Menghuraikan enam langkah model ASSURE untuk membina pakej pembelajaran bagi satu sub topik pelajaran : Mata

Pelajaran: Pendidikan Muzik Tajuk : Rekorder 1. A : Analyse Learner (Analisis Pelajar) Dalam langkah menganalisis pelajar, terdapat tiga aspek yang boleh dibuat analisis iaitu ciri-ciri umum pelajar, pengetahuan dan pengalaman sedia ada serta gaya pembelajaran pelajar. 1.1. Ciri-ciri umum Ciri-ciri umum pelajar yang boleh dianalisis bagi tajuk Rekorder ialah jantina, taraf sosio ekonomi dan petempatan. Di dalam kelas Tahun 4 Amanah yang saya ajar terdapat sejumlah murid seramai 30 orang. Daripada jumlah tersebut, 12 orang merupakan murid lelaki manakala 18 orang merupakan murid perempuan. Taraf sosio ekonomi murid-murid kelas tersebut pula boleh dikatakan sederhana sahaja. Ini adalah kerana, ibubapa para pelajar tersebut berpendapatan sederhana. Petempatan para murid ini pula boleh di kawasan pedalaman. 1.2. Kompetensi khusus peringkat masuk Tahap pengetahuan dan pengalaman pelajar mengenai tajuk Rekorder telah dikenalpasti kerana mereka telah didedahkan dengan teori dan peralatan muzik sejak dari darjah satu. Seandainya diadakan sesi soal jawab, saya bolehlah bertanya dan berbincang dengan murid mengenai tajuk Rekorder bagi mengimbas semula ingatan murid terhadap terhadap tajuk tersebut. Sebagai contoh, saya akan bertanya dan berbincang dengan murid mengenai rupa bentuk dan pic yang dihasilkan oleh alat muzik tersebut. Saya bolehlah memasukkan beberapa soalan pengetahuan am berkaitan dengan tajuk bagi menguji tahap pengetahuan murid-murid terhadap tajuk Rekorder. Saya juga boleh meminta murid untuk melukis gambar rekorder untuk menguji sejauh mana ilmu mereka terhadap tajuk tersebut. Selain pengetahuan sedia ada murid tentang rekorder, mereka juga telah didedahkan 1.3. Stail pembelajaran Apabila saya mula menjejakkan kaki di dalam bilik darjah, saya akan berhadapan dengan berbagai telatah murid. Ada pelajar yang kelihatan ceria, peramah, suka berinteraksi dan ada juga murid yang pendiam dan menjadi pemerhati sahaja. Ada pelajar yang kelihatan cergas dan ada murid yang malas dan suka tidur dalam bilik darjah. Terdapat juga murid yang suka membuat bising dan mengganggu pengajaran guru. Senario ini terjadi disebabkan terdapatnya perbezaan individu dalam berbagai aspek. Untuk menjadi guru yang berkesan, saya perlu

Mereka memerlukan kombinasi rangsangan–rangsangan melalui penglihatan. 2. sama ada dari segi fizikal. Selain itu terdapat juga pelajar yang suka belajar secara berkumpulan. Interaksi dalam kumpulan membantu meningkatkan pembelajaran mereka. Pelajar yang gemar mengamalkan gaya ini suka dibimbing oleh orang yang disanjungi dan tidak boleh menentukan objektif pembelajaran diri sendiri . Pelajar visual merupakan pelajar yang lebih suka menjalani pembelajaran melalui deria penglihatan mereka. buku-buku teks yang mempunyai ilustrasi. saya dapati murid-murid kelas 4 Amanah ini mempunyai stail pembelajaran yang berbeza. Kombinasi rangsangan seperti aktiviti dan pita audio memudahkan pelajar memahami perkara baru.menyedari perkara ini dan memikirkan pendekatan pengajaran dan aktiviti yang sesuai untuk mereka. video. mengingati maklumat apabila bekerja dengan rakan pelajar yang lain dan stimulasi daripada rakan membantu anda memahami perkara baru. lawatan. Setiap individu pelajar mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Gaya pembelajaran yang pertama ialah pelajar visual. Setelah dibuat analisa dan pemerhatian melalui sesi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. dan main peranan.Mereka juga suka mendengar muzik yang ringan semasa belajar. Sewaktu belajar. imej gambar-gambar. paparan visual termasuk rajah-rajah. State Objektif (Menyatakan Objektif) Objektif yang dibuat perlulah dinyatakan secara khusus yang menepati kehendak siapa yang hendak mencapainya. afektif dan kognitif dan ini menghasilkan perbezaan dalam proses pembelajaran atau ringkasnya cara belajar. dari segi istilahnya disebut sebagai stail pembelajaran. tranperansi. mereka perlu menatap wajah guru mereka yang menyampaikan isi pelajaran dengan bantuan bahasa isyarat. bagaimana hendak mencapai dan . Sebilangan murid 4 Amanah juga merupakan pelajar kinestetik.menghiasi meja tempat belajar dengan poster-poster dan formula-formula. Aspek sosialisasi antara ahli kumpulan adalah sangat perlu bagi mereka kerana mereka mempunyai sikap menurut perintah dan belajar apa yang diajar tanpa menyoal. apa yang hendak dicapai. Hal yang demikian kerana saya dapati mereka lebih suka belajar melalui pengalaman. carta dan edaran-edaran bahasa. pendengaran dan kemudian melibatkan diri secara fizikal dalam pembelajaran seperti terlibat secara aktif dalam aktiviti. Cara belajar ini. Mereka belajar dengan lebih mudah sekiranya berteman kerana dapat menyiapkan sesuatu tugasan dengan bekerjasama dengan orang lain .

aktiviti nyanyian. semangat pertandingan yang sihat antara kumpulan juga boleh diadakan melalui aktiviti persembahan esembel rekorder secara berkumpulan pada akhir pengajaran. apa yang hendak dicapai. Bagi tajuk Rekorder. objektif pembelajaran boleh dibahagikan kepada objektif kognitif. Setiap kemahiran muzik perlu diaplikasikan melalui latihan yang berterusan untuk 3. Memilih media yang sesuai dan boleh diselaraskan atau diselarikan dengan kaedah . Begitu juga halnya dengan pemupukan semangat kerjasama. psikomotor dan afektif. Perkembangan sahsiah yang sihat dapat juga dibina. objektif pembelajaran boleh dibahagikan kepada tiga aspek iaitu objektif kognitif. mengukuhkan sikap bertimbang rasa. Dalam kaedah pengajaran untuk muzik.2. Bagi tajuk Rekorder. Murid-murid dipecahkan kepada beberapa kumpulan kecil yang mempunyai pelbagai aras kebolehan. Kaedah ini amat sesuai digunakan bagi mengelak kebosanan yang mungkin dialami oleh murid-murid. Memilih Kaedah. Kemahiran permainan rekorder memerlukan murid-murid menjalani proses latihan yang berterusan. Media dan Bahan Sumber 3. bertanggung jawab. Bagi memenuhi tujuan tersebut. Murid yang mempunyai kemahiran yang lebih akan membantu rakan yang lemah. psikomotor dan objektif afektif.ukuran tahap minimum yang hendak dicapai. Menentukan kaedah yang sesuai untuk digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Objektif yang dibuat perlulah dinyatakan secara khusus yang menepati kehendak siapa yang hendak mencapainya. bertolak ansur. saya menggunakan kaedah pengajaran secara berkumpulan. A dan G mengikut penjarian rekorder. gerakan dan permainan alat amat sesuai digabungjalinkan. saya juga akan menggunakan kaedah penggabungjalinan iaitu menggabungjalinkan kemahiran-kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid dalam Pendidikan Muzik. bagaimana hendak mencapai dan ukuran tahap minimum yang hendak dicapai. Mereka juga dapat membuat Bagi objektif afektif ialah murid. Selain kaedah pengajaran secara berkumpulan. Objektif kognitif yang perlu dicapai oleh murid ialah mereka dapat mengenali not B.1. Murid-murid juga berpeluang memainkan peranan mengembangkan bakat kepimpinan. Bagi tajuk Rekorder. 3. Dengan menggunakan kaedah ini. saya telah memilih beberapa kaedah pengajaran yang bersesuaian untuk proses pengajaran dan pembelajaran. dan sebagainya. Selain itu.murid dapat menerapkan nilai kerjasama berkumpulan ketika melakukan persembahan esembel rekorder.

Perisian power point juga digunakan untuk memaparkan skor-skor lagu serta latihan penjarian yang akan dilakukan oleh murid-murid. Semasa membina dan menyediakan media pengajaran ini. Semasa sesi menjawab soalan ini. Contohnya untuk memastikan interaksi dua hala antara guru dan murid. Kemudian.2. Selain powerpoint. skor lagu iaitu lagu ‘ Mary Had A Little Lamb dan helaian skor latihan serta ilustrasi penjarian not rekorder 4. Dari segi pemilihan media pula. Memilih bahan yang sesuai dan boleh diselaraskan atau diselarikan dengan kaedah yang dipilih. beberapa soalan berkaitan dan menguji minda mereka diajukan sebelum diajar melalui paparan skrin. Selepas itu. 4. Powerpoint yang memaparkan audio alatan genderang disediakan untuk menguji pengetahuan sedia ada murid. U : Utilize media and materials (Guna media dan bahan) Bagi pengajaran tajuk Rekorder. Komputer yang mengandungi perisian powerpoint perlu dipastikan berfungsi. saya memilih perisian power point sebagai medium utama pengajaran. saya telah meneliti beberapa perkara yang boleh menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan. saya haruslah mengkaji samada media yang digunakan berada dalam keadaan elok atau sebaliknya sebelum digunakan. Penggunaan model-model tersebut perlulah secara optimum dalam sesi main peranan. Penggunaan powerpoint ini dapat menjimatkan masa dan kawalan kelas yang berkesan. lengkap dan cukup untuk digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. R : Require learner participation (Libatkan pelajar) .yang dipilih. beberapa orang murid akan dipilih secara rawak untuk menjawab soalan ringkas di skrin komputer. saya juga harus merancang penggunaan model-model tersebut. 3. Ini untuk memastikan bahawa murid-murid betul memahami pengajaran yang disampaikan selain objektif dapat dicapai. Bahan yang perlu disediakan dalam pengajaran tajuk Rekorder adalah bahan maujud iaitu rekorder. saya juga menggunakan perisian muzik khas ’forte’ iaitu perisian yang membantu saya membina skor lagu dan kaunter melodi yang akan digunakan oleh murid-murid sebagai latihan. sebagai contoh model tersebut digunakan dalam sesi main peranan. saya seharusnya menyediakan bahan yang betul. Saya perlu menyediakan persekitaran yang sesuai dengan menyusun model tersebut agar mudah dicapai dalam sesi main peranan.

1. Saya juga perlu memastikan bahawa isi yang disampaikan adalah ringkas tetapi padat.6 Melakukan Penilaian dan Pengubahsuaian Setelah sesi pengajaran tamat. Penilaian adalah aspek terpenting yang mana melibatkan guru dan murid. Walaubagaimanapun. Murid-murid juga boleh berkongsi pandangan serta pendapat masing-masing tanpa sebarang sekatan. menarik serta efektif. Tayangan video dapat membolehkan murid. serta sesi perbincangan selepas selesai proses pengajaran dan pembelajaran Saya juga seharusnya memastikan suasana proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. saya akan menilai apa yang telah dilakukan dan dihasilkan semasa proses pengajaran dan pembelajaran.Dalam pengajaran rekorder. Hal ini seterusnya dapat meningkatkan perubahan tingkah laku yang diharapkan iaitu murid-murid dapat mempraktikkan cara permainan alat tersebut. ini . aktif. saya boleh menayangkan video persembahan esembel rekorder dalam bentuk orkestra. kerincing dan kastenet akan dapat membantu meningkatkan serta mengekalkan penglibatan pelajar dalam pembelajaran. Bagi mencapai tujuan ini. saya juga perlu ingat bahawa tidak sama sekali membiarkan isi yang ingin disampaikan adalah berterusan dan meleret kerana hal ini akan membuat murid.murid nampak dengan jelas sesuatu pembelajaran dan dapat diulang tayang. Dalam tajuk Rekorder.murid berasa bosan. 2. penggunaan bahan sumber seperti rekorder dan alatan muzik sampingan seperti gendang. menarik serta melibatkan semua orang murid. Penggunaan video semasa sesi penutup mengenai tajuk Rekorder adalah sangat sesuai. Ini juga akan menyebabkan pengajaran dan pembelajaran pada hari itu menjadi pasif. Sekiranya pencapaian adalah baik. Aktiviti ini dijalankan dalam bentuk pertandingan yang mana setiap murid perlu bergerak aktif dalam kumpulan masingmasing. Semasa tayangan video ini berjalan. saya boleh mengemukakan soalan yang berkaitan dengan kemahiran yang telah mereka lakukan. kaedah dan bahan yang sesuai atau tidak dan objektif yang telah dirangka tercapai atau sebaliknya. Contoh penglibatan aktif murid-murid dalam pembelajaran Rekorder adalah seperti sesi permainan rekorder secara esembel dalam kumpulan. Antara yang boleh saya dilakukan untuk menilai semua ini adalah dengan bersoal jawab tentang soalan yang dipaparkan melalui perisian power point. saya akan menilai sama ada proses pengajaran memberi kesan atau tidak kepada murid-murid di samping pemilihan media. aktiviti yang melibatkan murid perlulah bersifat baru.

Tindakan untuk menangani masalah pembelajaran murid-murid boleh diambil seperti mengubah kaedah. murid-murid dapat dinilai melalui pemerhatian sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. seseorang guru perlu terlebih dahulu menganalisis murid-muridnya.menggambarkan objektif yang dirancang telah tercapai. Langkah ini diambil adalah untuk memastikan bahawa tindakan susulan yang sesuai dapat diambil dalam kadar segera seperti tindakan pemulihan untuk murid-murid yang lemah supaya keadaan tidak menjadi lebih teruk dan tindakan pengukuhan untuk murid-murid yang dapat menguasai sesuatu kemahiran bagi memperkembangkan mereka dengan optimum Selepas tamat sesi pengajaran dan pembelajaran rekorder. media dan bahan yang digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Hal ini adalah kerana bahan sumber dapat menjadikan sesuatu proses . Penilaian juga harus dibuat terhadap keberkesanan penggunaan kaedah.bahan dan sebagainya. saya telah memperoleh pelbagai pengetahuan mengenai kebaikan model reka bentuk pengajaran ASSURE. Sesi refleksi ini juga dapat membantu saya menilai kelemahan yang terdapat dalam pengajaran saya serta dapat menilai yang objektif P&P dicapai atau tidak. Model reka bentuk pengajran ASSURE amat menekankan penggunaan bahan sumber dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. saya perlulah melakukan sesi refleksi bersama dengan murid-murid. sebelum memulakan sesuatu sesi pengajaran. Selain daripada itu. penggunaan media. Antaranya. Untuk penilaian pembelajaran. Hal ini seterusnya dapat membantu guru merancang cara-cara atau strategi-strategi pengajaran yang lebih berkesan kepada murid-muridnya agar tiada seorang pun daripada murid-muridnya yang tercicir daripada beroleh ilmu. Perkara inilah yang sering terlupa atau terabaikan oleh guru-guru di sekolah pada masa sekarang. saya juga beroleh sedikit pengetahuan mengenai kepentingan penggunaan bahan sumber dalam proses pengajaran dan pembelajran. Penilaian terhadap murid dapat dilakukan melalui aktiviti amali yang telah mereka lakukan. Saya juga boleh mengajukan beberapa soalan kepada murid-murid bagi mengetahui apa yang telah diperolehi oleh murid-murid daripada sesi pengajaran dan pembelajran yang telah dijalankan. Penutup Daripada tugasan kerja kursus Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran yang telah saya terima dan selesaikan. kaedah dan bahan adalah tepat dan bersesuaian. Langkah menganalisis pelajar adalah sangat penting kerana dari situ seseorang guru dapat mengetahui tahap keupayaan seseorang muridnya serta ciri-ciri yang terdapat pada dirinya.

saya dapat mempraktikkan penggunaan model reka bentuk pengajaran ASSURE di sekolah. Diharapkan agar apabila saya menjadi seorang guru kelak.pengajaran guru menjadi lebih menarik. Langkah Isi Pelajaran Aktiviti Catatan . keenam-enam langkah yang terdapat dalam model ASSURE adalah sangat penting bagi dijalankan oleh guru dalam setiap pengajaran hariannya di dalam kelas. setiap guru perlulah mengguna dan mempraktikkan model reka bentuk pengajaran ASSURE apabila mengajar di kelas. berkesan dan memberi kelainan agar murid-murid tidak berasa bosan. penggunaan model reka bentuk pengajaran ASSURE adalah lebih baik berbanding model-model yang lain kerana ianya lebih lengkap dan bersistematik. Sebagai kesimpulannya. Sesungguhnya. Bagi saya.

. Guru menerangkan sistem penomboran pada jari. Guru menayangkan slaid powerpoint sistem penomboran pada jari. Murid-murid memerhati dan mendengar dengan teliti. 5. 2. 3.Powerpoint . Guru memberi jawapan dengan menayangkan klip video bunyi alatan yang diperdengarkan tadi.Laptop .Set Induksi ( 5 minit ) Meneka bunyi alat muzik / genderang. Murid-murid mendapat jawapan melalui tayangan klip video. 1. Murid memerhati dan mendengar dengan teliti. 3. Guru menayangkan slaid powerpoint sistem penomboran pada rekoder. ABM : laptop. 1. . 2. Guru menerangkan sistem penomboran pada rekoder. Guru memainkan beberapa bunyi alat muzik / genderang 2. LCD Guru memperkenalkan sistem penomboran pada rekoder.LCD projector Media dan Bahan Langkah 1 ( 10 minit ) Guru memperkenalkan sistem penomboran pada jari. Murid meneka bunyi yang dimainkan melalui slaid powerpoint. 1. 4. Murid-murid mendengar dan meneka bunyi-bunyi instrument / genderang yang diperdengarkan. 3.

Nilai : Berdikari. sabar. A. 1. Pengenalan Not Rekoder 1. Nilai : Berdikari. Murid dalam kumpulan Melakukan penjarian not B. Guru menayangkan beberapa slide tentang not rekoder dan penjarian yang betul. teliti. Guru menerangkan cara meletakkan jari pada lubang rekoder iaitu dengan meletakkan jari dan lubang dengan nombor yang sama. Guru menayangkan slide powerpoint kaitan di antara penjarian dengan rekoder. Murid-murid memerhati dan mendengar dengan teliti. Guru memberi penerangan dan menunjuk cara bagaimana meletakkan penjarian yang betul untuk ‘not B’. 2. 3. 2. Media dan bahan -Forte -Skor lagu Powerpoint . Mengaitkan penjarian dengan rekoder. sabar. dan G dengan pemantauan guru. ‘not A’ dan ‘not G. teliti. 2.

(‘tu’) 4. 5.’.Penglidahan 1. 3.. 2. LCD Projector. Murid melihat dengan penuh minat. mengikut arahan Penutup (4 minit) Tayangan klip video Guru menayangkan klip video pertandingan assemble rekoder . Guru memastikan murid mengikut arahan. Guru meminta murid meniup rekoder dengan penglidahan yang betul..tu. Guru menerangkan kaedah tiupan pada rekoder dengan membunyikan ‘tu. Forte Nilai Disiplin. Media dan bahan Laptop. rekoder. . Murid meniup rekoder mengikut arahan guru.tu. Guru menayang dan membunyikan not-not melalui skor lagu yang ditayangkan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik Kelas : Empat Amanah Masa : 9. . .15 pagi Bilangan murid : 30 orang ( 12 lelaki dan 18 perempuan ) Aspek : Permainan Rekoder Item : Pengenalan Rekoder Tajuk Lagu : Mary Had A Little Lamb Kemahiran : . murid-murid boleh: 1. .Mengenal penjarian rekoder not BAG. Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran. 2. Murid dapat bekerjasama dalam kumpulan 4. A dan G dengan betul. Meniup rekorder dengan pic yang tepat dan betul 3. Bermain rekoder mengikut penjarian not B.Memainkan rekoder dengan mempraktikkan teknik yang betul secara berpandu. .15 pagi – 10.

Kompentensi Peringkat Masuk : Murid pernah melihat rekoder. Kaedah Pengajaran Bahan Pengajaran : Berkumpulan. Rekorder. video . kibod. LCD Projector. Alatan Genderang Media Pengajaran : Laptop. Demonstrasi : Skor lagu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful