í|Om JbbU.
1D|CC | mDO|lðDl 5|RDðlO||C5 lO lDC UCC| ð|ðl|OD OÍ | DdCDCDdCDCC
(JODD HðDCOCK, bðmuC| Adðm5 ðDd HOUC|l 1|Cðl Fð| DC)
ð|C Uu|| Cd DC|C ð| ODR w|lD bCD] ðm| D ||ðDK| | D'5 Dð|CDl5,
lDC mC|CDðDl |ClC| |ðDCu| | , |ðu| HCvC|C, UOClO| Wð||CD,
JODD |D| | | | D5 í/rSt MayOr Oí ßOStOn, ðDd lDC v| Cl| m5 OÍ lDC
bO5lOD Mð55ðC|C.

JÅNVÊÎ YÎÎJûÑ
"UNCLESAM"
ÜÛÕÅÛM mPÕÕPLÑÍ
`/Í`Í¡ 'I ^Y
S^M`L| í/V1Í͹Í
J/ÎÍ` \/ÌÍÍÌ!
'¦lól\' ^1`\C!
JÜű
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
BO5|ON |EA
LH ÜBCBDDBf JU, J//d,
LUWBfU W¡¡SOH, ÜBDUB¡´S ÎBIDBf,
U¡SEU¡SBU BS B mODBWK |HU¡BH,
DBfI¡C¡DBIBU ¡H IDB ÛOSIOH ¯BB ÎBfIV.

JÅNVÊÎ YÎÎJûÑ
"UNCLESAM"
bU5TUN TEA PAHTY
DECEMbEH lô, l773
1DC b||l|5D Lð5l | Dd| ð UOmDðDy Dðd CODl|O| | Cd ð| | lCð l|ðd| DR
UClwCCD | Dd| ð ðDd lDC b||l|5D UO| OD|C5. A5 ð |C5u| l OÍ lDC lCð
lðX, lDC UO| OD|C5 |CÍu5Cd lO Uuy lDC b||l|5D lCð. | D5lCðd, lDCy
5muRR|Cd lCð | D Í|Om HO| | ðDd. 1D|5 | CÍl lDC b||l|5D Lð5l | Dd| ð
UOmDðDy w|lD wð|CDOu5C5 Íu| | OÍ uD5O| d lCð, ðDd lDC COmDðDy
wð5 | D dðDRC| OÍ RO| DR Oul OÍ Uu5| DC55.
1O D|CvCDl lDðl, |D Mðy 1//ô, lDC b||l|5D |ð|| | ðmCDl Dð55Cd
lDC ''1Cð ACl'' wD| CD ð| | OwCd lDC b||l|5D Lð5l | Dd| ð UOmDðDy
lO 5C| | d| |CCl|y lO lDC CO| OD| 5l5, Uy-Dð55| DR lDC CO| OD| ð|
wDO| C5ð| C mC|CDðDl5.
1DC mC|CDðDl5, DCðdCd Uy bðmuC| Adðm5, O|RðD|2Cd lDC
''bO5lOD 1Cð |ð|ly''. UD lDC CvCD| DR OÍ UCCCmUC| 1b, 1//ô,
lD|CC R|OuD5 OÍ mCD, Cð| | | DR lDCm5C|vC5 lDC bOn5 Ol L/DOrh,
d|5Ru|5Cd ð5 MODðwK | Dd| ðD5, UOð|dCd lD|CC LDR| | 5D lCð
5D| D5 (lDC bCðvC|, lDC L| CðDO| ðDd lDC Uð|lmOulD) ðl
U||ÍÍ| D' 5 WDð|Í ðDd dumDCd lDC| | Í|C|RDl OÍ ô42 CDC5l5 OÍ
lCð, wD|CD wð5 vð| uCd ðl mO|C lDðD 1U,UUU DOuDds, |DlO
lDC wðlC|5 OÍ lDC bO5lOD Dð|UO|.
|D |Clð| | ðl| OD, K| DR UCO|RC | | | ðDd lDC b||l|5D |ð|| | ðmCDl
|C5DODdCd Uy C| O5| DR lDC C|ly DO|l ðDd 5CDl ÍOu| b||l|5D
|CR| mCDl5 lO bO5lOD ð| ODR w|lD ð DCw UOvC|DO| UCDC|ð| ,
1DOmð5 UðRC.
31
JÅNVÊÎ YÎÎJûÑ
"UNCLESAM"
5AMUEL WlL5UN
"ME55ENUEH UF THE HEVULUTlUN"
ÌÍ WBS lD CB|ÌV ÎBÌ Ì lD 311Å. ÜBRUCÌ , lUSÍ ClERÍ VCB|S 0Ì 0, WBS BP B|C|Í BD0
lPÍC| |lECDÍ D0V. ÌRRC|SC0 Ì D ÍRC DCEÌ DDÌ DE 0Î ÍRC ÑCV0Ì UÍÌ 0D BD0 USC0 Í0
ÍRC RB|0 Ì BD0| 0Î ÍRC ÎB|R, RC B| |CB0V RB0 ÍRC RBÍU|ÌÍV 0Î B V0UDE B0UÌÍ
BD0 WBS VC|V |CSD0DSÌ DÌ C.
ÛD RÌ S WBV Í0 ÍRC DB|ÌSR 0Î ÑCVC|CD0 Ü00K 0PC 0BV, ÜBRUCÌ SD0ÍÍC0 B
SÍ|BDEC| |Ì 0Ì DE RÌS R0|SC ÍR|0UER ÍRC VÌ Ì Ì BEC, ÍBKlDE D0ÍCS BD0 0|BWÌDE
SKCÍCRCS. ÜBRUC| |USRC0 Í0 B| C|Í ÍRC ÑCVC|CD0 Ü00K WR0 BÌS0 WBS ÍRC
C00|0Ì DBÍ0| 0Î ÍRC RCSSCDEC|S 0Î Ü|. J0SCDR YB||CP Î0| RÌS B|CB. HC
BÌS0 C0DCCBÌ C0 ÍRC B|RS BD0 BRRUPlÍÌ 0D 0Î ÍRC ÎBÍ|Ì0ÍS Ì D RlS DB|lSR.
Ü00K BSKC0 ÜBRUC| Í0 WBÍCR ÍRC SÍ|BPEC| WR0 WBS CC|ÍBÌ D| V SDVÌ PE Î0|
ÍRC 10|ÌCS. UD0P RCB|Ì DE V0UDE ÜBRUC| 'S |CD0|Í 0Î ÍRC SÍ|BDEC|'S BCÍÌVlÍÌ CS,
Ü00K 0CCl0C0 Í0 SCD0 B RCSSCDEC| Í0 WB|P Ü|. YB||CD. ÜBRUCÌ
V0Ì UDÍCC|C0 BP0 C0DVlDCC0 ÍRC |CÌ UCÍBDÍ ÑCVC|CD0 Ü00K ÍRBÍ B V0UDE
D0V W0UÌ 0 E0 UPP0ÍÌCC0 R0|C CBSÌ Ì V ÍRBD BP B0UÌÍ. ÑCVC|CP0 Ü00K
BCCCDÍC0, D|0VÌ 0C0 ÍRBÍ ÜBRUCÌ 'S ÎBÍRC| W0UÌ 0 EÌVC RlS BDD|0VBÌ .
L0WB|0 YÌ ÌS0D 0Ì 0 BE|CC BD0 CVCD RB0C UD BD BÌ Ì Dl Î0| RÌ S S0P¦ S0RC
RC0lClPC Í0 DUV Î0| RlS V0UDE D|0ÍRC| Î|BDCÌS WR0 WBS SÌ CK. HC W|0ÍC ÍRC
DBRC 0Î ÍRC RC0Ì CÌ DC 0D B DÌ CCC 0Î DBDC| WRÌCR RC EBVC Í0 ÜBRUCÌ .
ÜBRUC| Í00K ÍRC ÜBRD|l0EC Ü0SÍ0P |0B0. HC WBS D|0RDÍÌV CBUERÍ UD DV
ÍRC SÍ|BPEC| WR0 BSKC0 RÌ R WRC|C RC WBS E0ÌDE. ÜBRUCÌ Í0|0 RlS SÍ0|V.
ÜUSDlCl0US, ÍRC SÍ|BDEC| D|0D0SC0 Í0 ÜBRUC| ÍRBÍ RC W0UÌ 0 CSC0|Í RÌ R
Í0 ÍRC BD0ÍRCCB|V.
ÛPCC ÍRC|C, ÍRC SÍ|BPEC| E|BDDC0 ÍRC DBDC| Î|0R ÜBRUCÌ 'S RBP0S Í0
VC|ÌÎV ÍRBÍ lÍ WBS D0Í B RCSSBEC ÍRC V0UDE D0V WBS CB||VÌDE. Ü0PVlPCC0
DV ÍRC D0ÍC, ÍRC SÍ|BDEC| Ì CÎÍ ÍRC SR0D. ÜBRUCÌ |CCCÌVC0 RÌS RC0Ì CÌ DC
BD0 WBS Í0Ì 0 WRC|C Í0 ÎÌ D0 Ü|. YB||CD.
YRCD ÜBRUCÌ CXÌÍC0 ÍRC SR0D, RC Î0UD0 ÍRC SÍ|BPEC| WBÌÍlPE Î0| RÌ R
0UÍSÌ 0C, WR0 0ÎÎC|C0 Í0 BCC0RDBDV RÌ R DBCK Í0 mCD0Í0RV. PÎÍC| B ÎCW
RÌ Ì CS, ÎÌ DBÌ ÌV BSSU|C0 ÍRBÍ ÜBRUCÌ WBS D0Í D|CÍCD0Ì DE, RC ÍU|DC0 DBCK.
ÜBRUC| KCDÍ 0D |Ì 0Ì DE Í0WB|0S mCD0Í0RV Î0| B WRlÌC Í0 RBKC SU|C ÍRBÍ
ÍRC 10|V WBS D0Í Î0Ì Ì 0WÌ DE RÌ R, ÍRCD ÍU|DC0 DBCK Í0 |0Ì D Ü|. YB||CD BD0
lPÎ0|R RÌ R 0Î ÍRC D|CSCDCC 0Î ÍRC SDV Ì P mCD0Í0RV. Ü|. YB||CD
C0DE|BÍUÌBÍC0 ÜBRUCÌ BP0 CDÍ|USÍC0 RlR WÌÍR B BP0ÍRC| RCSSBEC ÍRlS
ÍÌRC Î0| ÍRC ÑCVC|CD0 Ü00K Ì DSÍ|UCÍlPE RÌR Í0 R0VC ÍRC B|RS BD0
BRRUPÌÍÌ 0D Í0 BD0ÍRC| RÌ 0Ì DE·DÌBCC. ÌRD|CSSC0 DV ÍRC SUCCCSS 0Î RlS
ÎÌ |SÍ RÌSSÌ 0D, Ü|. YB||CP BD0 ÍRC ÑCVC|CD0 Ü00K 0CCÌ0C0 Í0
ÎU|ÍRC| |CÍBÌ D ÍRC V0UDE ÜBRUCÌ BS B RCSSCDEC|.

JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
PAUL HEVEHE'5 HlDE
APHlL 1B, 177õ
WDBH ÜBDUB¡ W¡¡SOH WBS B¡EDI VBBfS O¡U. DB
W¡IHBSSBU IDB ÎBDOUS D¡UH¡EDI f¡UB OÎ ÎBU¡ HBVBfB.
LH D¡S WBV ÎfOD ÛOSIOH IO LBX¡HEIOH IO WBfH
ÜBDUB¡ PUBDS BHU JODH HBHCOCK IDBI IDB LHE¡¡SD
WBfB COD¡HE, ÎBU¡ HBVBfB CfOSSBU IDB W¡¡SOH´S
DfODBfIV IO B¡BfI bBDUB¡´S ÎBIDBf,
LUWBfU W¡¡SOH. B D¡HUIBDBH BHU B
¨ÜOH OÎ L¡DBfIV¨.

JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
HE5lDENCE OF HEV. JOHN HANCOCh
lN LEXlNG|ON
JÖMM HPMLÖLH ÜPmULL PLPmÜ

JÅNVÊÎ YÎÎJûÑ
"UNCLESAM"
END OF PAUL HEVEHE' 5 HlDE
Apr|l 1U, 177õ
PI Z!ÛÛ Pm, BI ID¡S DO¡HI DBIWBBH LBX¡HEIOH BHU
ÜOHCOfU. BHUBU IDB D¡UH¡EDI f¡UB OÎ ÎBU¡ HBVBfB.
PÎIBf DB CODD¡BIBU D¡S D¡SS¡OH BHU BWBKBHBU
ÜBDUB¡ PUBDS BHU JODH HBHCOCK ¡H LBX¡HEIOH,
ÎBU¡ HBVBfB fOUB IO ÜOHCOfU IO WBfH IDB
ÜOHCOfU DBIf¡OIS. HB WBS ¡HIBfCBDIBU DV IDB
LHE¡¡SD, WDO DfOUEDI D¡D DBCK IO LBX¡HEIOH WDBfB
DB WBS fB¡BBSBU. ¯DBI SBDB DOfH¡HE DB fB|O¡HBU
AdðmS ðDd HðDCOCK.
V3
JÅNVÊÎ YÎÎJûÑ
"UNCLESAM"
PAUL HEVEHE
|l734-l8l8)
|ðu| HCvC|C wð5 lDC 5OD OÍ ð ||CDCD | mm| R|ðDl ð|l|5ðD.
HC wð5 R|ÍlCd w|lD DumC|Ou5 lð| CDl5.
+ HC wð5 ð ÍðmOu5 5| | vC|5m|lD/C|ðÍl5mðD.
Á HC wð5 ð D| ðlC CDR|ðvC| (DC CDR|ðvCd lDC D|ðlC OÍ lDC
bO5lOD Mð55ðC|C).
+ HC ð| 5O wO|KCd ð5 ð dCDl|5l (DC DOl OD| y C|CðDCd lCClD Uul
ð| 5O w| |Cd | D Íð|5C lCClD Cð|vCd Í|Om wð| |u5 |vO|y O| OlDC|
ðD| mð| lCClD).
+ HC wð5 ð DO| |l|Cð| ðCl|v|5l ðDd ð Dðl||Ol (DC wð5 CmD|OyCd
Uy lDC bO5lOD UOmm|llC OÍ UO||C5DODdCDCC ðDd lDC
Mð55ðCDu5Cll5 UOmm|llCC OÍ bðÍCly ð5 ðD CXD|C55 || dC|
lO Cð||y DCw5, mC55ðRC5, ðDd COD| C5 OÍ |C5O| ul| OD5 ð5 Íð|
ðwðy ð5 NCw YO|K ðDd |D| | ðdC| DD| ð).
+ HC 5C|vCd ð5 | | CulCDðDl CO| ODC| | D lDC Mð55ðCDu5Cll5
blðlC 1|ð| D OÍ AH| | | C|y ðDd COmmðDdC| OÍ Uð5l| C |5| ðDd
| D bO5lOD Hð|UO|.
+ HC ODCDCd ð ÍOuDd|y wD| CD 5uDD| | Cd UO|l5, 5D| KC5, ðDd
Dð| |5 ÍO| lDC NO|lD LDd 5D| D-yð|d5 (| DC| ud| DR U|ð55 Í|ll| DR5
ÍO| lDC U.6.6. COnSt/tut/On). HC D|OduCCd CðDOD5 ðDd,
ðÍlC| J/U2, Cð5l UC| |5 (ODC OÍ D|5 | ð|RC5l UC| | 5 5l| | | || DR5
| D lDC bO5lOD K| DR'5 UDðDC| ).
+ HC ODCDCd lDC Í| |5l CODDC| |O| | | DR m| | | | D NO|lD AmC||Cð | D
JbUJ (DC D|Ov|dCd CODDC| 5DCCl| DR ÍO| lDC Du| | OÍ lDC U. b. b.
UOD5l| lul|OD ðDd lDC dOmC OÍ lDC DCw Mð55ðCDu5Cll5 blðlC
HOu5C | D JbUô).
HC d|Cd OD Mðy JU, JbJb, ðl lDC ðRC OÍ bô yCð|5.
VV
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
PAUL HEVEHE
|1734-1B1B)
ÎBU¡ ÑCVCtC WBS DUt1CO BI IDC
ÜtBDBtY ÜUt1B¡ ÜtOUDO
ÌD ÜOSIOD

JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
CUNCUHD - LEXlNUTUN - MENUTUMY
bA1LE
|D AD|| | 1//b, lDC b||l|5D ROvC|DO|, UCDC|ð| UðRC, | Cð|DCd lDðl
lDC CO| OD| 5l5 Dðd 5lO|Cd wCðDOD5 ðDd ðmmuD| l| OD | D UODCO|d
ðDd lDðl lwO mO5l ðCl|vC |CUC| | CðdC|5, bðmuC| Adðm5 ðDd
JODD HðDCOCK, wC|C D| d| DR | D LCX| DRlOD. HC 5CDl l|OOD5 lO
CðDlu|C lDC lwO | CðdC|5 ðDd dC5l|Oy lDC ð|m5, DOD| DR lDðl lDC
5uCCC55 OÍ lD| 5 ðCl|OD wOu| d dCÍ| D|l|vC|y U||DR lDC ODRO| DR
l|OuU| C | D Mð55ðCDu5Cll5 lO ðD CDd.
U|. JO5CDD Wð||CD, | CðdC| OÍ lDC "UOmm| llCC OÍ bðÍCly", 5CDl
lwO mC55CDRC|5, |ðu| HCvC|C ðDd W| | | | ðm UðwC5, lO ð| C|l
Adðm5 ðDd HðDCOCK OD ODC DðDd, ðDd lO wð|D lDC UODCO|d
Dðl|| Ol5 OD lDC OlDC| DðDd. UD D| 5 wðy lO LCX| DRlOD, |ðu| HCvC|C
wOKC uD ð| | lDC m| DulCmCD ð| ODR lDC |Oðd.
1DC lwO mC55CDRC|5 COmD| ClCd lDC Í| |5l Dð|l OÍ lDC| | m| 55| OD,
Uul wC|C CðDlu|Cd OD lDC| | wðy lO UODCO|d. W| | | | ðm UðwC5
mðDðRCd lO C5CðDC ðDd |CðCD UODCO|d. |ðuI HCvC|C wð5
ð||C5lCd ðDd |C|Cð5Cd lDC ÍO| | Ow| DR mO|D| DR.
b|X DuDd|Cd b||l|5D l|OOD5, uDdC| UO| ODC| ||ðDC|5 bm| lD ðDd
Mð] O| || lCð| |D wC|C 5CDl Í|Om bO5lOD lO LCX|DRlOD. A vC|Uð|
C|ð5D UClwCCD lDC b|| l| 5D 5O| d| C|5 ðDd lDC Dðl||Ol5 lu|DCd
v| O| CDl ðDd RuD5 wC|C Í| |Cd | Cðv| DR C| RDl Dðl||Ol5 dCðd ðDd
ÍOu|lCCD wOuDdCd. ADOlDC| COmUðl OCCu||Cd ðC|O55 lDC
UODCO|d NO|lD U|| dRC wDC|C lwO m| | |l| ð mCD ðDd lD|CC b|| l| 5D
5O| d| C|5 wC|C K| | | Cd. 1DC b|| l| 5D dCC| dCd lO |Clu|D lO bO5lOD.
UD lDC| | wðy UðCK, lDCy wC|C ðllðCKCd Uy lDC m| DulCmCD,
C5DCC| ð| | y | D MCDOlOmy. 1DC b||l|5D OÍÍ|CC|5 ÍOuDd lDCm5C|vC5
uDðU| C lO DO| d lDC| | CD|ðRCd l|OOD5 wDO | DvðdCd ðDd Uu|DCd
DOu5C5 ðDd Dul lDC| | OCCuDðDl5 lO dCðlD. 1DC b||l|5D | O5l 5OmC
2bU mCD | D lD| 5 Í| |5l U| OOdy Uðll|C OÍ lDC HCvO| ul| OD.

JÅNVÊÎ YÎÎJûÑ
"UNCLESAM"
ÛÕNÛÕÑÜ · LLA¡NÛ1ÕN · mLNÕ1ÕmT
PÍÑ¡L JU, J//b
ΡÑÜ1 ÜLÕÕÜT ÜPÎLL ÕÎ 1ML ÑLVÕLU1¡ÕN
Ldwð|d W| |5OD, bðmuC| '5 ÍðlDC|, ]O| DCd lDC m| DulCmCD | D
LCX| DRlOD. bðmuC| , | D MCDOlOmy, wð5 lDC w|lDC55
lO lD|CC | mDO|lðDl CvCDl5.
*̹ 1DC Í| |5l D||5ODC|5 OÍ wð|
*̹ 1DC f| RDl Of bðmuC| WD|llCmO|C

ADd lDC K| | | | DR OÍ Jð5OD Hu55C| |

JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
THE Fl H5T PHl 5UNEH5
UF THE HEVULUTlUNAHY WAH
Ì D Î|0DÍ 0Î WRBÍ WBS ÍRCD
ÍRC Ü0PE|CEBÍÌ 0DBÌ ÜRU|CR,
B ÍBDÌ CÍ Ì P0ÌCBÍCS¦
ÜP PD|| | 3ÜÍR, ÜBRUCÌ |CRB| DC0
Ì D mCP0Í0RV WÌÍR RÌS R0ÍRC| BP0
V0UDE D|0ÍRC|S BD0 SÌ SÍC|S WRÌ Ì C
RÌ S ÎBÍRC| BP0 RÌS 0Ì 0C| D|0ÍRC|S
|0Ì DC0 ÍRC 0ÍRC| RÌ PUÍCRCD Ì D
LCX| DEÍ0P. 1RBÍ 0BV, ÜBRUC|
WÌÍDCSSC0 ÍRC ÎÌ |SÍ 0Î ÍR|CC
SÌEDÌÎÌCBDÍ CvCDÍS ÍRBÍ 0CCU||C0
CÌ 0SC Í0 ÍRC Y| ÌS0D'S ÎB|R.
P C0Dv0V 0Î ÍW0 WBE0DS W| ÍR Î000
BP0 BRRUDÌ Í| 0P ÍRBÍ Î0Ì Ì 0WC0 ÍRC
LPEÌ | SR B|RV Í0WB|0S LCX| PEÍ0D
Í00K B W|0DE ÍU|P BD0 WBS
SCDB|BÍC0 Î|0R ÍRC RBÌ D D00V.
ÜD|V B ÎCW 0| 0C| RCD UDBD| C Í0
Î0ÌÌ0W ÍRC DBÍ|| 0ÍS WC|C SÍBVÌ DE Ì D
mCD0Í0RV. 1RCV WC|C vCÍC|BPS 0Î
ÍRC Î|CDCR·Ì P0Ì BP WB| BD0 SK| | | C0
ÌD ÍRC RBP0Ì Ì PE 0Î RUSKCÍS. 1RCV
0|0C|C0 ÍRC S0Ì 0Ì C|S Í0 SÍ0D. PS ÍRCV
|CÎUSC0 Í0 0DCV, ÍRC vCÍC|BPS SR0Í ÍRCÌ | R0|SCS BP0 K| | | C0 ÍW0 0Î ÍRC S0| 0| C|S.
ÜÍRC|S Î|C0 ÍR|0UER ÍRC ÎÌCÌ0S UPÍ| Ì ÍRCV CPC0UPÍC|C0 m0ÍRCI ÜBÍRCIÌCK, B RUµC
0Ì 0 ÌB0V WR0 WBS 0ÌEE| PE 0BD0CÌ Ì 0DS. 1RC S0Ì 0Ì C|S S00P SU||CD0C|C0 Í0 ÍRC
E|CBÍ Ì B0V.
ÜCÎ0|C SRC Ì CB0 RC| SÌ X D|ÌS0DC|S · ÍRC ÎÌ |SÍ 0DCS 0Î ÍRC ÑCv0Ì UÍÌ 0DB|V WB| ·
Í0 ÍRC R0USC 0Î ÜBDÍBÌ D LDR|BÌ R Î|0SÍ, m0ÍRC| ÜBÍRC|ÌCK Í0Ì 0 ÍRCR¦ "ÍÍ VDu
SuIvÌv0 0D0 E0Í 00CK 0DH0, Í0ÌÌ hÌDE ÜC0/EC Í00Í 0D DÌ0 WDH0D C0DÍuI00 SÌX
DÍ 0ÌS EI0D00Ì0IS. "
Ì D LDEÌ BD0 ÍRC Ì DCÌ 0CDÍ WBS CBUERÍ UD SC0|DÎUÌ ÌV DV ÍRC 0DD0SÌÍÌ 0D DBDC|S
WR| CR BSKC0. "ÍÍ DD0 DÌ0 V0DK00 WDH0D C0D Í0K0 SÌX µr0D00Ì0IS, 0DW
H0DV SDÌ0Ì0IS WÌÌÌ ÌÍ I00uÌI0 ÍD CDD0u0I ÅH0IÌC0¯"

JÅNVÊÎ YÎÎJûÑ
"UNCLESAM"
CUNCUHD - LEXl NUTUN - MENUTUMY
bATTLE
1RC ÎÌERÍ DCÍWCCD ÜBRUC| YR|ÍÍCR0|C
BD0 ÍRC LDEÌ Ì SR S0Ì 0Ì C|S 0CCU||C0 B
feūűŮĖrĤSűfronű ŞĶeűĈĹŀSoʼn'Sűĭėrn.ű
V1
JÅNVÊÎ YÎÎJûÑ
"UNCLESAM"
CONCOHD - LEXlNU|ON - MENO|OMY
BA1LE
¯DB Jð9OÞ Ñu99BIÍ DOu9B WDB|B Jð9OÞ Ñu99BII ðÞd
JJ |ðI|IOI9 DB|I9DBd OÞ ÅD|II JU, J//b, I9 ÞOW IDB
DOmB Ol IDB Å|IIÞEIOÞ (MÅ.) HI9IO|ICðI bOCIBIy
ðÞd IDB bmIID Mu9Bum.

JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
CONCOHD - LEXlNU|ON - MENO|OMY
BA1LE
1DB v| Cl| m5 Ol lDB MBÞOlOmy UðllIB
(LÞEI|5D 5OId| B|5 ðÞd |ðl|| Ol5)
WB|B Uu||Bd |Þ lDB OId CBmBlB|y Ol Å|I| ÞElOÞ, MÅ.

JÅNVÊÎ YÎÎJûÑ
"UNCLESAM"
BA1LE OF BUNKEH HlLL
JUNE 17, 177õ
LdWð|d WII9OÞ lOuEDI WIID IDB mIÞuIBmBÞ |Þ IDB UðIIIB Ol
ÜuÞKB| HIII IÞ ÜDð|IC9IOWÞ ðIOÞE WIID ÜðDIð| Þ ÜBÞ]ðmIÞ MðÞÞ,
luIu|B lðIDB|-IÞ-IðW Ol bðmuBI. ÜðDIðIÞ MðÞÞ ßð0 CODB l|Om
Mð9OÞ, NBW HðmD9DI|B, WIID ZÜ VOIuÞIBB|9.
bðmuBI Wð9 9BÞI IO ÜO9IOÞ ð9 ð mB99BÞEB| Uy IDB ÜOmmIIIBB
Ol bðlBIy IO OU9B|VB IDB UðIIIB l|Om IDB DBIEDI9 Ol ÜBðCOÞ HIII
ðÞd |BDO|I IDB BVBÞI9 IO IDB DBODIB Ol MBÞOIOmy ðÞd ÜðmU|IdEB.
ÜÛ
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
BA1LE OF BUNKEH HlLL
JUNE 17, 177õ
ÜBDUB¡´S ÎBIDBf WBS WOUHOBO BI IDB DBII¡B OÎ ÛUHKBf H¡¡¡
BHO JOSBDD WBffBH, IDB OOCIOf WDO fBCfU¡IBO ÜBDUB¡ BS B
DBSSBHEBf. WBS K¡¡!BO.
¯DB LHE¡¡SD COUHIBO 2.2ÛÛ CBSUB¡I¡BS. BHO IDB ÎBIf¡OIS 4ÛÛ.
¯DBI WBS IDB ¡BSI DBII¡B COHOUCIBO DV IDB D¡HUIBDBH. ¯WO
WBBKS ¡BIBf. OH JU¡V Z. 2//Û. ÜBHBfB¡ ÜBOf8B WBSD¡H8IOH
WBHI IO LBDDf¡OEB BHO CfBBIBO IDB NBW LOHI¡HBHIB¡ PfDV.
HB BSSUDBO IDB fO¡B OÎ LODDBHOBf-¡H-LD¡BÎ.
Ü3
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
bUNKEH HlLL MONUMEN|
mOHUDBHI BtBCIBO ¡H DBDOtV OÎ IDB ÛBII¡B OÎ ÛUHKBt H¡¡¡.
ÌH 1b2b, IDB mBtOU¡S OB LBÎBVBIIB. DBtO OÎ IDB PDBt¡CBH
HBVO¡UI¡OH. ¡B¡O IDB COtHBtSIOHB OÎ IDB DOHUDBHI.
ÜV
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
BUNKEH HlLL MONUMEN|
Üf. JLÜLÎH WPHHLN
2/42-2//Û
Ül. JDSCDR YBllCH ClCBÍC0 BH0 RCB0C0 ÍRC ÎlDVlHClBl ÜDDDlÍÍCC DÎ
ÜBÎCÍV |lHÍClllECHCC SClVlCC DÎ ÍRC ÎBÍllDÍS). P ÎCW 0BVS DCÎDlC ÍRC
DBÍÍlC RC WBS CDDDlSSlDHC0 SCCDH0 DBlDl ECHClBl. HC DDSÍDDHC0
RlS BCCCDÍBHCC DÎ ÍRÍS DDSlÍlDH ÍD ÎlERÍ BÍ ÍRC DBÍÍlC DÎ ÜUHKCl Hlll
BS B VDlUHÍCCl DlHUÍCDBH. HC ÎCll RClDlCBllV lH ÍRC DBÍÍlC BH0
WBS DUlÍC0 BÍ ÍRC Ül0 ÜlBHBlV CCDCÍClV.
ÜÜ
JÅNVÊÎ YÎÎJ 9Ñ
UNCLESAM"
CULUNEL WlLLlAM PHE5CU1
l72ô·l79õ
W| | | | ðm ||C5COll wð5 UO|D | D U|OlOD, MA. | D 1/2b ðDd | ðlC|
5Cll|Cd |D |CDDC|C| | , MA.
| D 1/bb, DC 5C|vCd 5uCCC55Íu| | y ð5 | | CulCDðDl ðDd CðDlð| D
du|| DR lDC b||l|5D CXDCd| l| OD ðRð| D5l NOvð bCOl| ð. HC
dCC| | DCd ð COmm| 55| OD | D lDC |CRu| ð| ð|my ðDd DC |Cl| |Cd
lO D|5 C5lðlC | D |CDDC|C| | .
| D 1//4, DC wð5 ðDDO| DlCd lO COmmðDd ð |CR| mCDl OÍ
m| DulCmCD. | D 1//b, DC wCDl lO LCX| DRlOD w| lD D| 5
|CR| mCDl lO ODDO5C lDC CXDCd|l| OD lDðl wð5 5CDl Oul Uy
UCDC|ð| 1DOmð5 UðRC.
UD JuDC 1b, 1//b, DC wð5 O|dC|Cd lO UDð|| C5lOwD w|lD
1,2UU mCD ðDd lDC dðy ðÍlC| DC Dð|l|C| DðlCd | D lDC Uðll|C
OÍ buDKC| H| | | . bðDC|OÍl 5ð| d lDðl "D| 5 U|ðvC|y COu| d DCvC| UC
ðCKDOw|CdRCd ðDd ðDD| ðudCd CDOuRD". HC wð5 ODC OÍ lDC
| ð5l lO | CðvC lDC CDl|CDCDmCDl5.
| D 1///, DC |C5|RDCd Í|Om lDC CODl| DCDlðI ð|my ðDd
|Clu|DCd lO |CDDC|C| | . 1DC 5ðmC yCð|, DC |C]O| DCd lDC
DO|lDC|D ð|my uDdC| UCDC|ð| HO|ðl|O UðlC5 ð5 ð vO| uDlCC|
ðDd lOOK Dð|l |D lDC Uðll| C OÍ bð|ðlORð.
HC d| Cd | D |CDDC|C| | OD UClOUC| 1ô, 1/Ub.
ÜÅ
JÅNVÊÎ YÎÎJûÑ
"UNCLESAM"
BUNKEH HlLL MONUMEN|
ÜIBIUB OÎ LO¡OHB¡ W¡¡¡¡BD ÎfBSCOII WDO. BS DBBO OÎ 2.ZÛÛ
mBSSBCDUSBIIS BHO LOHHBCI¡CUI ÎBIf¡OIS. ÎOfI¡Î¡BO ÛfBBO´S H¡¡¡.
LO¡OHB¡ ÎfBSCOII ¡S CfBO¡IBO W¡ID IDB OfOBf
"DOn't //rO unt/í yOu SOO thO wh/tOS OÍ thO/r OyOS".
ÜÖ
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
17BU
|HE WlL5ON FAMlLY
lN MA5ON, NEW HAMP5HlHE
1DB W¡¡SOH ÎBfD ¡H mBSOH. NH
|H J/ÜÛ, LUWBfU W1¡SOH SO¡U H¡S ÎBfD ¡H mBHOIODV. mP. IO
1DODBS HUSSB¡¡. IDB SIOfB-KBBDBf. HB B¡SO SO¡U IDB mBUÎOfU
ÎBfD D¡S W¡ÎB DBU ¡HDBf¡IBU. HB DOUEDI B ÎBfD OH B JÛÛ-BCfB
DfODBfIV ¡H mBSOH. NH. HB BCOU¡fBU B DB¡f OÎ OXBH IO DB¡D
DOVB IDB¡f DB¡OHE¡HES BHU ¡H PDf¡¡ OÎ IDBI VBBf. IDB W¡¡SOH
ÎBD¡¡V D¡HUS IDB IWO O¡UBf SOHS. WDO DBU |O¡HBU IDB
LOHI¡HBHIB¡ PfDV OÎ ÜBHBfB¡ WBSH¡HEIOH ¡H VB¡¡BV ÎOfEB.
DfOCBBUBU IO mBSOH.
ÜÜ
JÅNVÏÎ YÎÎJûÑ
"UNCLESAM"
Hl5|OHlCAL
UNCLE 5AM HOU5E
MA5ON, NEW HAMP5HlHE
mBSOH. NH. ¡S ¡OCBIBO C¡OSB IO IDB mBSSBCDUSBIIS DOfOBf.
¯DB I¡I¡B IO IDB IOWHSD¡D OÎ mBSOH WBS EfBHIBO OH NOVBDDBf 2.
2/4Û. ¯DB IOWH WBS ¡HCOfDOfBIBO ¡H J/ÜÜ BHO. OH JUHB ZÜ. 2Ü/Z.
ÜfBBHV¡¡¡B |ÎOfDBf¡V mBSOH V¡¡¡BEB) SBDBfBIBO ÎfOD mBSOH BHO
WBS ¡HCOfDOfBIBO BS B SBDBfBIB IOWH.
¯DB NBW HBDDSD¡fB H¡SIOf¡CB¡ ÜOC¡BIV DOSIBO B S¡EH ¡H ÎfOHI OÎ
IDB UHC¡B ÜBD DOUSB. 1DB D¡SIOf¡CB¡ UHC¡B ÜBD DOUSB ¡S ¡OCBIBO
BI 2Ü/ VB¡¡BV HOBO ¡H mBSOH. ¯OOBV ¡I ¡S OWHBO DV LBC¡¡B BHO
JBBH- ΡBffB mOUfBUX DfODf¡BIOfS OÎ IDB UHC¡B ÜBD mUSBUD.
Ü1
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
Hl5|OHY OF |HE
WlL5ON PHOPEH|Y lN MA5ON, NH
1RC ÍlÍlC ÍD ÍRC ÍDWHSRÍD DÎ mBSDH WBS ElBHÍC0 DH NDVCDDCl J, J1RÛ,
DV BH lHSÍlUDCHÍ DÎ ÍRBÍ 0BÍC CACCUÍC0 DV ÜDlDHCl JDSCDR ÜlBHCRBl0
DH DCRBlÎ DÎ ÍRC mBSDHlBH DlDDllCÍDlS.
ÜDlDHCl JDSCDR ÜlBHCRBl0, DDlH lH J1ÜÖ lH ÜUHSÍBDlC, NH, WBS B
0lSÍlHEUlSRC0 lBH0 SUlVCVDl. HC DlCDBlC0 ÍRC ÎllSÍ DBD DÎ NCW HBDDSRllC.
ÌH RlS ÎllSÍ ElBHÍ, lDÍ HUDDCl Ü, WRlCR WBS lBÍCl DWHC0 DV L0WBl0 YllSDH,
WBS 0lBWH DV LlCBZCl ÜlBHCRBl0, SDH DÎ JDSCDR ÜlBHCRBl0.
ÜClHE HDÍ DÎ lCEBl BEC, RC WBS CACUSC0 ÎlDD ÍRC 0UÍV DÎ lDDlDVlHE BH0
SCÍÍllHE ÍRC DlDDClÍV UHÍll J1ÖÖ WRCH RC WDUl0 DC ZR. UHÎDlÍUHBÍClV, RC
0CDBlÍC0 ÍRlS llÎC DH mBlCR JÛ, J1ÖÛ, lH ÍRC ZZH0 VCBl DÎ RlS llÎC.
1RC HCAÍ DWHCl WRDSC HBDC lS KHDWH, lS ÜBDUCl PDDDÍÍ WRD SCÍÍlC0 lH
mBSDH lH J11Z. HC SDl0 DHC BClC DÎ RlS DlDDClÍV ÍD ÍRC ÍDWH ÎDl B DUlVlHE
DlBCC. ¨ÎlCBSBHÍ VlCW CCDCÍClV¨.
1RC BCÍUBl ÎBlD WBS DUllÍ lH J11Û. ÜBDUCl PDDDÍÍ lCDBlHC0 ÍRC DWHCl DÎ
ÍRC DlDDClÍV UHÍll J1ÜÜ.
ÌH PDlll J1ÜÜ, L0WBl0 YllSDH BllBHEC0 B DUlCRBSC ÎlDD ÜBDUCl
PDDDÍÍ ÎDl ÍRC SUD DÎ ÍWD ÍRDUSBH0 ÍWD RUH0lC0 DDUH0S lBWÎUl DDHCV
DÎ tRC lDÍ HUDDCl Ü lH ÍRC ÜÍR lBHEC lH ÍRC ÍDWHSRlD DÎ mBSDH.
ÌH JÜRÜ, ClDSC ÍD ÍRC YllSDH ÎBlD, BH B00lÍlDHBl lBlEC RDUSC WBS DUllÍ
DV ÜlDDKS YllSDH, HCDRCW DÎ ÜBDUCl YllSDH.
1RC YllSDH RDUSC lCDBlHC0 lH ÍRC YllSDH ÎBDllV BH0 lÍS SUCCCC0lHE
ECHClBÍlDHS ÎDl JZZ VCBlS, UHÍll ÍRC 0CBÍR DÎ ÍRC lBSÍ YllSDH DWHCl lH
JÛÜZ¦ mlS. ÎClSlS J. YllSDH WBS ÍRC Wl0DW DÎ ¯RDDBS A.ű YllSDH, WRD
WBS ÍRC SDH DÎ ÜBDÍBlH 1RDDBS P. YllSDH, DlDÍRCl DÎ UHClC ÜBD.
ÜÜ
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
Hl5|OHY OF |HE
WlL5ON PHOPEH|Y lN MA5ON, NH
R¡$Ā0Rċű 0Fű ŁŝAS0X.ű
ÊLÍüX0ű üÎű āüLű 0ÊÅtTű üÍű ÌüTðű ÍÀű TüćÀòB"ű ðü·¹·ű
DZŨǥƉȔ.̹ ²

-
.

s .
ō̹ Ř̹ ř̹ ɏ̹ ɐ̹ Ś̹ DĜ
ģĸĪű =¡°ű ȃ̹

·²Ĝ * ĘĜ =Ĝ OĜ =Ĝ ~Ĝ ęĜ
. ' Ń̹ <̹ ĖĜ ŋ̹ ś̹ <̹
¯
³ÎķH¡ŽƄtƙ¡Ʃ 1Ʃ ŕ̹ ę|ő̹ Å Å· J0Dn̹ÜI0V'£H8¡Ʃ £˺˔.,̹ hĜ lÅ ¦l 9̹ ł̹ ÂĜ
Ƨɒɻooʠ,̹ Ĩ̹ ˤ·̹ 1Ʃ ËuItI1t0¡ åÎƔtuYcƩ ʴnd *̹ Ɇ̊ʎ̹ 4Å.Ì
JRĘIPƚ.Ʃ Ü
Û Ü b 0 ¡ .l«×tµD ̦`.tʡrɇṙ̹̹ ǁɬr̹ ȓ̹ ŏ·̹
*̹ ·l

!ƹ̹ l̹ ͹ Å ˭̹ ÓĜ ÎĜ Å .Ì

ǎ̹ 1 P ¹¹ P Jn8 DÞƩ ųʗRHˢHʵId. Jt.¡ ·¹·ÎÎ 4 ÅÛ 1 ioű
Ju¡ƍŁłƩ ƚˇɭɮ,̹ ƈ̴q.,̹ Ɩ̹ ·I Îĉ1ĊtƩ ÌŦWctž¡Ʃ̹̈ Ɵ¡ÛƩ Ơ1Ʃ ÅÜ Å ÅY ÎƩ ¡?
ÅJIl\'ltl ũɟ:Dž¡¡ǕȽ.̹̋ 1ű V 2̹ ·IĜ Ü 0̹ J.Ʃ l'.̹ l1̹ ·¡|1V 1¡¡ÀƩ Å 7
ÍaH¡ ¾AfP1¡¡ HĜ ÅÛ Xj · ª| Å Ü0d, *~ 11Ʃ Ü Å¦I
Ì´HĤ¡¡¡DƩL¡vt¡XC ĸ̹ Ĺ̹ d Û Û ă̹ Ŕ̹ Ń´0oHŞƣƩ ÏatK0I¡Ʃ ˰ʇ˖..̹ 9Ü 'ÅÜ Ì I0̹ Û 1oű
Ɲ.¡cnƜP1Ʃ tŕtŷW0¡Ŀ.Ʃ ÅÛ 4 Ü Û ¡ĠĹƑƩ åÍ r. ´Î`Howm Ȁʻɓkɧ˨,̹ Ƥ̹ ħ̹À-ijƩ 1Ʃ Ʀƾƿ̹ ÃĜ ʄ˹̹
JohD lt!Yvu×. Ʊ̲̹×Ĝq..̹ .³Ʃ ư̹ Ü|· ĒÎĜ I̹ Ć̹ J· l'·I|ű
̨Iˮ̹ Ŏʍ̹ 1ė̹ ą̹1ÞƩ ¯'12
`ĕĝŧśnƩ ¾a¡¡ġUĚŸŨIą.Ʃ IČ10̹ 4ÅÛ Ƀ̹ ņ̹ Ŀ̹ J0UHƩ JUşũHƩ MR80Þ¡ ̧m.,̹ ÎÞ 1'l .
Ò\|IH0u10¡ J1.. .Ü V 6ű ļ̹ Ğ̹ 9̹1^Ʃ ÕtÐWc mnr0H¡ Î1 Nj̹ Iğ̹ -l ı̹ ċ1ij̹
¡ċIČtƩ Ì0W0td¡ Jt.¡ ÅÅ œ̹ Û l̹ ƶƷ̹ mťtKƩ Ì. ȵˊntwe˫tǖ:̹ :¡Þ Ü ƣ̹ Œ̹Ì+ XƩ ¯Ʃ
Jo80µh Ì1¡0dR01¡. 1ű 1ű I̹ ƙ̹ Ī̹³¹Ʃ LBDI.Ʃ ŖƐŪDūIƆƩ Å'¡u¡cHct. Ģ'ʛň̹Ŭ d ÅÛ1ܾ
J0HH Î$ńl1ŅI
'
1ņlƤ¡d¡Ʃ ̹̉ Ì1ì
]
· Ɨ̹ 1̹ Ư̹ Ü Û bRH¡.Ʃ ÜčŬ¡¡BYƩ RHdƩ Ǥatcɹ,̹ ʷ˄̹ ̹̐ÅÜ »· ÅÅ·Î
JuDßƇUßHƩ ȁo̝ʢǔ˩̶,̹Jr.¡Ʃ i1ű b<Û |ű 8ű +ű rű JoDH moĖėa1.ű̥Ősǃ.ŝ̹ »1Ʃ 0Å» ƻƼƽ̹ ÁĜ U
ÀÎRtK MŇIHĴĢDEƩ ¾0UĺWûtt¡Ļ¡Ʃ Å Ħ̹ ¡
¦
Î D Ì ·Î ǑûʶalH.n̹Ì.RWt0DC0¡Ď¡r.Ŝ¡¡Ʃ ˥·ŀ̹ ·l´ Ǐ̹
`ļ`U0ňII:tvƩ `Lơn\Ƣ Àŭ1¡ƥƩ ö1Û Ʉ̹ ̪l̹ 0Ĝ ŘŹ.ÖtoW¡rtăʼněv¡ƎŊŮƗ¡1ŋIŌt-Ʃ ·ªð ÞÅÜ
Ìɸ'ctH0¡c. Ĉ0̹ÅU 9̹ · ÎƩ XƩ RĜ VatĵcY.Ʃ ¦·tű '¬ ...̹̏ÅV
JoDH MtcV'£lIס ̤0-, 4Å ÅV
Ŭ · V V ~ 40Il\.Ʃ ÌÎM0DJ1tÌ¡ Jt.¡Ʃ Ŗ| -ÍĜ 3̹1¯ į̹ l·¡
¾Ī¡¡ģƦHƩ ÏaWtcH0v. Î×0.¡ đĉ̹ lV ¢'ű 4 4 Ü Jn0uD Lu:t1d¡ ·|Þ ·Î`Ŭ X1VƩ
Ǿ.tk0ˣ, ̹ǝ̵˗..̹ ZÜ ĵ̹ 2̹ 2̹ ġ̹ ¾īIŎ.Ʃ Î..tW1'vttc0¡ Î×u.¡ ²· 0lÅ· ·Å·
Ju0HƩ ¾ĎHIW0tI0¡Ʃ Jt.¡ ¥Î b Į̹ İ̹ 4 ķ̹ M0u|tt. ÏŠtKďt¡Ʃ ĽŞ̹ ī̹ 1¯Ʃ Ďč0̹ ¯Ʃ ǀnjr̹
ÅÎ:tı.Ʃ J0ŏĬš.Ʃ MŔŐ0Dutd¡Ʃ z̹̑ÅÛ VÅV 0 Ė̹ Ĝ̹ Ma|. J0őĭR.Ʃ ÏÎD00.1Tt¡¡J.1.¡¯ »V ÜĜÅ· VÅÜ ÜĜ 1VƩ
IJ1ľř.Ʃ ʣ.a̞˪ɔʼcˉ-̹Ƴƴ̹
ŊƘ̹ 11uű 71:ű Mt. ÏhV1d ÜIPBIŒI8¡Ʃ P \I ¡Þ ÛÅU 0 ƺǍ̹
ú0UDƩ ÀßtHHH¡Ʃ¯ Ĕ̹ b lû̹ l̹ Ň̹ ĝ̹ LŢDƈƩ¯H0HRſƩ `Ì
'
BIDů¡¡.Ʃ
ÛÅ 0 Å0 ·¡ Ì¥ ·I̹ ǒ̹¡
JŰUDƩ bƉ£ƖĐDƀ.Ʃ £˻ɥʚ.̹ ĕ̹ ÜĜ lû̹ V ÅÅ XÅÅ Jo×eµH M¡nc¡ƕŝŗ¡Ʃ 0Ą̹ · Å0 Û z̹
JÐ81nü Mt0WH. ĐǓ̹1oűÅU +ű 1ű rű 1ű ȣHOOeT˂̹ AƊKĥH8ItH¡Ʃ Ƈ˼˕..̹ VĜ ÚĜ 1ÞƩ ń̹Ē̹ Ü
œƏĮĀUƒrdƩ MĦb1Yd¡Ʃ ƞ.Ɓŵ.¡Ʃ 30̹ ..· Û 1Ʃ ·l̹ ȴʉʞʟ.̹ Î.aWtctlcc. 1.w).¡ Û¡ Û Ü Û ̩l̹ ².̯
J01Da0 tđ¡įűYD.Ʃ ÜÅ ÅÛÅ·1V`ÅÛÅUÅV LaŴt.Ʃ ÞaU¡. JRTDÌÌ¡ 0·Ĝ z1vű Û .
2aîÌt1. MV8vI'c. ʥʜ¡.,̹ ÅÕ..

v16ű JŲƂUHDƩ ÎtcTCc. Ĭ̹ \l
Í
ÅV 9̹ē̹ ¢16ű
Ǘˋɽʽ̹ 11Ʃ ÅX 0 Ļ̹ Ȗɺʹɞ˱ɑʏ̹ ¯ĞħIHĒź¡Ʃ ĩIJ̹ Ę̹ ¡̹
Jų0HƩ btc¥0n8, Ě̹ 9̹ÅÜ ĺ̹ ƥ̹ ¥
¯HP Ż0IēE0ĨHRƩ ʃ̳̹ßĜȤʬˆ̹Lopy 0Î IH˃̹ ÎIaUĜHƋƩ aHĿÀHƓHÎĄI8Ʃ0Î ÎH0 ʤě˽̹Ƹʸ̹ÍHP ÜoMD8D\]I Ì0. ÍHc¡
ƧûƩ ĔBHāƌ¡¡Ʃ Àƛ1HRƩ ĩHƩ tIte̹ ǿ˧ˈ̛ʊʺɦc̹ eɯ̹ D0W MitH|I×HÍt0¡ RƃƩ āH0Y W8¤ ÎIßWD 0V IH0Ʃ ÎI0
¡
lt1ĂI0IƨƩ eˬ̹
e8íd´ÍoWÞ8U1p. ŧ̹ltuo 00DY. XƘţDŀH0ĆƩ 0Dd W000tdvd.
e
Ít JwÌ» ȗȥƋȯƌdzȘ,̹ Vmp'8 L¡0tĶ.Ʃ
ΡfSI OfBÎI OÎ ¡OIS ¡H mBSOH. NH
2/4Û
ÜÜ
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
Hl5|OHY OF |HE
WlL5ON PHOPEH|Y lN MA5ON, NH
''AN ECDO|E5''
¯̹ ÜBDUB¡ PDDOII. WDO OWHBO IDB DtODBtIV ÎtOD 2//Z UHI¡¡ 2/ÜÛ.
BH¡¡SIBO ¡H mBSOH W¡ID LBDIB¡H ÛBH]BD¡H mBHH´S CODDBHV B¡OHE
W¡ID ZÜ OIDBt VO¡UHIBBtS WDO ¡BÎI ÎOt LBDDt¡OEB OH JUHB 2Ü. 2//Ü.
IO ]O¡H LO¡OHB¡ HBBO´S tBE¡DBHI OÎ IDB ÎUIUtB LOHI¡HBHIB¡ PtDV ÎOt
IDB DBII¡B OÎ ÛUHKBt H¡¡¡. LOWBtO W¡¡SOH. WDO DOUEDI IDB DtODBtIV.
B¡SO BHEBEBO ¡H IDB DBII¡B OÎ ÛUHKBt H¡¡¡ WDBtB DB WBS WOUHOBO.
¯̹ LHB OÎ IDB ÛOSIOH ¯BB ÎBtIV DBtI¡C¡DBHIS ¡¡VBO OH IDB W¡¡SOH´S
OtCDBtO ÎOt BDOUI B VBBt. ¯DB H¡EDI OÎ ÜBCBDDBt 2Ü. 2//d. BI
Üt¡ÎΡH´S WDBtÎ ¡H ÛOSIOH. JOSDUB WVBID. BEB ΡÎIBBH. B
]OUtHBVDBH D¡BCKSD¡ID. WBS BDOHE IDOSB O¡SEU¡SBO BS ÌHO¡BHS.
ÜBVBH VBBtS ¡BIBt. DB CBDB IO mBSOH BHO SIBVBO B VBBt Ot DOtB
¡H IDB W¡¡SOH´S OtCDBtO. ¯DB ¨ÌHO¡BHS¨ WBtB SWOtH IO SBCtBCV DUI
¡H 2ÜZ/. WDBH JOSDUB WVBID WBS BH O¡O DBH. ÎBt BWBV ¡H LD¡O.
DB IO¡O D¡S SIOtV.
mO8t OÍ. thO DOt8On8 8OlOOtOd ÍOt thO OOO08íOn weIeű ĕppŕenŜķěĩřű ĔnĢű
¡OurnOymOn, nOt 0 ÍOw OÍ thOm, 08 w08 thO O08O wíth my8OlÍ, lívíny wílh tOty
m08tOt8. . . . Lut numbOt8 wOtO bOtwOOn 2dű 0nd J0.ű e . . ½O ht8t t0ÌkOd OÍ
htíny thO 8híµ8; but wO ÍO0tOd thO htO wOuld OOmmuníO0tO tO thO tOwn. ½O
thOn µtOµO8Od 8ínkíny thOm; but wO dtOµµOd thí8 µtO¡OOt. ½O hn0lly OOnOludOd
th0t wO Culd t0kO µO88O88íOn OÍ thOm 0nd dí8Oh0tyO thO tO0 íntO thO h0tbOt.
¯O µtOvOnt bOíny tOOOynízOd, wO 0ytOOd tO wO0t t0yyOd OlOthO8 0nd dí8hyutO
Out8OlvO8 08 muOh 08 µO%íblO; Out Í0OO8 wOt6 8mO0tOd wíth 8OOt Ot l0mµ-bl0Ok,
0nd wO 8hOuld nOt h0vO knOwn O0Oh OthOt OXOOµt ÍOt Out vOíOO8. ½O 8utOly
tO8OmblOd dOvíl8 ÍtOm thO bOttOmlO88 µít t0thOt th0n mOn.
¬ ɫ˲ʪ̹ Tɷˁ̹ ŲǸʖ̆ˀʳ̹ Tɤcʦc˳ɱ,̹ BĜ toʔɝ̹ ɍy̹ ǐo˸h̖ɂ̹ ȳ̤eth̹ ʂʲ̹ IĴĂĭ̹ to̹ ȇe̚.̹ Ȣlʫo̅hy̹ Ɣʕlʱt̹
ÅÛ
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
UNCLE 5AM HOU5E
|HHOUUH |HE YEAH5
ÛBfH BHO SDBO L¡fCB 2ÛÛÛ
JÅNVÊÎ YÎÎJûÑ
"UNCLESAM"
UNCLE 5AM HOU5E
|HHOUUH |HL YEAH5
ZÛÛÛ
ÅV
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
UNCLE 5AM HOU5E
MAlN HOOM
¯OD. OBIB UHKHOWH ÛOIIOD. ZÛÛÜ
ÅÜ
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
UNCLESAM"
UNCLE 5AM HOU5E
"BOHNlNU HOOM"
ÌR ZÛÛÅ, ÍR DC| B|ÍÍCÌC ¨HÍSÍ0|V CDBREÍRE DBR0S¨ Î0| ÍDC Ü|BDCVÍ RC DUDÌ ÍCBÍÍ0R,
hBÍDÌCCR ÜBEÌÍ0 HUDDD|CVS W|ÍÍCS.
¨ÕU|Í RE B Í0U| 0Î ÍDC D0USC, J0DD BR0 ÎCRDV ÛBVB|0 D|0U0ÌV SD0WC0 0ÎÎ ÍDC
KÍDE'S D0B|0. WDÍCD ÍS BRV D0B|0 0VC| JÅ ÍDCDCS. WDÍCD SD0UÌ0 DBVC DCCR SCRÍ Í0
bDEÌBR0 DUÍ S0DCD0W ÍDCSC DÍCCCS SÍBVC0 ÍD mBS0R. 1DC 0Í RÍDE |00D ÍS VC|V
Í DD|CSSÍVC WÍÍD ÍÍS ¨E|BÍD DBÍDÍC0¨ W000. Ü|BÍR DBÍRÍÍDE 0CCU||C0 ÍR ÍDC VÍCÍ0|ÍBR
C|B WDCR D0DC0WRC|S C0UÌ0 R0Í BÎÎ0|0 Í0 USC 0BK S0 ÍDC Ì00K 0Í 0BK WBS SÍ DUÌBÍC0
WÍÍD B DBÍRÍD|USD. ÌÍ ÍS D0SSÍ DÌ C ÍDC W000 ÍR ÍDÍ S |00D C0UÌ0 DC ÍDC ÌB|ECSÍ C0ÌÌCCÍÍ0R
0Î E|BÍD DBÍRÍÍRE ÍR ÍDC U.Ü. BCC0|0Í RE Í0 ÍDC N. T. mUSCUD 0Î Î0ÌK P|Í.
¨1DC D0USC D0BSÍS B DCBUlÍÎUÌ C00KÍ RE ÎÍ|CDÌ BCC ÍR ÍDC 0Í RÍ RE |00D BR0 WÍ0C DÍ RC
ÎÌ00| D0B|0S. 1DC|C ÍS B ¨D0|RÍ RE |00D¨. WDÍCD WBS B lÍÍÍÌC |00D WÍ ÍD B Ì ÍÍÍlC ÜCR
Î|BRKÌ Í R ÎÍ |CDÌBCC. bXD0SC0 DCBDS BR0 D0|SCDBÍ | DÌ BSÍC| E|BCC ÍDC CCÍÌ Í RES.
ÌR ÍDC UDSÍBÍ|S DBÍD|00D ÍDC D|ÍCK CDÍ DRCV ÍS CXD0SC0 ÍD B CDB|DÍ RE BDDCBÌ.¨
ÅÅ
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
|HE WlL5ON PHOPEH|Y
|HE CA5CADE5
¯DBSB CBSCBOBS WBfB OHB OÎ
IDB W¡¡SOH CD¡¡OfBH´S ÎBVOf¡IB
D¡BCBS IO D¡BV. ÜBDUB¡ B¡SO
IOOK IDB CBII¡B IDBfB IO Of¡HK.
ÅÖ
P SIfBBD, BHDBHCBO DV B
ÎBW WBIBOB¡¡S. fUHS IDfOUED
IDB W¡¡SOH DfODBfIV
JÅNVÊÎ YÎÎJûÑ
"UNCLESAM"
MA5ON, NH
PLEA5AN| VlEW CEME|EHY
%|5. LUC/ WÍÍ500 L3DÍ3Í0 Ï00D35 WÍÍ500 %Í55 LUC/ WÍÍ500
¯DB ΡBBSBHI V¡BW CBDBIBfV WBS DBfI OÎ IDB W¡¡SOH DfODBfIV
UHI¡¡ 2//Z. ¯DBfB fBSI mfS. LUCV W¡¡SOH. ÜBDUB¡´S DOIDBf.
D¡S S¡SIBf LUCV. D¡S DfOIDBf ¯DODBS, BHO HUDBfOUS
DBDDBfS OÎ D¡S BXIBHOBO ÎBD¡¡V.
ÅÜ
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
5AMUEL WlL5ON lN MA5ON
17BU - 17BU
1Hb NPNN HÕUÛb ÎÌ ÑbÎLÜb
|D Mð5OD, ð5 ð lCCDðRC| ðDd ð
yOuDR ðdu| l, bðmuC| W| |5OD
wO|KCd w|lD D| 5 ÍðlDC| OD lDC| |
Íð|m wDC|C DC | Cð|DCd lO lCDd
Cðll| C ðDd D|C5C|vC mCðl.
|D b|OOK| | DC, ð lOwD C|O5C lO
Mð5OD, DC | Cð|DCd DOw lO mðKC
U|| CK5 | D ð C|ðy quð||y.
W| 5D| DR lO mð||y bCl5Cy MðDD
ðDd wðDl| DR lO OÍÍC| DC| ð dCCCDl
| |ÍC, bðmuC| | CÍl Mð5OD |D |CU|uð|y
1/bU w|lD D|5 U|OlDC| LUCDC2C| lO
mðKC D| 5 ÍO|luDC | D 1|Oy, NCw YO|K.
|l lOOK lDCm 1b wð| K| DR dðy5 | D ð
CO| d w| DlC| lO |CðCD lDC v| | | ðRC OÍ
1|Oy. HC Dðd ð5KCd bCl5Cy lO wð| l
ÍO| D| 5 |Clu|D ðDd 5DC D|Om|5Cd lO
wð|l ÍO| D| m.
| D 1/U/, C| RDl yCð|5 ðÍlC| D| 5 dCDð|lu|C Í|Om Mð5OD lO 1|Oy wDC|C DC
Uu| | l D| 5 ÍO|luDC w|lD D| 5 U|| CK ÍðClO|y ðDd D| 5 mCðl-DðCK| DR CDlC|D||5C,
bðmuC| CðmC UðCK lO Mð5OD lO mð||y bCl5Cy ð5 D|Om| 5Cd. 1DC wCdd| DR
CC|CmODy lOOK D| ðCC | D lDC DOu5C OÍ UðDlð| D MðDD ðDd lDC UCDCd| Cl| OD
wð5 R|vCD Uy D| 5 CD| | dDOOd Í||CDd, lDC HCvC|CDd LUCDC2C| H| | | , | D Í|ODl OÍ
lDC Í| |CD| ðCC OÍ lDC MðDD DOu5C. LUCDC2C| H| | | wð5 D| CKDðmCd
"lDC L|ll| C M| D|5lC| OÍ Mð5OD" (Í|vC ÍOOl lð| | ).
AÍlC| lDC CC|CmODy, bðmuC| ðDd bCl5Cy |CÍl ÍO| 1|Oy.
Å1
JÅNVÊÎ YÎÎJûÑ
"UNCLESAM"
|HE MANN HOU5E
MA5ON, NEW HAMP5HlHE
1DC mBDD SÍDIC 1DC mBDD DDUSC
1RÌ S ÎÌ DC 0Ì 0 C0| 0DÌ B| R0USC ÌS 0DC 0Î ÍRC ÎCW BUÍRCDÍÌCBÌ ÌV CC|ÍÌÎÌC0 0| 0 R0USCS 0Î
RÌSÍ0|Ì CBÌ D0ÍC | D NCW LDEÌ BD0. ÌÍ WBS DUÌ ÌÍ | D 0| BD0UÍ ÍRC VCB| 311Å, DV ÜBDÍBÌ D
ÜCD|BR| D mBDD WR0 BDDCB|S Í0 RBvC DCCD ÍRC Ì CB0C| Ì D ÍRÌ S C0RRUD|ÍV Ì D ÍR0SC
ÍÌ RCS, BD0 WR0 SÍ000 Î0| ÍRC DCSÍ 0Î CvC|VÍRÌ DE, ¨ÍRC DUDÌ Ì C v| |ÍUCS 0Î E000
E0vC|DRCDÍ, E000 SCR00ÌS, E000 R0|BÌ S BD0 S0DC| Ì D0USÍ|V¨.
ÌD 3111, ÍRC DUDÌ | C SÍ0|C 0Î Í0WD D0W0C|
WBS D|0UERÍ Í0 ÜBDÍB| D mBDD'S R0USC BD0
WBS KCDÍ Ì D ÍRC D|CSCDÍ CRÌ RDCV vBUÌ Í Ì D ÍRC
CC| Ì B| ¨Î0| SBÎCKCCDÌ DE BD0 D|0DC| 0Ì SÍ|Ì DUÍ| 0D¨.
PÍ ÍRC SBRC ÍÌ RC mBDD WBS EÌ vCD ÍRC |ÌERÍ
¨Í0 KCCD B ÍBvC|D BD0 B SRBÌ Ì SÍ0|C 0Î E000S¨.
¯RÌS WBS 0DC 0Î ÍRC ÎÌ |SÍ SUCR ÍBvC|DS Ì D
NCW LDEÌ BD0.
ÅÜ
JÅNVÊÎ YÎÎJûÑ
"UNCLESAM"
|HE MANN HOU5E
AND |HE MANN 5|OHE
1RC mBHH RDUSC BH0 ÍRC mBHH SÍDlC BIC lDCBÍC0 WlÍRlH WBlKlHE
0|SÍBHCC ÎIDD ÍRC YllSDH ÎBlD. ÜBDUCl DBl0 ÎICDUCHÍ VlSlÍS ÍD
ÍRC mBHH RDUSC BH0 SÍDlC. 1RC DB|H DUIDDSC DÎ RlS V| SlÍS WBS
ÜCÍSCV mBHH, ÜBDÍB|H mBHH`S 0BUERÍCI.
ÅÜ
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
CAPTAlN bENJAMlN MANN
|l74U·l83l)
5AMUEL WlL5UN' 5 FATHEH·lN·LAW
ÜI|Cð 1//1, ÜðDlðIÞ ÜBÞ]ðmIÞ MðÞÞ mOvBd wIlD DI9 lðmIIy
Í|Om WOUu|Þ lO Mð9OÞ.
bOOÞ ðllB| DB CðmB lO Mð9OÞ, DB wð9 BmDIOyBd IÞ DuUIIC
OllICB9 IÞ lOwÞ.
- MOdB|ðlO| Ol lDB ðÞÞuðI Mð9OÞ lOwÞ mBBlIÞR lO| 12 yBð|9
- 1OwÞ CIB|K lO| 4 yBð|9
- bBIBClmðÞ lO| b yBð|9.
HB wð9 ðI9O |BD|B9BÞlðlIvB lO lDB blðlB IBRI9Iðlu|B, ð dBIBRðlB
lO COÞvBÞlIOÞ9, ðÞd ð mBmUB| Ol thO COmm/ttOO Of thO 6afOh
ðÞd OlDB| ImDO|lðÞl COmmIllBB9 |BIðlBd lO lDB HBvOIulIOÞð|y
Wð|.
bBÞ] ðmIÞ MðÞÞ wð9 lDB ÍI|9l DB|9OÞ ðDDOIÞlBd Ju9lICB Ol lDB
|BðCB IÞ Mð9OÞ.
ÖÛ
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
UNCLESAM"
CAPTAlN bENJAMlN MANN
|l74U-l83l)
5AMUEL Wl L5UN'5 FATHEH·lN·LAW
1DC UðDlð|Þ'5 m| | | lð|y |CCO|d wð5 |mD|C55|vC. HC COmmðÞdCd
ð COmDðÞy |Þ lDC ð|my Ol HDOdC |5IðÞd ðÞd ð COmDðÞy | Þ lDC
UðllIC Ol buÞKC| H| | I.
| Þ 1//4, MðÞÞ | Cd |Þ lDC vOl|ÞR "lO 5u5DCÞd ðII COmmC|C|ðI
| ÞlC|COu|5C w| lD lDC |5IðÞd Ol U|Cðl b||lð|Þ", ðÞd 5lðlCd "wC
w| II ÞOl Du|CDð5C ÞO| u5C ðÞy wð|C5 O| mC|CDðÞd|5C l|Om
U|Cðl b||lð| Þ, CXCCDl ÞCCC55|l| C5, ðÞd w| | | U|CðK Oll l|ðdC w|lD
ðÞy wDO dO". 1D|5 5CCm5 lO UC lDC l| |5l dCC| ð|ðl|OÞ Ol UOyCOll
| Þ AmC||Cð.
MðÞy d| 5Cu55| OÞ5 lOOK DIðCC |Þ lDC OId MðÞÞ DOu5C |Þ l|OÞl
Ol OÞC Ol lDC 5| X U|R OId-lð5D| OÞCd l||CDIðCC5.
|O| | Ow|ÞR lDC COmmC|C|ð| 5uCCC55 OÍ bðmuC| W| |5OÞ |Þ 1|Oy, NY,
lDC MðÞÞ lðm| |y mOvCd lDC|C, wDC|C lDC L. b. W| |5OÞ UOmDðÞy
CmD| OyCd mðÞy OÍ lDCm.
A 1|Oy |CCO|d 5DOw5 ð Dð|lÞC|5D| D UClwCCÞ bðmuCI ðÞd D| 5
U|OlDC|-| Þ-Iðw JðmC5 MðÞÞ CðIICd W| I5OÞ ôMðÞÞ. | l wð5 5CI| |ÞR
R|OCC||C5 ðÞd d|y ROOd5.
bCÞjðm|Þ MðÞÞ d| Cd |Þ 1|Oy |Þ Jb31 ðl lDC ðRC OÍ UJ yCð|5.
HC wð5 Uu|| Cd |Þ lDC O| d 1|Oy CCmClC|y.
ÜJű
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
UNCLESAM"
CAPTAlN bENJAMlN MANN
|l74U-l83l)
5AMUEL WlL5UN' 5 FATHEH·lN·LAW
Å0SC00lS
by 1b1b, ð NCw HðmD5D| |C COmmuÞ|ly Dðd R|OwÞ 5O muCD
lDðl |l 5OuRDl | l5 OwÞ | ÞCO|DO|ðl|OÞ ðÞd IOOKCd lO| ð ÞðmC.
UðDlð| Þ bCÞ] ðm|Þ MðÞÞ 5uRRC5lCd lO lDC ROvC|ÞO|, JODÞ 1ðyIO|
U| ImðÞ, wDO wð5 D| 5 l||CÞd, lDC ÞðmC Ol "1|Oy" ð5 D| 5 dðuRDlC|
bCl5Cy, bðmuCI W| | 5OÞ'5 w|lC, I| vCd |Þ 1|Oy, NY.
1DC D|ODO5|l|OÞ wð5 ðCCCDlCd ðÞd ð ÞCw lOwÞ wð5 UO|Þ.
1|Oy, NCw HðmD5D| |C.
MOÞumCÞl dCd| CðlCd lO UðDlð| Þ bCÞ]ðm| Þ MðÞÞ
Uy lDC Mð5OÞ H| 5lO||CðÍ bOC|Cly
ÖV
JÅNVÏÎ YÎÎJûÑ
"UNCLESAM"
JOHNNY APPLE5EED
JDDRRV PDDÌCSCC0 WBS 0DIR DR ÜCDÍCD0CI ZÜ, J11R, |R LCDD| RSÍCI, mP.
HC 0|C0 | R JÜRÖ | R Ì R0| BRB.
PÍ ÍDC mBRR DDUSC, VDURR ÜBDUCÌ
Y| Ì SDR DÍÍCR DCÍ BRDÍDCI VDURR
DBR, JDDR ÜDBDDBR, B CDUS| R DÍ
ÜBDÍB| R mBRR, WDD V|S|ÍC0 D| S ÍBD| ÌV
| R mBSDR.
ÌÍ WBS SB| 0 ÍDBÍ DC DDSÍÌV CBDC ÍD
SCC D|S CDUS| R, ÜCÍSCV mBRR, W|ÍD
WDDD DC DB0 ÍBÌ Ì CR |R ÌDVC.
HC WBS ÍDC URÌ UCKV CDDDCÍ|ÍDI DÍ
ÜBDUCÌ Y| |SDR ÍDI ÜCÍSCV'S DCBIÍ.
HC Ì BÍCI 0CCBDC ÜBDUCÌ` S CDUS| R
WDCR ÜBDUCÌ DBII|C0 ÜCÍSCV.
JDDR ÜDBDDBR UÌÍ| DBÍCÌV 0CCBDC
BRDÍDCI PDCI| CBR Ì CRCR0 UR0CI ÍDC
R|CKRBDC DÍ JD0DDV MDDÌCSCC0.
ÜÜÌ NÜÌ ÜLNÜL ÜÑ NÜ1Ý
Ì R J1Û1, ÍDÌ Ì DW| RR ÜCÍSCV BR0 ÜBDUCÌ `S WC00| RR BR0 ÍDC| I 0CDBIÍUIC ÍDI
1IDV, NT, JDDR ÜDBDDBR SÍDDDC0 DBV| RR V|S|ÍS ÍD mBSDR BR0 SÍBOC0 D|S
DCID|Í·D| DRCCI Ì |ÍC. HC RCVCI DBII|C0.
Ü|0 D| S IDDBRÍ|C 0|SBDDD| RÍDCRÍ ÌCB0 D| D ÍD ÍD|S RCW Ì |ÍC SÍVÌCÝ
1DC ÎBCÍS BR0 ÍDC 0BÍCS WDUÌ 0 CDRÍ| ID ÍD|S DVDDÍDCS|S.
ÖÜ
JÄNVÊÎ YÎÎJûÑ
"UNCLESAM"
|HOY, NY
17BU - 1Bõ4
ÜÍICB J1ÜÜ
ÜÍ ICB JÜÖÅ
ÛBDUCÌ YÍÌSDR BR0 DÍS DIDÍDCI bDCRCZCI BllÍVC0 ÍR 1lDV BÎÍCI 1Ö 0BVS DR ÎDDÍ.
HBVÍ RE WBÌKC0 ÍDCÍ I DICB0ÍD DÎ NCW HBDDSDÍlC BR0 VC|DDRÍ, ÍDCV ICBCDC0 B
V| Ì Ì BE0 |D N0W YD|K WDDS0 DBR0 DB0 ]USt D00D CDBDE00 Î|DR VBD00|D0V00D
ÍD 1lDV DRC DDRÍD CBlÌÍCl. ÛBDUCÌ BR0 bDCRCZCI ÍDDK BR BCÍÍVC DBIÍ Í R ÍDC
CXDBRSÍDR DÎ ÍDC CÍÍV.
ÖÅ
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
5AMUEL WlL5UN
lN THUY
YlÌ SOD WBS ODÐ OÍ IDÐ DlODÐÐIS WDO IUIDÐO
IDÐ ÎÍIIÎÐ VlÎÎBEÐ OÍ 1IOV lDIO B ÍÌOUIlSDlDE ClIV.
MÐ WBS BD ÐDIIÐDIÐDÐUI. MÐ WBS ÐDEBEÐO lD,
BDO SUCCÐSSÍUÌ Ì V DBDBEÐO, BI Ì ÐBSI ÍlVÐ
OlSIlDCI KlDOS OÍ DUSlDÐSSÐS, CODIlDUOUSÎV
ÐDDÌOVlDE BDOUI 2ÛÛ DÐODÎÐ WDlÌ Ð DÐ IOOK
IDÐ OVÐISlEDI OÍ ÐBCD DBIIlCUÌ BI ÐDIÐIDIlSÐ.
PÎODE WlID DlS DIOIDÐI LDÐDÐZÐI DÐ ODÐIBIÐO¦
¨ű 1DÐ DÐICBDIlÎÐ DUSlDÐSS ÍD CODDÐCIlOD WlID
IDÐ SÌOODl DE,
¨ű 1DÐ DIÍCK·DBKlDE DUSÍDÐSS OD B Ì BIEÐ SCBÌ Ð,
¨ű 1DÐ OlSIlÎÎÐIV DUSlDÐSS,

LXIÐDSlVÐ ÍBIDlDE,

PDO IDÐ DIOSDÐIOUS SÌ BUEDIÐIlDE DUSlDÐSS.
YlÌ SOD´S DBDBEÐDÐDI SIVÌ Ð WBS UDlQUЦ ÎOI
ÐXBDDÌ Ð, IO DÍS Ì BDOIÐIS, DÐ WOUÌO BÌ WBVS SBV¦
¨LODÐ 0OV5¨ lDSIÐBO OÍ ¨ÛO¨. 1DlS BDDIOBCD
ÐDBDÌ ÐO DlD IO SÐCUIÐ B EIÐBIÐ| BDOUDI OÍ
Ì BDOI IDBD OIDÐI DÐD.
ÖÖ
JÅNVÊk YÎkJ9Ñ
"UNCLESAM"
5AMUEL WlL5ON
"BHlCKMAKEH"
ÜBDUCÌ BR0 L0CRCZCI DB0 0I| CKDBK| RR |R ÍDC| I 0Ì DD0¦ ÍDC| I DDÍDCI'S
RIBR0ÍBÍDCI, JDDR ÎIBRC|S, B 0I| CKDBKCI, DB0 DCÌ DC0 0U| Ì 0 HBIVBI0 ÜDÌ Ì CRC,
BR0 ÍWD DÍ ÍDC| I URCÌCS WCIC BÌSD 0I|CKDBKCIS | R mC0ÍDI0, mBSSBCDUSCÍÍS.
Ì R mBSDR, ÜBD BR0 L0CRCZCI ÌCBIRC0 DDW ÍD DBKC 0I| CKS. HDWCVCI,
ÍDCIC WBS RD CDDDCIC| BÌ DUÍÌ CÍ ÍDI ÍD| S BCÍ|V|ÍV ÍDCIC.
UDDR ÍDC| I BII|VBÌ |R 1IDV, ÍDCV CICBÍC0 ÍDC L. Ü. Y| Ì SDR CDDDBRV WD| CD
SUDDÌ | C0 Í| RC 0I| CKS DB0C ÍIDD CÌ BV ÍIDD ÍDC SÌ DDCS DÍ mDURÍ Ì 0B ÍDI
DDDCS BR0 DU0Ì | C 0U| Ì 0| RRS.
1DC Í| ISÍ C0|Í|CC ÍD USC ÍDCSC 0I| CKS WBS 0U| Ì Í 0V JBDCS ÜDCRCCI |R J1ÛZ
BÍ ÍDC NDIÍD·YCSÍ CDIRCI DÍ ÜCCDR0 BR0 PÌ 0BRV ÜÍICCÍS. 1DC Y| ÌSDRS BÌSD
ÍUIR| SDC0 0I| CKS ÍDI ÍDC Í| ISÍ CDUIÍDDUSC BR0 |B| Ì DÍ ÑCRSSCÌ BCI ÜDURÍV
| R J1ÛÛ.
1DC Í| ISÍ ÜDUIÍDDUSC BR0 JB| Ì DÍ ÑCRSSCÌ BCI ÜDURÍV
ÖÜ
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
5AMUEL WlL5ON
"BHlCKMAKEH"
¯DBSB Df¡CKS CODB ÎfOD OHB OÎ IDB O¡O ÎBffV ÜIfBBI
WBfBDOUSBS IDBI WBfB DU¡¡I OUf¡HE ÜBDUBÌ W¡¡SOH´S
BfB BHO BfB HOW CODD¡BIB¡V OBSIfOVBO. 1DBV WBfB
DOSI ¡¡KB¡V DBHUÎBCIUfBO DV IDB L. Ü. W¡¡SOH
LODDBHV. IDB OH¡V Df¡CK ÎBCIOfV BI IDB I¡DB.
Ö1
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
5AMUEL WlL5ON
"M EA1-PACKEH"
¯DB IWO DfOIDBfS SIBfIBO IDB¡f DBBI-DBCK¡HE DUS¡HBSS ¡H 2/Ûd.
¡H B DBBOOW ¡OCBIBO WDBfB IDB ÎOBSIBHK¡¡¡ BHIBfS IDB HUOSOH.
DBIWBBH POBDS BHO JBÎÎBfSOH ÜIfBBIS. ¯DB DBBI WBS SB¡IBO
BHO IfBHSÎOfDBO ¡HIO ¨CBHHBO W¡¡¡¡B¨ |COfHBO DBBÎ) BÎIBf WD¡CD
¡I WBS DBCKBO ¡H OUBfIBfS BI B VBfO OH IHB ÜOUIH S¡OB OÎ ÎBffV
ÜIfBBI DBIWBBH ΡfSI BHO ÜBCOHO ÜIfBBIS.
¯DB CODDBHV WBS SUCCBSSÎU¡. BHO IDB IWO DfOIDBfS BDD¡OVBO
2ÛÛ WOfKBfS BHO S¡BUEDIBfBO DOfB IDBH 2.ÛÛÛ DBBOS OÎ CBII¡B
B WBBK. ÜBDUB¡ BHO LDBHBZBf DU¡¡I B OOCK C¡OSB IO ÎBffV
ÜIfBBI WDBfB IDBV ¡OBOBO IDB¡f DBffB¡S OÎ DBBÎ BHO DOfK ¡HIO
IDB¡f OWH S¡OODS IO IfBHSDOfI IDBD B¡OHE IDB HUOSOH H¡VBf.
|H 2Ü2Z. WBf DfOKB OUI BEB¡H DBIWBBH IDB UÜ BHO IDB LHE¡¡SD.
ÜBDUB¡ BHO D¡S DfOIDBf COHIfBCIBO W¡ID L¡DBfI PHOBfSOH. B
EOVBfHDBHI SUDD¡¡Bf. IO DfOV¡OB IDB IfOODS ¡H NBW TOfK BHO
P¡DBHV W¡IH Z, ÛÛÛ DBffB¡S OÎ DOfK BHO d, ÛÛÛ DBffB¡S OÎ DBBÎ.
V¡BW OÎ B OOCK BHO S¡OODS OH IHB HUOSOH H¡VBf
LH IHB f¡EDI S¡OB. OHB OÎ IDB HODBfI ÎU¡IOH'S SIBBDBfS
ÖÜ
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
ON |HUH5DAY OC|OBEH 1St, 1B12
5AMUEL WlL5ON, |HOY'5 UNCLE 5AM
BECAME AMEHlCA'5 UNCLE 5AM
ÎÑLPmÜLL
YDBÍ |Í ÍDDK ÍDI ÜBDUCÌ Y| ÌSDR ÍD 0CCDDC PDCI|CB'S RBÍ| DRBÌ SVD0DÌ
URCÌ C ÜBD.
¨̹ L0WBI0 Y| ÌSDR RBVC ÍD DRC DÎ D| S SDRS ÍDC Í|ISÍ DBDC ¨ÜBDUCÌ ¨.
¨̹ ÜBDUCÌ Y| ÌSDR DBDDCRC0 ÍD 0C B ÍBÌCRÍC0 CRÍICDICRCUI BR0 BR BCÍ|VC
DCD0CI DÍ ÍDC 1IDV CDDDUR|ÍV, DC WBS ÌDVC0 0V ÍDC 1IDV DDDUÌ BÍ| DR BD0
D|S CDDÌDVCCS WDD R| CKRBDC0 D| D ¨URCÌ C ÜBD¨.
¨̹ Ì R JÜJZ, ÍDC WBI 0IDKC BRB| R 0CÍWCCR LRRÌ BR0 BR0 ÍDC UR|ÍC0 ÜÍBÍCS.
¨̹ LÌ 0CIÍ PR0CISDR, B RDVCIRDCRÍ SUDDÌ | CI, CDRÍIBCÍC0 W|ÍD ÜBDUCÌ Y| ÌSDR
ÍD DIDV|0C ÍDC BIDV W|ÍD DCBÍ.
¨̹ 1DC B00ICV| BÍ| DR U.Ü. ÍD RBDC ÍDC UR|ÍC0 ÜÍBÍCS DÍ PDCI|CB WBS RDÍ VCÍ
SÍBDDC0 |R ÍDC DCDD| C`S D| R0 I |Í WBS ÍDC 0CR| RR| RR DÍ ÍDC U.Ü.P.).
¨̹ 1DC ÍDICDBR DÍ ÜBDUCÌ Y|ÌSDR WBS |R CDBIRC DÍ WCÌCDD| RR ÍDC V|S|ÍDIS
BR0 WBS B0CDÍ BÍ DBK| RR |DKCS, BR0 DC CR|DVC0 SDICB0| RR ÍDCD.
¨̹ PR0 B CUI| DUS V|S|ÍDI, BSKC0 B DUCSÍ| DR . . .
LÜÜP1Ì ÜN
1DC WDBIÍ DÍ ÍDC L.Ü. Y| ÌSDR ÜDDDBRV DR ÍDC HU0SDR Ñ| VCI 0BRK, BÍ
ÎCIIV ÜÍICCÍ 0CÍWCCR Î| ISÍ ÜÍICCÍ BR0 ÜCCDR0 ÜÍICCÍ | R 1IDV, NCW TDIK.
1HL ÜPÜ1
1DC V|S|ÍDIS¦
· LÌ 0CIÍ PR0CISDR, B RDVCIRDCDÍ SUDDÌ | CI
· 1DCD0DIUS ÜB| Ì CV, PR0CISDR` S S| Ì CRÍ DBIÍRCI
- ÛDVCIRDI ÜBR| CÌ 1DDDK| RS DÎ NCW TDIK DR D|S WBV ÍD | RSDCCÍ D| Ì |ÍBIV
DICDBIBÍ|DRS DR ÍDC N|BRBIB ÍIDRÍ| CI
· H|S B| 0C, L| CUÍCRBRÍ ÜDÌ DRCÌ ÑD0CIÍ mC ÜDD0S
· PRDÍDCI B| 0C, L|CUÍCRBRÍ JDDR L|V| RRSÍDRC
. .. BR0 ÜBDUCÌ Y| ÌSDR`S ÍDICDBR, JDRBS Y. ÛÌ CBSDR, | R CDBIRC DÍ ÍDC
V|S|ÍDIS, BR Ì I|SD RUV R| CKRBDC0 ¨ÜDSS ÜUÍCDCI¨.
LDDÍÌDUC0 . .ø
ÖÜ
JÅNVÏÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
OC|OBEH 1St, 1B12
PÜ1 ÜNL
1DC Í|VC V|S|ÍDIS BII|VC0 ÍIDD PÌ 0BRV DR ÍDC Î| ICÍÌV, DRC DÍ ÑD0CIÍ ÎUÌÍDR` S
SÍCBDCIS. 1DCV Ì BR0C0 DR ÍDC WDBIÍ DÍ ÍDC L.Ü. Y| Ì SDR ÜDDDBRV WDCIC B
Ì BIRC CDRS|RRDCRÍ DÍ DCBÍ 0BIICÌS ÍDI ÍDC PIDV WBS D| ÌC0. 1DCV WCIC
CDD| RR ÍD VCI|ÍV ÍDC 0CÌ | VCIV DÍ DCBÍ ÍDBÍ LÌ 0CIÍ PR0CISDR DI0CIC0 ÍIDD
ÜBDUCÌ Y| Ì SDR.
PÜ1 1Ü
ÜRC DÍ ÍDC V|S|ÍDIS RDÍ|CC0 ÍDC | R| Í| BÌ S L.P. U.Ü. DR ÍDC 0BIICÌS. HC KRCW
¨L.P.¨ WD| CD WCIC ÍDC | R| Í| BÌS DÍ LÌ 0CIÍ PR0CISDR, BR0 BSKC0 JDRBS
ÛÌ CBSDR WDD DB0 WCÌ CDDC0 ÍDCD ÍDC S|RR|Í|CBRCC DÍ ¨U.Ü. ¨ WI|ÍÍCR
ÍDÌ Ì DW| RE ¨L.P. ¨.
JDRBS ÛÌCBSDR, WDD RCVCI D|SSC0 ÍDC DCCBS|DR DÍ B |DKC, BRSWCIC0 ÍDBÍ
ÍDDSC WCIC URCÌC ÜBD' S | R| Í| BÌ S. 1DC DBSSCRRCI | RDU| IC0¦ ¨YDD | S URCÌC
ÜBDݨ. ÛÌ CBSDR'S ICDÌV WBS¦ ¨ÜDR' Í VDU KRDW URCÌC ÜBDÝ HC DWRS RCBI
CVCIVÍD| RR BIDUR0 DCIC BR0 DC' S RDÍ ÍDC 0CSÍ 0CCÍ BR0 DC`S ÍCC0| RR ÍDC
WDDÌ C BIDV¨ .
1DC BRSWCI SCCDC0 ÍD DBKC SCRSC ÍD ÍDC V|S|ÍDIS¦
L.P. ÍDC | R| Í| BÌ S DÍ ÍDC 0UVCI
U.Ü. ÍDC | R| Í| BÌ S DÍ ÍDC SCÌÌ CI. YDV RDÍÝ
LO0ÍÌ0UC0 . . .
ÜÛ
JÅNVÊk YÎkJ9Ñ
"UNCLESAM"
UCTUbEH lSt, l8l2
PÜ1 1HÑLL
JDRBS ÛÌCBSDR, DBDDV ÍDBÍ D|S |DKC DB0 WDIKC0, SDICB0 |Í CVCIVWDCIC
|R 1IDV, BR0 S| RCC B ÌDÍ DÍ ÍDC SDÌ 0| CIS WCIC ÜBDUC| Y| ÌSDR` S ÍDIDCI
CDDÌ DVCCS, ÍDC |DKC SDICB0 CVCR ÍBSÍCI BR0 URCÌC ÜBD SDDR 0CCBDC
ÍDC R| CKRBDC DÍ ÍDC U.Ü. RDVCIRDCRÍ.
ÜÜNÜLUÜÌÜN
ÜB| Ì CV, WDD W|ÍRCSSC0 ÍDC CICBÍ|DR DÍ ÍDC |DKC BR0 Ì BÍCI ÍDUR0 DUÍ ÍDBÍ
|Í DB0 R|VCR 0| IÍD ÍD ÍDC R|CKRBDC DÍ ÍDC U.Ü.P. , WIDÍC ÍDC SÍDIV. H|S
W|ÍC ÍDUR0 D|S RDÍCS BÍÍCI D|S 0CBÍD BR0 SCRÍ ÍDCD ÍD B RCWSDBDCI,
''1DC NCW TDIK ÛBZCÍÍC¨, ÍDBÍ DU0Ì | SDC0 |Í |R |ÍS mBV JZ, JÜÛÜ |SSUC.
P ÍIBRSCI| DÍ DÍ ÍD| S BCCDURÍ BDDCBIC0 | R ÍDC ÜDDK DÍ ÍDC NBVV, 0V JDDR
ÎIDSÍ, WD| CD WBS DU0Ì |SDC0 | R JÜRZ.
1D|S SÍDIV WBS | RÍID0UCC0 0V ÜBIÍÌ CÍÍ | RÍD D|S Ü| CÍ|DRBIV DÍ PDCI|CBR|SDS
|R JÜRÜ.
PRDÍDCI ÍCSÍ| DDRV DÍ ÍDC SÍDIV CDDCS ÍIDD ÍDC Ì BÍC LUC| US L. Y| ÌSDR DÍ
NCW TDIK Ü|ÍV. mI. Y| ÌSDR WBS DRC DÍ URCÌC ÜBD'S RICBÍ RCDDCWS.
!Ɠ̹ ȞȆ!Ȼ̹ ȐȪǻǼǛÌ ƆŹ̹ ůŰƂƒ̹ ȚǶ̹ ȩǯƭJƅŸ̹ ȎȡŤJƄȏ̹
̗̹Ĥ¯̹ ǣťǽƮǰƕ̹ ƢÌȑ̹űŦȈǜȒ̹ ̜ˡɰ̹ ȝƠſ̹ǚƀțȜƁȉ̹ ȨȍŁ̹
ȟǷ̹ Ƞơƃ̹Ŭ̄ȺPo /^C/ O¬ð´^íÜ ¯HÍ5 ÍT.VL
bÏö¯\`Ï LÍ \|L[ \`K N¯ ¯Ĝ ¯Ĝ ¯Ĝ
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
JUNA5 W. ULEA5UN
JODBS ÛÌ ÐBSOD, IDÐ ÍOIÐDBD OÍ ÜBDUÐÌ Y| Ì SOD
WDO WBS BI IDÐ OI| E| D OÍ IDÐ |OKÐ WD| CD EBVÐ
ÜBDUÐÎ IDÐ D| CKDBDÐ OÍ UDCÎÐ ÜBD, WBS
D| DSÐÌÍ D| CKDBDÐO ¨ ÜOSS ÜUICDÐI¨. MÐ ÍOÌ ÌOWÐO
ÜBDUÐÌ Y|ÎSOD IO ÛBISK| Ì Ì WDÐD ÜBDUÐÎ ODÐDÐO
BDOIDÐI SÌ BUEDIÐIDOUSÐ.
MÐ WBS DU|IÐ BDD|I|OUS BDO ÌOVÐO IO BOOIÐSS
IDÐ DUDÌ | C. MÐ BÌ WBVS OÐÌ | VÐIÐO B SDÐÐCD ÍOI
IDÐ 9ID OÍ JUÌV. PI IDÐ ÐDO OÍ IDÐ DÐBI·DBCK| DE
SÐBSOD, JODBS BÎWBVS ÎÐO IDÐ DIOCÐSS|OD OÍ
WOIKÐIS IO IDÐ ÍÐSI| VÐ DOBIO, I| O|DE D| S DOISÐ
BDO WÐBI| DE B DUEÐ DB| I OÍ DUÎÎOCK Ì | VÐIS BS
ÐDBUÌ ÐIS.
HÐ Ì BIÐI DÐCBDÐ ÍOIÐDBD | D B Ì BOOÐI CODDBDV
BDO BOOIÐSSÐO IDÐ ÐDDÌOVÐÐS ÐVÐIV DODID
ÍIOD IDÐ IOD OÍ B ÎBOOÐI.
MÐ Í| DBÌÎV DÐCBDÐ IDÐ IOWD BUCI| ODÐÐI, B |OD
ÍOI WD|CD D| S VO| CÐ ÐD| DÐDIÌ V QUBÌ |Í| ÐO D| D.
ÜV
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
|HOY
5AMUEL WlL5ON'5 HOU5E
¯D¡S ¡S IDB ID¡fO BHO ¡BSI OÎ ÜBDUB¡ W¡¡SOH´S DODBS ¡H
¯fOV. |I WBS ¡OCBIBO BI 244 ÎBffV ÜIfBBI. HB O¡BO IDBfB
OH JU¡V d2. 2ÜÛ4. UHÎOtIUHBIBÌV. ID¡S DOUSB WBS IOfH
OOWH OUf¡HE IDB D¡CBHIBHH| B¡ .
ÎfBV¡OUS¡V. ÜBDUB¡ DBO OCCUD¡BO BHOIDBf ÎBtDDOUSB BI
IDB |UHCI¡OH OÎ LOIIBEB BHO ΡÎIBBHID ÜIfBBIS. BI IDB BHO
OÎ mOUHI ÌOB. ¯D¡S BfBB WBS CB!¡BO ¨W¡!SOH´S HO¡¡OW¨.
ÜÜ
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
CA|5KlLL, NEW YOHK
1B17 - 1B22
ÛBDUCÌ YÍ ÌSDR'S ÎBÍDC| 0Í C0 ÍR 1IDV, Ì R JÜJÕ. LBÍCI ÍDBÍ SBDC VCBI, DÍS DDÍDC| 0CDB|ÍC0
ÎD| mBSDR WDCIC SDC Ì ÍVC0 URÍ| Ì ÍDC CR0 DÎ DC| Ì ÌÎC WÍÍD DCI VDURECSÍ SDR 1DDDBS.
ÛBDUCÌ BR0 DÍS VDURE DIDÍDC| NBÍDBRÍC|
DDVC0 ÍD ÜBÍSKÍ Ì Ì . 1DC|C ÛBDUCÌ WBRÍC0
ÍD E|VC ¨NBͨ B SÍBIÍ ÍR DUSÍRCSS BR0
C|CBÍC WDIK ÎDI DÍDCI DCR. 1DCV DDCRC0
BRDÍDCI SÌ BUEDÍCIDDUSC BR0 DCBÍDBCKÌRE
DÌBRÍ |ÛBDUCÌ DB0 SÍBIÍC0 DÍS ÎÌISÍ DÌBRÍ
WÌÍD DÍS DÍDCI DIDÍDCI bDCRCZC| Í R 1IDV,
Í R J1ÜÜ). mBRV DÎ ÛBDUCÌ ' S WDIKDCR
ÎIDD 1|DV DDVC0 ÍD ÜBÍSKÍ Ì Ì BS WCÌÌ BR0 ÍÍ
DCCBDC B ÎÌDUIÍSDÌRE DUSÍRCSS. ÛBDUCÌ
BR0 NBÍDBRÍ CÌ BÌSD DDCRC0 DIÌCKVBI0S
BÌDRE ÍDC ÜBÍSKÍ Ì Ì Ü|CCK BR0 ÍD0BV ÍDC
D|Í0EC SDBRRÍ RE ÍDBÍ CICCK ÌS RBDC0 ÍDC
UDCÌC Û3D ÜlÌDRC.
ÛBDUCÌ BR0 NBÍDBRÍ CÌ 'S ÎBDÌ Ì ÍCS Ì ÍVC0 ÍR B ÌBIEC
DBRSÍDR ÌDCBÍC0 BÍ ZÖJ YCSÍ mBÌ R ÛÍICCÍ. 1DBÍ'S
WDCIC mB|ÍÍR VBR ÜU|CR, ÍDC ÜÍD ÎICSÍ0CRÍ DÎ ÍDC
URÍÍC0 ÛÍBÍCS, DB0 DBIIÍC0 HBRRBD HDCS Ì R 1ÜÛ1,
DCÎDIC DC DCCBDC DICSÍ0CRÍ.
1DÍS DÌSÍDIÍCBÌ DBRSÌDR, WDÍCD WBS DUÍ ÌÍ Í R J1Ü1,
ÍS SÍÍ Ì Ì SÍBR0Ì RE. 1WD DÌBQUCS Ì R Î|DRÍ DÎ ÍÍ ICDÍ R0
US DÎ ÍDC ÍÍDC WDCR ÛBDUCÌ YÍ ÌSDR BR0 mBIÍÍ R
VBR ÜUICR WCIC ÍDC|C.
URCÌC ÛBD BR0 PURÍ ÜCÍSCV WCIC BCÍÌVC Í R ÍDC ÎÍ ISÍ ÜBDÍÌSÍ ÜDUICD BR0 ÍDWR BÎÎBÍIS ÍR
ÜBÍSKÍ Ì Ì , | USÍ BS ÍDCV DB0 DCCR ÍR 1IDV. HDWCVCI 1|DV WBS ÍDC ÍDWR ÍDCV DB0 SCCR EIDW ÎIDD
B IÌVC| DBDÌCÍ ÍD B CÍÍV, BR0 |Í WBS ÍDCÍI Í|UC DDDC. 1DCV ICÍU|RC0 ÍDCIC ÍR 1ÜZZ ÍD ÌÍVC ÍDC
ICSÍ DÎ ÍDCÌI Ì ÌVCS, ÌCBVÍRE NBÍDBRÌ CÌ BR0 DÌS ÎBDÌÌV Ì R ÜBÍSKÍ Ì Ì .
NBÍDBRÍCÌ 0ÌC0 Ì R ÜBÍSKÍ Ì Ì ÍR JÜÖÅ, |USÍ JÜ 0BVS BÎÍCI DÌ S DIDÍDC| ÛBDUCÌ 'S 0CBÍD. HC DB0
ÎDU| SDRS, DRC DÎ WDDD DCCBDC ÍDC D|CSÍ0CRÍ DÎ ÍDC ÜBÍSKÌ Ì Ì ÜBRK.
ÜÅ
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
|HOY
OAKWOOD CEME|EHY
mDDUR0D¡ 000lCB¡00 ¡D ÜBRU0Ì WlÌSDD
lD 1ÛÜ1 DV DlS E|BD0-0BUED¡0|,
mB|ÌDD WlÌSDD ÜD0Ì0DD.
ÜBRUCÌ 0CSCCD0C0 Î|0R B Ì 0DE·ÌÌVC0
ÎBRÌ ÌV. HÌS R0ÍRC| BD0 SCVC|BÌ 0Î RÌS
D|0ÍRC|S WC|C 0CÍ0ECDB|ÌBDS.
PÎÍC| 3ÜÜ1, RC DCCBRC ÌCSS BCÍÌVC. HC
RB0 DCCD ÎB| | Ì DE DRVS|CBÌ |V 0VC| B DC||00
0Î VCB|S. ÜU|| PE ÍRC | BSÍ VCB| DCÎ0|C R|S
0CBÍR, RC |CRB| PC0 C0DÎÌ DC0 Í0 R|S R0RC.
HC DBSSC0 BWBV ÍRC|C 0D J UÌV Ü3, 3ÜÕÅ,
BÍ ÍRC BEC 0Î ÜÜ.
ÜBRUC| WBS DU|ÌC0 BÍ m0UDÍ Ì 0B CCRCÍC|V
BD0 Ì BÍC| ÍRC D00V WBS |CR0VC0 Í0
ÛBKW000 CCRCÍC|V.
ÜCÍSCV, WR0 SU|VÌVC0 UPÍ| Ì 3ÜÜÜ, WBS
DU|Ì C0 CÌ 0SC Í0 R| R.
ÜBRU0Ì BD0 Û0¡S0V |0S¡ l D ¡D0 ÜBKWDD0 Ü0R0¡0|V
ÜÕ
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
|HOY
UNCLE 5AM'5 MONUMEN|
mOHUDBHI OBO¡CBIBO IO ÜBDUB¡ W¡¡SOH ¡H 2ÛÜÛ
LOCBIBO OH H¡VBf ÜIfBBI, C¡OSB IO IDB HUOSOH H¡VBf
´!===o===
o
mPȭ̹ =m
mu̠̹ dmu+oooŗű u.
òm Wdm
ÜÜ
JÅNVÊÎ YÎÎJûÑ
"UNCLESAM"
5AMUEL Wl L5UN
A5 "UNCLE 5AM"
|Í DC d| d DOl C5DCC|ð| |y R| O|y | D D|5 l|l| C OÍ UDC| C bðm
UC| DR 5yDODymOu5 w| lD UD|lCd blðlC5, DC DODClDC| C55
CD]OyCd D| m5C|Í ð | Ol.
HC UCDCÍ|lCd Í|Om mO|C DODu| ð||ly ðDd D|5 5OC| ð| | | ÍC
ðDd | DvO|vCmCDl w|lD lDC COmmuD|ly R|Cw.
HC wð5 | Dv|lCd CvC|ywDC|C, DðmCd D|C5| dCDl ðl 5DCC| ð|
CvCDl5, OÍÍ| CC| OÍ vð|| Ou5 C| uU5, ðdd|C55Cd ð | Ol OÍ
ðud| CDCC5 ðDd D|ODO5Cd DumC|Ou5 lOð5l5|
Ü1
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
5AMUEL WlL5UN
AND THE CHUHCH
1RC Y| ÌS0D ÎBR| ÌV WBS CXÍ|CRCÌV |CÌ |E| 0US. ÌP mCD0Í0RV ÍRCV BÍÍCD0C0 ÍRC
Ü0DE|CEBÍ| 0DBÌ DB||SR 0Î ÑCVC|CD0 Ü00K. LVC|V CVCD| PE, BÎÍC| ÍRC W0|K 0BV,
L0WB|0 |CB0 BD0 C0RRCDÍC0 0D B DBEC 0Î ÍRC Ü| D| C Í0 R|S ÎBR| Ì V.
YRCD ÍRC Y| ÌS0D ÎBR| |V R0VC0 Í0 mBS0D, NH, ÍRCV RCÍ BEB| P W|ÍR Î0|RC|
Î|| CP0S BP0 RCRDC|S 0Î ÍRC ÑCVC|CP0 Ü00K`S DB||SR, SUCR BS ÍRC ÑUSSC| |S
BD0 ÍRC Y| PSR| DS, WR0 D|CCC0C0 ÍRCR Í0 mBS0D. 1RCV Î|C0UCDÍC0 ÍRC
mBS0D Ü0DE|CEBÍ| 0DB| ÜRU|CR |ÛÌ 0 mCCÍ| PE H0USC). ÜBRUCÌ DCCBRC ÍRC
Î|| CP0 0Î LDCPCZC| H| | Ì WR0 |BÍC| DCCBRC DBSÍ0| | D mBS0D. ÑCVC|CP0
LDCPCZC| H| | Ì EBVC ÜBRUCÌ BP0 ÜCÍSCV ÍRC| | WC00| DE DCPC0| CÍ| 0D | P 31Ü1.
LDCB¡lDD DÎ ¡D0
Îl|S¡ m00¡lDE HDUS0
ÜÌ0 Ü0CDD0 m00¡lDE HDUS0 IÜDDE|0EB¡lDDBÌ ) DUlÌ¡ lD
1¯ÛÛ Wl¡D ¡D0 RB¡0|lBÌS DÎ ¡D0 ÜÌ0 Î||S¡ m00¡lDE HDUS0
ÎÌDD| 0ÌBD DÎ ¡D0 ÜÌ0 Ü0CDD0 m00¡|DE HDUS0
*̹R̹ ÛZ. W|ÌSDD ÎBR|ÌV'S 00W *̹R̹ 1! mBDD ÎBRlÌV'S 00W
ÜÜ
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
5AMUEL WlL5UN
AND THE CHUHCH
!00 ÜÌ0 !0ÌI0 bÍI00Í L0UIC0 ÌD !IDV, NČű
ÌD 1|0V, ÜBRUCÌ WBS B ÜBDÍÌSÍ |Ñ0CDI0S DÍ Í00 ÜÌ0 !0ÌI0 bÍI00Í
Ü0DÍÌSÍ L0UIC0 Í0SÍÌÍV ÍD Í00Í Í0CÍ).
1RC D|| CKS USC0 Í0 DU| | 0 ÍRC CRU|CR WC|C D|0VÌ0C0 DV ÍRC L. Õ Ü.
Y| ÌS0D C0RDBDV.
ÜBRUC| WBS C| CCÍC0 B Í|USÍCC 0Î ÍRC CRU|CR Î|0R 3ÜÛÜ UDÍÌ Ì 3Ü3Ü.
HC ÍRCD R0VC0 Í0 ÜBÍSKÌ | | , NT, UDÍ| | JÜZZ. ÜU|| DE ÍRBÍ DC|Ì 00 RC
|S DCÌ Ì CVC0 Í0 RBVC BÍÍCD0C0 ÍRC ÎÌ |SÍ ÜBDÍÌSÍ ÜRU|CR ÍRC|C.
ÜÜ
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
5AMUEL WlL5UN
AND PULlTlC5
ÜBDUCÌ YÌÌS0D WBS CXÍ|CDCÌV Í0ÌC|BDÍ Ì D D0Ì Ì ÍÌ CS, BS RC WBS Ì D RÌ S
D|0ÎCSSÌ 0DBÌ BD0 S0CÌ BÌ | ÌÎC, BS WCÌ Ì BS Ì D |C| ÌEÌ 0D.
1R0UER B SÍ|0DE |CDUDÌ Ì CBD, RC WBS BÌS0 BÍÍBCRC0 Í0 S0DC D|| DC| D|CS
0Î ÍRC 0CD0C|BÍÌC ÍCD0CDCV.
Ì DVÌÍC0 BÍ B 0CD0C|BÍÌC DCCÍÌDE, RC D|0D0SC0 ÍRÌS Í0BSͦ
"!00 VDUDE H0D DÍ Ñ0DSS0Ì00IÍ
ÅDÌH0Í00 0V 0 EÌDIÌDUS SDÌIÌÍ DÍ ÌÌ00IÍV, Í00V 00v0 DD0ÌV H0DÌÍ0SÍ00
Í00ÌI 00SÌI0 DÍ DIDHDÍÌDE Í00 0XÍ0DSÌDD DÍ I0DU0ÌÌC0D DIÌDCÌDÌ0S. "
PÍ BD0ÍRC| DCCÍÌ DE Í0 R0D0| PD0|CW JBCKS0D, RC 0ÎÎC|C0 ÍRÌ S 0DC¦
"HÌCKDIV ÍD Ì0S0 Í00 0D0HV DÍ DUI CDUDÍIVÍ"
ÜCV0ÍC0 Í0 JBCKS0D, RC WBS 0ÎÎC|C0 ÍRC D|CSÌ0CDCV 0Î ÍRC C0DDÌÍÍCC
Í0 |CCCÌVC ÍRC D|CSÌ0CDÍ 0D RÌS Í0U| 0Î NCW LDEÌBD0 ÌD 3ÜÜÜ. YÌÌS0D
WBS ÍWÌCC D|CSÌ0CDÍ 0Î ÍRC ÑCDSSC| BC| C0UDÍV C0DDÌ ÍÍCCS 0Î CÌCCÍÌ 0D
BD0 |C·CÌCCÍÌ0D 0Î Î|CSÌ 0CDÍ JBCKS0D.
Ì D 3ÜÜ1 RC DCCBDC CRBÌ |DBD 0Î ÍRC 0CD0C|BÍÌC C0DDÌÍÍCC.

JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
5AMUEL WlL5UN
AND THE CUMMUNlTY
||Om D| 5 yOuÞR ðRC bðmuCI W| I5OÞ wð5 vC|y 5CÞ5| l| vC ðUOul lDC
COmmuÞ|ly. A5 ð 5CDOOIUOy, D|5 COmm|lmCÞl lO ] u5l|CC ðÞd
COmDð55| OÞ wC|C ðI|Cðdy | Þ Cv|dCÞCC.
UÞC dðy, du||ÞR ð lOuRD w| ÞlC|, lwO yOuÞR DuD|I5 wC|C 5|ll|ÞR |Þ
lDC COId UðCK ð|Cð Ol lDC CIð55|OOm. bðmuCI ð5KCd lDC lCðCDC|
wDy. 1DC ðÞ5wC| wð5 lDðl lDC5C lwO K| d5 d|d ÞOl U||ÞR ðÞymO|C
wOOd ðÞd lOOd lO lDC lCðCDC| wDO wð5 5uDDO|lCd Uy lDC DuD| I'5
lðm|I|C5. bðmuCI |CDI|Cd lDðl lDC5C K|d'5 Dð|CÞl5 wC|C DOO| ðÞd
COuId ÞOl ðCluðIIy 5Dð|C ðÞy lOOd O| wOOd. 1DC lCðCDC| |ClO|lCd
lDðl DC, lOO, ÞCCdCd lOOd ðÞd wOOd lO KCCD OÞ lCðCD| ÞR. bðmuCI
ð5KCd lDC lCðCDC| lO U|| ÞR lDC lwO K|d5 lO lDC wð|mC| Dð|l Ol lDC
|OOm ðÞd D|Om|5Cd lO 5uDDIy lDC| | 5Dð|C Ol lOOd ðÞd wOOd lDC
lOI|Ow|ÞR dðy. 1DC lCðCDC| ðR|CCd, 5u|D||5Cd Uy bðmuCI'5 |CquC5l,
ðÞd ðddCd. "HOw /S yOur dad, whO /S a bOÞ Ol L| UC|ly, gO/ng tO
rOaOt? fhOSO twO k/dS arO tOr/OS . . P ". bðmuCI 5ð| d lDðl COmDð55| OÞ
dOC5 ÞOl DðvC DOI|l|CðI UOuÞdð||C5.
bðmuCI wCÞl UðCK DOmC ð | |ll|C wO|||Cd ðUOul D|5 D|Om|5C. H|5
lðm| Iy wð5 ðI5O DOO|. HC CXDIð|ÞCd D| 5 Cð5C lO D| 5 lðlDC| wDO
lOId D| m lDðl DC ðClCd D|ODC|Iy ðÞd lDðl D|5 lðm| Iy wð5 RO| ÞR lO
I| m|l lDCm5CIvC5 5O lDðl DC COuId KCCD D|5 D|Om|5C.
|Þ Mð5OÞ, wDCÞ DC UCCðmC ðÞ ðduIl, uDOÞ bCl5Cy'5 |CquC5l, DC
dCI|vC|Cd ÞumC|Ou5 5DCCCDC5 ðUOul D|5 v|Cw5 Ol lDC lulu|C Ol D|5
COuÞl|y, 5DCCCDC5 Uð5Cd OÞ CquðI|ly ðÞd muluðI ð55|5lðÞCC. HC
5luÞÞCd ð | Ol Ol DCODIC, 5CDð|ðl|5l5 ðÞd lCdC|ðI|5l5, wDO wOÞdC|Cd
DOw ð lð|mC|'5 5OÞ, wDO' d ÞCvC| I|vCd |Þ ð Ið|RC C|ly,
COuId RCÞC|ðlC 5uCD | dCð5.
1Jű
JÅNVÊÎ YÎÎJûÑ
"UNCLESAM"
5AMUEL Wl L5UN
AND THE CUMMUNl TY
|Þ 1|Oy, DB 5u|D||5Bd lDB patrOOn ̯̹ Ol lDB lOwÞ, M|. VðÞ UB|
HBydBÞ, w|lD D| 5 v|Bw Ol lDB R|Ow|ÞR 5BllIBmBÞl. ' '/t OOu/d
DO anOthOr Ph//adO/ph/a w/th StrOOtS /a/d Off w/dO and SpaOO
/Oft tO grOw". HB wð5 |Þv|lBd lO dBI|vB| 5DBBCDB5 ðl lDB lOwÞ
mBBl|ÞR5, OllBÞ quOl| ÞR AIBXðÞdB| Hðm| IlOÞ. "NOt On/y thO
wOa/th, Dut thO /ndOpOndOnOO and SOOur/ty Of a OOuntry,
appOar tO DO matOr/a//y OOnnOOtOd w/th thO prOSpOr/h Of
manufaOtur/ng . . . whOn /t fO//OwS that /t /S /n thO /ntOrOSt Of
thO OOmmun/ty, w/th a v/Ow tO OvOntua/ and pOrmanOnt
OOOnOmy, tO OnOOuragO thO grOwth Of manufaOtur/ng".
|Þ 1/Uô, 1|Oy ðÞd LðÞ5|ÞRUu|RD BÞRðRBd |Þ KBBÞ COmDBl|l|OÞ
lO| lDB DOÞO| lO UBCOmB lDB CðD|lðI Ol HBÞ55BIðB| UOuÞly. 1DB
dBC| 5|OÞ ð5 lO lDB IOCðl|OÞ wð5 lO UB mðdB OÞ lDB Uð5|5 Ol
wD| CD lOwÞ 5uU5C|| UBd lDB mO5l lO lDB Uu| | d|ÞR luÞd |ÞlBÞdBd
lO| ð COu|l DOu5B ðÞd ð ] ð| | . bðmuBI DIBdRBd lOu| DOuÞd5 ðÞd
D| 5 U|OlDB| LUBÞB2B| lD|BB, w| lD ð lOlðI Ol OÞB lDOu5ðÞd
DOuÞd5 5uU5C|| UBd, 1|Oy wOÞ Oul lDB COmDBl|l| OÞ.
bðmuBI W| |5OÞ ðI5O 5DOwBd DumðÞ|ly ðÞd UBÞBvOIBÞCB. UÞB
Ol D|5 5DBBCDB5 dBBD|y mð|KBd lDB ð55|5lðÞl5 Ol ð lOwÞ
mBBl|ÞR. ''/t /S thrOugh rOa/ nOOOSS/h that thO dODtOrS /n ]a//
makO thO/r S/tuat/On knOwn tO thO puD//O. W/th d/ff/dOnOO thOy
SO//O/t thO O/t/zOnS tO hO/p thOm SO far aS tO kOOp thOm frOm
hungOr; aS thO /aw g/vOS nO rO//Of, and OOnSOquOnt/y, /f unaD/O
tO hO/p thOmSO/vOS and unaSS/StOd Dy a Ohar/taD/O OOmmun/h,
thOy muSt /nOv/taD/y StarvO. UnO Of thO/r numDOr /S twO hundrOd
m//OS frOm h/S fr/OndS and fam/ly, w/thOut mOnOy fOr OrOd/t".
COnt/nuOd . . .
1V
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
5AMUEL Wl L5UN
AND THE CUMMUNlTY
bðmuC| ðDd bCl5Cy, lD|OuRD lDC| | K| DdDC55 ðDd lDC 5uDDO|l lDCy
D|Ov| dCd lO lDC COmmuD|ly Cð|DCd lDC D| CK-DðmC Ol UDC| C bðm
ðDd AuDl bCl5Cy OÍ 1|Oy.
Uu|| DR lDC 1b12 wð|, DC wð5 lDC K| Dd Ol mðD DCOD| C lDOuRDl Ol
lO 5C|vC OD ð COmm| llCC lO ð| d lDC lðm| I| C5 OÍ lDC 5O| d|C|5 ðwðy
| D lDC ð|my.
| D 1b1b, bðmuC| , w| | | | DR lO DC| D D|5 yOuDRC| U|OlDC| NðlDðD| C|
lO ODCD D|5 OwD Uu5| DC55, ðDd ðl lDC 5ðmC l| mC lO C|CðlC DCw
jOU5, mOvCd lO Uðl5K| | | . HC |Cmð| DCd lDC|C uDl| I 1b22. 1DC
| DDðU|lðDl5 Ol Uðl5K| | | , R|ðlClu| lO| lDC DC| D DC U|OuRDl lO lDC
lOwD, RðvC lDC U||dRC 5DðDD| DR lDC ||vC| lDC DðmC Ol UDC| C bðm
U|| dRC.
bCl5Cy W| | 5OD wð5 ODC Ol lDC 5| X mðDðRC|5 Ol lDC Lðd| C5'
bCDCvOICDl bOC|Cly C5lðU| |5DCd |D 1bôU lO |CDdC| ð55|5lðDCC lO
| Dd|RCDl wOmCD ðDd CD| | d|CD.
PatrOOn: a mOmDOr Of thO DutOh WOSt /nd/a COmpany whO, On
OOnd/t/On Of p/ant/ng f/fh SOtt/OrS w/th/n thO NOw NOthOr/and
waS grantOd prOpr/Otar and manOr/a/ r/ghfS tO S/xtOOn m//OS
Of frOntagO On thO HudSOn R/vOr, w/th a// thO /and DOh/nd.

JÅNVÊÎ YÎÎJûÑ
"UNCLESAM"
FHUM 5AMUEL WlL5UN / UNCLE 5AM
TU UNCLE 5AM / U. 5. UUVEHNMENT
|Í bðmuCI W| I5OÞ wð5 OÍÍ| C|ðIIy |CCORÞ|2Cd ð5 UÞCIC bðm / U. b.
| Þ 1Ub1, uÞOÍÍ|C|ðIIy UÞCIC bðm |ðD|dIy UCCðmC lDC |CD|C5CÞlðl|OÞ
OÍ lDC UÞ|lCd blðlC5 O| lDC ROvC|ÞmCÞl 5OOÞ ðÍlC| UClOUC| 1, 1bJ2.
1DC lC|m "UÞCIC bðm" Í| |5l ðDDCð|Cd |Þ ð 1|Oy ÞCw5DðDC| - lDC
1|Oy |O5l, OÞ bCDlCmUC| /, 1b1ô.
1DC Í| |5l UOOK |CIðlCd lO UÞCIC bðm ð5 lDC DC|5OÞ|Í|Cðl|OÞ OÍ
lDC U. b. ROvC|ÞmCÞl wð5 DuU| |5DCd |Þ 1b1b. fhO AdvOnfurOS Of
UnO/O 6am, Dy FrOdOr/Ok AuguSfuS F/dfaddy.
ţŷȮžǴ̮̹
ȧǮŵǙŽ̹ Ȍšǡ,̹
ŢƑTżR̹ ƞƬ5̹ ǘD5T̹ ƟDǭDR̹ .̹
LBLULBIUK AUGUã3UãĜ ΡUÎAUUT,Ĝ Ãw·Ĝ
æm&×O¥ 2B XWlVR OY UD7DV» 4NATU-¥A¤v3MMC&
3ačnĜpr Ɏʰ̕ɜaʩ̹ɳattˌ̹ rǢɩ̹Ǟʁʯ¸̹
-³lDTICT0BAĔĜ
w:×1Đb sY M1n M0B.U>
Ib16·Ĝ

JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
FHUM 5AMUEL WlL5UN / UNCLE 5AM
TU UNCLE 5AM / U. 5. UUVEHNMENT
UDCÌ C ÜBR |CBÌ Ì V 0WCS |ÍS PBÍ| 0DBÌ |CC0ED| Í| 0D Í0 ÍRC ÍBÌ CDÍ 0Î VB|| 0US B|Í|SÍS¦
¯R0RBS NBSÍ, | P ÍRC 3Ü1Û'S, | RD0SC0 ÍRC | RBEC 0Î UPC| C ÜBR | D HB|DC|'S
YCCKÌV¦ | 0DE ÌCES, ÍB| |S BD0 Í0D RBÍ. HC RB0 EBÍRC|C0 | DÎ0|RBÍ| 0D BD0UÍ
ÜBRUCÌ Y| | S0D'S Ì00K Í|0R 0DC 0Î R|S |CÌBÍ|VCS. HC CD00WC0 R| R W|ÍR B
E0BÍCC WR| CR WBS | D ÎBSR| 0D BÍ ÍRBÍ Í| RC.
1R0RBS NBSÍ C|CBÍC0 ÍRC | RBEC 0Î ÜBDÍB Ü| BUS. HC B|S0 | DVCDÍC0 ÍRC
SVRD0| S 0Î ÍRC C| CDRBDÍ Î0| ÍRC |CDUDÌ | CBDS BD0 ÍRC 00DKCV Î0| ÍRC
0CR0C|BÍS. HC'S BÍ ÍRC 0|| E|D 0Î ÍRC W0|0 ¨DBSÍV¨.
1hOmð5 Nð5l |1b4U-1UU2)
1Üű
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
FHUM 5AMUEL WlL5UN / UNCLE 5AM
TU UNCLE 5AM / U.5. UUVEHNMENT
KBDDIB|, lOuÞdB| Ol "íuCK", OllBÞ 9lð||Bd UÞCIB bðm OÞ lDB
l|OÞl COvB|9 ðÞd lDB CBÞlB|lOId9 Ol D|9 mðRð2| ÞB9.
=+=~-¬
JO9BDD KBDDIB| (1bôb-1bU4)

JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
FHUM 5AMUEL WlL5UN /UNCLE 5AM
TU UNCLE 5AM / U.5. UUVEHNMENT
V| ClO| U| | | ðm, | | KC KCDD| C|, OÍlCD dCd| CðlCd lDC Í|ODl COvC|5
ðDd CCDlC|ÍO|d5 OÍ "JudRC" lO UDC| C bðm.
1'l¶1*1Ul "í ¡¹1\J^ \ L l 1 AN1J 1lIl ̹ÌA1L>.
~· ~ ~ - ~«¬. ~
ro\tov You×Ĝ |k×o8×.Ĝ
+ \ * ^« *1 ³"^ ""*""¯
V|ClO| U| | | ðm ( 1bbb-1U2U)
11
JÅNVÊÎ YÎÎJûÑ
"UNCLESAM"
FHUM 5AMUEL WlL5UN / UNCLE 5AM
TU UNCLE 5AM / U. 5. UUVEHNMENT
JðmC5 MODlROmC|y || ðRR, | D 1U1/, | mmO|lð| | 2Cd UDC| C bðm'5
| mðRC w|lD D|5 DO5lC| ¨Ì WðDl YOu" wD| CD DC COD5| dC|Cd
D| m5C|Í ð5 lDC "mO5l ÍðmOu5 DO5lC| | D lDC wO|| d". ¨Ì WðDl YOu"
| 5 | D ÍðCl ð 5C|Í-DO|l|ð| l OÍ lDC ð|l|5l|
NËÅÑËÜ1Ĝ ÑËÛÑÜÎ1lÑÜĜ Ü1Å1lÛÑĜ
UC!D Rim śőű RClD ă.b. |ű
` í Ĝ`Ĝ
OHÌ ˏ̹ |hH̹
OD˟˷ƍ̹ |D̹
DɁ̙Ǝ̹ |hH̹
DʿÌ ɛʀ H ˠ ̹
șƜź̹AǟŻȄlŴAǩ̹
ÑÎÛlÏÂÑ
kǪƪǠk|̹ȅ||ƫ|Ɛ̹
ǫêɿ ʾ̹oe̹l̹ Ɲeaɚ˓̔e˝̃e˞˶.̹ŠʓɌaọ. Ǭȼ̹
DL`Oand LÌÑLOÌ
čűɗ̹hC̵ NCu L00ÌC Oű
Nìn \hCNðr
OðVc ~Cur LrICr8
DuW ¾ðr OðvÌny8 Otðmµ8
JðmC5 MODlROmC|y ||ðRR (1b//-1UbÛ)

JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
FHUM 5AMUEL Wl L5UN /UNCLE 5AM
TU UNCLE 5AM / U. 5. UUVEHNMENT
UDð||C5 UðDð U| U5OD, ÍðmOu5 ÍO| D|5 "U| U5OD'5 U| ||5", RðvC lDC
UDC| C bðm DO5lC|5 ð fOuCh Ol CICHanCC du|| DR WO|| d Wð| UDC.
HlLlűHlKűLKKĊűLN!ű
NP1íLNPLű LE^LĂEű
{·ĆLMANbű SERąCEű
³İĨűLŐŃēň ,Ŗű
$ āOO.OOO̹
ʮeeOeO̹ ɪo˚̹Ȱ˿Ⱦʒ̹ Yɀ̹́ Yo˛ʐʑ
5Fl¯FNHFHĜ 17Ĝ ¬2ÖĜ
i¯ ÷
U. 5. NA\
-
ƛɠ˙ɡ̹ɵɢ̹¡˵.̹ȋ¡˜.¨̹
Ȳɣ neeɘ̹ɶɾʨ̹ ȿnə̢̹o̹̓̀oo!̹
NĒŪR~tmq5ţŏŇű
1ogcIhcr you wm wml
MA1ONALĜ SæVm SO ONĜ
UDð||C5 UðDð U| U5OD (1bb/-1U44)

JÅNVÊÎ YÎÎJûÑ
UNCLESAM"
5AMUEL Wl L5UN' 5
FUUH TUWN5
Mð5OD, NCw HðmD5D| |C
A||| DRlOD, Mð55ðCDu5Cll5
Üðl5K| | | , NCw YO|K
1|Oy, NCw YO|K
YMP1 MPÍÍLNLÜ 1Õ
ÜPmULL Y¡LÜÕN´Ü ÎÕUÑ ÍLPÛLÜÝ
ÜÛ
JÅNVÊÎ YÎÎJûÑ
"UNCLESAM"
AHLlNUTUN, MA55ACHU5E15
|l wOu| d UC d| ÍÍ| Cu|l DOwðdðy5 ÍO| bðmuC| W| |5OD lO |CCORD|2C
D|5 U| |lD D| ðCC. 1DC v| | | ðRC OÍ MCDOlOmy, O||R| Dð| |y 5Cll|Cd | D
1b3b, UCCðmC WC5l UðmU|| dRC ðDd wð5 | DCO|DO|ðlCd | D
1bb/ ðDd |CDðmCd A|| | DRlOD lO DODO| lDC DC|OC5 Uu|| Cd | D
lDC A|| | DRlOD Nðl|ODð| UCmClC|y | D V| |R| D| ð.
NO| wOu| d DC Í| Dd D| 5 O| d Íð|m. A mODumCDl Dð5 UCCD C|CClCd
OD |l5 ÍO|mC| 5|lC lO DODO| D| m. |l'5 |OCðlCd ðl lDC | DlC|5CCl| OD
OÍ lDC lwO Uu5| C5l 5l|CCl5 OÍ A|| | DRlOD ( Mð55ðCDu5Cll5 AvCDuC
ðDd My5l| C bl|CCl).
Al lDC 2ÛÛÛ Ub CCD5u5, A|| | DRlOD COuDlCd ðUOul 42, ÛÛÛ
| DDðU|lðDl5 OD ð | ðDd ð|Cð OÍ ðDD|OX| mðlC| y b.b 5quð|C m| | C5,
| DC| ud| DR 2bb ðC|C5 OÍ ||vC|5, |ðKC5 ðDd DODd5.
1DC JCÍÍC|5OD UullC| DOu5C |5 DOw lDC DOmC OÍ lDC
Uy|u5 L. Uð| | | D A|l Mu5Cum ðDd lDC V|5|lO| bu|Cðu.
| l'5 | OCðlCd DCð| lDC UDC| C bðm mCmO|| ð| .
Ü2
JÅNVÊÎ YÎÎJûÑ
"UNCLESAM"
MA5UN, NEW HAMP5HlHE
ÜR0UÌ 0 ÜBRUC| YÌ ÌS0D C0RC DBCK Í0 mBS0D P0W, |Í RÌERÍ DC ÍRC 0DÌV
¨Í0WD¨ RC W0U|0 |CC0EDÌZC. HC C0UÌ 0 ÎÌ D0 R|S ÎBRÌÌV ÎB|R WRÌ CR RBS
DCCD CXÍ|CRC| V WCÌ Ì D|CSC|VC0 DV ÍRC SUCCCSS|VC 0WDC|S.
mBS0P ÌS CC|ÍBÌ DÌV ÍRC R0SÍ DCBCCÎUÌ Í0WD Ì D ÍRC UD| ÍC0 ÜÍBÍCS.
PS DC| ÍRC ÌBSÍ CCDSUS, ÌÍ C0UDÍC0 BD0UÍ 3,3ÛÛ Ì DRBD| ÍBDÍS SCBÍÍC|C0
0VC| VÅ S0UB|C RÌ |CS 0Î RBDÌCS BP0 D| |CR·Í|CCS, C|CCKS BD0 D0D0S.
mBS0D | S ÍRC | RBEC 0Î NCW HBRDSRÌ |C¦ LÌERÍV DC|CCDÍ Î0|CSÍS,
|ÌVC|S BD0 | BKCS, ÍRC SÍBÍC 0Î ¨ÌÌvC ÍICC 0I 0ÌC¨ BD0 C0RR0D SCPSC.
mBS0D |CD|CSCDÍS ÍRC ¨0UBÌ ÌÍV 0Î Ì ÌÎC¨.
TĴĦűĬoũr űsħasonsű | nű Masonű
ÛV
JÅNVÊÎ YÎÎJûÑ
"UNCLESAM"
MA5UN, NEW HAMP5HlHE
ÌÍ W0UÌ 0 DC UPÎB| | Í0 RCPÍÌ 0D mBS0D BD0 Î0|ECÍ Ü|CCDVÌ Ì Ì C |BD0UÍ
Z,ZÛÛ Ì PRBD|ÍBDÍS BÍ ÍRC ÌBSÍ CCDSUS / BDD|0XÌRBÍCÌV Ü S0UB|C R| | CS).
PÍ ÍRC ÍÌ RC 0Î ÍRC Y| |S0D BD0 mBPP ÎBR| Ì ÌCS, Ü|CCPVÌ Ì Ì C WBS DB|Í 0Î
mBS0P |mBS0D VÌ Ì ÌBEC). 1RC Í0WP SDÌ ÌÍ | D 3Ü1Z, BD0 ÍRC D0|ÍR·WCSÍ
DB|Í 0Î |Í WBS SCDB|BÍC|V Ì PC0|D0|BÍC0 UP0C| ÍRC PBRC 0Î Ü|CCPV| | | C.
1RC Í0WD ÌS Ì0CBÍC0 0D ÍRC UDDC| ÎBÌ Ì S 0Î ÍRC Ü0URCEBD ÑÌVC| WR0SC
D| CPÍ| ÎUÌ WBÍC| D0WC| D|0VÌ0C0 ÍRC Í0WP WÌÍR ÍRC Îl |SÍ SÍBÍC Ì P0USÍ|ÌCS¦
RBKÌ DE C0ÍÍ0P BP0 W00Ì E000S.
Ü|CCPVÌ Ì Ì C WBÍC|ÎBÌ ÌS, RÌSÍ0|ÌCBÌ RÌ Ì ÌS BD0 DUÌ Ì 0Ì DES
BP0 ÍRC UPC| C ÜBR Ì DD BD0 mUSCUD
|Î0|RC| Ü0| URDÌ B mBPUÎBCÍU|Ì DE Ü0B|0| P9 R0USC)
ÜÜ
JÅNVÊÎ YÎÎJûÑ
"UNCLESAM"
THUY, NEW YUHK
ÌÎ 1|0V DÌ BVC0 BD | RD0|ÍBDÍ |0ÌC ÌD ÍRC Ì ÌÎC 0Î ÜBRUCÌ YÌÌS0D, ÌÍ CBD DC SBÌ 0
ÍRBÍ ÜBRUC| Y| |S0D BÌS0 DÌ BVC0 BD Ì RD0|ÍBDÍ |0Ì C Ì D ÍRC CXDBDSÌ0D 0Î 1|0V.
HC DCÌ0DEC0 Í0 ÍRC ÎÌ |SÍ ECDC|BÍ| 0D WR|CR SÍB|ÍC0 0CVCÌ0DÌ DE ÍRC Í0WD.
YRCD RC B||ÌVC0 ÌD 31ÜÜ, ÍRC|C WC|C ÎCWC| ÍRBD Î0U| RUD0|C0 Ì DRBDÌÍBDÍS.
ÌD 3Ü3Ü, WRCD ¯|0V WBS |CC0|0C0 BS B CÌÍV, ÌÍ C0UDÍC0 B| R0SÍ Å,ÕÛÛ DC0D| C.
PÍ ÍRC ÌBSÍ VÛÛÅ CCDSUS, ÍRC D0DUÌ BÍÌ 0D WBS B|0UD0 ÅÜ,ÛÛÛ WÌÍR B Ì BD0
B|CB 0Î BDD|0XÌRBÍCÌV 3Û.Å S0UB|C RÌ Ì CS.
1RC Î| |SÍ 0UB|ÍC| 0Î ÍRC DÌ DCÍCCDÍR CCDÍU|V SBW 1|0V CXDBD0 BD0 DCC0RC
B | CB0| DE Í0WD ÌD VB|Ì0US SDCCÌ BÌÍ| CS. ÌÍ'S DCCD C0DSÌ0C|C0 BS ÍRC D| |ÍR DÌ BCC
0Î ÍRC ¨Ì D0USÍ|Ì BÌ |CV0| UÍÌ 0D¨.
1|0V, ÍRC ¨C0Ì Ì B| CÌÍV¨¦ HBDDBR L0|0 m0DÍBEDC C|CBÍC0 ÍRC ÎÌ |SÍ 0CÍBCRBDÌ C
C0Ì Ì B|. PÍ ÍRC DCEÌ DDÌ DE 0Î ÍRC DÌ DCÍCCDÍR CCDÍU|V, ÎÌÎÍCCD ÍR0USBD0 DC0DÌ C
W0|KC0 | D ÍRC C0Ì Ì B| Ì D0USÍ|V BD0 DÌ DCÍV DC|CCDÍ 0Î ÍRC C0Ì Ì B|S W0|D Ì D ÍRC
UÜP WC|C D|00UCC0 Ì D 1|0V. YCB|Ì DE B 0CÍBCRBDÌ C WR|ÍC C0Ì | B| EBVC |Ì SC Í0
B DCW W0|KÌDE S0C| B| CÌBSS · ÍRC ¨WRÌÍC C0Ì Ì B|¨ CRDÌ 0VCC, 0|SÍ|DCÍ Î|0R ÍRC
ÎBCÍ0|V ¨DÌ UC C0| | B|¨ W0|KC|.
ÌD 3Ü1Õ, ÍWCDÍV·ÍR|CC C0RDBDÌ CS D|00UCC0 R0|C ÍRBD Î0U| RÌ Ì Ì Ì 0D 00Ì Ì B|S
ÌD 0VCDS BD0 CRDÌ 0VC0 ÍW0 ÍR0USBD0 W0|KC|S.
ÌD 3ÜÜ3, ÍRC ÜU|0CD Ì |0D Ü0RDBDV D|00UCC0 B| R0SÍ BÌ Ì ÍRC R0|SC·SR0CS
DCCCSSB|V Í0 ÍRC N0|ÍRC|D P|RV 0U|Ì DE ÍRC ÜÌV| | YB| |ÎÌÎÍV 0DC RÌ Ì Ì Ì 0D R0|SC·
SR0CS B VCB|Ì |.
1|0V, NCW Y0|K. ZÛÛÖ.
ÜÅ
JÅNVÊÎ YÎÎJûÑ
"UNCLESAM"
THUY, NEW YUHK
1|0V, ¨CBDÌÍB| 0Î ÍRC DCÌ Ì S¨¦ 1RC Î0UD0||CS 0Î 1|0V D|0V|0C0 BD0UÍ 0DC
RUD0|C0 ÍR0USBD0 DC| | S Í0 ÍRC UÜP. 1RC DCÌ ÌS WC|C ÎBR0US Î0| ÍRC
0UB| |ÍV 0Î ÍRCÌ | S0UD0 BD0 W0|KRBDSR| D. P Î0UD0|V Î|0R 1|0V, ÍRC
mCDCC|V Î0UD0|V, CBSÍ ÍRC DC| | Í0 |CDÌBCC ÍRC LÌDCIÍV ÜCÌÌ Î0| ÍRC
CCÌCD|BÍÌ0D 0Î ÍRC CCDÍCDD| BÌ Ì D 3Ü1Ü.
1|0V DCCBRC BD | RD0|ÍBDÍ CCDÍC| 0Î SC|CDCC ÌD ÍRC UÜP, W|ÍR ÍRC
0DCD| DE 0Î ÍRC ÎBR0US SCR00Ì ¨ÑCDSSCÌ BC| Î0ÌVÍCCRD| C Ì DSÍÌÍUÍC¨
WR| CR WBS ÍRC ÎÌ |SÍ C0| | CEC 0Î SCÌCDCCS ÌD ÍRC UÜP,
LRRB Y| Ì ÌB|0 SÍB|ÍC0 ÍRC ÎÌ|SÍ PRC||CBD W0RCD'S C0| | CEC, ÍRC
LHHB WÌÌÌBI0 ÜCD00Ì, Ì D 1|0V | D 3ÜV3. Ì Í Ì BÍC| DCCBRC ÍRC ÑUSSCÌÌ
ÜBEC L0ÌÌCEC Í0I W0HCD.
1|0V, NCW T0|K. VÛÛÕ.
ÜÕ
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
UNCLESAM"
THUY, NEW YUHK
1ÑÛT'S ÎPmÛUÜ ÎLÛÎLL¦
PR0S LBÍ0D, KD0WD BS ÍRC ¨ÎBÍRC| 0Î PRC||CBD EC0Ì0EV¨ WBS ÍRC
Î0UD0C| 0Î ÍRC ÑCDSSCÌ BC| Î0|VÍCCRDÌ C Ì DSÍ|ÍUÍC,
J0SCDR HCD|V, B SÍU0CDÍ 0Î LBÍ0D, DCCBRC ÍRC Î| |SÍ 0Ì |CCÍ0| 0Î ÍRC
ÜRÌÍRS0P| BD Ì DSÍÌÍUÍC.
JBRCS HB| | , BD0ÍRC| SÍU0CDÍ 0Î PR0S LBÍ0D, WBS KP0WD BS ÍRC
¨ÎBÍRC| 0Î ÍRC EC0SVDCÌ Ì DC¨. HC' S BÌS0 C0DSÌ0C|C0 Í0 DC ÍRC ÎBÍRC| 0Î
PRC||CBD DBÌ C0DÍ0|0EV.
Ì D SD0|ÍS, Î0U| E|CBÍ D0XC|S C0RC Î|0R 1|0V¦
· J0RD m0||ÌSSCV WR0 W0D ÍRC RCBVVWCÌERÍ CRBRD| 0DSRÌ D 0Î PRC|ÌCB
ÌD 3ÜÖÜ
· ÎU00V ÑVBD WR0 W0D ÍRC ÎÌ |SÍ Í|UC W0||0 RCBVVWCÌERÍ CRBRD| 0PSRÌ D
| P 3ÜÜÛ
· J0RD Ü. HCCDBD BKB ÍRC ¨ÜCDÌ CÌ B Ü0V¨ WR0, Ì D 3ÜÜÛ, Î0UERÍ Ì P
LDE| BD0 ÍRC R0SÍ Ì DC|C0| D| C C0RDBͦ Å3 |0UD0S, 0VC| ÍW0 R0U|S,
· BD0 . . . mÌ KC 1VS0D WR0 SÍB|ÍC0 RÌS CB|CC| UP0C|
¡
RC | CB0C|SRÌ D 0Î
1|0V`S UDCÌ C ÜBR Ü0XÌ DE ÜÌ UD. HÌ S ÎÌ |SÍ Î|ERÍ 0CCU|C0 |D 1|0V Ì D 3ÜÜÜ.
YC |CC0RRCD0 ¨1|0V, P Ü0Ì Ì B| Ü|ÍV H| SÍ0|V¨ DV Õ0D ÑÌÍÍDC|.
Monułontű oroĚtoġű |nű 1UUOű toű ĵonoŔűHuŅ55uľ đuœűCŎuņŚŭű
S0Ì0ÌC|S BD0 SBÌ Ì 0|S WR0 SC|VC0 ÌD ÍRC ÜÌV| | YB|.
ÜÜ
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
¨UMÛLÃÕÑm¨
|HOY
PHE5ENCE O| UNCLE 5AM
Ü1
GI2ĉ G8 2Æű
ȶȷ ̭̹ǺŪū Ǩǵ̹ ǹ̹
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
CAT5KlLL, NEW YUHK
Uðl5K| | | , NY, U| |Cð 1U1U
1DOuRD bðmuC| W| |5OD 5lðyCd |D Uðl5K| | | ÍO| OD| y 5|X yCð|5, DC
5uCCC55Íu| |y | ðuDCDCd lwO COmDðD| C5 wD| CD C|CðlCd DumC|Ou5
DCw ]OU5. HC wð5 muCD ðDD|CC| ðlCd Uy lDC Uðl5K| | | |C5| dCDl5.
bðmuC| '5 U|OlDC|, NðlDðD| C| , |Cmð| DCd ð Uðl5K| | | |C5| dCDl uDl| |
D| 5 dCðlD | D 1bb4.
Al lDC | ð5l CCD5u5, lDC DODu| ðl| OD OÍ Uðl5K| | | wð5 ðUOul 12,UUU.
Uðl5K| | | |ðDd ð|Cð |5 ðDD|OX| mðlC|y 2.2 5quð|C m| |C5.
ÜÜ
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
"UNCLESAM"
CAT5Kl LL, NEW YUHK
ÜÜ
1wO 5| RD5 |Cm| Dd u5 OÍ lDC
D|C5CDCC OÍ bðmuC| W| |5OD
| D Üðl5K| | | . UDC |D Í|ODl OÍ lDC
mðD5| OD wDC|C DC | |vCd ðDd
lDC OlDC| ODC OD lDC U|| dRC.
JÅNVÊÎ YÎÎJ9Ñ
UMCLESAM"
CUNCLU5l UN
UCð| HCðdC|.
WC DODC lDðl lD|OuRD lD| 5 UOOK yOu d| 5COvC|Cd lDC | |ÍC OÍ Ou|
Dðl| ODð| 5ymUO| ðDd ð|5O lDC | |ll| C 5lO||C5 lDðl mðKC lDC D| 5lO|y.
1O UCllC| ðDD|CC| ðlC wDðl lD| 5 Í| |5l AmC|| CðD RCDC|ðl| OD
ðCCOmD| |5DCd, ODC Dð5 lO |CCð| | lDC CODd| l| OD5 OÍ lD| 5 C|ð. DO
C| CCl|| C|ly, DO Cð|5, DO COmDulC|5, DDODC5, ClC . . . OD|y 5l|ODR |CR5
ðDd ð|m5, ðDd ðD uD5| DKðU| C w| | | lO Uu| | d lDC| | DCw COuDl|y.
NOwðdðy5, |l lðKC5 ðD DOu| ðDd ð Dð| Í Uy Cð| Í|Om A|| | DRlOD, MA,
lO Mð5OD, NH, OD ð 5mOOlD DðvCd |Oðd. | mðR| DC ð Dð| | OÍ OXCD
Du| | | DR ð wðROD 5luÍÍCd w|lD lDC Íðm| |y'5 DO55C55| OD5, ðDd D| DC
CD| | d|CD, lD|OuRD d| |l |Oðd5 |OuRD|y d|ðwD.
| mðR| DC lDC lwO W| |5OD U|OlDC|5 wð| K| DR Í|Om Mð5OD, NH, lO
1|Oy, NY, du|| DR ð CO| d w| DlC|, lD|OuRD NCw HðmD5D| |C, VC|mODl
ðDd Dð|l OÍ NCw YO|K, ÍO| Í|ÍlCCD dðy5, w|lD DO mODCy.
| mðR| DC lDC C|RDly-yCð| O| d bðmuC| WD| llCmO|C, 5DOl,
UðyODClCd, UCðlCD ðDd | CÍl ÍO| dCðd wDO 5u|v|vCd w|lDOul
ðDl| U| Ol|C5 O| ðDC5lDC5| ð lO | | vC uDl| | Ub yCð|5 OÍ ðRC.
| mðR| DC |ðu| HCvC|C || d| DR Í|Om bO5lOD lO NCw YO|K O|
|D| | ðdC| DD| ð lO dC| | vC| D|5 mC55ðRC5.
1DC5C ð|C Uul ð ÍCw CXðmD| C5 . . .
WC CðD UC D|Oud OÍ Ou| ðDCC5lO|5. LCl'5 DODO| lDCm.
ÜÛ
îÄNVÏk VÌkî JÑ
"UNCLESAM"
WE' DL| KETD THANKALLTHE PEDPLEWHD HELPEDd5
AND5dPPDRTEDd5 | N DdR PRDJECT5, E5PEC|ALLY.
m|. mU||BV ÜCEB|
m|S. hBÍR| CCD ÜBEÌÌ0 HUDDR|CVS
m|. H0WB|0 Y| DKÌ C|, m|S. Ü0|CCD ÜÍCVCDS, m|. ÎBUÌ H0EDBD,
m|. J0RD ÜCB|| D, BD0 ÍRC P|Ì Ì DEÍ0D HÌ SÍ0||CBl Ü0CÌ CÍV
m|S. ÎCE ÜCRUSÍC|, m|S. BD0 m|. Ü| D| C BD0 P|ÍRU| ÑBÎÍC|,
m|S. ÜB|DB|B ÜCRU| ZC BD0 ÍRC mBS0D HÌSÍ0|ÌCB| Ü0CÌ CÍV
m|S. ÜUSBD Y0| DC|Í BD0 m|S. ÜCDÌSC Ü| DZ| C| BD0 ÍRC mBS0D ÎUD| | C LÌ D|B|V
m|S. ÜB|DB|B mÌ Ì K0V|ÍS
m|S. BD0 m|. 1ÌDB BD0 mÌ KC mCÜU| |C
m|S. BD0 m|. ÎCDDV BD0 J0RD ÜBVB|0
m|. Ñ| CRB|0 LBÍ0D
m|S. BD0 m|. ÜÌ | Ü| ÌSS
m|. L||C m0SK0W|ÍZ
m|. YÌ Ì Ì Ì BD Ü0DCÌCV BD0 ÍRC NCW HBDDSRÌ |C HÌ SÍ0|ÌCBÌ Ü0CÌCÍV
m|S. V| |E| DÌ B Ü|CW, m|. hCD LCÌ 0DC| BD0 ÍRC NH ÜÍBÍC N0USC VÌS|Í0| ÜCDÍC|
10D BD0 ÑBV ÜÌ CDCDÍ
m|. ÜBD0V H0|0WÌÍZ
m|. ÜC0|EC JBC0UCS
m|. Î|C0C|Ì CK Î0| D|SCR
m|S. BD0 m|. h|ÌSÍ| DB BD0 ÜC|ÌC 10||CS
m|. ÜBV|0 Y| SRÌ DE|B0
m|. Î|CSÍ0D Ü00K
Ü|. LÌ Ì CD YBEDC| BD0 mS. PDDC ÜC||VDC||V
mS. ÎBÍ VC|ÍCR
m|S. mB|V PDDC ÜÍBD| CÍ0D
m|. ÜBD mCÌ DD| S
m|. ÜBSÌ Ì C ÎBÍÍBÌ
Ü3
JÅNVÊk YÎkJûÑ
"UNCLESAM"
WHÅÏÏHL7ÏHÏNh
ÅÜÜUÏÜUh ÜÜÜh
"LXCC| | CDl D|C5CDlðllOD ðDd vC|y | DlO|mðl|vC. 1DC
DDOlO5 | D lDC UOOK uD| quC|y ]O| D5 bðm W| |5OD'5 | |lC
ðDd lðm| | y w|lD AmC||Cð'5 | DdCDCDdCDCC ðDd DOw DC
UCCðmC Ou| Dðl| ODð| 5ymUO| Ol UDC| C bðm. 1DC UOOK
D|C5CDl5 lDC DumðD|ly Of UDC|C bðm. "
J« Jwm OJa,AU
J¬amHV Sm,mSæ¨
9
||ð| 5C lO JCðD-|| C||C ðDd UCC| | C!
1|u|y ð mðRD|l|CCDl UOOK ðUOul Ou| Dðl|ODð| 5ymUO| , ðDd Ou| ||CD,
CO| O|lu| D| 5lO|y. A UOOK lDðl 5DOu| d UC | D CvC|y AmC||CðD DOmC ðDd
ð| | 5CDOO|5.
Ü|ðvO! YOu 5uCCCCdCd |D w|| l| DR ð UOOK lO| ð| | , CD| | d|CD ðDd ðdu| l5.
WC ð|C DOl ð55| duOu5 |CðdC|5 DOwCvC|, ð5 5OOD ð5 wC ODCDCd lDC
l| |5l DðRC,wC wðDlCd lO KDOw mO|C ðDd |Cðd |l COmD| ClC|y. NOw wC
KDOw "UDC|C bðm" ðDd lD|OuRD D| m D|5lO||Cð| lðCl5 Ol lDC AmC||CðD
HCvO| ul| OD lDðl yOu DC|lCCl|y | | | u5l|ðlCd.
A DC|lCCl 5CDCmC lO| ð mOv| C O| ð 1V 5C||C5.
A
+++++++
Lm SmJ«O.Ï
9
LðCD l| mC | |Cðd yOu| UOOK "WDO Wð5 UDC| C bðm" | |Cð| |2C DOw
muCD wO|K, CllO|l, dC5|RD ðDd w||l| DR 5K| | |5 wCDl | DlO | l, mðK| DR | l
5O ROOd. | u5C | l ð5 ð |ClC|CDCC UOOK DOw.
ÇV.] - Ju,AU
JmomVðm mJm
aJH ' JàtaJm HV Sm
ÜV
¹HL ^||| :CIC| II i ·IOiiC4t SOCìLIY
Åhc|asOn Hussc|| ÍOusc C̹ bmÍthñuscum
7ű|asOnbtrcct
Pí| Í ßµtOn¢ ña saChusctts02476-64 l 0 ű
Íhonc. 78 l -648-4300ű
NcbsÌtc. w .arÌÍnµtOnhÍstOrÍCaÌ . Orµ
PDl|| | 8, 200óű
Lc6| |c 8ßC Jc8ß-Í|cllc ¾Oul8uX
ĀJJJ̹ ÍlcmOßl Ll|Vc
bOßOm8. LP Vģě!ĥ̹
Íc8l Lc6| |c 8ßC JCßß-|| cllc,
Wc 8lc SO | mµlcSScC W| lh VOul WOlk, cßclLV, 8ßC cllOll Oß 0ch8| l Ol b8muc| W| |SOß.
.
YOul 0OOk lc| |S lhc lu| | SlOlV Ol lhc m8ß 8ßC lhc mVlh, 8ßC lOl lh8l Wc hclc 8l lhc Pl| | ßLlOß Ì| SlOl|68|
bO6|clV lh8ßk VOu. Í|c8Sc uSc 8ßVlh| ßL VOu | |kc llOm lhc lO| | OW|ßL lcSl|mOß| 8| .
ÅhlOuLh lhc Cc68CcS lhc | m8Lc Ol Ìß6| c b8m, lhc k|ßC|V-0ul-SlcH l|Lu|c W| lh LO8lcc, lOµ h8l 8ßC DO|ßlcC
lÎLulc, h8S SclVcC 8S lhc µclSOß| Ñ68l|Oß Ol Pmcl|68. Ìß6|c b8m h8S SO|C W8l 0OßCS, lc6lu|lcC SclV|6cmcß,
8ßC W8|kcC |ß cßC|cSS ÍOu|lh Ol J u|V µ8l8CcS. Ì| S Í1ßLcl h8S WüLL|cC lO 8CmOß|Sh uS 8| | lO CO lhc l|Lhl
lh| ßL, 8ßC h|S h8l h8S 0ccß lü|ScC lO S8|ulc lhOSc Pmcl|68ßS WhO h8Vc SclVcC lhc|l 6Oußl|V.
ÅO mOSl Ol uS Ìß6| c b8m | S 8 SVm0O|, 0ul lO Lc6| | c 8ßC Jc8ß-Í|c||c ¾Oul8uX, lhc 8ulhOlS Ol hhŌű huxű
UncleűÔum,̹ b8muc| W| |SOß W8S HlSl 8ßC lOlcmOSl 8 | |V|ßL, 0lc8lh| ßL Pmcl|68ß, WhO W| lßcSScC Í8u|
KcVclc´ S l| Cc lhlOuLh ¾cßOlOmV, ¾8 S86huScllS, | | VcC lhc | | lc Ol 8 lIOßl|clSm8ß | ß lhc 6OußllV V| | | 8Lc Ol
¾8SOß, ÌcW Ì8mµSh|lc, 8ßC 0u| | l 8 µlOSµclOuS mc8l-µ8Ck|ßL 0uS| ßcSS |ß ÅlOV, ÌcW YOlk. Åhc ¾Oul8uXS
h8Vc lcSc8l6hcC CO6umcßlcC 8ßC 0c8ul|lu| |V | | | uSll8lcC lhc |OßL 8ßC cVcßllu| | | lc Ol lhc lc8| llcSh-8ßC-
0|OOC b8muc| W| | SOß. Åhc|l 0OOk, | | kc lhc|l Su0|c6l, |S 6O|Ollu| 8ßC lu| | Ol lhc V|LOl Ol c8l|V Pmcl|68.
Åhc ¾Oul8uXS lcSc8l6hcC 8ßC CO6umcßlcC b8muc| W| |SOß S C| llclcßl lO| cS 8S 8ß 8lCcßl Su| lOl, 8 Su66cSSlu|
cßllcµlcßcul, 8ßC 8 6Ommuß|lV |c8Ccl. Í8ll| 6u|8l|V SllOßL | S lhc VO| umc´S ßumclOuS lu| | -6O|Ol | m8LcS 8ßC
0l|Lhl Ll8µh|6S lcµlcScßl| ßL lhc 6h8ßLc | ß Ìß6|c b8m WlOuLhl 0V C| llclcßl 8|l|SlS 8ßC µu0| |68l|OßS.
hhōű huxű UnęleűÔum̹ ll86cS lhc CcVc|Oµmcßl Ol Oul ß8l|Oß8| SVm0O| W|lh 8 S6Olc Ol | | | uSll8l|OßS llOm lhc
µcßS Ol ÅhOm8S Ì8Sl, JOScDh ÌcDD|cl, 8ßC Lh8l|cS L8ß8 L| 0SOß 8S Wc| | 8S J8mcS ¾OßlLOmc|V Í|üLL,
WhO ClcW h|S OWß Sc| l-| m8Lc lOl lhc |6Oß|6 | V | ! ̹lc6lu|lmcßl ¨Ʃ̹ W8ßl YOu¯ µOSlclS.
b8muc| W| |SOß W8S 0OH hclc |ß PlÌ | ßLlOß ~lhcß ¾cßOlOmV~¾8SS86huScllS, 8ßC Wc hclc 8l lhc Pl| | ßLlOß
Ì|SlOl|6 bO6|clV hOßOl lh8l cVcßl. Wc 8lc cCu8| | V h8µµV lO hOßOl lhc ¾Oul8uX 6Oßll|0ul|Oß lO lhc |OßL 8ßC
lcm8lk80| c h| SlOlV Ol b8muc| W| |SOß 8Rcl hc |cH Oul ¾cßOlOmV 8ßC 0c68mc cVclVOßc´S UnclĥűÔum.̹
b| ß6clc|V YOulS,
ÌOW8lC Ů.̹W|ßk| cl
ÍlcS|Ccßl
ÜÜ
îÄNVÏk YÌkî JÑ
"UNCLESAM"
blbLlUUHAPHY
JDDD P0BRS BD0 ÍD0 PR0||CBD H0VDÌUÍ|DD - LBÍD0IÌD0 ÜIÌDK0I ÛDW0D - JÛÔÛ
L|V0S DÎ ÍD0 H0|D0S DÎ ÍD0 PR0||CBD H0VDÌUÍ|DD ¯ ÎDÌÌÌÌDS BD0 ÛBRDSDD - JÛÔÛ
¯D0 ÜÍBÍ|SÍ|CS BD0 ÜBZ0ÍÍ0|S DÎ N0W HBR0SD||0 - JÛÏ9
ÎBUÌ H0V0|0. ¯D0 WD|Ì0 D0 Ì|V00 |D - bSÍD0I ÍDID0S - JÛ9x
H|SÍD|V DÎ ÍD0 ¯DWD DÎ mBSDD, N0W HBR0SD| |0 - JDDD Û. NÌÌÌ - JÛÔÛ
¯DWD DÎ P|Ì|DEÍDD, mBSSBCDUS0ÍÍS. ¯D0 ÜD0 HUD0|00ÍD PDD|V0|SB|V ¯ JÛÛÏ
HU0SDD mDDBWK Ü0ÍBWBV - ÏDDRBS ÎD0ÌBD BD0 Î. ÏDDRBS LBIIDÌÌ - xÛÛJ
¯|DV. P ÜDÌÌB| Ü|ÍV H|SÍD|V - ÜDD ÑÌÍÍD0I - xÛÛx
¯D0 L|Î0 DÎ Ü0D0|BÌ LBÎBV0ÍÍ0 - WÌÌÌÌBR ÛUÍÍ0I - JÛÔÛ
¯DDRBS NBSÍ, D|S Î0||D0 BD0 D|S Î|CÍU|0S - PÌD0IÍ ÛÌE0ÌDW ÎBÌD0 - JÛÛ9
UDCÌ0 ÜBR ¯ ÏDDRBS Û0ISDD BD0 ÍÌDIB %. NDD0 - JÛÛÛ
UDCÌ0 ÜBR, ÍD0 mBD BD0 ÍD0 L0E0D0 - PÌÍDD H0ÍCDUR - JÛÔÛ
P0V0DÍU|0S DÎ UDCÌ0 ÜBR ¯ ÍI000IÌCK PUEUSÍUS ÍÌ0ÍB00V - JÛJÛ
¯D0 ÛDSÍDD mBSSBC|0 - %ÌCDB0Ì ÛUIEBD
¯DDRBS NBSÍ ÎDÌ|Í|CBÌ ÜB|ÍDDD|SÍ ¯ LVD0B ÎÍÌU0E0I - xÛÛÛ
HDS0S BD0 ÛUCKSDDÍ - JBR0S %DDÍEDR0I ÍÌBR - JÛ9Û
ÜÍD|V DÎ UDCÌ0 ÜBR - bÌÌZBD0ÍD ÕIÍDD JDD0S - xÛÛÛ
¯D0 Î|CÍU|BÌ H|SÍD|V DÎ ÍD0 UD| Í00 ÜÍBÍ0S DÎ PR0||CB - JDDD ÍIDSÍ - JÛÔJ
¯D0 m| 0D|EDÍ H| 00 ¯ JDDD ÛIBDBR - JÛÛ9
¯D0 JBR0S mDDÍEDR0|V ÎÌBEE ÎDSÍ0| ÛDDK - JÛÏÔ
¯P0 J. Ü. L0V0D00CK0| ÎDSÍ0| ÛDDK - JÛÏÔ
¯D0 J . Ü. L0V0D00CK0| ÜDÌÌ0CÍ|DD ÛDDK ¯ JÛÛÛ
JBR0S mDDÍEDR0|V ÎÌBEE ¯ ÛUSBD %0V0I - JÛÏ9
L0S PÎÎ|CD0S 00 ÌB Ü|BD00 ÜU0||0
¯D0 Î| |SÍ WD|Ì0 WB| |D ÎDSÍ0|S ¯ JÛÏ9
ÎDSÍ0|S ÌSSU00 DV U.Ü. NBVV - JÛJÛ
L'c0B|ED0 B Ì'PÎÎ|CD0 - JÛÛx
PR0||CBD ÎDSÍ0|S DÎ WWÌ - Û0DIE0 ÏD0DÚÌ0S
WB| ÎDSÍ0|S - %BOÌD NBI0Ì0 BD0 PIÍDUI ÛBDÌD - JÛxÛ
ÎDSÍ0|S DÎ ÍD0 Î| |SÍ WD|Ì0 WB| - %BUIÌC0 ÑÌCKBI0S
WBK0 U0 PR0||CB ¯ WBÌÍDD ÑBWÌS - JÛÛÛ
WWÌ ÎDSÍ0|S - ÛBIV ÛDIKBD - xÛÛx
UDCÌ0 ÜBR ÜDÌÌ0CÍ|DÌ0S - Û0IBÌ0 Ə̹ LZUÌ0WÌCZ ÛI. - JÛÛÕ
UDCÌ0 ÜBR. mV ÜÍD|V ¯ ÍI00 ÎDÌDÌSCD
¯D0 L|Î0 BD0 ¯|R0S DÎ UDCÌ0 ÜBR - Û0DIE0 ȱ̹ JBC0U0S
YBDK00 mBEBZ|D0 ¯ %BICD JÛÛJ
N0W cDEÌBD0 H|SÍD||CBÌ BD0 Ü0D0BÌDE|CBÌ H0E|SÍ0|
H| SÍD|V DÎ P|Ì| DEÍDD, mP - Û0D[BRÌD BD0 WÌÌÌÌBR Ñ. LUÍÍ0I - JÛÛÛ
N0W ÎDÍ0|DBÍ|DDBÌ cDCVCÌD000|B - JÛJÛ
¯D0 H0CD|0 N0WS0B00| DÎ ¯|DV - JÛÛJ
¯D0 ¯|DV ÜU0E0Í, NY - JÛÛÛ
¯|DV ÎDSÍ ¯ JÛJx
Ü. ÜÜN. HcÜ. 14 Û¯ÍD UÜ ÜDDE|0SS - Û0DÍ0RD0I JÔ. JÛÛJ
H00D|Í Î|DR m|. h0BÍ|DE. ÜDRR|ÍÍ00 DD ÍD0 JU0|C|B|V Ü0DBÍ0. H00D|Í ÛÛÔ. PUEUSÍ Û.
L|D|B|V DÎ ÜDDE|0SS
NBÍ|DDBÌ P|CD|V0S
ÜÅ
¹lt1×\ ' l l t ¡tlXX7¡.
Ĉ.C.Ĝ.\u\|DĜItuCLSĜ
m× 4¤Mii+¶¶I 9»vu¬ ¬¤<Ov¶*
DL`ðand LÌÑLOÌ
AOu ɖ̹hC̵ NOu UUC Oæ
¾ìn 1hC ¾ar
baVC ~Our LrICn
ÜuW ¾ar baVtny8 btamµ8
fåßMfß8l
ƨ Ȋŭǧ̹0-978ô354-0-ȸ̹
7 8 0 9 7 8 ̹ ô3 5 40 4̹
NEAPE5T PECPd| T| N05TAT| 0N
şʭ̹ ɉɋ̫̹
äɴˎɲ8̹8ȹ˾äÍ̹
¶ e̹˘Ɋ̡̹ʌ̹ˑ˒̹
¯ĜĀĊĆnĜHĜe̘e˴-
ĎMĜĄĜ¼6
NOĜ ąć8Ĝ bËÜĜ OĜ
MÞċČĜ
I.Ĝ8oĜ mĜe¬ĜøĜ~.
2ĜIæĜđet.Ĝ
¹·Ĝ ¨t¶Ĝ¬ ĜȦ̹ː̹
4. P=zĜ OP rb·Ĝ
s. &Ĝ mĜďĉr ==Ĝ
m80II00C£k10|MIT
NÑÜb ÜÜÜÛÎ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful